Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

16/01/2018

Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Galwaf y Cynulliad Cenedlaethol i drefn.

I call the National Assembly to order.

Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Presiding Officer

Ar y cychwyn, hoffwn groesawu Mariam Jack-Denton, Llefarydd Cynulliad Cenedlaethol y Gambia, sy'n arwain cynrychiolwyr ar ymweliad â'r Cynulliad Cenedlaethol heddiw. Felly, croeso, Llefarydd, a'ch dirprwyaeth.

At the outset, I'd like to welcome Mariam Jack-Denton, the Speaker of the National Assembly of the Gambia, leading a delegation visiting the National Assembly today. So, a warm welcome, Speaker, and to your delegation.

Cwestiwn Brys: Carillion
Emergency Question: Carillion

Yr eitem gyntaf ar ein hagenda ni yw'r cwestiwn brys rwyf wedi ei dderbyn o dan Reol Sefydlog 12.67, a galwaf ar Adam Price i ofyn y cwestiwn brys.

The first item on our agenda is an emergency question. I have accepted the question under Standing Order 12.67, and I call on Adam Price to ask the emergency question.

Pa gynlluniau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u gwneud i ymateb i effeithiau diddymu Carillion? (EAQ0002)

What plans has the Welsh Government made to respond to the consequences of Carillion entering liquidation? (EAQ0002)

Er nad ydym yn disgwyl mai ond ychydig o effaith uniongyrchol y bydd diddymiad Carillion yn ei godi yng Nghymru, bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud popeth o fewn ei gallu i helpu gweithwyr Carillion yr effeithir arnynt yma. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn parhau i asesu unrhyw ganlyniadau pellach, mewn sefyllfa sy'n parhau i ddatblygu'n gyflym.

Although we expect that the liquidation of Carillion will have little direct impact in Wales, the Welsh Government will do everything within its ability to assist Carillion staff who are affected here. Welsh Government officials continue to assess any further impacts in a situation that continues to develop swiftly.

Rwy'n ddiolchgar i'r Ysgrifennydd Cabinet am ei ymateb. Rwy'n gobeithio y gallwn ni gael ychydig bach mwy o fanylion ynglŷn â rhai o'r projectau penodol.

I'm grateful to the Cabinet Secretary for that response. I hope we can get a little more detail on some of the specific projects.

Can he say whether any of the Welsh Government contracts awarded to Carillion were awarded after July, the time of the first profits warning issued by the company? After the second and third profits warning, in September and November last year, did the Government discuss contingency arrangements with Abellio, in relation to Carillion's role as the nominated contractor as part of their rail franchise bid? And can the Cabinet Secretary further advise us whether there's now a material risk that Abellio's bid is effectively null and void, as it is in effect naming a nominated contactor that no longer exists, and therefore rendering it liable to legal challenge? Finally, is the whole Carillion experience, which has left so many smaller sub-contractors and their employees carrying the can, effectively, for a large company's mismanagement and, indeed, reckless profiteering, does it give us pause for thought in our over-reliance, still, on externally owned contracting conglomerates for civil engineering work? There must surely be a better way going forward.

A yw'n bosibl iddo ddweud pa un a oedd unrhyw un o gontractau Llywodraeth Cymru a ddyfarnwyd i Carillion wedi'u dyfarnu ar ôl mis Gorffennaf, sef yr adeg pan roddwyd y rhybudd cyntaf am elw gan y cwmni? Ar ôl yr ail a'r trydydd rhybudd am elw, ym mis Medi a mis Tachwedd y llynedd, a wnaeth y Llywodraeth drafod trefniadau wrth gefn ag Abellio, ynghylch swyddogaeth Carillion fel y contractwr penodedig yn rhan o'i gynnig am y fasnachfraint rheilffyrdd? Ac a all Ysgrifennydd y Cabinet ddweud wrthym ni hefyd a oes perygl gwirioneddol erbyn hyn bod cynnig Abellio i bob pwrpas yn ddi-rym, gan ei fod mewn gwirionedd yn enwi contractwr penodedig nad yw'n bodoli mwyach, ac felly mae'n ei wneud yn agored i her gyfreithiol? Yn olaf, a yw'r holl brofiad â Carillion, sydd wedi gadael cymaint o isgontractwyr llai a'u cyflogeion i ysgwyddo, i bob pwrpas, canlyniadau camreoli cwmni mawr ac, yn wir, gorelwa diofal, yn rheswm i ni ystyried ein gorddibyniaeth, o hyd, ar gontractau gyda chwmnïau amryfath, a berchnogir yn allanol, ar gyfer gwaith peirianneg sifil? Mae'n rhaid bod ffordd well o wneud hyn yn y dyfodol.

I thank the Member for what I take to be three main questions. In relation to contracts that the Welsh Government has, there is one contract—the contract in relation to the design phase of junctions 15 and 16 on the A55, which was awarded after the original warning about Carillion in July of next year. At the point that that warning was issued, the procurement process was paused, further assurances were sought from the company. Those assurances were received, and risks that might have been involved were mitigated. No other contract has been awarded since July of last year.

As far as Abellio is concerned and the franchise arrangements there, I think there are a number of points that I should make. First of all, directly in answer to Adam Price's question, Transport for Wales, having seen the developments in July and during the autumn, have been involved in making sure that the necessary financial underpinning of bids is reliable, and they have been in discussions with Abellio on that basis. In the immediate aftermath of events earlier this week, the Cabinet Secretary has taken legal advice so that we are clear as to whether there are any impacts from these developments for the franchise process. The company itself is taking action to make sure that it is in a position to go forward with a bid, if it chooses that course of action. And the Welsh Government remains committed to a final outcome in the tender process that leads to the improvement in services that people in Wales wish to see secured.

The third question that the Member raises is the broadest one, of course. He will have seen, I'm sure, a piece in the Financial Times today called 'The Problem of Bigness', in which the author teases out the difficulties that occur for public contracting organisations in a market where there has been radical consolidation and the number of players in the field doesn't necessarily give rise to genuine competition. So, that inevitably does come to the fore in the Carillion experience, and he is right to point to the fact that all public authorities that are involved in securing necessary services through going out to contract will want to review this experience, learn the lessons from it and make sure that public funds are not exposed unnecessarily in the future. 

Diolch i'r Aelod am yr hyn yr wyf i'n ei ystyried yn dri phrif gwestiwn. O ran contractau sydd gan Lywodraeth Cymru, mae un contract—y contract sy'n gysylltiedig â cham dylunio cyffyrdd 15 ac 16 ar yr A55, a ddyfarnwyd ar ôl y rhybudd gwreiddiol am Carillion ym mis Gorffennaf y llynedd. Ar yr adeg pan gyhoeddwyd y rhybudd hwnnw, cafodd y broses gaffael ei hoedi dros dro, a cheisiwyd rhagor o sicrwydd gan y cwmni. Cafwyd y sicrwydd hwnnw, a lliniarwyd risgiau a allai fod wedi chwarae rhan yn hynny o beth. Nid oes unrhyw gontract arall wedi'i ddyfarnu ers mis Gorffennaf y llynedd. 

O ran Abellio a'r trefniadau masnachfraint, credaf fod nifer o sylwadau y dylwn i eu gwneud. Yn gyntaf oll, mewn ymateb uniongyrchol i gwestiwn Adam Price, mae Trafnidiaeth Cymru, ar ôl gweld y datblygiadau ym mis Gorffennaf ac yn ystod yr hydref, wedi bod yn rhan o broses i sicrhau bod sylfaen ariannol angenrheidiol y cynigion yn ddibynadwy, ac maen nhw wedi bod yn trafod ag Abellio ar y sail honno. Yn union ar ôl y digwyddiadau yn gynharach yr wythnos hon, mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi cael cyngor cyfreithiol fel ein bod yn glir ynghylch a oes unrhyw effeithiau o'r datblygiadau hyn ar y broses fasnachfraint. Mae'r cwmni ei hun yn cymryd camau i wneud yn siŵr ei fod mewn sefyllfa i fwrw ymlaen â chynnig, os yw'n dewis gwneud hynny. Ac mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fod yn ymrwymedig i sicrhau canlyniad terfynol yn y broses dendro a fydd yn arwain at wella gwasanaethau y mae pobl yng Nghymru yn dymuno eu gweld yn cael eu sicrhau.

Y trydydd cwestiwn y mae'r Aelod yn ei godi yw'r un ehangaf, wrth gwrs. Bydd ef wedi gweld, rwy'n siŵr, darn yn y Financial Times heddiw o'r enw 'The Problem of Bigness', lle mae'r awdur yn trafod yr anawsterau sy'n digwydd i sefydliadau contractio cyhoeddus mewn marchnad lle y bu cryn gyfuno ac nad yw nifer y cwmnïau yn y maes yn arwain o reidrwydd at gystadleuaeth wirioneddol. Felly, mae hynny yn dod i'r amlwg yn anochel yn y profiad gyda Carillion, ac mae e'n iawn i dynnu sylw at y ffaith y bydd pob awdurdod cyhoeddus sy'n ymwneud â sicrhau gwasanaethau angenrheidiol drwy gontractio allan eisiau adolygu'r profiad hwn, dysgu'r gwersi oddi wrtho a gwneud yn siŵr na chaiff arian cyhoeddus ei beryglu yn ddiangen yn y dyfodol.

13:35

Cabinet Secretary, can I ask you about any work you've done or you're going to be commissioning on the consequences of this company going into liquidation in terms of the wider economic conditions that this is going to bring to the Welsh economy, and especially small businesses? Adam Price has raised questions about the rail franchise, but can I press you a little bit more about the projects that may well be affected in Wales? You said there'd be little effect on projects in Wales, but could I just press you a little bit more on that for some further clarification on which projects may well be affected? Can I also ask about projects in Wales that are perhaps about to be started or are in the middle of construction that are being perhaps operated or project managed not by Carillion but by another company? I think of Newtown bypass in my own constituency as an example. It is managed by Alun Griffiths contractors but may well depend on suppliers for steel for bridges or have other project management consequences as well. And what conversations may you have had with them in terms of how projects in Wales may be affected or potentially delayed? 

Ysgrifennydd y Cabinet, a gaf i ofyn ichi am unrhyw waith yr ydych chi wedi'i wneud neu yr ydych chi'n bwriadu ei gomisiynu ar ganlyniadau y cwmni hwn yn mynd i'r wal o ran amodau economaidd ehangach y bydd hyn yn eu hachosi i economi Cymru, ac yn enwedig i fusnesau bach? Mae Adam Price wedi codi cwestiynau am y fasnachfraint rheilffyrdd, ond a gaf i bwyso arnoch chi ychydig mwy am y prosiectau y gallai hyn effeithio arnyn nhw yng Nghymru? Fe wnaethoch chi ddweud na fyddai fawr ddim effaith ar brosiectau yng Nghymru, ond a gaf i bwyso arnoch chi ychydig bach mwy ar hynny am rywfaint o eglurhad pellach ar ba brosiectau y gallai hyn effeithio arnyn nhw? A gaf i ofyn hefyd am brosiectau yng Nghymru sydd efallai ar fin dechrau neu sydd wrthi'n cael eu hadeiladu sydd efallai yn cael eu gweithredu neu eu rheoli nid gan Carillion ond gan gwmni arall? Rwy'n cyfeirio at ffordd osgoi'r Drenewydd yn fy etholaeth i, er enghraifft. Mae'n cael ei rheoli gan gontractwyr Alun Griffiths ond mae'n debygol eu bod yn dibynnu ar gyflenwyr am ddur ar gyfer pontydd neu fod yna ganlyniadau eraill o ran rheoli prosiect hefyd. A pha sgyrsiau ydych chi efallai wedi eu cael â nhw o ran sut y gallai hyn effeithio ar brosiectau yng Nghymru neu eu gohirio o bosibl? 

Well, the Member is right that, while the direct exposure of the Welsh public service to Carillion is modest, that does not mean to say that there aren't businesses and subcontractors in Wales who, in the other aspects of Carillion's work, may well now find themselves exposed as a result of Carillion's demise. So, officials of the Welsh Government are carrying out the necessary work to try to identify where those difficulties may lie. We are in discussions both with the Federation of Small Businesses and the Confederation of Business Industry about that and using the networks that the Welsh Government has across Wales, so that if there are difficulties that emerge of the sort that the Member has identified, we are alert to them and are able to offer such help as we are able to in those circumstances. 

Wel, mae'r Aelod yn iawn, er nad oes risg uniongyrchol o bwys i wasanaeth cyhoeddus Cymru oherwydd Carillion, nid yw hynny'n golygu nad oes busnesau ac isgontractwyr yng Nghymru a allai, ar agweddau eraill o waith Carillion, fod yn ddiamddiffyn o ganlyniad i gwymp Carillion. Felly, mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn gwneud y gwaith angenrheidiol i geisio nodi lle gallai'r anawsterau hyn fod. Rydym ni'n trafod hynny â'r Ffederasiwn Busnesau Bach a Chydffederasiwn Diwydiant Busnes ac yn defnyddio'r rhwydweithiau sydd gan Lywodraeth Cymru ledled Cymru, er mwyn bod yn ymwybodol, os oes anawsterau o'r math y mae'r aelod wedi eu nod yn dod i'r amlwg, ein bod yn gallu cynnig cymaint o gymorth ag y gallwn o dan yr amgylchiadau hynny.

Cabinet Secretary, there are obviously ethical and very practical issues, both of which I'd like to address. We know the history of Carillion. We've debated it in this Chamber in terms of its anti-trade unionism, its blacklisting and its attacks on terms and conditions of worker,  and that's a model that's obviously contributed to its current downfall. I'm sure you will agree with me that it's a welcome sign that the UK Government is now investigating the Carillion directors. I'm sure you'd agree with me also that that investigation probably needs to go further, to the bankers who speculatively backed the company and, indeed, the Government Ministers who appear to have been so keen to line the pockets of the shareholders and the directors with goals and with contracts when there were clear warnings out. Would you agree with me that the most important bit is this: we have a number of Welsh companies, many of whom actually trade in England as well, who will now potentially not be paid and will now potentially be at risk of going under, and there are workers who have had their pension funds also robbed, and that we need to examine the impact on the Welsh economy of those particular companies and in particular what support we can give?

But in terms of the ethical question, isn't it a fact that we have an economic model that is basically about squeezing profits for the few, robbing the workers' pension funds and expecting the public, at the end of the day, to bail them out, and that we can be so grateful that the Welsh Government has not gone down this particular road? 

Ysgrifennydd y Cabinet, mae'n amlwg bod materion moesegol ac ymarferol iawn yn y fan yma, a hoffwn i fynd i'r afael â nhw. Rydym ni'n gwybod am hanes Carillion. Rydym ni wedi ei drafod yn y Siambr hon o ran ei wrthwynebiad i undebau llafur, ei gosbrestru a'i ymosodiadau ar delerau ac amodau gweithwyr, ac mae hwnnw'n fodel sydd yn amlwg wedi cyfrannu at ei gwymp presennol. Rwy'n siŵr y byddwch chi'n cytuno â mi ei fod yn arwydd i'w groesawu fod Llywodraeth y DU bellach yn ymchwilio i gyfarwyddwyr Carillion. Rwy'n siŵr eich bod chi hefyd yn cytuno â mi bod angen i'r ymchwiliad hwnnw fynd ymhellach, i'r bancwyr sydd wedi mentro cefnogi'r cwmni ac, yn wir, Gweinidogion y Llywodraeth sydd wedi bod mor awyddus i lenwi pocedi'r cyfranddalwyr a'r cyfarwyddwyr ag amcanion a chontractau pan oedd rhybuddion clir wedi dod i'r amlwg. A fyddech chi'n cytuno â mi mai'r peth pwysicaf yw hyn: mae gennym ni nifer o gwmnïau yng Nghymru, llawer ohonyn nhw mewn gwirionedd yn masnachu yn Lloegr hefyd, y mae'n bosibl nawr na fyddan nhw'n cael eu talu ac efallai y byddan nhw mewn perygl o fynd i'r wal, a bod gweithwyr y mae eu cronfeydd pensiwn wedi eu dwyn oddi arnynt, a bod angen inni archwilio effaith y cwmnïau penodol hynny ar economi Cymru ac yn enwedig pa gymorth y gallwn ni ei roi?

Ond o ran y cwestiwn moesegol, onid yw'n ffaith bod gennym ni fodel economaidd sydd yn y bôn yn cyfyngu'r elw i'r ychydig, drwy ddwyn cronfeydd pensiwn y gweithwyr a bod disgwyl i'r cyhoedd, yn y pen draw, eu hachub, a'n bod ni'n gallu bod mor ddiolchgar nad yw Llywodraeth Cymru wedi dilyn y trywydd arbennig hwnnw?

Wel, Llywydd, successive Welsh Governments have not been prepared to follow the model that Mick Antoniw has just outlined. We have always been alert to the dangers of a way of conducting business in which profit is privatised and risk is socialised, and that's exactly what you've seen in this example. Here is a company that, from public money, has been giving dividends to its shareholders, and is prepared to go on paying its senior executives well beyond the point where that was a sensible course of action to take. And when it all goes wrong, when their friends over there go wrong, what happens? What happens then? You expect the public purse to step in. You expect the public to pay for your mistakes, and in Wales—[Interruption.] In Wales, that's a course of action we've never been prepared to follow. That's why we don't have and won't have in Wales the sort of handing over to the private sector of public services that ought to be publicly provided and publicly paid for. That's why we don't have fire service personnel delivering meals in schools in Wales today. Yes, there are lessons to be taken from Carillion. Luckily, in Wales, we'd learnt them well before the party opposite.

Wel, Llywydd, nid oedd Llywodraethau Cymru olynol yn fodlon dilyn y model a amlinellwyd gan Mick Antoniw. Rydym ni bob amser wedi bod yn ymwybodol o beryglon y ffordd o wneud busnes lle mae elw yn cael ei breifateiddio a risg yn gymdeithasol, a dyna'n union beth yr ydych chi wedi ei weld yn yr enghraifft hon. Dyma gwmni sydd, gan ddefnyddio arian cyhoeddus, wedi rhoi difidendau i'w gyfranddalwyr, ac sy'n fodlon parhau i dalu ei uwch weithredwyr ymhell y tu hwnt i'r pwynt lle'r oedd hynny yn cynrychioli camau synhwyrol i'w cymryd. A phan fydd pethau'n mynd o chwith, pan fydd eu ffrindiau draw acw wedi mynd ar gyfeiliorn, beth sy'n digwydd? Beth sy'n digwydd wedyn? Rydych chi'n disgwyl i'r pwrs cyhoeddus gamu i mewn. Rydych chi'n disgwyl i'r cyhoedd dalu am eich camgymeriadau, ac yng Nghymru—[Torri ar draws.] Yng Nghymru, mae honno'n ffordd o weithredu nad ydym ni erioed wedi bod yn fodlon ei dilyn. Dyna pam nad oes gennym ni, ac na fydd gennym ni yng Nghymru y math o drosglwyddo gwasanaethau cyhoeddus i'r sector preifat y dylid eu darparu yn gyhoeddus ac y dylid talu amdanyn nhw yn gyhoeddus. Dyna pam nad oes gennym ni staff y gwasanaeth tân yn darparu prydau bwyd i ysgolion yng Nghymru heddiw. Oes, mae yna wersi yn codi o achos Carillion. Yn ffodus, yng Nghymru, roeddem ni wedi eu dysgu ymhell ar y blaen i'r blaid gyferbyn.

13:40

Back to my lovely constituency of Aberconwy, and thank you for making reference to junctions 15 and 16 on the A55 and the removal of the roundabouts. Those works have been long promised by this Welsh Government, so it's understandable that now, with Carillion having gone into liquidation, many of my constituents are asking me what's going to happen where those works are concerned. Cabinet Secretary, is there a chance that I can go back to my constituency and tell my residents, our motorists and our visitors that you will actually look at getting on with these works, and, maybe, why don't we look towards more local procurement? I cannot see why these works could not have been carried out. We have local companies in our area that could have carried out these works, but will you, please, look at getting on with these works, because the hold-ups on the A55 and the terrible problems we have—. Carillion has gone now into liquidation, but we still have that situation on the A55 that is really affecting our motorists and our residents, so anything you could do would really be appreciated. Thank you.

Yn ôl i'm hetholaeth hyfryd Aberconwy, a diolch ichi am gyfeirio at gyffyrdd 15 ac 16 ar yr A55 ac am gael gwared ar y cylchfannau. Mae Llywodraeth Cymru wedi addo gwneud y gwaith hwnnw ers cryn amser, felly mae'n ddealladwy bellach, gan fod Carillion wedi mynd yn fethdalwr, bod llawer o'm hetholwyr yn gofyn i mi beth fydd yn digwydd i'r gwaith hwnnw. Ysgrifennydd y Cabinet, a oes gobaith y gallaf i fynd yn ôl i'm hetholaeth a dweud wrth fy nhrigolion, ein modurwyr a'n hymwelwyr y byddwch chi mewn gwirionedd yn ceisio parhau â'r gwaith hwn, ac, efallai, pam na wnawn ni ystyried caffael yn fwy lleol? Ni allaf weld pam na ellid bod wedi gwneud y gwaith hwnnw. Mae gennym ni gwmnïau lleol yn ein hardal ni a allai fod wedi gwneud y gwaith hwn, ond, os gwelwch yn dda, a wnewch chi fwrw ymlaen â'r gwaith hwn, oherwydd mae'r oedi ar yr A55 a'r problemau ofnadwy sydd gennym ni—. Mae Carillion wedi mynd i'r wal bellach, ond mae'r sefyllfa honno ar yr A55, sy'n effeithio'n fawr ar ein modurwyr a'n trigolion, yn dal i fod gennym ni, felly byddem yn gwerthfawrogi yn fawr iawn unrhyw beth y gallech chi ei wneud. Diolch.

Well, I fully appreciate the points that Janet Finch-Saunders has made. Carillion was contracted in the design phase only, so far, of junctions 15 and 16 of the A55, and there would have been about 12 months of that design work still to go. The Welsh Government will look to see whether there are ways in which we can respond to these difficulties in a way that does not lead to that timetable being elongated. These are very early days, but, just to give her an example of the sort of actions we will look to explore, there are subcontractors in that contract actually carrying out the work. Maybe it will be possible for one of those subcontractors to become the main contractor, to carry on that work and to complete the important developments at that junction, which I know matter to her constituents and to others who use that part of the A55, without further delay.

Llywydd, I ought to apologise to Russell George for failing to have answered the first part of his question. If I could very briefly say to him, there are two other contracts that we have. There is the contract at the Llanddewi Brefi section of the A40, where the design phase is more or less complete and where we will now have to think about how we take forward the second phase of a three-phase contract. Then there was section 3 of the A465, which has been completed, which is already open, where there is a small-scale landscape contract that would have lasted for five years with Carillion beyond the opening of that section 3 of the Heads of the Valleys road. We're halfway through that five-year period. We will now have to find another way of fulfilling the remaining two and a half years. But that is the full extent of the exposure of the Welsh Government to Carillion in the contracts that the Member mentioned.

Wel, rwy'n gwerthfawrogi'n llwyr y sylwadau y mae Janet Finch-Saunders wedi eu gwneud. Roedd Carillion wedi ei gontractio ar gyfer y cam dylunio yn unig, hyd yma, o gyffyrdd 15 ac 16 o'r A55, a byddai tua 12 mis o'r gwaith dylunio hwnnw ar ôl i'w wneud. Bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio gweld a oes ffyrdd y gallwn ni ymateb i'r anawsterau hyn mewn modd na fydd yn arwain at ymestyn yr amserlen honno. Dyddiau cynnar iawn yw'r rhain, ond dim ond i roi enghraifft iddi o'r math o gamau y bwriadwn ni eu hystyried, mae isgontractwyr yn y contract hwnnw sydd mewn gwirionedd yn gwneud y gwaith. Efallai y bydd hi'n bosibl i un o'r is-gontractwyr hynny i fod y prif gontractwr, i barhau â'r gwaith hwnnw a chwblhau'r datblygiadau pwysig ar y gyffordd honno, sydd, rwy'n gwybod, yn bwysig i'w hetholwyr ac i eraill sy'n defnyddio'r rhan honno o'r A55, heb oedi pellach.

Llywydd, dylwn i ymddiheuro i Russell George am fethu ag ateb rhan gyntaf ei gwestiwn. Os gallaf i ddweud wrtho'n fyr iawn, mae gennym ni ddau gontract arall. Mae'r contract yn rhan Llanddewi Brefi o'r A40, lle mae'r cyfnod dylunio fwy neu lai wedi'i gwblhau a lle bydd yn rhaid i ni nawr ystyried sut i fwrw ymlaen ag ail gam y contract tri cham. Yna, roedd rhan 3 o'r A465, sydd wedi ei gwblhau, ac sydd eisoes ar agor, lle ceir contract tirlunio ar raddfa fach a fyddai wedi para am bum mlynedd gyda Carillion ar ôl agor rhan 3 ffordd Blaenau'r Cymoedd. Rydym ni hanner ffordd drwy'r cyfnod hwnnw o bum mlynedd. Bydd yn rhaid inni nawr ddod o hyd i fodd arall o gyflawni'r ddwy flynedd a hanner sy'n weddill. Ond dyna hyd a lled effaith Carillion ar Lywodraeth Cymru o ran y contractau y soniodd yr Aelod amdanyn nhw.

Diolch am y datganiad a'r ateb i'r cwestiynnau heddiw, ond mae'n rhaid dweud fy mod i'n synnu clywed bod yna gontract wedi ei osod yn y gogledd ar yr A55 ar ôl ichi sylweddoli a chlywed am y newyddion ym mis Gorffennaf am statws y cwmni yma, achos dyna, wrth gwrs, yn union beth oedd  Jon Trickett yn beirniadu'r Blaid Geidwadol amdano yn hallt iawn ddoe yn Nhŷ'r Cyffredin—gosod contractau ar ôl canfod y problemau neu glywed am y problemau ar dudalennau busnes y Financial Times a llefydd eraill. Felly, mae'n rhaid i'r Llywodraeth, rydw i'n meddwl, ailystyried y ffordd y maen nhw'n ymwneud nawr â gweddillion Carillion, ac yn enwedig beth sydd ymhlyg yn hwn o ran y fasnachfraint a chais Abellio i fynd i'r afael â'r fasnachfraint reilffordd.

Ond i droi yn benodol at y cwestiwn rydych chi newid cyfeirio ato, sef gwella'r A40 yn—. Wel, fe wnawn ni beidio â chymysgu'r gwahanol Llanddewi—. Penblewin, fe wnawn ni ddweud. Mae Carillion i fod i ddechrau ar y gwaith yna yr haf yma, fel roeddwn i'n deall pethau. A fydd yna oedi nawr yn y cynllun yma, a beth yw'r camau penodol mae Llywodraeth Cymru yn eu gwneud nawr, i sicrhau na fydd gwaith pwysig, sydd yn ei dro, wrth gwrs, yn arwain at ddigwyddiadau economaidd yn yr ardaloedd hynny, yn cael ei oedi gormod, er lles y teithwyr ond hefyd er lles datblygu economaidd Cymru?

Thank you for your response to questions today, but I have to say that I was surprised to hear that a contract had been awarded in north Wales on the A55 once you had heard about the news about the status of this company, because that of course is exactly what Jon Trickett was criticising the Conservatives on very harshly in the Commons yesterday—giving contracts once the problems had been uncovered in the business pages of the Financial Times and elsewhere. So, I do think the Government need to reconsider how they deal with the remains of Carillion now, and particularly what's implicit here in terms of the franchise and Abellio's bid for that rail franchise.

But to refer to the question that you just referred to on the improvements to the A40—. Well, we won't mix up the different Llanddewi—. Penblewin, let's say. Carillion is supposed to commence that work this summer, as I understood things. Now, will there be any delays in this project, and what specific steps are the Welsh Government taking now to ensure that important works that, in turn, lead to economic consequences in those areas will not be delayed for too long, for the benefit of those travelling on our roads and for economic development in Wales?

13:45

Diolch i Simon Thomas am y cwestiynau eraill yna.

I thank Simon Thomas for those additional questions.

Just to be clear in relation to junctions 15 and 16 of the A55, the whole business of awarding a contract had been completed before the profits warning on 10 July, but contract letters had not been sent out to the company. So, at that point, the sending out of award letters was withheld, and a further set of investigations were carried out with Carillion plc to determine if they were risks that needed to be identified. So, there was a further period of due diligence, in which formal assurances were sought and obtained from the company. Officials who were responsible for carrying out that assessment believed that the necessary assurances had been obtained. There was an equal or different risk that, had the award not been made, the company itself may have sought to have had that decision reviewed, because the ordinary processes had been properly completed and they had won the contract. So, there was a risk that they themselves would have sought to take action, giving rise to a further set of delays of the sort that Janet Finch-Saunders mentioned earlier and that, understandably, local citizens would have been keen to avoid. So, there was a balance of risk to be drawn up. It was very purposefully and thoroughly investigated. 

Turning to his point about the Llanddewi Velfrey to Penblewin section of the A40, that is a three-phase contract. The first phase is more or less completed. There will be choices to be made, which the Minister responsible will now want to weigh up. In this case as well, there are substantial subcontractors involved in the scheme, and it is possible that one of them may be in a position to become the main contractor, and the advantage of that would certainly be that it would reduce delay. But the opportunity is there, if the Cabinet Secretary prefers, to go out to tender for the next phase of that contract, to see what the market has to offer and to secure the best value for Welsh public expenditure. The downside of that is that it inevitably involves a delay. In the very short period of time since the Carillion collapse occurred, officials have been identifying options, and no doubt they will put advice to Ministers, and Ministers will then decide between them.

Dim ond i fod yn eglur o ran cyffyrdd 15 ac 16 yr A55, roedd yr holl fusnes o ddyfarnu contract wedi ei gwblhau cyn y rhybudd elw ar 10 Gorffennaf, ond nid oedd llythyrau contract wedi eu hanfon i'r cwmni. Felly, ar yr adeg honno, gohiriwyd y cam o anfon llythyrau dyfarnu allan, a chynhaliwyd cyfres arall o ymchwiliadau gyda Carillion ccc i benderfynu a oeddent yn risgiau yr oedd angen eu nodi. Felly, cafwyd cyfnod arall o ddiwydrwydd dyledus, pan ofynnwyd am sicrwydd ffurfiol gan y cwmni a  derbyniwyd hynny. Roedd swyddogion a oedd yn gyfrifol am gynnal yr asesiad hwnnw yn credu bod y sicrwydd angenrheidiol wedi ei dderbyn. Roedd risg gyfartal neu wahanol, pe na byddai'r dyfarniad wedi ei wneud, y byddai'r cwmni ei hun wedi ceisio cael adolygu'r penderfyniad hwnnw, gan fod y prosesau arferol wedi eu cwblhau'n briodol a'i fod wedi ennill y contract. Felly, roedd risg y bydden nhw eu hunain wedi ceisio cymryd camau, gan arwain at gyfres arall o oediadau o'r math a grybwyllwyd gan Janet Finch-Saunders yn gynharach ac, wrth reswm, y byddai dinasyddion lleol wedi bod yn awyddus i'w hosgoi. Felly, roedd cydbwysedd o risg i'w lunio. Ymchwiliwyd iddo mewn modd pwrpasol a thrwyadl iawn.

Gan droi at ei bwynt am y rhan o'r A40 rhwng Llanddewi Felffre â Phenblewin, mae hwnnw'n gontract tri cham. Mae'r cam cyntaf wedi'i gwblhau mwy neu lai. Bydd dewisiadau i'w gwneud, y bydd y Gweinidog sy'n gyfrifol yn dymuno eu pwyso a'u mesur nawr. Yn yr achos hwn hefyd, mae is-gontractwyr sylweddol sy'n rhan o'r cynllun, ac mae'n bosibl y gallai un ohonyn nhw fod mewn sefyllfa i fod y prif gontractwr, a mantais hynny yn sicr yw y byddai'n lleihau oedi. Ond mae'r cyfle yno, os yw'n well gan Ysgrifennydd y Cabinet, i fynd allan i dendr ar gyfer cam nesaf y contract hwnnw, i weld yr hyn sydd gan y farchnad i'w gynnig ac i sicrhau'r gwerth gorau am wariant cyhoeddus Cymru. Anfantais hynny yw ei fod yn golygu oedi anochel. Yn y cyfnod byr iawn o amser ers cwymp Carillion, mae swyddogion wedi bod yn nodi dewisiadau, ac yn sicr yn cynnig cyngor i Weinidogion, a bydd y Gweinidogion yn penderfynu rhyngddynt wedyn.

Diolch i'r Ysgrifennydd Cabinet, ac a gaf i ymddiheuro i'r Ysgrifennydd Cabinet os roeddwn i'n orawyddus, ar un pwynt, i alw'r cwestiwn nesaf? Roedd hynny'n gwbl anfwriadol ar fy rhan i, ac mae'n ddrwg gen i am dorri ar eich traws chi yn eich atebion y prynhawn yma.

Thank you, Cabinet Secretary, and may I apologise to the Cabinet Secretary if I was too eager to call the next supplementary question? It was entirely unintentional on my behalf, and I apologise for interrupting your response this afternoon.

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister

Felly, yr eitem nesaf ar yr agenda yw'r cwestiynau i'r Prif Weinidog, a'r cwestiwn cyntaf, Joyce Watson.

So, the next item on our agenda is questions to the First Minister, and the first question is from Joyce Watson.

Anifeiliaid Gwyllt Mewn Syrcasau
Wild Animals in Circuses

1. A yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwahardd anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau yng Nghymru? OAQ51560

1. Does the Welsh Government intend to ban wild animals in circuses in Wales? OAQ51560

During business questions last week, the Cabinet Secretary for Energy, Planning and Rural Affairs agreed to issue a written statement on mobile animal exhibits, including circuses, before the spring half term recess.

Yn ystod cwestiynau busnes yr wythnos diwethaf, cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig i gyhoeddi datganiad ysgrifenedig ar arddangosion anifeiliaid symudol, gan gynnwys syrcasau, cyn toriad hanner tymor y gwanwyn.

