Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

08/03/2017

Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair.

The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Galw’r Cynulliad Cenedlaethol i drefn.

I call the National Assembly to order.

1. 1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
1. 1. Questions to the Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs

Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.

[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.

Yr eitem gyntaf ar ein hagenda ni y prynhawn yma yw’r cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig. A’r cwestiwn cyntaf, Gareth Bennett.

The first item on our agenda this afternoon is questions to the Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs. And the first question, Gareth Bennett.

Targedau Ailgylchu

Recycling Targets

1. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am berfformiad o’i gymharu â thargedau ailgylchu gwastraff trefol ledled Cymru? OAQ(5)0115(ERA)

1. Will the Cabinet Secretary make a statement on performance against municipal waste recycling targets across Wales? OAQ(5)0115(ERA)

Thank you. We are making excellent progress against our recycling targets. Latest figures show 62 per cent recycling for the 12 months ending September 2016, up 4 per cent on the 12 months to September 2015. We are No. 1 in the UK, we’ve risen to No. 2 in Europe, and that’s a great testament to the commitment of councils and residents across Wales.

Diolch. Rydym yn gwneud cynnydd rhagorol yn erbyn ein targedau ailgylchu. Dengys y ffigurau ailgylchu diweddaraf gynnydd o 62 y cant ar gyfer y 12 mis hyd at fis Medi 2016, 4 y cant yn uwch na’r 12 mis blaenorol hyd at fis Medi 2015. Rydym ar y brig yn y DU, rydym wedi codi i’r ail safle yn Ewrop, ac mae hynny’n dyst i ymrwymiad cynghorau a thrigolion ledled Cymru.

Thank you for that information, Cabinet Secretary, and, in itself, yes, that is a good performance. The problem is that, as councils advance towards recycling targets, frequently fly-tipping rates rise. In the two years up to 2016, fly-tipping rose by 10 per cent in Conwy, by 22 per cent in Gwynedd and, in Pembrokeshire, by a massive 47 per cent. In the light of these figures, is it time for your department to review its recycling targets?

Diolch am y wybodaeth honno, Ysgrifennydd y Cabinet, ac mae hynny ynddo’i hun yn berfformiad da. Y broblem yw bod nifer yr achosion o dipio anghyfreithlon yn aml yn codi wrth i gynghorau anelu at gyrraedd targedau ailgylchu. Yn y ddwy flynedd hyd at 2016, bu cynnydd o 10 y cant mewn tipio anghyfreithlon yng Nghonwy, 22 y cant yng Ngwynedd, ac yn Sir Benfro, bu cynnydd enfawr o 47 y cant. Yng ngoleuni’r ffigurau hyn, a yw’n bryd i’ch adran adolygu ei thargedau ailgylchu?

Well, I am reviewing our recycling targets, but only to make them even more ambitious. I think you need to take great care when you interpret the increase in the 2015-16 figures around fly-tipping. It is a difficult crime to detect, however I do want to see prosecutions where it is happening. But, you know, fly-tipping incidents in Wales had been steadily declining, and then, as you say, they did increase in 2015-16. But I think a number of changes have been made by local authorities, and it’s really important that we do take the public with us. But I think the increase that we’ve seen, in reaching our targets, does show that the public are with us on this one.

Wel, rwy’n adolygu ein targedau ailgylchu, ond rwyf ond yn gwneud hynny er mwyn sicrhau eu bod yn fwy uchelgeisiol hyd yn oed. Credaf fod angen i chi fod yn ofalus iawn wrth ddehongli’r cynnydd yn ffigurau 2015-16 mewn perthynas â thipio anghyfreithlon. Mae’n anodd dal y troseddwyr, ond rwyf am eu gweld yn cael eu herlyn pan fo’n digwydd. Ond, wyddoch chi, roedd nifer yr achosion o dipio anghyfreithlon yng Nghymru wedi bod yn gostwng yn raddol, ac yna, fel y dywedwch, bu cynnydd yn 2015-16. Ond credaf fod yr awdurdodau lleol wedi gwneud nifer o newidiadau, ac mae’n bwysig iawn fod y cyhoedd yn dod gyda ni ar hyn. Ond credaf fod y cynnydd a welsom, o ran cyrraedd ein targedau, yn dangos bod y cyhoedd gyda ni ar hyn.

Ceredigion oedd yr awdurdod lleol gorau o ran ailgylchu yn y 12 mis hyd at ddiwedd Medi 2016, gyda 70 y cant o’i wastraff yn cael ei ailgylchu. Mae pob un o’r awdurdodau lleol sy’n cael eu harwain gan Blaid Cymru yn cyrraedd y targed cenedlaethol o ailgylchu 60 y cant o wastraff. Mae rhai awdurdodau, fel Blaenau Gwent, Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr, yn parhau i fethu â chyrraedd y targed cenedlaethol. A ydy’r Ysgrifennydd Cabinet yn cytuno bod angen gwneud mwy i ysgogi a galluogi pobl i ailgylchu er mwyn sicrhau bod pob awdurdod lleol yn cyrraedd safon Ceredigion ac yn ailgylchu 70 y cant o’u gwastraff erbyn 2025? Ac, er enghraifft, beth am gael cynllun i adael plastig, gwydr a chaniau—y ‘deposit-return scheme’—a chynllun gwahardd polystyren ym mhob ardal?

Ceredigion was the best performing local authority in terms of recycling in the 12 months up to the end of September 2016, with 70 per cent of waste recycled. All of the local authorities led by Plaid Cymru are reaching the national target of recycling 60 per cent of waste. Some authorities, such as Blaenau Gwent, Cardiff and Bridgend, continue to fail to achieve that national target. Does the Cabinet Secretary agree that we need to do more to encourage and enable people to recycle so that every local authority reaches the standards of Ceredigion and recycles 70 per cent of its waste by 2025? For example, why not create a deposit-return scheme for plastic, glass and cans, and a ban on polystyrene in all areas?

Well, 19 of 22 Welsh local authorities reached the target. Bridgend and Cardiff weren’t two of the three that didn’t. The three local authorities that didn’t reach the targets, I’ve now had the opportunity to meet with them, to see why they did fail to reach the targets. And I will be continuing to work, and my officials will continue to work with them to make sure that, next year, they do reach those targets.

You mentioned a couple of initiatives that we are looking at. The deposit-return scheme is one that I think we should give consideration to. But I think, for it to be really beneficial, it needs to be done not just on a Wales-wide—I think we’d have to work with England very closely, and I know Scotland are also looking at it.

Wel, cyrhaeddodd 19 o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru y targed. Nid Pen-y-bont ar Ogwr a Chaerdydd oedd dau o’r tri na lwyddodd i wneud hynny. O ran y tri awdurdod lleol na lwyddodd i gyrraedd y targedau, rwyf bellach wedi cael cyfle i gyfarfod â hwy i weld pam na lwyddwyd i gyrraedd y targedau. A byddaf yn parhau i weithio gyda hwy, a bydd fy swyddogion yn parhau i weithio gyda hwy er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd y targedau hynny y flwyddyn nesaf.

Fe sonioch am ambell fenter yr ydym yn eu hystyried. Credaf y dylem ystyried y cynllun dychwelyd blaendal. Ond er mwyn iddo wneud cymaint o les â phosibl, credaf fod angen ei roi ar waith, nid ledled Cymru’n unig—credaf y byddai’n rhaid i ni weithio’n agos iawn gyda Lloegr, a gwn fod yr Alban yn ei ystyried hefyd.

Cabinet Secretary, there’s no room for taking the foot off the pedal on this. We have to target fly-tipping as well as recycling targets. There’s no such thing as throwing away—all waste needs to be disposed of in some way or another. So, there’s a cost in that. And, in Cardiff, they have achieved the Welsh Government target, which I’m very pleased about. And we need to keep going, because the landfill site at Lamby Way is going to close next year because it’s reached capacity, and that means any further landfill disposal will cost £80 a tonne. And so, therefore, there has to be that emphasis on getting the public to recycle what they need to recycle, and not put it into the non-recyclable bins. Will you join me in supporting this concept, that there is no such thing as throwing away, and we need to tackle every industrial outlet that is developing non-recyclable waste to get them to change, so that we can always reuse and recycle?

Ysgrifennydd y Cabinet, ni allwn dynnu’n troed oddi ar y pedal mewn perthynas â hyn. Mae’n rhaid i ni dargedu tipio anghyfreithlon yn ogystal â thargedau ailgylchu. Nid oes y fath beth â chael gwared ar wastraff—mae angen trin pob gwastraff mewn rhyw ffordd neu’i gilydd. Felly, ceir costau yn hynny o beth. Ac yng Nghaerdydd, maent wedi cyrraedd targed Llywodraeth Cymru, ac rwy’n falch iawn o hynny. Ac mae angen inni barhau, oherwydd bydd y safle tirlenwi ar Ffordd Lamby yn cau y flwyddyn nesaf gan ei fod yn llawn, a golyga hynny y bydd unrhyw warediadau tirlenwi pellach yn costio £80 y dunnell. Ac felly, dylai fod pwyslais ar sicrhau bod y cyhoedd yn ailgylchu’r hyn y mae angen iddynt ei ailgylchu, yn hytrach na’i roi yn y biniau ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu. A wnewch chi ymuno â mi i gefnogi’r cysyniad hwn, nad oes y fath beth â chael gwared ar wastraff, a bod angen i ni fynd i’r afael â phob safle diwydiannol sy’n cynhyrchu gwastraff na ellir ei ailgylchu er mwyn eu perswadio i newid, fel y gallwn bob amser ailddefnyddio ac ailgylchu?

Yes, I absolutely agree with what the Member for Cardiff Central says. I’ve actually said to my officials I want us to be the No. 1 country, not just in Europe, but in the world. And I really do think that we can achieve that. I think that’s a very realistic target, you know, to be No. 1 in the world. So, we certainly won’t be taking our foot off the target. We do need to look at ways of encouraging people who don’t currently recycle to do so. I think officials recognise, and I think local authorities recognise, that there will always be a group of people that it will be very difficult to persuade, but that doesn’t mean that we shouldn’t try to persuade them.

Gwnaf, a chytunaf yn llwyr â’r hyn a ddywed yr Aelod dros Ganol Caerdydd. Rwyf wedi dweud wrth fy swyddogion fy mod yn awyddus i’n gwlad fod ar y blaen, nid yn unig yn Ewrop, ond drwy’r byd. Ac rwy’n credu o ddifrif y gallwn gyflawni hynny. Credaf fod sicrhau ein bod ar y blaen drwy’r byd yn darged realistig iawn. Felly yn sicr, ni fyddwn yn tynnu ein troed oddi ar y targed. Mae angen i ni edrych ar ffyrdd o annog pobl nad ydynt yn ailgylchu ar hyn o bryd i wneud hynny. Credaf fod swyddogion ac awdurdodau lleol yn cydnabod y bydd bob amser grŵp o bobl sy’n anodd iawn eu perswadio, ond nid yw hynny’n golygu na ddylem geisio eu perswadio.

Pren o Gymru

Welsh Timber

2. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau cyflenwad digonol o bren o Gymru ar gyfer y diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru? OAQ(5)0106(ERA)

2. What action is the Welsh Government taking to ensure an adequate supply of Welsh timber for the manufacturing industry in Wales? OAQ(5)0106(ERA)

Welsh Government is maximising opportunities to increase woodland planting and management. This should ensure there is an adequate supply of timber for the manufacturing sector. Our natural resources policy will be key in planning and prioritising use of land in the future.

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio sicrhau cynifer o gyfleoedd â phosibl i gynyddu gwaith plannu a rheoli coetiroedd. Dylai hyn sicrhau bod cyflenwad digonol o bren ar gyfer y sector gweithgynhyrchu. Bydd ein polisi adnoddau naturiol yn allweddol wrth gynllunio a blaenoriaethu’r defnydd o dir yn y dyfodol.

Cabinet Secretary, you’ll be aware that the latest Woodland for Wales indicators report revealed that, in the year to March 2016, just 348 acres of new woodland was created, which is significantly down from over 16,000 acres that were planted on average in each of the five years to 2014. That step change in planting seemed to coincide with the creation of Natural Resources Wales, and many in the timber manufacturing industry have expressed concerns about continuity of supply, and that will influence some of their business decisions about where investment goes. What do you say to companies like Clifford Jones Timber in Ruthin, in my own constituency, that have raised concerns about this? You’ve indicated that there is going to be an increase. Are we going to get up to this 16,000 acres plus that we were previously achieving historically, so that we can have these adequate supplies not just for the next five or six years, but for 10 and 20 years hence?

Ysgrifennydd y Cabinet, fe fyddwch yn ymwybodol fod adroddiad dangosyddion diweddaraf Coetiroedd i Gymru wedi datgelu mai dim ond 348 erw o goetiroedd newydd a grëwyd yn ystod y flwyddyn hyd at fis Mawrth 2016, sy’n llai o lawer na’r 16,000 erw a mwy a blannwyd ar gyfartaledd yn ystod pob un o’r pum mlynedd hyd at 2014. Ymddengys bod y newid sylweddol hwnnw o ran plannu wedi cyd-daro â chreu Cyfoeth Naturiol Cymru, ac mae sawl un yn y diwydiant gweithgynhyrchu pren wedi mynegi pryderon ynglŷn â pharhad y cyflenwad, a bydd hynny’n dylanwadu ar rai o’u penderfyniadau busnes ynglŷn â ble i fuddsoddi. Beth sydd gennych i’w ddweud wrth gwmnïau fel Clifford Jones Timber yn Rhuthun, yn fy etholaeth, sydd wedi mynegi pryderon ynglŷn â hyn? Rydych wedi dweud y bydd cynnydd. A ydym yn mynd i gyrraedd yr 16,000 a mwy o erwau yr oeddem yn ei gyflawni yn y gorffennol, fel y gallwn sicrhau’r cyflenwadau digonol hyn, nid yn unig ar gyfer y pump neu chwe blynedd nesaf, ond am 10 ac 20 mlynedd?

Yes, I too have visited Clifford Jones Timber in Ruthin, and they raised those very same concerns with me. NRW is the largest provider of timber in Wales, and that does supply, I think, 60 per cent of the total sector requirements. We have to increase the amount that we have been doing. We’ve now got the timber marketing plan, which does outline timber availability. That is only for five years, but I think it’s a good starting point. I’ve also asked officials to make sure we continue to work with farmers, for instance, because we want farmers to diversify, and this is an area that they can do that.

Do, rwyf innau hefyd wedi ymweld â Clifford Jones Timber yn Rhuthun, a mynegwyd yr un pryderon wrthyf. Cyfoeth Naturiol Cymru yw darparwyr pren mwyaf Cymru, a chredaf fod hynny’n cyflenwi 60 y cant o holl ofynion y sector. Mae’n rhaid i ni gyflenwi mwy nag yr ydym wedi bod yn ei wneud. Bellach, mae gennym y cynllun marchnata pren, sy’n amlinellu argaeledd pren. Bydd hwnnw’n para am bum mlynedd yn unig, ond credaf ei fod yn fan cychwyn da. Rwyf hefyd wedi gofyn i swyddogion sicrhau ein bod yn parhau i weithio gyda ffermwyr, er enghraifft, gan ein bod yn awyddus i ffermwyr arallgyfeirio, ac mae hwn yn faes y gallant wneud hynny ynddo.

Cabinet Secretary, you remember the visit to Pentre Solar in Glanrhyd in Pembrokeshire, where you and I both saw how local Welsh timber had been used not only for house construction, but also for skills and increasing skills in the local workforce to work that timber. What further steps can you take, because I think there’s a great potential for timber for house construction in particular in Wales, and also, of course, the growth of woodland helps with flood prevention in areas, carbon sequestration and, also, air quality. So, isn’t it now time for a further push from the Welsh Government on a more bespoke support scheme for woodlands in Wales, because of the benefits not only to manufacturing, but to the quality of life that woodland can bring?

Ysgrifennydd y Cabinet, fe gofiwch yr ymweliad â’r Pentre Solar yng Nglanrhyd yn Sir Benfro, lle y gweloch chi a minnau sut y defnyddiwyd pren lleol Cymreig, nid yn unig i adeiladu tai, ond hefyd o ran sgiliau a chynyddu sgiliau yn y gweithlu lleol i drin y pren hwnnw. Pa gamau ychwanegol y gallwch eu cymryd, gan y credaf fod cryn botensial i bren yn enwedig ar gyfer adeiladu tai yng Nghymru, a hefyd, wrth gwrs, mae twf coetiroedd yn helpu i atal llifogydd mewn rhai ardaloedd, dal a storio carbon, ac ansawdd aer hefyd? Felly, onid yw’n bryd yn awr i Lywodraeth Cymru wneud ymdrech bellach i sicrhau cynllun cymorth mwy pwrpasol ar gyfer coetiroedd yng Nghymru, oherwydd y manteision nid yn unig i’r diwydiant gweithgynhyrchu, ond i ansawdd bywyd y gall coetiroedd ei gynnig?

Yes, absolutely, and it was a very good example of how timber could be used in house construction at Pentre Solar, which we both visited. I’ve been having those discussions with my colleague, Carl Sargeant, the Cabinet Secretary for Communities and Children, in relation to looking at different ways of building houses. I mentioned in my previous answer to Darren Millar that we’ve got the new timber marketing plan. I think we need to have a look. We’ve just set up a woodlands strategy advisory panel task and finish group. That’s going to be to look at timber availability, and one area they could concentrate on is in relation to housing.

Ydy, yn bendant, ac roedd enghreifftiau da iawn o sut y gellid defnyddio pren wrth adeiladu tai ym Mhentre Solar pan fu’r ddau ohonom yno. Rwyf wedi bod yn trafod hyn gyda fy nghyd-Aelod, Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, mewn perthynas ag edrych ar wahanol ffyrdd o adeiladu tai. Soniais yn fy ateb blaenorol i Darren Millar fod gennym gynllun marchnata pren newydd. Credaf fod angen i ni edrych ar hyn. Rydym newydd sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen ar gyfer y panel cynghori ar y strategaeth goetiroedd. Bydd yn edrych ar argaeledd pren, ac mae tai yn un maes y gallent ganolbwyntio arno.

Cabinet Secretary, timber obviously is a major element here, and we’ve seen in my area the harvesting of timber change because of the diseases within the valley area. Therefore, the replanting is important, to look at, as Simon Thomas says, not just the nature of the land, but also perhaps the opportunity for other businesses beyond manufacturing, such as tourism areas. What progress has been made in replanting in the Afan valley to ensure that we can get that back to where it was?

Ysgrifennydd y Cabinet, mae’n amlwg fod pren yn elfen bwysig yma, ac rydym wedi gweld cynaeafu pren yn newid yn fy ardal yn sgil y clefydau yn ardal y cwm. Felly, mae ailblannu’n bwysig, er mwyn edrych, fel y dywed Simon Thomas, nid yn unig ar natur y tir, ond hefyd efallai ar y cyfleoedd i fusnesau eraill y tu hwnt i’r diwydiant gweithgynhyrchu, megis ardaloedd twristiaeth. Pa gynnydd a wnaed ar ailblannu yng Nghwm Afan er mwyn sicrhau y gallwn gael hynny’n ôl i’r hyn yr arferai fod?

I can’t give you specifics for the Afan valley, but I’d be very happy to write to you.

Ni allaf roi manylion penodol i chi ynglŷn â Chwm Afan, ond rwy’n fwy na pharod i ysgrifennu atoch.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd Plaid Cymru, Simon Thomas.

Questions now from the party spokespeople. Plaid Cymru spokesperson, Simon Thomas.

Ysgrifennydd Cabinet, rydym ni wedi cael ein hatgoffa eto ddoe, o’r dystiolaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynglŷn â’r ffaith bod llygredd awyr yn argyfwng iechyd cyhoeddus yng Nghymru, gan achosi rhywbeth fel 2,000 o farwolaethau y flwyddyn. Mae 6 y cant o’r holl farwolaethau sy’n digwydd yng Nghymru yn dilyn yn sgil llygredd awyr, ac yn ail yn unig felly fel achos marwolaeth i ysmygu. Beth felly mae’r Llywodraeth yn ei wneud i sicrhau bod yr hyn rydym ni’n ei wneud ar gyfer ansawdd awyr yn cael ei gadw wrth i ni fynd o’r Undeb Ewropeaidd a cholli, ar hyn o bryd, rai o’r rheoliadau hynod bwysig yn y cyd-destun yma?

Cabinet Secretary, we were reminded again yesterday, in evidence from Public Health Wales, about the fact that air pollution is a public health crisis in Wales, causing something in the region of 2,000 deaths per annum. Six per cent of all deaths in Wales are as a result of air pollution, which is second only as a cause of death to smoking. So, what is the Government doing to ensure that our efforts on air quality are retained as we leave the European Union and lose some of the most important regulations in this context?

Thank you. It’s very clear to me that we definitely need a concerted effort across all sectors to address this very important issue. We need some radical solutions and I’ve made it very clear that, within my portfolio, this is one of my top priorities.

You will be aware that we’ve just had a recent consultation on local air quality, and I will be bringing forward a written statement before the end of this month regarding the responses that we’ve received. I think that, by leaving the EU, if anything, we will increase our targets. I think that air quality, as you say, affects so many of our aspects of our life, including our well-being and our health. But, as I say, I think we do need to have a real concerted effort in this area.

Diolch. Mae’n amlwg i mi fod angen ymdrech gydunol arnom ar draws pob sector er mwyn mynd i’r afael â’r mater pwysig hwn. Mae arnom angen atebion radical ac rwyf wedi dweud yn glir iawn fod hyn yn un o fy mhrif flaenoriaethau yn fy mhortffolio.

Fe fyddwch yn gwybod ein bod newydd gael ymgynghoriad diweddar ar ansawdd aer lleol, a byddaf yn cyflwyno datganiad ysgrifenedig cyn diwedd y mis hwn ar yr ymatebion a gawsom. Drwy adael yr UE, os rhywbeth, credaf y byddwn yn cynyddu ein targedau. Credaf fod ansawdd aer, fel y dywedwch, yn effeithio ar gymaint o agweddau ar ein bywyd, gan gynnwys ein lles a’n hiechyd. Ond fel y dywedais, credaf fod angen i ni sicrhau ymdrech gydunol yn y maes hwn.

Diolch am yr ateb, ac rwy’n falch o glywed eich bod chi’n rhoi hyn ar ben y rhestr o flaenoriaethau sydd gennych chi, achos nid oes dim byd mwy amlwg yn eich portffolio chi sydd hefyd yn effeithio ar fywyd bob dydd nifer fawr ohonom sydd yn byw mewn ardaloedd lle mae llygredd awyr yn wael. Rydych chi’n sôn bod angen i hyn gael ei wneud ar draws Llywodraeth. Mae Bil Iechyd Cyhoeddus (Cymru) ar hyn o bryd yn cael ei ystyried gan y Cynulliad. Ar hyn o bryd, nid yw’r Bil hwnnw’n cynnwys unrhyw gyfeiriad at lygredd awyr neu fynd i’r afael â llygredd awyr fel mater o iechyd cyhoeddus. Er nad chi yw’r Ysgrifennydd Cabinet sy’n gyfrifol am y Bil, beth ydych chi’n ei wneud wrth drafod gyda’ch cyd-Ysgrifenyddion Cabinet i sicrhau bod y Bil yma’n eich helpu chi i fynd i’r afael â llygredd awyr yng Nghymru?

Thank you for that response. I am pleased to hear that you are putting this at the top of your list of priorities, because there is nothing more prominent in your own portfolio that also has an impact on the daily lives of so many of us living in areas where air pollution is a problem. You’ve mentioned that this needs to be done across Government. The Public Health (Wales) Bill is currently being considered by the Assembly. At the moment, that Bill doesn’t include any reference to air pollution or to tackling air pollution as a matter of public health. Although you’re not the Cabinet Secretary responsible for that Bill, of course, what are you doing, in negotiation with your fellow Cabinet Secretaries, in order to ensure that this Bill helps you to address the issue of air pollution in Wales?

Those discussions have taken place, and it is obviously, as you say, something, as it’s going through the Assembly, that we can look at, because there is nothing more important, obviously, from a public health point of view, than air quality. As you say, we were reminded very sharply of that yesterday.

Mae’r trafodaethau hynny wedi digwydd, ac mae’n amlwg, fel y dywedwch, ei fod yn rhywbeth y gallwn edrych arno wrth iddo fynd drwy’r Cynulliad, gan nad oes dim yn bwysicach, mae’n amlwg, o safbwynt iechyd y cyhoedd, nag ansawdd aer. Fel y dywedwch, cawsom ein hatgoffa o hynny’n bendant ddoe.

