Y Cyfarfod Llawn

Plenary

14/06/2023

Yn y fersiwn ddwyieithog, mae’r golofn chwith yn cynnwys yr iaith a lefarwyd yn y cyfarfod. Mae’r golofn dde yn cynnwys cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the bilingual version, the left-hand column includes the language used during the meeting. The right-hand column includes a translation of those speeches.

Cyfarfu'r Senedd yn y Siambr a thrwy gynhadledd fideo am 13:30 gyda'r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair.

The Senedd met in the Chamber and by video-conference at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Llywydd

Prynhawn da, a chroeso, bawb, i'r Cyfarfod Llawn. Ar y cychwyn fan hyn, hoffwn hysbysu'r Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.75, fod Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) wedi cael Cydsyniad Brenhinol heddiw.

Good afternoon, and welcome, all, to this Plenary meeting. At the outset, I wish to inform the Senedd that, in accordance with Standing Order 26.75, the Historic Environment (Wales) Bill was given Royal Assent earlier today.

1. Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol
1. Questions to the Minister for Finance and Local Government

Yr eitem gyntaf, felly, y prynhawn yma yw'r cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Joel James.

The first item, therefore, this afternoon is questions to the Minister for Finance and Local Government, and the first question is from Joel James.

Academi Cymru
Academi Wales

1. Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o nifer y gweithwyr GIG sydd wedi cael mynediad at hyfforddiant drwy Academi Cymru? OQ59633

1. What assessment has the Minister made of the number of NHS employees who have accessed training through Academi Wales? OQ59633

Thank you. Academi Wales delivers a range of leadership interventions to public service leaders across Wales. In 2022, total delegates numbered 2,502, of whom 1,057 were NHS staff. For the first quarter of 2023, a total of 946 delegates have participated so far, with 292 of those delegates being from the NHS.

Diolch. Mae Academi Cymru yn darparu amrywiaeth o ymyriadau arweinyddiaeth i arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru. Yn 2022, roedd 2,502 o gynrychiolwyr i gyd, gydag 1,057 ohonynt yn staff y GIG. Ar gyfer chwarter cyntaf 2023, mae cyfanswm o 946 o gynrychiolwyr wedi cymryd rhan hyd yn hyn, gyda 292 o'r cynrychiolwyr hynny o'r GIG.

Thank you, Minister, for your response. As you know, Academi Wales is designed to transform this country through excellence in leadership, but, due to the COVID pandemic, our public sector leaders are now faced with challenges that they've never experienced before. I'm specifically thinking about our NHS leaders and how they have to deal with an ever-increasing complexity of health needs, a shortage of healthcare professionals in many sectors and geographical areas, and an ageing population, many of whom have chronic health conditions, to name just a few. Academi Wales lists a range of leadership training focusing on health boards, coaching and management training, which are standard skill sets that leaders need. But there doesn't seem to be any specific training on dealing with the challenges to the NHS in a post-COVID era. Minister, have you challenged Academi Wales to design this type of training, and what are the Welsh Government's aspirations for training the next generation of NHS leaders? Thank you.

Diolch am eich ymateb, Weinidog. Fel y gwyddoch, mae Academi Cymru wedi’i chynllunio i drawsnewid y wlad hon drwy ragoriaeth mewn arweinyddiaeth, ond oherwydd pandemig COVID, mae arweinwyr ein sector cyhoeddus bellach yn wynebu heriau nad ydynt erioed wedi’u hwynebu o’r blaen. Rwy’n meddwl yn benodol am ein harweinwyr yn y GIG, a sut mae’n rhaid iddynt ymdrin â chymhlethdod cynyddol o anghenion iechyd, prinder gweithwyr gofal iechyd proffesiynol mewn llawer o sectorau ac ardaloedd daearyddol, a phoblogaeth sy’n heneiddio, y mae gan lawer ohonynt gyflyrau iechyd cronig, i enwi ond ychydig. Mae Academi Cymru yn rhestru ystod o hyfforddiant arweinyddiaeth sy'n canolbwyntio ar fyrddau iechyd, datblygu staff a hyfforddiant rheoli, sy'n setiau sgiliau safonol y mae eu hangen ar arweinwyr. Ond nid yw'n ymddangos bod unrhyw hyfforddiant penodol ar gael ar ymdrin â'r heriau i'r GIG mewn byd ôl-COVID. Weinidog, a ydych wedi herio Academi Cymru i lunio’r math hwn o hyfforddiant, a beth yw dyheadau Llywodraeth Cymru ar gyfer hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr y GIG? Diolch.

I'm very grateful to Joel James for this question this afternoon, and also for recognising Academi Wales as the centre of excellence that it is in terms of leadership development in Wales. So, Academi Wales does have a range of leadership interventions, including coaching, master classes, programmes and residential schools, and I'm really looking forward to the summer school in Lampeter later on this year. But I will say that NHS staff are one of the key target audiences for Academi Wales, and it does work directly with the NHS for some of its programmes, including, for example, independent members' induction training, and that's part of Academi Wales's efforts to improve and strengthen board level leadership across public services in Wales.

Academi Wales is, of course, not the only place in which NHS staff will receive training. There is a wide range of training available through the NHS itself, including professional development across a range of routes, including everything from work-based training to specialist courses. So, I think it's important to recognise that leadership within that one Welsh public service ethos is very much supported and catered for through Academi Wales, but, absolutely, the NHS has an important role to play. And, for me, it's important that those two ways of learning and ways of supporting leadership development complement each other. Thank you for the question—it's not often we get to talk about Academi Wales on the floor of the Senedd. It is one of the more joyous areas of my portfolio and a really exciting agenda.

Rwy’n ddiolchgar iawn i Joel James am y cwestiwn hwn y prynhawn yma, a hefyd am gydnabod Academi Cymru fel y ganolfan ragoriaeth ag ydyw o ran datblygu arweinyddiaeth yng Nghymru. Felly, mae gan Academi Cymru amrywiaeth o ymyriadau arweinyddiaeth, gan gynnwys hyfforddi, dosbarthiadau meistr, rhaglenni, ac ysgolion preswyl, ac edrychaf ymlaen yn fawr at yr ysgol haf yn Llanbedr Pont Steffan yn nes ymlaen eleni. Ond dylwn ddweud bod staff y GIG yn un o’r cynulleidfaoedd targed allweddol ar gyfer Academi Cymru, ac mae'n gweithio’n uniongyrchol gyda’r GIG ar gyfer rhai o’u rhaglenni, gan gynnwys, er enghraifft, hyfforddiant sefydlu aelodau annibynnol, ac mae hynny’n rhan o ymdrechion Academi Cymru i wella a chryfhau arweinyddiaeth ar lefel bwrdd ar draws y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Nid Academi Cymru yw’r unig le y bydd staff y GIG yn cael hyfforddiant wrth gwrs. Ceir ystod eang o hyfforddiant drwy’r GIG ei hun, gan gynnwys datblygiad proffesiynol ar draws ystod o lwybrau, gan gynnwys popeth o hyfforddiant seiliedig ar waith i gyrsiau arbenigol. Felly, credaf ei bod yn bwysig cydnabod bod arweinyddiaeth o fewn ethos yr un gwasanaeth cyhoeddus Cymreig hwnnw’n cael cryn dipyn o gymorth ac y darperir ar ei gyfer drwy Academi Cymru, ond yn sicr, mae gan y GIG ran bwysig i’w chwarae. Ac i mi, mae'n bwysig fod y ddwy ffordd o ddysgu a ffyrdd o gefnogi datblygiad arweinyddiaeth yn ategu ei gilydd. Ond diolch am eich cwestiwn—nid yn aml y cawn sôn am Academi Cymru ar lawr y Senedd. Mae’n un o feysydd mwy llawen fy mhortffolio, ac yn agenda wirioneddol gyffrous.

Adeiladau Gwag
Empty Buildings

2. A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad am adeiladau gwag sydd ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru yng Nghaernarfon? OQ59634

2. Will the Minister provide an update on empty buildings owned by the Welsh Government in Caernarfon? OQ59634

Yes. The former Welsh Government office building in North Penrallt is the only empty building owned by the Welsh Government in Caernarfon. The Minister for Climate Change has already written to Gwynedd county council on this matter, and officials are in active discussions with the council to ensure that the building is put back into beneficial use at the earliest opportunity.

Gwnaf. Hen adeilad swyddfa Llywodraeth Cymru yng Ngogledd Penrallt yw’r unig adeilad gwag sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru yng Nghaernarfon. Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd eisoes wedi ysgrifennu at gyngor sir Gwynedd ar y mater hwn, ac mae swyddogion mewn trafodaethau gyda’r cyngor ar hyn o bryd i sicrhau bod yr adeilad yn ôl mewn defnydd buddiol eto cyn gynted â phosibl.

Diolch yn fawr. Mae swyddfeydd y Llywodraeth ym Mhenrallt yn wag ers dwy flynedd, ac mae'r cyngor a chymdeithas dai leol yn awyddus i ddefnyddio'r adeilad ar gyfer cynnig llety dros dro i bobl sy'n cyflwyno eu hunain yn ddigartref. Ym mis Mai, fe gyflwynodd 107 o bobl eu hunain yn ddigartref yng Ngwynedd. Mae'r sir yn gwario £6 miliwn ar lety anaddas, gan nad oes yna ddigon o lefydd dros dro ar gael. Mi fyddai yna le i dros 30 o bobl ym Mhenrallt, safle sydd yng nghanol tre Caernarfon. Onid ydy hi'n gwneud synnwyr, o ran y defnydd effeithiol o adnoddau cyhoeddus—sydd yn rhan o'ch portffolio chi, i sicrhau'r defnydd effeithiol o adnoddau cyhoeddus—yn ogystal â llu o rhesymau eraill, i symud ymlaen efo'r cynllun yma? A wnewch chi ymrwymo heddiw i wneud popeth yn eich gallu er mwyn prysuro'r cynllun yma yn ei flaen?

Thank you very much. The Government offices in Penrallt have been empty for two years, and the council and a local housing association are eager to use the building to provide temporary accommodation to people who present themselves as homeless. In May, 107 people presented as homeless in Gwynedd. The county spends £6 million on unsuitable accommodation, because there are insufficient temporary places. There would be room for more than 30 people in Penrallt, a site that is in the middle of the town of Caernarfon. Doesn't it make sense, in terms of making effective use of public resources—which is part of your portfolio, to ensure that efficient use of public resources—as well as a whole host of other reasons, to move forward with this scheme? Will you commit today to doing everything within your power to accelerate this scheme?

13:35

I'm very grateful for this question this afternoon as well, and I just want to reassure Siân Gwenllian that we are very much seeking to ensure that any redevelopment of the site does deliver new and affordable housing to alleviate the current housing pressures in the area. We are very aware of the significant negative impacts that empty buildings do have on the local environment, and especially so in our town centres. 

I can say that there is a meeting now scheduled between senior Welsh Government officials and the chief executive of Gwynedd county council, and his officers, on Monday of next week. I hope that's an opportunity for us to make some progress and agree a way forward. We've been unable to receive any recommendations from officials at this point in respect of disposal of the building to Gwynedd county council because we do need a more detailed proposal than that which has been forthcoming so far, and that's because I think that any proposals will require some significant grant support. So, any applications for such funding have to undergo a very rigorous process, and very much so to determine value for money. 

But we are, I think, in the same space in terms of wanting the building to be used as soon as possible, and recognising that residential use is a really good use for that site, and there's very much a need for it. So, I do hope that the meeting, now, on Monday of next week will be productive. 

Rwy’n ddiolchgar iawn am y cwestiwn hwn y prynhawn yma hefyd, a hoffwn roi sicrwydd i Siân Gwenllian ein bod yn ceisio sicrhau bod unrhyw waith ailddatblygu ar y safle yn darparu tai newydd a fforddiadwy i leddfu’r pwysau presennol o ran tai yn yr ardal. Rydym yn ymwybodol iawn o’r effeithiau negyddol sylweddol y mae adeiladau gwag yn eu cael ar yr amgylchedd lleol, ac yn enwedig felly yng nghanol ein trefi.

Gallaf ddweud bod cyfarfod wedi’i drefnu rhwng uwch swyddogion Llywodraeth Cymru a phrif weithredwr cyngor sir Gwynedd, a’i swyddogion, ddydd Llun yr wythnos nesaf. Gobeithio y bydd hwnnw'n gyfle inni wneud cynnydd a chytuno ar ffordd ymlaen. Nid ydym wedi cael unrhyw argymhellion gan swyddogion ar y pwynt hwn mewn perthynas â gwaredu'r adeilad i gyngor sir Gwynedd, gan fod angen cynnig mwy manwl arnom na'r hyn sydd wedi'i gyflwyno hyd yma, a hynny oherwydd fy mod yn credu y bydd angen cymorth grant sylweddol ar unrhyw gynigion. Felly, mae’n rhaid i unrhyw geisiadau am gyllid o’r fath fynd drwy broses drylwyr iawn, a hynny i raddau helaeth er mwyn archwilio gwerth am arian.

Ond credaf ein bod yn cytuno bod angen i'r adeilad gael ei ddefnyddio cyn gynted â phosibl, ac yn cydnabod bod defnydd preswyl yn ddefnydd da iawn ar gyfer y safle hwnnw, a bod ei angen yn fawr. Felly, gobeithio y bydd y cyfarfod ddydd Llun yr wythnos nesaf yn gynhyrchiol.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr yn gyntaf, Sam Rowlands. 

Questions now from party spokespeople. The Conservative spokesperson, Sam Rowlands. 

Diolch, Llywydd. Minister, I've spoken before about the issues around abuse of politicians, in particular councillors serving in local government. Minister, you will be aware that yesterday it was reported that the deputy leader of Anglesey council has said that, and I quote,

'All Tories should be shot.'

We'll all be aware, of course, that, in the UK over the last seven years, two MPs have been murdered in their role as parliamentarians—one Labour and one Conservative. This is real, literal violence, and any attempt to insight violence like that, in my view, should be met with the strongest condemnation. The language that Ieuan Williams used, I would say, is obscene and creates a foul atmosphere around our politics, especially from somebody in a leadership position, who has now stood down, as I say, as deputy leader of Anglesey council. Of course, this isn't the first time in recent months that a councillor has done this. We heard earlier this year of a Caerphilly Plaid Cymru councillor posing with a gun and posting about shooting English people. So, Minister, can you share your thoughts on this particular issue in Anglesey and the wider issue of abuse in politics?

Diolch, Lywydd. Weinidog, rwyf wedi sôn o’r blaen am faterion sy'n ymwneud â cham-drin gwleidyddion, yn benodol, cynghorwyr sy’n gwasanaethu mewn llywodraeth leol. Weinidog, fe fyddwch yn ymwybodol o'r adroddiadau ddoe fod dirprwy arweinydd cyngor Ynys Môn wedi dweud, ac rwy'n dyfynnu,

'Dylai pob Tori gael ei saethu.'

Bydd pob un ohonom yn ymwybodol, wrth gwrs, fod dau AS wedi cael eu llofruddio yn eu rôl fel seneddwyr dros y saith mlynedd diwethaf yn y DU—un Llafur ac un Ceidwadol. Mae'n drais gwirioneddol a llythrennol, a dylid condemnio unrhyw ymgais o'r fath i annog trais o'r fath yn y termau cryfaf yn fy marn i. Byddwn yn dweud bod yr iaith a ddefnyddiodd Ieuan Williams yn anweddus, ac yn creu awyrgylch aflan o amgylch ein gwleidyddiaeth, yn enwedig gan rywun mewn rôl arweiniol, ac sydd bellach wedi rhoi’r gorau i'w swydd fel dirprwy arweinydd cyngor Ynys Môn, fel rwy'n dweud. Wrth gwrs, nid dyma'r tro cyntaf yn y misoedd diwethaf i gynghorydd wneud hyn. Clywsom yn gynharach eleni am gynghorydd Plaid Cymru yng Nghaerffili yn cael tynnu ei lun gyda gwn ac yn postio am saethu Saeson. Felly, Weinidog, a wnewch chi roi eich barn ar y mater penodol hwn ar Ynys Môn, a mater ehangach camdriniaeth mewn gwleidyddiaeth?

Yes, I'm very grateful to Sam Rowlands for raising this, and, actually, it's a topic he returns to frequently in spokesperson's questions, which I think is really, really important, because it is one that I think transcends those party political lines, and one where we have to all stand shoulder to shoulder against any form of abuse. Healthy debate is wonderful; it's really important to be able to challenge each other, but also to do so in a way that is respectful.

And I think that it is the case now that the individual concerned has asked the standards committee of the local authority to look at what happened. I think that is definitely the appropriate way forward, because processes are in place to investigate potential breaches of codes of conduct, and I think that it's important now that that process takes place. But there are sanctions for breaching the code of conduct, and they can range from censure to suspension or disqualification from being a councillor for up to a period of five years. So, it is a serious matter. 

It does give me an opportunity to say that we are currently consulting on a revised code of conduct, to ensure that it does remain fit for purpose in engendering trust in the highest standards of conduct for councillors. And I would obviously encourage colleagues to have their say in that consultation, and particularly to make sure that it is fit for purpose with all of the different things that we have to deal with nowadays, for example, threats online and social media abuse. 

Ie, rwy’n ddiolchgar iawn i Sam Rowlands am godi hyn, ac mewn gwirionedd, mae’n bwnc y mae’n dychwelyd ato’n aml yng nghwestiynau’r llefarwyr, sy’n bwysig iawn yn fy marn i, gan ei fod yn bwnc sy'n mynd y tu hwnt i linellau pleidiau gwleidyddol, ac yn un lle mae'n rhaid i bob un ohonom sefyll ochr yn ochr yn erbyn unrhyw fath o gamdriniaeth. Mae dadl iach yn fendigedig; mae'n bwysig iawn gallu herio ein gilydd, ond gan wneud hynny hefyd mewn ffordd sy'n barchus.

A chredaf fod yr unigolyn dan sylw wedi gofyn i bwyllgor safonau’r awdurdod lleol edrych ar yr hyn a ddigwyddodd. Yn sicr, credaf mai dyna’r ffordd briodol ymlaen, gan fod prosesau ar waith i ymchwilio i achosion posibl o dorri codau ymddygiad, a chredaf ei bod yn bwysig fod y broses honno'n mynd rhagddi nawr. Ond mae sancsiynau am dorri'r cod ymddygiad, a gallant amrywio o gerydd i atal dros dro neu wahardd rhag bod yn gynghorydd am gyfnod o hyd at bum mlynedd. Felly, mae’n fater difrifol.

Mae’n rhoi cyfle imi ddweud ein bod yn ymgynghori ar god ymddygiad diwygiedig ar hyn o bryd, er mwyn sicrhau ei fod yn parhau'n addas i’r diben ar gyfer ennyn ymddiriedaeth yn y safonau ymddygiad uchaf ar gyfer cynghorwyr. Ac yn amlwg, hoffwn annog fy nghyd-Aelodau i ddweud eu dweud yn yr ymgynghoriad hwnnw, a sicrhau'n enwedig ei fod yn addas i'r diben gyda phob un o'r gwahanol bethau y mae'n rhaid inni ymdrin â nhw y dyddiau hyn, er enghraifft bygythiadau ar-lein a chamdriniaeth ar y cyfryngau cymdeithasol.

Diolch yn fawr iawn, Minister. Thank you for that response. Just to expand on the issue slightly further, because, from that particular incident, it also appears that the chief executive of the council was at the meeting where those comments were made, and the chief executive seems to have asked for those comments not to be minuted. I would say that this is staggering, to say the least, because, of course, we'd all advocate and want people to stand up and speak out when things like this happen, not shy away in an attempt to cover it up. You just mentioned there some of the consultation on a revised code of conduct, but, I wonder, can I ask what resources and what support are Welsh Government giving to local authorities in order to support staff and councillors when they're dealing with aggression and hostility, especially in light of the events that we heard about yesterday?

Diolch yn fawr iawn, Weinidog. Diolch am eich ymateb. I ymhelaethu ychydig ymhellach ar y mater, oherwydd yn y digwyddiad penodol hwnnw, ymddengys hefyd fod prif weithredwr y cyngor yn y cyfarfod lle gwnaed y sylwadau, ac mae'n ymddangos bod y prif weithredwr wedi gofyn i'r sylwadau hynny beidio â chael eu cynnwys yn y cofnodion. Byddwn yn dweud bod hyn yn syfrdanol, a dweud y lleiaf, oherwydd wrth gwrs, byddai pob un ohonom o blaid ac yn awyddus i bobl godi eu llais pan fydd pethau fel hyn yn digwydd, yn hytrach na cheisio eu cuddio. Rydych newydd sôn am yr ymgynghoriad ar god ymddygiad diwygiedig, ond a gaf fi ofyn tybed pa adnoddau a pha gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn eu rhoi i awdurdodau lleol er mwyn cefnogi staff a chynghorwyr pan fyddant yn ymdrin ag ymddygiad ymosodol a gelyniaeth, yn enwedig yn wyneb y digwyddiadau y clywsom amdanynt ddoe?

13:40

We're working really closely with the Welsh Local Government Association, but also with One Voice Wales, because we know that levels of abuse are increasingly concerning to members of town and community councils as well as principal councils. And we are now working to develop some training on the code of conduct, so that local authorities and those who are elected to serve on councils are aware of the responsibilities of the various partners who operate roles on those bodies, but also ways in which they can find support, in terms of the WLGA, the resources from the local council and also those support mechanisms that lie outside the formal council as well. So, I think that it is something that now has a very strong focus and is a very important part of the work of my officials in the local government department.

Rydym yn gweithio'n agos iawn gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ond hefyd gydag Un Llais Cymru, gan y gwyddom fod lefelau camdriniaeth yn peri pryder cynyddol i aelodau cynghorau tref a chymuned yn ogystal â'r prif gynghorau. Ac rydym wrthi'n gweithio ar ddatblygu hyfforddiant ar y cod ymddygiad, fel bod awdurdodau lleol a’r rheini sy'n cael eu hethol i wasanaethu ar gynghorau yn ymwybodol o gyfrifoldebau’r partneriaid amrywiol sy’n cyflawni rolau ar y cyrff hynny, ond hefyd y ffyrdd y gallant gael cymorth, o ran CLlLC, yr adnoddau gan y cyngor lleol yn ogystal â'r mecanweithiau cymorth hynny y tu hwnt i'r cyngor ffurfiol hefyd. Felly, credaf fod ffocws cryf iawn ar hyn bellach, ac mae'n rhan bwysig iawn o waith fy swyddogion yn yr adran llywodraeth leol.

Thank you for that response, again, Minister. Certainly, we're supporting efforts to make sure our staff and councillors in local authorities are properly equipped.

I just want to touch, in my last question, on local development plans. I'm sure the First Minister was disappointed yesterday that my question was too far down the order paper to be able to raise a question on it with him yesterday. But, Minister, you will be aware of Wrexham council's recent decision to not support the local development plan that was placed in front of the council. I did note the First Minister made comments on this a few weeks ago here in the Chamber, and I did note that those comments seemed to be mocking the decision of the council. In my view, it's completely disrespectful of local democracy and the mandate that councillors received only last year in those local authority elections. My view is that democracy works best at a local level, and if a local authority does not want to support something, they should be well within their right to not support something. So, in your view, Minister, would you not agree with me that local councils and councillors deserve respect as the people on the ground who know best for their local communities? And what approach will you be taking to build bridges not just with Wrexham council, but with all councils to ensure that they are properly supported in the development of local development plans?

Diolch am eich ymateb unwaith eto, Weinidog. Yn sicr, rydym yn cefnogi ymdrechion i sicrhau bod ein staff a'n cynghorwyr mewn awdurdodau lleol yn cael eu paratoi'n briodol.

Hoffwn sôn yn fy nghwestiwn olaf am gynlluniau datblygu lleol. Rwy’n siŵr fod y Prif Weinidog wedi’i siomi ddoe fod fy nghwestiwn yn llawer rhy isel ar y papur trefn i allu codi cwestiwn ar hyn gydag ef ddoe. Ond Weinidog, fe fyddwch yn ymwybodol o benderfyniad diweddar cyngor Wrecsam i beidio â chefnogi’r cynllun datblygu lleol a gyflwynwyd gerbron y cyngor. Sylwais fod y Prif Weinidog wedi gwneud sylwadau ar hyn yma yn y Siambr ychydig wythnosau yn ôl, a nodais fod y sylwadau hynny, yn ôl pob golwg, yn gwatwar penderfyniad y cyngor. Yn fy marn i, mae hynny’n gwbl amharchus tuag at ddemocratiaeth leol a’r mandad a gafodd cynghorwyr y llynedd yn yr etholiadau awdurdodau lleol. Fy marn i yw bod democratiaeth yn gweithio orau ar lefel leol, ac os nad yw awdurdod lleol yn dymuno cefnogi rhywbeth, dylai fod ganddynt berffaith hawl i beidio â'i gefnogi. Felly, yn eich barn chi, Weinidog, oni fyddech yn cytuno â mi fod cynghorau lleol a chynghorwyr yn haeddu parch fel y bobl ar lawr gwlad sy’n gwybod beth sydd orau ar gyfer eu cymunedau lleol? A pha gamau y byddwch yn eu cymryd i godi pontydd nid yn unig gyda chyngor Wrecsam, ond gyda phob cyngor i sicrhau eu bod yn cael y cymorth priodol wrth ddatblygu eu cynlluniau datblygu lleol?

Well, Wrexham is the only local authority in Wales not to have an adopted local development plan in place, and obviously that is a really disappointing position for them to be in. In not adopting a plan, it does remove certainty for communities, for businesses and for investors in Wrexham. We considered the positive report from planning inspectors following the statutory scrutiny process. We consider, as a Welsh Government, that that does enable now the LDP in Wrexham to be adopted, and let's remember we've had 11 years of preparation in Wrexham for this plan, and it was a plan that the council itself considered to be sound and able to be adopted, but yet it hasn't been. I do know that a judicial review was launched by third parties against the decision by the local authority not to adopt the plan, but Wrexham have conceded this judicial review in full. I understand that the authority is now scheduled to consider this again on 14 June. I'm checking my watch—that's today or tomorrow.

Wel, Wrecsam yw'r unig awdurdod lleol yng Nghymru nad oes ganddo gynllun datblygu lleol ar waith, ac yn amlwg, mae honno'n sefyllfa wirioneddol siomedig iddynt fod ynddi. Wrth beidio â mabwysiadu cynllun, mae'n cael gwared ar sicrwydd i gymunedau, i fusnesau, ac i fuddsoddwyr yn Wrecsam. Fe wnaethom ystyried yr adroddiad cadarnhaol gan arolygwyr cynllunio yn dilyn y broses graffu statudol. Fel Llywodraeth Cymru, rydym yn ystyried bod hynny nawr yn ei gwneud hi'n bosibl i’r CDLl yn Wrecsam gael ei fabwysiadu, a gadewch inni gofio ein bod wedi cael 11 mlynedd o baratoi yn Wrecsam ar gyfer y cynllun hwn, a'i fod yn gynllun roedd y cyngor ei hun yn ei ystyried yn gynllun cadarn y gellir ei fabwysiadu, ond eto, nid yw hynny wedi digwydd. Gwn fod adolygiad barnwrol wedi’i lansio gan drydydd partïon yn erbyn penderfyniad yr awdurdod lleol i beidio â mabwysiadu’r cynllun, ond mae Wrecsam wedi derbyn yr adolygiad barnwrol hwn yn llawn. Deallaf fod yr awdurdod i fod i ystyried hyn eto ar 14 Mehefin. Rwy'n edrych ar fy oriawr—mae hynny naill ai heddiw neu yfory.

I was going to provide clarity, and then I worked out I couldn't work out whether it was 13 or 14 June. 

Roeddwn yn mynd i ddarparu eglurder, ac yna sylweddolais nad oeddwn innau'n gwybod ai 13 neu 14 Mehefin yw hi.

Llefarydd Plaid Cymru, Mabon ap Gwynfor.  

The Plaid Cymru spokesperson, Mabon ap Gwynfor. 

Diolch, Llywydd. Well, Llywydd, I'm hearing incredibly concerning things from local government and the homelessness sector about their ability to deliver homeless prevention measures. Representatives from the sector have told me that many support providers and commissioners have spent the last two months discussing how to reduce and remodel homelessness and housing support services because they don't have the funds to continue delivering services at the same level as they did last year. The lack of any increase to the housing support grant is forcing the sector to cut services in order to pay minimum wage, and the figures published by the Government last week show that over 10,000 people are now in temporary accommodation, causing huge challenges for local government and the sector at large. The sector is now under mor pressure than ever before. The likely reduction in support hours and service delivery is incredibly concerning, and the impact will be felt by the most vulnerable in our society. So, what is the Minister’s message to them and the brilliant front-line workers in local government and third sector who are struggling at the moment? What consideration did the Minister give to providing additional funds from the UK Government spring statement to increase the housing support grant? And what priority will the Minister give to the housing support grant, should the additional funds or in-year savings become available?

Diolch, Lywydd. Wel, Lywydd, rwy'n clywed pethau sy'n peri cryn bryder gan lywodraeth leol a'r sector digartrefedd ynglŷn â'u gallu i roi mesurau atal digartrefedd ar waith. Mae cynrychiolwyr o’r sector wedi dweud wrthyf fod llawer o gomisiynwyr a darparwyr cymorth wedi treulio’r ddau fis diwethaf yn trafod sut i leihau ac ailfodelu gwasanaethau digartrefedd a chymorth tai gan nad oes ganddynt arian i barhau i ddarparu gwasanaethau ar yr un lefel ag y gwnaent y llynedd. Mae diffyg unrhyw gynnydd i’r grant cymorth tai yn gorfodi’r sector i dorri gwasanaethau er mwyn talu'r isafswm cyflog, ac mae’r ffigurau a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth yr wythnos diwethaf yn dangos bod dros 10,000 o bobl bellach mewn llety dros dro, sy'n achosi heriau enfawr i lywodraeth leol a'r sector yn gyffredinol. Mae'r sector bellach dan fwy o bwysau nag erioed. Mae’r gostyngiad tebygol mewn oriau cymorth a darpariaeth gwasanaethau yn peri pryder enfawr, a bydd yr effaith yn cael ei theimlo gan y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas. Felly, beth yw neges y Gweinidog iddynt hwy ac i'r gweithwyr gwych ar y rheng flaen mewn llywodraeth leol a’r trydydd sector sy’n ei chael hi’n anodd ar hyn o bryd? Pa ystyriaeth a roddodd y Gweinidog i ddarparu cyllid ychwanegol o ddatganiad y gwanwyn Llywodraeth y DU i gynyddu’r grant cymorth tai? A pha flaenoriaeth y bydd y Gweinidog yn ei rhoi i’r grant cymorth tai, os gellir dod o hyd i'r arian ychwanegol neu arbedion yn ystod y flwyddyn?

13:45

I'm very grateful for the question and also to take this opportunity, as you have, to recognise the important work that people in local authorities and those delivering these schemes provide. I will say that the question really is a policy and budget question for the Minister for Climate Change. I’ll make her aware of these concerns. But from my perspective, I will certainly say that, in the three-year spending review that we undertook last year, we did increase the housing support grant by 30 per cent at the start of that three-year spending review period, and that was, I think, a significant uplift.

It wasn’t possible, of course, to do a similar thing in the second year of the three-year spending review just because of the fact that the way in which the money that came from Westminster to Wales was profiled means that we had the majority of it in year 1; years 2 and 3 will inevitably be much more difficult.

