Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

23/11/2016

Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Dirprwy Lywydd (Ann Jones) yn y Gadair.

The Assembly met at 13:30 with the Deputy Presiding Officer (Ann Jones) in the Chair.

Order. Can I call the Assembly to order to start this Plenary session please? Thank you.

Trefn. A gaf fi alw’r Cynulliad i drefn er mwyn cychwyn y Cyfarfod Llawn os gwelwch yn dda? Diolch.

1. 1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
1. 1. Questions to the Cabinet Secretary for Finance and Local Government

Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.

[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.

The first item on our agenda this afternoon is questions to the Cabinet Secretary for Finance and Local Government, and I call question 1, Rhianon Passmore.

Yr eitem gyntaf ar ein hagenda y prynhawn yma yw’r cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, a galwaf ar Rhianon Passmore i ofyn cwestiwn 1.

Cytundeb Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Cardiff Capital Region Deal

1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynnydd presennol cytundeb Prifddinas-ranbarth Caerdydd? OAQ(5)0060(FLG)

1. Will the Minister make a statement on the current progress of the Cardiff Capital Region deal? OAQ(5)0060(FLG)

Member
Mark Drakeford AM 13:30:00
The Cabinet Secretary for Finance and Local Government

The Cardiff capital deal demonstrates the benefits that can come from collaborative working across 10 local authorities. Progress remains in line with the timescales experienced by other, similar, large-scale city regions across the United Kingdom. Ratification of necessary governance and assurance arrangements is expected by February 2017.

Mae cytundeb prifddinas-ranbarth Caerdydd yn dangos manteision posibl gweithio ar y cyd ar draws 10 awdurdod lleol. Mae cynnydd yn parhau i fod yn unol â’r amserlenni a brofwyd gan ddinas-ranbarthau mawr eraill tebyg ledled y Deyrnas Unedig. Disgwylir y bydd y trefniadau llywodraethu a sicrwydd angenrheidiol wedi’u cadarnhau erbyn mis Chwefror 2017.

For the people of Islwyn, the Cardiff capital region deal encompassing 10 local authorities, including our Caerphilly County Borough Council, is a true game changer. The deal’s top priority is the proposed south Wales metro. The Minister will be aware of the frustrations felt by my constituents daily as they seek to commute to the two major cities of Cardiff and Newport. On the highly popular Ebbw Vale to Cardiff railway line, commuters have been faced with Arriva Trains Wales using trains that are 40 years old. The carriages are overcrowded, with little possibility of additional diesel trains being acquired, as there are few anachronistic diesel trains on the market. The recent problems have been exacerbated by trains being taken off the tracks because repairs are needed as fallen leaves have damaged the train wheels. Will the Minister outline a timetable for when the Cardiff capital region deal, worth over £1 billion over 20 years, will begin to transform south Wales’s public transport infrastructure, including for my constituents, a train service directly into Newport?

Ar gyfer pobl Islwyn, mae cytundeb prifddinas-ranbarth Caerdydd sy’n cynnwys 10 awdurdod lleol, gan gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, yn newid pethau go iawn. Prif flaenoriaeth y cytundeb yw’r metro de Cymru arfaethedig. Bydd y Gweinidog yn ymwybodol o rwystredigaethau dyddiol fy etholwyr wrth iddynt geisio cymudo i ddinasoedd mawr Caerdydd a Chasnewydd. Ar reilffordd hynod boblogaidd Glynebwy i Gaerdydd, mae cymudwyr wedi gorfod wynebu Trenau Arriva Cymru yn defnyddio trenau 40 mlwydd oed. Mae’r cerbydau’n orlawn, ac nid oes fawr o bosibilrwydd y bydd trenau diesel ychwanegol yn cael eu caffael gan nad oes fawr o drenau diesel anacronistig ar y farchnad. Mae’r problemau diweddar wedi cael eu gwaethygu gan drenau’n cael eu tynnu oddi ar y traciau i wneud gwaith atgyweirio angenrheidiol am fod dail ar lawr wedi niweidio olwynion y trenau. A wnaiff y Gweinidog amlinellu amserlen ar gyfer yr adeg pan fydd cytundeb prifddinas-ranbarth Caerdydd, sy’n werth mwy na £1 biliwn dros 20 mlynedd, yn dechrau gweddnewid seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus de Cymru, gan gynnwys gwasanaeth trên uniongyrchol i Gasnewydd ar gyfer fy etholwyr?

I thank the Member for that question. She’s absolutely right, of course, that the south-east Wales metro is a key feature of the city deal, and at its heart, it has the aim of creating a first-class public transport system across the whole region, to keep moving us forward for generations to come. Procurement of the operator and development partner for the next Wales and borders franchise and the metro is already well advanced. There are four bidders shortlisted to progress to the next stage. We expect to be able to award a contract in 2017, and see metro services operating from 2023.

Diolch i’r Aelod am y cwestiwn hwnnw. Mae hi’n hollol gywir, wrth gwrs, fod metro de-ddwyrain Cymru yn nodwedd allweddol o’r cytundeb dinas, ac mae’r nod o greu system drafnidiaeth gyhoeddus o’r radd flaenaf ar draws y rhanbarth cyfan yn ganolog iddo, er mwyn sicrhau ein bod yn symud ymlaen am genedlaethau i ddod. Mae’r broses o gaffael gweithredwr a phartner datblygu ar gyfer masnachfraint nesaf Cymru a’r Gororau a’r metro eisoes yn mynd rhagddi’n dda. Mae pedwar cynigydd ar y rhestr fer a fydd yn symud ymlaen i’r cam nesaf. Rydym yn disgwyl gallu dyfarnu contract yn 2017, ac yn gweld y gwasanaethau metro yn weithredol o 2023 ymlaen.

Minister, obviously, we’ve had the autumn statement today. We know the city deal is in place. As I understand it from the autumn statement today, the Welsh Government will be getting an additional £400 million, and it’s going to be vital, combining the city deal with the additional resources that have been made available today, that the productivity of the Cardiff city deal area is increased, so that we increase the overall prosperity of that area. Will you commit to using the additional funds in a Cardiff sense to drive up the productivity of the Cardiff economy and the surrounding areas, so that there are better job opportunities, but above all, that the wealth of the area is increased?

Weinidog, yn amlwg, rydym wedi cael datganiad yr hydref heddiw. Rydym yn gwybod bod y cytundeb dinas ar waith. Yn ôl yr hyn rwy’n ei ddeall o ddatganiad yr hydref heddiw, bydd Llywodraeth Cymru yn cael £400 miliwn ychwanegol, a bydd yn allweddol, wrth gyfuno’r cytundeb dinas a’r adnoddau ychwanegol a ryddhawyd heddiw, fod cynhyrchiant ardal cytundeb dinas Caerdydd yn cael ei gynyddu, fel ein bod yn cynyddu ffyniant cyffredinol yr ardal honno. A wnewch chi ymrwymo i ddefnyddio’r arian ychwanegol gyda Chaerdydd mewn golwg er mwyn chwyddo cynhyrchiant economi Caerdydd a’r ardaloedd cyfagos, er mwyn sicrhau cyfleoedd gwaith gwell, ond yn bennaf oll, er mwyn cynyddu cyfoeth yr ardal?

I recognise the points that the leader of the Conservative Party is making. The Chancellor was still on his feet when I came down to answer questions this afternoon, so I will wait to see the final details of the autumn statement before committing to any particular spending plans. But the point that he makes about investment in order to carry forward our economy is one that, quite certainly, is shared by this Government.

Rwy’n cydnabod y pwyntiau y mae arweinydd y Blaid Geidwadol yn eu gwneud. Roedd y Canghellor yn dal i fod ar ei draed pan ddeuthum i lawr i ateb cwestiynau y prynhawn yma, felly byddaf yn aros i weld manylion terfynol datganiad yr hydref cyn ymrwymo i unrhyw gynlluniau gwariant penodol. Ond mae’r pwynt y mae’n ei wneud ynglŷn â buddsoddi er mwyn symud ein heconomi ymlaen yn un y mae’r Llywodraeth hon, yn sicr ddigon, yn ei rannu.

There’s a huge contradiction between what you say about the regional approach and the reality, because local authorities just plan ahead with developments as if the city region project isn’t happening. So, why are you allowing Labour-run City of Cardiff Council to destroy the greenfields in your own constituency, rather than allocating them around the region as they would do with the regional approach?

Mae gwrth-ddweud enfawr rhwng yr hyn a ddywedwch am y dull rhanbarthol a’r realiti, gan fod awdurdodau lleol yn bwrw iddi i gynllunio datblygiadau ymlaen llaw fel pe na bai’r prosiect dinas-ranbarth yn digwydd. Felly, pam rydych yn caniatáu i Gyngor Dinas Caerdydd, sy’n cael ei arwain gan y Blaid Lafur, ddinistrio’r safleoedd maes glas yn eich etholaeth, yn hytrach na’u dosbarthu o amgylch y rhanbarth fel y buasent yn ei wneud gyda’r dull rhanbarthol?

Well, Dirprwy Lywydd, the Member’s contribution is the usual mixture of malevolence and fantasy. He’s had his answer to this question many times and I have nothing to add to what he already knows.

Wel, Ddirprwy Lywydd, mae cyfraniad yr Aelod yn gymysgedd o falais a ffantasi fel arfer. Mae wedi cael ei ateb i’r cwestiwn hwn sawl gwaith ac nid oes gennyf ddim i’w ychwanegu at yr hyn y mae eisoes yn ei wybod.

Portffolio Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

The Health, Well-being and Sport Portfolio

2. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael am ddyraniadau y gyllideb i'r portffolio iechyd, llesiant a chwaraeon? OAQ(5)0050(FLG)

2. What discussions has the Minister had about budget allocations to the health, well-being and sport portfolio? OAQ(5)0050(FLG)

I meet regularly with a range of stakeholders and colleagues to discuss financial issues, including priorities and allocations within the health, well-being and sport portfolio.

Rwy’n cyfarfod yn rheolaidd ag ystod o randdeiliaid a chydweithwyr i drafod materion ariannol, gan gynnwys blaenoriaethau a dyraniadau o fewn y portffolio iechyd, llesiant a chwaraeon.

I thank the Cabinet Secretary for his answer. Wales has no specialist mother and baby unit and a constituent has recently shared with me the experience of her daughter who, on becoming a mother, suffered with postpartum psychosis but had to go to London to receive specialist treatment. Many mothers in similar situations will be separated from their babies whilst they’re treated in non-specialist hospitals. How much of the health budget allocation for the next financial year will be put towards caring for mothers with postpartum psychosis and other perinatal mental health issues?

Diolch i Ysgrifennydd y Cabinet am ei ateb. Nid oes gan Gymru uned mam a’i baban arbenigol ac yn ddiweddar daeth etholwr ataf i sôn am brofiad ei merch a fu’n dioddef o seicosis ôl-enedigol ar ôl rhoi genedigaeth ond bu’n rhaid iddi fynd i Lundain i gael triniaeth arbenigol. Bydd llawer o famau mewn sefyllfaoedd tebyg yn cael eu gwahanu oddi wrth eu babanod tra’n cael triniaeth mewn ysbytai anarbenigol. Faint o ddyraniad y gyllideb iechyd ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf fydd yn cael ei roi tuag at ofalu am famau â seicosis ôl-enedigol a materion iechyd meddwl amenedigol eraill?

Well, Dirprwy Lywydd, I’ll draw the Member’s specific question to the attention of my colleague the Cabinet member for health, of course. I do know that at the very end of the last Assembly term additional funding specifically for perinatal mental health was made available, and I am confident that the extra services that will be provided as a result of that investment will be making a difference across Wales.

Wel, Ddirprwy Lywydd, byddaf yn tynnu sylw fy nghyd-Aelod, yr Aelod Cabinet dros Iechyd, at gwestiwn penodol yr Aelod, wrth gwrs. Gwn fod cyllid ychwanegol wedi’i ryddhau ar ddiwedd tymor diwethaf y Cynulliad yn benodol ar gyfer iechyd meddwl amenedigol, ac rwy’n hyderus y bydd y gwasanaethau ychwanegol a gaiff eu darparu o ganlyniad i’r buddsoddiad hwnnw yn gwneud gwahaniaeth ledled Cymru.

Last month, the City and County of Swansea council settled a claim brought by 11 of its occupational therapists that they were being paid less than their equivalents in the NHS. Unison said that occupational therapists right across Welsh local government, not only in Swansea, suffer lower pay and poorer access to professional development opportunities than their colleagues in the health service. I’m sure you agree with the point of equal pay for equal work, but have you discussed with local authorities whether they would be expected to meet any extra costs of similar claims from their own Welsh budget allocation, or bearing in mind that we’re talking about providers of health services, whether there’s an argument that they might actually go to the health budget in order to help them meet those costs?

Y mis diwethaf, setlodd cyngor Dinas a Sir Abertawe hawliad a gyflwynwyd gan 11 o’i therapyddion galwedigaethol a oedd yn dweud eu bod yn cael llai o gyflog na therapyddion galwedigaethol y GIG. Dywedodd Unsain bod therapyddion galwedigaethol ar draws llywodraeth leol Cymru, nid yn unig yn Abertawe, yn dioddef cyflog is ac yn cael llai o gyfleoedd datblygiad proffesiynol na’u cymheiriaid yn y gwasanaeth iechyd. Rwy’n siŵr eich bod yn cytuno â chyflog cyfartal am waith cyfartal, ond a ydych wedi trafod ag awdurdodau lleol pa un a fuasai disgwyl iddynt dalu unrhyw gostau ychwanegol mewn perthynas â hawliadau tebyg o’u dyraniad eu hunain o gyllideb Cymru, neu, o gofio ein bod yn sôn am ddarparwyr gwasanaethau iechyd, pa un a oes dadl y gallent ddefnyddio’r gyllideb iechyd mewn gwirionedd i’w helpu i dalu’r costau hynny?

Well, Dirprwy Lywydd, I’m well aware of the general issue that the Member raises because occupational therapists are one of those groups that are employed both by local authorities for their purposes and by the health service. That does mean that there are different terms and conditions that apply to those different workplaces and, as the Member says, that sometimes means that different training opportunities are available depending on the sector you are employed in. Ultimately, these are matters for employers to resolve, but I am certain that they are well aware of the issue that the Member has raised.

Wel, Ddirprwy Lywydd, rwy’n ymwybodol iawn o’r mater cyffredinol y mae’r Aelod yn ei godi oherwydd bod therapyddion galwedigaethol yn un o’r grwpiau sy’n cael eu cyflogi gan awdurdodau lleol at eu dibenion hwy a chan y gwasanaeth iechyd. Mae hynny’n golygu bod gwahanol delerau ac amodau’n berthnasol i’r gweithleoedd gwahanol ac fel y dywed yr Aelod, mae’n golygu weithiau bod cyfleoedd hyfforddi gwahanol ar gael yn dibynnu ar y sector rydych yn gweithio ynddo. Yn y pen draw, materion i gyflogwyr eu datrys yw’r rhain, ond rwy’n sicr eu bod yn ymwybodol iawn o’r mater y mae’r Aelod wedi’i godi.

May I ask the Cabinet Secretary about the allocations to community pharmacy? I have in mind the statement by the health Secretary about his aspiration to increase the role of community pharmacy, to decrease the pressure on primary care and to integrate IT between hospitals, GPs and community pharmacies. Of course, it also offers the opportunity of relieving pressure on secondary care in terms of the delayed discharge if the integration of community pharmacies and hospital records can be completed. Could he comment on the allocations to community pharmacy in that context?

A gaf fi ofyn i Ysgrifennydd y Cabinet am y dyraniadau i fferyllfeydd cymunedol? Yr hyn sydd gennyf mewn golwg yw’r datganiad gan yr Ysgrifennydd iechyd am ei ddyhead i ehangu rôl fferyllfeydd cymunedol, er mwyn lleihau’r pwysau ar ofal sylfaenol ac i integreiddio TG rhwng ysbytai, meddygon teulu a fferyllfeydd cymunedol. Wrth gwrs, mae hefyd yn cynnig cyfle i leddfu pwysau ar ofal eilaidd mewn perthynas â’r oedi wrth ryddhau o’r ysbyty os gellir integreiddio cofnodion fferyllfeydd cymunedol a chofnodion ysbyty. A fuasai’n gallu rhoi sylwadau ar y dyraniadau i fferyllfeydd cymunedol yn y cyd-destun hwnnw?

Well, the Member makes an important point in the financial context because, historically, investment in community pharmacy has been maintained on a par and in a parallel between the English and the Welsh NHS. Then on 28 October, last month, the UK Government announced that it was going ahead with proposals to cut the funding available to community pharmacies in England—a reduction of 4 per cent in this year and over 7 per cent in the next financial year. This inevitably breaks the link between the way that we do things in Wales and the way that community pharmacy is going to be funded in England. I’ve discussed this matter with my colleague the Cabinet member for health. This Government and, indeed, this Chamber has long emphasised the advantages to be obtained from a thriving community pharmacy sector in Wales. The intention of my colleague is to maintain funding in Wales without cuts, but then to discuss with the community pharmacy sector the additional contribution that they can make in recognition of the extra investment that will now be made in Wales compared to the destabilising cuts that will take place across our border.

Wel, mae’r Aelod yn gwneud pwynt pwysig yn y cyd-destun ariannol oherwydd, yn hanesyddol, mae buddsoddiad mewn fferylliaeth gymunedol wedi cael ei gynnal ar yr un lefel ac yn gyfochrog rhwng y GIG yn Lloegr a’r GIG yng Nghymru. Yna, ar 28 Hydref, y mis diwethaf, cyhoeddodd Llywodraeth y DU y bydd yn bwrw ymlaen â chynigion i dorri’r cyllid sydd ar gael i fferyllfeydd cymunedol yn Lloegr—toriad o 4 y cant yn ystod y flwyddyn hon a mwy na 7 y cant yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. Mae hyn, yn anochel, yn torri’r cysylltiad rhwng y ffordd rydym yn gwneud pethau yng Nghymru a’r ffordd y bydd fferyllfeydd cymunedol yn cael eu hariannu yn Lloegr. Rwyf wedi trafod y mater hwn gyda fy nghyd-Aelod, yr Aelod Cabinet dros iechyd. Mae’r Llywodraeth hon ac yn wir, y Siambr hon, wedi bod yn pwysleisio manteision cael sector fferylliaeth gymunedol ffyniannus yng Nghymru ers amser maith. Bwriad fy nghyd-Aelod yw cynnal cyllid yng Nghymru heb doriadau, ond i drafod wedyn gyda’r sector fferylliaeth gymunedol ynglŷn â’r cyfraniad ychwanegol y gallant ei wneud i gydnabod y buddsoddiad ychwanegol a fydd yn cael ei wneud yn awr yng Nghymru o gymharu â’r toriadau aflonyddgar a fydd yn digwydd ar draws y ffin.

Cabinet Secretary, the UK Government have today announced additional moneys for the Welsh block grant as a result of the autumn statement. Given the challenges outlined in the Welsh Government’s cancer delivery plan, namely the equipment shortages that are holding back earlier cancer diagnoses and consequently survival rates, will you please give a commitment to spend a large proportion of the additional moneys on improving diagnostic services in Wales?

Ysgrifennydd y Cabinet, mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi arian ychwanegol heddiw ar gyfer grant bloc Cymru yn sgil datganiad yr hydref. O ystyried yr heriau a amlinellir yng nghynllun cyflawni canser Llywodraeth Cymru, yn benodol y prinder offer sy’n llesteirio diagnosis cynharach o ganser a chyfraddau goroesi yn sgil hynny, a wnewch chi, os gwelwch yn dda, ymrwymo i wario cyfran fawr o’r arian ychwanegol ar wella gwasanaethau diagnostig yng Nghymru?

I thank the Member for the question. As I say, the Chancellor had not completed his statement when I came down. We’ve long learnt in this Chamber to look at the small print of what he says in these statements to see where money is being taken away, which the Chancellor tends not to emphasise, as well as where money is being provided.

As I understood it when I left, there was not a single penny piece of additional funding for the health service being offered in the autumn statement, despite the enormous pressures that are there in the English NHS. The Member will know that, as a result of our budget agreement with Plaid Cymru, we are already committed to significant extra capital investment in diagnostic equipment for the Welsh NHS next year.

Diolch i’r Aelod am y cwestiwn. Fel rwy’n dweud, nid oedd y Canghellor wedi cwblhau ei ddatganiad pan ddeuthum yma. Rydym wedi hen ddysgu yn y Siambr hon i edrych ar brint mân yr hyn a ddywed yn y datganiadau hyn i weld lle y caiff arian ei dorri, rhywbeth nad yw’r Canghellor yn tueddu i’w bwysleisio, yn ogystal â ble y mae arian yn cael ei ddarparu.

Yn ôl yr hyn a ddeallwn pan adewais, nid oedd yr un geiniog o gyllid ychwanegol yn cael ei gynnig i’r gwasanaeth iechyd yn natganiad yr hydref, er gwaethaf y pwysau enfawr sydd i’w weld yn y GIG yn Lloegr. Bydd yr Aelod yn gwybod, o ganlyniad i’n cytundeb cyllideb gyda Phlaid Cymru, ein bod eisoes wedi ymrwymo i fuddsoddi cyfalaf ychwanegol sylweddol mewn offer diagnostig ar gyfer y GIG yng Nghymru y flwyddyn nesaf.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from Party Spokespeople

We now turn to spokespeople’s questions, and I call on party spokespeople to question the Cabinet Secretary for Finance and Local Government. First up today is Gareth Bennett.

Trown yn awr at gwestiynau’r llefarwyr, a galwaf ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol. Y cyntaf heddiw yw Gareth Bennett.

Thank you, Deputy Presiding Officer. Could you put your hat as local government Minister on for a second? Hopefully, that’s not my first question. [Laughter.] Cardiff council has managed to raise £4.5 million in the past two years in bus lane fines. Do you think this may be an excessive amount, which could indicate that motorists in the city are being targeted by the council as cash cows? Can the Welsh Government intervene in any way to stop councils from taking overly punitive action against drivers?

Diolch, Ddirprwy Lywydd. A wnewch chi wisgo eich het fel Gweinidog llywodraeth leol am eiliad? Gobeithio nad dyna fy nghwestiwn cyntaf. [Chwerthin.] Mae cyngor Caerdydd wedi llwyddo i godi £4.5 miliwn dros y ddwy flynedd ddiwethaf mewn dirwyon lonydd bysiau. A ydych yn credu y gallai hwn fod yn swm gormodol, a allai ddangos bod modurwyr yn y ddinas yn cael eu targedu gan y cyngor fel peiriannau pres? A all Llywodraeth Cymru ymyrryd mewn unrhyw ffordd i atal cynghorau rhag cosbi gyrwyr yn ormodol?

Dirprwy Lywydd, bus lanes are a very important part of the way in which we are able to encourage people to use public transport rather than car transport—that is the policy of this administration. Provided Cardiff council operate within the law, which I’m sure they do, then their actions are not to be criticised. The real solution to the problem the Member raises is in the hands of car drivers: if they keep to the rules of the road, they will not be at risk of being fined.

Ddirprwy Lywydd, mae lonydd bysiau yn rhan bwysig iawn o’r ffordd y gallwn annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn lle ceir—dyna yw polisi’r weinyddiaeth hon. Cyhyd â bod cyngor Caerdydd yn gweithredu yn ôl y gyfraith, ac rwy’n siŵr eu bod, ni ddylid beirniadu eu gweithredoedd. Mae’r ateb go iawn i’r broblem y mae’r Aelod yn ei nodi yn nwylo gyrwyr ceir: os ydynt yn cadw at reolau’r ffordd, ni fyddant mewn perygl o gael eu dirwyo.

Yes, thank you, Minister. As a non-driver, I do appreciate your regard for public transport, which I share. In an ideal world, your answer would be correct, but, unfortunately, given Cardiff’s traffic problems, sometimes drivers do inadvertently find themselves in bus lanes. To continue with the theme, Cardiff probably does have the worst traffic problems in Wales, and the council has also raised £3.5 million in parking fines since 2014 as well as £110,000 in yellow-box fines. This last is, perhaps, the most pernicious charge, as drivers caught up in the city’s endless traffic jams simply cannot gauge when they are going to end up in a yellow box. I really think that Cardiff and any other council engaging in this kind of money making should be forcibly dissuaded from doing so. Can you, as a Minister, issue any guidelines on this?

Iawn, diolch, Weinidog. Fel rhywun nad yw’n gyrru, rwy’n gwerthfawrogi eich parch tuag at drafnidiaeth gyhoeddus, ac rwy’n rhannu’r parch hwnnw. Mewn byd delfrydol, buasai eich ateb yn gywir, ond yn anffodus, o ystyried problemau traffig Caerdydd, mae gyrwyr yn mynd i lonydd bysiau’n anfwriadol weithiau. I barhau â’r thema honno, mae’n debygol mai Caerdydd sydd â’r problemau traffig gwaethaf yng Nghymru, ac mae’r cyngor hefyd wedi codi £3.5 miliwn mewn dirwyon parcio ers 2014 yn ogystal â £110,000 mewn dirwyon bocs melyn. Yr olaf, efallai, yw’r cyhuddiad mwyaf enbyd, gan nad yw gyrwyr sy’n cael eu dal yn nhagfeydd traffig diddiwedd y ddinas yn gallu rhagweld pryd y byddant yn mynd i mewn i focs melyn. Credaf yn gryf y dylid perswadio cyngor Caerdydd drwy orfodaeth, yn ogystal ag unrhyw gyngor arall sy’n gwneud arian yn y modd hwn, i beidio â gwneud hynny. A allwch chi, fel Gweinidog, gyhoeddi unrhyw ganllawiau ar hyn?

