Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

19/11/2019

Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister

Dwi wedi cael gwybod, o dan Reol Sefydlog 12.58, y bydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, yn ateb cwestiynau y prynhawn yma ar ran y Prif Weinidog. Ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Siân Gwenllian.

I have received notification, under Standing Order 12.58, that the Minister for Health and Social Services, Vaughan Gething, will answer questions today on behalf of the First Minister. And the first question is from Siân Gwenllian.

Gwasanaethau Trenau
Train Services

1. A wnaiff y Prif Weinidog roi diweddariad am wasanaethau trenau ar draws y gogledd? OAQ54704

1. Will the First Minister provide an update on train services across north Wales? OAQ54704

Yes. The Welsh Government continues to work with Transport for Wales to improve train services around north Wales, for the north-east Wales metro, whilst investing in station improvements and the building of at least five new stations in north Wales.

Gwnaf. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda Trafnidiaeth Cymru i wella gwasanaethau rheilffordd o amgylch y gogledd, ar gyfer metro gogledd-ddwyrain Cymru, gan fuddsoddi mewn gwelliannau i orsafoedd ac adeiladu o leiaf pum gorsaf newydd yn y gogledd.

Yr wythnos diwethaf, fe gafwyd cadarnhad bod sefyllfa Pacers Trafnidiaeth Cymru yn dal heb gael ei datrys, ac os na fydd yna gytundeb efo'r cerbydau yma, mae peryg y bydd yn rhaid tynnu rhai ohonyn nhw oddi ar y traciau, ac, yn amlwg, bydd hynny'n golygu y bydd gwasanaethau yn dirywio i bobl Cymru. Gaf i jest roi gair o rybudd i'ch Llywodraeth chi? Peidiwch â meddwl bod modd i chi israddio'r gwasanaethau yn y gogledd drwy dynnu trenau oddi ar y traciau, a thrwy redeg llai o wasanaethau, er mwyn i'r ardaloedd mwy poblog gael y trenau, ac er mwyn llenwi'r bwlch o golli'r Pacers. Mae'r gwasanaeth sy'n cael ei gynnig ar draws y gogledd ar hyn o bryd, ac o Gaerdydd i'r gogledd, yn jôc fel y mae hi.

Last week, there was confirmation that the situation with the Transport for Wales Pacers still hasn't been resolved, and if no agreement is reached, then there is a risk that some of them may have to be withdrawn from our railways, and that will, obviously, mean that services will decline for the people of Wales. So, can I just give your Government a word of warning? Don't think that you can downgrade services in north Wales by withdrawing trains from the tracks, and through running fewer services, in order for the more densely populated areas to have those trains, and to fill the gaps in losing these Pacers. The service provided across north Wales at the moment, and, indeed, from Cardiff to north Wales, is a joke.

Well, I'm happy to confirm again that we're waiting a decision that's due at the end of November about the ability to continue with our current stock, because this Government certainly does not want to see a diminution in services because of the issues about the stock. This is in the hands of the UK Government, and the Minister for Economy and Transport has made clear his willingness and his desire to have this decision reached promptly. But I am happy to confirm to the Member that, far from disinvesting in north Wales, they are part of the national programme of investment, and, more than that, there will be new services from the middle of December onwards, between Machynlleth and Pwllheli, between Llandudno Junction and Llandudno, and also between Llandudno Junction and Blaenau Ffestiniog. This is a Government that is committed to continue to invest in every part of Wales. We finally take control of the franchise.

Wel, rwy'n hapus i gadarnhau eto ein bod ni'n aros am benderfyniad a ddisgwylir ddiwedd mis Tachwedd am y gallu i barhau â'n stoc bresennol, oherwydd yn sicr nid yw'r Llywodraeth hon eisiau gweld gwasanaethau yn dirywio oherwydd y problemau yn ymwneud â'r stoc. Mae hyn yn nwylo Llywodraeth y DU, ac mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi gwneud yn eglur ei barodrwydd a'i awydd i weld y penderfyniad hwn yn cael ei wneud yn brydlon. Ond rwy'n falch o gadarnhau i'r Aelod, yn hytrach na dadfuddsoddi yn y gogledd, maen nhw'n rhan o'r rhaglen fuddsoddi genedlaethol, ac, yn fwy na hynny, bydd gwasanaethau newydd o ganol mis Rhagfyr ymlaen, rhwng Machynlleth a Phwllheli, rhwng Cyffordd Llandudno a Llandudno, a hefyd rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog. Mae hon yn Llywodraeth sydd wedi ymrwymo i barhau i fuddsoddi ym mhob rhan o Gymru. Rydym ni'n cymryd rheolaeth dros y fasnachfraint o'r diwedd.

In the March 2016 budget, the UK Government announced it was opening the door to a growth deal for north Wales, and that would embrace the Growth Track 360 document from the North Wales Economic Ambition Board, with ambitious proposals for rail infrastructure across the region. The Welsh Government says it's developing a high-quality and integrated transport system across north Wales. At the beginning of this month, the two Governments—UK and Welsh Governments—together with the North Wales Economic Ambition Board, signed the heads of terms and agreed seven programmes that will form the basis of the north Wales growth deal from next year, including strategic transport. What provision thus far has therefore been agreed for those programmes to prioritise rail, not just in the north-east and cross-border, although critical, but across the region, to Gwynedd and Anglesey too?

Yng nghyllideb Mawrth 2016, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei bod yn agor y drws i fargen twf ar gyfer y gogledd, ac y byddai hynny'n cynnwys dogfen Growth Track 360 gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, gyda chynigion uchelgeisiol ar gyfer seilwaith rheilffyrdd ar draws y rhanbarth. Mae Llywodraeth Cymru yn dweud ei bod yn datblygu system drafnidiaeth integredig o ansawdd uchel ledled y gogledd. Ar ddechrau'r mis yma, llofnododd y ddwy Lywodraeth—Llywodraethau'r DU a Chymru—ynghyd â Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, benawdau'r telerau a chytuno ar saith rhaglen a fydd yn sail i fargen twf gogledd Cymru o'r flwyddyn nesaf ymlaen, gan gynnwys trafnidiaeth strategol. Pa ddarpariaeth hyd yn hyn sydd wedi'i chytuno felly ar gyfer y rhaglenni hynny i flaenoriaethu rheilffyrdd, nid yn unig yn y gogledd-ddwyrain ac ar draws y ffin, er bod hynny'n hollbwysig, ond ar draws y rhanbarth, i Wynedd ac Ynys Môn hefyd?

Well, the transport Minister set out previously the investment that we're making not only in the north Wales growth deal, but in particular in the north-east Wales metro as well. And we are pleased to be working together with partners, not just the UK Government—of course, we part-fund the north Wales growth deal—but working together with the North Wales Economic Ambition Board. I think this Government has a track record to be proud of in terms of wanting to promote north Wales for its economic activity and, indeed, investing in transport infrastructure.

Wel, fe wnaeth y Gweinidog trafnidiaeth nodi'n flaenorol y buddsoddiad yr ydym ni'n ei wneud nid yn unig ym margen twf gogledd Cymru, ond yn arbennig yn metro gogledd-ddwyrain Cymru hefyd. Ac rydym ni'n falch o fod yn gweithio gyda'n partneriaid, nid Llywodraeth y DU yn unig—wrth gwrs, rydym ni'n ariannu bargen twf gogledd Cymru yn rhannol—ond gan weithio gyda Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Rwy'n credu bod gan y Llywodraeth hon hanes i ymfalchïo ynddo o ran ei hawydd i hyrwyddo gogledd Cymru ar sail ei weithgarwch economaidd ac, yn wir, i fuddsoddi mewn seilwaith trafnidiaeth.

Rŷch chi'n clochdar fan hyn fod y gwasanaeth yn un teilwng, ond, wrth gwrs, rŷch chi ddim ond yn gorfod edrych ar eich Twitter ffid chi heddiw, dwi'n siŵr, i sylweddoli gymaint o gwyno sydd yna'n barod gan gefnogwyr pêl-droed Cymru, sydd wedi ffeindio nad oes yna le iddyn nhw ar drenau o'r gogledd heddiw i deithio lawr i weld y gêm. Ble mae rheoli a rhagweld y gwasanaeth yma—gan wybod yn iawn y byddai yna filoedd o bobl eisiau teithio o'r gogledd? Unwaith eto, rŷch chi'n methu.

You boast here that the service is a proper service, but you only have to look at your own Twitter feed today to realise just how many complaints there are from Welsh football supporters, who have found that there is no room for them on trains from north Wales to travel down to see the game this evening. So, where is the management and the forecasting for these services, knowing quite well that there would be thousands of people travelling from north Wales? Once again, you're failing.

No, look, we are continuing to invest in a programme of investment in railway services across Wales, and in particular in north Wales too. We have been clear about the need to do that over a period of time, and the significant investment that is coming not only in new facilities at stations, but in new services, new capacities and, indeed, a range of measures to make sure that fares are cheaper for young people, in particular, to travel on the rail service—. We have a track record to be proud of. There is more to be done, and I'm proud to work alongside the Minister for Economy and Transport Minister to do just that.

Na, edrychwch, rydym ni'n parhau i fuddsoddi mewn rhaglen o fuddsoddiad mewn gwasanaethau rheilffordd ledled Cymru, ac yn enwedig yn y gogledd hefyd. Rydym ni wedi bod yn eglur ynghylch yr angen i wneud hynny dros gyfnod o amser, a'r buddsoddiad sylweddol sy'n dod nid yn unig mewn cyfleusterau newydd mewn gorsafoedd, ond mewn gwasanaethau newydd, galluoedd newydd ac, yn wir, ystod o fesurau i sicrhau bod prisiau tocynnau yn rhatach i bobl ifanc, yn arbennig, i deithio ar y gwasanaeth rheilffyrdd—. Mae gennym ni hanes i fod yn falch ohono. Mae mwy i'w wneud, ac rwy'n falch o weithio gyda Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth i wneud yn union hynny.

Cyfraddau Rhoi Organau
Organ Donation Rates

2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gyfraddau rhoi organau yng Nghymru? OAQ54696

2. Will the First Minister make a statement on organ donation rates in Wales? OAQ54696

Thank you. We are proud to be the first country in the UK to introduce a system of deemed consent. Last year saw the highest ever number of organ donors in Wales and the highest consent rate in the UK, at 77 per cent.

Diolch. Rydym ni'n falch mai ni yw'r wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno system o gydsyniad tybiedig. Y llynedd, cafwyd y nifer uchaf erioed o roddwyr organau yng Nghymru a'r gyfradd gydsynio uchaf yn y DU, sef 77 y cant.

13:35

Diolch. As you've said, Wales has the highest organ donor rates in the United Kingdom and this is a huge success story. As the Minister will be aware, one individual donating their organs can transform the lives of eight other people at least. So, can I ask what more is the Welsh Government doing to promote organ donation within families to address the small number of family refusals for organ donation? And also, with organs from Welsh donors being part of a pan-European database of organs, what discussions have you had about any post-Brexit challenges? 

Diolch. Fel yr ydych chi wedi ei ddweud, Cymru sydd â'r cyfraddau rhoi organau uchaf yn y Deyrnas Unedig ac mae hyn yn llwyddiant ysgubol. Fel y bydd y Gweinidog yn ymwybodol, gall un unigolyn sy'n rhoi ei organau weddnewid bywydau wyth o bobl eraill o leiaf. Felly, a gaf i ofyn beth arall y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo rhoi organau mewn teuluoedd i fynd i'r afael â'r nifer fach o deuluoedd sy'n gwrthod rhoi organau? A hefyd, gydag organau gan roddwyr yng Nghymru yn rhan o gronfa ddata o organau ar draws Ewrop, pa drafodaethau ydych chi chi wedi eu cael am unrhyw heriau ar ôl Brexit?

Well, the Member will know, on Brexit, it's one of the issues of concern that we've raised about tissue transfer between different European nations, and that's still unresolved. We don't yet know about our future relationship with Europe, and I'm very clear about what that relationship should be.

On your broader points, though, about organ donation specifically here in Wales, I continue to fund, as the health Minister, the annual and ongoing communications campaign and, in the last two years, we have made a particular point of wanting to encourage people to have that conversation with their family and their loved ones, so that their voice, their choice and their preference is respected should they be in a position to become an organ donor. And, actually, the feedback from that has been really positive, and it demonstrates there's still a very high level of understanding of the system here in Wales shown by the number of people that are positively opting in to the register to register the choice to become an organ donor. 

Wel, bydd yr Aelod yn gwybod, o ran Brexit, ei fod yn un o'r materion sy'n peri pryder yr ydym ni wedi ei godi ynghylch trosglwyddo meinwe rhwng gwahanol wledydd Ewrop, ac mae hynny'n dal heb ei ddatrys. Nid ydym ni'n gwybod hyd yma am ein perthynas gydag Ewrop yn y dyfodol, ac rwy'n eglur iawn ynghylch beth ddylai'r berthynas honno fod.

O ran eich pwyntiau ehangach, fodd bynnag, ynghylch rhoi organau yma yng Nghymru yn benodol, rwy'n parhau i ariannu, fel y Gweinidog iechyd, yr ymgyrch gyfathrebu flynyddol a pharhaus ac, yn y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym ni wedi gwneud pwynt penodol o fod eisiau annog pobl i gael y sgwrs honno gyda'u teulu a'u hanwyliaid, fel bod eu llais, eu dewis a'u dymuniad yn cael eu parchu pe bydden nhw mewn sefyllfa i fod yn rhoddwr organau. Ac, mewn gwirionedd, mae'r sylwadau a gafwyd yn dilyn hynny wedi bod yn gadarnhaol iawn, ac mae'n dangos bod lefel uchel iawn o ddealltwriaeth o'r system yma yng Nghymru o hyd, a ddangoswyd gan nifer y bobl sy'n gwneud dewis cadarnhaol i ymuno â'r gofrestr i gofrestru'r dewis i fod yn rhoddwr organau.

Obviously, organ donation requires a huge amount of professionalism and dedication from the staff involved in that particular field of medicine. Our staff are the backbone of the NHS, health Minister, as you, hopefully, will agree with me. Would you, therefore, offer an apology today for your party's actions in their party political broadcast by using an actress to mimic a nurse's remarks when this is totally misleading and actually impinges on the professionalism of the health workers who work across our wonderful health service? 

Yn amlwg, mae rhoi organau yn gofyn am lawer iawn o broffesiynoldeb ac ymroddiad gan y staff sy'n rhan o'r maes penodol hwnnw o feddygaeth. Ein staff yw asgwrn cefn y GIG, Gweinidog iechyd, fel y byddwch chi, gobeithio, yn cytuno â mi. A wnewch chi, felly, gynnig ymddiheuriad heddiw am weithredoedd eich plaid yn ei darllediad gwleidyddol drwy ddefnyddio actores i ddynwared sylwadau nyrs pan fo hyn yn gwbl gamarweiniol ac mewn gwirionedd yn amharu ar broffesiynoldeb y gweithwyr iechyd sy'n gweithio ar draws ein gwasanaeth iechyd gwych?

I think there are two issues here. The first is that my party, not the Government, but my party acted promptly when discovering that the production firm had, without the agreement of the Labour Party, used an actor in the party political broadcast. That has been withdrawn and is not being circulated. The second point is that having made a point about wanting to praise staff within the NHS, to then segue into a rather cheap shot about the health service I really don't think does you many favours at all. And, in fact, in this area of organ donation, the transplant unit in Cardiff is one of the most innovative centres within the UK. It has a high satisfaction rate, a high quality rate and, for example, is engaged in arrangements taking forward the ability to transplant—for example, the work they're doing on people with hepatitis C.

I think, actually, if you want to underscore the value of our staff within the national health service, you look again at the way in which you talk about the health service and the way in which you choose to talk about the investment that we continue to make in our national health service here in Wales. 

Rwy'n credu bod dau fater yn codi yn y fan yma. Y cyntaf yw bod fy mhlaid i, nid y Llywodraeth, ond fy mhlaid i wedi gweithredu'n brydlon o ddarganfod bod y cwmni cynhyrchu, heb gytundeb y Blaid Lafur, wedi defnyddio actor yn y darllediad gwleidyddol. Mae hwnnw wedi cael ei dynnu'n ôl ac nid yw'n cael ei ddosbarthu. Yr ail bwynt yw, ar ôl gwneud pwynt am fod eisiau canmol staff yn y GIG, nid wyf i'n credu bod gwyro wedyn i wneud pwynt dirmygus am y gwasanaeth iechyd yn eich dangos mewn goleuni da o gwbl. Ac, mewn gwirionedd, yn y maes hwn o roi organau, mae'r uned drawsblannu yng Nghaerdydd yn un o'r canolfannau mwyaf arloesol yn y DU. Mae ganddi sgôr bodlonrwydd uchel, sgôr ansawdd uchel ac, er enghraifft, mae'n rhan o drefniadau i ddatblygu'r gallu i drawsblannu—er enghraifft, y gwaith y maen nhw'n ei wneud ar bobl â hepatitis C.

Rwy'n credu, mewn gwirionedd, os ydych chi eisiau tanlinellu gwerth ein staff yn y gwasanaeth iechyd gwladol, eich bod chi'n edrych eto ar y ffordd yr ydych chi'n sôn am y gwasanaeth iechyd a'r ffordd yr ydych chi'n dewis siarad am y buddsoddiad yr ydym ni'n parhau i'w wneud yn ein gwasanaeth iechyd gwladol yma yng Nghymru.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders

Cwestiynau nawr gan arweinwyr y pleidiau, ac, ar ran Plaid Cymru, Helen Mary Jones. 

Questions now from the party leaders, and, on behalf of Plaid Cymru, Helen Mary Jones. 

Diolch, Llywydd, and I'm sure I speak for everyone today in the Chamber wishing our First Minister a speedy recovery. Can I draw the Minister's attention to the joint Wales Audit Office and Healthcare Inspectorate Wales report into governance arrangements at Cwm Taf Morgannwg University Local Health Board that was published yesterday? I'm sure that, once again, our thoughts will be with the families affected by the catastrophic failing in maternity services. This report will make hard reading for them, as it will for the front-line staff, because it is clear that a lot of what went so terribly wrong could have been avoided, and that both the staff and the families were let down by failures of management and scrutiny. 

The report raises concerns that this was a board that appeared from the outside to be performing well if you measured them against the Welsh Government's targets, and that the pressure to meet financial targets skewed the board's focus away from the quality of patient experience. Now, I would ask the Minister, given that he sets the targets, whether he accepts that, given that, despite eight reports, surveys and visits into Cwm Taf that should have led to action being taken, it took a ninth report for him to do anything? Given that he and his officials failed to pick up on the issues in the Betsi Cadwaladr University Local Health Board until crisis point had been reached and that he's failed to sort them out after almost five years of intervention, does he accept that the Welsh public, and particularly the public in Cwm Taf, will have little faith in his ability to ensure that the issues raised in this report are addressed and the recommendations acted upon? 

Diolch, Llywydd, ac rwy'n siŵr fy mod i'n siarad ar ran pawb heddiw yn y Siambr wrth ddymuno gwellhad buan i'n Prif Weinidog. A gaf i dynnu sylw'r Gweinidog at adroddiad ar y cyd Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ar drefniadau llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf a gyhoeddwyd ddoe? Rwy'n siŵr, unwaith eto, y bydd ein meddyliau gyda'r teuluoedd yr effeithiwyd arnyn nhw gan y methiant trychinebus mewn gwasanaethau mamolaeth. Bydd yr adroddiad hwn yn anodd iddyn nhw ei ddarllen, ac felly hefyd y staff rheng flaen, gan ei bod yn amlwg y gellid bod wedi osgoi llawer o'r hyn a aeth mor ofnadwy o anghywir, a bod y staff a'r teuluoedd wedi cael eu siomi gan fethiannau o ran rheoli a chraffu.

Mae'r adroddiad yn codi pryderon bod hwn yn fwrdd a oedd yn ymddangos o'r tu allan fel bod yn perfformio'n dda pe byddech chi'n ei fesur yn erbyn targedau Llywodraeth Cymru, a bod y pwysau i gyrraedd targedau ariannol wedi gogwyddo canolbwynt y bwrdd oddi wrth ansawdd profiad y claf. Nawr, rwyf yn gofyn i'r Gweinidog, o gofio mai ef sy'n gosod y targedau, pa un a yw'n derbyn, o gofio, er gwaethaf wyth adroddiad, arolygon ac ymweliadau â Chwm Taf a ddylai fod wedi arwain at gymryd camau, ei bod wedi cymryd nawfed adroddiad cyn iddo wneud unrhyw beth? O gofio ei fod ef a'i swyddogion wedi methu â sylwi ar y materion ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr tan fod y pwynt argyfwng wedi ei gyrraedd a'i fod wedi methu â chael trefn arnyn nhw ar ôl bron i bum mlynedd o ymyrraeth, a yw'n derbyn mai ychydig iawn o ffydd fydd gan y cyhoedd yng Nghymru, a'r cyhoedd yng Nghwm Taf yn arbennig, yn ei allu i sicrhau y rhoddir sylw i'r materion a godir yn yr adroddiad hwn ac y gweithredir ar yr argymhellion?

I think there are three points I'd make in response to the Member. The first is that, of course, we have had the royal college's view because I acted, intervened and ordered that review to take place. I then acted and intervened in the health board in changing the escalation status of the health board. So, I have acted and I've put additional support around the health board, and, of course, at the time when I announced those measures, I indicated that this review from Healthcare Inspectorate Wales and the Wales Audit Office would be provided. And it's important that it is, because we want an honest picture of what's happened within Cwm Taf, as it was, and Cwm Taf Morgannwg as it now is, because the honesty and the clarity in what's happened and the steps that are being taken are important to provide reassurance and confidence for members of the public, including, of course, the staff. The second quarterly report on maternity services will be published and made public in January, on schedule, and I expect that there will be questions, which I'll be happy to answer at that point in time, about the nature of the progress that has been made and, indeed, the progress yet to come. 

And the third point I'd make is that I recognise the Member regularly uses opportunities to call for me to leave my post, but when it comes to the direct experience I've had with families, they have been very clear that they positively want me to stay in post as the health Minister to see through the programme of improvement that is required. [Interruption.] And I've had direct conversations with families who've made it very clear that that's their expectation— 

Rwy'n credu bod tri phwynt y byddwn i'n eu gwneud mewn ymateb i'r Aelod. Y cyntaf yw ein bod ni, wrth gwrs, wedi cael safbwynt y coleg brenhinol oherwydd i mi weithredu, ymyrryd a gorchymyn bod yr adolygiad hwnnw yn cael ei gynnal. Yna, gweithredais ac ymyrryd yn y bwrdd iechyd trwy newid statws uwchgyfeirio'r bwrdd iechyd. Felly. rwyf i wedi gweithredu ac rwyf i wedi rhoi cymorth ychwanegol o amgylch y bwrdd iechyd, ac, wrth gwrs, ar yr adeg y cyhoeddais i'r mesurau hynny, dywedais y byddai'r adolygiad hwn gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru yn cael ei ddarparu. Ac mae'n bwysig bod hynny'n digwydd, oherwydd rydym ni eisiau cael darlun gonest o'r hyn sydd wedi digwydd yng Nghwm Taf, fel yr oedd, a Chwm Taf Morgannwg fel y mae erbyn hyn, oherwydd mae'r gonestrwydd a'r eglurder yn yr hyn sydd wedi digwydd a'r camau sy'n cael eu cymryd yn bwysig er mwyn rhoi sicrwydd a hyder i'r cyhoedd, gan gynnwys, wrth gwrs, y staff. Bydd yr ail adroddiad chwarterol ar wasanaethau mamolaeth yn cael ei gyhoeddi ym mis Ionawr, yn unol â'r amserlen, a disgwyliaf y bydd cwestiynau, y byddaf yn fodlon eu hateb ar yr adeg honno, ynghylch natur y cynnydd a wnaed ac, yn wir, y cynnydd sydd eto i ddod.

A'r trydydd pwynt y byddwn i'n ei wneud yw fy mod i'n cydnabod bod yr Aelod yn defnyddio cyfleoedd yn rheolaidd i alw arnaf i adael fy swydd, ond pan ddaw i'r profiad uniongyrchol yr wyf i wedi ei gael gyda theuluoedd, maen nhw wedi bod yn eglur iawn eu bod nhw eisiau i mi aros yn y swydd fel y Gweinidog iechyd i gyflawni'r rhaglen wella sydd ei hangen. [Torri ar draws.] Ac rwyf i wedi cael sgyrsiau uniongyrchol gyda theuluoedd sydd wedi ei gwneud yn eglur iawn mai dyna yw eu disgwyliad—

13:40

I can't hear the Minister and his response. I'd appreciate some silence from some people in particular.

Nid wyf i'n gallu clywed y Gweinidog a'i ymateb. Byddwn yn gwerthfawrogi rhywfaint o dawelwch gan rai pobl yn arbennig.

—and I've committed to doing just that and to being utterly transparent in the nature of the progress being made and in any action that I have to take and any action that I choose not to take in supporting this health board and requiring this health board to make the improvements that are plainly required. 

—ac rwyf i wedi ymrwymo i wneud yn union hynny ac i fod yn gwbl dryloyw o ran natur y cynnydd sy'n cael ei wneud ac mewn unrhyw gamau y mae'n rhaid i mi eu cymryd ac unrhyw gamau y byddaf yn dewis peidio â'u cymryd wrth gynorthwyo'r bwrdd iechyd hwn a'i gwneud yn ofynnol i'r bwrdd iechyd hwn wneud y gwelliannau y mae'n amlwg sydd eu hangen.

I thank the Minister for his answers. He clearly doesn't speak to the same families as I do. But I'll be absolutely clear that I'm not calling for him to resign today. I think he needs to reflect on the fact that, as I've already said, eight reports, surveys and visits had taken place and raised concerns before his officials did anything. And we've had the first quarterly report that told us that, even after intervention, the service still isn't safe. I think it may be that the public in Wales will have some concerns about his apparent complacency.

If I can take him back to the report, where the report raises wider issues for the NHS in Wales, it says, and I quote,

'The Welsh Government will no doubt also want to reflect on the issues raised in this report and give consideration to how they will gain assurances on the robustness of quality governance arrangements across other NHS bodies.'

Now, referring back to previous questions I've asked him in his other role around the capacity of the non-executives in Cwm Taf, prior to his intervention, his special adviser—and he may want to look back at the transcript of the committee—made it absolutely clear that there was a very poor level of scrutiny, and this report confirms that, is the Minister prepared to accept today that there is a real need to look at the way in which non-executives, particularly very well remunerated chairs and vice-chairs are appointed? Does he need to ask questions across the service about their capacity to scrutinise? And does he need to look at the way that the health boards are structured, where the non-executives and the executive directors sit around a table together and it's very easy to see how a culture develops where the board is one board and the non-executives lose their focus in scrutinising the performance of their executive directors? 

Diolchaf i'r Gweinidog am ei atebion. Mae'n amlwg nad yw'n siarad â'r un teuluoedd â mi. Ond hoffwn fod yn gwbl eglur nad wyf i'n galw arno i ymddiswyddo heddiw. Rwy'n credu bod angen iddo fyfyrio ar y ffaith, fel y dywedais eisoes, bod wyth adroddiad, arolwg ac ymweliad wedi digwydd ac wedi mynegi pryderon cyn i'w swyddogion ef wneud unrhyw beth. Ac rydym ni wedi cael yr adroddiad chwarterol cyntaf a ddywedodd wrthym, hyd yn oed ar ôl ymyrraeth, nad yw'r gwasanaeth yn ddiogel o hyd. Rwy'n credu efallai y bydd gan y cyhoedd yng Nghymru rai pryderon ynghylch ei hunanfodlonrwydd ymddangosiadol.

Os caf fynd ag ef yn ôl at yr adroddiad, lle y mae'r adroddiad yn codi materion ehangach ar gyfer y GIG yng Nghymru, mae'n dweud, ac rwy'n dyfynnu,

Mae'n sicr y bydd Llywodraeth Cymru yn dymuno myfyrio hefyd ar y materion a godir yn yr adroddiad hwn a rhoi ystyriaeth i sut y bydd yn cael sicrwydd ynghylch cadernid trefniadau llywodraethu ansawdd ar draws cyrff eraill y GIG.

Nawr, gan gyfeirio yn ôl at gwestiynau blaenorol yr wyf i wedi eu gofyn iddo yn ei swyddogaeth arall o ran gallu'r swyddogion anweithredol yng Nghwm Taf, cyn iddo ymyrryd, fe'i gwnaed yn gwbl eglur gan ei gynghorydd arbennig—ac efallai yr hoffai edrych yn ôl ar drawsgrifiad y pwyllgor—bod lefel wael iawn o graffu, ac mae'r adroddiad hwn yn cadarnhau hynny, a yw'r Gweinidog yn barod i dderbyn heddiw bod gwir angen edrych ar y modd y penodir swyddogion anweithredol, yn enwedig cadeiryddion ac is-gadeiryddion sy'n cael eu talu'n dda iawn? A oes angen iddo ofyn cwestiynau ar draws y gwasanaeth am eu gallu i graffu? Ac a oes angen iddo edrych ar y ffordd y mae'r byrddau iechyd wedi'u strwythuro, lle mae'r swyddogion anweithredol a'r cyfarwyddwyr gweithredol yn eistedd wrth fwrdd gyda'i gilydd ac mae'n hawdd iawn gweld sut mae diwylliant yn datblygu lle mae'r bwrdd yn un bwrdd ac mae'r swyddogion anweithredol yn colli eu canolbwynt o ran craffu ar berfformiad eu cyfarwyddwyr gweithredol?

Can I first just deal with the regular accusation that I'm somehow complacent in my duties? I take my duties seriously. It's a job that I enjoy, despite all the pressures, but that requires you to understand issues and to actually work hard to go about your duties and to recognise the impact on staff and the public. And I do think it's distasteful to regularly suggest that I'm somehow complacent because I don't always agree with what the Member demands of me. 

When it comes to the action being taken, I've already written today, and you'll have seen my written statement, to every single NHS organisation in Wales, requiring them to respond to me by the first week of January with the level of assurance they have about a number of issues that have been raised within this report today into Cwm Taf Morgannwg. I have provided a pro forma that I expect them to respond to to make sure that there are consistent responses to the same issues, for us to understand, both for each individual organisation but then collectively across the NHS Wales family. And I will, of course, report back to Members once we've had an opportunity to scrutinise and look at those responses to see if they have provided the assurance that I am looking for. 

When it comes to David Jenkins's role, he was really clear in the evidence he also gave to the committee that he felt that the board had done what it could and should do by that point in time, in terms of being properly reflective on what had gone wrong, and they're looking seriously to address and respond to that, but he recognised there was more to do.

On the broader point about how independent members behave, we are already taking a series of steps to reinforce the point that independent members are there in terms of their public duty, and they have a public role to undertake in scrutinising, challenging and, at points in time, supporting the way that health boards work. But it is not a role where they're there to be cheerleaders for the organisation. So, we're already acting on a range of the recommendations before the report today, and I will continue to do so as we take forward the measures that it recommends for us to undertake as well.

A gaf i roi sylw yn gyntaf i'r cyhuddiad rheolaidd fy mod i rywsut yn hunanfodlon yn fy nyletswyddau? Rwy'n cymryd fy nyletswyddau o ddifrif. Mae'n swydd yr wyf i'n ei mwynhau, er gwaethaf yr holl bwysau, ond mae hynny'n gofyn i chi ddeall materion ac i weithio'n galed i gyflawni eich dyletswyddau a chydnabod yr effaith ar staff a'r cyhoedd. Ac rwy'n credu ei bod hi'n annymunol i awgrymu'n rheolaidd fy mod i rywsut yn hunanfodlon gan nad wyf i bob amser yn cytuno â'r hyn y mae'r Aelod yn ei fynnu ohonof.  

O ran y camau sy'n cael eu cymryd, rwyf i eisoes wedi ysgrifennu heddiw, a byddwch wedi gweld fy natganiad ysgrifenedig, at bob un sefydliad GIG yng Nghymru, yn ei gwneud hi'n ofynnol iddyn nhw ymateb i mi erbyn wythnos gyntaf mis Ionawr gyda'r lefel o sicrwydd sydd ganddyn nhw ynghylch nifer o faterion sydd wedi eu codi yn yr adroddiad hwn heddiw ar Gwm Taf Morgannwg. Rwyf i wedi darparu ffurflen yr wyf i'n disgwyl iddyn nhw ymateb iddi i wneud yn siŵr bod ymatebion cyson i'r un problemau, er mwyn i ni ddeall, ar gyfer pob sefydliad unigol, ond hefyd ar y cyd ar draws holl deulu GIG Cymru. A byddaf, wrth gwrs, yn adrodd yn ôl i'r Aelodau ar ôl i ni gael cyfle i graffu ac edrych ar yr ymatebion hynny i weld a ydyn nhw wedi rhoi'r sicrwydd yr wyf i'n chwilio amdano.  

O ran swyddogaeth David Jenkins, roedd yn bendant iawn yn y dystiolaeth a roddodd i'r pwyllgor hefyd ei fod yn teimlo bod y bwrdd wedi gwneud yr hyn y gallai ac y dylai ei wneud erbyn yr adeg honno, o ran bod yn briodol o ystyriol o'r hyn oedd wedi mynd o'i le, ac maen nhw'n edrych yn ofalus iawn i fynd i'r afael â hynny ac ymateb i hynny, ond roedd yn cydnabod bod mwy i'w wneud.

