Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

08/01/2020

Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd
1. Questions to the Minister for Finance and Trefnydd

Yr eitem gyntaf ar ein hagenda ni yw'r cwestiynau i'r Gweinidog cyllid. Mae'r cwestiwn cyntaf [OAQ54853] wedi cael ei dynnu yn ôl, ac felly cwestiwn 2 gan Darren Millar. 

The first item on our agenda is questions to the finance Minister. The first question [OAQ54853] has been withdrawn, and therefore question 2 from Darren Millar. 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru
Welsh Government's Draft Budget

2. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21? OAQ54865

2. Will the Minister make a statement on the Welsh Government's draft budget for 2020-21? OAQ54865

8. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21? OAQ54878

8. Will the Minister make a statement on the Welsh Government's budget for 2020-21? OAQ54878

Llywydd, I understand you've given your permission for questions 2 and 8 to be grouped. 

The Welsh Government's draft budget follows the UK Government's one-year spending round, which does not turn the page on austerity. Our budget in 2020-21 will be £300 million less in real terms than 2010-11, but, nonetheless, the Welsh Government is investing in a more prosperous, more equal and greener Wales.

Lywydd, deallaf eich bod wedi rhoi eich caniatâd i gwestiynau 2 ac 8 gael eu grwpio.

Mae cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru yn dilyn cylch gwario un flwyddyn Llywodraeth y DU, nad yw’n newid y sefyllfa o ran cyni. Bydd ein cyllideb yn 2020-21 £300 miliwn yn llai mewn termau real nag yn 2010-11, ond serch hynny, mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi mewn Cymru fwy llewyrchus, fwy cyfartal a gwyrddach.

Well, thanks to the UK Government, of course, you've got an extra £600 million in the budget for 2021—2020, is that right—2020-21, compared to the previous financial year. And that gives you some great opportunities. One of those opportunities, of course, is to mitigate the impact of climate change, particularly around the coasts of Wales, which are at risk of flooding. Now, I do welcome the investment that has been made available for the Old Colwyn promenade in my constituency in recent months. It's not quite the amount that the local authority, Conwy County Borough Council, were looking for in order to do the proper job that is required in the longer term, but it at least will make some sort of difference to the flood risk in that particular community. But, of course, there are other parts of the north Wales coast that are also at risk, including in the Towyn and Kinmel Bay area, which, of course was devastated by floods 30 years ago this year. 

Can I ask specifically what resources you've made available for flood defences in the Welsh Government's budget for 2020-2021, and whether any of that which has been allocated is going to go to shore up those defences in the Towyn and Kinmel Bay area, so that we can prevent the sort of devastation we saw 30 years ago?

Wel, diolch i Lywodraeth y DU, wrth gwrs, mae gennych £600 miliwn yn ychwanegol yn y gyllideb ar gyfer 2021—2020, ydy hynny'n iawn—2020-21, o gymharu â'r flwyddyn ariannol flaenorol. Ac mae hynny'n rhoi cyfleoedd gwych i chi. Un o'r cyfleoedd hynny, wrth gwrs, yw lliniaru effaith y newid yn yr hinsawdd, yn enwedig ar arfordiroedd Cymru, lle ceir perygl o lifogydd. Nawr, croesawaf y buddsoddiad a ddarparwyd ar gyfer promenâd Hen Golwyn yn fy etholaeth yn ystod y misoedd diwethaf. Mae ychydig yn brin o'r swm y gofynnodd yr awdurdod lleol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, amdano er mwyn gwneud y gwaith priodol sy'n ofynnol yn y tymor hwy, ond bydd o leiaf yn gwneud rhywfaint o wahaniaeth i'r perygl llifogydd yn y gymuned honno. Ond wrth gwrs, mae rhannau eraill o arfordir gogledd Cymru mewn perygl hefyd, gan gynnwys ardal Tywyn a Bae Cinmel, a gafodd ei distrywio gan lifogydd 30 mlynedd yn ôl i eleni wrth gwrs.

A gaf fi ofyn pa adnoddau penodol rydych wedi'u darparu ar gyfer amddiffynfeydd rhag llifogydd yng nghyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-2021, ac a fydd unrhyw gyfran o'r hyn a ddyrannwyd yn mynd tuag at wella'r amddiffynfeydd yn ardal Tywyn a Bae Cinmel, fel y gallwn atal y math o ddinistr a welsom 30 mlynedd yn ôl?

I'm grateful for the question, and, as I was able to set out in my statement on the draft budget yesterday, additional funding has been found for next year to provide funding to support communities at particular danger in terms of climate change and flooding, but that's on top of the additional funding that we're putting through our innovative housing programme for coastal risk management. And that's a programme worth £150 million over the course of this Assembly, which has been previously announced by my colleague the Minister for Environment and Rural Affairs. The schemes that we support are clearly the ones where the evidence base says the most need is there, but obviously I'd be happy to have conversations with Members if they have got particular concerns about areas within their own constituencies. 

Rwy’n ddiolchgar am y cwestiwn, ac fel y gallais nodi yn fy natganiad ar y gyllideb ddrafft ddoe, cafwyd cyllid ychwanegol ar gyfer y flwyddyn nesaf i ddarparu cyllid i gefnogi cymunedau sydd mewn perygl arbennig yn sgil newid hinsawdd a llifogydd, ond mae hynny ar ben yr arian ychwanegol rydym yn ei ddarparu drwy ein rhaglen tai arloesol ar gyfer rheoli risg arfordirol. Ac mae honno’n rhaglen gwerth £150 miliwn yn ystod y Cynulliad hwn, sydd wedi’i chyhoeddi eisoes gan fy nghyd-Aelod, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig. Y cynlluniau rydym yn eu cefnogi, yn amlwg, yw’r rhai lle mae'r sylfaen dystiolaeth yn dweud bod yr angen mwyaf, ond yn amlwg, buaswn yn fwy na pharod i gael sgyrsiau gyda'r Aelodau os oes ganddynt bryderon penodol am ardaloedd yn eu hetholaethau eu hunain.

I'm grateful to you for that earlier answer, Minister. In terms of the overall budget, during our conversation in the Finance Committee before Christmas, you confirmed that there would be a real-terms cut to the funds being available to support and to sustain bus services across the country. This is something that I think many of us will find very difficult, because a Government that is committed to climate change—and I think I welcomed yesterday the funds available for climate policy—and committed also to public transport, with the legislation that the First Minister referred to yesterday as well, means that we do need to be able to provide real support for public transport, and particularly public transport in communities such as those that I and yourself represent. There is already a great deal of funding going into active travel, which I support; there is a great deal of support going to rail, which I also support. But I'm increasingly concerned that the Government does not regard bus services as a sufficient priority. The fact that it's being cut in real terms in next year's budget will be a grave disappointment to many of us on all sides of this Chamber.

I'd therefore be extremely grateful, Minister, if you would consider reviewing this element of the budget to ensure that we do have the funds available to support and to sustain the bus services that link sometimes some very fragile communities with the services that they require. 

Rwy'n ddiolchgar i chi am yr ateb cynharach hwnnw, Weinidog. O ran y gyllideb gyffredinol, yn ystod ein sgwrs yn y Pwyllgor Cyllid cyn y Nadolig, gwnaethoch gadarnhau y byddai toriad mewn termau real i'r arian sydd ar gael i gefnogi ac i gynnal gwasanaethau bysiau ledled y wlad. Credaf y bydd hyn yn anodd iawn i lawer ohonom, gan fod Llywodraeth sydd wedi ymrwymo i achos newid hinsawdd—a chredaf i mi groesawu'r arian sydd ar gael ar gyfer polisi hinsawdd ddoe—ac sydd wedi ymrwymo hefyd i drafnidiaeth gyhoeddus, gyda'r ddeddfwriaeth y cyfeiriodd y Prif Weinidog ati ddoe, yn golygu bod angen i ni allu darparu cefnogaeth go iawn i drafnidiaeth gyhoeddus, ac yn arbennig, trafnidiaeth gyhoeddus mewn cymunedau fel y rhai rydych chi a mi yn eu cynrychioli. Mae llawer iawn o gyllid eisoes yn cael ei ddarparu i deithio llesol, a chefnogaf hynny; mae llawer iawn o gefnogaeth yn mynd i'r rheilffyrdd, a chefnogaf hynny hefyd. Ond rwy'n poeni fwy a mwy nad yw'r Llywodraeth yn ystyried gwasanaethau bysiau yn flaenoriaeth ddigonol. Bydd y ffaith y byddant yn cael eu torri mewn termau real yng nghyllideb y flwyddyn nesaf yn siom fawr i lawer ohonom ar bob ochr i'r Siambr hon.

Buaswn yn ddiolchgar iawn felly, Weinidog, pe baech yn ystyried adolygu'r elfen hon o'r gyllideb i sicrhau bod gennym arian ar gael i gefnogi a chynnal y gwasanaethau bysiau sy'n cysylltu cymunedau bregus iawn weithiau â'r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.

Well, obviously, there have been difficult decisions that have had to be made within individual portfolios in terms of whether or not they're able to increase funding for particular elements of their budgets or simply maintain those areas of spend. And, as Alun Davies quite rightly says, the spending of £25 million has been maintained rather than increased in terms of the bus services support grant. But, of course, the bus services support grant is only one of the ways in which we support bus services in Wales, and local authorities are generally responsible for deciding which services should be supported financially out of public money, based on their assessments of the local circumstances and needs. And local authorities very often do put in funding from their own revenue support grant in order to support those local bus services and community transport schemes as well. And, of course, every single local authority across Wales will have seen an increase in their budget in the next financial year, as set out in the draft budget, which I think is something to be recognised. But, alongside this, we support the bus and community network through our funding for Wales's TrawsCymru network of longer distance bus services, the all-Wales Traveline Cymru line, which provides information and journey planning, and the work of Bus Users Cymru, which represents passengers, and of course the Community Transport Association and the Traffic Commissioner for Wales's office as well. And, importantly, we are continuing to support the bus travel scheme for 16 to 21-year-olds, and of course our hugely popular bus travel scheme for older and disabled persons. And those are important of course, because they do increase demand for buses and help to keep those services sustainable in the longer term.

Wel, yn amlwg, bu’n rhaid gwneud penderfyniadau anodd o fewn portffolios unigol o ran y gallu i gynyddu cyllid ar gyfer elfennau penodol o'u cyllidebau, neu ddim ond gynnal y meysydd gwariant hynny. Ac fel y dywed Alun Davies yn gwbl gywir, mae’r gwariant o £25 miliwn wedi’i gynnal yn hytrach na’i gynyddu o ran y grant cymorth ar gyfer gwasanaethau bysiau. Ond wrth gwrs, dim ond un o'r ffyrdd rydym yn cefnogi gwasanaethau bysiau yng Nghymru yw'r grant cymorth ar gyfer gwasanaethau bysiau, ac awdurdodau lleol sy'n gyfrifol, yn gyffredinol, am benderfynu pa wasanaethau y dylid eu cefnogi'n ariannol gan ddefnyddio arian cyhoeddus, yn seiliedig ar eu hasesiadau o'r amgylchiadau ac anghenion lleol. Ac yn aml iawn, mae awdurdodau lleol yn darparu cyllid o'u grant cymorth refeniw eu hunain er mwyn cefnogi'r gwasanaethau bysiau lleol hynny a chynlluniau trafnidiaeth gymunedol hefyd. Ac wrth gwrs, bydd pob awdurdod lleol ledled Cymru wedi gweld cynnydd yn eu cyllideb yn y flwyddyn ariannol nesaf, fel y nodir yn y gyllideb ddrafft, sy'n rhywbeth y dylid ei gydnabod yn fy marn i. Ond ynghyd â hyn, rydym yn cefnogi'r rhwydwaith bysiau a chymunedau drwy ein cyllid ar gyfer rhwydwaith TrawsCymru o wasanaethau bysiau pellter hir, llinell Traveline Cymru ar gyfer Cymru gyfan, sy'n darparu gwybodaeth ar gynllunio teithiau, a gwaith Bus Users Cymru, sy'n cynrychioli teithwyr, ac wrth gwrs, y Gymdeithas Cludiant Cymunedol a Swyddfa Comisiynydd Traffig Cymru hefyd. Ac yn bwysig iawn, rydym yn parhau i gefnogi'r cynllun teithio ar fysiau ar gyfer pobl ifanc 16 i 21 oed, ac wrth gwrs, ein cynllun teithio ar fysiau hynod boblogaidd ar gyfer pobl hŷn a phobl anabl. Ac mae'r rheini'n bwysig, wrth gwrs, am eu bod yn cynyddu'r galw am fysiau, ac yn helpu i gadw'r gwasanaethau hynny'n gynaliadwy yn y tymor hwy.

13:35

It's not me, sorry.

Nid fi sydd i fynd, mae'n ddrwg gennyf.

Rheoli'r Gyllideb
Managing the Budget

3. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn rheoli ei chyllideb? OAQ54852

3. Will the Minister make a statement on how the Welsh Government manages its budget? OAQ54852

The Welsh Government operates within the budget regime set by the UK Government. Budgets are monitored closely by officials, and this includes forecasting and explaining budget variances. I receive monthly reports from the finance director, and discuss financial performance with officials. I am responsible for approving budget amendments during the year.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu o fewn y drefn gyllidebol a bennir gan Lywodraeth y DU. Mae cyllidebau'n cael eu monitro'n agos gan swyddogion, ac mae hyn yn cynnwys rhagfynegi ac egluro amrywiannau yn y gyllideb. Rwy'n derbyn adroddiadau misol gan y cyfarwyddwr cyllid, ac yn trafod perfformiad ariannol gyda swyddogion. Rwy'n gyfrifol am gymeradwyo diwygiadau i'r gyllideb yn ystod y flwyddyn.

I thank you for that answer, Minister. I'd like to examine one aspect of your budget, and that is the local government settlement. With regard to that, I'd like to quote some figures to you: 2 per cent, 4.2 per cent, and 6.5 per cent. The first figure, of 2 per cent, is the UK inflation rate; the second figure, of 4.2 per cent, is the generous average increase in the budget allocated by your Government to local authorities. So, why is it, Minister, that the third figure, of 6.5 per cent, indicates the average increase in local authority council tax charges? Does this not point to poor financial management by local authorities, and should you revise your reward with regard to that?

Diolch am eich ateb, Weinidog. Hoffwn archwilio un agwedd ar eich cyllideb, sef y setliad llywodraeth leol. Mewn perthynas â hynny, hoffwn ddyfynnu rhai ffigurau i chi: 2 y cant, 4.2 y cant, a 6.5 y cant. Y ffigur cyntaf, 2 y cant, yw cyfradd chwyddiant y DU; yr ail ffigur, 4.2 y cant, yw'r cynnydd cyfartalog hael yn y gyllideb a ddyrannwyd gan eich Llywodraeth i awdurdodau lleol. Felly pam, Weinidog, fod y trydydd ffigur, 6.5 y cant, yn nodi'r cynnydd cyfartalog yn nhreth gyngor awdurdodau lleol? Onid yw hyn yn awgrymu rheolaeth ariannol wael gan awdurdodau lleol, ac a ddylech adolygu'ch dyfarniad yn unol â hynny?

Well, of course, the setting of council tax is a matter for local councils themselves. And I have to say the Welsh Local Government Association have recognised the settlement that local authorities have received this year as being an exceptionally good one. And we've worked really closely with the WLGA and others in terms of setting the budget and understanding the pressures that they're under. And it was our commitment at the start to give local authorities the best possible settlement, and I think it's fair to say that many local authorities have been pleasantly surprised at the settlements that they've been able to receive. And some have indicated that the increases in council tax in their local areas won't be as large as they perhaps had first envisaged, because of the support Welsh Government has been able to give.

Wel, wrth gwrs, mater i’r cynghorau lleol eu hunain yw pennu'r dreth gyngor. Ac mae'n rhaid i mi ddweud, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi cydnabod bod y setliad y mae awdurdodau lleol wedi'i dderbyn eleni yn un eithriadol o dda. Ac rydym wedi gweithio'n agos iawn gyda CLlLC ac eraill wrth bennu'r gyllideb, a deall y pwysau sydd arnynt. A'n hymrwymiad ers y dechrau oedd rhoi'r setliad gorau posibl i awdurdodau lleol, a chredaf ei bod yn deg dweud bod llawer o awdurdodau lleol wedi cael siom ar yr ochr orau ynghylch y setliadau y maent wedi gallu eu derbyn. Ac mae rhai wedi nodi efallai na fydd y cynnydd yn y dreth gyngor yn eu hardaloedd lleol mor fawr ag y rhagwelwyd ganddynt i ddechrau, oherwydd y gefnogaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi gallu ei rhoi.

Minister, the Future Generations Commissioner for Wales has said that there's still a disconnect between budget allocations and our quite proper aspirations to reach a low-carbon and carbon-neutral Wales. And I notice the committee also said that the draft budget should explain and demonstrate clearly how funding allocations will support the decarbonisation priority. So, can we expect that future budgets will be more transparent and clear in this regard, or do you think that this year's one is best practice?

Weinidog, mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru wedi dweud bod datgysylltiad o hyd rhwng dyraniadau'r gyllideb a'n dyheadau priodol iawn i ddod yn Gymru garbon isel a charbon niwtral. A sylwaf fod y pwyllgor hefyd wedi dweud y dylai'r gyllideb ddrafft egluro a dangos yn glir sut y bydd dyraniadau cyllid yn cefnogi'r flaenoriaeth ddatgarboneiddio. Felly, a allwn ddisgwyl y bydd cyllidebau'r dyfodol yn fwy tryloyw a chlir yn hyn o beth, neu a ydych yn credu bod cyllideb eleni yn enghraifft o ymarfer gorau?

I certainly don't think we've got to the point where we can say we have achieved complete best practice yet, and that's been very clear, because we've set an ambitious budget improvement plan. I see that as a five-year rolling plan in terms of how we can continually strive to improve the way that we set our budget and the way that we can make considerations about where we put Welsh Government—or the Welsh public's—money. In terms of developing that budget improvement plan, we did so with the future generations commissioner, who, I have to say, has commended the Welsh Government on taking a good step towards creating a greener Wales. Obviously, we recognise we have some way to go yet. But that budget improvement plan takes on board the journey checker, which the future generations commissioner developed, and that's all about how you can demonstrate in practice, and how you can ensure, that the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 is right there, front and centre, at the decision-making point, throughout the budget process and its monitoring and assessment.

Yn sicr, ni chredaf ein bod wedi cyrraedd y pwynt lle gallwn ddweud ein bod wedi cyflawni ymarfer gorau yn gyfan gwbl eto, ac mae hynny wedi bod yn glir iawn, gan ein bod wedi llunio cynllun uchelgeisiol i wella’r gyllideb. Rwy’n ei weld fel cynllun treigl pum mlynedd, o ran sut y gallwn ymdrechu’n barhaus i wella’r ffordd rydym yn gosod ein cyllideb a’r ffordd y gallwn ystyried ble rydym yn rhoi arian Llywodraeth Cymru—neu arian cyhoedd Cymru. O ran datblygu’r cynllun hwnnw i wella’r gyllideb, gwnaethom hynny gyda chomisiynydd cenedlaethau’r dyfodol, sydd, mae’n rhaid i mi ddweud, wedi canmol Llywodraeth Cymru am gymryd cam da tuag at greu Cymru wyrddach. Yn amlwg, rydym yn cydnabod bod gennym lawer i’w wneud o hyd. Ond mae'r cynllun hwnnw i wella’r gyllideb yn ystyried y gwiriwr siwrnai, a ddatblygwyd gan gomisiynydd cenedlaethau'r dyfodol, ac mae hynny'n ymwneud â sut y gallwch ddangos yn ymarferol, a sut y gallwch sicrhau bod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 wrth wraidd y gwaith o wneud penderfyniadau, drwy gydol proses y gyllideb, a’r gwaith o’i monitro a'i hasesu.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, Darren Millar.

Questions now from the party spokespeople. The Conservative spokesperson, Darren Millar.

Diolch, Llywydd. Minister, can you tell us how your budget for the year 2020-2021 is going to support Welsh businesses?

Diolch, Lywydd. Weinidog, a allwch ddweud wrthym sut y mae eich cyllideb ar gyfer y flwyddyn 2020-21 yn mynd i gefnogi busnesau Cymru?

13:40

Certainly. Only yesterday I was able to announce, as part of the budget 2020-21, that we would be continuing to extend our high street and retail rate relief scheme into 2020-21. So, that's more than £24 million of funding, which supports over 15,000 businesses with their rates. I think that's really important, but, actually, that goes alongside £230 million of other relief for businesses in Wales, meaning that around half of businesses in Wales pay absolutely no rates at all.

Yn sicr. Ddoe ddiwethaf, fe gyhoeddais i, fel rhan o gyllideb 2020-21, y byddem yn parhau i ymestyn ein cynllun rhyddhad ardrethi'r stryd fawr ac ardrethi manwerthu i 2020-21. Felly, mae hynny’n fwy na £24 miliwn o gyllid, sy'n cefnogi dros 15,000 o fusnesau gyda'u hardrethi. Credaf fod hynny'n bwysig iawn, ond mewn gwirionedd, mae hynny ochr yn ochr â £213 miliwn o ryddhad arall i fusnesau yng Nghymru, sy'n golygu nad yw oddeutu hanner busnesau Cymru yn talu unrhyw ardrethi o gwbl.

Well, of course, we welcome any business rate relief, but the fact of the matter is that, in spite of that relief, which you are extending, we've still got the most punitive business rates regime in the whole of the United Kingdom. And, of course, in addition to having the highest business rates in Great Britain, we also have very high land transaction tax for non-commercial properties, and they will continue to be higher than in either Scotland or England for the foreseeable future. Why is it that you didn't take the opportunity to have a look at reducing those taxes in order to promote investment and to promote business as the wealth creators in Wales in your budget, and will you reconsider that position before bringing the final budget to this Chamber later in the year?

Wel, wrth gwrs, rydym yn croesawu unrhyw ryddhad ardrethi busnes, ond y gwir amdani yw, er gwaethaf y rhyddhad hwnnw rydych yn ei ymestyn, ni sydd â’r drefn ardrethi busnes fwyaf cosbol yn y Deyrnas Unedig o hyd. Ac wrth gwrs, yn ogystal â’r ardrethi busnes uchaf ym Mhrydain, mae gennym hefyd dreth trafodiadau tir uchel iawn ar gyfer eiddo anfasnachol, a byddant yn parhau i fod yn uwch na'r Alban a Lloegr hyd y gellir rhagweld. Pam na wnaethoch chi achub ar y cyfle i ystyried lleihau'r trethi hynny er mwyn hyrwyddo buddsoddiad ac i hyrwyddo busnes fel y crewyr cyfoeth yng Nghymru yn eich cyllideb, ac a wnewch chi ailystyried y safbwynt hwnnw cyn cyflwyno'r gyllideb derfynol i’r Siambr yn ddiweddarach yn y flwyddyn?

Well, I'd start, of course, by suggesting that Darren Millar is wrong to suggest we have punitive business rates in Wales, because, actually, a larger proportion of businesses in Wales pay no rates at all than do across the border in England. And the place where we set our business rates really does reflect the fact that our average rateable value in Wales is different to in England. So, in England, it is around £50,000, and only £30,000 in Wales, so I think it is only right that our system reflects the different rateable values and the different picture that we have here in Wales.

In terms of land transaction tax, obviously we do have a different, higher rate for non-residential taxes. And those are for purchases of over £1 million. When you get to £1.1 million, the land transaction tax does start to become higher than stamp duty land tax. Of course, that rate was agreed by the Assembly when we voted on that. I think it's important to recognise that this is the first year of those particular rates, so we are obviously keeping a close eye on them, but we're also keeping a close eye on what is happening in Ireland and Scotland as well. Because we've all set out on different paths and we have no indication thus far that those rates are putting off businesses from locating in Wales, because, when businesses locate, it's for a multitude of reasons, one of which will be the land transaction tax, but, obviously, other issues such as skills and Government support for business will obviously be factors. 

Wel, buaswn yn dechrau, wrth gwrs, drwy awgrymu bod Darren Millar yn anghywir i awgrymu bod gennym ardrethi busnes cosbol yng Nghymru, oherwydd mewn gwirionedd, ceir cyfran fwy o fusnesau yng Nghymru nad ydynt yn talu unrhyw ardrethi o gwbl nag a geir dros y ffin yn Lloegr. Ac mae'r man lle rydym yn pennu ein hardrethi busnes yn adlewyrchu'r ffaith bod ein gwerth ardrethol cyfartalog yng Nghymru yn wahanol i’r hyn a geir yn Lloegr. Felly, yn Lloegr, mae oddeutu £50,000, a dim ond £30,000 yng Nghymru, felly credaf ei bod ond yn deg fod ein system yn adlewyrchu'r gwahanol werthoedd ardrethol a'r darlun gwahanol sydd gennym yma yng Nghymru.

O ran y dreth trafodiadau tir, yn amlwg, mae gennym gyfradd wahanol, uwch ar gyfer trethi amhreswyl. Ac mae'r rheini ar gyfer pryniannau dros £1 miliwn. Pan gyrhaeddwch £1.1 miliwn, mae'r dreth trafodiadau tir yn dechrau dod yn uwch na threth dir y dreth stamp. Wrth gwrs, cytunwyd ar y gyfradd honno gan y Cynulliad pan wnaethom bleidleisio ar hynny. Credaf ei bod yn bwysig cydnabod mai hon yw blwyddyn gyntaf yr ardrethi penodol hynny, felly rydym yn amlwg yn cadw llygad barcud arnynt, ond rydym hefyd yn cadw llygad barcud ar yr hyn sy'n digwydd yn Iwerddon a'r Alban hefyd. Oherwydd mae pob un ohonom wedi dilyn gwahanol lwybrau ac nid oes gennym unrhyw arwydd hyd yn hyn fod yr ardrethi hynny'n atal busnesau rhag lleoli yng Nghymru, oherwydd pan fydd busnesau'n lleoli, maent yn gwneud hynny am lu o resymau, a bydd y dreth trafodiadau tir yn un ohonynt, ond yn amlwg, bydd materion eraill fel sgiliau a chefnogaeth y Llywodraeth i fusnes yn ffactorau.

Well, you had a golden opportunity, Minister—and you've missed it, frankly—to reduce the business rate multiplier and to make it more attractive for people to come here and invest in Wales—an extra £600 million provided by the UK Government, a Welsh block grant at a record high level. And, of course, in spite of this, you expect us to believe that there's nothing that you can do in order to reduce the impact of those taxes on business. 

The reality of the situation is that we've got a Government here that doesn't keep control of its expenditure properly. We've had a £51 million additional cost as a result of delays and overspend on the Heads of the Valleys road, £221 million invested in uncompetitive enterprise zones and, of course, we've seen—and it was highlighted again just yesterday—tens of millions of pounds each and every year going into a black hole down the road at Cardiff Airport.

Now, we know that, each year, when January comes around, many people take the opportunity to reflect and establish some new year's resolutions. Can I suggest that you have a new year's resolution, and that is to stop wasting taxpayers' money and to do everything you can to support businesses as the wealth creators in Wales that will help to generate the income that your Government so desperately says that it needs?