I thank the Member for what he said about his support for public transport measures. I agree with him that if people find themselves in positions inadvertently, then the law should take a more generous view of any transgressions. I will investigate the final point that he makes about yellow-box infringements in particular to see whether there is wider evidence to bear out the points that he’s made this afternoon.

Diolch i’r Aelod am yr hyn a ddywedodd ynglŷn â’i gefnogaeth i fesurau trafnidiaeth gyhoeddus. Rwy’n cytuno ag ef, os yw pobl yn mynd i sefyllfaoedd yn anfwriadol, yna dylai’r gyfraith ystyried unrhyw droseddau yn fwy trugarog. Byddaf yn ymchwilio i’r pwynt olaf y mae’n ei wneud ynglŷn â throseddau bocs melyn yn arbennig i weld a oes tystiolaeth ehangach i gefnogi’r pwyntiau a wnaeth y prynhawn yma.

Thank you for that, Minister. I’ll move on to something else, as you dealt with that one so capably. It’s to do with the Localism Act 2011, which they have in England and which we haven’t adopted in Wales yet. The Campaign for Real Ale have pushed for this as a means of protecting the local pub, which I think is an admirable campaign. Whether or not the Localism Act is the best way of achieving the protection of local pubs I’m not sure, but I know that CAMRA have been in talks with the Welsh Government, so I wondered whether you could give us any update on those talks.

Diolch am hynny, Weinidog. Rwyf am symud ymlaen at rywbeth arall, gan eich bod wedi delio â’r mater hwnnw mor fedrus. Mae’n ymwneud â Deddf Lleoliaeth 2011, deddf sydd ganddynt yn Lloegr nad ydym wedi’i mabwysiadu yng Nghymru hyd yn hyn. Mae’r Ymgyrch dros Gwrw Go Iawn wedi gwthio am hyn fel modd o ddiogelu’r dafarn leol, a chredaf ei bod yn ymgyrch ragorol. Nid wyf yn siŵr mai’r Ddeddf Lleoliaeth yw’r ffordd orau o ddiogelu tafarndai lleol, ond gwn fod yr Ymgyrch dros Gwrw Go Iawn wedi bod yn trafod gyda Llywodraeth Cymru, felly tybed a allech roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y trafodaethau hynny i ni.

Dirprwy Lywydd, I’ve not been involved directly in those talks myself. I recognise the point that the Member makes about the contribution that a thriving pub can make to a community—a social contribution as well as anything else. I’ll make sure that his points are drawn to the attention of my colleague Carl Sargeant, who I think is responsible for that matter.

Ddirprwy Lywydd, nid wyf wedi bod yn rhan uniongyrchol o’r trafodaethau hynny’n bersonol. Rwy’n cydnabod y pwynt y mae’r Aelod yn ei wneud ynglŷn â’r cyfraniad y gall tafarn ffyniannus ei wneud i gymuned—cyfraniad cymdeithasol yn ogystal ag unrhyw beth arall. Fe wnaf yn siŵr fy mod yn tynnu sylw fy nghyd-Aelod, Carl Sargeant, at ei bwyntiau, gan fy mod yn credu mai ef sy’n gyfrifol am y mater hwnnw.

Thank you very much. I call on Plaid Cymru’s spokesperson, Adam Price.

Diolch yn fawr iawn. Galwaf ar lefarydd Plaid Cymru, Adam Price.

I think I’m going to change the aperture a little bit from bus lanes in Cardiff to the world economic outlook. [Laughter.] I was wondering whether the Cabinet Secretary shares a growing global consensus, I think, amongst Governments right across the world that now is the time for infrastructure spending like never before. It may be the only policy lever that we have. One of the few positive by-products of the long recession that we’ve had since the economic crisis is ultra-low or, indeed, negative interest rates.

That historic window may not be there forever, as we’ve begun to see in America already mortgage rates rising as a result of speculation over the infrastructure investment that may result as a result of the Trump presidency. Do we need to grasp this opportunity now with a greater sense of urgency, Cabinet Secretary?

Rwy’n credu fy mod am newid y sylw ychydig o lonydd bysiau yng Nghaerdydd i ragolygon economaidd y byd. [Chwerthin.] Roeddwn yn meddwl tybed a yw Ysgrifennydd y Cabinet yn rhannu consensws byd-eang cynyddol, rwy’n credu, ymhlith Llywodraethau ar draws y byd mai yn awr yw’r adeg i wario ar seilwaith mewn modd na welwyd ei debyg o’r blaen. Mae’n bosibl mai dyna’r unig ysgogiad polisi sydd gennym. Un o sgil-gynhyrchion cadarnhaol prin y dirwasgiad hir rydym wedi’i gael ers yr argyfwng economaidd yw cyfraddau llog isel iawn neu gyfraddau llog negyddol yn wir.

Efallai na fydd y cyfle hanesyddol hwn yno am byth, gan ein bod eisoes wedi dechrau gweld cyfraddau morgais yn codi yn America yn sgil dyfalu ynglŷn â’r buddsoddi mewn seilwaith a allai ddeillio o arlywyddiaeth Trump. A oes angen i ni achub ar y cyfle hwn yn awr gyda mwy o ymdeimlad o frys, Ysgrifennydd y Cabinet?

I entirely agree with the point the Member makes. As I said, I didn’t get to hear the whole of the Chancellor’s statement, but I did get to see the anaemic growth forecasts that the Office for Budget Responsibility produced for the next five years—I should think very alarming growth forecasts for anybody in charge of the UK economy. The OBR is not forecasting that the UK economy will return to trend growth at any point during the next five years. This doesn’t simply mean that we continue to face the impact of the lost economic activity that we have seen as a result of austerity, but that we’re not even going to return—not even going to return—to where the UK economy has managed to perform for nearly 60 years, from 1945 onwards. That should mean that the Chancellor should grasp this urgent need to invest in the UK economy to generate economic growth. Inflation forecasts surely give us cause for concern about interest rates, which will follow. Now is the time, when interest rates are at a historic low, as Adam Price has said, to take that opportunity and to invest for the future.

Cytunaf yn llwyr â’r pwynt y mae’r Aelod yn ei wneud. Fel y dywedais, ni lwyddais i glywed datganiad y Canghellor yn llawn, ond gwelais y rhagolygon twf anemig a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ar gyfer y pum mlynedd nesaf—buaswn yn meddwl eu bod yn rhagolygon twf brawychus iawn i unrhyw un sy’n gyfrifol am economi’r DU. Nid yw’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn rhagweld y bydd economi’r DU yn dychwelyd at duedd y twf ar unrhyw adeg yn ystod y pum mlynedd nesaf. Nid yn unig y mae hyn yn golygu ein bod yn parhau i wynebu effaith y gweithgarwch economaidd a gollwyd o ganlyniad i galedi, ond hefyd na fyddwn hyd yn oed yn dychwelyd—na fyddwn hyd yn oed yn dychwelyd—i’r lefel perfformiad y mae economi’r DU wedi llwyddo i’w chyrraedd ers bron i 60 mlynedd, o 1945 ymlaen. Dylai hynny olygu y dylai’r Canghellor ddirnad yr angen brys hwn i fuddsoddi yn economi’r DU er mwyn cynhyrchu twf economaidd. Mae rhagolygon chwyddiant yn sicr yn rhoi lle i ni bryderu ynghylch cyfraddau llog, a fydd yn dilyn. Yn awr yw’r amser, tra bo cyfraddau llog ar eu lefelau isaf erioed, fel y mae Adam Price wedi’i ddweud, i achub ar y cyfle hwnnw ac i fuddsoddi ar gyfer y dyfodol.

One of the policy levers that many Governments are beginning to focus on is the idea of an infrastructure bank, as I raised yesterday with the First Minister. We’ve had one announced this month in Canada by the Prime Minister there. There was the creation of the Asian Infrastructure Investment Bank last year, and discussion from the former Labour Prime Minister in Australia about doing the same. I agree with him that £400 million over five years is certainly not going to enable us to do anything meaningful in terms of the underinvestment in infrastructure in Wales over many decades. So, surely we should also be exploring this policy lever that many Governments across the world have come to believe is the channel by which we can create the sort of public-private investment mechanism that we need in order to catch up in terms of our infrastructure investment.

Un o’r ysgogiadau polisi y mae llawer o Lywodraethau yn dechrau canolbwyntio arno yw’r syniad o fanc seilwaith, fel y crybwyllais wrth y Prif Weinidog ddoe. Rydym wedi gweld un yn cael ei gyhoeddi y mis hwn yng Nghanada gan y Prif Weinidog yno. Cafodd Banc Buddsoddi Seilwaith Asiaidd ei greu y llynedd, ac mae’r cyn-Brif Weinidog Llafur yn Awstralia wedi bod yn trafod gwneud yr un peth. Cytunaf ag ef na fydd £400 miliwn dros bum mlynedd, yn sicr, yn ein galluogi i wneud unrhyw beth ystyrlon o ran y tanfuddsoddi a fu yn seilwaith Cymru dros sawl degawd. Felly, oni ddylem fod yn edrych hefyd ar yr ysgogiad polisi hwn y mae llawer o Lywodraethau ar draws y byd yn credu bellach yw’r cyfrwng i allu creu’r math o fecanwaith buddsoddi cyhoeddus-preifat sydd ei angen arnom er mwyn dal i fyny o ran ein buddsoddiad seilwaith.

Well, Dirprwy Lywydd, this Government will aim to make the very most of any additional capital that comes our way as a result of the autumn statement. But £400 million over a five-year period is not going to meet the needs of Wales. It does not even begin to restore the one-third reduction in our capital programme that we have experienced since the year 2010. That is why, as a Government, we have embarked on a series of innovative ways of providing investment in the Welsh economy. My colleague, Jane Hutt, did it by using the borrowing powers of local government and of housing associations. We have further innovative financial arrangements in train to produce the new Velindre and to complete the dualling of the Heads of the Valleys road. The idea that Adam Price has put forward this afternoon was discussed with the First Minister yesterday and I know that my colleague Ken Skates will have heard that discussion and will be interested to take it further forward.

Wel, Ddirprwy Lywydd, nod y Llywodraeth hon fydd manteisio i’r eithaf ar unrhyw gyfalaf ychwanegol a ddaw i ni o ganlyniad i ddatganiad yr hydref. Ond ni fydd £400 miliwn dros gyfnod o bum mlynedd yn diwallu anghenion Cymru. Nid yw hyd yn oed yn dechrau adfer y toriad o un rhan o dair a welsom yn ein rhaglen gyfalaf ers y flwyddyn 2010. Dyna pam, fel Llywodraeth, ein bod wedi mynd ar drywydd cyfres o ffyrdd arloesol o ddarparu buddsoddiad yn economi Cymru. Llwyddodd fy nghyd-Aelod, Jane Hutt, i wneud hynny drwy ddefnyddio pwerau benthyca llywodraeth leol a chymdeithasau tai. Mae gennym drefniadau ariannol arloesol pellach ar waith i greu’r Felindre newydd ac i gwblhau’r gwaith o ddeuoli ffordd Blaenau’r Cymoedd. Cafodd y syniad a gyflwynodd Adam Price y prynhawn yma ei drafod gyda’r Prif Weinidog ddoe, a gwn y bydd fy nghyd-Aelod Ken Skates wedi clywed y drafodaeth honno ac y bydd yn awyddus i’w ddatblygu ymhellach.

Can I urge him to go a little bit further? We saw, actually, a national infrastructure bank announced by his colleague, the shadow chancellor, in a speech on 27 September. It was repeated three days later by the leader of the Labour Party—it’s good to see some policy alignment happening there. Surely, rather than just expressing constantly our disappointment with Westminster, the point about creating this institution and the Welsh Government is that we don’t just emote, we don’t just deal with emotional spasms of regret, we actually do something. This lever has been announced as a policy by his own party at the UK level—and a network of regional banks. Well, there’s a Government that his party runs in the UK: it’s the Welsh Government. Surely, rather than just issuing statements of regret and press releases about what a future hypothetical Labour Government could do in Westminster, surely we should actually take control of our own destiny and create an infrastructure bank for Wales.

A gaf fi ei annog i fynd gam ymhellach? Gwelsom, mewn gwirionedd, fod banc seilwaith cenedlaethol wedi cael ei gyhoeddi gan ei gydweithiwr, canghellor yr wrthblaid, mewn araith ar 27 Medi. Cafodd ei ailadrodd dri diwrnod yn ddiweddarach gan arweinydd y Blaid Lafur—mae’n dda gweld bod rhywfaint o alinio polisi yn digwydd yno. Yn hytrach na dim ond mynegi ein siom â San Steffan drwy’r amser, a mynegi ein teimladau, ac ymdopi â phyliau emosiynol o edifeirwch, ‘does bosibl nad pwrpas creu’r sefydliad hwn a Llywodraeth Cymru yw ein bod, mewn gwirionedd, yn gwneud rhywbeth. Mae’r ysgogiad hwn wedi cael ei gyhoeddi fel polisi gan ei blaid ei hun ar lefel y DU—a rhwydwaith o fanciau rhanbarthol. Wel, mae yna Lywodraeth y mae ei blaid yn ei rhedeg yn y DU: Llywodraeth Cymru. Yn sicr, yn hytrach na chyhoeddi datganiadau o edifeirwch a datganiadau i’r wasg ynglŷn â’r hyn y gallai Llywodraeth Lafur ddamcaniaethol yn y dyfodol ei wneud yn San Steffan, ‘does bosibl na ddylem gymryd rheolaeth ar ein tynged ein hunain mewn gwirioned a chreu banc seilwaith i Gymru.

It’s because we have done exactly that that, in Wales, we’ve had the innovative finance arrangements that I’ve already explored. It’s why we have Finance Wales here providing a source of funding to businesses in Wales that otherwise certainly would not have been available to them. That’s why, indeed, we are interested to explore other ideas within our competence and our legislative ability to build even further on that record.

Oherwydd ein bod wedi gwneud yn union hynny, yng Nghymru, rydym wedi cael y trefniadau cyllid arloesol rwyf wedi’u harchwilio eisoes. Dyna pam fod gennym Cyllid Cymru yma yn darparu ffynhonnell o gyllid i fusnesau yng Nghymru na fuasai wedi bod ar gael iddynt fel arall yn bendant. Dyna pam, yn wir, fod gennym ddiddordeb mewn archwilio syniadau eraill o fewn ein cymhwysedd a’n gallu deddfwriaethol i adeiladu hyd yn oed ymhellach ar yr hyn a wnaed eisoes.

Cabinet Secretary, the recent Health Foundation report, ‘The path to sustainability: Funding projections for the NHS in Wales to 2019/20 and 2030/31’, highlights the need for an increase of around 60 per cent in funding to £10.4 billion by 2030-31 in order to meet the forthcoming predicted demand. They also identify the need for greater efficiency, and we know that smarter ways of working, particularly in the integration of health and social care, are a must. Based on your forthcoming local government reforms, which, of course, are to include a footprint of seven regional consortia, to include health and social care, what plans are you putting in place now to ensure that greater efficiencies could be made through a fully integrated health and social care model?

Ysgrifennydd y Cabinet, mae adroddiad diweddar y Sefydliad Iechyd, ‘Y llwybr i gynaliadwyedd: rhagolygon cyllid ar gyfer y GIG yng Nghymru i 2019/20 a 2030/31’, yn tynnu sylw at yr angen am gynnydd o tua 60 y cant yn y cyllid i £10.4 biliwn erbyn 2030-31 er mwyn ateb y galw a ragwelir. Maent hefyd yn nodi’r angen am fwy o effeithlonrwydd, a gwyddom fod rhaid cael ffyrdd callach o weithio, yn enwedig wrth integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol. Yn seiliedig ar y diwygiadau llywodraeth leol sydd ar y gweill gennych, a fydd, wrth gwrs, yn cynnwys ôl troed saith consortia rhanbarthol, gan gynnwys iechyd a gofal cymdeithasol, pa gynlluniau rydych yn eu rhoi ar waith yn awr i sicrhau y gellid sicrhau gwell arbedion effeithlonrwydd drwy fodel iechyd a gofal cymdeithasol cwbl integredig?

Well, I share the Member’s belief that closer integration between health and social care brings benefits both to patients and to users, and can help to drive financial efficiencies. It’s why, in next year’s budget, we maintain the £60 million care fund to drive greater integration between health and social care. It’s why we will have pooled budgets operating on the regional social services footprints, and it is why, in the discussions that I am having with local authorities in Wales, the notion of bringing social services together on a regional basis, facing health boards, helps us to make progress, and rapid progress, in that direction.

Wel, rwy’n rhannu cred yr Aelod fod integreiddio agosach rhwng iechyd a gofal cymdeithasol yn rhoi manteision i gleifion ac i ddefnyddwyr, a gall hynny helpu i ysgogi arbedion effeithlonrwydd. Dyna pam, yng nghyllideb y flwyddyn nesaf, rydym yn cynnal y gronfa ofal £60 miliwn i annog mwy o integreiddio rhwng iechyd a gofal cymdeithasol. Dyna pam y bydd gennym gyllidebau cyfun yn gweithredu ar ôl traed gwasanaethau cymdeithasol rhanbarthol, a dyna pam, yn y trafodaethau rwy’n eu cael gydag awdurdodau lleol yng Nghymru, fod y syniad o ddod â gwasanaethau cymdeithasol at ei gilydd ar sail ranbarthol, i wynebu byrddau iechyd, yn ein helpu i wneud cynnydd, a chynnydd cyflym, i’r cyfeiriad hwnnw.

Thank you, Cabinet Secretary. The future generations commissioner has warned that public services could fall off a cliff without more being done to prevent people from becoming ill. This includes, obviously, quality housing and leisure services. Further, the Welsh Local Government Association has expressed concerns that NHS budgetary pressures could see non-healthcare services that help people stay healthy losing out. How will you ensure a streamlined approach through local government to promote public health, not just through the NHS, but through all public services provided at local government level, and how will you ensure that, throughout any reform process, this will be a key priority?

Diolch i chi, Ysgrifennydd y Cabinet. Mae comisiynydd cenedlaethau’r dyfodol wedi rhybuddio y gallai gwasanaethau cyhoeddus ddisgyn dros y dibyn oni bai bod mwy yn cael ei wneud i atal pobl rhag mynd yn sâl. Mae hyn yn cynnwys, yn amlwg, gwasanaethau tai a gwasanaethau hamdden o ansawdd. At hynny, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi mynegi pryderon y gallai pwysau cyllidebol y GIG achosi i wasanaethau nad ydynt yn wasanaethau gofal iechyd, ond sy’n helpu pobl i aros yn iach, fod ar eu colled. Sut y byddwch yn sicrhau dull symlach drwy lywodraeth leol o hyrwyddo iechyd y cyhoedd, nid yn unig drwy’r GIG, ond drwy’r holl wasanaethau cyhoeddus a ddarperir ar lefel llywodraeth leol, a sut y byddwch yn sicrhau y bydd hon yn flaenoriaeth allweddol drwy gydol unrhyw broses ddiwygio?

Any person with the responsibility of making a budget for the Welsh Government has to face the competing priorities that are there for expenditure. In the budget that I have laid before this Assembly, we seek to do that, with £240 million additional investment in our health service direct, but also, as a result of our budget agreement, are able to provide a no-cash-cuts budget for local authorities as well, with £25 million identified specifically for social services within that. The general point that the Member makes is one that I endorse: the future for the health service depends upon each one of us being willing to take more responsibility for creating the conditions in which we take better care of our own health. So, much of what the health service deals with today are problems that need never have happened had people made different decisions in their own lives. It’s the responsibility of Government to create the conditions in which those decisions can be made, and our local government budgets are key to helping to do that.

Mae unrhyw berson sydd â chyfrifoldeb am greu cyllideb ar gyfer Llywodraeth Cymru yn gorfod wynebu’r blaenoriaethau sy’n cystadlu am wariant. Yn y gyllideb rwyf wedi’i chyflwyno gerbron y Cynulliad hwn, rydym yn ceisio gwneud hynny, gyda £240 miliwn o fuddsoddiad ychwanegol uniongyrchol yn ein gwasanaeth iechyd, ond hefyd, o ganlyniad i’n cytundeb cyllideb, rydym yn gallu darparu cyllideb heb doriadau arian parod ar gyfer awdurdodau lleol yn ogystal, gyda £25 miliwn wedi’i neilltuo’n benodol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol o fewn yr arian hwnnw. Mae’r pwynt cyffredinol y mae’r Aelod yn ei wneud yn un rwy’n ei gymeradwyo: mae dyfodol y gwasanaeth iechyd yn dibynnu ar bob un ohonom i fod yn barod i gymryd mwy o gyfrifoldeb dros greu’r amodau lle rydym yn gofalu am ein hiechyd ein hunain yn well. Felly, mae llawer o’r hyn y mae’r gwasanaeth iechyd yn ymdrin ag ef heddiw yn broblemau na fuasai angen iddynt fod wedi digwydd pe bai pobl wedi gwneud penderfyniadau gwahanol am eu bywydau eu hunain. Cyfrifoldeb y Llywodraeth yw creu’r amodau lle y gellir gwneud y penderfyniadau hynny, ac mae ein cyllidebau llywodraeth leol yn allweddol i helpu i wneud hynny.

Thank you. And, finally, turning to community councils, as part of your local government reform, how do you intend to proceed with a fundamental review of the democratic level of governance that sits at town and community level?

Diolch. Ac yn olaf, gan droi at gynghorau cymuned, fel rhan o’ch cynlluniau i ddiwygio llywodraeth leol, sut rydych chi’n bwriadu bwrw ymlaen ag adolygiad sylfaenol o’r lefel ddemocrataidd o lywodraethu ar lefel tref a chymuned?

I thank Janet Finch-Saunders for that question. I know she’s got a particular interest in town and community councils. I said in my statement on 4 October that there were a series of immediate things I feel we can do to improve the operation of the system as we have it today, but I also wanted a more root-and-branch and independent look at town and community councils to find the ways in which we can harness the things that they do very well. In many parts of Wales, that sector does some very important things very well, but it doesn’t do it uniformly. There is a democratic deficit in the sector, with over half of town and community council seats uncontested at the last election. I’m grateful to her for the discussions we’ve had on this matter and I look forward to being able to continue with them to design that root-and-branch re-assessment.

Diolch i Janet Finch-Saunders am y cwestiwn hwnnw. Rwy’n gwybod bod ganddi ddiddordeb arbennig mewn cynghorau tref a chymuned. Dywedais yn fy natganiad ar 4 Hydref fod yna gyfres o bethau rwy’n teimlo y gallwn eu gwneud ar unwaith i wella gweithrediad y system fel y mae heddiw, ond roeddwn hefyd yn awyddus i edrych yn fwy trwyadl ac annibynnol ar gynghorau tref a chymuned er mwyn dod o hyd i ffyrdd y gallwn harneisio’r pethau y maent yn eu gwneud yn dda iawn. Mewn sawl rhan o Gymru, mae’r sector hwnnw’n gwneud rhai pethau pwysig iawn yn dda iawn, ond nid yw’n gwneud hynny’n wastadol. Mae yna ddiffyg democrataidd yn y sector, a thros hanner seddi cynghorau tref a chymuned yn cael eu hethol yn ddiwrthwynebiad yn yr etholiad diwethaf. Rwy’n ddiolchgar iddi am y trafodaethau a gawsom ar y mater hwn ac rwy’n edrych ymlaen at allu parhau i gynllunio’r ailasesiad gwraidd a changen hwnnw gyda hwy.

Thank you. We now turn back to the questions on the order paper and question 3—Hefin David.

Diolch. Trown yn ôl yn awr at y cwestiynau ar y papur trefn a chwestiwn 3—Hefin David.

Cydweithredu o ran Llywodraeth Leol

Collaboration in Local Government

3. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gydweithredu o ran llywodraeth leol yn y dyfodol? OAQ(5)0059(FLG)[R]

3. Will the Minister make a statement on future collaboration in local government? OAQ(5)0059(FLG)[R]

I thank the Member for that question. I set out my proposals for future collaboration between local authorities on 4 October. The proposals for mandatory and systematic regional collaboration will build on the many collaborative arrangements local authorities already have in place across Wales.

Diolch i’r Aelod am y cwestiwn hwnnw. Nodais fy nghynigion mewn perthynas â chydweithredu rhwng awdurdodau lleol yn y dyfodol ar 4 Hydref. Bydd y cynigion ar gyfer cydweithredu rhanbarthol gorfodol a systematig yn adeiladu ar y nifer o drefniadau cydweithredol sydd ar waith eisoes gan awdurdodau lleol ledled Cymru.

Does the Cabinet Secretary believe that such mandatory collaboration has to lead to a return on investment, whether that be delivering more for less, more for the same, or the same for less, and, if that’s the case, how does he anticipate local authorities being able to justify collaboration, as a mandatory requirement, when the business case for collaboration may not necessarily bring a direct benefit to one or other of the individual local authorities engaging in the collaboration process?

