Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

28/06/2016

Cynnwys

Contents

1. 1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog 1. 1. Questions to the First Minister
2. 2. Dadl: Canlyniad Refferendwm yr UE 2. 2. Debate: The Outcome of the EU Referendum
3. 3. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes 3. 3. Business Statement and Announcement
4. 4. Cynigion i Sefydlu Pwyllgorau 4. 4. Motions to Establish Committees
5. 5. Cynnig i Newid Enw’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Dros Dro 5. 5. Motion to Change the Name of the Interim Constitutional and Legislative Affairs Committee
6. 6. Cynnig i Ddiwygio Rheol Sefydlog 17 mewn perthynas â Gweithrediad Pwyllgorau 6. 6. Motion to Amend Standing Order 17 in relation to the Operation of Committees
7. 7. Datganiad: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol 7. 7. Statement: The Legislative Programme
8. 8. & 9. Datganiad: Lansio'r Ymgynghoriad ar Weithredu Cyfnod 1 y Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) a Datganiad: Cyrff Llywodraethu Ysgolion 8. 8. & 9. Statement: Launch of the Consultation on Phase 1 Implementation of the Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act and Statement: School Governing Bodies
9. 10. Datganiad: Y Lluoedd Arfog 9. 10. Statement: Armed Forces
10. 11. Datganiad: Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol 10. 11. Statement: Flood and Coastal Erosion Risk Management
11. 12. Datganiad: Strategaeth Ffyrdd a Gwaith Stryd 11. 12. Statement: Road and Street Works Strategy
12. 13. Dadl: Ailenwi’r Cynulliad Cenedlaethol yn ‘Senedd’ 12. 13. Debate: Renaming the National Assembly a ‘Parliament’
13. 14. Cynnig i Ddyrannu Cadeiryddion Pwyllgorau i’r Grwpiau Plaid 13. 14. Motion to Allocate Committee Chairs to Political Groups
14. 16. Ethol Cadeiryddion Pwyllgorau 14. 16. Election of Committee Chairs

Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair.

The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Elin Jones) in the Chair.

Galw’r Cynulliad Cenedlaethol i drefn.

I call the National Assembly to order.

1. 1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. 1. Questions to the First Minister

Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.

[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.

Yr eitem gyntaf y prynhawn yma yw cwestiynau i’r Prif Weinidog, a’r cwestiwn cyntaf, Janet Finch-Saunders.

The first item on our agenda this afternoon is questions to the First Minister, and the first question is from Janet Finch-Saunders.

Cynllun y Taliad Sylfaenol

The Basic Payment Scheme

1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar daliadau’r Cynllun Taliad Sylfaenol i ffermwyr? OAQ(5)0083(FM)

1. Will the First Minister make a statement on Basic Payment Scheme payments to farmers? OAQ(5)0083(FM)

Over 99 per cent of eligible farm businesses have been paid.

Mae dros 99 y cant o fusnesau fferm cymwys wedi cael eu talu.

Thank you. I’m obliged to raise this question, actually, as a result of my own intense concerns at the handling of basic payments that are still outstanding to our farmers, and your own Government department’s process. Seventeen thousand and sixty-three farmers submitted their applications in June 2015, yet 12 months later, there are approximately 171 yet to receive any payment. Indeed, in Aberconwy, I have represented farmers who have waited several months for payment without any acknowledgment of their application, and many promised that they’ve been paid, when, in fact, they have not—one was for £60,000. First Minister, a delay of such magnitude is now putting farmers’ livelihoods at risk. Outstanding payments are causing immense stress and frustration. First Minister, will you look into your own Government department’s workings in this regard, to ensure that our hardworking farmers and the custodians of our countryside are not facing potential financial ruin because of your own Government department delays?

Diolch. Mae’n rhaid i mi godi’r cwestiwn hwn, a dweud y gwir, yn sgil fy mhryderon dwys fy hun am y ffordd y mae taliadau sylfaenol sy'n dal heb eu talu i'n ffermwyr wedi eu trin, a phroses eich adran Llywodraeth eich hun. Cyflwynodd dwy fil ar bymtheg a chwe deg a thri o ffermwyr eu ceisiadau ym mis Mehefin 2015, ond 12 mis yn ddiweddarach, mae tua 171 yn dal i fod heb gael unrhyw daliad. Yn wir, yn Aberconwy, rwyf wedi cynrychioli ffermwyr sydd wedi aros sawl mis am daliad heb unrhyw gydnabyddiaeth o’u cais, a llawer yr addawyd iddynt eu bod wedi cael eu talu, pan, mewn gwirionedd, nad ydynt—roedd un am £60,000. Brif Weinidog, mae oedi mor hir yn rhoi bywoliaeth ffermwyr mewn perygl yn awr. Mae taliadau nad ydynt wedi eu gwneud yn achosi straen a rhwystredigaeth aruthrol. Brif Weinidog, a wnewch chi edrych i mewn i drefn eich adran Llywodraeth eich hun yn hyn o beth, er mwyn sicrhau nad yw ein ffermwyr gweithgar a cheidwaid ein cefn gwlad yn wynebu chwalfa ariannol posibl oherwydd oediadau eich adran Llywodraeth eich hun?

I repeat again the answer I gave to the original question: over 99 per cent of eligible farm businesses have been paid—have had a basic payment scheme payment. If there are individual farms where there are difficulties, the correct thing to do is to raise those difficulties with the Minister, so that they can be looked at for those individuals. But we consistently outperform England and Scotland year upon year upon year when it comes to paying our farmers.

Ailadroddaf eto yr ateb a roddais i'r cwestiwn gwreiddiol: mae dros 99 y cant o fusnesau fferm cymwys wedi cael eu talu—wedi cael taliad o’r cynllun taliadau sylfaenol. Os oes ffermydd unigol lle ceir anawsterau, y peth iawn i'w wneud yw codi’r anawsterau hynny gyda'r Gweinidog, fel y gellir eu hystyried ar ran yr unigolion hynny. Ond rydym ni’n perfformio'n well na Lloegr a'r Alban yn gyson, flwyddyn ar ôl blwyddyn pan ddaw i dalu ein ffermwyr.

Mae’n siŵr, Brif Weinidog, eich bod chithau, fel finnau, yn gresynu ac yn difaru bod siẁd gymaint o ffermwyr wedi pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, ond nid oes dim dwywaith eu bod nhw wedi gwneud hynny. Un o’r rhesymau y gwnaethon nhw ei ddweud wrtha i eu bod nhw’n ystyried hynny pan oeddwn i’n trafod gyda nhw oedd nid bod y taliadau’n hwyr, ond bod cosbau a dirwyon yn dilyn mân anghytuno neu gamgymeriadau fel oedd yn cael eu gweld gan y gweision sifil yn yr hawliadau ar gyfer y taliadau hyn. Nawr, rydych chi wedi colli lot o ffydd ymysg y ffermwyr drwy fynnu’r cosbau hynny, pan oedd Phil Hogan a’r Comisiwn Ewropeaidd wedi dweud bod modd bod yn hyblyg. Er bod y dŵr o dan y bont bellach, a oes modd adfer enw da Llywodraeth Cymru ymysg rhai ffermwyr o leiaf, drwy ailedrych ar y sefyllfa lle mae cosbau yn dilyn beth sydd i fod yn drafodaeth rhyngoch chithau fel Llywodraeth a ffermwyr dros eu taliadau?

I’m sure, First Minister, that you, like me, regret the fact that so many farmers voted to leave the European Union and that there’s no doubt that that did happen. One of the reasons that they gave me for considering that, when I discussed the issue with them, was not that the payments were late but that penalties and fines would follow minor disagreements or minor errors, as were identified by civil servants in the claims for these payments. Now, you’ve lost a great deal of confidence among the farming community because of those penalties, when Phil Hogan and the European Commission had said that it would be possible to be flexible. Although that’s water under the bridge now, can you now actually revive the reputation of the Welsh Government among farmers by looking at the situation where penalties follow what should be a discussion between you as a Government and farmers about their payments?

A gaf ofyn i’r Aelod i ysgrifennu ataf gyda mwy o fanylion? Ond, rydym wedi bod yn dilyn y rheolau sydd yna ar hyn o bryd, ac, wrth gwrs, fel ddywedais i’n gynharach, rydym wedi bod yn talu ffermwyr yn glou—lot yn gyflymach na beth sy’n iawn yn Lloegr a’r Alban. Ond ynglŷn â’r manylion am ffermydd unigol, byddwn i’n falch o gael llythyr er mwyn gallu ystyried beth yn gwmws sydd wedi digwydd.

May I ask the Member to write to me with more details? Of course, we have been following the regulations that exist at present and, of course, we have been paying farmers much more quickly than is the case in Scotland or England. But as regards the details of the individual farmers, I’d be pleased to receive a letter in order to consider exactly what’s happened.

Ffoaduriaid o Syria

Syrian Refugees

2. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ffoaduriaid o Syria sy'n cael eu hadsefydlu yng Nghymru? OAQ(5)0085(FM)

2. Will the First Minister provide an update on the Syrian refugees being resettled in Wales? OAQ(5)0085(FM)

Seventy-eight Syrian refugees were resettled in Wales at the end of May and we would expect more to arrive in Wales over the coming months.

Cafodd saith deg wyth o ffoaduriaid o Syria eu hailsefydlu yng Nghymru ddiwedd mis Mai a byddem yn disgwyl i fwy gyrraedd Cymru yn ystod y misoedd nesaf.

I thank the First Minister for that response. It’s been very disturbing to hear of the racist comments that have increased since the result of the EU referendum and we hope that that won’t affect the really good welcome that’s been given in Wales to the Syrian refugees. But what more does the First Minister think can be done to help refugee children in particular, and unaccompanied asylum-seeking children, so that they get the maximum support from local authorities and the communities where they’re placed?

Diolchaf i'r Prif Weinidog am yr ymateb yna. Mae wedi bod yn annymunol iawn clywed am y sylwadau hiliol sydd wedi cynyddu ers canlyniad refferendwm yr UE ac rydym ni’n gobeithio na fydd hynny’n effeithio ar y croeso gwirioneddol dda a roddwyd yng Nghymru i’r ffoaduriaid o Syria. Ond beth arall y mae’r Prif Weinidog yn ei gredu y gellir ei wneud i helpu plant sy'n ffoaduriaid yn benodol, a phlant ar eu pennau eu hunain sy'n ceisio lloches, fel eu bod yn cael cymaint o gymorth â phosibl gan awdurdodau lleol a'r cymunedau lle y cânt eu lleoli?

I can inform the Member that the ministerial Syrian refugee taskforce, as she will know, was established in November 2015. That is supported by an operations board. There is a children’s sub-group of that operations board, and that will ensure co-ordination of new schemes to take refugee children from the middle east and north Africa, unaccompanied asylum-seeking children from camps in Europe, and unaccompanied asylum-seeking children who have arrived in Kent. A conference is being hosted on 12 July by the Home Office with the local authorities to launch the national transfer scheme in Wales.

Gallaf hysbysu'r Aelod y sefydlwyd y tasglu gweinidogol ar gyfer ffoaduriaid o Syria, fel y bydd yn gwybod, ym mis Tachwedd 2015. Mae hwnnw wedi ei gefnogi gan fwrdd gweithrediadau. Ceir is-grŵp plant i'r bwrdd gweithrediadau, a bydd hwnnw’n sicrhau cydgysylltiad cynlluniau newydd i gymryd plant sy'n ffoaduriaid o'r dwyrain canol a gogledd Affrica, plant ar eu pennau eu hunain sy'n ceisio lloches o wersylloedd yn Ewrop, a phlant ar eu pennau eu hunain sy'n ceisio lloches sydd wedi cyrraedd yng Nghaint. Mae cynhadledd yn cael ei chynnal ar 12 Gorffennaf gan y Swyddfa Gartref gyda'r awdurdodau lleol i lansio'r cynllun trosglwyddo cenedlaethol yng Nghymru.

First Minister, I echo the concerns raised by Julie Morgan in relation to the racist comments that have happened since the European vote last week, and I would condemn that approach to the reaction to the European referendum. But I wonder whether you have considered how, moving forward—with the communities Minister, potentially—we can try and bring communities together. Because, a lot of people voted in this referendum, be it for reasons of voting against the establishment or voting against poverty in their local areas. How can we now, regardless of the vote, try and bring people together, to move forward as a nation so that we do not see future situations where people are divided and are turning against each other in their own communities?

Brif Weinidog, hoffwn adleisio’r pryderon a godwyd gan Julie Morgan o ran y sylwadau hiliol sydd wedi digwydd ers y bleidlais Ewropeaidd yr wythnos diwethaf, a byddwn yn condemnio'r dull hwnnw o ymateb i'r refferendwm Ewropeaidd. Ond tybed a ydych chi wedi ystyried sut, yn y dyfodol—gyda’r Gweinidog cymunedau, o bosibl—y gallwn ni geisio dod â chymunedau at ei gilydd. Oherwydd, pleidleisiodd llawer o bobl yn y refferendwm hwn, boed hynny am resymau o bleidleisio yn erbyn y sefydliad neu bleidleisio yn erbyn tlodi yn eu hardaloedd lleol. Sut y gallwn ni nawr, gan roi’r bleidlais o’r neilltu, geisio dod â phobl at ei gilydd, i symud ymlaen fel cenedl fel nad ydym yn gweld sefyllfaoedd yn y dyfodol lle mae pobl wedi eu rhannu ac yn troi yn erbyn ei gilydd yn eu cymunedau eu hunain?

There is no doubt that our nation is divided, and it’s important that that cohesion is re-established. I don’t believe that division has suddenly appeared. I don’t believe that, suddenly, people have changed their minds in terms of the way they perceive others. There will always be a small minority who feel that way—that’s true of almost every country in the world, unfortunately. But, no, I think the emphasis now has to be—and I’ll mention it later on, in the debate—that now is the time to rebuild and unite our nation of Wales in order to make sure that what we’ve seen as a breakdown in some communities, in terms of cohesion, is not something that we should see in the long term.

Nid oes amheuaeth bod ein cenedl wedi ei rhannu, ac mae'n bwysig bod y cydlyniad hwnnw’n cael ei ailsefydlu. Nid wyf yn credu bod y rhaniad hwnnw wedi ymddangos yn sydyn. Nid wyf yn credu, yn sydyn, bod pobl wedi newid eu meddyliau o ran y ffordd y maen nhw’n gweld pobl eraill. Bydd lleiafrif bach bob amser sy'n teimlo felly—mae hynny'n wir am bron i bob gwlad yn y byd, yn anffodus. Ond, na, rwy’n meddwl bod rhaid i’r pwyslais nawr fod —a byddaf yn sôn amdano yn ddiweddarach, yn y ddadl—mai nawr yw'r amser i ailadeiladu ac uno Cymru, ein cenedl, er mwyn gwneud yn siŵr nad yw’r hyn yr ydym ni wedi ei weld fel chwalfa mewn rhai cymunedau, o ran cydlyniant, yn rhywbeth y dylem ni ei weld yn y tymor hir.

First Minister, can I join with those who’ve already expressed their condemnation of the racist attacks and criticisms that have taken place on social media and elsewhere in recent days? But can you also join with me in praising the work of faith communities across Wales, who’ve done their utmost to protect those Syrian refugees and others who have come to Wales to flee persecution in their countries, and, in particular, the Syrian Orthodox Church, which, of course, does have strong representation here in Wales and has engaged very positively both with the faith communities forum, which you, of course, chair, and the work of the Assembly, with the cross-party group on faith?

Brif Weinidog, a gaf i ymuno â'r rhai sydd eisoes wedi mynegi eu condemniad o'r ymosodiadau a’r beirniadaethau hiliol sydd wedi digwydd ar gyfryngau cymdeithasol ac mewn mannau eraill yn y diwrnodau diwethaf? Ond a allwch chi hefyd ymuno â mi i ganmol gwaith cymunedau ffydd ledled Cymru, sydd wedi gwneud eu gorau glas i amddiffyn y ffoaduriaid hynny o Syria a phobl sydd wedi dod i Gymru i ffoi erledigaeth yn eu gwledydd, ac, yn arbennig, Eglwys Uniongred Syria, sydd, wrth gwrs, â chynrychiolaeth gref yma yng Nghymru ac sydd wedi ymgysylltu'n gadarnhaol iawn gyda’r fforwm cymunedau ffydd, yr ydych chi, wrth gwrs, yn ei gadeirio, a gwaith y Cynulliad, gyda'r grŵp trawsbleidiol ar ffydd?

Yes, the faith communities forum has been hugely useful in terms of identifying problems as they arise, and also planning for the future. And it’s a true example of those from many different faiths working together in the common interest of promoting the welfare of humanity, if I can put it that way. It’s a forum that works very well, and I look forward to it continuing in the future.

Ydy, mae'r fforwm cymunedau ffydd wedi bod yn hynod ddefnyddiol o ran nodi problemau wrth iddynt godi, a chynllunio ar gyfer y dyfodol hefyd. Ac mae'n enghraifft wirioneddol o’r rhai hynny o lawer o wahanol grefyddau yn gweithio gyda'i gilydd er y budd cyffredin o hybu lles dynoliaeth, os caf ei roi felly. Mae'n fforwm sy'n gweithio'n dda iawn, ac edrychaf ymlaen at ei weld yn parhau yn y dyfodol.

I note that Newport, Cardiff and Swansea are all in the top 10 of UK cities for receiving refugees. Do we have any idea what the total cost is to local authorities in Wales of housing the recent wave of refugees?

Nodaf fod Casnewydd, Caerdydd ac Abertawe i gyd yn y 10 uchaf o ddinasoedd y DU o ran derbyn ffoaduriaid. A oes gennym ni unrhyw syniad beth yw cyfanswm y gost i awdurdodau lleol yng Nghymru o ddarparu tai i’r mewnlifiad diweddar o ffoaduriaid?

There are 78 of them—it’s not a substantial cost, and we expect those costs to be met in whole or part by the Home Office.

Mae 78 ohonyn nhw—nid yw’n gost sylweddol, ac rydym ni’n disgwyl i’r costau hynny gael eu talu’n llawn neu'n rhannol gan y Swyddfa Gartref.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from the Party Leaders

Rydym yn symud nawr at gwestiynau gan arweinwyr y pleidiau, ac mae’r cwestiwn cyntaf i’r Prif Weinidog yr wythnos yma gan arweinydd y Ceidwadwyr, Andrew R.T. Davies.

We now move to questions from the party leaders, and the first question to the First Minister this week is from the leader of the Welsh Conservatives, Andrew R.T. Davies.

Thank you, Presiding Officer. First Minister, I’d like to identify first of all with the sentiments that have been expressed by other Members—there is no room for any intolerance, and, in particular, racism, in any part of our country, whether it be here in Wales or any part of the United Kingdom. And I stand shoulder to shoulder with any Member and any institution who is standing to defend those liberties, to make sure that people can speak freely and openly in any part of this country. And we cannot allow any festering sentiment to actually contaminate the democracy we hold so dear, to ourselves and to this great country of ours.

First Minister, I’d like to ask you—. Last week, we had the referendum, the result is understood, the consequences are unfolding before us, and negotiations will start shortly. On the weekend, you said that this wasn’t your election, on the ‘Sunday Supplement’ programme. It is a vital referendum that has just taken place, and, in fact, in credit to you, you did say, back at the start of the referendum campaign, this was the most important vote for a generation and a vote forever. Can you assure me that that was merely a media slip on ‘Sunday Supplement’, and you did engage fully, and you didn’t look at this referendum as someone else’s referendum to fight?

Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, hoffwn uniaethu’n gyntaf oll â'r teimladau a fynegwyd gan Aelodau eraill—nid oes lle ar gyfer unrhyw anoddefgarwch, ac, yn enwedig, hiliaeth, yn unrhyw ran o'n gwlad, boed hynny yma yng Nghymru neu yn unrhyw ran o'r Deyrnas Unedig. Ac rwy’n sefyll ysgwydd wrth ysgwydd ag unrhyw Aelod ac unrhyw sefydliad sy'n sefyll i amddiffyn y rhyddid hwnnw, i wneud yn siŵr y gall pobl siarad yn rhydd ac yn agored mewn unrhyw ran o'r wlad hon. Ac ni allwn ganiatáu i unrhyw deimlad sy’n mudlosgi i halogi'r ddemocratiaeth sydd mor annwyl i ni, i ni ein hunain ac i'r wlad wych hon sydd gennym ni.

Brif Weinidog, hoffwn ofyn i chi—. Yr wythnos diwethaf, cawsom y refferendwm, rydym yn deall y canlyniad, mae'r canlyniadau’n datblygu o'n blaenau, a bydd trafodaethau’n cychwyn yn fuan. Dros y penwythnos, dywedasoch nad eich etholiad chi oedd hon, ar y rhaglen 'Sunday Supplement'. Mae'r refferendwm sydd newydd gael ei gynnal yn un hollbwysig, ac, mewn gwirionedd, er clod i chi, dywedasoch, yn ôl ar ddechrau ymgyrch y refferendwm, mai hon oedd y bleidlais bwysicaf ers cenhedlaeth ac yn bleidlais am byth. A allwch chi fy sicrhau i mai dim ond camgymeriad cyfryngol oedd hwnna ar 'Sunday Supplement', ac y gwnaethoch chi ymgysylltu'n llawn, ac na wnaethoch chi ystyried y refferendwm hwn fel refferendwm rhywun arall i’w ymladd?

Well, it’s not the ground that I would have chosen, or the timing—I told the Prime Minister that. But it’s important that we’ve had the referendum, and the result is now known.

Wel, nid dyma’r tir y byddwn i wedi ei ddewis, na’r amseriad—dywedais hynny wrth y Prif Weinidog. Ond mae'n bwysig ein bod ni wedi cael y refferendwm, ac mae'r canlyniad yn hysbys erbyn hyn.

It’s hardly a ringing endorsement then, is it, First Minister? I do think it’s important to understand how the Welsh Government has been preparing for the outcome of the referendum. Obviously, the Chancellor has confirmed that the UK Government, irrespective of its position in that referendum, was preparing for both scenarios. And, obviously, there are people in receipt of European moneys and grants, and that will continue, so long as we are part of, and paying into, the European pot. But what work was undertaken and commissioned by you as First Minister, within Welsh Government, to make sure that both outcomes were modelled and the Welsh Government was in the best place possible to assist with information and support, whatever the outcome of that referendum was?

Nid yw’n gymeradwyaeth frwd felly, yw hi, Brif Weinidog? Rwyf yn credu ei bod hi’n bwysig i ni ddeall sut y mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn paratoi ar gyfer canlyniad y refferendwm. Yn amlwg, mae'r Canghellor wedi cadarnhau bod Llywodraeth y DU, waeth beth fo’i safbwynt yn y refferendwm hwnnw, wedi bod yn paratoi ar gyfer y ddwy sefyllfa. Ac, yn amlwg, ceir bobl sy'n derbyn arian a grantiau Ewropeaidd, a bydd hynny'n parhau, cyhyd ag ein bod yn rhan o’r gronfa Ewropeaidd ac yn talu i mewn iddi. Ond pa waith a gafodd ei wneud a’i gomisiynu gennych chi fel Prif Weinidog, o fewn Llywodraeth Cymru, i wneud yn siŵr bod y ddau ganlyniad yn cael eu modelu a bod Llywodraeth Cymru yn y sefyllfa orau posibl i gynorthwyo gyda gwybodaeth a chymorth, beth bynnag fyddai canlyniad y refferendwm hwnnw?

Well, that’ll be part of the debate later on. But, I can say that the outcome is impossible to model. We have no idea what the final deal will look like. Until we have an understanding of that, do we know whether there’ll be access to the single market? We know that the people of Wales voted to leave the EU. Beyond that, we don’t know what kind of model we’re going to get in two years’ time and until we see that model it’ll be very difficult to pass judgment upon it. I know he is in favour of free movement of people; he said that today. He’s also in favour of Welsh money being kept in London, in the Treasury, which is another thing he said today. I have to say to him that many people said to me on the doorstep, when they were asked about European money funding projects in their communities, they said, ‘It was our money anyway’. I have written to the Prime Minister saying I expect every single penny—every single penny—that we will lose when we cease to be eligible for European funding to be made up by the UK Government and that money to come to Wales. He has said today that he does not mind if that money is locked up in the Treasury in Westminster. This money is the money that is there for the people of Wales. It is not for the UK Treasury or for him to interfere with their rights.

Wel, bydd hynny’n rhan o'r ddadl yn nes ymlaen. Ond, gallaf ddweud ei bod yn amhosibl modelu’r canlyniad. Nid oes gennym unrhyw syniad sut y bydd y cytundeb terfynol yn edrych. Tan y bydd gennym ni ddealltwriaeth o hwnnw, a ydym ni’n gwybod a fydd mynediad at y farchnad sengl? Rydym ni’n gwybod bod pobl Cymru wedi pleidleisio i adael yr UE. Y tu hwnt i hynny, nid ydym yn gwybod pa fath o fodel yr ydym ni'n mynd i’w gael ymhen dwy flynedd a tan i ni weld y model hwnnw bydd yn anodd iawn cynnig barn arno. Gwn ei fod o blaid pobl yn symud yn rhydd; dywedodd hynny heddiw. Mae hefyd o blaid arian Cymru’n cael ei gadw yn Llundain, yn y Trysorlys, sy’n rhywbeth arall a ddywedodd heddiw. Mae'n rhaid i mi ddweud wrtho fod llawer o bobl wedi dweud wrthyf ar garreg y drws, pan ofynnwyd iddynt am brosiectau cyllid arian Ewropeaidd yn eu cymunedau, dywedasant, ‘Ein harian ni oedd ef beth bynnag'. Rwyf wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog yn dweud fy mod i’n disgwyl i bob un ceiniog—pob un geiniog—y byddwn yn ei cholli pan na fyddwn yn gymwys i dderbyn cyllid Ewropeaidd mwyach, i gael ei thalu gan Lywodraeth y DU a bod yr arian hwnnw’n dod i Gymru. Mae ef wedi dweud heddiw nad oes ots ganddo os yw'r arian hwnnw o dan glo yn y Trysorlys yn San Steffan. Yr arian hwn yw’r arian sydd yno ar gyfer pobl Cymru. Nid lle Trysorlys y DU na’i le yntau yw amharu ar eu hawliau.

First Minister, I did not say ‘locked up in the Treasury’. I said there will be a new model for the way Government undertakes itself in any part of the United Kingdom. I have asked you two questions today. The first question was: did you commit yourself fully to the referendum? You didn’t respond to that question. I asked you what modelling the Welsh Government had undertaken to deal with the outcome of the referendum—not the negotiations; the outcome of the referendum—because there is interaction on a daily basis with organisations across Wales who have been supported by the Welsh Government and are in receipt of European money? And that is a perfectly reasonable question to ask: what preparatory work was put in place by the Welsh Government to actually deal with both eventualities out of the referendum? You have not given me an answer on that.

On the third question then, if I’m not going to get any answers from you today, will you reach out to all sections of political opinion to make sure that their views are represented in the negotiations going forward from Wales, because clearly, from the parties in front of me, those views were not represented in the outcome of the referendum? And it is important that all opinions are taken into account so that Wales’s voice can be heard clearly, loudly and, above all, making sure that the commitments we require are returned to Wales, and that does mean that every penny that Wales is due is received here in Wales and spent here in Wales.

Brif Weinidog, ni ddywedais 'o dan glo yn y Trysorlys'. Dywedais y bydd model newydd ar gyfer y ffordd y bydd Llywodraeth yn gweithredu mewn unrhyw ran o'r Deyrnas Unedig. Rwyf wedi gofyn dau gwestiwn i chi heddiw. Y cwestiwn cyntaf oedd: a wnaethoch chi ymrwymo eich hun yn llawn i'r refferendwm? Ni wnaethoch ymateb i'r cwestiwn hwnnw. Gofynnais i chi pa waith modelu yr oedd Llywodraeth Cymru wedi ei wneud i ymdrin â chanlyniad y refferendwm—nid y trafodaethau; canlyniad y refferendwm—oherwydd ceir rhyngweithio yn ddyddiol gyda sefydliadau ledled Cymru sydd wedi cael eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru ac sy’n derbyn arian Ewropeaidd? Ac mae hwnnw’n gwestiwn cwbl resymol i’w ofyn: pa waith paratoadol a wnaed gan Lywodraeth Cymru i ymdrin â dau ganlyniad posibl y refferendwm? Nid ydych chi wedi rhoi ateb i mi ar hynny.

O ran y trydydd cwestiwn felly, os nad wyf i'n mynd i gael unrhyw atebion gennych chi heddiw, a wnewch chi estyn allan at bob math o farn wleidyddol i sicrhau bod eu safbwyntiau’n cael eu cynrychioli yn y trafodaethau o Gymru yn y dyfodol, oherwydd yn amlwg, o’r pleidiau o fy mlaen, ni chafodd y safbwyntiau hynny eu cynrychioli yng nghanlyniad y refferendwm? Ac mae'n bwysig bod pob barn yn cael ei hystyried fel y gall llais Cymru gael ei glywed yn eglur, yn uchel ac, yn anad dim, gan wneud yn siŵr bod yr ymrwymiadau sydd eu hangen arnom yn cael eu dychwelyd i Gymru, ac mae hynny'n golygu bod pob ceiniog sy’n ddyledus i Gymru yn cael ei derbyn yma yng Nghymru a’i gwario yma yng Nghymru.

Well, I can quote his exact words directly at him. He said, ‘Why should the Welsh Government handle the money?’ It is exactly what he said in the press conference, and he said, ‘Why shouldn’t the money come straight from Westminster, bypassing the elected legislature and Government of the people of Wales?’ He has gone on about the need for Britain, as he put it in his argument, to enjoy its freedom and its sovereignty, as he put it. He thinks it is pathetic that the people of Wales should not have access to money they have access to now. He needs, as the leader of the Welsh Conservatives, to start thinking as if he was Welsh and to start looking at things from a Welsh perspective because, I tell you what, he’s in a different position to UKIP in fairness to them, because UKIP have been saying, ‘Yes, every single penny of that money should come to Wales and be spent in Wales’. He isn’t. He isn’t, and it’s about time we had some clearer thinking from the Conservatives. Yes, I know people voted to leave. Nothing will change that. Nothing can get in the way of that. He has absolutely no idea what happens next—absolutely no idea. We will be explaining the way forward as far as we are concerned, bearing in mind what people have said—there is no getting away from what people have said—but, as I say, from our perspective, this is money that has been coming to Wales, this is money that should still come to Wales. That is the right of the Welsh people. It’s a right that he does not respect.

Wel, gallaf ddyfynnu ei union eiriau wrtho’n uniongyrchol. Dywedodd, 'Pam ddylai Llywodraeth Cymru drin yr arian?' Dyna’n union a ddywedodd yn y gynhadledd i'r wasg, a dywedodd, 'Pam na ddylai'r arian ddod yn syth o San Steffan, gan osgoi deddfwrfa a Llywodraeth etholedig pobl Cymru?' Mae wedi sôn dro ar ôl tro am yr angen i Brydain, fel y dywedodd yn ei ddadl, fwynhau ei rhyddid a'i sofraniaeth, fel y dywedodd. Mae'n meddwl ei bod yn druenus na ddylai pobl Cymru gael mynediad at arian sydd ar gael iddyn nhw nawr. Mae angen iddo fe, fel arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, ddechrau meddwl fel pe byddai’n Gymro a dechrau edrych ar bethau o safbwynt Cymru oherwydd, rwy’n dweud wrthych chi nawr, mae mewn gwahanol sefyllfa i UKIP er tegwch iddyn nhw, gan fod UKIP wedi bod yn dweud, 'Dylai, dylai pob ceiniog o'r arian hwnnw ddod i Gymru a chael ei gwario yng Nghymru'. Nid yw e’n dweud hynny. Nid yw e’n dweud hynny, ac mae'n hen bryd i ni gael syniadau mwy eglur gan y Ceidwadwyr. Do, rwy’n gwybod bod pobl wedi pleidleisio i adael. Ni fydd dim yn newid hynny. Ni all unrhyw beth atal hynny. Nid oes ganddo fe unrhyw syniad beth fydd yn digwydd nesaf—dim syniad o gwbl. Byddwn yn esbonio’r ffordd ymlaen o’n safbwynt ni, gan gofio'r hyn y mae pobl wedi ei ddweud—nid oes modd dianc rhag yr hyn y mae pobl wedi ei ddweud—ond, fel y dywedais, o'n safbwynt ni, mae hwn yn arian sydd wedi bod yn dod i Gymru, mae hwn yn arian a ddylai barhau i ddod i Gymru. Dyna hawl pobl Cymru. Mae'n hawl nad yw ef yn ei barchu.

Arweinydd yr wrthblaid, Leanne Wood.

The leader of the opposition, Leanne Wood.

Diolch, Lywydd. It’s with a heavy heart that I scrutinise you today, First Minister. I’ll respond in full to the EU debate later on. But, it’s important to focus on what you are responsible for now and, in particular, the delivery of public services, despite the wider political turmoil. Can I first of all say and put on record that we should all condemn the reported increase in racist incidents since the referendum occurred? Racism has no place in Welsh society and I know that you agree with me on that.

Moving on now to the NHS, our NHS benefits from a mixture of home-grown and international staff. Around 500 doctors from the European Union work within the Welsh NHS. Over coming weeks, they will be carrying out operations, saving lives, healing the sick, as though the referendum never, ever happened. Can you first of all tell us how much extra money you’re expecting for the Welsh NHS as a result of the vow made by the ‘leave’ campaign? Secondly, would you be prepared to communicate with all of our public service staff from other EU countries, and tell them loudly and clearly that they are still welcome here in Wales?

Diolch, Lywydd. Rwyf i’n craffu arnoch chi heddiw â chalon drom, Brif Weinidog. Byddaf yn ymateb yn llawn i ddadl yr UE yn ddiweddarach. Ond, mae'n bwysig canolbwyntio ar yr hyn yr ydych chi’n gyfrifol amdano nawr ac, yn arbennig, y ddarpariaeth o wasanaethau cyhoeddus, er gwaethaf y cythrwfl gwleidyddol ehangach. A gaf i ddweud a rhoi ar y cofnod yn gyntaf oll y dylai bob un ohonom gondemnio’r cynnydd a adroddwyd mewn digwyddiadau hiliol ers cynnal y refferendwm? Nid oes unrhyw le i hiliaeth yng nghymdeithas Cymru a gwn eich bod yn cytuno â mi ynglŷn â hynny.