O ran y pwynt ehangach am y ffordd y mae aelodau annibynnol yn ymddwyn, rydym ni eisoes yn cymryd cyfres o gamau i atgyfnerthu'r pwynt bod aelodau annibynnol yno o ran eu dyletswydd gyhoeddus, ac mae ganddyn nhw swyddogaeth gyhoeddus i'w chyflawni o ran craffu, herio ac, ar adegau, cefnogi'r ffordd y mae byrddau iechyd yn gweithio. Ond nid yw'n swyddogaeth lle maen nhw yno i ganu clodydd y sefydliad. Felly, rydym ni eisoes yn gweithredu ar amrywiaeth o argymhellion cyn yr adroddiad heddiw, a byddaf yn parhau i wneud hynny wrth i ni fwrw ymlaen â'r mesurau y mae'n argymell i ni eu cyflawni hefyd.

13:45

Well, Llywydd, I'm sure that what I would expect or demand of the Minister for health is unimportant. I would argue, however, that what the public, patients and, importantly, front-line staff expect is important, and they will come to their own conclusions about the way in which he responds to scrutiny, both here and in the health committee.

To refer back to David Jenkins, he said, of course, as the Minister rightly says, that, since the intervention, the board had done what they should have done in responding to the need for that intervention. But he was very clear that their performance before that was absolutely not up to scratch, and those families have suffered and those front-line staff have been put in an impossible position, because the people the Minister appointed were not up to doing their job until he intervened.

I would put it to him that, after 20 years of the Labour Party running the health service in Wales, GP numbers have fallen, the accident and emergency waiting times are the longest we've ever seen, life expectancy in Wales is falling for the first time in a generation. And I would say to him that, if he isn't able to transform this service in the way it needs to be transformed, perhaps he should get out of the way.

Wel, Llywydd, rwy'n siŵr nad yw'r hyn y byddwn i'n ei ddisgwyl neu'n ei fynnu gan y Gweinidog iechyd yn bwysig. Byddwn yn dadlau, fodd bynnag, bod yr hyn y mae'r cyhoedd, cleifion ac, yn bwysig, staff rheng flaen yn ei ddisgwyl, yn bwysig, a byddan nhw yn dod i'w casgliadau eu hunain ynghylch y ffordd y mae e'n ymateb i graffu, yn y fan hon ac yn y pwyllgor iechyd.

Gan gyfeirio yn ôl at David Jenkins, dywedodd ef, wrth gwrs, fel y mae'r Gweinidog yn ei nodi'n gywir, bod y bwrdd, ers yr ymyrraeth, wedi gwneud yr hyn y dylen nhw fod wedi ei wneud wrth ymateb i'r angen am yr ymyrraeth honno. Ond roedd e'n eglur iawn nad oedd eu perfformiad cyn hynny yn cyrraedd y safon o gwbl, ac mae'r teuluoedd hynny wedi dioddef a'r staff rheng flaen hynny wedi cael eu rhoi mewn sefyllfa amhosibl, gan nad oedd gan y bobl a benodwyd gan y Gweinidog y gallu i wneud eu gwaith tan iddo ef ymyrryd.

Byddwn yn awgrymu wrtho fe, ar ôl 20 mlynedd o'r Blaid Lafur yn rhedeg y gwasanaeth iechyd yng Nghymru, bod niferoedd meddygon teulu wedi gostwng, bod yr amseroedd aros ar gyfer damweiniau ac achosion brys yr hwyaf a welsom erioed, bod disgwyliad oes yng Nghymru yn gostwng am y tro cyntaf mewn cenhedlaeth. A byddwn yn dweud wrtho, os nad yw'n gallu gweddnewid y gwasanaeth hwn yn y ffordd y mae angen iddo gael ei weddnewid, efallai y dylai symud allan o'r ffordd.

Well, it's a fairly predictable line that we hear yet again, and, in fact, what Helen Mary did say in her response was to recognise that, actually, following the intervention that I made, there has been a positive impact upon the organisation. The Wales Audit Office and HIW review recognises the new leadership in place are taking forward serious steps to address the issues of concern. And, when it comes to who the people of Wales trust to run the national health service, I look forward to their verdict in 18 months' time.

Wel, mae'n llinell braidd yn amlwg yr ydym ni'n ei chlywed unwaith eto, ac, mewn gwirionedd, yr hyn a ddywedodd Helen Mary yn ei hymateb oedd cydnabod, mewn gwirionedd, yn dilyn yr ymyrraeth a wneuthum i, y bu effaith gadarnhaol ar y sefydliad. Mae adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru ac AGIC yn cydnabod bod yr arweinyddiaeth newydd sydd ar waith yn bwrw ymlaen â chamau difrifol i fynd i'r afael â'r materion sy'n peri pryder. Ac, o ran pwy mae pobl Cymru yn ymddiried ynddyn nhw i redeg y gwasanaeth iechyd gwladol, edrychaf ymlaen at eu dyfarniad ymhen 18 mis.

Arweinydd yr wrthblaid, Paul Davies.

Leader of the opposition, Paul Davies.

Diolch, Llywydd. Minister, are you proud of your record of running the Welsh NHS?

Diolch, Llywydd. Weinidog, a ydych yn falch o'ch hanes o redeg y GIG yng Nghymru?

I'm tremendously proud of the job that I do on behalf of the people of Wales. I continue to undertake my duties in a manner that I think befits the responsibilities.

Rwy'n hynod falch o'r gwaith yr wyf i'n ei wneud ar ran pobl Cymru. Rwy'n parhau i gyflawni fy nyletswyddau mewn modd yr wyf i'n credu sy'n gweddu i'r cyfrifoldebau.

Minister, if you are so proud, as my colleague Andrew R.T. Davies said, why on earth did your party feel the need to hire an actress to play a nurse in your recent party political broadcast? [Interruption.] Ah, yes, I know Labour Members don't like this, but it's the truth, isn't it? Is it—[Interruption.] Is it—[Interruption.] Is the reason—[Interruption.] Is the reason, as today's report confirms, that it appears you've presided over a culture of fear and blame that has resulted in staff feeling unable to speak out and raise concerns? Is it because your abysmal record of delivering health services is so poor that you couldn't find anyone working in the NHS to support your campaign? But, either way, it's not just a mark of embarrassment that Welsh Labour have stooped to this level, but shows a great disrespect to the people of Wales too. So, Minister, in light of today's damning report into governance arrangements at Cwm Taf Morgannwg University Health Board, what assurances can you now give staff working in the Welsh NHS that their concerns will be heard and acted upon? And how confident are you that there are no further distressing details yet to emerge from this deeply worrying chain of events?

Gweinidog, os ydych chi mor falch, fel y dywedodd fy nghydweithiwr, Andrew R.T. Davies, pam ar y ddaear yr oedd eich plaid yn teimlo'r angen i gyflogi actores i chwarae rhan nyrs yn eich darllediad gwleidyddol diweddar? [Torri ar draws.] Ah, ie, mi wn nad yw Aelodau Llafur yn hoffi hyn, ond onid dyna'r gwir? Ai'r—[Torri ar draws.] Ai'r—[Torri ar draws.] Ai'r rheswm—[Torri ar draws.] Ai'r rheswm, fel y mae'r adroddiad heddiw yn ei gadarnhau, yw ei bod hi'n ymddangos eich bod chi wedi llywyddu dros ddiwylliant o ofn a bai sydd wedi arwain at staff yn teimlo na allen nhw godi eu lleisiau a chodi pryderon? A yw oherwydd bod eich hanes echrydus o ddarparu gwasanaethau iechyd mor wael fel na allech chi ddod o hyd i unrhyw un sy'n gweithio yn y GIG i gefnogi eich ymgyrch? Ond, y naill ffordd neu'r llall, nid arwydd o gywilydd yn unig yw bod Llafur Cymru wedi iselhau ei hun fel hyn, ond mae'n dangos amarch mawr at bobl Cymru hefyd. Felly, Gweinidog, yng ngoleuni'r adroddiad damniol heddiw ar drefniadau llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, pa sicrwydd allwch chi ei roi nawr i'r staff sy'n gweithio yn GIG Cymru y bydd eu pryderon yn cael eu clywed ac yn cael sylw? A pha mor ffyddiog ydych chi nad oes manylion gofidus pellach nad ydyn nhw wedi dod i'r amlwg eto o'r gadwyn hon o ddigwyddiadau sy'n peri pryder enfawr?

It's my first turn doing these questions, so I think I have an excuse in terms of my performance. I'm not sure the Member opposite does, and I'm disappointed that he didn't bother to listen to the answer given to Andrew R.T. Davies. It is simply not true, as he asserts—we did not feel the need to hire an actress. My party did not do so. I'd be grateful if he'd listen and respond to the information and facts that are being given.

In terms of staff feedback and how staff feel about the national health service, actually, the feedback from our staff is positive about the view of this Government, certainly in comparison to the alternative offering across our border. We have a positive public service, we take seriously the investment we make in staff. I've invested a record sum in training the future of our health service. You'll have seen last week a 13 per cent increase in the budget for future healthcare staff, record numbers of nurses, midwives and therapists being trained, record numbers of GP trainees coming into the service here in Wales. These are matters of fact, not opinion, and, of course, when it comes to the investment we make in the health service, today's figures from the UK Treasury demonstrate that health spend in Wales increased faster than in England or Scotland, demonstrated that the combined spend on health and social care in Wales is higher than any other UK nation. I need no lectures from the party opposite on the nature of our commitment to our staff, our public and our national health service.

Dyma fy nhro cyntaf yn ateb y cwestiynau hyn, felly rwy'n credu bod gen i esgus o ran fy mherfformiad. Nid wyf i'n siŵr bod gan yr Aelod gyferbyn yr un esgus, ac rwy'n siomedig na wnaeth ef drafferthu i wrando ar yr ateb a roddwyd i Andrew R.T. Davies. Yn syml, nid yw'n wir, fel y mae'n ei haeru—nid oeddem ni'n teimlo bod angen cyflogi actores. Ni wnaeth fy mhlaid hynny. Byddwn yn ddiolchgar pe byddai'n gwrando ac yn ymateb i'r wybodaeth a'r ffeithiau sy'n cael eu rhoi.

O ran sylwadau gan staff a sut mae staff yn teimlo am y gwasanaeth iechyd gwladol, a dweud y gwir, mae'r sylwadau gan ein staff yn gadarnhaol o'r Llywodraeth hon, yn sicr o'i gymharu â'r arlwy gwahanol ar draws ein ffin. Mae gennym ni wasanaeth cyhoeddus cadarnhaol, rydym ni'n cymryd o ddifrif y buddsoddiad yr ydym ni'n ei wneud mewn staff. Rwyf i wedi buddsoddi'r swm uchaf erioed mewn hyfforddi dyfodol ein gwasanaeth iechyd. Byddwch wedi gweld yr wythnos diwethaf cynnydd o 13 y cant i'r gyllideb ar gyfer staff gofal iechyd yn y dyfodol, y nifer uchaf erioed o nyrsys, bydwragedd a therapyddion yn cael eu hyfforddi, y nifer uchaf erioed o feddygon teulu dan hyfforddiant yn dod i'r gwasanaeth yma yng Nghymru. Materion o ffaith yw'r rhain, nid barn, ac, wrth gwrs, pan ddaw i'r buddsoddiad yr ydym ni'n ei wneud yn y gwasanaeth iechyd, mae ffigurau heddiw gan Drysorlys y DU yn dangos bod y gwariant ar iechyd yng Nghymru wedi cynyddu'n gyflymach nag yn Lloegr na'r Alban, yn dangos bod y gwariant cyfunol ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn uwch nag mewn unrhyw wlad arall yn y DU. Nid oes arnaf angen pregeth gan y blaid gyferbyn ar natur ein hymrwymiad i'n staff, i'n cyhoedd ac i'n gwasanaeth iechyd gwladol.

13:50

Well, I'm certainly not going to take any lectures from the Minister, because you are failing the people of Wales when it comes to our health services. Now, as you know, Minister, your colleague John McDonnell has announced the average working week in the UK would be cut to 32 hours within 10 years of a UK Labour Government. Minister, you can't seriously see this as a way forward for Wales, but perhaps you can just tell us, therefore, just how many extra doctors, nurses and other vital NHS staff will be needed to meet the reduced working hours, and how will your Government recruit enough staff to meet this new demand. Because if you thought things were bad now, just wait till we've had 10 years of a UK Labour Government. And let me give you—[Interruption.] And, Minister, let me give you some facts—[Interruption.] Let me give you some facts, because you gave us some facts earlier. This is your record as health Minister: over half of Welsh health boards placed in either special measures or targeted intervention status, services centralised further away from patients who desperately need them, A&E waiting times are the worst on record, cancer waiting times have not been met for 11 years, and people across Wales are desperately waiting to see their GP. Minister, that's not just Welsh Labour's record, it is yours too, and when will you take some responsibility? I do think that you should consider your position so that the people of Wales can be confident that, when system failures are made, the Government will take ultimate responsibility.

Wel, yn sicr, nid wyf i'n mynd i dderbyn unrhyw bregeth gan y Gweinidog, gan eich bod chi'n siomi pobl Cymru o ran ein gwasanaethau iechyd. Nawr, fel y gwyddoch, Gweinidog, mae eich cydweithiwr John McDonnell wedi cyhoeddi y byddai'r wythnos waith gyfartalog yn y DU yn cael ei thorri i 32 awr o fewn 10 mlynedd o Lywodraeth Lafur y DU. Gweinidog, ni allwch chi ystyried o ddifrif mai dyma'r ffordd ymlaen i Gymru, ond efallai y gallwch chi ddweud wrthym ni, felly, yn union faint o feddygon, nyrsys a staff hanfodol ychwanegol eraill y GIG y bydd eu hangen i ymateb i'r oriau gwaith llai, a sut y bydd eich Llywodraeth yn recriwtio digon o staff i fodloni'r galw newydd hwn. Oherwydd os oeddech chi'n meddwl bod pethau'n wael nawr, arhoswch tan y byddwn ni wedi cael 10 mlynedd o Lywodraeth Lafur y DU. A gadewch i mi roi i chi—[Torri ar draws.] A, Gweinidog, gadewch i mi roi rhai ffeithiau i chi—[Torri ar draws.] Gadewch i mi roi rhai ffeithiau i chi, oherwydd fe roesoch chi rai ffeithiau i ni yn gynharach. Dyma eich hanes fel Gweinidog iechyd: dros hanner byrddau iechyd Cymru yn cael eu rhoi mewn mesurau arbennig neu statws ymyrraeth wedi'i thargedu, gyda gwasanaethau wedi eu canoli ymhellach oddi wrth gleifion sydd eu hangen yn ddybryd, yr amseroedd aros ar gyfer damweiniau ac achosion brys gwaethaf erioed, nid yw amseroedd aros o ran canser wedi eu bodloni am 11 mlynedd, ac mae pobl ledled Cymru yn disgwyl yn daer i weld eu meddyg teulu. Gweinidog, nid hanes Llafur Cymru yn unig yw hwnnw, ond eich un chithau hefyd, a phryd y gwnewch chi gymryd rhywfaint o gyfrifoldeb? Rwy'n credu y dylech chi ystyried eich sefyllfa fel y gall pobl Cymru fod yn ffyddiog, pan fydd methiannau yn y system, y bydd y Llywodraeth yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb terfynol.

Well, of course, if we did have a UK Labour Government we wouldn't have had 10 years of austerity. I look forward to a decade of investment in public services. I look forward to the ability to properly remunerate our staff right across the public sector. I look forward to the ability to properly support our economy in an entirely different way to the one that the Member has supported on three if not four different UK elections in campaigning for a policy of austerity. When it comes to the record of the health service here in Wales, I've already set out the fact that we continue to invest in the health service here in Wales at a much greater level than across the border in Tory-run England. If you look at our record on the future of the health service: a parliamentary review at a time when people were prepared to be grown-ups about what was required for the future of health and social care, implemented with a joint long-term vision for health and social care—the only joint health and social care plan within the United Kingdom—record staff investment, and staff who are coming with us on a journey to deliberately redesign the future of health and social care together, I'm proud of what we are doing across health and social care. I can look patients in the eye, I can look our staff in the eye, and say, 'I am doing the right thing for this most precious public service', because our staff and our public know that you can't trust the Tories with our national health service.

Wel, wrth gwrs, pe byddai gennym ni Lywodraeth Lafur y DU ni fyddem wedi cael 10 mlynedd o gyni cyllidol. Edrychaf ymlaen at ddegawd o fuddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus. Edrychaf ymlaen at y gallu i roi tâl priodol i'n staff ar draws y sector cyhoeddus cyfan. Edrychaf ymlaen at y gallu i gefnogi ein heconomi'n iawn mewn ffordd gwbl wahanol i'r un y mae'r Aelod wedi ei chefnogi mewn tri, os nad pedwar, gwahanol etholiad y DU trwy ymgyrchu dros bolisi cyni cyllidol. O ran hanes y gwasanaeth iechyd yma yng Nghymru, rwyf i eisoes wedi nodi'r ffaith ein bod ni'n parhau i fuddsoddi yn y gwasanaeth iechyd yma yng Nghymru ar lefel llawer uwch nag ar draws y ffin yn Lloegr sy'n cael ei redeg gan y Torïaid. Os edrychwch chi ar ein hanes ni ar ddyfodol y gwasanaeth iechyd: adolygiad seneddol ar adeg pan yr oedd pobl yn barod i fod yn oedolion am yr hyn yr oedd ei angen ar gyfer dyfodol iechyd a gofal cymdeithasol, wedi'i weithredu gyda gweledigaeth hirdymor ar y cyd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol—yr unig gynllun iechyd a gofal cymdeithasol ar y cyd yn y Deyrnas Unedig—y buddsoddiad mwyaf erioed mewn staff, a staff sy'n dod gyda ni ar daith i ailgynllunio dyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yn fwriadol gyda'n gilydd, rwy'n falch o'r hyn yr ydym ni'n ei wneud ar draws maes iechyd a gofal cymdeithasol. Gallaf edrych i fyw llygad cleifion, gallaf edrych i fyw llygad ein staff, a dweud, 'rwy'n gwneud y peth iawn ar gyfer y gwasanaeth cyhoeddus hynod werthfawr hwn', oherwydd mae ein staff a'n cyhoedd yn gwybod na allwch chi ymddiried yn y Torïaid i redeg ein gwasanaeth iechyd gwladol.

Arweinydd Plaid Brexit, Mark Reckless.

Brexit Party leader, Mark Reckless.

Diolch, Llywydd. Minister, you didn't answer the question as to what increase in NHS workforce or, indeed, increase in spending you would need if this policy of a 32-hour average working week were to be applied to the NHS. Can you not tell us what is that average contracted full-time equivalent rate currently, and what would that change be if it was shifted to 32 hours, if indeed this policy will apply to the Welsh NHS? There was some confusion as to whether it would to the English NHS—Jon Ashworth, your Westminster spokesperson, said it was nonsense to suggest the policy should be applied to the English NHS. Will it be applied to the NHS in Wales? If so, how much will it cost? Or do you want to opt out?

Diolch, Llywydd. Gweinidog, wnaethoch chi ddim ateb y cwestiwn ynghylch pa gynnydd i weithlu'r GIG nac, yn wir, pa gynnydd mewn gwariant y byddai ei angen arnoch pe byddai'r polisi hwn o wythnos waith gyfartalog o 32 awr yn cael ei ddefnyddio yn y GIG. A allwch chi ddweud wrthym ni beth yw'r gyfradd cyfwerth ag amser llawn wedi ei chontractio’n gyfartalog ar hyn o bryd, a beth fyddai'r newid hwnnw pe byddai'n cael ei newid i 32 awr, os yn wir y bydd y polisi hwn yn berthnasol i GIG Cymru? Roedd rhywfaint o ddryswch ynghylch pa un a fyddai'n berthnasol i'r GIG yn Lloegr—dywedodd Jon Ashworth, eich llefarydd yn San Steffan, ei bod yn wirion awgrymu y dylai'r polisi gael ei ddefnyddio yn y GIG yn Lloegr. A fydd yn berthnasol i'r GIG yng Nghymru? Os felly, faint fydd yn ei gostio? Neu a ydych chi eisiau optio allan?

Well, the man who stands on no manifesto he shows any loyalty to is regularly interested in what other people might do with the promises we make and that we keep. In terms of the 32-hour week, it's an aspirational policy for 10 years hence, and I'm certainly not getting trapped into trying to artificially produce figures for that. What I have real figures for is the 55 per cent increase in nurse training over the last five years, the record number of GP training places we filled in Wales—never before have we had that record of GP trainees here in Wales—a 71 per cent increase in midwifery training places over the last five years. That is a record of this Government with the resources given to us, the priority we place on our staff, on our health service, and a record that I am proud of. And it's one the public appreciate as well, because more than 90 per cent of the public in the national survey have had a good experience when they were last seen in either primary care or hospital-based care. This is a Government to be proud of. This is a national health service to be proud of.

Wel, mae gan y dyn sy'n sefyll ar ddim maniffesto y mae'n dangos unrhyw deyrngarwch iddo ddiddordeb rheolaidd yn yr hyn y gallai pobl eraill ei wneud gyda'r addewidion yr ydym ni'n eu gwneud ac yr ydym ni'n eu cadw. O ran yr wythnos 32 awr, polisi uchelgeisiol ar gyfer 10 mlynedd i'r dyfodol ydyw, ac yn sicr nid wyf i'n mynd i gael fy nal yn ceisio cynhyrchu ffigurau artiffisial ar gyfer hynny. Yr hyn y mae gennyf ffigurau gwirioneddol ar ei gyfer yw'r cynnydd o 55 y cant mewn hyfforddiant i nyrsys dros y pum mlynedd diwethaf, y nifer uchaf erioed o leoedd hyfforddi meddygon teulu a lenwyd gennym yng Nghymru—nid ydym wedi cael y nifer honno o feddygon teulu dan hyfforddiant erioed o'r blaen yma yng Nghymru—cynnydd o 71 y cant mewn lleoedd hyfforddi bydwragedd dros y pum mlynedd diwethaf. Dyna hanes y Llywodraeth hon gyda'r adnoddau a roddwyd i ni, y flaenoriaeth yr ydym ni'n ei rhoi i'n staff, i'n gwasanaeth iechyd, a hanes yr wyf i'n falch ohono. Ac mae'n hanes y mae'r cyhoedd yn ei werthfawrogi hefyd, oherwydd mae dros 90 y cant o'r cyhoedd yn yr arolwg cenedlaethol wedi cael profiad da pan gawsant eu gweld ddiwethaf naill ai mewn gofal sylfaenol neu ofal mewn ysbyty. Mae hon yn Lywodraeth i ymfalchïo ynddi. Mae hwn yn wasanaeth iechyd gwladol i ymfalchïo ynddo.

13:55

I'm grateful to the Minister for his confirmation that this 32-hour week is merely an aspiration for 10 years' time. I think that will be quite reassuring to many of the health boards who are under enormous pressure already, with waiting lists having increased by 16,000 for hospitals just in the latest year.

One area of policy from your party at a UK level, which again I understand will apply here in Wales through law, is that they've stated that any ability to opt out of the 48-hour maximum on a working week will end. Now, I know there is guidance within the NHS as to how that applies for NHS contracts, but consultants currently are allowed to opt out of that 48-hour cap if they are then doing private work that, added to their NHS work, comes to more than 48 hours. Given the firm commitment from your party to remove that cap through UK law, what assessment have you made of the impact on NHS working hours for consultants if they choose to reduce NHS hours in order to facilitate private work within that cap?

Could you also say what consideration you've given to the issue of the taper for pensions, which is affecting many consultants, and whether you think that's a contributory factor to that 16,000 increase in hours? We've had a proposal, I think today, from UK Government for the English NHS. And I'm not recommending you accept it here—it seems to be quite 'make do and mend' in terms of that NHS consultants will pay out of their pension fund for the extra tax, but there's then a promise to pay it back to them at some point in the future.

If not that, are you giving consideration to any other mechanisms that might encourage NHS consultants to offer up more hours to try and help waiting lists, both in terms of the pensions and that 48-hour cap that otherwise is pending if a UK Government were—something we would certainly not want to see—to come in at the election, let alone for 10 years?

Rwy'n ddiolchgar i'r Gweinidog am gadarnhau mai dim ond uchelgais ymhen 10 mlynedd yw'r wythnos 32 awr hon. Rwy'n meddwl y bydd hynny'n tawelu meddyliau llawer o'r byrddau iechyd sydd o dan bwysau enfawr eisoes, ar ôl i'r rhestrau aros gynyddu gan 16,000 ar gyfer ysbytai yn y flwyddyn ddiweddaraf yn unig.

Un maes polisi gan eich plaid ar lefel y DU, yr wyf i hefyd yn deall fydd yn berthnasol yma yng Nghymru drwy'r gyfraith, yw eu bod nhw wedi datgan y bydd unrhyw allu i optio allan o'r uchafswm o 48 awr ar wythnos waith yn dod i ben. Nawr, gwn fod canllawiau o fewn y GIG o ran sut mae hynny'n berthnasol i gontractau GIG, ond caniateir i feddygon ymgynghorol optio allan o'r cap 48 awr hwnnw ar hyn o bryd os ydyn nhw wedyn yn gwneud gwaith preifat sydd, yn ychwanegol at eu gwaith yn y GIG, yn dod i gyfanswm o fwy na 48 awr. O ystyried yr ymrwymiad cadarn gan eich plaid i ddileu'r cap hwnnw drwy gyfraith y DU, pa asesiad ydych chi wedi ei wneud o'r effaith ar oriau gwaith y GIG i feddygon ymgynghorol os byddan nhw'n dewis lleihau oriau GIG er mwyn hwyluso gwaith preifat o fewn y cap hwnnw?

A allwch chi hefyd ddweud pa ystyriaeth yr ydych chi wedi ei rhoi i fater y tapr ar gyfer pensiynau, sy'n effeithio ar lawer o feddygon ymgynghorol, a pha un a ydych chi'n credu bod hwnnw'n ffactor sy'n cyfrannu at y cynnydd hwnnw o 16,000 i'r oriau? Rydym ni wedi cael cynnig, rwy'n credu heddiw, gan Lywodraeth y DU ar gyfer GIG Lloegr. Ac nid wyf i'n argymell y dylech chi ei dderbyn yma—mae'n ymddangos ei fod yn bolisi 'clytio a thrwsio' o ran y ffaith y bydd meddygon ymgynghorol y GIG yn talu'r dreth ychwanegol allan o'u cronfa bensiwn, ond ceir addewid wedyn i'w had-dalu iddyn nhw rywbryd yn y dyfodol.

Os nad hynny, a ydych chi'n rhoi ystyriaeth i unrhyw ddulliau eraill a allai annog meddygon ymgynghorol y GIG i gynnig mwy o oriau i geisio helpu rhestri aros, o ran y pensiynau a'r cap hwnnw o 48 awr sydd fel arall yn yr arfaeth pe byddai Llywodraeth y DU—rhywbeth na fyddem ni'n sicr eisiau ei weld—yn cael ei gyflwyno yn yr etholiad, heb sôn am 10 mlynedd?

Well, I'm not going to get drawn into a fantasy list of hypothetical questions about a manifesto that is yet to be published. There is, though, a real issue in the comments that Mark Reckless has made, and that's the future of our consultant workforce in particular, but, more broadly than that, senior staff within the national health service. There is the unresolved challenge of our future relationship with Europe. And it's a matter of fact that both the General Medical Council and the British Medical Association have stated that, in surveys of their membership, a number of our European Union nationals are making preparations to potentially leave the United Kingdom, depending on the outcome of our future relationship with Europe.

The bigger issue, though, in the here and now is the challenges about tax and pensions. We just need to be clear about this: changes to tax and pension rules introduced by the UK Government have had a real impact upon staff within the national health service. They've led to unexpected and higher taxation bills; they've also led to doctors in particular withdrawing from providing part of the service. It's a genuine UK-wide issue, directly caused by changes introduced by the UK Government when the Member was in fact a Conservative Member of Parliament.

But more than that, I have written to, I have corresponded with, I have spoken with UK health Ministers—I've written to the Treasury about this as well—asking them to undo the damage that they have done. Because it will cost our national health service the goodwill of our staff that we've burned up and potentially lost for good. More than that, to recover the additional lists that we have lost, we'll probably end up paying more in the independent sector; it will cost us more to provide the same activity. And the solution on offer in England is not a long-term answer. They're using public funds to undo the damage done by a different decision in another part of Government. I issued a statement last week that highlighted that 15,000 patient treatment episodes in Wales over five months have been impacted by the tax and pension changes. It really is time for an attack of common sense in the United Kingdom to undo the damage they have done to our national health service, to our staff, and, in particular, the people who rely on the health service itself.

Wel, nid wyf i'n mynd i gael fy nhynnu i mewn i restr ffantasi o gwestiynau damcaniaethol am faniffesto nad yw wedi ei gyhoeddi eto. Fodd bynnag, mae problem wirioneddol yn y sylwadau y mae Mark Reckless wedi eu gwneud, sef dyfodol ein gweithlu meddygon ymgynghorol yn arbennig, ond, yn ehangach na hynny, staff uwch yn y gwasanaeth iechyd gwladol. Ceir yr her sydd heb ei datrys o'n perthynas ag Ewrop yn y dyfodol. Ac mae'n ffaith bod y Cyngor Meddygol Cyffredinol a Chymdeithas Feddygol Prydain wedi datgan, mewn arolygon o'u haelodaeth, bod nifer o'n gwladolion o'r Undeb Ewropeaidd yn gwneud paratoadau i adael y Deyrnas Unedig o bosibl, yn dibynnu ar ganlyniad ein perthynas ag Ewrop yn y dyfodol.

Y mater mwy, fodd bynnag, ar hyn o bryd yw'r heriau ynghylch treth a phensiynau. Mae angen i ni fod yn eglur am hyn: mae newidiadau i reolau treth a phensiwn a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU wedi cael effaith wirioneddol ar staff yn y gwasanaeth iechyd gwladol. Maen nhw wedi arwain at filiau treth annisgwyl ac uwch; maen nhw hefyd wedi golygu bod meddygon yn arbennig yn tynnu'n ôl o ddarparu rhan o'r gwasanaeth. Mae'n broblem wirioneddol ar draws y DU gyfan, sy'n cael ei hachosi yn uniongyrchol gan newidiadau a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU pan yr oedd yr Aelod mewn gwirionedd yn Aelod Seneddol Ceidwadol.

Ond yn fwy na hynny, rwyf i wedi ysgrifennu at, rwyf i wedi gohebu â, rwyf i wedi siarad â Gweinidogion iechyd y DU—rwyf i wedi ysgrifennu at y Trysorlys am hyn hefyd—gan ofyn iddyn nhw ddadwneud y niwed y maen nhw wedi ei wneud. Oherwydd bydd yn costio i'r gwasanaeth iechyd gwladol ewyllys da ein staff yr ydym ni wedi ei losgi ac o bosibl wedi ei golli am byth. Yn fwy na hynny, i adennill y rhestrau ychwanegol yr ydym ni wedi eu colli, mae'n debyg y byddwn ni'n talu mwy yn y sector annibynnol yn y pen draw; bydd yn costio mwy i ni ddarparu'r un gweithgarwch. Ac nid yw'r ateb a gynigir yn Lloegr yn ateb tymor hir. Maen nhw'n defnyddio arian cyhoeddus i ddadwneud y difrod a wnaed gan benderfyniad gwahanol mewn rhan arall o'r Llywodraeth. Cyhoeddais ddatganiad yr wythnos diwethaf a oedd yn tynnu sylw at y ffaith bod y newidiadau treth a phensiwn wedi effeithio ar 15,000 o gyfnodau triniaeth cleifion yng Nghymru dros bum mis. Mae wir yn amser am ymosodiad o synnwyr cyffredin yn y Deyrnas Unedig i ddadwneud y niwed y maen nhw wedi ei wneud i'n gwasanaeth iechyd gwladol, i'n staff, ac, yn arbennig, i'r bobl sy'n dibynnu ar y gwasanaeth iechyd ei hun.

Cefnogi'r Economi
Supporting the Economy

3. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am bolisïau Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi'r economi yn ne-ddwyrain Cymru? OAQ54719

3. Will the First Minister provide an update on the Welsh Government's policies for supporting the economy in south-east Wales? OAQ54719

Our policies include safeguarding the south-east Wales economy from the adverse impacts of Brexit by investing in people, places and businesses through skills, infrastructure and business support.

Mae ein polisïau yn cynnwys diogelu economi de-ddwyrain Cymru rhag effeithiau andwyol Brexit trwy fuddsoddi mewn pobl, lleoedd a busnesau drwy sgiliau, seilwaith a chymorth busnes.

14:00

Thank you, Minister, for that question. I'm sure that you'll agree that the economy is underpinned by a strong transport infrastructure. Day after day, the economy of Chepstow in my constituency is suffering from immense traffic congestion. This gateway town to Wales needs urgent assistance, as it's an important part not just of the Welsh road network, but also the UK network as well.