I hope that those discussions do lead to a little more joined-up thinking on that Bill, and, of course, the whole Assembly will get the opportunity to amend it, if necessary. But can I also return to the issue of Aberthaw power station, on which, when I last questioned you and the First Minister on this, I was told that Natural Resources Wales had now contacted the owners of Aberthaw and had asked them to come forward by, I think, now with a proposal for how they would reduce their unlawful emissions, which have been found so by the European Court of Justice. Can you update the Assembly on developments in Aberthaw and whether you are now content that there’s a programme in place to reduce those harmful emissions?

Gobeithiaf y bydd y trafodaethau hynny’n arwain at feddwl mwy cydgysylltiedig mewn perthynas â’r Bil hwnnw, ac wrth gwrs, bydd y Cynulliad cyfan yn cael y cyfle i’w ddiwygio, os oes angen. Ond a gaf fi ddychwelyd hefyd at orsaf bŵer Aberddawan, oherwydd y tro diwethaf i mi eich holi chi a’r Prif Weinidog ynglŷn â hyn, dywedwyd wrthyf fod Cyfoeth Naturiol Cymru bellach wedi cysylltu â pherchnogion Aberddawan ac wedi gofyn iddynt gyflwyno cynnig erbyn hyn, rwy’n meddwl, ynglŷn â sut y byddent yn lleihau’r allyriadau y barnodd Llys Cyfiawnder Ewrop eu bod yn anghyfreithlon. A allwch roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cynulliad ynglŷn â’r sefyllfa yn Aberddawan, ac a ydych bellach yn fodlon fod rhaglen ar waith i leihau’r allyriadau niweidiol hynny?

I am meeting NRW next week—I think it’s on the fifteenth—to discuss that, but I will be very happy to update after that meeting.

Byddaf yn cyfarfod â Cyfoeth Naturiol Cymru yr wythnos nesaf—ar y pymthegfed, rwy’n credu—i drafod hynny, ond byddaf yn fwy na pharod i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ar ôl y cyfarfod hwnnw.

Llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig, Paul Davies.

The Welsh Conservatives’ spokesperson, Paul Davies.

Diolch, Lywydd. Cabinet Secretary, your predecessor commissioned the independent review of the dairy sector in Wales, which detailed a number of recommendations to help support the dairy industry and increase its competitiveness. Following that report, can you update us on the progress that the Welsh Government has made in responding to that review and outline what outcomes you’ve delivered to make the dairy industry in Wales more competitive?

Diolch, Lywydd. Ysgrifennydd y Cabinet, comisiynodd eich rhagflaenydd yr adolygiad annibynnol o’r sector llaeth yng Nghymru, a fanylai ar nifer o argymhellion i helpu i gefnogi’r diwydiant llaeth a’i wneud yn fwy cystadleuol. Yn dilyn yr adroddiad hwnnw, a allwch roi’r wybodaeth ddiweddaraf inni ynglŷn â’r cynnydd y mae Llywodraeth Cymru wedi’i wneud yn ymateb i’r adolygiad hwnnw ac amlinellu pa ganlyniadau a gyflawnwyd gennych i wneud y diwydiant llaeth yng Nghymru yn fwy cystadleuol?

I think we have seen progress in relation to the dairy sector following that review, which, as you say, my predecessor undertook. One of the recommendation’s that came out of it was that we should have a dairy champion. I’m very keen to take this forward and, at the current time, we are trying to identify the most suitable and appropriate person to do that.

Credaf ein bod wedi gweld cynnydd mewn perthynas â’r sector llaeth yn dilyn yr adolygiad hwnnw a gynhaliwyd gan fy rhagflaenydd, fel y dywedwch. Un o’r argymhellion a ddaeth o’r adolygiad oedd y dylem gael hyrwyddwr llaeth. Rwy’n awyddus iawn i fwrw ymlaen â hyn, ac ar hyn o bryd, rydym yn ceisio dod o hyd i’r unigolyn mwyaf addas a phriodol i wneud hynny.

Another recommendation in that review was to raise the issue of taxation of agricultural businesses in Wales and to take a deeper look at the current regime and whether it hinders future investment in the sector. In a recent response to a written question, you said that the delivery of this recommendation has been delayed and that this should be looked at in partnership with other parts of the UK, with which I agree. Can you now update us on this specific agenda and tell us what the Welsh Government is intending to deliver in terms of outcomes on this particular issue?

Argymhelliad arall yn yr adolygiad hwnnw oedd tynnu sylw at fater trethu busnesau amaethyddol yng Nghymru, ac edrych yn agosach ar y drefn bresennol a pha un a fydd yn atal rhagor o fuddsoddiad yn y sector yn y dyfodol. Mewn ymateb diweddar i gwestiwn ysgrifenedig, fe ddywedoch fod y broses o gyflawni’r argymhelliad hwn wedi cael ei harafu ac y dylid edrych ar hyn mewn partneriaeth â rhannau eraill o’r DU, a chytunaf â hynny. A allwch roi’r wybodaeth ddiweddaraf inni ynglŷn â’r agenda benodol hon a dweud wrthym beth y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei gyflawni mewn perthynas â chanlyniadau ar y mater penodol hwn?

I can’t give you an update on that at the current time. Those discussions are ongoing. Indeed, officials from the four nations are currently meeting, as we speak. I’m not sure if this is on the agenda, but this is something certainly that officials are looking at right across the UK.

Ni allaf roi’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â hynny ar hyn o bryd. Mae’r trafodaethau hynny’n parhau. Yn wir, mae swyddogion o’r pedair gwlad yn cyfarfod ar hyn o bryd. Nid wyf yn siŵr a yw hyn ar yr agenda, ond yn sicr, mae swyddogion yn edrych ar hyn ledled y DU.

I’d encourage, obviously, the Cabinet Secretary to put it on the agenda, given that it was one of the recommendations in this particular review. The independent review was also quite right in recognising that there are significant cash flow problems for some farmers within the dairy sector, although I’m sure that that’s also an issue for dairy farmers across the UK. Indeed, this matter is not helped by the fact that there are high input costs for dairy farmers and there’s very little support from the Welsh Government to secure funding for capital improvements. Will you, therefore, commit to evaluating the costs attached to dairy farming in Wales, and look at ways in which the Welsh Government can provide support to dairy farmers through additional capital investment support to help to improve the efficiency and therefore the viability of the sector for the future?

Yn amlwg, byddwn yn annog Ysgrifennydd y Cabinet i roi hyn ar yr agenda, o ystyried ei fod yn un o’r argymhellion yn yr adolygiad penodol hwn. Roedd yr adolygiad annibynnol hefyd yn llygad ei le yn cydnabod bod rhai ffermwyr yn y sector llaeth yn wynebu problemau sylweddol o ran llif arian, er fy mod yn siŵr fod hynny hefyd yn broblem i ffermwyr llaeth ledled y DU. Yn wir, nid yw’r costau mewnbwn uchel i ffermwyr llaeth yn helpu, ac ychydig iawn o gymorth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru i sicrhau cyllid ar gyfer gwelliannau cyfalaf. A wnewch chi, felly, ymrwymo i werthuso’r costau sydd ynghlwm wrth ffermio llaeth yng Nghymru, ac i edrych ar ffyrdd y gall Llywodraeth Cymru gefnogi ffermwyr llaeth drwy gymorth buddsoddi cyfalaf ychwanegol i helpu i wella effeithlonrwydd, ac felly dichonoldeb y sector ar gyfer y dyfodol?

Yes, it’s an area that we’re looking at. You’ll be aware of the new small grants scheme, but we’re going to call that ‘farm grants’ so as not to mix it up with the rural development programme. This is an area, perhaps, where we will be able to help dairy farmers specifically.

Ie, mae’n faes yr ydym yn ei ystyried. Fe fyddwch yn gwybod am y cynllun grantiau bach newydd, ond byddwn yn eu galw’n ‘grantiau fferm’ er mwyn osgoi drysu rhyngddo a’r rhaglen datblygu gwledig. Mae hwn yn faes, efallai, lle y byddwn yn gallu helpu ffermwyr llaeth yn benodol.

Llefarydd UKIP, Neil Hamilton.

UKIP spokesperson, Neil Hamilton.

Diolch, Lywydd. Brexit is probably going to have a greater impact on agriculture than almost any other sector, obviously because it’s regulated under the common agricultural policy and funded largely through the European Union. The Government, therefore, has to be thinking ahead very deeply about what’s going to be our agricultural regime after we’ve left the European Union.

I’ve been reading the minutes of the European advisory group, which the First Minister established six months ago, to see what their thinking is, and I was surprised to discover that agriculture hasn’t featured at all, as yet, in their considerations. That may be related to the fact that there’s only one member who has any recognisable agricultural credentials amongst those who have been appointed to it. So, I wonder whether this indicates that the Welsh Government isn’t, perhaps, terribly interested in the future of agriculture in our country.

Diolch, Lywydd. Yn ôl pob tebyg bydd Brexit yn cael mwy o effaith ar amaethyddiaeth nag ar y rhan fwyaf o’r sectorau eraill, yn amlwg oherwydd ei fod yn cael ei reoleiddio o dan y polisi amaethyddol cyffredin ac yn cael ei ariannu i raddau helaeth drwy’r Undeb Ewropeaidd. Mae’n rhaid i’r Llywodraeth, felly, feddwl yn ofalus iawn am yr hyn fydd ein cyfundrefn amaethyddol ar ôl i ni adael yr Undeb Ewropeaidd.

Rwyf wedi bod yn darllen cofnodion y grŵp cynghori ar Ewrop a sefydlwyd gan y Prif Weinidog chwe mis yn ôl i weld beth y maent yn ei feddwl, a chefais fy synnu wrth weld nad yw amaethyddiaeth wedi codi o gwbl yn eu trafodaethau hyd yn hyn. Efallai fod hynny’n gysylltiedig â’r ffaith mai un aelod yn unig o’r rhai a benodwyd sydd ag unrhyw gymwysterau amaethyddol amlwg. Felly, tybed a yw hyn yn dangos nad oes gan Lywodraeth Cymru lawer o ddiddordeb, efallai, yn nyfodol amaethyddiaeth yn ein gwlad.

Not at all and I think the agriculture sector would tell the Member how pleased they are with the stakeholder engagement that we’ve had. You’ll be aware that straight after the vote to leave the European Union I began stakeholder events. At the end of this month we’ll have, I think, either the sixth or the seventh one. Ministerial engagement is very firmly now set in our calendars. We meet once a month, so, during recess, all the agriculture and environment Ministers met in Scotland.

We are working very closely together. I mentioned that officials from all four UK countries are currently meeting as we speak, so there’s been a huge amount of input into the future of agriculture. During recess, I attended the National Farmers Union conference in Birmingham, where I held a debate with George Eustice, the UK agriculture Minister, and I have to say that the Welsh delegates made it very clear that we are far in advance of any other country with our engagement.

Ddim o gwbl, a chredaf y byddai’r sector amaethyddol yn dweud wrth yr Aelod pa mor fodlon ydynt ynglŷn â’n hymgysylltiad â’r rhanddeiliaid. Fe fyddwch yn ymwybodol fy mod wedi dechrau cynnal digwyddiadau i randdeiliaid yn syth ar ôl y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd. Ar ddiwedd y mis, credaf y byddwn yn cynnal y chweched neu’r seithfed. Mae ymgysylltiad y gweinidogion wedi’i sefydlu yn ein calendrau bellach. Rydym yn cyfarfod unwaith y mis, felly, yn ystod y toriad, cyfarfu’r holl Weinidogion amaethyddiaeth ac amgylchedd yn yr Alban.

Rydym yn gweithio’n agos iawn gyda’n gilydd. Soniais fod swyddogion o bedair gwlad y DU yn cyfarfod ar hyn o bryd, felly cafwyd llawer iawn o fewnbwn ar ddyfodol amaethyddiaeth. Yn ystod y toriad, mynychais gynhadledd Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr yn Birmingham, lle y cynhaliais ddadl gyda George Eustice, Gweinidog amaeth y DU, ac mae’n rhaid i mi ddweud bod y cynrychiolwyr Cymreig wedi dweud yn glir iawn ein bod ymhell ar y blaen i unrhyw wlad arall o ran ymgysylltu.

Well, I’m very pleased to hear that, and I can say from my own experience that, talking to people who are involved in groups that represent agriculture and farming, they’re pleased with the level of engagement that you have given them. But I don’t know whether you’ve yet had a chance to read the policy statement on Brexit that has been published by NFU Cymru, but one of the positive things that they say in there is that leaving the European Union gives us the opportunity to review the regulations that currently affect farming and agriculture, and they say that poor regulation is the reason for a lack of farm business confidence—and this is related to the costs of compliance, and time given over to compliance and to demonstrating compliance. These add significantly to farmers’ workloads.

So, without wanting to throw the baby out with the bathwater and get rid of all regulation, it is a great opportunity for us to review the effectiveness of regulation and whether it imposes disproportionate costs for the public benefits that are supposed to flow from it. Can the Cabinet Secretary tell the Assembly that the Welsh Government will look seriously at reviewing regulation and reducing its impact on farmers without compromising public safety and other objectives?

Wel, rwy’n falch iawn o glywed hynny, a gallaf ddweud o fy mhrofiad fy hun, wrth siarad â phobl sy’n ymwneud â grwpiau sy’n cynrychioli amaethyddiaeth a ffermio, eu bod yn hapus gyda lefel yr ymgysylltu a roesoch iddynt. Ond nid wyf yn gwybod a ydych wedi cael cyfle eto i ddarllen y datganiad polisi ar Brexit a gyhoeddwyd gan Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru, ond un o’r pethau cadarnhaol a ddywedant yw bod gadael yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi cyfle i ni adolygu’r rheoliadau sy’n effeithio ar ffermio ac amaethyddiaeth ar hyn o bryd, a dywedant mai rheoleiddio gwael yw’r rheswm dros ddiffyg hyder busnesau fferm—ac mae hyn yn gysylltiedig â chostau cydymffurfiaeth, a’r amser a roddir i gydymffurfiaeth a dangos cydymffurfiaeth. Mae’r rhain yn ychwanegu’n sylweddol at lwyth gwaith ffermwyr.

Felly, heb daflu’r llo a chadw’r brych a chael gwared ar yr holl reoliadau, mae’n gyfle gwych i ni adolygu effeithiolrwydd rheoleiddio a pha un a yw’n gosod costau anghymesur o ran y budd cyhoeddus sydd i fod i ddeillio ohono. A all Ysgrifennydd y Cabinet ddweud wrth y Cynulliad y bydd Llywodraeth Cymru yn edrych o ddifrif ar adolygu rheoleiddio a lleihau ei effaith ar ffermwyr heb gyfaddawdu ar ddiogelwch y cyhoedd ac amcanion eraill?

Well, we’re going to have to review it, because, clearly, when all of the powers from the EU come back to Wales, we will then have the opportunity to have our Welsh agricultural policy. Clearly, regulation—if you ask many farmers who did vote ‘leave’ why they voted ‘leave’, regulation is cited as one of the reasons. I don’t think it helped that the UK Tory—or some of the UK Tory Ministers were saying that we would be decreasing particularly our environmental regulations. That is not going to happen, and I’ve made that very clear—if anything, we will strengthen them.

But I think it is a very good opportunity to have a look at regulation, talking in partnership with the sector, to make sure that the regulation is correct. Again, that’s one of the things that we are talking about in our stakeholder events.

Wel, bydd yn rhaid inni ei adolygu, oherwydd, yn amlwg, pan fydd yr holl bwerau o’r UE yn dychwelyd i Gymru, bydd gennym gyfle wedyn i sicrhau ein polisi amaethyddol ein hunain yng Nghymru. Yn amlwg, mae rheoliadau—os gofynnwch i nifer o ffermwyr a bleidleisiodd dros ‘adael’ pam eu bod wedi pleidleisio dros ‘adael’, mae rheoleiddio’n cael ei grybwyll fel un o’r rhesymau. Ni chredaf ei fod wedi helpu fod Gweinidogion Torïaidd y DU—neu rai o Weinidogion Torïaidd y DU—wedi dweud y byddem yn lleihau ein rheoliadau, yn enwedig ein rheoliadau amgylcheddol. Nid yw hynny’n mynd i ddigwydd, ac rwyf wedi gwneud hynny’n gwbl glir—os rhywbeth, byddwn yn eu cryfhau.

Ond credaf ei fod yn gyfle da iawn i edrych ar reoleiddio, gan siarad mewn partneriaeth â’r sector, er mwyn sicrhau bod y rheoleiddio hwnnw’n gywir. Unwaith eto, mae hynny’n rhywbeth yr ydym yn ei drafod yn ein digwyddiadau i randdeiliaid.

I thank the Cabinet Secretary for that answer. Brexit does give us the freedom to introduce new regulations and controls as well in areas where we might have wished to do so but had been thwarted in the past by the lack of enthusiasm on part of our other partners in the European Union. One of these areas is the live export of animals, for example, which we’ve been prevented from banning and also introducing regulations in relation to animal welfare, for example, the maximum eight-hour journey time for animals travelling, for fattening and slaughter. So, can the Cabinet Secretary give me an assurance that measures of this kind may be on the agenda as well?

Diolch i Ysgrifennydd y Cabinet am ei hateb. Mae Brexit hefyd yn rhoi’r rhyddid i ni gyflwyno rheoliadau a rheolaethau newydd mewn meysydd lle y gallem fod wedi dymuno gwneud hynny, ond lle y cawsom ein rhwystro yn y gorffennol gan ddiffyg brwdfrydedd ar ran ein partneriaid eraill yn yr Undeb Ewropeaidd. Un o’r meysydd hyn yw allforio anifeiliaid byw, er enghraifft, y cawsom ein hatal rhag ei wahardd a hefyd cyflwyno rheoliadau mewn perthynas â lles anifeiliaid, er enghraifft, yr uchafswm o wyth awr o amser teithio ar gyfer anifeiliaid sy’n cael eu cludo i gael eu pesgi a’u lladd. Felly, a all Ysgrifennydd y Cabinet roi sicrwydd i mi y gall mesurau fel hyn fod ar yr agenda hefyd?

I think everything is on the agenda, to be perfectly honest with you. We are wading through a huge amount of regulations and legislation just in agriculture and fisheries. In my own portfolio, there are 5,000 pieces of legislation and regulations. So, I think, you know, we are—. I have said that I really want to work very closely with the sector to make sure we have the absolute best policy. But one thing we have made very clear to UK Government, time after time, is that when those powers come from the EU, the powers are ours—they’re not theirs to be repatriated. They are ours from the beginning and we will ensure that we have a fit-for-purpose policy.

Credaf fod popeth ar yr agenda, i fod yn berffaith onest â chi. Rydym yn boddi o dan lawer iawn o reoliadau a deddfwriaeth mewn perthynas ag amaethyddiaeth a physgodfeydd yn unig. Yn fy mhortffolio i, mae 5,000 o ddarnau o ddeddfwriaeth a rheoliadau. Felly, wyddoch chi, credaf ein bod—. Rwyf wedi dweud fy mod yn awyddus iawn i weithio’n agos iawn gyda’r sector i sicrhau bod y polisi gorau posibl gennym. Ond rydym wedi’i dweud yn glir iawn wrth Lywodraeth y DU, dro ar ôl tro, pan ddaw’r pwerau hynny o’r UE, mai ein pwerau ni fyddant—nid eu rhai hwy i’w cymryd yn ôl. Ein pwerau ni fyddant o’r cychwyn cyntaf a byddwn yn sicrhau bod ein polisi’n addas at y diben.

Mynediad at Gefn Gwlad

Access to the Countryside

3. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella mynediad at gefn gwlad Cymru? OAQ(5)0113(ERA)

3. What action is the Welsh Government taking to improve access to the Welsh countryside? OAQ(5)0113(ERA)

Thank you. The Welsh Government continues to provide significant funding for the Wales Coast Path and to local authorities for public access throughout Wales. I recently announced my intention to develop and publish proposals on amending legislation in order to develop a better and fairer approach to public access for outdoor recreation.

Diolch. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ddarparu cyllid sylweddol ar gyfer Llwybr Arfordir Cymru ac i awdurdodau lleol ar gyfer mynediad cyhoeddus ledled Cymru. Yn ddiweddar, cyhoeddais fy mwriad i ddatblygu a chyhoeddi cynigion i ddiwygio deddfwriaeth er mwyn datblygu ymagwedd well a thecach at fynediad cyhoeddus ar gyfer hamdden awyr agored.

Thank you, Cabinet Secretary. I very much look forward to that widening of access, which I think is probably long overdue. It’s very important that more people in Wales, Cabinet Secretary, enjoy our great outdoors, which we are so fortunate to have. There are the obvious health and activity benefits, as well as appreciating the countryside more and, perhaps, being more environmentally responsible as a result. So, would you agree with me, Cabinet Secretary, that establishing the Wales Coast Path, which you mentioned, was a huge step forward in encouraging more people to enjoy our great outdoors? But there are some unfinished aspects to that, for example the creation of the circular routes, which were envisaged, linking local communities with the coast path, and also, perhaps, having a very high-profile annual celebration on the anniversary of the creation of the Wales Coast Path, so we could ensure it’s all walked by local communities and schools on that anniversary date?

Diolch i chi, Ysgrifennydd y Cabinet. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ehangu’r mynediad hwnnw, ac rwy’n credu, yn ôl pob tebyg, ei bod yn hen bryd. Mae’n bwysig iawn fod mwy o bobl yng Nghymru, Ysgrifennydd y Cabinet, yn mwynhau’r awyr agored yr ydym mor ffodus i’w gael. Mae yna fanteision amlwg o ran iechyd a gweithgareddau, yn ogystal â’r ffaith y bydd pobl yn gwerthfawrogi cefn gwlad yn fwy ac efallai, yn fwy cyfrifol yn amgylcheddol o ganlyniad. Felly, a fyddech yn cytuno â mi, Ysgrifennydd y Cabinet, fod sefydlu Llwybr Arfordir Cymru, a grybwyllwyd gennych, yn gam mawr ymlaen o ran annog mwy o bobl i fwynhau ein hawyr agored? Ond mae yna rai agweddau anorffenedig ynglŷn â hynny, er enghraifft y gwaith o greu’r llwybrau cylchol a ragwelwyd ar gyfer cysylltu cymunedau lleol â llwybr yr arfordir, a hefyd, efallai, cael dathliad blynyddol proffil uchel iawn ar ben blwydd creu Llwybr Arfordir Cymru, er mwyn i ni sicrhau bod cymunedau lleol ac ysgolion yn cerdded y llwybr ar y pen blwydd hwnnw.

Yes, I think that’s a very good idea and, of course, it’s the fifth anniversary this year. The contribution to the Welsh economy, for instance, I think is something that’s not always recognised. But I do agree that we should celebrate it.

As you know, we do provide funding to Natural Resources Wales to continue to improve and promote the path and I think there are also things we can do, perhaps, that don’t cost a lot of money. I think perhaps we could link up canals, for instance, with other parts of the countryside and then, obviously, we have the coast path that links into that also. Our officials are working very closely because next year is going to be the Year of the Sea. So, I think, again, there’s an opportunity to really promote the coast path. And both I and the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure are very keen to ensure that any future marketing plans around that help to realise the really full benefits of the investment we have put into the Wales Coast Path.

Byddwn, rwy’n credu bod hwnnw’n syniad da iawn ac wrth gwrs, mae’r pumed pen blwydd eleni. Credaf nad yw’r cyfraniad at economi Cymru, er enghraifft, yn rhywbeth sy’n cael ei gydnabod bob amser. Ond rwy’n cytuno y dylem ei ddathlu.

Fel y gwyddoch, rydym yn darparu cyllid i Cyfoeth Naturiol Cymru i barhau i wella a hyrwyddo’r llwybr ac rwy’n credu bod yna bethau y gallwn eu gwneud hefyd, efallai, nad ydynt yn costio llawer o arian. Rwy’n credu efallai y gallem gysylltu camlesi, er enghraifft, â rhannau eraill o gefn gwlad, ac yna, yn amlwg, mae gennym lwybr yr arfordir sy’n cysylltu â hynny hefyd. Mae ein swyddogion yn gweithio’n agos iawn oherwydd bydd hi’n Flwyddyn y Môr y flwyddyn nesaf. Felly, rwy’n credu, unwaith eto, fod yna gyfle i hyrwyddo llwybr yr arfordir yn dda. Ac rwyf fi ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith yn awyddus iawn i sicrhau bod unrhyw gynlluniau marchnata yn y dyfodol mewn perthynas â hynny yn helpu i wireddu manteision llawn y buddsoddiad yr ydym wedi ei wneud yn Llwybr Arfordir Cymru.