The amount of funding that was provided to Wales through the spring statement was absolutely paltry. And let’s remember that this year, our budget is worth £900 million less than it was when we set our budgets, and that is largely the impact of inflation. So, at the moment, we’re really not in the space of being able to allocate additional funding to new things. It is very much about getting a clear sight, really, of the pressures across Government and the impact that inflation is having on our existing plans. So, I don’t want to mislead anybody as to our ability, really, to be providing large amounts of additional funding for new things, much as we would obviously want to be able to.

Rwy’n ddiolchgar iawn am y cwestiwn, ac am gael achub ar y cyfle hwn, fel y gwnaethoch chi, i gydnabod y gwaith pwysig y mae pobl mewn awdurdodau lleol a’r rhai sy’n rhoi'r cynlluniau hyn ar waith yn ei ddarparu. Fe ddywedaf mai cwestiwn polisi a chyllideb i’r Gweinidog Newid Hinsawdd yw’r cwestiwn hwn mewn gwirionedd. Byddaf yn sicrhau ei bod ymwybodol o’r pryderon hyn. Ond o’m rhan i, yn sicr, fe ddywedaf ein bod wedi cynyddu’r grant cymorth tai 30 y cant yn yr adolygiad o wariant tair blynedd a gynhaliwyd gennym y llynedd ar ddechrau'r cyfnod adolygu gwariant tair blynedd hwnnw, ac rwy'n credu bod hwnnw'n gynnydd sylweddol.

Nid oedd yn bosibl gwneud rhywbeth tebyg yn ail flwyddyn yr adolygiad o wariant tair blynedd wrth gwrs am fod y ffordd roedd yr arian a ddaeth o San Steffan i Gymru wedi'i broffilio yn golygu ein bod wedi cael y rhan fwyaf ohono ym mlwyddyn 1; mae’n anochel y bydd blynyddoedd 2 a 3 yn llawer anoddach.

Roedd yr arian a ddarparwyd i Gymru drwy ddatganiad y gwanwyn yn hollol bitw. A gadewch inni gofio bod ein cyllideb eleni yn werth £900 miliwn yn llai na phan wnaethom osod ein cyllidebau, ac effaith chwyddiant yw hynny i raddau helaeth. Felly, ar hyn o bryd, nid ydym yn gallu dyrannu cyllid ychwanegol i bethau newydd. Mae'n ymwneud i raddau helaeth â chael golwg glir ar y pwysau ar draws y Llywodraeth a'r effaith y mae chwyddiant yn ei chael ar ein cynlluniau presennol. Felly, nid wyf am gamarwain unrhyw un ynghylch ein gallu i ddarparu symiau mawr o gyllid ychwanegol ar gyfer pethau newydd, er y byddem yn dymuno gallu gwneud hynny, yn amlwg.

Thank you for the response. Of course, you didn't mention the increase—[Inaudible.]—the budget was £139 million back in 2012 and, in today's money, that is the equivalent of £186 million. So, in real terms, that's a £20 million cut that they've received over 10 years to the housing support grant. So, any in-year savings would be appreciated.

Diolch am eich ymateb. Wrth gwrs, ni sonioch chi am y cynnydd—[Anghlywadwy.]—roedd y gyllideb yn £139 miliwn yn ôl yn 2012, ac yn arian heddiw, mae hynny'n cyfateb i £186 miliwn. Felly, mewn termau real, dyna doriad o £20 miliwn y maent wedi'i gael dros 10 mlynedd i'r grant cymorth tai. Felly, byddai unrhyw arbedion yn ystod y flwyddyn yn cael eu gwerthfawrogi.

Dwi am droi y cwestiwn nesaf tuag at yr Undeb Ewropeaidd a'r pres sydd yn dod o'r Undeb Ewropeaidd. A dwi'n deall fod yna gyfanswm oddeutu £500 miliwn yn dal yn weddill i Gymru o ran y cyllid Undeb Ewropeaidd. Mae gennym ni tan ddiwedd y flwyddyn yma er mwyn sicrhau bod yr arian yma yn cael ei wario yn ei gyfanrwydd. Mae adroddiad diweddaraf Audit Wales ar y mater wedi cadarnhau bod yr arian yma wedi'i glustnodi ond bod angen pigo i fyny'r raddfa o wario yn sylweddol. Mae'r Gweinidog hefyd yn ymwybodol bod angen i fuddiolwyr yr arian yma i wneud yr hawliadau yn derfynol erbyn 7 Gorffennaf i'r Llywodraeth.

Felly, gaf i ofyn i'r Gweinidog, lle rydyn ni arno efo'r arian yma? Oes yna sicrwydd y bydd yr arian yma yn cael eu neilltuo a'i wario? Ac yn olaf, yng nghyd-destun yr hyn a ddywedais i ynghynt o ran rhaglenni aelodaeth yr Undeb Ewropeaidd ac yng nghyd-destun tai, beth ydy asesiad y Gweinidog o'r effaith o ddiffygion cynnig San Steffan i Gymru o ran y rhaglen cyllid allan o arian Undeb Ewropeaidd a'r cymorth sydd ar gael i ddarparu ar gyfer tai cymdeithasol yng Nghymru?

I want to turn the next question to the European Union and the funding that comes from the EU. And I understand that a total of around £500 million is still remaining to Wales from European funding. We have until the end of this year to ensure that this funding is spent in full. A recent report by Audit Wales on the issue has confirmed that this funding has been allocated, but that the expenditure rate needs to be accelerated significantly. The Minister will also be aware that the beneficiaries of this funding will have to make their final claims by 7 July to the Government.

So, may I ask the Minister where we are with this funding? Is there assurance that this funding will be allocated and spent? And finally, in the context of what I said earlier in terms of the EU membership programmes and in the context of housing, what's the Minister's assessment of the impact of the deficiencies of Westminster's proposals for Wales in terms of post-EU funding and the support available to provide for social housing in Wales?

Thank you very much for that question. The Member will be aware that Audit Wales concluded that the Welsh European Funding Office and the Welsh Government, despite some challenges including delays caused by the COVID-19 pandemic, have managed to commit all of the EU grant funding and more to projects and beneficiaries. 

The report did recognise that we still have some significant funds available to spend during 2023, whilst managing some significant risks to maximising the draw-down of the funding. I can say, though, since the publication of that report, we have made some further progress and seen more improvement in that position: now with only £320 million spend of the structural funds—the European Regional Development Fund and the European Social Fund programmes—remaining. That was the data as of the first week of June, so, I would expect the position to have improved still since then.

The Minister for rural affairs and the Minister for Economy, who are responsible for these schemes, are obviously very actively keeping a close watch on this and driving forward the spend in those places. Obviously, the Public Accounts and Public Administration Committee might take some interest in this as well. It's important that we respect the role of PAPAC in that. But, as I say, the position is improving and it's something that the two particular Ministers are very actively involved in.

It is the case, of course, that the funding that will come to Wales following our exit from the EU is just absolutely paltry compared to that which we would have received had we remained in the European Union. I think that's now accepted by more or less everybody. But, I think it's beyond that, part of the problems, really, are about the way in which the UK Government is going about allocating this funding. Going through local government, in some cases, puts some parts of the partnership landscape that we have in Wales against each other. It means that the third sector now, I think, feels that it is not having such a direct impact as it has had in the past. Obviously, the kind of funding cuts out, I suppose, the natural way in which we've previously engaged with further education and higher education. So, it has caused significant problems in terms of the way in which we would have envisaged our post-EU funding to be allocated. That said, of course we will work constructively where we can to maximise the benefit of that funding, and I will have some further discussions with the Minister for Climate Change on that particular point you raised about social housing. 

Diolch yn fawr iawn am eich cwestiwn. Bydd yr Aelod yn gwybod bod Archwilio Cymru wedi dod i'r casgliad fod Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Llywodraeth Cymru, er gwaethaf rhai heriau, gan gynnwys oedi a achoswyd gan bandemig COVID-19, wedi llwyddo i ymrwymo holl gyllid grant yr UE a mwy i brosiectau a buddiolwyr. 

Roedd yr adroddiad yn cydnabod bod gennym arian sylweddol ar ôl i'w wario yn ystod 2023, gan reoli risgiau sylweddol i wneud y mwyaf o'r cyllid y gellir ei dynnu i lawr. Gallaf ddweud, serch hynny, ers i'r adroddiad hwnnw gael ei gyhoeddi, ein bod wedi gwneud peth cynnydd pellach ac wedi gweld mwy o welliant yn y sefyllfa: gyda dim ond £320 miliwn o wariant o'r cronfeydd strwythurol—Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a rhaglenni Cronfa Gymdeithasol Ewrop—yn weddill bellach. Dyna oedd y data yn wythnos gyntaf mis Mehefin, felly byddwn yn disgwyl i'r sefyllfa fod wedi gwella eto ers hynny.

Mae'n amlwg fod y Gweinidog dros faterion gwledig a Gweinidog yr Economi, sy'n gyfrifol am y cynlluniau hyn, yn cadw llygad barcud ar hyn ac yn gyrru'r gwariant yn ei flaen yn y meysydd hynny. Yn amlwg, gallai'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus fod â diddordeb yn hyn hefyd. Mae'n bwysig ein bod yn parchu rôl y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus yn hynny o beth. Ond fel y dywedais, mae'r sefyllfa'n gwella, ac mae'n rhywbeth y mae'r ddau Weinidog penodol yn ymwneud yn weithredol iawn ag ef.

Mae'n wir, wrth gwrs, fod yr arian a ddaw i Gymru wedi inni ymadael â'r UE yn hollol bitw o gymharu â'r hyn y byddem wedi'i gael pe byddem wedi aros yn yr Undeb Ewropeaidd. Credaf fod pawb, fwy neu lai, yn derbyn hynny bellach. Ond credaf fod hyn yn ymwneud â mwy na hynny, a bod rhan o'r problemau, mewn gwirionedd, yn ymwneud â'r ffordd y mae Llywodraeth y DU yn mynd ati i ddyrannu'r cyllid hwn. Mae mynd drwy lywodraeth leol, mewn rhai achosion, yn gosod rhai rhannau o dirwedd y bartneriaeth sydd gennym yng Nghymru yn erbyn ei gilydd. Rwy'n credu ei fod yn golygu bod y trydydd sector yn teimlo bellach nad yw'n cael effaith mor uniongyrchol ag yr arferai ei chael yn y gorffennol. Yn amlwg, mae'r math o gyllid yn torri allan, mae'n debyg, y ffordd naturiol rydym wedi ymgysylltu ag addysg bellach ac addysg uwch yn y gorffennol. Felly, mae wedi achosi problemau sylweddol yn y ffordd y byddem wedi rhagweld y byddai ein cyllid ôl-UE yn cael ei ddyrannu. Wedi dweud hynny, wrth gwrs y byddwn yn gweithio'n adeiladol, lle gallwn, i sicrhau bod y cyllid hwnnw'n gwneud y budd mwyaf posibl, a byddaf yn cael trafodaethau pellach gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd ar y pwynt penodol a godwyd gennych ynglŷn â thai cymdeithasol.

13:50

Cwestiwn 3, Rhys ab Owen. Dwi'n disgwyl i feicroffon Rhys ab Owen gael ei droi ymlaen. 

Question 3, Rhys ab Owen. I'm waiting for Rhys ab Owen's microphone to be unmuted.

If somebody can—. Yes, there we go. Diolch, Rhys.

Os gall rhywun—. Ie, dyna ni. Diolch, Rhys.

I unmuted myself, Llywydd. [Laughter.]

Dadfudais fy hun, Lywydd. [Chwerthin.]

Pwerau Benthyca
Borrowing Powers

3. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gydag awdurdodau lleol yng Nghanol De Cymru ynghylch eu defnydd o bwerau benthyca i ariannu prosiectau cyfalaf? OQ59646

3. What discussions has the Minister had with local authorities in South Wales Central regarding their use of borrowing powers to fund capital projects? OQ59646

I discuss a range of financial issues with local authorities across Wales through regular standing and other meetings. Decisions on the use of their borrowing powers to invest in local priorities are a matter for local elected members. 

Rwy'n trafod amrywiaeth o faterion ariannol gydag awdurdodau lleol ledled Cymru drwy gyfarfodydd sefydlog rheolaidd a chyfarfodydd eraill. Mater i aelodau etholedig lleol yw penderfyniadau ynglŷn â'u defnydd o'u pwerau benthyca i fuddsoddi mewn blaenoriaethau lleol.

Diolch yn fawr, Gweinidog. In a recent meeting of St Fagans Community Council, the First Minister, attending there as the Senedd Member for Cardiff West, highlighted the fact that local government has more borrowing powers than the Welsh Government. The First Minister then went on to say that the Welsh Government were exploring whether local government could use that borrowing power and then the Welsh Government pay back the interest on that borrowed money. That seemed to me an interesting way forward to deal with the current lack of fair funding to Wales from Westminster. Are you in a position, Gweinidog, to update the Senedd on any of these discussions? Diolch yn fawr.

Diolch yn fawr, Weinidog. Yn un o gyfarfodydd diweddar Cyngor Cymuned Sain Ffagan, tynnodd y Prif Weinidog, a oedd yn bresennol yno fel Aelod o'r Senedd dros Orllewin Caerdydd, sylw at y ffaith bod gan lywodraeth leol fwy o bwerau benthyca na Llywodraeth Cymru. Aeth y Prif Weinidog ymlaen i ddweud bod Llywodraeth Cymru yn ystyried a allai llywodraeth leol ddefnyddio'r pŵer benthyca hwnnw, a bod Llywodraeth Cymru wedyn yn talu'r llog yn ôl ar yr arian a fenthycwyd. I mi, roedd honno'n swnio fel ffordd ddiddorol o ymdrin â'r diffyg cyllid teg i Gymru gan San Steffan ar hyn o bryd. Weinidog, a ydych chi mewn sefyllfa i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Senedd ar unrhyw rai o'r trafodaethau hyn? Diolch yn fawr.

Thank you for the question. So, we have used supported borrowing in the past in terms of supporting local authorities with some of their road maintenance programmes in particular, and that was very much along the model that you described, where the Welsh Government would then provide revenue support to service the debts of that borrowing. It is something that we can continue to have some discussions about. We have talked to local authorities as to whether or not we could use this, for example, in the space of health and social care centres, but because of the rules that surround these matters, it would have to be a project that was very much more in the space of social care than health, so there are some things that we would have to get around to be able to deliver that. Of course, our lack of revenue budget is a challenge in and of itself.

So, we do continue to have these particular discussions with local authorities. We don't have any firm proposals on the table at the moment, but the broad point that you raise is also a really important one in terms of local authorities having more power to borrow. So, the amount of affordable borrowing that a local authority might undertake is determined by a professional assessment of what's affordable, prudent and sustainable for the circumstances of that authority, and then it's referred to the full council to endorse. Now, I think that is very much a model that would be appropriate for us in the Senedd. It would be a case of the Welsh Government coming forward with plans for prudential borrowing and for the Senedd then to scrutinise those plans and agree or otherwise. That is the model that I would prefer to see, especially since our current situation in terms of our annual borrowing limits and the aggregate just aren't really appropriate, and they haven't changed since 2016 and take no account of inflation in that period.

Diolch am eich cwestiwn. Rydym wedi defnyddio benthyca â chymorth yn y gorffennol i gefnogi awdurdodau lleol gyda rhai o'u rhaglenni cynnal a chadw ffyrdd yn benodol, ac roedd hynny'n debyg iawn i'r model a ddisgrifiwyd gennych, lle byddai Llywodraeth Cymru wedyn yn darparu cymorth refeniw ar gyfer dyledion y benthyca hwnnw. Mae'n rhywbeth y gallwn barhau i gael trafodaethau yn ei gylch. Rydym wedi trafod gydag awdurdodau lleol i weld a allem ddefnyddio hyn ai peidio, er enghraifft ym maes canolfannau iechyd a gofal cymdeithasol, ond oherwydd y rheolau sydd ynghlwm wrth y materion hyn, byddai'n rhaid iddo fod yn brosiect ym maes gofal cymdeithasol i raddau mwy nag iechyd, felly mae rhai pethau y byddai'n rhaid inni fynd o'u cwmpas er mwyn gallu cyflawni hynny. Wrth gwrs, mae ein diffyg cyllideb refeniw yn her ynddi'i hun.

Felly, rydym yn parhau i gael y trafodaethau penodol hyn gydag awdurdodau lleol. Nid oes gennym unrhyw gynigion pendant ar y bwrdd ar hyn o bryd, ond mae'r pwynt cyffredinol a godwch hefyd yn un pwysig iawn o ran awdurdodau lleol yn cael mwy o bŵer i fenthyca. Felly, caiff faint o fenthyca fforddiadwy y gallai awdurdod lleol ei wneud ei bennu drwy asesiad proffesiynol o'r hyn sy'n fforddiadwy, yn ddarbodus ac yn gynaliadwy ar gyfer amgylchiadau'r awdurdod hwnnw, ac yna caiff hynny ei gyfeirio at y cyngor llawn i'w gymeradwyo. Nawr, credaf fod hwnnw'n fodel a fyddai'n briodol i ni yn y Senedd. Byddai'n fater o Lywodraeth Cymru yn cyflwyno cynlluniau ar gyfer benthyca darbodus, a'r Senedd wedyn yn craffu ar y cynlluniau hynny a chytuno neu beidio. Dyna'r model yr hoffwn ei weld, yn enwedig gan nad yw ein sefyllfa bresennol o ran ein terfynau benthyca blynyddol a'r swm cyfanredol yn briodol iawn, nid ydynt wedi newid ers 2016, ac nid ydynt wedi ystyried chwyddiant yn y cyfnod hwnnw.

Minister, borrowing powers are a useful tool when deployed correctly to, obviously, improve infrastructure. In the Vale of Glamorgan, the village of Dinas Powys has had great difficulty with its transport infrastructure because of the main arterial route from Barry, which is the largest town in Wales, to Cardiff, which is a big employment centre. Is there scope within the borrowing powers for the local authority to look at major transport infrastructure projects unilaterally, and use those borrowing powers to fund such infrastructure developments in this key bottleneck that is causing so much blight to the villagers of Dinas Powys?

Weinidog, mae pwerau benthyca yn offeryn defnyddiol pan gânt eu defnyddio'n gywir, i wella'r seilwaith, yn amlwg. Ym Mro Morgannwg, mae pentref Dinas Powys wedi cael cryn drafferth gyda'i seilwaith trafnidiaeth oherwydd y ffordd brifwythiennol o'r Barri, sef y dref fwyaf yng Nghymru, i Gaerdydd, sy'n ganolfan gyflogaeth fawr. A oes lle o fewn y pwerau benthyca i'r awdurdod lleol edrych ar brosiectau seilwaith trafnidiaeth mawr yn unochrog, a defnyddio'r pwerau benthyca hynny i ariannu datblygiadau seilwaith o'r fath yn y dagfa allweddol hon sy'n peri cymaint o drallod i drigolion Dinas Powys?

13:55

So, the local authority would need to undertake the borrowing fully within the prudential borrowing framework. It does allow local authorities to typically borrow for capital investment purposes, also to refinance existing debt, and then temporary borrowing for any purpose, should there be short-term need, such as if they’re expecting a large capital receipt. They would also then have to have full regard to the proper practices set out in the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy prudential code for capital finance in local authorities, when they are determining their borrowing limit. The overarching requirement of that code, as I was saying to the former Member, is that it would have to be prudent, sustainable and affordable, so I think it would be really for the local authority to be considering its borrowing within those particular confines.

Byddai angen i'r awdurdod lleol fenthyca yn gyfan gwbl o fewn y fframwaith benthyca darbodus. Mae'n caniatáu i awdurdodau lleol fenthyca fel arfer at ddibenion buddsoddi cyfalaf, ac i ailariannu dyledion presennol, ac yna benthyca dros dro at unrhyw ddiben, os oes angen benthyca yn y tymor byr, er enghraifft, os ydynt yn disgwyl derbyn swm cyfalaf mawr. Yna, byddai'n rhaid iddynt gadw at yr arferion priodol a nodir yng nghod materion ariannol y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ar gyfer cyllid cyfalaf mewn awdurdodau lleol, pan fyddant yn penderfynu ar eu terfyn benthyca. Gofyniad trosfwaol y cod hwnnw, fel roeddwn yn ei ddweud wrth yr Aelod, yw y byddai'n rhaid iddo fod yn ddarbodus, yn gynaliadwy ac yn fforddiadwy, felly credaf mai mater i'r awdurdod lleol fyddai ystyried ei fenthyca o fewn y cyfyngiadau penodol hynny.

Cefnogi Trigolion Bregus
Supporting Vulnerable Residents

4. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch yr angen i ddyrannu cyllid ychwanegol i awdurdodau lleol i gefnogi trigolion bregus? OQ59662

4. What discussions has the Minister had with the Minister for Social Justice regarding the need for additional allocation of finances for local authorities to support vulnerable residents? OQ59662

We have provided over £3 billion of support to those most affected by the cost-of-living crisis, including support channelled through local authorities. I continue to engage closely with the Minister for Social Justice on this issue, including through our work as members on the cost-of-living Cabinet sub-committee.

Rydym wedi darparu dros £3 biliwn o gymorth i'r rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng costau byw, gan gynnwys cymorth a sianelwyd drwy awdurdodau lleol. Rwy'n parhau i ymgysylltu'n agos â'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ar y mater hwn, gan gynnwys drwy ein gwaith fel aelodau o is-bwyllgor y Cabinet ar gostau byw.

Diolch am yr ateb, Gweinidog.

Thank you very much for that response, Minister.

The upcoming refresh to the child poverty strategy scheduled for autumn this year presents an opportunity to really think ambitiously about the ways that this long-standing issue can be tackled. It is, of course, a responsibility that will cut across Government budgets and a variety of portfolios. Now, with local government settlements stretched, charities such as Barnardo’s Cymru are calling for the Welsh Government to ring-fence funding for local authorities directed at supporting children in poverty, as well as further investment in local government-administered services such as Flying Start and Families First. So, with the renewed strategy around the corner, have you discussed with the Minister for Social Justice whether additional resources will be allocated and ring-fenced for measures such as these?

Mae'r diweddariad sydd ar y ffordd i'r strategaeth tlodi plant a drefnwyd ar gyfer yr hydref eleni yn gyfle i feddwl yn uchelgeisiol am y ffyrdd y gellir mynd i'r afael â'r broblem hirsefydlog hon. Wrth gwrs, mae hwn yn gyfrifoldeb a fydd yn ymwneud ag amrywiaeth o bortffolios a chyllidebau'r Llywodraeth. Nawr, gyda setliadau llywodraeth leol o dan bwysau, mae elusennau fel Barnardo's Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i glustnodi cyllid ar gyfer awdurdodau lleol wedi'i gyfeirio at gefnogi plant mewn tlodi, yn ogystal â buddsoddiad pellach mewn gwasanaethau a weinyddir gan lywodraeth leol fel Dechrau'n Deg a Teuluoedd yn Gyntaf. Felly, gyda'r strategaeth newydd ar y gorwel, a ydych wedi trafod gyda'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol i weld a fydd adnoddau ychwanegol yn cael eu dyrannu a'u clustnodi ar gyfer mesurau fel y rhain?

Thank you for the question. So, we are working with partners, and with over 3,000 children, actually, to deliver that strategy, and also working with the organisations in the sector. The strategy that we will consult on sets out what we’ve heard, what we’re doing about it, and where we’ll be focusing our efforts in future. The aim then is to produce that final strategy by the end of this year and work with partners to deliver that strategy.

What I would say in terms of ring-fencing funding, actually that moves in a different direction to that which we’re taking at the moment, so we have a programme for government commitment to reduce the administrative burden on local authorities. So, Welsh Government officials held a number of important meetings with local authorities. I’ve spoken to leaders, they’ve spoken to the Society of Welsh Treasurers, and have concluded that one of the biggest burdens administratively on local authorities was the way in which we deal with grants. So, we’re actually going through a process at the moment of reviewing our grants in Wales along the lines of considering whether these grants can be moved into the RSG without having an impact on delivery, because some of the grants that we deal with are very small and probably disproportionate, I think, in terms of the industry of work that is created to administer those grants. So, we are moving in a different direction; it’s more about that trusting relationship that we have with local government. But that said, when we do consider individual grants, we do so having a full impact assessment, because obviously, we don’t want to be doing anything that causes harm to those people who we’re trying to support. So, this is a piece of work that is just starting at the moment, but just to say, really, our broad direction is about the dehypothecation rather than ring fencing.

Diolch am eich cwestiwn. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid, a chyda dros 3,000 o blant mewn gwirionedd, ar ddarparu'r strategaeth honno, ac yn gweithio hefyd gyda sefydliadau yn y sector. Mae'r strategaeth y byddwn yn ymgynghori arni yn nodi'r hyn rydym wedi'i glywed, yr hyn rydym yn ei wneud am y peth, a lle byddwn yn canolbwyntio ein hymdrechion yn y dyfodol. Y nod wedyn yw cynhyrchu'r strategaeth derfynol honno erbyn diwedd eleni a gweithio gyda phartneriaid i roi'r strategaeth honno ar waith.

Yr hyn y byddwn yn ei ddweud o ran clustnodi cyllid yw bod hynny'n mynd i gyfeiriad gwahanol i'r hyn rydym yn ei wneud ar hyn o bryd, felly mae gennym ymrwymiad yn y rhaglen lywodraethu i leihau'r baich gweinyddol ar awdurdodau lleol. Cynhaliodd swyddogion Llywodraeth Cymru nifer o gyfarfodydd pwysig gydag awdurdodau lleol. Rwyf wedi siarad ag arweinwyr, maent hwythau wedi siarad â Chymdeithas Trysoryddion Cymru, ac wedi dod i'r casgliad mai un o'r beichiau gweinyddol mwyaf ar awdurdodau lleol yw'r ffordd rydym yn ymdrin â grantiau. Felly, ar hyn o bryd, rydym wrthi'n adolygu ein grantiau yng Nghymru er mwyn ystyried a ellir symud y grantiau hyn i'r grant cynnal refeniw heb gael effaith ar ddarpariaeth, gan fod rhai o'r grantiau rydym yn ymdrin â nhw yn fach iawn ac yn anghymesur, mae'n debyg, o ran y gwaith a grëir er mwyn gweinyddu'r grantiau hynny. Felly, rydym yn mynd i gyfeiriad gwahanol; mae'n ymwneud mwy â'r berthynas o ymddiriedaeth sydd gennym â llywodraeth leol. Ond wedi dweud hynny, pan fyddwn yn ystyried grantiau unigol, rydym yn gwneud hynny ar ôl cael asesiad effaith llawn, oherwydd yn amlwg, nid ydym eisiau gwneud unrhyw beth sy'n peri niwed i'r bobl rydym yn ceisio'u cefnogi. Felly, mae hwn yn waith sydd newydd ddechrau, ond dylid nodi ein bod yn teithio, yn gyffredinol, i gyfeiriad dadneilltuo yn hytrach na chlustnodi.

Minister, last week, the older people’s commissioner said that the cost-of-living crisis meant that activities that help prevent loneliness are no longer affordable for older people. The commissioner said that support for community groups and volunteers working to combat loneliness is so important as we face the cost-of-living crisis. Minister, what considerations have you given to providing ring-fenced funding to local authorities to enable them to support community groups tackling loneliness and isolation, especially as many councils continue to cut back on services such as day centres and libraries?

Weinidog, yr wythnos diwethaf, dywedodd y comisiynydd pobl hŷn fod yr argyfwng costau byw yn golygu nad yw gweithgareddau sy'n helpu i atal unigrwydd bellach yn fforddiadwy i bobl hŷn. Dywedodd y comisiynydd fod cymorth i grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr sy'n gweithio i frwydro yn erbyn unigrwydd mor bwysig wrth inni wynebu'r argyfwng costau byw. Weinidog, pa ystyriaethau a roddwyd gennych i ddarparu cyllid wedi'i glustnodi i awdurdodau lleol i'w galluogi i gefnogi grwpiau cymunedol sy'n mynd i'r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd, yn enwedig wrth i lawer o gynghorau barhau i dorri gwasanaethau fel canolfannau dydd a llyfrgelloedd?

14:00

I would refer the Member to the previous question in terms of our approach to ring fencing of funding and that we're moving in a different direction, really, about having that relationship of trust with local authorities, understanding that they know their communities best and that we don't want to be taking officer time up with filling forms in when it's disproportionate to do so. So, we are moving away from that ring fencing where possible and where it is appropriate to do so—it won't be in all cases.

But the point that you make really is about how we support older people through the cost-of-living crisis. I think one of the important things that we did was introduce the grant funding to local authorities to set up warm hubs. I know they've been absolutely invaluable for older people in particular across the winter, but actually some of those hubs are now continuing as welcome spaces, and they're continuing right through the summer and potentially beyond, to provide that place for people to go—older people, of course, but others too, to try and alleviate some of that loneliness and isolation that people are feeling. Again, it's something that I know is a real priority for the Minister.

Byddwn yn cyfeirio'r Aelod at y cwestiwn blaenorol mewn perthynas â'n dull o glustnodi cyllid a'r ffaith ein bod yn symud i gyfeiriad gwahanol, mewn gwirionedd, o ran sicrhau'r berthynas honno o ymddiriedaeth ag awdurdodau lleol, gan ddeall mai nhw sy'n adnabod eu cymunedau orau ac nad ydym am wastraffu amser swyddogion drwy ofyn iddynt lenwi ffurflenni pan fydd yn anghymesur i wneud hynny. Felly, rydym yn symud i ffwrdd o'r clustnodi hwnnw lle bo'n bosibl a lle mae'n briodol gwneud hynny—ni fydd yn bosibl ym mhob achos.

Ond mae'r pwynt rydych chi'n ei wneud yn ymwneud â sut rydym yn cefnogi pobl hŷn drwy'r argyfwng costau byw. Rwy'n credu mai un o'r pethau pwysig a wnaethom oedd cyflwyno'r cyllid grant i awdurdodau lleol allu sefydlu canolfannau clyd. Rwy'n gwybod eu bod wedi bod yn gwbl amhrisiadwy i bobl hŷn yn enwedig dros y gaeaf, ond mewn gwirionedd mae rhai o'r canolfannau hynny bellach yn parhau fel mannau croeso, ac maent yn parhau drwy'r haf a thu hwnt o bosibl, i ddarparu lle i bobl fynd iddo—pobl hŷn, wrth gwrs, ond eraill hefyd, i geisio lleddfu rhywfaint o'r unigrwydd a'r ynysigrwydd y mae pobl yn ei deimlo. Unwaith eto, gwn fod honno'n flaenoriaeth go iawn i'r Gweinidog.

Cydweithio rhwng Awdurdodau Lleol
Local Authority Joint Working

5. Beth yw asesiad cyfredol Llywodraeth Cymru o gynnydd o ran cydweithio rhwng awdurdodau lleol? OQ59652

5. What is the Welsh Government's current assessment of progress on joint working between local authorities? OQ59652

I am grateful to local authority partners for their work and progress in establishing corporate joint committees. These were provided for by the Local Government and Elections (Wales) Act 2021 to support regional working where it makes sense to do so.

Rwy'n ddiolchgar i bartneriaid awdurdodau lleol am eu gwaith a'u cynnydd wrth sefydlu cyd-bwyllgorau corfforedig. Darparwyd ar gyfer y rhain gan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 i gefnogi gweithio rhanbarthol lle mae'n gwneud synnwyr i wneud hynny.

