Y Cyfarfod Llawn

Plenary

16/02/2022

Yn y fersiwn ddwyieithog, mae’r golofn chwith yn cynnwys yr iaith a lefarwyd yn y cyfarfod. Mae’r golofn dde yn cynnwys cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the bilingual version, the left-hand column includes the language used during the meeting. The right-hand column includes a translation of those speeches.

Cyfarfu'r Senedd yn y Siambr a thrwy gynhadledd fideo am 13:30 gyda'r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Senedd met in the Chamber and by video-conference at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Llywydd

Prynhawn da. Croeso, bawb, i'r Cyfarfod Llawn. Cyn i ni ddechrau, dwi angen nodi ychydig o bwyntiau. Cynhelir y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno trwy gyswllt fideo. Bydd yr holl Aelodau sy'n cymryd rhan yn nhrafodion y Senedd, ble bynnag y bônt, yn cael eu trin yn gyfartal. Mae Cyfarfod Llawn a gynhelir drwy gynhadledd fideo, yn unol â Rheolau Sefydlog Senedd Cymru, yn gyfystyr â thrafodion y Senedd at ddibenion Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Bydd rhai o ddarpariaethau Rheol Sefydlog 34 yn gymwys ar gyfer y cyfarfod heddiw, ac mae'r rheini wedi eu nodi ar eich agenda chi.

Good afternoon and welcome to this Plenary session. Before we begin, I want to set out a few points. This meeting will be held in hybrid format, with some Members in the Senedd Chamber and others joining by video-conference. All Members participating in proceedings of the Senedd, wherever they may be, will be treated equally. A Plenary meeting held using video-conference, in accordance with the Standing Orders of the Welsh Parliament, constitutes Senedd proceedings for the purposes of the Government of Wales Act 2006. Some of the provisions of Standing Order 34 will apply for today's Plenary meeting, and these are noted on your agenda.
 

1. Cwestiynau i Weinidog yr Economi
1. Questions to the Minister for Economy

Cwestiynau i Weinidog yr Economi yw'r eitem gyntaf, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Siân Gwenllian.

The first item is questions to the Minister for Economy, and the first question is from Siân Gwenllian.

Parc Bryn Cegin
Bryn Cegin Park

1. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau i ddatblygu busnesau ym Mharc Bryn Cegin, Bangor? OQ57667

1. Will the Minister provide an update on business development plans at Bryn Cegin Park, Bangor? OQ57667

Yes. Over the last 12 months we have received significant interest on our development land at Parc Bryn Cegin. We are currently engaged with the local authority and a number of separate parties who have made or are looking to make offers to buy development plots at Bryn Cegin.

Gwnaf. Dros y 12 mis diwethaf, mae cryn ddiddordeb wedi'i fynegi yn ein tir datblygu ym Mharc Bryn Cegin. Ar hyn o bryd, rydym yn ymgysylltu â’r awdurdod lleol a nifer o bartïon eraill sydd wedi gwneud neu sy’n bwriadu gwneud cynigion i brynu plotiau datblygu ym Mryn Cegin.

Diolch yn fawr iawn am y diweddariad yna. Y gwir plaen ydy nad oes yna'r un swydd wedi’i chreu ym Mharc Bryn Cegin ers i’r safle gael ei brynu a’i addasu gan Lywodraeth Cymru, er gwaetha'r arian sylweddol sydd wedi'i wario arno fo ac er gwaetha'r addewidion. Drws nesaf i'r safle mae stad Maesgeirchen ac o fewn tafliad carreg mae dinas Bangor. Mae mawr angen swyddi parhaol o ansawdd a chyfleon busnes a chyfleon hyfforddiant er mwyn cryfhau’r economi leol er budd y bobl sy’n byw yma. Dwi'n falch o gael y diweddariad, ond pryd fydd y swydd gyntaf yn ymddangos ym Mharc Bryn Cegin yn fy etholaeth i?

Thank you very much for that update. The plain truth is that not a single job has been created at Bryn Cegin Park since the site was purchased and adapted by the Welsh Government, despite the significant funds spent on the park and despite the promises made. Next door to the site is the Maesgeirchen estate and within a stone's throw is the city of Bangor. We desperately need high-quality and permanent jobs and business and training opportunities in order to strengthen the local economy for the benefit of the people living here. I'm pleased to have had that update, but when will the first job be created at Parc Bryn Cegin in my constituency?

Well, I can't give you an exact date on when the actual first job will be on site, because we're still having conversations with those partners and we can't surface all of those in public with named parties, but I've had an update from my officials and I think there is good cause to expect news in the not-too-distant future for jobs to go on that site. And, of course, the Member will be aware that, actually, it isn't just within a stone's throw of the city of Bangor and the Maesgeirchen estate, but also Gwynedd Council has completed a park-and-share, park-and-ride facility next to the estate to make it even easier for people to access work opportunities. So, I hope it won't be too long before I won't just say that this is when I expect jobs to be there, but for jobs to actually be on the site, serving the Member's constituents and businesses who are either relocating there or are expanding their businesses on this particular site.

Wel, ni allaf roi union ddyddiad i chi pan fydd y swydd gyntaf ar y safle, gan ein bod yn dal i drafod gyda'r partneriaid hynny ac ni allwn gael pob un o'r sgyrsiau hynny yn gyhoeddus gyda phartïon a enwir, ond rwyf wedi cael yr wybodaeth ddiweddaraf gan fy swyddogion a chredaf fod rheswm da dros ddisgwyl newyddion yn y dyfodol gweddol agos ynglŷn â swyddi ar y safle hwnnw. Ac wrth gwrs, bydd yr Aelod yn ymwybodol nid yn unig ei fod o fewn tafliad carreg i ddinas Bangor ac ystad Maesgeirchen, ond mae Cyngor Gwynedd hefyd wedi cwblhau cyfleuster parcio a rhannu, parcio a theithio drws nesaf i'r ystad i'w gwneud yn haws byth i bobl gyrraedd cyfleoedd gwaith. Felly, rwy'n gobeithio y gallaf ddweud cyn bo hir nid yn unig pryd rwy’n disgwyl i'r swyddi fod yno, ond pryd fydd y swyddi yno ar y safle, yn gwasanaethu etholwyr yr Aelod a busnesau sydd naill ai’n adleoli yno neu sy'n ehangu eu busnesau ar y safle penodol hwn.

Thanks to the Member for submitting today's question. I'm sure the Minister will agree with me, and perhaps acknowledge, that it is deeply concerning that, after 20 years, the Bryn Cegin Park still lies empty. And I appreciate the comments you've made in terms of future developments, but we've had 20 years of perhaps missed opportunities to see high-quality jobs in Bangor and across north Wales really helping the local economy.

I do note that the last time this issue was raised in the Chamber, the Minister for north Wales stated that Welsh Government officials were working closely with the north Wales economic ambition board as well, so, I'll be interested to hear how those discussions have gone. But, in light of this whole issue, Minister, I wonder what lessons you and the Welsh Government have learnt and what action you'll be taking to ensure that future job opportunities in developments like this are not missed out on again.

Diolch i’r Aelod am gyflwyno'r cwestiwn heddiw. Rwy’n siŵr y bydd y Gweinidog yn cytuno, ac yn cydnabod efallai, fod y ffaith bod Parc Bryn Cegin yn dal i fod yn wag ar ôl 20 mlynedd yn destun pryder mawr. Ac rwy’n derbyn y sylwadau rydych wedi’u gwneud ar ddatblygiadau yn y dyfodol, ond rydym wedi cael 20 mlynedd o gyfleoedd a gollwyd, efallai, i gael swyddi o safon ym Mangor ac ar draws gogledd Cymru i helpu’r economi leol.

Y tro diwethaf i’r mater hwn gael ei godi yn y Siambr, nodaf fod Gweinidog gogledd Cymru wedi dweud bod swyddogion Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gyda bwrdd uchelgais economaidd gogledd Cymru hefyd, felly edrychaf ymlaen at glywed sut yr aeth y trafodaethau hynny. Ond yng ngoleuni'r mater hwn, Weinidog, tybed pa wersi rydych chi yn Llywodraeth Cymru wedi'u dysgu a pha gamau y byddwch yn eu cymryd i sicrhau nad yw cyfleoedd swyddi yn y dyfodol mewn datblygiadau fel hyn yn cael eu colli eto.

Well, there's no suggestion that job opportunities have been missed out on with this site. We would have wanted to see more jobs placed on this site, but there's no evidence that jobs that would have come to north Wales haven't. I'm looking forward to having jobs on the site and to having good-quality jobs, and there are conversations with the north Wales economic ambition board and that's part of the suite of conversations that are already taking place. If you look at what the Welsh Government has done in joint ventures and individually in developing employment sites, we actually have a good record of developing sites that do generate employment opportunities. Parc Bryn Cegin is unusual, in that, after the development phase in 2008, there still aren't jobs on site, but I expect that to be rectified in a way that I expect that Members from all parties will want to celebrate when jobs go onto that site and the broader aspects of the ambition we have for north Wales and its economic future.

Wel, nid oes unrhyw awgrym fod cyfleoedd swyddi wedi'u colli ar y safle. Byddem wedi dymuno gweld mwy o swyddi ar y safle hwn, ond nid oes tystiolaeth nad yw'r swyddi a fyddai wedi dod i ogledd Cymru wedi dod yno. Edrychaf ymlaen at gael swyddi ar y safle a chael swyddi o safon uchel, ac mae sgyrsiau'n mynd rhagddynt gyda bwrdd uchelgais economaidd gogledd Cymru yn rhan o'r gyfres o sgyrsiau sydd eisoes yn mynd rhagddynt. Os edrychwch ar yr hyn y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud mewn mentrau ar y cyd ac ar ei phen ei hun i ddatblygu safleoedd cyflogaeth, mae gennym hanes da o ddatblygu safleoedd sy'n creu cyfleoedd cyflogaeth. Mae Parc Bryn Cegin yn anarferol yn yr ystyr, ar ôl y cyfnod datblygu yn 2008, nad oes swyddi ar y safle o hyd, ond rwy’n disgwyl i'r sefyllfa honno gael ei hunioni mewn ffordd y disgwyliaf y bydd Aelodau o bob plaid am ei dathlu pan fydd swyddi'n dod i'r safle a’r agweddau ehangach ar yr uchelgais sydd gennym ar gyfer y gogledd a’i ddyfodol economaidd.

13:35
Y Gronfa Ffyniant Gyffredin
The Shared Prosperity Fund

2. Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o faint o arian a ddaw i Gymru drwy'r gronfa ffyniant gyffredin yn y flwyddyn ariannol nesaf? OQ57664

2. What assessment has the Welsh Government made of how much money will come to Wales through the shared prosperity fund in the next financial year? OQ57664

Based on the Welsh allocation of this year's community renewal fund, which, as you know, is a forerunner to the shared prosperity fund, Wales could receive around £90 million from the shared prosperity fund in the next financial year. This plainly falls well short of the UK Government's repeated promises, including the specific manifesto pledge from 2019, to fully replace EU structural funds, which were worth £375 million annually to Wales.

Yn seiliedig ar ddyraniad Cymru o'r gronfa adfywio cymunedol eleni, sydd fel y gwyddoch, yn rhagflaenydd i’r gronfa ffyniant gyffredin, gallai Cymru dderbyn oddeutu £90 miliwn o’r gronfa ffyniant gyffredin yn y flwyddyn ariannol nesaf. Mae hyn yn amlwg yn llai o lawer nag addewidion mynych Llywodraeth y DU, gan gynnwys yr addewid maniffesto penodol yn 2019, i ddarparu arian yn lle cronfeydd strwythurol yr UE, a oedd yn werth £375 miliwn y flwyddyn i Gymru.

Thank you for that answer, Minister. The fact that there are still question marks over this so close to when we should be finding out about this speaks for itself, doesn't it, in terms of how Westminster is treating this whole process? And we know the total amount that we've been shortchanged already, don't we? We lost £375 million of EU structural funding and in return got £46 million from Westminster, a loss of £329 million in this financial year. And regardless, Minister, of the fact whether Westminster will be conceding how much money we'll be receiving through the shared prosperity fund, the way it's going to be spent is deeply concerning, isn't it, because it's not just about the amount of the funding? The strategic oversight of the Welsh European Funding Office has been replaced by a pork-barrel process, with Westminster selecting specific schemes based on some opaque criteria. Do you agree with me, Minister, that there is no economic justification for spending money in this way, and that the only way to interpret the fact that the Tories have chosen this process is because they want to be able to point to certain schemes that have received funding in order to try to win votes?

Diolch am eich ateb, Weinidog. Mae'r ffaith bod cwestiynau o hyd ynglŷn â hyn a ninnau mor agos at pan ddylem fod yn cael gwybod am hyn yn dweud y cyfan, onid yw, o ran y modd y mae San Steffan yn trin yr holl broses hon? A gwyddom beth yw cyfanswm yr ydym wedi ei golli'n barod, oni wyddom? Rydym wedi colli £375 miliwn o gyllid strwythurol yr UE ac yn ei le, cawsom £46 miliwn gan San Steffan, colled o £329 miliwn yn y flwyddyn ariannol hon. A heb sôn am y cwestiwn, Weinidog, ynglŷn ag a fydd San Steffan yn addef faint o arian y byddwn yn ei gael drwy'r gronfa ffyniant gyffredin, mae'r ffordd y bydd yn cael ei wario yn peri cryn bryder, onid yw, gan fod a wnelo hyn â mwy na'r swm o gyllid yn unig? Mae trosolwg strategol Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru wedi’i ddisodli gan broses pot mêl, gyda San Steffan yn dewis cynlluniau penodol yn seiliedig ar feini prawf amwys. A ydych yn cytuno â mi, Weinidog, nad oes unrhyw gyfiawnhad economaidd dros wario arian fel hyn, ac mai’r unig ffordd o ddehongli’r ffaith bod y Torïaid wedi dewis y broses hon yw eu bod yn dymuno gallu pwyntio at rai cynlluniau penodol sydd wedi derbyn arian er mwyn ceisio ennill pleidleisiau?

Well, the Welsh Government has been very, very clear that the UK Government conduct falls far short of its repeated promises in a number of guises, and we're due to lose £1 billion. That's what Wales is going to lose over the next few years—£1 billion. And I don't see how any reasonable person could defend that, regardless of their politics. I don't think anyone came into this place to try to justify £1 billion being shed from Wales. And, of course, we're also seeing regions of England, Scotland, Northern Ireland being treated in the same way, because the UK Government has deliberately chosen to underfund those former EU programmes despite clear pledges and promises that no-one would lose a single penny. 

And there is then the concern about how the money is spent. There is no strategic understanding of how that money is going to be spent. The very small sums of money that are not strategically linked in the forerunner schemes don't give much hope for the future, if that were to be the continued path. And it is undeniably the case that having a UK Conservative Member of Parliament means you're more likely to receive money from way the funds have been allocated. And that simply doesn't match a map of need, in either Wales, England, Scotland or any other part of the UK. 

So, there's an obvious challenge here. There is, though, a way to make sure that this doesn't happen, and that's to have a proper understanding, with published criteria, for how the money is going to be used—a UK-wide framework, with a proper role for the Welsh Government and our partners. That is the way this should work, and could work. It's still not too late for Michael Gove to change course for whichever particular reason, but as we've seen on free ports in Scotland, it is possible to find agreement if the UK Government are in a position where they think that really does matter. The current course of action will see Wales having less say over less money, and that cannot be a good outcome for any Member of this place. 

Wel, mae Llywodraeth Cymru wedi dweud yn glir iawn fod ymddygiad Llywodraeth y DU yn bell iawn o'r addewidion a wnaed ganddynt dro ar ôl tro ar sawl ffurf, ac rydym yn mynd i golli £1 biliwn. Dyna faint y bydd Cymru'n ei golli dros yr ychydig flynyddoedd nesaf—£1 biliwn. Ac ni allaf weld sut y gallai unrhyw unigolyn rhesymol amddiffyn hynny, ni waeth beth fo'u gwleidyddiaeth. Ni chredaf fod unrhyw un wedi dod i'r lle hwn i geisio cyfiawnhau Cymru'n colli £1 biliwn. Ac wrth gwrs, rydym hefyd yn gweld rhanbarthau yn Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon yn cael eu trin yn yr un modd, gan fod Llywodraeth y DU wedi dewis tanariannu'r hen raglenni UE hynny yn fwriadol er gwaethaf addewidion clir na fyddai unrhyw un yn colli'r un geiniog.

Ac mae pryder wedyn ynglŷn â sut y caiff yr arian ei wario. Nid oes dealltwriaeth strategol o sut y caiff yr arian hwnnw ei wario. Nid yw’r symiau bach iawn o arian nad ydynt wedi’u cysylltu’n strategol yn y cynlluniau rhagflaenol yn rhoi llawer o obaith ar gyfer y dyfodol, pe byddem yn parhau ar y llwybr hwnnw. Ac ni ellir gwadu bod cael Aelod Seneddol Ceidwadol yn y DU yn golygu eich bod yn fwy tebygol o gael arian drwy'r ffordd y mae'r arian wedi'i ddyrannu. Ac nid yw hynny'n cyfateb i fap o angen yng Nghymru, Lloegr, yr Alban nac unrhyw ran arall o'r DU.

Felly, mae her amlwg yma. Serch hynny, mae ffordd o sicrhau nad yw hyn yn digwydd, sef drwy gael dealltwriaeth lawn, gyda meini prawf cyhoeddedig, o sut y caiff yr arian ei ddefnyddio—fframwaith DU gyfan, gyda rôl briodol i Lywodraeth Cymru a'n partneriaid. Dyna sut y dylai hyn weithio, a sut y gallai weithio. Nid yw’n rhy hwyr i Michael Gove newid cyfeiriad am ba bynnag reswm, ond fel rydym wedi’i weld gyda phorthladdoedd rhydd yn yr Alban, mae'n bosibl dod i gytundeb os yw Llywodraeth y DU mewn sefyllfa lle y credant fod hynny'n wirioneddol bwysig. Bydd y llwybr presennol yn golygu y bydd gan Gymru lai o lais ynghylch llai o arian, ac ni all hynny fod yn ganlyniad da i unrhyw Aelod yn y lle hwn.

Minister, I totally agree with you that it is important that Wales does not lose out as a result of the switch from European structural funds to the shared prosperity fund, and I'm sure that the Economy, Trade and Rural Affairs Committee will be taking a keen interest in this specific area in due course. Now, yesterday, the First Minister said that there is still time for the UK Government to co-operate with the Welsh Government over the delivery of shared prosperity funding, and we've seen how positive inter-governmental engagement has delivered benefits in the form of city and growth deals, for example. So, can you update us on your latest discussions with the UK Government in relation to the shared prosperity fund, particularly in light of the recent House of Lords select committee on the constitution's report?

Weinidog, cytunaf yn llwyr â chi ei bod yn bwysig nad yw Cymru ar ei cholled o ganlyniad i’r newid o'r cronfeydd strwythurol Ewropeaidd i’r gronfa ffyniant gyffredin, ac rwy’n siŵr y bydd gan Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig gryn ddiddordeb yn y mater penodol hwn maes o law. Nawr, ddoe, dywedodd y Prif Weinidog nad yw'n rhy hwyr i Lywodraeth y DU gydweithredu â Llywodraeth Cymru ynghylch darparu cyllid y gronfa ffyniant gyffredin, ac rydym wedi gweld sut y mae ymgysylltu rhynglywodraethol cadarnhaol wedi sicrhau manteision ar ffurf bargeinion dinesig a bargeinion twf, er enghraifft. Felly, a allwch roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni am eich trafodaethau diweddaraf gyda Llywodraeth y DU mewn perthynas â’r gronfa ffyniant gyffredin, yn enwedig yng ngoleuni adroddiad diweddar pwyllgor dethol Tŷ’r Arglwyddi ar y cyfansoddiad?

Well, I should congratulate the Member. That is the first time that a Conservative Member in this place has said that it should not be acceptable that Wales loses money from the change from European structural funds. That's a very welcome statement. The trouble is the Chancellor's plan shows that Wales is undeniably going to lose money, moving forward, because the whole UK shared prosperity fund, which the UK Government have been very clear is the successor fund for former EU structural funds, will only be £400 million for the whole of the UK next year. Now, we're never going to get £375 million just for Wales out of that. We have tried on more than one occasion to have direct ministerial conversations about this. Thus far, there has been some engagement between officials, which has improved in the last couple of months, but we're still not at a point where there is a meaningful offer to engage with Welsh Government as decision-making partners in how shared prosperity funds are to be used. The one consistent theme has been that Ministers in Whitehall will make all of the decisions. Now, that can't be right either. There's no way for you and the committee you chair to scrutinise any choice that I make or, indeed, to try to scrutinise a UK Minister for the choices they're making on where moneys will be spent in Wales, and that can't be the right outcome when, in this place, Members of all parties have scrutinised how those funds have been used for 20 years, and I know that the Member, to be fair, Llywydd, has been part of giving advice to the Welsh Government in the past on how to effectively use those moneys to deliver significant change for the benefit of the Welsh economy. I only wish the UK would take on board the advice the Member has given in the past as to how those funds should be properly used, with the direct engagement of this place. 

Wel, dylwn longyfarch yr Aelod. Dyna’r tro cyntaf i Aelod Ceidwadol yn y lle hwn ddweud na ddylai fod yn dderbyniol fod Cymru’n colli arian yn sgil y newid o gronfeydd strwythurol Ewropeaidd. Mae hwnnw'n ddatganiad i'w groesawu'n fawr. Y drafferth yw bod cynllun y Canghellor yn dangos y bydd Cymru, heb os, yn colli arian yn y dyfodol, gan na fydd cronfa ffyniant gyffredin y DU gyfan, sef yr arian y mae Llywodraeth y DU wedi dweud yn glir iawn y bydd yn olynu cronfeydd yr UE, ond yn cynnwys £400 miliwn yn unig ar gyfer y DU gyfan y flwyddyn nesaf. Nawr, nid ydym byth yn mynd i gael £375 miliwn ar gyfer Cymru yn unig o'r arian hwnnw. Rydym wedi ceisio cael sgyrsiau gweinidogol uniongyrchol am hyn fwy nag unwaith. Hyd yn hyn, bu rhywfaint o ymgysylltu rhwng swyddogion, ac mae hynny wedi gwella dros yr ychydig fisoedd diwethaf, ond nid ydym mewn sefyllfa o hyd lle cafwyd cynnig ystyrlon i ymgysylltu â Llywodraeth Cymru fel partneriaid i wneud penderfyniadau ar sut i ddefnyddio cyllid y gronfa ffyniant gyffredin. Yr un thema gyson a glywyd oedd mai Gweinidogion yn Whitehall a fydd yn gwneud yr holl benderfyniadau. Nawr, ni all hynny fod yn iawn ychwaith. Nid oes unrhyw ffordd i chi a'r pwyllgor a gadeiriwch graffu ar unrhyw ddewis a wnaf, nac yn wir, i graffu ar un o Weinidogion y DU am y dewisiadau a wnânt ynghylch lle y caiff arian ei wario yng Nghymru, ac ni all hynny fod yn iawn pan fo Aelodau o bob plaid yn y lle hwn wedi craffu ar sut y cafodd y cronfeydd hynny eu defnyddio ers 20 mlynedd, a gwn fod yr Aelod, a bod yn deg, Lywydd, wedi bod yn rhan o'r broses o roi cyngor i Lywodraeth Cymru yn y gorffennol ar sut i ddefnyddio’r arian hwnnw’n effeithiol i sicrhau newid ystyrlon er budd economi Cymru. Hoffwn pe bai'r DU yn ystyried y cyngor y mae’r Aelod wedi’i roi yn y gorffennol ynghylch sut y dylid defnyddio’r cronfeydd hynny’n briodol, gan ymgysylltu’n uniongyrchol â’r lle hwn.

13:40

I think Members across the Chamber will welcome the words of the Member for Preseli Pembrokeshire this afternoon, in the same way as Members across the Chamber have supported the Welsh Government in making the argument to ensure that Wales doesn't lose out as a consequence of the shared prosperity fund. And the power of our argument, Minister, I'm sure you'll agree with me, is in the power of our example. We're five years into the Tech Valleys programme now, nearly halfway through that programme, which was launched by your predecessor. Can you now, Minister, ensure that we do, in Blaenau Gwent, receive the full amount of the £100 million, which was guaranteed by Ken Skates when he launched that programme, and we will continue to invest to ensure that Blaenau Gwent receives the money it was promised, and that Blaenau Gwent continues to be at the heart of the Welsh Government's vision for regeneration and economic development in the Heads of the Valleys? 

Credaf y bydd Aelodau ar draws y Siambr yn croesawu geiriau’r Aelod dros Breseli Sir Benfro y prynhawn yma, yn yr un modd ag y mae Aelodau ar draws y Siambr wedi cefnogi Llywodraeth Cymru yn ei dadl i sicrhau nad yw Cymru ar ei cholled o ganlyniad i’r gronfa ffyniant gyffredin. Ac rwy'n siŵr y byddwch yn cytuno â mi, Weinidog, fod cryfder ein dadl yng nghryfder ein hesiampl. Rydym bellach bum mlynedd i mewn i raglen y Cymoedd Technoleg, bron i hanner ffordd drwy’r rhaglen honno, a lansiwyd gan eich rhagflaenydd. A allwch sicrhau yn awr, Weinidog, ein bod ni, ym Mlaenau Gwent, yn derbyn y swm llawn o £100 miliwn a warantwyd gan Ken Skates pan lansiodd y rhaglen honno, ac y byddwn yn parhau i fuddsoddi i sicrhau bod Blaenau Gwent yn cael yr arian a addawyd iddynt, a bod Blaenau Gwent yn parhau i fod wrth wraidd gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer adfywio a datblygu economaidd ym Mlaenau’r Cymoedd?

I'd be more than happy to have a direct conversation with the Member about the future of Tech Valleys, about the challenges and the opportunities for the Heads of the Valleys area. Work, I know, is taking place between five local authorities on how to maximise investment and employment opportunities, because it is the area with the most concentrated disadvantage in the whole of Wales, and we won't succeed in our economic mission for the country if we don't generate better employment outcomes for people who live in that part of Wales. So, I'd be more than happy to talk with him about that. It's also been a regular feature in the conversation I've had with the capital region, morphing into the new joint committee, and I'm interested in how the Welsh Government gets alongside those five local authorities and the wider capital region to make sure we do see the better employment outcomes I know the Member seeks. I'd be more than happy to arrange with him to have a follow-up conversation to go through just that. 

Rwy'n fwy na pharod i gael sgwrs uniongyrchol gyda’r Aelod am ddyfodol y Cymoedd Technoleg, am yr heriau a’r cyfleoedd i ardaloedd Blaenau’r Cymoedd. Gwn fod gwaith yn mynd rhagddo rhwng pum awdurdod lleol ar sut i sicrhau'r cyfleoedd buddsoddi a chyflogaeth mwyaf posibl, gan mai dyma’r ardal â'r crynodiad uchaf o anfantais yng Nghymru gyfan, ac ni fyddwn yn llwyddo yn ein cenhadaeth economaidd ar gyfer y wlad os na chynhyrchwn ganlyniadau cyflogaeth gwell i bobl sy’n byw yn y rhan honno o Gymru. Felly, rwy'n fwy na pharod i siarad gydag ef am hynny. Mae hefyd wedi codi'n rheolaidd yn y sgwrs rwyf wedi’i chael gyda’r brifddinas-ranbarth, gan drawsffurfio'n gyd-bwyllgor newydd, ac mae gennyf ddiddordeb mewn gweld sut y mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio â’r pum awdurdod lleol a’r brifddinas-ranbarth ehangach i sicrhau ein bod yn cael y canlyniadau cyflogaeth gwell y gwn fod yr Aelod yn dymuno'u gweld. Rwy'n fwy na pharod i drefnu sgwrs ddilynol gydag ef i drafod hynny.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau, i'w hateb i gyd y prynhawn yma gan y Dirprwy Weinidog Celfyddydau a Chwaraeon. Yn gyntaf, felly, llefarydd y Ceidwadwyr, Tom Giffard. 

Questions now from party spokespeople, to be answered by the Deputy Minister for Arts and Sport this afternoon. First of all, the Conservatives' spokesperson, Tom Giffard. 

Diolch, Llywydd. Deputy Minister, looking at your portfolio, would you say that COVID passes have been a success?

Diolch, Lywydd. Ddirprwy Weinidog, o edrych ar eich portffolio, a fyddech yn dweud bod pasys COVID wedi bod yn llwyddiant?

I thank Tom Giffard for that question. I think the COVID passes did what they set out to do. At the time that COVID passes were introduced, of course, we were in the middle of a significant rise in COVID cases. We then saw, on the back of that, the omicron wave, and we had to do something to try and get some confidence back into the sector. So, in the areas where we used COVID passes, they were used for that particular purpose—to keep businesses open and to bring some confidence back to audiences that would be required to show a COVID pass in indoor events. So, from that perspective, I would say that they were a success. 

Diolch i Tom Giffard am ei gwestiwn. Credaf fod y pasys COVID wedi gwneud yr hyn y bwriadwyd iddynt ei wneud. Pan gyflwynwyd y pasys COVID, wrth gwrs, roeddem ar ganol cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion o COVID. Wedi hynny, cawsom y don omicron, a bu’n rhaid inni wneud rhywbeth i geisio adfer rhywfaint o hyder yn y sector. Felly, yn yr ardaloedd lle y gwnaethom ddefnyddio pasys COVID, cawsant eu defnyddio at y diben penodol hwnnw—cadw busnesau ar agor ac adfer hyder ymhlith y cynulleidfaoedd y byddai'n ofynnol iddynt ddangos pàs COVID mewn digwyddiadau dan do. Felly, yn hynny o beth, byddwn yn dweud eu bod wedi bod yn llwyddiant.

You say they did what you set them up to do. I don't know that I agree, because I think COVID passes have had a minimal impact on protecting public health. The Chief Medical Officer for Wales himself said that the impact is 'probably quite small', and the advice from the technical advisory cell to the Welsh Government was that 

'there remains a high degree of uncertainty around the effectiveness of the COVID Pass in reducing infections given the absence of robust evaluation of these interventions.'

And TAC also said that several reviews suggest that COVID passes have the potential for harm as well as benefit. The only evidence that COVID passes work are in countries where uptake of the vaccine is extremely low, which, thanks to the UK-wide vaccination success, is nowhere near the case here in Wales. Not only this, it's had a negative impact on our economy, as my colleague Paul Davies has raised previously. The average cost of implementing COVID passes was around £400 a week. Businesses have not only had to face hefty financial costs of the passes, they've also faced significant reductions in footfall, with some businesses losing up to 50 per cent of revenue. Therefore, Deputy Minister, I'll ask you again: what evidence does the Welsh Government have that COVID passes were a success?