Cabinet Secretary, access to the countryside is something to be welcomed and hopefully it creates a greater understanding of what the countryside is for, which primarily is to produce food for us—to live off the fat of the land, as many people might say—but there is a serious issue about educating people when they do access fields and they do access the countryside that there are risks and there are dangers. In my own area of South Wales Central, only a couple of years ago several walkers sadly were trampled by cattle in the St Fagans and Radyr area. Across the UK, it is one of the biggest killers of people in the countryside: livestock interacting with people who aren’t aware of the safety precautions they need to take. Would you, along with your incentives to open up parts of the countryside, make sure that there is a robust education campaign and public awareness campaign out there, so that tragedies like those that have happened in my own region can be avoided wherever possible?

Ysgrifennydd y Cabinet, mae mynediad at gefn gwlad yn rhywbeth i’w groesawu a gobeithio ei fod yn creu gwell dealltwriaeth o bwrpas cefn gwlad, sef, yn bennaf, cynhyrchu bwyd ar ein cyfer—byw ar dda’r wlad, fel y byddai sawl un yn ei ddweud—ond mae yna fater difrifol ynglŷn ag addysgu pobl, pan fyddant yn mynd i gaeau ac yn mynd i gefn gwlad, fod yna risgiau a pheryglon. Yn fy ardal fy hun, sef Canol De Cymru, ychydig o flynyddoedd yn unig yn ôl, yn anffodus, cafodd nifer o gerddwyr eu sathru gan wartheg yn ardal Sain Ffagan a Radur. Ledled y DU, mae’n un o’r pethau sy’n lladd fwyaf o bobl yng nghefn gwlad: da byw yn dod i gysylltiad â phobl nad ydynt yn ymwybodol o’r rhagofalon diogelwch sydd eu hangen. A fyddech chi, ynghyd â’ch cymhellion i agor rhannau o gefn gwlad, yn gwneud yn siŵr fod yna ymgyrch addysg gadarn ac ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus ar lawr gwlad, fel y gellid osgoi trychinebau fel y rhai sydd wedi digwydd yn fy rhanbarth ble bynnag y bo’n bosibl?

The Member does raise a very important point and I think it is about getting that balance right as well. Certainly, we’ve had about 5,800 responses to the Welsh Government consultation around that, and you won’t be surprised to hear that subjects such as those you have just raised were brought up in that. But, certainly, we can look to make sure that—. As I say, I am going to look at the legislation, and certainly alongside that we could look to have some sort of education campaign, as you suggest.

Mae’r Aelod yn nodi pwynt pwysig iawn ac rwy’n credu ei fod yn ymwneud â chael y cydbwysedd hwnnw’n iawn hefyd. Yn sicr, rydym wedi cael tua 5,800 o ymatebion i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ynglŷn â hynny, ac ni fyddwch yn synnu clywed bod pynciau megis y rhai yr ydych newydd eu crybwyll wedi cael eu nodi yn hwnnw. Ond yn sicr, gallwn edrych i wneud yn siŵr fod—. Fel y dywedais, byddaf yn edrych ar y ddeddfwriaeth, ac yn sicr gallem ystyried cael rhyw fath o ymgyrch addysg ochr yn ochr â hynny, fel yr ydych yn ei awgrymu.

I support, in principle, extending access to the countryside for everyone. However, a balance needs to be found between the right of people to roam in and enjoy our countryside, and the needs of landowners and farmers to manage and use their land effectively. What discussions have you had with landowners, and organisations representing them, to persuade them to allow increased access to their land?

Rwy’n cefnogi, mewn egwyddor, ymestyn mynediad at gefn gwlad i bawb. Fodd bynnag, mae angen dod o hyd i gydbwysedd rhwng hawl pobl i grwydro a mwynhau ein cefn gwlad, ac anghenion tirfeddianwyr a ffermwyr i reoli a defnyddio eu tir yn effeithiol. Pa drafodaethau a gawsoch gyda thirfeddianwyr, a sefydliadau sy’n eu cynrychioli, i’w perswadio i ganiatáu mwy o fynediad at eu tir?

Well, I mentioned in my previous answer to the leader of the Conservatives that there has to be that balance, and those discussions are continual, really. But when I look to altering the legislation, I think that is another chance to have that discussion with landowners. But, certainly, I would say it’s raised in most of my meetings with the agriculture sector. Particularly when I go on farm visits, it is an issue that they do raise with me.

Wel, soniais yn fy ateb blaenorol i arweinydd y Ceidwadwyr fod yn rhaid cael y cydbwysedd hwnnw, ac mae’r trafodaethau hynny’n barhaus, mewn gwirionedd. Ond pan fyddaf yn ystyried addasu’r ddeddfwriaeth, credaf y bydd hwnnw’n gyfle arall i gael y drafodaeth honno gyda thirfeddianwyr. Ond yn sicr, byddwn yn dweud ei fod yn fater sy’n codi yn y rhan fwyaf o fy nghyfarfodydd gyda’r sector amaethyddiaeth. Yn enwedig pan fyddaf yn ymweld â ffermydd, mae’n fater y maent yn ei ddwyn i fy sylw.

Y Cynllun Datblygu Gwledig

The Rural Development Plan

4. I ba raddau y mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried addasu ei chynllun datblygu gwledig yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd? OAQ(5)0112(ERA)

4. To what extent has the Welsh Government considered amending their rural development plan in light of Brexit? OAQ(5)0112(ERA)

Diolch. Stakeholders have given me their assessment of the impacts on both economy and communities. I will invest in projects of good value to assist businesses and communities build their long-term resilience. Later this month, I will announce details of when and how the remaining funds will be committed and spent.

Diolch. Mae rhanddeiliaid wedi rhoi eu hasesiad i mi o’r effeithiau ar yr economi ac ar gymunedau. Byddaf yn buddsoddi mewn prosiectau gwerthfawr i gynorthwyo busnesau a chymunedau i adeiladu eu cydnerthedd hirdymor. Yn ddiweddarach y mis hwn, byddaf yn cyhoeddi manylion ynglŷn â phryd a sut y bydd yr arian sy’n weddill yn cael ei ymrwymo a’i wario.

Could the Cabinet Secretary state whether it would be possible to adapt the programme, even at this late stage, in order, for example, to expand the use of financial instruments within the programme, providing further loan facilities for businesses in rural communities, which could, then, be recirculated in the economy post Brexit?

A allai Ysgrifennydd y Cabinet ddweud pa un a fyddai’n bosibl addasu’r rhaglen, hyd yn oed ar y cam diweddar hwn, er mwyn, er enghraifft, ehangu’r defnydd o offerynnau ariannol yn y rhaglen, gan ddarparu cyfleusterau benthyca pellach i fusnesau mewn cymunedau gwledig, a allai gael eu hailddosbarthu yn yr economi ar ôl Brexit?

We did look very seriously at using financial instruments in the RDP, but they’re very complex. They’re very slow to set up, and they are very costly to administer, and we found it would take about two years to set it up, and then, you know, make the first payment. So, you know, with Brexit now coming down the track, I don’t think there would be the time. I don’t think it would be cost-effective to do so now, but I think there are other ways of using our funding that we need to look at very closely. I’m keen to get as much of the funding out as quickly as possible. And, as I say, I will be making an announcement later this month.

Rydym wedi edrych o ddifrif ar ddefnyddio offerynnau ariannol yn y Cynllun Datblygu Gwledig, ond maent yn gymhleth iawn. Maent yn cymryd amser i’w sefydlu, ac maent yn gostus iawn i’w gweinyddu, ac rydym wedi canfod y byddai’n cymryd tua dwy flynedd i’w sefydlu, ac yna, wyddoch chi, gwneud y taliad cyntaf. Felly, wyddoch chi, gyda Brexit ar y gorwel, nid wyf yn credu y byddai gennym amser. Nid wyf yn credu y byddai gwneud hynny yn awr yn gosteffeithiol, ond rwy’n credu bod angen i ni edrych yn ofalus iawn ar ffyrdd eraill o ddefnyddio ein cyllid. Rwy’n awyddus i ryddhau cymaint o’r cyllid cyn gynted ag y bo modd. Ac fel y dywedais, byddaf yn gwneud cyhoeddiad yn ddiweddarach y mis hwn.

Rydw i’n falch o glywed yr Ysgrifennydd Cabinet yn dweud ei bod hi’n sylweddoli pwysigrwydd gwneud yn fawr o’r hyn sydd gennym ni ar ôl o’r rhaglenni Ewropeaidd sydd yn bodoli ar hyn o bryd. Mi ydw i, yn y gorffennol, wedi trafod gyda hi a’i swyddogion y posibilrwydd o sefydlu parc cynhyrchu bwyd yn Ynys Môn. A fydd yr Ysgrifennydd Cabinet yn barod i ystyried hynny rŵan, fel un o’r cynlluniau mawr, yn buddsoddi yn yr economi wledig mewn ardal fel Ynys Môn, a allai fanteisio ar yr arian sydd ar ôl rŵan?

I’m pleased to hear the Cabinet Secretary saying that she understands the importance of making the most of what we have left of the European programmes currently in existence. In the past I have discussed with her and her officials the possibility of establishing a food production park on Anglesey. Will the Cabinet Secretary be willing to consider that now, as one of the major projects, investing in the rural economy in an area such as Anglesey, which could benefit from the funding available now?

Funnily enough, I was talking with my officials about food production areas—not just in Ynys Môn, but in other part of Wales—yesterday, and it’s certainly something we can look at. As I say, I’ve recently agreed the future delivery mechanisms for the remainder of the programme, but I will be making a fuller announcement because we still have £223 million of the programme available. If it’s possible, we can certainly look at that.

Yn rhyfedd ddigon, roeddwn yn siarad gyda fy swyddogion am ardaloedd cynhyrchu bwyd—nid yn unig yn Ynys Môn, ond mewn rhannau arall o Gymru—ddoe, ac mae’n sicr yn rhywbeth y gallwn edrych arno. Fel y dywedais, yn ddiweddar cytunais y systemau cyflwyno ar gyfer gweddill y rhaglen yn y dyfodol, ond byddaf yn gwneud cyhoeddiad llawnach oherwydd mae gennym £223 miliwn o’r rhaglen ar gael o hyd. Os yw’n bosibl, gallwn yn sicr yn edrych ar hynny.

Cabinet Secretary, there are clearly many unanswered questions surrounding the hugely complicated process that is Brexit. In answer I think to a question from Neil Hamilton earlier, you said that Wales is way ahead of other nations at this point—I presume by that, you mean within the UK—in terms of looking at how we’re going to develop the systems after Brexit. Can you update us—? Can you explain a little bit more about your reasoning behind that? And also, what discussions have you had with the farming unions in Wales to make sure that farming support does continue?

Ysgrifennydd y Cabinet, mae’n amlwg fod llawer o gwestiynau heb eu hateb ynglŷn â phroses hynod gymhleth Brexit. Mewn ateb i gwestiwn gan Neil Hamilton, rwy’n credu, yn gynharach, fe ddywedoch fod Cymru ymhell ar y blaen i wledydd eraill ar y pwynt hwn—rwy’n tybio, wrth ddweud hynny, eich bod yn golygu o fewn y DU—o ran edrych ar sut y byddwn yn datblygu’r systemau ar ôl Brexit. A allwch roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni—? A allwch egluro ychydig mwy ar eich rhesymeg i gefnogi hynny? A hefyd, pa drafodaethau a gawsoch gyda’r undebau ffermio yng Nghymru i wneud yn siŵr fod cymorth ffermio’n parhau?

There are many, many, unanswered questions. The magnitude of this work is huge, but we are grasping it, and I think the answer I gave to Neil Hamilton was that we were way ahead of the four UK countries in relation to stakeholder engagement. I think that was the specific answer I gave to Neil Hamilton. So, I’ve had many, many discussions with the farming unions, but not just the farming unions—the wider stakeholders. Because it’s not just about farming unions; it’s also about the environment sector, the forestry sector. We’re making sure that in our stakeholder engagement events, everybody is around the table. I was very keen to avoid silo working, so you’d have the agricultural sector working over here, and the environment sector working over there, and I think that’s why we’ve had such good buy-in, really, from our stakeholders.

Mae yna lawer iawn o gwestiynau sydd heb eu hateb. Mae maint y gwaith hwn yn enfawr, ond rydym yn mynd i’r afael ag ef, ac rwy’n credu mai’r ateb a roddais i Neil Hamilton oedd ein bod ymhell ar y blaen i bedair gwlad y DU mewn perthynas ag ymgysylltu â rhanddeiliaid. Credaf mai dyna’r ateb penodol a roddais i Neil Hamilton. Felly, rwyf wedi cael llawer iawn o drafodaethau â’r undebau ffermio, ond nid yr undebau ffermio yn unig—y rhanddeiliaid ehangach. Oherwydd nid yw’n ymwneud yn unig â’r undebau ffermio; mae hefyd yn ymwneud â’r sector amgylchedd, y sector coedwigaeth. Rydym yn gwneud yn siŵr fod pawb yn cael eu cynnwys yn ein digwyddiadau ymgysylltu â rhanddeiliaid. Roeddwn yn awyddus iawn i osgoi gweithio mewn seilos, felly byddai gennych y sector amaethyddol yn gweithio fan yma, a’r sector amgylchedd yn gweithio fan acw, ac rwy’n credu mai dyna pam yr ydym wedi cael cymaint o gefnogaeth, mewn gwirionedd, gan ein rhanddeiliaid.

Twristiaeth Bwyd

Food Tourism

5. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo twristiaeth bwyd ledled Cymru? OAQ(5)0104(ERA)

5. What is the Welsh Government doing to promote food tourism across Wales? OAQ(5)0104(ERA)

Thank you. The food tourism action plan, launched in April 2015, identifies initiatives and promotional activity to develop Welsh tourism. It includes steps to develop food tourism as a sector and selling point for Wales, with Welsh food promoted at major events, activities and attractions.

Diolch. Mae’r cynllun gweithredu twristiaeth bwyd, a lansiwyd ym mis Ebrill 2015, yn nodi mentrau a gweithgaredd hyrwyddo i ddatblygu twristiaeth yng Nghymru. Mae’n cynnwys camau i ddatblygu twristiaeth bwyd fel sector ac fel pwynt gwerthu i Gymru, gyda bwydydd o Gymru yn cael eu hyrwyddo mewn digwyddiadau, gweithgareddau ac atyniadau mawr.

I’m pleased to hear, of course, that the Welsh Government has made it clear that food is an essential part of the tourism offer in Wales. I recently had the pleasure of visiting Dr Beynon’s Bug Farm in my constituency, which isn’t just a working farm, but it’s also the UK’s first full-time edible insect restaurant, known as Grub Kitchen, and I would encourage you to visit because I’m sure, like me, you’d find it fascinating. Given that the Welsh Government has made it clear that food is an essential part of the tourism offer, can you therefore tell us what the Welsh Government is doing to support smaller, more unique food tourism businesses like the bug farm, and what is the Government doing to encourage more and more people to visit these sorts of attractions in the future?

Rwy’n falch o glywed, wrth gwrs, fod Llywodraeth Cymru wedi dweud yn glir fod bwyd yn rhan hanfodol o’r cynnig twristiaeth yng Nghymru. Yn ddiweddar, cefais y pleser o ymweld â Dr Beynon’s Bug Farm yn fy etholaeth, sydd, yn ogystal â bod yn fferm weithredol, yn cynnwys y bwyty pryfed bwytadwy amser llawn cyntaf yn y DU, a elwir yn Grub Kitchen, a byddwn yn eich annog i ymweld ag ef oherwydd rwy’n siŵr y byddech chi, fel fi, yn ei ystyried yn ddiddorol tu hwnt. O ystyried bod Llywodraeth Cymru wedi dweud yn glir fod bwyd yn rhan hanfodol o’r cynnig twristiaeth, a allwch chi ddweud wrthym felly beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi busnesau twristiaeth bwyd llai o faint a mwy unigryw, fel y fferm bryfed, a beth y mae’r Llywodraeth yn ei wneud i annog mwy a mwy o bobl i ymweld â’r mathau hyn o atyniadau yn y dyfodol?

You’re right; I did mention that food and tourism are priority sectors, and if we put the two together, we can see that food is absolutely an essential part of the tourism offer here in Wales. It provides, I think, a common point of contact. People come to Wales for the wonderful scenery; they also come for our wonderful food and drink. So, we’ve got the food tourism action plan. That focuses on the importance of Welsh food and drink in terms of the visitor experience, and I’d be very happy to visit the Grub Kitchen if the Member would like to invite me.

Rydych yn iawn; soniais fod y sector bwyd a’r sector twristiaeth yn sectorau blaenoriaeth, ac os ydym yn rhoi’r ddau gyda’i gilydd, gallwn weld fod bwyd yn rhan gwbl hanfodol o’r cynnig twristiaeth yma yng Nghymru. Mae’n darparu pwynt cyswllt cyffredin, rwy’n credu. Mae pobl yn dod i Gymru i weld y golygfeydd rhyfeddol; maent hefyd yn dod i fwynhau ein bwyd a diod gwych. Felly, mae gennym y cynllun gweithredu twristiaeth bwyd. Mae hwnnw’n canolbwyntio ar bwysigrwydd bwyd a diod o Gymru mewn perthynas â phrofiad yr ymwelwyr, a byddwn yn hapus iawn i ymweld â’r Grub Kitchen os yw’r Aelod yn dymuno fy ngwahodd.

Cabinet Secretary, in my party’s Assembly manifesto, we called for 2018 to be designated as a national year of Welsh food and drink. [Interruption.] I’m still in the party. Easy, please. 2017 is the Year of Legends, so does your Government support my party’s call for a national food and drink year next year?

Ysgrifennydd y Cabinet, ym maniffesto fy mhlaid ar gyfer y Cynulliad, roeddem yn galw am ddynodi 2018 yn flwyddyn genedlaethol bwyd a diod Cymru. [Torri ar draws.] Rwyf yn y blaid o hyd. Gan bwyll, os gwelwch yn dda. Mae 2017 yn Flwyddyn y Chwedlau, felly a yw eich Llywodraeth yn cefnogi galwad fy mhlaid am flwyddyn genedlaethol ar gyfer bwyd a diod y flwyddyn nesaf?

I’m not sure if the Member was in the Chamber, but in an answer just a couple of answers ago, I mentioned it’s the Year of the Sea next year, but we can certainly have a look—

Nid wyf yn siŵr a oedd yr Aelod yn y Siambr, ond mewn ateb ychydig o atebion yn ôl, soniais ei bod yn Flwyddyn y Môr y flwyddyn nesaf, ond gallwn yn sicr edrych ar—

Oh, right. The year after? [Laughter.]

O, ie. Y flwyddyn wedyn? [Chwerthin.]

I’m unsure; that obviously falls within the Cabinet Secretary for the Economy and Infrastructure’s department. I really don’t know what 2019 is, but I can certainly have a look.

Nid wyf yn siŵr; mae hynny’n amlwg yn dod o fewn adran Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith. Nid wyf yn gwybod beth yw 2019, ond gallaf yn sicr gael golwg ar hynny.

Parciau Cyhoeddus

Public Parks

6. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am barciau cyhoeddus? OAQ(5)0108(ERA)

6. Will the Cabinet Secretary make a statement on public parks? OAQ(5)0108(ERA)

Thank you. The provision and maintenance of public parks is the responsibility of local authorities. Our public parks can enhance the resilience of our ecosystems and help us tackle the impacts of climate change such as flooding. Public parks provide spaces for recreation, children’s play, outdoor learning and opportunities to improve physical and mental well-being.

Diolch. Cyfrifoldeb awdurdodau lleol yw darparu a chynnal a chadw parciau cyhoeddus. Gall ein parciau cyhoeddus wella cydnerthedd ein hecosystemau a’n helpu i fynd i’r afael ag effeithiau newid yn yr hinsawdd fel llifogydd. Mae parciau cyhoeddus yn darparu mannau ar gyfer gweithgareddau hamdden, ardaloedd chwarae i blant, dysgu awyr agored a chyfleoedd i wella lles corfforol a meddyliol.

I thank the Cabinet Secretary for her answer. I have to declare an interest as the species champion for the shrill carder bee, an important part of the Gwent ecosystem. The Cabinet Secretary, I’m sure, appreciates the importance of public parks to our ecosystem and to its habitats, and she’ll be aware I’m sure of the Heritage Lottery Fund’s ‘State of UK Public Parks 2016’ report last year, which reported that Wales was anticipating the highest percentage reduction to staff, as well as the greatest proportion of declining parks. No park managers in Wales expect to have parks that are improving in condition in the next three years. What could she say to reassure me that that is absolutely not the case?

Diolch i Ysgrifennydd y Cabinet am ei hateb. Mae’n rhaid i mi ddatgan buddiant fel hyrwyddwr rhywogaeth y gardwenynen feinlais, sy’n rhan bwysig o ecosystem Gwent. Rwy’n siŵr fod Ysgrifennydd y Cabinet yn gwerthfawrogi pwysigrwydd parciau cyhoeddus i’n hecosystem a’i chynefinoedd, a bydd yn gwybod, rwy’n siŵr, am adroddiad ‘Cyflwr Parciau Cyhoeddus y DU 2016’ Cronfa Dreftadaeth y Loteri y llynedd, a oedd yn dweud bod Cymru yn rhagweld y gostyngiad canrannol uchaf i staff, yn ogystal â’r gyfran fwyaf o barciau’n dirywio. Nid oes yr un o reolwyr parciau Cymru yn disgwyl gweld cyflwr parciau’n gwella yn y tair blynedd nesaf. Beth y gallai ei ddweud i fy sicrhau nad yw hynny’n wir?

As I say, it is an issue for local authorities, and we’ve made our views very clear. You’ll be aware that we were recently consulting on the natural resources policy—that closed on 13 February—and I’m getting ready to publish the final policy later spring, early summer, and this is an area that we are focusing on.

Fel y dywedaf, mae’n fater ar gyfer awdurdodau lleol, ac rydym wedi datgan ein barn yn glir iawn. Fe fyddwch yn gwybod ein bod wedi ymgynghori’n ddiweddar ar y polisi adnoddau naturiol—daeth yr ymgynghoriad i ben ar 13 Chwefror—ac rwy’n paratoi i gyhoeddi’r polisi terfynol ddiwedd y gwanwyn neu ddechrau’r haf, ac mae hwn yn faes yr ydym yn canolbwyntio arno.

In our manifesto, Cabinet Secretary, Welsh Conservatives pledged to a community right to bid for registered assets of community value. I appreciate we don’t have that but, actually, in the Labour manifesto your party stated that you would introduce measures to prevent unnecessary closures, and to assist communities to take ownership of community assets themselves, where possible and appropriate. I’m wondering whether you’ve had an opportunity to speak to your Cabinet colleague, bearing in mind that a consultation by your own Government revealed that there was a lot of popular support for this idea, about when something similar might happen in Wales so that we can know what it looks like, and have the opportunity to support it.

Yn ein maniffesto, Ysgrifennydd y Cabinet, mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi addo hawl gymunedol i wneud cais am asedau cofrestredig o werth cymunedol. Rwy’n sylweddoli nad oes gennym hynny, ond mewn gwirionedd, ym maniffesto’r Blaid Llafur dywedodd eich plaid y byddech yn cyflwyno mesurau i atal cau diangen, ac i gynorthwyo cymunedau i gymryd perchnogaeth o asedau cymunedol eu hunain, lle y bo hynny’n bosibl ac yn briodol. Tybed a ydych wedi cael cyfle i siarad â’ch cyd-Aelod Cabinet, o gofio bod ymgynghoriad gan eich Llywodraeth eich hun wedi dangos bod yna lawer o gefnogaeth boblogaidd i’r syniad hwn, ynglŷn â phryd y gallai rhywbeth tebyg ddigwydd yng Nghymru er mwyn i ni allu gwybod sut y mae’n edrych, a chael cyfle i’w gefnogi.

Yes, I have had the opportunity, and obviously I was in that portfolio previously, and I know that the Cabinet Secretary for Communities and Children is considering it.

Ydw, rwyf wedi cael cyfle, ac yn amlwg roeddwn yn y portffolio hwnnw yn flaenorol, a gwn fod Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant yn ei ystyried.

I think everybody agrees that the parks in Cardiff are glorious, and I was very pleased that the friends of Cefn Onn park, which is in my constituency of Cardiff North, secured a £495,000 Heritage Lottery Fund grant towards improving the park. Work is actually beginning on this this month. So, would she congratulate the friends of Cefn Onn park and the local authority in definitely taking major steps forward to improve this park in Cardiff?

