Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

04/11/2020

Yn y fersiwn ddwyieithog, mae’r golofn chwith yn cynnwys yr iaith a lefarwyd yn y cyfarfod. Mae’r golofn dde yn cynnwys cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the bilingual version, the left-hand column includes the language used during the meeting. The right-hand column includes a translation of those speeches.

Cyfarfu'r Senedd drwy gynhadledd fideo am 13:29 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Senedd met by video-conference at 13:29 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Presiding Officer

Croeso, bawb, i'r Cyfarfod Llawn. Cyn i ni ddechrau, dwi eisiau nodi ychydig o bwyntiau ar gyfer yr Aelodau. Mae'r Cyfarfod Llawn heddiw, a gynhelir drwy gynhadledd fideo, yn unol â Rheolau Sefydlog Senedd Cymru, yn gyfystyr â thrafodion y Senedd at ddibenion Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Bydd rhai o ddarpariaethau Rheol Sefydlog 34 yn gymwys ar gyfer y Cyfarfod Llawn heddiw ac mae'r rheini wedi'u nodi ar eich agenda chi. A dwi eisiau atgoffa'r Aelodau fod y Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â threfn yn y Cyfarfod Llawn yn berthnasol i'r cyfarfod yma.

Welcome to this Plenary session. Before we begin, I want to set out a few points for Members. A Plenary meeting held by video-conference, in accordance with the Standing Orders of the Welsh Parliament, constitutes Senedd proceedings for the purposes of the Government of Wales Act 2006. Some of the provisions of Standing Order 34 will apply for today's Plenary meeting and those are noted on your agenda. And I would remind Members that Standing Orders relating to order in Plenary meetings apply to this meeting.

13:30
1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
1. Questions to the Minister for Health and Social Services

A'r eitem gyntaf ar ein hagenda ni'r prynhawn yma yw'r cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Dai Lloyd.

And the first item on our agenda this afternoon is questions to the Minister for Health and Social Services, and the first question is from Dai Lloyd.

Amseroedd Aros
Waiting Times

1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am amseroedd aros ar gyfer apwyntiadau a thriniaethau cleifion allanol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe? OQ55772

1. Will the Minister make a statement on waiting times for out-patient appointments and treatments within the Swansea Bay University Health Board area? OQ55772

Yes. The Welsh Government is working closely with all health boards to ensure that, when services can be delivered, the most urgent patients are seen first. During the pandemic, the available capacity has been reduced to enable appropriate social distancing and improved infection prevention and control measures to be implemented.

Gwnaf. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda'r holl fyrddau iechyd i sicrhau, pan ellir darparu gwasanaethau, mai'r cleifion sydd â'r anghenion brys mwyaf difrifol sy'n cael eu gweld gyntaf. Yn ystod y pandemig, mae'r capasiti sydd ar gael wedi'i leihau i alluogi pobl i gadw pellter cymdeithasol priodol a rhoi gwell mesurau atal a rheoli heintiau ar waith.

Plainly, the COVID pandemic has clearly had a very significant impact on waiting times, for both out-patient appointments and planned treatments. The number of patients waiting more than 36 weeks for treatment within Swansea bay health board stood at 22,453 at the end of August this year, compared to 3,263 at the same time last year. Now, we know that the health board has made some use of out-patient and theatre capacity at Swansea's Sancta Maria Hospital, but this is not a sustainable option long term. So, could I ask what additional actions are you taking, Minister, to address this issue? And do you agree that you need to do more in terms of developing not just COVID-lite pathways but COVID-lite hospitals or stand-alone units within the Swansea bay health board area in order to significantly increase capacity to tackle this backlog?

Yn amlwg, mae pandemig COVID wedi cael effaith sylweddol iawn ar amseroedd aros, ar gyfer apwyntiadau cleifion allanol a thriniaethau wedi'u cynllunio. Roedd nifer y cleifion a oedd yn aros dros 36 wythnos am driniaeth yn ardal bwrdd iechyd bae Abertawe yn 22,453 ddiwedd mis Awst eleni, o gymharu â 3,263 ar yr un adeg y llynedd. Nawr, gwyddom fod y bwrdd iechyd wedi gwneud rhywfaint o ddefnydd o gapasiti theatr a chleifion allanol yn Ysbyty Sancta Maria yn Abertawe, ond nid yw hwn yn opsiwn cynaliadwy yn y tymor hir. Felly, a gaf fi ofyn pa gamau ychwanegol rydych yn eu cymryd, Weinidog, i fynd i'r afael â'r mater hwn? Ac a ydych yn cytuno bod angen ichi wneud mwy o ran datblygu nid yn unig llwybrau sy'n rhydd o COVID ond ysbytai sy'n rhydd o COVID neu unedau annibynnol yn ardal bwrdd iechyd bae Abertawe er mwyn cynyddu'r capasiti’n sylweddol i fynd i'r afael â'r ôl-groniad hwn?

I think there are a couple of points to make. The Member correctly highlights the significant difference in the number of people waiting a long time, and that is one of the harms that we specifically recognise in needing to balance in all of the action we're taking during the course of the pandemic. There are a number of things that we have done to enable appointments to go ahead, in primary care, which the Member will know something about, in the way that video consultations are taking place, but also there are times when people need person-to-person contact for effective treatment options to be run through.

In terms of what we are doing, there is activity that is taking place, but we know we're going to have a significant backlog at the end of the pandemic. So, as well as the quarter 3 and quarter 4 operating frameworks that the health service is working to, we're already having to forecast and look forward to the significant recovery that we need. Because the Member's right that Sancta Maria is not a sustainable, long-term answer to that. In having, if you like, COVID-lite and COVID-free areas, which the service is planning for and so we are doing much more non-COVID activity because our NHS has organised itself in a way to try to do that, the big challenge is, with community transmission as it is, keeping coronavirus out of a site, even if we designated it as a non-COVID site, is actually really challenging and difficult. And the way that our hospitals sites are set up, they're not currently set up, if you like, into 'hot' and 'cold' sites, where you have planned care on one hospital site totally and unscheduled care on another.

So, this is a much bigger reform than I think we're going to be able to deliver within the coming days and weeks. But we do have designated zones, and that's why the infection prevention and control measures are so important, but it's also why the messages to the public are so important—if community transmission continues as it is, then we're unlikely to be able to see coronavirus kept out of all of our hospitals, regardless of the designation we provide to them.

Credaf fod un neu ddau o bwyntiau i'w gwneud. Mae'r Aelod yn llygad ei le yn tynnu sylw at y gwahaniaeth sylweddol yn nifer y bobl sy'n aros am amser hir, ac mae hwnnw’n un math o niwed rydym yn ei gydnabod yn benodol mewn perthynas â’r angen i gydbwyso’r holl gamau rydym yn eu cymryd yn ystod y pandemig. Mae nifer o bethau rydym wedi'u gwneud i alluogi apwyntiadau i barhau, mewn gofal sylfaenol, a bydd yr Aelod yn gwybod rhywbeth am hynny, yn y ffordd y caiff ymgynghoriadau fideo eu cynnal, ond mae adegau hefyd pan fydd angen cyswllt personol ar bobl er mwyn trafod eu hopsiynau am driniaeth effeithiol.

O ran yr hyn rydym yn ei wneud, mae gweithgarwch yn mynd rhagddo, ond gwyddom y bydd gennym ôl-groniad sylweddol ar ddiwedd y pandemig. Felly, yn ogystal â fframweithiau gweithredu chwarter 3 a chwarter 4 y mae'r gwasanaeth iechyd yn eu dilyn, rydym eisoes yn gorfod rhagweld ac edrych ymlaen at yr adferiad sylweddol sydd ei angen arnom. Oherwydd mae’r Aelod yn llygad ei le nad yw Sancta Maria yn ateb cynaliadwy, hirdymor i hynny. Wrth gael, os mynnwch, mannau sy'n rhydd o COVID, sef yr hyn y mae'r gwasanaeth yn cynllunio ar ei gyfer ac felly ein bod yn cyflawni llawer mwy o weithgarwch nad yw’n gysylltiedig â COVID gan fod ein GIG wedi trefnu ei hun mewn ffordd i geisio gwneud hynny, yr her fawr yw, gyda throsglwyddiad cymunedol fel y mae, fod cadw’r coronafeirws allan o safle, hyd yn oed pe baem yn ei ddynodi'n safle di-COVID, yn wirioneddol heriol ac anodd. A'r ffordd y mae ein safleoedd ysbytai wedi’u trefnu, nid ydynt wedi’u trefnu ar hyn o bryd, os mynnwch, yn safleoedd 'poeth' ac 'oer', lle mae gennych ofal wedi’i gynllunio i gyd ar un safle ysbyty a gofal heb ei drefnu ar un arall.

Felly, mae hwn yn ddiwygiad mwy o lawer nag y credaf y bydd modd inni ei gyflawni o fewn y dyddiau a'r wythnosau nesaf. Ond mae gennym barthau dynodedig, a dyna pam fod mesurau rheoli ac atal heintiau mor bwysig, ond dyna hefyd pam fod y negeseuon i'r cyhoedd mor bwysig—os yw trosglwyddiad cymunedol yn parhau fel y mae, rydym yn annhebygol o allu cadw’r coronafeirws allan o'n holl ysbytai, ni waeth pa ddynodiad a rown iddynt.

Minister, I think I'd be grateful if you could bring some influence to bear on the restoration of a minor injuries unit at Singleton Hospital in Swansea. It's been closed for some time now. But in the meantime, I wonder if you could tell us what out-patient activity is happening in the community since March. It's been part of Welsh Government policy for a while to try and bring some appropriate out-patient activity back out of general hospitals. And could you also say whether that activity has decreased since we've started to see some COVID deaths, actually, within some of our community hospitals, as opposed to our general hospitals? I think Members may be aware of the sad deaths within Maesteg Community Hospital, which is obviously in a different part of my region.

Weinidog, byddwn yn ddiolchgar pe gallech ddefnyddio peth o’ch dylanwad i ailagor yr uned mân anafiadau yn Ysbyty Singleton yn Abertawe. Mae wedi bod ar gau ers peth amser bellach. Ond yn y cyfamser, tybed a allech ddweud wrthym pa weithgarwch cleifion allanol sy'n digwydd yn y gymuned ers mis Mawrth. Mae ceisio dod â rhywfaint o weithgarwch cleifion allanol priodol yn ôl allan o ysbytai cyffredinol wedi bod yn rhan o bolisi Llywodraeth Cymru ers peth amser. Ac a allech ddweud hefyd a yw'r gweithgarwch hwnnw wedi lleihau ers inni ddechrau gweld marwolaethau COVID yn rhai o'n hysbytai cymunedol yn hytrach na'n hysbytai cyffredinol? Credaf efallai fod yr Aelodau’n ymwybodol o'r marwolaethau yn Ysbyty Cymunedol Maesteg, sy'n amlwg mewn rhan wahanol o fy rhanbarth.

Okay. So, I can say that, in terms of the increase in out-patient activity, from April, when, of course, we made the choice—which I think was the right choice—to end lots of activity within our healthcare system, and elective care and out-patients in particular, lots of those were paused to allow us time to prepare for the wave that we knew was coming, and we then had—. Lots of members of the public opted out of treatment as well, even in essential services. So, we have this big backlog that's built up and a really significant drop in activity. Since April to September, elective activity within Swansea bay has increased 147 per cent and there's been a 60 per cent increase over the same timescale in out-patients. We are now seeing a receding back in some of those areas of activity because of the extra wave of COVID patients coming into our hospitals.

And that, again, is part of the point I was trying to make in answer to the first question from Dr Lloyd, and that is that, as we see a rise in coronavirus in our communities, as we see more beds taken up with COVID patients, it will affect the other activity we can undertake, and that's why the message with the public is so important, as we look to the end of the firebreak, not to let the hard-won gains go.  Because we know that, even if we go through this winter without needing to have another firebreak, there is a big challenge coming in the future to deal with the backlog that's been built up. So, yes, we're having to make choices about ending some forms of elective and out-patient activity to manage our COVID patients. What we don't want to do is see that disappear altogether, because that in itself would be a real cause of harm for people that you and I represent, and others, all across our country. 

Iawn. Felly, gallaf ddweud, o ran y cynnydd mewn gweithgarwch cleifion allanol, o fis Ebrill, pan wnaethom y dewis wrth gws—sef y dewis cywir yn fy marn i—i ddod â llawer o weithgarwch yn ein system gofal iechyd i ben, a gofal dewisol a chleifion allanol yn enwedig, cafodd llawer o'r rheini eu gohirio i roi amser inni baratoi ar gyfer y don roeddem yn gwybod ei bod ar ddod, ac yna cawsom—. Dewisodd llawer o aelodau o'r cyhoedd beidio â chael triniaethau hefyd, hyd yn oed mewn gwasanaethau hanfodol. Felly, mae gennym ôl-groniad mawr a gostyngiad sylweddol iawn mewn gweithgarwch. Rhwng mis Ebrill a mis Medi, mae gweithgarwch dewisol ym mae Abertawe wedi cynyddu 147 y cant, a bu cynnydd o 60 y cant mewn cleifion allanol dros yr un cyfnod. Rydym bellach yn gweld gostyngiad mewn peth o'r gweithgarwch hwnnw, oherwydd y don ychwanegol o gleifion COVID sy’n dod i mewn i'n hysbytai.

Ac mae hynny, unwaith eto, yn rhan o'r pwynt roeddwn yn ceisio'i wneud wrth ateb y cwestiwn cyntaf gan Dr Lloyd, sef y ffaith, wrth inni weld mwy o’r coronafeirws yn ein cymunedau, wrth inni weld mwy o welyau yn cael eu llenwi â chleifion COVID, y bydd hynny’n effeithio ar y gweithgarwch arall y gallwn ei gyflawni, a dyna pam fod y neges i’r cyhoedd mor bwysig, wrth inni edrych tuag at ddiwedd y cyfnod atal byr, i beidio â cholli’r hyn rydym wedi’i ennill drwy ein gwaith caled. Oherwydd hyd yn oed pe baem yn mynd drwy'r gaeaf hwn heb fod angen cyfnod atal byr arall arnom, gwyddom y bydd her fawr yn ein hwynebu yn y dyfodol o ran mynd i’r afael â'r ôl-groniad. Felly, oes, mae'n rhaid inni wneud dewisiadau ynglŷn â dod â rhai mathau o weithgarwch dewisol a chleifion allanol i ben er mwyn ymdrin â’n cleifion COVID. Yr hyn nad ydym am ei wneud yw gweld hynny'n diflannu'n gyfan gwbl, gan y byddai hynny ynddo'i hun yn peri niwed gwirioneddol i bobl rydych chi a minnau'n eu cynrychioli, ac eraill, ledled ein gwlad.

13:35

Minister, with Swansea bay still having to impose infection control measures at Morriston Hospital, the number of people waiting for treatment will continue to rise, compounding an already dire situation with regard to excessive waits for treatment. Before the pandemic, there were already nearly 6,500 people waiting more than 36 weeks for treatment. So, with the suspension of routine treatments during the pandemic, that number has skyrocketed. Minister, will you be recruiting additional doctors, nurses and other staff in order to address the backlog? 

Weinidog, gyda Bae Abertawe yn dal i orfod rhoi mesurau rheoli heintiau ar waith yn Ysbyty Treforys, bydd nifer y bobl sy'n aros am driniaeth yn parhau i gynyddu, gan waethygu sefyllfa sydd eisoes yn enbyd yng nghyswllt amseroedd aros gormodol am driniaeth. Cyn y pandemig, roedd bron i 6,500 o bobl eisoes yn aros dros 36 wythnos am driniaeth. Felly, gyda thriniaethau cyffredin yn cael eu gohirio yn ystod y pandemig, mae'r nifer honno wedi cynyddu’n sylweddol. Weinidog, a fyddwch yn recriwtio meddygon, nyrsys a staff ychwanegol er mwyn mynd i'r afael â'r ôl-groniad?

Well, Dr Lloyd accurately set out the challenge in the rise in people waiting that we acknowledge is a direct consequence of the action we've had to take to keep people alive during the pandemic. And that difficult balance in the choices we make and the different harms that are caused is very much in the minds of myself and other ministerial colleagues in all of the choices we make. I've also said before that we're going to need to look after our staff not just through the rest of the course of this pandemic, but in the future, because there is a very real mental health toll on our staff, from the treatment they've had to provide and the circumstances in which they've had to do that to keep our people well and alive. So, in the future, I think we'll see a drop-off in staff as we need to deal with and address some of the longer term challenges that will come from that, and that's why the investment choices we've already made are so important, in our training numbers and in the progress we've made, for example, on recruiting more people into general practice and secondary care.

So, yes, we'll look again to maximise our opportunities to recruit and to retain more staff, but we should never forget that the workforce of the future is already here in substantial numbers. The people who we'll have serving our communities in the national health service for the next five years are almost all here already. So, we'll look after our staff for the future, when they're going to join the national health service, and crucially take care of all of our staff in primary and secondary care who are here right now, serving each and every one of us. 

Wel, roedd Dr Lloyd yn llygad ei le yn nodi’r her o ran y cynnydd yn nifer y bobl sy'n aros, ac rydym yn cydnabod bod hynny o ganlyniad uniongyrchol i'r camau rydym wedi gorfod eu cymryd i gadw pobl yn fyw yn ystod y pandemig. Ac mae'r cydbwysedd anodd hwnnw o ran y dewisiadau a wnawn a'r mathau gwahanol o niwed sy'n cael ei achosi yn cael cryn dipyn o ystyriaeth gennyf fi a chyd-Weinidogion eraill ym mhob un o'r dewisiadau a wnawn. Rwyf hefyd wedi dweud o'r blaen y bydd angen inni ofalu am ein staff, nid yn unig drwy gydol gweddill y pandemig hwn, ond yn y dyfodol, gan fod hyn yn cael effaith real iawn ar ein staff o ran iechyd meddwl, oherwydd y driniaeth y maent wedi gorfod ei darparu a'r amgylchiadau y maent wedi gorfod gwneud hynny ynddynt er mwyn cadw ein pobl yn fyw ac yn iach. Felly, yn y dyfodol, credaf y byddwn yn gweld cwymp yn niferoedd staff wrth inni orfod mynd i’r afael â rhai o'r heriau mwy hirdymor a fydd yn codi yn sgil hynny, a dyna pam fod y dewisiadau buddsoddi rydym eisoes wedi'u gwneud mor bwysig, yn ein niferoedd hyfforddi ac yn y cynnydd rydym wedi'i wneud, er enghraifft, wrth recriwtio mwy o bobl i ymarfer meddygol a gofal eilaidd.

Felly, byddwn yn ceisio sicrhau cymaint o gyfleoedd a phosibl i recriwtio ac i gadw mwy o staff, ond ni ddylem anghofio bod niferoedd sylweddol o weithlu'r dyfodol yma yn barod. Mae'r holl bobl a fydd yn gwasanaethu ein cymunedau yn y gwasanaeth iechyd gwladol am y pum mlynedd nesaf yma yn barod fwy neu lai. Felly, byddwn yn gofalu am ein staff ar gyfer y dyfodol, pan fyddant yn ymuno â'r gwasanaeth iechyd gwladol, ac yn hollbwysig, byddwn yn gofalu am ein holl staff mewn gofal sylfaenol a gofal eilaidd sydd yma eisoes yn gwasanaethu pob un ohonom.

Minister, you've highlighted, and correctly highlighted, the challenges facing the health board, and I would love to see a COVID-lite hospital, but we cannot guarantee any site would ever be COVID free, because that is one of the challenges facing us. I've had many constituents who have actually been in touch with me to say they were referred as an urgent patient, prior to the pandemic, and whilst, when you answered Dai Lloyd first, you indicated that they were telling you that prioritisation would take place, clearly there's something going wrong with the system when patients who are seeking urgent care and have been referred as urgent patients are still waiting. Now, I've been in touch with the health board on particular cases, but will you look at it and ask your officials to speak with the health boards to ensure that prioritisation is done on a clinical need and that some people are not being let through the system because they're not simply shouting loud enough? 

Weinidog, rydych wedi tynnu sylw, yn gwbl gywir, at yr heriau sy’n wynebu’r bwrdd iechyd, a byddwn wrth fy modd yn gweld ysbyty COVID-ysgafn, ond ni allwn warantu y byddai unrhyw safle byth yn rhydd o COVID, gan fod hynny’n un o’r heriau sy’n ein hwynebu. Mae llawer o etholwyr wedi cysylltu â mi gan ddweud eu bod wedi cael eu hatgyfeirio fel claf brys, cyn y pandemig, ac er ichi nodi yn eich ateb cyntaf i Dai Lloyd eu bod yn dweud wrthych y byddai achosion yn cael eu blaenoriaethu, mae’n amlwg fod rhywbeth yn mynd o'i le gyda'r system pan fydd cleifion sy'n ceisio gofal brys ac sydd wedi eu hatgyfeirio fel cleifion brys yn dal i aros. Nawr, rwyf wedi bod mewn cysylltiad â'r bwrdd iechyd mewn perthynas ag achosion penodol, ond a wnewch chi edrych ar hyn a gofyn i'ch swyddogion siarad â'r byrddau iechyd i sicrhau bod achosion yn cael eu blaenoriaethu ar sail angen clinigol, yn hytrach na bod rhai pobl ddim yn cael eu gadael drwy'r system am nad ydynt yn gweiddi’n ddigon uchel?

Well, it's absolutely the case that clinical need should be what leads to how people are prioritised at all times, and especially so now, because we know that some people will have waited for longer because services were postponed, and others will have opted out of the service. But, actually, for some of those people, their needs will be even greater now. So, yes, that's a very clear message from the Government and from the chief exec of NHS Wales to our whole system. If the Member has particular instances where he's concerned that that clinical prioritisation may not have taken place, obviously, I know he'll raise it first with the health board, but he's free to write to me if he wants matters investigated further as well. But it's a very clear message: clinical prioritisation for all people waiting is exactly what every part of our health service should be doing. 

Wel, yn sicr, angen clinigol yw’r hyn a ddylai bennu sut y caiff pobl eu blaenoriaethu bob amser, yn enwedig felly ar hyn o bryd, gan y gwyddom y bydd rhai pobl wedi aros am fwy o amser gan fod gwasanaethau wedi'u gohirio, a bydd eraill wedi optio allan o'r gwasanaeth. Ond mewn gwirionedd, i rai o'r bobl hynny, bydd eu hanghenion hyd yn oed yn fwy erbyn hyn. Felly, ydy, mae honno'n neges glir iawn gan y Llywodraeth a chan brif weithredwr GIG Cymru i'n system gyfan. Os oes gan yr Aelod achosion penodol, lle mae'n poeni efallai nad yw'r blaenoriaethu clinigol hwnnw wedi digwydd, yn amlwg, gwn y bydd yn codi hynny gyda'r bwrdd iechyd yn gyntaf, ond mae croeso iddo ysgrifennu ataf os yw’n awyddus i faterion gael eu hymchwilio ymhellach hefyd. Ond mae’r neges yn glir iawn: blaenoriaethu clinigol i bawb sy'n aros yw’r union beth y dylai pob rhan o'n gwasanaeth iechyd fod yn ei wneud.

13:40
Y Gwasanaeth Iechyd yn Sir Benfro
The Health Service in Pembrokeshire

2. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am flaenoriaethau uniongyrchol Llywodraeth Cymru ar gyfer y gwasanaeth iechyd yn sir Benfro? OQ55779

2. Will the Minister make a statement on the Welsh Government's immediate priorities for the health service in Pembrokeshire? OQ55779

Yes. The priority for the Hywel Dda University Health Board is their response to the unfinished COVID-19 pandemic. The health board is planning for the continued provision of essential and key services alongside caring for patients affected by COVID-19, and working towards the delivery of more routine services where safe to do so.

Gwnaf. Y flaenoriaeth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw eu hymateb i bandemig COVID-19 sy'n dal i fynd rhagddo. Mae'r bwrdd iechyd yn cynllunio er mwyn parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol ac allweddol ochr yn ochr â gofalu am gleifion yr effeithiwyd arnynt gan COVID-19, ac i weithio tuag at ddarparu gwasanaethau mwy rheolaidd lle mae'n ddiogel gwneud hynny.

