Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

17/01/2017
1. 1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. 1. Questions to the First Minister

Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.

[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.

Yr eitem gyntaf ar ein hagenda ni yw’r cwestiynau i’r Prif Weinidog, a’r cwestiwn cyntaf, Mark Isherwood.

The first item on our agenda is questions to the First Minister, and the first question, Mark Isherwood.

1. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cynorthwyo pobl ag anableddau yng Nghymru? OAQ(5)0369(FM)

1. How is the Welsh Government assisting people with disabilities in Wales? OAQ(5)0369(FM)

Our framework for action on independent living sets out our plans to assist disabled people in Wales. We will work together with disabled people and public sector bodies across Wales to refresh the framework this year.

Mae ein fframwaith ar gyfer gweithredu ar fyw yn annibynnol yn nodi ein cynlluniau i gynorthwyo pobl anabl yng Nghymru. Byddwn yn cydweithio â phobl anabl a chyrff sector cyhoeddus ledled Cymru i adfywio’r fframwaith eleni.

Diolch. Further to the Welsh Government announcement it was transferring the Welsh independent living grant to local authorities, a campaigner in Wrexham, Nathan Davies, who actually presented a certificate to the Enabling Wales north Wales graduation last month, expressed concern that they felt that disabled people had been ‘sold down the river’, and that all they could see was yet more fighting. And Disability Wales expressed disappointment that the Welsh Government didn’t follow Scotland in setting up an independent living fund, administered by Inclusion Scotland, which Northern Ireland has also commissioned its ILF from. How, therefore, will you engage with such concerns to ensure that not only local authorities and the health boards, but the Welsh Government itself, is complying with the intention of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014, placing a duty on public authorities to promote the involvement of people in the design and delivery of care and support services?

Diolch. Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ei bod yn trosglwyddo grant byw'n annibynnol Cymru i awdurdodau lleol, mynegodd ymgyrchydd yn Wrecsam, Nathan Davies, a gyflwynodd dystysgrif i'r seremoni raddio Galluogi Cymru gogledd Cymru fis diwethaf mewn gwirionedd, bryder eu bod yn teimlo bod pobl anabl wedi cael eu bradychu, a’r cwbl y gallent ei weld oedd mwy o ddadlau unwaith eto. A mynegodd Anabledd Cymru siom nad oedd Llywodraeth Cymru yn dilyn yr Alban trwy sefydlu cronfa byw'n annibynnol, wedi ei gweinyddu gan Inclusion Scotland, y mae Gogledd Iwerddon hefyd wedi comisiynu ei gronfa byw’n annibynnol ganddynt. Sut, felly, wnewch chi ymgysylltu â phryderon o'r fath i sicrhau nid yn unig bod awdurdodau lleol a'r byrddau iechyd, ond Llywodraeth Cymru ei hun, yn cydymffurfio â bwriad Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, sy’n gosod dyletswydd ar awdurdodau cyhoeddus i hyrwyddo cyfranogiad pobl yn y gwaith o gynllunio a darparu gwasanaethau gofal a chymorth?

Well, the decision was taken to enable payments to be made uninterrupted to former recipients in Wales. It was an interim decision, designed to last until 31 March this year, while we considered which arrangements were appropriate to provide support in the longer term. And, following advice from the stakeholders advisory group, which does include organisations that represent disabled people in Wales, we are introducing, from this April, a two-year transitional arrangement, whereby support in the future will be through normal social care provision.

Wel, gwnaed y penderfyniad i alluogi taliadau i gael eu gwneud yn ddi-dor i gyn-dderbynwyr yng Nghymru. Penderfyniad dros dro oedd hwn, a fwriadwyd i bara tan 31 Mawrth eleni, tra ein bod yn ystyried pa drefniadau fyddai’n briodol i ddarparu cymorth yn y tymor hwy. Ac, yn dilyn cyngor gan y grŵp cynghori rhanddeiliaid, sydd yn cynnwys sefydliadau sy'n cynrychioli pobl anabl yng Nghymru, rydym ni’n cyflwyno, o fis Ebrill eleni, trefniant pontio dros ddwy flynedd, sy’n golygu y bydd cymorth yn y dyfodol trwy ddarpariaeth arferol o ofal cymdeithasol.

I want to highlight the importance of sign language to the deaf community. For many deaf people, it is a major method of communication. I should perhaps declare an interest as my sister is profoundly deaf. Will the First Minister join me in supporting the creation of GCSE first-language sign language, and for it to be treated as the equivalent of first-language Welsh and English at GCSE?

Hoffwn dynnu sylw at bwysigrwydd iaith arwyddion i'r gymuned pobl fyddar. I lawer o bobl fyddar, mae'n ddull pwysig o gyfathrebu. Efallai y dylwn i ddatgan buddiant gan fod fy chwaer yn hollol fyddar. A wnaiff y Prif Weinidog ymuno â mi i gefnogi creu TGAU iaith arwyddion iaith gyntaf, ac iddi gael ei thrin yn gyfartal â Chymraeg a Saesneg iaith gyntaf ar lefel TGAU?

Well, it’s a matter, ultimately, for Qualifications Wales. They are responsible for the development and approval of qualifications in Wales. That said, I think it is important—and I take very much on board what the Member has said—to promote British Sign Language and also to promote the availability of qualifications in British Sign Language. It is a matter I will take up on his behalf with Qualifications Wales.

Wel, mae'n fater, yn y pen draw, i Gymwysterau Cymru. Nhw sy’n gyfrifol am ddatblygu a chymeradwyo cymwysterau yng Nghymru. Wedi dweud hynny, rwy’n credu ei bod hi’n bwysig—ac rwy’n derbyn yn llwyr yr hyn y mae’r Aelod wedi ei ddweud—i hyrwyddo Iaith Arwyddion Prydain a hefyd i hyrwyddo’r ffaith fod cymwysterau ar gael yn Iaith Arwyddion Prydain. Mae'n fater y byddaf yn ei godi ar ei ran gyda Chymwysterau Cymru.

Mae tipyn o sôn wedi bod bod posibilrwydd y bydd y lwfans gweini, sef yr ‘attendance allowance’, yn cael ei ddatganoli i Gymru o San Steffan. Mae tua 100,000 o bobl yng Nghymru yn derbyn y budd-dal yma, ar gost o tua £400 miliwn y flwyddyn. Os bydd y budd-daliadau yma’n cael eu datganoli i Gymru, mi fydd yn rhaid penderfynu wedyn beth fydd rôl yr awdurdodau lleol. Ac mae Plaid Cymru bob tro, wrth gwrs, yn croesawu cael mwy o bwerau yng Nghymru er budd pobl Cymru, ond mae yna bryder mai dull o arbed arian ydy’r symudiad yma yn y pen draw. Sut ydych chi yn medru sicrhau na fydd pobl anabl hŷn yng Nghymru yn dioddef petai’r newid yma yn digwydd?

There’s been a great deal of talk of the possibility that the attendance allowance is to be devolved to Wales from Westminster. Some 100,000 people in Wales receive this benefit at a cost of some £400 million per annum. Now, if these benefits are devolved to Wales, we will then have to decide what the role of local authorities will be. Plaid Cymru, of course, always welcomes additional powers residing here in Wales for the benefit of the people of Wales, but there are concerns that this move is a money-saving mechanism ultimately. So, how can you ensure that older disabled people in Wales won’t lose out if this change were to occur?

Mae yna hanes, wrth gwrs, anffodus yn y lle yma, lle mae yna fudd-daliadau wedi cael eu datganoli ond heb yr arian cyfan yn dod hefyd. Fe welsom ni hynny gyda’r budd-daliadau ynglŷn â threth y cyngor. Felly, nid ydym ni o blaid cael unrhyw bwerau heb ganiatâd y Cynulliad hyn, ac, wrth gwrs, nid ydym ni o blaid cael pwerau heb cyfanswm llawn yr arian yn dilyn y pwerau hynny. Felly, petai hynny’n cael ei gynnig i ni, fe fyddai hynny’n rhywbeth y byddem ni’n ei ystyried, ond fyddem ni byth eisiau cymryd unrhyw bwerau newydd heb fod yr arian yn dod a heb fod sicrwydd yn y tymor hir ynglŷn â ffynhonnell yr arian hynny hefyd.

There is an unfortunate history in this place, where benefits have been devolved but without all the funding to follow. That happened with the council tax benefit. So, we’re not in favour of receiving any powers without the agreement of this Assembly, and we’re not in favour of receiving powers without the full funding to follow. So, if that was offered to us, we would consider it, but we would never wish to take any new powers without the funding being made available and without the assurance in the long term about the source of that funding.

First Minister, in March last year, as part of the Getting Ahead 2 programme, Learning Disability Wales were given £10 million over five years to transform the lives of over 1,000 young people aged 16 to 25 who have a learning disability or learning difficulty, and that is through undertaking a paid work placement lasting between six and 12 months. What does this commitment demonstrate about the Welsh Government’s determination to assist people with disabilities in Wales, and how is this actively helping to change people’s lives?

Brif Weinidog, ym mis Mawrth y llynedd, yn rhan o raglen Getting Ahead 2, rhoddwyd £10 miliwn i Anabledd Dysgu Cymru dros bum mlynedd i weddnewid bywydau dros 1,000 o bobl ifanc 16 i 25 oed sydd ag anableddau dysgu neu anawsterau dysgu, ac mae hynny trwy ymgymryd â lleoliad gwaith â thâl sy'n para rhwng chwech a 12 mis. Beth mae'r ymrwymiad hwn yn ei ddangos am benderfyniad Llywodraeth Cymru i gynorthwyo pobl ag anableddau yng Nghymru, a sut mae hyn yn ymarferol yn helpu i newid bywydau pobl?

Well, we can see the results for ourselves, and I can say that we are working with our learning disability advisory group to develop a learning disability strategic action plan. That will go out to wide consultation later this year in order to build on the good work that’s already been put in place.

Wel, gallwn weld y canlyniadau drosom ein hunain, a gallaf ddweud ein bod ni’n gweithio gyda'n grŵp cynghori ar anabledd dysgu i ddatblygu cynllun gweithredu strategol ar anabledd dysgu. Bydd hwnnw’n destun ymgynghoriad eang yn ddiweddarach eleni er mwyn adeiladu ar y gwaith da sydd wedi ei wneud eisoes.

Ffermwyr yn Sir Benfro

Farmers in Pembrokeshire

2. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi ffermwyr yn Sir Benfro? OAQ(5)0365(FM)

2. Will the First Minister outline what the Welsh Government is doing to support farmers in Pembrokeshire? OAQ(5)0365(FM)

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i helpu’r diwydiant ffermio yn sir Benfro, fel ym mhob rhan o Gymru.

The Welsh Government is working to support the farming industry in Pembrokeshire, as in all parts of Wales.

Brif Weinidog, fel rydw i’n siŵr eich bod yn ymwybodol, mae nifer o ffermwyr yn fy etholaeth i yn poeni’n enfawr am y posibilrwydd o gyflwyno parthau perygl nitradau, sy’n mynd i gael effaith aruthrol ar eu busnesau ac ar yr economi wledig yn gyffredinol. Mae ymgynghoriad eich Llywodraeth chi nawr wedi dod i ben, felly a allwch chi ddweud wrthym ni pryd y byddwch chi’n gwneud penderfyniad ar y mater hwn? Ac, yn y cyfamser, a allaf i erfyn arnoch chi i edrych ar y mater yma unwaith eto ac i ystyried cyflwyno mesurau gwirfoddol i wella ansawdd ein dŵr, oherwydd dyna’r ffordd i gefnogi ein ffermwyr, drwy weithio gyda nhw ac nid cyflwyno rheoliadau beichus?

First Minister, as I’m sure you are aware, a number of farmers in my constituency are hugely concerned about the possibility of the introduction of nitrate vulnerable zones, which will have a huge impact on their businesses and on the rural economy more generally. Your Government’s consultation has now been concluded, so can you tell us when you will take a decision on this issue? In the meantime, can I urge you to look at this issue again and to consider introducing a voluntary approach to improve water quality, because that’s the way to support our farmers, by working with them, rather than introducing burdensome regulation?

Wel, bydd atebion yr ymgynghoriad yn cael eu hystyried yn fanwl dros yr wythnosau nesaf ac, wrth gwrs, bydd trafodaeth gyda’r diwydiant amaeth dros yr wythnosau hynny, fel rhan o’r adolygiad sydd wedi cymryd lle.

Well, the responses to the consultation will be considered in detail over the ensuing weeks, and, of course, there will be a discussion with the agriculture industry over those weeks, as part of the review that has taken place.

Wel, beth wnewch chi nawr, Brif Weinidog, i amddiffyn ffermwyr yn sir Benfro a thrwy Gymru gyfan nawr bod Prif Weinidog San Steffan, Theresa May, wedi penderfynu ein bod ni mas o’r farchnad sengl, bod yna ‘tariffs’ o dan reolau'r WTO ar gynnyrch o Gymru, bod yna farchnad ‘free trade’ gyda Seland Newydd, lle mae cig oen yn dod i mewn a thanbrisio cig oen da a chynnyrch Cymru? Beth wnewch chi nawr fel Llywodraeth i amddiffyn buddiannau Cymru yn erbyn penderfyniad San Steffan a’r Torïaid i wneud ffermwyr Cymru yn fwy tlawd ac yn llai abl i gystadlu yn y byd?

What will you do now, First Minister, to protect farmers in Pembrokeshire and the length and breadth of Wales now that the Prime Minister, Theresa May, has decided that we are going to be outwith the single market, that there will be tariffs on Welsh produce under the World Trade Organization rules, and that there is to be a free trade market with New Zealand, from where lamb can come in and undermine the quality produce of Wales? So, what will you, as a Government, do now to protect the interests of Wales in the face of a decision taken by the Conservatives in Westminster to make farmers in Wales poorer and less able to compete on a global basis?

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from the Party Leaders

Galwaf yn awr ar arweinwyr y pleidiau i holi’r Prif Weinidog. Arweinydd y Ceidwadwyr, Andrew R.T. Davies.

I now call on the party leaders to question the First Minister. The leader of the Welsh Conservatives, Andrew R.T. Davies.

Thank you, Presiding Officer. First Minister, last October, one of the most passionate debates was held within this Chamber, and the chamber upstairs was full up with people with an interest in the autism community and wanting to see legislation brought forward from your Government. We were led to believe there was consensus around this, in the Assembly election—that all the political parties believed that there should be an autism Bill brought before the Assembly to improve rights for people who suffer with autism. Yesterday, you brought forward your Trade Union (Wales) Bill. Many people will find it difficult to comprehend why you are standing in the way of bringing forward an autism Bill that could greatly improve access to services and give a legal right to people who have a diagnosis of autism over the trade union Bill that you’ve decided to bring forward. Why have you prioritised the trade union Bill against people with autism?

Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, fis Hydref diwethaf, cynhaliwyd un o'r dadleuon mwyaf angerddol yn y Siambr hon, ac roedd y siambr i fyny'r grisiau yn llawn pobl â buddiant yn y gymuned awtistiaeth ac eisiau gweld deddfwriaeth yn cael ei chyflwyno gan eich Llywodraeth. Cawsom ein harwain i gredu bod consensws ynghylch hyn, yn etholiad y Cynulliad—bod yr holl bleidiau gwleidyddol yn credu y dylai Bil awtistiaeth gael ei roi gerbron y Cynulliad i wella hawliau i bobl sy'n dioddef gydag awtistiaeth. Ddoe, cyflwynasoch eich Bil Undebau Llafur (Cymru). Bydd llawer o bobl yn ei chael hi’n anodd deall pam yr ydych chi’n atal cyflwyniad Bil awtistiaeth a allai wella mynediad at wasanaethau yn fawr a rhoi hawl cyfreithiol i bobl sydd â diagnosis o awtistiaeth gan ddewis yn hytrach y Bil undebau llafur yr ydych chi wedi penderfynu ei gyflwyno. Pam ydych chi wedi blaenoriaethu'r Bil undebau llafur yn hytrach na phobl ag awtistiaeth?

There are two reasons: first of all, we want to protect workers’ rights. His party—his party—want to remove competence from this Assembly over employment rights and regulations. It’s his party’s fault. We wouldn’t have to bring this forward at the speed that we’re having to take it if it wasn’t for the Wales Bill. So, he can’t sit there and try to claim it’s nothing to do with him. And we will stand up for workers’ rights as his party presses down on them, and that’s why we will introduce a trade union Bill to this Chamber, we will look for support from this Assembly to protect the rights of workers, and let’s see what happens, if the competence changes. But we will stand up for Welsh workers, even as his party tramples all over them.

Mae dau reswm: yn gyntaf oll, rydym ni eisiau diogelu hawliau gweithwyr. Mae ei blaid ef—ei blaid ef—eisiau cael gwared ar gymhwysedd y Cynulliad hwn dros hawliau a rheoliadau cyflogaeth. Bai ei blaid ef yw hyn. Ni fyddai'n rhaid i ni gyflwyno hyn ar y cyflymder yr ydym ni'n gorfod ei wneud pe na byddai am Fil Cymru. Felly, ni all ef eistedd yn y fan yna a cheisio honni nad yw’n ddim i’w wneud ag ef. A byddwn yn sefyll dros hawliau gweithwyr wrth i’w blaid ef bwyso i lawr arnynt, a dyna pam y byddwn ni’n cyflwyno Bil undebau llafur i'r Siambr hon, a byddwn yn gofyn am gefnogaeth gan y Cynulliad hwn i ddiogelu hawliau gweithwyr, a gadewch i ni weld beth fydd yn digwydd, os bydd y cymhwysedd yn newid. Ond byddwn yn sefyll dros weithwyr Cymru, hyd yn oed wrth i’w blaid ef eu sathru i lawr.

I believe it’s the Conservative Party that are delivering for Welsh workers, as they are for UK workers, by delivering an economy that has delivered record rates of employment, opportunity and prosperity. But I notice you did not dwell on the reasons why your Government stood in the way of delivering an autism Bill, as opposed to the trade union Bill, where people upstairs after this debate were genuinely in tears and disgusted by the outcome from this Labour Government and the betrayal, as they saw it, of your Government’s commitment in the Assembly election vis-a-vis the words that were spoken in this Chamber in that debate. What is unreasonable—what is unreasonable in the Trade Union Bill about informing employers when strike action’s going to be taken? What is unreasonable about seeking a threshold to get a majority of people who participate in that strike action? There is nothing unreasonable about that. It is your party that is taking us back to the 1970s and moving away from empowering workers to get on in this country. So, what is unreasonable in that Trade Union Bill that demands that your Government bring forward a separate piece of legislation?

Rwy'n credu mai’r Blaid Geidwadol sy’n cyflawni ar ran gweithwyr Cymru, fel y mae ar ran gweithwyr y DU, trwy ddarparu economi sydd wedi cyflwyno’r cyfraddau cyflogaeth, cyfleoedd a ffyniant mwyaf erioed. Ond rwy’n sylwi na wnaethoch chi sôn am y rhesymau pam y gwnaeth eich Llywodraeth rwystro cyflwyniad Bil awtistiaeth, yn hytrach na'r Bil undebau llafur, lle’r oedd pobl i fyny'r grisiau ar ôl y ddadl hon yn wirioneddol yn eu dagrau ac wedi’u ffieiddio gan y canlyniad gan y Llywodraeth Lafur hon a'r brad, fel yr oedden nhw’n ei weld, o ymrwymiad eich Llywodraeth yn etholiad y Cynulliad parthed y geiriau a siaradwyd yn y Siambr hon yn y ddadl honno. Beth sy'n afresymol—beth sy’n afresymol yn y Bil Undebau Llafur am hysbysu cyflogwyr pan fo streic yn mynd i gael ei galw? Beth sy’n afresymol am geisio trothwy i gael mwyafrif o bobl sy'n cymryd rhan yn y streic honno? Nid oes unrhyw beth yn afresymol am hynny. Eich plaid chi sy’n mynd â ni yn ôl i’r 1970au ac yn symud oddi wrth grymuso gweithwyr i lwyddo yn y wlad hon. Felly, beth sy’n afresymol yn y Bil Undebau Llafur hwnnw sy'n mynnu bod eich Llywodraeth yn cyflwyno darn o ddeddfwriaeth ar wahân?

It is odious that the leader of the Welsh Conservatives tries to use people who are dealing with young people with autism, using that as a way to attack workers—[Interruption.]—attack workers in Wales and the rest of Britain. The reality is that unemployment is lower in Wales than it is in England, Scotland and Northern Ireland because of the actions of the Welsh Government. He talks about a threshold. I don’t remember him arguing for a threshold in the Brexit referendum. Do you remember that? I don’t remember that at all. Thresholds weren’t important at that stage. I don’t believe in thresholds. I didn’t believe in a threshold for the Brexit referendum. I don’t believe in a threshold as far as strike action balloting is concerned. What I believe in is that we stand up for the rights of workers in Wales, despite what is being imposed on them by a hostile Tory Government. Fifty of his own MPs—50 of his own MPs—were calling for strikes to be banned in the public sector. What, are you going to arrest strikers now, are you? Going back to the 1970s—he’d take us back to the 1930s. [Assembly Members: ‘Hear, hear.’]

Mae'n atgas bod arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn ceisio defnyddio pobl sy'n ymdrin â phobl ifanc ag awtistiaeth, gan ddefnyddio hynny fel ffordd i ymosod ar weithwyr—[Torri ar draws.] —ymosod ar weithwyr yng Nghymru a gweddill Prydain. Y gwir amdani yw bod diweithdra yn is yng Nghymru nag y mae yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon oherwydd gweithredoedd Llywodraeth Cymru. Mae'n sôn am drothwy. Nid wyf yn cofio iddo ddadlau dros drothwy yn y refferendwm Brexit. Ydych chi'n cofio hynny? Nid wyf yn cofio hynny o gwbl. Nid oedd trothwyon yn bwysig bryd hynny. Nid wyf yn credu mewn trothwyon. Nid oeddwn i’n credu mewn trothwy ar gyfer y refferendwm Brexit. Nid wyf yn credu mewn trothwy cyn belled ag y mae pleidleisio dros streic yn y cwestiwn. Yr hyn yr wyf i’n credu ynddo yw ein bod ni’n sefyll yn gadarn dros hawliau gweithwyr yng Nghymru, er gwaethaf yr hyn sy'n cael ei orfodi arnyn nhw gan Lywodraeth Dorïaidd elyniaethus. Roedd hanner cant o'i ASau ei hun—50 o’i ASau ei hun—yn galw am i streiciau gael eu gwahardd yn y sector cyhoeddus. Beth, ydych chi'n mynd i arestio streicwyr nawr, ydych chi? Mynd yn ôl i'r 1970au—byddai ef yn mynd â ni yn ôl i’r 1930au. [Aelodau'r Cynulliad: 'Clywch, clywch.']

You definitely want beer and sandwiches back in Cathays Park, don’t you, First Minister? The people you are repaying are the union general secretaries who have funded Labour up to the tune of £11 million since Jeremy Corbyn became leader. I challenged you to bring forward that autism Bill, which people were genuinely asking for. I have not heard people calling for a trade union Bill here in Wales because they feel they’re discriminated against. The real—[Interruption.]—the real danger is that you will be trailblazing regional pay by bringing this Bill forward, because you will be lowering the threshold for strike action here in Wales, vis-a-vis other parts of the United Kingdom. Most times, when strike action is taken, it is around terms and conditions and pay. So, you will be the trailblazer for regional pay if you continue to push this trade union Bill through the Assembly. But, equally, you should apologise to the people in the autism community—[Assembly Members: ‘Oh.’]—who feel they’ve been let down by you and your legislative programme.

Rydych chi’n sicr eisiau cwrw a brechdanau yn ôl ym Mharc Cathays, onid ydych chi, Brif Weinidog? Y bobl yr ydych chi’n eu had-dalu yw ysgrifenyddion cyffredinol yr undebau sydd wedi ariannu Llafur gyda £11 miliwn ers i Jeremy Corbyn ddod yn arweinydd. Heriais i chi i gyflwyno’r Bil awtistiaeth hwnnw, yr oedd pobl wir yn gofyn amdano. Nid wyf wedi clywed pobl yn galw am Fil undebau llafur yma yng Nghymru oherwydd eu bod nhw’n teimlo bod gwahaniaethu yn eu herbyn. Y perygl—[Torri ar draws.]—Y perygl gwirioneddol yw y byddwch chi’n cyflwyno tâl rhanbarthol trwy gyflwyno’r Bil hwn, gan y byddwch chi’n gostwng y trothwy ar gyfer streic yma yng Nghymru, o’i gymharu â rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig. Gan amlaf, pan fydd streic yn cael ei galw, mae'n ymwneud â thelerau ac amodau a chyflog. Felly, chi fydd yn arwain y ffordd o ran tâl rhanbarthol os gwnewch chi barhau i wthio’r Bil undebau llafur hwn drwy'r Cynulliad. Ond, hefyd, dylech chi ymddiheuro i'r bobl yn y gymuned awtistiaeth— [Aelodau'r Cynulliad: 'O..']—sy'n teimlo eu bod wedi cael eu siomi gennych chi a'ch rhaglen ddeddfwriaethol.

It is odious—I use that word again—to suggest that those people who are dealing with autism and who are dealing with and caring for those people with autism should be set against people who want to have their rights as workers. Isn’t it typical that the Tories’ attitude, as it always has been, is, ‘Set people against each other. Divide and rule.’ We will do all that we can to help those people with autism and those people caring for people with autism. We’ve done that through previous legislation. We have done that through the funding we have put in place. We haven’t cut social services spending by 6 per cent as he has and his party has in London. Delayed transfers of care—up in England, and the disaster of the NHS in England at the moment were all caused by a lack of spending on social services. I make no apology at all for standing up for the rights of workers in Wales and their representatives, and if he doesn’t like that, he can go and explain to voters in Wales why he wants people to be in a position where they no longer have the ability to exercise their democratic right to strike. He yaps away, doesn’t he? He yaps away like an untrained dog in the back of the Chamber there—

Mae'n atgas—defnyddiaf y gair yna eto—i awgrymu y dylid gosod y bobl hynny sy’n ymdrin ag awtistiaeth ac yn ymdrin â’r bobl hynny sydd ag awtistiaeth ac yn gofalu amdanynt, yn erbyn pobl sydd eisiau eu hawliau fel gweithwyr. Onid yw'n nodweddiadol mai agwedd y Torïaid, fel y bu erioed, yw, 'Gosod pobl yn erbyn ei gilydd. Rhannu a rheoli.' Byddwn yn gwneud popeth a allwn i helpu'r bobl hynny ag awtistiaeth a'r bobl hynny sy'n gofalu am bobl ag awtistiaeth. Rydym ni wedi gwneud hynny trwy ddeddfwriaeth flaenorol. Rydym ni wedi gwneud hynny drwy'r cyllid yr ydym ni wedi ei gyflwyno. Nid ydym wedi torri 6 y cant ar wariant ar wasanaethau cymdeithasol fel y mae ef a'i blaid wedi ei wneud yn Llundain. Oedi wrth drosglwyddo gofal—wedi cynyddu yn Lloegr, ac achoswyd trychineb y GIG yn Lloegr ar hyn o bryd gan ddiffyg gwariant ar wasanaethau cymdeithasol. Nid wyf yn ymddiheuro o gwbl am sefyll dros hawliau gweithwyr yng Nghymru a'u cynrychiolwyr, ac os nad yw'n hoffi hynny, gall fynd i esbonio wrth bleidleiswyr yng Nghymru pam mae eisiau i bobl fod mewn sefyllfa lle nad yw’r gallu ganddyn nhw mwyach i arfer eu hawl democrataidd i fynd ar streic. Mae’n clebran yn ddi-baid, onid ydyw? Mae’n clebran yn ddi-baid fel ci heb ei hyfforddi yng nghefn y Siambr yn y fan yna—

There’s been a lot of yapping during this question and answer.

Bu llawer o glebran yn ystod y cwestiwn ac ateb hwn.

From our perspective, we will stand up for the rights of workers, even if he is indifferent to them.

O'n safbwynt ni, byddwn yn sefyll yn gadarn dros hawliau gweithwyr, hyd yn oed os nad oes ots ganddo ef amdanynt.

Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.

Plaid Cymru leader, Leanne Wood.

Diolch, Lywydd. On 15 December last year, figures on the performance and the value of the Welsh economy were published. Now, they haven’t received a huge amount of attention, but they show that the Welsh economy now stands at 71 per cent of the UK index, down from 71.4 per cent in 2014. Now, we need to be closing that wealth gap and not presiding over it widening. Aside from the risk that we face from losing the funds currently received by deprived communities, there’s also a risk to businesses and jobs from the decision to leave the European Union. It’s vital from a safeguarding jobs perspective that Wales continues to participate as much as we possibly can in the single market. First Minister, do you agree with Plaid Cymru that it is in the Welsh national interest to continue to participate fully in the single market without tariffs or barriers?

Diolch, Lywydd. Ar 15 Rhagfyr y llynedd, cyhoeddwyd ffigurau ar berfformiad a gwerth economi Cymru. Nawr, nid ydynt wedi cael llawer iawn o sylw, ond maen nhw’n dangos bod economi Cymru yn 71 y cant o fynegai'r DU erbyn hyn, i lawr o 71.4 y cant yn 2014. Nawr, mae angen i ni fod yn cau’r bwlch cyfoeth hwnnw ac nid llywyddu dros ei ehangiad. Ar wahân i'r risg sy'n ein hwynebu o ran colli cyllid a dderbynnir ar hyn o bryd gan gymunedau o amddifadedd, ceir perygl hefyd i fusnesau a swyddi o'r penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae'n hanfodol o safbwynt diogelu swyddi bod Cymru yn parhau i gymryd cymaint ag y gallwn o ran yn y farchnad sengl. Brif Weinidog, a ydych chi’n cytuno â Phlaid Cymru ei bod er budd cenedlaethol Cymru i barhau i gymryd rhan lawn yn y farchnad sengl heb dariffau na rhwystrau?

It’s a position we’ve held for many, many months. The phrase we’ve used is ‘full and unfettered access’. Single market participation amounts to much the same thing. What we have to avoid in the next few months and years is anything that impairs the ability of businesses to export from Wales and therefore makes it more difficult for them to employ people. It’s right to say that GDP needs to increase. The way to do that is to invest even more heavily in skills. As people have more skills, they’re better able to attract investment that leads to better-paid jobs. That is exactly the direction that we want to move in. I—and I’m sure she would have done the same thing, of course—listened to the Prime Minister’s speech this morning. Some of it was welcome. I think the tone was better. It wasn’t as aggressive as the nationalist wing of her party—Theresa May’s party—tends to explain it. There were issues about recognising the rights of the devolved nations, which I welcomed, although there is a contradiction in saying that the British Parliament decides the final deal without the devolved parliaments having their own view as well. Leaving the single market I don’t agree with. This half in, half out of the customs union needs more explanation. And, of course, how you have control over immigration with a large open border has never been explained either. So, there is some clarity, not all of it welcome. Some of it is better from the Prime Minister, but there is still a lot of work to be done to make sure that we have the best outcome for Wales.

Mae'n safbwynt sydd gennym ni ers misoedd lawer. Yr ymadrodd yr ydym ni wedi ei ddefnyddio yw 'mynediad llawn a dilyffethair'. Mae cymryd rhan yn y farchnad sengl fwy neu lai yn gyfystyr â hynny. Yr hyn y mae’n rhaid i ni ei osgoi yn ystod y misoedd a’r blynyddoedd nesaf yw unrhyw beth sy'n amharu ar allu busnesau i allforio o Gymru, ac felly’n ei gwneud yn anoddach iddyn nhw gyflogi pobl. Mae'n iawn i ddweud bod angen i CMC gynyddu. Y ffordd i wneud hynny yw buddsoddi mwy fyth mewn sgiliau. Pan fydd gan bobl fwy o sgiliau, gallant ddenu buddsoddiad yn well sy'n arwain at swyddi sy'n talu'n well. Dyna'r union gyfeiriad yr ydym ni eisiau symud iddo. Gwrandewais i—ac rwy'n siŵr ei bod hithau wedi gwneud yr un fath, wrth gwrs—ar araith Prif Weinidog y DU y bore yma. Roedd rhywfaint ohoni i’w chroesawu. Rwy'n credu bod y dôn yn well. Nid oedd mor ymosodol ag y mae adain genedlaetholgar ei phlaid—plaid Theresa May—yn tueddu i’w egluro. Roedd problemau ynghylch cydnabod hawliau'r cenhedloedd datganoledig, yr oeddwn yn eu croesawu, er bod gwrthddweud wrth nodi mai Senedd Prydain sy’n penderfynu ar y cytundeb terfynol heb i’r seneddau datganoledig fynegi eu barn hwythau hefyd. Nid wyf yn cytuno â gadael y farchnad sengl. Mae angen esbonio mwy ar yr hanner i mewn, hanner allan o'r undeb tollau yma. Ac, wrth gwrs, nid yw sut y mae gennych chi reolaeth dros fewnfudo gyda ffin agored fawr erioed wedi cael ei esbonio chwaith. Felly, ceir rhywfaint o eglurder, ac nid yw’r cyfan i’w groesawu. Mae rhywfaint ohono’n well gan y Prif Weinidog, ond mae llawer o waith i'w wneud eto i wneud yn siŵr ein bod ni’n cael y canlyniad gorau i Gymru.