Thank you for that, Minister. There are different configurations at play, aren't there, in different parts of Wales, with regard to joint working between local authorities, and it can get quite complicated. In south-east Wales and in Newport East, Minister, we have the Burns commission with its proposals for better integrated transport, which is really important for the future of the area, and in Newport East that involves Newport City Council and Monmouthshire County Council. We also, of course, have the corporate joint committee and the city deal. I just wonder, with an agenda as important as the Burns commission, what is the Welsh Government's role in assessing the effectiveness of the joint working between the different organisational structures, and whether that's going forward at the pace and making the progress that Welsh Government would like to see.

Diolch am hynny, Weinidog. Mae gwahanol ffurfiau ar waith, onid oes, mewn gwahanol rannau o Gymru, o ran cydweithio rhwng awdurdodau lleol, a gall fynd yn eithaf cymhleth. Yn ne-ddwyrain Cymru ac yn Nwyrain Casnewydd, Weinidog, mae gennym gomisiwn Burns gyda'i gynigion ar gyfer gwell trafnidiaeth integredig, sy'n bwysig iawn ar gyfer dyfodol yr ardal, ac yn Nwyrain Casnewydd mae hynny'n cynnwys Cyngor Dinas Casnewydd a Chyngor Sir Fynwy. Mae gennym hefyd y cyd-bwyllgor corfforedig a'r fargen ddinesig wrth gwrs. Gydag agenda mor bwysig â chomisiwn Burns, tybed beth yw rôl Llywodraeth Cymru wrth asesu effeithiolrwydd y cydweithio rhwng y gwahanol strwythurau sefydliadol, ac a yw'n symud ymlaen ar y cyflymder ac yn gwneud y cynnydd yr hoffai Llywodraeth Cymru ei weld?

I'm very grateful to John Griffiths for the question. On this occasion, Llywydd, I might ask the Minister with responsibility for transport to provide a more detailed response to that, because my role in respect of corporate joint committees is more around the governance of those partnerships. I did meet recently with the Minister for Climate Change, the Deputy Minister for Climate Change, and also the Minister for Economy, with all of the CJCs and we talked about their important role in terms of planning, transport and economic development, making sure that those things are properly joined up and dealt with in a collaborative and strategic way. I should say, at this point, thank you to the Local Government and Housing Committee for the interest that you've taken in CJCs in particular. I'm very much looking forward to hearing more about what the committee's conclusions are.

Rwy'n ddiolchgar iawn i John Griffiths am y cwestiwn. Ar yr achlysur hwn, Lywydd, efallai y caf ofyn i'r Gweinidog sy'n gyfrifol am drafnidiaeth ddarparu ymateb manylach i hynny, oherwydd mae fy rôl mewn perthynas â chyd-bwyllgorau corfforedig yn ymwneud yn fwy â llywodraethu'r partneriaethau hynny. Yn ddiweddar, fe gafodd y Gweinidog Newid Hinsawdd, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, a Gweinidog yr Economi a minnau gyfarfod gyda'r holl gyd-bwyllgorau corfforedig a buom yn siarad am eu rôl bwysig o ran cynllunio, trafnidiaeth a datblygu economaidd, gan sicrhau bod y pethau hynny'n cael eu cydgysylltu'n iawn a'u trin mewn ffordd gydweithredol a strategol. Ar y pwynt hwn, hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai am y diddordeb rydych wedi'i ddangos mewn cyd-bwyllgorau corfforedig yn enwedig. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at glywed mwy am gasgliadau'r pwyllgor.

The Minister will be aware that prior to my colleague, Sam Rowlands, I actually held the portfolio for local government for nine years here, and over that time we saw off three whole-scale plans for merging local authorities. At the time, it was talked up that local authorities would actually start working more closely together. As a member of Conwy County Borough Council in 2004, in cabinet, I remember talks at that time about having a north Wales payroll system. Now, only recently, we've lost a bus service in my area, the T19, and all we needed to support that bus service running was co-operation from Gwynedd county council, but we had no representation whatsoever from them on that aspect, and as a result of that we have lost a very valuable bus service. So, what actual plans are in place to continue the theory going forwards of more joint working between local authorities, and one that is meaningful? Thank you.

Bydd y Gweinidog yn ymwybodol imi fod â'r portffolio llywodraeth leol am naw mlynedd, cyn fy nghyd-Aelod, Sam Rowlands, ac yn ystod y cyfnod hwnnw fe gawsom wared ar dri chynllun llawn ar uno awdurdodau lleol. Ar y pryd, soniwyd y byddai awdurdodau lleol yn dechrau cydweithio'n agosach. Fel aelod o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn 2004, yn y cabinet, rwy'n cofio sgyrsiau bryd hynny am gael system gyflogres yng ngogledd Cymru. Nawr, yn ddiweddar, rydym wedi colli gwasanaeth bws yn fy ardal i, gwasanaeth T19, a'r cyfan oedd ei angen arnom i gefnogi'r gwasanaeth bws hwnnw oedd cydweithrediad â chyngor sir Gwynedd, ond ni chawsom unrhyw gynrychiolaeth o gwbl ganddynt ar yr agwedd honno, ac o ganlyniad i hynny rydym wedi colli gwasanaeth bws gwerthfawr iawn. Felly, pa gynlluniau sydd ar waith i barhau â'r theori o fwy o gydweithio ystyrlon rhwng awdurdodau lleol yn y dyfodol? Diolch.

I think there is a great deal of joint working going forward now and CJCs, I think, are now really starting to work very well together. We have managed to work with the UK Government, actually, to deal with some of the key operational issues that were facing CJCs, including in relation to VAT and wider taxation issues. UK Government did introduce legislation to deal with those matters, because CJCs themselves felt that not having those taxation matters dealt with was preventing them, really, from moving forward together. So, I'm pleased that those issues have now been dealt with.

I think that I will also mention a piece of work that I've been doing with Cefin Campbell through our co-operation agreement, which is a review of the partnership landscape across Wales to make sure that the landscape that we have at the moment is fit for purpose. And as part of that work—and it didn't include CJCs, but it did include regional partnership boards, substance misuse boards, and also violence against women, domestic abuse and sexual violence and a whole range of other boards—we met with all of the chairs of those over a period of time and heard about their experiences in terms of the barriers to better collaboration. So, now we're pulling together everything that we've heard from those conversations, and we'll be presenting a paper to the partnership council for Wales in July. We'll make sure that the Senedd is fully updated on our findings and our recommendations for the way forward as well.

Rwy'n credu bod llawer iawn o gydweithio wrth symud ymlaen nawr ac rwy'n credu bod cyd-bwyllgorau corfforedig yn dechrau gweithio'n dda iawn gyda'i gilydd bellach. Rydym wedi llwyddo i weithio gyda Llywodraeth y DU, mewn gwirionedd, i ymdrin â rhai o'r materion gweithredol allweddol a oedd yn wynebu cyd-bwyllgorau corfforedig, gan gynnwys mewn perthynas â TAW a materion trethiant ehangach. Cyflwynodd Llywodraeth y DU ddeddfwriaeth i fynd i'r afael â'r materion hynny, oherwydd roedd cyd-bwyllgorau corfforedig eu hunain yn teimlo bod peidio ag ymdrin â'r materion trethiant hynny yn eu hatal rhag symud ymlaen gyda'i gilydd mewn gwirionedd. Felly, rwy'n falch fod y materion hynny bellach wedi cael eu datrys.

Rwy'n credu yr hoffwn sôn hefyd am waith y bûm yn ei wneud gyda Cefin Campbell drwy ein cytundeb cydweithio, sef adolygiad o'r dirwedd bartneriaeth ledled Cymru i wneud yn siŵr fod y dirwedd sydd gennym ar hyn o bryd yn addas i'r diben. Ac fel rhan o'r gwaith hwnnw—ac nid oedd yn cynnwys cyd-bwyllgorau corfforedig, ond roedd yn cynnwys byrddau partneriaeth rhanbarthol, byrddau camddefnyddio sylweddau, a hefyd trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ac ystod eang o fyrddau eraill—fe wnaethom gyfarfod â phob un o gadeiryddion y rheini dros gyfnod o amser a chlywed am eu profiadau o ran y rhwystrau i gydweithio'n well. Felly, nawr rydym yn tynnu popeth a glywsom o'r sgyrsiau hynny at ei gilydd, a byddwn yn cyflwyno papur i gyngor partneriaeth Cymru ym mis Gorffennaf. Byddwn yn sicrhau bod y Senedd yn cael yr wybodaeth lawn am ein canfyddiadau a'n hargymhellion ar gyfer y ffordd ymlaen hefyd.

14:05
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
Public Services Boards

Continuing with this theme—

Gan barhau â'r thema hon—

6. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effeithiolrwydd byrddau gwasanaethau cyhoeddus? OQ59647

6. Will the Minister make a statement on the effectiveness of public service boards? OQ59647

Yes. Public services boards are an effective vehicle for cross-public-service collaboration. Each has its own strengths and priorities. PSBs are now publishing their updated local well-being plans, and I'm working with the future generations commissioner to consider how best to support PSBs to deliver these.

Gwnaf. Mae byrddau gwasanaethau cyhoeddus yn gyfryngau effeithiol ar gyfer cydweithredu ar draws gwasanaethau cyhoeddus. Mae gan bob un ei gryfderau a'i flaenoriaethau ei hun. Mae byrddau gwasanaethau cyhoeddus bellach yn cyhoeddi eu cynlluniau llesiant lleol wedi'u diweddaru, ac rwy'n gweithio gyda chomisiynydd cenedlaethau'r dyfodol i ystyried y ffordd orau o gynorthwyo byrddau gwasanaethau cyhoeddus i gyflawni'r rhain.

Thank you. Clearly, PSBs play a crucial role in delivering on the seven well-being goals and the ways of working of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015. What role, in your view, are PSBs playing in tackling food security, whether it's nurturing local farming and food businesses, procuring food locally for schools, hospitals and homes, or ensuring affordable food is available locally to all households in the midst of this cost-of-living crisis?

Diolch. Yn amlwg, mae gan fyrddau gwasanaethau cyhoeddus rôl hanfodol wrth gyflawni'r saith nod llesiant a'r ffyrdd o weithio a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Pa rôl, yn eich barn chi, y mae byrddau gwasanaethau cyhoeddus yn ei chwarae wrth fynd i'r afael â diogeledd bwyd, naill ai drwy feithrin busnesau ffermio a bwyd lleol, caffael bwyd lleol i ysgolion, ysbytai a chartrefi, neu sicrhau bod bwyd fforddiadwy ar gael yn lleol i bob cartref yng nghanol yr argyfwng costau byw?

I'm really grateful to Jenny Rathbone for raising this and, in anticipation of her question this afternoon, because I know how passionate Jenny is in terms of ensuring food security and the availability of good quality food, I have asked officials to look at all nine of the 13 public services boards' well-being plans that have been published so far. And I'm really pleased that all of those plans have prioritised food in at least one of their objectives, and the priorities relate to sustainable food, food security, food poverty and also supply chains, depending on the particular focus of the PSB. PSBs have learned, from experience, that having too many objectives, I think, was difficult in the past. So, they have narrowed down those number of objectives, but to have food as part of those objectives in all of those plans I think really speaks to the important role that PSBs themselves recognise that they can play in this particular space.

We are expecting all of the remaining plans to be submitted very shortly, and it's the intention then to publish those as a suite together. But, yes, PSBs, I think, have a really important role to play. And I did have the opportunity to speak to the future generations commissioner earlier this week. I know that Jenny met with him last week to discuss some of these issues as well. So, we're, I think, all very much on the same page.

Rwy'n ddiolchgar iawn i Jenny Rathbone am godi'r mater hwn, a chyn ei chwestiwn y prynhawn yma, oherwydd rwy'n gwybod pa mor angerddol yw Jenny ynghylch sicrhau diogeledd bwyd ac argaeledd bwyd o ansawdd da, rwyf wedi gofyn i swyddogion edrych ar bob un o'r naw cynllun llesiant sydd wedi'u cyhoeddi gan y 13 bwrdd gwasanaethau cyhoeddus hyd yn hyn. Ac rwy'n falch iawn fod yr holl gynlluniau hynny wedi blaenoriaethu bwyd mewn o leiaf un o'u hamcanion, a bod y blaenoriaethau'n ymwneud â bwyd cynaliadwy, diogeledd bwyd, tlodi bwyd a chadwyni cyflenwi hefyd, yn dibynnu ar ffocws penodol y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus. Mae byrddau gwasanaethau cyhoeddus wedi dysgu o brofiad fod cael gormod o amcanion, rwy'n credu, yn anodd yn y gorffennol. Felly, maent wedi lleihau nifer yr amcanion, ond rwy'n credu bod cael bwyd yn rhan o'r amcanion hynny ym mhob un o'r cynlluniau yn dangos y rôl bwysig y mae byrddau gwasanaethau cyhoeddus eu hunain yn cydnabod y gallant ei chwarae yn y gofod penodol hwn.

Rydym yn disgwyl i'r holl gynlluniau sy'n weddill gael eu cyflwyno'n fuan iawn, a'r bwriad wedyn yw cyhoeddi'r rheini fel cyfres gyda'i gilydd. Ond oes, rwy'n credu bod gan fyrddau gwasanaethau cyhoeddus rôl bwysig iawn i'w chwarae. A chefais gyfle i siarad â chomisiynydd cenedlaethau'r dyfodol yn gynharach yr wythnos hon. Gwn fod Jenny wedi cyfarfod ag ef yr wythnos diwethaf i drafod rhai o'r materion hyn hefyd. Felly, rwy'n credu ein bod i gyd yn gytûn ar hyn.

Y Rhaglen Buddsoddi i Arbed
Invest-to-Save Programme

7. A wnaiff Llywodraeth Cymru roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen buddsoddi i arbed? OQ59628

7. Will the Welsh Government provide an update on the invest-to-save programme? OQ59628

Yes, I will. Since its introduction in 2009, the invest-to-save programme has supported approximately 200 projects, with an aggregate value in the region of £200 million. Most recently, it has provided funding for three new projects, helping us to deliver our programme for government commitment in respect of looked-after children. 

Gwnaf. Ers ei chyflwyno yn 2009, mae'r rhaglen buddsoddi i arbed wedi cefnogi tua 200 o brosiectau, gyda gwerth cyfanredol o tua £200 miliwn. Yn fwyaf diweddar, mae wedi darparu cyllid ar gyfer tri phrosiect newydd, gan ein helpu i gyflawni ymrwymiad ein rhaglen lywodraethu mewn perthynas â phlant sy'n derbyn gofal. 

Can I thank the Minister for that response? Invest-to-save is a project I've consistently supported. Using investment to produce long-term savings by greater efficiency will increase productivity. This is the way forward for the public sector, assuming we're not going to have infinite sums of money in the future. Will the Minister comment on the success of invest-to-save and how the learning from projects is being copied by other organisations? As we've seen far too often, in Wales, everyone has to discover the benefits themselves as if it was for the first time.

A gaf fi ddiolch i'r Gweinidog am yr ateb hwnnw? Mae buddsoddi i arbed yn brosiect rwyf wedi'i gefnogi'n gyson. Bydd defnyddio buddsoddi i gynhyrchu arbedion hirdymor mewn ffordd fwy effeithlon yn cynyddu cynhyrchiant. Dyma'r ffordd ymlaen i'r sector cyhoeddus, gan gymryd na fydd gennym symiau di-ben-draw o arian yn y dyfodol. A wnaiff y Gweinidog wneud sylw am lwyddiant buddsoddi i arbed a'r modd y mae'r gwersi a ddysgwyd o brosiectau yn cael eu hefelychu gan sefydliadau eraill? Fel rydym wedi'i weld yn llawer rhy aml, yng Nghymru mae'n rhaid i bawb ddarganfod y manteision eu hunain fel pe bai am y tro cyntaf.

Absolutely, and I share Mike Hedges's passion, if you like, for invest-to-save and everything that that means for the future way in which we fund various things across Wales. And at this point, I just really recognise the work that Jane Dodds has done in this space as well, because the work that we're funding at the moment comes very much as part of the discussions that Jane and I had during the budget negotiations and discussions the year before last. So, as a result of that now, we have projects funding advocacy services to prevent families from breaking up; £1 million is now with the National Adoption Service to continue their Fostering Wellbeing programme; and also £4.4 million to support Foster Wales and enable them to expand their provision so that they can improve the ability of local authority fostering services to retain and support foster carers. So, I think all of that is really important, and I think the learning will spread probably more easily in the space of looked-after children and foster carers than it has in some other places. I know one of Mike Hedges's real concerns, and mine too, has been about how it's been difficult to move the success from the projects that have been supported through invest-to-save to making it kind of business as usual, making it the natural choice for businesses—sorry, for organisations—across Wales.

We did have some work done with Cardiff University, Nesta, that looked at why good practice was struggling to be spread across Wales through the invest-to-save scheme, and I think that we've been able to use that learning to find better ways to support some of the work that has taken place.

Currently, we have the invest-to-save funds ring-fenced within the health and social services group, and also within the looked-after children's team. I'll perhaps write to Mike Hedges with a bit more information about those things. 

Yn hollol, ac rwy'n rhannu angerdd Mike Hedges, os hoffech, ynglŷn â buddsoddi i arbed a phopeth y mae hynny'n ei olygu ar gyfer y ffordd rydym yn ariannu gwahanol bethau ledled Cymru yn y dyfodol. Ac ar hyn o bryd, rwy'n cydnabod y gwaith y mae Jane Dodds wedi'i wneud yn hyn o beth hefyd, oherwydd mae'r gwaith rydym yn ei ariannu ar hyn o bryd yn dod fel rhan fawr o'r trafodaethau a gafodd Jane a minnau yn ystod trafodaethau a negodiadau'r gyllideb y flwyddyn cyn y llynedd. Felly, o ganlyniad i hynny nawr, mae gennym brosiectau sy'n ariannu gwasanaethau eiriolaeth i atal teuluoedd rhag chwalu; mae £1 filiwn wedi mynd i'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i barhau â'u rhaglen Maethu Lles; a hefyd £4.4 miliwn i gefnogi Maethu Cymru a'u galluogi i ehangu eu darpariaeth fel y gallant wella gallu gwasanaethau maethu awdurdodau lleol i gadw a chefnogi gofalwyr maeth. Felly, rwy'n credu bod hynny i gyd yn bwysig iawn, ac rwy'n credu y bydd y dysgu'n lledaenu'n haws yn ôl pob tebyg ym maes plant sy'n derbyn gofal a gofalwyr maeth nag y mae wedi'i wneud mewn mannau eraill. Rwy'n gwybod bod un o bryderon gwirioneddol Mike Hedges, a minnau hefyd, yn ymwneud â sut mae wedi bod yn anodd symud y llwyddiant o'r prosiectau sydd wedi cael eu cefnogi drwy fuddsoddi i arbed i fod yn drefniant busnes fel arfer, gan ei wneud yn ddewis naturiol i fusnesau—i sefydliadau, mae'n ddrwg gennyf—ledled Cymru.

Fe wnaethom rywfaint o waith gyda Phrifysgol Caerdydd, Nesta, a oedd yn edrych ar pam fod anawsterau o ran lledaenu arferion da ledled Cymru drwy'r cynllun buddsoddi i arbed, ac rwy'n credu ein bod wedi gallu defnyddio'r gwersi a ddysgwyd o hynny i ddod o hyd i ffyrdd gwell o gefnogi peth o'r gwaith sydd wedi digwydd.

Ar hyn o bryd, mae gennym yr arian buddsoddi i arbed wedi'i glustnodi o fewn y grŵp iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, a hefyd o fewn y tîm plant sy'n derbyn gofal. Efallai yr ysgrifennaf at Mike Hedges gydag ychydig mwy o wybodaeth am y pethau hynny. 

14:10
Rhannu Arfer Gorau
Sharing of Best Practice

8. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i hwyluso'r gwaith o rannu arfer gorau a gwybodaeth rhwng cynghorau? OQ59656

8. What action is the Welsh Government taking to facilitate the sharing of best practice and information between councils? OQ59656

The Local Government and Elections (Wales) Act 2021 put in place a new sector-led performance regime to drive improvement in local authorities across Wales. To support implementation, I have agreed £800,000 of funding for the Welsh Local Government Association improvement programme to provide for shared learning and corporate improvement across councils.

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 wedi sefydlu trefn gyflawni newydd dan arweiniad y sector i ysgogi gwelliant mewn awdurdodau lleol ledled Cymru. Er mwyn cefnogi'r broses o weithredu, rwyf wedi cytuno ar £800,000 o gyllid ar gyfer rhaglen wella Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ddarparu ar gyfer dysgu ar y cyd a gwelliant corfforaethol ar draws cynghorau.

Thank you, Minister, that's excellent news. There seems to be a theme today on sharing of best practice and information between our councils, and it's something that I'm finding is lacking in policy areas across the board. Despite the sharing of best practice and information between councils being primarily the responsibility of the WLGA, as you've just said, and PSBs, as has already been outlined, surely it falls upon each Minister to ensure that delivery of policy is happening across the board and is happening to the very best standard across our country. The very best way to share this, of course, just from some examples of this, of what's not happening and what should be happening, is the Raglan Project in Monmouthshire County Council, for example, or perhaps a council that's excelling in recycling or delivering healthy food in our schools or having a mental health strategy in our schools that's really working. This sort of information, this sort of sharing of good practice, is not being shared, and it seems to be remiss of the Government to not ensure that their policies are being delivered properly on the ground. To that end, Minister, what action is the Welsh Government taking, and each Minister taking, to work alongside the WLGA to ensure that best practice is shared to each corner of Wales? Thank you.

Diolch, Weinidog, mae hwnnw'n newyddion ardderchog. Mae'n ymddangos bod thema heddiw ar rannu arferion gorau a gwybodaeth rhwng ein cynghorau, ac mae'n rhywbeth rwy'n ei ystyried yn brin mewn meysydd polisi yn gyffredinol. Er mai cyfrifoldeb CLlLC yw rhannu arferion gorau a gwybodaeth rhwng cynghorau yn bennaf, fel rydych newydd ddweud, a byrddau gwasanaethau cyhoeddus, fel sydd eisoes wedi'i amlinellu, mae'n siŵr mai mater i bob Gweinidog yw sicrhau bod y broses o gyflawni polisi'n digwydd ar draws y bwrdd ac yn digwydd i'r safon orau ar draws ein gwlad. Y ffordd orau o rannu hyn, wrth gwrs, o rai enghreifftiau o hyn, o ran yr hyn nad yw'n digwydd a'r hyn a ddylai fod yn digwydd, yw Prosiect Rhaglan yng Nghyngor Sir Fynwy, er enghraifft, neu gyngor sy'n rhagori mewn ailgylchu neu ddosbarthu bwyd iach yn ein hysgolion neu sy'n gweithredu strategaeth iechyd meddwl sy'n gweithio'n dda yn ein hysgolion. Nid yw'r math hwn o wybodaeth, y math hwn o rannu arferion da, yn cael ei rannu, ac ymddengys y byddai'n esgeulus i'r Llywodraeth beidio â sicrhau bod eu polisïau'n cael eu cyflawni'n briodol ar lawr gwlad. I'r perwyl hwnnw, Weinidog, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd, a phob Gweinidog yn eu cymryd, i weithio ochr yn ochr â CLlLC i sicrhau bod arferion gorau'n cael eu rhannu i bob cwr o Gymru? Diolch.

Well, Ministers and officials regularly engage with a wide range of local authority-led networks in relation to the breadth of the sector's functions. So, those will include Cabinet members, it will include spokespeople for the WLGA and also officers will meet with our officials across the whole range of functions, and those really are invaluable opportunities for us to share opportunities and to hear the challenges, of course, that local authorities are experiencing in terms of delivering their functions as well.

I would say that our relationship with local government is a very open and honest one. I think that the level of engagement that we have is quite extraordinary in terms of the amount of meetings that take place both between Ministers and local authorities, but also between officials and officers. But, if there's more that we need to do, or if there are particular gaps where those networks are not in place, I would obviously look to close those. So, perhaps, if Laura Anne Jones wants to share with me some of the more detailed concerns, I'd be more than happy to look into those.

Wel, mae Gweinidogion a swyddogion yn ymgysylltu'n rheolaidd ag ystod eang o rwydweithiau a arweinir gan awdurdodau lleol mewn perthynas ag ehangder swyddogaethau'r sector. Felly, bydd y rheini'n cynnwys aelodau'r Cabinet, bydd yn cynnwys llefarwyr ar ran CLlLC a bydd swyddogion hefyd yn cyfarfod â'n swyddogion ni ar draws yr holl ystod o swyddogaethau, ac mae'r rheini'n gyfleoedd amhrisiadwy i ni rannu cyfleoedd a chlywed yr heriau, wrth gwrs, y mae awdurdodau lleol yn eu profi wrth gyflawni eu swyddogaethau.

Byddwn yn dweud bod ein perthynas â llywodraeth leol yn un agored a gonest iawn. Credaf fod lefel yr ymgysylltiad sydd gennym yn eithaf rhyfeddol o ran nifer y cyfarfodydd sy'n digwydd rhwng Gweinidogion ac awdurdodau lleol, ond hefyd rhwng swyddogion. Ond os oes mwy y mae angen i ni ei wneud, neu os oes bylchau penodol lle nad yw'r rhwydweithiau hynny ar waith, byddwn yn amlwg yn ceisio cau'r rheini. Felly, os yw Laura Anne Jones eisiau rhannu rhai o'r pryderon manylach gyda mi, byddwn yn barod iawn i edrych arnynt.

Finally, cwestiwn 9, Natasha Asghar. 

Yn olaf, cwestiwn 9, Natasha Asghar. 

Ymgysylltu â Phreswylwyr
Engaging with Residents

9. Sut mae'r Gweinidog yn sicrhau bod awdurdodau lleol yn ymgysylltu â phreswylwyr ac yn cyfathrebu â hwy? OQ59631

9. How does the Minister ensure that local authorities engage and communicate with residents? OQ59631

The Local Government and Elections (Wales) Act 2021 requires principal councils to put in place a participation strategy. This must set out how the council intends to encourage and enable local people to participate in decision making and scrutiny processes.

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn ei gwneud yn ofynnol i brif gynghorau roi strategaeth cyfranogiad ar waith. Rhaid iddi nodi sut mae'r cyngor yn bwriadu annog a galluogi pobl leol i gymryd rhan mewn prosesau gwneud penderfyniadau a phrosesau craffu.

14:15

Thank you for your answer, Minister. As you'll be well aware, constituents often turn to us for help in their darkest hour, and usually, after they've been passed from pillar to post by local authorities and other agencies, they come to us with their woes and issues. Now, in fact, a lot of constituents I help aren't actually getting responses to the letters and e-mails they've been sending to their local authorities, and one council in south-east Wales in particular has been particularly poor with their responses. I can say that I know exactly how they're feeling, having written to this particular council, raising my constituents' issues on countless occasions. Sometimes I'll get a reply, albeit not very useful, but a reply nonetheless. Sometimes you may be redirected elsewhere or, as is often the case, the letters will get ignored. In one instance, I'm still waiting for a reply to a letter I sent on behalf of a constituent several months ago, despite chasing the local authority for the response. Minister, do you agree with me that this is simply unacceptable? And will you please write to all local authority leaders in south-east Wales, calling upon each and every single one of them to urgently review these processes, to ensure that constituents are responded to within a reasonable time frame and, if it is the case, that no party politics are at play?

Diolch am eich ateb, Weinidog. Fel y gwyddoch, mae etholwyr yn aml yn troi atom am gymorth yn eu hawr dywyllaf, ac fel arfer, ar ôl iddynt gael eu pasio o bared i bost gan awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill, maent yn dod atom gyda'u gofidiau a'u problemau. Nawr, mewn gwirionedd, mae llawer o'r etholwyr rwy'n eu helpu heb fod yn cael ymatebion i'r llythyrau a'r negeseuon e-bost y maent wedi bod yn eu hanfon at eu hawdurdodau lleol, ac mae un cyngor yn ne-ddwyrain Cymru yn arbennig o wael gyda'u hymatebion. Gallaf ddweud fy mod yn gwybod yn union sut maent yn teimlo, a minnau wedi ysgrifennu at y cyngor penodol hwn i godi problemau fy etholwyr ar nifer fawr o achlysuron. Weithiau byddaf yn cael ateb, er nad yw'n ddefnyddiol iawn, ond mae'n ateb serch hynny, Weithiau, gallech gael eich ailgyfeirio i fannau eraill, neu fel sy'n digwydd yn aml, bydd y llythyrau'n cael eu hanwybyddu. Mewn un achos, rwy'n dal i aros am ateb i lythyr a anfonais ar ran etholwr sawl mis yn ôl, er imi ofyn i'r awdurdod lleol am ymateb. Weinidog, a ydych chi'n cytuno bod hyn yn annerbyniol? Ac a wnewch chi ysgrifennu at holl arweinwyr awdurdodau lleol yn ne-ddwyrain Cymru, gan alw ar bob un ohonynt i adolygu'r prosesau hyn ar frys, i sicrhau bod etholwyr yn cael ymateb o fewn amser rhesymol, ac os yw'n digwydd, nad oes unrhyw wleidyddiaeth bleidiol ar waith?

Well, there are local protocols in place for dealing with issues when the council hasn't acted as it should when carrying out its duties. But, perhaps if the Member could could either have a conversation with me or write to me outside of this meeting, I'll look at the particular issue that is being discussed this afternoon.

Wel, mae protocolau lleol ar waith ar gyfer ymdrin â materion pan nad yw'r cyngor wedi gweithredu fel y dylai wrth gyflawni ei ddyletswyddau. Ond efallai y gallai'r Aelod naill ai gael sgwrs gyda mi neu ysgrifennu ataf wedi'r cyfarfod hwn, a gallaf edrych ar y mater penodol sy'n cael ei drafod y prynhawn yma.

2. Cwestiynau i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd
2. Questions to the Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd

Yr eitem nesaf, felly, yw'r cwestiynau i'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, a'r cwestiwn cyntaf gan Rhys ab Owen.

The next item is the questions to the Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd, and the first question is from Rhys ab Owen.

Diogelu Bywyd Gwyllt
Protecting Wildlife

1. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i ddiogelu a rheoli bywyd gwyllt ym Mro Morgannwg? OQ59645

1. What action is the Welsh Government taking to protect and manage wildlife in the Vale of Glamorgan? OQ59645

Member
Lesley Griffiths 14:16:37
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd

A team Wales approach is taken to protect and manage wildlife. Welsh Government has recently provided over £1 million for projects in the Vale of Glamorgan, to deliver nature-based projects, enable partnership working and improve connections between nature habitats in the Vale of Glamorgan.

Rydym wedi mabwysiadu dull tîm Cymru o ddiogelu a rheoli bywyd gwyllt. Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu dros £1 filiwn ar gyfer prosiectau ym Mro Morgannwg, i gyflawni prosiectau sy'n seiliedig ar natur, galluogi gweithio mewn partneriaeth a gwella cysylltiadau rhwng cynefinoedd natur ym Mro Morgannwg.