Thank you for that response, Minister. Of course, it's an immediate priority for people living in Pembrokeshire to continue having access to treatments and services as quickly as possible. The Royal College of Surgeons has echoed that call, saying that at the centre of all this are patients who really need their operations. Many are in serious pain, with their conditions deteriorating while they wait, and so it's vitally important that the Welsh Government publishes its referral-to-treatment waiting times. Minister, do you agree with the Royal College of Surgeons, and, if so, when will the Welsh Government start publishing up-to-date referral-to-treatment times, so that health boards, like the Hywel Dda University Health Board, can use that information to plan accordingly?

Diolch am eich ymateb, Weinidog. Wrth gwrs, mae parhau i gael mynediad at driniaethau a gwasanaethau cyn gynted â phosibl yn flaenoriaeth hollbwysig i bobl sy'n byw yn Sir Benfro. Mae Coleg Brenhinol y Llawfeddygon wedi ailadrodd yr alwad honno, gan ddweud bod cleifion sydd wir angen eu llawdriniaethau yn ganolog i hyn i gyd. Mae llawer ohonynt mewn poen difrifol, gyda'u cyflyrau'n dirywio wrth iddynt aros, ac felly mae'n hanfodol bwysig fod Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei hamseroedd aros rhwng atgyfeirio a thriniaeth. Weinidog, a ydych yn cytuno â Choleg Brenhinol y Llawfeddygon, ac os felly, pryd y bydd Llywodraeth Cymru yn dechrau cyhoeddi’r amseroedd rhwng atgyfeirio a thriniaeth diweddaraf, fel y gall byrddau iechyd, fel Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, ddefnyddio'r wybodaeth honno i gynllunio yn unol â hynny?

Yes, I've already indicated previously in public that we'll be publishing that much wider data of NHS statistics, including referral-to-treatment times, this month. So, on the normal statistics day that we would normally publish matters in November, we'll do so across the wide range of areas, from unscheduled care to cancer services, to normal referral-to-treatment. So, you can expect to see that in line with the commitment I've already given. 

Ie, rwyf eisoes wedi nodi'n gyhoeddus y byddwn yn cyhoeddi'r data ehangach hwnnw ar ystadegau'r GIG, gan gynnwys amseroedd aros rhwng atgyfeirio a thriniaeth, y mis hwn. Felly, ar y diwrnod ystadegau arferol y byddem fel arfer yn cyhoeddi pethau ym mis Tachwedd, byddwn yn gwneud hynny ar draws yr ystod eang o feysydd, o ofal heb ei drefnu i wasanaethau canser, i amseroedd aros arferol rhwng atgyfeirio a thriniaeth. Felly, gallwch ddisgwyl gweld hynny yn unol â'r ymrwymiad rwyf wedi'i wneud eisoes.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarywr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr yn gyntaf—Andrew R.T. Davies. 

Questions now from party spokespeople. The Conservative spokesperson first—Andrew R.T. Davies. 

Thank you, Presiding Officer. According to Macmillan, Minister, nearly 3,000 people in Wales could be living with cancer undiagnosed as a result of the pandemic. What is your plan to tackle this vicious storm heading towards the NHS in Wales?

Diolch, Lywydd. Weinidog, yn ôl Macmillan, gallai bron i 3,000 o bobl yng Nghymru fod yn byw gyda chanser na wnaed diagnosis ohono o ganlyniad i’r pandemig. Beth yw eich cynllun i fynd i'r afael â'r storm ddieflig hon sydd ar y ffordd i'r GIG yng Nghymru?

We are working with our clinicians and our services to restart a range of cancer services. You'll be aware that we've restarted screening services. You'll be aware that referrals in cancer are up to normal levels. The challenges we have are that we are now seeing more people presenting even later than before, and, pre-pandemic, part of our concern was that people, particularly in our less well-off communities, were more likely to present with cancers later, and to need more radical treatment options and to have less likely positive outcomes. 

When we do publish the information that I've indicated we will do, we'll continue to publish, for example, the single cancer pathway that we are introducing, and that will become, in the new year, the single measure that we use, as opposed to the older and less accurate measures that we currently have. And that will give people an honest appraisal of both where we are, and, indeed, as we need to plan for the resumption of services after the pandemic. And key to what we're saying here today, and on every day as we come back to this, will be the need to consider how we all behave to both reduce the harm from coronavirus and to recognise that if coronavirus gets out of control again, then we will find a direct impact on non-COVID care, and that will obviously affect cancer services, just as it is, I'm afraid to say, across our border too. 

Rydym yn gweithio gyda'n clinigwyr a'n gwasanaethau i ailgychwyn ystod o wasanaethau canser. Fe fyddwch yn ymwybodol ein bod wedi ailgychwyn gwasanaethau sgrinio. Fe fyddwch yn ymwybodol fod atgyfeiriadau canser yn ôl i fyny at y lefelau arferol. Yr heriau i ni yw ein bod bellach yn gweld mwy o bobl yn mynd at feddyg hyd yn oed yn hwyrach nag o'r blaen, a chyn y pandemig, rhan o’n pryder oedd bod pobl, yn enwedig yn ein cymunedau tlotach, yn fwy tebygol o fynd at feddyg gyda symptomau canser yn hwyrach, ac o fod angen opsiynau triniaeth mwy radical, ac yn llai tebygol o gael canlyniadau cadarnhaol.

Pan fyddwn yn cyhoeddi'r wybodaeth rwyf wedi nodi y byddwn yn ei chyhoeddi, byddwn yn parhau i gyhoeddi, er enghraifft, y llwybr canser sengl rydym yn ei gyflwyno, sef yr unig fesur y byddwn yn ei ddefnyddio yn y flwyddyn newydd, yn hytrach na'r mesurau hŷn a llai cywir sydd gennym ar hyn o bryd. A bydd hynny'n rhoi arfarniad gonest i bobl o’n sefyllfa ar hyn o bryd, ac yn wir, gan fod angen i ni gynllunio ar gyfer ailgychwyn gwasanaethau ar ôl y pandemig. A’r hyn a fydd yn allweddol i'r hyn rydym yn ei ddweud yma heddiw, a bob dydd wrth i ni ddod yn ôl at hyn, yw’r angen i ystyried sut mae pob un ohonom yn ymddwyn er mwyn lleihau niwed o ganlyniad i’r coronafeirws a chydnabod, os bydd y coronafeirws yn mynd allan o reolaeth unwaith eto, y byddwn yn gweld effaith uniongyrchol ar ofal nad yw'n gysylltiedig â COVID, a bydd hynny'n amlwg yn effeithio ar wasanaethau canser, yn union fel sy’n digwydd dros y ffin hefyd, mae arnaf ofn.

Since the start of the pandemic, Minister, in Wales, female deaths from dementia and Alzheimer's disease in the home have gone up by 92 per cent against the five-year average. Male deaths from heart disease at home in Wales have gone up by 22 per cent above the five-year average. Excess deaths at home were mostly due to deaths not involving COVID-19. What is your plan to tackle these excess deaths?

Weinidog, ers dechrau'r pandemig yng Nghymru mae marwolaethau yn y cartref o achos dementia a chlefyd Alzheimer ymhlith menywod wedi cynyddu 92 y cant yn erbyn y cyfartaledd pum mlynedd. Mae marwolaethau yn y cartref o achos clefyd y galon ymhlith dynion yng Nghymru wedi cynyddu 22 y cant uwchlaw'r cyfartaledd pum mlynedd. Roedd y rhan fwyaf o farwolaethau ychwanegol yn y cartref yn farwolaethau nad oeddent yn gysylltiedig â COVID-19. Beth yw eich cynllun i fynd i'r afael â'r marwolaethau ychwanegol hyn?

Well, as the Member will know, the Office for National Statistics published their latest weekly report last week, and it indicates that the excess deaths in each country of the UK, but certainly the detail on England and Wales, pretty neatly matches the number of COVID-related deaths we're seeing. And, so, it does show the significant impact that COVID is having across all areas. So, dealing with the COVID pandemic is hugely important in managing excess deaths in all areas.

Again, as the Member will know, we have a critical care base of 152 beds. About a third of our current capacity, and we're over that already, is taken up with coronavirus patients. Now, that means we're already seeing a high number of people with non-COVID causes. We want to maintain that activity through the winter, to make sure that we minimise any harm that is caused by the necessary choices that we need to make to keep control of the pandemic. And again, I'd appeal to everyone in every part of Wales to continue to think about what we should do to reduce harm from COVID, both direct harm as well as the indirect harm that COVID will cause. 

Wel, fel y gŵyr yr Aelod, cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol eu hadroddiad wythnosol diweddaraf yr wythnos diwethaf, ac mae'n nodi bod y marwolaethau ychwanegol ym mhob gwlad yn y DU, ond yn sicr y manylion am Gymru a Lloegr, yn cyfateb yn eithaf taclus i nifer y marwolaethau a welwn sy'n gysylltiedig â COVID. Ac felly, mae'n dangos yr effaith sylweddol y mae COVID yn ei chael ar bob maes. Felly, mae ymdrin â'r pandemig COVID yn hynod bwysig ar gyfer rheoli marwolaethau ychwanegol ym mhob maes.

Unwaith eto, fel y gŵyr yr Aelod, mae gennym sylfaen gofal critigol o 152 o welyau. Cleifion coronafeirws yw oddeutu un rhan o dair o'n capasiti presennol, ac rydym dros hwnnw eisoes. Nawr, golyga hynny ein bod eisoes yn gweld nifer uchel o bobl ag achosion nad ydynt yn gysylltiedig â COVID. Rydym yn awyddus i gynnal y gweithgarwch hwnnw drwy'r gaeaf, er mwyn sicrhau bod y dewisiadau angenrheidiol sy'n rhaid inni eu gwneud i gadw rheolaeth ar y pandemig yn peri cyn lleied o niwed â phosibl. Ac unwaith eto, rwyf am apelio ar bawb ym mhob rhan o Gymru i barhau i feddwl am yr hyn y dylem ei wneud i leihau niwed yn sgil COVID, yn niwed uniongyrchol yn ogystal â'r niwed anuniongyrchol y bydd COVID yn ei achosi.

13:45

In 2019, Minister, the Welsh NHS carried out 35,700 orthopaedic operations. Data up until the end of August show that there have only just been over 8,000 operations in Wales. At the same time last year, there were 24,000 operations performed by the NHS in Wales. What's your plan to tackle this public health bomb that will come and break the NHS?

Weinidog, yn 2019 cyflawnodd GIG Cymru 35,700 o lawdriniaethau orthopedig. Mae data hyd at ddiwedd mis Awst yn dangos mai ychydig dros 8,000 o lawdriniaethau yn unig a gyflawnwyd yng Nghymru. Ar yr un pryd y llynedd, roedd y GIG yng Nghymru wedi cwblhau 24,000 o lawdriniaethau. Beth yw eich cynllun i fynd i'r afael â'r bom iechyd cyhoeddus hwn a fydd yn dod i chwalu’r GIG?

As I've indicated, we have to deal with the coronavirus pandemic, because not dealing with it, not taking effective action, will undermine our ability to treat effectively people with non-COVID health conditions. The plan is to make sure that we have an operating framework that allows us to carry on treating non-COVID patients. I don't want to see our national health service turned into a COVID service and nothing else when it comes to hospital activity. That would indicate that our system is at the point of being overwhelmed and we know that that would translate into real harm for people in every single one of the communities that we have the privilege of representing in the Welsh Parliament.

The future is about the future plan for recovery, so it's a twin approach: managing the position now, maintaining non-COVID activity, as our operating framework sets out, wanting to continue to, if possible, increase the level of non-COVID activity, but certainly trying to protect the activity that we've restarted. And then, when we are through the pandemic, we will need to be able to finalise the plan that is already being worked on to recover from where we have got to in all areas of activity that have come under extraordinary pressure in these extraordinary times that we're living through.

Fel rwyf wedi nodi, mae'n rhaid inni fynd i’r afael â phandemig y coronafeirws, gan y bydd peidio â mynd i’r afael ag ef, peidio â chymryd camau effeithiol, yn tanseilio ein gallu i drin pobl â chyflyrau iechyd nad ydynt yn gysylltiedig â COVID yn effeithiol. Y cynllun yw sicrhau bod gennym fframwaith gweithredu sy'n ein galluogi i barhau i drin cleifion nad ydynt yn gleifion COVID. Nid wyf am weld ein gwasanaeth iechyd gwladol yn cael ei droi’n wasanaeth COVID a dim byd arall o ran gweithgarwch ysbytai. Byddai hynny'n dangos bod ein system ar fin cael ei gorlethu, a gwyddom y byddai hynny'n arwain at niwed gwirioneddol i bobl ym mhob un o'r cymunedau y mae'n fraint gennym eu cynrychioli yn Senedd Cymru.

Mae'r dyfodol yn ymwneud â chynllun adferiad y dyfodol, felly mae'n ddull deuol o weithredu: rheoli'r sefyllfa nawr, cynnal gweithgarwch nad yw'n gysylltiedig â COVID, fel y mae ein fframwaith gweithredu yn nodi, a bod yn awyddus i barhau i gynyddu lefel y gweithgarwch nad yw'n gysylltiedig â COVID, os oes modd, ond yn sicr, ceisio amddiffyn y gweithgarwch rydym wedi'i ailgychwyn. Ac yna, pan fydd y pandemig ar ben, bydd angen inni allu cwblhau'r cynllun y mae gwaith yn mynd rhagddo arno eisoes i wella o'r sefyllfa rydym ynddi ym mhob maes gweithgarwch sydd wedi bod o dan bwysau eithriadol yn y cyfnod eithriadol hwn rydym yn byw drwyddo.

Llefarydd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth. 

Plaid Cymru spokesperson, Rhun ap Iorwerth.

Diolch yn fawr iawn. In the written statement today, Minister, you say that asymptomatic testing of care home staff will now be undertaken through the UK organisations portal and the lighthouse laboratories, rather than testing being allowed through Public Health Wales laboratories. Given the problems with lighthouse, many people will find that a disappointing and a rather strange decision. You're not even saying that the lighthouse problems have been resolved yet. Your statement says that issues are being addressed. Do you recognise that you're in danger of undermining confidence in this testing system for a sector that we all know is still very, very vulnerable?

Diolch yn fawr iawn. Yn y datganiad ysgrifenedig heddiw, Weinidog, dywedwch y bydd profion i staff cartrefi gofal asymptomatig bellach yn cael eu cynnal drwy borth sefydliadau’r DU a’r labordai goleudy, yn hytrach na chaniatáu profion drwy labordai Iechyd Cyhoeddus Cymru. O ystyried y problemau gyda'r labordai goleudy, bydd hwnnw’n benderfyniad siomedig a braidd yn rhyfedd i lawer o bobl. Nid ydych hyd yn oed yn dweud bod y problemau gyda’r labordai goleudy wedi'u datrys eto. Dywed eich datganiad fod y materion yn cael sylw. A ydych yn cydnabod eich bod mewn perygl o danseilio hyder yn y system brofi i sector y gŵyr pob un ohonom ei bod yn dal i fod yn fregus tu hwnt?

I've taken seriously the evidence from the whole sector—from the Welsh Local Government Association, as both providers and commissioners, as well as providers themselves. We've also had engagement with trade union representatives too. So, this is a considered position, having worked with the sector in advance of it.

We're moving to a position where lighthouse labs, when it comes to their operation around care homes, are actually improving the turnaround. There are bigger challenges still with in-person testing. We've seen some improvement; we want to see it improve further. And this provides a consistency of provision, because I fully expect that local partners will, as we see high prevalence rates at present, want to move to the more regular weekly testing rather than the fortnightly testing we were able to move to when we had low transmission and prevalence rates in the summer. That then means that our Public Health Wales capacity can be deployed to support community transmission outbreaks, which we know have increased and we know we are likely to need to deal with as we go through the winter.

I just remind every Member that we're in a position where we have a joint programme where we have Public Health Wales tests and a significant infrastructure created through a UK paid for and led programme. We're not in a position to simply opt out of that programme and then replace all of that capacity ourselves. It's about money, it's about equipment, it's about people, it's our ability to deliver a system that will work for each of us as best as possible. So, I'm not being complacent about challenges in the lighthouse lab programme, but I recognise and I think that this is the right choice to make to provide some certainty. And indeed, it comes on the back of an improving picture in the way that lighthouse labs are dealing with care home tests.

Rwyf wedi rhoi ystyriaeth ddifrifol i'r dystiolaeth o'r sector cyfan—gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, fel darparwyr a chomisiynwyr, yn ogystal â’r darparwyr eu hunain. Rydym wedi ymgysylltu â chynrychiolwyr undebau llafur hefyd. Felly, mae hwn yn safbwynt y daethpwyd iddo ar ôl gweithio gyda'r sector.

Rydym yn agosáu at sefyllfa lle mae labordai goleudy, o ran eu gwaith mewn perthynas â chartrefi gofal, yn cyflymu’r broses. Mae heriau mwy yn bodoli o hyd mewn perthynas â chynnal profion personol. Rydym wedi gweld rhywfaint o welliant; rydym am weld hynny’n gwella ymhellach. Ac mae hyn yn darparu cysondeb o ran y ddarpariaeth, gan fy mod yn llwyr ddisgwyl y bydd partneriaid lleol, wrth inni weld cyfraddau uchel ar hyn o bryd, yn awyddus i newid i’r profion wythnosol mwy rheolaidd yn hytrach na’r profion bob pythefnos roeddem yn gallu symud atynt pan oedd gennym gyfraddau achosion a throsglwyddo isel yn yr haf. Golyga hynny wedyn y gellir defnyddio capasiti Iechyd Cyhoeddus Cymru i gefnogi achosion o drosglwyddiad cymunedol, gan y gwyddom eu bod wedi cynyddu a gwyddom ein bod yn debygol o orfod ymdrin â hwy wrth inni fynd drwy'r gaeaf.

Hoffwn atgoffa pob Aelod ein bod mewn sefyllfa lle mae gennym raglen ar y cyd gyda phrofion Iechyd Cyhoeddus Cymru a seilwaith sylweddol wedi'i greu drwy raglen y telir amdani ac a arweinir gan y DU. Nid ydym mewn sefyllfa i optio allan o'r rhaglen honno a darparu capasiti yn lle’r holl gapasiti hwnnw ein hunain. Mae'n ymwneud ag arian, mae'n ymwneud ag offer, mae'n ymwneud â phobl, mae'n ymwneud â’n gallu i ddarparu system a fydd yn gweithio mor dda â phosibl i bawb ohonom. Felly, nid wyf yn hunanfodlon ynghylch heriau yn rhaglen y labordai goleudy, ond rwy'n cydnabod ac yn credu mai dyma'r dewis iawn i'w wneud er mwyn darparu rhywfaint o sicrwydd. Ac yn wir, daw hyn yn sgil darlun sy'n gwella o ran y ffordd y mae’r labordai goleudy yn ymdrin â phrofion mewn cartrefi gofal.

Improving, you say, and moving to a situation where they can deliver a decent service, you say, but I'd rather wait until they can prove that they can deliver that service that we need. And I'm not saying, don't use lighthouse at all—I think lighthouse can be hugely important and will be hugely important—but surely, we should be having as much control over what is, possibly, within Welsh Government control.

We know from answers to written questions I submitted in recent weeks that your policy is to leave things largely to UK Government when it comes to vaccination too. There is growing optimism about the prospect of a much-needed coronavirus vaccine becoming available in the near future. Can you tell me what your latest thinking is on this and what Welsh Government's role will be in acquiring and running a vaccination programme in Wales?

Rydych yn sôn am wella, ac am symud at sefyllfa lle gallant ddarparu gwasanaeth addas, ond byddai'n well gennyf aros hyd nes y gallant brofi y gallant ddarparu'r gwasanaeth sydd ei angen arnom. Ac nid wyf yn dweud na ddylid defnyddio’r labordai goleudy o gwbl—credaf y gall y labordai goleudy fod yn hynod bwysig ac y byddant yn hynod bwysig—ond does bosibl na ddylai fod gennym yr un faint o reolaeth dros yr hyn sydd, o bosibl, o dan reolaeth Llywodraeth Cymru.

Gwyddom o atebion i gwestiynau ysgrifenedig a gyflwynais yn ystod yr wythnosau diwethaf mai eich polisi yw gadael pethau i Lywodraeth y DU i raddau helaeth o ran brechu hefyd. Ceir optimistiaeth gynyddol ynghylch y gobaith y bydd brechiad coronafeirws mawr ei angen ar gael yn y dyfodol agos. A allwch ddweud wrthyf beth yw eich syniadau diweddaraf ynglŷn â hyn, a beth fydd rôl Llywodraeth Cymru wrth gaffael a chynnal rhaglen frechu yng Nghymru?

13:50

I think it's a slight miscasting of the way that the system is actually working to say that we're leaving it to the UK Government. There are a couple of things to run through in terms of clarity. So, the first is that the UK Government, as it does with a range of other programmes, including, for example, the seasonal flu, procures the vaccine on behalf of the whole of the UK. We then take our population shares of that. So we will get the vaccines that are available when they're available, at the same time and in, if you like, the appropriate portion, as with every other part of the UK. 

In terms of the advice we get about how to deliver the vaccine, we have a UK-wide mechanism that will give advice on vaccinations, on approval and, in particular, the point about prioritising people. Because whenever a vaccine is available, we'll need to, as the First Minister said yesterday, consider how we deliver that to the most vulnerable population first—people who would gain the biggest benefit. That will, though, also be subject to the important caveat that we need to understand the characteristics of that vaccine. Some vaccines may be more or less effective for people with different health conditions, age ranges, and we need to make sure that the vaccine is actually effective for the group of people that we're looking to offer it to.

We are already planning our own programme for how we would deliver a vaccination programme here within Wales, and if we did have an early vaccine available before the end of the calendar year, then our plans are in such a position that we could deploy that for the limited group of people that we think a vaccine might be available for. So this is about planning, being able to deal with an early vaccine, if we get one, and also dealing with the more realistic prospect of a greater number of vaccines becoming available to every country in the UK at the same time at some point in the new year. But I can't give people the sort of certainties that they and I would like about when those vaccines will become available.  

Credaf fod dweud ein bod yn gadael pethau i Lywodraeth y DU yn gamarweiniol braidd o ran y ffordd y mae'r system yn gweithio. Mae un neu ddau o bethau i sôn amdanynt o ran eglurder. Felly, y cyntaf yw bod Llywodraeth y DU, fel y mae’n ei wneud gydag ystod o raglenni eraill, gan gynnwys y ffliw tymhorol er enghraifft, yn caffael y brechlyn ar ran y DU gyfan. Yna, rydym yn cymryd ein cyfran o hynny yn ôl poblogaeth. Felly, byddwn yn cael y brechlynnau sydd ar gael pan fyddant ar gael, ar yr un pryd ac ar yr un gyfradd briodol, os mynnwch, â phob rhan arall o'r DU.

O ran y cyngor a gawn ynglŷn â sut i gyflenwi'r brechlyn, mae gennym fecanwaith ledled y DU a fydd yn rhoi cyngor ar frechiadau, ar gymeradwyaeth, ac yn benodol, y pwynt ynghylch blaenoriaethu pobl. Oherwydd pryd bynnag y bydd brechlyn ar gael, fel y dywedodd y Prif Weinidog ddoe, bydd angen i ni ystyried sut rydym yn ei ddarparu i'r boblogaeth fwyaf agored i niwed yn gyntaf—y bobl a fyddai'n cael y budd mwyaf. Serch hynny, bydd hynny’n amodol ar y cafeat pwysig fod angen inni ddeall priodoleddau'r brechlyn hwnnw. Efallai y bydd rhai brechlynnau’n fwy neu'n llai effeithiol i bobl â gwahanol gyflyrau iechyd, ystodau oedran, ac mae angen inni sicrhau bod y brechlyn yn effeithiol i’r grŵp o bobl rydym yn bwriadu ei gynnig iddynt.

Rydym eisoes yn cynllunio ein rhaglen ein hunain ar gyfer sut y byddem yn cyflwyno rhaglen frechu yma yng Nghymru, a phe bai gennym frechlyn cynnar ar gael cyn diwedd y flwyddyn galendr, mae ein cynlluniau mewn sefyllfa i allu rhoi hynny ar waith ar gyfer y grŵp cyfyngedig o bobl y credwn y gallai’r brechlyn fod ar gael ar eu cyfer. Felly mae hyn yn ymwneud â chynllunio, gallu ymdopi â brechlyn cynnar, os cawn un, yn ogystal ag ymdopi â'r posibilrwydd mwy realistig y bydd nifer fwy o frechlynnau ar gael i bob gwlad yn y DU ar yr un pryd ar ryw adeg yn y flwyddyn newydd. Ond ni allaf roi'r math o sicrwydd i bobl yr hoffent hwy a minnau ei gael ynghylch pryd y bydd y brechlynnau hynny ar gael.