Thank you for that answer, First Minister. Plaid Cymru would argue that Wales is now facing a made-in-London plan for withdrawing from the European Union. I’m glad that you mentioned the question of exports. On this map, the risk to Wales from a hard Brexit is illustrated very strongly, I think. The Welsh economy is the most dependent part of the UK on exports to the EU. Manufacturing economies like ours rely the most upon that market. We’re talking about industrial jobs, jobs in the food industry, in tourism, jobs that are vital to people in Wales, which cannot be put at risk. Now, we also know that much of the non-European investment into Wales has been attracted here because of our position in the single market. Another risk to this country, beyond losing our position in the single market, is that we are heading for neoliberalism—ultra-neoliberalism—based on deregulation and privatisation, based on slashing workers’ rights, based on watering down environmental regulations that keep our country and our landscape clean. We face losing so many of the hard-won gains, and none of us should be prepared to put those at risk easily. First Minister, will you commit to exploring how we can avoid taking this path of economic and social vandalism, and will you champion the need for continued participation in the single market and for the highest possible standards for workers, consumers and for businesses?

Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Byddai Plaid Cymru yn dadlau bod Cymru yn wynebu cynllun a luniwyd yn Llundain ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd erbyn hyn. Rwy'n falch eich bod chi wedi sôn am y cwestiwn o allforion. Ar y map hwn, dangosir y perygl i Gymru o Brexit caled yn gryf iawn, rwy’n meddwl. Economi Cymru yw'r rhan fwyaf dibynnol o'r DU ar allforion i'r UE. Economïau gweithgynhyrchu fel ein heconomi ni sy’n dibynnu fwyaf ar y farchnad honno. Rydym ni’n sôn am swyddi diwydiannol, swyddi yn y diwydiant bwyd, mewn twristiaeth, swyddi sy'n hanfodol i bobl yng Nghymru, na ellir eu rhoi mewn perygl. Nawr, rydym ni hefyd yn gwybod bod llawer o'r buddsoddiad o’r tu allan i Ewrop i mewn i Gymru wedi cael ei ddenu yma oherwydd ein sefyllfa yn y farchnad sengl. Perygl arall i'r wlad hon, y tu hwnt i golli ein sefyllfa yn y farchnad sengl, yw ein bod ni’n symud tuag at neo-ryddfrydiaeth—neo-ryddfrydiaeth eithafol—wedi’i seilio ar ddadreoleiddio a phreifateiddio, wedi’i seilio ar sathru ar hawliau gweithwyr, wedi’i seilio ar wanhau rheoliadau amgylcheddol sy'n cadw ein gwlad a’n tirwedd yn lân. Rydym ni’n wynebu colli cymaint o'r enillion a ymladdwyd yn galed i’w hennill, ac ni ddylai’r un ohonom ni fod yn barod i roi'r rheini mewn perygl yn rhwydd. Brif Weinidog, a wnewch chi ymrwymo i archwilio sut y gallwn osgoi dilyn y llwybr hwn o fandaliaeth economaidd a chymdeithasol, ac a wnewch chi hyrwyddo'r angen am gyfranogiad parhaus yn y farchnad sengl ac am y safonau uchaf posibl i weithwyr, defnyddwyr a busnesau?

I will, as I’ve done consistently since June. Of course, there’ll be nothing to stop this Assembly from implementing EU directives if it wishes to. If that’s something that the Assembly wants to do, there shall be no ban on doing that. It’s a matter of the democratic process. One of the contradictions that were expressed by the Prime Minister was that she said that the British Parliament should have a vote on the final deal. Fine, but a lot of that will involve devolved areas. There has to be at least a legislative consent motion through this Assembly before the British Parliament can take that vote. So, there are a number of issues that will need to be resolved there. I was concerned at the Chancellor’s remarks on Sunday when he said that the British economic model would have to change if there was a particularly hard Brexit. He mentioned lowering corporation tax. That was, I think, just one thing out of many things that he would like to do that are not to the taste of either her or me. I don’t believe in, as they would put it, deregulating the employment market. That means slashing workers’ rights and slashing workers’ pay. I don’t believe in destroying environmental protections that have been put in place, that have not just helped in terms of the environment but have helped to promote tourism over the years. Yes, I share with her a concern that there are some in the Conservative Party who see this as an opportunity to introduce radical, right-wing thinking, without any kind of restraint at all, and that is something that I and, I’m sure—I know—she would resist at all costs.

Gwnaf yn wir, fel yr wyf i wedi ei wneud yn gyson ers mis Mehefin. Wrth gwrs, ni fydd unrhyw beth i atal y Cynulliad hwn rhag gweithredu cyfarwyddebau'r UE os yw'n dymuno gwneud hynny. Os yw hynny'n rhywbeth y mae'r Cynulliad eisiau ei wneud, ni fydd unrhyw waharddiad ar wneud hynny. Mater o broses ddemocrataidd yw hwn. Un o'r gwrthddywediadau a fynegwyd gan Brif Weinidog y DU oedd iddi ddweud y dylai Senedd Prydain gael pleidlais ar y cytundeb terfynol. Iawn, ond bydd llawer o hynny’n cynnwys meysydd datganoledig. Mae’n rhaid o leiaf cael cynnig cydsyniad deddfwriaethol drwy'r Cynulliad hwn cyn y gall Senedd Prydain gynnal y bleidlais honno. Felly, ceir nifer o faterion y bydd angen eu datrys yn y fan yna. Roedd sylwadau’r Canghellor ddydd Sul yn peri pryder i mi, pan ddywedodd y byddai'n rhaid i fodel economaidd Prydain newid pe byddai Brexit arbennig o galed. Roedd yn sôn am ostwng treth gorfforaeth. Roedd hwnnw, rwy’n meddwl, yn ddim ond un peth allan o lawer o bethau yr hoffai eu gwneud nad ydynt yn dderbyniol i mi nac iddi hithau. Nid wyf yn credu mewn dadreoleiddio, fel y bydden nhw’n ei ddweud, y farchnad gyflogaeth. Mae hynny'n golygu sathru ar hawliau gweithwyr a thorri cyflogau ​​gweithwyr. Nid wyf yn credu mewn dinistrio amddiffyniadau amgylcheddol sydd wedi eu rhoi ar waith, sydd wedi helpu nid yn unig o ran yr amgylchedd, ond sydd wedi helpu i hyrwyddo twristiaeth dros y blynyddoedd. Ydw, rwy’n rhannu ei phryder bod rhai yn y Blaid Geidwadol sy’n gweld hwn fel cyfle i gyflwyno syniadau asgell dde radical, heb unrhyw fath o ataliad o gwbl, ac mae hynny'n rhywbeth yr wyf i ac, rwy'n siŵr—rwy’n gwybod—y byddai hithau’n ei wrthwynebu ar bob cyfrif.

Yes, First Minister, and Plaid Cymru has stated that we are not prepared to sign up to a negotiation plan that has been hatched by Westminster elites if there is no regard to the devolved administrations. We both know that it makes sense for Wales to work closely with the other devolved governments. Scotland is prioritising single market membership and their economy ahead of any other constitutional aims that they might have, but they are prepared to hold an independence referendum if their compromise options are not met by the UK Government. The situation, as you are aware, in Northern Ireland is very sensitive at the moment, too. Will you confirm that you will work with the Scottish Government and the next Northern Ireland Executive to ensure that the Prime Minister of the UK is deterred from pushing through a plan for more deregulation and more privatisation, which would, of course, be very harmful to people here in this country?

Byddwn, Brif Weinidog, ac mae Plaid Cymru wedi datgan nad ydym ni’n barod i ymrwymo i gynllun trafod sydd wedi ei lunio gan unigolion elitaidd San Steffan os na roddir ystyriaeth i'r gweinyddiaethau datganoledig. Mae’r ddau ohonom ni’n gwybod ei bod yn gwneud synnwyr i Gymru weithio'n agos gyda'r llywodraethau datganoledig eraill. Mae’r Alban yn blaenoriaethu aelodaeth o’r farchnad sengl a’i heconomi cyn unrhyw nodau cyfansoddiadol eraill a allai fod ganddynt, ond maen nhw’n barod i gynnal refferendwm annibyniaeth os chaiff eu dewisiadau cyfaddawd eu bodloni gan Lywodraeth y DU. Mae'r sefyllfa yng Ngogledd Iwerddon, fel y gwyddoch, yn sensitif iawn ar hyn o bryd, hefyd. A wnewch chi gadarnhau y byddwch chi’n gweithio gyda Llywodraeth yr Alban a Gweithrediaeth nesaf Gogledd Iwerddon i sicrhau bod Prif Weinidog y DU yn cael ei rhwystro rhag bwrw ymlaen â chynllun i gael mwy o ddadreoleiddio a mwy o breifateiddio, a fyddai, wrth gwrs, yn niweidiol iawn i bobl yma yn y wlad hon?

We do work with the Scottish Government. We don't, clearly, have the same view on the final destination, as it were, but we do work with them and talk to them with a view to forming common ground where we can, and that is sensible diplomacy. Northern Ireland is more difficult, because, in Northern Ireland, the First Minister and the deputy First Minister had very radically different views on Brexit. We see the situation in Northern Ireland, and part of the dynamic of the problem in Northern Ireland is Brexit. It's not the main problem at the moment, but it sits there, because of the peace agreement that was put in place, and the only identity that people in Northern Ireland shared was a European one; they don't have another shared identity. So, that must be managed very, very carefully. But it's hugely important that, whatever the outcome of the election in Northern Ireland, we're able to work with Northern Ireland and with Scotland to remind Whitehall that this isn't just about the Whitehall bubble; it's about all four nations of the UK.

Rydym ni’n gweithio gyda Llywodraeth yr Alban. Nid oes gennym, yn amlwg, yr un farn ar y nod yn y pen draw, fel petai, ond rydym ni’n gweithio gyda nhw ac yn siarad â nhw gyda’r bwriad o ganfod tir cyffredin lle y gallwn, ac mae hynny'n ddiplomyddiaeth synhwyrol. Mae Gogledd Iwerddon yn anoddach, oherwydd, yng Ngogledd Iwerddon, roedd gan y Prif Weinidog a'r Dirprwy Brif Weinidog safbwyntiau hollol wahanol ar Brexit. Rydym ni’n gweld y sefyllfa yng Ngogledd Iwerddon, a rhan o ddeinamig y broblem yng Ngogledd Iwerddon yw Brexit. Nid dyna’r brif broblem ar hyn o bryd, ond mae'n bodoli, oherwydd y cytundeb heddwch a roddwyd ar waith, a'r unig hunaniaeth yr oedd pobl yng Ngogledd Iwerddon yn ei rhannu oedd yr un Ewropeaidd; nid oes ganddyn nhw hunaniaeth arall maen nhw’n ei rhannu. Mae'n rhaid rheoli hynny'n ofalus iawn felly. Ond mae'n hynod bwysig, beth bynnag fydd canlyniad yr etholiad yng Ngogledd Iwerddon, ein bod ni’n gallu gweithio gyda Gogledd Iwerddon a'r Alban i atgoffa Whitehall nad yw hyn yn ymwneud â swigen Whitehall yn unig; mae’n ymwneud â phob un o bedair gwlad y DU.

Arweinydd grŵp UKIP, Neil Hamilton.

The leader of the UKIP group, Neil Hamilton.

Diolch, Lywydd. The First Minister is trying to compete with the leader of Plaid Cymru as a sort of Jeremiah of Wales today in relation to Wales's future outside the EU. I’m sorry to hear him say that he is against lower taxes on business, because the Irish republic has very successfully used a lower rate of corporation tax to attract a huge number of firms into Dublin, particularly in the financial services sector. So, it seems to me wholly counter-productive to Wales's interests to rule this out for the future.

Last week, the First Minister said, in relation to the single market:

‘I don’t believe you can have access to the single market and, at the same time, say that you want full control over immigration.’

Well, that's exactly what we do have with the South Korea trade agreement; why isn't that going to be possible for us in Britain?

Diolch, Lywydd. Mae’r Prif Weinidog yn ceisio cystadlu ag arweinydd Plaid Cymru fel rhyw fath o Jeremeia Cymru heddiw o ran dyfodol Cymru y tu allan i'r UE. Mae'n ddrwg gennyf ei glywed yn dweud ei fod yn erbyn trethi is ar fusnes, gan fod gweriniaeth Iwerddon wedi defnyddio cyfradd is o dreth gorfforaeth yn llwyddiannus iawn i ddenu nifer fawr o gwmnïau i mewn i Ddulyn, yn enwedig yn y sector gwasanaethau ariannol. Felly, mae'n ymddangos i mi yn gwbl wrthgynhyrchiol i fuddiannau Cymru i ddiystyru hyn ar gyfer y dyfodol.

Yr wythnos diwethaf, dywedodd y Prif Weinidog, o ran y farchnad sengl:

Nid wyf yn credu y gallwch chi gael mynediad at y farchnad sengl a dweud ar yr un pryd eich bod eisiau cael rheolaeth lawn ar fewnfudo.

Wel, dyna’n union sydd gennym ni gyda chytundeb masnach De Corea; pam nad yw hynny’n mynd i fod yn bosibl i ni ym Mhrydain?

How can you have full control over immigration when you have a large, open border with the EU?

Sut gallwch chi gael rheolaeth lawn dros fewnfudo pan fo gennych chi ffin fawr, agored gyda'r UE?

Sorry, I missed that.

Mae'n ddrwg gen i, ni chlywais i hynna.

How can you have full control over immigration if you have a large, open border with the EU?

Sut gallwch chi gael rheolaeth lawn dros fewnfudo os oes gennych chi ffin fawr, agored gyda'r UE?

Well, Theresa May referred to this in her speech this morning. We did have a common travel area with the Irish republic long before either of us were members of the EU. This is a practical question that does need to be solved, and there's no reason to think it can't be solved. But what I'm interested in, as a result of—[Interruption.]

Wel, cyfeiriodd Theresa May at hyn yn ei haraith y bore yma. Roedd gennym ni ardal deithio gyffredin gyda gweriniaeth Iwerddon ymhell cyn bod yr un ohonom ni’n aelodau o'r UE. Mae hwn yn gwestiwn ymarferol y mae angen ei ddatrys, ac nid oes unrhyw reswm i feddwl na ellir ei ddatrys. Ond yr hyn y mae gennyf i ddiddordeb ynddo, o ganlyniad i—[Torri ar draws.]

Let's allow the leader of the UKIP group to be heard, please.

Gadewch i ni ganiatáu i arweinydd grŵp UKIP gael ei glywed, os gwelwch yn dda.

Thank you for your protection, Llywydd.

As a result of Theresa May's speech at lunchtime today, she has clarified a number of issues—not all, I accept, and what the First Minister said about the customs union certainly needs further clarification—but she has clarified the Government's position. Can the First Minister now clarify: what exactly is the Labour Party's policy on managed migration from the EU?

Diolch i chi am eich amddiffyniad, Lywydd.

O ganlyniad i araith Theresa May amser cinio heddiw, mae hi wedi egluro nifer o faterion—nid y cwbl, rwy’n derbyn, ac mae’n sicr angen egluro mwy ar yr hyn a ddywedodd y Prif Weinidog am yr undeb tollau—ond mae hi wedi egluro safbwynt y Llywodraeth. A all y Prif Weinidog egluro nawr: beth yn union yw polisi'r Blaid Lafur ar fudo a reolir o’r UE?

I've explain the policy, and that is freedom of movement to work; something close to what the Norwegians have. It takes away the fears of some people that people move to a particular country in order to claim benefits. Whether that's true or not, we know the perception was there. And it is, I think, a reasonable position to take that most people in the UK would accept. Now, I mean, he is right about the situation in Ireland; it does need to be solved. Unfortunately, no-one knows how to solve this. The reality is, and my concern is—and he’s right about the common travel area—but then, for the first time ever in history, there will be wholly different immigration policies on both sides of that border. Ireland, it is true, is not part of Schengen, but it will have freedom of movement. If you want to come into the UK, go into Ireland; you can get into the UK without any checks at all, without any kind of control, and that is the reality of the situation.

In terms of customs, are we then to see the return of the customs posts on that border, and customs posts in our Welsh ports? That issue hasn't been resolved at all—and the effect that would have on the throughput of vehicles and people through those ports. What I fear more than anything else is that, somehow, Northern Ireland gets a better deal in terms of customs than Wales does. That will channel traffic through Cairnryan, and possibly through Stranraer, in the future, at a cost of jobs in the Welsh ports. So, whatever happens, the situation, whether it is the Welsh ports or the Northern Ireland border, has to be the same in order to ensure that fairness of treatment.

Rwyf wedi esbonio'r polisi, sef rhyddid i symud i weithio; rhywbeth tebyg i’r hyn sydd gan y Norwyaid. Mae'n cael gwared ar ofnau rhai pobl bod pobl yn symud i wlad benodol er mwyn hawlio budd-daliadau. Pa un a yw hynny’n wir ai peidio, rydym ni’n gwybod bod y dybiaeth yno. Ac mae’n safbwynt rhesymol, rwy’n credu, i'w gymryd y byddai'r rhan fwyaf o bobl yn y DU yn ei dderbyn. Nawr, hynny yw, mae’n iawn am y sefyllfa yn Iwerddon; mae angen ei datrys. Yn anffodus, nid oes unrhyw un yn gwybod sut i ddatrys hyn. Y gwir yw, a fy mhryder i yw—ac mae'n iawn am yr ardal deithio gyffredin—ond wedyn, am y tro cyntaf erioed mewn hanes, bydd polisïau mewnfudo hollol wahanol ar y ddwy ochr i’r ffin honno. Nid yw Iwerddon, mae'n wir, yn rhan o Schengen, ond bydd ganddi ryddid i symud. Os ydych chi eisiau dod i mewn i'r DU, ewch i Iwerddon; gallwch gyrraedd y DU heb unrhyw archwiliadau o gwbl, heb unrhyw fath o reolaeth o gwbl, a dyna yw realiti'r sefyllfa.

O ran tollau, a ydym ni’n mynd i weld felly ailddyfodiad y safleoedd tollau ar y ffin honno, a safleoedd tollau yn ein porthladdoedd yng Nghymru? Nid yw'r mater hwnnw wedi ei ddatrys o gwbl—a'r effaith y byddai hynny’n ei chael ar y trwybwn o gerbydau a phobl drwy’r porthladdoedd hynny. Yr hyn yr wyf yn ei ofni fwy na dim arall yw y bydd Gogledd Iwerddon, rywsut, yn cael gwell bargen o ran tollau nag y mae Cymru. Bydd hynny'n llywio traffig trwy Cairnryan, a thrwy Stranraer o bosibl, yn y dyfodol, ar draul swyddi ym mhorthladdoedd Cymru. Felly, beth bynnag fydd yn digwydd, mae’n rhaid i’r sefyllfa, boed hynny ym mhorthladdoedd Cymru neu ar ffin Gogledd Iwerddon, fod yr un fath er mwyn sicrhau’r driniaeth deg honno.

Well, the First Minister is talking about all sorts of transitional points, which, inevitably, have to be considered. We had similar difficulties when we entered the EU 40-odd years ago. There were problems with the transition; these can be dealt with. But, what I'm concerned with is that the First Minister is always looking on the black side of things and imagining the worst. He did this in relation to Donald Trump in the United States—and I’ve raised this with him several times—when he said that Donald Trump believes in America first, and it would never be possible to agree a free-trade agreement with the United States. What is clear is that it is not going to be possible for the EU to agree a free-trade agreement with the US, but Donald Trump himself has said in the last 24 or 48 hours that he would move very quickly to make a new trade deal with the UK:

‘I’m a big fan of the UK. We’re going to work very hard to get it done quickly and done properly. Good for both sides.’

Can I not persuade the First Minister to have just a glimmer of optimism for the future?

Wel, mae'r Prif Weinidog yn siarad am bob math o bwyntiau trosiannol, y mae’n rhaid, yn anochel, eu hystyried. Cawsom anawsterau tebyg pan wnaethom ni ymuno â’r UE tua 40 mlynedd yn ôl. Cafwyd problemau gyda'r cyfnod pontio; gellir ymdrin â’r rhain. Ond, yr hyn yr wyf i'n poeni amdano yw bod y Prif Weinidog bob amser yn edrych ar yr ochr ddu i bethau a dychmygu’r gwaethaf. Gwnaeth hyn o ran Donald Trump yn yr Unol Daleithiau—ac rwyf wedi codi hyn gydag ef sawl gwaith—pan ddywedodd fod Donald Trump yn credu yn America yn gyntaf, ac na fyddai byth yn bosibl dod i gytundeb masnach rydd gyda'r Unol Daleithiau. Yr hyn sy'n amlwg yw nad yw'n mynd i fod yn bosibl i'r UE ddod i gytundeb masnach rydd gyda'r Unol Daleithiau, ond mae Donald Trump ei hun wedi dweud yn y 24 neu 48 awr ddiwethaf y byddai'n symud yn gyflym iawn i lunio cytundeb masnach newydd gyda’r DU:

Rwy’n gefnogwr brwd o’r DU. Rydym ni’n mynd i weithio'n galed iawn i’w wneud yn gyflym a’i wneud yn iawn. Mae hynny’n dda i’r ddwy ochr.'

Oni allaf i berswadio'r Prif Weinidog i gael dim ond llygedyn o obaith ar gyfer y dyfodol?

Well, I do not believe that the American Government will want to have a free-trade agreement with anybody that is anything other than very, very positive for the US and negative for the other party to the agreement. Donald Trump has said he wants to tear up the trans-Pacific partnership. He wants to tear up the North American free trade agreement and have an agreement with the UK. Does that mean, then, that we will see beef full of hormones coming into the UK market and undercutting our Welsh beef farmers? Does it mean that we will see, for example—and his party was campaigning against TTIP, saying that it was a bad deal—does this mean that, if TTIP was back on the table, he would now support it? Would the party now support it? Does it mean, for example, that the UK will collapse at the knees if the US Government says, ‘You must open up your public services to privatisation’? Because that’s what they’ll press for.

I have to say that I am in favour of good relations with the US. Of course I am. I’m in favour of good relations with all countries. But I am sometimes touched by the sweet naivety of the leader of UKIP and his fellow traveller, the leader of the Welsh Conservatives, when they think the world will be an easy place and that free-trade agreements are easy to negotiate. They are not. The free-trade agreement between the EU and Greenland took three years, and that was just about fish. The agreement with Canada was seven years. Other agreements take 10 years.

I’ve looked at the list of tariffs that are involved. I mean, there are tariffs on hats and umbrellas, for goodness’ sake. Agriculture is always excluded from free-trade agreements. Almost always. It’s not there with Canada, it’s not there between Norway and the EU. The agricultural tariff is nearly 50 per cent. Welsh farmers cannot live with a tariff on Welsh lamb and Welsh beef of 50 per cent, and anybody who thinks that they can is letting Welsh farmers down.

Wel, nid wyf yn credu y bydd Llywodraeth America yn awyddus i gael cytundeb masnach rydd gydag unrhyw un sydd yn unrhyw beth heblaw cadarnhaol dros ben i’r Unol Daleithiau ac yn negyddol i unrhyw barti arall i'r cytundeb. Mae Donald Trump wedi dweud ei fod eisiau diddymu’r bartneriaeth drawsiwerydd. Mae ef eisiau diddymu cytundeb masnach Gogledd America a chael cytundeb gyda'r DU. A yw hynny'n golygu, felly, y byddwn ni’n gweld cig eidion yn llawn hormonau yn dod i mewn i farchnad y DU ac yn rhatach na chig ein ffermwyr cig eidion yng Nghymru? A yw'n golygu y byddwn ni’n gweld, er enghraifft—ac roedd ei blaid ef yn ymgyrchu yn erbyn TTIP, gan ddweud ei fod yn gytundeb gwael—a yw hyn yn golygu, pe byddai TTIP yn ôl ar y bwrdd, y byddai’n ei gefnogi nawr? A fyddai'r blaid yn ei gefnogi nawr? A yw'n golygu, er enghraifft, y bydd y DU yn cwympo ar ei phen-gliniau os bydd Llywodraeth yr Unol Daleithiau yn dweud, 'Mae’n rhaid i chi agor eich gwasanaethau cyhoeddus i’w preifateiddio'? Oherwydd dyna fyddant yn pwyso amdano.

Mae'n rhaid i mi ddweud fy mod i o blaid perthynas dda gyda'r Unol Daleithiau. Wrth gwrs fy mod i. Rwyf o blaid perthynas dda gyda phob gwlad. Ond rwy’n cael fy nghyffwrdd weithiau gan naïfrwydd hyfryd arweinydd UKIP a'i gyd-deithiwr, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, pan fyddant yn meddwl y bydd y byd yn lle hawdd a bod cytundebau masnach rydd yn hawdd eu cytuno. Nid yw hynny’n wir. Cymerodd y cytundeb masnach rydd rhwng yr UE a'r Ynys Las dair blynedd, ac roedd hynny’n ymwneud â physgod yn unig. Cymerodd y cytundeb gyda Chanada saith mlynedd. Mae cytundebau eraill yn cymryd 10 mlynedd.

Rwyf i wedi edrych ar y rhestr o dariffau dan sylw. Hynny yw, ceir tariffau ar hetiau ac ambarelau, er mwyn popeth. Mae amaethyddiaeth bob amser wedi ei heithrio o gytundebau masnach rydd. Bron bob amser. Nid yw yno gyda Chanada, nid yw yno rhwng Norwy a'r UE. Mae'r tariff amaethyddol bron i 50 y cant. Ni all ffermwyr Cymru fyw gyda thariff ar gig oen Cymru a chig eidion Cymru o 50 y cant, ac mae unrhyw un sy'n credu y gallant yn siomi ffermwyr Cymru.

Gwastraff Bwyd

Food Waste

3. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i leihau gwastraff bwyd yng nghartrefi Cymru? OAQ(5)0373(FM)

3. What is the Welsh Government doing to reduce food waste in Welsh households? OAQ(5)0373(FM)

Food waste in Welsh households has decreased by 12 per cent from 2009 to 2015. We as a Government fund the Waste and Resources Action Programme Cymru ‘Love Food, Hate Waste’ consumer campaign.

Mae gwastraff bwyd yng nghartrefi Cymru wedi gostwng 12 y cant rhwng 2009 a 2015. Rydym ni fel Llywodraeth yn ariannu ymgyrch defnyddwyr ‘Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff’ Rhaglen Gweithredu Gwastraff ac Adnoddau Cymru.

You’re right, First Minister, that food waste has reduced by 12 per cent, and it has saved 105 tonnes of carbon a year over that same period. However, even with that 12 per cent reduction, there has been 188,000 tonnes of food worth £70 million thrown away by Welsh households in 2015. Given that 50 per cent of that food waste comes from households, it is clear that reducing the amount of waste here will have a significant financial benefit for both individuals and for the environment. What is interesting going alongside that is that 60 per cent of people who were questioned thought that they were not wasting any food whatsoever. So, given those facts, First Minister, what do you think the Welsh Government could do in terms of at least educating people about the food that they are wasting to the tune of £35 million a year?

Rydych chi'n iawn, Brif Weinidog, fod gwastraff bwyd wedi gostwng 12 y cant, ac mae wedi arbed 105 tunnell o garbon y flwyddyn dros yr un cyfnod. Fodd bynnag, hyd yn oed gyda'r gostyngiad hwnnw o 12 y cant, taflwyd 188,000 tunnell o fwyd gwerth £70 miliwn i ffwrdd gan gartrefi yng Nghymru yn 2015. O ystyried bod 50 y cant o'r gwastraff bwyd hwnnw yn dod o gartrefi, mae'n amlwg y bydd lleihau cyfanswm y gwastraff yma yn cael budd ariannol sylweddol i unigolion ac i'r amgylchedd. Yr hyn sy'n ddiddorol ochr yn ochr â hynny yw bod 60 y cant o'r bobl a holwyd yn credu nad oeddent yn gwastraffu unrhyw fwyd o gwbl. Felly, o ystyried y ffeithiau hynny, Brif Weinidog, beth ydych chi’n ei gredu y gallai Llywodraeth Cymru ei wneud o ran addysgu pobl o leiaf am y bwyd y maen nhw’n ei wastraffu, sy’n costio £35 miliwn y flwyddyn?

Well, I can say that the ‘Love Food, Hate Waste’ cascade training is available for communities and businesses. To date, WRAP Cymru have trained over 3,400 people in Wales and that helps consumers to make the most of the food that they buy. It’s a start. There’s more to do, but we can do more. We have already reduced the amount of food waste in Wales. Some 24,000 tonnes has been reduced so far. We know there’s further to go, but that work is now ongoing.

Wel, gallaf ddweud fod hyfforddiant rhaeadru 'Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff' ar gael i gymunedau a busnesau. Hyd yn hyn, mae WRAP Cymru wedi hyfforddi dros 3,400 o bobl yng Nghymru ac mae hynny’n helpu defnyddwyr i wneud y mwyaf o'r bwyd y maen nhw’n ei brynu. Mae'n gychwyn. Mae mwy i'w wneud, ond gallwn wneud mwy. Rydym ni eisoes wedi lleihau cyfanswm y gwastraff bwyd yng Nghymru. Fe’i gostyngwyd gan oddeutu 24,000 tunnell hyd yn hyn. Rydym ni’n gwybod bod mwy i’w wneud, ond mae’r gwaith hwnnw’n parhau nawr.

Of course, it’s not just households; it’s public services as well where this needs some attention. The Waste and Resources Action Programme, WRAP, which your Government funds, is now working with Abertawe Bro Morgannwg university health board to identify how to reduce food waste in hospitals. That’s one thing. But last week, ABMU confirmed that admissions to them from malnutrition were at their highest for five years. So, WRAP and ABMU can work together with other parties to identify and share good ideas—in fact, I’m hosting one of those Love Food Hate Waste advice sessions in Bridgend this Thursday; you may want to come—but do you think that food waste is just part of a bigger issue for Government and society, about nutrition and attitudes to food, which we need to take more seriously, rather than fragmented responses to things like obesity, packaging, nursing care, animal health, carbon footprint, and so on?

Wrth gwrs, nid cartrefi yn unig yw hyn; ceir gwasanaethau cyhoeddus hefyd, lle mae angen rhoi rhywfaint o sylw i hyn. Mae’r Rhaglen Gweithredu Adnoddau a Gwastraff, WRAP, y mae eich Llywodraeth yn ei hariannu, yn gweithio gyda bwrdd iechyd prifysgol Abertawe Bro Morgannwg erbyn hyn i ganfod sut i leihau gwastraff bwyd mewn ysbytai. Dyna un peth. Ond yr wythnos diwethaf, cadarnhaodd PABM bod derbyniadau oherwydd diffyg maeth ar eu huchaf ers pum mlynedd. Felly, gall WRAP a PABM gydweithio â phartïon eraill i nodi a rhannu syniadau da—yn wir, rwy'n cynnal un o'r sesiynau cyngor Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff hynny ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd Iau; efallai yr hoffech chi ddod—ond a ydych chi’n credu mai rhan o broblem fwy i’r Llywodraeth a chymdeithas yw gwastraff bwyd, sy’n ymwneud â maeth ac agweddau at fwyd, y mae angen i ni fod yn fwy o ddifrif yn eu cylch, yn hytrach nag ymatebion tameidiog i bethau fel gordewdra, pecynnu , gofal nyrsio, iechyd anifeiliaid, ôl-troed carbon, ac yn y blaen?

