Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

11/01/2017

Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair.

The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Galw’r Cynulliad Cenedlaethol i drefn.

I call the National Assembly to order.

1. 1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
1. 1. Questions to the Cabinet Secretary for Finance and Local Government

Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.

[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.

Yr eitem gyntaf ar ein hagenda ni’r prynhawn yma yw’r cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol. A’r cwestiwn cyntaf, Dai Lloyd.

The first item on our agenda this afternoon is questions to the Cabinet Secretary for Finance and Local Government. And the first question, Dai Lloyd.

Gwariant Cyfalaf sydd wedi’i Gynllunio

Planned Capital Expenditure

1. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am wariant cyfalaf sydd wedi’i gynllunio yn ystod tymor y Cynulliad hwn? OAQ(5)0077(FLG)

1. Will the Cabinet Secretary make a statement on planned capital expenditure within this Assembly term? OAQ(5)0077(FLG)

Member
Mark Drakeford AM 13:30:00
The Cabinet Secretary for Finance and Local Government

Mae ein cynlluniau gwario, a gymeradwywyd ddoe gan y Cynulliad, yn darparu ar gyfer bron £7 biliwn o fuddsoddi cyfalaf dros y pedair blynedd nesaf.

Our spending plans, approved by the Assembly yesterday, provide for nearly £7 billion of capital investment over the next four years.

Diolch yn fawr am yr ateb hwnnw. Ac, ymhellach i hynny, mae’r cynllun buddsoddi yn seilwaith Llywodraeth Cymru yn rhestru dros 350 o fuddsoddiadau ar draws Cymru, gyda chyfanswm gwerth dros £40 biliwn. Fe fyddwch chi’n ymwybodol o hynny. Nawr, mae’n amlwg na fydd setliadau cyfalaf Llywodraeth y Deyrnas Unedig, na gallu benthyg cyfyngedig y Cynulliad yma, yn ein galluogi ni i ddelifro’r gwelliannau i’n seilwaith sydd eu hangen dros y blynyddoedd nesaf. Ac, yn dilyn y ffaith bod yr ymgynghoriad ar greu comisiwn seilwaith cenedlaethol Cymru—NICW—wedi cau ddydd Llun, pa drafodaethau ydych chi’n mynd i’w cynnal gyda’r Ysgrifennydd Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ynglŷn â dyfeisio system ariannu arloesol a fyddai’n ein galluogi ni i ddelifro mwy o brosiectau angenrheidiol, rhywbeth yn debyg i weledigaeth Plaid Cymru ar gyfer y corff, er enghraifft—ein NICW ni, o’i gymharu â’ch NICW chi?

Thank you for that response. Further to that, the Welsh Government’s infrastructure investment plan lists some 350 investments across Wales, with a total value of over £40 billion. You will be aware of that, I’m sure. Clearly, capital settlements provided by the UK Government, or the limited borrowing powers of this Assembly, will enable us to deliver all of those infrastructure improvements required over the next few years. Given the fact that the consultation on creating a national infrastructure commission for Wales, or NICW, is now closed—it closed on Monday—what discussions are you to have with the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure on devising an innovative funding system that will enable us to deliver more of these necessary projects, something similar to the vision put forward by Plaid Cymru for the body—our NICW as compared with your NICW?

Wel, diolch yn fawr am yr ail gwestiwn yna.

I remain in regular discussions with the Cabinet Secretary for the economy on these matters. The draft final budget, approved yesterday, showed a significant increase in the capital allocations available to that portfolio for important capital investment purposes. We continue to look for further opportunities to be able to invest in those aspects of the Welsh economy that provide a return through the additional economic activity that they will generate. I know that Ken Skates looks forward to further discussions with Plaid Cymru on different models for enabling us to take that sort of investment forward.

Well, thank you very much for that second question.

Rwy’n parhau i drafod y materion hyn yn rheolaidd gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr economi. Roedd y drafft o’r gyllideb derfynol, a gymeradwywyd ddoe, yn dangos cynnydd sylweddol yn y dyraniadau cyfalaf sydd ar gael i’r portffolio hwnnw at ddibenion buddsoddi cyfalaf pwysig. Rydym yn parhau i chwilio am ragor o gyfleoedd i allu buddsoddi yn yr agweddau ar economi Cymru sy’n darparu elw drwy’r gweithgarwch economaidd ychwanegol y byddant yn ei gynhyrchu. Gwn fod Ken Skates yn edrych ymlaen at drafodaethau pellach gyda Phlaid Cymru ynglŷn â gwahanol fodelau i’n galluogi i barhau â’r math hwnnw o fuddsoddiad.

I’m very pleased about the plans to replace the Velindre Cancer Centre with a new building on the Whitchurch Hospital land. Could the Cabinet Secretary provide an update about the funding that will be available for the new Velindre Cancer Centre?

Rwy’n hapus iawn â’r cynlluniau i godi adeilad newydd yn lle Canolfan Ganser Felindre ar dir Ysbyty’r Eglwys Newydd. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â’r cyllid a fydd ar gael ar gyfer y Ganolfan Ganser newydd?

I thank Julie Morgan for that further question. She’s referring to work that was begun by my predecessor, Jane Hutt, because, even with the additional £440 million of capital investment announced in the autumn statement, the Welsh Government’s capital budget will be 21 per cent lower in 2019 than in 2009, and that means that we have had to look for innovative ways in which we can fund very important capital developments in the future. The new Velindre Cancer Centre is one of three such schemes that are in development. They will have a total capital value of around £1 billion. Now, the Welsh mutual investment model has recently been explored with the Office for National Statistics to make sure that, when we are finally in a position to move ahead with it, its expenditure will not count against our capital departmental expenditure limit. And those conversations have proceeded, I think, constructively, and I hope to be in a position to report their outcome to the Assembly within the next few weeks.

Diolch i Julie Morgan am ei chwestiwn pellach. Cyfeiria at waith a ddechreuwyd gan fy rhagflaenydd, Jane Hutt, gan y bydd cyllideb gyfalaf Llywodraeth Cymru 21 y cant yn is yn 2019 nag yn 2009, hyd yn oed gyda’r £440 miliwn ychwanegol o fuddsoddiad cyfalaf a gyhoeddwyd yn natganiad yr hydref, a golyga hynny ein bod wedi gorfod chwilio am ffyrdd arloesol y gallwn ariannu datblygiadau cyfalaf pwysig iawn yn y dyfodol. Mae Canolfan Ganser newydd Felindre yn un o dri chynllun o’r fath sydd wrthi’n cael eu datblygu. Bydd cyfanswm eu gwerth cyfalaf oddeutu £1 biliwn. Nawr, yn ddiweddar, archwiliwyd model buddsoddi cydfuddiannol Cymru gyda’r Swyddfa Ystadegau Gwladol er mwyn sicrhau, pan fyddwn ymhen y rhawg mewn sefyllfa i fwrw ymlaen ag ef, na fydd ei wariant yn cyfrif yn erbyn ein terfyn gwariant cyfalaf adrannol. A chredaf fod y sgyrsiau hynny wedi bod yn adeiladol, a gobeithiaf y byddaf mewn sefyllfa i roi gwybod i’r Cynulliad ynglŷn â’u canlyniad o fewn yr ychydig wythnosau nesaf.

Prynhawn da.

Just referring back to Dai Lloyd’s question, Cadw, as you probably know, will be using revenue raised at various Cadw sites in order to contribute to capital expenditure on some of our most important sites here in Wales. I’m thinking in particular of Neath Abbey, for which £0.25 million, or just over, has been earmarked for this year, but I don’t have much clarity on how much it’s going to take up from the capital budget over coming years. The mutual investment model that you just spoke about with Julie Morgan—is there a space for that sort of thinking when it comes to investing in our important historic buildings, which, in and of themselves, probably don’t raise an awful lot of money?

Good afternoon.

Gan gyfeirio’n ôl at gwestiwn Dai Lloyd, bydd Cadw, fel y gwyddoch mae’n debyg, yn defnyddio refeniw a godwyd ar wahanol safleoedd Cadw er mwyn cyfrannu at y gwariant cyfalaf ar rai o’n safleoedd mwyaf pwysig yma yng Nghymru. Rwy’n meddwl yn benodol am Abaty Nedd, y clustnodwyd £0.25 miliwn neu ychydig dros hynny ar ei gyfer eleni, ond nid yw’n glir iawn i mi faint o’r gyllideb gyfalaf y bydd yn ei defnyddio dros y blynyddoedd nesaf. Y model buddsoddi cydfuddiannol rydych newydd sôn amdano gyda Julie Morgan—a oes lle i syniad o’r fath mewn perthynas â buddsoddi yn ein hadeiladau hanesyddol pwysig nad ydynt yn ôl pob tebyg, ar eu pennau eu hunain, yn codi llawer iawn o arian?

Well, Chair, in front of the Finance Committee this morning, I explored the fact that there are a range of different capital ways in which we can invest in Wales—traditional capital, financial transaction capital, the new borrowing ability that we will have should the Wales Bill pass, and then innovative funding models. We are trying to use all the levers at our disposal in order to carry out those very important capital investments that are there right across the range of responsibilities that the Assembly discharges. Now, in the case of Cadw, the Cabinet Secretary has had discussions with Cadw about them themselves supporting capital investment through the revenue that they raise, and that’s yet another way in which we’re able to do this, but we remain open to looking at all the different methods that are available to us in order to do important work of the sort that the Member just identified.

Wel, Gadeirydd, o flaen y Pwyllgor Cyllid y bore yma, bûm yn archwilio’r ffaith fod yna amryw o wahanol ffyrdd y gallwn fuddsoddi cyfalaf yng Nghymru—cyfalaf traddodiadol, cyfalaf trafodion ariannol, y gallu newydd y byddai gennym i fenthyca pe bai Bil Cymru’n cael ei basio, a modelau ariannu arloesol. Rydym yn ceisio defnyddio pob dull sydd ar gael i ni er mwyn cyflawni’r buddsoddiadau cyfalaf pwysig iawn sydd yno ar draws yr ystod o gyfrifoldebau y mae’r Cynulliad yn eu cyflawni. Nawr, yn achos Cadw, mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi cynnal trafodaethau gyda Cadw ynglŷn â’r posibilrwydd eu bod hwy eu hunain yn cefnogi’r buddsoddiad cyfalaf drwy’r refeniw a godir ganddynt, ac mae honno eto’n ffordd arall y gallwn wneud hyn, ond rydym yn parhau i fod yn barod i ystyried yr holl wahanol ddulliau sydd ar gael i ni er mwyn gwneud gwaith pwysig o’r math y mae’r Aelod newydd ei nodi.

Incwm Sylfaenol Cyffredinol

A Universal Basic Income

2. Ai polisi Llywodraeth Cymru yw cefnogi rhaglen beilot a gaiff ei harwain gan awdurdod lleol o ran incwm sylfaenol cyffredinol? OAQ(5)0072(FLG)

2. Is it Welsh Government policy to support a local authority-led pilot of a universal basic income? OAQ(5)0072(FLG)

Diolch am y cwestiwn. Nid oes unrhyw awdurdod lleol yng Nghymru eto wedi cysylltu â Llywodraeth Cymru yn chwilio am gymorth ar gyfer peilot incwm sylfaenol. Serch hynny, rwyf yn bwriadu monitro cynnydd y gwaith ymarferoldeb sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd yn Fife a Glasgow. Er bod angen ymdrin â chwestiynau cymhwyster yma, mae incwm sylfaenol cyffredinol yn gallu gwneud cyfraniad sylweddol at fynd i’r afael â thlodi ac anghydraddoldeb.

Thank you for the question. No local authority in Wales has yet contacted the Welsh Government seeking support for a basic income pilot. Nevertheless I intend to monitor the progress of the feasibility work currently being carried out in Fife and Glasgow. While there are clear competence questions to be addressed here, universal basic income has the potential to make a significant contribution to addressing poverty and inequality.

Rwy’n croesawu sylwadau’r Ysgrifennydd Cabinet, ac mae wedi cyfeirio, wrth gwrs, at yr arbrawf arfaethedig yn yr Alban. Mae yna gefnogaeth helaeth, rwy’n credu, i’r syniad nawr, ar draws y sbectrwm gwleidyddol ac, ie, ar y chwith—rhaid cofio mai Milton Friedman, wrth gwrs, oedd un o hyrwyddwr cynnar y syniad, a Richard Nixon a gynhaliodd y cynllun peilot cyntaf erioed. Pe bai llywodraeth leol am arbrofi, oni ddylem ni gymryd y cyfle yma i edrych ar sut gall y syniad hynod arloesol yma gyfrannu tuag at lesiant ein pobl yn arwain at y dyfodol?

I welcome the Cabinet Secretary’s comments. He’s referred, of course, to the pilot in Scotland. There is widespread support, I believe, for this concept now across the political spectrum and, yes, on the left—we recall that it was Milton Friedman who was one of the early advocates of this concept, and Richard Nixon actually staged the first ever pilot scheme. If local government did want to experiment in this area, shouldn’t we take this opportunity to look at how this exceptionally innovative concept can contribute towards the well-being of our people in the future?

Diolch am y cwestiwn.

I am very keen to remain in touch with the feasibility work being carried out in Fife and Glasgow. I think it’s important to be realistic about what they have embarked upon. They hope, over the months ahead, to arrange a feasibility study. That feasibility study would collect evidence and, if the evidence was strong enough, they would then establish a pilot. But, even so, that is a step forward in the UK context. Basic income in other parts of the world already has an established track record. Alaskan citizens have been paid a basic income since 1982 from the Alaska permanent dividend fund. And although it is a piece of work which, in Scotland, has secured support from the SNP—in Glasgow, it’s led by a Labour councillor, in Fife, it’s been supported by the Conservative group leader on the council there—nevertheless, we must anticipate that were we to move ahead on it, we would face headlines of the sort that ‘The Sun’ newspaper used when reporting the Glasgow experiment, saying that it was doling out pay for no work even to people who have a job. So, the idea, while attractive in the way that it can simplify and support people who currently have to rely on a very complex set of part-time work, part-time benefits and so on, the political world will face a job of convincing the public about the merits of the scheme.

Thank you for the question.

Rwy’n awyddus iawn i gadw mewn cysylltiad â’r gwaith dichonoldeb sy’n mynd rhagddo yn Fife a Glasgow. Credaf ei bod yn bwysig bod yn realistig ynglŷn â’r hyn y maent wedi cychwyn ei wneud. Maent yn gobeithio trefnu astudiaeth ddichonoldeb dros y misoedd nesaf. Byddai’r astudiaeth ddichonoldeb honno yn casglu tystiolaeth, a phe bai’r dystiolaeth honno’n ddigon cryf, byddent yn sefydlu rhaglen beilot. Ond er hynny, mae hwnnw’n gam ymlaen yng nghyd-destun y DU. Mae hanes o lwyddiant gan incwm sylfaenol mewn rhannau eraill o’r byd eisoes. Talwyd incwm sylfaenol i ddinasyddion yn Alaska ers 1982 o gronfa ddifidend barhaol Alaska. Ac er ei fod yn waith sydd, yn yr Alban, wedi cael cefnogaeth yr SNP—yn Glasgow, caiff ei arwain gan gynghorydd Llafur, yn Fife, fe’i cefnogwyd gan arweinydd y grŵp Ceidwadol ar y cyngor yno—er hynny, pe baem yn parhau ag ef, byddai’n rhaid i ni fod yn barod i wynebu penawdau o’r math a ddefnyddiwyd gan bapur newydd ‘The Sun’ wrth adrodd ar arbrawf Glasgow, gan ddweud ei fod yn talu cyflog am ddim gwaith, hyd yn oed i bobl â swyddi. Felly, mae’r syniad, er ei fod yn ddeniadol o ran y ffordd y gallai symleiddio a chynorthwyo pobl sy’n gorfod dibynnu ar hyn o bryd ar gyfuniad cymhleth iawn o waith rhan-amser, budd-daliadau rhan-amser ac yn y blaen—bydd yn her i’r byd gwleidyddol argyhoeddi’r cyhoedd ynglŷn â rhinweddau’r cynllun.

The Sun’ newspaper will do what ‘The Sun’ newspaper does, if it merits the actual phrase of ‘newspaper’ being put after it. But, could I welcome both the question that’s been put and the positive way in which the Minister has responded? And, whilst some would argue from the right and the left, who are supporters of this approach for different reasons, that you cannot actually pilot it but you need to just do it, I would draw his attention to some interesting work that was done in 2013 in central London, where the equivalent of a minimum universal income was given to 13 homeless individuals, without conditions, with no conditionality, in the hope that something positive would happen. And, of course, the sceptics said ‘Well, that’ll be squandered and wasted.’ A year later, 11 of those were not only in homes, with accommodation, but many of them were actually in work as well. Now, I think this is an interesting area for us to explore, for us to examine, and potentially in future, as we see it evolve in other areas, for us to look at in Wales as well in one form or another. So I welcome the open-minded response that the Cabinet Secretary has indicated.

Bydd papur newydd ‘The Sun’ yn gwneud yr hyn y mae papur newydd ‘The Sun’ yn ei wneud, os yw’n haeddu cael ei alw’n ‘bapur newydd’. Ond a gaf fi groesawu’r cwestiwn a ofynnwyd yn ogystal â’r ffordd gadarnhaol yr ymatebodd y Gweinidog? Ac er y byddai rhai o’r dde a’r chwith, sy’n cefnogi’r ymagwedd hon am wahanol resymau, yn dadlau na allwch dreialu hyn mewn gwirionedd, dim ond ei wneud, tynnaf ei sylw at waith diddorol a wnaed yng nghanol Llundain yn 2013, lle rhoddwyd yr hyn sy’n cyfateb i isafswm incwm cyffredinol i 13 o unigolion digartref, heb amodau, heb unrhyw amodoldeb, yn y gobaith y byddai rhywbeth cadarnhaol yn digwydd. Ac wrth gwrs, dywedodd yr amheuwyr ‘Wel, bydd yn cael ei wastraffu.’ Flwyddyn yn ddiweddarach, nid yn unig yr oedd 11 ohonynt mewn cartrefi, gyda llety, ond roedd llawer ohonynt mewn gwaith hefyd mewn gwirionedd. Nawr, credaf fod hwn yn faes diddorol i ni edrych arno a’i archwilio, ac o bosibl yn y dyfodol, wrth i ni ei weld yn esblygu mewn ardaloedd eraill, gallwn ei ystyried yng Nghymru hefyd ar ryw ffurf neu’i gilydd. Felly, croesawaf ymateb meddwl agored Ysgrifennydd y Cabinet.

I thank Huw Irranca-Davies for that contribution. It’s very interesting, the example that he points to. Of course, Finland began a pilot of universal basic income on 1 January this year, which is very much focused on the sort of population to which he referred. That’s a major trial involving 2,000 randomly selected people who are currently unemployed, to see what an unconditional basic income might do in their lives.

The idea is not a new one, Llywydd. A long time ago, in the 1970s and 1980s, I spent my time interviewing a group of people who had marched around the streets during the 1930s, demanding what they called ‘the social dividend’, and what was in fact a simple, basic income scheme. So, it’s an idea with considerable roots in our social policy—always struggled to manage to find a practical way of taking it forward. But it is an opportunity for us in Wales to watch what is being attempted elsewhere and to see whether we could do anything practical with the idea ourselves.

Diolch i Huw Irranca-Davies am ei gyfraniad. Mae’r enghraifft y cyfeiriodd ati yn ddiddorol iawn. Wrth gwrs, rhoddodd y Ffindir raglen dreialu incwm sylfaenol cyffredinol ar waith ar 1 Ionawr eleni, ac mae’n canolbwyntio’n bendant ar y math o boblogaeth y cyfeiriodd ati. Mae’n dreial mawr sy’n cynnwys 2,000 o bobl a ddewiswyd ar hap ac sy’n ddi-waith ar hyn o bryd, er mwyn gweld beth y gallai incwm sylfaenol diamod ei wneud yn eu bywydau.

Nid yw’r syniad yn un newydd, Lywydd. Amser maith yn ôl, yn y 1970au a’r 1980au, treuliais amser yn cyfweld grŵp o bobl a oedd wedi gorymdeithio ar hyd y strydoedd yn ystod y 1930au yn mynnu’r hyn a alwyd ganddynt yn ‘ddifidend cymdeithasol’, sef cynllun incwm sylfaenol syml, mewn gwirionedd. Felly, mae’n syniad sydd â gwreiddiau cadarn yn ein polisi cymdeithasol—rydym bob amser wedi ei chael yn anodd dod o hyd i ffordd ymarferol o fwrw ymlaen ag ef. Ond mae’n gyfle i ni yng Nghymru edrych ar yr hyn y ceisir ei wneud mewn mannau eraill ac i weld a allem wneud unrhyw beth ymarferol gyda’r syniad ein hunain.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from Party Spokespeople

Galwaf yn awr ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Ysgrifennydd Cabinet. Llefarydd y Ceidwadwyr, Nick Ramsay.

I now call on the party spokespeople to ask questions of the Cabinet Secretary. The Conservatives’ spokesperson, Nick Ramsay.

Diolch. Happy new year, Cabinet Secretary.

Diolch. Blwyddyn newydd dda, Ysgrifennydd y Cabinet.

I am risking repetition, with this morning’s committee, which you’ve already mentioned, but it is fresh in the mind and extremely important: can you update us on your agreement with the UK Government on the much-awaited fiscal framework?

Rwyf mewn perygl o ailadrodd, gyda phwyllgor y bore yma, a grybwyllwyd gennych yn barod, ond mae’n fyw yn fy nghof ac yn hynod o bwysig: a allwch roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni ynglŷn â’ch cytundeb gyda Llywodraeth y DU ar y fframwaith cyllidol hirddisgwyliedig?

Can I thank the Member for his question and for the persistence with which he has pursued this issue on the floor of the Assembly? So, Members will recall that discussions with the Chief Secretary to the Treasury began as far back as July of last year and came to a conclusion just after the Assembly went into recess before Christmas, with an agreement between the Welsh Government and the United Kingdom Government on the Welsh Government’s fiscal framework. As well as providing evidence to the Finance Committee this morning, I will make an oral statement on the floor of the Assembly on Tuesday next week, because the fiscal framework has been created within the context of the Wales Bill, and I hope to be able to report to Assembly Members and answer any questions in advance of the debate that we will have on the Wales Bill legislative consent motion.

A gaf fi ddiolch i’r Aelod am ei gwestiwn ac am ei ddyfalbarhad wrth fynd ar drywydd y mater hwn ar lawr y Cynulliad? Felly, bydd yr Aelodau’n cofio bod trafodaethau â Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys wedi dechrau mor bell yn ôl â mis Gorffennaf y llynedd a’u bod wedi dod i ben yn fuan wedi i’r Cynulliad dorri cyn y Nadolig, gyda chytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar fframwaith cyllidol Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â rhoi tystiolaeth i’r Pwyllgor Cyllid y bore yma, byddaf yn gwneud datganiad llafar ar lawr y Cynulliad ddydd Mawrth yr wythnos nesaf, gan fod y fframwaith cyllidol wedi ei greu yng nghyd-destun Bil Cymru a gobeithiaf allu adrodd i Aelodau’r Cynulliad ac ateb unrhyw gwestiynau cyn y ddadl y byddwn yn ei chael ar gynnig cydsyniad deddfwriaethol Bil Cymru.

Thank you for your commitment to a statement next week and also for your team’s efforts in this regard. I think it is a good example of what can be achieved when the Welsh Government, the Assembly as a whole, and the UK Government work together. It’s not always happened in the past, but it’s good to see that progress has been made. Can you clarify, as you understand it, the permanence of this new arrangement? Have the UK Government committed to a long-term arrangement rather than the previous Parliament-long commitment that, as I understand, was the case back then?

Diolch am eich ymrwymiad i roi datganiad yr wythnos nesaf ac am ymdrechion eich tîm yn hyn o beth. Credaf fod hyn yn enghraifft dda o’r hyn y gellir ei gyflawni pan fo Llywodraeth Cymru, y Cynulliad yn ei gyfanrwydd, a Llywodraeth y DU yn gweithio gyda’i gilydd. Nid yw hynny wedi digwydd bob amser yn y gorffennol, ond mae’n dda gweld bod cynnydd wedi’i wneud. A allwch roi eglurhad ynglŷn â pharhauster y trefniant newydd hwn, yn ôl yr hyn a ddeallwch? A yw Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i drefniant hirdymor, yn hytrach na’r ymrwymiad blaenorol am dymor y Senedd, fel oedd yn wir bryd hynny yn ôl yr hyn a ddeallaf?

Yes, Llywydd, it’s an important point to make, isn’t it, that the fiscal framework will only stand if the Wales Bill proceeds on to the statute book. Making that assumption for the moment, if it does, then this is a permanent agreement. There was a great coup in the last Assembly term when my predecessor, Jane Hutt, negotiated a funding floor for Wales. Establishing that as a principle was a very important breakthrough, but it was a temporary funding floor to last for the period of this comprehensive spending review. The funding floor agreed in this fiscal framework is a permanent part of the landscape between the Welsh Government and the UK Government.

Ydy, Lywydd, mae’n bwynt pwysig i’w wneud, onid yw, na fydd y fframwaith cyllidol yn berthnasol oni bai bod Bil Cymru yn cyrraedd y llyfr statud. Gan ragdybio am y tro ei fod gwneud hynny, mae hwn yn gytundeb parhaol. Cyflawnwyd tipyn o gamp yn ystod tymor diwethaf y Cynulliad, pan lwyddodd fy rhagflaenydd, Jane Hutt, i negodi cyllid gwaelodol i Gymru. Roedd sefydlu hynny fel egwyddor yn bwysig iawn ac yn torri tir newydd, ond cyllid gwaelodol dros dro ydoedd, i bara am gyfnod yr adolygiad cynhwysfawr o wariant. Mae’r cyllid gwaelodol a gytunwyd yn y fframwaith cyllidol hwn yn rhan barhaol o’r dirwedd rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

That is certainly good news, Cabinet Secretary, and a major plus of the current Wales Bill as it progresses. These are clearly fiscally complex times for the Assembly with the devolution of new taxes, the consequent variance in the block grant, the advent of borrowing powers—I could go on. I understand that the agreement allows for yearly review of arrangements. Can you update us on arrangements for additional mediation between the Governments if there is a future disagreement over sums coming to Wales? How do you intend to safeguard the independence of arrangements on both sides, when those disagreements will ultimately, eventually show themselves to appear?

Mae hynny’n sicr yn newyddion da, Ysgrifennydd y Cabinet, ac yn un o brif fanteision y Bil Cymru presennol wrth iddo fynd rhagddo. Mae’n amlwg fod hwn yn gyfnod cymhleth i’r Cynulliad o ran cyllid, gyda threthi newydd yn cael eu datganoli, yr amrywiant yn y grant bloc yn sgil hynny, dyfodiad pwerau benthyca—fe allwn barhau. Deallaf fod y cytundeb yn caniatáu ar gyfer adolygu’r trefniadau’n flynyddol. A allwch roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni ynglŷn â threfniadau ar gyfer cyfryngu pellach rhwng y Llywodraethau os oes anghytundeb yn y dyfodol ynglŷn â’r arian a ddaw i Gymru? Sut rydych yn bwriadu diogelu annibyniaeth trefniadau ar y ddwy ochr, pan ddaw’r anghytundebau hynny’n amlwg yn y pen draw?

I thank Nick Ramsay. One of the distinctive features of the agreement is that it allows for both sides to introduce independent analysis and advice if there are disputes between the parties. That is a novel feature of the agreement and not something that the Treasury has historically been keen to sign up to.

So, the fiscal framework sets out a process as to how any disagreements are to be resolved, and allows at each stage in that process both the Treasury and the Welsh Government to deploy independent advice, secured on both sides, to assist in the resolution of those matters. It’s an issue that I will continue to explore over the next few months as to how we can best obtain that independent advice for Wales. There are a number of options available. I’ll want to weigh them up, but the principle is a really important one: in an era in which the Treasury has generally been the judge, the jury, has been able to have a monopoly of evidence on which decisions are made, we will have an independent strand that we will be able to deploy, and that will create a different sort of playing field and a different sort of debate.

Diolch i Nick Ramsay. Un o nodweddion arbennig y cytundeb yw ei fod yn caniatáu i’r ddwy ochr gyflwyno dadansoddiadau a chyngor annibynnol os oes anghydfod rhyngddynt. Mae hynny’n un o nodweddion newydd y cytundeb ac nid yw’n rhywbeth y mae’r Trysorlys wedi bod yn awyddus i gytuno iddo yn y gorffennol.