I admire your trust in the UK Government. My fear, just like with testing and various other elements of what we've experienced over the past seven or eight months, including PPE and so on, is that you're afraid of taking as much control as you possibly could. I've praised you in the past, and I'll do it again, saying the Welsh Government has, in many ways, been at its best when it has decided, 'Listen, for this thing, we need to get it done properly by doing it ourselves', with absolutely the appropriate elements of and levels of co-operation and sharing ideas, and so on. Now, there's a danger that Wales, by not taking the bull by the horns as much as you possibly could, might be in a position where you can't press ahead with a programme as quickly as other parts of the UK. It was good to read in the GPs' magazine Pulse yesterday, for example, about plans for a roll-out in England before Christmas, which would be great. And with trust—and I'll finish here—being so vital for take-up, with Welsh Government trusted more than the UK Government over this issue—you could argue that that doesn't say much—won't a very, very clear and explicit strategy, clear and explicit communication from Welsh Government be a valuable weapon in building up trust and encouraging take-up, which we will need in the coming months?

Rwy’n edmygu eich ymddiriedaeth yn Llywodraeth y DU. Fy ofn i, fel gyda phrofi a gwahanol elfennau eraill o'r hyn rydym wedi’i weld dros y saith neu wyth mis diwethaf, gan gynnwys cyfarpar diogelu personol ac ati, yw eich bod yn ofni cymryd cymaint o reolaeth ag y gallech. Rwyf wedi eich canmol yn y gorffennol, a byddaf yn gwneud hynny eto, gan ddweud bod Llywodraeth Cymru, mewn sawl ffordd, wedi bod ar ei gorau pan mae hi wedi penderfynu, 'Gwrandewch, ar gyfer hyn, mae angen inni wneud pethau'n iawn drwy wneud pethau ein hunain', gyda'r elfennau priodol a'r lefelau priodol o gydweithredu a rhannu syniadau, ac ati. Nawr, drwy beidio â bwrw iddi hyd eithaf eich gallu, mae perygl y gallai Cymru fod mewn sefyllfa lle na allech fwrw ymlaen â rhaglen mor gyflym â rhannau eraill o'r DU. Roedd yn dda darllen ddoe yn y cylchgrawn meddygon teulu, Pulse, er enghraifft, am gynlluniau ar gyfer ei gyflwyno yn Lloegr cyn y Nadolig, a byddai hynny’n wych. A chan fod ymddiriedaeth—a dof i ben gyda hyn—mor hanfodol i annog pobl i gael y brechlyn, gyda phobl yn ymddiried i raddau mwy yn Llywodraeth Cymru nag yn Llywodraeth y DU yn y mater hwn—gallech ddadlau nad yw hynny'n dweud llawer—oni fydd strategaeth a chyfathrebu clir ac eglur iawn gan Lywodraeth Cymru yn arf gwerthfawr wrth hybu ymddiriedaeth ac annog pobl i gael y brechlyn, fel y bydd angen inni ei wneud dros y misoedd nesaf?

There are two things that I'd say to that. The first is that we're taking the same approach that every nation in the UK is on the procurement and supply of a vaccine. There's nothing unusual in doing that. And actually, whilst I can and will continue, no doubt, to be sharply critical of the UK Government where I disagree with them, on the issue of the procurement and supply of vaccines, I just don't think there are grounds to suggest that the UK Government would somehow advantage one part of the UK over another. It's why not just this Welsh Labour-led Government is part of a UK-wide procurement programme; it's why the Northern Ireland Executive, led by a combination of unionists and republicans, and the Scottish nationalist Government are also part of those same arrangements for the procurement and supply of a vaccine. 

The arrangements for the delivery of that vaccine are down to each of the four nations. And, as I said, we already have plans that are being developed and worked through here for the delivery of a vaccine, and that would include the possible delivery of a vaccination programme within this calendar year, if a vaccine is available. And if we are going to do that, and if we do have a vaccine that is available to enable us to do so, you can certainly expect there will be direct and clear communications from the Government and from our national health service about what we are doing and why, which groups of the public we expect to benefit from that, and how we propose to deliver that in practical terms. In many ways, the delivery of the seasonal flu campaign is a helpful precursor to doing so, and I'm very please to say that we've actually had a greater uptake at this point in the year than last year, and that should provide population protection and coverage. I really hope that is a longer lasting impact of this pandemic—that people will undertake their own seasonal flu protection in greater numbers in the future.

Mae dau beth y byddwn yn eu dweud mewn ymateb i hynny. Y cyntaf yw ein bod yn defnyddio'r un dull â phob gwlad yn y DU o ran caffael a chyflenwi brechlyn. Nid oes unrhyw beth yn anarferol yn hynny. Ac a dweud y gwir, er y gallaf ac y byddaf yn parhau, heb os, i fod yn feirniadol o Lywodraeth y DU lle rwy'n anghytuno â hwy, ar fater caffael a chyflenwi brechlynnau, ni chredaf fod sail i awgrymu y byddai Llywodraeth y DU rywsut yn ffafrio un rhan o'r DU dros ran arall. Dyma pam nad Llywodraeth Lafur Cymru yn unig sy’n rhan o raglen gaffael ar gyfer y DU gyfan; dyna pam fod Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon, dan arweiniad cyfuniad o unoliaethwyr a gweriniaethwyr, a Llywodraeth genedlaetholgar yr Alban hefyd yn rhan o'r un trefniadau ar gyfer caffael a chyflenwi brechlyn.

Lle pob un o'r pedair gwlad yw rhoi’r trefniadau ar waith ar gyfer darparu’r brechlyn hwnnw. Ac fel y dywedais, mae gennym gynlluniau'n cael eu datblygu a’u llunio yma eisoes ar gyfer dosbarthu brechlyn, a byddai hynny'n cynnwys cyflwyno rhaglen frechu yn ystod y flwyddyn galendr hon, o bosibl, os bydd brechlyn ar gael. Ac os ydym am wneud hynny, ac os bydd gennym frechlyn ar gael i'n galluogi i wneud hynny, yn sicr, gallwch ddisgwyl y bydd y Llywodraeth a’n gwasanaeth iechyd gwladol yn cyfathrebu’n uniongyrchol ac yn glir ynghylch yr hyn rydym yn ei wneud a pham, pa grwpiau o'r cyhoedd rydym yn disgwyl iddynt gael budd o hynny, a sut rydym yn bwriadu cyflawni hynny mewn termau ymarferol. Mewn sawl ffordd, mae’r gwaith o gynnal ymgyrch y ffliw tymhorol yn rhagflaenydd defnyddiol i wneud hynny, ac rwy'n falch iawn o ddweud bod mwy o bobl wedi cael y brechlyn ffliw eleni nag ar yr adeg hon y llynedd, a dylai hynny ddarparu amddiffyniad i'r boblogaeth. Rwy'n mawr obeithio bod hyn yn un o effeithiau mwy hirdymor y pandemig hwn—y bydd mwy o bobl yn mynd ati i amddiffyn eu hunain rhag y ffliw tymhorol yn y dyfodol.

13:55
Brechlyn ar gyfer COVID-19
A Vaccine for COVID-19

3. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog yn eu cael gyda swyddogion, gan gynnwys y rhai yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghylch y cynnydd tuag at frechlyn ar gyfer COVID-19? OQ55789

3. What discussions is the Minister having with officials, including those in Public Health Wales, about progress towards a vaccine for COVID-19? OQ55789

As I'm sure he'll have heard, the UK Government is leading the work on funding and procuring vaccines for each nation of the UK. The Welsh Government is working closely with key stakeholders, such as Public Health Wales, health boards, trusts and local authorities on plans to distribute a vaccine when one does become available.

Fel rwy'n siŵr y bydd wedi clywed, mae Llywodraeth y DU yn arwain y gwaith ar ariannu a chaffael brechlynnau ar gyfer pob gwlad yn y DU. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda rhanddeiliaid allweddol, megis Iechyd Cyhoeddus Cymru, byrddau iechyd, ymddiriedolaethau ac awdurdodau lleol ar gynlluniau i ddosbarthu brechlyn pan fydd un ar gael.

Thank you, health Minister. A number of newspapers reported recently that it might be just a matter of weeks before NHS staff might start receiving a vaccine. The development of a vaccine is clearly key to dealing with the pandemic over the medium and the longer term, as you've made clear before. There's clearly going to be enormous demand for this vaccine once it's available. Has the Welsh Government established a list of those who will get the vaccine first, such as doctors, nurses and teachers? I think it's important that plans are made. Also, if we are to hit the ground running in getting the vaccine out to the most vulnerable, what plans are you putting in place to support it, and have your officials discussed with health practitioners the logistics in providing the vaccine?

Diolch, Weinidog iechyd. Adroddodd nifer o bapurau newydd yn ddiweddar y gallai staff y GIG ddechrau cael brechlyn ymhen ychydig wythnosau yn unig. Mae datblygu brechlyn yn amlwg yn allweddol i fynd i’r afael â'r pandemig dros y tymor canolig a'r tymor hwy, fel rydych wedi egluro o'r blaen. Yn amlwg, bydd cryn dipyn o alw am y brechlyn hwn pan fydd ar gael. A yw Llywodraeth Cymru wedi sefydlu rhestr o'r rheini a fydd yn cael y brechlyn yn gyntaf, fel meddygon, nyrsys ac athrawon? Credaf ei bod yn bwysig gwneud cynlluniau. Hefyd, os ydym am achub y blaen a sicrhau bod y brechlyn yn cyrraedd y rhai mwyaf agored i niwed cyn gynted â phosibl, pa gynlluniau rydych yn eu rhoi ar waith i gefnogi hynny, ac a yw eich swyddogion wedi trafod logisteg darparu'r brechlyn gydag ymarferwyr iechyd?

So, 'yes' to the final point—yes, of course, there have been conversations led by the chief medical officer's department, as you'd expect, with the different parts of our healthcare services about how a vaccination programme would be delivered. In terms of your point about priorities, we again will have UK advice from the Joint Committee on Vaccination and Immunisation about how to prioritise vulnerable groups. So, it won't be the case that we'll have competing demands from professional groups about why they should be at the head of the queue compared to others; it's about which vulnerable groups in our society are likely to gain the greatest benefit, taking account of the characteristics of any vaccine that is ultimately approved and made available for use. That's really important, because otherwise, any sense that it's the loudest voice rather than the equity and the benefit that a vaccine will provide, I think, will undermine the trust that is essential for our staff who'll be delivering the programme as well as the public who we will be asking to come forward to take the vaccine as well. So, I think you can be confident that if and when a vaccine is available we'll have a plan in place to deliver that here in Wales, and we'll be clear, as I said in answer to Rhun ap Iorwerth earlier, about the communication about what we're doing and why, and which groups we're particularly keen to vaccinate first to give them the best prospect of avoiding further harm from what is a highly infectious and deadly disease.

Felly, 'do' i'r pwynt olaf—do, wrth gwrs, cynhaliwyd sgyrsiau dan arweiniad adran y prif swyddog meddygol, fel y byddech yn ei ddisgwyl, gyda'r gwahanol rannau o'n gwasanaethau gofal iechyd ynglŷn â sut y byddai rhaglen frechu yn cael ei chyflwyno. O ran eich pwynt ynglŷn â blaenoriaethau, unwaith eto byddwn yn cael cyngor ar gyfer y DU gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu ynghylch sut i flaenoriaethu grwpiau agored i niwed. Felly, ni fydd gennym grwpiau proffesiynol yn dadlau yn erbyn ei gilydd pam y dylent fod ar frig y rhestr o gymharu ag eraill; mae'n ymwneud â pha grwpiau agored i niwed yn ein cymdeithas sy'n debygol o gael y budd mwyaf, gan ystyried priodoleddau unrhyw frechlyn sy'n cael ei gymeradwyo ac ar gael i'w ddefnyddio yn y pen draw. Mae hynny'n bwysig iawn, oherwydd fel arall, yn fy marn i bydd unrhyw syniad mai’r llais uchaf a fydd yn cael ei glywed yn hytrach na'r tegwch a'r budd y bydd brechlyn yn ei ddarparu yn tanseilio'r ymddiriedaeth sy'n hanfodol ar gyfer ein staff a fydd yn cyflwyno'r rhaglen yn ogystal â’r cyhoedd y byddwn yn gofyn iddynt ddod i gael y brechlyn. Felly, credaf y gallwch fod yn hyderus, os a phan fydd brechlyn ar gael, y bydd gennym gynllun ar waith i’w ddarparu yma yng Nghymru, a byddwn yn glir, fel y dywedais wrth ateb Rhun ap Iorwerth yn gynharach, ynghylch y cyfathrebu ynglŷn â’r hyn rydym yn ei wneud a pham, a pha grwpiau rydym yn arbennig o awyddus i'w brechu yn gyntaf er mwyn rhoi'r gobaith gorau iddynt allu osgoi rhagor o niwed gan glefyd angheuol a heintus iawn.

COVID-19 mewn Ysbytai
COVID-19 in Hospitals

4. Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o nifer y bobl â COVID-19 mewn ysbytai yng Nghymru? OQ55796

4. What assessment has the Minister made of the number of people with COVID-19 in hospitals in Wales? OQ55796

The number of COVID-19 patients in hospitals continues to rise here in Wales. As of 3 November, the number of COVID-related patients in hospital beds was 1,344. That is 21 per cent higher than the same day last week. This is the highest number of COVID-related patients in a bed since 25 April, and we are approaching the April peak in bed occupancy.

Mae nifer y cleifion COVID-19 mewn ysbytai yn parhau i gynyddu yma yng Nghymru. Ar 3 Tachwedd, nifer y cleifion ag achosion sy'n gysylltiedig â COVID mewn gwelyau ysbyty oedd 1,344. Mae hynny 21 y cant yn uwch na'r un diwrnod yr wythnos diwethaf. Dyma'r nifer uchaf o gleifion ag achosion sy'n gysylltiedig â COVID mewn gwelyau ers 25 Ebrill, ac rydym yn agosáu at uchafbwynt mis Ebrill o ran defnydd gwelyau.

Thank you, Minister. Yesterday, Andrew Goodall issued a stark warning that demand for critical care beds for people with coronavirus is expected to increase over the coming days and weeks. How are the Welsh Government preparing for this eventuality, and crucially, what could be the knock-on impact on other service areas within our hospitals in Wales?

Diolch, Weinidog. Ddoe, rhoddodd Andrew Goodall rybudd llwm fod disgwyl i’r galw am welyau gofal critigol i bobl â'r coronafeirws gynyddu dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf. Sut mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer y sefyllfa hon, ac yn hollbwysig, pa effaith ganlyniadol y gallai hyn ei chael ar feysydd gwasanaeth eraill yn ein hysbytai yng Nghymru?

I think that's a really important question, again, to remind ourselves in the Parliament, but also the public that we serve, that the impact isn't just about COVID-related harm. The reason why we introduced the firebreak was to interrupt the rise in admissions and the rise in harm that we are now seeing, that we thought we would see when we introduced the firebreak. And that's because, when you see infection rates go up, there's then a lag from those infections to people going into hospitals. It's why I plan to publish openly the data on over-60s infection rates as well—that's an even more reliable indicator of harm that we're likely to see in hospitals, and I'm afraid also the harm that we will see in, ultimately, the death figures.

The critical care capacity—about a third of our critical care beds are now taken up with treating COVID patients. And COVID patients actually spend a longer period of time in those critical care beds, so it isn't just a number, it's a fact they're likely to be there for longer, and that impacts on our ability to undertake other areas of service, because at this point in the year, we're getting used to the fact that critical care would normally be pretty full because of the fact we see more people who are seriously unwell at this point in the year. And as I said earlier, it will hamper our ability to treat non-COVID patients.

The positive news is, though, that even though we're opening up our field hospitals at present, we're seeing people flow into those and out. There are about three dozen people in the Cwm Taf field hospital, Ysbyty'r Seren, at present. There are people going in and out of there, and I want to pay tribute to all of those people treating people in our mainstream hospitals and in our field hospitals. That recovery and rehabilitation journey is often thanks to nursing staff and working together with therapists. And it's perhaps appropriate at this point to recognise that it's Occupational Therapy Week, for us to recognise the job that they do in keeping us healthy and well, and in particular on the journey to recovery and rehabilitation. 

Credaf fod hwnnw'n gwestiwn pwysig iawn, unwaith eto, i’n hatgoffa ni yn y Senedd, ond hefyd y cyhoedd rydym yn eu gwasanaethu, nad yw'r effaith yn ymwneud â niwed yn sgil COVID yn unig. Y rheswm pam y gwnaethom gyflwyno'r cyfnod atal byr oedd i atal y cynnydd mewn derbyniadau a'r cynnydd mewn niwed rydym yn ei weld ar hyn o bryd, a’r hyn roeddem yn meddwl y byddem yn ei weld pan wnaethom gyflwyno'r cyfnod atal byr. Ac mae hynny oherwydd, pan welwch y cyfraddau heintio’n cynyddu, mae bwlch rhwng yr heintiau hynny a phobl yn mynd i ysbytai. Dyma pam rwy’n bwriadu cyhoeddi'r data ar gyfraddau heintio ymhlith pobl dros 60 oed hefyd—mae hwnnw'n ddangosydd hyd yn oed yn fwy dibynadwy o’r niwed rydym yn debygol o'i weld mewn ysbytai, a'r niwed y byddwn yn ei weld yn y pen draw yn y ffigurau marwolaethau hefyd mae arnaf ofn.

Y capasiti gofal critigol—mae oddeutu un rhan o dair o'n gwelyau gofal critigol bellach yn cael eu defnyddio i drin cleifion COVID. Ac mae cleifion COVID yn treulio cyfnod hirach o amser yn y gwelyau gofal critigol hynny, felly nid rhif yn unig mohono, mae'n ffaith eu bod yn debygol o fod yno am fwy o amser, ac mae hynny'n effeithio ar ein gallu i ymgymryd â meysydd gwasanaeth eraill, oherwydd ar yr adeg hon o'r flwyddyn, rydym yn dod i arfer â'r ffaith y byddai gofal critigol fel arfer yn eithaf llawn oherwydd ein bod yn gweld mwy o bobl sy'n ddifrifol wael ar yr adeg hon o'r flwyddyn. Ac fel y dywedais yn gynharach, bydd yn amharu ar ein gallu i drin cleifion nad ydynt yn dioddef o COVID.

Er ein bod yn agor ein hysbytai maes ar hyn o bryd, y newyddion cadarnhaol fodd bynnag yw ein bod yn gweld pobl yn llifo i mewn ac allan ohonynt. Ar hyn o bryd, mae oddeutu tri dwsin o bobl yn ysbyty maes Cwm Taf, Ysbyty’r Seren. Mae pobl yn mynd a dod o’r fan honno, a hoffwn dalu teyrnged i'r holl bobl sy'n trin pobl yn ein hysbytai prif ffrwd ac yn ein hysbytai maes. Mae'r siwrnai adfer ac adsefydlu yn aml yn dibynnu ar staff nyrsio a gweithio ar y cyd â therapyddion. Ac efallai ei bod yn briodol cydnabod ar y pwynt hwn ei bod yn Wythnos Therapi Galwedigaethol, er mwyn inni gydnabod y gwaith y maent yn ei wneud i'n cadw'n fyw ac yn iach, ac yn arbennig ar y daith i adfer ac adsefydlu.

14:00

Minister, I listened to your answer to Vikki Howells with interest. You will know that I have expressed my concerns about the accuracy and reliability of data collection surrounding hospitalisations due to COVID many times already this year, because it's vital for our understanding of the disease that we really get to grips with who has COVID and then subsequently dies from COVID, and who, unfortunately, dies and COVID is not the primary cause of death.

I wondered if you were doing—. You talked to Vikki Howells earlier about doing analysis as to the types of people who might get COVID, but are you actually doing analysis of people who've been admitted to hospital and whether that admittance to hospital is because of COVID or they happen to have it when they come in because they have, for example, broken their leg or they're undergoing cancer treatment? And subsequently, when somebody passes away, have you given further thought to the calls by the Royal College of Pathologists to have more postmortems so that we can verify the figures between those who die of COVID and those who die with COVID, because that skews the data immensely? 

Weinidog, gwrandewais ar eich ateb i Vikki Howells gyda diddordeb. Byddwch yn gwybod fy mod wedi mynegi fy mhryderon ynghylch cywirdeb a dibynadwyedd casglu data ar dderbyniadau i ysbytai oherwydd COVID sawl gwaith yn barod eleni, gan ei bod yn hanfodol i'n dealltwriaeth o'r clefyd ein bod yn deall pwy sydd â COVID ac yna’n marw o COVID wedi hynny, a phwy, yn anffodus, sy’n marw pan nad yw COVID yn brif achos marwolaeth.

Tybed a ydych yn gwneud—. Fe siaradoch â Vikki Howells yn gynharach ynglŷn â gwneud dadansoddiad ynghylch y mathau o bobl a allai gael COVID, ond a ydych yn dadansoddi pobl sydd wedi cael eu derbyn i'r ysbyty ac a yw hynny'n digwydd oherwydd COVID, neu a oedd yn digwydd bod arnynt pan ddaethant i mewn oherwydd eu bod wedi torri eu coes er enghraifft, neu am eu bod yn cael triniaeth canser? Ac wedi hynny, pan fydd rhywun yn marw, a ydych wedi meddwl ymhellach am alwadau Coleg Brenhinol y Patholegwyr am gynnal mwy o archwiliadau post-mortem fel y gallwn wirio'r ffigurau rhwng y rheini sy'n marw o COVID a'r rheini sy'n marw gyda COVID, gan fod hynny'n ystumio’r data yn aruthrol?

Those are fair concerns, and to be fair, the Member has regularly asked questions in this area. So, when we talk about COVID-related patients, we talk about all those people with confirmed COVID as well as suspected. The reason for that is it changes the way the health service needs to treat those people once they know that they're a suspected case. That has an impact on the number of staff and on the equipment that people do and don't use.

We're treating everyone who's admitted—we're testing everyone who's admitted, rather, and we're finding that the levels of positive cases from people admitted very neatly tracks community transmission positivity rates. So, we're seeing some people come in with symptoms who are being admitted because we think they might have COVID and we're also seeing other people who we're picking up in that testing programme when people are admitted.

We're also doing some work—and, again, the ONS work is helpful in this—on understanding the numbers of people where the primary cause is COVID, and those where COVID is an underlying cause or a potential one. I'll take on board and I'll go back and I'll consult with the chief medical officer about the value of the suggestion from the Royal College of Pathologists, not in terms of understanding whether it's a useful thing to do, but understanding the real-world impact of doing that in the way that our staff would be deployed in potentially undertaking an extra amount of activity because all of these things have to be balanced in turn. We have a much better line of sight now, thanks to a much bigger testing programme, on the levels of community prevalence, the ability to understand who's coming into our hospitals and our ability to plan and deliver non-COVID care as well. What I wouldn't want to do is to undermine our approach to be able to deal with those issues by undertaking an extra area of activity that wouldn't deliver that wider benefit, and, again, it's another neat example of balancing all of the potential benefits together with the potential harms from any course of action.

Mae'r rheini'n bryderon teg, ac a bod yn deg, mae'r Aelod wedi gofyn cwestiynau droeon yn y cyswllt hwn. Felly, pan fyddwn yn sôn am gleifion ag achosion sy'n gysylltiedig â COVID, rydym yn sôn am yr holl bobl y cadarnhawyd bod ganddynt COVID yn ogystal ag achosion lle ceir amheuaeth bod ganddynt COVID. Y rheswm am hynny yw ei fod yn newid y ffordd y mae angen i'r gwasanaeth iechyd drin y bobl hynny pan fyddant yn gwybod eu bod yn achos posibl. Mae hynny'n cael effaith ar nifer y staff ac ar yr offer y mae pobl yn ei ddefnyddio neu beidio.