Part of the problem, of course, is that cheap food is not healthy food. For so many people, they’ve seen a squeeze on their income since the crash of 2008 and they will quite often say, ‘Well, I’d love to eat healthier food, but the reality is I can’t afford to.’ The Member’s right, it’s not just about targeting health issues, it’s about ensuring that people have the skills they need to get into the jobs they need to increase their incomes so they can eat healthier in the way that they would want to. And that’s precisely the way that this Government operates, looking at holistic solutions to issues rather than doing it via a compartmentalised formula.

Rhan o'r broblem, wrth gwrs, yw nad yw bwyd rhad yn fwyd iach. I gynifer o bobl, maen nhw wedi gweld gwasgfa ar eu hincwm ers chwalfa 2008 a byddant yn dweud yn aml iawn, 'Wel, byddwn i wrth fy modd yn bwyta bwyd iachach, ond y gwir yw na allaf fforddio gwneud hynny.' Mae’r Aelod yn iawn, nid yw’n ymwneud â thargedu materion iechyd yn unig, mae'n ymwneud â sicrhau bod gan bobl y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fynd i mewn i'r swyddi sydd eu hangen arnynt i gynyddu eu hincwm fel y gallant fwyta’n iachach yn y ffordd y byddent yn dymuno. A dyna’n union sut y mae'r Llywodraeth hon yn gweithredu, gan edrych ar atebion cyfannol i faterion yn hytrach na'i wneud drwy fformiwla mewn adrannau.

Welsh Government support for the Tomorrow’s Valley project, based in Llwydcoed in my constituency, could see food waste providing enough power for 1,500 homes, by generating over 1 MW of green electricity. What interim evaluation has the Welsh Government made of this project?

Gallai cefnogaeth Llywodraeth Cymru i brosiect Cwm Yfory, yn Llwydcoed yn fy etholaeth i, olygu y bydd gwastraff bwyd yn darparu digon o bŵer ar gyfer 1,500 o gartrefi, trwy gynhyrchu dros 1 MW o drydan gwyrdd. Pa werthusiad dros dro y mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud o’r prosiect hwn?

Our priority is to reduce the amount of food waste, obviously, produced by households. We are working with the local authorities involved in the Tomorrow’s Valley hub to provide targeted campaign support to increase the amount of food waste that is captured by local authorities for recycling. Once completed, that campaign will be evaluated to determine its success by looking at the food waste recycling data.

Ein blaenoriaeth yw lleihau cyfanswm y gwastraff bwyd, yn amlwg, a gynhyrchir gan gartrefi. Rydym ni’n gweithio gyda'r awdurdodau lleol sy'n rhan o ganolfan Cwm Yfory i ddarparu cymorth ymgyrch wedi'i dargedu i gynyddu faint o wastraff bwyd sy'n cael ei gasglu gan awdurdodau lleol i’w ailgylchu. Ar ôl ei chwblhau, bydd yr ymgyrch yn cael ei gwerthuso i benderfynu ar ei llwyddiant trwy edrych ar y data ailgylchu gwastraff bwyd.

Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau

The Wales and Borders Rail Franchise

4. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau ar gyfer caffael cerbydau newydd ar ddechrau masnachfraint reilffyrdd newydd Cymru a'r Gororau? OAQ(5)0371(FM)

4. Will the First Minister provide an update on plans for the procurement of new rolling stock at the commencement of the new Wales and Borders rail franchise? OAQ(5)0371(FM)

I can say that the procurement of this contract has started and we have made it clear that we expect to see higher quality rolling stock introduced as part of that process.

Gallaf ddweud bod y broses o gaffael y contract hwn wedi dechrau ac rydym ni wedi ei gwneud yn eglur ein bod ni’n disgwyl gweld cerbydau o ansawdd uwch yn cael eu cyflwyno yn rhan o'r broses honno.

Travelling on the Rhymney to Cardiff line at rush hour on the Valleys lines is a grim experience. I know that from journeys I’ve taken myself, and the Valleys lines generally, I’m told, are the same. Arriva have told me several times that there is simply no rolling stock available to ease the overcrowding. They told me that a new diesel train would take approximately three years to procure from the procurement to the receipt of the stock. That means that, if new diesel stock is ordered as part of the new franchise agreement, rail passengers may not see new carriages until 2021 at the earliest. What is the Welsh Government currently doing to ease the problem in the short term with regard to rolling stock? Moreover, is there any way the Welsh Government can order new rolling stock today or in the coming months? The new operators, when they take over the franchise, may have rolling stock of sufficient quality and number to ease the overcrowding problem.

Mae teithio ar reilffordd Rhymni i Gaerdydd yn ystod y cyfnod brig ar reilffyrdd y Cymoedd yn brofiad ofnadwy. Rwy’n gwybod hynny o deithiau yr wyf i wedi bod arnynt fy hun, ac mae rheilffyrdd y Cymoedd yn gyffredinol, rwy’n clywed, yr un fath. Mae Arriva wedi dweud wrthyf nifer o weithiau nad oes cerbydau ar gael i leddfu'r gorlenwi. Dywedasant wrthyf y byddai’n cymryd oddeutu tair blynedd i gaffael trên diesel newydd, o’r caffaeliad i dderbyn y stoc. Mae hynny'n golygu, os archebir stoc diesel newydd yn rhan o'r cytundeb masnachfraint newydd, efallai na fydd teithwyr ar y rheilffyrdd yn gweld cerbydau newydd tan 2021 ar y cynharaf. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud ar hyn o bryd i leddfu'r broblem yn y tymor byr o ran cerbydau? Hefyd, a oes unrhyw ffordd y gall Llywodraeth Cymru archebu cerbydau newydd heddiw neu yn y misoedd nesaf? Efallai y bydd gan y gweithredwyr newydd, pan fyddant yn cymryd y fasnachfraint drosodd, gerbydau o ansawdd a nifer digonol i leddfu'r broblem gorlenwi.

The problem we’ve had historically is not having control of the franchise. We still won’t be able to put in place a public sector agency in order to run the franchise, unless there are changes at Westminster, even though the Scots can, of course, but we won’t be able to do that. The difficultly is that the current model involves operators that lease their rolling stock in the main. So, when they do face capacity problems, they haven’t got the stock. In the days of British Rail, the stock was there. That’s the problem with the model that we have at the moment and its weaknesses compared to the British Rail model that existed before the early 1990s. But we are making it clear, as part of the procurement for the new contract, that we expect to see higher quality rolling stock. It’s not going to be good enough in the future simply to say, ‘There’s a limit on what we can procure’ or ‘There’s a limit on the quality of the rolling stock that will be running on the Welsh railways.’ We want to make sure, as the metro rolls out, it stands amongst the best in Europe.

Peidio â chael rheolaeth dros y fasnachfraint yw’r broblem fu gennym ni’n hanesyddol. Ni fyddwn yn gallu sefydlu asiantaeth sector cyhoeddus i redeg y fasnachfraint, oni bai bod newidiadau yn San Steffan, er bod yr Albanwyr yn gallu, wrth gwrs, ond ni fyddwn ni’n gallu gwneud hynny. Yr anhawster yw bod y model presennol yn cynnwys gweithredwyr sydd ar y cyfan yn prydlesu eu cerbydau. Felly, pan eu bod yn wynebu problemau capasiti, nid yw’r stoc ganddynt. Yn nyddiau British Rail, roedd y stoc yno. Dyna'r broblem gyda'r model sydd gennym ni ar hyn o bryd a'i wendidau o’i gymharu â'r model British Rail a oedd yn bodoli cyn dechrau’r 1990au. Ond rydym ni’n ei gwneud yn eglur, yn rhan o'r broses gaffael ar gyfer y contract newydd, ein bod ni’n disgwyl gweld cerbydau o ansawdd uwch. Nid yw’n mynd i fod yn ddigon da yn y dyfodol i ddweud yn syml, 'Mae cyfyngiad ar yr hyn y gallwn ni ei gaffael' neu 'Mae cyfyngiad ar ansawdd y cerbydau a fydd yn rhedeg ar reilffyrdd Cymru.' Rydym ni eisiau gwneud yn siŵr, wrth gyflwyno’r metro, ei fod ymhlith y goreuon yn Ewrop.

Similar concerns to Hefin David, but concerning the Heart of Wales line from Swansea to Shrewsbury—with travellers feeling that the present contract is a long way short of being fit for purpose. Can you assure passengers that you’re looking to provide more trains, faster trains and better trains as part of the next franchise agreement?

Pryderon tebyg i Hefin David, ond yn ymwneud â rheilffordd Calon Cymru o Abertawe i Amwythig—gyda theithwyr yn teimlo bod y contract presennol ymhell o fod yn addas i’w ddiben. A allwch chi roi sicrwydd i deithwyr eich bod chi’n bwriadu darparu mwy o drenau, trenau cyflymach a threnau gwell yn rhan o'r cytundeb masnachfraint nesaf?

We intent that no railway line in Wales is left behind. We want to make sure that the travel experience for people is as good on a heavily used line as it is for the Heart of Wales line, which is an important artery for so many communities in Wales. It’s said, of course, the reason why it’s survived is because it runs through six marginal constituencies—so the urban myth has it—but it’s good to see it there. It’s an important part, not just of our passenger rail network, but it’s an important freight diversion line as well when the main line is closed.

Rydym ni’n benderfynol na fydd unrhyw reilffordd yng Nghymru yn cael ei gadael ar ôl. Rydym ni eisiau gwneud yn siŵr bod y profiad teithio i bobl cystal ar reilffordd a ddefnyddir yn helaeth fel rheilffordd Calon Cymru, sy'n llwybr pwysig i gymaint o gymunedau yng Nghymru. Dywedir, wrth gwrs, mai’r rheswm pam mae wedi goroesi yw ei bod yn rhedeg trwy chwe etholaeth ymylol—yn ôl yr hen chwedl—ond mae'n dda ei gweld hi yno. Mae'n rhan bwysig, nid yn unig i’n rhwydwaith rheilffordd i deithwyr, ond mae’n rheilffordd ddargyfeirio trenau cludo nwyddau bwysig hefyd pan fydd y brif reilffordd ar gau.

By January 2020, rolling stock in Wales will need to comply with the new UK-wide rules on disability access. As it stands now, the majority of the Wales and borders rolling stock would not meet these standards and we’ve got evidence to suggest that securing new rolling stock could take, of course, up to four years. Are you confident that the fleet will be modernised in time for this approaching deadline?

Erbyn mis Ionawr 2020, bydd angen i gerbydau yng Nghymru gydymffurfio â'r rheolau newydd ar gyfer y DU gyfan ar fynediad i bobl anabl. Fel y mae'n sefyll ar hyn o bryd, ni fyddai’r rhan fwyaf o gerbydau Cymru a'r gororau yn bodloni’r safonau hyn ac mae gennym ni dystiolaeth i awgrymu y gallai sicrhau cerbydau newydd gymryd, wrth gwrs, hyd at bedair blynedd. A ydych chi’n ffyddiog y bydd y fflyd yn cael ei moderneiddio mewn pryd ar gyfer y terfyn amser hwn sy’n agosáu?

There are expectations that we will place on those who are bidding to run the Wales and borders franchise contract, and as part of the expectations that we will have, we will want to make sure that they have proof not just against the law as it currently stands but, of course, ensure that they are able to comply with the law in the future.

Ceir disgwyliadau y byddwn yn eu gorfodi ar y rhai sy'n gwneud cais i redeg contract masnachfraint Cymru a'r gororau, ac yn rhan o'r disgwyliadau y bydd gennym ni, byddwn eisiau gwneud yn siŵr bod ganddynt brawf nid yn unig yn erbyn y gyfraith fel y mae'n sefyll ar hyn o bryd ond, wrth gwrs, sicrhau eu bod yn gallu cydymffurfio â'r gyfraith yn y dyfodol.

Given that the new rolling stock is an essential demand within the franchise decision, is the First Minister in a position to specify to any interested parties whether, and to what extent, light rail stock will be required as opposed to standard rail stock, given the implications of the proposed metro system?

O gofio bod y cerbydau newydd yn ofyniad hanfodol o ran y penderfyniad masnachfraint, a yw’r Prif Weinidog mewn sefyllfa i ddweud wrth unrhyw bartïon â diddordeb pa un a, ac i ba raddau, y bydd stoc rheilffordd ysgafn yn ofynnol yn hytrach na stoc rheilffordd safonol, o ystyried goblygiadau'r system metro arfaethedig?

These are issues that are being considered as part of the process. It’s right to say that, certainly in the future, we will be looking at light rail in terms of providing new services. It’s easy to do that than through heavy rail. And, of course, we’re examining very carefully what the most effective way of providing rail services will be in the future. I do emphasise that whatever model is chosen for any particular line, the terms and conditions of those working in the railway service will, of course, be protected.

Mae'r rhain yn faterion sy'n cael eu hystyried yn rhan o'r broses. Mae'n iawn i ddweud, yn sicr yn y dyfodol, y byddwn yn edrych ar reilffordd ysgafn o ran darparu gwasanaethau newydd. Mae'n haws gwneud hynny na thrwy reilffyrdd trwm. Ac, wrth gwrs, rydym ni’n ystyried yn ofalus iawn beth fydd y ffordd fwyaf effeithiol o ddarparu gwasanaethau rheilffyrdd yn y dyfodol. Rwy’n pwysleisio, pa bynnag fodel a ddewisir ar gyfer unrhyw reilffordd benodol, y bydd telerau ac amodau’r rhai sy'n gweithio yn y gwasanaeth rheilffyrdd, wrth gwrs, yn cael eu diogelu.

Perthynas Cymru â’r Undeb Ewropeaidd

Wales’s Relationship with the European Union

5. Pa bryd y gwnaeth y Prif Weinidog gyfarfod ddiwethaf â Phrif Weinidog y Deyrnas Unedig i drafod perthynas Cymru â'r Undeb Ewropeaidd? OAQ(5)0372(FM)[W]

5. When did the First Minister last meet with the Prime Minister to discuss Wales' relationship with the European Union? OAQ(5)0372(FM)[W]

Wel, fe gwrddais â hi ym mis Hydref ac fe siaradais â hi'r bore yma cyn yr araith a wnaeth hi'r bore yma. Ni ddywedodd hi lot ynglŷn â beth roedd hi’n mynd i’w ddweud, heblaw am ddweud y byddai hi’n moyn sicrhau y byddai Prydain Fawr yn edrych mas i wledydd eraill y byd ac, wrth gwrs, yn cynnal perthynas dda gyda gwledydd Ewrop.

Well, I met with her in October and I spoke to her this morning prior to the speech she made this morning. She didn’t tell me much about what she was going to say, apart from saying that the United Kingdom would be looking outwards to the rest of the countries of the world and, of course, would maintain a good relationship with the countries of Europe.

Tra fy mod yn falch o glywed bod y Prif Weinidog wedi siarad gyda Phrif Weinidog y Deyrnas y bore yma, nid wyf yn synnu nad oedd e wedi cael llawer o oleuni. Ond o ddeall beth y mae hi wedi ei ddweud yn yr araith, a ydy hi yn deall na fyddai’n briodol iddi hi, fel Prif Weinidog y Deyrnas Unedig, geisio negodi ynghyd â gweddill yr Undeb Ewropeaidd ar faterion sydd wedi’u datganoli i’r fan yma?

Whilst I’m pleased to hear that the First Minister has spoken to the UK Prime Minister this morning, I’m not surprised that he didn’t get much light on these matters. But having understood what she said in that speech, does she understand that it wouldn’t be appropriate for her, as the UK Prime Minister, to try to negotiate along with the rest of the European Union on issues devolved to this place?

Wel, sylwais ei bod hi wedi dweud na fyddai newid ynghylch pwerau datganoledig ac y byddai cyfreithiau yn cael eu gwneud yn y Seneddau dros y Deyrnas Unedig. Dywedodd hi hefyd bod eisiau cryfhau’r undeb rhwng gwledydd y Deyrnas Unedig. Nid wyf yn gwybod yn gwmws beth mae hynny’n ei feddwl. Os yw hynny’n meddwl, felly, y cawn ni system lle mae yna beirianwaith o sicrhau cytundeb rhwng Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon ynglŷn â rhai pethau sy’n gyffredin rhyngom ni, wel, rwyf yn croesawu hynny. Os yw hynny’n rhyw fath o neges i ddweud y byddai rhai pethau’n cael eu penderfynu gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig dros Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon mewn mannau datganoledig—na, ni fyddwn i’n croesawu hynny.

Well, I noted that she said that there would be no change with regard to devolved powers and that laws would be made in the Parliaments of the United Kingdom. She also said that she wanted to strengthen the union between the nations of the United Kingdom. I don’t know exactly what that means. If that means that we will have a system where there is a mechanism of securing agreement between Wales, England, Scotland and Northern Ireland about some of the common issues between us, then I would welcome that. If that is some kind of a message to say that some things would be determined by the United Kingdom Government, on behalf of all of the other home nations, then, no, I would not welcome that.

First Minister, no doubt you were as appalled as I was last week when Tory MPs in Westminster talked for four hours to talk out the private Member’s Bill from Melanie Onn MP, which would have safeguarded every aspect of employment legislation currently protected under EU law once we leave the European Union. And I note that in stark contrast to the actions of her MPs last week, the Prime Minister in her statement this morning gave certain assurances on workers’ rights. But does the First Minister agree with me that this demonstrates that there is a clear split in the Tory party on this critical issue of workers’ rights, meaning it’s going to be more difficult than ever to ensure that workers are protected in a post-Brexit Britain, and does he further agree with the TUC that we will need to know exactly what the framework for workers’ rights and jobs will be?

Brif Weinidog, mae'n siŵr eich bod wedi eich brawychu cymaint â minnau yr wythnos diwethaf pan siaradodd ASau Torïaidd yn San Steffan am bedair awr i atal y Bil Aelod preifat gan Melanie Onn AS, a fyddai wedi diogelu pob agwedd ar ddeddfwriaeth gyflogaeth a ddiogelir ar hyn o bryd o dan gyfraith yr UE ar ôl i ni adael yr Undeb Ewropeaidd. A nodaf, mewn gwrthgyferbyniad llwyr â gweithredoedd ei ASau yr wythnos diwethaf, bod Prif Weinidog y DU wedi rhoi sicrwydd penodol ar hawliau gweithwyr yn ei datganiad y bore yma. Ond a yw’r Prif Weinidog yn cytuno â mi bod hyn yn dangos bod rhaniad eglur yn y blaid Dorïaidd ar y mater hollbwysig hwn o hawliau gweithwyr, sy'n golygu ei bod yn mynd i fod yn anoddach nag erioed i sicrhau bod gweithwyr yn cael eu hamddiffyn ym Mhrydain ar ôl Brexit, ac a yw'n cytuno hefyd â'r TUC y bydd angen i ni wybod yn union beth fydd y fframwaith ar gyfer hawliau a swyddi gweithwyr?

Well, I did note what she said. I welcomed what she said. In fact, she said that not only would rights be protected but extended in the future, which I didn’t expect but is something I welcome. This was undermined, of course, by the leader of the Welsh Conservatives this afternoon who shot a very large bullet through that argument. I hope this is a sign she’s prepared to face down the rabid right in her own party and to fulfil the promises that she made today, because we know there are some in the Conservative Party who take the view that the best way forward is to make the UK a model of deregulation, along the lines of some countries in the world where there are no workers’ rights, where people live in fear of their job security and whose quality of life is far lower than that than even exists in the UK at the moment.

Wel, nodais yr hyn a ddywedodd hi. Croesewais yr hyn a ddywedodd. Yn wir, dywedodd nid yn unig y byddai hawliau yn cael eu diogelu ond y byddent yn cael eu hymestyn yn y dyfodol, nad oeddwn i’n ei ddisgwyl, ond sy’n rhywbeth rwy’n ei groesawu. Tanseiliwyd hyn, wrth gwrs, gan arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig y prynhawn yma, a saethodd fwled fawr iawn drwy’r ddadl honno. Gobeithio fod hyn yn arwydd ei bod hi’n barod i frwydro’r asgell dde rhonc yn ei phlaid ei hun ac i gyflawni'r addewidion a wnaeth heddiw, oherwydd gwyddom fod rhai yn y Blaid Geidwadol sydd o’r farn mai’r ffordd orau ymlaen yw gwneud y DU yn fodel o ddadreoli, mewn ffordd debyg i rai gwledydd yn y byd lle nad oes unrhyw hawliau i weithwyr, lle mae pobl yn byw mewn ofn o ran diogelwch eu swyddi ac y mae eu hansawdd bywyd yn llawer is na’r hyn sy’n bodoli yn y DU ar hyn o bryd hyd yn oed.

I was interested in the First Minister’s earlier comments regarding our future relationship with the EU, in particular the implications for Welsh ports. He suggested that it would be unacceptable for Northern Ireland to have more favourable customs arrangements than Wales. So, in that context, in that scenario, would he be arguing against such terms for Northern Ireland, or would he seek a similar differentiated approach for Wales in order to defend our ports and our economy?

Roedd gennyf ddiddordeb yn sylwadau cynharach y Prif Weinidog ynghylch ein perthynas â’r UE yn y dyfodol, yn enwedig y goblygiadau i borthladdoedd Cymru. Awgrymodd y byddai'n annerbyniol i Ogledd Iwerddon gael trefniadau tollau mwy ffafriol na Chymru. Felly, yn y cyd-destun hwnnw, yn y sefyllfa honno, a fyddai'n dadlau yn erbyn telerau o’r fath i Ogledd Iwerddon, neu a fyddai'n ceisio dull gwahaniaethol tebyg i Gymru er mwyn amddiffyn ein porthladdoedd a'n heconomi?

I wouldn’t want to see customs at all between any point in the UK and any point in the Republic of Ireland. What I fear is that a deal will be done where there will be no customs posts at all on the border between Northern Ireland and the republic, but yet there will be in the Welsh ports. If you were an operator, the last thing you would want is to have to go through customs physically, and instead of going through Holyhead you go through Cairnryan to Larne and into Northern Ireland, which gives Northern Ireland a significant competitive advantage over the Welsh ports. That would represent, for me, an unfair outcome.

Ni fyddwn eisiau gweld tollau o gwbl rhwng unrhyw fan yn y DU ac unrhyw fan yng Ngweriniaeth Iwerddon. Yr hyn yr wyf i’n ei ofni yw y bydd bargen yn cael ei tharo lle na fydd unrhyw safleoedd tollau o gwbl ar y ffin rhwng Gogledd Iwerddon a'r weriniaeth, ond eto bydd rhai ym mhorthladdoedd Cymru. Pe byddech chi’n weithredwr, y peth olaf y byddech chi ei eisiau fyddai gorfod mynd drwy'r tollau yn gorfforol, ac yn hytrach na mynd trwy Gaergybi, rydych chi’n mynd trwy Cairnryan i Larne ac i mewn i Ogledd Iwerddon, sy'n rhoi mantais gystadleuol sylweddol i Ogledd Iwerddon dros borthladdoedd Cymru. Byddai hynny'n cynrychioli, i mi, canlyniad annheg.

First Minister, I think a clear Brexit was always the most likely outcome, given what people voted for in the referendum, but now what happens afterwards has to be our main focus. Do you agree with me that we should seek arrangements that are based on respect for our EU neighbours? There should be no part of wishing the EU to fail; that will cause huge problems for us directly. A strengthening of the role of the World Trade Organization—I am very concerned that American policy may turn on this issue now, whereas I think much of what people who argued for Brexit predicated their view on was that we would move to World Trade Organization rules, if that was what was required. Finally, the role of NATO—we remember the very successful summit here in Newport—is a way of projecting to the world that Britain still seeks to fulfil its international obligations, and to be a good neighbour.

Brif Weinidog, rwy’n credu mai Brexit eglur oedd y canlyniad mwyaf tebygol erioed, o ystyried yr hyn y pleidleisiodd pobl drosto yn y refferendwm, ond mae’n rhaid i ni ganolbwyntio’n bennaf ar yr hyn sy’n digwydd wedyn. A ydych chi’n cytuno â mi y dylem ni geisio cael trefniadau sy'n seiliedig ar barch at ein cymdogion yn yr UE? Ni ddylai fod unrhyw elfen o ddymuno i’r UE fethu; bydd hynny’n achosi problemau enfawr i ni yn uniongyrchol. Cryfhau swyddogaeth Sefydliad Masnach y Byd—rwy’n bryderus iawn y gallai polisi America newid ar y mater hwn nawr, er fy mod i’n credu mai llawer o'r hyn y seiliodd pobl a oedd yn dadlau dros Brexit eu barn arno oedd y byddem ni’n symud i reolau Sefydliad Masnach y Byd, os mai dyna fyddai’n ofynnol. Yn olaf, mae swyddogaeth NATO—rydym ni’n cofio yr uwchgynhadledd hynod lwyddiannus honno yma yng Nghasnewydd—yn ffordd o ddangos i'r byd bod Prydain yn dal i geisio bodloni ei rhwymedigaethau rhyngwladol, a bod yn gymydog da.

That’s absolutely true. Brexit is a bit like standing in a restaurant and somebody saying what they don’t want from the menu, then trying to guess what they do want without them necessarily expressing a view on it. As politicians, we’ve all been trying to guess what they want. There are so many different models. For me, it’s always been about making sure that we preserve, protect and enhance the Welsh economy—that is utterly fundamental to my mind—and it is about being a good neighbour. Europe doesn’t do disputes very well; history tells us that. We’ve always been far stronger when we’ve worked together. The European Union was the framework for peace—it was the framework for peace in Northern Ireland, for that matter—and it’s hugely important that that goodwill and co-operation that’s been built up over so many years since the end of the war is not lost as we seek a new relationship with the EU in the future.

Mae hynny'n hollol wir. Mae Brexit yn debyg i sefyll mewn bwyty a rhywun yn dweud yr hyn nad ydyn nhw ei eisiau oddi ar y fwydlen, yna’n ceisio dyfalu beth maen nhw ei eisiau heb iddyn nhw fynegi barn ar y mater o reidrwydd. Fel gwleidyddion, rydym ni i gyd wedi bod yn ceisio dyfalu beth maen nhw ei eisiau. Mae cymaint o wahanol fodelau. I mi, y bwriad o’r cychwyn fu gwneud yn siŵr ein bod ni’n gwarchod, amddiffyn a gwella economi Cymru—mae hynny’n gwbl sylfaenol yn fy marn i—ac mae'n ymwneud â bod yn gymydog da. Nid yw Ewrop yn ymdrin ag anghydfod yn dda iawn; mae hanes yn dweud hynny wrthym. Rydym ni wedi bod yn llawer cryfach erioed pan ein bod ni wedi gweithio gyda'n gilydd. Yr Undeb Ewropeaidd oedd y fframwaith ar gyfer heddwch—y fframwaith ar gyfer heddwch yng Ngogledd Iwerddon, o ran hynny—ac mae'n hynod bwysig nad yw'r ewyllys da a’r cydweithrediad a ddatblygwyd dros gymaint o flynyddoedd ers diwedd y rhyfel yn cael eu colli wrth i ni geisio sefydlu perthynas newydd gyda'r UE yn y dyfodol.

Tata Steel

Tata Steel

6. A wnaiff y Prif Weinidog ddatgan pa gynlluniau sydd ganddo i drafod y pecyn o gynigion y mae Tata Steel wedi'i gyflwyno i'r gweithlu gyda'r cadeirydd dros dro, Ratan Tata? OAQ(5)0370(FM)

6. Will the First Minister state what plans he has to discuss the package of proposals Tata Steel has presented to the workforce with its interim chair, Ratan Tata? OAQ(5)0370(FM)

I discussed the issue with the chief executive officer of Tata Steel UK yesterday in the meeting that I had with him, and I’ve today written to Koushik Chatterjee who is the CEO finance of Tata, who is greatly influential on these matters. I’ve made it clear that it’s hugely important that Tata should explain very clearly to the workforce what the implications of the changes are.

Trafodais y mater gyda phrif swyddog gweithredol Tata Steel UK ddoe yn y cyfarfod a gefais gydag ef, ac rwyf wedi ysgrifennu heddiw at Koushik Chatterjee, sef Prif Swyddog Gweithredol cyllid Tata, sy'n ddylanwadol iawn o ran y materion hyn. Rwyf wedi ei gwneud yn eglur ei bod yn hynod bwysig bod Tata yn esbonio'n glir iawn i'r gweithlu beth yw goblygiadau'r newidiadau.

In his meeting with Bimlendra Jha, was he able to outline the nature of the concerns that we’ve expressed in my party, but are also widely shared among the workforce, about the highly uncertain nature of the commitments on investment and employment, and also the potential consequences of the proposal to de-link the British Steel pension scheme and Tata effectively creating an orphan fund? And was he able to seek some assurances or concessions from Tata Steel in relation to these concerns?

Yn ei gyfarfod â Bimlendra Jha, a lwyddodd i amlinellu natur y pryderon yr ydym ni wedi eu mynegi yn fy mhlaid i, ond sydd hefyd yn cael eu rhannu'n eang ymhlith y gweithlu, am natur hynod ansicr yr ymrwymiadau ar fuddsoddiad a chyflogaeth, a hefyd canlyniadau posibl y cynnig i ddadgysylltu cynllun pensiwn Dur Prydain a Tata yn creu cronfa amddifad i bob pwrpas? Ac a lwyddodd i gael rhywfaint o sicrwydd neu gonsesiynau gan Tata Steel o ran rhai o’r pryderon hyn?

What we do know from Tata is they are committed to at least the next five years to Port Talbot if there is agreement on the pension scheme. We know that they’ll be committed in that time to two blast furnaces. The money that we have made available potentially for Tata is conditional; we want to see certain guarantees put in place if that money is going to be released, as Members would expect us to. But I think it’s also fair to say that difficult though the decision is for the workers there, there is nothing else on the table. The choice is accepting what’s there, difficult though it might be, or we’re back to square 1, effectively: great uncertainty. It’s a difficult choice, I accept that, but that is the choice that workers face. Nevertheless, we’ve come a long way from where we were in March when the situation was grim indeed, I have to say. If you’d asked me then whether the heavy end of Port Talbot would remain, I think the answer would probably have been ‘no’; it was unlikely. Because of the hard work that’s been put in by Welsh Government officials; the hard work that’s been put in by representatives such as David Rees; and because of the hard work put in by our officials, the money has been put on the table and we are in a position, now, where Tata are able to offer an opportunity to Welsh workers that workers must now consider.

Yr hyn a wyddom gan Tata yw eu bod wedi ymrwymo i’r pum mlynedd nesaf o leiaf i Bort Talbot os ceir cytundeb ar y cynllun pensiwn. Rydym ni’n gwybod y byddant wedi ymrwymo i ddwy ffwrnais chwyth yn y cyfnod hwnnw. Mae'r arian yr ydym ni wedi ei roi ar gael o bosibl i Tata yn amodol; rydym ni eisiau gweld rhai gwarantau yn cael eu rhoi ar waith os yw'r arian hwnnw’n mynd i gael ei ryddhau, fel y byddai’r Aelodau’n disgwyl i ni ei wneud. Ond rwy'n credu ei bod hefyd yn deg i ddweud, er bod y penderfyniad hwn yn anodd i’r gweithwyr yno, nad oes unrhyw beth arall ar y bwrdd. Y dewis yw derbyn yr hyn sydd yno, er mor anodd y gallai hynny fod, neu rydym ni yn ôl i’r cychwyn, i bob pwrpas: ansicrwydd mawr. Mae'n ddewis anodd, rwy’n derbyn hynny, ond dyna'r dewis y mae’r gweithwyr yn ei wynebu. Serch hynny, rydym ni wedi dod yn bell o ble’r oeddem ni ym mis Mawrth pan oedd y sefyllfa'n llwm dros ben, mae’n rhaid i mi ddweud. Pe byddech chi wedi gofyn i mi bryd hynny a fyddai pen trwm Port Talbot yn parhau, rwy’n credu mai ‘na fyddai’ fyddai’r ateb wedi bod yn ôl pob tebyg; roedd yn annhebygol. Oherwydd y gwaith caled sydd wedi ei wneud gan swyddogion Llywodraeth Cymru; y gwaith caled sydd wedi ei wneud gan gynrychiolwyr fel David Rees; ac oherwydd y gwaith caled a wnaed gan ein swyddogion, mae'r arian wedi ei roi ar y bwrdd ac rydym ni mewn sefyllfa, erbyn hyn, lle mae Tata yn gallu cynnig cyfle i weithwyr Cymru y mae’n rhaid i’r gweithwyr ei ystyried nawr.