Wel, cawsoch gyfle euraidd, Weinidog—ac rydych wedi ei golli, a dweud y gwir—i ostwng y lluosydd ardrethi busnes a'i gwneud yn fwy deniadol i bobl ddod yma a buddsoddi yng Nghymru— £600 miliwn yn ychwanegol wedi'i ddarparu gan Lywodraeth y DU, grant bloc Cymru ar y lefel uchaf erioed. Ac wrth gwrs, er gwaethaf hyn, rydych yn disgwyl i ni gredu nad oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i leihau effaith y trethi hynny ar fusnesau.

Y gwir amdani yw bod gennym Lywodraeth yma nad yw’n rheoli ei gwariant yn iawn. Rydym wedi cael cost ychwanegol o £51 miliwn o ganlyniad i oedi a gorwario ar ffordd Blaenau'r Cymoedd, £221 miliwn wedi'i fuddsoddi mewn ardaloedd menter anghystadleuol, ac wrth gwrs, rydym wedi gweld—ac amlygwyd hyn eto ddoe ddiwethaf—degau o filiynau o bunnoedd bob blwyddyn yn mynd i mewn i dwll du i lawr y ffordd ym Maes Awyr Caerdydd.

Nawr, gwyddom fod llawer o bobl, bob blwyddyn, ym mis Ionawr, yn achub ar y cyfle i fyfyrio a gwneud addunedau blwyddyn newydd. A gaf fi awgrymu adduned blwyddyn newydd i chi, sef rhoi’r gorau i wastraffu arian trethdalwyr a gwneud popeth y gallwch i gefnogi busnesau fel y crewyr cyfoeth yng Nghymru a fydd yn helpu i gynhyrchu’r incwm y dywed eich Llywodraeth fod ei angen yn enbyd?

I think, in terms of our support for business, the figures that we've already seen for land transaction tax do speak for themselves, because, in the first year of land transaction tax, the changes to the rates ensure that we do maintain our attractiveness to commercial enterprises. And, as a result of these new tax rates, over 90 per cent of non-residential transactions in Wales pay the same or less tax than they would across the border in England, and we expect those changes to lead to an increase in commercial activity in Wales.

O ran ein cefnogaeth i fusnes, credaf fod y ffigurau rydym eisoes wedi'u gweld ar gyfer y dreth trafodiadau tir yn siarad drostynt eu hunain, oherwydd ym mlwyddyn gyntaf y dreth trafodiadau tir, mae'r newidiadau i'r cyfraddau yn sicrhau ein bod yn parhau i fod yn atyniadol i fentrau masnachol. Ac o ganlyniad i'r cyfraddau treth newydd hyn, mae dros 90 y cant o drafodiadau amhreswyl yng Nghymru yn talu'r un faint neu lai o dreth nag y byddent dros y ffin yn Lloegr, ac rydym yn disgwyl i'r newidiadau hynny arwain at gynnydd mewn gweithgarwch masnachol yng Nghymru.

Llefarydd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth.

Plaid Cymru spokesperson, Rhun ap Iorwerth.

Minister, it's totally unreasonable, I think, that the Welsh budget for the coming year is having to be scrutinised before UK Government spending plans, including details of the Welsh block grant, have been announced. The UK budget statement is now due on 11 March, just after our scrutiny of the budget here ends. It's just another example on a long and growing list of why Westminster isn't working for Wales. But is this why Welsh Government's budget is so unambitious and lacking in innovation? 

Weinidog, credaf ei bod yn gwbl afresymol fod yn rhaid craffu ar gyllideb Cymru ar gyfer y flwyddyn i ddod cyn i gynlluniau gwario Llywodraeth y DU, gan gynnwys manylion grant bloc Cymru, gael eu cyhoeddi. Disgwylir datganiad ar gyllideb y DU ar 11 Mawrth, ychydig ar ôl i'n gwaith craffu ar y gyllideb yma ddod i ben. Dyma enghraifft arall ar restr hirfaith a chynyddol o resymau pam nad yw San Steffan yn gweithio i Gymru. Ond ai dyma pam fod cyllideb Llywodraeth Cymru mor brin o uchelgais ac arloesedd?

13:45

I do have to say, what I think is lacking in innovation and lacking in ambition is when opposition parties put out press releases that could have been written before. I think it's almost par for the course, isn't it, that an opposition party will say that there's been a missed opportunity or that they're disappointed? How about studying and scrutinising the budget and genuinely challenging things that you think should be different? How about putting forward alternative budgets? How about putting forward ideas for ways in which Welsh Government money should otherwise be spent? I think that would just be a much more useful contribution to the debate. 

Mae'n rhaid i mi ddweud, yr hyn sy'n brin o arloesedd ac yn brin o uchelgais, yn fy marn i, yw pan fydd y gwrthbleidiau'n cyhoeddi datganiadau i'r wasg a allai fod wedi'u hysgrifennu o'r blaen. Credaf ei bod bron yn rhagweladwy, onid yw, y bydd gwrthblaid yn dweud bod cyfle wedi'i golli neu eu bod yn siomedig? Beth am astudio a chraffu ar y gyllideb a herio pethau o ddifrif os ydych o'r farn y dylent fod yn wahanol? Beth am gynnig cyllidebau amgen? Beth am gynnig syniadau ar gyfer ffyrdd eraill y dylid gwario arian Llywodraeth Cymru? Credaf y byddai hynny'n gyfraniad mwy defnyddiol o lawer i'r ddadl.

I've no idea to which press release you're referring, but I'll continue with scrutinising Welsh Government's budget. There are no step changes to be seen in Government thinking; it's budget management, that's what we see. Climate change is one of those areas where your Government has failed to demonstrate meaningfully, I think, how spending is really addressing the climate crisis—taking big decisions now for our long-term good. Now, as the future generations commissioner has pointed out, the Government can't even tell us how your spending plans will impact on carbon emissions. To see why we need that kind of assessment, look at the Wales infrastructure investment plan update for 2019; it shows an investment of £1.56 billion on roads compared with an investment of £818 million in sustainable transport, which suggests to me that elements of your budgeting could actually be undermining your net zero carbon objectives. Now, will you as Minister give us an assurance that all future budgets will be accompanied by a carbon impact assessment? And given that we have to focus on the preventative more and more right across Government spending areas, will you also provide a detailed document in future on where Government is spending for prevention?  

Nid oes gennyf unrhyw syniad at ba ddatganiad i'r wasg y cyfeiriwch ato, ond byddaf yn parhau i graffu ar gyllideb Llywodraeth Cymru. Nid oes unrhyw newidiadau sylweddol i'w gweld ym meddylfryd y Llywodraeth; rheoli'r gyllideb, dyna a welwn. Credaf fod y newid yn yr hinsawdd yn un o'r meysydd lle mae eich Llywodraeth wedi methu dangos mewn ffordd ystyrlon sut y mae gwariant yn mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd mewn gwirionedd—gwneud penderfyniadau mawr yn awr er ein lles hirdymor. Nawr, fel y nododd comisiynydd cenedlaethau'r dyfodol, ni all y Llywodraeth ddweud wrthym hyd yn oed sut y bydd eich cynlluniau gwario yn effeithio ar allyriadau carbon. Er mwyn gweld pam fod angen y math hwnnw o asesiad arnom, edrychwch ar y diweddariad i'r cynllun buddsoddi yn seilwaith Cymru ar gyfer 2019; mae'n dangos buddsoddiad o £1.56 biliwn ar ffyrdd o gymharu â buddsoddiad o £818 miliwn mewn trafnidiaeth gynaliadwy, sy'n awgrymu i mi y gallai elfennau o'ch cyllidebu fod yn tanseilio eich amcanion i gyrraedd sero-net o ran carbon mewn gwirionedd. Nawr, a wnewch chi fel Gweinidog roi sicrwydd inni y bydd pob cyllideb yn y dyfodol yn darparu asesiad effaith carbon? Ac o ystyried bod yn rhaid i ni ganolbwyntio mwy ar wariant ataliol ar draws meysydd gwario'r Llywodraeth, a wnewch chi ddarparu dogfen fanwl yn y dyfodol hefyd ar ble mae'r Llywodraeth yn gwario ar atal?

I have had the opportunity to discuss this particular issue with the Minister for environment and rural affairs just this morning, because we are keen to be able to demonstrate the decisions that we make and the impact that they do have on our carbon reduction. However, it really is not that simple.

So, for example, investing in the infrastructure to support electric cars is only one part of the picture, because the actual carbon savings as a result of that will depend on uptake of electric vehicles, and that, in many ways, is dependent on various levers that the UK Government will be pulling in terms of tax. So, if you ask me how much we will save in terms of carbon because of our investment in electric charging points, as an example, we're unable to say. We are able to say how our investment, for example, in changing the refuse truck fleet across Wales will save, because we can demonstrate how much each truck emits.

So, you know, it is very difficult to demonstrate a full carbon impact assessment. Often, carbon savings are the primary reason why we do things, and often they are secondary benefits of the reasons why we do things. So, the picture is extremely complex. But, obviously, as we set out in our budget improvement plan, we will continue to strive to explain the decisions that we take in terms of carbon impact assessments. But, it really is not as simple as perhaps the Member suggested. 

Cefais gyfle i drafod y mater penodol hwn gyda Gweinidog yr amgylchedd a materion gwledig y bore yma, gan ein bod yn awyddus i allu dangos y penderfyniadau a wnawn a'r effaith y maent yn ei chael ar ostwng lefelau carbon. Fodd bynnag, nid yw pethau mor syml â hynny mewn gwirionedd.

Felly, er enghraifft, dim ond un rhan o'r darlun yw buddsoddi yn y seilwaith i gefnogi ceir trydan, gan y bydd y carbon sy'n cael ei arbed mewn gwirionedd o ganlyniad i hynny yn dibynnu ar y nifer sy'n defnyddio cerbydau trydan, ac mae hynny, mewn sawl ffordd, yn dibynnu ar wahanol ysgogiadau y bydd Llywodraeth y DU yn eu rhoi ar waith o ran treth. Felly, os gofynnwch i mi faint y byddwn yn ei arbed o ran carbon o ganlyniad i'n buddsoddiad mewn pwyntiau gwefru, er enghraifft, ni allwn ddweud. Gallwn ddweud sut y bydd ein buddsoddiad, er enghraifft, i newid y fflyd o lorïau sbwriel ledled Cymru yn arbed, gan y gallwn ddangos faint y mae pob lori yn ei allyrru.

Felly, wrth gwrs, mae'n anodd iawn dangos asesiad effaith carbon llawn. Yn aml, arbed carbon yw'r prif reswm pam y byddwn yn gwneud pethau, ac yn aml, maent yn fuddion eilaidd i'r rhesymau pam ein bod yn gwneud pethau. Felly, mae'r llun yn hynod gymhleth. Ond yn amlwg, fel y nodwyd yn ein cynllun i wella'r gyllideb, byddwn yn parhau i ymdrechu i egluro'r penderfyniadau a wnawn o ran asesiadau effaith carbon. Ond mewn gwirionedd, efallai nad yw pethau mor syml ag yr awgrymodd yr Aelod.

Ond, Weinidog, os gaf i awgrymu, y gwir amdani ydy, wrth gwrs ei bod hi'n anodd i chi fesur yr impact, achos dydych chi ddim yn gwneud asesiadau impact. Felly, gofyn i chi ydw i, fel Llywodraeth, i wneud yn siŵr eich bod chi, mewn cyllidebau yn y dyfodol, yn gwneud asesiad o sut yn union mae'r penderfyniadau gwariant rydych chi yn eu cymryd yn mynd i gael impact ar ein huchelgeisiau ni o ran torri allbwn carbon.

Cyfle wedi'i golli ydy'r gyllideb yma, fel y dywedais i ddoe. Mae yna rywfaint o ryddhad—dros dro y mae'r rhyddhad yna, dwi'n ofni—yn yr arian sydd ar gael i'w wario yn y flwyddyn ariannol nesaf, ond dydy'r cyfle ddim wedi cael ei gymryd i fuddsoddi go iawn rŵan yn yr hirdymor. Dŷn ni ddim yn meddwl yn ddigonol am lesiant ein cenedl yn yr hirdymor.

Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo yn barod i gyflwyno prosesau cyllidol llesol, yn cynnwys gwneud asesiadau carbon, er enghraifft. Does yna neb wir yn gweld hon fel cyllideb sy'n arloesi, cyllideb sy'n ennyn gobaith, yn dangos uchelgais ar gyfer dilyn llwybr newydd. Pa bryd fyddwch chi fel Gweinidog yn sylweddoli bod rheoli ynddo fo'i hun ddim yn ddigon?

But, Minister, if I may suggest, the truth of the matter is that of course it's difficult for you to measure the impact, because you're not carrying out impact assessments. So, I'm asking you, as a Government, to ensure that, in future budgets, you do carry out an assessment of how exactly the expenditure decisions you take are going to have an impact on our ambitions in terms of cutting our carbon outputs.

This budget is an opportunity missed, as I said yesterday. There is some relief—and that is temporary, I fear—in terms of the funds available for spending in the next financial year, but the opportunity hasn't been taken to invest properly now for the long term. We are not thinking sufficiently about the well-being of our nation in the long term.

Plaid Cymru has already committed to introducing well-being budgetary processes, including carbon assessments, for example. But, nobody really sees this as a budget that is ground-breaking, a budget that provides hope and that shows ambition for following a new path. So, when will you, as a Minister, realise that management of itself is not enough?

13:50

I would obviously disagree with what the Member's suggesting—that this budget is business as usual. Of course it's not. We see a major package of investment in decarbonisation and biodiversity, which I'm sorry that he can't bring himself to welcome.

So, we'll see £5 million used to create town centre green infrastructure and encourage biodiversity. How often do we talk in this Chamber about how important it is that we green our town centres? We have got a specific environmental growth fund, which will be looking after local places for nature and encourage applications to support a halt to the decline of nature in our local communities. The Member says that this is scheme—of course it's a scheme, but it is part of a wider package that is changing direction and changing the focus of our budget.

Yn amlwg, buaswn yn anghytuno â'r hyn yr awgryma'r Aelod—fod y gyllideb hon yn cynrychioli busnes fel arfer. Wrth gwrs nad ydyw. Rydym yn gweld pecyn buddsoddi sylweddol mewn datgarboneiddio a bioamrywiaeth, ac mae'n flin gennyf na all ei groesawu.

Felly, byddwn yn gweld £5 miliwn yn cael ei ddefnyddio i greu seilwaith gwyrdd mewn canol trefi ac annog bioamrywiaeth. Pa mor aml rydym yn sôn yn y Siambr hon am ba mor bwysig yw hi ein bod yn gwyrddu canol ein trefi? Mae gennym gronfa twf amgylcheddol benodol, a fydd yn gofalu am leoedd lleol ar gyfer natur ac yn annog ceisiadau i gefnogi atal dirywiad natur yn ein cymunedau lleol. Dywed yr Aelod mai cynllun yw hwn—wrth gwrs ei fod yn gynllun, ond mae'n rhan o becyn ehangach sy'n newid cyfeiriad ac yn newid ffocws ein cyllideb.

Llefarydd Plaid Brexit, Mark Reckless.

Brexit Party spokesperson, Mark Reckless.

Diolch, Llywydd. Finance Minister, I spoke with you the day that the budget was announced and made some of the points that we have heard from Rhun today, and partly yesterday. And I'm pleased to hear that you met with Lesley Griffiths this morning to consider some of these matters. However, in your statement yesterday, you said that you're investing in the areas where we can have the greatest impact for our environment. You then cited four of them: active travel; electric bus fleet; new ways of building homes; and the national forest. Could I ask, how did you prioritise these areas and decide how much to invest in each of those different areas?

Diolch, Lywydd. Weinidog Cyllid, siaradais â chi ar y diwrnod y cyhoeddwyd y gyllideb a gwneuthum rai o'r pwyntiau rydym wedi'u clywed gan Rhun heddiw, ac yn rhannol ddoe. Ac rwy'n falch o glywed eich bod wedi cyfarfod â Lesley Griffiths y bore yma i ystyried rhai o'r materion hyn. Fodd bynnag, yn eich datganiad ddoe, fe ddywedoch chi eich bod yn buddsoddi yn y meysydd lle gallwn gael yr effaith fwyaf ar gyfer ein hamgylchedd. Yna, fe ddyfynnoch chi bedwar ohonynt: teithio llesol; fflyd fysiau trydan; ffyrdd newydd o adeiladu cartrefi; a'r goedwig genedlaethol. A gaf fi ofyn, sut y gwnaethoch flaenoriaethu'r meysydd hyn a phenderfynu faint i'w fuddsoddi ym mhob un o'r gwahanol feysydd?

So, these particular schemes came about as part of the work that we did cross-Government, where every Member of the Government took on one of our eight cross-cutting areas, which is an area that they normally wouldn't have oversight of, and then endeavoured to work across Government with colleagues to look for opportunities for new ideas, new areas of spend, that could really make a difference, and those areas where the evidence tells us that a difference can be made. So, these are the schemes that came out as a result of that cross-Government work.

Looking at the evidence, we don't have to do all the empirical evidence gathering ourselves—just looking for examples of best practice globally in terms of what we know works, and taking advice from the UK Committee on Climate Change in terms of what they would like to see Welsh Government focusing its efforts on in terms of decarbonisation and lowering our carbon emissions across Wales. 

Lluniwyd y cynlluniau penodol hyn yn rhan o'r gwaith trawslywodraethol a wnaethom, pan aeth pob Aelod o'r Llywodraeth i'r afael ag un o'n hwyth maes trawsbynciol, sy'n faes na fyddent yn ei oruchwylio fel arfer, ac yna fe wnaethant ymdrechu i weithio ar draws y Llywodraeth gyda chyd-Aelodau i chwilio am gyfleoedd ar gyfer syniadau newydd, meysydd gwario newydd, a allai wneud gwahaniaeth gwirioneddol, a'r meysydd lle dywed y dystiolaeth wrthym y gellir gwneud gwahaniaeth. Felly, dyma'r cynlluniau a gafwyd o ganlyniad i'r gwaith trawslywodraethol hwnnw.

O edrych ar y dystiolaeth, nid oes angen inni wneud yr holl waith o gasglu tystiolaeth empirig ein hunain—dim ond edrych am enghreifftiau o arferion gorau yn fyd-eang o ran yr hyn y gwyddom sy'n gweithio, a chael cyngor gan Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd o ran yr hyn yr hoffent weld Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ei hymdrechion arno o ran datgarboneiddio a gostwng ein hallyriadau carbon ledled Cymru.

I can see that the Minister wants to draw on best practice. And to the extent there's a UK Committee on Climate Change and it has a list of various projects that it considers may be effective, I can see why she uses that as a starting point. But, as a finance Minister taking a decision about how much of our precious resources to invest into particular areas, surely, to the extent this is badged as about climate change, she would like to make the maximum difference she could for the amount of money that she has available? Whether the climate impact assessment Rhun suggested is the right way or not, I don't know. But, surely, she needs to do more work on understanding what the bang for her buck—if she does get such—is in each of these different areas?

For example, she mentions the national forest—and, on balance, it strikes me as a good initiative to plant more trees and to have a national forest and work on that in Wales—but, what is the relative cost of that compared to another of her initiatives, which is to invest money in planting trees in Uganda, given the different types of trees that grow, how fast they grow, how much carbon dioxide they absorb, how much it costs to plant them, and how effective is the governance going to be about that? Surely, we need to consider that?

She talks about the way we build new homes, and elsewhere in the budget she emphasises the importance of affordable homes. But, may there not be a trade-off between these two different ambitions? One area where there is, I think, strong evidence of the effectiveness of spending is on energy efficiency and on home insulation, where you both reduce energy bills for the person involved and may have some impact in terms of what she seeks to do around climate change. Is that not an area where she should be investing money, relative to other areas that may be more expensive? For instance, what is the cost of getting that electric bus compared to, say, investing in a few more buses, for example, for Blaenau Gwent? It might either get people out of their cars or allow them to transport in ways they wouldn't otherwise be able to do. Please, in advance of next year's budget, at least, can we have a more rigorous way of making these assessments?

And, she talks about wanting to invest money in communications—I assume telling people how wonderful the Welsh Government is and what it's doing about climate change—but, will she consider actually effective messaging? One of the things that stops those trees being planted is the CAP, because farmland is subsidised but, generally, not woodland. If that's going to change, how will she publicise that? How will she encourage people to do that home insulation, which will benefit them as well? Will she work harder to join up and improve policy in this area?

Gallaf weld bod y Gweinidog yn awyddus i ddilyn arferion gorau. Ac i'r graddau fod Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd yn bodoli a bod ganddo restr o wahanol brosiectau y mae'n ystyried y gallant fod yn effeithiol, gallaf weld pam ei bod yn defnyddio hynny fel man cychwyn. Ond fel Gweinidog cyllid sy'n gwneud penderfyniad ynghylch faint o'n hadnoddau gwerthfawr i'w buddsoddi mewn meysydd penodol, i'r graddau y caiff hyn ei gyflwyno fel rhywbeth sy'n ymwneud â'r newid yn yr hinsawdd, does bosibl na fyddai'n hoffi gwneud y gwahaniaeth mwyaf y gallai ei wneud gyda'r swm o arian sydd ar gael iddi? Nid wyf yn gwybod ai'r asesiad effaith hinsawdd a awgrymodd Rhun yw'r ffordd iawn ai peidio. Ond does bosibl nad oes angen iddi wneud mwy o waith ar ddeall beth yw'r gwerth am ei harian—os bydd yn cael arian o'r fath—ym mhob un o'r gwahanol feysydd hyn?

Er enghraifft, mae'n sôn am y goedwig genedlaethol—a rhwng popeth, ymddengys i mi ei bod yn fenter dda i blannu mwy o goed a chael coedwig genedlaethol a gweithio ar hynny yng Nghymru—ond beth yw cost gymharol hynny o gymharu ag un arall o’i mentrau, sef buddsoddi arian mewn plannu coed yn Uganda, o ystyried y gwahanol fathau o goed sy’n tyfu, pa mor gyflym y maent yn tyfu, faint o garbon deuocsid y maent yn ei amsugno, faint y mae’n ei gostio i’w plannu, a pha mor effeithiol y bydd y broses reoli mewn perthynas â hynny? Does bosibl nad oes angen i ni ystyried hynny?

Mae hi'n sôn am y ffordd rydym yn adeiladu cartrefi newydd, ac mewn mannau eraill yn y gyllideb, mae'n pwysleisio pwysigrwydd cartrefi fforddiadwy. Ond oni allai fod cyfaddawd rhwng y ddau uchelgais gwahanol? Un maes lle mae tystiolaeth gref o effeithiolrwydd gwariant yn fy nhyb i yw effeithlonrwydd ynni ac inswleiddio cartrefi, lle rydych yn lleihau biliau ynni ar gyfer yr unigolyn dan sylw ac efallai'n cael rhywfaint o effaith hefyd o ran yr hyn y ceisia ei wneud ynglŷn â'r newid yn yr hinsawdd. Onid yw hwnnw'n faes y dylai fod yn buddsoddi arian ynddo, o gymharu â meysydd eraill a allai fod yn ddrytach? Er enghraifft, beth yw cost cael bws trydan o gymharu, dyweder, â buddsoddi mewn rhagor o fysiau, er enghraifft, ym Mlaenau Gwent? Gallai hynny sicrhau bod pobl yn dod allan o'u ceir neu ganiatáu iddynt deithio mewn ffyrdd na allent ei wneud fel arall. Os gwelwch yn dda, cyn cyllideb y flwyddyn nesaf o leiaf, a allwn gael ffordd fwy trylwyr o gynnal yr asesiadau hyn?

Ac mae'n sôn am fod yn awyddus i fuddsoddi arian mewn cyfathrebu—tybiaf fod hynny'n golygu dweud wrth bobl pa mor wych yw Llywodraeth Cymru a'r hyn y mae'n ei wneud ar newid hinsawdd—ond a wnaiff hi ystyried cyfleu neges wirioneddol effeithiol? Un o'r pethau sy'n atal coed rhag cael eu plannu yw'r PAC, gan fod cymhorthdal yn cael ei roi i dir ffermio, ond nid i goetiroedd fel y cyfryw. Os yw hynny'n mynd i newid, sut y bydd yn rhoi cyhoeddusrwydd i hynny? Sut y bydd yn annog pobl i inswleiddio'u cartrefi, rhywbeth a fydd o fudd iddynt hwythau hefyd? A wnaiff hi weithio'n galetach i gydgysylltu a gwella polisi yn y maes hwn?

13:55

I think the two areas that Mark Reckless focused on—well, two of the areas that he focused on—are actually two of the areas where the evidence from the UK CCC indicated that decarbonisation efforts should be focused on. So, one is the road transport sector—one that's crucial to delivering a net-zero target—and so, in response to that and the evidence that the UK CCC provided, over £60 million of additional targeted investment in decarbonisation is now directly aimed at the transport sector in our budget for next year.

And, alongside that, Mark Reckless identified housing, domestic heating and domestic energy as important areas to address. And again, UK CCC says that's somewhere we should be placing our attention. So, the budget provides an additional £25 million in our innovative housing programme to look at just that. So, we are taking the evidence that's being provided to us and the recommendations from experts and using them to inform our budgeting decisions.

Obviously, there are ways to compare things. So, Mark Reckless refers to our ambitious tree-planting project that we have in Uganda and then looks at the national forest work that we're doing here in Wales. And obviously, we want to do both. You can get more bang for your buck if you only plant those trees in Uganda. It's generally cheaper to do, they grow faster and so on. Depending on what kind of trees are planted, then you will have different results in terms of carbon. But, equally, we want to plant trees in Wales, because we know what the benefit will be for your well-being and so on if you do have the opportunity to walk amongst trees and in woodland. So, there are obviously several benefits to planting trees and they're certainly things that we would want to be doing in Wales, even though you could technically get more bang for your buck doing it elsewhere.

Credaf fod y ddau faes y canolbwyntiodd Mark Reckless arnynt—wel, dau o'r meysydd y canolbwyntiodd arnynt—yn ddau o'r meysydd lle nododd y dystiolaeth gan Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd y dylid canolbwyntio ymdrechion datgarboneiddio. Felly, un yw'r sector trafnidiaeth ffyrdd—un sy'n hanfodol i gyflawni targed o sero-net—ac felly, mewn ymateb i hynny a'r dystiolaeth a ddarparwyd gan Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd, mae dros £60 miliwn o fuddsoddiad ychwanegol wedi'i dargedu mewn datgarboneiddio wedi'i anelu'n uniongyrchol bellach at y sector trafnidiaeth yn ein cyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Ac ynghyd â hynny, nododd Mark Reckless fod tai, gwresogi domestig ac ynni domestig yn feysydd pwysig i fynd i’r afael â hwy. Ac eto, dywed Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd fod hwnnw'n faes y dylem roi ein sylw iddo. Felly, mae'r gyllideb yn darparu £25 miliwn ychwanegol yn ein rhaglen tai arloesol i edrych ar hynny. Felly, rydym yn derbyn y dystiolaeth sy'n cael ei darparu i ni a'r argymhellion gan arbenigwyr ac yn eu defnyddio i lywio ein penderfyniadau cyllidebu.