I thank you for that answer, First Minister. I think the whole tenor of my question leads you to believe that I think that we ought to ban wild animals from use in circuses, and I look forward to us bringing that forward. It is the case, of course, that England have announced that they're moving in this direction. They've only announced—let's not get carried away—a move in this direction, but at the same time, Scotland have actually moved in this direction. So, I do urge the Government to send a crystal clear message to travelling circuses—because we don't have any resident circuses in Wales—that if they have wild animals on board, they are not welcome in Wales and it's an outdated practice that needs to be stopped. So, whilst we're going through the process—and I welcome the fact that we are making a move in this direction—at the same time I hope we'll send that message in the interim.

Diolchaf i chi am yr ateb yna, Prif Weinidog. Rwy'n credu bod holl sylwedd fy nghwestiwn yn arwain i chi gredu fy mod i'n meddwl y dylem ni wahardd y defnydd o anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau, ac edrychaf ymlaen i ni gyflwyno hynny. Mae'n wir, wrth gwrs, bod Lloegr wedi cyhoeddi eu bod nhw'n symud i'r cyfeiriad hwn. Newydd gyhoeddi symudiad i'r cyfeiriad hwn maen nhw—ni ddylem ni orgynhyrfu—ond ar yr un pryd, mae'r Alban wedi symud i'r cyfeiriad hwn mewn gwirionedd. Felly, rwy'n annog y Llywodraeth i anfon neges gwbl eglur i syrcasau teithio—oherwydd nid oes gennym ni unrhyw syrcasau preswyl yng Nghymru—os ydynt yn cludo anifeiliaid gwyllt, nad oes croeso iddyn nhw yng Nghymru a'i fod yn arfer hen-ffasiwn y mae angen rhoi terfyn arno. Felly, tra ein bod ni'n mynd drwy'r broses—ac rwy'n croesawu'r ffaith ein bod ni'n symud i'r cyfeiriad hwn—ar yr un pryd, rwy'n gobeithio y byddwn ni'n anfon y neges honno yn y cyfamser.

13:50

Well, it's clear, following the recent consultation on licensing of mobile animal exhibits, that there's widespread support for a ban on the use of wild animals in circuses, and officials are considering how to address this issue. It goes without saying that the way that we treat our animals is an important reflection of the values of our society. The consultation closed on 9 October, and I know that the Minister is actively considering now the best way forward.

Wel, mae'n eglur, yn dilyn yr ymgynghoriad diweddar ar drwyddedu arddangosion anifeiliaid symudol, bod cefnogaeth eang i waharddiad ar y defnydd o anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau, ac mae swyddogion yn ystyried sut i fynd i'r afael â'r mater hwn. Afraid dweud bod y ffordd yr ydym ni'n trin ein hanifeiliaid yn adlewyrchiad pwysig o werthoedd ein cymdeithas. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 9 Hydref, a gwn fod y Gweinidog yn mynd ati nawr i ystyried y ffordd orau o symud ymlaen.

Brif Weinidog, mae yna bryderon gwirioneddol bod y diffiniad arfaethedig o arddangosfeydd teithiol o anifeiliaid yn ymgynghoriad diweddar y Llywodraeth yn rhy eang ac yn peri risg i unrhyw system drwyddedu neu gofrestru fod yn anymarferol neu'n anghymesur. Felly, a allwch chi ddweud wrthym sut y bydd Llywodraeth Cymru yn mynd i'r afael â'r pryderon hyn, fel bod unrhyw gynnydd ar y mater hwn yn gymesur ac yn wirioneddol arwain at waharddiad ar ddefnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau yng Nghymru? Oherwydd dyna, rydw i'n credu, beth y mae pobl yng Nghymru eisiau ei weld.

First Minister, there are some very real concerns that the proposed definition of mobile animal exhibits in the recent Government consultation is too broad and would put at risk any system in terms of licensing being disproportionate or impractical. So, can you tell us how the Welsh Government will tackle these concerns so that any progress in this area is proportionate and truly leads to a ban on the use of wild animals in circuses in Wales? Because that's what I think the people of Wales want to see.

Wel, bydd hynny'n rhan o'r ystyriaeth sydd yn cael ei rhoi i'r mater hwn gan y Gweinidog dros yr wythnosau nesaf. Rydym ni'n moyn, wrth gwrs, sicrhau cynllun sydd yn cael impact parhaol ar safonau lles anifeiliaid er mwyn, wrth gwrs, sicrhau ein bod ni'n gwella safonau iechyd a lles anifeiliaid yma yng Nghymru.

Well, that will be part of the consideration that is given to this matter by the Minister over the ensuing weeks. We want, of course, to ensure that we have a scheme that has a permanent impact on animal welfare standards in order to, of course, ensure that we improve the standards of animal welfare in Wales.

Yr hyn sy'n fy mhoeni i efo hwn ydy y gallai Cymru droi yn hafan ar gyfer syrcasau sy'n defnyddio anifeiliaid gwyllt. Mae'r Alban wedi gwahardd, mae San Steffan efallai yn mynd i wahardd, ond mae Cymru ar ei hôl hi yn y fan hyn, er gwaethaf y ffaith bod arweinydd Prydeinig eich plaid chi o blaid gwaharddiad. Felly, beth yn union sydd yn eich dal chi nôl, ac onid camgymeriad oedd cymysgu dau beth yn yr ymgynghoriad? Onid yw hi'n fater syml o ddod â gwaharddiad ar anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau i mewn, ac wedyn edrych ar beth sydd angen ei wneud o ran yr arddangosfeydd mewn ardaloedd gwledig ac yn y blaen?

What concerns me on this issue is that Wales could become a haven for circuses using wild animals. Scotland has banned their use, Westminster is considering a ban, but Wales is falling behind in this area despite the fact that the UK leader of your party is in favour of a ban. So, what exactly is holding you back, and wasn't it a mistake to confuse two things in this consultation? Isn't it a simple matter of introducing a ban on wild animals in circuses, and then looking at what needs to be done in terms of mobile exhibits in rural areas and so on?

Na. Rwy'n credu bod beth sydd wedi cael ei wneud yn yr ymgynghoriad yn iawn, ac wrth gwrs, rydym ni'n moyn symud ymlaen. Nid ydym ni ddim yn moyn bod yn hafan. A gaf i jest ddweud hynny wrth yr Aelod? Nid ydym ni'n moyn bod yn hafan lle mae anifeiliaid gwyllt yn gallu dod i Gymru er bod yna waharddiad yng ngwledydd eraill y Deyrnas Unedig, a hyd yn oed Gweriniaeth Iwerddon. Felly, nid hynny yw'r bwriad. Beth rydym ni'n ei ystyried nawr yw beth yw'r ffordd orau ymlaen er mwyn sicrhau lles yr anifeiliaid hyn.

No. I believe that what has been done in the consultation is correct, and we don't wish to be a haven. Can I just say that to the Member? We don't want to be a haven where wild animals can come to Wales while there is a ban in the other nations of the United Kingdom, and even in the Republic of Ireland. So, that is not the intention. What we're considering now is the best way forward in order to ensure the welfare of these animals.

Y GIG yn Sir Fynwy
The NHS in Monmouthshire

2. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer y GIG yn Sir Fynwy? OAQ51581

2. Will the First Minister outline the Welsh Government's priorities for the NHS in Monmouthshire? OAQ51581

Yes. Our priorities for the NHS in Monmouthshire are the same as they are for the whole of Wales. We'll continue to protect investment in the health service and deliver the range of commitments set out in 'Taking Wales Forward'.

Gwnaf. Mae ein blaenoriaethau ar gyfer y GIG yn Sir Fynwy yr un fath ag y maen nhw ar gyfer Cymru gyfan. Byddwn yn parhau i ddiogelu buddsoddiad yn y gwasanaeth iechyd a chyflawni'r ystod o ymrwymiadau a nodir yn 'Symud Cymru Ymlaen'.

First Minister, if I can I ask you about dementia care, there's deep concern in and around Chepstow at the planned closure of the purpose-built dementia ward at Chepstow Community Hospital and the relocation of services to St Woolos Hospital in Newport. Aneurin Bevan local health board have cited staff shortages as one of the reasons for this. This is at consultation phase at the moment. If this goes ahead, it will represent the loss of Monmouthshire's entire in-patient dementia provision, and a combined reduction in provision in Newport and Monmouthshire from 29 to 14 beds. Will you urge the health board to reconsider these flawed plans to protect Chepstow hospital's valuable resources and to find a more sustainable solution to the problem the health board is currently facing?

Prif Weinidog, os gallaf eich holi am ofal dementia, ceir pryder mawr yng Nghas-gwent a'r cyffiniau ynghylch y bwriad i gau'r ward dementia bwrpasol yn Ysbyty Cymuned Cas-gwent ac adleoli gwasanaethau i Ysbyty Gwynllyw yng Nghasnewydd. Mae bwrdd iechyd lleol Aneurin Bevan wedi nodi prinder staff fel un o'r rhesymau am hyn. Mae hyn ar y cam ymgynghori ar hyn o bryd. Os bydd hyn yn digwydd, bydd yn golygu colli ddarpariaeth gyfan dementia cleifion mewnol Sir Fynwy, a gostyngiad cyfunol i'r ddarpariaeth yng Nghasnewydd a Sir Fynwy o 29 i 14 o welyau. A wnewch chi annog y bwrdd iechyd i ailystyried y cynlluniau diffygiol hyn i ddiogelu adnoddau gwerthfawr ysbyty Cas-gwent ac i ddod o hyd i ateb mwy cynaliadwy i'r broblem y mae'r bwrdd iechyd yn ei hwynebu ar hyn o bryd?

I am aware of the changes that have been made. I am also aware that the health board has undertaken a 12-week public consultation. That's still open, and I'd encourage all views to be fed into that consultation. I'm also aware that the health board has discussed options for the future development of Chepstow Community Hospital and has established a working group to develop proposals for the future of the excellent local facilities, and I further understand that the health board is expecting an initial report to be presented in the spring.

Rwy'n ymwybodol o'r newidiadau sydd wedi eu gwneud. Rwyf hefyd yn ymwybodol bod y bwrdd iechyd wedi cynnal ymgynghoriad cyhoeddus dros gyfnod o 12 wythnos. Mae hwnnw'n dal yn agored, a byddwn yn annog i bob safbwynt gael ei gyfrannu i'r ymgynghoriad hwnnw. Rwyf hefyd yn ymwybodol bod y Bwrdd Iechyd wedi trafod dewisiadau ar gyfer datblygu Ysbyty Cymuned Cas-gwent yn y dyfodol ac wedi sefydlu gweithgor i ddatblygu cynigion ar gyfer dyfodol y cyfleusterau lleol ardderchog, ac rwyf hefyd yn deall bod y bwrdd iechyd yn disgwyl i adroddiad cychwynnol gael ei gyflwyno yn y gwanwyn.

13:55
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders

Cwestiynau nawr gan arweinwyr y pleidiau. Arweinydd grŵp UKIP—Neil Hamilton.

Questions now from the party leaders. Leader of the UKIP group—Niel Hamilton. 

Diolch yn fawr, Llywydd. The First Minister will agree with me that in order to secure value for money in public contracts, it is desirable that there should be a reasonable spread of credible bidders. It wasn't entirely clear to me from the answer that the finance Secretary gave to Adam Price earlier what the legal impact is going to be of the collapse of Carillion in relation to Abellio's bid. There are only three bidders in the contest at the moment. If Abellio is removed from it, that means, of course, that there are only two bids. What are the implications of this for that general principle of securing value for money by having credible competition for these big contracts? This is a contract that affects not just the Wales and borders rail franchise, but also the electrification of the Valleys lines as part of the metro project, and this contract will be let for 15 years. So, it has long-term consequences. I wonder if the First Minister could give us a little more clarification on this point.

Diolch yn fawr, Llywydd. Bydd y Prif Weinidog yn cytuno â mi ei bod yn ddymunol, er mwyn sicrhau gwerth am arian mewn contractau cyhoeddus, y dylai fod amrywiaeth resymol o ymgeiswyr credadwy. Nid oedd yn gwbl eglur i mi o'r ateb a roddodd yr Ysgrifennydd dros gyllid i Adam Price yn gynharach beth fydd effaith cyfreithiol methiant Carillion o ran cynnig Abellio. Dim ond tri o gynigwyr sydd yn yr ornest ar hyn o bryd. Os caiff Abellio ei dynnu ohoni, mae hynny'n golygu, wrth gwrs, mai dim ond dau gais sydd gennym. Beth yw goblygiadau hyn i'r egwyddor gyffredinol honno o sicrhau gwerth am arian trwy gael cystadleuaeth gredadwy am y contractau mawr hyn? Mae hwn yn gontract sy'n effeithio nid yn unig ar fasnachfraint rheilffyrdd Cymru a'r gororau, ond hefyd ar drydaneiddio rheilffyrdd y Cymoedd yn rhan o'r prosiect metro, a bydd y contract hwn yn cael ei osod am 15 mlynedd. Felly, mae iddo ganlyniadau hirdymor. Tybed a allai'r Prif Weinidog roi ychydig mwy o eglurhad i ni ar y pwynt hwn.

It's no secret that our preferred scenario would have been to be able to run Welsh railways via a not-for-profit, arm's-length, Welsh Government-owned business, but we were prevented from doing that by the Conservative Government in London. They're happy to let Scotland do it, but as far as Wales is concerned, they're not happy to let—[Interruption.] He's groaning away, the leader of the opposition, again, not supporting this, of course—but the reality is that we were prevented from doing that. But that, nevertheless, was our preferred option. We were stopped from doing it.

He asked the question about Abellio. Transport for Wales has the appropriate expertise in place to deal with this. We are in discussions with Abellio Rail Cymru about the complex situation—and it is complex—that arises from the announcement. Whilst the difficulties encountered by part of one of the consortium bidders is disappointing, it is important we remain focused on the evaluation to keep procurement on track. I can say that Transport for Wales continue to evaluate the competitive bids received whilst ensuring equality of treatment of the bidders in line with procurement law.

Nid yw'n gyfrinach mai'r sefyllfa ddelfrydol o'n safbwynt ni fyddai wedi bod gallu rhedeg rheilffyrdd Cymru trwy fusnes dielw, hyd braich a fyddai'n eiddo i Lywodraeth Cymru, ond fe'n rhwystrwyd rhag gwneud hynny gan y Llywodraeth Geidwadol yn Llundain. Maen nhw'n hapus i ganiatáu i'r Alban wneud hynny, ond cyn belled ag y mae Cymru yn y cwestiwn, dydyn nhw ddim yn hapus i ganiatáu—[Torri ar draws.] Mae'n ochneidio yn ddi-baid, arweinydd yr wrthblaid, unwaith eto, ddim yn cefnogi hyn, wrth gwrs—ond y gwir yw ein bod ni wedi ein rhwystro rhag gwneud hynny. Ond, serch hynny, dyna oedd y dewis a ffafriwyd. Fe'n rhwystrwyd rhag gwneud hynny.

Gofynnodd y cwestiwn am Abellio. Mae gan Trafnidiaeth Cymru yr arbenigedd priodol ar gael i ymdrin â hyn. Rydym ni mewn trafodaethau gydag Abellio Rail Cymru am y sefyllfa gymhleth—ac mae'n gymhleth—sy'n deillio o'r cyhoeddiad. Er bod yr anawsterau a gafwyd gan ran o un o'r cynigwyr consortiwm yn siomedig, mae'n bwysig ein bod ni'n parhau i ganolbwyntio ar y gwerthusiad i gadw caffael ar y trywydd iawn. Gallaf ddweud bod Trafnidiaeth Cymru yn parhau i werthuso'r cynigion cystadleuol a dderbyniwyd a sicrhau triniaeth gyfartal i'r cynigwyr yn unol â chyfraith caffael.

Well, with what's happened this week, whilst it couldn't have been predicted with confidence, there was clearly a high possibility that Carillion was going to get into difficulties from which it couldn't extricate itself. After all, we had the first profit warning in July. In September, the shares in Carillion fell by 60 per cent in two days. Three weeks after that, there was another profits warning. On 17 November, Carillion warned that it was on course to breach its banking covenants, which must have gone to the heart of the credibility of that part of Abellio's bid, and considering they were the preferred construction partner, this obviously had immense implications for the credibility of that bid.

Was there any action taken by Transport for Wales, or any involvement by Welsh Government in the period after July to try to protect the bidding process against the possibility of the collapse of Abellio's bid? Because, if Abellio had been able to obtain some other construction partner, or to keep one in the wings in the meantime, that might have been able to save this element of the bidding process.

Wel, gyda'r hyn sydd wedi digwydd yr wythnos hon, er na ellid bod wedi ei ragweld yn hyderus, roedd yn amlwg bod posibilrwydd uchel bod Carillion yn mynd i fynd i drafferthion na allai gael ei hun allan ohonynt. Wedi'r cyfan, cawsom ni'r rhybudd elw cyntaf ym mis Gorffennaf. Ym mis Medi, gostyngodd y cyfranddaliadau yn Carillion 60 y cant mewn dau ddiwrnod. Dair wythnos wedi hynny, roedd rhybudd elw arall. Ar 17 Tachwedd, rhybuddiodd Carillion ei fod yn mynd i fynd yn groes i'w gyfamodau bancio, ac mae'n rhaid bod hynny wedi mynd i galon hygrededd y rhan honno o gynnig Abellio, ac o ystyried mai nhw oedd y partner adeiladu a ffafriwyd, roedd hyn yn amlwg yn arwain at oblygiadau aruthrol i hygrededd y cynnig hwnnw.

A gymerwyd unrhyw gamau gan Trafnidiaeth Cymru, neu unrhyw gyfranogiad gan Lywodraeth Cymru yn y cyfnod ar ôl mis Gorffennaf i geisio diogelu'r broses ymgeisio rhag y posibilrwydd o fethiant cynnig Abellio? Oherwydd, pe byddai Abellio wedi gallu cael gafael ar ryw bartner adeiladu eraill, neu gadw un wrth gefn yn y cyfamser, efallai y byddai hynny wedi gallu achub yr elfen hon o'r broses ymgeisio.

I think there are dangers in Transport for Wales engaging in that way with a bidder. There has to be distance between Transport for Wales and the bidders themselves. It is a matter for Abellio Rail Cymru to put themselves in a situation where they are confident that their bid can move forward, and discussions will continue along those lines in terms of how that can be done. We know there was a profit warning in July. Hindsight is a wonderful thing, but I don't think anybody, let alone the UK Government, could have known the scale of the problems within Carillion. Clearly, they were unprepared, and I think that many would have found themselves in that situation. I think the feeling might have been that Carillion was too big to fail, but, unfortunately, we know that isn't the case. Nevertheless, we are talking about a part of one of the consortium bidders. It's a question now to see whether that part can be replaced.

Rwy'n credu bod peryglon o ran Trafnidiaeth Cymru yn ymgysylltu yn y modd hwnnw gyda chynigiwr. Mae'n rhaid cael pellter rhwng Trafnidiaeth Cymru a'r cynigwyr eu hunain. Mater i Abellio Rail Cymru yw rhoi eu hunain mewn sefyllfa lle maen nhw'n hyderus y gall eu cynnig symud ymlaen, a bydd y trafodaethau yn parhau ar y sail honno o ran sut y gellir gwneud hynny. Rydym ni'n gwybod bod rhybudd elw ym mis Gorffennaf. Mae'r gallu i edrych yn ôl yn beth gwych, ond nid wyf i'n credu y gallai neb, heb sôn am Lywodraeth y DU, fod wedi bod yn ymwybodol o faint y problemau o fewn Carillion. Yn amlwg, nid oeddent yn barod, ac rwy'n credu y byddai llawer wedi canfod eu hunain yn y sefyllfa honno. Rwy'n credu efallai mai'r teimlad oedd bod Carillion yn rhy fawr i fethu, ond, yn anffodus, rydym ni'n gwybod nad yw hynny'n wir. Serch hynny, rydym ni'n sôn am ran o un o'r cynigwyr consortiwm. Mae'n fater nawr o weld a ellir llenwi'r rhan honno.

Well, it's clear that the answer to my question is that both the Government and Transport for Wales sat on their hands during that period, but I'll leave that there.

Does the First Minister share my amusement that Philip Green, the chairman of Carillion since 2014, was an adviser on corporate responsibility to David Cameron and Theresa May as Prime Minister, and that the previous chief executive of Carillion, Richard Howson, was allowed to leave the company a few months ago with a 12-month payoff of £660,000 in salary and £28,000 in benefits whilst the company has been making small firms wait for up to 120 days for payment on their contracts? The Welsh Government has a policy on social responsibility with the companies that are contracting with it. Surely prompt payment is one of the essential elements in that. The Welsh Government has a policy of paying all invoices on time, and when the Welsh Government receives bids from firms for large contracts that it's going to award, or agencies like Transport for Wales, what protection is going to be given to small firms who are now left, as in this instance, probably, high and dry, and lots of them will not be paid? That could be pivotal in the question of whether small businesses themselves, as a ricochet effect from the collapse of Carillion, also go out of business. 

Wel, mae'n amlwg mai'r ateb i fy nghwestiwn yw bod y Llywodraeth a Thrafnidiaeth Cymru wedi eistedd ar eu dwylo yn ystod y cyfnod hwnnw, ond byddaf yn ei gadael hi yn y fan yna.

A yw'r Prif Weinidog yn rhannu fy nifyrrwch bod Philip Green, Cadeirydd Carillion ers 2014, yn gynghorydd ar gyfrifoldeb corfforaethol i David Cameron a Theresa May fel Prif Weinidog, ac y caniatawyd i Brif Weithredwr blaenorol Carillion, Richard Howson, adael y cwmni ychydig fisoedd yn ôl gyda chytundeb 12 mis o £660,000 mewn cyflog a £28,000 mewn budd-daliadau tra bod y cwmni wedi bod yn gwneud i gwmnïau bach aros hyd at 120 diwrnod am daliad ar eu contractau? Mae gan Lywodraeth Cymru bolisi ar gyfrifoldeb cymdeithasol gyda'r cwmnïau sy'n contractio â hi. Does bosib bod talu'n brydlon yn un o'r elfennau hanfodol yn hynny. Mae gan Lywodraeth Cymru bolisi o dalu pob anfoneb yn brydlon, a phan fydd Llywodraeth Cymru yn derbyn ceisiadau gan fusnesau ar gyfer contractau mawr y mae'n mynd i'w dyfarnu, neu asiantaethau fel Trafnidiaeth Cymru, pa ddiogelwch sy'n mynd i gael ei roi i gwmnïau bach sydd wedi eu gadael nawr, fel yn yr achos hwn, mae'n debyg, ar y clwt, a bydd llawer ohonyn nhw na fyddant yn cael eu talu? Gallai hynny fod yn hollbwysig o ran y cwestiwn o ba un a allai busnesau bach eu hunain, fel sgil-effaith o fethiant Carillion, fynd allan o fusnes hefyd.

14:00

Cash flow is all to a small business. It's not clear yet what the extent of Carillion's collapse will be on small businesses in Wales. I know that the Cabinet Secretary is looking to obtain information on that, but of course what we can't do is govern the way in which large businesses fund themselves. There are many issues there that the leader of UKIP has rightly highlighted—moral issues. It seems to me that quite often, in some businesses—not all, of course, and not even most—bonus payments are made regardless of performance, and also that people are paid off with substantial sums of money in order to go away even where performance is well below the standard expected. There are issues there.

There are issues in terms of how empowered shareholders are. They hold the board to account, of course, but in terms of knowledge and expertise, it's not quite as easy as that. I think there are, as a result of what we've seen from Carillion, lessons to be learned in terms of looking again at company law and the way in which companies govern themselves. Is there sufficient governance in larger companies to ensure that this kind of situation doesn't happen? We've seen from Carillion that the answer to that is 'no'.

Llif arian yw popeth i fusnes bach. Nid yw'n eglur eto beth fydd effaith methiant Carillion ar fusnesau bach yng Nghymru. Gwn fod Ysgrifennydd y Cabinet yn ceisio cael gafael ar wybodaeth am hynny, ond yr hyn na allwn ei wneud, wrth gwrs, yw rheoli'r ffordd y mae busnesau mawr yn ariannu eu hunain. Ceir llawer o faterion yn y fan yna y mae arweinydd UKIP wedi eu hamlygu'n a hynny'n briodol—materion moesol. Mae'n ymddangos i mi yn aml iawn, mewn rhai busnesau—nid pob un, wrth gwrs, ac nid y mwyafrif hyd yn oed—bod taliadau bonws yn cael eu gwneud beth bynnag fo'r perfformiad, a hefyd bod pobl yn derbyn taliadau ymadael sy'n symiau sylweddol o arian er mwyn mynd i ffwrdd hyd yn oed pan fo perfformiad yn llawer is na'r safon a ddisgwylir. Mae problemau yn hynny o beth.

Ceir problemau o ran faint rym sydd gan cyfranddalwyr. Maen nhw'n dwyn y bwrdd i gyfrif, wrth gwrs, ond o ran gwybodaeth ac arbenigedd, nid yw mor hawdd â hynny. Rwy'n credu, o ganlyniad i'r hyn yr ydym ni wedi ei weld gan Carillion, bod gwersi i'w dysgu o ran edrych unwaith eto ar gyfraith cwmnïau a'r ffordd y mae cwmnïau yn llywodraethu eu hunain. A oes llywodraethu digonol mewn cwmnïau mawr i sicrhau nad yw'r math yma o sefyllfa yn digwydd? Rydym ni wedi gweld drwy Carillion mai'r ateb i hynny yw 'nac oes'.

Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.

The leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.

Diolch, Llywydd. First Minister, today's independent report on health and social care highlights the importance of staff well-being and says that there should be a sharp focus on staff engagement and well-being. Now, all political parties regularly praise NHS staff, and that's quite right. It's well deserved, because without them the NHS would be nothing. Do you think enough is being done to support the well-being of NHS staff?

Diolch, Llywydd. Prif Weinidog, mae adroddiad annibynnol heddiw ar iechyd a gofal cymdeithasol yn amlygu pwysigrwydd llesiant staff ac yn dweud y dylai fod pwyslais pendant ar ymgysylltiad a llesiant staff. Nawr, mae pob plaid wleidyddol yn canmol staff y GIG yn rheolaidd, ac mae hynny'n gwbl briodol. Mae'n haeddiannol, oherwydd hebddyn nhw ni fyddai'r GIG yn ddim. A ydych chi'n meddwl bod digon yn cael ei wneud i gynorthwyo llesiant staff y GIG?

These are matters primarily for the local health boards, but, again, I join with the leader of Plaid Cymru in offering a tribute to that incredibly hard work that's been done by members of staff. I know that the director of health and social services has been around the different accident and emergency departments around Wales, listening to their experiences. We know the situation is easing compared to what it was a few weeks ago, but, yes, we'd encourage local health boards, of course, to make sure that there are the right mechanisms in place to ensure that staff feel supported beyond the words that we as politicians express.

Materion i'r byrddau iechyd lleol yw'r rhain yn bennaf, ond, unwaith eto, ymunaf ag arweinydd Plaid Cymru i gynnig teyrnged i'r gwaith anhygoel o galed hwnnw a wneir gan aelodau staff. Gwn fod y cyfarwyddwr iechyd a gwasanaethau cymdeithasol wedi bod o gwmpas y gwahanol adrannau damweiniau ac achosion brys ledled Cymru, yn gwrando ar eu profiadau. Rydym ni'n gwybod bod y sefyllfa'n gwella o'i chymharu â sut yr oedd ychydig wythnosau yn ôl, ond, byddem, byddem ni'n annog byrddau iechyd lleol, wrth gwrs, i wneud yn siŵr bod y dulliau cywir ar waith i sicrhau bod staff yn teimlo eu bod yn cael eu cynorthwyo y tu hwnt i'r geiriau yr ydym ni'n eu mynegi fel gwleidyddion.

First Minister, in recent weeks disclosures have been made to me by workers in our NHS about serious problems with staff morale and well-being. People serving on the front line claim to be at breaking point as a result of some of the pressures that are being put upon them. Now, I've only had permission to refer to one of these disclosures so far, but the person's asked me specifically to raise it with you in Government.

First Minister, a serious allegation is being made that, at times of high demand, ambulance service prioritisation is putting people at risk. In the past few weeks, it's alleged that patients categorised as suitable for a 20-minute response have had to wait up to six hours for an ambulance. I'm told that these include patients who have had a stroke, heart attacks and breathing problems. The person revealing this information to me is currently off sick with stress and cannot speak about their job without breaking down into tears. First Minister, how can this situation be defended, and what are you going to do about it?

Prif Weinidog, gwnaed datgeliadau i mi yn ystod yr wythnosau diwethaf gan weithwyr yn ein GIG am broblemau difrifol o ran ysbryd a llesiant staff. Mae pobl sy'n gwasanaethu yn y rheng flaen yn honni eu bod ar ben eu tennyn o ganlyniad i rai o'r pwysau sy'n cael eu rhoi arnyn nhw. Nawr, dim ond at un o'r datgeliadau hyn yr wyf i wedi cael caniatâd i gyfeirio ato hyd yma, ond mae'r person wedi gofyn i mi yn benodol i'w godi gyda chi yn y Llywodraeth.

Prif Weinidog, mae honiad difrifol yn cael ei wneud bod blaenoriaethu'r gwasanaeth ambiwlans yn rhoi pobl mewn perygl ar adegau o alw uchel. Yn ystod yr wythnosau diwethaf, honnir y bu'n rhaid i gleifion sydd wedi eu categoreiddio fel rhai sy'n addas ar gyfer ymateb 20 munud aros am hyd at chwe awr am ambiwlans. Dywedir wrthyf fod y rhain yn cynnwys cleifion sydd wedi cael strôc, trawiad ar y galon a phroblemau anadlu. Mae'r sawl a ddatgelodd y wybodaeth hon i mi yn absennol o'r gwaith oherwydd straen ar hyn o bryd ac ni all siarad am ei swydd heb fynd yn ddagreuol. Prif Weinidog, sut gellir amddiffyn y sefyllfa hon, a beth ydych chi'n mynd i'w wneud am hyn?

Without knowing the full facts it's difficult to give an answer today, but there is sufficient there for me to investigate, in my mind, and I will write to the leader of Plaid Cymru, putting to the ambulance trust what she has said today, and when I get a response from them I will of course share it with her.

Mae'n anodd rhoi ateb heddiw heb wybod y ffeithiau llawn, ond mae digon yno i mi ymchwilio, yn fy marn i, a byddaf yn ysgrifennu at arweinydd Plaid Cymru, gan gyfleu'r hyn y mae hi wedi ei ddweud heddiw i'r ymddiriedolaeth ambiwlans, a phan fyddaf yn cael ymateb ganddyn nhw, byddaf wrth gwrs yn ei rannu â hi.

Thank you for that, First Minister. I would urge you as well to ask your health Secretary to assess the well-being of staff in the NHS, as the letter that I received mentions that counsellors from a charity have had to be brought in to speak with ambulance control staff, such is the level of that stress. If that is true, that is a really shocking situation and it's an emergency within our public services. Can you confirm that counselling has been offered to NHS staff? And when it comes to ambulance resources, can you assure us that prioritisation will be under review and that responding to red calls is not putting anyone classed as an amber call at risk of death or further injury?

Diolch i chi am hynna, Prif Weinidog. Byddwn yn eich annog chi hefyd i ofyn i'ch Ysgrifennydd dros iechyd asesu llesiant staff yn y GIG, gan fod y llythyr a dderbyniais i yn sôn y bu'n rhaid dod â chwnselwyr o elusen i mewn i siarad gyda staff rheoli ambiwlansys, cymaint yw lefel y straen hwnnw. Os yw hynny'n wir, mae hon yn sefyllfa wirioneddol syfrdanol ac mae'n argyfwng yn ein gwasanaethau cyhoeddus. A allwch chi gadarnhau bod cwnsela wedi cael ei gynnig i staff y GIG? Ac o ran adnoddau ambiwlans, a allwch chi ein sicrhau ni y bydd blaenoriaethu yn destun adolygiad ac nad yw ymateb i alwadau coch yn rhoi unrhyw un sydd wedi ei gategoreiddio fel galwad ambr mewn perygl o farwolaeth neu anaf pellach?

14:05

That, again, needs further investigation. If the leader of Plaid Cymru will allow me, I will investigate those further matters as well, and when a response is received, I will of course share that with her.

Unwaith eto, mae angen ymchwilio ymhellach i hynny. Gyda chaniatâd arweinydd Plaid Cymru, byddaf yn ymchwilio i'r materion ychwanegol hynny hefyd, a phan geir ymateb, byddaf wrth gwrs yn ei rannu â hi.

Arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies.

Leader of the opposition, Andrew R.T. Davies.

Thank you, Presiding Officer. First Minister, the Government, before Christmas, brought out their new economic action plan, 'Prosperity for All'. This is the fourth action plan that the Labour Party have brought forward since devolution started. The first one was 'A Winning Wales' in 1999, 'Wales: A Vibrant Economy' in 2005, and 'A new direction' in 2009. If you actually look at the document, it doesn't offer much hope as to how the Government are actually going to increase wages here in Wales, which are significantly below other parts of the United Kingdom. In the 20 years that you've been in Government here in Wales, or the nearly 20 years you've been in Government in Wales, gross value added has only increased by half of 1 per cent. It doesn't offer much hope as to exactly how you're going to get a real momentum behind GVA here in Wales. How can we have confidence that this document will be any different to the three predecessors that it had?