A yw Ysgrifennydd y Cabinet yn credu bod yn rhaid i gydweithredu gorfodol o’r fath arwain at elw ar fuddsoddiad, boed hynny’n gyflawni mwy am lai, mwy am yr un peth, neu’r un peth am lai, ac os yw hynny’n wir, sut y mae’n rhagweld y bydd awdurdodau lleol yn gallu cyfiawnhau cydweithredu, fel gofyniad gorfodol, pan na fydd yr achos busnes ar gyfer cydweithredu o reidrwydd yn sicrhau budd uniongyrchol i’r naill neu’r llall o’r awdurdodau lleol unigol a fydd yn rhan o’r broses gydweithredu?

I thank Hefin David for that supplementary question because he puts his finger on exactly why I have said throughout that these arrangements will have to be mandatory as well as systematic. There are too many examples in local authorities in Wales where an individual local authority has invested a great deal of time and effort in trying to bring about a collaborative regional arrangement only to find that, at the last minute, one of the participating authorities moves away from the table because they don’t see how their own narrow interest has been taken forward in what they all agree is a wider pattern of benefit. We cannot have arrangements in Wales where individual local authorities take such a narrow and time-limited view of their own interests and then sacrifice the wider interests of a region where progress could be made. So, the only way to overcome that, as I see it, is by agreeing these arrangements; I’m very keen to continue that conversation. But, once it is agreed, they will be mandatory and everybody will have to play their part in them.

Diolch i Hefin David am y cwestiwn atodol gan ei fod yn rhoi ei fys ar yr union reswm pam rwyf wedi dweud bob amser y bydd yn rhaid i’r trefniadau hyn fod yn orfodol yn ogystal â systematig. Mae gormod o enghreifftiau mewn awdurdodau lleol yng Nghymru lle y mae awdurdod lleol unigol wedi buddsoddi llawer iawn o amser ac ymdrech yn ceisio sicrhau trefniant rhanbarthol cydweithredol, i ddarganfod, ar y funud olaf, fod un o’r awdurdodau sy’n cymryd rhan wedi symud oddi wrth y bwrdd am nad ydynt yn gweld sut y mae eu budd cul eu hunain yn cael ei hyrwyddo yn yr hyn y maent i gyd yn cytuno sy’n batrwm ehangach o fudd. Ni allwn gael trefniadau yng Nghymru lle y mae gan awdurdodau lleol unigol bersbectif mor gul, a chyfyngedig o ran amser, ar eu buddiannau eu hunain ac yna’n aberthu buddiannau ehangach rhanbarth lle y gellid gwneud cynnydd. Felly, yr unig ffordd i oresgyn hyn, fel rwy’n gweld pethau, yw drwy gytuno ar y trefniadau hyn; rwy’n awyddus iawn i barhau â’r sgwrs honno. Ond ar ôl cytuno arnynt, byddant yn orfodol a bydd yn rhaid i bawb chwarae eu rhan ynddynt.

Cabinet Secretary, we’re of the same generation and probably the only two people in this Chamber that remember the 1994 White Paper to establish unitary authorities. I’m sure we’re the only people that would have read it. It said that at the heart of the concept of unitary authorities was that they’d have to collaborate, but a generation later—there have been some partnerships, of course—that sort of culture of collaboration is yet to be established. And that’s as important as what I would welcome—the more coercive measures that may have to be taken to ensure that, at last, we get them to co-operate effectively.

Ysgrifennydd y Cabinet, rydym ein dau o’r un genhedlaeth ac yn ôl pob tebyg, ni yw’r unig ddau yn y Siambr hon sy’n cofio Papur Gwyn 1994 i sefydlu awdurdodau unedol. Rwy’n siŵr mai ni yw’r unig bobl a fuasai wedi ei ddarllen. Roedd yn dweud mai’r hyn sydd wrth wraidd y cysyniad o awdurdodau unedol oedd y buasai’n rhaid iddynt gydweithredu, ond genhedlaeth yn ddiweddarach—cafwyd rhai partneriaethau, wrth gwrs—mae’r math hwnnw o ddiwylliant cydweithredol eto i’w sefydlu. Ac mae hynny yr un mor bwysig â’r hyn y buaswn yn ei groesawu—y mesurau mwy gorfodol y gallai fod yn rhaid eu rhoi ar waith i sicrhau y gallwn eu cael i gydweithio’n effeithiol o’r diwedd.

Well, I’m afraid I was a county councillor myself back then, when those reforms were being advanced and discussed. So, I do remember them very well. Dirprwy Lywydd, can I say that, actually, when I go around local authorities in Wales I am often struck by the richness of collaboration that is already there? Every local authority can describe to you places where they are collaborating across their borders for very important purposes. The problem with it so far has been that there is no national pattern here. We’re not good at learning from positive experience in one part of Wales and making it happen elsewhere. That’s why, once we’ve agreed on the new co-operative arrangements there are to be, I am determined that they will have to be systematic—they will be the same across Wales, and they’ll be mandatory. Everybody will be involved in delivering them.

Wel, yn anffodus, roeddwn yn gynghorydd sir bryd hynny, pan oedd y diwygiadau hynny’n cael eu cyflwyno a’u trafod. Felly, rwy’n eu cofio’n dda iawn. Ddirprwy Lywydd, a gaf fi ddweud, mewn gwirionedd, pan fyddaf yn mynd o gwmpas awdurdodau lleol yng Nghymru mae’r cyfoeth o gydweithrediad sydd yno eisoes yn aml yn syndod i mi? Gall pob awdurdod lleol ddisgrifio mannau lle y maent yn cydweithredu ar draws eu ffiniau at ddibenion pwysig iawn. Y broblem gyda hynny hyd yn hyn yw nad oes patrwm cenedlaethol yma. Nid ydym yn dda am ddysgu o brofiad cadarnhaol mewn un rhan o Gymru a gwneud iddo ddigwydd mewn rhannau eraill. Dyna pam fy mod yn benderfynol, wedi i ni gytuno ar y trefniadau cydweithredol newydd, y bydd yn rhaid iddynt fod yn systematig—byddant yr un fath ledled Cymru, a byddant yn orfodol. Bydd pawb yn cymryd rhan yn y broses o’u cyflawni.

Cabinet Secretary, as well as collaboration within and between local government, there are also important partnerships between local authorities and other partners. One of those has been Powys council and the Powys teaching health board, who have entered into an agreement on health and social care in particular. Can you tell me whether there has been any assessment made of that collaboration and whether the outcomes have been positive?

Ysgrifennydd y Cabinet, yn ogystal â chydweithrediad o fewn llywodraeth leol a rhwng awdurdodau, mae yna hefyd bartneriaethau pwysig rhwng awdurdodau lleol a phartneriaid eraill. Un o’r rheini yw Cyngor Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, sydd wedi ffurfio cytundeb ar iechyd a gofal cymdeithasol yn benodol. A allwch ddweud wrthyf a wnaed unrhyw asesiad o’r cydweithrediad hwnnw ac a yw’r canlyniadau wedi bod yn gadarnhaol?

Well, Dirprwy Lywydd, Joyce Watson makes a very important point, which is always made to me by local authorities when I am meeting them: that the agenda for local authorities goes much wider than local authorities themselves. They all have really important partners, whether that is the local police service, the national park or, in the Powys case, as she says, the collaboration between Powys teaching health board and Powys council. I met the leader of Powys County Council recently and received an account from him of the work that they are doing. Interestingly, in relation to Suzy Davies’s earlier point, occupational therapy services are one of the very first things that they believe they can provide as a single service across both authorities. They tell me that good progress is being made. We’ve provided grant funding of more than £300,000 to assist the council and the LHB to get that collaboration off the ground, and I look forward to seeing further practical fruits of those endeavours.

Wel, Ddirprwy Lywydd, mae Joyce Watson yn gwneud pwynt pwysig iawn, un y mae awdurdodau lleol bob amser yn ei wneud pan fyddaf yn eu cyfarfod: fod yr agenda ar gyfer awdurdodau lleol yn llawer ehangach na’r awdurdodau lleol eu hunain. Mae gan bob un ohonynt bartneriaid pwysig iawn, boed y gwasanaeth heddlu lleol, y parc cenedlaethol neu, yn achos Powys fel y mae’n dweud, y cydweithrediad rhwng Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Powys. Cyfarfûm ag arweinydd Cyngor Sir Powys yn ddiweddar, a rhoddodd gyfrif i mi o’r gwaith y maent yn ei wneud. Yn ddiddorol, mewn perthynas â phwynt cynharach Suzy Davies, gwasanaethau therapi galwedigaethol yw un o’r pethau cyntaf y maent yn credu y gallant eu darparu ar ffurf un gwasanaeth ar draws y ddau awdurdod. Maent yn dweud wrthyf fod cynnydd da yn cael ei wneud. Rydym wedi darparu cyllid grant o fwy na £300,000 i gynorthwyo’r cyngor a’r Bwrdd Iechyd Lleol i sefydlu’r cydweithrediad hwnnw, ac edrychaf ymlaen at weld ffrwyth ymarferol pellach yr ymdrechion hynny.

Cytundebau Dinas

City Deals

4. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gytundebau dinas? OAQ(5)0051(FLG)

4. Will the Minister make a statement on city deals? OAQ(5)0051(FLG)

Diolch yn fawr am y cwestiwn.

I remain committed to progressing deals in Wales as a tool to encourage further economic growth and collaborative working. The Welsh Government has had extensive discussions on deals with the UK Government to maximise the benefits for Wales.

Thank you for the question.

Rwy’n parhau’n ymrwymedig i ddatblygu cytundebau yng Nghymru fel arf i annog twf economaidd a chydweithio pellach. Mae Llywodraeth Cymru wedi cael trafodaethau helaeth am gytundebau â Llywodraeth y DU i sicrhau’r manteision gorau posibl i Gymru.

I thank the Cabinet Secretary for his answer. He’ll be aware, I'm sure, of Mark Lang's recent deep place study of Pontypool, where he highlights not simply the challenges facing that once-thriving community, but also the foundations that could be built upon for future success. Ventures like the Cardiff city region and the city deal provide opportunities for towns like Pontypool, but there are also threats as well. So, will he elaborate on how his Government will deliver a multi-hub, multi-growth whole approach to the Cardiff city deal and the city region plan, so that towns like Pontypool are at the centre of those plans, rather than at their periphery?

Diolch i Ysgrifennydd y Cabinet am ei ateb. Fe fydd yn ymwybodol, rwy’n siŵr, o astudiaeth ddofn ddiweddar Mark Lang o Bont-y-pŵl, lle y mae’n tynnu sylw at yr heriau sy’n wynebu’r gymuned honno a oedd ar un adeg yn gymuned ffyniannus, yn ogystal â’r sylfeini y gellid adeiladu arnynt i sicrhau llwyddiant yn y dyfodol. Mae mentrau fel prifddinas-ranbarth Caerdydd a’r cytundeb dinas yn cynnig cyfleoedd i drefi fel Pont-y-pŵl, ond ceir bygythiadau hefyd. Felly, a wnaiff yr Aelod ymhelaethu ynglŷn â sut y bydd ei Lywodraeth yn sicrhau dull cyflawn aml-ganolfan, aml-dwf o fynd ati ar gytundeb dinas Caerdydd a chynllun y dinas-ranbarth, fel bod trefi fel Pont-y-pŵl yn ganolog yn y cynlluniau hynny, yn hytrach nag ar eu cyrion?

Well, the key point that I think Steffan Lewis is making is this, and it's reflected in the work that Mark Lang has been involved in: the Cardiff capital deal is not simply about finding better ways in which people can be attracted to the centre, to Cardiff itself, but a way of spreading prosperity across the whole of that region, and where connectivity means that we can more easily persuade businesses and economic activity to take place right across the region. It's encouraging to see the mechanisms that the deal is putting in place to make sure that projects right across the region are assessed for that impact, and I know that, amongst the 10 leaders of councils who come together to form the leadership of the deal, we see a determination to make sure that its fruits are genuinely provided across the whole of those 10 authorities.

Wel, y pwynt allweddol rwy’n credu y mae Steffan Lewis yn ei wneud yw hwn, a chaiff ei adlewyrchu yn y gwaith y mae Mark Lang wedi bod yn ei wneud: nid yn unig y mae cytundeb Prifddinas Caerdydd yn ymwneud â dod o hyd i ffyrdd gwell o ddenu pobl i’r canol, i Gaerdydd ei hun, ond mae’n ymwneud hefyd â ffordd o ledaenu ffyniant ar draws y rhanbarth cyfan, a lle y mae cysylltedd yn golygu y gallwn yn hawdd berswadio busnesau a gweithgarwch economaidd i ddigwydd ar draws y rhanbarth i gyd. Mae’n galonogol gweld y mecanweithiau y mae’r cytundeb yn eu rhoi ar waith i wneud yn siŵr fod prosiectau ar draws y rhanbarth yn cael eu hasesu ar gyfer yr effaith honno, ac ymhlith y 10 arweinydd cyngor sy’n dod at ei gilydd i ffurfio arweinyddiaeth y cytundeb, gwn ein bod yn gweld penderfyniad i sicrhau o ddifrif fod ei ffrwythau’n cael eu darparu ar hyd a lled y 10 awdurdod.

One component of the Cardiff city deal is the creation of the Cardiff capital region skills and employment board. One of the jobs in its hands is to ensure that the skills and employment provision is responsive to the needs of local businesses and communities. Can the Cabinet Secretary update the Assembly on Welsh Government financial support for skills and employment provision in the Cardiff city region and how this will deliver benefits to south-east Wales, please?

Un elfen o gytundeb dinas Caerdydd yw creu bwrdd sgiliau a chyflogaeth prifddinas-ranbarth Caerdydd. Un o swyddogaethau’r bwrdd fydd sicrhau bod y ddarpariaeth sgiliau a chyflogaeth yn ymateb i anghenion busnesau a chymunedau lleol. A all Ysgrifennydd y Cabinet roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cynulliad am gymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y ddarpariaeth sgiliau a chyflogaeth yn ninas-ranbarth Caerdydd a sut y bydd hyn yn sicrhau manteision i dde-ddwyrain Cymru, os gwelwch yn dda?

Well, I thank Mohammad Asghar for the question. He’s right to point to the creation of that board, and I was encouraged to see that the board contained not simply the local authorities themselves, but education representatives, employer representatives and third sector representatives as well. The £1.3 billion deal that we are providing for the Cardiff capital region is a combination of local authorities’ own funding, funding that will come from the UK Government and funding that will come from the European Union, but the bulk of the funding—the largest contributor—comes from the Welsh Government itself, and it is exactly aligned with those purposes to make sure that, as well as physical connectivity, we have a skills base amongst the local population that means that this is an attractive place for employers to come and create economic opportunity.

Wel, diolch i Mohammad Asghar am y cwestiwn. Mae’n iawn i dynnu sylw at y ffaith fod y bwrdd hwnnw wedi cael ei greu, ac roeddwn yn falch o weld fod y bwrdd nid yn unig yn cynnwys yr awdurdodau lleol eu hunain ond cynrychiolwyr addysg, cynrychiolwyr cyflogwyr a chynrychiolwyr y trydydd sector hefyd. Mae’r cytundeb £1.3 biliwn rydym yn ei ddarparu ar gyfer prifddinas-ranbarth Caerdydd yn gyfuniad o gyllid awdurdodau lleol eu hunain, cyllid a fydd yn dod gan Lywodraeth y DU a chyllid a ddaw gan yr Undeb Ewropeaidd, ond daw’r rhan fwyaf o’r cyllid—y cyfrannwr mwyaf—gan Lywodraeth Cymru ei hun, ac mae’n cyd-fynd yn union â’r dibenion hynny i wneud yn siŵr fod gennym, yn ogystal â chysylltedd corfforol, sylfaen sgiliau ymhlith y boblogaeth leol sy’n golygu bod hwn yn lle deniadol i gyflogwyr ddod yma a chreu cyfleoedd economaidd.

How does the Cabinet Secretary see the future governance of the Cardiff city region developing? It’s very exciting that the 10 leaders have come together in the way that they have. How does he see this developing in the future?

Sut y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn gweld y gwaith o lywodraethu dinas-ranbarth Caerdydd yn datblygu yn y dyfodol? Mae’n gyffrous iawn fod y 10 arweinydd wedi dod at ei gilydd yn y ffordd y maent wedi’i wneud. Sut y mae’n gweld hyn yn datblygu yn y dyfodol?

Well, Dirprwy Lywydd, it is a very important development that those 10 leaders are committed to make happen, but it is very important indeed that they are able to deliver according to the timescale that they themselves have made a commitment to deliver. Because the model, which is the Cabinet model where all 10 leaders will form the cabinet of the Cardiff capital city deal, is yet to be ratified by the constituent authorities. Every leader is committed to making sure that that arrangement has been ratified by their council before the end of February of next year. My message to them, which I’ve conveyed regularly in meetings to them, is that it is absolutely vital that they deliver on that timetable so that we remain on track in governance terms to draw down the money that is available for the deal.

Wel, Ddirprwy Lywydd, mae’r datblygiad hwnnw y mae’r 10 arweinydd yn ymrwymedig i’w gyflawni yn ddatblygiad pwysig iawn, ond mae’n bwysig iawn yn wir eu bod yn gallu cyflawni’r gwaith yn ôl yr amserlen y maent hwy eu hunain wedi ymrwymo i’w gyflawni. Oherwydd mae’r model, sef y model Cabinet lle y bydd pob un o’r 10 arweinydd yn ffurfio cabinet cytundeb prifddinas-ranbarth Caerdydd, eto i’w gadarnhau gan yr awdurdodau cyfansoddol. Mae pob arweinydd yn ymrwymedig i wneud yn siŵr fod y trefniant wedi cael ei gadarnhau gan eu cyngor cyn diwedd mis Chwefror y flwyddyn nesaf. Fy neges iddynt, ac rwyf wedi cyfleu’r neges hon iddynt yn rheolaidd mewn cyfarfodydd, yw ei bod yn gwbl hanfodol eu bod yn cyflawni yn ôl yr amserlen honno fel ein bod yn parhau i fod ar y trywydd iawn o ran llywodraethu i sicrhau’r arian sydd ar gael ar gyfer y cytundeb.

Adran 137 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

Section 137 of the Local Government Act 1972

5. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gymhwyso adran 137 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 yn ymwneud â phwerau awdurdodau lleol i fynd i gostau? OAQ(5)0056(FLG)

5. Will the Minister make a statement on the application of section 137 of the Local Government Act 1972 relating to the powers of local authorities to incur expenditure? OAQ(5)0056(FLG)

I thank Russell George for the question. This section 137 power allows a community or town council to incur a limited amount of expenditure for purposes for which it has no other specific power or duty, and which will bring direct benefit to their area or any part of it.

Diolch i Russell George am y cwestiwn. Mae’r pŵer hwn yn adran 137 yn caniatáu i gyngor tref neu gymuned fynd i gostau cyfyngedig at ddibenion nad oes ganddo unrhyw bŵer neu ddyletswydd benodol arall drostynt, ac a fydd yn sicrhau budd uniongyrchol i’w hardal neu unrhyw ran ohoni.

Cabinet Secretary, Llanfair Caereinion Town Council have been in correspondence with me on this issue for some time. The town council are keen to take on the running of the town library from county council control. If this doesn’t happen then it’s fearful the town library is likely to close.

Now, legal advice provided to the town council actively prohibits them from funding the library under section 137 of the Local Government Act 1972. However, the local authority has received opposing legal advice. I’m grateful to you for writing to me on this matter today in quite some detail—I appreciate that, Cabinet Secretary. Would you agree to provide clarity on the application of section 137 in this regard?

Ysgrifennydd y Cabinet, mae Cyngor Tref Llanfair Caereinion wedi bod yn gohebu â mi ar y mater hwn ers peth amser. Mae cyngor y dref yn awyddus i gymryd y gwaith o redeg llyfrgell y dref o reolaeth y cyngor sir. Os na fydd hyn yn digwydd mae’n ofni y bydd llyfrgell y dref yn debygol o gau.

Nawr, mae cyngor cyfreithiol a roddwyd i gyngor y dref yn eu gwahardd yn weithredol rhag ariannu’r llyfrgell o dan adran 137 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. Fodd bynnag, mae’r awdurdod lleol wedi derbyn cyngor cyfreithiol i’r gwrthwyneb. Rwy’n ddiolchgar i chi am ysgrifennu ataf ar y mater hwn mewn cryn fanylder heddiw—rwy’n gwerthfawrogi hynny, Ysgrifennydd y Cabinet. A fuasech yn cytuno i ddarparu eglurder ar weithredu adran 137 yn hyn o beth?

I’m grateful to Russell George for drawing this to my attention and providing copies of the correspondence from Llanfair Caereinion and Powys County Council, which illustrates the point that he is making. My officials have already provided advice to other town and community councils in Powys, and in general, our advice is that the financial restriction set out in section 137(4) continues to apply in circumstances where a town or community council seeks to exercise the well-being power contained in the Local Government Act 2000 to support the required expenditure. However, you do have to apply that general principle in every particular set of circumstances, and that’s the debate that is currently taking place between some town and community councils and Powys County Council itself.

What I will say to the Member is this: I intend to bring forward proposals as part of any consultation on local government reform to clarify the law in relation to the power and capabilities of town and community councils in taking on services and assets. So, even if there is some ambiguity or difference of view at present, I want to support town and community councils in the important efforts they are making to sustain services in local communities. We’ll take advantage of any consultation we bring forward to try and do just that.

Rwy’n ddiolchgar i Russell George am dynnu fy sylw at hyn ac am ddarparu copïau o’r ohebiaeth rhwng Cyngor Tref Llanfair Caereinion a Chyngor Sir Powys, sy’n dangos y pwynt y mae’n ei wneud. Mae fy swyddogion eisoes wedi darparu cyngor i gynghorau tref a chymuned eraill ym Mhowys, ac yn gyffredinol, ein cyngor yw bod y cyfyngiad ariannol a nodir yn adran 137(4) yn parhau i fod yn berthnasol mewn amgylchiadau lle y mae cyngor tref neu gymuned yn ceisio arfer y pŵer llesiant a geir yn Neddf Llywodraeth Leol 2000 i gefnogi’r gwariant angenrheidiol. Fodd bynnag, mae’n rhaid i chi gymhwyso’r egwyddor gyffredinol honno ym mhob cyfres benodol o amgylchiadau, a dyna’r ddadl sy’n digwydd ar hyn o bryd rhwng rhai cynghorau tref a chymuned a Chyngor Sir Powys ei hun.

Yr hyn rwyf am ei ddweud wrth yr Aelod yw hyn: rwy’n bwriadu cyflwyno cynigion fel rhan o unrhyw ymgynghoriad ar ddiwygio llywodraeth leol i egluro’r gyfraith mewn perthynas â phŵer a galluoedd cynghorau tref a chymuned i gymryd rheolaeth ar wasanaethau ac asedau. Felly, hyd yn oed os oes rhywfaint o amwysedd neu wahaniaeth barn ar hyn o bryd, rwyf am gefnogi cynghorau tref a chymuned yn yr ymdrechion pwysig y maent yn eu gwneud i gynnal gwasanaethau mewn cymunedau lleol. Byddwn yn manteisio ar unrhyw ymgynghoriad y byddwn yn ei gyflwyno i geisio gwneud hynny.

Historically, in the pre-poll-tax days, local authorities were able to use the equivalent of the product of the penny rate to carry out activity for the benefit of their local area. Does that Cabinet Secretary agree with me that what is needed, and what local authorities have asked for for as long as I can remember, is a power of general competence for local authorities, so that if it’s for the benefit of their area, it’s what the council votes for, it’s what constituents want, then they can spend money on it.

Yn hanesyddol, yn y dyddiau cyn treth y pen, roedd awdurdodau lleol yn gallu defnyddio’r hyn sy’n cyfateb i gynnyrch y dreth geiniog i gyflawni gweithgaredd er lles eu hardal leol. A yw Ysgrifennydd y Cabinet yn cytuno â mi mai’r hyn sydd ei angen, a’r hyn y mae awdurdodau lleol wedi gofyn amdano ers cyn cof, yw pŵer cymhwysedd cyffredinol i awdurdodau lleol, felly os yw er budd i’w hardal, os mai dyna y mae’r cyngor yn pleidleisio drosto, a dyna y mae’r etholwyr ei eisiau, yna gallant wario arian arno?

Mike Hedges is absolutely right and he reminds us that, in the draft Bill on local government that the previous Minister brought forward, there was exactly that proposal: to provide a general power of competence to principle authorities and, indeed, a power of competence to town and community councils that were able to reach a certain threshold of competence in their own affairs. While we’ve not been able, up until now, to reach an agreement on some important parts of reform of local government, that was an aspect that was generally welcomed, and I definitely intend to take it forward if I have an opportunity to do so.

Mae Mike Hedges yn hollol gywir ac mae’n ein hatgoffa, yn y Bil drafft ar lywodraeth leol a gyflwynwyd gan y Gweinidog blaenorol, mai dyna’n union oedd y cynnig: darparu pŵer cymhwysedd cyffredinol i’r prif awdurdodau ac yn wir, pŵer cymhwysedd i gynghorau tref a chymuned a oedd yn gallu cyrraedd trothwy penodol o gymhwysedd yn eu materion eu hunain. Er nad ydym wedi gallu dod i gytundeb hyd yn hyn ar rai o agweddau pwysig o ddiwygio llywodraeth leol, roedd honno’n agwedd a gafodd ei chroesawu’n gyffredinol, ac yn bendant rwy’n bwriadu bwrw ymlaen â’r mater os caf gyfle i wneud hynny.