Yn amlwg, mae yna ffyrdd o gymharu pethau. Felly, cyfeiria Mark Reckless at y prosiect plannu coed uchelgeisiol sydd gennym yn Uganda, ac yna mae'n edrych ar y gwaith a wnawn yma yng Nghymru ar y goedwig genedlaethol. Ac yn amlwg, rydym am wneud y ddau beth. Gallwch gael mwy o werth am eich arian os mai yn Uganda'n unig y byddwch yn plannu'r coed hynny. Yn gyffredinol, mae'n rhatach i wneud hynny, maent yn tyfu'n gyflymach ac yn y blaen. Yn dibynnu ar ba fath o goed sy'n cael eu plannu, byddwch yn cael canlyniadau gwahanol o ran carbon. Ond i'r un graddau, rydym yn awyddus i blannu coed yng Nghymru, gan y gwyddom beth fydd y budd i'ch llesiant ac ati os cewch gyfle i gerdded drwy goed ac mewn coetiroedd. Felly, mae'n amlwg fod sawl budd i blannu coed, ac maent yn sicr yn bethau y byddem yn awyddus i'w gwneud yng Nghymru, er y gallech, yn dechnegol, gael mwy o werth am eich arian o'i wneud yn rhywle arall.

Ariannu Gwasanaethau Deintyddol
Funding Dental Services

4. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch ariannu gwasanaethau deintyddol yn y dyfodol? OAQ54875

4. What discussions has the Minister had with the Minister for Health and Social Services with regards to the future funding of dental services? OAQ54875

I have regular discussions with the Minister for Health and Social Services about a range of financial matters within his portfolio, including issues that impact on the provision of dental services.

Rwy'n cael trafodaethau rheolaidd gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch ystod o faterion ariannol yn ei bortffolio, gan gynnwys materion sy'n effeithio ar ddarpariaeth gwasanaethau deintyddol.

Minister, in response to the Health, Social Care and Sport Committee's inquiry into dentistry in Wales, the Welsh Government failed to commit a single penny of new investment. The British Dental Association has stated that:

'The crisis facing NHS dentistry in Wales won't be solved with a few warm words'.

Their words, not mine. Therefore, what discussions are you having with the health Minister to ensure that the necessary contract reforms and additional recruitment in dentists are supported by sufficient and additional funding?

Weinidog, mewn ymateb i ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i ddeintyddiaeth yng Nghymru, nid yw Llywodraeth Cymru wedi gallu ymrwymo'r un geiniog o fuddsoddiad newydd. Mae Cymdeithas Ddeintyddol Prydain wedi nodi:

Ni fydd yr argyfwng sy'n wynebu deintyddiaeth y GIG yng Nghymru yn cael ei ddatrys gan ychydig eiriau cynnes.

Eu geiriau hwy, nid fy rhai i. Felly, pa drafodaethau rydych yn eu cael gyda'r Gweinidog iechyd i sicrhau bod y diwygiadau angenrheidiol i'r contractau a recriwtio ychwanegol mewn perthynas â deintyddion yn cael eu cefnogi gan gyllid digonol ac ychwanegol?

I've had a number of discussions with the health Minister with regard to the contract reform and with regard to the issues facing dentistry across Wales, because I know this is an issue that comes up frequently in the Assembly. We've acknowledged that the current contractual system does need reform, and that's something that we are absolutely getting on with, and significant changes are already being made and those changes are being welcomed by dental teams.

We've said we want to see the number of practices participating in the reform programme expanding further, and we do expect now to see over half of practices being part of the programme by October 2020. Currently, there are 132, so that's around 30 per cent of dental practices currently taking part.

Obviously, there are workforce and retention issues that we're seeking to address as well. Part of that is through the training programmes that we're putting in place. There are year-on-year increases now in the number of dentists providing NHS care in Wales, but we recognise recruitment and retention is a particular issue, and particularly so in some parts of Wales—north Wales, mid Wales and west Wales, particularly—and it is causing some difficulty in terms of filling vacancies.

But, I can confirm that Health Education and Improvement Wales are now looking at the commissioning of training numbers, training and education packages to develop the workforce, and considering whether there are more effective workforce models to deliver services that could improve dentists' workloads and help make practices more sustainable and the career more attractive.

Rwyf wedi cael nifer o drafodaethau gyda'r Gweinidog iechyd mewn perthynas â diwygio contractau ac ynglŷn â'r problemau sy'n wynebu deintyddiaeth ledled Cymru, gan y gwn fod hwn yn fater sy'n codi'n aml yn y Cynulliad. Rydym wedi cydnabod bod angen diwygio'r system gontractio bresennol, ac mae hynny'n rhywbeth rydym yn sicr yn mynd i'r afael ag ef, ac mae newidiadau sylweddol eisoes yn cael eu gwneud ac mae timau deintyddol yn croesawu'r newidiadau hynny.

Rydym wedi dweud ein bod yn dymuno gweld nifer y practisau sy'n cymryd rhan yn y rhaglen ddiwygio yn cynyddu ymhellach, ac rydym bellach yn disgwyl gweld dros hanner y practisau yn rhan o'r rhaglen erbyn mis Hydref 2020. Ceir 132 ohonynt ar hyn o bryd, felly mae oddeutu 30 y cant o bractisau deintyddol yn cymryd rhan ar hyn o bryd.

Yn amlwg, rydym hefyd yn ceisio mynd i'r afael â phroblemau gyda'r gweithlu a chadw staff. Mae rhan o hynny'n digwydd drwy'r rhaglenni hyfforddi rydym yn eu rhoi ar waith. Ceir cynnydd o flwyddyn i flwyddyn yn awr yn nifer y deintyddion sy'n darparu gofal y GIG yng Nghymru, ond rydym yn cydnabod bod recriwtio a chadw staff yn broblem benodol, yn enwedig mewn rhai rhannau o Gymru—gogledd Cymru, canolbarth Cymru a gorllewin Cymru, yn enwedig—ac mae hynny'n achosi cryn drafferth o ran llenwi swyddi gwag.

Ond gallaf gadarnhau bod Addysg a Gwella Iechyd Cymru bellach yn edrych ar gomisiynu pecynnau addysg, niferoedd sy'n hyfforddi a hyfforddiant i ddatblygu’r gweithlu, ac ystyried a oes modelau gweithlu mwy effeithiol i ddarparu gwasanaethau a allai wella llwyth gwaith deintyddion a helpu i sicrhau bod practisau'n fwy cynaliadwy a'r yrfa'n fwy deniadol.

14:00

That was interesting to hear, really, but these contract reforms have been going on in terms of pilots, or general progress, for about three or four years now. Bearing in mind that the change in the contract was about helping people become better at taking care of their own oral health, I would have thought that there might have been a reduced need for Welsh Government spending, not just due to fewer unnecessary appointments, but also fewer treatments for preventable damage.

In 2015-16, the old-style dental care and oral healthcare programmes cost Welsh Government £137 million plus the £33 million revenue from patient charges, which is 2.14 per cent of the NHS spending total. How does that compare now with the spend under this revised contract and what evidence did you get from the Minister to justify the changes?

Roedd yn ddiddorol clywed hynny, a dweud y gwir, ond mae'r diwygiadau contract hyn wedi bod yn mynd rhagddynt o ran cynlluniau peilot, neu gynnydd cyffredinol, ers oddeutu tair neu bedair blynedd bellach. O gofio bod y newid yn y contract yn ymwneud â helpu pobl i ddod yn well wrth ofalu am iechyd y geg, buaswn wedi meddwl y gallai fod llai o angen am wariant Llywodraeth Cymru, nid yn unig oherwydd llai o apwyntiadau diangen, ond hefyd llai o driniaethau ar gyfer difrod y gellir ei atal.

Yn 2015-16, costiodd yr hen raglenni gofal deintyddol a gofal iechyd y geg £137 miliwn i Lywodraeth Cymru, ynghyd â'r refeniw o £33 miliwn o daliadau cleifion, sef 2.14 y cant o gyfanswm gwariant y GIG. Sut y mae hynny'n cymharu bellach â'r gwariant o dan y contract diwygiedig hwn a pha dystiolaeth a gawsoch gan y Gweinidog i gyfiawnhau'r newidiadau?

This year, we're providing over £146 million to the Welsh NHS for the provision of primary care dental services. We are seeing increased use of dental services, which is a good thing. So, the latest published data shows that 1.7 million people were regularly accessing NHS primary care dentistry, and that's 42,000 more people than was the case five years before the latest figures. We now have over 1,500 dentists working in the NHS in Wales compared to 1,439 back in 2014, so we are gradually seeing an increase in the number of dentists, but also a corresponding increase in the number of patients accessing those services.

Eleni, rydym yn darparu dros £146 miliwn i GIG Cymru i ddarparu gwasanaethau deintyddol gofal sylfaenol. Rydym yn gweld cynnydd yn y defnydd o wasanaethau deintyddol, sy'n beth da. Felly, mae'r data diweddaraf a gyhoeddwyd yn dangos bod 1.7 miliwn o bobl yn defnyddio gwasanaethau deintyddiaeth gofal sylfaenol y GIG yn rheolaidd, ac mae hynny 42,000 yn fwy o bobl na phum mlynedd cyn y ffigurau diweddaraf. Bellach, mae gennym dros 1,500 o ddeintyddion yn gweithio yn y GIG yng Nghymru o gymharu â 1,439 yn ôl yn 2014, felly rydym yn gweld cynnydd yn raddol yn nifer y deintyddion, ond cynnydd cyfatebol hefyd yn nifer y cleifion sy'n defnyddio'r gwasanaethau hynny.

It is understandable that many care home residents have poor dental health when they first move into care, as they often move into care due to deteriorating health and lack of mobility. As dental access for children is at an all-time high, and, as you know, I speak very regularly about how good Designed to Smile is, does the Minister agree with me that it's fantastic news for older people that the A Lasting Smile programme budget will double next year, ensuring that the scheme reaches all care homes across Wales?

Mae'n ddealladwy fod gan lawer o breswylwyr cartrefi gofal iechyd deintyddol gwael i gychwyn pan fyddant yn mynd i gartref gofal, gan eu bod yn aml yn mynd i gartref gofal gan fod eu hiechyd yn dirywio ac oherwydd diffyg symudedd. Gan fod mynediad deintyddol i blant ar lefel uwch nag erioed, ac fel y gwyddoch, rwy'n sôn yn rheolaidd iawn am ba mor dda yw Cynllun Gwên, a yw'r Gweinidog yn cytuno â mi ei bod yn newyddion gwych i bobl hŷn y bydd cyllideb rhaglen Gwên am Byth yn dyblu y flwyddyn nesaf, gan sicrhau bod y cynllun yn cyrraedd pob cartref gofal ledled Cymru?

I thank Mike Hedges for raising that particular, important issue and for his constant support for Designed to Smile. I remember in the finance scrutiny session just recently, he was able to cite that as one of the excellent examples of really, truly preventative spend that we do have in Wales. I think it's only right that we seek to focus our efforts to improve the dental and oral health of older people who are living in care homes, so I'm delighted that the Minister for Health and Social Services announced an additional £0.25 million to extend that Gwên am Byth—A Lasting Smile oral health programme into the next year, and we're doubling the available funding for that now to ensure that it's rolled out to every single care home in Wales during 2020.

Diolch i Mike Hedges am godi'r mater penodol, pwysig hwnnw ac am ei gefnogaeth gyson i Cynllun Gwên. Cofiaf, yn y sesiwn graffu ddiweddar ar gyllid, iddo gyfeirio ato fel un o'r enghreifftiau rhagorol o wariant gwirioneddol ataliol sydd gennym yng Nghymru. Credaf ei bod ond yn deg ein bod yn ceisio canolbwyntio ein hymdrechion er mwyn gwella iechyd y geg ac iechyd deintyddol pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal, felly rwy'n falch iawn fod y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi £0.25 miliwn yn ychwanegol i ymestyn rhaglen iechyd y geg Gwên am Byth—A Lasting Smile i'r flwyddyn nesaf, ac rydym yn dyblu'r cyllid sydd ar gael ar gyfer hynny bellach i sicrhau ei fod yn cael ei gyflwyno ym mhob cartref gofal yng Nghymru yn 2020.

Rheoli Adnoddau
Managing Resources

5. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am sut y mae Llywodraeth Cymru yn rheoli ei hadnoddau i sicrhau gwerth am arian ac effeithiolrwydd? OAQ54857

5. Will the Minister provide an update on how the Welsh Government is managing its resources to ensure value for money and effectiveness? OAQ54857

The Welsh Government is committed to ensuring spending decisions are informed by robust evidence and value for money is considered throughout policy development. We draw on a range of guidance to make the best use of public resources, including the high-level principles set out in HM Treasury's Green Book.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod penderfyniadau gwariant yn cael eu llywio gan dystiolaeth gadarn a bod gwerth am arian yn cael ei ystyried wrth ddatblygu polisi. Rydym yn cyfeirio at ystod o ganllawiau i wneud y defnydd gorau o adnoddau cyhoeddus, gan gynnwys yr egwyddorion lefel uchel a nodir yn Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM.

The Minister will know there's no shortage of candidates for increased spending where there is a real need, whether it's the health service or reducing fuel poverty or whatever. I think most Welsh taxpayers will scratch their heads, therefore, when they discover that £1.2 million is to be spent on organisations like the Welsh Centre for International Affairs—two thirds of whose income is spent on the salaries of its staff. Of the part of its income that is not spent on staff salaries, it supports organisations like Hub Cymru Africa, which receives £640,000 a year. It provides no accounts of its own, so we've no idea how many people it employs or what they earn, and it spends the money it doesn't spend on staff salaries mostly on non-Welsh items or other entities, who themselves mainly spend the money on staff salaries, like the sub-Sahara advisory panel, whose income is £68,000 a year, and its staff costs are greater at £74,000.

The Welsh Government has no responsibility for foreign aid, foreign development or foreign policy, so why are we indulging in this taxpayer-funded merry-go-round of virtue signalling for middle-class politicians in Cardiff Bay when there are real needs outside? As the blogger Jac o' the North has perhaps more pithily described it:

'A country with homeless on the streets, where kids go to school hungry, where people die waiting for ambulances, apparently has millions of pounds to spare so that dilettante English activists and useless Welsh politicians can feel better about themselves.'

Gŵyr y Gweinidog nad oes prinder ymgeiswyr am fwy o wariant lle mae gwir angen, boed hynny'n golygu'r gwasanaeth iechyd neu leihau tlodi tanwydd neu beth bynnag. Credaf y bydd y rhan fwyaf o drethdalwyr Cymru yn crafu eu pennau, felly, pan fyddant yn darganfod y bydd £1.2 miliwn yn cael ei wario ar sefydliadau fel Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru—lle mae dwy ran o dair o'i hincwm yn cael ei wario ar gyflogau ei staff. O'r rhan o'i hincwm nad yw'n cael ei wario ar gyflogau staff, mae'n cefnogi sefydliadau fel Hub Cymru Affrica, sy'n derbyn £640,000 y flwyddyn. Nid yw'n darparu unrhyw gyfrifon ei hun, felly nid oes gennym unrhyw syniad faint o bobl y mae'n eu cyflogi na faint o gyflog y maent yn ei ennill, ac mae'n gwario'r arian nad yw'n ei wario ar gyflogau staff yn bennaf ar eitemau nad ydynt yn dod o Gymru neu endidau eraill, sydd eu hunain yn gwario'r arian yn bennaf ar gyflogau staff, fel y panel cynghori is-Sahara, sydd ag incwm o £68,000 y flwyddyn, a chostau staff o £74,000.

Nid oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw gyfrifoldeb am gymorth tramor, datblygu tramor na pholisi tramor, felly pam rydym yn ymbleseru yn y sioe fawr hon o nodi rhinweddau a ariennir gan drethdalwyr ar gyfer gwleidyddion dosbarth canol ym Mae Caerdydd pan fo anghenion gwirioneddol y tu allan? Fel y mae'r blogiwr Jac o' the North wedi'i ddisgrifio'n fwy bachog, o bosibl:

Mae gan wlad â phobl ddigartref ar y strydoedd, lle mae plant yn mynd i'r ysgol yn llwglyd, lle mae pobl yn marw wrth aros am ambiwlansys, filiynau o bunnoedd i'w sbario, yn ôl pob golwg, fel y gall gweithredwyr diletantaidd o Loegr a gwleidyddion Cymreig diwerth deimlo'n well amdanynt eu hunain.

This Welsh Government is proudly a global, internationalist Welsh Government that takes its responsibilities to the planet and to others very seriously. We're absolutely proud of the work that we're doing through our Wales for Africa programme. I think that perhaps it might speak more easily to the Member's set of values if I just make the point that, actually, it's in our own best interests if countries overseas that are currently struggling are able to cope better in so many ways. Peace overseas is in our own best interests. Ensuring that overseas countries are able to make their contribution to the climate crisis is in our own best interests. So, I think that perhaps those narrow thoughts might help the Member understand how important our Wales for Africa programme is.

Mae Llywodraeth Cymru yn falch o fod yn Llywodraeth ryngwladol, fyd-eang sy'n cymryd ei chyfrifoldebau i'r blaned ac i eraill o ddifrif. Rydym yn gwbl falch o'r gwaith a wnawn drwy ein rhaglen Cymru o Blaid Affrica. Credaf y gallai apelio'n well at werthoedd yr Aelod pe byddwn yn gwneud y pwynt ei bod, mewn gwirionedd, yn fuddiol i ni os yw gwledydd tramor sy'n ei chael hi'n anodd ar hyn o bryd yn gallu ymdopi'n well mewn cymaint o ffyrdd. Mae heddwch dramor yn fuddiol i ni. Mae sicrhau bod gwledydd tramor yn gallu gwneud cyfraniad gwell at yr argyfwng hinsawdd yn fuddiol i ni. Felly, credaf efallai y gallai'r syniadau cul hynny helpu'r Aelod i ddeall pa mor bwysig yw ein rhaglen Cymru o Blaid Affrica.

14:05

Clearly, managing resources to ensure value for money and effectiveness includes play, which is key to children's health and well-being. The recent review of play sufficiency assessments carried out for the Welsh Government by Play Wales reported that the all-Wales play opportunities grant funding from Welsh Government has resulted in increased activity to secure play opportunities across Wales, and that the Welsh Government should be clear on how anti-poverty and other focused investments should be used to support play sufficiency. How do you therefore respond to concerns raised with me by play sector representatives this week who've been informed that the all-Wales play opportunities grant is not going ahead again in the next financial year; that the only thing that's been keeping the last remaining bits of play and play work infrastructure going across Wales has been this grant; and that, as a sector, they're haemorrhaging excellent staff who have jumped ship to pastures new, and whilst there is excellent work going on in some areas, there are still huge gaps in the infrastructure and provision is dwindling?

Yn amlwg, mae rheoli adnoddau i sicrhau gwerth am arian ac effeithiolrwydd yn cynnwys chwarae, sy'n allweddol i iechyd a lles plant. Nododd yr adolygiad diweddar o asesiadau digonolrwydd chwarae a gynhaliwyd ar ran Llywodraeth Cymru gan Chwarae Cymru fod cyllid grant cyfleoedd chwarae Cymru gyfan gan Lywodraeth Cymru wedi arwain at fwy o weithgarwch i sicrhau cyfleoedd chwarae ledled Cymru, ac y dylai Llywodraeth Cymru fod yn glir ynghylch sut y dylid defnyddio buddsoddiadau gwrth-dlodi a buddsoddiadau eraill â ffocws i gefnogi digonolrwydd chwarae. Sut rydych yn ymateb, felly, i bryderon a godwyd gyda mi gan gynrychiolwyr y sector chwarae yr wythnos hon, sydd wedi cael gwybod na fydd y grant cyfleoedd chwarae Cymru gyfan yn parhau yn y flwyddyn ariannol nesaf; mai'r grant hwn yw'r unig beth sydd wedi bod yn cadw'r darnau olaf o seilwaith chwarae a gwaith chwarae i fynd ledled Cymru; a'u bod, fel sector, yn colli nifer o staff rhagorol sydd wedi gadael i fynd i feysydd eraill, ac er bod gwaith rhagorol yn mynd rhagddo mewn rhai ardaloedd, mae bylchau enfawr yn y seilwaith o hyd ac mae'r ddarpariaeth yn crebachu?

I'm aware of the good work of Play Wales. I've had the opportunity to see some of the things that they do locally within my own patch. What I will say is I'm not familiar particularly with the specific grant to which the Member refers, but if you would write to me with some further information, I can then discuss it perhaps with the relevant responsible Minister.

Rwy'n ymwybodol o waith da Chwarae Cymru. Rwyf wedi cael cyfle i weld rhai o'r pethau a wnânt yn lleol yn fy ardal fy hun. Yr hyn a ddywedaf yw nad wyf yn arbennig o gyfarwydd â'r grant penodol y cyfeiria'r Aelod ato, ond os ysgrifennwch ataf gyda mwy o wybodaeth, efallai y gallaf ei drafod gyda'r Gweinidog perthnasol sy'n gyfrifol.

Effaith y Gyllideb ar Ogledd Cymru
The Budget's Impact on North Wales

6. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr effaith y bydd cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 yn ei chael ar Ogledd Cymru? OAQ54887

6. Will the Minister make a statement on the impact that the Welsh Government's budget for 2020-21 will have on North Wales? OAQ54887

The budget invests in all parts of Wales to support our public services, businesses and communities. This includes a £20 million boost for the north Wales metro within the Minister for Economy and Transport's portfolio, continuing our investment in an integrated, modern and efficient transport system for the region.

Mae'r gyllideb yn buddsoddi ym mhob rhan o Gymru i gefnogi ein gwasanaethau cyhoeddus, ein busnesau a'n cymunedau. Mae hyn yn cynnwys hwb o £20 miliwn i fetro gogledd Cymru ym mhortffolio Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, gan barhau â'n buddsoddiad mewn system drafnidiaeth integredig, fodern ac effeithlon ar gyfer y rhanbarth.

Diolch i chi am eich ateb. Byddwch chi'n ymwybodol, dwi'n siŵr, mae gen i nifer o gynlluniau ynni hydro yn fy etholaeth, a dwi wedi codi hyn gyda chi lawer gwaith yn y gorffennol. Mae yna ofid difrifol yn y sector, wrth gwrs, ynglŷn â'r sefyllfa treth fusnes annomestig, a'r effaith mae hynny'n ei gael ar y sector. Mae yna alwadau, ac mae ystyriaeth wedi bod, ynglŷn â newid y fethodoleg i gyfrifo lefel y dreth, neu, wrth gwrs, mae'r cynllun grant sydd wedi bod ar gael gan Lywodraeth i gynorthwyo'r cynlluniau yma, gyda'r taliadau hynny'n dod i ben ddiwedd y flwyddyn ariannol yma. Does yna ddim sicrwydd ynglŷn â beth fydd y trefniadau yn y flwyddyn ariannol nesaf ac mae hynny yn taflu cysgod difrifol dros y sector; mae'n creu ansicrwydd. Mae hynny, wrth gwrs, ar ôl gwrando arnoch chi'n dweud gymaint rydych chi'n ei wneud dros yr amgylchedd i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd, yn codi cwestiwn, efallai, ynglŷn â pham nad ŷch wedi gallu rhoi ateb a sicrwydd i'r sector cyn hyn. Oes posib i ni glywed beth yw'r diweddaraf ynglŷn â hyn, ac allech chi roi sicrwydd i fi y byddwch chi'n gwneud popeth y gallwch chi i amddiffyn y sector rhag effeithiau gorfod talu'r dreth yma yn ei llawnder?

Thank you for that response. You’ll be aware, I’m sure, that I have a number of hydro energy schemes in my constituency, and I’ve raised this with you on a number of occasions in the past. There is grave concern in the sector, of course, about the situation of business rates—non-domestic business rates—and the impact that that will have on the sector. There have been calls and consideration has been given to changing the methodology for calculating the level of taxation, or there’s the grants scheme that’s been available from the Government to assist these hydro schemes with those payments, which will come to an end at the end of this financial year. There’s no assurances as to what the next financial year’s arrangements will be, and that throws a cloud over the sector and creates uncertainty. Having listened to you say how much you’re doing for the environment and tackling the climate emergency, it does raise a question as to why you haven’t been able to give a response and assurance to the sector before now. So, could we hear an update on this and can you give me an assurance that you will do everything that you can to safeguard this sector from the impacts of having to pay this tax in full?

I'm grateful to Llyr for raising this issue. I know that he's got a very strong interest in the hydro energy sector, as do I and the Minister with responsibility for energy. We are currently awaiting a paper from the representative body of the hydro sector, which does refer to those potential changes in methodology that you described, but I'm open to having some further discussions, as I've already indicated to the Minister, in terms of support for the sector next year.

Rwy'n ddiolchgar i Llyr am godi'r mater hwn. Gwn fod ganddo gryn ddiddordeb yn y sector ynni dŵr, fel sydd gennyf innau a'r Gweinidog sy'n gyfrifol am ynni. Ar hyn o bryd, rydym yn aros am bapur gan gorff cynrychiadol y sector ynni dŵr, sy'n cyfeirio at y newidiadau posibl yn y fethodoleg a ddisgrifiwyd gennych, ond rwy'n agored i gael trafodaethau pellach, fel rwyf eisoes wedi dweud wrth y Gweinidog, mewn perthynas â chefnogaeth i'r sector y flwyddyn nesaf.

In welcoming the £400 million increase to health and social care, we must note that this is less than the three-year cumulative overspend across the NHS. In north Wales, we have seen Betsi Cadwaladr University Health Board record deficits of £20 million in 2015-16; £30 million in 2016-17; £39 million in 2017-18; and £41 million in 2018-19. These failures to break even are despite the health board having received £83 million in special measures funding. Now, as you know, Minister, light is not yet there on the horizon as the board is forecasting a £35 million deficit for 2019-20, missing your own target by £10 million. Since special measures, it cannot be argued that the health Minister has overseen and indeed allowed a poorly performing health board to become a huge financial vacuum. What assurances can you give me that money sent to this health board for 2020-21 will come with a solid strategy in place to clamp down on excessive spending and even more excessive waiting times?

Wrth groesawu’r cynnydd o £400 miliwn i iechyd a gofal cymdeithasol, mae'n rhaid i ni nodi bod hyn yn llai na’r gorwariant cronnol tair blynedd ar draws y GIG. Yng ngogledd Cymru, rydym wedi gweld diffygion uwch nag erioed o £20 miliwn ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn 2015-16; £30 miliwn yn 2016-17; £39 miliwn yn 2017-18; a £41 miliwn yn 2018-19. Mae'r methiannau hyn i fantoli'r gyllideb wedi digwydd er bod y bwrdd iechyd wedi derbyn £83 miliwn mewn cyllid mesurau arbennig. Nawr, fel y gwyddoch, Weinidog, nid oes golau ar y gorwel eto gan fod y bwrdd yn rhagweld diffyg o £35 miliwn ar gyfer 2019-20, gan fethu eich targed eich hun o £10 miliwn. Ers y mesurau arbennig, ni ellir dadlau bod y Gweinidog iechyd wedi goruchwylio, ac yn wir, wedi caniatáu i fwrdd iechyd sy'n perfformio'n wael ddod yn wactod ariannol enfawr. Pa sicrwydd y gallwch ei roi i mi y bydd arian a roddir i'r bwrdd iechyd hwn ar gyfer 2020-21 yn dod gyda strategaeth gadarn ar waith i gael gwared ar wariant gormodol ac amseroedd aros sydd hyd yn oed yn fwy gormodol?