Diolch, Llywydd. Prif Weinidog, cyhoeddodd y Llywodraeth, cyn y Nadolig, ei chynllun gweithredu economaidd newydd, 'Ffyniant i Bawb'. Dyma'r pedwerydd cynllun gweithredu y mae'r Blaid Lafur wedi ei gyhoeddi ers dechrau datganoli. 'Cymru'n Ennill' oedd y cyntaf ym 1999, 'Cymru: Economi yn Ffynnu' yn 2005, a 'Cyfeiriad newydd' yn 2009. Os edrychwch chi ar y ddogfen mewn gwirionedd, nid yw'n cynnig llawer o obaith o ran sut y mae'r Llywodraeth yn mynd i gynyddu cyflogau yma yng Nghymru, sy'n sylweddol is na rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig. Yn yr 20 mlynedd yr ydych chi wedi bod mewn Llywodraeth yma yng Nghymru, neu'r bron i 20 mlynedd yr ydych chi wedi bod mewn Llywodraeth yng Nghymru, mae gwerth ychwanegol gros wedi cynyddu gan hanner o 1 y cant yn unig. Nid yw'n cynnig llawer o obaith o ran sut yn union yr ydych chi'n mynd i gael momentwm gwirioneddol y tu ôl i werth ychwanegol crynswth yma yng Nghymru. Sut gallwn ni fod yn ffyddiog y bydd y ddogfen hon yn wahanol mewn unrhyw ffordd i'r tri rhagflaenydd oedd ganddi?

First of all, if we look at unemployment, unemployment is low in Wales, and is often lower than the UK average. In 1999 it would have been fanciful to claim that. We were perpetually above the UK average and that is something that shows the success of what we've done to encourage business and investment.

Secondly, there is a challenge in terms of increasing GVA per head. How is that done? To me, there are two ways. First of all, you ensure that, when you look to secure investment, it's investment that pays highly. In the late 1980s and early 1990s, the policy pursued by his party was to replace well-paid jobs in coal and steel with badly paid, unskilled jobs. So, although the unemployment rate did not necessarily increase, GVA went down because the jobs weren't so highly paid. We saw, at the end of the 1990s and the early part of the last decade, many of those businesses leave Wales because they were going somewhere where wage rates were even lower.

We are not prepared as a Government to sell ourselves to the rest of the world on the basis that we are a cheap wage economy—which is what the Conservative Government did in the early 1990s, on the basis of, 'Come to Wales because it's cheap'—no more. We see the fruits of that. We see, of course, the investment from companies like Aston Martin, we see the further investment in Airbus up in the north, we've seen investments recovered in Pembrokeshire around the port of Milford Haven, all of which are much better paid than jobs that used to come here. That's one part of it.

The second part is training. The question we get asked more than any other when we speak to businesses that want to invest in Wales is: 'Have you got the people with the skills that we need?' They're not interested in cost, they're interested in skills. Increasingly, we can answer that question positively. So, it means working with further education colleges, in terms of apprenticeships, and we have our commitment to 100,000 all-age apprenticeships in the course of this Assembly. It's by raising people's skill levels that we can make sure they can put more money in their pockets, and thus increase GVA.

Yn gyntaf oll, os edrychwn ni ar ddiweithdra, mae diweithdra yn isel yng Nghymru, ac mae'n aml yn is na chyfartaledd y DU. Byddai wedi bod yn wamal honni hynny ym 1999. Roeddem ni'n uwch na chyfartaledd y DU yn barhaus, ac mae hynny'n rhywbeth sy'n dangos llwyddiant yr hyn yr ydym ni wedi ei wneud i annog busnes a buddsoddiad.

Yn ail, ceir her o ran cynyddu gwerth ychwanegol gros y pen. Sut mae gwneud hynny? I mi, mae dwy ffordd. Yn gyntaf oll, rydych chi'n sicrhau, pan eich bod chi'n ceisio sicrhau buddsoddiad, ei fod yn fuddsoddiad sy'n talu'n uchel. Ddiwedd y 1980au a dechrau'r 1990au, y polisi a ddilynwyd gan ei blaid ef oedd disodli swyddi â chyflogau da ym meysydd glo a dur gyda swyddi heb sgiliau a oedd yn talu'n wael. Felly, er na wnaeth y gyfradd ddiweithdra gynyddu o reidrwydd, gostyngodd gwerth ychwanegol gros gan nad oedd y swyddi'n talu cymaint. Gwelsom, ar ddiwedd y 1990au a rhan gyntaf y degawd diwethaf, lawer o'r busnesau hynny yn gadael Cymru gan eu bod yn mynd i rywle lle'r oedd cyfraddau cyflog hyd yn oed yn is.

Nid ydym ni fel Llywodraeth yn fodlon gwerthu ein hunain i weddill y byd ar y sail ein bod ni'n economi cyflog rhad—sef yr hyn a wnaeth y Llywodraeth Geidwadol ddechrau'r 1990au, ar sail 'Dewch i Gymru gan ei bod yn rhad'—dim mwy. Rydym ni'n gweld ffrwyth hynny. Rydym ni'n gweld, wrth gwrs, y buddsoddiad gan gwmnïau fel Aston Martin, rydym ni'n gweld y buddsoddiad ychwanegol yn Airbus yn y gogledd, rydym ni wedi gweld buddsoddiadau'n cael eu hadennill yn Sir Benfro o gwmpas porthladd Aberdaugleddau, sydd i gyd yn talu'n well o lawer na swyddi a oedd yn dod yma ers talwm. Mae hynny'n un rhan o'r peth.

Hyfforddiant yw'r ail ran. Y cwestiwn a ofynnir i ni yn amlach nag unrhyw un arall pan fyddwn ni'n siarad â busnesau sydd eisiau buddsoddi yng Nghymru yw: 'A oes gennych chi'r bobl sydd â'r sgiliau y mae eu hangen arnom?' Nid oes diddordeb ganddyn nhw yn y gost, mae ganddyn nhw ddiddordeb mewn sgiliau. Yn gynyddol, gallwn ateb y cwestiwn hwnnw'n gadarnhaol. Felly, mae'n golygu gweithio gyda cholegau addysg bellach, o ran prentisiaethau, ac mae gennym ni ein hymrwymiad i 100,000 o brentisiaethau pob oedran yn ystod y Cynulliad hwn. Trwy godi lefelau sgiliau pobl y gallwn ni wneud yn siŵr y gallant roi mwy o arian yn eu pocedi, a chynyddu gwerth ychwanegol gros trwy hynny.

First Minister, you raise the issue about wages. If you take Scotland as an example, back in 1999, a Welsh worker and a Scottish worker took home the same take-home pay. Today, a Scottish worker takes home £49 more in their pay packet each week than a Welsh worker does. That's a fact. In this document, wages are only mentioned twice. Taxes, business taxes, are only mentioned once out of 17,000 words. Automation, which is the huge challenge we face, where potentially 35 per cent of the workforce could lose their jobs or have their jobs remodelled over the next 29 years, has a bare mention in this document. There doesn't seem to be any answers around the real challenges that we do face in the next decade or two.

This document, I presume, is the driver for economic policy coming out of the Government for at least the next four to five years, depending on the mandate, and yet again I go back to this point—it is the fourth document that has come out of the Welsh Labour Party in Government here in Wales, and I highlighted the poverty in wages here in Wales as opposed to other parts of the United Kingdom, and this document doesn't have that solution. Give us some inspiration as to what we can look at in 2021 on wages, on wealth here in Wales, and above all on companies re-establishing themselves here in Wales.

Prif Weinidog, rydych chi'n codi'r mater am gyflogau. Os cymerwch chi'r Alban fel enghraifft, yn ôl ym 1999, roedd gweithiwr yng Nghymru a gweithiwr yn yr Alban yn mynd â'r un cyflog adref. Heddiw, mae gweithiwr yn yr Alban yn mynd â £49 yn fwy adref yn ei becyn cyflog bob wythnos nag y mae gweithiwr yng Nghymru. Mae hynny'n ffaith. Yn y ddogfen hon, dim ond dwywaith y cyfeirir at gyflogau. Cyfeirir at drethi, trethi busnes, unwaith yn unig mewn 17,000 o eiriau. Prin y sonnir am awtomeiddio, sef yr her enfawr yr ydym ni'n ei hwynebu, lle mae'n bosibl y gallai 35 y cant o'r gweithlu golli eu swyddi neu gael ailfodelu eu swyddi dros y 29 mlynedd nesaf, yn y ddogfen hon. Nid yw'n ymddangos bod unrhyw atebion o ran yr heriau gwirioneddol yr ydym ni'n eu hwynebu yn y degawd neu ddau nesaf.

Y ddogfen hon, rwy'n tybio, yw'r sbardun ar gyfer polisi economaidd sy'n dod allan o'r Llywodraeth ar gyfer y pedair i bum mlynedd nesaf o leiaf, yn dibynnu ar y mandad, ac unwaith eto rwy'n dychwelyd at y pwynt yma—dyma'r bedwaredd ddogfen sydd wedi dod allan o Blaid Lafur Cymru mewn Llywodraeth yma yng Nghymru, ac amlygais y tlodi o ran cyflogau yma yng Nghymru o'i gymharu â rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig, ac nid yw'r ddogfen hon yn cynnig yr ateb hwnnw. Rhowch rywfaint o ysbrydoliaeth i ni o ran yr hyn y gallwn ni edrych arno yn 2021 o ran cyflogau, o ran cyfoeth yma yng Nghymru, ac yn anad dim, o ran cwmnïau yn ailsefydlu eu hunain yma yng Nghymru.

Well, it's already the case that we know there are challenges with automation. Indeed, my colleague Lee Waters, I think, has got a short debate on this tomorrow, on automation. He is somebody who has been very keen to make sure that we look at the fourth industrial revolution, as it's described, and I know it's something that the Cabinet Secretary is very much aware of.

Hope—the hope is this: Wales is a place, a destination where companies from all around the world want to come; that Wales is a place where people are seen as being innovative, as being entrepreneurial; a place where people have the skills that are needed to survive, not just in the next five or 10 years but beyond, to meet the challenges of automation; a place where there's not a fragmented education system, but one that works together in order to make sure that people have those skills that are required; a country where there's a Government that works closely with businesses, goes out to different countries and encourages businesses to come to Wales and to invest in Wales—that's why we have the highest figure for foreign direct investment for 30 years—but also a Government that understands that it's not a question of securing overseas investment, it's a question of ensuring that our small and medium-sized enterprises continue to be established and grow.

One of the issues we face in the Welsh economy is that too many of our SMEs grow to a particular level and then sell—the owners sell to a bigger company. There's always been that issue of how we encourage those people to actually grow bigger, to have more companies listed on the London stock exchange, listed on the alternative investment market, because we're under-represented on them and want them to grow rather than say, 'Well, I've done my bit now. I'm going to sell the business.' We have the entrepreneurs, there's no question about it. I see it with younger people: they have a drive and a confidence that we didn't have, because we were put off it actively when I was in school. Harnessing those people, making sure they have access to business support and advice, making sure they have access to support through Finance Wales, making sure that they have the skills that are needed to prosper in the future—that's the key to the Welsh economic future that I want to see and I believe the people of Wales want to see. 

Wel, mae eisoes yn wir ein bod ni'n gwybod bod heriau o ran awtomeiddio. Yn wir, mae gan fy nghyd-Aelod, Lee Waters, rwy'n credu, ddadl gryno ar hyn yfory, ar awtomeiddio. Mae e'n rhywun sydd wedi bod yn awyddus iawn i wneud yn siŵr ein bod ni'n edrych ar y pedwerydd chwyldro diwydiannol, fel y'i disgrifir, a gwn ei fod yn rhywbeth y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn ymwybodol iawn ohono.

Gobaith—y gobaith yw hyn: bod Cymru yn lle, yn gyrchfan lle y mae cwmnïau o bedwar ban byd eisiau dod; bod Cymru yn lle y gwelir bod pobl yn arloesol, yn entrepreneuraidd; lle y mae gan bobl y sgiliau sydd eu hangen i oroesi, nid yn unig yn ystod y pump neu 10 mlynedd nesaf, ond y tu hwnt, i ymateb i heriau awtomeiddio; man lle nad oes system addysg dameidiog, ond un sy'n gweithio gyda'i gilydd er mwyn gwneud yn siŵr bod pobl yn meddu ar y sgiliau hynny sydd eu hangen; gwlad lle ceir Llywodraeth sy'n gweithio'n agos â busnesau, sy'n mynd allan i wahanol wledydd ac yn annog busnesau i ddod i Gymru ac i fuddsoddi yng Nghymru—dyna pam mae gennym ni'r ffigur uchaf ar gyfer buddsoddiad uniongyrchol o dramor ers 30 mlynedd—ond hefyd Llywodraeth sy'n deall nad yw'n gwestiwn o sicrhau buddsoddiad tramor, ond yn gwestiwn o sicrhau bod ein busnesau bach a chanolig yn parhau i gael eu sefydlu a thyfu.

Un o'r materion yr ydym ni'n eu hwynebu yn economi Cymru yw bod gormod o'n BBaChau yn tyfu i lefel benodol ac yna'n gwerthu—mae'r perchnogion yn gwerthu i gwmni mwy. Bu'r broblem honno yno erioed o sut yr ydym ni'n annog y bobl hynny i dyfu'n fwy, i gael mwy o gwmnïau wedi eu rhestru ar gyfnewidfa stoc Llundain, wedi eu rhestru ar y farchnad fuddsoddi amgen, oherwydd rydym ni wedi ein tangynrychioli arnyn nhw ac rydym ni eisiau iddyn nhw dyfu yn hytrach na dweud, 'Wel, rwyf i wedi gwneud fy rhan i nawr. Rwy'n mynd i werthu'r busnes.' Mae'r entrepreneuriaid gennym ni, nid oes unrhyw amheuaeth am hynny. Rwy'n ei weld gyda phobl iau: mae ganddyn nhw frwdfrydedd a hyder nad oedd gennym ni, oherwydd roeddem ni'n cael ein darbwyllo yn ei erbyn yn ymarferol pan roeddwn i yn yr ysgol. Harneisio'r bobl hynny, gwneud yn siŵr bod ganddyn nhw fynediad at gymorth a chyngor busnes, gwneud yn siwr bod ganddyn nhw fynediad at gymorth drwy Cyllid Cymru, a gwneud yn siŵr bod ganddyn nhw'r sgiliau sydd eu hangen i ffynnu yn y dyfodol—dyna sy'n allweddol o ran y dyfodol economaidd i Gymru yr wyf i eisiau ei weld ac rwy'n credu y mae pobl Cymru eisiau ei weld.

14:10

I've had it put to me that that's the 'ladybook' analogy of what you want for the economic future, First Minister, because, in fairness, there are 17,000 words in this document. I had hoped that you would have given us something firm, a road map, which would lift Welsh wages. As I've highlighted, over the 20 years, a Scottish worker is taking home £49 more in their pay packet than a Welsh worker is taking home, and GVA has increased by half of 1 per cent over the 20 years. That is hardly a record to be proud of. I want to see Wales thrive economically just like the picture you've painted, but I had hoped that you would have drawn something out of this document that was brought forward by the Cabinet Secretary, because this is the blueprint that you're basing your economic model on, and it doesn't offer much hope when taxes are mentioned once, when wages are mentioned twice, and automation is only mentioned six times.

And if I could ask you on taxes in particular: do you believe that the tax environment the Government is putting forward will make Wales a more competitive tax environment to attract businesses into Wales? I've had representations brought to me by businesses on the land transaction tax, the LTT, that show that Wales will ultimately be at a disadvantage. I know the Cabinet Secretary for Finance has met with industry leaders on this particular issue—who are really concerned that the write-downs that businesses are going to have to put into their balance sheets because of the higher tax environment that your Government is putting forward. So, do you believe that the tax environment that you will be creating here in Wales will put Wales at an advantage in attracting some of these new jobs and new enterprises that will help us tackle the automation generation that is coming our way?

Awgrymwyd i mi mai dyna'r gyfatebiaeth 'ladybook' o'r hyn yr ydych chi ei eisiau ar gyfer y dyfodol economaidd, Prif Weinidog, oherwydd, er tegwch, mae 17,000 o eiriau yn y ddogfen hon. Roeddwn i wedi gobeithio y byddech chi wedi rhoi rhywbeth cadarn i ni, map ffordd, a fyddai'n codi cyflogau Cymru. Fel yr wyf i wedi ei amlygu, dros yr 20 mlynedd, mae gweithiwr yn yr Alban yn mynd â £49 yn fwy adref yn ei becyn cyflog nag y mae gweithiwr yng Nghymru yn ei gael i fynd adref, ac mae gwerth ychwanegol gros wedi cynyddu hanner o 1 y cant dros yr 20 mlynedd. Prin bod hwnnw'n hanes i fod yn falch ohono. Rwyf i eisiau gweld Cymru yn ffynnu'n economaidd yn union fel y darlun yr ydych chi newydd ei gyflwyno, ond roeddwn i wedi gobeithio y byddech chi wedi tynnu rhywbeth allan o'r ddogfen hon a gyflwynwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet, oherwydd dyma'r glasbrint yr ydych chi'n seilio eich model economaidd arno, ac nid yw'n cynnig llawer o obaith pan sonnir am drethi unwaith, pan sonnir am gyflogau ddwywaith, ac y sonnir am awtomeiddio ddim ond chwe gwaith.

Ac os caf ofyn i chi am drethi yn benodol: a ydych chi'n credu y bydd yr amgylchedd trethi y mae'r Llywodraeth yn ei gynnig yn gwneud Cymru yn amgylchedd trethi mwy cystadleuol i ddenu busnesau i Gymru? Gwnaed sylwadau i mi gan fusnesau ar y dreth trafodiadau tir sy'n dangos y bydd Cymru o dan anfantais yn y pen draw. Gwn fod Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid wedi cyfarfod ag arweinyddion diwydiant ar y mater hwn—sy'n bryderus iawn am y dibrisiant y mae busnesau yn mynd i orfod ei roi yn eu mantolenni oherwydd yr amgylchedd trethi uwch y mae eich Llywodraeth yn ei gynnig. Felly, a ydych chi'n credu y bydd yr amgylchedd trethi y byddwch chi'n ei greu yma yng Nghymru yn rhoi Cymru o dan fantais o ran denu rhai o'r swyddi newydd a'r mentrau newydd hyn a fydd yn ein helpu i fynd i'r afael â'r genhedlaeth awtomeiddio sydd ar ei ffordd?

Well, I think he means 'Ladybird' book, rather than 'ladybook'. I trust that is the case.

But he asks the question: 'Am I confident in the land transaction tax and the tax environment it creates?' The answer to that is 'yes'. Am I confident that what we're doing as a Government adapts—. You mentioned the fact that there were four different plans—well, of course there are. If we'd still got the same plan from 1999 we'd be ossified in the past. In 1999 I remember Dr Phil Williams standing up in the previous Chamber and telling us all about broadband, and none of us knew what he was talking about, and he acknowledged that, in fairness to him, but he was ahead of the game. He was ahead of the game. In 1999 nobody talked about broadband. Now, of course, it's a fact of life.

So, we have to adapt, and the fact we've had different approaches over the last 20 years is a sign that we have adapted to make sure that we deal with the difference circumstances that the world throws at us, and I have to say, I am more than happy to defend our record as a Government on the economy, to defend our ideas, to defend the fact that we are a proactive Government. We take stakes in businesses where we believe businesses are going to be successful. We put our money where our mouth is. Where are his ideas? Where are the Welsh Conservative ideas? I have absolutely no idea what their economic policy is, and judging by the blank looks on the faces over there—their heads are all down—I don't think they do either. By all means, let's have a debate on economic ideas, but let's hear what yours are first.

Wel, rwy'n credu ei fod yn e'n golygu llyfr 'Ladybird', yn hytrach na 'ladybook'. Hyderaf mai dyna mae'n ei feddwl.

Ond mae'n gofyn y cwestiwn: 'A ydw i'n hyderus yn y dreth trafodiadau tir a'r amgylchedd trethi y mae'n ei greu?' Yr ateb i hynny yw 'ydw'. A ydw i'n hyderus bod yr hyn yr ydym ni'n ei wneud fel Llywodraeth yn addasu—. Soniasoch am y ffaith fod pedwar gwahanol gynllun—wel, wrth gwrs bod yna. Pe byddai gennym ni'r un cynllun o 1999 yna byddem wedi ymgaregu yn y gorffennol. Ym 1999, rwy'n cofio Dr Phil Williams yn sefyll ar ei draed yn y Siambr flaenorol ac yn dweud popeth am fand eang wrthym, ac nid oedd yr un ohonom ni'n gwybod am beth yr oedd e'n sôn, a cydnabuwyd hynny ganddo, er tegwch iddo, ond roedd ar y blaen i ni. Roedd ar y blaen i ni. Nid oedd neb yn siarad am fand eang ym 1999. Nawr, wrth gwrs, mae'n un o ffeithiau bywyd.

Felly, mae'n rhaid i ni addasu, ac mae'r ffaith y bu gennym ni wahanol ddulliau gweithredu dros yr 20 mlynedd diwethaf yn arwydd ein bod ni wedi addasu i wneud yn siŵr ein bod ni'n ymdrin â'r gwahanol amgylchiadau y mae'r byd yn eu taflu atom ni, ac mae'n rhaid i mi ddweud, rwy'n fwy na pharod i amddiffyn ein hanes fel Llywodraeth o ran yr economi, i amddiffyn ein syniadau, i amddiffyn y ffaith ein bod ni'n Llywodraeth ragweithiol. Rydym ni'n cymryd cyfranddaliadau mewn busnesau pan fyddwn ni'n credu bod busnesau yn mynd i fod yn llwyddiannus. Rydym ni'n rhoi ein harian ar ein gair. Ble mae ei syniadau ef? Ble mae syniadau'r Ceidwadwyr Cymreig? Nid oes gen i unrhyw syniad o gwbl beth yw eu polisi economaidd, ac o farnu ar sail y wynebau sydd draw yn y fan yna—mae eu pennau nhw i gyd i lawr—nid wyf i'n credu eu bod hwythau'n gwybod ychwaith. Ar bob cyfrif, gadewch i ni gael dadl ar syniadau economaidd, ond gadewch i ni glywed beth yw eich rhai chi yn gyntaf.

14:15
Byrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol
Health Boards and Local Authorities

3. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am sut y gall byrddau iechyd ac awdurdodau lleol gydweithio i sicrhau eu bod yn gweithio mewn ffordd effeithiol a chydgysylltiedig? OAQ51576

3. Will the First Minister make a statement on the ways in which health boards and local authorities can collaborate to ensure effective and joined-up working? OAQ51576

Standards can best be raised when partners work together. This year, £60 million has been provided via the integrated care fund to support health and social services to deliver a wide range of integrated services in response to their population assessments. 

Y ffordd orau o godi safonau yw pan fydd partneriaid yn gweithio gyda'i gilydd. Eleni, darparwyd £60 miliwn drwy'r gronfa gofal integredig i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol i ddarparu amrywiaeth eang o wasanaethau integredig mewn ymateb i'w hasesiadau poblogaeth.

With the parliamentary review of health and social care in mind, I've been approached by constituents who've raised concerns about continuity of care for children moving into adulthood. Aneurin Bevan Local Health Board tell me they're working with their five local authority partners in their area to try and move towards a pooled integrated service provision, but this has proven a challenge, partly because of the range of bodies, but also because of the often difficult transition into adulthood for children requiring continuity of care.

Would the First Minister therefore agree to a review of the 2012 children and young people continuing care guidance, issued by the Welsh Government? I think it needs updating in the light of social care delivered by local authorities and other partners, and therefore we can then make sure that those transitioning into adulthood have a good chance of continuity of care. 

Gyda'r adolygiad seneddol o iechyd a gofal cymdeithasol mewn golwg, mae etholwyr wedi cysylltu â mi i godi pryderon ynghylch parhad gofal ar gyfer plant sydd ar fin bod yn oedolion. Mae Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan yn dweud wrthyf eu bod nhw'n gweithio gyda'u pum partner awdurdod lleol yn eu hardal i geisio symud tuag at ddarparu gwasanaeth integredig cyfun, ond mae hyn wedi bod yn her, yn rhannol oherwydd yr amrywiaeth o gyrff, ond hefyd oherwydd y cyfnod pontio i fod yn oedolyn sy'n aml yn anodd i blant sydd angen parhad gofal.

A wnaiff y Prif Weinidog gytuno felly i gynnal adolygiad o ganllawiau parhad gofal plant a phobl ifanc 2012, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru? Rwy'n credu bod angen eu diweddaru yng ngoleuni gofal cymdeithasol a ddarperir gan awdurdodau lleol a phartneriaid eraill, ac felly, gallwn wneud yn siŵr wedyn bod gan y rheini sy'n symud i fod yn oedolion siawns dda o barhad gofal.

Can I thank my colleague for that question? First of all, if he wishes to write to me with further details, I will look at the individual case more closely. Secondly, he asked particularly about the guidance. I can say that that process has begun. We are setting up a group to consider the provision of continuing care for children and young people, and to look to produce new guidance to replace the existing guidance, taking into account, of course, developments since then. 

A gaf i ddiolch i fy nghyd-Aelod am y cwestiwn? Yn gyntaf oll, os hoffai ysgrifennu ataf gyda rhagor o fanylion, byddaf yn edrych ar yr achos unigol yn agosach. Yn ail, gofynnodd yn benodol am y canllawiau. Gallaf ddweud bod y broses wedi cychwyn. Rydym ni'n sefydlu grŵp i ystyried y ddarpariaeth o ofal parhaus i blant a phobl ifanc, ac i geisio llunio canllawiau newydd i ddisodli'r canllawiau presennol, gan gymryd i ystyriaeth, wrth gwrs, datblygiadau ers hynny.

First Minister, a key finding of the parliamentary review into health and social care found that there was a plethora of national boards overseeing work programmes outside of organisational structures, and a clear recommendation was that these boards should be streamlined in order to ensure more effective delivery of public services. Notwithstanding the changes that might be coming along to health and social services, this is a concern that has arisen in other areas of public services: there's lots of reporting, not so much doing.

Will you consider looking at a review to streamline the boards that we have throughout the whole of the public sector, to ensure that the collaboration boards that we do have in place, and the programme boards that we have in place, are effective and do work together really well, and to get rid of those that do not, so that we can really focus on delivering the transformation we all desperately need to see?  

Prif Weinidog, un o ganfyddiadau allweddol yr adolygiad seneddol o iechyd a gofal cymdeithasol oedd bod llu o fyrddau cenedlaethol yn goruchwylio rhaglenni gwaith y tu allan i strwythurau sefydliadol, ac un argymhelliad eglur oedd y dylid symleiddio'r byrddau hyn er mwyn sicrhau darpariaeth fwy effeithiol o wasanaethau cyhoeddus. Er gwaethaf y newidiadau a allai fod yn dod i wasanaethau iechyd a chymdeithasol, mae hwn yn bryder sydd wedi codi mewn rhannau eraill o'r gwasanaethau cyhoeddus: ceir llawer iawn o adrodd, dim cymaint o wneud.

A wnewch chi ystyried edrych ar adolygiad i symleiddio'r byrddau sydd gennym ni ar draws y sector cyhoeddus cyfan, i sicrhau bod y byrddau cydweithredu sydd gennym ni ar waith, a'r byrddau rhaglen sydd gennym ni ar waith, yn effeithiol ac yn gweithio gyda'i gilydd yn dda iawn, ac i gael gwared ar y rheini nad ydynt, fel y gallwn ni wir ganolbwyntio ar gyflawni'r gweddnewidiad y mae taer angen i ni ei weld?

Can I say that I'm aware, of course, that the review itself is a cross-party review? And I think the review deserves full consideration by all parties, with a full response. What I can say to her, though: she makes the point, obviously sensibly, that we want to see borders removed. I know that the review laid out a vision of seamless health and care without artificial boundaries between primary and secondary care, health and social care, and that is entirely consistent with what we want to see as well. So, getting that done is the next step in terms of considering what the review has found.

A gaf i ddweud fy mod i'n ymwybodol, wrth gwrs, fod yr adolygiad ei hun yn adolygiad trawsbleidiol? Ac rwy'n credu bod yr adolygiad yn haeddu ystyriaeth lawn gan yr holl bleidiau, gydag ymateb llawn. Yr hyn y gallaf i ei ddweud wrthi, fodd bynnag yw hyn: mae hi'n gwneud y pwynt, yn amlwg yn synhwyrol, ein bod ni eisiau gweld ffiniau yn cael eu dileu. Gwn fod yr adolygiad yn cyflwyno gweledigaeth o iechyd a gofal di-dor heb ffiniau artiffisial rhwng gofal sylfaenol ac eilaidd, iechyd a gofal cymdeithasol, ac mae hynny'n gwbl gyson â'r hyn yr ydym ni oll eisiau ei weld hefyd. Felly, cyflawni hynny yw'r cam nesaf o ran ystyried yr hyn y mae'r adolygiad wedi ei ganfod.

Mi dynnais i sylw Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ddiweddar at y broblem o dacsis ambiwlans yn cael eu canslo, yn aml ar y funud olaf—wrth gwrs, rhywbeth sy'n achosi loes i gleifion sydd wedi bod yn aros tro i fynd i'r ysbyty. Mewn ateb a dderbyniais i ar 8 Ionawr, mi ddywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet ei fod o'n siomedig i glywed am y pryderon yma, a bod rhaglen drawsnewid yn cael ei gweithredu i wella'r maes yma, a bod cydweithio efo llywodraeth leol yn rhan o'r ateb. Ond, pryd allaf i ddweud wrth fy etholwyr i y gallant ddisgwyl gweld y rhan bwysig yma o'r gwasanaeth iechyd yn cael ei sefydlogi achos, hyd yma, er gwaethaf y rhaglen weithredol, mae'n amlwg nad ydy o'n gweithio?

I drew to the attention of the Cabinet Secretary for Health and Social Services the problem of ambulance taxis being cancelled at the very last moment—something that causes distress to patients who have been waiting a while to go to hospital. In a response I received on 8 January, the Cabinet Secretary said that he was disappointed to hear of these concerns, that a transformation programme is being implemented to make improvements in this area, and that collaboration with local government is part of the solution. But, when can I tell my constituents that they can expect to see this important part of the health service being stabilised, because to date, despite the programme, it's clear that it's not working?

Wel, mi wnaf ofyn i'r Ysgrifennydd Cabinet ysgrifennu ato fe er mwyn sicrhau bod ymateb llawn yn cael ei roi.FootnoteLink

Well, I will ask the Cabinet Secretary to write to the Member in order to ensure that a full response is given to his question.FootnoteLink

First Minister, sadly we see the results when our health boards and local authorities fail to work together effectively: patients forced to stay in hospital far longer than necessary, or patients discharged without a care package in place. First Minister, I have been contacted by numerous elderly patients that have been left to fend for themselves after being discharged from hospital. What is your Government going to do to ensure that everyone who is discharged from hospital has adequate care in place during their recuperation?

Prif Weinidog, yn anffodus rydym ni'n gweld y canlyniadau pan fydd ein byrddau iechyd a'n hawdurdodau lleol yn methu â gweithio gyda'i gilydd yn effeithiol: cleifion yn cael eu gorfodi i aros yn yr ysbyty yn hirach na'r angen, neu gleifion yn cael eu rhyddhau heb fod pecyn gofal ar waith. Prif Weinidog, mae nifer o gleifion hŷn wedi cysylltu â mi, a adawyd i ofalu amdanynt eu hunain ar ôl cael eu rhyddhau o'r ysbyty. Beth mae eich Llywodraeth chi yn mynd i'w wneud i sicrhau bod gan bawb sy'n cael eu rhyddhau o'r ysbyty ofal priodol ar waith yn ystod y cyfnod pan fyddant yn adfer?

14:20

That shouldn't happen, of course. It's a matter for all local authorities to ensure that doesn't happen. The integrated care fund is designed to ensure that the barriers that stop people leaving hospital in order to return home are reduced, and indeed removed.

I can say that the latest published figures on delayed transfers of care do record a reduction of 0.7 per cent in the number of delays across Wales, compared to the October 2017 period—and that total was 6 per cent down on the same period last year—and lower than the totals reported in the equivalent period in the preceding two years. To me, that's a sign that the integrated care fund and the money we have invested in that are having a positive effect on so many people's lives. 

Ni ddylai hynny ddigwydd, wrth gwrs. Mater i bob awdurdod lleol yw sicrhau nad yw hynny'n digwydd. Nod y gronfa gofal integredig yw sicrhau bod y rhwystrau sy'n atal pobl sy'n gadael yr ysbyty er mwyn dychwelyd adref yn lleihau, ac yn cael eu dileu, yn wir.

Gallaf ddweud bod y ffigurau diweddaraf a gyhoeddwyd ar oedi wrth drosglwyddo gofal yn cofnodi gostyngiad o 0.7 y cant i nifer yr achosion o oedi ledled Cymru, o'i gymharu â chyfnod mis Hydref 2017—ac roedd y cyfanswm hwnnw 6 y cant yn is na'r un cyfnod y llynedd—ac yn is na'r cyfansymiau a adroddwyd yn y cyfnod cyfatebol yn y ddwy flynedd flaenorol. I mi, mae hynny'n arwydd bod y gronfa gofal integredig a'r arian yr ydym ni wedi ei fuddsoddi yn honno yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau cymaint o bobl.

Band Eang Cyflym Iawn
Superfast Broadband

4. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gyfathrebu â phobl sy’n aros am wasanaeth band eang cyflym iawn? OAQ51582

4. Will the First Minister make a statement on communicating with people who are waiting for superfast broadband services? OAQ51582

Mae gwybodaeth ar gyflwyno band eang cyflym iawn o dan project Cyflymu Cymru ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru, a bydd darparu gwybodaeth effeithiol ar gyflwyno hyn hefyd yn ofyniad allweddol o unrhyw broject olynol.

Information on the introduction of Superfast Cymru is available on the Welsh Government website, and providing effective information will be on a key requirement of any future project.

Mi gysylltodd etholwr o Dalwrn efo fi yn ddiweddar, nid ei fod o'n flin oherwydd nad oedd ganddo fand eang cyflym iawn, ond ei fod o rŵan wedi ffeindio allan ei fod o ar gael iddo fe ers rhai misoedd, ond nad oedd e’n gwybod am y peth. A digwydd bod, rydw i yn yr un sefyllfa, lle dywedodd cymydog wrthyf ein bod ni'n gallu cael cysylltiad band eang cyflym ers cwpl o fisoedd.