Thank you for that answer, First Minister. I met with the trade unions and steelworkers last week, again, to discuss some of the issues around the challenges they face. The proposal was one of the issues that came up, and what was clear was the lack of confidence, as I think has been highlighted, in Tata itself at this moment in time. I’ve passed that on myself to Mr Jha, but will you actually raise it now with the new chair of Tata and Sons, Mr Chandrasekaran, because it’s important that a voice from the top of Tata is there to say, ‘We support this deal, we’re going to honour this deal, it is going to be on the table and we will deliver it’? I think that voice from the top is important to the workers to gain that confidence that they’ve lost in the last 12 months.

Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Cefais gyfarfod gyda’r undebau llafur a’r gweithwyr dur yr wythnos diwethaf, unwaith eto, i drafod rhai o'r materion sy'n gysylltiedig â'r heriau sy'n eu hwynebu. Roedd y cynnig yn un o'r materion a gododd, a’r hyn a oedd yn eglur oedd y diffyg ffydd, fel yr wyf yn credu sydd wedi cael ei amlygu, yn Tata ei hun ar hyn o bryd. Rwyf wedi rhannu hynny fy hun gyda Mr Jha, ond a wnewch chi ei godi nawr gyda chadeirydd newydd Tata and Sons, Mr Chandrasekaran, gan ei bod yn bwysig bod llais o frig Tata yno i ddweud, 'Rydym ni’n cefnogi’r cytundeb hwn, rydym ni’n mynd i anrhydeddu’r cytundeb hwn, mae'n mynd i fod ar y bwrdd a byddwn yn ei ddarparu'? Credaf fod llais o'r brig yn bwysig i'r gweithwyr gael y ffydd honno y maen nhw wedi ei golli yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

I think that’s an interesting suggestion. As I say, I have made it clear to Tata that it’s hugely important that they communicate as effectively as possible to the workforce what is on the table here and their own commitments, of course. I have no reason to doubt the commitments that Tata has made. But, of course, it’s important to repeat these things in order for people to understand that those commitments are being made.

Rwy'n credu bod hwnna’n awgrym diddorol. Fel y dywedais, rwyf wedi ei gwneud yn eglur i Tata ei bod yn hynod bwysig ei fod yn cyfathrebu mor effeithiol â phosibl i'r gweithlu yr hyn sydd ar y bwrdd yma a’u hymrwymiadau eu hunain, wrth gwrs. Nid oes gennyf unrhyw reswm i amau’r ​​ymrwymiadau y mae Tata wedi eu gwneud. Ond, wrth gwrs, mae'n bwysig ailadrodd y pethau hyn er mwyn i bobl ddeall bod yr ymrwymiadau hynny’n cael eu gwneud.

First Minister, you said that there’s no other offer on the table and I accept that position as well. But can I ask what initial discussions you’ve had, as a Government, with the UK Government, the unions and other interested parties, on developing an alternative strategy in the event that the current proposal is rejected?

Brif Weinidog, dywedasoch nad oes unrhyw gynnig arall ar y bwrdd ac rwy’n derbyn y sefyllfa honno hefyd. Ond a gaf i ofyn pa drafodaethau cychwynnol ydych chi wedi eu cael, fel Llywodraeth, gyda Llywodraeth y DU, yr undebau a phartïon eraill sydd â diddordeb, ar ddatblygu strategaeth arall rhag ofn y bydd y cynnig presennol yn cael ei wrthod?

The UK Government is not interested, and hasn’t been interested since the change of Prime Minister. We are in a situation where the issue of energy-intensive industries and the price of electricity in the UK are still an issue. It was raised with me by Tata yesterday; they are still saying that the UK is an expensive place to do business because of its energy prices. We have yet to see sufficient action from the UK Government in order to support the good work that’s been put in by the Welsh Government.

Nid oes gan Lywodraeth y DU ddiddordeb, ac ni fu ganddi ddiddordeb ers newid y Prif Weinidog. Rydym ni mewn sefyllfa lle mae’r mater o ddiwydiannau ynni-ddwys a phris trydan yn y DU yn dal i fod yn broblem. Fe'i codwyd gyda mi gan Tata ddoe; maen nhw’n dal i ddweud bod y DU yn lle drud i wneud busnes oherwydd ei phrisiau ynni. Nid ydym wedi gweld camau digonol gan Lywodraeth y DU eto i gefnogi’r gwaith da sydd wedi ei wneud gan Lywodraeth Cymru.

Ffordd Osgoi Caernarfon/Bontnewydd

Caernarfon/Bontnewydd Bypass

7. A wnaiff y Prif Weinidog roi diweddariad ar gynllun ffordd osgoi Caernarfon/Bontnewydd? OAQ(5)0367(FM)[W]

7. Will the First Minister provide an update on plans for the Caernarfon/Bontnewydd bypass? OAQ(5)0367(FM)[W]

Rŷm ni’n ystyried yr ymatebion a dderbyniwyd i’r gorchmynion drafft a gafodd eu cyhoeddi fis Awst y llynedd. Fe fydd yna gyhoeddiad ynglŷn â’r camau nesaf yn fuan.

We are currently reviewing the responses received to the draft orders that were published in August last year. We will be making an announcement on the next stages shortly.

Mi ges i gyfarfod ddoe efo’r contractwyr ar gyfer y cynllun yma, sef Jones Brothers a Balfour Beatty, ac maen nhw’n bryderus iawn nad oes yna ddyddiad wedi’i gyhoeddi ar gyfer ymchwiliad cyhoeddus. Mae hynny, yn ei dro, yn mynd i olygu oedi os nad oes yna symudiad buan iawn ar gyfer hynny. Mae’r cynllun wedi’i oedi 12 mis yn barod, fel y byddwch chi’n gwybod, oherwydd dadlau ynglŷn ag ystlumod. Yn sicr, nid ydym eisiau mwy o oedi. A fedrwch chi roi sicrhad y gall y contractwyr symud ymlaen efo’r cynllun yma yn fuan yn 2018, sef yr amserlen ar hyn o bryd?

I met yesterday with the contractors for this programme—Jones Brothers and Balfour Beatty—and they are hugely concerned that no date has been announced for a public inquiry. That, in turn, will lead to a delay unless moves are made very shortly in that regard. The proposal has already been delayed by 12 months, as you will well know, because of arguments about bats. Certainly we don’t want any further delay. Can you give us an assurance that the contractors can proceed with this proposal early in 2018, which is according to the current timetable?

Rŷm ni’n mynd trwy’r pethau a gafodd eu codi yn y datganiad amgylcheddol ym mis Awst er mwyn sicrhau bod y rheini’n cael eu datrys. Ynglŷn ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru, gallaf ddweud wrth yr Aelod fod yr ymrwymiad i adeiladu’r ffordd osgoi yn dal i fod yna, er bod oedi wedi bod. Nid oedd modd i osgoi hynny. Ond, na, mae’n hollbwysig bod yr hewl yn cael ei hadeiladu cyn gynted ag sy’n bosibl.

We are going through the issues that were raised in the environmental statement in August to ensure that they are all resolved. As regards Welsh Government’s commitment, may I tell the Member that the commitment to build the bypass still exists, although there has been delay? It wasn’t possible to avoid that delay. But, no, it’s crucially important that the road is built as soon as possible.

Cymorth i Fusnesau Newydd

Support for New Businesses

8. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y cymorth ariannol sydd ar gael i fusnesau newydd yng Nghymru? OAQ(5)0378(FM)

8. Will the First Minister make a statement on the financial support available for new businesses in Wales? OAQ(5)0378(FM)

Support is available to all businesses, including new businesses, through a variety of funds, including our recently introduced repayable fund for SMEs and the growth and prosperity fund.

Mae cymorth ar gael i bob busnes, gan gynnwys busnesau newydd, trwy amrywiaeth o gronfeydd, gan gynnwys ein cronfa ad-daladwy a gyflwynwyd yn ddiweddar ar gyfer BBaChau a'r gronfa twf a ffyniant.

Thank you, First Minister. We know full well the problems that businesses in some areas of Wales are facing with the huge hikes in business rates this April. This is particularly difficult for newer businesses. While I welcome the commitment of extra support in the budget, there’s still a lack of clarity over how that money is going to be distributed, and some businesses have told me that they’re in limbo, particularly those that need to sign up to longer term leases. When will the Welsh Government be publishing full details of the new funding package available to businesses and how businesses will be able to apply for it?

Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Gwyddom yn iawn y problemau y mae busnesau mewn rhai rhannau o Gymru yn eu hwynebu gyda'r cynnydd enfawr i ardrethi busnes fis Ebrill eleni. Mae hyn yn arbennig o anodd i fusnesau mwy newydd. Er fy mod i’n croesawu'r ymrwymiad o gymorth ychwanegol yn y gyllideb, ceir diffyg eglurder o hyd ynghylch sut y mae'r arian hwnnw'n mynd i gael ei ddosbarthu, ac mae rhai busnesau wedi dweud wrthyf eu bod yn nhir neb, yn enwedig y rhai y mae angen iddynt lofnodi prydlesi mwy hirdymor. Pryd fydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi manylion llawn y pecyn cyllid newydd sydd ar gael i fusnesau a sut y bydd busnesau yn gallu gwneud cais amdano?

That will be published soon. It was important, of course, to get the budget through the Assembly in order not to prejudge the outcome of that. And, of course, I can reiterate that a new permanent rate relief scheme for small businesses will be introduced from next year onwards.

Bydd hynny'n cael ei gyhoeddi’n fuan. Roedd yn bwysig, wrth gwrs, cael y gyllideb drwy'r Cynulliad er mwyn peidio â rhagfarnu canlyniad hynny. Ac, wrth gwrs, gallaf ailadrodd y bydd cynllun rhyddhad ardrethi parhaol newydd ar gyfer busnesau bach yn cael ei gyflwyno o'r flwyddyn nesaf ymlaen.

2. Cwestiwn Brys: NSA Afan
2. Urgent Question: NSA Afan

Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.

Rwyf wedi derbyn dau gwestiwn brys o dan Reol Sefydlog 12.66 ac rwy’n galw ar Bethan Jenkins i ofyn y cwestiwn brys cyntaf.

I have accepted two urgent questions under Standing Order 12.66 and I call on Bethan Jenkins to ask the first urgent question.

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am atal cyllid Llywodraeth Cymru i NSA Afan? EAQ(5)0093(CC)

Will the Cabinet Secretary make a statement on the suspension of Welsh Government funding to NSA Afan? EAQ(5)0093(CC)

I thank the Member for her question. NSA Afan is subject to an ongoing Welsh Government investigation into allegations of possible misuse of funds. We’re working with relevant authorities, including the police, at this time. It would inappropriate for me to comment any further.

Diolch i'r Aelod am ei chwestiwn. Mae NSA Afan yn destun ymchwiliad parhaus Llywodraeth Cymru i honiadau o gamddefnyddio posibl o arian. Rydym yn gweithio gyda'r awdurdodau perthnasol, gan gynnwys yr heddlu, ar hyn o bryd. Byddai'n amhriodol imi wneud unrhyw sylwadau pellach.

There are elements of what has happened at NSA Afan that are currently under police investigation, as you mentioned—and I think, obviously, we need to be sensitive to that—but it is your Government’s involvement and looking into a series of allegations made by a whistleblower in December last year about financial irregularities, which are currently, as I understand it, not the subject of a police inquiry, that I am interested in. On the basis of these allegations, your Government has taken the step of stopping its funding fully to NSA Afan, and what this means is that in five days’ time, some of the 16 staff will not be paid at all, and senior officers at NSA Afan have told me that they’ve requested that you reinstate that pay while you continue to look at this process. They’ve also said that this should be fully referred to the police so that they can look at this independently, and I would echo that call for it to be passed to the police and for the independent Auditor General for Wales to look at this. Because, Cabinet Secretary, while I don’t doubt your personal integrity, you have an interest in this as a Government, because you yourself have audited NSA Afan, and in the past you have not shown there to be concerns in those particular audits. I would therefore urge you to refer this to the auditor general and to the police so that we can have a full and independent investigation of that which is happening at NSA Afan at the moment.

My final plea to you, as Cabinet Secretary, is that you are minded to discontinue Communities First and there is an ongoing consultation. I would strongly suggest that these matters be investigated fully before you commit to bringing any of your national policies to an end with regard to Communities First. All of the information with regard to NSA Afan should be fully and independently investigated, so that us as Assembly Members, the public and the people who use those services can be assured that governance has been followed and that the money has been used effectively in Communities First in this area, and show the rest of Wales that the funds are being utilised effectively.

Mae elfennau o'r hyn sydd wedi digwydd yn NSA Afan sydd yn cael eu hymchwilio gan yr heddlu ar hyn o bryd, fel y soniasoch—ac rwy’n credu, yn amlwg, bod angen i ni fod yn sensitif i hynny—ond beth sydd o ddiddordeb i mi yw cyfranogiad eich Llywodraeth ac ymchwilio i gyfres o honiadau am afreoleidd-dra ariannol, a wnaed gan chwythwr chwiban fis Rhagfyr y llynedd, nad ydyn nhw ar hyn o bryd, fel y deallaf, yn destun ymchwiliad yr heddlu. Ar sail yr honiadau hyn, mae eich Llywodraeth wedi cymryd y cam o atal ei chyllid yn llawn i NSA Afan, a beth mae hyn yn ei olygu yw na fydd rhai o'r 16 o aelodau staff yn cael eu talu o gwbl ymhen pum diwrnod, ac mae uwch-swyddogion yn NSA Afan wedi dweud wrthyf eu bod wedi gofyn i chi adfer y cyflog tra y byddwch yn parhau i edrych ar y broses hon. Maen nhw hefyd wedi dweud y dylai hyn gael ei atgyfeirio yn llwyr i’r heddlu fel y gallan nhw edrych ar hyn yn annibynnol, a byddwn yn ategu'r alwad honno iddo gael ei drosglwyddo i'r heddlu ac i'r Archwilydd Cyffredinol Cymru annibynnol edrych ar hyn. Oherwydd, Ysgrifennydd y Cabinet, er nad wyf yn amau ​​eich gonestrwydd personol chi, mae gennych fuddiant yn hyn fel Llywodraeth, oherwydd eich bod chi eich hun wedi archwilio NSA Afan, ac yn y gorffennol nid ydych wedi dangos bod pryderon yn yr archwiliadau penodol hynny. Byddwn felly yn eich annog i gyfeirio hyn i’r archwilydd cyffredinol ac i’r heddlu fel y gallwn gael ymchwiliad llawn ac annibynnol i'r hyn sy'n digwydd yn NSA Afan ar hyn o bryd.

Fy nghais olaf i chi, fel Ysgrifennydd y Cabinet, yw eich bod o blaid terfynu Cymunedau yn Gyntaf a bod ymgynghoriad yn parhau. Byddwn i’n awgrymu’n gryf y dylid ymchwilio i’r materion hyn yn llawn cyn i chi ymrwymo i derfynu unrhyw un o'ch polisïau cenedlaethol o ran Cymunedau yn Gyntaf. Dylai'r holl wybodaeth am NSA Afan gael ei harchwilio'n llawn ac yn annibynnol, er mwyn i ni fel Aelodau'r Cynulliad, y cyhoedd a’r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau hynny gael sicrwydd y dilynwyd y drefn lywodraethu a bod yr arian wedi ei ddefnyddio'n effeithiol ar gyfer Cymunedau yn Gyntaf yn yr ardal hon, ac i ddangos i weddill Cymru bod yr arian yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol.

Llywydd, I thank the Member for her contribution. The Member makes many assumptions during her contribution, some not factually correct. NSA Afan is subject to an ongoing Welsh Government investigation, and we are working with other authorities, including the police, at this time.

Lywydd, diolchaf i'r Aelod am ei chyfraniad. Mae'r Aelod yn gwneud llawer o ragdybiaethau yn ei chyfraniad, ac mae rhai ohonynt nad ydynt yn ffeithiol gywir. Mae NSA Afan yn destun ymchwiliad parhaus gan Lywodraeth Cymru, ac rydym yn gweithio gydag awdurdodau eraill, gan gynnwys yr heddlu, ar hyn o bryd.

Thank you for that answer, even though it was very brief, Cabinet Secretary. I’ve met with the chief executive and members of the trustees board on several occasions since the announcement to suspend funding on 12 December. My concerns are, perhaps: what was the Welsh Government doing in these audits beforehand? I think, as has been highlighted, it’s a Welsh Government audit. Why wasn’t this spotted earlier? Because there are clear issues there that seem to have been going on for quite a while. But also, there is a funding question as to the point from 1 December to 12 December when suspension occurred. What’s happening to the funding for the delivery of services during that period of time? But, also, what alternatives will be put in place? You’ve suspended funding, but there are people out there waiting to go on programmes who are basically not having access to those programmes, because I understand that NSA Afan has actually suspended its delivery of programmes. And there are staff, as has been pointed out, that are likely to be losing their jobs as a consequence of that. What alternatives are you putting in place or setting up to ensure that those individuals do not pay the price of, perhaps, an investigation that should have spotted something earlier?

Diolch i chi am yr ateb yna, er ei fod yn fyr iawn, Ysgrifennydd y Cabinet. Rwyf wedi cwrdd â’r prif weithredwr ac aelodau o'r bwrdd ymddiriedolwyr ar sawl achlysur ers y cyhoeddiad i atal cyllid ar 12 Rhagfyr. Fy mhryderon i yw, efallai: beth oedd Llywodraeth Cymru yn ei wneud yn yr archwiliadau hyn ymlaen llaw? Rwy’n credu, fel yr amlygwyd, mai archwiliad Llywodraeth Cymru yw hwn. Pam na sylwyd ar hyn yn gynharach? Oherwydd mae problemau amlwg yno ac mae’n ymddangos eu bod wedi bod yn digwydd ers cryn amser. Ond hefyd, ceir cwestiwn cyllido o ran y cyfnod o 1 Rhagfyr i 12 Rhagfyr pan gafodd y cyllid ei atal. Beth sy'n digwydd i'r arian ar gyfer darparu gwasanaethau yn ystod y cyfnod hwnnw? Ond, hefyd, pa ddewisiadau eraill a fydd yn cael eu rhoi ar waith? Rydych chi wedi atal y cyllid, ond mae yna bobl sy’n aros i ymuno â rhaglenni nad ydynt ar gael iddyn nhw, yn y bôn, gan fy mod yn deall bod NSA Afan wedi atal cyflwyno ei ddarpariaeth o raglenni mewn gwirionedd. A cheir aelodau staff, fel y nodwyd, sy'n debygol o golli eu swyddi o ganlyniad i hynny. Pa ddewisiadau eraill ydych chi’n eu rhoi ar waith neu yn eu sefydlu i sicrhau nad yw'r unigolion hynny yn talu’r pris am ymchwiliad a ddylai, efallai, fod wedi dod o hyd i rywbeth yn gynharach?

Again, I’m grateful for the Member’s contribution. I thank him and others for raising this issue with me at an earlier point in time. This is being investigated by Welsh Government and the police and I’m unable to give any further details on this to the Chamber today, but when and if we raise the ban on support for NSA Afan, or otherwise, I will inform the Chamber.

Unwaith eto, rwy'n ddiolchgar am gyfraniad yr Aelod. Rwy’n diolch iddo ef ac i eraill am godi'r mater hwn gyda mi yn y gorffennol. Mae hyn yn cael ei ymchwilio gan Lywodraeth Cymru a gan yr heddlu ac nid wyf yn gallu rhoi unrhyw fanylion pellach am hyn i'r Siambr heddiw, ond pan fyddwn yn codi'r gwaharddiad, os byddwn yn gwneud hynny, ar gefnogaeth i NSA Afan, neu fel arall, byddaf yn rhoi gwybod i'r Siambr.

I think one of the things you can tell us about though, Minister, is the effect of this on partner organisations who’ve been working with NSA to deliver a range of programmes for some time now. This isn’t the first potential scandal that’s got through audit with a clean bill of health—we’ve had the All Wales Ethnic Minority Association. One of the big consequences of AWEMA was for those partnership organisations, some of whom had to wait up to a year under the threat of investigation themselves as a result of what had happened there. So, first of all, can you give us some indication of the timing of the audit that you’re undertaking within Government, but also what you’re doing to support those partnership organisations through a period of time that is going to be very difficult and possibly, fundamentally, the end of them, if you don’t deal with it quickly?

Fodd bynnag, rwy'n credu mai un o'r pethau y gallwch chi ddweud wrthym amdano, Weinidog, yw’r effaith mae hyn yn ei chael ar sefydliadau partner sydd wedi bod yn gweithio gyda NSA i gyflwyno ystod o raglenni ers cryn amser erbyn hyn. Nid hwn yw’r sgandal posibl cyntaf sydd wedi mynd trwy archwiliad a chael sêl bendith—rydym yn ymwybodol o Gymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan. Un o ganlyniadau difrifol Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan oedd i’r sefydliadau partneriaeth hynny, yr oedd yn rhaid i rai ohonyn nhw aros hyd at flwyddyn dan fygythiad o gael eu hymchwilio eu hunain o ganlyniad i'r hyn a ddigwyddodd yno. Felly, yn gyntaf, a wnewch chi roi rhyw syniad i ni o amserlen yr archwiliad yr ydych chi’n ymgymryd ag ef yn y Llywodraeth, ond hefyd yr hyn yr ydych chi’n ei wneud i gefnogi’r sefydliadau partneriaeth hynny drwy gyfnod a fydd yn anodd iawn ac o bosibl, i bob pwrpas, yn ddiwedd arnyn nhw, os na fyddwch chi’n ymdrin â hyn yn gyflym?

I thank the Member for her question. I am hoping that my team will give some recommendations on the future of NSA and the programme, to me, by the end of this week. My team has already started discussions with NSA Afan, and also with the local authority in terms of any potential future consequences.

Diolch i'r Aelod am ei chwestiwn. Rwy’n gobeithio y bydd fy nhîm yn rhoi argymhellion i mi ar ddyfodol y NSA a'r rhaglen erbyn diwedd yr wythnos hon. Mae fy nhîm eisoes wedi dechrau trafodaethau â NSA Afan, a hefyd â'r awdurdod lleol o ran unrhyw ganlyniadau posibl yn y dyfodol.

Diolch i’r Ysgrifennydd Cabinet.

I thank the Cabinet Secretary.

3. Cwestiwn Brys: Tollau ar Bontydd Hafren
3. Urgent Question: Tolling on the Severn Crossings

Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.

Rydw i’n galw nawr ar Mark Reckless i ofyn yr ail gwestiwn brys. Mark Reckless.

I now call upon Mark Reckless to ask the second urgent question. Mark Reckless.

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddyfodol tollau ar Bontydd Hafren? EAQ(5)0102(EI)

Will the Cabinet Secretary make a statement on future tolling of the Severn Crossings? EAQ(5)0102(EI)

Member
Ken Skates AM 14:25:00
The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure

Llywydd, our position is that tolling should stop immediately and the crossings revert to public ownership, given the barrier that they represent to the Welsh economy and jobs and growth.

Lywydd, ein safbwynt ni yw y dylid rhoi diwedd ar godi tollau ar unwaith a dychwelyd y croesfannau i berchnogaeth y cyhoedd, o ystyried y rhwystr y maen nhw’n ei gynrychioli i economi a swyddi a thwf yng Nghymru.

I’d like to ask why the Government in Wales isn’t doing anything about that position. The Silk commission said there’d be close co-ordination between the two Governments on the future of the Severn crossings; the St David’s Day agreement said the UK Government would work with the Welsh Government to determine the long-term future of the Severn crossings; and the Department for Transport ’s own road investment strategy rightly recognises that the UK Government only has the right to recoup its own cost from the construction, maintenance and management of the bridges, and only until 2027. It went on to say that, therefore, the DfT would work with the Welsh Assembly to examine the future of the crossings in detail.

We passed unanimously my motion on 16 November that the toll should be abolished following the return to public ownership. The Cabinet Secretary wrote to me on 12 December, and the First Minister copied and pasted a section of that into his letter to the Deputy Presiding Officer on 9 January, saying a trunk road charging scheme under section 167 of the Transport Act 2000 in relation to the Severn bridges themselves could therefore be made by the Secretary of State in his capacity as the traffic authority for the bridges, notwithstanding that they are not wholly in England. Does the Cabinet Secretary now recognise that that’s not the UK’s legal position, and that they are seeking only to charge for the half of the Severn bridge that is in England? And will he consider that what he wrote to me about the transfer Order of 1999 has actually been superseded by section 122 of the Local Transport Act 2008, which is inserted into the Government Wales Act under Schedule 5 on the devolved matters, matter 10.1:

‘the making, operation and enforcement of schemes for imposing charges in respect of the use…of…Welsh trunk roads’?

Whoever is the highways authority, is it not the case that half of that Severn bridge and the tolling plaza are in Wales, and that provision gives the power to his Government and this Assembly to make those decisions, not to the UK Government? Is that not why they’re only charging for half the road? And how does he suppose they can use the tolling plaza in Wales when primary legislation specifies that the operation and enforcement of such schemes using tolls in Wales—and that is in Wales—are matters for the Welsh Government?

Will you also consider that the Severn Bridges Act 1992 is very, very clear, in primary legislation, that the UK Secretary of State may only charge a toll until a certain sum has been raised, which UK Ministers state to be approximately £80 million, and with the reduced toll would be raised by the end of 2019? After that, the continuation of tolling is unlawful on that primary legislation. Does he really think the UK Government should be allowed to get away with using secondary legislation—an Order—to continue tolling when that tolling is prohibited by primary legislation under the Severn Bridges Act? Given what we have done in this Assembly, does he understand that renaming a toll—charging a toll and calling it a charging order—is not going to convince the courts—the effect is the same; it is to make people pay to cross the bridge—and that what the UK Government is proposing is, in my view, unlawful? Certainly there is a strong arguable case that it is unlawful. Therefore, may I ask him that in order to give some effect to what he states his Government’s position is, and the unanimous decision of this Assembly on the 16 November, will he meet with me and his lawyers to explore these issues in more detail? If he accepts that there is at least uncertainty as to the position, will he instruct a Queen’s Counsel to give definitive external advice to the Welsh Government on this matter? If that advice is that there is at least an arguable case that the UK Government is acting unlawfully, will he take that forward, challenge the UK Government, if it doesn’t rescind, to ensure that our rights here in Wales and the law are respected?

Hoffwn ofyn pam nad yw'r Llywodraeth yng Nghymru yn gwneud unrhyw beth am y sefyllfa honno. Dywedodd y comisiwn Silk y byddai’r ddwy Lywodraeth yn cydgysylltu’n agos ar ddyfodol croesfannau Hafren; dywedodd cytundeb Dydd Gŵyl Dewi y byddai Llywodraeth y DU yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i benderfynu ar ddyfodol hirdymor croesfannau Hafren; ac mae strategaeth fuddsoddi mewn ffyrdd yr Adran Drafnidiaeth ei hun yn cydnabod yn gywir nad oes gan Lywodraeth y DU ond yr hawl i adennill ei chost ei hun o ran y gwaith adeiladu, cynnal a chadw a rheoli'r croesfannau, a hynny dim ond tan 2027. Aeth ymlaen i ddweud, felly, y byddai'r Adran Drafnidiaeth yn gweithio gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru i archwilio’n fanwl ddyfodol y croesfannau.

Ar 16 Tachwedd, pasiwyd yn unfrydol fy nghynnig i ddiddymu’r doll ar ôl i’r croesfannau ddychwelyd i berchnogaeth y cyhoedd. Ysgrifennodd Ysgrifennydd y Cabinet ataf i ar 12 Rhagfyr, a gwnaeth y Prif Weinidog gynnwys darn o’r llythyr hwnnw yn ei lythyr at y Dirprwy Lywydd ar 9 Ionawr, gan ddweud y gallai’r Ysgrifennydd Gwladol yn rhinwedd ei swydd fel yr awdurdod traffig ar gyfer y croesfannau, weithredu cynllun codi tâl ar gefnffyrdd o dan adran 167 o Ddeddf Trafnidiaeth 2000 mewn cysylltiad â chroesfannau Afon Hafren eu hunain, er gwaethaf y ffaith nad ydynt yn gyfan gwbl yn Lloegr. A yw Ysgrifennydd y Cabinet bellach yn cydnabod nad dyna yw sefyllfa gyfreithiol y DU, a’i bod ond yn ceisio codi tâl ar gyfer yr hanner o’r groesfan Hafren sydd yn Lloegr? Ac a wnaiff ef ystyried bod yr hyn a ysgrifennodd ataf i ynglŷn â Gorchymyn trosglwyddo 1999 wedi'i ddisodli mewn gwirionedd gan adran 122 o Ddeddf Trafnidiaeth Leol 2008, sydd wedi’i mewnosod yn Neddf Llywodraeth Cymru o dan Atodlen 5 ar y materion datganoledig, mater 10.1:

…creu, gweithredu a gorfodi cynlluniau i osod taliadau yn ymwneud â’r defnydd ... o ... gefnffyrdd yng Nghymru?

Pwy bynnag yw'r awdurdod priffyrdd, onid yw'n wir bod hanner y groesfan Hafren honno a’r man casglu tollau yng Nghymru, a bod y ddarpariaeth honno’n rhoi'r pŵer i’w Lywodraeth ef a’r Cynulliad hwn wneud y penderfyniadau hynny, nid Llywodraeth y DU? Onid dyna pam nad ydynt ond yn codi tâl am hanner y ffordd? A sut y mae ef yn tybio y gallant ddefnyddio'r man casglu tollau yng Nghymru pan fo deddfwriaeth sylfaenol yn pennu bod gweithredu a gorfodi cynlluniau o'r fath gan ddefnyddio tollau yng Nghymru—ac mae hynny yng Nghymru—yn faterion i Lywodraeth Cymru?

A wnewch chi hefyd ystyried bod Deddf Pontydd Hafren 1992 yn glir iawn, iawn, mewn deddfwriaeth sylfaenol, na all Ysgrifennydd Gwladol y DU godi toll hyd nes y codir swm penodol o arian, sef tua £80 miliwn yn ôl Gweinidogion y DU, a chyda'r doll ostyngedig, y byddai wedi’i godi erbyn diwedd 2019? Ar ôl hynny, bydd parhau i godi tollau yn anghyfreithlon yn ôl y ddeddfwriaeth sylfaenol honno. A ydyw wir yn credu y dylai Llywodraeth y DU gael rhwydd hynt i ddefnyddio is-ddeddfwriaeth—Gorchymyn—i barhau i godi tollau pan fo’r doll honno wedi’i gwahardd gan ddeddfwriaeth sylfaenol dan Ddeddf y Pontydd Hafren? O ystyried yr hyn yr ydym ni wedi'i wneud yn y Cynulliad hwn, onid yw’n deall nad yw ailenwi toll—codi toll a’i galw’n orchymyn codi tâl—yn mynd i argyhoeddi'r llysoedd—yr un yw’r effaith; ei bwriad yw gwneud i bobl dalu i groesi'r bont—a bod yr hyn y mae Llywodraeth y DU yn ei gynnig, yn fy marn i, yn anghyfreithlon? Yn sicr ceir achos cryf i’w ddadlau ei fod yn anghyfreithlon. Felly, a gaf i ofyn iddo, er mwyn rhoi rhywfaint o effaith i’r hyn y dywed yw safbwynt ei Lywodraeth ef, a phenderfyniad unfrydol y Cynulliad hwn ar 16 Tachwedd, a wnaiff ef gyfarfod â mi a’i gyfreithwyr i archwilio'r materion hyn yn fanylach? Os yw’n derbyn bod o leiaf ansicrwydd ynghylch y sefyllfa, a wnaiff ef gyfarwyddo Cwnsler y Frenhines i roi cyngor allanol pendant i Lywodraeth Cymru ar y mater hwn? Os bydd y cyngor hwnnw’n nodi bod o leiaf achos i’w ddadlau bod Llywodraeth y DU yn gweithredu'n anghyfreithlon, a wnaiff ef fwrw ymlaen â hynny, herio Llywodraeth y DU, os nad yw'n dileu ei gweithred, i sicrhau y caiff ein hawliau ni yma yng Nghymru a’r gyfraith eu parchu?

Can I thank the Member for his question? I am sorry that the Member has failed to observe our position, which I think has been very consistent. We have persistently opposed the existence of tolls when the crossings revert back to public ownership, and we have made our position very clear to the Department for Transport, at both ministerial and official level, and repeatedly in the media. I would be happy to meet with the Member to discuss what I think is a very complicated and complex area of legal work, and I would also be happy to provide Members with a comprehensive briefing of the various Acts that the Member refers to.