14:10

As I mentioned in the statement yesterday, the local health boards across Wales will be coming forward with their plans and their proposals for 2020-21 by the end of the month, and the health Minister and his officials will be robustly scrutinising and challenging those and then the health Minister will accept or not accept the plans as they come forward. Obviously, a focus on improvement and a focus on value for money will be at the heart of those considerations.

Fel y soniais yn y datganiad ddoe, bydd y byrddau iechyd lleol ledled Cymru yn cyflwyno eu cynlluniau a’u cynigion ar gyfer 2020-21 erbyn diwedd y mis, a bydd y Gweinidog iechyd a’i swyddogion yn eu herio ac yn craffu arnynt yn ofalus, ac yna bydd y Gweinidog iechyd naill ai'n derbyn y cynlluniau neu fel arall wrth iddynt gael eu cyflwyno. Yn amlwg, bydd ffocws ar wella a ffocws ar werth am arian yn ganolog i'r ystyriaethau hynny.

Minister, one of the reasons I got into politics was the perception that north Wales just doesn't get its fair share of attention, funding or consideration as compared to the south. We've had a Minister for north Wales for over a year, he is yet to make a statement in that role, and I am frankly none the wiser as to whether that perception is correct. Minister, can you confirm that north Wales does actually get its fair share and how can we tell that?

Weinidog, un o'r rhesymau pam y dewisais fynd i'r byd gwleidyddol oedd y canfyddiad nad yw gogledd Cymru yn cael eu cyfran deg o sylw, cyllid ac ystyriaeth o gymharu â'r de. Rydym wedi cael Gweinidog ar gyfer gogledd Cymru ers dros flwyddyn, nid yw wedi gwneud datganiad eto yn y rôl honno, ac a dweud y gwir, nid wyf fawr callach a yw'r canfyddiad hwnnw'n gywir. Weinidog, a allwch gadarnhau bod gogledd Cymru yn cael eu cyfran deg mewn gwirionedd a sut y gallwn ddweud hynny?

Well, it isn't the case, of course, that north Wales does not get its fair share of funding. I'm just having a look at the figures on capital spend, which I have in front of me, and they show that the total projected cost of capital spend in the most recent year, for which we have those figures, is £2.5 million, and that is actually the second highest of all the regions. And that's just the first figure that I have in front of me. So, I think that the figures don't bear it out, and as much as it would come to the Member's disappointment, those arguments just aren't valid.

Wel, nid yw'n wir, wrth gwrs, nad yw gogledd Cymru yn cael eu cyfran deg o gyllid. Rwy'n edrych ar y ffigurau ar wariant cyfalaf sydd gennyf o'm blaen, ac maent yn dangos bod cyfanswm y gost ragamcanol ar wariant cyfalaf, yn y flwyddyn ddiweddaraf y mae gennym ffigurau ar ei chyfer, yn £2.5 miliwn, sef yr uchaf ond un o'r holl ranbarthau mewn gwirionedd. A dim ond y ffigur cyntaf sydd gennyf o'm blaen yw hwnnw. Felly, ni chredaf fod y ffigurau'n cefnogi hynny, ac er mawr siom i'r Aelod efallai, nid yw'r dadleuon hynny'n ddilys.

Effalith y Gyllideb ar Orllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro
The Budget's Impact on Carmarthen West and South Pembrokeshire

7. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith cyllideb Llywodraeth Cymru ar bobl Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro? OAQ54881

7. Will the Minister make a statement on the impact of the Welsh Government's budget on the people of Carmarthen West and South Pembrokeshire? OAQ54881

The draft budget 2020-21 delivers on our promises to the people of Wales and invests in the future of our planet. For example, our plans include funding to complete the £25 million investment for phase 2 of the women and children's scheme at Glangwili hospital.

Mae cyllideb ddrafft 2020-21 yn cyflawni ein haddewidion i bobl Cymru ac yn buddsoddi yn nyfodol ein planed. Er enghraifft, mae ein cynlluniau'n cynnwys cyllid i gwblhau'r buddsoddiad o £25 miliwn ar gyfer cam 2 y cynllun menywod a phlant yn ysbyty Glangwili.

Thank you for that and, of course, the £25 million for Glangwili is extremely welcome. But, actually, I'm seeking clarity today from you regarding the budget allocation provided to maintain and update the NHS estate. It's not very clear in the overview where and how that capital funding could be deployed. I have a number of GP surgeries in my area that are not really fit for purpose anymore. We are asking general practice to provide more and more services to a greater number of people, many with comorbidities, and they need special access abilities and we need a raft of healthcare professionals that need premises to work from. We used to have a discrete fund of about £10 million that GPs could apply to to update their estate. That fund has disappeared over the last few years. I do note that there's £1.8 billion allocated to maintain and transform the NHS estate, but I'm not clear as to whether or not GPs will also be able to access that £1.8 billion or whether it is entirely for trusts and health boards.

Diolch am hynny, ac wrth gwrs, mae croeso mawr i'r £25 miliwn hwnnw i Glangwili. Ond mewn gwirionedd, hoffwn gael eglurder gennych heddiw ynglŷn â'r dyraniad a ddarperir yn y gyllideb i gynnal a diweddaru ystâd y GIG. Nid yw'n glir iawn yn y trosolwg ble a sut y gellid defnyddio'r cyllid cyfalaf hwnnw. Mae gennyf nifer o feddygfeydd yn fy ardal nad ydynt yn addas at y diben mwyach mewn gwirionedd. Rydym yn gofyn i ymarfer meddygol ddarparu mwy a mwy o wasanaethau i nifer fwy o bobl, gyda llawer ohonynt â chydafiacheddau, ac mae angen galluoedd mynediad arbennig arnynt ac mae arnom angen llu o weithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd angen adeiladau i weithio ynddynt. Yn y gorffennol, roedd gennym gronfa arbennig o oddeutu £10 miliwn y gallai meddygon teulu wneud cais iddi er mwyn adnewyddu eu hystâd. Mae'r gronfa honno wedi diflannu dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Sylwaf fod £1.8 biliwn wedi'i ddyrannu i gynnal a thrawsnewid ystâd y GIG, ond nid yw'n glir i mi a fydd meddygon teulu hefyd yn gallu cael mynediad at yr £1.8 biliwn hwnnw ai peidio, neu a yw'n gyfan gwbl ar gyfer ymddiriedolaethau a byrddau iechyd.

I thank the Member for raising that question. I will perhaps, if she's content, ask the health Minister to provide the detailed answer to that question.FootnoteLink

Diolch i'r Aelod am ofyn y cwestiwn hwnnw. Os yw'n fodlon, efallai y gofynnaf i'r Gweinidog iechyd ddarparu ateb manwl i'r cwestiwn hwnnw.FootnoteLink

Mae cwestiwn 8 wedi'i ofyn eisoes ac felly cwestiwn 9, Jack Sargeant.

Question 8 has already been asked. Question 9, Jack Sargeant.

Grant Cymorth Tai Llywodraeth Cymru
The Welsh Government's Housing Support Grant

9. Pa ddyraniadau ychwanegol fydd ar gael i'r portffolio Tai a Llywodraeth Leol yn ystod y cylch cyllideb cyfredol i gefnogi Grant Cymorth Tai Llywodraeth Cymru? OAQ54868

9. What additional allocations will be made available to the Housing and Local Government portfolio during the current budget round to support the Welsh Government's Housing Support Grant? OAQ54868

In line with the priority this Government places on supporting the most vulnerable in our communities, and despite almost a decade of austerity, the Minister for Housing and Local Government is maintaining investment in the housing support grant next year at £170 million—sorry, £127 million.

Yn unol â'r flaenoriaeth y mae'r Llywodraeth hon yn ei rhoi i gefnogi'r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau, ac er gwaethaf bron i ddegawd o gyni, mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol yn cynnal lefel y buddsoddiad yn y grant cymorth tai y flwyddyn nesaf ar £170 miliwn—mae'n ddrwg gennyf, £127 miliwn.

Thank you for that answer, Minister. The housing support grant is one of the best lines of defence we have against the continued chaos caused by Tory austerity. The result of years of indifference from our UK Government about the impact of their welfare policies can be seen on our streets: shameful levels of rough-sleeping across the UK, not just in our cities, but in all of our communities.

Minister, councils in Wales use the housing support grant to protect the most vulnerable. If the March budget provides any additional funding to Wales, will you consider making more money available to the housing support grant? 

Diolch am eich ateb, Weinidog. Mae'r grant cymorth tai yn un o'r amddiffyniadau gorau sydd gennym yn erbyn yr anhrefn parhaus a achosir gan gyni Torïaidd. Gellir gweld canlyniad blynyddoedd o ddihidrwydd Llywodraeth y DU ynghylch effaith eu polisïau lles ar ein strydoedd: lefelau cywilyddus o gysgu allan ledled y DU, nid yn unig yn ein dinasoedd, ond ym mhob un o'n cymunedau.

Weinidog, mae cynghorau yng Nghymru yn defnyddio'r grant cymorth tai i amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed. Os yw cyllideb mis Mawrth yn darparu unrhyw arian ychwanegol i Gymru, a wnewch chi ystyried rhyddhau mwy o arian i'r grant cymorth tai?

14:15

Jack Sargeant recognises the importance of the housing support grant, as do I, in terms of it being one of the levers that we have in terms of preventing homelessness here in Wales. He's right that, despite being able to maintain budgets at existing levels, we unfortunately haven't been able to provide real-terms increases to every item in the budget. Pressures continue, of course, going into next year.

I think that our record in Wales does compare favourably with that across the border, where Supporting People was dehypothecated, leading to significant cuts in the funding, according to the National Audit Office. But, of course, when the budget is announced on 11 March, we will see then to what extent there is additional funding that does come forward to Wales, and, obviously, any changes will be made then in an early supplementary budget, should those changes be significant.

Mae Jack Sargeant yn cydnabod pwysigrwydd y grant cymorth tai, fel finnau, yn yr ystyr ei fod yn un o'r dulliau sydd gennym o atal digartrefedd yma yng Nghymru. Er ein bod wedi gallu cynnal cyllidebau ar y lefelau presennol, mae'n gywir i ddweud nad ydym, yn anffodus, wedi gallu darparu cynnydd mewn termau real i bob eitem yn y gyllideb. Mae'r pwysau'n parhau, wrth gwrs, wrth fynd i mewn i'r flwyddyn nesaf.

Credaf fod ein cyflawniad yng Nghymru yn cymharu’n ffafriol â’r stori dros y ffin, lle cafodd rhaglen Cefnogi Pobl ei dadneilltuo, gan arwain at doriadau sylweddol yn y cyllid, yn ôl y Swyddfa Archwilio Genedlaethol. Ond wrth gwrs, pan gyhoeddir y gyllideb ar 11 Mawrth, byddwn yn gweld wedyn i ba raddau y bydd cyllid ychwanegol yn dod i Gymru, ac yn amlwg, bydd unrhyw newidiadau yn cael eu gwneud bryd hynny mewn cyllideb atodol gynnar, os yw'r newidiadau hynny'n sylweddol.

Minister, the majority of additional funding to deal with homelessness seems to be targeted at Swansea, Cardiff, Newport and Wrexham. So, can I ask what additional money is going to be provided to support homelessness in rural local authorities in particular, for example Powys? 

Weinidog, ymddengys fod y rhan fwyaf o'r arian ychwanegol i fynd i'r afael â digartrefedd wedi'i dargedu at Abertawe, Caerdydd, Casnewydd a Wrecsam. Felly, a gaf fi ofyn pa arian ychwanegol fydd yn cael ei ddarparu i gefnogi pobl ddigartref mewn awdurdodau lleol gwledig yn benodol, er enghraifft Powys?

So, Russell George is correct that there is specific funding that is going to Swansea, Newport, Cardiff and Wrexham, because those are real areas where there is significant rough-sleeping, and those local authorities do have significant pressure on them. But we absolutely recognise that homelessness doesn't just occur in cities and urban areas, it actually occurs across Wales, and that's one of the reasons why the local government and housing Minister has just launched a campaign that does set out that homelessness actually happens across Wales, and it can often be a hidden form of homelessness. So, she's particularly concerned about those people who are sofa surfing, for example.

So, there is support across Wales for homelessness—those homelessness budgets have been maintained at £17.9 million in 2021. And I'm sure that the Minister will be keen to provide an update on support within your particular area.

Mae Russell George yn llygad ei le fod cyllid penodol yn mynd i Abertawe, Casnewydd, Caerdydd a Wrecsam, gan eu bod yn ardaloedd go iawn lle mae llawer o gysgu allan, ac mae pwysau sylweddol ar yr awdurdodau lleol hynny. Ond rydym yn llwyr gydnabod nad mewn dinasoedd ac ardaloedd trefol yn unig y mae digartrefedd yn digwydd, mae'n digwydd ledled Cymru, a dyna un o'r rhesymau pam fod y Gweinidog tai a llywodraeth leol newydd lansio ymgyrch sy'n cydnabod bod digartrefedd yn digwydd ledled Cymru, ac yn aml y gall fod yn fath cudd o ddigartrefedd. Felly, mae'n arbennig o bryderus am y bobl sy'n symud o un soffa i'r llall, er enghraifft.

Felly, ceir cymorth ledled Cymru ar gyfer digartrefedd—mae'r cyllidebau digartrefedd hynny wedi'u cynnal ar £17.9 miliwn yn 2021. Ac rwy'n siŵr y bydd y Gweinidog yn awyddus i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth yn eich ardal benodol chi.

2. Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol
2. Questions to the Minister for International Relations and Welsh Language

Y cwestiynau nesaf, felly, yw'r cwestiynau i Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Darren Millar.

The next questions, therefore, are questions to the Minister for International Relations and Welsh Language, and the first question is from Darren Millar.

Hawliau Dynol
Human Rights

1. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i hyrwyddo hawliau dynol drwy ei strategaeth cysylltiadau rhyngwladol? OAQ54866

1. What action is the Welsh Government taking to promote human rights through its international relations strategy? OAQ54866

Member
Eluned Morgan AM 14:17:50
Minister for International Relations and the Welsh Language

The international strategy is underpinned by clear values and principles, including an emphasis on support for human rights. We have a long and proud tradition of being a welcoming nation to people of all cultures and countries and a commitment also to the United Nations sustainability goals.

Mae gwerthoedd ac egwyddorion clir yn sail i'r strategaeth ryngwladol, gan gynnwys pwyslais ar gefnogaeth i hawliau dynol. Mae gennym draddodiad hir a balch o fod yn genedl groesawgar i bobl o bob diwylliant a gwlad ac ymrwymiad hefyd i nodau cynaliadwyedd y Cenhedloedd Unedig.

Can I applaud the commitment shown by the Welsh Government and indeed the UK Government on human rights and championing those rights around the world? Having said that, I am a little concerned that the Welsh Government has been cosying up to the communist Vietnamese Government in recent years, particularly through the Wales-Vietnam education link. Now, indeed—[Interruption.] Indeed, the Welsh Government rolled out the red carpet for a visit by the Vietnamese education Minister last year, less than 12 months ago. As you will be aware, Minister, the Vietnamese regime is a police state, which is regularly accused of human rights violations, not least in relation to the minority Christian community there. [Interruption.] I think the education Minister should be educated in related to the rights of Christians in Vietnam, which are being violated on a regular basis. According to the charity Open Doors, Vietnam is one of the top 50 persecutors of Christians in the world, with those from ethnic minorities particularly hard hit, facing violent attacks, harassment, the tearing down of their places of worship and imprisonment. Can I ask, as the international relations Minister, what discussions you've had with Vietnam on its human rights record, particularly in relation to the Christian community there? And what action are you taking cross-Government to ensure that there's a joined-up approach in addressing these human rights issues with Ministers, such as the Vietnamese education Minister, when they visit in the future?

A gaf fi gymeradwyo'r ymrwymiad a ddangoswyd gan Lywodraeth Cymru, ac yn wir, Llywodraeth y DU ar hawliau dynol a hyrwyddo'r hawliau hynny ym mhob cwr o'r byd? Wedi dweud hynny, rwy’n poeni ychydig fod Llywodraeth Cymru wedi bod yn barod iawn ei chroeso i Lywodraeth gomiwnyddol Fietnam dros y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig drwy gyswllt addysg Cymru-Fietnam. Nawr, yn wir—[Torri ar draws.] Yn wir, gosodwyd y carped coch gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ymweliad gan Weinidog addysg Fietnam y llynedd, lai na 12 mis yn ôl. Fel y gwyddoch, Weinidog, mae cyfundrefn Fietnam yn wladwriaeth heddlu, sy'n cael ei chyhuddo'n rheolaidd o fynd yn groes i hawliau dynol, yn enwedig mewn perthynas â'r gymuned Gristnogol leiafrifol yno. [Torri ar draws.] Credaf y dylai'r Gweinidog addysg gael ei haddysgu mewn perthynas â hawliau Cristnogion yn Fietnam, hawliau sy'n cael eu torri'n rheolaidd. Yn ôl yr elusen Open Doors, mae Fietnam yn un o’r 50 man gwaethaf yn y byd am erlid Cristnogion, gyda’r rheini o leiafrifoedd ethnig yn ei chael hi'n arbennig o anodd, wrth iddynt wynebu ymosodiadau treisgar, aflonyddwch, wrth i'w haddoldai gael eu dymchwel ac wrth iddynt gael eu carcharau. A gaf fi ofyn, fel y Gweinidog cysylltiadau rhyngwladol, pa drafodaethau rydych wedi'u cael gyda Fietnam ynglŷn â'u record mewn perthynas â hawliau dynol, yn enwedig mewn perthynas â'r gymuned Gristnogol yno? A pha gamau rydych yn eu cymryd ar draws y Llywodraeth i sicrhau y ceir dull cydgysylltiedig o fynd i'r afael â'r materion hawliau dynol hyn gyda Gweinidogion, fel Gweinidog addysg Fietnam, pan fyddant yn ymweld yn y dyfodol?

Thank you, Darren. I'm disappointed, because I think we should be very proud of the fact that we are developing a very strong education relationship with Vietnam. The fact that we are helping them to improve their education systems, that we're encouraging more people from that country to come and study in Wales, that this is an up-and-coming country and that there are opportunities for us, therefore, to help to influence the—

Diolch, Darren. Rwy'n siomedig, gan y credaf y dylem fod yn falch iawn o'r ffaith ein bod yn datblygu perthynas addysg gref iawn â Fietnam. Y ffaith ein bod yn eu helpu i wella eu systemau addysg, ein bod yn annog mwy o bobl o'r wlad honno i ddod i astudio yng Nghymru, fod hon yn wlad llawn addewid a bod cyfleoedd i ni, felly, i helpu i ddylanwadu ar—

14:20

Are you challenging them on their human rights record?

A ydych yn eu herio ar eu record mewn perthynas â hawliau dynol?

—direction of the country, I think is a really important strategic partnership for us—

—gyfeiriad y wlad, yn bartneriaeth strategol bwysig iawn i ni, rwy'n credu—

Are you challenging them on their human rights record?

A ydych yn eu herio ar eu record mewn perthynas â hawliau dynol?

Can I just—? Darren, you have asked your question and you must give the Minister the opportunity to respond to the question. Minister.

A gaf fi—? Darren, rydych wedi gofyn eich cwestiwn ac mae'n rhaid i chi roi cyfle i'r Gweinidog ymateb i'r cwestiwn. Weinidog.

I think it is worth underlining that it's not just us that have a relationship with Vietnam, but also UK Government. The Tory UK Government have a very close relationship as well. I do think we have to acknowledge that international relations in the area of human rights is always potentially quite difficult, but you have to make some decisions that are difficult sometimes, and we have made in this instance a decision that it is in our constructive and our partnership interest to make sure that we work with Vietnam to help them in developing their education system.

Credaf ei bod yn werth tanlinellu nad ni yn unig sydd â pherthynas â Fietnam, ond Llywodraeth y DU hefyd. Mae gan Lywodraeth Dorïaidd y DU berthynas agos iawn hefyd. Credaf fod yn rhaid inni gydnabod bod cysylltiadau rhyngwladol ym maes hawliau dynol bob amser yn gallu bod yn eithaf anodd, ond mae'n rhaid i chi wneud rhai penderfyniadau anodd weithiau, ac rydym wedi gwneud penderfyniad yn yr achos hwn ei bod o fudd adeiladol i ni a'n partneriaeth i sicrhau ein bod yn gweithio gyda Fietnam i'w helpu i ddatblygu eu system addysg.

Where I would agree with Darren is that all Governments—this Government, the UK Government, the European Union, all Governments—should, as appropriate, make sure that they are raising issues of human rights with any nation—any and all nations. But it's as appropriate, and part of that, I have to say, has to be to do with developing links where you can have those conversations as well.

What I would like to ask—it's an issue I've raised before, but I haven’t quite yet had the clarity that I'm seeking—is on, in future, wider international affairs, and particularly in future trade deals, where I do have a worry that we are going to see watered-down commitments, Darren, to human rights, because, in effect we've seen it, indeed, in the Vietnam agreements, where what was legally binding under the European Union's legally binding and legally enforceable human rights obligations are now parked into a form of words alongside it. So, could I seek clarification that the voice of the Welsh Government through the Minister will be made clear that we want to see binding human rights obligations on any future trade deals, whether with the USA, whether with Vietnam, whether with anybody? And that will need an understanding from the UK Government that they will force that issue.

Yr hyn y buaswn yn cytuno â Darren yn ei gylch yw y dylai pob Llywodraeth—y Llywodraeth hon, Llywodraeth y DU, yr Undeb Ewropeaidd, pob Llywodraeth—sicrhau, fel y bo'n briodol, eu bod yn codi materion ynghylch hawliau dynol gydag unrhyw genedl—unrhyw genedl a phob cenedl. Ond mae'r un mor briodol, ac mae'n rhaid i ran o hynny, mae'n rhaid i mi ddweud, ymwneud â datblygu cysylltiadau lle gallwch gael y sgyrsiau hynny hefyd.

Yr hyn yr hoffwn holi yn ei gylch—mae'n fater rwyf wedi'i godi eisoes, ond nid wyf wedi cael yr eglurder rwy'n chwilio amdano—yw materion rhyngwladol ehangach yn y dyfodol, ac yn enwedig mewn cytundebau masnach yn y dyfodol, lle rwy'n pryderu y byddwn yn gweld ymrwymiadau'n cael eu glastwreiddio, Darren, mewn perthynas â hawliau dynol, oherwydd i bob pwrpas, rydym wedi gweld hynny, yng nghytundebau Fietnam, lle mae'r hyn a oedd yn gyfreithiol rwymol o dan rwymedigaethau hawliau dynol cyfreithiol rwymol a chyfreithiol orfodadwy'r Undeb Ewropeaidd bellach wedi'u gosod mewn ffurf o eiriau ochr yn ochr ag ef. Felly, a gaf fi ofyn am gadarnhad y bydd llais Llywodraeth Cymru drwy'r Gweinidog yn nodi'n glir ein bod yn dymuno gweld rhwymedigaethau hawliau dynol rhwymol mewn unrhyw gytundebau masnach yn y dyfodol, boed gyda'r UDA, boed gyda Fietnam, boed gydag unrhyw un? A bydd angen i Lywodraeth y DU ddeall y byddant yn gorfodi'r mater.

Thank you, and I think it's probably worth underlining that, in the past, the Conservative manifesto wanted to update the Human Rights Act—they previously wanted to scrap it altogether and to replace it with a British bill of rights. I've got to tell you that I've got more confidence in the system that we have at the moment than any other system that they are likely to introduce, because I think that international benchmarking is really, really important. And if he wants to be in the situation where the kind of people that he is mixing with—. If he wants to walk away from the Human Rights Act, the people he will be mixing with, the only people in the European Council, are Belarus and Kazakhstan, and that's potentially the route that we are going down. That was certainly the perspective of the Conservative manifesto. So, let's be clear about who is the party that is looking to downgrade human rights.

Now, coming on to your question, I think first of all it's worth saying that human rights is commonly not something that is substantively provided for within trade agreements. What happens is they are referred, they are referenced, on to broader framework agreements, and what we in the Welsh Government would want to see is clearly a reference to those broader framework agreements that would cover human rights to make sure that there is a link between the trade policies and those broader human rights situations. I think it's also worth noting, however, that the UN sustainability goals have suggested that human rights are a prerequisite for sustainable development. So, to think that you can divorce them completely would probably also be wrong.

Diolch, a chredaf ei bod yn werth tanlinellu, yn y gorffennol, fod maniffesto'r Ceidwadwyr yn dymuno diweddaru'r Ddeddf Hawliau Dynol—yn y gorffennol, roeddent yn dymuno cael gwared arni'n gyfan gwbl a chyflwyno bil hawliau Prydeinig yn ei lle. Mae'n rhaid i mi ddweud wrthych fod gennyf fwy o hyder yn y system sydd gennym ar hyn o bryd nag unrhyw system arall y maent yn debygol o'i chyflwyno, gan y credaf fod meincnodi rhyngwladol yn wirioneddol bwysig. Ac os yw'n dymuno bod mewn sefyllfa lle mae'r math o bobl y mae'n cymysgu â hwy—. Os yw'n dymuno ymbellhau oddi wrth y Ddeddf Hawliau Dynol, y bobl y bydd yn cymysgu â hwy, yr unig bobl yn y Cyngor Ewropeaidd, yw Belarws a Kazakhstan, a dyna'r llwybr rydym arno, o bosibl. Yn sicr, dyna oedd persbectif maniffesto'r Ceidwadwyr. Felly, gadewch inni fod yn glir pwy yw'r blaid sy'n awyddus i israddio hawliau dynol.

Nawr, i ddod at eich cwestiwn, credaf yn gyntaf oll ei bod yn werth dweud nad yw hawliau dynol yn rhywbeth y darperir ar eu cyfer fel y cyfryw mewn cytundebau masnach. Yr hyn sy'n digwydd yw y cyfeirir atynt, ceir cyfeiriadau atynt, mewn cytundebau fframwaith ehangach, a'r hyn y byddem ni yn Llywodraeth Cymru yn dymuno'i weld yw cyfeiriad clir at y cytundebau fframwaith ehangach hynny a fyddai'n cynnwys hawliau dynol i sicrhau bod cysylltiad rhwng y polisïau masnach a'r sefyllfaoedd hawliau dynol ehangach hynny. Credaf ei bod hefyd yn werth nodi, fodd bynnag, fod nodau cynaliadwyedd y Cenhedloedd Unedig wedi awgrymu bod hawliau dynol yn hanfodol ar gyfer datblygu cynaliadwy. Felly, mae'n debyg y byddai meddwl y gallwch eu gwahanu'n gyfan gwbl yn anghywir hefyd.