Felly, mae’r fframwaith cyllidol yn nodi proses ar gyfer datrys unrhyw anghytundeb, ac yn caniatáu i’r Trysorlys a Llywodraeth Cymru ddefnyddio cyngor annibynnol a sicrhawyd ar gyfer y ddwy ochr ar bob cam o’r broses honno, er mwyn helpu i ddatrys y materion hynny. Mae’n fater y byddaf yn parhau i’w archwilio dros y misoedd nesaf o ran y ffordd orau o sicrhau’r cyngor annibynnol hwnnw ar gyfer Cymru. Mae nifer o opsiynau ar gael. Byddaf yn awyddus i’w pwyso a’u mesur, ond mae’r egwyddor yn bwysig iawn: mewn cyfnod pan fo’r Trysorlys, yn gyffredinol, wedi bod yn farnwr ac yn rheithgor, wedi gallu bod â monopoli ar y dystiolaeth sy’n sail i benderfyniadau, bydd gennym elfen annibynnol y gallwn ei defnyddio, a bydd hynny’n creu math gwahanol o gae chwarae a math gwahanol o drafodaeth.

Llefarydd Plaid Cymru, Adam Price.

Plaid Cymru’s spokesperson, Adam Price.

Diolch, Lywydd. Politicians from the Cabinet Secretary’s party and from mine have long bemoaned the fact that the UK Government’s capital investment has tended to benefit one corner of the country, the south east of England, over all others. Does he think that the Welsh Government has a better record of achieving an even spread of investment across Wales?

Diolch, Lywydd. Mae gwleidyddion o blaid Ysgrifennydd y Cabinet a fy mhlaid innau wedi cwyno ers peth amser am y ffaith fod buddsoddiad cyfalaf Llywodraeth y DU wedi tueddu i fod o fudd i un rhan o’r wlad, de-ddwyrain Lloegr, uwchlaw pob rhan arall. A yw’n credu bod gan Lywodraeth Cymru well hanes o sicrhau buddsoddiad teg ar draws Cymru?

Well, the basic premise on which capital investment decisions are made by the Welsh Government is not geographic. Our ambition is to invest in those capital projects that provide the best return for Wales, and it is the quality of the project, rather than their geographical location, that would be the primary determining factor. That said, there are good ideas and good projects in all parts of Wales, and our capital plans, as set out in the budget yesterday, I think demonstrate that, wherever there are important jobs to be done and ideas that merit investment, this Government will pursue them.

Wel, ni wneir penderfyniadau ynglŷn â buddsoddi cyfalaf gan Lywodraeth Cymru ar sail ddaearyddol. Ein huchelgais yw buddsoddi yn y prosiectau cyfalaf sy’n darparu’r budd mwyaf i Gymru, ac ansawdd y prosiectau, yn hytrach na’u lleoliad daearyddol, fyddai’r prif ffactor wrth benderfynu ar hynny. Wedi dweud hynny, mae yna syniadau da a phrosiectau da ym mhob rhan o Gymru, a chredaf fod ein cynlluniau cyfalaf, fel y nodwyd yn y gyllideb ddoe, yn dangos y bydd y Llywodraeth hon yn mynd ar drywydd gwaith pwysig sydd i’w wneud a syniadau sy’n haeddu buddsoddiad lle bynnag y bônt.

Yes, but does that explain the vast gap that we see in the Cabinet Secretary’s own figures—he’s provided them in a written question—between the different regions of Wales? I’ll just give one example, the spend per capita. Welsh Government capital investment over four years, the last four years, in mid and west Wales is half the over £1,000 per head figure for south-east Wales. Next year, it’s projected to fall to 29 per cent. Nothing can justify that level of gap. I have to say, we heard in the Chamber yesterday, I would say, a rather sneering tone of metropolitan provincialism attacking my party for at least trying to get some concession, some investment in the regions and the constituencies that we represent. We make no apology—[Interruption.] We make no apology for equalising the level of investment.

He is a more thoughtful politician than some of his colleagues, and, by the way, those attitudes were present on the Conservative benches as well, also from Members that either represent or live in the most prosperous part of Wales. I would ask him this: will he commit to equalising the level of investment across Wales, so that it’s not left up to my party, year in, year out, to fight for bloody scraps at the bottom of anyone’s pork-barrel?

Iawn, ond a yw hynny’n egluro’r bwlch enfawr a welwn yn ffigurau Ysgrifennydd y Cabinet ei hun—fe’u darparwyd ganddo mewn cwestiwn ysgrifenedig—rhwng gwahanol ranbarthau Cymru? Rhoddaf un enghraifft, gwariant y pen. Mae buddsoddiad cyfalaf Llywodraeth Cymru dros bedair blynedd, y pedair blynedd diwethaf, yng nghanolbarth a gorllewin Cymru yn hanner y ffigur o dros £1,000 y pen ar gyfer de-ddwyrain Cymru. Y flwyddyn nesaf, rhagwelir y bydd yn gostwng i 29 y cant. Ni all unrhyw beth gyfiawnhau bwlch ar y lefel honno. Mae’n rhaid i mi ddweud ein bod, yn y Siambr ddoe, wedi clywed llais dirmygus plwyfoldeb metropolitanaidd yn ymosod ar fy mhlaid am geisio sicrhau rhywfaint, o leiaf, o gonsesiwn, rhywfaint o fuddsoddiad yn y rhanbarthau a’r etholaethau yr ydym yn eu cynrychioli. Nid ydym yn ymddiheuro—[Torri ar draws.] Nid ydym yn ymddiheuro am gydraddoli lefel y buddsoddiad.

Mae’n wleidydd mwy meddylgar na rhai o’i gyd-Aelodau, a chyda llaw, gwelwyd yr agweddau hynny ar feinciau’r Ceidwadwyr hefyd, a chan Aelodau sydd naill ai’n cynrychioli neu’n byw yn ardal fwyaf llewyrchus Cymru. Gofynnaf hyn iddo: a wnaiff ymrwymo i gydraddoli lefel y buddsoddiad ledled Cymru, fel na fydd yn rhaid i fy mhlaid i fod yn gyfrifol am ymladd, flwyddyn ar ôl blwyddyn, dros sbarion gwaedlyd ar waelod y gasgen?

Well, Llywydd—. Look, there is a serious point in what the Member has to say, which is that we all need to recognise that all parts of Wales need to feel that this National Assembly is attentive to their needs, and that what goes on here results in decisions where they can see the benefit in their lives. Where I think he goes wrong is in trying to portray the decisions we make as not having any interest in that topic. Of course they do. That’s why you see the major investments that you see in all parts of Wales. It isn’t surprising that population makes a difference to investment. The vast bulk of the population of Wales lives in certain parts of Wales, and it’s inevitable that some of the major investments will follow that, but he —[Interruption.] No, no, the per capita figure doesn’t counteract what I just said, because, cumulatively, those per capita expenditures will result in the agglomeration of investment in particular parts. But, if the serious point he is making is do we need to make sure that we invest everywhere where there are important things that need to be done, and that we can demonstrate to people across Wales that we take their needs seriously, then that’s a point on which I would not disagree with him.

Wel, Lywydd—. Edrychwch, mae yna bwynt difrifol wrth wraidd yr hyn sydd gan yr Aelod i’w ddweud, sef bod angen i bawb ohonom gydnabod bod angen i bob rhan o Gymru deimlo bod y Cynulliad Cenedlaethol hwn yn rhoi sylw i’w hanghenion, a bod yr hyn sy’n digwydd yma yn arwain at benderfyniadau lle y gallant weld y budd i’w bywydau. Yr hyn y mae’n anghywir yn ei gylch yw ceisio dweud nad oes gan y penderfyniadau a wnawn unrhyw ddiddordeb yn hynny o beth. Wrth gwrs bod. Dyna pam y gwelwch y buddsoddiadau mawr a welwch ym mhob rhan o Gymru. Nid yw’n syndod fod poblogaeth yn gwneud gwahaniaeth i fuddsoddiad. Mae mwyafrif helaeth poblogaeth Cymru yn byw mewn rhannau penodol o Gymru, ac mae’n anochel y bydd rhai o’r prif fuddsoddiadau’n dilyn hynny, ond mae ef—[Torri ar draws.] Na, na, nid yw’r ffigur y pen yn gwrthbwyso’r hyn rwyf newydd ei ddweud, oherwydd, o’u cronni, bydd y ffigurau gwariant y pen hynny’n arwain at grynhoi buddsoddiad mewn rhannau penodol. Ond os mai’r pwynt difrifol y mae’n ei wneud yw a oes angen i ni sicrhau ein bod yn buddsoddi ym mhob man lle y mae angen gwneud pethau pwysig, a’n bod yn gallu dangos i bobl ledled Cymru ein bod yn ystyried eu hanghenion o ddifrif, ni fuaswn yn anghytuno ag ef ar y pwynt hwnnw.

The only crumb of comfort that I, as a Welsh nationalist, can take from the kind of figures that I’ve laid out—which show the Cardiff centricity, I think, of the leadership, unfortunately, of the Labour Party—is that at least one region of Wales should be doing well. But we see the same chronic mismanagement here, and I ask him, in his role as local government Minister: is he aware of the fact that the split in the Cardiff Labour group now threatens to endanger the entire £1.2 billion city deal? What does it say for the Cabinet Secretary’s preferred model of regional economic development, the joint committee model? If Labour cannot even work jointly among itself on one authority, how is it going to work cross-party across 10 different authorities as well?

Yr unig lygedyn o gysur y gallaf fi, fel cenedlaetholwr Cymreig, ei gael o’r math o ffigurau a nodais—sy’n dangos bod arweinyddiaeth y Blaid Lafur, yn anffodus, yn canolbwyntio’n bennaf ar Gaerdydd—yw y dylai un rhan o Gymru, o leiaf, fod yn gwneud yn dda. Ond gwelwn yr un math o gamreoli cronig yma, a gofynnaf iddo, yn ei rôl fel Gweinidog llywodraeth leol: a yw’n ymwybodol o’r ffaith fod yr hollt yng ngrŵp Llafur Caerdydd bellach yn bygwth peryglu’r fargen ddinesig £1.2 biliwn yn ei chyfanrwydd? Beth y mae hynny’n ei ddweud am y model datblygu economaidd rhanbarthol a ffefrir gan Ysgrifennydd y Cabinet, y model cyd-bwyllgor? Os na all y Blaid Lafur weithio ar y cyd â hi ei hun ar un awdurdod, sut y mae’n mynd i weithio’n drawsbleidiol ar draws 10 awdurdod gwahanol hefyd?

I think the Member’s line of questioning this afternoon rather risks him being less of a Welsh nationalist than a particular fraction of Wales nationalism. I am confident that the votes that are necessary in 10 different local authorities across Wales to secure the governance arrangements that will allow us to move forward with the city deal, that those votes will take place and will take place successfully across south Wales over coming weeks.

Credaf fod cyfeiriad cwestiynau’r Aelod y prynhawn yma yn ei roi mewn perygl o fod yn llai o genedlaetholwr Cymreig na ffracsiwn penodol o genedlaetholdeb Cymreig. Rwy’n hyderus y bydd y pleidleisiau mewn 10 o awdurdodau lleol gwahanol ledled Cymru sy’n angenrheidiol er mwyn sicrhau’r trefniadau llywodraethu a fydd yn ein galluogi i symud ymlaen gyda’r fargen ddinesig, y bydd y pleidleisiau hynny’n cael eu bwrw ac y bydd hynny’n digwydd yn llwyddiannus ar draws de Cymru dros yr wythnosau nesaf.

Llefarydd UKIP, Mark Reckless.

UKIP spokesperson, Mark Reckless.

The Cabinet Secretary said this morning that it was not a foregone conclusion that there’d be devolution of income tax-raising powers and that his group would be weighing it up over the weekend and only deciding on the legislative consent motion on Monday. I wonder if he could help me resolve an apparent discrepancy between that statement and the fiscal framework that he has signed on behalf of the Welsh Government, which states at paragraph 14

the Welsh Government’s funding will ultimately comprise two separate funding streams:

Revenues from business rates, devolved taxes (stamp duty land tax and landfill tax) and Welsh rates of income tax;

Adjusted block grant funding from the UK government.’

He told our committee this morning that partial devolution of income tax may not happen. Why, therefore, has he put his signature to a document that says devolution of the Welsh rates of income tax will happen?

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet y bore yma nad oedd yn anochel y byddai pwerau codi treth incwm yn cael eu datganoli ac y byddai ei grŵp yn pwyso a mesur hynny dros y penwythnos ac yn penderfynu ar y cynnig cydsyniad deddfwriaethol ddydd Llun. Tybed a allai fy helpu i ddatrys anghysondeb ymddangosiadol rhwng y datganiad hwnnw a’r fframwaith cyllidol a arwyddodd ar ran Llywodraeth Cymru, sy’n dweud ym mharagraff 14

‘bydd cyllid Llywodraeth Cymru yn cynnwys dwy ffrwd ariannu ar wahân yn y pen draw:

Refeniw o ardrethi busnes, trethi datganoledig (treth dir y dreth stamp a’r dreth dirlenwi) a chyfraddau treth incwm Cymreig;

Cyllid grant bloc wedi’i addasu oddi wrth lywodraeth y DU.’

Dywedodd wrth ein pwyllgor y bore yma ei bod yn bosibl na fydd treth incwm yn cael ei datganoli’n rhannol. Pam, felly, y mae wedi arwyddo dogfen sy’n dweud y bydd cyfraddau treth incwm Cymreig yn cael eu datganoli?

Well, Llywydd, the job of work I was given to do in negotiating the fiscal framework was to negotiate a framework that would see us through were partial devolution of income tax to take place. That’s why the whole of this agreement is built around that possibility, but it was clear to the Treasury throughout that process that the final decision on whether the Wales Bill would receive the legislative consent of this Assembly was for this Assembly to make, and, if this Assembly were not to agree to that legislative consent, then this framework would fall as a result and would have to be renegotiated based on the two taxes that would then be devolved. But it’s not a mystery at all. This framework was designed for the world that may take place if the Wales Bill reaches the statute book, and that’s why partial devolution of income tax is referred to throughout it.

Wel, Lywydd, y gwaith a roddwyd i mi wrth drafod y fframwaith cyllidol oedd negodi fframwaith a fyddai’n addas ar ein cyfer pe bai treth incwm yn cael ei datganoli’n rhannol. Dyna pam y mae’r holl gytundeb hwn wedi’i ffurfio o amgylch y posibilrwydd hwnnw, ond roedd yn amlwg i’r Trysorlys drwy gydol y broses honno mai’r Cynulliad hwn a fyddai’n gwneud y penderfyniad terfynol ynglŷn ag a fyddai Bil Cymru yn derbyn cydsyniad deddfwriaethol y Cynulliad hwn, a phe na bai’r Cynulliad hwn yn rhoi’r cydsyniad deddfwriaethol hwnnw, yna byddai’r fframwaith hwn yn methu o ganlyniad i hynny a byddai’n rhaid ei ailnegodi yn seiliedig ar y ddwy dreth a fyddai’n cael eu datganoli. Ond nid yw’n ddirgelwch o gwbl. Cynlluniwyd y fframwaith hwn ar gyfer y sefyllfa a allai fod ohoni pe bai Bil Cymru yn cyrraedd y llyfr statud, a dyna pam y cyfeirir at ddatganoli treth incwm yn rhannol drwyddo draw.

I’m not sure if David Gauke, the UK Minister, would be particularly impressed to hear the Cabinet Secretary’s answer, because he, like you, has put his signature to a statement that says that

the Welsh Government’s funding will ultimately comprise’

and then lists a series of elements, which include Welsh rates of income tax. There’s no reference to contingency or different conditions. It says very clearly that Welsh rates of income tax will be devolved. Now, we are asked to believe that this decision has not been taken, but isn’t the reality that, even before the First Reading and the publication of the Wales Bill, and, in particular, that clause that removes the legislative requirement for a referendum prior to income tax-raising powers, actually, that was stitched up between a Welsh Labour Government and a Conservative Government in Westminster and that discussions were had between those two parties to come to that conclusion before that process even started?

Ni chredaf y byddai David Gauke, Gweinidog y DU, yn arbennig o falch o glywed ateb Ysgrifennydd y Cabinet, gan ei fod yntau, fel y gwnaethoch chi, wedi arwyddo datganiad sy’n dweud

‘bydd cyllid Llywodraeth Cymru yn cynnwys...yn y pen draw’

cyn mynd ati i restru gwahanol elfennau, sy’n cynnwys cyfraddau treth incwm Cymreig. Nid oes unrhyw gyfeiriad at gynllun wrth gefn neu amodau gwahanol. Mae’n dweud yn glir iawn y bydd cyfraddau treth incwm Cymreig yn cael eu datganoli. Nawr, disgwylir i ni gredu nad yw’r penderfyniad hwn wedi cael ei wneud eto, ond onid y gwirionedd yw, hyd yn oed cyn y Darlleniad Cyntaf a chyhoeddi Bil Cymru, ac yn benodol, y cymal hwnnw sy’n diddymu’r gofyniad deddfwriaethol am refferendwm cyn cael pwerau codi treth incwm, mewn gwirionedd, a drefnwyd rhwng Llywodraeth Lafur Cymru a’r Llywodraeth Geidwadol yn San Steffan, a bod trafodaethau wedi digwydd rhwng y ddwy ochr er mwyn dod i’r casgliad hwnnw cyn i’r broses honno ddechrau hyd yn oed?

No, I think the Member is entirely wrong. He really, really just misunderstands the whole process here. Mr Gauke will be surprised at absolutely nothing that I said in my first answer, because, in every discussion that I held with him, he understood that a precondition to this Assembly giving its consent to a legislative consent motion, if that is what it does, would be that there was a satisfactory fiscal framework in front of the Assembly that would convincingly explain to Members here how, if—if—partial devolution of income tax were to go ahead, the relationships between the Welsh Government and UK Government would navigate the fiscal consequences. That’s the absolute basis on which this document was drawn up, and Mr Gauke would understand that and, I think, echo that, if he was standing here this afternoon.

Na, credaf fod yr Aelod yn gwbl anghywir. Mae wedi camddeall y broses gyfan yma’n llwyr. Ni fydd Mr Gauke yn synnu at unrhyw beth o gwbl a ddywedais yn fy ateb cyntaf, gan ei fod, ym mhob trafodaeth a gefais gydag ef, yn deall mai rhagamod cyn y buasai’r Cynulliad hwn yn cydsynio i gynnig cydsyniad deddfwriaethol, os mai dyna a wnaiff, fuasai fod yna fframwaith cyllidol boddhaol gerbron y Cynulliad a fuasai’n esbonio’n argyhoeddiadol i’r Aelodau yma sut y buasai’r cysylltiadau rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn llywio’r canlyniadau cyllidol, pe bai—pe bai—treth incwm yn cael ei datganoli’n rhannol. Ar y sail bendant honno y lluniwyd y ddogfen hon, a buasai Mr Gauke yn deall hynny, ac yn adleisio hynny, rwy’n credu, pe bai’n sefyll yma y prynhawn yma.

And Members can see that clear statement, as can members of the Welsh public, at paragraph 14 of that document. But the Cabinet Secretary says to me that I’ve misunderstood the whole process, and, yes, I’ve come to this with fresh eyes. And, perhaps because of that, I had to put a certain reliance on public documents and assurances given by the Welsh Government to the Welsh people. One of those assurances was given on the ballot paper, no less, of the 2011 referendum, which said that, if that result was for further devolution—a ‘yes’ vote—that would not lead to the devolution of tax-raising powers. Yet, now, despite that promise, these tax-raising powers are going to be forced on the Welsh public, who have no more desire to pay higher taxes than they have to remain in the European Union. Yet, the result of that referendum in 2011—that assurance given on the ballot paper—will be ignored by his Government to the same degree as they’d wish to ignore the decision of the Welsh people on our membership of the EU.

A gall yr Aelodau weld y datganiad clir hwnnw, fel y gall aelodau o’r cyhoedd yng Nghymru, ym mharagraff 14 yn y ddogfen honno. Ond mae Ysgrifennydd y Cabinet yn dweud wrthyf fy mod wedi camddeall y broses gyfan, a do, rwyf wedi dod at hyn â llygaid ffres. Ac efallai oherwydd hynny, bu’n rhaid i mi ddibynnu i raddau ar ddogfennau cyhoeddus ac ar sicrwydd a roddwyd gan Lywodraeth Cymru i bobl Cymru. Rhoddwyd un enghraifft o’r sicrwydd hwnnw ar bapur pleidleisio refferendwm 2011, dim llai na hynny, a ddywedai, pe bai’r canlyniad o blaid datganoli pellach—pleidlais ‘ie’—na fyddai hynny’n arwain at ddatganoli pwerau trethu. Ond yn awr, er gwaethaf yr addewid hwnnw, bydd y pwerau trethu hyn yn cael eu gorfodi ar y cyhoedd yng Nghymru, nad oes arnynt fwy o awydd talu trethi uwch nag sydd arnynt i aros yn yr Undeb Ewropeaidd. Er hynny, bydd ei Lywodraeth yn anwybyddu canlyniad y refferendwm hwnnw yn 2011—y sicrwydd a roddwyd ar y papur pleidleisio—i’r un graddau ag y buasent yn dymuno anwybyddu penderfyniad y Cymry ynglŷn â’n haelodaeth o’r UE.

Well, if the Member has a quarrel, it’s not with me, it’s with the Secretary of State for Wales, because this was a decision by a Conservative administration in Westminster, not by any politician in this Chamber. Nor is he right—[Interruption.] Not is he right to imply that what the Wales Bill provides is for an automatic rise in taxation. It simply provides this National Assembly with new flexibilities to make decisions in that field—decisions that may lead to some taxes going up, but could equally well lead to taxes being reduced. There is no automaticity of taxes rising as a result of the Wales Bill, should that Bill reach the statute book.

Wel, os oes gan yr Aelod gweryl, nid gyda mi y mae, ond gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru, gan fod hwn yn benderfyniad a wnaed gan weinyddiaeth Geidwadol yn San Steffan, nid gan unrhyw wleidydd yn y Siambr hon. Ac nid yw’n gywir ychwaith—[Torri ar draws.] Nid yw’n gywir ychwaith yn awgrymu bod Bil Cymru yn darparu ar gyfer codiad awtomatig yn y dreth. Yn syml, mae’n darparu hyblygrwydd newydd i’r Cynulliad Cenedlaethol hwn wneud penderfyniadau yn y maes hwnnw—penderfyniadau a allai arwain at godi rhai trethi, ond a allai arwain yr un mor hawdd at ostwng trethi. Ni fyddai trethi’n codi’n awtomatig o ganlyniad i Fil Cymru, pe bai’r Bil hwnnw’n cyrraedd y llyfr statud.

Datblygu Trysorlys Cymreig

Developing a Welsh Treasury

3. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith o ddatblygu trysorlys Cymreig? OAQ(5)0078(FLG)[W]

3. Will the Cabinet Secretary provide an update on the work of developing a Welsh treasury? OAQ(5)0078)[W]

Diolch i Llyr Gruffydd am y cwestiwn. Mae Trysorlys Cymru wedi sefydlu strwythurau i reoli ein hadnoddau cyhoeddus yn effeithiol, gan gynnwys ein pwerau trethi a benthyca newydd. Yn y misoedd i ddod, byddaf yn cyhoeddi cadeirydd Awdurdod Cyllid Cymru.

The Welsh Treasury has established structures to manage effectively our public resources, including our new tax and borrowing powers. In the coming months, I will be announcing the chair of the Welsh Revenue Authority.

Diolch i chi am eich ateb, a, gobeithio, yn y misoedd i ddod, y byddwch chi’n cyhoeddi lle mae hwn yn mynd i gael ei leoli, oherwydd mae Ysgrifennydd yr economi, wrth gwrs, wedi dweud ei fod e’n edrych ar Wrecsam fel lleoliad posibl ar gyfer y banc datblygu. A fyddech chi’n barod i ystyried Wrecsam fel lleoliad posibl ar gyfer y trysorlys? Oherwydd rŷm ni’n gwybod bod y gweithlu a’r sgiliau yno. Mae HMRC yn cau canolfan yno cyn bo hir, ac felly mae yna sgiliau—mae yna adeilad, hyd yn oed. Mi fyddai modd creu wedyn, wrth gwrs, ‘hub’ ariannol yn y gogledd ddwyrain a fyddai efallai hefyd wedyn yn tanlinellu’r ffaith eich bod chi, fel yr ŷch yn ei ddweud, yn buddsoddi ym mhob rhan o Gymru.

Thank you for that response, and, I hope, in the coming months, that you will announce where this is to be located, because the economy Secretary, of course, has said that he is considering Wrexham as a possible location for the development bank. Would you be willing to consider Wrexham as a possible location for the treasury? Because we know that the skilled workforce is there. HMRC is to close their centre there before too very long, so there are skills available—there’s even a building available. It would then be possible, of course, to create a financial hub in the north-east of Wales, which would then underline the fact that you as a Government, as you say, are investing in all parts of Wales.

Wel, diolch, wrth gwrs, am y cwestiwn. Clywais i ddoe Sian Gwenllian yn holi’r Prif Weinidog, yn dadlau dros gael pencadlys yr awdurdod yng Nghaernarfon. Wrth gwrs, rydw i wedi derbyn nifer fawr o lythyrau gan Aelodau’r Cynulliad yn trio fy mherswadio i sefydlu’r pencadlys ledled Cymru. Wrth gwrs, rydw i’n deall hynny. Roedd y Prif Weinidog ddoe yn esbonio’r gwaith sy’n mynd ymlaen, ac mae trafodaethau gyda’r undebau hefyd am ble y gallwn ni sefydlu pencadlys Awdurdod Cyllid Cymru. Mae’n fwy na lle, ac mae hynny’n bwysig yn y ddadl hefyd. Bydd yn rhaid, fel y dywedodd y Prif Weinidog, recriwtio pobl gyda sgiliau arbennig mewn nifer o feysydd, a bydd hynny’n rhan o’r penderfyniad pan fyddaf i’n gallu ei wneud e.

Well, thank you, of course, for the question. I heard yesterday Sian Gwenllian questioning the First Minister arguing for the authority’s headquarters to be located in Caernarfon. Of course, we’ve received a great many letters from Assembly Members trying to persuade me to establish the headquarters across Wales. I understand the reasons for that. The First Minister yesterday explained the work that is currently under way, and discussions with the unions are also under way about where we can locate the headquarters of the WRA. Now, it’s more than just a location with regard to this debate. As the First Minister said, we’ll have to recruit people with particular skills and expertise in a number of areas, and that will be part of the decision when I can make it.

Ysgrifennydd Cabinet, mae’r ail adroddiad blynyddol ynghylch cyflwyno a gweithredu Rhan 2 o Ddeddf Cymru 2014 yn ei gwneud hi’n glir bod ymgysylltu â rhanddeiliaid wedi canolbwyntio’n bennaf ar bobl broffesiynol a grwpiau arbenigol technegol hyd yn hyn. Felly, yn yr amgylchiadau, a allech chi ddweud wrthym ni ychydig mwy am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo’r trysorlys Cymreig yn ehangach i’r cyhoedd yng Nghymru, fel bod pawb yn ymwybodol o’u rôl a’u cyfrifoldebau, ac nid yn unig gweithwyr proffesiynol treth?

Cabinet Secretary, the second annual report on implementing Part 2 of the Wales Act 2014 makes it clear that engagement with stakeholders has concentrated mainly on professionals and specialist technical groups to date. So, under these circumstances, can you tell us a little more about what the Welsh Government is doing to promote the Welsh Treasury more broadly to the public in Wales, so that everyone is aware of its role and responsibilities, not just professionals working in the area of taxation?

It’s an important point that the Member makes. As we move to establish the Welsh Revenue Authority, and particularly when we have a chair in place, and a board of individuals to support that chair, one of the important things that I will look to them do is to be the public face of that new authority. It is bound to be an organisation that is of particular interest to those people whose working lives are spent in this area, and the Member is absolutely right to say that the bulk of the discussions that have been held so far have concentrated on that world, and in drawing on their help—both in the way that we have framed the two tax Bills that are currently before the Assembly, but also, for example, in making sure that we have the best possible field of candidates for those very important posts. But as we move on and as we move towards the date when the Welsh Revenue Authority will go live, then it will have a relationship with a far wider population of the public in Wales, and there will be a job of work to do to make sure that communication with that wider public also happens. There will be a communication plan developed alongside the Welsh Revenue Authority. I undertook yesterday in response to the Finance Committee to report termly to the Assembly on how all this is developing, and that will be part of the report that I will make.