Gan symud ymlaen nawr at y GIG, mae ein GIG yn elwa ar gymysgedd o staff cynhenid ​​a rhyngwladol. Mae tua 500 o feddygon o'r Undeb Ewropeaidd yn gweithio yn y GIG yng Nghymru. Dros yr wythnosau nesaf, byddant yn cyflawni llawdriniaethau, yn achub bywydau, yn iachau cleifion, fel pe na byddai’r refferendwm erioed wedi digwydd. A allwch chi’n gyntaf oll ddweud wrthym faint o arian ychwanegol yr ydych chi'n ei ddisgwyl i'r GIG yng Nghymru o ganlyniad i'r addewid a wnaed gan yr ymgyrch i adael? Yn ail, a fyddech chi’n barod i gyfathrebu â’n holl staff gwasanaethau cyhoeddus o wledydd eraill yr UE, a dweud wrthynt yn uchel ac yn eglur bod croeso iddyn nhw o hyd yma yng Nghymru?

On the first question, she knows the answer before she asked me, and that is that we don’t expect any money as a result of that pledge; it’s already unravelled. Those who professed it have said that it’s not actually what they meant. So, there we are—we’ll wait and see what they do when they get into government. But I entirely agree with what she says: our NHS would not function without medical and nursing staff from other countries, and it’s absolutely vital that they feel that they are still welcome in Wales. I know that she has said that strongly. I join her in that, because we know that so many citizens of other countries have delivered so much care and so much healing and treatments to so many of our people, and they are welcome in our country.

O ran y cwestiwn cyntaf, mae hi’n gwybod yr ateb cyn iddi ofyn i mi, sef nad ydym yn disgwyl unrhyw arian o ganlyniad i'r addewid hwnnw; mae wedi ymddatod eisoes. Mae'r rhai â’i gwnaeth wedi cyfaddef nad dyna’n union yr oedden nhw’n ei olygu. Felly, dyna ni—byddwn yn aros i weld beth fyddan nhw’n ei wneud pan fyddant yn mynd i mewn i lywodraeth. Ond rwy’n cytuno'n llwyr â'r hyn y mae hi'n ei ddweud: ni fyddai ein GIG yn gweithio heb staff meddygol a nyrsio o wledydd eraill, ac mae'n gwbl hanfodol eu bod yn teimlo bod croeso o hyd iddyn nhw yng Nghymru. Gwn ei bod wedi dweud hynny’n gryf. Rwy’n ymuno â hi yn hynny, oherwydd ein bod ni’n gwybod bod cymaint o ddinasyddion gwledydd eraill wedi darparu cymaint o ofal a chymaint o iachâd a thriniaethau i gymaint o'n pobl, ac mae croeso iddyn nhw yn ein gwlad.

Thank you for that answer, First Minister. The prospect of leaving the European Union has already plunged the UK economy into deep uncertainty. But, for Wales, there’s an additional risk to capital investment to some of your manifesto commitments, and to industry as well. The south-east metro, for example, is intended to be partly financed by European structural funds, which may only be guaranteed up to 2020, if they are guaranteed at all. Can you tell us, therefore, what will happen now to the south Wales metro, and to the transport projects that you’ve promised for the north of Wales as well? Turning to industry as well, can you tell what is now likely to happen to Tata Steel and the future of Port Talbot, as well as other Welsh steelmaking plants?

Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Mae'r posibilrwydd o adael yr Undeb Ewropeaidd eisoes wedi rhoi economi'r DU mewn ansicrwydd dwfn. Ond, i Gymru, ceir risg ychwanegol i fuddsoddiad cyfalaf ar gyfer rhai o ymrwymiadau eich maniffesto, ac i ddiwydiant hefyd. Bwriedir i fetro’r de-ddwyrain, er enghraifft, gael ei ariannu yn rhannol gan gronfeydd strwythurol Ewrop, a allai gael eu sicrhau tan 2020 yn unig, os gellir eu sicrhau o gwbl. A allwch chi ddweud wrthym, felly, beth fydd yn digwydd nawr i fetro de Cymru, ac i’r prosiectau trafnidiaeth yr ydych chi wedi eu haddo ar gyfer y gogledd hefyd? Gan droi at ddiwydiant hefyd, a allwch chi ddweud beth sy’n debygol o ddigwydd i Tata Steel a dyfodol Port Talbot nawr, yn ogystal â gweithfeydd dur eraill yng Nghymru?

On the first question, I wrote to the Prime Minister yesterday. I asked him to guarantee every penny that we would lose, to make sure that came to Wales. If that pledge is honoured, then we can proceed with the metro and other projects. If that promise is not honoured, then there are substantial financial gaps in many projects that would benefit the people of Wales. So, I expect that promise that was made so publicly to be honoured. On the issue of Tata, it has created uncertainty—much more uncertainty over the last few days. The difficulty is that the car industry is holding back until it sees what a trade deal looks like. They have said that publicly. Because Tata supplies in the UK so many of the car manufacturers, then clearly the steel industry is also in a situation where it doesn’t know what’s happening. Uncertainty is bad. My view is that article 50 should be triggered sooner rather than later. I think waiting months and months and months for it just adds to that uncertainty. Better that people know where they stand rather than not knowing what’s going to happen for many months and many years. But uncertainty is never going to be helpful in terms of investment: that’s why the process has to begin sooner rather than later, and to conclude as quickly as possible.

O ran y cwestiwn cyntaf, ysgrifennais at Brif Weinidog y DU ddoe. Gofynnais iddo sicrhau pob ceiniog y byddem ni’n ei cholli, i wneud yn siŵr bod hynny’n dod i Gymru. Os caiff yr addewid hwnnw ei gadw, yna gallwn fwrw ymlaen â'r metro a phrosiectau eraill. Os nad yw’r addewid hwnnw’n cael ei gadw, yna mae bylchau ariannol sylweddol mewn nifer o brosiectau a fyddai o fudd i bobl Cymru. Felly, rwy’n disgwyl i’r addewid hwnnw a wnaed mor gyhoeddus gael ei gadw. O ran Tata, mae wedi creu ansicrwydd—llawer mwy o ansicrwydd dros y diwrnodau diwethaf. Yr anhawster yw bod y diwydiant ceir yn dal yn ôl tan iddo weld sut gytundeb masnach fydd ar gael. Maen nhw wedi dweud hynny’n gyhoeddus. Gan fod Tata yn cyflenwi cymaint o weithgynhyrchwyr ceir yn y DU, yna mae'n amlwg bod y diwydiant dur hefyd mewn sefyllfa lle nad yw'n gwybod beth sy'n digwydd. Mae ansicrwydd yn beth gwael. Fy marn i yw y dylai erthygl 50 gael ei rhoi ar waith cyn gynted â phosibl. Rwy'n credu bod aros misoedd a misoedd amdano ddim ond yn ychwanegu at yr ansicrwydd hwnnw. Gwell bod pobl yn gwybod lle maen nhw’n sefyll yn hytrach na pheidio â gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd am fisoedd lawer a blynyddoedd lawer. Ond nid yw ansicrwydd byth yn mynd i fod o gymorth o ran buddsoddiad: dyna pam mae’n rhaid i’r broses ddechrau cyn gynted â phosibl, a chael ei chwblhau cyn gynted â phosibl.

Turning now then to the wider picture within the UK and further afield, I want to see arrangements put in place to protect Wales’s constitutional status, our legislation, our funding, and our trading relationship with the rest of Europe while withdrawal takes place over the coming years. The UK Government is establishing a dedicated civil service unit to preside over Brexit, and the Prime Minister has said that all devolved Governments will be fully involved in the decision-making process over EU negotiations. We need to be clear: last week’s vote was not a vote to concentrate any additional powers at Westminster, and pledges were made during that campaign to guarantee our funding. How will you move quickly now to secure the best possible deal for Wales in all of this turmoil, and how will you work with others to salvage the situation for this country as best we can, especially given the chaos within the UK Government and your own party in Westminster?

Gan droi nawr felly at y darlun ehangach o fewn y DU a thu hwnt, hoffwn weld trefniadau’n cael eu gwneud i ddiogelu statws cyfansoddiadol Cymru, ein deddfwriaeth, ein cyllid, a'n perthynas fasnachu â gweddill Ewrop tra byddwn yn tynnu'n ôl dros y blynyddoedd nesaf. Mae Llywodraeth y DU yn sefydlu uned gwasanaeth sifil benodol i lywyddu dros Brexit, ac mae Prif Weinidog y DU wedi dweud y bydd pob Llywodraeth ddatganoledig yn cymryd rhan lawn yn y broses o wneud penderfyniadau dros drafodaethau’r UE. Mae angen i ni fod yn eglur: nid pleidlais i ganolbwyntio unrhyw bwerau ychwanegol yn San Steffan oedd pleidlais yr wythnos diwethaf, a gwnaed addewidion yn ystod yr ymgyrch honno i sicrhau ein cyllid. Sut gwnewch chi symud yn gyflym nawr i sicrhau'r cytundeb gorau posibl i Gymru yn yr holl gythrwfl hwn, a sut gwnewch chi weithio gydag eraill i achub y sefyllfa dros y wlad hon hyd eithaf ein gallu, yn enwedig o ystyried yr anhrefn yn Llywodraeth y DU ac yn eich plaid eich hun yn San Steffan?

Well, the first thing we have to project is stability in Wales and reassurance for business. I’ve asked the Secretary to draw up a number of points that we can put to business to make sure they understand that we very much see Wales as open for business. That’s hugely important. In terms of what the future holds, I welcome what the Prime Minister said in terms of Wales being involved, but I know he can’t speak for the next Prime Minister, who might take a different view. Bearing that in mind, we will be establishing a specialist team in our Brussels office whose job it will be to talk and negotiate directly with the European Commission. It doesn’t have to be instead of working with the UK Government, but we need to make sure that Wales has a voice, and a strong voice. We can’t get away from the fact that Wales voted to leave, so there’s no question of trying to go behind the verdict of the electors, but that doesn’t mean that we don’t have to work hard to make sure that Wales gets the best deal possible. We’ve got to make sure that we do that. I would not trust some of the people who I’ve seen, if they’re in Government in London in September, to get the best deal for Wales, and that is crucial, and that’s what we intend to do.

Wel, y peth cyntaf y mae’n rhaid i ni ei gyfleu yw sefydlogrwydd yng Nghymru a sicrwydd i fyd busnes. Rwyf wedi gofyn i'r Ysgrifennydd lunio nifer o bwyntiau y gallwn eu gwneud i fyd busnes i wneud yn siŵr ei fod yn deall ein bod yn sicr yn gweld Cymru fel man sydd ar agor i fusnes. Mae hynny'n hynod o bwysig. O ran yr hyn sydd i ddod yn y dyfodol, rwy’n croesawu'r hyn a ddywedodd y Prif Weinidog o ran cynnwys Cymru, ond gwn nad yw'n gallu siarad dros Brif Weinidog nesaf y DU, a allai fod â gwahanol farn. O ystyried hynny, byddwn yn sefydlu tîm arbenigol yn ein swyddfa ym Mrwsel a fydd yn gyfrifol am siarad a thrafod yn uniongyrchol â'r Comisiwn Ewropeaidd. Nid oes yn rhaid i hynny fod yn hytrach na gweithio gyda Llywodraeth y DU, ond mae angen i ni wneud yn siŵr bod gan Gymru lais, a llais cryf. Ni allwn ddianc rhag y ffaith bod Cymru wedi pleidleisio i adael, felly nid oes cwestiwn o geisio mynd y tu ôl i ddyfarniad yr etholwyr, ond nid yw hynny'n golygu nad oes rhaid i ni weithio'n galed i wneud yn siŵr bod Cymru’n cael y cytundeb gorau posibl. Mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr ein bod ni’n gwneud hynny. Ni fyddwn yn ymddiried yn rhai o'r bobl yr wyf i wedi eu gweld, os byddant mewn Llywodraeth yn Llundain ym mis Medi, i gael y cytundeb gorau i Gymru, ac mae hynny'n hollbwysig, a dyna’r ydym ni’n bwriadu ei wneud.

Arweinydd grŵp UKIP, Neil Hamilton.

The leader of the UKIP group, Neil Hamilton.

First Minister, I don’t expect you greeted the result of the referendum last Thursday with as much enthusiasm as I did, but Wales did vote decisively to leave the EU, and indeed a majority both in Bridgend and in the Rhondda voted to leave the EU, but the Welsh political establishment—Labour, Plaid and the Liberal Democrats—were uniformly in favour of remaining, and all the AMs in those parties in this place were in favour of remaining. What I’m now concerned to do is to look forward to the future, and I reiterate what you said a minute ago, that UKIP believes that every single pound that the EU currently spends of British taxpayers’ money in Wales at the minute should come to the Welsh Government to be spent here. So, we will give you every support that we possibly can in this endeavour. Would it not be better, therefore, in the spirit of co-operation with which you started your administration in this Assembly, to involve the leader of the Conservatives and me in making the case for Wales with the UK Government, because it will be strengthened with the added voices of those who actually were in favour of the result that the Welsh people voted for?

Brif Weinidog, nid wyf yn disgwyl i chi groesawu canlyniad y refferendwm ddydd Iau diwethaf gyda chymaint o frwdfrydedd ag y gwnes i, ond pleidleisiodd Cymru yn bendant dros adael yr UE, ac yn wir pleidleisiodd fwyafrif ym Mhen-y-bont ar Ogwr a’r Rhondda i adael yr UE, ond roedd sefydliad gwleidyddol Cymru—Llafur, Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol—yn unffurf o blaid aros, ac roedd holl ACau y pleidiau hynny yn y lle hwn o blaid aros. Yr hyn rwy’n awyddus i’w wneud nawr yw edrych ymlaen at y dyfodol, ac ailadroddaf yr hyn a ddywedasoch funud yn ôl, bod UKIP yn credu y dylai pob un bunt y mae’r UE yn ei wario o arian trethdalwyr Prydain yng Nghymru ar hyn o bryd ddod i Lywodraeth Cymru i gael ei gwario yma. Felly, byddwn yn rhoi pob cefnogaeth posibl i chi yn yr ymdrech hon. Oni fyddai'n well, felly, yn yr ysbryd o gydweithredu y gwnaethoch gychwyn eich gweinyddiaeth yn y Cynulliad hwn, i gynnwys arweinydd y Ceidwadwyr a minnau yn y broses o ddadlau’r achos dros Gymru gyda Llywodraeth y DU, gan y byddai’n cael ei gryfhau gyda lleisiau ychwanegol y rhai a oedd mewn gwirionedd o blaid y canlyniad y pleidleisiodd pobl Cymru drosto?

Well, my response—. I mean, he’s right; there we are, we saw the result. My response is the same as his party’s response in 2011 to our referendum in Wales, when that was lost by your party. But we have to accept it. There it is. We move on now with a new political landscape. I have already written to the Prime Minister. I expect to get a response. The people of Wales have voted for a Welsh Government to take forward that response. I think it is important that parties understand their positions as the negotiations proceed, because what we cannot do is be in a position where a trade deal is on the table without any input from Wales. That would be wholly undemocratic and dangerous, in my view, in terms of the way people perceive the UK. So, I am perfectly happy to work on the way forward, and the team that we establish in Brussels will help us to do that.

Wel, fy ymateb—. Hynny yw, mae’n iawn; dyna ni, gwelsom y canlyniad. Mae fy ymateb i yr un fath ag ymateb ei blaid ef yn 2011 i'n refferendwm yng Nghymru, pan gollwyd hwnnw gan eich plaid chi. Ond mae'n rhaid i ni ei dderbyn. Dyna ni. Symudwn ymlaen nawr gyda thirlun gwleidyddol newydd. Rwyf eisoes wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog. Rwy’n disgwyl cael ymateb. Mae pobl Cymru wedi pleidleisio dros Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â’r ymateb hwnnw. Rwy'n credu ei bod yn bwysig bod y pleidiau’n deall eu swyddogaethau wrth i'r trafodaethau fynd yn eu blaenau, oherwydd yr hyn na allwn ni ei wneud yw bod mewn sefyllfa lle mae cytundeb masnach ar y bwrdd heb unrhyw fewnbwn gan Gymru. Byddai hynny'n gwbl annemocrataidd a pheryglus, yn fy marn i, o ran y ffordd y mae pobl yn gweld y DU. Felly, rwy’n berffaith fodlon i weithio ar y ffordd ymlaen, a bydd y tîm y byddwn yn ei sefydlu ym Mrwsel yn ein helpu i wneud hynny.

The First Minister, I’m sure, will agree with me that this now offers great opportunities for Wales. I appreciate that he concentrated upon the risks and the uncertainties before the referendum campaign, but now that we have the great opportunities that freedom of action gives us, we must capitalise on them and sell Wales in the wider world on that basis. It also offers us—and here I associate myself with what we’ve just heard from the leader of Plaid Cymru—further opportunities for the devolution of power. In particular, we will now have the opportunity to take control of our policy on agriculture, which means that we can then tailor to our own needs a policy to suit farmers in Wales, rather than have to compromise their interests on account of the interests of farmers in 27 other countries in the EU. So, again, I reiterate my request to the First Minister to involve the other parties—other than those that are in the various compacts that have been agreed—in these very important discussions, which will take place over the course of the next two years, to make sure that we get the best possible deal for Wales and the Welsh people out of this process.

Bydd y Prif Weinidog, rwy'n siŵr, yn cytuno â mi bod hyn yn cynnig cyfleoedd gwych i Gymru nawr. Rwy’n sylweddoli ei fod wedi canolbwyntio ar y risgiau a'r ansicrwydd cyn ymgyrch y refferendwm, ond nawr bod gennym ni’r cyfleoedd gwych y mae rhyddid i weithredu yn eu rhoi i ni, mae’n rhaid i ni fanteisio arnynt a gwerthu Cymru yn y byd ehangach ar y sail honno. Mae hefyd yn cynnig i ni—ac rwy’n ategu'r hyn yr ydym ni newydd ei glywed gan arweinydd Plaid Cymru yma—rhagor o gyfleoedd i ddatganoli pŵer. Yn arbennig, bydd y cyfle gennym nawr i gymryd rheolaeth dros ein polisi ar amaethyddiaeth, sy'n golygu y gallwn deilwra polisi wedyn i'n hanghenion ein hunain sy’n addas ar gyfer ffermwyr yng Nghymru, yn hytrach na gorfod cyfaddawdu eu buddiannau oherwydd buddiannau ffermwyr mewn 27 o wledydd eraill yn yr UE. Felly, unwaith eto, hoffwn ailadrodd fy nghais i’r Prif Weinidog gynnwys y pleidiau—ac eithrio’r rhai sy’n rhan o’r gwahanol gompactau y cytunwyd arnynt—yn y trafodaethau pwysig iawn hyn, a fydd yn cael eu cynnal yn ystod y ddwy flynedd nesaf, i wneud yn siŵr ein bod ni’n cael y cytundeb gorau posibl i Gymru a phobl Cymru o'r broses hon.

Well, no doubt there will be involvement, of course, with all parties as those discussions continue, but it’s a sign of the strange realignment of politics that I’m listening to the leader of UKIP being more devolutionary than the leader of the Conservatives in Wales. That is the irony of the situation. He’s absolutely right: British agriculture doesn’t exist—it won’t exist. There is Welsh agriculture, and England, Scotland and Northern Ireland. There is no British agricultural policy. It’s the same with fisheries. For example, after the negotiations are concluded, Welsh boats will only have access to Welsh waters, and so there will need to be discussions between the different administrations on access, which I’m sure shouldn’t be problematic, in any event. It is important, and this is why I want to meet soon with the representatives of the fishing industry in Wales and representatives of the farming industry in Wales so that we can start work on what Welsh agricultural policy looks like. That means it’ll be a policy designed to look after those hill farmers who struggle on the hills, with difficult soil and difficult weather, rather than those who do very well thank you very much in areas of Wales that are very easy to farm. So, it’s hugely important that we design an agricultural policy that is specific to the needs of Wales, and is tailored to the needs of Welsh farmers. That is something I’ll be working on with the farming unions in Wales.

Wel, nid oes amheuaeth y bydd cyfranogiad, wrth gwrs, gan yr holl bleidiau wrth i’r trafodaethau hynny barhau, ond mae'n arwydd o ailgyfochri rhyfedd gwleidyddiaeth fy mod i'n gwrando ar arweinydd UKIP yn bod yn fwy cefnogol i ddatganoli nac arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru. Dyna eironi’r sefyllfa. Mae'n gwbl gywir: nid yw amaethyddiaeth Prydain yn bodoli—ni fydd yn bodoli. Ceir amaethyddiaeth Cymru, a Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Nid oes polisi amaethyddol ar gyfer Prydain. Mae’r un peth yn wir am bysgodfeydd. Er enghraifft, ar ôl i’r trafodaethau ddod i ben, dim ond dyfroedd Cymru y bydd gan gychod Cymru fynediad atynt, ac felly bydd angen trafodaethau rhwng y gwahanol weinyddiaethau ar fynediad, yr wyf yn siŵr na fyddant yn peri problemau, beth bynnag. Mae'n bwysig, a dyna pam yr wyf i eisiau cyfarfod yn fuan â chynrychiolwyr y diwydiant pysgota yng Nghymru a chynrychiolwyr y diwydiant ffermio yng Nghymru fel y gallwn ddechrau gweithio ar sut y mae polisi amaethyddol Cymru yn edrych. Mae hynny'n golygu y bydd yn bolisi sydd wedi ei gynllunio i ofalu am y ffermwyr mynydd hynny sy’n cael trafferthion ar y mynyddoedd, gyda phridd anodd a thywydd garw, yn hytrach na'r rhai sy'n gwneud yn dda iawn diolch yn fawr iawn mewn ardaloedd o Gymru sy'n hawdd iawn eu ffermio. Felly, mae'n hynod o bwysig ein bod yn llunio polisi amaethyddol sydd wedi’i deilwra i anghenion Cymru, ac wedi’i deilwra i anghenion ffermwyr Cymru. Mae hynny'n rhywbeth y byddaf yn gweithio arno gyda'r undebau ffermio yng Nghymru.

Will the First Minister join me today also in condemning our Chancellor, George Osborne, who seems not to have realised that the referendum is over and is still carrying on with project fear, and who has announced today there’ll be spending cuts and tax increases in the autumn because we’ve got to live within our means, and that this comes ill from the mouth of Britain’s worst Chancellor in living memory, who’s doubled the national debt in five years and is still running a budget deficit of £60 billion or £70 billion a year? There is no reason whatever arising out of the referendum to force the increases in taxes or spending cuts purely on account of the short-term volatility in the financial markets, which will shortly be resolved.

A wnaiff y Prif Weinidog ymuno â mi heddiw hefyd i gondemnio ein Canghellor, George Osborne, y mae’n ymddangos nad yw wedi sylweddoli bod y refferendwm wedi dod i ben ac sy’n dal i barhau â phrosiect ofn, ac sydd wedi cyhoeddi heddiw y bydd toriadau i wariant a chynnydd i drethi yn yr hydref gan fod yn rhaid i ni fyw yn unol â’n modd, a bod y rhain yn eiriau gwael o geg Canghellor gwaethaf Prydain ers tro byd, sydd wedi dyblu’r ddyled genedlaethol mewn pum mlynedd ac sy’n dal i gynnal diffyg cyllideb o £60 biliwn neu £70 biliwn y flwyddyn? Nid oes unrhyw reswm o gwbl yn deillio o'r refferendwm i orfodi’r cynnydd i drethi na thoriadau mewn gwariant dim ond oherwydd yr anwadalrwydd yn y tymor byr yn y marchnadoedd ariannol, a fydd yn cael ei ddatrys yn fuan.

The leader of UKIP is an optimist. He says there are advantages here: it is not immediately obvious, I have to say, what the advantages are. We are in a period of uncertainty, and uncertainty is bad. Fifty per cent of what we export from Wales goes into the European Union, and so the nature of the deal that we have with that market will be absolutely crucial to our future well-being. And until we know what that deal looks like, it’s very difficult to understand what challenges, possibly opportunities, will be there for Welsh businesses. But I know, because businesses are saying to me, that they are holding back on investment now until they get that certainty. One way or another—and it’s been decided one way or another—there must be certainty, and I do not think that waiting many months to begin the formal negotiation process—for years before there’s a final decision—is in the interests of business. The decision’s been taken; it must be taken forward now as quickly as is reasonably practicable, and there has to be a deal on the table that should, to my mind, be ratified with all four national Parliaments at least. That will be a complex and difficult process, but, bluntly, the need for certainty for our businesses is absolutely paramount; they will not invest until they have an idea of what the end game looks like, and we’re a long way from that.

Mae arweinydd UKIP yn optimist. Mae'n dweud bod manteision yma: nid yw'n amlwg ar unwaith, mae’n rhaid i mi ddweud, beth yw'r manteision. Rydym ni mewn cyfnod o ansicrwydd, ac mae ansicrwydd yn wael. Mae pum deg y cant o'r hyn yr ydym ni’n ei allforio o Gymru yn mynd i'r Undeb Ewropeaidd, ac felly bydd natur y cytundeb sydd gennym ni o ran y farchnad honno yn gwbl hanfodol i'n lles yn y dyfodol. A tan y byddwn yn gwybod sut y bydd y cytundeb hwnnw’n edrych, mae'n anodd iawn deall pa heriau, cyfleoedd o bosibl, fydd yna i fusnesau Cymru. Ond rwyf yn gwybod, oherwydd bod busnesau yn dweud wrthyf, eu bod yn dal yn ôl o ran buddsoddi nawr tan eu bod yn cael y sicrwydd hwnnw. Un ffordd neu'r llall—a’i fod wedi ei benderfynu un ffordd neu'r llall—mae'n rhaid cael sicrwydd, ac nid wyf yn credu bod aros misoedd lawer i ddechrau’r broses drafod ffurfiol—am flynyddoedd cyn bod penderfyniad terfynol—o fudd i fyd busnes. Mae'r penderfyniad wedi ei wneud; mae’n rhaid bwrw ymlaen ag ef nawr cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol, ac mae'n rhaid cael cytundeb ar y bwrdd a ddylai, yn fy marn i, gael ei gadarnhau gyda'r pedair Senedd genedlaethol o leiaf. Bydd honno’n broses gymhleth ac anodd, ond, yn blwmp ac yn blaen, mae’r angen am sicrwydd i’n busnesau yn gwbl hanfodol; ni fyddant yn buddsoddi tan fydd ganddynt syniad o’r sefyllfa yn y pen draw, ac rydym ni ymhell iawn o’r fan honno.

Triniaeth Canser

Cancer Treatment

3. Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella triniaeth canser yng Nghymru yn ystod y 12 mis nesaf? OAQ(5)0076(FM)

3. What action will the Welsh Government take to improve treatment of cancer in Wales in the next twelve months? OAQ(5)0076(FM)

For example, we will continue to progress the £200 million programme business case for transforming cancer services in the south-east of Wales, we’ll develop our plans for a new treatment fund and publish an updated all-Wales cancer delivery plan.

Er enghraifft, byddwn yn parhau i fwrw ymlaen â'r achos busnes rhaglen gwerth £200 miliwn i weddnewid gwasanaethau canser yn y de-ddwyrain, byddwn yn datblygu ein cynlluniau ar gyfer cronfa driniaeth newydd ac yn cyhoeddi cynllun cyflawni ar ganser wedi ei ddiweddaru ar gyfer Cymru gyfan.

Thank you very much for the reply, First Minister. Cancer Research UK has said there has been a dramatic rise in the number of people diagnosed with the most serious form of skin cancer in Wales in the last 40 years. The National Institute of Health and Care Excellence has approved a pair of cancer drugs, ipilimumab and nivolumab—these are the two medicines—for use in England, which, when used in combination, shrank the most aggressive or deadly type of skin cancer by 69 per cent. Could the First Minister advise the Assembly if this therapy and drug will be made available in Wales as soon as possible?

Diolch yn fawr iawn am yr ateb, Brif Weinidog. Mae Cancer Research UK wedi dweud y bu cynnydd sylweddol i nifer y bobl sy'n cael diagnosis â’r math mwyaf difrifol o ganser y croen yng Nghymru yn ystod y 40 mlynedd diwethaf. Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal wedi cymeradwyo pâr o gyffuriau canser, ipilimumab a nivolumab—dyma’r ddwy feddyginiaeth—i'w defnyddio yn Lloegr, a wnaeth, o’u defnyddio gyda’i gilydd, leihau’r math mwyaf ymosodol neu farwol o ganser y croen gan 69 y cant. A allai'r Prif Weinidog hysbysu’r Cynulliad a fydd y therapi hwn a’r cyffur hwn ar gael yng Nghymru cyn gynted â phosibl?

The Member talks of malignant melanoma, a disease that I unfortunately know well, and it took my mother’s life. It is indeed a hugely invasive cancer; if it spreads, there is no way—or, hitherto, there’s been no way—of stopping it. With the new treatments fund, as soon as a drug is approved then the money will be available to roll out that drug across the whole of Wales.

Mae'r Aelod yn sôn am felanoma malaen, clefyd yr wyf yn ei adnabod yn dda yn anffodus, a chymerodd fywyd fy mam. Mae’n ganser hynod ymledol yn wir; os bydd yn lledaenu, nid oes unrhyw ffordd—neu ni fu unrhyw ffordd hyd yma—o’i atal. Gyda'r gronfa triniaethau newydd, cyn gynted ag y bydd cyffur yn cael ei gymeradwyo, yna bydd yr arian ar gael i gyflwyno'r cyffur hwnnw ar draws Cymru gyfan.

First Minister, we know the importance of healthy lifestyle choices in reducing the risks of cancer, so it’s good to see from the results of the Welsh health survey 2015 that the number of smokers in Wales has decreased from 26 per cent to 19 per cent of the population, also meaning that the Welsh Government has exceeded its target for reducing smoking rates. The revisited public health Bill offers another opportunity to promote healthy lifestyles and to raise awareness of screening in tackling cancer. Will the Welsh Government consider this when it brings forward its fresh legislation?

Brif Weinidog, rydym ni’n ymwybodol o bwysigrwydd dewisiadau ffordd o fyw iach i leihau'r risg o ganser, felly mae'n dda gweld o ganlyniadau arolwg iechyd Cymru 2015 bod nifer yr ysmygwyr yng Nghymru wedi gostwng o 26 y cant i 19 y cant o’r boblogaeth, sydd hefyd yn golygu bod Llywodraeth Cymru wedi rhagori ar ei tharged ar gyfer lleihau cyfraddau ysmygu. Mae'r Bil iechyd cyhoeddus a ailystyriwyd yn cynnig cyfle arall i hybu ffyrdd iach o fyw ac i godi ymwybyddiaeth o sgrinio wrth fynd i'r afael â chanser. A wnaiff Llywodraeth Cymru ystyried hyn pan fydd yn cyflwyno ei deddfwriaeth newydd?

Indeed. I mean, the public health Bill is designed to tackle the underlying causes of ill health. We know that smoking still persists as one of the major causes of death and ill health in Wales, and that’s why we want to proceed as quickly as possible with a public health Bill, and I’ll give more details about that in the legislative statement later this afternoon.

Yn wir. Hynny yw, mae’r Bil iechyd cyhoeddus wedi ei gynllunio i fynd i'r afael ag achosion sylfaenol afiechyd. Rydym ni’n gwybod bod ysmygu’n dal i fod yn un o’r prif achosion o farwolaeth ac afiechyd yng Nghymru, a dyna pam yr ydym ni eisiau bwrw ymlaen cyn gynted â phosibl gyda’r Bil iechyd cyhoeddus, a byddaf yn rhoi rhagor o fanylion am hynny yn y datganiad deddfwriaethol yn ddiweddarach y prynhawn yma.

First Minister, the most exciting development in the treatment of cancer in recent times has been the development of stratified medicines, where treatment is personalised to the patient based upon the genetic makeup of their particular cancer. I was deeply concerned to learn that, in Wales, we test for just two genetic markers. Will your Government develop a stratified medicine strategy and ensure that the all-Wales genetic service is equipped to test for all genetic markers in cancer patients?

Brif Weinidog, y datblygiad mwyaf cyffrous yn y driniaeth o ganser yn ddiweddar fu datblygu meddyginiaethau haenedig, lle mae triniaeth yn cael ei theilwra’n benodol i'r claf yn seiliedig ar gyfansoddiad genetig ei ganser penodol. Roeddwn i’n bryderus iawn o glywed, yng Nghymru, ein bod yn profi ar gyfer dim ond dau farciwr genetig. A wnaiff eich Llywodraeth ddatblygu strategaeth feddyginiaeth haenedig a sicrhau bod gwasanaeth genetig Cymru gyfan yn barod i brofi ar gyfer yr holl farcwyr genetig mewn cleifion canser?

It is true that the big change in cancer treatment over the next decade will be specific treatment for those with particular DNA. We are hugely fortunate in the sense that we have the Wales cancer genetic centre—Nobel prize-winning knowledge. I’ve certainly been there and they are developing more tests as they come along. At the moment, of course, there are particular tests that are used. There are others that will develop over the course of time and make it far easier for treatment to be tailored to the individual. For example, there are some drugs that are known to be damaging to some people on a chance of 300, 400 or 500 to 1, but, until now, there have been no tests to make sure that a particular person is not one of those people who could be particularly badly affected by that drug. As these tests develop, more and more people will have the chance of a better outcome.

Mae'n wir mai’r newid mawr i driniaeth canser dros y degawd nesaf fydd triniaeth benodol i’r rhai â DNA penodol. Rydym ni’n hynod ffodus yn yr ystyr bod gennym ni ganolfan genetig canser Cymru—gwybodaeth sydd wedi ennill gwobr Nobel. Rwyf i’n sicr wedi bod yno ac maen nhw’n datblygu mwy o brofion wrth iddynt ymddangos. Ar hyn o bryd, wrth gwrs, ceir profion penodol sy'n cael eu defnyddio. Mae rhai eraill a fydd yn datblygu dros gyfnod o amser ac yn ei gwneud yn llawer haws i driniaeth gael ei theilwra i'r unigolyn. Er enghraifft, ceir rhai cyffuriau y mae’n hysbys eu bod yn niweidiol i rai pobl ar siawns o 300, 400 neu 500 i 1, ond, hyd yma, ni fu unrhyw brofion i wneud yn siŵr nad yw unigolyn penodol yn un o'r bobl hynny a allai gael ei effeithio’n arbennig o wael gan y cyffur. Wrth i’r profion hyn ddatblygu, bydd gan fwy a mwy o bobl y cyfle o gael canlyniad gwell.