Mae hyn yn rhwystredig iawn i bobl sydd wedi aros yn hir, ac mae o’n rhan, rydw i’n meddwl, o’r diffyg cyfathrebu affwysol sydd wedi bod rhwng Openreach a’r cyhoedd ynglŷn â roll-out band eang llydan. A wnaiff y Prif Weinidog roi ymrwymiad i bwyso eto ar Openreach i roi gwybod i bobl pan fo cysylltiad ar gael? Achos mae disgwyl am y cysylltiad yn ddigon hir, a phan rydych yn ffeindio ei fod o wedi bod ar gael a chithau ddim yn gwybod, mae e’n hynod rwystredig.

A constituent from Talwrn contacted me recently, not that he was angry because he didn't have any superfast broadband, but that he's now found out that it has been available for some months and he wasn't aware of it. As it happens, I'm in the same situation, where a neighbour told me that we could access superfast broadband and have been able to do so for a few months.

This is very frustrating for people who have been waiting a long time, and I think it's part of the terrible lack of communication that's existed between Openreach and the public in terms of the roll-out of superfast broadband. So, will the First Minister give a commitment to put pressure again on Openreach to inform people when connections are available? Waiting for the connection can take long enough, and when you find that it has been available but you weren't aware, that's very frustrating indeed.

Nid ydyw wedi bod yn ddigonol. Mi oedd yna ymgyrch dros y tair blynedd lan at y flwyddyn nesaf er mwyn hybu defnydd o fand eang cyflym iawn, ond rydym yn ailystyried ym mha ffordd y gallwn ni wella’r cyfathrebu er mwyn sicrhau bod pobl sydd â’r gwasanaeth yn gallu ei dderbyn ac yn gwybod ei fod e yna. Wrth gwrs, mae’n un peth i sicrhau bod y strwythur yna, mae’n beth arall i sicrhau bod pobl yn gwybod eu bod nhw’n gallu ei ddefnyddio. So, mae hwn yn rhywbeth sydd wedi cael ei ddweud wrthym hefyd, ac rydym yn moyn ailystyried y ffordd rydym yn cyfathrebu er mwyn sicrhau bod pobl yn gwybod.

It has not been adequate. There was a campaign over the past three years, going on until next year, in order to promote the use of superfast broadband, and we are reconsidering how we can improve the communication on this, so that the people who have this service can receive it and understand that it's there. It's one thing that the infrastructure is available, but it's another to ensure that people know that they can use it. So, this is something that has been said to us too, and we want to consider the way in which we communicate in order to ensure that they are informed.

First Minister, can I say I think the Superfast Cymru programme has been a public communications disaster? Certainly my constituents have been repeatedly promised fibre broadband only to be told that the upgrade has been delayed, on several occasions. And now they find that they've been left in the lurch because Openreach has run out of time. In a letter to me on 11 January, the leader of the house said, and I quote in the letter: 'The provision of superfast broadband connection, under the Superfast Cymru project, was never promised to any area or community, only scheduled.'

That, to me, is a complete cop-out. Households have been promised repeatedly that they would receive an upgrade by the end of 2017. So, can I ask what is your message to these households? What lessons have you learned, and can you give any assurance that premises that were previously in scope will now be included in any successor scheme?

Prif Weinidog, a gaf i ddweud fy mod i'n credu bod rhaglen Cyflymu Cymru wedi bod yn drychineb cyfathrebu cyhoeddus? Yn sicr addawyd band eang ffibr i'm hetholwyr dro ar ôl tro dim ond i gael eu hysbysu bod yr uwchraddio wedi ei oedi, ar sawl achlysur. Ac maen nhw'n canfod nawr eu bod nhw wedi cael eu gadael mewn twll gan fod Openreach wedi rhedeg allan o amser. Mewn llythyr i mi ar 11 Ionawr, dywedodd arweinydd y tŷ, a dyfynnaf yn y llythyr: Ni chafodd y ddarpariaeth o gysylltiad band eang cyflym iawn, o dan brosiect Cyflymu Cymru, ei addo i unrhyw ardal na chymuned erioed, dim ond ei drefnu.

Mae hynny, i mi, yn osgoi cyfrifoldeb yn llwyr. Addawyd i aelwydydd dro ar ôl tro y bydden nhw'n cael uwchraddiad erbyn diwedd 2017. Felly, a gaf i ofyn beth yw eich neges chi i'r aelwydydd hyn? Pa wersi ydych chi wedi eu dysgu, ac a allwch chi roi unrhyw sicrwydd bod safleoedd a oedd yn rhan o'r cwmpas gynt yn cael eu cynnwys mewn unrhyw gynllun olynol nawr?

First of all, we're in the hands of BT in terms of the physical works that are taken forward. What I can say is, I do understand that there are people who now feel, because the contract has come to an end, therefore nothing else will happen. Can I say to the Member that we are considering what further steps we can now take? I understand. I've heard stories around Wales that, literally, structure has been left half finished as a result of the contract finishing. I'm well aware of that. It would seem a great shame if that were to happen. So, I can say to him and his constituents that we are actively considering how best to ensure that more people are connected, and we're looking again at how we can help to connect many more communities and households beyond the end of the contract at the end of last year.

Yn gyntaf oll, rydym ni yn nwylo BT o ran y gwaith ffisegol sy'n cael ei wneud. Yr hyn y gallaf ei ddweud yw fy mod i'n deall bod pobl sy'n teimlo nawr, gan fod y contract wedi dod i ben, na fydd unrhyw beth arall yn digwydd. A gaf i ddweud wrth yr Aelod ein bod ni'n ystyried pa gamau pellach y gallwn ni eu cymryd nawr? Rwy'n deall. Rwyf i wedi clywed straeon ledled Cymru bod adeiledd, yn llythrennol, wedi ei adael wedi hanner ei orffen oherwydd i'r contract ddod i ben. Rwy'n gwbl ymwybodol o hynny. Byddai'n drueni mawr pe byddai hynny'n digwydd. Felly, a gaf i ddweud wrtho fe a'i etholwyr ein bod ni'n mynd ati i ystyried sut orau i sicrhau bod mwy o bobl yn cael eu cysylltu, ac rydym ni'n edrych eto ar sut y gallwn ni helpu i gysylltu llawer mwy o gymunedau ac aelwydydd y tu hwnt i ddiwedd y contract ddiwedd y llynedd.

First Minister, because of Welsh Government investment, there's no doubt that thousands of households across the Llanelli constituency now have access to superfast broadband. But in the community of Bynea, just outside of Llanelli, they've been treated appallingly by BT Openreach. They were told they'd have access by the end of the year, they've appalling speeds, and just before Christmas were told that because they've reached their target, they'd have to wait until any future successor scheme. This clearly isn't good enough. 

My colleague Nia Griffith held a meeting with residents and with BT on Saturday morning, and they were told that they'd now have to cobble together a community bid. They are very frustrated by this, so can the Welsh Government make sure that, as it communicates the next phase, these left-behind groups are now reached and reached quickly? 

Prif Weinidog, oherwydd buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru, nid oes unrhyw amheuaeth bod gan filoedd o gartrefi ar draws etholaeth Llanelli fynediad at fand eang cyflym iawn erbyn hyn. Ond yng nghymuned y Bynie, ar gyrion Llanelli, maen nhw wedi cael eu trin yn hynod wael gan BT Openreach. Dywedwyd wrthynt y byddai ganddyn nhw fynediad erbyn diwedd y flwyddyn, maen ganddyn nhw gyflymderau gwarthus, ac fe'u hysbyswyd ychydig cyn y Nadolig y byddai'n rhaid iddyn nhw aros tan unrhyw gynllun olynol yn y dyfodol oherwydd eu bod wedi cyrraedd eu targed. Yn amlwg, nid yw hyn yn ddigon da.

Cynhaliodd fy nghyd-Aelod, Nia Griffith, gyfarfod â thrigolion a chyda BT  fore Sadwrn, a dywedwyd wrthynt y byddai'n rhaid iddyn nhw baratoi cais cymunedol nawr. Mae hyn wedi peri rhwystredigaeth mawr iddyn nhw, felly a all Llywodraeth Cymru wneud yn siŵr, wrth iddi gyfathrebu'r cyfnod nesaf, bod y grwpiau hyn a adawyd ar ôl yn cael eu cyrraedd nawr, ac yn cael eu cyrraedd yn gyflym?

14:25

Well, I can well imagine the concern, if not anger, that people in Bynea feel. I think, from the Member's tone, this was part of the Superfast Cymru contract rather than a commercial contract, over which, of course, we have no control, but it is something that we'll continue to address with BT with a view to looking again at communities that were promised, or appear to have been promised, to have services but have not had those services delivered, with a view to delivering those services in the future. So, we are very much aware that there will be communities and premises around Wales who feel that they should have had access to superfast broadband who've not yet received it, and we are now looking at ways to try to ensure that they do receive it in future.

Wel, gallaf ddychmygu'n iawn y pryder, os nad y dicter, y mae pobl yn y Bynie yn ei deimlo. Rwy'n credu, o dôn yr Aelod, bod hyn yn rhan o'r contract Cyflymu Cymru yn hytrach na chontract masnachol, nad oes gennym ni unrhyw reolaeth drosto, wrth gwrs, ond mae'n rhywbeth y byddwn yn parhau i fynd i'r afael ag ef gyda BT gyda'r nod o edrych eto ar gymunedau yr addawyd, neu y mae'n ymddangos yr addawyd, gwasanaethau iddynt, ond na ddarparwyd y gwasanaethau hynny iddynt, gyda'r nod o ddarparu'r gwasanaethau hynny yn y dyfodol. Felly, rydym ni'n ymwybodol iawn y bydd cymunedau a safleoedd ledled Cymru sy'n teimlo y dylen nhw fod wedi gallu cael mynediad at fand eang cyflym iawn nad ydynt wedi ei dderbyn eto, ac rydym ni'n edrych nawr ar ffyrdd o geisio sicrhau eu bod nhw'n ei dderbyn yn y dyfodol.

Sicrwydd Ariannol
Financial Security

5. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu sut y gall Llywodraeth Cymru wella sicrwydd ariannol ar gyfer pobl yng Nghymru? OAQ51579

5. Will the First Minister outline how the Welsh Government can improve financial security for people in Wales? OAQ51579

Mae ein cynllun cyflenwi ar gyfer cynhwysiant ariannol yn amlinellu ein gwaith gyda sefydliadau partner. Mae hwn yn gwella mynediad at gredyd fforddiadwy, gwasanaethau a gwybodaeth ariannol, ac yn gwella galluedd ariannol yng Nghymru.

Our financial inclusion delivery plan sets out our work with partner organisations. This is improving access to affordable credit, financial services and financial information, and improving financial capability in Wales.

Diolch. Mae marchnad fwy eang ar gyfer undebau credyd mewn gwledydd datblygedig eraill. Rŷm ni'n edrych ar Iwerddon: 77 y cant y flwyddyn diwethaf; a 50 y cant yn yr Unol Daleithiau. Mae'r ffigurau i Gymru o ran aelodaeth undebau credyd: 69,000 o aelodau yma, ond 561,000 yng Ngogledd Iwerddon ynddo'i hun. Tybed a fedrai Llywodraeth Cymru wneud mwy i hwyluso datblygiad undebau credyd yng Nghymru, o feddwl bod banciau mawr yn tynnu eu hunain allan o gymunedau lleol? A oes modd creu rhwydwaith cenedlaethol o undebau credyd  llwyddiannus a fyddai'n gallu cymryd lle y ffaith bod y banciau yn tynnu yn ôl o'n cymunedau, er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau yno o hyd iddyn nhw?

Thank you. There's a broader market for credit unions in other developed nations. We look at Ireland, where there's been 77 per cent in the last year and 50 per cent in the United States, and the figures for Wales in terms of credit union membership: 69,000 members here, but 561,000 in Northern Ireland alone. So, I wonder whether the Welsh Government could do more to facilitate the development of credit unions in Wales, given that the larger banks are withdrawing from local communities. Is it possible to create a national network of credit unions that could be successful and could replace the high-street banks that are withdrawing from our communities, in order to ensure that those services remain in place for people in Wales?

Rwy'n cydymdeimlo'n fawr iawn gyda beth sydd gan yr Aelod i'w ddweud. A gaf i dalu teyrnged iddi hi am y gwaith y mae hi wedi'i wneud er mwyn sicrhau bod pobl yn cael yr help sydd ei eisiau arnynt—

I sympathise greatly with what the Member is saying. May I pay tribute to her for the work that she has done in order to ensure that people get the help that they need—

There's a first for everything.

Mae tro cyntaf i bopeth.

—a ddim, wrth gwrs, mewn sefyllfa lle maen nhw'n gorfod benthyg arian oddi wrth bobl sy'n mynd i tsiarjo lot fawr o arian iddyn nhw i fenthyg yr arian hwnnw?

Mae yna mwy o botensial, rwy'n credu, ynglŷn ag undebau credyd. Mae'n wir i ddweud, yn Iwerddon—er eu bod wedi bod yn Iwerddon llawer yn hirach nag yng Nghymru—fod undebau credyd yn gallu benthyg arian mawr, o gymharu ag undebau credyd Cymru. Mae pobl yn cael morgeisi, er enghraifft, gan undebau credyd yn Iwerddon. Ynglŷn â chael rhwydwaith o undebau credyd, mae hynny'n rhywbeth rwy'n credu sy'n werth ei ystyried. Byddaf yn sicrhau bod y Gweinidog yn cyfathrebu gyda hi er mwyn sicrhau ym mha ffordd y gallwn ni gryfhau presenoldeb undebau credyd yng nghymunedau Cymru, o gofio'r ffaith bod banciau yn gadael siẁd gymaint o gymunedau, er mwyn rhoi cyfle i bobl reoli eu bywydau ariannol mewn ffordd sy'n dda iddyn nhw.FootnoteLink

—and aren't, of course, in a situation where they have to borrow money from people who would charge them a great deal for borrowing that money?

It is true to say that there is more potential in credit unions. It's true to say that in Ireland, where they've been for much longer than in Wales, the credit unions there can lend a great deal of money when compared with the credit unions in Wales. People can get mortgages from credit unions there, for example. As regards the network of credit unions, I think that is something that is well worth considering, and I will ensure that the Minister will communicate with her in order to see how we can strengthen the presence of credit unions in the communities of Wales, bearing in mind that the banks are withdrawing from so many communities, in order to give people the opportunity to control their financial lives in a way that benefits them.FootnoteLink

Although children who gain experience of budgeting, spending and saving from an early age are more likely to be able to manage their finances as they take on financial responsibilities as they grow older, research from the Money Advice Service on the financial capability of children, young people and parents in Wales, launched during last November's Financial Capability Week, found that many young people about to turn 18 in Wales are ill-prepared for dealing with adult financial responsibilities. Just 35 per cent of children between seven and 17 had learned about money management in school and only 7 per cent had talked with their teachers about money.

Will you therefore encourage your Government to revisit the recommendations of the 2010 Communities and Culture Committee report on financial inclusion and the impact of financial education, which made clear recommendations in these areas? And can you also confirm what role, if any, the Welsh Government will be taking in UK Government proposals for a breathing space scheme, to provide individuals in debt with up to 6 weeks free from interest charges and enforcement to give them time to seek financial advice, hopefully—and I declare an interest—from independent third sector bodies, such as those two of my daughters work for, providing this impartial advice to people?

Er bod plant sy'n ennill profiad o gyllidebu, gwario a chynilo o oedran cynnar yn fwy tebygol o allu rheoli eu harian wrth iddyn nhw ysgwyddo cyfrifoldebau ariannol pan fyddan nhw'n tyfu'n hŷn, canfu gwaith ymchwil gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar allu ariannol plant, pobl ifanc a rhieni yng Nghymru, a lansiwyd yn ystod Wythnos Gallu Ariannol fis Tachwedd diwethaf, nad yw llawer o bobl ifanc sydd ar fin troi'n 18 oed yng Nghymru wedi eu paratoi'n ddigonol ar gyfer ymdrin â chyfrifoldebau ariannol oedolion. Dim ond 35 y cant o blant rhwng saith a 17 oed oedd wedi dysgu am reoli arian yn yr ysgol a dim ond 7 y cant oedd wedi trafod arian gyda'u hathrawon.

A wnewch chi annog eich Llywodraeth felly i ailystyried argymhellion adroddiad 2010 y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant ar gynhwysiant ariannol ac effaith addysg ariannol, a wnaeth argymhellion eglur yn y meysydd hyn? A allwch chi hefyd gadarnhau pa swyddogaeth, os o gwbl, y bydd Llywodraeth Cymru yn ei chyflawni yng nghynigion Llywodraeth y DU ar gyfer cynllun cyfle i anadlu, i gynnig hyd at 6 wythnos i unigolion mewn dyled yn rhydd o ffioedd llog a gorfodaeth i roi amser iddyn nhw gael cyngor ariannol, gobeithio—ac rwy'n datgan buddiant—gan gyrff trydydd sector annibynnol, fel y rhai y mae dwy o'm merched yn gweithio iddynt, yn darparu'r cyngor diduedd hwn i bobl?

Firstly, I agree entirely with him about the need for young people to be financially educated. I think part of the problem is that money, despite what happened in 2008, still appears to be freely available in a way that it wasn't when I was younger, when loans were not as freely available as they are now. In the days when—well, my first car loan carried an interest rate of 29 per cent; I remember that very vividly, and painfully. For many people, they found it very difficult to manage—they'd not been shown how to manage; sometimes people learn through their families, sometimes people don't have that ability to learn, and don't have an example that they can follow. It is part, I understand, of the curriculum, of the new curriculum, so it will be there, to enable young people to be able to manage their—to help them them to manage their—finances in the future. Because the point is well made: how do you as a youngster cope with all the—? Quite often, money is being thrown at you—or debts thrown at you, for many, many people—without any kind of help available to you. That point is well made, and it's included in the curriculum.

In terms of the issue of breathing space, I know this is something that has been raised. It is something that we need to consider, as to how we—if we look to take it forward, how we take it forward, whether it's on a Wales basis or working with other countries in the UK. But, to my mind, anything that enables people to have a respite from debt, and particularly continuing debt, which people often find on their shoulders, must be a welcome thing.

Yn gyntaf, rwy'n cytuno'n llwyr ag ef am yr angen i bobl ifanc gael addysg ariannol. Rwy'n credu mai rhan o'r broblem yw ei bod hi'n ymddangos bod arian, er gwaethaf yr hyn a ddigwyddodd yn 2008, yn dal i fod ar gael yn rhwydd mewn ffordd nad oedd pan oeddwn i'n iau, pan nad oedd benthyciadau ar gael mor rhwydd ag y maen nhw nawr. Yn y dyddiau pan—wel, roedd gan fy menthyciad car cyntaf gyfradd llog o 29 y cant; rwy'n cofio hynny'n eglur iawn, ac yn boenus. I lawer o bobl, roedden nhw'n ei chael hi'n anodd iawn ymdopi—nid oedd neb wedi dangos iddyn nhw sut i ymdopi; weithiau mae pobl yn dysgu trwy eu teuluoedd, weithiau nid yw'r gallu hwnnw i ddysgu gan bobl, ac nid oes ganddyn nhw esiampl y gallan nhw ei dilyn. Mae'n rhan, rwy'n deall, o'r cwricwlwm, y cwricwlwm newydd, felly bydd yno, i alluogi pobl ifanc i reoli eu—i'w helpu nhw i reoli eu—cyllid yn y dyfodol. Oherwydd mae'r pwynt yn cael ei wneud yn dda: sut ydych chi fel person ifanc yn ymdopi â'r holl—? Yn aml iawn, mae arian yn cael ei daflu atoch chi—neu ddyledion yn cael eu taflu atoch chi, i lawer iawn o bobl—heb unrhyw fath o gymorth ar gael i chi. Mae'r pwynt hwnnw wedi ei wneud yn dda, ac mae wedi ei gynnwys yn y cwricwlwm.

O ran cyfle i anadlu, gwn fod hyn yn rhywbeth sydd wedi cael ei godi. Mae'n rhywbeth y mae angen i ni ei ystyried, o ran sut yr ydym ni'n—os edrychwn ni ar fwrw ymlaen ag ef, sut i fwrw ymlaen ag ef, boed ar sail Cymru neu'n gweithio gyda gwledydd eraill yn y DU. Ond, yn fy marn i, mae'n rhaid i unrhyw beth sy'n galluogi pobl i gael seibiant o ddyled, a dyled barhaus yn arbennig, y mae pobl yn aml yn canfod eu bod yn ei hysgwyddo, fod yn rhywbeth i'w groesawu.

14:30

Cwestiwn 6—o na, mae'n ddrwg gen i. Rhianon Passmore.

Question 6—oh no, sorry. Rhianon Passmore.

Diolch. First Minister, following the Tory UK Government's hollowed budget at the end of last year, the Welsh Government's budget will be once again lower, in real terms, in 2019-20 than it was in 2010-11. The Welsh Labour Government has repeatedly asserted that, for the Welsh economy to grow, which will consequently improve the financial security for the Welsh people, it is critically important that the UK Government commit to important infrastructure projects in Wales. First Minister, what representations and actions have the Welsh Government made to ensure projects like the Swansea bay tidal lagoon, electrification of the London Paddington to Swansea railway line, and the much-needed further investment in our railway infrastructure, become a reality?

Diolch. Prif Weinidog, yn dilyn cyllideb wag Llywodraeth Dorïaidd y DU ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf, bydd cyllideb Llywodraeth Cymru yn is unwaith eto, mewn termau real, yn 2019-20 nag yr oedd yn 2010-11. Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi mynegi dro ar ôl tro, er mwyn i economi Cymru dyfu, a fydd o ganlyniad yn gwella diogelwch ariannol i bobl Cymru, ei bod hi'n hanfodol bwysig bod Llywodraeth y DU yn ymrwymo i brosiectau seilwaith pwysig yng Nghymru. Prif Weinidog, pa sylwadau mae Llywodraeth Cymru wedi eu gwneud a pha gamau y mae wedi eu cymryd i sicrhau bod prosiectau fel morlyn llanw bae Abertawe, trydaneiddio'r rheilffordd o Lundain Paddington i Abertawe, a'r buddsoddiad pellach y mae wir ei angen yn ein seilwaith rheilffyrdd, yn dod yn realiti?

Well, we've made representations very strongly. We get 1.5 per cent of railway infrastructure investment—1.5 per cent. On a balanced share, it would be over 6 per cent, but that's not what we get. And still the UK Government refused to devolve railway infrastructure plus a Barnett share of that spending to us. We still have no decision on the tidal lagoon. We made the point last week. We have put our cards on the table as a Welsh Government. We have said that we are prepared to make a financial contribution, take a stake in the lagoon. We make no apologies for that. Silence as far as the UK Government is concerned, silence from the Conservative benches—silence from the Conservative benches. This is a major project—[Interruption.] This is a major project, which needs a decision. Twelve months have gone by since the review was put in place to assess whether this project should go ahead. It has said the project should go ahead; still we have no response at all. [Interruption.] Oh, I'm being told by Darren Millar my attitude doesn't help, as if I was a schoolboy. I'm the First Minister of Wales; I've got every opportunity and right to represent the people of Wales in regard to the UK Government, and the UK Government isn't actually making progress. [Interruption.] I'm sorry, we have had 12 months of reasonableness, and nothing has been delivered. It is about time that we saw the commitment from the UK Government that the Welsh Government has made, and a commitment that is made to creating up to 1,000 jobs in Wales and a sustainable green energy sector. We stand ready to work with the UK Government, but we need the UK Government, and the Welsh Conservative Party, to be vocal in support of the lagoon.

Wel, rydym ni wedi gwneud sylwadau cryf iawn. Rydym ni'n cael 1.5 y cant o fuddsoddiad seilwaith rheilffordd—1.5 y cant. Byddai dros 6 y cant ar sail cyfran gytbwys, ond nid dyna yr ydym ni'n ei gael. Ac fe wnaeth Llywodraeth y DU barhau i wrthod datganoli seilwaith rheilffyrdd yn ogystal â chyfran Barnett o'r gwariant hwnnw i ni. Nid ydym ni wedi cael unrhyw benderfyniad am y morlyn llanw o hyd. Gwnaed y pwynt gennym yr wythnos diwethaf. Rydym ni wedi rhoi ein cardiau ar y bwrdd fel Llywodraeth Cymru. Rydym ni wedi dweud ein bod ni'n barod i wneud cyfraniad ariannol, i gymryd cyfran yn y morlyn. Nid ydym yn ymddiheuro am hynny. Distawrwydd cyn belled ag y mae Llywodraeth y DU yn y cwestiwn, distawrwydd o feinciau'r Ceidwadwyr—distawrwydd o feinciau'r Ceidwadwyr. Mae hwn yn brosiect mawr—[Torri ar draws.] Mae hwn yn brosiect mawr, sydd angen penderfyniad. Mae blwyddyn wedi mynd heibio ers cychwyn yr adolygiad i asesu pa un a ddylai'r prosiect hwn fynd yn ei flaen. Mae wedi dweud y dylai'r prosiect fynd yn ei flaen; ac eto rydym ni'n dal i fod heb gael unrhyw ymateb o gwbl. [Torri ar draws.] O, mae Darren Millar yn dweud wrthyf nad yw fy agwedd i'n helpu, fel pe byddwn i'n fachgen ysgol. Fi yw Prif Weinidog Cymru; mae gen i bob cyfle a hawl i gynrychioli pobl Cymru o ran Llywodraeth y DU, ac nid yw Llywodraeth y DU yn gwneud unrhyw gynnydd mewn gwirionedd. [Torri ar draws.] Mae'n ddrwg gen i, rydym ni wedi cael 12 mis o resymoldeb, ac ni ddarparwyd dim. Mae'n hen bryd i ni weld yr ymrwymiad gan Lywodraeth y DU y mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud, ac ymrwymiad a wneir i greu hyd at 1,000 o swyddi yng Nghymru a sector ynni gwyrdd cynaliadwy. Rydym ni'n sefyll yn barod i weithio gyda Llywodraeth y DU, ond rydym ni angen i Lywodraeth y DU, a Phlaid Geidwadol Cymru, i fod yn uchel eu cloch o ran cefnogi'r morlyn.

Nawr cwestiwn 6—Leanne Wood.

Now question 6—Leanne Wood.

Gorchmynion Gwarchod Mannau Cyhoeddus
Public Spaces Protection Orders

6. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddefnyddio gorchmynion gwarchod mannau cyhoeddus yng Nghymru? OAQ51571

6. Will the First Minister make a statement on the use of public space protection orders in Wales? OAQ51571

Well, public spaces protection orders are a matter for local authorities.  

Wel, mater i awdurdodau lleol yw gorchmynion gwarchod mannau cyhoeddus.

Labour-controlled Newport City Council are seeking to amend their public space protection order to include a blanket 'no begging' restriction, as part of a crackdown on aggressive or intimidating begging. It's the view of homelessness charity Wallich that aggressive begging is already prohibited under the existing PSPO and that shifting begging off the streets will only make it harder to provide support for those people who need help with homelessness services. Although the hands of the Welsh Government are tied in terms of preventing local authorities from imposing these restrictions, can you please give us your view on such blanket bans on begging, and can you issue guidance to local authorities, urging them to seek a much more compassionate response?

Mae Cyngor Dinas Casnewydd o dan reolaeth Lafur yn ceisio diwygio ei orchymyn gwarchod mannau cyhoeddus i gynnwys cyfyngiad 'dim cardota' cynhwysfawr, yn rhan o ymgyrch yn erbyn cardota ymosodol neu fygythiol. Mae'r elusen digartrefedd Wallich o'r farn bod cardota ymosodol eisoes wedi ei wahardd gan y GGMC presennol ac y bydd symud cardota oddi ar y strydoedd ddim ond yn ei gwneud yn fwy anodd i ddarparu cymorth i'r bobl hynny sydd angen cymorth gyda gwasanaethau digartrefedd. Er bod dwylo Llywodraeth Cymru wedi eu rhwymo o ran atal awdurdodau lleol rhag gorfodi'r cyfyngiadau hyn, a allwch chi roi eich barn chi ar waharddiadau cynhwysfawr o'r fath ar gardota, ac a allwch chi gyflwyno canllawiau i awdurdodau lleol, yn eu hannog i geisio ymateb llawer mwy trugarog?

One of the things I noticed in the late 1980s, when I first went to London, was that there were people begging on the streets—numbers of them. And I remember thinking, 'Oh, I wouldn't like to see this in Wales.' But it happened, in the 1990s, and it's still there now, as we know. At the end of the second world war, begging largely disappeared from the streets of the UK. It re-emerged under a Tory Government in the 1980s and 1990s.

From my perspective, I think there are two issues here: first of all, there is no doubt that many people find aggressive begging intimidating, but the answer is not simply to say, 'Well, just get rid of them and that's the end of it', because there has to be a twin-track approach. Yes, people don't want to—. Many people do feel that they don't want to see people begging on the street, but there has to be an alternative where people can go, where people don't feel they have to beg, where people get the support that they need, where they're given a roof over their heads and get that support. We're not in the days of the Vagrancy Act 1824, where people were effectively criminalised because they were homeless. It does need a compassionate approach, she is right, and that means ensuring that where there are plans to deal with the issue of begging on the streets there are places people can go in order that they feel they don't have to do that in the first place. 

Un o'r pethau y sylwais arnynt ddiwedd y 1980au, pan euthum i Lundain gyntaf, oedd bod pobl yn cardota ar y strydoedd—llawer ohonynt. Ac rwy'n cofio meddwl, 'O, hoffwn i ddim gweld hyn yng Nghymru.' Ond digwyddodd, yn y 1990au, ac mae'n dal i fod yno nawr, fel y gwyddom. Ar ddiwedd yr ail ryfel byd, diflannodd cardota o strydoedd y DU i raddau helaeth. Daeth yn ôl i'r amlwg o dan Lywodraeth Dorïaidd yn y 1980au a'r 1990au.

O'm safbwynt i, rwy'n credu bod dau fater yn y fan yma: yn gyntaf oll, nid oes unrhyw amheuaeth bod llawer o bobl o'r farn bod cardota ymosodol yn fygythiol, ond nid yr ateb yw dweud yn syml, 'Wel, dim ond cael gwared arnyn nhw sydd angen a dyna ddiwedd arni', oherwydd mae'n rhaid cael dull dau lwybr. Nac ydy, dydy pobl ddim eisiau—. Mae llawer o bobl yn teimlo nad ydyn nhw eisiau gweld pobl yn cardota ar y stryd, ond mae'n rhaid bod dewis amgen lle gall pobl fynd, lle nad yw pobl yn teimlo bod rhaid iddyn nhw gardota, lle mae pobl yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt, lle maen nhw'n cael to uwch eu pennau ac maen nhw'n cael y cymorth hwnnw. Nid ydym ni yn nyddiau Deddf Cardota 1824, pan oedd pobl yn cael eu gwneud yn droseddwyr i bob pwrpas oherwydd eu bod yn ddigartref. Mae angen dull trugarog, mae hi'n iawn, ac mae hynny'n golygu sicrhau bod lleoedd y gall pobl fynd iddyn nhw fel eu bod yn teimlo nad oes rhaid iddyn nhw wneud hynny yn y lle cyntaf, pan geir cynlluniau i ymdrin â'r mater o gardota ar y strydoedd.

14:35

First Minister, for the reasons that you have mentioned and others, we do have a worrying level of rough-sleeping and begging on our streets and I think that's been very visible and noticeable to all of us and the public in general. We do need constructive responses. So, I wonder if you would agree with me that Newport business investment district, representing city centre traders and businesses in Newport, together with partners such as Newport City Council, are providing that sort of thinking in looking at a diverted giving scheme, which is proposed at the moment, which would involve people donating to participating shops rather than giving to those begging on the streets, with that money then going to provide additional services and support. I wonder if you would join me in welcoming that proposed initiative in Newport as a way of dealing with the very practical issues and making sure that vulnerable people are better supported. 

Prif Weinidog, am y rhesymau yr ydych chi wedi sôn amdanynt ac eraill, mae gennym ni lefel sy'n peri gofid o gysgu ar y stryd a chardota ar ein strydoedd ac rwy'n credu bod hynny wedi bod yn amlwg ac yn hawdd sylwi arno i bob un ohonom ni ac i'r cyhoedd yn gyffredinol. Mae angen ymatebion adeiladol arnom. Felly, tybed a fyddech chi'n cytuno â mi bod ardal buddsoddiad busnes Casnewydd, sy'n cynrychioli masnachwyr a busnesau canol y ddinas yng Nghasnewydd, ynghyd â phartneriaid fel Cyngor Dinas Casnewydd, yn darparu'r mathau hynny o syniadau i ystyried cynllun rhoi wedi ei arallgyfeirio, sy'n cael ei gynnig ar hyn o bryd, a fyddai'n golygu pobl yn rhoi i siopau sy'n cymryd rhan yn hytrach na rhoi i'r rhai sy'n cardota ar y strydoedd, gyda'r arian hwnnw yn mynd at ddarparu gwasanaethau a chymorth ychwanegol i bobl wedyn. Tybed a wnewch chi ymuno â mi i groesawu'r fenter arfaethedig honno yng Nghasnewydd fel ffordd o ymdrin â'r materion ymarferol iawn a gwneud yn siŵr bod pobl sy'n agored i niwed yn cael eu cefnogi'n well.

Well, it is an example of what I was saying. I thank my friend for the question. It's an example of what I was saying earlier on. This is not a question of Newport saying, 'We're going to get rid of beggars', it's a question of saying, 'Look, is there a better way, a more humane way, of helping people?' That's exactly what you said: people donating money to organisations, I think such as the Wallich as well, to help people who are homeless to create a fund of money for organisations that can help individuals. That to me represents a very effective way of dealing with what can be public concerns—I've had them expressed to me—but also dealing with individuals who are at risk in a humane way. 