Rydym yn trin pawb sy'n cael eu derbyn—rydym yn profi pawb sy'n cael eu derbyn, yn hytrach, ac rydym yn darganfod bod lefelau'r achosion positif ymhlith pobl sy'n cael eu derbyn yn cyd-fynd yn daclus iawn â chyfraddau canlyniadau positif mewn trosglwyddiad cymunedol. Felly, rydym yn gweld rhai pobl a chanddynt symptomau yn dod i mewn ac yn cael eu derbyn gan ein bod yn meddwl y gallai fod ganddynt COVID, ac rydym hefyd yn gweld pobl eraill yn profi'n bositif drwy’r rhaglen brofi honno pan fyddant yn cael eu derbyn.

Rydym hefyd yn gwneud peth gwaith—ac unwaith eto, mae gwaith y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn ddefnyddiol yn hyn o beth—ar ddeall nifer y bobl lle bo COVID yn brif achos, a'r rheini lle mae COVID yn achos isorweddol neu'n achos posibl. Rwy’n cydnabod yr awgrym gan Goleg Brenhinol y Patholegwyr a byddaf yn ymgynghori â'r prif swyddog meddygol yn ei gylch, nid o ran deall a yw'n rhywbeth defnyddiol i'w wneud, ond er mwyn deall gwir effaith hynny yn y ffordd y byddai ein staff yn mynd ati i ymgymryd â rhagor o weithgarwch o bosibl gan fod yn rhaid cydbwyso'r holl bethau hyn yn eu tro. Mae gennym syniad gwell o lawer bellach, diolch i raglen brofi fwy o lawer, o lefelau achosion yn y gymuned, y gallu i ddeall pwy sy'n dod i'n hysbytai a'n gallu i gynllunio a darparu gofal nad yw'n gysylltiedig â COVID hefyd. Yr hyn nad wyf yn dymuno’i wneud yw tanseilio ein dull o allu ymdrin â'r materion hynny drwy ymgymryd â maes gweithgarwch ychwanegol na fyddai'n sicrhau'r budd ehangach hwnnw, ac unwaith eto, mae'n enghraifft daclus arall o gydbwyso holl fuddion posibl unrhyw gamau gweithredu gyda'r niwed posibl.

Minister, having heard what you've said to others about the difficulty of creating COVID-free areas or COVID-free hospitals, I've had some correspondence this week from constituents who were worried about going into Prince Philip Hospital in Llanelli for non-COVID-related treatments because they're concerned about the possibility of contracting COVID there. What further reassurance can you give those patients, working with the local health board, that they are able to undertake those non-COVID treatments safely? Because I very much associate myself with what you've said about how important it is that people do carry on getting non-COVID treatments at this time. 

Weinidog, ar ôl clywed yr hyn rydych wedi'i ddweud wrth eraill am ba mor anodd yw creu mannau sy'n rhydd o COVID neu ysbytai sy'n rhydd o COVID, rwyf wedi cael gohebiaeth yr wythnos hon gan etholwyr a oedd yn poeni am fynd i Ysbyty'r Tywysog Philip yn Llanelli i gael triniaethau nad ydynt yn gysylltiedig â COVID gan eu bod yn poeni am y posibilrwydd o ddal COVID yno. Pa sicrwydd pellach y gallwch ei roi i'r cleifion hynny, gan weithio gyda'r bwrdd iechyd lleol, eu bod yn gallu cael y triniaethau hynny nad ydynt yn gysylltiedig â COVID mewn ffordd ddiogel? Oherwydd rwy’n cytuno’n gryf â'r hyn rydych wedi'i ddweud am ba mor bwysig yw hi fod pobl yn parhau i gael triniaethau nad ydynt yn gysylltiedig â COVID ar hyn o bryd.

14:05

I think there are two points to make. The first is that our health service is now in a different position to where it was in March and April. Our ability to test everyone who is coming in, regardless of the reason, is there now and that is being applied consistently across the service, so people can have that extra reassurance that an extra check is being undertaken, and this is all about minimising the risks, the way that PPE provision now works. All of these different things and the way in which we've organised our service to have zones that are COVID light, as well as COVID positive and COVID-suspected areas, to try to have that separation of patients, and, indeed, the way that we're looking to have some separation in the way that staff groups work as well—. So, all those measures are being taken to try to reduce the risk of harm to anyone who comes into an NHS hospital, or indeed into primary care as well; primary care has still been extraordinarily busy throughout the pandemic as well.

The second essential point I'd make is—and it goes back to comments that were made earlier in these questions—there's real harm in either stopping or not attending non-COVID activity. In the first half of the pandemic, we saw a significant fall in emergency admissions in our emergency departments, and also, very visibly for me, as well as the impact on cancer care, with people opting out of that, we saw a significant drop-off in emergency admissions for stroke. Now, that wasn't because the public suddenly became much healthier overnight; it was because people were so worried about going into an NHS hospital that they opted out, and that would have meant there would have been poorer outcomes for those people, including potentially avoidable mortality. So, it's really important that people recognise the NHS is open for business. It is there to serve you and protect you, and we are taking every reasonable measure to reduce the risk—as low as possible—to protect people from harm from COVID.

Credaf fod dau bwynt i'w gwneud. Y cyntaf yw bod ein gwasanaeth iechyd bellach mewn sefyllfa wahanol i lle'r oedd ym mis Mawrth a mis Ebrill. Bellach gallwn brofi pawb sy'n dod i mewn, ni waeth beth yw'r rheswm, a gwneir hynny'n gyson ar draws y gwasanaeth, felly gall pobl fod yn dawel eu meddwl fod y gwiriad ychwanegol hwnnw'n cael ei wneud, a bod hyn oll yn ymwneud â lleihau'r risgiau, y ffordd y mae'r ddarpariaeth o gyfarpar diogelu personol yn gweithio bellach. Mae'r holl bethau gwahanol hyn a'r ffordd rydym wedi trefnu ein gwasanaeth i gael parthau sy'n rhydd o COVID, yn ogystal â mannau COVID positif a mannau lle ceir amheuaeth o COVID, i geisio cael y rhaniad hwnnw rhwng cleifion, ac yn wir, y ffordd rydym yn gobeithio cael rhaniad yn y ffordd y mae grwpiau o staff yn gweithio hefyd—. Felly, mae'r holl fesurau hynny'n cael eu rhoi ar waith i geisio lleihau'r risg o niwed i unrhyw un a ddaw i mewn i un o ysbytai’r GIG, neu'n wir i ofal sylfaenol; mae gofal sylfaenol wedi parhau i fod yn hynod o brysur drwy gydol y pandemig hefyd.

Yr ail bwynt hollbwysig y byddwn yn ei wneud—ac mae'n mynd yn ôl at sylwadau a wnaed yn gynharach yn y cwestiynau hyn—yw y byddai naill ai roi stop ar neu beidio ag ymgymryd â gweithgarwch nad yw'n gysylltiedig â COVID yn peri niwed gwirioneddol. Yn hanner cyntaf y pandemig, gwelsom gwymp sylweddol yn nifer y derbyniadau brys i'n hadrannau brys, a hefyd, yn weladwy iawn i mi, yn ogystal â'r effaith ar ofal canser, gyda phobl yn optio allan o hynny, gwelsom ostyngiad sylweddol yn nifer y derbyniadau brys ar gyfer achosion o strôc. Nawr, nid oherwydd bod y cyhoedd wedi dod yn llawer iachach dros nos y digwyddodd hynny; deilliai o'r ffaith bod pobl yn poeni cymaint am fynd i mewn i un o ysbytai’r GIG fel eu bod yn optio allan, a byddai hynny wedi golygu canlyniadau gwaeth i'r bobl hynny, gan gynnwys marwolaethau y gellid bod wedi eu hosgoi o bosibl. Felly, mae'n bwysig iawn fod pobl yn deall bod y GIG yn agored i fusnes. Mae yno i'ch gwasanaethu a'ch amddiffyn, ac rydym yn cymryd pob cam rhesymol i leihau'r risg—mor isel â phosibl—i amddiffyn pobl rhag niwed yn sgil COVID.

Iechyd y Cyhoedd
Public Health

5. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella iechyd y cyhoedd yng Nghanol De Cymru yn dilyn y pandemig COVID-19? OQ55781

5. What action is the Welsh Government taking to improve public health in South Wales Central further to the COVID-19 pandemic? OQ55781

There are a wide range of well-established public health programmes. These are unprecedented times and sadly COVID-19 has a disproportionate impact on older people, those with underlying health conditions and, indeed, on people from black and Asian origin backgrounds. The safety and protection of the public is a key priority, and we are of course being guided by the latest scientific evidence and medical advice.

Ceir ystod eang o raglenni iechyd cyhoeddus sydd wedi'u hen sefydlu. Mae hwn yn gyfnod digynsail, ac yn anffodus mae COVID-19 yn cael effaith anghymesur ar bobl hŷn, y rhai â chyflyrau iechyd sy’n bodoli eisoes, ac yn wir, ar bobl o gefndiroedd du ac Asiaidd. Mae diogelu ac amddiffyn y cyhoedd yn flaenoriaeth allweddol, ac wrth gwrs, cawn ein harwain gan gyngor meddygol a’r dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf.

Thanks, for that response, Minister. Can I make a plea at this stage of the crisis on health grounds for gyms? Gyms are vital to many people's physical health and mental well-being, so there is a strong case that gyms could be designated as being for essential use, and I would urge your Government to take that course of action. During some periods of the recent crisis, gyms have been allowed to stay open in the rest of the UK, but here in Wales they have been forced to close, despite adhering to social distancing rules. I know that isn't the case at the moment, but the future is still very uncertain for most of our gyms in Wales. Minister, in the event of a future lockdown in Wales, could you give some good consideration to the idea that gyms should be classed as being for essential use on health grounds and should be allowed to remain open?

Diolch am eich ymateb, Weinidog. A gaf fi wneud apêl ar sail iechyd ar ran campfeydd ar y cam hwn o'r argyfwng? Mae campfeydd yn hanfodol i iechyd corfforol a lles meddyliol llawer o bobl, felly mae achos cryf dros ddynodi campfeydd fel llefydd ar gyfer defnydd hanfodol, a byddwn yn annog eich Llywodraeth i gymryd y camau hynny. Yn ystod rhai cyfnodau o’r argyfwng diweddar, mae campfeydd wedi cael aros ar agor yng ngweddill y DU, ond yma yng Nghymru, fe’u gorfodwyd i gau, er eu bod yn cadw at reolau cadw pellter cymdeithasol. Gwn nad yw hynny'n wir ar hyn o bryd, ond mae'r dyfodol yn dal i fod yn ansicr iawn i'r rhan fwyaf o'n campfeydd yng Nghymru. Weinidog, os ceir cyfnod arall o gyfyngiadau symud yng Nghymru yn y dyfodol, a allech roi rhywfaint o ystyriaeth i'r syniad y dylid dynodi campfeydd yn llefydd ar gyfer defnydd hanfodol ar sail iechyd ac y dylid caniatáu iddynt aros ar agor?

I think there are couple of points to make in response. The first is that with the firebreak that we're going through, we should remind ourselves (a) that there was a rising tide of coronavirus that necessitated the need to have a firebreak, to give us space to make sure we don't overwhelm our NHS and have unnecessary harm and death being caused. We chose to prioritise the interests of children and young people because we knew the mental health impact that closing schools for a significant period had upon children and young people in the here and now. We also know it has a significant impact on their future prospects, and that is an uneven impact, with children from our least advantaged backgrounds having the biggest impact from school closures. Once we decided to maintain all primary schools and to have face-to-face learning for years 7 and 8, that meant we had to take a much more strict approach with other closures to make the stay-at-home message and the impact of the firebreak as effective as possible. That's why non-essential retail, why hospitality and gyms were all sectors affected by the closure.

In terms of moving forward, you can see that England are also closing all gyms with their four-week lockdown as well, but for the future, what I can't say is that we'll definitely take one form of action or not. We're looking to have a consistent set of national rules to get us all to the end of the year, and we then need to try to reset and understand the position that we're in. Any future action the Government takes won't be determined on arguments run now, it'll be about the evidence at the time and an understanding of what we all need to do. So, the evidence will continue to guide the approach that Ministers take, the advisors will advise us, and Ministers will ultimately have to decide and be accountable to the public for the choices we are making to keep us all safe and to save lives and livelihoods.

Credaf fod un neu ddau o bwyntiau i'w gwneud mewn ymateb. Y cyntaf yw hwn: gyda'r cyfnod atal byr rydym yn mynd drwyddo, dylem atgoffa ein hunain (a) fod cynnydd yn yr achosion o'r coronafeirws wedi golygu bod angen cyfnod atal byr arnom er mwyn rhoi lle inni sicrhau nad ydym yn gorlethu ein GIG ac yn achosi niwed a marwolaethau diangen. Gwnaethom ddewis blaenoriaethu lles plant a phobl ifanc gan ein bod yn ymwybodol o’r effaith y mae cau ysgolion am gyfnod sylweddol yn ei chael ar iechyd meddwl plant a phobl ifanc yn y cyfnod hwn. Gwyddom hefyd fod hyn yn cael effaith sylweddol ar eu rhagolygon ar gyfer y dyfodol, ac mae’r effaith yn anghyson, gyda phlant o'n cefndiroedd lleiaf breintiedig yn wynebu’r effaith fwyaf yn sgil cau ysgolion. Ar ôl inni benderfynu cadw pob ysgol gynradd ar agor a sicrhau dysgu wyneb yn wyneb ar gyfer blynyddoedd 7 ac 8, roedd hynny'n golygu bod rhaid inni fod yn llawer llymach mewn perthynas â chau sefydliadau eraill i sicrhau bod y neges i aros gartref ac effaith y cyfnod atal byr mor effeithiol â phosibl. Dyna pam fod y cau wedi effeithio ar fanwerthu nad yw'n hanfodol, lletygarwch a champfeydd.

O ran symud ymlaen, gallwch weld bod Lloegr hefyd yn cau pob campfa gyda'u cyfyngiadau symud pedair wythnos hefyd, ond ar gyfer y dyfodol, yr hyn na allaf ei ddweud yw y byddwn yn bendant yn rhoi un math o fesur ar waith ai peidio. Rydym yn gobeithio cael set gyson o reolau cenedlaethol hyd at ddiwedd y flwyddyn, ac yna mae angen inni geisio ailgychwyn a deall y sefyllfa rydym ynddi. Ni fydd unrhyw gamau y bydd y Llywodraeth yn eu cymryd yn y dyfodol yn cael eu pennu ar sail dadleuon presennol, byddant yn ymwneud â'r dystiolaeth ar y pryd a dealltwriaeth o'r hyn y mae angen i bob un ohonom ei wneud. Felly, bydd y dystiolaeth yn parhau i lywio dull y Gweinidogion o weithredu, bydd y cynghorwyr yn ein cynghori, ac yn y pen draw, bydd yn rhaid i Weinidogion benderfynu a bod yn atebol i'r cyhoedd am y dewisiadau rydym yn eu gwneud i gadw pawb ohonom yn ddiogel ac i achub bywydau a bywoliaeth pobl.

14:10

Minister, the over-50s are the most at-risk group, and the importance of exercise for this group in general health and preserving high levels of mobility, which often decline with age, is really important for your immune system and for your ability to get vitamin D. However, there are many people, I think, who are quite afraid about going out sometimes, and when we are having this message of 'stay at home', it is important that that is balanced by the need to take regular exercise, and the best exercise for people over 50 is to walk regularly. But I am concerned, from what I see outside, that the age group that you least see outside is that, of which I am now a member. 

Weinidog, pobl dros 50 oed yw'r grŵp sy'n wynebu'r perygl mwyaf, ac mae pwysigrwydd ymarfer corff i'r grŵp hwn o ran iechyd cyffredinol a chadw lefelau uchel o symudedd, sy'n aml yn dirywio gydag oedran, yn bwysig iawn i'ch system imiwnedd ac i'ch gallu i gael fitamin D. Fodd bynnag, credaf fod llawer o bobl weithiau'n eithaf ofnus ynglŷn â mynd allan, a phan gawn y neges hon i 'aros gartref', mae'n bwysig fod honno’n cael ei chydbwyso gyda’r angen i ymarfer corff yn rheolaidd a'r ymarfer corff gorau i bobl dros 50 oed yw cerdded yn rheolaidd. Ond o’r hyn a welaf y tu allan, rwy'n ofni mai dyna’r grŵp oedran sydd i'w weld leiaf y tu allan, ac rwy'n aelod o'r grŵp hwnnw bellach.

I thank the Member. That's a really important point. The effectiveness of our 'stay at home' message is really important, but we have balanced that by saying we positively want people to be able to exercise and to exercise safely. And we've seen that it is possible to go for a walk, to go for a cycle and to do that with your own household at this particular point in time. And we want to see that continue, because you make a fair point: with each decade that we add to our lives, we become more vulnerable to harm from coronavirus. And so maintaining and being as physically healthy as possible is important in terms of the potential response to the virus, but also it's hugely important for mental health and well-being. And more generally, there's work that we're continuing to do on our Healthy Weight: Healthy Wales programme, rediscovering and reimagining our latest options with diet, but with exercise too, and how we make it a normal thing that is easy for people to undertake with normal activity, so that we build back into our lives. And that is work that both ministerial colleagues Dafydd Elis-Thomas and now Eluned Morgan will be leading on, and I think the importance of that work will have been highlighted, not diminished, by the reality of the COVID pandemic. But a very useful and I think important intervention from David Melding about reminding us of the benefits of exercise.

Diolch i'r Aelod. Mae hwnnw'n bwynt pwysig iawn. Mae effeithiolrwydd ein neges 'aros gartref' yn bwysig iawn, ond rydym wedi cydbwyso hynny drwy ddweud ein bod yn awyddus iawn i bobl allu ymarfer corff ac ymarfer corff yn ddiogel. Ac rydym wedi gweld ei bod yn bosibl mynd am dro, mynd ar eich beic a gwneud hynny gydag aelodau’ch cartref eich hun ar hyn o bryd. Ac rydym am weld hynny'n parhau, gan eich bod yn gwneud pwynt teg: gyda phob degawd rydym yn ei ychwanegu at ein bywydau, rydym yn dod yn fwy agored i niwed y coronafeirws. Ac felly, mae cadw'n iach a bod mor iach â phosibl yn gorfforol yn bwysig o ran yr ymateb posibl i'r feirws, ond hefyd mae'n hynod o bwysig ar gyfer iechyd meddwl a lles. Ac yn fwy cyffredinol, rydym yn dal i wneud gwaith ar ein rhaglen Pwysau Iach: Cymru Iach, ailddarganfod ac ailfeddwl am ein hopsiynau diweddaraf gyda deiet, ond gydag ymarfer corff hefyd, a sut rydym yn ei wneud yn beth normal sy'n hawdd i bobl ei wneud gyda gweithgarwch arferol, fel ein bod yn ei adeiladu yn ôl i mewn i'n bywydau. Ac mae hwnnw’n waith y bydd fy nau gyd-Weinidog, Dafydd Elis-Thomas ac Eluned Morgan yn ei arwain nawr, a chredaf y bydd realiti'r pandemig COVID wedi tynnu mwy o sylw at bwysigrwydd y gwaith hwnnw, yn hytrach na’i leihau. Ond ymyrraeth ddefnyddiol a phwysig iawn yn fy marn i gan David Melding yn ein hatgoffa am fanteision ymarfer corff.

Rhaglen Frechu COVID-19
COVID-19 Vaccination Programme

6. Pa gynllunio y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gyflwyno rhaglen frechu COVID-19 ar draws Islwyn? OQ55806

6. What planning is the Welsh Government undertaking for the roll-out of a COVID-19 vaccination programme across Islwyn? OQ55806

The Welsh Government is working on an all-Wales basis with key stakeholders, such as Public Health Wales, health boards, including, of course, the Aneurin Bevan University Health Board serving Islwyn, trusts and local authorities on plans to distribute a vaccine when one does becomes available.

Mae Llywodraeth Cymru’n gweithio ar sail Cymru gyfan gyda rhanddeiliaid allweddol, megis Iechyd Cyhoeddus Cymru, byrddau iechyd, gan gynnwys, wrth gwrs, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan sy'n gwasanaethu Islwyn, ymddiriedolaethau ac awdurdodau lleol ar gynlluniau i ddosbarthu brechlyn pan fydd un ar gael.

Diolch. Minister, we know that there is no current vaccination for COVID-19, but constant suggestions that 2021 could see one or more first generational COVID-19 vaccines. Albert Bourla, the chief executive of Pfizer, has said that the German vaccine was in the last mile, and that the pharmaceutical company expected results within a matter of weeks, and we know that pharmaceutical and drug companies say this. It is also mooted that the UK Government has bought enough doses for 20 million people, whilst the Oxford vaccination moves towards its final stages of trials. But we also know that early vaccines will not be a magic bullet. Bearing in mind that the UK Government has now stepped back from some of the normal EU drug test processes, how is the Welsh Government pairing alongside the other nations of the United Kingdom to ensure that the people of Wales have confidence to take a new vaccination and that there are enough qualified professionals available to administer it and within enough locations? 

Diolch. Weinidog, gwyddom nad oes brechlyn ar gyfer COVID-19 ar hyn o bryd, ond ceir awgrymiadau cyson y gallem weld un neu fwy o frechlynnau COVID-19 cenhedlaeth gyntaf yn 2021. Mae Albert Bourla, prif weithredwr Pfizer, wedi dweud bod brechlyn yr Almaen ar y filltir olaf, a bod y cwmni fferyllol yn disgwyl canlyniadau o fewn ychydig wythnosau, a gwyddom fod cwmnïau fferyllol a chyffuriau yn dweud hyn. Nodir hefyd fod Llywodraeth y DU wedi prynu digon o ddosau ar gyfer 20 miliwn o bobl, wrth i frechlyn Rhydychen symud tuag at gamau olaf y treialon. Ond gwyddom hefyd na fydd brechlynnau cynnar yn ateb i bob dim. O gofio bod Llywodraeth y DU bellach wedi camu'n ôl o rai o brosesau profi cyffuriau arferol yr UE, sut mae Llywodraeth Cymru'n cymharu â gwledydd eraill y Deyrnas Unedig o ran sicrhau bod gan bobl Cymru hyder i gael brechlyn newydd a bod digon o weithwyr proffesiynol cymwys ar gael i'w weinyddu ac mewn digon o leoliadau?

Thank you. I think it's really important to remind ourselves that a vaccine won't be a magic bullet in itself. It is really important to reflect that the efficacy and impact of a vaccine in its first stage of delivery is not something that we will fully understand until it's given on a wider population basis. That's why the safety trials for a vaccine before being introduced are so important, and many vaccines that look promising, once they get to the final stage, don't ultimately go forward into population use. So, it is generally encouraging. There are lots of vaccines that are in trials that are promising, but we should not expect all of them to be delivered and to be successful. We should not expect all of them to be delivered and successful in the very, very near future. But, when one does become available, the Member, I think, can take comfort in the fact that we are already planning about how to deliver that, about which groups of staff would deliver that, how we would do that in different venues, different professional groups working together. And that then comes back to the point about what we choose to do, because a vaccine is unlikely to be delivered that will provide a lifetime's worth of protection. We have a seasonal flu vaccine that people are asked to undertake every year. We may have something that is of that effect, or even it may be something that has a lesser time frame in terms of its impact. We'll need to understand all of that as we're going through the delivery of any vaccination programme. 

So, the essential messages about our behaviour and about the choices we make will still be different to the way we lived our lives before the pandemic for some time to come. Coronavirus is still going to be with us for a significant period of time, even with a first-stage successful vaccine. So, again, the choices in what each of us should do will be really important, not just for now and the next few months, but for a longer period of time as well.