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Cardiff Capital Region

Could I add my agreement to those comments made by Members in the Chamber today about condemning—

A gaf i ychwanegu fy nghytundeb â’r sylwadau hynny a wnaed gan Aelodau yn y Siambr heddiw ynghylch condemnio—

You need to ask your question.

Mae angen i chi ofyn eich cwestiwn.

Indeed. In terms of condemning racism. Sorry, Llywydd. But could I say that we need to send a message strongly, regardless of the vote last week—

Yn wir. O ran condemnio hiliaeth. Mae'n ddrwg gennnyf, Lywydd. Ond a gaf i heb ystyried y bleidlais yr wythnos diwethaf—

You need to ask your question—

Mae angen i chi ofyn eich cwestiwn—

[Continues.]—on the Order paper. [Laughter.]

[Yn parhau.]—ar y papur Trefn. [Chwerthin.]

4. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am effaith bosibl Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar ardal teithio i’r gwaith Pen-y-bont ar Ogwr ac Ogwr? OAQ(5)0074(FM)

4. Will the First Minister make a statement on the potential impact of the Cardiff capital region on the Bridgend and Ogmore travel to work area? OAQ(5)0074(FM)

I can say that, in the Cardiff capital region, collaboration is driving forward our priorities in transport, and that means driving forward improvements for Bridgend and Ogmore as well. I know that the Member will have a particular interest in ensuring that the three valleys that he represents are regularly connected to the rail and bus network further south.

Gallaf ddweud, ym mhrifddinas-ranbarth Caerdydd, bod cydweithio yn symud ein blaenoriaethau o ran trafnidiaeth yn eu blaenau, ac mae hynny'n golygu bwrw ymlaen â gwelliannau ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr ac Ogwr hefyd. Gwn y bydd gan yr Aelod ddiddordeb arbennig mewn sicrhau bod y tri chwm y mae’n eu cynrychioli yn cael eu cysylltu’n rheolaidd â'r rhwydwaith rheilffyrdd a bysiau ymhellach i'r de.

Thank you, First Minister. My apologies, Llywydd. I have obviously got a lot to learn in this Chamber. Could I briefly add my comments to those who’ve condemned racism? And we need to mean it. The utterances of politicians, like ourselves—whatever party, whatever Chamber we sit in—are important, and so are the actions of the tabloid media at the UK level as well. We should be welcoming of those who are currently working in our public services and our private sector as well who, today, are somewhat a little bit more fearful.

Could I ask him, in terms of the Cardiff capital region, together with the south Wales metro, potential future improvements to rail and major highways improvements in my constituency and throughout Wales, together with apprenticeships and training in my local Bridgend College and others—? All of them were predicated to some extent, large or small, on EU funding. So, would he agree with me that it is now incumbent upon those political and party leaders, including the leader of the Conservative Party here today, who made clear pledges that this money would be returning to the people of Wales, to make good that shortfall that we will now face? Not a penny-piece should be taken from my constituents or from the people of Wales. We expect it to be here. And does he agree with me that it is slightly odd and disconcerting that we do not have unanimity in this Chamber and amongst the party leaders that all that money should be coming back to the people of Wales to decide what happens with it?

Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Fy ymddiheuriadau, Lywydd. Mae'n amlwg bod gen i lawer i’w ddysgu yn y Siambr hon. A gaf i ychwanegu’n gryno fy sylwadau at y rhai sydd wedi condemnio hiliaeth? Ac mae angen i ni fod o ddifrif. Mae’r hyn y mae gwleidyddion, fel ni, yn ei ddweud—o ba bynnag blaid, pa bynnag Siambr yr ydym ni’n eistedd ynddi—yn bwysig, ac felly hefyd y mae gweithredoedd y cyfryngau tabloid ar lefel y DU hefyd. Dylem groesawu'r rhai sy’n gweithio yn ein gwasanaethau cyhoeddus a'n sector preifat ar hyn o bryd hefyd sydd, heddiw, ychydig yn fwy ofnus.

A gaf i ofyn iddo, o ran priffddinas-ranbarth Caerdydd, ynghyd â metro de Cymru, gwelliannau posibl i reilffyrdd a phrif briffyrdd yn fy etholaeth i a ledled Cymru yn y dyfodol, ynghyd â phrentisiaethau a hyfforddiant yn fy Ngholeg Penybont lleol ac eraill—? Roedd pob un ohonynt yn dibynnu i ryw raddau, mawr neu fach, ar gyllid yr UE. Felly, a fyddai'n cytuno â mi ei bod yn ddyletswydd nawr ar yr arweinwyr gwleidyddol a phleidiau hynny, gan gynnwys arweinydd y Blaid Geidwadol yma heddiw, a wnaeth addewidion eglur y byddai'r arian hwn yn dychwelyd i bobl Cymru, i wneud iawn am y diffyg hwnnw y byddwn yn ei wynebu nawr? Ni ddylid cymryd yr un geiniog oddi wrth fy etholwyr nac oddi wrth bobl Cymru. Rydym ni’n disgwyl iddo fod yma. Ac a yw'n cytuno â mi ei bod braidd yn rhyfedd a syfrdanol nad oes gennym ni unfrydedd yn y Siambr hon ac ymhlith arweinwyr y pleidiau y dylai'r holl arian hwnnw ddod yn ôl i bobl Cymru i benderfynu beth sy'n digwydd iddo?

I heard people on the doorstep, I heard Members in this Chamber say, whenever we talked about European projects—they inevitably said, ‘It’s our money.’ People said it on the doorstep to me. It is our money. It’s the money of the people of Wales. It’s not money to be decided to be given to Wales on a whim by the Treasury, as the leader of the Welsh Conservatives has said today. He has said, ‘Why should’—[Interruption.] I’ll quote it exactly:

‘Why should the Welsh Government handle the money?’

If anyone wants to see the BBC website—it’s the lead story in fairness—you can see his comments on the BBC Wales website. It is absolutely crucial that that money comes to the people of Wales and to their elected Government and legislature to decide how to spend it. It is not for the UK Treasury to take that decision on behalf of the elected Parliament of Wales.

Clywais bobl ar garreg y drws, clywais Aelodau yn y Siambr hon yn dweud, pryd bynnag y buom yn siarad am brosiectau Ewropeaidd—dywedasant yn anochel, 'Ein harian ni yw e.' Dywedodd bobl hynny wrthyf ar garreg y drws. Ein harian ni yw e. Arian pobl Cymru yw e. Nid arian i benderfynu y dylid ei roi i Gymru ar fympwy’r Trysorlys, fel y mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig wedi ei ddweud heddiw. Mae wedi dweud, 'Pam ddylai'—[Torri ar.] Mi ddyfynnaf yn union:

'Pam ddylai Llywodraeth Cymru drin yr arian?'

Os oes unrhyw un eisiau gweld gwefan y BBC—dyna’r brif stori a bod yn deg—gallwch weld ei sylwadau ar wefan BBC Wales. Mae'n gwbl hanfodol bod yr arian hwnnw’n dod i bobl Cymru ac i’w Llywodraeth a’u deddfwrfa etholedig i benderfynu sut i'w wario. Nid mater i Drysorlys y DU yw gwneud y penderfyniad hwnnw ar ran Senedd etholedig Cymru.

South Wales West Members, including of course the Member for Ogmore, will be aware of the need for an eastern bypass for the communities of Llanharan, and I hope that that will be part of the plans for the Cardiff capital region and its infrastructure projects, shall we say. But it’s the heads of the eastern Valleys in my region where it’s more difficult for the population to get the opportunities from potential city region plans. The measurements of distance on a map are fairly meaningless if you don’t have the transport infrastructure to reach those communities. What are you doing to ensure that the city region board speaks to businesses and the local authority about ensuring that the travel-to-work area includes the heads of those valleys in the east of my region?

Bydd aelodau Gorllewin De Cymru, gan gynnwys yr Aelod dros Ogwr wrth gwrs, fod yn ymwybodol o'r angen am ffordd osgoi ddwyreiniol ar gyfer cymunedau Llanharan, ac rwy’n gobeithio y bydd hynny'n rhan o'r cynlluniau ar gyfer prifddinas-ranbarth Caerdydd a'i phrosiectau seilwaith, gadewch i ni ddweud. Ond ym mlaenau'r Cymoedd dwyreiniol yn fy rhanbarth i y mae’n fwy anodd i’r boblogaeth gael y cyfleoedd o ddarpar gynlluniau dinas-ranbarth. Mae’r mesuriadau o bellter ar fap yn weddol ddiystyr os nad yw’r seilwaith trafnidiaeth gennych chi i gyrraedd y cymunedau hynny. Beth ydych chi’n ei wneud i sicrhau bod bwrdd y ddinas-ranbarth yn siarad â busnesau a'r awdurdod lleol am sicrhau bod yr ardal teithio i'r gwaith yn cynnwys blaenau’r cymoedd hynny yn nwyrain fy rhanbarth?

Absolutely, it’s crucial. The point about the metro is that, yes, it’ll make it easier for people to travel to cities like Cardiff to work, but also easier for investment to travel up valleys, as well. One of the issues, clearly, that we sometimes face is that investors say to us, ’Well, it’s a bit far away—this community’. I don’t want that to be the case in the future; that’s why the metro is proposed.

I know a lot of Members have concentrated on the rail map, but the bus map is hugely important as well. If we look at the three valleys at the eastern end of South Wales West, one has a railway line, one might have a railway line, still, in the future—a preserved line, the Garw Valley—and one lost its railway line in 1984 when the Wyndham Western Colliery closed. So, for those communities, obviously, a bus option will be what we’re looking at, but it’ll be a bus option that connects properly not just with the long-distance coaches at McArthurGlen, but also, of course, with Bridged railway station to make sure that people are connected as much as possible to where the jobs are and for investment to follow those routes up to those communities.

Yn sicr, mae'n hanfodol. Y pwynt am y metro yw, bydd, mi fydd yn ei gwneud yn haws i bobl deithio i ddinasoedd fel Caerdydd i weithio, ond hefyd yn ei gwneud yn haws i fuddsoddiad deithio i fyny cymoedd hefyd. Un o'r problemau, yn amlwg, yr ydym ni’n ei hwynebu weithiau yw bod buddsoddwyr yn dweud wrthym, 'Wel, mae braidd yn bell i ffwrdd—y gymuned hon'. Nid wyf eisiau i hynny fod yn wir yn y dyfodol; dyna pam mae’r metro’n cael ei gynnig.

Rwy'n gwybod bod llawer o Aelodau wedi canolbwyntio ar y map rheilffyrdd, ond mae'r map bysiau yn hynod o bwysig hefyd. Os edrychwn ni ar y tri chwm ar ben dwyreiniol Gorllewin De Cymru, mae gan un rheilffordd, efallai y bydd gan un rheilffordd, o hyd, yn y dyfodol—rheilffordd gadw, Cwm Garw—a chollodd un ei reilffordd ym 1984 pan gaeodd Glofa Wyndham Western. Felly, i’r cymunedau hynny, yn amlwg, y dewis bws y byddwn ni’n ei ystyried, ond bydd yn ddewis bws sy'n cysylltu'n briodol nid yn unig â’r bysiau pellter hir yn McArthurGlen, ond hefyd, wrth gwrs, â gorsaf reilffordd Pen-y-bont ar Ogwr, er mwyn sicrhau bod pobl wedi’u cysylltu cymaint â phosibl â lle mae'r swyddi ac i fuddsoddiad ddilyn y llwybrau hynny i fyny i’r cymunedau hynny.

Recriwtio Meddygon Teulu

GP Recruitment

5. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am recriwtio meddygon teulu yng Nghymru? OAQ(5)0080(FM)

5. Will the First Minister make a statement on GP recruitment in Wales? OAQ(5)0080(FM)

GP Recruitment is a priority for us. We are talking to GP representatives across Wales and are developing new models of care that will be attractive for GPs to work in.

Mae recriwtio meddygon teulu yn flaenoriaeth i ni. Rydym ni’n siarad â chynrychiolwyr meddygon teulu ledled Cymru ac yn datblygu modelau gofal newydd a fydd yn ddeniadol i feddygon teulu weithio ynddynt.

Thank you, First Minister. The Royal College of General Practitioners tells us that we need 400 full-time equivalent GPs by 2020 if we are to provide good access for all primary care. It is concerning, therefore, that we are training just over 100 GPs a year in Wales, and just 13 per cent of trainee doctors spend any time in general practice. What will your Government do during the fifth Assembly to train more GPs in Wales?

Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Mae Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol yn dweud wrthym ein bod angen 400 o feddygon teulu cyfwerth ag amser llawn erbyn 2020 os ydym ni’n mynd i gynnig mynediad da at yr holl ofal sylfaenol. Mae'n destun pryder, felly, ein bod yn hyfforddi ychydig dros 100 o feddygon teulu y flwyddyn yng Nghymru, a dim ond 13 y cant o feddygon dan hyfforddiant sy’n treulio unrhyw amser mewn ymarfer cyffredinol. Beth fydd eich Llywodraeth yn ei wneud yn ystod y pumed Cynulliad i hyfforddi mwy o feddygon teulu yng Nghymru?

Well, we have 2,887 GPs, which is 8 per cent up since 2005, and that shows that we’ve been investing in GPs. It’s not just about GPs; it’s the whole primary care workforce that’s important. Yes, we’re training GPs, but we’ll never train enough GPs purely to work in Wales; it’s been many, many, many decades since we recruited GPs entirely from within Wales. We have recruited from other countries; that will continue to be the case because medicine is an international portable qualification. So, it’s a question of training GPs—yes, that’s true; I understand the importance of that—but also continuing to ensure that qualified medical staff see Wales as an attractive place to live and work in.

Wel, mae gennym ni 2,887 o feddygon teulu, sydd 8 y cant yn uwch nag yn 2005, ac mae hynny'n dangos ein bod wedi bod yn buddsoddi mewn meddygon teulu. Nid yw’n ymwneud â meddygon teulu yn unig; yr holl weithlu gofal sylfaenol sy'n bwysig. Ydym, rydym ni’n hyfforddi meddygon teulu, ond ni wnawn ni fyth hyfforddi digon o feddygon teulu dim ond i weithio yng Nghymru; mae degawdau lawer wedi mynd heibio ers i ni recriwtio meddygon teulu dim ond o Gymru. Rydym ni wedi recriwtio o wledydd eraill; bydd hynny’n parhau i fod yn wir gan fod meddygaeth yn gymhwyster cludadwy rhyngwladol. Felly, mae'n fater o hyfforddi meddygon teulu—ydy, mae hynny'n wir; rwy’n deall pwysigrwydd hynny—ond hefyd parhau i sicrhau bod staff meddygol cymwysedig yn gweld Cymru fel lle deniadol i fyw a gweithio ynddo.

A fyddai’r Prif Weinidog yn cytuno efo fi bod yna, ar hyn o bryd, ddiffyg bri, os liciwch chi, ar fod yn feddyg teulu, a bod hynny’n cynnwys y ddelwedd allanol o natur y swydd, a hefyd o fewn y proffesiwn? A ydy’r Prif Weinidog yn cytuno â fi y gallem, fel rhan o’r cyfraniad at daclo recriwtio, edrych ar faterion fel sicrhau bod myfyrwyr 16 ac 17 oed yn cael eu hapelio i fynd i mewn i feddygaeth deulu yn benodol, yn hytrach na dim ond i feddygaeth, a hefyd bod yna bwyso i sicrhau bod yna statws uwch i hyfforddiant meddygaeth deulu o fewn hyfforddiant meddygol yn gyffredinol?

Would the First Minister agree with me that, at present, there is a lack of status in being a GP, and that that includes the external image of the nature of the job, and also within the profession? Would the First Minister agree with me that, as part of the contribution to tackling the recruitment issue, we could look at issues such as ensuring that students at 16 and 17 years old are appealed directly to go into general practice specifically, rather than just into medicine more generally, and also that there is pressure to ensure that there is a higher status and more prestige to training to be a GP within wider medical training?

Wel, byddai gan lawfeddygon farn wahanol ynglŷn â hynny. Byddent yn dweud y dylai pethau fod yn fwy cyfartal. Ond, rwy’n deall y pwynt. Mae’n bwysig dros ben ein bod ni’n sylweddoli hefyd bod natur y gweithlu yn newid. Mae yna lai a llai o bobl sydd eisiau prynu i mewn i bractis. Maen nhw eisiau cael mwy o ryddid i symud ar draws Cymru. Nid ydyn nhw’n moyn ymrwymo arian i mewn i bractis—i rai, dyna beth fyddan nhw’n moyn ei wneud, ond i rai eraill, na. Felly, beth sy’n bwysig yw bod digon o fodelau ar gael yng Nghymru sy’n mynd i apelio at y garfan fwyaf o feddygon teulu, er mwyn sicrhau bod yna ffyrdd o weithio sy’n eu siwtio nhw, yn lle meddwl mai dim ond un ffordd o weithio sydd, sef yr un sydd wedi bod ers blynyddoedd mawr. Mae’n rhaid inni sicrhau bod yna strwythur sydd yn ehangach er mwyn recriwtio yn fwy.

Well, surgeons would have a very different view on that. They would say that it should be more equal. But I understand the point. It’s extremely important that we also realise that the nature of the workforce is changing. There are fewer and fewer people who want to buy into a practice. They want more freedom to move across Wales. They don’t want to commit funding into a practice. Some still do; others don’t. So, what’s important is that we have a sufficient number of models available in Wales that will appeal to the greatest number of general practitioners, in order to ensure that there are ways of working that suit them, rather than thinking there’s just one way of working, which has been the same one for many years. We must ensure that there’s a structure that is broader, in order to recruit more people.

Canlyniad y Refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd

European Union Referendum Result

6. Pa asesiad mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o ganlyniad y refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd? OAQ(5)0081(FM)[W]

6. What assessment has the First Minister made of the European Union referendum result? OAQ(5)0081(FM)[W]

Sawl un. Wrth gwrs, mae’r penderfyniad wedi cael ei wneud, ac mae’r penderfyniad yn gorfod cael ei barchu. Ein blaenoriaeth ni nawr fel Llywodraeth bydd sicrhau dyfodol pobl Cymru er mwyn sicrhau bod y dyfodol hynny’n un disglair.

A number. Of course, the decision has been made, and the decision has to be respected. Our priority now as a Government is to ensure the future of the people of Wales, and to ensure that that future is a bright one.

Diolch, Brif Weinidog. A ydych chi’n cytuno gyda fi mai’r unig ffordd ymlaen sy’n parchu penderfyniad pobl Cymru yn y refferendwm yr wythnos diwethaf, ac sydd hefyd yn rhoi siawns go lew i economi Cymru a’n busnesau a’n cymunedau ni, yw ein bod ni’n aros yn aelod o’r farchnad sengl, ein bod ni’n aros yn aelod o’r ardal Ewropeaidd economaidd, a’n bod ni’n bwrw ymlaen, felly, ar y llwybr yna, gan fod y bleidlais wythnos diwethaf ddim wedi amlinellu, neu ddim wedi rhoi unrhyw benderfyniad ynglŷn â pha fath o adael yr Undeb Ewropeaidd oedd dan sylw? Os ŷch chi’n cytuno, pa gamau ydych chi’n eu cymryd? Rŷch chi newydd amlinellu’r gwaith draw ym Mrwsel a rŷch chi newydd amlinellu beth fedrwch chi ei wneud ar y cyd â Llywodraeth San Steffan. A fyddwch chi yn ‘push-o’ am hynny ar ran Cymru? Byddech chi’n sicr yn cael fy nghefnogaeth i ac, rwy’n meddwl, Plaid Cymru, wrth wneud hynny.

Thank you, First Minister. Would you agree with me that the only way forward that would respect the decision made by the people of Wales in last week’s referendum, and also gives the Welsh economy and Welsh businesses and communities a decent chance, is that we remain members of the single market, that we remain members of the European economic area, and that we then proceed along those lines? Because last week’s vote didn’t outline, or didn’t make any decision as to what sort of exit was being considered. If you do agree with me, what steps are you taking? You have just outlined the work out in Brussels and you have told us what you can do jointly with the Westminster Government. Will you be pressing for that in Wales? You will certainly, in so doing, have my support, and Plaid Cymru’s support, I think.

Fel wnes i sôn amdano yn gynharach, mae yna dîm arbenigol yn mynd i gael ei ddodi yn y swyddfa ym Mrwsel er mwyn sicrhau eu bod nhw’n gallu trafod gyda chyrff y Comisiwn a hefyd yr undeb er mwyn sicrhau bod llais Cymru yn cael ei wrando arno. Byddwn ni’n rhan o’r system Brydeinig ond mae’n bwysig dros ben hefyd fod gennym ni ein ffordd ein hunain i mewn i sefydliadau Ewrop er mwyn sicrhau bod Cymru ddim yn colli allan, ac felly byddwn ni’n gwneud. Ni allaf ddweud gormod am faint mor bwysig yw e ein bod ni’n cael mynediad i’r farchnad sengl. Mae yna siwd gymaint o fusnesau yng Nghymru yn dibynnu ar hynny. Y peth gwaethaf a allai ddigwydd yw petasem ni’n mynd nôl i system lle byddai rheolau’r WTO yn parhau: 10 y cant ar geir, 15 y cant o dariff ar fwyd—wel, dyna fyddai’r peth gwaethaf fyddai’n digwydd i Gymru. Rwy’n gobeithio, wrth gwrs, y bydd yna rywbeth gwell ar y ford, ond mae yna lot fawr o waith i’w wneud cyn hynny.

As I said earlier, a specialist team is going to be located in the Brussels office in order to ensure that they’re able to negotiate with the European institutions, in order to ensure that the voice of Wales is listened to. We will be part of the British system, but it’s extremely important that we have our own route into the European institutions, in order to ensure that Wales doesn’t lose out, and that is what we intend to do. I cannot emphasise enough how important it is to have access to the single market, because so many business in Wales are dependent on that. The worst case scenario would be for us to return to the WTO system: 10 per cent on cars, a 15 per cent tariff on foodstuffs—that would be the absolute worst case scenario for Wales. We hope, of course, that there will be something better on the table, but there is a great deal of work to be done before that.

I’m sure the First Minister would appreciate that Members will want to ensure the best outcomes for their constituencies. It’s what we’re elected to do, and I’m no different to that, so I’m going to be taking this opportunity to join the call for assurances for my own constituency, which is, of course, Merthyr Tydfil and Rhymney valley—a constituency that has been a major beneficiary of EU funding. It’s helped a number of projects of significant benefit to the local economy and communities. However, it’s not just the funding for the existing projects that are important to my constituency, First Minister; it’s the proposed developments, such as the next stage of the dualling of the Heads of the Valley between Hirwaun and Dowlais, or Dowlais and Hirwaun, which will be crucial to the economy of the constituency. So, whilst I’ve noted that you have confirmed, and I welcome that, that in any discussions with Brexit negotiators you’ll be seeking absolute assurances that Wales will be receiving no less funding from Brexit than we received prior to—can I seek further assurances from you that you will be seeking the financial support necessary for the dualling of the A465 between Dowlais and Hirwaun and you will hold them to account if this is not delivered?

Rwy'n siŵr bod y Prif Weinidog yn gwerthfawrogi y bydd yr Aelodau’n awyddus i sicrhau'r canlyniadau gorau i’w hetholaethau. Dyna’r ydym ni wedi ein hethol i’w wneud, ac nid wyf innau’n ddim gwahanol i hynny, felly rwy’n mynd i fod yn achub ar y cyfle hwn i ymuno â'r alwad am sicrwydd ar gyfer fy etholaeth fy hun, sef, wrth gwrs, Merthyr Tudful a chwm Rhymni—etholaeth sydd wedi elwa’n fawr ar arian yr UE. Mae wedi helpu nifer o brosiectau sydd o fudd sylweddol i'r economi a chymunedau lleol. Fodd bynnag, nid dim ond yr arian ar gyfer y prosiectau presennol sy'n bwysig i’m hetholaeth i, Brif Weinidog, ond y datblygiadau arfaethedig, fel cam nesaf deuoli Blaenau'r Cymoedd rhwng Hirwaun a Dowlais, neu Ddowlais a Hirwaun, a fydd yn hollbwysig i economi'r etholaeth. Felly, er fy mod i wedi nodi eich bod wedi cadarnhau, ac rwy’n croesawu hynny, y byddwch chi’n ceisio sicrwydd pendant mewn unrhyw drafodaethau â negodwyr Brexit na fydd Cymru’n derbyn dim llai o gyllid o Brexit nag yr oeddem yn ei dderbyn cyn—a gaf i ofyn am ragor o sicrwydd gennych y byddwch yn gofyn am y cymorth ariannol sy’n angenrheidiol ar gyfer gwaith deuoli’r A465 rhwng Dowlais a Hirwaun ac y byddwch yn eu dwyn i gyfrif os na chaiff hyn ei gyflawni?

Absolutely. If the money is not made up by the UK Government, then it follows logically that we won’t be able to fund many of the projects that are currently planned to be funded by European money, because we don’t have that money. So, without that money, there are many projects that, beyond the period when the UK has left the European Union, will not be able to be funded unless that guarantee is forthcoming. That is absolutely crucial for our future; it’s why I wrote to the Prime Minister yesterday in order to get the guarantee that was put on the table. That means making sure that Wales loses out not a penny—not a penny—as a result of the referendum last Thursday. Regardless of how people voted, I do not believe that anybody voted in order for Wales to have less money.

Yn sicr. Os nad yw'r arian yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth y DU, yna mae'n dilyn yn rhesymegol na fyddwn yn gallu ariannu llawer o'r prosiectau sy'n cael eu cynllunio ar hyn o bryd i gael eu hariannu gan arian Ewropeaidd, gan nad yw’r arian hwnnw gennym ni. Felly, heb yr arian hwnnw, mae llawer o brosiectau, y tu hwnt i'r cyfnod pan fydd y DU wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd, na fydd modd eu hariannu oni bai bod y sicrwydd hwnnw’n cael ei roi. Mae hynny'n gwbl hanfodol ar gyfer ein dyfodol; dyna pam yr ysgrifennais at Brif Weinidog y DU ddoe er mwyn cael y sicrwydd ar roddwyd ar y bwrdd. Mae hynny'n golygu gwneud yn siŵr nad yw Cymru’n colli’r un geiniog—yr un geiniog—o ganlyniad i’r refferendwm ddydd Iau diwethaf. Ni waeth sut y pleidleisiodd pobl, nid wyf yn credu bod unrhyw un wedi pleidleisio i Gymru gael llai o arian.

First Minister, the stark fact is the Welsh economy is the most exposed in the UK to any possible downturn in trade with the EU or a decline in inward investment seeking access to the single market, and this has to be made known to those now responsible for the Brexit negotiations.

Brif Weinidog, y ffaith amdani yw mai economi Cymru yw'r mwyaf agored yn y DU i unrhyw ddirywiad posibl mewn masnach â'r UE neu ddirywiad i fewnfuddsoddiad sy’n ceisio mynediad at y farchnad sengl, ac mae’n rhaid dweud hynny wrth y rhai sydd nawr yn gyfrifol am y trafodaethau Brexit.

It’s true, because we know that there are many, many companies in Wales that are here solely because of the access they get to the single market. If they lose access to the—free access; they’ll still be able to sell in the market. I mean, no-one is suggesting there’ll be no trade at all, but it’s the terms of trade that are important. For example, if you are a company that has bases in the UK and other European countries, if you find that one manufacturing plant in the UK is subject to a 5 per cent or 10 per cent tariff and the others are not, then it doesn’t take a genius to work out where investment will go in the future. So, it’s absolutely crucial that the single market is retained and there are no tariff barriers between ourselves and our biggest export market, which is the EU.

Mae'n wir, oherwydd ein bod yn gwybod bod llawer iawn o gwmnïau yng Nghymru sydd yma dim ond oherwydd y mynediad y maen nhw’n ei gael at y farchnad sengl. Os byddant yn colli mynediad at y—mynediad am ddim; byddant yn dal i allu gwerthu yn y farchnad. Hynny yw, nid oes unrhyw un yn awgrymu na fydd unrhyw fasnach o gwbl, ond telerau’r fasnach sy'n bwysig. Er enghraifft, os ydych chi’n gwmni sydd â chanolfannau yn y DU a gwledydd eraill yn Ewrop, os gwelwch fod un ffatri weithgynhyrchu yn y DU yn ddarostyngedig i dariff o 5 y cant neu 10 y cant ac nad yw rhai eraill, yna nid oes angen athrylith i weithio allan ble bydd buddsoddiad yn mynd yn y dyfodol. Felly, mae'n gwbl hanfodol bod y farchnad sengl yn cael ei chadw ac nad oes unrhyw rwystrau tariff rhyngom ni a'n marchnad allforio fwyaf, sef yr UE.

Caethiwed i Gamblo

Gambling Addiction

7. Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael â chaethiwed i gamblo yng Nghymru? OAQ(5)0084(FM)

7. What plans does the Welsh Government have to tackle gambling addiction in Wales? OAQ(5)0084(FM)

We continue to seek powers to regulate fixed-odds betting machines and we support moves to increase the powers of local authorities in relation to the licensing of new betting shops. People suffering with gambling addiction can access advice and support through their GPs or organisations such as Gamblers Anonymous.

Rydym ni’n parhau i geisio pwerau i reoleiddio peiriannau betio ods sefydlog ac rydym ni’n cefnogi camau i gynyddu pwerau awdurdodau lleol o ran trwyddedu siopau betio newydd. Gall pobl sy'n dioddef dibyniaeth ar gamblo gael gafael ar gyngor a chymorth trwy eu meddygon teulu neu sefydliadau fel Gamblers Anonymous.

Thank you, First Minister. Gambling addiction can lead to tough emotional, financial and psychological problems that are not often visible until they have reached crisis point. Early intervention and support is crucial. The pioneering gambling risk and harm pilot, carried out by Newport Citizens Advice Bureau, has highlighted that the education of young people is key to reducing the impact of gambling-related harm. What plans does the Welsh Government have to ensure that gambling has the same educational attention as other addictions?

Diolch, Brif Weinidog. Gall dibyniaeth ar gamblo arwain at broblemau emosiynol, ariannol a seicolegol anodd na ellir eu gweld yn aml tan eu bod wedi cyrraedd pwynt argyfwng. Mae ymyrraeth a chefnogaeth gynnar yn hanfodol. Mae'r cynllun arbrofol risg a niwed gamblo arloesol, a gynhaliwyd gan Ganolfan Cyngor ar Bopeth Casnewydd, wedi amlygu bod addysgu pobl ifanc yn allweddol i leihau effaith niwed sy'n gysylltiedig â gamblo. Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i sicrhau bod gamblo’n cael yr un sylw addysgol â dibyniaethau eraill?

Well, it’s hugely important that people see gambling as an addiction, which it is—in the same way as people see alcohol as an addiction, the abuse of certain drugs as an addiction, it’s hugely important with gambling as well. We are looking at ways in which we can ensure, via our education system, that people understand the dangers of gambling. It would certainly be helpful, of course, from our perspective, if we saw the devolution of powers over certain forms of gambling as well, in order that they might be better regulated.

Wel, mae'n hynod o bwysig bod pobl yn gweld gamblo fel rhywbeth y mae pobl yn gaeth iddo, yn yr un ffordd ag y mae pobl yn gweld alcohol fel rhywbeth y mae pobl yn gaeth iddo, fel y mae cam-ddefnyddio cyffuriau penodol yn rhywbeth y mae pobl yn gaeth iddo, mae'n hynod o bwysig gyda gamblo hefyd. Rydym ni’n ystyried ffyrdd y gallwn ni sicrhau, trwy gyfrwng ein system addysg, bod pobl yn deall peryglon gamblo. Byddai'n sicr yn ddefnyddiol, wrth gwrs, o'n safbwynt ni, pe byddem yn gweld datganoli pwerau dros rai mathau o gamblo hefyd, fel y gellid eu rheoleiddio’n well.

Diolch, Lywydd. First Minister, I’m very pleased to hear that you want to use the regulatory powers that are available to curb problem gambling in society. You will know that around one in 50 men now is deemed to be a gambling addict, and that is a very concerning figure, and it can have very damaging effects on society. But do you share with me the concern that has been expressed by those who were present at the Living Room Cardiff conference, Beat the Odds, which was held last week in the Pierhead building, that there’s insufficient work being done to develop gambling addiction services here in Wales? We’ve got an excellent one here in Cardiff, supported by the Living Room and CAIS—a charity, of course, that is Wales-wide—but those are not available in all parts of Wales as yet, and there is an opportunity, I believe, to develop them. What work will your Government do to ensure that there is equal access to such services in the future?

Diolch, Lywydd. Brif Weinidog, rwy'n falch iawn o glywed eich bod eisiau defnyddio'r pwerau rheoleiddio sydd ar gael i atal gamblo sy’n achosi problem mewn cymdeithas. Byddwch yn gwybod yr ystyrir bod tua un o bob 50 o ddynion yn gaeth i gamblo erbyn hyn, ac mae hwnnw’n ffigur sy’n peri pryder mawr, a gall gael effeithiau niweidiol iawn ar gymdeithas. Ond a ydych chi’n rhannu gyda mi y pryder a fynegwyd gan y rhai a oedd yn bresennol yng nghynhadledd Stafell Fyw Caerdydd, Beat the Odds, a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf yn adeilad y Pierhead, nad oes digon o waith yn cael ei wneud i ddatblygu gwasanaethau caethiwed i gamblo yma yng Nghymru? Mae gennym ni un ardderchog yma yng Nghaerdydd, a gefnogir gan y Stafell Fyw a CAIS—elusen, wrth gwrs, sy’n gweithredu ar draws Cymru gyfan—ond nid yw’r rheini ar gael ym mhob rhan o Gymru eto, ac mae cyfle, rwy’n credu, i’w datblygu. Pa waith fydd eich Llywodraeth yn ei wneud i sicrhau bod mynediad cyfartal at wasanaethau o'r fath yn y dyfodol?

The financial inclusion strategy that we have will be looking at how we can develop further ways of helping people to deal with gambling, and helping people to make informed choices about gambling. Not long ago, betting shops were behind closed doors and opaque windows. Now, it’s absolutely everywhere. For those of us with a continuing interest in the European championship, we see, every single advert, where people are even encouraged to cash in before the game has even finished. The digital age has offered fantastic opportunities to the gambling industry, but fantastic opportunities for people to become more addicted than they previously could be. That’s why it’s hugely important to redouble our efforts.