I think he raises a number of important points, but, principally, we have a legal argument versus an economic argument, essentially. We have a legal argument that is being proposed by the UK Government; we have an economic argument that clearly shows that removing the tolls would be beneficial to the economy of Wales. Now, I’m also disappointed, I have to say, that the UK Government is not considering writing off the debt, which stands at something in the region of £36 million, given the UK Government wrote off the debt for the Humber crossing. It’s my view that what’s good for the Humber should be good for the Severn, and I’m baffled, I have to say, by the rationale that’s being given, especially as the Severn crossings are strategic routes, and not part of local authority networks, as the Humber crossing is.

It’s my view that the Welsh taxpayer—and, indeed, other taxpayers—have already paid off that debt, through considerable sums in general taxation over many years. Now, we were not given any advance notice of the consultation. However, I have written to express my disappointment at this, and I’d be more than happy to provide Members, through a written statement, my response to the consultation.

The Member raises a number of points concerning the Severn Bridges Act 1992. As he alludes to, it’s our understanding, based on the advice—the legal advice—that I’ve received, that the UK Government is proposing to continue tolling by virtue of a road charging scheme, as the Member mentions, under section 167 of the Transport Act 2000. Whilst we don’t think there’s any reason to consider that this is not legally possible, I am more than happy to discuss this with the Member, with lawyers. And, indeed, I revert back to the point that I made earlier: regardless of the legal merits of the UK Government’s position, I think it is entirely unjustifiable to maintain a position of taxing businesses, and of taxing commuters, across the Severn.

A gaf i ddiolch i'r Aelod am ei gwestiwn? Mae'n ddrwg gennyf nad yw’r Aelod wedi llwyddo i ddeall ein safbwynt, sydd wedi bod yn gyson iawn yn fy marn i. Rydym wedi gwrthwynebu’n gyson fodolaeth tollau pan fydd y croesfannau’n dychwelyd yn ôl i berchnogaeth y cyhoedd, ac rydym wedi gwneud ein safbwynt yn glir iawn i'r Adran Drafnidiaeth, ar lefel gweinidogion ac ar lefel swyddogion, a hefyd dro ar ôl tro yn y cyfryngau. Byddwn i’n fodlon cyfarfod â'r Aelod i drafod yr hyn yr wyf i o’r farn ei fod yn faes cymhleth iawn o waith cyfreithiol, a byddwn hefyd yn falch o roi briff cynhwysfawr i Aelodau o'r gwahanol Ddeddfau y mae’r Aelod yn cyfeirio atyn nhw.

Rwy'n credu ei fod yn codi nifer o bwyntiau pwysig, ond yr hyn sydd gennym yn y bôn yw dadl gyfreithiol yn erbyn dadl economaidd. Mae gennym ddadl gyfreithiol sy'n cael ei chynnig gan Lywodraeth y DU; mae gennym ddadl economaidd sy'n dangos yn glir y byddai cael gwared ar y tollau yn fuddiol i economi Cymru. Nawr, rwyf hefyd yn siomedig, mae’n rhaid i mi ddweud, nad yw Llywodraeth y DU yn ystyried dileu’r ddyled, sydd oddeutu £36 miliwn erbyn hyn, o ystyried bod Llywodraeth y DU wedi dileu’r ddyled ar gyfer croesfan Humber. Yn fy marn i, os yw’n iawn i wneud hynny ar gyfer yr Humber, dylai fod yn iawn i wneud hynny ar gyfer yr Hafren, ac rwyf wedi drysu, mae’n rhaid i mi ddweud, gan y rhesymeg sy'n cael ei roi, yn enwedig gan fod y croesfannau Hafren yn ffyrdd strategol, ac nid yn rhan o rwydweithiau awdurdodau lleol, fel sy’n wir am groesfan Humber.

Yn fy marn i, mae trethdalwyr Cymru—ac, yn wir, trethdalwyr eraill—eisoes wedi talu’r ddyled honno, gan symiau sylweddol o arian ar ffurf trethi cyffredinol dros nifer o flynyddoedd. Nawr, ni roddwyd unrhyw rybudd ymlaen llaw i ni o'r ymgynghoriad. Fodd bynnag, rwyf wedi ysgrifennu i fynegi fy siom ynghylch hyn, a byddwn i'n fwy na pharod i rannu â’r Aelodau, drwy ddatganiad ysgrifenedig, fy ymateb i'r ymgynghoriad.

Mae'r Aelod yn codi nifer o bwyntiau yn ymwneud â Deddf Pontydd Hafren 1992. Fel yr awgryma, yn seiliedig ar y cyngor—y cyngor cyfreithiol—yr wyf wedi’i gael, ein dealltwriaeth ni yw bod Llywodraeth y DU yn bwriadu parhau i godi tollau yn rhinwedd cynllun codi tâl ar ffyrdd, fel yr oedd yr Aelod yn sôn, o dan adran 167 o Ddeddf Trafnidiaeth 2000. Er nad ydym yn credu bod unrhyw reswm i gredu nad yw hyn yn bosibl yn gyfreithiol, rwy’n fwy na pharod i drafod hyn gyda'r Aelod, gyda chyfreithwyr. Ac, yn wir, rwy’n dychwelyd at y pwynt a wnes yn gynharach: ni waeth beth yw rhagoriaethau cyfreithiol sefyllfa Llywodraeth y DU, rwy’n credu ei bod hi’n gwbl amhosibl cyfiawnhau cynnal sefyllfa lle y trethir busnesau, a chymudwyr ar draws Afon Hafren.

It would be great if the Chamber was as enthusiastic about decreasing rail or bus fares as they appear to be about decreasing tolls on roads. I think, before we rush into insisting that this is a universally good idea, I would like a bit more of a precautionary approach and understanding of what level of increase in traffic this might generate, because the implications for my constituents are that they are already, in some parts, suffering unacceptable levels of air pollution, and any increase would most definitely not be welcome. So, I wondered what analysis the Government has done of the impact of increasing traffic as a result of either reducing or eliminating the Severn bridge toll.

Byddai'n wych pe byddai’r Siambr yr un mor frwdfrydig ynghylch gostwng prisiau tocynnau trên neu docynnau bws ag y maen nhw’n ymddangos ynglŷn â lleihau tollau ar y ffyrdd. Rwy’n credu, cyn i ni ruthro i fynnu bod hwn yn syniad da yn gyffredinol, hoffwn i weld dull a dealltwriaeth ychydig mwy rhagofalus o ba gynnydd mewn traffig y gallai hyn ei gynhyrchu, oherwydd y goblygiadau ar gyfer fy etholwyr yw eu bod eisoes, mewn rhai rhannau, yn byw gyda lefelau annerbyniol o lygredd aer, ac yn sicr ni fyddai unrhyw gynnydd yn cael ei groesawu. Felly, tybed pa waith dadansoddi y mae'r Llywodraeth wedi'i wneud o effaith traffig cynyddol o ganlyniad i naill ai leihau neu ddileu y doll ar groesfan Hafren.

I understand that the UK Government has carried out an analysis, based on the TEMPro 7 model, which I’m sure the Member recalls has been problematic in the past, especially insofar as modelling the M4 use is concerned. I personally do not believe that we should aim to promote road travel over and above rail or bus travel. I think that bus and rail travel are both something that we have a proud history of, particularly bus travel, where we have the powers, and where we have been able to intervene.

I reflect at the moment on the fact that there are 101 million passenger journeys taken by buses. We’ve produced a five-point plan to stabilise and strengthen the bus network across Wales. I’ll be hosting a bus summit next Monday, in Wrexham, and the TrawsCymru network across Wales goes from strength to strength. Now, the fact of the matter is that we will be able to deliver an even better bus network once the powers that we require are delivered to us through the Wales Bill. It’s my view that we can have a better and more sustainable bus service, but it’s also my view that we can have a fairer system for the Severn crossings.

Rwy’n deall bod Llywodraeth y DU wedi cynnal dadansoddiad, yn seiliedig ar fodel TEMPro 7, ac rwy'n siŵr bod yr Aelod yn cofio y bu’n broblem yn y gorffennol, yn enwedig lle mae’r gwaith o fodelu defnydd o’r M4 yn y cwestiwn. Yn bersonol, nid wyf yn credu y dylem ni geisio rhoi mwy o bwyslais ar deithio ar y ffyrdd na theithio ar drên neu fws. Rwy’n credu bod gennym ni hanes clodwiw o ran teithio ar fws a thrên, yn enwedig teithio ar fws, lle y mae’r pwerau gennym, a lle’r ydym wedi gallu ymyrryd.

Rwy'n myfyrio ar hyn o bryd ar y ffaith bod 101 miliwn o siwrneiau yn cael eu gwneud gan deithwyr ar fws. Rydym ni wedi cynhyrchu cynllun pum pwynt i sefydlogi a chryfhau’r rhwydwaith bysiau ar draws Cymru. Byddaf yn cynnal uwchgynhadledd fysiau ddydd Llun nesaf, yn Wrecsam, ac mae'r rhwydwaith TrawsCymru ledled Cymru yn mynd o nerth i nerth. Nawr, y gwir amdani yw y byddwn yn gallu darparu rhwydwaith bysiau gwell fyth unwaith y bydd y pwerau sydd eu hangen arnom yn cael eu cyflwyno i ni drwy Fil Cymru. Yn fy marn i, mae modd i ni gael gwasanaeth bws gwell a mwy cynaliadwy, ond yn fy marn i hefyd, mae modd i ni gael system decach ar gyfer croesfannau Hafren.

A gaf i ddiolch am y cwestiwn, a hefyd ddiolch am eich ymateb gwreiddiol chi i Mark Reckless? Achos, yn naturiol, mae hwn yn achosi cryn benbleth i ni hefyd fel plaid, ac, fel roedd Mark Reckless yn sôn, rydym ni eisoes wedi cael cytundeb unfrydol ar draws y pleidiau yn fan hyn bod angen diddymu’r tollau yma yn gyfan gwbl. Achos, fel rydw i wedi ei grybwyll o’r blaen yn y ddadl, mae yna bont wrth fy swyddfa i ym Maglan, sef y bont dros yr afon Nedd yn Llansawel, sydd hefyd ar stilts, sydd hefyd yn croesi afon. Nawr, wrth gwrs, nid oes yna doll yn fanna o gwbl. Nid wyf yn awgrymu y dylai bod tollau ar y bont yna, yn naturiol, ond, wrth gwrs, nid yw’n gwneud synnwyr yn athronyddol bod yna dollau ar rai pontydd a ddim ar bontydd eraill. Ac, fel rydych chi wedi ei ddweud eisoes, mae’r tollau dros bont Humber wedi eu diddymu eisoes ac mae’r ddadl dros ddiddymu’r tollau dros yr Hafren yn fwy strategol, fel ydych chi wedi cyfeirio ato eisoes. Nawr, nid wyf wedi clywed neb yn dadlau y dylai’r tollau gael eu lleihau i £3. Beth rydw i wedi bod yn ei glywed o bob man ydy bod angen cael gwared â’r tollau yn gyfan gwbl. Felly, rydw i’n gwybod realiti’r sefyllfa, ond beth yn union allwn ni ei wneud nawr i wthio’r agenda yma ymlaen o ddiddymu’r tollau yn gyfan gwbl? Diolch yn fawr.

May I give thanks for the question and also for your initial response to Mark Reckless’s question? Because, naturally, this causes some confusion to us as a party too, and, as Mark Reckless mentioned, we’ve already had unanimous agreement across the parties here that we need to scrap these tolls entirely. Because, as I’ve mentioned in the past, there is a bridge near my office in Baglan, which is the bridge over the River Nedd in Briton Ferry, which also on stilts and crosses a river, but, of course, there’s no toll there at all. I’m not suggesting that there should be tolls there, but, of course, it makes no sense philosophically that there are tolls on some bridges but not on others. But, as you’ve said already, the tolls over the Humber bridge have already been scrapped and the argument for scrapping the Severn tolls is more strategic, as you’ve already mentioned. Now, I haven’t heard anyone arguing that the tolls should be reduced to £3. What I’ve been hearing is that we need to scrap the tolls entirely. So, I know what the reality of the situation is, but what exactly can we do now to push this agenda forward in order to scrap those tolls entirely? Thank you.

I’d like to thank the Member for his question and assure him that, even if he was asking me to consider tolling for that particular bridge in the area he represents, I would reject such a consideration. [Laughter.] The fact of the matter is—I go back to the point that I made earlier—in so far as general taxation is concerned, users of the Severn crossings have already paid a considerable amount over and above the estimated level of debt. Now, it’s my understanding, based on the Welsh Affairs Select Committee’s report, that the annual cost of maintaining the crossings is something in the region of £30 million, which would imply one sixth of the current tolling would be sufficient in order to cover those costs. So, at the moment, it’s proposed there’ll be £3 per crossing, around about half. It could still be cut further, of that there is no doubt. So, I’ll be making my representations. I’d urge the Member and his party, and indeed all parties and all Members in the Chamber, to do so likewise and to continue pushing, as we have already stated in a unanimous way, for removal of those tolls, upon the crossings coming back into public ownership.

Hoffwn ddiolch i'r Aelod am ei gwestiwn a hoffwn ei sicrhau, hyd yn oed os oedd yn gofyn i mi ystyried codi tollau ar y bont benodol honno yn yr ardal y mae'n ei chynrychioli, byddwn yn gwrthod ystyriaeth o'r fath. [Chwerthin.] Y gwir amdani yw—rwy’n cyfeirio’n ôl at y pwynt a wnes i’n gynharach—o ystyried trethiant cyffredinol, mae defnyddwyr croesfannau Hafren eisoes wedi talu cryn dipyn yn fwy na lefel amcangyfrifedig y ddyled. Nawr, yn ôl yr hyn a ddeallaf i, yn seiliedig ar adroddiad y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig, tua £30 miliwn yw’r gost flynyddol ar gyfer cynnal a chadw’r croesfannau, a fyddai'n awgrymu bod un rhan o chwech o'r tollau a godir ar hyn o bryd yn ddigon i dalu am y costau hynny. Felly, ar hyn o bryd, cynigir y bydd yn rhaid talu £3 y tro i groesi, sef tua hanner. Gallai fod yn fwy o doriad na hynny, nid oes dim amheuaeth am hynny. Felly, byddaf yn gwneud fy sylwadau. Byddwn yn annog yr Aelod a'i blaid, a phob plaid a phob Aelod yn y Siambr mewn gwirionedd, i wneud hynny yn yr un modd a pharhau i wthio, fel yr ydym eisoes wedi nodi mewn modd unfrydol, i gael gwared ar y tollau hynny, a dod â’r croesfannau yn ôl dan berchnogaeth y cyhoedd.

I certainly welcome the decision to cut the tolls, which I think will be a huge boost to motorists. Now, you have outlined your wish, Cabinet Secretary, to see the abolition of the tolls on the Severn bridge, and I agree with that ambition as well, even if there are serious financial questions that need to be addressed, and, indeed, traffic-flow issues as well, as Jenny Rathbone has outlined. Now, I come from a slightly different position from the last speaker, but I would ask you: how would you answer those who say that it is a contradiction for the Welsh Government to continue to allow the Cleddau bridge to be run for profit by its council whilst condemning the toll charges on the Severn bridge?

Rwy’n sicr yn croesawu'r penderfyniad i dorri'r tollau, a chredaf y bydd yn hwb enfawr i fodurwyr. Nawr, rydych chi wedi amlinellu eich dymuniad, Ysgrifennydd y Cabinet, i weld y tollau ar groesfan Hafren yn cael eu diddymu, ac rwy’n cytuno â’r uchelgais honno hefyd, hyd yn oed os oes cwestiynau ariannol difrifol y mae angen mynd i'r afael â nhw, ac, yn wir, faterion yn ymwneud â llif traffig hefyd, fel y mae Jenny Rathbone wedi’u hamlinellu. Nawr, mae fy safbwynt ychydig yn wahanol i'r siaradwr olaf, ond byddwn yn gofyn i chi: sut y byddech chi’n ateb y rhai hynny sy'n dweud ei bod hi’n anghyson i Lywodraeth Cymru barhau i ganiatáu i bont Cleddau gael ei rhedeg i gynhyrchu elw gan ei chyngor, a chondemnio'r tollau a godir ar bont Hafren?

It’s an incredible irony that it’s the so-called pro-business party that is actually in favour of a huge constant tax on users of the Severn crossing, whereas it’s actually the Welsh Labour Party that is proving to be more pro-business by arguing most vocally for the removing of this tax on business. We will do so unashamedly. We are arguing for improvements to the prospects of the Welsh economy. We have proven, in Government, that the Welsh economy can grow faster than the UK economy can, based on the decisions that we make. If we can convince UK Government, and I sincerely hope we can do, to remove those taxes on users of the Severn crossings, I'm confident that this Government and this party will continue to improve the Welsh economy.

Mae'n eironig iawn mai’r blaid yr honnir ei bod yn cefnogi busnes sydd mewn gwirionedd o blaid treth gyson sylweddol ar ddefnyddwyr croesfan Hafren, ond mewn gwirionedd Plaid Lafur Cymru sy’n gwneud mwy dros fusnes drwy ddadlau yn uchel ei chloch dros gael gwared ar y dreth hon ar fusnes. Byddwn yn gwneud hynny’n ddiedifar. Rydym yn dadlau dros welliannau i ragolygon economi Cymru. Rydym wedi profi, yn y Llywodraeth, y gall economi Cymru dyfu'n gyflymach nag y gall economi'r DU, yn seiliedig ar y penderfyniadau a wnawn. Os gallwn argyhoeddi Llywodraeth y DU, ac rwy’n mawr obeithio y gallwn ni wneud, i gael gwared ar y trethi hynny ar ddefnyddwyr croesfannau Hafren, rwy'n hyderus y bydd y Llywodraeth hon a’r blaid hon yn parhau i gryfhau economi Cymru.

Well, I make no apologies for reiterating a lot of what’s been said in the Chamber today, because I think it’s such an important factor to the Welsh economy. My colleague’s outlined very effectively the legal position with regard to the Government’s proposal to retain the bridge tolls after the transition date. I would like to concentrate on the financial situation with regard to the retention, at whatever level, of the bridge tolls. The Severn bridge tolls are nothing less than a tax on Welsh businesses, and a definite barrier to any business wishing to locate in Wales, particularly those that have markets largely in England or the continent. Bridge tolls can add thousands of pounds a year to the operational costs of such businesses. UKIP will accept nothing less than zero tolls. The British people pay huge amounts of money through the excise licence levy; maintenance costs of both the old and new Severn bridges would amount to a tiny fraction of this revenue. We urge the Welsh Government to make the strongest representations to the UK Government with regard to their legal ability to retain these tolls at whatever level.

Wel, nid wyf yn ymddiheuro am ailadrodd llawer o'r hyn sydd wedi’i ddweud eisoes yn y Siambr heddiw, gan fy mod o’r farn ei fod yn ffactor mor bwysig ar gyfer economi Cymru. Mae fy nghydweithiwr wedi amlinellu’n effeithiol iawn y sefyllfa gyfreithiol o ran cynnig y Llywodraeth i gadw tollau’r bont ar ôl y dyddiad trosglwyddo. Hoffwn ganolbwyntio ar y sefyllfa ariannol o ran cadw tollau’r bont, ar ba bynnag lefel. Nid yw tollau pont Hafren yn ddim llai na threth ar fusnesau Cymru, ac yn rhwystr pendant i unrhyw fusnes sy'n dymuno lleoli yng Nghymru, yn enwedig y rhai y mae eu marchnadoedd yn bennaf yn Lleogr neu’r cyfandir. Gall tollau pont ychwanegu miloedd o bunnoedd y flwyddyn at gostau gweithredol busnesau o'r fath. Ni fydd UKIP yn derbyn dim llai na dim tollau. Mae pobl Prydain yn talu symiau enfawr o arian drwy ardoll y drwydded treth; byddai costau cynnal a chadw hen bont Hafren a’r bont Hafren newydd gyfwerth â chyfran fach iawn o'r refeniw hwn. Rydym yn annog Llywodraeth Cymru i wneud y sylwadau cryfaf i Lywodraeth y DU o ran eu gallu cyfreithiol i gadw’r tollau hyn ar ba bynnag lefel.

Well, I’d agree with the Member and say that it very much is a tax on Welsh businesses and a barrier to investment, and I hope that Conservatives at Westminster will listen to what Members in this Chamber have said, and drop their anti-competitive position.

Wel, byddwn i'n cytuno â'r Aelod ac yn dweud ei bod i raddau helaeth iawn yn dreth ar fusnesau Cymru ac yn rhwystr i fuddsoddiad, ac rwy’n gobeithio y bydd y Ceidwadwyr yn San Steffan yn gwrando ar yr hyn y mae’r Aelodau yn y Siambr hon wedi’i ddweud, ac yn newid eu safbwynt gwrth-gystadleuol.

It’s the way you tell them, Cabinet Secretary. Happy new year to you as well.

You would be forgiven for thinking that it was still ‘Blue Monday’ by listening to some of the less than positive questions you’ve received today, Cabinet Secretary. Whilst we accept that many of us would like to see no tolls at all on the Severn crossings, and recognise that that would be a massive benefit to the economy, I think you have to accept that this announcement does represent an improvement on the situation we had before. Motorists crossing those bridges, as a result of this change, will be paying lower tolls than they were, and will therefore have more money in their pockets. So, that must have a positive benefit for businesses. Cabinet Secretary, you’ve been a champion for the metro and electrification. Would you accept that this is another part of the city region jigsaw, as we levy those tolls down? And how are you working with local authorities in the city deal area to make the most of this development and to try and maximise the effect of it for businesses in south-east Wales?

Finally, Presiding Officer, just going back to Jenny Rathbone’s point—a very interesting point, actually—about the effect on traffic flows of lowering the tolls, there is a flip side to the argument that Jenny Rathbone was making, and that is, of course, there are roads surrounding the area of the Severn Crossings, such as in Chepstow, in my constituency, for instance, which actually are carrying a lot of traffic—a lot more than they should—because people are currently avoiding the toll system. So, have you made any assessment, or are you planning to make any assessment, of the effect of reduction in the tolls—to this point now but, hopefully, in the future, even more—and the effect of lower traffic volumes on surrounding roads in areas like Chepstow, and the resulting benefit for pedestrians, motorists and lowering road traffic incidents in those areas, which are currently really having a problem with the levels of traffic that they’re suffering from?

Y mae gennych ddawn dweud, Ysgrifennydd y Cabinet. Blwyddyn newydd dda i chithau hefyd.

Byddech yn cael maddeuant am feddwl ei bod hi’n dal yn ‘Ddydd Llun y Felan’ o wrando ar rai o'r cwestiynau llai na chadarnhaol a ofynnwyd i chi heddiw, Ysgrifennydd y Cabinet. Er ein bod ni’n derbyn y byddai llawer ohonom yn hoffi gweld y tollau yn cael eu dileu’n gyfan gwbl ar y croesfannau Hafren, ac yn cydnabod y byddai hynny o fudd enfawr i'r economi, rwy’n credu bod yn rhaid i chi dderbyn bod y cyhoeddiad hwn yn welliant ar y sefyllfa a oedd gennym o’r blaen. Bydd modurwyr sy’n croesi’r pontydd hynny, o ganlyniad i'r newid hwn, yn talu tollau is nag yr oedden nhw, ac felly bydd ganddyn nhw fwy o arian yn eu pocedi. Felly, mae'n rhaid bod hynny’n fantais gadarnhaol i fusnesau. Ysgrifennydd y Cabinet, rydych chi wedi bod yn eirioliwr dros y metro a thrydaneiddio. A fyddech chi’n derbyn bod hyn yn rhan arall o jig-so’r ddinas-ranbarth, wrth i ni leihau’r tollau hynny? A sut ydych chi’n gweithio gydag awdurdodau lleol ym maes y fargen ddinesig i fanteisio i’r eithaf ar y datblygiad hwn a cheisio sicrhau’r effaith orau bosibl i fusnesau yn y de-ddwyrain?

Yn olaf, Lywydd, gan gyfeirio’n ôl at bwynt Jenny Rathbone—pwynt diddorol iawn, mewn gwirionedd—ynglŷn ag effaith gostwng y tollau ar lif traffig, ceir gwrthddadl i un Jenny Rathbone, a honno, wrth gwrs, yw bod ffyrdd o amgylch ardal Croesfannau Hafren, megis yng Nghas-gwent, yn fy etholaeth i, er enghraifft, sydd mewn gwirionedd yn cludo llawer o draffig—llawer mwy nag y dylen nhw—gan fod pobl ar hyn o bryd yn osgoi'r system doll. Felly, a ydych chi wneud cynnal unrhyw asesiad, neu a ydych chi’n bwriadu cynnal unrhyw asesiad, o effaith gostwng y tollau—i’r hyn yr ydych chi’n ei gynnig nawr, ond, gobeithio, yn y dyfodol, mwy fyth—ac effaith symiau is o draffig ar y ffyrdd cyfagos mewn ardaloedd megis Cas-gwent, a'r budd sy'n deillio o hynny ar gyfer cerddwyr, modurwyr ac o ran lleihau digwyddiadau traffig ar y ffyrdd yn yr ardaloedd hynny, sydd wir yn cael trafferth ar hyn o bryd oherwydd lefel y traffig?

I’d like to thank the Member for his questions and his contribution. I think he is absolutely right: this is part of the jigsaw of the city region approach. I was pleased to see the leader of Monmouthshire council recognise the challenges, but also the opportunities, that removing tolls—or, in the very least, reducing tolls—on the Severn Crossings would have for the entire region, not just the area that he represents. I do think that there is immense opportunity for Monmouthshire as part of the city region exercise—indeed, the whole of the region of south-east Wales—in identifying new opportunities to grow the regional economy, but there is no doubt, equally, that opportunities could be enhanced by complete removal of the tolls. I do believe that the taxpayers have already written off, or should have written off, the debt if only the UK Government would agree to actually carry that out, given the amount in general taxation they’ve already paid, but I also recognise that there is a need to ensure that the modelling for traffic flows is accurate. For that reason, I will be scrutinising the TEMPro 7 modelling that has just been carried out as part of this work. Indeed, I’m sure that I’ll be factoring into my consultation response my views on that modelling and the impact on the wider community in the area that the Member represents.

Hoffwn ddiolch i'r Aelod am ei gwestiynau a'i gyfraniad. Rwy'n credu ei fod yn llygad ei le: mae hyn yn rhan o’r jig-so o ddull y ddinas-ranbarth. Roeddwn i’n falch o weld arweinydd cyngor Sir Fynwy yn cydnabod yr heriau, ond hefyd y cyfleoedd y byddai cael gwared ar y tollau ar y Croesfannau Hafren—neu ostwng y tollau o leiaf—yn ei gyflwyno i’r rhanbarth cyfan, nid dim ond yr ardal y mae’n ei gynrychioli. Rwy’n credu bod cyfle anhygoel i Sir Fynwy yn rhan o ymarferiad y ddinas-ranbarth—yn wir, rhanbarth y de-ddwyrain i gyd—wrth nodi cyfleoedd newydd i dyfu’r economi ranbarthol, ond nid oes dim amheuaeth, yn yr un modd, y gellid gwella cyfleoedd trwy gael gwared ar y tollau yn gyfan gwbl. Rwy’n credu bod y trethdalwyr eisoes wedi dileu’r ddyled, neu fe ddylen nhw fod wedi’i dileu, pe byddai Llywodraeth y DU ond yn cytuno mewn gwirionedd i weithredu hynny, o ystyried y swm mewn trethi cyffredinol y maen nhw wedi’i dalu’n barod, ond rwyf hefyd yn cydnabod bod angen sicrhau bod y modelu ar gyfer llif y traffig yn gywir. Am y rheswm hwnnw, byddaf yn craffu ar y modelu TEMPro 7 sydd newydd gael ei gynnal yn rhan o'r gwaith hwn. Yn wir, rwy'n siŵr y byddaf yn ystyried hynny yn fy ymateb i'r ymgynghoriad, fy marn ar y gwaith modelu a'r effaith ar y gymuned ehangach yn yr ardal y mae'r Aelod yn ei gynrychioli.

Diolch i’r Ysgrifennydd Cabinet.

I thank the Cabinet Secretary.

4. 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
4. 2. Business Statement and Announcement

Yr eitem nesaf ar yr agenda yw’r datganiad a chyhoeddiad busnes, ac rydw i’n galw ar Jane Hutt.

The next item on the agenda is the business statement and announcement, and I call on Jane Hutt.

Diolch yn fawr, Lywydd. I have one change to report to this week’s business. I’ve reduced the time allocated to the Counsel General’s oral Assembly questions tomorrow, and business for the next three weeks is as shown on the business statement and announcement found among the meeting papers available to Members electronically.

Diolch yn fawr, Lywydd. Mae gennyf un newid i'w adrodd i fusnes yr wythnos hon. Rwyf wedi lleihau'r amser a ddyrennir i gwestiynau Llafar y Cynulliad gan y Cwnsler Cyffredinol yfory, ac mae busnes ar gyfer y tair wythnos nesaf fel y dangosir ar y datganiad a’r cyhoeddiad busnes a geir ymhlith papurau'r cyfarfod sydd ar gael i'r Aelodau yn electronig.

I’d like to thank the business Secretary for her statement, and also ask her whether she has time in Government business for a debate, first of all, on the project of the tidal lagoon in Swansea bay. We know that the Hendry review has come out in favour of this project as a pathfinder for this technology, which has huge potential in Wales. I think that a debate rather than a statement, by which we can unite as an Assembly around the principles of this project, and which the Government can set out how we can support the project going forward, would be extremely beneficial. I’d particularly like that debate to focus on what we can do as a Welsh Government, and as a Welsh Assembly, to take the project forward. I know that the Government has expressed an interest in the idea that we’d be promoting as Plaid Cymru—an energy company for Wales, Ynni Cymru—and I would really like to see the Welsh Government take an early stake in the tidal lagoon, in the project and the holding company that’s driving that forward, so that, over the next successive generations, we benefit from this technology as it rolls out across Wales, because I think this is the future and I’m convinced that we can get a direct benefit for the Welsh nation out of tidal lagoons and tidal power more widely. It may not be lagoons in other parts of Wales; it may be other tidal technologies in Anglesey, for example, as well. I think this is a huge potential, so I'd very much appreciate a debate in Government time on the principle of tidal lagoons, so that we can follow up on the Hendry review and really give the support, I think, of the whole Assembly to that principle.

The second item I'd like to raise with the Welsh Government is whether we can have a statement clarifying what the Government has done as regards the pollution incident on the River Teifi just before Christmas. There was a major pollution incident, which some people might recall—it tended to get lost in the Christmas news, but about 6 miles of the river was affected. I understand it was a significant release of some form of effluent from the dairy industry. We need to understand how that happened, but also what steps are being taken now to reinstate the river, which is an important fishing river and an important tourist attraction as well in that part of Wales. I've had a lot of correspondence from local fishermen and people who take an interest in the environment about what might be happening there and how the Government might follow up on that. We had an unfortunate incident in Nantgaredig, outside Carmarthen, with oil, but this, on the face of it, actually looks more serious and looks like it could affect the Teifi for a long period of time. So, I'd very much appreciate some more information from the Welsh Government by means of a written statement or otherwise that I can share with my constituents and which shows that the Government is taking this issue seriously.

Hoffwn ddiolch i'r Ysgrifennydd busnes am ei datganiad, a gofyn iddi hefyd a oes ganddi amser ym musnes y Llywodraeth ar gyfer dadl, yn gyntaf oll, ar brosiect y morlyn llanw ym mae Abertawe. Gwyddom fod adolygiad Hendry o blaid y prosiect hwn fel cynllun braenaru ar gyfer y dechnoleg hon, sydd â photensial enfawr yng Nghymru. Rwy’n credu y byddai dadl, yn hytrach na datganiad, yn caniatáu i ni uno fel Cynulliad o ran egwyddorion y prosiect hwn, ac i’r Llywodraeth nodi sut y gallwn gefnogi'r prosiect wrth symud ymlaen, a byddai hynny’n fuddiol dros ben. Yn arbennig, hoffwn i’r ddadl honno ganolbwyntio ar yr hyn y gallwn ei wneud fel Llywodraeth Cymru, ac fel Cynulliad Cymru, i ddatblygu’r prosiect. Gwn fod y Llywodraeth wedi mynegi diddordeb yn y syniad y byddem ni ym Mhlaid Cymru yn ei hyrwyddo—cwmni ynni i Gymru, Ynni Cymru—a byddwn wir yn hoffi gweld Llywodraeth Cymru yn cyfranogi’n gynnar ym mhrosiect y morlyn llanw, yn rhan o’r prosiect a'r cwmni daliannol sy'n gwthio hynny yn ei flaen, fel ein bod ni, dros y cenedlaethau nesaf, yn elwa ar y dechnoleg hon wrth iddi gael ei chyflwyno ar draws Cymru, gan fy mod yn credu mai dyma yw’r dyfodol, ac rwy'n argyhoeddedig y caiff y Cymry fudd uniongyrchol o forlynnoedd llanw ac ynni'r llanw yn fwy cyffredinol. Efallai nad lagwnau mewn rhannau eraill o Gymru fydd hynny; gall fod yn dechnolegau llanw eraill yn Ynys Môn hefyd, er enghraifft. Rwy'n credu bod yna botensial enfawr ynghlwm wrth hyn, felly byddwn i'n mawr werthfawrogi dadl yn amser y Llywodraeth ar yr egwyddor o forlynnoedd llanw, fel y gallwn wneud gwaith dilynol i adolygiad Hendry a rhoi, rwy’n credu, gwir gefnogaeth lawn y Cynulliad i’r egwyddor honno.