Diolch. Credaf ei bod yn bwysig iawn atgoffa ein hunain na fydd brechlyn ynddo'i hun yn ateb i bob dim. Mae'n bwysig iawn nodi nad yw effeithiolrwydd ac effaith brechlyn yng ngham cyntaf y broses o’i gyflwyno yn rhywbeth y byddwn yn ei ddeall yn iawn hyd nes ei fod yn cael ei ddarparu ar sail poblogaeth ehangach. Dyna pam fod y treialon diogelwch ar gyfer brechlyn cyn ei gyflwyno mor bwysig, a cheir llawer o frechlynnau sy'n edrych yn addawol cyn cyrraedd y cam olaf, a ddim yn mynd ymlaen i gael eu defnyddio gan y boblogaeth yn y pen draw. Felly, mae'n galonogol ar y cyfan. Ceir llawer o frechlynnau mewn treialon sy'n addawol, ond ni ddylem ddisgwyl i bob un ohonynt gael eu darparu a bod yn llwyddiannus. Ni ddylem ddisgwyl i bob un ohonynt gael eu darparu a bod yn llwyddiannus yn y dyfodol agos iawn. Ond pan ddaw un ar gael, credaf y gall yr Aelod gael cysur o'r ffaith ein bod eisoes yn cynllunio sut i’w ddarparu, pa grwpiau o staff a fyddai’n ei ddarparu, sut byddem yn gwneud hynny mewn gwahanol leoliadau, gyda gwahanol grwpiau proffesiynol yn gweithio gyda'i gilydd. Ac mae hynny wedyn yn dod yn ôl at y pwynt ynglŷn â’r hyn rydym yn dewis ei wneud, gan ei bod yn annhebygol y bydd brechlyn yn cael ei ddarparu a fydd yn sicrhau amddiffyniad am oes. Mae gennym frechlyn ffliw tymhorol y gofynnir i bobl ei gymryd bob blwyddyn. Efallai y cawn rywbeth tebyg i hynny, neu gallai fod yn rhywbeth sy'n effeithiol am gyfnod byrrach hyd yn oed. Bydd angen inni ddeall hynny i gyd wrth inni gynllunio darpariaeth unrhyw raglen frechu.

Felly, bydd y negeseuon hanfodol am ein hymddygiad ac am y dewisiadau a wnawn yn dal i fod yn wahanol i'r ffordd roeddem yn byw ein bywydau cyn y pandemig am beth amser i ddod. Bydd y coronafeirws yn dal i fod gyda ni am gryn dipyn o amser, hyd yn oed gyda brechlyn cam cyntaf llwyddiannus. Felly, unwaith eto, bydd y dewisiadau o ran yr hyn y dylai pob un ohonom ei wneud yn bwysig iawn, nid yn unig ar hyn o bryd a dros y misoedd nesaf, ond am gyfnod hirach o amser hefyd.

14:15
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Betsi Cadwaladr University Health Board

7. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am dryloywder o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr? OQ55791

7. Will the Minister make a statement on transparency within Betsi Cadwaladr University Health Board? OQ55791

I expect all health boards in Wales to behave in an open and transparent way, while balancing their obligations in respect of safeguarding the rights of individuals to privacy. 

Rwy’n disgwyl i bob bwrdd iechyd yng Nghymru ymddwyn mewn ffordd agored a thryloyw gan gydbwyso eu rhwymedigaethau mewn perthynas â diogelu hawliau unigolion i breifatrwydd.

Diolch yn fawr iawn. Mae'r bwrdd ar hyn o bryd, fel y mae'r Gweinidog yn gwybod, yn apelio yn erbyn dyfarniad y Comisiynydd Gwybodaeth y dylid rhyddhau ar unwaith adroddiad Holden i broblemau yn ward Hergest yn Ysbyty Gwynedd. Dwi'n meddwl bod hynny yn adlewyrchu'n wael iawn ar y bwrdd, ac nid mater hanesyddol ydy hyn. Mae adroddiadau eraill wedi awgrymu bod problemau yn parhau—adolygiad o therapïau seicolegol y llynedd, er enghraifft, yn nodi problemau strwythurol systemig a diwylliannol dwfn, a, lle mae bywydau wedi cael eu colli, mae methiant i fod yn agored yn gwbl, gwbl annerbyniol.

Mewn ymateb i gais rhyddid gwybodaeth ryw bedair blynedd yn ôl, mi ddywedodd y bwrdd nad oedd yr un farwolaeth wedi digwydd yn Hergest rhwng 2011 a 2016, ond mae adroddiadau'r crwner yn awgrymu fel arall, efo sawl marwolaeth naill ai ar yr uned neu o ganlyniad i bobl yn methu â chael triniaeth. Rwy'n gwybod am, beth bynnag, dri yn Ynys Môn.

Dwi'n ymwybodol, wrth gwrs, fod yna Weinidog iechyd meddwl erbyn hyn, ond cwestiwn am dryloywder ydy hyn; mae'n mynd y tu hwnt i iechyd meddwl. Dwi wedi codi consern tebyg am y ffordd y mae ymchwiliad allanol i therapi iaith a lleferydd wedi cael ei handlo gan y bwrdd—adroddiad yn 2017, a hwnnw'n adroddiad sy'n cael ei gelu hefyd. A wnaiff y Gweinidog rŵan fynnu bod yr adroddiadau yna yn cael eu cyhoeddi a mynnu tryloywder llawn yn Betsi Cadwaladr, oherwydd mae cleifion a staff y gorffennol a'r presennol yn haeddu hynny?

Thank you very much. The board at present, as the Minister knows, is appealing against the Information Commissioner's decision that the Holden report into problems at the Hergest ward at Ysbyty Gwynedd should be released. I think that reflects poorly on the board, and this isn't an historical issue. Other reports have suggested that problems are ongoing—a report on psychological therapies last year notes systemic and deep cultural problems, and, where lives have been lost, the failure to be transparent is entirely unacceptable.

In response to a freedom of information request some four years ago, the board said that there had been no deaths in Hergest between 2011 and 2016, but the coroner's report suggests otherwise, with a number of deaths either in the unit or as a result of people not being treated there. I know of three in Anglesey.

Now, I am aware, of course, that there is a Minister for mental health in place now, but this is a question on transparency and it goes beyond mental health. I've raised a similar concern about the way an external investigation into speech and language therapy has been handled by the board.That was a report in 2017, and that's a report that has also not been released. Will the Minister now insist that these reports are published and insist on that full transparency in Betsi Cadwaladr, because patients and staff, in the past and in the present, deserve that? 

I think it's important to understand that there is an ongoing process. The health board has appealed the decision for a full release of the report, as opposed to the summary that it's already provided, including the recommendations that have already been published. That's on the basis that the health board want to protect staff who raised concerns and contributed to the report.

If I can just take a step back from the individuals and think more generally about my former life, when, as an employment lawyer, I was looking at a variety of issues and thinking about the interests of our trade unions and the staff they represent, we all want a process where whistleblowers are listened to, their views are respected and action is taken seriously to investigate concerns they raise. To give people confidence that they could and should raise concerns, the culture of any organisation, including the particular workplace or workplaces people work in, is a hugely important part of that.

We know that some people are fearful that their complaints will lead to action being taken against them, but it's also the way that people are then identified on a wider basis as well. It is important that whistleblowers who want to raise complaints or concerns anonymously—those who want to contribute to reports but don't expect their names to be put into the public domain—have an opportunity to do that so we do genuinely learn from and understand what people are doing in their workplaces and the concerns that they have.

This is a balance. I don't think there is a hard-and-fast—that there is only one right or wrong answer, because I would not want to try to insist on a course of action that, actually, might prevent people coming forward in the future.

Credaf ei bod yn bwysig deall bod proses barhaus yn mynd rhagddi. Mae'r bwrdd iechyd wedi apelio yn erbyn y penderfyniad i ryddhau'r adroddiad yn llawn, yn hytrach na'r crynodeb sydd eisoes wedi'i ddarparu ganddynt, gan gynnwys yr argymhellion sydd eisoes wedi'u cyhoeddi. Mae hynny ar y sail fod y bwrdd iechyd yn dymuno diogelu staff sydd wedi mynegi pryderon ac wedi cyfrannu at yr adroddiad.

Os caf gymryd cam yn ôl oddi wrth yr unigolion a meddwl yn fwy cyffredinol am fy mywyd blaenorol, pan oeddwn, fel cyfreithiwr cyflogaeth, yn edrych ar amrywiaeth o faterion ac yn meddwl am fuddiannau ein hundebau llafur a'r staff y maent yn eu cynrychioli, mae pob un ohonom yn dymuno cael proses lle mae pobl yn gwrando ar chwythwyr chwiban, lle caiff eu safbwyntiau eu parchu a lle caiff camau eu cymryd o ddifrif i ymchwilio i bryderon a godir ganddynt. Er mwyn rhoi hyder i bobl y gallent ac y dylent godi pryderon, mae diwylliant unrhyw sefydliad, gan gynnwys y gweithle neu'r gweithleoedd penodol y mae pobl yn gweithio ynddynt, yn rhan hynod bwysig o hynny.

Gwyddom fod rhai pobl yn ofni y bydd eu cwynion yn arwain at gymryd camau yn eu herbyn, ond mae'n ymwneud â’r ffordd y caiff enwau pobl eu datgelu ar sail ehangach hefyd. Mae'n bwysig fod chwythwyr chwiban sy’n dymuno codi cwynion neu bryderon yn anhysbys—y rheini sydd am gyfrannu at adroddiadau ond nad ydynt yn disgwyl i'w henwau ddod yn gyhoeddus—yn cael cyfle i wneud hynny fel ein bod yn dysgu oddi wrthynt go iawn ac yn deall beth mae pobl yn ei wneud yn eu gweithleoedd a'r pryderon sydd ganddynt.

Mater o daro cydbwysedd yw hyn. Ni chredaf fod yna ateb syml a chyflym—mai dim ond un ateb cywir neu anghywir sydd i’w gael, oherwydd ni fyddwn am fynnu cael llwybr gweithredu a allai atal pobl rhag chwythu'r chwiban yn y dyfodol.

Ac yn olaf, cwestiwn 8—Hefin David.

Finally, question 8—Hefin David.

COVID Hir
Long COVID

8. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddarparu gwasanaethau i bobl yng Nghymru sy'n dioddef effeithiau COVID hir? OQ55801

8. Will the Minister provide an update on the provision of services for people in Wales who are suffering from the effects of long COVID? OQ55801

14:20

Da iawn. I issued a written statement about long COVID on 23 October. Our approach has focused on research and rehabilitation. Our multiprofessional primary and community health and care services can assess and meet the majority of people's individual needs close to home, with in-patient specialist rehabilitation only where necessary.

Da iawn. Cyhoeddais ddatganiad ysgrifenedig am COVID hir ar 23 Hydref. Mae ein dull o weithredu wedi canolbwyntio ar ymchwil ac adsefydlu. Gall ein gwasanaethau iechyd a gofal sylfaenol a chymunedol amlbroffesiwn asesu a diwallu’r rhan fwyaf o anghenion unigol pobl yn agos at eu cartref, gydag adsefydlu arbenigol i gleifion mewnol lle bo angen yn unig.

Diolch. I've had two constituents in particular who've contacted me about the effects of long COVID. One first experienced symptoms in February—[Inaudible.]—in March and then worsened, and it caused him a great deal of anxiety, as the GP surgery wasn't able to help him with the symptoms of a virus about which medical science is still learning. However, he has been diagnosed with post-viral fatigue. Another constituent has also written to me because in his experience long COVID has prevented him from returning to work. He's self-employed. He's now having financial consequences of this, and he either pays himself sick pay, without an income to do so, or risks possible—[Inaudible.]—damage due to the effects of long COVID on returning to work too early. What measures can the Welsh Government put in place, both in health service provision and financial support, to ensure that people with long COVID aren't forgotten?

Diolch. Mae dau etholwr yn benodol wedi cysylltu â mi ynghylch effeithiau COVID hir. Dangosodd un ohonynt symptomau ym mis Chwefror—[Anghlywadwy.]—ym mis Mawrth ac yna fe waethygodd, gan beri cryn dipyn o bryder iddo, gan nad oedd y feddygfa yn gallu ei helpu gyda symptomau feirws y mae gwyddoniaeth feddygol yn dal i ddysgu amdano. Fodd bynnag, mae wedi cael diagnosis o flinder ôl-feirysol. Mae etholwr arall wedi ysgrifennu ataf am fod COVID hir yn ei brofiad ef wedi ei atal rhag dychwelyd i'r gwaith. Mae'n hunangyflogedig. Mae bellach yn wynebu canlyniadau ariannol yn sgil hyn, ac mae naill ai'n talu tâl salwch iddo'i hun, heb incwm i wneud hynny, neu'n mentro—[Anghlywadwy.]—niwed posibl oherwydd effeithiau COVID hir ar ddychwelyd i'r gwaith yn rhy gynnar. Pa fesurau y gall Llywodraeth Cymru eu rhoi ar waith, drwy ddarpariaeth y gwasanaeth iechyd yn ogystal â chymorth ariannol, i sicrhau nad yw pobl â COVID hir yn cael eu hanghofio?

I thank the Member for the question. We certainly haven't forgotten the numbers of people who identify with being affected by long COVID, and this is both for those people who have needed hospital treatment, but large numbers of people who had never been into a hospital but are suffering longer term impacts, and I know that is a deeply distressing experience for those people, and that does have an impact on their well-being and an economic impact, particularly if they're not able to return to work. That's both why we've looked at the perspective of what treatment we can provide people as well as the really important aspect of research and learning, because you are right to identify that this is a condition that we don't understand the longer term impacts of. We're still learning more about not just transmission but about impact on people as well.

We're involved in a range of research initiatives across the UK, and I think that's really important, because at the moment we couldn't say we have an exact treatment and rehabilitation regime. What we do have, though, is the provision of our current knowledge and understanding being deployed as close to home as possible, and I think that's really important. There is a risk that we could say that we have one or two national clinics, and actually that wouldn't provide access to most people for their treatment to be dealt with appropriately, and, actually, this is a condition that is mainstream business for our health service. That's why the work that's being led by the chief therapies adviser is so important in making sure that our services in each part of the country understand what they could and should do to help support people with long COVID, and I'd only want to see people going to hospital where it's absolutely necessary.

We're continuing to look at the economic support that we are and aren't able to provide people, both here from the Welsh Government and indeed from the UK Government, about those people who are suffering the direct impacts of this insidious and continuing disease. I've issued one written statement, and I expect to issue more in the future as our knowledge develops and as our understanding of how we genuinely help people develops again in the future.

Diolch i'r Aelod am ei gwestiwn. Yn sicr, nid ydym wedi anghofio’r nifer o bobl sy'n nodi eu bod wedi cael eu heffeithio gan COVID hir, ac mae hyn yn cynnwys pobl sydd wedi cael triniaeth ysbyty, ond hefyd nifer fawr o bobl nad ydynt wedi bod mewn ysbyty ond sy'n dioddef effeithiau mwy hirdymor, a gwn fod hwnnw'n brofiad trallodus iawn i'r bobl hynny, ac mae'n cael effaith ar eu lles yn ogystal ag effaith economaidd, yn enwedig os na allant ddychwelyd i'r gwaith. Dyna pam ein bod wedi edrych i weld pa driniaeth y gallwn ei darparu i bobl yn ogystal ag elfen wirioneddol bwysig ymchwil a’r dysgu, gan eich bod yn iawn i nodi bod hwn yn gyflwr nad ydym yn deall ei effeithiau mwy hirdymor. Rydym yn dal i ddysgu mwy nid yn unig am ei drosglwyddiad ond am yr effaith ar bobl hefyd.

Rydym yn cymryd rhan mewn ystod o fentrau ymchwil ledled y DU, a chredaf fod hynny'n bwysig iawn, oherwydd ar hyn o bryd, ni allem ddweud bod gennym drefn bendant o ran triniaeth ac adsefydlu. Yr hyn sydd gennym, serch hynny, yw'r ddarpariaeth y dylai ein gwybodaeth a'n dealltwriaeth gyfredol gael eu cynnig mor agos i'r cartref â phosibl, a chredaf fod hynny'n bwysig iawn. Mae perygl y gallem ddweud bod gennym un neu ddau o glinigau cenedlaethol, ac mewn gwirionedd, ni fyddai hynny'n darparu mynediad i'r rhan fwyaf o bobl allu cael eu trin yn briodol, ac mewn gwirionedd, mae hwn yn gyflwr sy'n waith prif ffrwd i'n gwasanaeth iechyd. Dyna pam fod y gwaith sy'n cael ei arwain gan y prif gynghorydd therapïau mor bwysig wrth sicrhau bod ein gwasanaethau ym mhob rhan o'r wlad yn deall yr hyn y gallent ac y dylent ei wneud i helpu i gefnogi pobl â COVID hir, ac nid wyf am i bobl fynd i'r ysbyty oni bai fod hynny’n hollol angenrheidiol.

Rydym yn parhau i edrych ar y gefnogaeth economaidd y gallwn ac na allwn ei darparu i bobl, yma gan Lywodraeth Cymru ac yn wir gan Lywodraeth y DU, i’r bobl sy'n dioddef effeithiau uniongyrchol y clefyd llechwraidd a pharhaus hwn. Rwyf wedi cyhoeddi un datganiad ysgrifenedig, ac rwy'n disgwyl cyhoeddi rhagor yn y dyfodol wrth i'n gwybodaeth ddatblygu ac wrth i'n dealltwriaeth ddatblygu eto yn y dyfodol ynglŷn â sut y gallwn helpu pobl yn iawn.

2. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg
2. Questions to the Minister for Mental Health, Wellbeing and Welsh Language

Yr eitem nesaf, felly, yw'r cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg. Mae'r cwestiwn cyntaf gan Gareth Bennett.

The next item is questions to the Minister for Mental Health, Well-being and Welsh Language. The first question is from Gareth Bennett.

COVID-19 a Thwristiaeth
COVID-19 and Tourism

1. Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith pandemig COVID-19 ar dwristiaeth i Gymru? OQ55783

1. What assessment has the Minister made of the effect of the COVID-19 pandemic on tourism to Wales? OQ55783

Dyw'r meicroffon ddim yn gweithio, Dirpwy Weinidog.

The microphone doesn't seem to be working, Deputy Minister.

Ydy hwn yn well?

Is that better?

Ydy, mae'n gweithio nawr. Diolch yn fawr.

Yes, it's working now. Thank you very much.

Diolch yn fawr. Mae'n ddrwg gen i am hynna.

Thank you very much. I do apologise for that.

Thank you for your question, Gareth. We undertake regular and extensive research into tourism and that, obviously, during the period of the pandemic, has included research programmes on the impact of the pandemic on tourism industries. The centrepiece of my activity is a regular weekly meeting with representatives of the tourism industry throughout Wales and Welsh local government and businesses so that we can have an up-to-date analysis of the situation. We will be holding the next one of those on the coming Friday.

Diolch am eich cwestiwn, Gareth. Rydym yn gwneud gwaith ymchwil helaeth a rheolaidd i dwristiaeth ac mae hynny, yn amlwg, yng nghyfnod y pandemig, wedi cynnwys rhaglenni ymchwil ar effaith y pandemig ar ddiwydiannau twristiaeth. Rhan ganolog o fy ngweithgarwch yw cyfarfod wythnosol rheolaidd gyda chynrychiolwyr y diwydiant twristiaeth ledled Cymru a llywodraeth leol a busnesau Cymru fel y gallwn sicrhau bod gennym y dadansoddiad diweddaraf o'r sefyllfa. Byddwn yn cynnal yr un nesaf o'r rheini ddydd Gwener nesaf.

Thanks, Minister. Tourism has taken a major hit during the past few months, for obvious reasons. Although the sector was bound to be hit hard by the pandemic, I do worry about the long-term effects. Tourism has traditionally formed a big part of the Welsh economy and we want it to recover from the shock of this year, but it is going to be hard to get tourists, particularly from England, to come to Wales if there is a perception that they're not wanted here, and if there is a perception that a hard border has gone up between Wales and England. And that perception has certainly been formed, to some extent, during 2020. So, how are we going to be able to remove this perception once the pandemic has eased and we're wanting the English tourist pound once again?

Diolch, Weinidog. Mae twristiaeth wedi cael ergyd fawr yn yr ychydig fisoedd diwethaf, am resymau amlwg. Er ei bod yn anochel y byddai’r pandemig yn tarfu'n ddrwg ar y sector, rwy'n poeni am yr effeithiau hirdymor. Yn draddodiadol, mae twristiaeth wedi bod yn rhan fawr o economi Cymru, ac rydym am iddi wella ar ôl y sioc a gafodd eleni, ond bydd yn anodd denu twristiaid i Gymru, yn enwedig o Loegr, os yw pobl o dan yr argraff nad oes croeso iddynt yma, ac os yw pobl o dan yr argraff fod ffin galed wedi ymddangos rhwng Cymru a Lloegr. Ac yn sicr, ffurfiwyd canfyddiad o'r fath, i raddau, yn 2020. Felly, sut gallwn ddileu'r canfyddiad hwn pan fydd y pandemig wedi llacio'i afael a phan fyddwn eisiau gweld y bunt dwristaidd o Loegr unwaith eto?

14:25

You're quite right, of course, in emphasising the importance to the tourism sector of incoming visitors, both day visitors and visitors who come and stay for three or more nights, making a substantial contribution during a period of economic activity. You're quite right to emphasise the close relationship between the major population centres of the north-west and the south-west, and indeed, the midlands and the south-east of England on the tourism industry.

We are now reaching a situation where there is, hopefully, a closer understanding between the devolved administrations and their Governments and the UK Government, as the devolved Government for England in this context, about the measures that need to be taken. And as we plan, within the confines of this appalling pandemic, for a return of the visitor economy to something similar to its previous achievement, then it is obvious that we need to do this on a UK basis as well as on a Wales basis. And for that purpose, I do share regular meetings and discussions with my tourism colleagues in Scotland, Northern Ireland and, of course, in the Department for Digital, Culture, Media and Sport in England.

Rydych yn llygad eich lle, wrth gwrs, yn pwysleisio pwysigrwydd ymwelwyr i'r sector twristiaeth, boed yn ymwelwyr dydd neu’n ymwelwyr sy'n dod i aros am dair noson neu fwy, gan wneud cyfraniad sylweddol mewn cyfnod o weithgarwch economaidd. Rydych yn gwbl iawn i bwysleisio'r berthynas agos rhwng prif ganolfannau poblogaeth y gogledd-orllewin a'r de-orllewin, ac yn wir, canolbarth a de-ddwyrain Lloegr ar y diwydiant twristiaeth.

Rydym bellach yn agosáu at sefyllfa lle ceir gwell dealltwriaeth, gobeithio, rhwng y gweinyddiaethau datganoledig a'u Llywodraethau a Llywodraeth y DU, fel Llywodraeth ddatganoledig Lloegr yn y cyd-destun hwn, ynghylch y mesurau sydd angen eu rhoi ar waith. Ac wrth inni wneud cynlluniau, o fewn cyfyngiadau'r pandemig echrydus hwn, ar gyfer adfer yr economi ymwelwyr i rywbeth tebyg i'w chyflwr blaenorol, mae'n amlwg fod angen inni wneud hyn ar sail y DU yn ogystal ag ar sail Cymru. Ac i'r perwyl hwnnw, rwy'n rhannu cyfarfodydd a thrafodaethau rheolaidd â fy nghymheiriaid twristiaeth yn yr Alban, Gogledd Iwerddon, ac wrth gwrs, yn yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn Lloegr.

First of all, Deputy Minister, can I thank you for your willingness to appear regularly at the cross-party group on tourism, where you'll have heard that tourism and hospitality, perhaps more than any other sector, have been raised as a point of concern by Members?

I'm just a bit worried that the position of attractions might be lost in this wider focus on pubs, restaurants and accommodation. And while they're obviously reasons why people visit an area, they're also a contributor to the well-being of people who live nearby, who perhaps now more than ever would appreciate a little bit of joy in their lives. The First Minister's message of asking what you should do, rather than what you can do, might undermine an alternative message that visiting local attractions, observing all the rules, could actually be good for your health, especially if it involves spending time outdoors. I wonder if you could tell us how you're working with Cabinet colleagues about messaging on this, as I'm sure that attractions would prefer to stay open and trading safely and profitably rather than seeking income support.

Yn gyntaf oll, Ddirprwy Weinidog, a gaf fi ddiolch i chi am eich parodrwydd i fynychu’r grŵp trawsbleidiol ar dwristiaeth yn rheolaidd, lle byddwch wedi clywed bod twristiaeth a lletygarwch, yn fwy nag unrhyw sector arall efallai, wedi'u nodi fel mater o bryder gan Aelodau?