Mae’r Aelod yn gwneud pwynt pwysig iawn. Wrth i ni sefydlu Awdurdod Cyllid Cymru, ac yn enwedig pan fydd gennym gadeirydd, a bwrdd o unigolion i gefnogi’r cadeirydd hwnnw, un o’r pethau pwysig y byddaf yn disgwyl iddynt ei wneud yw bod yn wyneb cyhoeddus yr awdurdod newydd hwnnw. Mae’n sicr o fod yn sefydliad a fydd o gryn ddiddordeb i’r bobl sy’n treulio’u bywydau gwaith yn y maes hwn, ac mae’r Aelod yn llygad ei le i ddweud bod y rhan fwyaf o’r trafodaethau a gynhaliwyd hyd yn hyn wedi canolbwyntio ar y byd hwnnw, ac ar fanteisio ar eu cymorth—yn y ffordd rydym wedi fframio’r ddau Fil treth sydd gerbron y Cynulliad ar hyn o bryd, ond hefyd, er enghraifft, o ran sicrhau bod gennym y dewis gorau posibl o ymgeiswyr ar gyfer y swyddi pwysig hynny. Ond wrth i ni symud ymlaen, ac wrth i ni symud tuag at y dyddiad pan fydd Awdurdod Cyllid Cymru yn dod yn weithredol, bydd ganddo berthynas gyda phoblogaeth lawer ehangach o blith y cyhoedd yng Nghymru, a bydd angen gweithio i sicrhau bod cyfathrebu â’r cyhoedd ehangach hwn yn digwydd hefyd. Bydd cynllun cyfathrebu yn cael ei ddatblygu ochr yn ochr ag Awdurdod Cyllid Cymru. Mewn ymateb i’r Pwyllgor Cyllid ddoe, ymrwymais i gyflwyno adroddiad bob tymor i’r Cynulliad ar sut y mae hyn oll yn datblygu, a bydd hynny’n rhan o fy adroddiad.

Portffolio’r Amgylchedd

The Environment Portfolio

4. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y dyraniad cyllideb i bortffolio’r amgylchedd? OAQ(5)0075(FLG)

4. Will the Cabinet Secretary make a statement on the budget allocation to the environment portfolio? OAQ(5)0075(FLG)

I thank Joyce Watson for that. As set out in the 2017-18 budget, approved yesterday, the budget allocation for the environment and rural affairs portfolio next year is nearly £384 million.

Diolch i Joyce Watson. Fel y nodir yng nghyllideb 2017-18, a gymeradwywyd ddoe, mae’r dyraniad cyllideb ar gyfer y portffolio amgylchedd a materion gwledig y flwyddyn nesaf bron yn £384 miliwn.

I thank you, Cabinet Secretary, for that response. As you know, in recent years many of my constituents have been catastrophically affected by flood events caused by severe weather, and many still remain at risk because of where they live. Therefore, the £33 million capital funding that has been allocated for flooding schemes, in addition to the £150 million innovative coastal risk management scheme, which is due to start next year, comes as very good news for those people indeed. It does demonstrate that the Welsh Government is serious, and also proactive, when it comes to protecting people’s homes and businesses from flooding, and that is critical as future severe weather events are predicted more frequently. Bearing this in mind, will the Welsh Government commit to supporting flood defence schemes, like it has in the past, in the future?

Diolch am eich ymateb, Ysgrifennydd y Cabinet. Fel y gwyddoch, yn ystod y blynyddoedd diwethaf effeithiwyd yn enbyd ar lawer o fy etholwyr gan lifogydd a achoswyd gan dywydd garw, ac mae llawer yn dal i fod mewn perygl oherwydd lle y maent yn byw. Felly, mae’r cyllid cyfalaf o £33 miliwn a ddyrannwyd ar gyfer cynlluniau llifogydd, yn ychwanegol at y cynllun rheoli risg arfordirol arloesol sy’n werth £150 miliwn, ac sydd i fod i ddechrau y flwyddyn nesaf, yn newyddion da iawn i’r bobl hynny. Mae’n dangos bod Llywodraeth Cymru o ddifrif ac yn rhagweithiol hefyd ynglŷn â diogelu cartrefi a busnesau pobl rhag llifogydd, ac mae hynny’n hollbwysig gan y rhagwelir y byddwn yn gweld tywydd garw yn amlach yn y dyfodol. O ystyried hyn, a wnaiff Llywodraeth Cymru ymrwymo i gefnogi cynlluniau amddiffyn rhag llifogydd yn y dyfodol, fel y mae wedi ei wneud yn y gorffennol?

I thank Joyce Watson for that. When we published the draft budget back in October we had some difficult decisions to make on capital investment in order to live within the means that we had available to us. I said to the Finance Committee in my first scrutiny session with them that, if any additional capital were to become available in the autumn statement, my first priority would be to revisit those portfolios where some of those difficult decisions had to be made. I was very pleased—and had a series of discussions with the Cabinet Secretary involved to impress this very firmly on me—to restore the £33 million for flood defence purposes. I was very pleased indeed to be able to do that.

I’m grateful to the Member for pointing to the £150 million innovative coastal risk management scheme, because you do have to see these two things together. It follows on from Suzy Davies’s question earlier about using the whole range of tools that we have available to us to promote capital investment for important purposes in Wales. The Welsh Government is now working with NRW and local authorities to prepare a pipeline of future schemes for investment using that £150 million, and I’m very pleased to be able to give the Member the assurance she seeks that we will continue to work hard in this area to obviate the difficulties that some of her constituents have faced.

Diolch i Joyce Watson. Pan gyhoeddwyd y gyllideb ddrafft gennym yn ôl ym mis Hydref bu’n rhaid i ni wneud penderfyniadau anodd ynglŷn â buddsoddiadau cyfalaf er mwyn dod i ben ar yr arian a oedd ar gael i ni. Dywedais wrth y Pwyllgor Cyllid, yn fy sesiwn graffu gyntaf gyda hwy, pe bai unrhyw gyfalaf ychwanegol ar gael yn natganiad yr hydref, mai fy mhrif flaenoriaeth fyddai ailedrych ar y portffolios lle y bu’n rhaid gwneud rhai o’r penderfyniadau anodd hynny. Roeddwn yn falch iawn—a chefais nifer o drafodaethau gydag Ysgrifennydd y Cabinet perthnasol a bwysleisiodd hyn yn gadarn iawn wrthyf—o allu adfer y £33 miliwn at ddibenion amddiffyn rhag llifogydd. Roeddwn yn falch iawn yn wir o allu gwneud hynny.

Rwy’n ddiolchgar i’r Aelod am dynnu sylw at y cynllun rheoli risg arfordirol arloesol gwerth £150 miliwn, oherwydd mae’n rhaid i chi weld y ddau beth gyda’i gilydd. Mae’n dilyn cwestiwn Suzy Davies yn gynharach ynglŷn â defnyddio’r ystod gyfan o adnoddau sydd ar gael i ni er mwyn hyrwyddo buddsoddiad cyfalaf at ddibenion pwysig yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru bellach yn gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ac awdurdodau lleol i baratoi ffrwd o gynlluniau buddsoddi ar gyfer y dyfodol gan ddefnyddio’r £150 miliwn hwnnw, ac rwy’n falch iawn o allu rhoi sicrwydd i’r Aelod y byddwn yn parhau i weithio’n galed yn y maes hwn i osgoi’r anawsterau y mae rhai o’i hetholwyr wedi’u hwynebu.

Cabinet Secretary, I must say that in yesterday’s final budget debate I was very pleased to hear you refer to the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015, but I have to say, when the environment budget was before the committee, it seemed to me in our scrutiny of the budget line that the Act was used much more to interpret the existing budget than to actually shape it. I do hope in the future we will be able to see how lines differ and go up and down and programmes end or get expanded, relating to the priorities in what I think is a very, very useful Act.

Ysgrifennydd y Cabinet, mae’n rhaid i mi ddweud fy mod yn falch iawn o’ch clywed yn cyfeirio yn y ddadl ddoe ar y gyllideb derfynol at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, ond mae’n rhaid i mi ddweud, pan oedd cyllideb yr amgylchedd gerbron y pwyllgor, roedd yn ymddangos i mi, wrth i ni graffu ar linell y gyllideb, fod y Ddeddf wedi’i defnyddio lawer mwy i ddehongli’r gyllideb bresennol yn hytrach na’i siapio. Yn y dyfodol, gobeithiaf y byddwn yn gallu gweld sut y mae gwahanol linellau’n amrywio ac yn mynd i fyny ac i lawr, a rhaglenni’n dod i ben neu’n cael eu hehangu, mewn perthynas â’r blaenoriaethau yn yr hyn sy’n Ddeddf ddefnyddiol iawn yn fy marn i.

Can I thank the Member for that? I read very carefully what a range of scrutiny committees had to say on the budget. It was a theme in a number of committees—looking for greater evidence of impact that budget decisions were being shaped through the lens of the Act. I was very willing to accept, in front of the Finance Committee, that there is more to do and, as we shape next year’s budget, I will be looking for ways, internally, that we can strengthen the way in which the lens of the Act is making a difference to our budget decisions, to then be able to demonstrate to Assembly Members that our budget allocations are being shaped by that Act.

In relation to prevention of flooding in the future, I think there is a whole series of ways in which you can see the goals of the Act, and the five ways of working that it comprises, reflected in these investment decisions.

A gaf fi ddiolch i’r Aelod? Darllenais yr hyn a oedd gan ystod o bwyllgorau craffu i’w ddweud ynglŷn â’r gyllideb yn ofalus iawn. Roedd yn thema mewn nifer o bwyllgorau—edrych am fwy o dystiolaeth o effaith fod penderfyniadau cyllidebol yn cael eu siapio drwy lens y Ddeddf. Roeddwn yn barod iawn i dderbyn, gerbron y Pwyllgor Cyllid, fod rhagor i’w wneud, ac wrth i ni lunio cyllideb y flwyddyn nesaf, byddaf yn edrych am ffyrdd, yn fewnol, y gallwn gryfhau’r ffordd y mae lens y Ddeddf yn gwneud gwahaniaeth i’n penderfyniadau ar y gyllideb, er mwyn gallu dangos i Aelodau’r Cynulliad fod ein dyraniadau cyllidebol yn cael eu siapio gan y Ddeddf honno.

Mewn perthynas ag atal llifogydd yn y dyfodol, credaf fod yna gyfres o ffyrdd y gallwch weld amcanion y Ddeddf, a’r pum ffordd o weithio y mae’n eu cynnwys, yn cael eu hadlewyrchu yn y penderfyniadau buddsoddi hyn.

Rwy’n falch iawn i weld yr arian yn cael ei ddodi yn ôl i’r portffolio amgylchedd o gwmpas atal llifogydd. Ond, hoffwn ofyn i chi yn benodol heddiw ynglŷn â datganiad arall ychwanegol, sef y £40 miliwn dros bedair blynedd o arian cyfalaf rydych wedi’i ddodi ar gyfer effeithlonrwydd ynni. Os rwy’n cofio’n iawn, fe ddywedasoch chi ddoe fod hwn yn gallu bod yn ddigonol ar gyfer hyd at 25,000 o dai. Hoffwn i felly ofyn mwy ynglŷn â beth mae’r Ysgrifennydd Cabinet dros newid hinsawdd ac ati wedi gofyn i chi amdano. Ai cynllun yw hwn ar gyfer tai yn unig? Ai cynllun ar gyfer tai a busnesau a’r sector cyhoeddus? Ac ym mha ffordd y medrwn ni fel Cynulliad weld llwyddiant y cynllun yma o ran effeithlonrwydd ynni, y nifer o eiddo sy’n cael ei warchod yn y ffordd yma, a’r arbedion ynni ac arian a ddaw i’r gymuned?

I’m also very pleased to see the funding being restored to the environment portfolio in terms of flood prevention and mitigation. But, I would like to ask you specifically today about another additional allocation, which is the £40 million over four years of capital funding that you have allocated for energy efficiency. If I recall correctly, you said yesterday that this would be sufficient for 25,000 homes. So, I’d like to ask you more about what the Cabinet Secretary for climate change has asked you for. Is this a scheme for homes only? Does it cover businesses and the public sector too? How can we as an Assembly monitor the success of this scheme in terms of energy efficiency and the number of properties that are safeguarded in this way, and the energy savings and the financial savings that accrue to the community?

Mae’r arian ychwanegol yn fwy na thai. Mae lot o waith i’w wneud yn y maes tai, ac i helpu pobl sy’n byw mewn tlodi. Ond, ar ddydd Llun, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad yn cyfeirio at fwy na gwaith yn y maes tai, ond hefyd at bethau y mae hi eisiau gwneud ym maes twf gwyrdd yng Nghymru. Rwy’n siŵr, pan fydd cwestiynau yma ar y llawr, a chyfleoedd eraill, bydd yr Ysgrifennydd Cabinet yn bwydo’n ôl y cynlluniau y mae hi nawr yn gallu eu paratoi gyda’r arian newydd.

The additional funding involves more than just homes. There is work to be done in the area of housing and to assist those people who live in poverty. But, on Monday, the Cabinet Secretary made a statement referring to more than just work with regard to housing. She outlined the things that she wants to do with regard to green growth in Wales, and I’m sure that when there are questions here at the Assembly, and in other opportunities, the Cabinet Secretary will feed back on the schemes that she can now prepare with this additional funding.

Hyrwyddo Arfer Gorau mewn Llywodraeth Leol

Promoting Best Practice in Local Government

5. Pa gynlluniau sydd gan Ysgrifennydd y Cabinet i hyrwyddo arfer gorau mewn llywodraeth leol? OAQ(5)0070(FLG)

5. What plans does the Cabinet Secretary have to promote best practice in local government? OAQ(5)0070(FLG)

A range of mechanisms, Llywydd, exist to promote best practice in local government. An enhanced level of systematic and mandatory regional working will provide new opportunities for local government to share and implement best practice in future.

Mae nifer o fecanweithiau ar waith, Lywydd, i hyrwyddo arfer gorau mewn llywodraeth leol. Bydd lefel uwch o weithio rhanbarthol systematig a gorfodol yn darparu cyfleoedd newydd i lywodraeth leol rannu a gweithredu arfer gorau yn y dyfodol.

Thank you for that, Cabinet Secretary. Flintshire’s Food for Life catering mark is an excellent example, I think, of good practice. Providing nutritious and pleasurable school meals to children, it’s also cost neutral and it provides greater scrutiny of where food comes from, which is obviously very important when we’re dealing with children. It also puts more money into local businesses. So, what proposals does the Cabinet Secretary have for ensuring that all local authorities are aware of the benefits of the Food for Life catering mark?

Diolch, Ysgrifennydd y Cabinet. Credaf fod nod arlwyo Bwyd am Oes Sir y Fflint yn enghraifft ardderchog o arfer da. Mae’n darparu prydau ysgol maethlon a blasus i blant, mae’n niwtral o ran cost ac mae’n darparu mwy o graffu ar darddiad bwyd, sy’n amlwg yn bwysig iawn wrth ymdrin â phlant. Mae hefyd yn rhoi mwy o arian i fusnesau lleol. Felly, pa gynigion sydd gan Ysgrifennydd y Cabinet er mwyn sicrhau bod pob awdurdod lleol yn ymwybodol o fanteision y nod arlwyo Bwyd am Oes?

I thank Jenny Rathbone for drawing the attention of the Assembly to Flintshire’s Food for Life scheme. It is, I think, a really good example of a scheme that does practical work on the ground in a way that brings together a whole number of agendas, both environmental agendas but also agendas in relation to public health, and good practice in terms of food preparation, but also it involves the National Procurement Service as one of the key players in it. It recently received an award from the Food for Life scheme. In a sense, the whole awards agenda is designed to be able to draw the attention of others to good work that is going on in parts of Wales. We will publicise it through the ‘Food for Wales, Food from Wales’ strategy. We will use the National Procurement Service as a second way in which that good practice can be drawn to the attention of others. And, as I said in my opening answer, the fact that we are embarked on a discussion with local authorities about greater regional working—that by itself offers better opportunities for things that happen in one local authority to be shared and then spread into other neighbouring councils.

Diolch i Jenny Rathbone am dynnu sylw’r Cynulliad at gynllun Bwyd am Oes Sir y Fflint. Credaf ei fod yn enghraifft dda iawn o gynllun sy’n gwneud gwaith ymarferol ar lawr gwlad mewn ffordd sy’n dod â nifer o agendâu ynghyd, yn agendâu amgylcheddol, ac agendâu sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd yn ogystal, ac arfer da o ran paratoi bwyd, ond hefyd mae’n cynnwys y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn rhan allweddol ohono. Yn ddiweddar, derbyniodd wobr gan y cynllun Bwyd am Oes. Mewn ffordd, cynlluniwyd agenda’r gwobrau i allu tynnu sylw eraill at waith da sy’n mynd rhagddo mewn gwahanol ardaloedd yng Nghymru. Byddwn yn rhoi cyhoeddusrwydd iddo drwy strategaeth ‘Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru’. Byddwn yn defnyddio’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol fel ail ffordd o dynnu sylw eraill at yr arfer da hwnnw. Ac fel y dywedais yn fy ateb agoriadol, mae’r ffaith ein bod wedi cychwyn ar drafodaeth gydag awdurdodau lleol ynglŷn â mwy o weithio rhanbarthol—mae hynny ynddo’i hun yn cynnig gwell cyfleoedd i rannu pethau sy’n digwydd mewn un awdurdod lleol gyda chynghorau cyfagos.

Cabinet Secretary, you’ll be aware that I raised this issue with your predecessors during the last term, but from April to the end of last year, the press and public were excluded from all or part of over 28 per cent of local authority cabinet meetings. Indeed, over half of authorities excluded the press and public from many meetings, with 100 per cent of meetings in the First Minister’s own constituency of Bridgend actually excluding them, and 90 per cent in Ceredigion. Conservative-led Monmouthshire, however, only excluded them, over that same time period, just once during that time. Now, in line with best practice from local authorities in other parts of the UK, would you not agree with me that it is now time for the elected leaders of our local authorities to recognise that such exclusion from our democratic processes at a local level is not acceptable? And therefore would you endorse support for local authorities such as Monmouthshire—and others, I might add, because there were significantly more authorities doing this? It seems that the message is getting through, but it’s not getting through fast enough. With local government elections approaching, would you agree with me that something needs to be done about this and it’s time for council leaders to actually value and recognise the fact that the council tax payer has every right to be included in the democratic process of any local authority?

Ysgrifennydd y Cabinet, fe fyddwch yn ymwybodol fy mod wedi tynnu sylw eich rhagflaenwyr at y mater hwn yn ystod y tymor diwethaf, ond o fis Ebrill y llynedd hyd at ddiwedd y flwyddyn, gwaharddwyd y wasg a’r cyhoedd yn rhannol neu’n gyfan gwbl o dros 28 y cant o gyfarfodydd cabinet awdurdodau lleol. Yn wir, gwaharddwyd y wasg a’r cyhoedd o lawer o gyfarfodydd gan dros hanner yr awdurdodau, gyda 100 y cant o gyfarfodydd yn etholaeth y Prif Weinidog, Pen-y-bont ar Ogwr, yn eu gwahardd, a 90 y cant yng Ngheredigion. Fodd bynnag, dros yr un cyfnod, fe’u gwaharddwyd unwaith yn unig yn Sir Fynwy dan arweiniad y Ceidwadwyr. Nawr, yn unol ag arferion gorau awdurdodau lleol mewn rhannau eraill o’r DU, oni fuasech yn cytuno â mi ei bod yn bryd i arweinwyr etholedig ein hawdurdodau lleol gydnabod nad yw gwahardd pobl o’n prosesau democrataidd yn y fath fodd yn dderbyniol? Ac felly, a fuasech yn cymeradwyo cymorth i awdurdodau lleol fel Sir Fynwy—ac eraill, dylwn ychwanegu, gan fod llawer mwy o awdurdodau yn gwneud hyn? Ymddengys bod y neges yn torri drwodd, ond nid yw’n torri drwodd yn ddigon cyflym. Gydag etholiadau llywodraeth leol yn agosáu, a fuasech yn cytuno â mi fod angen gwneud rhywbeth ynglŷn â hyn a’i bod yn bryd i arweinwyr y cynghorau werthfawrogi a chydnabod y ffaith fod pob hawl gan y rhai sy’n talu trethi cyngor i gael eu cynnwys ym mhroses ddemocrataidd unrhyw awdurdod lleol?

Well, Llywydd, I definitely do agree that the proceedings of local authorities ought to be as accessible as possible to local electors within their areas. I think there are some very good examples under the control of all political parties in this Chamber who have control of councils, and we do need to do more to accelerate the spread of that practice. I intend to use the opportunity of a local government Bill, if one comes my way during this Assembly, to legislate to strengthen the obligations upon councils to make their proceedings open and available to the public throughout Wales.

Wel, Lywydd, rwy’n bendant yn cytuno y dylai trafodion awdurdodau lleol fod mor hygyrch â phosibl i etholwyr lleol yn eu hardaloedd. Credaf fod rhai enghreifftiau da iawn o dan reolaeth bob plaid wleidyddol yn y Siambr hon sy’n rheoli cynghorau, ac mae angen i ni wneud mwy i gyflymu lledaeniad yr arfer hwnnw. Rwy’n bwriadu defnyddio’r cyfle a ddaw yn sgil Bil llywodraeth leol, os daw un i’m rhan yn ystod y Cynulliad hwn, i ddeddfu i gryfhau’r rhwymedigaethau ar gynghorau i sicrhau bod eu trafodion yn agored ac ar gael i’r cyhoedd ledled Cymru.

Gwasanaethau Cyhoeddus

Public Services

6. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddarparu gwasanaethau cyhoeddus drwy awdurdodau lleol? OAQ(5)0073(FLG)

6. Will the Cabinet Secretary make a statement on the delivery of public services by local authorities? OAQ(5)0073(FLG)

I thank the Member for that question. Good public services play a vitally important role in the lives of all citizens in Wales. The Welsh Government continues to protect funding for all local authorities, so that vital services such as social care can go on being provided.

Diolch i’r Aelod am y cwestiwn. Mae gwasanaethau cyhoeddus da yn chwarae rhan hanfodol bwysig ym mywydau pob dinesydd yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ddiogelu cyllid ar gyfer yr holl awdurdodau lleol, er mwyn gallu parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol fel gofal cymdeithasol.

I thank the Cabinet Secretary for that reply. Another vital service that is provided by local authorities is adequate street lighting in urban areas. Will the Cabinet Secretary agree with me that Powys County Council seem to have embarked upon a rather bizarre policy of not replacing street lights that go out during the winter in places like Llanidloes because they’re engaged in a long-term plan to upgrade street lighting to more energy efficient LED lighting? Whilst nobody can object to the long-term objective, is it not unacceptable that my constituents have to grope around in the dark over large parts of Llanidloes because the county council won’t replace light bulbs?

Diolch i Ysgrifennydd y Cabinet am ei ateb. Mae goleuadau stryd digonol mewn ardaloedd trefol yn wasanaeth hanfodol arall a ddarperir gan awdurdodau lleol. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gytuno â mi ei bod yn ymddangos bod Cyngor Sir Powys wedi dechrau gweithredu polisi rhyfedd iawn o beidio â rhoi goleuadau stryd newydd yn lle’r rhai sy’n dod i ben yn ystod y gaeaf mewn ardaloedd fel Llanidloes am eu bod wedi ymgymryd â chynllun hirdymor i uwchraddio’r goleuadau stryd i oleuadau LED mwy effeithlon? Er na all neb wrthwynebu’r amcan hirdymor, onid yw’n annerbyniol fod yn rhaid i fy etholwyr ymbalfalu o gwmpas yn y tywyllwch drwy rannau helaeth o Lanidloes gan nad yw’r cyngor sir yn gosod bylbiau golau newydd yn lle rhai sy’n dod i ben?

I thank the Member for drawing that to my attention. It’s not a matter that I’d heard of previously, and I’m very happy to make inquiries of the local authority about it. On the more general point, I of course agree with him: this Government makes a very significant investment through our invest-to-save scheme in assisting local authorities to upgrade lighting in that way, which not only provides a better level of lighting and a more environmentally friendly form of lighting, but produces considerable savings for local authorities in the longer run.

Diolch i’r Aelod am dynnu fy sylw at hynny. Nid oeddwn wedi clywed am y mater cyn hyn, ac rwy’n fwy na pharod i holi’r awdurdod lleol ynglŷn â’r mater. O ran y pwynt mwy cyffredinol, rwy’n cytuno ag ef, wrth gwrs: mae’r Llywodraeth hon yn buddsoddi’n sylweddol iawn drwy ein cynllun buddsoddi i arbed i gynorthwyo awdurdodau lleol i uwchraddio eu goleuadau yn y ffordd honno, sydd nid yn unig yn darparu lefel well o olau a ffordd o oleuo sy’n well i’r amgylchedd, ond sydd hefyd yn cynhyrchu arbedion sylweddol i awdurdodau lleol yn y tymor hwy.

Bargeinion Dinesig

City Deals

7. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu beth y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl ei gyfrannu at Fargeinion Dinesig? OAQ(5)0067(FLG)

7. Will the Cabinet Secretary outline what the Welsh Government expects to contribute towards City Deals? OAQ(5)0067(FLG)

The Welsh Government is already committed to contributing £503 million to the £1.2 billion Cardiff capital city deal. I hope that we will rapidly reach the point where a heads of terms agreement can be signed to secure the Swansea city deal and the funding that would support it.

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi ymrwymo i gyfrannu £503 miliwn at fargen ddinesig £1.2 biliwn prifddinas-ranbarth Caerdydd. Gobeithiaf y byddwn, cyn bo hir, yn cyrraedd y pwynt pan ellir arwyddo cytundeb penawdau’r telerau i sicrhau bargen ddinesig Abertawe a’r cyllid a fyddai’n ei chefnogi.

I’m grateful to the Cabinet Secretary and support the city deal, as we don’t believe that devolution should stop at Cardiff Bay. Can I ask, where there’s the prospect of any contribution from the UK Government in any discussions over city deals, whether there is a risk that with the fiscal framework and the otherwise useful funding floor that that might mean that any contribution from the UK Government would be offset by reduced spending by them elsewhere in Wales?

Rwy’n ddiolchgar i Ysgrifennydd y Cabinet ac yn cefnogi’r fargen ddinesig, gan ein bod yn credu y dylai datganoli ymestyn y tu hwnt i Fae Caerdydd. A gaf fi ofyn, lle y bo’r posibilrwydd o unrhyw gyfraniad gan Lywodraeth y DU mewn unrhyw drafodaethau ynglŷn â bargeinion dinesig, a oes perygl y gallai’r fframwaith cyllidol a’r cyllid gwaelodol, a fuasai fel arall yn ddefnyddiol, olygu y buasai unrhyw gyfraniad gan Lywodraeth y DU yn cael ei wrthbwyso gan lai o wariant ganddynt mewn mannau eraill yng Nghymru?

Llywydd, I don’t believe that that is a risk. Discussions on contributions to the city deal happen outside of the fiscal framework and in addition to it. In the Cardiff capital city deal the Welsh Government is contributing £503 million and the UK Government is contributing £500 million. In the discussions that we have over the Swansea city deal, we expect to secure the same tripartite arrangement, in which local authorities make a contribution, the Welsh Government makes a contribution and the UK Government makes a separate contribution, and that is outwith the arrangements that are covered in the fiscal framework.

Lywydd, ni chredaf fod risg o hynny. Mae trafodaethau ynglŷn â chyfraniadau i’r fargen ddinesig yn digwydd ar wahân i’r fframwaith cyllidol ac yn ychwanegol ato. Mae Llywodraeth Cymru yn cyfrannu £503 miliwn at fargen ddinesig prifddinas-ranbarth Caerdydd, a Llywodraeth y DU yn cyfrannu £500 miliwn. Yn y trafodaethau a gawn ynglŷn â bargen ddinesig Abertawe, rydym yn disgwyl sicrhau’r un math o drefniant tair ochrog, lle y mae awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ill tri’n gwneud cyfraniad ar wahân, a hynny oddi allan i’r trefniadau sy’n rhan o’r fframwaith cyllidol.

Diolch i’r Ysgrifennydd Cabinet.

I thank the Cabinet Secretary.

2. 2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
2. 2. Questions to the Cabinet Secretary for Education

Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.

[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.

Yr eitem nesaf yw cwestiynau i’r Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg a’r cwestiwn cyntaf—Jeremy Miles.

The next item is questions to the Cabinet Secretary for Education and the first question is from Jeremy Miles.

Cyfleoedd i Ddisgyblion

Opportunities for Pupils

1. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i alluogi disgyblion i gael dealltwriaeth lawnach o’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt ym myd gwaith? OAQ(5)0072(EDU)

1. What steps are the Welsh Government taking to enable pupils to have a fuller understanding of the opportunities open to them in the world of work? OAQ(5)0072(EDU)

Member
Alun Davies AM 14:16:00
The Minister for Lifelong Learning and Welsh Language

Careers Wales provides independent and impartial information, advice and guidance on learning and career opportunities, including labour market information and intelligence. The company is actively supporting schools to engage with employers and businesses to provide students with opportunities to interact with the world of work.

Mae Gyrfa Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chanllawiau annibynnol a diduedd ynglŷn â chyfleoedd dysgu a gyrfaoedd, gan gynnwys gwybodaeth ynglŷn â’r farchnad lafur. Mae’r cwmni’n mynd ati’n weithredol i gynorthwyo ysgolion i ymgysylltu â chyflogwyr a busnesau i ddarparu cyfleoedd i fyfyrwyr ryngweithio â’r byd gwaith.