Diolch, Weinidog. I've raised with you before the Model Farm issue, in Rhoose, in the Vale of Glamorgan, which grows and sells wildflowers, and it's under threat due to plans to build an industrial park on its land. The Jenkins family have been tenants on the farm for nearly 100 years, and the improvements to the rights of tenant farmers contained in the Agriculture (Wales) Bill will come too late for them, if they are turfed out of their land. This is not just their place of work; it's their home, their home for generations, destroyed. And what makes this story even more tragic is that this family also lost a previous farm in the 1940s in the Epynt, when their family were forced to leave when the British army seized their land. That family in the Epynt have yet to return, and the fear now for the Jenkins family is that they will lose their livelihood and their home yet again, but this time through an international developer rather than the British state. What can the Welsh Government do to protect the farm, to protect farmers like the Jenkins family, and the wildlife it sustains?

Diolch, Weinidog. Rwyf wedi codi mater Model Farm, yn y Rhws, ym Mro Morgannwg, gyda chi o'r blaen, fferm sy'n tyfu ac yn gwerthu blodau gwyllt, ac mae dan fygythiad oherwydd cynlluniau i adeiladu parc diwydiannol ar ei dir. Mae'r teulu Jenkins wedi bod yn denantiaid ar y fferm ers bron i 100 mlynedd, a bydd y gwelliannau i hawliau ffermwyr tenant sydd wedi'u cynnwys ym Mil Amaeth (Cymru) yn dod yn rhy hwyr iddynt, os cânt eu troi allan. Nid eu gweithle'n unig yw hwn; dyma'u cartref, eu cartref ers cenedlaethau, ac mae'n cael ei ddinistrio. A'r hyn sy'n gwneud y stori hon hyd yn oed yn fwy trasig yw bod y teulu hwn hefyd wedi colli fferm arall yn y 1940au ar Epynt, pan gawsant eu gorfodi i adael ar ôl i'r fyddin Brydeinig feddiannu eu tir. Nid yw'r teulu wedi dychwelyd i Epynt, ac mae'r teulu Jenkins yn ofni nawr y byddant yn colli eu bywoliaeth a'u cartref unwaith eto, ond y tro hwn drwy ddatblygwr rhyngwladol yn hytrach na'r wladwriaeth Brydeinig. Beth all Llywodraeth Cymru ei wneud i ddiogelu'r fferm, i amddiffyn ffermwyr fel y teulu Jenkins, a'r bywyd gwyllt y mae'n ei gynnal?

Thank you. I'm very sorry to hear about the experience of the Jenkins family. Clearly, tenant farmers are very important to us in Wales. A significant percentage of our farmers here in Wales are tenant farmers. There is obviously protection for tenants; they should obviously take the matter up with their landlords, and I would also urge them to contact the Tenant Farmers Association, to see if there's anything they can do to help. And, if you'd like to write to me, whilst I can't obviously interfere in an individual case, I will see if there's anything that we can do to help as well.

Diolch. Mae'n ddrwg iawn gennyf glywed am brofiad y teulu Jenkins. Yn amlwg, mae ffermwyr tenant yn bwysig iawn i ni yng Nghymru. Mae canran sylweddol o'n ffermwyr yma yng Nghymru yn ffermwyr tenant. Yn amlwg mae yna amddiffyniad i denantiaid; yn amlwg, dylent drafod y mater gyda'u landlordiaid, a byddwn hefyd yn eu hannog i gysylltu â Chymdeithas y Ffermwyr Tenant, i weld a oes unrhyw beth y gallant hwy ei wneud i helpu. Ac os hoffech ysgrifennu ataf, er na allaf ymyrryd mewn achos unigol wrth gwrs, gallaf weld a oes unrhyw beth y gallwn ni ei wneud i helpu hefyd.

I've raised the issue of Model Farm with various Ministers in the Senedd here. The quality of land being protected is a component of the planning system. I appreciate it's not in your portfolio, Minister, but, obviously, that assessment of the quality of the land, and the protection of the wildlife on that land, should be a critical consideration within the planning system. It clearly isn't, when an example like Model Farm, where the local authority itself is promoting a business park that isn't required—and is proven not to be required, even by the developers themselves, who say it's a speculative development—and yet, over 100 acres of quality agricultural land that is habitat to many natural species that can be found in the Vale of Glamorgan is to be lost. So, what dialogue is undertaken between your officials and the planning Minister's officials to make sure that there are robust checks and balances within the planning system, that good-quality agricultural land that is of quality natural habitat as well is not sacrificed to unwanted developments such as the Model Farm business park?

Rwyf wedi codi mater Model Farm gyda gwahanol Weinidogion yn y Senedd hon. Mae ansawdd y tir sy'n cael ei warchod yn rhan o'r system gynllunio. Rwy'n sylweddoli nad yw o fewn eich portffolio chi, Weinidog, ond yn amlwg, dylai'r asesiad o ansawdd y tir, a diogelu'r bywyd gwyllt ar y tir hwnnw, fod yn ystyriaeth hanfodol yn y system gynllunio. Yn amlwg, nid yw hynny'n wir, pan fo enghraifft fel Model Farm, lle mae'r awdurdod lleol ei hun yn hyrwyddo parc busnes nad oes ei angen—ac mae tystiolaeth yn dangos nad oes ei angen, hyd yn oed gan y datblygwyr eu hunain, sy'n dweud ei fod yn ddatblygiad hapfasnachol—ac eto, bydd dros 100 erw o dir amaethyddol o safon, sy'n gynefin i lawer o rywogaethau naturiol sydd i'w gweld ym Mro Morgannwg, yn cael ei golli. Felly, pa sgyrsiau a fu rhwng eich swyddogion a swyddogion y Gweinidog cynllunio i sicrhau bod camau goruchwylio ar waith o fewn y system gynllunio, nad yw tir amaethyddol o ansawdd da sydd hefyd yn gynefin naturiol o ansawdd da yn cael ei aberthu er mwyn datblygiadau diangen fel parc busnes Model Farm?

[Inaudible.]—a significant amount of work and certainly, within my own portfolio, we've looked at land classification of agricultural land, because, as you say, it's very important that, as far as possible, it's protected for sustainable food production and also for our important habitats. I'm not aware of any specific conversations between my officials and the Minister for Climate Change's officials, particularly around the Model Farm that you've just raised with me. As I said in my answer to Rhys ab Owen, if he wants to write to me about it, I'll certainly be happy to look it up.

[Anghlywadwy.]—cryn dipyn o waith ac yn sicr, yn fy mhortffolio fy hun, rydym wedi edrych ar sut mae tir amaethyddol yn cael ei ddosbarthu, oherwydd, fel y dywedwch, mae'n bwysig iawn ei fod yn cael ei ddiogelu cyn belled ag y bo modd ar gyfer cynhyrchu bwyd cynaliadwy a hefyd ar gyfer ein cynefinoedd pwysig. Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw sgyrsiau penodol rhwng fy swyddogion a swyddogion y Gweinidog Newid Hinsawdd, yn enwedig mewn perthynas â mater Model Farm rydych newydd ei ddwyn i fy sylw. Fel y dywedais yn fy ateb i Rhys ab Owen, os yw am ysgrifennu ataf ynglŷn â hynny, byddaf yn sicr yn hapus i edrych ar y mater.

14:20
Hyrwyddo Bwyd a Diod
Promoting Food and Drink

2. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo bwyd a diod o Ogledd Cymru? OQ59655

2. What is the Welsh Government doing to promote food and drink from North Wales? OQ59655

The Welsh food and drink industry continues to go from strength to strength, growing in both scale and reputation. Welsh Government is promoting food in north Wales through our food festivals, which include Gŵyl Fwyd Caernarfon, Wrexham Food Festival, Menai Food Festival, Denbigh Plum Festival and Llangollen Food Festival, to name but a few, as well as at our agricultural shows. 

Mae diwydiant bwyd a diod Cymru yn parhau i fynd o nerth i nerth, gan dyfu o ran graddfa ac o ran enw da. Mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo bwyd yng ngogledd Cymru drwy ein gwyliau bwyd, sy'n cynnwys Gŵyl Fwyd Caernarfon, Gŵyl Fwyd Wrecsam, Gŵyl Fwyd Menai, Gŵyl Eirin Dinbych a Gŵyl Fwyd Llangollen, i enwi rhai yn unig, yn ogystal â'n sioeau amaethyddol. 

Thank you very much, Minister. As I'm sure you'd agree, north Wales has some of the best food and drink, which is enjoyed around the world, and certainly will be enjoyed by a greater range of people, thanks to the trade deals being struck by the UK Government now being released from the shackles of the European Union.

One of the things, though, Minister, that breweries and other similar businesses in north Wales are concerned about is the possibility of glass being included in a deposit-return scheme. In my view, there's a commonsense DRS that excludes glass, and would see the scheme and its requirements aligned across the United Kingdom. You'll be aware that brewers are certainly very concerned, and potentially seeing breweries going out of business if this continues. So, Minister, can you expand on what you're doing to help reach this sensible UK-wide outcome, instead of doing things perhaps differently just for the sake of it? Thank you.  

Diolch yn fawr iawn, Weinidog. Fel rwy'n siŵr y byddech chi'n cytuno, mae gan ogledd Cymru beth o'r bwyd a diod gorau, sy'n cael eu mwynhau ledled y byd, ac yn sicr bydd ystod fwy o bobl yn eu mwynhau, diolch i'r cytundebau masnach a wneir gan Lywodraeth y DU, sydd bellach wedi cael ei rhyddhau o hualau'r Undeb Ewropeaidd.

Fodd bynnag, Weinidog, un o'r pethau y mae bragdai a busnesau tebyg eraill yng ngogledd Cymru yn bryderus yn eu cylch yw'r posibilrwydd y bydd gwydr yn cael ei gynnwys mewn cynllun dychwelyd ernes. Yn fy marn i, mae yna gynllun synnwyr cyffredin ar gyfer dychwelyd ernes sy'n eithrio gwydr, ac a fyddai'n golygu bod y cynllun a'i ofynion yn gyson ar draws y Deyrnas Unedig. Fe fyddwch yn ymwybodol fod bragwyr yn sicr yn bryderus iawn, ac mae'n bosibl y gallai bragdai fynd allan o fusnes os bydd hyn yn parhau. Felly, Weinidog, a allwch chi ymhelaethu ar yr hyn rydych chi'n ei wneud i helpu i gyrraedd y canlyniad synhwyrol hwn ledled y DU, yn hytrach na gwneud pethau'n wahanol heb fod angen? Diolch.  

Well, I see you're copying your leader. I noticed his tweet about doing things differently. It's not in my portfolio—it's in the portfolio of the Minister for Climate Change—but it previously was in my portfolio when we first went out to consultation about a DRS. And I have to say that I think it's England doing things differently for the sake of it. Certainly, when I was the Minister with responsibility, I remember having conversations with Thérèse Coffey in her previous ministerial position, along with our Scottish counterparts, and glass was absolutely part of that scheme. So, if anybody is doing things differently for the sake of it, I think it's England. 

I agree with what you say about north Wales hosting some of the best food and drink producers we have here in Wales. I disagree profoundly with you about the shackles of the EU being removed now, and, certainly, I haven't seen anything in the trade agreements that are currently being negotiated between the UK Government and other countries that demonstrate any clear benefits. But I do accept that there are concerns from some of the brewers, and I have had discussions, actually not with the Minister for Climate Change, but with the Minister for Economy. We met with some of the drink sector to discuss those concerns.

Rwy'n gweld eich bod yn copïo eich arweinydd. Sylwais ar ei drydariad am wneud pethau'n wahanol. Nid yw'n rhan o fy mhortffolio—mae'n rhan o bortffolio'r Gweinidog Newid Hinsawdd—ond roedd yn rhan o'm portffolio i o'r blaen pan lansiwyd ymgynghoriad gennym gyntaf ar gynllun dychwelyd ernes. Ac mae'n rhaid imi ddweud fy mod yn credu mai Lloegr sy'n gwneud pethau'n wahanol heb fod angen. Yn sicr, pan oeddwn yn Weinidog â chyfrifoldeb, rwy'n cofio cael sgyrsiau gyda Thérèse Coffey yn ei swydd weinidogol flaenorol, ynghyd â'n swyddogion cyfatebol yn yr Alban, ac roedd gwydr yn sicr yn rhan o'r cynllun hwnnw. Felly, os oes unrhyw un yn gwneud pethau'n wahanol heb fod angen, rwy'n credu mai Lloegr sy'n gwneud hynny. 

Rwy'n cytuno â'r hyn a ddywedwch am ogledd Cymru yn gartref i rai o'r cynhyrchwyr bwyd a diod gorau sydd gennym yma yng Nghymru. Rwy'n anghytuno'n llwyr â chi ynglŷn â'r ffaith bod y Llywodraeth wedi'i rhyddhau o hualau'r UE nawr, ac yn sicr, nid wyf wedi gweld unrhyw beth yn y cytundebau masnach sy'n cael eu trafod ar hyn o bryd rhwng Llywodraeth y DU a gwledydd eraill sy'n dangos unrhyw fuddion clir. Ond rwy'n derbyn bod pryderon gan rai o'r bragwyr, ac rwyf wedi cael trafodaethau, nid gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd, ond gyda Gweinidog yr Economi. Fe wnaethom gyfarfod â rhai o'r sector diod i drafod y pryderon hynny.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, Samuel Kurtz. 

Questions now from party spokespeople. Conservative spokesperson, Samuel Kurtz. 

Diolch, Llywydd. Minister, the recent Audit Wales report highlighted that, at the end of March, £58 million remained unspent from the rural development programme, with the deadline for spending this money being the end of this year. How confident are you that all this money will be spent, and not a penny will be returned to the EU? 

Diolch, Lywydd. Weinidog, tynnodd adroddiad diweddar Archwilio Cymru sylw at y ffaith bod £58 miliwn o'r rhaglen datblygu gwledig yn dal i fod heb ei wario ar ddiwedd mis Mawrth, ac mae'r dyddiad cau ar gyfer gwario'r arian hwn ar ddiwedd y flwyddyn. Pa mor hyderus ydych chi y bydd yr holl arian hwn yn cael ei wario, ac na fydd ceiniog yn cael ei ddychwelyd i'r UE? 

I'm just as confident as the last time I was asked this question. It seems a lot of opposition Members are constantly asking me how confident I am about it. You mentioned a figure. Over £765 million of the total programme spend has now been spent; there's about 10 per cent still to go. And as you said yourself, we have until the end of this year to make sure all that money is spent. So, I can only be confident about what I've done, so what I've done is try to make sure that we've over-committed, because I think you have to learn lessons from previous programmes. Clearly, over-committing, I think, is okay to do, because there's quite often an underspend, because of challenges that beneficiaries face—I'm not criticising—and obviously COVID came along and there have been even more challenges. So, what I've been very clear about with my officials is they must work closely with the beneficiaries. It's really important that the beneficiaries, who tell us they can spend that money, do that. I've done what I can do; I want them to do what they can do, but also if they have any concerns, to highlight them with my officials as soon as possible. 

Rwyf yr un mor hyderus â'r tro diwethaf i rywun ofyn y cwestiwn hwn i mi. Mae'n ymddangos bod llawer o Aelodau'r wrthblaid yn gofyn i mi'n gyson pa mor hyderus ydw i am y peth. Roeddech chi'n sôn am ffigur. Mae dros £765 miliwn o gyfanswm gwariant y rhaglen bellach wedi'i wario; mae tua 10 y cant yn weddill. Ac fel y dywedoch chi eich hun, mae gennym tan ddiwedd y flwyddyn hon i sicrhau bod yr holl arian hwnnw'n cael ei wario. Felly, ni allaf ond bod yn hyderus am yr hyn rwyf wedi'i wneud, a'r hyn rwyf wedi'i wneud yw ceisio sicrhau ein bod wedi gorymrwymo, oherwydd rwy'n credu bod yn rhaid i chi ddysgu gwersi o raglenni blaenorol. Yn amlwg, rwy'n credu ei bod hi'n iawn inni orymrwymo, oherwydd yn aml mae yna danwariant, oherwydd heriau y mae buddiolwyr yn eu hwynebu—nid wyf yn beirniadu—ac yn amlwg mae hyd yn oed mwy o heriau wedi bod yn sgil COVID. Felly, yr hyn rwyf wedi bod yn glir iawn yn ei gylch gyda fy swyddogion yw bod yn rhaid iddynt weithio'n agos gyda'r buddiolwyr. Mae'n bwysig iawn fod y buddiolwyr, sy'n dweud wrthym y gallant wario'r arian hwnnw, yn gwneud hynny. Rwyf wedi gwneud yr hyn y gallaf ei wneud; rwyf eisiau iddynt hwy wneud yr hyn y gallant hwy ei wneud, ond hefyd os oes ganddynt unrhyw bryderon, rwyf eisiau iddynt dynnu sylw fy swyddogion atynt cyn gynted â phosibl. 

Thank you for those reassurances, Minister, but if we are being honest, the Welsh Government has a bit of a chequered history when delivering the rural development plan. In June 2020, Audit Wales identified that key aspects of the design, operation and oversight of the rural development fund were not effective enough to ensure that grant awards would deliver value for money. That's a damning indictment of the Welsh Government's performance. And that's without touching on the fact that your Government moved the absolute maximum amount of money away from direct support for Welsh farmers via pillar 1, over to pillar 2 and the RDP—the highest anywhere in the European Union. You've refused multiple requests from me and the unions to hold an independent review into the RDP delivery, and that ship has now sailed. But given the importance of future schemes, can you outline what lessons—and you mentioned lessons learnt—but what lessons have been learned from those experiences, so that Audit Wales aren't repeating the same criticisms in the near future?

Diolch am y sicrwydd hwnnw, Weinidog, ond os ydym yn bod yn onest, mae gan Lywodraeth Cymru ychydig o hanes brith wrth gyflawni'r cynllun datblygu gwledig. Ym mis Mehefin 2020, nododd Archwilio Cymru nad oedd agweddau allweddol ar gynllunio, gweithredu a goruchwylio'r gronfa datblygu gwledig yn ddigon effeithiol i wneud yn siŵr y byddai dyfarniadau grant yn sicrhau gwerth am arian. Dyna feirniadaeth ddamniol o berfformiad Llywodraeth Cymru. A hynny heb gyffwrdd â'r ffaith bod eich Llywodraeth wedi symud y swm mwyaf posibl o arian i ffwrdd o gymorth uniongyrchol i ffermwyr Cymru drwy golofn 1, drosodd i golofn 2 a'r cynllun datblygu gwledig—y swm mwyaf yn unrhyw le yn yr Undeb Ewropeaidd. Rydych wedi gwrthod ceisiadau lluosog gennyf fi a'r undebau i gynnal adolygiad annibynnol i gyflawniad y Cynllun Datblygu Gwledig, ac mae'r llong honno bellach wedi hwylio. Ond o ystyried pwysigrwydd cynlluniau'r dyfodol, a wnewch chi amlinellu pa wersi—ac fe sonioch chi am wersi a ddysgwyd—ond pa wersi sydd wedi'u dysgu o'r profiadau hynny, fel nad yw Archwilio Cymru yn ailadrodd yr un feirniadaeth yn y dyfodol agos?

14:25

Well, again, I will repeat what I’ve said many times in the Chamber, what lessons were learned, and it’s really important lessons are learned; I’m not dismissing that at all. The findings of the 2020 Audit Wales report have already been addressed, so we’ve had enhanced selection rules implemented to ensure that projects are selected openly and fairly. Projects were selected in merit order in accordance with the published scoring procedure, and value for money is a criteria for all project awards. And those principles are absolutely embedded within the RDP grant appraisal model, and are in place for any current and future rural investment schemes. We didn’t need an independent inquiry, because this programme is scrutinised within an inch of its life. There is a huge amount of scrutiny in relation to this programme.

Wel, unwaith eto, rwyf am ailadrodd yr hyn rwyf wedi'i ddweud lawer gwaith yn y Siambr, y gwersi a ddysgwyd, ac mae'n bwysig iawn fod gwersi'n cael eu dysgu; nid wyf yn diystyru hynny o gwbl. Mae canfyddiadau adroddiad Archwilio Cymru 2020 eisoes wedi cael sylw, felly rydym wedi rhoi gwell rheolau dethol ar waith i sicrhau bod prosiectau'n cael eu dewis yn agored ac yn deg. Dewiswyd prosiectau yn nhrefn teilyngdod yn unol â'r weithdrefn sgorio gyhoeddedig, ac mae gwerth am arian yn faen prawf ar gyfer holl ddyfarniadau'r prosiect. Ac mae'r egwyddorion hynny wedi'u gwreiddio'n llwyr o fewn model arfarnu grantiau'r Rhaglen Datblygu Gwledig ac maent ar waith ar gyfer unrhyw gynlluniau buddsoddi gwledig presennol ac yn y dyfodol. Nid oedd angen ymchwiliad annibynnol arnom, oherwydd mae'r rhaglen hon yn cael ei harchwilio'n fanwl iawn. Mae llawer iawn o graffu'n digwydd mewn perthynas â'r rhaglen hon.

Thank you, Minister, and yes, you mentioned that it was scrutinised, and we’re grateful for the work that Audit Wales did back in 2020 to bring that to light.

But, finally, you recently made a joint announcement with the Minister for Climate Change regarding tree planting in Wales, which states:

'payment rates will be uplifted to pay 100% of 2023's actual costs'.

Can I ask from where this money has been found to pay for this uplift? And as next month I believe you’re due to make a statement on the sustainable farming scheme ahead of the summer agricultural shows, was this joint statement by the climate change Minister and yourself just a sign of things to come: trees over everything else? Because I attended the Royal Welsh Agricultural Society’s Regen event at Sealands Farm in the Vale of Glamorgan last week, to see the good work that farmers are already doing through regenerative farming, and that’s what should be supported. I note that the Minister was unable to attend, but some of your officials were there. So, what guarantees can you give that the SFS will actually be tailored to support those farmers who are producing environmentally friendly food, be they tenants, upland farmers or lowland farmers? Diolch, Llywydd.

Diolch, Weinidog, a do, fe sonioch chi ei fod yn cael ei graffu, ac rydym yn ddiolchgar am y gwaith a wnaeth Archwilio Cymru yn ôl yn 2020 i ddod â hynny i'r amlwg.

Ond yn olaf, fe wnaethoch chi gyhoeddiad ar y cyd â'r Gweinidog Newid Hinsawdd yn ddiweddar ynghylch plannu coed yng Nghymru, sy'n nodi:

'bydd cyfraddau talu yn cael eu codi i dalu 100% o gostau gwirioneddol 2023'.

A gaf fi ofyn o ble y canfuwyd yr arian i dalu am y codiad? Gan eich bod i wneud datganiad ar y cynllun ffermio cynaliadwy fis nesaf cyn sioeau amaethyddol yr haf, a oedd y datganiad hwn ar y cyd gennych chi a'r Gweinidog Newid Hinsawdd yn arwydd o bethau i ddod: coed dros bopeth arall? Oherwydd fe fynychais ddigwyddiad Regen Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Fferm Sealands ym Mro Morgannwg yr wythnos diwethaf i weld y gwaith da y mae ffermwyr eisoes yn ei wneud drwy ffermio ailwladychu, a dylid cefnogi hynny. Sylwaf nad oedd y Gweinidog yn gallu bod yn bresennol, ond roedd rhai o'ch swyddogion yno. Felly, pa warantau allwch chi eu rhoi y bydd y cynlluniau ffermio cynaliadwy yn cael eu teilwra mewn gwirionedd i gefnogi ffermwyr sy'n cynhyrchu bwyd ecogyfeillgar, boed yn denantiaid, yn ffermwyr ucheldir neu'n ffermwyr iseldir? Diolch, Lywydd.

I’m very pleased you were able to attend the Regen '23 event at Sealands Farm. I’m looking forward to visiting Sealands Farm, I hope before summer recess, or certainly as we just go into summer recess, because I’ve heard of the excellent work that’s being undertaken there; as you say, some officials were able to attend.

Obviously, we’re still in the co-design phase of SFS. I will be bringing forward a statement before we go into summer recess. You’ll know from our many discussions that sustainable food production is absolutely at the heart of the sustainable farming scheme, but we need to plant more trees. We know that. I’m sure you’ve had the opportunity to read the latest UK Climate Change Committee report that if we are going to meet our carbon emission targets, particularly around agriculture, those trees need to be there.

Rwy'n falch iawn eich bod wedi gallu mynychu digwyddiad Regen '23 yn Fferm Sealands. Rwy'n edrych ymlaen at ymweld â Fferm Sealands, cyn toriad yr haf gobeithio, neu yn sicr wrth inni fynd i mewn i wyliau'r haf, oherwydd rwyf wedi clywed am y gwaith rhagorol sy'n cael ei wneud yno; fel y dywedwch, roedd rhai swyddogion yn gallu bod yn bresennol.

Yn amlwg, rydym yn dal i fod yng nghyfnod cyd-gynllunio'r cynllun ffermio cynaliadwy. Byddaf yn cyflwyno datganiad cyn dechrau toriad yr haf. Fe wyddoch o'n trafodaethau niferus fod cynhyrchu bwyd cynaliadwy yn gwbl ganolog i'r cynllun ffermio cynaliadwy, ond mae angen inni blannu mwy o goed. Rydym yn gwybod hynny. Rwy'n siŵr eich bod wedi cael cyfle i ddarllen adroddiad diweddaraf Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU sy'n dweud bod angen i'r coed hynny fod yno os ydym am gyrraedd ein targedau allyriadau carbon, yn enwedig ar gyfer amaethyddiaeth.

Llefarydd Plaid Cymru, Mabon ap Gwynfor.

Plaid Cymru spokesperson, Mabon ap Gwynfor.

Diolch, Llywydd. Wel, mae’n ddiwrnod braf a phoeth arall gyda’r haul yn tywynnu fel y mae wedi bod yn gwneud ers tua chwe wythnos bellach. Mae’n gynnar yn y flwyddyn i fod yn siarad am sychder, ond y gwir amdani ydy bod y gwair yn barod yn crino a ffosydd yn rhedeg yn sych, tra bod nifer o ffermwyr eisoes wedi cael eu first cut i mewn yn gynnar yn y flwyddyn. Mae’r diffyg glaw yn golygu y bydd twf gwair ar gyfer ail doriad am fod yn anodd, a fydd yn arwain at drafferthion porthiant, nid yn unig efo prinder gwair yn y caeau pori dros yr haf, ond hefyd efo gwellt yn dod yn brin wrth edrych ymlaen at y gaeaf hefyd. Bydd prisiau prynu gwellt i mewn yn cynyddu, yn ogystal â dŵr yfed yn rhedeg yn brin.

A wnaiff y Gweinidog, felly, roi asesiad inni o effaith y tymheredd uwch a’r cwymp yn y maint o law sydd yn disgyn yma ar amaeth, yn benodol cynaliadwyaeth cnydau a phorthiant? Hefyd, pa gamau y mae’r Llywodraeth yn eu cymryd i gefnogi ffermwyr a sicrhau gwytnwch ffermydd Cymru yn ystod y misoedd sych yma, a'r rhai sydd i ddod?

Thank you, Llywydd. Well, it’s another sunny and hot day with the sun shining as it has been for around six weeks now. It’s early in the year to be talking about drought, but the truth is that the grass is already parched and the rivers are running dry, whilst a number of farmers have got their first cut in early in the year. The lack of rain means that the growth of grass for the second cut will be difficult, which will lead to difficulties with feed, not only with a shortage of grass on grazing land over the summer, but also with hay being in short supply as we look to the winter too. The price of buying in hay will increase, and drinking water will become scarce.

So, will the Minister give us an assessment of the impact of the higher temperatures and the decline in rainfall on agriculture, particularly with regard to crops and feed? Also, what steps is the Government taking to support farmers and to ensure the resilience of Welsh farms during these dry months, and those that are to come?

Well, we are certainly seeing the impacts of climate change, aren’t we? I was reflecting, because I remember a Royal Welsh Show—it’s probably about five years ago now—where we were in a very similar position. We all know what the temperatures at last year’s Royal Welsh Show were, and the fact is that this is now becoming much more the norm than what we were facing probably a decade ago, even.

I haven’t had any specific discussions about support for the agricultural sector. I’m sure it will come, and as we approach the Royal Welsh Show and the other agricultural shows in particular, I’m sure it will be a topic of conversation. I remember having a drought summit at one Royal Welsh Show because things had indeed got that bad. But as you know, everything we’re doing through the Agriculture (Wales) Bill and through the sustainable farming scheme that we will be bringing forward is to help our farmers become more competitive and more resilient as we certainly face the impact of climate change.

Wel, rydym yn sicr yn gweld effeithiau newid hinsawdd, onid ydym? Roeddwn yn meddwl, oherwydd rwy'n cofio Sioe Frenhinol—oddeutu pum mlynedd yn ôl bellach, mae'n debyg—lle roeddem mewn sefyllfa debyg iawn. Rydym i gyd yn gwybod beth oedd y tymheredd yn Sioe Frenhinol Cymru y llynedd, a'r gwir amdani yw bod hyn bellach yn dod yn llawer mwy arferol na'r hyn roeddem yn ei wynebu ddegawd yn ôl hyd yn oed.

Nid wyf wedi cael unrhyw drafodaethau penodol am gefnogaeth i'r sector amaethyddol. Rwy'n siŵr y daw, ac wrth inni nesáu at Sioe Frenhinol Cymru a'r sioeau amaethyddol eraill yn arbennig, rwy'n siŵr y bydd yn bwnc trafod. Rwy'n cofio cael uwchgynhadledd sychder mewn un Sioe Frenhinol oherwydd bod pethau wedi mynd mor wael. Ond fel y gwyddoch, mae popeth a wnawn drwy'r Bil Amaethyddiaeth (Cymru) a thrwy'r cynllun ffermio cynaliadwy y byddwn yn ei gyflwyno yn digwydd er mwyn helpu ein ffermwyr i ddod yn fwy cystadleuol a gwydn wrth inni wynebu effaith newid hinsawdd.

14:30

Diolch i'r Gweinidog am yr ateb. Dwi am droi rŵan at Glastir. Mae Glastir, wrth gwrs, yn allweddol i nifer o ffermwyr Cymru—yn wir, mae'n gyfwerth â rhwng 10 y cant ac 20 y cant o drosiant nifer o'n ffermydd ni. Mae hi'n rhaglen bwysig, sy'n rhoi sicrwydd ariannol i nifer o ffermwyr wrth iddyn nhw ddelifro camau i warchod yr amgylchedd a helpu i adfer natur, megis gwella ansawdd dŵr, gwarchod bioamrywiaeth, plannu coed, gan ddatblygu cynefinoedd o bwys, ymhlith camau eraill. Ond mae ffermwyr wedi bod mewn cyswllt yn pryderu am sefydlogrwydd y taliadau yma wrth edrych ymlaen i'r flwyddyn nesaf. Felly, yn wyneb y pryderon yma a phwysigrwydd Glastir i nifer o'n ffermwyr, tybed all y Gweinidog roi sicrwydd i'r ffermydd yna heddiw ynghylch y taliadau Glastir ar gyfer y flwyddyn nesaf, a sicrhau bod ffermwyr yn clywed beth ydy'r cynlluniau ariannu ar gyfer 2024.

I thank the Minister for that response. I want to turn now to Glastir. Glastir, of course, is vital for a number of farmers in Wales—indeed, it's equivalent to between 10 per cent and 20 per cent of the turnover of a number of our farms. It's an important programme, which gives financial security to a number of farmers as they deliver steps to safeguard the environment and help the restoration of nature, such as improving water quality, protecting biodiversity, tree planting, developing habitats of importance, amongst other steps. But farmers have been in touch concerned about the stability of these payments in looking forward to next year. So, in the face of these concerns and the importance of Glastir to a number of our farmers, I wonder whether the Minister can give assurance to those farms today with regard to the Glastir payments for next year, and ensure that farmers hear what the financial plans are for 2024. 