Bydd y strategaeth cynhwysiant ariannol sydd gennym ni yn ystyried sut y gallwn ddatblygu ffyrdd eraill o helpu pobl i ymdrin â gamblo, ac yn helpu pobl i wneud dewisiadau cytbwys am gamblo. Ddim yn bell yn ôl, roedd siopau betio y tu ôl i ddrysau caeedig a ffenestri tywyll. Nawr, mae ym mhobman. I'r rhai ohonom ni sydd â diddordeb parhaus ym mhencampwriaeth Ewrop, rydym ni’n gweld, pob un hysbyseb, lle mae pobl hyd yn oed yn cael eu hannog i gymryd eu harian cyn i’r gêm orffen hyd yn oed. Mae'r oes ddigidol wedi cynnig cyfleoedd gwych i'r diwydiant gamblo, ond cyfleoedd gwych i bobl ddod yn fwy caeth nag y gallent fod cynt. Dyna pam mae’n hynod o bwysig i ni ymdrechu’n galetach.

2. 2. Dadl: Canlyniad Refferendwm yr UE
2. 2. Debate: The Outcome of the EU Referendum

Rŷm ni’n symud ymlaen yn awr at yr eitem nesaf, sef dadl ar ganlyniad refferendwm yr Undeb Ewropeaidd. Rwy’n galw ar y Prif Weinidog i wneud y cynnig—Carwyn Jones.

We move now to the next item, which is the debate on the outcome of the EU referendum. I call on the First Minister to move the motion—Carwyn Jones.

Cynnig NDM6045 Jane Hutt

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi canlyniad y refferendwm ar aelodaeth y DU o’r Undeb Ewropeaidd.

Motion NDM6045 Jane Hutt

To propose that the National Assembly for Wales:

Notes the outcome of the referendum on the UK’s membership of the European Union.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Diolch, Lywydd. Well, the democratic voice of the people has been heard, and we have to respect that, but we have to say that the debate that preceded the vote last Thursday proved to be very divisive for our communities. It’s now time to abandon the unhelpful, disruptive rhetoric and work towards restoring community cohesion and doing what we were elected to do, and that is delivering for the people of Wales. What will follow now are lengthy negotiations, potentially lasting years, under the article 50 process, which, as Members will have heard me say earlier on, should start, to my mind, sooner rather than later, with the EU, of course, in order to strike an agreement on the arrangements for withdrawal and to redefine our relationship with the EU. Now, no-one has a clear idea of what ‘out’ looks like. That’s the issue that has to be wrestled with at this stage and that will be a complex process. We will work tirelessly during this period to ensure we are not overlooked and to fight for the best possible deal for Wales.

We need to know, first of all, what the UK Government’s vision is of a world outside the EU. We need to know that as quickly as possible in order to return stability to the markets and to give potential investors a clear picture of what our country has to offer. I’ve been clear that companies I speak to are always keen to come to Wales in order to access the single market, and that is something that we must ensure is not lost as a competitive advantage.

As I said yesterday, it’s crucial that the final terms of the treaty to exit the EU come to all four national parliaments. That’s consistent with the Prime Minister’s statement this is a country comprising four nations and his commitment to ensuring we will be fully part of the negotiation process with Brussels. That has not undermined the result last week; it simply adds to the need to make sure that any deal is approved by this, the elected parliament of the people of Wales.

Yesterday we resolved to form an expert team of civil servants based in our existing office in Brussels, independent of the UK Government, to explore where our priorities may be taken forward directly with the EU. This will run in parallel with, but is not intended to replace, our promised participation in the UK Government’s negotiating approach. We do need to reassure inward investors, those who’ve shown faith in Wales, that we’re still open for business and we still have a lot to offer. We are determined as a Government to stay internationally engaged, outward-looking and pro-business in our approach, and that’s what will maintain business confidence. It will also help, of course, inward investors to take the right decisions in what is now an uncertain environment.

We have worked hard on resolving the steel crisis. That is unfortunately ongoing, and we will continue to work with Tata and support steelworkers as we look to meet the immense challenges thrown up by the referendum result.

Llywydd, I’ve already outlined my immediate priorities to protect the interests of Wales in these changed circumstances. Firstly, we must protect our jobs. Doing everything we can to maintain economic confidence and stability is the No. 1 task. We’ve built excellent proactive relationships with Welsh businesses and inward investors, and these will need to intensify following yesterday’s vote.

Secondly, we must play a full part in discussions about the timing and terms of UK withdrawal from the EU. Our participation is essential, not just for directly devolved issues, but for the whole range of issues affecting vital Welsh national interests. The Prime Minister has already said that Wales should be fully involved in negotiations on the terms of UK withdrawal and our future relationship with Europe, and I’ll be holding the UK Government to that.

Thirdly, as I’ve said many times already this afternoon, it is vital that the UK negotiates to retain access to the 500 million customers in the single market.

Fourthly, we should negotiate continued participation on current terms in major EU programmes like the common agricultural policy and structural funds up to the end of 2020, if we’re still there in 2020. That would facilitate continuity for citizens, communities, businesses and investors while arrangements are made for the longer term.

Fifthly, Wales, as we know, is a net beneficiary from the EU, to the tune of hundreds of millions of pounds. There is now an overwhelming case for a major and immediate revision of the Barnett formula, taking into account needs arising from EU withdrawal, and I call today for the promise made that Wales will not lose a penny to be guaranteed, and also that it will be the people of Wales who decide how that money is spent.

Finally, withdrawal from the EU is a massive constitutional shift for the UK. It has equally far-reaching implications for the devolution settlement. That means the relationship between devolved administrations and the UK Government must now be placed onto an entirely different footing. Otherwise there is a risk that the price to pay for leaving the EU is the end of the UK, and that is something that will worry many, many people.

As I said last week, the Welsh Government will fight for the people of Wales in all of those vital areas, but also strive to unify the divisions exposed by this vote, taking Wales forward together, which I believe is what the nation now wants and needs. Passions have been raised by this debate, I know, but it’s time now for calm, not knee-jerk reactions. Many will be concerned about the vitriol that seeped into the campaign. This will not help us with these significant challenges that now face us all. We also need to find a way of talking to one another again. We may have voted different ways, but we remain neighbours, friends and family. The challenges we faced yesterday on the NHS, on the economy and education we still face today, and we must rise to those challenges and deliver for the Welsh people. There is much work to be done, but above all else, my aim will be the best deal for the people of Wales.

Diolch, Lywydd. Wel, mae llais democrataidd y bobl wedi cael ei glywed, ac mae'n rhaid i ni barchu hynny, ond mae'n rhaid i ni ddweud bod y ddadl a ragflaenodd y bleidlais ddydd Iau diwethaf wedi profi i fod yn rhwygol iawn i’n cymunedau. Mae'n amser erbyn hyn i roi'r gorau i'r rhethreg ddi-fudd, cynhennus, a gweithio tuag at adfer cydlyniant cymunedol a gwneud yr hyn yr ydym wedi cael ein hethol i'w wneud, a hynny yw cyflawni ar gyfer pobl Cymru. Beth fydd yn dilyn yn awr yw trafodaethau hir, o bosibl yn para blynyddoedd, dan y broses erthygl 50, a ddylai, fel y bydd Aelodau wedi fy nghlywed yn dweud yn gynharach, ddechrau, yn fy marn i, heb ormod o oedi, gyda'r UE, wrth gwrs, er mwyn taro cytundeb ar y trefniadau ar gyfer tynnu'n ôl ac ailddiffinio ein perthynas â'r Undeb Ewropeaidd. Nawr, nid oes gan unrhyw un syniad clir o sut y mae 'allan' yn edrych. Dyna'r mater y mae'n rhaid ymaflyd ag ef ar hyn o bryd a bydd honno’n broses gymhleth. Byddwn yn gweithio'n ddiflino yn ystod y cyfnod hwn er mwyn sicrhau nad ydym yn cael ein hesgeuluso ac i frwydro am y fargen orau bosibl i Gymru.

Mae angen i ni wybod, yn gyntaf oll, beth yw gweledigaeth Llywodraeth y DU o’r byd y tu allan i'r UE. Mae angen i ni wybod hynny cyn gynted ag y bo modd er mwyn dod â sefydlogrwydd yn ôl i'r marchnadoedd ac i roi darlun clir o'r hyn sydd gan ein gwlad i'w gynnig i fuddsoddwyr posibl. Rwyf wedi bod yn glir bod y cwmnïau yr wyf wedi siarad â nhw bob amser yn awyddus i ddod i Gymru er mwyn cael mynediad i'r farchnad sengl, ac mae hynny'n rhywbeth y mae'n rhaid inni sicrhau nad yw'n cael ei golli fel mantais gystadleuol.

Fel y dywedais ddoe, mae'n hanfodol bod telerau terfynol y cytuniad i adael yr UE yn dod i bob un o'r pedair senedd genedlaethol. Mae hynny'n gyson â datganiad y Prif Weinidog bod hon yn wlad sy'n cynnwys pedair cenedl a’i ymrwymiad i sicrhau y byddwn yn rhan lawn o'r broses drafod gyda Brwsel. Nid yw hynny wedi tanseilio canlyniad yr wythnos diwethaf; mae’n syml yn ychwanegu at yr angen i sicrhau bod unrhyw gytundeb yn cael ei gymeradwyo gan hon, sef senedd etholedig pobl Cymru.

Ddoe penderfynasom ffurfio tîm arbenigol o weision sifil wedi'u sefydlu yn ein swyddfa bresennol ym Mrwsel, yn annibynnol ar Lywodraeth y DU, i archwilio lle y gall ein blaenoriaethau gael eu datblygu yn uniongyrchol gyda'r UE. Bydd hyn yn rhedeg ochr yn ochr, ond ni fwriedir iddo ddisodli, ein cyfranogiad a addawyd yn null negodi Llywodraeth y DU. Mae angen i ni roi sicrwydd i fewnfuddsoddwyr, y rhai sydd wedi dangos ffydd yng Nghymru, ein bod yn dal ar agor ar gyfer busnes a bod gennym lawer i'w gynnig o hyd. Rydym yn benderfynol fel Llywodraeth i barhau i ymgysylltu yn rhyngwladol, i edrych tuag allan a bod o blaid busnes yn ein hymagwedd, a dyna'r hyn fydd yn cynnal hyder busnes. Bydd hefyd yn helpu, wrth gwrs, mewnfuddsoddwyr i gymryd y penderfyniadau cywir yn yr hyn sydd bellach yn amgylchedd ansicr.

Rydym wedi gweithio'n galed ar ddatrys yr argyfwng dur. Mae hynny'n anffodus yn parhau, a byddwn yn parhau i weithio gyda Tata a chefnogi gweithwyr dur wrth i ni geisio wynebu’r heriau enfawr a ddaeth gyda chanlyniad y refferendwm.

Lywydd, rwyf eisoes wedi amlinellu fy mlaenoriaethau uniongyrchol i amddiffyn buddiannau Cymru yn yr amgylchiadau gwahanol hyn. Yn gyntaf, mae'n rhaid i ni amddiffyn ein swyddi. Gwneud popeth y gallwn er mwyn cynnal hyder a sefydlogrwydd economaidd yw'r brif dasg. Rydym wedi adeiladu perthynas ragweithiol ardderchog gyda busnesau Cymru a mewnfuddsoddwyr, a bydd angen i’r rhain ddwysau yn dilyn pleidlais ddoe.

Yn ail, mae'n rhaid i ni chwarae rhan lawn mewn trafodaethau ynglŷn ag amseru a thelerau tynnu'n ôl y DU o'r UE. Mae ein cyfranogiad yn hanfodol, nid yn unig ar gyfer materion datganoledig uniongyrchol, ond ar gyfer yr ystod gyfan o faterion sy'n effeithio ar fuddiannau cenedlaethol hanfodol i Gymru. Mae'r Prif Weinidog eisoes wedi dweud y dylai Cymru chwarae rhan lawn yn y trafodaethau ar delerau tynnu'n ôl y DU a’n perthynas yn y dyfodol ag Ewrop, a byddaf yn sicrhau bod Llywodraeth y DU yn cadw at ei gair.

Yn drydydd, fel yr wyf wedi dweud sawl gwaith eisoes y prynhawn yma, mae'n hanfodol bod y DU yn trafod cadw mynediad at y 500 miliwn o gwsmeriaid yn y farchnad sengl.

Yn bedwerydd, dylem drafod cyfranogiad parhaus ar delerau cyfredol yn rhaglenni pwysig yr UE fel y polisi amaethyddol cyffredin a chronfeydd strwythurol hyd at ddiwedd 2020, os byddwn yn dal i fod yno yn 2020. Byddai hynny'n hwyluso dilyniant i ddinasyddion, cymunedau, busnesau a buddsoddwyr tra bod trefniadau yn cael eu gwneud ar gyfer y tymor hwy.

Yn bumed, mae Cymru, fel y gwyddom, yn fuddiolwr net gan yr UE, o rai cannoedd o filiynau o bunnoedd. Erbyn hyn, mae achos llethol am adolygiad mawr ac ar unwaith o fformiwla Barnett, gan gymryd i ystyriaeth yr anghenion sy'n codi o dynnu'n ôl o’r UE, a galwaf heddiw am i’r addewid a wnaed na fydd Cymru yn colli ceiniog i gael ei warantu, a hefyd mai pobl Cymru fydd yn penderfynu sut y caiff yr arian hwnnw ei wario.

Yn olaf, mae tynnu'n ôl o’r UE yn newid cyfansoddiadol enfawr ar gyfer y DU. Mae goblygiadau yr un mor bellgyrhaeddol ar gyfer y setliad datganoli. Mae hynny'n golygu bod yn rhaid i'r berthynas rhwng gweinyddiaethau datganoledig a Llywodraeth y DU gael eu rhoi ar sail gwbl wahanol bellach. Fel arall, mae perygl mai’r pris i'w dalu am adael yr UE fydd diwedd y DU, ac mae hynny'n rhywbeth a fydd yn achos pryder i lawer iawn o bobl.

Fel y dywedais yr wythnos diwethaf, bydd Llywodraeth Cymru yn brwydro dros bobl Cymru ym mhob un o'r meysydd allweddol hynny, ond hefyd yn ymdrechu i uno’r rhaniadau a amlygwyd drwy’r bleidlais hon, gan fynd â Chymru ymlaen gyda'n gilydd, sef yr hyn yr wyf yn ei gredu y mae'r genedl ei eisiau a’i angen nawr. Mae teimladau wedi eu cynhyrfu gan y ddadl hon, mi wn, ond mae'n amser nawr am bwyll, nid adweithio'n ddifeddwl. Bydd llawer yn poeni am y chwerwder a dreiddiodd i'r ymgyrch. Ni fydd hyn yn ein helpu gyda'r heriau sylweddol hyn sydd bellach yn wynebu pob un ohonom. Mae angen hefyd inni ganfod ffordd o siarad â’n gilydd unwaith eto. Efallai y byddwn wedi pleidleisio mewn gwahanol ffyrdd, ond rydym yn dal yn gymdogion, yn ffrindiau ac yn deuluoedd. Rydym yn dal i wynebu'r heriau heddiw yr oeddem yn eu hwynebu ddoe o ran y GIG, yr economi ac addysg, ac mae'n rhaid i ni oresgyn yr heriau hynny a chyflawni dros bobl Cymru. Mae llawer o waith i'w wneud, ond yn anad dim, fy nod fydd y fargen orau i bobl Cymru.

I welcome the opportunity to participate in this debate today. Obviously, because of the referendum last Thursday, a clear mandate was given to the Governments of all parts of the United Kingdom now to enact those wishes. It was a clear commitment from Wales and other parts of the United Kingdom that they wished to rebalance their relationship with the European Union. The negotiations will start, and start over the next couple of months and years, and it is vital that Wales’s voice is heard. As the Prime Minister stated on the steps of No. 10 Downing Street on Friday morning—he specifically mentioned the important role that Wales, that Scotland, that Northern Ireland and, obviously, Westminster will play in these negotiations.

It would be right to pay tribute to the role the Prime Minister has played over the last six and a half years as the Prime Minister, but also, as leader of my own party for 10 years, as leader of the opposition as well. You can look at the—[Interruption.] You can look at the changes that have been made. It really is regrettable, when we’ve had comments today about language—I think the First Minister used the words ‘talking to one another again’—that comments are coming in about ‘stabbing in the back’. There’s no stabbing in the back if you have a principle and a belief, and you stand on one side of that principle and you stand before the electorate; that is political debate. If that type of rhetoric is coming from the Labour Party, there is no wonder that 17 out of the 22 electoral divisions clearly turned their back on the message that you were trying to give out in this referendum.

That is the important thing, going forward. We have reached out after this referendum to work constructively to make sure that Wales does not lose out in these negotiations, that Wales’s voice is heard, going forward, and, above all, the importance of making sure that support is there, going forward, and is continued. But, when we woke up on Friday morning with the referendum, the schemes that were in place had not come to an end. The payments into the European Union and out to the European Union continue until the negotiations are concluded. It is important that those discussions continue and that reassurance is given.

I appreciate that people on the ‘remain’ side of the argument would wish the will of the people not to be heard and actually point the finger and continue to say, ‘We told you so’. But it is a fact—[Interruption.] It is a fact—[Interruption.] It is a fact that what we need to do on all sides of the referendum is come together and make this work. [Interruption.] So, we innovate, we invest and we build. That’s what we do—we innovate in the way we do business, we innovate with the way we deliver for people’s aspirations. We cannot say that business is to continue as normal. This referendum was a clear mandate. We invest in the opportunities and create a global Britain, a global Wales—looking out.

Ultimately, people in this Chamber—and I understand why, because you were clearly on the other side of the argument—. It is vital—it is vital—that the opportunities that lie before us are actually grasped and delivered, and I believe those opportunities are there and they can be secured. [Interruption.] I appreciate you might not wish to listen to what I’ve said, but I have clearly highlighted—[Interruption.] I have clearly highlighted the opportunities that are available to us. Sadly, the First Minister, in his response to me in First Minister’s questions, clearly indicated he was not interested in taking those discussions forward.

Croesawaf y cyfle i gymryd rhan yn y ddadl hon heddiw. Yn amlwg, oherwydd y refferendwm ddydd Iau diwethaf, mae mandad clir wedi ei roi i'r Llywodraethau ym mhob rhan o'r Deyrnas Unedig nawr i ddeddfu’r dymuniadau hynny. Roedd ymrwymiad clir gan Gymru a rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig eu bod yn dymuno ailgydbwyso eu perthynas â'r Undeb Ewropeaidd. Bydd y trafodaethau yn dechrau, ac yn dechrau yn ystod yr ychydig fisoedd a blynyddoedd nesaf, ac mae'n hanfodol bod llais Cymru yn cael ei glywed. Fel y dywedodd y Prif Weinidog ar risiau Rhif 10 Downing Street fore dydd Gwener—soniodd yn benodol am y rhan bwysig y bydd Cymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon ac, yn amlwg, San Steffan yn ei chwarae yn y trafodaethau hyn.

Byddai'n iawn i dalu teyrnged i’r rhan y mae’r Prif Weinidog wedi’i chwarae dros y chwe blynedd a hanner diwethaf fel y Prif Weinidog, ond hefyd, fel arweinydd fy mhlaid fy hun am 10 mlynedd, fel arweinydd yr wrthblaid hefyd. Gallwch edrych ar y— [Torri ar draws.] Gallwch edrych ar y newidiadau sydd wedi'u gwneud. Mae wir yn anffodus, pan ein bod wedi cael sylwadau heddiw am iaith—credaf fod y Prif Weinidog wedi defnyddio’r geiriau 'siarad â’n gilydd eto'—bod sylwadau yn dod i mewn am 'fradychu'. Nid oes bradychu os oes gennych chi egwyddor a chred, ac os ydych yn sefyll ar un ochr i’r egwyddor honno a'ch bod yn sefyll gerbron yr etholwyr; dyna yw dadl wleidyddol. Os yw’r math honno o rethreg yn dod oddi wrth y Blaid Lafur, does dim syndod bod 17 o'r 22 o adrannau etholiadol wedi troi eu cefnau yn amlwg ar y neges yr oeddech yn ceisio ei rhoi i bobl yn y refferendwm hwn.

Dyna'r peth pwysig, wrth symud ymlaen. Rydym wedi estyn allan ar ôl y refferendwm hwn i weithio'n adeiladol i wneud yn siŵr na fydd Cymru yn dioddef yn y trafodaethau hyn, bod llais Cymru yn cael ei glywed, wrth symud ymlaen, ac, yn anad dim, y pwysigrwydd o sicrhau bod y cymorth hwnnw ar gael, wrth symud ymlaen, ac yn parhau. Ond, pan wnaethom ddeffro fore Gwener gyda'r refferendwm, nid oedd y cynlluniau a oedd ar waith wedi dod i ben. Mae'r taliadau i mewn i'r Undeb Ewropeaidd ac allan i'r Undeb Ewropeaidd yn parhau nes bod y trafodaethau wedi dod i ben. Mae'n bwysig bod y trafodaethau hynny'n parhau, a bod sicrwydd yn cael ei roi.

Rwy’n sylweddoli y byddai pobl ar ochr 'aros' y ddadl yn dymuno i ewyllys y bobl beidio â chael ei chlywed ac mewn gwirionedd maent yn pwyntio bys ac yn parhau i ddweud, ‘Ddywedon ni wrthych chi’. Ond mae'n ffaith [Torri ar draws.] Mae'n ffaith [Torri ar draws.] Mae'n ffaith mai’r hyn y mae angen i ni ei wneud ar bob ochr i’r refferendwm yw dod at ein gilydd a gwneud i hyn weithio. [Torri ar draws.] Felly, byddwn yn arloesi, byddwn yn buddsoddi a byddwn yn adeiladu. Dyna'r hyn yr ydym yn ei wneud—rydym yn arloesi yn y ffordd yr ydym yn gwneud busnes, rydym yn arloesi â'r ffordd yr ydym yn cyflawni ar gyfer dyheadau pobl. Ni allwn ddweud y bydd busnes yn parhau fel arfer. Roedd y refferendwm hwn yn fandad clir. Byddwn yn buddsoddi yn y cyfleoedd a chreu Prydain fyd-eang, Cymru fyd-eang—sy'n edrych tuag allan.

Yn y pen draw, mae pobl yn y Siambr hon—ac rwy’n deall pam, am eich bod yn amlwg ar ochr arall y ddadl—. Mae'n hollbwysig—mae'n hollbwysig—i ni wir fanteisio a chyflawni ar y cyfleoedd sydd ar gael i ni, ac rwy’n credu bod y cyfleoedd hynny yno ac y gellir eu sicrhau. [Torri ar draws.] Rwy’n sylweddoli efallai nad ydych yn dymuno gwrando ar yr hyn yr wyf wedi’i ddweud, ond rwyf wedi tynnu sylw yn glir — [Torri ar draws.] Rwyf wedi tynnu sylw yn glir at y cyfleoedd sydd ar gael i ni. Yn anffodus, dangosodd y Prif Weinidog yn eglur, yn ei ymateb i mi yn y cwestiynau i'r Prif Weinidog, nad oedd ganddo ddiddordeb mewn symud y trafodaethau hynny ymlaen.

Y Prif Weinidog a gododd—

The First Minister rose—

I am grateful. I want to give him the opportunity to outline the opportunities. Perhaps he could name three.

Rwyf yn ddiolchgar. Rwyf eisiau rhoi cyfle iddo amlinellu'r cyfleoedd. Efallai y gallai enwi tri.

I believe there are huge opportunities—[Interruption.]—investment, innovation and to build a better, brighter future for global Britain, global Wales, and that is built on prosperity for all the regions of the United Kingdom and countries of the United Kingdom. That is what people want, and that is what we will secure if we make sure that we grab the opportunities before us. We will succeed, because the people have given us the mandate to do that, and we will succeed in living up to their aspirations. But, ultimately, if you choose to continue the campaign that was fought in the referendum, we will let people down.

Rwy'n credu bod cyfleoedd enfawr—[Torri ar draws.]—buddsoddiad, arloesedd ac adeiladu dyfodol gwell, brafiach i Brydain fyd-eang, Cymru fyd-eang, a adeiladir ar ffyniant pob rhanbarth o'r Deyrnas Unedig a gwledydd y Deyrnas Unedig. Dyna beth mae pobl ei eisiau, a dyna beth y byddwn yn ei sicrhau os byddwn yn gwneud yn siŵr ein bod yn cydio yn y cyfleoedd sydd ar gael i ni. Byddwn yn llwyddo, oherwydd bod y bobl wedi rhoi'r mandad i ni wneud hynny, a byddwn yn llwyddo i fodloni eu dyheadau. Ond, yn y pen draw, os byddwch yn dewis parhau â'r ymgyrch a gafodd ei hymladd yn y refferendwm, byddwn yn siomi pobl.

From what I’ve just heard, it’s clear that the ‘leave’ campaigners have no plan and no clue about what we do next. That contribution that you just made gave us nothing tangible whatsoever. Last Thursday, Wales narrowly voted to leave the European Union, and the referendum campaign itself saw a tone of bitterness and uneasiness descend across the country and across the United Kingdom as a whole. The UK Government will hand the poisoned chalice of Brexit to a new prime minister in October. The terms of Brexit remain unknown, as we have just seen. The main UK opposition, the Labour Party, has also descended into deep chaos and is in no position now to provide any leadership. And, for Plaid Cymru, being on the losing side of this debate is also a reality check for us. People who don’t necessarily disagree with Plaid Cymru on all of our policies have turned against Brussels as a source of anger and frustration, and for a whole host of different reasons. Yet, we must remember that 48 per cent of the Welsh public did vote to remain. That represents over 772,000 people. Those ‘remain’ voters should be treated with the respect they deserve by any incoming UK Government and they should be offered a positive future here in Wales too.

Llywydd, the ‘leave’ campaign secured their victory on the basis of a vow to people here in Wales. The leader of the Conservative group here said that up to £490 million a year would be available to Wales, which we could choose to spend on our NHS. This represents a sum of money over and above what has usually been predicted through the reform of the Barnett formula. The ‘leave’ campaign also vowed that all of Wales’s structural funds and agricultural funds would be protected, and, in their vow, they also included the funds that benefit our universities, and our science and our technology sectors. They also said that the UK could take control of its own borders and could also continue to trade with the European Union. The leader of UKIP in Wales said that the only people who would lose their jobs would be the UK’s Members of the European Parliament. Time will tell whether this vow will be upheld, but, in reality, the promise of £490 million per year seems to have disappeared already. We must accept that the result was to leave, but we must also accept that that vote was secured on a false prospectus.

We in Wales also now face a changing United Kingdom. There’s a strong possibility that, in a few years’ time, the United Kingdom of last Wednesday will no longer exist. This referendum, rather than uniting the United Kingdom, has divided it, with respect to Scotland and Northern Ireland. When that new situation emerges, it’s my view that people in Wales deserve to have a say on Wales’s place in the new context. That must include the option of becoming a full partner in these islands, as an independent state, on the condition that we retain a union structure between Wales, England and other relevant nations.

Plaid Cymru will also turn its hand to the immediate situation facing the country, as people worry about their jobs, their livelihoods and their pensions. We will hold the ‘leave’ campaign to account on its vow to Wales, including any incoming UK Government. We will take steps to strengthen Wales’s position constitutionally, in no way representing the ‘leave’ vote as a vote to concentrate further powers in Westminster. We are ready to co-operate with others in ensuring the continued existence of Wales as a nation in its own right, but we are clear that the national debate must include all options and that Wales must not be a silent partner in the UK debate.

O'r hyn yr wyf newydd ei glywed, mae'n amlwg nad oes gan yr ymgyrchwyr 'gadael' unrhyw gynllun nac unrhyw syniad am yr hyn y dylem ei wneud nesaf. Ni roddodd y cyfraniad yna a wnaethoch i ni nawr unrhyw beth pendant o gwbl i ni. Ddydd Iau diwethaf, pleidleisiodd Cymru o drwch blewyn i adael yr Undeb Ewropeaidd, a gwelodd ymgyrch y refferendwm naws o chwerwder ac anesmwythdra yn disgyn ar draws y wlad ac ar draws y Deyrnas Unedig yn ei chyfanrwydd. Bydd Llywodraeth y DU yn cyflwyno afal gwenwyn Brexit i brif weinidog newydd ym mis Hydref. Mae telerau Brexit yn aros yn anhysbys, fel yr ydym newydd ei weld. Mae prif wrthblaid y DU, y Blaid Lafur, hefyd wedi llithro i anhrefn dwfn ac nid yw mewn unrhyw sefyllfa ar hyn o bryd i roi unrhyw arweiniad. Ac, i Blaid Cymru, mae bod ar ochr aflwyddiannus y ddadl hon hefyd yn gwneud i ninnau feddwl am yr hyn yr ydym yn ei wneud. Mae pobl nad ydynt o reidrwydd yn anghytuno â Phlaid Cymru ar ein holl bolisïau wedi troi yn erbyn Brwsel fel ffynhonnell o ddicter a rhwystredigaeth, ac am lu o wahanol resymau. Eto i gyd, mae'n rhaid inni gofio bod 48 y cant o'r cyhoedd yng Nghymru wedi pleidleisio i aros. Mae hynny'n cynrychioli dros 772,000 o bobl. Dylai'r pleidleiswyr 'aros' hynny gael eu trin gyda'r parch y maent yn ei haeddu gan unrhyw Lywodraeth a ddaw i mewn yn y DU a dylent gael cynnig dyfodol cadarnhaol yma yng Nghymru hefyd.

Lywydd, sicrhaodd yr ymgyrch ‘gadael’ fuddugoliaeth ar sail adduned i bobl yma yng Nghymru. Dywedodd arweinydd y grŵp Ceidwadol yma y byddai hyd at £490 miliwn y flwyddyn ar gael i Gymru, y gallem ddewis ei wario ar ein GIG. Mae hyn yn cynrychioli swm o arian uwch na’r hyn a ragwelwyd fel arfer trwy ddiwygio fformiwla Barnett. Mae'r ymgyrch ‘gadael’ hefyd wedi addunedu y byddai pob un o gronfeydd strwythurol a chronfeydd amaethyddol Cymru yn cael eu diogelu, ac, yn eu hadduned, roeddent hefyd yn cynnwys y cronfeydd sydd o fudd i'n prifysgolion, a’n sectorau gwyddoniaeth a thechnoleg. Dywedasant hefyd y gallai'r DU gymryd rheolaeth dros ei ffiniau ei hun ac y gallai hefyd barhau i fasnachu â'r Undeb Ewropeaidd. Dywedodd arweinydd UKIP yng Nghymru mai'r unig bobl a fyddai'n colli eu swyddi fyddai Aelodau’r DU o Senedd Ewrop. Amser a ddengys a fydd yr adduned hon yn cael ei gwireddu, ond, mewn gwirionedd, mae’r addewid o £490 miliwn y flwyddyn yn edrych fel ei fod wedi diflannu yn barod. Mae'n rhaid inni dderbyn mai’r canlyniad oedd gadael, ond mae'n rhaid i ni hefyd dderbyn bod y bleidlais wedi’i sicrhau ar brosbectws ffug.

Rydym ni yng Nghymru hefyd erbyn hyn yn wynebu Teyrnas Unedig sy'n newid. Mae posibilrwydd cryf, ymhen ychydig flynyddoedd, na fydd Teyrnas Unedig dydd Mercher diwethaf yn bodoli bellach. Mae'r refferendwm, yn hytrach nag uno’r Deyrnas Unedig, wedi ei rhannu, o ran yr Alban a Gogledd Iwerddon. Pan fydd y sefyllfa newydd honno’n dod i'r amlwg, fy marn i yw bod pobl yng Nghymru yn haeddu cael dweud eu dweud ar le Cymru yn y cyd-destun newydd. Mae'n rhaid i hynny gynnwys y dewis o fod yn bartner llawn yn yr ynysoedd hyn, fel gwladwriaeth annibynnol, ar yr amod ein bod yn cadw strwythur undeb rhwng Cymru, Lloegr a gwledydd perthnasol eraill.

Bydd Plaid Cymru hefyd yn rhoi ei sylw i'r sefyllfa uniongyrchol sy'n wynebu'r wlad, wrth i bobl bryderu am eu swyddi, eu bywoliaeth a'u pensiynau. Byddwn yn dwyn yr ymgyrch ‘gadael’ i gyfrif ar ei hadduned i Gymru, gan gynnwys unrhyw Lywodraeth a ddaw i mewn yn y DU. Byddwn yn cymryd camau i gryfhau sefyllfa Cymru yn gyfansoddiadol, heb gynrychioli mewn unrhyw ffordd y bleidlais ‘gadael’ fel pleidlais i grynhoi pwerau ychwanegol yn San Steffan. Rydym yn barod i gydweithredu ag eraill i sicrhau parhad Cymru fel cenedl yn ei rhinwedd ei hun, ond rydym yn glir bod yn rhaid i'r drafodaeth genedlaethol gynnwys yr holl ddewisiadau ac na ddylai Cymru fod yn bartner segur yn nadl y DU.

Last Thursday’s vote gives us something that I would have thought Plaid Cymru would welcome—it’s called national independence; they seem to be somewhat afraid of this. But, now we have the opportunity to make decisions for ourselves. The EU funding that has been referred to so many times in this Chamber today can now be returned to us, whether it be to the Parliament of Westminster or this Assembly in Cardiff. And, it’s our priorities, not the priorities of the European Commission, which will matter. And we are accountable, as are Members of Parliament, to the electorates of the various parts of the United Kingdom, and we will answer for our decisions at the ballot box, and that is how it should be.

I’ve always said that this debate about the European Union was not about nationalism, but about democracy. I approve and applaud the spirit in which the First Minister made his statement a moment ago, which concentrated on being outward looking and forward looking in Wales, and not using the language such as we’ve just heard from the leader of Plaid Cymru about how Brexit is a poisoned chalice. It’s a great opportunity for Wales to advertise itself in the world, and its own natural abilities and entrepreneurship can be given full vent.

Yes, it is true there are uncertainties as a result of the vote last Thursday, in the same way as there were uncertainties when we joined the European Union, or the Common Market, as it then was, on 1 January 1973. There will be consequential changes, there’s absolutely no doubt about that. But what an opportunity there is. Why would the European Union want to raise trade barriers against the United Kingdom when we have £100 billion a year trade deficit with them, when, with the car trade in Germany alone, we have an £11 billion a year trade deficit? The car manufacturers of Germany are not going to want to see 10 per cent tariffs on trade between us because they will come off very much the worse for wear as a result of that. We have a £10 billion deficit on food, for example, in this country, compared with the rest of the European Union. So Britain’s farmers, again, should have no cause to fear for the consequences of last Thursday’s vote.