Rwy’n credu bod pawb yn cytuno bod y parciau yng Nghaerdydd yn ogoneddus, ac roeddwn yn falch iawn fod cyfeillion parc Cefn Onn, sydd yn fy etholaeth, sef Gogledd Caerdydd, wedi sicrhau grant o £495,000 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri tuag at wella’r parc. Mae gwaith ar hyn yn dechrau’r mis hwn mewn gwirionedd. Felly, a wnaiff hi longyfarch cyfeillion parc Cefn Onn a’r awdurdod lleol am gymryd camau mawr i wella’r parc hwn yng Nghaerdydd?

Yes, absolutely. It’s very good to see this work being undertaken. I absolutely agree with you about the parks in Cardiff. I think that’s one of the things, when I first started visiting Cardiff as an adult; the parks are indeed very glorious and there is so much green space in our capital city.

Gwnawn, yn sicr. Mae’n dda iawn gweld y gwaith hwn yn cael ei wneud. Cytunaf yn llwyr â chi ynglŷn â’r parciau yng Nghaerdydd. Rwy’n credu bod hynny’n un o’r pethau, pan ddechreuais ymweld â Chaerdydd fel oedolyn; mae’r parciau’n ogoneddus iawn yn wir ac mae cymaint o fannau gwyrdd yn ein prifddinas.

Mynediad i Gefn Gwlad

Access to the Countryside

7. Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i wella mynediad i gefn gwlad ar gyfer hamdden yng Nghymru? OAQ(5)0103(ERA)

7. What plans does the Welsh Government have to improve access to the countryside for recreation in Wales? OAQ(5)0103(ERA)

Thank you. I refer you to my written statement of the 13 February. Welsh Government is already supporting improvements to existing access infrastructure. It is my intention to develop and publish proposals on amending legislation in order to develop a better and fairer approach to public access for outdoor recreation.

Diolch. Fe’ch cyfeiriaf at fy natganiad ysgrifenedig ar 13 o Chwefror. Mae Llywodraeth Cymru eisoes yn cefnogi gwelliannau i seilwaith mynediad presennol. Mae’n fwriad gennyf ddatblygu a chyhoeddi cynigion ar ddiwygio deddfwriaeth er mwyn datblygu ymagwedd well a thecach tuag at fynediad cyhoeddus ar gyfer hamdden awyr agored.

Thank you for the positive reply, Minister. A report by the Environment Agency in 2007 highlighted the importance of angling to the Welsh economy. It was estimated that the Welsh inland fisheries generated £75 million of expenditure by anglers, many of whom were visitors to Wales from abroad. Does the Cabinet Secretary agree that increasing responsible and sustainable access to Welsh inland waters, together with a campaign to promote Wales as a venue for angling, could bring immense benefits to the Welsh economy in the near future?

Diolch am yr ateb cadarnhaol, Weinidog. Roedd adroddiad gan Asiantaeth yr Amgylchedd yn 2007 yn amlygu pwysigrwydd pysgota i economi Cymru. Amcangyfrifwyd fod pysgodfeydd mewndirol Cymru yn cynhyrchu £75 miliwn o wariant gan bysgotwyr, gyda llawer ohonynt yn ymwelwyr â Chymru o dramor. A yw Ysgrifennydd y Cabinet yn cytuno y gallai cynyddu mynediad cyfrifol a chynaliadwy at ddyfroedd mewndirol Cymru, ynghyd ag ymgyrch i hyrwyddo Cymru fel lleoliad ar gyfer pysgota, ddod â manteision enfawr i economi Cymru yn y dyfodol agos?

Angling is obviously a very important recreation in Wales and some of the most passionate letters I think I’ve received—I think one of them was from a 10-year-old boy, who was a young fisherman with his father. We are certainly looking, as I say, at the responses we had to the consultation and I will be bringing forward a statement later this year.

Mae pysgota yn amlwg yn weithgaredd hamdden pwysig iawn yng Nghymru ac mae rhai o’r llythyrau mwyaf angerddol i mi eu derbyn, rwy’n credu—credaf fod un ohonynt wedi’i ysgrifennu gan fachgen 10 oed, a oedd yn bysgotwr ifanc gyda’i dad. Fel y dywedais, rydym yn sicr yn edrych ar yr ymatebion a gawsom i’r ymgynghoriad a byddaf yn cyflwyno datganiad yn ddiweddarach eleni.

We’re blessed in Wales with a stunning landscape and extensive countryside and a great way of seeing that countryside and taking exercise at the same time is on horseback. It’s not just a means of taking exercise; it can be of great benefit to disabled people and there have been schemes across the country for riding for the disabled. Maintaining a riding establishment has become ever more difficult and many have shut. What support are you offering to riding establishments to get them up and running again, so that they can offer this facility to people like the disabled?

Rydym wedi cael ein bendithio yng Nghymru â thirwedd syfrdanol a chefn gwlad helaeth ac un ffordd wych o weld cefn gwlad a gwneud ymarfer corff ar yr un pryd yw ar gefn ceffyl. Nid ffordd o wneud ymarfer corff yn unig ydyw; gall fod o fudd mawr i bobl anabl a chafwyd cynlluniau marchogaeth ar gyfer pobl anabl ar draws y wlad. Mae cynnal sefydliad marchogaeth wedi mynd yn fwyfwy anodd ac mae llawer wedi cau. Pa gymorth rydych chi’n ei gynnig i sefydliadau marchogaeth i’w cael yn weithredol eto, fel y gallant gynnig y cyfleuster hwn i bobl fel yr anabl?

I absolutely agree with you that horse riding is something that disabled people can take part in. I can’t think of any specific initiatives we’ve got or anything that’s actually across my desk from anybody asking for assistance in that way, but I would be very happy to consider it if that were the case.

Cytunaf yn llwyr â chi fod marchogaeth yn rhywbeth y gall pobl anabl gymryd rhan ynddo. Ni allaf feddwl am unrhyw fentrau penodol sydd gennym nac unrhyw beth ar fy nesg gan unrhyw un sy’n gofyn am gymorth yn y ffordd honno, ond byddwn yn hapus iawn i’w ystyried pe bai hynny’n digwydd.

Prosiectau Cynhyrchu Ynni sy’n Eiddo i’r Gymuned

Community-owned Energy Generation Projects

8. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer targedau ynni o brosiectau cynhyrchu ynni sy’n eiddo i’r gymuned yng Nghymru? OAQ(5)0114(ERA)

8. Will the Cabinet Secretary provide an update on the Welsh Government plans for energy targets from community-owned energy generation projects in Wales? OAQ(5)0114(ERA)

Thank you. I will be setting ambitious targets for renewable energy. We are working with stakeholders to consider what aspects energy targets might cover. I believe community and locally owned energy projects are important, as we want to see projects retaining economic and social benefit in Wales.

Diolch. Byddaf yn gosod targedau uchelgeisiol ar gyfer ynni adnewyddadwy. Rydym yn gweithio gyda rhanddeiliaid i ystyried pa agweddau y gallai targedau ynni ymwneud â hwy. Rwy’n credu bod prosiectau ynni cymunedol a lleol yn bwysig, gan ein bod eisiau gweld prosiectau’n cynnal budd economaidd a chymdeithasol yng Nghymru.

I thank the Cabinet Secretary for that reply. I’m aware of an NRW tender for a single turbine project in south Wales, which is an ideal scale, really, for a community project. The criteria for the tender really are prohibitive for community projects at that scale, requiring track record of delivery and several years’ worth of accounts. I obviously understand the need for due diligence and for there to be appropriate levels of assurance but I note that in the tender, there’s a reference to community benefits being expressed in pounds, which seemed to me to show the limited approach of that. Does she agree with me that we need to try and find ways, consistent with the need for assurance, for these small-scale projects to be genuinely accessible to community energy production?

Diolch i Ysgrifennydd y Cabinet am yr ateb hwnnw. Rwy’n ymwybodol o dendr Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer prosiect tyrbin unigol yn ne Cymru, sydd ar raddfa ddelfrydol, mewn gwirionedd, ar gyfer prosiect cymunedol. Mae’r meini prawf ar gyfer y tendr yn wirioneddol waharddol ar gyfer prosiectau cymunedol ar y raddfa honno, ac yn gofyn am hanes o gyflenwi a gwerth sawl blwyddyn o gyfrifon. Rwy’n amlwg yn deall yr angen am ddiwydrwydd dyladwy a’r angen i gael lefelau priodol o sicrwydd, ond rwy’n nodi bod cyfeiriad yn y tendr at fanteision cymunedol yn cael eu mynegi mewn punnoedd, a oedd i’w weld i mi yn dangos agwedd mor gyfyngedig yw hynny. A yw’n cytuno bod angen i ni geisio dod o hyd i ffyrdd, yn gyson â’r angen am sicrwydd, i’r prosiectau bach hyn fod yn wirioneddol hygyrch i gynhyrchiant ynni cymunedol?

Absolutely, and we’ve continued to encourage NRW to create the maximum possible local benefit from the estate, and we offer support under the local energy service to enable community developers to deliver on these opportunities. I am aware that there have been groups, particularly co-operatives, that have come forward and because they haven’t got that sort of historical, financial history, it has led to issues. I know that Value Wales have been looking at these specific issues and I have asked NRW to link up with them to see what more can be done in that area.

Yn hollol, ac rydym wedi parhau i annog Cyfoeth Naturiol Cymru i greu’r budd lleol mwyaf posibl o’r ystad, ac rydym yn cynnig cymorth o dan y gwasanaeth ynni lleol i alluogi datblygwyr cymunedol i gyflawni ar y cyfleoedd hyn. Rwy’n ymwybodol fod grwpiau wedi dod gerbron, yn enwedig cwmnïau cydweithredol, ac oherwydd nad oes ganddynt y math hwnnw o gofnod hanesyddol, ariannol, mae wedi arwain at broblemau. Gwn fod Gwerth Cymru wedi bod yn edrych ar y materion penodol hyn ac rwyf wedi gofyn i Cyfoeth Naturiol Cymru gysylltu â hwy i weld beth arall y gellir ei wneud yn y maes hwnnw.

Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo, o fis Ebrill yma ymlaen rwy’n credu, i sicrhau bod 100 y cant o ynni y gwasanaethau cyhoeddus yn dod o ffynonellau adnewyddol. A fyddai’n bosib i fynd un cam ymhellach, a chael targed ar gyfer Cymru gyfan, a sicrhau bod 100 y cant o’n holl anghenion ynni ni yn dod o ffynonellau adnewyddol o fewn 20 mlynedd?

The Government has committed, from this April onwards, I believe, to ensuring that 100 per cent of energy in the public sector comes from renewable sources. Would it be possible to take a step further and have a target for the whole of Wales, and ensure that 100 per cent of all of our energy needs are provided from renewable sources within 20 years?

Yes, it’s certainly something that we can look at. We’ve got a debate next Tuesday, Presiding Officer, in Government time, around this and targets, et cetera. I was very pleased to see that target coming forward from next month and 50 per cent of that energy will come from Wales, initially. I do think we need to be very ambitious—pragmatic and realistic, but I think we have to be very ambitious—and I’m very happy to look at what the Member suggests.

Ie, mae’n sicr yn rhywbeth y gallwn edrych arno. Mae gennym ddadl ddydd Mawrth nesaf, Lywydd, yn amser y Llywodraeth, sy’n ymwneud â hyn a thargedau ac yn y blaen. Roeddwn yn falch iawn o weld y targed hwnnw’n cael ei gyflwyno o’r mis nesaf a bydd 50 y cant o’r ynni hwnnw’n dod o Gymru ar y cychwyn. Rwy’n credu bod angen i ni fod yn uchelgeisiol iawn—yn ymarferol ac yn realistig, ond rwy’n credu bod yn rhaid i ni fod yn uchelgeisiol iawn—ac rwy’n hapus iawn i edrych ar yr hyn y mae’r Aelod yn ei awgrymu.

Cabinet Secretary, we’ll be discussing the foundational economy in a debate later, and it seems to me that community energy projects and the whole greening of the Welsh and British economy are areas where we could really have great advances that would empower local people very considerably.

Ysgrifennydd y Cabinet, byddwn yn trafod yr economi sylfaenol mewn dadl yn ddiweddarach, ac mae’n ymddangos i mi fod prosiectau ynni cymunedol a’r holl broses o wyrddu economi Cymru a Phrydain yn feysydd ble y gallem gael datblygiadau mawr a fyddai’n grymuso pobl leol yn sylweddol.

Yes, I absolutely agree with the Member. I think it’s really important that we do all we can to make sure the process isn’t as difficult as, perhaps, it’s been at times. Certainly, when I’ve met with groups that have got these community energy schemes off the ground, they’ve needed incredible tenacity and patience and I think we need to do all we can to support them. I think we have put a lot of resources into doing that, not just financial, but also that support that’s so needed.

Ie, rwy’n cytuno’n llwyr â’r Aelod. Rwy’n credu ei bod yn wirioneddol bwysig ein bod yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau nad yw’r broses mor anodd ag y mae wedi bod ar adegau, o bosibl. Yn sicr, pan fyddaf yn cyfarfod â grwpiau sydd wedi rhoi’r cynlluniau ynni cymunedol hyn ar waith, maent wedi bod angen dycnwch ac amynedd anhygoel ac rwy’n credu bod angen i ni wneud popeth yn ein gallu i’w cefnogi. Rwy’n meddwl ein bod wedi rhoi llawer o adnoddau tuag at wneud hynny, nid adnoddau ariannol yn unig, ond hefyd y cymorth sy’n fawr ei angen.

Y Sector Ynni Adnewyddadwy

The Renewable Energy Sector

9. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r sector ynni adnewyddadwy yng Nghymru? OAQ(5)0109(ERA)

9. Will the Cabinet Secretary make a statement on how the Welsh Government is supporting the renewable energy sector in Wales? OAQ(5)0109(ERA)

Thank you. In our drive for a decarbonised future, we are fully committed to supporting more renewable energy projects in Wales. Our wealth of natural resources enables us to benefit from a wide range of opportunities, from major projects such as tidal lagoons to community-scale energy generation schemes.

Diolch. Yn ein hymgyrch i sicrhau dyfodol wedi’i ddatgarboneiddio, rydym wedi ymrwymo’n llwyr i gefnogi mwy o brosiectau ynni adnewyddadwy yng Nghymru. Mae ein cyfoeth o adnoddau naturiol yn ein galluogi i elwa o ystod eang o gyfleoedd, o brosiectau mawr megis môr-lynnoedd llanw i gynlluniau cynhyrchu ynni ar raddfa gymunedol.

Thank you, Cabinet Secretary. We know that the renewable energy sector has enormous potential to boost the economy and through efficient supply networks, any benefits can be spread throughout Wales. How is the Welsh Government ensuring that finance is available so that these projects can be taken forward? I’m thinking in terms, here, of direct support for community generation, as mentioned in the previous question, but also in terms of investment from external sources.

Diolch i chi, Ysgrifennydd y Cabinet. Rydym yn gwybod bod gan y sector ynni adnewyddadwy botensial aruthrol i hybu’r economi a thrwy rwydweithiau cyflenwi effeithlon, gellir lledaenu unrhyw fanteision ledled Cymru. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod cyllid ar gael i fwrw ymlaen â’r prosiectau hyn? Rwy’n meddwl yma ynglŷn â chymorth uniongyrchol ar gyfer cynhyrchu cymunedol, fel y crybwyllwyd yn y cwestiwn blaenorol, ond hefyd ynglŷn â buddsoddiad o ffynonellau allanol.

Well, we work with numerous companies to promote investment into all regions of Wales. In the renewable energy sector, we attract inward investment through conferences, through exhibitions, such as RenewableUK’s all-energy and wave and tidal events. It’s really important that we have Welsh supply chain companies on our Welsh Government stands, so that they can make the contacts, and that then supports their growth plans. It also highlights the depth of expertise that is available to inward investors. Just recently, as the First Minister—you’ll be aware—was in the United States last week, I was in Dubai. The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has recently visited both China and Japan, and I mean, it’s not just about renewable energy—it’s about all sectors—but we’re making sure that we do attract that investment here.

Wel, rydym yn gweithio gyda nifer o gwmnïau i hyrwyddo buddsoddi ym mhob un o ranbarthau Cymru. Yn y sector ynni adnewyddadwy, rydym yn denu buddsoddiad drwy gynadleddau, drwy arddangosfeydd, megis digwyddiadau holl-ynni ac ynni’r tonnau a’r llanw RenewableUK. Mae’n bwysig iawn fod gennym gwmnïau cadwyn gyflenwi o Gymru ar ein stondinau Llywodraeth Cymru, er mwyn iddynt allu ffurfio’r cysylltiadau, ac mae hynny wedyn yn cefnogi eu cynlluniau ar gyfer twf. Mae hefyd yn tynnu sylw at ddyfnder yr arbenigedd sydd ar gael i fewnfuddsoddwyr. Yn ddiweddar, pan oedd y Prif Weinidog—fel y gwyddoch—yn yr Unol Daleithiau yr wythnos diwethaf, roeddwn i yn Dubai. Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi ymweld â Tsieina a Siapan yn ddiweddar, a hynny yw, mae’n ymwneud â mwy nag ynni adnewyddadwy’n unig—mae’n ymwneud â phob sector—ond rydym yn gwneud yn siŵr ein bod yn denu’r buddsoddiad hwnnw yma.

I’m sure, Cabinet Secretary, you share my disappointment that the budget today did not include a positive statement around the tidal lagoon. That’s something that would be extremely welcome here in Wales. What further steps can she take now to press the UK Government to come forward with a positive decision on the tidal lagoon? Also, bearing in mind, for example, that we had a very good event here last night, at which we heard from Milford Haven Port Authority, what can we do to build a supply chain that’s ready, throughout Wales, to supply that lagoon when, hopefully, it gets the go-ahead?

Ysgrifennydd y Cabinet, rwy’n siŵr eich bod yn rhannu fy siom nad oedd y gyllideb heddiw yn cynnwys datganiad cadarnhaol am y morlyn llanw. Mae hynny’n rhywbeth a fyddai’n cael croeso enfawr yma yng Nghymru. Pa gamau pellach y gall hi eu cymryd yn awr i bwyso ar Lywodraeth y DU i gyflwyno penderfyniad cadarnhaol ar y morlyn llanw? Hefyd, o gofio, er enghraifft, ein bod wedi cael digwyddiad da iawn yma neithiwr, pan glywsom gan Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau, beth y gallwn ei wneud i adeiladu cadwyn gyflenwi sy’n barod, ledled Cymru, i gyflenwi’r morlyn hwnnw pan fydd, gobeithio yn cael y golau gwyrdd?

Well, Presiding Officer, Members will understand that I am limited in what I can say about particular projects or proposals, and that does include the proposed tidal lagoon for Swansea bay, given my statutory role. However, you’ll be aware that we’ve had discussions—myself and Ken Skates—with Charles Hendry. We support, in principle, the development of a tidal lagoon energy industry in the UK and we will continue to have those discussions.

Wel, Lywydd, bydd yr Aelodau’n deall fy mod yn gyfyngedig o ran yr hyn y gallaf ei ddweud am brosiectau neu gynigion penodol, ac mae hynny’n cynnwys y morlyn llanw arfaethedig ar gyfer Bae Abertawe, o ystyried fy rôl statudol. Fodd bynnag, fe fyddwch yn gwybod ein bod wedi cael trafodaethau—Ken Skates a minnau—gyda Charles Hendry. Rydym yn cefnogi, mewn egwyddor, y bwriad i ddatblygu diwydiant ynni môr-lynnoedd llanw yn y DU a byddwn yn parhau i gael y trafodaethau hynny.

Cabinet Secretary, I’ve asked you previously about connectivity to the grid, which acts as a real stumbling block for many small-scale renewable projects to actually get off the ground. When I asked you this question the last time, you said the Government are making very good progress. I followed that up with a written question that indicated there had only been two meetings with officials and the distributors, Western Power Distribution. So, could you enlarge on exactly how the good progress that you informed me the Welsh Government was making the last time I asked you this question is actually translating onto the ground, so that there is a greater increase in capacity so more community-based renewable projects can actually have that connection and be allowed to go forward?

Ysgrifennydd y Cabinet, gofynnais i chi o’r blaen ynglŷn â chysylltedd â’r grid, sy’n rhwystr go iawn i lawer o brosiectau ynni adnewyddadwy ar raddfa fach i gael eu traed danynt mewn gwirionedd. Pan ofynnais y cwestiwn hwn i chi y tro diwethaf, fe ddywedoch fod y Llywodraeth yn gwneud cynnydd da iawn. Dilynais hynny gyda chwestiwn ysgrifenedig a ddangosodd mai dau gyfarfod yn unig a gafwyd gyda swyddogion a’r dosbarthwyr, Western Power Distribution. Felly, a wnewch chi ymhelaethu ar sut yn union y mae’r cynnydd da y dywedoch wrthyf fod Llywodraeth Cymru yn ei wneud y tro diwethaf y gofynnais y cwestiwn hwn i chi i’w weld ar lawr gwlad, fel bod mwy o gynnydd yn y capasiti er mwyn i fwy o brosiectau ynni adnewyddadwy yn y gymuned allu cael y cysylltiad hwnnw a gallu bwrw ymlaen mewn gwirionedd?

We have a significant number now of community energy-based projects going forward. I think we’ve got about 11, now, in construction. I am actually meeting with the National Grid, if it’s not next week I think it’s the week after, which will be my initial meeting, but, as I said, officials have had meetings also.

Mae gennym nifer sylweddol o brosiectau ynni yn y gymuned yn cael eu datblygu bellach. Rwy’n credu bod gennym oddeutu 11 wrthi’n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd. Byddaf yn cyfarfod â’r Grid Cenedlaethol, os nad yr wythnos nesaf, yr wythnos wedyn, a hwnnw fydd fy nghyfarfod cyntaf, ond fel y dywedais, mae swyddogion wedi cael cyfarfodydd hefyd.

Diolch i’r Ysgrifennydd Cabinet.

Thank you, Cabinet Secretary.

2. 2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
2. 2. Questions to the Cabinet Secretary for Communities and Children

Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.

[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.

Yr eitem nesaf ar ein hagenda ni yw’r cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, a’r cwestiwn cyntaf, Angela Burns.

The next item on our agenda is questions to the Cabinet Secretary for Communities and Children, and the first question is from Angela Burns.

Trais Domestig

Domestic Violence

1. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi’r wybodaeth ddiweddaraf am sut y mae’n bwriadu cefnogi dioddefwyr trais domestig? OAQ(5)0117(CC)

1. Will the Cabinet Secretary provide an update on how he intends to support victims of domestic violence? OAQ(5)0117(CC)

I thank the Member for her question, and, Presiding Officer, if I may, wish you and women and girls across Wales a very happy International Women’s Day.

Our national strategy sets out the actions we are taking to support victims of domestic violence through the delivery, development and implementation of the framework. Since the Violence Against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence (Wales) Act 2015 was passed, we have appointed a national adviser, published the national framework on training, and piloted the ‘Ask and Act’.

Diolch i’r Aelod am ei chwestiwn, a Lywydd, os caf, hoffwn ddymuno Diwrnod Rhyngwladol y Menywod hapus iawn i chi ac i fenywod a merched ledled Cymru.

Mae ein strategaeth genedlaethol yn nodi’r camau yr ydym yn eu cymryd i gefnogi dioddefwyr trais domestig drwy gyflwyno, datblygu a gweithredu’r fframwaith. Ers i Ddeddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 gael ei phasio, rydym wedi penodi cynghorydd cenedlaethol, wedi cyhoeddi’r fframwaith cenedlaethol ar hyfforddiant, ac wedi treialu ‘Gofyn a Gweithredu’.

Thank you for that response and thank you, Cabinet Secretary, for attending the Mothers Affection Matters event earlier today. Because here we are, celebrating International Women’s Day 2017, and yet, today, we heard some harrowing stories and learnt of the deep fear of abused people who are reluctant to seek help because they feel their children will be removed. I’ll be absolutely honest, a couple of the stories I heard today have really affected me, so, my apologies. Because we should all be free and so should these women.

It costs far less to support safe mothers and far more when children are removed into the care system. Could I press you, Cabinet Secretary, to review the successful German model of removing the perpetrators of domestic violence and enabling the abused person to remain in their community, with the support of police, social services, and GPs? I would like to see if this excellent practice could be a lesson learnt for us here in Wales. We’ve been so successful in so many other areas in being the first in the world on things like children’s commissioners and so on, and I would like us to see if we can do something really radical, and perhaps learn from our European neighbours. Thank you.