I've raised this with the Minister for Economy and Transport before now. I wonder if you could update us on where we are at the moment with the potential for a new bypass for Chepstow. It is made more complex by the fact that two thirds of the bypass would be across the border in England, so it requires some strong cross-border working. So, perhaps you could tell us what mechanisms are in place within the Welsh Government so that once this period is over and moving into the next year, there will be strong links with the UK Government so that you can make sure that that road is progressed.

Diolch, Gweinidog, am y cwestiwn yna. Rwy'n siŵr y byddwch chi'n cytuno bod seilwaith trafnidiaeth cryf yn sail i'r economi. Ddydd ar ôl dydd, mae economi Cas-gwent yn fy etholaeth i yn dioddef tagfeydd traffig aruthrol. Mae angen cymorth ar frys ar y dref borth hon i Gymru, gan ei bod yn rhan bwysig nid yn unig o rwydwaith ffyrdd Cymru, ond hefyd o rwydwaith y DU.

Rwyf i wedi codi hyn gyda Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth o'r blaen. Tybed a allech chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am ein sefyllfa ar hyn o bryd gyda'r potensial ar gyfer ffordd osgoi newydd ar gyfer Cas-gwent. Fe'i gwneir yn fwy cymhleth gan y ffaith y byddai dwy ran o dair o'r ffordd osgoi dros y ffin yn Lloegr, felly mae'n gofyn am rywfaint o weithio trawsffiniol cryf. Felly, efallai y gallech chi ddweud wrthym ni pa ddulliau sydd ar waith o fewn Llywodraeth Cymru, fel y bydd cysylltiadau cryf â Llywodraeth y DU ar ôl i'r cyfnod hwn ddod i ben ac wrth symud ymlaen i'r flwyddyn nesaf, fel y gallwch chi wneud yn siŵr bod y ffordd honno'n cael ei datblygu.

As you know, the economy and transport Minister has been working with counterparts in England—there is work between the two Governments. As you recognise, it's a cross-border issue for the road infrastructure you referred to, and we will have to wait until after the UK general election is concluded, and then I'm sure that Ken Skates looks forward to working with Andrew McDonald in his new role.

Fel y gwyddoch, mae Gweinidog yr economi a thrafnidiaeth wedi bod yn gweithio gyda chymheiriaid yn Lloegr—mae gwaith yn cael ei wneud rhwng y ddwy Lywodraeth. Fel yr ydych chi'n cydnabod, mae'n fater trawsffiniol o ran y seilwaith ffyrdd y cyfeiriasoch ato, a bydd yn rhaid i ni aros tan ar ôl i etholiad cyffredinol y DU gael ei gwblhau, ac yna rwy'n siŵr bod Ken Skates yn edrych ymlaen at weithio gydag Andrew McDonald yn ei swydd newydd.

I asked for that, didn't I? [Laughter.]

Mi ofynnais am hynna, do? [Chwerthin.]

A statement by the economy Minister last night confirmed that the Welsh Government has been meeting the Community union and the consultants Syndex to try to find a way forward for the Orb steel plant in Newport. Now, obviously, that's very welcome news. I wonder whether the Minister can share some information with us in terms of what has been proposed.

Firstly, could he tell us how advanced these talks are with what I understand are two interested buyers and tell us how quickly this can progress, given that there is a general election under way? With the fact that the plant is due to close by the end of the year, it would be useful to know whether the workers are being kept informed of developments so that they can plan for the future.

Finally, Minister, I'd like to know, given the economy Minister's statement that the UK Government is not being helpful, whether the Welsh Government will consider giving the plant the support it needs to stay open under different management. 

Cadarnhaodd datganiad gan Weinidog yr economi neithiwr bod Llywodraeth Cymru wedi bod yn cyfarfod gydag undeb Community a'r ymgynghorwyr, Syndex, i geisio dod o hyd i ffordd ymlaen ar gyfer ffatri ddur Orb yng Nghasnewydd. Nawr, yn amlwg, mae hynny'n newyddion da iawn. Tybed a all y Gweinidog rannu rhywfaint o wybodaeth gyda ni o ran yr hyn sydd wedi cael ei gynnig.

Yn gyntaf, a allai ddweud wrthym ni pa mor ddatblygedig yw'r trafodaethau hyn gyda'r hyn a ddeallaf sy'n ddau brynwr â diddordeb a dweud wrthym ni pa mor gyflym y gall hyn symud ymlaen, o gofio bod etholiad cyffredinol yn digwydd? O gofio'r ffaith fod y gwaith i fod i gau erbyn diwedd y flwyddyn, byddai'n ddefnyddiol gwybod pa un a yw'r gweithwyr yn cael gwybod am ddatblygiadau fel y gallan nhw gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Yn olaf, Gweinidog, hoffwn wybod, o gofio datganiad Gweinidog yr economi nad yw Llywodraeth y DU yn barod ei chymorth, a fydd Llywodraeth Cymru yn ystyried rhoi'r cymorth i'r gwaith sydd ei angen arno i aros ar agor o dan reolwyr gwahanol.

The economy Minister has been directly engaged, together with the First Minister, in conversations with the steel union Community and their consultants on an outline proposal that could see the Orb plant have a proper future. A summary of their proposal was received within the last week, and the economy Minister has also set out that Tata Steel should provide more time for that proposal to be properly considered.

It's also worth, again, putting on record the incredible disappointment and frustration of the Welsh Government at the lack of action by the UK Government to give the steel sector a real future. On a personal note, I have a steel manufacturer within my own constituency. I know that differential energy prices are a significant problem for the steel sector. It's within the gift of the UK Government to do something about that, but, more than that, they could just actually show up.

When it comes to the UK Steel Council, the economy Minister here has called for meetings for more than a year since that council last met. Andrea Leadsom finally agreed to do so, then cancelled with less than 24 hours' notice. That is not the conduct of a Government that is serious about supporting the steel sector. I only wish we had a UK Government that would support the steel sector, as we do in the Welsh Government, and I look forward to a change in that approach on 13 December.

Mae Gweinidog yr economi wedi cymryd rhan uniongyrchol, ar y cyd â'r Prif Weinidog, mewn sgyrsiau gyda'r undeb dur Community a'u hymgynghorwyr ar gynnig amlinellol a allai arwain at ddyfodol priodol i waith Orb. Derbyniwyd crynodeb o'u cynnig yn ystod yr wythnos ddiwethaf, ac mae Gweinidog yr economi hefyd wedi nodi y dylai Tata Steel roi mwy o amser i'r cynnig hwnnw gael ei ystyried yn briodol.

Mae'n werth hefyd cofnodi, unwaith eto, siom a rhwystredigaeth anhygoel Llywodraeth Cymru at y diffyg gweithredu gan Lywodraeth y DU i roi dyfodol gwirioneddol i'r sector dur. Ar nodyn personol, mae gen i weithgynhyrchydd dur yn fy etholaeth fy hun. Gwn fod prisiau ynni gwahaniaethol yn broblem sylweddol i'r sector dur. Mae o fewn gallu Llywodraeth y DU i wneud rhywbeth ynglŷn â hynny, ond, yn fwy na hynny, gallen nhw o leiaf gymryd rhan.

O ran Cyngor Dur y DU, mae Gweinidog yr economi yma wedi galw am gyfarfodydd am fwy na blwyddyn ers i'r cyngor hwnnw gyfarfod ddiwethaf. Cytunodd Andrea Leadsom i wneud hynny o'r diwedd, ac yna ei ganslo gyda llai na 24 awr o rybudd. Nid dyna ymddygiad Llywodraeth sydd o ddifrif ynghylch cefnogi'r sector dur. Hoffwn pe byddai gennym ni Lywodraeth y DU a fyddai'n cefnogi'r sector dur, fel yr ydym ni'n ei wneud yn Llywodraeth Cymru, ac edrychaf ymlaen at weld newid i'r agwedd honno ar 13 Rhagfyr.

Minister, it's been two and a half years since the Welsh Government announced the £100 million investment in a technology park, at the time, in Ebbw Vale. Many people in Ebbw Vale and the wider part of Blaenau Gwent want to see what is happening to that £100 million investment and want to see evidence of that investment taking place. I'd be grateful if the Government would be able to make a statement on this matter, and I would like to invite Ministers to Ebbw Vale to discuss with the residents there what we are doing, and what the Welsh Government is doing, to make that £100 million investment a reality.

Gweinidog, mae dwy flynedd a hanner wedi mynd heibio ers i Lywodraeth Cymru gyhoeddi'r buddsoddiad o £100 miliwn mewn parc technoleg, ar y pryd, yng Nglynebwy. Mae llawer o bobl yng Nglynebwy a'r rhan ehangach o Flaenau Gwent eisiau gweld beth sy'n digwydd i'r buddsoddiad hwnnw o £100 miliwn ac eisiau gweld tystiolaeth o'r buddsoddiad hwnnw yn cael ei wneud. Byddwn yn ddiolchgar pe gallai'r Llywodraeth wneud datganiad ar y mater hwn, a hoffwn wahodd Gweinidogion i Lynebwy i drafod gyda'r trigolion yno yr hyn yr ydym ni'n ei wneud, a'r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud, i sicrhau bod y buddsoddiad hwnnw o £100 miliwn yn cael ei wireddu.

I'm sure that the Minister and his deputy, who are in the Chamber, will have heard you and will take seriously the request about a statement, but also about a visit to Ebbw Vale to see directly the work that is taking place on the ground.

Rwy'n siŵr y bydd y Gweinidog a'i ddirprwy, sydd yn y Siambr, wedi eich clywed chi ac yn ystyried y cais am ddatganiad o ddifrif, ond hefyd ymweliad â Glynebwy i weld yn uniongyrchol y gwaith sy'n cael ei wneud ar lawr gwlad.

Blaenoriaethau Economaidd
Economic Priorities

4. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu sut y mae'r blaenoriaethau economaidd a nodir yn y rhaglen lywodraethu yn cyflawni ar gyfer pobl ym Merthyr Tudful a Rhymni? OAQ54714

4. Will the First Minister outline how the economic priorities set out in the Government's programme are delivering for people in Merthyr Tydfil and Rhymney? OAQ54714

Thank you for the question. Our economic priorities for the whole of Wales, including Merthyr Tydfil and Rhymney, are set out in the economic action plan. These include investing in people, places and business through skills, infrastructure and business support.

Diolch am y cwestiwn. Mae ein blaenoriaethau economaidd ar gyfer Cymru gyfan, gan gynnwys Merthyr Tudful a Rhymni, wedi eu nodi yn y cynllun gweithredu economaidd. Mae'r rhain yn cynnwys buddsoddi mewn pobl, lleoedd a busnesau drwy sgiliau, seilwaith a chymorth busnes.

Thank you for that answer, Minister. Clearly, we need to retain a long-term commitment to uplifting the economic conditions and opportunities for communities like Merthyr Tydfil and Rhymney, so I very much welcome the wide-ranging economic interventions that Welsh Government are making in my constituency. So, I'm thinking of things like support for companies like Sharp Clinical Services in Rhymney, the building of the new bus station in Merthyr Tydfil, the town centre regeneration investment in tourism and heritage opportunities, and vital preparations to deliver the final improvements to the Heads of the Valleys road between Dowlais and Hirwaun.

So, for future economic growth in our Valleys communities, it's hugely important that these investments continue, but would you agree with me that comparing the need for investment in our communities with the case for reparations is both offensive and wrong?

Diolch am yr ateb yna, Gweinidog. Yn amlwg, mae angen i ni gadw ymrwymiad hirdymor i wella'r amodau a'r cyfleoedd economaidd i gymunedau fel Merthyr Tudful a Rhymni, felly rwy'n croesawu'n fawr yr ymyraethau economaidd pellgyrhaeddol y mae Llywodraeth Cymru yn eu gwneud yn fy etholaeth i. Felly, rwy'n meddwl am bethau fel cymorth i gwmnïau fel Sharp Clinical Services yn Rhymni, adeiladu'r orsaf fysus newydd ym Merthyr Tudful, buddsoddiad adfywio canol y dref mewn cyfleoedd twristiaeth a threftadaeth, a pharatoadau hanfodol i gyflawni'r gwelliannau terfynol i ffordd Blaenau'r Cymoedd rhwng Dowlais a Hirwaun.

Felly, i sicrhau twf economaidd yn ein cymunedau yn y Cymoedd yn y dyfodol, mae'n hynod bwysig bod y buddsoddiadau hyn yn parhau, ond a fyddech chi'n cytuno â mi bod cymharu'r angen i fuddsoddi yn ein cymunedau â'r achos dros wneud iawn yn sarhaus ac yn anghywir?

14:05

Yes, I do, and I'm happy to state that the Government is due to continue its programme for investment in the link between Dowlais and Hirwaun. Regardless of the point in the political cycle, the recent comments advertised again in the Institute of Welsh Affairs magazine about a claim for reparations are ones that I do find—and I'm not alone in this—deeply offensive. At the time they were first made at the start of October, in Black History Month, I made clear they were not appropriate and they were offensive. It's worth people, regardless of where you sit in this Chamber, reflecting on the fact that four in 10 of the most popular surnames of African Americans are Welsh surnames, and it's because of who they took their names from when they were freed from slavery.

And the reference to internal colonialism made by the leader of Plaid Cymru in the case for reparation is something that I find deeply offensive. It's not a smear; it is not something to be used at this point in the cycle, it's something that should not have been said in the first place. It's worth remarking that internal colonialism is used to describe the African American struggle and it is just not possible to look at the last century of Welsh history and say that we have faced the same sort of struggles of state-sponsored racism and segregation that took place in African American history. And even after the laws were changed, the reality of division, of the terrorisation, of the killings that took place, that has simply not happened in the last century of Welsh history.

We have legitimate arguments to make about our place within the UK, the European Union, and appropriate investment in our communities here. We can do that robustly and confidently without seeking to try to compare ourselves to one of the most shameful periods in world history. 

Ydw, mi ydwyf, ac rwy'n falch o ddweud y disgwylir i'r Llywodraeth barhau â'i rhaglen fuddsoddi yn y cyswllt rhwng Dowlais a Hirwaun. Ni waeth beth fo'r pwynt yn y cylch gwleidyddol, mae'r sylwadau diweddar a hysbysebwyd eto yng nghylchgrawn y Sefydliad Materion Cymreig ynglŷn â chais am iawndal yn rhai yr wyf i'n eu hystyried—ac nid wyf i ar fy mhen fy hun yn hyn o beth—yn hynod sarhaus. Ar yr adeg pan gawsant eu gwneud gyntaf ddechrau mis Hydref, yn ystod Mis Hanes Pobl Dduon, fe'i gwnes yn glir nad oedden nhw'n briodol a'u bod yn sarhaus. Mae'n werth i bobl, waeth ble'r ydych chi'n eistedd yn y Siambr hon, fyfyrio ar y ffaith bod pedwar o bob 10 o gyfenwau mwyaf poblogaidd Americanwyr Affricanaidd yn gyfenwau Cymreig, ac mae hynny oherwydd pwy y gwnaethon nhw gymryd eu henwau ganddynt pan gawsant eu rhyddhau o gaethwasiaeth.

Ac mae'r cyfeiriad at wladychiaeth fewnol a wnaed gan arweinydd Plaid Cymru yn yr achos dros wneud iawn yn rhywbeth yr wyf i'n ei ystyried yn hynod sarhaus. Nid yw'n sarhad; nid yw'n rhywbeth i'w ddefnyddio ar yr adeg hon yn y cylch, mae'n rhywbeth na ddylai fod wedi cael ei ddweud yn y lle cyntaf. Mae'n werth ailadrodd bod gwladychiaeth fewnol yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio brwydr yr Americanwyr Affricanaidd ac nid yw'n bosibl edrych ar ganrif olaf hanes Cymru a dweud ein bod ni wedi wynebu'r un math o frwydrau o hiliaeth a gwahanu a noddwyd gan y wladwriaeth a ddigwyddodd yn hanes yr Americanwyr Affricanaidd. A hyd yn oed ar ôl i'r cyfreithiau gael eu newid, yn syml, nid yw realiti'r ymraniad, y brawychu, y lladd a ddigwyddodd, wedi digwydd yn y ganrif ddiwethaf o hanes Cymru.

Mae gennym ni ddadleuon dilys i'w gwneud am ein lle o fewn y DU, yr Undeb Ewropeaidd, a buddsoddiad priodol yn ein cymunedau yma. Gallwn wneud hynny'n gadarn ac yn hyderus heb geisio cymharu ein hunain ag un o'r cyfnodau mwyaf cywilyddus yn hanes y byd.

Minister, will you join me in welcoming the fact that the number of people in Merthyr Tydfil and Rhymney who are claiming out-of-work benefits has fallen by a third since 2010, thanks to the policies of the UK Conservative Government? And do you agree with the director general of the Confederation of British Industry that some of Labour's policies threaten to crack the foundation of our economy, as in your policies in Labour for the next Government that you're putting in, that an increase in corporation tax will definitely deter companies, especially multinational companies, from going across the Heads of the Valleys road to Rhymney and Valleys areas to invest there?

Gweinidog, a wnewch chi ymuno â mi i groesawu'r ffaith fod nifer y bobl ym Merthyr Tudful a Rhymni sy'n hawlio budd-daliadau diweithdra wedi gostwng traean ers 2010, diolch i bolisïau Llywodraeth Geidwadol y DU? Ac a ydych chi'n cytuno â chyfarwyddwr cyffredinol Cydffederasiwn Diwydiant Prydain bod rhai o bolisïau Llafur yn bygwth niweidio sylfaen ein heconomi, fel yn eich polisïau yn y blaid Lafur ar gyfer y Llywodraeth nesaf yr ydych chi'n yn eu rhoi i mewn, y bydd cynnydd i dreth gorfforaeth yn sicr yn atal cwmnïau, yn enwedig cwmnïau amlwladol, rhag mynd ar hyd ffordd Blaenau'r Cymoedd i ardaloedd Rhymni a'r Cymoedd i fuddsoddi yno?

There were some interesting comments there, some of which I understood. It's fair to point out that unemployment has fallen by over a third from 2011 to 2019. You have an active Government here in Wales that works alongside communities, investing in the future of them, and I'm proud of the work that our economy Minister continues to lead.

When it comes to Conservatives looking to parade their record on who should be trusted with the economy, it's worth pointing out that the deal that is on offer about our future relationship with Europe by the Prime Minister, even on their own best estimates, is a hit to the economy of 4 to 7 per cent. If a UK Labour Government was proposing to deliberately reduce the UK economy by that amount, there would be howls of outrage from the Conservative benches, and it's also worth remarking that you should think again about the way you talk about business when the current Prime Minister's famous view on the business world, if they don't agree with what he says, is to 'eff business'. That isn't the approach that an incoming UK Labour Government will take on wanting to improve our economy, and turn back the tide of deliberate damage done in the last decade of austerity.

Cafwyd rhai sylwadau diddorol yn y fan yna, a deallais rhai ohonyn nhw. Mae'n deg tynnu sylw at y ffaith bod diweithdra wedi gostwng gan fwy na thraean rhwng 2011 a 2019. Mae gennych chi Lywodraeth weithgar yma yng Nghymru sy'n gweithio ochr yn ochr â chymunedau, gan fuddsoddi yn eu dyfodol, ac rwy'n falch o'r gwaith y mae ein Gweinidog yr economi yn parhau i'w arwain.

Pan ddaw'n fater o Geidwadwyr yn ceisio clochdar eu hanes ar bwy y dylid hymddiried ynddynt o ran yr economi, mae'n werth nodi bod y cytundeb sy'n cael ei gynnig ynghylch ein perthynas ag Ewrop yn y dyfodol gan Brif Weinidog y DU, hyd yn oed ar sail eu hamcangyfrifon gorau eu hunain, yn ergyd o 4 i 7 y cant i'r economi. Pe byddai Llywodraeth Lafur y DU yn cynnig lleihau economi'r DU yn fwriadol, byddai bloeddiadau o ddicter yn dod o feinciau'r Ceidwadwyr, ac mae'n werth nodi hefyd y dylech chi ailfeddwl y ffordd yr ydych chi'n siarad am fusnes pan mai barn enwog Prif Weinidog presennol y DU ar y byd busnes, os nad ydyn nhw'n yn cytuno â'r hyn y mae'n ei ddweud, yw 'eff busnes'. Nid dyna'r dull y bydd Llywodraeth Lafur newydd y DU yn ei gymryd o ran bod eisiau gwella ein heconomi, a gwyrdroi'r llif o ddifrod bwriadol a wnaed yn y degawd diwethaf o gyni cyllidol.

Gofal Iechyd Sylfaenol
Primary Healthcare

5. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y ddarpariaeth gofal iechyd sylfaenol yng Nghymru? OAQ54730

5. Will the First Minister provide an update on the provision of primary healthcare in Wales? OAQ54730

Thank you for the question. The primary care model for Wales creates multidisciplinary teams, providing a wider range of services in the community. The model requires contribution at the local level though our 64 primary care clusters.  

Diolch am y cwestiwn. Mae model gofal sylfaenol Cymru yn creu timau amlddisgyblaeth, gan ddarparu amrywiaeth ehangach o wasanaethau yn y gymuned. Mae'r model yn gofyn am gyfraniad ar y lefel leol drwy ein 64 o glystyrau gofal sylfaenol.

On 16 October I was informed by the Aneurin Bevan University Health Board that Gelligaer surgery had made a formal request to close their branch in Gilfach, near Bargoed. That's a surgery that's operated as an outreach surgery from Gelligaer for some time. Over 2,000 patients in Gilfach and Bargoed attend the Gilfach surgery, and if they had to move, they'd either have to move some distance to Gelligaer or to nearby Bryntirion surgery, which is already heavily subscribed.

I'm meeting doctors at the Gelligaer practice on Friday to discuss this. I'm also preparing a letter with constituents to write to the health board to make the case to keep the practice in Gilfach open. We need more accessible GP services and there's an urgent need to recruit GPs, particularly to train them and for them to work and live in the northern Valleys in communities like Bargoed and Gilfach, where I'm from. What has the Welsh Government and particularly the health Minister done to achieve that aim of training and recruiting GPs and moving them to live and work in those northern Valleys areas?

Cefais fy hysbysu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ar 16 Hydref bod meddygfa Gelligaer wedi gwneud cais ffurfiol i gau eu cangen yn y Gilfach, ger Bargoed. Mae honno'n feddygfa sydd wedi gweithredu fel meddygfa allgymorth o Gelligaer ers cryn amser. Mae dros 2,000 o gleifion yn y Gilfach a Bargoed yn mynychu meddygfa'r Gilfach, a phe byddai'n rhaid iddyn nhw symud, byddai'n rhaid iddyn nhw naill ai symud cryn bellter i Gelligaer neu i feddygfa Bryntirion gerllaw, sydd eisoes yn boblogaidd iawn.

Rwy'n cyfarfod â meddygon ym meddygfa Gelligaer ddydd Gwener i drafod hyn. Rwyf i hefyd yn paratoi llythyr gydag etholwyr i ysgrifennu at y bwrdd iechyd i gyflwyno'r achos i gadw'r feddygfa yn y Gilfach yn agored. Mae angen gwasanaethau meddygon teulu mwy hygyrch arnom ac mae angen dybryd i recriwtio meddygon teulu, yn enwedig i'w hyfforddi ac iddyn nhw weithio a byw yn y Cymoedd gogleddol mewn cymunedau fel Bargoed a'r Gilfach, o ble'r wyf i'n dod. Beth mae Llywodraeth Cymru a'r Gweinidog Iechyd yn arbennig wedi ei wneud i gyrraedd y nod hwnnw o hyfforddi a recriwtio meddygon teulu a'u symud nhw i fyw a gweithio yn yr ardaloedd hynny yn y Cymoedd gogleddol?

14:10

Yes, thank you. I recognise the activity the Member's undertaken, particularly during the eight-week consultation about the Gilfach practice. It is worth recalling, of course, and the Member will know from our recent visit to Bryntirion—the second visit I've undertaken—about the changing model for primary healthcare, about having different healthcare professionals involved and engaged, with some general practitioners, but more therapists and in particular pharmacists, but also, in that particular practice, an advanced practice paramedic as well who has been a recognised and valued part of the team.

The change process is difficult and wanting to work deliberately in different ways, having more direct access to a different range of staff, that's the model we're trying to roll out. That doesn't mean to say that you need to have it contracting in the way that the service is provided. It's how they're expanding the number of professionals. That's why I'm so proud of the fact that we have recruited the highest ever number of GP trainees, including in the northern Valleys, because every single GP training scheme is full for the first time ever. And more than that, I look forward to further expanding the number of GP training places across Wales. The limiting factor in that is, actually, the number of practices that are prepared to be training practices themselves, and that actually helps sustainability in those practices that undertake it. So, I look forward to hearing more from the Member about his engagement with the local general practice community and the public, and I look forward to continuing to roll out the successful primary care model here in Wales. 

Ie, diolch. Rwy'n cydnabod y gweithgareddau y mae'r Aelod wedi ymgymryd â nhw, yn enwedig yn ystod yr ymgynghoriad wyth wythnos ar feddygfa'r Gilfach. Mae'n werth cofio, wrth gwrs, a bydd yr Aelod yn gwybod o'n hymweliad diweddar â Bryntirion—yr ail ymweliad i mi ei wneud—am y model newidiol ar gyfer gofal iechyd sylfaenol, am gael gwahanol weithwyr gofal iechyd proffesiynol yn cymryd rhan ac wedi eu hymgysylltu, gyda rhai meddygon teulu, ond mwy o therapyddion ac yn arbennig fferyllwyr, ond hefyd, yn y feddygfa arbennig honno, parafeddyg ymarfer uwch yn ogystal sydd wedi bod yn rhan gydnabyddedig a gwerthfawr o'r tîm.

Mae'r broses newid yn anodd ac rydym eisiau gweithio'n fwriadol mewn gwahanol ffyrdd, gan gael mynediad mwy uniongyrchol at amrywiaeth wahanol o staff, dyna'r model yr ydym ni'n ceisio ei gyflwyno. Nid yw hynny'n golygu bod angen ei gael yn contractio yn y ffordd y darperir y gwasanaeth. Mae'n fater o sut maen nhw'n ehangu nifer y gweithwyr proffesiynol. Dyna pam yr wyf i mor falch o'r ffaith ein bod ni wedi recriwtio'r nifer uchaf erioed o feddygon teulu dan hyfforddiant, gan gynnwys yn y Cymoedd gogleddol, gan fod pob un cynllun hyfforddi meddygon teulu yn llawn am y tro cyntaf erioed. Ac yn fwy na hynny, edrychaf ymlaen at ehangu ymhellach nifer y lleoedd hyfforddi meddygon teulu ledled Cymru. Y ffactor cyfyngol yn hynny o beth, mewn gwirionedd, yw nifer y meddygfeydd sy'n barod i fod yn feddygfeydd hyfforddi eu hunain, ac mae hynny mewn gwirionedd yn helpu cynaliadwyedd yn y meddygfeydd hynny sy'n ymgymryd ag ef. Felly, edrychaf ymlaen at glywed mwy gan yr Aelod am ei ymgysylltiad â'r gymuned meddygfeydd teulu leol a'r cyhoedd, ac edrychaf ymlaen at barhau i gyflwyno'r model gofal sylfaenol llwyddiannus yma yng Nghymru.

I'm so pleased to hear your warm words about the importance of maintaining and developing primary care and the importance about it not just being about the GP, but, of course, using all the other allied healthcare professionals that are vital to making community services work.

Now, last week, the First Minister said to me at about this point in time, I think, that,

'the health service needs to be seen in the round, and that cannot mean a focus just on hospitals.'

That's something I completely agree with, something the parliamentary review was very clear about, and something, indeed, you've tried to reflect in 'A Healthier Wales', your vision for healthcare going forward. So, can you please tell me, Minister, when do you intend to actually divert more of the health budget into community services and into primary care? Because we're asking an awful lot of our primary care and community services, but they're doing it on the same levels of budget that they have done. It incrementally grows. The Royal College of General Practitioners would like to see it at 11 to 12 per cent. Can you please tell us how you're going to start to take that money out of secondary care, out of the big, expensive element, see the health service completely in the round, as it should be, and put some of the funding where you're trying to transform the services and make that transition, or else it simply will not happen?

Rwy'n falch iawn o glywed eich geiriau gwresog am bwysigrwydd cynnal a datblygu gofal sylfaenol a'r pwysigrwydd nad yw'n ymwneud â'r meddyg teulu yn unig, ond, wrth gwrs, defnyddio'r holl weithwyr proffesiynol gofal iechyd perthynol eraill sy'n hanfodol i sicrhau bod gwasanaethau cymunedol yn gweithio.

Nawr, yr wythnos diwethaf, dywedodd y Prif Weinidog wrthyf tua'r adeg hon, rwy'n credu,

'bod angen i'r gwasanaeth iechyd gael ei weld yn ei gyfanrwydd, ac na all hynny olygu canolbwyntio ar ysbytai yn unig.'

Mae hynny'n rhywbeth yr wyf i'n cytuno'n llwyr ag ef, rhywbeth roedd yr adolygiad seneddol yn eglur iawn yn ei gylch, ac yn rhywbeth, yn wir, yr ydych chi wedi ceisio ei adlewyrchu yn 'Cymru Iachach', eich gweledigaeth ar gyfer gofal iechyd yn y dyfodol. Felly, a allwch chi ddweud wrthyf, Gweinidog, pryd ydych chi'n bwriadu dargyfeirio mwy o'r gyllideb iechyd i wasanaethau cymunedol ac i ofal sylfaenol? Oherwydd rydym ni'n gofyn llawer iawn gan ein gwasanaethau gofal sylfaenol a chymunedol, ond maen nhw'n gwneud hynny ar yr un lefelau o gyllideb ag y maen nhw wedi bod ei wneud. Mae'n tyfu'n gynyddrannol. Hoffai Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol ei weld yn 11 i 12 y cant. A allwch chi ddweud wrthym ni sut  yr ydych chi'n mynd i ddechrau tynnu'r arian hwnnw allan o ofal eilaidd, o'r elfen fawr, gostus, ystyried y gwasanaeth iechyd yn ei gyfanrwydd, fel y dylid ei wneud, a rhoi rhywfaint o'r cyllid lle'r ydych chi'n ceisio gweddnewid y gwasanaethau a gwneud y newid hwnnw, neu fel arall, ni fydd yn digwydd o gwbl?

Well, as I've said on a number of occasions, I think artificial percentages are the wrong way to look at dividing up the health budget and actually investing in our priorities. It's a matter of fact that secondary and tertiary care is much more expensive to deliver than primary care, so there's going to be an imbalance in the budget. I'm interested in making sure that we do properly invest in the future of primary care. That's why the additional resource I've put into therapist training, for example, is such an important step forward in continuing to invest in the future of the workforce.

But more than that, of course, you weren't there, so you wouldn't have heard this, but at the recent primary care conference, there was a really positive response from our cluster leads locally and, indeed, the sincerest form of flattery has come from across the border because they're copying the way that we're arranging and engaging the new primary care model and working together in clusters.

But I was able to set out that when we are in a position to set our budget, I expect to invest more in our clusters so they have more freedom to invest money into local choices, so that's the partnership at a primary care level having more of their own freedom, in addition to the wider budget. And I look forward to making the full budget available once we're able to publish our budget after the general election.

Wel, fel yr wyf i wedi ei ddweud ar sawl achlysur, rwy'n credu mai canrannau artiffisial yw'r ffordd anghywir o geisio rhannu'r gyllideb iechyd a buddsoddi yn ein blaenoriaethau. Mae'n ffaith bod gofal eilaidd a thrydyddol yn ddrytach o lawer i'w darparu na gofal sylfaenol, felly bydd anghydbwysedd yn y gyllideb. Mae gen i ddiddordeb mewn gwneud yn siŵr ein bod ni'n buddsoddi'n iawn yn nyfodol gofal sylfaenol. Dyna pam mae'r adnodd ychwanegol yr wyf i wedi ei gyfrannu at hyfforddiant therapyddion, er enghraifft, yn gam mor bwysig ymlaen o ran parhau i fuddsoddi yn nyfodol y gweithlu.

Ond yn fwy na hynny, wrth gwrs, doeddech chi ddim yno, felly fyddech chi ddim wedi clywed hyn, ond yn y gynhadledd gofal sylfaenol yn ddiweddar, cafwyd ymateb cadarnhaol iawn gan ein harweinyddion clwstwr yn lleol ac, yn wir, cafwyd y ganmoliaeth fwyaf diffuant o'r ochr arall i'r ffin, oherwydd maen nhw'n efelychu'r ffordd yr ydym ni'n trefnu ac yn ymgysylltu â'r model gofal sylfaenol newydd ac yn gweithio gyda'n gilydd mewn clystyrau.

Ond llwyddais i nodi, pan fyddwn ni mewn sefyllfa i bennu ein cyllideb, fy mod i'n disgwyl buddsoddi mwy yn ein clystyrau fel bod ganddyn nhw fwy o ryddid i fuddsoddi arian mewn dewisiadau lleol, felly mae hynny'n golygu bod y bartneriaeth ar lefel gofal sylfaenol yn cael mwy o'u rhyddid eu hunain, yn ychwanegol at y gyllideb ehangach. Ac rwy'n edrych ymlaen at sicrhau bod y gyllideb lawn ar gael pan fyddwn ni'n gallu cyhoeddi ein cyllideb ar ôl yr etholiad cyffredinol.