Y Portffolio Addysg

The Education Portfolio

6. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyraniad cyffredinol y gyllideb i'r portffolio addysg? OAQ(5)0065(FLG)

6. Will the Minister make a statement on the overall budget allocation to the education portfolio? OAQ(5)0065(FLG)

As set out in the draft budget published last month, the budget allocation for the education main expenditure group next year is £1.99 billion.

Fel y nodir yn y gyllideb ddrafft a gyhoeddwyd y mis diwethaf, dyraniad y gyllideb ar gyfer prif grŵp gwariant addysg y flwyddyn nesaf yw £1.99 biliwn.

Cabinet Secretary, a big part of the job of Government is to decide on priorities, and for me there is no higher priority than education. I believe a well-educated population benefits all aspects of life and life chances in communities. In addition to that, the recent report by Gerry Holtham and Brian Morgan looked at economic development policy across the world and found the strongest correlation between spending on schools and economic success. So, I very much welcome the recent new allocation, but I wonder if, going forward, together with the First Minister and your cabinet colleagues, you will continue to consider very carefully whether additional resources can be made available to our schools in Wales.

Ysgrifennydd y Cabinet, rhan fawr o waith y Llywodraeth yw penderfynu ar flaenoriaethau, ac i mi nid oes blaenoriaeth sy’n uwch nag addysg. Rwy’n credu bod poblogaeth wedi’i haddysgu’n dda o fudd i bob agwedd ar fywyd a chyfleoedd bywyd mewn cymunedau. Yn ogystal â hynny, roedd yr adroddiad diweddar gan Gerry Holtham a Brian Morgan yn edrych ar bolisi datblygu economaidd ym mhob rhan o’r byd a chanfu’r gydberthynas gryfaf rhwng gwariant ar ysgolion a llwyddiant economaidd. Felly, rwy’n croesawu’r dyraniad newydd diweddar yn fawr iawn, ond rwy’n meddwl tybed a wnewch chi barhau i ystyried yn ofalus iawn, gyda’r Prif Weinidog a’ch cyd-Aelodau yn y cabinet, a ellir sicrhau bod adnoddau ychwanegol ar gael i’n hysgolion yng Nghymru.

I thank John Griffiths for that. He makes a point that others have made this afternoon: that investment in human capital is one of the most powerful ways in which we can continue to sustain our economy and our economic prosperity into the future. Figures published last week by the Treasury showed that expenditure on education in Wales continues to be 4 per cent higher than in England. The draft budget that I published has, by itself, more than £90 million extra to the baseline to be able to make the pupil deprivation grant a permanent part of our funding in Wales; £20 million above that to raise school standards; and £0.5 billion going primarily to the twenty-first century schools programme, of which £28 million is there for Newport. I hope the Member will be assured from that that, even when tough priorities have to be set, the requirement to go on investing in education is one that is much in our minds.

Diolch i John Griffiths am hynny. Mae’n gwneud pwynt y mae eraill wedi’i wneud y prynhawn yma: fod buddsoddi mewn cyfalaf dynol yn un o’r ffyrdd mwyaf pwerus y gallwn barhau i gynnal ein heconomi a’n ffyniant economaidd yn y dyfodol. Dangosodd ffigurau a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf gan y Trysorlys fod y gwariant ar addysg yng Nghymru yn parhau i fod 4 y cant yn uwch nag yn Lloegr. Mae gan y gyllideb ddrafft a gyhoeddais, ynddi ei hun, fwy na £90 miliwn yn ychwanegol at y llinell sylfaen i allu gwneud y grant amddifadedd disgyblion yn rhan barhaol o’n cyllido yng Nghymru; £20 miliwn ar ben hynny i godi safonau ysgolion; a £0.5 biliwn yn mynd yn bennaf tuag at raglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain, gyda £28 miliwn ohono yno ar gyfer Casnewydd. Rwy’n gobeithio y bydd hynny’n sicrhau’r Aelod fod yr angen i barhau i fuddsoddi mewn addysg, hyd yn oed pan fydd rhaid pennu blaenoriaethau anodd, yn un sy’n bendant yn ein meddyliau.

Rhannu Arferion Caffael

Sharing Procurement Practice

7. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael â Bwrdd y Gwasanaethau Caffael Cenedlaethol ynghylch pa mor barod yw awdurdodau lleol i rannu arferion caffael? OAQ(5)0052(FLG)

7. What discussions has the Minister had with the Board of the National Procurement Services on the readiness of local authorities to share procurement practice? OAQ(5)0052(FLG)

Those discussions do take place and they have focused on the results of the first round of procurement fitness checks, which my colleague Jane Hutt sponsored in the last Assembly. The results are available to assist those local authorities who may need support with specific aspects of their procurement practice.

Mae’r trafodaethau hynny’n digwydd ac maent wedi canolbwyntio ar ganlyniadau’r rownd gyntaf o wiriadau ffitrwydd i gaffael, a gynigiwyd gan fy nghyd-Aelod, Jane Hutt yn y Cynulliad diwethaf. Mae’r canlyniadau ar gael i gynorthwyo’r awdurdodau lleol hynny a allai fod angen cymorth gydag agweddau penodol ar eu harferion caffael.

Thank you. At the last meeting of the board of the National Procurement Service, it was revealed that only three local authorities have been willing to share data on how they lease vehicles. What can the Cabinet Secretary do to require data sharing, and once that data is with the NPS, what can he do to make sure the focus isn’t just on cost savings, but on capturing the value to local economies?

Diolch. Yng nghyfarfod diwethaf bwrdd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, datgelwyd mai tri awdurdod lleol yn unig sydd wedi bod yn barod i rannu data ar sut y maent yn prydlesu cerbydau. Beth y gall Ysgrifennydd y Cabinet ei wneud i wneud rhannu data’n ofynnol, a phan fydd y data hwnnw gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, beth y gall ei wneud i sicrhau nad yw’r ffocws ar arbed costau’n unig, ond ar sicrhau gwerth i economïau lleol?

It’s an interesting question that the Member raises and, actually, car leasing turns out to be a more complex subject than I first realised when I was originally briefed some time ago by the National Procurement Service on this topic. There is a Wales-wide National Procurement Service framework for car hire that all local authorities participate in, but that’s only for cars that are being hired for up to a week. If you want to hire a vehicle for more than a week, you have two choices in Wales: you can become part of the Crown Commercial Service system, and three local authorities in Wales have chosen to be a part of that, but it doesn’t suit all local authorities in Wales, particularly those from rural areas. They prefer to enter into long-term hire arrangements, most often with those companies that they use from the car-hire framework. The car-hire framework provides eight or nine different companies that you can choose to hire from. Local authorities in Wales do not choose the cheapest supplier. Why is that? It’s because they make a conscious decision to hire from local suppliers because of the effect that that has on jobs and other economic prosperity in their localities. So, the point that the Member makes is an important one and I think the data suggest that it is actively in the minds of local authorities when they make these decisions.

Mae’r Aelod yn gofyn cwestiwn diddorol ac mewn gwirionedd, mae’n ymddangos bod prydlesu ceir yn bwnc mwy cymhleth nag y sylweddolais i gychwyn pan gefais fy mriffio ar y pwnc hwn yn wreiddiol gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol beth amser yn ôl. Mae pob awdurdod lleol yn rhan o fframwaith llogi ceir y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ar gyfer Cymru gyfan, ond mae hwnnw ar gyfer ceir sy’n cael eu llogi am hyd at wythnos yn unig. Os ydych am logi cerbyd am fwy nag wythnos, mae gennych ddau ddewis yng Nghymru: gallwch ddod yn rhan o system Gwasanaeth Masnachol y Goron, ac mae tri awdurdod lleol yng Nghymru wedi dewis bod yn rhan o’r system honno, ond nid yw’n addas ar gyfer pob awdurdod lleol yng Nghymru, yn enwedig y rhai yn yr ardaloedd gwledig. Mae’n well ganddynt ymrwymo i drefniadau llogi hirdymor, gan amlaf gyda’r cwmnïau y maent yn eu defnyddio o’r fframwaith llogi ceir. Mae’r fframwaith llogi ceir yn darparu wyth neu naw o gwmnïau gwahanol y gallwch ddewis llogi ganddynt. Nid yw awdurdodau lleol yng Nghymru yn dewis y cyflenwr rhataf. Pam hynny? Oherwydd eu bod yn gwneud penderfyniad ymwybodol i logi gan gyflenwyr lleol oherwydd yr effaith a gaiff hynny ar swyddi a ffyniant economaidd arall yn eu hardaloedd. Felly, mae’r pwynt y mae’r Aelod yn ei wneud yn un pwysig ac rwy’n credu bod y data’n awgrymu ei fod yn sicr ym meddyliau awdurdodau lleol pan fyddant yn gwneud y penderfyniadau hyn.

Yr Ardoll Brentisiaethau

The Apprenticeship Levy

8. Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o'r effaith a gaiff yr ardoll brentisiaethau ar y grant bloc? OAQ(5)0058(FLG)

8. What assessment has the Minister made of the impact that the apprenticeship levy will have on the block grant? OAQ(5)0058(FLG)

The apprenticeship levy is a UK Government employment tax that directly conflicts with areas of devolved competence. It does not provide significant new money for Wales. Any positive consequentials as a result of it are largely offset by negative consequentials and the additional costs to public sector providers.

Mae’r ardoll brentisiaethau yn dreth gyflogaeth Llywodraeth y DU sy’n gwrthdaro’n uniongyrchol â meysydd lle y mae cymhwysedd wedi ei ddatganoli. Nid yw’n darparu arian newydd sylweddol i Gymru. Bydd unrhyw arian canlyniadol cadarnhaol o ganlyniad iddo yn cael eu gwrthbwyso i raddau helaeth gan symiau canlyniadol negyddol a’r costau ychwanegol i ddarparwyr y sector cyhoeddus.

Thank you for that answer, Cabinet Secretary. It is worrying to see that, in fact, what we are getting from the UK central Government is being taken away in another part, but also we are funding our public bodies and they have to put that money back to the Treasury under the apprenticeship levy. Can you give guarantees that the money will be used for apprenticeships? There are many bodies I’ve met with that happen to pay this levy and therefore feel that they’re being penalised for actually trying to take on apprentices but are not getting anything back. In England I know there’s a voucher system, but here we seem to have nothing.

Diolch i chi am yr ateb hwnnw, Ysgrifennydd y Cabinet. Mae’n destun pryder fod yr hyn rydym yn ei gael gan Lywodraeth ganolog y DU, mewn gwirionedd, yn cael ei gymryd yn ôl mewn rhan arall, ond hefyd rydym yn ariannu ein cyrff cyhoeddus ac mae’n rhaid iddynt roi’r arian hwnnw yn ôl i’r Trysorlys o dan yr ardoll brentisiaethau. A allwch roi sicrwydd y bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio ar gyfer prentisiaethau? Mae llawer o’r cyrff rwyf wedi eu cyfarfod yn digwydd bod yn talu’r ardoll hon ac felly maent yn teimlo eu bod yn cael eu cosbi am gyflogi prentisiaid mewn gwirionedd ond nid ydynt yn cael unrhyw beth yn ôl. Yn Lloegr gwn fod ganddynt system dalebau, ond ymddengys nad oes gennym unrhyw beth o gwbl yma.

Let me provide the figures for Members to see. It takes me back to almost the very first question I was asked by Andrew R.T. Davies when I said that the small print in all of this is important. So, in the spending review settlement, the Treasury announced that there was to be £114 million added to the Welsh block grant as a result of the apprenticeship levy. Had you read further down the page into the small print, you would have discovered that, at the same time, £90 million was being taken out of the block grant because of a reduction in English apprenticeship programmes. If you had read further down the page again, you would have discovered that Welsh public sector bodies were being required to pay in £30 million to the apprenticeship levy scheme. So, we were being given £114 million and £120 million was being taken away. That’s why, on days like today, it’s important to wait to see the whole story before making any spending commitments.

As a result of combined pressure from all devolved administrations, the Treasury announced within the last week or so a change to the basis of calculation of the apprenticeship levy, which will provide and extra £13.7 million for Wales next year. I will be in discussions with Cabinet colleagues as to how that money can be invested. But any idea that there are millions and millions of pounds coming to Wales through the apprenticeship levy is simply a fiction.

Gadewch i mi ddarparu’r ffigurau i’r Aelodau gael gweld. Mae’n fy atgoffa o un o’r cwestiynau cyntaf un a ofynnodd Andrew R.T. Davies i mi pan ddywedais fod y print mân yn bwysig yn hyn oll. Felly, yn y setliad yn sgil yr adolygiad o wariant, cyhoeddodd y Trysorlys y bydd £114 miliwn yn cael ei ychwanegu at grant bloc Cymru oherwydd yr ardoll brentisiaethau. Pe baech wedi darllen y print mân tuag at waelod y dudalen, buasech wedi darganfod bod £90 miliwn yn cael ei dynnu o’r grant bloc ar yr un pryd oherwydd gostyngiad yn rhaglenni prentisiaethau Lloegr. Pe baech wedi darllen ymhellach eto tuag at waelod y dudalen, buasech wedi darganfod bod gofyn i gyrff sector cyhoeddus yng Nghymru dalu £30 miliwn tuag at gynllun yr ardoll brentisiaethau. Felly, roeddem yn cael £114 miliwn ac roedd £120 miliwn yn cael ei dynnu ymaith. Dyna pam, ar ddyddiau fel heddiw, mae’n bwysig aros i weld y stori lawn cyn gwneud unrhyw ymrwymiadau gwario.

O ganlyniad i bwysau cyfunol gan yr holl weinyddiaethau datganoledig, yn yr wythnos neu ddwy ddiwethaf cyhoeddodd y Trysorlys newid i sylfaen gyfrifo’r ardoll brentisiaethau, a fydd yn darparu £13.7 miliwn ychwanegol i Gymru y flwyddyn nesaf. Byddaf yn cael trafodaethau gyda fy nghyd-Aelodau Cabinet ynglŷn â sut y gellir buddsoddi’r arian hwnnw. Ond mae unrhyw syniad fod yna filiynau a miliynau o bunnoedd yn dod i Gymru drwy’r ardoll brentisiaethau yn anwiredd llwyr.

Cronfeydd Strwythurol yr UE (Gogledd Cymru)

EU Structural Funds (North Wales)

9. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae cronfeydd strwythurol yr UE yn cynorthwyo busnesau a chyflogaeth yng ngogledd Cymru? OAQ(5)0064(FLG)

9. Will the Minister make a statement on how EU structural funds are assisting businesses and employment in north Wales? OAQ(5)0064(FLG)

Since 2007, Dirprwy Lywydd, EU projects in north Wales have helped 9,300 people into work, created 2,340 apprenticeships and 7,660 jobs.

Ers 2007, Ddirprwy Lywydd, mae prosiectau’r UE yng ngogledd Cymru wedi helpu 9,300 o bobl i ddod o hyd i waith, wedi creu 2,340 o brentisiaethau a 7,660 o swyddi.

Thank you, Cabinet Secretary. EU funds have helped enable innovation in north Wales, assisting the likes of ADC Biotechnology based in OpTIC in St Asaph, as well as ESF funding supporting the provision of intensive support and a range of bespoke interventions to help get people closer to the labour market through the North Wales Economic Ambition board’s OPUS programme and, of course, Jobs Growth Wales. This is just a snapshot of what EU funds have helped make happen in north Wales. Cabinet Secretary, can our organisations and communities in north Wales count on the Welsh Government’s continued support to draw down EU funding to support business and jobs in the region?

Diolch i chi, Ysgrifennydd y Cabinet. Mae arian yr UE wedi helpu i sicrhau arloesedd yng ngogledd Cymru, drwy gynorthwyo mentrau fel ADC Biotechnology a leolir yn OpTIC yn Llanelwy, yn ogystal â chyllid Cronfa Gymdeithasol Ewrop sy’n cefnogi darpariaeth cymorth dwys ac ystod o ymyriadau pwrpasol i helpu i ddod â phobl yn agosach at y farchnad lafur drwy raglen OPUS Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, a Twf Swyddi Cymru wrth gwrs. Cipolwg yn unig yw hyn ar yr hyn y mae cronfeydd yr UE wedi helpu i’w wireddu yng ngogledd Cymru. Ysgrifennydd y Cabinet, a all ein sefydliadau a’n cymunedau yng ngogledd Cymru ddibynnu ar gefnogaeth barhaus Llywodraeth Cymru i sicrhau arian yr UE i gefnogi busnesau a swyddi yn y rhanbarth?

I’m grateful to the Member for the opportunity to restate the Welsh Government’s position, which is, for as long as we remain in membership of the European Union, we will try and draw down the maximum possible investment for the benefit of communities across Wales. By the end of this month, as a result of accelerating the programme in the conditions we now face, we will have agreements in place covering 60 per cent of the £1.9 billion-worth of EU structural fund allocations. We will continue to make approvals beyond that and those approvals will apply to north Wales as much as to any other part of our nation.

Rwy’n ddiolchgar i’r Aelod am y cyfle i ailddatgan safbwynt Llywodraeth Cymru, sef y byddwn yn ceisio sicrhau’r buddsoddiad mwyaf posibl er lles cymunedau ledled Cymru cyhyd ag y byddwn yn parhau’n aelodau o’r Undeb Ewropeaidd. Erbyn diwedd y mis hwn, o ganlyniad i gyflymu’r rhaglen yn yr amgylchiadau rydym yn eu hwynebu yn awr, bydd gennym gytundebau ar waith mewn perthynas â 60 y cant o’r gwerth £1.9 biliwn o ddyraniadau cronfeydd strwythurol yr UE. Byddwn yn parhau i gymeradwyo cynlluniau y tu hwnt i hynny a bydd y cymeradwyaethau hynny yr un mor berthnasol i ogledd Cymru ag i unrhyw ran arall o’n cenedl.

Thank you very much, Cabinet Secretary.

Diolch yn fawr iawn, Ysgrifennydd y Cabinet.

2. 2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
2. 2. Questions to the Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs

Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.

[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.

We move on to item 2, which is questions to the Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs. Question 1—Russell George.

Symudwn ymlaen at eitem 2, sef cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig. Cwestiwn 1—Russell George.

Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990

The Environmental Protection Act 1990

1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gymhwyso Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 yng Nghymru? OAQ(5)0055(ERA)

1. Will the Minister make a statement on the application of the Environmental Protection Act 1990 in Wales? OAQ(5)0055(ERA)

Thank you. The Environmental Protection Act 1990 provides controls and supports enforcement on a number of issues, including the disposal of controlled waste, litter and remedial action for contaminated land. Under the devolution settlement, we have successfully amended the Act to enable its application to more specifically address Wales’s needs.

Diolch. Mae Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 yn darparu rheolaethau ac yn cefnogi gorfodaeth mewn perthynas â nifer o faterion, gan gynnwys gwaredu gwastraff rheoledig, sbwriel a chamau i adfer tir halogedig. O dan y setliad datganoli, rydym wedi diwygio’r Ddeddf yn llwyddiannus i alluogi ei chymhwyso i fynd i’r afael ag anghenion Cymru yn fwy penodol.

In a letter to me on 7 November, Cabinet Secretary, you said that you saw no need to amend the Environmental Protection Act 1990, which states that local authorities have a statutory obligation to provide residents with at least one facility where they may deposit their household waste. Now, in light of the closure of the recycling centre in Machynlleth, coupled with the fact that the local authority is now considering the closure of further recycling centres in either Newtown or Welshpool, can I urge you to consider amending section 51 of the Act in order to allow every resident in Wales to have access to a recycling centre within a reasonable distance from their home, as opposed to an 80-mile potential trip, as might now be the case in some areas of rural Wales?

Mewn llythyr ataf ar 7 Tachwedd, Ysgrifennydd y Cabinet, fe ddywedoch nad oeddech yn gweld bod angen diwygio Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990, sy’n datgan bod gan awdurdodau lleol ddyletswydd statudol i ddarparu o leiaf un cyfleuster i breswylwyr lle y gallant waredu gwastraff y cartref. Nawr, yn sgil y ffaith fod y ganolfan ailgylchu ym Machynlleth wedi cau, ynghyd â’r ffaith fod yr awdurdod lleol bellach yn ystyried cau canolfannau ailgylchu pellach naill ai yn y Drenewydd neu’r Trallwng, a gaf fi eich annog i ystyried diwygio adran 51 y Ddeddf er mwyn caniatáu i bob un o drigolion Cymru gael mynediad at ganolfan ailgylchu o fewn pellter rhesymol i’w cartref, yn hytrach na thaith bosibl o 80 milltir, fel y gallai fod yn wir mewn rhai ardaloedd yng nghefn gwlad Cymru bellach?

I know we have exchanged correspondence on this issue, and I think I probably said in the letter to you that local authorities do have a high degree of autonomy and flexibility on this issue, and that allows them, really, to respond to local needs and reflect local priorities. I would still encourage people to participate in the consultation that is taking place in Powys, and I still don’t see any need to amend section 51 of the Act at the current time. However, I’m happy to review the position if circumstances in Powys, or anywhere else for that matter, necessitate that.

Gwn ein bod wedi gohebu ar y mater hwn, ac rwy’n credu fy mod, yn ôl pob tebyg, wedi dweud yn y llythyr atoch fod gan awdurdodau lleol lefel uchel o ymreolaeth a hyblygrwydd yn y mater hwn, ac mae hynny’n eu galluogi, mewn gwirionedd, i ymateb i anghenion lleol ac adlewyrchu blaenoriaethau lleol. Buaswn yn parhau i annog pobl i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad sy’n cael ei gynnal ym Mhowys, ac nid wyf yn gweld unrhyw angen o hyd i ddiwygio adran 51 o’r Ddeddf ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rwy’n fodlon adolygu’r safbwynt hwnnw os yw’r amgylchiadau ym Mhowys, neu unrhyw le arall o ran hynny, yn galw am hynny.

Mynd i’r Afael â Chlymog Japan

Tackling Japanese Knotweed

2. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ymdrechion i fynd i'r afael â chlymog Japan? OAQ(5)0056(ERA)

2. Will the Minister make a statement on efforts to tackle Japanese knotweed? OAQ(5)0056(ERA)

Thank you. I’m taking forward a number of initiatives designed to tackle this invasive species. These include the continuation of biocontrol trials to establish a non-native psyllid and the development of a fungus-based herbicide designed specifically to control this plant.

Diolch. Rwy’n bwrw ymlaen â nifer o fentrau a gynlluniwyd i fynd i’r afael â’r rhywogaeth oresgynnol hon. Mae’r rhain yn cynnwys parhau treialon rheoli biolegol i sefydlu llysleuen anfrodorol a datblygu chwynladdwr sy’n seiliedig ar ffwng a grëwyd yn benodol i reoli’r planhigyn hwn.

Can I thank the Minister for that response? Knotweed is a major problem in Swansea East, making houses difficult to sell and spreading onto neighbouring properties. I’m very pleased with the update the Minister gave me on experiments with a natural predator and on chemical attempts to attack it. The natural predator has been used now for several years, when will the decision be made on whether it can be used more generally?

A gaf fi ddiolch i’r Gweinidog am yr ymateb hwnnw? Mae clymog Japan yn broblem fawr yn Nwyrain Abertawe, gan wneud tai yn anodd eu gwerthu a lledaenu i diroedd cyfagos. Rwy’n hapus iawn gyda’r diweddariad a roddodd y Gweinidog i mi ar arbrofion gydag ysglyfaethwr naturiol ac ar ymdrechion cemegol i gael gwared arno. Mae’r ysglyfaethwr naturiol wedi cael ei ddefnyddio ers nifer o flynyddoedd bellach, pa bryd y gwneir penderfyniad ynglŷn ag a ellir ei ddefnyddio’n fwy cyffredinol?

Well, you are aware, obviously, of the results of the chemical trials that were held by Swansea University. They were published last year, and I think what they showed was there wasn’t a one-hit wonder, really, in relation to tackling this very difficult condition. There has been a planned series of treatments, which is absolutely the key to having effective control. I don’t know if Members are aware, but since the trial ended, the most effective herbicide tested, piclorum, has now been withdrawn from the market. We are continuing to fund biocontrol projects, and that really builds on the successes of the earlier trials. The phase that we’re looking at now will focus upon psyllid establishment with release to a wider range of sites, using enhanced release methods with new psyllid stock from Japan. I think the aim is for, then, the insects to suppress Japanese knotweed’s vigour so it won’t be the aggressive invader that it is now.