I thank the Minister for that answer. Before I was elected I was a lawyer and when I was a schoolchild I didn’t know any lawyers. No parents of friends or family friends were lawyers but somehow it happened. But in today’s changing economy people may not even know what sorts of jobs are available as they’re going through school, and in regions such as my own we hope to see significant changes in the kind of opportunities coming forward. The Minister will be aware of the World Economic Forum report of this month, which encourages Governments to ensure that the world of work is embedded into the school journey from the earliest opportunity. So, in addition to the advice and the guidance that he referred to in his answer, would the Government consider issuing mandatory guidance to schools about embedding the world of work and the experience and opportunities into the school curriculum from an early age?

Diolch i’r Gweinidog am ei ateb. Cyn i mi gael fy ethol roeddwn yn gyfreithiwr, a phan oeddwn yn blentyn ysgol, nid oeddwn yn adnabod unrhyw gyfreithwyr. Nid oedd unrhyw un o rieni fy ffrindiau neu gyfeillion i’r teulu yn gyfreithwyr, ond rywsut, fe ddigwyddodd. Ond yn yr economi newidiol sydd ohoni efallai nad yw pobl yn gwybod pa fath o swyddi sydd ar gael wrth iddynt fynd drwy’r ysgol, ac mewn rhanbarthau fel fy un i rydym yn gobeithio gweld newidiadau sylweddol yn y math o gyfleoedd sydd ar gael. Bydd y Gweinidog yn gwybod am adroddiad Fforwm Economaidd y Byd y mis hwn, sy’n annog Llywodraethau i sicrhau bod byd gwaith yn rhan annatod o’r daith drwy’r ysgol o’r cyfle cyntaf. Felly, yn ychwanegol at y cyngor a’r canllawiau y cyfeiriodd atynt yn ei ateb, a fuasai’r Llywodraeth yn ystyried cyhoeddi canllawiau gorfodol i ysgolion ynglŷn ag ymgorffori byd gwaith, y profiad a’r cyfleoedd yn y cwricwlwm ysgol o oedran cynnar?

Can I say that I very much welcome the question and remarks from the Member for Neath? I recognise his description and I recognise that all too often too many children in schools don’t have the opportunities that others may have in order to look and see the breadth of opportunities available to them. Our friend describes careers in law but there are, of course, careers elsewhere that would be equally as inspiring for children and young people. Can I say that secondary schools are required to provide a careers and world of work programme, which does include work-focused experiences? But I think the point that the Member makes is a powerful one and I will look at the guidance that is available to schools on careers and the world of work to ensure that that guidance does ensure that we provide children in school with not only the opportunity to understand this but also provide opportunities for people to visit schools and to inspire children to reach their full potential.

A gaf fi ddweud fy mod yn croesawu cwestiwn a sylwadau’r Aelod dros Gastell-nedd yn fawr? Rwy’n gyfarwydd â’i ddisgrifiad ac rwy’n cydnabod bod gormod o blant mewn ysgolion, yn rhy aml, yn colli cyfleoedd y bydd plant eraill yn eu cael i weld y llu o gyfleoedd sydd ar gael iddynt. Mae ein cyfaill yn disgrifio gyrfaoedd ym maes y gyfraith, ond wrth gwrs, mae gyrfaoedd mewn meysydd eraill a fyddai’n ysbrydoli plant a phobl ifanc yn yr un modd. A gaf fi ddweud ei bod yn ofynnol i ysgolion uwchradd ddarparu rhaglenni gyrfaoedd a byd gwaith, sy’n cynnwys profiadau’n canolbwyntio ar waith? Ond credaf fod pwynt yr Aelod yn un pwysig, a byddaf yn edrych ar y canllawiau sydd ar gael i ysgolion ar yrfaoedd a byd gwaith er mwyn gwneud yn siŵr fod y canllawiau hyn yn sicrhau ein bod yn rhoi cyfle i blant yn yr ysgol ddeall hyn, a hefyd i roi cyfleoedd i bobl ymweld ag ysgolion ac i ysbrydoli plant i gyrraedd eu potensial llawn.

Minister, can I commend the Welsh Government for promoting the Careers Wales mark. I think it’s an excellent initiative and it’s I think now attracting the membership of most schools in Wales and leading to more informed career choices and identification of necessary skills for students as they prepare to enter the world of work. But I’m told there have been problems in the last few years with effective placements and this would also affect people from outside coming into schools to talk about the world of work, and that looking for effective placements has been crowded out of the curriculum. I think schools do their students a disservice if they don’t emphasise the importance of really effective placements and the vision of the world of work that they can give to students.

Weinidog, a gaf fi ganmol Llywodraeth Cymru am hyrwyddo nod Gyrfa Cymru. Credaf ei bod yn fenter ardderchog a chredaf ei bod bellach yn denu aelodau o blith y rhan fwyaf o ysgolion Cymru ac yn arwain at ddewisiadau mwy gwybodus ynglŷn â gyrfaoedd ac o ran nodi’r sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr wrth iddynt baratoi i gamu i fyd gwaith. Ond deallaf fod problemau wedi bod yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf gyda lleoliadau gwaith effeithiol, a byddai hyn yn effeithio hefyd ar bobl o’r tu allan sy’n dod i mewn i’r ysgolion i siarad am fyd gwaith, a bod chwilio am leoliadau gwaith effeithiol wedi cael ei wthio allan o gwricwlwm gorlawn. Credaf fod ysgolion yn gwneud anghymwynas â’u myfyrwyr os nad ydynt yn pwysleisio pwysigrwydd lleoliadau gwaith gwirioneddol effeithiol a’r math o weledigaeth ynglŷn â byd gwaith y gallant ei darparu i fyfyrwyr.

I recognise the difficulties that the Member describes. I will say that Careers Wales now have something like 60 school-employer Business Class partnerships established. Certainly, a part of the work in developing the new curriculum is to open up these sorts of opportunities and these sorts of conversations within schools and for pupils and between schools and employers. If the Member has any individual issues that he wishes to raise with me, if he would put them in writing, then I’d certainly be very happy to reply more fully to those individual concerns and place that correspondence in the library for all Members to see.

Rwy’n cydnabod yr anawsterau y mae’r Aelod yn eu disgrifio. Rwyf am ddweud bod Gyrfa Cymru bellach wedi sefydlu oddeutu 60 o bartneriaethau Dosbarth Busnes rhwng ysgolion a chyflogwyr. Yn sicr, mae rhan o’r gwaith o ddatblygu’r cwricwlwm newydd yn ymwneud ag ehangu’r mathau hyn o gyfleoedd a’r mathau hyn o sgyrsiau mewn ysgolion ac ar gyfer disgyblion a rhwng ysgolion a chyflogwyr. Os oes gan yr Aelod unrhyw faterion unigol y mae’n dymuno eu dwyn i fy sylw, ac os gwnaiff eu cofnodi’n ysgrifenedig, buaswn yn sicr yn fwy na pharod i ymateb yn fwy manwl i’r pryderon unigol hynny ac i roi’r ohebiaeth honno yn y llyfrgell er mwyn i’r holl Aelodau ei gweld.

Minister, in the sort of reverse role from my colleague from Neath, I recently met with the Institute of Mechanical Engineers who had a programme that was encouraging teachers to actually go out into the workplace and gain understanding and knowledge of the engineering and STEM areas, funded by the Institute of Mechanical Engineers as well. Will you be looking at such schemes to ensure that we’ve got teachers in the classroom who can then be enthused to actually drive the agenda forward for more STEM and more engineering graduates and people taking up those professions?

Weinidog, mewn rhyw fath o rôl wrthgyfatebol i fy nghyd-Aelod o Gastell-nedd, cyfarfûm yn ddiweddar â Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol, ac roedd ganddynt raglen a oedd yn annog athrawon i fynd allan i’r gweithle er mwyn cynyddu eu dealltwriaeth a’u gwybodaeth ynglŷn â pheirianneg a meysydd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg, rhaglen y mae Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol hefyd yn ei hariannu. A wnewch chi edrych ar gynlluniau o’r fath er mwyn sicrhau bod gennym athrawon yn ein hystafelloedd dosbarth y gellir eu hysbrydoli i fynd ati i hybu’r agenda am ragor o raddedigion peirianneg a Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg a phobl i ymgymryd â’r proffesiynau hynny?

Very much so. The Cabinet Secretary is in her place and has heard the point that you make and she will reflect on that in terms of the wider issues in terms of teacher training and teacher support. I think that’s a very important aspect of what we’re seeking to achieve in terms of leadership of schools as well. The focus on leadership that the Cabinet Secretary’s tried to create since her appointment has been for some of these different reasons. I very much welcome that the Institute of Mechanical Engineers are providing this support to science teachers. And, of course, providing and strengthening the place of the school in the wider community in terms of the world of business and the economy is absolutely what we would seek to do.

Yn bendant. Mae Ysgrifennydd y Cabinet yn ei sedd ac wedi clywed y pwynt a wnewch, a bydd yn ystyried hynny mewn perthynas â’r materion ehangach o ran hyfforddiant a chymorth i athrawon. Credaf fod hynny’n rhan bwysig iawn o’r hyn rydym yn ceisio’i gyflawni o ran arweinyddiaeth ysgolion hefyd. Mae’r ffocws ar arweinyddiaeth y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi ceisio ei greu ers iddi gael ei phenodi yn seiliedig ar y gwahanol resymau hyn. Croesawaf y ffaith fod Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol yn darparu’r cymorth hwn i athrawon gwyddoniaeth. Ac wrth gwrs, rydym yn bendant yn awyddus i ddarparu a chryfhau lle’r ysgol yn y gymuned ehangach mewn perthynas â byd busnes a’r economi.

Gwyliau Haf yr Ysgolion

School Summer Holidays

2. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru i gefnogi clybiau cinio a chlybiau hwyl mewn ysgolion cynradd yn ystod gwyliau haf yr ysgolion? OAQ(5)0063(EDU)

2. Will the Cabinet Secretary make a statement on Welsh Government plans to support lunch and fun clubs in primary schools during the school summer holidays? OAQ(5)0063(EDU)

5. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi plant ysgol yn ystod gwyliau’r haf? OAQ(5)0077(EDU)

5. What is the Welsh Government doing to support school children during the summer holidays? OAQ(5)0077(EDU)

Thank you. Presiding Officer, I understand that you have given permission for question 2 and question 5 from Joyce Watson to be grouped.

We have made £500,000 available to allow an extended roll-out of the lunch and fun clubs in the summer holidays. The Welsh Local Government Association will continue to administer the clubs, building on the very impressive pilot schemes already delivered by Food Cardiff and participating local authorities.

Diolch. Lywydd, rwy’n deall eich bod wedi rhoi caniatâd i gwestiwn 2 a chwestiwn 5 gan Joyce Watson gael eu grwpio.

Rydym wedi darparu £500,000 er mwyn cyflwyno clybiau hwyl a chinio yn ystod gwyliau’r haf. Bydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn parhau i weinyddu’r clybiau, gan adeiladu ar y cynlluniau peilot llwyddiannus iawn a gyflwynwyd eisoes gan Bwyd Caerdydd ac awdurdodau lleol a fu’n cymryd rhan.

Thank you, Cabinet Secretary. Many groups including the Trussell Trust have identified the issue of holiday hunger, whereby those children eligible for free school meals and their parents often go without food during the long summer holidays. Indeed, the charity says demand for its 35 food banks in Wales peaks during July and August. This rolling out of funding for lunch and fun clubs across Wales can have a crucial role to play in tackling the scandal of Welsh children going hungry, but how will the Welsh Government ensure that support reaches those who need it most?

Diolch, Ysgrifennydd y Cabinet. Mae llawer o grwpiau, gan gynnwys Ymddiriedolaeth Trussell, wedi nodi mater newyn gwyliau, pan fo’r plant sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a’u rhieni yn aml yn mynd heb fwyd yn ystod gwyliau hir yr haf. Yn wir, dywed yr elusen fod y galw yn ei 35 o fanciau bwyd yng Nghymru ar ei uchaf yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst. Gall darparu’r cyllid hwn ar gyfer clybiau hwyl a chinio ledled Cymru chwarae rhan hanfodol wrth fynd i’r afael â’r sgandal fod plant yng Nghymru yn mynd yn llwglyd, ond sut y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod y cymorth hwnnw’n cyrraedd y rhai sydd fwyaf o’i angen?

Thank you very much. I recognise the situation that food banks have been reporting. In my own constituency, for instance, last summer, both Llandrindod Wells and Knighton, which has an independent food bank, provided a summer scheme to assist families in those areas. The food and fun schemes are demand led and first require an expression of interest from local authorities. Once this has been received, the WLGA will contact the local authority and work together with them to determine which schools would be appropriate to host a food and fun club.

Whilst the scheme does indeed offer a healthy free breakfast and lunch, which attempts to tackle holiday hunger, I am keen for the focus of the scheme to be on the enriching activities around those meals, so that it offers learners who attend an opportunity to participate in physical activity, in visits and in learning opportunities that would not be available to them otherwise. We do know from the initial feedback from the pilot that the scheme, where it has been run already, has done a lot to address the issue of learning loss, a concept that we know exists, where many children fall backwards over the long summer holidays and schools then have to catch up when the new school term starts again in September. So, this is not just about food, it is about addressing issues of learning loss, physical activity and enrichment activities for children who perhaps would not have them available to them in other cases.

Diolch yn fawr iawn. Rwy’n gyfarwydd â’r sefyllfa y mae’r banciau bwyd yn ei nodi. Yn fy etholaeth i, er enghraifft, darparwyd cynllun dros yr haf y llynedd yn Llandrindod a Threfyclo, sydd â banc bwyd annibynnol, i gynorthwyo teuluoedd yn yr ardaloedd hynny. Cynhelir cynlluniau bwyd a hwyl yn ôl y galw ac mae’n rhaid i awdurdodau lleol ddatgan diddordeb ynddynt i gychwyn. Wedi i hwn ddod i law, bydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn cysylltu â’r awdurdod lleol ac yn cydweithio â hwy i benderfynu pa ysgolion fyddai’n addas ar gyfer cynnal clwb bwyd a hwyl.

Er bod y cynllun yn sicr yn cynnig brecwast a chinio iach am ddim i geisio mynd i’r afael â newyn gwyliau, rwy’n awyddus i ffocws y cynllun fod ar y gweithgareddau cyfoethogi sydd ynghlwm wrth y prydau hynny, er mwyn iddo gynnig cyfle i ddysgwyr sy’n bresennol gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol, mewn ymweliadau ac mewn cyfleoedd dysgu na fyddai ar gael iddynt fel arall. Gwyddom o adborth cychwynnol y cynllun peilot fod y cynllun, lle y’i cynhaliwyd eisoes, wedi gwneud llawer i fynd i’r afael â mater colli dysgu, cysyniad y gwyddom ei fod yn bodoli, pan fo llawer o blant yn llithro ar ôl dros wyliau hir yr haf ac mae’n rhaid i ysgolion ddal i fyny pan fo’r tymor ysgol newydd yn dechrau eto ym mis Medi. Felly, nid yw hyn yn ymwneud â bwyd yn unig, mae’n ymwneud â rhoi sylw i faterion yn ymwneud â cholli dysgu, gweithgarwch corfforol a gweithgareddau cyfoethogi na fyddai ar gael i’r plant hyn fel arall, o bosibl.

I’m really pleased with this scheme and whilst I recognise that £500,000 isn’t a huge amount of money, it’s money that’s very welcome, and I see that that is for this year and this year alone. So, my question is that I hope you’ll be able to continue this through the course of this Assembly. You talk about the continued enrichment that children within communities enjoy through these fun clubs so that they don’t slip back and lose all of that momentum that was gained in their school term. Will you also look at isolated communities where there isn’t an awful lot happening because of the nature of their rurality, so that those young children get an opportunity just the same as those who live in other areas?

Rwy’n falch iawn o’r cynllun hwn ac er fy mod yn cydnabod nad yw £500,000 yn swm enfawr o arian, mae’n arian sydd i’w groesawu’n fawr, a gwelaf ei fod ar gyfer eleni ac eleni yn unig. Felly, fy nghwestiwn yw fy mod yn gobeithio y gallwch barhau â hyn drwy gydol y Cynulliad hwn. Rydych yn sôn am y cyfoethogi parhaus y mae plant yn y cymunedau yn ei gael drwy’r clybiau hwyl hyn fel nad ydynt yn llithro’n ôl ac yn colli’r holl fomentwm a enillwyd yn ystod tymor yr ysgol. A wnewch chi edrych hefyd ar gymunedau ynysig lle nad oes llawer iawn yn digwydd oherwydd eu natur wledig, er mwyn i’r plant ifanc hynny gael yr un cyfle’n union â phlant sy’n byw mewn ardaloedd eraill?

I would hope that we will have expressions of interest to expand the scheme from local authorities across Wales. What’s really important is if the local authorities who currently don’t already operate this scheme—and there are a number across south Wales and a couple in north Wales who already do—if other local authorities have an interest in this, then they need to let the WLGA and us know that they want to participate, so that we can then identify the communities that will benefit from it most. So, if there are individual schools in people’s constituencies that are interested in being a part of this scheme, then, again, I would urge them to get in touch with their local education authority to show an interest so that we can make sure that as many children as possible who will benefit from this have the opportunity. The pilots have been very successful and it is my anticipation that we expand that success and open it up to as many Welsh children as possible, regardless of whether they live in urban areas or whether they live in rural areas. But the emphasis is on local authorities to come forward and I would urge them to do so.

Rwy’n gobeithio y byddwn yn derbyn datganiadau o ddiddordeb gan awdurdodau lleol ledled Cymru er mwyn ehangu’r cynllun. Mae’n bwysig iawn, os oes gan yr awdurdodau lleol nad ydynt yn gweithredu’r cynllun ar hyn o bryd—ac mae nifer ar draws de Cymru, ac un neu ddau yng ngogledd Cymru, yn ei weithredu eisoes—os oes gan yr awdurdodau lleol eraill ddiddordeb yn hyn, mae angen iddynt roi gwybod i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac i ninnau eu bod yn awyddus i gymryd rhan, er mwyn i ni allu nodi’r cymunedau a fydd yn elwa fwyaf o’r cynllun. Felly, os oes gan ysgolion unigol yn etholaethau pobl ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r cynllun hwn, yna unwaith eto, rwy’n eu hannog i gysylltu â’u hawdurdod addysg lleol i ddatgan diddordeb er mwyn i ni allu sicrhau bod cymaint o blant â phosibl yn cael y cyfle i elwa o hyn. Mae’r cynlluniau peilot wedi bod yn llwyddiannus iawn ac rwy’n rhagweld y byddwn yn adeiladu ar y llwyddiant hwnnw ac yn sicrhau ei fod ar gael i gynifer o blant Cymru â phosibl, pa un a ydynt yn byw mewn ardaloedd trefol neu mewn ardaloedd gwledig. Ond mae’r pwyslais ar awdurdodau lleol i ddatgan diddordeb a buaswn yn eu hannog i wneud hynny.

Thank you, Presiding Officer. It’s never a good idea to put a sweet in your mouth just before you ask a question [Laughter.] This initiative that the Government has brought forward, will it be part of the childcare offer that is being made available, because it has been alluded to at committee stage that schools obviously might form part of the facility through the school holidays? I appreciate this initiative is only funded for one year, but will it be looked upon as part of the offer that the Government is making to increase childcare provision across Wales to meet its manifesto commitment?

Diolch, Lywydd. Nid yw’n syniad da rhoi losin yn eich ceg cyn gofyn cwestiwn [Chwerthin.] Y fenter hon y mae’r Llywodraeth wedi ei chyflwyno, a fydd yn rhan o’r cynnig gofal plant sy’n cael ei gyflwyno, oherwydd yn ystod y cyfnod pwyllgor cyfeiriwyd at y ffaith ei bod yn amlwg y gallai ysgolion ffurfio rhan o’r cyfleuster drwy’r gwyliau ysgol? Rwy’n cydnabod mai am flwyddyn yn unig y bydd y fenter hon yn cael ei hariannu, ond a fydd yn cael ei hystyried yn rhan o gynnig y Llywodraeth i gynyddu darpariaeth gofal plant ledled Cymru er mwyn cyflawni ymrwymiad ei maniffesto?

As you will be aware, Andrew—and if only putting a sweet in your mouth before the question was the only bad idea you ever had or, indeed, told the Chamber about—[Laughter.] If I could just say, we work very closely across the portfolios to ensure that there is a joined-up approach to this. The food and fun clubs operating out of schools are potentially affecting all children in Wales. The childcare offer is about an opportunity for our very youngest children. These clubs are open to primary school-age children and secondary school-age children, so whilst there may be some crossover, it is not intended to be a part of that scheme; it is above and beyond the childcare offer that will be available.

Fel y gwyddoch, Andrew—ac O! nad rhoi losin yn eich ceg cyn gofyn cwestiwn fyddai’r unig syniad gwael a gawsoch erioed, neu’n wir, y rhoesoch wybod i’r Siambr amdano—[Chwerthin.] Os caf ddweud, rydym yn gweithio’n agos iawn ar draws y portffolios i sicrhau bod gennym ymagwedd gydgysylltiedig tuag at hyn. Mae potensial gan y clybiau bwyd a hwyl sy’n gweithredu mewn ysgolion i effeithio ar holl blant Cymru. Mae’r cynnig gofal plant yn ymwneud â chyfle i’n plant ieuengaf oll. Mae’r clybiau hyn yn agored i blant oed cynradd a phlant oed uwchradd, felly er y gallai fod peth gorgyffwrdd, ni fwriedir i hyn fod yn rhan o’r cynllun hwnnw; mae’n ychwanegol at y cynnig gofal plant a fydd ar gael.

Mae yna ffordd arall o edrych ar hyn, wrth gwrs, ac mae yna ddadl gref dros ailstrwythuro’r flwyddyn ysgol a dosbarthu gwyliau’n fwy cytbwys ar hyd y flwyddyn. Mi fuasai dosbarthu gwyliau ysgol dros y flwyddyn yn hytrach na’u cael yn un bloc mawr dros yr haf yn helpu i wella lefelau cyrhaeddiad mewn ysgolion ac yn ei gwneud hi’n haws i rieni sy’n gweithio. Mae llawer o arbenigwyr yn dadlau bod plant, yn enwedig bechgyn, o gefndiroedd difreintiedig yn ei chael hi’n anodd i gadw gwybodaeth dros doriad maith ac y gallent fod ar eu hennill o gael gwyliau byrrach, amlach. Pan gododd Plaid Cymru’r syniad hwn gyntaf, mi oedd eich plaid chi a’r llefarydd dros addysg y pryd hynny, Jenny Randerson, yn gefnogol iawn, rwy’n credu. Felly, pa asesiad ydych chi wedi’i wneud o’r cynllun yma o ailstrwythuro gwyliau yn ystod y flwyddyn ysgol? Ac os nad oes yna ddim wedi digwydd, a fedrwch chi ymrwymo i wneud asesiad o’r fath ac yna adrodd yn ôl i’r Cynulliad?

There is another way of looking at this, of course, and there is a strong argument for restructuring the school year and distributing holidays in a more balanced way across the year. Doing so over the year, rather than having one big block over the summer, would assist in improving attainment levels within schools and make it easier for working parents. Many experts argue that children, particularly boys, from deprived backgrounds do find it difficult to maintain information over lengthy brakes and that they could benefit from briefer school holidays that happen more often. When Plaid Cymru first raised this issue, your party and your spokesperson for education at that time, Jenny Randerson, was very supportive of it. So, what assessment have you made of this proposals of restructuring the school term? And if it hasn’t happened, will you commit to carrying out such an assessment and then report back to the Assembly on that?

Thank you for that question. No assessment has been carried out since I took over this job, although there has been an independent report and some research done on restructuring the school week—for instance, having a four-day school week, allowing for one day at the end of the week to be for teacher preparation and training purposes—but nothing has been done to look at the overall academic year. I absolutely recognise this principle that, for some children, that long summer break does lead to the concept, as I said earlier, of learning loss, and that’s why these food and fun clubs will not just focus on the issue of holiday hunger, but actually look to ensure that they—and the pilots suggest that they have been successful in doing so—address that concept of learning loss, especially with regard to literacy, numeracy and oracy. One headteacher spoke to me recently and said that if it wasn’t for the fact that her high school remained open during the summer, many of those young people would not have an adult to talk to for most of the day and their oracy levels dropped considerably. So, we know that this is an issue. This policy intervention is hoping to successfully attack and solve a number of problems.

Diolch am eich cwestiwn. Nid oes asesiad wedi ei wneud ers i mi ymgymryd â’r swydd hon, er y cafwyd adroddiad annibynnol a rhywfaint o ymchwil ar ailstrwythuro’r wythnos ysgol—er enghraifft, cael wythnos ysgol bedwar diwrnod, er mwyn cael un diwrnod ar ddiwedd yr wythnos at ddibenion paratoi a hyfforddi athrawon—ond ni wnaed unrhyw beth i edrych ar y flwyddyn academaidd gyffredinol. Rwy’n llwyr gydnabod yr egwyddor hon fod gwyliau haf hir, yn achos rhai plant, yn arwain at y cysyniad o golli dysgu, fel y dywedais yn gynharach, a dyna pam na fydd y clybiau bwyd a hwyl hyn yn canolbwyntio’n unig ar fater newyn gwyliau, ond mewn gwirionedd byddant yn ceisio sicrhau eu bod—ac mae’r cynlluniau peilot yn awgrymu eu bod wedi llwyddo yn hyn o beth—yn mynd i’r afael â’r cysyniad o golli dysgu, yn enwedig o ran llythrennedd, rhifedd a llafaredd. Siaradais ag un pennaeth yn ddiweddar, a dywedodd na fuasai gan lawer o’r bobl ifanc hyn oedolyn i siarad â hwy am y rhan fwyaf o’r dydd ac y buasai eu lefelau llafaredd yn gostwng yn sylweddol oni bai bod ei hysgol uwchradd yn aros ar agor dros yr haf. Felly, gwyddom fod hyn yn broblem. Gobaith yr ymyriad polisi hwn yw mynd i’r afael yn llwyddiannus â nifer o broblemau a’u datrys.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from Party Spokespeople

Rwy’n galw nawr ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Ysgrifennydd Cabinet. Llefarydd y Ceidwadwyr, Darren Millar.

I now call on the party spokespeople to ask questions of the Cabinet Secretary. The Welsh Conservatives’ spokesperson, Darren Millar.

Diolch, Lywydd. Cabinet Secretary, the Programme for International Student Assessment results showed that Wales has an education system that is lagging behind the rest of the UK and that we’re in the bottom of the international league table for literacy, maths and science. You and I both know that that isn’t good enough, and want to make a difference. Science, in particular, has slipped back, with PISA scores declining in each and every test since 2006. What action are you taking to reverse the decline in science in Wales?

Diolch, Lywydd. Ysgrifennydd y Cabinet, dangosodd canlyniadau’r Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr fod system addysg Cymru ar ei hôl hi o gymharu â gweddill y DU a’n bod oddeutu gwaelod y tabl rhyngwladol ar gyfer llythrennedd, mathemateg a gwyddoniaeth. Fe wyddoch gystal â minnau nad yw hynny’n ddigon da, ac rydym yn awyddus i wneud gwahaniaeth. Mae gwyddoniaeth, yn arbennig, wedi gwaethygu, gyda sgoriau’r Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr wedi gostwng ym mhob prawf ers 2006. Pa gamau rydych yn eu cymryd i wrthdroi’r dirywiad mewn gwyddoniaeth yng Nghymru?

Thank you, Darren. You quite rightly say that neither you nor I believe that our performance in the PISA tests are good enough, and our performance in science has been particularly disappointing, especially our performance in science from our higher performing children, and our lack of representation on an OECD average level 6, level 5, and level 4. And you will be aware that, earlier this month, I announced the creation of a network of excellence for science and technology. That builds upon my previous announcement for mathematics. The network will look to ensure that our science teachers are the best that they can be. It will include working and connecting schools with higher education institutes, where we have some outstanding science departments and technology departments, and also ensuring that children’s experience of science lower down the curriculum, in their primary schools, where people often begin to form prejudices about studying subjects of this nature, can be addressed. So, it’s a comprehensive package to improve science teaching, and the quality of science teaching, across the board.

Diolch, Darren. Rydych yn gywir i ddweud nad ydych chi na minnau’n credu bod ein perfformiad ym mhrofion y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr yn ddigon da, ac mae ein perfformiad mewn gwyddoniaeth wedi bod yn arbennig o siomedig, yn enwedig ymhlith ein plant sy’n perfformio ar lefel uwch, a’n diffyg cynrychiolaeth ar lefel 6, lefel 5, a lefel 4 cyfartalog y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd. Ac fe fyddwch yn ymwybodol fy mod wedi cyhoeddi rhwydwaith rhagoriaeth mewn gwyddoniaeth a thechnoleg yn gynharach y mis hwn. Mae’n adeiladu ar fy nghyhoeddiad blaenorol ar gyfer mathemateg. Nod y rhwydwaith fydd sicrhau bod ein hathrawon gwyddoniaeth gyda’r gorau y gallant fod. Bydd yn cynnwys gweithio a chysylltu ysgolion â sefydliadau addysg uwch, lle y mae gennym adrannau gwyddoniaeth a thechnoleg rhagorol, a sicrhau hefyd y gellir mynd i’r afael â phrofiad plant o wyddoniaeth yn is i lawr y cwricwlwm, yn eu hysgolion cynradd, lle y mae pobl yn aml yn dechrau ffurfio rhagfarnau ynglŷn ag astudio pynciau o’r natur hon. Felly, mae’n becyn cynhwysfawr er mwyn gwella addysgu gwyddoniaeth, ac ansawdd addysgu gwyddoniaeth, yn gyffredinol.