14:15
Amodau Gwaith Athrawon
Teachers' Working Conditions

6. Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella amodau gwaith i athrawon yng Nghymru dros y 12 mis nesaf? OAQ54705

6. What action will the Welsh Government take to improve working conditions for teachers in Wales over the next 12 months? OAQ54705

Following the devolution of teachers' pay and conditions last year, we have been working with stakeholders to ensure that we implement changes that benefit teachers here in Wales. The work of the managing workload and reducing bureaucracy group is a good example of this.

Ar ôl datganoli cyflogau ac amodau athrawon y llynedd, rydym ni wedi bod yn gweithio gyda rhanddeiliaid i sicrhau ein bod ni'n gweithredu newidiadau sydd er lles athrawon yma yng Nghymru. Mae gwaith y grŵp rheoli llwyth gwaith a lleihau biwrocratiaeth yn enghraifft dda o hyn.

Thank you for the answer, Minister, but the National Education Union Cymru recently held its conference in Newport. During the conference, concerns were expressed about the increasing number of incidents of aggressive behaviour by pupils and parents to our teachers. They have suggested that posters be displayed in schools warning against violence or threats against teaching staff. Minister, what action will you take to ensure that there is a zero-tolerance approach to any form of violence or abuse against teachers in our schools in Wales?

Diolch am yr ateb, Gweinidog, ond cynhaliodd Undeb Cenedlaethol Addysg Cymru ei gynhadledd yn ddiweddar yng Nghasnewydd. Yn ystod y gynhadledd, mynegwyd pryderon am y nifer gynyddol o achosion o ymddygiad ymosodol gan ddisgyblion a rhieni tuag at ein hathrawon. Maen nhw wedi awgrymu y dylid arddangos posteri mewn ysgolion yn rhybuddio yn erbyn trais neu fygythiadau yn erbyn staff addysgu. Gweinidog, pa gamau y byddwch chi'n eu cymryd i sicrhau nad os unrhyw oddefgarwch tuag at unrhyw fath o drais na cham-drin yn erbyn athrawon yn ein hysgolion yng Nghymru?

I'm sure he'll be delighted to hear, as I'm sure you weren't there at the conference, but the education Minister was, and was able to reiterate the zero-tolerance approach of this Government to exactly the sort of threats and intimidation against anybody working in our schools. It is not the sort of behaviour that we think is appropriate, it is not one this Government tolerates, and there is a clear message that our trade unions and our teachers understand from this Government.

Rwy'n siŵr y bydd yn falch iawn o glywed, gan fy mod i'n siŵr nad oeddech chi yno yn y gynhadledd, ond roedd y Gweinidog addysg, a llwyddodd i ail-bwysleisio agwedd dim goddefgarwch y Llywodraeth hon at yr union fath o fygythiadau a brawychu yn erbyn unrhyw un sy'n gweithio yn ein hysgolion. Nid dyna'r math o ymddygiad sy'n briodol yn ein barn ni, nid yw'n un y mae'r Llywodraeth hon yn ei oddef, a cheir neges eglur y mae ein hundebau llafur a'n hathrawon yn ei deall gan y Llywodraeth hon.

Gwelyau Ysbyty
Hospital Beds

7. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod niferoedd digonol o welyau ysbyty ar gael ar gyfer misoedd y gaeaf? OAQ54731

7. What actions is the Welsh Government taking to ensure that sufficient numbers of hospital beds are available for the winter months? OAQ54731

Thank you. Local health boards are responsible for delivering sufficient hospital bed capacity to meet the needs of their local populations throughout the year. As the health Minister, I announced £30 million of additional investment to deal with winter pressures at the start of October. This is earlier than ever before to help prevent unnecessary admissions of people into hospital and to enhance capacity and resilience right across our system.

Diolch. Byrddau iechyd lleol sy'n gyfrifol am ddarparu digon o welyau mewn ysbytai i ddiwallu anghenion eu poblogaethau lleol drwy gydol y flwyddyn. Fel y Gweinidog iechyd, cyhoeddais £30 miliwn o fuddsoddiadau ychwanegol i ymdrin â phwysau'r gaeaf ddechrau mis Hydref. Mae hyn yn gynharach nag erioed o'r blaen er mwyn helpu i atal pobl rhag cael eu derbyn i'r ysbyty yn ddiangen ac i wella capasiti a chydnerthedd ar draws ein system.

Can I thank the Minister for that answer? Now, I fully understand the pressures of the winter upon our services and that, clearly, has implications upon bed occupancy within hospitals, and, consequently, elective surgeries, which are subsequently cancelled as this result of bed shortages. We're seeing that, I've experienced that, and many of my constituents have.

I fully appreciate the commitment of delivering care. For example, I was at Morriston yesterday, but there were 10 ambulances stacked up outside the accident and emergency department yesterday at 2 o'clock in the afternoon, which clearly has implications of actually getting ambulances out to people. Part of the problem is flow through hospitals—we know that, we know there's a problem. And I also know the argument that if beds are there, they'll be filled quickly. But if we don't address the issue of how we deal with some of these points, we're going to have patients waiting in ambulances outside A&E, patients not having elective operations, patients waiting in homes 14 hours—as I've had a constituent telling me—for an ambulance, because they're stacked up outside Morriston Hospital.

It is important that we look at how we manage those beds and ensure that the bed occupancies are used effectively. Can you give us an indication as to how the Welsh Government will actually address the issue of bed availability to people, so elective surgeries are not cancelled and people wait longer, so that when people turn up at A&E, they won't be waiting in an ambulance for 14 hours outside A&E, and won't be waiting for an ambulance 14 hours in their homes?

A gaf i ddiolch i'r Gweinidog am yr ateb yna? Nawr, rwy'n deall pwysau'r gaeaf ar ein gwasanaethau yn llwyr, ac mae'n amlwg bod hynny'n arwain at oblygiadau o ran defnyddio gwelyau mewn ysbytai ac, o ganlyniad, llawdriniaethau dewisol, sy'n cael eu canslo wedyn o ganlyniad i brinder gwelyau. Rydym ni'n gweld hynny, rwyf i wedi cael profiad o hynny, ac mae llawer o'm hetholwyr wedi hefyd.

Rwy'n llawn werthfawrogi'r ymrwymiad i ddarparu gofal. Er enghraifft, roeddwn i yn Nhreforys ddoe, ond roedd 10 ambiwlans wedi eu pentyrru y tu allan i'r adran damweiniau ac achosion brys ddoe am 2 o'r gloch y prynhawn, sydd yn amlwg â goblygiadau o gael ambiwlansys allan at bobl. Rhan o'r broblem yw llif drwy ysbytai—rydym ni'n gwybod hynny, rydym ni'n gwybod bod problem. Ac rwyf i hefyd yn gwybod y ddadl y bydd gwelyau yn cael eu llenwi'n gyflym os ydyn nhw ar gael. Ond os nad ydym yn mynd i'r afael â'r mater o sut yr ydym ni'n ymdrin â rhai o'r pwyntiau hyn, rydym ni'n mynd i gael cleifion yn aros mewn ambiwlansys y tu allan i adrannau damweiniau ac achosion brys, cleifion nad ydyn nhw'n cael llawdriniaethau dewisol, cleifion yn aros mewn cartrefi am 14 awr—fel yr wyf i wedi cael etholwr yn dweud wrthyf i—am ambiwlans, gan eu bod nhw wedi eu pentyrru y tu allan i Ysbyty Treforys.

Mae'n bwysig ein bod ni'n edrych ar y ffordd yr ydym ni'n rheoli'r gwelyau hynny ac yn sicrhau bod gwelyau yn cael eu defnyddio'n effeithiol. A allwch chi roi syniad i ni sut y bydd Llywodraeth Cymru yn mynd i'r afael mewn gwirionedd â'r mater o sicrhau bod gwelyau ar gael i bobl, fel nad yw llawdriniaethau dewisol yn cael eu canslo a phobl yn aros yn hwy, fel na fydd pobl yn aros mewn ambiwlans am 14 awr ar ôl iddyn nhw gyrraedd yr adran damweiniau ac achosion brys, ac na fyddan nhw'n aros am ambiwlans am 14 awr yn eu cartrefi?

That's consistent with the approach that we want to take more progressively in terms of not just moving more care closer to home, but getting people out of hospital when they don't even need to be there and avoiding people going into hospital in the first place. And in the winter moneys that I announced, some of that money went directly to the health service, but £17 million of it went directly to regional partnership boards, so that the health service and their partners in local government, housing and the third sector have to work together on understanding what would make the biggest impact for the whole system. Because the challenge about the front door of a hospital is actually about the way that the whole system works. Some of that is about moving to a different part of the health service when you're medically fit, but more often than not, it is about moving into social care support, to return to your own home or a different care service. And that's why we talk about bed equivalents—that's about getting people out of the hospital where they don't even need to be—to move them where an appropriate place for their care is.

And you'll see in the winter plans that are published in the first week of December the full total of the number of bed capacity, including the bed equivalents, and the bed equivalents are at least as important, because that is getting to the right part of our care system. It's also why I and the Deputy Minister spend so much time being interested in, and want to see improvement in, delayed transfers of care, because those are people who require care services but are in the wrong part of our system to receive the appropriate care for them. So, it's a continuing point of investment, a continuing point of pressure within our system, but I recognise the point of investment this Government needs to continue to make right across health and social care.

Mae hynny'n gyson â'r dull yr ydym ni eisiau ei ddilyn yn fwy blaengar o ran nid yn unig symud mwy o ofal yn nes at gartref, ond cael pobl allan o'r ysbyty pan nad oes angen iddyn nhw fod yno hyd yn oed ac osgoi'r angen i bobl fynd i'r ysbyty yn y lle cyntaf. Ac yn arian y gaeaf a gyhoeddais, aeth rhywfaint o'r arian hwnnw'n uniongyrchol i'r gwasanaeth iechyd, ond aeth £17 miliwn ohono'n uniongyrchol i fyrddau partneriaeth rhanbarthol, fel bod yn rhaid i'r gwasanaeth iechyd a'u partneriaid ym meysydd llywodraeth leol, tai a'r trydydd sector gydweithio i ddeall beth fyddai'n cael yr effaith fwyaf ar y system gyfan. Oherwydd mae'r her ynghylch drws ffrynt ysbyty mewn gwirionedd yn ymwneud â'r ffordd y mae'r system gyfan yn gweithio. Mae rhywfaint o hynny'n ymwneud â symud i wahanol ran o'r gwasanaeth iechyd pan eich bod yn iach yn feddygol, ond yn amlach na pheidio, mae'n ymwneud â symud i gymorth gofal cymdeithasol, dychwelyd i'ch cartref eich hun neu wasanaeth gofal gwahanol. A dyna pam yr ydym ni'n sôn am bethau sy'n cyfateb i welyau—diben hynny yw cael pobl allan o'r ysbyty lle nad oes angen iddyn nhw fod yno hyd yn oed—eu symud i le priodol ar gyfer eu gofal.

A byddwch yn gweld yn y cynlluniau ar gyfer y gaeaf a fydd yn cael eu cyhoeddi yn ystod wythnos gyntaf mis Rhagfyr cyfanswm llawn nifer y gwelyau, gan gynnwys y pethau sy'n cyfateb i welyau, ac mae'r pethau sy'n cyfateb i welyau o leiaf yr un mor bwysig, gan fod hynny'n cyrraedd y rhan iawn o'n system ofal. Hefyd, dyna pam yr wyf i a'r Dirprwy Weinidog yn treulio cymaint o amser yn ymddiddori mewn achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, ac yn dymuno gweld gwelliant yn hynny o beth, oherwydd mai dyna'r bobl sydd angen gwasanaethau gofal ond sydd yn y rhan anghywir o'n system i gael y gofal priodol iddyn nhw. Felly, mae'n bwynt buddsoddi parhaus, pwynt o bwysau parhaus yn ein system, ond rwy'n cydnabod y pwynt buddsoddi y mae angen i'r Llywodraeth hon barhau i'w wneud ar draws meysydd iechyd a gofal cymdeithasol.

Ac yn olaf, cwestiwn 8—Lynne Neagle.

Finally, question 8—Lynne Neagle.

Canolfan Gymorth ACE
ACE Support Hub

8. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am waith Canolfan Gymorth ACE yng Nghymru? OAQ54703

8. Will the First Minister provide an update on the work of the ACE Support Hub in Wales? OAQ54703

Yes. The adverse childhood experiences support hub continues to provide expert advice and support to public services such as education, health and housing, to help them to operate in a trauma-informed way.

Gwnaf. Mae'r ganolfan cymorth profiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn parhau i roi cyngor a chymorth arbenigol i wasanaethau cyhoeddus fel addysg, iechyd a thai, i'w helpu i weithredu mewn ffordd a hysbysir gan drawma.

14:20

Thank you, Minister. I was very pleased to visit the ACE support hub last week and to meet with the small team there who are doing such important and transformative work in ensuring that there is that good awareness of trauma-informed working in Wales. However, I'm very conscious that the funding for the hub is coming to an end in the near future. So, what assurances can you give that not only will that important work be able to continue, but that the Welsh Government will look at ensuring that that work is fully embedded across Welsh Government? Most importantly of all, what can we do to ensure that we actually reduce the numbers of adverse childhood experiences in Wales in the first place so that that work is less necessary?

Diolch yn fawr, Gweinidog. Roeddwn i'n falch iawn o gael ymweld â'r ganolfan cymorth ACE sef Profiadau Niweidiol mewn Plentyndod yr wythnos diwethaf a chyfarfod â'r tîm bychan yn y fan honno sy'n gwneud gwaith mor bwysig a thrawsnewidiol i sicrhau bod ymwybyddiaeth dda o ymarfer sy'n rhoi ystyriaeth i drawma yng Nghymru. Serch hynny, rwy'n ymwybodol iawn bod y cyllid ar gyfer y ganolfan yn dod i ben yn y dyfodol agos. Felly, pa sicrwydd a wnewch chi ei roi nid yn unig y bydd y gwaith pwysig hwn yn gallu parhau, ond y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi ystyriaeth i sicrhau bod y gwaith hwnnw'n cael ei ymwreiddio'n llwyr ar draws holl Lywodraeth Cymru? Yn bwysicaf oll, beth allwn ni ei wneud i sicrhau ein bod ni yn lleihau mewn gwirionedd nifer y profiadau niweidiol yn ystod plentyndod yng Nghymru fel nad oes cymaint o angen am y gwaith hwnnw?

That, indeed, is part of the point and purpose of setting up the hub in the first place—to try to make sure that we do embed that learning to help in trying to ensure that we have fewer ACEs taking place, but we're actually intervening at an earlier point to help support children and their families.

I can say, in terms of the budget, it is an active consideration for Ministers and as soon as we're in a position to have our budget published, I expect we'll have some positive news for the ACE hub and its continued work right across public services.

Mae hynny, mewn gwirionedd, yn rhan o bwynt a diben sefydlu'r ganolfan yn y lle cyntaf—i geisio sicrhau ein bod ni'n ymwreiddio'r hyn a ddysgwyd ar gyfer helpu i geisio sicrhau bod llai o Brofiadau Niweidiol mewn Plentyndod yn digwydd, ond rydym ni'n ymyrryd yn gynharach na hynny mewn gwirionedd i helpu i gefnogi'r plant a'u teuluoedd.

Fe allaf i ddweud, o ran y gyllideb, ei bod hi'n ystyriaeth wirioneddol gan Weinidogion ar hyn o bryd a chyn gynted ag y byddwn ni mewn sefyllfa i gyhoeddi ein cyllideb, rwy'n disgwyl y bydd gennym ni newyddion cadarnhaol i'r ganolfan ACE a'i gwaith parhaus ar draws y gwasanaethau cyhoeddus.

2. Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit (mewn perthynas â'i gyfrifoldebau fel 'swyddog cyfreithiol')
2. Questions to the Counsel General and Brexit Minister (in respect of his 'law officer' responsibilities)

Yr eitem nesaf, felly, yw'r cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Janet Finch-Saunders.

The next item is questions to the Counsel General, and the first question is from Janet Finch-Saunders.

Cyngor Cyfreithiol
Legal Advice

1. Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i ddarparu mewn perthynas â chytundebau y mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo iddynt? OAQ54692

1. What legal advice has the Counsel General provided in relation to agreements entered into by the Welsh Government? OAQ54692

The Welsh Government enters into a wide range of agreements with public and private entities. The Welsh Ministers have a range of statutory and common-law powers to enter into such agreements.

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i ystod eang o gytundebau gydag endidau cyhoeddus a phreifat. Mae gan Weinidogion Cymru amrywiaeth o bwerau statudol ac yn ôl cyfraith gyffredin i ymrwymo i gytundebau o'r fath.

Thank you. The reason for this particular question is in relation to the Valuation Office Agency. Now, I know what you're going to say: 'Ah, but the valuation office technically comes under UK Government.' Well, the Welsh Government directly funds the VOA to provide council tax and non-domestic rating valuation services for Wales. I know that Welsh Government have entered into a service level agreement, which I've studied very carefully, and that is to remain in force until 31 March 2020, and it costs £9 million a year for your Welsh Government to do this.

Now, having studied this agreement, I am aware that there is an expectation for the valuation office to clear 3,000 outstanding appeals. Now, when I say 'appeals', we're talking about business rate appeals where businesses dispute or, in fact, cannot afford the amount of business rates that the valuation office are saying that they're responsible for. So, they put this appeal in and I've got businesses in Aberconwy that have been waiting over two years. So, on your books, there are 3,000 appeals. If the First Minister was here, he would agree that I've worked considerably, at length, with him on this, and I just find it preposterous that if you have got a service level agreement with anyone—. If I'm procuring a service for me personally, I have a say in the quality of that service that is delivered to me.

Now, recently, the Trefnydd came to one of our cross-party groups on small shops, and it was a huge issue. We had Edward Hiller here from Mostyn Estates, and they were really concerned about these outstanding appeals. Businesses can't afford to wait two years, Minister. So, will you commit to working with the First Minister, and, indeed, as regards my own constituency, with me directly, on looking at the existing service level agreement and looking at preparing for the 2021 agreement and actually scrutinise them a little bit more thoroughly than what you're doing? It's taxpayers' money that's paying this £9 million.

Diolch. Mae'r rheswm am y cwestiwn penodol hwn yn ymwneud ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio. Nawr, rwy'n gwybod beth y byddwch chi'n ei ddweud: 'Wel, mae'r Swyddfa Brisio yn dechnegol yn dod o dan Lywodraeth y DU.' Wel, mae Llywodraeth Cymru yn ariannu asiantaeth y Swyddfa Brisio yn uniongyrchol i ddarparu gwasanaethau prisio'r dreth gyngor ac ardrethi annomestig i Gymru. Fe wn i fod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gytundeb ar lefel gwasanaeth, yr wyf i wedi ei astudio yn ofalus iawn, ac fe fydd hwnnw'n parhau mewn grym tan y 31 o fis Mawrth 2020, ac mae'n costio £9 miliwn yn flynyddol i'ch Llywodraeth Cymru chi i wneud hyn.

Nawr, wedi astudio'r cytundeb hwn, rwy'n ymwybodol bod disgwyl i'r Swyddfa Brisio glirio 3,000 o apeliadau sydd heb eu penderfynu. Nawr, pan wyf i'n dweud 'apeliadau', rydym ni'n sôn am apeliadau ardrethi busnes lle mae busnesau'n anghytuno neu, mewn gwirionedd, yn methu â fforddio'r swm o ardrethi busnes y mae'r Swyddfa Brisio yn dweud eu bod nhw'n gyfrifol am eu talu. Felly, maen nhw'n cyflwyno'r apêl hon ac mae gennyf i fusnesau yn Aberconwy sydd wedi bod yn aros am dros ddwy flynedd. Felly, ar eich llyfrau chi, fe geir 3,000 o apeliadau. Pe byddai'r Prif Weinidog yma, fe fyddai ef yn cytuno fy mod i wedi gweithio'n helaeth ac yn faith gydag ef ynglŷn â hyn, ac rwy'n ei gweld hi'n afresymol, os oes gennych chi gytundeb ar lefel gwasanaeth gydag unrhyw un—. Os wyf i'n caffael gwasanaeth i mi fy hunan, mae gennyf i lais o ran ansawdd y gwasanaeth sy'n cael ei roi i mi.

Nawr, yn ddiweddar, fe ddaeth y Trefnydd i un o'n grwpiau trawsbleidiol ni ar siopau bychain, ac roedd hwn yn fater enfawr. Fe ddaeth Edward Hiller yma o Ystadau Mostyn, ac roedden nhw'n pryderu'n fawr am yr apeliadau hyn sydd heb eu penderfynu. Ni all busnesau fforddio i aros am ddwy flynedd, Gweinidog. Felly, a wnewch chi ymrwymo i weithio gyda'r Prif Weinidog, ac, yn wir, o ran fy etholaeth i fy hunan, gyda mi yn uniongyrchol, i ystyried y cytundeb lefel gwasanaeth presennol ac ystyried paratoi ar gyfer cytundeb 2021 ac mewn gwirionedd craffu ychydig bach yn fwy manwl arnyn nhw nag yr ydych chi yn ei wneud? Arian trethdalwyr sy'n talu'r £9 miliwn hwn.

Sorry, I mean, it's such a strong feeling—

Mae'n ddrwg gennyf i, wyddoch chi, mae'n ymdeimlad mor gryf—

No, no, I think you've made your point.

Na, na, rwy'n credu eich bod chi wedi gwneud eich pwynt.

I thank the Member for that question. I hope she will understand that, due to the very open nature of the original question, I'm not in a position to respond in detail to the point that she has just made on a particular contract, which I'm sure she'll understand why that will be. But I'm happy, in relation to the service level agreement that she refers to, to look into the matter and make sure that I follow up with the Member with whatever information I'm able to provide.

Rwy'n diolch i'r Aelod am y cwestiwn yna. Rwy'n gobeithio y bydd hi'n deall, oherwydd natur agored iawn y cwestiwn gwreiddiol, nad wyf i mewn sefyllfa i ymateb yn fanwl i'r pwynt y mae hi newydd ei wneud ar gontract penodol, ac rwy'n siŵr y bydd hi'n deall pam mae hynny. Ond rwyf i'n hapus, o ran y cytundeb lefel gwasanaeth y mae hi'n cyfeirio ato, i edrych i mewn i'r mater a gwneud yn siŵr fy mod i'n rhoi gwybod i'r aelod pan fyddaf i wedi cael unrhyw wybodaeth y gallaf i ei roi iddi hi.

Plant Mewn Gofal
Children in Care
14:25

2. Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda chydaelodau'r Cabinet ynghylch datblygu cynigion deddfwriaethol er mwyn helpu i leihau nifer y plant sy'n cael eu rhoi mewn gofal yng Nghymru? OAQ54691

2. What discussions has the Counsel General had with Cabinet colleagues about developing legislative proposals to help reduce the number of children being taken into care in Wales? OAQ54691

Safely reducing the number of children taken into care is a priority for this Government. No discussions have been held about developing legislation to do so. The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 already provides a comprehensive legislative framework for local authorities so they can provide appropriate support to families experiencing difficulties, thereby helping children and families stay together.

Mae lleihau'n ddiogel nifer y plant sy'n cael eu derbyn i ofal yn flaenoriaeth i'r Llywodraeth hon. Ni chynhaliwyd unrhyw drafodaethau ynghylch datblygu deddfwriaeth i wneud hynny. Mae'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 eisoes yn darparu fframwaith deddfwriaethol cynhwysfawr ar gyfer awdurdodau lleol fel y gallan nhw ddarparu cymorth addas i deuluoedd sy'n wynebu anawsterau, a thrwy hynny helpu plant a theuluoedd i aros gyda'i gilydd.

Thank you, Minister. With the number of looked-after children in having reached the highest number since records began in 2003, I am not surprised that the commission on justice has raised alarm. I appreciate that there are plans to see an average reduction of 4 per cent in each of the next three years, but there is a need to consider an additional approach. Now, for example, in England, family drug and alcohol courts help to solve problems in families at risk of losing children to care. More so, the evidence from the London FDAC evaluation is that, over five years, for each £1 spent, £2.30 is saved. Bearing in mind the positive impact that FDACs can have on families and the public purse, will you advise how the Welsh Government is going to act on the recommendation that FDACs should be established here?

Diolch i chi, Gweinidog. Gyda niferoedd y plant sy'n derbyn gofal wedi cyrraedd y nifer uchaf ers dechrau cadw'r cofnodion yn 2003, nid wyf i'n synnu bod y Comisiwn ar Gyfiawnder wedi rhoi rhybudd. Rwy'n sylweddoli bod yna gynlluniau i weld gostyngiad o 4 y cant ar gyfartaledd ym mhob un o'r tair blynedd nesaf, ond mae angen ystyried dull ychwanegol. Nawr, er enghraifft, yn Lloegr, mae llysoedd teulu cyffuriau ac alcohol (FDAC) yn helpu i ddatrys problemau i deuluoedd sydd mewn perygl o golli plant i ofal. Yn fwy felly, y dystiolaeth, yn sgil gwerthusiad FDAC Llundain, yw bod arbediad o £2.30, dros bum mlynedd, am bob £1 sy'n cael ei gwario. O gofio'r effaith gadarnhaol y gall FDAC ei chael ar deuluoedd ac ar bwrs y wlad, a wnewch chi roi gwybod inni sut y bydd Llywodraeth Cymru yn gweithredu ar yr argymhelliad y dylid sefydlu llysoedd teulu cyffuriau ac alcohol FDAC yma?

I thank the Member for that further question. As I indicated in my original answer, it is a priority to safely reduce the number of children taken into care, and she will be aware of the investment that the Government has made from the integrated care fund in order to seek to improve the position overall. She refers specifically in relation to the work of the commission for justice, and I, as she has, have read the recommendations that the commission has made. There have been ongoing discussions with the family liaison judge for Wales, with the Children and Family Court Advisory and Support Service Cymru, and through the family justice network and local family justice boards, there will be further work undertaken to strengthen the relationship with the judiciary in this area.

But the broader point that she makes in relation to the recommendations of the commission—she will have heard the First Minister's statement in the Chamber on the recommendations overall recently, and there will be a debate and other steps taken in the new year that will give an opportunity for those recommendations to be considered further on the floor of this Assembly. But the recommendations made are a very considered, very compellingly argued set of recommendations for giving people in Wales the justice system that they deserve, and, in particular, tackling this very important issue of the role and presence of looked-after children in the criminal justice system.

Rwy'n diolch i'r Aelod am y cwestiwn ychwanegol. Fel y dywedais yn fy ateb gwreiddiol, mae lleihau'n ddiogel niferoedd y plant sy'n cael eu derbyn i ofal yn flaenoriaeth, ac fe fydd hi'n ymwybodol o'r buddsoddiad a wnaeth y Llywodraeth o'r gronfa gofal integredig i geisio gwella'r sefyllfa'n gyffredinol. Mae hi'n cyfeirio'n benodol at waith y comisiwn cyfiawnder, ac rwyf innau, fel hithau, wedi darllen yr argymhellion a wnaeth y comisiwn. Mae trafodaethau yn parhau gyda'r barnwr cyswllt teulu dros Gymru, gyda'r Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd Cymru, a thrwy'r rhwydwaith cyfiawnder teuluol a byrddau cyfiawnder teuluol lleol. Bydd gwaith pellach yn cael ei wneud i gryfhau'r berthynas â'r farnwriaeth yn y maes hwn.

Ond y pwynt ehangach y mae hi'n ei wneud o ran argymhellion y Comisiwn—fe fydd hi wedi clywed datganiad y Prif Weinidog yn y Siambr ar yr argymhellion yn gyffredinol yn ddiweddar, ac fe fydd yna ddadl a chamau eraill yn cael eu cymryd yn y flwyddyn newydd a fydd yn rhoi cyfle i'r argymhellion hynny gael eu hystyried ymhellach ar lawr y Cynulliad hwn. Ond mae'r argymhellion a wneir yn gyfres o argymhellion ystyrlon a phendant iawn ar gyfer cael y system gyfiawnder y mae pobl Cymru'n ei haeddu, ac, yn benodol, i fynd i'r afael â'r mater pwysig iawn hwn o swyddogaeth a phresenoldeb plant sy'n derbyn gofal yn y system cyfiawnder troseddol.

I'm grateful to the Counsel General for his response to Janet Finch-Saunders's question. I wonder if he agrees with me that, while the overall reduction target of 4 per cent is to be welcomed and that none of us wish to see children unnecessarily taken into care, no such overall targets should influence decisions regarding individual children. It has been put to me by some front-line social workers that they may be put under pressure not to take care proceedings in some circumstances where, perhaps, they should do so. So, will he agree with me that those overall targets should not deter local authorities from taking the appropriate legal proceedings to protect an individual child, even if that does affect their ability to deliver on what, in my opinion, is a slightly artificial target that the Government has set?

Rwy'n ddiolchgar i'r Cwnsler Cyffredinol am ei ymateb i gwestiwn Janet Finch-Saunders. Tybed a yw ef yn cytuno â mi, er bod y targed o 4 y cant ar gyfer lleihad cyffredinol i'w groesawu ac nad oes unrhyw un ohonom yn dymuno gweld plant yn cael eu derbyn i ofal yn ddianghenraid, ni ddylai nodau cyffredinol fel hyn ddylanwadu ar benderfyniadau sy'n ymwneud â phlant unigol. Mae rhai gweithwyr cymdeithasol rheng flaen wedi dweud wrthyf y gallen nhw fod dan bwysau i beidio â dwyn achosion gofal gerbron mewn rhai amgylchiadau pan ddylen nhw, efallai, fod yn gwneud hynny. Felly, a wnaiff ef gytuno â mi na ddylai'r nodau cyffredinol hynny rwystro awdurdodau lleol rhag cymryd y camau cyfreithiol priodol i amddiffyn plentyn unigol, hyd yn oed os yw hynny'n effeithio ar eu gallu nhw i gyrraedd y targed a osodwyd gan y Llywodraeth, sydd braidd yn artiffisial yn fy marn i?

Well, I don't wish to stray into the policy responsibilities of the Deputy Minister in relation to this, but she will note, I think, that the work under way is work that works collaboratively with local authorities in relation to this area. We've been absolutely clear as a Government that we take a safety first approach in relation to these judgments, consistent with that overall ambition, and that nothing, of course, overrides the need to protect children from abuse or neglect. I'm pleased to say that the Children's Commissioner for Wales has recognised that safety first approach to this work, and I believe is supportive of the manner in which we are trying to achieve that ambition.

Wel, nid wyf yn awyddus i grwydro i gyfrifoldebau'r Dirprwy Weinidog o ran polisi yn hyn o beth, ond fe fydd hi'n nodi, rwy'n credu, bod y gwaith sydd ar y gweill yn waith sy'n gweithio ar y cyd gydag awdurdodau lleol yn y maes hwn. Rydym wedi bod yn gwbl glir fel Llywodraeth ein bod ni'n gweithredu'r dull o roi diogelwch yn gyntaf mewn cysylltiad â'r penderfyniadau hyn, yn gyson â'r uchelgais cyffredinol hwn, ac nid oes dim yn bwysicach, wrth gwrs, na'r angen i amddiffyn plant rhag cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso. Rwy'n falch o ddweud bod Comisiynydd Plant Cymru wedi cydnabod y dull hwnnw o roi diogelwch yn gyntaf yn ystod y gwaith hwn, a chredaf ei bod hi'n cefnogi'r modd yr ydym yn ceisio cyflawni'r uchelgais hwnnw.

Of course, we all agree that we want to see a safe reduction in the numbers of children entering the care system, but there are significant differences in approach as to how we deal with that, and I'm sure you're aware that the Children, Young People and Education Committee has expressed significant concerns about the presence of a numerical target. And, actually, the children's commissioner told our committee two weeks ago that she did not support a numerical target, although she did support efforts to safely reduce the numbers of children in care. You will be aware that, as well as the qualified support that the commission gave to steps to reduce the numbers of children in care, it also said specifically there should be vigorous support for a programme of research to underpin reform of Welsh family justice and associated preventative services. The overarching aim should be the reduction in the numbers of children taken into care and the provision of far better evidence of the impact of intervention on family life. A carefully thought through, long-term policy for reducing the numbers of children taken into care should be developed after the conclusions of the research are undertaken, and then implemented. What assurances can you give that the Government will be taking that very considered approach to what could be a very sensitive and high-risk policy?