Wel, mae'n enghraifft o'r hyn yr oeddwn i'n ei ddweud. Diolch i fy nghyfaill am y cwestiwn. Mae'n enghraifft o'r hyn a ddywedais yn gynharach. Nid yw hwn yn fater o Gasnewydd yn dweud, 'Rydym ni'n mynd i gael gwared ar gardotwyr', mae'n fater o ddweud, 'Edrychwch, a oes ffordd well, ffordd fwy trugarog, o helpu pobl?' Dyna'n union yr hyn a ddywedasoch: pobl yn rhoi arian i sefydliadau, fel y Wallich hefyd rwy'n credu, i helpu pobl ddigartref i greu cronfa o arian ar gyfer sefydliadau sy'n gallu helpu unigolion. Mae hynny i mi yn cynrychioli ffordd effeithiol iawn o ymdrin â'r hyn a all fod yn bryderon cyhoeddus—fe'u mynegwyd i mi—ond hefyd o ymdrin ag unigolion sydd mewn perygl mewn ffordd ddyngarol.

Datblygiadau Tai Newydd
New Housing Developments

7. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod digon o dir ar gael i awdurdodau lleol yng Nghymru i ateb y galw ar gyfer datblygiadau tai newydd? OAQ51558

7. How does the Welsh Government ensure that local authorities in Wales have sufficient land available to meet the demand for new housing developments? OAQ51558

The planning system plays a vital role in the delivery of new homes by identifying the land necessary to meet the housing requirements of communities, which are determined by local planning authorities in their local development plans.

Mae'r system gynllunio yn chwarae rhan hanfodol yn y ddarpariaeth o gartrefi newydd trwy nodi'r tir sydd ei angen i fodloni gofynion tai cymunedau, a benderfynir gan awdurdodau cynllunio lleol yn eu cynlluniau datblygu lleol.

Thank you for the answer, First Minister. The Welsh Government requires local planning authorities to maintain a five-year housing land supply to meet local demand for housing and to monitor this on an annual basis. However, Caerphilly County Borough Council's local development plan has failed to ensure sufficient deliverable land has been made available to meet the needs they have identified for their local communities. Caerphilly's housing land supply position is being hampered by the failure to make progress in replacing their LDP following a review, which began in 2013. What action will the First Minister take to ensure that Caerphilly council meet the requirements regarding housing land supply set by his own Government?  

Diolch am yr ateb, Prif Weinidog. Mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol gynnal cyflenwad tir dros bum mlynedd ar gyfer tai i fodloni'r galw lleol am dai ac i fonitro hyn yn flynyddol. Fodd bynnag, mae cynllun datblygu lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi methu â sicrhau bod digon o dir ar gael i ddiwallu'r anghenion y mae wedi eu nodi ar gyfer ei gymunedau lleol. Mae sefyllfa cyflenwad tir tai Caerffili yn cael ei amharu gan y methiant i wneud cynnydd o ran disodli ei CDLl yn dilyn adolygiad, a ddechreuodd yn 2013. Pa gamau wnaiff y Prif Weinidog eu cymryd i sicrhau bod cyngor Caerffili yn bodloni'r gofynion o ran cyflenwad tir ar gyfer tai a bennwyd gan ei Lywodraeth ei hun?

Well, first of all, it's important that local authorities do have a five-year supply of land. Secondly, it's important to have an up-to-date LDP, because the alternative is a free-for-all and that's something that all local authorities will want to avoid. That said, I have to say it is hugely important that Caerphilly and other authorities are able to work together to bring forth strategic development plans, because it is an artificial divide to say, 'Well, you know, anybody who wants to live in Caerphilly has to work in Caerphilly' or that somehow people don't work in Cardiff from Rhondda Cynon Taf or vice versa. The reality is that housing demand is not determined by local authority boundaries. So, I do want to see—and I know it's something that is felt strongly by Members who represent constituencies where there's pressure on housing—local authorities working together and saying, 'Look, the reality is Cardiff, Caerphilly, Newport, RCT', just to give some examples, 'they're part of a similar urban area'. Housing demand will be the same in all local authorities, so it does make sense then to work together to deliver a strategic solution to housing demand rather than, as has historically been the case, simply looking at demand in one local authority area. That doesn't represent economic reality and it's hugely important that local authorities, as they have been given in the planning Act, are given the flexibility to work together to deliver housing solutions outside of their own boundaries.

Wel, yn gyntaf oll, mae'n bwysig bod gan awdurdodau lleol gyflenwad pum mlynedd o dir. Yn ail, mae'n bwysig cael CDLl cyfredol, oherwydd y dewis arall yw trefniant cwbl benagored ac mae hynny'n rhywbeth y bydd pob awdurdod lleol yn dymuno ei osgoi. Wedi dweud hynny, mae'n rhaid i mi ddweud ei bod hi'n bwysig dros ben bod Caerffili ac awdurdodau eraill yn gallu gweithio gyda'i gilydd i gyflwyno cynlluniau datblygu strategol, oherwydd mae'n rhaniad artiffisial i ddweud, 'Wel, wyddoch chi, mae'n rhaid i unrhyw un sydd eisiau byw yng Nghaerffili weithio yng Nghaerffili' neu rywsut nad yw pobl yn gweithio yng Nghaerdydd o Rondda Cynon Taf neu i'r gwrthwyneb. Y gwir amdani yw nad yw'r galw hwnnw am dai yn cael ei bennu gan ffiniau awdurdodau lleol. Felly, rwyf i eisiau gweld—a gwn ei fod yn rhywbeth a deimlir yn gryf gan Aelodau sy'n cynrychioli etholaethau lle ceir pwysau ar dai—awdurdodau lleol yn gweithio gyda'i gilydd ac yn dweud, 'Edrychwch, y gwir yw bod Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf', dim ond i roi rhai enghreifftiau, 'maen nhw'n rhan o ardal drefol debyg'. Bydd galw am dai yr un fath ym mhob awdurdod lleol, felly mae'n gwneud synnwyr wedyn i gydweithio i gynnig ateb strategol i'r galw am dai yn hytrach nag edrych yn syml, fel y bu'n wir yn hanesyddol, ar alw mewn un ardal awdurdod lleol. Nid yw hynny'n cynrychioli realiti economaidd ac mae'n eithriadol o bwysig y rhoddir yr hyblygrwydd i awdurdodau lleol, fel y rhoddwyd iddynt yn y Ddeddf cynllunio, i weithio gyda'i gilydd i ddarparu atebion tai y tu allan i'w ffiniau eu hunain.

14:40

Ac, yn olaf, cwestiwn 8—Dawn Bowden.

And, finally, question 8—Dawn Bowden.

Rhaglen Fuddsoddi Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain
The Twenty-first Century Schools Investment Programme

8. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am raglen fuddsoddi Ysgolion yr 21ain Ganrif ym Merthyr Tudful a Rhymni? OAQ51549

8. Will the First Minister make a statement on the 21st Century Schools investment programme in Merthyr Tydfil and Rhymney? OAQ51549

Merthyr Tydfil local authority has £19 million earmarked for band A of the twenty-first century schools and education programme in the five years to 2019. The Caerphilly authority, which, of course, she represents part of, has £56.5 million, of which over £8 million is earmarked for Rhymney. Further investment is planned from 2019 when band B begins.

Mae awdurdod lleol Merthyr Tudful wedi clustnodi £19 miliwn ar gyfer band A y Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif yn ystod y pum mlynedd hyd at 2019. Mae gan awdurdod Caerffili, yr awdurdod y mae hi, wrth gwrs, yn cynrychioli rhan ohono, £56.5 miliwn, ac mae dros £8 miliwn ohono wedi'i glustnodi ar gyfer Rhymni. Bwriedir buddsoddi mwy ar ôl 2019 pan fydd band B yn dechrau.

Thank you for that answer, First Minister. I recently had the great pleasure of officially opening the new refurbished buildings at Ysgol Afon Taf in my constituency and I saw, at first hand, the benefits of the investment by Welsh Government in the future of young learners there. I'm sure you'll agree that such a development shows the clear benefits of our capital investment in education. Would you therefore agree with me that the new administration in Merthyr Tydfil council needs to build on this record of success and that a decisive and objective decision now needs to be made about the new school investment proposed for Ysgol y Graig in Cefn Coed so that future funding of this project is not put at risk?

Diolch ichi am yr ateb yna, Prif Weinidog. Cefais y pleser o agor yn swyddogol adeiladau newydd Ysgol Afon Taf, sydd wedi'u hadnewyddu, yn fy etholaeth i yn ddiweddar a gwelais yn uniongyrchol, fanteision  buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn nyfodol y dysgwyr ifanc yno. Rwy'n siŵr y byddwch chi'n cytuno bod datblygiad o'r fath yn dangos manteision amlwg ein buddsoddiad cyfalaf mewn addysg. Felly a fyddech chi'n cytuno â mi, bod y weinyddiaeth newydd yng nghyngor Merthyr Tudful angen adeiladu ar y llwyddiant hwn a bod angen gwneud penderfyniad pendant a gwrthrychol ynghylch y buddsoddiad newydd arfaethedig mewn ysgolion ar gyfer Ysgol y Graig yng Nghefn Coed fel nad yw'r cyllid ar gyfer y project hwn yn y dyfodol yn cael ei beryglu?

Very good work has been done in Merthyr in terms of—she mentions, of course, Ysgol Afon Taf. I was there, of course, to open the new college in Merthyr as well—a substantial improvement on the original building. It is hugely important that local authorities continue the momentum that has been established in order to see schools replaced and refurbished across Wales, and, again, hugely important that decisions are taken in good time so as not to jeopardise funding. It's in nobody's interests for that to happen.

Mae gwaith da iawn wedi ei gyflawni ym Merthyr Tudful o ran—mae'n sôn am, wrth gwrs, Ysgol Afon Taf. Roeddwn innau yno hefyd, wrth gwrs, i agor y coleg newydd ym Merthyr Tudful—sy'n welliant sylweddol o'i gymharu â'r adeilad gwreiddiol. Mae'n bwysig iawn bod awdurdodau lleol yn parhau â'r momentwm a sefydlwyd i weld ysgolion yn cael eu disodli a'u hadnewyddu ledled Cymru, ac, unwaith eto, mae'n hynod o bwysig bod penderfyniadau'n cael eu gwneud yn brydlon fel nad yw'r cyllid yn cael ei beryglu. Ni fyddai o fudd i neb pe byddai hynny'n digwydd

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
2. Business Statement and Announcement

Yr eitem nesaf, felly, yw'r datganiad a chyhoeddiad busnes ac rydw i'n galw ar arweinydd y tŷ, Julie James, i wneud y datganiad—Julie James.

The next item is the business statement and announcement and I call on the leader of the house, Julie James, to make the statement—Julie James.

Diolch, Llywydd. There are no changes to this week's business. Business for the next three weeks is shown on the business statement and announcement found amongst the meeting papers that are available to Members electronically.

Diolch, Lywydd. Nid oes unrhyw newidiadau i fusnes yr wythnos hon. Mae busnes y tair wythnos nesaf i'w weld ar y datganiad a chyhoeddiad busnes, sydd ymhlith y papurau cyfarfod sydd ar gael i'r Aelodau yn electronig.

Thank you, leader of the house. Could I ask for two things today, please? Last week, I raised with you the issue around residents who were facing traffic blight in their area around the northern access road in St Athan, and you kindly indicated that the Cabinet Secretary would be in touch with my office and also engage with the residents locally. I'd be grateful if you could get me a timeline for when that engagement might start, because this is a pressing issue for the residents in particular, who have grave concerns about the access to their site. Regrettably, following on from business statement last week, I haven't had any communication yet from the Cabinet Secretary. I appreciate that there is the goodwill there to do that—I make that as an observation—and it would be beneficial if I could have some idea of the timeline.

Secondly, I received a written answer back from Rebecca Evans, the Minister, in relation to the regeneration investment fund for Wales and the ongoing investigations around the RIFW sale. She indicates that she'll be making a statement shortly on the progress around the legal action that the Welsh Government has taken. I'd be grateful—as leader of the house, are you aware when that statement might be coming forward, as there is considerable public interest around this particular issue? It has been some considerable time, now, since various committees of this Assembly looked into this particular matter, and certainly an update position, as the Minister has indicated she's prepared to give, would be most welcome, but a timeline as to when that might come forward would better inform our ability to scrutinise progress on retrieving money to the Welsh taxpayer from this sale, if that money can be retrieved, and also the legal actions that the Welsh Government is undertaking in this particular case.

Diolch, arweinydd y tŷ. A gaf i ofyn am ddau beth heddiw, os gwelwch yn dda? Yr wythnos diwethaf, fe wnes i sôn wrthych am y mater ynghylch trigolion a oedd yn wynebu problemau traffig yn eu hardal o amgylch y ffordd fynediad ogleddol yn Sain Tathan, ac fe wnaethoch chi nodi'n garedig y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn cysylltu â'm swyddfa i, a hefyd yn ymgysylltu â'r trigolion lleol. Byddwn i'n ddiolchgar pe gallech chi roi  amserlen i mi ar gyfer pryd y bydd yr ymgysylltu hwnnw yn dechrau, oherwydd mae hwn yn fater pwysig i'r trigolion yn arbennig, sydd â phryderon difrifol am y mynediad i'w safle. Yn anffodus, yn dilyn datganiad busnes yr wythnos diwethaf, nid wyf wedi cael unrhyw ohebiaeth eto gan Ysgrifennydd y Cabinet. Rwy'n sylweddoli bod gan Ysgrifennydd y Cabinet yr ewyllys da i wneud hynny—sylwad yw hynny—a byddai'n fuddiol pe byddwn i'n gallu cael rhyw syniad o'r llinell amser.

Yn ail, cefais ateb ysgrifenedig yn ôl gan Rebecca Evans, y Gweinidog, o ran y Gronfa Buddsoddi mewn Adfywio ar gyfer Cymru a'r ymchwiliadau parhaus ar gyfer gwerthu Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio. Mae'n dweud y bydd hi'n gwneud datganiad cyn bo hir ar y cynnydd ynghylch y camau cyfreithiol y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd. Byddwn i'n ddiolchgar—fel arweinydd y tŷ, a ydych chi'n ymwybodol pryd y bydd y datganiad hwnnw yn cael ei wneud efallai, oherwydd y mae gan y cyhoedd diddordeb sylweddol yn y mater penodol hwn? Bu cryn amser, bellach, ers i amryw o bwyllgorau'r Cynulliad hwn archwilio'r mater penodol hwn, ac yn sicr bydd y wybodaeth ddiweddaraf, fel y mae'r Gweinidog wedi nodi y mae hi'n fodlon ei rhoi, yn cael ei groesawu yn sicr, ond byddai llinell amser ynghylch pryd y bydd hynny'n digwydd yn rhoi gwell gwybodaeth i ni allu archwilio'r cynnydd ar adfer arian trethdalwyr Cymru o'r gwerthiant hwn, os gellir adennill yr arian hwnnw, a hefyd y camau cyfreithiol y mae Llywodraeth Cymru eu cymryd yn yr achos penodol hwn.

Thank you for both of those. On the first one, absolutely, I will speak with the Cabinet Secretary and make sure that he contacts you and gives you a timeline for that. The Minister is here to hear your remarks and I'm sure she'll be able to let you know as soon as possible when she is going to bring that statement forward. It's not in the business timetable for the next three weeks.

Diolch i chi am y ddau cwestiwn yna. O ran yr un cyntaf, yn sicr, byddaf yn siarad ag Ysgrifennydd y Cabinet ac yn sicrhau y bydd ef yn cysylltu â chi ac yn rhoi llinell amser i chi ar gyfer hynny. Mae'r Gweinidog yma i glywed eich sylwadau ac rwy'n siŵr y bydd hi'n gallu dweud wrthych chi cyn gynted â phosibl pryd y bydd hi'n cyflwyno'r datganiad hwnnw. Nid yw hynny yn yr amserlen busnes ar gyfer y tair wythnos nesaf.

I wondered whether we could have a statement with regard to the childcare offer. I've had communication—from not constituents; in my capacity as portfolio holder—that the Welsh Government funding guidelines relating to the childcare offer have now changed to mirror those in England, meaning that registered child minders will no longer be able to offer funded childcare places to a relative. Previous regulations stated that, as long as care for those under 12 was carried out mainly or wholly outside the home, a relative, as a child minder, could provide that childcare. It's meant that families with long-term private childcare arrangements with child carers are having to make different arrangements, potentially at a significant cost and disruption to continuity of care. The ban on related children in Wales is unique to child minders. Individuals working in or owning a nursery are still allowed to claim the entitlement for related children, as are those in receipt of child benefit. So, if I could have a statement from the Minister on that, that would be great.

The second request that I have is in relation to a response that the First Minister gave to David Rees with regard to the letter from the MOJ in relation to Baglan prison. The First Minister said he'd written to the MOJ and, because of not having a satisfactory response, the Welsh Government was not currently minded to sell the land at this time. I was wondering whether the Welsh Government could release that letter to all AMs so that we could all see it and understand the rationale for the First Minister saying that.

Tybed a allem ni gael datganiad o ran y cynnig gofal plant. Rwyf wedi clywed—nid gan etholwyr; yn fy swydd fel deiliad y portffolio—bod canllawiau ariannu Llywodraeth Cymru ynghylch y cynnig gofal plant bellach wedi newid i adlewyrchu'r rhai yn Lloegr, sy'n golygu na fydd gwarchodwyr plant cofrestredig mwyach yn gallu cynnig lleoedd gofal plant a ariennir, i berthynas. Roedd y rheoliadau blaenorol yn nodi, cyhyd â bod y gofal ar gyfer y rhai o dan 12 oed yn bennaf neu'n gyfan gwbl yn cael ei gyflawni y tu allan i'r cartref, gallai perthynas, fel gwarchodwr plant, ddarparu'r gofal hwnnw. Mae'n golygu bod teuluoedd sydd â threfniadau gofal plant preifat hirdymor gyda gofalwyr plant yn gorfod gwneud trefniadau gwahanol, a allai fod yn gost sylweddol ac a allai amharu ar ddilyniant gofal. Mae'r gwaharddiad ar blant sy'n perthyn yng Nghymru yn unigryw i warchodwyr plant. Mae unigolion sy'n gweithio neu sy'n berchen ar feithrinfa yn dal i allu hawlio ar gyfer plant sy'n perthyn, fel af y mae'r rhai sy'n derbyn budd-dal plant. Felly, pe gallem ni gael datganiad gan y Gweinidog am hynny, byddai hynny'n wych.

Mae'r ail gais sydd gennyf, yn ymwneud â'r ymateb a roddodd y Prif Weinidog i David Rees ynghylch y llythyr oddi wrth y Weinyddiaeth Gyfiawnder ynghylch carchar Baglan. Dywedodd y Prif Weinidog ei fod wedi ysgrifennu at y Weinyddiaeth Gyfiawnder ac, oherwydd nad yw wedi cael ymateb boddhaol, nid oedd Llywodraeth Cymru o blaid gwerthu'r tir ar hyn o bryd. Roeddwn i'n meddwl tybed a allai Llywodraeth Cymru rannu'r llythyr hwnnw â phob Aelod Cynulliad fel y gallem ni i gyd ei weld a deall rhesymeg y Prif Weinidog wrth ddweud hynny.

14:45

Thank you for both of those important points. On the first one, the Minister was here listening to your remarks. I think if you wrote to the Minister and asked him those specific points, I'm sure he'd be able to answer those queries, and perhaps you could indicate in that letter whether there's a wider interest across, other than in the instances you're speaking about. 

In terms of the FMQ response, again, I'd be asking you to write to the First Minister asking him to release that letter. I don't think that's a matter for a statement, but I'm sure if he is minded to do so, he'd let you know.

Diolch i chi am y ddau bwynt pwysig yna. O ran yr un cyntaf, roedd y Gweinidog yma yn gwrando ar eich sylwadau. Rwy'n credu os byddech chi'n ysgrifennu at y Gweinidog ac yn ei holi am y pwyntiau penodol hynny, rwy'n siŵr y byddai'n gallu ateb y cwestiynau hynny, ac efallai y byddech chi'n gallu dweud yn y llythyr hwnnw pa un a oes unrhyw ddiddordeb ehangach yn gyffredinol, heblaw am yr achosion yr ydych chi'n sôn amdanynt.

O ran yr ymateb i'r Cwestiynau i'r Prif Weinidog, unwaith eto, rwyf yn gofyn ichi ysgrifennu at y Prif Weinidog gan ofyn iddo rannu'r llythyr hwnnw. Nid wyf i'n credu bod hwnnw'n fater ar gyfer datganiad, ond rwyf yn siŵr os oes ganddo fwriad o wneud hynny, y byddai'n rhoi gwybod i chi.

I call for two statements. Firstly, would it be possible to have a statement from the relevant Cabinet Secretary about how the Hunting Act 2004 is being enforced in Wales? I think it's almost 13 years since this Act came into force, and I'm really glad that the Prime Minister has now, finally, dropped plans to repeal it. However, foxes do continue to be killed on a regular basis on so-called trail hunts, and hunt hounds are often out of control in public, sometimes on major roads and railways. Does the Cabinet Secretary support calls from the League Against Cruel Sports and others for a more rigorous enforcement of the ban? That was the first statement.

On the second statement, I refer back again to the victims of the contaminated blood scandal. Would it be possible to ask the health Minister to make a statement on whether he's had any more information at all from the department of health in Westminster, because victims of the scandal were promised an inquiry in July by Theresa May and were promised that a chair would be appointed by Christmas? We still haven't heard who this chair will be and, in the meantime, those affected continue to wait and, of course, some of them are dying.

Rwyf yn galw am ddau ddatganiad. Yn gyntaf, a fyddai'n bosibl cael datganiad gan yr Ysgrifennydd Cabinet perthnasol ynghylch sut y mae Deddf Hela 2004 yn cael ei gorfodi yng Nghymru? Rwy'n credu bod bron i 13 mlynedd ers i'r Ddeddf hon ddod i rym, ac rwy'n falch iawn bod Prif Weinidog y DU yn awr, o'r diwedd, wedi rhoi gorau i'r cynlluniau i'w diddymu. Fodd bynnag, mae llwynogod yn parhau i gael eu lladd yn rheolaidd ar lwybrau hela honedig, ac mae cŵn hela yn aml heb fod o dan reolaeth yn gyhoeddus, weithiau ar brif ffyrdd a rheilffyrdd. A yw Ysgrifennydd y Cabinet yn cefnogi galwadau gan y League Against Cruel Sports ac eraill, i'r gwaharddiad gael ei orfodi'n fwy llym? Dyna oedd y datganiad cyntaf.

O ran yr ail ddatganiad, rwy'n cyfeirio yn ôl eto at ddioddefwyr y sgandal gwaed halogedig. A fyddai'n bosibl gofyn i'r Gweinidog Iechyd i wneud datganiad ar ba un a yw wedi cael unrhyw wybodaeth ychwanegol o gwbl gan yr adran iechyd yn San Steffan, oherwydd cafodd dioddefwyr y sgandal addewid y byddai archwiliad yn cael ei gynnal ym mis Gorffennaf gan Theresa May ac addawyd y byddai Cadeirydd yn cael ei benodi erbyn y Nadolig? Rydym ni'n dal heb glywed pwy fydd y Cadeirydd ac, yn y cyfamser, mae'r rhai yr effeithir arnynt yn dal i aros ac, wrth gwrs, mae rhai ohonyn nhw'n marw.

Well, thank you very much for raising both of those very important points. The Member will be very aware that the Hunting Act is not a devolved matter, and the enforcement of it is a matter for the police. However, I completely concur with her that the vast majority of people find foxhunting both abhorrent and extremely cruel. We do hope the UK Government will take account of that in its enforcement. But I think the correct course of action is to ensure that the local police commissioner makes sure that it's a top priority for the police force in enforcing the current Act, and I'd be more than happy to facilitate the Member speaking to the Cabinet Secretary about engagement with the police commissioners on that important point.

In terms of the contaminated blood matter, my understanding is that the chair is not yet appointed. The Cabinet Secretary will reaffirm his expectations for the inquiry to the chair as soon as that chair is appointed. I'm sure that the Cabinet Secretary, if the chair isn't appointed in the very near future, will be making his displeasure about the tardiness of that appointment very plain indeed.

Wel, diolch yn fawr iawn am godi'r ddau bwynt pwysig iawn yna. Bydd yr Aelod yn ymwybodol iawn nad yw'r Ddeddf hela yn fater datganoledig, ac mai mater i'r heddlu yw gorfodi'r ddeddf. Fodd bynnag, rwy'n cytuno'n llwyr â hi fod y rhan fwyaf o bobl yn credu bod hela llwynogod yn ffiaidd ac yn eithriadol o greulon. Rydym ni'n gobeithio y bydd Llywodraeth y DU yn ystyried hynny wrth orfodi'r ddeddf. Ond rwy'n credu mai'r ffordd gywir o weithredu yw sicrhau bod comisiynydd yr heddlu lleol yn gwneud yn siŵr bod gorfodi'r Ddeddf bresennol yn brif flaenoriaeth ar gyfer yr heddlu, a byddwn i'n barod iawn i gynorthwyo'r Aelod i gael siarad ag Ysgrifennydd y Cabinet am ymgysylltu â chomisiynwyr yr heddlu ar y pwynt pwysig hwnnw.

O ran mater y gwaed halogedig, fy nealltwriaeth i yw nad yw'r Cadeirydd wedi ei benodi eto. Bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn cadarnhau ei ddisgwyliadau ar gyfer yr ymchwiliad, i'r Cadeirydd cyn gynted ag y caiff y Cadeirydd ei benodi. Rwy'n siŵr y bydd Ysgrifennydd y Cabinet, os na fydd y Cadeirydd wedi ei benodi yn y dyfodol agos iawn, yn dangos ei anfodlonrwydd yn amlwg iawn ynghylch pa mor hwyr yw'r penodiad hwnnw.

Can I call for two statements? The first is an update on Welsh Government proposals for Gypsy/Travellers in the light of two outstanding consultations, the first being the consultation on the draft circular for the planning of Gypsy/Traveller and show-people sites, which closed, I believe, on 23 May, almost eight months ago; and secondly, the draft circular on enabling Gypsies, Roma and Travellers, which closed on 22 December, just before Christmas. The Gypsies and their supporters and friends I met in Conwy last Friday had been told by Welsh Government that the first of those consultations would see the final report being published before Christmas 2017. They told me that unless a local authority has planning approval for a specific site, it can't apply for grant funding, but that no north Wales local authority is presently in a place of preparedness and planning approval to submit grant funding applications. They further told me that when they met Welsh Government representatives in Llandudno Junction, they were grappling with what action the Cabinet Secretary could take against a local authority that failed to submit planning approvals and grant applications for sites and that they judged currently that the purchase on local authorities for Welsh Government was fairly modest. Therefore, I would be grateful if you could, or Welsh Government could, make a statement reflecting those two consultations and the concerns being expressed, certainly to me last Friday, by members of the community in north Wales.

Secondly and finally, can I call for a statement on local bus services? This follows the announcement on 16 December, Saturday, that Acrefair-based bus company D. Jones and Son were ceasing trading, two months after being the subject of scrutiny by the Traffic Commissioner for Wales public inquiry. No doubt like others, I received concerns from affected residents who had lost local bus services, asking for help in replacement of bus links. I submitted a written question to the Cabinet Secretary two days later, on the following Monday. I'm still waiting for a reply to that. I also contacted Wrexham council's lead member for environment and transport, who told me that officers were continuing to look at options; that this is difficult, as a number of operators have ceased across the region; that despite the Cabinet Secretary's bus summit, they'd seen no tangible actions coming forward; and having attended two of the three bus workshops, this was most certainly a wider issue across Wales. The Cabinet Secretary held his bus summit a year ago, in January 2017, stating that this was to halt the demise of the industry, following the collapse of Ruabon-based GHA coaches the previous summer. So, given the concerns being raised not only by affected residents, who often are on commercial rather than on commissioned routes, and given concerns being expressed that, still, no tangible actions are coming forward from the bus summit and subsequent workshops, I would welcome a statement to reflect their concerns and hopefully give them some assurance that they're being listened to.

A gaf i ofyn am ddau ddatganiad? Mae'r cyntaf yn ymwneud â chael yr wybodaeth ddiweddaraf am gynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr yng ngoleuni'r ddau ymgynghoriad nad ydynt wedi cael sylw, y cyntaf oedd yr ymgynghoriad ar y cylchlythyr drafft ar gyfer cynllunio safleoedd Sipsiwn/Teithwyr a phobl sioe, a ddaeth i ben, rwy'n credu, ar 23 Mai, bron i wyth mis yn ôl; a'r ail, y cylchlythyr drafft ar alluogi Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a ddaeth i ben ar 22 Rhagfyr, ychydig cyn y Nadolig. Roedd y Sipsiwn a'u cefnogwyr a'u ffrindiau y cyfarfum â nhw yng Nghonwy ddydd Gwener diwethaf, wedi cael gwybod gan Lywodraeth Cymru y byddai adroddiad terfynol ymgynghoriad cyntaf yr ymgynghoriadau hynny yn cael ei gyhoeddi cyn Nadolig 2017. Dywedasant wrthyf, oni bai bod gan awdurdod lleol ganiatâd cynllunio ar gyfer safle penodol, ni chaiff wneud cais am gyllid grant, ond nad oes unrhyw awdurdod lleol yn y gogledd ar hyn o bryd mewn sefyllfa o barodrwydd a chaniatâd cynllunio ar gyfer cyflwyno ceisiadau am gyllid grant. Dywedasant wrthyf hefyd, pan gyfarfuon nhw â chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno, roedden nhw'n ansicr ynghylch pa gamau y gallai Ysgrifennydd y Cabinet eu cymryd yn erbyn awdurdod lleol sy'n methu â chyflwyno cymeradwyaethau cynllunio a cheisiadau grant ar gyfer safleoedd, a'u barn nhw ar hyn o bryd yw mai prin yw dylanwad Llywodraeth Cymru ar awdurdodau lleol. Felly, byddem yn ddiolchgar pe byddech chi'n gallu, neu os gallai Llywodraeth Cymru, wneud datganiad sy'n adlewyrchu'r ddau ymgynghoriad hyn a'r pryderon a fynegir, un sicr i mi ddydd Gwener diwethaf, gan aelodau o'r gymuned yn y gogledd.

Yn ail ac yn olaf, a gaf i ofyn am ddatganiad ar wasanaethau bws lleol? Mae hyn yn dilyn y cyhoeddiad ar 16 Rhagfyr, dydd Sadwrn, bod y cwmni bysiau, D. Jones a'i Fab, a leolir yn Acrefair, yn rhoi'r gorau i fasnachu, ddeufis ar ôl bod yn destun craffu gan ymchwiliad cyhoeddus Comisiynydd Traffig Cymru. Fel Aelodau eraill yn sicr, cefais bryderon gan y trigolion yr effeithiwyd arnynt a oedd wedi colli gwasanaethau bws lleol, yn gofyn am gymorth ynghylch cael cysylltiadau bysiau newydd. Cyflwynais gwestiwn ysgrifenedig i Ysgrifennydd y Cabinet ddeuddydd yn ddiweddarach, ar y dydd Llun canlynol. Rwy'n dal i aros am ateb i'r cwestiwn hwnnw. Cysylltais hefyd ag aelod arweiniol Cyngor Wrecsam dros yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth, a ddywedodd wrthyf fod swyddogion yn parhau i edrych ar wahanol ddewisiadau; a bod hyn yn anodd, oherwydd bod nifer o weithredwyr bysiau wedi rhoi'r gorau i weithredu ledled y rhanbarth; ac er gwaethaf uwchgynhadledd bysiau Ysgrifennydd y Cabinet, nid oedden nhw wedi gweld unrhyw ddatblygiad sylweddol yn digwydd; ac ar ôl bod mewn dau o'r tri gweithdy bysiau, roedd hwn yn sicr yn fater ehangach ledled Cymru. Cynhaliodd Ysgrifennydd y Cabinet ei uwchgynhadledd bysiau flwyddyn yn ôl, ym mis Ionawr 2017, gan ddweud mai ei bwrpas oedd atal tranc y diwydiant, yn dilyn cwymp cwmni bysiau GHA o Riwabon, yn ystod yr haf blaenorol. Felly, gan ystyried y pryderon sy'n cael eu codi nid yn unig gan drigolion yr effeithir arnynt, sydd yn aml ar lwybrau masnachol yn hytrach nag ar lwybrau a gomisiynir, a gan ystyried y pryderon sy'n cael eu mynegi ynghylch y ffaith nad oes unrhyw gamau sylweddol yn dod o'r uwchgynhadledd bysiau a gweithdai dilynol, byddwn i'n croesawu datganiad sy'n adlewyrchu eu pryderon gan obeithio rhoi rhywfaint o sicrwydd iddyn nhw bod rhywun yn gwrando arnynt.

14:50

Thank you for both of those. On the first one, I'm the Cabinet Secretary responsible for the Gypsy/Traveller sites, and I am planning to bring a statement before the Easter recess to the Senedd in order to update people on where I am since I took over the portfolio on a number of issues. However, the Member did mention some very specific issues around particular sites that he has an interest in and I'd be more than happy to meet with the Member to go through some of those very specific issues. I have made arrangements to visit some of the sites in question as well, so it would be good if the Member made an arrangement to speak to me about the very specific issues. But, on the more general points, I will be bringing forward a statement in the near future.

In terms of the local bus services point, he raises a very important point. He did say he was awaiting an answer to his written questions, and I would suggest that the Member waits to see what the answer to the written question is, and if there is a more general point that he then wishes to raise with the Cabinet Secretary that would be of interest to the entire Senedd, I'm sure that the Cabinet Secretary will be prepared to look at that, since it is a year since the bus summit took place.

Diolch am y ddau gwestiwn yna. O ran yr un cyntaf, y fi yw'r Ysgrifennydd Cabinet sy'n gyfrifol am safleoedd Sipsiwn a Theithwyr, ac rwy'n bwriadu cyflwyno datganiad i'r Senedd cyn gwyliau'r Pasg er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i bobl am fy sefyllfa ers imi gymryd rheolaeth dros y portffolio ar nifer o faterion. Fodd bynnag, soniodd yr Aelod am rai materion penodol iawn ynghylch safleoedd penodol y mae ganddo ddiddordeb ynddynt, a byddwn i'n fwy na pharod i gwrdd â'r aelod i drafod rhai o'r materion penodol iawn hynny. Rwyf wedi gwneud trefniadau i ymweld â rhai o safleoedd dan sylw hefyd, felly byddai'n ddelfrydol pe byddai'r aelod yn trefnu i drafod y materion penodol iawn â mi. Ond, o ran y pwyntiau mwy cyffredinol, byddaf yn cyflwyno datganiad yn y dyfodol agos.