Diolch am yr ymateb a diolch i chi, Ysgrifennydd y Cabinet, am ddod i’r digwyddiad Mothers Affection Matters yn gynharach heddiw. Oherwydd dyma ni, yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2017, ac eto, heddiw, clywsom straeon dirdynnol a dysgu am ofn enbyd pobl sydd wedi cael eu cam-drin ac sy’n gyndyn i ofyn am gymorth am eu bod yn teimlo y bydd eu plant yn cael eu cymryd oddi wrthynt. Fe fyddaf yn hollol onest, mae rhai o’r straeon a glywais heddiw wedi effeithio’n fawr arnaf felly, fy ymddiheuriadau. Oherwydd dylem i gyd gael bod yn rhydd, a’r menywod hyn hefyd.

Mae’n costio llawer llai i gynorthwyo mamau diogel a llawer mwy pan fydd plant yn cael eu symud i’r system ofal. A gaf fi bwyso arnoch, Ysgrifennydd y Cabinet, i adolygu’r model llwyddiannus yn yr Almaen o symud y rhai sy’n cyflawni trais domestig a galluogi’r sawl a gamdriniwyd i aros yn eu cymuned, gyda chefnogaeth yr heddlu, gwasanaethau cymdeithasol, a meddygon teulu? Hoffwn weld a allai’r arferion ardderchog hyn fod yn wers y gallwn ei dysgu yma yng Nghymru. Rydym wedi bod mor llwyddiannus mewn cymaint o feysydd eraill drwy fod y wlad gyntaf yn y byd gyda phethau fel comisiynwyr plant ac yn y blaen, a hoffwn i ni weld a allwn wneud rhywbeth radical mewn gwirionedd, a dysgu gan ein cymdogion Ewropeaidd o bosibl. Diolch.

I thank the Member for her question and the opportunity to briefly meet some of the people at the event at lunch time. Llywydd, no-one should blame victims who take the time and courage to come forward. We all know and admire the courage they show when they speak out, and what we can and should blame are the onlookers who know what’s going on and stay silent about these things.

In regard to the very specific question on this, the VAWDASV Act is one piece of the jigsaw; the housing Act actually does look at removing perpetrators from a property. So, there is a suite of tools that we do have, but I will look at the model that the Member raises and ask my advisory panel to give me some more thoughts around that.

Diolch i’r Aelod am ei chwestiwn a’r cyfle i gyfarfod yn sydyn â rhai o’r bobl yn y digwyddiad yn ystod amser cinio. Lywydd, ni ddylai neb feio dioddefwyr sy’n rhoi o’u hamser a’u dewrder i godi llais. Rydym i gyd yn gwybod am y dewrder a ddangosant pan fyddant yn codi llais, ac yn ei edmygu, a’r rhai y gallwn ac y dylwn eu beio yw’r rhai sy’n gwybod beth sy’n digwydd ac yn aros yn dawel ynglŷn â’r pethau hyn.

O ran y cwestiwn penodol ar hyn, mae’r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn un darn o’r jig-so; mewn gwirionedd mae’r Ddeddf tai yn edrych ar symud cyflawnwyr o eiddo. Felly, mae yna gyfres o ddulliau gennym, ond byddaf yn edrych ar y model y mae’r Aelod yn ei grybwyll a gofyn i fy mhanel cynghori i roi mwy o syniadau ynglŷn â hynny mi.

Last week, I asked what was being done to prevent female genital mutilation and to support those who are affected by it. A year ago, on International Women’s Day, the National Society for the Prevention of Cruelty to Children and BAWSO, supported by the Cardiff and Vale University Local Health Board, launched Voices Over Silence, and it’s a project aimed at doing just that. It is a Welsh Government-funded project that allows 16 young women to be trained as youth ambassadors on FGM to spark conversations about FGM in schools and in communities across Wales.

I’m really pleased to say that the project, last night, won the Royal College of Midwives award for partnership working. So, I ask you, Cabinet Secretary, if you will join me in congratulating all those involved in this outstanding initiative.

Yr wythnos diwethaf, gofynnais beth oedd yn cael ei wneud i atal anffurfio organau cenhedlu benywod ac i gynorthwyo’r rhai y mae’n effeithio arnynt. Flwyddyn yn ôl, ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, lansiodd y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant a BAWSO, gyda chefnogaeth Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a’r Fro, y prosiect Llais Nid Tawelwch, sy’n anelu at wneud hynny. Mae’n brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy’n caniatáu i 16 o fenywod ifanc gael eu hyfforddi fel llysgenhadon ieuenctid ar anffurfio organau cenhedlu benywod i danio sgyrsiau am anffurfio organau cenhedlu benywod mewn ysgolion ac mewn cymunedau ledled Cymru.

Rwy’n hynod o falch o ddweud fod y prosiect wedi ennill gwobr Coleg Brenhinol y Bydwragedd neithiwr am weithio mewn partneriaeth. Felly, gofynnaf i chi ymuno â mi, Ysgrifennydd y Cabinet, i longyfarch pawb sy’n rhan o’r fenter ragorol hon.

Indeed. NSPCC, BAWSO and the university and the youth ambassadors indeed are doing a fantastic job and I was delighted when the Welsh Government-funded programme was awarded the RCM award. It is a big congratulations from me and I’ve already tweeted to say congratulations to them, too.

Yn wir. Mae NSPCC, BAWSO a’r brifysgol a’r llysgenhadon ieuenctid yn sicr yn gwneud gwaith gwych ac roeddwn wrth fy modd pan enillodd y rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru wobr Coleg Brenhinol y Bydwragedd. Llongyfarchiadau mawr oddi wrthyf fi ac rwyf eisoes wedi trydar i’w llongyfarch hefyd.

Brynhawn ddoe, fe wnaethoch chi wrthod cefnogi gwelliant gan Blaid Cymru a fyddai wedi’i gwneud hi’n orfodol i gyflwyno addysg perthnasoedd iach yn ysgolion Cymru. Buaswn i’n hoffi deall pam y gwnaethoch chi wrthod cefnogi hynny. Sut ydym ni’n mynd i leihau trais yn erbyn merched mewn ffordd barhaol os nad ydy ein plant ni a’n pobl ifanc ni’n cael cyfle i drafod materion allweddol o gwmpas sicrhau perthnasoedd iach? Ac, os nad ydy o’n orfodol yn yr ysgolion, nid oes sicrwydd y bydd o’n digwydd ac yn digwydd gyda chysondeb ar draws Cymru.

Yesterday afternoon, you declined to support a Plaid Cymru amendment that would make it mandatory to introduce healthy relationships education in schools. I would like to understand why you rejected that amendment. How are we going to reduce violence against women in a permanent way unless our children and young people have an opportunity to discuss key issues around ensuring healthy relationships? And if it isn’t mandatory in schools then there is no assurance that it will happen and will happen consistently across Wales.

I thank the Member for her question. Yesterday, the Member is right, you tabled an amendment in regard to healthy relationships, and I did respond to you in that debate yesterday on the reason why we weren’t supporting it then—because we have a working group that the Cabinet Secretary for Education has set up; we want to learn from that. But you’re pushing at an open door here; it’s about the way we do this and introduction of it. I agree with the Member in terms of how it should be done, it’s just when we do that in the appropriate manner through the curriculum, and that will become clearer with the Cabinet Secretary’s statements shortly.

Diolch i’r Aelod am ei chwestiwn. Mae’r Aelod yn iawn, ddoe fe gyflwynoch welliant ar berthnasoedd iach, ac ymatebais yn y ddadl ddoe ynglŷn â’r rheswm pam nad oeddem yn ei gefnogi bryd hynny—am fod gennym weithgor y mae Ysgrifennydd y Cabinet dros addysg wedi’i sefydlu; rydym am ddysgu gan y gweithgor hwnnw. Ond rydych yn gwthio yn erbyn drws agored yma; mae’n ymwneud â’r ffordd yr ydym yn gwneud hyn ac yn ei gyflwyno. Rwy’n cytuno â’r Aelod o ran sut y dylai gael ei wneud, mae’n ymwneud â pha bryd y gwnawn hynny mewn modd priodol drwy’r cwricwlwm, a daw hynny’n gliriach gyda datganiadau Ysgrifennydd y Cabinet yn fuan.

Ffioedd Asiantau Gosod

Letting Agent Fees

2. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynigion Llywodraeth Cymru ynghylch ffioedd asiantau gosod? OAQ(5)0113(CC)

2. Will the Cabinet Secretary provide an update on Welsh Government proposals regarding letting agent fees? OAQ(5)0113(CC)

I thank the Member for his question. I’m very concerned that fees charged by letting agents are placing a disproportionate burden on tenants. I hope to be able to announce shortly how we as a Government propose to respond to this matter.

Diolch i’r Aelod am ei gwestiwn. Rwy’n bryderus iawn fod y ffioedd a godir gan asiantau gosod yn gosod baich anghymesur ar denantiaid. Cyn hir, gobeithiaf allu cyhoeddi sut yr ydym ni fel Llywodraeth yn bwriadu ymateb i’r mater hwn.

Can I thank the Cabinet Secretary for that response? I, along with several colleagues, most notably Jenny Rathbone, have been opposing letting fees being charged to tenants for several years. Currently, action is being taken in England and has been taken in Scotland. Can the Cabinet Secretary give an indication of the timescale for action being taken?

A gaf fi ddiolch i Ysgrifennydd y Cabinet am yr ymateb hwnnw? Rwyf fi, ynghyd â sawl chyd-Aelod, a Jenny Rathbone yn fwyaf nodedig, wedi bod yn gwrthwynebu codi tâl ar denantiaid am ffioedd gosod ers nifer o flynyddoedd. Ar hyn o bryd, mae camau’n cael eu cymryd yn Lloegr ac wedi cael eu cymryd yn yr Alban. A all Ysgrifennydd y Cabinet roi syniad o’r amserlen ar gyfer rhoi camau ar waith?

We are aware Scotland banned these fees some years ago. England will soon be consulting on their proposals. Their experience will help to inform the proposals here in Wales. I don’t have a fixed timeline on this, but I will encourage the Member, again, and, of course, Jenny Rathbone and other Members, if they feel free to submit to the Members’ ballot, it will be supported by the—

Rydym yn ymwybodol fod yr Alban wedi gwahardd y ffioedd hyn rai blynyddoedd yn ôl. Bydd Lloegr yn ymgynghori ar eu hargymhellion cyn bo hir. Bydd eu profiad yn helpu i lywio’r argymhellion yma yng Nghymru. Nid oes gennyf amserlen sefydlog ar hyn, ond rwy’n annog yr Aelod, unwaith eto, a Jenny Rathbone ac Aelodau eraill wrth gwrs, i deimlo’n rhydd i’w gyflwyno ar gyfer pleidlais yr Aelodau, caiff ei gefnogi gan y—

[Continues.]—Government, if possible.

[Yn parhau.]—Llywodraeth, os oes modd.

I, too, would like to wish all the women in the Chamber a happy International Women’s Day. In response to previous calls to ban letting fees at the start of a tenancy, your Government has claimed that renters would end up paying more in the longer term in regard to increased rent. However, since laws surrounding agency fees have been enforced in Scotland, the charity Shelter has stated that there has been no visible increase in rents, and the organisation easyProperty has also stated that, due to competition in the sector, it was unlikely that agencies would pass on charges to landlords. What lessons will you be taking from Scotland in this regard? And I would echo Mike Hedges’s question: when are we going to get this review completed so that we can implement this here in Wales?

Hoffwn innau hefyd ddymuno Diwrnod Rhyngwladol y Menywod hapus i’r holl fenywod yn y Siambr. Mewn ymateb i alwadau blaenorol i wahardd ffioedd gosod ar ddechrau’r denantiaeth, mae eich Llywodraeth wedi honni y byddai rhentwyr yn talu mwy yn y tymor hwy oherwydd cynnydd yn y rhent. Fodd bynnag, ers i ddeddfau’n ymwneud â ffioedd asiantaethau gael eu rhoi mewn grym yn yr Alban, mae’r elusen Shelter wedi datgan na fu unrhyw gynnydd gweladwy mewn rhenti, ac mae’r sefydliad easyProperty hefyd wedi datgan ei bod yn annhebygol, oherwydd cystadleuaeth yn y sector, y byddai asiantaethau’n trosglwyddo taliadau i landlordiaid. Pa wersi a ddysgoch gan yr Alban yn hyn o beth? A byddwn yn ategu cwestiwn Mike Hedges: pa bryd y cawn yr adolygiad hwn wedi’i gwblhau er mwyn i ni allu rhoi hyn ar waith yma yng Nghymru?

Well, that was one of the issues we were concerned about—a transfer of risk to tenants, particularly in fees. We are more content now with the evidence coming from Scotland that that doesn’t appear to be the case. This is a piece of legislation that we’d have to introduce, so that will depend on introduction on the legislative timetable, if and when we’re able to do that.

Wel, dyna oedd un o’r materion yr oeddem yn pryderu yn eu cylch—trosglwyddo risg i denantiaid, yn enwedig mewn ffioedd. Rydym yn fwy bodlon bellach â’r dystiolaeth sy’n dod o’r Alban nad yw’n ymddangos bod hynny’n digwydd. Dyma ddeddfwriaeth y byddai’n rhaid i ni ei chyflwyno, felly bydd hynny’n dibynnu ar ei gyflwyno yn ôl yr amserlen ddeddfwriaethol, os a phryd y gallwn wneud hynny.

Cabinet Secretary, can I begin by congratulating you on your resplendent buttonhole? Not only would Lady Rhondda have approved, but I think our former colleague William Graham would have approved. He would have probably conceded that you did better than him in this occasion.

The problem with the current structure is it distorts the market. We need these fees to sit with the responsibility of the landlord. It will be reflected in rents, but landlords would be able to get better value for money for these services and, at the minute, it really acts as the consumer’s disadvantage in having to pay, in effect, for the privilege of buying a service.

Ysgrifennydd y Cabinet, a gaf fi ddechrau drwy eich llongyfarch ar eich blodyn llabed ysblennydd? Nid yn unig y byddai Lady Rhondda wedi cymeradwyo, ond rwy’n credu y byddai ein cyn gyd-Aelod William Graham wedi cymeradwyo hefyd. Rwy’n siŵr y byddai wedi cyfaddef eich bod wedi gwneud yn well nag ef ar yr achlysur hwn.

Y broblem gyda’r strwythur presennol yw ei fod yn ystumio’r farchnad. Mae arnom angen i’r ffioedd hyn barhau’n gyfrifoldeb i’r landlord. Bydd yn cael ei adlewyrchu mewn rhenti, ond byddai landlordiaid yn gallu cael gwell gwerth am arian am y gwasanaethau hyn ac ar y funud, mae’n sicr yn gweithredu er anfantais i’r defnyddiwr ei fod yn gorfod talu, i bob pwrpas, am y fraint o brynu gwasanaeth.

I’m grateful for the acknowledgement that, if we were to introduce legislation, the Member may even support it as we move through with the passage of that. Look, Members, I hope to be able to announce shortly how the Government propose to respond to this matter. I will bring that to the Chamber accordingly.

Rwy’n ddiolchgar am y gydnabyddiaeth, pe baem yn cyflwyno deddfwriaeth, y byddai’r Aelod yn ei chefnogi wrth i ni fwrw ymlaen i’w chyflwyno. Edrychwch, Aelodau, rwy’n gobeithio gallu cyhoeddi’n fuan sut y mae’r Llywodraeth yn bwriadu ymateb i’r mater hwn. Byddaf yn cyflwyno hynny i’r Siambr yn unol â hynny.

Cabinet Secretary, Wales has been the trailblazer in so many issues, so it’s doubly disappointing that, on the issue of abolishing letting agent fees, we are so far behind the rest of Britain. Letting agency fees make it near impossible for many families to enter the private rented sector and increases the demand for social housing. Cabinet Secretary, there is absolutely no evidence that abolishing fees will push up rents, so when will your Government follow the rest of Britain and abolish these punitive fees?

Ysgrifennydd y Cabinet, mae Cymru wedi bod yn arloeswr mewn cymaint o faterion, felly mae’n fwy siomedig byth ein bod yn llusgo’n bell ar ôl gweddill Prydain ar fater diddymu ffioedd asiantau gosod. Mae ffioedd asiantaethau gosod yn ei gwneud bron yn amhosibl i lawer o deuluoedd fynd i mewn i’r sector rhentu preifat ac yn cynyddu’r galw am dai cymdeithasol. Ysgrifennydd y Cabinet, nid oes unrhyw dystiolaeth o fath yn y byd y bydd diddymu ffioedd yn arwain at godi rhenti, felly pa bryd fydd eich Llywodraeth yn dilyn gweddill Prydain ac yn diddymu’r ffioedd cosbol hyn?

I refer the Member to my last response.

Cyfeiriaf yr Aelod at fy ymateb diwethaf.

I’d just like to add my voice on the urgency of this matter. Not only are students being asked to pay £150 to simply take the property off the market while they sort out the tenancy contract, which may never occur, but single people on housing benefits, people who are part of the Supporting People programme on employment support allowance, are having to pay for these fees out of the money they’re supposed to be using for food, because they cannot get housing benefit to cover these fees. So, this is a really, really urgent matter, and I hope I can impress on you that we need to get on with it.

Hoffwn ychwanegu fy llais ar bwysigrwydd y mater hwn. Nid yn unig y gofynnir i fyfyrwyr dalu £150 i gael yr eiddo wedi’i dynnu oddi ar y farchnad tra’u bod yn datrys y contract tenantiaeth, a allai beidio â digwydd o gwbl, ond mae pobl sengl ar fudd-daliadau tai, pobl sy’n rhan o’r rhaglen Cefnogi Pobl ar lwfans cyflogaeth a chymorth, yn gorfod talu’r ffioedd hyn o’r arian y maent i fod i’w ddefnyddio ar fwyd, am na allant gael budd-dal tai i dalu’r ffioedd hyn. Felly, mae hwn yn fater gwirioneddol bwysig, ac rwy’n gobeithio y gallaf eich argyhoeddi bod angen i ni fwrw ymlaen â’r mater.

The Member regularly meets me to talk about these very issues. I want to make good law in Wales, Llywydd. I will not be rushed into it. However, I will give it careful consideration on the effectiveness, a tailored approach for the needs in Wales, and that the capability to enforce this is in place. But I will bring a statement back to the Chamber.

Mae’r Aelod yn cyfarfod yn rheolaidd â mi i siarad am yr union faterion hyn. Rwyf am wneud cyfraith dda yng Nghymru, Lywydd. Nid wyf am gael fy rhuthro i mewn i hyn. Fodd bynnag, byddaf yn rhoi ystyriaeth ofalus i’w effeithiolrwydd, dull o weithredu wedi’i deilwra ar gyfer yr anghenion yng Nghymru, a bod y gallu i orfodi hyn yn ei le. Ond byddaf yn dod â datganiad yn ôl i’r Siambr.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig, Mark Isherwood.

Questions now from the party spokespeople. Welsh Conservatives spokesperson, Mark Isherwood.

Diolch, Lywydd. As you consider the future for building resilient communities as the changes you’ve announced go forward, a lot has been happening with local area co-ordination, supporting residents and communities to, quote, ‘get a life, not a service’, driving collaboration between local people, families, communities and organisations to build something bigger and more sustainable alongside the people and the communities themselves. What consideration have you given or will you give to the conversations around local area co-ordination that started in Monmouth in 2013?

Diolch, Lywydd. Wrth i chi ystyried y dyfodol ar gyfer adeiladu cymunedau cryf wrth i’r newidiadau yr ydych wedi’u cyhoeddi fynd rhagddynt, mae llawer wedi bod yn digwydd gyda chydgysylltu ardaloedd lleol, gan gynorthwyo trigolion a chymunedau, ac rwy’n dyfynnu, ‘i gael bywyd, nid gwasanaeth’, ac ysgogi cydweithredu rhwng pobl, teuluoedd, cymunedau a sefydliadau lleol i adeiladu rhywbeth mwy o faint a mwy cynaliadwy ochr yn ochr â’r bobl a’r cymunedau eu hunain. Pa ystyriaeth a roesoch, neu y byddwch yn ei roi i’r sgyrsiau ynglŷn â chydgysylltu ardaloedd lleol a ddechreuodd ym Mynwy yn 2013?

My team have already started a discussion with the local service delivery boards, which were, effectively, the operations management of Communities First. That is also expanding now to community groups and other interested agencies, and I’m sure my team would be delighted to look at the proposals the Member has raised with me today.

Mae fy nhîm eisoes wedi dechrau trafod gyda’r byrddau darparu gwasanaethau lleol, a oedd, i bob pwrpas, yn rheoli gweithrediad Cymunedau yn Gyntaf. Mae hwnnw’n ehangu yn awr hefyd i grwpiau cymunedol ac asiantaethau eraill sydd â diddordeb, ac rwy’n siŵr y byddai fy nhîm yn falch o edrych ar y cynigion y mae’r Aelod wedi eu dwyn i fy sylw heddiw.

Further—that was just the start, because local area co-ordinators in Swansea are working on the principle of getting to know people, their families, and communities, to build their vision for a good life, to stay strong and connected, and to feel safer and more confident for the future. Again, could you consider the work that’s been developed in a number of local authorities, with cross-party support, in many parts of Wales?

Ymhellach—dechrau’n unig oedd hynny, oherwydd mae cydgysylltwyr ardaloedd lleol yn Abertawe yn gweithio ar yr egwyddor o ddod i adnabod pobl, eu teuluoedd, a chymunedau, i adeiladu eu gweledigaeth ar gyfer bywyd da, i aros yn gryf ac yn gysylltiedig, ac i deimlo’n fwy diogel ac yn fwy hyderus ar gyfer y dyfodol. Unwaith eto, a allech ystyried y gwaith a ddatblygwyd mewn nifer o awdurdodau lleol, gyda chefnogaeth drawsbleidiol, mewn sawl rhan o Gymru?

Indeed. I think we shouldn’t close the door on community engagement in any way. We should think about how best effective support for communities can be delivered with communities, not to them.

Yn wir. Rwy’n credu na ddylem gau’r drws ar ymgysylltu â’r gymuned mewn unrhyw ffordd. Dylem feddwl am y ffordd orau o ddarparu cefnogaeth effeithiol ar gyfer cymunedau gyda chymunedau, nid i gymunedau.

Well, thank you, and the biggie—it’s not in Wales, it’s in Derby, because local area co-ordination in the UK began in Derby in 2012, building on the very successful model implemented in Australia, which provides evidence of positive outcomes for citizens and savings. In Derbyshire, an independent evaluation by Derby university over 10 to 12 months found savings of £800,000 for the health and social care economy and also found that this had introduced and built relationships, established trust, worked to the person, using people strengths, and built connections with families and citizens to create solutions for those communities. This convinced the local authority and NHS there to invest and expand to all 17 council wards. So, if a project that has 50 people can improve lives, reconnect communities, and save £800,000, will you give serious consideration to how this model could be embraced here?

Wel, diolch i chi, a’r enghraifft fwyaf—nid yng Nghymru y mae, ond yn Derby, gan fod cydgysylltiad ardaloedd lleol yn y DU wedi dechrau yn Derby yn 2012, gan adeiladu ar fodel llwyddiannus iawn a weithredir yn Awstralia, sy’n darparu tystiolaeth o ganlyniadau cadarnhaol ar gyfer dinasyddion ac arbedion. Yn Swydd Derby, canfu gwerthusiad annibynnol gan Brifysgol Derby dros 10 i 12 mis arbedion o £800,000 i’r economi iechyd a gofal cymdeithasol a gwelwyd hefyd fod hyn wedi cyflwyno a meithrin perthnasoedd, wedi sefydlu ymddiriedaeth, wedi gweithio ar sail yr unigolyn, gan ddefnyddio cryfderau pobl, a ffurfio cysylltiadau gyda theuluoedd a dinasyddion i greu atebion ar gyfer y cymunedau hynny. Argyhoeddodd hyn yr awdurdod lleol a’r GIG yno i fuddsoddi ac i ehangu i bob un o’r 17 ward cyngor. Felly, os gall prosiect sydd â 50 o bobl wella bywydau, ailgysylltu cymunedau, ac arbed £800,000, a wnewch chi roi ystyriaeth ddifrifol i sut y gellid mabwysiadu’r model hwn yma?

Thank you. I was slightly relieved, because I thought the Member was going to invite me for a trip with him to Derby, but I’m glad he didn’t do that, because I would hate to refuse him on the floor. But I think the Member’s got a really interesting point there about looking at what works in communities, and it’s something that I will ask my team to look at closely. We have got some already effective programmes working in Wales that meet the demands of communities with communities. A Derby or Australian model—it’d be something that I’d be very interested to look at.