Wrth gwrs, rydym i gyd yn cytuno ein bod yn awyddus i weld gostyngiad diogel yn niferoedd y plant sy'n cael eu derbyn i'r system ofal. Ond mae gwahaniaethau sylweddol yn y ffordd yr ydym ni'n ymdrin â hynny, ac rwy'n siŵr eich bod chi'n ymwybodol bod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi mynegi pryderon sylweddol ynghylch presenoldeb targed o ran niferoedd. Ac, mewn gwirionedd, dywedodd y Comisiynydd Plant wrth ein pwyllgor ni bythefnos yn ôl nad oedd hi'n cefnogi targed o ran niferoedd, er ei bod hi'n cefnogi'r ymdrechion i leihau'n ddiogel niferoedd y plant mewn gofal. Fe fyddwch chi'n ymwybodol, yn ogystal â'r gefnogaeth amodol a roddodd y comisiwn i'r camau i leihau nifer y plant mewn gofal, ei fod wedi dweud yn benodol hefyd y dylid cael cefnogaeth gref i raglen ymchwil a fyddai'n sail i ddiwygio cyfiawnder teuluol a gwasanaethau ataliol cysylltiedig. Dylai fod yn nod cyffredinol i leihau nifer y plant sy'n cael eu derbyn i ofal a darparu tystiolaeth lawer gwell o effaith yr ymyrraeth ar fywyd teuluol. Fe ddylid datblygu polisi hirdymor sy'n rhoi ystyriaeth ofalus i leihau nifer y plant sy'n cael eu cymryd i ofal, a hynny'n dilyn casgliadau'r ymchwil, a'u rhoi nhw ar waith wedyn. Pa sicrwydd a roddwch chi y bydd y Llywodraeth yn cymryd yr agwedd ystyriol honno tuag at bolisi a allai fod yn sensitif ac yn uchel iawn o ran risg?

14:30

I'm anxious not to trespass into the policy responsibilities of my colleague in Government, but I know that the Children, Young People and Education Committee has obviously looked very carefully at the issues, which the Member, as Chair of the committee, is setting out in the Chamber today. And I'll make sure that my Government colleague, the Deputy Minister, has heard the points that the Member has made today in the discussion.

Rwy'n awyddus i beidio â thresmasu ar faes cyfrifoldebau polisi fy nghydweithiwr yn y Llywodraeth, ond fe wn i fod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi edrych yn ofalus iawn, mae'n amlwg, ar y materion y mae'r Aelod, fel Cadeirydd y Pwyllgor, yn eu nodi yn y Siambr heddiw. Ac fe fyddaf i'n sicrhau bod fy nghydweithiwr yn y Llywodraeth, y Dirprwy Weinidog, wedi clywed y pwyntiau a wnaeth yr Aelod yn y drafodaeth heddiw.

Mynediad at Gyfiawnder
Access to Justice

3. Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cynnal ynglŷn â mynediad at gyfiawnder yng Nghymru? OAQ54698

3. What discussions has the Counsel General held regarding access to justice in Wales? OAQ54698

We take every opportunity to raise concerns about access to justice in Wales with UK Government departments. The Commission on Justice in Wales similarly identified the extent to which people, for example, in rural areas, especially those whose first language is Welsh, for example, cannot access justice.

Rydym ni'n manteisio ar bob cyfle i godi pryderon am fynediad at gyfiawnder yng Nghymru gydag adrannau yn Llywodraeth y DU. Yn yr un modd, nododd y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru y graddau y mae pobl, er enghraifft, mewn ardaloedd gwledig, yn enwedig y rhai y mae'r Gymraeg yn iaith gyntaf iddyn nhw, er enghraifft, yn methu â chael mynediad at gyfiawnder.

I'm grateful to the Counsel General for his response. May I ask him this afternoon, in further discussions that he may have, to prioritise access to justice for women and children in the family court system? I have had a number of constituency cases brought to me where people are very gravely concerned that children's voices, particularly the voices of children who have been in homes where domestic abuse has occurred, are not effectively heard in that system. And the current requirements around the thresholds of abuse to which a woman has to prove she's suffered—or, indeed, a man—before they can get access to legal aid is a real matter of concern in terms of ensuring that all parties are adequately heard. So, may I ask him, in further discussions that he has, to ensure that those issues about access to justice for women in family courts, and particularly access to justice for children, are kept very high on the agenda?

Rwy'n ddiolchgar i'r Cwnsler Cyffredinol am ei ymateb ef. A gaf i ofyn iddo y prynhawn yma, mewn trafodaethau pellach a all fod ganddo, i roi blaenoriaeth i fynediad at gyfiawnder ar gyfer menywod a phlant yn y system llysoedd teulu? Mae nifer o achosion a gyflwynwyd i mi yn fy etholaeth lle mae pobl yn pryderu'n fawr iawn nad yw lleisiau plant, yn enwedig lleisiau plant sydd wedi byw mewn cartref lle mae cam-drin wedi digwydd, yn cael gwrandawiad effeithiol yn y system honno. Ac mae'r gofynion presennol sy'n ymwneud â'r trothwyon o ran camdriniaeth y mae menyw yn gorfod profi ei bod wedi ei dioddef—neu ddyn, yn wir—cyn y gall gael mynediad at gymorth cyfreithiol yn destun pryder gwirioneddol o ran sicrhau bod pob parti yn yr achos yn cael gwrandawiad digonol. Felly, a gaf i ofyn iddo, mewn trafodaethau pellach a all fod ganddo, i sicrhau bod y materion hynny ynglŷn â mynediad at gyfiawnder ar gyfer menywod mewn llysoedd teulu, ac yn enwedig mynediad at gyfiawnder ar gyfer plant, yn cael eu cadw'n uchel iawn ar yr agenda?

I'll certainly give the Member that assurance. Access to the justice system, and the family courts in particular, has been an issue that we have raised consistently with UK Government Ministers. And the point that she makes about the challenges that face anybody seeking legal aid in that part of the courts system in particular is, if I may say, well made. Part of the analysis that we've been undertaking in relation to the impact of the Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012, in particular, has encompassed the sorts of issues that she is raising today, and we will continue to make those representations on behalf of users of the courts system here in Wales.

Yn sicr, fe roddaf i'r sicrwydd hwnnw i'r Aelod. Bu mynediad at y system gyfiawnder, a'r llysoedd teulu yn benodol, yn fater y gwnaethom ni ei godi'n gyson gyda Gweinidogion yn Llywodraeth y DU. Ac mae'r pwynt y mae hi'n ei wneud am yr heriau sy'n wynebu unrhyw un sy'n ceisio cymorth cyfreithiol yn y rhan honno o system y llysoedd yn benodol, os caf i ddweud, yn un grymus. Mae rhan o'r dadansoddiad yr ydym wedi ymgymryd ag ef o ran effaith Deddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012, yn benodol, wedi cwmpasu'r materion hynny y mae hi'n eu codi heddiw, ac fe fyddwn ni'n parhau i wneud y sylwadau hynny ar ran defnyddwyr y system llysoedd yma yng Nghymru.

Oedran Pensiwn y Wladwriaeth
The State Pension Age

4. Pa drafodaethau diweddar y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda swyddogion y gyfraith ynghylch canlyniad yr adolygiad barnwrol am y camdrafod honedig o ran codi oedran pensiwn y wladwriaeth i fenywod a anwyd yn y 1950au? OAQ54700

4. What recent discussions has the Counsel General had with law officers regarding the outcome of the judicial review about the alleged mishandling of raising the state pension age for women born in the 1950s? OAQ54700

The Welsh Government have expressed concerns to the UK Government on a number of occasions about women who have had their state pension age raised without effective or sufficient notification. As the Member will know, the High Court recently dismissed a judicial review of a case brought by two women. I am aware of that judgment and await any appeal.

Mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi pryderon i Lywodraeth y DU sawl tro am fenywod sydd wedi gweld eu hoedran ar gyfer derbyn pensiwn gwladol yn cael ei godi heb hysbysiad effeithiol na digonol. Fel y gŵyr yr Aelod, yn ddiweddar gwrthododd yr Uchel Lys adolygiad barnwrol o achos a gafodd ei ddwyn gan ddwy fenyw. Rwy'n ymwybodol o'r dyfarniad hwnnw ac yn aros am unrhyw apêl a allai ddod.

I'm grateful to the Counsel General for his reply. I'm afraid he might be getting rather fed up with me this afternoon. I would like to take this opportunity, Llywydd, just to remind the Chamber of the scale of this problem. We have an estimated 195,000 women across Wales affected by that—over 41,000 in the region that I represent. I'd like to ask the Counsel General this afternoon—he mentioned in his response the ongoing appeal—to look and see whether there is any way that he and the Welsh Government, given the impact of that loss of income to Wales from those women who are not receiving those pensions, could look again to see if there's any way that he can provide any support to the appeal, or perhaps produce some evidence—and that would be another part of the Welsh Government rather than him himself—to support that appeal. And can I also ask him to have discussions, particularly depending on the outcome of the general election, of course, with his colleagues in the Labour Party at UK level? Now, they have already pledged to extend pension credit to the women affected, but that's a means-tested benefit and it is not fair to ask those women who have lost a benefit to which they're entitled to ask for means-tested benefits in order to get redress. So, can I ask the Counsel General if he or the appropriate person in the Welsh Government will make representations on behalf of these women should his party find itself in Government? Nobody underestimates the scale of the problem, but I'm sure that he would agree with me that it's also difficult to underestimate the scale of the injustice.  

Rwy'n ddiolchgar i'r Cwnsler Cyffredinol am ei ateb. Rwy'n ofni y bydd wedi cael llond bol arnaf i'r prynhawn yma. Fe hoffwn i achub ar y cyfle hwn, Llywydd, i atgoffa'r Siambr o raddfa'r broblem hon. Amcangyfrifir bod hyn yn effeithio ar 195,000 o fenywod ledled Cymru—dros 41,000 yn y rhanbarth yr wyf i'n ei gynrychioli. Fe hoffwn i ofyn i'r Cwnsler Cyffredinol y prynhawn yma—fe soniodd ef yn ei ymateb am yr apêl sy'n mynd rhagddi—i edrych ac ystyried unwaith eto a oes unrhyw  ffordd y gall Llywodraeth Cymru ac yntau, o gofio effaith colli'r incwm hwnnw i Gymru o ran y menywod hynny nad ydynt yn cael y pensiynau hyn, ac a oes yna unrhyw ffordd y gallai ef roi cymorth i'r apêl, neu gyflwyno rhywfaint o dystiolaeth efallai—a rhan arall o Lywodraeth Cymru yn hytrach nag ef ei hunan fyddai'n gwneud hynny—i gefnogi'r apêl honno. Ac a gaf i ofyn iddo gynnal trafodaethau hefyd, yn enwedig yn dibynnu ar ganlyniad yr etholiad cyffredinol, wrth gwrs, gyda'i gyd-aelodau ef yn y Blaid Lafur ar lefel y DU? Nawr, maen nhw eisoes wedi addo ymestyn credyd pensiwn i'r menywod y mae hyn yn effeithio arnynt, ond budd-dal prawf modd yw hwnnw ac nid yw'n deg gofyn i'r menywod hynny sydd wedi colli budd-dal y mae ganddyn nhw'r hawl iddo ofyn am fudd-daliadau prawf modd er mwyn cael cyfiawnder. Felly, a gaf i ofyn i'r Cwnsler Cyffredinol a fydd ef neu'r unigolyn priodol yn Llywodraeth Cymru yn cyflwyno sylwadau ar ran y menywod hyn pe byddai ei blaid ef mewn grym? Mae pawb yn gwerthfawrogi maint y broblem hon, ond rwy'n siŵr y byddai ef yn cytuno â mi ei bod hefyd yn anodd peidio â sylweddoli graddfa'r anghyfiawnder.

14:35

Well, I will associate myself with the opening and closing remarks, if I may say, in relation to the scale of this issue, and I absolutely don't tire of hearing in relation to this matter from the Member. She and other Members in this Chamber have consistently raised this matter, and I think it's a matter of the gravest injustice that women who have, in many other ways in their lives, faced discrimination because of their gender throughout their adult working lives should face this further injustice at a point when they may be least able to make other choices to address that. I think it imposes a particularly grave responsibility on the UK Government and Parliament to address this question in a way that restores justice to those women. 

On the question of the legal proceedings and the role of the Welsh Government in that, she will know from previous exchanges we've had in this Chamber that I have reviewed and kept under review powers that I may have to intervene in legal proceedings to deal with the sorts of issues that she has raised in her question, and, unfortunately, I've not been able to persuade myself that those powers of intervention exist. But we have, as a Government, made reasoned representations on a number of occasions to the UK Government with very, very disappointing responses on each, I think, occasion that we have done so. I share with her the hope that the general election will lead to the election of a Government that restores the justice that this cohort of women so richly deserve. 

Wel, rwy'n ategu'r sylwadau cyntaf a'r rhai olaf, os caf i ddweud, ynglŷn â graddfa'r mater hwn, ac nid wyf i'n blino o gwbl ar glywed sylwadau gan yr Aelod am y mater hwn. Mae hi ac aelodau eraill yn y Siambr hon wedi codi'r mater hwn yn gyson, ac rwyf i o'r farn mai mater o'r anghyfiawnder mwyaf yw bod menywod sydd, mewn llawer ffordd arall yn eu bywydau nhw, wedi wynebu camwahaniaethu ar sail eu rhyw drwy gydol eu hoes waith fel oedolion yn wynebu'r anghyfiawnder pellach hwn ar adeg pan efallai y byddan nhw'n lleiaf abl i wneud dewisiadau eraill i ymdrin â hynny. Rwyf i o'r farn fod hyn yn rhoi cyfrifoldeb difrifol iawn ar Lywodraeth a Senedd y DU i fynd i'r afael â'r cwestiwn hwn mewn ffordd sy'n adfer cyfiawnder i'r menywod hynny.

O ran yr achos cyfreithiol a swyddogaeth Llywodraeth Cymru yn hynny, fe fydd hi'n gwybod o drafodaethau blaenorol a gawsom ni yn y Siambr hon fy mod i wedi adolygu, ac adolygu'n rheolaidd, y pwerau a allai fod gennyf i ymyrryd mewn achosion cyfreithiol i ymdrin â materion fel y rhai a godwyd ganddi hi yn ei chwestiwn, ac, yn anffodus, nid wyf wedi gallu darbwyllo fy hun fod y pwerau hynny i ymyrryd yn bodoli. Ond rydym ni, fel Llywodraeth, wedi gwneud sylwadau rhesymegol sawl gwaith i Lywodraeth y DU gydag ymatebion siomedig iawn, iawn bob tro, yn fy marn i. Rwy'n gobeithio, fel hithau, y bydd yr etholiad cyffredinol yn arwain at ethol Llywodraeth sy'n adfer y cyfiawnder y mae'r garfan hon o fenywod mor deilwng ohono.

Can I join you in sharing the views that we need a Government that will actually respond to these women, who have actually received an injustice? And I'll declare an interest now, in that my wife is one of those women. I'm sure there are many others, and we all appreciate that. The loss of that income is a huge disadvantage. You quite rightly pointed out that many of those women have suffered during their working careers. They weren't allowed to join company pension schemes. They would often work part time and came in at different times because of family commitments in those lives and those times. Things have changed since then, since they were actually starting out in their careers. But you've said you urged—. Can I urge you to actually continue to pressurise the UK Government and look at all avenues possible? If you haven't, find the gap, if you can get involved in this.

And could I also ask you to look to colleagues in your Government, because it's not just about the unfairness to those women in those cases of losing the money, but they are carers, they take on caring responsibilities? That's going to be a burden to this Welsh Government. They take on other duties, which will become a burden to this Welsh Government. Those are huge issues that we haven't yet anticipated the financial outcome of. Will you look at those figures? Would you ask your ministerial colleagues to address the issues of what is going to happen to those women, because they're either not going to work, and therefore there's going to be a situation as to the loss of income for them, and how do we, as the social services, provide the services to them? If they are carers and if they take on work, they lose their caring facilities. How do we provide the care and facilities for them, and the cost of all that? It's a benefit that we have to identify, to tell the UK Government, 'This is costing you not just the money that these women are losing, but the services they are losing as a consequence of that.' 

A gaf i ymuno i fynegi'r un farn â chi, bod angen Llywodraeth arnom ni a fydd yn ymateb yn wirioneddol i'r menywod hyn, sydd wedi cael eu trin yn wirioneddol anghyfiawn? Ac rwyf i am ddatgan diddordeb nawr, gan fod fy ngwraig i fy hunan yn un o'r menywod hynny. Rwy'n siŵr fod yna lawer o rai eraill, ac rydym ni i gyd yn deall hynny. Mae colli incwm fel hyn yn golled enfawr. Roeddech chi yn llygad eich lle i nodi bod llawer o'r menywod hyn wedi cael eu dal yn ôl yn ystod eu gyrfaoedd. Nid oedden nhw'n cael ymuno â chynlluniau pensiwn y cwmnïoedd. Roedden nhw'n aml yn gweithio'n rhan-amser ac yn dod i mewn ar wahanol adegau oherwydd ymrwymiadau teuluol yn eu bywydau nhw fel yr oedd hi bryd hynny. Yn y cyfamser mae pethau wedi newid ers i'r menywod hynny gychwyn ar eu gyrfaoedd nhw. Ond rydych chi wedi dweud eich bod wedi cymell—. A gaf i eich annog i barhau i bwyso ar Lywodraeth y DU ac edrych ar bob llwybr posib? Os nad ydych wedi gwneud hynny, dewch o hyd i'r bwlch, os gallwch fod â rhan yn hyn.

Ac a gaf i ofyn ichi edrych hefyd i gyfeiriad cydweithwyr yn eich Llywodraeth chi, oherwydd nid yw hyn yn ymwneud yn unig ag annhegwch i'r menywod hyn o ran colled ariannol, ond maen nhw'n ofalwyr, ac yn ymgymryd â chyfrifoldebau i ofalu am eraill. Mae hynny'n mynd i fod yn faich ar Lywodraeth Cymru. Maen nhw'n ymgymryd â dyletswyddau eraill, a ddaw yn faich ar Lywodraeth Cymru. Mae'r rhain yn broblemau enfawr ac nid ydym wedi rhagweld y canlyniad ariannol hyd yn hyn. A wnewch chi edrych ar y ffigurau hynny? A wnewch chi ofyn i'ch cyd-Weinidogion fynd i'r afael â'r hyn sy'n mynd i ddigwydd i'r menywod hynny, oherwydd mae'n bosib nad ydyn nhw'n mynd i weithio, ac felly fe fyddan nhw mewn sefyllfa o golli incwm, a sut yr ydym ni, fel gwasanaethau cymdeithasol, yn mynd i ddarparu'r gwasanaethau iddyn nhw? Os ydyn nhw'n ofalwyr, ac yn ymgymryd â gwaith, ni fyddant yn gallu rhoi gofal. Sut ydym ni'n mynd i ddarparu'r gofal a'r cyfleusterau, a beth fydd cost hynny i gyd? Mae hwn yn fudd y mae'n rhaid i ni ei gydnabod, er mwyn dweud wrth Lywodraeth y DU, 'Mae hyn yn gost i chi, nid yn unig o ran yr arian y mae'r menywod hyn yn ei golli, ond y gwasanaethau y maen nhw'n eu colli o ganlyniad i hynny.'  

Well, I thank the Member for highlighting and underlining the importance of the impact of these changes principally on the women involved, but also more broadly on public services and the economy and communities here in Wales. He talked in particular about the role of many of the women affected in their caring responsibilities, and I want to reassure him that the impact of these changes is something that the Welsh Government is considering. The work that the Deputy Minister, for example, has led on in relation to the Welsh Government's gender review has considered some of these impacts that he is describing in his question. I think he outlines very eloquently, if I may say, the extent and the depth of the injustice that many of these women face. 

Wel, rwy'n diolch i'r Aelod am dynnu sylw at bwysigrwydd effaith y newidiadau hyn yn bennaf ar y menywod dan sylw, ond hefyd yn ehangach ar wasanaethau cyhoeddus a'r economi a chymunedau yma yng Nghymru. Fe soniodd yn benodol am waith llawer o'r menywod yr effeithiwyd arnynt yn eu cyfrifoldebau gofalu am eraill, ac fe hoffwn i roi sicrwydd iddo fod effaith y newidiadau hyn yn rhywbeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei ystyried. Mae'r gwaith y mae'r Dirprwy Weinidog, er enghraifft, wedi ei lywio o ran adolygiad Llywodraeth Cymru o rywedd wedi ystyried rhai o'r effeithiau hyn sy'n cael eu disgrifio yn ei gwestiwn. Rwy'n credu ei fod yn rhoi braslun huawdl iawn, os caf i ddweud hynny, o raddau a dyfnder yr anghyfiawnder y mae llawer o'r menywod hyn yn ei wynebu.

Diolch i'r Cwnsler Cyffredinol.  

Thank you, Counsel General.  

3. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
3. Business Statement and Announcement

Yr eitem nesaf, felly, yw'r datganiad a chyhoeddiad busnes gan y Trefnydd, a dwi'n galw arni i wneud y datganiad—Rebecca Evans. 

The next item is the business statement and announcement, and I call on the Trefnydd to make the statement—Rebecca Evans. 

14:40

Diolch, Llywydd. There are two changes to this week's business. Following yesterday's announcement, the Minister for Economy and Transport will make a statement today on Tata Steel. Additionally, tomorrow's short debate has been postponed to 8 January. Draft business for the next three sitting weeks is set out in the business statement and announcement, which can be found amongst the meeting papers available to Members electronically. 

Diolch, Llywydd. Mae yna ddau newid i fusnes yr wythnos hon. Yn dilyn cyhoeddiad ddoe, bydd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth yn gwneud datganiad heddiw ynglŷn â Tata Steel. Hefyd, gohiriwyd dadl fer yfory tan 8 Ionawr. Mae'r busnes drafft ar gyfer y tair wythnos eistedd nesaf yn y datganiad a chyhoeddiad busnes, sydd i'w weld ymhlith papurau'r cyfarfodydd sydd ar gael i'r Aelodau yn electronig.

Trefnydd, I have two issues that I'd like to bring before you today. I note, from the written statement from Vaughan Gething, the Minister for Health and Social Services, issued today, that he intends to issue a further statement on the governance arrangements in Cwm Taf health board and on the maternity services early next year. I would urge the Government to turn this into a proper debate. We have not had the real opportunity to debate the never-ending saga of the issues that are happening at Cwm Taf. This is like a piece of tumbleweed: as it spins along the plain, it gets bigger and bigger and sucks in more and more, and the Assembly Members here have the right to discuss this and to discuss this in Government time.

And just to put this in context, may I remind you that, in 2018, only last year, we had a consultant midwife on secondment who wrote a report that was ignored. We had a substantial report from the Human Tissue Authority that raised massive concerns over the storage and use of tissue within that health board. The Wales Audit Office last year reported on quality and governance arrangements. This year, we had the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists and the Royal College of Midwives issuing a report. We also have, of course, the report that's come out today and, on top of that, there are five separate reports being assessed and currently analysed ongoing in Cwm Taf, including the independent maternity services oversight panel, one from the delivery unit, one from the Welsh Risk Pool, and there are David Jenkins's views, who's the independent adviser. I would urge the Welsh Government to actually give us the time to discuss this properly, rather than just turning it into a written statement, where we have no ability to forensically look at this and to see what needs to be done and whether or not changes are being truly made in that health board. 

The second issue I'd like to raise with you is that, in January 2018, the parliamentary review on health and social care was issued. Now, as you will recall, this was given the air cover of being a joint parliamentary review, with the Welsh Conservatives joining with Plaid Cymru and I think it was UKIP at the time, and Labour, to produce air cover and a report to talk about where health and social care services should be going on. That's going to be almost two years ago—in January of 2020, it will be two years ago. Despite this joint working that we all undertook in immensely good faith and despite the vision for health that the Government subsequently produced, we have not had any real feedback on how successfully that report is being implemented. We've had very little feedback on whether or not it's achieved some of the goals and the ambitions that we all signed up to. We've had very little feedback on how well it's going down with the public, patients and, of course, the staff. We've had very little feedback on whether the transformation that was promised is really beginning to happen. And I would also ask you, therefore, to give us the courtesy, as we all engaged in this report, to have a Government debate here so that we can actually understand, after two years, where that review has gone, how successful it's been and what else needs to be done, because I fear that it's just on a shelf quietly gathering dust. 

Trefnydd, mae gennyf i ddau fater yr hoffwn eu cyflwyno ichi heddiw. Rwy'n sylwi, o'r datganiad ysgrifenedig gan Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a gyhoeddwyd heddiw, ei fod ef yn bwriadu cyhoeddi datganiad pellach am y trefniadau llywodraethu ym mwrdd iechyd Cwm Taf ac am y gwasanaethau mamolaeth yn gynnar y flwyddyn nesaf. Rwy'n annog y Llywodraeth wneud hon yn ddadl iawn. Nid ydym wedi cael cyfle gwirioneddol i drafod saga ddiddiwedd y materion sy'n digwydd yng Nghwm Taf. Mae hynny fel pelen chwyn : wrth iddi droelli ar hyd y gwastadedd, mae'n tyfu'n fwy ac yn fwy ac yn llyncu mwy a mwy, ac mae gan yr Aelodau Cynulliad yn y fan hon yr hawl i drafod hyn a thrafod hyn yn amser y Llywodraeth.

I roi hyn yn ei gyd-destun, a gaf i eich atgoffa chi, yn 2018, ddim ond y llynedd, ysgrifennodd bydwraig ymgynghorol ar secondiad adroddiad, ac fe anwybyddwyd yr adroddiad hwnnw. Roedd gennym adroddiad swmpus gan yr Awdurdod Meinweoedd Dynol a oedd yn codi pryderon enfawr ynghylch storio a defnyddio meinwe o fewn y bwrdd iechyd hwnnw. Y llynedd, cafwyd adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru am drefniadau ansawdd a llywodraethu. Eleni, cyhoeddodd Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr a Choleg Brenhinol y Bydwragedd eu hadroddiad nhw. Mae gennym hefyd, wrth gwrs, yr adroddiad a gyhoeddwyd heddiw ac, ar ben hynny, mae pum adroddiad unigol yn cael eu hasesu ar hyn o bryd ac yn cael eu dadansoddi yng Nghwm Taf, gan gynnwys un gan y panel goruchwylio gwasanaethau mamolaeth annibynnol, un gan yr uned gyflawni, un gan Gronfa Risg Cymru, a cheir safbwyntiau David Jenkins, y cynghorydd annibynnol. Byddwn i'n annog Llywodraeth Cymru i roi'r amser inni gael trafod hyn yn iawn, yn hytrach na'i droi'n ddatganiad ysgrifenedig yn unig, lle nad oes gennym y gallu i edrych o'r newydd ar hyn a gweld yr hyn sydd angen ei wneud ac a yw newidiadau yn cael eu gwneud mewn gwirionedd yn y bwrdd iechyd hwnnw.

Yr ail fater yr hoffwn ei godi gyda chi yw bod yr adolygiad seneddol ar iechyd a gofal cymdeithasol wedi cael ei gyhoeddi ym mis Ionawr 2018. Nawr, fel y byddwch chi'n cofio, rhoddwyd y sylw i hyn gan ddweud ei fod yn adolygiad seneddol ar y cyd, gyda'r Ceidwadwyr Cymreig yn ymuno â Phlaid Cymru ac UKIP rwy'n credu ar y pryd, a Llafur, i roi sylw i hyn ac y byddai yna adroddiad i sôn am gyflwyniad y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Roedd hynny bron dwy flynedd yn ôl—ym mis Ionawr 2020, ddwy flynedd yn ôl. Er gwaethaf y cydweithio hwn a fu'n ddidwyll gan bawb ac er gwaethaf y weledigaeth ar gyfer iechyd a luniodd y Llywodraeth wedi hynny, nid ydym wedi gweld unrhyw adborth gwirioneddol ynglŷn â pha mor llwyddiannus y mae'r adroddiad hwnnw'n cael ei roi ar waith. Ychydig iawn o adborth a gafwyd ynghylch a yw wedi cyrraedd rhai o'r nodau a'r uchelgeisiau yr oeddem ni i gyd wedi ymrwymo iddynt. Ychydig iawn o adborth a gafwyd o ran pa mor boblogaidd oedd hynny gyda'r cyhoedd, y cleifion a'r staff, wrth gwrs. Ychydig iawn o adborth a gafwyd o ran a yw'r trawsnewidiad a addawyd yn dechrau digwydd mewn gwirionedd. Ac fe fyddwn i'n gofyn ichi hefyd, felly, gan ein bod ni i gyd â rhan yn yr adroddiad hwn, i fod mor gwrtais â rhoi caniatâd inni gael dadl gan y Llywodraeth yn y fan hon fel y gallwn ni ddeall, ar ôl dwy flynedd, beth yw canlyniadau'r adolygiad hwnnw, a pha mor llwyddiannus fu hwnnw a'r hyn y mae angen ei wneud eto, oherwydd mae arnaf i ofn ei fod yn segur ar y silff yn casglu llwch.  

Thank you to Angela Burns for raising both of those issues today. Of course, the health Minister has today issued the written statement on Cwm Taf, and he did have the opportunity to address some questions during First Minister's question time this afternoon. I will make sure that he hears the request for the opportunity to discuss the issues on the floor. I recall there was a statement made on Cwm Taf on the floor of the Assembly in recent months, but I appreciate this is a long-term and ongoing issue and that Members will wish to remain informed and to have the dialogue with the health Minister on this issue. 

And on the second issue, Angela Burns is quite right to say that the parliamentary review work was undertaken in good faith, and it was a genuinely, I think, cross-party piece of work. I understand completely the interest in ensuring that that important and good piece of work is bearing fruit. The health Minister will be making an oral statement to the Assembly on 'A Healthier Wales' insofar as it relates to the impact of the 'Train. Work. Live.' campaign, which was part of that piece of work, on 3 December, and I know that he will consider the request to update on other parts of that important piece of work in due course as well.

Diolch i Angela Burns am godi'r ddau fater hyn heddiw. Wrth gwrs, mae'r Gweinidog Iechyd wedi cyhoeddi datganiad ysgrifenedig heddiw ynglŷn â Chwm Taf, ac fe gafodd gyfle i fynd i'r afael â rhai cwestiynau yn ystod y sesiwn cwestiynau i'r Prif Weinidog y prynhawn yma. Fe fyddaf i'n gwneud yn siŵr ei fod yn cael clywed yr alwad am gyfle i drafod y materion ar y llawr. Gallaf ddwyn i gof bod datganiad wedi bod ynglŷn â Chwm Taf ar lawr y Cynulliad yn ystod y misoedd diwethaf, ond rwy'n sylweddoli mai mater hirdymor a pharhaus yw hwn ac y bydd yr Aelodau yn dymuno parhau i gael yr wybodaeth ddiweddaraf a chael y drafodaeth gyda'r Gweinidog Iechyd am y mater hwn.

Ac ar yr ail fater, mae Angela Burns yn llygad ei lle i ddweud bod gwaith yr adolygiad seneddol wedi cael ei wneud yn ddidwyll, ac roedd yn ddarn o waith trawsbleidiol gwirioneddol, yn fy marn i. Rwy'n deall y diddordeb yn llwyr y diddordeb ynglŷn â sicrhau bod y darn pwysig a da hwn o waith yn dwyn ffrwyth. Bydd y Gweinidog Iechyd yn gwneud datganiad llafar i'r Cynulliad ar 'Gymru Iachach' i'r graddau y mae'n ymwneud ag effaith ymgyrch 'Hyfforddi. Gweithio. Byw.' Roedd hynny'n rhan o'r darn hwnnw o waith, ar 3 Rhagfyr, a gwn y bydd yn ystyried y cais i ddiweddaru rhannau eraill o'r darn pwysig hwnnw o waith maes o law hefyd.

14:45

Today is International Men's Day, and there are a number of events on the Senedd estate today, including the Men's Sheds initiative. These projects are helping people to open up about their own mental health, which reduces stigma, which is vital when we know that suicide rates among men have been described as a national emergency. Suicide has been cited as the biggest killer of men under 45. Almost every community has been affected by the loss of men long before their time to die due to suicide, and I have personal experience of losing someone in this way and I can testify to the devastation that it causes. So, on International Men's Day I want to reinforce the importance of talking. If you can't talk to someone close, are there others, like the Men's Sheds, that you can reach out to? Investment in talking therapies and good mental health support services is essential too, because not everyone has someone close to them that they can open up to. So, can we have a statement from the Minister, or a debate in Government time, outlining what talking therapies are available and what other strategies the Government are deploying to reverse these appalling suicide statistics?

Netball has been a fantastic success story in Wales, and the Rhondda in particular—825 women and girls are regularly playing netball in Rhondda Cynon Taf, and some of the biggest clubs in the country can be found there. This is great news as it not only provides girls and women with access to team sports, but it also forms an important feature in the fight against obesity and improving mental well-being. However, the success story has been achieved against a backdrop of significant barriers. Sports facilities are hard to access—in fact, there are grave gender inequalities when you consider that there are 35 rugby, cricket and football fields in the Rhondda, the vast majority of which are located outside of schools and therefore accessible on weekends, compared to the nine netball courts in the Rhondda, of which six are not available on weekends as they are located in school premises. Now, the Welsh Government has a role to play. While Welsh Netball has nearly 20 per cent more members than Netball Scotland, it receives significantly less funding than its sister organisation. So, I would like to see a Government statement outlining how this Welsh Government intends to address this gender inequality in sport and help meet the incredible demand that there is for netball in the Rhondda and beyond.