Rydych yn dweud eu bod wedi gwneud yr hyn y bwriadech iddynt ei wneud. Nid wyf yn siŵr a wyf yn cytuno, gan y credaf mai bach iawn oedd effaith pasys COVID ar ddiogelu iechyd y cyhoedd. Dywedodd Prif Swyddog Meddygol Cymru ei hun fod yr effaith 'yn eithaf bach yn ôl pob tebyg', a'r cyngor gan y gell cyngor technegol i Lywodraeth Cymru oedd bod

'lefel uchel o ansicrwydd o hyd ynghylch effeithiolrwydd y Pàs COVID yn lleihau heintiau yn absenoldeb asesiad cadarn o'r ymyriadau hyn.'

A dywedodd y gell cyngor technegol hefyd fod sawl adolygiad yn awgrymu bod perygl i basys COVID greu niwed yn ogystal â budd. Daw'r unig dystiolaeth fod pasys COVID yn gweithio o wledydd lle mae’r nifer sydd wedi cael y brechlyn yn isel iawn, sydd, diolch i lwyddiant brechu ledled y DU, yn wahanol iawn i'r sefyllfa yma yng Nghymru. Nid yn unig hyn, ond mae wedi cael effaith negyddol ar ein heconomi, fel y mae fy nghyd-Aelod, Paul Davies, wedi’i nodi o'r blaen. Roedd cost gyfartalog gweithredu pasys COVID oddeutu £400 yr wythnos. Mae busnesau nid yn unig wedi gorfod ysgwyddo costau ariannol sylweddol y pasys, maent hefyd wedi wynebu lleihad sylweddol yn nifer cwsmeriaid, gyda rhai busnesau'n colli hyd at 50 y cant o'u refeniw. Felly, Ddirprwy Weinidog, gofynnaf i chi unwaith eto: pa dystiolaeth sydd gan Lywodraeth Cymru fod pasys COVID wedi bod yn llwyddiant?

13:45

I think you need to look at it in the context of what we were doing. This was one of a suite of measures. It wasn't a stand-alone measure, that we just introduced COVID passes. It went along with, as you say, the vaccination programme. It was part of—. Having a COVID pass was encouraging people to have the vaccination. It also sat alongside other measures, including social distancing and other mitigation measures that were introduced around the same time. So, I repeat what I said in my first answer, in terms of what they were intended to do around bringing confidence into the sectors and giving audience confidence. And there was certainly some significant anecdotal evidence that that was the case, because a number of events venues in particular had seen ticket sales plummeting, as you will well be aware, but people were also saying that they would be more inclined to visit an indoor event and an indoor venue if they were using COVID passes, because that did bring some confidence that, when they were in that venue, other people alongside them they knew were either vaccinated or had had a negative lateral flow test. So, I don't think you see it in isolation. You see it as part of a suite of measures that were operating at that time.

Credaf fod angen ichi ystyried y mater yng nghyd-destun yr hyn yr oeddem yn ei wneud. Roedd hwn yn un o gyfres o fesurau. Nid oedd cyflwyno pasys COVID yn fesur ar ei ben ei hun. Fe'i cyflwynwyd, fel y dywedwch, ochr yn ochr â'r rhaglen frechu. Roedd yn rhan o—. Roedd cael pàs COVID yn annog pobl i gael y brechlyn. Fe'i cyflwynwyd ochr yn ochr â mesurau eraill hefyd, gan gynnwys mesurau cadw pellter cymdeithasol a mesurau lliniaru eraill a gyflwynwyd oddeutu'r un pryd. Felly, rwy'n ailadrodd yr hyn a ddywedais yn fy ateb cyntaf am yr hyn y bwriadwyd iddynt ei wneud, sef ennyn hyder yn y sectorau a rhoi hyder i'r gynulleidfa. Ac yn sicr, cafwyd tystiolaeth anecdotaidd sylweddol fod hynny'n wir, gan fod nifer o leoliadau digwyddiadau yn enwedig wedi gweld cwymp yng ngwerthiant tocynnau, fel y gwyddoch, ond roedd pobl hefyd yn dweud y byddent yn fwy tebygol o fynd i ddigwyddiad dan do ac i leoliad dan do pe byddent yn defnyddio pàs COVID, gan fod hynny wedi ennyn rhywfaint o hyder, pan oeddent yn y lleoliad hwnnw, eu bod yn gwybod bod pobl eraill gyda hwy naill ai wedi cael eu brechu neu wedi cael prawf llif unffordd negyddol. Felly, ni chredaf y gallwch ystyried y peth ar ei ben ei hun. Mae'n rhaid ei ystyried yn rhan o gyfres o fesurau a oedd yn weithredol ar y pryd.

I thank the Deputy Minister for the answer, but I'm not sure I heard any evidence that COVID passes were a success there. And so assuming that there is no evidence that COVID passes have been a success in protecting public health and the only available evidence seems to be they had a hugely negative economic impact on a number of industries—hospitality, cultural and sporting events, tourism industry; all of them were in your portfolio, Deputy Minister—the only way I think we'll get to the bottom of whether COVID passes were a success in Wales or not, or indeed whether the Welsh Government significantly overstepped the mark here and cost businesses a lot of income, is to properly assess whether this was the right decision in a Wales-specific COVID inquiry. But both you and the Welsh Government, however, seem unwilling to hold one and are hiding behind an English COVID inquiry instead. 

Of course, there were COVID passes in England, and they were only in place for 44 days there, compared to 130 here, and they targeted far fewer industries too. Given the Night Time Industries Association said there was a 26 per cent drop in trade based on the introduction of those COVID passes, these industries, Deputy Minister, on which so much of our economy here in Wales relies, deserve to know the truth. So, can I ask, have you had a specific assurance that the impact of your COVID passes in Wales will form an integral part of your English COVID inquiry?

Diolch i’r Dirprwy Weinidog am ei hateb, ond ni chredaf imi glywed unrhyw dystiolaeth fod pasys COVID wedi bod yn llwyddiant. Ac felly, gan dybio nad oes tystiolaeth fod pasys COVID wedi llwyddo i ddiogelu iechyd y cyhoedd ac mai’r unig dystiolaeth sydd ar gael, i bob golwg, yw eu bod wedi cael effaith economaidd hynod negyddol ar nifer o ddiwydiannau—lletygarwch, digwyddiadau diwylliannol a chwaraeon, y diwydiant twristiaeth, a phob un ohonynt yn eich portffolio chi, Ddirprwy Weinidog—yr unig ffordd y credaf y gwnawn ni ddarganfod a oedd pasys COVID yn llwyddiant yng Nghymru ai peidio, neu’n wir, a wnaeth Llywodraeth Cymru fynd yn llawer rhy bell yma a chostio llawer o incwm i fusnesau, yw asesu’n briodol ai hwn oedd y penderfyniad cywir mewn ymchwiliad COVID penodol i Gymru. Ond ymddengys eich bod chi a Llywodraeth Cymru, fodd bynnag, yn amharod i gynnal un ac yn cuddio y tu ôl i ymchwiliad COVID Lloegr yn lle hynny.

Wrth gwrs, defnyddiwyd pasys COVID yn Lloegr hefyd, a dim ond am 44 diwrnod y buont yn weithredol yno, o gymharu â 130 yma, ac roeddent yn targedu llai o lawer o ddiwydiannau hefyd. O ystyried bod Cymdeithas Diwydiannau’r Nos wedi dweud y bu gostyngiad o 26 y cant mewn masnach yn sgil cyflwyno’r pasys COVID hynny, mae’r diwydiannau hyn, Ddirprwy Weinidog, y mae cymaint o’n heconomi yma yng Nghymru yn dibynnu arnynt, yn haeddu gwybod y gwir. Felly, a gaf fi ofyn, a ydych wedi cael sicrwydd penodol y bydd effaith eich pasys COVID yng Nghymru yn rhan ganolog o'ch ymchwiliad COVID ar gyfer Lloegr?

The first thing I would say is this is very interesting, isn't it, to hear this from the unionist party that is now talking about an English inquiry? This is not an English inquiry, this is a UK inquiry of which Wales will be part, and there will be a very specific Welsh element to that inquiry that the First Minister has talked about in this Chamber many times, and has been very specific in discussions with the UK Government that that specific Welsh aspect of the inquiry is vitally important to explore and to examine and to investigate all of the things that you've already highlighted. 

I've met with some of the bereaved families in my constituency, and I know how strongly they feel about this, and I know that we have—. And I had every sympathy with their views. Anybody who has lost a relative or a friend or a loved one of any description through this pandemic could not but feel empathy and sympathy with those people. But a Wales-specific inquiry, in our view, is not the answer to that question. The UK-wide inquiry, with the terms of reference that will be agreed with us and will be consulted on more widely, will allow all of those families and all of the issues that you have raised to be fully explored, and explored in Wales, because there will be inquiry hearings located in Wales as well for those specific elements of the inquiry.

Y peth cyntaf y byddwn yn ei ddweud yw bod hyn yn ddiddorol iawn, onid yw, clywed hyn gan y blaid unoliaethol sydd bellach yn sôn am ymchwiliad Lloegr? Nid ymchwiliad Lloegr yw hwn, ymchwiliad y DU yw hwn, ymchwiliad y bydd Cymru’n rhan ohono, a bydd elfen Gymreig benodol iawn i’r ymchwiliad hwnnw y mae’r Prif Weinidog wedi sôn amdani sawl gwaith yn y Siambr hon, ac wedi dweud yn benodol iawn mewn trafodaethau â Llywodraeth y DU fod yr agwedd Gymreig benodol honno ar yr ymchwiliad yn hanfodol bwysig er mwyn archwilio ac ymchwilio i’r holl bethau rydych eisoes wedi tynnu sylw atynt.

Rwyf wedi cyfarfod â rhai o’r teuluoedd mewn profedigaeth yn fy etholaeth, a gwn pa mor gryf y maent yn teimlo ynglŷn â hyn, a gwn ein bod wedi—. Ac roedd gennyf bob cydymdeimlad â'u safbwyntiau. Ni allai unrhyw un sydd wedi colli perthynas neu ffrind neu rywun annwyl o unrhyw fath drwy'r pandemig hwn beidio â theimlo empathi a chydymdeimlad â'r bobl hynny. Ond nid ymchwiliad penodol i Gymru, yn ein barn ni, yw’r ateb i’r cwestiwn hwnnw. Bydd yr ymchwiliad DU gyfan, gyda’r cylch gorchwyl y byddwn yn cytuno arno ac a fydd yn destun ymgynghoriad ehangach, yn caniatáu i'r holl deuluoedd hynny a’r holl faterion rydych wedi’u codi gael eu harchwilio’n llawn, a’u harchwilio yng Nghymru, gan y bydd gwrandawiadau'r ymchwiliad yn mynd rhagddynt yng Nghymru hefyd ar gyfer yr elfennau penodol hynny o'r ymchwiliad.

Llefarydd Plaid Cymru, Heledd Fychan.

Plaid Cymru spokesperson, Heledd Fychan.

Diolch, Llywydd. Dirprwy Weinidog, fe fyddwch yn ymwybodol, dwi'n siŵr—. Sori.

Thank you, Llywydd. Deputy Minister, you'll be aware, I'm sure—. Sorry.

I'll start again; I'll wait for you.

Fe ddechreuaf eto, ac fe arhosaf amdanoch.

You got fooled by my little sentence in Welsh this morning, didn't you? 

Cawsoch eich drysu gan fy mrawddeg fach yn y Gymraeg y bore yma, oni chawsoch?

I did, I thought you were fluent. [Laughter.]

Do, roeddwn yn meddwl eich bod yn rhugl. [Chwerthin.]

Ddirprwy Weinidog, fe fyddwch yn ymwybodol, dwi'n siŵr, fod Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi, fel rhan o'r cyhoeddiad ynglŷn â'r ffi drwydded, eu bod yn cau'r gronfa cynnwys cynulleidfaoedd ifanc, sef y young audiences content fund. Mae 5 y cant o'r gronfa wedi ei thargedu ar gyfer creu cynnwys mewn ieithoedd brodorol, gan gynnwys y Gymraeg, ac wedi cefnogi nifer o gynyrchiadau o safon i blant yng Nghymru, gan gynnwys cyfres newydd fydd yn cael ei darlledu cyn hir, Bex, fydd â ffocws ar iechyd meddwl.

Gwn eich bod chi, Ddirprwy Weinidog, yn pryderu fel finnau am effaith y toriadau i'r BBC ar ddarpariaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg yma yng Nghymru. Bydd torri'r gronfa hon hefyd yn cael effaith niweidiol pellach. Ac o ystyried pwysigrwydd darlledu o ran cyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw gynlluniau i leihau effaith y golled hon mewn cyllid a buddsoddiad mewn darlledu yn y Gymraeg, ac yn benodol o ran darpariaeth i blant a phobl ifanc? 

Deputy Minister, you will be aware, I'm sure, that the United Kingdom Government has said, as part of the announcement regarding the licence fee, that it is closing the young audiences content fund. Five per cent of the fund has been targeted at creating content in indigenous languages, including Welsh, and it's supported many high-quality productions for children in Wales, including a new series to be broadcast soon called Bex, which will focus on mental health.

I know that you, Deputy Minister, are as concerned as I am about the impact of cuts to the BBC on provision in Welsh and English here in Wales. Cutting this fund will have an additional detrimental impact. Bearing in mind the importance of broadcasting in order to reach the goal of a million Welsh speakers by 2050, does the Welsh Government have any plans to mitigate the impact of this loss of funding and investment in Welsh-medium broadcasting, specifically with regard to provision for children and young people?

13:50

I have to say I absolutely share the Member's concerns about the current position with the licence fee. I've met both with BBC Cymru Wales and with S4C and discussed the fee settlement, and my concern—I think when you raised this question at the time—then was the direct impact that this would have on Welsh language programming. We know that the BBC provides a lot of input for S4C as well, and although S4C's settlement was slightly more generous than the BBC's, the overall impact on Welsh programming and production I don't think can be underestimated. And I have written to the Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport to highlight the Welsh Government's concerns regarding the settlement and the review of the BBC's funding model. And that letter reinforces the need for the UK to work with devolved administrations as part of any decisions on the future funding framework.

So, I think we need to continue those conversations with the BBC and S4C to see what the real impact of that is going to be, but I would absolutely give you my commitment that, from the Welsh Government's point of view, we are still committed to meeting those objectives of a million Welsh speakers by 2050 and we will do whatever we can to ensure that that happens, whether that is with the support of the BBC, S4C and any other media outlets.

Mae'n rhaid imi ddweud fy mod yn rhannu pryderon yr Aelod yn llwyr ynghylch y sefyllfa bresennol gyda ffi'r drwydded. Rwyf wedi cyfarfod â BBC Cymru Wales ac S4C ac wedi trafod setliad y ffi, a fy mhryder bryd hynny—pan godoch chi'r cwestiwn hwn ar y pryd, rwy'n credu—oedd yr effaith uniongyrchol y byddai hyn yn ei chael ar raglenni Cymraeg. Gwyddom fod y BBC yn darparu llawer o fewnbwn ar gyfer S4C hefyd, ac er bod setliad S4C ychydig yn fwy hael nag un y BBC, ni chredaf y gellir bychanu'r effaith gyffredinol ar raglenni a chynyrchiadau Cymreig. Ac rwyf wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn nodi pryderon Llywodraeth Cymru ynghylch y setliad a’r adolygiad o fodel ariannu’r BBC. Ac mae’r llythyr hwnnw’n atgyfnerthu’r angen i’r DU weithio gyda gweinyddiaethau datganoledig fel rhan o unrhyw benderfyniadau ar y fframwaith ariannu yn y dyfodol.

Felly, credaf fod angen inni barhau â’r sgyrsiau hynny gyda’r BBC ac S4C i weld beth fydd effaith hynny mewn gwirionedd, ond gallaf roi fy ymrwymiad llwyr ein bod ni, o safbwynt Llywodraeth Cymru, yn dal yn ymrwymedig i gyflawni’r amcan o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 a byddwn yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau bod hynny’n digwydd, boed hynny gyda chefnogaeth y BBC, S4C ac unrhyw gwmnïau cyfryngol eraill.

Diolch, Ddirprwy Weinidog. In the words of Raymond Williams, culture is ordinary and I know, Deputy Minister, that you and I share a common belief that there should be equity of access to cultural participation. Whilst we have seen some brilliant and innovative digital cultural projects emerge as a result of the pandemic, research has shown that the shift to digital cultural experiences over the pandemic period failed to diversify cultural audiences, largely only engaging those already engaged in cultural activities. Further, women and ethnic minorities saw larger reductions in hours in terms of participation during the pandemic compared to their white and male counterparts.

Whilst digital innovation undoubtedly has a role to play in making a positive difference, this only works when embedded in a long-term strategy of audience and school engagement. What steps are being taken by Welsh Government to determine what lessons were learnt about widening engagement through the digital cultural activities they funded during the pandemic, and how do you plan to ensure that more is done to ensure equity of opportunity to participation in culture?

Diolch, Ddirprwy Weinidog. Yng ngeiriau Raymond Williams, mae diwylliant yn gyffredin a gwn eich bod chi a minnau, Ddirprwy Weinidog, yn rhannu’r gred gyffredin y dylid cael mynediad teg at gyfranogiad diwylliannol. Er ein bod wedi gweld rhai prosiectau diwylliannol digidol gwych ac arloesol yn dod i’r amlwg o ganlyniad i’r pandemig, mae ymchwil wedi dangos bod y newid i brofiadau diwylliannol digidol dros gyfnod y pandemig wedi methu sicrhau cynulleidfaoedd diwylliannol mwy amrywiol, gan ymgysylltu’n bennaf â’r rheini a oedd eisoes yn ymwneud â gweithgareddau diwylliannol. Yn ychwanegol at hyn, bu gostyngiad mwy yn nifer yr oriau o gyfranogiad gan fenywod a lleiafrifoedd ethnig yn ystod y pandemig o gymharu â dynion gwyn.

Er bod gan arloesi digidol rôl i’w chwarae, heb os, wrth wneud gwahaniaeth cadarnhaol, ni fydd hyn ond yn gweithio pan fydd wedi’i ymgorffori mewn strategaeth hirdymor o ymgysylltu â chynulleidfaoedd ac ysgolion. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i benderfynu pa wersi a ddysgwyd ynghylch ehangu ymgysylltiad drwy’r gweithgareddau diwylliannol digidol a ariannwyd ganddynt yn ystod y pandemig, a sut y bwriadwch sicrhau bod mwy'n cael ei wneud i sicrhau cyfleoedd cyfartal i gymryd rhan mewn diwylliant?

Okay. Well, thank you for that question. You will have seen that, within the culture division, we have allocated an additional £600,000 in the budget specifically to invest in this area of equality of access, whether it is through digital means or any other means, and we're looking to create innovative programmes of training and support for local museums, for instance, to develop their digital programmes and to develop the way in which their exhibitions and all of their artefacts are displayed and represented and so on.

We've done a huge amount of work already under the race equality action plan to try to deliver the race equality action plan with a number of stakeholder groups in the communities. We've taken the first but crucial steps in reconsidering the interpretations of collections of black, Asian and minority ethnic communities, and sessions have been held throughout November and are continuing through January, with excellent feedback on a number of the programmes that we are seeking to get participation in. We've got other projects that we're working on with Race Council Cymru, the Archives and Records Council Wales, Cadw and our sponsored cultural bodies—all of that work is being progressed. And officials are continuing to work with colleagues in equalities, and engaging with sector stakeholders, to develop our final goals, following the consultation of the draft equality action plan. And I'm actually meeting with the Minister for Social Justice this afternoon to update her on the work that we're doing across the portfolio in this particular area.

Iawn. Wel, diolch am eich cwestiwn. Byddwch wedi gweld ein bod, yn yr is-adran ddiwylliant, wedi dyrannu £600,000 ychwanegol yn y gyllideb yn benodol er mwyn buddsoddi ym maes mynediad cyfartal, boed hynny drwy ddulliau digidol neu unrhyw ddulliau eraill, ac rydym yn bwriadu creu rhaglenni arloesol o hyfforddiant a chymorth i amgueddfeydd lleol, er enghraifft, ddatblygu eu rhaglenni digidol a datblygu’r ffordd y caiff eu harddangosfeydd a’u holl arteffactau eu harddangos a’u cynrychioli ac ati.

Rydym wedi gwneud llawer iawn o waith eisoes o dan y cynllun gweithredu cydraddoldeb hiliol i geisio cyflawni'r cynllun gweithredu cydraddoldeb hiliol gyda nifer o grwpiau rhanddeiliaid yn y cymunedau. Rydym wedi cymryd y camau cyntaf ond hollbwysig wrth ailystyried y dehongliadau o gasgliadau cymunedau du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol, a chynhaliwyd sesiynau drwy gydol mis Tachwedd ac maent yn parhau drwy fis Ionawr, gydag adborth ardderchog ar nifer o’r rhaglenni rydym yn ceisio sicrhau cyfranogiad ynddynt. Mae gennym brosiectau eraill yr ydym yn gweithio arnynt gyda Race Council Cymru, Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru, Cadw a'r cyrff diwylliannol a noddir gennym—mae'r holl waith hwnnw'n mynd rhagddo. Ac mae swyddogion yn parhau i weithio gyda chydweithwyr ym maes cydraddoldeb, ac yn ymgysylltu â rhanddeiliaid y sector, i ddatblygu ein nodau terfynol, yn dilyn yr ymgynghoriad ar y drafft o'r cynllun gweithredu cydraddoldeb. Ac mewn gwirionedd, rwy'n cyfarfod â'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol y prynhawn yma i roi'r wybodaeth ddiweddaraf iddi am y gwaith a wnawn ar draws y portffolio yn y maes penodol hwn.

13:55
Yr Argyfwng Costau Byw
The Cost-of-living Crisis

3. Beth mae'r Gweinidog yn ei wneud i sicrhau fod polisi Llywodraeth Cymru ar yr economi yn cynnwys strategaeth i daclo'r argyfwng costau byw? OQ57644

3. What steps is the Minister taking to ensure that the Welsh Government's economic policy includes a strategy to tackle the cost-of-living crisis? OQ57644

Our economic policies span all ministerial responsibilities, including those related to energy, housing and social justice. I continue to work with Cabinet colleagues to make sure that every pound available goes out to deliver for those who are at the sharpest end facing the Conservative cost-of-living crisis.

Mae ein polisïau economaidd yn cwmpasu'r holl gyfrifoldebau gweinidogol, gan gynnwys y rheini sy’n ymwneud ag ynni, tai a chyfiawnder cymdeithasol. Rwy’n parhau i weithio gyda chyd-Aelodau o'r Cabinet i sicrhau bod pob punt sydd ar gael yn darparu ar gyfer y rheini sy'n wynebu effeithiau gwaethaf argyfwng costau byw'r Ceidwadwyr.

Diolch, Weinidog. More than three in 10 households with a net income of less than £40,000 have seen their income drop since May 2021, and for households with a net income of more than £40,000, more than one in five have seen their incomes increase. Wage growth stagnated in October, fell in November, and is unlikely to start growing again until the final quarter of this year, disproportionately affecting those on low income. By the end of 2024, real wages are set to be £740 a year lower than they would have been, had pre-pandemic pay growth continued. This is clearly a crisis that is worsening an already deep economic disparity. Figures revealed just today show that we are experiencing record levels of inflation, which are outstripping wages while pushing living costs up higher. The scale of the problem means it's more important than ever that Wales's economic strategy is primarily focused on tackling economic inequality. So, what discussions has the Minister had with the social justice Minister and other colleagues in Government on this, and what further economic powers does he think should be devolved to Wales, so that we can properly get to grips with this crisis and alleviate its negative effects on our society? Diolch.

Diolch, Weinidog. Mae incwm mwy na thri o bob 10 aelwyd ag incwm net o lai na £40,000 wedi gostwng ers mis Mai 2021, ac ar gyfer aelwydydd ag incwm net o fwy na £40,000, mae incwm mwy nag un o bob pump wedi cynyddu. Arhosodd twf cyflogau yn ei unfan ym mis Hydref, gostyngodd ym mis Tachwedd, ac mae'n annhebygol o ddechrau tyfu eto tan chwarter olaf eleni, gan effeithio'n anghymesur ar bobl ar incwm isel. Erbyn diwedd 2024, disgwylir y bydd cyflogau real £740 y flwyddyn yn is nag y byddent wedi bod pe bai twf cyflogau wedi parhau ar yr un lefel â chyn y pandemig. Mae hwn yn amlwg yn argyfwng sy'n gwaethygu gwahaniaeth economaidd a oedd eisoes yn sylweddol. Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos ein bod yn wynebu'r lefelau uchaf erioed o chwyddiant, sy’n fwy na chyflogau ac sy'n gwthio costau byw yn uwch byth. Mae maint y broblem yn golygu ei bod yn bwysicach nag erioed fod strategaeth economaidd Cymru yn canolbwyntio'n bennaf ar fynd i'r afael ag anghydraddoldeb economaidd. Felly, pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi’u cael gyda’r Gweinidog cyfiawnder cymdeithasol a chyd-Aelodau eraill yn y Llywodraeth ynglŷn â hyn, a pha bwerau economaidd pellach y mae’n credu y dylid eu datganoli i Gymru, fel y gallwn fynd i’r afael yn iawn â’r argyfwng hwn a lliniaru ei effeithiau negyddol ar ein cymdeithas? Diolch.

Thank you for the points and the series of questions. I think it's interesting, the point about wage growth, because even at the start of this week, there was a suggestion that we would see significant wage growth figures coming through, and yet the figures actually showed that wages had not kept pace with inflation. And I think the previous comments of the Governor of the Bank of England about needing to suppress wages to try to keep control of inflation—there were commentators and economists on both the left and the right, as it were, who both thought those were rather odd remarks and not borne out by what is actually driving inflation at present: it isn't wages.

The Resolution Foundation said we can expect a cost-of-living catastrophe in April without further action. Now, that's part of the reason why Rebecca Evans unveiled a £330 million package for Wales yesterday. It goes beyond the UK Government package announced for England, but, of course, that has been delivered here in Wales without any extra funding coming to Wales.

I think, on your point about powers, actually it's the resource that we need to be able to address the cost-of-living crisis, and it's also the willingness of the UK Government to do something about it. I just think that, for businesses as well as for households, thinking that the current fix that's been announced to date is going to get us through till the end of April I think is fanciful. I think many families and businesses will find the increase in costs that are coming very hard to deal with. And for many of my constituents and many people across Wales, that means even more people choosing between heating and eating. It means even more parents going hungry to try to make sure their children are fed. So, there are changes we want to see: we want to see the cut to universal credit restored; we want to see further action. And, yes, we do support the cause for a windfall levy on energy companies who are making eye-watering sums of money. When you have Shell and BP talking about their businesses as cash machines, and they can't spend the money quick enough, I don't think that this is something where a UK Government could simply say that it will refuse to act and leave people to their fate. I certainly hope that the Chancellor is listening, because I've certainly had those conversations with the Minister for Social Justice, the Minister for Climate Change, and, indeed, the finance Minister and others, about what we could and should do here in Wales with the resources available to us.

Diolch am y pwyntiau a’r gyfres o gwestiynau. Credaf fod y pwynt am dwf cyflogau yn ddiddorol, oherwydd hyd yn oed ar ddechrau’r wythnos hon, roedd awgrym y byddem yn gweld ffigurau twf cyflogau sylweddol, ond dangosodd y ffigurau nad oedd cyflogau wedi codi gyfuwch â chwyddiant. A chredaf fod sylwadau blaenorol Llywodraethwr Banc Lloegr ynglŷn â’r angen i atal cyflogau i geisio cadw rheolaeth ar chwyddiant—roedd sylwebwyr ac economegwyr ar y chwith a’r dde, fel petai, yn credu eu bod yn sylwadau braidd yn rhyfedd, ac ni chânt eu cadarnhau gan yr hyn sydd mewn gwirionedd yn achosi chwyddiant ar hyn o bryd: nid cyflogau sy'n gwneud hynny.

Dywedodd Sefydliad Resolution y gallwn ddisgwyl trychineb costau byw ym mis Ebrill oni roddir camau pellach ar waith. Nawr, dyna ran o'r rheswm pam y cyhoeddodd Rebecca Evans becyn gwerth £330 miliwn i Gymru ddoe. Mae’n mynd y tu hwnt i becyn Llywodraeth y DU a gyhoeddwyd ar gyfer Lloegr, ond wrth gwrs, mae hwnnw wedi’i gyflwyno yma yng Nghymru heb unrhyw arian ychwanegol yn dod i Gymru.

Ar eich pwynt ynglŷn â phwerau, credaf mai adnoddau sydd eu hangen arnom mewn gwirionedd i allu mynd i'r afael â'r argyfwng costau byw, a pharodrwydd Llywodraeth y DU hefyd i wneud rhywbeth yn ei gylch. I fusnesau yn ogystal ag i aelwydydd, credaf fod meddwl bod y datrysiad presennol a gyhoeddwyd hyd yma yn mynd i'n cynnal hyd at ddiwedd mis Ebrill braidd yn obeithiol. Credaf y bydd llawer o deuluoedd a busnesau'n ei chael hi'n anodd iawn ymdopi â'r cynnydd sydd i ddod yn y costau. Ac i lawer o fy etholwyr a llawer o bobl ledled Cymru, mae hynny’n golygu mwy byth o bobl yn gorfod dewis rhwng gwresogi a bwyta. Mae'n golygu mwy byth o rieni'n mynd yn llwglyd er mwyn ceisio sicrhau bod eu plant yn cael eu bwydo. Felly, mae yna newidiadau rydym am eu gweld: rydym am weld y toriad i gredyd cynhwysol yn cael ei adfer, rydym am weld camau gweithredu pellach. Ac rydym yn cefnogi'r achos dros godi ardoll ffawdelw ar gwmnïau ynni sy'n gwneud symiau syfrdanol o arian. Pan fo Shell a BP yn sôn am eu busnesau fel peiriannau gwneud arian, ac yn dweud na allant wario’r arian yn ddigon cyflym, ni chredaf fod hyn yn rhywbeth lle y gall Llywodraeth y DU ddweud y byddant yn gwrthod gweithredu a gadael pobl i'w tynged. Rwy’n sicr yn gobeithio bod y Canghellor yn gwrando, gan fy mod yn sicr wedi cael y sgyrsiau hynny gyda’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, y Gweinidog Newid Hinsawdd, ac yn wir, y Gweinidog cyllid ac eraill, am yr hyn y gallem ac y dylem ei wneud yma yng Nghymru gyda’r adnoddau sydd ar gael i ni.