Wel, rydych yn ymwybodol, yn amlwg, o ganlyniadau’r treialon cemegol a gynhaliwyd gan Brifysgol Abertawe. Fe’u cyhoeddwyd y llynedd, ac rwy’n credu mai’r hyn a ddangosent oedd nad oedd un ateb gwyrthiol, mewn gwirionedd, mewn perthynas â mynd i’r afael â’r planhigyn eithriadol o anodd hwn. Cafwyd cyfres wedi’i chynllunio o driniaethau, sy’n gwbl allweddol i gael rheolaeth effeithiol. Nid wyf yn gwybod a yw’r Aelodau’n ymwybodol o hyn, ond ers i’r treial ddod i ben, mae’r chwynladdwr mwyaf effeithiol a brofwyd, piclorum, bellach wedi’i dynnu oddi ar y farchnad. Rydym yn parhau i ariannu prosiectau rheoli biolegol, ac mae hynny mewn gwirionedd yn adeiladu ar lwyddiannau’r treialon blaenorol. Bydd y cyfnod rydym yn edrych arno yn awr yn canolbwyntio ar sefydlu llyslau a’u rhyddhau i ystod ehangach o safleoedd, gan ddefnyddio dulliau rhyddhau gwell gyda stoc newydd o lyslau o Japan. Rwy’n credu mai’r nod yw i’r pryfed lethu grym clymog Japan fel nad yw’n rhywogaeth mor ymosodol o oresgynnol ag y mae ar hyn o bryd.

I thank the Member for asking the question, actually. Japanese knotweed is estimated to cost £165 million to the UK economy each year, and the Residential Landlord Association has warned that it can have such a detrimental effect on the value of property it can render it worthless. The previous Minister did say that a natural predator had been found that will help in the control of Japanese knotweed and was being trialled in Swansea. I ask the Minister—the Cabinet Secretary—can you provide an update on the roll-out: how successful it’s been and whether you do have any intention to use a special control order in the future to tackle this issue?

Diolch i’r Aelod am ofyn y cwestiwn. Amcangyfrifir bod clymog Japan yn costio £165 miliwn i economi’r DU bob blwyddyn, ac mae’r Gymdeithas Landlordiaid Preswyl wedi rhybuddio y gallai effeithio mor niweidiol ar werth eiddo nes ei wneud yn ddiwerth. Dywedodd y Gweinidog blaenorol bod ysglyfaethwr naturiol wedi’i ganfod a fydd yn helpu i reoli clymog Japan a’i fod yn cael ei dreialu yn Abertawe. Gofynnaf i’r Gweinidog—Ysgrifennydd y Cabinet—a allwch chi roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni ynglŷn â chyflwyno’r treial: pa mor llwyddiannus ydoedd ac a oes gennych unrhyw fwriad i ddefnyddio gorchymyn rheoli arbennig yn y dyfodol i fynd i’r afael â’r broblem hon?

This is something that I am monitoring and, as I said, we are continuing to fund the trials. We’ve just funded phase 2 this year of the biocontrol trials, so I think we need to evaluate that before making any decisions on the way forward.

Mae hwn yn rhywbeth rwy’n ei fonitro ac fel y dywedais, rydym yn parhau i ariannu’r treialon. Rydym newydd ariannu cam 2 y treialon rheoli biolegol eleni, felly rwy’n credu bod angen i ni werthuso hwnnw cyn gwneud unrhyw benderfyniadau ar y ffordd ymlaen.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from Party Spokespeople

We now turn to party spokespeople’s questions, and the first party spokesperson is Simon Thomas.

Trown yn awr at gwestiynau gan lefarwyr y pleidiau, a’r llefarydd cyntaf yw Simon Thomas.

Thank you, Deputy Presiding Officer. Cabinet Secretary, 2016 is on track to be the warmest year since records began, and the effects of climate change are already being felt, as we’ve seen, indeed, over the last few days here in Wales. Now, your draft budget proposes cuts of 38 per cent in the capital expenditure for climate change mitigation and flood defence projects. Following the announcements of the autumn statement today of some, at least, additional capital funds for the Welsh Government, albeit only about the sum that’s used to repair a big house in London, shouldn’t you now be looking to reinstate some of these funds into your capital projects budget for flood defence?

Diolch, Ddirprwy Lywydd. Ysgrifennydd y Cabinet, mae 2016 ar y trywydd i fod y flwyddyn gynhesaf ers dechrau cadw cofnodion, ac mae effeithiau’r newid yn yr hinsawdd yn cael eu teimlo’n barod, fel y gwelsom, yn wir, dros y dyddiau diwethaf yma yng Nghymru. Nawr, mae eich cyllideb ddrafft yn argymell toriadau o 38 y cant i’r gwariant cyfalaf ar gyfer lliniaru newid yn yr hinsawdd a phrosiectau amddiffyn rhag llifogydd. Yn dilyn cyhoeddiadau datganiad yr hydref heddiw fod rhywfaint, o leiaf, o gyllid cyfalaf ychwanegol i Lywodraeth Cymru, er nad yw ond tua’r un faint â’r swm y buasai ei angen i atgyweirio tŷ mawr yn Llundain, oni ddylech fod yn ystyried adfer rhywfaint o’r cyllid hwn yn awr i’ch cyllideb prosiectau cyfalaf ar gyfer amddiffyn rhag llifogydd?

I’m sure the Assembly Member will be pleased to learn that I think a letter is already winging its way to my colleague the Cabinet Secretary for Finance and Local Government. You will have heard Mark Drakeford say—obviously, he was on his feet for the tail end of the Chancellor’s announcement—certainly, once we’ve had a look at the small print, and the Minister’s had the chance to look at all our bids, we can have a look at what extra funding we can each have.

Rwy’n siŵr y bydd yr Aelod Cynulliad yn falch o glywed fy mod yn credu bod llythyr eisoes ar ei ffordd at fy nghyd-Aelod, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol. Fe fyddwch wedi clywed Mark Drakeford yn dweud—yn amlwg, roedd ar ei draed yn ystod diwedd cyhoeddiad y Canghellor—yn sicr, ar ôl i ni edrych ar y print mân, ac ar ôl i’r Gweinidog gael cyfle i edrych ar ein cynigion i gyd, gallwn edrych ar ba arian ychwanegol sydd ar gael i bob un ohonom.

I thank the Cabinet Secretary, and I’m pleased that she’s taking the advantage to ask for those to be reinstated. We understand £400 million will be available for the next five years. That would suggest around £80 million in this financial year, though I accept that we have to look at the detail. But we have to show leadership on this, and you’ve just returned from the Conference of the Parties 22 in Marrakech, and I was very pleased that you’d been there. Now we understand that even Donald Trump accepts some connectivity, as he puts it, between climate change and our activities, which means that UKIP have been outflanked by Donald Trump on climate change. Can I welcome the announcement that you made at Marrakech that Wales will be one of the six European regions to sign up for the UN 2050 pathways platform to increase co-operation between all levels of Government on the delivery of climate change measures on the ground? Can you provide any more details regarding how you intend to accelerate our delivery of climate change measures, including that all-important aim of cutting emissions by 40 per cent by 2020?

Diolch i Ysgrifennydd y Cabinet, ac rwy’n falch ei bod yn manteisio ar y cyfle i ofyn am adfer y rheini. Rydym yn deall y bydd £400 miliwn ar gael ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Buasai hynny’n awgrymu tua £80 miliwn yn ystod y flwyddyn ariannol hon, er fy mod yn derbyn bod yn rhaid i ni edrych ar y manylion. Ond mae’n rhaid i ni ddangos arweiniad ar hyn, ac rydych newydd ddychwelyd o Gynhadledd y Partïon 22 yn Marrakech, ac roeddwn yn falch iawn eich bod wedi bod yno. Nawr, rydym yn deall bellach fod hyd yn oed Donald Trump yn derbyn bod rhywfaint o gysylltedd, fel y mae ef yn ei roi, rhwng newid yn yr hinsawdd a’n gweithgaredd ni, sy’n golygu bod Donald Trump wedi achub y blaen ar UKIP mewn perthynas â newid yn yr hinsawdd. A gaf fi groesawu’r cyhoeddiad a wnaethoch yn Marrakech y bydd Cymru yn un o’r chwe rhanbarth Ewropeaidd i lofnodi Platfform Llwybrau 2050 y Cenhedloedd Unedig i gynyddu cydweithrediad rhwng pob lefel o Lywodraeth ar gyfer cyflwyno mesurau newid yn yr hinsawdd ar lawr gwlad? A allwch roi unrhyw fanylion pellach ynglŷn â sut rydych yn bwriadu cyflymu’r broses o gyflwyno ein mesurau newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys y nod hollbwysig o leihau allyriadau 40 y cant erbyn 2020?

Thank you. Yes, I was very pleased to attend COP22, and I don’t think it was too short to say that it was a life-changing experience. I met some inspirational people, and I hope Members have had the opportunity to read the written statement I issued last night. You’re quite right that our target is to reduce carbon emissions by 40 per cent by 2020. That’s a cross-Government commitment. I had bilaterals before I went to Marrakech with my Cabinet Secretary colleagues so I could find out what they were doing within their portfolios. I now plan to have another series of bilaterals, because, clearly, we’ve had a lot to learn from a lot of states and regions. I took the opportunity to have many bilaterals with environment Ministers and other leading politicians from the states and regions. We, of course, have got a lot to learn, but I think it was absolutely vital that we were there. We were part of the UK delegation, but it was very important that I took the message that in Wales, although we’re a small country, we are absolutely happy to play our part in reducing our carbon emissions.

Diolch. Oeddwn, roeddwn yn falch iawn i fynychu’r COP22, ac nid wyf yn credu fy mod yn gor-ddweud pan ddywedaf ei fod yn brofiad a newidiodd fy mywyd. Cyfarfûm â phobl ysbrydoledig, ac rwy’n gobeithio bod yr Aelodau wedi cael cyfle i ddarllen y datganiad ysgrifenedig a gyhoeddais neithiwr. Rydych yn hollol gywir yn dweud mai ein targed yw lleihau allyriadau carbon o 40 y cant erbyn 2020. Mae hwnnw’n ymrwymiad traws-lywodraethol. Cefais gyfarfodydd dwyochrog gyda fy nghyd-Aelodau Cabinet cyn i mi fynd i Marrakech er mwyn i mi gael gwybod beth roeddent yn ei wneud o fewn eu portffolios. Rwyf yn awr yn bwriadu cael cyfres arall o gyfarfodydd dwyochrog, oherwydd, yn amlwg, mae gennym lawer i’w ddysgu gan lawer o wladwriaethau a rhanbarthau. Manteisiais ar y cyfle i gael nifer o gyfarfodydd dwyochrog â Gweinidogion yr amgylchedd a gwleidyddion blaenllaw eraill o’r gwladwriaethau a’r rhanbarthau. Mae gennym lawer i’w ddysgu, wrth gwrs, ond rwy’n credu ei bod yn gwbl hanfodol ein bod yno. Roeddem yn rhan o ddirprwyaeth y DU, ond roedd yn bwysig iawn fy mod yn cyfleu’r neges ein bod ni yng Nghymru, er ein bod yn wlad fach, yn gwbl barod i chwarae ein rhan i leihau ein hallyriadau carbon.

I thank the Cabinet Secretary. It was obvious from your tweets that you were enjoying yourself there, and I mean that in a professional way, and also, of course, from the written statement, which, again, was full of positive messages from COP22. I only regret that the Assembly didn’t get its act together in time to send Assembly Members to accompany you, because I think that will be appropriate for the future.

One of the things that was agreed there—and, again, it was a positive message—was that 47 of the world’s countries most affected by climate change have pledged to use only renewable fuels by 2050. You also told the conference, I think in a blog post, that all electricity bought by the Welsh procurement service for the public sector will be 100 per cent renewable by next year, which I think is laudable, although there is a question always about what is 100 per cent renewable under EU directives, but that’s another matter. What I really want to know is how you will achieve and build and maintain this, and don’t you think, as we move now to a more sustainable future, now is really the time for a Wales-owned non-profit-sharing public energy company to lead the way to be part of the step change in renewables that we need?

Diolch i Ysgrifennydd y Cabinet. Roedd yn amlwg o’ch negeseuon trydar eich bod yn mwynhau eich hun yno, ac rwy’n golygu hynny mewn ffordd broffesiynol, a hefyd, wrth gwrs, o’r datganiad ysgrifenedig, a oedd, unwaith eto, yn llawn o negeseuon cadarnhaol o COP22. Nid wyf ond yn gresynu na lwyddodd y Cynulliad mewn pryd i ddod i ben ag anfon Aelodau Cynulliad yno yn gwmni i chi, oherwydd credaf y bydd hynny’n briodol yn y dyfodol.

Un o’r pethau a gytunwyd yno—ac unwaith eto, roedd yn neges gadarnhaol—oedd bod 47 o wledydd y byd yr effeithir arnynt fwyaf gan newid yn yr hinsawdd wedi addo na fyddant ond yn defnyddio tanwydd adnewyddadwy yn unig erbyn 2050. Fe ddywedoch wrth y gynhadledd hefyd, mewn blog rwy’n credu, y bydd yr holl drydan a brynir gan wasanaeth caffael Cymru ar gyfer y sector cyhoeddus yn adnewyddadwy 100 y cant, erbyn y flwyddyn nesaf, a chredaf fod hynny i’w ganmol, er bod cwestiwn bob amser ynglŷn â’r hyn sy’n cael ei ystyried yn adnewyddadwy 100 y cant dan gyfarwyddebau’r UE, ond mater arall yw hwnnw. Yr hyn rwy’n awyddus iawn i wybod yw sut y byddwch yn cyflawni, yn adeiladu ac yn cynnal hyn, ac onid ydych yn credu, wrth i ni symud tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy yn awr, mai dyma’r adeg, mewn gwirionedd, i gael cwmni ynni cyhoeddus nad yw’n rhannu elw sy’n eiddo i Gymru, i arwain y ffordd ac i fod yn rhan o’r newid sylweddol sydd ei angen arnom mewn perthynas ag ynni adnewyddadwy?

Yes, I was very pleased to announce that all electricity bought for public services in Wales by the National Procurement Service from next year will be 100 per cent renewable, and there was a great deal of interest from other states and nations as to how we’re going to achieve that. I will be making a statement next month on energy policies for this term of Government, and it’s certainly something I can consider.

Ie, roeddwn yn falch iawn o gyhoeddi y bydd yr holl drydan a brynir gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru o’r flwyddyn nesaf ymlaen yn adnewyddadwy 100 y cant, ac roedd llawer iawn o ddiddordeb gan wladwriaethau a gwledydd eraill ynglŷn â sut y byddwn yn cyflawni hynny. Byddaf yn gwneud datganiad y mis nesaf ynglŷn â pholisïau ynni ar gyfer tymor y Llywodraeth hon, ac mae’n sicr yn rhywbeth y gallaf ei ystyried.

Conservatives’ spokesperson, David Melding.

Llefarydd y Ceidwadwyr, David Melding.

Cabinet Secretary, are you disappointed that Stop Climate Chaos Cymru has said that Ministers are yet to deliver on climate change policy, and that WWF Cymru warns of an ambition gap?

Ysgrifennydd y Cabinet, a ydych yn siomedig fod Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru wedi dweud nad yw Gweinidogion wedi cyflawni ar bolisi newid yn yr hinsawdd eto, a bod WWF Cymru yn rhybuddio ynghylch bwlch uchelgais?

Well, I don’t think there’s an ambition gap, and I mentioned in my previous answer to Simon Thomas that I had bilaterals with my Cabinet Secretary colleagues before I went to COP22. That was very specifically done. I don’t think there’s a lack of ambition in any portfolio across Government. I do accept that, for us to achieve our target of reducing carbon emissions by 2020, we need to look at doing some things differently, and I mentioned again that I will be having another round of meetings with my colleagues in the coming weeks.

Wel, nid wyf yn credu bod yna fwlch uchelgais, a soniais yn fy ateb blaenorol i Simon Thomas fy mod wedi cael cyfarfodydd dwyochrog gyda fy nghyd-Aelodau Cabinet cyn i mi fynychu COP22. Gwnaed hynny’n benodol iawn. Nid wyf yn credu bod diffyg uchelgais mewn unrhyw bortffolio ar draws y Llywodraeth. Er mwyn i ni gyrraedd ein targed o leihau allyriadau carbon erbyn 2020, rwy’n derbyn bod angen i ni edrych ar wneud rhai pethau’n wahanol, a chrybwyllais eto y byddaf yn cael rownd arall o gyfarfodydd gyda fy nghyd-Aelodau dros yr wythnosau nesaf.

Cabinet Secretary, carbon budgets are at the heart of the environment Act, and they’re now not expected until the end of 2018. And I think it’s reasonable for us to ask, ‘Why the delay?’ Does it really take three years to produce the first carbon budgets? We’ll be halfway through this Assembly, and those budgets are supposed to help you prioritise and us to scrutinise.

Ysgrifennydd y Cabinet, mae cyllidebau carbon yn ganolog i Ddeddf yr amgylchedd, a bellach nid oes disgwyl iddynt ymddangos tan ddiwedd 2018. Ac rwy’n credu ei bod yn rhesymol i ni ofyn, ‘Pam yr oedi?’ A yw hi o ddifrif yn cymryd tair blynedd i gynhyrchu’r cyllidebau carbon cyntaf? Byddwn hanner ffordd drwy’r Cynulliad hwn, ac mae’r cyllidebau hynny i fod i’ch helpu i flaenoriaethu a’n helpu ni i graffu.

Yes, we have started the process of getting our carbon budgets in place. Again, I think we need to do more to align those carbon budgets with our financial budgets, and something I learned at COP22 was how this was being done in other countries. If I can expedite it in any way, I will do so.

Ie, rydym wedi dechrau ar y broses o gael ein cyllidebau carbon yn eu lle. Unwaith eto, rwy’n credu bod angen i ni wneud mwy i sicrhau cysondeb rhwng y cyllidebau carbon a’n cyllidebau ariannol, a rhywbeth a ddysgais yn COP22 oedd sut y caiff hyn ei wneud mewn gwledydd eraill. Os gallaf gyflymu’r broses mewn unrhyw ffordd, fe wnaf hynny.

Minister, to emphasise the drift in policy implementation, I must ask why the strategic impact assessments for your department are so vague. They’re at the heart of the future generations Act, and they do not seem to have played much of a part in your budget priorities or choices. Is it not the truth that this Government is keen on legislation, but very poor on implementation, as Stop Climate Chaos Cymru and WWF have so correctly observed?

Weinidog, i bwysleisio’r gwyro wrth weithredu’r polisi, mae’n rhaid i mi ofyn pam fod yr asesiadau effaith strategol ar gyfer eich adran mor amwys. Maent yn ganolog i Ddeddf cenedlaethau’r dyfodol, ac nid yw’n ymddangos eu bod wedi chwarae llawer o ran ym mlaenoriaethau a phenderfyniadau eich cyllideb. Onid y gwir yw bod y Llywodraeth hon yn frwd ynglŷn â deddfu, ond yn wael iawn am weithredu, fel roedd Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru a WWF mor gywir yn ei nodi?

You are right that we have the future generations Act, we have the environment Act, we’ve got this world-breaking legislation, and it is now all about implementation. I don’t think my SI assessments are vague. I think they’re a very important part, obviously, of our budget. I think that they can be improved on going forward, and I think, when I mentioned in my previous answer about carbon budgets and finance budgets being more aligned, the reason why I said that is so that it does improve year on year.

Rydych yn gywir yn dweud bod gennym Ddeddf cenedlaethau’r dyfodol, mae gennym Ddeddf yr amgylchedd, mae gennym ddeddfwriaeth na welwyd mo’i thebyg, ac mae’r cyfan yn ymwneud bellach â’u gweithredu. Nid wyf yn credu bod fy asesiadau effaith strategol yn amwys. Rwy’n credu eu bod yn amlwg yn rhan bwysig iawn o’n cyllideb. Credaf y gellir eu gwella wrth symud ymlaen, ac rwy’n credu, pan soniais yn fy ateb blaenorol am gysoni cyllidebau carbon a chyllidebau ariannol, mai’r rheswm pam y dywedais hynny yw er mwyn iddo wella o flwyddyn i flwyddyn.

I thank Simon Thomas for acting as the warm-up act to the series of questions I’m about to put on related topics. The Cabinet Secretary will be aware that the Welsh Government has required Powys County Council to increase its generating targets for electricity from renewables—from wind power, in fact—from 50 MW, to 600 MW. That could see another 200 to 300 windmills desecrating the landscape of mid Wales, over 40 per cent of all the landmass of Powys outside the Beacons national park, and up to 14 turbines could automatically, therefore, be approved, because of the presumption of planning approval under the development plan at Abergwesyn, the Begwns, Pant-y-Llyn Hill, Merthyr Cynog, Llandegley, Abbey-cwm-hir, and Hirnant. Local residents are very concerned about the impact that such developments would have upon their daily lives. Given that these projects can make no tangible difference to climate change, and even if you believe in the connection between increased carbon dioxide and global warming, is it really worth wrecking people’s lives and landscape?

Diolch i Simon Thomas am weithredu fel codwr hwyl ar gyfer y gyfres o gwestiynau rwyf ar fin eu gofyn ar bynciau cysylltiedig. Bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn ymwybodol fod Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Gyngor Sir Powys gynyddu ei dargedau cynhyrchu ar gyfer trydan o ynni adnewyddadwy—o ynni gwynt, mewn gwirionedd—o 50 MW, i 600 MW. Gallai hynny arwain at 200 i 300 melin wynt arall yn halogi tirwedd canolbarth Cymru, dros 40 y cant o holl dir Powys y tu allan i barc cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a gallai hyd at 14 o dyrbinau gael eu cymeradwyo’n awtomatig felly oherwydd y rhagdybiaeth o ganiatâd cynllunio o dan y cynllun datblygu yn Abergwesyn, y Begwns, Pen Pant-y-Llyn, Merthyr Cynog, Llandeglau, Abaty Cwm-hir, a Hirnant. Mae trigolion lleol yn bryderus iawn ynglŷn â’r effaith y buasai datblygiadau o’r fath yn ei chael ar eu bywydau bob dydd. O ystyried na all y prosiectau hyn wneud unrhyw wahaniaeth sylweddol i’r newid yn yr hinsawdd, a hyd yn oed os ydych yn credu yn y cysylltiad rhwng cynnydd mewn carbon deuocsid a chynhesu byd-eang, a yw’n werth dinistrio tirwedd a bywydau pobl mewn gwirionedd?

Well, I was very pleased to answer Simon Thomas’s questions about the very important conference that I attended last week. I’m not going to debate whether I believe in something with a Member of UKIP, frankly. That science has been there for many years.

Wel, roeddwn yn falch iawn o ateb cwestiynau Simon Thomas am y gynhadledd bwysig iawn a fynychais yr wythnos ddiwethaf. Nid wyf am drafod a wyf yn credu rhywbeth gydag Aelod o UKIP, a bod yn onest. Mae’r wyddoniaeth honno wedi bod yno ers blynyddoedd lawer.

This is a democratic forum, isn’t it? What are we here for?

Mae hwn yn fforwm democrataidd, onid yw? Pam rydym ni yma?

In relation to windfarms, I do understand that some people have concerns about it, but I would think that those people would also be concerned if, when they put the light on, it didn’t come on. It’s about making sure that we absolutely invest in renewable energy going forward.

Mewn perthynas â ffermydd gwynt, rwy’n deall bod gan rai pobl bryderon yn eu cylch, ond buaswn hefyd yn credu y buasai gan y bobl hynny bryderon pe na bai’r golau yn dod ymlaen wrth iddynt wasgu’r swits. Mae’n ymwneud â sicrhau ein bod yn bendant yn buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy wrth symud ymlaen.

Well, the Cabinet Secretary clearly doesn’t understand that part of the problem with reliance on renewables is that the lights may well not come on when you press the switch. At the moment, the National Grid is generating 3.33 per cent of power from renewables, compared with 17.32 per cent from coal and 49.68 per cent by combined-cycle gas turbines. Combined-cycle gas turbine generation has to be maintained in order to cope with the intermittent nature of wind. The Campaign for the Protection of Rural Wales has denounced as futile the reliance upon intermittent energy sources because of this duplication of cost, because the average capacity factor of wind turbines is only 20 per cent. So, for 80 per cent of the time they’re not generating enough wind and, therefore, they have to be supplemented by other sources of generation, doubling the capital cost and also in the process, of course, emitting carbon dioxide emissions because of the energy intensive nature of what needs to be created through their capital costs.

Wel, yn amlwg nid yw Ysgrifennydd y Cabinet yn deall mai rhan o’r broblem gyda bod yn ddibynnol ar ynni adnewyddadwy yw ei bod yn bosibl iawn na fydd y goleuadau’n dod ymlaen wrth i chi wasgu’r swits. Ar hyn o bryd, mae’r Grid Cenedlaethol yn cynhyrchu 3.33 y cant o bŵer o ffynonellau adnewyddadwy, o’i gymharu â 17.32 y cant o lo a 49.68 y cant o dyrbinau nwy cylch cyfun. Mae’n rhaid cynnal tyrbinau nwy cylch cyfun er mwyn ymdopi â natur ysbeidiol y gwynt. Mae’r Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig wedi dweud bod dibynnu ar ffynonellau ynni ysbeidiol yn ofer oherwydd dyblu’r gost yn y ffordd hon, gan mai 20 y cant yn unig yw ffactor capasiti cyfartalog tyrbinau gwynt. Felly, am 80 y cant o’r amser nid ydynt yn cynhyrchu digon o wynt ac felly, mae’n rhaid cael ffynonellau cynhyrchu eraill yn ogystal, sy’n dyblu’r costau cyfalaf ac sydd hefyd, wrth gwrs, yn rhyddhau allyriadau carbon deuocsid yn y broses oherwydd natur ynni-ddwys yr hyn sydd angen ei greu drwy eu costau cyfalaf.