Mae'n Ddiwrnod Rhyngwladol y Dynion heddiw, a cheir nifer o ddigwyddiadau ar safle'r Senedd, gan gynnwys un gan fenter Men's Sheds. Mae'r prosiectau hyn yn helpu pobl i fod yn agored am eu hiechyd meddwl, sy'n lleihau'r stigma, ac mae hyn yn hanfodol pan wyddom fod cyfraddau hunanladdiad ymhlith dynion yn cael eu disgrifio'n argyfwng cenedlaethol. Dywedir mai hunanladdiad yw'r lladdwr mwyaf o ddynion dan 45 oed. Effeithiwyd ar bron pob cymuned gan golli dynion ymhell cyn eu hamser oherwydd hunanladdiad, ac mae gennyf i brofiad personol o golli rhywun fel hyn ac fe allaf i dystio i'r chwalfa y mae'n ei achosi. Felly, ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Dynion, rwy'n awyddus i bwysleisio pa mor hanfodol yw siarad. Os na allwch chi siarad â rhywun agos, a oes yna rai eraill, fel y Men's Sheds, y gallwch chi ddweud eich cwyn wrthyn nhw? Mae buddsoddi mewn therapïau siarad a gwasanaethau da o ran cymorth iechyd meddwl yn hanfodol hefyd, oherwydd nid oes gan bawb rywun agos i droi ato. Felly, a gawn ni ddatganiad gan y Gweinidog, neu ddadl yn amser y Llywodraeth, yn amlinellu pa therapïau siarad sydd ar gael a pha strategaethau eraill y mae'r Llywodraeth yn eu defnyddio i wrthdroi'r ystadegau ofnadwy hyn ar gyfer hunanladdiad?

Mae pêl-rwyd wedi bod yn llwyddiant ysgubol yng Nghymru, ac yn y Rhondda yn arbennig—mae 825 o fenywod a genethod yn chwarae pêl-rwyd yn rheolaidd yn Rhondda Cynon Taf, ac fe ellir dod o hyd i rai o glybiau mwyaf y wlad yno. Mae hyn yn newyddion gwych. Nid yn unig y mae'n galluogi menywod a genethod i chwarae mewn tîm, ond mae hefyd yn nodwedd bwysig yn y frwydr yn erbyn gordewdra a gwella lles meddyliol. Fodd bynnag, llwyddwyd i sicrhau'r llwyddiant hwn er gwaethaf rhwystrau sylweddol. Mae'n anodd cael mynediad ar gyfleusterau chwaraeon—yn wir, mae anghydraddoldebau difrifol rhwng y rhywiau pan ystyriwch chi fod yna 35 o gaeau rygbi, criced a phêl-droed yn y Rhondda, y mae'r mwyafrif llethol ohonyn nhw mewn lleoliadau y tu allan i'r ysgolion ac felly ar gael ar benwythnosau, o'u cymharu â naw cwrt pêl-rwyd, ac nid yw chwech ohonyn nhw ar gael ar benwythnosau gan eu bod nhw wedi eu lleoli ar safle ysgol. Nawr, mae gan Lywodraeth Cymru ran i'w chwarae. Er bod gan Bêl-rwyd Cymru bron 20 y cant yn fwy o aelodau na Phêl-rwyd yr Alban, mae'n cael llawer llai o arian na'i chwaer sefydliad. Felly, fe hoffwn i gael datganiad gan y Llywodraeth yn amlinellu sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu mynd i'r afael â'r anghydraddoldeb hwn rhwng y rhywiau mewn chwaraeon a helpu i ddiwallu'r galw anhygoel sydd am bêl-rwyd yng Nghwm Rhondda a thu hwnt.

I thank Leanne Wood for raising the two issues, the first being the importance of International Men's Day and the importance of that day in terms of being a focal point for us to remind men that it is okay to talk about mental health problems that they might be experiencing, but also an important chance for us to signpost to all of those organisations that are out there for men to be able to access should they need to do so. So, I'm very happy to support and endorse everything that Leanne has said, particularly her enthusiasm for the Men's Sheds movement—I think that's one example of a movement that is proving to be particularly useful to men right across Wales. But it is important as well to recognise that not everybody will feel comfortable reaching out to talk to somebody, which is why those therapeutic services that Leanne Wood referred to are so important, and it's why the Minister for health has been refreshing the mental health delivery plan. And I know that he does intend to bring forward a statement on that plan in due course, and that would be an opportunity, I think, to discuss the importance of talking therapies within the context of the Chamber.

Again, I share Leanne's enthusiasm for netball and I've met myself with some of the women from Rhondda Netball, and they are inspirational young women. I think that the fact that the sport is growing so quickly is really, really exciting. But the point about facilities is one well made, and I'll ask the Minister with responsibility for sport perhaps to liaise with Sport Wales to explore the opportunities there are for investment in facilities across Wales.

Rwy'n diolch i Leanne Wood am godi'r ddau fater hynny. Y cyntaf ohonyn nhw oedd pwysigrwydd Diwrnod Rhyngwladol y Dynion a phwysigrwydd y diwrnod hwnnw o ran bod yn ganolbwynt inni atgoffa dynion ei bod hi'n iawn i siarad am broblemau iechyd meddwl, ond hefyd mae'n gyfle pwysig inni gyfeirio at bob un o'r sefydliadau hynny sydd ar gael i ddynion allu mynd atyn nhw pe byddai angen. Felly, rwy'n hapus iawn i gefnogi a chymeradwyo popeth y mae Leanne wedi sôn amdano, yn enwedig ei brwdfrydedd ynglŷn â mudiad Men's Sheds—rwy'n credu mai enghraifft yw honno o fudiad sy'n arbennig o ddefnyddiol i ddynion ledled Cymru. Ond mae'n bwysig cydnabod hefyd na fydd pawb yn teimlo'n gyfforddus i ddweud y cyfan wrth rywun arall, a dyna pam mae'r gwasanaethau therapiwtig hynny y cyfeiriodd Leanne Wood atyn nhw mor bwysig, a dyna pam mae'r Gweinidog Iechyd wedi bod yn adfywio'r cynllun cyflawni iechyd meddwl. A gwn ei fod yn bwriadu cyflwyno datganiad am y cynllun hwnnw maes o law, a bydd hwnnw'n gyfle i drafod pwysigrwydd therapïau siarad yng nghyd-destun y Siambr.

Unwaith eto, rwy'n rhannu brwdfrydedd Leanne am bêl-rwyd ac rwyf innau wedi cwrdd â rhai o ferched pêl-rwyd y Rhondda, ac maen nhw'n fenywod ifanc ysbrydoledig. Credaf fod y ffaith bod y gamp yn tyfu mor gyflym yn wirioneddol gyffrous. Ond mae'r pwynt am gyfleusterau yn un da, a gofynnaf i'r Gweinidog sy'n gyfrifol am chwaraeon gysylltu â Chwaraeon Cymru i edrych ar y cyfleoedd sydd ar gael i fuddsoddi mewn cyfleusterau ledled Cymru.

14:50

Minister, I want to come back to an issue that we've raised on many occasions in this Chamber, and that's the Banksy. We're fast approaching a year since Banksy actually produced his latest, Season's Greetings, artwork in Port Talbot. Thanks to the Welsh Government, we protected that over the Christmas period, and the Welsh Government also funded the move of that from its location to a far safer location. However, that location now is closed to the public. The public can only see it through a window, and can't actually see it and access it and feel the full vibrancy of it.

Now, I know that we've raised the issue on many occasions with the Deputy Minister in relation to the contemporary art museum that the Welsh Government is talking about. We seem to have gone a bit quiet on that at this point in time. I would like a statement, possibly from the Government before the Christmas recess, as to where we are with that process and where we can be moving towards, because it is important that artworks such as we saw in Port Talbot, which—. It is preserved, it is there, and should be more accessible to the public. We need to make sure that we can deliver that and make it accessible to the public as soon as possible, and understanding where we are in the progress of producing such a museum across Wales is helpful in that agenda. 

Gweinidog, rwy'n awyddus i ddychwelyd at fater yr ydym ni wedi ei godi droeon yn y Siambr hon, a llun Banksy yw hwnnw. Cyn bo hir bydd blwyddyn gron wedi mynd heibio ers i Banksy gynhyrchu ei waith celf diweddaraf, Cyfarchion y Tymor, ym Mhort Talbot. Diolch i Lywodraeth Cymru, cafodd hwnnw ei warchod dros gyfnod y Nadolig, ac fe ariannodd Llywodraeth Cymru y gwaith o'i symud i leoliad llawer mwy diogel hefyd. Er hynny, mae'r lleoliad hwnnw ar gau i'r cyhoedd erbyn hyn. Dim ond trwy ffenestr y gall y cyhoedd weld y llun, ac ni allant syllu arno a bod yn rhan o'r gelfyddyd a theimlo ei hegni'n llawn.

Nawr, rwy'n gwybod ein bod ni wedi codi'r mater droeon gyda'r Dirprwy Weinidog o ran yr amgueddfa gelf gyfoes y mae Llywodraeth Cymru yn siarad amdani. Mae'n ymddangos ein bod ni wedi mynd yn dawedog braidd ynglŷn â hynny ar hyn o bryd. Hoffwn i gael datganiad, o bosibl gan y Llywodraeth cyn toriad y Nadolig, ynglŷn â'n sefyllfa ni gyda'r broses honno ar hyn o bryd a sut y gallwn fwrw ymlaen, oherwydd mae'n bwysig bod gweithiau celf fel y gwelsom ni ym Mhort Talbot—. Fe gafodd ei gadw, mae yno, ac fe ddylai fod yn fwy hygyrch i'r cyhoedd. Mae angen sicrhau y gallwn ddarparu hynny a'i wneud yn hygyrch i'r cyhoedd cyn gynted â phosib, ac mae deall ein sefyllfa gyfredol o ran sefydlu amgueddfa o'r fath ledled Cymru yn ddefnyddiol yn yr agenda honno.

Well, as David Rees says, the Welsh Government was really pleased to be able to support the cost of security and the move of the Banksy piece of art into its current location. The future of the artwork in Port Talbot is an issue for the owner and Neath Port Talbot county council to discuss in the first instance, but I can confirm that work is under way on taking forward the recommendations of the contemporary art gallery feasibility study. A steering group of Arts Council of Wales, Amgueddfa Cymru/the National Museum Wales and Welsh Government officials is currently considering the distributive model and we will be making a further announcement in due course.

Wel, fel y dywed David Rees, roedd Llywodraeth Cymru yn falch iawn o allu cefnogi cost diogelwch a symud y darn o gelfyddyd gan Banksy i'w leoliad presennol. Mae dyfodol y gwaith celf hwn ym Mhort Talbot yn fater i'r perchennog a Chyngor Sir Castell-nedd Port Talbot ei drafod yn y lle cyntaf, ond gallaf i gadarnhau bod gwaith ar y gweill i fwrw ymlaen ag argymhellion astudiaeth ddichonoldeb yr oriel gelfyddyd gyfoes. Mae grŵp llywio o Gyngor Celfyddydau Cymru, Amgueddfa Cymru a swyddogion Llywodraeth Cymru wrthi'n ystyried y model dosbarthu ac fe fyddwn ni'n gwneud cyhoeddiad pellach maes o law.

Would the Minister make a statement on the Government's current position with regard to the wilding project in mid Wales known as O'r Mynydd i'r Môr, given that the other so-called wilding projects have often resulted in devastation to the upland areas? The removal of livestock from our hills, supposedly essential in this rewilding process, can have such detrimental effects as tick infestation, overdevelopment of gorse, an explosion in bracken coverage—the latter resulting in water pollution of our streams and rivers, as the run-off from the bracken is toxic.

Destocking of upland areas causing undergrazing has also resulted in huge infestations of unpalatable grasses, such as Molinia and Nardus, which smother all other important grass species. The removal of the habitat that is the result of farming practices that have been in place for hundreds if not thousands of years has resulted in the loss of 33 red and amber listed moorland bird species. We're losing one of our greatest assets, heather moorland—essential habitat for wintering bird species.

Local opposition to this project is growing, with many farmers now actively protesting against it. Would the Government give a definitive statement on whether it supports these wilding projects in principle? And, if so, is it giving financial backing to such projects, given, it would seem, that many such projects are being promoted by what one might call English urbanite groups?

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar sefyllfa bresennol y Llywodraeth o ran y prosiect dad-ddofi tir yng nghanolbarth Cymru, sef O'r Mynydd i'r Môr, o gofio bod y prosiectau bondigrybwyll eraill i ddad-ddofi tir wedi arwain yn aml at ddifrod i ardaloedd yr ucheldir? Fe all cael gwared ar dda byw oddi ar fryniau Cymru, sy'n hanfodol meddir yn y broses hon o ddad-ddofi, gael effeithiau mor niweidiol â phla o hislau, eithin yn gordyfu, a thwf anferthol mewn rhedyn—yr olaf yn arwain at lygru dŵr ein nentydd a'n hafonydd, gan fod y dŵr sy'n llifo o'r rhedyn yn wenwynig.

Mae tynnu da byw o'r ucheldir yn achosi tanbori ac mae hynny wedi arwain hefyd at heigiad enfawr o laswelltau annymunol, fel Molinia a Nardus, sy'n mygu pob rhywogaeth bwysig arall o laswellt. Mae cael gwared ar y cynefin sy'n ganlyniad arferion ffermio sydd wedi bod yn weithredol ers cannoedd os nad miloedd o flynyddoedd yn colli un o'n hasedau mwyaf, sef rhostir y grug—cynefin hanfodol ar gyfer adar sy'n gaeafu yno.

Mae'r gwrthwynebiad lleol i'r prosiect hwn yn tyfu, gyda llawer o ffermwyr bellach wrthi'n protestio yn ei erbyn. A oes modd i'r Llywodraeth roi datganiad pendant ynghylch a yw'n cefnogi'r prosiectau dad-ddofi hyn mewn egwyddor? Ac os felly, a yw'n rhoi cefnogaeth ariannol i brosiectau o'r fath, o ystyried, mae'n debyg, bod llawer o brosiectau o'r fath yn cael eu hyrwyddo gan grwpiau o bobl sy'n byw mewn trefi yn Lloegr?

Well, David Rowlands had the opportunity to put his concerns about that particular project on the record today, but I would invite him to write to the Minister for environment and rural affairs again with those concerns, so that she can set out the Welsh Government's position, as he's requested. 

Wel, roedd cyfle i David Rowlands gyflwyno ei bryderon am y prosiect arbennig hwnnw ar gofnod heddiw, ond fe fyddwn i'n ei wahodd i ysgrifennu at Weinidog yr amgylchedd a materion gwledig eto am y pryderon hynny, er mwyn iddi hi allu nodi safbwynt Llywodraeth Cymru, fel y gofynnodd ef.

Minister, may I ask for a statement from the Minister for Housing and Local Government on what guidelines are issued to local authorities in Wales regarding car parking charges? More than 300 letters have been delivered to Newport City Council objecting to new car parking charges at Tredegar Park, when it was previously free of charges. Drivers face a daily charge of between £1 and £5, depending on the length of their stay, which results in a significant cost to those who use the park on a regular basis, such as dog walkers. Please could we have a statement on what advice the Welsh Government provides to local authorities concerning the implementation and impact of car parking charges in Wales?

Gweinidog, a gaf i ofyn am ddatganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ar ba ganllawiau a roddir i awdurdodau lleol yng Nghymru ynghylch codi tâl am barcio ceir? Mae mwy na 300 o lythyrau wedi cael eu hanfon at Gyngor Dinas Casnewydd yn gwrthwynebu'r taliadau newydd am barcio ym Mharc Tredegar, nad oedd hynny'n costio dim o'r blaen. Mae gyrwyr yn wynebu tâl dyddiol o rhwng £1 a £5, yn dibynnu ar hyd eu harhosiad, sy'n arwain at gost sylweddol i'r rhai sy'n defnyddio'r parc yn rheolaidd, fel y rhai sy'n mynd â'u cŵn am dro. A fyddai modd inni gael datganiad ar ba gyngor y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i awdurdodau lleol ynghylch gweithredu ac effaith taliadau parcio ceir yng Nghymru?

Welsh Government doesn't issue specific guidance to local authorities on the matter of car parking charges themselves, but if Mohammad Asghar does have particular concerns about the decisions taken by the local authority in his area relating to car parking charges, then I would encourage him to raise those concerns with the local authority itself. 

Nid yw Llywodraeth Cymru ei hunan yn cyhoeddi canllawiau penodol i awdurdodau lleol ar daliadau parcio ceir, ond os oes gan Mohammad Asghar bryderon penodol am y penderfyniadau a wneir gan yr awdurdod lleol yn ei ardal ef ynghylch taliadau am barcio, yna, fe fyddwn i'n ei annog i godi'r pryderon hynny gyda'r awdurdod lleol ei hun.

14:55

I'd like to ask for a statement on housing adaptations and an update on what Welsh Government are doing in this regard. I ask because I have a constituent who suffered from a very serious illness that has left her wheelchair bound, and she's only in her early 30s. She's recently been required to stay at a Holiday Inn—other hotels are available—but this has been paid for by the local authority due to the fact that they have zero places for her to live. The one place that is adapted is already housing somebody else.

She's gone to three different housing associations. One of them has kindly said that they will build a new house for her, but that is still going to take some time through the planning system. In the interim, she's vulnerable—she's in temporary accommodation without the right adaptations. So, please could we have an update from the housing Minister, who I know is here listening too, to understand what we're going to do with the issues with people who are having these issues locally when the housing simply just is not available to them, be it by the council or the housing association in question?

My second request is, again, groundhog day, I think, with regard to eating disorders—that will be my legacy, I'm sure. Last Friday, the health boards were given the termination of sending in their ideas and their programmes for future work in relation to the eating disorders framework review. I would like to request an oral statement on this—because we had a written statement on the actual review, which I was disappointed about—to understand how many health boards have submitted their plans, what do they look like, is there a national picture emerging, are the health boards are going to be working together more as a result of this eating disorders framework review. We need to see progress happening, considering we had such positive buy-in from patients and from carers. Please can we have an oral statement?

Hoffwn i ofyn am ddatganiad ar addasiadau tai a diweddariad ar yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud yn hyn o beth. Rwy'n gofyn hynny gan fod gennyf i etholwraig sy'n dioddef o salwch difrifol iawn sydd wedi ei gadael mewn cadair olwyn. Mae hi yn ei 30au cynnar. Yn ddiweddar, bu'n rhaid iddi aros mewn Holiday Inn—mae gwestai eraill ar gael—ond fe dalwyd am hynny gan yr awdurdod lleol oherwydd nad oes ganddo le ar gael sy'n addas iddi fyw ynddo. Mae'r unig le sydd wedi cael ei addasu eisoes yn gartref i rywun arall.

Mae hi wedi mynd at dair gwahanol gymdeithas dai. Mae un ohonyn nhw wedi dweud yn garedig iawn y byddan nhw'n adeiladu tŷ newydd iddi hi, ond fe fydd hi'n gryn amser cyn i hynny fynd trwy'r system gynllunio. Yn y cyfamser, mae hi'n agored i niwed—mae'n aros mewn llety dros dro ac nid yw'r addasiadau cywir yno. Felly, a fyddai modd inni gael yr wybodaeth ddiweddaraf gan y Gweinidog tai, y gwn ei bod hi'n bresennol yma hefyd yn gwrando, i ddeall beth sy'n mynd i gael ei wneud o ran y problemau sydd gan bobl yn lleol pan nad yw'r tai ar gael iddyn nhw, naill ai gan y cyngor neu'r gymdeithas dai dan sylw?

Gyda'r ail gais sydd gennyf i, mae'n Groundhog Day unwaith eto, yn fy marn i, o ran anhwylderau bwyta—dyna fydd fy ngwaddol i, rwy'n siŵr. Ddydd Gwener diwethaf oedd y dyddiad cau a roddwyd i'r byrddau iechyd anfon eu syniadau a'u rhaglenni ar gyfer gwaith yn y dyfodol mewn cysylltiad â'r adolygiad anhwylderau bwyta. Hoffwn i ofyn am ddatganiad llafar ynglŷn â hyn—fe gawsom ni ddatganiad ysgrifenedig ar yr adolygiad ei hun, ac roeddwn i'n siomedig yn ei gylch—er mwyn deall sawl bwrdd iechyd sydd wedi cyflwyno cynlluniau, sut rai ydyn nhw ac a oes darlun cenedlaethol yn dod i'r amlwg, ac a yw'r byrddau iechyd yn mynd i fod yn gweithio mwy gyda'i gilydd o ganlyniad i'r adolygiad anhwylderau bwyta. Mae angen inni weld cynnydd yn digwydd, o ystyried bod gennym ni'r fath ymrwymiad cadarnhaol gan gleifion a gofalwyr. A gawn ni ddatganiad llafar, os gwelwch chi'n dda?

Thank you very much for the issues that you've raised. As you say, the housing Minister was here to hear your concerns specifically about housing adaptations. She's asked me to invite you to write to her with the details of the individual who you've talked about this afternoon, because, clearly, the situation that that person finds themselves in is not acceptable in terms of living accommodation, certainly in the long term, when a more appropriate home is being sourced for that individual. So, please do raise that case with the Minister.

I will—again, I'll speak to the Minister for health with regard to your request for an oral statement on the Welsh Government's approach to eating disorders. I know this is an issue that you've had a strong interest in for a long time. It is important to understand the status now of the responses from the health boards and what kind of picture is emerging in terms of how we take things forward, so I'll make him aware of that request.

Diolch yn fawr iawn ichi am y materion a godwyd gennych. Fel yr ydych chi'n dweud, roedd y Gweinidog tai yn bresennol i glywed eich pryderon ynglŷn ag addasu tai yn benodol. Mae hi wedi gofyn imi eich gwahodd chi i ysgrifennu ati gyda manylion yr unigolyn yr ydych wedi sôn amdano y prynhawn yma, oherwydd, yn amlwg, nid yw ei sefyllfa'n dderbyniol o ran lle i fyw, yn sicr yn yr hirdymor, pan gaiff cartref mwy addas ei ddiogelu i'r unigolyn hwnnw. Felly, cofiwch godi'r achos hwnnw gyda'r Gweinidog.

Fe fyddaf—unwaith eto, yn siarad â'r Gweinidog iechyd ynglŷn â'ch cais chi am ddatganiad llafar ar ddull Llywodraeth Cymru o ymdrin ag anhwylderau bwyta. Rwy'n gwybod bod hwn yn fater yr ydych chi wedi bod yn ymddiddori'n fawr ynddo ers amser maith. Mae'n bwysig deall nawr beth yw statws ymatebion y byrddau iechyd a pha fath o ddarlun sy'n dod i'r amlwg o ran sut yr ydym am fwrw ymlaen â phethau. Felly, byddaf yn rhoi gwybod iddo am y cais hwnnw.

Trefnydd, I welcome your comments earlier in this time regarding mental health and men's mental health and suicide prevention, and I welcome the Government's work on this. There is no one-size-fits-all approach to this solution, but we all in this Chamber and this institution have lost someone just two years ago in this way, so I would like to remind everyone as individuals, as well as the Government, that as individuals we can all play our part in preventing suicide as human beings. Unlike what some may say, we should never—we should never—stop trying to help others, especially when it could save lives.

Trefnydd, Parliament in New Zealand, led by the progressive Labour Government, passed a zero carbon Bill with the aim of reducing emissions to zero carbon by 2050. Now, this ambitious target recognises the perilous state that we find ourselves in. Will the Welsh Government bring forward a statement on how Wales can achieve a similar target for a radical climate strategy based on a green new deal? Now, this is a policy proposal that has been so ably put forward by young activists and our future generations around the globe, who are demanding action now—a proposal that is now being championed by the UK Labour Party in an election that may be our last chance to act on climate change before it is too late. Will the Trefnydd use all of her influence to encourage the Welsh Government and ministerial colleagues to meet with the Government of New Zealand to understand how they plan to achieve this target and how we can bring it over to Wales?

Trefnydd, rwy'n croesawu eich sylwadau chi'n gynharach ynghylch iechyd meddwl ac iechyd meddwl dynion ac atal hunanladdiad, ac rwy'n croesawu gwaith y Llywodraeth yn hyn o beth. Nid oes un dull sy'n addas i bawb ar gyfer datrys hyn, ond rydym i gyd yn y Siambr hon a'r sefydliad hwn wedi colli rhywun ddwy flynedd yn ôl yn y modd hwn. Felly, hoffwn i atgoffa pawb fel unigolion, yn ogystal â'r Llywodraeth, y gallwn ni i gyd chwarae ein rhan i atal hunanladdiad fel bodau dynol. Yn wahanol i'r hyn y gallai rhai ei ddweud, ni ddylem byth—byth—roi'r gorau i geisio helpu pobl eraill, yn enwedig pan allai hynny achub bywydau.

Trefnydd, fe basiodd Senedd Seland Newydd, o dan arweiniad y Llywodraeth Lafur flaengar, Fil carbon sero gyda'r nod o leihau allyriadau carbon i ddim erbyn 2050. Nawr, mae'r nod uchelgeisiol hwn yn cydnabod y cyflwr enbydus yr ydym ni ynddo. A wnaiff Llywodraeth Cymru gyflwyno datganiad ynghylch sut y gall Cymru gyrraedd nod cyffelyb ar gyfer strategaeth radical o ran yr hinsawdd sy'n seiliedig ar fargen newydd werdd? Nawr, mae hwn yn gynnig polisi a gyflwynwyd mor fedrus gan ymgyrchwyr ifanc a chenedlaethau'r dyfodol ledled y byd, sy'n mynnu bod gweithredu'n digwydd nawr—cynnig sy'n cael ei hyrwyddo bellach gan Blaid Lafur y DU mewn etholiad a fydd, efallai, yn gyfle olaf inni weithredu ar newid hinsawdd cyn y bydd hi'n rhy hwyr. A wnaiff y Trefnydd ddefnyddio ei holl ddylanwad i annog Llywodraeth Cymru a'i chyd-Weinidogion i gyfarfod â Llywodraeth Seland Newydd i ddeall sut y maen nhw'n bwriadu cyrraedd y nod hwn a sut allwn ninnau drosglwyddo hyn i Gymru?

Thanks to Jack Sargeant, particularly for his opening remarks in terms of reminding us that, actually, this is an issue in which we can all play a part individually. Even if it's just something as simple as asking somebody if they're all right, and just being a listening ear and demonstrating to somebody that we care, that can make all the difference at the time when a person needs to hear that kind of thing.

On the point about New Zealand and the commitment that it's made in terms of playing its part in terms of keeping global warming below 1.5 degrees and helping respond to what is a global climate emergency, we really welcome the work that New Zealand is doing. And I can confirm that Welsh Government officials and New Zealand officials do have good dialogue across a wide range of matters. I know this myself in terms of setting budgets within the context of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015, for example. But Welsh Government has accepted the latest advice from our statutory advisers, which is the UK Committee on Climate Change, and that suggests that Wales can achieve a 95 per cent cut in carbon emissions by 2050.

The Minister with responsibility for environment and rural affairs has committed to that target and is putting it into legislation next year, following further advice on how our revised target would then affect our interim targets. I think that that's a really appropriate way for Wales to respond, but I think it's even more important to demonstrate a level of ambition, which the Minister has done in terms of asking the committee to go back and give us some further advice on how we might achieve net zero. So, I think it's important that we should be doing that looking to the future, but not lose sight of all the things we can do at the moment through our carbon delivery plan, which was published in March and contains sector-by-sector lists of things that we can all be doing right now.

Diolch i Jack Sargeant, yn enwedig am ei sylwadau agoriadol o ran ein hatgoffa ni, mewn gwirionedd, bod hwn yn fater y gallwn ni i gyd fod â rhan ynddo fel unigolion. Hyd yn oed pe byddai hynny mor syml â gofyn i rywun a yw'n iawn, a dim ond rhoi clust i wrando a dangos i rywun ein bod ni'n meddwl amdanyn nhw, fe all hynny wneud gwahaniaeth mawr ar adeg pan fo angen mawr ar rywun i glywed rhywbeth o'r fath.

O ran y pwynt am Seland Newydd a'r ymrwymiad a wnaed yno i chwarae ei rhan i gadw cynhesu byd-eang o dan 1.5 gradd a helpu i ymateb i'r hyn sy'n argyfwng hinsawdd byd-eang, rydym ni'n croesawu'r gwaith y mae Seland Newydd yn ei wneud yn fawr iawn. A gallaf gadarnhau bod swyddogion Llywodraeth Cymru a swyddogion Seland Newydd yn cael deialog dda ar draws ystod eang o faterion. Rwy'n gwybod hynny fy hunan o ran pennu cyllidebau o fewn cyd-destun Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, er enghraifft. Ond mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn y cyngor diweddaraf gan ein cynghorwyr statudol, sef Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd, ac mae hynny'n awgrymu y gall Cymru gael gostyngiad o 95 y cant mewn allyriadau carbon erbyn 2050.

Mae'r Gweinidog sy'n gyfrifol am yr amgylchedd a materion gwledig wedi ymrwymo i'r targed hwnnw ac yn ei roi mewn deddfwriaeth y flwyddyn nesaf, yn dilyn cyngor pellach ar sut y byddai ein targed diwygiedig yn effeithio wedyn ar ein targedau interim. Rwyf i o'r farn fod honno'n ffordd briodol iawn i Gymru ymateb, ond rwy'n credu ei bod hyd yn oed yn bwysicach dangos uchelgais, ac mae'r Gweinidog wedi gwneud hynny drwy ofyn i'r pwyllgor fynd yn ôl a rhoi rhywfaint o gyngor pellach inni ynglŷn â sut y gallem gyflawni'r nod o sero net. Felly, rwy'n credu ei bod yn bwysig gwneud hynny gan edrych i'r dyfodol, ond heb golli golwg ar yr holl bethau y gallwn ni eu gwneud ar hyn o bryd drwy ein cynllun cyflawni carbon, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth ac sy'n cynnwys rhestrau fesul sector o bethau y gallwn ni i gyd fod yn rhan ohonyn nhw ar unwaith.

15:00

Can I call for a single oral Welsh Government statement on the Betsi Cadwaladr University Health Board improvement framework? We received a written statement last Thursday on this, referring to a number of matters that merit full and comprehensive scrutiny within this Chamber, if not in full debate. It states, for example, that GP out-of-hours have been stepped down as special measures, and that the Minister will be interested to hear the views from the next tripartite meeting on progress with the delivery of quality sustainable mental health services. It refers to the development of the clinical services strategy, and also says progress has been made since the recovery director started in post, despite the u-turn by the health board, allegedly on the recommendation from him, regarding nurse rotas last week.

During the summer, with a constituent, I met a professor in the health board's department of psychiatry. He told me, 'Where we never had an out-of-area patient and had the lowest bed usage in the UK, we now have wards full of patients in England—at great cost. All substantive consultants have left and the service is populated by locum doctors, nurses and social workers, with a good deal of evidence that management prefer locums as they can be dismissed should they speak out of turn. Several of my patients have died, in part because of difficulties in getting them input. The rot extends down to basics. Several years ago, a doctor who referred and a patient who saw me in a clinic would within 48 hours have copies of my letter on the concerns dealt with. Now they are unlikely to have a copy of the letter 48 days later and patients are missing follow-up appointments as a result.'

A consultant physician at one of the three general hospitals asked to meet me. She had resigned after the health board allegedly failed to comply with their own procedures following vexatious complaints and bullying against her and another consultant.

I was copied into a letter from a senior GP, detailing their concerns regarding out-of-hours cover, stating, 'The situation I have witnessed over the weekends during this summer I would consider barely satisfactory, let alone safe for patients.' They concluded that they didn't want me to make that letter public, but they have received a response from the health board that they're happy to be public because it was not confidential, and they said, 'In this response you will see that the times mentioned for waits in north Wales are an utter disgrace. Whilst the response was pleasant, I really cannot see that any real change will come about.'

Three examples very recently from senior clinicians within that health board, which belie the statement and require more thorough scrutiny in this Chamber. I hope the Welsh Government on this occasion respond in the affirmative.     

A gaf i alw am ddatganiad llafar unigol gan Lywodraeth Cymru ar y fframwaith i wella Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr? Fe gawsom ni ddatganiad ysgrifenedig ddydd Iau diwethaf ynglŷn â hyn, gan gyfeirio at nifer o faterion sy'n haeddu archwiliad llawn a chynhwysfawr yn y Siambr hon, os nad mewn dadl lawn. Mae hwn yn nodi, er enghraifft, bod meddygon teulu y tu allan i oriau arferol wedi cael eu tynnu i lawr o fesurau arbennig, ac y byddai'n dda gan y Gweinidog glywed barn y cyfarfod teirochrog nesaf ar y cynnydd o ran darparu gwasanaethau iechyd meddwl cynaliadwy o ansawdd. Mae'n cyfeirio at ddatblygu'r strategaeth gwasanaethau clinigol, ac fe ddywed hefyd bod cynnydd wedi cael ei wneud oddi ar i'r cyfarwyddwr adfer ddechrau yn ei swydd, er gwaethaf y tro pedol gan y bwrdd iechyd, yn ôl yr honiad ar yr argymhelliad ganddo ef, ynghylch rotâu nyrsys yr wythnos diwethaf.