I’m glad that you’ve been able to shed a little bit more light on the national network of excellence for science and technology, because, of course, it was an announcement that you didn’t make in this Chamber—you made it in a press release, and we still haven’t received a written statement or a letter from you, as Assembly Members, to inform us about this important development. But, nevertheless, I do welcome the extra effort that the Welsh Government is putting in on that front.

But, as you quite rightly said, in your response to me there, we need to raise the performance of science teachers, and have high-quality science teachers. But you know, and I know, that your predecessors presided over a 45 per cent fall in the number of people qualifying to teach science between 2010 and 2015. And, in fact, that fall was greatest in biology, with over 67 per cent in terms of the reduction in the numbers qualifying. So, what action are you specifically taking to address the needs of the teaching workforce in Wales, to make sure that we’ve got sufficient numbers of science teachers in the future?

Rwy’n falch eich bod wedi gallu taflu ychydig mwy o oleuni ar y rhwydwaith cenedlaethol er rhagoriaeth mewn gwyddoniaeth a thechnoleg, oherwydd, wrth gwrs, nid oedd yn gyhoeddiad a wnaethoch yn y Siambr hon—fe’u gwnaethoch mewn datganiad i’r wasg, ac rydym yn dal heb dderbyn datganiad ysgrifenedig neu lythyr oddi wrthych, fel Aelodau Cynulliad, i roi gwybod i ni am y datblygiad pwysig hwn. Ond serch hynny, rwy’n croesawu’r ymdrech ychwanegol y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud yn hynny o beth.

Ond fel y dywedoch yn gwbl briodol, yn eich ymateb i mi yn awr, mae angen i ni wella perfformiad athrawon gwyddoniaeth, a chael athrawon gwyddoniaeth o ansawdd uchel. Ond rydych chi’n gwybod, ac rwyf fi’n gwybod, fod dros 45 y cant o ostyngiad wedi bod yn nifer y bobl a ddaeth yn gymwys i ddysgu gwyddoniaeth rhwng 2010 a 2015 o dan eich rhagflaenwyr. Ac mewn gwirionedd, gwelwyd y gostyngiad mwyaf mewn bioleg, gyda thros 67 y cant o ostyngiad yn y niferoedd a ddaeth yn gymwys i ddysgu’r pwnc hwnnw. Felly, pa gamau penodol rydych yn eu cymryd i fynd i’r afael ag anghenion y gweithlu addysgu yng Nghymru, i wneud yn siŵr fod gennym ddigon o athrawon gwyddoniaeth yn y dyfodol?

You are right: quality of teaching is key to tackling this agenda, and it will be the main focus of the work of the network of excellence. I am currently reviewing the graduate incentives that we have available to attract people into the teaching profession, as well as looking at whether we can refresh our graduate entry programme, so that people who perhaps have had a career in science, or technology, who would then want to move into teaching at a later date. So those are currently being reviewed at the moment, so that we can do what we can to attract our best science graduates into a career in teaching.

This is an issue that needs to be tackled, and it can be particularly acute through the medium of Welsh, as well as individual science subjects, and that then precludes the opportunity for students who want to study science through the medium of Welsh from being able to study three separate sciences, rather than being told they only have to do double-award science. It’s one of the issues we have to tackle, but it is an important one.

Rydych yn iawn: mae ansawdd addysgu’n allweddol wrth fynd i’r afael â’r agenda hon, a dyma fydd prif ffocws gwaith y rhwydwaith rhagoriaeth. Ar hyn o bryd rwy’n adolygu’r cymhellion i raddedigion sydd ar gael i ni i ddenu pobl i’r proffesiwn addysgu, ac yn edrych hefyd i weld a allwn adnewyddu ein rhaglen mynediad i raddedigion, fel bod pobl sydd efallai wedi cael gyrfa mewn gwyddoniaeth neu dechnoleg yn dymuno symud i’r byd addysg yn nes ymlaen. Felly, mae’r rheini’n cael eu hadolygu ar hyn o bryd, fel y gallwn wneud yr hyn a allwn i ddenu ein graddedigion gorau ym maes gwyddoniaeth i ddilyn gyrfa mewn addysg.

Mae hwn yn fater sy’n galw am sylw, a gall fod yn arbennig o ddifrifol drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â phynciau gwyddonol unigol, ac mae hynny wedyn yn gwadu cyfle i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio gwyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg rhag gallu astudio tair gwyddor ar wahân, yn hytrach na chael gwybod mai gwyddoniaeth dwyradd yn unig sy’n rhaid iddynt ei wneud. Mae’n un o’r pethau sy’n rhaid i ni fynd i’r afael ag ef, ond mae’n un pwysig.

I’m very pleased that you are reviewing the incentives available. We all know that, if you want to go into a career in teaching science in England, the bursaries are much more generous than they are here in Wales. In fact, if you want to be a physics teacher in England, you can get a bursary of up to £30,000, compared to getting as little as just £11,000 here in Wales.

I wondered if I could pin you down a little bit, and ask you what the timescale for that review is going to be, given that people want to be making these decisions and planning ahead, particularly with other changes in the HE system, as it were, in train. And, also, what action are you taking to inspire those younger children in science? We all know that there’s been a reduction in the grant to Techniquest recently, in the budget. Now, that’s for understandable reasons, in terms of budget pressures, but what are you going to do to ensure that inspiring places like Techniquest still have the ability to reach out and engage people—young people of primary school age and secondary school age—in the future?

Rwy’n falch iawn eich bod yn adolygu’r cymhellion sydd ar gael. Os ydych am ddilyn gyrfa mewn addysgu gwyddoniaeth yn Lloegr, rydym i gyd yn gwybod bod y bwrsariaethau’n llawer mwy hael nag y maent yma yng Nghymru. Yn wir, os ydych am fod yn athro ffiseg yn Lloegr, gallwch gael bwrsariaeth o hyd at £30,000, o gymharu â chyn lleied ag £11,000 yma yng Nghymru.

Tybed a gaf fi bwyso ychydig arnoch a gofyn i chi beth fydd yr amserlen ar gyfer yr adolygiad hwnnw, o ystyried bod pobl yn awyddus i wneud y penderfyniadau hyn a chynllunio ymlaen llaw, yn enwedig gyda newidiadau eraill yn y system addysg uwch, fel petai, ar y gweill. A hefyd, pa gamau rydych yn eu cymryd i ysbrydoli plant iau ym maes gwyddoniaeth? Rydym i gyd yn gwybod bod yna ostyngiad wedi bod yn y grant i Techniquest yn ddiweddar, yn y gyllideb. Nawr, mae rhesymau dealladwy am hynny, o ran pwysau ar y gyllideb, ond beth a wnewch i sicrhau bod llefydd sy’n ysbrydoli, fel Techniquest, yn dal yn mynd i allu estyn allan ac ymgysylltu â phobl—pobl ifanc o oedran ysgol gynradd ac oedran ysgol uwchradd—yn y dyfodol?

Well, thank you, Darren. I hope to make an announcement on the review of graduate incentives shortly. What’s really important is to understand that, if the Welsh Government is going to put money into training these teachers, they don’t then teach somewhere else. We have to ensure we get good value for Welsh investments, and that those teachers then end up teaching Welsh children in Welsh schools and not using those skills somewhere else. I’m confident, having met the chief executive of Techniquest, that despite the reduction in grant from the Welsh Government, they will continue to offer an ambitious outreach programme from the centre here in Cardiff, and there are many organisations, charitable organisations, alongside Techniquest that continue to deliver very good, very practical and very exciting science talks within schools. I’m particularly interested, and will be making an announcement to this Chamber later on, in how we plan to capitalise on what was being said earlier about the world of work, to be able to develop links between schools and industry. The science and technology industries are a perfect example of demonstrating to a student that if you take and excel in science, these are the kinds of careers that you can go on to do in later life, and we will making an announcement of resources to support that work.

Wel, diolch i chi, Darren. Rwy’n gobeithio gwneud cyhoeddiad am yr adolygiad o gymhellion i raddedigion yn fuan. Yr hyn sy’n arbennig o bwysig yw deall, os yw Llywodraeth Cymru yn mynd i fuddsoddi arian ar hyfforddi’r athrawon hyn, nad ydynt yn mynd i ddysgu yn rhywle arall wedyn. Mae’n rhaid i ni sicrhau ein bod yn cael gwerth da am fuddsoddi yng Nghymru, a bod yr athrawon hyn yn dysgu plant Cymru yn ysgolion Cymru wedyn yn hytrach na defnyddio’r sgiliau hynny yn rhywle arall. Rwy’n hyderus, ar ôl cyfarfod â phrif weithredwr Techniquest, ac er gwaethaf y gostyngiad yn y grant gan Lywodraeth Cymru, y byddant yn parhau i gynnig rhaglen allgymorth uchelgeisiol o’r ganolfan yma yng Nghaerdydd, a cheir llawer o sefydliadau, sefydliadau elusennol, ochr yn ochr â Techniquest sy’n parhau i ddarparu sgyrsiau am wyddoniaeth sy’n dda, yn ymarferol ac yn gyffrous iawn yn yr ysgolion. Mae gennyf ddiddordeb arbennig, a byddaf yn gwneud cyhoeddiad i’r Siambr yn nes ymlaen, yn y modd rydym yn bwriadu manteisio ar yr hyn a ddywedwyd yn gynharach am fyd gwaith, i allu datblygu cysylltiadau rhwng ysgolion a diwydiant. Mae’r diwydiannau gwyddonol a thechnolegol yn enghraifft berffaith o’r modd y dangosir i fyfyriwr os ydych yn dilyn pynciau gwyddonol ac yn rhagori ynddynt, dyma’r mathau o yrfaoedd y gallwch fynd ymlaen i’w dilyn yn nes ymlaen mewn bywyd, a byddwn yn gwneud cyhoeddiad ynglŷn ag adnoddau i gefnogi’r gwaith hwnnw.

Llefarydd UKIP, Michelle Brown.

UKIP spokesperson, Michelle Brown.

Thank you, Presiding Officer. Does the Cabinet Secretary agree with me that if schools in Wales had more teachers on their full-time staff, they would not have to spend so much money on hiring supply staff?

Diolch i chi, Lywydd. A yw Ysgrifennydd y Cabinet yn cytuno â mi na fuasai’n rhaid i ysgolion Cymru wario cymaint o arian ar gyflogi staff cyflenwi pe bai gan ysgolion yng Nghymru fwy o athrawon yn aelodau amser llawn o’u staff?

Obviously, substantive posts, with teachers that know their students and know their classrooms and schools well, is the preferable way of staffing our schools. However, what we also know is that in a self-improving school system, we want some of our teachers to move around institutions so that they can share their best practice. There will be times when it is perfectly legitimate to have a planned absence from work for training purposes—a secondment, for instance, for teachers to develop their Welsh language skills—but we also need to make sure that we’re managing those planned absences and that schools follow Welsh Government guidance. There are, of course, occasions when staff will be sick, just like all of us sometimes get sick, and, again, schools need to manage that appropriately.

Yn amlwg, swyddi parhaol, gydag athrawon sy’n adnabod eu myfyrwyr ac yn adnabod eu dosbarthiadau a’u hysgolion yn dda, yw’r ffordd y byddem yn ei ffafrio ar gyfer staffio ein hysgolion. Fodd bynnag, mewn system hunanwella i ysgolion, fe wyddom hefyd ein bod yn awyddus i rai o’n hathrawon symud o un sefydliad i’r llall er mwyn iddynt allu rhannu arferion gorau. Bydd yna adegau pan fydd yn hollol briodol cael absenoldeb wedi’i gynllunio o’r gwaith at ddibenion hyfforddi—secondiad, er enghraifft, i athrawon ddatblygu eu sgiliau iaith Gymraeg—ond mae angen gwneud yn siŵr hefyd ein bod yn rheoli absenoldeb wedi’i gynllunio o’r fath a bod ysgolion yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru. Wrth gwrs, ceir adegau pan fydd staff yn sâl, yn union fel y bydd pob un ohonom weithiau’n mynd yn sâl, ac unwaith eto, mae angen i ysgolion reoli hynny’n briodol.

Okay. Thank you for that answer. In light of the comments from the director of the teachers’ union ATL Cymru that a substantial proportion of the money spent on supply staff goes to line the pockets of agencies, and that all parties should work together to develop a system that provides better value for money, better rewards for supply teachers, and above all, better education provision for our children, when will the Cabinet Secretary invite me and the education spokesmen of the other parties to work together with her on plans to deal with this problem?

Iawn. Diolch i chi am yr ateb hwnnw. Yn wyneb y sylwadau gan gyfarwyddwr undeb athrawon ATL Cymru fod cyfran sylweddol o’r arian a werir ar staff cyflenwi yn mynd i lenwi pocedi’r asiantaethau, ac y dylai pob plaid weithio gyda’i gilydd i ddatblygu system sy’n darparu gwell gwerth am arian, sy’n gwobrwyo athrawon cyflenwi’n well, ac sydd, yn anad dim, yn darparu gwell addysg ar gyfer ein plant, pa bryd y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn fy ngwahodd i a llefarwyr addysg y pleidiau eraill i gydweithio gyda hi ar gynlluniau i fynd i’r afael â’r broblem hon?

My predecessor, Huw Lewis, actually set up a task and finish group to look at the issue of supply teaching. That group’s work has come to an end. The report has recently been sent to me. I am considering the content of that report and a way forward, and I am always very happy to meet with opposition spokespeople, or indeed people from the backbenches of other political parties, to talk about any good ideas they have to tackle this problem. Supply teaching is an important issue. We do know that sometimes supply teachers are absolutely necessary in classrooms, but we need to make sure that they are well trained, they are properly remunerated, there are proper child safeguarding issues that have been addressed, and that children’s learning is not impacted by having a supply teacher in the classroom, and that can be overcome by great planning and leadership within individual schools.

Mewn gwirionedd, sefydlodd fy rhagflaenydd, Huw Lewis, grŵp gorchwyl a gorffen i edrych ar fater gwaith cyflenwi. Mae gwaith y grŵp hwnnw wedi dod i ben. Anfonwyd yr adroddiad ataf yn ddiweddar. Rwy’n ystyried cynnwys yr adroddiad hwnnw a’r ffordd ymlaen, ac rwy’n hapus iawn bob amser i gyfarfod â llefarwyr y gwrthbleidiau, neu bobl o feinciau cefn y pleidiau gwleidyddol eraill yn wir, i siarad am unrhyw syniadau da sydd ganddynt i fynd i’r afael â’r broblem hon. Mae gwaith cyflenwi yn fater pwysig. Rydym yn gwybod ei bod yn gwbl angenrheidiol cael athrawon cyflenwi mewn ystafelloedd dosbarth o bryd i’w gilydd, ond mae angen gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu hyfforddi’n dda, eu bod yn cael eu talu’n iawn, fod materion diogelu plant priodol wedi cael sylw, ac nad effeithir ar ddysgu plant yn sgil cael athro cyflenwi yn yr ystafell ddosbarth, a gellir goresgyn hynny drwy gynllunio ac arweinyddiaeth wych yn yr ysgolion unigol.

At the end of 2015, the Labour Government said:

It is important to remember that the employment of supply teachers does not fall within the powers currently devolved to the Welsh Government which means we are unable to set pay rates or compel local authorities to operate pools of supply teachers.’

If she gets these powers as part of further devolution, would the Cabinet Secretary impose a set of rules on schools for dealing with the issue of supply teachers?

Ar ddiwedd 2015, dywedodd y Llywodraeth Lafur,

Mae’n bwysig cofio nad yw cyflogi athrawon cyflenwi ymhlith y pwerau sydd wedi’u datganoli ar hyn o bryd i Lywodraeth Cymru, sy’n golygu na allwn osod cyfraddau tâl neu orfodi awdurdodau lleol i weithredu cronfeydd o athrawon cyflenwi.

Pe bai’n cael y pwerau hyn fel rhan o ddatganoli pellach, a fyddai Ysgrifennydd y Cabinet yn gosod set o reolau i ysgolion ar gyfer ymdrin â mater athrawon cyflenwi?

As I said, we’re not waiting for the Wales Bill and the devolution of teachers’ pay and conditions to address this issue. A task and finish group was set up by the previous Minister and I am currently reflecting on the work of that group and will make a statement shortly on how we will take this agenda forward. But I am keen that teachers’ pay and conditions be devolved to this institution. Let’s be absolutely clear that there is no such thing as a national set of pay and conditions. When we say we want teachers’ pay and conditions to stay in London, what we’re saying is we want an English system here for Wales, because Scotland already has a different system. I’m very keen to be able to develop, in conjunction with the teaching profession, a made-in-Wales solution to issues around teachers’ pay and conditions. The First Minister has made it very, very clear that no teacher in Wales will lose out, but this is an opportunity to align teachers’ pay and conditions with our national mission of education reform and education excellence.

Fel y dywedais, nid ydym yn aros am Fil Cymru a datganoli tâl ac amodau athrawon er mwyn mynd i’r afael â’r mater hwn. Sefydlwyd grŵp gorchwyl a gorffen gan y Gweinidog blaenorol ac ar hyn o bryd rwy’n ystyried gwaith y grŵp hwnnw a byddaf yn gwneud datganiad cyn bo hir ar sut y byddwn yn symud yr agenda hon yn ei blaen. Ond rwy’n awyddus i dâl ac amodau athrawon gael eu datganoli i’r sefydliad hwn. Gadewch i ni fod yn gwbl glir nad oes y fath beth â set genedlaethol o dâl ac amodau. Pan ddywedwn ein bod am i dâl ac amodau athrawon aros yn Llundain, yr hyn rydym yn ei ddweud yw ein bod eisiau system Lloegr yma i Gymru, gan fod gan yr Alban system wahanol eisoes. Rwy’n awyddus iawn i allu datblygu, ar y cyd â’r proffesiwn addysgu, ateb a luniwyd yng Nghymru i faterion yn ymwneud â thâl ac amodau athrawon. Mae’r Prif Weinidog wedi dweud yn glir iawn na fydd unrhyw athro yng Nghymru ar eu colled, ond mae hwn yn gyfle i sicrhau bod tâl ac amodau athrawon yn cyd-fynd â’n cenhadaeth genedlaethol i ddiwygio addysg a rhagoriaeth mewn addysg.

Llefarydd Plaid Cymru, Sian Gwenllian.

Plaid Cymru spokesperson, Sian Gwenllian.

Diolch. Mae fy nghwestiynau i Weinidog y Gymraeg. Roeddech chi, ddydd Gwener diwethaf, yn siarad ar y cyfryngau ac yn sôn eich bod chi’n credu bod Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn rhy gymhleth a bod angen adolygu’r ffordd y caiff y safonau iaith eu dylunio a’u gweithredu. A fedrwch chi ymhelaethu ychydig ar y safbwynt yna, os gwelwch yn dda?

Thank you. My questions are to the Minister for the Welsh language. Last Friday, you appeared on the media and said that you believed that the Welsh Language (Wales) Measure 2011 was too complex and that we needed to review the way that language standards are drawn up and implemented. Can you expand a little on that view?

Diolch yn fawr. Rwy’n credu fy mod i wedi bod yn ddigon clir wrth siarad nifer o weithiau yn fan hyn, ac mewn mannau eraill, fy mod i’n credu ei bod yn amser adolygu’r fframwaith deddfwriaethol presennol sydd gennym ni, ac mae’r safonau yn rhan o hynny. Rwy hefyd wedi bod yn glir mai’r flaenoriaeth ar hyn o bryd yw edrych ar y strategaeth iaith ac wedyn mae’r ddeddfwriaeth yn dod o hynny. Mi fyddaf yn cyhoeddi Papur Gwyn ar y materion yma yn y gwanwyn.

Thank you very much. I think that I was clear enough in discussing several times in this place, and in other places, that I believe that it is time to review the current legislative framework that we have, and the standards are part of that. I’ve also been clear that the priority at present is to look at the language strategy and legislation will flow from that. I will be publishing a White Paper on these issues in the spring.

Diolch. Wrth gwrs, nid oes dim byd yn bod efo edrych ar y ffordd y mae deddfwriaeth yn gweithio a’i symleiddio os yn bosib, ond mae’n rhaid bod yn ofalus oherwydd, hyd yn hyn, mae yna gwestiwn efallai ynglŷn â pharodrwydd ac ewyllys gwleidyddol y Llywodraeth i weithredu’r Ddeddf, ac felly mae’n bwysig mai pwrpas unrhyw adolygu ydy symleiddio’r broses o weithredu’r Ddeddf ac nid ei gwanhau hi. Yn wir, gellid dadlau bod lle i gryfhau ac ymestyn. Felly, mae’n rhaid gofyn pam mai dim ond un set o safonau sydd wedi cael eu cyflwyno mewn chwe blynedd. Efallai bod y broses yn fiwrocrataidd, ond rwy’n credu bod yna’n fwy na dim ond biwrocratiaeth y tu ôl i’r arafwch. Er enghraifft, y Llywodraeth a wnaeth ddewis gwrthod y safonau drafft a gyflwynwyd gan y comisiynydd, a’r Llywodraeth sydd wedi torri cyllideb y comisiynydd o 32 y cant mewn termau real dros gyfnod o bedair blynedd. A ydych chi’n meddwl bod un set o safonau mewn chwe blynedd yn ddigon da a phryd ydych chi, fel Llywodraeth, am gyhoeddi amserlen a fydd yn arwain at weithredu safonau yn y meysydd gofal, tai, cwmnïau dŵr, telathrebu, cwmnïau trenau a bysys, a chwmnïau nwy a thrydan ac yn y blaen?

Thank you. Of course, there is nothing wrong with looking at the way in which legislation is working and to simplify it if possible, but we must be guarded because, to date, there may be a question about the willingness and resolve of Government to implement the Measure. So, it’s important that the aim of any review is to simplify the implementation of the legislation rather than weakening that legislation. One could argue that there is room to strengthen and expand the legislation. So, one must ask why only one set of standards has been brought forward in six years. The process may be bureaucratic, but I do think that there is more than just bureaucracy behind this slow pace. For example, it was the Government that decided to reject the draft standards tabled by the commissioner, and it’s the Government that’s cut the commissioner’s budget by 32 per cent in real terms over a period of four years. Do you think that one set of standards in six years is sufficient and when will you, as a Government, publish a timetable that will lead to implementing standards in care, housing, water companies, telecommunications, train and bus companies, and gas and electricity companies, and so on and so forth?

Ers i mi fod yn Weinidog yr unig oedi sydd wedi bod oedd oedi ar gais Plaid Cymru er mwyn newid y safonau a roddwyd gerbron y Cynulliad ar gyfer addysg uwch. Rwy’n derbyn eich pwynt ond rwy hefyd yn gwbl glir: nid oes unrhyw ewyllys i arafu nac i beidio â gweithredu’r ddeddfwriaeth. Ond, nid wyf yn credu mai deddfwriaeth yw’r math o fframwaith deddfwriaethol a fydd ei angen ar gyfer y dyfodol. Rwy eisiau sicrhau bod gennym ni ddeddfwriaeth a fydd yn sicrhau bod gennym ni ffordd o weithredu polisïau i gefnogi’r Gymraeg lle bynnag rydym ni eisiau defnyddio’r Gymraeg, a byddaf yn gwneud hynny trwy Bapur Gwyn yn y gwanwyn.

Since I’ve been Minister the only delay that there’s been was from the Plaid Cymru bid to change the standards that were placed before the Assembly on higher education. So, I do take your point, but I’m also entirely clear that there’s no will to slow the pace on this or not to implement the legislation. But, I don’t think that legislation is the kind of legislative framework that we will need in future. I want to ensure that we have legislation that will ensure that we do have the right way to implement policies to support the Welsh language wherever we want to use the Welsh language, and I will be doing that through a White Paper in spring.

Rydych yn sôn yn fanna am weithredu ac mae’r cynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg yn ffordd o weithredu. Mae’r rhain rŵan wedi cael eu cyflwyno gan holl awdurdodau addysg Cymru, ond yn ôl y sôn, maen nhw’n siomedig, a dweud y lleiaf. Nid oes rhaid i mi eich atgoffa chi pa mor allweddol bwysig ydy cynyddu addysg cyfrwng Cymraeg er mwyn cyrraedd yr uchelgais o 1 miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Cafodd hyn ei bwysleisio eto heddiw gan Gomisiynydd y Gymraeg a oedd hefyd yn galw am newid radical i’r system addysg os ydy’r nod i’w gyflawni.

Sut felly ydych chi am gefnogi’r awdurdodau addysg hyn i gryfhau’r cynlluniau o ble y maen nhw ar hyn o bryd? A wnewch chi ystyried rhoi rôl i Estyn, wrth iddyn nhw arolygu awdurdodau addysg, fel efallai bod rôl iddyn nhw fonitro a chynyddu’r ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg fel rhan o’u gwaith nhw?

You mentioned action there and the Welsh in education strategic plans are one way of taking action. These have now been introduced by all the education authorities in Wales, but apparently they are disappointing to say the least. I don’t need to remind you how crucial it is that we increase Welsh-medium education if we are to reach the ambition of 1 million Welsh speakers by 2050. This was emphasised again today by the Welsh Language Commissioner, who was also calling for a radical chance to the education system if this objective is to be attained.

How will you support these local authorities in strengthening these plans from where they currently stand? Will you consider giving Estyn a role as they oversee education authorities and inspect them? They may have a role in monitoring and enhancing the Welsh-medium provision as part of their core work.

Rwy’n hapus iawn i ystyried rôl i Estyn pe bai hynny o gymorth inni yn ystod y broses yma. A gaf i ddweud hyn amboutu’r cynlluniau strategol? Rydym ni wedi derbyn y cynlluniau fan hyn ac rwy’n ystyried y cynlluniau ar hyn o bryd. Pan fyddaf wedi cael cyfle i edrych arnynt yn fanwl, a phan rwy’n teimlo fy mod i’n barod i wneud hynny, byddaf yn gwneud datganiad ar sut rydym yn mynd i symud ymlaen. Rwy’n gobeithio fy mod i’n mynd i fod mewn sefyllfa i wneud hynny yn ystod y mis nesaf.

I’m very happy to consider a role for Estyn if that will be of use to us during this process. I will say this about the WESPs: we have received plans here and I am considering those plans at the moment. When I’ve had an opportunity to look at them in detail, and when I feel that I am ready to make a statement, I will do so on how we are going to move forward. I hope that I will be in a situation to do that over the coming month.

Consortiwm Addysg Ardal Abertawe

The Swansea Area Education Consortium

3. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y consortiwm addysg ar gyfer ardal Abertawe? OAQ(5)0061(EDU)

3. Will the Cabinet Secretary make a statement on the education consortium covering the Swansea area? OAQ(5)0061(EDU)

Thank you, Mike. ERW are making positive progress, as confirmed by their Estyn inspection. I’m confident that, while there’s room for improvement, they continue to play an important role in delivering improved outcomes for learners. We will continue to work closely with them to make best use of resources and to maximise their effort and their impact.

Diolch i chi, Mike. Mae ERW yn gwneud cynnydd cadarnhaol, fel y cadarnhawyd gan eu harolwg Estyn. Er bod lle i wella, rwy’n hyderus eu bod yn parhau i chwarae rhan bwysig yn darparu canlyniadau gwell ar gyfer dysgwyr. Byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda hwy i wneud y defnydd gorau o adnoddau ac i sicrhau’r ymdrech a’r effaith fwyaf ar eu rhan.

Can I thank the Cabinet Secretary for that response? And can I ask the Cabinet Secretary why she believes that the ERW consortium area is more suitable for education improvement within the Swansea area than either the former West Glamorgan area or the Swansea city region?

A gaf fi ddiolch i Ysgrifennydd y Cabinet am yr ymateb hwnnw? Ac a gaf fi ofyn i Ysgrifennydd y Cabinet pam ei bod yn credu bod ardal consortiwm ERW yn fwy addas ar gyfer gwella addysg yn ardal Abertawe na hen ardal Gorllewin Morgannwg neu ddinas-ranbarth Abertawe?

Well, Mike, it will be important to review the national model for regional working in light of any announcements that my Cabinet colleague, Mark Drakeford, will make with regard to local government reform. It will be important to look at the current status of the regional educational consortia and how best we can continue to deliver school improvement services, and whether there are actually other aspects of education that could be more effectively and strategically delivered by local authorities working together. As I said, I will be working very closely with my local government colleague as this Government takes forward its reform programme for local government to ensure that the role of educational consortia is closely aligned with that work.