Unfortunately, I can't give that assurance today. As we know, I extended Glastir contracts for a further year, which will take us up to the end of this year. I'm awaiting advice on what we do in relation to next year. Obviously, we're looking at the sustainable farming scheme, and that will be that transition, which, obviously, isn't until 2025, so we do have that gap in 2024. But I'm afraid I can't give any detail today.

Yn anffodus, ni allaf roi'r sicrwydd hwnnw heddiw. Fel y gwyddom, estynnais gontractau Glastir am flwyddyn arall, a fydd yn mynd â ni hyd at ddiwedd y flwyddyn hon. Rwy'n aros am gyngor ar yr hyn a wnawn mewn perthynas â'r flwyddyn nesaf. Yn amlwg, rydym yn edrych ar y cynllun ffermio cynaliadwy, a dyna fydd y trawsnewid, ac ni fydd yn digwydd, wrth gwrs, tan 2025, felly mae gennym fwlch yn 2024. Ond rwy'n ofni na allaf roi unrhyw fanylion heddiw.

Sioeau Amaethyddol
Agricultural Shows

3. Pa gefnogaeth mae Llywodraeth Cymru yn ei chynnig i sioeau amaethyddol yn Nwyrain De Cymru? OQ59657

3. What support is the Welsh Government offering to agricultural shows in South Wales East? OQ59657

Thank you. Welsh Government works closely with the Royal Welsh Agricultural Society and the Association of Show and Agricultural Organisations to support the development of the agricultural show sector across the whole of Wales.

Diolch. Mae Llywodraeth Cymru'n gweithio'n agos gyda Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a Chymdeithas y Sioeau a Sefydliadau Amaethyddol i gefnogi datblygiad y sector sioeau amaethyddol ledled Cymru gyfan.

Thank you, Minister. Our summer and agricultural shows truly embody the best of what Wales has to offer, and I thoroughly enjoy supporting them across my region of South Wales East, and beyond, and enjoy the world-class produce that my region boasts. We need to promote that more on a world stage. Sadly, the chairman of the Association of Show and Agricultural Organisations, Emlyn Jones, recently spoke about the challenges faced by agricultural shows this year. He said that there are a lot of things to fight against, such as sponsorship withdrawal. He also said that costs have increased for those keeping livestock, which has caused a 20 per cent to 30 per cent decrease in sheep, cattle and horse entries. Aled Rhys Jones, chief exec of the Royal Welsh Agricultural Society, also explained that many aspects of the infrastructure involved in enacting shows are costing a huge amount more than in 2019. I saw this in my own region, with the 150-year-old Monmouthshire Show, of course, being cancelled due to financial restraints last year. To me, this just sums up how fragile and vulnerable our shows actually are, and how much they need our support, encouragement, promotion and financial backing where possible in the coming summers. So, Minister, what support and moneys is the Welsh Government offering to our agricultural shows, to ensure that they can continue to show off the best Wales has to offer, for years to come?

Diolch, Weinidog. Mae ein sioeau haf a'n sioeau amaethyddol yn ymgorffori'r gorau o'r hyn sydd gan Gymru i'w gynnig, ac rwy'n mwynhau eu cefnogi ar draws fy rhanbarth yn Nwyrain De Cymru, a thu hwnt, ac yn mwynhau'r cynnyrch o'r radd flaenaf y mae fy rhanbarth yn ymfalchïo ynddo. Mae angen inni hyrwyddo hynny ymhellach ar lwyfan byd-eang. Yn anffodus, siaradodd cadeirydd Cymdeithas y Sioeau a Sefydliadau Amaethyddol, Emlyn Jones, yn ddiweddar am yr heriau sy'n wynebu sioeau amaethyddol eleni. Dywedodd fod llawer o bethau i ymladd yn eu herbyn, fel nawdd a dynnir yn ôl. Dywedodd hefyd fod costau wedi cynyddu i'r rhai sy'n cadw da byw, sydd wedi achosi gostyngiad o 20 y cant i 30 y cant yn nifer y defaid, gwartheg a cheffylau. Eglurodd Aled Rhys Jones, prif weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, fod sawl agwedd ar y seilwaith sy'n gysylltiedig â chynnal sioeau yn costio llawer iawn mwy nag yn 2019. Gwelais hyn yn fy rhanbarth fy hun, gyda Sioe Sir Fynwy, sy'n 150 oed, yn cael ei chanslo oherwydd cyfyngiadau ariannol y llynedd. I mi, mae hyn yn dangos pa mor fregus yw ein sioeau mewn gwirionedd, a chymaint y maent angen ein cefnogaeth, ein hanogaeth, a'n cefnogaeth ariannol lle bo hynny'n bosibl yn ystod yr hafau nesaf. Felly, Weinidog, pa gymorth ac arian y mae Llywodraeth Cymru yn ei gynnig i'n sioeau amaethyddol, er mwyn sicrhau y gallant barhau i ddangos y gorau sydd gan Gymru i'w gynnig am flynyddoedd i ddod?

Thank you. I don't disagree with anything you say about our agricultural shows—they are absolutely part of the fabric Wales, and I too enjoy attending many of them across Wales. The significant amount of funding, obviously, goes to the Royal Welsh Show, which is obviously a massive showcase for the sector here in Wales, and we support other shows as well. I know there are a few of the agricultural shows in your own region that benefited from money when we had the innovation fund during COVID, where, unfortunately, shows couldn't go ahead. I think you make a really important point about public support; it's really important that we all ask ourselves what we can do as members of the public to support the shows. I saw what Emlyn Jones said, and I certainly have had several discussions with Aled Jones, as he approaches his first Royal Welsh Show as chief executive. I know, for instance, they're not going forward with the horticultural marquee, which I think is a real shame—they've got some other ideas, which are very exciting and innovative, and we certainly support them. What I would say is that I don't have much money, there's no point pretending I do, but if there's any show—. There was one show in your constituency—I think it was Machen—that had just over £200, which really helped them. That's a very small amount of money on the scale of things. So, if there is a show that feels we can help in some small way—and it would be a small amount of money—please get them to write to me, and I'll certainly look at it.

Diolch. Nid wyf yn anghytuno ag unrhyw beth rydych chi'n ei ddweud am ein sioeau amaethyddol—maent yn bendant yn rhan o wead Cymru, ac rwyf innau hefyd yn mwynhau mynychu llawer ohonynt ledled Cymru. Mae'r swm sylweddol o gyllid, yn amlwg, yn mynd i'r Sioe Frenhinol, sy'n amlwg yn ffordd enfawr o arddangos yr hyn sydd gan y sector i'w gynnig yma yng Nghymru, ac rydym yn cefnogi sioeau eraill hefyd. Rwy'n gwybod bod rhai o'r sioeau amaethyddol yn eich rhanbarth chi wedi elwa o arian pan oedd gennym y gronfa arloesi yn ystod COVID, pan na ellid cynnal sioeau, yn anffodus. Rwy'n credu eich bod yn gwneud pwynt pwysig iawn am gefnogaeth y cyhoedd; mae'n bwysig iawn ein bod i gyd yn gofyn i ni'n hunain beth allwn ni ei wneud fel aelodau o'r cyhoedd i gefnogi'r sioeau. Gwelais yr hyn a ddywedodd Emlyn Jones, ac yn sicr rwyf wedi cael sawl trafodaeth gydag Aled Jones, wrth i'w Sioe Frenhinol gyntaf fel prif weithredwr nesáu. Rwy'n gwybod, er enghraifft, nad ydynt yn bwrw ymlaen gyda'r babell arddwriaethol, sy'n siomedig iawn yn fy marn i—mae ganddynt syniadau eraill, sy'n gyffrous ac yn arloesol iawn, ac rydym yn sicr yn eu cefnogi. Yr hyn y byddwn i'n ei ddweud yw nad oes gennyf lawer o arian, nid oes pwynt esgus fel arall, ond os oes unrhyw sioe—. Roedd yna un sioe yn eich etholaeth—ym Machen, rwy'n credu—a gafodd ychydig dros £200, a fu'n help mawr iddynt. Swm bach iawn o arian yw hynny o gymharu. Felly, os oes yna sioe sy'n teimlo y gallwn ni helpu mewn rhyw ffordd fach—a swm bach o arian fyddai—dywedwch wrthynt am ysgrifennu ataf, ac fe fyddaf yn sicr o edrych arno.

Bywyd Gwyllt ar hyd Cyrsiau Dŵr
Wildlife along Watercourses

4. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i ddiogelu a gwella bywyd gwyllt ar hyd cyrsiau dŵr yng Ngorllewin De Cymru? OQ59648

4. What action is the Welsh Government taking to protect and enhance wildlife along watercourses in South Wales West? OQ59648

The Welsh Government is committed to restoring freshwater habitats. We have put in place new regulations, supported with funding and advice, to ensure we reduce losses of pollutants from agriculture to the environment. We are building nature networks, protecting wildlife, working in partnership with Natural Resources Wales, and others, and delivering our sustainable farming scheme. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i adfer cynefinoedd dŵr croyw. Rydym wedi rhoi rheoliadau newydd ar waith, gyda chymorth cyllid a chyngor, i sicrhau ein bod yn cyfyngu ar nifer yr achosion o golli llygryddion o amaethyddiaeth i'r amgylchedd. Rydym yn adeiladu rhwydweithiau natur, yn diogelu bywyd gwyllt, yn gweithio mewn partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru ac eraill, ac yn cyflawni ein cynllun ffermio cynaliadwy. 

14:35

Thank you, Minister. I was delighted to hear that otters have been spotted around stretches of the River Cynon following a clean-up project. Otter numbers had declined due to pollution levels on the rivers, but their return is a welcome sight, and it's thanks to the River for All  project, which aims to improve biodiversity with volunteers restoring and monitoring the rivers. Of course, the River Cynon is lucky to have received private funding and a team of volunteers to carry out the clean-up operations. Rivers in my region are not that lucky. Minister, what action will the Welsh Government take to replicate the fantastic work by the River for All project across South Wales West, to ensure that otters and other river wildlife are a common sight once again?

Diolch, Weinidog. Roeddwn wrth fy modd yn clywed bod dyfrgwn wedi cael eu gweld o amgylch rhannau o afon Cynon yn dilyn prosiect glanhau. Roedd nifer y dyfrgwn wedi gostwng oherwydd lefelau llygredd yn yr afonydd, ond mae eu dychweliad yn olygfa i'w chroesawu, a diolch i brosiect Afonydd i Bawb , sy'n ceisio gwella bioamrywiaeth gyda gwirfoddolwyr yn adfer ac yn monitro'r afonydd. Wrth gwrs, mae afon Cynon yn ffodus o fod wedi derbyn arian preifat a thîm o wirfoddolwyr i gyflawni'r gwaith glanhau. Nid yw afonydd yn fy ardal i mor lwcus. Weinidog, pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i efelychu gwaith gwych prosiect Afonydd i Bawb ar draws Gorllewin De Cymru, i sicrhau bod dyfrgwn a bywyd gwyllt arall yr afon yn olygfa gyffredin unwaith eto?

I saw the article on the BBC that I think the Member is referring to, where otters were returning to the River Cynon following that clean-up that you referred to. Certainly, in north Wales, I've been invited to go and view an area where otters have returned as well. Clearly, it is something that I think we should absolutely encourage, and if there's anything we can do—. We have a few pots of money, different schemes, where we can help ensure that that continues to happen, and I'd be very happy to look at them. The majority of the schemes are within the Minister for Climate Change's portfolio, but I'll be happy to have that discussion with her. 

Gwelais yr erthygl y credaf fod yr Aelod yn cyfeirio ati ar wefan y BBC, ac roedd yn dweud bod dyfrgwn yn dychwelyd i afon Cynon yn dilyn y gwaith glanhau y cyfeirioch chi ato. Yn sicr, yng ngogledd Cymru hefyd, rwyf wedi cael gwahoddiad i fynd i weld ardal lle mae dyfrgwn wedi dychwelyd. Yn amlwg, mae'n rhywbeth rwy'n credu y dylem ei annog yn gryf, ac os oes unrhyw beth y gallwn ei wneud—. Mae gennym ychydig o botiau o arian, cynlluniau gwahanol, lle gallwn helpu i sicrhau bod hynny'n parhau i ddigwydd, a byddwn yn hapus iawn i edrych arnynt. Mae'r rhan fwyaf o'r cynlluniau ym mhortffolio'r Gweinidog Newid Hinsawdd, ond rwy'n hapus i gael y drafodaeth honno gyda hi. 

Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir)
Animal Welfare (Kept Animals) Bill

5. Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r effaith ar Gymru a gaiff penderfyniad Llywodraeth y DU i beidio â bwrw ymlaen â'r Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) ar Gymru? OQ59659

5. What assessment has the Welsh Government made of the impact on Wales of the UK Government's decision not to proceed with the Animal Welfare (Kept Animals) Bill? OQ59659

Thank you. I am extremely frustrated and disappointed with the UK Government’s decision to dismantle the Animal Welfare (Kept Animals) Bill, and I've written to the Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs expressing my frustration. My officials are currently considering Wales’s options and are working at pace to determine the next steps.

Diolch. Rwy'n hynod rwystredig a siomedig ynglŷn â phenderfyniad Llywodraeth y DU i ddatgymalu'r Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir), ac rwyf wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd Gwladol yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yn mynegi fy rhwystredigaeth. Ar hyn o bryd mae fy swyddogion yn ystyried opsiynau Cymru ac yn gweithio'n gyflym i benderfynu ar y camau nesaf.

Thank you for that answer, Minister. I, like you, am very disappointed to see the UK Government's latest u-turn. It could have driven forward improvements in the lives of millions of animals in the UK. I appreciate several elements of the Bill relate to reserved matters, but note that the Welsh Government had previously indicated that it would be minded to introduce a legislative consent memorandum, so that its provisions applied to Wales. With that in mind, do you have any intention of bringing forward your own proposals over the areas that are devolved, such as the keeping of primates as pets, as part of the Welsh Government's wider work to improve animal welfare in Wales?

Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. Fel chithau, rwy'n siomedig iawn o weld tro pedol diweddaraf Llywodraeth y DU. Gallai fod wedi ysgogi gwelliannau ym mywydau miliynau o anifeiliaid yn y DU. Rwy'n deall bod sawl elfen o'r Bil yn ymwneud â materion a gadwyd yn ôl, ond nodaf fod Llywodraeth Cymru wedi dweud o'r blaen y byddai'n ystyried cyflwyno memorandwm cydsyniad deddfwriaethol, fel bod ei ddarpariaethau'n berthnasol i Gymru. Gyda hynny mewn golwg, a oes gennych unrhyw fwriad i gyflwyno eich cynigion eich hun yn y meysydd sydd wedi'u datganoli, megis cadw primatiaid fel anifeiliaid anwes, fel rhan o waith ehangach Llywodraeth Cymru i wella lles anifeiliaid yng Nghymru?

Thank you. As I say, we've done an incredible amount of work in relation to this Bill, because, contrary to what Sam Rowlands has just mentioned, and Andrew RT Davies tweets about, we don't have to do things differently. [Interruption.] About being different—I'm very happy to work with the UK Government if I think it's for the benefit of Wales; I'm not happy to work with them if I think they're being disrespectful or not doing the things that we would want.

I was very happy to work with the UK Government on this Bill, because I really felt it would deliver significant benefits for animal welfare here in Wales, which, as you know, Vikki, the same as you, is a priority for me. I could see this coming. I'd had numerous conversations with the Secretary of State, and with the Minister of State in our regular inter-ministerial group meetings. I'd even written—because I could see this was coming—to try and encourage them that, after such a significant amount of work, they would not just throw this Bill away.

I understand from my officials now that the Department for Environment, Food and Rural Affairs do intend to advance some of the provisions in the Bill, and one of them is around primates, as a statutory instrument under the Animal Welfare Act 2006. So, I will certainly look to see if there's anything we can do to work with them on that. My understanding is that they would look to introduce legislation by the end of this year, but again, apparently, it came with a caveat that this was an ambitious timetable. So, frankly, I don't trust them on it. It's really important that my officials now do look to see what we can do with the provisions—you mentioned the one about primates—and I know officials are currently working with lawyers to determine how we can progress. 

Diolch. Fel y dywedaf, rydym wedi gwneud llawer iawn o waith mewn perthynas â'r Bil hwn, oherwydd, yn groes i'r hyn y mae Sam Rowlands newydd ei grybwyll, ac y mae Andrew RT Davies yn trydar yn ei gylch, nid oes raid i ni wneud pethau'n wahanol. [Torri ar draws.] Ynglŷn â bod yn wahanol—rwy'n hapus iawn i weithio gyda Llywodraeth y DU os credaf ei fod er budd Cymru; nid wyf yn hapus i weithio gyda nhw os credaf eu bod yn amharchus neu heb fod yn gwneud y pethau y byddem ni eu heisiau.

Roeddwn yn hapus iawn i weithio gyda Llywodraeth y DU ar y Bil hwn, oherwydd teimlwn yn gryf y byddai'n sicrhau manteision sylweddol i les anifeiliaid yma yng Nghymru, sy'n flaenoriaeth i mi, fel y gwyddoch, Vikki, ac fel y mae i chithau. Gallwn weld hyn yn dod. Roeddwn wedi cael nifer o sgyrsiau gyda'r Ysgrifennydd Gwladol, a chyda'r Gweinidog Gwladol yn ein cyfarfodydd grŵp rhyngweinidogol rheolaidd. Roeddwn wedi ysgrifennu hyd yn oed, i geisio eu hannog—oherwydd gallwn weld bod hyn yn dod—ar ôl gwneud cymaint o waith, i beidio â chael gwared ar y Bil hwn.

Rwy'n deall gan fy swyddogion nawr fod Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yn bwriadu hyrwyddo rhai o'r darpariaethau yn y Bil, ac mae un ohonynt yn ymwneud â phrimatiaid, fel offeryn statudol o dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006. Felly, byddaf yn sicr yn edrych i weld a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i weithio gyda nhw ar hynny. Fy nealltwriaeth i yw y byddent yn ceisio cyflwyno deddfwriaeth erbyn diwedd eleni, ond eto, mae'n debyg fod hynny wedi dod gyda chafeat fod hon yn amserlen uchelgeisiol. Felly, a dweud y gwir, nid oes gennyf ffydd y gallant ei wneud. Mae'n bwysig iawn fod fy swyddogion yn edrych nawr i weld beth allwn ni ei wneud gyda'r darpariaethau—fe wnaethoch chi sôn am yr un am brimatiaid—a gwn fod swyddogion yn gweithio gyda chyfreithwyr ar hyn o bryd i benderfynu sut y gallwn symud ymlaen. 

Arallgyfeirio Amaethyddol
Agricultural Diversification

6. Sut mae'r Gweinidog yn helpu busnesau amaethyddol i arallgyfeirio? OQ59637

6. How is the Minister helping agricultural businesses to diversify? OQ59637

The Welsh Government offers a range of support to assist agricultural businesses to diversify. The subsidised advice, mentoring and training provided by Farming Connect complements our grant schemes. Alongside our dedicated diversification grant, our horticulture and food business investment grants offer opportunities and support for farm businesses to branch out.

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig amrywiaeth o fathau o gymorth i gynorthwyo busnesau amaethyddol i arallgyfeirio. Mae'r cyngor, y mentora a'r hyfforddiant â chymhorthdal a ddarperir gan Cyswllt Ffermio yn ategu ein cynlluniau grant. Ochr yn ochr â'n grant arallgyfeirio pwrpasol, mae ein grantiau garddwriaeth a buddsoddi mewn busnesau bwyd yn cynnig cyfleoedd a chefnogaeth i fusnesau fferm allu ehangu.

14:40

Thank you for your answer, Minister. One area I'm particularly concerned about, and I know the farming community are concerned about, is when Welsh Government encourage, rightly so, farming businesses to diversify, they then feel like they're being ultimately punished by particular policy decisions of the Welsh Government—the tourism tax being one, for example—when those farm businesses have been asked to diversify into those types of areas.

But the particular issue I wanted to raise with you, Minister, is NRW's consultation on game birds. The farming community certainly hopes, and so do colleagues on this side, that this won't morph into a ban on the shooting of game, because aside from the environmental benefits, the economic importance to the sector is considerable. Several shooting businesses exist because agricultural businesses have diversified. So, can I ask the Minister to make representations in Cabinet to persuade her colleagues, in order that we don't see a policy position that ends up in the banning of shooting game that would have a real devastating impact on many rural farming businesses and communities?

Diolch am eich ateb, Weinidog. Un maes rwy'n arbennig o bryderus amdano, ac rwy'n gwybod bod y gymuned ffermio yn pryderu amdano, yw pan fydd Llywodraeth Cymru'n annog busnesau ffermio i arallgyfeirio, a hynny'n ddigon priodol, maent wedyn yn teimlo eu bod yn cael eu cosbi yn y pen draw gan benderfyniadau polisi penodol Llywodraeth Cymru—gyda'r dreth dwristiaeth yn un, er enghraifft—pan ofynnir i fusnesau fferm arallgyfeirio i'r mathau hynny o feysydd.

Ond y mater penodol roeddwn eisiau ei godi gyda chi, Weinidog, yw ymgynghoriad CNC ar adar hela. Mae'r gymuned ffermio yn sicr yn gobeithio, a chyd-Aelodau ar yr ochr hon hefyd, na fydd hyn yn datblygu'n waharddiad ar saethu adar hela, oherwydd ar wahân i'r manteision amgylcheddol, mae ei bwysigrwydd economaidd i'r sector yn sylweddol. Mae sawl busnes saethu yn bodoli oherwydd bod busnesau amaethyddol wedi arallgyfeirio. Felly, a gaf fi ofyn i'r Gweinidog gyflwyno sylwadau yn y Cabinet i berswadio ei chyd-Aelodau, fel nad ydym yn gweld safbwynt polisi sy'n arwain at wahardd saethu adar hela a fyddai'n cael effaith wirioneddol ddinistriol ar lawer o fusnesau a chymunedau ffermio gwledig?

I certainly haven't had complaints from the agricultural sector that if they diversify they would then feel they were being punished. I think it's nearly 50 per cent now of non-micro farms across Wales that have had some diversification action, so I think you can see how important it is for our farming businesses to build that resilience that we were talking about before and is needed. It really does provide an opportunity, I think, for farmers to protect their businesses from the impact of price fluctuations, for instance.

You refer to a consultation that's currently going ahead. You wouldn't expect me to pre-empt it. It's not in my portfolio. But these things come along, as you say, as policy. Obviously I make representations, if needed, but looking at the consultation that's going ahead, I think we need to await the responses. 

Yn sicr, nid wyf wedi cael cwynion gan y sector amaethyddol eu bod yn teimlo'u bod yn cael eu cosbi wedi iddynt arallgyfeirio. Ledled Cymru, rwy'n credu bod bron i 50 y cant o ffermydd nad ydynt yn ffermydd micro wedi gweld rhywfaint o arallgyfeirio bellach, felly rwy'n credu y gallwch weld pa mor bwysig yw hi i'n busnesau ffermio adeiladu'r gwytnwch y soniem amdano'n flaenorol ac sydd ei angen. Rwy'n credu ei fod yn rhoi cyfle go iawn i ffermwyr ddiogelu eu busnesau rhag effaith amrywio prisiau, er enghraifft.

Rydych chi'n cyfeirio at ymgynghoriad sydd ar y gweill ar hyn o bryd. Ni fyddech yn disgwyl i mi achub y blaen arno. Nid yw yn fy mhortffolio. Ond mae'r pethau hyn yn dod yn bolisi, fel y dywedwch. Yn amlwg, rwy'n gwneud sylwadau, os oes angen, ond wrth edrych ar yr ymgynghoriad sydd ar y gweill, rwy'n credu bod angen inni aros am yr ymatebion. 

Cyllid y Rhaglen Datblygu Gwledig
Rural Development Programme Funding

7. A wnaiff y Gweinidog ymateb i adroddiad diweddar Archwilio Cymru ar gyllid y rhaglen datblygu gwledig a ddyrannwyd sydd heb ei wario? OQ59663

7. Will the Minister respond to Audit Wales’s recent report on unspent allocated rural development programme funding? OQ59663

The Welsh Government has until 31 December 2023 to fully spend all of its EU funding, which I remain fully committed to achieving. I was pleased to see Audit Wales recognise the steps we have taken to overcommit our available funding in order to maximise spending in Wales. 

Mae gan Lywodraeth Cymru tan 31 Rhagfyr 2023 i wario ei holl gyllid UE yn llawn, ac rwy'n parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i gyflawni hynny. Roeddwn yn falch o weld Archwilio Cymru yn cydnabod y camau rydym wedi'u cymryd i orymrwymo ein cyllid sydd ar gael er mwyn sicrhau'r gwariant gorau posibl yng Nghymru. 

Diolch yn fawr am yr ateb yna. Wrth gwrs, mae hi'n siom fawr dwi a'r Gweinidog yn ei rhannu ein bod ni'n trafod gwario'r olaf o arian y cynllun datblygu gwledig, cynllun sydd wedi bod mor bwysig i ardaloedd fel fy etholaeth i, ac mi fydd peidio â bod yn rhan o'r gylched nesaf o gyllido yn ergyd drom. Dwi'n gwerthfawrogi'r heriau, wrth gwrs, sydd wedi wynebu'r Llywodraeth yn ddiweddar, chwyddiant yn un o'r rheini, ond yn croesawu'r newyddion yn yr adroddiad bod y Llywodraeth wedi gallu gwario cryn dipyn o'r gyllideb sy'n weddill yn 2023. Ond mae yna dal £58 miliwn ar ôl. Dwi'n cynrychioli ardal wledig. Dwi eisiau helpu'r Gweinidog i wario'r arian yma. Yr wythnos diwethaf, mi wnes i ymweld â Food Works yn Weston-super-Mare, sy'n fodel o'r math o barc cynhyrchu bwyd dwi wedi ei godi efo'r Gweinidog nifer o weithiau. Rhowch gyfle i ni. Mi helpwn ni chi i wario'r arian yna yn Ynys Môn ar gynllun o'r math hwnnw.   

Thank you for that response. Of course, it's a great disappointment that the Minister and I will share that we are discussing the final expenditure from the rural development programme, which has been so important to areas such as my constituency, and not being part of the next cycle of funding will be a major blow. I appreciate the challenges that have faced the Government recently, inflation being one of them, but I do welcome the news in the report that the Government has been able to spend a fair amount of the remaining budget for 2023. But there is still £58 million remaining. I represent a rural area. I want to help the Minister to spend this money. Last week, I visited Food Works in Weston-super-Mare, which is a model of the kind of food production park that I've raised with the Minister on a number of occasions. Give us an opportunity. We will help you to spend that money on Anglesey on such a scheme. 

This isn't money that's just slopping around. All this money has been committed, plus I have overcommitted, as you referred to. I don't think you were in the Chamber when I answered three questions from Sam Kurtz on the RDP and the Audit Wales report that you referred to. What I said to Sam Kurtz, and I will repeat for your benefit, is I've overcommitted because we've learnt lessons. We know that quite often there are underspends because sometimes it's difficult for beneficiaries to be able to spend the money, due to a variety of challenges. I've done everything I can to make sure we get as much money out as quickly as possible. You referred to the £58 million. That represents less than 10 per cent of the entire programme. They've still got until the end of December to spend that money. What's really important is that if there are any difficulties with spending that money, my officials are told about them quickly, so that we can look to see what we can do to help, because it's really important that we maximise the spend in response to all the challenges that we've had. We do need to work together, but I'm afraid there isn't any money that I can now allocate to anybody else, because that money has long been allocated and we've overcommitted. But I do agree with you that it's really disappointing that we're not going to have that funding anymore.

Nid arian sy'n hongian o gwmpas yw hwn. Mae'r holl arian wedi'i ymrwymo, ac rwyf wedi gorymrwymo, fel y dywedoch chi. Nid wyf yn credu eich bod yn y Siambr pan atebais dri chwestiwn gan Sam Kurtz ar y Cynllun Datblygu Gwledig ac adroddiad Archwilio Cymru y cyfeirioch chi ato. Yr hyn a ddywedais wrth Sam Kurtz, ac fe wnaf ei ailadrodd er eich mwyn chi, yw fy mod wedi gorymrwymo oherwydd ein bod wedi dysgu gwersi. Gwyddom fod yna danwariant yn aml oherwydd weithiau mae'n anodd i fuddiolwyr allu gwario'r arian oherwydd amrywiaeth o heriau. Rwyf wedi gwneud popeth yn fy ngallu i sicrhau ein bod yn cael cymaint o arian allan cyn gynted â phosibl. Fe wnaethoch chi gyfeirio at y £58 miliwn. Mae hynny'n llai na 10 y cant o'r rhaglen gyfan. Mae ganddynt tan ddiwedd mis Rhagfyr o hyd i wario'r arian hwnnw. Yr hyn sy'n bwysig iawn, os oes unrhyw anawsterau gyda gwario'r arian, yw bod fy swyddogion yn cael gwybod amdanynt yn gyflym, fel y gallwn edrych i weld beth allwn ni ei wneud i helpu, oherwydd mae'n bwysig iawn ein bod yn gwneud y gorau o'r gwariant mewn ymateb i'r holl heriau a fu gennym. Mae angen inni weithio gyda'n gilydd, ond rwy'n ofni nad oes unrhyw arian y gallaf ei ddyrannu i unrhyw un arall nawr, oherwydd mae'r arian hwnnw wedi'i ddyrannu ers amser maith ac rydym wedi gorymrwymo. Ond rwy'n cytuno â chi ei bod hi'n siomedig iawn na fyddwn yn cael yr arian hwnnw mwyach.

14:45

I'd just like to press the Minister on this further. It's very good to hear that you said this money has been overcommitted and you're confident that this money will be spent, but, for the benefit of all Members in this Chamber, if you could just outline what some of those projects are, and if you'd be willing to share a list of those projects around to Members, so that we can all see that Welsh Government is spending this money and that none of this money is going to be returned back to the UK.

Hoffwn bwyso ymhellach ar y Gweinidog ynglŷn â hyn. Mae'n dda iawn clywed eich bod wedi dweud bod yr arian hwn wedi cael ei orymrwymo a'ch bod yn hyderus y bydd yr arian yn cael ei wario, ond er budd yr holl Aelodau yn y Siambr, a wnewch chi amlinellu beth yw rhai o'r prosiectau hynny, ac a fyddech chi'n fodlon rhannu rhestr o'r prosiectau hynny â'r Aelodau, fel y gallwn i gyd weld bod Llywodraeth Cymru'n gwario'r arian ac nad oes dim o'r arian yn mynd i gael ei ddychwelyd i'r DU.

Okay, I'll repeat it again: I cannot spend the money; I have allocated the money. I have overallocated the money, and I've done everything I can—[Interruption.] It's now up to the—[Interruption.] Do you want to listen? Good. It's up to the beneficiaries, who've told us that they can absolutely spend that money, that they spend that money. It's really important that they give us a heads-up if there are any difficulties so that officials can work with them to make sure. So, whilst I say I am confident, obviously I'm not spending that money. If I was spending that money, I would be more confident, wouldn't I? But I'm confident that what we've done, by learning lessons from previous RDP schemes, where we know there is always an underspend, by overcommitting the funding, I hope that we will absolutely maximise that spending. I don't want to send any money back to the UK Government, I can absolutely assure you, or to the European Union prior to that. It's really important that that money is spent here in Wales. Certainly, from a commercial point of view, if I am able to allow Members to have access to information around the schemes, I'd be very happy to do that, but I will have to check that.