Minister, a vital component of any strategy to help tackle the cost of living is to ensure the Welsh Government's economic policy supports businesses, allowing them to keep people in jobs. The latest tracker survey of small and medium enterprises in Wales, conducted by the Association of Chartered Certified Accountants, shows that over one third of Welsh SMEs are hopeful about growth ambitions in the next six months. However, Minister, 81 per cent of Welsh SMEs are unaware of the finance options available to them.  So, Minister, what action will you be taking to ensure SMEs in Wales are aware of the support available to provide them with the resources that they need to overcome the current pressure on their cash flows? Thank you. 

Weinidog, elfen hanfodol o unrhyw strategaeth i helpu i fynd i’r afael â chostau byw yw sicrhau bod polisi economaidd Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau, gan ganiatáu iddynt gadw pobl mewn swyddi. Mae’r arolwg tracio diweddaraf o fentrau bach a chanolig yng Nghymru, a gynhaliwyd gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig, yn dangos bod dros draean o fusnesau bach a chanolig Cymru yn obeithiol ynghylch uchelgeisiau twf dros y chwe mis nesaf. Fodd bynnag, Weinidog, nid yw 81 y cant o fusnesau bach a chanolig Cymru yn ymwybodol o’r opsiynau cyllid sydd ar gael iddynt. Felly, Weinidog, pa gamau y byddwch yn eu cymryd i sicrhau bod busnesau bach a chanolig yng Nghymru yn ymwybodol o’r cymorth sydd ar gael i ddarparu’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i oresgyn y pwysau presennol ar eu llif arian? Diolch.

14:00

Well, it depends where businesses are, in which sector they're operating, as to the particular pressures they've got, but everyone is going to face some of the challenges about the increases in energy prices, for example. So, there is a really significant challenge.

As we're, hopefully, coming out of the emergency phase of the pandemic, businesses are looking from survival to the future, and I am looking forward to having more regular conversations with stakeholders from those business groups, whether it's in retail, the visitor economy, the rest of the economy, about what we can do to support them with the plans that they will have for growth of their business and what that means in terms of the jobs and keeping the staff they've got, because one of the big challenges, again, every sector faces is the challenge for labour. As the labour market has become tighter, there's a greater premium on skills, there's a greater premium on keeping experienced and good staff, because other businesses are looking to recruit those people. In many ways, lots of the wage growth that we have seen in the sectors where it's existed has been because of the competition for people already in work, with other companies looking to pay a premium to get those people to move across. But you can expect me to have those regular conversations with business groups and individual businesses to see what we can do to help them to find the sources of business support and capital that may help them to see their businesses sustained in the future. 

Wel, mae'n dibynnu lle mae busnesau arni, ym mha sector y maent yn gweithredu, a’r pwysau penodol sydd arnynt, ond bydd pawb yn wynebu rhai o'r heriau gyda'r cynnydd ym mhrisiau ynni, er enghraifft. Felly, mae yna her sylweddol iawn.

Gan ein bod ni, gobeithio, yn dod allan o gyfnod argyfyngus y pandemig, mae busnesau sydd wedi goroesi yn edrych i'r dyfodol, ac rwy'n edrych ymlaen at gael sgyrsiau mwy rheolaidd gyda rhanddeiliaid o'r grwpiau busnes hynny, boed ym maes manwerthu, yr economi ymwelwyr, neu weddill yr economi, am yr hyn y gallwn ei wneud i’w cefnogi gyda’u cynlluniau ar gyfer tyfu eu busnesau a beth y mae hynny’n ei olygu o ran y swyddi a chadw’r staff sydd ganddynt, oherwydd un o’r heriau mawr, unwaith eto, y mae pob sector yn eu hwynebu yw her llafur. Wrth i'r farchnad lafur dynhau, mae mwy o bremiwm ar sgiliau, mae mwy o bremiwm ar gadw staff da a phrofiadol, oherwydd mae busnesau eraill eisiau recriwtio’r bobl hynny. Mewn sawl ffordd, mae llawer o’r cynnydd yn y cyflogau a welsom yn y sectorau lle mae wedi bodoli wedi digwydd oherwydd y gystadleuaeth am bobl sydd eisoes mewn gwaith, gyda chwmnïau eraill yn awyddus i dalu premiwm i gael y bobl hynny i symud atynt. Ond gallwch ddisgwyl y byddaf yn cael y sgyrsiau rheolaidd hynny gyda grwpiau busnes a busnesau unigol i weld beth y gallwn ei wneud i'w helpu i ddod o hyd i'r ffynonellau cymorth busnes a chyfalaf a allai eu helpu i gynnal eu busnesau yn y dyfodol.

I know how busy the Minister is, so I'm not sure he had a chance to watch the clip on Channel 4 News last week, covering how the cost-of-living crisis is affecting residents in communities like Penrhys in my constituency. I know, just from the e-mails and messages I received yesterday, that the £330 million package of support the Welsh Government has announced has been welcomed with open arms and will make a world of difference to some of the families most in need in Rhondda. This is in stark contrast to the actions of the UK Conservative Government who have failed to effectively use the levers available to them, offering only a £200 loan. As my colleague Sarah Murphy said yesterday, those most affected by the cost-of-living crisis aren't the ones at fault here. Does the Minister agree that the UK Government needs to step up and support residents across Wales, not leave us out in the cold?

Gwn pa mor brysur yw’r Gweinidog, felly nid wyf yn siŵr a gafodd gyfle i wylio’r clip ar Channel 4 News yr wythnos diwethaf, a oedd yn sôn ynglŷn â sut y mae’r argyfwng costau byw yn effeithio ar drigolion mewn cymunedau fel Pen-rhys yn fy etholaeth. O’r e-byst a’r negeseuon a gefais ddoe yn unig, gwn fod y pecyn cymorth gwerth £330 miliwn y mae Llywodraeth Cymru wedi’i gyhoeddi wedi’i groesawu â breichiau agored ac y bydd yn gwneud byd o wahaniaeth i rai o’r teuluoedd mwyaf anghenus yn y Rhondda. Mae hyn mewn cyferbyniad llwyr â gweithredoedd Llywodraeth Geidwadol y DU sydd wedi methu defnyddio’r ysgogiadau sydd ar gael iddynt yn effeithiol, gan gynnig benthyciad o £200 yn unig. Fel y dywedodd fy nghyd-Aelod, Sarah Murphy, ddoe, nid y rhai yr effeithiwyd arnynt fwyaf gan yr argyfwng costau byw yw’r rhai sydd ar fai yma. A yw’r Gweinidog yn cytuno bod angen i Lywodraeth y DU gamu i’r adwy a chefnogi trigolion ledled Cymru, yn hytrach na’n hanwybyddu ni?

I completely agree, and I did see some of the report on Channel 4, and it was deeply upsetting, not just because of the people facing that position, because I know that I will have constituents in the southern part of the city of Cardiff who are equally facing really significant challenge in how they're going to meet their own household incomings and outgoings and are genuinely fearful for their future. And they're fearful with good reason, because, for many families, it comes down to pounds and pennies. For many families, having the energy increases that are coming will be a very real challenge for an even greater number of people. It's why the further rises we expect to see in April are such bad news, and people know that's coming as well.

The UK Government need to look again, because the loan they're providing will add on to future bills for people who are least likely to be able to afford them. They also do need to look again at the support they've provided, because the scheme in Wales is a much more generous package, with everyone who receives a council tax reduction benefit also receiving part of the package that we have announced, but I don't think the current package is in any way going to be adequate, and it's a test for whether the Government is prepared to do the right thing to spend money on families who are not responsible for the cost-of-living crisis, or whether they will simply leave them to their fate. I know what this Government would do if we had the means to provide more help, and I know what a Government led by our party in the UK would do to make sure that people are not left to their fate but are properly supported through a crisis that is not of their making.

Rwy'n cytuno'n llwyr, a gwelais beth o’r adroddiad ar Channel 4, ac roedd yn peri gofid mawr, nid yn unig am fod pobl yn wynebu’r sefyllfa honno, oherwydd gwn y bydd gennyf etholwyr yn rhan ddeheuol dinas Caerdydd sydd hefyd yn wynebu her sylweddol iawn o ran sut y byddant yn rheoli incwm a gwariant eu haelwyd eu hunain ac sy’n wirioneddol ofnus am eu dyfodol. Ac nid yw hynny heb reswm, oherwydd, i lawer o deuluoedd, mae’n fater o bunnoedd a cheiniogau. I lawer o deuluoedd, bydd y cynnydd sy'n dod i filiau ynni yn her wirioneddol i nifer hyd yn oed yn fwy o bobl. Dyna pam y mae'r codiadau pellach y disgwyliwn eu gweld ym mis Ebrill yn newyddion mor ddrwg, ac mae pobl yn gwybod eu bod yn dod hefyd.

Mae angen i Lywodraeth y DU edrych eto, oherwydd bydd y benthyciad y maent yn ei ddarparu yn ychwanegu at filiau’r dyfodol i'r bobl sydd leiaf tebygol o allu eu fforddio. Mae angen iddynt edrych eto hefyd ar y cymorth y maent wedi’i ddarparu, oherwydd mae’r cynllun yng Nghymru yn becyn llawer mwy hael, gyda phawb sy’n cael budd-dal gostyngiad y dreth gyngor hefyd yn cael rhan o’r pecyn a gyhoeddwyd gennym, ond nid wyf yn credu y bydd y pecyn presennol yn ddigonol mewn unrhyw ffordd, ac mae’n brawf i weld a yw’r Llywodraeth yn barod i wneud y peth iawn a gwario arian ar deuluoedd nad oes bai arnynt am yr argyfwng costau byw, neu a fyddant yn eu gadael i'w tynged. Gwn beth y byddai’r Llywodraeth hon yn ei wneud pe bai gennym fodd o ddarparu mwy o gymorth, a gwn beth y byddai Llywodraeth dan arweiniad ein plaid yn y DU yn ei wneud i sicrhau nad yw pobl yn cael eu gadael i’w tynged ond yn hytrach yn cael eu cefnogi’n briodol drwy argyfwng nad oes unrhyw fai arnynt hwy amdano.

Helpu Pobl Ifanc i Gael eu Cyflogi
Helping Young People into Employment

4. Sut mae Llywodraeth Cymru yn helpu pobl ifanc i gael eu cyflogi? OQ57632

4. How is the Welsh Government helping young people into employment? OQ57632

We are investing £1.7 billion in the young person's guarantee over the next three years. Working Wales is the single gateway for access to the guarantee, including Jobs Growth Wales, Communities for Work Plus and apprenticeships. Working Wales is also trialling a new job-matching service to assist with securing employment.

Rydym yn buddsoddi £1.7 biliwn yn y warant i bobl ifanc dros y tair blynedd nesaf. Cymru'n Gweithio yw'r porth ar gyfer mynediad i'r warant, yn cynnwys Twf Swyddi Cymru, Cymunedau am Waith a Mwy a phrentisiaethau. Mae Cymru'n Gweithio hefyd yn treialu gwasanaeth paru â swyddi newydd i helpu i sicrhau cyflogaeth.

Well, thank you, Minister. It is hugely ambitious, not least the target of 125,000 apprenticeships to be created by the Welsh Labour Government during this Senedd term, but, of course, this programme relies on securing money that used to come from the European Union, and so could you provide an assessment of the impact that the lost EU funds could have on skills training here in Wales, and the extent of funding that Wales has lost and is likely to lose as a result of UK Government decisions since we left the European Union?

Wel, diolch ichi, Weinidog. Mae'n uchelgeisiol iawn, yn enwedig targed Llywodraeth Lafur Cymru i greu 125,000 o brentisiaethau yn ystod tymor y Senedd hon, ond wrth gwrs, mae'r rhaglen hon yn dibynnu ar sicrhau arian a arferai ddod o'r Undeb Ewropeaidd, ac felly a allech chi ddarparu asesiad o'r effaith y gallai colli arian yr UE  ei chael ar hyfforddiant sgiliau yma yng Nghymru, a graddau'r cyllid y mae Cymru wedi'i golli ac y mae'n debygol o'i golli o ganlyniad i benderfyniadau Llywodraeth y DU ers inni adael yr Undeb Ewropeaidd?

14:05

Yes. Well, we think we're going to lose about £1 billion up to the end of the financial year 2024, £1 billion that should have come to Wales to be spent in Wales, and, of course, previously, that Ministers here would have had responsibility for making those choices and we would have been accountable to Members elected to this Parliament for those choices. We know that money both isn't going to be spent and the smaller replacement sums are not going to have decisions made at present by Ministers here, and they're going to go through local authorities, cutting out further and higher education, cutting out the third sector, and, crucially, undermining the way in which we fund skills and training programmes. For example, we expect to have lost £16 million of European funding just to support the apprenticeship programme by the end of 2024. That means that, in the £366 million that I announced last week to support the apprenticeship programme for the next three years, I've had to take that money from other priorities. Because the future of that 125,000 apprenticeship target is so important for the future of our economy, for the future of young people in particular, to make sure they do have hope for the future, I now have to make up for that by deprioritising other areas of spending, and that is a problem for the economy. I don't believe anyone voted for that, either in the referendum to leave the European Union or at the last election. No party said, 'We want to see less money spent in Wales and less support for the future of our economy', but that is the choice that we face. But it also underlines the importance of skills for the future and our continued investment and support for the apprenticeship programme. 

Ie. Wel, credwn y byddwn wedi colli tua £1 biliwn hyd at ddiwedd blwyddyn ariannol 2024, £1 biliwn a ddylai fod wedi dod i Gymru i'w wario yng Nghymru, ac wrth gwrs, o'r blaen, byddai Gweinidogion yma wedi bod yn gyfrifol am wneud y dewisiadau hynny a byddem wedi bod yn atebol i Aelodau a etholwyd i'r Senedd hon am y dewisiadau hynny. Gwyddom na fydd yr arian yn cael ei wario ac na fydd Gweinidogion yma sy'n gwneud penderfyniadau ar hyn o bryd yn gwneud penderfyniadau ynghylch y symiau llai o arian a ddaw yn lle'r arian hwnnw, ac y byddant yn mynd drwy awdurdodau lleol, gan adael addysg bellach ac addysg uwch allan, gan adael y trydydd sector allan, ac yn hollbwysig, gan danseilio'r ffordd yr ydym yn ariannu rhaglenni sgiliau a hyfforddiant. Er enghraifft, disgwyliwn y byddwn wedi colli £16 miliwn o gyllid Ewropeaidd i gefnogi'r rhaglen brentisiaethau yn unig hyd at ddiwedd 2024. Mae hynny'n golygu, yn y £366 miliwn a gyhoeddais yr wythnos ddiwethaf i gefnogi'r rhaglen brentisiaethau am y tair blynedd nesaf, fy mod wedi gorfod mynd â'r arian hwnnw o flaenoriaethau eraill. Am fod dyfodol y targed prentisiaeth hwnnw o 125,000 mor bwysig ar gyfer dyfodol ein heconomi, ar gyfer dyfodol pobl ifanc yn enwedig, i sicrhau bod ganddynt obaith ar gyfer y dyfodol, mae'n rhaid imi ddod o hyd i hwnnw drwy ddadflaenoriaethu meysydd gwariant eraill, ac mae hynny'n broblem i'r economi. Nid wyf yn credu bod neb wedi pleidleisio dros hynny, naill ai yn y refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd neu yn yr etholiad diwethaf. Ni ddywedodd yr un blaid, 'Rydym eisiau gweld llai o arian yn cael ei wario yng Nghymru a llai o gefnogaeth i ddyfodol ein heconomi', ond dyna'r dewis sy'n ein hwynebu. Ond mae hefyd yn tanlinellu pwysigrwydd sgiliau ar gyfer y dyfodol a'n buddsoddiad a'n cefnogaeth barhaus i'r rhaglen brentisiaethau. 

Can I thank the Member for Clwyd South for raising the issue? Minister, at the end of last year, I raised the issue of opportunities available to young people in Wales after a constituent wrote to me highlighting their concerns about a lack of apprenticeships and degree apprenticeships on offer to their children. Such opportunities are important, as we just spoke about, to help those young people get into employment. I appreciated your response to my letter, and I know you referenced the young person's guarantee, which was officially launched, we know, November last year, and includes more support for apprenticeships. This is in addition to initiatives like the skills and jobs fund, which provided funding to incentivise employers to recruit and retrain apprentices. Whilst these schemes are welcome, it's vital that they not only result in apprenticeship opportunities, but actually improve outcomes for young people, such as leading to further training and good quality jobs. So, Minister, what assessment have you made of the impact of these schemes on the availability of apprenticeships in Wales, as well as the outcomes that have been secured as a result of the opportunities created by the schemes? Because it's not just about money—it's about the outcomes that that money is being used on.

A gaf fi ddiolch i'r Aelod dros Dde Clwyd am godi'r mater? Weinidog, ddiwedd y llynedd, codais fater yn ymwneud â'r cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc yng Nghymru ar ôl i etholwr ysgrifennu ataf yn tynnu sylw at eu pryderon ynglŷn â'r prinder prentisiaethau a phrentisiaethau gradd sydd ar gael i'w plant. Mae cyfleoedd o'r fath yn bwysig, fel y dywedwyd yn awr, i helpu'r bobl ifanc hynny i ddod o hyd i waith. Roeddwn yn gwerthfawrogi eich ymateb i fy llythyr, a gwn ichi gyfeirio at y warant i bobl ifanc, a lansiwyd yn swyddogol, fe wyddom, ym mis Tachwedd y llynedd, ac mae'n cynnwys rhagor o gefnogaeth i brentisiaethau. Mae hyn yn ychwanegol at fentrau fel y gronfa sgiliau a swyddi, a ddarparai gyllid i gymell cyflogwyr i recriwtio ac ailhyfforddi prentisiaid. Er bod y cynlluniau hyn i'w croesawu, mae'n hanfodol eu bod nid yn unig yn arwain at gyfleoedd prentisiaeth, ond yn gwella canlyniadau i bobl ifanc, megis arwain at hyfforddiant pellach a swyddi o ansawdd da. Felly, Weinidog, pa asesiad a wnaethoch o effaith y cynlluniau hyn ar argaeledd prentisiaethau yng Nghymru, yn ogystal â'r canlyniadau a sicrhawyd o ganlyniad i'r cyfleoedd a grëwyd gan y cynlluniau? Oherwydd mae'n ymwneud â mwy nag arian yn unig—mae'n ymwneud â chanlyniadau'r hyn y gwerir yr arian hwnnw arno.

I'd be very happy to provide a further note to Members on this, because, actually, every time we have looked in the past, certainly in my membership of this place, we've actually found that apprenticeship outcomes for people in Wales compare very favourably with other parts of the UK, in particular across the border in England. You can find more people completing their apprenticeships and going on to secure employment. And, to be fair, the previous questioner, during his time both as a Deputy Minister, when he had responsibility for skills, and then in his time as the economy Minister, has had oversight for a significant part of that success. I'd be more than happy to provide a note setting out the outcomes achieved and the benefit that apprenticeships provide for individuals and the economy here in Wales. 

Byddwn yn hapus iawn i roi nodyn pellach i'r Aelodau ar hyn, oherwydd, mewn gwirionedd, bob tro y gwnaethom edrych yn y gorffennol, yn sicr ers imi ddod yn Aelod yn y lle hwn, rydym wedi canfod bod canlyniadau prentisiaethau i bobl yng Nghymru yn cymharu'n ffafriol iawn â rhannau eraill o'r DU, yn enwedig dros y ffin yn Lloegr. Gallwch weld mwy o bobl yn cwblhau eu prentisiaethau ac yn mynd rhagddynt i gael gwaith. Ac i fod yn deg, mae'r holwr blaenorol, yn ystod ei gyfnod fel Dirprwy Weinidog, pan oedd ganddo gyfrifoldeb dros sgiliau, ac yna yn ystod ei gyfnod fel Gweinidog yr economi, wedi goruchwylio dros ran sylweddol o'r llwyddiant hwnnw. Byddwn yn fwy na pharod i ddarparu nodyn yn nodi'r canlyniadau a gyflawnwyd a'r budd y mae prentisiaethau'n eu darparu i unigolion a'r economi yma yng Nghymru. 

In a recent labour market update, the unemployment figures for Swansea West were roughly three times the national average, at 10.3 per cent. One in 10 people in our second largest city are currently without employment. This situation becomes even more stark when you factor in that youth unemployment is typically higher than regular unemployment. The unemployment rate for 16 to 24-year-olds in Wales is currently 12 per cent, with the figure for Swansea sure to be higher than this if we assume that youth unemployment figures follow the same trend as general unemployment figures for Swansea West. Could the Minister outline specifically how the youth jobs guarantee and other youth employment schemes will seek to address youth unemployment, not just in Swansea, but across South Wales West? And when does he expect to see these employability schemes bear fruit?

Mewn diweddariad ar y farchnad lafur yn ddiweddar, roedd y ffigurau diweithdra ar gyfer Gorllewin Abertawe tua thair gwaith y cyfartaledd cenedlaethol, sef 10.3 y cant. Mae un o bob 10 o bobl yn ein hail ddinas fwyaf heb waith ar hyn o bryd. Mae'r sefyllfa hon hyd yn oed yn fwy llwm pan ystyriwch fod diweithdra ymysg pobl ifanc fel arfer yn uwch na diweithdra yn gyffredinol. Mae'r gyfradd ddiweithdra ar gyfer pobl ifanc 16 i 24 oed yng Nghymru yn 12 y cant ar hyn o bryd, gyda'r ffigur ar gyfer Abertawe yn sicr o fod yn uwch na hyn os rhagdybiwn fod ffigurau diweithdra ymysg pobl ifanc yn dilyn yr un duedd â'r ffigurau diweithdra cyffredinol ar gyfer Gorllewin Abertawe. A wnaiff y Gweinidog amlinellu'n benodol sut y bydd y warant swyddi i bobl ifanc a chynlluniau cyflogaeth eraill i bobl ifanc yn ceisio mynd i'r afael â diweithdra ymysg pobl ifanc, nid yn unig yn Abertawe, ond ar draws Gorllewin De Cymru? A phryd y mae'n disgwyl y bydd y cynlluniau cyflogadwyedd hyn yn dwyn ffrwyth?

Well, some of the schemes that we're going to provide should bear fruit rather more immediately. For example, we've got the opportunity to carry on supporting young entrepreneurs through Big Ideas Wales—you can see those people starting up their businesses; you can see the barriers to employment fund that we're providing. So, you'll find some of them will have a more immediate impact and others will take longer, because, in the employability support we provide, for example, in the Job Growth Wales+ scheme, a range of the support schemes is actually about making sure people are ready for jobs, looking at the skills issues they have, looking to supporting them with a personalised range of support around them, so you're going to see a longer term impact of that.

And, actually, I expect to publish the new employability plan in the coming weeks, and that again will set out further detail on how we are going to use the responsibilities and the resources we have to be able to complement what the Department for Work and Pensions are now doing, and that will probably mean we're going to seek to address the challenges of people who are further away from the labour market. So, it's likely to cost more than DWP schemes, helping people who are, essentially, job ready, but also it may take longer to get those people ready. But, as we do publish the employability strategy, I look forward to being able to provide more detail on the points you make and how we'll then assess the outcomes that we think we're going to be able to achieve with and for people, whether young people or older people, in terms of the employment outcomes we want to see in every community across Wales.

Wel, dylai rhai o'r cynlluniau y byddwn yn eu darparu ddwyn ffrwyth yn fwy uniongyrchol. Er enghraifft, mae gennym gyfle i barhau i gefnogi entrepreneuriaid ifanc drwy Syniadau Mawr Cymru—gallwch weld y bobl hynny'n dechrau eu busnesau, gallwch weld y gronfa rhwystr at waith rydym yn ei darparu. Felly, fe welwch y bydd rhai ohonynt yn cael effaith fwy uniongyrchol a bydd eraill yn cymryd mwy o amser, oherwydd, yn y cymorth cyflogadwyedd a ddarparwn, er enghraifft, yng nghynllun Twf Swyddi Cymru+, mae amrywiaeth o'r cynlluniau cymorth yn ymwneud â sicrhau bod pobl yn barod ar gyfer swyddi, gan edrych ar y problemau sgiliau sydd ganddynt, a cheisio eu cefnogi gydag ystod bersonol o gymorth, felly byddwch yn gweld effaith fwy hirdymor yn hynny o beth.

Ac mewn gwirionedd, rwy'n disgwyl cyhoeddi'r cynllun cyflogadwyedd newydd yn yr wythnosau nesaf, a bydd hwnnw eto'n nodi rhagor o fanylion ynglŷn â sut y byddwn yn defnyddio'r cyfrifoldebau a'r adnoddau sydd gennym i ategu'r hyn y mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn ei wneud yn awr, ac mae'n debyg y bydd hynny'n golygu y byddwn yn ceisio mynd i'r afael â heriau pobl sydd ymhellach i ffwrdd o'r farchnad lafur. Felly, mae'n debygol o gostio mwy na chynlluniau'r Adran Gwaith a Phensiynau, gan helpu pobl sy'n barod i weithio yn y bôn, ond hefyd efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i baratoi'r bobl hynny. Ond wrth inni gyhoeddi'r strategaeth cyflogadwyedd, edrychaf ymlaen at allu rhoi mwy o fanylion am y pwyntiau a wnewch a sut y byddwn wedyn yn asesu'r canlyniadau y credwn y gallwn eu cyflawni gyda phobl ac ar gyfer pobl, boed yn bobl ifanc neu'n bobl hŷn, o ran y canlyniadau cyflogaeth rydym eisiau eu gweld ym mhob cymuned ledled Cymru.

14:10
Busnesau Newydd yng Nghwm Cynon
Business Start-ups in Cynon Valley

5. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi busnesau newydd yng Nghwm Cynon? OQ57659

5. What action is the Welsh Government taking to support business start-ups in Cynon Valley? OQ57659

Thank you. We have a suite of business-support products available through the Business Wales service to support start-ups with a variety of subjects, from hiring staff to identifying appropriate finance. Providing start-up opportunities is also a key strand of the young person's guarantee offer.

Diolch. Mae gennym gyfres o gynhyrchion cymorth busnes ar gael drwy wasanaeth Busnes Cymru i gefnogi busnesau newydd gydag amrywiaeth o bynciau, o logi staff i nodi cyllid priodol. Mae darparu cyfleoedd dechrau busnes hefyd yn elfen allweddol o gynnig y warant i bobl ifanc.

Thank you, Minister. As you note, there is a lot of support out there for start-ups, not just from Welsh Government, but also from, for example, Rhondda Cynon Taf council, with its nine-to-five hub for budding entrepreneurs. However, recent research from the Bevan Foundation suggests that there needs to be at least 1,000 new businesses in the Cynon Valley just to match the Welsh average. How can Welsh Government work to accelerate the rate of start-ups in the Cynon Valley and help to close this worrying gap?

Diolch, Weinidog. Fel y nodwch, mae llawer o gefnogaeth ar gael i fusnesau newydd, nid yn unig gan Lywodraeth Cymru, ond hefyd gan gyngor Rhondda Cynon Taf, er enghraifft, gyda'i ganolfan naw tan bump ar gyfer entrepreneuriaid newydd. Fodd bynnag, mae ymchwil ddiweddar gan Sefydliad Bevan yn awgrymu bod angen o leiaf 1,000 o fusnesau newydd yng Nghwm Cynon er mwyn cyrraedd cyfartaledd Cymru. Sut y gall Llywodraeth Cymru weithio i gyflymu'r gyfradd o fusnesau newydd yng Nghwm Cynon a helpu i gau'r bwlch hwn sy'n peri pryder?

That's part of the reason why it's been so important to try to maintain the investment in not just skills, but also in the business support service that we provide through Business Wales, because we can provide a bespoke package of support, for either individuals or for particular areas. Now, I think that would be something that would be well worth exploring between my officials and RCT, as you mentioned it, as the local authority, who already do have active programmes within the county area. But, as you've identified the Cynon as a particular area, it may make sense for me to contact your office to see if we can have a conversation about what we might be able to do specifically around Cynon Valley with yourself and the local authority and my officials working with Business Wales.

Dyna ran o'r rheswm pam ei bod mor bwysig ceisio cynnal y buddsoddiad nid yn unig mewn sgiliau, ond hefyd yn y gwasanaeth cymorth busnes a ddarparwn drwy Busnes Cymru, oherwydd gallwn ddarparu pecyn cymorth pwrpasol, ar gyfer unigolion neu ar gyfer ardaloedd penodol. Nawr, credaf y byddai hynny'n rhywbeth y byddai'n werth ei archwilio rhwng fy swyddogion a RhCT fel yr awdurdod lleol, fel y sonioch chi amdano, sydd eisoes â rhaglenni gweithredol yn ardal y sir. Ond gan eich bod wedi nodi Cwm Cynon yn benodol, efallai y byddai'n gwneud synnwyr imi gysylltu â'ch swyddfa i weld a allwn gael sgwrs am yr hyn y gallem ei wneud yn benodol o amgylch Cwm Cynon gyda chi a'r awdurdod lleol a fy swyddogion yn gweithio gyda Busnes Cymru.

Treth Twristiaeth
Tourism Tax

6. Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith treth twristiaeth ar economi Gogledd Cymru? OQ57634

6. What assessment has the Welsh Government made of the impact of a tourism tax on the economy of North Wales? OQ57634

We are working with a wide range of partners to understand the potential economic impact of a visitor levy in Wales. It will be for local authorities to decide if they raise a levy on visitors. They will be empowered in local authorities to make their own judgment with support from the Welsh Government.

Rydym yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid i ddeall effaith economaidd bosibl ardoll ymwelwyr yng Nghymru. Mater i awdurdodau lleol fydd penderfynu a fyddant yn codi ardoll ar ymwelwyr. Cânt eu grymuso mewn awdurdodau lleol i wneud eu penderfyniadau eu hunain gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

I know you want to pass the buck to local authorities in respect of this tax, but the reality is that it's your Welsh Labour Government that is setting the road ahead and actually facilitating the introduction of a tax that could decimate the economy of north Wales. Tourism, to our nation, is worth billions, and tens of thousands of people across the north Wales region are employed in tourism jobs and, in addition, many shops in our town centres, businesses like cafes, restaurants, and everything else survive on the annual income that comes from visitors' pockets. Do you accept that a tourism tax being introduced in north Wales could decimate the industry and cause price-sensitive tourists to, instead of visiting Colwyn Bay, Towyn and Kinmel Bay, Rhyl, Prestatyn, Llandudno and the other wonderful resorts that north Wales has to offer, that it could cause them to hop, skip and jump to places like Blackpool, Morecambe and elsewhere, where their economies will boom and ours will suffer as a result?