Hyrwyddo'r Defnydd o'r Gymraeg
Promoting the use of the Welsh Language

2. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Addysg ynghylch hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg drwy'r system addysg? OAQ54854

2. What discussions has the Minister had with the Minister for Education about promoting the use of the Welsh language through the education system? OAQ54854

I meet regularly with the Minister for Education. We had another meeting this week to discuss aspects of Cymraeg 2050 relating to her portfolio, and, following the consultation on the Welsh in Education Strategic Plans (Wales) Regulations 2019 and the associated draft guidance that went out to consultation, we'll be holding a conference now in March to discuss planning and promoting Welsh in education.

Rwy'n cyfarfod yn rheolaidd â'r Gweinidog Addysg. Cawsom gyfarfod arall yr wythnos hon i drafod agweddau ar Cymraeg 2050 mewn perthynas â’i phortffolio, ac yn dilyn yr ymgynghoriad ar Reoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019 a’r canllawiau drafft cysylltiedig a fu'n destun ymgynghoriad, byddwn yn cynnal cynhadledd ym mis Mawrth i drafod cynllunio a hyrwyddo'r Gymraeg mewn addysg.

14:25

Thank you, Minister, for your answer. I've been contacted by parents, and I'm continuing to be contacted by parents in increasing numbers, who are concerned that there are no discrete ALN classes in Welsh medium schools in my constituency, and they feel that their children are put at a disadvantage and are unable to access education in the language of their choice as a result. What discussions have you had around ensuring adequate provision of ALN education in discrete classes through the medium of Welsh in Cynon Valley, but also across Wales?

Diolch am eich ateb, Weinidog. Mae rhieni wedi cysylltu â mi, ac maent yn parhau i gysylltu â mi mewn niferoedd cynyddol, yn pryderu nad oes unrhyw ddosbarthiadau anghenion dysgu ychwanegol arwahanol mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn fy etholaeth, ac maent yn teimlo bod eu plant o dan anfantais ac yn methu cael mynediad at addysg yn eu hiaith ddewisol. Pa drafodaethau rydych wedi'u cael ynghylch sicrhau darpariaeth ddigonol o addysg ADY mewn dosbarthiadau arwahanol drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghwm Cynon, ond ledled Cymru hefyd?

Thank you very much, Vikki. Just to let you know that the education Minister has offered to meet you to discuss this further, but just to let you know that within the new Welsh in education strategic plans there is a provision that demands that ALN is taken into account. So, that is something that has been strengthened. I know that this is something that Rhondda Cynon Taf County Borough Council is aware of. They had a meeting in December. So, this is an issue that they understand needs to be addressed, but it is certainly something that would concern us, I think, to think that there wouldn't be that provision. Absolutely, ALN needs to be accessible through the medium of Welsh as it is through the medium of English. 

Diolch yn fawr iawn, Vikki. Dylwn roi gwybod i chi fod y Gweinidog addysg wedi cynnig cyfarfod â chi i drafod hyn ymhellach, ond er gwybodaeth, ceir darpariaeth yn y cynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg newydd sy'n mynnu bod ADY yn cael eu hystyried. Felly, mae hynny'n rhywbeth sydd wedi'i gryfhau. Gwn fod hyn yn rhywbeth y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn ymwybodol ohono. Cawsant gyfarfod ym mis Rhagfyr. Felly, mae hwn yn fater y maent yn deall bod angen mynd i'r afael ag ef, ond yn sicr, mae'n rhywbeth y credaf y byddai'n peri pryder i ni, i feddwl na fyddai'r ddarpariaeth honno ar gael. Yn sicr, mae angen i ADY fod yn hygyrch drwy gyfrwng y Gymraeg fel y maent drwy gyfrwng y Saesneg.

Gweinidog, dwi'n siŵr y byddwch chi'n ymuno â fi wrth longyfarch Ysgol y Preseli yn fy etholaeth i sydd, fel dŷch chi'n gwybod, yn ysgol uwchradd Gymraeg sydd wedi cael ei graddio'n ail yng Nghymru yn ôl canllaw ysgolion The Sunday Times eleni am ei pherfformiad rhagorol. Nawr, mae'n bwysig bod ysgolion eraill yn dysgu oddi wrth ysgolion Cymraeg fel Ysgol y Preseli er mwyn hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg drwy'r system addysg. Felly, allwch chi ddweud wrthym ni, yn y trafodaethau dŷch chi wedi'u cael ac yn cael gyda'r Gweinidog addysg, sut ydych chi fel Llywodraeth yn sicrhau bod ysgolion eraill yn gallu elwa o'r gwaith arbennig mae Ysgol y Preseli yn ei wneud i hyrwyddo'r Gymraeg?

Minister, I'm sure you will join with me in congratulating Ysgol y Preseli in my constituency. As you know, it's a Welsh-medium secondary school graded second in Wales, according to The Sunday Times school guide this year, for its excellent performance. It's important that other schools learn from Welsh-medium schools such as Ysgol y Preseli in terms of promoting the use of the Welsh language through the education system. So, can you tell us, in the discussions that you have had and are having with the education Minister, how you as a Government ensure that other schools can benefit from the excellent work that Ysgol y Preseli is doing in promoting the Welsh language?

Diolch yn fawr. Gaf i hefyd longyfarch Ysgol y Preseli, sydd wedi bod yn datblygu dros y blynyddoedd? Dwi'n gwybod yn y gorffennol roedd reputation eithaf uchel gyda nhw. Aethon nhw i lawr tipyn bach ac maen nhw wedi codi unwaith eto a dŷn ni'n falch iawn o'r gwahaniaeth maen nhw'n ei wneud i'r disgyblion yn yr ardal yna. Wrth gwrs mae yna gyfle i ddysgu, ac un o'r pethau dŷn ni'n ei wneud yw sicrhau bod y rhwydweithiau yma ar draws y canolfannau yn rhoi cyfle i bobl i ddysgu oddi wrth ei gilydd, yn arbennig trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae hwn yn sicr yn rhywbeth sydd yn cael ei edrych arno yn yr ardal yna yn benodol.

Thank you very much. May I too congratulate Ysgol y Preseli, which has been developing over the years? I know that in the past they had a good reputation. They went down a bit, but they have gone up once more, and we're very, very pleased with the difference that they're making to the pupils in that area. Of course there's an opportunity to learn, and one of the things that we're doing is to ensure that these networks across the centres provide opportunities for people to learn from each other, in particular through the medium of Welsh. This certainly is something that is looked at in that area specifically.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd Plaid Cymru, Siân Gwenllian.

Questions now from the party spokespeople. Plaid Cymru spokesperson, Siân Gwenllian.

Diolch, Llywydd. Yn ystod cwestiynau'r Prif Weinidog ddoe, mi wnes i godi achos dyn oedrannus Cymraeg ei iaith o Ynys Môn sy'n byw efo dementia. Mae'r ffaith bod bwrdd iechyd sydd i fod yn gweithredu'n unol â'r safonau iaith hyd yn oed yn ystyried darparu gofal iddo yn Lloegr, lle, wrth gwrs, na fyddai yna wasanaeth Cymraeg ar gael, yn brawf gwbl ddiamheuol fod y safonau ar y byrddau iechyd yn ddiffygiol.

O dan eich safonau chi fel maen nhw ar hyn o bryd, mae'r sefyllfa oedd yn wynebu'r gŵr o Fôn yn berffaith gyfreithlon a does dim gwarchodaeth gyfreithiol o gwbl i gleifion. Does bosib y dylai hi fod yn ddisgwyliad ar fwrdd iechyd i ddarparu gwasanaeth i gleifion bregus, megis cleifion dementia, yn eu hiaith gyntaf, ac na ddylai hi syrthio ar deuluoedd, gwleidyddion a grwpiau pwyso i ddiogelu hawliau dynol sylfaenol siaradwyr Cymraeg i wasanaeth yn eu hiaith. Ydych chi'n cytuno ag awgrym y Prif Weinidog ddoe fod yna ddiffygion sylfaenol i'r safonau iechyd a bod rhaid ail-ymweld â nhw ar fyrder? 

Thank you, Llywydd. During a question to the First Minister yesterday, I raised the case of an elderly Welsh-speaking man from Anglesey who's living with dementia. The fact that a health board that is supposed to be acting in accordance with the language standards is even considering providing care for this individual in England, where, of course, there would be no Welsh language service available, is unambiguous proof that the standards placed on the health board are deficient.

Now, under your own standards as they stand, the situation facing this gentleman from Anglesey is entirely legal and there is no legal safeguard for patients. Surely it should be an expectation on a health board to provide a service for vulnerable patients, such as dementia patients, in their first language, and it shouldn't fall to families, politicians and pressure groups to safeguard the human right of Welsh speakers to a service through the medium of their own language. Do you agree with the suggestion of the First Minister yesterday that there are fundamental deficiencies in the health standards and that they must be revisited as a matter of urgency?

Wel, gaf i ategu at yr hyn ddywedodd y Prif Weinidog ddoe? Mae'n anodd inni drafod materion personol ynglŷn ag un unigolyn, ond mae yn bwysig ein bod ni'n deall hefyd fod yna faterion clinigol ambell waith sydd yn golygu ei fod e'n ofynnol i bobl adael ein gwlad ni. Ond dwi yn cyd-fynd â'r Prif Weinidog wrth iddo ddweud bod angen inni gydnabod bod hawliau siaradwyr Cymraeg i gael eu materion nhw wedi ymdrin â nhw trwy gyfrwng y Gymraeg a'u gofal nhw trwy gyfrwng y Gymraeg yn rhywbeth rŷm ni'n ei weld fel rhywbeth elfennol a sylfaenol y dylem ni fod yn cael ein cynnig yng Nghymru.

Well, if I could add to what the First Minister said yesterday, it’s difficult for us to discuss personal matters regarding one individual, but it is important that we understand as well that there are clinical matters sometimes that mean that it is a requirement for people to leave our country. But I do agree with the First Minister when he said that there is a need for us to recognise that the rights of Welsh speakers to have their issues dealt with through the medium of Welsh, and their care through the medium of Welsh, is something that we see as something that’s fundamental and that’s what we should be offered in Wales.

Yn ôl e-bost anfonoch chi i swyddogion yn holi cwestiynau cyn pasio'r safonau iechyd—. Mae'n dod yn amlwg, o ddarllen yr e-bost yna, eich bod chi'n gwbl effro i ddiffygion y safonau iechyd. Dwi'n dyfynnu—rydych chi'n gofyn hyn: 

According to an e-mail that you sent to officials asking questions before passing the health standards—. It becomes apparent, in reading that e-mail, that you were entirely aware of the deficiencies of the health standards. And I quote—you ask this: 

'So, I want to be clear, if a little 90-year-old lady from Gwynedd who speaks poor English goes to hospital and is about to have a complicated operation, she cannot legally ask for someone to explain to her in Welsh what is happening, and that what we are offering is that the health board makes plans so that they can set out to what extent they will be able to carry out clinical consultations in Welsh five years from now, which presumably could mean they still won't be able to.'

And you go on to say: 

Felly, hoffwn ddweud yn glir, os oes dynes fach 90 oed o Wynedd sy'n siarad Saesneg gwael yn mynd i'r ysbyty ac ar fin cael llawdriniaeth gymhleth, yn gyfreithiol, ni all ofyn i rywun esbonio iddi beth sy'n digwydd yn Gymraeg, ac mai'r hyn rydym yn ei gynnig yw bod y bwrdd iechyd yn gwneud cynlluniau fel y gallant nodi i ba raddau y byddant yn gallu cynnal ymgynghoriadau clinigol yn y Gymraeg ymhen pum mlynedd, a allai olygu, yn ôl pob tebyg, na fyddant yn gallu gwneud hynny o hyd.

Ac rydych yn mynd ymlaen i ddweud:

Rydych chi'n dweud hyn:

And you also say:

'I think this is quite a tough sell. Any ideas?'

Credaf y bydd yn eithaf anodd perswadio pobl i dderbyn hyn. Unrhyw syniadau?

Onid y gwir amdani ydy nad ydy polisi'ch Llywodraeth chi yn gallu gwarantu gwasanaeth Cymraeg sylfaenol i gleifion bregus heddiw, a'ch bod chi'n gwbl gywir yn eich dadansoddiad chi na fyddan nhw ar gael ymhen pum mlynedd chwaith, oni bai ein bod ni yn newid y safonau iechyd? Ac, fel y dywedoch chi eich hun, mae sefyllfa fel hyn yn tough sell i bobl sy'n siarad Cymraeg. 

Isn't the truth of the matter that your Government's policy can't guarantee Welsh language services—even basic Welsh language services—for vulnerable patients today, and that you are entirely right in your own analysis that they won't be available in five years' time either, unless we change those health standards? As you said yourself, a situation like this is a tough sell for Welsh speakers.

14:30

Wel, dwi yn meddwl bod yna wahaniaethau ar draws y wlad. Dwi'n meddwl, os ŷch chi'n edrych ar rywle fel Betsi, bod ymrwymiad tuag at y Gymraeg yn rhywbeth nawr sydd yn cael ei weld fel rhywbeth sylfaenol. Dwi'n meddwl bod yn rhaid iddyn nhw ddarparu; mae'n rhaid iddyn nhw fod yn ymwybodol o beth yw gofynion iaith y cleifion sy'n dod i'w gweld nhw. A dwi yn meddwl bod yna newid wedi bod yn yr agwedd y tu fewn i'r adrannau iechyd sydd gyda ni ar draws Cymru. 

I do think that there are differences across the country. I think if you look at somewhere such as Betsi, there is a commitment towards the Welsh language and it's something that is now being seen as something that is fundamental. They have to be aware of what the language requirements of the patients who come to see them are. And I do think there has been a change in the attitude within health departments that we have across Wales.

Wel, dwi'n siomedig iawn efo'r ateb yna. Rydyn ni yn sôn am fwrdd iechyd Betsi Cadwaladr yn achos y gŵr efo dementia o Ynys Môn, fel mae'n digwydd. Felly, mae beth rydych chi'n ei ddweud yn anghywir.

Diffyg arall y gwnaethoch chi ei adnabod yn y drafodaeth ynglŷn â'r safonau iechyd, cyn iddyn nhw gael eu pasio, oedd y diffyg sylw i gynllunio'r gweithlu meddygol drwy hyfforddi. Cyngor eich swyddogion chi ar y pryd oedd bod angen ymdrin efo hynny trwy gamau polisi, a dwi'n cytuno. Mae'n allweddol cynllunio'r gweithlu. Mi fyddai gosod targedau er mwyn sicrhau recriwtio nifer digonol o ymgeiswyr sy'n siarad Cymraeg ar gyrsiau o'r fath yn sicrhau fod gweithlu'r dyfodol wedi'i gynllunio ar sail anghenion pobl Cymru.

A allwch chi gadarnhau y bydd eich Llywodraeth chi yn gwneud hynny? Achos, o beidio gwneud, y peryg ydy na fyddwn ni ddim nes i ddarparu'r gwasanaethau sy'n hanfodol o ran diogelwch, ac o ran ansawdd gofal pobl Cymru yn awr eu hangen.

Well, I'm hugely disappointed by that response. We are talking about Betsi Cadwaladr health board in the case of the gentleman with dementia from Anglesey, as it happens. So, what you say is, simply, wrong.

Another problem that you identified in the discussion on the health standards, before they were passed, was the lack of coverage for workforce planning in the medical workforce through training. The advice of your officials at the time was that that would need to be dealt with through policy steps, and I agree. It's crucial that you do plan the workforce appropriately. Setting targets in order to ensure that you recruit an adequate number of candidates who are Welsh speakers on courses of that kind would ensure that the future workforce would be planned on the basis of the needs of the people of Wales.

So, can you confirm that your Government will do that? Because, in failing to do it, the danger is that we will be no nearer providing these services that are so crucial in terms of safety and quality of care for the people of Wales in their hour of need?

Rŷn ni yn ymwybodol bod angen gwneud mwy o ran cynllunio ieithyddol, a dyna pam rŷn ni wedi dod ymlaen â phrosiect 2050. Bydd hwnnw yn dechrau gyda'r Llywodraeth yn edrych ar sut rŷn ni'n cynllunio'n ieithyddol y tu fewn i'r Llywodraeth, ac wedyn, wrth gwrs, yn sicrhau ein bod ni yn effeithiol tu fas i'r Llywodraeth, yn sicrhau ein bod ni'n gwthio rhai o'r cyfleoedd yna o ran y cyfleusterau cyhoeddus, i sicrhau bod nhw hefyd yn cymryd eu cyfrifoldeb nhw yn ystyrlon. 

Dwi yn meddwl hefyd ei bod hi'n bwysig i danlinellu ein bod ni wedi gofyn i Academi—sydd wedi ymrwymo i sicrhau fod arweinyddion y dyfodol tu fewn i'r Llywodraeth yn ymwybodol o'u dylanwad nhw, ac o'u cyfrifoldeb nhw tuag at yr iaith Gymraeg yn y ffordd maen nhw yn mynd i arwain yn ein canolfannau cyhoeddus ni yn y dyfodol. 

We are aware that there is a need to do more in terms of language planning, and that's why we've brought forward the 2050 project. That will start with the Government and will look at language planning within the Government, and then it will ensure that we are effective outside Government, ensuring that we're pushing some of those opportunities in terms of the public services, to ensure that they take on their responsibilities in a considerate way.

I also think that it's important to underline that we have asked Academi—they are committed to ensuring that leaders of the future within the Government are aware of their influence and of their responsibility towards the Welsh language in the way that they are going to lead in our public centres in the future.

Llefarydd y Ceidwadwyr, David Melding. 

Conservative spokesperson, David Melding. 

Diolch yn fawr. Minister, you'll know that we're in the middle of the tv and film awards season around the world, and I'm sure you will want to join me in congratulating Aberystwyth's own Taron Egerton on his fantastic—

Diolch yn fawr. Weinidog, fe fyddwch yn ymwybodol ein bod ynghanol y tymor gwobrau teledu a ffilm ledled y byd, ac rwy'n siŵr y byddwch yn awyddus i ymuno â mi i longyfarch Taron Egerton o Aberystwyth ar ei lwyddiant—

I thought this might be pleasing to you, Presiding Officer.

I congratulate him on his fantastic success so far. His talent is making people remember that Wales is renowned as a breeding ground for extraordinary success on the big screen, and I wish him all the best for his future career. Whilst he's a shining example of what we can achieve in the Welsh film and television industry; as a whole, Minister, I think it's fair to say that we're not quite reaching our full potential at the moment, especially when we compare ourselves to other countries of similar size.

New Zealand, for example, has a thriving film and tv industry that is built upon its attractions as a fantastic physical location—and that's a feat, obviously, we could also emulate. The industry there is worth around £0.5 billion a year to New Zealand. Now, I'm not saying we'll necessarily set our sights that high, but, at the moment, I think it's fair to say we've not done as well as we would have hoped in the last five years. What is your Government doing to promote Wales as a top location for the film industry now that the media investment budget is in abeyance?

Roeddwn yn meddwl y byddai hyn yn eich plesio, Lywydd.

Rwy'n ei longyfarch ar ei lwyddiant gwych hyd yn hyn. Ei ddawn yw gwneud i bobl gofio bod Cymru'n enwog fel magwrfa ar gyfer llwyddiant eithriadol ar y sgrin fawr, a hoffwn ddymuno'n dda iddo gyda'i yrfa yn y dyfodol. Er ei fod yn enghraifft wych o'r hyn y gallwn ei gyflawni yn niwydiant ffilm a theledu Cymru, at ei gilydd, Weinidog, credaf ei bod yn deg dweud nad ydym yn cyflawni ein potensial llawn ar hyn o bryd, yn enwedig o gymharu ein hunain â gwledydd eraill o faint tebyg.

Mae gan Seland Newydd, er enghraifft, ddiwydiant ffilm a theledu ffyniannus sydd wedi'i adeiladu ar ei hatyniadau fel lleoliad ffisegol gwych—ac mae hynny'n gamp, yn amlwg, y gallem ei hefelychu. Mae'r diwydiant yno'n werth oddeutu £0.5 biliwn y flwyddyn i Seland Newydd. Nawr, nid wyf yn dweud y byddwn o reidrwydd yn anelu mor uchel â hynny, ond ar hyn o bryd, credaf ei bod yn deg dweud nad ydym wedi gwneud cystal ag y byddem wedi gobeithio dros y pum mlynedd diwethaf. Beth y mae eich Llywodraeth yn ei wneud i hyrwyddo Cymru fel lleoliad penigamp ar gyfer y diwydiant ffilm gan fod y gyllideb buddsoddi yn y cyfryngau wedi'i chadw'n ôl?

14:35

Can I also offer my congratulations to Taron Egerton? We are very, very proud of him, and we look forward to the Oscars, where I'm sure we are hopeful that he will also be awarded. He was very helpful to us in the last Government, in helping us to promote Wales as a place to come and invest in relation to tv and film, back in November. So, it is a relationship that we're very proud to have. And of course, we must also underline the fact that we have two starring Welsh actors in the main roles in The Two Popes as well, which is a great film that I would recommend that you also look at.

I must say that I'm very aware of the fact that, actually, we do have a tremendous reputation now as a place where we can make quality tv and films. That's why, in terms of the international strategy, which we'll launch next week, one of the three sectors that we're hoping will really promote Wales, in terms of how we want to be perceived internationally, is tv and film. And if you look at the developments over the past 10 years, we now have about 50,000 people working in this industry, and that, I think, is a growth of about 50 per cent in the past 10 years. So, I think we're heading in the right direction, but we need to shout about it internationally, and that's certainly something I hope to be doing.

A gaf fi hefyd longyfarch Taron Egerton? Rydym yn falch tu hwnt ohono, ac rydym yn edrych ymlaen at yr Oscars, lle rwy'n siŵr ein bod yn gobeithio y bydd yn cael ei wobrwyo hefyd. Bu o gymorth mawr i ni yn y Llywodraeth ddiwethaf, yn ein cynorthwyo i hyrwyddo Cymru fel lle i ddod i fuddsoddi mewn perthynas â theledu a ffilm, yn ôl ym mis Tachwedd. Felly, mae'n berthynas rydym yn falch iawn o'i chael. Ac wrth gwrs, mae'n rhaid inni hefyd danlinellu'r ffaith bod gennym ddau actor o Gymru yn serennu yn y prif rannau yn The Two Popes hefyd, sy'n ffilm wych y buaswn yn argymell eich bod yn ei gwylio.

Mae'n rhaid i mi ddweud fy mod yn ymwybodol iawn o'r ffaith bod gennym enw da iawn bellach fel man lle gallwn greu rhaglenni teledu a ffilmiau o safon. Mewn perthyna â'r strategaeth ryngwladol y byddwn yn ei lansio yr wythnos nesaf, dyna pam mai un o'r tri sector rydym yn gobeithio y byddant yn hyrwyddo Cymru'n fawr, o ran sut rydym am gael ein gweld yn rhyngwladol, yw teledu a ffilm. Ac os edrychwch ar y datblygiadau dros y 10 mlynedd diwethaf, mae gennym bellach oddeutu 50,000 o bobl yn gweithio yn y diwydiant hwn, a chredaf fod hwnnw'n dwf o oddeutu 50 y cant dros y 10 mlynedd diwethaf. Felly, credaf ein bod yn mynd i'r cyfeiriad iawn, ond mae angen i ni ledaenu'r neges yn rhyngwladol, ac yn sicr, mae hynny'n rhywbeth rwy'n gobeithio ei wneud.

Thank you for that answer, Minister, and I think everyone shares this ambition, but it's really what's the roadmap to get us there; because, if we look at the draft international strategy, it's very thin on what we're going to do to build on our past success to reach full potential in terms of what the transformation of the creative industries of tv and film, in particular, could achieve.

And, again, if you look at what tv programmes can do in terms of generating tourism, programmes like Game of Thrones have had a huge impact on the tourism of Croatia and Northern Ireland, for instance, and other areas. And in New Zealand, as I earlier referenced, a whole part of their tourist economy is now based on Tolkien and the success that's followed The Lord of the Rings production there.

I just wonder if we're going to get some real detail in the full strategy, because at the moment it does seem to be very, very thin. And this is clearly—I do grant you this—this is clearly an area where Wales can have a profound competitive advantage, and we should really move to take that full potential to fulfilment now.

Diolch am eich ateb, Weinidog, a chredaf fod pob un ohonom yn rhannu'r uchelgais hwn, ond mae a wnelo hyn mewn gwirionedd â'r map i'n cael ni yno; oherwydd, os edrychwn ar y strategaeth ryngwladol ddrafft, mae'n denau iawn ar yr hyn a wnawn i adeiladu ar ein llwyddiant blaenorol i gyflawni ein potensial llawn o ran yr hyn y gallai trawsnewid diwydiannau creadigol teledu a ffilm, yn benodol, ei gyflawni.

Ac unwaith eto, os edrychwch ar yr hyn y gall rhaglenni teledu ei wneud o ran cynhyrchu twristiaeth, mae rhaglenni fel Game of Thrones wedi cael effaith enfawr ar dwristiaeth yn Croatia a Gogledd Iwerddon, er enghraifft, a mannau eraill. Ac yn Seland Newydd, fel y soniais yn gynharach, mae rhan gyfan o’u heconomi dwristiaeth bellach yn seiliedig ar Tolkien a’r llwyddiant a gawsant yno yn sgil y cynhyrchiad The Lord of the Rings.

Tybed a ydym yn mynd i gael manylion go iawn yn y strategaeth lawn, oherwydd ar hyn o bryd, ymddengys ei bod yn denau iawn. Ac mae hwn yn amlwg—rwy'n cytuno â chi—mae hwn yn amlwg yn faes lle gall Cymru gael gwir fantais gystadleuol, a dylem geisio gwireddu'r potensial llawn hwnnw ar unwaith.

The Deputy Minister is in charge of issues relating to the creative economy. What you will see is, shortly after the international strategy is launched, there will be a Creative Wales strategy that will be launched, and that will be the opportunity to put some more meat on the bone, which you were asking for. And that will go alongside the tourism strategy as well, so that's being refreshed. So, I think it's really important to see these three strategies together as an opportunity for us to shout. And of course, His Dark Materials is another example where Wales now has sold that series internationally, and there's an opportunity for us also to make sure that we bounce off not just how brilliant technically we are in terms of these film developments, but also our opportunity to show a bit of the landscape of Wales as well. That should hopefully encourage more tourism as well.