Iawn, fe wnaf ei ailadrodd eto: ni allaf wario'r arian; rwyf wedi dyrannu'r arian. Rwyf wedi gorddyrannu'r arian, ac rwyf wedi gwneud popeth a allaf—[Torri ar draws.] Erbyn hyn mater i'r—[Torri ar draws.] A ydych chi eisiau gwrando? Da iawn. Mater i'r buddiolwyr, sydd wedi dweud wrthym y gallant yn sicr wario'r arian, yw gwario'r arian hwnnw. Mae'n bwysig iawn eu bod yn dweud wrthym os oes unrhyw anawsterau fel y gall swyddogion weithio gyda nhw i wneud yn siŵr. Felly, er fy mod yn dweud fy mod yn hyderus, yn amlwg nid fi sy'n gwario'r arian hwnnw. Pe bawn i'n gwario'r arian, byddwn i'n fwy hyderus, oni fyddwn? Ond rwy'n hyderus fod yr hyn a wnaethom, trwy ddysgu gwersi o gynlluniau Rhaglen Datblygu Gwledig blaenorol, lle gwyddom fod yna danwariant bob amser, trwy orymrwymo'r cyllid, rwy'n gobeithio y byddwn yn sicr yn gwario cymaint â phosibl. Gallaf eich sicrhau nad wyf am anfon unrhyw arian yn ôl at Lywodraeth y DU, nac i'r Undeb Ewropeaidd cyn hynny. Mae'n bwysig iawn fod yr arian yn cael ei wario yma yng Nghymru. Yn sicr, o safbwynt masnachol, os gallaf ganiatáu i'r Aelodau gael mynediad at wybodaeth am y cynlluniau, byddwn yn hapus iawn i wneud hynny, ond bydd yn rhaid i mi wirio hynny.

Good afternoon, Minister. I just want to focus on small businesses and microbusinesses, particularly in rural areas. Many of those will be Welsh speaking microbusinesses and small family firms. The RDP has helped some of those small businesses and microbusinesses, particularly in Welsh-speaking communities. I just really want to just seek your assurances that the scheme going forward—the RDP replacement or whatever it will be—will actually look at ensuring that the support continues to those small businesses and microbusinesses, and how you will also be measuring that and ensuring that there's a good impact, particularly on our Welsh-speaking rural communities as well. Diolch yn fawr iawn.

Prynhawn da, Weinidog. Rwyf am ganolbwyntio ar fusnesau bach a microfusnesau, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. Bydd llawer o'r rheini'n ficrofusnesau Cymraeg eu hiaith a chwmnïau teuluol bach. Mae'r Rhaglen Datblygu Gwledig wedi helpu rhai o'r busnesau bach a'r microfusnesau hynny, yn enwedig mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith. Rwyf eisiau gofyn am eich sicrwydd y bydd y cynllun wrth symud ymlaen—y Rhaglen Datblygu Gwledig newydd neu beth bynnag y bydd—yn edrych ar sicrhau bod y gefnogaeth yn parhau i'r busnesau bach a'r microfusnesau hynny, a sut y byddwch chi hefyd yn mesur hynny ac yn sicrhau bod yna effaith dda, yn enwedig ar ein cymunedau gwledig Cymraeg eu hiaith. Diolch yn fawr iawn.

Thank you. We're not having a replacement RDP programme, because I'm not sure what funding I'm going to get from the UK Government, and, as you know, our big scheme will be the sustainable farming scheme, and it's really important that every farm is able to access that. But, obviously, you're talking about rural economy, and I think again it is very important that we do as much as we can to recognise the importance of community-led approaches, if you like, to the challenges that our rural economy does face. So, I will have to look at the budget. There are really significant limitations being placed on us as a Government on funding by the UK Government. If you look at their approach to the shared prosperity fund, for instance, and the limited budget that's available to us, I've had to prioritise my core commitments. So, if you look at the LEADER programme, for instance, I think that's an excellent scheme that we've had in our rural communities, but I simply don't have the funding available to continue with this programme. But what we are doing—and it's not just in my portfolio, but right across Government with my Cabinet colleagues—is looking at what wider rural issues we can support through the delivery of the programme for government.

Diolch. Nid oes gennym Raglen Datblygu Gwledig newydd, oherwydd nid wyf yn siŵr pa gyllid a gaf gan Lywodraeth y DU, ac fel y gwyddoch, ein cynllun mawr fydd y cynllun ffermio cynaliadwy, ac mae'n bwysig iawn fod pob fferm yn gallu cael mynediad at hwnnw. Ond yn amlwg, rydych chi'n siarad am economi wledig, ac rwy'n credu unwaith eto ei bod hi'n bwysig iawn ein bod yn gwneud cymaint ag y gallwn i gydnabod pwysigrwydd dulliau a arweinir gan y gymuned, os mynnwch, i'r heriau y mae ein heconomi wledig yn eu hwynebu. Felly, bydd yn rhaid imi edrych ar y gyllideb. Mae cyfyngiadau gwirioneddol sylweddol yn cael eu gosod arnom ni fel Llywodraeth ar gyllid gan Lywodraeth y DU. Os edrychwch ar eu dull o weithredu'r gronfa ffyniant gyffredin er enghraifft, a'r gyllideb gyfyngedig sydd ar gael i ni, bu'n rhaid i mi flaenoriaethu fy ymrwymiadau craidd. Felly, os edrychwch ar y rhaglen LEADER er enghraifft, credaf fod hwnnw'n gynllun rhagorol a fu gennym yn ein cymunedau gwledig, ond yn syml, nid oes gennyf arian ar gael i barhau'r rhaglen honno. Ond yr hyn a wnawn—ac nid yn fy mhortffolio i yn unig, ond ar draws y Llywodraeth gyda fy nghyd-Weinidogion Cabinet—yw edrych ar ba faterion gwledig ehangach y gallwn eu cefnogi drwy gyflawni'r rhaglen lywodraethu.

Cadw Primatiaid
Keeping of Primates

8. Beth yw polisi Llywodraeth Cymru ar gadw primatiaid fel anifeiliaid anwes? OQ59629

8. What is the Welsh Government's policy on the keeping of primates as pets? OQ59629

Thank you. The UK Government's Animal Welfare (Kept Animals) Bill proposed prohibiting the keeping, breeding, sale and transfer of primates without specific licence. I supported its provisions in full and I'm extremely frustrated it's been dismantled.

Diolch. Roedd Bil Lles Anifeiliaid Llywodraeth y DU (Anifeiliaid a Gedwir) yn argymell gwahardd cadw, bridio, gwerthu a throsglwyddo primatiaid heb drwydded benodol. Cefnogais ei ddarpariaethau'n llawn ac rwy'n rhwystredig iawn ei fod wedi cael ei ddatgymalu.

I just want to say very unequivocally that primates are not suitable to be kept as pets, and certainly homes are not suitable for keeping primates. The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals has needed to rescue monkeys whose welfare has been compromised by owners in Wales and has directly encountered how private primate ownership can lead to suffering. The Welsh Government has a very good record on animal welfare, which I hope will continue. Following on from Vikki Howells earlier, will the Minister consider taking action to outlaw the private ownership of primates and save countless monkeys from a life of misery in inappropriate settings?

Rwyf am ddweud yn ddiamwys iawn nad yw primatiaid yn addas i'w cadw fel anifeiliaid anwes, ac yn sicr nid yw cartrefi'n addas ar gyfer cadw primatiaid. Mae'r Gymdeithas Frenhinol er Atal Creulondeb i Anifeiliaid wedi gorfod achub mwncïod mewn perygl gan berchnogion yng Nghymru ac mae wedi dod ar draws achosion uniongyrchol o'r ffordd y gall perchnogaeth breifat ar brimatiaid arwain at ddioddefaint. Mae gan Lywodraeth Cymru hanes da iawn mewn perthynas â lles anifeiliaid, a gobeithio y bydd hynny'n parhau. Yn dilyn ymlaen o'r hyn a ddywedodd Vikki Howells yn gynharach, a wnaiff y Gweinidog ystyried cymryd camau i wahardd perchnogaeth breifat ar brimatiaid ac achub mwncïod dirifedi rhag bywyd o ddioddefaint mewn lleoliadau amhriodol?

Thank you. As I said in my original answer to you, what the Animal Welfare (Kept Animals) Bill was doing was to better regulate and license. It wasn't looking at a complete ban; it was just looking at the regulations. I hope that would have been a significant step to where we would be, following the Bill.

I mentioned to Vikki Howells that I'd asked officials to work with lawyers to have a look to see what we can do in relation to that, and I will certainly be very interested, if it's correct what officials have been told, that DEFRA are looking to do this through a statutory instrument, and I'd be very happy to work with them to do that, because I think they would go out to consultation, and we could look then to legislation. And maybe that would be the opportunity also to see if we could strengthen it to look at a ban. I honestly don't know the answer to that, but I think it is something that we could look at.

I've also requested data under the Dangerous Wild Animals Act 1976 from our local authorities to see exactly what the extent of private ownership is here in Wales, because I think it would be good to see how significant, or not, the problem is.

Diolch. Fel y dywedais yn fy ateb gwreiddiol i chi, yr hyn roedd y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) yn ei wneud oedd rheoleiddio a thrwyddedu'n well. Nid oedd yn edrych ar waharddiad llwyr, dim ond edrych ar y rheoliadau. Rwy'n gobeithio y byddai hynny wedi bod yn gam mawr i ble'r hoffem fod, yn dilyn y Bil.

Soniais wrth Vikki Howells fy mod wedi gofyn i swyddogion weithio gyda chyfreithwyr i edrych i weld beth allwn ni ei wneud mewn perthynas â hynny, ac os yw'r hyn a ddywedwyd wrth swyddogion yn gywir, fod DEFRA yn edrych ar wneud hyn drwy offeryn statudol, byddwn yn hapus iawn i weithio gyda nhw i wneud hynny, oherwydd rwy'n credu y byddent yn ymgynghori, ac fe allem edrych wedyn ar ddeddfwriaeth. Ac efallai mai dyna fyddai'r cyfle hefyd i weld a allem ei gryfhau i edrych ar waharddiad. Yn onest, nid wyf yn gwybod yr ateb i hynny, ond rwy'n credu ei fod yn rhywbeth y gallem edrych arno.

Rwyf hefyd wedi gofyn am ddata o dan Ddeddf Anifeiliaid Gwyllt Peryglus 1976 gan ein hawdurdodau lleol i weld yn union faint o berchnogaeth breifat sydd yma yng Nghymru, oherwydd rwy'n credu y byddai'n dda gweld pa mor sylweddol, neu beidio, yw'r broblem.

14:50
Cynaliadwyedd Bwyd
Food Sustainability

9. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol cynaliadwyedd bwyd yng Nghymru? OQ59660

9. Will the Minister make a statement regarding the future of food sustainability in Wales? OQ59660

The Welsh Government is committed to supporting the food and drink industry in Wales in respect of environmental and economic sustainability, and to ensure the industry continues to deliver to address the needs of the people of Wales.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi'r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru mewn perthynas â chynaliadwyedd amgylcheddol ac economaidd, ac i sicrhau bod y diwydiant yn parhau i fynd i'r afael ag anghenion pobl Cymru.

Thank you, Minister, for that answer. As you're aware, sustainable food production will be fundamental in our quest for food security here in Wales. Sadly, I believe the benefits for future generations of anchoring food security in legislation were not recognised recently. However, the fact remains that there is huge demand for Government to take action that spans wider than the agricultural Bill or the sustainable farming scheme or any community food strategy, and I welcome the commitments you've made to date.

Last month, the Economy, Trade and Rural Affairs Committee made several recommendations to the Government. One was the publication of a document setting out all of the Government's food policies across departments, showing how these align against the Government's key overarching objectives in relation to food. Minister, can the Senedd expect such a document to be published and, if so, when would you envisage it being available for scrutiny?

Diolch am eich ateb, Weinidog. Fel y gwyddoch, bydd cynhyrchu bwyd cynaliadwy yn hanfodol yn ein hymdrech i sicrhau diogeledd bwyd yma yng Nghymru. Yn anffodus, nid wyf yn credu bod manteision angori diogeledd bwyd mewn deddfwriaeth ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol wedi'u cydnabod yn ddiweddar. Fodd bynnag, erys y ffaith bod galw mawr ar y Llywodraeth i weithredu mewn ffordd sy'n ymestyn yn ehangach na'r Bil amaethyddol neu'r cynllun ffermio cynaliadwy neu unrhyw strategaeth fwyd gymunedol, ac rwy'n croesawu'r ymrwymiadau rydych chi wedi'u gwneud hyd yma.

Fis diwethaf, gwnaeth Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig sawl argymhelliad i'r Llywodraeth. Un oedd cyhoeddi dogfen yn nodi holl bolisïau bwyd y Llywodraeth ar draws adrannau, gan ddangos sut mae'r rhain yn cyd-fynd ag amcanion cyffredinol allweddol y Llywodraeth mewn perthynas â bwyd. Weinidog, a all y Senedd ddisgwyl i ddogfen o'r fath gael ei chyhoeddi ac os felly, pryd fyddech chi'n rhagweld y bydd ar gael inni allu craffu arni?

Thank you. Yes, the Senedd can expect it. I'm going to say 'autumn this year'. I'll say 'autumn this year', but, you know, it might extend into the winter. But, just to let you know, there's a significant amount of work already going on across Government. And you will have heard me say in response to the debate on your food Bill—I think it was in answer to Jenny Rathbone—that the First Minister was going to convene all Ministers, along with our officials, to look at the significant food policy work that was going on across Government to try and link it up. The First Minister chaired that meeting yesterday, and it was fascinating. Even I learned things that were going on within food. Food sits within my portfolio, but to hear of the significant work going on right across Government, from nearly every Minister, in relation to food policy—. So, what I've asked officials to do now is to bring all that work together in a single document. Some of it will absolutely fit into the work of the community food strategy, which, as you know, we're working on with Plaid Cymru as part of the co-operation agreement to bring forward that community food strategy. Others won't fit into the community food strategy, but I think it will be important to bring all that work together in the document that you've just referred to. So, the first stage of the work will be to bring the work together. I've asked for that be done by the end of this term, so in just over four weeks' time. That can be then looked at over the summer, looking forward then to bringing forward the document that you've just questioned me about. So, as I say, I hope it will be the autumn, but if I say before Christmas, I think I'll cover myself.

Diolch. Fe all y Senedd ddisgwyl hynny. Rwy'n mynd i ddweud 'hydref eleni'. Fe ddywedaf 'hydref eleni', ond wyddoch chi, efallai y bydd yn ymestyn i mewn i'r gaeaf. Ond i chi gael gwybod, mae cryn dipyn o waith eisoes yn digwydd ar draws y Llywodraeth. Ac fe fyddwch wedi fy nghlywed yn dweud mewn ymateb i'r ddadl ar eich Bil bwyd—mewn ateb i Jenny Rathbone, rwy'n credu—fod y Prif Weinidog yn mynd i gynnull yr holl Weinidogion, ynghyd â'n swyddogion, i edrych ar y gwaith polisi bwyd sylweddol a oedd yn digwydd ar draws y Llywodraeth er mwyn ceisio ei gydgysylltu. Cadeiriodd y Prif Weinidog y cyfarfod hwnnw ddoe, ac roedd yn ddiddorol. Fe ddysgais innau hyd yn oed am bethau a oedd yn digwydd ym maes bwyd. Mae bwyd yn fy mhortffolio i, ond roedd clywed am y gwaith sylweddol sy'n digwydd ar draws y Llywodraeth, gan bron bob Gweinidog, mewn perthynas â pholisi bwyd—. Felly, yr hyn y gofynnais i swyddogion ei wneud nawr yw dod â'r holl waith at ei gilydd mewn un ddogfen. Bydd rhywfaint ohono'n cyd-fynd yn llwyr â gwaith y strategaeth bwyd cymunedol rydym yn gweithio arni gyda Phlaid Cymru, fel y gwyddoch, yn rhan o'r cytundeb cydweithio er mwyn cyflwyno'r strategaeth bwyd cymunedol honno. Ni fydd modd cynnwys rhai o'r pethau eraill yn y strategaeth bwyd cymunedol, ond rwy'n credu y bydd yn bwysig dod â'r holl waith at ei gilydd yn y ddogfen rydych newydd gyfeirio ati. Felly, cam cyntaf y gwaith fydd dod â'r gwaith at ei gilydd. Rwyf wedi gofyn am wneud hynny erbyn diwedd y tymor hwn, felly ymhen ychydig dros bedair wythnos. Gellir edrych ar hynny wedyn dros yr haf, gan edrych ymlaen wedyn at gyflwyno'r ddogfen rydych newydd fy holi yn ei chylch. Felly, fel rwy'n dweud, rwy'n gobeithio y gellir gwneud hynny yn yr hydref, ond rwy'n credu ei bod yn ddiogel imi ddweud cyn y Nadolig.

CCTV mewn Lladd-dai
CCTV in Slaughterhouses

10. A wnaiff y Gweinidog gadarnhau beth yw'r camau nesaf ar gyfer cyflwyno CCTV gorfodol mewn lladd-dai? OQ59653

10. Will the Minister confirm what the next steps are for introducing compulsory CCTV in slaughterhouses? OQ59653

I've consulted on proposals and published a summary of responses last month. Officials are now developing regulations to deliver on our commitment to require CCTV in all slaughterhouses. I plan to introduce these by spring 2024.

Rwyf wedi ymgynghori ar gynigion ac wedi cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion y mis diwethaf. Mae swyddogion bellach yn datblygu rheoliadau i gyflawni ein hymrwymiad i ofyn am deledu cylch cyfyng ym mhob lladd-dy. Rwy'n bwriadu cyflwyno'r rhain erbyn gwanwyn 2024.

It's very good to hear that, Minister. I'm sure you would agree that animals slaughtered in Wales should be the subject of the highest possible standards and regulations. And would you agree with me that the consultation showed quite clearly the strength of public opinion in favour of the highest possible standards? As a Member of this Senedd, animal welfare is one of the most prominent aspects of the postbag that I receive, and I'm sure that's reflected across the Chamber. So, with that background, Minister, I'm very pleased to hear that you'll be pressing ahead with these new standards, and I hope you can do so effectively from the first day of implementation.

Mae'n dda clywed hynny, Weinidog. Rwy'n siŵr y byddech chi'n cytuno y dylid arfer y safonau a'r rheoliadau uchaf posibl ar gyfer anifeiliaid sy'n cael eu difa yng Nghymru. Ac a fyddech chi'n cytuno â mi fod yr ymgynghoriad yn dangos yn eithaf clir pa mor gryf yw barn y cyhoedd o blaid y safonau uchaf posibl? Fel Aelod o'r Senedd hon, lles anifeiliaid yw un o'r pethau sy'n cael fwyaf o sylw yn fy mag post, ac rwy'n siŵr fod hynny'n wir ar draws y Siambr. Felly, gyda'r cefndir hwnnw, Weinidog, rwy'n falch iawn o glywed y byddwch yn bwrw ymlaen â'r safonau newydd hyn, ac rwy'n gobeithio y gallwch wneud hynny'n effeithiol o ddiwrnod cyntaf eu gweithredu.

Yes, thank you. I absolutely agree with you. Whenever there is any issue or consultation in relation to animal welfare, my postbag certainly, as an MS, always increases; I definitely think people prefer animals to people, and it's always a matter of great importance, I think, to our constituents. And, of course, animal welfare is absolutely a priority for me as Minister and for the Welsh Government, and one of the reasons I brought the five-year animal welfare plan in when we first came back after the election two years ago was to show the scope of work that we intend to do in the animal welfare space.

There were over 16,000 responses to the consultation, and overwhelmingly they were in support of having CCTV in our slaughterhouses, and, I have to say, all the large slaughterhouses here in Wales do already have CCTV. And, I should say, CCTV cannot replace direct oversight by a slaughterhouse manager, or even the official vets that have to be there. So, I think we should be reassured that there are very, very high standards in our slaughterhouses across Wales.

Ie, diolch. Rwy'n cytuno'n llwyr â chi. Pryd bynnag y bydd unrhyw fater neu ymgynghoriad mewn perthynas â lles anifeiliaid, mae fy mag post i yn sicr, fel Aelod o'r Senedd, bob amser yn chwyddo; rwy'n bendant yn meddwl bod yn well gan bobl anifeiliaid na phobl, ac mae bob amser yn fater o bwys mawr i'n hetholwyr. Ac wrth gwrs, mae lles anifeiliaid yn flaenoriaeth lwyr i mi fel Gweinidog ac i Lywodraeth Cymru, ac un o'r rhesymau pam y cyflwynais y cynllun lles anifeiliaid pum mlynedd pan ddaethom yn ôl ar ôl yr etholiad ddwy flynedd yn ôl oedd er mwyn dangos cwmpas y gwaith y bwriadwn ei wneud ym maes lles anifeiliaid.

Cafwyd dros 16,000 o ymatebion i'r ymgynghoriad, ac roedd y mwyafrif llethol ohonynt o blaid cael teledu cylch cyfyng yn ein lladd-dai, ac mae'n rhaid imi ddweud, mae gan bob lladd-dy mawr yma yng Nghymru deledu cylch cyfyng yn barod. A dylwn ddweud na all teledu cylch cyfyng gymryd lle goruchwyliaeth uniongyrchol gan reolwr lladd-dy, na hyd yn oed y milfeddygon swyddogol y mae'n rhaid eu cael yno. Felly, rwy'n credu y dylem fod yn dawel ein meddwl fod safonau uchel iawn yn ein lladd-dai ledled Cymru.

14:55

Nid yw Janet Finch-Saunders yn y Siambr i ofyn cwestiwn 11, felly cwestiwn 12, Tom Giffard.

Janet Finch-Saunders is not in the Chamber to ask question 11, so question 12, Tom Giffard.

Ni ofynnwyd cwestiwn 11 [OQ59635].  
 

Question 11 [OQ59635] not asked.
 

Twristiaeth mewn Cymunedau Gwledig
Tourism in Rural Communities

12. Pa drafodaethau mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidog yr Economi ynghylch twristiaeth mewn cymunedau gwledig? OQ59650

12. What discussions has the Minister had with the Minister for Economy about tourism in rural communities? OQ59650

I have regular discussions with all of my Cabinet colleagues on a range of topics, including tourism in rural communities. Our strategy, 'Welcome to Wales: Priorities for the Visitor Economy 2020-2025', sets our vision and ambition for the sector across Wales.

Rwy'n cael trafodaethau rheolaidd gyda fy holl gyd-Weinidogion Cabinet ar amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys twristiaeth mewn cymunedau gwledig. Mae ein strategaeth, 'Croeso i Gymru: Blaenoriaethau i'r Economi Ymwelwyr 2020-2025', yn gosod ein gweledigaeth a'n huchelgais ar gyfer y sector ledled Cymru.

Thank you, Minister, for your answer, and for getting to question 12—I didn't think I'd be called today. [Laughter.]

Diolch am eich ateb, Weinidog, ac am gyrraedd cwestiwn 12—nid oeddwn yn meddwl y cawn fy ngalw heddiw. [Chwerthin.]

You have Janet Finch-Saunders to thank for that. [Laughter.]

Mae gennych Janet Finch-Saunders i ddiolch am hynny. [Chwerthin.]

I regularly have Janet Finch-Saunders to thank, Llywydd. [Laughter.]

Can I raise with you the issue of the 182-day rule that's been brought in by the Welsh Government? Obviously, the predominant form, if you like, of visitor accommodation in rural communities will be the self-catering holiday let properties, so we know that any potential tax changes would disproportionately have an impact on those rural communities. So, I'm just wondering, from your perspective, as the rural communities' voice, if you like, around the Cabinet table, whether there's been a specific rural impact assessment done on the impact that these changes could have not only on the self-catering holiday let properties themselves, but the wider infrastructure—that local pub, the local shop and so on—that visitors can often keep viable. So, can you confirm whether or not that work has been done, please, and what specific representations have you made about this policy on behalf of rural communities?

Mae gennyf Janet Finch-Saunders i ddiolch iddi'n rheolaidd, Lywydd. [Chwerthin.]

A gaf fi godi mater y rheol 182 diwrnod a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru? Yn amlwg, y prif fath o lety i ymwelwyr mewn cymunedau gwledig fydd llety gwyliau hunanddarpar, felly fe wyddom y byddai unrhyw newidiadau treth posibl yn cael effaith anghymesur ar y cymunedau gwledig hynny. Felly, o'ch safbwynt chi, fel llais y cymunedau gwledig, os mynnwch, o gwmpas bwrdd y Cabinet, a oes asesiad effaith gwledig penodol wedi'i wneud ar yr effaith y gallai'r newidiadau hyn ei chael nid yn unig ar yr eiddo llety gwyliau hunanddarpar ei hun, ond ar y seilwaith ehangach—y dafarn leol, y siop leol ac ati—y bydd ymwelwyr yn aml yn gallu eu cadw ar agor. Felly, a wnewch chi gadarnhau a yw'r gwaith hwnnw wedi'i wneud ai peidio os gwelwch yn dda, a pha sylwadau penodol a wnaed gennych am y polisi hwn ar ran cymunedau gwledig?

Well, obviously, when any policy is discussed around the Cabinet table, every Minister has a view and brings forward significant points on policy to test it. The economic impact will have been done. I don't know if it will have specifically looked at rural communities, but I will certainly ask that question and write to the Member.FootnoteLink

Wel, yn amlwg, pan drafodir unrhyw bolisi o amgylch bwrdd y Cabinet, mae gan bob Gweinidog farn ac mae'n cyflwyno pwyntiau pwysig ar bolisi i'w phrofi. Bydd yr asesiad effaith economaidd wedi'i wneud. Nid wyf yn gwybod a fydd wedi edrych yn benodol ar gymunedau gwledig, ond yn sicr fe wnaf ofyn y cwestiwn hwnnw ac ysgrifennu at yr Aelod.FootnoteLink

3. Cwestiynau Amserol
3. Topical Questions

Yr eitem nesaf, felly, fydd y cwestiynau amserol. Mae dau gwestiwn amserol heddiw, a'r ddau yn cael eu hateb gan y Gweinidog economi, ac mae'r cyntaf o'r rheini gan Jayne Bryant.

The next item is the topical questions. There are two topical questions today, and both will be answered by the Minister for Economy, and the first of those is to be asked by Jayne Bryant. 

Cwmni Parseli Tuffnells
Tuffnells Parcel Firm

1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad mewn ymateb i'r cyhoeddiad bod cwmni parseli Tuffnells wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr? TQ794

1. Will the Minister make a statement in response to the announcement that Tuffnells parcel firm has gone into administration? TQ794

Thank you. It is sad news that Tuffnells parcels has entered into administration. This took place yesterday, and I know this will be devastating for management and staff. Our focus now will be on supporting those affected workers here in Wales.

Diolch. Mae'n newyddion trist fod cwmni parseli Tuffnells wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr. Digwyddodd hyn ddoe, a gwn y bydd yn ddinistriol i'r rheolwyr a'r staff. Byddwn yn canolbwyntio nawr ar gefnogi'r gweithwyr yr effeithir arnynt yma yng Nghymru.

Thank you for that answer, Minister. As you mentioned, one of those depots is situated in Rogerstone, in my constituency of Newport West, and it has been confirmed that all of the 75 workers there have been made redundant. This is devastating news to all those workers and their families, who are in this situation due to no fault of their own. In what is already an extremely difficult year for many, the suddenness of this announcement seems particularly cruel.

The workers are obviously the priority, and they have been let down, but there are also other businesses and subcontractors who will be affected by this, with one local business having several outstanding invoices. Minister, I know the Welsh Government and your officials always act swiftly in these situations, but can you assure me that support will be mobilised for the workforce so that they're given the best advice in terms of possible connections to other employers and opportunities for training? I've already been contacted by a number of local businesses offering their support and help. And do you have any advice to give the other local businesses affected about how they can contact the administrators for the services that they are owed?

Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. Fel y sonioch chi, mae un o'r depos hynny yn Nhŷ-du yn fy etholaeth yng Ngorllewin Casnewydd, a chadarnhawyd bod pob un o'r 75 o weithwyr yno wedi cael eu diswyddo. Mae hyn yn newyddion trychinebus i'r holl weithwyr hynny a'u teuluoedd, sydd yn y sefyllfa hon heb unrhyw fai arnynt hwy. Yn yr hyn sydd eisoes yn flwyddyn eithriadol o anodd i lawer, mae sydynrwydd y cyhoeddiad i'w weld yn arbennig o greulon.

Mae'n amlwg mai'r gweithwyr yw'r flaenoriaeth, ac maent wedi cael cam, ond mae busnesau ac is-gontractwyr eraill hefyd yn mynd i gael eu heffeithio gan hyn, gydag un busnes lleol â sawl anfoneb heb eu talu iddo. Weinidog, rwy'n gwybod bod Llywodraeth Cymru a'ch swyddogion bob amser yn gweithredu'n gyflym yn y sefyllfaoedd hyn, ond a allwch chi fy sicrhau y bydd cymorth yn cael ei drefnu ar gyfer y gweithlu fel eu bod yn cael y cyngor gorau ynglŷn â chysylltiadau posibl â chyflogwyr eraill a chyfleoedd ar gyfer hyfforddi? Mae nifer o fusnesau lleol eisoes wedi cysylltu â mi i gynnig eu cefnogaeth a'u help. Ac a oes gennych unrhyw gyngor i'w roi i'r busnesau lleol eraill yr effeithir arnynt ar sut y gallant gysylltu â'r gweinyddwyr am yr hyn sy'n ddyledus iddynt am eu gwasanaethau?

Thank you for the question. There's a number of really important practical points there, and I recognise that one of the Tuffnells depots is indeed in her constituency in Rogerstone. The difficulty we have in the Welsh Government is that there was no contact from the company to us, at any point, to indicate it was in distress, so we found out when the announcement was actually made that administrators were appointed yesterday. It's part of a much larger group, with over 2,000 people directly employed by Tuffnells, so it'll be a shock to workers as well. Now, the challenge is about what they are able to do and how they get those forms of support. The administrators have provided their details on the Tuffnells website—they've got contact details. If you're an individual, people can contact the Welsh Government. If people contact through your office, we can take forward that advice. But we're looking to work with the administrators to make sure that there's clear advice and understanding of the support that the Welsh Government can provide, for example, through our ReAct Plus programme or our Communities for Work Plus programme and, potentially, links through Careers Wales, to help people find alternative work. We also have a constructive relationship with the Department for Work and Pensions as well and about the sort of support they may be able to provide.

For any businesses that are affected, they should definitely contact Business Wales, to understand what we can do to try to direct them in terms of their rights. But they also should have direct contact with the administrators and about where they are in the line of credit and what they can do, if they do have outstanding invoices that have not been paid.

Part of the challenge of dealing with the workforce is that we don't believe, we don't understand there to be a recognised union on either the site in the Member's constituency or across the wider business. That then means that workers are needing to be organised after the event. I think it makes it even more important that there's direct contact with both the administrators' office and, indeed, as I say, through co-ordinating local officials. So, I'd be very happy to meet the Member to have a practical conversation with her and/or her UK parliamentary colleague to understand the sort of calls for advice that you're getting from the 70-odd people who are permanently employed, or were permanently employed on the site, and to make sure that they do have easy access to support that's available from Welsh Government or, indeed, as I say, the DWP.