Gwn eich bod eisiau trosglwyddo'r baich i awdurdodau lleol mewn perthynas â'r dreth hon, ond y gwir amdani yw mai'r Llywodraeth Lafur yng Nghymru sy'n gosod y ffordd ymlaen ac yn hwyluso cyflwyno treth a allai ddinistrio economi gogledd Cymru. Mae twristiaeth yn werth biliynau i'n gwlad, ac mae degau o filoedd o bobl ar draws rhanbarth y gogledd yn cael eu cyflogi mewn swyddi twristiaeth ac yn ogystal, mae llawer o siopau yng nghanol ein trefi, busnesau fel caffis, bwytai, a phopeth arall yn goroesi ar yr incwm blynyddol a ddaw o bocedi ymwelwyr. A ydych yn derbyn y gallai cyflwyno treth twristiaeth yng ngogledd Cymru ddinistrio'r diwydiant ac achosi i dwristiaid sy'n sensitif i brisiau, yn hytrach nag ymweld â Bae Colwyn, Tywyn a Bae Cinmel, y Rhyl, Prestatyn, Llandudno a'r cyrchfannau gwych eraill sydd gan ogledd Cymru i'w cynnig, heidio i leoedd fel Blackpool, Morecambe a mannau eraill, lle bydd eu heconomïau'n ffynnu a'n heconomïau ni'n dioddef o ganlyniad?

I know that Darren Millar regularly likes to get excited—

Gwn fod Darren Millar yn hoffi cyffroi yn rheolaidd—

—and be fast and free with phrases, but, look, I think he might want to pause and take some time on the subs bench while this issue is being decided by the grown ups. You see, when you look across Europe and north America, when you look at where a levy is a regular part of the tourism industry, you don't find anything to support the scaremongering and world-ending predictions that he excitedly makes. The idea that this will decimate the visitor economy is without any kind of evidential basis whatsoever. If you look at what we're discussing, it is how local authorities could understand what they could do for communities that see a benefit from the return of visitors, but also some of the challenges that that brings as well, and how they would decide, with the powers that they would have, whether they wanted to introduce a levy, and if so, on what basis. Now, that's the consultation we're having.

If there is any actual evidence, rather than hyperbole, from the Member and his colleagues that a levy would have any kind of detrimental impact, we'd want to see that as part of the consultation before we make choices. I believe that we can do something to invest in our visitor economy, and we have a good basis, because we have such a wonderful range of visitor attractions for people to come here to Wales, and I actually have very good and optimistic hopes built on evidence for the future of our visitor economy, regardless of the eventual outcomes of the visitor levy in different parts of Wales.

—a thaflu geiriau o gwmpas, ond edrychwch, credaf efallai y dylai oedi a chymryd hoe fach ar fainc yr eilyddion tra bod y mater hwn yn cael ei benderfynu gan yr oedolion. Pan edrychwch ar draws Ewrop a gogledd America, pan edrychwch ar lefydd lle mae ardoll yn rhan reolaidd o'u diwydiant twristiaeth, ni welwch unrhyw beth i gefnogi'r codi bwganod a'r rhagfynegiadau diwedd-y-byd y mae'n cyffroi wrth eu gwneud. Nid oes unrhyw fath o sail dystiolaethol o gwbl i'r syniad y bydd hyn yn dinistrio'r economi ymwelwyr. Os edrychwch ar yr hyn a drafodwn, mae'n ymwneud â sut y gallai awdurdodau lleol ddeall yr hyn y gallent ei wneud i gymunedau sy'n arwain at elwa o weld ymwelwyr yn dychwelyd, ond hefyd rhai o'r heriau a ddaw yn sgil hynny, a sut y byddent yn penderfynu, gyda'r pwerau a fyddai ganddynt, a fyddent eisiau cyflwyno ardoll, ac os felly, ar ba sail. Nawr, dyna yw'r ymgynghoriad yr ydym yn ei gael.

Os oes unrhyw dystiolaeth wirioneddol, yn hytrach na gormodiaith, gan yr Aelod a'i gyd-Aelodau y byddai ardoll yn cael unrhyw fath o effaith andwyol, byddem eisiau gweld hynny yn rhan o'r ymgynghoriad cyn inni wneud penderfyniadau. Credaf y gallwn wneud rhywbeth i fuddsoddi yn ein heconomi ymwelwyr, ac mae gennym sail dda, oherwydd mae gennym ystod mor wych o atyniadau i ymwelwyr i ddenu pobl yma i Gymru, ac mae gennyf obeithion da ac optimistaidd iawn wedi'u hadeiladu ar dystiolaeth ar gyfer dyfodol ein heconomi ymwelwyr, ni waeth beth fo canlyniadau'r ardoll ymwelwyr mewn gwahanol rannau o Gymru yn y pen draw.

14:15
Busnesau Bach yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru
Small Businesses in Mid and West Wales

7. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru? OQ57672

7. Will the Minister make a statement on the support available to small businesses in Mid and West Wales? OQ57672

The Welsh Government remains fully committed to supporting micro, small and medium enterprises in all parts of Wales. SMEs can access a wide range of information, advice and support through our Business Wales service and, of course, the Development Bank of Wales.

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i gefnogi mentrau micro, bach a chanolig ym mhob rhan o Gymru. Gall busnesau bach a chanolig gael gafael ar ystod eang o wybodaeth, cyngor a chymorth drwy ein gwasanaeth Busnes Cymru, a Banc Datblygu Cymru wrth gwrs.

Thank you, Minister. Small and medium-sized enterprises, as you have said, account for 62.4 per cent of employment and 37.9 per cent of turnover, worth around £46 billion for the Welsh economy. Just last week I spoke to a restaurant owner in my region who is actively considering closing their doors because of not being able to recruit staff. Could I ask what the mechanism is for how the young person's guarantee will tie in with those small business that are facing those recruitment challenges, both enabling young people to access work and gain skills and to support small businesses to grow? Diolch yn fawr iawn.

Diolch, Weinidog. Busnesau bach a chanolig eu maint, fel y dywedoch chi, sydd i gyfrif am 62.4 y cant o gyflogaeth a 37.9 y cant o drosiant, gwerth tua £46 biliwn ar gyfer economi Cymru. Yr wythnos diwethaf, siaradais â pherchennog bwyty yn fy rhanbarth sy'n ystyried cau oherwydd nad ydynt yn gallu recriwtio staff. A gaf fi ofyn beth yw'r mecanwaith ar gyfer cysylltiad rhwng y warant i bobl ifanc a'r busnesau bach sy'n wynebu'r heriau recriwtio hynny, gan alluogi pobl ifanc i gael gwaith ac i feithrin sgiliau a chefnogi busnesau bach i dyfu? Diolch yn fawr iawn.

Well, there's a range of strands within the young person's guarantee that may help, but there's a range of other challenges that businesses may face. So, for example, there's a job matching service in understanding how you match people to job opportunities that exist; there's the work of the ReAct+ service, which is going to be a new, bespoke service, again looking to wrap around what individuals need to help them get themselves into employment opportunities; and as I've previously discussed, in answer to Luke Fletcher, the opportunities that the new Jobs Growth Wales+ will provide for people to get into the world of work.

There are other challenges, though, that fall well outside the young person's guarantee. Those do go back to some of the challenges we've got on access to finance and the difference in the way that European funds were used and are being used now—for example, they're certainly part of how we fund the Development Bank of Wales, so there's a challenge there about its future finances. There's also the challenge over skills as well, because in every area of the economy, businesses are interested in continuing to be able to invest in skills. The current design of the way that shared prosperity funds are supposed to work means it's very, very difficult to find a way to have a properly comprehensive skills support package, bearing in mind that a third of our skills and apprenticeship packages in the past have been funded from former European moneys. And of course you have some of the challenges about some people having left the labour market here in Wales and the UK—older workers and, of course, European workers, many of whom returned to their home countries and are unlikely to return. There's a range of challenges to look at, and those are exactly the challenges I do discuss with small business representatives in my regular conversations with them, and I look forward to being able to do more of that face to face in the future.

Wel, ceir amryw o elfennau yn y warant i bobl ifanc a allai fod o gymorth, ond ceir amryw o heriau eraill y gallai busnesau eu hwynebu. Felly, er enghraifft, ceir gwasanaeth paru â swyddi i ddeall sut y gallwch baru pobl â chyfleoedd gwaith sy'n bodoli, ceir gwaith gwasanaeth ReAct+, a fydd yn wasanaeth newydd, pwrpasol, sydd unwaith eto'n ceisio cwmpasu'r hyn sydd ei angen ar unigolion i'w helpu i fanteisio ar gyfleoedd gwaith, ac fel y trafodais yn flaenorol wrth ateb Luke Fletcher, y cyfleoedd y bydd Twf Swyddi Cymru+ yn eu darparu i gael pobl i mewn i'r byd gwaith.

Fodd bynnag, ceir heriau eraill y tu hwnt i'r warant i bobl ifanc. Mae'r rheini'n deillio o rai o'r heriau sydd gennym gyda mynediad at gyllid a'r gwahaniaeth yn y ffordd y defnyddiwyd arian Ewropeaidd a'r ffordd y caiff ei ddefnyddio yn awr—er enghraifft, maent yn sicr yn rhan o'r ffordd yr ydym yn ariannu Banc Datblygu Cymru, felly mae yna her yno mewn perthynas â'i gyllid yn y dyfodol. Mae yna her o ran sgiliau hefyd, oherwydd ym mhob rhan o'r economi, mae gan fusnesau ddiddordeb mewn parhau i allu buddsoddi mewn sgiliau. Mae cynllun presennol y ffordd y mae cronfeydd ffyniant cyffredin i fod i weithio yn golygu ei bod yn anodd iawn dod o hyd i ffordd o gael pecyn cymorth sgiliau sy'n briodol gynhwysfawr o gofio bod traean o'n pecynnau sgiliau a phrentisiaethau yn y gorffennol wedi'u hariannu gan hen arian Ewropeaidd. Ac wrth gwrs mae gennych rai o'r heriau sy'n deillio o fod rhai pobl wedi gadael y farchnad lafur yma yng Nghymru a'r DU—gweithwyr hŷn, a gweithwyr Ewropeaidd, wrth gwrs, y mae llawer ohonynt wedi dychwelyd i'w gwledydd cartref ac yn annhebygol o ddychwelyd. Ceir amrywiaeth o heriau i fynd i'r afael â hwy, a dyna'r heriau rwy'n eu trafod gyda chynrychiolwyr busnesau bach yn fy sgyrsiau rheolaidd â hwy, ac edrychaf ymlaen at allu gwneud mwy o hynny wyneb yn wyneb yn y dyfodol.

And finally, question 8, James Evans.

Ac yn olaf, cwestiwn 8, James Evans.

Cymorth Ariannol i Fusnesau
Financial Support for Businesses

8. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth ariannol a roddwyd i fusnesau yn ystod y gyfres ddiweddaraf o gyfyngiadau COVID-19? OQ57665

8. Will the Minister provide an update on the financial support provided to businesses during the last set of COVID-19 restrictions? OQ57665

Financial support was available to retail, hospitality, leisure and tourism businesses, alongside the cultural recovery fund and the spectator support fund. To date, over £66.8 million has been offered through these funds. In addition, many businesses are still benefiting from the 100 per cent rates relief holiday, which runs for the entire financial year, unlike, of course, businesses on the English side of the border of your constituency.

Roedd cymorth ariannol ar gael i fusnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth, ochr yn ochr â'r gronfa adferiad diwylliannol a'r gronfa chwaraeon gwylwyr. Hyd yma, mae dros £66.8 miliwn wedi'i gynnig drwy'r cronfeydd hyn. Yn ogystal, mae llawer o fusnesau'n dal i elwa o'r rhyddhad ardrethi 100 y cant, sy'n parhau am y flwyddyn ariannol gyfan, yn wahanol i fusnesau yn Lloegr, wrth gwrs, dros ffin eich etholaeth.

Thank you, Minister. As you know, the latest COVID support package closed for applications. I've heard from a number of businesses in my constituency who did not meet the criteria for support, whatever the reason, and they're finding themselves now in a perilous position, facing significant financial loss and placing their long-term future in doubt. So, Minister, what long-term support can the Welsh Government offer within the current devolution settlement we currently have to help businesses and help the Welsh economy thrive in the coming months and years? And in relation to the last round of COVID support, can you comment on the take-up of how many businesses accessed that support and the geographical areas where those businesses were based? Diolch, Llywydd.

Diolch, Weinidog. Fel y gwyddoch, mae'r pecyn cymorth COVID diweddaraf wedi cau ar gyfer ceisiadau newydd. Clywais gan nifer o fusnesau yn fy etholaeth nad oeddent yn bodloni'r meini prawf ar gyfer cymorth, beth bynnag fo'r rheswm, ac maent bellach mewn sefyllfa beryglus, yn wynebu colled ariannol sylweddol sy'n peryglu eu dyfodol hirdymor. Felly, Weinidog, pa gymorth hirdymor y gall Llywodraeth Cymru ei gynnig o fewn y setliad datganoli sydd gennym ar hyn o bryd i helpu busnesau a helpu economi Cymru i ffynnu yn y misoedd a'r blynyddoedd i ddod? Ac mewn perthynas â'r rownd ddiwethaf o gymorth COVID, a allwch chi wneud sylwadau ar y nifer o fusnesau a gafodd y cymorth hwnnw a'r ardaloedd daearyddol lle'r oedd y busnesau hynny wedi'u lleoli? Diolch, Lywydd.

14:20

So, in the longer term, you will be aware that we have already set out that there'll be rates relief next year. It will match the package on offer in England. You will also be aware that we're having conversations about how we support the future of the economy, but that is in a more challenging position because of the budget settlement we have and because of the reality that shared prosperity funds will see a deficit for Wales of £1 billion over the next few years.

When it comes to how that support has been provided through the latest round of COVID emergency support that we have made available, as with other rounds, once the support has been calculated and the moneys have gone out, we regularly publish where businesses are based and where they have received the money. It's a condition of receiving it that we do make available how that public money has been used. So, every Member will be able to see which businesses have had some support and where they're based as well. I'm looking to try to make that available on an easier to read basis, which may well be on a local authority basis, to set out the number of businesses and the amount of money that has gone in. And it really is dependent upon businesses applying, and applying successfully.

But, I am grateful—and I'll finish here, Llywydd—I'm very grateful to local authorities for the way that they have acted right across Wales in successfully and rapidly providing the non-domestic rates relief that has gone into businesses. I've met businesses in my own constituency who are very complimentary about the speed of that service and the difference that it made to them and their businesses surviving and looking forward to the future. 

Felly, yn y tymor hwy, fe fyddwch yn ymwybodol ein bod eisoes wedi nodi y bydd rhyddhad ardrethi y flwyddyn nesaf. Bydd yn cyfateb i'r pecyn sydd ar gael yn Lloegr. Fe fyddwch hefyd yn ymwybodol ein bod yn cael sgyrsiau ynglŷn â sut y cefnogwn ddyfodol yr economi, ond mae honno'n sefyllfa fwy heriol oherwydd y setliad cyllideb sydd gennym ac oherwydd y realiti y bydd cronfeydd ffyniant cyffredin yn gweld diffyg o £1 biliwn i Gymru dros y blynyddoedd nesaf.

O ran sut y darparwyd y cymorth hwnnw drwy'r rownd ddiweddaraf o gymorth brys COVID a ddarparwyd gennym, fel gyda rowndiau eraill, pan fydd y cymorth wedi'i gyfrifo a'r arian wedi mynd allan, rydym yn cyhoeddi'n rheolaidd lle mae busnesau wedi'u lleoli a lle maent wedi derbyn yr arian. Mae'n amod o'i dderbyn ein bod yn cyhoeddi sut y defnyddiwyd yr arian cyhoeddus hwnnw. Felly, bydd pob Aelod yn gallu gweld pa fusnesau sydd wedi cael cymorth a lle maent wedi'u lleoli hefyd. Rwy'n ceisio sicrhau bod hwnnw ar gael ar sail haws ei ddarllen, a allai fod ar sail awdurdod lleol, i nodi nifer y busnesau a'r swm o arian sydd wedi mynd i mewn. Ac mae'n dibynnu ar fusnesau'n gwneud cais, ac yn gwneud cais llwyddiannus.

Ond rwy'n ddiolchgar—ac rwy'n dod i ben yma, Lywydd—rwy'n ddiolchgar iawn i awdurdodau lleol am y ffordd y maent wedi gweithredu ledled Cymru yn darparu'r rhyddhad ardrethi annomestig i fusnesau mewn modd llwyddiannus a chyflym. Rwyf wedi cwrdd â busnesau yn fy etholaeth fy hun sy'n canmol cyflymder y gwasanaeth hwnnw a'r gwahaniaeth a wnaeth iddynt hwy ac i sicrhau bod eu busnesau'n goroesi ac yn edrych tua'r dyfodol. 

2. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
2. Questions to the Minister for Health and Social Services

Yr eitem nesaf, felly, yw'r cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Vikki Howells.  

The next item, therefore, is questions to the Minister for Health and Social Services, and the first question comes from Vikki Howells. 

Gofal Meddygol Arbenigol yn y Gymuned
Specialist Medical Care in the Community

1. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella mynediad at ofal meddygol arbenigol yn y gymuned? OQ57660

1. What is the Welsh Government doing to improve access to specialist medical care in the community? OQ57660

Diolch yn fawr, Vikki. We have stated our ambition for the NHS in Wales to be a quality-led service, where the right care is provided at the right time and in the right place. This includes access to care closer to home, where possible, and in specialist centres, where appropriate.

Diolch yn fawr, Vikki. Rydym wedi datgan ein huchelgais i'r GIG yng Nghymru fod yn wasanaeth sy'n cael ei arwain gan ansawdd, lle y darperir y gofal cywir ar yr adeg gywir ac yn y lle cywir. Mae hyn yn cynnwys mynediad at ofal yn nes at y cartref lle y bo hynny'n bosibl, ac mewn canolfannau arbenigol lle y bo'n briodol.

Thank you, Minister. 'No place like home', recently published by the Royal College of Physicians, builds an urgent case for increased investment in intermediate care provided in a patient's home. This can improve the quality of care, reduce admissions to hospital, and also get people back out of hospital and home more quickly. I'd welcome your response to this report and information on how the Welsh Government is working to increase access to this care in the face of the coronavirus pandemic.

Diolch, Weinidog. Mae 'No place like home', a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Goleg Brenhinol y Meddygon, yn adeiladu achos brys dros fuddsoddi mwy mewn gofal canolraddol a ddarperir yng nghartref y claf. Gall hyn wella ansawdd y gofal, lleihau derbyniadau i'r ysbyty, a chael pobl allan o'r ysbyty ac yn ôl adref yn gyflymach. Byddwn yn croesawu eich ymateb i'r adroddiad hwn yn ogystal â gwybodaeth ynglŷn â sut y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i gynyddu mynediad at y gofal hwn yn wyneb y pandemig coronafeirws.

Diolch yn fawr, Vikki, and I read the report, 'No place like home', with interest, and I agree with very many of the recommendations and I'm very pleased to say that we're already delivering in many of the areas that have been set out there. There's nobody, I don't think, who is more keen to get people back into their homes when they're ready for discharge from hospitals than I am. I'm very keen to get on with the programme of really addressing the backlog. And, obviously, while we have over 1,000 people in our hospitals waiting for discharge who are ready to get home, then clearly we need to take measures to make sure that's possible.

I'm very pleased to say that, as part of the action that we took in this space over the winter months, we have been holding weekly meetings, both the Deputy Minister Julie Morgan and I, with local government and health boards to try and ease that process of getting people out of hospitals. And you'll be aware that recently we announced £144 million of funding for the regional integration fund over five years, and some of the key themes in that really address the issues that you're interested in, which is basically looking at community-based care, home from hospital care, place-based care and, of course, in addition to that, we have the six goals for the urgent and emergency care handbook that were set out last week, and that is looking at safe alternatives to hospital admissions, a home-first approach and an attempt to reduce that risk of readmission. So, we already have, of course, examples of virtual wards, which have been talked about in that report, and the hospital at home service, and I'm very keen to see those models rolled out more extensively across Wales.

Diolch yn fawr, Vikki, a darllenais yr adroddiad 'No place like home', gyda diddordeb, ac rwy'n cytuno â llawer iawn o'r argymhellion ac yn falch iawn o ddweud ein bod eisoes yn cyflawni mewn llawer o'r meysydd sydd wedi'u nodi yno. Nid wyf yn credu bod neb yn fwy awyddus na mi i gael pobl yn ôl i'w cartrefi pan fyddant yn barod i gael eu rhyddhau o ysbytai. Rwy'n awyddus iawn i fwrw ymlaen o ddifrif â'r rhaglen i fynd i'r afael â'r ôl-groniad. Ac yn amlwg, o gofio bod gennym dros 1,000 o bobl yn ein hysbytai yn aros i gael eu rhyddhau ac yn barod i fynd adref, mae'n amlwg fod angen inni roi camau ar waith i sicrhau bod hynny'n bosibl.

Rwy'n falch iawn o ddweud, fel rhan o'r camau a gymerwyd gennym ar hyn dros fisoedd y gaeaf, ein bod wedi bod yn cynnal cyfarfodydd wythnosol, y Dirprwy Weinidog Julie Morgan a minnau, gyda llywodraeth leol a byrddau iechyd i geisio hwyluso'r broses o ryddhau pobl o ysbytai. Ac fe fyddwch yn ymwybodol ein bod wedi cyhoeddi £144 miliwn o gyllid yn ddiweddar ar gyfer y gronfa integreiddio rhanbarthol dros bum mlynedd, ac mae rhai o'r themâu allweddol yn hynny yn mynd i'r afael â'r problemau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, sy'n edrych, yn y bôn, ar ofal yn y gymuned, gofal gartref o'r ysbyty, gofal sy'n seiliedig ar leoedd ac wrth gwrs, yn ogystal â hynny, mae gennym y chwe nod ar gyfer y llawlyfr gofal brys a gofal mewn argyfwng a nodwyd yr wythnos ddiwethaf, ac mae hwnnw'n edrych ar ddewisiadau amgen diogel yn lle derbyn i'r ysbyty, dull cartref yn gyntaf ac ymgais i leihau'r perygl o ddychwelyd i'r ysbyty. Felly, mae gennym eisoes enghreifftiau o wardiau rhithwir, wrth gwrs, y soniwyd amdanynt yn yr adroddiad hwnnw, a'r gwasanaeth ysbyty yn y cartref, ac rwy'n awyddus iawn i weld y modelau hynny'n cael eu cyflwyno'n fwy helaeth ledled Cymru.

The Welsh Government has committed to the World Health Organization target to eliminate hepatitis C as a significant public health threat by 2030 at the latest. However, in other countries of the UK, Governments have set pathways to accelerate the elimination target date ahead of 2030. In England and Northern Ireland it's 2025, and in Scotland, 2024. So, can the Minister confirm that the Welsh Government will review its target date to eliminate hepatitis in Wales by 2030 at the latest and, in so doing, how will she address calls for best practice developed in Wales and other UK nations, such as micro-elimination in Swansea prison and focused peer support programmes, to be harnessed to develop solutions that allow for regional and community variation in approach, with local flexibilities to implement bespoke prevention, test and treatment services in the community—which is what this question is about—and other non-clinical settings, such as drug treatment services, addiction centres and community pharmacies?

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i darged Sefydliad Iechyd y Byd i ddileu hepatitis C fel bygythiad sylweddol i iechyd y cyhoedd erbyn 2030 fan bellaf. Fodd bynnag, yng ngwledydd eraill y DU, mae Llywodraethau wedi gosod llwybrau i'w galluogi i osod dyddiad targed i'w ddileu cyn 2030. Yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, 2025 yw'r dyddiad, a 2024 yn yr Alban. Felly, a wnaiff y Gweinidog gadarnhau y bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu dyddiad ei tharged i ddileu hepatitis C yng Nghymru erbyn 2030 fan bellaf ac wrth wneud hynny, a wnaiff hi ddweud sut y bydd yn mynd i'r afael â galwadau i ddatblygu arferion gorau yng Nghymru a gwledydd eraill y DU, megis micro-ddileu yng ngharchar Abertawe a rhaglenni cefnogaeth gan gymheiriaid ag iddynt ffocws, i'w harneisio i ddatblygu atebion sy'n caniatáu ar gyfer amrywiadau rhanbarthol a chymunedol o ran y dull o weithredu, gyda hyblygrwydd lleol i weithredu gwasanaethau atal, profi a thrin pwrpasol yn y gymuned—sef hanfod y cwestiwn hwn—a lleoliadau anghlinigol eraill, megis gwasanaethau triniaeth cyffuriau, canolfannau caethiwed a fferyllfeydd cymunedol?

14:25

Thanks very much, Mark, and certainly, I'm very interested in the issue of hepatitis C, which, of course, is a very long-term condition that many people have to live with. I'm very pleased to agree to take a look at whether there's any possibility of moving that target date. Clearly, the sooner we can eliminate this situation, the better, so I will undertake to have another look to see if there are any means of pulling that date forward.FootnoteLink

Diolch yn fawr iawn, Mark, ac yn sicr, mae gennyf ddiddordeb mawr ym mater hepatitis C, sydd, wrth gwrs, yn gyflwr hirdymor y mae'n rhaid i lawer o bobl fyw gydag ef. Rwy'n falch iawn o gytuno i ystyried a oes unrhyw bosibilrwydd o newid y dyddiad targed hwnnw. Yn amlwg, gorau po gyntaf y gallwn ddileu'r clefyd hwn, felly rwy'n ymrwymo i gael golwg arall i weld a oes unrhyw ffordd o bennu dyddiad cynharach.FootnoteLink

Gweinidog, cyn i fi holi fy nghwestiwn i, welais i'r bore yma ar Politico ei bod hi'n ben-blwydd arnoch chi a Peter Hain, felly pen-blwydd hapus iawn i chi. Pa ffordd well i ddathlu nag ateb cwestiynau fan hyn yn y Senedd?

Gweinidog, un o gonglfeini gofal meddygol yn ein cymunedau yw meddygon teulu, a dwi'n gwybod bod chi'n ymwybodol iawn o gonsérn nifer o gymunedau fel Pentyrch yng ngogledd y ddinas, sy'n pryderu eu bod nhw'n colli'r feddygfa leol. Ac un o'r dadleuon sy'n cael eu defnyddio gyda’r cymunedau yma yw y bydd yna ganolfan newydd, sawl milltir i ffwrdd, yn gallu cynnig y gwasanaethau arbenigol y maen nhw eu hangen. Ond ydych chi'n cytuno â fi, Gweinidog, cyn bod unrhyw gymuned yn colli'r ddarpariaeth iechyd lleol, fod angen ymgynghoriad llawn, tryloyw a manwl, a bod angen rhesymau clir a chadarn i wneud hynny? Diolch yn fawr. 

Minister, before I ask my question, I saw this morning on Politico that it's your birthday and Peter Hain's birthday as well, so happy birthday to you. What better way to celebrate than answering questions here in the Senedd?

Minister, one of the cornerstones of medical care in our communities is GPs, of course, and I know that you're very aware of the concern in a number of communities such as Pentyrch in the north of the city, that are concerned that they're losing their local surgery. And one of the arguments that are used with these communities is that there will be a new centre, several miles away, that will be able to provide the specialist services that they need. But do you agree with me, Minister, that before any community loses that local health provision we need a full, transparent and detailed consultation, and there needs to be a clear and robust rationale for doing that? Thank you.

Diolch yn fawr. Ydy, mae'n ben-blwydd arnaf i a Peter Hain, a John Taylor o Duran Duran hefyd. [Chwerthin.] Ac Amanda Holden dwi'n deall hefyd, so dwi mewn cwmni da. 

Jest o ran yr ymgynghoriad ar y feddygfa ym Mhentyrch, dwi wedi derbyn referral ar 17 Ionawr yn sôn am y sefyllfa yma, a dwi wedi derbyn llythyr gan y BILl ynglŷn â hyn. Wrth gwrs, mae'n rhaid i ni sicrhau bod y system yn un dryloyw. Bydd y broses yn cario ymlaen nes bod gan Weinidogion Llywodraeth Cymru y wybodaeth i gyd fel ein bod ni'n gallu dod i benderfyniad sydd yn glir ac yn deg. Wrth gwrs, mae grwpiau cymunedol yn yr ardal hefyd wedi cael gwybod bod cyfle ganddyn nhw hefyd i wneud unrhyw fath o representations sydd eisiau arnyn nhw.

Thank you very much. Yes, it is my birthday, as it is Peter Hain's and John Taylor from Duran Duran. [Laughter.] And Amanda Holden too, I understand, so I'm in very good company. 

Just in terms of the consultation on the surgery in Pentyrch, I have received a referral on 17 January covering this particular situation, and I've also received a letter from the LHB on this whole issue. Of course, we do have to ensure that the system is transparent. The process will be ongoing until Government Ministers have all of the information so that we can come to a decision that is clear and fair. Of course, community groups in the area have also been informed that they too have an opportunity to make any representations that they would like to make. 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Hywel Dda University Health Board

2. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu gwasanaethau yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn y dyfodol? OQ57631

2. Will the Minister make a statement on the future delivery of services in the Hywel Dda University Health Board area? OQ57631

Diolch yn fawr. Cynllunio ar gyfer parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol ac allweddol, ynghyd â gofalu am gleifion sydd wedi eu heffeithio gan COVID-19, a gweithio hefyd tuag at gyflenwi gwasanaethau ehangach, mwy rheolaidd, pan fydd yn ddiogel i wneud hynny, yw'r flaenoriaeth wrth gyflenwi gwasanaethau iechyd yn ardal Hywel Dda.

Thank you very much. The priority for delivering health services in the Hywel Dda area is planning for the continued provision of essential and key services, alongside caring for patients affected by COVID-19, and also working towards the delivery of wider, more routine, services when it is safe to do so.

Minister, last time I raised the delivery of health services with you, you responded with a political rant, but the people that both you and I represent have genuine concerns about local health services, and so I hope this time you'll choose to respond in a much more measured way.