Wel, Mike, fe fydd yn bwysig adolygu’r model cenedlaethol ar gyfer gwaith rhanbarthol yng ngoleuni unrhyw gyhoeddiadau y bydd fy nghyd-Aelod Cabinet, Mark Drakeford, yn eu gwneud mewn perthynas â diwygio llywodraeth leol. Bydd yn bwysig edrych ar statws cyfredol y consortia addysgol rhanbarthol a sut y gallwn fynd ati yn y ffordd orau i barhau i ddarparu gwasanaethau gwella ysgolion, ac a oes yna agweddau eraill ar addysg mewn gwirionedd y gellid eu cyflawni’n fwy effeithiol a strategol drwy awdurdodau lleol yn gweithio gyda’i gilydd. Fel y dywedais, byddaf yn gweithio’n agos iawn gyda fy nghyd-Aelod llywodraeth leol wrth i’r Llywodraeth hon ddatblygu ei rhaglen ddiwygio llywodraeth leol i sicrhau bod rôl consortia addysg yn cyd-fynd yn agos â’r gwaith hwnnw.

ERW’s purpose is to deliver a single, consistent and integrated professional school improvement service. What evidence has ERW given you that it has improved teaching and learning of modern foreign languages? And, if you’re able to take this question, what evidence has it given to you that it’s improved Welsh teaching in English-medium schools in Swansea, helping build a more positive attitude both in schools and in the local authority towards the Welsh language?

Diben ERW yw darparu un gwasanaeth gwella ysgolion proffesiynol, cyson ac integredig. Pa dystiolaeth y mae ERW wedi’i rhoi i chi ei fod wedi gwella addysgu a dysgu ieithoedd tramor modern? Ac os ydych yn gallu cymryd y cwestiwn hwn, pa dystiolaeth y mae wedi’i rhoi i chi ei fod yn gwella addysgu Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg yn Abertawe, gan helpu i greu ymagwedd fwy cadarnhaol mewn ysgolion ac yn yr awdurdod lleol tuag at yr iaith Gymraeg ?

Suzy, there are two important ways that I as Minister view the performance of each of our regional consortia. The first is Estyn’s independent inspections of the consortia. With regard to ERW, Estyn’s outcomes were that their support for school improvement was good, their leadership was good, their partnerships were good, and their resource management was good. However, improving quality was judged to be adequate by Estyn. As a follow-up to the Estyn inspection, I met with all regional consortia as part of my challenge-and-review meeting, where we look to see what we could do together, as Welsh Government and the regional consortia, to address any shortcomings in consortia performance and to drive forward improvement. I admit that modern foreign languages and the quality of Welsh language education in English-medium schools was not discussed at those meetings, but I will write to the Member with the evidence that she wants to receive.

Suzy, fel Gweinidog rwy’n ystyried perfformiad pob un o’n consortia rhanbarthol mewn dwy ffordd bwysig. Y gyntaf yw arolygon annibynnol Estyn o’r consortia. Mewn perthynas ag ERW, canlyniadau Estyn oedd bod eu cymorth ar gyfer gwella ysgolion yn dda, fod eu harweinyddiaeth yn dda, fod eu partneriaethau’n dda, a bod y modd y maent yn rheoli adnoddau’n dda. Fodd bynnag, barnodd Estyn mai digonol oedd gwella ansawdd. Fel gwaith dilynol yn sgil arolwg Estyn, cyfarfûm â’r holl gonsortia rhanbarthol fel rhan o fy nghyfarfod herio ac adolygu, lle rydym yn edrych i weld beth y gallem ei wneud gyda’n gilydd fel Llywodraeth Cymru a’r consortia rhanbarthol i fynd i’r afael ag unrhyw ddiffygion ym mherfformiad y consortia ac i sbarduno gwelliant. Rwy’n cyfaddef nad yw ieithoedd tramor modern ac ansawdd addysg Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg yn cael eu trafod yn y cyfarfodydd hynny, ond byddaf yn ysgrifennu at yr Aelod gyda’r dystiolaeth y mae am ei chael.

Yn dilyn cwestiwn Sian Gwenllian i Alun Davies yn gynharach, rydw innau hefyd wedi bod yn edrych ar y strategaethau addysg Gymraeg yn ardal ERW, ac yn benodol felly yn siroedd Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont. Mae’n rhaid i mi ddweud mai siomedig iawn, iawn ydy’r lefelau a’r targedau sy’n cael eu cynnig fel rhan o’r strategaethau yna. Nid ydw i’n credu y gallwn ni orbwysleisio y tanseilio hwn, yn sylfaenol. Os ydych chi’n disgwyl cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn hanner ffordd drwy’r ganrif yma, mae’n wirioneddol rhaid diwygio y strategaethau yma achos, ar ddiwedd y dydd, nid oes fawr ddim gweledigaeth yn y fan hyn i godi capasiti ysgolion cynradd Cymraeg o gwbl yn yr ardaloedd yma. Buaswn i’n dwyn perswâd a phwysau enfawr ar y Gweinidog i allu adolygu a newid hynny, os gwelwch yn dda.

Following on from Sian Gwenllian’s question to Alun Davies a little earlier, I too have been looking at the WESPs in the ERW area, and particularly in the Swansea, Neath Port Talbot and Bridgend areas. I have to say that the targets proposed as part of those plans are extremely disappointing. I don’t think we can overemphasise the undermining that’s happening here. If you’re expecting to achieve a million Welsh speakers by halfway through this century, then you truly have to reform these plans and strategies because, at the end of the day, there’s virtually no vision here in enhancing the capacity of Welsh-medium primary schools in these areas. I would urge you most urgently, Minister, to review and change that.

Thank you for that. As my colleague said earlier, we will be looking at the adequacy of the WESPS that have come forward. This Government has ambitious plans for expanding Welsh-medium education and ensuring the quality of that education is the best that it can be. It’s simply not just about being there, Dai; it’s about ensuring that it is good quality when it is there. We shouldn’t accept second best if we have decided to educate our children through the medium of Welsh. We also have to ensure that there is adequate provision for those parents who want to make that choice, and we have a job of work to do to encourage more parents to see the benefits of positively choosing a bilingual or a Welsh-medium education for their children. So, there is much to be done, both at local authority level and Welsh Government level, for the ambitious plans that we have for Welsh-medium education for our children.

Diolch i chi am hynny. Fel y dywedodd fy nghyd-Aelod yn gynharach, byddwn yn edrych ar ddigonolrwydd y Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg a ddaeth i law. Mae gan y Llywodraeth hon gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer ehangu addysg cyfrwng Cymraeg a sicrhau bod ansawdd yr addysg honno cystal ag y gall fod. Nid yw’n ymwneud yn unig â’i chael yno, Dai; mae’n ymwneud â sicrhau ei bod o ansawdd da pan fydd hi yno. Ni ddylem dderbyn ail orau os ydym wedi penderfynu addysgu ein plant drwy gyfrwng y Gymraeg. Rhaid i ni hefyd sicrhau bod darpariaeth ddigonol ar gyfer y rhieni sydd am wneud y dewis hwnnw, ac mae gennym waith i’w wneud i annog mwy o rieni i weld manteision dewis yn gadarnhaol a chael addysg ddwyieithog neu drwy gyfrwng y Gymraeg i’w plant. Felly, mae llawer i’w wneud, ar lefel awdurdod lleol ac ar lefel Llywodraeth Cymru, ar y cynlluniau uchelgeisiol sydd gennym ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg i’n plant.

Darpariaeth Addysg Ôl-16 yn Nhorfaen

Post-16 Education Provision in Torfaen

4. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddarpariaeth addysg ôl-16 yn Nhorfaen? OAQ(5)0073(EDU)

4. Will the Cabinet Secretary make a statement on post-16 education provision in Torfaen? OAQ(5)0073(EDU)

Local authorities are responsible for sixth-form education. When proposing change they must comply with the school organisation code. An outline business case for a new post-16 centre in Torfaen has been approved. We await a full business case, and I should say that capital funding applications are treated without prejudice to statutory proposals.

Awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am addysg chweched dosbarth. Wrth gynnig newid rhaid iddynt gydymffurfio â’r cod trefniadaeth ysgolion. Mae achos busnes amlinellol ar gyfer canolfan ôl-16 newydd yn Nhorfaen wedi cael ei gymeradwyo. Rydym yn aros am achos busnes llawn, a dylwn ddweud bod ceisiadau am gyllid cyfalaf yn cael eu trin heb ragfarnu cynigion statudol.

Thank you, Minister. You’ll be aware of unique challenges faced by young people in north Torfaen, who’ve had no access to post-16 education locally since 2008, with some young people having to try to access sixth forms at other schools or many having to take a long bus journey to Crosskeys college, which is two bus rides there and two bus rides back every day. As you’ve highlighted, Torfaen council are developing plans for a post-16 centre to serve all young people in the borough, and I’m very grateful for the support of your predecessor, Julie James, in helping to progress this vital project. Can I ask, Minister, if you’ll take this opportunity to restate the Welsh Government’s commitment to addressing this injustice in Torfaen as a matter of urgency, and what assurances can you give that you will ensure that all Welsh Government decisions on the final business case are taken as quickly as possible?

Diolch yn fawr, Weinidog. Fe fyddwch yn ymwybodol o’r heriau unigryw sy’n wynebu pobl ifanc yng ngogledd Torfaen, nad ydynt wedi cael darpariaeth addysg ôl-16 yn lleol ers 2008, gyda rhai pobl ifanc yn gorfod ceisio cael addysg chweched dosbarth mewn ysgolion eraill, a llawer yn gorfod teithio’n hir ar fws i goleg Crosskeys, sy’n galw am ddwy daith fws yno a dwy daith fws yn ôl bob dydd. Fel y sonioch, mae cyngor Torfaen yn datblygu cynlluniau ar gyfer canolfan ôl-16 i wasanaethu’r holl bobl ifanc yn y fwrdeistref, ac rwy’n ddiolchgar iawn am gefnogaeth eich rhagflaenydd, Julie James, i helpu i ddatblygu’r prosiect hanfodol hwn. Weinidog, a gaf fi ofyn a ydych am fanteisio ar y cyfle hwn i ailddatgan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r anghyfiawnder hwn yn Nhorfaen ar frys, a pha sicrwydd y gallwch ei roi y byddwch yn gwneud yn siŵr fod holl benderfyniadau Llywodraeth Cymru ar yr achos busnes terfynol yn cael eu gwneud cyn gynted ag y bo modd?

I’m grateful to my good friend and neighbour for tempting me into an appalling indiscretion again. She will be very aware that I cannot comment on any proposals for change that might be under consideration by local authorities; these proposals will, of course, be or may be referred to Welsh Ministers for some decisions, and we recognise that. I’m aware that Torfaen is considering this matter, and I think the executive will be considering it, in fact, in the next week or so. Let me say this: I’ve seen the benefits of the post-16 changes that we’ve seen in my own constituency in Blaenau Gwent and I would want to see those benefits extended to students elsewhere in the country as well. I think we need to ensure that we have consistency of opportunity, consistency of service and consistency of provision. Consistency doesn’t always imply uniformity, of course, and there will be different options for different parts of the country and for different areas. But, let me say this: we are aware of the decisions that are being taken by Torfaen and we’re aware of the debate and discussion that’s been taking place with Torfaen. We’ve got a good relationship with the local authority, which has got an excellent new leader now in Torfaen, and I can look forward to continuing to work with the local authority in Torfaen for a conclusion to these discussions.

Rwy’n ddiolchgar i fy nghyfaill a’m cymydog am fy nhemtio i gymryd cam gwag unwaith eto. Fe fydd hi’n gwybod yn iawn na allaf wneud sylwadau ar unrhyw gynigion ar gyfer newid a allai fod dan ystyriaeth gan awdurdodau lleol; fe fydd y cynigion, neu fe allai’r cynigion hyn, wrth gwrs, gael eu cyfeirio at Weinidogion Cymru ar gyfer rhai penderfyniadau, ac rydym yn derbyn hynny. Rwy’n ymwybodol bod Torfaen yn ystyried y mater, ac rwy’n credu y bydd y weithrediaeth yn ei ystyried, mewn gwirionedd, yn ystod yr wythnos neu ddwy nesaf. Gadewch i mi ddweud hyn: rwyf wedi gweld manteision y newidiadau ôl-16 a welsom yn fy etholaeth fy hun ym Mlaenau Gwent a buaswn am weld y manteision hynny’n cael eu hestyn i fyfyrwyr mewn rhannau eraill o’r wlad yn ogystal. Rwy’n credu bod angen i ni sicrhau cysondeb o ran cyfle, cysondeb o ran gwasanaeth a chysondeb o ran y ddarpariaeth. Nid yw cysondeb bob amser yn golygu unffurfiaeth, wrth gwrs, ac fe fydd dewisiadau gwahanol ar gyfer gwahanol rannau o’r wlad ac ar gyfer ardaloedd gwahanol. Ond gadewch i mi ddweud hyn: rydym yn ymwybodol o’r penderfyniadau sy’n cael eu gwneud gan Dorfaen ac rydym yn ymwybodol o’r ddadl a’r drafodaeth sydd wedi bod yn digwydd gyda Thorfaen. Mae gennym berthynas dda gyda’r awdurdod lleol, sydd ag arweinydd newydd ardderchog yn awr yn Nhorfaen, a gallaf edrych ymlaen at barhau i weithio gyda’r awdurdod lleol yn Nhorfaen i gwblhau’r trafodaethau hyn.

The new sixth-form centre in Cwmbran will replace all English-medium school sixth forms in Torfaen by September 2019. What discussion has the Cabinet Secretary had with the Torfaen council about helping young people with transport costs to access the new centre in view of the Welsh Government decision to scrap discount bus travel schemes in Torfaen and also in Wales? Thank you.

Bydd y ganolfan chweched dosbarth newydd yng Nghwmbrân yn disodli pob chweched dosbarth yn ysgolion cyfrwng Saesneg Torfaen erbyn mis Medi 2019. Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi’u cael gyda chyngor Torfaen ynglŷn â helpu pobl ifanc gyda chostau cludiant i’r ganolfan newydd o ystyried penderfyniad Llywodraeth Cymru i ddileu cynlluniau tocynnau bws rhad yn Nhorfaen a hefyd yng Nghymru? Diolch.

I must say I am somewhat surprised by the question. Members should be aware that the Welsh Government are constantly in conversation with local authorities about these matters. We have been in conversation with Torfaen about these matters for some time now, and that’s a matter of public record. We will continue to have our discussions and conversations with the excellent local authority in Torfaen, and we will continue that until we reach a happy conclusion.

Rhaid i mi ddweud fy mod wedi fy synnu braidd gan y cwestiwn. Dylai’r Aelodau fod yn ymwybodol fod Llywodraeth Cymru yn siarad yn gyson gydag awdurdodau lleol am y materion hyn. Rydym wedi bod yn sgwrsio gyda Thorfaen am y materion hyn ers peth amser bellach, ac mae hynny wedi’i gofnodi’n gyhoeddus. Byddwn yn parhau i drafod a sgwrsio â’r awdurdod lleol ardderchog yn Nhorfaen, a byddwn yn parhau i wneud hynny nes y byddwn yn hapus â’r canlyniad.

Ymgysylltiad Disgyblion â’r System Addysg

Pupil Engagement with the Education System

6. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ymgysylltiad disgyblion â’r system addysg? OAQ(5)0069(EDU)

6. Will the Cabinet Secretary make a statement on pupil engagement with the education system? OAQ(5)0069(EDU)

Thank you, Janet. Engagement and well-being are important factors in supporting children to do well in school. Recognising this, the 2016-17 Estyn remit commissioned a review into the effectiveness of pupil participation and production of a guide to help schools involve pupils in meaningful debate. This report is now available on Estyn’s website.

Diolch i chi, Janet. Mae ymgysylltu a lles yn ffactorau pwysig wrth gynorthwyo plant i wneud yn dda yn yr ysgol. Gan gydnabod hyn, comisiynodd cylch gwaith Estyn ar gyfer 2016-17 adolygiad i effeithiolrwydd cyfranogiad disgyblion a chynhyrchu canllaw i helpu ysgolion i gynnwys disgyblion mewn dadl ystyrlon. Mae’r adroddiad hwn ar gael yn awr ar wefan Estyn.

Thank you. One thousand and five pupils are now registered at pupil referral units in Wales, and the number of pupils increase in each age group from about 11 to 15. Over 51 per cent of those registered at a single PRU and over 40 per cent dually registered are around 15. Now, I know from my own experiences in my constituency, where I’m dealing with cases, that, sometimes, pupil referral units seem exclusive—they don’t appear to be inclusive, and children feel quite disenfranchised from the education system. How are you working with education authorities in terms of resource so that we can actually have in Wales a more inclusive education system that recognises the strengths, the weaknesses and the ambitions of all our children in today’s society and allows them to feel part of our mainstream education system, and allows them to be educated along with their friends and their peers?

Diolch. Mae 1,005 o ddisgyblion bellach wedi’u cofrestru mewn unedau cyfeirio disgyblion yng Nghymru, ac mae nifer y disgyblion yn cynyddu ym mhob grŵp oedran o tua 11 i 15. Mae dros 51 y cant o’r rhai a gofrestrwyd mewn un UCD a thros 40 y cant a gofrestrwyd yn ddeublyg oddeutu 15. Nawr, rwy’n gwybod o fy mhrofiad fy hun yn fy etholaeth, lle rwy’n ymdrin ag achosion, fod unedau cyfeirio disgyblion weithiau’n ymddangos yn gyfyngol—nid ydynt yn ymddangos yn gynhwysol, ac mae plant yn teimlo eu bod wedi’u cau allan o’r system addysg. Sut rydych yn gweithio gydag awdurdodau addysg o ran adnoddau fel y gallwn gael system addysg fwy cynhwysol yng Nghymru, system sy’n cydnabod cryfderau, gwendidau ac uchelgeisiau ein holl blant yn y gymdeithas heddiw ac sy’n caniatáu iddynt deimlo’n rhan o’n system addysg prif ffrwd, ac sy’n caniatáu iddynt gael eu haddysgu gyda’u ffrindiau a’u cyfoedion?

Janet, you raise a very, very serious point. I want to ensure that I preside over an inclusive education system, and a system that meets the needs of all children regardless of where they live, regardless of the language of choice through which they study or, indeed, any additional learning needs or challenges they have in accessing their education. Estyn had some very serious things to say about quality in many of our pupil referral units and children who are educated in settings other than at school. You will be aware that Ann Keane, the former chief executive of Estyn, is working with the Welsh Government to address the findings of that report to do what we can to improve pupils’ experience in PRUs but also in other settings where increasingly we find schools or local authorities placing children if they are not able to maintain a place in full-time education. The Member is absolutely right to raise the issue of the education of these children. There is more to be done, and I will be using some of the additional resources made available to me by the Cabinet Secretary for finance to work on this particular area.

Janet, rydych yn codi mater hynod o bwysig. Rwyf am sicrhau fy mod yn llywyddu dros system addysg gynhwysol, a system sy’n diwallu anghenion pob plentyn, ble bynnag y maent yn byw, beth bynnag yw eu dewis iaith ar gyfer astudio neu, yn wir, unrhyw anghenion dysgu ychwanegol neu heriau y maent yn eu hwynebu o ran cael mynediad at eu haddysg. Roedd gan Estyn rai pethau difrifol iawn i’w dweud am yr ansawdd yn llawer o’n hunedau cyfeirio disgyblion a phlant sy’n cael eu haddysgu mewn lleoliadau heblaw yn yr ysgol. Fe fyddwch yn gwybod bod Ann Keane, cyn-brif weithredwr Estyn, yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â chanfyddiadau’r adroddiad hwnnw i wneud yr hyn a allwn i wella profiad disgyblion mewn UCDau ond hefyd mewn lleoliadau eraill lle y gwelwn ysgolion neu awdurdodau lleol, yn gynyddol, yn lleoli plant os nad ydynt yn gallu dal eu gafael ar le mewn addysg amser llawn. Mae’r Aelod yn hollol gywir i dynnu sylw at addysg y plant hyn. Mae mwy i’w wneud, a byddaf yn defnyddio rhai o’r adnoddau ychwanegol a gefais gan Ysgrifennydd y Cabinet fel cyllid i weithio ar y maes penodol hwn.

Cabinet Secretary, I wonder if you would agree that the prospects for good pupil engagement are greatly enhanced if parents and the wider community are engaged closely with their local schools, and, if so, whether you will work to devise a mechanism or system by which we can be confident that there will be good-quality community-focused schools consistently delivered right across Wales.

Ysgrifennydd y Cabinet, tybed a fyddech yn cytuno bod ymdrechion i ennyn diddordeb disgyblion yn gwella’n fawr os yw rhieni a’r gymuned ehangach yn ymwneud yn agos â’u hysgolion lleol, ac os felly, a wnewch chi weithio i ddyfeisio mecanwaith neu system y gallwn ei defnyddio i fod yn hyderus y bydd ysgolion o ansawdd da sy’n canolbwyntio ar y gymuned yn cael eu darparu gyda chysondeb ar draws Cymru.

John, you will be aware—because we have discussed this previously—that our twenty-first century schools programme will only gain a sign-off by Welsh Ministers if there is a significant community element in all of those proposals that are brought forward. We know, from looking at the evaluation of the pupil deprivation grant, that with schools that use that grant effectively, much of that grant is used on building strong relationships between families and the school to get buy-in into their children’s education. On the announcement that we have made with regard to food and fun clubs in the summer, one of the most successful elements of those clubs is that, on the final day, parents come into the food and fun club to participate in the lunch and activities in the afternoon, again to bind parents into those programmes. So, we are working as a Welsh Government on a number of fronts—both on the physicality of the building of the school, as well as the ethos of what goes on in those buildings—to build strong relationships between parents and schools, because we know that that is when children do best. They don’t even have to go to school to be a focus for Welsh Government. We have spent considerable resource last year, and we will do so again this year, on developing resources for parents to help their children get ready for life in school, and what they can do as parents to make the transition from home into school as successful as it can be. So, we will continue to work on a number of programmes to support families to support their children be the best that they can be in school.

John, fe fyddwch yn gwybod—gan ein bod wedi trafod hyn o’r blaen—na fydd Gweinidogion Cymru yn cymeradwyo ein rhaglen ysgolion yr 21ain Ganrif oni bai bod elfen gymunedol sylweddol ym mhob un o’r cynigion sy’n cael eu cyflwyno. O edrych ar y gwerthusiad o’r grant amddifadedd disgyblion, gydag ysgolion sy’n defnyddio’r grant yn effeithiol, gwyddom fod llawer ohono’n cael ei ddefnyddio ar adeiladu perthynas gref rhwng teuluoedd a’r ysgol i sicrhau eu cefnogaeth i addysg eu plant. Ar y cyhoeddiad a wnaed gennym mewn perthynas â chlybiau bwyd a hwyl yn yr haf, un o elfennau mwyaf llwyddiannus y clybiau hyn yw bod y rhieni yn dod i mewn i’r clwb bwyd a hwyl ar y diwrnod olaf i gymryd rhan yn y cinio a gweithgareddau yn y prynhawn, unwaith eto er mwyn sicrhau ymrwymiad rhieni i’r rhaglenni hynny. Felly, fel Llywodraeth Cymru rydym yn gweithio mewn sawl ffordd—ar elfen ffisegol adeilad yr ysgol, yn ogystal ag ethos yr hyn sy’n digwydd yn yr adeiladau hyn—i adeiladu perthynas gref rhwng rhieni ac ysgolion, oherwydd ein bod yn gwybod mai dyna pryd y bydd plant yn gwneud orau. Nid oes raid eu bod yn mynd i’r ysgol hyd yn oed i fod yn ffocws ar gyfer Llywodraeth Cymru. Gwariwyd arian sylweddol gennym y llynedd, a byddwn yn gwneud hynny eto eleni, ar ddatblygu adnoddau i rieni helpu eu plant i baratoi ar gyfer bywyd yn yr ysgol, a’r hyn y gallant ei wneud fel rhieni i wneud y pontio o’r cartref i’r ysgol mor llwyddiannus ag y gall fod. Felly, byddwn yn parhau i weithio ar nifer o raglenni i gefnogi teuluoedd i gynorthwyo eu plant i fod y gorau y gallant fod yn yr ysgol.

Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain

The Twenty-first Century Schools Programme

7. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif? OAQ(5)0070(EDU)

7. Will the Cabinet Secretary provide an update on the 21st Century Schools programme? OAQ(5)0070(EDU)

Thank you, Nick. Band A of the twenty-first century schools and education programme will see an investment of more than £1.4 billion over the five years of the programme, which will come to an end in 2019. To date, funding has been approved for 127 of the 150 projects in the programme, and 102 of those are either under construction at present or have been completed.

Diolch i chi, Nick. Bydd buddsoddiad o fwy na £1.4 biliwn ym Mand A y rhaglen ysgolion ac addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif dros bum mlynedd y rhaglen, a fydd yn dod i ben yn 2019. Hyd yma, mae cyllid wedi’i gymeradwyo ar gyfer 127 o’r 150 o brosiectau yn y rhaglen, ac mae 102 o’r rheini naill ai wrthi’n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd neu wedi cael eu cwblhau.

Thank you, Cabinet Secretary. Monmouthshire County Council has worked closely with the Welsh Government to immeasurably improve, initially, primary schools in Monmouthshire, and Monmouth Comprehensive School is now being rebuilt, with other comprehensives having to wait. There continues to be a real problem with the presence of asbestos in schools across Wales. How are you going to ensure that that twenty-first century schools programme funding is best targeted, so that real issues such as asbestos are right at the front of the queue of being dealt with and are prioritised by the Welsh Government and local authorities across Wales?

Diolch i chi, Ysgrifennydd y Cabinet. Mae Cyngor Sir Fynwy wedi gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i wella’n anfesuradwy, yn y lle cyntaf, ysgolion cynradd yn Sir Fynwy, ac mae Ysgol Gyfun Trefynwy bellach yn cael ei hailadeiladu, gydag ysgolion cyfun eraill yn gorfod aros. Mae’n dal i fod problem wirioneddol gyda phresenoldeb asbestos mewn ysgolion ledled Cymru. Sut y gwnewch chi sicrhau bod cyllid rhaglen ysgolion yr 21ain Ganrif yn cael ei dargedu yn y ffordd orau, fel bod problemau gwirioneddol fel asbestos yn cael eu trin yn gyntaf ac yn cael eu blaenoriaethu gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol ledled Cymru ?

Thank you, Nick. I am glad that you have recognised the close working between the Welsh Government and Monmouthshire council. Funding of around £93.4 million has been committed for Monmouthshire, with the Welsh Government contributing £45.6 million towards the sums of the new buildings in your constituency, which is a significant amount of money. The state of a school building is one of the factors that prioritises placement for a school building programme within the programme. So, the state of the school building and its state of disrepair is an important factor. It should be remembered that, when it is undisturbed and is kept in situ and adequately managed, asbestos does not pose a risk, but, as I said, individual local authorities carry out a survey and Welsh Government also assist in that process to look at the state of school buildings, and that is an important factor in gaining approval for a twenty-first century school bid.

Diolch i chi, Nick. Rwy’n falch eich bod wedi cydnabod y cydweithio agos rhwng Llywodraeth Cymru a chyngor Sir Fynwy. Mae cyllid o tua £93.4 miliwn wedi’i ymrwymo ar gyfer Sir Fynwy, gyda Llywodraeth Cymru yn cyfrannu £45.6 miliwn tuag at gyfanswm costau’r adeiladau newydd yn eich etholaeth, sy’n swm sylweddol o arian. Mae cyflwr adeilad ysgol yn un o’r ffactorau sy’n blaenoriaethu safle rhaglen adeiladu ysgol yn y rhaglen. Felly, mae safon yr adeilad ysgol a’i gyflwr gwael yn ffactor pwysig. Dylid cofio nad yw asbestos yn creu risg os caiff lonydd a’i gadw yn ei le a’i reoli’n ddigonol, ond fel y dywedais, mae awdurdodau lleol unigol yn cynnal arolwg ac mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cynorthwyo yn y broses honno i edrych ar gyflwr adeiladau ysgol, ac mae hynny’n ffactor pwysig wrth ennill cymeradwyaeth ar gyfer cais o dan raglen ysgolion yr 21ain Ganrif.

Ysgogi Graddedigion i Weithio yng Nghymru

Incentivising Graduates to Work in Wales

8. Pryd y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn cyhoeddi ei chynlluniau, yn unol ag argymhelliad Adolygiad Diamond, i ysgogi graddedigion i weithio yng Nghymru, neu ddychwelyd i weithio yng Nghymru? OAQ(5)0068(EDU)

8. When will the Cabinet Secretary publish plans, in accordance with the Diamond Review recommendation, to incentivise graduates to work or return to work in Wales? OAQ(5)0068(EDU)

Thank you, Adam. I published the Welsh Government’s response to all of the Diamond review recommendations on 22 November. I invited anyone with specific proposals on incentivisation to respond to the Government’s consultation. That consultation closes on 14 February. I will then need to consider the responses before I outline next steps.