Yn ystod yr haf, ynghyd ag etholwr, fe wnes i gyfarfod ag athro yn adran seiciatreg y bwrdd iechyd. Fe ddywedodd ef wrthyf, 'O'r blaen, nid oedd gennym byth gleifion y tu allan i'r ardal ac roedd gennym y defnydd isaf o welyau yn y DU. Bellach, mae gennym ni wardiau yn llawn o gleifion yn Lloegr—a hynny ar gost enfawr. Mae pob ymgynghorydd parhaol wedi ymadael ac mae'r gwasanaeth yn cael ei staffio gan feddygon locwm, nyrsys a gweithwyr cymdeithasol, gyda llawer iawn o dystiolaeth ei bod yn well gan y rheolwyr y meddygon locwm gan fod modd eu diswyddo pe bydden nhw'n siarad yn amhriodol am y sefyllfa. Mae nifer o'm cleifion i wedi marw, yn rhannol oherwydd anawsterau gyda diffyg mewnbwn clinigol. Mae'r pydredd yn ymestyn hyd yr hanfodion. Sawl blwyddyn yn ôl, byddai meddyg a oedd wedi atgyfeirio neu glaf a oedd wedi fy ngweld i mewn clinig yn cael copïau o lythyr gennyf i o fewn 48 awr am y pryderon a gafodd eu trin. Nawr, maen nhw annhebygol o gael copi o'r llythyr 48 diwrnod yn ddiweddarach ac mae cleifion yn colli apwyntiadau dilynol o ganlyniad i hynny.'

Fe ofynnodd meddyg ymgynghorol yn un o'r tri ysbyty cyffredinol am gael cyfarfod â mi. Roedd hi wedi ymddiswyddo wedi i'r bwrdd iechyd fethu â chydymffurfio â'i weithdrefnau ei hun, fe honnir, yn dilyn cwynion blinderus a bwlio yn ei herbyn hi ac ymgynghorydd arall.

Fe gefais gopi o lythyr gan feddyg teulu uwch, yn nodi ei bryderon ynghylch y gwasanaeth y tu allan i oriau arferol, a oedd yn dweud, 'Prin y byddwn i'n ystyried y sefyllfa yr wyf i wedi bod yn dyst iddi dros benwythnosau'r haf yn foddhaol, heb sôn am fod yn ddiogel i gleifion.' Fe wnaethon nhw benderfynu nad oedden nhw'n dymuno imi wneud y llythyr hwnnw'n gyhoeddus, ond maen nhw wedi cael ymateb gan y bwrdd iechyd eu bod nhw'n hapus i fynd yn gyhoeddus gan nad oedd yn gyfrinachol, a dywedasant, 'Yn yr ymateb hwn fe fyddwch chi'n gweld bod yr amseroedd a roddir ar gyfer amseroedd aros yn y gogledd yn gwbl warthus. Er bod yr ymateb yn ddymunol, ni allaf weld y bydd unrhyw newid gwirioneddol yn digwydd.'

Dyna dair enghraifft ddiweddar iawn gan uwch glinigwyr o fewn y Bwrdd Iechyd hwn, sy'n gwrth-ddweud y datganiad ac yn gofyn am graffu mwy trylwyr yn y Siambr hon. Rwy'n gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn ymateb yn gadarnhaol y tro hwn.      

Mark Isherwood has taken the opportunity to put on record the response of the three clinicians from within the Betsi Cadwaladr health board, and I will be sure to make sure that the health Minister is aware of those concerns that you've put on the record this afternoon. I will also make him aware of the request for the oral statement in relation to the Betsi Cadwaladr improvement framework. 

Mae Mark Isherwood wedi manteisio ar y cyfle i roi ymateb tri chlinigwr ym mwrdd iechyd Betsi Cadwaladr ar gofnod, ac fe fyddaf i'n siŵr o sicrhau bod y Gweinidog Iechyd yn ymwybodol o'r pryderon hynny yr ydych chi wedi eu nodi'r prynhawn yma. Fe fyddaf i'n rhoi gwybod iddo ef hefyd am yr alwad am ddatganiad llafar o ran y fframwaith i wella Betsi Cadwaladr.

Gaf i wneud cais am ddadl yn amser y Llywodraeth i drafod yr argyfwng gwirioneddol sydd yna o ran amseroedd aros am lawdriniaeth orthopedig yn Ysbyty Gwynedd, a'r pryder bod yr argyfwng yna wedi troi yn rhywbeth llawer gwaeth na hynny? Mis Mai oedd y tro diwethaf i mi ofyn am ffigyrau aros ar gyfer llawdriniaeth orthopedig yn Ysbyty Gwynedd. Mi oedd yna 2,200 o bobl yn aros bryd hynny am 110 o wythnosau. Erbyn i fi gael yr ateb diwethaf gan fwrdd iechyd Betsi Cadwaladr yn yr wythnosau diwethaf, mae'r ffigwr hwnnw wedi codi i 2,900 o bobl ac amser aros o 115 o wythnosau.

Does dim angen i fi ddweud bod hynny'n annerbyniol. Mae prif weithredwr y bwrdd iechyd yn ymddiheuro yn ei lythyr diweddar i fi ac yn derbyn bod hyn yn annerbyniol, ond nid ymddiheuriad rydyn ni'n chwilio amdano fo ond trefn sydd yn galluogi cleifion yn fy etholaeth i ac etholaethau cyfagos i gael triniaeth mewn amser teg. Mae yna ddau o lawfeddygon yn mynd i gael eu penodi o fis Ionawr, fel rydw i'n deall. Y gwir amdani ydy bod hyn yn rhy ychydig ac yn rhy hwyr, ac maen nhw'n delio rŵan efo amser aros o 700 yn fwy o bobl na pe bai'r penderfyniad wedi cael ei wneud chwe mis yn ôl neu fwy i benodi pan oedd gwir angen. Felly, a gawn ni ddadl frys ar hyn oherwydd, fel dwi'n dweud, mi oedd gennym ni argyfwng yn flaenorol, ond mae wedi mynd tu hwnt i hynny erbyn hyn hyd yn oed?

May I request a debate in Government time to discuss the very real crisis that exists in terms of waiting times for orthopaedic surgery in Ysbyty Gwynedd, and the concern that that crisis has become something far worse? In May, which was the last time I asked for waiting time figures for orthopaedic surgery at Ysbyty Gwynedd, there were 2,200 people waiting at that point for 110 weeks. By the time I received the latest response from Betsi Cadwaladr health board in the past few weeks, that figure had gone up to 2,900 people with a waiting time of 115 weeks.

I don't need to say that that is unacceptable. The chief executive of the health board has apologised in a recent letter to me and has accepted that this is unacceptable, but we're not looking for apologies, but a system that allows patients in my constituency and nearby constituencies to receive treatment in a fair waiting time. There are two surgeons who are to be appointed from January, as I understand it. The truth is that this is too little, too late, and they are now dealing with a waiting list of 700 more people than if the decision had been taken six months ago to appoint when there was a real need for these surgeons. So, can we have an urgent debate on this, because, as I say, we were facing a crisis previously, but it has gone beyond crisis now?

15:05

Well, again, I'll make the health Minister aware of the concerns that have been expressed by Rhun ap Iorwerth this afternoon in terms of waiting times for orthopaedics at Ysbyty Gwynedd. The waiting times that he's described are clearly not the kind of waiting times that we would want to see. So, I'll, again, be sure to have that conversation with the health Minister. I know that he does plan on bringing forward a statement on 3 December, which relates to the impacts of the 'Train. Work. Live.' campaign and I'm sure that a good part of the problem facing Ysbyty Gwynedd is in relation to the recruitment and retention of staff, and that could potentially be part of the contribution that you might wish to make in the statement that the health Minister will be bringing forward on that issue shortly. 

Wel, unwaith eto, mi wnaf i roi gwybod i'r Gweinidog iechyd am y pryderon y soniodd Rhun ap Iorwerth amdanyn nhw y prynhawn yma o ran amseroedd aros ar gyfer orthopedeg yn Ysbyty Gwynedd. Mae'n amlwg nad yr amseroedd aros a ddisgrifiwyd ganddo yw'r math o amseroedd aros yr ydym ni eisiau eu gweld. Felly, byddaf yn siŵr o gael y sgwrs honno gyda'r Gweinidog iechyd. Rwy'n gwybod ei fod yn bwriadu cyflwyno datganiad ar 3 Rhagfyr, sy'n ymwneud ag effeithiau'r ymgyrch 'Hyfforddi. Gweithio. Byw.' ac rwy'n siŵr bod rhan dda o'r broblem sy'n wynebu Ysbyty Gwynedd yn ymwneud â recriwtio a chadw staff, a gallai hynny fod yn rhan o'r cyfraniad yr hoffech chi ei wneud o bosib yn y datganiad y bydd y Gweinidog iechyd yn ei gyflwyno ar y mater hwnnw'n fuan.

4. Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)
4. Statement by the Minister for Housing and Local Government: The Local Government and Elections (Wales) Bill

Yr eitem nesaf, felly, yw'r datganiad gan y Gweinidog—[Torri ar draws.]

The next item is a statement by the Minister—[Interruption.]

Sorry. [Laughter.]

Mae'n ddrwg gen i. [Chwerthin.]

—dramatically introducing her own statement on the Local Government and Elections (Wales) Bill. I call on the Minister to make the statement, Julie James. 

—a fydd yn cyflwyno ei datganiad dramatig ei hun ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru). Galwaf ar y Gweinidog i wneud y datganiad, Julie James.

Diolch, Llywydd. Apologies for spilling water there. 

Llywydd, I'm very pleased to introduce the Local Government and Elections (Wales) Bill to the Assembly. This Bill consists of provisions that have been subject to extensive consultation, both with the public and local government. It will deliver a major package of reforms to the way in which devolved elections are run and the governance framework of local government.

The Local Government and Elections (Wales) Bill proposes to extend the franchise for local government elections to 16 and 17-year-olds and foreign citizens legally resident in Wales. The Bill will allow principal councils to choose their voting systems for elections. It will also set the elections cycle for local government at five years, in line with that of Senedd Cymru.

The Bill provides a power for the establishment of a combined all-Wales database of electoral registration information and will enable electoral registration officers to register people automatically using a wider range of reliable data. The Bill amends the legislation relating to the qualification for and disqualification from membership of a local authority and makes provision for election pilot schemes. It further provides clarity on returning officers' expenditure and the accessibility of election documents.

The Welsh Government is changing the governance framework for local government to better enable innovation, transparency and local ownership for driving up service delivery outcomes and standards across Wales. The Bill will, therefore, introduce a general power of competence and a new system for improving performance and governance based on self-assessment and peer review, including the consolidation of the Welsh Ministers' support and intervention powers. To support this, I am working with the Welsh Local Government Association to develop a new, sector-led, co-ordinated approach to local government improvement and support. This Bill requires local authorities to take responsibility for their own improvement. There are reserve powers for the Auditor General for Wales and the Welsh Ministers where performance is less than satisfactory.

It is a feature of this Bill that we are seeking to empower local authorities, providing options where they do not currently exist. The Bill provides a power to local authorities to make an application to merge voluntarily. Local authorities work hard to deliver services using different mechanisms to collaborate over different areas. A key recommendation of the working group on local government was the need for more consistent mechanisms and structures to support regional working and collaboration. The Bill will therefore provide for this by including powers to facilitate more consistent and coherent regional working mechanisms called corporate joint committees.

We have worked very closely with the WLGA and local government leaders, through the local government sub-group of the partnership council, to develop these proposals. I see these committees as an important tool for local government to use to support collaboration, transformation and the longer term sustainability of public services. They will be bodies corporate, formed from the membership of principal councils, established in statute and able to directly employ staff, hold assets and manage funding.

Local authorities will be able to request the creation of a corporate joint committee for any service they wish. Welsh Ministers will only be able to create a corporate joint committee in a limited number of functional areas that are set out in the Bill: improving education, strategic planning for the development and use of land and the function of preparing a strategic development plan, transport, and economic development. The aim is to reduce complexity for councils using different kinds of regional working arrangements, and to ensure that the decisions are made as close to the local people as is possible for effective and efficient democracy.

Good governance is not only about effective structures, it is also about transparency. Therefore, amongst other measures included in the Bill aimed at increasing public participation in local democracy and improving transparency, principal councils will be required to prepare, consult on, publish and keep under review a public participation strategy. They will also be required to publish a guide to their constitution that explains in ordinary language the content of their constitution. Provision is made for the broadcasting of council meetings that are open to the public. To encourage diversity and hopefully enable more employed elected members and those with caring responsibilities to be able to stand for election, the Bill amends the legislation covering remote attendance at principal council meetings.

The Bill also requires community councils to prepare an annual report about the council's priorities, activities and achievements during the year. This was a recommendation of the independent review on the future of community and town councils in Wales and key to ensuring transparency and accountability.

The Bill requires a principal council to appoint a chief executive and makes provision about their role. This replaces the term 'head of paid service' and updates the role to reflect modern management practices. To further promote diversity in democracy, it also enables the appointment of members as assistants to the executive and job sharing by executive members and leaders. It also updates provision about the entitlement of members to family absence and places a duty on leaders of political groups to take reasonable steps to promote and maintain high standards of conduct by the members of the group.

The Bill includes a number of measures aimed at reducing opportunities for avoidance behaviour relating to non-domestic rates and removal of the power to make provision for the imprisonment of council tax debtors.

Taking the opportunity afforded by the Bill, miscellaneous provisions relating to a range of matters aimed at strengthening and modernising the operation of local government are contained in the Bill. These include information sharing between regulators, the Auditor General for Wales and the Welsh Ministers, repeal of community polls and their replacement with a petition scheme, a new process for appointing the chief executive to the Local Democracy and Boundary Commission for Wales, and powers to enable the merger and demerger of public services boards.

As I outlined in Plenary last month, we are working to enable prisoners and young people in custody from Wales, who are serving a custodial sentence of less than four years, to vote in local government elections. This follows on from the recommendations of the Equality, Local Government and Communities Committee report, 'Voting rights for prisoners'. Our aim is that eligible prisoners and young people in custody will be able to vote at the next ordinary local government elections, due in 2022.

This will be a very small group of new electors, but they have particular circumstances that cut across many of the long-established arrangements for registering to vote and casting votes. There simply has not been enough time to work through and test with the UK Government, HM Prison Service and electoral registration officers all the new legal and administrative requirements to enable us to have provisions ready in time for this introduction. I will be keeping the Equalities, Local Government and Communities Committee informed of these developments and hope to share provisions on prisoner voting with the committee well in advance of Stage 2.

I look forward to Members' comments on the Bill today and the Assembly's consideration of the Bill over the coming months. Diolch.

Diolch, Llywydd. Ymddiheuriadau am golli dŵr, gynnau.

Llywydd, rwy'n falch iawn o gyflwyno Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) i'r Cynulliad. Mae'r Bil hwn yn cynnwys darpariaethau sydd wedi bod yn destun ymgynghori helaeth, gyda'r cyhoedd a llywodraeth leol. Bydd yn cyflwyno cyfres sylweddol o ddiwygiadau i'r ffordd y caiff etholiadau datganoledig eu cynnal ac i fframwaith llywodraethu llywodraeth leol.

Mae Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) yn cynnig ymestyn y bleidlais ar gyfer etholiadau llywodraeth leol i bobl ifanc 16 ac 17 oed a dinasyddion tramor sy'n preswylio'n gyfreithlon yng Nghymru. Bydd y Bil yn caniatáu i'r prif gynghorau ddewis eu systemau pleidleisio ar gyfer etholiadau. Bydd hefyd yn pennu'r cylch etholiadau ar gyfer llywodraeth leol i bob pum mlynedd, yn unol â'r hyn a geir yn Senedd Cymru.

Mae'r Bil yn rhoi'r grym i sefydlu cronfa ddata gyfun o wybodaeth ar gyfer Cymru gyfan ynglŷn â chofrestru etholiadol a bydd yn galluogi swyddogion cofrestru etholiadol i gofrestru pobl yn awtomatig gan ddefnyddio ystod ehangach o ddata dibynadwy. Mae'r Bil yn diwygio'r ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r cymhwyster ar gyfer bod yn, ac anghymhwyso rhag bod yn, aelod o awdurdod lleol ac yn gwneud darpariaeth ar gyfer cynlluniau etholiadol arbrofol. Mae hefyd yn rhoi eglurder ar wariant swyddogion canlyniadau a hygyrchedd dogfennau etholiad.

Mae Llywodraeth Cymru yn newid y fframwaith llywodraethu ar gyfer llywodraeth leol er mwyn galluogi arloesedd, tryloywder a pherchnogaeth leol gyda'r bwriad o wella canlyniadau a safonau cyflenwi gwasanaethau ledled Cymru. Bydd y Bil, felly, yn cyflwyno pŵer cymhwysedd cyffredinol a system newydd ar gyfer gwella perfformiad a llywodraethu yn seiliedig ar hunanasesu ac adolygiadau gan gymheiriaid, gan gynnwys cydgrynhoi pwerau cymorth a phwerau ymyrryd Gweinidogion Cymru. I gefnogi hyn, rwy'n gweithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ddatblygu dull cydgysylltiedig newydd, wedi'i arwain gan y sector, ar gyfer gwella a chefnogi llywodraeth leol. Mae'r Bil hwn yn ei gwneud hi'n ofynnol i awdurdodau lleol fod yn gyfrifol am eu gwella eu hunain. Mae yna bwerau wrth gefn i Archwilydd Cyffredinol Cymru a Gweinidogion Cymru os yw perfformiad yn llai na boddhaol.

Un o nodweddion y Bil hwn yw ein bod yn ceisio grymuso awdurdodau lleol, gan roi dewisiadau lle nad ydynt yn bodoli ar hyn o bryd. Mae'r Bil yn rhoi pŵer i awdurdodau lleol wneud cais i uno'n wirfoddol. Mae awdurdodau lleol yn gweithio'n galed i ddarparu gwasanaethau gan ddefnyddio gwahanol systemau i gydweithio mewn meysydd gwahanol. Un o argymhellion allweddol y gweithgor ar lywodraeth leol oedd yr angen am systemau a strwythurau mwy cyson i gefnogi cydweithio a gweithio rhanbarthol. Bydd y Bil felly yn darparu ar gyfer hyn drwy gynnwys pwerau i hwyluso systemau gweithio rhanbarthol mwy cyson a chydlynol o'r enw cydbwyllgorau corfforaethol.

Rydym ni wedi cydweithio'n agos iawn â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac arweinwyr llywodraeth leol, drwy is-grwp llywodraeth leol y cyngor partneriaeth, i ddatblygu'r cynigion hyn. Rwy'n ystyried y pwyllgorau hyn yn arf pwysig i lywodraeth leol ei ddefnyddio i gefnogi cydweithredu, trawsnewid a chynaliadwyedd tymor hwy gwasanaethau cyhoeddus. Byddant yn gyrff corfforaethol, wedi'u ffurfio o aelodaeth y prif gynghorau, wedi'u sefydlu mewn statud ac yn gallu cyflogi staff yn uniongyrchol, dal asedau a rheoli cyllid.

Bydd awdurdodau lleol yn gallu gofyn am greu cydbwyllgor corfforaethol ar gyfer unrhyw wasanaeth a ddymunant. Dim ond mewn nifer gyfyngedig o feysydd swyddogaethol a nodir yn y Bil y bydd Gweinidogion Cymru yn gallu creu cydbwyllgor corfforaethol: gwella addysg, cynllunio strategol ar gyfer datblygu a defnyddio tir a'r elfen o baratoi strategaeth cynllun datblygu, trafnidiaeth a datblygu economaidd. Y nod yw gwneud pethau'n llai cymhleth i gynghorau sy'n defnyddio gwahanol fathau o drefniadau gwaith rhanbarthol, a sicrhau y gwneir y penderfyniadau'n mor agos at y bobl leol ag sy'n bosib ar gyfer democratiaeth effeithiol ac effeithlon.

Nid yw llywodraethu da'n ymwneud â strwythurau effeithiol yn unig, mae'n ymwneud hefyd â thryloywder. Felly, ymhlith mesurau eraill a gynhwysir yn y Bil sydd â'r nod o gynyddu cyfranogiad y cyhoedd mewn democratiaeth leol a gwella tryloywder, bydd yn ofynnol i brif gynghorau baratoi, ymgynghori ar, cyhoeddi a pharhau i adolygu strategaeth cyfranogiad y cyhoedd. Bydd hefyd yn ofynnol iddynt gyhoeddi canllaw i'w cyfansoddiad sy'n egluro cynnwys eu cyfansoddiad mewn iaith gyffredin. Gwneir darpariaeth ar gyfer darlledu cyfarfodydd cyngor sy'n agored i'r cyhoedd. Er mwyn annog amrywiaeth a, gobeithio, galluogi mwy o aelodau etholedig sydd mewn swyddi a'r rhai sydd â chyfrifoldebau gofalu i allu sefyll mewn etholiad, mae'r Bil yn diwygio'r ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â chymryd rhan mewn prif gyfarfodydd cyngor o bell.

Mae'r Bil hefyd yn ei gwneud hi'n ofynnol i gynghorau cymuned baratoi adroddiad blynyddol am flaenoriaethau, gweithgareddau a chyflawniadau'r cyngor yn ystod y flwyddyn. Roedd hwn yn argymhelliad yn yr adolygiad annibynnol ar ddyfodol cynghorau cymuned a thref yng Nghymru ac yn allweddol i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd.

Mae'r Bil yn ei gwneud hi'n ofynnol i brif gyngor benodi prif weithredwr ac mae'n gwneud darpariaeth ynghylch eu swyddogaeth. Mae hwn yn disodli'r term 'pennaeth gwasanaeth cyflogedig' ac yn diweddaru'r swyddogaeth i adlewyrchu arferion rheoli modern. Er mwyn hyrwyddo amrywiaeth ymhellach mewn democratiaeth, mae hefyd yn golygu bod modd penodi aelodau yn gynorthwywyr i'r weithrediaeth ac i aelodau gweithredol ac arweinwyr allu rhannu swyddi. Mae hefyd yn diweddaru'r ddarpariaeth ynghylch hawl aelodau i absenoldeb teuluol ac yn rhoi dyletswydd ar arweinwyr grwpiau gwleidyddol i gymryd camau rhesymol i hybu a chynnal safonau ymddygiad uchel gan aelodau'r grŵp.

Mae'r Bil yn cynnwys nifer o fesurau sydd â'r nod o leihau'r cyfleoedd i ymddygiad osgoi sy'n ymwneud ag ardrethi annomestig a dileu'r pŵer i wneud darpariaeth ar gyfer carcharu pobl y mae'r dreth gyngor yn ddyledus ganddynt.

Gan fanteisio ar y cyfle a gynigir gan y Bil, caiff darpariaethau amrywiol sy'n ymwneud ag amrywiaeth o faterion sy'n ceisio cryfhau a moderneiddio'r ffordd y mae llywodraeth leol yn gweithredu eu cynnwys yn y Bil. Mae'r rhain yn cynnwys rhannu gwybodaeth rhwng rheoleiddwyr, Archwilydd Cyffredinol Cymru a Gweinidogion Cymru, diddymu pleidleisiau cymunedol a chyflwyno cynllun deisebu yn eu lle, proses newydd ar gyfer penodi prif weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, a phwerau i alluogi'r byrddau gwasanaethau cyhoeddus i gyfuno a dadgyfuno.

Fel yr amlinellais yn y cyfarfod llawn y mis diwethaf, rydym ni'n gweithio i alluogi carcharorion a phobl ifanc o Gymru sydd yn y ddalfa, sydd â dedfryd o garchar o lai na phedair blynedd, i bleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol. Mae hyn yn dilyn argymhellion adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 'Hawliau Pleidleisio i Garcharorion'. Ein nod yw y bydd carcharorion a phobl ifanc yn y ddalfa ac sy'n gymwys i bleidleisio yn gallu gwneud hynny yn yr etholiadau llywodraeth leol cyffredin nesaf, sydd i fod yn 2022.

Bydd hwn yn grŵp bach iawn o etholwyr newydd, ond mae ganddyn nhw amgylchiadau penodol sy'n cwmpasu llawer o'r trefniadau hirsefydledig ar gyfer cofrestru i bleidleisio a bwrw pleidlais. Yn syml iawn, ni fu digon o amser i Lywodraeth y DU, Gwasanaeth Carchardai EM a swyddogion cofrestru etholiadol weithio drwy hyn a phrofi'r holl ofynion cyfreithiol a gweinyddol newydd i'n galluogi i gael darpariaethau yn barod mewn pryd ar gyfer y cyflwyniad hwn. Byddaf yn hysbysu'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol am y datblygiadau hyn ac yn gobeithio rhannu darpariaethau ynglŷn â charcharorion yn pleidleisio gyda'r pwyllgor ymhell cyn Cyfnod 2.

Rwy'n edrych ymlaen at glywed sylwadau'r Aelodau ar y Bil heddiw ac ystyriaeth y Cynulliad o'r Bil dros y misoedd nesaf. Diolch.

15:10

Clearly, there is too much in this Bill and your statement for me to cover in its entirety, so I'll try and be selective.

You state that principal councils will be required to prepare, consult on, publish and keep under review a public participation strategy, but previously Welsh Government has proved often averse to implementing the Localism Act 2011's community rights agenda, which would help public participation, including the right to community challenge; the right for community organisations to submit expressions of interest in running local authority services; and the community right to bid for assets of community value, where councils would maintain a list of community assets nominated by community groups and, if the asset is sold, the group would be given time to come up with a bid. Would this facilitate these deficits or not?

Yn amlwg, mae gormod yn y Bil hwn a'ch datganiad i mi ymdrin ag ef yn ei gyfanrwydd, felly fe wnaf i geisio dewis a dethol. 

Dywedwch y bydd hi'n ofynnol i'r prif gynghorau baratoi strategaeth cyfranogiad y cyhoedd, ymgynghori yn ei chylch, ei chyhoeddi a'i hadolygu, ond yn y gorffennol mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn amharod yn aml i weithredu agenda hawliau cymunedol Deddf Lleoliaeth 2011, a fyddai'n helpu'r cyhoedd i gymryd rhan, gan gynnwys yr hawl i gymunedau herio; yr hawl i sefydliadau cymunedol gyflwyno datganiadau o ddiddordeb mewn rhedeg gwasanaethau awdurdodau lleol; a hawl y gymuned i wneud cais am asedau o werth cymunedol, lle byddai cynghorau'n cadw rhestr o asedau cymunedol a enwebwyd gan grwpiau cymunedol ac, os gwerthir yr ased, byddai'r grŵp yn cael amser i gynnig amdano. A fyddai hyn yn hwyluso'r diffygion hyn ai peidio?

15:15

Daeth y Dirprwy Lywydd (Ann Jones) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (Ann Jones) took the Chair.

Your statement refers to community councils and the need to prepare an annual report, and it states that this was a recommendation of the independent review on the future of community and town councils in Wales and key to ensuring transparency and accountability. In January, I questioned you regarding the Wales Audit Office report, stating:

'The current standard of financial management and governance remains disappointing at too many Town and Community Councils'.

You responded that you'd only been in post six weeks and said you'd not yet had a chance to read the report in depth. So, again, how, if at all, will this Bill address that? You refer to the independent review panel on community and town councils in Wales that has also called, amongst other things, for all community and town councils to be working towards meeting the criteria to be able to exercise the general powers of competence and recommended that community and town councils, all representative of them, should become statutorily invited participants on all public services boards. Again, how will this Bill address that?

You refer to enabling prisoners and young people in custody from Wales serving a custodial sentence of fewer than four years to vote in local government elections. Of course, the YouGov poll in 2017 asking people in Wales whether any prisoners should be allowed to vote: only 9 per cent stated that they should. So, there does appear to be a bit of a disconnect between the will of the people and Welsh Government here. However, the motive, we support, which is rehabilitation, providing offenders with the opportunity to reflect on and take responsibility for their crimes and prepare them for a law-abiding life when they're released. How do you respond to the evidence in the report that you referred to, the committee report, from Parc prison, where we heard that few prisoners would either use a right to vote, or see it as an incentive to rehabilitate, and where the committee report admitted that the empirical evidence to support the theory that voting age rehabilitation was limited? In fact, the right, we understand, of prisoners to vote is to be introduced at Stage 2 due to difficulties the Welsh Government has had in identifying the number of prisoners who will be included within the eligibility criteria. How does that address the deficit regarding scrutiny, where Stage 1 scrutiny in committee is essential to proper detailed scrutiny of all elements? If that information from the Welsh Government's briefing earlier today is accurate, it raises major concerns.

I've been here long enough to remember how the debate on votes at 16 started, and it started because 80 per cent of young people in Wales weren't voting for anybody and it has developed since. In your explanatory memorandum, you refer to the figures in Scotland, and you say that 89 per cent of those eligible 16 and 17-year-olds in Scotland registered, against 97 per cent for the general population, and I believe 75 per cent are estimated to have voted, against 85 per cent for the general population. But the real comparator, is it not, is the Scottish Parliament election in 2016, when overall turnout was back down to 55.6 per cent for the constituency and 55.8 per cent for the regional vote—even lower in Wales at 45.4 per cent? So, what evidence have we got to indicate that a parliamentary election would see that referendum result being repeated in terms of engagement?

You talk about reforms to improving electoral arrangements for local government, including extending the franchise to foreign citizens legally resident in Wales. However, the explanatory memorandum provides no examples of any other country or nation that gives non-citizens the vote in local elections and the impact that this has had. So, what discussions have you had with other national Governments about the impact of allowing non-citizens to vote in local elections? And what case studies has the Welsh Government used to assess the impact of allowing non-citizens to vote? I'm told that at its briefing earlier, the Welsh Government did not know of any research that had been carried out on the effect of the introduction of the right to vote for non-citizens and where the principle of representative democracy has always been based upon a citizen's right to vote requiring the stake that citizenship brings.

I believe I'll be coming to the end of my time shortly, so I'll conclude—

Mae eich datganiad yn cyfeirio at gynghorau cymuned a'r angen i baratoi adroddiad blynyddol, ac mae'n dweud bod hwn yn un o argymhellion yr adolygiad annibynnol ar ddyfodol cynghorau cymuned a thref yng Nghymru a'i fod yn allweddol i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd. Ym mis Ionawr, holais ynghylch adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, gan ddweud:

Mae safon bresennol rheoli ariannol a llywodraethu yn parhau i beri siom i ormod o Gynghorau Tref a Chymuned.

Fe wnaethoch chi ymateb drwy ddweud eich bod yn eich swydd ers chwe wythnos yn unig a dweud nad oeddech chi wedi cael cyfle eto i ddarllen yr adroddiad yn fanwl. Felly, unwaith eto, sut, os o gwbl, y bydd y Bil hwn yn mynd i'r afael â hynny? Rydych chi'n cyfeirio at y panel adolygu annibynnol ar gynghorau cymuned a thref yng Nghymru sydd hefyd wedi galw, ymysg pethau eraill, ar i bob cyngor cymuned a thref fod yn gweithio tuag at fodloni'r meini prawf i allu arfer y pwerau cyffredinol o ran cymhwysedd ac argymell y dylai cynghorau cymuned a thref, pob un sy'n eu cynrychioli, gael gwahoddiad statudol i fod yn rhan o bob bwrdd gwasanaethau cyhoeddus. Unwaith eto, sut fydd y Bil hwn yn ymdrin â hynny?

Rydych chi'n cyfeirio at alluogi carcharorion a phobl ifanc o Gymru sydd yn y ddalfa ac sydd â dedfryd o lai na phedair blynedd o garchar i bleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol. Wrth gwrs, roedd yr arolwg YouGov yn 2017 yn gofyn i bobl yng Nghymru a ddylid caniatáu i unrhyw garcharorion bleidleisio: dim ond 9 y cant a ddywedodd y dylen nhw gael pleidleisio. Felly, mae'n ymddangos bod ychydig o ddiffyg cysylltiad rhwng ewyllys y bobl a Llywodraeth Cymru yn hyn o beth. Fodd bynnag, y cymhelliad, rydym yn ei gefnogi, sef adsefydlu, sy'n rhoi cyfle i droseddwyr fyfyrio am eu troseddau a chymryd cyfrifoldeb amdanynt a'u paratoi ar gyfer bywyd sy'n parchu'r gyfraith pan gânt eu rhyddhau.

Sut ydych chi'n ymateb i'r dystiolaeth yn yr adroddiad y cyfeiriasoch ato, adroddiad y pwyllgor, o garchar y Parc, pan glywsom ni mai ychydig o garcharorion a fyddai naill ai'n arfer yr hawl i bleidleisio, neu'n ei gweld fel cymhelliad i adsefydlu, a lle cyfaddefodd adroddiad y pwyllgor fod y dystiolaeth ddiymwad i gefnogi'r ddamcaniaeth oedran pleidleisio yn cyfrannu at ailsefydlu yn gyfyngedig? Yn wir, deallwn y caiff hawl carcharorion i bleidleisio ei chyflwyno yng Nghyfnod 2 oherwydd yr anawsterau a gafodd Llywodraeth Cymru yn canfod nifer y carcharorion a gaiff eu cynnwys yn y meini prawf cymhwysedd. Sut mae hynny'n mynd i'r afael â'r diffyg craffu, pan fo craffu yng Nghyfnod 1 yn y pwyllgor yn hanfodol i graffu manwl priodol ar bob elfen? Os yw'r wybodaeth honno o bapur briffio Llywodraeth Cymru yn gynharach heddiw yn gywir, mae'n codi pryderon mawr.