I absolutely recognise that existing energy sources such as coal play an important role in the Welsh economy and in providing our energy, but what we need to look at is not just the current energy mix but the energy mix going forward. In light of the Paris agreement, which you may not want to sign up to, but I’m absolutely happy to sign up to and I think most Members in this Chamber would be happy to sign up to, we are committed to a transition away from those sources of energy unless appropriate decarbonisation technologies come on stream. So, it’s absolutely vital that we invest in renewable energy and alternative energy sources going forward.

Rwy’n sicr yn cydnabod bod ffynonellau ynni sy’n bodoli’n barod, megis glo, yn chwarae rhan bwysig yn economi Cymru ac yn darparu ynni i ni, ond mae angen i ni edrych, nid yn unig ar y gymysgedd ynni ar hyn o bryd ond y gymysgedd ynni yn y dyfodol. Mae’n bosibl nad ydych am ymrwymo i gytundeb Paris ond rwy’n hollol hapus i ymrwymo iddo ac rwy’n credu y buasai’r rhan fwyaf o’r Aelodau yn y Siambr yn hapus i ymrwymo iddo, ac rydym yn ymrwymedig i newid y ffynonellau ynni hynny oni bai bod technolegau datgarboneiddio priodol yn dod yn weithredol. Felly, mae’n gwbl hanfodol ein bod yn buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy a ffynonellau ynni amgen yn y dyfodol.

Well, under the Paris agreements, of course, India is going to treble its carbon dioxide emissions in the next 15 years and China is going to double them whilst we are making the sacrifices, which have been the subject of my questions this afternoon. But the Cabinet Secretary has responsibility also for rural affairs and the countryside, and tourism is vitally important in mid Wales. Littering the countryside with windmills is going to do nothing to attract tourists to mid Wales. I’m asking the Cabinet Secretary—just to have a sense of proportion on this—there are plenty of places in which you can build windfarms or generate electricity in other renewable ways by solar panels, et cetera, in areas of outstanding natural beauty that might not be national parks; would it not be better not to have these windfarms and to concentrate on building them elsewhere?

Wel, o dan gytundebau Paris, wrth gwrs, bydd India yn treblu ei hallyriadau carbon deuocsid yn y 15 mlynedd nesaf a bydd Tsieina yn eu dyblu tra ydym ni’n aberthu, a’r aberth hwnnw oedd testun fy nghwestiynau y prynhawn yma. Ond mae Ysgrifennydd y Cabinet hefyd yn gyfrifol am faterion gwledig a chefn gwlad, ac mae twristiaeth yn hanfodol bwysig yng nghanolbarth Cymru. Ni fydd llenwi cefn gwlad â melinau gwynt yn gwneud dim o gwbl i ddenu twristiaid i ganolbarth Cymru. Rwy’n gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet—er mwyn cael rhywfaint o gymesuredd ar hyn—mae digon o leoedd lle y gallwch adeiladu ffermydd gwynt neu gynhyrchu trydan mewn ffyrdd adnewyddadwy eraill drwy ddefnyddio paneli solar ac yn y blaen mewn ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol nad ydynt yn barciau cenedlaethol o bosibl; oni fuasai’n well peidio â chael y ffermydd gwynt hyn a chanolbwyntio ar eu hadeiladu mewn mannau eraill?

Well, maybe when the Member learns a bit more about Wales you’ll find that we’re very rich in renewable resources. It’s about balance, so the short answer to your question is ‘no’.

Wel, efallai pan fydd yr Aelod wedi dysgu rhywfaint mwy am Gymru fe welwch ein bod yn gyfoethog iawn mewn adnoddau adnewyddadwy. Mae’n ymwneud â chydbwysedd, felly yr ateb byr i’ch cwestiwn yw ‘na’.

Rheoli’r Risg o Lifogydd yng Ngogledd Cymru

Flood-risk Management in North Wales

3. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am reoli'r risg o lifogydd yng ngogledd Cymru? OAQ(5)0054(ERA)

3. Will the Minister make a statement on flood risk management in north Wales? OAQ(5)0054(ERA)

Thank you. The Welsh Government’s flood and coastal risk management programmes are actively addressing risk across north Wales in line with our national strategy. This includes major work at St Asaph, appraisals for 20 potential coastal schemes and over 70 small-scale projects to build resilience and undertake essential maintenance.

Diolch. Mae rhaglenni rheoli perygl llifogydd ac arfordiroedd Llywodraeth Cymru yn mynd ati i fynd i’r afael â risg ar draws gogledd Cymru yn unol â’n strategaeth genedlaethol. Mae hyn yn cynnwys gwaith mawr yn Llanelwy, arfarnu 20 o gynlluniau arfordirol posibl a thros 70 o brosiectau bach i wella’r gallu i wrthsefyll llifogydd a chyflawni gwaith cynnal a chadw hanfodol.

Thank you for that response, Cabinet Secretary. Can I thank you also for the work that the Welsh Government has done in helping to protect homes in my own constituency from flooding? But there is a great concern, which I’ve raised in this Chamber on many occasions, about the Old Colwyn east promenade and the vulnerability of that part of the coast to flooding, particularly given its protection of vital infrastructure in north Wales for the transport networks, in particular the A55 and the north Wales railway line. I know that a number of parties need to come together to resolve that particular problem, but given the Welsh Government’s interest in protecting the A55 in particular, I’d be very grateful if the Welsh Government could take the lead on this issue and bring these parties together so we can crack on and protect that part of the coast, particularly given the improvements that have been made elsewhere in the Colwyn Bay area.

Diolch am eich ateb, Ysgrifennydd y Cabinet. A gaf fi ddiolch hefyd am y gwaith a wnaed gan Lywodraeth Cymru yn helpu i ddiogelu cartrefi yn fy etholaeth rhag llifogydd? Ond mae cryn bryder, fel rwyf wedi sôn yn y Siambr ar sawl achlysur, ynglŷn â phromenâd dwyreiniol Hen Golwyn a pherygl llifogydd i’r rhan honno o’r arfordir, yn enwedig o ystyried y diogelwch y mae’n ei ddarparu i seilwaith hanfodol y rhwydweithiau trafnidiaeth yng ngogledd Cymru, yn enwedig yr A55 a rheilffordd gogledd Cymru. Gwn fod angen i nifer o bobl ddod at ei gilydd i ddatrys y broblem benodol honno, ond o ystyried diddordeb Llywodraeth Cymru mewn diogelu’r A55 yn benodol, buaswn yn ddiolchgar iawn pe gallai Llywodraeth Cymru gymryd yr awenau yn y mater hwn a dod â’r bobl hyn at ei gilydd er mwyn i ni allu bwrw ymlaen â diogelu’r rhan honno o’r arfordir, yn enwedig o ystyried y gwelliannau a wnaed mewn mannau eraill yn ardal Bae Colwyn.

Well, it is an issue and we are bringing parties together and my officials do continue to work with Conwy County Borough Council to try and find an appropriate solution. But I know that no decision has yet been made because we do need that work to be done. So, I’d be grateful if you too could encourage your local authority.

Wel, mae’n broblem ac rydym yn dod â phobl at ei gilydd ac mae fy swyddogion yn parhau i weithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i geisio dod o hyd ateb priodol. Ond gwn nad oes penderfyniad wedi’i wneud eto, oherwydd rydym angen i’r gwaith hwnnw gael ei wneud. Felly, buaswn yn ddiolchgar pe gallech chithau annog eich awdurdod lleol.

Y realiti yw, wrth gwrs, Ysgrifennydd Cabinet, fod y Llywodraeth wedi torri’r gyllideb gyfalaf ar gyfer amddiffynfeydd llifogydd. Mae hynny, wrth gwrs, yn mynd i roi hyd yn oed mwy o bwysau ar yr angen i ddatblygu strategaethau amgen a gweithio gyda thirfeddianwyr, er enghraifft, i gadw dŵr yn yr ucheldiroedd ac yn y blaen. Ond, wrth gwrs, mae’r Llywodraeth wedi bod yn sôn am hynny ers blynyddoedd. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn sôn am hynny ers blynyddoedd, ond nid yw’r symudiad i’r modd yna o weithio wedi digwydd i’r raddfa a fyddai’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol. Felly, a gaf i ofyn pa gymhellion ychwanegol a ydych chi fel Llywodraeth yn eu hystyried o safbwynt tirfeddianwyr i gael y sifft ‘decisive’ yna yn y modd yna o weithredu? Ac, yn fwy penodol felly, pa ystyriaeth a ydych chi’n ei rhoi i roi gwell cymhelliant i dirfeddianwyr ac i amaethwyr i ddefnyddio eu tiroedd fel gorlifdiroedd, oherwydd yn sicr mewn ardaloedd fel dyffryn Conwy mi fyddai hynny yn gwneud cryn wahaniaeth?

The reality is, of course, Cabinet Secretary, that the Government has cut the capital budget for flood defences. Of course, that is going to place even more pressure on the need to develop alternative strategies and work with landowners, for example, to retain water in the uplands and so on and so forth. But, of course, the Government has been talking about that for many years and NRW has been talking about it for many years. But the move to that modus operandi hasn’t actually happened to the extent that would make a real difference. So, can I ask you what additional incentives you as a Government are considering in terms of landowners, to see that decisive shift in that way of working? And, more specifically, what consideration are you giving to providing enhanced incentives to landowners and farmers to use their land as overflow areas, because that would make a difference in areas such as the Conwy valley?

That isn’t a discussion I’ve had with the farming representatives, but I think it is something that certainly I can look to do. I do want to remind Members that we are still investing £55 million across Wales this financial year, and whilst we have seen some flooding, particularly down in south Wales, this week, I think that, because of the defences we have put in place and the financial investment that we have made, we have seen it on less of a scale. But, of course, that’s no comfort if your home has been flooded.

We’ve also got the £150 million coastal risk management programme, on which, again, we’re working very closely with local authorities to implement. But, I’d certainly be very happy—. I’m meeting the farming unions in the next couple of weeks, and I’d certainly be very happy to have that discussion with them.

Nid wyf wedi cael y drafodaeth honno gyda chynrychiolwyr ffermio, ond credaf fod hynny’n rhywbeth y gallaf ei ystyried, yn sicr. Hoffwn atgoffa’r Aelodau ein bod yn dal i fuddsoddi £55 miliwn ledled Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol hon, ac er i ni weld llifogydd yr wythnos hon, yn enwedig i lawr yn ne Cymru, credaf ein bod wedi eu gweld ar raddfa lai oherwydd yr amddiffynfeydd a roesom yn eu lle a’r buddsoddiad ariannol a wnaethom. Ond wrth gwrs, nid yw hynny’n gysur os ydych wedi cael llifogydd yn eich cartref.

Mae gennym y rhaglen rheoli risg arfordirol gwerth £150 miliwn hefyd, ac unwaith eto, rydym yn gweithio’n agos iawn gydag awdurdodau lleol i’w gweithredu. Ond yn sicr, byddwn yn fwy na pharod—. Rwy’n cyfarfod â’r undebau ffermio yn ystod yr wythnosau nesaf, a buaswn yn sicr yn fwy na pharod i gael y drafodaeth honno â hwy.

Effaith Brexit ar Bolisi Amgylcheddol

The Effect of Brexit on Environmental Policy

4. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith Brexit ar bolisi amgylcheddol yng Nghymru? OAQ(5)0064(ERA)[W]

4. Will the Minister make a statement on the effect of Brexit on environmental policy in Wales? OAQ(5)0064(ERA)[W]

Diolch. Our world-leading Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 and Environment (Wales) Act 2016 put in place a strong foundation ahead of Brexit and deliver on the Convention on Biological Diversity, the Paris agreement and the UN global goals. They provide a clear direction based on key international obligations, which will not change as a result of Brexit.

Diolch. Mae ein deddfau blaenllaw, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, wedi sicrhau sylfaen gref cyn Brexit ac yn cyflawni mewn perthynas â’r Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol, cytundeb Paris a nodau byd-eang y Cenhedloedd Unedig. Maent yn darparu cyfeiriad clir yn seiliedig ar rwymedigaethau rhyngwladol allweddol na fyddant yn newid o ganlyniad i Brexit.

A gaf i ofyn pa asesiad o oblygiadau Brexit ar statws Cymru fel gwlad sy’n rhydd o GM y mae’r Llywodraeth wedi’i wneud? A gaf i ofyn ichi ymrwymo i amddiffyn y statws hwnnw mewn unrhyw drafodaethau?

Could I ask what assessment of the implications of Brexit for Wales as a GM-free nation has been made? Can I ask you to commit to protect that status in any negotiations that you have?

That hasn’t been looked at initially as part of the implications, but, certainly, we will continue to take the precautionary approach we have taken over the past years.

Ni chafodd hynny ei ystyried ar y cychwyn fel rhan o’r goblygiadau, ond yn sicr, byddwn yn parhau i arfer y dull rhagofalus a fabwysiadwyd gennym dros y blynyddoedd diwethaf.

Clearly, the environment knows no borders or boundaries. What is the Welsh Government’s view on the form of enforcement mechanism that will be required at a UK level for environment policy after we leave the EU? Evidence to the External Affairs and Additional Legislation Committee from Aberystwyth University refers to discussions about the creation of a UK environment court. A representative from the University of York said,

‘Whether or not it needs to be an environmental court, I’m not quite sure… but if I were a lawyer, I’d be sitting here saying, “No, we need a new court”.’

Yn amlwg, nid yw’r amgylchedd yn parchu ffiniau neu derfynau. Beth yw barn Llywodraeth Cymru ynglŷn â’r math o system orfodi a fydd yn angenrheidiol ar lefel y DU ar gyfer polisi amgylcheddol wedi i ni adael yr UE? Mae tystiolaeth gan Brifysgol Aberystwyth i’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn cyfeirio at drafodaethau ynglŷn â chreu llys amgylchedd y DU. Dywedodd cynrychiolydd o Brifysgol Efrog,

Nid wyf yn siŵr a oes angen iddo fod yn llys amgylcheddol ai peidio... ond pe bawn yn gyfreithiwr, buaswn yn eistedd yma’n dweud, "Na, mae angen llys newydd arnom".

Again, I haven’t looked into the issue of a court in great detail. I’m actually meeting Andrea Leadsom tomorrow, so it’s certainly something I can discuss. We’ve been very clear that the powers that have been devolved to this place since 1999 will be here. They may go into the repeal Act initially, but any powers will then come to us for us to have our own environmental policies going forward.

Unwaith eto, nid wyf wedi edrych yn fanwl iawn ar fater cael llys. Mewn gwirionedd, byddaf yn cwrdd ag Andrea Leadsom yfory, felly mae’n sicr yn rhywbeth y gallaf ei drafod. Rydym wedi dweud yn glir iawn y bydd y pwerau sydd wedi’u datganoli i’r lle hwn ers 1999 yn aros yma. Efallai y byddant yn mynd i mewn i’r Ddeddf ddiddymu i ddechrau, ond bydd unrhyw bwerau yn dod i ni wedyn fel y gallwn gael ein polisïau amgylcheddol ein hunain yn y dyfodol.

The air quality directive is one of the most important EU directives. Governments are required to achieve compliance by the soonest possible date that reduces exposure as quickly as possible. The Air Quality Standards (Wales) Regulations 2010 require Welsh Ministers to draw up and implement air quality plans to address pollution in the relevant zones, one of which is Cardiff. You will, I’m sure, be aware that the Government has been found wanting in the High Court, acting on behalf of the devolved administrations, and that Mr Justice Garnham has now ordered the UK Government and, presumably, the Welsh Government to produce new plans by the end of April 2017. I just wondered whether you could, in your discussions with Andrea Leadsom, tell us how we are going to accelerate our plans to reduce air pollution in Cardiff, which, as you know, is killing over 40,000 people across the UK before their time.

Mae’r gyfarwyddeb ansawdd aer yn un o gyfarwyddebau pwysicaf yr UE. Mae’n ofynnol i lywodraethau sicrhau cydymffurfiaeth erbyn y dyddiad cynharaf posibl o ran lleihau cysylltiad cyn gynted â phosibl. Mae Rheoliadau Safonau Ansawdd Aer (Cymru) 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru lunio a gweithredu cynlluniau ansawdd aer i fynd i’r afael â llygredd yn yr ardaloedd perthnasol, ac mae Caerdydd yn un ohonynt. Rwy’n siŵr y byddwch yn ymwybodol fod yr Uchel Lys, yn gweithredu ar ran y gweinyddiaethau datganoledig, wedi barnu bod y Llywodraeth wedi methu â chyrraedd y safon a bod Mr Ustus Garnham bellach wedi gorchymyn Llywodraeth y DU, a Llywodraeth Cymru yn ôl pob tebyg, i gynhyrchu cynlluniau newydd erbyn diwedd Ebrill 2017. Tybed a allech chi, yn eich trafodaethau gyda Andrea Leadsom, ddweud wrthym sut y byddwn yn cyflymu ein cynlluniau i leihau llygredd aer yng Nghaerdydd, sydd, fel y gwyddoch, yn lladd dros 40,000 bobl cyn eu hamser ledled y DU.

I am, of course, aware of the UK Government High Court ruling. Members will be aware that I’m out to consultation at the moment regarding air quality and noise management. That consultation is open until 6 December. I plan to use the evidence and the responses we get as part of that consultation—use the evidence going forward to when we have to then come forward with our response by the spring of next year.

Wrth gwrs, rwy’n ymwybodol o ddyfarniad Uchel Lys Llywodraeth y DU. Bydd yr Aelodau’n ymwybodol fy mod yn ymgynghori ar hyn o bryd ynglŷn ag ansawdd aer a rheoli sŵn. Bydd yr ymgynghoriad hwnnw yn parhau tan 6 Rhagfyr. Rwy’n bwriadu defnyddio’r dystiolaeth a’r ymatebion a gawn yn rhan o’r ymgynghoriad hwnnw—defnyddio’r dystiolaeth wrth fwrw ymlaen erbyn y bydd angen i ni gyflwyno ein hymateb yn y gwanwyn y flwyddyn nesaf.

Hyrwyddo Bwyd Môr o Gymru

Promoting Welsh Seafood

5. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am hyrwyddo bwyd môr o Gymru? OAQ(5)066(ERA)[W]

5. Will the Minister make a statement on promoting Welsh seafood? OAQ(5)066(ERA)[W]

Thank you. We are working to develop and promote our seafood sector in Wales for both domestic and export markets. I recently launched the new seafood strategy during Welsh Seafood Week, aimed at growing the economic value of the sector. We will again promote the sector at the Seafood Expo Global event in 2017.

Diolch. Rydym yn gweithio i ddatblygu a hyrwyddo ein sector bwyd môr yng Nghymru ar gyfer marchnadoedd domestig a marchnadoedd allforio. Yn ddiweddar, lansiais y strategaeth bwyd môr newydd yn ystod Wythnos Bwyd Môr Cymru, gyda’r nod o dyfu gwerth economaidd y sector. Byddwn yn hyrwyddo’r sector eto yn nigwyddiad Seafood Expo Global yn 2017.

Diolch am yr ateb, Weinidog. Y strategaeth bwyd môr yr ydych newydd ei chrybwyll yn fanna—pwy biau’r strategaeth yma? Yn ôl beth yr wyf yn ei ddeall, strategaeth Seafish Wales yw hi, ac nid strategaeth y Llywodraeth. A fedrwch chi gadarnhau, felly, bod y Llywodraeth yn cytuno â’r strategaeth ac am weld amcanion y strategaeth yn cael eu gwireddu ac, yn benodol, gan fod y strategaeth yn rhoi targed o dwf o 30 y cant mewn cynnyrch bwyd môr o Gymru, sut y byddwch yn cyrraedd y targed hwnnw o gofio’r amcanion sydd gyda chi o dan Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 ac, wrth gwrs, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015?

Thank you for that answer, Minister. The seafood strategy you’ve just alluded to—who actually owns that strategy? As I understand it, it’s Seafish Wales’s strategy and not the Government’s strategy. Can you, therefore, confirm that the Government agrees with the strategy and wants to see the aims of that strategy being realised and, specifically, given that the strategy gives a target of a 30 per cent growth in seafood produce from Wales, how would you attain that target, bearing in mind the aims that you have under the Environment (Wales) Act 2016 and, of course, the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015?

The strategy was brought together by working—certainly my officials working—with the industry. They developed that. I launched it, as you say. And that vision for the strategy, I think, is shared by Government and by the industry and that’s to have a thriving, vibrant, safe and sustainable seafood industry for Wales. I think it’s absolutely right that we promote the quality and the sustainability of Welsh seafood products—that enhances the reputation—and, to achieve that, my officials will, again, be working, not just with the industry, but other partners also.

Lluniwyd y strategaeth drwy weithio—yn sicr, bu fy swyddogion yn gweithio—gyda’r diwydiant. Hwy a’i datblygodd. Fe’i lansiwyd gennyf fi, fel y dywedwch. A chredaf fod y Llywodraeth a’r diwydiant yn rhannu’r weledigaeth honno ar gyfer y strategaeth, sef diwydiant bwyd môr ffyniannus, bywiog, diogel a chynaliadwy yng Nghymru. Credaf ei bod yn hollol iawn ein bod yn hyrwyddo ansawdd a chynaliadwyedd cynhyrchion bwyd môr Cymru—mae hynny’n gwella’r enw da—ac i gyflawni hynny, bydd fy swyddogion, unwaith eto, yn gweithio nid yn unig gyda’r diwydiant, ond gyda phartneriaid eraill hefyd.

Cabinet Secretary, I also recognise the Welsh Government’s seafood strategy, which aims to see a 30 per cent increase in fisheries and aquaculture production by 2025. In this strategy, you mention expanding sustainable aquaculture production and, in relation to that, can you tell us what the Welsh Government is specifically doing to encourage the sustainable development of new fisheries in Welsh waters?

Ysgrifennydd y Cabinet, rwyf hefyd yn cydnabod strategaeth bwyd môr Llywodraeth Cymru, sy’n anelu at gynnydd o 30 y cant yng nghynhyrchiant pysgodfeydd a dyframaeth erbyn 2025. Yn y strategaeth hon, rydych yn sôn am ehangu cynhyrchiant dyframaethol cynaliadwy, ac mewn perthynas â hynny, a allwch ddweud wrthym beth yn union y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i annog datblygiad cynaliadwy pysgodfeydd newydd yn nyfroedd Cymru?

It’s very important, as I said, that, if we’re going to achieve that vision, we have—. A key action is to promote the quality and sustainability of our seafood product. It’s very important that anything that we do, going forward, is based on evidence and on science and, for instance, that’s what I did when I agreed to an extension of the scallop bed in Cardiganshire.

Fel y dywedais, mae’n bwysig iawn, os ydym am gyflawni’r weledigaeth honno, fod gennym—. Mae hyrwyddo ansawdd a chynaladwyedd ein cynnyrch bwyd môr yn gam allweddol. Mae’n bwysig iawn fod unrhyw beth a wnawn yn y dyfodol yn seiliedig ar dystiolaeth ac ar wyddoniaeth, ac er enghraifft, dyna a wneuthum pan gytunais i ymestyn y gwely cregyn bylchog yng Ngheredigion.

Troseddau Tirwedd

Landscape Crime

6. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â throseddau tirwedd? OAQ(5)0062(ERA)

6. What is the Welsh Government doing to combat landscape crime? OAQ(5)0062(ERA)

Landscape crime, including fly-tipping and illegal off-roading, is an issue the Welsh Government takes very seriously and is committed to tackling. The Environmental Protection Act 1990 and the Clean Neighbourhoods and Environment Act 2005 provide a range of powers to allow local authorities to deal with those who undertake environmental crime.

Mae troseddau tirwedd, gan gynnwys tipio anghyfreithlon a gyrru anghyfreithlon oddi ar y ffordd, yn fater y mae Llywodraeth Cymru o ddifrif yn ei gylch ac yn ymrwymedig i roi sylw iddo. Mae Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 a Deddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005 yn darparu nifer o bwerau i ganiatáu i awdurdodau lleol ddelio â’r rhai sy’n cyflawni troseddau amgylcheddol.

Diolch, Minister. Recently, I chaired a multi-agency meeting at the iconic Valleys tourist hotspot, Cwmcarn Forest Drive, addressing the real concerns about the rise in landscape crime, and specifically at Twmbarlwm tump. Representatives from Caerphilly, Blaenau Gwent and Torfaen councils attended, along with the police and fire service as well as the Gwent police and crime commissioner.

In September 2015, a south-east Wales uplands landscape crime toolkit was commissioned to develop an innovative toolkit for tackling landscape crime within an area encompassed by a number of local authorities. This important project was funded through the groundbreaking Welsh Government nature fund, which was a £6 million fund announced in 2013 by the Minister for Natural Resources and Food, with the aim of promoting joined-up collaborative and area-based actions. Will the Minister outline what support the Welsh Government can give to support the local authorities and partner agencies to combat the scourge of landscape crime?