O ran y gwasanaethau bws lleol, mae'n codi pwynt pwysig iawn. Dywedodd ei fod yn aros am ateb i'w gwestiynau ysgrifenedig, a byddwn i'n awgrymu bod yr Aelod yn aros i weld beth yw'r ateb i'r cwestiwn ysgrifenedig, ac os oes pwynt mwy cyffredinol y mae ef yn dymuno ei godi wedyn gydag Ysgrifennydd y Cabinet a fydd o fudd i'r Senedd gyfan, rwy'n siŵr y bydd yr Ysgrifennydd Cabinet yn barod i ystyried hynny, gan fod blwyddyn ers y cynhaliwyd yr uwchgynhadledd bysiau.

Can we have a debate in Government time on Government policy on opposition motion debates? I probably need not remind the leader of the house that, last week, the Government lost a vote for the first time in this Assembly. Now, in response to that, a Welsh Government spokesperson said, and I quote, 

'Opposition day votes are... meaningless. They aren't binding and don't have any bearing on government policy or delivery.'

Now, when the Westminster Government made similarly arrogant remarks recently, the shadow Labour leader of the house at Westminster said that those comments made a mockery of Parliament. Now, doesn't she agree that the comments made by the Welsh Government last week make a mockery of this Parliament? They're demeaning to this institution. They're disrespectful to all those who have fought so hard to create a Welsh democracy where, in contrast to the days of the Welsh Office, the Government has to submit itself to the accountability of an elected parliament, no matter how undoubtedly inconvenient that sometimes may feel.

A allwn ni gael dadl yn amser y Llywodraeth ar bolisi'r Llywodraeth ar ddadleuon cynnig y gwrthbleidiau? Mae'n debyg nad oes yn rhaid i mi atgoffa arweinydd y tŷ fod y Llywodraeth, yr wythnos diwethaf, wedi colli pleidlais am y tro cyntaf yn y Cynulliad. Nawr, mewn ymateb i hynny, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru, a dyfynnaf,

Mae'r Diwrnod pleidleisio i'r gwrthbleidiau yn... ddiystyr. Nid ydyn nhw'n orfodol ac nid ydynt nhw'n cael unrhyw effaith ar bolisi na chyflawniad y Llywodraeth.

Nawr, pan wnaeth Llywodraeth San Steffan sylwadau yr un mor drahaus yn ddiweddar, dywedodd arweinydd y tŷ yr wrthblaid Lafur yn San Steffan, bod y sylwadau hynny yn gwneud y Senedd yn destun sbort. Nawr, onid yw hi'n cytuno bod y sylwadau a wnaed gan Lywodraeth Cymru yr wythnos diwethaf yn gwneud y Senedd yn gyff gwawd? Maen nhw'n ddiraddiol i'r sefydliad hwn. Maen nhw'n amharchus i'r holl bobl sydd wedi brwydro yn galed iawn i greu democratiaeth yng Nghymru lle, yn wahanol i gyfnod y Swyddfa Gymreig, mae'r Llywodraeth yn gorfod ildio ei hun i atebolrwydd Senedd etholedig, ni waeth pa mor gwbl anghyfleus y gall hynny deimlo weithiau.

Well, thank you for raising that very important point. I don't think it's a suitable thing to bring forward a Government debate in Government time on at all. I do think that it's a real shame that the consensual way in which this place has always operated, including allowing Government pairing, for example, to have important Government business conducted, has broken down, and I do think that there are obvious consequences for the way that we conduct the Government as a result. It's an important matter that needs careful consideration, and the Government is currently giving it careful consideration.

Wel, diolch am godi'r pwynt pwysig iawn yna. Nid wyf yn credu o gwbl bod hynny'n rhywbeth addas i'w gyflwyno ar gyfer dadl y Llywodraeth yn amser y Llywodraeth. Rwyf yn credu ei bod yn drueni mawr bod y ffordd gydsyniol y mae'r Cynulliad hwn bob amser wedi gweithredu, gan gynnwys caniatáu y Llywodraeth i baru, er enghraifft, i gynnal busnes pwysig y Llywodraeth, wedi dirywio, ac rwy'n credu y ceir canlyniadau amlwg ar gyfer y ffordd yr ydym ni'n cynnal y Llywodraeth o ganlyniad. Mae'n fater pwysig y mae angen ei ystyried yn ofalus, ac ar hyn o bryd mae'r Llywodraeth yn rhoi ystyriaeth ofalus iddo.

14:55

Could I ask for a statement on the impact of Tory police cuts on crime in our communities? Since last year, we've seen an 18 per cent increase in violent crime, a 14 per cent increase in knife crime in south Wales, but a 25 per cent increase in knife crime across the whole of Wales, an increase to 84,000 crimes unsolved, which was an increase on the previous two years, and, since 2010, Wales has lost 682 police officers. Now, policing may not be devolved yet, but certainly the consequence of those police cuts on our communities is significant, and it seems to me that it would be appropriate for the Government, in its own time, to have a debate on the impact of these Tory police cuts.

A gaf i ofyn am ddatganiad ar effaith toriadau heddlu y Torïaidd ar droseddu yn ein cymunedau? Rydym wedi gweld cynnydd o 18 y cant ers y llynedd mewn troseddu treisgar, cynnydd o 14 y cant mewn troseddu â chyllyll yn y de, ond cynnydd o 25 y cant mewn troseddu â chyllyll ledled Cymru gyfan, cynnydd i 84,000 o droseddau heb eu datrys, sy'n fwy na'r ddwy flynedd flaenorol, ac, ers 2010, mae Cymru wedi colli 682 o swyddogion. Nawr, efallai nad yw plismona wedi'i ddatganoli eto, ond yn sicr mae'r toriadau heddlu hynny wedi cael effaith sylweddol ar ein cymunedau, ac mae'n ymddangos i mi y byddai'n briodol i'r Llywodraeth, yn ei hamser ei hun, gael dadl ar effaith toriadau heddlu y Torïaid.

Well, thank you for raising that very important point. Community safety is, of course, a top priority for the Government. The Member is obviously aware that policing itself isn't devolved, despite the various representations that have been made to Westminster on that point.

The Cabinet Secretary for Local Government and Public Services announced the provisional police settlement on 19 December 2017, and, as in recent years, the Home Office has again decided to overlay its needs-based formula with a floor mechanism. This ensures that all police forces in England and Wales can expect to receive a cash-flat settlement for 2018-19 when compared on a like-for-like basis with 2017-18. The total support for police forces in Wales will be £349.9 million. Within this, the Welsh Government's contribution to police funding for 2018-19 is £140.9 million.

We've also agreed to protect the budget for the 500 additional community support officers for 2018-19. That's £16.8 million earmarked in the budget for next year for the continued delivery of that important commitment.

The Cabinet Secretary for Local Government and Public Services is very committed to working with the police and crime commissioners and the chief constables to ensure that the reductions are managed in ways that minimise the impact on community safety in Wales. He, along with his officials, will be very happy to meet with all of the policing bodies to discuss finance and other matters to ensure that the important issues around community safety are properly covered off.

It's been very difficult to have some of these decisions, with pressures on budgets. I've seen some very good things, in my brief time in this portfolio, around some of the multi-agency work that the police have done in order to maximise the resource they have on the ground, But the Member is right that it is a most important matter, and I'm sure we can have a debate in the very near future about the importance of that matter to Wales.

Wel, diolch am godi'r pwynt pwysig iawn yna. Mae diogelwch cymunedol, wrth gwrs, yn brif flaenoriaeth i'r Llywodraeth. Mae'r Aelod yn amlwg yn ymwybodol nad yw plismona yn fater sydd wedi'i ddatganoli, er gwaethaf y sylwadau amrywiol sydd wedi'u gwneud i San Steffan ar y pwynt hwnnw.

Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus setliad dros dro yr heddlu ar 19 Rhagfyr 2017, ac, yn debyg i flynyddoedd diweddar, mae'r Swyddfa Gartref wedi penderfynu eto i droshaenu ei fformiwla sy'n seiliedig ar anghenion â mecanwaith gwaelodol. Mae hyn yn sicrhau y gall yr holl heddlu yng Nghymru a Lloegr ddisgwyl cael setliad arian gwastad ar gyfer 2018-19 o’i gymharu ar sail gyfatebol â 2017-18. Bydd cyfanswm y cymorth ar gyfer yr heddlu yng Nghymru yn £349.9 miliwn. O fewn y swm hwn, cyfraniad Llywodraeth Cymru i gyllid yr heddlu ar gyfer 2018-19 yw £140.9 miliwn.

Rydym wedi cytuno hefyd i amddiffyn y gyllideb ar gyfer y 500 o swyddogion cymorth cymunedol ychwanegol ar gyfer 2018-19. Mae hynny'n £16.8 miliwn sydd wedi’i glustnodi yn y gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf i barhau i ddarparu'r ymrwymiad pwysig hwnnw.

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus yn ymrwymedig iawn i weithio gyda'r heddlu a chomisiynwyr troseddu a'r prif gwnstabliaid i sicrhau bod y toriadau yn cael eu rheoli mewn ffyrdd sy'n lleihau'r effaith ar ddiogelwch cymunedol yng Nghymru. Bydd ef, ynghyd â'i swyddogion, yn fodlon iawn i gyfarfod â'r holl gyrff plismona i drafod cyllid a materion eraill i sicrhau bod y materion pwysig sy'n ymwneud â diogelwch cymunedol yn cael eu cynnwys yn briodol.

Mae wedi bod yn anodd iawn gwneud rhai o'r penderfyniadau hyn, gan gofio'r pwysau ar gyllidebau. Rwyf wedi gweld rhai pethau da iawn, yn ystod fy nghyfnod byr yn y portffolio hwn, o ran peth o'r gwaith aml-asiantaeth y mae'r heddlu wedi'i gyflawni er mwyn manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ganddynt ar lawr gwlad, ond mae'r Aelod yn iawn, mae'n fater pwysig, ac rwy'n siŵr y gallwn ni gael dadl yn y dyfodol agos iawn ynglŷn â phwysigrwydd y mater hwnnw i Gymru.

Leader of the house, may I ask for a statement from the Cabinet Secretary for health on payments by Welsh NHS trusts in damages and legal fees for medical negligence? According to research, in the last five years, four of the seven local health boards paid out over £200 million. It's a striking figure here, Minister, and, basically, this could be used to eradicate child poverty, homelessness and food banks in Wales. Aneurin Bevan Local Health Board paid out the highest amount, of £67 million, over the period, although £2 million was for the historical mistakes relating to incidents before 1997. Can I ask for a statement from the Cabinet Secretary on what action he intends to take to address these huge sums for medical negligence in Wales, please?

Arweinydd y tŷ, a gaf i ofyn am ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd ar daliadau gan ymddiriedolaethau GIG Cymru am iawndal a ffioedd cyfreithiol oherwydd esgeulustod meddygol? Yn ôl gwaith ymchwil, yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mae pedwar o'r saith bwrdd iechyd lleol wedi talu dros £200 miliwn. Mae'n ffigur trawiadol, Gweinidog, ac, yn y bôn, gellid defnyddio hyn i drechu tlodi plant, digartrefedd a banciau bwyd yng Nghymru. Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan dalodd y swm uchaf, sef £67 miliwn, yn ystod y cyfnod, er bod £2 filiwn ar gyfer camgymeriadau hanesyddol sy'n gysylltiedig â digwyddiadau cyn 1997. A gaf i ofyn am ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet ar ba gamau y mae ef yn bwriadu eu cymryd i fynd i'r afael â'r symiau enfawr hyn oherwydd esgeulustod meddygol yng Nghymru, os gwelwch yn dda?

Well, that's a very important issue indeed, and because it's so important, the Cabinet Secretary does report annually on those figures. I'm sure he's heard your remarks today and will take those into account in his next report on the subject.

Wel, mae hwnnw'n fater pwysig iawn mewn gwirionedd, a gan ei fod yn fater mor bwysig, mae Ysgrifennydd y Cabinet yn cyflwyno adroddiad yn flynyddol ar y ffigurau hynny. Rwy'n siŵr ei fod ef wedi clywed eich sylwadau heddiw ac y bydd yn rhoi ystyriaeth iddynt yn ei adroddiad nesaf ar y pwnc.

Roedd arweinydd y tŷ yn hael iawn yr wythnos diwethaf wrth ateb ceisiadau gennyf i. Gobeithio y bydd hi yr un mor hael yr wythnos yma. A gaf i ddechrau gan groesawu'r ffaith bod datganiad ysgrifenedig gan y Prif Weinidog y bore yma ynglŷn â Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) yn dweud, oni bai bod rhywbeth yn digwydd erbyn diwedd y mis, ei bod hi'n fwriad gan y Llywodraeth gyflwyno ei Bil parhad ei hun? Rwy'n croesawu hynny, ond rwy'n gofyn i arweinydd y tŷ jest i fynd dau gam ymhellach heddiw, os oes modd. Fe fydd fy nghydweithiwr, Steffan Lewis, yma yfory i gynnig ei Fil parhad ei hun, yn y slot y mae ef wedi'i gael fel Aelod mainc gefn. A wnaiff ysgrifennydd y tŷ, fel prif chwip, ddatgan y bydd y Llywodraeth yn cefnogi, mewn egwyddor, gais Steffan Lewis yfory? Mae’n siŵr y byddai’n licio clywed hynny heddiw, os caiff e. Yn ail, a fyddai nawr, felly, yn gam positif i gyhoeddi’r Bil ar ffurf ddrafft, fel bod modd inni i gyd weld beth sydd gan y Llywodraeth mewn golwg? Nid ei gyflwyno yn ffurfiol, ond ar ffurf ddrafft, inni weld hynny a’i ddefnyddio fel ffordd o grisialu’r angen i gael y gwelliannau y mae’r Llywodraeth yn dymuno eu gweld yn Nhŷ’r Arglwyddi erbyn hyn. 

Yr ail beth y byddwn i’n hoffi, yn benodol, ei glywed yw: a oes modd cael datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd yn egluro’r sefyllfa yng Nghaerdydd ac yn enwedig Nant Lleucu a Pharc y Rhath? Nid yw hi yn fy rhanbarth i, ond mae sawl un wedi cysylltu â fi dros yr wythnosau diwethaf yn poeni yn arw am y ffordd y mae’r ymgynghoriad wedi digwydd yn ardal Parc y Rhath a’r gwaith sydd nawr yn bwrw ymlaen yn y fan honno. Rwy’n poeni bod rhai o’r ffigurau a ddefnyddiwyd yn yr ymgynghoriad yn ddiffygiol, ac rwyf hefyd eisiau gofyn a oes yna wersi i’w dysgu fan hyn ar lefel genedlaethol. Rwy’n meddwl y byddai’n braf iawn cael datganiad yn egluro beth sydd wedi digwydd, beth yw gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru a’r cyngor a dderbyniodd y Llywodraeth, a pham y mae’r gwaith wedi gorfod bwrw ymlaen yn y ffordd y mae. Mae'n sicr wedi bod yn loes calon i nifer o bobl yn yr ardal honno.

The leader of the house was very generous last week in responding to requests from me, and I'm hoping she will be as generous this week too. May I start by welcoming the fact that there's been a written statement this morning from the First Minister on the European Union (Withdrawal) Bill, stating that unless something happens by the end of the month, it's the Government's intention to introduce their own continuity Bill? I welcome that, but I would ask the leader of the house just to go two steps further today if possible. My colleague, Steffan Lewis, will be here tomorrow to propose his own continuity Bill in the slot that he has as a backbench Member. Will the leader of the house, as Chief Whip, state that the Government will support, in principle, Steffan Lewis's proposal tomorrow? I'm sure he'd like to hear that today. Secondly, will there now be a positive step in publishing the Bill in draft form, so that it's possible for us all to see what the Government has in mind? Not to be tabled formally, but in draft form, so that we can see that and use that as a means of encapsulating the need for the amendments that the Government wishes to see in the House of Lords.

The second thing I'd specifically like to hear is whether it would be possible to have a statement from the Minister for Environment explaining the situation in Cardiff, and in particular Roath brook and Roath park. It's not in my region, but many people have been in touch with me over the past few weeks, very concerned about the way in which the consultation took place in the Roath park area and the work that is now progressing in that area. I'm concerned that some of the figures used in the consultation were inaccurate, and I'd also like to ask whether there are any lessons to be learned here at a national level. I think it would be good to have a statement explaining what happened there, what the work done by NRW was and the advice received by Government, and why the work proceeded in the way that it did. It has certainly caused distress to many people in that area.

The final thing, if I may—and I don't even know if this is really for the business manager, perhaps possibly for the Presiding Officer, perhaps possibly for us all as an Assembly, but I think it's important to raise it. As Chair of the Finance Committee, I have for the second year in a row tried to get the Secretary of State for Wales to come to the Finance Committee to give, in open, public session, his account of how the devolution of tax powers is happening in Wales. The Cabinet Secretary for Finance was there last week, we've had the Welsh Treasury there, we'll have the revenue authority there this week, and I think that, as the joint holders of tax devolution set out in the Wales Act—it's clearly defined that it's for the Wales Office and the Welsh Government to produce annual reports on how tax devolution is undertaken, and therefore, they are joint stakeholders and holders of this devolution process—I would like to see the Secretary of State give his time to a committee of this Assembly to explain how this is happening. He has pleaded, on two occasions now, diary commitments. Last week—because social media is a wonderful thing—as we were meeting, I saw that the Secretary of State had to pass us in order to go to Swansea to do his engagements. We would have made every arrangement, as I'm sure you are aware, business manager, to accommodate him on his way to Swansea. So, I think there is a message here that we would like to see, when appropriate and when constitutionally responsible for these actions, the Secretary of State making himself available to a committee of this Assembly.

Y peth olaf, os caf i—a dydw i ddim hyd yn oed yn gwybod os yw hwn yn rhywbeth ar gyfer y rheolwr busnes mewn gwirionedd, efallai ar gyfer y Llywydd o bosibl, efallai i ni i gyd fel Cynulliad o bosibl, ond rwy'n credu ei bod yn bwysig ei fod yn cael ei godi. Fel Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, rwyf wedi ceisio am yr ail flwyddyn yn olynol i gael Ysgrifennydd Gwladol Cymru i ddod i'r Pwyllgor Cyllid i roi, mewn sesiwn agored, gyhoeddus, ei farn ef ar sut y mae pwerau treth yn cael eu datganoli yng Nghymru. Roedd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid yno yr wythnos diwethaf, mae Trysorlys Cymru wedi bod yno, bydd yr awdurdod cyllid yno yr wythnos hon, ac rwy'n credu, fel cyd-ddeiliaid datganoli treth fel a nodir yn Neddf Cymru—mae wedi'i ddiffinio'n glir mai cyfrifoldeb Swyddfa Cymru a Llywodraeth Cymru fydd llunio adroddiadau blynyddol ar sut y gweithredir datganoli treth, ac felly, y nhw yw cyd-randdeiliaid a deiliaid y broses ddatganoli hon—hoffwn weld yr Ysgrifennydd Gwladol yn rhoi o'i amser i bwyllgor o'r Cynulliad hwn i esbonio sut y mae hyn yn digwydd. Mae wedi beio, ar ddau achlysur nawr, ymrwymiadau eraill yn ei ddyddiadur. Yr wythnos diwethaf—oherwydd bod y cyfryngau cymdeithasol yn beth gwych—wrth i ni gyfarfod, gwelais y byddai'n rhaid bod yr Ysgrifennydd Gwladol wedi mynd heibio i ni er mwyn cyrraedd ei apwyntiadau yn Abertawe. Byddem wedi gwneud pob trefniant, fel yr wyf yn siŵr eich bod yn ymwybodol, rheolwr busnes, i'w groesawu ar ei ffordd i Abertawe. Felly, credaf fod yna neges yma y byddem yn hoffi gweld, pan fo hynny'n briodol a gan ei fod yn gyfrifol yn gyfansoddiadol am y camau hyn, yr Ysgrifennydd Gwladol yn sicrhau ei fod ar gael i bwyllgor y Cynulliad hwn.

15:00

Well, thank you for those three very important points. On the continuity Bill, we are very much looking forward to Steffan Lewis's debate tomorrow. The Government is supporting it and there's a free vote for the backbenchers. We are very much of the view that it would be better if the UK Government put the right position in its own Bill and made the right amendments and carried out the right set of actions, but, in the absence of that, we are making it very plain—and I'm sure this will come out of the debate tomorrow—that we are prepared to do it in their stead and to co-ordinate with other devolved administrations in so doing. So, I'm very happy to say that we are exactly in the same space and we're very much looking forward to that debate tomorrow.

On the Roath park matter, this is a matter that's been raised with a large number of people over the course of the flood prevention scheme. The Minister will be answering questions as part of the Cabinet Secretary's question time tomorrow, and I'm sure the Member will take every advantage of that. And if he has very specific detailed things he'd like to put to her, perhaps he'd be so good as to write with some of those very specific things. She's here, listening to some of his concerns at the moment.

In terms of the Secretary of State, I completely concur with the Member's analysis of it. I don't think it is a matter for me, actually, but it's clearly the case that the Finance Committee needs to get the very best possible evidence and completely understand both sides of the devolution settlement. So, for what it's worth, I agree that it would be very good indeed if the Secretary of State would be kind enough to give us the benefit of his presence here. And I can't resist—I'm sure, Llywydd, you will forgive me for doing this—but the next time he's in Swansea, perhaps he'd be so good as to announce the underpinning of the tidal lagoon at the same time.

Wel, diolch i chi am y tri phwynt pwysig iawn hynny. Ar y Bil Parhau, rydym ni'n edrych ymlaen yn fawr at ddadl Steffan Lewis yfory. Mae'r Llywodraeth yn ei gefnogi ac mae pleidlais rydd i Aelodau'r meinciau cefn. Rydym ni yn bendant o'r farn y byddai'n well pe byddai Llywodraeth y DU yn rhoi'r safbwynt cywir yn ei Bil ei hun ac yn gwneud y gwelliannau cywir ac yn cymryd y gyfres gywir o gamau gweithredu, ond, yn absenoldeb hynny, rydym ni'n ei gwneud yn glir iawn—ac rwy'n siŵr y bydd hyn yn codi yn y ddadl yfory—ein bod yn barod i wneud hynny yn eu lle ac i gydlynu â gweinyddiaethau datganoledig eraill wrth wneud hynny. Felly, rwy'n hapus iawn i ddweud ein bod o'r un farn yn union ac rydym ni'n edrych ymlaen at y ddadl honno yfory.

Ar fater Parc y Rhath, mae hwn yn fater a godwyd gan nifer fawr o bobl dros gyfnod y cynllun atal llifogydd. Bydd y Gweinidog yn ateb cwestiynau yn rhan o amser holi Ysgrifennydd y Cabinet yfory, ac rwy'n siŵr y bydd yr Aelod yn manteisio ar hynny. Ac os oes ganddo bethau manwl penodol iawn yr hoffai ofyn iddi, efallai y byddai cystal ag ysgrifennu ati i nodi rhai o'r pethau penodol iawn hynny. Mae hi yma, yn gwrando ar rai o'i bryderon ar hyn o bryd.

O ran yr Ysgrifennydd Gwladol, rwy'n cytuno'n llwyr â dadansoddiad yr Aelod ohono. Dydw i ddim yn meddwl ei fod yn fater i mi, mewn gwirionedd, ond mae'n amlwg yn wir bod angen i'r Pwyllgor Cyllid gael y dystiolaeth orau bosibl a deall yn llwyr y naill ochr a'r llall o'r setliad datganoli. Felly, os yw o ryw werth, rwy'n cytuno y byddai'n dda iawn pe byddai'r Ysgrifennydd Gwladol yn ddigon caredig i ganiatáu i ni fanteisio ar ei bresenoldeb yma. Ac mae'n rhaid i mi ddweud—rwy'n siŵr, Llywydd, y gwnewch chi faddau imi am wneud hyn—ond y tro nesaf y bydd ef yn Abertawe, efallai y bydd gystal â chyhoeddi ymrwymiad ariannol y morlyn llanw ar yr un pryd.

Can I call for two statements from the Cabinet Secretary for Education, please? It was reported widely in the media yesterday that, last year, teachers from 16 of the 22 local authorities had reported incidents of racism. I'm sure you would be very concerned about that, leader of the house. Also, there's been quite a spike, of course, in religious hate crime that has been recorded in Wales. I think lots of schools are trying to do a good job in educating young people about different ethnic groups and religions, but of course, clearly we're not tackling the problem as effectively as we could be. I know there are some trial lessons that are being conducted in Cardiff, Swansea and Neath Port Talbot schools, which I think is a very positive thing, and I just wonder what assessment the Cabinet Secretary for Education has made of the shape of the new curriculum to come, and whether that is being properly informed about these latest trends so that we can make the changes that might be necessary to that. So, I would appreciate a statement from the Cabinet Secretary on that particular issue.

Can I also request a statement from the Cabinet Secretary for Education on online resilience and the support that's being given to young people in schools? There was quite an alarming report from the children's commissioner in England that was published in the new year, which showed that young people are using social media that is designed for older children and adults, and as a result of that, many, particularly when they get to high school, are jumping from a transition where they're primarily playing games on their devices to suddenly being immersed in quite an intense social atmosphere on social media, where they're looking for social validation through likes and responses to some of their posts in an unhealthy way, and they can often have an unhealthy image of the world, particularly if they're following lots of celebrities trying to keep up appearances. It's quite clear to me that this trend is growing, it's becoming an ever-increasing problem in our schools, and we heard in the Children, Young People and Education Committee that self-harm, anxiety and mental health problems—lots of them have their roots in some of the social media that young people are engaging with. So, I think it would be helpful to have an update on some of the work that the Cabinet Secretary for Education has been doing across Wales in encouraging schools to get this online resilience situation sorted so that our children and young people can be protected from these potential harms.

A gaf i alw am ddau ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, os gwelwch yn dda? Adroddwyd yn helaeth yn y cyfryngau ddoe bod athrawon o 16 o'r 22 o awdurdodau lleol, y llynedd, wedi adrodd achosion o hiliaeth. Rwy'n siŵr eich bod yn bryderus iawn am hynny, arweinydd y tŷ. Hefyd, bu cynnydd eithaf sydyn, wrth gwrs, mewn troseddau casineb crefyddol a gofnodwyd yng Nghymru. Credaf fod llawer o ysgolion yn ceisio gwneud gwaith da o ran addysgu pobl ifanc am wahanol grwpiau ethnig a chrefyddau, ond wrth gwrs, yn amlwg dydyn ni ddim yn ymdrin â'r broblem mor effeithiol ag y gallem ni. Rwy'n gwybod bod rhai gwersi treialu yn cael eu cynnal mewn ysgolion yng Nghaerdydd, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, ac rwy'n credu bod hynny'n beth cadarnhaol iawn, a meddwl oeddwn i tybed pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi'i wneud o ffurf y cwricwlwm newydd sydd ar y gorwel, a pha un a yw hwnnw wedi'u lywio gan yr wybodaeth gywir am y tueddiadau diweddaraf hyn, er mwyn i ni allu gwneud unrhyw newidiadau a allai fod yn angenrheidiol. Felly, byddwn i'n gwerthfawrogi datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet ar y mater penodol hwnnw.

A gaf i hefyd wneud cais am ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar gydnerthedd ar-lein a'r cymorth a roddir i bobl ifanc mewn ysgolion? Cyhoeddwyd adroddiad eithaf brawychus gan y comisiynydd plant yn Lloegr yn y flwyddyn newydd a oedd yn dangos bod pobl ifanc yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol sydd wedi'u cynllunio ar gyfer plant hŷn ac oedolion, ac o ganlyniad i hynny, mae llawer, yn arbennig pan fyddan nhw'n mynd i'r ysgol uwchradd, yn neidio o gyfnod pontio lle maen nhw'n bennaf yn chwarae gemau ar eu dyfeisiau i fod wedi'u trochi yn sydyn mewn awyrgylch cymdeithasol dwys iawn ar y cyfryngau cymdeithasol, lle maen nhw'n chwilio am ddilysiad cymdeithasol drwy nifer y bobl sy'n hoffi ac yn ymateb i rai o'r pethau y maen nhw'n eu postio mewn ffordd nad yw'n iach, ac yn aml mae ganddyn nhw ddelwedd nad yw'n iach o'r byd, yn arbennig os ydyn nhw'n dilyn llawer o enwogion ac yn ceisio cadw wyneb. Mae'n eithaf amlwg i mi fod y duedd hon yn tyfu, mae'n dod yn broblem gynyddol yn ein hysgolion, a chlywsom yn y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg am hunan-niwed, gorbryder a phroblemau iechyd meddwl—a bod llawer ohonyn nhw â'u gwreiddiau yn rhai o'r cyfryngau cymdeithasol y mae pobl ifanc yn eu defnyddio. Felly, credaf y byddai'n ddefnyddiol cael diweddariad ar rywfaint o'r gwaith y mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi bod yn ei wneud ledled Cymru i annog ysgolion i roi trefn ar y sefyllfa cydnerthedd ar-lein er mwyn gallu amddiffyn ein plant a'n pobl ifanc rhag y niweidiau posibl hyn.

15:05

The Member raises two extremely important points, both of which, as it happens, overlap with my own portfolio, and on which I'm working very closely with the Cabinet Secretary for Education. So, on the first one, in terms of reporting racist hate crimes, faith hate crimes and so on, I think actually it's me who'll be bringing forward a statement in due course on that. I don't have a timetable for that at the moment, but we are in the process of talking, the Cabinet Secretary and I, about some of the major issues around that, and when we've got something to report back on this very important topic—. I think it will be me, I'm not absolutely certain, but one of us will be bringing forward a statement to say where we've got with that. That will include a number of things, not just the curriculum and teachers' issues, but the wider issue in Wales, which is very important. And, of course, the educational sector sits within that wider sector and is very influential in it. So we'll be looking at both of those.

In terms of online resilience, the Member also raises a very important point there. The Welsh Government has done an enormous amount of work in primary schools, actually, with the internet rangers, I think they're called, in some schools. There are internet guardians—there was one primary school I visited where they were called the internet guardians. Basically, they're primary school-aged children supporting each other to understand what the effect will be, particularly in year 6 and in the transition into secondary school. Because the Member's absolutely right; he identifies the change in tone and so on there, and I know that's very much part of the new curriculum roll-out, and very much part of the Hwb resources that we've put in place as well. Again, the Cabinet Secretary and I are working very closely together in terms of how we do that as we go forward into the digital age as part of my portfolio: how we make sure that, again, not only schoolchildren—although it's very important for schoolchildren—but actually also things like small and medium enterprises and entrepreneurs, people who are running small rural businesses and so on, absolutely themselves stay safe online, make the best of the internet opportunities, but actually do things like protect their intellectual property properly, have the right resilience, cyber security resilience, and so on. It's all part of the same picture as we move forward. So, the Member I hope will be reassured that we are in discussions about that, and again, in due course, when we've got something to report back about where we are, we will be doing so.

Mae'r Aelod yn codi dau bwynt eithriadol o bwysig, ac mae'r ddau ohonyn nhw, fel mae'n digwydd, yn gorgyffwrdd â'm portffolio fy hun, ac rwy'n gweithio'n agos iawn gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros addysg arnyn nhw. Felly, yr un cyntaf, o ran adrodd am droseddau casineb ar sail hil, troseddau casineb ar sail crefydd ac ati, rwy'n credu mewn gwirionedd mai fi fydd yn cyflwyno datganiad ar hynny maes o law. Does gen i ddim amserlen ar gyfer hynny ar hyn o bryd, ond rydym ni wrthi'n trafod, Ysgrifennydd y Cabinet a minnau, rai o'r materion pwysig sy'n ymwneud â hynny, a phan fydd gennym rywbeth i'w adrodd yn ôl ar y pwnc pwysig hwn—. Rwy'n credu mai fi fydd yn gwneud hynny, dydw i ddim yn hollol siŵr, ond fe fydd un ohonom ni yn cyflwyno datganiad i ddweud ble'r ydym ni ar hynny. Bydd hynny'n cynnwys nifer o bethau, nid y cwricwlwm a materion athrawon yn unig, ond y mater ehangach yng Nghymru, sy'n bwysig iawn. Ac, wrth gwrs, mae'r sector addysg yn rhan o'r sector ehangach hwnnw ac mae'n ddylanwadol iawn ynddo. Felly byddwn yn edrych ar y ddau ohonyn nhw.

O ran cydnerthedd ar-lein, mae'r Aelod yn codi pwynt pwysig iawn yn y fan hyn. Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud llawer iawn o waith mewn ysgolion cynradd, mewn gwirionedd, gyda'r ceidwaid rhyngrwyd, rwy'n credu mai dyna beth yr ydym ni'n eu galw nhw, mewn rhai ysgolion. Ceir gwarcheidwaid rhyngrwyd—dyna yr oedden nhw yn eu galw nhw mewn un ysgol gynradd yr ymwelais â hi. Yn y bôn, maen nhw'n blant oed ysgol gynradd sy'n cynorthwyo ei gilydd i ddeall beth fydd yr effaith, yn arbennig ym mlwyddyn 6 ac yn y cyfnod pontio i'r ysgol uwchradd. Oherwydd, mae'r Aelod yn llygad ei le; mae'n nodi'r newid mewn tôn ac ati yn y fan honno, a gwn fod hynny'n rhan bwysig iawn o gyflwyno'r cwricwlwm newydd, ac mae'n rhan fawr o'r adnoddau Hwb yr ydym wedi eu rhoi ar waith hefyd. Unwaith eto, mae Ysgrifennydd y Cabinet a minnau yn gweithio'n agos iawn gyda'n gilydd ar sut yr ydym yn gwneud hynny wrth inni fwrw ymlaen i'r oes ddigidol yn rhan o'm portffolio: sut yr ydym yn gwneud yn siŵr, unwaith eto, nid yn unig o ran plant ysgol—er ei bod yn bwysig iawn i blant ysgol—ond mewn gwirionedd hefyd pethau fel mentrau bach a chanolig ac entrepreneuriaid, pobl sy'n rhedeg busnesau bach gwledig ac ati, eu bod nhw yn aros yn ddiogel ar-lein, yn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd y rhyngrwyd, ond hefyd yn gwneud pethau fel amddiffyn eu heiddo deallusol, trefnu bod ganddyn nhw y gydnerthedd gywir, cydnerthedd seiberddiogelwch, ac ati. Mae'n rhan o'r un darlun wrth inni fwrw ymlaen. Felly gobeithio y bydd yr Aelod yn dawel ei feddwl o wybod ein bod yn trafod hyn, ac eto, maes o law, pan fydd gennym rywbeth i'w adrodd yn ôl ynghylch ble'r ydym ni ar hyn, fe fyddwn ni'n  gwneud hynny.