Y Dirprwy Weinidog sy'n gyfrifol am faterion yn ymwneud â'r economi greadigol. Yr hyn y byddwch yn ei weld, yn fuan ar ôl lansio'r strategaeth ryngwladol, yw y bydd strategaeth Cymru Greadigol yn cael ei lansio, a bydd hwnnw'n gyfle i roi mwy o gig ar yr asgwrn, fel y gofynnoch chi amdano. A bydd hynny'n digwydd ochr yn ochr â'r strategaeth dwristiaeth hefyd, felly mae honno'n cael ei adnewyddu. Felly, credaf ei bod yn bwysig iawn ystyried y tair strategaeth gyda'i gilydd fel cyfle i ni weiddi. Ac wrth gwrs, mae His Dark Materials yn enghraifft arall lle mae Cymru bellach wedi gwerthu'r gyfres honno'n rhyngwladol, ac mae cyfle i ni sicrhau hefyd ein bod yn manteisio nid yn unig ar ba mor wych ydym ni'n dechnegol mewn perthynas â'r datblygiadau ffilm hyn, ond hefyd mae'n gyfle i ddangos ychydig o dirwedd Cymru hefyd. Dylai hynny annog mwy o dwristiaeth hefyd, gobeithio.

Minister, if I could turn to domestic production, it's now been 27 years since a Welsh language film was nominated for an Oscar; Hedd Wyn, in 1993, and a very fine film it is. And of course, this can be a key part of our international strategy in portraying to a modern Wales the vital Welsh language culture that we do enjoy here. Now, during the Culture, Welsh Language and Communications Committee's inquiry into this area, there was a perception that Welsh language films were commercially unviable, which made it hard for producers to secure financial support. There was also criticism about the bureaucracy involved and many people complaining about how frustrating that was, legally restrictive, and other requirements were described as onerous. But, I think the international strategy allows us really to capitalise on these sorts of things as well. And is there not scope for the Welsh Government to do much more to promote Welsh language film making for the international arthouse audience, which could have huge benefits for how people around the world perceive Wales? And indeed, that audience tends to contain many, many opinion formers and decision makers.

Weinidog, os caf droi at gynhyrchu domestig, mae 27 mlynedd wedi bod bellach ers i ffilm Gymraeg gael ei henwebu am Oscar; Hedd Wyn, yn 1993, sy'n ffilm wych iawn. Ac wrth gwrs, gall hyn fod yn rhan allweddol o'n strategaeth ryngwladol i bortreadu i Gymru fodern y diwylliant Cymraeg hanfodol rydym yn ei fwynhau yma. Nawr, yn ystod ymchwiliad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu i'r maes hwn, roedd yna ganfyddiad fod ffilmiau Cymraeg yn fasnachol anhyfyw, ac roedd hynny'n ei gwneud yn anodd i gynhyrchwyr sicrhau cefnogaeth ariannol. Cafwyd beirniadaeth hefyd ynglŷn â'r fiwrocratiaeth sydd ynghlwm wrth hyn ac roedd llawer o bobl yn cwyno am ba mor rhwystredig oedd hynny, cyfreithiol gyfyngol, a disgrifiwyd gofynion eraill fel rhai beichus. Ond credaf fod y strategaeth ryngwladol yn caniatáu i ni fanteisio ar y mathau hyn o bethau hefyd. Ac onid oes lle i Lywodraeth Cymru wneud mwy o lawer i hyrwyddo ffilmiau Cymraeg ar gyfer y gynulleidfa ffilmiau artistig ac arbrofol ryngwladol, a allai arwain at fanteision enfawr o ran canfyddiad pobl ledled y byd o Gymru? Ac yn wir, mae'r gynulleidfa honno'n tueddu i gynnwys llawer iawn o ffurfwyr barn a phenderfynwyr.

14:40

Thank you, that's absolutely right, and it was great to see Hedd Wyn being nominated in that situation for an Oscar. But, there were several examples before that. My first job was to sell animation for S4C and there were several occasions when S4C's animation production companies in Wales actually succeeded in those international arenas as well. 

I think one of the things that we do need to do is to look at where were are uniquely placed in terms of tv and film, and an example of that is how we make back-to-back productions. So, if you think of some of the productions that S4C create, they do a Welsh version and an English version, and that is something that we think is worth exploring to see if other nations would like to look at how we do that. 

This is something that I've discussed with S4C and with some other tv companies. I held a round-table recently with the heads of tv and film in Wales to discuss exactly this: what is it that, uniquely, Wales can offer in this space? So, one of the things I've been trying to do is really trying to hone what is the message when we are selling tv and film to the world? What makes us unique? What makes us different? And certainly, that back-to-back production is something that came across.

Diolch, mae hynny'n gwbl gywir, ac roedd yn wych gweld Hedd Wyn yn cael ei henwebu yn y sefyllfa honno am Oscar. Ond bu sawl enghraifft cyn hynny. Fy swydd gyntaf oedd gwerthu animeiddio ar gyfer S4C a bu sawl achlysur pan gafodd cwmnïau cynhyrchu animeiddio S4C yng Nghymru lwyddiant yn yr arenâu rhyngwladol hynny hefyd.

Credaf mai un o'r pethau sydd angen i ni eu gwneud yw edrych ar ble rydym mewn sefyllfa unigryw o ran teledu a ffilm, ac enghraifft o hynny yw sut rydym yn gwneud cynyrchiadau cefn wrth gefn. Felly, os ydych yn meddwl am rai o'r cynyrchiadau y mae S4C yn eu creu, maent yn gwneud fersiwn Gymraeg a fersiwn Saesneg, ac mae hynny'n rhywbeth y credwn sy'n werth ei archwilio i weld a hoffai gwledydd eraill edrych ar sut y gwnawn hynny.

Mae hyn yn rhywbeth rwyf wedi'i drafod gyda S4C a chyda rhai cwmnïau teledu eraill. Cynhaliais gyfarfod bwrdd crwn yn ddiweddar gyda phenaethiaid teledu a ffilm yng Nghymru i drafod hyn: beth yw'r peth unigryw y gall Cymru ei gynnig yn y maes hwn? Felly, un o'r pethau rwyf wedi bod yn ceisio'u gwneud yw ceisio penderfynu beth yn union yw'r neges pan fyddwn yn gwerthu teledu a ffilm i'r byd? Beth sy'n ein gwneud yn unigryw? Beth sy'n ein gwneud yn wahanol? Ac yn sicr, mae cynhyrchu cefn wrth gefn yn rhywbeth a nodwyd.

Denu Digwyddiadau i Gymru
Attracting Events to Wales

3. A wnaiff y Gweinidog amlinellu strategaeth Llywodraeth Cymru i ddenu digwyddiadau i Gymru? OAQ54870

3. Will the Minister outline the Welsh Government's strategy to attract events to Wales? OAQ54870

We proactively work with partners in Wales, the UK and internationally to identify and pursue long-term hosting targets for attracting major cultural, sporting and business events to all parts of Wales. In addition, we support the establishment, growth and development of a wide range of home-grown events in Wales.

Rydym yn gweithio'n rhagweithiol gyda phartneriaid yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol i nodi a cheisio cyflawni targedau hirdymor i ddenu digwyddiadau diwylliannol, digwyddiadau chwaraeon a digwyddiadau busnes mawr i gael eu cynnal ym mhob rhan o Gymru. Yn ogystal â hyn, rydym yn cefnogi sefydlu, twf a datblygiad ystod eang o ddigwyddiadau wedi'u trefnu yng Nghymru.

Thank you, Minister. In December last year, the new International Convention Centre Wales in Newport hosted the BBC Welsh sports personality of the year. It was a tremendous success and I was extremely pleased to see the peerless Alun Wyn Jones win the top prize.

Following this, I've written to the BBC and the ICC urging them to consider the venue for the UK sports personality of the year. Three of the last 13 UK sports personalities have been Welsh, yet the event has never been hosted in Wales, the only country in the United Kingdom not to. So, now is the time to correct this.

Newport, along with the ICC, is the perfect place to host the UK BBC sports personality of the year, and offers huge potential for similar events and the benefits that they bring. Please could you add your support and your cajoling to bring this event to Newport and Wales?

Diolch, Weinidog. Ym mis Rhagfyr y llynedd, cynhaliwyd digwyddiad personoliaeth chwaraeon y flwyddyn BBC Cymru yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol newydd yng Nghasnewydd. Roedd yn llwyddiant ysgubol ac roeddwn yn hynod falch o weld y digyffelyb Alun Wyn Jones yn ennill y brif wobr.

Yn dilyn hyn, rwyf wedi ysgrifennu at y BBC a'r Ganolfan Gynadledda Ryngwladol yn eu hannog i ystyried y lleoliad ar gyfer cynnal digwyddiad personoliaeth chwaraeon y flwyddyn y DU. Mae tri o'r 13 o bersonoliaethau chwaraeon diwethaf y DU wedi bod yn Gymry, serch hynny, nid yw'r digwyddiad erioed wedi'i gynnal yng Nghymru, yr unig wlad yn y Deyrnas Unedig i beidio â gwneud hynny. Felly, nawr yw'r amser i unioni hyn.

Mae Casnewydd, ynghyd â'r Ganolfan Gynadledda Ryngwladol, yn lle perffaith i gynnal digwyddiad personoliaeth chwaraeon y flwyddyn y DU y BBC, ac mae ganddi botensial enfawr ar gyfer digwyddiadau tebyg a'r buddion a ddaw yn eu sgil. A allwch roi eich cefnogaeth a dwyn perswâd er mwyn dod â'r digwyddiad i Gasnewydd a Chymru?

What a brilliant idea. That's certainly something that I'd like to follow up on. I have regular meetings with the Celtic Manor hotel and the people responsible for the ICC, and that's certainly a great idea that I'll pursue with vigour. Thank you.

Am syniad gwych. Mae hynny'n sicr yn rhywbeth yr hoffwn fynd i'r afael ag ef. Rwy'n cael cyfarfodydd rheolaidd gyda'r Celtic Manor a'r bobl sy'n gyfrifol am y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol, ac yn sicr, mae hwnnw'n syniad gwych y byddaf yn bwrw ymlaen ag ef yn frwd. Diolch.

Minister, you may remember that I asked you in November last year about maximising the benefit for Wales of the 2022 Commonwealth Games being held in Birmingham. Then, you confirmed that you had met the games' organisers to see whether some of the teams competing could be based here in Wales. In view of your answer, could you say whether you have made some progress on this to attract some of the sporting events themselves to be facilitated in Wales, or is there still a possibility of this happening? Your update on this issue will be highly appreciated by our hospitality sector in Wales.

Weinidog, efallai y cofiwch i mi eich holi ym mis Tachwedd y llynedd ynglŷn â sicrhau'r budd mwyaf posibl i Gymru yn sgil Gemau'r Gymanwlad 2022, sy'n cael eu cynnal yn Birmingham. Bryd hynny, fe gadarnhaoch chi eich bod wedi cyfarfod â threfnwyr y gemau i weld a allai rhai o'r timau sy'n cystadlu gael eu lleoli yma yng Nghymru. O gofio'ch ateb, a allwch ddweud a ydych wedi gwneud rhywfaint o gynnydd ar hyn i ddenu rhai o'r digwyddiadau chwaraeon eu hunain i gael eu cynnal yng Nghymru, neu a oes posibilrwydd o hyd y bydd hyn yn digwydd? Bydd ein sector lletygarwch yng Nghymru yn gwerthfawrogi'r wybodaeth ddiweddaraf gennych ar y mater hwn yn fawr.

Thank you. Well, I haven't had a recent meeting with the Commonwealth Games people, but I'll attempt to see if I can find out if they have made any progress in trying to get teams to base themselves here in Wales. So, this is something that we're obviously very interested in progressing, because we want to get as much focus as we can during that time on Wales. 

I'm aware that the Urdd Eisteddfod, for example, have now got a strategic alignment with the Welsh team in terms of promoting Wales, and they're using the Urdd mascot as the method to really promote Wales during those Commonwealth Games. So, I'll pursue that and see if we've got any further in tempting people to base themselves here. 

Diolch. Wel, nid wyf wedi cael cyfarfod diweddar â phobl Gemau'r Gymanwlad, ond byddaf yn ceisio darganfod a ydynt wedi gwneud unrhyw gynnydd wrth geisio cael timau i leoli yma yng Nghymru. Felly, mae hyn yn amlwg yn rhywbeth y mae gennym gryn ddiddordeb mewn bwrw ymlaen ag ef, gan ein bod yn awyddus i sicrhau cymaint o ffocws ag y gallwn ar Gymru yn ystod y cyfnod hwnnw.

Rwy'n ymwybodol fod gan Eisteddfod yr Urdd, er enghraifft, gysylltiad strategol bellach â thîm Cymru o ran hyrwyddo Cymru, ac maent yn defnyddio masgot yr Urdd fel y dull o hyrwyddo Cymru yn ystod Gemau'r Gymanwlad. Felly, fe af ar drywydd hynny a gweld a ydym wedi gwneud mwy o gynnydd wrth ddenu pobl i leoli yma.

14:45

I'd like to push the Minister on that, if I can, about any bid in the future to host the Commonwealth Games and whether you've actually learnt or spoken to the Scottish Government about the benefits that came to Scotland, not just in terms of sports, but also the cultural benefits and public health benefits that that country received after hosting the Commonwealth Games. Obviously, we were disappointed alongside millions—well, millions internationally—of sports fans when the plans to try to host fell through. The bids for 2026 and 2030 have been decided simultaneously, but can you commit to putting work in place now to pave the way for us to be able to bid for the 2034 games? 

Hoffwn holi'r Gweinidog ymhellach ar hynny, os caf, am unrhyw gynnig yn y dyfodol i gynnal Gemau’r Gymanwlad yma ac a ydych wedi dysgu neu siarad â Llywodraeth yr Alban am y buddion a ddaeth i’r Alban, nid yn unig o ran chwaraeon, ond hefyd y buddion diwylliannol a'r buddion i iechyd y cyhoedd a ddaeth i'r wlad honno ar ôl cynnal Gemau'r Gymanwlad. Yn amlwg, roeddem yn siomedig, ynghyd â miliynau—wel, miliynau yn rhyngwladol—o gefnogwyr chwaraeon pan fethodd y cynlluniau i geisio'u cynnal. Mae'r cynigion ar gyfer 2026 a 2030 wedi'u penderfynu ar yr un pryd, ond a allwch ymrwymo i sicrhau y gwneir gwaith yn awr i baratoi'r ffordd inni allu cynnig am gemau 2034?

I think 2034 is quite a long time frame, it's quite a long horizon for us to be working towards. It's got to be made clear that this has got to be balanced out against other initiatives that are also in play. For example, the new Prime Minister has said that he's very keen to host the football world cup. There are opportunities and we just have to work out—we can't do everything—which one of these we want to plump for. Of course, they're expensive, to host these events, but there are real opportunities as well. To get the attention of the world on us is an opportunity that we shouldn't miss. But I think 2034 is probably too far away in terms of the horizon scanning that we're doing. 

Credaf fod 2034 yn ffrâm amser go hir, mae'n orwel eithaf pell i ni fod yn gweithio tuag ato. Mae'n rhaid bod yn glir fod yn rhaid cydbwyso hyn yn erbyn mentrau eraill sydd hefyd ar waith. Er enghraifft, mae Prif Weinidog newydd y DU wedi dweud ei fod yn awyddus iawn i gynnal cwpan pêl-droed y byd. Mae cyfleoedd i'w cael ac mae'n rhaid i ni benderfynu—ni allwn wneud popeth—pa un o'r rhain rydym am geisio amdanynt. Wrth gwrs, mae cynnal y digwyddiadau hyn yn ddrud, ond ceir cyfleoedd gwirioneddol hefyd. Mae cael sylw'r byd arnom yn gyfle na ddylem ei golli. Ond credaf fod 2034 yn rhy bell i ffwrdd yn ôl pob tebyg o ran yr hyn a wnawn i sganio'r gorwel.

One of the advantages of the international convention centre and Jayne's excellent proposal is its location on the east side of Newport at Celtic Manor, so that people coming to events there from England by road don't need to travel through the Brynglas tunnels. Wouldn't a wider strategy of events coming to Wales, for instance to Cardiff, and making it possible for more people to get to them without being stuck in very long delays, as, again, has happened over the Christmas and new year period and indeed today, be to build an M4 relief road?

Un o fanteision y ganolfan gynadledda ryngwladol a chynnig rhagorol Jayne yw ei lleoliad ar ochr ddwyreiniol Casnewydd yn y Celtic Manor, fel nad oes angen i bobl sy'n dod i ddigwyddiadau yno o Loegr ar hyd y ffordd deithio drwy dwneli Bryn-glas. Oni fyddai adeiladu ffordd liniaru'r M4 yn strategaeth ehangach ar gyfer denu digwyddiadau i Gymru, er enghraifft i Gaerdydd, gan ei gwneud yn bosibl i fwy o bobl eu cyrraedd heb fod mewn tagfeydd hir iawn, sef yr hyn a ddigwyddodd unwaith eto dros gyfnod y Nadolig a'r flwyddyn newydd, a heddiw yn wir?

Well, I know that the events people at the ICC work very, very closely with Cardiff council and understand that, actually, if they do have a major event and they don't have the capacity, even with the Celtic Manor and the other hotels that they own nearby, that actually, they need to share the prosperity and they're anxious to share the prosperity. The ICC, I think, is a really unique development for Wales. There's a real opportunity for us to bring people to Wales to business events—we had the space conference held there as one of the opening events, which was a great success. But what happens with business events is that people come back as visitors. Very often, they're high net worth individuals who are anxious, then, to come and spend some money in Wales. That's certainly something we're interested in. You'll have seen recently that we are very proud to see that we will be hosting a major golf event in that area in the near future as well. 

Wel, gwn fod y bobl sy'n gyfrifol am ddigwyddiadau yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol yn gweithio'n agos iawn gyda chyngor Caerdydd ac yn deall, mewn gwirionedd, os oes ganddynt ddigwyddiad mawr ac os nad oes ganddynt y capasiti, hyd yn oed gyda'r Celtic Manor a'r gwestai eraill cyfagos y maent yn berchen arnynt, fod angen iddynt rannu'r ffyniant ac maent yn awyddus i rannu'r ffyniant. Credaf fod y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol yn ddatblygiad cwbl unigryw i Gymru. Mae cyfle go iawn yma i ni ddod â phobl i Gymru i ddigwyddiadau busnes—cynhaliwyd cynhadledd y gofod yno fel un o'r digwyddiadau agoriadol, a bu'n llwyddiant ysgubol. Ond yr hyn sy'n digwydd gyda digwyddiadau busnes yw bod pobl yn dychwelyd fel ymwelwyr. Yn aml iawn, maent yn unigolion â gwerth net uchel sy'n awyddus, felly, i ddod i wario rhywfaint o arian yng Nghymru. Mae hynny'n sicr yn rhywbeth y mae gennym ddiddordeb ynddo. Byddwch wedi gweld yn ddiweddar ein bod yn falch iawn o weld y byddwn yn cynnal digwyddiad golff mawr yn yr ardal honno yn y dyfodol agos hefyd.

Strategaeth Cysylltiadau Rhyngwladol Llywodraeth Cymru
The Welsh Government's International Relations Strategy

4. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y gwerthoedd sy'n sail i strategaeth cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru? OAQ54873

4. Will the Minister make a statement on the values underpinning the Welsh Government's international relations strategy? OAQ54873

The international strategy will be based upon a clear set of values as outlined in the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015. At its heart, it will promote the three themes of creativity, sustainability and technology, with the core value of promoting Wales as a globally responsible nation. 

Bydd y strategaeth ryngwladol yn seiliedig ar set glir o werthoedd fel yr amlinellir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Wrth ei gwraidd, bydd yn hyrwyddo tair thema, sef creadigrwydd, cynaliadwyedd a thechnoleg, gyda'r gwerth craidd o hyrwyddo Cymru fel cenedl sy'n gyfrifol yn fyd-eang.

I note your comments to the first international trade dinner of the South Wales Chamber of Commerce just before Christmas. During your speech, you mentioned the focus on data mining and cyber security, trumpeting Wales being the largest cluster for cyber companies in the UK. Now, jobs, particularly in the most deprived parts of our country, are much needed and I recognise that cyber security is a fast-growing sector that will play an increasingly important role in the years to come. But, what I find hard to accept is the Welsh Government funding of cyber security initiatives run by companies involved in the arms trade. Take the £20 million cyber centre that you've established with the French arms manufacturer Thales. This arrangement effectively makes the Government an investor in a company that produces arms for despotic regimes like Saudi Arabia. Thales is also believed to be supplying components for Russian tanks. Do you agree that we should have an ethical responsibility to invest in companies not involved in the business of producing weapons designed to maim and kill? How does that fit in with the Government's policies for well-being of future generations? And if you don't agree that we should have an ethical responsibility, can you explain to this Senedd why not? 

Nodaf eich sylwadau i ginio masnach ryngwladol cyntaf Siambr Fasnach De Cymru cyn y Nadolig. Yn eich araith, fe sonioch chi am y ffocws ar gloddio data a seiberddiogelwch, gan gyhoeddi mai Cymru yw'r clwstwr mwyaf ar gyfer cwmnïau seiber yn y DU. Nawr, mae taer angen swyddi, yn enwedig yn rhannau mwyaf difreintiedig ein gwlad, ac rwy'n cydnabod bod seiberddiogelwch yn sector sy'n tyfu'n gyflym ac y bydd yn chwarae rhan gynyddol bwysig yn y blynyddoedd i ddod. Ond yr hyn rwy'n ei chael yn anodd derbyn yw bod Llywodraeth Cymru yn ariannu mentrau seiberddiogelwch a gyflawnir gan gwmnïau sy'n ymwneud â'r fasnach arfau. Ystyriwch y ganolfan seiber £20 miliwn rydych wedi'i sefydlu gyda'r gwneuthurwr arfau o Ffrainc, Thales. Mae'r trefniant hwn yn golygu i bob pwrpas fod y Llywodraeth yn fuddsoddwr mewn cwmni sy'n cynhyrchu arfau ar gyfer cyfundrefnau gormesol fel Saudi Arabia. Credir hefyd fod Thales yn cyflenwi cydrannau ar gyfer tanciau Rwsiaidd. A ydych yn cytuno y dylai fod gennym gyfrifoldeb moesegol i fuddsoddi mewn cwmnïau nad ydynt yn ymwneud â'r busnes o gynhyrchu arfau a gynlluniwyd i anafu ac i ladd? Sut y mae hynny'n cyd-fynd â pholisïau'r Llywodraeth ar gyfer llesiant cenedlaethau'r dyfodol? Ac os nad ydych yn cytuno y dylai fod gennym gyfrifoldeb moesegol, a allwch egluro pam i'r Senedd hon?

14:50

Well, I'm not going to back away from our commitment to support the cyber sector in Wales. It is something that I think we should be really proud of, and the fact that we're developing the cyber centre in Ebbw Vale, an area of massive deprivation, where there is a commitment to help develop an education facility there, there have been events to encourage women, in particular, to enter into the cyber security sector. I think this is something we should be really proud of, and there is, of course, a danger and there's a possibility that there's a link between defence and other areas, but I think you've got to understand that, also, we all need cyber security. We need it for our computers here. Factories need it. You need it to get on an aeroplane. It is something that permeates every aspect of our society, and if you think you can divorce one from the other, I think it's really important that we understand the importance of cyber security for almost every aspect of our lives.

Wel, nid wyf am gefnu ar ein hymrwymiad i gefnogi'r sector seiber yng Nghymru. Mae'n rhywbeth y credaf y dylem fod yn wirioneddol falch ohono, ynghyd â'r ffaith ein bod yn datblygu'r ganolfan seiber yng Nglynebwy, ardal ddifreintiedig tu hwnt, lle ceir ymrwymiad i helpu i ddatblygu cyfleuster addysg yno, lle cafwyd digwyddiadau i annog menywod, yn arbennig, i ymuno â'r sector seiberddiogelwch. Credaf fod hyn yn rhywbeth y dylem fod yn wirioneddol falch ohono, ac mae perygl, wrth gwrs, a phosibilrwydd fod cysylltiad i'w gael rhwng amddiffyn a meysydd eraill, ond credaf fod yn rhaid i chi ddeall hefyd fod angen seiberddiogelwch ar bob un ohonom. Mae ei angen arnom ar gyfer ein cyfrifiaduron yma. Mae ei angen ar ffatrïoedd. Mae ei angen arnoch i fynd ar awyren. Mae'n rhywbeth sy'n treiddio i bob agwedd o'n cymdeithas, ac os ydych yn meddwl y gallwch wahanu'r ddau beth, credaf ei bod yn bwysig iawn ein bod yn deall pwysigrwydd seiberddiogelwch ym mhob agwedd o'n bywydau, bron â bod.

Presiding Officer, my question's a little less bellicose. [Laughter.] If I can turn to Susie Ventris-Field, the chief executive of the Welsh Centre for International Affairs, she's pointed out the wonderful civic record we have in Wales in promoting international peace and solidarity. She cites examples like the message of peace and goodwill from the young people of Wales, which, in the next couple of years, will reach its centenary; the peace appeal that took place in 1924, where 40 per cent of Welsh women signed a petition to the women of America so that they would lobby the American president to join the League of Nations, and that could have led to very different outcomes; and long-standing links between Wales and Somaliland, Uganda, Lesotho and other places; and organisations like the Wales anti-apartheid movement. Clearly, non-governmental organisations and the civic sector in general have played a huge amount informally in our international relations strategy, so, now, in your formal strategy, how will you be involving this vital sector in fulfilling your strategy and developing it in the future?

Lywydd, mae fy nghwestiwn ychydig yn llai rhyfelgar. [Chwerthin.] Os caf droi at Susie Ventris-Field, prif weithredwr Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, mae hi wedi tynnu sylw at ein cyflawniad dinesig gwych yng Nghymru mewn perthynas â hybu heddwch a chydsafiad rhyngwladol. Mae'n dyfynnu enghreifftiau fel y neges heddwch ac ewyllys da gan bobl ifanc Cymru, a fydd, yn yr ychydig flynyddoedd nesaf, yn cyrraedd ei chanmlwyddiant; yr apêl heddwch a wnaed yn 1924, pan lofnododd 40 y cant o fenywod Cymru ddeiseb i fenywod America yn galw arnynt i lobïo arlywydd America i ymuno â Chynghrair y Cenhedloedd, a gallai hynny fod wedi arwain at ganlyniadau gwahanol iawn; a chysylltiadau hirsefydlog rhwng Cymru a Somalia, Uganda, Lesotho a lleoedd eraill; a sefydliadau fel mudiad gwrth apartheid Cymru. Yn amlwg, mae sefydliadau anllywodraethol a'r sector dinesig yn gyffredinol wedi chwarae rhan enfawr yn anffurfiol yn ein strategaeth gysylltiadau rhyngwladol, felly nawr, yn eich strategaeth ffurfiol, sut y byddwch yn cynnwys y sector hanfodol hwn wrth gyflawni eich strategaeth a'i datblygu yn y dyfodol?

Thank you. Well, we have had long conversations with the sector, they've certainly been very involved in helping us to develop the strategy, and I do think we should be proud of our record in terms of promoting peace from Wales. As you say, the Urdd's message to the world annually is something that I think we should be really proud of and something that we should be celebrating, certainly when they celebrate that centenary in 2021.

In terms of the other things that we're anxious to develop, Llangollen international festival—we mustn't forget that was initially established with very much a peace message involved with it. That is something I know the First Minister's very keen to see if we can reinvigorate, and we've been speaking to the organisers there to see if that can be put more centre stage once again.