Yr ail eitem yr hoffwn ei chodi â Llywodraeth Cymru yw pa un a gawn ni ddatganiad yn egluro beth y mae'r Llywodraeth wedi'i wneud o ran y digwyddiad o lygredd yn Afon Teifi ychydig cyn y Nadolig. Bu digwyddiad mawr o lygredd, efallai bod rhai pobl yn cofio—roedd tuedd iddo fynd ar goll yn newyddion y Nadolig, ond effeithiwyd ar tua 6 milltir o'r afon. Rwy’n deall mai swm sylweddol o elifyn o ryw fath o'r diwydiant llaeth ydoedd. Mae angen i ni ddeall sut y digwyddodd hynny, ond hefyd pa gamau sy'n cael eu cymryd yn awr i adfer yr afon, sy’n afon bwysig ar gyfer pysgota ac sy’n atyniad pwysig i dwristiaid hefyd, yn y rhan honno o Gymru. Rwyf wedi cael llawer o ohebiaeth gan bysgotwyr lleol a phobl sy'n ymddiddori yn yr amgylchedd ynglŷn â’r hyn a allai fod yn digwydd yno a sut y gallai’r Llywodraeth wneud gwaith dilynol ar hynny. Cawsom ddigwyddiad anffodus ag olew yn Nantgaredig, y tu allan i Gaerfyrddin, ond mae hyn, ar yr wyneb, yn ymddangos yn fwy difrifol mewn gwirionedd ac yn ymddangos fel y gallai effeithio ar afon Teifi am gyfnod hir o amser. Felly, byddwn yn mawr werthfawrogi rhagor o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru ar ffurf datganiad ysgrifenedig neu fel arall, er mwyn i mi ei rhannu â’m hetholwyr ac i ddangos bod y Llywodraeth yn cymryd y mater hwn o ddifrif.

Diolch yn fawr, Simon Thomas. Those are two very important questions. Of course, we very much welcome, and the Welsh Government welcomed, the fact that the Charles Hendry review last week supported the case for developing a tidal lagoon energy industry in the UK. And, of course, this has been very much supported by our new programme for government, ‘Taking Wales Forward’, and also acknowledged in statements by Government Ministers. So, I think this development of a sustainable tidal lagoon industry in Wales is clearly a subject that would be appropriate for a debate, and we'll look to that in terms of timing and arrangements.

Your second point, on pollution in the River Teifi, I very much recognise that this is about tackling agricultural pollution in terms of origins. It’s essential to improve overall water quality in Wales, and, of course, mention has been made, I think, already today about the consultation on nitrate vulnerable zones in Wales, which has closed. But the Cabinet Secretary would be prepared to do a specific written statement on this incident, but, obviously, she is also looking at the results of this consultation.

Diolch yn fawr, Simon Thomas. Mae'r ddau gwestiwn hynny yn rhai pwysig iawn. Wrth gwrs, rydym ni’n croesawu'n fawr iawn, a chroesawodd Llywodraeth Cymru, y ffaith bod adolygiad Charles Hendry yr wythnos diwethaf yn cefnogi'r achos dros ddatblygu diwydiant ynni morlyn llanw yn y DU. Ac, wrth gwrs, mae hyn wedi’i gefnogi’n fawr gan ein rhaglen lywodraethu newydd, ‘Symud Cymru Ymlaen', ac wedi’i gydnabod hefyd mewn datganiadau gan Weinidogion y Llywodraeth. Felly, rwy’n credu bod y datblygiad hwn o ddiwydiant morlyn llanw cynaliadwy yng Nghymru yn amlwg yn bwnc a fyddai'n briodol ar gyfer dadl, a byddwn yn ystyried hynny o ran amseru a threfniadau.

Mewn cysylltiad â’ch ail bwynt, ynglŷn â llygru Afon Teifi, rwy’n cydnabod o ddifrif bod hyn yn ymwneud â mynd i'r afael â llygredd amaethyddol o ran tarddiad. Mae'n hanfodol er mwyn gwella ansawdd dŵr yn gyffredinol yng Nghymru, ac, wrth gwrs, mae sôn wedi bod yn barod heddiw, rwy’n credu, am yr ymgynghoriad ar barthau perygl nitradau yng Nghymru, sydd wedi dod i ben. Ond byddai Ysgrifennydd y Cabinet yn barod i wneud datganiad ysgrifenedig arbennig ar y digwyddiad hwn, ond, yn amlwg, mae hi hefyd yn ystyried canlyniadau'r ymgynghoriad hwn.

Leader of the house, could we have two statements, if possible, please, with the first building on the question that my colleague, Nick Ramsay, ask the First Minister around business rates. I heard the response, as everyone did, from the First Minister that the guidance, the rules, the regulations would be coming forward shortly around the business rates proposals, and we do welcome the additional money that has been put into the budget for the business rate scheme post 1 April of this year. But, 1 April is coming very, very quickly down the tracks at us, and are you in a position, as leader of the house, to indicate to us what the term ‘shortly’ means, where we might have some understanding of how this money will be distributed, what will be the criteria, and, importantly, what businesses will do if they do find themselves on the wrong side of the line when it comes to accessing that help and support over the business rates revaluation? As I said, there is a very short period of time, and businesses, not unreasonably, with cash-flow projections and planning for the future, do need this information as quickly as possible. I appreciate the Government might be working behind the scenes on this, but the word ‘shortly’ needs defining, and if you, in your role as leader of the house, are in a position to let us know when that statement might be coming forward, that would be hugely helpful. If not, could you report back and let us know what is happening around these rules and regulations?

And the second statement I'd seek is from the Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport. This morning, I had the pleasure of hosting the Cancer Patient Voices event in the Senedd here. Annie Mulholland, as many Members in this Chamber will recall, brought the first event to the Pierhead building, which had cross-party support, and numerous Members attended that event. Again, this year, the event was very, very well supported, and there were some very good contributions from the floor and from the platform, informing patients and informing clinicians and politicians of the state of play at the moment when it comes to cancer services. Dr Tom Crosby talked of the need for a cancer strategy for Wales. We do have a cancer plan, but he did talk about how putting provision of services in place when it comes to cancer services is not an issue just for a one-term Government on a two or three-year cycle. It does need long-term planning that lasts well into the future, and horizon scanning. In fairness to Dr Tom Crosby, he is a man of huge experience in this field, and I think it would be hugely appreciated if the Cabinet Secretary for health could come forward with his thoughts on such a strategy being put in place by the Welsh Government, and what his response is to that request.

Arweinydd y tŷ, a gawn ni ddau ddatganiad, os yw’n bosibl, os gwelwch yn dda, a’r cyntaf yn adeiladu ar y cwestiwn y gofynnodd fy nghydweithiwr, Nick Ramsay, i'r Prif Weinidog ynglŷn ag ardrethi busnes. Clywais ymateb y Prif Weinidog, fel y gwnaeth bawb arall, y byddai’r canllawiau, y rheolau, y rheoliadau yn cael eu cyflwyno’n fuan o ran cynigion yr ardrethi busnes, ac rydym yn croesawu'r arian ychwanegol sydd wedi’i gynnwys yn y gyllideb ar gyfer y cynllun ardrethi busnes ar ôl 1 Ebrill eleni. Ond mae 1 Ebrill yn agosáu atom ni’n gyflym iawn, iawn, ac a ydych chi mewn sefyllfa, fel arweinydd y tŷ, i ddangos i ni beth y mae'r term 'cyn bo hir' yn ei olygu, gan efallai rhoi rhywfaint o ddealltwriaeth i ni o sut y caiff yr arian hwn ei ddosbarthu, beth fydd y meini prawf, ac, yn hanfodol, yr hyn y bydd busnesau yn ei wneud os ydyn nhw’n canfod eu hunain yn y sefyllfa anghywir pan ddaw at gael gafael ar y cymorth hwnnw a’r gefnogaeth honno yn ymwneud ag ailbrisio ardrethi busnes? Fel y dywedais, ceir cyfnod byr iawn o amser, ac wrth reswm, mae ar fusnesau, y mae’n rhaid iddynt wneud amcanestyniadau llif arian a chynllunio ar gyfer y dyfodol, angen yr wybodaeth hon cyn gynted ag sy’n bosibl. Rwy’n gwerthfawrogi efallai bod y Llywodraeth yn gweithio y tu ôl i'r llenni ar hyn, ond mae angen diffinio'r term 'cyn bo hir', ac os ydych chi, yn eich swyddogaeth fel arweinydd y tŷ, mewn sefyllfa i roi gwybod i ni pryd y cyflwynir y datganiad hwnnw, byddai hynny'n hynod ddefnyddiol. Os nad oes modd i chi wneud hynny, a wnewch chi adrodd yn ôl a rhoi gwybod i ni beth sy'n digwydd ynglŷn â’r rheolau a'r rheoliadau hyn?

A byddai’r ail ddatganiad y byddwn i'n gofyn amdano yn dod gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon. Y bore yma, cefais y pleser o gynnal y digwyddiad Lleisiau Cleifion Canser yn y Senedd yma. Annie Mulholland, fel y bydd llawer o Aelodau yn y Siambr hon yn cofio, a ddaeth â’r digwyddiad cyntaf i adeilad y Pierhead, a gafodd gefnogaeth drawsbleidiol, a daeth nifer o Aelodau i’r digwyddiad hwnnw. Unwaith eto, eleni, cafodd y digwyddiad ei gefnogi’n dda iawn, iawn, a chafwyd cyfraniadau da iawn o'r llawr ac o'r llwyfan, gan hysbysu cleifion a hysbysu clinigwyr a gwleidyddion am y sefyllfa ar hyn o bryd o ran gwasanaethau canser. Siaradodd Dr Tom Crosby am yr angen i gael strategaeth ganser i Gymru. Mae gennym gynllun canser, ond siaradodd ef am y ffaith nad yw gweithredu darpariaeth gwasanaethau o ran gwasanaethau canser, yn fater dim ond ar gyfer un tymor y Llywodraeth am gyfnod o ddwy neu dair blynedd. Mae'n angen cynllunio hirdymor a fydd yn para ymhell i'r dyfodol, ac yn sganio'r gorwel. Er tegwch i Dr Tom Crosby, mae ganddo lawer iawn o brofiad yn y maes hwn, ac rwy’n credu y byddai’n cael ei werthfawrogi'n fawr iawn pe byddai Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd yn cyflwyno ei syniadau ynglŷn â strategaeth o'r fath, wedi’i gweithredu gan Lywodraeth Cymru, a beth yw ei ymateb i'r cais hwnnw.

Andrew R.T. Davies raises two important points, and, of course, I very much welcome the fact that you recognise that this is a significant uplift in terms of business rates. Its importance, I think, is over and above the £10 million transitional relief. The consultation, of course, had an impact and we know that constituents and businesses across Wales responded. Of course, the detail of how that is going to be delivered is being worked through now, and the Cabinet Secretary will be able to make the outcome of that available in due course.

On your second point, I also attended the Cancer Patient Voices event and it was good to see a cross-party event of that kind so well attended. I heard, indeed, from Julie Morgan and also Rhun ap Iorwerth, and then it went on to other party spokespeople. Dr Tom Crosby, of course, is taking the lead in terms of the Velindre health project, and we’re very fortunate that we have clinician specialists like Dr Crosby in Wales leading the way.

Mae Andrew R.T. Davies yn codi dau bwynt pwysig, ac, wrth gwrs, rwy’n croesawu'n fawr y ffaith eich bod chi’n cydnabod bod hwn yn gynnydd sylweddol o ran ardrethi busnes. Mae’i bwysigrwydd, yn fy marn i, yn fwy na’r rhyddhad trosiannol o £10 miliwn. Wrth gwrs, cafodd yr ymgynghoriad effaith a gwyddom fod etholwyr a busnesau ledled Cymru wedi ymateb. Wrth gwrs, rhoddir sylw ar hyn o bryd i’r manylion o ran sut y caiff ei ddarparu, a bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn gallu sicrhau bod canlyniad hynny ar gael maes o law.

O ran eich ail bwynt, roeddwn i hefyd yn bresennol yn nigwyddiad y Lleisiau Cleifion Canser ac roedd yn braf gweld bod cymaint yn bresennol mewn digwyddiad trawsbleidiol o'r fath. Yn wir, clywais gan Julie Morgan a hefyd Rhun ap Iorwerth, ac yna aeth ymlaen at lefarwyr y pleidiau eraill. Mae Dr Tom Crosby, wrth gwrs, yn cymryd yr awenau o ran prosiect iechyd Felindre, ac rydym yn ffodus iawn fod gennym arbenigwyr clinigol fel Dr Crosby yng Nghymru yn arwain y ffordd.

Can I return to the Hendry review into Swansea bay tidal lagoon, which was far more positive than many of us could have hoped for? I agree with the request made by Simon Thomas for a debate on tidal lagoons, but, before we reach that stage, can I ask the Government to provide an update on the marine licence for the Swansea bay tidal lagoon, because without the marine licence it cannot go ahead?

A gaf i ddychwelyd at yr adolygiad Hendry i’r morlyn llanw ym mae Abertawe, a oedd yn llawer mwy cadarnhaol na’r hyn y gallai llawer ohonom wedi’i obeithio? Rwy’n cytuno â'r cais a wnaed gan Simon Thomas am ddadl ar forlynnoedd llanw, ond, cyn i ni gyrraedd y cam hwnnw, a gaf i ofyn i'r Llywodraeth roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y drwydded forol ar gyfer y morlyn llanw ym mae Abertawe, oherwydd heb y drwydded forol, ni chaiff fwrw ymlaen?

Of course, Mike Hedges has championed the tidal lagoons, alongside Simon Thomas and the Welsh Government. The determination of the marine licence application is undertaken by Natural Resources Wales. There is cross-party support, I would say, and clearly now we need to get on with this, but obviously this is for Natural Resources Wales. Let’s again look at the great potential that the marine energy sector does present for Wales. We look forward to the outcome and to the opportunity to debate this further.

Wrth gwrs, bu Mike Hedges yn cefnogi môr-lynnoedd llanw, ochr yn ochr â Simon Thomas a Llywodraeth Cymru. Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n penderfynu ar y cais am drwydded forol. Ceir cefnogaeth drawsbleidiol, yn fy marn i, ac yn amlwg yn awr mae angen i ni fwrw ymlaen â hyn, ond yn sicr mater i Cyfoeth Naturiol Cymru yw hwn. Gadewch i ni eto ystyried y potensial arbennig y mae’r sector ynni morol yn ei gynnig i Gymru. Rydym yn edrych ymlaen at y canlyniad ac at y cyfle i drafod hyn ymhellach.

I’m looking for three statements from the Cabinet Secretary. The first one is on the use of the ministerial car dispatched to Mayfair to collect and deposit the Labour millionaire David Goldstone. We’d like to know when, at what cost and why the limousine was dispatched. Secondly, we’re looking for a statement on the Heath hospital and what will be done to stop or to prevent staff having to pay so many parking fines, which is completely unacceptable. Thirdly, can we have a statement about when the First Minister will be publishing his diary, please?

Rwy’n gofyn am dri datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet. Mae'r un cyntaf yn ymwneud â defnyddio’r car gweinidogol a anfonwyd i Mayfair i gasglu a gollwng y miliwnydd Llafur, David Goldstone. Hoffem wybod pryd, ar ba gost a pham yr anfonwyd y limwsîn. Yn ail, rydym yn gofyn am ddatganiad ar Ysbyty Athrofaol Cymru a’r hyn a fydd yn cael ei wneud i rwystro neu i atal staff rhag gorfod talu cymaint o ddirwyon parcio, sy’n hollol annerbyniol. Yn drydydd, a gawn ni ddatganiad ynglŷn â phryd y bydd y Prif Weinidog yn cyhoeddi ei ddyddiadur, os gwelwch yn dda?

I think the issue around hospital car parking is an issue that, of course, has caused some concern, not just to patients and staff, but I know this has been dealt with by the health board.

Rwy'n credu bod y mater yn ymwneud â pharcio mewn ysbytai yn fater sydd, wrth gwrs, wedi achosi peth pryder, nid yn unig i gleifion ac aelodau staff, ond gwn fod y bwrdd iechyd wedi ymdrin â hyn.

Can I call for two statements, please? The first is a statement request from the Cabinet Secretary for the Environment and Rural Affairs into the state of the sea defences in Old Colwyn in my constituency. The Minister will be aware that I’ve raised this issue on many an occasion in the Chamber, and I’m very concerned at the state of those defences. Just last week, there was a further storm that caused damage to the to the sea defences on that part of the coast, and the leader of the house will be aware that those defences actually do protect the A55 and the north Wales railway line. In fact, part of the wall that protects the embankment on which the north Wales railway line sits was damaged in last week’s storm, as were many of the railings along the promenade. These are now in urgent need of repair and attention. It needs not just a patchy, ad hoc repair job as we’ve seen over many years; it needs a fundamental restoration of those sea defences up to modern levels, because I am concerned that if we don’t do that, we’re going to end up with a catastrophic failure of the defences at some point and that could lead to not just disruption with transport, but potential loss of life.

Can I also call for a statement from the Cabinet Secretary for health and social services, to provide an update to Members on the situation with follow-up work, following the Tawel Fan scandal in north Wales? Some 18 months have now passed since the publication of the Tawel Fan report into the institutional abuse at that ward in the Ablett unit at Ysbyty Glan Clwyd, yet not one person has been held to account. Not one person has lost their job as a result of the horrific care and experiences of those patients on that ward.

We were told, as Assembly Members, that the work, which was being undertaken by Donna Ockenden and HASCAS, the two organisations that are following up on this issue, would be completed by March. Yet, in the board papers for the Betsi Cadwaladr university health board, which are published and available online, which are going to be discussed tomorrow, we’re told that that will now be extended to the summer. I think that’s unacceptable, frankly, and I would appreciate very much—. We were told that we would get regular updates from the Cabinet Secretary for health—we’ve not had any, unless I’ve been requesting them, which I think is unacceptable. I would request an update urgently on that particular issue. I don’t want people dragging their feet in terms of bringing people to justice.

A gaf i alw am ddau ddatganiad, os gwelwch yn dda? Mae’r cyntaf yn gais am ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar gyflwr yr amddiffynfeydd môr yn Hen Golwyn yn fy etholaeth i. Bydd y Gweinidog yn ymwybodol fy mod wedi codi'r mater hwn ar sawl achlysur yn y Siambr, ac rwy'n bryderus iawn am gyflwr yr amddiffynfeydd hynny. Yr wythnos diwethaf, cafwyd storm arall a achosodd difrod i'r amddiffynfeydd môr ar y rhan honno o'r arfordir, a bydd arweinydd y tŷ yn ymwybodol bod yr amddiffynfeydd hynny mewn gwirionedd yn amddiffyn yr A55 a rheilffordd y gogledd. Yn wir, difrodwyd rhan o’r wal sy'n amddiffyn yr arglawdd y mae rheilffordd y gogledd yn gorwedd arno, mewn storm yr wythnos diwethaf, a difrodwyd llawer o'r rheiliau ar hyd y promenâd hefyd. Mae’r rhain angen sylw a gwaith atgyweirio ar frys. Nid dim ond gwaith atgyweirio tameidiog, mewn rhannau sydd ei angen, fel a ddigwyddodd dros lawer o flynyddoedd; mae angen adfer yr amddiffynfeydd môr hynny yn sylweddol a’u moderneiddio, oherwydd rwy’n pryderu, os nad ydym yn gwneud hynny, ar ryw bwynt bydd yr amddiffynfeydd yn methu’n drychinebus yn y pen draw a gallai hynny arwain nid yn unig at anawsterau â chludiant, ond o bosibl at golli bywyd.

A gaf i hefyd alw am ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau ar y sefyllfa o ran y gwaith dilynol, yn dilyn sgandal Tawel Fan yn y gogledd? Mae tua 18 mis wedi mynd heibio erbyn hyn ers cyhoeddi adroddiad Tawel Fan i gam-drin sefydliadol ar y ward yn yr uned Ablett yn Ysbyty Glan Clwyd, ac eto nid oes neb wedi’i ddwyn i gyfrif. Nid oes neb wedi colli ei swydd o ganlyniad i brofiadau a gofal erchyll y cleifion hynny ar y ward honno.

Dywedwyd wrthym, fel Aelodau'r Cynulliad, y byddai’r gwaith, a oedd yn cael ei gynnal gan Donna Ockenden a HASCAS, y ddau sefydliad sy’n gwneud gwaith dilynol ar y mater hwn, yn cael ei gwblhau erbyn mis Mawrth. Eto i gyd, yn y papurau bwrdd ar gyfer bwrdd iechyd prifysgol Betsi Cadwaladr, sy'n cael eu cyhoeddi ac sydd ar gael ar-lein, ac a gaiff eu trafod yfory, gwyddom y bydd hynny’n awr yn cael ei ymestyn i’r haf. Rwy'n credu bod hynny'n annerbyniol, a dweud y gwir, a byddwn yn gwerthfawrogi yn fawr iawn—. Dywedwyd wrthym y byddem yn cael diweddariadau rheolaidd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd—nid ydym wedi cael yr un, oni bai ein bod ni wedi gofyn amdanyn nhw, sy’n annerbyniol yn fy marn i. Byddwn yn gofyn am ddiweddariad ar y mater penodol hwnnw ar unwaith. Nid wyf am weld pobl yn llusgo eu traed o ran dwyn pobl i gyfrif.

I’m very much aware, Darren Millar, of your concern about the first question, which really is concerned with coastal defences. In your constituency, in Old Colwyn in particular, we are preparing for £150 million investment with local authorities, as you’re aware, in coastal risk management projects and also supporting local authorities to develop business cases for potential projects. There is clearly a requirement for a partnership approach to Old Colwyn and, in fact, the Cabinet Secretary’s officials are in contact with Conwy council concerning this particular project. Of course, that also relates to transport infrastructure, which is the responsibility of the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure. I will ask the Cabinet Secretary for health for an update, in terms of Betsi Cadwaladr, on your second point.

Rwy'n ymwybodol iawn, Darren Millar, o’ch pryder ynglŷn â’r cwestiwn cyntaf, sydd wir yn ymwneud ag amddiffynfeydd arfordirol. Yn eich etholaeth chi, yn Hen Golwyn yn arbennig, rydym yn paratoi ar gyfer buddsoddiad gwerth £150 miliwn gydag awdurdodau lleol, fel yr ydych chi’n ymwybodol, mewn prosiectau rheoli risg arfordirol a hefyd yn cefnogi awdurdodau lleol i ddatblygu achosion busnes ar gyfer prosiectau posibl. Yn amlwg, mae angen dull partneriaeth ar gyfer Hen Golwyn ac, mewn gwirionedd, mae swyddogion Ysgrifennydd y Cabinet mewn cysylltiad â chyngor Conwy ynghylch y prosiect penodol hwn. Wrth gwrs, mae hynny hefyd yn ymwneud â seilwaith trafnidiaeth, sef cyfrifoldeb Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith. Byddaf yn gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd am ddiweddariad, o ran Betsi Cadwaladr, ynglŷn â’ch ail bwynt.

Leader of the house, could I please request a statement from the Welsh Government on the policy for providing free swimming for children? It is now 10 years since the policy of free swimming for children was rolled out in Wales, which is perhaps a good time for us to reflect upon the policy. Free swimming has been important in providing access to leisure opportunities, to tackle obesity or poor activity rates—themes I have often covered—but also in terms of social justice. However, 10 years on, there are questions now relating to take-up, with data from Free Swimming Wales showing a 19 per cent decrease in the number of free public swims during August and September 2016, compared to the previous year. A statement from Welsh Government would give us the chance to consider this but also to expand and think about ways to reinvigorate the policy, for example, perhaps by linking in with the free swimming for veterans and military personnel, to create family leisure opportunities.

Arweinydd y tŷ, a gaf i os gwelwch yn dda ofyn am ddatganiad gan Lywodraeth Cymru ar y polisi ar gyfer darparu nofio am ddim i blant? Mae 10 mlynedd wedi bod ers cyflwyno’r polisi nofio am ddim i blant yng Nghymru, sydd efallai’n adeg dda i ni fyfyrio ar y polisi. Mae nofio am ddim wedi bod yn bwysig o ran cynnig mynediad at gyfleoedd hamdden, i fynd i'r afael â gordewdra neu gyfraddau gweithgarwch gwael—themâu yr wyf wedi ymdrin â nhw’n aml—ond hefyd o ran cyfiawnder cymdeithasol. Fodd bynnag, 10 mlynedd yn ddiweddarach, ceir cwestiynau yn awr yn ymwneud â defnydd, wrth i ddata Nofio am Ddim Cymru ddangos gostyngiad o 19 y cant yn nifer y sesiynau nofio cyhoeddus am ddim yn ystod mis Awst a mis Medi 2016, o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Byddai datganiad gan Lywodraeth Cymru yn rhoi cyfle i ni ystyried hyn, ond hefyd i ehangu a meddwl am ffyrdd o adfywio'r polisi, er enghraifft, efallai trwy ei gysylltu â'r fenter nofio am ddim i gyn-filwyr a phersonél milwrol, er mwyn creu cyfleoedd hamdden teuluol.

Vikki Howells raises a very important issue in terms of our very successful policy for free swimming, not just for children but for older people as well, over-60s, which is very well used for that age group. But it is worth reflecting on, and, in fact, the Minister for Social Services and Public Health has asked her officials to look at the fact that there has been a decline in the use of free swims amongst the under 16s. I think it’s important to recognise that there have been changes to the free swimming policy over the years. There are more, for example, pool-side activities that are being encouraged, as well as ways in which this can be linked to swimming lessons et cetera. So, as part of her portfolio, the Minister will be looking at these issues, which are very important to raise today.

Mae Vikki Howells yn codi mater pwysig iawn o ran ein polisi llwyddiannus iawn ar gyfer nofio am ddim, nid dim ond i blant ond i bobl hŷn hefyd, pobl dros 60 oed, ac mae’r grŵp oedran hwnnw yn gwneud defnydd da ohono. Ond mae'n werth myfyrio, ac, mewn gwirionedd, mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi gofyn i'w swyddogion ystyried y ffaith y bu gostyngiad yn nifer y bobl ifanc dan 16 oed sy’n manteisio ar sesiynau nofio am ddim. Rwy’n credu ei bod hi’n bwysig cydnabod y bu newidiadau i'r polisi nofio am ddim dros y blynyddoedd. Mae mwy o weithgareddau ar ochr y pwll, er enghraifft, sy'n cael eu hannog, yn ogystal â ffyrdd y gall hyn fod yn gysylltiedig â gwersi nofio ac ati. Felly, yn rhan o'i phortffolio, bydd y Gweinidog yn ystyried y materion hyn, sy'n bwysig iawn i’w codi heddiw.

Leader of the house, you will be aware that properties in the village of Llanrhaeadr-ym-Mochnant, in my constituency, had to be evacuated on Friday after being flooded by water from a burst main that carries water from Lake Vyrnwy to Liverpool. The flooding even damaged the new village hall, which, I remember well, the First Minister opened only in 2012. While the cause is not yet known, the local county councillor, Councillor Aled Davies, has informed me that the pipes fracture on a regular basis, often over farmland, which is serious but not as serious, and we are aware, of course, as well, that sections of the pipes date from the Victorian era. Whilst much of this responsibility, I accept, lies with the United Utilities, I would request a statement from the Cabinet Secretary for the environment on the Welsh Government’s flood risk management policy in this regard. I would also be grateful if the Cabinet Secretary could outline what pressure the Welsh Government or Natural Resources Wales can put on United Utilities to ensure that its infrastructure is indeed fit for purpose, so the community can be reassured that such incidents don’t happen again or, at the very least, are reduced as much as possible.

Arweinydd y tŷ, byddwch yn ymwybodol y bu’n rhaid gwagio eiddo ym mhentref Llanrhaeadr-ym-Mochnant, yn fy etholaeth i, ddydd Gwener ar ôl iddyn nhw gael eu gorlifo gan ddŵr o brif gyflenwad a oedd wedi byrstio, sy'n cario dŵr o Lyn Efyrnwy i Lerpwl. Difrododd y llifogydd y neuadd bentref newydd hyd yn oed, a agorwyd gan y Prif Weinidog, rwy’n ei gofio’n dda, a hynny ond yn 2012. Er na wyddom eto beth sydd wedi’i achosi, mae’r cynghorydd sir lleol, y Cynghorydd Aled Davies, wedi rhoi gwybod i mi bod y pibellau yn torri’n rheolaidd, yn aml dros dir fferm, sy’n ddifrifol ond nid mor ddifrifol, ac rydym yn ymwybodol, wrth gwrs, hefyd, fod rhannau o'r pibellau yn dyddio o oes Fictoria. Er mai United Utilities sydd â llawer o’r cyfrifoldeb hwn, rwy’n derbyn hynny, byddwn yn gofyn am ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr amgylchedd ar bolisi rheoli risg llifogydd Llywodraeth Cymru yn hyn o beth. Byddwn hefyd yn ddiolchgar pe gallai Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu pa bwysau y gall Llywodraeth Cymru neu Cyfoeth Naturiol Cymru ei roi ar United Utilities i sicrhau bod ei seilwaith wir yn addas at ei ddiben, fel y gellir rhoi sicrwydd i’r gymuned na fydd digwyddiadau o'r fath yn digwydd eto neu, o leiaf, y bydd cyn lleied ohonynt ag sy’n bosibl.

Well, obviously, that incident raises great concern not only for the people who are affected, but in terms of the long-term viability of that infrastructure. I certainly will share this with the Cabinet Secretary to look at. I’ve already mentioned coastal defences, but in terms of our investment—our record investment—in high quality flood defence programmes across Wales, just to say that across the whole of Wales we’ve spent £4.5 million in response to the winter storms and that is, of course, just one part of flood defence investment. But you raise a very specific issue and incident, Russell George.

Wel, yn amlwg, mae’r digwyddiad hwnnw’n codi pryder mawr, nid yn unig i'r bobl sydd wedi’u heffeithio, ond o ran hyfywedd y seilwaith yn y tymor hir. Byddaf yn sicr yn rhannu hyn ag Ysgrifennydd y Cabinet i’w ystyried. Rwyf eisoes wedi crybwyll amddiffynfeydd arfordirol, ond o ran ein buddsoddiad—ein buddsoddiad mwyaf erioed—mewn rhaglenni atal llifogydd o ansawdd uchel ar draws Cymru, dim ond i ddweud ar draws Cymru gyfan, ein bod ni wedi gwario £4.5 miliwn yn ymateb i stormydd y gaeaf a dim ond un rhan o fuddsoddiad amddiffyn rhag llifogydd yw hynny, wrth gwrs. Ond rydych chi’n codi mater a digwyddiad penodol iawn, Russell George.

5. 3. Datganiad: Y Fframwaith Cyllidol
5. 3. Statement: The Fiscal Framework

Yr eitem nesaf ar ein hagenda ni yw’r datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ar y fframwaith cyllidol, ac rwy’n galw ar yr Ysgrifennydd Cabinet i wneud ei ddatganiad—Mark Drakeford.

The next item on our agenda is a statement by the Cabinet Secretary for Finance and Local Government on the fiscal framework, and I call on the Cabinet Secretary to make his statement—Mark Drakeford.

Member
Mark Drakeford AM 15:01:00
The Cabinet Secretary for Finance and Local Government

Diolch yn fawr, Lywydd. Before this Assembly debates the legislative consent motion the Wales Bill later this afternoon, I’d like to make a statement about the fiscal framework agreed between the Welsh Government and the UK Government last month.