Now, as you're aware, Hywel Dda University Health Board has recently submitted proposals that include repurposing or rebuilding Withybush General Hospital, whatever that means, and I know that you've also been receiving e-mails recently on this issue from worried residents in Pembrokeshire. People are worried that they will have to travel further afield for life-saving services and, as you know, the golden hour is critical in saving people's lives. Therefore, it's absolutely crucial that Withybush hospital retains its emergency services and that the hospital is not downgraded going forwards. So, Minister, will you work with me, and indeed others, to ensure that emergency services stay in Pembrokeshire for the future? 

Weinidog, y tro diwethaf imi ddwyn darpariaeth y gwasanaethau iechyd i'ch sylw, fe wnaethoch ymateb drwy refru gwleidyddol, ond mae gan y bobl rydych chi a minnau'n eu cynrychioli bryderon gwirioneddol am wasanaethau iechyd lleol, ac felly rwy'n gobeithio y byddwch yn dewis ymateb mewn ffordd lawer mwy pwyllog y tro hwn.

Nawr, fel y gwyddoch, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cyflwyno cynigion yn ddiweddar sy'n cynnwys addasu Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg at ddibenion gwahanol neu ei ailadeiladu, beth bynnag y bo hynny'n ei olygu, a gwn eich bod chithau hefyd wedi bod yn cael negeseuon e-bost yn ddiweddar ar y mater hwn gan drigolion pryderus yn sir Benfro. Mae pobl yn poeni y bydd yn rhaid iddynt deithio ymhellach am wasanaethau sy'n achub bywyd ac fel y gwyddoch, mae'r awr aur yn hanfodol i achub bywydau pobl. Felly, mae'n gwbl hanfodol fod Ysbyty Llwynhelyg yn cadw ei wasanaethau brys ac nad yw'r ysbyty'n cael ei israddio yn y dyfodol. Felly, Weinidog, a wnewch chi weithio gyda mi, a chydag eraill yn wir, i sicrhau bod y gwasanaethau brys yn aros yn sir Benfro ar gyfer y dyfodol? 

Llywydd, of course I am more than anxious to listen to the genuine concerns of local people in relation to any developments in the Hywel Dda health board area, and of course, the decision ultimately in terms of configuration is one for Hywel Dda and it will be presented to the Welsh Government.

I would be grateful if you could have a little word with the Secretary of State for Wales to cool down his rhetoric. You talk to me about whipping up political rhetoric; I'm afraid that when he's sending out letters to people, whipping up feelings, telling people that the health Minister has an office in the local area, I don't think that is something for this time and place, when there is a situation where really we're in quite a frenzied atmosphere at the moment. I would be grateful if you could ask him to tone down the political rhetoric on his part.

The reality is that it's the Welsh Labour Government who've been committed to maintaining essential services at Withybush in line with the advice from clinicians and experts. I'd like to make it clear once again that there are no current plans to remove any service from Withybush prior to the opening of any potential new planned or urgent care hospital in west Wales. That decision will not be my decision. I think it's really important that you understand that as well. That will be a decision for somebody else, because, obviously, I represent that area. But I would remind you that the services have changed over the years, because that's been the recommendation of the royal colleges at the time.

Let's not forget also how fragile some of those services in Withybush have been over the years. The recruitment and retention of staff, due to the changing labour markets and the aspirations of clinicians, who choose, very often, to work in larger hospital settings, of course, have impacted on rural hospitals. It's been this Government that's provided millions of pounds of support to accident and emergency in Withybush, when the health board was reliant solely on agency staff to fill those rotas. At one time, it was the most expensive A&E department in the whole of Wales. So, I don't think you can accuse the Labour Government of not standing by the A&E department in Withybush. The Welsh Government didn't turn its back on Withybush then, and, as I've said time and again, Withybush will remain an important asset in the delivery of healthcare for the population of Pembrokeshire. But we must also look to the future. So, repeating the same old fears, repeating tribal arguments and pitting Pembrokeshire against Carmarthenshire is doing a disservice to patients. I'm sure that his constituents, and mine, will expect and deserve the best healthcare that we can provide.

Lywydd, rwy'n fwy na pharod, wrth gwrs, i wrando ar bryderon gwirioneddol pobl leol mewn perthynas ag unrhyw ddatblygiadau yn ardal bwrdd iechyd Hywel Dda, ac wrth gwrs, penderfyniad i Hywel Dda yn y pen draw yw'r cyfluniad a chaiff ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech gael gair bach gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru i dawelu ei rethreg. Rydych yn sôn wrthyf am rethreg wleidyddol, ac mae arnaf ofn, pan fo'n anfon llythyrau at bobl, yn corddi teimladau, yn dweud wrth bobl fod gan y Gweinidog iechyd swyddfa yn yr ardal leol, nid wyf yn credu mai dyma'r lle cywir na'r amser cywir i hynny, pan ydym mewn sefyllfa lle mae'r awyrgylch yn eithaf gorffwyll ar hyn o bryd. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ofyn iddo dawelu ei rethreg wleidyddol.

Y gwir amdani yw mai Llywodraeth Lafur Cymru sydd wedi ymrwymo i gynnal gwasanaethau hanfodol yn Llwynhelyg yn unol â'r cyngor gan glinigwyr ac arbenigwyr. Hoffwn ei gwneud yn glir unwaith eto nad oes unrhyw gynlluniau ar hyn o bryd i gael gwared ar unrhyw wasanaeth o Llwynhelyg cyn agor unrhyw ysbyty arfaethedig newydd, boed yn ofal brys neu'n ofal wedi'i gynllunio, yng ngorllewin Cymru. Nid fy mhenderfyniad i fydd y penderfyniad hwnnw. Rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn eich bod yn deall hynny hefyd. Bydd hwnnw'n benderfyniad i rywun arall, oherwydd, yn amlwg, rwy'n cynrychioli'r ardal honno. Ond hoffwn eich atgoffa bod y gwasanaethau wedi newid dros y blynyddoedd, oherwydd dyna oedd argymhelliad y colegau brenhinol ar y pryd.

Gadewch inni beidio ag anghofio hefyd pa mor fregus yw rhai o'r gwasanaethau hynny yn Llwynhelyg wedi bod dros y blynyddoedd. Mae mater recriwtio a chadw staff, oherwydd y marchnadoedd llafur newidiol a dyheadau clinigwyr, sy'n dewis gweithio mewn ysbytai mwy o faint yn aml iawn, wedi effeithio ar ysbytai gwledig wrth gwrs. Y Llywodraeth hon sydd wedi darparu miliynau o bunnoedd o gymorth i'r adran ddamweiniau ac achosion brys yn Llwynhelyg, pan oedd y bwrdd iechyd yn dibynnu'n llwyr ar staff asiantaeth i lenwi'r rotas hynny. Ar un adeg, hon oedd yr adran ddamweiniau ac achosion brys ddrutaf yng Nghymru gyfan. Felly, nid wyf yn credu y gallwch gyhuddo'r Llywodraeth Lafur o beidio â chefnogi'r adran ddamweiniau ac achosion brys yn Llwynhelyg. Ni throdd Llywodraeth Cymru ei chefn ar Llwynhelyg bryd hynny, ac fel y dywedais dro ar ôl tro, bydd Llwynhelyg yn parhau i fod yn ased pwysig i ddarparu gofal iechyd i boblogaeth sir Benfro. Ond mae'n rhaid inni hefyd edrych tua'r dyfodol. Felly, mae ailadrodd yr un hen ofnau, ailadrodd dadleuon llwythol a gosod sir Benfro yn erbyn sir Gaerfyrddin yn gwneud cam â chleifion. Rwy'n siŵr y bydd ei etholwyr ef, a fy rhai innau, yn disgwyl ac yn haeddu'r gofal iechyd gorau y gallwn ei ddarparu.

14:30

Do you agree with me, Minister, that the future of health services in our region is in need of a genuine discussion, and that politicians should help solve systematic challenges, like how to attract and retain staff and how to deliver as many of the services as possible as close to home and where people live? It would be more useful, rather than simply obstructing change and investment that our constituents deserve, to instead engage in useful, constructive dialogue and engagement with all concerned, including the local health board, the providers and indeed, most of all, the people who rely on sustained and reliable health services. You've already outlined some of the challenges that are faced annually in the local health board area. It's time to get real now and have a genuine discussion about where we are, where we go, and what people need. I really hope, Minister, and I'm sure you will agree with me, that people take part in a measured discussion rather than simply, and I have to agree with you, pointing people towards where your office is, especially in this day and age—it's an absolutely dangerous practice.

A ydych yn cytuno â mi, Weinidog, fod angen trafodaeth onest ar ddyfodol gwasanaethau iechyd yn ein rhanbarth, ac y dylai gwleidyddion helpu i ddatrys heriau systematig, megis sut i ddenu a chadw staff a sut i ddarparu cymaint o’r gwasanaethau mor agos i'r cartref a lle mae pobl yn byw â phosibl? Yn hytrach na rhwystro'r newid a'r buddsoddiad y mae ein hetholwyr yn ei haeddu, byddai’n fwy defnyddiol ymgysylltu a chael sgwrs ddefnyddiol ac adeiladol â phawb dan sylw, gan gynnwys y bwrdd iechyd lleol, y darparwyr, ac yn wir, yn bennaf oll, y bobl sy’n dibynnu ar wasanaethau iechyd parhaus a dibynadwy. Rydych eisoes wedi amlinellu rhai o’r heriau a wynebir yn flynyddol yn ardal y bwrdd iechyd lleol. Mae’n bryd bod yn realistig yn awr a chael trafodaeth onest am ein sefyllfa ar hyn o bryd, i ba gyfeiriad yr awn iddo a beth sydd ei angen ar bobl. Rwy’n mawr obeithio, Weinidog, ac rwy’n siŵr y byddwch yn cytuno â mi, y bydd pobl yn cymryd rhan mewn trafodaeth bwyllog yn hytrach na chyfeirio pobl at eich swyddfa, yn enwedig yn yr oes sydd ohoni—mae'n arfer peryglus iawn.

Thanks very much, Joyce. I think you're absolutely right; we need a far deeper public conversation about what we want and how the whole range of health services will work, not just for the people of Pembrokeshire, but for Carmarthenshire and for Ceredigion in the years ahead. We haven't had that deeper conversation over the years, because some people have been caught up in the location of buildings rather than focusing our efforts on maximising our resources for the benefit of patients. There's a whole new philosophy that is being developed here. It's about care in the community as far as possible. Of course, Withybush doesn't exist on its own. It is, and will continue to be, part of a network of hospitals that provide health and care for our communities, whether that programme business case goes ahead or not. 

Diolch yn fawr, Joyce. Credaf eich bod yn llygad eich lle, mae arnom angen sgwrs gyhoeddus fwy dwfn o lawer am ein dymuniadau a sut y bydd yr ystod gyfan o wasanaethau iechyd yn gweithio, nid yn unig i bobl sir Benfro, ond i bobl sir Gaerfyrddin a Cheredigion yn y blynyddoedd i ddod. Nid ydym wedi cael y sgwrs fwy dwfn honno dros y blynyddoedd, am fod rhai pobl wedi canolbwyntio ar leoliad adeiladau yn hytrach na chanolbwyntio ein hymdrechion ar sicrhau bod gennym cymaint â phosibl o adnoddau er budd cleifion. Mae athroniaeth gwbl newydd yn cael ei datblygu yma. Mae'n ymwneud â gofal yn y gymuned cyn belled ag y bo modd. Wrth gwrs, nid yw Ysbyty Llwynhelyg yn bodoli ar ei ben ei hun. Mae'n rhan, a bydd yn parhau i fod yn rhan, o rwydwaith o ysbytai sy’n darparu iechyd a gofal i’n cymunedau, boed achos busnes y rhaglen honno’n mynd rhagddo ai peidio.

14:35
Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, Gareth Davies, i'w ateb gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.  

Questions now from the party spokespeople. Conservative spokesperson, Gareth Davies, to be answered by the Deputy Minister for Social Services. 

Diolch yn fawr iawn, Llywydd. I'd like to start by wishing the health Minister a very happy birthday. I didn't know until the Member for South Wales Central mentioned it earlier. So, I wish you a very happy twenty-first birthday. [Laughter.]

But my questions are directed to the Deputy Minister for Social Services, so I'll start by asking the Deputy Minister: what does the integration of health and social care look like to you?

Diolch yn fawr iawn, Lywydd. Hoffwn ddechrau drwy ddymuno pen-blwydd hapus iawn i’r Gweinidog iechyd. Nid oeddwn yn gwybod nes i’r Aelod dros Ganol De Cymru grybwyll y peth yn gynharach. Felly, rwy'n dymuno pen-blwydd hapus iawn i chi yn un ar hugain. [Chwerthin.]

Ond mae fy nghwestiynau ar gyfer y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, felly fe ddechreuaf drwy ofyn i’r Dirprwy Weinidog: sut y mae integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yn edrych i chi?

I thank Gareth Davies for that question. The integration of health and social care is something that we are working very hard to reach. Our regional partnership boards are where we are putting this into practice, where we have the health authorities and the local government authorities working together to come up with proposals that are totally integrated. It's also very important to remember that when we talk about an integrated service, there are other services that are very important as well. For example, on the RPBs, we have housing represented, and we have citizens represented, and unpaid carers represented. My vision of an integrated health and social care service is where you can move seamlessly between the two services, and where there are organisations like the regional partnership boards that are able to plan on an integrated basis.

Diolch i Gareth Davies am ei gwestiwn. Mae integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yn rhywbeth yr ydym yn gweithio’n galed iawn i’w gyflawni. Rydym yn rhoi hyn ar waith yn ein byrddau partneriaeth rhanbarthol, lle mae gennym yr awdurdodau iechyd a’r awdurdodau llywodraeth leol yn gweithio gyda’i gilydd ar lunio cynigion sy’n gwbl integredig. Mae hefyd yn bwysig iawn cofio, pan fyddwn yn sôn am wasanaeth integredig, fod yna wasanaethau eraill pwysig iawn hefyd. Er enghraifft, ar y byrddau partneriaeth rhanbarthol, ceir cynrychiolaeth o'r maes tai, caiff dinasyddion eu cynrychioli, a chaiff gofalwyr di-dâl eu cynrychioli. Mae fy ngweledigaeth am wasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol integredig yn un lle y gallwch symud yn ddi-dor rhwng y ddau wasanaeth, a lle y ceir sefydliadau fel y byrddau partneriaeth rhanbarthol sy’n gallu cynllunio ar sail integredig.

I'm grateful for that answer, Deputy Minister. I agree to some level that, in an ideal world, that would be the case, but sadly, we've still got a long way to go. Perhaps the prime reason to integrate health and care is to ensure the best health and well-being outcomes for Welsh citizens, because at the moment we are totally failing at that aim. We are all too painfully aware of this crisis in social care and the impact it's having on not just the care sector but right across health and care. DTOCs, or delayed transfers of care, mean that there are fewer beds for new patients, putting strain on an already overburdened system. As evidence to the health committee has highlighted, this is sadly leading to deaths. According to the Royal College of Emergency Medicine, delays over eight hours in A&E could have contributed to as many as 2,000 unnecessary deaths. How do you plan to ensure that an integrated approach to discharge happens on every hospital ward across Wales?

Diolch am eich ateb, Ddirprwy Weinidog. Rwy'n cytuno i raddau, mewn byd delfrydol, mai dyna fyddai’r sefyllfa, ond yn anffodus, mae gennym lawer o ffordd i fynd o hyd. Efallai mai’r prif reswm dros integreiddio iechyd a gofal yw sicrhau’r canlyniadau iechyd a llesiant gorau i ddinasyddion Cymru, oherwydd ar hyn o bryd, rydym yn methu cyflawni’r nod hwnnw yn llwyr. Mae pob un ohonom yn boenus o ymwybodol o'r argyfwng mewn gofal cymdeithasol a'r effaith y mae'n ei chael nid yn unig ar y sector gofal ond ar draws iechyd a gofal. Mae oedi wrth drosglwyddo gofal yn golygu bod llai o welyau ar gael ar gyfer cleifion newydd, ac mae hynny'n creu straen i system sydd eisoes dan ormod o bwysau. Fel y mae'r dystiolaeth i’r pwyllgor iechyd wedi’i amlygu, yn anffodus, mae hyn yn arwain at farwolaethau. Yn ôl y Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys, fe allai cyfnodau o oedi dros wyth awr mewn adrannau damweiniau ac achosion brys fod wedi cyfrannu at hyd at 2,000 o farwolaethau diangen. Sut ydych chi'n bwriadu sicrhau bod dull integredig o ryddhau cleifion ar waith ar bob ward ysbyty ledled Cymru?

Gareth Davies highlights a crucial point. There is no way that the health service will flourish unless the social care system is operating to its maximum. The reason why over 1,000 people who are medically fit to be discharged are not able to be discharged is, to a large extent, because there is not the domiciliary support in their own homes for them to manage at home, and there aren't enough spaces in care homes, where there aren't enough staff to look after them. Because of that, they're totally interlinked, and that's why we are working so closely together, the Minister for Health and Social Services and myself as the Deputy Minister for social care—because these two elements are totally linked, and what happens in the social care service impacts in the hospitals. 

We've been meeting every week in an action committee, with the local health boards and with the local authorities, and we've come up with a huge range of proposals in order to get people home more quickly, to try to ensure that they receive the support in some way or another when they do go home. We've also made, as you know from the announcement I made yesterday, big efforts in order to increase the social care workforce. So, we are working very hard to ensure that there is an improvement, and he makes an important point on how linked these two areas of service are. 

Mae Gareth Davies yn tynnu sylw at bwynt hollbwysig. Nid oes unrhyw ffordd y bydd y gwasanaeth iechyd yn ffynnu oni bai fod y system gofal cymdeithasol yn gweithredu hyd eithaf ei gallu. I raddau helaeth, y rheswm pam nad oes modd rhyddhau dros 1,000 o bobl sy’n ffit yn feddygol o'r ysbyty yw nad oes cymorth cartref yn eu cartrefi eu hunain iddynt allu ymdopi gartref, ac nid oes digon o lefydd ar gael mewn cartrefi gofal, lle nad oes digon o staff i ofalu amdanynt. Oherwydd hynny, maent yn gwbl gysylltiedig â’i gilydd, a dyna pam ein bod yn cydweithio mor agos, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a minnau fel y Dirprwy Weinidog gofal cymdeithasol—gan fod y ddwy elfen yn gwbl gysylltiedig â'i gilydd, ac mae’r hyn sy’n digwydd yn y gwasanaeth gofal cymdeithasol yn cael effaith ar yr ysbytai.

Rydym wedi bod yn cyfarfod bob wythnos mewn pwyllgor gweithredu, gyda’r byrddau iechyd lleol a chyda’r awdurdodau lleol, ac rydym wedi llunio ystod enfawr o gynigion er mwyn sicrhau bod pobl yn mynd adref yn gynt, i geisio sicrhau eu bod yn cael cymorth mewn rhyw ffordd neu'i gilydd pan fyddant yn mynd adref. Rydym hefyd, fel y gwyddoch o’r cyhoeddiad a wneuthum ddoe, wedi gwneud ymdrech fawr i gynyddu maint y gweithlu gofal cymdeithasol. Felly, rydym yn gweithio’n galed iawn i sicrhau gwelliant, ac mae’n gwneud pwynt pwysig ynghylch pa mor gysylltiedig yw’r ddau faes gwasanaeth hyn.

Thank you again, Deputy Minister. Of course, if we're truly to get to grips with discharges, we need to get on top of DTOCs. We not only have to get health and housing all pulling in the same direction, we first have to truly understand the scale of the problem, and the data is spotty at best. It was before the pandemic, and has got even worse. Different departments in the same hospital can use different criteria for what constitutes a DTOC. We know from the Minister that NHS Wales believes that around 1,000 patients are medically fit for discharge, yet are confined to an acute hospital bed, but we don't truly know if that's just the tip of the iceberg. Deputy Minister, how do you plan to get health and social care working together to ensure we have up-to-date accurate data on DTOCs and the reasons for delayed discharges?

Diolch eto, Ddirprwy Weinidog. Wrth gwrs, os ydym o ddifrif am fynd i'r afael â rhyddhau pobl o’r ysbyty, mae angen inni fynd i'r afael ag oedi wrth drosglwyddo gofal. Nid yn unig y mae angen inni sicrhau bod iechyd a thai yn tynnu i'r un cyfeiriad, ond yn gyntaf, mae'n rhaid inni ddeall yn iawn beth yw maint y broblem, ac mae'r data'n dameidiog ar y gorau. Roedd felly cyn y pandemig, ac mae wedi mynd yn waeth byth. Gall gwahanol adrannau yn yr un ysbyty ddefnyddio meini prawf gwahanol ar gyfer yr hyn sy'n oedi wrth drosglwyddo gofal. Gwyddom gan y Gweinidog fod GIG Cymru yn credu bod oddeutu 1,000 o gleifion yn feddygol ffit i gael eu rhyddhau, ond yn parhau i fod mewn gwelyau ysbyty acíwt, ond nid ydym yn gwybod yn iawn ai pigyn y rhewfryn yn unig yw hynny ai peidio. Ddirprwy Weinidog, sut y bwriadwch gael iechyd a gofal cymdeithasol i weithio gyda’i gilydd i sicrhau bod gennym ddata cywir a chyfredol am achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal a’r rhesymau dros oedi wrth ryddhau cleifion?

14:40

We are developing our services' data and we are analysing why those over 1,000 people are detained in hospital when they shouldn't be there. In the vast majority, the reason for it is because they haven't got the help from the social care services, but there are other reasons as well. For example, communications is a big issue. There are delays sometimes for things like medication. There are lots of delays, and we are in the process of analysing that data. But, again, I think Gareth Davies makes an important point that we do need that information in order to plan in a productive way. 

Rydym yn datblygu data ein gwasanaethau ac yn dadansoddi pam fod y mwy na 1,000 o bobl hynny’n cael eu cadw yn yr ysbyty pan na ddylent fod yno. Yn y rhan fwyaf o achosion, y rheswm am hyn yw nad ydynt yn cael cymorth gan y gwasanaethau gofal cymdeithasol, ond mae rhesymau eraill hefyd. Er enghraifft, mae cyfathrebu'n broblem fawr. Mae oedi weithiau ar gyfer pethau fel meddyginiaeth. Ceir llawer o oedi, ac rydym wrthi’n dadansoddi’r data hwnnw. Ond unwaith eto, credaf fod Gareth Davies yn gwneud pwynt pwysig fod angen yr wybodaeth honno arnom er mwyn cynllunio mewn ffordd gynhyrchiol.

Llefarydd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth. 

Plaid Cymru spokesperson, Rhun ap Iorwerth. 

Diolch yn fawr iawn, Llywydd. Dwi wedi digalonni eto heddiw yn edrych ar ddata amseroedd aros iechyd. Ffigurau aros am apwyntiad cyntaf CAMHS welais i heddiw, yn dangos mai dim ond 22 y cant sy'n cael apwyntiad o fewn pedair wythnos, y lefel isaf erioed, pan oedd o'n 75 y cant flwyddyn yn ôl. Yfory, rydym ni'n disgwyl ffigurau iechyd ehangach, yn cynnwys amseroedd aros ambiwlans, sy'n dangos fwy nag unrhyw beth o bosib sut mae llif cleifion drwy'r system iechyd a gofal wedi arafu i stop, mae'n ymddangos, bron. Mae targed y gwasanaeth ambiwlans o gyrraedd y cleifion mwyaf sâl o fewn wyth munud mewn 65 y cant o achosion wedi cael ei fethu ers blwyddyn a hanner. Pa bryd mae'r Gweinidog yn disgwyl i'r gwasanaeth ambiwlans allu cyrraedd y targed? Achos mae bob diwrnod, bob wythnos, bob mis o fethu â chyrraedd y targed yn rhoi bywydau mewn peryg. 

Thank you very much, Llywydd. I have become disheartened once again looking today at waiting times for health appointments. It was CAMHS appointments that I saw today, showing that only 22 per cent receive an appointment within four weeks, the lowest level ever, when it was 75 per cent a year ago. Tomorrow, we're expecting broader health statistics, including ambulance waiting times, which show more than anything perhaps how patient flow through the health and care system has almost come to a stop. The target for the ambulance service of reaching the most at risk patients within eight minutes in 65 per cent of cases has been missed for a year and a half. When does the Minister expect the ambulance service to reach the target? Because every day, every week, every month of failing to reach a target puts lives at risk. 

Diolch yn fawr, Rhun. Roeddwn i'n gobeithio y byddech chi yn garedig i fi heddiw, ar fy mhen-blwydd i, ond mae hwnna'n gwestiwn teg ac mae'n gwestiwn anodd, ac mae yn gwestiwn dwi'n poeni'n fawr ynglŷn ag e. Mae amseroedd aros ambiwlansys lot yn rhy araf, a dyna pam ges i gyfarfod ddoe gyda'r gwasanaeth ambiwlans. Dwi wedi cael cyfarfod heddiw gyda phennaeth EASC, sy'n gyfrifol am sicrhau bod y gwaith rhwng y gwasanaeth ambiwlans a'r byrddau iechyd a'r sector gofal i gyd yn cydweithio, achos mae'n rhaid inni ddeall bod hwn yn system. Felly, rydym ni wedi taflu lot o arian at y gwasanaeth ambiwlans, rydym ni wedi rhoi lot mwy o adnoddau iddyn nhw ac maen nhw wedi recriwtio lot fawr yn fwy o bobl. Mae e wedi gwneud gwahaniaeth. Rydym ni wedi gweld bod tua 11 y cant o bobl nawr ddim yn cael eu cymryd i'r ysbyty o ganlyniad i'r triage gwell sy'n digwydd.

Ond dyw hi ddim yn ddigon, ac mae'r amseroedd aros yn anfaddeuol. Dyna pam dwi wedi bod yn gofyn heddiw a ddoe ynglŷn â beth mwy gallwn ni ei wneud. Achos os rydym ni jest yn rhoi mwy o arian i'r gwasanaeth ambiwlans, beth welwn ni efallai yw mwy o ambiwlansys tu fas i'r ysbytai. Wel, dyw hwnna ddim yn helpu. Efallai ei fod yn ein helpu ni i gyrraedd pobl yn ein cymunedau, ond dyw e ddim yn helpu'r llif. Felly, mae'n rhaid inni gael hefyd y byrddau iechyd i gymryd eu cyfrifoldeb nhw o ddifrif. Maen nhw wedi dweud eu bod nhw eisiau gweld pobl yn dod mas o'r ambiwlansys o fewn pedair awr. Dyw hynny ddim yn digwydd, ac felly mae angen mwy o bwysau arnyn nhw. Beth rydym ni'n trio ei weld nawr yw beth yn union yn fwy gallwn ni wneud i efallai creu incentive neu rywbeth fel ein bod ni ddim yn cario ymlaen yn y sefyllfa yma, achos mae'r rhestrau lot yn rhy hir. 

Thank you very much, Rhun. I hoped you'd be kind to me today on my birthday, but that is a fair question. It is a difficult question to answer, and it's a question I'm very concerned about. The waiting times for ambulances are far too long, and that's why I had a meeting yesterday with the ambulance services trust. I'm having a meeting today with the head of the emergency ambulance services committee, which is responsible for ensuring that the work between the ambulance service and the health board and the care sector is co-ordinated, because we have to understand that this is one system. So, we've allocated a great deal of funding towards the ambulance service. We've provided them with many more resources. They've come forward and they've recruited far more people. It has made a difference. We've seen that around 11 per cent of people now aren't taken to hospital as a result of the better triage that happens.

But it isn't enough, and the waiting times are unforgivable. That is why I have been asking today and yesterday about what more we can do. Because if we just allocate more funding to the ambulance service what we we will see perhaps is more ambulances outside our hospitals. It might help us to reach people in our communities, but it doesn't help up with the flow of patients. So, we have to get the health boards to take their responsibility seriously. They have said that they want to see people coming out of ambulances within four hours. That isn't happening, so we need to put a greater pressure on them. What we're trying to see now is what more exactly we can do to provide that incentive or something so that we don't continue with this situation, because the waiting times are far too long. 

Yn sicr, maen nhw'n rhy hir, ac mae yna bobl tu ôl i bob ystadegyn, wrth gwrs. Rydw i, a fy nghyd-Aelodau ar y meinciau yma, wedi bod yn casglu tystiolaeth am effaith y creisis ambiwlans. 

Certainly, they are, and there are people behind every statistic. I, and others on these benches, have been gathering evidence about the impact of the ambulance crisis. 

The stories that we hear are frightening: an 89-year-old woman collapsed and lying on the floor for six hours; a farming accident with no ambulance being available at all, so the patient is taken by car with a broken back; a wheelchair-dependent patient suffering a fracture being told to wait three days because it's non-urgent; a woman whose symptoms were deemed to require an emergency response waiting nine hours and an ambulance arriving as her heart stopped. Now, as the Minister says, this is not perhaps an ambulance crisis; it's a whole-system crisis, it's a system that is clogged up, and nobody is angrier about the situation that paramedics and ambulance staff, and our thanks to them is immeasurable. But, let me tell you what I was told by a senior GP recently. They said, 'If I had a family member who required urgent care, I wouldn't even think of calling 999, they'd be straight in the car. If we wanted an ambulance in Wales tonight, there probably wouldn't be one. This doesn't seem like a developed country'. What kind of country are we and when will the penny drop about the need to sort it out if even GPs are saying that we can't help those in most serious need of help?

Mae’r straeon a glywn yn ddychrynllyd: gwraig 89 oed yn llewygu ac yn gorwedd ar y llawr am chwe awr; damwain ffermio heb unrhyw ambiwlans o gwbl ar gael, felly caiff claf sydd wedi torri ei gefn ei gludo mewn car; claf sy'n ddibynnol ar gadair olwyn ac sydd wedi torri asgwrn yn clywed bod angen aros tri diwrnod gan nad yw'n achos brys; menyw yr ystyrid bod ei symptomau'n galw am ymateb brys yn aros am naw awr, ac ambiwlans yn cyrraedd wrth i'w chalon stopio. Nawr, fel y dywed y Gweinidog, nid argyfwng ambiwlans yw hwn, o bosibl, mae'n argyfwng system gyfan, system wedi'i llethu, ac nid oes unrhyw un yn fwy dig ynghylch y sefyllfa na pharafeddygon a staff ambiwlans, ac mae ein diolch iddynt hwy yn anfesuradwy. Ond gadewch imi ddweud wrthych yr hyn a ddywedodd uwch feddyg teulu wrthyf yn ddiweddar. 'Pe bai gennyf aelod o'r teulu a oedd angen gofal brys,' meddai, 'ni fyddwn hyd yn oed yn ystyried ffonio 999, byddent yn mynd i mewn i'r car yn syth. Pe baem angen ambiwlans yng Nghymru heno, mae’n debyg na fyddai un ar gael. Nid yw hon yn teimlo fel gwlad ddatblygedig'. Pa fath o wlad ydym ni, a phryd y deellir yr angen i ddatrys y broblem os yw hyd yn oed meddygon teulu yn dweud na allwn helpu'r rheini sydd fwyaf o angen cymorth?