Diolch yn fawr, Adam. Cyhoeddais ymateb Llywodraeth Cymru i holl argymhellion adolygiad Diamond ar 22 Tachwedd. Rwy’n gwahodd unrhyw un sydd â chynigion penodol ar gymhellion i ymateb i ymgynghoriad y Llywodraeth. Daw’r ymgynghoriad i ben ar 14 Chwefror. Yna bydd angen i mi ystyried yr ymatebion cyn i mi amlinellu’r camau nesaf.

Rydw i’n ddiolchgar i’r Ysgrifennydd Cabinet am ei hateb hi. A ydy’r Llywodraeth wedi comisiynu gwaith ymchwil? Er enghraifft, mae yna nifer fawr o gynlluniau sydd â’r nod creiddiol yma o ddenu graddedigion neu eu cadw nhw o fewn i wlad ar ôl graddio ar draws y byd. Rydw i’n ymwybodol, er enghraifft, bod dros 40 o daleithiau yn yr Unol Daleithiau yn defnyddio gwahanol fathau o faddeuant ar ddyledion, gan amlaf—dyna’r erfyn mwyaf amlwg. Mae yna, wrth gwrs, fudd economaidd a chymdeithasol cryf i’r math yna o gynlluniau. A allem ni gael astudiaeth sy’n gosod gorolwg fel ein bod ni’n gallu dewis yr opsiwn gorau i Gymru?

I’m grateful to the Cabinet Secretary for her response. Has the Government commissioned any research? For example, there are a great many programmes that have this core aim of attracting graduates or retaining graduates within their home nation once they graduate across the world. I’m aware that over 40 states in the United States use different kinds of debt relief, most often—that’s the tool most prominently used in the United States. Of course, there are economic and social benefits to those kinds of programmes. So, could we have some sort of study that would give us an overview so that we can choose the best option for Wales?

Thank you. I think it’s important to point out that Welsh Government is not averse to looking at using incentives to attract people to Wales. We talked earlier about teacher training incentives, and my Cabinet colleague recently announced a new programme that will ensure that student nurses have access to a nursing bursary, which is not available across the border in England, if they commit to continuing to a period of two-year work post qualification in the Welsh NHS.

As I set out in my response to Diamond, I’m keen to work across Government and with others inside this building, outside this building, to look at this issue. However, I should say that Diamond was clear that the best impact and value for Government investment is to support students when they need it the most, rather than continuing to do what we were doing, in effect, which was writing off loans for graduates. We will continue to offer a £1,500 write-off for all Welsh students when they begin to pay off their debts, but I am committed to ensuring a stable and sustainable system of higher education finance that delivers for students, universities and the public purse. But I’m open to practical, sustainable and affordable suggestions of how we may be able to use a system of incentives in the way that you suggest.

Diolch. Credaf ei bod yn bwysig nodi nad yw Llywodraeth Cymru yn amharod i ystyried defnyddio cymhellion i ddenu pobl i Gymru. Buom yn siarad yn gynharach am gymhellion hyfforddi athrawon, ac yn ddiweddar, cyhoeddodd fy nghyd-Aelod o’r Cabinet raglen newydd a fydd yn sicrhau bod myfyrwyr nyrsio yn cael cynnig am fwrsariaeth nyrsio, nad yw ar gael ar draws y ffin yn Lloegr, os ydynt yn ymrwymo i barhau i gyfnod o ddwy flynedd o waith yn y GIG yng Nghymru ar ôl cymhwyso.

Fel y nodais yn fy ymateb i Diamond, rwy’n awyddus i weithio ar draws y Llywodraeth a chydag eraill yn yr adeilad hwn, a’r tu allan i’r adeilad hwn, i edrych ar y mater. Fodd bynnag, dylwn ddweud bod Diamond yn eglur mai’r hyn sy’n sicrhau’r effaith orau a’r gwerth gorau am fuddsoddiad y Llywodraeth yw cefnogi myfyrwyr pan fyddant ei angen fwyaf, yn hytrach na pharhau i wneud yr hyn roeddem yn ei wneud, i bob pwrpas, sef dileu dyled benthyciadau i raddedigion. Byddwn yn parhau i gynnig dileu £1,500 i holl fyfyrwyr Cymru pan fyddant yn dechrau talu eu dyledion, ond rwyf wedi ymrwymo i sicrhau system sefydlog a chynaliadwy o gyllid addysg uwch sy’n cyflawni ar gyfer myfyrwyr, prifysgolion a’r pwrs cyhoeddus. Ond rwy’n agored i awgrymiadau ymarferol, cynaliadwy a fforddiadwy ynglŷn â sut y gallem ddefnyddio system o gymhellion yn y ffordd a awgrymir gennych.

Diolch i’r Ysgrifennydd Cabinet.

I thank the Cabinet Secretary.

3. 3. Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad
3. 3. Questions to the Assembly Commission

Ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau o dan yr eitem nesaf.

No questions were tabled under the next item.

4. 4. Datganiadau 90 Eiliad
4. 4. 90-second Statements

Felly, eitem 4 yw’r datganiadau 90 eiliad. Janet Finch-Saunders.

That brings us, therefore, to item 4, the 90-second statements. Janet Finch-Saunders.

Diolch, Lywydd. Assembly Members, I am blessed to represent a constituency that is home to Snowdonia national park, providing a unique visitor experience, a safe natural habitat for much of our nation’s rare flora and fauna, all whilst protecting and enhancing our natural beauty and cultural heritage, and its own local development plan. A fifth of the park is statutorily protected for its wildlife and geological interest, which includes 107 sites of special scientific interest, totalling over 62,500 hectares, and 21 national nature reserves, boasting some of the most important natural and semi-natural terrestrial and coastal ecosystems in Great Britain. The park attracts thousands of visitors to enjoy its amazing landscape and the variety of activities. More than 360,000 walkers climb the summit of Snowdon every year, and the park is one of the top destinations in the world for outdoor activities and adventure sports. Overall, our national parks account for £557 million of GVA. However, I am acutely aware of just how much the managing bodies of our parks have to deal with increasingly complex and varied issues at a time of diminishing resources. In welcoming the fact that the Welsh Government has embarked on a process of reviewing designated landscape areas in Wales, we welcome the forthcoming report and we support those working on it with your aims. But I firmly—

Diolch, Lywydd. Aelodau’r Cynulliad, cefais y pleser o gynrychioli etholaeth sy’n gartref i barc cenedlaethol Eryri, sy’n darparu profiad unigryw i ymwelwyr a chynefin naturiol diogel ar gyfer llawer o fflora a ffawna prin ein cenedl, a hyn oll gan warchod a gwella ein harddwch naturiol a’n treftadaeth ddiwylliannol, a’i gynllun datblygu lleol ei hun. Mae un rhan o bump o’r parc yn cael ei ddiogelu’n statudol am ei fywyd gwyllt a’i ddiddordeb daearegol, sy’n cynnwys 107 o safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig, cyfanswm o dros 62,500 hectar, a 21 o warchodfeydd natur cenedlaethol, gyda rhai o’r ecosystemau naturiol a lled-naturiol mewndirol ac arfordirol pwysicaf ym Mhrydain. Mae’r parc yn denu miloedd o ymwelwyr i fwynhau ei dirwedd anhygoel a’r amrywiaeth o weithgareddau. Mae mwy na 360,000 o gerddwyr yn dringo copa’r Wyddfa bob blwyddyn, ac mae’r parc yn un o’r cyrchfannau gorau yn y byd ar gyfer gweithgareddau awyr agored a chwaraeon antur. Gyda’i gilydd, mae ein parciau cenedlaethol yn cynhyrchu £557 miliwn o werth ychwanegol gros. Fodd bynnag, rwy’n ymwybodol iawn cymaint y mae’n rhaid i gyrff rheoli ein parciau ymdrin â materion mwyfwy cymhleth ac amrywiol ar adeg pan fo llai a llai o arian ar gael. Wrth groesawu’r ffaith fod Llywodraeth Cymru wedi cychwyn ar broses o adolygu tirweddau dynodedig yng Nghymru, rydym yn croesawu’r adroddiad sydd ar y ffordd ac rydym yn cefnogi’r rhai sy’n gweithio arno gyda’ch nodau chi. Ond rwy’n gadarn—

Can I thank the Member? Hefin David.

A gaf fi ddiolch i’r Aelod? Hefin David.

On 4 November, along with hundreds of others, I attended the funeral in Ystrad Mynach of my constituent Cyril Thomas, who passed away on 12 October last year. Cyril was a former assistant headteacher of Lewis Boys School in my constituency, where he taught both history and religious education. The brother of former champion boxer Eddie Thomas, Cyril worked as a miner before becoming a teacher and was president of the school during some difficult times for the education profession in the 1980s and early 1990s.

However, Cyril used his force of personality and care for his pupils to make a lasting and positive difference to their lives, something for which they will forever be grateful. You only have to look at the number of tributes that were made on social media to Cyril by former friends, colleagues and pupils to see how popular and appreciated he was. Indeed, shortly after his passing, a tribute was made to him in the Western Mail. It’s clear Cyril appreciated that the art of teaching and learning was about more than just exam results. It was about the wider school experience, earning students’ respect and, in turn, giving it back to them, whatever their background.

Cyril was a keen singer and lay preacher outside of school and, in his later life, wrote a weekly column in the local newspaper about Ystrad Mynach community life. Cyril will be sadly missed, but he inspired a generation of children. His memory will live on in the local community and in all that his former pupils have achieved.

Ar 4 Tachwedd, gyda channoedd o bobl eraill, mynychais angladd un o fy etholwyr yn Ystrad Mynach, Cyril Thomas, a fu farw ar 12 Hydref y llynedd. Roedd Cyril yn gyn-bennaeth cynorthwyol Ysgol Lewis i Fechgyn yn fy etholaeth, lle bu’n dysgu hanes ac addysg grefyddol. Yn frawd i’r cyn-bencampwr paffio, Eddie Thomas, gweithiodd Cyril fel glöwr cyn dod yn athro a bu’n llywydd yr ysgol dros gyfnodau anodd i’r proffesiwn addysg yn y 1980au a dechrau’r 1990au.

Fodd bynnag, defnyddiodd Cyril rym ei bersonoliaeth a’i ofal am ei ddisgyblion i wneud gwahaniaeth parhaol a chadarnhaol i’w bywydau, rhywbeth y byddant yn ddiolchgar amdano am byth. Nid oes ond raid i chi edrych ar nifer y teyrngedau a wnaed ar y cyfryngau cymdeithasol i Cyril gan gyfeillion, cydweithwyr a chyn-ddisgyblion i weld pa mor boblogaidd yr oedd a chymaint y câi ei werthfawrogi. Yn wir, yn fuan ar ôl iddo farw, rhoddwyd teyrnged iddo yn y Western Mail. Mae’n amlwg fod Cyril yn deall bod y grefft o addysgu a dysgu yn ymwneud â mwy na chanlyniadau arholiadau’n unig. Roedd yn ymwneud â phrofiad ehangach yr ysgol, ennill parch myfyrwyr ac yn ei dro, ei roi yn ôl iddynt, beth bynnag fo’u cefndir.

Roedd Cyril yn ganwr brwd ac yn bregethwr lleyg y tu allan i’r ysgol ac yn nes ymlaen yn ei fywyd, roedd ganddo golofn wythnosol yn y papur lleol am fywyd cymunedol Ystrad Mynach. Bydd colled fawr ar ôl Cyril, ond fe ysbrydolodd genhedlaeth o blant. Bydd y cof amdano’n parhau yn y gymuned leol ac yn y cyfan y bydd ei gyn-ddisgyblion wedi ei gyflawni.

I’d like to use my first 90-second statement to pay tribute to Rebecca Evans, who was killed in a car accident on the M4 at Port Talbot last year, along with her eight-month unborn baby. Many Members in the Chamber will know Rebecca through her work as Shelter Cymru’s education and youth officer. In fact, I met her many times to discuss my financial education Bill. She and her husband, Alex, were on their way to work at Shelter Cymru when that crash happened, and their two-year-old son was also seriously hurt.

Rebecca was only 27, but, in her five years working for Shelter Cymru, she had built its education and youth information service, which, in turn, has helped thousands of young people to understand the practical steps they need to take to live independently. Her devastated colleagues have said that, without her passion and commitment to young people, many would have faced homelessness and an uncertain future.

She also campaigned with young people for the inclusion of practical leaving-home support to be included within the Welsh curriculum. One of Rebecca’s last pieces of work was with Swansea pupil referral unit, helping young people to gain an Agored Cymru qualification in personal and social education in homelessness and housing, a unit she designed herself. The unit workers told Rebecca that her determination got them all through this qualification, and she would not give up on anyone and would always find a way to make things work.

Rebecca, from Bridgend, was part of Encore, an English-and-Welsh-speaking stage school, aimed at budding young stars from age four to 18. She was also an accomplished dancer. I think all Members will agree that Wales will be poorer for Rebecca’s passing.

Hoffwn ddefnyddio fy natganiad 90 eiliad cyntaf i dalu teyrnged i Rebecca Evans, a laddwyd mewn damwain car ar yr M4 ym Mhort Talbot y llynedd, ynghyd â’i baban wyth mis yn y groth. Bydd llawer o Aelodau yn y Siambr yn adnabod Rebecca drwy ei gwaith fel swyddog addysg ac ieuenctid Shelter Cymru. Yn wir, cefais sawl cyfarfod â hi i drafod fy Mil addysg ariannol. Roedd hi a’i gŵr, Alex, ar eu ffordd i’r gwaith yn Shelter Cymru pan ddigwyddodd y ddamwain, ac anafwyd eu mab dwyflwydd oed yn ddifrifol hefyd.

Dim ond 27 oed oedd Rebecca, ond dros y pum mlynedd y bu’n gweithio i Shelter Cymru, adeiladodd ei wasanaeth gwybodaeth addysg ac ieuenctid, sydd, yn ei dro, wedi helpu miloedd o bobl ifanc i ddeall y camau ymarferol sydd angen iddynt eu cymryd i fyw’n annibynnol. Dywedodd ei chydweithwyr trallodus y buasai llawer o bobl ifanc wedi wynebu digartrefedd a dyfodol ansicr heb ei hangerdd a’i hymrwymiad hi.

Ymgyrchodd hefyd gyda phobl ifanc dros gynnwys cymorth ymarferol ar gyfer gadael cartref yng nghwricwlwm Cymru. Un o’r pethau diwethaf a wnaeth Rebecca oedd gwaith gydag uned cyfeirio disgyblion Abertawe, i helpu pobl ifanc i ennill cymhwyster addysg bersonol a chymdeithasol Agored Cymru mewn digartrefedd a thai, uned a gynlluniwyd ganddi hi ei hun. Dywedodd gweithwyr yr uned wrth Rebecca fod ei phenderfyniad wedi cael pob un ohonynt drwy’r cymhwyster hwn, ac ni fyddai’n troi ei chefn ar neb a byddai bob amser yn dod o hyd i ffordd o wneud i bethau weithio.

Roedd Rebecca, o Ben-y-bont ar Ogwr, yn rhan o Encore, ysgol berfformio Gymraeg a Saesneg i ddarpar sêr ifanc rhwng 4 a 18 oed. Roedd hi’n ddawnsiwr medrus hefyd. Rwy’n credu y bydd yr holl Aelodau’n cytuno y bydd Cymru’n dlotach yn sgil marwolaeth Rebecca.

5. 5. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Parodrwydd y GIG ar gyfer y Gaeaf
5. 5. Welsh Conservatives Debate: NHS Winter Preparedness

Detholwyd y gwelliannau canlynol: gwelliant 1 yn enw Jane Hutt, a gwelliannau 2 a 3 yn enw Rhun ap Iorwerth. Os derbynnir gwelliant 1, bydd gwelliant 3 yn cael ei dad-ddethol.

The following amendments have been selected: amendment 1 in the name of Jane Hutt, and amendments 2 and 3 in the name of Rhun ap Iorwerth. If amendment 1 is agreed, amendment 3 will be deselected.

Yr eitem nesaf ar ein hagenda ni yw’r ddadl yn enw’r Ceidwadwyr Cymreig, ac rydw i’n galw ar Angela Burns i wneud y cynnig.

The next item on our agenda is the Welsh Conservatives’ debate, and I call on Angela Burns to move the motion.

Cynnig NDM6195 Paul Davies

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi datganiad Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ym mis Tachwedd 2016 ar barodrwydd ar gyfer y gaeaf.

2. Yn nodi ymhellach ymateb Coleg Brenhinol y Meddygon i’r ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17, sy’n nodi: ‘Mae’r sialensiau sy’n wynebu byrddau iechyd wrth iddynt baratoi am y gaeaf yn gymhleth. Maent yn adlewyrchu’r pwysau ehangach ar y GIG ac ar ofal cymdeithasol’, ac; ‘Mae byrddau iechyd yn gweithio mewn cyd-destun o ddiffyg cyllid, diffyg meddygon a cheisio ei dal hi ymhob man.’

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu adroddiad statws o ran sut y mae ei chynlluniau ar gyfer 2016/17, ynghyd â chynlluniau Byrddau Iechyd Cymru, yn perfformio o gymharu â’r sefyllfa bresennol ledled GIG Cymru.

Motion NDM6195 Paul Davies

To propose that the National Assembly for Wales:

1. Notes the Cabinet Secretary for Health, Wellbeing and Sport’s statement in November 2016 on winter preparedness.

2. Further notes the Royal College of Physicians’ response to the inquiry into winter preparedness 2016/17, which stated that: ‘The challenges facing health boards as they prepare for winter are complex. They reflect wider pressures on the NHS and social care’, and that; ‘Health boards are operating in an under-funded, under-doctored and overstretched context’.

3. Calls on the Welsh Government to provide a status report on how its 2016/17 planning, alongside those of Welsh Health Boards, is performing against the current situation across the Welsh NHS.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Diolch, Lywydd. I’m pleased to have the opportunity to open this debate today. Of course, since tabling this motion, the issue of winter pressures has hit the headlines in both Wales and England. And, to be truthful, I would expect there are concerns across all home nations. We are seeking an update report from you, Cabinet Secretary, on how you think the Welsh health service is coping and how you have evidenced the views that you might have. I’m very conscious that, year after year, health boards promise that they are ready for winter pressures, yet, year after year, we have a situation where people are struggling to give and receive the correct and safe levels of service.

As I said yesterday, having a public debate in response to very public concerns—and you only have to look at the front page of today’s ‘Western Mail’ to understand the pressures staff feel they are having to operate under—. Having that public debate in no way casts a negative light on staff within the NHS. This winter, as in previous winters, many of them have gone over and above the call of duty. They have stood in for colleagues struck down with flu, they have dealt with worried parents of frightened young children suffering from bronchiolitis, a winter perennial, and they have held the line with our more elderly and vulnerable members of society for whom winter can be such a trial. I would like to thank all the excellent staff who work in our hospitals, surgeries, nursing homes and ambulances. You are all a credit to your profession, and the fact that we are debating this issue is by no means a reflection on your abilities or dedication to your jobs. You’re all working under immense pressure and, having been a reluctant but regular user of the NHS in recent years, I cannot speak highly enough of the work that you do.

Cabinet Secretary, the Royal College of Physicians were among a great many organisations, including the Royal College of General Practitioners, the Royal College of Emergency Medicine, the Royal College of Paediatrics and Child Health, the Royal College of Nursing—and I could go on with the list—who essentially raised the same concerns about readiness, about staffing levels, numbers of beds available, training and funding during written and oral evidence to the health committee. The Royal College of Physicians stated that:

The challenges facing health boards as they prepare for winter are complex. They reflect wider pressures on the NHS and social care.’

And they went on to say that:

Health boards are operating in an under-funded, under-doctored and overstretched context.’

Given the reports that we are receiving in our constituencies, the stories emerging in the media and concerns being raised by a multitude of healthcare professionals, I ask you, Cabinet Secretary, for an honest appraisal of how you feel that the Welsh NHS has, under your watch, performed so far this winter. How is it coping, and do you feel that it is in a healthy enough position to see out the rest of the winter season?

The British Medical Association, in evidence it gave to committee and in further briefings, states that too many hospital beds have closed over the last decade and the

lack of investment and capacity in social care is increasingly impacting on the provision of healthcare, particularly during times of peak demand.’

Yet, in evidence you gave on 17 November, you said:

we don’t think that there is evidence that year-round capacity is overstretched in terms of our numbers. We’re always looking, though, at whether we have got the right level of bed capacity as part of the system.’

Do you still stand by these views, even though the BMA seemed to think differently?

Now, I do agree that many of these organisations say that the NHS is under this pressure year-round, however, the shape of that pressure changes in the winter, with far more of the individuals at either end of the spectrum being at risk—either the very young or the very elderly. Society has changed and Wales has now got an increasingly ageing and therefore more frail population, and this means there are more complex needs and an increase in the amount of visits to accident and emergency departments. Wales has the highest rate of long-term limiting illness in the UK. In the nine years between 2001-02 and 2010-11, the number of people with chronic or long-term conditions increased from 105,000 to 142,000, therefore placing more pressure on services.

And, finally, the college of paediatrics and child health have highlighted the increased demand on services by children and young people, and they go on to highlight that they feel the number of high dependency and intensive care unit beds are insufficient. Cabinet Secretary, yesterday, I asked you a number of questions during the urgent question, and there are a few I would like further clarification on. You accept that bed numbers have reduced, but said that beds are ring-fenced over winter months in case of extra demand. Can you tell me whether you feel that there are now enough beds available in the Welsh NHS and, more specifically, are they available in the correct locations—community and secondary? It is all very well having bed space for patients, but if they’re not located where we need them the most then they are wasted. Yesterday, I raised the issue of frail and elderly assessment units, which could be set up in A&Es during times of peak demand. Similar units are already deployed in hospitals in other parts of the UK. Could I get on record a commitment to consider this approach, which may help to alleviate the direct pressures on the front-facing parts of our health service and get patients treated more efficiently, a point made yesterday by the college of emergency medicine?

Diolch, Lywydd. Rwy’n falch o gael y cyfle i agor y ddadl hon heddiw. Wrth gwrs, ers cyflwyno’r cynnig hwn, mae pwysau’r gaeaf wedi cyrraedd y penawdau yng Nghymru ac yn Lloegr. Ac i fod yn onest, buaswn yn disgwyl bod yna bryderon ar draws y pedair gwlad. Gofynnwn am y newyddion diweddaraf gennych, Ysgrifennydd y Cabinet, ynglŷn â sut rydych yn meddwl y mae’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn ymdopi a pha dystiolaeth sydd gennych i gefnogi’ch safbwyntiau. Flwyddyn ar ôl blwyddyn, rwy’n ymwybodol iawn fod byrddau iechyd yn addo eu bod yn barod ar gyfer pwysau’r gaeaf, ac eto, flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae gennym sefyllfa lle y caiff pobl anhawster i roi a chael y lefelau cywir a diogel o wasanaeth.

Fel y dywedais ddoe, mae cael trafodaeth gyhoeddus mewn ymateb i bryderon cyhoeddus iawn—ac nid oes ond angen i chi edrych ar dudalen flaen y ‘Western Mail’ heddiw i ddeall y pwysau y mae staff yn teimlo bod yn rhaid iddynt weithredu oddi tano—. Nid yw cael y ddadl gyhoeddus honno yn taflu goleuni negyddol mewn unrhyw fodd ar staff yn y GIG. Y gaeaf hwn, fel mewn gaeafau blaenorol, mae llawer ohonynt wedi mynd y tu hwnt i’r hyn y mae dyletswydd yn galw amdano. Maent wedi camu i’r adwy pan fo cydweithwyr yn dioddef o ffliw, maent wedi ymdrin â rhieni pryderus plant ifanc ofnus sy’n dioddef o bronciolitis, haint sy’n digwydd bob gaeaf, ac maent wedi cynnal ein haelodau mwy oedrannus ac agored i niwed o’r gymdeithas y mae’r gaeaf yn gallu bod mor anodd iddynt. Hoffwn ddiolch i’r holl staff rhagorol sy’n gweithio yn ein hysbytai, ein meddygfeydd, ein cartrefi nyrsio a’n hambiwlansys. Rydych i gyd yn glod i’ch proffesiwn, ac nid yw’r ffaith ein bod yn trafod y mater hwn yn adlewyrchiad ar eich gallu na’ch ymroddiad i’ch swyddi mewn unrhyw fodd. Rydych i gyd yn gweithio o dan bwysau aruthrol ac ar ôl bod yn ddefnyddiwr GIG amharod ond rheolaidd dros y blynyddoedd diwethaf, ni allaf ganmol digon ar y gwaith a wnewch.

Ysgrifennydd y Cabinet, roedd Coleg Brenhinol y Meddygon ymhlith llawer iawn o sefydliadau, gan gynnwys Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys, Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant, y Coleg Nyrsio Brenhinol—a gallwn barhau â’r rhestr—a oedd yn nodi’r un pryderon yn eu hanfod am barodrwydd, lefelau staffio, niferoedd y gwelyau sydd ar gael, hyfforddiant a chyllid yn ystod tystiolaeth ysgrifenedig a llafar i’r pwyllgor iechyd. Dywedodd Coleg Brenhinol y Meddygon:

Mae’r heriau sy’n wynebu byrddau iechyd wrth iddynt baratoi ar gyfer y gaeaf yn gymhleth. Maent yn adlewyrchu pwysau ehangach ar y GIG a gofal cymdeithasol.

Ac aethant ymlaen i ddweud:

Mae byrddau iechyd yn gweithredu mewn cyd-destun sydd wedi’i danariannu a’i orymestyn, a lle na cheir digon o feddygon.

O ystyried yr adroddiadau rydym yn eu cael yn ein hetholaethau, y straeon sy’n dod i’r amlwg yn y cyfryngau a’r pryderon sy’n cael eu mynegi gan lu o weithwyr gofal iechyd proffesiynol, rwy’n gofyn i chi, Ysgrifennydd y Cabinet, am werthusiad gonest o sut y teimlwch y mae’r GIG yng Nghymru wedi perfformio y gaeaf hwn hyd yn hyn o dan eich goruchwyliaeth chi. Sut y mae’n ymdopi, ac a ydych yn teimlo ei fod mewn sefyllfa ddigon iach i allu ymdopi dros weddill tymor y gaeaf?

Mae Cymdeithas Feddygol Prydain, mewn tystiolaeth a roddodd i’r pwyllgor ac mewn sesiynau briffio pellach, yn nodi bod gormod o welyau ysbyty wedi’u cau dros y degawd diwethaf ac mae

diffyg buddsoddiad a chapasiti mewn gofal cymdeithasol yn effeithio’n gynyddol ar y ddarpariaeth gofal iechyd, yn enwedig ar adegau brig.

Eto i gyd, mewn tystiolaeth a roddwyd gennych ar 17 Tachwedd, fe ddywedoch:

nid ydym yn credu bod yna dystiolaeth fod capasiti drwy gydol y flwyddyn wedi’i orymestyn o ran ein niferoedd. Fodd bynnag, rydym bob amser yn edrych i weld a oes gennym y lefel gywir o gapasiti gwelyau yn rhan o’r system.

A ydych yn dal i arddel y safbwyntiau hyn, er bod Cymdeithas Feddygol Prydain i’w gweld yn meddwl fel arall?

Nawr, rwy’n cytuno bod llawer o’r sefydliadau hyn yn dweud bod y GIG o dan bwysau o’r fath drwy gydol y flwyddyn, ond mae ffurf y pwysau’n newid yn y gaeaf, gyda llawer mwy o unigolion ar ddau ben y sbectrwm yn wynebu risg—naill ai’r ifanc iawn neu’r hen iawn. Mae cymdeithas wedi newid a bellach, mae gan Gymru boblogaeth gynyddol o bobl sy’n heneiddio ac sydd, felly, yn fwy bregus, a golyga hyn fod yna anghenion mwy cymhleth a chynnydd yn nifer yr ymweliadau ag adrannau damweiniau ac achosion brys. Gan Gymru y mae’r gyfradd uchaf o salwch cyfyngol hirdymor yn y DU. Yn y naw mlynedd rhwng 2001-02 a 2010-11, cynyddodd nifer y bobl â chyflyrau hirdymor neu gronig o 105,000 i 142,000, gan roi mwy o bwysau ar wasanaethau.