Diolch. Roedd yn rhyddhad braidd, gan i mi gredu bod yr Aelod yn mynd i fy ngwahodd ar daith gydag ef i Derby, ond rwy’n falch na wnaeth hynny, oherwydd byddai’n gas gennyf ei wrthod ar y llawr. Ond rwy’n credu bod gan yr Aelod bwynt gwirioneddol ddiddorol yn ymwneud ag edrych ar yr hyn sy’n gweithio mewn cymunedau, ac mae’n rhywbeth y byddaf yn gofyn i fy nhîm edrych arno’n ofalus. Mae gennym raglenni sydd eisoes yn gweithio’n effeithiol yng Nghymru sy’n diwallu gofynion cymunedau gyda chymunedau. Model o Derby neu Awstralia—byddai gennyf lawer o ddiddordeb mewn edrych arno.

Llefarydd UKIP, Michelle Brown.

UKIP spokesperson, Michelle Brown.

Thank you, Presiding Officer. Until 1970, thousands of children from across the UK were forcibly deported to countries across the Commonwealth as part of an unconscionable governmental policy that tore young children away from their families and sent them across the globe to be used as cheap labour, to be neglected and sometimes abused. What measures have you taken to ascertain how many Welsh children were deported under the child migration programme since the 1950s, many of whom may still be alive today?

Diolch i chi, Lywydd. Tan 1970, cafodd miloedd o blant o bob cwr o’r DU eu halltudio dan orfod i wledydd ar draws y Gymanwlad fel rhan o bolisi llywodraeth afresymol a rwygodd blant oddi wrth eu teuluoedd a’u hanfon ar draws y byd i gael eu defnyddio fel llafur rhad, i gael eu hesgeuluso a’u cam-drin weithiau. Pa gamau a roesoch ar waith i ganfod faint o blant Cymru, y bydd rhai ohonynt yn dal yn fyw heddiw o bosibl, a gafodd eu halltudio o dan y rhaglen plant mudol ers y 1950au?

We are working very closely with the UK Government in terms of the commission around abused children. I understand my team have already started discussions to talk about children who were sent to different countries and what those numbers look like. But there is an operational helpline for people who wish to disclose historic abuse; they are able to talk to people in this country now.

Rydym yn gweithio’n agos iawn gyda Llywodraeth y DU ar y comisiwn sy’n ymwneud â phlant a gafodd eu cam-drin. Rwy’n deall bod fy nhîm eisoes wedi dechrau trafodaethau i siarad am blant a gafodd eu hanfon i wahanol wledydd a beth yw’r niferoedd hynny. Ond ceir llinell gymorth weithredol ar gyfer pobl sy’n dymuno rhoi gwybod am gam-drin hanesyddol; gallant siarad â phobl yn y wlad hon yn awr.

Okay. Thank you for that answer, Cabinet Secretary. The children’s lives were totally torn apart, and they were torn away from their families. What support are you able to offer to try and reunite them with those families?

Iawn. Diolch i chi am eich ateb, Ysgrifennydd y Cabinet. Cafodd bywydau’r plant eu chwalu’n gyfan gwbl, a chawsant eu rhwygo oddi wrth eu teuluoedd. Pa gymorth y gallwch ei gynnig i geisio eu haduno â’r teuluoedd hynny?

Well, of course, the first port of call, really, is for the disclosure or contact by these young—older people now, but when they were young and sent off to other countries, it must have been very frightening for most of those individuals. We have professionally trained individuals to deal with those contact points, subject to people coming forward.

Wel, wrth gwrs, y peth cyntaf, mewn gwirionedd, yw datgeliad neu gyswllt gan y bobl ifanc hyn—sy’n bobl hŷn bellach, ond pan oeddent yn ifanc a chael eu hanfon i wledydd eraill, mae’n rhaid ei bod yn frawychus iawn i’r rhan fwyaf o’r unigolion hynny. Mae gennym unigolion wedi’u hyfforddi’n broffesiynol i ymdrin â’r pwyntiau cyswllt hynny, cyn belled â bod pobl yn rhoi gwybod.

Thank you. I’m very pleased to hear that, Cabinet Secretary. I’m sure you’re aware that the alleged sexual abuse of children deported under the programme is currently being investigated by the independent inquiry into child sexual abuse, as part of their investigation into the protection of children outside the UK. What input will you be having into that investigation?

Diolch. Rwy’n falch iawn o glywed hynny, Ysgrifennydd y Cabinet. Rwy’n siŵr eich bod yn ymwybodol fod achosion o gam-drin rhywiol honedig ymhlith blant a alltudiwyd o dan y rhaglen yn cael eu harchwilio ar hyn o bryd gan yr ymchwiliad annibynnol i gam-drin plant yn rhywiol, fel rhan o’u hymchwiliad i amddiffyn plant y tu allan i’r DU. Pa gyfraniad fydd gennych chi i’r ymchwiliad hwnnw?

My team meets with the officials of that independent inquiry on a regular basis, and we supply all information that’s relative to that inquiry. We will help and support them do their job.

Mae fy nhîm yn cyfarfod â swyddogion yr ymchwiliad annibynnol yn rheolaidd, ac rydym yn darparu pob gwybodaeth sy’n berthnasol i’r ymchwiliad. Byddwn yn eu helpu a’u cynorthwyo i wneud eu gwaith.

Llefarydd Plaid Cymru, Bethan Jenkins.

Plaid Cymru spokesperson, Bethan Jenkins.

Cabinet Secretary, last summer, the very first question I asked you was about the data collection and publishing in relation to anti-poverty schemes, which was a key recommendation of the Communities, Equality and Local Government Committee in the previous Assembly. Can you tell me what progress is being made on this, and when we can expect to see better data collection and measurement?

Ysgrifennydd y Cabinet, yr haf diwethaf, roedd y cwestiwn cyntaf a ofynnais i chi yn ymwneud â chasglu a chyhoeddi data mewn perthynas â chynlluniau gwrth-dlodi, a oedd yn un o argymhellion allweddol y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn y Cynulliad blaenorol. A allwch ddweud wrthyf pa gynnydd sy’n cael ei wneud ar hyn, a phryd y gallwn ddisgwyl gweld data’n cael ei gasglu a’i fesur yn well?

All the issues that we’ve introduced, in terms of performance and data measurement, are around the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015, and we’ll be judged in the future on the performance of that. The indicators of that Act are important, to make sure that we are delivering for Wales what we say we’re going to deliver, in turning communities around in a positive way.

Mae’r holl faterion a gyflwynwyd gennym, o ran mesur perfformiad a data, yn ymwneud â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, a chawn ein barnu yn y dyfodol ar berfformiad honno. Mae dangosyddion y Ddeddf honno yn bwysig, er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni dros Gymru yr hyn yr ydym yn dweud y byddwn yn ei gyflawni, o ran newid cymunedau mewn ffordd gadarnhaol.

I appreciate what you say in relation to that, but, of course, we’ve still got many schemes that are based on current data and past data. And I’ve been speaking recently to a range of organisations, which have told me that they were unable to find data on outcomes for 29 out of 35 European social fund community funded programmes since 2007, despite funding being recently extended to 2020. So, since there is still a clear lack of measurable data, what was the basis for extending this particular funding?

Rwy’n gwerthfawrogi’r hyn a ddywedwch mewn perthynas â hynny, ond wrth gwrs, mae’n dal i fod gennym nifer o gynlluniau sy’n seiliedig ar ddata cyfredol a data o’r gorffennol. A bûm yn siarad yn ddiweddar ag ystod o sefydliadau, sydd wedi dweud wrthyf nad oeddent yn gallu dod o hyd i ddata ar ganlyniadau ar gyfer 29 allan o’r 35 o raglenni cymunedol a ariannwyd o gronfa gymdeithasol Ewrop ers 2007, er bod y cyllid wedi cael ei ymestyn yn ddiweddar hyd nes 2020. Felly, gan ei bod yn amlwg fod yna brinder data mesuradwy o hyd, beth oedd y sail dros ymestyn y cyllid penodol hwn?

Well, I’m not aware of the particular programmes that the Member raises with me today, but if she’d like to give me some more detail, I will give her a fuller response to that comment. The issue around the 2020 deadline is that the European funding is available until 2020, we are aware. And we will continue to draw down that as long as we possibly can.

Wel, nid wyf yn ymwybodol o’r rhaglenni penodol y mae’r Aelod yn eu dwyn i fy sylw heddiw, ond os hoffai roi ychydig mwy o fanylion i mi, fe roddaf ymateb llawnach i’r sylw hwnnw. Y mater ynglŷn â’r dyddiad terfynol yn 2020 yw ein bod yn ymwybodol fod y cyllid Ewropeaidd ar gael tan 2020. A byddwn yn parhau i ddefnyddio hwnnw cyhyd ag y gallwn.

One of those projects was Communities for Work, and I’ve raised this many times with you, not only here, but in committee also. So, I think that’s one example that you could, potentially, look at and get back to me on. But, with regard to the future of your anti-poverty strategies more generally, I have had it also put to me that the problem with many schemes in the past is that they don’t measure the long-term outcomes, and actually end up with data that can be misleading. So, for example, somebody who gets a job via the Communities for Work programme is counted as a success, in and of itself, regardless of whether they’re still in that job in a few weeks’ time. But we all know poverty of people in work remains a huge problem. So, how is that particular scheme and others like it judged a success, when I’ve just outlined that it’s very hard for you to understand whether they’re in it for a week, or a fortnight, or a month, after they actually get that particular work placement?

Un o’r prosiectau hynny oedd Cymunedau am Waith, ac rwyf wedi crybwyll hyn wrthych droeon, nid yn unig yma, ond yn y pwyllgor hefyd. Felly, rwy’n credu bod honno’n un enghraifft y gallech edrych arni, o bosibl, a dod yn ôl ataf. Ond mewn perthynas â dyfodol eich strategaethau gwrth-dlodi yn fwy cyffredinol, rwyf wedi clywed hefyd mai’r broblem gyda llawer o gynlluniau yn y gorffennol yw nad ydynt yn mesur y canlyniadau hirdymor, ac yn creu data a all fod yn gamarweiniol mewn gwirionedd. Felly, er enghraifft, bydd rhywun sy’n cael swydd drwy’r rhaglen Cymunedau am Waith yn cael ei gyfrif yn llwyddiant ynddo’i hun, pa un a fydd yn dal i fod yn y swydd ymhen ychydig wythnosau ai peidio. Ond rydym i gyd yn gwybod bod tlodi pobl mewn gwaith yn dal i fod yn broblem enfawr. Felly, sut y bernir bod y cynllun penodol hwnnw ac eraill tebyg iddo yn llwyddiant, a minnau newydd amlinellu ei bod yn anodd iawn i chi ddeall a ydynt yn rhan ohono am wythnos, neu bythefnos, neu fis, ar ôl iddynt gael y lleoliad gwaith penodol hwnnw mewn gwirionedd?

I recognise the Member’s point. I would say that the access to work is one element of success. The long-term success is about making sure that we can sustain employment. But the experience that people go through on the course itself is a very core skill for those individuals, to grow into the opportunities to get into work in the first place. So, one output of getting a job and sustaining that is important, but there are other aspects of that course that are important as well. I will write to the Member with details of that. But, if she wishes to furnish me with the full detail of her question, I’m more than happy to ask my team to respond to her.

Rwy’n cydnabod pwynt yr Aelod. Fe ddywedwn fod mynediad at waith yn un elfen o lwyddiant. Mae llwyddiant yn y tymor hir yn ymwneud â sicrhau ein bod yn gallu cynnal cyflogaeth. Ond mae’r profiad y mae pobl yn mynd drwyddo ar y cwrs ei hun yn sgil craidd i’r unigolion hynny, i dyfu i mewn i’r cyfleoedd i gael gwaith yn y lle cyntaf. Felly, mae un allbwn o gael swydd a’i chynnal yn bwysig, ond mae yna agweddau eraill ar y cwrs hwnnw sy’n bwysig hefyd. Byddaf yn ysgrifennu at yr Aelod gyda manylion ynglŷn â hynny. Ond os yw’n dymuno rhoi’r manylion llawn i mi ynglŷn â’i chwestiwn, rwy’n fwy na pharod i ofyn i fy nhîm ymateb iddi.

Y Cynllun Cynhwysiant Ariannol

The Financial Inclusion Action Plan

3. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynnydd o ran gweithredu’r cynllun cynhwysiant ariannol? OAQ(5)0123(CC)

3. Will the Cabinet Secretary make a statement on progress in implementing the financial inclusion action plan? OAQ(5)0123(CC)

I thank the Member for her question. Since publication of the financial inclusion delivery plan in December 2016, we have progressed many of the actions, by working with partner organisations across all sectors. An annual update will be published in December 2017, setting out the progress we’ve made.

Diolch i’r Aelod am ei chwestiwn. Ers cyhoeddi’r cynllun cyflawni cynhwysiant ariannol ym mis Rhagfyr 2016, rydym wedi datblygu llawer o’r camau gweithredu, drwy weithio gyda sefydliadau partner ar draws pob sector. Bydd diweddariad blynyddol yn cael ei gyhoeddi ym mis Rhagfyr 2017 gan nodi’r cynnydd a wnaethom.

Thank you very much for that answer. As part of your financial inclusion strategy, credit unions are required to provide outreach services and education, such as school savers clubs. But when I introduced the Financial Education and Inclusion (Wales) Bill, one of the key things we identified after consultation was the availability of these services throughout Wales. There would be some schools that will be amazing at doing it, and a school down the road that wouldn’t have anything at all. What can you assure me will be done to work with credit unions, so that they are not struggling to provide these services, when, potentially, funding for them could be reduced? We need to ensure that organisations that go into schools can do so across the board, as opposed to just having expertise in one school and not in the other.

Diolch yn fawr am eich ateb. Fel rhan o’ch strategaeth cynhwysiant ariannol, mae gofyn i undebau credyd ddarparu gwasanaethau allgymorth ac addysg, megis clybiau cynilo mewn ysgolion. Ond pan gyflwynais y Bil Addysg a Chynhwysiant Ariannol (Cymru), un o’r pethau allweddol a nodwyd gennym ar ôl ymgynghori oedd argaeledd y gwasanaethau hyn ledled Cymru. Byddai rhai ysgolion yn gwneud gwaith rhyfeddol arno, ac ysgol gerllaw yn gwneud dim o gwbl. Beth y gallwch sicrhau y bydd yn cael ei wneud i weithio gydag undebau credyd, fel nad ydynt yn cael trafferth i ddarparu’r gwasanaethau hyn, pan allai cyllid fod wedi’i leihau iddynt o bosibl? Mae angen i ni sicrhau y gall sefydliadau sy’n mynd i ysgolion wneud hynny ym mhob man, yn hytrach na chael arbenigedd mewn un ysgol ac nid yn y llall.

Yes, of course. I think consistency is really important. The professionalism of the service is important too. We’ve done a lot of work with credit unions. Credit unions have provided £20.4 million worth of loans to more than 25,000 financially excluded members between April 2014 and September 2016. The latest funding of £422,000 was made available in 2017-18, which will help credit unions continue the financial support for excluded members and deliver action plans within the financial inclusion strategy.

I will consider the Member’s point in regard to consistency in areas and see what advice comes back. But I did visit a great credit union in Jayne Bryant’s constituency in Pill only a few weeks ago where the young people were starting to save for fantastic things that they wanted to buy for the future.

Wrth gwrs. Rwy’n credu bod cysondeb yn bwysig iawn. Mae proffesiynoldeb y gwasanaeth yn bwysig hefyd. Rydym wedi gwneud llawer o waith gydag undebau credyd. Mae undebau credyd wedi darparu gwerth £20.4 miliwn o fenthyciadau i fwy na 25,000 o aelodau wedi’u hallgáu’n ariannol rhwng mis Ebrill 2014, a Medi 2016. Rhyddhawyd y cyllid diweddaraf o £422,000 yn 2017-18, a bydd yn helpu undebau credyd i barhau â’r cymorth ariannol ar gyfer aelodau sydd wedi’u hallgáu ac yn cyflwyno cynlluniau gweithredu o fewn y strategaeth cynhwysiant ariannol.

Byddaf yn ystyried pwynt yr Aelod mewn perthynas â chysondeb mewn rhai ardaloedd a gweld pa gyngor a ddaw yn ôl. Ond fe ymwelais ag undeb credyd gwych yn etholaeth Jayne Bryant yn ardal Pill ychydig wythnosau’n ôl yn unig lle roedd y bobl ifanc yn dechrau cynilo ar gyfer y pethau gwych yr oeddent yn awyddus i’w prynu yn y dyfodol.

The financial inclusion plan states that its vision is for a Wales where, amongst other things, everyone can

readily access their own money, whether by automated or over-the-counter means.’

That’s a quote from it. Tomorrow, I have finally managed to get a meeting with the HSBC bosses in Maesteg, where they’re planning to close their branch there. I appreciate you can’t comment on individual potential closures, but I do want to be able to tell them what pressure you can bring to bear on them, so that they take notice of your financial inclusion plan, particularly in areas where the cumulative effect of closures has a disproportionate effect on individual communities, perhaps who aren’t even well linked to broadband.

Mae’r cynllun cynhwysiant ariannol yn datgan mai ei weledigaeth yw Cymru lle y gall pawb, ymhlith pethau eraill,

gael mynediad hwylus at eu harian eu hunain, boed drwy ddulliau awtomataidd neu dros y cownter.

Dyna ddyfyniad ohono. Yfory, byddaf wedi llwyddo o’r diwedd i gael cyfarfod gyda phenaethiaid HSBC ym Maesteg, lle y maent yn bwriadu cau eu cangen yno. Rwy’n sylweddoli na allwch roi sylwadau ar achosion unigol posibl o gau, ond rwyf am allu dweud wrthynt pa bwysau y gallwch ei roi arnynt, fel eu bod yn cymryd sylw o’ch cynllun cynhwysiant ariannol, yn enwedig mewn ardaloedd lle y mae effaith gronnus cau yn effeithio’n anghymesur ar gymunedau unigol, nad oes ganddynt gysylltiad da â’r band eang hyd yn oed, o bosibl.

Suzy Davies, you can take from me my support for your meeting tomorrow with HSBC. Tell them that I hope that they can continue to support your community and many communities across Wales. A bank is a very organised centrepiece of a community, and we should continue, as much as we can, to encourage them to stay in the communities that you represent and I represent.

Suzy Davies, gallwch fynd â fy nghefnogaeth i’ch cyfarfod yfory gyda HSBC. Dywedwch wrthynt fy mod yn gobeithio y gallant barhau i gefnogi eich cymuned a llawer o gymunedau ledled Cymru. Mae banc yn ganolbwynt trefnus iawn i gymuned, a dylem barhau, cymaint ag y gallwn, i’w hannog i aros yn y cymunedau yr ydych yn eu cynrychioli ac yr wyf fi’n eu cynrychioli.

Diwygio Lles

Welfare Reform

4. Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi’i wneud o effaith cyhoeddiadau polisi diweddar Llywodraeth y DU ar Gymru o ran diwygio lles? OAQ(5)0116(CC)

4. What assessment has the Cabinet Secretary made of the impact in Wales of recent UK Government policy announcements on welfare reform? OAQ(5)0116(CC)

I thank the Member for Ogmore for his question. We have assessed the impact in Wales of the UK Government’s welfare reforms being introduced between 2015-16 and 2019-20. Welsh households will lose an average of 1.6 per cent of their income. That’s around £460 a year, equivalent to £600 million a year in Wales as a whole.

Diolch i’r Aelod dros Ogwr am ei gwestiwn. Rydym wedi asesu effaith diwygiadau lles Llywodraeth y DU a gyflwynir rhwng 2015-16 a 2019-20 ar Gymru. Bydd aelwydydd yng Nghymru yn colli 1.6 y cant o’u hincwm ar gyfartaledd. Mae hynny oddeutu £460 y flwyddyn, sy’n cyfateb i £600 miliwn y flwyddyn yng Nghymru yn ei chyfanrwydd.

I thank the Cabinet Secretary for that answer and for clarifying the impact. He will know that, a year ago, before the last March budget, the then Secretary of State for Work and Pensions resigned over the then pending cuts to personal independence payments—the PIPs—arguing that the cuts were indefensible in a budget that benefitted higher-earning taxpayers. And in resigning, he said:

There has been too much emphasis on money saving exercises and not enough awareness from the Treasury, in particular, that the government’s vision of a new welfare-to-work system could not be repeatedly salami-sliced.’

This year, there is further tightening of the PIP regime through a statutory instrument, rather than on the floor of the Commons in full public view. Some Conservative MPs have expressed deep disquiet over this, not least after a Minister said he wanted to focus on the ‘really disabled’, for which he has subsequently apologised. So, will the Cabinet Secretary commission an up-to-date examination of the impact of these and other very recent UK policy changes on people with disabilities, and on rates of poverty in Wales, perhaps through the office of the auditor general, so that we can assess the damage to individuals and communities, and with that evidence, present the UK Government with the true impact of these policies?

Diolch i Ysgrifennydd y Cabinet am ei ateb ac am egluro’r effaith. Bydd yn gwybod, flwyddyn yn ôl, cyn y gyllideb fis Mawrth diwethaf, fod yr Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau wedi ymddiswyddo dros y toriadau a oedd ar y ffordd ar y pryd i daliadau annibyniaeth personol gan ddadlau nad oedd modd amddiffyn y toriadau mewn cyllideb a oedd yn creu budd i drethdalwyr ar gyflogau uwch. Ac wrth ymddiswyddo, fe ddywedodd:

Bu gormod o bwyslais ar ymarferion arbed arian a dim digon o ymwybyddiaeth gan y Trysorlys, yn benodol, na allai gweledigaeth y llywodraeth o system fudd-dal i waith newydd gael ei thorri fesul tamaid dro ar ôl tro.

Eleni, ceir tynhau pellach ar drefniadau taliadau annibyniaeth personol drwy offeryn statudol, yn hytrach nag ar lawr Tŷ’r Cyffredin yng ngolwg y cyhoedd. Mae rhai ASau Ceidwadol wedi mynegi anesmwythyd dwfn ynglŷn â hyn, nid yn lleiaf wedi i Weinidog ddweud ei fod am ganolbwyntio ar yr ‘anabl iawn’, a chafwyd ymddiheuriad ganddo yn sgil hynny. Felly, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gomisiynu archwiliad cyfredol o effaith y rhain a newidiadau polisi eraill diweddar iawn yn y DU ar bobl ag anableddau, ac ar gyfraddau tlodi yng Nghymru, efallai drwy swyddfa’r archwilydd cyffredinol, fel bod modd i ni asesu’r niwed i unigolion a chymunedau, a chyflwyno gwir effaith y polisïau hyn i Lywodraeth y DU gyda’r dystiolaeth honno?

I thank the Member for his question. I did speak to the Minister of State for Disabled People, and she wrote to me following her announcement stating that this was not a policy change in regard to payments, and it would not result in any personal independent payment claimant receiving a reduction in the amount of PIP previously awarded to them. However, it does appear that the UK Government is seeking to overturn the upper tribunal judgment, which would increase eligibility for PIP. I’ve asked my officials to follow up with her department, to seek clarity around that, and the impacts for people with disabilities and health conditions here in Wales.

Diolch i’r Aelod am ei gwestiwn. Fe siaradais â’r Gweinidog Gwladol dros Bobl Anabl, ac ysgrifennodd ataf yn dilyn ei chyhoeddiad yn datgan nad oedd hwn yn newid polisi mewn perthynas â thaliadau, ac na fyddai’n golygu bod unrhyw un sy’n hawlio taliad annibyniaeth personol yn cael gostyngiad yn swm y taliadau annibyniaeth personol a ddyfarnwyd iddynt yn flaenorol. Fodd bynnag, mae’n ymddangos bod Llywodraeth y DU yn ceisio gwrthdroi dyfarniad yr uwch dribiwnlys, a fyddai’n cynyddu cymhwysedd ar gyfer y taliad annibyniaeth personol. Rwyf wedi gofyn i fy swyddogion fynd ar drywydd hynny gyda’i hadran, i geisio eglurder ynglŷn â hynny, a’r effeithiau ar gyfer pobl ag anableddau a chyflyrau iechyd yma yng Nghymru.

A number of organisations have published comprehensive analysis, and academics and Government, on the impact of UK welfare reform on Wales. I’d like to ask the Cabinet Secretary—not going against the spirit of what the Member for Ogmore said—but perhaps we can go beyond analysing the impact to seeking solutions made here in Wales. Will the Cabinet Secretary therefore commit to publish a Welsh Government White Paper on creating a strong Welsh social safety net? This could include looking at how we could maximise powers that are already in competence, looking at strengthening partnership with local government and other service providers and maybe, dare I say, even, looking to the future, the possibility of transfer of certain social protection responsibilities from Westminster to Wales. So, will he commit to publishing a Welsh Government White Paper for a new humane Welsh approach to social security?