But, it does give us the opportunity, as I said in my questions to the First Minister earlier on, to devise policies that suit our own farmers now in Wales, and other industries as well. As regards steel, for example, we now have the opportunity to resume our place on the World Trade Organization board, and we then have the freedom to introduce tariffs, in the same way as the United States, on cold-rolled steel.

I’m not sure whether it’s possible to give way—

Mae pleidlais ddydd Iau diwethaf yn rhoi rhywbeth y byddwn wedi meddwl y byddai Plaid Cymru yn ei groesawu—fe'i gelwir yn annibyniaeth genedlaethol; maent yn ymddangos i fod braidd yn ofnus o hyn. Ond, erbyn hyn mae gennym y cyfle i wneud penderfyniadau drosom ein hunain. Gall cyllid yr UE y cyfeiriwyd ato gymaint o weithiau yn y Siambr hon heddiw bellach gael ei ddychwelyd i ni, boed hynny i Senedd San Steffan neu’r Cynulliad hwn yng Nghaerdydd. Ac, ein blaenoriaethau ni, nid blaenoriaethau’r Comisiwn Ewropeaidd, fydd yn bwysig. Ac rydym ni'n atebol, fel y mae Aelodau Seneddol, i etholaethau gwahanol rannau o'r Deyrnas Unedig, a byddwn yn atebol dros ein penderfyniadau yn y blwch pleidleisio, a dyna sut y dylai hi fod.

Rwyf wedi dweud erioed nad oedd y ddadl hon am yr Undeb Ewropeaidd yn ymwneud â chenedlaetholdeb, ond â democratiaeth. Rwy’n cymeradwyo ac yn canmol yr ysbryd y gwnaeth y Prif Weinidog gyflwyno ei ddatganiad funud yn ôl, a oedd yn canolbwyntio ar Gymru sy’n edrych tuag allan a blaengar, a heb ddefnyddio iaith fel yr ydym newydd ei chlywed gan arweinydd Plaid Cymru am sut y mae Brexit yn afal gwenwyn. Mae'n gyfle gwych i Gymru hysbysebu ei hun yn y byd, a chanmol ei galluoedd a’i hentrepreneuriaeth naturiol ei hun yn llawn.

Ydy, mae'n wir fod ansicrwydd yn sgil y bleidlais ddydd Iau diwethaf, yn yr un modd ag yr oedd ansicrwydd pan wnaethom ymuno â'r Undeb Ewropeaidd, neu'r Farchnad Gyffredin, fel yr oedd bryd hynny, ar 1 Ionawr 1973. Bydd newidiadau canlyniadol, does dim amheuaeth am hynny. Ond dyma gyfle gwych sydd gennym. Pam y byddai’r Undeb Ewropeaidd am godi rhwystrau masnach yn erbyn y Deyrnas Unedig pan fod gennym £100 biliwn y flwyddyn o ddiffyg masnach gyda nhw, pan, o ystyried y fasnach ceir yn yr Almaen yn unig, fod gennym £11 biliwn o ddiffyg masnach y flwyddyn? Nid yw gwneuthurwyr ceir yr Almaen yn mynd i fod eisiau gweld tariffau 10 y cant ar fasnach rhyngom ni oherwydd y byddant yn colli cryn dipyn o ganlyniad i hynny. Mae gennym ddiffyg o £10 biliwn ar fwyd, er enghraifft, yn y wlad hon, o'i gymharu â gweddill yr Undeb Ewropeaidd. Felly ni ddylai fod gan ffermwyr Prydain, unwaith eto, unrhyw reswm i ofni canlyniadau pleidlais dydd Iau diwethaf.

Ond, mae'n rhoi cyfle i ni, fel y dywedais yn fy nghwestiynau i'r Prif Weinidog yn gynharach, i ddyfeisio polisïau sy'n addas ar gyfer ein ffermwyr ein hunain yng Nghymru nawr, a diwydiannau eraill hefyd. O ran dur, er enghraifft, mae gennym nawr y cyfle i ailgymryd ein lle ar fwrdd Sefydliad Masnach y Byd, ac yna mae gennym y rhyddid i gyflwyno tariffau, yn yr un modd â’r Unol Daleithiau, ar ddur a rowliwyd yn oer.

Dwi ddim yn siŵr a yw'n bosibl i ildio—

You are allowed to give way, but it’s your choice.

Caniateir i chi ildio, ond eich dewis chi yw hynny.

Can I make an intervention? You’ve just highlighted the possibility of putting tariffs upon imported steel into the UK. That clearly will put tariffs on exporting steel from the UK as a consequence. Since over 50 per cent of the steel in Port Talbot actually goes to the EU, are you therefore closing down Port Talbot by the introduction of such tariffs?

A gaf i wneud ymyriad? Rydych newydd amlygu’r posibilrwydd o roi tariffau ar ddur a fewnforir i'r DU. Bydd hynny’n amlwg yn rhoi tariffau ar allforio dur o'r DU o ganlyniad. Gan fod dros 50 y cant o'r dur ym Mhort Talbot mewn gwirionedd yn mynd i'r UE, a ydych chi felly yn cau Port Talbot drwy gyflwyno tariffau o'r fath?

No, no. The whole point of the anti-dumping legislation, which you can use under the World Trade Organization rules, is it’s only where steel is exported to your country below cost on the world market, which is not the case with steel produced in the European Union, but it is the case with steel produced in China, which is the cause of all the problems—[Interruption]. I didn’t vote against it, at all. [Interruption]. My party did not vote against it, so you are misinformed, but that’s not a surprise, is it?

So, the single market is not the be-all and the end-all of this, because the average tariff that the EU applies against other countries in the world, exporting into the single market, is only 4 per cent. There are higher tariffs on specific industries, of course, and cars is one of them.

We should negotiate a free trade agreement with the European Union. That’s what I personally would like to see and my party would like to see. The trouble is, the European Union is not terribly good at negotiating free trade agreements, because there are only two of them—Mexico and South Korea. There are other customs union agreements, but, generally speaking, the trade agreements with countries like India, or the United States, get mired for years on end in endless discussion, because we have to get agreement from 27 member states. That’s one of the problems with the EU—its sclerotic nature, because of the inflexibility imposed upon it by its constitutional structure.

The German Chancellor has said today that Britain can’t expect to be cherry pickers in the negotiations that are now going to start, and I fully understand that. I don’t want to pick any cherries; I just want generalised free trade with the European Union, on a fair and free basis. That’s all Britain should want to ask for, and that’s all that the EU is being asked to concede, which would be mutually beneficial. Trade takes place because it benefits both the seller and the buyer—otherwise, it wouldn’t occur.

So, there’s no reason to be pessimistic, apart from the irrationality of politicians who are involved in the negotiations on either side. There is no reason to be pessimistic about Wales’s prospects. To say that the result last Thursday was obtained by means of putting forward a false prospectus on the part of the ‘leave’ campaign is, of course, nonsense. The ‘leave’ campaign was not a single, cohesive unit; it was a loose coalition of different forces, different parties, different interest groups, and we all have different ideas about how the future should look.

So, all I will say is, to reiterate what I said earlier on in this Chamber to the First Minister, that UKIP will play its full part in assisting him to get the best possible deal as part of his negotiations both with the UK Government and with the European Union. I hope that he will want to involve other minor parties in this house in this process because I think that we can help to give his negotiations greater credibility and greater force, because, with a unanimous voice, in this respect if in no other, we are certainly better, stronger and safer when we act together.

Na, na. Holl bwynt y ddeddfwriaeth gwrth-ddympio, y gallwch ei defnyddio o dan reolau Sefydliad Masnach y Byd, yw nad ydyw ond pan fo dur yn cael ei allforio i’ch gwlad yn is na'r gost ar y farchnad fyd-eang, nid yw hyn yn wir am ddur a gynhyrchir yn yr Undeb Ewropeaidd , ond mae'n wir o ran dur a gynhyrchir yn Tsieina, sef achos yr holl broblemau-—[Torri ar draws]. Wnes i ddim pleidleisio yn ei erbyn, o gwbl. [Torri ar draws]. Ni wnaeth fy mhlaid bleidleisio yn ei erbyn, felly rydych wedi cael eich camarwain, ond nid yw hynny'n syndod, nac yw?

Felly, nid yw'r farchnad sengl yn hollbwysig yn hyn i gyd, oherwydd mai dim ond 4 y cant yw’r tariff cyfartalog y mae’r UE yn ei gymhwyso yn erbyn gwledydd eraill yn y byd, sy'n allforio i mewn i'r farchnad sengl,. Mae tariffau uwch ar ddiwydiannau penodol, wrth gwrs, ac mae ceir yn un ohonynt.

Dylem drafod cytundeb masnach rydd â'r Undeb Ewropeaidd. Dyna'r hyn yr hoffwn i ei weld yn bersonol ac y byddai fy mhlaid yn hoffi ei weld. Y drafferth yw, nid yw'r Undeb Ewropeaidd yn dda iawn am drafod cytundebau masnach rydd, oherwydd dim ond dau ohonynt sydd—Mecsico a De Corea. Mae cytundebau undeb tollau eraill, ond, yn gyffredinol, mae'r cytundebau masnach gyda gwledydd fel India, neu'r Unol Daleithiau, yn cael eu boddi am flynyddoedd mewn trafodaeth ddiddiwedd, gan ein bod yn gorfod cael 27 aelod-wladwriaeth i gytuno. Dyna un o'r problemau gyda'r UE—ei natur anymatebol, oherwydd yr anhyblygrwydd a osodwyd arni gan ei strwythur cyfansoddiadol.

Mae Canghellor yr Almaen wedi dweud heddiw na all Prydain ddisgwyl dewis dim ond y gorau yn y trafodaethau sydd bellach yn mynd i ddechrau, ac rwy’n deall hynny. Nid wyf eisiau unrhyw ddewis; yr unig beth yr wyf ei eisiau yw masnach rydd gyffredinol â'r Undeb Ewropeaidd, ar sail deg a rhydd. Dyna’r cyfan y dylai Prydain ofyn amdano, a dyna’r cyfan y gofynnir i’r UE ei ildio, a fyddai o fudd i'r ddwy ochr. Mae masnach yn digwydd oherwydd ei fod o fudd i'r gwerthwr a'r prynwr—fel arall, ni fyddai'n digwydd.

Felly, does dim rheswm dros fod yn besimistaidd, ar wahân i afresymoldeb gwleidyddion sy'n cymryd rhan yn y trafodaethau ar y naill ochr a'r llall. Nid oes unrhyw reswm i fod yn besimistaidd am ragolygon Cymru. Mae dweud bod canlyniad dydd Iau diwethaf wedi ei gael drwy gyfrwng cyflwyno prosbectws ffug ar ran yr ymgyrch ‘gadael’, wrth gwrs, yn lol. Nid un uned, gydlynol oedd yr ymgyrch ‘gadael’; clymblaid lac o wahanol rymoedd, gwahanol bleidiau, gwahanol grwpiau â budd ydoedd, ac mae gennym i gyd wahanol syniadau ynglŷn â sut y dylai'r dyfodol edrych.

Felly, y cyfan a ddywedaf yw, i ailadrodd yr hyn a ddywedais yn gynharach yn y Siambr hon wrth y Prif Weinidog, y bydd UKIP yn chwarae ei rhan yn llawn wrth ei gynorthwyo ef i gael y fargen orau bosibl yn rhan o'i drafodaethau gyda Llywodraeth y DU a gyda'r Undeb Ewropeaidd. Rwy’n gobeithio y bydd yn awyddus i gynnwys mân bleidiau eraill yn y tŷ hwn yn y broses hon oherwydd credaf y gallwn helpu i roi mwy o hygrededd a mwy o rym i’w drafodaethau, oherwydd, drwy gael llais unfrydol, yn hyn o beth os nad mewn unrhyw beth arall, rydym yn sicr yn well, yn gryfach ac yn fwy diogel pan ein bod yn gweithredu gyda'n gilydd.

Yesterday, I joined young people on the steps of the Senedd—people mainly from Cardiff and the Vale and some from further afield—who came to the Senedd calling for a second referendum and for votes for 16 and 17-year-olds, and I think it’s important in this debate that we do acknowledge and state how people have felt as a result of this vote. Jane Hutt, as the Assembly Member for the Vale of Glamorgan, was also there, and I think we were made aware of the passionate feelings by these young people, about the frustration that they felt about having had no say in this vote and the fact that the younger people who did vote voted overwhelmingly to remain—73 per cent of 18 to 24-year-olds voted to remain. I just think it’s important for us to remember—. We’ve commented, I think, about the divide in communities, but we must also note this divide in the different age groups. I think that the young people did feel so frustrated because they felt that the opportunities were being closed down to them and that they wouldn’t have the opportunity to do many of the things that they’d been able to until now—[Interruption.] Certainly.

Ddoe, ymunais â phobl ifanc ar risiau'r Senedd—pobl o Gaerdydd a'r Fro yn bennaf a rhai o ymhellach i ffwrdd—a ddaeth i'r Senedd yn galw am ail refferendwm ac am bleidleisiau ar gyfer rhai 16 a 17 mlwydd oed, ac rwy’n meddwl ei fod yn bwysig yn y ddadl hon ein bod yn cydnabod ac yn nodi sut y mae pobl wedi teimlo o ganlyniad i’r bleidlais hon. Roedd Jane Hutt, fel yr Aelod Cynulliad dros Fro Morgannwg, hefyd yno, ac rwy’n meddwl ein bod wedi sylweddoli bod gan y bobl ifanc hyn deimladau angerddol, am y rhwystredigaeth yr oeddent yn ei deimlo am na chawsant unrhyw lais yn y bleidlais hon a'r ffaith fod y mwyafrif llethol y bobl iau a wnaeth bleidleisio wedi pleidleisio dros aros—pleidleisiodd 73 y cant o bobl 18 i 24 mlwydd dros aros. Rwy’n meddwl ei bod yn bwysig i ni gofio—. Rydym wedi gwneud sylwadau, rwy’n meddwl, am y rhaniad mewn cymunedau, ond mae'n rhaid i ni hefyd nodi’r rhaniad hwn yn y gwahanol grwpiau oedran. Rwy'n credu bod y bobl ifanc yn teimlo mor rhwystredig am eu bod yn teimlo bod y cyfleoedd yn cael eu cau iddynt ac na fyddent yn cael y cyfle i wneud llawer o'r pethau y byddent wedi gallu eu gwneud hyd yma— [Torri ar draws. ] Yn sicr.

Thank you very much for taking the intervention there, Julie. Were you as disappointed as I was that more young people didn’t register to vote and, therefore, when they’re making the claim that, perhaps, older people have voted in a way that disadvantages them, they missed their own opportunity to make their voice heard?

Diolch yn fawr iawn am dderbyn yr ymyriad yn y fan yna, Julie. A oeddech chi mor siomedig â mi na wnaeth mwy o bobl ifanc gofrestru i bleidleisio ac, felly, pan eu bod yn gwneud yr honiad, efallai, fod pobl hŷn wedi pleidleisio mewn ffordd sy'n eu rhoi dan anfantais, eu bod wedi colli eu cyfle eu hunain i gael eu clywed?

Certainly, I would have welcomed a much higher registration of young people and a much higher percentage vote. I certainly accept that, but I want to draw attention to the feeling of the young people who weren’t able to vote, and who did vote and who wanted to express their frustration about the result of the referendum. And, as I say, they were calling for votes for 16 and 17-year-olds, and I know that’s something that this Assembly may be able to address in the future when the Wales Bill goes through. But, their other call was for a second referendum. I believe that we do have to respect the views that have been shown by the people of Wales but that the Welsh Government should do all it possibly can to find ways to enable Wales to continue to have as many of the benefits of being in the EU as we possibly can because Wales has had huge benefits from the EU.

We also have to accept that, as has already been said this afternoon, it was actually a close vote in Wales. Cardiff, of course, the capital, voted 60-40 to remain, and this vote was reflected all over the UK. Basically, many of the larger cities did vote to remain, including London, Bristol and Edinburgh. The figures in Wales were 52.5 per cent to leave and 47.5 per cent to remain, and I do consider that a close vote. But, it’s interesting and, compared with other parts of the UK where there’s a similar sort of demography and also a small middle class, such as the north-east of England, 58 per cent voted to leave, and in the west midlands, it was 59.3 per cent to leave. In Wales, it was a close result, and, of course, Nigel Farage himself said in the expectation of a narrow majority for ‘in’ that there would be a case for a second referendum. So, I think the result is not a very definite result. I think it is a narrow margin of victory for ‘leave’ and I think the it would be the right thing to do to use any opportunity to check that this is really what the people of Wales wanted, when you consider the benefits that Wales has had from EU funding, especially when many of the things that were said to persuade people to vote have consequently turned out to be made of dust. Also, the point has already been made about the breakup of the UK, which is likely, with Scotland preparing for legislation for a second independence vote. Surely, if that does happen, if that proposal is there, Wales does need to have a chance to have its say on that.

I’m very pleased that the First Minister has said that, after the terms of exit are agreed, he will be seeking the opportunity for Wales and the other countries of the UK to give their view. Again, I think, at that point, there would be the opportunity to seek the views of the people as well as the views of the Members of this house.

So, lastly, I think we must try to continue—to think that Wales can continue its links with the rest of Europe, and we’ll have to make very definite, very positive efforts to do that. Things like Cardiff being a member of the EUROCITIES network, for example; that is a way that we can continue to reach out and benefit from funding for that particular network. Thank you.

Yn sicr, byddwn wedi croesawu cofrestriad uwch o lawer o bobl ifanc a chanran pleidlais llawer uwch. Rwy’n sicr yn derbyn hynny, ond rwyf am dynnu sylw at deimlad y bobl ifanc nad oeddent yn cael pleidleisio, ac a wnaeth bleidleisio ac a oedd eisiau mynegi eu rhwystredigaeth ynghylch canlyniad y refferendwm. Ac, fel y dywedais, roeddent yn galw am bleidlais i rai 16 a 17 mlwydd oed, a gwn fod hynny’n rhywbeth y gall y Cynulliad hwn fynd i'r afael ag ef yn y dyfodol pan fydd Bil Cymru yn mynd drwyddo. Ond, eu galwad arall oedd am ail refferendwm. Credaf fod yn rhaid i ni barchu’r farn sydd wedi ei dangos gan bobl Cymru, ond y dylai Llywodraeth Cymru wneud popeth o fewn ei gallu i ganfod ffyrdd o alluogi Cymru i barhau i gael cymaint o fanteision o fod yn yr UE ag sy'n bosibl oherwydd mae Cymru wedi cael buddion enfawr o'r UE.

Mae'n rhaid i ni hefyd dderbyn, fel y dywedwyd eisoes y prynhawn yma, ei bod mewn gwirionedd yn bleidlais agos yng Nghymru. Pleidleisiodd Caerdydd, wrth gwrs, y brifddinas, 60-40 i aros, a chafodd y bleidlais hon ei hadlewyrchu ym mhob rhan o'r DU. Yn y bôn, pleidleisiodd llawer o'r dinasoedd mwy i aros, gan gynnwys Llundain, Bryste a Chaeredin. Y ffigyrau yng Nghymru oedd 52.5 y cant dros adael a 47.5 y cant dros aros, ac rwy’n ystyried bod hynny yn bleidlais agos. Ond, mae'n ddiddorol ac, o'i gymharu â rhannau eraill o'r DU lle y ceir demograffig debyg a hefyd dosbarth canol bychan, megis gogledd-ddwyrain Lloegr, pleidleisiodd 58 y cant dros adael, ac yng ngorllewin canolbarth Lloegr, roedd 59.3 y cant dros adael. Yng Nghymru, roedd yn ganlyniad agos, ac, wrth gwrs, dywedodd Nigel Farage ei hun pe byddai mwyafrif bychan dros ‘i mewn’ y byddai achos dros gynnal ail refferendwm. Felly, nid wyf yn credu bod y canlyniad yn ganlyniad pendant iawn. Rwy'n credu ei bod yn fuddugoliaeth o drwch blewyn dros ‘adael’ ac rwy’n credu mai'r peth iawn i'w wneud fyddai defnyddio unrhyw gyfle i wirio mai dyma mewn gwirionedd oedd yr hyn yr oedd pobl Cymru ei eisiau, pan eich bod yn ystyried y buddion y mae Cymru wedi’u cael o arian yr UE, yn enwedig pan welwyd bod llawer o'r pethau a ddywedwyd i berswadio pobl i bleidleisio wedi eu dangos i fod wedi eu gwneud o lwch. Hefyd, mae'r pwynt eisoes wedi'i wneud am rwygo’r DU, sy'n debygol, gyda'r Alban yn paratoi ar gyfer deddfwriaeth i gael ail bleidlais ar annibyniaeth. Yn sicr, os bydd hynny'n digwydd, os yw'r cynnig hwnnw ar gael, mae angen i Gymru gael cyfle i roi ei barn ar hynny.

Rwy'n falch iawn bod y Prif Weinidog wedi dweud, ar ôl i’r telerau ymadael gael eu cytuno, y bydd yn ceisio cyfle i Gymru a gwledydd eraill y DU roi eu barn. Unwaith eto, rwy’n credu, ar yr adeg honno, y byddai cyfle i geisio barn y bobl yn ogystal â barn Aelodau y tŷ hwn.

Felly, yn olaf, rwy’n credu bod yn rhaid i ni barhau—i feddwl y gall Cymru barhau ei chysylltiadau â gweddill Ewrop, a bydd yn rhaid i ni wneud ymdrechion pendant iawn, cadarnhaol iawn i wneud hynny. Pethau fel Caerdydd yn aelod o rwydwaith EUROCITIES, er enghraifft; dyna’r ffordd y gallwn barhau i ymestyn allan a chael budd o gyllid ar gyfer y rhwydwaith penodol hwnnw. Diolch.

It is with deep regret that this debate today on Wales and the EU occurs in the shadow of the decision of a majority of our fellow citizens to withdraw from the European Union, but that was their democratic right, and they have exercised it. But a vow was made to the people of this country, as the leader of the opposition has said. It was a specific vow, and it was repeated. It included a commitment to increase spending on the national health service, it included a commitment that the British state would cover every penny of lost EU funding to farmers and in aid to deprived communities. Plaid Cymru waits with anticipation for the emergence, for the first time in history, of a British Prime Minister in Downing Street, in September, announcing a record, unprecendented increase in investment in Wales. That new Prime Minister will have to do so without any savings from European membership because, as we learned over the weekend, the Brexit plan may include membership of the European Economic Area, which comes with a substantial membership fee. A vow was made to the people of this country, many of whom live in the poorest communities of this continent. Plaid Cymru will not allow those people to be lied to. They stand to lose too much.

Llywydd, in the weeks leading up to the appointment of a new Prime Minister, it is crucial that the Welsh Government works to further, as best it can, the Welsh national interest. And I would like to make a specific suggestion to the First Minister, which I hope he’ll consider over the coming days as part of his Government’s response. Will he compile and publish for debate in this Assembly a national mitigation plan for Wales, based on three broad strands? Firstly, the steps that can be taken internally, within Wales, to support those communities that are facing the greatest uncertainty, like west Wales and the Valleys, which will be seeking alternative sources of aid, and rural communities, which will require greater levels of financial support. Will he also consider bringing forward, as part of this strand, an economic fairness Bill, so that we have a regional development policy to support all corners of our nation, using the limited capital powers we have to best effect?

Secondly as part of this national mitigation plan, we suggest a second strand to look at changes needed at the British Isles level that further the Welsh national interest. For example, will the First Minister look at advocating the creation of an investment bank of the isles, along the European Investment Bank model, to provide finance for schemes that would otherwise be funded by the EIB, and also perhaps as a mechanism for the delivery of a new structural funds programme to replace those that will be lost as a result of our withdrawal from the European Union? Would he also consider publishing proposals for the immediate constitutional changes needed to strengthen Wales’s position so that we are not now incorporated into a monstrous England-and-Wales entity that works against our national interests?

And, finally, as part of the third strand of this national mitigation plan, will the First Minister consider addressing Wales’s place in the international community, including, of course, the new relationship we’ll have to build with other European countries? Specifically, will he seek full and unfettered access for Welsh Government to the British state’s diplomatic network, so that a distinct Welsh voice for securing trade and building relations can be established across Europe and the wider world? The First Minister should also consider renewing efforts to attract other countries to open diplomatic missions here in Cardiff as part of this process.

Llywydd, whatever way people voted last week, many on all sides will be looking to the future anxiously. A sad irony of the referendum campaign was a fundamental, and, in my opinion, intentional misunderstanding of the principle of ever closer union. That part of EU treaties, of course, refers to the ever closer union of the peoples, not the Governments, of Europe. My hope, perhaps against all odds, is that the people of this nation can continue to stand with the peoples of this continent, and that the dream of Wales in Europe will never die.

Mae’n drist iawn fod y ddadl hon heddiw ar Gymru a’r UE yn digwydd yng nghysgod penderfyniad mwyafrif ein cyd-ddinasyddion i dynnu'n ôl o’r Undeb Ewropeaidd, ond dyna oedd eu hawl democrataidd, ac maent wedi ei arfer. Ond gwnaed adduned i bobl y wlad hon, fel y mae arweinydd yr wrthblaid wedi ei ddweud. Roedd yn adduned benodol, ac fe gafodd ei hailadrodd. Roedd yn cynnwys ymrwymiad i gynyddu gwariant ar y gwasanaeth iechyd gwladol, roedd yn cynnwys ymrwymiad y byddai gwladwriaeth Prydain yn talu pob ceiniog o arian yr UE a gollwyd i ffermwyr ac mewn cymorth i gymunedau difreintiedig. Mae Plaid Cymru yn aros yn eiddgar am ymddangosiad, am y tro cyntaf mewn hanes, Prif Weinidog Prydain yn Stryd Downing, ym mis Medi, yn cyhoeddi’r cynnydd digynsail mwyaf erioed mewn buddsoddiad yng Nghymru. Bydd yn rhaid i’r Prif Weinidog newydd hwnnw wneud hynny heb unrhyw arbedion o aelodaeth Ewropeaidd oherwydd, fel y canfuom dros y penwythnos, efallai y bydd y cynllun Brexit yn cynnwys aelodaeth o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, sy'n dod gyda ffi aelodaeth sylweddol. Gwnaed adduned i bobl y wlad hon, ac mae llawer ohonynt yn byw yng nghymunedau tlotaf y cyfandir hwn. Ni wnaiff Plaid Cymru ganiatáu i rywun ddweud celwydd wrth y bobl hynny. Mae ganddynt lawer gormod i’w golli.

Lywydd, yn yr wythnosau sy'n arwain at benodi Prif Weinidog newydd, mae'n hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn gweithio i hybu, cystal ag y gall, budd cenedlaethol Cymru. A hoffwn wneud awgrym penodol i'r Prif Weinidog, yr wyf yn gobeithio y bydd yn ei ystyried yn ystod y dyddiau nesaf yn rhan o ymateb ei Lywodraeth. A wnaiff lunio a chyhoeddi, ar gyfer dadl yn y Cynulliad hwn, gynllun lliniaru cenedlaethol ar gyfer Cymru, yn seiliedig ar dair elfen gyffredinol? Yn gyntaf, y camau y gellir eu cymryd yn fewnol, yng Nghymru, i gefnogi’r cymunedau hynny sy'n wynebu'r ansicrwydd mwyaf, megis y gorllewin a'r Cymoedd, a fydd yn chwilio am ffynonellau eraill o gymorth, a chymunedau gwledig, a fydd angen lefelau uwch o gymorth ariannol. A wnaiff ef hefyd ystyried cyflwyno, yn rhan o'r elfen hon, Bil tegwch economaidd, fel bod gennym bolisi datblygu rhanbarthol i gefnogi pob cwr o’n cenedl, gan ddefnyddio'r pwerau cyfalaf cyfyngedig sydd gennym yn y modd gorau?

Yn ail, yn rhan o'r cynllun lliniaru cenedlaethol hwn, rydym yn awgrymu ail elfen i edrych ar newidiadau sydd eu hangen ar lefel Ynysoedd Prydain sy’n hybu budd cenedlaethol Cymru. Er enghraifft, a fydd y Prif Weinidog yn edrych ar hyrwyddo creu banc buddsoddi'r ynysoedd, tebyg i fodel Banc Buddsoddi Ewrop, i ddarparu cyllid ar gyfer cynlluniau a fyddai fel arall yn cael eu hariannu gan Fanc Buddsoddi Ewrop, a hefyd efallai fel mecanwaith ar gyfer cyflwyno rhaglen cronfeydd strwythurol newydd i ddisodli’r rhai a fydd yn cael eu colli o ganlyniad i ni dynnu'n ôl o’r Undeb Ewropeaidd?  A wnaiff ef hefyd ystyried cyhoeddi cynigion ar gyfer y newidiadau cyfansoddiadol sydd eu hangen ar unwaith i gryfhau sefyllfa Cymru fel nad ydym yn cael ein hymgorffori yn awr mewn endid gwrthun Cymru a Lloegr sy'n gweithio yn erbyn ein buddiannau cenedlaethol?

Ac, yn olaf, yn rhan o drydedd elfen y cynllun lliniaru cenedlaethol hwn, a wnaiff y Prif Weinidog ystyried rhoi sylw i sefyllfa Cymru yn y gymuned ryngwladol, gan gynnwys, wrth gwrs, y berthynas newydd y bydd yn rhaid i ni ei hadeiladu â gwledydd eraill yn Ewrop? Yn benodol, a fydd yn ceisio mynediad llawn a dilyffethair i Lywodraeth Cymru i rwydwaith diplomyddol y wladwriaeth Brydeinig, fel y gellir sefydlu llais Cymru ar wahân ar gyfer sicrhau masnach a datblygu cysylltiadau ar draws Ewrop a'r byd ehangach? Dylai'r Prif Weinidog hefyd ystyried adnewyddu ymdrechion i ddenu gwledydd eraill i agor cenadaethau diplomyddol yma yng Nghaerdydd yn rhan o'r broses hon.

Lywydd, pa bynnag ffordd y pleidleisiodd pobl yr wythnos diwethaf, bydd llawer ar bob ochr yn edrych tua'r dyfodol yn bryderus. Eironi trist ymgyrch y refferendwm oedd camddealltwriaeth sylfaenol, ac, yn fy marn i, bwriadol o’r egwyddor o undeb agosach fyth. Mae’r rhan honno o gytuniadau'r UE, wrth gwrs, yn cyfeirio at yr undeb agosach fyth o bobloedd, nid Llywodraethau, Ewrop. Fy ngobaith, efallai yn erbyn pob tebygolrwydd, yw y gall pobl y genedl hon barhau i sefyll gyda phobloedd y cyfandir hwn, ac na fydd y freuddwyd o Gymru yn Ewrop fyth yn marw.

With turnout almost 60 per cent higher than in May’s Assembly election, Welsh voters have spoken and we must all respect the results. This was about the democratic right of the people of this nation to settle their own destiny. Labour’s leader in Westminster is facing a vote of no confidence from his own MPs, despite a large majority voting for remain in his own constituency. Here in Wales, the First Minister and leader of the opposition both campaigned to stay in the EU, but the people in their own constituencies voted to leave.

People have told me that they now have the right to expect a different kind of politics emanating from Cardiff bay and the Senedd. The First Minister now needs to demonstrate his ability to provide leadership on this issue that reflects the views of all parties and all the people of Wales.

As the Prime Minister said in his resignation speech, negotiation with the European Union will need to involve the full engagement of the devolved Governments to ensure that the interests of all parts of the United Kingdom are protected and advanced. We must first ensure that the money that was going into structural funds and the common agricultural policy continues. We must then ensure that Wales receives its share of the repatriated money left over. And a new committee of Assembly Members must be established to drive forward Wales’s response to the EU referendum, reflective in its make-up of Welsh public opinion.

The Prime Minister has given us time to decide what Britain’s new relationship with Europe should be by delaying article 50 notification under the Lisbon treaty, which will trigger a two-year time period to negotiate the arrangements for exit unless the European Council, in agreement with the member state concerned, unanimously decides to extend this period. In the meantime, there will be no change to people’s rights to travel and work and to the way our goods and services are traded, or to the way our economy and financial system is regulated.

As Boris Johnson has said, we cannot turn our backs on Europe—we are part of Europe. We condemn unreservedly the racist abusers seeking to exploit the referendum result. We must be a model of a multi-racial, multi-faith, equal opportunity democracy.

The knee-jerk reaction from financial markets was predictable, speculative and excessive, and an objective view is needed as markets begin to calm down. The Treasury, Bank of England and Financial Conduct Authority put in place robust contingency plans for the immediate financial aftermath of a ‘leave’ vote. The UK will still be in the G7, International Monetary Fund and the United Nations Security Council. Our security has always depended on the North Atlantic Treaty Organization, and Britain will also continue to discuss defence—[Interruption.]—and intelligence-sharing with European partners. One intervention only.

Gyda’r ganran a bleidleisiodd bron i 60 y cant yn uwch nag yn etholiad y Cynulliad ym mis Mai, mae pleidleiswyr Cymru wedi datgan ac mae'n rhaid i ni i gyd barchu'r canlyniadau. Roedd hyn yn ymwneud â hawl democrataidd pobl y genedl hon i benderfynu ar eu tynged eu hunain. Mae arweinydd y Blaid Lafur yn San Steffan yn wynebu pleidlais o ddiffyg hyder gan ei Aelodau Seneddol ei hun, er gwaethaf y ffaith fod mwyafrif mawr wedi pleidleisio dros aros yn ei etholaeth ei hun. Yma yng Nghymru, ymgyrchodd y Prif Weinidog ac arweinydd yr wrthblaid dros aros yn yr UE, ond mae pobl yn eu hetholaethau eu hunain wedi pleidleisio i adael.

Mae pobl wedi dweud wrthyf bod ganddynt yr hawl erbyn hyn i ddisgwyl gwahanol fath o wleidyddiaeth yn deillio o fae Caerdydd a'r Senedd. Mae angen i'r Prif Weinidog yn awr ddangos ei allu i ddarparu arweinyddiaeth ar y mater hwn sy'n adlewyrchu barn yr holl bleidiau a holl bobl Cymru.