Diolch, Weinidog. Yn ddiweddar, cadeiriais gyfarfod amlasiantaethol yng nghyrchfan eiconig y Cymoedd i dwristiaid, Ffordd Goedwig Cwmcarn, i drafod pryderon gwirioneddol ynglŷn â’r cynnydd mewn troseddau tirwedd, ac yn benodol ar Dwyn Barlwm. Roedd cynrychiolwyr o gynghorau Caerffili, Blaenau Gwent a Thorfaen yn bresennol, ynghyd â’r heddlu a’r gwasanaeth tân, yn ogystal â chomisiynydd heddlu a throseddu Gwent.

Ym mis Medi 2015, comisiynwyd pecyn cymorth troseddau tirwedd ar gyfer ucheldiroedd de-ddwyrain Cymru er mwyn datblygu pecyn cymorth arloesol i fynd i’r afael â throseddau tirwedd mewn ardal a gwmpesir gan sawl awdurdod lleol. Ariannwyd y prosiect pwysig hwn drwy gronfa natur arloesol Llywodraeth Cymru, sef cronfa gwerth £6 miliwn a gyhoeddwyd yn 2013 gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, gyda’r nod o hybu camau gweithredu cydweithredol a chydgysylltiedig ar sail ardal. A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa gymorth y gall Llywodraeth Cymru ei roi i gynorthwyo’r awdurdodau lleol ac asiantaethau partner i fynd i’r afael â malltod troseddau tirwedd?

Thank you. Our rural development programme’s £10 million sustainable management scheme has been designed to achieve multiple benefits and that includes combating anti-social and illegal activities on our valuable upland landscape. I would again urge all parties interested in this to submit expressions of interest.

You mentioned the landscape crime toolkit and that was delivered as part of our Forgotten Landscapes project, part of the nature fund. That outlines mechanisms to manage, mitigate and treat a range of anti-social behaviour in an upland landscape and maps out an approach that could be then transferred to other areas of Wales.

I’m aware of a number of activities that have since been undertaken to directly address criminal activity and that includes off-road prevention operations, combating fly-tipping actions, and firebreaks to minimise the impact of arson and natural wild fires.

Diolch. Dyluniwyd cynllun rheoli cynaliadwy gwerth £10 miliwn ein rhaglen datblygu gwledig i ddarparu nifer o fanteision gan gynnwys mynd i’r afael â gweithredoedd gwrthgymdeithasol ac anghyfreithlon yn ein tirwedd fynyddig werthfawr. Unwaith eto, hoffwn annog pawb sydd â diddordeb yn hyn i gyflwyno datganiadau o ddiddordeb.

Fe sonioch am y pecyn cymorth troseddau tirwedd a gyflwynwyd fel rhan o’n prosiect Tirweddau Angof, rhan o’r gronfa natur. Mae’n amlinellu mecanweithiau ar gyfer rheoli, lliniaru a thrin ystod o ymddygiadau gwrthgymdeithasol mewn tirweddau mynyddig, ac yn nodi dull o weithredu y gellid ei drosglwyddo wedyn i ardaloedd eraill yng Nghymru.

Rwy’n ymwybodol o nifer o weithredoedd ers hynny i fynd i’r afael â throseddu yn uniongyrchol, gan gynnwys gweithgarwch i atal gyrru oddi ar y ffordd, mynd i’r afael â thipio anghyfreithlon, a rhwystrau tân i leihau effaith tanau bwriadol a thanau gwyllt naturiol.

Clearing of fly-tipping cost councils in South Wales East nearly £385,000 in 2014-15. Fly-tipping damages the landscape and natural habitats and has an adverse effect on tourism, as my colleague’s just mentioned, and is also a health hazard for the people who walk with their children and their pets alike. In South Wales East, in different areas, under the bridges, behind the bus shelters, behind the bushes, when you go across small roads, and even some dual carriageways, there’s a serious, serious problem of fly-tipping, Cabinet Secretary. What further action can the Welsh Government take to tackle the problem of fly-tipping in South Wales East and get rid of this problem, like Singapore in the far east, which actually gives a severe punishment to the people who do this sort of crime? Thank you.

Costiodd y broses o glirio deunydd a dipiwyd yn anghyfreithlon bron i £385,000 i gynghorau yn Nwyrain De Cymru yn 2014-15. Mae tipio anghyfreithlon yn niweidio’r dirwedd a chynefinoedd naturiol ac yn effeithio’n andwyol ar dwristiaeth, fel y dywedodd fy nghyd-Aelod, ac mae hefyd yn berygl iechyd i bobl sy’n cerdded gyda’u plant a’u hanifeiliaid anwes. Yn Nwyrain De Cymru, mewn gwahanol fannau, o dan bontydd, y tu ôl i safleoedd bws, y tu ôl i lwyni, pan fyddwch yn croesi ffyrdd bychain, a hyd yn oed ar rai ffyrdd deuol, mae tipio anghyfreithlon yn broblem ddifrifol iawn, Ysgrifennydd y Cabinet. Pa gamau pellach y gall Llywodraeth Cymru eu rhoi ar waith i fynd i’r afael â phroblem tipio anghyfreithlon yn Nwyrain De Cymru a chael gwared ar y broblem hon, fel Singapore yn y dwyrain pell, sy’n cosbi’r bobl sy’n cyflawni trosedd o’r fath yn llym? Diolch.

We have invested greatly in fighting this, and it is a crime and illegal. We’ve funded Fly-tipping Action Wales initiatives since 2007 and work very closely with them. One thing that we are thinking of doing, going forward, is—some local authorities have said to me, ‘Sometimes, it can just be one black bin bag that’s been left there.’ So, we’re looking at consulting on whether we should implement fixed-penalty notices for small-scale fly-tipping, because, certainly, local authorities have said to me they think that would help with the matter.

Rydym wedi buddsoddi llawer yn brwydro yn erbyn hyn, ac mae’n drosedd ac yn anghyfreithlon. Rydym wedi ariannu mentrau Taclo Tipio Cymru ers 2007 ac yn gweithio’n agos iawn gyda hwy. Un peth rydym yn ystyried ei wneud, wrth symud ymlaen, yw—mae rhai awdurdodau lleol wedi dweud wrthyf, ‘Weithiau, efallai mai dim ond un bag bin du a adawyd yno.’ Felly, rydym yn ystyried ymgynghori ynglŷn ag a ddylem weithredu hysbysiadau cosb benodedig am dipio anghyfreithlon ar raddfa fach, oherwydd, yn sicr, mae awdurdodau lleol wedi dweud wrthyf eu bod yn meddwl y byddai hynny’n helpu gyda’r broblem.

Illegal off-road biking is a type of landscape crime that harms our natural landscape and can also pose a danger to the public. Natural Resources Wales recently revealed that 22 people had been arrested for illegal off-road biking in south Wales in November alone, and many residents I’ve spoken to in my constituency have highlighted the problems caused by this activity. What actions are the Welsh Government taking to tackle this type of landscape crime?

Mae beicio anghyfreithlon oddi ar y ffordd yn fath o drosedd tirwedd sy’n niweidio ein tirwedd naturiol ac sy’n gallu bod yn beryglus i’r cyhoedd hefyd. Yn ddiweddar, datgelodd Cyfoeth Naturiol Cymru fod 22 o bobl wedi cael eu harestio am feicio anghyfreithlon oddi ar y ffordd yn ne Cymru ym mis Tachwedd yn unig, ac mae llawer o drigolion rwyf wedi siarad â hwy yn fy etholaeth wedi tynnu sylw at y problemau a achosir gan y gweithgaredd hwn. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i’r afael â’r math hwn o drosedd tirwedd?

Thank you. Illegal off-roading is a criminal offence, so, therefore, it is a matter for the police, but we’re encouraging stakeholders and members of the public to work with the police and other partners, including Natural Resources Wales and local authorities, to help tackle this issue. I think we have seen an increase in this sort of activity, so it’s very important that, as I say, all partners come together to tackle this.

Diolch. Mae gyrru anghyfreithlon oddi ar y ffordd yn drosedd, felly mae’n fater i’r heddlu, ond rydym yn annog rhanddeiliaid ac aelodau o’r cyhoedd i weithio gyda’r heddlu a phartneriaid eraill, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru ac awdurdodau lleol, i helpu i fynd i’r afael â’r mater hwn. Credaf ein bod wedi gweld cynnydd yn y math hwn o weithgaredd, felly mae’n bwysig iawn, fel y dywedais, fod yr holl bartneriaid yn dod at ei gilydd i fynd i’r afael â hyn.

Statws Ecolegol Dyfroedd Mewnol a Dyfroedd Arfordir Cymru

The Ecological Status of Welsh Inland and Coastal Waters

7. A wnaiff Llywodraeth Cymru ddatganiad am statws ecolegol dyfroedd mewnol a dyfroedd arfordir Cymru? OAQ(5)0063(ERA)

7. Will the Welsh Government make a statement on the ecological status of Welsh inland and coastal waters? OAQ(5)0063(ERA)

Thank you. Natural Resources Wales is working with land managers and other stakeholders to improve working practices and deliver status improvements in Wales’s water bodies. This year, 97 of our 103 designated bathing waters have been classified as ‘excellent’ or ‘good’, making Welsh beaches amongst some of the best in Europe.

Diolch. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda rheolwyr tir a rhanddeiliaid eraill i wella arferion gwaith a sicrhau gwelliannau i statws crynofeydd dŵr Cymru. Eleni, mae 97 o’n 103 o ddyfroedd ymdrochi dynodedig wedi cael eu dosbarthu’n ‘ardderchog’ neu’n ‘dda’, gan sicrhau bod traethau Cymru ymhlith rhai o’r goreuon yn Ewrop.

Yes, I’ve seen that figure and I thank you for that answer. It is, indeed, really good news. But I want to focus on what we’re doing in terms of the water framework directive, and the stats for inland and coastal waters aren’t quite so good. In fact, only 37 per cent are in ‘good’ or ‘excellent’ ecological condition. I understand that things like historical industry, physical modifications and other factors play their part, but it does suggest that, following on from what you’ve just said, where we put effort in, we get results out. So, my question is: what measures are you thinking of bringing forward, Cabinet Secretary, so that we can boost the recovery of all our water, including specifically freshwater?

Do, gwelais y ffigur hwnnw ac rwy’n ddiolchgar i chi am eich ateb. Yn wir, mae’n newyddion da. Ond rwyf am ganolbwyntio ar yr hyn rydym yn ei wneud ar y gyfarwyddeb fframwaith dŵr, ac nid yw’r ystadegau ar gyfer dyfroedd mewndirol ac arfordirol lawn mor dda. Mewn gwirionedd, 37 y cant yn unig sydd mewn cyflwr ecolegol ‘da’ neu ‘ardderchog’. Rwy’n deall bod pethau fel diwydiant hanesyddol, addasiadau ffisegol a ffactorau eraill yn chwarae eu rhan, ond mae’n awgrymu, gan ddilyn ymlaen o’r hyn a ddywedoch yn awr, ein bod yn cael canlyniadau lle rydym yn gwneud ymdrech. Felly, fy nghwestiwn yw: pa fesurau rydych yn ystyried eu cyflwyno, Ysgrifennydd y Cabinet, er mwyn i ni allu hybu’r broses o wella ein holl ddyfroedd, gan gynnwys dŵr croyw yn benodol?

Thank you. You are quite right that 37 per cent of all water bodies in Wales achieve ‘good’ or better status, and I aim to increase that, going forward. Natural Resources Wales are targeting their resources to work with land managers and other stakeholders to improve working practices, and that, I think, will bring forward status improvements. You’re right about historical industry and, certainly, since I’ve come into post and had a look—you can see that pollution from abandoned metal mines, for instance, is one of the reasons. But it’s not an excuse and we need to do more, so I’ve given extra funding to Natural Resources Wales to specifically tackle that significant issue, and that’s through the metal mine remediation project. Agricultural pollution is also a significant issue in Wales and, again, in Pembrokeshire, we have a particular problem, so, again, officials are working very closely with NRW and also with the farming community so that we can develop practical and deliverable solutions on this issue.

Diolch. Rydych yn llygad eich lle yn dweud bod 37 y cant o’r holl grynofeydd dŵr yng Nghymru wedi cyflawni statws ‘da’ neu well, ac rwy’n bwriadu cynyddu hynny yn y dyfodol. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn targedu eu hadnoddau i weithio gyda rheolwyr tir a rhanddeiliaid eraill i wella arferion gwaith, a chredaf y bydd hynny’n arwain at welliannau o ran statws. Rydych yn iawn ynglŷn â diwydiant hanesyddol, ac yn sicr, ers i mi ddod i’r swydd hon a chael golwg—gallwch weld bod llygredd o fwynfeydd metel segur, er enghraifft, yn un o’r rhesymau. Ond nid yw’n esgus ac mae angen i ni wneud mwy, felly rwyf wedi rhoi cyllid ychwanegol i Cyfoeth Naturiol Cymru fynd i’r afael yn benodol â’r mater pwysig hwnnw drwy’r prosiect adfer mwynfeydd metel. Mae llygredd amaethyddol hefyd yn fater pwysig yng Nghymru, ac unwaith eto, yn Sir Benfro, mae gennym broblem arbennig, felly unwaith eto, mae swyddogion yn gweithio’n agos iawn gyda Cyfoeth Naturiol Cymru a’r gymuned amaethyddol fel y gallwn ddatblygu atebion ymarferol a chyraeddadwy mewn perthynas â’r mater hwn.

Cabinet Secretary, the most recent west Wales river basin management plan acknowledges a number of significant water-management issues, including physical modifications—such as changing water channels and building structures—which Joyce Watson mentioned earlier, which currently affect 25 per cent of the water environment in the area. Therefore, what guidance or support can the Welsh Government offer to local authorities, and, indeed, stakeholders in west Wales, to ensure that any new modifications that are made do not have a negative impact on the water environment, and are actually sustainable and as environmentally sensitive as possible?

Ysgrifennydd y Cabinet, mae’r cynllun rheoli basn afon diweddaraf ar gyfer Gorllewin Cymru yn cydnabod nifer o faterion pwysig o ran rheoli dŵr, gan gynnwys addasiadau ffisegol—megis newid cyrsiau dŵr a chodi adeiladau—a grybwyllwyd gan Joyce Watson yn gynharach, sy’n effeithio ar 25 y cant o’r amgylchedd dŵr yr ardal ar hyn o bryd. Felly, pa arweiniad neu gefnogaeth y gall Llywodraeth Cymru ei chynnig i awdurdodau lleol, ac yn wir, i randdeiliaid yng ngorllewin Cymru, er mwyn sicrhau nad oes unrhyw addasiadau newydd a wneir yn effeithio’n negyddol ar yr amgylchedd dŵr, a’u bod yn gynaliadwy ac mor amgylcheddol sensitif â phosibl?

Well, as I said in my answer to Joyce Watson, it’s very important that Natural Resources Wales work with land managers and other stakeholders, and that includes local authorities. I’ve given extra funding to tackle certain issues, but it’s really important that stakeholders and all partners work together around this issue.

Wel, fel y dywedais yn fy ateb i Joyce Watson, mae’n bwysig iawn fod Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda rheolwyr tir a rhanddeiliaid eraill, ac mae hynny’n cynnwys awdurdodau lleol. Rwyf wedi rhoi arian ychwanegol i fynd i’r afael â materion penodol, ond mae’n bwysig iawn fod y rhanddeiliaid a’r holl bartneriaid yn gweithio gyda’i gilydd mewn perthynas â’r mater hwn.

We haven’t mentioned nitrate vulnerable zones yet, which is one of the tools that the Government is proposing to use to tackle water quality and run-off. Can I draw the Minister’s attention to the approach being taken in parts of France, and particularly in Brittany, which I saw over the summer, where they use an agroforestry approach called ‘bocage’, or ‘argoed’, as we would call it in Welsh? I think the Bretons have a similar word, but I won’t try the Breton pronunciation. This is the planting of hedgerows and trees, on which an EU report says the following. It demonstrates

‘that nutrient uptake by trees reduces soil nitrate concentration, and that denitrification can reduce the loss of nitrate. At a watershed scale, the nitrate flux brought by water surface decreased when the hedge tree density increased’.

So, there are alternatives, perhaps, to some of the models that the Government is considering, and I would urge her to look at how we could use some natural features and natural tree and hedgerow planting to deal with nitrate run-off, perhaps as an alternative in the nitrate vulnerable zones.

Nid ydym wedi crybwyll parthau perygl nitradau hyd yn hyn, sef un o’r arfau y mae’r Llywodraeth yn bwriadu eu defnyddio i fynd i’r afael ag ansawdd dŵr a dŵr ffo. A gaf fi dynnu sylw’r Gweinidog at ymagwedd a fabwysiadir mewn rhannau o Ffrainc, ac yn enwedig yn Llydaw, ac a welais dros yr haf, lle y maent yn defnyddio ymagwedd amaeth-goedwigaeth a elwir yn ‘bocage’, neu ‘argoed’, fel y byddem yn ei alw yn Gymraeg? Credaf fod gan y Llydawiaid air tebyg, ond nid wyf am roi cynnig ar yr ynganiad Llydewig. Mae’n ymwneud â phlannu gwrychoedd a choed, ac mae adroddiad gan yr UE yn dweud amdano, ei fod yn dangos

bod defnydd coed o faetholion yn lleihau crynodiad nitradau’r pridd, ac y gall dadnitreiddio leihau’r nitradau a gollir. Ar raddfa’r wahanfa ddŵr, roedd llif y nitradau a gâi eu cario ar wyneb y dŵr yn gostwng pan oedd dwysedd coed a gwrychoedd yn cynyddu.

Felly, efallai bod dewisiadau eraill ar gael yn lle’r modelau y mae’r Llywodraeth yn eu hystyried, a byddwn yn ei hannog i edrych ar sut y gallem ddefnyddio rhai nodweddion naturiol a phlannu coed a gwrychoedd naturiol i ymdrin â llif nitradau, fel dewis amgen, efallai, yn y parthau perygl nitradau.

Yes, I’d certainly be very happy to look at what’s been carried out in Brittany. You’ll be aware that we are currently consulting on the implementation of the nitrates directive in Wales. I think it closes in the next couple of weeks. So, again, I would encourage all interested parties to read the consultation and respond accordingly, but, of course, I’m very happy to look at best practice elsewhere.

Byddwn yn sicr yn fwy na pharod i edrych ar yr hyn a wneir yn Llydaw. Fe fyddwch yn ymwybodol ein bod yn ymgynghori ar hyn o bryd ar weithrediad y gyfarwyddeb nitradau yng Nghymru. Credaf fod yr ymgynghoriad yn dod i ben yn ystod yr wythnos neu ddwy nesaf. Felly, unwaith eto, byddwn yn annog pawb sydd â diddordeb i ddarllen yr ymgynghoriad ac i ymateb yn unol â hynny, ond wrth gwrs, rwy’n fwy na pharod i edrych ar arferion gorau mewn mannau eraill.

Blaenoriaethau ar gyfer Polisi Ynni yn y De-ddwyrain

Priorities for Energy Policy in the South-east

8. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer polisi ynni yn y de-ddwyrain? OAQ(5)0053(ERA)

8. Will the Minister make a statement on the Welsh Government’s priorities for energy policy in the south-east? OAQ(5)0053(ERA)

Thank you. My priority is to accelerate the transition to a low-carbon energy mix with policies that support our strategic objectives as a Government, as set out in ‘Taking Wales Forward’. I’ll be making a statement in December that will outline my energy priorities for the whole of Wales.

Diolch. Fy mlaenoriaeth yw cyflymu’r broses o newid i gymysgedd ynni carbon isel gyda pholisïau sy’n cefnogi ein hamcanion strategol fel Llywodraeth, fel y nodir yn ‘Symud Cymru Ymlaen’. Byddaf yn gwneud datganiad ym mis Rhagfyr a fydd yn amlinellu fy mlaenoriaethau ynni ar gyfer Cymru gyfan.

I thank the Cabinet Secretary for her answer. The south-east, like many other parts of our country, provides great potential for local energy generation that’s renewable, reliable and could benefit local communities. There are exciting plans to harness the energy potential of the Ebbw river on the site of the former Navigation colliery, and low-entropy heat recovery from the old pit too. Will she work with the local community in Crumlin and other interested parties to realise the tremendous potential for energy generation on the site of the former Navigation colliery?

Diolch i Ysgrifennydd y Cabinet am ei hateb. Mae’r de-ddwyrain, fel llawer o rannau eraill o’n gwlad, yn darparu cryn botensial ar gyfer cynhyrchu ynni lleol sy’n adnewyddadwy, yn ddibynadwy ac a allai fod o fudd i gymunedau lleol. Mae cynlluniau cyffrous ar y gweill i harneisio potensial ynni afon Ebwy ar safle hen bwll glo Navigation, ac i adfer gwres entropi isel o’r hen bwll hefyd. A wnaiff hi weithio gyda’r gymuned leol yng Nghrymlyn ac eraill sydd â diddordeb i wireddu’r potensial aruthrol ar gyfer cynhyrchu ynni ar safle hen bwll glo Navigation?

Yes, certainly. I’d be very happy to work with local residents. It’s been really good to see, over the summer, some very good community energy projects; I opened a hydro scheme recently not far from Merthyr Tydfil. So, it’s great to see these communities coming together, bringing forward these ideas for these schemes, and we’d be very happy to support with funding if appropriate.

Gwnaf, yn sicr. Byddwn yn fwy na pharod i weithio gyda thrigolion lleol. Mae wedi bod yn braf iawn gweld prosiectau ynni cymunedol da iawn dros yr haf; agorais gynllun ynni dŵr yn ddiweddar nid nepell o Ferthyr Tudful. Felly, mae’n wych gweld y cymunedau hyn yn dod at ei gilydd, yn cyflwyno syniadau ar gyfer y cynlluniau hyn, a byddem yn hapus iawn i’w cefnogi â chyllid os yw hynny’n briodol.

Community renewable energy projects allow local communities greater control of energy generation. Could the Cabinet Secretary advise the Assembly how the Welsh Government local energy programme is encouraging and supporting such projects in south-east Wales and elsewhere?

Mae prosiectau ynni adnewyddadwy cymunedol yn rhoi mwy o reolaeth i gymunedau lleol dros gynhyrchu ynni. A all Ysgrifennydd y Cabinet ddweud wrth y Cynulliad sut y mae rhaglen ynni lleol Llywodraeth Cymru yn annog a chefnogi prosiectau o’r fath yn ne-ddwyrain Cymru ac mewn mannau eraill?

Well, across Wales we are, as I say, encouraging communities to come together with ideas for local renewable energy schemes. We have a pot of funding. I think, at the moment, we’ve got eight. I think eight have been completed and we’ve got six going through, or it might be the other way around, but I’ve seen a couple myself over the summer. I mentioned the hydro scheme. I also visited a community windfarm. So, it is really good to see these projects coming together, and I’m very happy to meet with any Member who wants me to meet with residents, if necessary, to discuss these schemes in detail.

Wel, fel y dywedais, rydym yn annog cymunedau ledled Cymru i ddod at ei gilydd i rannu syniadau ar gyfer cynlluniau ynni adnewyddadwy lleol. Mae gennym bot o arian. Credaf, ar hyn o bryd, fod gennym wyth. Credaf fod wyth wedi eu cwblhau a bod chwech ar y gweill, neu’r ffordd arall efallai, ond rwyf wedi gweld un neu ddau fy hun dros yr haf. Soniais am y cynllun ynni dŵr. Euthum i ymweld â fferm wynt gymunedol hefyd. Felly, mae’n braf iawn gweld y prosiectau hyn yn dod at ei gilydd, ac rwy’n fwy na pharod i gyfarfod ag unrhyw Aelod sy’n awyddus i mi gyfarfod â thrigolion, os oes angen, i drafod y cynlluniau hyn yn fwy manwl.

The Wales Bill is currently in the Committee Stage in the House of Lords, and, in its current form, it would devolve energy planning powers to Wales for all generation projects up to 350 MW, and that is very welcome because, unlike Neil Hamilton, I’m sure we’re both aware that there are many, many opportunities for the economy of south-east Wales and elsewhere. There have been some amendments tabled in the House of Lords that would enable Wales to take forward all the recommendations in the fourth Assembly’s ‘A Smarter Energy Future for Wales’, which was produced by the environment committee. This would permit the Assembly to legislate on all aspects of the generation, transmission, distribution and supply of electricity, other than nuclear energy. And, as you’ll be aware, Cabinet Secretary, this is often the barrier to small-scale projects, that the transmitters simply charge such an outrageous sum that it kills the project stone dead. So, will the Welsh Government support these new energy amendments in the Wales Bill?

Mae Bil Cymru yn y Cyfnod Pwyllgor ar hyn o bryd yn Nhŷ’r Arglwyddi, ac ar ei ffurf bresennol, byddai’n datganoli pwerau cynllunio ynni i Gymru ar gyfer pob prosiect cynhyrchu hyd at 350 MW, ac mae hynny i’w groesawu oherwydd, yn wahanol i Neil Hamilton, rwy’n siŵr fod y ddau ohonom yn ymwybodol fod yna lawer iawn o gyfleoedd i economi de-ddwyrain Cymru a mannau eraill. Cyflwynwyd rhai gwelliannau yn Nhŷ’r Arglwyddi a fuasai’n galluogi Cymru i fwrw ymlaen â’r holl argymhellion yn ‘Dyfodol Ynni Craffach i Gymru’ y pedwerydd Cynulliad, a gynhyrchwyd gan bwyllgor yr amgylchedd. Byddai hyn yn caniatáu i’r Cynulliad ddeddfu ar bob agwedd ar gynhyrchu, trosglwyddo, dosbarthu a chyflenwi trydan, heblaw ynni niwclear. Fel y gwyddoch, Ysgrifennydd y Cabinet, yn aml dyma’r rhwystr i brosiectau bach, fod y trosglwyddwyr yn codi pris gwarthus o uchel ac yn lladd y prosiect. Felly, a fydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r gwelliannau ynni newydd hyn ym Mil Cymru?