Mae nifer o sefydliadau wedi cyhoeddi dadansoddiad cynhwysfawr, ac academyddion a’r Llywodraeth, ar effaith diwygiadau lles y DU ar Gymru. Hoffwn ofyn i Ysgrifennydd y Cabinet—heb fynd yn erbyn ysbryd yr hyn a ddywedodd yr Aelod dros Ogwr—ond efallai y gallwn fynd y tu hwnt i ddadansoddi’r effaith i chwilio am atebion a wnaed yma yng Nghymru. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet, felly, ymrwymo i gyhoeddi Papur Gwyn gan Lywodraeth Cymru ar greu rhwyd ddiogelwch cymdeithasol gref yng Nghymru? Gallai hyn gynnwys edrych ar sut y gallem wneud y gorau o bwerau cymhwysedd sydd gennym eisoes gan edrych ar gryfhau partneriaeth â llywodraeth leol a darparwyr gwasanaethau eraill ac efallai, os caf fentro dweud, gan edrych tua’r dyfodol, y posibilrwydd hyd yn oed o drosglwyddo cyfrifoldebau diogelwch cymdeithasol penodol o San Steffan i Gymru. Felly, a wnaiff ymrwymo i gyhoeddi Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ar ymagwedd drugarog Gymreig newydd tuag at nawdd cymdeithasol?

We have undertaken work about the risks to the UK welfare system in Wales. I’m sure that the UK Government would be delighted to transfer the risk to Wales, and they have done in the past around council tax benefits, where we were pushed some money across from the M4, but not enough, and I’m sure they will continue to do that. What we are seeking to do is maximise the support for people who need that in Wales and we’ll continue to do so in the future.

Rydym wedi gwneud gwaith ar y risgiau i system les y DU yng Nghymru. Rwy’n siŵr y byddai Llywodraeth y DU wrth ei bodd yn trosglwyddo’r risg i Gymru, ac maent wedi gwneud yn y gorffennol mewn perthynas â budd-dal y dreth gyngor, lle y gwthiwyd rhywfaint o arian drosodd o’r M4, ond nid oedd yn ddigon, ac rwy’n siŵr y byddant yn parhau i wneud hynny. Rydym yn ceisio sicrhau cymaint â phosibl o gymorth i bobl sydd ei angen yng Nghymru a byddwn yn parhau i wneud hynny yn y dyfodol.

Cabinet Secretary, I’ve raised, previously, concerns with you over the impact of the Westminster Government’s changes to the local housing allowance from 2019 and the impact that that will have on Wales, compounded, I think you’ll agree with me, by the disgraceful decision that was taken last week to remove housing benefits for young people between the ages of 18 and 21.

A study that was commissioned by Merthyr Valleys Homes looked at the level of frozen local housing allowance in comparison to the average private rental rate in Merthyr Tydfil and identified a difference of up to £7.35 a week that would have to be met by the tenant. As I understand it, part of the changes will see moneys currently paid as housing benefit devolved to Wales. Can the Cabinet Secretary advise me what discussions he or his officials have had with the UK Government on how that level of devolved funding will be determined and what assurance he can give that that will be ring-fenced in some way to help the most disadvantaged by the freezing of the LHA?

Ysgrifennydd y Cabinet, rwyf wedi tynnu eich sylw’n flaenorol at bryderon ynglŷn ag effaith newidiadau Llywodraeth San Steffan i’r lwfans tai lleol o 2019 a’r effaith a gaiff hynny ar Gymru, wedi’i dwysáu, rwy’n credu y byddwch yn cytuno â mi, gan y penderfyniad gwarthus a wnaed yr wythnos diwethaf i gael gwared ar fudd-daliadau tai ar gyfer pobl ifanc rhwng 18 a 21 oed.

Edrychodd astudiaeth a gomisiynwyd gan Cartrefi Cymoedd Merthyr ar y lefel o lwfans tai lleol sydd wedi’i rewi o gymharu â’r gyfradd rhent preifat ar gyfartaledd ym Merthyr Tudful a nododd wahaniaeth o hyd at £7.35 yr wythnos y byddai’n rhaid i’r tenant ei dalu. Yn ôl yr hyn a ddeallaf, bydd peth o’r newid yn golygu bod arian a delir fel budd-dal tai ar hyn o bryd yn cael ei ddatganoli i Gymru. A all Ysgrifennydd y Cabinet ddweud wrthyf pa drafodaethau a gafodd ef neu ei swyddogion gyda Llywodraeth y DU ynglŷn â sut y caiff y lefel honno o gyllid datganoledig ei phennu a pha sicrwydd y gall ei roi y bydd yn cael ei glustnodi mewn rhyw ffordd i helpu’r rhai mwyaf difreintiedig drwy rewi’r Lwfans Tai Lleol?

The LHA differences affect some communities more than others. It will be something on which I will have a discussion with my colleague the Cabinet Secretary for finance—to have further discussions with the Treasury, as and when he has those, on a regular basis.

Mae’r gwahaniaethau yn y Lwfans Tai Lleol yn effeithio ar rai cymunedau yn fwy nag eraill. Bydd yn rhywbeth y byddaf yn cael trafodaeth yn ei gylch gyda fy nghyd-Aelod, Ysgrifennydd y Cabinet dros gyllid—i gael trafodaethau pellach gyda’r Trysorlys, pan fydd yn eu cael, ar sail reolaidd.

Tlodi Plant

Child Poverty

5. Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i wella cefnogaeth ar gyfer cymunedau i leihau tlodi plant yn ne-ddwyrain Cymru? OAQ(5)0108(CC)

5. What plans does the Welsh Government have to improve support for communities to reduce child poverty in south-east Wales? OAQ(5)0108(CC)

Our priorities for tackling child poverty include improving outcomes in the early years, building a strong economy, increasing employability and supporting parents into work. Empowered and engaged communities will play a vital part in ensuring children in south-east Wales, and throughout the rest of Wales, have the best start in life.

Mae ein blaenoriaethau ar gyfer trechu tlodi plant yn cynnwys gwella canlyniadau yn y blynyddoedd cynnar, adeiladu economi gref, cynyddu cyflogadwyedd a chynorthwyo rhieni i gael gwaith. Bydd cymunedau sydd wedi’u grymuso ac sy’n cymryd rhan yn chwarae rhan hanfodol yn y broses o sicrhau bod plant yn ne-ddwyrain Cymru, a thrwy weddill Cymru, yn cael y dechrau gorau mewn bywyd.

Thank you for that reply, Minister. When announcing the scrapping of the Communities First programme, the Cabinet Secretary said that he wanted to create communities that can offer children the best start in life. However, the Bevan Foundation has warned that organisations that deliver Communities First and the communities themselves are in a real period of limbo by the scrapping of the scheme. When will the Cabinet Secretary be in a position to remove this uncertainty by announcing his proposal to replace Communities First and will he confirm that reducing child poverty will be a key priority of any replacement scheme in his budget? Thank you.

Diolch i chi am yr ateb hwnnw, Weinidog. Wrth gyhoeddi bod y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn dod i ben, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet ei fod am greu cymunedau sy’n gallu cynnig y dechrau gorau mewn bywyd i blant. Fodd bynnag, mae Sefydliad Bevan wedi rhybuddio bod y sefydliadau sy’n cyflwyno Cymunedau yn Gyntaf a’r cymunedau eu hunain mewn cyfnod o limbo go iawn yn sgil cael gwared ar y cynllun. Pa bryd y bydd Ysgrifennydd y Cabinet mewn sefyllfa i gael gwared ar yr ansicrwydd hwn drwy gyhoeddi’r hyn a ddaw yn lle Cymunedau yn Gyntaf ac a wnaiff gadarnhau y bydd lleihau tlodi plant yn flaenoriaeth allweddol mewn unrhyw gynllun newydd yn ei gyllideb? Diolch.

I’m slightly surprised by the Member’s question. I’m not sure if the Member was in the Chamber only a week ago when I announced the issue of the transition of Communities First and the programmes. He’ll not see in any of the statements that I made that I was intending to scrap any programme. We have made a very positive proposal for a transition. My team have been out last week meeting the north Wales and south Wales local delivery boards for Communities First to discuss the future and how that will look, with 70 per cent of the funding allocated for this year and a transition funding of £10 million revenue and capital for the next four years. I think it is a great opportunity for communities to start becoming different in the way that they manage resilience for the individual cases that Members have in their own constituencies.

Rwy’n synnu braidd ynglŷn â chwestiwn yr Aelod. Nid wyf yn siŵr a oedd yr Aelod yn y Siambr wythnos yn ôl pan wneuthum gyhoeddiad ynghylch cyfnod pontio Cymunedau yn Gyntaf a’r rhaglenni. Ni fydd yn gweld yn unrhyw un o’r datganiadau a wneuthum fy mod yn bwriadu cael gwared ag unrhyw raglen. Rydym wedi gwneud argymhelliad cadarnhaol iawn ar gyfer pontio. Mae fy nhîm wedi bod allan yr wythnos diwethaf yn cyfarfod â byrddau cyflawni lleol Cymunedau yn Gyntaf yng ngogledd Cymru a de Cymru i drafod y dyfodol a sut olwg fydd arno, gyda 70 y cant o’r cyllid a ddyrannwyd ar gyfer eleni a’r cyllid pontio o £10 miliwn o refeniw a chyfalaf ar gyfer y pedair blynedd nesaf. Rwy’n credu ei fod yn gyfle gwych i gymunedau ddechrau bod yn wahanol o ran y ffordd y maent yn rheoli cydnerthedd o ran yr achosion unigol sydd gan Aelodau yn eu hetholaethau eu hunain.

Cabinet Secretary, the Flying Start scheme is making a very significant contribution to tackling issues amongst some of our youngest children and delivering considerable benefits in my constituency, but there are some families that are outwith the reach of the scheme due to the postcode nature of accessing that particular provision. So, are you able to say anything today to those constituents of mine, and I’m sure of other Members, Cabinet Secretary, who are outwith the scheme at the moment as to whether it might be extended and have a wider reach?

Ysgrifennydd y Cabinet, mae’r cynllun Dechrau’n Deg yn gwneud cyfraniad sylweddol iawn at fynd i’r afael â phroblemau ymhlith rhai o’n plant ieuengaf ac yn darparu manteision sylweddol yn fy etholaeth, ond mae rhai teuluoedd y tu allan i gyrraedd y cynllun oherwydd natur cod post y broses o gael mynediad at y ddarpariaeth honno. Felly, a allwch ddweud unrhyw beth heddiw wrth yr etholwyr hynny, ac etholwyr Aelodau eraill, rwy’n siŵr, Ysgrifennydd y Cabinet, sydd y tu allan i’r cynllun ar hyn o bryd ynglŷn â’r posibilrwydd o’i ymestyn ac ehangu ei gyrhaeddiad?

Well, we should say, ‘Congratulations and thank you’ to the Flying Start staff right across Wales. In South Wales East, we’ve reached around just under 10,000 children in that area, supporting them with services for their families. With the transition from Communities First into the new community resilience programmes, Flying Start and Families First are part of the integrated approach to delivery of services, and I’m looking to support that with a flexibility in that approach, where the people in need outside of that area may have the opportunity to access Flying Start or Families First or adverse childhood experiences profiling, which will help, I hope, your community and communities right across Wales.

Wel, dylem ddweud, ‘Llongyfarchiadau a diolch’ wrth staff Dechrau’n Deg ledled Cymru. Yn Nwyrain De Cymru, rydym wedi cyrraedd ychydig o dan 10,000 o blant yn yr ardal honno, gan eu cefnogi gyda gwasanaethau ar gyfer eu teuluoedd. Gyda’r pontio rhwng Cymunedau yn Gyntaf a’r rhaglenni cryfder cymunedol newydd, mae Dechrau’n Deg a Teuluoedd yn Gyntaf yn rhan o’r ymagwedd integredig tuag at gyflwyno gwasanaethau, ac rwy’n bwriadu cefnogi hynny gyda hyblygrwydd yn y dull hwnnw o weithredu, lle y gall pobl mewn angen y tu allan i’r ardal honno gael cyfle i gael mynediad at Dechrau’n Deg neu Teuluoedd yn Gyntaf neu broffilio profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, a fydd, gobeithio, yn helpu eich cymuned a chymunedau ledled Cymru.

Diogelwch Rhag Tân

Fire Safety

6. Sut mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo diogelwch rhag tân yng Nghymru? OAQ(5)0111(CC)

6. How is the Welsh Government promoting fire safety in Wales? OAQ(5)0111(CC)

We continue to support the Welsh fire and rescue authorities to improve fire safety. We have provided £1.4 million for them this year.

Rydym yn parhau i gefnogi awdurdodau tân ac achub yng Nghymru i wella diogelwch tân. Rydym wedi darparu £1.4 miliwn ar eu cyfer eleni.

Diolch. Responding to your 7 February statement on safer communities, I referred to press reports the previous day of an 11 per cent increase in deliberate fires in Wales the previous year, which had diverted from other 999 calls and diverted fire crews away from their other priorities. Ten days later, press coverage of Welsh Government figures reported a third increase in deliberately started grass fires in Wales last year, with some 2,604 grass fires started on purpose. When you replied to me on 7 February, you referred to the previous Minister having had a joint meeting with local authorities, fire authorities and the police, but, given these significant increases now on your watch, what action have you or will you be taking with the relevant authorities?

Diolch. Wrth ymateb i’ch datganiad ar 7 Chwefror ar gymunedau mwy diogel, cyfeiriais at adroddiadau yn y wasg y diwrnod cynt am gynnydd o 11 y cant yn nifer y tanau bwriadol yng Nghymru yn y flwyddyn flaenorol a oedd wedi dargyfeirio o alwadau 999 eraill a dargyfeirio criwiau tân i ffwrdd oddi wrth eu blaenoriaethau eraill. Ddeng diwrnod yn ddiweddarach, roedd sylw yn y wasg i ffigurau Llywodraeth Cymru yn sôn am drydydd cynnydd yn nifer y tanau glaswellt a gynheuwyd yn fwriadol yng Nghymru y llynedd, gydag oddeutu 2,604 o danau glaswellt wedi’u cynnau’n fwriadol. Pan ymateboch i fy nghwestiwn ar 7 Chwefror, fe ddywedoch fod y Gweinidog blaenorol wedi cael cyfarfod ar y cyd ag awdurdodau lleol, awdurdodau tân a’r heddlu, ond o ystyried y lefelau cynyddol hyn yn awr o dan eich gwyliadwraeth chi, pa gamau a roddwyd ar waith gennych neu y byddwch yn eu cymryd gyda’r awdurdodau perthnasol?

Well, the results speak for themselves. Fires have more than halved since devolution and the responsibility for fire services has come to Wales. The Member is right to raise the issue of it peaking in grass fires. Look, any fire that is set like that is unlawful, and I encourage the authorities, or individuals who have any information about that, to tackle that by ringing the police in this case. I do meet with the fire authorities on a regular basis. I met them only last week. I will discuss how critical this issue is with them, in regard to the grass fires specifically, as we move forward into spring.

Wel, mae’r canlyniadau’n siarad drostynt eu hunain. Mae nifer yr achosion o danau wedi mwy na haneru ers datganoli ac mae’r cyfrifoldeb am y gwasanaethau tân wedi dod i Gymru. Mae’r Aelod yn iawn i dynnu sylw at y ffaith ei fod wedi cyrraedd uchafbwynt mewn tanau glaswellt. Edrychwch, mae unrhyw dân sy’n cael ei gynnau felly yn anghyfreithlon, ac rwy’n annog yr awdurdodau, neu unigolion sydd ag unrhyw wybodaeth am hynny, i fynd i’r afael â’r mater drwy ffonio’r heddlu yn yr achos hwn. Rwy’n cyfarfod â’r awdurdodau tân yn rheolaidd. Cefais gyfarfod â hwy yr wythnos diwethaf. Byddaf yn trafod pwysigrwydd y mater gyda hwy, o ran y tanau glaswellt yn benodol, wrth i ni symud ymlaen at y gwanwyn.

Obviously, arson is an extremely serious offence. I want to pay tribute to the fire services who turned out so promptly at a deliberate arson attack on a vehicle in Llanedeyrn on 15 January, because, without that, there would have been serious loss of life. But I also want to pay tribute to the Cardiff youth services and their work with the South Wales Fire and Rescue Service to ensure that young people who deliberately set fire to things are really aware of the potential dangers. They’re not targeting anybody in particular; they think it’s just a recreational activity. So, the Phoenix project, the young firefighters scheme and the fire setting intervention scheme seem to me to be three things that really do help young people understand that setting fire to anything is a very dangerous activity, and something to absolutely be avoided.

Yn amlwg, mae cynnau tanau bwriadol yn drosedd ddifrifol iawn. Hoffwn dalu teyrnged i’r gwasanaethau tân a ymatebodd mor sydyn mewn ymosodiad tân bwriadol ar gerbyd yn Llanedern ar 15 Ionawr, oherwydd heb hynny, byddai bywydau wedi’u colli. Ond rwyf hefyd eisiau talu teyrnged i wasanaethau ieuenctid Caerdydd a’u gwaith gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i sicrhau bod pobl ifanc sy’n cynnau tanau’n fwriadol yn wirioneddol ymwybodol o’r peryglon posibl. Nid ydynt yn targedu neb yn benodol; maent yn ei weld fel adloniant. Felly, mae prosiect Phoenix, y cynllun diffoddwyr tân ifanc a’r cynllun ymyrraeth cynnau tanau i’w gweld i mi yn dri pheth sy’n help mawr i bobl ifanc ddeall bod llosgi unrhyw beth yn weithgaredd peryglus iawn, ac yn rhywbeth i’w osgoi’n gyfan gwbl.

I thank the Member for her question. I agree with the Member—I’m incredibly proud of our firefighters across Wales. We have a great service, and, indeed, South Wales Fire and Rescue Authority provides several fire safety programmes to young people in Cardiff and beyond. These are funded by the Welsh Government and provided in collaboration with public and third sector partners, and they’ve proven highly effective in keeping young people safe from fire and reducing deliberately set fires in particular. This also goes hand in hand with work by the police liaison team, and it’s something that we recognise does have a big impact where we have intelligence of where there is some risk of young people setting fires.

Diolch i’r Aelod am ei chwestiwn. Rwy’n cytuno gyda’r Aelod—rwy’n hynod o falch o’n diffoddwyr tân ledled Cymru. Mae gennym wasanaeth gwych, ac yn wir, mae Awdurdod Tân ac Achub De Cymru yn darparu nifer o raglenni diogelwch tân i bobl ifanc yng Nghaerdydd a thu hwnt. Mae’r rhain yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru a’u darparu ar y cyd â phartneriaid yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, ac maent wedi mynd ati’n effeithiol iawn i gadw pobl ifanc yn ddiogel rhag tân a lleihau nifer y tanau sy’n cael eu cynnau’n fwriadol yn arbennig. Mae hyn hefyd yn mynd law yn llaw â gwaith gan dîm cyswllt yr heddlu, ac mae’n rhywbeth yr ydym yn cydnabod ei fod yn effeithiol iawn lle y mae gennym wybodaeth ynglŷn â ble y ceir peth risg o bobl ifanc yn cynnau tanau.

Prosiectau Cymorth Cymunedol

Community Support Projects

7. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddyfodol prosiectau cymorth cymunedol yng ngogledd Cymru? OAQ(5)0120(CC)

7. Will the Cabinet Secretary make a statement on the future of community support projects in north Wales? OAQ(5)0120(CC)

I thank the Member for her question. The Welsh Government will continue to provide core funding for county voluntary councils across Wales, including CVCs in Conwy, Denbighshire, Flintshire, Gwynedd, Isle of Anglesey and Wrexham. In addition, community support projects will be benefiting from the Communities First transition, legacy funding and the employment grant.

Diolch i’r Aelod am ei chwestiwn. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ddarparu cyllid craidd ar gyfer cynghorau gwirfoddol sirol ledled Cymru, gan gynnwys Cynghorau Gwirfoddol Sirol yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn a Wrecsam. Yn ogystal, bydd prosiectau cymorth cymunedol yn elwa ar gyfnod pontio Cymunedau yn Gyntaf, cyllido etifeddol a’r grant cyflogaeth.

Thank you, Cabinet Secretary. Following on from the announcement of the intention to phase out Communities First in its current form and the shift of focus onto employability-type programmes, I’m sure you’re already aware, Cabinet Secretary, of the numerous employability programmes in Flintshire that are providing support not only to prepare people for the world of work, but to also enable and empower them into work—projects such as the Building Futures course in bricklaying skills, and the brilliant one that I saw on a recent visit to Ysgol Maesglas in Greenfield. It is a brilliant initiative they’re doing there to work with the parents on an employability programme. Of course, we’ve got the Lift programme, which has seen over 200 participants, and partnership programmes with Lift on social care. Cabinet Secretary, are you able to provide a further update on the future sustainability of such projects and perhaps provide an idea of alternative support that could be made available for any projects that don’t fall directly under the future criteria under the new employability scheme?

Diolch i chi, Ysgrifennydd y Cabinet. Yn dilyn y cyhoeddiad am y bwriad i ddirwyn Cymunedau yn Gyntaf yn ei ffurf bresennol i ben a’r newid ffocws i raglenni cyflogadwyedd, rwy’n siŵr eich bod eisoes yn ymwybodol, Ysgrifennydd y Cabinet, o’r rhaglenni cyflogadwyedd niferus yn Sir y Fflint sy’n darparu cefnogaeth nid yn unig i baratoi pobl ar gyfer byd gwaith, ond hefyd i’w galluogi a’u grymuso i gael gwaith—prosiectau fel y cwrs Adeiladu’r Dyfodol mewn sgiliau gosod brics, a’r un gwych a welais ar ymweliad diweddar ag Ysgol Maesglas yn Greenfield. Mae ganddynt fenter wych yno gan weithio gyda rhieni ar raglen gyflogadwyedd. Wrth gwrs, mae gennym y rhaglen Esgyn, gyda thros 200 o gyfranogwyr, a rhaglenni partneriaeth gydag Esgyn ar ofal cymdeithasol. Ysgrifennydd y Cabinet, a allwch roi’r newyddion diweddaraf ynglŷn â chynaliadwyedd prosiectau o’r fath yn y dyfodol a rhoi syniad efallai pa gymorth amgen y gellid ei roi i unrhyw brosiectau nad ydynt yn dod yn uniongyrchol o dan y meini prawf ar gyfer y dyfodol o dan y cynllun cyflogadwyedd newydd?

There are two elements to that. There is a transition period where we will provide 70 per cent of the funding to prepare Communities First clusters to start thinking about what the future looks like and how they are able to attract other finance sources. Also, we’ve made an £11.7 million investment through the employability programme, Communities for Work, Lift, and PaCE. We’re continuing proposals as we drive that forward.

The other priorities for local authorities or for delivery boards will be a matter for them in terms of the amount of funding available to them and how they can work with the Communities First current settlement to move forward for the future. I’m confident that, given time, they will be able to adjust the programmes accordingly.

Mae dwy elfen i hynny. Ceir cyfnod pontio lle y byddwn yn darparu 70 y cant o’r cyllid ar gyfer paratoi clystyrau Cymunedau yn Gyntaf i ddechrau meddwl am yr hyn a fydd yn digwydd yn y dyfodol a sut y gallant ddenu ffynonellau cyllid eraill. Hefyd, rydym wedi gwneud buddsoddiad o £11.7 miliwn drwy’r rhaglen gyflogadwyedd, Cymunedau am Waith, Esgyn, a Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth. Rydym yn parhau â’r argymhellion wrth i ni fwrw ymlaen â hynny.

Bydd y blaenoriaethau eraill ar gyfer awdurdodau lleol neu ar gyfer byrddau cyflawni yn fater iddynt hwy o ran faint o gyllid sydd ar gael iddynt a sut y gallant weithio gyda setliad presennol Cymunedau yn Gyntaf i symud ymlaen ar gyfer y dyfodol. Rwy’n hyderus y byddant, gydag amser, yn gallu addasu’r rhaglenni yn unol â hynny.

When you announced that you were phasing out Communities First, my response referred to the ‘Valuing Place’ report commissioned by the Government, based on research in three communities, including Connah’s Quay, somewhere I think you’re very familiar with. They found that establishing local networks to connect people together who want to take local action should be of priority.