Rwy'n poeni braidd y gallai sefyllfa atyniadau gael ei cholli yn y ffocws ehangach hwn ar dafarndai, bwytai a llety. Ac er eu bod yn amlwg yn rhesymau pam fod pobl yn ymweld ag ardal, maent hefyd yn cyfrannu at les pobl sy'n byw gerllaw a fyddai, yn fwy nag erioed ar hyn o bryd efallai, yn gwerthfawrogi ychydig o lawenydd yn eu bywydau. Gallai neges y Prif Weinidog ynglŷn â gofyn beth y dylech ei wneud, yn hytrach na'r hyn y gallwch ei wneud, danseilio’r neges arall y gallai ymweld ag atyniadau lleol, gan gadw at yr holl reolau, fod yn dda i'ch iechyd, yn enwedig os yw hynny'n golygu treulio amser yn yr awyr agored. Tybed a allech ddweud wrthym sut rydych yn gweithio gyda chyd-Aelodau o’r Cabinet ar y negeseuon mewn perthynas â hyn, gan fy mod yn siŵr y byddai'n well gan atyniadau aros ar agor a masnachu'n ddiogel ac yn broffidiol yn hytrach na gofyn am gymorth incwm.

Attractions and events are separate important strands in the tourist economy and should be seen as such. As it happens, I was in conversation, as I am most weeks, with a neighbour of mine who I don't see in the flesh anymore, because obviously I'm unable to travel—this is Sean Taylor, he of Zip World and other developments—and we were discussing this very issue. What we are very keen to do is to ensure that, in our discussions with the tourism operators, as soon as it is possible within the framework of public health for attractions to remain open or to reopen, the potential of these attractions can be marketed directly within Wales, as would be possible now, within communities. Certainly, it is important that we do that first of all within the public health context, but, beyond that, the attractiveness of Wales, from all the surveys that I've seen and the private discussions I've had, has not diminished in the crisis. In fact, the understanding of the centrality, which you quite rightly describe, of the tourist economy to Wales and the attractiveness of the Welsh landscape and our specific visitor attractions has been enhanced by people's inability to be able to take advantage of them.

Mae atyniadau a digwyddiadau’n elfennau unigol pwysig o’r economi twristiaeth, a dylid eu hystyried felly. Fel mae'n digwydd, bûm yn sgwrsio, fel y gwnaf y rhan fwyaf o wythnosau, â chymydog i mi nad wyf yn ei weld wyneb yn wyneb mwyach, oherwydd yn amlwg nid wyf yn gallu teithio—Sean Taylor, o Zip World a datblygiadau eraill—a buom yn trafod yr union fater hwn. Yn ein trafodaethau gyda'r gweithredwyr twristiaeth, cyn gynted ag y bo modd i atyniadau aros ar agor neu ailagor o fewn fframwaith iechyd y cyhoedd, rydym yn awyddus iawn i sicrhau y gellir marchnata potensial yr atyniadau hyn yn uniongyrchol yng Nghymru, i’r graddau y byddai modd gwneud hynny bellach, o fewn ein cymunedau. Yn sicr, mae'n bwysig ein bod yn gwneud hynny yn gyntaf oll yng nghyd-destun iechyd y cyhoedd, ond y tu hwnt i hynny, o'r holl arolygon rwyf wedi’u gweld a'r trafodaethau preifat rwyf wedi’u cael, nid yw apêl Cymru wedi lleihau yn ystod yr argyfwng. Fel y dywedoch chi yn gwbl gywir, mewn gwirionedd mae dealltwriaeth pobl o ba mor bwysig yw’r economi twristiaeth i Gymru ac apêl tirwedd Cymru a'n hatyniadau penodol i ymwelwyr wedi cynyddu yn sgil anallu pobl i fanteisio arnynt.

14:30

Minister, just north of the M4, just north of Bridgend, is an often-overlooked gem of the Ogmore valleys, where not only is it a real destination for day visitors and tourists for adventure tourism, with the Afan Argoed park, and so on, and the hills along the drovers' route, walking up onto the Bwlch mountain, but we also have little communities of yurt accommodation, we have caravan and camping sites, we have bed-and-breakfast offerings, and so on. I'm just wondering, as the firebreak lifts, and the travel restrictions are lifted within Wales, how do we give a clear message to people about what they should be doing—not just what they can do, but what they should be doing? And what message should we be giving, not only to day visitors and tourists in Wales, from Wales, but also to tourism providers as well? Because we need to deal with this responsibly because of where we are with the virus, but I think they are looking forward to, as you said, Minister, the day when we can point to some light at the end of the tunnel.

Weinidog, ychydig i'r gogledd o'r M4, ychydig i'r gogledd o Ben-y-bont ar Ogwr, mae yna drysor sy'n cael ei anghofio yn aml, sef cymoedd Ogwr, sy'n gyrchfan go iawn i ymwelwyr dydd a thwristiaid ar gyfer twristiaeth antur, gyda pharc Afan Argoed ac yn y blaen, a'r bryniau ar hyd llwybr y porthmyn, wrth gerdded at fynydd Bwlch, ond mae gennym hefyd gymunedau bach o iwrtau, mae gennym safleoedd carafanau a gwersylla, mae gennym gynigion gwely a brecwast ac yn y blaen. Rwy'n meddwl tybed, wrth i'r cyfnod atal byr ddod i ben, ac wrth i'r cyfyngiadau teithio gael eu codi yng Nghymru, sut rydym yn rhoi neges glir i bobl am yr hyn y dylent fod yn ei wneud—nid yn unig beth y gallant ei wneud, ond beth y dylent fod yn ei wneud? A pha neges y dylem fod yn ei rhoi, nid yn unig i ymwelwyr dydd a thwristiaid yng Nghymru, o Gymru, ond hefyd i ddarparwyr twristiaeth hefyd? Oherwydd mae angen inni ymdrin â hyn yn gyfrifol oherwydd ein sefyllfa gyda'r feirws, ond credaf eu bod yn edrych ymlaen at y diwrnod pan allwn weld rhywfaint o oleuni ym mhen draw'r twnnel, fel y dywedoch chi Weinidog.

Well, I'm pleased to say that I have been able to walk in the area that Huw describes, and it is indeed extremely attractive. I find the Garw valley irresistible, because it's so different, and yet has a landscape that I'm familiar with in mid Wales and in north Wales.

I think the key thing here is the co-operation between communities, between local authorities and their tourism officers with the local community. At the very beginning of this pandemic, we discussed with many communities the importance of ensuring that, when it was possible to return to a more balanced potential for the visitor economy, there had to be community consent, and that people wanted to have people visit their communities. Because in the traditional way of describing tourism, there is a host community, there is a visitor community, and without one you can't have the other. So I'm very keen, hopefully, that we will be able to return to that way of thinking about the industry, because it is so economically essential for our communities, but it is also so important for emphasising the partnership of nations within the United Kingdom and on mainland Europe.

Wel, rwy'n falch o ddweud fy mod wedi gallu cerdded yn yr ardal y mae Huw yn ei disgrifio, ac mae'n ddeniadol dros ben yn wir. Mae cwm Garw yn hudolus i mi, oherwydd ei fod mor wahanol, ac eto mae ganddo dirwedd rwy'n gyfarwydd â hi yng nghanolbarth a gogledd Cymru.

Credaf mai'r peth allweddol yma yw'r cydweithrediad rhwng cymunedau, rhwng awdurdodau lleol a'u swyddogion twristiaeth a'r gymuned leol. Ar ddechrau'r pandemig hwn, trafodasom gyda llawer o gymunedau bwysigrwydd sicrhau, pan oedd hi'n bosibl dychwelyd at botensial mwy cytbwys i'r economi ymwelwyr, fod yn rhaid cael cydsyniad cymunedol, a bod pobl eisiau i bobl eraill ymweld â'u cymunedau. Oherwydd yn y ffordd draddodiadol o ddisgrifio twristiaeth, mae yna gymuned sy'n cynnig llety, mae yna gymuned ymwelwyr, ac ni allwch gael un heb y llall. Felly rwy'n awyddus iawn, gobeithio, i'n gweld yn gallu dychwelyd at y ffordd honno o feddwl am y diwydiant, oherwydd mae mor hanfodol yn economaidd i'n cymunedau, ond mae hefyd mor bwysig er mwyn pwysleisio partneriaeth y gwledydd o fewn y Deyrnas Unedig ac ar dir mawr Ewrop.

Minister, we know that the lockdown measures are having a devastating effect on the Welsh tourism industry—many thousands of businesses will not survive this series of lockdowns. And to echo Gareth Bennett's comments, the situation is exacerbated by the fact that we are actively discouraging the English, in particular, from coming to Wales. Does the Minister not accept that this will have a huge detrimental effect on our ability to attract these alienated tourists back to Wales in the coming years?

Weinidog, gwyddom fod y cyfyngiadau symud yn cael effaith ddinistriol ar ddiwydiant twristiaeth Cymru—ni fydd miloedd lawer o fusnesau'n goroesi'r cyfnod hwn o gyfyngiadau symud hyn. Ac i adleisio sylwadau Gareth Bennett, mae'r sefyllfa'n cael ei gwaethygu gan y ffaith ein bod yn mynd ati'n weithredol i annog Saeson, yn arbennig, rhag dod i Gymru. Onid yw'r Gweinidog yn derbyn y bydd hyn yn cael effaith andwyol enfawr ar ein gallu i ddenu'r twristiaid hyn a estroneiddiwyd yn ôl i Gymru yn y blynyddoedd i ddod?

Well I'm sorry you choose to try to turn this reasonable discussion about tourism into a discussion of relationships between the English and the Welsh because this is not the issue. It's not about nationalities within the United Kingdom; it is about public health, and we have to concentrate on that. I have spent a lot of time and energy during this pandemic in trying to ensure that people do not turn this into an anti-English position, or indeed an anti-Welsh position. And in a sense, with the new measures in England as well as the new measures in Wales, hopefully we can now understand that we are all, as it were, in the same boat—or at least in two boats that are moving in the same direction.

Wel rwy'n gresynu eich bod yn dewis ceisio troi'r drafodaeth resymol hon am dwristiaeth yn drafodaeth ar y berthynas rhwng y Saeson a'r Cymry oherwydd nid dyna'r mater dan sylw. Nid yw'n ymwneud â'r cenhedloedd o fewn y Deyrnas Unedig; mae'n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, ac mae'n rhaid inni ganolbwyntio ar hynny. Rwyf wedi treulio llawer o amser ac egni yn ystod y pandemig hwn yn ceisio sicrhau nad yw pobl yn troi hwn yn safbwynt gwrth-Seisnig, nac yn wir yn safbwynt gwrth-Gymreig. Ac ar un ystyr, gyda'r mesurau newydd yn Lloegr yn ogystal â'r mesurau newydd yng Nghymru, gobeithio y gallwn ddeall nawr ein bod i gyd yn yr un cwch, fel petai—neu o leiaf mewn dau gwch sy'n symud i'r un cyfeiriad.

Iechyd Meddwl a Llesiant
Mental Health and Well-being

2. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith y cyfyngiadau symud cenedlaethol ar iechyd meddwl a lles pobl yng nghanolbarth Cymru? OQ55773

2. Will the Minister make a statement on the impact of the national lockdown on the mental health and well-being of people in mid Wales? OQ55773

14:35
Member
Eluned Morgan MS 14:35:09
Minister for Mental Health, Well-being and Welsh Language

We are monitoring the impact of the pandemic on mental health and well-being through a range of surveys and other evidence. On 9 October, I issued a detailed written statement setting out the actions we are taking to respond to the mental health-related effects of the pandemic.

Rydym yn monitro effaith y pandemig ar iechyd meddwl a llesiant drwy amrywiaeth o arolygon a thystiolaeth arall. Ar 9 Hydref, cyhoeddais ddatganiad ysgrifenedig manwl yn nodi'r camau rydym yn eu cymryd i ymateb i effeithiau'r pandemig sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl.

Thank you for your answer, Minister. I also noted the funding that you announced this morning. I read the Welsh Government press release in regards to an additional £3 million of funding. I'd like to think that perhaps my question submitted last week, and asked today, helped prompt that funding announcement. Can I ask how, Minister, you've reached that figure of £3 million? Do you think—? Have you got evidence that you can provide to ensure that this is an adequate amount for the increased demand for mental health services, for those directly and, indeed, indirectly impacted by the pandemic? I'm particularly concerned about people who live in the most rural parts of Wales, and I wonder how, Minister, you will ensure that any extra support and grant funding reach those in the most isolated parts of Wales, including those third sector and charitable organisations that do an excellent job in providing mental health support in these particular areas.

Diolch ichi am eich ateb, Weinidog. Nodais hefyd y cyllid a gyhoeddwyd gennych y bore yma. Darllenais ddatganiad i'r wasg gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â £3 miliwn o gyllid ychwanegol. Byddwn yn hoffi meddwl efallai bod fy nghwestiwn, a gyflwynwyd yr wythnos ddiwethaf, ac a ofynnwyd heddiw, wedi helpu i ysgogi'r cyhoeddiad hwnnw am gyllid. A gaf fi ofyn, Weinidog, sut y cyrhaeddoch chi'r ffigur hwnnw o £3 miliwn? A ydych yn credu—? A oes gennych dystiolaeth y gallwch ei darparu i sicrhau bod hwn yn swm digonol ar gyfer y galw cynyddol am wasanaethau iechyd meddwl, i'r rheini yr effeithir arnynt yn uniongyrchol, ac yn anuniongyrchol yn wir, gan y pandemig? Rwy'n pryderu'n arbennig am bobl sy'n byw yn y rhannau mwyaf gwledig o Gymru, ac rwy'n meddwl tybed sut y gallwch sicrhau bod unrhyw gymorth ychwanegol a chyllid grant yn cyrraedd y rheini sy'n byw yn y rhannau mwyaf anghysbell o Gymru, gan gynnwys y sefydliadau trydydd sector ac elusennol sy'n gwneud gwaith rhagorol yn darparu cymorth iechyd meddwl yn yr ardaloedd hyn.

Diolch, Russell. Just to make it clear that any funding that we're announcing now is on top of the annual amount of £700 million that we spend. We must not lose sight of that. We spend more money on mental health than on any other aspect in the NHS, and so this funding is additional to what was already in place. And the funding I've announced today is on top of the funding that we've announced previously during this pandemic. You'll be aware that we already have suggested that we're going to spend more money on tier 0 and tier 1 support, because those are the low-level interventions that save you the money later on. And so that's what this additional funding that we've put in place today—that's some of it. In fact, most of it will be spent on that low-level intervention. You're quite right: that will be available to organisations in Powys and elsewhere. You'll be aware that the person leading on this is the chief executive of the health board in Powys, with whom I had a meeting last week, because she is the lead on mental health for the whole of Wales, and you can be assured that the concerns of rural communities are very much at the forefront of her concerns.

Diolch, Russell. Hoffwn ddweud yn glir fod unrhyw gyllid rydym yn ei gyhoeddi yn awr yn ychwanegol at y swm blynyddol o £700 miliwn rydym yn ei wario. Mae'n rhaid inni beidio â cholli golwg ar hynny. Rydym yn gwario mwy o arian ar iechyd meddwl nag ar unrhyw elfen arall yn y GIG, ac felly mae'r cyllid hwn yn ychwanegol at yr hyn a oedd eisoes yn ei le. Ac mae'r cyllid rwyf wedi'i gyhoeddi heddiw yn ychwanegol at y cyllid rydym eisoes wedi'i gyhoeddi yn ystod y pandemig hwn. Fe fyddwch yn ymwybodol ein bod eisoes wedi awgrymu y byddwn yn gwario mwy o arian ar gymorth haen 0 a haen 1, oherwydd mai'r rheini yw'r ymyriadau lefel isel sy'n arbed yr arian i chi yn nes ymlaen. Ac felly dyna yw'r arian ychwanegol rydym wedi'i gyhoeddi heddiw—dyna yw rhywfaint ohono. Yn wir, caiff y rhan fwyaf ohono ei wario ar yr ymyrraeth lefel isel honno. Rydych yn llygad eich lle: bydd hwnnw ar gael i sefydliadau ym Mhowys ac mewn mannau eraill. Fe fyddwch yn ymwybodol mai'r person sy'n arwain ar hyn yw prif weithredwr y bwrdd iechyd ym Mhowys y cefais gyfarfod â hi yr wythnos diwethaf, am mai hi yw'r arweinydd ar iechyd meddwl ar gyfer Cymru gyfan, a gallwch fod yn dawel eich meddwl fod pryderon cymunedau gwledig yn sicr yn flaenoriaeth iddi.

Daeth y Dirprwy Lywydd (Ann Jones) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (Ann Jones) took the Chair.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

We now turn to spokespeople's questions, and the first up again this afternoon is the Conservative spokesperson, Andrew R.T. Davies.

Trown yn awr at gwestiynau'r llefarwyr, a'r cyntaf eto y prynhawn yma yw llefarydd y Ceidwadwyr, Andrew R.T. Davies.

Thank you, Deputy Presiding Officer. Minister, congratulations on your appointment to Cabinet in this very important role. We have some five/six months now before the next parliamentary elections for the Welsh Parliament. I appreciate it's a very tight time frame, but in your initial assessment of what you can achieve in those five to six months, what goals have you set yourself, so that when you look back in March, and we, as legislators, scrutinise what you've achieved in that period, you'll feel are attainable goals within the department?

Diolch, Ddirprwy Lywydd. Weinidog, llongyfarchiadau ar eich penodiad i'r Cabinet yn y rôl bwysig hon. Mae gennym oddeutu pum/chwe mis nawr cyn yr etholiadau seneddol nesaf ar gyfer Senedd Cymru. Rwy'n derbyn bod yr amserlen yn dynn iawn, ond yn eich asesiad cychwynnol o'r hyn y gallwch ei gyflawni yn y pump i chwe mis hwnnw, pa nodau rydych chi wedi'u gosod i chi'ch hun, fel y byddwch, pan fyddwch yn edrych yn ôl ym mis Mawrth, a phan fyddwn ni, fel deddfwyr, yn craffu ar yr hyn rydych wedi'i gyflawni yn y cyfnod hwnnw, yn teimlo eu bod yn nodau cyraeddadwy o fewn yr adran?

Thank you very much, Mr Davies. And just to clear that there are a set of priorities that have already been set out within the 'Together for Mental Health' plan. Those priorities won't be changed, but what I think you may see is a shift in emphasis, and what I'm hoping is that my appointment will help to speed up the system—that I can really put some focus on some specific areas of attention.

You'll be aware that already we're very focused on issues relating to mental health in young people and that we're very keen to make sure that psychological therapies are also available to people, amongst other things. I'm particularly keen to make sure that we retain that focus and that we go early on that early intervention and make sure there's provision there for that tier 1 and tier 0 support. I've been a long advocate of social prescribing and I'm very keen to see how those pilots that we've already set out are working.

I'm also very keen to make sure that we monitor how this situation changes, because we're still in the depths of this. There will be people who'll lose their jobs in the next few months, and we'll need to make sure that support is put in place for them. Debt is going to become a big issue and we need to make sure that we understand the relationship between debt and mental health, and put some very key support measures in place to support that.

And, then, the other thing, of course, is that this pandemic will impact on some to a greater extent than others. We know that the black and ethnic minority community, for example, are more likely to be affected, and are less likely to go and seek support. And, so, we need to make sure that we give them access to services in a way that they feel comfortable with. And the other thing, of course, is to keep an eye on people who are already, were already, suffering mental health issues prior to the pandemic because they're confronting this in a more difficult way perhaps than many others.

Diolch yn fawr iawn, Mr Davies. A hoffwn egluro bod cyfres o flaenoriaethau eisoes wedi'u nodi yn y cynllun 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl'. Ni fydd y blaenoriaethau hynny'n cael eu newid, ond credaf y gallech weld newid yn y pwyslais, a'r hyn rwy'n ei obeithio yw y bydd fy mhenodiad yn helpu i gyflymu'r system—y gallaf roi rhywfaint o ffocws ar rai meysydd penodol.

Fe fyddwch yn ymwybodol ein bod eisoes yn canolbwyntio'n fawr ar faterion sy'n ymwneud ag iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc a'n bod yn awyddus iawn i sicrhau bod therapïau seicolegol hefyd ar gael i bobl, ymhlith pethau eraill. Rwy'n arbennig o awyddus i sicrhau ein bod yn cadw'r ffocws hwnnw a'n sicrhau'r ymyrraeth gynnar honno ac yn gwneud yn siŵr fod darpariaeth yno ar gyfer cymorth haen 1 a haen 0. Rwyf wedi dadlau'n hir dros bresgripsiynu cymdeithasol ac rwy'n awyddus iawn i weld sut mae'r cynlluniau peilot rydym eisoes wedi'u rhoi ar waith yn gweithio.

Rwyf hefyd yn awyddus iawn i wneud yn siŵr ein bod yn monitro'r modd y mae'r sefyllfa hon yn newid, oherwydd rydym yn dal i fod ynghanol hyn. Bydd yna bobl a fydd yn colli eu swyddi yn ystod y misoedd nesaf, a bydd angen i ni sicrhau bod cymorth yn ei le ar eu cyfer. Bydd dyled yn dod yn broblem fawr ac mae angen inni sicrhau ein bod yn deall y berthynas rhwng dyled ac iechyd meddwl, ac yn rhoi mesurau cymorth allweddol iawn ar waith i gefnogi hynny.

A'r peth arall, wrth gwrs, yw y bydd y pandemig hwn yn effeithio mwy ar rai nag ar eraill. Gwyddom fod cymunedau duon a lleiafrifoedd ethnig, er enghraifft, yn fwy tebygol o gael eu heffeithio, a'u bod yn llai tebygol o ofyn am gymorth. Ac felly, mae angen inni sicrhau ein bod yn rhoi mynediad iddynt at wasanaethau mewn ffordd y maent yn teimlo'n gyfforddus â hi. A'r peth arall, wrth gwrs, yw cadw llygad ar bobl sydd eisoes, a oedd eisoes, yn dioddef problemau iechyd meddwl cyn y pandemig oherwydd mae'n bosibl eu bod yn ei chael hi'n anos wynebu hyn na llawer o bobl eraill.

14:40

Thank you for that answer, Minister. Could I draw your attention to the tragic case that's been reported today of Dr Deborah Lamont? She tragically took her life last year, and the findings have come out around the mental health legislation that govern hotel rooms, and in particular assessments and sectioning. There seems to be an anomaly in the categorisation of hotel rooms because they can be designated as your house, even though you might only be staying for one night in that particular area. There is a campaign, as I understand it, supported by the police as well, to try and have this piece of legislation reformed and amended, so that it offers greater protection to people, both on the law enforcement side and the mental health teams, but also people who are in vulnerable positions themselves.

If you're not familiar with the particular case, I fully understand, but could I seek a commitment from you today to review this, and if you feel it's suitable, and I hope you will feel it suitable, to offer your support to amending this piece of legislation, which, as I understand it, is a Westminster piece of legislation, to afford the protection that Dr Deborah Lamont sadly didn't have in this particular instance?

Diolch ichi am yr ateb hwnnw, Weinidog. A gaf fi dynnu eich sylw at achos trasig Dr Deborah Lamont a gafodd sylw heddiw? Yn drist iawn, fe gyflawnodd hunanladdiad y llynedd, ac mae'r canfyddiadau wedi'u cyhoeddi ynghylch y ddeddfwriaeth iechyd meddwl sy'n llywodraethu ystafelloedd gwesty, ac asesiadau a gorfodi yn arbennig. Mae'n ymddangos bod anghysondeb yn y modd y caiff ystafelloedd gwesty eu categoreiddio oherwydd gellir eu dynodi'n dŷ i chi, er mai dim ond am un noson y gallech fod yn aros yn y man penodol hwnnw. Yn ôl yr hyn a ddeallaf, mae yna ymgyrch sy'n cael ei chefnogi gan yr heddlu i geisio diwygio'r ddeddfwriaeth hon fel ei bod yn cynnig mwy o amddiffyniad i bobl, ar ochr gorfodi'r gyfraith a'r timau iechyd meddwl, ond hefyd pobl sydd mewn sefyllfaoedd agored i niwed eu hunain.

Os nad ydych yn gyfarwydd â'r achos penodol, rwy'n deall yn iawn, ond a gaf fi ofyn am ymrwymiad ar eich rhan heddiw i adolygu hyn, ac os teimlwch fod hynny'n addas, a gobeithio y byddwch yn teimlo bod hynny'n addas, a gaf fi ofyn i chi gefnogi'r ymgyrch i ddiwygio'r ddeddfwriaeth, sydd, yn ôl yr hyn a ddeallaf, yn un o ddeddfwriaethau San Steffan, er mwyn darparu'r amddiffyniad nad oedd ar gael i Dr Deborah Lamont, gwaetha'r modd, yn yr achos hwn?