You will be aware that officials have been having very detailed discussions with the relevant UK departments on the energy consenting provisions in the Bill. A number of amendments went through the Commons; we're very hopeful that further amendments are going to be made to the Bill as it progresses through the House of Lords to address our remaining concerns, and we’ll be watching it very closely.

Fe fyddwch yn gwybod bod swyddogion wedi bod yn trafod yn fanwl iawn gydag adrannau perthnasol y DU ynglŷn â’r darpariaethau caniatadau ynni yn y Bil. Aeth nifer o welliannau drwy Dŷ’r Cyffredin; rydym yn obeithiol iawn y bydd rhagor o welliannau’n cael eu gwneud i’r Bil wrth iddo fynd drwy Dŷ’r Arglwyddi i fynd i’r afael â’n pryderon eraill, a byddwn yn ei wylio yn ofalus iawn.

Pecynnau Bwyd Polystyren

Polystyrene Food Packaging

9. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddefnyddio pecynnau bwyd polystyren yng Nghymru? OAQ(5)0067(ERA)

9. Will the Minister make a statement on the use of polystyrene food packaging in Wales? OAQ(5)0067(ERA)

Thank you. We are currently evaluating our waste strategy to ensure resources are managed to produce sustainable benefits for Wales. We continue to work in partnership with the packaging industry and organisations such as WRAP to promote the optimisation of packaging and to reduce it where possible, regardless of the material.

Diolch. Ar hyn o bryd rydym yn gwerthuso ein strategaeth wastraff er mwyn sicrhau y rheolir adnoddau i gynhyrchu manteision cynaliadwy i Gymru. Rydym yn parhau i weithio mewn partneriaeth â’r diwydiant pecynnu a sefydliadau megis WRAP i hybu’r broses o optimeiddio pecynnu ac i gyfyngu arno lle bo hynny’n bosibl, waeth beth fo’r deunydd.

Thank you. You might have seen the BBC One programme last night, ‘Keeping a Lid On It’. It was highlighting problems of four-weekly bin collections in Conwy. But one of the issues that came from that is that about 70 per cent of beach litter in Wales is polystyrene/plastic, and everyone is now with these polystyrene cups for coffee and everything. They’re finding their way now significantly into our landfill. Over 100 cities around the world have banned, or are in the process of banning, polystyrene food packaging, and your predecessor did say last year that he would look at whether there is something in Wales that we could do specifically to address some of these issues. Could you outline what you will do to address this? Will you consider a levy on such items, and are you in a position to report on the findings of the joint research project commissioned by your department between Swansea University and the Marine Conservation Society?

Diolch. Efallai eich bod wedi gweld y rhaglen ‘Keeping a Lid On It’ ar BBC One neithiwr. Tynnai sylw at broblemau gyda chasglu biniau bob pedair wythnos yng Nghonwy. Ond un o’r materion a ddeilliodd o hynny yw bod oddeutu 70 y cant o’r ysbwriel ar draethau Cymru yn bolystyren/plastig, a bod pawb erbyn hyn yn defnyddio’r cwpanau polystyren hyn ar gyfer coffi a phopeth. Erbyn hyn, maent yn rhan sylweddol o’n safleoedd tirlenwi. Mae dros 100 o ddinasoedd ledled y byd wedi gwahardd, neu yn y broses o wahardd, deunydd pecynnu bwyd polystyren, a dywedodd eich rhagflaenydd y llynedd y byddai’n edrych i weld a oes unrhyw beth penodol y gallwn ei wneud yng Nghymru i fynd i’r afael â rhai o’r materion hyn. A allech amlinellu beth y byddwch yn ei wneud i fynd i’r afael â hyn? A wnewch chi ystyried ardoll ar eitemau o’r fath, ac a ydych mewn sefyllfa i adrodd ar ganfyddiadau’r prosiect ymchwil ar y cyd rhwng Prifysgol Abertawe a’r Gymdeithas Cadwraeth Forol a gomisiynwyd gan eich adran?

I didn’t see the programme, but I have read about it today, and you'll be aware that Wales is really leading the way in relation to recycling. If we were a single member state in Europe, we would be fourth in Europe, but, certainly, we’re way ahead of the game in the UK.

In relation to your specific questions around polystyrene, I'm not quite sure why you think that, because we have done some data analysis on this, and polystyrene is not thought to be a major contributor to littering in Wales, except on a very local basis, where it's by the premises that are providing fast food, for instance. It tends to be the independent fast food outlets that use this polystyrene packaging—it’s not well used across Wales. However, any litter is not to be welcomed, and I'm very happy to look at other things.

In relation to a levy on polystyrene, again, would people take—it's not like a carrier bag—would people take a container with them to get their food? So, I think we need to look at other interventions before we introduce a levy. But I'm very interested in packaging across—you know, single-use coffee cups. I'm very happy to look at what we can do in relation to this, to look if we need legislation, and, again, in my meeting tomorrow with Andrea Leadsom, it's on the agenda.

Ni welais y rhaglen, ond rwyf wedi darllen amdani heddiw, ac fe fyddwch yn ymwybodol fod Cymru yn bendant yn arwain ym maes ailgylchu. Pe baem yn aelod-wladwriaeth yn Ewrop, byddem yn bedwerydd drwy Ewrop, ond yn sicr, rydym ar y blaen yn y DU.

O ran eich cwestiynau penodol ynglŷn â pholystyren, nid wyf yn hollol siŵr pam eich bod yn credu hynny, gan ein bod wedi gwneud rhywfaint o ddadansoddi data mewn perthynas â hyn, ac nid ystyrir polystyren yn un o’r prif gyfranwyr at sbwriel yng Nghymru, ac eithrio ar lefel leol iawn, ger eiddo sy’n darparu bwyd brys, er enghraifft. Siopau bwyd brys annibynnol sy’n tueddu i ddefnyddio’r pecynnau bwyd polystyren hyn—nid yw’n cael ei ddefnyddio lawer ledled Cymru. Fodd bynnag, ni ddylid croesawu unrhyw sbwriel, ac rwy’n fwy na pharod i edrych ar bethau eraill.

Mewn perthynas ag ardoll ar bolystyren, unwaith eto, a fyddai pobl yn mynd—nid yw’r un fath â bag siopa—a fyddai pobl yn mynd â chynhwysyddion gyda nhw i gael eu bwyd? Felly, credaf fod angen i ni ystyried ymyriadau eraill cyn cyflwyno ardoll. Ond mae gennyf gryn ddiddordeb mewn deunydd pacio—wyddoch chi, cwpanau coffi untro. Rwy’n fwy na pharod i edrych ar yr hyn y gallwn ei wneud mewn perthynas â hyn, i edrych a oes angen i ni ddeddfu, ac unwaith eto, yn fy nghyfarfod yfory gydag Andrea Leadsom, mae hyn ar yr agenda.

I'm sure the Cabinet Secretary is aware that, earlier this year, Oxford became the first city in the United Kingdom to ban non-recyclable packaging from takeaway vans in the city, and under new rules there, all packaging and utensils used by street vendors must be recyclable or biodegradable. So, I think we've already said here how Wales has taken the lead in so many environmental issues. Could she look at what we can do about this, because I think this does seem a good example where steps could be taken forward, and would she consider banning non-biodegradable fast food packing in Wales?

Rwy’n siŵr fod Ysgrifennydd y Cabinet yn ymwybodol mai Rhydychen, yn gynharach eleni, oedd y ddinas gyntaf yn y Deyrnas Unedig i wahardd pecynnau na ellir eu hailgylchu oddi ar faniau tecawê yn y ddinas, ac o dan reolau newydd yno, mae’n rhaid i’r holl becynnau a llestri a ddefnyddir gan werthwyr stryd fod yn ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu neu’n ddeunyddiau bioddiraddiadwy. Felly, credaf ein bod eisoes wedi dweud yma fod Cymru yn arwain mewn cynifer o faterion amgylcheddol. A allai edrych ar beth y gallwn ei wneud ynglŷn â hyn, oherwydd credaf ei fod i’w weld yn enghraifft dda o ble y gellid rhoi camau ar waith, ac a fuasai’n ystyried gwahardd pecynnau bwyd brys nad ydynt yn fioddiraddiadwy yng Nghymru?

I've now found the statistics that I have about polystyrene in particular. It was in 2015-16 that Keep Wales Tidy undertook this survey, and they found 5.2 per cent litter was polystyrene, but most of it, 3.2 per cent, consisted of other polystyrene—so, not just the packaging. But 2 per cent of it was the fast food items. I'm very happy to look packaging as a whole, right across the scope of all packaging, because I think, you know, if we could reduce packaging, that would help so much, and whilst we're ahead in recycling, there is still, we know, 50 per cent of black bin waste that could be recycled. So, we need to look at the whole spectrum of packaging going forward.

Rwyf bellach wedi dod o hyd i’r ystadegau penodol sydd gennyf ynglŷn â pholystyren. Cynhaliwyd yr arolwg hwn gan Cadwch Gymru’n Daclus yn 2015-16, a gwelsant fod 5.2 y cant o sbwriel yn bolystyren, ond roedd y rhan fwyaf o hwnnw, 3.2 y cant, yn bolystyren arall—felly, nid deunydd pecynnu yn unig. Ond roedd 2 y cant yn eitemau bwyd brys. Rwy’n fwy na pharod i edrych ar ddeunydd pecynnu yn gyffredinol, a holl faes deunydd pecynnu, oherwydd wyddoch chi, pe gallem leihau deunydd pecynnu, credaf y byddai hynny’n helpu cymaint, ac er ein bod yn arwain o ran ailgylchu, gwyddom fod yna 50 y cant o wastraff bin du y gellid ei ailgylchu o hyd. Felly, mae angen i ni ystyried holl sbectrwm deunydd pecynnu yn y dyfodol.

Thank you very much, Cabinet Secretary.

Diolch yn fawr iawn, Ysgrifennydd y Cabinet.

3. 3. Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad
3. 3. Questions to the Assembly Commission

Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.

[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.

We now move on to item 3, which is questions to the Assembly Commission. This week, the question will be answered by Joyce Watson.

Symudwn yn awr at eitem 3, sef cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad. Yr wythnos hon, atebir y cwestiwn gan Joyce Watson.

Damweiniau

Accidents

1. Faint o ddamweiniau a gofnodwyd a ddigwyddodd ar ystâd y Cynulliad ers mis Mai 2011? OAQ(5)003(AC)

1. How many recorded accidents have occurred on the Assembly estate since May 2011? OAQ(5)003(AC)

Thank you for that question. There have been a total of 63 accidents that have been recorded on the estate since 2011. Forty-three of them were by Commission staff, two by Assembly Members, two by Assembly Member support staff, two by Welsh Government staff, four by contractors, and 10 by public visitors.

Diolch am y cwestiwn. Mae cyfanswm o 63 o ddamweiniau wedi cael eu cofnodi ar yr ystâd ers 2011. Roedd 43 ohonynt yn ddamweiniau gan staff y Comisiwn, dwy gan Aelodau’r Cynulliad, dwy gan staff cymorth Aelodau’r Cynulliad, dwy gan staff Llywodraeth Cymru, pedair gan gontractwyr, a 10 gan ymwelwyr cyhoeddus.

Can I thank Joyce Watson for that response? Considering it is over five years, it is not a very large number of accidents, but every accident is one too many. What is being done by the Commission to reduce the number of accidents on the estate?

A gaf fi ddiolch i Joyce Watson am ei hymateb? O ystyried ei fod dros bum mlynedd, nid yw’n nifer fawr iawn o ddamweiniau, ond mae pob damwain yn un yn ormod. Beth sy’n cael ei wneud gan y Comisiwn i leihau nifer y damweiniau ar yr ystâd?

Identifying, of course, the causes of accidents is where you have to start, and the health and safety adviser does make regular floor walks of the Assembly estate with a full-time trade union officer. Any recorded hazards are assessed and remedied quickly, with each department having its own health and safety champion. But when accidents do occur—and they will—they are investigated by the Commission’s health and safety adviser, who will develop appropriate recommendations and actions. Those are followed up to make sure that they’ve been implemented properly and effectively, but prevention is always better than cure, so all Commission staff are provided with health and safety awareness training as part of their induction, as are Members and their support staff.

Wrth gwrs, mae’n rhaid dechrau drwy nodi achosion damweiniau, ac mae’r cynghorydd iechyd a diogelwch yn archwilio ystâd y Cynulliad yn rheolaidd gyda swyddog undeb llafur amser llawn. Caiff unrhyw beryglon a gofnodwyd eu hasesu a’u datrys yn gyflym, gyda hyrwyddwr iechyd a diogelwch ar gyfer pob adran. Ond pan fo damweiniau’n digwydd—ac fe fyddant yn digwydd—maent yn cael eu hymchwilio gan gynghorydd iechyd a diogelwch y Comisiwn, a fydd yn datblygu argymhellion a chamau gweithredu priodol. Gwneir archwiliadau dilynol i sicrhau eu bod wedi eu rhoi ar waith yn briodol ac yn effeithiol, ond mae atal bob amser yn well na gwella, felly mae holl staff y Comisiwn yn cael hyfforddiant ar ymwybyddiaeth iechyd a diogelwch fel rhan o’u proses gynefino, fel y mae’r Aelodau a’u staff cymorth hefyd.

4. 4. Datganiadau 90 Eiliad
4. 4. 90-second Statements

We now move on to item 4, which is the 90-second statements. The first of the 90-second statements is Joyce Watson.

Symudwn ymlaen yn awr at eitem 4, sef y datganiadau 90 eiliad. Daw’r datganiad 90 eiliad cyntaf gan Joyce Watson.

Thank you. In 1991, the first White Ribbon campaign was launched by a group of men in Canada after the brutal mass shooting of 14 female students at the University of Montreal, asking men to sign a pledge never to commit, condone or remain silent about violence against women. In 1996, that was adopted in South Africa, and in 1998 Womankind launched the first White Ribbon Day in the UK. In 1991, the UN officially recognised 25 November as the International Day for the Elimination of Violence Against Women, and the white ribbon is now a symbol of hope for a world where women and girls can live free from the fear of violence. Wearing that white ribbon is about challenging the acceptability of that violence.

Since then, the White Ribbon campaign has been adopted by all parts of the UK, and Wales has played a significant part in spreading that message, also joining the worldwide movement that seeks to improve the lot of women who do experience violence against themselves, but also in hope of reducing the numbers who do.

Diolch. Yn 1991, lansiwyd ymgyrch y Rhuban Gwyn am y tro cyntaf gan grŵp o ddynion yng Nghanada wedi i 14 o fyfyriwr benywaidd gael eu saethu ym Mhrifysgol Montreal, gan ofyn i ddynion arwyddo addewid i beidio byth â chyflawni, goddef na chadw’n dawel am drais yn erbyn menywod. Yn 1996, mabwysiadwyd yr ymgyrch yn Ne Affrica, ac yn 1998 lansiodd Womankind y Diwrnod Rhuban Gwyn cyntaf yn y DU. Yn 1991, cydnabu’r Cenhedloedd Unedig 25 Tachwedd yn swyddogol fel Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod, ac mae’r rhuban gwyn bellach yn symbol o obaith am fyd lle y gall menywod a merched fyw heb ofni trais. Mae gwisgo’r rhuban gwyn hwnnw yn ymwneud â herio derbynioldeb y trais hwnnw.

Ers hynny, mae pob rhan o’r DU wedi mabwysiadu ymgyrch y Rhuban Gwyn, ac mae Cymru wedi chwarae rhan bwysig yn lledaenu’r neges honno, gan ymuno â’r mudiad byd-eang sy’n ceisio gwella sefyllfa menywod sy’n dioddef trais, ond hefyd yn y gobaith o leihau’r niferoedd sy’n dioddef.

Thank you very much. The second 90-statement—Mark Isherwood.

Diolch yn fawr iawn. Yr ail ddatganiad 90 eiliad, Mark Isherwood.

Diolch. As a Girlguiding Clwyd ambassador, I’m charged to act as a representative to tell others about what Girlguiding does and the opportunities it gives to girls and young women. This month saw the opening in Buckley Library of the ‘Pushing Boundaries’ exhibition that had previously been at the National Library of Wales, charting the history of Girlguiding in Wales to date. Also this month, the national child development study reported that people who are in the Scouts or Guides in childhood have better mental health in their life, stating it could be the lessons in resilience and resolve that such organisations offer that has such a lasting positive impact.

The recently launched Girlguiding Cymru strategic plan, ‘Being Our Best—Bod Ein Gorau’, focuses on four key areas: excellence, access, capacity and voice, and plans the path Girlguiding Cymru will take to 2021. Their vision is to provide an exciting, fun and relevant programme for girls and young women in an equal world where all girls can make a positive difference, be happy, safe and fulfil their potential. Their new strategic plan will help them achieve their vision and ensure that girls in Wales have the best Guiding experience possible. So, let us together support Girlguiding Cymru’s volunteer leaders in their commitment to extending entitlement and upholding the rights of all the girls and young women in their care.

Diolch. Fel llysgennad Girlguiding Clwyd, mae’n ddyletswydd arnaf i’w cynrychioli a dweud wrth eraill am yr hyn y mae Girlguiding yn ei wneud a’r cyfleoedd y maent yn eu rhoi i ferched a menywod ifanc. Y mis hwn, yn Llyfrgell Bwcle, agorodd arddangosfa ‘Gwthio Ffiniau’, a oedd wedi bod yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru cyn hynny, yn olrhain hanes Girlguiding yng Nghymru hyd yma. Hefyd y mis hwn, adroddodd yr astudiaeth genedlaethol ar ddatblygiad plant fod iechyd meddwl pobl a oedd yn aelodau o’r Sgowtiaid neu’r Geidiaid pan oeddent yn blant yn well yn ystod eu bywydau, gan nodi efallai mai’r gwersi ar wytnwch a phenderfynoldeb y mae sefydliadau o’r fath yn eu cynnig sy’n gyfrifol am y fath effaith gadarnhaol a pharhaol.

Mae cynllun strategol Girlguiding Cymru a lansiwyd yn ddiweddar, ‘Being Our Best—Bod Ein Gorau’, yn canolbwyntio ar bedwar maes allweddol: rhagoriaeth, hygyrchedd, galluedd a llais, ac yn cynllunio llwybr Girlguiding Cymru hyd at 2021. Eu gweledigaeth yw darparu rhaglen gyffrous, hwyliog a pherthnasol i ferched a menywod ifanc mewn byd cyfartal lle y gall pob merch wneud gwahaniaeth cadarnhaol, bod yn hapus ac yn ddiogel a chyflawni eu potensial. Bydd eu cynllun strategol newydd yn gymorth iddynt gyflawni eu gweledigaeth a sicrhau bod merched yng Nghymru yn mwynhau’r profiad gorau posibl gyda’r Geidiaid. Felly, gadewch i ni, gyda’n gilydd, gefnogi arweinwyr gwirfoddol Girlguiding Cymru yn eu hymrwymiad i ymestyn a chynnal hawliau’r holl ferched a menywod ifanc yn eu gofal.

Thank you very much. The last of the 90-second statements this week is Julie Morgan.

Diolch yn fawr iawn. Daw’r datganiad 90 eiliad olaf yr wythnos hon gan Julie Morgan.

Diolch. Idloes Owen. Dadorchuddiwyd plac er cof am Idloes Owen ar dŷ yng ngogledd Llandaf yn ddiweddar. Roedd hyn yn rhan o ddathliadau pen-blwydd yr opera cenedlaethol yn 70 oed eleni. Roedd Idloes Owen yn byw yn Heol yr Orsaf yng ngogledd Llandaf yn y 1940au. Fe oedd sylfaenydd, arweinydd a chynhyrchydd Opera Cenedlaethol Cymru. Fe hefyd oedd tiwtor cyntaf Syr Geraint Evans. Yn fab i löwr, gweithiodd yn y pwll glo ar ôl gadael ysgol yn 12 oed. Wedi salwch, a gyda chymorth y gymuned, llwyddodd i gael digon o arian fel ei fod yn gallu astudio cerdd ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn cymryd rhan roedd Ysgol Glan Ceubal, Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen ac Ysgol gyfun Glantaf. Mae’r teulu sy’n byw yn y tŷ nawr yn hapus iawn i arddangos y plac er cof am Idloes Owen.

Thank you. Idloes Owen. A plaque was unveiled in memory of Idloes Owen at a house in Llandaff North recently. This was part of the seventieth anniversary celebrations of the national opera this year. Idloes Owen lived on Station Road, Llandaff North, in the 1940s. He was the founder, leader and producer of the Welsh National Opera. He was also Sir Geraint Evans’s first tutor. The son of a coalminer, he worked in a coalmine after leaving school at the age of 12. Following a period of illness, and with the support of the community, he managed to gather enough funds to allow him to study music at Cardiff University. Taking part were Ysgol Glan Ceubal, Hawthorn Primary School and Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf. The family who now live at the house are very happy to display the plaque in his memory.

5. 5. Cynnig i Ddiwygio Rheol Sefydlog 26 mewn perthynas â Biliau Aelod
5. 5. Motion to Amend Standing Order 26 in relation to Member Bills

We move on to item 5 on the agenda, which is the motion to amend Standing Order 26 in relation to Member Bills. I call on a member of the Business Committee to move the motion—Paul Davies.

Symudwn ymlaen at eitem 5 ar yr agenda, sef y cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 26 mewn perthynas â Biliau Aelodau. Galwaf ar aelod o’r Pwyllgor Busnes i gynnig y cynnig—Paul Davies.

Cynnig NDM6169 Elin Jones

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried Adroddiad y Pwyllgor Busnes, 'Diwygio Rheolau Sefydlog: Rheol Sefydlog 26—Biliau Aelod' a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 15 Tachwedd 2016; a

2. Yn cymeradwyo'r cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 26, fel y nodir yn Atodiad B i Adroddiad y Pwyllgor Busnes.

Motion NDM6169 Elin Jones

To propose that the National Assembly, in accordance with Standing Order 33.2:

1. Considers the Report of the Business Committee ‘Amending Standing Orders: Standing Order 26—Member Bills’ laid in the Table Office on 15 November 2016; and

2. Approves the proposal to revise Standing Order 26, as set out in Annex B of the Report of the Business Committee.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Thank you. The proposal is to agree the motion. Does any Member object? No. Therefore, the motion is agreed in accordance with Standing Order 12.36.

Diolch. Y cynnig yw derbyn y cynnig. A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu? Nac oes. Felly, derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Motion agreed in accordance with Standing Order 12.36.

As the motion has been agreed, I’m pleased to announce that the Presiding Officer will hold the first ballot on 25 January 2017. The Table Office will contact Members with details of how to enter that ballot.

Gan fod y cynnig wedi ei dderbyn, rwy’n falch o gyhoeddi y bydd y Llywydd yn cynnal y bleidlais gyntaf ar 25 Ionawr 2017. Bydd y Swyddfa Gyflwyno yn cysylltu â’r Aelodau gyda manylion ynglŷn â sut i gymryd rhan yn y bleidlais honno.

6. 6. Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): Amaethyddiaeth Fanwl
6. 6. Debate by Individual Members under Standing Order 11.21(iv): Precision Agriculture

Item 6 is the debate by individual Members under Standing Order 11.21 on precision agriculture. I call on Lee Waters to move the motion—Lee.

Eitem 6 yw’r ddadl gan Aelodau unigol o dan Reol Sefydlog 11.21 ar amaethyddiaeth fanwl. Galwaf ar Lee Waters i gynnig y cynnig—Lee.

Cynnig NDM6143 Lee Waters, Huw Irranca-Davies, Simon Thomas

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod manteision enfawr posibl cymhwyso 'data mawr' mewn amaethyddiaeth.

2. Yn nodi'r twf o ran ymchwil a datblygu mewn amaethyddiaeth fanwl fel ffordd o gynyddu cynnyrch, gwneud y defnydd gorau o adnoddau prin a lleihau'r defnydd o gemegau niweidiol.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddatblygu strategaeth i roi Cymru ar y blaen o ran datblygiadau amaethyddiaeth fanwl.

Motion NDM6143 Lee Waters, Huw Irranca-Davies, Simon Thomas

To propose that the National Assembly for Wales:

1. Recognises the enormous potential benefits of the application of ‘big data’ in agriculture.

2. Notes the growth in research and development in precision agriculture as a way of increasing yields, maximising the use of scarce resources and minimising the use of harmful chemicals.

3. Calls on the Welsh Government to develop a strategy to put Wales at the forefront of the development of precision agriculture.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Diolch, Ddirprwy Lywydd. I must confess that the looks on many of my colleagues’ faces when it was announced that we were having a debate on the application of big data in agriculture could be best described as puzzled, but I can assure the Assembly that this is not the result of some esoteric whimsy o