As the Wales Bill has progressed through the UK Parliament, the First Minister has been clear that it would be a significant barrier to the Welsh Government’s support for the Wales Bill if we were not able to reach an agreement with the UK Government on a fair, long-term funding arrangement for Wales. I believe that the fiscal framework agreed with the Chief Secretary to the Treasury addresses that concern. It provides a step forward in the way Wales is funded, taking account of the new tax powers that will be devolved in 2018, and paves the way for the devolution of Welsh rates of income tax in 2019. I shall set out my own judgement categorically at the start of this statement, Llywydd: it’s my belief that this is a fiscal framework that is fair to Wales and fair to the rest of the United Kingdom. It means that fiscal arrangements are no longer a barrier to supporting the Wales Bill, if that is the intention of this National Assembly.

The framework was agreed following an intense period of negotiations with HM Treasury. The result is a complex package of interrelated arrangements. At their heart is the reform of the Barnett formula, as applied to Wales. For the first time we have reached agreement with the UK Government on a funding mechanism that will reflect the relative needs of our population. The reform of the Barnett formula represents the culmination of many years of representations by successive Welsh Governments. I pay particular tribute to the work of my predecessor, Jane Hutt, who achieved a major breakthrough in securing the first ever agreement to a funding floor for Wales. I also want to acknowledge the support of other parties in this Chamber, who have shown their commitment to securing a fair deal for Wales and I have no doubt that that strong cross-party agreement has been genuinely influential in delivering this funding settlement.

The framework will see the implementation of the funding floor recommended by the Holtham commission and it is set within the Holtham range at 115 per cent of comparable spend in England. While relative funding in Wales remains above this level, all funding through the Barnett formula will be multiplied by a transitional factor of 105 per cent. This will both slow down Barnett convergence and deliver extra resources for public services in Wales. Taken together, our estimates are that the agreement as a whole will provide up to £1 billion in additional revenue for Wales over its first 10 years.

The fiscal framework sets out the block grant adjustment for devolved taxes. Land transaction tax and landfill disposals tax will be devolved in April 2018. The framework was explicitly negotiated to agree the arrangements that would be required were the Wales Bill to be passed, should that be the will of the National Assembly and of Parliament, including removal of the requirement for a referendum on income tax. The framework as agreed takes into account Wales’s circumstances, particularly our income tax base, which is different to that in England. This will protect the Welsh budget from the impact of significant potential policy changes by the UK Government.

It is on that basis that I am today setting out the Welsh Government’s intention to introduce Welsh rates of income tax from April 2019, subject to the passage of the Wales Bill. Welsh rates of income tax, together with land transaction tax, landfill disposals tax and existing local taxes—non-domestic rates and council tax—will give the Welsh Government a new set of tax levers to support public spending and to underpin the success of the Welsh economy.

Llywydd, in other aspects of the agreement, greater tax devolution will provide an increased source of capital as well as of revenue spending for Wales. In the fiscal framework, our capital borrowing limit will double from £500 million to £1 billion. This will give us the tools to better manage the infrastructure investment needed to support the economy and wider public services in Wales. That higher borrowing ceiling will be introduced when Welsh rates of income tax are implemented.

To give us greater flexibility to manage our resources in a more efficient and transparent way, the framework allows for a new single Welsh reserve to be introduced from April 2018. This will operate as a sort of savings account, allowing us to deal effectively with any volatility from tax revenues by retaining unspent revenues for use in the future. The reserve will also allow us to manage the end-of-year position without the need for annual negotiations with the Treasury.

Llywydd, we have also secured independent oversight as part of the fiscal framework. For too long, the Treasury has been able to act as judge and jury in funding negotiations. Both the Holtham and Silk commissions recommended a role for independent bodies to oversee financial matters between the Welsh and UK Governments, and this has now been agreed in the fiscal framework. In future, this will apply to the operation of the framework and will include a role for bodies independent of Government to provide input into any disagreements between the Welsh and UK Governments about the implementation of the framework itself. Taken together, this package of arrangements will deliver funding that reflects the relative needs of Wales, it will protect our budget from undue risks that could follow tax devolution, and it will strengthen the ability of the Welsh Government to manage our own resources.

Llywydd, I said at the outset that the agreement is sufficient to enable the Wales Bill to be considered on its own merits. As we move towards the LCM debate, however, I must also, for the avoidance of doubt, confirm that the interrelated nature of the provisions in the framework means that if the Wales Bill is not passed, the fiscal framework as I have outlined it this afternoon will not be implemented. In those circumstances, we would have to renegotiate the adjustment to our block grant to allow for the devolution of stamp duty land tax and landfill tax in April 2018. Which of the other measures could be secured and at what cost could only become clear as a result of the renegotiations themselves. In the meantime, Llywydd, I commend this framework, designed to meet the unique circumstances of Wales, to the National Assembly.

Diolch yn fawr, Lywydd. Cyn i’r Cynulliad hwn drafod y cynnig cydsyniad deddfwriaethol ym Mil Cymru yn hwyrach y prynhawn yma, hoffwn wneud datganiad ynghylch y fframwaith cyllidol a gytunwyd rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fis diwethaf.

Wrth i Fil Cymru symud ymlaen drwy Senedd y DU, mae'r Prif Weinidog wedi bod yn glir y byddai'n rhwystr sylweddol i gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Bil Cymru pe na bai modd i ni ddod i gytundeb â Llywodraeth y DU ar drefniant cyllido teg, hirdymor i Gymru. Rwy'n credu bod y fframwaith cyllidol y cytunwyd arno gyda Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys yn mynd i'r afael â’r pryder hwnnw. Mae'n cynnig cam ymlaen yn y ffordd yr ariennir Cymru, gan ystyried y pwerau treth newydd a fydd yn cael eu datganoli yn 2018, ac yn paratoi'r ffordd ar gyfer datganoli cyfraddau treth incwm Cymru yn 2019. Byddaf yn nodi fy marn fy hun yn bendant ar ddechrau'r datganiad hwn, Lywydd: fy nghred i yw bod hwn yn fframwaith cyllidol sy'n deg i Gymru ac sy’n deg i weddill y Deyrnas Unedig. Mae'n golygu nad yw trefniadau cyllidol yn rhwystr i gefnogi Bil Cymru bellach, os mai dyna yw bwriad y Cynulliad Cenedlaethol hwn.

Cytunwyd ar y fframwaith yn dilyn cyfnod dwys o drafodaethau â Thrysorlys EM. Mae’r canlyniad yn becyn cymhleth o drefniadau rhyng-gysylltiedig. Wrth eu gwraidd y mae diwygio fformiwla Barnett, fel y'i cymhwysir i Gymru. Am y tro cyntaf, rydym wedi dod i gytundeb â Llywodraeth y DU ar ddull ariannu a fydd yn adlewyrchu anghenion cymharol ein poblogaeth. Mae diwygio fformiwla Barnett yn benllanw blynyddoedd lawer o sylwadau gan Lywodraethau Cymru olynol. Rhoddaf deyrnged arbennig i waith fy rhagflaenydd, Jane Hutt, a gyflawnodd gam pwysig ymlaen o ran sicrhau’r cytundeb cyntaf erioed i gyllid gwaelodol i Gymru. Rwyf hefyd am gydnabod cefnogaeth pleidiau eraill yn y Siambr hon, sydd wedi dangos eu hymrwymiad i sicrhau bargen deg i Gymru ac nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod y cytundeb trawsbleidiol cryf hwnnw wedi bod yn wirioneddol ddylanwadol wrth gyflawni'r setliad ariannu hwn.

Bydd y fframwaith yn gweld y cyllid gwaelodol a argymhellwyd gan gomisiwn Holtham yn cael ei roi ar waith ac mae'n cael ei osod o fewn amrediad Holtham ar 115 y cant o'r gwariant cymharol yn Lloegr. Er bod cyllid cymharol yng Nghymru yn parhau i fod uwchlaw'r lefel hon, bydd yr holl gyllid drwy fformiwla Barnett yn cael ei luosi â ffactor trosiannol o 105 y cant. Bydd hyn yn arafu cydgyfeirio Barnett ac yn darparu adnoddau ychwanegol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Gyda'i gilydd, mae ein hamcangyfrifon yn awgrymu y bydd y cytundeb yn ei gyfanrwydd yn darparu hyd at £1 biliwn o refeniw ychwanegol i Gymru yn ystod ei 10 mlynedd gyntaf.

Mae'r fframwaith cyllidol yn nodi'r addasiad grant bloc ar gyfer trethi datganoledig. Bydd treth trafodiadau tir a threth gwarediadau tirlenwi yn cael eu datganoli ym mis Ebrill 2018. Cafodd y fframwaith ei drafod yn benodol i gytuno ar y trefniadau y byddai eu hangen pe byddai Bil Cymru yn cael ei basio, os mai dyna fydd ewyllys y Cynulliad Cenedlaethol a Senedd y DU, gan gynnwys cael gwared ar y gofyniad i gynnal refferendwm ar dreth incwm. Mae'r fframwaith fel y cytunwyd arno yn ystyried amgylchiadau Cymru, yn enwedig ein sylfaen treth incwm, sy'n wahanol i'r un yn Lloegr. Bydd hyn yn gwarchod cyllideb Cymru rhag effaith newidiadau polisi sylweddol posibl gan Lywodraeth y DU.

Ar y sail honno, yr wyf i heddiw yn nodi bwriad Llywodraeth Cymru i gyflwyno cyfraddau treth incwm ar gyfer Cymru o fis Ebrill 2019, yn amodol ar basio Bil Cymru. Bydd cyfraddau treth incwm ar gyfer Cymru, ynghyd â threth trafodiadau tir, treth gwarediadau tirlenwi a threthi sydd eisoes yn bodoli—ardrethi annomestig a threth gyngor—yn rhoi cyfres newydd o ysgogiadau treth i Lywodraeth Cymru i gefnogi gwariant cyhoeddus ac i fod yn sail i lwyddiant economi Cymru.

Lywydd, o ran agweddau eraill ar y cytundeb, bydd mwy o ddatganoli trethi yn cynyddu ffynhonnell cyfalaf yn ogystal â gwariant refeniw i Gymru. Yn y fframwaith cyllidol, bydd ein terfyn benthyca cyfalaf yn dyblu o £500 miliwn i £1 biliwn. Bydd hyn yn rhoi'r gallu i ni reoli'r buddsoddiad seilwaith sydd ei angen i gefnogi'r economi a gwasanaethau cyhoeddus ehangach yng Nghymru yn well. Bydd y terfyn benthyca uwch hwnnw yn cael ei gyflwyno pan fydd cyfraddau treth incwm ar gyfer Cymru yn cael eu rhoi ar waith.

Er mwyn rhoi mwy o hyblygrwydd i ni reoli ein hadnoddau mewn modd mwy effeithlon a thryloyw, mae’r fframwaith yn caniatáu i gronfa wrth gefn sengl newydd ar gyfer Cymru gael ei chyflwyno o fis Ebrill 2018 ymlaen. Bydd hon yn gweithredu fel rhyw fath o gyfrif cynilo, gan ein galluogi i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw ansefydlogrwydd yn y refeniw treth drwy gadw refeniw heb ei wario i’w ddefnyddio yn y dyfodol. Bydd y gronfa wrth gefn hefyd yn ein galluogi i reoli'r sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn heb fod angen trafodaethau blynyddol â’r Trysorlys.

Lywydd, rydym ni hefyd wedi sicrhau goruchwyliaeth annibynnol yn rhan o'r fframwaith cyllidol. Am gyfnod rhy hir, mae'r Trysorlys wedi gallu gweithredu fel barnwr a rheithgor mewn trafodaethau cyllido. Gwnaeth comisiynau Holtham a Silk argymell swyddogaeth i gyrff annibynnol i oruchwylio materion ariannol rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, ac mae hyn wedi ei gytuno bellach yn y fframwaith cyllidol. Yn y dyfodol, bydd hyn yn berthnasol i weithrediad y fframwaith a bydd yn cynnwys swyddogaeth ar gyfer cyrff sy’n annibynnol ar y Llywodraeth i gyfrannu os bydd unrhyw anghytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ynghylch gweithrediad y fframwaith ei hun. Gyda'i gilydd, bydd y pecyn hwn o drefniadau yn cynnig trefn gyllido sy'n adlewyrchu anghenion cymharol Cymru, yn diogelu ein cyllideb rhag risgiau gormodol a allai ddilyn datganoli trethi, ac yn cryfhau gallu Llywodraeth Cymru i reoli ein hadnoddau ein hunain.

Lywydd, dywedais ar y dechrau bod y cytundeb yn ddigonol i’w gwneud yn bosibl i Fil Cymru gael ei ystyried yn ôl ei rinweddau ei hun. Wrth i ni symud tuag at y ddadl cynnig cydsyniad deddfwriaethol, fodd bynnag, mae’n rhaid i mi hefyd, er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, gadarnhau bod natur ryngberthynol y darpariaethau yn y fframwaith yn golygu, os na fydd Bil Cymru yn cael ei basio, na chaiff y fframwaith cyllidol ei weithredu fel yr wyf wedi ei amlinellu y prynhawn yma. Yn yr amgylchiadau hynny, byddai'n rhaid i ni ail-drafod yr addasiad i’n grant bloc er mwyn caniatáu ar gyfer datganoli treth dir y dreth stamp a’r dreth tirlenwi ym mis Ebrill 2018. Ni fyddai modd gwybod yn glir pa rai o'r mesurau eraill y gellid eu sicrhau ac ar ba gost hyd nes y byddai’r aildrafodiadau eu hunain wedi’u cynnal. Yn y cyfamser, Lywydd, rwy’n cymeradwyo'r fframwaith hwn, a gynlluniwyd i fodloni amgylchiadau unigryw Cymru, i'r Cynulliad Cenedlaethol.

Diolch i’r Llywydd ac i’r Ysgrifennydd Cabinet am ei ddatganiad heddiw, ac i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid hefyd am y cyfle i weld y trawsgrifiad o’r cyfarfod diweddar a gawsant. Mae yna lawer i’w groesawu yn y fframwaith newydd yma, ond, yn yr amser sydd gen i, rydw i am ffocysu ar dri pheth yn benodol, sef: gweithrediad fformiwla Barnett; y dull i addasu grant bloc Cymru yn unol â datganoli trethi newydd; a’r broses o ddelio gydag unrhyw anghydfod.

Nawr, fel sydd wedi cael ei ddweud, mae yna fecanwaith newydd yn y fframwaith—llawr Barnett o 115 y cant ar gyfer addasiadau i’r grant bloc. Tybed a fyddai’r Ysgrifennydd Cabinet yn gallu sôn ychydig bach mwy—pam dewis y ffigwr yma? Wrth gwrs, fe fyddwn ni’n cofio, yn adroddiad Gerry Holtham, roedd yna amrediad wedi cael ei gynnig o ran gweithio mas anghenion Cymru o 114 y cant i 117 y cant; mae’r ffigwr yma’n nes at waelod yr amrediad yna. Ac, o ystyried, wrth gwrs, ein bod ni’n sôn am fframwaith a fydd yn para am ddegawdau, a all sôn tamaid bach ynglŷn â’r broses o’i adolygu, os ydy sefyllfa Cymru, o ran ein hanghenion ni, yn newid? Wrth gwrs, roedd Gerry Holtham, wrth ddod i’r ffigwr yma, wedi gosod mas y gwahanol ffactorau. Mae’n bosibl—neu mae’n debyg—y bydd y sefyllfa yna’n newid dros amser, felly beth yw’r broses sy’n cael ei rhagweld ar gyfer adolygu, os oes rhaid?

O ran y sefyllfa gyda’r dull o addasu’r grant bloc, mae Canolfan Llywodraethiant Cymru wedi pwyntio mas yr effaith negyddol o ran y sefyllfa gydag SDLT, ac mae hynny’n cael ei adlewyrchu yn y cytundeb rhwng y ddwy Lywodraeth ynglŷn â’r lefel cymaroldeb isel iawn—25 y cant, os rwy’n cofio’n iawn. Mi oedd yna awgrym yn adroddiad y ganolfan llywodraethiant ynglŷn â sut i wella tegwch y sefyllfa yna drwy eithrio, wrth gwrs, y farchnad eiddo yn Llundain a de-ddwyrain Lloegr, sydd yn gwyro’r ffigurau yma. Pam nad oedd y Llywodraeth wedi mynnu bod yr awgrym hwnnw, neu awgrymiadau eraill i ddelio gyda’r math yma o ffactor, wedi’u cynnwys yn y cytundeb? Mi oedd y Llywodraeth wedi bod yn llwyddiannus yn cael consesiynau eraill, felly pam agor ein hunain i bosibiliadau cyllidol negyddol yn sgil y methiant i wneud hynny?

I thank the Llywydd and the Cabinet Secretary for his statement this afternoon, and I would also like to thank the Chair of the Finance Committee for the opportunity to see the transcript of the recent meeting that they held. There is a great deal to be welcomed in this new framework, but in the time available to me, I want to focus on three specific issues, namely: the operation of the Barnett formula; the approach to revising the Welsh block grant in relation to new taxation; and the process of dealing with any conflict or dispute.

Now, as has already been said, there is a new mechanism in the framework—a Barnett floor of 115 per cent in terms of changes to the block grant. I wonder whether the Cabinet Secretary could tell us a little more as to why that particular figure was chosen. We will recall in Gerry Holtham’s report that there was a range proposed in terms of calculating the needs of Wales from 114 per cent to 117 per cent, and this figure is closer to the bottom of that range. Bearing in mind, of course, that we are talking here about a framework that will remain in place for decades, could he perhaps tell us a little about the process of review if Wales’s position in terms of its needs should change? Of course, Gerry Holtham, in coming to that figure, had set out the various different factors, and it’s possible—or, it is likely, in fact—that that situation will change over time. So, what process is anticipated for a review, should a review be required?

Now, in terms of the situation with changes to the block grant, the Wales Governance Centre has pointed to the negative impact in terms of the situation with SDLT, and that is reflected within the agreement between the two Governments on the very low comparative level of 25 per cent. There was a suggestion in the governance centre report as to how the situation could be more equitable by exempting the property market in London and the south-east, which actually skews these figures. Why didn’t the Government insist that that suggestion, or other suggestions to deal with these kinds of factors, should have been included in the agreement? The Government was successful in gaining other concessions, so why leave ourselves open to negative fiscal impacts as a result of the failure to do that?

Daeth y Dirprwy Lywydd (Ann Jones) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (Ann Jones) took the Chair.

Yn olaf, a allaf i ofyn i’r Ysgrifennydd Cabinet sôn ychydig bach yn fwy am y broses o ddelio gydag unrhyw anghydfod? Rwy’n croesawu’r ffaith y bydd yna rôl ar gyfer cyngor annibynnol trwy gorff annibynnol newydd ar yr ochr Gymreig. Fodd bynnag, o ddarllen y ddogfen, mae’n ymddangos i fi, er gwaethaf y ffaith y bydd yna dystiolaeth annibynnol ar gael, fe fydd hi i fyny i’r ddwy Lywodraeth, wedyn, i ddod ag unrhyw anghydfod i ben. A gaf i ofyn am un senario posib? Mae yna sôn yn y ddogfen am effeithiau ymddygiadol. Er enghraifft, pe bai’r gyfradd dreth ychwanegol yng Nghymru yn cael ei gostwng, fe fyddai’n golygu bod pobl yn croesi’r ffin. Byddai hynny, wedyn, â goblygiadau trethiannol i Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol. Mae’r adroddiad yn dweud, yn y sefyllfa yna o effeithiau ymddygiadol, os nad ydy’r ddwy Lywodraeth yn dod i gytundeb, ni fydd unrhyw beth yn digwydd, felly, os rwy’n darllen y ddogfen yn iawn, byddai modd torri’r gyfradd yna, ac, er gwaethaf y ffaith bod yna effaith ymddygiadol, os nad ydy Llywodraeth Cymru’n cytuno, ni fyddai unrhyw beth yn deillio, yn negyddol, i sefyllfa gyllidol Cymru yn sgil y newid hwnnw.

Finally, may I ask the Cabinet Secretary to tell us a little more about the process of dealing with any dispute? I welcome the fact that there will be a role for an independent council through a new independent body on the Welsh side. But, having read the document, it appears to me that, despite the fact that there will be independent evidence available, it will be up to the two Governments to bring any dispute to a conclusion. Can I ask about one possible scenario? There is mention in the document of the behavioural impacts. For example, if the additional tax rate in Wales were to be reduced, it would mean that people would cross the border, and that that would have taxation impacts for the UK Government. The report states that, in that situation of behavioural changes, if the two Governments don’t come to an agreement, nothing would happen. Therefore, if I have understood the document correctly, it would be possible to cut that rate and, despite the fact that there would be a behavioural impact to that, if the Welsh Government wouldn’t agree, there could be no negative outcomes in terms of the Welsh fiscal situation as a result of that.

Diolch i Adam Price am y cwestiynau manwl hynny. A diolch am beth y dywedodd ar y dechrau am groesawu nifer o bethau yn y fframwaith. Rwy’n mynd i droi at y cwestiynau nawr.

As far as Barnett is concerned, the figure of 115 per cent is within the 114 to 117 per cent range of Holtham; it’s the figure that Holtham himself most often uses in describing the extent to which Welsh needs exceed those of our colleagues across the border. The most fundamental part of this agreement is not simply the figure itself, it is the recognition that those needs exist and it is making sure that they are fixed in the way the funding will flow between the Treasury and Wales into the future.

As to the block grant adjustment, it’s very important, Dirprwy Lywydd, to see the fiscal framework in the round. There are a number of complex and interlocking parts of it. We looked very carefully at whether or not it was possible to discover a mutually agreeable comparator for SDLT and it’s partly because there were some technical problems with that, which the Treasury felt they were unable to solve, that we’ve ended up with the Barnett multiplier of 105 per cent within the agreement. There are checks and balances within it. I think it’s important to say to Members that we shouldn’t automatically assume that receipts in Wales from land transaction tax will lag behind SDLT receipts in England. The Office for Budget Responsibility, in its November forecast for the autumn statement, assumes that SDLT receipts in Wales will more than double between 2015-16 and 2021-22, while estimating that, in the rest of the UK, the increase in receipts will be around 50 per cent. So, it’s by no means inevitable that the differences between Wales and the rest of the UK will be to our detriment. If they turn out to be to our detriment, then the Barnett multiplier is there to provide a corrective and to ensure that Wales is protected from any such adverse consequences.

There were a number of questions that the Member asked about the way in which disputes within the framework will be negotiated and the role of independent oversight in that. The framework sets out a step-up process in which, if there are issues that are identified by either side within the framework, the first step is for those to be worked on at official level, for information to be agreed between Wales and the UK Treasury, and to have those resolved by officials. If that is not possible, then it moves to the Joint Exchequer Committee, where the finance Minister for Wales would sit with the Chief Secretary to the Treasury, and those disputes are to be resolved there. If failure to resolve the issues happens at the Joint Exchequer Committee, then there is further recourse to those dispute resolution mechanisms set out in the devolution guidance notes. At all points in that process, there are independent rights for both Governments to deploy independent advice, which both Governments can independently secure. And that’s a very important breakthrough; we’ve never had that before. And in many ways, we were reliant on the grounds that the Scots had won in negotiating their fiscal framework, because they secured that in their agreement, we were able to point to that and say that we weren’t able to settle for anything less.

If, in the end, there is no agreement between the two Governments, then the status quo prevails. Now, you may say that that could mean that there will be adverse circumstances for Wales, where we could not persuade the Treasury, but from my point of view, more importantly, in a set-up where power is not equally distributed on both sides of the table, that means that the Treasury is no longer able, by its own unilateral decisions, to impose anything on Wales. And so it is a power that cuts both ways, but I think it will be more significant in our hands than it would be in the Treasury’s.

Thank you very much, Adam Price, for those detailed questions. May I thank him for what he said at the outset in welcoming a number of elements of the framework? I will now turn to his questions.

Cyn belled ag y mae Barnett yn y cwestiwn, mae’r ffigur o 115 y cant o fewn amrediad 114-117 y cant Holtham; hwn yw’r ffigur y mae Holtham ei hun yn ei ddefnyddio fwyaf aml wrth ddisgrifio i ba raddau y mae anghenion Cymru yn fwy na rhai ein cymheiriaid ar draws y ffin. Nid y ffigur ei hun yw’r peth mwyaf hanfodol yn y cytundeb hwn, ond yn hytrach, y gydnabyddiaeth bod yr anghenion hynny yn bodoli a’r sicrwydd eu bod yn sefydlog yn y modd y bydd y cyllid yn llifo rhwng y Trysorlys a Chymru yn y dyfodol.

O ran yr addasiad i’r grant bloc, mae'n bwysig iawn, Dirprwy Lywydd, i ystyried y fframwaith cyllidol yn ei gyfanrwydd. Mae iddo nifer o rannau cymhleth sy’n cydblethu. Aethom ati’n ofalus iawn i ystyried pa un a oedd hi’n bosibl darganfod cymharydd boddhaol i'r ddwy ochr ar gyfer treth dir y dreth stamp ai peidio, ac yn rhannol oherwydd bod rhai problemau technegol gyda hynny, nad oedd y Trysorlys yn credu y gallai eu datrys, rydym wedi cael y lluosydd Barnett o 105 y cant yn y cytundeb. Mae yna ddilysu a chydbwyso oddi mewn i hyn. Rwy'n credu ei bod yn bwysig dweud wrth yr Aelodau na ddylem dybio yn awtomatig y bydd derbyniadau yng Nghymru o dreth trafodiadau tir yn is na derbyniadau treth dir y dreth stamp yn Lloegr. Mae'r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, yn ei rhagolwg mis Tachwedd ar gyfer datganiad yr hydref, yn tybio y bydd derbyniadau treth dir y dreth stamp yng Nghymru yn fwy na dyblu rhwng 2015-16 a 2021-22, gan amcangyfrif, yng ngweddill y DU, y bydd y cynnydd mewn derbyniadau yn rhyw 50 y cant. Felly, nid yw’n anochel o gwbl y bydd y gwahaniaethau rhwng Cymru a gweddill y DU yn anfanteisiol i ni. Os byddant yn anfanteisiol i ni yn y pen draw, yna mae’r lluosydd Barnett yno i gywiro hynny ac i sicrhau bod Cymru yn cael ei gwarchod rhag unrhyw ganlyniadau niweidiol o'r fath.

Gofynnodd yr Aelod nifer o gwestiynau am y ffordd y bydd anghydfodau o fewn y fframwaith yn cael eu trafod a swyddogaeth goruchwyliaeth annibynnol yn hynny. Mae'r fframwaith yn nodi proses cam i fyny lle, os oes materion yn cael eu nodi gan y naill ochr yn y fframwaith, y cam cyntaf yw i waith gael ei wneud ar y rhai hynny ar lefel swyddogol, i wybodaeth gael ei chytuno rhwng Cymru a Thrysorlys y DU, ac i gael y rhai hynny wedi’u datrys gan swyddogion. Os nad yw hynny'n bosibl, yna mae'n symud i Gyd-bwyllgor y Trysorlysoedd, lle byddai Gweinidog Cyllid Cymru yn eistedd gyda Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys, ac mae’r anghydfodau hynny i’w datrys yno. Os ceir methiant i ddatrys y problemau yng Nghyd-Bwyllgor y Trysorlysoedd, yna mae’n rhaid troi at y dulliau datrys anghydfod hynny a nodir yn y nodiadau cyfarwyddyd ar ddatganoli. Ar bob adeg yn y broses honno, ceir hawliau annibynnol i’r ddwy Lywodraeth ddefnyddio cyngor annibynnol, a gall y ddwy Lywodraeth sicrhau hynny’n annibynnol. Ac mae hynny’n ddatblygiad newydd pwysig iawn; nid ydym erioed wedi cael hynny o'r blaen. Ac mewn sawl ffordd, roeddem yn ddibynnol ar y ffaith bod yr Albanwyr wedi ennill wrth drafod eu fframwaith cyllidol nhw, oherwydd eu bod nhw wedi sicrhau hynny yn eu cytundeb, roeddem ni’n gallu cyfeirio at hynny a dweud nad oeddem yn gallu setlo am ddim llai.

Os, yn y diwedd, nad oes cytundeb rhwng y ddwy Lywodraeth, yna bydd y sefyllfa bresennol yn parhau. Nawr, efallai y byddwch chi’n dweud y gallai hynny olygu y bydd yna amgylchiadau anffafriol i Gymru, lle na allem ddwyn perswâd ar y Trysorlys, ond o fy safbwynt i, yn bwysicach, mewn sefyllfa lle nad yw pŵer yn cael ei dosbarthu'n gyfartal ar y ddwy ochr o’r bwrdd, mae hynny'n golygu nad yw'r Trysorlys bellach yn gallu, drwy ei benderfyniadau unochrog ei hun, gorfodi unrhyw beth ar Gymru. Ac felly mae'n bŵer sy'n gweithredu’r ddwy ffordd, ond rwy’n meddwl y bydd yn fwy arwyddocaol yn ein dwylo ni nag y byddai yn nwylo’r Trysorlys.

Cabinet Secretary, can I welcome your statement today—and that’s not just paying lip service to it; as you know, I genuinely welcome the potential that this framework offers Wales and, indeed, the UK for the future. As you know, I’ve been a full supporter of a fiscal framework for some time now, and since it became clear that tax devolution was with us, was going to happen, and there was an overriding need for a new funding settlement, or at the very least an end or a restriction to the previous Barnett squeeze. So, it’s good news that the Treasury have agreed to a needs-based factor being set at 115 per cent; you mentioned the parameters that the Holtham commission referred to in your answer to Adam Price. That isn’t even at the bottom of those parameters, it’s within them, so that is set at a good level. Also, I recognise the transitional factor of 105 per cent, so, on the face of it at least, this does seem to be a good deal for the Welsh Government.

Key to tax devolution, as you said, is the appropriate adjustment to the block grant so that Wales is not penalised unnecessarily. That’s what this process is about, and, of course, the maxim that you and your predecessor, Jane Hutt, adhered to, that the Welsh Government should bear the responsibility for the fiscal decisions that the Welsh Government takes, but the UK Government should continue to carry its share of risk for the decisions it takes—not always an easy maxim to employ, but something that’s absolutely essential if we’re going to ensure a just and fair settlement for Wales in the future, and a just and fair taxation system.

So a few questions: firstly, can you reconfirm that this is a permanent agreement and is not subject to the whims of a future Government that may consider clawing back, or at the very least shaving off some of our additional funding? I think you mentioned £1 billion estimated over the first decade or so. What is the nature of that agreement? You’ve said previously that it is more permanent than the previous arrangement in the last UK Parliament—just how permanent is it? That’s very important. Can you give us some more detail on how the framework takes into account Wales’s circumstances, particularly our income tax base, which clearly has a lower percentage of higher rate taxpayers than the south-east of England, and, I think I’m right in saying, a small number of higher rate taxpayers who actually contribute proportionately more to the higher rate of tax within Wales than happens across the border in England?

You mentioned your intention to introduce Welsh rates of income tax from April 2019; clearly, a very important part of your statement today. Can I ask you, is it your intention to keep initial rates comparable with those in England, at least in the first few years? I know that in the case of other taxes—stamp duty, landfill tax—the Welsh Government has adhered to the maxim that, at least in the transitional period, things should be kept pretty much the same this side of the border as across the border to allow for consistency, and for people to adjust to the new regime. I don’t expect you to tell us what the new rates—you’re grinning, because obviously you wouldn’t do that, no finance Minister would—I’m not asking you what the rates would be. I’m just looking to see whether you’re going to employ a similar maxim with income tax as to the other taxes, or whether—[Interruption.] Well, you might be considering lower rates or higher rates. I’m not asking that, I’m asking: are you considering—in a roundabout way—a different method of employing those taxes? But I think you’ve not fallen my question, so I probably won’t get an answer to that, but I’d like to hear it at some point.

Population change has been mentioned in the document. We know that that was a key issue; it was particularly an issue for the Scottish negotiations with the Treasury. Wales is affected in a different way. Can you tell us a little bit more about how population change is factored into the equation so that changes in population growth over the next few decades, whatever they might be, do not adversely affect our budgets?

Turning to the new single Welsh reserve, on the face of it, this sounds a huge improvement—much simpler, much more straightforward. How will that reserve operate in practice? Is there going to be a cap on the reserve, a time limit, or will it provide maximum flexibility to the Welsh Government, which, clearly, along with the new borrowing powers, will, I imagine, become an extremely important tool in managing multi-year spending and financial planning?