In the answer you’ve just given, you referred to the delivery boards and local authorities, but how do you respond to the article from the Bevan Foundation in their spring 2017 publication exploring what the idea of resilient communities is, stating that community buy-in is essential and there’s a consensus that, if people feel that policies are imposed on them, the policies don’t work?

Pan gyhoeddoch eich bod yn dirwyn Cymunedau yn Gyntaf i ben, cyfeiriodd fy ymateb at yr adroddiad ‘Valuing Place’ a gomisiynwyd gan y Llywodraeth, yn seiliedig ar waith ymchwil mewn tair cymuned, yn cynnwys Cei Connah, y credaf eich bod yn gyfarwydd iawn ag ef. Gwelsant fod sefydlu rhwydweithiau lleol i gysylltu pobl sydd am roi camau gweithredu ar waith yn lleol yn flaenoriaeth.

Yn yr ateb yr ydych newydd ei roi, fe gyfeirioch at y byrddau cyflawni ac awdurdodau lleol, ond sut rydych yn ymateb i’r erthygl gan Sefydliad Bevan yn eu cyhoeddiad yng ngwanwyn 2017 a oedd yn archwilio’r syniad o gymunedau cryf, ac yn datgan bod cefnogaeth y gymuned yn hanfodol a bod consensws na fydd polisïau’n gweithio os yw pobl yn teimlo eu bod yn cael eu gorfodi arnynt?

Well, that’s always the case, isn’t it? I think you get that with political parties and political will across the spectrum. My intention is to make sure that public services boards and local authorities are very close to their communities. We legislated on this, about engagement being a critical part of involvement in decision making. I would expect any authority that moves into a transition period from Communities First to engage with the communities that they work with, so that we can build this from the ground up as opposed to doing things to communities, working with them to make sure the ideas come from the centre.

Wel, mae hynny bob amser yn wir, onid yw? Rwy’n meddwl eich bod yn cael hynny gyda phleidiau gwleidyddol ac ewyllys gwleidyddol ar draws y sbectrwm. Fy mwriad yw gwneud yn siŵr fod byrddau gwasanaethau cyhoeddus ac awdurdodau lleol yn agos iawn at eu cymunedau. Rydym wedi deddfu ar hyn, ar y ffaith fod ymgysylltiad yn rhan hanfodol wrth wneud penderfyniadau. Byddwn yn disgwyl i unrhyw awdurdod sy’n symud i gyfnod pontio Cymunedau yn Gyntaf ymgysylltu â’r cymunedau y maent yn gweithio gyda hwy, er mwyn i ni allu adeiladu hyn o’r gwaelod i fyny yn hytrach na gwneud pethau i gymunedau, gan weithio gyda hwy i wneud yn siŵr fod y syniadau’n dod o’r canol.

Y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol

The Community Facilities Programme

8. A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad am ariannu cynlluniau o dan y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol ar gyfer 2017/18? OAQ(5)0109(CC)[W]

8. Will the Cabinet Secretary make a statement on funding plans under the Community Facilities Programme for 2017/18? OAQ(5)0109(CC)[W]

I recently announced an additional £4 million for the community facilities programme in each of the next four financial years. This brings the total available for projects in 2017-18 to £6 million. Priority will be given to applications seeking to improve the sustainability of facilities serving Communities First communities.

Yn ddiweddar, cyhoeddais £4 miliwn ychwanegol ar gyfer y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol ym mhob un o’r pedair blynedd ariannol nesaf. Daw hyn â’r cyfanswm ar gyfer prosiectau yn 2017-18 i £6 miliwn. Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau sy’n ceisio gwella cynaliadwyedd cyfleusterau sy’n gwasanaethu cymunedau Cymunedau yn Gyntaf.

Yr wythnos nesaf, mi fydd hi’n 11 mis ers i Ganolfan y Fron gyflwyno cais am grant o’r rhaglen yma. Mae oedi gan y Llywodraeth yn rhoi dyfodol y prosiect cyfan mewn perygl. Mae hi hefyd bron i naw mis ers i GISDA— elusen pobl ifanc bregus—anfon eu cais nhw ac maen nhw hefyd yn disgwyl i glywed a oedd eu cais yn llwyddiannus. Roedd y Llywodraeth wedi addo y buasen nhw wedi derbyn ymateb erbyn mis Hydref. Rwyf i wedi ysgrifennu atoch chi nifer o weithiau dros y misoedd diwethaf ynglŷn â hyn. Yn eich ymateb i un o fy llythyrau, bedwar mis yn ôl, fe soniwyd fod penderfyniad ar fin ei gyrraedd. Nid oes dal dim ateb. Mae’r ddau fudiad yma yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i fywydau nifer o bobl yn fy etholaeth i, ond maen nhw’n cael eu dal yn ôl yn sylweddol oherwydd diffyg gwybodaeth gan y Llywodraeth. A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi gwybod i ni heddiw yr union ddyddiad y caiff GISDA a Chanolfan y Fron wybod os yw eu ceisiadau nhw wedi bod yn llwyddiannus?

Next week, it will be 11 months since Canolfan y Fron submitted an application for a grant from this programme. Delays within the Government are putting the whole project at risk. It’s also almost nine months since GISDA—a vulnerable young people’s charity—sent in their application, and they are still waiting to hear whether they have been successful in their bid. The Government had pledged that they would have received a response by October. I’ve written to you a number of times over the last few months on this issue, and in your response to one of my letters, four months ago, it was mentioned that a decision was about to be reached. But there has been still no response. Both of these organisations make a considerable difference to the lives of many people in my constituency, but they are being held back significantly because of a lack of information from the Government. Will the Cabinet Secretary inform us today the exact date that GISDA and Canolfan y Fron will learn whether their applications have been successful?

If the Member wishes to keep pushing me on a response, rather than me giving her a measured response to this process—. Will they be getting any funding today? No, they won’t. If that’s the response the Member wants, I can give her that today. Actually, the Member would be much better off waiting for me to make a collective decision on how we’re going to allocate this funding, and we will do that shortly.

Os yw’r Aelod am ddal i fy ngwthio i ymateb, yn hytrach na fy mod yn rhoi ymateb pwyllog iddi i’r broses hon—. A fyddant yn cael unrhyw gyllid heddiw? Na fyddant. Os mai dyna’r ymateb y mae’r Aelod ei eisiau, gallaf roi hwnnw iddi heddiw. Mewn gwirionedd, byddai’n llawer gwell pe bai’r Aelod yn aros i mi wneud penderfyniad ar y cyd ynglŷn â sut rydym yn mynd i ddyrannu’r cyllid hwn, a byddwn yn gwneud hynny cyn bo hir.

Wel, rwy’n falch o glywed am y buddsoddiad ychwanegol, beth bynnag. Mae canllawiau’r rhaglen cyfleusterau cymunedol yn dweud y gall awdurdodau lleol, byrddau iechyd, cyrff cyhoeddus eraill a busnesau fod yn bartneriaid i sefydliadau lleol sydd eisiau ymgeisio i’r gronfa. Ond, mae’n debyg bod mwyafrif y prosiectau yn cael eu gweinyddu a’u trefnu drwy awdurdodau lleol. Mae’n anodd i weld pa mor hawdd yw hi i sefydliadau lleol weithio gyda busnesau preifat a defnyddio’r cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth sydd ganddyn nhw. A fyddai’n bosibl ichi ddweud faint o brosiectau’r rhaglen sy’n gweithio gydag awdurdodau lleol o’i gymharu â busnesau lleol? Sut fath o anogaeth y mae’r sefydliadau a’r busnesau yn ei chael i gydweithio?

Well, I’m pleased to hear of the additional investment, at least. The community facilities programme guidance says that local authorities, health boards and other public bodies, as well as businesses, can be partners to local organisations who want to make a bid to the fund. But, it appears to me that most of the projects are administered through the local authorities. It’s difficult to see how easy it is for local organisations to work with private businesses and use the wealth of skills and information that they have. Would it be possible for you to tell us how many programme projects work with local authorities as compared to those working with local businesses? What kind of encouragement do these businesses have to actually collaborate on this?

That’s a really interesting question that the Member raises. I don’t have the detail on me today, but I will write to the Member with notice of that. I’m really keen for as much involvement and third-party activity around these programmes as possible. Rather than single access points, I think, actually, we gain much more from the private sector and public sector working together with volunteers to create a community facility. I will give that some further thought, but, as I said in my response initially, my concentration of this fund now will be in Communities First areas in terms of transition.

Mae’r Aelod yn gofyn cwestiwn diddorol iawn. Nid yw’r manylion gennyf heddiw, ond byddaf yn ysgrifennu at yr Aelod yn ei hysbysu ynglŷn â hynny. Rwy’n awyddus iawn i weld cymaint ag y bo modd o gyfranogiad a gweithgarwch trydydd parti mewn perthynas â’r rhaglenni hyn. Yn hytrach na phwyntiau mynediad sengl, rwy’n meddwl mewn gwirionedd ein bod yn ennill llawer wrth i’r sector preifat a’r sector cyhoeddus gydweithio â gwirfoddolwyr i greu cyfleuster cymunedol. Byddaf yn ystyried hynny ymhellach, ond fel y dywedais yn fy ymateb i ddechrau, o ran y cyfnod pontio, byddaf yn canolbwyntio’r gronfa hon yn awr ar ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf.

Blaenoriaethau Adfywio ar gyfer Sir Benfro

Regeneration Priorities for Pembrokeshire

9. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu blaenoriaethau adfywio Llywodraeth Cymru ar gyfer Sir Benfro? OAQ(5)0110(CC)

9. Will the Cabinet Secretary outline the Welsh Government’s regeneration priorities for Pembrokeshire? OAQ(5)0110(CC)

The regeneration priorities for Pembrokeshire continue to support the communities through a range of regeneration programmes that underpin sustainable development.

Mae’r blaenoriaethau adfywio ar gyfer Sir Benfro yn parhau i gefnogi’r cymunedau drwy ystod o raglenni adfywio sy’n sail i ddatblygiad cynaliadwy.

I’m grateful to the Cabinet Secretary for that response. As the Member for Mid and West Wales said in earlier questions, last night I hosted a reception here in the Senedd with Milford Haven Port Authority to learn more about their investment plans for the local area, which will significantly transform the Milford Haven area as we currently know it. In light of their plans, can you tell us what discussions you’ve had about how the Welsh Government can support the authority’s regeneration plans? Can you also tell us what additional support the Welsh Government can offer organisations such as the Milford Haven Port Authority in order to encourage future investment in Pembrokeshire?

Diolch i Ysgrifennydd Cabinet am yr ymateb hwnnw. Fel y dywedodd yr Aelod dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru mewn cwestiynau cynharach, neithiwr cynhaliais dderbyniad yma yn y Senedd gydag Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau i ddysgu mwy am eu cynlluniau buddsoddi ar gyfer yr ardal leol, a fydd yn trawsnewid ardal Aberdaugleddau fel yr ydym yn ei hadnabod. O ystyried eu cynlluniau, a allwch ddweud wrthym pa drafodaethau a gawsoch ynglŷn â sut y gall Llywodraeth Cymru gefnogi cynlluniau adfywio’r awdurdod? A allwch ddweud wrthym hefyd pa gymorth ychwanegol y gall Llywodraeth Cymru ei gynnig i sefydliadau megis Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau er mwyn annog buddsoddi yn Sir Benfro yn y dyfodol?

Of course, and I think there are some opportunities there about working in partnership. Under the Vibrant and Viable Places framework, we are supporting Pembrokeshire County Council with a £2.25 million town-centre loans scheme, which is a 15-year recyclable loan grant. This will, I hope, be able to reduce the number of vacant and redundant sites and premises in town centres like Pembroke, Milford Haven and Haverfordwest. So, we are already taking significant actions with the authority, in terms of a new offer for the area that the Member represents.

Wrth gwrs, ac rwy’n credu bod cyfleoedd yno i weithio mewn partneriaeth. O dan y fframwaith Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, rydym yn cefnogi Cyngor Sir Penfro gyda chynllun benthyciadau canol y dref gwerth £2.25 miliwn, sef grant benthyciad ailgylchadwy 15 mlynedd. Bydd hyn, gobeithio, yn lleihau nifer y safleoedd ac adeiladu gwag a segur yng nghanol trefi fel Penfro, Aberdaugleddau a Hwlffordd. Felly, rydym eisoes yn rhoi camau sylweddol ar waith gyda’r awdurdod, o ran cynnig newydd ar gyfer yr ardal y mae’r Aelod yn ei chynrychioli.

I welcome what the Cabinet Secretary has just said about regeneration in the port of Milford Haven, but I wanted to ask him in particular about other communities in Pembrokeshire that are more difficult to reach for regeneration and support. Following his decision to change—well, to withdraw—over a period of time from Communities First, I was particularly concerned as to what now could be delivered for the Gypsy and Traveller community in Pembrokeshire. I asked the First Minister some of these questions in the Committee for the Scrutiny of the First Minister in Carmarthenshire as well, and I’m still struggling to understand what the Welsh Government’s approach will now be to tackle these communities.

I intend to visit one of the communities in Pembrokeshire in the next month or so, and I’d like to take them a positive message from the Welsh Government about how they will be supported going forward, particularly on how educational opportunities and support for young people in Gypsy and Traveller communities will be achieved. What can the Cabinet Secretary tell me that I can take to my constituents?

Rwy’n croesawu’r hyn y mae Ysgrifennydd y Cabinet newydd ei ddweud am adfywio ym mhorthladd Aberdaugleddau, ond roeddwn eisiau gofyn iddo’n benodol am gymunedau eraill yn Sir Benfro sy’n fwy anodd eu cyrraedd o ran adfywio a chymorth. Yn dilyn ei benderfyniad i newid—wel, i dynnu’n ôl—dros gyfnod o amser oddi wrth Cymunedau yn Gyntaf, roeddwn yn arbennig o bryderus ynglŷn â beth y gellid ei gyflawni yn awr ar gyfer y gymuned Sipsiwn a Theithwyr yn Sir Benfro. Gofynnais rai o’r cwestiynau hyn i’r Prif Weinidog yn y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog yn Sir Gaerfyrddin hefyd, ac rwy’n dal i’w chael hi’n anodd deall beth fydd dull Llywodraeth Cymru yn awr o fynd i’r afael â’r cymunedau hyn.

Rwy’n bwriadu ymweld ag un o’r cymunedau yn Sir Benfro yn ystod y mis neu ddau nesaf, a hoffwn fynd â neges gadarnhaol iddynt gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â sut y cânt eu cefnogi wrth symud ymlaen, yn enwedig o ran sut y darparir cyfleoedd a chymorth addysgol ar gyfer pobl ifanc mewn cymunedau Sipsiwn a Theithwyr. Pa neges sydd gan Ysgrifennydd y Cabinet i mi ei rhoi i fy etholwyr?

I don’t know when the Member is visiting the site, but what I can do is try to ask one of my officials to join him in order to have a conversation with the young people and Gypsies and Travellers on that site to see what actions they’re seeking to happen. I think we have a very positive Gypsy and Traveller strategy, and I’ve got a team of officials who work with Gypsy and Traveller families very closely. The educational attainment levels of Gypsy and Traveller families and their children is an important factor that we consider. I would be happy to ask one of my team to come along with you to visit this site.

Nid wyf yn gwybod pa bryd y bydd yr Aelod yn ymweld â’r safle, ond gallaf geisio gofyn i un o fy swyddogion ymuno ag ef er mwyn cael sgwrs gyda phobl ifanc a Sipsiwn a Theithwyr ar y safle i weld pa gamau y maent eisiau eu gweld yn digwydd. Rwy’n credu bod gennym strategaeth Sipsiwn a Theithwyr gadarnhaol iawn, ac mae gennyf dîm o swyddogion sy’n gweithio’n agos iawn gyda theuluoedd Sipsiwn a Theithwyr. Mae lefelau cyrhaeddiad addysgol teuluoedd Sipsiwn a Theithwyr a’u plant yn ffactor pwysig sy’n cael ei ystyried gennym. Byddwn yn hapus i ofyn i un o fy nhîm ddod gyda chi i ymweld â’r safle.

Aflonyddu ar Fenywod

Harassment Against Women

10. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu’r mesurau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i’r afael ag aflonyddu ar fenywod yng Nghymru? OAQ(5)015(CC)

10. Will the Cabinet Secretary outline the measures the Welsh Government is taking to tackle harassment against women in Wales? OAQ(5)015(CC)

The Welsh Government is committed to working with all of its partners to tackle harassment against women in Wales. Violence against women is unacceptable in all of its forms. It is right that, on International Women’s Day, we raise awareness of the issues many women are still facing.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i weithio gyda phob un o’i phartneriaid i fynd i’r afael ag aflonyddu ar fenywod yng Nghymru. Mae trais yn erbyn menywod yn annerbyniol ym mhob un o’i ffurfiau. Mae’n iawn, ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, ein bod yn codi ymwybyddiaeth o’r problemau y mae llawer o fenywod yn dal i’w wynebu.

Thank you, Cabinet Secretary, for that response. Concerns have been raised with me about how cases of harassment are dealt with—with the necessary and appropriate sensitivity and seriousness—by those who work in front-line public services. Cabinet Secretary, are you able to provide reassurance on the work being done to prevent harassment with those in front-line devolved public services? Also, what work is being done with non-devolved public services, such as the police, to ensure that cases of harassment are dealt with correctly?

Diolch i chi am yr ymateb hwnnw, Ysgrifennydd y Cabinet. Mynegwyd pryderon wrthyf ynglŷn â sut yr ymdrinnir ag achosion o aflonyddu—gyda’r sensitifrwydd a’r difrifoldeb angenrheidiol a phriodol—gan y rhai sy’n gweithio mewn gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen. Ysgrifennydd y Cabinet, a allwch roi sicrwydd ynghylch y gwaith sy’n cael ei wneud i atal aflonyddu gyda’r bobl mewn gwasanaethau cyhoeddus datganoledig rheng flaen? Hefyd, pa waith sy’n cael ei wneud gyda gwasanaethau cyhoeddus heb eu datganoli, megis yr heddlu, i sicrhau y caiff achosion o aflonyddu eu trin yn gywir?

I thank the Member for her question. I take a zero-tolerance approach on bullying, harassment and abuse. I wouldn’t care if somebody was a friend or a political ally—if they cross the line, there can be no compromise on this: this is wrong. I am confident that we are working across Welsh Government to address the long-term entrenched inequalities. Objective 4 of our strategic equality plan sets out the actions that Welsh Government will take to reduce the instances of all forms of harassment and abuse. We should all take a responsibility in making sure that this happens in our public sector bodies.

Diolch i’r Aelod am ei chwestiwn. Mae gennyf ymagwedd dim goddefgarwch at fwlio, aflonyddu a cham-drin. Ni fyddwn yn poeni pe bai rhywun yn ffrind neu’n gyd-wleidydd—os ydynt yn croesi’r llinell, nid oes modd cyfaddawdu ar hyn: mae’n anghywir. Rwy’n hyderus ein bod yn gweithio ar draws Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau hirdymor a hirsefydlog. Mae amcan 4 ein cynllun cydraddoldeb strategol yn nodi’r camau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i leihau nifer yr achosion o bob math o aflonyddu a cham-drin. Dylem i gyd ysgwyddo cyfrifoldeb i wneud yn siŵr fod hyn yn digwydd yn ein cyrff sector cyhoeddus.

Back to the Mothers Affection Matters event earlier on today, Cabinet Secretary, listening to some of the people who gave their stories, they talked about harassment turning into abuse from a very, very early age. I’d like to just reinforce the calls made by Sian Gwenllian, and I think others yesterday, for healthy relationships training and counselling and development in schools. If we can train young children, young girls and boys, young men and women to respect and cherish each other, then we will have gone a long way to stopping harassment and abuse of women and men in their more adult lives.

Yn ôl at ddigwyddiad Mothers Affection Matters yn gynharach heddiw, Ysgrifennydd y Cabinet, a gwrando ar rai o’r bobl a roddodd eu straeon; roeddent yn sôn am aflonyddu yn troi’n gam-drin o oed cynnar iawn. Hoffwn atgyfnerthu’r galwadau a wnaed gan Sian Gwenllian, ac eraill ddoe rwy’n meddwl, am hyfforddiant a chwnsela a datblygu perthynas iach mewn ysgolion. Os gallwn hyfforddi plant ifanc, merched a bechgyn ifanc, dynion a menywod ifanc i barchu a thrysori ei gilydd, yna byddwn wedi mynd gryn ffordd i atal aflonyddu a cham-drin menywod a dynion yn eu bywydau fel oedolion.

You don’t need to convince me on this argument. I am working with the Cabinet Secretary for Education to see how this is achievable and we will, hopefully, have something positive to say shortly.

Nid oes angen i chi fy argyhoeddi ynglŷn â’r ddadl hon. Rwy’n gweithio gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i weld sut y gellir cyflawni hyn a gobeithio y bydd gennym rywbeth cadarnhaol i’w ddweud cyn bo hir.

Diolch i’r Ysgrifennydd Cabinet.

Thank you, Cabinet Secretary.

3. 3. Datganiadau 90 Eiliad
3. 3. 90-second Statements

Yr eitem nesaf ar ein hagenda ni yw’r datganiadau 90 eiliad. Julie Morgan.

The next item on our agenda is the 90-second statements. Julie Morgan.

Cofio Val—Remembering Val: Val Feld was the AM for Swansea East and it’s fitting that we remember her here on International Women’s Day. Val was passionately committed to equal opportunities and social justice. She was one of the key architects of devolution: one of the leaders of the ‘Yes for Wales’ campaign. The embedding of equal opportunities in the Assembly is largely due to the work of Val. We worked together when I was an MP in Westminster pursuing the Secretary of State at the time to ensure that the principle of equality of opportunity for all people was included in the first Government of Wales Act in 1998 and was to become the bedrock of this Assembly. She was relentless. She saw devolution as an opportunity to make Wales a more equal and more socially just society.

Val had a remarkable record of public and voluntary service: she was a founder of Shelter Cymru, recognising the plight of the homeless and the importance of housing, and she was a director of the Equal Opportunities Commission for Wales from 1989 to 1999. She was also a mother and a partner. Some of you knew her during her short period as an Assembly Member. When she spoke, everyone listened. She spoke authoritatively, she had a wealth of experience and principles to bring. The sky was the limit for Val and her potential was tragically cut short with what turned out to be a fatal illness. I remember visiting her in Swansea with Jane Hutt shortly before she died. We miss her very much.

Rydym yn ei cholli yn fawr iawn.

Cofio Val: Val Feld oedd yr AC dros Ddwyrain Abertawe ac mae’n addas ein bod yn ei chofio yma ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod. Roedd Val wedi ymrwymo’n angerddol i gyfle cyfartal a chyfiawnder cymdeithasol. Hi oedd un o benseiri allweddol datganoli: un o arweinwyr yr ymgyrch ‘Ie dros Gymru’. Mae gwreiddio cyfle cyfartal yn y Cynulliad yn deillio i raddau helaeth o waith Val. Buom yn gweithio gyda’n gilydd pan oeddwn yn Aelod Seneddol yn San Steffan yn pwyso ar yr Ysgrifennydd Gwladol ar y pryd i sicrhau bod egwyddor cyfle cyfartal i bawb wedi’i gynnwys yn y Ddeddf Llywodraeth Cymru gyntaf yn 1998 a oedd i ddod yn sylfaen i’r Cynulliad hwn. Roedd hi’n ddi-ildio. Gwelai ddatganoli fel cyfle i wneud Cymru’n gymdeithas fwy cyfartal a mwy cyfiawn yn gymdeithasol.

Roedd gan Val hanes rhyfeddol o wasanaeth cyhoeddus a gwirfoddol: roedd hi’n sylfaenydd Shelter Cymru, gan gydnabod trafferthion y digartref a phwysigrwydd tai, ac roedd yn gyfarwyddwr Comisiwn Cyfle Cyfartal Cymru rhwng 1989 a 1999. Roedd hefyd yn fam a phartner. Roedd rhai ohonoch yn ei hadnabod yn ystod ei chyfnod byr fel Aelod Cynulliad. Pan siaradai, roedd pawb yn gwrando. Siaradai gydag awdurdod, roedd ganddi gyfoeth o brofiad ac egwyddorion i’w cyfrannu. Nid oedd terfyn ar yr hyn y dymunai Val ei wneud a rhoddwyd diwedd ar y potensial hwnnw’n drasig iawn gyda’r hyn a oedd yn salwch angheuol yn y diwedd. Rwy’n cofio ymweld â hi yn Abertawe gyda Jane Hutt yn fuan cyn iddi farw. Rydym yn gweld ei cholli’n fawr.

We miss her very much.