Can I, first of all, pass my condolences on to the family? Every suicide case is one too many and we have got to make sure that services are available for anybody who wants to access mental health support. We know that about 25 per cent of people who take their own lives are not known to social services and other healthcare workers. So, there is space for us to do more here. You'll be aware that we have got a very clear strategy, 'Talk to me 2', which is about reducing suicide and self-harm. But I will make a commitment to you that I will look into that particular issue, to see whether there is indeed an anomaly and whether there is anything we can do, specifically in Wales, to address that issue. But, as you pointed out, it may be that this is UK legislation, in which case, if there is an issue, we can look to whether we want to pursue that with the UK Government.

A gaf fi gydymdeimlo â'r teulu yn gyntaf oll? Mae pob achos o hunanladdiad yn un yn ormod ac mae'n rhaid i ni sicrhau bod gwasanaethau ar gael i unrhyw un sydd eisiau mynediad at gymorth iechyd meddwl. Gwyddom nad yw tua 25 y cant o bobl sy'n cyflawni hunanladdiad yn hysbys i wasanaethau cymdeithasol a gweithwyr gofal iechyd eraill. Felly, mae lle inni wneud mwy yma. Fe fyddwch yn ymwybodol fod gennym strategaeth glir iawn, 'Beth am siarad â fi 2', sy'n ymwneud â gostwng lefelau hunanladdiad a hunan-niweidio. Ond rwy'n gwneud ymrwymiad i chi y byddaf yn ymchwilio i'r mater penodol hwnnw, i weld a oes anghysondeb yn wir, ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud, yn benodol yng Nghymru, i fynd i'r afael â'r mater hwnnw. Ond fel y nodoch chi, efallai mai deddfwriaeth y DU yw hon, ac os felly, os oes problem, gallwn ystyried a ydym am fynd ar drywydd hynny gyda Llywodraeth y DU.

I'm grateful to you for the commitment you've given there. I'm sure the family of Dr Lamont will also be very grateful for that assurance that you've given this afternoon. 

Another area of concern in this particular case was the ability for the triage team to access the records. If they had accessed them on the night that the police were seeking advice from them, it would have shown that Dr Lamont had already attempted to take her life on a previous occasion. Regrettably, the access to her records wasn't available on that particular night, as I understand it. Since the review, the case review, Cardiff and Vale have said that they've put measures in place to try and make sure that this doesn't happen again, and mental health triage teams in their area would be able to access patient records, so that a whole picture can be developed on the person that they're being asked to give advice on. Can you also commit to looking at this particular portal that Cardiff and Vale have set up for the triage teams, and make sure that, if it is required, it is rolled out across Wales, because I'm sure this isn't an isolated incident and it would will be a terrible circumstance if we found that good practice had been developed out of this tragedy in one part of Wales that other parts of Wales hadn't shared through a lessons learned exercise?

Rwy'n ddiolchgar i chi am yr ymrwymiad rydych wedi'i roi. Rwy'n siŵr y bydd teulu Dr Lamont hefyd yn ddiolchgar iawn am y sicrwydd hwnnw rydych wedi'i roi y prynhawn yma.

Maes arall a oedd yn peri pryder yn yr achos penodol hwn oedd gallu'r tîm brysbennu i gael mynediad at y cofnodion. Pe baent wedi cael gafael arnynt ar y noson roedd yr heddlu'n ceisio cyngor ganddynt, byddai wedi dangos bod Dr Lamont eisoes wedi ceisio cyflawni hunanladdiad yn y gorffennol. Yn anffodus, nid oedd modd gweld ei chofnodion ar y noson honno, yn ôl yr hyn a ddeallaf. Ers yr adolygiad achos, mae Caerdydd a'r Fro wedi dweud eu bod wedi rhoi mesurau ar waith i geisio sicrhau nad yw hyn yn digwydd eto, ac y byddai timau brysbennu iechyd meddwl yn eu hardal yn gallu cael gafael ar gofnodion cleifion, fel y gellir datblygu darlun cyflawn o'r person y mae gofyn iddynt roi cyngor arno. A allwch chi hefyd ymrwymo i edrych ar y porth penodol hwn y mae Caerdydd a'r Fro wedi'i sefydlu ar gyfer y timau brysbennu, a sicrhau, os oes angen, ei fod yn cael ei gyflwyno ledled Cymru, oherwydd rwy'n siŵr nad yw hwn yn ddigwyddiad ynysig a byddai'n ofnadwy pe baem yn canfod bod arfer da wedi'i ddatblygu o'r trychineb hwn mewn un rhan o Gymru ac nad oedd wedi cael ei rannu â rhannau eraill o Gymru drwy ymarfer gwersi a ddysgwyd?

Thanks very much. I know that there's a lot of work being undertaken in relation to crisis care, and there is an assurance group that has been set up, including the police, and I was fortunate enough to be able to discuss with them the issues relating to crisis care in the past couple of weeks. 

I think what's important is that we make sure that the concordat that has been proposed is looked at in detail now, and I'm sure some of the issues that you've pointed out there, which is about making sure the different services are speaking to each other, are aware of what each other are doing and have access to that information that could be of use under those particular circumstances. So, I'll check to see whether the issue that you have outlined is referenced in the concordat, which has recently been produced by that crisis care group.

Diolch yn fawr. Gwn fod llawer o waith yn cael ei wneud mewn perthynas â gofal mewn argyfwng, ac mae grŵp sicrwydd wedi'i sefydlu, yn cynnwys yr heddlu, ac roeddwn yn ddigon ffodus i allu trafod y materion sy'n ymwneud â gofal mewn argyfwng gyda hwy dros yr ychydig wythnosau diwethaf.

Rwy'n credu mai'r hyn sy'n bwysig yw ein bod yn sicrhau bod y concordat sydd wedi'i gynnig yn cael ei ystyried yn fanwl nawr, ac rwy'n siŵr fod rhai o'r materion rydych wedi'u nodi, sy'n ymwneud â sicrhau bod y gwahanol wasanaethau'n siarad â'i gilydd, yn ymwybodol o'r hyn y mae'r gwasanaethau eraill yn ei wneud ac yn gallu cael gafael ar y wybodaeth honno a allai fod o ddefnydd o dan amgylchiadau o'r fath. Felly, byddaf yn edrych i weld a oes cyfeiriad at y mater rydych wedi'i amlinellu yn y concordat a gynhyrchwyd yn ddiweddar gan y grŵp gofal mewn argyfwng hwnnw.

14:45

Thank you. Plaid Cymru spokesperson, Rhun ap Iorwerth.

Diolch. Llefarydd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth.

Diolch, Dirprwy Lywydd. Dwi eisoes wedi cael cyfle yn y pwyllgor iechyd y bore yma i longyfarch y Gweinidog ar ei phenodiad. Mae'r rôl yna o fewn y Cabinet rŵan yn sicr yn gyfle i gynyddu proffil iechyd meddwl o fewn y Llywodraeth.

Os caf i ddechrau efo stigma iechyd meddwl, mi ddylai taclo hynny fod yn flaenoriaeth ym mhob man. Yn Lloegr, serch hynny, rydym ni'n clywed bod yr ymgyrch Amser i Newid, neu Time to Change, yn colli ei chyllid o'r flwyddyn nesaf. Mae'r ymgyrch yma yng Nghymru yn dweud eu bod nhw'n mynd ar ôl ffynonellau cyllid eu hunain. Ydy'r Gweinidog mewn sefyllfa i ddweud a ydy hi'n bwriadu parhau i gyllido Amser i Newid neu ymgyrch debyg yng Nghymru?

Thank you, Deputy Presiding Officer. I’ve already had an opportunity at health committee this morning to congratulate the Minister on her appointment. That role within the Cabinet is certainly an opportunity to increase the profile of mental health within Government.

If I could start with mental health stigma, tackling that should be a priority across the board. In England, however, we hear that the Time to Change campaign is to lose its funding from next year. The campaign here in Wales says that they are seeking their own funding sources. Is the Minister in a position to say whether she intends to continue to fund Time to Change or a similar campaign here in Wales?

Wel, roeddwn i wedi fy synnu o weld bod Llywodraeth Prydain, yng nghanol pandemig, yn stopio'r cyllid ar gyfer y cynllun pwysig yma—cynllun sy'n stopio stigma rhag codi o ran iechyd meddwl, ac mae'n dal i fod gwaith i'w wneud gyda ni yna. Mae'n drueni mawr achos dwi'n gwybod bod pobl sy'n gweithio ar y cynllun yma yng Nghymru wedi bod yn gweithio gyda'r rheini sydd dros y ffin ac, wrth gwrs, fydd hynny ddim yn bosibl yn y dyfodol. Ond dwi'n gobeithio, yn sicr, y byddwn ni yn gallu parhau gydag Amser i Newid yma yng Nghymru, achos dwi yn meddwl ei bod hi'n rhaglen bwysig ac mae'n dal i fod gwaith i’w wneud gyda ni yn y maes yma.

Well, I was surprised to see that the UK Government, in the midst of a pandemic, was to halt funding for this important programme—a programme that seeks to prevent stigma in terms of mental health, and there is still work to be done in that area. It’s a huge shame because we know that people working on this programme in Wales have worked with those over the border and, of course, that won’t be possible in the future. But I certainly hope that we will be able to continue with Time to Change here in Wales because I do believe that it’s an important programme and there is still work to be done in that area.

Dwi'n croesawu hynny a dwi'n edrych ymlaen am gadarnhad o hynny maes o law. Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud bod achosion o iselder wedi dyblu yn ystod y pandemig yma, a'r haf yma, mi ddywedwyd hyn yng nghylchgrawn The Lancet:

I welcome that and I look forward to confirmation of that in due course. The Office for National Statistics says that cases of depression have doubled during this pandemic and, this summer, this was said in The Lancet:

'As the economic consequences of lockdown develop, when furloughs turn to redundancies, mortgage holidays expire, and recession takes effect, we believe it is reasonable to expect not only sustained distress and clinically significant deterioration in mental health for some people, but emergence of well-described long-term effects of economic recession on mental health'.

Wrth i ganlyniadau economaidd y cyfyngiadau symud ddatblygu, pan fydd ffyrlo yn troi'n ddiswyddiadau, pan fydd gwyliau morgais yn dod i ben, a phan fydd dirwasgiad yn digwydd, credwn ei bod yn rhesymol disgwyl trallod parhaus a dirywiad clinigol sylweddol yn iechyd meddwl rhai pobl, ond mae hefyd yn rhesymol disgwyl y bydd y dirwasgiad economaidd yn cael effeithiau hirdymor wedi'u disgrifio'n dda ar iechyd meddwl.

A wnaiff y Gweinidog ymrwymo i gael strategaeth adfer benodol iawn ar gyfer iechyd meddwl er mwyn trio atal y senario yma wrth inni ddod allan o gyfnod y pandemig?

Will the Minister commit to having a very specific recovery strategy for mental health in order to prevent this scenario as we come out of the period of pandemic?

Wel, y peth cyntaf i'w wneud yw sicrhau bod y wybodaeth gyda ni. Rŷn ni wedi edrych ar beth y mae'r World Health Organization yn ei ddweud ynglŷn â'r sefyllfa ac, wrth gwrs, beth mae'n rhaid inni ei wneud yw rhoi pethau mewn lle fel nad ydym ni'n gweld y cynnydd aruthrol yma, sydd yn sicr o ddigwydd, yn cynyddu i rywbeth sydd yn fwy anodd i ni ddelio ag e. Felly, mae ymyrraeth gyflym yn hollbwysig a dyna pam dŷn ni ddim yn aros i wneud asesiad newydd ac i ailwampio'r holl strategaeth sydd gyda ni—rŷn ni eisoes yn gwneud y newidiadau yna, eisoes yn ymyrryd, ac eisoes yn sicrhau bod mwy o ofal ar gael ar lefel isel. Dwi'n meddwl ei bod hi'n bwysig ein bod ni'n gweithio gyda'r sector gwirfoddol yn hyn o beth achos, yn aml, dyw pobl ddim eisiau mynd trwy eu GP nhw i gyrraedd yr help sydd ei angen. Efallai ein bod ni'n gallu ffeindio ffyrdd eraill i gynnal yr help yna ac i roi hynny i'r bobl sy'n dioddef.

Felly, wrth gwrs mi fyddwn ni'n cadw llygad agos ar y datblygiadau hynny, ac, wrth gwrs, os oes angen i ni ailedrych ar y cynllun sydd gyda ni—rŷn ni eisoes wedi'i ddiwygio ym mis Hydref, jest cyn i mi gael fy mhenodi—ac os oes raid inni ei ddiwygio eto, mi wnawn ni.

Well, the first thing to do is to ensure that we have the necessary information. We’ve looked at what the World Health Organization have said on this issue and, of course, what we need to do is to put things in place so that we don’t see this huge increase, which is bound to happen, becoming something that is more difficult for us to deal with. So, swift intervention is crucially important and that’s why we’re not waiting to carry out a new assessment and to revamp the whole strategy—we are already making those changes, we are already intervening, already ensuring that there is more care available, and available at a low level. I think it’s important that we do work with the voluntary sector in this regard because, very often, people don’t want to go through their GP to access the help they need, and perhaps we can find alternative ways of providing that support and ensuring that it reaches the people who are suffering.

So, of course, we will be keeping a very close eye on those developments and, of course, at whether we need to review the plans that we have—we amended our plan in October, just before my appointment—and if we do need to look at it again, then we will.

Diolch yn fawr iawn, a dwi'n sylweddol, a hithau'n newydd i'r rôl, ei bod hi'n annheg, o bosib, disgwyl cynlluniau concrit gan y Gweinidog, ond mae hi'n amlwg bod delio efo sgil-effeithiau'r pandemig yn mynd i fod angen ymdrech enfawr a hefyd, dwi'n meddwl, newid radical yn y ffordd yr ydym yn mynd i’r afael â phroblemau iechyd meddwl.

Mae nifer o adroddiadau pwyllgor, ac ati, dros y blynyddoedd wedi awgrymu mai un o’r prif broblemau efo gwasanaethau iechyd meddwl ydy bod pobl yn aml yn cael eu troi i ffwrdd am nad ydyn nhw’n cael eu hystyried eto i fod yn ddigon sâl a wedyn mae problemau yn cael cyfle i fynd yn waeth. Ydy'r Gweinidog yn cydnabod y broblem honno, a sut mae hi'n bwriadu newid y ffordd o ddelio efo hynny a sicrhau ymyrraeth gynharach?

Thank you very much, and I understand, given that she is new to the role, that it’s unfair perhaps to expect concrete proposals from the Minister, but it is clear that dealing with the impacts of the pandemic is going to take a huge amount of effort and also, I think, a radical change in the way in which we tackle mental health problems.

Many committee reports over the years have suggested that one of the main problems with mental health services is that people are often turned away because they are not considered to be in sufficient difficulty, and then those problems do get worse. Does the Minister acknowledge that, and how does she intend to change the way we deal with that and ensure earlier intervention?

14:50

Wel, dwi'n meddwl mai'r peth cyntaf i ddweud yw bod yn rhaid inni fod yn ofalus nad ydym ni'n gweld problemau iechyd meddwl fel jest rhywbeth sydd yn ymwneud ag iechyd; mae'n ymwneud â phethau fel diweithdra, gyda phroblemau priodasol, gyda phroblemau dyled. Mae yna bob math o bethau sydd yn gallu effeithio ar hyn, a dyna pam allwch chi ddim jest ei rhoi hi mewn i un slot sy'n ymwneud ag iechyd. A dyna pam mae'r ymyrraeth yn gorfod bod yn ymyrraeth sydd ar draws y Llywodraeth, a dwi'n gwybod eich bod chi, Rhun, yn cydnabod hynny.

Dwi yn poeni os yw pobl yn cael eu troi i ffwrdd o help os ydyn nhw'n gofyn am help o ran iechyd meddwl. Beth mae'n rhaid inni fod yn ofalus ohono yw nad ydyn ni'n gwthio pobl mewn i sefyllfa lle rŷn ni'n 'medical-eiddio' eu problem nhw. Mae'n rhaid inni sicrhau ein bod ni'n cynnig y gofal yna ar y lefel isaf yn gyntaf ac, os oes angen help pellach, ein bod ni yn cynyddu'r gofal yna wrth inni fynd ymlaen. Felly, mae'n rhaid inni sicrhau bod, er enghraifft, GPs â'r adnoddau ac â'r posibilrwydd o sicrhau bod pobl yn cael eu harallgyfeirio i help sydd ddim o reidrwydd yn help meddygol bob tro.

Well, I think the first thing to say is that we must be careful not to look at mental health problems as simply being a health issue; it does relate to issues such as unemployment, relationship issues, debt problems. There are all sorts of contributing factors here, and that is why you can't simply put it in one box labelled 'health'. That's why the intervention has to be intervention that is cross-governmental, and I know that you, Rhun, would recognise that.

I am concerned if people are being turned away from assistance when they seek assistance in terms of mental health. I think what we need to be careful of is that we don't push people into a situation where we medicalise their problem. We need to ensure that we do offer that support at the lower level first and, if they need further assistance, that we do increase provision as we move forward. So, we must ensure that, for example, GPs do have the necessary resources and the routes to ensure that people are diverted to the assistance that they need, which isn't necessarily going to be medical in each case.

Blaenoriaethau ar gyfer Iechyd Meddwl
Priorities for Mental Health

3. A wnaiff y Gweinidog amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru mewn perthynas ag iechyd meddwl ar gyfer gweddill tymor presennol y Senedd? OQ55804

3. Will the Minister outline the Welsh Government's priorities for mental health for the remainder of the current Senedd term? OQ55804

Diolch yn fawr, Angela. Our priorities are set out in the 'Together for Mental Health' delivery plan 2019-22, which has been strengthened to reflect the impact of the pandemic. Now, my focus in the shorter term is on driving the necessary cross-Government and multi-agency working needed to deliver on these well-evidenced and agreed priorities.

Diolch yn fawr, Angela. Nodir ein blaenoriaethau yng nghynllun cyflawni 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl' 2019-22, sydd wedi'i gryfhau i adlewyrchu effaith y pandemig. Nawr, mae fy ffocws yn y tymor byrrach ar ysgogi'r gwaith trawslywodraethol ac amlasiantaethol sy'n angenrheidiol i gyflawni'r blaenoriaethau hyn y cytunwyd arnynt ac y ceir tystiolaeth gref i'w cefnogi.

Thank you for that, and, first of all, may I say welcome to the role? I think it's excellent that mental health has a focus specifically on it, especially at this time. I was delighted in your answer just then that you talked about the inter-governmental and cross-departmental working, because I believe that there has been good progress made with mental health support for college and university students, provided for by partnerships between the Higher Education Funding Council for Wales, educational establishments and student unions. However, I am concerned that there remains no overarching official Welsh Government strategy for student mental health and no strong methodology in place for monitoring the effectiveness of the schemes currently running, and I think this is even more key now, given that our students are under extraordinary pressures never before experienced, because of COVID. And I know we can say that that goes for all of society, but they have a disruption that will live with their generation for many, many, many years to come. So, Minister, could I ask if you would commit to working with your colleague the Minister for Education to deliver and implement a student mental health strategy at the earliest opportunity to ensure that the mental health needs of our student population is safeguarded, and also that schemes currently commissioned fully deliver on their aims—that the ones that work well are promulgated throughout Wales, and the ones that aren't working are hit on the head and that money is then used elsewhere to deliver for mental health?

Diolch i chi am hynny, ac yn gyntaf oll, a gaf fi ddweud croeso i'r rôl? Rwy'n credu ei bod yn wych fod yna ffocws penodol ar iechyd meddwl, yn enwedig ar hyn o bryd. Roeddwn yn falch eich bod wedi sôn yn eich ateb am y gwaith rhynglywodraethol a thrawsadrannol oherwydd credaf fod cynnydd da wedi'i wneud gyda chymorth iechyd meddwl i fyfyrwyr coleg a phrifysgolion, y darperir ar eu cyfer gan bartneriaethau rhwng Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, sefydliadau addysgol ac undebau myfyrwyr. Fodd bynnag, rwy'n pryderu nad oes strategaeth swyddogol drosfwaol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer iechyd meddwl myfyrwyr o hyd na methodoleg gref ar waith ar gyfer monitro effeithiolrwydd y cynlluniau sydd ar y gweill ar hyn o bryd, a chredaf fod hyn hyd yn oed yn fwy allweddol yn awr, o gofio bod ein myfyrwyr o dan bwysau eithriadol nas gwelwyd erioed o'r blaen oherwydd COVID. A gwn y gallwn ddweud bod hynny'n wir am gymdeithas yn gyffredinol, ond mae COVID yn tarfu arnynt mewn ffordd a fydd yn aros gyda'u cenhedlaeth hwy am flynyddoedd lawer i ddod. Felly, Weinidog, a gaf fi ofyn a wnewch chi ymrwymo i weithio gyda'ch cyd-Weinidog, y Gweinidog Addysg, i gyflawni a gweithredu strategaeth iechyd meddwl myfyrwyr cyn gynted â phosibl i sicrhau bod anghenion iechyd meddwl ein myfyrwyr yn cael eu diogelu, a hefyd bod cynlluniau a gomisiynir ar hyn o bryd yn cyflawni eu nodau yn llawn—fod y rhai sy'n gweithio'n dda yn cael eu hyrwyddo ledled Cymru, a bod y rhai nad ydynt yn gweithio yn cael eu dirwyn i ben fel y gellir defnyddio'r arian hwnnw mewn mannau eraill i gyflawni ar gyfer iechyd meddwl?

Well, thanks very much, Angela. As someone whose child has gone to university this year, I'm one of these people who is very aware of the kind of pressures that many students are under, the first time away from home.

Just to make it clear, in 2019 all universities committed to a step change in relation to mental health, and they came up with proposals where every university was required to submit well-being and health strategies. So, all of those have been received, and so there should be a programme that they're already undertaking. Now, what we haven't done is to, as you suggest, set out a methodology and things at this point. You'll be aware that we've just put an extra £10 million into this area. Now, we could have sat around and said, 'Let's work out the methodology'; we thought it was more important to get the funding in there to really make sure—. We're in a crisis period; we have to get the money to the front line as soon as possible. We've done the same thing in relation to help for health workers. We've got the money there, without the evidence sometimes that there's a massive problem. We're just guessing that there is going to be a big problem, and you're quite right that we probably need to put some methodology behind it now, just to look at whether we are doing the right thing. But we're not starting from scratch here, as HEFCW have done quite a lot of work in this space, but what we probably could do is a bit more of learning best practice to see what works in one university and whether we can share that amongst the other universities. So, thank you for that question.

Wel, diolch yn fawr iawn, Angela. Fel rhywun y mae ei phlentyn wedi mynd i'r brifysgol eleni, rwy'n un o'r bobl hyn sy'n ymwybodol iawn o'r math o bwysau sydd ar lawer o fyfyrwyr sydd i ffwrdd oddi cartref am y tro cyntaf.

Hoffwn ei gwneud yn glir fod pob prifysgol wedi ymrwymo yn 2019 i newid sylweddol mewn perthynas ag iechyd meddwl, a chyflwynwyd cynigion lle'r oedd yn ofynnol i bob prifysgol gyflwyno strategaethau iechyd a llesiant. Felly, mae pob un o'r rheini wedi dod i law, ac felly dylent fod yn dilyn rhaglen eisoes. Nawr, yr hyn nad ydym wedi'i wneud, fel yr awgrymwch, yw nodi methodoleg a phethau ar hyn o bryd. Fe fyddwch yn ymwybodol ein bod newydd ddarparu £10 miliwn ychwanegol i'r maes hwn. Nawr, gallem fod wedi eistedd o gwmpas a dweud, 'Gadewch i ni nodi methodoleg'; roeddem yn credu ei bod yn bwysicach sicrhau'r cyllid er mwyn gwneud yn siŵr—. Rydym mewn cyfnod o argyfwng; mae'n rhaid inni gael yr arian i'r rheng flaen cyn gynted ag sy'n bosibl. Rydym wedi gwneud yr un peth mewn perthynas â chymorth i weithwyr iechyd. Mae gennym yr arian yno, heb y dystiolaeth weithiau fod yna broblem enfawr. Dim ond dyfalu y bydd yna broblem fawr rydym ni, ac rydych yn llygad eich lle ei bod hi'n debygol fod angen i ni gael methodoleg yn sail iddo nawr, fel y gallwn ystyried a ydym yn gwneud y peth iawn. Ond nid ydym yn dechrau o'r dechrau yma, gan fod CCAUC wedi gwneud cryn dipyn o waith yn y maes hwn, ond mae'n debyg mai'r hyn y gallem ei wneud yw dysgu ychydig mwy o arferion gorau i weld beth sy'n gweithio mewn un brifysgol ac a allwn gyflwyno hynny yn y prifysgolion eraill. Felly, diolch ichi am y cwestiwn hwnnw.