Diolch am y cwestiwn. Mae yna nifer o bwyntiau ymarferol pwysig iawn yno, ac rwy'n deall bod un o ddepos Tuffnells yn ei hetholaeth yn Nhŷ-du. Yr anhawster sydd gennym yn Llywodraeth Cymru yw na chysylltodd y cwmni â ni o gwbl ar unrhyw adeg i nodi ei fod mewn trafferthion, felly cawsom wybod pan wnaed y cyhoeddiad fod gweinyddwyr wedi'u penodi ddoe. Mae'n rhan o grŵp llawer mwy, gyda dros 2,000 o bobl yn cael eu cyflogi'n uniongyrchol gan Tuffnells, felly bydd yn sioc i'r gweithwyr hefyd. Nawr, mae'r her yn ymwneud â'r hyn y gallant ei wneud a sut maent yn cael y mathau hynny o gefnogaeth. Mae'r gweinyddwyr wedi rhoi eu manylion ar wefan Tuffnells—mae ganddynt fanylion cyswllt. Os ydych chi'n unigolyn, gall pobl gysylltu â Llywodraeth Cymru. Os bydd pobl yn cysylltu drwy eich swyddfa, gallwn fwrw ymlaen â'r cyngor hwnnw. Ond rydym eisiau gweithio gyda'r gweinyddwyr i sicrhau bod cyngor clir a dealltwriaeth o'r cymorth y gall Llywodraeth Cymru ei ddarparu, er enghraifft drwy ein rhaglen ReAct Plus neu ein rhaglen Cymunedau am Waith a Mwy, a chysylltiadau drwy Gyrfa Cymru o bosibl, i helpu pobl i ddod o hyd i waith arall. Mae gennym hefyd berthynas adeiladol gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau yn ogystal ac am y math o gymorth y gallant ei ddarparu.

I unrhyw fusnesau yr effeithir arnynt, dylent yn bendant gysylltu â Busnes Cymru i ddeall beth allwn ni ei wneud i geisio eu cyfeirio ynglŷn â'u hawliau. Ond dylent hefyd gael cyswllt uniongyrchol â'r gweinyddwyr ac ynglŷn â ble maent yn y llinell gredyd a'r hyn y gallant ei wneud, os oes ganddynt anfonebau heb eu talu iddynt.

Rhan o'r her o ymdrin â'r gweithlu yw nad ydym yn credu bod undeb cydnabyddedig ar y safle yn etholaeth yr Aelod nac ar draws y busnes ehangach. Mae hynny'n golygu felly fod angen trefnu gweithwyr ar ôl i'r pethau hyn ddigwydd. Rwy'n credu ei bod yn bwysicach fyth fod yna gyswllt uniongyrchol â swyddfa'r gweinyddwyr ac yn wir, fel y dywedais, drwy gydlynu swyddogion lleol. Felly, rwy'n hapus iawn i gyfarfod â'r Aelod i gael sgwrs ymarferol gyda hi a/neu Aelod Seneddol y DU i ddeall y math o alwadau am gyngor rydych chi'n eu cael gan yr oddeutu 70 o bobl sy'n cael eu cyflogi'n barhaol, neu a arferai gael eu cyflogi'n barhaol ar y safle, ac i sicrhau bod ganddynt fynediad hawdd at gymorth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru neu'r Adran Gwaith a Phensiynau yn wir, fel y dywedais.

15:00

I'd like to thank Jayne for asking this question; I'd echo the comments that have been made about the loss of these jobs. It's another bitter blow for the region I represent, which comes on the back of hundreds of job losses at Tillery Valley Foods Ltd in Cwmtillery and Avara Foods in Abergavenny.

Minister, you've expressed real concern about the latest rise in unemployment for Wales because, at 4.8 per cent, it's a full percentage point higher than the UK average. I note and I welcome the points you've made about the package of support that's being made available to those made redundant by Tuffnells. Could you talk us through, please, whether you think the site could be repurposed for alternative employment? And could you please give the Senedd an idea of what the Welsh Government is doing to address these really concerning figures about the national increase in unemployment? Thank you.

Hoffwn ddiolch i Jayne am ofyn y cwestiwn hwn; rwy'n adleisio'r sylwadau a wnaed ynglŷn â cholli'r swyddi hyn. Mae'n ergyd chwerw arall i'r rhanbarth rwy'n ei gynrychioli, yn dilyn colli cannoedd o swyddi yn Tillery Valley Foods Ltd yng Nghwmtyleri ac Avara Foods yn y Fenni.

Weinidog, rydych wedi mynegi cryn bryder am y cynnydd diweddaraf mewn diweithdra yng Nghymru oherwydd, ar 4.8 y cant, mae bwynt canran cyfan yn uwch na chyfartaledd y DU. Rwy'n nodi ac yn croesawu'r pwyntiau a wnaed gennych ynglŷn â'r pecyn cymorth sy'n cael ei ddarparu i'r rhai a ddiswyddwyd gan Tuffnells. A wnewch chi ddweud wrthym, os gwelwch yn dda, p'un a ydych yn credu y gellid addasu'r safle ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth eraill? Ac a allwch roi syniad i'r Senedd o'r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â'r ffigurau hyn ar y cynnydd cenedlaethol mewn diweithdra, sy'n peri pryder gwirioneddol? Diolch.

Well, with respect, I won't answer the last part of that, because I there's a further topical question from one of your colleagues on the figures that came out yesterday.

When it comes to the potential to support and challenge that is available here, part of the good news is that, for workers with skills and in logistics and related areas, there is still a need for people in that sector. So, I'm cautiously optimistic that we'll be able to provide people with alternative opportunities for work. When it comes to the site, I don't physically have knowledge of the site itself, but on the more general point around employment sites, all of our local authorities and, indeed, the Welsh Government, are looking at sites for employment. It's probably the better side of the equation to have about demand for employment sites, so I'm very keen that this site continues to be an employment site. We have regular enquiries from businesses that are looking to expand that are already here in Wales, as well as potential investors into Wales, and ones who are having significant employment sites available is actually something that we are looking to do to expand and to maintain those sites.

The Member mentioned Tillery Valley Foods—I met again with the task force, attended by the constituency Member for Blaenau Gwent, Alun Davies, this morning, and again, we're clear that we want that significant site for employment to remain an employment site, and not just to help the current workforce who are looking to find alternative work. There's still a significant number of people who are looking for alternative work, following the demise of Tillery Valley Foods, as well as making sure that there are future employment opportunities on that site. And it's a real point of intent that we've worked very constructively with the local authority, with constituency Members and more than one party on. And in the same way, we're also looking at Avara Foods in Monmouthshire, and, at the same, as I say, there is a practical and constructive relationship with the Department for Work and Pensions to find alternative work for the directly affected workforce.  

Wel, â phob parch, nid wyf am ateb rhan olaf y cwestiwn, gan fod cwestiwn amserol pellach gan un o'ch cyd-Aelodau ar y ffigurau a gyhoeddwyd ddoe.

O ran y potensial yma i gefnogi ac i herio, rhan o'r newyddion da, i weithwyr sydd â sgiliau ac ym maes logisteg a meysydd cysylltiedig, yw bod angen pobl yn y sector hwnnw o hyd. Felly, rwy'n obeithiol iawn y byddwn yn gallu darparu cyfleoedd eraill i bobl weithio. O ran y safle, nid wyf yn gyfarwydd â'r safle ei hun, ond ar y pwynt mwy cyffredinol ynglŷn â safleoedd cyflogaeth, mae pob un o'n hawdurdodau lleol, a Llywodraeth Cymru yn wir, yn edrych ar safleoedd ar gyfer cyflogaeth. Mae'n debyg mai hon yw ochr orau'r hafaliad i'w gael mewn perthynas â'r galw am safleoedd cyflogaeth eraill, felly rwy'n awyddus iawn i'r safle hwn barhau i fod yn safle cyflogaeth. Rydym yn cael ymholiadau rheolaidd gan fusnesau sydd eisoes yma yng Nghymru ac sy'n awyddus i ehangu, yn ogystal â darpar fuddsoddwyr yng Nghymru, ac mae rhai a chanddynt safleoedd cyflogaeth sylweddol ar gael yn rhywbeth rydym yn bwriadu ei wneud i ehangu a chynnal y safleoedd hynny.

Soniodd yr Aelod am Tillery Valley Foods—cyfarfûm â'r tasglu, a fynychwyd gan yr Aelod etholaeth dros Flaenau Gwent, Alun Davies, unwaith eto y bore yma, ac unwaith eto, rydym yn glir ein bod am i'r safle cyflogaeth sylweddol hwnnw barhau i fod yn safle cyflogaeth, ac nid yn unig i helpu'r gweithlu presennol sy'n chwilio am swyddi eraill. Mae nifer sylweddol o bobl yn dal i chwilio am swyddi eraill, yn dilyn tranc Tillery Valley Foods, yn ogystal â sicrhau bod cyfleoedd cyflogaeth ar y safle hwnnw yn y dyfodol. Ac mae'n fwriad gwirioneddol rydym wedi gweithio'n adeiladol iawn arno gyda'r awdurdod lleol, gydag Aelodau etholaeth a mwy nag un blaid. Ac yn yr un modd, rydym hefyd yn edrych ar Avara Foods yn sir Fynwy, ac ar yr un pryd, fel y dywedaf, mae gennym berthynas ymarferol ac adeiladol gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau i ddod o hyd i swyddi eraill ar gyfer y gweithlu yr effeithir arno'n uniongyrchol.

15:05

Diolch i'r Gweinidog am yr ateb i'r cwestiwn cyntaf yna. Luke Fletcher i ofyn yr ail gwestiwn. 

I thank the Minister for the response to the first question. Luke Fletcher to ask the second question. 

Cyflogaeth yng Nghymru
Employment in Wales

2. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella canlyniadau economaidd yng Nghymru, yn dilyn cyhoeddi ystadegau ONS mis Mehefin sy'n dangos patrwm o ddirywiad yng nghyfraddau cyflogaeth a gweithgarwch economaidd Cymru? TQ795

2. What is the Welsh Government doing to improve economic outcomes in Wales, following the publication of the June ONS statistics which show a pattern of decline in Welsh employment rates and economic activity? TQ795

Thank you for the question. Labour market data should be interpreted in the round and draw on a range of sources, including those looking at longer term trends. The labour force survey results that the Office for National Statistics published are in themselves relatively volatile, as the sample size is small for Wales. Our statisticians advise that a single month's set of results should not be relied on as a definitive representation of labour market conditions in Wales, albeit we are concerned about a number of areas in the economy in Wales, and it remains part of the discussions we have both internally with business, trade union stakeholders, and, indeed, with the UK Government. 

Diolch am eich cwestiwn. Dylid dehongli data'r farchnad lafur yn ei gyfanrwydd gan ddefnyddio amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys y rheini sy'n edrych ar dueddiadau mwy hirdymor. Mae canlyniadau arolwg y gweithlu a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn gymharol anwadal ynddynt eu hunain, gan fod maint y sampl yn fach ar gyfer Cymru. Mae ein hystadegwyr yn dweud na ddylid dibynnu ar ganlyniadau un mis fel darlun diffiniol o gyflwr y farchnad lafur yng Nghymru, er ein bod yn pryderu am nifer o rannau o'r economi yng Nghymru, ac mae hyn yn parhau i fod yn rhan o'r trafodaethau a gawn yn fewnol gyda busnesau, rhanddeiliaid undebau llafur, ac yn wir, gyda Llywodraeth y DU.

Diolch am yr ateb, Gweinidog. 

Thank you for that response, Minister. 

Regardless of whether this is a blip or a trend, surely the Government would be preparing for the worst outcome, rather than potentially sitting on its hands and carrying on as if it's business as usual. Last month when we raised concerns regarding recent increases in the rate of unemployment and economic inactivity, both you and the First Minister dismissed the figures as a snapshot. Since then, of course, we've had another release of data from the ONS. We now have the lowest rate of employment across the whole of the UK, and the joint highest rate of unemployment, higher than anywhere else in the UK since last year. We've seen further rises in the rate of economic inactivity, which have also increased to a greater extent in Wales over the past year than anywhere else in the UK.

And, as I mentioned last month, this is against the long-term underperformance of the Welsh economy on productivity, which has shown no discernible improvements since 1998. On practically every metric for employment and economic performance, the picture in Wales is one of stagnation and managed decline. Considering these latest figures, considering the number of closures of workplaces we're hearing about—we had a question on the closure of Tuffnells just five minutes ago—and considering the concerns within multiple sectors of the economy, does the Minister agree that we need a far franker assessment of the state of the Welsh economy than the one he provided last month? 

Boed yn eithriad neu'n duedd, dylai'r Llywodraeth fod yn paratoi ar gyfer y canlyniad gwaethaf yn hytrach nag eistedd ar ei dwylo a pharhau fel pe bai popeth yn fusnes fel arfer. Fis diwethaf, pan wnaethom godi pryderon ynghylch cynnydd diweddar mewn cyfraddau diweithdra ac anweithgarwch economaidd, fe wnaethoch chi a'r Prif Weinidog ddiystyru'r ffigurau fel ciplun yn unig. Ers hynny, wrth gwrs, mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cyhoeddi rhagor o ddata. Bellach, mae gennym y gyfradd gyflogaeth isaf yn y DU gyfan, a'r gyfradd gydradd uchaf o ddiweithdra, sy'n uwch nag unrhyw le arall yn y DU ers y llynedd. Rydym wedi gweld cynnydd pellach yng nghyfradd anweithgarwch economaidd, sydd hefyd wedi cynyddu i raddau mwy yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf nag unrhyw le arall yn y DU.

Ac fel y soniais fis diwethaf, mae hyn yng nghyd-destun tangyflawniad hirdymor economi Cymru ar gynhyrchiant, nad yw wedi dangos unrhyw welliannau sylweddol ers 1998. Ar bron bob metrig ar gyfer cyflawniad economaidd a chyflogaeth, mae'r darlun yng Nghymru yn un o ddiffyg twf a dirywiad a reolir. O ystyried y ffigyrau diweddaraf hyn, o ystyried nifer y gweithleoedd y clywn amdanynt yn cau—cawsom gwestiwn ar gau Tuffnells bum munud yn ôl—ac o ystyried y pryderon mewn sawl sector o'r economi, a yw'r Gweinidog yn cytuno bod angen asesiad llawer mwy gonest o gyflwr economi Cymru na'r un a ddarparodd fis diwethaf?

No, I think that is not a fair reflection on the action of the Government or on the series of statements that I've made about the current position of the economy and the prospects for the future. We are certainly not sitting on our hands and acting complacently. The honest difficulty that we have is that labour force survey figures are relatively volatile, and ONS are looking to revise the labour force survey during the rest of this year to provide more certainty. The more certain picture we have is less timely—it's the annual population survey, and that shows quite a different picture. It still continues to show Welsh unemployment levels below the UK level, it continues to show that there has been, over the period of devolution—and I completely reject his points around productivity—we have seen real improvements in productivity, as well as in employment. And until the post-pandemic period, we'd also seen improvements in economic inactivity rates as well. 

And it's worth pointing out that the pay-as-you-earn figures, which cover employees not self-employment, actually show an improvement over the last year, and they show an improvement over the last month of figures available. So, that evidence suggests that employment is growing in Wales, and that's not subject to a small survey sample, and so it's a confounding picture. It is possible that something entirely different is happening in the self-employed sector of the economy, and I think it's honest to say that we do still have an ongoing challenge with economic inactivity. That's taking place also in large parts of the rest of the UK. The headline figures I think do provide a challenge for economic inactivity in itself, because it still covers full-time students. And obviously, we expect most of those full-time students to go on to secure employment. 

I think the wider point is—. And I just want to remind the Member and others in the Chamber that when I've spoken about the future of the economy, I've been really clear about some of the risks that we are facing, about some of the unevenness in the economy as well. Whilst the UK may avoid a recession, there'll be some sectors where there are significant unemployment events through this year, and other areas where there is real growth and employment. And we still face a challenge in having the available labour and the match-up of the jobs that are available. Some of that really is about the work that we're already trying to do to help people back into the world of work when they are generally economically inactive, and that's work that, actually, we could do with a constructive approach together with the UK Government.

So, there are risks and challenges, yes, and I think I've been very frank about those. I think we could see another blip in the wrong direction when it comes to the withdrawal of what's left of the energy support scheme for businesses, but there will continue to be opportunities, some of which I have seen for myself today in meeting the Port of Milford Haven to look at current opportunities and near-side opportunities to significantly increase growth in that part of Wales, and there are others too, as well. I look forward to being frank and honest about where we are, but I certainly won't apologise for being upbeat about those sectors of our economy where there is real potential for growth that should benefit all of us.

Na, ni chredaf fod hynny'n adlewyrchiad teg o weithredoedd y Llywodraeth na'r gyfres o ddatganiadau rwyf wedi'u gwneud am sefyllfa bresennol yr economi a'r rhagolygon ar gyfer y dyfodol. Yn sicr, nid ydym yn eistedd ar ein dwylo nac yn ymddwyn yn hunanfodlon. Yr anhawster gonest sydd gennym yw bod ffigurau arolygon y gweithlu yn gymharol anwadal, ac mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn bwriadu adolygu arolwg y gweithlu ar gyfer gweddill y flwyddyn hon i ddarparu mwy o sicrwydd. Mae'r darlun mwy sicr sydd gennym yn llai amserol—yr arolwg blynyddol o'r boblogaeth yw hwnnw, ac mae hwnnw'n dangos darlun eithaf gwahanol. Mae'n dal i ddangos bod lefelau diweithdra Cymru yn is na lefel y DU, mae'n parhau i ddangos ein bod, dros gyfnod datganoli—ac rwy'n gwrthod ei bwyntiau ynghylch cynhyrchiant yn llwyr—wedi gweld gwelliannau gwirioneddol mewn cynhyrchiant, yn ogystal ag mewn cyflogaeth. A hyd at y cyfnod ar ôl y pandemig, gwelsom welliannau yn y cyfraddau anweithgarwch economaidd hefyd. 

Ac mae'n werth nodi bod y ffigurau talu wrth ennill, sy'n berthnasol i weithwyr cyflogedig yn hytrach na gweithwyr hunangyflogedig, mewn gwirionedd yn dangos gwelliant dros y flwyddyn ddiwethaf, ac maent yn dangos gwelliant dros y mis diwethaf o ffigurau sydd ar gael. Felly, mae'r dystiolaeth honno'n awgrymu bod cyflogaeth yn tyfu yng Nghymru, ac nid yw hynny'n seiliedig ar sampl arolwg bach, ac felly mae'n ddarlun sy'n peri dryswch. Mae'n bosibl fod rhywbeth cwbl wahanol yn digwydd yn sector hunangyflogedig yr economi, a chredaf ei bod yn onest dweud bod gennym her barhaus o hyd gydag anweithgarwch economaidd. Mae hynny'n wir hefyd mewn rhannau helaeth o weddill y DU. Credaf fod y prif ffigurau'n darparu her i anweithgarwch economaidd ynddo'i hun, gan ei fod yn dal i gynnwys myfyrwyr amser llawn. Ac yn amlwg, rydym yn disgwyl i'r rhan fwyaf o'r myfyrwyr amser llawn hynny gamu ymlaen i gyflogaeth.

Credaf mai'r pwynt ehangach yw—. A hoffwn atgoffa'r Aelod ac eraill yn y Siambr fy mod, pan fyddaf wedi sôn am ddyfodol yr economi, wedi bod yn glir iawn ynghylch rhai o'r risgiau rydym yn eu hwynebu, ac ynghylch rhywfaint o'r anwastadrwydd yn yr economi hefyd. Er y gallai'r DU osgoi dirwasgiad, bydd rhai sectorau yn wynebu diweithdra sylweddol drwy gydol y flwyddyn hon, a meysydd eraill lle ceir cyflogaeth a thwf gwirioneddol. Ac rydym yn dal i wynebu her o ran sicrhau bod modd paru'r gweithwyr sydd ar gael gyda'r swyddi sydd ar gael. Mae rhywfaint o hynny'n ymwneud â'r gwaith rydym eisoes yn ceisio'i wneud i helpu pobl yn ôl i fyd gwaith pan fyddant yn economaidd anweithgar yn gyffredinol, ac mae hwnnw'n waith y gallem ei wneud mewn ffordd adeiladol ar y cyd â Llywodraeth y DU.

Felly, mae risgiau a heriau, oes, a chredaf fy mod wedi bod yn onest iawn yn eu cylch. Credaf y gallem weld gwyriad arall i'r cyfeiriad anghywir wrth i'r hyn sy'n weddill o'r cynllun cymorth biliau ynni i fusnesau gael ei dynnu'n ôl, ond bydd cyfleoedd o hyd, ac rwyf wedi gweld rhai ohonynt drosof fy hun heddiw wrth gyfarfod â Phorthladd Aberdaugleddau i edrych ar gyfleoedd presennol a chyfleoedd i ddod i gynyddu twf yn sylweddol yn y rhan honno o Gymru, a cheir cyfleoedd eraill hefyd. Edrychaf ymlaen at fod yn onest ac yn agored ynglŷn â ble rydym arni, ond yn sicr, nid wyf am ymddiheuro am fod yn obeithiol am y sectorau o'n heconomi lle mae yna botensial go iawn ar gyfer twf a ddylai fod o fudd i bob un ohonom.

15:10

Minister, regardless of what you might say, these latest figures are very worrying. As the economic picture has improved elsewhere across the UK, the Welsh Government must address why there is a pattern of decline here in Wales, and we must better understand the Government's plans to address and improve this situation. Now, earlier this year, the National Institute of Economic and Social Research argued that since devolution Welsh economic policies, 

'have lacked coherence and consistency, and ambitions have not been matched by effective implementation.'

Let me remind you, Minister, that that report was in fact co-authored by a former Welsh Labour Government Minister. Therefore, can you tell us exactly how the Welsh Government will prioritise job creation in this Senedd term to ensure that this decline is now addressed? Can you also tell us what new measures will be introduced to support and nurture more entrepreneurship here in Wales? Finally, can you also confirm that you will urgently review the Government's employability and skills action plan in light of this pattern of decline, given that your current plan seems not to be working?

Weinidog, ni waeth beth a ddywedwch, mae'r ffigurau diweddaraf hyn yn peri cryn bryder. Gan fod y darlun economaidd wedi gwella mewn mannau eraill ledled y DU, mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru fynd i'r afael â pham fod patrwm o ddirywiad yma yng Nghymru, ac mae'n rhaid inni gael gwell dealltwriaeth o gynlluniau'r Llywodraeth i fynd i'r afael â'r sefyllfa hon a'i gwella. Nawr, yn gynharach eleni, dadleuodd y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, fod polisïau economaidd Cymru ers datganoli, 

'heb fod â digon o gydlyniant a chysondeb, ac nad yw'r uchelgeisiau wedi cael eu gwireddu oherwydd gweithredu aneffeithiol.'

Gadewch imi eich atgoffa, Weinidog, fod yr adroddiad hwnnw wedi'i gyd-ysgrifennu gan un o gyn-Weinidogion Llywodraeth Lafur Cymru. Felly, a allwch ddweud wrthym sut yn union y bydd Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu creu swyddi yn nhymor y Senedd hon i sicrhau yr eir i'r afael â'r dirywiad? A allwch ddweud wrthym hefyd pa fesurau newydd a gyflwynir i gefnogi a meithrin mwy o entrepreneuriaeth yma yng Nghymru? Yn olaf, a allwch gadarnhau hefyd y byddwch yn adolygu cynllun gweithredu cyflogadwyedd a sgiliau'r Llywodraeth ar frys yng ngoleuni'r patrwm hwn o ddirywiad, o ystyried nad yw eich cynllun presennol yn gweithio, yn ôl pob golwg?

Well, again, I understand the point that the Member makes given that he's a Conservative Member and the avoidance of some of the facts. When you look at the period of devolution, productivity has increased in Wales over the period of devolution. We started with a significant period of unemployment in Wales being higher than the UK average. The long-term trend has been lower; that's why these figures are particularly concerning and the confounder of, as I say, the PAYE data, which shows that the number of people in paid, direct employment has increased in Wales over the last year, and increased in Wales over the last quarter and the last month. Those are facts, not opinions.

When it comes to job creation, we've regularly talked about what we're doing to support entrepreneurship through a range of our programmes. We also have the challenges over investing in skills for the future, as well, and, again, that's been part of today's conversation with businesses. In all of these areas, there is a Welsh Government plan and approach that businesses themselves welcome. Our challenge is whether we're able to meet the scale of that challenge, and whether, actually, we have a UK Government that works alongside us or not. There are times when the UK Government is relatively constructive, and free ports is just one example. There are others where they are not so constructive: the conversations we are still not having properly around the future of the steel sector, the deliberate and wasteful competition on intervening in skills policy. These are areas where we could always have a better ask and a better deal for the people of Wales, if only Conservative Ministers were prepared to act in a constructive way and to invest in the future of our economy, as, indeed, we will continue to do for and on behalf of the people of Wales.

Wel, unwaith eto, rwy'n deall y pwynt y mae'r Aelod yn ei wneud o ystyried ei fod yn Aelod Ceidwadol a'i fod yn osgoi rhai o'r ffeithiau. Pan edrychwch ar gyfnod datganoli, mae cynhyrchiant wedi cynyddu yng Nghymru dros gyfnod datganoli. Fe ddechreuasom gyda chyfnod sylweddol o ddiweithdra uwch yng Nghymru na chyfartaledd y DU. Mae'r duedd hirdymor wedi bod yn is; dyna pam fod y ffigurau hyn yn peri cymaint o bryder, ac yn drysu'r data talu wrth ennill, fel y dywedaf, sy'n dangos bod nifer y bobl mewn gwaith uniongyrchol, cyflogedig wedi cynyddu yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf, ac wedi cynyddu yng Nghymru dros y chwarter diwethaf a'r mis diwethaf. Ffeithiau yw'r rhain, nid safbwyntiau.

O ran creu swyddi, rydym wedi siarad yn rheolaidd am yr hyn rydym yn ei wneud i gefnogi entrepreneuriaeth drwy ystod o'n rhaglenni. Mae gennym hefyd yr heriau gyda buddsoddi mewn sgiliau ar gyfer y dyfodol, ac unwaith eto, mae hynny wedi bod yn rhan o'r sgwrs heddiw gyda busnesau. Ym mhob un o'r meysydd hyn, mae gan Lywodraeth Cymru gynllun a dull gweithredu y mae busnesau eu hunain yn eu croesawu. Ein her yw i ba raddau y gallwn ymdopi â maint yr her honno, a ph'un a oes gennym Lywodraeth y DU sy'n gweithio law yn llaw â ni ai peidio. Ceir adegau pan fo Llywodraeth y DU yn gymharol adeiladol, ac un enghraifft yw porthladdoedd rhydd. Ceir adegau eraill pan nad ydynt mor adeiladol: y sgyrsiau nad ydym yn eu cael yn iawn o hyd ynglŷn â dyfodol y sector dur, y gystadleuaeth fwriadol a gwastraffus ar ymyrryd mewn polisi sgiliau. Mae'r rhain yn feysydd lle gallem bob amser alw am well a bargen well i bobl Cymru, pe bai Gweinidogion Ceidwadol yn barod i weithredu mewn ffordd adeiladol a buddsoddi yn nyfodol ein heconomi, fel y byddwn ninnau'n parhau i'w wneud ar ran pobl Cymru.

I have to say I've rarely heard such nonsense from Conservatives in this Chamber, but Paul Davies has clearly not been watching or listening in the last 12 months where we've had a masterclass in economic incompetence and mismanagement from Elizabeth Truss, from Boris Johnson and now from the current Prime Minister. The only thing they have in common is that they don't give a damn about this place and they don't give a damn about the people who pay their wages.

Minister, what we have seen over the last few years has been slow economic growth, slow GDP growth across the United Kingdom—that's been slower than all of our major competitors. And in the last two years, GDP growth has almost come to an end. Since a hard Brexit was imposed on this country, we have seen GDP growth come to an end for the first time in decades, as a consequence of decisions taken in London. Do you agree with me, Minister, that the only way that Wales will benefit from the investments that you are making is if we return to the single market, we return to the customs union and we have a UK Government that believes in redistribution of wealth across the United Kingdom, and has the eradication of inequality as a core objective of economic policy.

Mae'n rhaid imi ddweud mai prin y clywais y fath nonsens gan y Ceidwadwyr yn y Siambr hon, ond mae'n amlwg nad yw Paul Davies wedi bod yn gwylio nac yn gwrando dros y 12 mis diwethaf, wrth inni gael dosbarth meistr mewn camreoli ac anghymhwysedd economaidd gan Elizabeth Truss, gan Boris Johnson a bellach gan Brif Weinidog presennol y DU. Yr unig beth sydd ganddynt yn gyffredin yw nad ydynt yn malio dim am y lle hwn, nac yn malio dim am y bobl sy'n talu eu cyflogau.

Weinidog, yr hyn rydym wedi'i weld dros y blynyddoedd diwethaf yw twf economaidd araf, twf araf cynnyrch domestig gros ledled y Deyrnas Unedig—mae hwnnw wedi bod yn arafach na'n holl brif gystadleuwyr. Ac yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae twf cynnyrch domestig gros wedi aros yn ei unfan bron. Ers i Brexit caled gael ei orfodi ar y wlad hon, rydym wedi gweld twf cynnyrch domestig gros yn aros yn ei unfan am y tro cyntaf ers degawdau, o ganlyniad i benderfyniadau a wnaed yn Llundain. A ydych yn cytuno â mi, Weinidog, mai'r unig ffordd y bydd Cymru'n elwa o'r buddsoddiadau a wnewch yw os dychwelwn at y farchnad sengl, os dychwelwn at yr undeb tollau, ac os cawn Lywodraeth y DU sy'n credu mewn ailddosbarthu cyfoeth ledled y Deyrnas Unedig, ac sydd â dileu anghydraddoldeb yn un o amcanion craidd ei pholisi economaidd?

15:15

I thank the Member for his question, but also for his engagement this morning around the future of members of his community in Abertillery and the work we’re doing, both with Avara, where lots of the workforce are indeed from Blaenau Gwent, as well as Tillery Valley Foods.

When businesses describe the challenges that they have, the new trading conditions of Brexit are one of the issues they raise regularly, together with energy prices, which are still a significant problem, which is why I’m so concerned about the withdrawal of the last vestiges of support from the energy support the UK Government has provided. Inflation remains a continued concern, as indeed does the availability of a workforce and investment in skills. On each of those areas, there is much scope for improvement.

We, here in the Welsh Government, are doing all that we can to support people to trade with the current realities post Brexit, and to actually try and support those businesses with the levers we have available to us. I absolutely agree that improved trading conditions with our closest trading block, our European partners, who will always be our physical neighbours, would be a significant positive for the UK economy and the economy here in Wales. Trade with the EU is a bigger chunk of our economy than other parts of the UK, and I do look forward to a more grown-up conversation around our relationship with the European Union if there is a change in Government. That also, I think, would make a big difference when it comes to investing in the future of our economy, when it comes to recognising regional inequalities, and looking to do something deliberately with the power of the UK Government to work with us to address those issues here in Wales. It’s part of the reason I’m continuing to engage with the current UK Government, as well as those who may appear in a future UK Government, to make sure that the needs of Wales are recognised when future investments do come into Wales, to transform the lives of the communities that we are privileged to represent here in the Welsh Parliament.