Fel y dywedodd y Prif Weinidog yn ei araith ymddiswyddo, bydd angen cyd-drafod â'r Undeb Ewropeaidd i gynnwys ymgysylltiad llawn y Llywodraethau datganoledig i sicrhau bod buddiannau pob rhan o'r Deyrnas Unedig yn cael eu diogelu a’u hybu. Mae'n rhaid i ni sicrhau yn gyntaf bod yr arian a oedd yn mynd i mewn i gronfeydd strwythurol a’r polisi amaethyddol cyffredin yn parhau. Mae'n rhaid i ni wedyn sicrhau bod Cymru yn cael ei chyfran o'r arian a ddychwelwyd sydd dros ben. Ac mae'n rhaid sefydlu pwyllgor newydd o Aelodau'r Cynulliad i sbarduno ymateb Cymru i refferendwm yr UE, gan adlewyrchu barn y cyhoedd yng Nghymru yn ei wneuthuriad.

Mae'r Prif Weinidog wedi rhoi amser i ni benderfynu beth ddylai perthynas newydd Prydain ag Ewrop fod trwy oedi hysbysiad erthygl 50 o dan gytuniad Lisbon, a fydd yn cychwyn cyfnod o ddwy flynedd i drafod y trefniadau ar gyfer dod allan oni bai bod y Cyngor Ewropeaidd, mewn cytundeb â’r aelod-wladwriaeth dan sylw, yn unfrydol yn penderfynu ymestyn y cyfnod hwn. Yn y cyfamser, ni fydd unrhyw newid i hawliau pobl i deithio a gweithio ac i’r ffordd y mae ein nwyddau a’n gwasanaethau yn cael eu masnachu, nac i'r ffordd y mae ein heconomi a’n system ariannol yn cael eu rheoleiddio.

Fel y mae Boris Johnson wedi ei ddweud, ni allwn droi ein cefnau ar Ewrop—rydym yn rhan o Ewrop. Rydym yn condemnio yn llwyr y camdrinwyr hiliol sy’n ceisio manteisio ar ganlyniad y refferendwm. Mae'n rhaid i ni fod yn fodel o ddemocratiaeth amlhiliol, aml-ffydd, cyfle cyfartal.

Roedd yr ymateb difeddwl gan y marchnadoedd ariannol yn rhagweladwy, yn hapfuddsoddol ac yn ormodol, ac mae angen barn wrthrychol wrth i farchnadoedd ddechrau ymdawelu. Mae’r Trysorlys, Banc Lloegr a'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol wedi sefydlu cynlluniau wrth gefn cadarn ar gyfer y cyfnod ariannol yn union ar ôl pleidlais ‘gadael’. Bydd y DU yn dal i fod yn y G7, y Gronfa Ariannol Ryngwladol a Chyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. Mae ein diogelwch bob amser wedi dibynnu ar Gytundeb Sefydliad Gogledd yr Iwerydd, a bydd Prydain hefyd yn parhau i drafod amddiffyn— [Torri ar draws.]—a rhannu cudd-wybodaeth gyda phartneriaid Ewropeaidd. Un ymyriad yn unig.

Thank you very much for giving way. Just in response to some of your comments on tolerance, do you align yourself with the ‘breaking point’ poster?

Diolch yn fawr iawn am ildio. Dim ond mewn ymateb i rai o'ch sylwadau ar oddefgarwch, a ydych chi'n cyfochri eich hun â'r poster ‘breaking point’?

No, I don’t.

Our security, as I say, has always depended on NATO. Outside the EU, we regain the freedom to forge trade deals while continuing to trade with our partners in Europe. The UK is responsible for approximately 5.5 million jobs across Europe. The EU will not want a trade war; they’ll want free trade. Markus Kerber, head of the BDI—Germany’s Confederation of British Industry—has urged Germany and the EU to draw up a post-Brexit free trade regime that enables them to uphold and maintain the levels of trade they have with the UK. The German Chancellor, Angela Merkel, has said that the European Union has

‘no need to be particularly nasty in any way’

in the negotiations with Britain about its exit from the EU. President Obama has said the special relationship between the United States and Britain will endure in the aftermath of the UK’s exit from the European Union. Britain is, after all, America’s largest inward investor. The French President, François Hollande, has vowed to maintain relations with Britain, notably concerning migrants crossing between the two countries and military and economic co-operation. Canada’s Finance Minister said:

‘We respect the choice of the British people and will remain a strong partner of the UK and the EU. Our shared histories make us natural trading partners, and I look forward to maintaining those close economic ties.’

And I could go on, but time is too short. Britain is one of the world’s largest economies—a global country that already conducts more trade outside the EU than any other member state except Malta. Our only real threat comes from the voice of destruction that seeks to dismember the United Kingdom, divide its peoples, diminish all its parts and damn a so-called independent Scotland to eurozone membership and a budget black hole. That is disgraceful. After all, it is the duty of us all to safeguard both the sovereignty and integrity of our United Kingdom.

Nac ydw.

Mae ein diogelwch, fel y dywedaf, wedi dibynnu ar NATO erioed. Y tu allan i'r UE, rydym yn adennill y rhyddid i greu cytundebau masnach gan barhau i fasnachu gyda'n partneriaid yn Ewrop. Mae'r DU yn gyfrifol am tua 5.5 miliwn o swyddi ar draws Ewrop. Ni fydd yr UE eisiau rhyfel masnach; bydd eisiau masnach rydd.  Mae Markus Kerber, pennaeth y BDI—Cydffederasiwn Diwydiant Prydain yr Almaen —wedi annog yr Almaen a'r UE i lunio cyfundrefn masnach rydd ôl-Brexit sy'n ei galluogi i gynnal a chadw’r lefelau masnach sydd ganddynt â'r DU. Mae'r Canghellor yr Almaen, Angela Merkel, wedi dweud nad oes angen i’r Undeb Ewropeaidd

fod yn arbennig o gas mewn unrhyw ffordd

yn y trafodaethau â Phrydain ynglŷn â gadael yr UE. Mae’r Arlywydd Obama wedi dweud y bydd y berthynas arbennig rhwng yr Unol Daleithiau a Phrydain yn parhau yn dilyn y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. Prydain, wedi'r cyfan, yw mewnfuddsoddwr mwyaf America. Mae Arlywydd Ffrainc, François Hollande, wedi addo cynnal perthynas â Phrydain, yn arbennig yn ymwneud â mewnfudwyr yn croesi rhwng y ddwy wlad a chydweithrediad milwrol ac economaidd. Dywedodd Gweinidog Cyllid Canada:

Rydym yn parchu dewis pobl Prydain a byddwn yn parhau i fod yn bartner cryf i'r DU ac i'r UE. Mae ein hanes a rennir yn ein gwneud yn bartneriaid masnachu naturiol, ac rwy’n edrych ymlaen at gynnal y cysylltiadau economaidd agos hynny.

A gallwn fynd ymlaen, ond mae amser yn brin. Prydain yw un o economïau mwyaf y byd—gwlad fyd-eang sydd eisoes yn cynnal mwy o fasnach y tu allan i'r UE nag unrhyw aelod wladwriaeth arall ac eithrio Malta. Daw ein hunig fygythiad gwirioneddol o'r llais dinistr sy'n ceisio darnio'r Deyrnas Unedig, rhannu ei phobloedd, lleihau ei holl rannau a damnio’r hyn a elwir yn Alban annibynnol i aelodaeth ardal yr ewro a thwll du yn ei chyllideb. Mae hynny'n warthus. Wedi'r cyfan, mae'n ddyletswydd ar bob un ohonom i ddiogelu sofraniaeth a chyfanrwydd ein Teyrnas Unedig.

There is no doubt that we all, collectively as a nation and as a people, are standing at the cusp of a new social and economic future and that our people are bitterly divided and we must now come together to tackle our future. Though we must accept the democratic mandate and will of the people, we must also all acknowledge the narrow margin, as has been referenced earlier, and the significant effect already on Wales. It is imperative today that we hold the UK Government and the Prime Minister, as has already been said, to account and that they give and deliver on their false promises to Wales and give our money back that they promised to the Welsh people during the ‘leave’ campaign, which we currently send to the EU. Or is that a con? Every single penny must be made up that Wales loses from leaving Europe, or otherwise there is a democratic deficit and the people have been conned and the people have been misled and the people have been lied to.

There is no doubt that this referendum has turned family member against family member and friend against friend. There is no doubt that, today, more than ever, it is time for our country to find unity and strength of purpose in moving forward. There is equally no doubt, as has been said already, that racism is on the increase and that all of us should be condemning these acts of racial hate crime. Today, Welsh Government is committed and united in working to get the best possible outcomes for Wales post-Brexit and to get the best possible outcomes for the Welsh people; every sinew and breath of this administration will be utilised by Welsh Government to engender positive effects out of this unprecedented peacetime context, and, vitally, every effort will be undertaken to negotiate the best deal for Wales and Welsh business and Welsh jobs. Welsh Government will seek to nurture and engage the best possible marketplace and tariffs for Welsh goods sold in the EU, and it is in the best interests of Welsh agriculture and fisheries that this is done. However, much of this will not be reliant on us and Welsh Government, and it will not be in our gift. Today, it is absolute fact and not fiction that there are significant and considerable impacts already hitting the UK’s shores as a direct result of this referendum.

We now have a seismic, volatile and difficult context for Wales in which to create certainty, clarity and needed positive outcomes, and it is critical that everyone understands that context. It is relevant and it is a direct result of the nation’s ‘leave’ vote that this Friday, for instance, the UK has already seen over the weekend that it has lost its AAA status, that the pound has already hit its lowest level since 1985, that key Welsh businesses and inward investors have expressed publicly grave concern over a tariff-based future with the EU single market. And there is a plummeting confidence in manufacturing and beyond due to uncertainty over implementation of the article 50 timescale. This is uncertainty that could affect Welsh jobs. It is a reality for our Welsh people that there is a negative effect on resolving the Tata solution and on Welsh jobs. This is backed up, not by politicians, but by Airbus, Ford and others.

Despite such a difficult and troubling context, the UK people have voted as a majority through a democratic process and have given a democratic mandate to leave, which the UK Government must now honour and respect as the will of the people, but alongside the money pledged by the UK in the ‘leave’ campaign. This is fundamental, and we must admit that the arguments for remain did not get through, but it is equally right and proper that facts are understood, that the public discern the issues of importance from the froth and that considerable challenges, which I've outlined and that, no doubt, lie ahead, are understood by the people. It is a hard fact that the media have played a lacklustre role in presenting the facts and arguments, and that it’s argued politicians have also failed to set that agenda. The significant challenges for the UK now we will meet head-on and, in Wales, work to strategically overcome, I have no doubt, but it is vital that such significant economic, social and societal challenges are fully and properly understood. It is imperative that the interests of Wales and its people are at the forefront and front centre of our strategy, and that this vacuum created by political turmoil and uncertainties across the UK that we’re all facing is re-stitched as swiftly as possible. Diolch.

Nid oes amheuaeth ein bod i gyd, gyda'n gilydd fel cenedl ac fel pobl, yn sefyll ar drothwy dyfodol cymdeithasol ac economaidd newydd a bod ein pobl wedi eu rhannu'n chwerw ac mae'n rhaid i ni yn awr ddod at ein gilydd i fynd i'r afael â’n dyfodol. Er bod yn rhaid i ni dderbyn y mandad democrataidd ac ewyllys y bobl, mae'n rhaid i ni i gyd gydnabod hefyd y trwch blewyn, fel y cyfeiriwyd ato yn gynharach, a'r effaith sylweddol eisoes ar Gymru. Mae'n hanfodol heddiw ein bod yn dwyn Llywodraeth y DU a'r Prif Weinidog, fel y dywedwyd eisoes, i gyfrif a'u bod yn rhoi ac yn cyflawni eu haddewidion ffug i Gymru ac yn rhoi ein harian yn ôl y gwnaethant ei addo i bobl Cymru yn ystod yr ymgyrch ‘gadael’, yr ydym yn ei anfon i'r UE ar hyn o bryd. Neu ai twyll yw hynny? Mae'n rhaid i bob ceiniog gael ei y mae Cymru’n ei cholli o adael Ewrop gael ei rhoi yn ôl i ni, neu fel arall, mae diffyg democrataidd ac mae'r bobl wedi eu twyllo ac mae'r bobl wedi eu camarwain a dywedwyd celwydd wrth y bobl.

Nid oes amheuaeth bod y refferendwm hwn wedi troi aelod o deulu yn erbyn aelod o deulu a ffrind yn erbyn ffrind. Nid oes unrhyw amheuaeth, heddiw, yn fwy nag erioed, ei bod yn bryd i’n gwlad ganfod undod a chryfder pwrpas wrth symud ymlaen. Yn yr un modd nid oes amheuaeth, fel y dywedwyd eisoes, fod hiliaeth yn cynyddu ac y dylai pob un ohonom fod yn condemnio’r gweithredoedd hyn o droseddau casineb hiliol. Heddiw, mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig ac yn unedig wrth weithio i gael y canlyniadau gorau posibl i Gymru ôl-Brexit ac i gael y canlyniadau gorau posibl i bobl Cymru; bydd pob gewyn ac anadl y weinyddiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i ennyn effeithiau cadarnhaol allan o'r cyd-destun cyfnod heddwch digyffelyb hwn, ac, yn hollbwysig, bydd pob ymdrech yn cael ei gwneud i drafod y fargen orau i Gymru a busnesau Cymru a swyddi yng Nghymru. Bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio meithrin ac ymgysylltu’r farchnad a’r tariffau gorau posibl ar gyfer nwyddau Cymru a werthir yn yr UE, ac mae er budd gorau amaethyddiaeth a physgodfeydd Cymru bod hyn yn cael ei wneud. Fodd bynnag, ni fydd fawr o hyn yn dibynnu arnom ni a Llywodraeth Cymru, ac ni fydd o fewn ein gallu. Heddiw, mae'n ffaith bendant ac nid ffuglen fod effeithiau arwyddocaol a sylweddol eisoes yn taro glannau’r DU o ganlyniad uniongyrchol i'r refferendwm hwn.

Erbyn hyn mae gennym gyd-destun seismig, cyfnewidiol ac anodd i Gymru ar gyfer creu’r sicrwydd, yr eglurder a’r canlyniadau cadarnhaol sydd eu hangen, ac mae'n hollbwysig bod pawb yn deall y cyd-destun. Mae'n berthnasol ac mae'n ganlyniad uniongyrchol i bleidlais ‘gadael’ y genedl y dydd Gwener hwn, er enghraifft, bod y DU eisoes wedi gweld dros y penwythnos ei bod wedi colli ei statws AAA, bod y bunt eisoes wedi cyrraedd ei lefel isaf er 1985, bod busnesau allweddol Cymru a mewnfuddsoddwyr wedi mynegi pryder mawr cyhoeddus dros ddyfodol ar sail tariff gyda marchnad sengl yr UE. Ac mae hyder mewn gweithgynhyrchu yn gostwng yn helaeth a thu hwnt oherwydd ansicrwydd dros weithredu amserlen erthygl 50. Mae hwn yn ansicrwydd a allai effeithio ar swyddi yng Nghymru. Mae'n realiti i'n pobl yng Nghymru fod effaith negyddol ar ddatrys yr ateb Tata ac ar swyddi yng Nghymru. Caiff hyn ei ategu, nid gan wleidyddion, ond gan Airbus, Ford ac eraill.

Er gwaethaf cyd-destun sy'n anodd a llawn gofid, mae pobl y DU wedi pleidleisio fel mwyafrif trwy broses ddemocrataidd ac wedi rhoi mandad democrataidd i adael, y mae'n rhaid i Lywodraeth y DU yn awr ei anrhydeddu a’i barchu fel ewyllys y bobl, ond ochr yn ochr â'r arian a addawyd gan y DU yn yr ymgyrch ‘gadael’. Mae hyn yn sylfaenol, ac mae'n rhaid i ni gyfaddef na wnaeth y dadleuon dros aros gyrraedd y nod, ond mae'r un mor iawn a phriodol bod ffeithiau yn cael eu deall, bod y cyhoedd yn canfod y materion o bwys o'r malu awyr a bod heriau sylweddol, yr wyf i wedi’u hamlinellu ac sydd, yn ddiau, yn ein hwynebu, yn cael eu deall gan y bobl. Mae'n ffaith galed bod y cyfryngau wedi chwarae rhan ddifflach wrth gyflwyno'r ffeithiau a'r dadleuon, ac y dadleuir hefyd bod gwleidyddion yn ogystal wedi methu â gosod yr agenda honno. Byddwn yn wynebu’r heriau sylweddol i'r DU yn awr yn uniongyrchol, ac, yng Nghymru, yn gweithio i’w goresgyn yn strategol, nid oes amheuaeth gennyf, ond mae'n hanfodol bod heriau economaidd, a chymdeithasol sylweddol o'r fath yn cael eu deall yn llawn ac yn briodol. Mae'n hanfodol bod buddiannau Cymru a'i phobl ar flaen y gad ac yn ganolog i’n strategaeth, a bod y gwactod hwn a grëwyd gan gythrwfl ac ansicrwydd gwleidyddol ar draws y DU sy’n wynebu pob un ohonom yn cael ei ail-bwytho cyn gynted ag y bo modd. Diolch.

I would also like thank the First Minister for his statement on Friday and for bringing forward this important debate today. On Thursday, the people of the United Kingdom spoke and spoke loudly. They said: ‘Britain is better off outside the European Union’. It’s highly regrettable that the Prime Minister who gave us this referendum did not have the courage to see it through to its conclusion. However, it’s important that we all now work together to deliver the best deal for Wales and the UK. Our exit negotiations should not be overshadowed by internal strife and leadership campaigns in both the Conservative and Labour parties. There are those who seek to dismiss the views of the nearly 17.5 million British voters who voted to leave the EU. They may not like the results, but we live in a democracy, and that’s how democracy works: the majority rule. If we look at the referendum that led to the creation of our Assembly, that result was much, much closer, yet there wasn’t a clamour from the ‘no’ camp, seeking to circumvent the wishes of the electorate or looking to creatively negate the result. The people of the UK have made it clear: they are fed up with unelected bureaucrats telling them what to do. They want out of the EU, and it’s up to us, their elected representatives, to see that their wishes are fulfilled—[Interruption.] Sorry, is it an intervention you want? [Interruption.] Stand for election? Yes, I did.

Byddwn innau hefyd yn hoffi diolch i'r Prif Weinidog am ei ddatganiad ddydd Gwener ac am gyflwyno'r ddadl bwysig hon heddiw. Ddydd Iau, siaradodd pobl y Deyrnas Unedig a siarad yn uchel. Dywedasant: 'Mae Prydain yn well ei byd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd'. Mae'n anffodus iawn nad oedd y Prif Weinidog a roddodd y refferendwm hwn i ni yn ddigon dewr i ddilyn y mater hyd at ei derfyn. Fodd bynnag, mae'n bwysig ein bod i gyd yn awr yn gweithio gyda'n gilydd i sicrhau'r fargen orau i Gymru a'r DU. Ni ddylai ein trafodaethau ymadael gael eu bwrw i’r cysgod gan ymryson mewnol ac ymgyrchoedd arweinyddiaeth yn y Blaid Geidwadol a'r Blaid Lafur. Mae yna rai sy'n ceisio gwrthod barn y bron i 17.5 miliwn o bleidleiswyr Prydain a bleidleisiodd i adael yr UE. Efallai nad ydynt yn hoffi'r canlyniadau, ond rydym yn byw mewn democratiaeth, a dyna sut mae democratiaeth yn gweithio: y mwyafrif sy'n rheoli. Os edrychwn ni ar y refferendwm a arweiniodd at greu ein Cynulliad, roedd y canlyniad hwnnw’n llawer iawn agosach, ond ni chlywyd yr ochr 'na' yn gweiddi, i geisio osgoi dymuniadau'r etholwyr neu'n ceisio negyddu'r canlyniad yn greadigol. Mae pobl y DU wedi datgan yn glir: maent wedi cael digon ar fiwrocratiaid anetholedig yn dweud wrthynt beth i'w wneud. Maen nhw eisiau dod allan o'r UE, ac mae i fyny i ni, eu cynrychiolwyr etholedig, i sicrhau bod eu dymuniadau yn cael eu gwireddu— [Torri ar draws.] Mae'n ddrwg gennyf, ai eisiau ymyrryd ydych chi? [Torri ar draws.] Sefyll etholiad? Do, mi wnes.

You don’t need to listen to Ministers who are making comments from their seats. You carry on with your contribution.

Nid oes angen i chi wrando ar Weinidogion sy'n gwneud sylwadau o’u seddi. Ewch ymlaen â'ch cyfraniad.

I was elected. We have to ignore dodgy petitions, political self-interest—yes, there have been petitions which have proved to have inaccuracies on them, online—and political self-interest and those who claim that the United Kingdom cannot stand alone. We have a once-in-a-lifetime opportunity to get a great deal for Wales and Great Britain, and I urge all sides to work together to get the terms of our exit right. We deplore any acts of discrimination and spitefulness towards any person.

Cefais fy ethol. Mae'n rhaid i ni anwybyddu deisebau amheus, hunan-les gwleidyddol—do, fe fu deisebau y profwyd bod gwallau ynddynt ar-lein—a hunan-les gwleidyddol a'r rhai sy'n honni na all y Deyrnas Unedig sefyll ar ei phen ei hun. Mae gennym gyfle unwaith mewn oes i gael llawer iawn i Gymru ac i Brydain Fawr, ac rwy’n annog pob ochr i weithio gyda'i gilydd i gael y telerau mynd allan yn iawn. Rydym yn ystyried bod unrhyw weithredoedd o gamwahaniaethu a malais tuag at unrhyw berson yn wrthun.

Will you take an intervention?

A wnewch chi dderbyn ymyriad?

Do you not agree with me that some of the rhetoric that we’ve heard from UKIP representatives has actually fed that resentment and racism that we’ve seen?

Onid ydych yn cytuno â mi bod rhywfaint o'r rhethreg yr ydym wedi’i chlywed gan gynrychiolwyr UKIP mewn gwirionedd wedi bwydo’r drwgdeimlad a’r hiliaeth yr ydym wedi’u gweld?

I can assure you, you haven’t heard it from me, and these people here you haven’t heard it from either. To whom are you referring?

Gallaf eich sicrhau, nad ydych wedi’i chlywed gennyf i, ac nid ydych wedi ei chlywed gan y bobl hyn yma ychwaith. At bwy yr ydych yn cyfeirio?

Will you take a further intervention?

A wnewch chi dderbyn ymyriad arall?

We had a question earlier today suggesting that some people who are legitimately in this country, seeking refuge are here—and the question was about the cost of those people. Surely, humanitarian considerations should come first?

Cawsom gwestiwn yn gynharach heddiw sy'n awgrymu bod rhai pobl sy'n gyfreithlon yn y wlad hon, yn ceisio lloches yma—a’r cwestiwn oedd am gost y bobl hynny. Dylai ystyriaethau dyngarol ddod yn gyntaf, does bosib’?

It was a different question, I admit, but it was a question that was asked by the constituents—no, not by UKIP, by the gentleman’s constituents.

Yr oedd yn gwestiwn gwahanol, rwy’n cyfaddef, ond roedd yn gwestiwn a ofynnwyd gan etholwyr—na, nid gan UKIP, gan etholwyr y gŵr bonheddig.

Are you associating yourself with the question?

A ydych yn cysylltu eich hun â'r cwestiwn?

I wouldn’t take a further intervention, if I were you. I’d carry on.

Ni fyddwn yn cymryd ymyriad pellach, pe bawn i yn eich lle chi. Byddwn yn parhau.

No problem.

Dim problem.

To those who wish to derail our exit and hinder our progress on securing a great deal, I urge you to listen to the British people who delivered a clear mandate for Brexit. To our Scottish cousins, I say: you cannot derail our exit. Scottish voters may have voted in favour of remaining in the EU, but they also voted overwhelmingly to remain in the UK not so very long ago. Members, we have to carry out the democratic wishes of our UK voters. We have to ensure that our constituents who are in receipt of EU funding for their businesses and companies are not let down by the terms of our exit. We have to ensure that our exit deal delivers for Wales and the United Kingdom. We have to face down those seeking to divide our nation—[Interruption.] Exactly, divisiveness doesn’t pay—but above all, we also have to ensure we capitalise on the opportunities presented to us by our decision to leave the EU.

Finally, Llywydd, we must remember that we are all elected by the public—all. We represent them whether they voted for us or not, and my pen writes the same for every constituent, regardless of how they voted and who they voted for. Thank you.

I'r rhai sydd am fwrw ein hymadawiad oddi ar y cledrau a llesteirio ein cynnydd o ran sicrhau bargen wych, rwy’n eich annog i wrando ar bobl Prydain a gyflwynodd fandad clir ar gyfer Brexit. Wrth ein cefndryd yn yr Alban, rwy’n dweud: ni allwch fwrw ein hymadawiad oddi ar y cledrau. Efallai bod pleidleiswyr yn yr Alban wedi pleidleisio o blaid aros yn yr UE, ond maent hefyd wedi pleidleisio o fwyafrif llethol i aros yn y DU, a does fawr iawn o amser ers hynny. Aelodau, mae'n rhaid i ni gyflawni dymuniadau democrataidd ein pleidleiswyr yn y DU. Mae'n rhaid i ni sicrhau nad yw ein hetholwyr sy’n derbyn arian gan yr UE ar gyfer eu busnesau a’u cwmnïau yn cael eu siomi gan delerau ein hymadawiad. Mae'n rhaid i ni sicrhau bod ein cytundeb gadael yn cyflawni dros Gymru a'r Deyrnas Unedig. Mae'n rhaid i ni drechu’r rhai sy'n ceisio rhannu ein cenedl— [Torri ar draws.] Yn union, nid yw cynnen yn talu—ond yn bennaf oll, rhaid i ni hefyd sicrhau ein bod yn manteisio ar y cyfleoedd a gyflwynir i ni gan ein penderfyniad i adael yr UE.

Yn olaf, Lywydd, mae'n rhaid i ni gofio ein bod ni bob un wedi ein hethol gan y cyhoedd—bob un ohonom. Rydym yn eu cynrychioli p’un a wnaethant bleidleisio drosom ni ai peidio, ac mae fy ysgrifbin yn ysgrifennu'r un fath ar gyfer bob etholwr, ni waeth sut y maent wedi pleidleisio a thros bwy. Diolch.

Dawn Bowden—[Interruption.] Dawn Bowden.

Dawn Bowden— [Torri ar draws.] Dawn Bowden.

Diolch, Lywydd. I was hugely disappointed at the outcome of the EU referendum. Throughout the campaign, I sought to truthfully set out some of the dangers as I saw them, on leaving the EU. I campaigned from both my heart and my head on what I genuinely believed was the best for some of the most deprived communities; not just in Wales, but across the UK.

What is clear is that many people voted on things that they believed would result from us leaving the EU, in particular, an end to immigration. This was fuelled by the leave campaign and the reactionary and disgraceful right-wing media that shamed this country. For many, it was also a desperate vote for change from people who’ve now suffered years of Tory-imposed austerity. Many people thought that anything must be better than what they have now. We now know clearly that the leave campaigners both misled and lied to the British public with promises of £350 million a week for the NHS and how immigration would be controlled. That has not only reinforced mistrust in politicians, but it has also made many start to regret having voted to leave.

One of my other fears of a ‘leave’ vote has always been the impact that it would have on workers’ rights. We’ve already seen leading Brexiteers advocating the removal of workers’ rights as part of any exit negotiations.

Incidentally, Llywydd, it is worth noting that the restrictions placed on trade union strike ballots in the Tory Trade Union Act 2016, supported by most Brexiteers, would’ve invalidated this referendum result, because, apparently, strike ballots are far too important to allow a simple majority of those voting to determine an outcome, but a simple majority on the whole future of our nation for generations to come is not.

Perhaps the most distressing manifestation of the leave vote, as has been said by many Members here today, is the widespread incidence of overt and public racism that we have witnessed since this result was announced. I hope everyone in this Chamber is appalled by this, will reject it totally and will stand up to defend and protect anyone subject to such hatred—hatred fuelled by the anti-immigration rhetoric of the ‘leave’ campaign.

Now, while it is true that people voted to leave for a number of reasons, some of those were not to do with the EU at all—that does not mean that we should not listen to their concerns. We have to accept the outcome was what it was and I would now argue strongly that we need to put an end to the uncertainty pervading the country and invoke article 50 without delay. Those leading the ‘leave’ campaign should’ve had in place a strategy to enable them to be ready to negotiate a swift and structured exit, to settle the money markets, to protect people’s jobs, pensions, homes and investments and perhaps more importantly, the future of our young people. But as we know, they do not.

Llywydd, I mention our young people, as one thing that impressed me during the campaign was their knowledge and understanding of the issues at stake—far greater, perhaps, than many two or three times their age. As Julie Morgan mentioned, many of them didn’t get a vote.

Diolch, Lywydd. Cefais siom anferth yng nghanlyniad refferendwm yr UE. Drwy gydol yr ymgyrch, ceisiais osod allan yn onest rai o beryglon gadael yr UE, fel yr oeddwn i yn eu gweld. Ymgyrchais o fy nghalon a fy mhen dros yr hyn yr oeddwn yn wirioneddol gredu oedd orau ar gyfer rhai o'r cymunedau mwyaf difreintiedig; nid yn unig yng Nghymru, ond ledled y DU.

Yr hyn sy'n amlwg yw bod llawer o bobl wedi pleidleisio ar y pethau yr oeddent yn credu fyddai’n deillio o’n gweld yn ymadael â’r UE, yn benodol, diwedd ar fewnfudo. Cafodd hyn ei ysgogi gan yr ymgyrch adael a'r cyfryngau asgell dde adweithiol a gwarthus a gododd gywilydd ar y wlad hon. I lawer, roedd hefyd yn bleidlais daer am newid gan bobl sydd bellach wedi dioddef blynyddoedd o galedi oherwydd y cyni a osodwyd gan y Torïaid. Roedd llawer o bobl yn credu bod yn rhaid i unrhyw beth fod yn well na'r hyn sydd ganddynt yn awr. Rydym bellach yn gwybod yn ddiamheuaeth fod yr ymgyrchwyr gadael wedi camarwain a dweud celwydd wrth y cyhoedd ym Mhrydain, gydag addewidion o roi £350 miliwn yr wythnos i’r GIG a chael rheolaeth ar fewnfudo. Mae hynny nid yn unig wedi atgyfnerthu’r diffyg ymddiriedaeth mewn gwleidyddion, mae hefyd wedi gwneud i lawer ddechrau difaru pleidleisio i adael.

Un o fy ofnau eraill ynghylch pleidlais i ‘adael’ bob amser oedd yr effaith y byddai'n ei chael ar hawliau gweithwyr. Rydym eisoes wedi gweld cefnogwyr Brexit blaenllaw yn argymell cael gwared ar hawliau gweithwyr fel rhan o unrhyw drafodaethau gadael.

Gyda llaw, Lywydd, mae'n werth nodi y byddai’r cyfyngiadau a osodwyd ar bleidleisiau streic undebau llafur yn Neddf Undebau Llafur 2016 y Torïaid, a gefnogwyd gan y rhan fwyaf o gefnogwyr Brexit, wedi annilysu canlyniad y refferendwm hwn, oherwydd, mae'n debyg, mae pleidleisiau streic yn rhy bwysig o lawer i ganiatáu i fwyafrif syml o'r rhai sy'n pleidleisio benderfynu canlyniad, yn wahanol i fwyafrif syml ar holl ddyfodol ein cenedl am genedlaethau i ddod.

Efallai mai goblygiad mwyaf trallodus y bleidlais i adael, fel y dywedwyd gan lawer o Aelodau yma heddiw, yw’r achosion niferus o hiliaeth amlwg a chyhoeddus yr ydym wedi bod yn dyst iddynt ers i’r canlyniad hwn gael ei gyhoeddi. Gobeithio bod pawb yn y Siambr hon wedi ei syfrdanu gan hyn, y byddant yn ei wrthod yn llwyr ac y byddant yn codi ar eu traed i amddiffyn a gwarchod unrhyw un sy’n dioddef y fath gasineb—casineb a gafodd ei ysgogi gan rethreg wrth-mewnfudo yr ymgyrch ‘gadael’.

Nawr, er ei bod yn wir fod pobl wedi pleidleisio i adael am nifer o resymau, roedd rhai o'r rheiny nad oeddent yn ymwneud â'r UE o gwbl—ac nid yw hynny'n golygu na ddylem wrando ar eu pryderon. Mae'n rhaid i ni dderbyn mae’r canlyniad oedd y canlyniad, a byddwn yn awr yn dadlau'n gryf bod angen i ni roi diwedd ar yr ansicrwydd sy’n treiddio’r wlad a galw erthygl 50 yn ddi-oed. Dylai'r rhai a oedd yn arwain yr ymgyrch ‘gadael’ fod wedi sefydlu strategaeth i’w galluogi i fod yn barod i drafod ymadawiad cyflym a strwythuredig, i dawelu’r dyfroedd yn y marchnadoedd arian, i ddiogelu swyddi, pensiynau, cartrefi a buddsoddiadau pobl ac yn bwysicach efallai, i ddiogelu dyfodol ein pobl ifanc. Ond fel y gwyddom, nid ydynt wedi gwneud hynny.

Lywydd, rwy’n sôn am ein pobl ifanc, gan mai un peth wnaeth argraff arnaf yn ystod yr ymgyrch oedd eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r hyn sydd yn y fantol—llawer mwy, efallai, na nifer o bobl ddwy neu dair gwaith eu hoedran. Fel y soniodd Julie Morgan, roedd llawer ohonynt na chawsant bleidlais.

Will you take an intervention?

A wnewch chi dderbyn ymyriad?

No, I won’t. At the weekend, I met Alex, a 14-year-old girl from the Gurnos, who said to me, ‘Why have old people thrown away our future?’ Unfortunately, I didn’t have an answer for her. So, for Alex and her friends and for the deprived communities in Merthyr Tydfil and Rhymney and elsewhere, I urge the First Minister to be relentless in holding the exit proponents to account over promises that they made. I know he will work to ensure that Wales does not lose a penny in regeneration, inward investment and development funds and will seek to secure significant increases in funding to Wales under a revised Barnett formula to make up any shortfall.

Finally, Llywydd, as the Brexiteers need to be held to account on any proposed Brexit settlement, they will require a further endorsement and mandate by the British public, and I look forward to hearing how we will be consulted on that settlement, as no settlement can have any validity without the express agreement of the British people.