Finally, I asked you last week about future dispute resolution between the Governments. Adam Price has asked you in detail about that, so I won’t bore the Chamber by continuing the process of mediation, other than to ask: you mentioned in your comments to the Finance Committee last week that you thought it would be important that there is a review process in place, and I think the Welsh Government can call one review in a yearly period, and the UK Government can as well. If you could tell us a little bit more about how that process would work and what happens if there is a surprise that befalls both Governments, and there is a need for an urgent review between those set times for a review to happen.

Finally, Deputy Presiding Officer—Cabinet Secretary, we welcome this statement, we welcome the new framework. It may not be perfect—very few things in life are—but it is head and shoulders above what we had before and it is setting a new framework for the future, which I think will be broadly welcomed. This is, as I said last week, a great example of what can be achieved when the Welsh and the UK Governments put their differences aside and work for what is, in the end, in the best interest of Wales.

Ysgrifennydd y Cabinet, a gaf i groesawu eich datganiad heddiw—ac nid dim ond dweud hynny ydw i; fel y gwyddoch, rwyf wir yn croesawu'r potensial y mae’r fframwaith hwn yn ei gynnig i Gymru ac, yn wir, y DU ar gyfer y dyfodol. Fel y gwyddoch, rwyf wedi bod yn gefnogol iawn o fframwaith cyllidol ers peth amser bellach, ac ers iddi ddod yn amlwg ein bod am gael trethi wedi’u datganoli, bod hynny’n mynd i ddigwydd, a bod dirfawr angen setliad ariannu newydd, neu o leiaf terfyn neu gyfyngiad ar y wasgfa Barnett blaenorol. Felly, mae'n newyddion da bod y Trysorlys wedi cytuno i ffactor yn seiliedig ar anghenion gael ei bennu ar 115 y cant; gwnaethoch sôn am y paramedrau y cyfeiriodd comisiwn Holtham ato yn eich ateb i Adam Price. Nid yw hwnnw hyd yn oed ar waelod y paramedrau hynny, mae o fewn iddynt, felly mae hwnnw wedi’i osod ar lefel dda. Hefyd, rwy’n cydnabod y ffactor trosiannol o 105 y cant, felly, ar yr olwg gyntaf o leiaf, mae’n ymddangos bod hwn yn fargen dda i Lywodraeth Cymru.

Rhywbeth sy’n allweddol i ddatganoli trethi, fel y dywedasoch chi, yw'r addasiad priodol i'r grant bloc fel nad yw Cymru yn cael ei chosbi yn ddiangen. Dyna ddiben y broses hon, wrth gwrs, a'r egwyddor y gwnaethoch chi a'ch rhagflaenydd, Jane Hutt, gadw ati, y dylai Llywodraeth Cymru fod yn gyfrifol am y penderfyniadau ariannol y mae Llywodraeth Cymru yn eu gwneud, ond dylai Llywodraeth y DU barhau i ysgwyddo ei chyfran hi o risg ar gyfer y penderfyniadau y mae'n eu gwneud—nid yw bob amser yn egwyddor hawdd ymlynu ati, ond mae’n rhywbeth sy'n gwbl hanfodol os ydym ni’n mynd i sicrhau setliad cyfiawn a theg ar gyfer Cymru yn y dyfodol, a system drethiant gyfiawn a theg.

Felly ychydig o gwestiynau: yn gyntaf, a wnewch chi gadarnhau unwaith eto bod hwn yn gytundeb parhaol ac nad yw'n destun mympwyon Llywodraeth yn y dyfodol a allai ystyried adfachu, neu o leiaf tynnu peth o'n cyllid ychwanegol yn ôl? Rwy’n meddwl y gwnaethoch grybwyll swm wedi’i amcangyfrifo o £1 biliwn yn ystod y ddegawd gyntaf. Beth yw natur y cytundeb hwnnw? Rydych chi wedi dweud o'r blaen ei fod yn fwy parhaol na'r trefniant blaenorol yn Senedd ddiwethaf y DU—pa mor barhaol ydyw? Mae hynny'n bwysig iawn. A allwch chi roi mwy o fanylion i ni am sut y mae’r fframwaith yn ystyried amgylchiadau Cymru, yn enwedig ein sylfaen treth incwm, sydd yn amlwg â chanran is o drethdalwyr cyfradd uwch na de-ddwyrain Lloegr, ac, rwy’n meddwl fy mod i'n iawn i ddweud, nifer bach o drethdalwyr cyfradd uwch sydd mewn gwirionedd yn cyfrannu cyfran fwy i'r gyfradd dreth uwch yng Nghymru nag sy'n digwydd dros y ffin yn Lloegr?

Gwnaethoch sôn am eich bwriad i gyflwyno cyfraddau treth incwm i Gymru o fis Ebrill 2019; yn amlwg, rhan bwysig iawn o'ch datganiad heddiw. A gaf i ofyn i chi, a yw'n fwriad gennych i gadw’r cyfraddau cychwynnol yn debyg i’r rhai hynny yn Lloegr, o leiaf yn yr ychydig flynyddoedd cyntaf? Gwn yn achos trethi eraill—y dreth stamp, y dreth tirlenwi—bod Llywodraeth Cymru wedi cadw at yr egwyddor, o leiaf yn y cyfnod trosiannol, y dylai pethau gael eu cadw yr un peth yr ochr hon i'r ffin ag ar draws y ffin er mwyn caniatáu ar gyfer cysondeb, ac i bobl addasu i'r drefn newydd. Nid wyf yn disgwyl ichi ddweud wrthym ni beth fydd y cyfraddau newydd—rydych chi’n gwenu, oherwydd yn amlwg ni fyddech yn gwneud hynny, ni fyddai unrhyw Weinidog Cyllid yn gwneud hynny—nid wyf yn gofyn i chi beth fyddai'r cyfraddau. Rwyf yn gofyn i weld a ydych chi’n mynd i ddefnyddio egwyddor debyg gyda threth incwm â’r trethi eraill, neu os—[Torri ar draws.] Wel, efallai eich bod yn ystyried cyfraddau is neu gyfraddau uwch. Nid wyf i’n gofyn hynny, rwy'n gofyn: a ydych chi’n ystyried—mewn ffordd anuniongyrchol—dull gwahanol o ddefnyddio’r trethi hynny? Ond rwy'n credu eich bod am osgoi fy nghwestiwn, felly ni fyddaf yn ôl pob tebyg yn cael ateb i hynny, ond hoffwn ei glywed ar ryw adeg.

Mae newid yn y boblogaeth wedi’i grybwyll yn y ddogfen. Rydym yn gwybod y bu hwnnw'n fater allweddol; yn arbennig, roedd yn fater yn nhrafodaethau’r Alban â'r Trysorlys. Caiff Cymru ei heffeithio mewn ffordd wahanol. A wnewch chi ddweud ychydig mwy wrthym am sut y caiff newid yn y boblogaeth ei gynnwys yn yr hafaliad fel nad yw newidiadau yn nhwf y boblogaeth yn ystod yr ychydig ddegawdau nesaf, beth bynnag y byddant, yn effeithio'n andwyol ar ein cyllidebau ni?

Gan droi at gronfa wrth gefn sengl newydd Cymru, ar yr olwg gyntaf, mae hyn yn swnio fel gwelliant enfawr—llawer rhwyddach, llawer mwy syml. Sut bydd y gronfa wrth gefn honno yn gweithio'n ymarferol? A fydd cap ar y gronfa wrth gefn, terfyn amser, neu a fydd yn rhoi’r hyblygrwydd mwyaf i Lywodraeth Cymru, a fydd, yn amlwg, ynghyd â'r pwerau benthyca newydd, rwy’n dychmygu, yn dod yn arf hynod o bwysig wrth reoli gwariant amlflwydd a chynllunio ariannol?

Yn olaf, gofynnais i chi yr wythnos diwethaf am ddatrys anghydfod rhwng y Llywodraethau yn y dyfodol. Mae Adam Price wedi gofyn i chi yn fanwl am hynny, felly ni fyddaf yn diflasu’r Siambr drwy barhau â'r broses o gyfryngu, ac eithrio i ofyn: soniasoch yn eich sylwadau i'r Pwyllgor Cyllid yr wythnos diwethaf eich bod yn meddwl y byddai'n bwysig bod proses adolygu ar waith, ac rwy’n meddwl y gall Llywodraeth Cymru alw un adolygiad mewn cyfnod o flwyddyn, a gall Llywodraeth y DU wneud hynny hefyd. A wnewch chi ddweud ychydig mwy wrthym am sut y byddai'r broses honno’n gweithio a beth sy’n digwydd os oes digwyddiad annisgwyl yn dod i ran y ddwy Lywodraeth, a bod angen adolygiad brys rhwng yr amserau penodol hynny sydd wedi’u pennu i adolygiad gael ei gynnal.

Yn olaf, Ddirprwy Lywydd—Ysgrifennydd y Cabinet, rydym ni’n croesawu'r datganiad hwn, rydym yn croesawu’r fframwaith newydd. Efallai nad yw’n berffaith—ychydig iawn o bethau sy’n berffaith mewn bywyd—ond mae ben ac ysgwydd yn well na’r hyn a oedd gennym o'r blaen ac mae'n gosod fframwaith newydd ar gyfer y dyfodol, a chredaf y bydd hynny’n cael ei groesawu yn eang. Mae hon, fel y dywedais yr wythnos diwethaf, yn enghraifft wych o'r hyn y gellir ei gyflawni pan fydd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn rhoi eu gwahaniaethau o'r neilltu ac yn gweithio tuag at yr hyn sydd, yn y pen draw, er budd gorau Cymru.

Thank you, Dirprwy Lywydd. I thank Nick Ramsay for his questions. I’ve said regularly in this Chamber, during the period that we were negotiating the fiscal framework, and Mr Ramsay would ask me questions about it here, that I would refer to his interest and to the interest of other Members during my discussions with the Chief Secretary. And it’s always been a useful tool for me that the Chief Secretary knew that Members right across this Chamber were keeping a very careful eye on the way that those negotiations were being conducted.

I’ll turn to his specific questions. Yes, I can confirm that this is a permanent agreement. The breakthrough that Jane Hutt secured in getting the agreement to the principle of a funding floor was to last for the period of one spending review. This is now to be a permanent feature of the arrangement. Our income tax base, as Nick Ramsay said—it’s one of the very important parts of the framework that we are only exposed to the element of income tax that is actually devolved. That’s 10p of the basic higher and additional rates. That takes account of the relative strength of the Welsh tax base in each band—we have more taxpayers in the basic band; we have fewer, comparatively, in the higher and additional rates bands—and this means that our budget is exposed to less risk of differential growth at the top of the income distribution. That ability to negotiate a genuine comparator, but fits with the nature of Welsh income tax payers, is a very important part of this framework.

The rates of income tax will indeed come to Wales from April 2019. I won’t be able to say anything significant about them until much closer to the time. We have taken the approach in relation to LTTA and to landfill disposals tax that it’s important in the very earliest periods to make sure that the system we have is working well and is recognisable to those whose job it is to make it operate. I have no doubt that those arguments will be influential when we come to April 2019 as well.

Nick Ramsay drew attention to the issue of population change. Population is a very important element in the fiscal framework. In the Scottish version, the risks in relation to population are taken by the UK Government. In our framework, the risks are taken by us in Wales. That is partly because we are in very different positions. Population in Scotland at the turn of this century was 3 per cent lower than it had been 30 years earlier, while the populations in both Wales and England were 6 per cent higher. Over the last decade, the population has increased in both Wales and Scotland, but the population of Wales has grown faster than the Scottish population, and the reasons for growth are different. In the last 10 years, net international migration has accounted for over 50 per cent of population growth in England; over 60 per cent of population growth in Scotland; but less than 40 per cent in Wales. It means that we are far less exposed to a slow-down in international migration in the post-Brexit period.

Nick Ramsay asked about the single Welsh reserve. It is a very important part of the package as a whole. Is there a cap on it? Yes, there is—it’s £500 million—and there’s a cap on the drawdown from it as well. We will be able to draw in, in any single year, £125 million-worth of revenue, and that compares to £75 million of revenue that we’re able to carry forward under current arrangements, and we’ll be able to draw down £50 million-worth of capital, compared to £20 million under current arrangements. I’ve had to recognise, in my discussions with the Chief Secretary, that he has a responsibility to manage the UK’s budget in the round, and that he has to have some parameters that he can rely on in doing that. I think that the Welsh reserve is at a level that will work for Wales, and that the annual drawdowns will be sufficient to meet our needs.

Finally, Dirprwy Lywydd, to the review process. The review process allows both Governments, independently, to call for a full review of arrangements, once, in the Welsh Government’s case, during an Assembly term, and once, in the UK Government’s case, in a parliamentary term, but that does not preclude agreement on further reviews in that time frame, should something unexpected emerge and be necessary. But the equal ability, and independent ability, to require a review is a very important aspect of the framework and an advance on anything we have at the moment.

Diolch i chi, Ddirprwy Lywydd. Diolch i Nick Ramsay am ei gwestiynau. Rwyf wedi dweud yn rheolaidd yn y Siambr hon, yn ystod y cyfnod yr oeddem yn trafod y fframwaith cyllidol, a byddai Mr Ramsay yn gofyn cwestiynau wrthyf amdano yn y fan hon, y byddwn yn cyfeirio at ei ddiddordeb ef a diddordeb yr Aelodau eraill yn ystod fy nhrafodaethau â'r Prif Ysgrifennydd. Ac mae bob amser wedi bod yn offeryn defnyddiol i mi fod y Prif Ysgrifennydd yn gwybod bod Aelodau ar draws y Siambr hon yn cadw llygad gofalus iawn ar y ffordd yr oedd y trafodaethau hynny yn cael eu cynnal.

Fe drof at ei gwestiynau penodol. Gallaf, gallaf gadarnhau bod hwn yn gytundeb parhaol. Roedd y trefniant newydd y gwnaeth Jane Hutt ei sicrhau, sef cael y cytundeb â'r egwyddor o arian gwaelodol, i barhau am gyfnod o un adolygiad o wariant. Mae hon bellach yn nodwedd barhaol o'r trefniant. Mae ein sylfaen treth incwm, fel y dywedodd Nick Ramsay—un o'r rhannau pwysig iawn o'r fframwaith yw nad ydym ond yn agored i’r elfen o dreth incwm sydd wedi ei datganoli mewn gwirionedd. 10c o’r cyfraddau uwch ac ychwanegol sylfaenol yw hynny. Mae hynny’n ystyried cryfder cymharol sylfaen y dreth yng Nghymru ym mhob band—mae gennym fwy o drethdalwyr yn y band sylfaenol; mae gennym lai, yn gymharol, yn y bandiau cyfraddau uwch ac ychwanegol—ac mae hyn yn golygu bod ein cyllideb yn agored i lai o risg o dwf gwahaniaethol ar frig y dosbarthiad incwm. Mae’r gallu hwnnw i drafod cymharydd gwirioneddol, ond sy’n cyd-fynd â natur talwyr treth incwm yng Nghymru, yn rhan bwysig iawn o'r fframwaith hwn.

Bydd y cyfraddau treth incwm yn wir yn dod i Gymru o fis Ebrill 2019. Ni fyddaf yn gallu dweud unrhyw beth arwyddocaol amdanynt tan yn nes o lawer at yr amser. Rydym wedi arddel yr ymagwedd ar gyfer y dreth trafodiadau tir a gwrthweithio osgoi a’r dreth gwarediadau tirlenwi ei bod yn bwysig yn y cyfnodau cynharaf iawn i wneud yn siŵr bod y system sydd gennym yn gweithio'n dda a’i bod yn adnabyddus i’r bobl hynny sy'n gyfrifol am wneud iddi weithredu. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd y dadleuon hynny yn ddylanwadol erbyn mis Ebrill 2019 hefyd.

Tynnodd Nick Ramsay sylw at y mater o newid yn y boblogaeth. Mae poblogaeth yn elfen bwysig iawn yn y fframwaith cyllidol. Yn fersiwn yr Alban, mae'r risgiau o ran poblogaeth yn cael eu cymryd gan Lywodraeth y DU. Yn ein fframwaith ni, mae’r risgiau’n cael eu cymryd gennym ni yng Nghymru. Mae hynny'n rhannol oherwydd ein bod mewn sefyllfaoedd gwahanol iawn. Roedd poblogaeth yr Alban ar droad y ganrif hon 3 y cant yn is nag yr oedd 30 mlynedd ynghynt, ond roedd poblogaeth Cymru a Lloegr 6 y cant yn uwch. Dros y ddegawd ddiwethaf, mae'r boblogaeth wedi cynyddu yng Nghymru ac yn yr Alban, ond mae poblogaeth Cymru wedi tyfu'n gyflymach na phoblogaeth yr Alban, ac mae'r rhesymau am y twf yn wahanol. Yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, ymfudo rhyngwladol net fu’n gyfrifol am dros 50 y cant o’r twf ym mhoblogaeth Lloegr; dros 60 y cant o’r twf ym mhoblogaeth yr Alban; ond llai na 40 y cant yng Nghymru. Mae hyn yn golygu ein bod yn llawer llai agored i arafu mewn mudo rhyngwladol yn y cyfnod ôl-Brexit.

Gofynnodd Nick Ramsay am y gronfa wrth gefn sengl i Gymru. Mae'n rhan bwysig iawn o'r pecyn yn ei gyfanrwydd. A oes cap arni? Oes, mae yna—sef £500 miliwn—ac mae cap ar yr arian y ceir ei dynnu ohoni hefyd. Byddwn yn gallu codi, mewn unrhyw flwyddyn unigol, gwerth £125 miliwn o refeniw, ac mae hynny o’i gymharu â £75 miliwn o refeniw yr ydym yn gallu ei gario ymlaen o dan y trefniadau presennol, a byddwn yn gallu tynnu gwerth £50 miliwn o gyfalaf ohoni, o'i gymharu â £20 miliwn o dan y trefniadau presennol. Rwyf wedi gorfod cydnabod, yn fy nhrafodaethau â’r Prif Ysgrifennydd, fod ganddo gyfrifoldeb i reoli cyllideb y DU yn gyffredinol, a bod yn rhaid iddo fod â rhai paramedrau y gall ddibynnu arnynt wrth wneud hynny. Credaf fod cronfa wrth gefn Cymru ar lefel a fydd yn gweithio i Gymru, ac y bydd yr arian a gaiff ei dynnu ohoni’n flynyddol yn ddigon i ddiwallu ein hanghenion.

Yn olaf, Ddirprwy Lywydd, sôn am y broses adolygu. Mae'r broses adolygu yn caniatáu i’r ddwy Lywodraeth, yn annibynnol, alw am adolygiad llawn o’r trefniadau, unwaith, yn achos Llywodraeth Cymru, yn ystod tymor Cynulliad, ac unwaith, yn achos Llywodraeth y DU, mewn tymor seneddol, ond nid yw hynny'n atal cytundeb ar adolygiadau eraill o fewn yr amserlen honno, pe byddai rhywbeth annisgwyl yn dod i'r amlwg a bod hynny’n angenrheidiol. Ond mae'r gallu cyfartal, a’r gallu annibynnol, i'w gwneud yn ofynnol i gynnal adolygiad yn agwedd bwysig iawn ar y fframwaith ac mae’n well nag unrhyw beth sydd gennym ar hyn o bryd.

First of all, can I welcome the clarity of the Cabinet Secretary’s statement? Can I very much welcome the independent body for dealing with disagreement? As people have heard me say many times in here, I think we had a very bad deal out of the London Olympics. I think that we should have probably had nearer 20 times as much as we got, rather than the amount that we got, and, hopefully, this will deal with those sorts of problems.

Talking of behaviour, there has been no behavioural change due to the huge differences in council tax between local authorities. There hasn’t been a rush from Abergavenny to Allt yr Yn and there hasn’t been a rush across the Carmarthenshire border to Pembrokeshire because the council taxes were substantially less.

I have three questions. First, the two major taxes being devolved are highly cyclical taxes. And we know the ability to vary income tax rates has been devolved to Scotland since 1999. We also know it hasn’t been used. Varying tax rates is incredibly difficult. Increase it compared to England: public resentment. Decrease it: reduction in revenue and cuts to services. It’s hardly surprising that Scotland has not varied their rate out of line with the rest of the United Kingdom, and as the rest of the United Kingdom have varied their rates, Scotland has followed.

There will also be huge difficulty in identifying Welsh, as opposed to English, taxpayers. And there’s been a problem in Scotland with a much less porous border, with much less movement over the border than there is between England and Wales. Does the Cabinet Secretary believe that the safeguards in place regarding looking at each band individually, and protecting the overall Welsh budget as a percentage of the English budget, gives sufficient protection?

The second question is: we voted to leave the European Union, so, does that mean that the aggregate levy can now be devolved to Wales when we leave the European Union, and that other taxes excluded by European Union rules can now be considered to be devolved? On capital limits, does the Cabinet Secretary, like me, find the limit arbitrary? And does he share my concerns that the limit will be seen as a target, rather than a limit, and that the debate that ought to be taking place about the affordability and revenue consequences of capital expenditure will not take place in the same way if, instead of having an arbitrary limit set by the Treasury, we have to engage in prudential borrowing and we actually have to make the case for and show the financial capacity in the future to engage in that borrowing, rather than having a target and aiming for it?

Yn gyntaf oll, a gaf i groesawu eglurder datganiad Ysgrifennydd y Cabinet? A gaf i groesawu yn fawr iawn y corff annibynnol ar gyfer ymdrin ag anghytuno? Fel y mae pobl wedi fy nghlywed yn dweud droeon yn y fan hon, rwy’n credu ein bod wedi cael bargen wael iawn o Gemau Olympaidd Llundain. Rwy’n credu y dylem, yn ôl pob tebyg, fod wedi cael yn nes at 20 gwaith cymaint ag y cawsom, a gobeithio, y bydd hyn yn mynd i’r afael â’r mathau hynny o broblemau.

A sôn am ymddygiad, ni fu unrhyw newid ymddygiad oherwydd y gwahaniaethau enfawr yn y dreth gyngor rhwng awdurdodau lleol. Ni fu rhuthr o'r Fenni i Allt yr Ynn ac ni fu rhuthro ar draws ffin Sir Gaerfyrddin i Sir Benfro oherwydd bod y trethi cyngor yn sylweddol llai.

Mae gennyf dri chwestiwn. Yn gyntaf, mae’r ddwy dreth o bwys sy’n cael eu datganoli yn drethi hynod gylchol. Ac rydym yn gwybod bod y gallu i amrywio cyfraddau treth incwm wedi’i ddatganoli i'r Alban ers 1999. Gwyddom hefyd nad yw wedi cael ei ddefnyddio. Mae amrywio'r cyfraddau trethi yn anhygoel o anodd. Os byddwch yn ei chynyddu o’i gymharu â Lloegr: bydd y cyhoedd yn digio. Os byddwch yn ei lleihau: bydd gostyngiad mewn refeniw a thoriadau i wasanaethau. Nid yw’n syndod o gwbl nad yw’r Alban wedi amrywio eu cyfradd i fod yn anghyson â gweddill y Deyrnas Unedig, ac wrth i weddill y Deyrnas Unedig amrywio’r cyfraddau, mae’r Alban wedi dilyn.

Bydd anhawster mawr hefyd wrth nodi trethdalwyr Cymru, yn hytrach na threthdalwyr Lloegr. A chafwyd problem yn yr Alban, sydd â ffin llawer llai agored, lle ceir llawer llai o symud dros y ffin na’r hyn a geir rhwng Cymru a Lloegr. A yw Ysgrifennydd y Cabinet yn credu bod y mesurau diogelwch sydd ar waith o ran edrych ar bob band yn unigol, a gwarchod cyllideb Cymru yn gyffredinol fel canran o gyllideb Lloegr, yn rhoi digon o amddiffyniad?

Dyma’r ail gwestiwn: gwnaethom bleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, felly, a yw hynny'n golygu y gall yr ardoll gyfanredol bellach gael ei datganoli i Gymru pan fyddwn yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, ac y gall trethi eraill sydd wedi'u heithrio gan reolau’r Undeb Ewropeaidd bellach gael eu hystyried i fod wedi’u datganoli? O ran terfynau cyfalaf, a yw Ysgrifennydd y Cabinet, fel fi, o’r farn bod y terfyn yn fympwyol? Ac a yw'n rhannu fy mhryderon y bydd y terfyn yn cael ei ystyried yn darged, yn hytrach nag yn derfyn, ac na fydd y ddadl a ddylai fod yn digwydd am fforddiadwyedd a chanlyniadau refeniw gwariant cyfalaf, yn digwydd yn yr un modd, os, yn hytrach na chael terfyn mympwyol a bennwyd gan y Trysorlys, bod yn rhaid i ni ymgymryd â benthyca darbodus a bod yn rhaid i ni mewn gwirionedd gyflwyno achos dros y benthyca hwnnw a dangos y gallu ariannol yn y dyfodol i ymwneud â’r benthyca hwnnw, yn hytrach na chael targed a cheisio ei gyrraedd?

Well, I well remember the discussions with the Treasury over the Olympics. And it’s a perfect example of where, in that case, the Treasury was the judge and the jury and the enforcer of the result of it, and no matter how strong the arguments were on the other side, they weren’t prepared to take any account of them. This agreement means that that position would not be the case in the future.

Mike Hedges asked about behavioural changes, and, Dirprwy Lywydd, maybe I ought to, just for a moment—because I think a number of Members have asked this—explain a rather technical aspect of the agreement, which is how we deal with what are called policy overspills. So, there are three different sorts of policy overspills dealt with in the framework. Where there are direct effects, so if the UK Government was to change income tax allowances, then those effects will be directly taken into account within the framework. If there are behavioural effects, if we were to change the rates of land transaction tax in Wales and that led to people coming to live in Wales, and if that made a difference to the tax taken on either side of the border, then the framework allows for those behavioural effects, exceptionally, to be taken into account where they are both material and demonstrable. So, there are behavioural effects that can be taken into account, but I believe they would be very rare and I believe the hurdle has been set suitably high.

As far as second order effects are concerned, when actions, for example, that we might take as a National Assembly would result in a more buoyant Welsh economy and that would result in greater national insurance contributions from Welsh taxpayers flowing to the Treasury, we’ve agreed that those are simply too complicated to trace, where cause and effect is almost impossible to demonstrate. Those second order effects are not, therefore, encompassed within the framework.

Mike Hedges asked about taxpayer identification, and it’s quite true that HMRC struggled to identify taxpayers who lived in Scotland. We believe that they’ve learnt a lot from that experience, and it is part of the devolved taxes project that we have jointly with HMRC to learn the lessons from that Scottish experience and to make sure that the identification of Welsh taxpayers can be effectively carried out.

Is there sufficient protection within the agreement that we’ve arrived at? Well, I said in my statement that we believe that if you take central scenarios on population, public expenditure growth and historical patterns of tax receipts, then this agreement realises £1 billion-worth of extra revenue for the Welsh budget over the next 10 years. If you assume that there is no growth in public expenditure at all, that it remains frozen at current limits for the next 10 years, we would still be £500 million-worth better off. So, I do believe that the protections are sufficient.

On the aggregates levy, well, I’m afraid we haven’t been able to resolve this as yet. It remains subject to some legal disputes, and leaving the European Union, when that takes place, may be a way of resolving them, but we’re not at that point as yet.

Finally, capital limits are inevitably arbitrary in one way or another. We have agreed a limit that is commensurate with the limit that Scotland would have had when it had a similar level of fiscal devolution. I agree absolutely with what Mike Hedges said: the capital borrowing is there to be used as necessary. It’s not a target to reach, and there are many other ways in which we are able to deploy capital resources, and our ability to fund borrowed money through revenue will be very much under scrutiny in a period when austerity will continue to reduce the amount of revenue available to the Welsh Government.

Wel, rwy’n cofio'r trafodaethau â'r Trysorlys am y Gemau Olympaidd. Ac mae'n enghraifft berffaith o adeg, yn yr achos hwnnw, pan oedd y Trysorlys yn farnwr ac yn rheithgor ac yn orfodwr o’r canlyniad, ac ni waeth pa mor gryf oedd y dadleuon ar yr ochr arall, nid oedd yn barod i’w hystyried o gwbl. Mae'r cytundeb hwn yn golygu na fyddai’r sefyllfa honno yn codi yn y dyfodol.

Gofynnodd Mike Hedges am newidiadau ymddygiadol, a, Ddirprwy Lywydd, efallai y dylwn i, am eiliad—oherwydd credaf fod nifer o Aelodau wedi gofyn hyn—esbonio agwedd eithaf technegol ar y cytundeb, sef sut yr ydym yn ymdrin â’r hyn a elwir yn gorlifo polisi. Felly, ymdrinnir â thri gwahanol fath o orlifo polisi yn y fframwaith. Pan fo effeithiau uniongyrchol, felly os byddai Llywodraeth y DU yn newid lwfansau treth incwm, yna rhoddir ystyriaeth uniongyrchol i’r effeithiau hynny yn y fframwaith. Os oes effeithiau ymddygiadol, pe byddem yn newid cyfraddau treth trafodiadau tir yng Nghymru a bod hynny’n arwain at bobl yn dod i fyw yng Nghymru, a phe bai hynny'n gwneud gwahaniaeth i'r dreth a gymerir ar y naill ochr i'r ffin neu’r llall, yna bydd y fframwaith yn caniatáu i’r effeithiau ymddygiadol hynny, yn eithriadol, gael ystyriaeth pan fyddan nhw’n faterol ac yn amlwg. Felly, mae yna effeithiau ymddygiadol y gellir rhoi ystyriaeth iddyn nhw, ond rwy’n credu y bydden nhw’n brin iawn ac rwy’n credu y gosodwyd rhwystr addas.

Cyn belled ag y bo effeithiau eilaidd yn y cwestiwn, pan allai camau gweithredu, er enghraifft, a gymerwn fel Cynulliad Cenedlaethol arwain at economi Cymru fwy bywiog ac y byddai hynny’n arwain at fwy o gyfraniadau yswiriant gwladol gan drethdalwyr Cymru yn llifo i’r Trysorlys, rydym ni wedi cytuno bod y rheini’n rhy gymhleth i’w holrhain, ac y byddai bron yn amhosibl i ddangos achos ac effaith. Nid yw effeithiau eilaidd hynny, felly, wedi eu cynnwys yn y fframwaith.

Gofynnodd Mike Hedges am sut y nodir trethdalwyr, ac mae'n hollol wir bod Cyllid a Thollau EM wedi ei chael hi’n anodd i nodi’r trethdalwyr a oedd yn byw yn yr Alban. Rydym o’r farn eu bod wedi dysgu llawer o’r profiad hwnnw, ac mae’n rhan o’r prosiect trethi datganoledig sydd gennym ar y cyd â CThEM i ddysgu’r gwersi o brofiad yr Alban ac i wneud yn siŵr y gellir nodi trethdalwyr Cymru mewn ffordd effeithiol.

A oes digon o ddiogelwch yn y cytundeb yr ydym wedi’i gyrraedd? Wel, dywedais yn fy natganiad ein bod ni o’r farn, o ystyried sefyllfaoedd canolog o ran y boblogaeth, twf gwariant cyhoeddus a phatrymau derbyniadau treth yn y gorffennol, fod y cytundeb hwn yn cyflawni gwerth £1 biliwn o refeniw ychwanegol ar gyfer cyllideb Cymru dros y 10 mlynedd nesaf. Os ydych yn cymryd na fydd twf mewn gwariant cyhoeddus o gwbl, ei fod yn parhau wedi’i rewi ar y lefel bresennol am y 10 mlynedd nesaf, byddem yn dal i fod ar ein hennill o £500 miliwn. Felly, credaf fod y diogelwch yn ddigonol.

Ynghylch yr ardoll agregau, wel, yn anffodus nid ydym wedi gallu datrys hyn eto. Mae'n parhau i fod yn destun anghydfodau cyfreithiol, a gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd, pan fydd hynny’n digwydd, fod yn ffordd o'u datrys, ond nid ydym wedi cyrraedd y pwynt hwnnw eto.

Yn olaf, mae terfynau cyfalaf yn anochel yn fympwyol mewn un ffordd neu'r llall. Rydym wedi cytuno ar derfyn sy'n gymesur â'r terfyn a fyddai gan yr Alban pan oedd ganddi lefel debyg o ddatganoli cyllidol. Cytunaf yn llwyr â'r hyn a ddywedodd Mike