Ac yn olaf, mae’r coleg pediatreg ac iechyd plant wedi tynnu sylw at y galw cynyddol gan blant a phobl ifanc am wasanaethau, ac maent yn mynd rhagddynt i dynnu sylw at y ffaith eu bod yn teimlo bod nifer y gwelyau dibyniaeth uchel ac unedau gofal dwys yn annigonol. Ysgrifennydd y Cabinet, ddoe gofynnais nifer o gwestiynau i chi yn ystod y cwestiwn brys, a hoffwn gael eglurhad pellach ar rai ohonynt. Rydych yn derbyn bod nifer y gwelyau wedi gostwng, ond rydych wedi dweud bod arian yn cael ei glustnodi ar gyfer gwelyau yn ystod misoedd y gaeaf rhag ofn y bydd galw ychwanegol. A allwch ddweud wrthyf a ydych yn teimlo bod yna bellach ddigon o welyau ar gael yn y GIG yng Nghymru ac yn fwy penodol, a ydynt ar gael yn y lleoliadau cywir—yn y gymuned ac mewn gofal eilaidd? Mae’n hawdd cael gwelyau gwag ar gyfer cleifion, ond os nad ydynt wedi’u lleoli lle rydym fwyaf o’u hangen, cânt eu gwastraffu. Ddoe, gofynnais ynglŷn ag unedau asesu pobl oedrannus a bregus, y gellid eu sefydlu mewn adrannau damweiniau ac achosion brys ar adegau brig. Defnyddir unedau tebyg eisoes mewn ysbytai mewn rhannau eraill o’r DU. A gaf fi ymrwymiad wedi’i gofnodi i ystyried y dull hwn o weithredu, a allai helpu i leddfu’r pwysau uniongyrchol ar reng flaen ein gwasanaeth iechyd a sicrhau bod cleifion yn cael eu trin yn fwy effeithlon, pwynt a wnaed ddoe gan y coleg meddygaeth frys?

Daeth y Dirprwy Lywydd (Ann Jones) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (Ann Jones) took the Chair.

I’m also interested, Cabinet Secretary, in the way that GPs are being consulted and when, when it comes to planning for peaks in demand for services. Do you encourage health boards to bring senior GPs onside at the planning stage, as they will have very different views on what constitutes pressure than hospital staff, because we need to ensure that all parts of our NHS are pulling in the same direction and following the same guidelines and recommendations? And, during the evidence we received, the GPs were very clear in saying they’d not been involved in preparations for winter.

We’ll be fully supporting both of Plaid Cymru’s amendments and, whilst we can support almost all of the Government’s amendments, I do not see the evidence for the statement that you’re investing record levels of funding into the NHS. Statistics that I have show that, this year, the funding is less than 2014-15 and years of underfunding have led to this situation. I am pleased that you are calling on yourselves to provide this status report, which the Welsh Conservatives have asked for because I do think it is only by you, Cabinet Secretary, keeping up the pressure on health boards that we will see any chance of adherence to the plans that so few of the professionals claimed they had part in. I look forward to hearing your response.

Hefyd, Ysgrifennydd y Cabinet, mae gennyf ddiddordeb yn y ffordd yr ymgynghorir â meddygon teulu, a pha bryd, wrth gynllunio ar gyfer ateb y galw am wasanaethau. A ydych yn annog byrddau iechyd i gynnwys uwch feddygon teulu yn ystod y cyfnod cynllunio, gan y bydd ganddynt farn wahanol iawn i staff ysbytai ar yr hyn a olygir wrth bwysau, oherwydd mae angen i ni sicrhau bod pob rhan o’n GIG yn symud i’r un cyfeiriad ac yn dilyn yr un canllawiau ac argymhellion? Ac yn ystod y dystiolaeth a gawsom, roedd y meddygon teulu yn dweud yn glir iawn nad ydynt wedi cael eu cynnwys yn rhan o’r paratoadau ar gyfer y gaeaf.

Byddwn yn cefnogi dau welliant Plaid Cymru yn llawn ac er y gallwn gefnogi bron bob un o welliannau’r Llywodraeth, nid wyf yn gweld y dystiolaeth dros y datganiad eich bod yn buddsoddi’r lefelau uchaf erioed o gyllid yn y GIG. Mae ystadegau sydd gennyf yn dangos bod y cyllid eleni yn llai nag ar gyfer 2014-15 ac mae blynyddoedd o danariannu wedi arwain at y sefyllfa hon. Rwy’n falch eich bod yn galw arnoch eich hunain i ddarparu’r adroddiad statws hwn y mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi gofyn amdano gan fy mod yn credu, Ysgrifennydd y Cabinet, oni bai eich bod chi’n cynnal y pwysau ar fyrddau iechyd, ni welwn unrhyw obaith y glynir at y cynlluniau y mae cyn lleied o’r gweithwyr proffesiynol yn honni eu bod wedi cael rhan ynddynt. Edrychaf ymlaen at glywed eich ymateb.

Thank you very much. I have selected the three amendments to the motion. Should amendment 1 be agreed, amendment 3 will be deselected. I call on the Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport to formally move amendment 1 tabled in the name of Jane Hutt.

Diolch yn fawr iawn. Rwyf wedi dethol y tri gwelliant i’r cynnig. Os derbynnir gwelliant 1, bydd gwelliant 3 yn cael ei ddad-ddethol. Galwaf ar Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon i gynnig gwelliant 1 a gyflwynwyd yn enw Jane Hutt yn ffurfiol.

Gwelliant 1—Jane Hutt

Dileu popeth ar ôl ‘pwysau ehangach ar y GIG ac ar ofal cymdeithasol’ ym mhwynt 2 a rhoi yn ei le:

3. Yn cydnabod bod Llywodraeth Cymru’n buddsoddi mwy nag erioed yn y GIG i ateb y galw cynyddol, yn arbennig yn ystod misoedd y gaeaf.

4. Yn cofnodi ei gefnogaeth i’r GIG a’r staff gofal cymdeithasol sydd wedi gweithio’n galed tu hwnt dros y gaeaf i sicrhau triniaeth a gofal o’r radd flaenaf i gleifion.

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu adroddiad statws ar berfformiad cynlluniau Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 2016/17 yn erbyn y sefyllfa bresennol ar draws GIG Cymru.

Amendment 1—Jane Hutt

Delete all after ‘pressures on the NHS and social care’ in point 2 and replace with:

3. Recognises that the Welsh Government is investing record levels in the NHS to meet growing demand, particularly during winter months.

4. Puts on record its support to the NHS and social care staff who have worked incredibly hard over the winter period to ensure the best treatment and care for patients.

5. Calls on the Welsh Government to provide a status report on how Local Health Boards’ and the Welsh Ambulance Services NHS Trust’s 2016/17 planning is performing against the current situation across the Welsh NHS.

Cynigiwyd gwelliant 1.

Amendment 1 moved.

Formally.

Yn ffurfiol.

Thank you very much. I call on Dai Lloyd to move amendments 2 and 3 tabled in the name of Rhun ap Iorwerth.

Diolch yn fawr iawn. Galwaf ar Dai Lloyd i gynnig gwelliannau 2 a 3 a gyflwynwyd yn enw Rhun ap Iorwerth.

Gwelliant 2—Rhun ap Iorwerth

Ychwanegu pwynt newydd ar ôl pwynt 2, ac ailrifo yn unol â hynny:

Yn nodi bod gwasanaethau gofal cymdeithasol, hefyd, yn gweithredu mewn cyd-destun o ddiffyg cyllid a cheisio ei dal hi ym mhob man, a bod y gwasanaethau hyn hefyd yn elfen bwysig o barodrwydd ar gyfer y gaeaf.’

Amendment 2—Rhun ap Iorwerth

After point 2, add as new point and renumber accordingly:

Notes that social care services are also operating in an under-funded and overstretched context, and these services also provide an important part of winter preparedness.

Gwelliant 3—Rhun ap Iorwerth

Ym mhwynt 3, ar ôl ‘Byrddau Iechyd Cymru’, rhoi ‘a gwasanaethau gofal cymdeithasol’.

Amendment 3—Rhun ap Iorwerth

In point 3, after ‘Welsh Health Boards’ insert ‘and social care services’.

Cynigiwyd gwelliannau 2 a 3.

Amendments 2 and 3 moved.

Diolch yn fawr, Ddirprwy Lywydd. Mae’n bleser cymryd rhan yn y ddadl bwysig yma. Yn naturiol, rydym yn sôn am barodrwydd y gwasanaeth iechyd gogyfer y gaeaf. Fel fy nghyd-aelodau o’r pwyllgor iechyd, bydd pawb yn ymwybodol ein bod ni wedi bod yn cario ymlaen gydag adolygiad dros yr wythnosau diwethaf i’r mater yma. Wrth gwrs, mae’n wir i nodi, fel y cawsom dystiolaeth gerbron, bod y gwasanaeth iechyd yng Nghymru o dan straen anferthol drwy’r flwyddyn, a dweud y gwir. Ond mae yna ambell bigyn yn digwydd wedyn amser y gaeaf.

Yn yr amser sydd gennyf, roeddwn yn mynd i nodi, ac yn dilyn ein gwelliant ni sydd yn olrhain pwysigrwydd gwasanaethau gofal cymdeithasol i hyn oll, bod yna berygl weithiau i’r rheini ohonom sy’n gweithio yn y gwasanaeth iechyd i jest fynd ymlaen ac ymlaen am y gwasanaeth iechyd. Ond os nad ydym yn mynd i gael gwasanaethau gofal cymdeithasol yn iawn, bydd hynny’n tanseilio holl ymdrechion y gwasanaeth iechyd i fynd i’r afael â’r materion yma. Yn benodol, felly, mae angen ehangu’r ddarpariaeth yn y gymuned o’n gwasanaethau gofal cymdeithasol yn y lle cyntaf, i atal rhai pobl rhag gorfod mynd rhywle yn agos i ysbyty yn y lle cyntaf. Felly, trio gwella gofal yn y gymuned. Mae hynny i lawr i’r meddygon teulu a’u timau hwythau, ond hefyd i lawr i ofal cymdeithasol yn y gymuned i alluogi pobl i aros yn eu cartrefi. Mae yna waith clodwiw yn mynd ymlaen, ond mae angen rhagor o’r ddarpariaeth yna i atal pobl rhag gorfod mynd unlle’n agos i ysbyty yn y lle cyntaf.

Wrth gwrs, yr ochr arall wedyn: pan mae pobl yn barod i ddod adref o’r ysbyty. Mae angen ehangu’r ddarpariaeth yna hefyd sydd o ochr y gofal cymdeithasol, i wneud yn siŵr bod cyn lleied o oedi â phosibl wrth drosglwyddo cleifion i fynd adref. Yn benodol, felly, buaswn yn leicio gweld—ac rwyf wedi sôn am hyn o’r blaen—gweithwyr cymdeithasol ym mhob meddygfa deulu a hefyd gweithiwr cymdeithasol ar bob ward yn ein hysbytai ni. Eu cyfrifoldeb nhw fyddai trefnu sut mae’r claf yna yn mynd adref mewn amser prydlon. Mae yna wahanol gynlluniau yn mynd rhagddynt yma yng Nghymru. Prosiectau yng Nghaerffili—rwyf wedi clywed am un sy’n cydweithio ac yn annog rhagor o weithwyr cymdeithasol yn ein meddygfeydd teuluol a hefyd yn ein hysbytai ac mae’n gwella’r ddarpariaeth ac yn gwella profiad y claf o’r gwasanaeth iechyd yn gyfan gwbl. Mae hynny o ochr y gwasanaethau cymdeithasol.

Wedi olrhain pwysigrwydd gwasanaethau cymdeithasol, y peth arall sy’n bwysig adeg y gaeaf ydy bod pawb sy’n teilyngu cael brechiad yn erbyn y ffliw yn derbyn brechiad yn erbyn y ffliw. Mae hynny’n nifer fawr: pob un sy’n hŷn na 65 mlwydd oed, sydd â gwahanol gyflyrau tymor hir megis cyflyrau’r ysgyfaint a’r galon a’r clefyd melys ac ati, ond hefyd y staff yn y gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol. Cawsom ddigon o dystiolaeth fod cyfartaledd nifer y staff yn y gwasanaeth iechyd a oedd yn derbyn brechiad i atal y ffliw yn gallu bod yn isel iawn mewn rhai mannau. Wedyn, mae eisiau dwyn perswâd, achos ar ddiwedd y dydd rydym eisiau cadw ein staff yn iach hefyd.

Fy mhwynt olaf i yn yr amser sydd gerbron yw i sôn wlâu, achos mae’r system o dan bwysau achos diffygion yn y capasiti. Un o’r rheini ydy gwlâu—ie, gwlâu yn ein hysbytai ni ac hefyd gwlâu yn gymunedol mewn gwahanol gartrefi preswyl ac ati. Rwyf yn gwybod fy mod wedi bod yn sôn am brinder gwlâu ers blynyddoedd. Mae pobl wastad yn fy nghyhuddo i o orsymleiddio’r broblem: ‘Mae’n llawer mwy na jest sôn am wely, Dr Lloyd’, maen nhw’n ei ddweud. Ond ar ddiwedd y dydd, y rhan fwyaf o’r amser, rydym ni jest eisiau gwely a dweud y gwir. Mi allwch chi sôn am ba fath o wely a phwy sy’n mynd i’w staffio fo, ond ar ddiwedd y dydd, rydym ni wedi gweld erydu yn y nifer o wlâu sydd gennym ni yn y gwasanaeth iechyd a hefyd mewn gofal cymdeithasol. Mae yna ddisgyn yn y nifer o wlâu ac eto mae yna gynnydd yn y nifer o gleifion. Wel, nid yw hynny’n mynd i ffitio at ei gilydd ac mae’n rhaid i ni—David.

Thank you very much, Deputy Presiding Officer. It’s a pleasure to take part in this important debate. Naturally, we’re talking about winter preparedness. As my fellow Members of the health committee will be aware, we have been continuing an inquiry over the past few weeks into this particular issue. Of course, it’s true to note, as we heard in evidence, that the health service in Wales is under huge pressure throughout the year, if truth be told, but there are some peaks during the winter months.

In the time that I have, I was going to note, following our amendment that notes the importance of the social care services in all of this, that there is a danger that those of us who work in the health service just to go on about the health service. But unless we get the social care services right, then it will undermine the efforts of the health service to get to grips with these particular issues. Specifically, therefore, we need to expand provision in the community in terms of our social care services in the first instance, to prevent some people from having to go to hospital in the first place. So, we need to improve care in the community. That’s down to our GPs and their teams, but it’s also down to social care in the community to enable people to remain in their homes. There’s excellent work going on, but we need more of that provision to prevent people from having to go to hospital in the first instance.

Then, the other issue: when people are ready to go home from hospital. We need to expand that provision as well in terms of social care to ensure that there is as little delay as possible in transfers of care into the home. So, I would like to see—and I’ve talked about this before—social workers in all GP surgeries and social workers on every ward in our hospitals. It would be their responsibility to arrange how that patient goes home promptly. There are different schemes in different places here in Wales. Projects in Caerphilly—I’ve heard of one where there’s collaboration and it encourages social workers to be located in our GP surgeries and our hospitals. It’s improving provision and improving patient experience of the health service as a whole, and that’s in terms of social care.

Having discussed the importance of social care services, what’s important in the winter months is that everyone who needs the flu vaccine does receive that vaccination. That includes everyone over 65 years of age, those with long-term conditions such as heart and lung conditions and diabetes and so on, and also the staff in the health service and social care. We received plenty of evidence that the average number of staff in the NHS that received the flu vaccine could be relatively low in some areas. So, we need to persuade those people because, ultimately, we want to keep our staff healthy as well.

My final point in the time that is available to me: I’m going to talk about, beds because the system is under pressure because of a lack of capacity. One of those is in terms of beds—yes, in our hospitals, but also beds in community settings and in residential homes and so on. I’ve been talking about a lack of beds for many years. People always accuse me of oversimplifying the problem because it’s about more than just about a bed. But ultimately, most of the time we just need a bed, don’t we? You can talk about what kind of bed that is, and who is going to staff that, but ultimately, we’ve seen an erosion in the number of beds available in our health service, and in terms of social care. There’s been a decrease in the number of beds available and yet there’s an increase in the number of patients. Well, that doesn’t add up, does it? David.

I thank the Member for the intervention. I accept and agree that the number of beds is decreasing—as I’m sure the Member will recognise, we’re often told that the more beds you have the more you fill them. But also there’s a serious question of staffing and the nursing requirements to make sure that beds are safely staffed. There’s an issue there we have to address as well, surely.

Diolch i’r Aelod am yr ymyriad. Rwy’n derbyn ac yn cytuno bod nifer y gwelyau’n lleihau—fel rwy’n siŵr y bydd yr Aelod yn cydnabod, cawn wybod yn aml po fwyaf o welyau sydd gennych y mwyaf y byddwch yn eu llenwi. Ond hefyd mae yna gwestiwn difrifol ynglŷn â staffio a’r gofynion nyrsio i wneud yn siŵr fod gwelyau wedi’u staffio’n ddiogel. Mae honno’n broblem sy’n rhaid i ni fynd i’r afael â hi hefyd, ‘does bosibl.

Ie, buaswn i’n berffaith fodlon derbyn y pwynt yna. Wrth gwrs, rydym ni’n wastadol yn derbyn y pwynt yna, ond weithiau rydym ni’n colli’r ffaith bod angen mwy o wlâu arnom ni ta beth. Mae’r system ar ei mwyaf effeithlon pan mai 85 y cant o’r capasiti o ran gwlâu sydd yn llawn. Mae angen rhyw fath o lacrwydd a hyblygrwydd yn y system—pan mae popeth yn llawn o hyd, nid oes yna ddim yr hyblygrwydd yna i allu ymateb i wahanol argyfwng. Diolch yn fawr.

Yes, I’m entirely content to accept that point. We always accept that point, but sometimes we lose sight of the fact that we need more beds regardless. The system is at its most efficient when 85 per cent of bed capacity is full. We need some kind of give in the system, because when things remain full we don’t have that flexibility to be able to respond to different emergencies. Thank you.

Can I say that I do find it more than just a little ironic that it is the party in Government in Westminster bringing forward this motion on the back of challenges facing the Welsh NHS—the same party that has not just consistently cut funding to the Welsh Assembly but has overseen the biggest crisis facing the NHS and social care in England probably in our lifetime?

But here in Wales, of course, we do face challenges and it’s not just winter pressures that put a strain on the NHS and care services. Rising demand for services is a consequence of the success of the NHS and care sector in keeping people alive for longer. Coupled with an ageing population, we have patients presenting with more complex and serious and severe conditions. This unavoidable reality of rising demand and complexity of needs is a challenge to the health and care sector all year round and these constant pressures inevitably increase during winter months when the NHS also has to deal with higher levels of staff absence through illness. No one is saying either that there isn’t also a challenge here in Wales in recruiting more doctors and other professionals within the NHS—

A gaf fi ddweud fy mod yn ei chael hi’n dra eironig mai’r blaid sy’n Llywodraeth yn San Steffan sy’n cyflwyno’r cynnig hwn ar gefn heriau sy’n wynebu’r GIG yng Nghymru—yr un blaid sydd nid yn unig wedi torri cyllid yn gyson i Gynulliad Cymru ond sydd hefyd wedi goruchwylio dros yr argyfwng mwyaf sy’n wynebu’r GIG a gofal cymdeithasol yn Lloegr yn ystod ein hoes yn ôl pob tebyg?

Ond yma yng Nghymru, wrth gwrs, rydym yn wynebu heriau ac nid pwysau’r gaeaf yn unig sy’n rhoi straen ar y GIG a gwasanaethau gofal. Mae galw cynyddol am wasanaethau yn ganlyniad i lwyddiant y GIG a’r sector gofal yn cadw pobl yn fyw yn hwy. Ynghyd â phoblogaeth sy’n heneiddio, mae gennym gleifion sydd â chyflyrau mwy cymhleth a difrifol a dwys. Mae’r realiti hwn na ellir ei osgoi o alw cynyddol ac anghenion cymhleth yn her i’r sector iechyd a gofal drwy gydol y flwyddyn ac mae’r pwysau cyson yn cynyddu’n anochel yn ystod misoedd y gaeaf pan fo’n rhaid i’r GIG ymdopi hefyd â lefelau uwch o absenoldeb staff oherwydd salwch. Nid oes neb yn dweud ychwaith nad oes yna her yma yng Nghymru hefyd o ran recriwtio mwy o feddygon a gweithwyr proffesiynol eraill yn y GIG—

Will the Member take an intervention?

A wnaiff yr Aelod dderbyn ymyriad?

Not at the moment, no. Many of the submissions to the Health, Social Care and Sport Committee identified workforce planning and staff shortages as a key issue for our care services all year round.

However, what we do have in Wales is a Government that is prepared to allocate additional funding and introduce legislation and initiatives to tackle the challenges facing us. Other common themes amongst the evidence that was submitted to the committee included the potential for pharmacists and other care staff to free up GP services and the need for greater integration of health and social care.

Now, in my constituency, Cwm Taf health board were part of a successful pilot scheme where GPs actively triaged patients to pharmacy where appropriate. The Welsh Government has committed to a further roll-out of the Choose Pharmacy scheme across other parts of Wales. I think it’s worth noting that this is in stark contrast to England where the Westminster Government announced a cut in funding available to pharmacies there. Significantly, we have £60 million being invested in the pioneering intermediate care fund, which those giving evidence to the committee identified as being vital to relieving the everyday pressures on our health services.

So, what we can evidence here in Wales are measures to tackle the issues that present real challenges to the NHS all year round but which are exacerbated during winter months. I’ve referred to some of those initiatives already but other measures include the nurse staffing levels Act; the extension of the bursaries for student nurses, midwives and allied health professionals, which, of course, has been scrapped by the Tories in England; investing in primary care with a primary care and workforce plan backed by £43 million; GP practices being offered access to a new support package; promoting the Choose Well campaign to try and alleviate the pressures on emergency services; an extra £50 million to deal with the increased demand in winter months; and ensuring health boards, local authorities and the Wales ambulance service have updated and integrated winter plans. All these initiatives are about longer-term solutions to the challenges faced by our health and care services, and are an integral part of the additional £50 million announced by the health Secretary to help deal with those winter pressures. We should always recognise, of course, that, with all of these initiatives, they would not produce the desired impact if they were not underpinned by the tremendous dedication of all those staff working in our health and care services—

Ddim ar hyn o bryd, na wnaf. Roedd llawer o’r sylwadau a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn nodi cynllunio ar gyfer y gweithlu a phrinder staff fel mater allweddol i’n gwasanaethau gofal drwy gydol y flwyddyn.

Fodd bynnag, yr hyn sydd gennym yng Nghymru yw Llywodraeth sy’n barod i ddyrannu cyllid ychwanegol a chyflwyno deddfwriaeth a chynlluniau i fynd i’r afael â’r heriau sy’n ein hwynebu. Roedd themâu cyffredin eraill yn y dystiolaeth a gyflwynwyd i’r pwyllgor yn cynnwys potensial fferyllwyr a staff gofal eraill i ryddhau gwasanaethau meddygon teulu a’r angen am integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yn well.

Nawr, yn fy etholaeth i, roedd bwrdd iechyd Cwm Taf yn rhan o gynllun peilot llwyddiannus lle roedd meddygon teulu’n brysbennu cleifion at sylw’r fferyllfa lle roedd hynny’n briodol. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyflwyno’r cynllun Dewis Fferyllfa ymhellach ar draws rhannau eraill o Gymru. Rwy’n credu ei bod yn werth nodi bod hyn mewn gwrthgyferbyniad llwyr â Lloegr lle y cyhoeddodd Llywodraeth San Steffan doriad yn y cyllid sydd ar gael i fferyllfeydd yno. Yn arwyddocaol, mae gennym £60 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn y gronfa gofal canolraddol arloesol y nododd y rhai a roddodd dystiolaeth i’r pwyllgor ei bod yn hanfodol i leddfu pwysau bob dydd ar ein gwasanaethau iechyd.

Felly, yr hyn y gallwn ei ddangos yma yng Nghymru yw mesurau i fynd i’r afael â’r problemau sy’n creu heriau gwirioneddol i’r GIG drwy gydol y flwyddyn, ond sy’n gwaethygu yn ystod misoedd y gaeaf. Rwyf wedi cyfeirio at rai o’r cynlluniau hynny eisoes ond mae mesurau eraill yn cynnwys y Ddeddf lefelau staff nyrsio; ymestyn y bwrsariaethau i fyfyrwyr nyrsio, bydwragedd a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, sydd, wrth gwrs, wedi cael eu diddymu gan y Torïaid yn Lloegr; buddsoddi mewn gofal sylfaenol gyda chynllun gofal sylfaenol a’r gweithlu wedi’i gefnogi gan £43 miliwn; meddygfeydd teulu yn cael cynnig mynediad at becyn cymorth newydd; hyrwyddo’r ymgyrch Dewis Doeth i geisio lliniaru’r pwysau ar y gwasanaethau brys; £50 miliwn ychwanegol i fynd i’r afael â’r cynnydd yn y galw yn ystod misoedd y gaeaf; a sicrhau bod gan fyrddau iechyd, awdurdodau lleol a gwasanaeth ambiwlans Cymru gynlluniau wedi’u diweddaru a’u hintegreiddio ar gyfer y gaeaf. Mae’r holl gynlluniau hyn yn ymwneud ag atebion mwy hirdymor i’r heriau a wynebir gan ein gwasanaethau iechyd a gofal, ac maent yn rhan ganolog o’r £50 miliwn ychwanegol a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd iechyd i helpu i ymdopi â phwysau’r gaeaf. Wrth gwrs, gyda’r holl gynlluniau hyn, dylem gydnabod bob amser na fuasent yn cynhyrchu’r effaith a ddymunir pe na baent yn seiliedig ar ymroddiad aruthrol yr holl staff sy’n gweithio yn ein gwasanaethau iechyd a gofal—

Will the Member take an intervention now, please?

A wnaiff yr Aelod dderbyn ymyriad yn awr, os gwelwch yn dda?

No, I haven’t got enough time.

So, while no-one underestimates the challenges that winter pressures place on our health and social care here in Wales, we have a Government that is working closely with all partners in the health and social care sector to deliver—long-term and sustainable—to avoid the sort of crisis currently faced by the NHS and care sector in England.

Na, nid oes gennyf ddigon o amser.

Felly, er nad oes neb yn bychanu’r heriau y mae pwysau’r gaeaf yn eu gosod ar ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yma yng Nghymru, mae gennym Lywodraeth sy’n gweithio’n agos gyda’r holl bartneriaid yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol—yn hirdymor ac yn gynaliadwy—er mwyn osgoi’r math o argyfwng a wynebir ar hyn o bryd gan y GIG a’r sector gofal yn Lloegr.

I would like to thank the Welsh Conservatives for bringing forward this debate today. So far, winter 2016-17 has been a mild one and apart from the north-east of Wales, there haven’t been any major outbreaks of influenza-type illnesses. However, this hasn’t reduced pressures on our NHS. According to the Royal College of Nursing, our hospitals are so full all year round that the system cannot cope with a seasonal spike in demand. I fear that if we do see a seasonal spike in demand this winter, our NHS may not be able to cope.

At this point, I would like to put on record my thanks to our dedicated health and social care staff who work incredibly hard all year round, but even more so at this time of year, to ensure that patients receive excellent care despite the pressures. In fact, if our health and social care staff weren’t so dedicated and hard-working, our healthcare system would have broken down a long time ago.

The NHS and the social care sector investment has not kept pace with the demands on the system, and has been made worse by poor strategic planning by successive governments. One of the worst decisions affecting the NHS has been the reduction of bed capacity over the last two decades and the closure of cottage hospitals. This has been compounded by a lack of investment in the social care sector. Traditionally, the solution to winter pressures has been to increase capacity by cancelling non-urgent operations. This is short-termism at its worst. It only leads to increased misery for those on waiting lists and only delays the problem, rather than fixing it. The investment put up by the Welsh Government to tackle winter pressures is welcome, but will only be a short-term fix unless we address the underfunding of social care and increase the capacity of our hospitals.

We have a growing and ageing population, so unless we take radical action now, the strain our NHS is under will reach breaking point. Diolch yn fawr.

Hoffwn ddiolch i’r Ceidwadwyr Cymreig am gyflwyno’r ddadl hon heddiw. Hyd yn hyn, mae gaeaf 2016-17 wedi bod yn un mwyn ac ar wahân i ogledd-ddwyrain Cymru, ni fu unrhyw achosion difrifol o salwch tebyg i ffliw. Fodd bynnag, nid yw hyn wedi lleihau pwysau ar ein GIG. Yn ôl y Coleg Nyrsio Brenhinol, mae ein hysbytai mor llawn drwy gydol y flwyddyn fel na all y system ymdopi â chynnydd tymhorol yn y galw. Os gwelwn gynnydd sydyn yn y galw tymhorol y gaeaf hwn, rwy’n ofni efallai na fydd ein GIG yn gallu ymdopi.

Ar y pwynt hwn, hoffwn gofnodi fy niolch i’n staff iechyd a gofal cymdeithasol ymroddedig sy’n gweithio’n anhygoel o galed drwy gydol y flwyddyn, ond hyd yn oed yn fwy felly ar yr adeg hon o’r flwyddyn, er mwyn sicrhau bod cleifion yn cael gofal ardderchog er gwaethaf y pwysau. Yn wir, pe na bai ein staff iechyd a gofal cymdeithasol mor ymroddedig a gweithgar, buasai ein system gofal iechyd wedi chwalu amser m