Na, ni wnaf. Ar y penwythnos, cyfarfûm ag Alex, merch 14 mlwydd oed o’r Gurnos, a ddywedodd wrthyf, 'Pam fod hen bobl wedi taflu ein dyfodol ni i ffwrdd?' Yn anffodus, doedd gen i ddim ateb iddi. Felly, ar gyfer Alex a'i ffrindiau ac ar gyfer y cymunedau difreintiedig ym Merthyr Tudful a Rhymni ac mewn mannau eraill, rwy’n annog y Prif Weinidog i fod yn ddi-ildio wrth ddwyn i gyfrif y rhai a blediodd dros adael am yr addewidion a wnaethant. Gwn y bydd yn gweithio i sicrhau nad yw Cymru'n colli ceiniog o ran adfywio, mewnfuddsoddi a chronfeydd datblygu, a gwn y bydd yn ceisio sicrhau cynnydd sylweddol yn y cyllid i Gymru dan fformiwla Barnett ddiwygiedig i wneud yn iawn am unrhyw ddiffyg.

Yn olaf, Lywydd, gan fod angen dwyn cefnogwyr Brexit i gyfrif ar gyfer unrhyw setliad arfaethedig o ran ymadael â’r UE, bydd yn ofynnol iddynt gael cymeradwyaeth a mandad pellach gan y cyhoedd ym Mhrydain, ac edrychaf ymlaen at glywed sut y byddwn yn ymgynghori ar y setliad hwnnw, gan na all unrhyw setliad fod yn ddilys heb gytundeb penodol pobl Prydain.

Well, what happened on Thursday matters. It matters bone, blood and breath, and the ramifications will extend down the generations. It matters here, it matters in Europe, and it also says an awful lot about the state of Western democracies. It also spoke of something very specific, and that was our membership of the EU, but the wider lessons, I think, are for all of us who are in this Assembly to bear in mind as we serve out our mandate in this, the fifth Assembly, and it’s a lesson, I think, politicians across the world will have to take as well.

But what’s immediately important is to work out what sort of relationship we should now have with the EU, and that does come down to what sort of access or membership of the single market we should now enjoy. This cannot be ducked, it has to be faced and it is the biggest thing that will determine our relationship in the future and will be at the heart of securing our economic prospects. I thought the Prime Minister was quite right yesterday in emphasising, in response to a question from an SNP Member, that Britain was built on an economic union and we now need that union to flourish, but also the single market that’s been established, as a British policy, largely, from the mid-1980s, in Europe.

The Welsh economy is the most vulnerable in the UK, it seems to me, so it’s most dependent on us getting an effective, constructive and productive relationship with the EU. I do hope that all Brexiteers will focus on that and now live up to their assurances that they remain, at heart, true Europeans—a different version of Europe; I’m prepared to believe that—as we now work through the detail. But it’s not going to be easy to achieve, because what sort of access we have to the single market, are we a member of EFTA or not, or the EEA—there are all sorts of implications to that sort of relationship. We have to expect rigour from those who will now be negotiating, and they may face considerable instability economically, as well, at the very time the negotiations we need to succeed most are being undertaken.

Many matters will also have to be examined about our future as a British state—what sort of Brexit UK will now emerge. It will have to adapt quite remarkably, in constitutional, fiscal and economic terms to survive. The chances of a Scottish secession have increased markedly. I don’t know if they’re probable yet, but we are at that tipping point, and whether we keep the union together will pretty much depend on what sort of vision we now have for the relationship we wish with the European Union.

It is very clear to me that strong Welsh interests now emerge well beyond partisanship. The UK is a union of nations, and that needs to be emphasised and remembered by policy makers in Westminster as they negotiate Brexit, and it’s something we need to remember. We are here—we are the forum of Welsh politics and that responsibility is something that we must embrace fully. To further agreed Welsh interests, I believe, therefore, that strong cross-party working should now be encouraged in the Assembly—both the Assembly and, possibly, also with the Government, as it co-operates with all the parties in this forum. Presiding Officer, the fifth Assembly will have to show itself to be a trusted forum for the advance and defence of Welsh interests in the remarkably challenging times that we now face. If we fail, that sad lament will ring out, ‘Cry, the beloved country’.

Wel, mae’r hyn a ddigwyddodd ddydd Iau yn bwysig. Mae'n bwysig, gorff ac enaid, a bydd y goblygiadau yn ymestyn ar hyd y cenedlaethau. Mae'n bwysig yma, mae'n bwysig yn Ewrop, ac mae hefyd yn dweud llawer iawn am gyflwr democratiaethau’r Gorllewin. Roedd hefyd yn siarad am rywbeth penodol iawn, sef ein haelodaeth o'r UE, ond rwy’n meddwl bod yna wersi ehangach i bob un ohonom sydd yn y Cynulliad hwn eu cadw mewn cof wrth i ni wasanaethu ein mandad yn hwn, y pumed Cynulliad, ac mae'n wers, rwy'n credu, y bydd yn rhaid i wleidyddion ar draws y byd ei dysgu hefyd.

Ond yr hyn sy'n bwysig ar unwaith yw penderfynu pa fath o berthynas y dylem ei chael â’r UE yn awr, a hanfod hynny yw pa o fynediad neu aelodaeth o’r farchnad sengl y dylem fwynhau yn awr. Ni ellir osgoi hyn, mae'n rhaid ei wynebu a dyma’r peth mwyaf a fydd yn penderfynu ar ein perthynas yn y dyfodol ac a fydd wrth wraidd sicrhau ein rhagolygon economaidd. Roeddwn i'n meddwl bod y Prif Weinidog yn llygad ei le ddoe wrth bwysleisio, mewn ymateb i gwestiwn gan Aelod SNP, fod Prydain wedi’i hadeiladu ar undeb economaidd ac mae angen i ni weld yr undeb yn ffynnu yn awr, ond hefyd y farchnad sengl sydd wedi'i sefydlu, fel polisi Prydain, i raddau helaeth, o ganol y 1980au, yn Ewrop.

Ymddengys i mi mai economi Cymru yw'r un mwyaf agored i niwed yn y DU, a hon felly yw’r economi sydd fwyaf dibynnol ar gael perthynas effeithiol, adeiladol a chynhyrchiol â'r UE. Rwy’n gobeithio y bydd pob un sy’n cefnogi Brexit yn canolbwyntio ar hynny ac yn awr yn cyfiawnhau eu sicrwydd eu bod yn dal, yn y bôn, yn wir Ewropeaid—fersiwn wahanol o Ewrop; rwy'n barod i gredu hynny—wrth i ni weithio drwy'r manylion yn awr. Ond nid yw’n mynd i fod yn hawdd ei gyflawni, oherwydd pa fath o fynediad sydd gennym i’r farchnad sengl, a ydym yn aelod o EFTA neu beidio, neu'r AEE—mae pob math o oblygiadau i berthynas o’r fath. Mae'n rhaid i ni ddisgwyl trylwyredd gan y rhai a fydd yn awr yn trafod, ac efallai y byddant yn wynebu cryn ansefydlogrwydd economaidd, hefyd, ar union adeg y trafodaethau y mae arnom angen iddynt lwyddo fwyaf.

Bydd yn rhaid i nifer o faterion gael eu harchwilio hefyd am ein dyfodol fel gwladwriaeth Brydeinig—pa fath o DU fydd yn awr yn ymddangos yn sgil Brexit. Bydd yn rhaid i ni addasu mewn ffordd eithaf rhyfeddol er mwyn goroesi, a hynny yn nhermau cyfansoddiadol, ariannol ac economaidd. Mae'r siawns o ymwahaniad Albanaidd wedi cynyddu'n sylweddol. Nid wyf yn gwybod a ydynt yn debygol eto, ond rydym ni ar adeg dyngedfennol, ac mae p’un a ydym yn cadw’r undeb yn un yn dibynnu i raddau helaeth ar ba fath o weledigaeth sydd gennym yn awr ar gyfer y berthynas yr ydym yn dymuno ei chael â'r Undeb Ewropeaidd.

Mae'n glir iawn i mi fod buddiannau cryf Cymru'n yn dod i'r amlwg yn awr, a’u bod ymhell y tu hwnt i bleidgarwch. Mae'r DU yn undeb o genhedloedd, ac y mae angen i lunwyr polisi yn San Steffan bwysleisio a chofio hynny wrth iddynt drafod Brexit, ac mae'n rhywbeth y mae angen i ni ei gofio. Rydym ni yma—ni yw fforwm gwleidyddiaeth Cymru ac mae’r cyfrifoldeb hwnnw yn rhywbeth y mae'n rhaid i ni ei gofleidio yn llawn. I hybu buddiannau Cymru y cytunwyd arnynt, rwy’n credu, felly, y dylid annog gweithio trawsbleidiol grymus yn y Cynulliad—yn y Cynulliad ac, o bosibl, gyda’r Llywodraeth hefyd, wrth iddi gydweithio â holl bleidiau y fforwm hwn. Lywydd, bydd yn rhaid i’r pumed Cynulliad ddangos ei fod yn fforwm y gellir ymddiried ynddo ar gyfer hybu ac amddiffyn buddiannau Cymru yn yr amseroedd hynod heriol a wynebwn yn awr. Os byddwn yn methu, bydd yr alarnad drist honno yn atseinio, 'Cry, the beloved country’.

Diolch, Lywydd, am y cyfle i gyfrannu i’r ddadl bwysig hon.

The result of the referendum last week was a profound disappointment. The fact that Wales should choose to reject the relationship that has been so clearly in its interests is a challenge to all of us in this place, and we must respond tangibly, and not with easy rhetoric. The loss to Wales of hundreds of millions of pounds of income every year would be hugely detrimental. We have already seen, in many of our communities, the effect of the UK Government’s austerity cuts, taking money out of households and out of local economies, and this is a challenge on a much, much bigger scale. Coupled with economic uncertainty, both in Wales and across the UK, as companies now inevitably look at whether they are investing here or in the ongoing UK, we are facing a very traumatic period, despite the sunny optimism that very unlikely pair of Pollyannas, the leader of the Welsh Conservatives and the leader of UKIP.

I don’t want to be in a position where Wales qualifies for regional aid—none of us wants that. I want our economy to be robust enough not to need this and to flourish, and our overriding priority is, and must be, an economic policy that enables that.

Thank you, Presiding Officer, for the opportunity to contribute to this important debate.

Roedd canlyniad y refferendwm yr wythnos diwethaf yn siom enbyd. Mae'r ffaith y byddai Cymru yn dewis gwrthod y berthynas sydd wedi bod mor amlwg o fuddiol iddi yn her i bob un ohonom yn y lle hwn, ac mae'n rhaid i ni ymateb yn bendant, ac nid â rhethreg hawdd. Byddai’r golled i Gymru o gannoedd o filiynau o bunnoedd o incwm bob blwyddyn yn hynod niweidiol. Rydym eisoes wedi gweld, mewn llawer o'n cymunedau, effaith cyni ariannol Llywodraeth y DU, yn tynnu arian allan o aelwydydd ac allan o economïau lleol, ac mae hon yn her ar raddfa lawer, lawer mwy. Ynghyd ag ansicrwydd economaidd, yng Nghymru a ledled y DU, wrth i gwmnïau edrych yn anochel ar p'un a ydynt yn buddsoddi yma neu yn y DU sy’n parhau, rydym yn wynebu cyfnod trawmatig iawn, er gwaethaf optimistiaeth heulog y ddau Bollyanna anhebygol, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig ac arweinydd UKIP.

Dydw i ddim eisiau bod mewn sefyllfa lle mae Cymru yn gymwys i gael cymorth rhanbarthol—nid oes yr un ohonom eisiau hynny. Rwyf am i'n heconomi fod yn ddigon cadarn i beidio â bod angen hyn ac i ffynnu, a’n prif flaenoriaeth, wrth raid, yw polisi economaidd sy'n gwneud hynny’n bosibl.

Thank you very much for taking the intervention, and I agree with your words that we shouldn’t be proud of the fact that we’ve needed convergence funding for this period of time. We’re on the same side on this, but I’m sure you will join with me with disliking, shall we say, some of the tone of the London left-leaning papers that have characterised our constituents who voted ‘leave’ as being thoughtless and, more importantly, thankless for the money that’s come from Europe to help support those communities. Do you accept, though, that the Welsh Government may have to take some responsibility for not convincing those particular communities that money has come from Europe and helped them, rather than coming directly from the Welsh Assembly, and what have we learnt, all of us, from that about how we convey how money is used in our communities and who’s responsible for the decisions?

Diolch yn fawr iawn am gymryd yr ymyriad, ac rwy’n cytuno â'ch geiriau na ddylem fod yn falch o'r ffaith y bu angen cyllid cydgyfeirio arnom yn ystod y cyfnod hwn. Rydym ar yr un ochr ar hyn, ond rwy'n siŵr y byddwch yn ymuno â mi yn fy atgasedd tuag at dôn rhai o bapurau Llundain sy’n pwyso tua’r chwith sydd wedi galw ein hetholwyr a bleidleisiodd i ‘adael’ yn ddifeddwl ac, yn bwysicach fyth, yn ddiddiolch am yr arian sydd wedi dod o Ewrop i helpu i gefnogi'r cymunedau hynny. A ydych yn derbyn, fodd bynnag, y bydd yn rhaid i Lywodraeth Cymru gymryd rhywfaint o gyfrifoldeb dros beidio ag argyhoeddi’r cymunedau penodol hynny bod arian wedi dod o Ewrop ac wedi’u helpu, yn hytrach na dod yn uniongyrchol o Gynulliad Cenedlaethol Cymru, a'r hyn yr ydym wedi ei ddysgu, pob un ohonom, o hynny am sut yr ydym yn cyfleu sut y caiff arian ei ddefnyddio yn ein cymunedau a phwy sy'n gyfrifol am y penderfyniadau?

Thank you for that intervention. I do take the point that there’s been very unhelpful comment in some of the press about the response of our communities. I don’t take the other point that you raised, but I take that point, certainly.

In fact, promises have been made in this campaign, and they’ve been mentioned again today on many occasions, and in my view, what the people of Wales voted for last week was, yes, to come out of the EU, but also for the funding that Wales currently receives from the EU to be made good by the British Government. The Brexit decision for us in Wales means both these things together, and how we respond to that decision in this place is critical. I don’t, myself, detect in the result any public yearning at the moment for a devolution settlement much broader than that which we are already discussing, though it remains to be seen whether that continues to be the case as the future of the United Kingdom unfolds. But I do believe that people voting to leave the EU did so in the firm belief that the projects, the infrastructure, the skills programmes, and so on that form an essential part of their communities would in some form continue. And so, we must respond to that in a tangible way. I believe now is the time to settle the question of how Wales is funded from Westminster and to put it on a firm footing. A new funding commitment must reflect the different needs of the people of Wales, and it must reflect, in full, the loss of European funding. HM Treasury, we are led to believe, will now make a significant saving every year, while the Welsh treasury must receive its fair share of that. Promises have been made, and now is the time for them to be kept.

So, I believe we need to include within the statutory architecture of an emerging Welsh constitution a guarantee in law of funding. It must describe the high-level principles underpinning a fair funding formula. The former First Minister, Rhodri Morgan, has referred to equality and redistribution as the guiding principles in this respect, and he must also describe how disputes over that funding would be resolved.

I don’t believe the Welsh public will thank us if we respond to their verdict—which is, I believe, in part about the relevance of political life to their lives—by extensive debate about the form and powers of Westminster and Cardiff Bay. If we’ve been told anything by people across Wales, it’s that we need to do more to deal with the bread-and-butter issues, the daily struggles that our communities face. But, equally, we will not be forgiven if we fail to deliver, as a result of this vote, a settlement for Wales that addresses, not just the question of our formal relationship with the European Union, but also a fair and secure foundation for the future funding of Wales.

Diolch am yr ymyriad hwnnw. Rwy’n derbyn y pwynt y bu sylwadau di-fudd iawn mewn rhywfaint o'r wasg ar ymateb ein cymunedau. Nid wyf yn derbyn y pwynt arall a godwyd gennych, ond rwy’n derbyn pwynt hwnnw, yn sicr.

Mewn gwirionedd, gwnaed addewidion yn ystod yr ymgyrch hon, ac maen nhw wedi cael eu crybwyll eto heddiw ar sawl achlysur, ac yn fy marn i, yr hyn y pleidleisiodd pobl Cymru drosto yr wythnos diwethaf oedd, ie, cael dod allan o'r UE, ond hefyd am i’r arian a gaiff Cymru ar hyn o bryd gan yr UE i gael ei ad-dalu gan Lywodraeth Prydain. Mae penderfyniad Brexit i ni yng Nghymru yn golygu'r ddau beth hyn gyda’i gilydd, ac mae sut yr ydym yn ymateb i'r penderfyniad hwnnw yn y lle hwn yn hanfodol. Nid wyf i fy hun, yn canfod yn y canlyniad unrhyw ddyhead cyhoeddus ar hyn o bryd i gael setliad datganoli llawer ehangach na'r hyn yr ydym eisoes yn ei drafod, ond bydd yn rhaid aros i weld a yw hynny'n dal i fod yn wir wrth i ddyfodol y Deyrnas Unedig ddatblygu. Ond rwy’n credu bod pobl a bleidleisiodd i adael yr UE wedi gwneud hynny yn y gred gadarn y byddai’r prosiectau, y seilwaith, y rhaglenni sgiliau, ac yn y blaen, sy’n ffurfio rhan hanfodol o'u cymunedau yn parhau ar ryw ffurf. Ac felly, mae'n rhaid i ni ymateb i hynny mewn ffordd bendant. Rwy’n credu mai nawr yw'r amser i ddatrys y cwestiwn o sut y mae Cymru yn cael ei hariannu gan San Steffan, a’i roi ar sylfaen gadarn. Rhaid i ymrwymiad cyllido newydd adlewyrchu gwahanol anghenion pobl Cymru, a rhaid iddo adlewyrchu, yn llawn, y ffaith bod yr arian Ewropeaidd wedi’i golli. Rydym yn cael ein harwain i gredu y bydd Trysorlys ei Mawrhydi yn awr yn gwneud arbediad sylweddol bob blwyddyn, a rhaid i drysorlys Cymru dderbyn ei gyfran deg o hynny. Mae addewidion wedi eu gwneud, ac yn awr yw'r amser iddynt gael eu cadw.

Felly, rwy’n credu bod angen i ni gynnwys gwarant o ran y gyfraith cyllido o fewn pensaernïaeth statudol cyfansoddiad Cymru sy'n dod i'r amlwg. Rhaid iddo ddisgrifio'r egwyddorion lefel uchel sy'n sail i fformiwla ariannu deg. Mae’r cyn-Brif Weinidog, Rhodri Morgan, wedi dweud mai cydraddoldeb ac ailddosbarthu yw’r egwyddorion arweiniol yn hyn o beth, a rhaid iddo hefyd ddisgrifio sut y byddai anghydfod dros y cyllid hwnnw yn cael ei datrys.

Nid wyf yn credu y bydd y cyhoedd yng Nghymru yn diolch i ni os ydym yn ymateb i'w dyfarniad—sydd, yn fy marn i, yn ymwneud yn rhannol â pherthnasedd bywyd gwleidyddol i'w bywydau—â thrafodaeth helaeth am ffurf a phwerau San Steffan a Bae Caerdydd. Os ydym wedi cael clywed unrhyw beth gan bobl ledled Cymru, yr angen i ni wneud mwy i ymdrin â'r materion bara menyn, y brwydrau dyddiol y mae ein cymunedau yn eu hwynebu, yw hynny. Ond, yn yr un modd, ni chawn faddeuant os byddwn yn methu â darparu, o ganlyniad i'r bleidlais hon, setliad ar gyfer Cymru sy'n mynd i'r afael, nid dim ond â chwestiwn ein perthynas ffurfiol â'r Undeb Ewropeaidd, ond hefyd sylfaen deg a diogel ar gyfer ariannu Cymru yn y dyfodol.

First of all, I cannot believe that the Labour Party are still in denial about the true desires and aspirations of the working-class people of Wales. I have to say that they’re talking about just 2 or 4 per cent difference in the ‘in’ and the ‘out’ vote; well, in places such as Torfaen, Blaenau Gwent and many other parts of those Welsh Labour strongholds, it was something like 60 per cent to 40 per cent—and they’re still in denial about what the people want. Well, the truth of the matter is, of course, you’ve been in denial all along, because the European election results in Wales in 2014, where the UK Independence Party almost became the first party in over 100 years to beat the Labour Party in a national election, followed, of course, by the election of seven AMs to the Senedd in May from a party whose raison d’être was to leave the EU, should have been a wake-up call, not just to Labour, but to every party in Wales with a pro-European agenda. Incredibly, this was not to be the case. All of these parties elected to ignore the will of the Welsh people. The result on Thursday was a direct consequence of the disconnection of the established parties with the Welsh electorate, and not, as has been promulgated over the last few days, the result of any so-called misinformation on behalf of the ‘leave’ side, or even the relentless fear tactics employed by the ‘remain’ campaign.

However, this is not the time for anybody involved in the ‘out’ campaign to gloat at the outcome, particularly those of us in the Welsh Assembly. The implications of this referendum are far too important for any such indulgence.

Yn gyntaf oll, ni allaf gredu bod y Blaid Lafur yn dal i fod yn gwadu gwir ddymuniadau a dyheadau pobl dosbarth gweithiol Cymru. Mae'n rhaid i mi ddweud eu bod yn siarad am ddim ond 2 neu 4 y cant o wahaniaeth yn y bleidlais ‘i mewn’ ac ‘allan’; wel, mewn lleoedd megis Torfaen, Blaenau Gwent a llawer o rannau eraill o gadarnleoedd Llafur yng Nghymru, roedd yn rhywbeth fel 60 y cant i 40 y cant—ac maent yn dal i wadu'r hyn y mae pobl ei eisiau. Wel, y gwir amdani yw, wrth gwrs, rydych wedi bod yn gwadu ar hyd yr amser, oherwydd dylai canlyniadau’r etholiad Ewropeaidd yng Nghymru yn 2014, pryd y bu bron i Blaid Annibyniaeth y DU ddod y blaid gyntaf ers dros 100 mlynedd i drechu'r Blaid Lafur mewn etholiad cenedlaethol, ac yna, wrth gwrs, ym mis Mai pryd y cafodd saith AC o blaid y mae gadael yr UE yn raison d'être iddi eu hethol i'r Senedd, fod wedi agor eich llygaid i’r gwirionedd, nid y blaid Lafur yn unig, ond pob plaid yng Nghymru sydd ag agenda sydd o blaid Ewrop. Yn anhygoel, nid oedd hyn yn wir. Dewisodd pob un o'r pleidiau hyn anwybyddu ewyllys y Cymry. Roedd y canlyniad ddydd Iau yn ganlyniad uniongyrchol i’r gwahaniad rhwng y pleidiau sefydledig ag etholwyr Cymru, ac nid, fel sydd wedi cael ei ledaenu dros y dyddiau diwethaf, yn ganlyniad i unrhyw wybodaeth anghywir bondigrybwyll ar ran yr ochr ‘gadael', neu hyd yn oed y tactegau ofn di-baid a ddefnyddiwyd gan yr ymgyrch ‘aros'.

Fodd bynnag, nid dyma’r amser i unrhyw un a oedd yn ymwneud â'r ymgyrch 'allan' orfoleddu am y canlyniad, yn enwedig y rhai ohonom yn y Cynulliad. Mae goblygiadau’r refferendwm hwn yn llawer rhy bwysig i unrhyw ymblesera o'r fath.

Thank you. I accept your point that the result has exposed a deep disillusion for many people in working-class communities. I don’t accept it’s just about the EU. It represents a far deeper disconnect with the way that our economy works. But there’s now a challenge to those who made promises on the ‘leave’ campaign, because you made promises, and there’s a danger that if those aren’t kept, that disillusionment with politics as a process could be deeply toxic. So, what are you going to do to make sure that those who made claims and promises on your side honour those commitments?

Diolch. Rwy’n derbyn eich pwynt bod y canlyniad wedi amlygu dadrithiad dwfn i lawer o bobl mewn cymunedau dosbarth gweithiol. Nid wyf yn derbyn ei bod yn ymwneud â’r UE yn unig. Mae'n cynrychioli datgysylltiad llawer dyfnach â’r ffordd y mae ein heconomi yn gweithio. Ond erbyn hyn mae her i'r rhai a wnaeth addewidion ar yr ymgyrch ‘gadael’, oherwydd fe wnaethoch addewidion, ac mae perygl, os nad yw’r addewidiion hynny yn cael eu cadw, y gallai dadrithiad â gwleidyddiaeth fod yn broses wenwynig iawn. Felly, beth ydych chi'n mynd i'w wneud i sicrhau bod y rhai a wnaeth honiadau ac addewidion ar eich ochr chi yn anrhydeddu’r ymrwymiadau hynny?

Well, I welcome your intervention on that part, but you still seem to be in denial about the reasons why they voted to come out of the European Union. But I think what I’ll go on to say will probably answer the question that you’ve just asked, and that is that I said that the implications of this referendum are far too important for any such indulgence. I put it to you that this is a time for cross-party action and consensus as never before. We who were involved in the ‘out’ campaign must and will support wholeheartedly any moves by the Welsh Government to secure not only the funds already promised to Wales by the Westminster Government, together, of course, with its commitment to honour the funding of all those projects now capitalised by the EU, but also to ensure that we get a fair share of those funds that Brexit will yield. I refer, of course, to the difference in what the UK pays into the European Union and that which it gives back. [Interruption.] No, I’m sorry.

Again, this is not a time for party-political bickering as to the outcome of the referendum. The people have spoken and it is up to us as a united Assembly to move forward to secure Wales’s future in this new political arena. Those same political pundits who had it so wrong on Europe are now predicting the break-up of the union. They will be proved wrong on that again. The union will remain fully intact and it is overwhelmingly the will of the Welsh people that we shall be part of that union.

Let us now help and trust the 40 MPs we sent to Westminster, most of whom are Labour MPs, as well as the Welsh Government, to secure the best possible outcome from this referendum on behalf of the Welsh people. The Welsh people have spoken. Let us respect their views. Just one small addendum: in 2010 Government figures showed that only 2.1 per cent of Welsh companies actually export to the EU. Let’s keep Wales’s exit from the EU in perspective. Thank you.

Wel, yr wyf yn croesawu eich ymyriad ar y rhan honno, ond rydych yn dal yn ymddangos i fod yn gwadu'r rhesymau pam eu bod wedi pleidleisio i ddod allan o'r Undeb Ewropeaidd. Ond rwy'n credu y bydd yr hyn yr af ymlaen i’w ddweud yn ateb y cwestiwn yr ydych wedi’i ofyn yn ôl pob tebyg, a hynny yw fy mod yn dweud, bod goblygiadau’r refferendwm hwn yn llawer rhy bwysig i unrhyw ymblesera o'r fath. Rwyf yn awgrymu i chi ei bod yn amser ar gyfer gweithredu trawsbleidiol a chonsensws fel erioed o'r blaen. Mae'n rhaid i ni ac fe fyddwn ni a oedd yn ymwneud â’r ymgyrch 'allan' yn cefnogi’n llwyr unrhyw gamau gan Lywodraeth Cymru i sicrhau nid yn unig yr arian a addawyd eisoes i Gymru gan Lywodraeth San Steffan, ynghyd, wrth gwrs, â’i hymrwymiad i anrhydeddu cyllid yr holl brosiectau sydd yn awr yn cael eu cyfalafu gan yr UE, ond hefyd i sicrhau ein bod yn cael cyfran deg o'r cronfeydd hynny y bydd Brexit yn eu cynhyrchu. Cyfeiriaf, wrth gwrs, at y gwahaniaeth yn yr hyn y mae’r DU yn ei dalu i mewn i'r Undeb Ewropeaidd a’r hyn y mae'n ei roi yn ôl. [Torri ar draws.] Na, mae'n ddrwg gen i.

Unwaith eto, nid dyma’r amser ar gyfer cecru pleidiol ynghylch canlyniad y refferendwm. Mae'r bobl wedi siarad, ac mae'n fater i ni fel Cynulliad unedig symud ymlaen i sicrhau dyfodol Cymru yn yr arena wleidyddol newydd. Mae rhai o’r doethinebwyr gwleidyddol a oedd mor anghywir ynghylch Ewrop yn awr yn rhagweld y bydd yr undeb yn chwalu. Byddant yn cael eu profi'n anghywir ar hynny eto. Bydd yr undeb yn parhau i fod yn gyfan ac ewyllys mwyafrif llethol pobl Cymru yw y byddwn yn rhan o'r undeb honno.

Gadewch i ni yn awr helpu ac ymddiried yn y 40 AS a anfonwyd i San Steffan, y rhan fwyaf ohonynt yn Aelodau Seneddol Llafur, yn ogystal â Llywodraeth Cymru, i sicrhau'r canlyniad gorau posibl o’r refferendwm hwn ar ran pobl Cymru. Mae'r Cymry wedi siarad. Gadewch i ni barchu eu barn. Dim ond un atodiad bach: yn 2010 roedd ffigurau'r Llywodraeth yn dangos mai dim ond 2.1 y cant o gwmnïau Cymru mewn gwirionedd oedd yn allforio i'r UE. Gadewch i ni gadw ymadawiad Cymru â’r UE mewn persbectif. Diolch.

As with many others here today, Llywydd, I am hugely concerned at the vote to leave the European Union and its consequences. I do believe we are very much in uncharted waters now, and I feel very concerned for collective security and peace in Europe and beyond; our access, of course, to the single market, which is so important; inward investment and, indeed, general investment here in Wales and across the UK in our economy; and also, of course, in terms of loss of European funding.

One project that very much springs to mind is the metro, which I’m hugely supportive of, as I know many others here are also. I think it’s a big idea, in terms of our economy in south-east Wales, and in terms of connectivity on economic and social fronts. Now, it’s uncertain as to whether we will have the funds to take that project forward as intended and as quickly as intended, and I hope any uncertainty will be resolved as quickly as possible.

Also, as others have mentioned, Llywydd, I’m very, very concerned about community cohesion. It’s not just a matter of the direct attacks and, indeed, intimidation that people have experienced in the wake of the EU referendum result, but also the concern that has been generated in our communities. I think all of us can play a role here, at all levels of Government and civic society, in making it clear that we will stand up for people in our communities no matter what their background and no matter what their nationality or ethnicity. We all have a responsibility in these difficult times on that front.

The next matter I’d like to mention, which others have also covered, Llywydd, is poverty, alienation and exclusion. I think it’s absolutely clear, when we look at the voting and the pattern of voting, that many people in our communities had that sense of hopelessness and not faring well in economic terms and in terms of their quality of life at the moment. In most circumstances, it’s understandable that they, when given an opportunity, as they see it, to deliver a strong message to kick, as it were, what they see as the establishment, the political elite—however they term it—they will take that opportunity, sometimes almost regardless of the actual issues at stake. I think there was a strong element of that in this particular vote and we need to recognise that sentiment, not just for that particular vote but in general. We need to greatly increase our efforts to tackle poverty, to create more inclusiveness in our communities and to build our economy for the benefit of all.

Finally, Llywydd, I’d like to turn to internationalism and Wales, because I remember, being one of the original Members of the Assembly—there aren’t that many of us left now—that in the run-up to the establishment of the Assembly, and in its early months and years, a lot of people were very concerned about parochialism—that the Assembly would be inward looking and that Wales would become more inward looking and less outward facing. I’m pleased to say that I don’t think that was the experience at all. I think the Assembly and Wales have been very much outward facing, and Ministers, Assembly Members, civic society and organisations in Wales have been part of that.

There have been various channels and processes that have facilitated that. We’ve become members of lots of international groupings, but an awful lot of it revolves around our membership of the European Union, whether it’s Welsh Ministers attending Council of Ministers meetings and, indeed, speaking for Wales there, or whether it’s the Committee of the Regions or visits by Assembly Members and others to Brussels and elsewhere in Europe. There are many facets to that engagement, but an awful lot of it, of necessity, revolves around our membership of the European Union. We are part of Europe, we will continue to be part of Europe and we do need to look, I believe, at how we channel that engagement with Europe and European Union countries in the wake of this vote.

There are many other aspects, of course, that I’m hugely enthusiastic about in terms of our internationalism, like the programme for Africa, which I think has been a great success on so many fronts for Wales and the Welsh Government. But, certainly, European Union membership is at the heart of much of that international engagement.

So, in conclusion, Llywydd, I very much think that all of us here really—almost all of us anyway—would want to see a Wales open to the world and the world open to Wales. And, in the wake of this referendum result, it’s more important than ever that we work towards that internationalism, and that here in Wales we make sure that we are tolerant, we are inclusive, we are welcoming of difference. That’s the sort of Wales I want to see.

Fel llawer o rai eraill yma heddiw, Lywydd, mae’r bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd a'i chanlyniadau yn destun pryder mawr i mi. Rwy’n credu ein bod ni wir ar dir newydd yn awr, ac rwy’n teimlo'n bryderus iawn o ran diogelwch a heddwch ar y cyd yn Ewrop a thu hwnt; ein mynediad, wrth gwrs, at y farchnad sengl, sydd mor bwysig; mewnfuddsoddiad ac, yn wir, buddsoddi cyffredinol yma yng Nghymru ac ar draws y DU yn ein heconomi; a hefyd, wrth gwrs, o ran colli cyllid Ewropeaidd.

Un prosiect sy’n dod yn amlwg i’r meddwl yw’r metro, prosiect yr wyf yn hynod gefnogol ohono, fel y gwn y mae llawer o rai eraill yma hefyd. Rwy'n credu ei fod yn syniad mawr, o ran ein heconomi yn y de-ddwyrain, ac o ran cysylltedd ar ffryntiau economaidd a chymdeithasol. Nawr, mae'n ansicr a fydd gennym yr arian i fynd â’r prosiect yn ei flaen fel y bwriadwyd ac mor gyflym ag y bwriadwyd, ac rwy'n gobeithio y bydd unrhyw ansicrwydd yn cael ei ddatrys cyn gynted ag y bo modd.

Hefyd, fel y mae eraill wedi crybwyll, Lywydd, rwy'n bryderus iawn, iawn am gydlyniant cymunedol. Nid dim ond mater yr ymosodiadau uniongyrchol ac, yn wir, y bygwth y mae pobl wedi’i brofi yn sgil canlyniad refferendwm yr UE, ond hefyd y pryder sydd wedi'i gynhyrchu yn ein cymunedau. Rwy'n credu y gall pob un ohonom chwarae rhan yma, ar bob lefel o'r Llywodraeth a'r gymdeithas ddinesig, wrth ei gwneud yn glir y byddwn yn cefnogi pobl yn ein cymunedau ni waeth beth yw eu cefndir ac ni waeth beth yw eu cenedligrwydd neu eu hethnigrwydd. Mae gennym ni i gyd gyfrifoldeb yn hynny o beth yn y cyfnod anodd hwn.