15:10

A gaf i ofyn am ddatganiad gan yr Ysgrifennydd iechyd ynglŷn â'r effaith y bydd torri cyllideb y rhaglen graidd cyswllt ysgolion Cymru gyfan, neu SchoolBeat, yn ei gael ar y gwaith pwysig y mae'r rhaglen honno yn ei ddelifro? Rydw i'n gwybod, yng ngogledd Cymru, ei fod yn cyflogi 16 o swyddogion sydd yn ymweld â phob ysgol ac sydd yn cyfleu negeseuon pwysig i'r plant, o'r ieuengaf yn bedair oed lan i 16 oed, ar faterion megis dysgu am beryglon cyffuriau, camddefnyddio sylweddau, diogewlch ar y we—rydym ni newydd gyfeirio at hynny, wrth gwrs—secstio, trais yn y cartref ac yn y blaen. Mi fyddai torri'r gyllideb honno, wrth gwrs, o beth rydw i'n ei ddeall, yn golygu y gallai'r gwasanaeth fod yn cael ei adael â dim ond wyth o swyddogion yn y gogledd, ac yn golygu y byddai dim ond yn ymweld ag ysgolion uwchradd. Nawr, o gofio pwyslais y Llywodraeth, a nifer ohonom ni, wrth gwrs, ar yr angen i daclo profiadau plentyndod niweidiol—adverse childhood experiences—oni fyddai hyn, a thorri'r gwasanaeth yma, yn gam yn ôl o safbwynt mynd i'r afael â rhai o'r problemau yna? Ac, wrth gwrs, byddai'n tanseilio cyfrwng pwysig i gyfleu negeseuon pwysig iawn yn uniongyrchol i'r bobl ifanc a allai gael eu heffeithio ganddyn nhw. Felly, byddwn i'n gwerthfawrogi datganiad ar hynny.

Rydw i hefyd am ofyn am ddatganiad arall. A gaf i fod efallai yn un o'r cyntaf i groesawu'r datganiad ysgrifenedig sydd wedi'i ryddhau o fewn yr awr ac ychydig ddiwethaf ynglŷn ag arian cyfalaf ychwanegol gan y Llywodraeth, yn arbennig, wrth gwrs, yr elfen ychwanegol o safbwynt ysgolion yr unfed ganrif ar hugain? Rydym ni fel plaid wedi bod yn awyddus i weld elfen benodol ar gyfer annog addysg Gymraeg, ac rydw i'n cydnabod y ffaith bod y Llywodraeth wedi clustnodi £30 miliwn eleni, ac, yn wir, £30 miliwn bob blwyddyn am y blynyddoedd nesaf, ac yn datgan yn y datganiad hefyd bod hynny nawr yn flaenoriaeth rydych chi'n ei rannu gyda ni ym Mhlaid Cymru. A gawn ni felly, yn sgil hynny, ddatganiad buan gan Weinidog y Gymraeg er mwyn amlinellu'r criteria y bydd hi'n awyddus i'w ddefnyddio ar gyfer dosbarthu a dosrannu yr arian ychwanegol yna? Ac hefyd i ategu y ffaith, wrth gwrs, na ddylem ni weld y £30 miliwn ychwanegol yma fel y ddarpariaeth ar gyfer addysg Gymraeg, ond bod yna bwyslais clir ynglŷn ag ysgolion yr unfed ganrif ar hugain yn ei chyfanrwydd yn dal i orfod bod yn gweithredu'n gwbl rhagweithiol i hyrwyddo addysg Gymraeg, a bod y £30 miliwn yma yn ychwanegol ac yn cynnig ychwanegolrwydd—additionality—i hynny hefyd. Rydw i'n meddwl ei bod hi'n bwysig nad yw'r neges yna ddim yn cael ei golli.

May I ask for a statement from the health Secretary on the impact that cuts to the all-Wales school liaison core programme, or SchoolBeat, will have on the important work that that programme delivers? I know that in north Wales, it employs 16 officials who visit all schools and convey important messages to the children, from the youngest at age four up to those at age 16, on issues such as learning about the dangers of the misuse of drugs and substances, safety online, sexting, domestic abuse and so on and so forth. Cutting that budget, as far as I understand it, would mean that that service could be left with only eight officials in north Wales, which would mean that they would only visit secondary schools. Now, given the emphasis of the Government and many of us here on the need to tackle adverse childhood experiences, wouldn't cutting this service be a retrograde step in terms of tackling some of those problems? Of course, it would undermine an important means of conveying very important messages directly to the young people who could be impacted by them. So, I would appreciate a statement on that.

I would also ask for antoher statement. May I be one of the first to welcome the written statement released within the last hour and a bit on additional capital funding from the Government, particularly, of course, the additional element in terms of twenty-first century schools? We as a party have been eager to see a specific element for encouraging Welsh-medium education, and I recognise the fact that the Government has allocated £30 million this year and £30 million for ensuing years, and has stated in that statement that that is a priority that you share with us in Plaid Cymru. So, given that, can we have an early statement from the Minister for Welsh language to outline the criteria that she will use for distributing that additional funding? And also to endorse the fact that we shouldn't see that additional £30 million as the provision for Welsh-medium education, but that there is a clear emphasis in terms of twenty-first century schools in its entirety, still having to operate proactively to promote Welsh-medium education, and that that £30 million is additional and offers additionality to that too. I think it's important that that message isn't lost.    

Daeth y Dirprwy Lywydd (Ann Jones) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (Ann Jones) took the Chair.

Well, thank you very much for that. That's very important. In terms of the first one, we have a large number of very difficult decisions to make in terms of resourcing and so on, but one of the things that's really good about where we are in schools' resilience is the fact that we have now got Hwb out to every single school and pupil across Wales. And although it's not quite the same as hearing somebody in person, we can now get a lot of those resources onto Hwb and make sure that, actually, all schools have access to some of that material. I'm sure the Cabinet Secretary's looking very carefully at that, and if Llyr would like to write to the Cabinet Secretary and outline some of the very specific concerns, I'm sure she can address that in the light of some of the developments that we've had. I've been having some discussions with her where it overlaps my own portfolio about how we can use those resources in just that way to make sure that all schools benefit from some of the things where it's not possible to get individually around all of them.

In terms of the Welsh language additional funding, I'm told that it frees up the additional £13 million for future years, so the Member should be reassured about that. And, again, in terms of the very specific issues, I think the Minister is taking those into account, and she is due to come forward with a statement. I'm not quite sure what the timescale for that is, but I know she is due to come forward with a statement on where she is with some of the revisions for the Welsh language policy, and I'm sure she'll take that into account when that statement does come forward in due course.

Wel, diolch yn fawr iawn am hynny. Mae hynny'n bwysig iawn. O ran yr un cyntaf, mae gennym ni nifer fawr o benderfyniadau anodd iawn i'w gwneud o ran darparu adnoddau ac ati, ond un o'r pethau sy'n wirioneddol dda ynghylch lle yr ydym ym maes cydnerthedd ysgolion yw'r ffaith ein bod bellach wedi cyflwyno Hwb i bob un ysgol a disgybl ledled Cymru. Ac er nad yw yr un fath â chlywed rhywun wyneb yn wyneb, erbyn hyn gallwn ni gael llawer o'r adnoddau hynny ar Hwb a gwneud yn siŵr bod gan bob ysgol, mewn gwirionedd, fynediad at rywfaint o'r deunydd hwnnw. Rwy'n siŵr bod Ysgrifennydd y Cabinet yn edrych ar hynny'n ofalus iawn, ac os hoffai Llyr ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet ac amlinellu rhai o'r pryderon penodol iawn hynny, rwy'n siŵr y bydd hi'n gallu mynd i'r afael â hynny gan ystyried rhai o'r datblygiadau yr ydym wedi'u gweld. Rwyf wedi bod yn trafod gyda hi, pan fo hynny'n gorgyffwrdd â fy mhortffolio fy hun, sut y gallwn ddefnyddio'r adnoddau hynny yn y modd hwnnw i wneud yn siŵr bod pob ysgol yn elwa ar rai o'r pethau pan nad yw'n bosibl mynd i bob un ohonyn nhw'n unigol.

O ran y cyllid ychwanegol i'r Gymraeg, dywedir wrthyf ei bod yn rhyddhau'r £13 miliwn ychwanegol ar gyfer blynyddoedd y dyfodol, felly dylai'r Aelod fod yn dawel ei feddwl ynghylch hynny. Ac, unwaith eto, o ran y materion penodol iawn, rwy'n credu bod y Gweinidog yn ystyried y rhai hynny, ac mae disgwyl iddi gyflwyno datganiad. Dydw i ddim yn hollol siŵr beth yw'r amserlen ar gyfer hynny, ond rwy'n gwybod y bydd yn cyflwyno datganiad ar y sefyllfa o ran rhai o'r diwygiadau i'r polisi iaith Gymraeg, ac rwy'n siŵr y bydd hi'n ystyried hynny pan fydd yn cyflwyno'r datganiad hwnnw maes o law.

Leader of the house, I was very pleased to host the exhibition in the Pierhead this afternoon to commemorate the fiftieth anniversary of the passing of the Abortion Act 1967, but I think Assembly Members present were all somewhat shocked to hear just how little progress has been made in this last half-century in dealing with the inequalities of abortion access in Wales. Because we seem to be in a much worse position than in other parts of Britain, and, as a result, women are having their access to abortion artificially delayed by being forced to see their GP before they can access the gynae services that they require, and many of those who are being referred to the voluntary sector are having to pay £600 themselves because of these delays, and also having to have surgical abortions because it's too late for them to have a medical abortion, which obviously is much less invasive. So, I wondered if we could have the Cabinet Secretary make a statement on how he would be able to address this. I think there is an outlier, Gwent, which is very good at referring people who they can't accommodate themselves to the British Pregnancy Advisory Service, but other health boards do not have a good record. I think, across the Chamber, there should be alarm about this and we need to know how we're going to deal with this in the future.

Arweinydd y tŷ, roeddwn yn falch iawn o gynnal arddangosfa yn y Pierhead y prynhawn yma i goffáu hanner can mlynedd ers pasio Deddf Erthylu 1967, ond rwy'n credu bod yr Aelodau Cynulliad a oedd yn bresennol i gyd yn syfrdanu braidd o glywed cyn lleied o gynnydd sydd wedi bod yn yr hanner canrif diwethaf hwn wrth ymdrin ag anghydraddoldebau yn y mynediad at erthyliad yng Nghymru. Oherwydd, mae'n ymddangos ein bod mewn sefyllfa lawer gwaeth nag mewn rhannau eraill o Brydain, ac, o ganlyniad, mae oedi artiffisial i allu menywod i gael erthyliad gan fod yn rhaid iddyn nhw weld eu meddyg teulu cyn y gallan nhw gael y gwasanaethau gynaecoleg sydd eu hangen arnyn nhw, ac mae llawer o'r rhai hynny sy'n cael eu hatgyfeirio at y sector gwirfoddol yn gorfod talu £600 eu hunain oherwydd yr oedi hyn, a hefyd maen nhw'n gorfod cael erthyliad llawfeddygol oherwydd ei bod yn rhy hwyr iddyn nhw gael erthyliad meddygol, sy'n amlwg yn llawer llai ymyrrol. Felly, tybed a allem ni gael datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet ar sut y gallai ef fynd i'r afael â hyn. Rwy'n credu bod un eithriad, Gwent, sy'n dda iawn am atgyfeirio pobl na allan nhw ddarparu ar eu cyfer eu hunain i'r British Pregnancy Advisory Service, ond nid oes gan fyrddau iechyd eraill hanes da o wneud hynny. Rwy'n credu, ar draws y Siambr, y dylai fod braw ynghylch hyn ac mae angen inni wybod sut yr ydym ni'n mynd i fynd i'r afael a hyn yn y dyfodol.

15:15

Well, thank you for raising that extremely important matter. The Cabinet Secretary for health is here listening to your concerns and I think he's indicating that he'd very much welcome a meeting with you to discuss those concerns further and see what we can do to take them forward.

Wel, diolch ichi am godi'r mater pwysig iawn hwnnw. Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd yma i wrando ar eich pryderon ac rwy’n credu ei fod yn nodi y byddai'n croesawu cyfarfod â chi i drafod y pryderon hynny ymhellach ac i weld beth y gallwn ei wneud ynglŷn â nhw.

Leader of the house, I'm delighted to announce to the Chamber that the Freshwater Habitats Trust have appointed me as the Assembly's new species champion for the freshwater pearl mussel as part of their #ShowTheLove campaign, a role that I am going to relish, I'm sure. I'll be raising many questions on protecting that species with the Cabinet Secretary when I bed into the role—on the sea bed. [Laughter.]

In the meantime, on the broader issue of the marine environment, in the news at the moment is, of course, the problem of plastic pollution. We know that the UK Government and the Scottish Government as well—. Supermarkets such as Iceland, in particular, have said that they plan to eliminate plastic packaging from all of their brands by 2023, I think it is. I wonder if we could have a statement from the Welsh Government, or a debate even, on how you intend to support moves such as this.

I think that supermarkets such as Iceland, in making these bold moves, do deserve support. I think it would be good if we could encourage behaviour like this across the board so that our marine environment can be cleaned up from this awful plastic pollution as soon as possible, so that wider species than the freshwater pearl mussel can appreciate the clean oceans and clean seas and aquatic environment they deserve.

Arweinydd y tŷ, rwy’n falch iawn o gyhoeddi i'r Siambr bod yr Ymddiriedolaeth Cynefinoedd Dŵr Croyw wedi fy mhenodi’n hyrwyddwr rhywogaeth newydd y Cynulliad dros y fisglen berlog dŵr croyw yn rhan o'u hymgyrch #ShowTheLove, ac rwy’n siŵr y gwnaf fwynhau’r swyddogaeth honno. Byddaf yn gofyn llawer o gwestiynau am warchod y rhywogaeth honno i Ysgrifennydd y Cabinet ar ôl setlo yn y swyddogaeth—ar wely'r môr. [Chwerthin.]

Yn y cyfamser, ar fater ehangach yr amgylchedd morol, rhywbeth sydd yn y newyddion ar hyn o bryd yw, wrth gwrs, problem llygredd plastig. Gwyddom fod Llywodraeth y DU a Llywodraeth yr Alban hefyd—. Mae archfarchnadoedd fel Iceland, yn benodol, wedi dweud eu bod yn bwriadu dileu deunydd pacio plastig o'u holl frandiau erbyn 2023, rwy’n meddwl. Tybed a allem ni gael datganiad gan Lywodraeth Cymru, neu ddadl hyd yn oed, ynglŷn â sut yr ydych yn bwriadu cefnogi camau fel hyn.

Rwy’n credu bod archfarchnadoedd fel Iceland, wrth gymryd y camau beiddgar hyn, yn haeddu cefnogaeth. Rwy’n credu y byddai'n beth da pe gallem ni annog ymddygiad fel hyn gan bawb er mwyn gallu glanhau’r llygredd plastig ofnadwy hwn o’n hamgylchedd morol cyn gynted â phosibl, fel y gall rhywogaethau eraill heblaw am y fisglen berlog dŵr croyw werthfawrogi cefnforoedd glân, moroedd glân a’r amgylchedd dyfrol y maen nhw'n ei haeddu.

The Member raises an extremely important point, and I cannot resist taking the opportunity to say that I'm the species champion for the native oyster, as it happens. I see he and I have a very similar view about delicious species in order to be their champion. Swansea bay has recently been reseeded with the native oyster, so the issue about plastic pollution in our marine environment is extremely important.

Of course, Wales has done extremely well in its recycling. We're second only to Germany. I'm sure that the Cabinet Secretary has the ambition to be top as well. We have done extremely well—that's not to say that more can't be done. It's a very important point that the Cabinet Secretary takes extremely seriously. I think the Member has done very well to raise it. But we can be proud here in Wales of the recycling that we've already done and of how encouraged we are by the individual action both by Welsh companies like Iceland and also by Welsh individuals who take very seriously their personal responsibility for trying to limit the number of single-use plastics and so on.

Dirprwy Lywydd, I'm sorry to ask for this indulgence, but if I could just recommend to Members that they all look into using bamboo toothbrushes and not having plastic straws in their drinks, then I for one would think that this business statement had a very good outcome.

Mae'r Aelod yn codi pwynt hynod bwysig, ac ni allaf beidio ag achub ar y cyfle i ddweud mai fi yw hyrwyddwr rhywogaeth y wystrysen frodorol, fel mae'n digwydd. Rwy’n gweld bod ganddo ef a mi farn debyg iawn ynghylch rhywogaethau blasus i’w hyrwyddo. Yn ddiweddar, cafodd bae Abertawe ei ailhadu â’r wystrysen frodorol, felly mae llygredd plastig yn ein hamgylchedd morol yn fater hynod o bwysig.

Wrth gwrs, mae Cymru wedi gwneud yn dda iawn o ran ailgylchu. Dim ond yr Almaen sydd wedi gwneud yn well. Rwy’n siŵr mai uchelgais Ysgrifennydd y Cabinet yw bod y gorau hefyd. Rydym ni wedi gwneud yn dda iawn—nid yw hynny'n golygu na ellir gwneud mwy. Mae'n bwynt pwysig iawn ac mae’n fater difrifol iawn i Ysgrifennydd y Cabinet. Rwy’n meddwl bod yr Aelod wedi gwneud yn dda iawn i'w godi. Ond gallwn ni fod yn falch yma yng Nghymru o’r ailgylchu yr ydym eisoes wedi ei wneud ac o ba mor galonogol yw’r camau unigol a gymerwyd gan gwmnïau o Gymru fel Iceland a hefyd gan unigolion o Gymru sy'n cymryd o ddifrif eu cyfrifoldeb personol am geisio cyfyngu ar ddefnyddio plastigion untro ac ati.

Dirprwy Lywydd, maddeuwch i mi am achub ar y cyfle hwn, ond os gallaf argymell i’r Aelodau eu bod i gyd yn ystyried defnyddio brwshys dannedd bambŵ a pheidio â defnyddio gwelltyn plastig yn eu diod, yna byddwn i'n meddwl bod y datganiad busnes hwn wedi cael canlyniad da iawn.

3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru
3. Statement by the Cabinet Secretary for Health and Social Services: The Parliamentary Review of Health and Social Care in Wales

The next item on our agenda this afternoon is the statement by the Cabinet Secretary for Health and Social Services on the parliamentary review of health and social care in Wales, and I call on Vaughan Gething.

Yr eitem nesaf ar ein hagenda y prynhawn yma yw’r datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar yr adolygiad seneddol o iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, a galwaf ar Vaughan Gething.

Thank you, Deputy Presiding Officer. The establishment of the parliamentary review into the long-term future of health and social care in Wales was a key commitment in our programme for government, 'Taking Wales Forward', but this of course came from an early agreement with Plaid Cymru to establish the review. That commitment was further emphasised in our national strategy, 'Prosperity for All'.

I announced the setting up of an independent panel of experts in November 2016. That came on the back of cross-party agreement, both on the terms of reference and membership of that independent panel. Their interim report was published on 11 July last year. The panel has had 12 months to consider evidence and use their expertise to come to their recommendations. The final report, with those recommendations from the panel, was published earlier today.

The independent review panel has been chaired by Dr Ruth Hussey, a former Chief Medical Officer for Wales, and has consisted of a range of national and international experts, indeed, in the field of health and social care. I'd like to thank Ruth and her fellow panel members, and moreover everyone who has engaged with and given evidence to the panel for their time and commitment in producing this important report.

The terms of reference and scope for the review and its time frame were challenging. But, as we know, the challenges facing us need to be addressed urgently. The panel was asked to provide a report and recommendations on: how the health and care system might deliver improved health and well-being outcomes for people across Wales; how to reduce existing inequalities between certain population groups; and how best to enable the whole health and social care system to be sustainable over the next five to 10 years.

This review has been supported by all parties throughout the period. I know that the chair and panel members have continued to engage with opposition spokespeople, and the Chair of the Health, Social Care and Sport Committee throughout the review. I welcome the cross-party support for the review and the maturity of the constructive engagement between all parties and the panel.

The case for change was set out very clearly in the interim report. I haven’t heard anyone disagree with the need for change in order to meet the challenges facing us now and in the future. In fact, I've heard enthusiasm for making progress to tackle the combination of issues that face us. What is clear to me is that we need change and need to get started on that change sooner rather than later. We need a system that meets the needs of our population going forward, and one that is financially sustainable.

The panel has engaged with that wide range of stakeholders, including health and social care workers, clinicians, members of the public, and the third sector. There have been face-to-face meetings, citizen panels, focus groups, written evidence, meetings with specific groups of people—for example, older people’s groups—and direct questions and answers on social media with the panel.

The report recognises that front-line staff and decision makers want to move forward and make changes that improve both the quality of experience and outcomes for people. It also recognises there are lots of examples of good work in health and social care, including joint working together to deliver a seamless service to people. Perhaps most importantly, the report also says that in Wales we have the very real potential to overcome the challenges that we face. And the challenges we face continue to be ones that I and others have mentioned before: on funding, on the pace of service change and service performance, including my own desire to develop new clinically based outcome measures.

The expert panel has set out the vision for a seamless service for citizens, with new models of care underpinned by a new quadruple aim. Those aims are: to improve the population's health and well-being, with a focus on prevention; to improve the experience and quality of care for individuals and families; to enrich the well-being, capability and engagement of the health and social care workforce, and to increase the value achieved from funding health and care through improvement, innovation, use of best practice, and, of course, eliminating waste.

The goals of that quadruple aim are compatible with, and work alongside, the goals of both the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015, the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 and the principles of prudent healthcare. The panel recommends that each of those four goals should be pursued simultaneously. The new models proposed by the report are based on characteristics set nationally, but delivered locally, taking account of the views of citizens in their care, and using technology to improve access to services.

National standards are, of course, important, as is joined-up local decision making to meet the specific needs of local populations, taking account of, for example, the Welsh language or rurality as examples of factors. The report itself makes 10 key high-level recommendations across health and social care. Those recommendations cover people working in services and people using services, systems, innovation and technology; leadership, learning, culture and behaviour; and, of course, progress and pace at the heart of a future system.

The Welsh Government, NHS Wales, local government, housing and the third sector need to respond with pace and action. There will, of course, be hard choices as well as real opportunities over the coming months to transform the system that we currently have. However, we should not lose sight of the fact that this is an opportunity to shape the health and care system for the years and decades ahead. I hope that we can continue to work across services, across sectors, and, of course, across parties to secure the future of health and care in Wales.

I welcome the report from the review panel, and I will of course be considering the recommendations in more detail over the next few weeks. And in the spring I will publish a new long-term plan for health and social care that will take account of the recommendations in this report.

Diolch, Dirprwy Lywydd. Roedd sefydlu'r adolygiad seneddol o ddyfodol hirdymor iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn ymrwymiad allweddol yn ein rhaglen lywodraethu, 'Symud Cymru Ymlaen', ond wrth gwrs daeth hyn o gytundeb cynnar gyda Phlaid Cymru i sefydlu’r adolygiad. Cafodd yr ymrwymiad hwnnw ei bwysleisio ymhellach yn ein strategaeth genedlaethol, 'Ffyniant i Bawb'.

Cyhoeddais sefydlu panel annibynnol o arbenigwyr ym mis Tachwedd 2016. Daeth hynny ar ôl cytundeb trawsbleidiol, ynglŷn â’r cylch gorchwyl ac aelodaeth y panel annibynnol. Cyhoeddwyd eu hadroddiad interim ar 11 Gorffennaf y llynedd. Mae’r panel wedi cael 12 mis i ystyried tystiolaeth a defnyddio eu harbenigedd i lunio eu hargymhellion. Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol, gyda'r argymhellion hynny gan y panel, yn gynharach heddiw.

Cadeirydd y panel adolygu annibynnol oedd Dr Ruth Hussey, cyn Brif Swyddog Meddygol Cymru, ac mae wedi cynnwys amrywiaeth o arbenigwyr cenedlaethol a rhyngwladol, yn wir, ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Hoffwn ddiolch i Ruth a’i chyd aelodau o’r panel, ac ar ben hynny bawb sydd wedi gweithio gyda’r panel a rhoi tystiolaeth iddynt am eu hamser a'u hymroddiad i lunio'r adroddiad pwysig hwn.

Roedd cylch gorchwyl a chwmpas yr adolygiad a’i amserlen yn heriol. Ond, fel y gwyddom, mae angen rhoi sylw brys i'r heriau sy'n ein hwynebu. Gofynnwyd i'r panel ddarparu adroddiad ac argymhellion ynglŷn â: sut y gallai’r system iechyd a gofal ddarparu gwell canlyniadau iechyd a lles i bobl ledled Cymru; sut i leihau'r anghydraddoldebau sy'n bodoli rhwng grwpiau penodol o'r boblogaeth; a'r ffordd orau o alluogi’r holl system iechyd a gofal cymdeithasol i fod yn gynaliadwy dros y pum i 10 mlynedd nesaf.

Cefnogwyd yr adolygiad hwn gan bob plaid drwy gydol y cyfnod. Rwy’n gwybod bod y cadeirydd ac aelodau'r panel wedi parhau i ymgysylltu â llefarwyr y gwrthbleidiau, ac â Chadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon drwy gydol yr adolygiad. Rwy’n croesawu’r gefnogaeth drawsbleidiol i’r adolygiad ac aeddfedrwydd yr ymgysylltiad adeiladol rhwng pob plaid a’r panel.

Nodwyd yr achos o blaid newid yn glir iawn yn yr adroddiad interim. Nid wyf wedi clywed neb yn anghytuno â’r angen am newid er mwyn ateb yr heriau sy'n ein hwynebu nawr ac yn y dyfodol. Yn wir, rwyf wedi clywed brwdfrydedd ynglŷn â gwneud cynnydd i ymdrin â’r cyfuniad o faterion sy'n ein hwynebu. Yr hyn sy'n amlwg i mi yw bod angen newid arnom a bod angen inni ddechrau gwneud y newid hwnnw cyn gynted â phosibl. Mae angen system arnom ni sy'n diwallu anghenion ein poblogaeth yn y dyfodol, ac un sy’n ariannol gynaliadwy.

Mae'r panel wedi ymgysylltu â’r ystod eang honno o randdeiliaid, gan gynnwys gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol, clinigwyr, y cyhoedd a'r trydydd sector. Bu cyfarfodydd wyneb yn wyneb, paneli dinasyddion, grwpiau ffocws, tystiolaeth ysgrifenedig, cyfarfodydd â grwpiau penodol o bobl—er enghraifft, grwpiau pobl hŷn—a chwestiynau ac atebion uniongyrchol ar y cyfryngau cymdeithasol gyda'r panel.

Mae'r adroddiad yn cydnabod bod staff rheng flaen a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau eisiau symud ymlaen a gwneud newidiadau sy'n gwella ansawdd profiadau a chanlyniadau pobl. Mae hefyd yn cydnabod bod llawer o enghreifftiau o waith da mewn iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys cydweithio gyda’i gilydd i ddarparu gwasanaeth di-dor i bobl. Efallai mai’r peth pwysicaf yw bod yr adroddiad hefyd yn dweud bod gennym botensial go iawn yng Nghymru i oresgyn yr heriau sy’n ein hwynebu. A'r heriau sy'n ein hwynebu yw’r rhai yr wyf i ac eraill wedi sôn amdanyn nhw eisoes: ariannu, cyflymder newid gwasanaethau a pherfformiad gwasanaethau, gan gynnwys fy nymuniad i i ddatblygu mesurau canlyniadau newydd â sail glinigol.

Mae'r panel arbenigol wedi amlinellu’r weledigaeth ar gyfer gwasanaeth di-dor i ddinasyddion, gan gynnwys modelau gofal newydd sy’n seiliedig ar nod pedwarplyg newydd. Y nodau hynny yw: gwella iechyd a lles y boblogaeth, gan ganolbwyntio ar atal; gwella profiad gofal ac ansawdd gofal i unigolion a theuluoedd; cyfoethogi lles, gallu ac ymgysylltiad y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, a chynyddu’r gwerth a geir o ariannu iechyd a gofal drwy wella, arloesi, defnyddio arfer gorau, ac, wrth gwrs, dileu gwastraff.

Mae nodau’r nod pedwarplyg hwnnw’n gydnaws â, ac yn gweithio ochr yn ochr â, nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac egwyddorion gofal iechyd darbodus. Mae'r panel yn argymell y dylai pob un o'r pedwar nod hynny gael ei ddilyn ar yr un pryd. Mae’r modelau newydd a gynigir yn yr adroddiad yn seiliedig ar nodweddion a bennir yn genedlaethol, a ddarperir yn lleol, gan ystyried barn y dinasyddion yn eu gofal, a gan ddefnyddio technoleg i wella mynediad at wasanaethau.

Mae safonau cenedlaethol, wrth gwrs, yn bwysig, yn ogystal â gwneud penderfyniadau lleol cydgysylltiedig i ddiwallu anghenion penodol poblogaethau lleol, gan ystyried, er enghraifft, y Gymraeg neu wledigrwydd fel enghreifftiau o ffactorau. Mae'r adroddiad ei hun yn gwneud 10 o argymhellion lefel uchel allweddol ar draws iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r argymhellion hynny’n ymwneud â phobl sy'n gweithio mewn gwasanaethau a phobl sy'n defnyddio gwasanaethau, systemau, arloesedd a thechnoleg; arweinyddiaeth, dysgu, diwylliant ac ymddygiad; ac, wrth gwrs, cynnydd a chyflymder wrth wraidd system y dyfodol.

Mae angen i Lywodraeth Cymru, GIG Cymru, llywodraeth leol, y sector tai a'r trydydd sector ymateb yn gyflym a gweithredu. Wrth gwrs, bydd dewisiadau anodd yn ogystal â chyfleoedd go iawn dros y misoedd nesaf i drawsnewid y system sydd gennym ar hyn o bryd. Fodd bynnag, ni ddylem golli golwg ar y ffaith bod hwn yn gyfle i lunio’r system iechyd a gofal am flynyddoedd a degawdau i ddod. Rwy’n gobeithio y gallwn barhau i weithio ar draws gwasanaethau, ar draws sectorau, ac, wrth gwrs, ar draws pleidiau i sicrhau dyfodol iechyd a gofal yng Nghymru.

Rwy’n croesawu’r adroddiad gan y panel adolygu, ac wrth gwrs byddaf yn ystyried yr argymhellion yn fanylach dros yr wythnosau nesaf. Ac yn y gwanwyn byddaf yn cyhoeddi cynllun hirdymor newydd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol a fydd yn ystyried yr argymhellion yn yr adroddiad hwn.

15:20

I, too, would like to welcome this report today. I found it to be an energising and enlightening read, and I'd like to thank Dr Ruth Hussey and the members of her team for all the hard work they've done, but also for the engagement that they have offered to me and to my Welsh Conservative colleagues in bringing forward ideas and thoughts, and recommending people to go and talk to to get to the truth of the matter. 

There's no doubt that health and social care faces some enormous challenges over these coming years—increasing demand, new drugs and technology and to have a better and more holistic understanding of what well-being is, and we have to combat all of that in the face of rising expectations from the general public. The case for change is compelling, and this is a very welcome analysis of the challenges we face. It pulls no punches and agitates for reform at pace, and I think one of the reasons we need to do this reform, Cabinet Secretary, is that I think it's very clear that we do not have a current vision for the NHS, and that there hasn't been sufficient attention on how to achieve that vision, how to achieve change and how to make best practice common practice. 

I note you intend to publish a long-term plan in the spring, and I would absolutely urge you not to be sidetracked by what I call the 'low-level stuff' and the lobbying that I'm sure you're going to start getting, because this is about the strategic direction of the health service going forward. Would you be able to tell us how long after the plan is published you intend to commence a programme of transformation? Anyone who's been involved in change throughout business will know that change cannot last for too long. Transformation programmes do need to be pushed at pace. Will you commit in the plan to reviewing the periods of maybe every year, every couple of years, every five years, to make sure that we are on track and are doing what we need to do? 

I think the report tackles the area of competence, and I think there's a real concern emerging by the panel and other stakeholders that we do not have enough people with the relevant experience and skills to run such an ambitious change programme. How do you intend to address this, Cabinet Secretary? Will you start recruiting for those people soon, otherwise any change programme that you may put forward in the spring is going to take even longer to get off the ground? 

In health, we have an independent sector, namely GPs. In social care, we have an independent sector, namely our valuable care home providers. We see the tensions today between the public sector and those independent sectors. Cabinet Secretary, how do you intend to address that in putting together your strategic plan and bringing those people on board to ensure that this is a whole NHS and a whole healthcare sector engagement? 

How will you be intending to bring on board the general public? Much was made of the general public in this review by Dr Ruth Hussey, and I'd like to understand the weight that you put down on that. 

Proceeding at pace is going to be a difficult thing. We need to bring on the health and care staff. We need to ensure we have training and a clear path forward for those people to understand how they are going to be engaged in building their and our NHS. Do you intend to put in place a strategic—I'm sorry, this is my last question, Deputy Presiding Officer—do you intend to put in place a strategic transformation team of experienced individuals with cross-cutting and collaborative skills, who will have the authority to drive the transformation across all of our health boards, and will they also eventually be able to look at the critical question—the elephant in the room that no-one can talk about or has talked about—which is how we are going to fund all of this, because the money is incredibly important? I do understand it wasn't part of the review, but without understanding how much money we have going forward to spend on health and social care, it might be very difficult to achieve some of these excellent objectives. 