I know also that Mererid Hopwood has made great strides in developing the peace academy now, working with various universities throughout Wales to see what can be done in that space. So, I think there are some really interesting developments here that we could be building on in terms of the kind of messages we will be giving alongside our international strategy.

Diolch. Wel, rydym wedi cael sgyrsiau hir gyda'r sector, maent yn sicr wedi gwneud llawer i'n helpu i ddatblygu'r strategaeth, a chredaf y dylem fod yn falch o'n cyflawniad yng Nghymru mewn perthynas â hyrwyddo heddwch. Fel y dywedwch, credaf y dylem fod yn wirioneddol falch o neges flynyddol yr Urdd i'r byd ac y dylem fod yn ei dathlu, yn sicr pan fyddant yn dathlu'r canmlwyddiant hwnnw yn 2021.

O ran y pethau eraill rydym yn awyddus i'w datblygu, gŵyl ryngwladol Llangollen—ni ddylem anghofio iddi gael ei sefydlu'n wreiddiol gyda neges o heddwch yn rhan annatod ohoni. Gwn fod y Prif Weinidog yn awyddus iawn i weld a allwn adfywio hynny, ac rydym wedi bod yn siarad â'r trefnwyr yno i weld a ellir sicrhau bod hynny'n dod yn fwy canolog unwaith eto.

Gwn hefyd fod Mererid Hopwood wedi gwneud cryn gynnydd yn datblygu’r academi heddwch, gan weithio gydag amryw brifysgolion ledled Cymru i weld beth y gellir ei wneud yn y maes hwnnw. Felly, credaf fod yna ddatblygiadau diddorol iawn yma y gallem fod yn adeiladu arnynt o ran y math o negeseuon y byddwn yn eu cyfleu ochr yn ochr â'n strategaeth ryngwladol.

Gwariant ar Hybu'r Gymraeg
Expenditure on Promoting the Welsh Language

5. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am lefelau gwariant ar hybu'r Gymraeg yn y gyllideb ddrafft? OAQ54886

5. Will the Minister make a statement on levels of expenditure on promoting the Welsh language in the draft budget? OAQ54886

Diolch yn fawr. Mae'r gyllideb ddrafft 2020-21 yn cynnwys dros £37 miliwn i’r Gymraeg. O hyn, mae tua £13 miliwn yn canolbwyntio'n uniongyrchol ar weithgareddau hybu. Mae ein partneriaid grant yn chwarae rôl bwysig wrth gynnig cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r iaith. Rŷm ni'n falch o allu parhau i gyllido 27 partner a 52 papur bro.

Thank you very much. The 2020-21 draft budget includes over £37 million for the Welsh language. Of this, around £13 million is directly related to promotion activities. Our grant partners play an important role in providing opportunities for people to use the language. We’re pleased to continue to fund 27 partners and 52 papurau bro.

Diolch am y rhestr yna. Mi wnaeth y Gweinidog cyllid, wrth gwrs, yn ystod y ddadl ar y gyllideb ddrafft ddoe, ddweud nad oedd cyllideb y Gymraeg yn mynd i gael ei thorri. Allech chi jest, o ran eglurder, felly, i ni, gadarnhau y bydd cynnydd yn unol â chwyddiant yn y gyllideb honno? Fel arall, wrth gwrs, mae yn doriad mewn termau real, onid yw e? Felly, dwi jest eisiau cadarnhad bod yna gynnydd yn unol â chwyddiant, o leiaf hynny, o safbwynt eich cyllideb chi ar gyfer y Gymraeg.

Hefyd, dwi'n deall eich bod chi, y bore yma, wedi awgrymu yn y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu efallai y byddai'n ofynnol i chi dorri cyllideb Cymraeg i Oedolion er mwyn gallu cyfeirio peth o'r arian yna at liniaru effeithiau Brexit. Allech chi gadarnhau os ydy hynny yn rhywbeth ŷch chi wir yn ei ystyried, ac efallai esbonio pam targedu Cymraeg i Oedolion yn benodol, a pha elfennau eraill o'ch cyllideb chi y bydd yn cael eu torri am y rheswm hwnnw?

Thank you for that list. The finance Minister, during the debate on the draft budget yesterday, stated that the budget for the Welsh language wasn't going to be cut. So, just for the sake of clarity, can you confirm for us that there will be an inflationary increase in that budget? Otherwise, it is a real-terms cut, so I just wanted confirmation that there is going to be an increase in line with inflation for your budget for the Welsh language.

I also understand that this morning you suggested in the Culture, Welsh Language and Communications Committee that you may be required to cut the Welsh for Adults budget in order to direct some of that funding to mitigating the impacts of Brexit. Can you confirm whether that is something that you are truly considering, and perhaps explain why you target Welsh for Adults particularly? Which other elements of your budget will be cut for that reason?

14:55

Dwi'n meddwl ei bod hi'n bwysig bod pobl yn deall bod Cymraeg yn cael ei phrif-ffrydio ar draws y Llywodraeth, a'r ffaith yw dŷn ni ddim wedi gweld toriadau yn y cyllid i'r Gymraeg. Beth sydd wedi digwydd yw bod peth o'r gwariant a oedd yn y gyllideb ar gyfer y llinellau addysg wedi symud i linell arall, a dyna pam, efallai, roedd yna rywfaint o ddryswch ynglŷn ag os oedd toriad wedi bod.

Rŷm ni wedi dod o hyd i £50,000 ychwanegol i dalu am gostau staff Comisiynydd y Gymraeg, ac rŷm ni hefyd wedi rhoi arian cyfalaf o £0.38 miliwn i'r comisiynydd fel ei fod e'n gallu cael system gyfrifiadurol newydd. Beth rŷm ni'n ei wneud—o ran edrych ar y gyllideb yn gyffredinol, un o'r pethau y gwnes i oedd gofyn i'r bobl sydd yn fy helpu i, i sicrhau ein bod ni ar y trywydd cywir, i edrych ar y cyfeiriad ac ar a ydym ni'n gwneud y pethau iawn o ran cyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr. Mi edrychem ni—. Beth oedd yn amlwg oedd ein bod ni'n gwario lot fwy na hanner y gyllideb sydd gen i ar hyfforddi Cymraeg i Oedolion. Felly, os ŷm ni'n gwneud hynny, mae'n rhaid inni sicrhau bod yr arian yn cael ei wario'n iawn a sicrhau ein bod ni'n cael gwerth am arian. Felly, i fi, beth sy'n bwysig yw ein bod ni yn gyson yn edrych ar a ydym ni'n gwario yn y llefydd cywir.

Mae'n rhaid i fi ddweud yn hollol glir fy mod i'n falch iawn gyda'r gwaith y mae'r ganolfan dysgu yn ei wneud, ac mae tua 12,000 o bobl yn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, ond rŷm ni yn rhoi tua £13 miliwn i'r ganolfan. Felly, mae hi'n gyfran eithaf mawr o'm cyllideb i. Dyna pam dwi eisiau jest craffu yn fwy manwl ar sut mae hynny'n cael ei wario.

I think it’s important that people understand that Welsh is mainstreamed across Government. The fact is that we haven’t seen cuts in the funding for the Welsh language. What has happened is that some of the expenditure that was in the budget for the education lines has moved to another line, and that is why, perhaps, there was some confusion as to whether cuts had been introduced.

We have found an additional £50,000 to pay for the staffing costs of the Welsh Language Commissioner, and we have also provided capital funding of £0.38 million to the commissioner so that he can have a new computer system. What we’re doing—in terms of looking at the budget in general, one of the things I did was to ask those who assist me, in terms of ensuring that we’re on the right track, to look at the direction and whether we’re doing the right things in achieving that aim of a million speakers. What was clear was that we were spending a lot more than half of the budget that I have on Welsh for Adults. So, if we’re doing that, we have to ensure that the money is spent correctly and ensure that we have value for money. So, for me, what’s important is that we are consistently looking at whether we’re spending in the right places.

I have to say completely clearly that I’m very pleased with the work that the National Centre for Learning Welsh is doing. About 12,000 people are learning through the medium of Welsh. We are giving about £13 million to the centre, so it is quite a large proportion of my budget. That’s why I just want to scrutinise in more detail how that is being spent.

Efallai y gallaf i drio ymateb i'r cwestiwn yna, te. Er mwyn osgoi dyfodol o basio'r baich ar y pwnc yma, allech chi egluro'r newidiadau i gyllideb comisiynydd yr iaith Gymraeg y gellir eu priodoli'n uniongyrchol i'w gyfrifoldebau hyrwyddo newydd? Pa arian fydd yn cael ei gadw gan Lywodraeth Cymru am ei chyfrifoldebau hyrwyddo? Achos hoffwn i gadw llygad ar hyn ymlaen llaw.

Allech chi hefyd ddweud a fydd cynnydd mewn cyllideb llywodraeth leol a gwasanaethau iechyd yn cynnwys arian ar gyfer gwella eu cydymffurfiad â safonau, gan gynnwys unrhyw gyfrifoldebau am hyrwyddo'r Gymraeg, neu a fyddant yn gallu cael gafael ar arian o brif grŵp gwariant y Gymraeg i'w wneud hynny?

Well, perhaps I could try to respond to that question. Just to avoid a future of buck-passing on this issue, can you be clear about the changes to the budget of the Welsh Language Commissioner that can be attributed directly to his new promotional responsibilities? What funding will be retained by the Welsh Government to cover its promotional responsibilities? Because I would want to keep a close eye on this.

Could you also tell us whether there will be an increase in local authority budgets and health budgets? Will that include funding for improving their compliance with standards, including any responsibilities for promoting the Welsh language, or will they be able to access funds from the Welsh language main expenditure group in order to do that?

Wel, rŷm ni wedi sicrhau ein bod ni'n cydweithredu lot yn well nawr gyda'r comisiynydd iaith. Felly, mae gyda ni memorandwm o ddealltwriaeth ynglŷn â phwy sy'n gwneud beth fel ein bod ni ddim yn dyblygu'r gwaith rŷm ni'n ei wneud fel Llywodraeth a'r gwaith mae e'n ei wneud fel comisiynydd. Dwi yn meddwl bod arbedion yn gallu cael eu gwneud, felly, yn y maes yna gan ein bod ni ddim, wedyn, yn dyblygu.

O ran beth sy'n digwydd o ran iechyd, un o'r pethau rŷm ni wedi bod yn ei wneud yw helpu pobl i gael hyfforddi a dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r gyllideb yna ar hyn o bryd yn dod oddi wrthym ni ar gyfer iechyd. Roeddwn ni'n gobeithio yn y pen draw y bydd yr adran ei hunan yn cymryd y cyfrifoldeb dros hyfforddi pobl trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r un peth yn wir hefyd yn ymwneud â hyfforddi athrawon i addysgu pobl ifanc, er enghraifft. Felly, ar hyn o bryd, mae hwnna'n dod o dan y ganolfan dysgu genedlaethol, a ni sy'n ariannu hwnna; gobeithio, yn y tymor hir, bydd hwnna'n cael ei gymryd i mewn i'r adrannau eu hunain.

Well, we have ensured that we are co-operating better with the language commissioner. We have a memorandum of understanding so that we know who’s doing what, so that we’re not duplicating the work that we’re doing as a Government and the work that he is doing as commissioner. I do think that savings can be made, therefore, in that area, because we’re not duplicating work.

In terms of what’s happening in the field of health, one of the things that we have been doing is helping people to train and to learn through the medium of Welsh. That budget currently is coming from us for health. We do hope that, ultimately, the department itself will take responsibility for training people through the medium of Welsh. The same is true in relation to training teachers to teach young people. So, currently, that does come under the national centre and we’re funding that, but I hope that in the long term that will be incorporated into the departments themselves.

15:00
Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar sy'n Siarad Cymraeg
Welsh-speaking Early Years Practitioners

6. Pa strategaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei defnyddio i gynyddu nifer yr ymarferwyr blynyddoedd cynnar sy'n siarad Cymraeg? OAQ54879

6. What strategy is the Welsh Government deploying to increase the number of Welsh-speaking early years practitioners? OAQ54879

The early years sector is vital to our aim of reaching 1 million Welsh speakers. We're working on programmes such as Progress for Success and Camau to develop Welsh language skills within the current workforce and ensuring that those joining the sector can use the language confidently.

Mae'r sector blynyddoedd cynnar yn hanfodol i'n nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg. Rydym yn gweithio ar raglenni fel Cynnydd ar gyfer Llwyddiant a Camau i ddatblygu sgiliau Cymraeg yn y gweithlu presennol a sicrhau bod y rhai sy'n ymuno â'r sector yn gallu defnyddio'r iaith yn hyderus. 

Thank you. Minister, you'll be fully aware that there is increasing demand for Welsh-medium education at primary and secondary level, and, in light of that rising trend, I wondered what consideration the Government has given to making a further leap in bilingualism amongst monolingual English-speaking communities by ensuring that the expanded childcare offer, which was primarily in the medium of Welsh, would give three and four-year-olds the ability to absorb bilingualism in the way that the cat laps up a saucer of milk. It seems to me that this is a missed opportunity within this very welcome offer of childcare to families and the cost of caring for young children, as well as to those children. So, given that in a place like Cardiff the early years practitioners are predominantly drawn from English-speaking communities, I wondered what strategy could be employed to rapidly increase the number of people who are excellent early years practitioners as well as Welsh-medium speakers.

Diolch. Weinidog, fe fyddwch yn gwbl ymwybodol fod yna alw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg ar lefel gynradd ac uwchradd, ac yng ngoleuni'r duedd gynyddol honno, tybed pa ystyriaeth y mae'r Llywodraeth wedi'i rhoi i sicrhau cynnydd pellach yn nwyieithrwydd cymunedau Saesneg uniaith trwy sicrhau y byddai'r cynnig gofal plant estynedig, a oedd drwy gyfrwng y Gymraeg yn bennaf, yn rhoi'r gallu i blant tair a phedair oed amsugno dwyieithrwydd yn y ffordd y mae cath yn llarpio soseraid o laeth. Mae'n ymddangos i mi fod hwn yn gyfle a gollwyd yn y cynnig gofal plant i deuluoedd sydd i'w groesawu'n fawr a chost gofalu am blant ifanc, yn ogystal ag i'r plant hynny. Felly, o ystyried bod yr ymarferwyr blynyddoedd cynnar mewn lle fel Caerdydd yn dod o gymunedau Saesneg eu hiaith yn bennaf, tybed pa strategaeth y gellid ei defnyddio i sicrhau cynnydd cyflym yn nifer y bobl sy'n ymarferwyr blynyddoedd cynnar rhagorol yn ogystal â siaradwyr Cymraeg.

So, we do have to be aware that we are very keen to reach this target, but to make that work we have to make sure that we have the right number of people in place who can actually teach. So, that's why we have 350 practitioners who will benefit from this Camau programme. What that is is free access to Welsh language training by childcare and play practitioners. The fact is that we now have this childcare offer and about 30 per cent of that childcare offer is through the medium of Welsh. So, that is really important, that people understand that there's an opportunity there. We've also got Mudiad Meithrin. They run a programme called Croesi'r Bont and this is an immersion system to make sure that people have the skills in childcare development. There's a level 3 diploma that has been developed with Mudiad Meithrin, so people are going through that system. And then, on top of that, our officials are working with the Urdd, and they've got a lot of experience of apprentices and so we're trying to get them to take on more apprentices through the medium of Welsh to look specifically at childcare.

Mae'n rhaid i ni fod yn ymwybodol ein bod yn awyddus iawn i gyrraedd y targed hwn, ond er mwyn sicrhau bod hynny'n gweithio mae'n rhaid i ni sicrhau bod gennym y nifer iawn o bobl a all addysgu. Dyna pam y mae gennym 350 o ymarferwyr a fydd yn elwa o'r rhaglen Camau. Mae honno’n cynnig hyfforddiant iaith Gymraeg gan ymarferwyr gofal plant a chwarae. Y gwir amdani yw bod gennym y cynnig gofal plant a thua 30 y cant o'r cynnig gofal plant hwnnw sydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, mae'n bwysig iawn fod pobl yn deall bod yna gyfle yno. Mae gennym y Mudiad Meithrin hefyd. Maent yn cyflawni rhaglen o'r enw Croesi'r Bont sef system drochi i sicrhau bod gan bobl sgiliau datblygu gofal plant. Datblygwyd diploma lefel 3 gyda’r Mudiad Meithrin, felly mae pobl yn mynd trwy'r system honno. Ac yna, ar ben hynny, mae ein swyddogion yn gweithio gyda'r Urdd ac mae ganddynt lawer o brofiad o brentisiaethau ac felly rydym yn ceisio eu cael i gyflogi mwy o brentisiaid trwy gyfrwng y Gymraeg i edrych yn benodol ar ofal plant. 

Arian y Loteri
Lottery Funding

7. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddosbarthiad arian y loteri yng Nghymru? OAQ54871

7. Will the Minister make a statement on the distribution of lottery funding within Wales? OAQ54871

Thank you, Dawn. The National Lottery celebrated its twenty-fifth anniversary last year. Since 1994 National Lottery players have supported around 50,000 projects across Wales with nearly £1.75 billion of investment. This obviously has had a transformational effect on funding for arts, sport, heritage, charitable causes and community projects throughout Wales.

Diolch, Dawn. Dathlodd y Loteri Genedlaethol ei phen-blwydd yn 25 y llynedd. Ers 1994 mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol wedi cefnogi tua 50,000 o brosiectau ledled Cymru gyda buddsoddiadau gwerth bron i £1.75 biliwn. Mae hyn yn amlwg wedi cael effaith drawsnewidiol ar gyllid ar gyfer y celfyddydau, chwaraeon, treftadaeth, achosion elusennol a phrosiectau cymunedol ledled Cymru. 

Thank you for that response, Deputy Minister. I'd see first hand the value of lottery funding within my constituency, particularly when I meet community groups and other organisations that are local beneficiaries. However, I'm keen that all efforts are maximised to secure even more funding for our more disadvantaged communities. So, can you tell me what more could be done through your role in relation to the distribution of lottery funding to help meet the needs specifically of communities like Merthyr Tydfil and Rhymney?

Diolch am yr ymateb hwnnw, Ddirprwy Weinidog. Rwy’n gweld gwerth arian y loteri gyda fy llygaid fy hun yn fy etholaeth, yn enwedig pan fyddaf yn cyfarfod â grwpiau cymunedol a sefydliadau eraill sy'n fuddiolwyr lleol. Fodd bynnag, rwy'n awyddus i weld pob ymdrech yn cael ei gwneud i sicrhau mwy fyth o arian i'n cymunedau mwy difreintiedig. Felly, a allwch ddweud wrthyf beth arall y gellid ei wneud trwy eich rôl mewn perthynas â dosbarthu cyllid loteri i helpu i ddiwallu anghenion cymunedau fel Merthyr Tudful a Rhymni yn benodol? 

Well, I'm pleased to confirm that the lottery spending in Merthyr Tydfil and Rhymney, as you know, amounts to over £13 million over the period of that spend and 70 projects have been completed or are currently in delivery. And you'll be aware, because we've visited some of these projects together, of the important work that has been done and is still being developed at the Cyfarthfa Castle Museum and Art Gallery, which was awarded an audiovisual project in January 2018. Now, as far as Cyfarthfa Park is concerned, the Cyfarthfa Park Rediscovered project application, submitted by Merthyr Tydfil County Borough Council, is still open to further discussion—I can confirm this—between the borough council and the lottery. And I do hope that a way will be found to deliver this, because, clearly, community benefit is one of the tests of the effectiveness of lottery spend. I will continue to ensure, in my discussion with the National Lottery in Wales—I meet the chair and the chief executive on a very regular basis, and I'll make sure that these aspects are fully discussed at our next meeting.

Wel, rwy'n falch o gadarnhau bod gwariant y loteri ym Merthyr Tudful a Rhymni, fel y gwyddoch, dros £13 miliwn dros gyfnod y gwariant hwnnw ac mae 70 o brosiectau wedi'u cwblhau neu wrthi'n cael eu cyflawni. Ac fe fyddwch yn gwybod, am ein bod wedi ymweld â rhai o'r prosiectau hyn gyda'n gilydd, am y gwaith pwysig a wnaed ac sy'n dal i gael ei ddatblygu yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa, y dyfarnwyd arian iddi ar gyfer prosiect clyweledol ym mis Ionawr 2018. Nawr, o ran parc Cyfarthfa, mae cais prosiect Ailddarganfod Parc Cyfarthfa, a gyflwynwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, yn dal i fod yn agored i drafodaeth bellach—gallaf gadarnhau hyn—rhwng y cyngor bwrdeistref a'r loteri. Ac rwy'n gobeithio y deuir o hyd i ffordd o gyflawni hyn oherwydd, yn amlwg, mae budd cymunedol yn un o’r meini prawf sy’n dangos effeithiolrwydd gwariant loteri. Byddaf yn parhau i sicrhau, yn fy nhrafodaeth gyda'r Loteri Genedlaethol yng Nghymru—byddaf yn cyfarfod â'r cadeirydd a'r prif weithredwr yn rheolaidd iawn, ac fe wnaf yn siŵr bod yr agweddau hyn yn cael eu trafod yn llawn yn ein cyfarfod nesaf. 

15:05
Digwyddiadau Chwaraeon Mawr
Major Sporting Events

8. Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i adeiladu ar waddol digwyddiadau chwaraeon mawr a gynhelir yng Nghymru? OAQ54882

8. What plans does the Welsh Government have to build on the legacy of major sporting events held in Wales? OAQ54882

We're committed to building on Wales's success in hosting major events and work proactively with event owners from Wales, the UK and internationally to maximise the wider benefits of events, sporting, cultural or business, to communities across Wales.

Rydym wedi ymrwymo i adeiladu ar lwyddiant Cymru yn cynnal digwyddiadau mawr ac yn gweithio'n rhagweithiol gyda pherchnogion digwyddiadau o Gymru, y DU ac yn rhyngwladol i sicrhau'r buddion ehangach mwyaf posibl o ddigwyddiadau chwaraeon, digwyddiadau diwylliannol neu ddigwyddiadau busnes i gymunedau ledled Cymru. 

Minister, as you'll be aware, over recent years, south Pembrokeshire and Tenby in particular have become synonymous in the triathlon community with hosting the Ironman Wales event—one of the toughest sporting challenges in the Ironman calendar. Every September, thousands of people descend on the area to compete in the competition, which offers qualification slots for the world championship event in Hawaii. This event only takes place over one weekend of the year, but attracts competitors from all over the world. What efforts are the Welsh Government undertaking to harness the international attention that the area receives every September and to ensure that the legacy of this event is realised throughout the year and for the next generation of potential local Ironmen and women?

And, Minister, if I may, can I ask you to join with me in congratulating, when we talk about the next generation of potential Ironmen and Ironwomen, my constituent Cameron Tallis? Cameron lives in Pembroke, he goes to Pembrokeshire College, and, at 18 years and four days, in 2019 was the youngest ever Ironman Wales.

Weinidog, fel y gwyddoch, dros y blynyddoedd diwethaf, mae de Sir Benfro a Dinbych-y-pysgod yn enwedig wedi dod yn amlwg iawn yn y gymuned triathlon gyda chynnal digwyddiad Ironman Cymru—un o'r heriau chwaraeon anoddaf yng nghalendr Ironman. Bob mis Medi, mae miloedd o bobl yn heidio i'r ardal i gystadlu yn y gystadleuaeth, sy'n cynnig slotiau cymhwyso ar gyfer digwyddiad pencampwriaeth y byd yn Hawaii. Cynhelir y digwyddiad dros un penwythnos o'r flwyddyn yn unig, ond mae'n denu cystadleuwyr o bob cwr o'r byd. Pa ymdrechion y mae Llywodraeth Cymru yn eu gwneud i harneisio’r sylw rhyngwladol y mae’r ardal yn ei gael bob mis Medi ac i sicrhau bod gwaddol y digwyddiad hwn yn cael ei wireddu trwy gydol y flwyddyn ac ar gyfer y genhedlaeth nesaf o gystadleuwyr Ironman posibl yn lleol?

Ac os caf, Weinidog, wrth siarad am y genhedlaeth nesaf o ddarpar gystadleuwyr Ironman, a gaf fi ofyn ichi ymuno â mi i longyfarch fy etholwr Cameron Tallis? Mae Cameron yn byw ym Mhenfro, mae'n mynd i Goleg Sir Benfro, ac yn 18 oed a phedwar diwrnod, yn 2019, ef oedd yr Ironman Cymru ieuengaf erioed. 

Well, I would like to congratulate him. I just think it's remarkable that anyone can get anywhere near this. This is phenomenal in terms of the scope of what they have to achieve. My cousin did it this year and it was quite incredible, the stamina that you need to do it, and they start at some ridiculous time of the morning as well. So, congratulations to anyone who gets anywhere near this. I'm sure we've all got new year's resolutions, but this isn't one of mine. [Laughter.]

Wel, fe hoffwn ei longyfarch. Rwy'n credu ei bod yn rhyfeddol y gall unrhyw un gyrraedd unrhyw le yn agos at hyn. Mae'n rhyfeddol o ystyried yr hyn sy'n rhaid iddynt ei gyflawni. Fe gyflawnodd fy nghefnder y ras eleni ac roedd y stamina sydd ei angen arnoch i’w wneud yn anhygoel, ac maent yn dechrau ar ryw adeg chwerthinllyd o'r bore hefyd. Felly, llongyfarchiadau i unrhyw un sy'n cyrraedd unrhyw le'n agos at hyn. Rwy'n siŵr bod gan bob un ohonom addunedau blwyddyn newydd, ond nid yw hyn yn un o fy addunedau i. [Chwerthin.]

Tynnwyd cwestiwn 9 [OAQ54860] yn ôl. Cwestiwn 10—Dai Lloyd.

Question 9 [OAQ54860] was withdrawn. Question 10—Dai Lloyd.

Atyniadau Twristiaeth yng Ngorllewin De Cymru
Tourism Attractions in South Wales West

10. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am hyrwyddo atyniadau twristiaeth yng Ngorllewin De Cymru? OAQ54874

10. Will the Minister make a statement on the promotion of tourism attractions in South Wales West? OAQ54874

Diolch yn fawr am y cwestiwn. Mae de-orllewin Cymru yn gyrchfan arbennig i ymwelwyr. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fuddsoddi er mwyn gwella ansawdd yr hyn y gall yr ardal ei gynnig ac mae wedi ymrwymo i barhau i ddatblygu twristiaeth yno a thrwy Gymru.

Thank you very much for the question. South-west Wales is an outstanding visitor destination. Welsh Government continually invests to improve the quality of the local offer and is committed to continuing to grow tourism to this area and to promote tourism there and throughout Wales.