14:45

I accept that there is a problem. The demand on the service has been enormous. The increase in demand on the service is more than anything we've seen before, so obviously there is a demand aspect to this that also needs to be looked at. I think also we've got to understand that actually over half of people are seen within the time frame, so it's not all bad, but of course we're not reaching anything like the targets that we should be reaching. One of the things that's happened this week is that there was a national risk summit to look at what harms are happening as a consequence of this, so that people start to understand this is not something where there are no consequences; there are serious consequences and therefore people need to understand that they need to step up and take more responsibility. So, that happened this week, as well. There will be outcomes as a result of that summit, so I'm just waiting to hear exactly what's happening. So, of course the situation needs some focus, which is why I'm giving it that focus. We've invested £5 million. An extra 127 front-line ambulance staff will become available in the coming months. They're all being trained up now, they'll be going on the front line and, of course, there are more people helping with that triaging in the call centres as well.

Rwy'n derbyn bod problem. Mae'r galw ar y gwasanaeth wedi bod yn aruthrol. Mae’r cynnydd yn y galw ar y gwasanaeth yn fwy nag unrhyw beth a welsom o’r blaen, felly yn amlwg, mae rhan o hyn yn ymwneud â'r galw ac mae angen ystyried hynny hefyd. Credaf hefyd fod yn rhaid inni ddeall bod dros hanner y bobl yn cael eu gweld o fewn y ffrâm amser, felly nid yw'n ddrwg i gyd, ond wrth gwrs, nid ydym yn cyrraedd y targedau y dylem fod yn eu cyrraedd o bell ffordd. Un o'r pethau sydd wedi digwydd yr wythnos hon yw y cynhaliwyd uwchgynhadledd risg genedlaethol i edrych ar y mathau o niwed sy'n digwydd o ganlyniad i hyn, fel bod pobl yn dechrau deall nad yw'n rhywbeth lle nad oes unrhyw ganlyniadau; mae canlyniadau difrifol, ac felly mae angen i bobl ddeall bod angen iddynt dderbyn mwy o gyfrifoldeb. Felly, digwyddodd hynny yr wythnos hon hefyd. Bydd canlyniadau yn sgil yr uwchgynhadledd honno, felly rwy’n aros i glywed beth yn union sy’n digwydd. Felly, mae angen ffocws ar y sefyllfa wrth gwrs, a dyna pam rwy'n rhoi'r ffocws hwnnw iddi. Rydym wedi buddsoddi £5 miliwn. Bydd 127 o staff ambiwlans rheng flaen ychwanegol yn dod ar gael yn y misoedd nesaf. Maent wrthi'n cael eu hyfforddi yn awr, byddant yn gweithio ar y rheng flaen, ac wrth gwrs, mae mwy o bobl yn helpu gyda brysbennu yn y canolfannau galwadau hefyd.

Gwasanaethau Ambiwlans
Ambulance Services

3. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu gwasanaethau ambiwlans yng Ngorllewin De Cymru? OQ57652

3. Will the Minister make a statement on the provision of ambulance services in South Wales West? OQ57652

Thanks very much. We expect health boards, as commissioners of ambulance services, to plan and secure safe and timely services that respond in order of clinical need. That means a whole-system approach, ensuring ambulance crews are available to respond when needed.

Diolch yn fawr iawn. Rydym yn disgwyl i fyrddau iechyd, fel comisiynwyr y gwasanaethau ambiwlans, gynllunio a sicrhau gwasanaethau diogel ac amserol sy’n ymateb yn nhrefn angen clinigol. Mae hynny’n golygu dull gweithredu system gyfan, gan sicrhau bod criwiau ambiwlans ar gael i ymateb pan fo angen.

Thank you, Minister, for that answer. I think rural areas sometimes see the worst ambulance response times by the fact that they are often further away and harder to reach. This is the situation for residents in my region, on the Gower peninsula. Many of them came together a few years ago and raised £65,000 towards a first responder vehicle to be based in Reynoldston, which meant serious incidents could be attended to much quicker than waiting for ambulances to come from elsewhere. In 2017, the crew in Reynoldston were called out 207 times, but by 2018 this had fallen to 61, and that drop has continued in the year since. There have been times that people have literally waited hours and hours for ambulances to be called from Port Talbot when the first responder is literally within two minutes of the call. People are waiting significant lengths of time for paramedics or ambulances from miles away when there are trained people on their doorstep, who could even come and give interim care until the full-time professionals arrive. This is a situation that needs to be urgently addressed and would appear to be one that could be easily rectified by better communications within the Welsh ambulance service and 999 call-handling centres, especially those call handlers located in north Wales who may be unfamiliar with the geography of south Wales and the Gower peninsula in particular. Can I ask whether the Minister would agree to meet with me and local groups involved in the Reynoldston first response unit to discuss this further, to better promote this service within Gower and within the wider ambulance service?

Diolch am eich ateb, Weinidog. Credaf weithiau fod yr amseroedd ymateb ambiwlans gwaethaf i'w gweld yn yr ardaloedd gwledig oherwydd eu bod yn aml ymhellach i ffwrdd ac yn anos eu cyrraedd. Dyma’r sefyllfa i drigolion yn fy rhanbarth i, ym mhenrhyn Gŵyr. Daeth llawer ohonynt ynghyd rai blynyddoedd yn ôl a chodi £65,000 tuag at gerbyd ymateb cyflym, i’w leoli yn Reynoldston, a olygai y gellid cyrraedd digwyddiadau difrifol yn gynt o lawer nag aros i ambiwlansys ddod o rywle arall. Yn 2017, cafodd y criw yn Reynoldston eu galw allan 207 o weithiau, ond erbyn 2018, roedd wedi gostwng i 61, ac mae’r gostyngiad wedi parhau yn y flwyddyn ers hynny. Ar adegau, bu pobl yn aros am oriau yn llythrennol i ambiwlansys gael eu galw o Bort Talbot pan fo'r cerbyd ymateb cyflym yn llythrennol o fewn dwy funud i’r alwad. Mae pobl yn aros am gyfnodau sylweddol o amser am barafeddygon neu ambiwlansys o filltiroedd i ffwrdd pan fo pobl hyfforddedig ar garreg eu drws, pobl a allai ddod i roi gofal interim tan i'r gweithwyr proffesiynol amser llawn gyrraedd. Mae hon yn sefyllfa y mae angen mynd i’r afael â hi ar frys ac ymddengys y gellid ei datrys yn hawdd drwy well cyfathrebu o fewn gwasanaeth ambiwlans Cymru a chanolfannau trin galwadau 999, yn enwedig y rheini sy’n trin galwadau yng ngogledd Cymru ac a allai fod yn anghyfarwydd â daearyddiaeth de Cymru a phenrhyn Gŵyr yn enwedig. Tybed a fyddai’r Gweinidog yn cytuno i gyfarfod â mi a grwpiau lleol sy’n ymwneud ag uned ymateb cyflym Reynoldston i drafod hyn ymhellach, i hyrwyddo’r gwasanaeth hwn yn well yn y Gŵyr ac yn y gwasanaeth ambiwlans ehangach?

Thanks very much, Tom. I spent a very nice weekend in the Gower, actually. I very rarely go to the Gower and it was very impressive to see actually how many of the local community are actually taking an interest in the health area—good to see that that kind of community spirit extends to this. But, of course, we have a responsibility as a Government to make sure that we are providing the service that we should be in those areas. I have been concerned about the situation in relation to ambulances in rural areas, because there was that roster review that was undertaken—that happened as a result of the demand and capacity review of 2018. What they were saying is that, actually, if we reconfigured the way that we organised ambulance services, we could get more bang for our buck, effectively. So, that roster review started happening, and then COVID hit. So, that's coming back on board. But, I have made it clear to the ambulance service that what we don't want to see is any denigration in terms of the provision to rural areas. So, that is something that I hope will happen as a result of that intervention that I have made.

Diolch yn fawr, Tom. Treuliais benwythnos braf iawn yn y Gŵyr. Anaml iawn yr af i'r Gŵyr, ac roedd yn wych gweld faint o’r gymuned leol sy’n dangos diddordeb ym maes iechyd—mae'n dda gweld bod y math hwnnw o ysbryd cymunedol yn ymestyn i hyn. Ond wrth gwrs, mae gennym gyfrifoldeb fel Llywodraeth i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth y dylem fod yn ei ddarparu yn yr ardaloedd hynny. Rwyf wedi bod yn bryderus ynghylch sefyllfa ambiwlansys mewn ardaloedd gwledig, oherwydd yr adolygiad hwnnw o restrau gwaith a gynhaliwyd—a ddigwyddodd o ganlyniad i adolygiad galw a chapasiti 2018. Roeddent yn dweud pe byddem yn ad-drefnu'r ffordd y trefnwn wasanaethau ambiwlans, gallem gael mwy am ein harian, i bob pwrpas. Felly, cychwynnwyd yr adolygiad o restrau gwaith, ac yna fe darodd COVID. Felly, mae hynny bellach yn ôl ar y gweill. Ond rwyf wedi dweud yn glir wrth y gwasanaeth ambiwlans nad ydym am weld unrhyw leihad yn y ddarpariaeth i ardaloedd gwledig. Felly, mae hynny'n rhywbeth y gobeithiaf y bydd yn digwydd o ganlyniad i'r ymyrraeth honno a wneuthum.

14:50

Cwestiwn 4 nawr, i'w ateb gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol. Peter Fox.

Question 4 now, to be answered by the Deputy Minister for Social Services. Peter Fox.

Gwasanaeth Rhyddhau o'r Ysbyty
Hospital Discharge Service

4. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ofynion gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty? OQ57663

4. Will the Minister make a statement on the hospital discharge service requirements? OQ57663

Thank you. Discharge service guidance is in place to manage the flow of patients, particularly during the pandemic. We recently updated this guidance, taking on board the latest and more positive position with regard to COVID, in order to continue to provide a safe mechanism for discharging people from hospitals following their treatment. 

Diolch. Mae canllawiau gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty ar waith er mwyn rheoli llif cleifion, yn enwedig yn ystod y pandemig. Gwnaethom ddiweddaru’r canllawiau hyn yn ddiweddar, gan ystyried y sefyllfa ddiweddaraf a mwy cadarnhaol o ran COVID, er mwyn parhau i ddarparu mecanwaith diogel ar gyfer rhyddhau pobl o ysbytai yn dilyn eu triniaeth.

Thank you, Deputy Minister, for your statement. Llywydd, recently, my office has been told of an incident at the Grange hospital, where a constituent who is 92 years old was discharged from A&E in the early hours of the morning. They arrived home at 4 a.m. Prior to their discharge, the constituent's partner, also 92, received a phone call from the hospital at around 3 a.m., causing them to get out of bed in a hurry, despite being susceptible to falling themselves. While I acknowledge and appreciate the response from the chief executive of the health board, explaining the situation as they saw it, this doesn't detract from my concerns about the discharge procedures at that hospital. My constituent and their partner stated that they did not receive sufficient support, and that their partner had to push them, using a rollator, to get them into bed.

Minister, you will be aware of the recent report of Age Alliance Wales, which highlighted inadequacies in the procedures, and it's just not acceptable. I understand that hospitals are still under significant pressure and that the COVID-19 pandemic has meant that discharge procedures have been altered to free up beds and reduce the risk of infection. But, what has happened to the basic principles, like kindness and compassion? The NHS shouldn't be moving towards being a factory. Minister, how is the Welsh Government working with partners in the Welsh NHS to ensure that such unacceptable incidents don't happen and that discharge procedures better acknowledge the vulnerability of people like my constituent?  

Diolch am eich datganiad, Ddirprwy Weinidog. Lywydd, yn ddiweddar, mae fy swyddfa wedi cael gwybod am ddigwyddiad yn ysbyty’r Faenor, lle cafodd etholwr sy’n 92 oed eu rhyddhau o’r adran ddamweiniau ac achosion brys yn oriau mân y bore. Fe wnaethant gyrraedd adref am 4 a.m. Cyn iddynt gael eu rhyddhau, derbyniodd partner yr etholwr, sydd hefyd yn 92 oed, alwad ffôn gan yr ysbyty oddeutu 3 a.m., gan achosi iddynt godi o'r gwely ar frys, er eu bod mewn perygl o gwympo eu hunain. Er fy mod yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi’r ymateb gan brif weithredwr y bwrdd iechyd yn egluro’r sefyllfa o'u safbwynt hwy, nid yw hyn yn lleddfu fy mhryderon ynghylch y gweithdrefnau rhyddhau yn yr ysbyty hwnnw. Dywedodd fy etholwr a’u partner nad oeddent yn cael digon o gymorth, a bod yn rhaid i’w partner eu gwthio, gan ddefnyddio ffrâm gerdded, i’w rhoi yn y gwely.

Weinidog, fe fyddwch yn ymwybodol o adroddiad diweddar Cynghrair Henoed Cymru, a nododd annigonolrwydd yn y gweithdrefnau, ac nid yw hynny’n dderbyniol. Deallaf fod ysbytai o dan bwysau sylweddol o hyd a bod pandemig COVID-19 wedi golygu bod gweithdrefnau rhyddhau wedi’u newid fel bod mwy o welyau ar gael ac i leihau’r risg o haint. Ond beth sydd wedi digwydd i’r egwyddorion sylfaenol, megis caredigrwydd a thosturi? Ni ddylai'r GIG droi'n ffatri. Weinidog, sut y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid yn GIG Cymru i sicrhau nad yw digwyddiadau annerbyniol o’r fath yn digwydd a bod gweithdrefnau rhyddhau'n cydnabod yn well pa mor agored i niwed yw pobl fel fy etholwr?

Yes, I thank Peter Fox for that question, and I am concerned to hear about what happened to his constituent and the constituent's husband. It is, really, a lot of what we have been talking about this afternoon—how we get better co-ordination and better working together between the health and social services systems. Obviously, this family were in need of help—in need of social care help when they got home—and they needed that to be identified in the hospital. So, it is this link that is so important. Obviously, what happened with his constituent is something that we wouldn't want to happen to anybody. But, we are planning and working to improve the links between health and social care. In addition, the six goals for urgent and emergency care include goal 5, which is optimal hospital care and discharge practice, from the point of admission, and goal 6, which is a home-first approach and reducing the risk of readmission. These goals—five and six—seek to deliver the national discharge guidance. We have given £25 million in recurring national funding to support this—although, obviously, I accept it didn't happen in his constituent's case. This is something that we've got to work very hard on. So, we are doing that, and we are investing that money.

In addition to that, we are putting £2.6 million into non-urgent patient transport, and that's in an effort to ease pressure on the ambulance service—and we have just had a number of questions about the ambulance service. We are giving £40 million to support the recovery of social care services, and £9.8 million is allocated to regional partnership boards to support delivery of their plans to ease winter pressures, along with £32.92 million for social care pressures. So, I think you can see that we are putting a great deal of investment into the service and we are working very hard to get the partnership right between the hospital and the social care system, but I would once again like to express my sympathy for what happened to his constituents.

Ie, diolch i Peter Fox am ei gwestiwn, ac mae'n ddrwg gennyf glywed am yr hyn a ddigwyddodd i’w etholwr a gŵr yr etholwr. Mae'n ymwneud â llawer o'r hyn y buom yn sôn amdano'r prynhawn yma—sut y mae sicrhau gwell cydgysylltu a gwell cydweithio rhwng y systemau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol. Yn amlwg, roedd angen cymorth ar y teulu hwn—angen cymorth gofal cymdeithasol ar ôl iddynt gyrraedd adref—ac roedd angen i hynny gael ei nodi yn yr ysbyty. Felly, mae'r cyswllt hwn mor bwysig. Yn amlwg, mae’r hyn a ddigwyddodd gyda’i etholwr yn rhywbeth na fyddem am iddo ddigwydd i unrhyw un. Ond rydym yn cynllunio ac yn gweithio i wella’r cysylltiadau rhwng iechyd a gofal cymdeithasol. Yn ogystal, mae’r chwe nod ar gyfer gofal brys yn cynnwys nod 5, sef yr arfer gofal ysbyty a rhyddhau gorau posibl, o’r adeg y caiff claf ei dderbyn, a nod 6, sef dull cartref yn gyntaf a lleihau’r risg o orfod dychwelyd i'r ysbyty. Bwriad y nodau hyn—pump a chwech—yw cyflawni’r canllawiau rhyddhau cenedlaethol. Rydym wedi darparu £25 miliwn mewn cyllid cenedlaethol cylchol i gefnogi hyn—er, yn amlwg, rwy’n derbyn na ddigwyddodd hynny yn achos ei etholwr. Mae hyn yn rhywbeth y mae'n rhaid inni weithio'n galed iawn arno. Felly, rydym yn gwneud hynny, ac rydym yn buddsoddi’r arian hwnnw.

Yn ogystal â hynny, rydym yn darparu £2.6 miliwn ar gyfer cludiant cleifion nad ydynt yn achosion brys, a hynny mewn ymdrech i leddfu'r pwysau ar y gwasanaeth ambiwlans—ac rydym newydd gael nifer o gwestiynau am y gwasanaeth ambiwlans. Rydym yn darparu £40 miliwn i gefnogi adferiad gwasanaethau gofal cymdeithasol, a dyrennir £9.8 miliwn i fyrddau partneriaeth rhanbarthol i gefnogi’r gwaith o gyflawni eu cynlluniau i leddfu pwysau’r gaeaf, ynghyd â £32.92 miliwn ar gyfer pwysau gofal cymdeithasol. Felly, rwy'n credu y gallwch weld ein bod yn buddsoddi llawer iawn yn y gwasanaeth ac rydym yn gweithio’n galed iawn i gael y bartneriaeth yn iawn rhwng yr ysbyty a’r system gofal cymdeithasol, ond hoffwn fynegi fy nghydymdeimlad unwaith eto â'r hyn a ddigwyddodd i'w etholwyr.

14:55

Would you agree with me that one of the keys to this is ensuring that we have the quality social care in the community to enable people to be discharged quickly?

A fyddech yn cytuno â mi mai un o’r pethau allweddol yn hyn o beth yw sicrhau bod gennym ofal cymdeithasol o safon yn y gymuned i alluogi pobl i gael eu rhyddhau’n gyflym?

Yes, it's absolutely essential that we have that quality social care, and, as we all know, social care has been under huge pressure, and we are doing all we possibly can to boost the social care service. I announced yesterday ways we were working towards attracting more social care workers to the service, because we're very short of staff, by bringing in the real living wage, along with an additional payment. We're working hard to look at terms and conditions, because I think the key to this is getting the staff—the right, quality staff—in the community, who will be there to work with vulnerable people to help stop them going into hospital, and, when they do come out of hospital, to be there to prevent them going back in. So, yes, I certainly do agree with what Jenny Rathbone has said.

Ydw, mae'n gwbl hanfodol fod gennym ofal cymdeithasol o safon, ac fel y gŵyr pob un ohonom, mae gofal cymdeithasol wedi bod dan bwysau aruthrol, ac rydym yn gwneud popeth a allwn i roi hwb i'r gwasanaeth gofal cymdeithasol. Ddoe, cyhoeddais ffyrdd yr ydym yn gweithio tuag at ddenu mwy o weithwyr gofal cymdeithasol i’r gwasanaeth, gan ein bod yn brin iawn o staff, drwy gyflwyno’r cyflog byw gwirioneddol, ynghyd â thaliad ychwanegol. Rydym yn gweithio'n galed i edrych ar delerau ac amodau, gan y credaf mai'r hyn sy'n allweddol yw cael y staff—y staff cywir, o ansawdd uchel—yn y gymuned, a fydd yno i weithio gyda phobl agored i niwed i helpu i'w hatal rhag gorfod mynd i'r ysbyty, a phan gânt eu rhyddhau o'r ysbyty, i fod yno i'w hatal rhag gorfod dychwelyd yno. Felly, ydw, rwy'n sicr yn cytuno â'r hyn a ddywedodd Jenny Rathbone.

Darpariaeth Iechyd yng Nghanolbarth Cymru
Health Provision in Mid Wales

5. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella'r ddarpariaeth iechyd yng nghanolbarth Cymru? OQ57641

5. Will the Minister provide an update on Welsh Government plans to improve health provision in mid Wales? OQ57641

Powys Teaching Health Board is responsible for providing services to its population. We are working with the health board on business cases for both the north Powys well-being development, and refurbishment works at Llandrindod Wells hospital.

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau i'w boblogaeth. Rydym yn gweithio gyda’r bwrdd iechyd ar achosion busnes ar gyfer datblygiad llesiant gogledd Powys, a gwaith adnewyddu yn ysbyty Llandrindod.

Thank you, Minister, for your reply. I appreciate it's your birthday today and usually people give you presents, but I'm hoping that you'll give my constituents a present through your answer today. Minister, there is strong community support and cross-party support for proposals brought forward by Powys County Council and the Powys health board for a new community hospital and health and well-being centre in Newtown, and, as you know, the plan would see a cutting-edge facility to serve north Powys and improve health outcomes. It would mean, of course, people wouldn't have to travel out of county for appointments; they could receive healthcare and appointments and consultations locally rather than going beyond the border of Powys. Now, I've raised this previously with you and the First Minister as well. The First Minister gave me a very positive reply last July and told me that the Welsh Government was absolutely committed to this project. However, it has been sat on the desk of Welsh Government for some months now. I appreciate this cuts across various Ministers—education, local authority, finance—so, can I ask you to liaise with your colleagues and Ministers across Government in order to get the green light for this project as soon as possible, because I'm sure, as well as me, you're aware that if we give the green light to this project it will help reduce that health backlog that you and I both want to see reduced?

Diolch am eich ateb, Weinidog. Rwy’n derbyn ei bod yn ben-blwydd arnoch heddiw, ac fel arfer, bydd pobl yn rhoi anrhegion i chi, ond rwy'n gobeithio y byddwch yn rhoi anrheg i fy etholwyr drwy eich ateb heddiw. Weinidog, mae cryn dipyn o gefnogaeth gymunedol a chefnogaeth drawsbleidiol i gynigion a gyflwynwyd gan Gyngor Sir Powys a bwrdd iechyd Powys ar gyfer ysbyty cymunedol a chanolfan iechyd a llesiant newydd yn y Drenewydd, ac fel y gwyddoch, byddai’r cynllun yn darparu cyfleuster o'r radd flaenaf i wasanaethu gogledd Powys ac i wella canlyniadau iechyd. Byddai’n golygu, wrth gwrs, na fyddai’n rhaid i bobl deithio allan o’r sir am apwyntiad. Gallent gael gofal iechyd ac apwyntiadau ac ymgynghoriadau yn lleol yn hytrach na mynd allan o Bowys. Nawr, rwyf wedi codi hyn eisoes gyda chi a'r Prif Weinidog hefyd. Rhoddodd y Prif Weinidog ateb cadarnhaol iawn i mi fis Gorffennaf diwethaf a dywedodd wrthyf fod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo’n llwyr i’r prosiect hwn. Fodd bynnag, mae wedi bod yn eistedd ar ddesg Llywodraeth Cymru ers misoedd bellach. Rwy’n derbyn ei fod yn gorgyffwrdd â chyfrifoldebau amryw Weinidogion—addysg, awdurdod lleol, cyllid—felly, a gaf fi ofyn ichi gysylltu â’ch cyd-Aelodau a Gweinidogion ar draws y Llywodraeth er mwyn cael y golau gwyrdd i'r prosiect hwn cyn gynted â phosibl, gan fy mod yn siŵr eich bod chi, fel finnau, yn gwybod, os rhown y golau gwyrdd i'r prosiect hwn, y bydd yn helpu i leihau'r ôl-groniad iechyd yr ydych chi a minnau am ei weld yn lleihau?

Thanks very much, Russell. Certainly, I've been to the site where the proposed new north Powys well-being development is, and it certainly does look like an exciting development. The programme business case for that development is currently working through final scrutiny, but I will see if I can get a better sense of when exactly a decision will be made. What I will, I'm afraid, have to warn you about is that there are considerable pressures on the NHS capital programme and that there will be difficult decisions that will need to be made, going forward, and so we certainly will be looking to work with the council and other areas to see what we can do to progress programmes like this and others.

Diolch yn fawr, Russell. Yn sicr, rwyf wedi bod ar safle datblygiad llesiant newydd arfaethedig gogledd Powys, ac yn sicr, mae’n edrych fel datblygiad cyffrous. Mae achos busnes y rhaglen ar gyfer y datblygiad yn mynd drwy'r broses graffu derfynol ar hyn o bryd, ond rwyf am weld a allaf gael gwell ymdeimlad o ba bryd yn union y gwneir y penderfyniad. Yr hyn y bydd yn rhaid i mi eich rhybuddio yn ei gylch, mae arnaf ofn, yw bod pwysau sylweddol ar raglen gyfalaf y GIG ac y bydd angen gwneud penderfyniadau anodd yn y dyfodol, ac felly yn sicr, byddwn yn gobeithio gweithio gyda'r cyngor ac ardaloedd eraill i weld beth y gallwn ei wneud i ddatblygu rhaglenni fel hon a rhaglenni eraill.

Prynhawn da, Gweinidog, a phen-blwydd hapus hefyd. Diolch i Russell am godi'r mater yma. Dwi'n hynod o falch i glywed bod y cynlluniau yma yn symud ymlaen, a hoffwn i ddiolch i Russell, sydd wedi gweithio mor galed ar y prosiect yma—a thipyn bach o gydweithio, dwi'n gobeithio, dros ogledd Powys. Jest yn dilyn yr ateb i Russell, a gaf i ofyn pa fath o broses fydd yn ei lle i gario ymlaen i gysylltu efo pawb dros y prosiect yma? Diolch yn fawr iawn.

Good afternoon, Minister, and happy birthday. Thank you to Russell for raising this point. I'm very pleased to hear that these plans are moving forward, and I would like to thank Russell, who has worked so hard on this project—and some collaboration, I hope, across north Powys. Following on from your response to Russell, can I just ask what kind of process will be in place to continue to keep in touch with people in relation to this project? Thank you.

15:00

Diolch yn fawr. Dŷn ni ddim yn y sefyllfa yna eto lle rŷn ni wedi cael y golau gwyrdd. Roeddwn i wedi gobeithio y byddai efallai fwy o arian ar gael ar gyfer cyfalaf y tu mewn i raglen yr NHS, felly, ar hyn o bryd, rŷn ni'n mynd ati i weld ble mae'n bosibl inni gario ymlaen â'r datblygiadau rŷn ni'n awyddus i'w gweld, ac, yn sicr, byddem ni'n awyddus i weld hwn yn datblygu, os yn bosibl. Felly, arian, dwi'n siŵr, fydd y peth fydd yn cyfyngu unrhyw symudiad tuag at symud ymlaen yma, felly dyna pam rŷn ni angen mynd trwy'r sgrwtini olaf yna, a gobeithio y gallaf i ddod nôl ag ateb i chi cyn bo hir ar y mater yma.

Thank you very much. We're not in that position as of yet where we've got the green light. We had hoped that there may be more capital available within the NHS programme, so, at the moment, we are considering where we can make progress with the developments that we're eager to see, and we would certainly be eager to see this develop if it all possible. So, I'm sure that funding will be the factor that limits any progress in this area, and that's why we do need to go through that final scrutiny, and hopefully I can return with a response to you on this issue before too long.

Gwasanaethau Fasgwlaidd
Vascular Services

Diolch yn fawr iawn, Llywydd. A gaf i hefyd gymryd y cyfle i ddymuno pen-blwydd hapus i'r Gweinidog drwyddoch chi, Llywydd? Diolch.

Thank you, Llywydd. May I also take this opportunity to wish the Minister a happy birthday through you, Llywydd? Thank you.

6. Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o ganfyddiadau adroddiad Coleg Brenhinol y Llawfeddygon ar wasanaethau fasgwlaidd yng Ngogledd Cymru? OQ57656

6. What assessment has the Minister made of the findings of the Royal College of Surgeons report on vascular services in North Wales? OQ57656

Diolch yn fawr. Yn amlwg, roeddwn i'n siomedig iawn i weld yr adroddiad o'r Royal College of Surgeons ynglŷn â'r gwasanaeth fasgiwlar yng ngogledd Cymru. Roedd rhestr hir o broblemau oedd wedi cael eu nodi yn yr adroddiad yna, ac mae'r Betsi teaching board yn gyfrifol am roi gwasanaethau i'w boblogaeth. 

Well, thank you very much. Clearly, I was very disappointed to see the report from the Royal College of Surgeons with regard to vascular services in north Wales. There was a long list of issues that had been noted in that report, and Betsi teaching board is responsible for the provision of services to its population.

Diolch yn fawr iawn i'r Gweinidog am yr ateb. Wel, ar ôl tair blynedd o sefydlu grwpiau gwella, grwpiau tasg a gorchwyl, newid personél arweinyddol, ac, yn y pen draw, gomisiynu adroddiad annibynnol, o'r diwedd mae yna gydnabyddiaeth bod yna gamgymeriadau sylweddol wedi cael eu gwneud efo'r gwasanaeth. Oes rhywun yn mynd i gael eu dal i gyfrif am hyn, Weinidog? Fedrwch chi gadarnhau a oes unrhyw un a oedd yn uniongyrchol gyfrifol am y camgymeriadau yn parhau mewn rôl weithredol arweinyddol ar y bwrdd? Ydych chi'n credu ei bod hi'n iawn fod pobl a wthiodd hyn drwyddo yn parhau i fod mewn swyddi cyfrifol yn y maes iechyd, ac a wnewch chi rŵan roi'r gwasanaeth fasciwlar yn y gogledd yn ôl i mewn i fesurau arbennig er mwyn adennill hyder pobl gogledd Cymru?

I thank the Minister for that response. Well, after three years of establishing improvement groups, task and finish groups, a change of leadership personnel, and, ultimately, commissioning an independent report, at last there is recognition that substantial mistakes have been made with this service. Is someone going to be held to account for this, Minister? Can you confirm whether anyone who was directly responsible for these mistakes remains in an operational leadership role in this area? And do you think that it's right that the people who pushed this through remain in positions of responsibility in the health service, and will you now place the vascular service back into special measures in order to regain the confidence of the people of north Wales?