Good review, Cabinet Secretary; please don't let it just sit on a shelf somewhere in Welsh Government and go nowhere, because this is good, good stuff. I'm very pleased to see it. 

Hoffwn innau groesawu'r adroddiad hwn heddiw. Roedd yn adroddiad grymusol ac addysgiadol i’w ddarllen, a hoffwn ddiolch i Dr Ruth Hussey ac aelodau ei thîm am yr holl waith caled y maent wedi’i wneud, ond hefyd am gynnig ymgysylltu â mi a'm cyd-Aelodau Ceidwadol Cymru wrth gyflwyno syniadau a meddyliau, ac argymell pobl i fynd i siarad â nhw i gael y gwir am y mater.

Does dim amheuaeth bod iechyd a gofal cymdeithasol yn wynebu heriau enfawr dros y blynyddoedd nesaf hyn—mwy o alw, cyffuriau a thechnoleg newydd a datblygu dealltwriaeth well a mwy cyfannol o beth yw lles, ac mae’n rhaid inni ymdrin â hynny i gyd yn wyneb disgwyliadau cynyddol gan y cyhoedd. Mae’r achos dros newid yn gymhellol, ac mae croeso mawr i’r dadansoddiad hwn o'r heriau sy’n ein hwynebu. Mae'n gwbl onest ac mae’n galw am ddiwygio cyflym, ac rwy’n meddwl mai un o'r rhesymau pam mae angen inni wneud y diwygiad hwn, Ysgrifennydd y Cabinet, yw fy mod yn meddwl ei bod yn glir iawn nad oes gennym weledigaeth ar gyfer y GIG ar hyn o bryd, ac na fu digon o sylw i sut i gyflawni’r weledigaeth honno, sut i newid pethau a sut i wneud arferion gorau yn arferion cyffredin.

Rwy’n nodi eich bod yn bwriadu cyhoeddi cynllun hirdymor yn y gwanwyn, a byddwn yn eich annog yn gryf i beidio â chael eich arwain ar gyfeiliorn gan yr hyn yr wyf i’n ei alw’n 'stwff lefel isel' a’r lobïo yr wyf yn siŵr y byddwch yn dechrau ei weld, oherwydd mae hyn yn ymwneud â chyfeiriad strategol y gwasanaeth iechyd yn y dyfodol. A fyddech chi'n gallu dweud wrthym pa mor hir ar ôl cyhoeddi'r cynllun yr ydych yn bwriadu cychwyn rhaglen o drawsnewid? Bydd unrhyw un sydd wedi ymwneud ag unrhyw fath o newid busnes yn gwybod na all newid bara am rhy hir. Mae angen gwthio rhaglenni trawsnewid ar gyflymder. A wnewch chi ymrwymo yn y cynllun i adolygu’r cyfnodau efallai bob blwyddyn, bob dwy flynedd, bob pum mlynedd, i wneud yn siŵr ein bod ar y trywydd iawn ac yn gwneud yr hyn y mae angen inni ei wneud?

Rwy'n meddwl bod yr adroddiad yn rhoi sylw i gymhwysedd, ac rwy’n meddwl bod pryder gwirioneddol yn dod i'r amlwg ar y panel ac ymysg rhanddeiliaid eraill nad oes gennym ddigon o bobl â’r profiad a’r sgiliau perthnasol i gynnal rhaglen newid mor uchelgeisiol. Sut ydych chi'n bwriadu unioni hyn, Ysgrifennydd y Cabinet? A fyddwch chi'n dechrau recriwtio’r bobl hynny cyn bo hir? Fel arall, bydd unrhyw rhaglen newid y gallech ei chyflwyno yn y gwanwyn yn cymryd mwy fyth o amser i’w chychwyn.

Ym maes iechyd, mae gennym sector annibynnol, sef meddygon teulu. Ym maes gofal cymdeithasol, mae gennym sector annibynnol, sef ein darparwyr cartrefi gofal gwerthfawr. Rydym yn gweld y tensiwn heddiw rhwng y sector cyhoeddus a'r sectorau annibynnol hynny. Ysgrifennydd Cabinet, sut ydych chi'n bwriadu ymdrin â hynny wrth lunio eich cynllun strategol a sicrhau cefnogaeth y bobl hynny i sicrhau bod hwn yn ymgysylltu â’r GIG cyfan a’r sector gofal iechyd cyfan?

Sut ydych chi'n bwriadu sicrhau cefnogaeth y cyhoedd? Roedd Dr Ruth Hussey yn sôn llawer am y cyhoedd yn yr adolygiad hwn, a hoffwn ddeall pa mor bwysig yw hynny i chi.

Mae bwrw ymlaen yn gyflym yn mynd i fod yn anodd. Mae angen inni sicrhau cefnogaeth y staff iechyd a gofal. Mae angen inni sicrhau bod gennym hyfforddiant a llwybr clir ymlaen i’r bobl hynny i ddeall sut y byddan nhw'n cymryd rhan yn y broses o adeiladu eu GIG nhw a’n GIG ni. A ydych chi'n bwriadu sefydlu—mae'n ddrwg gennyf, dyma fy nghwestiwn olaf, Dirprwy Lywydd—a ydych chi'n bwriadu sefydlu tîm trawsnewid strategol o unigolion profiadol â sgiliau trawsbynciol a chydweithredol, a rhoi iddyn nhw'r awdurdod i arwain y gwaith trawsnewid ar draws pob un o'n byrddau iechyd, ac a fyddan nhw hefyd yn y pen draw yn gallu edrych ar y cwestiwn hollbwysig—yr eliffant yn yr ystafell na all neb sôn amdano neu nad oes neb wedi sôn amdano—sef sut y byddwn ni'n ariannu hyn i gyd, gan fod yr arian yn eithriadol o bwysig? Rwy’n deall nad oedd yn rhan o'r adolygiad, ond heb ddeall faint o arian sydd gennym i'w wario yn y dyfodol ar iechyd a gofal cymdeithasol, gallai fod yn anodd iawn cyflawni rhai o'r amcanion rhagorol hyn.

Adolygiad da, Ysgrifennydd y Cabinet; peidiwch â gadael iddo eistedd ar silff yn rhywle yn Llywodraeth Cymru heb fynd i unman, oherwydd mae hwn yn stwff da iawn. Rwy’n falch iawn o’i weld.

15:25

Thank you for the response, and I'll try and respond briefly to each of the eight areas of questions that you've raised. And, of course, at the outset we agreed not to publish a new vision to replace 'Together for Health' because we're going to have a review. It would have been odd if I had said, 'Here is our view for the future of the health service, and then let's have the parliamentary review.' There's a trade-off in doing that. And at the outset I indicated there would be some things that we'd have to get on with and do before the review, and other things we'd need to wait for the review. I think it's that first point about when a programme for transformation will commence. Some things are already happening, but the review itself has recognised that it wants to see more of—. So, some of that transformation is in train. The challenge is perhaps the pace and the scale of that transformation. And as you'll know from having had a chance to read the report, they recommend having a transformation team in place for at least a year, to try and drive that change.

In terms of when we'll review that, well I do expect to review the report, both during the construction of the long-term plan for health and care that I've said we expect to be able to publish at the end of spring. That's a pretty tight timescale, but I think we need to maintain the momentum, so it doesn't sit on a shelf within the Government, or other people's libraries. And we'll need to think, as we publish the plan, about what timescales we'll then look at to measure our progress. An obvious one will be in a year's time, and we'll think about other waypoints to check on our progress. That goes into your point about both recruiting people to deal with transformation, and having a strategic transformation team.

We'll need to look at the current skills we have, both centrally, here within the civil service, and centrally, a leadership team in both the health service, but also the social care system as well. When you think of the people who we currently have, and how to drive that transformation, if we accept the recommendation about having a team, who are those people, where do we get them from, and where do the costs come from to actually pay those people to do the job, and their authority to properly engage with the service to drive improvement? Those are real issues for us to consider, as we deliver a plan, and then look to take that forward.

I take seriously your point about the engagement of health and care staff, and their training. That's obviously something that we need to look at. Innovation and improvement—well, certainly, the improvement activity often comes from training, from recognising that best practice needs to be standard and common practice, and how we look to have a learning environment, and a rich learning environment. And that comes into one of the key recommendations in the report as well.

On public engagement, I had a number of conversations with Lee Waters, and others, about whether the public would be genuinely engaged in the review. And they took that seriously: they had citizens panels and they took the opportunity to listen to and talk with the public. Part of our challenge is how we engage the public in a more regular conversation about health and care in any event, and in some of this, the social care sector is further ahead than the health service, and people are being more engaged in their choices. There's something about how the health service catches up with that, and equally how we have a more general debate about health and care, which doesn't rely on either a point of crisis or a point of real anxiety and controversy locally. Lots have been getting engaged in either their local service or a hospital service about something they disagree with or are concerned about. We need a broader and deeper engagement. To be fair, some of our health boards in Wales are better at doing that on a regular basis than others. So, again, that's a key point of learning and driving through, otherwise having the citizen be a more equal partner in making health and care choices is unlikely to happen, let alone the design of services.

And I think I've tried to deal with your point about staff training and engagement. I want to come back to your final point about money. We agreed across parties, in the terms, not to address money in this review. Because, if we'd done that, we could have easily spent a whole year just looking at how to fund and what to fund. These are controversial choices, and we all have different views on how we shall fund within a reducing resource base, which is objectively the case. The Government has a reducing resource base in real terms. The percentage of health and care spend continues to rise, as in our vote on the budget later today that puts more money into the health service. Our challenge must be: what is the long-term funding settlement going to be, and the requirement to do that? There's a different debate to be had there, about what individuals do to contribute to social care, for example, the funding of social care, the work that Gerry Holtham was doing with Mark Drakeford, my department, Huw Irranca, in looking at the long-term funding for social care. So, those questions can't be parked.

What we have to do is, to come up with a final point in the review and the quadruple aim: how do we nevertheless derive greater value from the Welsh public pound that we invest in these services? But, we'll continue to have to debate funding, what we expect to deliver from that, and what we're prepared to do in not spending that money in other parts of public services, if we choose to invest more of our funds in the health and social care system.

Diolch ichi am yr ymateb; gwnaf geisio ymateb yn gryno i bob un o'r wyth maes cwestiynau yr ydych wedi’u codi. Ac, wrth gwrs, ar y dechrau gwnaethom gytuno i beidio â chyhoeddi gweledigaeth newydd i gymryd lle 'Law yn Llaw at Iechyd', oherwydd ein bod yn mynd i gael adolygiad. Byddai wedi bod yn rhyfedd pe bawn wedi dweud, 'Dyma ein barn am ddyfodol y gwasanaeth iechyd, ac yna dewch inni gael yr adolygiad seneddol.' Mae hynny’n golygu cyfaddawd. Ac ar y cychwyn, nodais y byddai'n rhaid inni fwrw ymlaen â rhai pethau cyn yr adolygiad, ac y byddai angen i bethau eraill aros am yr adolygiad. Rwy’n meddwl mai dyna’r pwynt cyntaf hwnnw ynghylch pryd fydd rhaglen trawsnewid yn dechrau. Mae rhai pethau eisoes yn digwydd, ond mae'r adolygiad ei hun wedi cydnabod yr hoffai weld mwy o—. Felly, mae rhywfaint o’r trawsnewid hwnnw wedi dechrau. Yr her yw efallai cyflymder a maint y trawsnewid hwnnw. Ac fel y byddwch yn ei wybod ar ôl cael cyfle i ddarllen yr adroddiad, maen nhw'n argymell sefydlu tîm trawsnewid am o leiaf flwyddyn, i geisio sbarduno'r newid hwnnw.

O ran pryd y byddwn yn adolygu hynny, wel rwy’n disgwyl adolygu’r adroddiad, wrth adeiladu’r cynllun hirdymor ar gyfer iechyd a gofal yr wyf wedi dweud ein bod yn disgwyl gallu ei gyhoeddi ar ddiwedd y gwanwyn. Mae hynny'n amserlen eithaf tyn, ond rwy’n meddwl bod angen inni gadw’r momentwm, fel na fydd yn eistedd ar silff o fewn y Llywodraeth, neu yn llyfrgelloedd pobl eraill. A bydd angen inni feddwl, wrth inni gyhoeddi'r cynllun, ynghylch pa amserlenni y byddwn yn eu defnyddio wedyn i fesur ein cynnydd. Un amlwg fydd ymhen blwyddyn, a gwnawn feddwl am adegau eraill i archwilio ein cynnydd. Mae hynny'n mynd at eich pwynt am recriwtio pobl i ymdrin â thrawsnewid, ac am sefydlu tîm trawsnewid strategol.

Bydd angen inni edrych ar y sgiliau sydd gennym ar hyn o bryd, yn ganolog, yma o fewn y gwasanaeth sifil, ac yn ganolog, tîm arweinyddiaeth yn y gwasanaeth iechyd, ond yn y system gofal cymdeithasol hefyd. Wrth feddwl am y bobl sydd gennym ar hyn o bryd, a sut i ysgogi'r trawsnewid hwnnw, os ydym yn derbyn yr argymhelliad ynghylch sefydlu tîm, pwy yw'r bobl hynny, o ble y byddan nhw'n dod, ac o ble y mae’r costau’n dod i dalu’r bobl hynny i wneud y gwaith, a'u hawdurdod i ymgysylltu'n briodol â’r gwasanaeth i ysgogi gwelliant? Mae'r rheini’n faterion go iawn inni eu hystyried, wrth inni gyflwyno cynllun, ac yna geisio bwrw ymlaen ag ef.

Rwy’n cymryd o ddifrif eich pwynt am ymgysylltiad staff iechyd a gofal, ac am eu hyfforddiant. Mae hynny'n amlwg yn rhywbeth y mae angen inni edrych arno. Arloesi a gwella—wel, yn sicr, mae’r gweithgaredd gwella yn aml yn dod o hyfforddiant, o gydnabod bod angen i arfer gorau fod yn arfer safonol a chyffredin, a sut yr ydym yn ceisio creu amgylchedd dysgu, ac amgylchedd dysgu cyfoethog. Ac mae hynny’n dod i mewn i un o argymhellion allweddol yr adroddiad hefyd.

O ran ymgysylltiad cyhoeddus, rwyf wedi cael nifer o sgyrsiau gyda Lee Waters, ac eraill, ynghylch p'un a fyddai'r cyhoedd wir yn cymryd rhan yn yr adolygiad. A gwnaethant gymryd hynny o ddifrif: roedd ganddynt baneli dinasyddion a gwnaethant achub ar y cyfle i wrando ar y cyhoedd a siarad â nhw. Rhan o'n her ni yw sut yr ydym yn ymgysylltu â'r cyhoedd mewn sgwrs fwy rheolaidd am iechyd a gofal yn gyffredinol, ac o ran rhai o’r pethau hyn, mae’r sector gofal cymdeithasol ar y blaen i’r gwasanaeth iechyd, ac mae pobl yn ymwneud mwy â’u dewisiadau. Mae rhywbeth ynglŷn â sut y mae'r gwasanaeth iechyd yn dal i fyny â hynny, a hefyd ynglŷn â sut y cawn drafodaeth fwy cyffredinol ynghylch iechyd a gofal, heb ddibynnu ar argyfwng nac ar bwynt o bryder a dadlau gwirioneddol yn lleol. Mae llawer wedi bod yn ymgysylltu naill ai â’u gwasanaeth lleol neu â gwasanaeth ysbyty ynghylch rhywbeth y maent yn anghytuno ag ef neu’n bryderus amdano. Mae angen inni ymgysylltu’n ehangach ac yn ddyfnach. I fod yn deg, mae rhai o’n byrddau iechyd yng Nghymru’n well am wneud hynny’n rheolaidd nag eraill. Felly, unwaith eto, mae hwnnw'n bwynt allweddol o ran dysgu ac ysgogi, neu mae’n annhebygol y bydd y dinesydd yn bartner mwy cyfartal o ran gwneud dewisiadau iechyd a gofal, heb sôn am gynllunio gwasanaethau.

Ac rwy’n meddwl fy mod wedi ceisio rhoi sylw i'ch pwynt am hyfforddi staff ac ymgysylltu. Hoffwn ddod yn ôl at eich pwynt olaf am arian. Cytunwyd ar draws y pleidiau, yn y telerau, i beidio â chynnwys arian yn yr adolygiad hwn. Oherwydd, pe byddem wedi gwneud hynny, byddai wedi bod yn hawdd inni dreulio blwyddyn gyfan dim ond yn edrych ar sut i ariannu a beth i'w ariannu. Mae’r rhain yn ddewisiadau dadleuol, ac mae gennym i gyd safbwyntiau gwahanol ynghylch sut i ariannu pethau o fewn sylfaen adnoddau sy’n lleihau, sy’n wrthrychol wir. Mae sylfaen adnoddau’r Llywodraeth yn lleihau mewn termau real. Mae canran y gwariant ar iechyd a gofal yn parhau i godi, fel yn ein pleidlais ar y gyllideb yn ddiweddarach heddiw, sy'n rhoi mwy o arian i’r gwasanaeth iechyd. Dyma’r her y mae’n rhaid inni ei hateb: beth fydd y setliad ariannu hirdymor, a beth yw'r gofyniad i wneud hynny? Mae dadl wahanol i’w chael yno, ynghylch yr hyn y mae unigolion yn ei wneud i gyfrannu at ofal cymdeithasol, er enghraifft, ariannu gofal cymdeithasol, y gwaith yr oedd Gerry Holtham yn ei wneud gyda Mark Drakeford, fy adran i, Huw Irranca, wrth edrych ar y cyllid hirdymor ar gyfer gofal cymdeithasol. Felly, ni allaf ohirio'r cwestiynau hynny.

Yr hyn y mae’n rhaid inni ei wneud yw dod o hyd i bwynt olaf yn yr adolygiad a’r nod pedwarplyg: sut y gallwn ni, serch hynny, gael mwy o werth am bunt gyhoeddus Cymru i’w fuddsoddi yn y gwasanaethau hyn? Ond, bydd yn rhaid inni ddal i ddadlau am ariannu, yr hyn yr ydym yn disgwyl ei gyflawni o hynny, a’r hyn yr ydym yn barod i’w wneud wrth beidio â gwario'r arian hwnnw mewn rhannau eraill o'r gwasanaethau cyhoeddus, os ydym ni'n dewis buddsoddi mwy o'n cronfeydd yn y system iechyd a gofal cymdeithasol.

15:30

I'd also like to place on record my thanks to Ruth Hussey and her team for the way they conducted this review. And I think it has been a very timely look at the state of health and social care in Wales. I would say that, in that Plaid Cymru pushed the agenda on having this parliamentary review, and we've been only too pleased to play our part in being part of a discussion panel, every now and then, as the work progressed, to get to the point where we have now this report, which is food for thought. And I'll keep my questions fairly brief. I won't ask a long list of questions today, because I think the publication of this parliamentary review report is the start of a process. Now that we have the fruits of the labour of Ruth Hussey and her team, we have things and yardsticks that we can hold to Government to see how Government responds.

I think the central strength of what we have here is that statement in this report that we do not have a vision for the future of health and social care in Wales. And it's not overly egging a political point in saying that it is implicit, in that that there's an indictment of a governing party that has controlled the NHS in Wales for the best part of 19 years and still we don't have a vision. The urgency is shown in the timescale that Ruth Hussey wants to see the Government responding in. She wants to see now a consultation and a vision being published within a matter of three months.

So, the first question is: could you give us an idea of the level of consultation that Government will engage in in order to bring forth that vision? There are some specific elements where Ruth Hussey says she would like to see the patient voice being heard much clearer in decisions on the future of healthcare. The second question: how does that and the idea that the patient experience must be measured very, very well and carefully tally with proposals that Government has made on the abolition of community health councils, which is the body that measures patient experience specifically? Will you, therefore, put those plans on the shelf, because we have in this report a clear, clear suggestion that patient experience must still be measured in future? 

On workforce, I will make the comment that whilst here we have a call for a new vision, that new vision will involve implementing things that many of us have long called for, for example, making sure that we train adequately enough doctors. Therefore, I'd be interested in your comments on whether you now will be accelerating moves, for example, towards the establishment of a medical training centre in Bangor, because we have in this report emphasis on the need to make sure we have adequate and well-trained workers.

On money, yes, the financing of the NHS was not part of the remit, but I do remember Plaid Cymru being ridiculed before the last election for suggesting that £300 million-worth of savings, if you like, could be made through better use of technology and innovation within the NHS in order to re-invest in spending that money better within the health service. So, I'd be interested in your comments on that. 

So, this is a starting point, and I look forward to being told also by Government how we can measure whether Government is succeeding in responding to this important report. What will be the measure of success? 

Hoffwn i hefyd gofnodi fy niolch i Ruth Hussey a'i thîm am y ffordd y cynhaliwyd yr adolygiad hwn. Ac rwy’n meddwl ei fod wedi rhoi golwg amserol iawn ar gyflwr iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Byddwn yn dweud hynny, gan fod Plaid Cymru wedi gwthio’r agenda o ran cynnal yr adolygiad seneddol hwn, ac rydym wedi bod yn falch iawn o chwarae ein rhan a bod yn rhan o banel trafod, bob hyn a hyn, wrth i'r gwaith fynd rhagddo, i gyrraedd y pwynt lle mae gennym nawr yr adroddiad hwn, sy’n achos meddwl. Ac rwy’n mynd i gadw fy nghwestiynau’n eithaf byr. Ni wnaf ofyn rhestr hir o gwestiynau heddiw, oherwydd rwy’n meddwl bod cyhoeddi'r adroddiad adolygiad seneddol hwn yn ddechrau proses. Nawr bod gennym ffrwyth llafur Ruth Hussey a'i thîm, mae gennym bethau a ffyn mesur y gallwn eu defnyddio i farnu sut y mae'r Llywodraeth yn ymateb.

Rwy’n meddwl mai cryfder ganolog yr hyn sydd gennym yma yw’r datganiad hwnnw yn yr adroddiad hwn nad oes gennym weledigaeth ar gyfer dyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Ac nid gorwneud pwynt gwleidyddol yw dweud ei fod yn ymhlyg, bod hynny’n gondemniad o'r blaid sy’n llywodraethu ac sydd wedi rheoli’r GIG yng Nghymru ers bron i 19 mlynedd ac sy’n dal i fod heb weledigaeth. Mae’r amserlen y mae Ruth Hussey wedi’i nodi ar gyfer ymateb gan y Llywodraeth yn dangos y brys. Mae hi eisiau gweld ymgynghoriad nawr a chyhoeddi gweledigaeth o fewn mater o dri mis.

Felly, y cwestiwn cyntaf yw: a wnewch chi roi syniad inni o lefel yr ymgynghori y bydd y Llywodraeth yn ei ddefnyddio er mwyn llunio’r weledigaeth honno? Ceir rhai elfennau penodol lle mae Ruth Hussey yn dweud yr hoffai weld llais y claf yn cael ei glywed yn llawer cliriach mewn penderfyniadau am ddyfodol gofal iechyd. Yr ail gwestiwn: sut y mae hynny a'r syniad bod yn rhaid mesur profiad y claf yn dda iawn, iawn ac yn ofalus yn cyd-fynd â chynigion y Llywodraeth i ddiddymu cynghorau iechyd cymuned, sef y corff sy'n mesur profiad y claf yn benodol? A wnewch chi, felly, roi’r cynlluniau hynny ar y silff, oherwydd bod yr adroddiad hwn yn rhoi awgrym clir, clir bod yn rhaid dal i fesur profiad y claf yn y dyfodol?

O ran gweithlu, gwnaf y sylw, er ein bod ni yma wedi galw am weledigaeth newydd, y bydd y weledigaeth newydd honno’n cynnwys gwneud pethau y mae llawer ohonom wedi galw amdanyn nhw ers amser, er enghraifft, gwneud yn siŵr ein bod yn hyfforddi digon o feddygon yn ddigonol. Felly, byddai gennyf ddiddordeb yn eich sylwadau ynghylch a fyddwch chi nawr yn cyflymu symudiadau, er enghraifft, tuag at sefydlu canolfan hyfforddiant meddygol ym Mangor, oherwydd mae’r adroddiad hwn yn pwysleisio’r angen i wneud yn siŵr bod gennym ddigon o weithwyr a’u bod wedi'u hyfforddi'n dda.

O ran arian, iawn, doedd ariannu’r GIG ddim yn rhan o’r cylch gwaith, ond rwy’n cofio Plaid Cymru yn cael eu gwawdio cyn yr etholiad diwethaf am awgrymu y gellid arbed gwerth £300 miliwn, os mynnwch chi, drwy ddefnyddio technoleg ac arloesedd yn well o fewn y GIG er mwyn ail-fuddsoddi mewn gwario'r arian hwnnw’n well o fewn y gwasanaeth iechyd. Felly, byddai gennyf ddiddordeb yn eich sylwadau ar hynny.

Felly, mae hwn yn fan cychwyn, ac rwy’n edrych ymlaen at gael gwybod hefyd gan y Llywodraeth sut y gallwn ni fesur a yw'r Llywodraeth yn llwyddo i ymateb i'r adroddiad pwysig hwn. Sut y caiff llwyddiant ei fesur?

15:35

Thank you for those questions. A couple of comments, and then I'll try and address, I think, your five specific areas of questions. I want to start by recognising, of course, the role of Plaid Cymru in this review coming into being. We tried before the last election to have cross-party agreement on a health and care review and there's something about timing in all of this and recognising timing, because actually within the last year of the last Government, it was difficult to get parties to agree to do it. And it's understandable why. There's no criticism of individual parties, but a year before the election it's difficult to get people to say, 'Let's be cross-party and work together.' We've taken that opportunity at the start of this term to start this process of having an independent review, agreeing on the terms and agreeing on the membership. We now need to make choices together as well. 

The challenge for all of us, in Government, of course, as well—. I quite enjoy having the responsibility of being in Government and I've got a responsibility to make choices now and in the future as well. But there is a central challenge to all of us as political representatives in what we choose to do and how we have the debate and how we make choices together about the future, because if we stop choices being made that is a choice in itself, and the report tells us that, in many ways, that is the biggest danger for the future of health and care. We've got to have the space, the vision, the ability and the willingness to make some difficult choices about the future, and that was a choice we made at the start, but not, as I said to Angela Burns—. We did not replace 'Together for Health' at the start of this term, because we were going to have this review instead, and that was the right choice to make and that's the comment the panel are making about having a vision. We need to have that vision—that is the long term plan that I've talked about for health and care—by the end of spring. That is what we want to provide, that vision for the future, to take forward the review and not, as Angela has suggested, leave it on a shelf in the Government.

And I guess on that point about engagement ahead of the long-term plan—your first question—we do expect to engage openly with stakeholders, within the health service, with different staff groups and different royal college representation as well. It's interesting how royal colleges themselves are actually welcoming and agitating for more change as well. That can be difficult for them and some of their members, as well as our broader trade union colleagues representing workers in the health service, but much more than that of course, our partners in local government and beyond. This has been deliberately a health and social care review. This isn't simply about the health service; it is about how health and social care are part of a broader system, with colleagues in housing as well. I expect them all to be interested in that future plan and, of course, the public as well. We want to have an open public engagement and voice within that long-term plan for the future.

In terms of your point about measuring patient experience, again, it is, of course, important as part of the quadruple aim about understanding how we measure patient experience and enhancing and valuing it. We need to find some measures that are useful to add real value to what we're measuring. Otherwise, the danger is that we simply measure numbers, and that always gets you back to activity, the volume of activity, the time in which something is done rather than the quality of what's done and someone's experience, and that's a bit more difficult. But I think it's more valuable in doing that as well.

I would politely disagree with you about not abolishing community health councils. If we wish to have a citizen voice, advocacy across our health and social care system, we actually need to have a new legislative footing for that group. You can't simply do it the way that CHCs are currently constituted, so you have to find a new way to constitute a new body. The discussion is about what powers and what responsibilities they have with the new system. You can paint it as abolition, but they're going to be replaced with a new body to work across the whole health and social care system, and I think that is the right thing to do. Indeed, the national Board of Community Health Councils in Wales agree that that's the right thing to do as well.

On workforce, we've been clear previously in our response on your specific points about medical training in north Wales, and I will of course bring forward a statement on the work that the three universities are already doing on how we equip more people more generally across the country to have a career in medicine and in particular how we deliver more medical training within north Wales.

On technology-led innovation and the figures, again, there is a range of people, both within this Chamber and outside, who recognise the real potential and, indeed, the real need to gain more from technology in delivering innovation and improvement that will deliver real value. It's not just about shaving a few pound signs off, but actually recognising the way that people live their lives and make choices. Actually, the health service needs to catch up with that. Again, there are some parts of social care where, working together, we've got to design systems that actually work together and can talk to each other to again make it easier for the citizen. We should not expect an individual who has health and care needs to navigate their way through a complex system. We have to make it easier for them to do so.

Finally, on your point about measures, I've indicated that we need to take seriously the review and respond to it properly, but there will be a need, and I recognise that now to come back, at the very least within a year, to look at the progress that we've then made, as well as being open to scrutiny, not just in the normal way in the Chamber and through the Health, Social Care and Sport Committee, but from a Government point of view to think seriously about the recommendation in the review that, each year, we provide an annual update from the Government and the health service and the social care system on where we think we are, the challenges we still have and what else we need to do. I think that's a worthwhile suggestion that we do need to give serious consideration to, because I think that would provide some of the clarity that you yourself have suggested we should look to provide.

Diolch ichi am y cwestiynau hynny. Cwpl o sylwadau, ac yna gwnaf geisio ymdrin, rwy’n meddwl, â’ch pum maes penodol o gwestiynau. Rwyf am ddechrau drwy gydnabod, wrth gwrs, cyfraniad Plaid Cymru at fodolaeth yr adolygiad hwn. Gwnaethom geisio, cyn yr etholiad diwethaf, gael cytundeb trawsbleidiol ar adolygiad iechyd a gofal ac mae rhywbeth ynghylch amseru yn hyn oll a chydnabod amseru, oherwydd a dweud y gwir o fewn blwyddyn olaf y Llywodraeth ddiwethaf, roedd yn anodd perswadio pleidiau i gytuno i’w wneud. Ac mae'n ddealladwy pam. Does dim beirniadaeth i bleidiau unigol, ond flwyddyn cyn yr etholiad mae'n anodd argyhoeddi pobl i ddweud, 'Dewch inni fod yn drawsbleidiol a gweithio gyda'n gilydd.' Rydym ni wedi achub ar y cyfle hwnnw ar ddechrau'r tymor hwn i ddechrau’r broses hon o gynnal adolygiad annibynnol, cytuno ar y telerau a chytuno ar yr aelodaeth. Nawr mae angen inni wneud dewisiadau gyda'n gilydd hefyd.

Yr her i bob un ohonom, yn y Llywodraeth, wrth gwrs, hefyd—. Rwy'n eithaf mwynhau’r cyfrifoldeb o fod mewn Llywodraeth ac mae gennyf gyfrifoldeb i wneud dewisiadau nawr ac yn y dyfodol hefyd. Ond un her ganolog i bob un ohonom fel cynrychiolwyr gwleidyddol yw’r hyn yr ydym yn dewis ei wneud a sut i gynnal y ddadl a sut i wneud dewisiadau gyda'n gilydd ynglŷn â’r dyfodol, oherwydd os ydym ni'n rhwystro dewisiadau rhag cael eu gwneud mae hynny’n ddewis ynddo'i hun, ac mae’r adroddiad yn dweud wrthym, mewn sawl ffordd, mai dyna’r perygl mwyaf i ddyfodol iechyd a gofal. Rhaid inni gael y lle, y weledigaeth, y gallu a'r parodrwydd i wneud dewisiadau anodd am y dyfodol, ac roedd hynny’n ddewis a wnaethom ar y dechrau, ond nid, fel y dywedais wrth Angela Burns—. Ni wnaethom ddisodli 'Law yn Llaw at Iechyd' ar ddechrau'r tymor hwn, oherwydd roeddem yn mynd i gynnal yr adolygiad hwn yn lle hynny, a dyna oedd y dewis cywir i’w wneud a dyna’r sylw y mae’r panel yn ei wneud am fod â gweledigaeth. Mae angen y weledigaeth honno arnom—dyna’r cynllun hirdymor yr wyf wedi sôn amdano ar gyfer iechyd a gofal—erbyn diwedd y gwanwyn. Dyna'r hyn yr hoffem ei ddarparu, y weledigaeth honno ar gyfer y dyfodol, i fwrw ymlaen â’r adolygiad ac nid, fel y mae Angela wedi’i awgrymu, ei adael ar silff yn y Llywodraeth.

Ac am wn i, ar y pwynt hwnnw am ymgysylltu cyn y cynllun hirdymor—eich cwestiwn cyntaf—rydym yn disgwyl ymgysylltu’n agored â rhanddeiliaid, o fewn y gwasanaeth iechyd, â gwahanol grwpiau o staff a gwahanol gynrychiolwyr o’r Coleg Brenhinol hefyd. Mae'n ddiddorol sut y mae’r colegau brenhinol eu hunain yn groesawgar ac yn galw am fwy o newid hefyd. Gall hynny fod yn anodd iddyn nhw ac i rai o’u haelodau, ac i’n cydweithwyr ehangach mewn undebau llafur sy'n cynrychioli gweithwyr yn y gwasanaeth iechyd, ond yn llawer mwy na hynny wrth gwrs, ein partneriaid mewn llywodraeth leol a thu hwnt. Roedd hwn, yn fwriadol, yn adolygiad o iechyd a gofal cymdeithasol. Nid dim ond y gwasanaeth iechyd sydd dan sylw yma; mae'n ymwneud â sut y mae iechyd a gofal cymdeithasol yn rhan o system ehangach, gan gynnwys cydweithwyr o’r sector tai hefyd. Rwy’n disgwyl iddyn nhw i gyd ddangos diddordeb yn y cynllun hwnnw i’r dyfodol ac, wrth gwrs, y cyhoedd hefyd. Hoffem i’r cyhoedd gael ymgysyl