Gweinidog, gan fod Cymru wedi cyrraedd pencampwriaeth pêl-droed yr Ewros y flwyddyn yma eto, mae hyn yn gyfle gwych i hyrwyddo Cymru i dwristiaid—rwy'n gobeithio y buasech chi'n cytuno. Mae busnesau yn fy rhanbarth i, yng Ngorllewin De Cymru, eisoes wedi gofyn beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddefnyddio'r bencampwriaeth bwysig yma i hyrwyddo'n atyniadau gwych, nid dim ond yn lleol yng Ngorllewin De Cymru ond ledled Cymru gyfan. A allwch chi amlinellu gwaith y Llywodraeth ar hyn ac awgrymu ffyrdd y gall busnesau lleol fod yn rhan o unrhyw ymgyrch farchnata tra bo Cymru yn ennill pencampwriaeth bêl-droed?

Minister, as Wales has reached the Euros this year again, this is an excellent opportunity to promote Wales to tourists—I hope that you'd agree. Businesses in my region, in South Wales West, are already asking what the Welsh Government is doing to use this important event to promote our excellent attractions, not only in that area but across Wales. Can you outline the work of the Government on this and suggest ways that local businesses can be part of any marketing campaign while Wales is winning a football championship?

Diolch yn fawr am y sylw yna. Fe wnaf i eich sicrhau chi y byddaf yn trafod hyn yn benodol gyda'r gymdeithas bêl-droed a chyda Chwaraeon Cymru i weld pa fodd y gallwn ni'n arbennig ddatblygu'r agweddau cymunedol, oherwydd un o'r llwyddiannau sydd yn dilyn proffil uchel i dimau rhyngwladol, mewn rygbi ac mewn chwaraeon eraill, ac mewn pêl-droed yn benodol yn yr achos yma, yw bod pêl-droed cymunedol, a diddordeb mewn pêl-droed, yn gallu cynyddu a datblygu. Dwi'n eich sicrhau chi y bydd hynny'n cael ei osod ar agenda'r drafodaeth, fel bod cyllid Llywodraeth Cymru tuag at y gymdeithas bêl-droed a'r cyngor chwaraeon hefyd yn effeithio ar ddiddordeb cymunedol, ac yn cynhyrfu rhagor o ddiddordeb cymunedol yn y maes, gan gynnwys pêl-droed menywod, sydd yn ddatblygiad yr wyf wedi'i fwynhau'n arbennig yn ystod fy nghyfnod fel Gweinidog.

Thank you very much for that comment. I can assure you that I will be discussing this issue specifically with the Football Association of Wales and with Sport Wales in order to see how we can particularly develop the community aspects related to this, because one of the successes that emerges from the high profile of international teams, in rugby and in other sports too—and in this particular case it's football, of course—is that community football and interest in football can develop and increase. I can assure you that that will be on the agenda for discussion, so that Welsh Government funding for the football association and Sport Wales will also have an impact on community interest, and will excite further community interest, including in women's football, which is a development that I've particularly enjoyed during my period as Minister.

Ac yn olaf, cwestiwn 11—Rhun ap Iorwerth.

And finally, question 11—Rhun ap Iorwerth.

Adnoddau Pêl-droed 3G Cymunedol
Community 3G Football Resources

11. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fuddsoddi mewn adnoddau pêl-droed 3G cymunedol? OAQ54851

11. Will the Minister make a statement on investing in community 3G football resources? OAQ54851

Diolch yn fawr am y sylw yna. Rydym ni wedi buddsoddi'n sylweddol yn barod drwy Chwaraeon Cymru, sy'n arwain ein buddsoddiad mewn caeau pêl-droed 3G ac artiffisial. Maen nhw wedi buddsoddi £3.731 miliwn yn y grŵp cyfleusterau chwaraeon cydweithredol, sy'n cynnwys Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Undeb Rygbi Cymru a Hoci Cymru. Mae hyn wedi helpu Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru i sefydlu 77 o gaeau chwarae 3G yng Nghymru. Y targed yw creu 100 o'r caeau yma erbyn 2024.

Thank you very much for that comment. We have invested substantially already through Sport Wales, which is leading on our investment in 3G football and artificial pitches. They've invested £3.731 million in the collaborative sports facilities group, which includes the Football Association of Wales Trust, the Welsh Rugby Union and Hockey Wales. This has helped the FAW Trust in establishing 77 3G football pitches in Wales, with a target of 100 by 2024.

15:10

Diolch yn fawr iawn am yr ymateb yna, a dwi am eich annog chi i fuddsoddi ymhellach ac i fuddsoddi'n benodol yn Ynys Môn. Gan gyfeirio at y cwestiwn blaenorol ynglŷn â phêl-droed rhyngwladol, fydd yna ddim pêl-droed rhyngwladol heb bêl-droed llwyddiannus yn ein pentrefi a'n trefi ni ym mhob cwr o Gymru. Dwi'n edrych ymlaen at ddilyn tîm Cymru draw i Azerbaijan yn nes ymlaen eleni, ond fyddwn ni ddim yn gallu gwneud hynny mewn blynyddoedd i ddod heb fuddsoddi yn y grass roots fel petai.

Mae yna gae 3G bendigedig yn Llangefni, mae yna fuddsoddiad yn mynd i fod mewn uwchraddio adnoddau ym Mhorthaethwy. Mae gwirioneddol angen caeau 3G newydd yng Nghaergybi ac yn Amlwch. Dwi wedi cynnal cyfarfodydd yn barod efo aelodau o'r cymunedau hynny sy'n barod i wneud beth bynnag sydd ei angen i ddod â'r buddsoddiad i mewn. Mae'r cyngor sir â chynllun dros y blynyddoedd nesaf o wneud buddsoddiad, ond mae angen y buddsoddiad rŵan. Gaf i ofyn am ymrwymiad gan y Llywodraeth i weithio efo fi ac eraill a'r cyngor sir a grwpiau cymunedol, cwmnïau budd cymunedol, yn Ynys Môn i wneud yn siŵr ein bod ni'n gallu chwilio am bob ffordd i dynnu'r arian i mewn i ddod â'r adnoddau yma sy'n hanfodol, nid dim ond ar gyfer dyfodol y gêm brydferth ond ar gyfer ein hiechyd ni fel cenedl?

Thank you very much for that response. I would encourage you to invest further and to invest specifically in Ynys Môn. Referring to the earlier question on international football, well, there’ll be no international football without successful grass-roots football in our towns and villages across Wales. I look forward to following the Wales team to Azerbaijan later this year, but we won't be able to do that in coming years unless we invest in the grass roots.

There's a wonderful 3G facility in Llangefni and there's going to be investment in upgrading facilities in Menai Bridge. We truly need new 3G pitches in Holyhead and Amlwch, and I've held meetings already with representatives of those communities, who are willing to do whatever is necessary to bring that investment in. The local authority has a plan to invest over the next few years, but we need that investment now. Can I ask for a commitment from the Government to work with me and with others and with the council and community groups, community interest groups, on Anglesey to ensure that we see seek all means possible of drawing the funding in to bring these resources that are so crucial not only for the future of the beautiful game but for the health of our nation too?

Yn naturiol, rydw i'n mynd i gytuno efo hynny. Ces i'r cyfle i agor maes newydd ym Mharc Eirias yn y sir dwi'n byw ynddi, a dwi'n gwybod pa mor bwysig ydy'r adnodd yma ar gyfer pob math o chwaraeon lle mae'r meysydd yma'n addas. Felly, beth wnaf i ydy cyfleu'r hyn sydd wedi'i ddweud yma heddiw i Chwaraeon Cymru a gofyn am adroddiad pellach ar y cynnydd y maen nhw'n ei wneud yn Ynys Môn yn arbennig. Ac rydw i'n derbyn nad yw hi'n bosibl i gael pêl-droed rhyngwladol yng Nghymru os nad ydy o'n cynnwys y fam ynys yn ogystal.

Naturally, I’m going to agree with that. I had the opportunity of opening a new pitch in Parc Eirias in the county that I live in, and I know how important this resource is for all sorts of sporting activities where these pitches are suitable. So, what I will do is convey what has been said here today to Sport Wales and ask for a further report on the progress that they're making in Ynys Môn in particular. I accept that it’s not possible to have international football in Wales unless it includes Anglesey as well.

Diolch i'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog am gwblhau'r holl gwestiynau ar eu cyfer nhw y prynhawn yma. 

Thank you to the Minister and the Deputy Minister for answering all of their questions this afternoon.  

3. Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad
3. Questions to the Assembly Commission

Mae'r cwestiynau nesaf i Gomisiwn y Cynulliad, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Jack Sargeant, ac i'w ateb gan Joyce Watson. Jack Sargeant.

The next questions are to the Assembly Commission. The first question is from Jack Sargeant and is to be answered by Joyce Watson. Jack Sargeant.

Y Cynllun Achredu Rhuban Gwyn
The White Ribbon Accreditation Scheme

1. A wnaiff y Comisiwn ddatganiad am gyfranogiad yn y cynllun achredu Rhuban Gwyn? OAQ54867

1. Will the Commission make a statement on participation in the White Ribbon accreditation scheme? OAQ54867

Thank you for that question, and the Commission does actively support the White Ribbon Day every year by allowing the estate to be used for an event that I have managed since 2007. That is advertised across the estate. There are notices posted on Member and staff intranets, and money is raised now through the sale of the white ribbons in Tŷ Hywel and in the Senedd, and that is not to mention that, since 2007, many Members here have actively campaigned and championed the White Ribbon cause.

Diolch am y cwestiwn hwnnw, ac mae'r Comisiwn yn cefnogi Diwrnod y Rhuban Gwyn bob blwyddyn drwy ganiatáu i'r ystâd gael ei defnyddio ar gyfer digwyddiad a drefnwyd gennyf ers 2007. Caiff hynny ei hysbysebu ar draws yr ystâd. Gosodir hysbysiadau ar fewnrwydi Aelodau a staff, a chodir arian drwy werthu'r rhubanau gwyn yn Nhŷ Hywel ac yn y Senedd, heb sôn am y ffordd y mae llawer o'r Aelodau yma, ers 2007, wedi ymgyrchu'n frwd ac wedi hyrwyddo achos y Rhuban Gwyn.

Thank you for that response, and I commend you for your hard work over the many years, since 2007—it really has been instrumental in raising the profile of the campaign here in Wales, and I was privileged to speak at your event you helped manage at the Senedd just last year. As you will know, as Members will know, following Dad's tragic passing, I have been committed to continuing his hard work to support this very important campaign, so to me it seems logical that our next step is for this institution, this Senedd, to follow in the footsteps of councils like my own in Flintshire and Connah's Quay Town Council and become fully accredited. So, will the Commission meet with me and the White Ribbon campaign to make sure this happens in the future? Diolch.

Diolch ichi am yr ateb hwnnw, ac rwy'n eich canmol am eich gwaith caled dros y blynyddoedd lawer, ers 2007—mae wedi bod yn allweddol yn y gwaith o godi proffil yr ymgyrch yma yng Nghymru, a chefais y fraint o siarad yn y digwyddiad y buoch yn helpu i'w gynnal yn y Senedd y llynedd. Fel y gwyddoch, fel y gŵyr yr Aelodau, yn dilyn marwolaeth drasig fy nhad, rwyf wedi ymrwymo i barhau â'i waith caled i gefnogi'r ymgyrch bwysig hon, felly i mi mae'n ymddangos yn rhesymegol mai ein cam nesaf yw i'r sefydliad hwn, y Senedd hon, ddilyn ôl traed cynghorau fel fy un i yn Sir y Fflint a Chyngor Tref Cei Connah a chael ei hachredu'n llawn. Felly, a wnaiff y Comisiwn gyfarfod â mi a'r ymgyrch Rhuban Gwyn i wneud yn siŵr bod hyn yn digwydd yn y dyfodol? Diolch.

We have committed to pursue this in the coming year, because last year the Commission has been focused on the overall workplace dignity and respect, and that includes well-being, race and gender equality as some of those items, and that work is being reviewed. I have met with the new chief executive officer of White Ribbon—I did in November—and I did discuss their accreditation scheme. And from that discussion I found that they are actually reviewing that scheme. Since we are also reviewing our scheme, it seemed to make some sense to wait until next year, once that review has been done, and we're also able to assess the schemes that we've got to put the two together and move forward positively next year.

Rydym wedi ymrwymo i fynd ar drywydd hyn yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, oherwydd y llynedd canolbwyntiodd y Comisiwn ar urddas a pharch yn y gweithle yn gyffredinol, ac mae hynny'n cynnwys llesiant, cydraddoldeb hil a rhyw fel rhai o'r eitemau hynny, ac mae'r gwaith hwnnw'n cael ei adolygu. Cyfarfûm â phrif weithredwr newydd y Rhuban Gwyn—gwneuthum hynny ym mis Tachwedd—a thrafodais eu cynllun achredu. Ac o'r drafodaeth honno, canfûm eu bod yn adolygu'r cynllun hwnnw mewn gwirionedd. Gan ein bod hefyd yn adolygu ein cynllun ni, roedd i'w weld yn gwneud rhywfaint o synnwyr i aros tan y flwyddyn nesaf, ar ôl i'r adolygiad hwnnw gael ei wneud, pan allwn asesu'r cynlluniau sydd gennym i roi'r ddau at ei gilydd a symud ymlaen yn gadarnhaol y flwyddyn nesaf.

15:15
4. Cwestiynau Amserol
4. Topical Questions

Y cwestiynau amserol sydd nesaf. Mae'r cwestiwn cyntaf i'r Gweinidog Economi a Thrafnidiaeth, a'r cwestiwn i'w ofyn gan David Rees. 

The topical questions are next. The first question is for the Minister for Economy and Transport, and this is to be asked by David Rees. 

Tata Steel
Tata Steel

1. Yn dilyn y sylwadau a wnaed gan gadeirydd grŵp Tata Sons, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau dyfodol cynhyrchu dur yng Nghymru ym Mhort Talbot? 374

1. Following the comments made by the chairman of the Tata Sons group, what actions are the Welsh Government taking to ensure the future of Welsh steel making at Port Talbot? 374

Can I thank Dai Rees for his question and assure him that we will continue to engage with Tata Steel at every level to discuss how we can support the long-term sustainability of steel plants in Wales, including, of course, the Port Talbot site?

A gaf fi ddiolch i Dai Rees am ei gwestiwn a'i sicrhau y byddwn yn parhau i ymgysylltu â Tata Steel ar bob lefel i drafod sut y gallwn gefnogi cynaliadwyedd hirdymor gweithfeydd dur yng Nghymru, gan gynnwys safle Port Talbot wrth gwrs? 

Can I thank the Minister for his answer? On Sunday, in The Sunday Times, the interview published with Mr Natarajan Chandrasekaran—who is the chair of Tata Sons, which is the parent company of Tata Steel—clearly indicated that effectively they were no longer going to look at supporting losses in steel making outside of India. His comments were, 'Why should India keep funding such losses?' This is not new to the workforce, I'm assuming. Clearly, I've met with the unions, I've met with the management, and they're clearly understanding that the transformation programme was about creating sustainability so that their business can be self-sustaining in the future.

However, this comes as another shock to the workforce, making it quite clear to them the challenges ahead following the announcement before Christmas of 1,000 job losses in the UK through Tata. It creates more uncertainty in the workforce. The workforce have done as much as they can, effectively. They are doing everything possible to ensure productivity is improved. They are doing everything possible to make the high-end products.

It is now time, perhaps, for the UK Government to take the decision as to whether it wants a steel-making industry in the UK. I also appreciate the Welsh Government's actions to date. You've been supportive of the Welsh steel industry. But, there now comes a point when you've got to make strong recommendations and calls to the UK Government. Will you now actually call upon the UK Government, whether it's in writing or go and visit them, including the Prime Minister, to reinitiate the steel council, to get this discussion agenda going so that we can talk about the future of UK steel to get the steel sector deal agreed with the Secretary of State?

Perhaps invite the Secretary of State down to have discussions in the Port Talbot works itself, so we can have her seeing, at the position, what the importance is of steel to the economy of Wales. And perhaps yourself could go to India and meet Mr Chandrasekaran to discuss how Tata's future in Wales will be going ahead, because this is a crucial industry, not just for my communities but to many communities across Wales. Therefore, we need to ensure that we can protect steel, but the levers, unfortunately, are not with you—most of them—they are with the UK Government, and we've got to get them to do something.

A gaf fi ddiolch i'r Gweinidog am ei ateb? Ddydd Sul, yn The Sunday Times, nododd y cyfweliad a gyhoeddwyd gyda Mr Natarajan Chandrasekaran—cadeirydd Tata Sons, sef rhiant-gwmni Tata Steel—yn glir na fyddent i bob pwrpas yn ystyried cynnal colledion yn y cynhyrchiant dur y tu allan i India. Yr hyn a ddywedodd oedd, 'Pam y dylai India barhau i ariannu colledion o'r fath?'. Nawr, nid yw hyn yn newydd i'r gweithlu, rwy'n tybio. Cyfarfûm â'r undebau wrth gwrs, cyfarfûm â'r rheolwyr ac yn amlwg maent yn deall mai ymwneud â chreu cynaliadwyedd roedd y rhaglen drawsnewid fel bod eu busnes yn gallu bod yn hunangynhaliol yn y dyfodol.

Fodd bynnag, dyma sioc arall i’r gweithlu, gan ei gwneud yn glir iawn iddynt beth yw’r heriau sydd o’u blaenau yn dilyn y cyhoeddiad cyn y Nadolig y bydd 1,000 o swyddi’n cael eu colli yn y DU drwy Tata. Mae'n creu mwy o ansicrwydd yn y gweithlu. Mae'r gweithlu wedi gwneud cymaint ag y gallant, i bob pwrpas. Maent yn gwneud popeth posibl i sicrhau bod cynhyrchiant yn gwella. Maent yn gwneud popeth posibl i wneud y cynhyrchion ar gyfer pen uchaf y farchnad. 

Efallai ei bod hi'n bryd bellach i Lywodraeth y DU wneud penderfyniad p'un a yw am gael diwydiant cynhyrchu dur yn y DU. Rwyf hefyd yn gwerthfawrogi gweithredoedd Llywodraeth Cymru hyd yma. Rydych chi wedi bod yn gefnogol i ddiwydiant dur Cymru. Ond daw pwynt bellach lle mae'n rhaid i chi wneud argymhellion a galwadau cryf ar Lywodraeth y DU. A wnewch chi alw ar Lywodraeth y DU yn awr, boed yn ysgrifenedig neu drwy fynd i’w gweld, a chan gynnwys y Prif Weinidog, i ailgychwyn y cyngor dur, i gael yr agenda drafod hon ar waith fel y gallwn siarad am ddyfodol dur y DU er mwyn cael cytundeb y sector dur wedi'i gytuno gyda'r Ysgrifennydd Gwladol?

Efallai y gallwch wahodd yr Ysgrifennydd Gwladol i ddod i drafodaethau yng ngwaith Port Talbot ei hun fel y gall weld yn y fan a'r lle beth yw pwysigrwydd dur i economi Cymru. Ac efallai y gallech chi eich hun fynd i India i gyfarfod â Mr Chandrasekaran i drafod sut ddyfodol sydd i Tata yng Nghymru, oherwydd mae hwn yn ddiwydiant allweddol, nid yn unig i fy nghymunedau i ond i lawer o gymunedau ledled Cymru. Felly, mae angen inni sicrhau y gallwn ddiogelu dur, ond yn anffodus, nid yw'r dulliau ar gyfer gwneud hynny yn eich dwylo chi—y rhan fwyaf ohonynt—maent yn nwylo Llywodraeth y DU, ac mae'n rhaid i ni eu cael hwy i wneud rhywbeth. 

I'd agree entirely with what Dai Rees has said. I don't think many countries anywhere on this planet would be willing to give up their steel-making abilities. I would urge the UK Government to demonstrate as soon as possible that it is not willing to give up on Britain's steel-making capabilities either. The interview, as Dai Rees has said, contained a statement that is entirely consistent with previous statements from Tata Steel, including those contained within the transformation plan documents.

Now, I think it's fair to say that there are huge challenges and a vast range of challenges that the European steel-making community face. But, here in the UK, the UK Government can implement three actions, more or less immediately, to address the pressures that Tata in the UK and many, many other steel-making and high-intensity-energy companies face.

First of all, they must take action on high and volatile energy prices, as Dai Rees has identified. Secondly, they must deliver on the steel sector deal. And thirdly, as I have long been calling for, they must convene the cancelled UK steel round-table meeting.

Only on Monday of this week, I met with UK Government Ministers and again pressed home the need for them to take immediate action on those high energy prices that are making steel making in the UK unproductive, and are also affecting the competitiveness of the base here in the UK. They must take action soon because, as that interview has probably demonstrated to many readers, patience is running out with the way that the UK Government is not taking action. 

Rwy’n cytuno'n llwyr â'r hyn y mae Dai Rees wedi'i ddweud. Nid wyf yn credu y byddai llawer o wledydd yn unrhyw le ar y blaned yn barod i roi'r gorau i'w gallu i gynhyrchu dur a hoffwn annog Llywodraeth y DU i ddangos cyn gynted â phosibl nad yw'n fodlon troi ei chefn ar allu Prydain i gynhyrchu dur chwaith. Roedd y cyfweliad, fel y dywedodd Dai Rees, yn cynnwys datganiad sy'n hollol gyson â datganiadau blaenorol gan Tata Steel, gan gynnwys y rhai sydd wedi'u cynnwys yn nogfennau'r cynllun trawsnewid. 

Nawr, rwy'n credu ei bod hi'n deg dweud bod cymuned cynhyrchu dur Ewrop yn wynebu ystod eang o heriau enfawr. Ond yma yn y DU, gall Llywodraeth y DU weithredu tri cham fwy neu lai ar unwaith i fynd i'r afael â'r pwysau sydd ar Tata yn y DU a llawer iawn o gwmnïau cynhyrchu dur a chwmnïau ynni dwysedd uchel eraill. 

Yn gyntaf oll, rhaid iddynt weithredu ar brisiau ynni uchel ac anwadal, fel y mae Dai Rees wedi nodi. Yn ail, rhaid iddynt gyflawni bargen y sector dur. Ac yn drydydd, fel y bûm yn galw amdano ers amser maith, rhaid iddynt gynnull y cyfarfod a ganslwyd o’r bwrdd crwn ar ddur ar gyfer y DU. 

Ddydd Llun yr wythnos hon, cyfarfûm â Gweinidogion Llywodraeth y DU a phwysleisio eto yr angen iddynt weithredu ar unwaith ar y prisiau ynni uchel hynny sy'n gwneud cynhyrchu dur yn y DU yn anghynhyrchiol, ac sydd hefyd yn effeithio ar gystadleurwydd y sylfaen yma yn y DU. Rhaid iddynt weithredu'n fuan oherwydd, fel y mae'r cyfweliad hwnnw wedi'i ddangos i lawer o ddarllenwyr yn ôl pob tebyg, mae’r amynedd yn brin ynghylch y ffordd nad yw Llywodraeth y DU yn gweithredu. 

Can I agree with some of what David Rees has said in terms of the disappointing comments from the chairman? That is obviously going to be worrying for the 4,000-strong workforce at Tata Steel.

Clearly, there are roles here for both the Welsh Government and the UK Government; both Governments have levers at their disposal. I wonder if the Minister would welcome the measures that the UK Government has taken to compensate energy-intensive manufacturers for the costs of renewables and climate change policy costs.

Would the Minister also agree with me that the issue with the steel industry is not limited to one thing, it's not limited to just electricity, there are a number of issues, the main one being the low international steel price caused by the global overcapacity? There is the issue of business rates as well, and I wondered if the Minister could update us on whether there's any further action that he can take in terms of alleviating business rates for the industry.

Last year, I think it was either in a statement or in a question like this, you talked about how Tata's announcement may affect the skilled workers at Port Talbot and other Welsh sites. You mentioned that it would be a couple of months before an analysis could take place on a function-by-function basis—I think those were their words. A couple of months later, I do wonder if you have received any update from them, or if not, when you might expect that might be.

Turning to what else the Welsh Government can do, since November, when I asked the question—it mentioned something about business rates again. But, what else do you think, besides business rates, that the Welsh Government can do to help the industry be structurally competitive here in Wales?

We are on the other side of the general election, and now that Brexit is going to happen, I wonder what discussions you've had with the new UK Government—I appreciate that time has been limited since that Government's been in place—on revisiting the competition concerns that were expressed by the European Commission regarding the proposed merger.

Also, in a post-Brexit world, some would argue that there's some flexibility over the current EU emissions regulations, and I wonder what the Welsh Government's view is on providing additional flexibility over emissions regulations for the steel industry, also taking into account, of course, the Welsh Government's declaration of a climate change emergency. I wonder if you've got a gauge, really, on your thinking on that.

And finally, what has the Welsh Government done to update public procurement guidance in the Welsh Government's departments so that any environmental factors can be taken into account when the Welsh Government procures steel?

A gaf fi gytuno â rhywfaint o'r hyn y mae David Rees wedi'i ddweud o ran y sylwadau siomedig gan y cadeirydd? Mae hynny'n amlwg yn mynd i fod yn destun pryder i'r gweithlu o 4,000 yn Tata Steel.

Yn amlwg, mae rolau yma ar gyfer Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU; mae gan y ddwy Lywodraeth ysgogiadau at eu defnydd. Tybed a fyddai'r Gweinidog yn croesawu'r camau y mae Llywodraeth y DU wedi'u cymryd i ddigolledu gweithgynhyrchwyr ynni-ddwys am gostau ynni adnewyddadwy a chostau polisïau newid hinsawdd.

A fyddai'r Gweinidog hefyd yn cytuno â mi nad yw'r broblem gyda'r diwydiant dur yn gyfyngedig i un peth, nid yw'n gyfyngedig i drydan yn unig, mae yna nifer o broblemau, a'r brif broblem yw pris isel dur yn rhyngwladol yn sgil gorgapasiti byd-eang? Ceir mater ardrethi busnes hefyd, ac roeddwn yn meddwl tybed a allai'r Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf inni ar unrhyw gamau pellach y gall eu cymryd mewn perthynas â lleddfu ardrethi busnes i'r diwydiant.

Y llynedd, naill ai mewn datganiad neu mewn cwestiwn fel hwn, fe sonioch chi sut y gallai cyhoeddiad Tata effeithio ar weithwyr medrus ym Mhort Talbot a gweithfeydd eraill yng Nghymru. Fe sonioch chi y byddai'n ychydig fisoedd cyn y gellid cynnal dadansoddiad fesul swyddogaeth—credaf mai dyna oedd y geiriau. Ychydig fisoedd yn ddiweddarach, tybed a ydych wedi cael unrhyw ddiweddariad ganddynt, neu os nad ydych, pryd rydych chi'n disgwyl y gallai hynny ddigwydd.

A throi at beth arall y gall Llywodraeth Cymru ei wneud, ers mis Tachwedd, pan ofynnais y cwestiwn—roedd yn sôn rhywbeth am ardrethi busnes eto. Ond beth arall, ar wahân i ardrethi busnes, y credwch chi y gall Llywodraeth Cymru ei wneud i helpu'r diwydiant i fod yn strwythurol gystadleuol yma yng Nghymru?

Mae'r etholiad cyffredinol wedi bod, a chan fod Brexit yn mynd i ddigwydd, tybed pa drafodaethau a gawsoch gyda Llywodraeth newydd y DU—rwy'n sylweddoli nad oe