Rwyf wedi bod yma'n ddigon hir i gofio sut y dechreuodd y ddadl ar bleidleisiau yn 16 oed, a dechreuodd oherwydd nad oedd 80 y cant o bobl ifanc Cymru yn pleidleisio dros unrhyw un ac mae wedi datblygu ers hynny. Yn eich memorandwm esboniadol, rydych chi'n cyfeirio at ffigurau'r Alban, a dywedwch fod 89 y cant o'r bobl ifanc 16 a 17 oed cymwys hynny yn yr Alban wedi cofrestru, o gymharu â 97 y cant ar gyfer y boblogaeth gyffredinol, a chredaf yr amcangyfrifir bod 75 y cant wedi pleidleisio, o gymharu ag 85 y cant ar gyfer y boblogaeth gyffredinol. Ond y cymharydd go iawn, onid yw, yw etholiad Senedd yr Alban yn 2016, pan oedd y ganran a bleidleisiodd yn gyffredinol yn ôl i lawr i 55.6 y cant ar gyfer yr etholaeth a 55.8 y cant ar gyfer y bleidlais ranbarthol—hyd yn oed yn is yng Nghymru ar 45.4 y cant? Felly, pa dystiolaeth sydd gennym ni i ddangos y byddai etholiad seneddol yn golygu y byddai canlyniad y refferendwm hwn yn cael ei ailadrodd o ran ymgysylltu?

Rydych chi'n sôn am ddiwygiadau i wella trefniadau etholiadol ar gyfer llywodraeth leol, gan gynnwys ymestyn yr etholfraint i ddinasyddion tramor sy'n preswylio'n gyfreithlon yng Nghymru. Fodd bynnag, nid yw'r memorandwm esboniadol yn rhoi unrhyw enghreifftiau o unrhyw wlad neu genedl arall sy'n rhoi'r bleidlais i bobl nad ydynt yn ddinasyddion mewn etholiadau lleol a'r effaith y mae hyn wedi'i chael. Felly, pa drafodaethau ydych chi wedi'u cael gyda llywodraethau cenedlaethol eraill am effaith caniatáu i bobl nad ydynt yn ddinasyddion bleidleisio mewn etholiadau lleol? A pha astudiaethau achos y mae Llywodraeth Cymru wedi'u defnyddio i asesu effaith caniatáu i bobl nad ydynt yn ddinasyddion bleidleisio? Dywedir wrthyf nad oedd Llywodraeth Cymru, yn ei briff yn gynharach, yn gwybod am unrhyw ymchwil a gynhaliwyd ar effaith cyflwyno'r hawl i bleidleisio i'r rhai nad ydynt yn ddinasyddion a lle mae egwyddor democratiaeth gynrychioliadol wedi'i seilio erioed ar hawl dinasyddion i bleidleisio yn gofyn am y budd hwnnw a ddaw yn sgil dinasyddiaeth.

Rwy'n credu y byddaf yn dod i ddiwedd fy amser cyn bo hir, felly fe wnaf i orffen—

You will, yes. I am watching, yes—go quickly. [Laughter.]

Byddwch, fe fyddwch chi. Rwy'n gwylio, ydw—ewch ymlaen yn gyflym. [Chwerthin.]

—before you very politely point that out to me.

The Bill allows some council officers to stand in an election within their local authorities, how will you manage issues around conflict of interest that could arise in such circumstances? What consideration have you given to the potential cost of an educational programme to inform local people of any potential changes to electoral systems used by local authorities within your regulatory impact assessment?

—cyn i chi dynnu sylw'n gwrtais at hynny. 

Mae'r Bil yn caniatáu i rai swyddogion cyngor sefyll mewn etholiad yn eu hawdurdodau lleol, sut fyddwch chi'n rheoli materion sy'n ymwneud â gwrthdaro buddiannau a allai godi mewn amgylchiadau o'r fath? Pa ystyriaeth ydych chi wedi'i rhoi i gost bosib rhaglen addysgol i hysbysu pobl leol am unrhyw newidiadau posib i systemau etholiadol a ddefnyddir gan awdurdodau lleol yn eich asesiad effaith rheoleiddiol?

15:20

Thank you, Mark Isherwood, for that series of questions and comments. In terms of the public participation strategy, we are not copying the Localism Act, because our legislation already allows for a number of things that are not current in England, and, anyway, we're not in a position where we want to copy England. What we're doing here is, in conjunction with the WLGA, developing a system for Wales. So, I'm very pleased with the public participation strategy, it complements a number of other things, such as the community assets transfer and so on. It doesn't encompass all of them. But we are very keen that each local authority should develop its own strategy for its own people, because we believe in the local democracy that that brings.

In terms of community councils, the Member will be aware that there have been a number of audit issues with some councils across Wales and so on. What we are doing is we are making sure that they are making a statement about where they are and what their activities are, which is transparent and open. We're also restricting the power of general competence for those community councils where they have not had qualified audits, where they have capable and competent staff that administer them, and the idea is to encourage them to get themselves to a good standard of accountability. If that isn't sufficient, then we will review the situation, but I'm confident that ensuring that community councils step up to that plate will be enough to—it's enough of a carrot to enable them to be able to do that.

In terms of the number of issues that he raised around the voting arrangements, we have a fundamental political disagreement here. I fundamentally disagree with virtually everything he said in his contribution on voting. The prisoner voting system was rehearsed at great length in the committee. The committee report reported, it was a majority report, he was in the minority that didn't support it. We do support it, and that's why we are where we are.

In terms of votes at 16, I vehemently believe that young people should have a say in the way that their country is governed, the way that their local authorities are run and the services that they provide. We've rehearsed, as part of the Senedd and Elections (Wales) Bill, the measures we'll put in place in terms of our curriculum to make sure that people understand the rights and responsibilities that voting brings. I think that the argument that people don't use their vote so they shouldn't have it is an extraordinary one, and I'm sure that people will be very interested to think that Conservatives think that.

In terms of foreign nationals, the UK Government has done a number of things around citizenship that have tightened that up, which mean that a number of people who live and contribute to working and cultural life in Wales are not able to have a say in the way that their local councils and services are delivered. I simply think that that's wrong, and the Government wants to put that right. In terms of eligibility, we are saying that anyone who has the right to remain, live, reside, work and contribute to this society should have a say in how it's elected.

Diolch, Mark Isherwood, am y gyfres yna o gwestiynau a sylwadau. O ran y strategaeth cyfranogiad y cyhoedd, nid ydym yn copïo'r Ddeddf Lleoliaeth, gan fod ein deddfwriaeth eisoes yn caniatáu ar gyfer nifer o bethau nad ydynt yn gyfredol yn Lloegr, a, beth bynnag, nid ydym ni mewn sefyllfa lle'r ydym ni eisiau efelychu Lloegr. Yr hyn yr ydym ni'n ei wneud yn hyn o beth, ar y cyd â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yw datblygu system ar gyfer Cymru. Felly, rwy'n falch iawn o'r strategaeth cyfranogiad y cyhoedd, mae'n ategu nifer o bethau eraill, fel trosglwyddo asedau cymunedol ac yn y blaen. Nid yw'n cwmpasu pob un ohonynt. Ond rydym yn awyddus iawn y dylai pob awdurdod lleol ddatblygu ei strategaeth ei hun ar gyfer ei bobl ei hun, oherwydd credwn yn y ddemocratiaeth leol a ddaw yn sgil hynny.

O ran cynghorau cymuned, bydd yr Aelod yn ymwybodol bod gan rai cynghorau ledled Cymru nifer o faterion archwilio ac yn y blaen. Yr hyn yr ydym ni'n ei wneud yw ein bod yn gwneud yn siŵr eu bod yn gwneud datganiad am eu sefyllfaoedd a beth yw eu gweithgareddau, sy'n dryloyw ac yn agored. Rydym ni hefyd yn cyfyngu ar bŵer cymhwysedd cyffredinol ar gyfer y cynghorau cymuned hynny lle nad ydynt wedi cael archwiliadau cymwys, lle mae ganddynt staff galluog a chymwys yn eu gweinyddu, a'r syniad yw eu hannog i gyrraedd safon dda o atebolrwydd. Os nad yw hynny'n ddigonol, yna byddwn yn adolygu'r sefyllfa, ond rwy'n ffyddiog y bydd sicrhau bod cynghorau cymuned yn gweithredu yn ddigon i—mae'n ddigon o abwyd i'w galluogi i wneud hynny.

O ran y nifer o faterion a gododd ynghylch y trefniadau pleidleisio, mae gennym ni anghytundeb gwleidyddol sylfaenol yn y fan yma. Anghytunaf yn sylfaenol â bron popeth a ddywedodd yn ei gyfraniad ar bleidleisio. Cafodd y system bleidleisio o ran carcharorion ei thrafod yn helaeth yn y pwyllgor. Fel y crybwyllir yn adroddiad y pwyllgor, roedd yn adroddiad mwyafrifol, roedd ef yn y lleiafrif nad oedd yn ei gefnogi. Rydym ni yn ei gefnogi, a dyna pam yr ydym ni yn y sefyllfa sydd ohoni.

O ran pleidleisio yn 16 oed, rwy'n credu'n gadarn y dylai pobl ifanc gael lleisio barn am y ffordd y caiff eu gwlad ei llywodraethu, y ffordd y caiff eu hawdurdodau lleol eu rhedeg ac am y gwasanaethau y maen nhw'n eu darparu. Rydym ni wedi trafod, fel rhan o Fil Senedd ac Etholiadau (Cymru), y mesurau y byddwn yn eu rhoi ar waith o ran ein cwricwlwm i wneud yn siŵr bod pobl yn deall yr hawliau a'r cyfrifoldebau sy'n dod yn sgil pleidleisio. Rwy'n credu bod y ddadl os nad yw pobl yn defnyddio eu pleidlais felly ni ddylen nhw gael un yn un eithriadol, ac rwy'n siŵr y bydd gan bobl ddiddordeb mawr o ddeall bod y Ceidwadwyr yn credu hynny.

O ran gwladolion tramor, mae Llywodraeth y DU wedi gwneud nifer o bethau ynghylch dinasyddiaeth sydd wedi tynhau hynny, ac mae hynny'n golygu nad yw nifer o bobl sy'n byw ac yn cyfrannu at waith a bywyd diwylliannol yng Nghymru yn gallu lleisio'u barn am y ffordd y caiff eu cynghorau lleol a'u gwasanaethau eu darparu. Credaf yn syml fod hynny'n anghywir, ac mae'r Llywodraeth eisiau cywiro hynny. O ran cymhwysedd, rydym ni'n dweud y dylai unrhyw un sydd â'r hawl i aros, byw, preswylio, gweithio a chyfrannu at y gymdeithas hon fod â llais ynghylch sut y caiff ei hethol.

Can I thank the Minister for the statement? Can I, in fact, welcome the statement and welcome the general direction of travel? Can I also thank the Minister for arranging the briefing by officers earlier today? I found that very valuable.

Obviously, it's a very extensive Bill, and I'm not going to indulge in a long list of quotes and discussion points, but I was going to concentrate on the voting systems, specifically the single transferable vote versus first-past-the-post. And, obviously, I note the proposal, we've discussed it before, about actually not having a strategic lead from here to say, 'Listen, guys, we're going to have STV across the board in local elections, just like in Scotland.' You've devolved the decisions to our local authorities, which will possibly render—of the 22 local authorities, obviously, some of them STV, others first-past-the-post, with authorities next door to one another having completely different voting systems from that point of view. Now, I think there is a potential for some element of confusion there, and I would prefer that there would be a strategic lead from here to say, 'Listen, guys, we're going for this, it's STV, and everybody's having STV.'

I'm a long-term proponent, as is my party, of proportional representation, plainly, because, at least then, every vote will count, and, hopefully, addressing low turnouts and spoilt-vote scenarios. The sky hasn't fallen in on Scotland, basically, who've had STV in local government for some years now. In particular, I've always thought that the combination of first-past-the-post and multimember wards at local authority level to be particularly undemocratic. You and I both know Cockett ward specifically in Swansea, where I previously was a county councillor myself; the electorate there is 12,500 in Cockett in Swansea, and there are four county councillors. Then, obviously, every elector feels they have four votes and they're all going to vote the same way, so you need a slate of four candidates. I can see Mike has obviously been in another multimember ward in Swansea, but we can compare experiences if we like. But, anyway, even, dare I say, when 15 years ago all four of those ward councillors in Cockett were Plaid Cymru, we only got about 60 per cent of the vote. We didn't get 100 per cent of the vote, so even in those halcyon days when Cockett went Plaid, we didn't deserve it. There should have been two plaid, one Labour, one Lib Dem, if you were being fair about it. I note now there are four Labour councillors in that ward on a similar percentage of the vote, so the same argument still applies about fair play: never have the residents of Cockett voted 100 per cent for whichever party has the four county councillors.

But STV, you see, would answer that conundrum, wouldn't it? In terms of, if we must have multimember wards, what about having STV, then?

A gaf i ddiolch i'r Gweinidog am y datganiad? A gaf i, mewn gwirionedd, groesawu'r datganiad a chroesawu'r sefyllfa gyffredinol yr ydym ni'n symud tuag ati? A gaf i hefyd ddiolch i'r Gweinidog am drefnu'r cyfarfod briffio gan swyddogion yn gynharach heddiw? Roedd hwnnw'n werthfawr iawn.

Yn amlwg, mae'n Fil helaeth iawn, ac ni af ati i nodi rhestr faith o ddyfyniadau a phwyntiau trafod, ond roeddwn i'n mynd i ganolbwyntio ar y systemau pleidleisio, yn benodol y bleidlais sengl drosglwyddadwy o gymharu â'r cyntaf i'r felin. Ac, yn amlwg, rwy'n nodi'r cynnig, rydym ni wedi ei drafod o'r blaen, ynglŷn â pheidio â chael arweiniad strategol o'r fan hon i ddweud, 'Gwrandewch, bobl, rydym ni'n mynd i gael pleidlais sengl drosglwyddadwy ym mhob etholiad lleol, yn union fel yn yr Alban.' Rydych chi wedi datganoli'r penderfyniadau i'n hawdurdodau lleol, a fydd o bosib yn gwneud—o blith y 22 awdurdod lleol, yn amlwg, bydd rai ohonyn nhw eisiau'r bleidlais sengl drosglwyddadwy, eraill y cyntaf i'r felin, gydag awdurdodau drws nesaf i'w gilydd â systemau pleidleisio hollol wahanol yn hynny o beth. Nawr, rwy'n credu ei bod hi'n bosib y bydd rhyw elfen o ddryswch yn y fan yna, a byddai'n well gennyf pe bai arweiniad strategol o'r fan hon i ddweud, 'Gwrandewch, bobl, dyma yr ydym ni'n ei ddewis, y bleidlais sengl drosglwyddadwy fydd hi, a bydd pawb yn cael y bleidlais sengl drosglwyddadwy.

Rwyf wedi cefnogi ers tro byd, fel y mae fy mhlaid, gynrychiolaeth gyfrannol, yn amlwg, oherwydd, o leiaf wedyn, bydd pob pleidlais yn cyfrif, a, gobeithio, bydd yn mynd i'r afael â'r nifer isel o bleidleiswyr a sefyllfaoedd o ddifetha pleidleisiau. Yn y bôn ni fu hi'n ddiwedd byd yn Yr Alban sydd â'r bleidlais sengl drosglwyddadwy mewn llywodraeth leol ers rhai blynyddoedd bellach. Yn benodol, rwyf bob amser wedi credu bod y cyfuniad o wardiau y cyntaf i'r felin ac adrannau aml-aelod ar lefel awdurdod lleol yn arbennig o annemocrataidd. Rydych chi a minnau'n adnabod ward Y Cocyd yn benodol yn Abertawe, lle bûm yn gynghorydd sir fy hun o'r blaen; mae 12,500 o etholwyr yn Y Cocyd yn Abertawe, ac mae pedwar cynghorydd sir. Yna, yn amlwg, mae'r holl etholwr yn teimlo bod ganddynt bedair pleidlais ac maen nhw i gyd yn mynd i bleidleisio yr un ffordd, felly mae angen grŵp o bedwar ymgeisydd arnoch chi. Gallaf weld yn amlwg y bu Mike mewn ward aml-aelod arall yn Abertawe, ond gallwn gymharu profiadau os hoffem wneud hynny. Ond, beth bynnag, hyd yn oed, os caf fentro dweud, pan oedd y pedwar cynghorydd ward hynny yn Y Cocyd yn rhai Plaid Cymru 15 mlynedd yn ôl, dim ond tua 60 y cant o'r bleidlais a gawsom ni. Ni chawsom gant y cant o'r bleidlais, felly hyd yn oed yn yr oes aur honno pan drodd Y Cocyd at y Blaid, nid oeddem ni'n haeddu hynny. Dylid bod wedi cael dau o'r Blaid, un Llafur, un Democrat Rhyddfrydol, i fod yn deg. Gwelaf bellach fod pedwar cynghorydd Llafur yn y ward honno ar ganran debyg o'r bleidlais, felly mae'r un ddadl yn dal yn berthnasol o ran chwarae teg: ni phleidleisiodd trigolion Y Cocyd erioed gant y cant dros ba bynnag blaid sydd â'r pedwar cynghorydd sir.

Ond byddai pleidlais sengl drosglwyddadwy, welwch chi, yn ateb y pos hwnnw, oni fyddai? Hynny yw, os oes rhaid inni gael wardiau aml-aelod, beth am gael y bleidlais sengl drosglwyddadwy, felly?

15:25

As Dai Lloyd says very eloquently, the current multimember ward system with first-past-the-post in place produces some strange and wonderful results, and he won't be surprised to find that I think the current result is quite halcyon whereas the previous result was not quite so halcyon from our point of view. But he makes a very good and effective point. Clearly, not 100 per cent of people voted—. That's why we're giving local government the chance to look again at whether they want to change the system. If they do, they'll be able to consult with local people and they'll be able to do that by giving them that power.

Once we've got a couple of councils that have decided to do that, and I'm sure that they will be able to consider it very seriously, then we will be able to compare what that produces with what the first-past-the-post system produces, and the Bill also puts in place a peer-review system so that we will have the ability to compare and contrast. One of the things that's said about STV is that it increases diversity and participation. We will be able to see, almost in a controlled trial, if you like, whether that actually comes to pass.

Fel y dywed Dai Lloyd yn huawdl iawn, mae'r system ward aml-aelod bresennol gyda'r drefn cyntaf i'r felin mewn grym yn esgor ar rhai canlyniadau rhyfedd a rhyfeddol, ac ni fydd yn synnu darganfod fy mod yn credu bod y canlyniad presennol yn dipyn o oes aur ond nad oedd y canlyniad blaenorol yn gymaint o oes aur o'n safbwynt ni. Ond mae'n gwneud pwynt da ac effeithiol iawn. Yn amlwg, nid cant y cant o bobl a bleidleisiodd—. Dyna pam yr ydym ni'n rhoi'r cyfle i lywodraeth leol edrych eto i weld a ydyn nhw eisiau newid y system. Os gwnânt hynny, byddant yn gallu ymgynghori â phobl leol a byddant yn gallu gwneud hynny drwy roi'r pŵer hwnnw iddynt.

Cyn gynted ag y bydd gennym ni ddau gyngor sydd wedi penderfynu gwneud hynny, ac rwy'n siŵr y byddant yn gallu ei ystyried o ddifrif, yna byddwn yn gallu cymharu'r hyn y mae hynny'n esgor arno â'r hyn y mae system y cyntaf i'r felin yn esgor arno, ac mae'r Bil hefyd yn sefydlu system adolygu cymheiriaid fel y bydd gennym ni'r gallu i gymharu a chyferbynnu. Un o'r pethau sydd wedi'i ddweud am y bleidlais sengl drosglwyddadwy yw ei bod yn cynyddu amrywiaeth a chyfranogiad. Byddwn yn gallu gweld, bron mewn arbrawf dan reolaeth, os mynnwch chi, ai dyna fydd yn digwydd mewn gwirionedd.

Thank you for the opportunity to speak as Chair of the Equality, Local Government and Communities Committee, as we will of course be scrutinising this Bill during its passage through the Assembly. This is a very important and indeed substantial Bill and we will be undertaking thorough scrutiny of the various provisions in due course. But at this stage I would like to ask the Minister about two provisions that have not been included in the Bill as introduced. The first is in relation to extending the franchise to prisoners in Wales. Members will be aware that our committee recently undertook an inquiry into voting rights for prisoners, and we recommended, as we heard earlier, that the Welsh Government and the National Assembly for Wales Commission introduce legislation to give all those Welsh prisoners who are serving custodial sentences of less than four years the right to vote in devolved Welsh elections. This recommendation was accepted. In a letter to the committee on 18 September, the Minister confirmed that the Welsh Government would

'seek an appropriate legislative vehicle to introduce provision at the earliest opportunity to enable prisoners and young people in custody from Wales to vote in Assembly elections on the same terms as will apply for local government elections.'

So, as such a provision has not been included in the Bill that's before us, I would be grateful to the Minister for any update she's able to provide today to confirm her intentions on this. And I would also like to ask the Minister about the commitment she made to the committee on 17 October in relation to a due regard to the right to adequate housing. The Minister suggested that this Bill could include such a right, but there is no provision for this, and, again, I would be grateful for an update on the Welsh Government's intentions.

Diolch am y cyfle i siarad yn rhinwedd fy swyddogaeth yn Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, gan y byddwn wrth gwrs yn craffu ar y Bil hwn yn ystod ei daith drwy'r Cynulliad. Mae hwn yn Fil pwysig iawn ac yn wir yn sylweddol a byddwn yn craffu'n drylwyr ar y darpariaethau amrywiol maes o law. Ond ar hyn o bryd hoffwn holi'r Gweinidog am ddwy ddarpariaeth nad ydynt wedi eu cynnwys yn y Bil fel y'i cyflwynwyd. Mae'r cyntaf yn ymwneud ag ymestyn yr etholfraint i garcharorion yng Nghymru. Bydd yr Aelodau'n ymwybodol bod ein pwyllgor wedi cynnal ymchwiliad yn ddiweddar i hawliau pleidleisio ar gyfer carcharorion, ac roeddem yn argymell, fel y clywsom yn gynharach, fod Llywodraeth Cymru a Chomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno deddfwriaeth i roi i'r holl garcharorion hynny sydd â dedfryd o garchar o lai na phedair blynedd yr hawl i bleidleisio mewn etholiadau datganoledig yng Nghymru. Derbyniwyd yr argymhelliad hwn. Mewn llythyr i'r pwyllgor ar 18 Medi, cadarnhaodd y Gweinidog y byddai Llywodraeth Cymru yn:

ceisio cyfrwng deddfwriaethol priodol i gyflwyno darpariaeth cyn gynted â phosibl er mwyn galluogi carcharorion a phobl ifanc o Gymru sydd yn y ddalfa i bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad ar yr un telerau â'r rhai fydd yn berthnasol ar gyfer etholiadau llywodraeth leol.

Felly, gan nad yw darpariaeth o'r fath wedi'i chynnwys yn y Bil sydd ger ein bron, byddwn yn ddiolchgar i'r Gweinidog am unrhyw ddiweddariad y gall hi ei rhoi heddiw i gadarnhau ei bwriad yn hyn o beth. A hoffwn hefyd ofyn i'r Gweinidog am yr ymrwymiad a wnaeth i'r pwyllgor ar 17 Hydref mewn cysylltiad â rhoi sylw dyledus i'r hawl i dai addas. Awgrymodd y Gweinidog y gallai'r Bil hwn gynnwys hawl o'r fath, ond nid oes darpariaeth ar gyfer hyn, ac, unwaith eto, byddwn yn ddiolchgar o gael yr wybodaeth ddiweddaraf am fwriadau Llywodraeth Cymru.

Certainly, John. In terms of the prisoners' franchise, as I said in my statement, we simply haven't had the time to work through since the accepting of the committee's recommendation. We intend to bring forward, or work with the committee to bring forward, amendments at Stage 2 to enable the committee's report to be brought into effect. And by then—well in advance of Stage 2—the officials will have had the chance to work through the various complexities of how that will be administered. So, I'm very sure that we'll be able to work with the committee to bring that forward well in advance of Stage 2, so you have a good chance to look at it and indeed to see whether the committee itself wants to do that.

And then, in terms of the due regard to a right to adequate housing, I think what I've said in the committee is that we would look to see whether we could include that in the statutory guidance around the performance framework for the local authorities. So, this Bill sets out the way in which that guidance would be issued, and then the guidance itself would have the various provisions in it. So that sort of provision, and a number of things around the way various services are performed, would be in the statutory guidance. And, as John Griffiths will know, the statutory guidance is something that the authority must follow—it's not something that it can itself have due regard to.

Yn sicr, John. O ran rhoi'r bleidlais i garcharorion, fel y dywedais yn fy natganiad, nid ydym ni wedi cael amser i weithio drwy hynny ers derbyn argymhelliad y pwyllgor. Rydym ni'n bwriadu cyflwyno, neu weithio gyda'r pwyllgor i gyflwyno, gwelliannau yng Nghyfnod 2 er mwyn i adroddiad y pwyllgor ddod i rym. Ac erbyn hynny—ymhell cyn Cyfnod 2—bydd y swyddogion wedi cael y cyfle i weithio drwy'r amryfal gymhlethdodau o ran sut y caiff hynny ei weinyddu. Felly, rwy'n hollol sicr y byddwn yn gallu gweithio gyda'r pwyllgor i gyflwyno hynny ymhell cyn Cyfnod 2, felly mae gennych chi gyfle da i edrych arno ac yn wir i weld a yw'r pwyllgor ei hun eisiau gwneud hynny.

Ac yna, o ran rhoi sylw dyledus i'r hawl i gael tai addas, rwy'n credu mai'r hyn yr wyf wedi'i ddweud yn y pwyllgor yw y byddem yn edrych i weld a allem ni gynnwys hynny yn y canllawiau statudol ynghylch y fframwaith perfformiad ar gyfer yr awdurdodau lleol. Felly, mae'r Bil hwn yn nodi'r ffordd y cai'r canllawiau eu cyhoeddi, ac wedyn byddai'r canllawiau eu hunain yn cynnwys y gwahanol ddarpariaethau ynddynt. Felly, byddai'r math hwnnw o ddarpariaeth, a nifer o bethau ynglŷn â'r ffordd y caiff gwahanol wasanaethau eu cyflawni, yn y canllawiau statudol. Ac, fel y gŵyr John Griffiths, mae'r canllawiau statudol yn rhywbeth y mae'n rhaid i'r awdurdod eu dilyn—nid yw'n rhywbeth y gall roi sylw dyladwy iddynt.

15:30

We don't agree with the change in the franchise, but Mark Isherwood has already spoken about those, and I will therefore focus my remarks on areas where I think we agree with the Government, at least in principle. The single transferrable vote—we'd like to see electoral reform, and I think STV has a lot of attractions, and actually I think it's quite exciting that the Welsh Government is allowing different local authorities to go their own way and make their own choices. We approve of local devolution, and we'd like to support you in this, albeit there clearly are risks and uncertainties around it, and we will see how it develops. I wonder how far the Minister expects local councils to go in choosing this. What are her expectations? If councils do go to STV, is it likely to remain that way? If you get people elected under STV, is it going to be harder to reverse that process than it is in the first place? Clearly, she won't know firmly what's going to happen, but I think there are reasons we have to think about what the scale will be. We have a Local Democracy and Boundary Commission for Wales. Is there going to be extra work for that body, where councils do go to STV, redrawing ward boundaries to be more appropriate for that electoral system, or could there be scope for some councils to stick with existing ward maps, particularly where there are larger numbers of wards with three or four members? Could I also ask what will be done in terms of local education to help people understand that the system may be different in their area, whether 16-year-olds being able to vote within schools, or more broadly for the electorate, for whom this may be a new way of voting that contrasts with both Westminster and the Assembly?

Moving on, I welcome the general power of competence being extended to local authorities. The Minister says she didn't want to copy England, but is this not what you're doing in this area, albeit eight years late? When the Localism Act came through in 2011 at UK level, and some aspects did extend to Wales as well as England—for instance, I think there needed to be a legislative consent motion for the senior pay policy—why didn't we at that time look to give an LCM to extend the general power of competence through that Westminster vehicle? And, if not, why is it that we haven't sought another vehicle at any point over the last eight years to bring in that, I think, very positive reform?

Can I also ask about the corporate joint committees? Am I correct that this will be an additional option for local councils? Various councils and other bodies have found good ways of working, regionally or in collaboration locally, and, where those ways work and have been successful, is there really any need to change them? I know these corporate bodies will be their own legal entity and can employ staff, for example, and are certainly a positive addition to have, but is that simply an option that councils will be allowed, rather than something that's forced upon them?

Nid ydym yn cytuno â'r newid yn yr etholfraint, ond mae Mark Isherwood eisoes wedi siarad am y rheini, ac felly byddaf yn canolbwyntio yn fy sylwadau ar feysydd lle rwy'n credu ein bod yn cytuno â'r Llywodraeth, mewn egwyddor o leiaf. Y bleidlais sengl drosglwyddadwy—hoffem weld diwygio etholiadol, ac rwy'n meddwl bod gan y bleidlais sengl drosglwyddadwy lawer o atyniadau, ac mewn gwirionedd rwy'n credu ei bod yn eithaf cyffrous bod Llywodraeth Cymru yn caniatáu i wahanol awdurdodau lleol fynd eu ffordd eu hunain a gwneud eu dewisiadau eu hunain. Rydym yn cymeradwyo datganoli lleol, a hoffem eich cefnogi yn hyn o beth, er ei bod hi'n amlwg bod risgiau ac ansicrwydd yn perthyn i hyn, a chawn weld sut y bydd yn datblygu. Tybed i ba raddau y mae'r Gweinidog yn disgwyl i gynghorau lleol ddewis hyn. Beth yw ei disgwyliadau? Os yw cynghorau'n dewis y bleidlais sengl drosglwyddadwy, a yw'r drefn yn debygol o barhau felly? Os oes gennych chi bobl wedi'u hethol o dan y bleidlais sengl drosglwyddadwy, a fydd hi'n anoddach gwrthdroi'r broses honno nag ydyw yn y lle cyntaf? Yn amlwg, fydd hi ddim yn gwybod yn bendant beth sy'n mynd i ddigwydd, ond rwy'n credu bod rhesymau y mae'n rhaid i ni feddwl amdanynt ynghylch beth fydd y raddfa. Mae gennym ni Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol i Gymru. A fydd gwaith ychwanegol i'r corff hwnnw, os yw cynghorau yn troi at y bleidlais sengl drosglwyddadwy, i ail-lunio ffiniau wardiau i fod yn fwy priodol ar gyfer y system etholiadol honno, neu a allai fod lle i rai cynghorau gadw at fapiau wardiau presennol, yn enwedig lle mae mwy o wardiau sydd â thri neu bedwar aelod? A gaf i ofyn hefyd beth fydd yn digwydd o ran addysg leol i helpu pobl i ddeall y gallai'r system fod yn wahanol yn eu hardal nhw, a yw plant 16 oed yn gallu pleidleisio mewn ysgolion, neu'n fwy cyffredinol i'r etholwyr, y gallai hyn fod yn ffordd newydd o bleidleisio o'i chymharu â San Steffan a'r Cynulliad?

I symud ymlaen, rwy'n croesawu ymestyn y pŵer cymhwysedd cyffredinol i awdurdodau lleol. Mae'r Gweinidog yn dweud nad oedd hi eisiau efelychu Lloegr, ond onid ai dyma beth rydych chi'n ei wneud yn y maes hwn, dim ond wyth mlynedd yn hwyr? Pan ddaeth y Ddeddf Lleoliaeth i rym yn 2011 yn y DU, ac roedd rhai agweddau'n ymestyn i Gymru yn ogystal ag i Loegr—er enghraifft, credaf fod angen cynnig cydsyniad deddfwriaethol ar gyfer y polisi cyflogau uwch—pam na wnaethom ni ar y pryd geisio cyflwyno cynnig cydsyniad deddfwriaethol i ehangu'r pŵer cymhwysedd cyffredinol drwy gyfrwng San Steffan? Ac, os felly, pam nad ydym ni wedi ceisio cyfrwng arall ar unrhyw adeg yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf i gyflwyno'r diwygiad hwnnw, sy'n gadarnhaol iawn, rwy'n credu?

A gaf i hefyd ofyn am y cydbwyllgorau corfforaethol? A wyf yn gywir y bydd hyn yn ddewis ychwanegol i gynghorau lleol? Mae gwahanol gynghorau a chyrff eraill wedi dod o hyd i ffyrdd da o weithio, yn rhanbarthol neu ar y cyd yn lleol, a phan yw'r ffyrdd hynny'n gweithio ac wedi bod yn llwyddiannus, a oes gwir angen eu newid? Rwy'n gwybod y bydd y cyrff corfforaethol hyn yn endidau cyfreithiol eu hunain ac yn gallu cyflogi staff, er enghraifft, ac maen nhw'n sicr yn ychwanegiad cadarnhaol i'w cael, ond ai dewis fydd hynny i gynghorau, yn hytrach na rhywbeth a gaiff ei orfodi arnyn nhw?