Y mater nesaf yr hoffwn sôn amdano, y mae eraill hefyd wedi’i grybwyll, Lywydd, yw tlodi, dieithrio ac allgáu. Rwy'n credu ei fod yn gwbl glir, pan edrychwn ar y pleidleisio a phatrwm y pleidleisio, fod llawer o bobl yn ein cymunedau â’r ymdeimlad hwnnw o anobaith ac nad ydynt yn gwneud yn dda yn economaidd ac o ran ansawdd eu bywyd ar hyn o bryd. Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, mae'n ddealladwy, pan roddir cyfle iddynt, i gyflwyno neges gref i roi cic, fel petai, i’r hyn y maent yn ei weld fel y sefydliad, yr elît gwleidyddol—sut bynnag y maent yn ei ddisgrifio—byddant yn cymryd y cyfle hwnnw, weithiau bron heb ystyried y materion gwirioneddol sydd yn y fantol. Rwy'n credu bod elfen gref o hynny yn y bleidlais benodol hon ac mae angen i ni gydnabod y teimlad hwnnw, nid yn unig ar gyfer y bleidlais benodol honno ond yn gyffredinol. Mae angen i ni wneud mwy o ymdrech o lawer i fynd i'r afael â thlodi, i greu mwy o gynwysoldeb yn ein cymunedau ac i adeiladu ein heconomi er budd pawb.

Yn olaf, Lywydd, hoffwn droi at ryngwladoldeb a Chymru, gan fy mod yn cofio, fel un o Aelodau gwreiddiol y Cynulliad—nid oes llawer ohonom ar ôl erbyn hyn—yn y cyfnod yn arwain at sefydlu’r Cynulliad, ac yn ei fisoedd a blynyddoedd cynnar, roedd llawer o bobl yn bryderus iawn ynghylch plwyfoldeb—y byddai'r Cynulliad yn fewnblyg ac y byddai Cymru yn dod yn fwy mewnblyg ac yn edrych llai tuag allan. Rwy'n falch o ddweud nad wyf yn credu mai dyna’r profiad o gwbl. Rwy'n meddwl bod y Cynulliad a Chymru wedi bod yn edrych tuag allan yn fawr iawn, ac mae Gweinidogion, Aelodau'r Cynulliad, cymdeithas ddinesig a sefydliadau yng Nghymru wedi bod yn rhan o hynny.

Bu amryw o sianeli a phrosesau sydd wedi hwyluso hynny. Rydym wedi dod yn aelodau o lawer o grwpiau rhyngwladol, ond mae llawer iawn ohono yn troi o amgylch ein haelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd, boed yn Weinidogion Cymru yn mynychu cyfarfodydd Cyngor y Gweinidogion ac, yn wir, yn siarad dros Gymru yno, neu’r Pwyllgor Rhanbarthau neu ymweliadau gan Aelodau'r Cynulliad ac eraill i Frwsel a mannau eraill yn Ewrop. Mae sawl agwedd i’r ymgysylltu hwnnw, ond mae llawer iawn ohono, o reidrwydd, yn troi o gwmpas ein haelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd. Rydym yn rhan o Ewrop, byddwn yn parhau i fod yn rhan o Ewrop ac mae angen inni edrych, rwy’n credu, ar sut yr ydym sianelu'r ymgysylltu hynny â gwledydd Ewrop a'r Undeb Ewropeaidd yn sgil y bleidlais hon.

Mae nifer o agweddau eraill, wrth gwrs, yr wyf yn frwdfrydig iawn yn eu cylch o ran ein rhyngwladoldeb, fel y rhaglen ar gyfer Affrica, y credaf sydd wedi bod yn llwyddiant mawr i Gymru a Llywodraeth Cymru ar sawl lefel. Ond, yn sicr, mae aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd wrth wraidd llawer o'r ymgysylltu rhyngwladol hwnnw.

Felly, i gloi, Lywydd, yr wyf wir yn credu y byddai pob un ohonom yma—bron pob un ohonom beth bynnag—am weld Cymru yn agored i'r byd a'r byd ar agor i Gymru. Ac, yn sgil canlyniad y refferendwm, mae'n bwysicach nag erioed ein bod yn gweithio tuag at y rhyngwladoldeb hwnnw, ac yma yng Nghymru ein bod yn gwneud yn siŵr ein bod yn oddefgar, ein bod yn gynhwysol, ein bod yn croesawu gwahaniaeth. Dyna'r math o Gymru yr wyf i am ei weld.

Rwy’n galw ar y Prif Weinidog i ymateb i’r ddadl.

I call on the First Minister to reply to the debate.

Diolch, Lywydd. I knew, when this debate was tabled, and when it began, that we would spend much time I suppose re-running the events and arguments of last week. But the result is there. It’s right to say that it was close, but then the establishment of this institution was a close referendum result as well—subsequently, of course, much strengthened in 2011. I have to say to Caroline Jones that there were people trying to overturn the result. In 2001, the Conservative manifesto had a commitment to holding a referendum in order to allow people to overturn the result. That, fortunately, now is history. But it’s there: the result is there; there is no going back on it. To my mind, there is no call for a second referendum. I think there are great dangers in that. If there are calls for a second referendum, those who voted to leave will just get angrier and that anger will be translated into something more unpleasant. They will see that their majority view, as they see it, is trying to be undone, and there are great dangers there. So, I know that others have mentioned this, but I don’t think a second referendum is something that would be wise at this moment in time.

Could I turn to what the leader of the opposition said? He has positioned himself as somebody who can add to the debate—

Diolch, Lywydd. Roeddwn i'n gwybod, pan gafodd y ddadl hon ei chyflwyno, a phan ddechreuodd, y byddem yn treulio llawer o amser mae'n debyg yn ailredeg digwyddiadau a dadleuon yr wythnos diwethaf. Ond mae'r canlyniad yno. Mae'n iawn i ddweud ei fod yn agos, ond yna roedd sefydlu'r sefydliad hwn yn ganlyniad refferendwm agos yn ogystal—wedi’i gryfhau lawer wedi hynny wrth gwrs, yn 2011. Mae'n rhaid i mi ddweud wrth Caroline Jones fod yna bobl oedd yn ceisio gwrthdroi'r canlyniad. Yn 2001, roedd gan faniffesto’r Ceidwadwyr ymrwymiad i gynnal refferendwm er mwyn galluogi pobl i wrthdroi’r canlyniad. Hen hanes yw hynny erbyn hyn, yn ffodus. Ond mae yno: mae’r canlyniad yno; nid oes mynd yn ôl arno. Yn fy marn i, nid oes galw am ail refferendwm. Rwy'n meddwl bod peryglon mawr yn hynny. Os oes galw am ail refferendwm, bydd y rhai a bleidleisiodd i adael yn digio fwy fyth a bydd y dicter yn cael ei drosi yn rhywbeth mwy annymunol. Byddant yn gweld bod ymgais i ddadwneud eu barn nhw, barn y mwyafrif, fel y maent yn ei weld, ac mae peryglon mawr yn hynny o beth. Felly, rwy’n gwybod bod eraill wedi sôn am hyn, ond dwi ddim yn meddwl y byddai cynnal ail refferendwm yn beth doeth ar hyn o bryd.

A gaf i droi at yr hyn a ddywedodd arweinydd yr wrthblaid? Mae ef wedi lleoli ei hun fel rhywun sy'n gallu ychwanegu at y ddadl—

Sorry, the leader of the opposition is female and is Plaid Cymru.

Mae'n ddrwg gennyf, mae arweinydd yr wrthblaid yn fenyw a Phlaid Cymru yw’r wrthblaid.

I beg your pardon; the leader of the Welsh Conservatives—old habits, I’m afraid. The leader of the Welsh Conservatives, what he said—he has put himself forward as somebody who can add to the vision of the future for Wales. What we had today was flowery waffle. He was asked—. [Interruption.] I’m trying to enter into the spirit of the debate and be kind. I asked him to give us some idea of the opportunities that exist and he failed to name any. Now, I don’t delight in that, because the danger is that those who have made promises on the ‘leave’ side see those promises fall apart. Those people who voted ‘leave’ will then take their anger out in different ways, and that will mean that we will see support for extreme, racist parties of the far right. That’s my great, great worry, and so there is a duty and a responsibility on all of us, including the ‘leave’ campaigners, to explain what happens next and do that quickly, rather than say, ‘Well, it’ll all be fine; there’ll be innovation here’ and whatever he said. We need more than waffle; we do need detail.

I do say to the leader of the Welsh Conservatives—I got it right this time—that this vote must not be used as a reason to leach powers away from the people of Wales. I have his exact words in front of me, what he said this afternoon. He said, and I quote:

‘It is vital that Wales’s interests are protected and secured—’

Fine.

‘—and communities which have had this money spent are given the confidence that the money will continue irrespective of whether it comes from the Treasury in London or Welsh Government.’

The Welsh Government can’t make that money up; I can tell you that now. And then he added:

‘That money could…come directly from Westminster…. Why should the Welsh Government handle the money?’

That’s what he said. I say this to him now: economic development is devolved.

Maddeuwch i mi; arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig—hen arferion, yn anffodus. Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, yr hyn a ddywedodd—ei fod wedi cyflwyno’i hun fel rhywun sy'n gallu ychwanegu at y weledigaeth ar gyfer y dyfodol i Gymru. Yr hyn a glywsom heddiw oedd malu awyr blodeuog. Gofynnwyd iddo—. [Torri ar draws.] Rwy’n ceisio mynd i mewn i ysbryd y ddadl a bod yn garedig. Gofynnais iddo roi rhyw syniad i ni o'r cyfleoedd sy'n bodoli ac fe fethodd ag enwi un. Nawr, nid wyf yn ymhyfrydu yn hynny, oherwydd y perygl yw bod y rhai sydd wedi gwneud addewidion ar yr ochr ‘gadael’ yn gweld yr addewidion hynny yn chwalu. Bydd y bobl hynny a bleidleisiodd ‘gadael’ wedyn yn cymryd eu dicter allan mewn ffyrdd gwahanol, a fydd yn golygu y byddwn yn gweld cefnogaeth i bleidiau eithafol, hiliol y dde eithaf. Dyna fy mhryder mawr, mawr, ac felly mae dyletswydd a chyfrifoldeb ar bob un ohonom, gan gynnwys yr ymgyrchwyr ‘gadael’, i egluro beth sy'n digwydd nesaf ac i wneud hynny yn gyflym, yn hytrach na dweud, 'Wel, bydd pob dim yn iawn; bydd yna arloesi yma' a beth bynnag a ddywedodd. Mae angen mwy na malu awyr arnom; mae angen manylion arnom ni.

Rwy’n dweud wrth arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig—rwyf wedi ei gael yn iawn y tro hwn—bod yn rhaid i’r bleidlais hon beidio â chael ei defnyddio fel rheswm i hidlo pwerau i ffwrdd oddi wrth bobl Cymru. Mae ei union eiriau gen i o fy mlaen, yr hyn a ddywedodd y prynhawn yma. Dywedodd, ac rwy’n dyfynnu:

mae'n hanfodol bod buddiannau Cymru yn cael eu hamddiffyn a’u diogelu—

Iawn.

—a bod cymunedau sydd wedi cael yr arian hwn wedi’i wario yn cael yr hyder y bydd yr arian yn parhau boed yn dod o'r Trysorlys yn Llundain neu Lywodraeth Cymru.

Ni all Llywodraeth Cymru wneud yr arian hwnnw i fyny; gallaf ddweud hynny wrthych yn nawr. Ac yna ychwanegodd:

Gallai’r arian hwnnw... ddod yn uniongyrchol o San Steffan .... Pam y dylai Llywodraeth Cymru drin yr arian?

Dyna beth ddywedodd. Rwy'n dweud hyn wrtho yn awr: mae datblygu economaidd wedi'i ddatganoli.

Andrew R.T. Davies a gododd—

Andrew R.T. Davies rose—

Surely, that is a legitimate question to pose, and it is for us in this institution, as politicians—[Interruption.] And it is for us in this institution, and politicians of all colours, to make sure that the language that we settle on actually represents what will deliver the best deal for Wales. We have to pose the difficult questions to get the answers we require.

Siawns, mae hwnnw’n gwestiwn dilys i’w ofyn, a mater i ni yn y sefydliad hwn, fel gwleidyddion— [Torri ar draws.] Ac mae’n fater i ni yn y sefydliad hwn, a gwleidyddion o bob plaid, i wneud yn siŵr bod yr iaith yr ydym yn setlo arni mewn gwirionedd yn cynrychioli beth fydd yn sicrhau'r fargen orau i Gymru. Mae'n rhaid i ni ofyn y cwestiynau anodd i gael yr atebion sy'n ofynnol gennym.

He has spent months and months complaining about money being controlled from Brussels, saying it should come to Wales, and is now saying that it should be controlled by the Treasury in London. That is not in keeping with devolution. That is not what was promised by the ‘leave’ campaign. It’s not what we will ever sign up to, or agree to, in this Assembly, on this side and others of the house. He has to stop thinking like somebody sitting in Westminster and thinking about somebody sitting in Wales, and start thinking about what it means for Wales. There is no cause, no cause whatsoever, for suggesting that the money that we received from Europe should not come to Wales, but apparently should sit in London, at the discretion of the Treasury as to how it’s spent. That’s what he said. And now he is caught by his own words, which he denied earlier in the Chamber. He needs to explain to his own party—if you could see their faces—. He needs to explain to his own party why it is, suddenly, that what was said, the promise that was made that this money would come to Wales, is now not going to come to Wales for this elected Assembly to decide how that money is spent. And that is a fundamental attack on devolution. Not repeated by UKIP—not repeated by UKIP. It shows the direction the Conservatives are going in.

I listened carefully to the other points that were made by other Members, particularly to the leader of the opposition, which I listened to carefully. She and I are not in the same position when it comes to what she has suggested today, which is independence in the EU, because the Welsh people have voted to leave the EU. I think there are difficulties in suggesting that way forward, when people have already said they want to leave. But it is right to say that constitutional change is needed. The UK cannot go on as it is, or it will not go on. I don’t share the Member David Rowlands’s optimism that the UK will continue forever and a day. This is the greatest threat to the UK that’s ever been posed. We see the opinion polls again in Scotland—not that anyone can trust polls, necessarily, but I do fear that what is happening in Scotland is very different to what was happening there in 2014, and there will be an effect on Wales. We know there’ll be an effect on Northern Ireland.

I am in this strange situation now, where, of the four in my household, I am the only one who will not in the future have a right to live and work anywhere in the EU. Everyone else will, because they’ve got dual nationality. And it shows that even families are in different positions because of the vote that happened last week.

We know that, in Northern Ireland, there are issues with the border, because it’s an open border, and the immigration policy on both sides of it will be different. And so there are great issues as to how that border will be monitored, and how that border will be patrolled. They are not issues that affect us directly in Wales, but they do affect the UK and its relationship with the European Union via that land border.

Can I deal with the issue of free trade? Access to the single market is absolutely fundamentally critical to the prosperity of Wales. If we do not have free and unfettered access to that single market, many of our businesses will be put at a disadvantage that their competitors elsewhere in the EU will not have. If you look at the automotive industry, there is a tariff on automotive parts of 5 per cent, a tariff on importing cars of 10 per cent; those are WTO rules. That affects so many of Wales’s automotive plants, not least my own in Bridgend. Unless there is a trade deal on the table that removes the fear and danger of tariffs, those plants will not be able to compete, because what they produce will automatically be more expensive than plants elsewhere. Now, the suggestion has been made, well, Europe exports more to the UK than the UK exports back. Well, the European Union is eight times bigger than the UK, so, in monetary terms, of course more is exported from the EU to Britain than the other way round. But, if you look at the percentages, nearly 50 per cent of what the UK exports goes to the EU. The movement back is between 7 per cent and 10 per cent. Actually, we are far more dependent on being able to export freely into the EU than the EU is to us.

If we look at the car market, people have said, ‘Well, German car manufacturers will want to export’. The difficulty is that makes like BMW can export with a 10 per cent tariff and people will still buy them, because people see it as a prestigious car to buy. It doesn’t apply to all car makes, and that’s the danger that we face. So, it is absolutely critical that the free movement of goods and services continues between the UK and the EU.

Now, we have to remember that, in the negotiations that will take place, the UK Government will, inevitably, take the lead. We will have our own method of discussion with the EU. But the UK Government will negotiate mainly as the UK Government, but sometimes as the Government of England, when it comes to agriculture and fisheries. It won’t negotiate as the UK at all times. That’s why, to me, it is absolutely critical that, when there is a deal on the table, it is ratified separately by each of the national parliaments. Then we will get proper buy-in to any trade deal. It is not good enough simply for the Parliament in Westminster to ratify it, when there are some areas like agriculture and fisheries, which are wholly devolved, which will be affected. And so, this elected legislature must have a strong say—indeed, a ratification process for that.

The Member Steffan Lewis raised some important points. He discussed first of all—talked first of all—about the need for an economic fairness Bill. I’m not entirely sure what that would mean. I don’t mean that in a disparaging way, I’m not quite clear about it, because what we find is, when investors come to Wales, they want to go to a specific site in Wales. You can’t say to them, ‘You can’t go there; you’ve got to go there’. So, Aston Martin was only ever going to go to St Athan. It wasn’t going to go anywhere else. So, it’s not as easy as it sounds simply to say, ‘Well, we’ll ensure that investment travels all over Wales’, because private companies don’t work like that. Public investment is easier, clearly; private investment, much more difficult.

He talked about an investment bank of the isles—interesting and something, of course, that I’m sure will be explored in the months to come, and he also talked about Wales making its own way in the world. I have to say that UKTI have been hugely supportive of us as we’ve travelled around the world. We’ve received support from them. The embassies around the world have been nothing but supportive of us in attracting investment into Wales. We have opened offices in different parts of the world where we know we can be effective in adding something extra in terms of Wales’s voice. But I don’t think that the result last week will alter our ability to sell ourselves to the world in terms of being able to project Wales to the world. It will affect, of course, what we’re able to offer in terms of market access if there’s no deal on the table. One of the issues we always grapple with is, if we’re looking to expand our presence in a particular country, do we expand a presence in one country or do we open an office in another? These are issues that we constantly wrestle with. But we know that the offices in the US and India, particularly, are hugely, hugely important in terms of projecting Wales as a place to invest, and that will continue.

Mark Isherwood I listened to carefully. Many years ago, Members will recall Steve Wright when he was on Radio 1. He had a character called Mr Angry from Purley, who was somebody who began calmly and then worked himself up into a rage, almost choking on his own rage. Well, he did that again today. He is, after all, somebody in this Chamber who once described us on these benches as ‘left-wing fascists’. So, I remember that phrase. But I have to say to him, he talks about inclusivity—for years his party had Secretaries of State for Wales who didn’t even represent Welsh constituencies. We will not take lessons from the Conservative party about inclusivity when they had people representing us who had no connection at all with the people of Wales. Thankfully, those days have changed.

I listened to what Caroline Jones had to say and I think I’ve dealt with that in terms of what she said about the narrowness of the referendum result. But we have to understand that it is said that there are opportunities. They’re not apparent yet—not apparent yet. I’ve not heard any in this Chamber that present themselves as opportunities. We know there are challenges. Right, that’s what the people of Wales have delivered and that’s what the people of Britain have delivered; we have to get on with it. But it’s hugely important, as I’ve said, for ‘leave’ campaigners to come up with an idea of what they think the UK is going to look like. What sort of relationship do we have with the EU? What sort of relationship do we have on the world stage? If that is not articulate and clear—[Interruption.]—in a second. If that is not articulate and clear then that gap will be filled by those who are more extreme.

Mae wedi treulio misoedd a misoedd yn cwyno am arian yn cael ei reoli o Frwsel, gan ddweud y dylai ddod i Gymru, ac mae bellach yn dweud y dylai gael ei reoli gan y Trysorlys yn Llundain. Nid yw hynny yn cyd-fynd â datganoli. Nid dyna'r hyn a addawyd gan yr ymgyrch ‘gadael’. Ni fyddwn ni fyth yn cefnogi hynny, neu yn cytuno â hynny, yn y Cynulliad hwn, ar yr ochr hon ac eraill y tŷ. Mae'n rhaid iddo roi'r gorau i feddwl fel rhywun sy’n eistedd yn San Steffan a meddwl am rywun sy’n eistedd yng Nghymru, a dechrau meddwl am yr hyn y mae'n ei olygu i Gymru. Nid oes achos, dim achos o gwbl, dros awgrymu na ddylai'r arian a gawsom gan Ewrop ddod i Gymru, ond mae'n debyg y dylai eistedd yn Llundain, yn ôl disgresiwn y Trysorlys o ran sut y caiff ei wario. Dyna beth a ddywedodd. Ac yn awr mae’n cael ei ddal gan ei eiriau ei hun, y gwnaeth eu gwadu yn gynharach yn y Siambr. Mae angen iddo esbonio i’w blaid ei hun—pe gallech weld eu hwynebau—. Mae angen iddo esbonio i’w blaid ei hun pam, yn sydyn, bod yr hyn a ddywedwyd, yr addewid a wnaed y byddai'r arian hwn yn dod i Gymru, yn awr yn mynd i beidio â dod i Gymru i’r Cynulliad etholedig hwn i benderfynu sut i’w wario. Ac mae hynny’n ymosodiad sylfaenol ar ddatganoli. Heb ei ailadrodd gan UKIP—heb ei ailadrodd gan UKIP. Mae'n dangos i ba gyfeiriad y mae’r Ceidwadwyr yn mynd.

Gwrandewais yn ofalus ar y pwyntiau eraill a wnaethpwyd gan Aelodau eraill, yn enwedig ar arweinydd yr wrthblaid, gwrandewais arni’n ofalus. Nid yw hi a minnau yn yr un sefyllfa pan ddaw at yr hyn y mae hi wedi’i awgrymu heddiw, sef annibyniaeth yn yr UE, gan fod pobl Cymru wedi pleidleisio i adael yr UE. Rwy'n meddwl bod anawsterau wrth awgrymu'r ffordd honno ymlaen, pan fod pobl eisoes wedi dweud eu bod eisiau gadael. Ond mae'n iawn dweud bod angen newid cyfansoddiadol. Ni all y DU fynd ymlaen fel y mae, neu ni fydd yn mynd ymlaen. Nid wyf yn rhannu optimistiaeth yr Aelod David Rowlands y bydd y DU yn parhau am byth a diwrnod. Dyma’r bygythiad mwyaf i'r DU sydd wedi ei beri erioed. Rydym yn gweld y polau piniwn eto yn yr Alban—nid bod unrhyw un yn gallu ymddiried mewn polau, o reidrwydd, ond rwy’n ofni fod yr hyn sy'n digwydd yn yr Alban yn wahanol iawn i'r hyn oedd yn digwydd yno yn 2014, ac fe fydd yna effaith ar Gymru. Rydym yn gwybod y bydd yna effaith ar Ogledd Iwerddon.

Rwyf yn y sefyllfa ryfedd hon yn awr, ble, o'r pedwar yn fy nghartref, fi yw'r unig un na fydd yn y dyfodol â hawl i fyw a gweithio yn unrhyw le yn yr UE. Bydd pawb arall, oherwydd bod ganddynt genedligrwydd deuol. Ac mae'n dangos bod hyd yn oed teuluoedd mewn sefyllfaoedd gwahanol oherwydd y bleidlais a ddigwyddodd yr wythnos diwethaf.

Rydym yn gwybod, yng Ngogledd Iwerddon, bod problemau gyda'r ffin, oherwydd ei fod yn ffin agored, a bydd y polisi mewnfudo ar y ddwy ochr yn wahanol. Ac felly mae materion mawr ynghylch sut y bydd y ffin honno yn cael ei monitro, a sut y bydd y ffin yn cael ei phatrolio. Nid ydynt yn faterion sy'n effeithio yn uniongyrchol arnom ni yng Nghymru, ond maent yn effeithio ar y DU a'i pherthynas â'r Undeb Ewropeaidd trwy’r ffin honno ar y tir.

A gaf i ymdrin â'r mater o fasnach rydd? Mae mynediad at y farchnad sengl yn gwbl sylfaenol hanfodol i ffyniant Cymru. Os na chawn fynediad rhydd a dilyffethair at y farchnad sengl, bydd llawer o'n busnesau yn cael eu rhoi o dan anfantais na fydd yn berthnasol i’w cystadleuwyr mewn mannau eraill yn yr UE. Os ydych yn edrych ar y diwydiant modurol, mae tariff o 5 y cant ar rannau modurol, tariff o 10 y cant ar fewnforio ceir; rheolau Sefydliad Masnach y Byd yw’r rhain. Mae hynny'n effeithio ar gynifer o ffatrïoedd modurol Cymru, nid lleiaf fy un fy hun ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Oni bai fod cytundeb masnach ar y bwrdd sy'n cael gwared ar yr ofn a’r perygl o dariffau, ni fydd y ffatrïoedd hynny yn gallu cystadlu, oherwydd bydd yr hyn y maen nhw'n ei gynhyrchu yn awtomatig yn fwy costus na ffatrïoedd mewn mannau eraill. Nawr, mae’r awgrym wedi ei wneud, wel, mae Ewrop yn allforio mwy i'r DU nag y mae’r DU yn ei allforio yn ôl. Wel, mae’r Undeb Ewropeaidd wyth gwaith yn fwy na'r DU, felly, mewn termau ariannol, wrth gwrs mae mwy yn cael ei allforio o'r UE i Brydain na'r ffordd arall. Ond, os ydych yn edrych ar y canrannau, mae bron i 50 y cant o'r hyn y mae'r DU yn ei allforio yn mynd i'r UE. Mae'r symudiad yn ôl rhwng 7 y cant a 10 y cant. A dweud y gwir, rydym yn llawer mwy dibynnol ar allu allforio’n rhydd i mewn i'r UE nag y mae’r UE i ni.

Os byddwn yn edrych ar y farchnad ceir, mae pobl wedi dweud, 'Wel, bydd gweithgynhyrchwyr ceir Almaeneg yn awyddus i allforio'. Yr anhawster yw y gall brandiau fel BMW allforio gyda thariff o 10 y cant a bydd pobl yn dal i’w prynu nhw, oherwydd bod pobl yn ei weld fel car mawreddog i'w brynu. Nid yw'n berthnasol i bob brand o gar, a dyna’r perygl sy'n ein hwynebu. Felly, mae'n gwbl hanfodol bod y symudiad rhydd o nwyddau a gwasanaethau yn parhau rhwng y DU a'r UE.

Nawr, mae'n rhaid i ni gofio, yn y trafodaethau a fydd yn digwydd, y bydd Llywodraeth y DU, yn anochel, yn cymryd yr awenau. Bydd gennym ein dull ein hunain o drafod â’r UE. Ond bydd Llywodraeth y DU yn trafod yn bennaf fel Llywodraeth y DU, ond weithiau fel Llywodraeth Lloegr, pan ddaw at amaethyddiaeth a physgodfeydd. Ni fydd yn trafod fel y DU bob amser. Dyna pam, i mi, mae'n gwbl hanfodol, pan fydd bargen ar y bwrdd, ei bod yn cael ei chadarnhau ar wahân gan bob un o'r seneddau cenedlaethol. Yna byddwn yn cael ymrwymiad priodol i unrhyw gytundeb masnach. Nid yw'n ddigon da i’r Senedd yn San Steffan yn unig ei gadarnhau, pan fydd meysydd megis amaethyddiaeth a physgodfeydd, sydd wedi eu datganoli'n llwyr, yn cael eu heffeithio. Ac felly, mae'n rhaid i’r ddeddfwrfa etholedig hon gael llais cryf—yn wir, proses gadarnhau ar gyfer hynny.

Cododd yr Aelod Steffan Lewis rai pwyntiau pwysig. Trafododd yn gyntaf oll—siaradodd yn gyntaf oll—am yr angen am Fil tegwch economaidd. Dydw i ddim yn hollol siŵr beth fyddai hynny'n ei olygu. Nid wyf yn golygu hynny mewn ffordd feirniadol, dydw i ddim yn hollol glir am y peth, oherwydd yr hyn yr ydym yn ei weld yw, pan fo buddsoddwyr yn dod i Gymru, maent am fynd i safle penodol yng Nghymru. Ni allwch ddweud wrthynt, "Ni allwch fynd i’r fan yna; mae'n rhaid i chi fynd i’r fan yna’.  Felly, nid oedd Aston Martin erioed yn bwriadu mynd i unrhyw le heblaw Sain Tathan. Nid oedd yn mynd i fynd i unrhyw le arall. Felly, nid yw mor hawdd ag y mae'n swnio i ddweud, 'Wel, byddwn yn sicrhau bod buddsoddiad yn teithio ar hyd a lled Cymru’, gan nad yw cwmnïau preifat yn gweithio fel’na. Mae buddsoddiad cyhoeddus yn haws, yn amlwg; ond mae buddsoddiad preifat yn llawer mwy anodd.

Soniodd am fanc buddsoddi yr ynysoedd—diddorol a rhywbeth, wrth gwrs, rwy'n siŵr y bydd yn cael ei archwilio yn ystod y misoedd sydd i ddod, a siaradodd hefyd am Gymru yn torri ei chwys ei hun yn y byd. Mae'n rhaid i mi ddweud bod Masnach a Buddsoddi y DU wedi bod yn hynod gefnogol i ni wrth i ni deithio o amgylch y byd. Rydym wedi derbyn cefnogaeth ganddynt. Mae llysgenadaethau o gwmpas y byd wedi bod yn ddim ond cefnogol i ni o ran denu buddsoddiad i Gymru. Rydym wedi agor swyddfeydd mewn gwahanol rannau o'r byd lle’r ydym yn gwybod y gallwn ni fod yn effeithiol wrth ychwanegu rhywbeth mwy o ran llais Cymru. Ond nid wyf yn credu y bydd canlyniad yr wythnos diwethaf yn newid ein gallu i werthu ein hunain i'r byd o ran bod yn gallu cyflwyno Cymru i'r byd. Bydd yn effeithio, wrth gwrs, ar yr hyn yr ydym yn gallu ei gynnig o ran mynediad at farchnad os nad oes cytundeb ar y bwrdd. Un o'r materion yr ydym bob amser yn ymgodymu ag ef yw, os ydym yn ystyried ehangu ein presenoldeb mewn gwlad arbennig, a ydym yn ehangu presenoldeb mewn un wlad neu a ydym yn agor swyddfa mewn un arall? Mae'r rhain yn faterion yr ydym yn ymgodymu â nhw yn gyson. Ond rydym yn gwybod bod y swyddfeydd yn yr Unol Daleithiau ac India, yn arbennig, yn hynod, hynod o bwysig o ran cyflwyno Cymru fel lle i fuddsoddi, a bydd hynny'n parhau.

Gwrandewais yn ofalus ar Mark Isherwood. Flynyddoedd lawer yn ôl, bydd yr Aelodau'n cofio Steve Wright pan oedd ar Radio 1. Roedd ganddo gymeriad o'r enw Mr Angry o Purley, a oedd yn rhywun a oedd yn dechrau’n dawel ac yna'n cynddeiriogi, bron yn tagu ar ei gynddaredd ei hun. Wel, fe wnaeth ef hynny eto heddiw. Mae ef, wedi'r cyfan, yn rhywun yn y Siambr hon a’n disgrifiodd ni unwaith ar y meinciau hyn fel 'ffasgwyr adain chwith'. Felly, rwy’n cofio’r ymadrodd hwnnw. Ond rhaid i mi ddweud wrtho, mae'n sôn am gynhwysiant—am flynyddoedd roedd gan ei blaid ef Ysgrifenyddion Gwladol Cymru nad oedd hyd yn oed yn cynrychioli etholaethau Cymreig. Ni fyddwn yn cymryd gwersi gan y blaid Geidwadol am gynhwysiant pan oedd ganddynt bobl yn ein cynrychioli nad oedd ganddynt unrhyw gysylltiad o gwbl â phobl Cymru. Diolch byth, mae’r dyddiau hynny wedi newid.

Gwrandewais ar yr hyn a oedd gan Caroline Jones i'w ddweud ac rwy’n meddwl fy mod wedi delio â hynny o ran yr hyn a ddywedodd am agosrwydd canlyniad y refferendwm. Ond mae'n rhaid i ni ddeall y dywedir bod yna gyfleoedd. Dydyn nhw ddim yn amlwg eto—ddim yn amlwg eto. Nid wyf wedi clywed dim yn y Siambr hon sy'n cyflwyno eu hunain fel cyfleoedd. Rydym yn gwybod bod yna heriau. Iawn, dyna beth mae pobl Cymru wedi’i gyflwyno a dyna beth y mae pobl Prydain wedi’i gyflwyno; mae'n rhaid i ni fwrw ymlaen â'r gwaith. Ond mae'n hynod o bwysig, fel yr wyf wedi dweud, i’r ymgyrchwyr ‘gadael’ feddwl am syniad o sut y maent yn credu y bydd y DU yn edrych. Pa fath o berthynas sydd gennym â’r UE? Pa fath o berthynas sydd gennym ar lwyfan y byd? Os nad yw hynny'n groyw ac yn glir— [Torri ar draws.] —mewn eiliad. Os nad yw hynny'n groyw ac yn glir, yna bydd y bwlch hwnnw yn cael ei lenwi gan y rhai sydd yn fwy eithafol.

Thank you, First Minister. I agree with some of the comments made by David Rowlands earlier. Do you share my concern that we have enough trouble getting the money we’re due out of the Treasury anyway, and we have done since 1999 because of the way the Barnett formula has worked over that time, so, when it comes to getting additional money out of the Treasury to replace the money we’re currently getting from Brussels, that really will be quite a challenging task and there’s no guarantee we’re going to get that, which is why we need the fiscal framework to operate?

Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Rwy’n cytuno â rhai o'r sylwadau a wnaed gan David Rowlands yn gynharach. A ydych yn rhannu fy mhryder ein bod yn cael digon o drafferth cael yr arian sy’n ddyledus i ni allan o'r Trysorlys beth bynnag, ac yr ydym wedi gwneud ers 1999 oherwydd y ffordd y mae fformiwla Barnett wedi gweithio dros y cyfnod hwnnw, felly, pan ddaw at gael arian ychwanegol o'r Trysorlys i gymryd lle'r arian yr ydym yn ei gael ar hyn o bryd o Frwsel, bydd honno’n dasg wirionedd heriol a does dim sicrwydd ein bod yn mynd i gael hynny, a dyna pam mae angen y fframwaith cyllidol arnom i weithredu?