Diolch yn fawr iawn, Mabon. Dwi'n meddwl y gwnaeth y Prif Weinidog roi eglurhad eithaf trylwyr yr wythnos yma ynglŷn â'r sefyllfa. Yn amlwg, rŷn ni mewn sefyllfa lle roedden ni yn dilyn y canllawiau. Y Royal College of Surgeons, wrth gwrs, oedd wedi argymell bod pethau yn cael eu canoli yn y lle cyntaf, felly dwi yn meddwl ei bod hi'n bwysig ein bod ni yn edrych ar yr arweiniad maen nhw'n awyddus i'w roi hefyd.

Dwi wedi rhoi rhybudd yn awr i'r bwrdd yn Betsi. Os nad yw'r argymhellion yn yr adroddiad wedi cael eu symud ymlaen yn ystod y tri mis nesaf, mi fydd yna consequences i'w cael. Mi fydd e'n glir, os na fyddwn ni'n gweld gwelliant yn y tri mis nesaf, mi fydda i'n gofyn i'r grŵp tripartite gynnal cyfarfod ychwanegol i roi mwy o wybodaeth i fi ynglŷn ag escalation pellach.

Thank you very much, Mabon. I believe the First Minister gave an explanation with regard to the situation quite thoroughly this week. Clearly, we're in a position where we were following the guidance. The Royal of College of Surgeons, of course, had recommended that things were centralised in the first instance, so I do think it's important that we look at the guidance that they're eager to give too.

I have given a warning now to the board in the Betsi area. If the recommendations in the report haven't been progressed over the coming three months, there will be consequences as a result of that. I've made it clear, if we don't see improvement in the next three months, I will be asking the tripartite group to hold an additional meeting to give me additional information with regard to further escalation.

Rhagoriaeth yn GIG Cymru
Excellence in the Welsh NHS

7. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i hyrwyddo rhagoriaeth yn GIG Cymru? OQ57633

7. What action is the Welsh Government taking to promote excellence in the Welsh NHS? OQ57633

The people of Wales deserve the highest quality health services and the best outcomes. Striving for excellence should be at the heart of all health boards' plans, and embedded in all levels of the NHS. We're committed to strengthening this through our collaborative transformation and quality improvement approaches.

Mae pobl Cymru yn haeddu gwasanaethau iechyd o'r safon uchaf a'r canlyniadau gorau. Dylai ymdrechu am ragoriaeth fod yn ganolog yng nghynlluniau pob bwrdd iechyd, a dylid eu hymgorffori ar bob lefel o'r GIG. Rydym wedi ymrwymo i gryfhau hyn drwy ein dulliau gwella ansawdd a thrawsnewid cydweithredol.

I completely agree with the aspirations that you've just espoused, Minister, but I'm very, very concerned to see your statement today in relation to the Betsi Cadwaladr University Health Board being given just three months before it could possibly be put back into special measures. Those of us who represent constituencies in north Wales feel let down. We feel let down, yes, by the Welsh Government for failing to turn the situation around in over five years when the organisation was in special measures, which causes me to question how effective they might be if they're reintroduced unless they seriously change, but, secondly, we feel let down by the leadership of that health board in the past. One of the proposals that we have put forward and discussed in this Chamber—and I hope we can attract you to it—is to establish a register of Welsh NHS leaders, so that when people fail in their jobs, when people cause harm in their jobs because of decisions that they take as managers within the health service, not clinicians that can be struck off registers, if they're nurses or doctors, but I'm talking about managers, they should be held to account for those actions and never be allowed to put people at risk again by being thrown off a register in the future. Is that something that you will consider, and how can you demonstrate that things will be different in the Betsi Cadwaladr University Health Board in the future, further to your ministerial statement today?

Rwy'n cytuno'n llwyr â'r dyheadau yr ydych newydd eu lleisio, Weinidog, ond rwy'n bryderus iawn ar ôl gweld eich datganiad heddiw mai tri mis yn unig y mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi'i gael cyn y gallai fod yn destun mesurau arbennig unwaith eto. Mae'r rheini ohonom sy'n cynrychioli etholaethau yn y gogledd yn siomedig. Teimlwn ein bod wedi cael ein siomi, ie, gan Lywodraeth Cymru am fethu gwella'r sefyllfa mewn cyfnod o dros bum mlynedd pan oedd y sefydliad yn destun mesurau arbennig, sy'n peri imi gwestiynu pa mor effeithiol y gallant fod os cânt eu hailgyflwyno oni bai eu bod yn newid o ddifrif, ond yn ail, teimlwn siom ynghylch arweinyddiaeth y bwrdd iechyd hwnnw yn y gorffennol. Un o'r cynigion a gyflwynwyd gennym i'w drafod yn y Siambr—ac rwy'n gobeithio y gallwn eich denu ato—yw sefydlu cofrestr o arweinwyr GIG Cymru, ac felly pan fydd pobl yn methu yn eu swyddi, pan fydd pobl yn achosi niwed yn eu swyddi oherwydd penderfyniadau a wnânt fel rheolwyr yn y gwasanaeth iechyd, nid clinigwyr y gellir eu tynnu oddi ar gofrestri, os ydynt yn nyrsys neu'n feddygon, rwy'n sôn am reolwyr yma, dylid eu dwyn i gyfrif am y gweithredoedd hynny a dylid eu tynnu oddi ar gofrestr fel na allant roi pobl mewn perygl eto yn y dyfodol. A yw hwnnw'n rhywbeth y byddwch yn ei ystyried, a sut y gallwch ddangos y bydd pethau'n wahanol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn y dyfodol, yn dilyn eich datganiad gweinidogol heddiw?

15:05

Thanks very much, Darren. Well, certainly, we are concerned about the situation in relation to vascular in north Wales. I have been comforted by the fact that it was Betsi itself that called in the Royal College of Physicians to look at the situation. That was the right thing for them to do. I am hoping that they're going to respond quickly to that review. They have undertaken to put forward those actions. We'll be monitoring those actions as a Government on a monthly basis. I'm really pleased to see that they'll be working with Liverpool hospital to make sure that there is some oversight and understanding from a quality service that is seen there. And, of course, we're very keen to see the establishment of that quality panel. You're interested in quality, we're interested in quality. That's what they're going to do: set up a quality plan to strengthen the clinical leadership locally. 

As to your question that, of course, there is this—. We have already received a detailed action plan from Betsi and they have committed to immediate implementation of that.

As to your other question about leadership, I can see your point. I think there have been examples in the past where we've seen people move from one board to another. Let me take that away, Darren, and give it some thought.FootnoteLink

Diolch yn fawr iawn, Darren. Wel, yn sicr, rydym yn pryderu am sefyllfa gwasanaethau fasgwlaidd yn y gogledd. Mae'r ffaith mai bwrdd Betsi ei hun a ofynnodd i Goleg Brenhinol y Meddygon edrych ar y sefyllfa yn gysur i mi. Dyna'r peth iawn iddynt ei wneud. Rwy'n gobeithio y byddant yn ymateb yn gyflym i'r adolygiad hwnnw. Maent wedi ymrwymo i gyflwyno'r camau hynny. Byddwn yn monitro'r camau fel Llywodraeth yn fisol. Rwy'n falch iawn o weld y byddant yn gweithio gydag ysbyty Lerpwl i sicrhau bod goruchwyliaeth a dealltwriaeth gan wasanaeth o safon i'w weld yno. Ac wrth gwrs, rydym yn awyddus iawn i weld y panel ansawdd hwnnw'n cael ei sefydlu. Mae gennych chi ddiddordeb mewn ansawdd, mae gennym ni ddiddordeb mewn ansawdd. Dyna maent am ei wneud: sefydlu cynllun ansawdd i gryfhau'r arweinyddiaeth glinigol yn lleol. 

O ran eich cwestiwn, wrth gwrs, mae hyn—. Rydym eisoes wedi cael cynllun gweithredu manwl gan Betsi ac maent wedi ymrwymo i weithredu hwnnw ar unwaith.

Ar eich cwestiwn arall ynglŷn ag arweinyddiaeth, gallaf weld eich pwynt. Rwy'n credu bod enghreifftiau wedi bod yn y gorffennol lle y gwelsom bobl yn symud o un bwrdd i'r llall. Gadewch imi fynd yn ôl i ystyried hynny, Darren.FootnoteLink

Ac yn olaf, cwestiwn 8, Alun Davies.

And finally, question 8, Alun Davies.

Gwasanaethau Deintyddol Brys
Urgent Dental Services

8. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fynediad cleifion at wasanaethau deintyddol brys yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan? OQ57671

8. Will the Minister make a statement on patient access to urgent dental services in the Aneurin Bevan University Health Board area? OQ57671

Mae'r bwrdd iechyd wedi buddsoddi £840,000 arall ym maes deintyddiaeth, gan gynnwys ar gyfer darparu mynediad brys. O ganlyniad, mae'r ddarpariaeth a gynigir wedi cynyddu o 157 i 300 o apwyntiadau brys yr wythnos. Mae'r mynediad at ofal mwy rheolaidd yn dal i fod yn gyfyngedig o ganlyniad i'r mesurau rheoli heintiau angenrheidiol sydd ar waith. Wrth flaenoriaethu, mae penderfyniadau yn cael eu gwneud yn ôl anghenion y claf.

The health board has invested an additional £840,000 in dentistry, including the provision of urgent access. As a result, there's been a provision increase from 157 to 300 urgent appointments available per week. Access to more routine care remains limited due to necessary infection control measures, and priority is determined according to patient need.

Diolch ichi, Weinidog. Dwi'n gwerthfawrogi hynny.

Thank you, Minister. I appreciate that.

There is, of course, another crisis in access to NHS dentistry, which isn't simply a consequence of the pandemic, and that is the consequence of the lack of availability of NHS dental services. This affects many parts of the country, but is a particular issue at the moment in Ebbw Vale, where my constituents are simply unable to access NHS dentistry. It is profoundly worrying that a child growing up in Ebbw Vale doesn't have the same access to basic dentistry as a child growing up elsewhere. Older people are unable to afford to go to see the dentist. This isn't what our vision of a national health service is or should be. Can you assure me, Minister, that you will intervene to ensure that my constituents have access to NHS dentistry, that they are able to access the services that we have all paid for collectively and for which the national health service ensures that those services are available to all equally, to enable people to feel comfortable that they themselves can be taken care of and that they're families can be taken care of?

Wrth gwrs, mae argyfwng arall gyda mynediad at ddeintyddiaeth y GIG, nad yw'n ganlyniad i'r pandemig yn unig, sef canlyniad diffyg gwasanaethau deintyddol y GIG. Mae hyn yn effeithio ar sawl rhan o'r wlad, ond mae'n broblem benodol ar hyn o bryd yng Nglyn Ebwy, lle nad yw fy etholwyr yn gallu cael gafael ar wasanaethau deintyddol y GIG. Mae'n destun pryder mawr nad oes gan blentyn sy'n tyfu i fyny yng Nglyn Ebwy yr un mynediad at ddeintyddiaeth sylfaenol â phlentyn sy'n tyfu i fyny mewn mannau eraill. Nid yw pobl hŷn yn gallu fforddio mynd i weld y deintydd. Nid dyma yw ein gweledigaeth ar gyfer gwasanaeth iechyd gwladol ac nid dyma y dylai fod ychwaith. A allwch chi fy sicrhau, Weinidog, y byddwch yn ymyrryd i sicrhau bod fy etholwyr yn gallu cael mynediad at ddeintyddiaeth y GIG, eu bod yn gallu cael gafael ar y gwasanaethau y mae pawb ohonom wedi talu amdanynt ar y cyd a'r gwasanaethau y mae'r gwasanaeth iechyd gwladol yn sicrhau eu bod ar gael i bawb yn gyfartal, er mwyn sicrhau bod pobl yn teimlo'n gyfforddus ein bod yn gofalu amdanynt hwy a'u teuluoedd?

Well, thanks very much, Alun. I can assure you that I've been very concerned about the situation, not just in your constituency, but in other constituencies around Wales. Because of the pandemic, we have seen a massive reduction. And it's not just because of the pandemic, I do accept that, but, certainly, that has reduced the capacity by about 50 per cent. So, you can't ignore that. That is a significant issue. That's why I was very keen to make sure that we put up an extra £3 million in this financial year to boost access to NHS dental services, and then to increase that to £2 million recurrently next year and beyond.

There are issues, and I'm very keen to see what more we can do in this space. It's not straightforward, because we can train people up for the NHS and then they leave to the private sector. There's not a straightforward and easy answer to this. Now, one of the things we're doing is we've got a contract reform that'll be starting in April, where we'll be measuring and incentivising quality and prevention. We'll be getting people to look at not just existing patients, but new patients, and also we'll be encouraging them to use the skills as a whole team, because it's not just dentists who can use them—dental technicians have really excellent clinical skills and we need to be using them. So, it is an area where we need to do more work. It's very difficult, because we pour money into it and people leave the sector. It's very, very hard. So, if you've got any good ideas, Alun, I'm all ears.

Wel, diolch yn fawr iawn, Alun. Gallaf eich sicrhau fy mod wedi bod yn bryderus iawn am y sefyllfa, nid yn unig yn eich etholaeth chi, ond mewn etholaethau eraill ledled Cymru. Oherwydd y pandemig, rydym wedi gweld gostyngiad enfawr. Ac nid oherwydd y pandemig yn unig, rwy'n derbyn hynny, ond yn sicr, mae hwnnw wedi lleihau'r capasiti oddeutu 50 y cant. Felly, ni allwch anwybyddu hynny. Mae honno'n broblem fawr. Dyna pam fy mod yn awyddus iawn i sicrhau ein bod yn rhoi £3 miliwn ychwanegol yn y flwyddyn ariannol hon i wella mynediad at wasanaethau deintyddol y GIG, a'i gynyddu wedyn i £2 filiwn yn rheolaidd y flwyddyn nesaf a thu hwnt.

Mae yna broblemau, ac rwy'n awyddus iawn i weld beth arall y gallwn ei wneud yn y maes hwn. Nid yw'n syml, oherwydd gallwn hyfforddi pobl ar gyfer y GIG ac yna maent yn gadael ac yn mynd i weithio i'r sector preifat. Nid oes ateb syml a hawdd i hyn. Nawr, un o'r pethau a wnawn yw diwygio contractau gan ddechrau ym mis Ebrill, lle byddwn yn mesur ac yn cymell ansawdd ac atal. Byddwn yn cael pobl i edrych nid yn unig ar gleifion sydd yno eisoes, ond cleifion newydd, a hefyd byddwn yn eu hannog i ddefnyddio'r sgiliau fel tîm cyfan, oherwydd nid deintyddion yn unig sy'n gallu eu defnyddio—mae gan dechnegwyr deintyddol sgiliau clinigol rhagorol iawn ac mae angen inni eu defnyddio. Felly, mae'n faes lle mae angen inni wneud mwy o waith. Mae'n anodd iawn, oherwydd rydym yn arllwys arian i mewn ac mae pobl yn gadael y sector. Mae'n anodd iawn. Felly, os oes gennych chi unrhyw syniadau da, Alun, rwy'n glustiau i gyd.

15:10

Diolch i'r Gweinidog, a gobeithio y caiff hi gyfle i ymlacio tamaid bach nawr am weddill ei phen-blwydd hi. Bues i bron â dechrau canu ar un adeg yn ystod yr holl ddymuniadau yna, ond penderfynais i taw gwell fyddai peidio â gwneud. [Chwerthin.]

I thank the Minister, and I hope that she will have an opportunity to relax now for the rest of her birthday. I almost started to sing at one point there during all those best wishes shared with you, but I decided it was better not to do that. [Laughter.]

3. Cwestiynau Amserol
3. Topical Questions

Y cwestiwn amserol sydd nesaf, ac mae'r cwestiwn hynny i'w ateb gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, ac i'w ofyn gan Janet Finch-Saunders.

The topical question is now, and that question is to be answered by the Deputy Minister for Climate Change, and is to be asked by Janet Finch-Saunders.

Y Prosiect i Gael Gwared ar Gylchfannau'r A55
The A55 Roundabouts Removal Project

1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y penderfyniad i roi'r gorau i'r prosiect i gael gwared ar gylchfannau'r A55? TQ598

1. Will the Minister make a statement on the decision to scrap the A55 roundabouts removal project? TQ598

Yes. The roads review panel recommended that, instead of progressing the project in its current form, there's a strong case for considering a review of the whole of the north Wales corridor, as recommended in the UK Government's union connectivity review's final report. I accepted those recommendations, and last week set up the north Wales transport commission, chaired by Lord Burns.

Gwnaf. Argymhellodd y panel adolygu ffyrdd, yn hytrach na bwrw ymlaen â'r prosiect ar ei ffurf bresennol, fod achos cryf dros ystyried adolygiad o goridor gogledd Cymru yn ei gyfanrwydd, fel yr argymhellwyd yn adroddiad terfynol adolygiad cysylltedd yr undeb Llywodraeth y DU. Derbyniais yr argymhellion hynny, a'r wythnos diwethaf sefydlais gomisiwn trafnidiaeth gogledd Cymru, dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd Burns.

Thank you. Llywydd, can I just put on record my disappointment that the Deputy Minister isn't in the Chamber to answer a topical question?

Diolch. Lywydd, a gaf fi gofnodi fy siom nad yw'r Dirprwy Weinidog yn y Siambr i ateb cwestiwn amserol?

No, you can't, I'm afraid. I say at the start of absolutely every meeting of this Senedd that all Members are able to participate virtually or in Plenary and they are to be treated equally and respected wherever they may be contributing from. Move on to your question.

Na, ni chewch wneud hynny, mae arnaf ofn. Rwy'n dweud ar ddechrau pob cyfarfod o'r Senedd hon y gall pob Aelod gymryd rhan yn rhithwir neu fynychu'r Cyfarfod Llawn ac y dylid eu trin yn gyfartal a'u parchu ni waeth pa ffordd y byddant yn cyfrannu. Ewch ymlaen at eich cwestiwn.

Okay. Well, I look forward to the day when he's—

Iawn. Wel, edrychaf ymlaen at y diwrnod pan fydd—

Move on to your question. If it's important to you, ask it.

Ewch ymlaen at eich cwestiwn. Os yw'n bwysig i chi, gofynnwch y cwestiwn.

Okay. It will come as no surprise, Deputy Minister, that I rise to challenge you on your decision to scrap the roundabout removal schemes on junctions 15 and 16 of the A55. These schemes have been on the table since 2017, involving many costly assessments. Indeed, to date, the project has cost our taxpayers approximately £9 million. There was even going to be a public inquiry last September until I actually raised your own review with you, because this engagement process was planned. And when I brought it to your attention, you actually scrapped that, then.

Now, the Welsh Government's own report highlights safety concerns as junctions are not compliant with current design standards; traffic delays as a result of poor network resilience; a lack of suitable diversion routes in case of tunnel maintenance, road repairs and accidents on the A55, all of which we know happen far too frequently; poor sustainable travel options; poor coastal access and safety—safety—for pedestrians and cyclists. As part of the schemes, some recently built new houses were actually considered for demolition, leaving many residents in limbo over all these years. Despite repeated claims by you on the cancellation of other schemes, you've been citing that this is all in the name of climate change objectives.

Well, let me tell you, this is not the case here. The queues on the roads joining the roundabouts will continue. Cars idling, emitting volumes of carbon monoxide, affecting the quality of the very air that we breathe—and when I say 'we', my constituents. Deputy Minister, perhaps you will explain to the Senedd and my constituents why you have wasted £9 million only then to do a u-turn. What solutions will you now be putting in place to alleviate all the current problems and issues that have actually been cited in your own scheme assessment reports? Diolch, Llywydd.

Iawn. Ni fydd yn syndod, Ddirprwy Weinidog, fy mod yn codi i herio eich penderfyniad i roi'r gorau i'r cynlluniau i gael gwared ar gylchfannau ar gyffyrdd 15 ac 16 yr A55. Mae'r cynlluniau hyn wedi bod ar y gweill ers 2017, ac wedi bod yn destun llawer o asesiadau costus. Yn wir, hyd yma, mae'r prosiect wedi costio tua £9 miliwn i'n trethdalwyr. Roedd bwriad i gynnal ymchwiliad cyhoeddus fis Medi diwethaf tan imi ofyn i chi am eich adolygiad eich hun, oherwydd roedd y broses ymgysylltu wedi ei chynllunio. A phan dynnais eich sylw ato, fe wnaethoch roi'r gorau i hynny wedyn.

Nawr, mae adroddiad Llywodraeth Cymru ei hun yn tynnu sylw at bryderon diogelwch gan nad yw cyffyrdd yn cydymffurfio â'r safonau cynllunio presennol; oedi traffig o ganlyniad i ddiffyg cydnerthedd y rhwydwaith; diffyg llwybrau dargyfeirio addas pan fydd angen cynnal a chadw twneli, trwsio ffyrdd a damweiniau ar yr A55, a gwyddom fod pob un ohonynt yn digwydd yn llawer rhy aml; dewisiadau teithio cynaliadwy gwael; mynediad gwael at yr arfordir a diogelwch—diogelwch—i gerddwyr a beicwyr. Fel rhan o'r cynlluniau, ystyriwyd dymchwel tai newydd a adeiladwyd yn ddiweddar, gan adael llawer o drigolion mewn limbo dros yr holl flynyddoedd hyn. Er gwaethaf honiadau mynych gennych chi ynglŷn â diddymu cynlluniau eraill, rydych wedi bod yn nodi bod hyn i gyd yn enw amcanion newid hinsawdd.

Wel, gadewch imi ddweud wrthych, nid yw hyn yn wir yma. Bydd y ciwiau ar y ffyrdd sy'n ymuno â'r cylchfannau yn parhau. Ceir yn segur, yn rhyddhau carbon monocsid, sy'n effeithio ar ansawdd yr union aer a anadlwn—a phan ddywedaf 'ni', fy etholwyr. Ddirprwy Weinidog, efallai y gwnewch egluro i'r Senedd a fy etholwyr pam eich bod wedi gwastraffu £9 miliwn cyn gwneud tro pedol. Pa atebion y byddwch yn eu rhoi ar waith yn awr i leddfu'r holl broblemau cyfredol, problemau a nodwyd yn eich adroddiadau asesu cynllun eich hun mewn gwirionedd? Diolch, Lywydd.

Well, Llywydd, it's not four months since I joined Janet Finch-Saunders on the steps of the Senedd to send a strong message to world leaders at the Conference of the Parties on the need to take dramatic action to tackle climate change. I've heard many times in the Chamber Janet Finch-Saunders lecture me how the Welsh Government wasn't going far enough, wasn't going fast enough to deal with the climate and nature emergencies. I would say to her, with the greatest of respect, that it's no good signing up to declarations then to run away from the actions that follow from that.

In order to meet our 2050 target, we need to cut carbon emissions in the next decade by 63 per cent. That includes achieving modal shift. We have a target set out in the Wales transport strategy of achieving 45 per cent of journeys by sustainable transport by 2045, up from 32 per cent now. That requires us to do things differently. That's why I set up the roads review panel, and they are patiently going through each of the 50 schemes currently in development, and agreed, because of the public inquiry—and I would note it didn't take her to tell me there was a public inquiry for me to spot that fact—but, because there was a public inquiry, we fast-tracked this scheme, and one other scheme, through the process so that an early decision could be made. The independent panel has now published its full report, and that is available for everyone to read, and they go through, in detail, their reasons. And they concluded, on the issue of safety, that the proposed grade-separated junctions replacing two roundabout junctions, would create little absolute improvement to the collision record. She rightly says that, in peak season, there are particular problems on the A55 around capacity, but they are limited to the high tourist season. The report also said, I'm quoting:

'The aim of the scheme is not in alignment with the sustainable transport hierarchy, the mode share targets, or increasing the proportion of freight moved by sustainable modes.'

Now, that's there in black and white, in the conclusion of the report, commissioned precisely because I was doing as she asked me to do, which is to respond to the climate emergency and to recognise the impact that transport plays in that—17 per cent of our emissions are from transport.

Now, I recognise there will be some people who are disappointed, and others locally who objected to the scheme who will be less disappointed. On the question of cost, indeed, there has been sunk costs into this. It will not be entirely wasted. The studies and the work underpinning them will be valuable for the Burns commission north in its work. And I see little logic in continuing spend on a project that was set to cost more than £75 million simply because we'd begun work looking at assessments—that makes no sense to me at all. And the purpose of our work is to shift funding away from schemes that add to our carbon emissions in order to fund schemes that help us to reduce our carbon emissions.

And if we want to create real alternatives for her constituents, we have to invest in them, and that's what the Burns commission will set out to do. It'll set up a practical pipeline of projects of all modes—road, rail, bus and active travel—to deal with the problems along the A55 and across the whole of north Wales of congestion and poor air quality, as well as looking at our carbon targets. And it will set out, just as it did in south Wales—. And, bear in mind, for all the comments on the Conservative benches criticising our decision on the M4, the union connectivity review, set up by the UK Government—against the backdrop of the Prime Minister saying it was going to back him in suggesting the M4 should go ahead and how he was going to override devolution; all the usual chest-beating statements we now expect from the Prime Minister—the union connectivity report looked at the options, it looked at the Burns recommendations for the south, it looked at the M4, and it concluded that the right way forward was the Burns recommendations for the south. I have every confidence that, over the next year, they will do similar work in the north to create a pipeline of schemes that'll make things better, which we can then all commit to work together to implement.

Wel, Lywydd, nid oes pedwar mis wedi bod ers i mi ymuno â Janet Finch-Saunders ar risiau'r Senedd i anfon neges gref at arweinwyr y byd yng Nghynhadledd y Partïon ar yr angen i roi camau dramatig ar waith i fynd i'r afael â newid hinsawdd. Mae Janet Finch-Saunders wedi pregethu yn y Siambr droeon nad yw Llywodraeth Cymru yn mynd yn ddigon pell, nad yw'n symud yn ddigon cyflym i ymdrin â'r argyfwng hinsawdd a'r argyfwng natur. Hoffwn ddweud wrthi, gyda'r parch mwyaf, nad oes diben cefnogi datganiadau os ydych am droi cefn ar y camau sy'n dilyn o hynny.

Er mwyn cyrraedd ein targed ar gyfer 2050, mae angen inni leihau allyriadau carbon 63 y cant yn ystod y degawd nesaf. Mae hynny'n cynnwys sicrhau ein bod yn newid dulliau teithio. Mae gennym darged a nodir yn strategaeth drafnidiaeth Cymru i gyflawni 45 y cant o deithiau drwy drafnidiaeth gynaliadwy erbyn 2045, i fyny o 32 y cant yn awr. Mae hynny'n golygu bod angen inni wneud pethau'n wahanol. Dyna pam y sefydlais y panel adolygu ffyrdd, ac maent yn edrych yn amyneddgar ar bob un o'r 50 cynllun sy'n cael eu datblygu ar hyn o bryd, a chytuno, oherwydd yr ymchwiliad cyhoeddus—a byddwn yn nodi nad oedd angen iddi ddweud wrthyf fod yna ymchwiliad cyhoeddus imi nodi'r ffaith honno—ond oherwydd bod ymchwiliad cyhoeddus, fe wnaethom gyflymu'r cynllun hwn, ac un cynllun arall, drwy'r broses fel y gellid gwneud penderfyniad cynnar. Mae'r panel annibynnol bellach wedi cyhoeddi ei adroddiad llawn, ac mae hwnnw ar gael i bawb ei ddarllen, ac maent yn nodi eu rhesymau yn fanwl ynddo. A daethant i'r casgliad, ar fater diogelwch, na fyddai'r cyffyrdd aml-lefel arfaethedig a fyddai'n cymryd lle dwy gyffordd gylchfan, yn arwain at fawr o welliant i'r nifer o ddamweiniau Mae'n dweud, yn gywir, fod problemau capasiti penodol ar yr A55 ar adegau prysur, ond eu bod wedi'u cyfyngu i'r tymor twristiaid. Dywedodd yr adroddiad hefyd, ac rwy'n dyfynnu:

'Nid yw nod y cynllun yn gydnaws â'r hierarchaeth trafnidiaeth gynaliadwy, y targedau o ran cyfrannau dulliau teithio, na'r nod o gynyddu cyfran y nwyddau a gludir drwy ddulliau cynaliadwy.'

Nawr, mae hynny yno mewn du a gwyn, yng nghasgliad yr adroddiad, a gomisiynwyd oherwydd fy mod yn gwneud fel y gofynnodd hi i mi ei wneud, sef ymateb i'r argyfwng hinsawdd a chydnabod effaith trafnidiaeth yn hynny—mae 17 y cant o'n hallyriadau yn deillio o drafnidiaeth.

Nawr, rwy'n cydnabod y bydd rhai pobl yn siomedig, a bydd eraill yn lleol a wrthwynebodd y cynllun yn llai siomedig. Ar fater y gost, do, mae arian wedi'i wario ar hyn na ellir ei adfer. Ni fydd yn wastraff llwyr. Bydd yr astudiaethau a'r gwaith sy'n sail iddynt yn werthfawr i gomisiwn Burns yn ei waith yn y gogledd. Ac ni welaf lawer o bwynt parhau i wario ar brosiect a oedd i fod i gostio mwy na £75 miliwn am ddim rheswm gwell na bod y gwaith o edrych ar asesiadau wedi dechrau—nid yw hynny'n gwneud synnwyr i mi o gwbl. A diben ein gwaith yw symud cyllid oddi wrth gynlluniau sy'n ychwanegu at ein hallyriadau carbon er mwyn ariannu cynlluniau sy'n ein helpu i leihau ein hallyriadau carbon.

Ac os ydym eisiau creu dewisiadau amgen go iawn i'w hetholwyr hi, rhaid inni fuddsoddi ynddynt, a dyna mae comisiwn Burns yn bwriadu ei wneud. Bydd yn sefydlu llif ymarferol o brosiectau o bob math—ffyrdd, rheilffyrdd, bysiau a theithio llesol—i ymdrin â'r problemau ar hyd yr A55 ac ar draws gogledd Cymru gyfan gyda thagfeydd ac ansawdd aer gwael, yn ogystal ag edrych ar ein targedau carbon. A bydd yn nodi, yn union fel y gwnaeth yn ne Cymru—. A chofiwch, er yr holl sylwadau ar feinciau'r Ceidwadwyr yn beirniadu ein penderfyniad ar yr M4, edrychodd adolygiad cysylltedd yr undeb a sefydlwyd gan Lywodraeth y DU—gyda Phrif Weinidog y DU yn dweud y byddai'r adolygiad yn ei gefnogi ef drwy awgrymu y dylai cynllun yr M4 fynd rhagddo a sut y byddai'n diystyru datganoli; yr holl ddatganiadau ymffrostgar arferol yr ydym yn eu disgwyl bellach gan y Prif Weinidog—edrychodd adroddiad cysylltedd yr undeb ar yr opsiynau, edrychodd ar argymhellion Burns ar gyfer y de, edrychodd ar yr M4, a daeth i'r casgliad mai'r ffordd gywir ymlaen oedd argymhellion Burns ar gyfer y de. Rwy'n hyderus y byddant, dros y flwyddyn nesaf, yn gwneud gwaith tebyg yn y gogledd i greu llif o gynlluniau a fydd yn gwneud pethau'n well, a gallwn i gyd ymrwymo wedyn i gydweithio er mwyn eu gweithredu.