Diolch i'r Aelod am ei gwestiwn, ond hefyd am ei ymwneud y bore yma ynghylch dyfodol aelodau o'i gymuned yn Abertyleri a'r gwaith rydym yn ei wneud, gydag Avara, lle mae llawer o'r gweithlu'n dod o Flaenau Gwent, yn ogystal â Tillery Valley Foods.

Pan fydd busnesau'n disgrifio'r heriau sy'n eu hwynebu, mae amodau masnachu newydd Brexit yn un o'r materion y maent yn eu codi'n rheolaidd, ynghyd â phrisiau ynni, sy'n dal i fod yn broblem sylweddol, a dyna pam fy mod yn poeni cymaint fod y cymorth ynni y mae Llywodraeth y DU wedi'i ddarparu yn cael ei dynnu'n ôl. Mae chwyddiant yn parhau i fod yn bryder parhaus, ynghyd ag argaeledd gweithlu a buddsoddi mewn sgiliau. Ym mhob un o'r meysydd hynny, mae llawer o le i wella.

Yma yn Llywodraeth Cymru, rydym yn gwneud popeth yn ein gallu i gefnogi pobl i fasnachu gyda'r realiti presennol ar ôl Brexit, ac i geisio cefnogi'r busnesau hynny gyda'r ysgogiadau sydd ar gael i ni. Cytunaf yn llwyr y byddai gwell amodau masnachu gyda'n bloc masnachu agosaf, ein partneriaid Ewropeaidd, a fydd bob amser yn gymdogion daearyddol i ni, yn gadarnhaol iawn i economi'r DU a'r economi yma yng Nghymru. Mae masnach gyda'r UE yn rhan fwy o'n heconomi na rhannau eraill o'r DU, ac edrychaf ymlaen at sgwrs fwy aeddfed ynglŷn â'n perthynas â'r Undeb Ewropeaidd os bydd newid yn y Llywodraeth. Credaf y byddai hynny hefyd yn gwneud gwahaniaeth mawr o ran buddsoddi yn nyfodol ein heconomi, o ran cydnabod anghydraddoldebau rhanbarthol, a cheisio gwneud rhywbeth yn fwriadol gyda phŵer Llywodraeth y DU i weithio gyda ni i fynd i'r afael â'r materion hynny yma yng Nghymru. Mae'n rhan o'r rheswm pam fy mod yn parhau i ymgysylltu â Llywodraeth bresennol y DU, yn ogystal â'r rhai a allai fod yn rhan o Lywodraeth y DU yn y dyfodol, i sicrhau bod anghenion Cymru yn cael eu cydnabod pan ddaw buddsoddiadau i Gymru yn y dyfodol, i drawsnewid bywydau'r cymunedau y mae'n fraint eu cynrychioli yma yn Senedd Cymru.

Pwynt o Drefn
Point of Order

Pwynt o drefn nawr gan Darren Millar.

We have a point of order now from Darren Millar.

Diolch, Llywydd. I’d like to raise a point of order in relation to a comment made by the Minister for Health and Social Services last week in the debate in which my party called for the Betsi Cadwaladr University Health Board to publish the Ernst & Young report, which there’s been a lot of speculation about and a lot of public interest in in north Wales. In the debate on that report, the Minister said, and I quote:

'The audit committee of the Betsi Cadwaladr University Health Board, on advice from the Welsh Government, commissioned Ernst & Young to undertake a forensic review of accounting management after Audit Wales qualified the health board's accounts for 2021-22 and identified internal control failures.'

That assertion has been disputed by the former chair of the health board, who said the statement was 'misleading and inaccurate'. He also said that it was certainly not commissioned—the report—on the advice of the Welsh Government, and, in addition to that, the former vice-chair of the audit committee of the health board, the former independent member Richard Micklewright, said that

'the Welsh government was not involved in the decision in any way nor was its input sought.'

Clearly, there’s a dispute about whether that statement is accurate or not. If it is not accurate, the statement which the Minister made, then she may have inadvertently misled this Senedd. So, I would be very grateful—given the public interest in this matter, it’s essential that we get to the truth—I’d be very grateful if the Minister could address these concerns as soon as possible.

Diolch, Lywydd. Hoffwn godi pwynt o drefn mewn perthynas â sylw a wnaed gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yr wythnos diwethaf yn y ddadl lle galwodd fy mhlaid ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gyhoeddi adroddiad Ernst & Young, y bu llawer o ddyfalu amdano a llawer o ddiddordeb ynddo ymhlith y cyhoedd yng ngogledd Cymru. Yn y ddadl ar yr adroddiad hwnnw, dywedodd y Gweinidog:

'Yn dilyn cyngor gan Lywodraeth Cymru, comisiynodd pwyllgor archwilio Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Ernst & Young i gynnal adolygiad fforensig o reolaeth cyfrifyddu ar ôl i Archwilio Cymru roi barn amodol ar gyfrifon y bwrdd iechyd ar gyfer 2021-22 a nodi methiannau rheoli mewnol.'

Mae cyn-gadeirydd y bwrdd iechyd wedi gwrthwynebu'r honiad hwnnw, a ddywedodd fod y datganiad yn 'gamarweiniol ac yn anghywir'. Dywedodd hefyd na chafodd ei chomisiynu—yr adroddiad—yn dilyn cyngor gan Lywodraeth Cymru, ac yn ogystal â hynny, dywedodd cyn-is-gadeirydd pwyllgor archwilio'r bwrdd iechyd, y cyn-aelod annibynnol, Richard Micklewright,

'nad oedd Llywodraeth Cymru yn rhan o'r penderfyniad mewn unrhyw ffordd, ac ni ofynnwyd am ei mewnbwn chwaith.'

Yn amlwg, mae yna anghydweld ynglŷn ag a yw'r datganiad hwnnw'n gywir ai peidio. Os nad yw'n gywir, y datganiad a wnaeth y Gweinidog, yna efallai ei bod wedi camarwain y Senedd hon yn anfwriadol. Felly, byddwn yn ddiolchgar iawn—o ystyried budd y cyhoedd yn y mater hwn, mae'n hanfodol ein bod yn cyrraedd y gwir—byddwn yn ddiolchgar iawn pe gallai'r Gweinidog roi sylw i'r pryderon hyn cyn gynted â phosibl.

Diolch am roi rhybudd i fi o'r pwynt yna o drefn, ac felly, ymhellach i'r pwynt yna o drefn, y Gweinidog iechyd, Eluned Morgan.

I thank you for giving me warning of that point of order, so, further to that point of order, the Minister for health, Eluned Morgan.

Thanks very much. I’d like to thank Darren Millar for the opportunity to set out the situation. The director general of the NHS in Wales, Judith Paget, spoke directly to the then chief executive of Betsi, Jo Whitehead, following the Audit Wales report that found allegations of financial misstatements, and recommended that the health board should undertake a full investigation to understand how the misstatements had occurred. The Welsh Government did not commission the report, and I’ve never suggested that the Welsh Government commissioned the report, but it is probably fair to say that there was not a direct conversation, to my knowledge, between the Welsh Government and the audit committee of the Betsi board, but there was a conversation, as I have noted, which took place between the CEO of the NHS in Wales and the CEO of Betsi, and I’m happy to correct the record on that score.

The audit committee of Betsi then commissioned the Ernst & Young report. The former board of Betsi must take full responsibility for that, and for all the terms and conditions associated with the report.

Diolch yn fawr. Hoffwn ddiolch i Darren Millar am y cyfle i egluro'r sefyllfa. Siaradodd cyfarwyddwr cyffredinol y GIG yng Nghymru, Judith Paget, yn uniongyrchol â phrif weithredwr bwrdd Betsi ar y pryd, Jo Whitehead, yn dilyn adroddiad Archwilio Cymru a ganfu honiadau o gamddatganiadau ariannol, gan argymell y dylai'r bwrdd iechyd gynnal ymchwiliad llawn i ddeall sut y gwnaed y camddatganiadau. Ni chomisiynodd Llywodraeth Cymru yr adroddiad, ac nid wyf erioed wedi awgrymu bod Llywodraeth Cymru wedi comisiynu'r adroddiad, ond mae'n debyg ei bod yn deg dweud na chafwyd sgwrs uniongyrchol, hyd y gwn i, rhwng Llywodraeth Cymru a phwyllgor archwilio bwrdd Betsi, ond fe gafwyd sgwrs, fel y nodais, rhwng prif swyddog gweithredol y GIG yng Nghymru a phrif swyddog gweithredol bwrdd Betsi, ac rwy'n fwy na pharod i gywiro'r cofnod ar hynny.

Yna, comisiynodd pwyllgor archwilio Betsi adroddiad Ernst & Young. Mae'n rhaid i fwrdd blaenorol Betsi gymryd cyfrifoldeb llawn am hynny, ac am yr holl delerau ac amodau sy'n gysylltiedig â'r adroddiad.

15:20

Thank you to both Darren Millar for the point of order and to the Minister for the clarification.

Diolch i Darren Millar am y pwynt o drefn ac i'r Gweinidog am ei heglurhad.

4. Datganiadau 90 Eiliad
4. 90-second Statements

Fe awn ni ymlaen, felly, i'r datganiadau 90 eiliad, a'r datganiad cyntaf gan Jack Sargeant.

We'll move on, therefore, to the 90-second statements, and the first statement from Jack Sargeant.

Diolch, Llywydd. Llywydd, I recently met with James Hunt of Nanny Biscuit in my constituency, who are the organisers of the Grand Week in Wales, and the Grand Week in Wales aims to celebrate the rich cultural history of our country whilst also supporting a variety of local and national charities. The name, the Grand Week in Wales, is given in recognition of Wales's 1,000-mile circumference, Llywydd, and the organisers are asking people to join in and raise money by taking part in one of their creative 1,000-themed challenges, whether this be doing 1,000 good deeds, 1,000 Welsh kindness acts, or indeed making 1,000 Welsh cakes. The Grand Week in Wales will bring people together right across our nation, whilst raising money for some amazing charities and social enterprises. It launches next week, Llywydd, on 19 June, and I want to wish everyone taking part across Cymru the very best of luck, and I urge you all as Members to find out more and consider taking part in one of those 1,000-themed challenges.

Diolch, Lywydd. Lywydd, fe gyfarfûm yn ddiweddar â James Hunt o Nanny Biscuit yn fy etholaeth, sy'n trefnu'r Grand Week in Wales, a nod y Grand Week in Wales yw dathlu hanes diwylliannol cyfoethog ein gwlad gan gefnogi amrywiaeth o elusennau lleol a chenedlaethol ar yr un pryd. Mae'r enw, y Grand Week in Wales, yn cydnabod cylchedd 1,000 milltir o hyd Cymru, Lywydd, ac mae'r trefnwyr yn gofyn i bobl ymuno a chodi arian drwy gymryd rhan yn un o'u heriau creadigol ar thema 1,000, boed hynny'n wneud 1,000 o weithredoedd da, 1,000 o weithredoedd caredig Cymreig, neu'n wir, gwneud 1,000 o gacennau cri. Bydd y Grand Week in Wales yn dod â phobl at ei gilydd ledled ein gwlad, gan godi arian ar gyfer elusennau a mentrau cymdeithasol anhygoel. Mae'n cael ei lansio yr wythnos nesaf, Lywydd, ar 19 Mehefin, a hoffwn ddymuno pob lwc i bawb sy'n cymryd rhan ledled Cymru, ac rwy'n annog pob un ohonoch fel Aelodau i ddarganfod mwy ac i ystyried cymryd rhan yn un o'r heriau ar y thema 1,000.

Daeth y Dirprwy Lywydd (David Rees) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (David Rees) took the Chair.

Yr wythnos yma, rydym ni'n nodi marwolaeth y Dywysoges Gwenllian. Fe'i ganwyd yn 1282, blwyddyn bwysig iawn yn hanes Cymru. Pan oedd hi ond ychydig fisoedd oed, fe laddwyd ei thad, Llywelyn ap Gruffudd, Tywysog olaf Cymru, gan fyddin Edward I o Loegr. Roedd ei mam, Eleanor de Montfort, wedi marw yn fuan ar ôl i Gwenllian gael ei geni. Fe gipiwyd Gwenllian yn fabi bach o'i chynefin yn Arfon, a threuliodd weddill ei bywyd mewn lleiandy yn Sempringham, Lloegr, hyd at ei marwolaeth yn 54 oed.

Oedd hi'n gwybod pwy oedd hi? Dydyn ni ddim wir yn gwybod. Cafodd ei halltudio ymhell o'i gwlad a'i theulu fel na fyddai hi'n sbardun i wrthryfel gan y Cymry. Diolch i Gymdeithas y Dywysoges Gwenllian am gadw ei henw yn fyw. Diolch i fy rhieni i am roi ei henw i mi. Yn 2009, fe ailenwyd Carnedd Uchaf yn Eryri yn 'Carnedd Gwenllian'. Mae tref Bethesda gerllaw a, benwythnos diwethaf, cynhaliwyd gŵyl arbennig yn Nyffryn Ogwen i gofio'r Dywysoges Gwenllian, wedi'i threfnu gan Bartneriaeth Ogwen.

Mae'r bardd Roger Griffin wedi crynhoi'r stori hynod drist, ond efo thinc gobeithiol yn y diweddglo:

This week we mark the death of Princess Gwenllian. She was born in 1282, a very important year in the history of Wales. When she was only a few months old, her father, Llywelyn ap Gruffudd, the last Prince of Wales, was killed by the army of Edward I of England. Her mother, Eleanor de Montfort, had died soon after Gwenllian was born. She was captured as a young baby from her home in Arfon, and she spent the rest of her life in a nunnery in Sempringham in England, until her death at the age of 54.

Did she know who she was? We don't really know. She was exiled far from her nation and her family so she wouldn't inspire revolt by the Welsh. Thanks to the Princess Gwenllian Society for keeping her name alive. Thanks to my parents for giving me her name. In 2009, Carnedd Uchaf in Eryri was renamed 'Carnedd Gwenllian'. The town of Bethesda is nearby, and last weekend a very special festival was held in the Ogwen valley to remember Princess Gwenllian, organised by Partneriaeth Ogwen.

Roger Griffin, the poet, has summarised this very sad story, but with a note of hope at the end:

'You were our last, but not our lost princess. / Your footprints on our rocky path remain. / Survival is our nation's special skill, / And time has merely honed our stubborn pride.'

'Chi oedd ein tywysoges olaf, ond nid ein tywysoges a gollwyd. / Mae eich olion traed ar ein llwybr creigiog o hyd. / Goroesi yw sgil arbennig ein cenedl, / A dim ond hogi ein balchder ystyfnig y mae amser.'

This week is Men's Health Week, and it's an international event that takes place every year in June. The goal of Men's Health Week is to encourage men to take proactive steps to improving their physical and mental well-being. During Men's Health Week, various organisations, health professionals and community groups organise events, workshops and health screenings—an educational programme specifically targeted towards men. These activities aim to provide information and resources on topics such as prevention, exercise, nutrition, mental health, and the important of getting regular check-ups and screenings. Men's Health Week serves as a reminder for men to prioritise their health and well-being, to engage in a healthy lifestyle, and to seek timely medical advice when needed. It also encourages an open discussion about men's health issues, which may often be overlooked or stigmatised. By promoting awareness, Men's Health Week aims to improve the overall health outcomes for men and encourage them to lead a healthier and happier life. Diolch.

Yr wythnos hon yw Wythnos Iechyd Dynion, ac mae'n ddigwyddiad rhyngwladol sy'n digwydd bob blwyddyn ym mis Mehefin. Nod yr Wythnos Iechyd Dynion yw annog dynion i gymryd camau rhagweithiol i wella eu lles corfforol a meddyliol. Yn ystod yr Wythnos Iechyd Dynion, mae sefydliadau amrywiol, gweithwyr iechyd proffesiynol a grwpiau cymunedol yn trefnu digwyddiadau, gweithdai a sgriniadau iechyd—rhaglen addysgol wedi'i thargedu'n benodol tuag at ddynion. Nod y gweithgareddau hyn yw darparu gwybodaeth ac adnoddau ar bynciau fel atal, ymarfer corff, maeth, iechyd meddwl, a phwysigrwydd cael archwiliadau a sgriniadau rheolaidd. Mae Wythnos Iechyd Dynion yn atgoffa dynion i flaenoriaethu eu hiechyd a'u lles, i fabwysiadu ffordd iach o fyw, ac i geisio cyngor meddygol amserol pan fo angen. Mae hefyd yn annog trafodaeth agored am faterion iechyd dynion, sy'n aml yn gallu cael eu hanwybyddu neu eu stigmateiddio. Drwy hyrwyddo ymwybyddiaeth, nod Wythnos Iechyd Dynion yw gwella canlyniadau iechyd cyffredinol i ddynion a'u hannog i fyw bywydau iachach a hapusach. Diolch.

5. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv)—Ymgyrch Warm This Winter
5. Member Debate under Standing Order 11.21(iv)—Warm This Winter campaign

Eitem 5 y prynhawn yma yw'r ddadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21, ymgyrch Warm This Winter. Galwaf ar Hefin David i wneud y cynnig.

Item 5 this afternoon is a Member debate under Standing Order 11.21, the Warm This Winter campaign. I call on Hefin David to move the motion.

Cynnig NDM8275 Hefin David, Jack Sargeant, Jane Dodds

Cefnogwyd gan Alun Davies (Blaenau Gwent), Carolyn Thomas, Delyth Jewell, Heledd Fychan, Huw Irranca-Davies, Jenny Rathbone, John Griffiths, Joyce Watson, Mike Hedges, Rhianon Passmore, Rhys ab Owen, Sioned Williams, Vikki Howells

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi bod Cymru a gweddill y Deyrnas Unedig yn wynebu argyfyngau lluosog, sef yr argyfwng costau byw, yr argyfwng ynni, a'r argyfyngau hinsawdd a natur, a bod ymgyrch Warm This Winter yn cydnabod bod yr argyfyngau hyn yn gysylltiedig ac wedi'u hymblethu, a bod yr un ffactorau wedi'u hachosi a'r un atebion sydd iddynt.

2. Yn nodi bod ymgyrch Warm This Winter yng Nghymru yn galw am gymorth brys i'r rhai mwyaf bregus.

3. Yn nodi bod Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno buddsoddiad i gefnogi aelwydydd bregus y gaeaf diwethaf, ei bod wedi cyhoeddi cwmni ynni cyhoeddus newydd i Gymru, a chynlluniau effeithlonrwydd ynni ychwanegol ar gyfer ein cartrefi, ond bod angen gwneud mwy.

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio i weithredu atebion ar gyfer llwybr gwirioneddol allan o'r argyfwng costau byw, drwy gydnabod bod camau allweddol i fynd i'r afael â diogelwch ynni a'r argyfwng hinsawdd—fel cynnydd mawr mewn effeithlonrwydd ynni a chyflwyno ynni cymunedol ledled Cymru. 

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i godi pryderon gyda Llywodraeth y DU am gost ynni, a'r angen i sicrhau bod cynlluniau cymorth y DU ar waith i sicrhau bod pobl yn gynnes y gaeaf hwn, a phob gaeaf i ddod.

Motion NDM8275 Hefin David, Jack Sargeant, Jane Dodds

Supported by Alun Davies (Blaenau Gwent), Carolyn Thomas, Delyth Jewell, Heledd Fychan, Huw Irranca-Davies, Jenny Rathbone, John Griffiths, Joyce Watson, Mike Hedges, Rhianon Passmore, Rhys ab Owen, Sioned Williams, Vikki Howells

To propose that the Senedd:

1. Notes that Wales and the rest of the United Kingdom are in the grips of multiple crises, namely the cost-of-living crisis, energy crisis, and the climate and nature emergencies, and that the Warm This Winter campaign recognises that these crises are connected and intertwined, and that they have shared causes and shared solutions.

2. Notes that the Warm This Winter campaign in Wales is calling for emergency support for the most vulnerable.

3. Notes that the Welsh Government has put investment in place to support vulnerable households last winter, that they have announced a new public energy company for Wales, and additional energy efficiency schemes for our homes, but that more needs to be done.

4. Calls on the Welsh Government to work to implement solutions for a genuine pathway out of the cost-of-living crisis, by recognising that there are key steps to addressing energy security and the climate crisis—like a rapid scale up of energy efficiency and rolling out community energy all over Wales.

5. Calls on the Welsh Government to raise concerns with the UK Government on the cost of energy, and the need to ensure that there are UK support schemes in place to ensure that people are warm this winter, and every winter to come.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Diolch, Dirprwy Lywydd. As I look up through the funnel at the sky, I can see the sky is blue, and this is possibly one of the warmest days, if not the warmest day, of the year. You might think it's an unusual time to start thinking about winter, but, actually, this is absolutely the right time to start thinking about winter and how we protect our most vulnerable and lowest income households as we approach, with climate change, what could be a cold and could be a wet winter.

Diolch, Ddirprwy Lywydd. Wrth imi edrych i fyny drwy'r twndis ar yr awyr, gallaf weld bod yr awyr yn las, ac o bosibl, dyma un o'r diwrnodau cynhesaf, os nad diwrnod cynhesaf y flwyddyn. Efallai eich bod yn meddwl ei bod yn adeg anarferol i ddechrau meddwl am y gaeaf, ond mewn gwirionedd, dyma'r adeg iawn i ddechrau meddwl am y gaeaf a sut rydym yn amddiffyn ein haelwydydd tlotaf a mwyaf bregus wrth inni anelu, gyda newid hinsawdd, at yr hyn a allai fod yn aeaf oer a gwlyb.

Therefore, I'm very pleased to be able to bring this debate forward today, and I want to say a 'thank you', of course, to co-submitters Jack Sargeant and Jane Dodds, who will have things to say in this debate, and also everyone else who has signed up to it. But also I think I should mention someone much missed from this Chamber, who is Bethan Sayed. I'm sure she's missed by Plaid Cymru—she's certainly missed by us. [Interruption.] Yes, you've got to nod. You've got to nod. Bethan has demonstrated the maxim that Tony Benn first came up with that, by leaving Parliament, you have more time for politics. And that's certainly the case with her. She's helped us develop this motion. She's helped us identify some of the key areas of campaigning through her work with Climate Cymru and, across the UK, the Warm This Winter campaign, which is an excellent campaign, which is designed to effect change in the UK, but also, through Climate Cymru, here in Wales.

And what I'm going to do today is identify some of the things we'd like to see Welsh Government doing, some of the things they've done well so far and maybe have started to discontinue and we'd like to see a bit more next year, and also some of the things the UK Government is doing. But Conservatives can rest easy—I'm not going to go on the attack; I'm not going to do an Alun Davies and upset you. My plan is certainly to try and find my—[Interruption.] Shh. My plan is certainly to try and find some ways of finding cross-party agreement on this and, hopefully, have full support across this Chamber for the motion. I understand Welsh Government will be supporting the motion. I've got something to say about that in a minute.

So, we are living through a climate crisis, a cost-of-living crisis and an environmental crisis. All of these things together are combining towards hurting those people who are most vulnerable in our communities. But, of course, they are combined, they are connected, these issues, and I think there is certainly a way, through some of the recommendations we'll have today, of addressing these issues.

So, the Warm This Winter campaign across the UK calls for energy support to help people struggling with energy bills, a coherent plan to end gas and oil dependency and the upscaling of renewable projects. Here in Wales, Climate Cymru have adapted the Warm This Winter campaign to ask the Welsh Government to support vulnerable people in Wales with home-efficiency grants and investment in community renewables. What I wanted to do was just look at what the Welsh Government have done so far first of all, and also raise some concerns about that, for the future, and then look at what we want to see.

So, so far, we've seen a £150 cost-of-living payment from the Welsh Government. Caerphilly council distributed that in my constituency, and they also added to it. We've seen a £200 Welsh fuel support scheme. We've seen additional funding to the discretionary assistance fund, a £4 million national fuel voucher scheme and a £1 million warm banks fund. These were all helpful things last winter that made a difference for the people in our communities. We would like to see a winter 2023 winter fuel campaign similar to the one that was run in 2022. So far, we haven't heard from Welsh Government as to whether this will happen. With the Minister—. I think the Minister's on the screen. I'd like to say it would be helpful to know whether Welsh Government intend to run either a similar campaign or something very similar to it.

What next from Welsh Government? Well, we'd like to credit the Welsh Government for the Nest scheme. I think it has made a difference in guiding the most vulnerable people to the activities that they can undertake and places they can go to gain support. But we would like the Welsh Government to adjust that scheme for people on the lowest incomes in order to help them insulate their homes. There is a route to that. I think you need some support from the UK Government too to do it, but there is certainly the opportunity to extend that scheme.

We want the Welsh Government to support the living wage campaign and to think about, particularly, that promise we made for those workers in social care, that their wages—. The lower they go, the harder that service is to deliver. And we'd like to think about the ability to go beyond the living wage, even, for social care workers. We'd like to give all unpaid carers cost-of-living financial support, not just those in receipt of carers allowance—my little daughter is five years old, and she's a carer for her older sister; there are many forms of caring that go on in the communities, and I think we need to think about that—and also bring together the additional support that exists, the free school meals, council tax reduction schemes and other schemes the Welsh Government deliver, under one umbrella, one cohesive system, so that it's easy for people to understand and to access. And of course we would like to see, further down the line, a more cohesive benefits system, but this is a step towards that that the Welsh Government can introduce.

And I know what Jack Sargeant is going to talk about in his speech—it's going to be prepayment meters. Is that right, Jack? I think it is. Give me a nod if it is; it is. And I think prepayment meters, and the forced introduction of prepayment meters in this country, is an evil, and I think Jack Sargeant is going to tell us why that's the case, and he's going to tell us later what can be done about it.

We also want the Welsh Government to lobby the UK Government to make up for the shortfall that low and vulnerable households will have as a result of inflation and the increasing difficulties that the economy is having. And again, I'm not going to get into a party political battering of the Conservatives. What I'd say to the Conservatives is: join the Welsh Government in calling for the UK Government to fill the gaps in the social security system that is being created by this out-of-control inflation that we are seeing at this point in time. Work together, get the UK Government to fill in those gaps; it can happen, and it can be done.

We'd also—and this is, of course, Labour Party policy, but I would imagine Plaid Cymru would support it as well—want to impose a genuine windfall tax on energy companies, and also scrap incentives to scale up the extraction of fossil fuels. I think that is something that we would support; at least two thirds of this Chamber, I think, would support that.

What can the UK Government do to help the Welsh Government deliver secure homes and insulated homes? Well, the devolved budget can be increased to enable delivery of a scaled up home insulation programme. And the fact is that, as you deliver home insulation in this country, it delivers savings in the medium term back to the Treasury. This is an invest-to-save activity that the UK Government could be engaging in, but isn't, and we feel that that could happen. We could see a rapid scale-up also of low-cost renewables.

And finally, now, this is a live one, the next one: Warm Homes. I've been in touch with Welsh Government special advisers, and I'm told we're expecting a Warm Homes statement from the Welsh Government today. So, I'd say to the Minister: perhaps she could make that statement as part of her response to this debate—it would be really helpful. I've asked Alex in my office to send me a message should the Warm Homes statement be released. Is it out?

Felly, rwy'n falch iawn o allu cyflwyno'r ddadl hon heddiw, a hoffwn ddiolch, wrth gwrs, i'm cyd-gyflwynwyr, Jack Sargeant a Jane Dodds, a fydd â phethau i'w dweud yn y ddadl hon, a phawb arall sydd wedi ei chefnogi. Ond credaf y dylwn sôn hefyd am rywun y mae llawer o hiraeth ar ei hôl yn y Siambr hon, sef Bethan Sayed. Rwy'n siŵr fod hiraeth gan Blaid Cymru amdani—yn sicr, mae hiraeth arnom ni amdani. [Torri ar draws.] Oes, mae'n rhaid ichi nodio. Mae'n rhaid ichi nodio. Mae Bethan yn enghraifft o wireb Tony Benn fod gennych fwy o amser i wleidyddiaeth ar ôl gadael y Senedd. Ac mae hynny'n sicr yn wir yn ei hachos hi. Mae wedi ein helpu i ddatblygu'r cynnig hwn. Mae wedi ein helpu i nodi rhai o'r meysydd ymgyrchu allweddol drwy ei gwaith gyda Climate Cymru, ac ar draws y DU, ymgyrch Warm This Winter, sy'n ymgyrch ardderchog, ac sydd wedi'i chynllunio i sicrhau newid yn y DU, ac yma yng Nghymru hefyd drwy Climate Cymru.

A'r hyn rwyf am ei wneud heddiw yw nodi rhai o'r pethau yr hoffem weld Llywodraeth Cymru yn eu gwneud, rhai o'r pethau y maent wedi'u gwneud yn dda hyd yn hyn ac efallai wedi dechrau eu dirwyn i ben a hoffem weld ychydig mwy ohonynt y flwyddyn nesaf, a hefyd rhai o'r pethau y mae Llywodraeth y DU yn eu gwneud. Ond gall y Ceidwadwyr ymlacio—nid wyf am ymosod arnynt; nid wyf am eich cynhyrfu fel Alun Davies. Fy mwriad, yn sicr, yw ceisio dod o hyd i fy—[Torri ar draws.] Hisht. Fy mwriad yn sicr yw ceisio dod o hyd i ffyrdd o ddod i gytundeb trawsbleidiol ar hyn, a gobeithio, i gael cefnogaeth lawn ar draws y Siambr i'r cynnig. Deallaf y bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r cynnig. Mae gennyf rywbeth i'w ddweud am hynny mewn munud.

Felly, rydym yn byw drwy argyfwng hinsawdd, argyfwng costau byw ac argyfwng amgylcheddol. Mae'r holl bethau hyn gyda'i gilydd yn ychwanegu at y boen i'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau. Ond wrth gwrs, maent wedi'u cyfuno, maent yn gysylltiedig, y materion hyn, ac rwy'n sicr fod ffordd o fynd i'r afael â'r materion hyn drwy rai o'r argymhellion a fydd gennym heddiw.

Felly, mae ymgyrch Warm This Winter yn galw am gymorth ynni ledled y DU i helpu pobl sy'n ei chael hi'n anodd talu biliau ynni, cynllun cydlynol i ddod â dibyniaeth ar nwy ac olew i ben a chynyddu prosiectau adnewyddadwy. Yma yng Nghymru, mae Climate Cymru wedi addasu ymgyrch Warm This Winter i ofyn i Lywodraeth Cymru gefnogi pobl fregus yng Nghymru gyda grantiau effeithlonrwydd ynni yn y cartref a buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy cymunedol. Yr hyn roeddwn am ei wneud oedd edrych ar yr hyn y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud hyd yn hyn i ddechrau, a chodi rhai pethau ynghylch hynny hefyd, ar gyfer y dyfodol, ac edrych ar yr hyn yr hoffem ei weld.

Felly, hyd yn hyn, rydym wedi gweld taliad costau byw o £150 gan Lywodraeth Cymru. Cafodd hwnnw ei ddosbarthu gan gyngor Caerffili yn fy etholaeth, ac fe wnaethant ychwanegu ato hefyd. Rydym wedi gweld cynllun cymorth tanwydd Cymru gwerth £200. Rydym wedi gweld cyllid ychwanegol i'r gronfa cymorth dewisol, cynllun talebau tanwydd c