15:15

The question the Conservatives should be asking isn't how do we stop cars from idling, it's how do we stop cars getting on the road in the first place. And the Deputy Minister is right. It's the broader question here of: are we serious about climate change? And if we are, then are we serious about modal shift and reducing people's overdependence on cars? Are we serious that that is part of the answer? And if we are, then it does mean that things have to change, and there will be fewer big, expensive road schemes. But, just as important, of course, turning to the Deputy Minister, we also need to see investment happening into those alternatives. So, the question isn't what can we do to revive these proposed schemes, but what can we do to address the same issues in a different way. I welcome, therefore, the commission to be led by Lord Burns, and it's probably at the end of that process that we decide whether this is the right decision or not, because it's only at the end of the process will we see and understand what the alternatives are.

So, I'd like to ask: does the Deputy Minister agree with me that it's absolutely key, as part of this process and the wider, ongoing process of the reviewing roads project, that there's absolute transparency and clarity around how these decisions are being made and that there's absolute consistency as well, in terms of the criteria and the factors considered from project to project, albeit within their own individual contexts, because, otherwise, people will be right to be concerned and sceptical about what the real motives are? 

Yn hytrach na gofyn sut y mae atal ceir rhag segura, dylai'r Ceidwadwyr fod yn gofyn sut y mae atal ceir rhag mynd ar y ffordd yn y lle cyntaf. Ac mae'r Dirprwy Weinidog yn iawn. Y cwestiwn ehangach yma yw: a ydym o ddifrif ynglŷn â newid hinsawdd? Ac os ydym, a ydym o ddifrif ynghylch newid dulliau teithio a lleihau gorddibyniaeth pobl ar geir? A ydym o ddifrif fod hynny'n rhan o'r ateb? Ac os ydym, mae'n golygu bod yn rhaid i bethau newid, a bydd llai o gynlluniau ffordd mawr, drud. Ond yr un mor bwysig, wrth gwrs, gan droi at y Dirprwy Weinidog, mae angen inni hefyd weld buddsoddiad yn digwydd yn y dewisiadau amgen hynny. Felly, yn hytrach na gofyn beth y gallwn ei wneud i adfywio'r cynlluniau arfaethedig hyn, dylem ofyn beth y gallwn ei wneud i fynd i'r afael â'r un materion mewn ffordd wahanol. Rwy'n croesawu'r ffaith y bydd y comisiwn yn cael ei arwain gan yr Arglwydd Burns, ac mae'n debyg mai ar ddiwedd y broses honno y byddwn yn penderfynu ai dyma'r penderfyniad cywir ai peidio, am mai ar ddiwedd y broses yn unig y byddwn yn gweld ac yn deall beth yw'r dewisiadau amgen.

Felly, hoffwn ofyn: a yw'r Dirprwy Weinidog yn cytuno â mi ei bod yn gwbl allweddol, fel rhan o'r broses hon a phroses barhaus ehangach y prosiect adolygu ffyrdd, fod tryloywder ac eglurder llwyr ynghylch y modd y gwneir y penderfyniadau hyn a bod cysondeb llwyr hefyd mewn perthynas â'r meini prawf a'r ffactorau a ystyrir o brosiect i brosiect, er o fewn eu cyd-destunau unigol eu hunain, oherwydd, fel arall, bydd pobl yn iawn i fod yn bryderus ac yn amheus ynglŷn â beth yw'r cymhellion go iawn? 

15:20

Well, I'd like to thank Llyr Gruffydd for his supportive comments and his endorsement of the broad approach that we are taking. And it will be right that there'll be a role for challenge and scrutiny of all of this, and it's important that the Burns commission operates in that way, as it did in the south, as, indeed, the roads review is. The roads review is putting all of this information in the public domain for people to see its reasoning, for us to scrutinise it. The Burns commission will be publishing an interim report, which will be available, to engage with stakeholders, just as they did in their work around Newport. I've already had conversations with the leaders of the three councils in the area affected in the north to get their views on this, to ask them for suggestions of who should serve on the commission and to talk to them about the way ahead. So, I agree with him that transparency and consistency are important, but just as the importance of being willing follow through our words with actions. 

Wel, hoffwn ddiolch i Llyr Gruffydd am ei sylwadau cefnogol a'i gymeradwyaeth i'r dull gweithredu cyffredinol yr ydym yn ei fabwysiadu. Ac mae'r ffaith y bydd yna rôl i herio a chraffu ar hyn i gyd yn iawn, ac mae'n bwysig fod comisiwn Burns yn gweithredu yn y modd hwnnw, fel y gwnaeth yn y de, fel y mae'r adolygiad ffyrdd yn ei wneud yn wir. Mae'r adolygiad ffyrdd yn sicrhau bod yr holl wybodaeth hon ar gael i'r cyhoedd er mwyn i bobl weld ei resymeg, er mwyn inni graffu arno. Bydd comisiwn Burns yn cyhoeddi adroddiad interim, a fydd ar gael, i ymgysylltu â rhanddeiliaid, yn union fel y gwnaethant yn eu gwaith o amgylch Casnewydd. Rwyf eisoes wedi cael sgyrsiau gydag arweinwyr y tri chyngor yn yr ardal yr effeithir arni yn y gogledd i gael eu barn ar hyn, i ofyn iddynt am awgrymiadau ynghylch pwy a ddylai wasanaethu ar y comisiwn a siarad â hwy am y ffordd ymlaen. Felly, rwy'n cytuno bod tryloywder a chysondeb yn bwysig, ond mae'r un mor bwysig ein bod yn barod i gefnogi ein geiriau â gweithredoedd. 

4. Datganiadau 90 Eiliad
4. 90-second Statements

Yr eitem nesaf, felly, yw'r datganiadau 90 eiliad, a'r datganiad heddiw gan Jane Dodds.

The next item, therefore, is the 90-second statements, and today's statement comes from Jane Dodds.

Diolch, Llywydd. This Friday, 18 February, is international Care Day, celebrating care-experienced children and young people. Too often, young people tell us that they are made to feel like they don't belong, so the theme of this year is 'Together we create community,' celebrating the strength of the care-experienced community and highlighting the importance of ensuring that every child and young person is able to play a full part in their communities.

To mark Care Day on Friday, care-experienced young people from across Wales will meet virtually to create a time capsule and, over the coming year, Voices from Care Cymru and their partners will be inviting all Members of the Senedd to meet care-experienced children and young people in our own constituencies and regions, so that we can get to know them, so that they can get to know us as well, and that we can play our part in building that sense of belonging that care-experienced children and young people tell us that they need. The time capsule will make a record of what they feel needs to change to allow them and other care-experienced children and young people to really thrive, and they will open the capsule in five years' time so that they and we can see what has changed.

Finally, I sincerely hope that the brilliant universal basic income pilot announced by the Government will transform the lives of those care leavers who are able to take part in the pilot. So, on Friday, please show your support for our care community; after all, they are children in our care. Thank you. Diolch yn fawr iawn.

Diolch, Lywydd. Y dydd Gwener hwn, 18 Chwefror, yw Diwrnod Gofal Rhyngwladol, sy'n dathlu plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal. Yn rhy aml, mae pobl ifanc yn dweud wrthym eu bod yn cael eu gwneud i deimlo nad ydynt yn perthyn, felly y thema eleni yw 'Gyda'n gilydd, rydym yn creu cymuned,' gan ddathlu cryfder y gymuned sydd â phrofiad o fod mewn gofal ac amlygu pwysigrwydd sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn gallu chwarae rhan lawn yn eu cymunedau.

I nodi Diwrnod Gofal Rhyngwladol ddydd Gwener, bydd pobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal o bob cwr o Gymru yn cyfarfod yn rhithwir i greu capsiwl amser, a thros y flwyddyn nesaf, bydd Voices from Care Cymru a'u partneriaid yn gwahodd holl Aelodau'r Senedd i gwrdd â phlant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal yn ein hetholaethau a'n rhanbarthau ein hunain, er mwyn inni ddod i'w hadnabod, er mwyn iddynt hwy ddod i'n hadnabod ninnau hefyd, ac er mwyn inni allu chwarae ein rhan yn adeiladu'r ymdeimlad o berthyn y mae plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal yn dweud wrthym eu bod ei angen. Bydd y capsiwl amser yn cofnodi'r hyn y teimlant fod angen ei newid i'w galluogi hwy a phlant a phobl ifanc eraill sydd â phrofiad o fod mewn gofal i ffynnu, a byddant yn agor y capsiwl ymhen pum mlynedd er mwyn iddynt hwy a ninnau weld beth sydd wedi newid.

Yn olaf, rwy'n mawr obeithio y bydd y cynllun peilot incwm sylfaenol cyffredinol gwych a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth yn trawsnewid bywydau'r rhai sy'n gadael gofal sy'n gallu cymryd rhan yn y peilot. Felly, ddydd Gwener, dangoswch eich cefnogaeth i'n cymuned ofal; wedi'r cyfan, plant yn ein gofal ni ydynt. Diolch yn fawr iawn.

Diolch yn fawr am y datganiad yna, a nawr byddwn ni'n cymryd toriad byr er mwyn paratoi ar gyfer ambell i newid yn y Siambr. Toriad, felly.

Thank you very much for that statement, and we'll take a short break to prepare for some changeovers in the Siambr. A short break.

Ataliwyd y Cyfarfod Llawn am 15:23.

Plenary was suspended at 15:23.

15:30

Ailymgynullodd y Senedd am 15:31, gyda'r Llywydd yn y Gadair.

The Senedd reconvened at 15:31, with the Llywydd in the Chair.

5. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): Etholiadau Llywodraeth Leol
5. Member Debate under Standing Order 11.21(iv): Local Government elections

Yr eitem nesaf yw dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) ar etholiadau llywodraeth leol. Dwi'n galw ar Rhys ab Owen i wneud y cynnig yma.

The next item is a Member debate under Standing Order 11.21(iv) on local government elections, and I call on Rhys ab Owen to move the motion.

Cynnig NDM7881 Rhys ab Owen, Llyr Gruffydd, Jane Dodds

Cefnogwyd gan Cefin Campbell, Heledd Fychan, Luke Fletcher, Mabon ap Gwynfor, Peredur Owen Griffiths, Rhun ap Iorwerth, Siân Gwenllian, Sioned Williams

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi:

a) bod Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau Cymru 2021 yn ymestyn yr hawl i bleidleisio i bobl ifanc 16 ac 17 oed a dinasyddion tramor sy'n preswylio'n gyfreithlon yng Nghymru, yn sicrhau dyletswydd i annog pobl leol i gymryd rhan mewn llywodraeth leol, ac yn galluogi cynghorau i gael gwared ar system y cyntaf i'r felin i ethol cynghorwyr;

b) y defnyddir system fwy cyfrannol mewn etholiadau lleol yn yr Alban, gan leihau nifer y seddi lle nad oes cystadleuaeth, a sicrhau bod pob pleidlais yn cyfrif.

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio'n agos gyda chynghorau newydd a etholir ym mis Mai 2022 i sicrhau bod dull mwy cynrychioliadol a system genedlaethol unffurf yn cael eu defnyddio i ethol cynghorwyr ledled Cymru erbyn 2027.

Motion NDM7881 Rhys ab Owen, Llyr Gruffydd, Jane Dodds

Supported by Cefin Campbell, Heledd Fychan, Luke Fletcher, Mabon ap Gwynfor, Peredur Owen Griffiths, Rhun ap Iorwerth, Siân Gwenllian, Sioned Williams

To propose that the Senedd:

1. Notes:

a) the Local Government and Elections Wales Act 2021 extends the voting franchise to 16 and 17 year olds and foreign citizens legally resident in Wales, ensures a duty to encourage local people to participate in local government, and enables councils to scrap the first-past-the-post system to elect councillors;

b) a more proportional system is used in local elections in Scotland, reducing the number of uncontested seats, and ensuring that all votes count.

2. Calls on the Welsh Government to work closely with new councils elected in May 2022 to ensure that a more representative method and a uniform national system is used to elect councillors across Wales by 2027.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Diolch yn fawr ichi, Llywydd. Fel y gwyddoch chi, bawb yn y Siambr hon, gair Groegaidd yw 'democratiaeth'. Gwraidd y gair yw'r geiriau 'demos' a 'kratia' sy'n golygu 'rheolaeth gan y bobl'. Ond meddylfryd 'winner takes all' sy'n dra arglwyddiaethu yng Nghymru ac yn enwedig yn Lloegr ar hyn o bryd—system lle mae un blaid yn dueddol o ennill popeth, a'r lleill yn dueddol o golli'r cwbl. Mae hyn yn arwain felly at y mwyafrif o bobl yn teimlo mai gwastraff amser llwyr yw eu pleidlais ac nad yw taro'r groes yn y blwch yn gwneud unrhyw wahaniaeth o gwbl.

I ddangos nad ydw i'n ceisio gwneud pwynt pleidiol fan hyn, gadewch inni ddechrau gyda Chyngor Gwynedd nôl yn 2017. Yn yr etholiad yna, enillodd Plaid Cymru 55 y cant o'r seddi drwy dderbyn dim ond 39 y cant o'r bleidlais. Yn sir Fynwy, enillodd ein cyfaill Peter Fox a'r Torïaid 58 y cant o'r seddi gydag ond 46 y cant o'r bleidlais. Ac yma yng Nghaerdydd, enillodd Llafur 52 y cant o'r seddi gyda 39 y cant o'r bleidlais. Ac er mwyn i fi gynnwys pawb yn y Senedd yma, fe aeth y tair sedd yn y ward lle ces i fy ngeni, ym Mhen-y-lan yng Nghaerdydd, i’r Rhyddfrydwyr—pob un o'r seddi, ond dim ond 25 y cant o'r bleidlais.

Term sydd wedi ei drwytho ynom ni, y Cymry, yn ein ideoleg ni ac yn ein ieithwedd ni, yw 'chwarae teg'.

Thank you very much, Llywydd. As everyone in this Chamber will know, 'democracy' comes from the Greek. It stems from the words 'demos' and 'kratia' that mean 'control by the people'. But the 'winner takes all' mentality dominates in Wales, and particularly in England at the moment—a system where one party takes the spoils, and the others are left empty-handed. This therefore leads to the majority feeling that their vote was a waste of time and that casting that vote had no impact whatsoever.

To prove that I'm not seeking to make a party political point here, let me start with Gwynedd Council back in 2017. In that election, Plaid Cymru won 55 per cent of the seats with just 39 per cent of the vote. In Monmouthshire, our colleague Peter Fox and the Conservatives won 58 per cent of the seats with just 46 per cent of the vote. And here in Cardiff, Labour won 52 per cent of the seats with 39 per cent of the vote. And to ensure that no-one in this Senedd is left out, the three seats in the ward where I was born, in Penylan in Cardiff, went to the Liberal Democrats—each seat taken with just 25 per cent of the vote.

The term 'chwarae teg' is an integral part of Welsh phraseology and ideology. 

You will hear non-Welsh speakers use the word, whilst speaking English—'chwarae teg', fair play. This current system is certainly not fair play. We have in Wales today parties that fall far short of gaining half of the electorate's vote, but gain control of 100 per cent of the executive. I'm confident that each Member of this Senedd are far more of a democrat than any party allegiance. For democracy to flourish in Wales, and to be engaging of the people of Wales, it needs to be far more representative and more reflective of our communities.

Fe fyddwch yn clywed pobl ddi-Gymraeg, wrth siarad Saesneg, yn defnyddio'r term 'chwarae teg'. Yn sicr, nid oes chwarae teg yn y system bresennol. Mae gennym bleidiau yng Nghymru heddiw sy’n ennill llai o lawer na hanner y bleidlais, ond sy’n ennill rheolaeth ar 100 y cant o’r weithrediaeth. Rwy’n hyderus fod pob Aelod o’r Senedd hon yn llawer mwy o ddemocrat nag unrhyw deyrngarwch pleidiol. Er mwyn i ddemocratiaeth ffynnu yng Nghymru, ac er mwyn ymgysylltu â phobl Cymru, mae angen iddi fod yn llawer mwy cynrychioliadol o'n cymunedau, a'u hadlewyrchu'n well.

Fel dywed yr hen ddihareb Cymraeg, cymuned o gymunedau yw Cymru, ond er mwyn i ddemocratiaeth fod yn gadarn yn ein gwlad ni, mae'n rhaid i gymunedau deimlo eu bod nhw'n cael eu cynrychioli a bod eu lleisiau yn cael eu clywed a'u gwrando.

Wales is often described as a community of communities, but if democracy is to be strong in our nation, our communities must feel that they are represented and that their voices are listened to and heard.

Yes, I'll take an intervention.

Gwnaf, fe dderbyniaf ymyriad.

Diolch, Rhys. Looking at the details of the motion, it says,

'reducing the number of uncontested seats'.

How would changing the voting system achieve that when it's usually down to the members or the parties to decide who fills which seats?

Diolch, Rhys. Wrth edrych ar fanylion y cynnig, mae’n dweud,

'lleihau nifer y seddi lle nad oes cystadleuaeth'.

Sut y byddai newid y system bleidleisio yn cyflawni hynny pan fo pwy sy'n llenwi pa seddi yn fater i'r aelodau neu'r pleidiau ei benderfynu fel arfer?

If you listen for a bit longer, Gareth Davies, you'll find out—I'm about to get to that point.

Os gwrandewch am ychydig eto, Gareth Davies, fe gewch wybod—rwyf ar fin dod at hynny.

Fel dywed yr hen ddihareb, cymuned o gymunedau, ond mae'n rhaid bod eu lleisiau nhw yn cael eu gwrando.

Wales is a community of communities, but we must ensure that people's voices are heard and listened to.

One more example from the 2017 local elections: in the Whitchurch and Tongwynlais ward in the north of Cardiff, the Conservative Party won all four seats, even though 60 per cent of the voters did not vote Conservative. One hundred per cent of the seats, only 40 per cent of the vote; 4,092 votes in that one ward were wasted. This should not be about party politics, this should not be about gaining power; it should be about fairness. If we call ourselves democrats, we should want the vast majority of ballot papers to really count. A proportional system is the only way of achieving this. It allows for the flourishing of plurality, plurality of choice, plurality of votes and a plurality of outcomes.

Un enghraifft arall o etholiadau lleol 2017: yn ward yr Eglwys Newydd a Thongwynlais yng ngogledd Caerdydd, enillodd y Blaid Geidwadol y pedair sedd, er na phleidleisiodd 60 y cant o’r pleidleiswyr dros y Ceidwadwyr. Pob un sedd, 40 y cant yn unig o'r bleidlais, cafodd 4,092 o bleidleisiau yn yr un ward honno eu gwastraffu. Ni ddylai hyn ymwneud â gwleidyddiaeth bleidiol, ni ddylai hyn ymwneud ag ennill pŵer, dylai ymwneud â thegwch. Os ydym yn galw ein hunain yn ddemocratiaid, dylem fod eisiau i fwyafrif helaeth y papurau pleidleisio gyfrif. System gyfrannol yw'r unig ffordd o gyflawni hyn. Mae'n caniatáu i luosogaeth ffynnu, lluosogaeth o ran dewis, lluosogaeth o ran pleidleisiau a lluosogaeth o ran canlyniadau.

Dwi'n falch bod Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn galluogi system fwy cyfrannog i gael ei defnyddio mewn etholiadau lleol o fis Mai yma ymlaen. Ond mae angen arweiniad cenedlaethol arnom ni neu fe ddaw yr hen cliché diflas Saesneg, turkeys voting for Christmas i'r meddwl. 

I'm pleased that the Local Government and Elections (Wales) Act 2021 enables a more proportional system to be adopted in local elections from this May onwards. But we need national leadership, or the old cliché of turkeys voting for Christmas comes to mind.

Scotland—and I'm coming to your point shortly, Gareth—Scotland introduced a single transferrable vote system in 2007 across all local authorities, and the change has been dramatic. Consensus has become the rule of the day, with councillors working co-operatively to benefit their constituents. Furthermore, local democracy has been strengthened. In 2003, in Scotland, 61 seats were uncontested, and what is the figure now, Gareth? Sixty-one uncontested in 2003; the answer now, Gareth, is zero. Every seat in Scotland, since proportional representation, has been contested. 

Now, in Wales, in 2017—bear me with me for a second, Sam—nearly 100 councillors stood unchallenged here in Wales, with one councillor in Powys remaining unchallenged for 37 years. That man now has been a councillor for nearly 40 years, and not once has he faced an opponent. [Interruption.] Yes, I'll take an intervention. 

Yr Alban—ac rwy’n dod at eich pwynt cyn bo hir, Gareth—cyflwynodd yr Alban system y bleidlais sengl drosglwyddadwy yn 2007 ar draws pob awdurdod lleol, ac mae’r newid wedi bod yn ddramatig. Mae consensws wedi dod yn rhywbeth arferol, gyda chynghorwyr yn gweithio ar y cyd er budd eu hetholwyr. Yn ogystal â hynny, mae democratiaeth leol wedi’i chryfhau. Yn 2003, yn yr Alban, roedd 61 sedd ddiymgeisydd, a beth yw’r ffigwr bellach, Gareth? Chwe deg un sedd ddiymgeisydd yn 2003; yr ateb nawr, Gareth, yw dim un. Mae pob sedd yn yr Alban, ers cyflwyno cynrychiolaeth gyfrannol, wedi cael ei hymladd.

Nawr, yng Nghymru, yn 2017—maddeuwch i mi am eiliad, Sam—safodd bron i 100 o gynghorwyr yn ddiwrthwynebiad yma yng Nghymru, gydag un cynghorydd ym Mhowys yn parhau'n ddiwrthwynebiad ers 37 mlynedd. Mae’r dyn hwnnw bellach wedi bod yn gynghorydd ers bron i 40 mlynedd, heb wynebu'r un gwrthwynebydd. [Torri ar draws.] Gwnaf, fe dderbyniaf ymyriad.

15:35

Thank you, Rhys. The points around Scotland and the STV coming in, you rightly pointed out the uncontested seats move. But, also, since STV's been there, electoral turnout has been significantly less. So, in the two years preceding STV, there was a turnout of around 54 per cent; since then, it's around 46 per cent. So, how would you support that in terms of engaging with local democracy, which is so vitally important, and starts with people coming out to vote?

Diolch, Rhys. Ar y pwyntiau ynglŷn â'r Alban a chyflwyno'r bleidlais sengl drosglwyddadwy, roeddech yn iawn i dynnu sylw at y newid mewn seddi diymgeisydd. Ond hefyd, ers cyflwyno'r bleidlais sengl drosglwyddadwy, mae'r ganran sy'n pleidleisio wedi bod yn sylweddol is. Felly, yn y ddwy flynedd cyn y bleidlais sengl drosglwyddadwy, roedd oddeutu 54 y cant yn pleidleisio, ac ers hynny, mae oddeutu 46 y cant yn pleidleisio. Felly, sut y byddech yn cefnogi hynny mewn perthynas ag ymgysylltu â democratiaeth leol, sydd mor hanfodol bwysig, ac sy'n dechrau gyda phobl yn dod allan i bleidleisio?

I'm glad you're reading out all your pre-prepared interventions already. Let me answer: this idea that turnouts are lower in PR is absolutely ridiculous. In Australia, it's nearly 100 per cent; Ukraine, it's over 90 per cent; Malta, it's over 90 per cent. Turnouts do not go down after introducing PR. 

Rwy'n falch eich bod eisoes yn darllen eich holl ymyriadau a baratowyd ymlaen llaw. Gadewch imi ateb: mae'r syniad hwn fod y ganran sy'n pleidleisio yn is mewn system gynrychiolaeth gyfrannol yn gwbl chwerthinllyd. Yn Awstralia, mae bron yn 100 y cant; yn Wcrain, mae dros 90 y cant; ym Malta, mae dros 90 y cant. Nid yw'r ganran sy'n pleidleisio yn gostwng ar ôl cyflwyno cynrychiolaeth gyfrannol.

Mae pleidleisio cyntaf i'r felin yn arwain at bleidleisio tactegol, ac mae hynny yn ei hanian yn beth gwael, yn beth niweidiol i ddemocratiaeth. Pleidleisio i gadw rhywun mas, yn hytrach na phleidleisio dros bwy maen nhw wirioneddol ei eisiau. Pleidleisio dros blaid sy'n fwy yn aml, yn hytrach na phleidleisio dros blaid maen nhw'n wirioneddol eisiau ei chefnogi, fel y Gwyrddion er enghraifft.

First-past-the-post voting leads to tactical voting, which, in itself, is damaging to our democracy. A vote to keep something out rather than casting a positive vote for one's preference. A vote for a larger party very often, rather than a smaller party that they truly want to support, like the Greens for example.

We are limiting people's freedom to choose by keeping this archaic first-past-the-post system, which is now almost 150 years old. There is not only a moral argument to introducing a proportional system, there are strong practical reasons also. In England and Wales, many councils have single parties holding in excess of 75 per cent of the seats. This can give councils and administrations carte blanche on official business. This, in turn, leads to weakened accountability, which has an effect on public procurement, which in turn impacts the way taxpayers' money is spent. 

One-party councils constitute a modern form of fiefdom, where scrutiny committees reviewing millions of pounds in government contracts hardly get scrutinised at all. The Electoral Reform Society, in 2015, found that single-party dominated councils were wasting as much as £2.6 billion a year due to lack of scrutiny. Decisions often in these councils are made pre-emptively, in private meetings with majority groups behind closed doors, and then sprung upon the rest of the council at short notice. Their vote, their opinion, their thoughts don't matter. 

The ERS study further looked into thousands of public sector contracts and found that these one-party dominated councils were about 50 per cent more at risk of corruption than politically competitive councils. Bad for democracy, bad for voters and bad for the public purse. Dozens of countries have made the switch, and not one has made the switch back. Australia, New Zealand, Ukraine: they have shifted from first-past-the-post to a more proportional system.

Rydym yn cyfyngu ar ryddid pobl i ddewis drwy gadw system hynafol y cyntaf i’r felin, sydd bellach bron yn 150 mlwydd oed. Nid yn unig fod dadl foesol dros gyflwyno system gyfrannol, ceir rhesymau ymarferol cryf dros wneud hynny hefyd. Mewn llawer o gynghorau yng Nghymru a Lloegr, mae un blaid yn llenwi dros 75 y cant o'r seddi. Gall hyn roi rhwydd hynt i gynghorau a gweinyddiaethau mewn perthynas â busnes swyddogol. Yn ei dro, mae hyn yn arwain at lai o atebolrwydd, sy’n effeithio ar gaffael cyhoeddus, sydd yn ei dro yn effeithio ar y ffordd y gwerir arian trethdalwyr.

Mae cynghorau un blaid yn fath modern o faenoriaeth, lle na cheir fawr ddim craffu ar bwyllgorau craffu sy’n adolygu gwerth miliynau o bunnoedd o gontractau llywodraeth. Canfu’r Gymdeithas Diwygio Etholiadol, yn 2015, fod cynghorau un blaid yn gwastraffu cymaint â £2.6 biliwn y flwyddyn oherwydd diffyg craffu. Yn aml, caiff penderfyniadau yn y cynghorau hyn eu gwneud ymlaen llaw, mewn cyfarfodydd preifat gyda grwpiau mwyafrifol y tu ôl i ddrysau caeedig, cyn eu taflu at weddill y cyngor ar fyr rybudd. Nid yw eu pleidlais, eu barn, eu syniadau yn cyfrif.

Edrychodd astudiaeth y Gymdeithas Diwygio Etholiadol ymhellach ar filoedd o gontractau'r sector cyhoeddus a chanfu fod y cynghorau un blaid hyn oddeutu 50 y cant yn fwy tebygol o ymroi i arferion llwgr na chynghorau gwleidyddol gystadleuol. Mae hynny'n ddrwg i ddemocratiaeth, yn ddrwg i bleidleiswyr ac yn ddrwg i bwrs y wlad. Mae dwsinau o wledydd wedi gwneud y newid, ac nid oes unrhyw un wedi newid yn ôl. Awstralia, Seland Newydd, Wcrain: mae pob un ohonynt wedi newid o system y cyntaf i'r felin i system fwy cyfrannol.

A dwi'n edrych ymlaen at glywed cyfraniad fy nghyfaill Heledd Fychan mewn ychydig, o'i phrofiad hithau yng Ngweriniaeth Iwerddon. Pam does neb wedi symud yn ôl i'r system cyntaf i'r felin? Wel, oherwydd dyw'r system yna ddim yn ffit i ddemocratiaeth fodern. Mae'n rhaid inni symud o'r syniad bod gwleidyddiaeth yn frwydr, bod gan wleidyddiaeth enillwyr a chollwyr. Yn y teyrngedau hyfryd i Aled Roberts ddoe, gwnaeth pawb ei ddisgrifio fel gwleidydd trawsbleidiol, gwleidydd oedd yn barod i gydweithio ag eraill, a hynny sydd yn iawn, oherwydd proses, nid brwydr yw gwleidyddiaeth. Proses o rannu syniadau, proses o gydweithio, proses o adeiladu consensws rhwng grwpiau a phobl er mwyn ffeindio'r tir cyffredin yna er mwyn gwella bywydau pobl ein cymunedau ni.

And I look forward to hearing the contribution of my colleague Heledd Fychan, of her experiences in the Republic of Ireland. Why has no-one shifted back to the first-past-the-post system? Well, because that system isn't fit for a modern democracy. We must move away from the concept that politics is a battle with winners and losers. In the wonderful tributes paid to Aled Roberts yesterday, everyone described him as a consensual politician, a politician ready to collaborate with others, and that is as it should be, because politics is a process, not a battle. A process of sharing ideas, a process of collaboration, a process of consensus building between people and groups to find common ground in order to improve the lives of those living in our communities.

And this Senedd, as I'm pleased to see, has had co-operation at the heart of it from the beginning. There has never been a majority in this Senedd, with coalitions and co-operations being the rules of the game. And I'm glad, I'm glad to see that the Plaid Cymru and Labour co-operation is the latest incarnation of that. I know, during the election in 2021, many commentators and many politicians in England were surprised about this, but really this is a normal process. Co