14:55

Minister, the Children, Young People and Education Committee published our follow-up to our landmark 'Mind over matter' report last month, and we are eagerly awaiting your response to our updated recommendations. The report does, I believe, set out a clear route-map for the changes that we know are so urgently needed to support children and young people's mental health. Although there has been some very welcome progress on the whole-school approach to mental health, there is some considerable way to go in ensuring the system-wide reforms of health and social care that are so crucial. Would you agree with me, Minister, that the COVID pandemic makes it more, not less urgent, to deliver on these recommendations, and would you agree with me that we know what needs to happen and the priority for the remainder of this Assembly term must be an unrelenting focus on delivery?

Weinidog, y mis diwethaf, cyhoeddodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ein dilyniant i'n hadroddiad pwysig 'Cadernid Meddwl' ac rydym yn aros yn eiddgar am eich ymateb i'n hargymhellion a ddiweddarwyd. Credaf fod yr adroddiad yn nodi trywydd clir ar gyfer y newidiadau y gwyddom fod eu hangen ar frys i gefnogi iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Er y bu rhywfaint o gynnydd sydd i'w groesawu'n fawr ar y dull ysgol gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl, mae cryn dipyn o waith i'w wneud i sicrhau diwygiadau iechyd a gofal cymdeithasol sydd mor hanfodol ar draws y system. A fyddech yn cytuno â mi, Weinidog, fod y pandemig COVID yn golygu bod angen cyflawni'r argymhellion hyn ar fwy, nid llai, o frys, ac a fyddech yn cytuno ein bod yn gwybod beth sydd angen digwydd ac mai'r flaenoriaeth ar gyfer gweddill y tymor Cynulliad hwn yw ffocws di-baid ar gyflawni?

I would agree with you. I think it is really important. I am very aware of the stresses that young people are under. I'm very pleased that there has been considerable progress in terms of the whole-school approach. I think there is more work to be done on the whole-system approach, but I do think that we're heading in the right direction. I think the Together for Children and Young People programme is making considerable steps in this space. You'll be aware that we've put £5 million extra into this area. One of the things I'm really keen to do is to make sure that we're developing these structures and there's some clarity in terms of the user, in making sure that we're not just focused on the plumbing—and I think there's work to do on the plumbing—but that we're looking at the whole system from the perspective of the user. We have to just make sure that that is something that we're taking into consideration. I do hope that I'll be able to report back to you within the time frame set so that we can really focus on those areas where the progress has not been perhaps as fast as you and the rest of the committee had been keen to see.

Byddwn yn cytuno â chi. Rwy'n credu ei fod yn bwysig iawn. Rwy'n ymwybodol iawn o'r straen sydd ar bobl ifanc. Rwy'n falch iawn y bu cynnydd sylweddol o ran y dull ysgol gyfan. Rwy'n credu bod mwy o waith i'w wneud ar y dull system gyfan, ond rwy'n credu ein bod yn mynd i'r cyfeiriad cywir. Rwy'n credu bod y rhaglen Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc, yn cyflawni camau sylweddol yn hyn o beth. Fe fyddwch yn ymwybodol ein bod wedi rhoi £5 miliwn yn ychwanegol i'r maes hwn. Un o'r pethau rwy'n awyddus iawn i'w wneud yw sicrhau ein bod yn datblygu'r strwythurau hyn ac yn sicrhau eglurder i'r defnyddiwr, drwy wneud yn siŵr nad ydym yn canolbwyntio ar y gwaith plymio'n unig—a chredaf fod gwaith i'w wneud ar y gwaith plymio—ond ein bod yn edrych ar y system gyfan o safbwynt y defnyddiwr. Mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr fod hynny'n rhywbeth rydym yn ei ystyried. Rwy'n gobeithio y byddaf yn gallu adrodd yn ôl o fewn yr amserlen a bennwyd fel y gallwn ganolbwyntio'n iawn ar y meysydd lle nad yw'r cynnydd wedi digwydd mor gyflym ag yr oeddech chi a gweddill y pwyllgor yn awyddus i'w weld o bosibl.

I was very pleased, Minister, to hear what you said to Rhun ap Iorwerth about the Time to Change campaign. I was also pleased to hear what you said about not unnecessarily medicalising distress. In the region that we both represent, in Llanelli and Carmarthenshire, there is a very innovative project being run by the voluntary organisation Connecting Children, Youth and Adults, where GPs are prescribing support from that charity to children and families, and a wide range of support that I can't go into here. I'd like to invite you, Minister—. I don't think we can do a visit at this time as it wouldn't be appropriate, but I wonder if you would agree to meet with Tracy Pike, who is the chief executive, who's developed this really innovative model where the GPs are prescribing not just counselling, but a whole range of social support for a family. The initial results have been hugely encouraging, and I'd like to think that that's a potential model that might be able to be developed and provided elsewhere—a very useful partnership between public sector money through the local health board, through the GPs and third sector innovation. So, if I write to you on that matter, Minister, would you consider a meeting with Tracy and her team to see if there are lessons that could be learned for communities elsewhere in Wales from this innovative work?

Weinidog, roeddwn yn falch iawn o glywed yr hyn a ddywedoch chi wrth Rhun ap Iorwerth am ymgyrch Amser Newid. Roeddwn hefyd yn falch o glywed yr hyn a ddywedoch chi am beidio â gwneud trallod yn fater meddygol heb fod angen. Yn y rhanbarth y mae'r ddwy ohonom yn ei gynrychioli, yn Llanelli a Sir Gaerfyrddin, mae prosiect arloesol iawn ar y gweill gan y mudiad gwirfoddol, Cymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin, lle mae meddygon teulu'n presgripsiynu cymorth gan yr elusen honno i blant a theuluoedd, ac ystod eang o gymorth na allaf fanylu arnynt yma. Hoffwn eich gwahodd, Weinidog—. Nid wyf yn credu y gallwn ymweld ar hyn o bryd gan na fyddai'n briodol, ond tybed a fyddech yn cytuno i gyfarfod â Tracy Pike, y prif weithredwr, sydd wedi datblygu'r model gwirioneddol arloesol hwn lle mae'r meddygon teulu'n presgripsiynu nid yn unig sesiynau cwnsela ond ystod eang o gymorth cymdeithasol i deulu. Mae'r canlyniadau cychwynnol wedi bod yn galonogol tu hwnt, a hoffwn feddwl bod hwnnw'n fodel posibl y gellid ei ddatblygu a'i ddarparu mewn mannau eraill—partneriaeth ddefnyddiol iawn rhwng arian sector cyhoeddus drwy'r bwrdd iechyd lleol, drwy'r meddygon teulu ac arloesedd trydydd sector. Felly, os ysgrifennaf atoch ynglŷn â'r mater hwnnw, Weinidog, a fyddech yn ystyried cyfarfod gyda Tracy a'i thîm i weld a oes gwersi y gellid eu dysgu o'r gwaith arloesol hwn i gymunedau mewn rhannau eraill o Gymru?

I like the sound of that, I must say. I'm very much up for seeing how we can get GPs to prescribe things that aren't necessarily medical at all times. My husband's a GP, and I know that for several years he's been involved in prescribing sports, for example, and exercise, and that's something that has been going on for a long time. I'm keen to see that expanded to other areas—things like arts and other facilities. So, I'd be very interested in hearing more about that. Some of this is about support systems and networks, and really providing people with that extra help. In particular, some people were struggling on their own in families, under huge pressures, and sharing that burden sometimes can be enough to get people back into a different place.

Mae hynny'n swnio'n dda i mi, rhaid imi ddweud. Rwy'n barod iawn i weld sut y gallwn gael meddygon teulu i bresgripsiynu pethau nad ydynt o reidrwydd yn feddygol bob amser. Meddyg teulu yw fy ngŵr, a gwn ei fod wedi bod yn presgripsiynu chwaraeon ers sawl blwyddyn, er enghraifft, ac ymarfer corff, ac mae hynny'n rhywbeth sydd wedi bod yn digwydd ers amser maith. Rwy'n awyddus i weld hynny'n cael ei ehangu i feysydd eraill—pethau fel y celfyddydau a chyfleusterau eraill. Felly, byddai gennyf ddiddordeb mawr mewn clywed mwy am hynny. Mae rhywfaint o hyn yn ymwneud â systemau a rhwydweithiau cymorth, a rhoi cymorth ychwanegol i bobl. Yn fwyaf arbennig, roedd rhai pobl yn cael trafferth ar eu pen eu hunain mewn teuluoedd, o dan bwysau aruthrol, ac mae rhannu'r baich hwnnw'n gallu bod yn ddigon weithiau i roi pobl mewn lle gwell.

15:00
Iechyd Meddwl a'r Cyfyngiadau Symud
Mental Health and Lockdown Restrictions

4. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth i bobl yng Nghymru y mae'r cyfyngiadau symud yn effeithio ar eu hiechyd meddwl? OQ55802

4. Will the Minister provide an update on support for people in Wales whose mental health is impacted by lockdown restrictions? OQ55802

Diolch yn fawr, Hefin, a diolch am ofyn dau gwestiwn trwy gyfrwng y Gymraeg heddiw. Mae'r pandemig a'r cyfyngiadau wedi effeithio arnom ni i gyd mewn rhyw ffordd neu gilydd, ond rŷn ni'n cydnabod yr effaith ychwanegol sydd wedi bod ar iechyd meddwl a lles. O ganlyniad i hyn, rŷn ni wedi buddsoddi dros £9 miliwn ychwanegol i gefnogi cymorth i iechyd meddwl, ac i ymateb i'r newidiadau yn y maes yma.

Thank you, Hefin, and thank you for asking two questions through the medium of Welsh today. The pandemic and the restrictions have impacted us all in one way or another, but we recognise the additional impact that there has been on mental health and well-being. As a result of this, we have invested over £9 million in addition to support mental health services and to respond to changes in this area.

Diolch, Minister. I approve of the announcement made today as well—the investment in mental health that you've announced this afternoon. The concern I've got is the constituents who've contacted me who've been affected by COVID, who've never had mental health problems before and are being affected by it directly because of this COVID crisis. Can I ask you if more money could be put into the CALL helpline to support those people? What else are you doing to help people who may not want to go to their GP with their mental health problem because they've never had to do it before? What action is being taken in those areas, please?

Diolch, Weinidog. Rwy'n cymeradwyo'r cyhoeddiad a wnaed heddiw hefyd—y buddsoddiad mewn iechyd meddwl a gyhoeddwyd gennych y prynhawn yma. Rwy'n bryderus am etholwyr sydd wedi cysylltu â mi ac sydd wedi cael eu heffeithio gan COVID, nad ydynt erioed wedi cael problemau iechyd meddwl o'r blaen ac sy'n cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan yr argyfwng COVID hwn. A gaf fi ofyn i chi a ellir rhoi mwy o arian i linell gymorth CALL i gefnogi'r bobl hynny? Beth arall rydych yn ei wneud i helpu pobl nad ydynt, o bosibl, eisiau mynd at eu meddyg teulu gyda'u problem iechyd meddwl oherwydd nad ydynt erioed wedi gorfod gwneud hynny o'r blaen? Pa gamau sy'n cael eu cymryd yn y meysydd hynny, os gwelwch yn dda?

Thanks, Hefin. I think we've got to recognise that some people still feel a bit embarrassed about the fact that they may need mental health support, and so we have to make sure that there are mechanisms for them to get some help. Sometimes they may not want to go via their GP, and that's why we've already expanded the CALL helpline, so thank you for inquiring about that. That facility has already been expanded. We've seen an increase in calls to that helpline. I was fortunate enough to speak to the head, based in Wrexham, about the services that they can provide, and they can also be a signpost where people can go for additional support.

The other thing that I'm very proud that we've introduced is a new online cognitive behavioural therapy support scheme. This is called SilverCloud. It's only been launched since September, and already about 2,000 people have used it. It's supported by experts and I'm hoping that this will be a mechanism that people, perhaps, who haven't needed to deal with this issue before may be willing to use to see if they can deal with some of their problems through this online support facility. So, I'd be very grateful if Senedd Members would help to advertise that to their constituents.

Diolch, Hefin. Rwy'n credu bod rhaid i ni gydnabod bod rhai pobl yn dal i deimlo ychydig o embaras ynglŷn â'r ffaith y gallai fod angen cymorth iechyd meddwl arnynt, ac felly, rhaid i ni sicrhau bod mecanweithiau ar waith iddynt gael rhywfaint o help. Weithiau efallai na fyddant eisiau mynd drwy eu meddyg teulu, a dyna pam rydym eisoes wedi ehangu llinell gymorth CALL, felly diolch am holi ynglŷn â honno. Mae'r cyfleuster hwnnw eisoes wedi'i ehangu. Rydym wedi gweld cynnydd yn nifer y galwadau i'r llinell gymorth honno. Roeddwn yn ddigon ffodus i siarad â'r pennaeth yn Wrecsam am y gwasanaethau y gallant eu darparu, a gallant hefyd fod yn wasanaeth cyfeirio lle gall pobl fynd i gael cymorth ychwanegol.

Rwyf hefyd yn falch iawn ein bod wedi cyflwyno cynllun cymorth therapi gwybyddol ymddygiadol newydd ar-lein. SilverCloud yw enw'r cynllun. Cafodd ei lansio ym mis Medi, ac mae tua 2,000 o bobl eisoes wedi'i ddefnyddio. Fe'i cefnogir gan arbenigwyr ac rwy'n gobeithio y bydd hwn yn fecanwaith y gallai pobl nad ydynt o bosibl wedi gorfod ymdrin â'r mater hwn o'r blaen fod yn barod i'w ddefnyddio i weld a allant ymdrin â rhai o'u problemau drwy'r cyfleuster cymorth ar-lein hwn. Felly, byddwn yn ddiolchgar iawn pe bai'r Aelodau o'r Senedd yn helpu i hysbysebu hynny i'w hetholwyr.

Minister, I've been in contact with ColegauCymru, who are very concerned about the support that further education learners and the sector are getting. Higher education has been given another £10 million for mental health services and while some of that is for students who've had to lock down in their student housing, there is some, I believe, for suicide awareness and dealing with mental health issues. Can I ask you—I know that this covers education as well—could you have discussions with the Minister for Education to see whether this sort of support could be extended into further education as well? I think there is a need for further investment, greater investment, in mental health issues, counselling and in suicide awareness, particularly within the further education sector.

Weinidog, rwyf wedi bod mewn cysylltiad â ColegauCymru, sy'n pryderu'n fawr am y cymorth y mae dysgwyr addysg bellach a'r sector yn ei gael. Mae addysg uwch wedi cael £10 miliwn arall ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl ac er bod rhywfaint o hwnnw ar gyfer myfyrwyr sydd wedi gorfod ynysu yn eu llety myfyrwyr, credaf fod rhywfaint ohono ar gyfer ymwybyddiaeth o hunanladdiad ac ymdrin â materion iechyd meddwl. A gaf fi ofyn i chi—gwn fod hyn yn cynnwys addysg hefyd—a wnewch chi drafod gyda'r Gweinidog Addysg i weld a ellid ymestyn y math hwn o gymorth i gynnwys addysg bellach hefyd? Credaf fod angen buddsoddiad pellach, mwy o fuddsoddiad, mewn materion iechyd meddwl, cwnsela ac ymwybyddiaeth o hunanladdiad, yn enwedig yn y sector addysg bellach.

Thanks very much for that, Nick. Certainly, I think we have put considerable support into schools and into HE. I will look into whether we need to give additional support to further education. Presumably they will be able to access other pots of funding, but I'm not aware so far that there is a specific pot for further education, so I will look into that, Nick. I'm only a couple of weeks into the job—I'll take a look at it.

Diolch yn fawr am hynny, Nick. Yn sicr, credaf ein bod wedi rhoi cryn gefnogaeth i ysgolion ac i addysg uwch. Byddaf yn edrych i weld a oes angen inni roi cymorth ychwanegol i addysg bellach. Mae'n debyg y byddant yn gallu cael gafael ar gronfeydd cyllid eraill, ond nid wyf yn ymwybodol bod yna bot penodol ar gyfer addysg bellach hyd yma, felly byddaf yn edrych ar hynny, Nick. Ychydig wythnosau'n unig y bûm yn y swydd—fe edrychaf ar hynny.

Can you hear me, Llywydd?

A allwch chi fy nghlywed, Lywydd?

Diolch. Welcome to your new role, Minister. Our mental health is not just a matter for the health service, it's a matter for each individual, families and communities. I'm deeply concerned at the closure of gyms, which as well as providing the mental health benefits of exercise are mini communities within themselves, and also places of worship for communal prayer. Both establishments provide a sense of purpose and a feeling of community at a time when we need those things now more than ever. Minister, will you acknowledge the importance of gyms and places of worship—and you've just mentioned exercise as well—for our sense of well-being, and can you do all you can to ensure that they remain open after this firebreak ends in Wales, please? Thank you. 

Diolch. Croeso i'ch rôl newydd, Weinidog. Nid mater i'r gwasanaeth iechyd yn unig yw ein hiechyd meddwl, mae'n fater i bob unigolyn, bob teulu a phob cymuned. Rwy'n pryderu'n fawr ynglŷn â chau campfeydd, sydd, yn ogystal â darparu manteision iechyd meddwl ymarfer corff, yn gymunedau bach ynddynt eu hunain, a hefyd mannau addoli ar gyfer gweddïo cymunedol. Mae'r ddau fath o sefydliad yn rhoi ymdeimlad o bwrpas a chymuned ac rydym angen y pethau hynny yn awr yn fwy nag erioed. Weinidog, a wnewch chi gydnabod pwysigrwydd campfeydd a mannau addoli—ac rydych newydd sôn am ymarfer corff hefyd—i'n hymdeimlad o lesiant, ac a allwch chi wneud popeth yn eich gallu i sicrhau eu bod yn aros ar agor ar ôl i'r cyfnod atal byr hwn ddod i ben yng Nghymru, os gwelwch yn dda? Diolch.

15:05

Thank you, Mandy. Just to say that the Government had to make some very difficult decisions. The decision we came to was that it would be better to lock down quite brutally and have a shorter period of a lockdown, rather than to leave some open. And there were plenty of cases where we could have said, 'Well, just this one', or, 'Just that one', and all of that would have contributed to an overall lesser impact on trying to stop the virus from spreading. And that's why we went along with closing gyms. We absolutely understand. There is an acknowledged connection between physical activity and improved mental health. So we know that closing gyms is not something we did lightly and that's why we're going to be reopening them.

And certainly places of worship—we know how important that is for people's mental health and well-being. There's evidence again to suggest that people's spiritual—that the spiritual aspect of their lives is something that can improve their mental health. And certainly, as a woman with a husband who is a priest, I know that it is an important issue for many people and, once again, we'll be very pleased to be opening those places of worship a week on Sunday. 

Diolch, Mandy. Bu'n rhaid i'r Llywodraeth wneud rhai penderfyniadau anodd iawn. Penderfynasom y byddai'n well cael cyfyngiadau symud eithaf llym dros gyfnod byrrach, yn hytrach na gadael rhai pethau ar agor. Ac roedd llawer o achosion lle gallem fod wedi dweud, 'Wel, dim ond hwn', neu, 'Dim ond hwn', a byddai hynny wedi cyfrannu at effaith lai yn gyffredinol o ran ceisio atal y feirws rhag lledaenu. A dyna'r rheswm pam y cafodd campfeydd eu cau. Rydym yn deall yn iawn. Mae cysylltiad cydnabyddedig rhwng gweithgarwch corfforol ac iechyd meddwl gwell. Felly rydym yn gwybod nad yw cau campfeydd yn benderfyniad a wnaethom yn ysgafn a dyna pam y byddwn yn eu hailagor.

Ac yn sicr mannau addoli—gwyddom pa mor bwysig yw'r rheini i iechyd meddwl a llesiant pobl. Ceir tystiolaeth eto i awgrymu bod yr agwedd ysbrydol ar fywydau pobl yn rhywbeth a all wella eu hiechyd meddwl. Ac yn sicr, fel menyw gyda gŵr sy'n offeiriad, gwn ei fod yn fater pwysig i lawer o bobl ac, unwaith eto, byddwn yn falch iawn o fod yn agor y mannau addoli hynny wythnos i ddydd Sul.

Gofal Iechyd Meddwl yn y Gogledd
Mental Health Care in North Wales

5. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ofal iechyd meddwl yn y Gogledd? OQ55787

5. Will the Minister make a statement on mental health care in North Wales? OQ55787

Rydyn ni’n disgwyl i’r holl fyrddau iechyd gynnal gwasanaethau iechyd meddwl hanfodol a monitro newidiadau o ran anghenion iechyd meddwl yn sgil effaith y pandemig. Ac, wrth gwrs, mae'n bwysig eu bod nhw'n ymateb wedyn i’r newidiadau hynny. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi nodi cynlluniau i wneud hyn yn ei adroddiadau fframwaith gweithredol ar gyfer chwarter 3 a 4. 

We expect all health boards to maintain essential mental health services and to monitor and respond to changing mental health needs due to the impact of the pandemic. And, of course, it's important that they respond to those changes. Betsi Cadwaladr University Health Board has set out plans to do this in its quarter 3 and 4 operational framework reports.

Wel, dwi'n gobeithio eich bod chi eisoes yn dod i weld gymaint mae pobl yng ngogledd Cymru yn poeni am wasanaethau iechyd meddwl, ac nid dim ond oherwydd, wrth gwrs, yr argyfwng rydyn ni'n ei wynebu ar hyn o bryd ond am resymau hanesyddol hefyd. Byddwch chi'n gwybod mai diffygion yn y gwasanaethau iechyd meddwl oedd un o'r rhesymau y rhoddwyd y bwrdd i mewn i fesurau arbennig, ac mae nifer o bobl yn teimlo nad yw rheolaeth uniongyrchol Llywodraeth Cymru wedi gwella'r sefyllfa dros y pum mlynedd ddiweddaf. Ac un rheswm am hynny, wrth gwrs, yw'r dryswch sydd a'r methiant sydd wedi bod i rannu adroddiad pwysig iawn am ofal mewn un uned iechyd meddwl yn y gogledd, sef adroddiad Holden.

Mae'r bwrdd iechyd wedi methu â chyhoeddi hwn, maen nhw wedi methu â rhoi atebion gonest i deuluoedd sy'n galaru, ac, wrth gwrs, maen nhw wedi cuddio'r gwirionedd bod eu staff nhw eu hunain yn poeni'n fawr fod y gofal oedd yn cael ei roi yn uned Hergest yn ddiffygiol. Pe bai'r bwrdd wedi gweithredu ar hyn, yma mae'n ddigon posib na fyddai sgandalau eraill fel Tawel Fan wedi gallu digwydd. Felly, a wnewch chi ymrwymo i sicrhau fod adroddiad Holden, sy'n wyth mlwydd oed erbyn hyn, yn cael ei ryddhau er mwyn inni sicrhau ein bod ni'n cael trafodaeth agored ac hefyd ein bod ni'n cael ymchwiliad o dan arweiniad rhywun annibynnol, efallai fel Donna Ockenden, er mwyn cael at y gwir ac er mwyn sicrhau na fydd hyn byth yn gallu digwydd eto?

Well, I hope that you're already starting to see the concern across north Wales about mental health services, and it's not just because of the crisis that we're currently facing but for historic reasons, too. You will know that deficiencies in the mental health services was one of the reasons why the board was placed into special measures in the first place, and many people feel that direct control by Welsh Government hasn't improved the situation over the last five years. And one reason for that, of course, is the confusion and the failures that there have been in sharing a very important report on one mental health unit, namely the Holden report.

The health board has failed to publish the report. They've failed to provide honest answers to families who are grieving. And, of course, they have hidden the truth that their own staff were hugely concerned that the care provided at the Hergest unit was deficient. And if the health board had taken action on this, then it's very possible that other scandals, such as Tawel Fan, would not have happened. So, will you commit to ensuring that the Holden report, which is now eight years old, is released so that we can ensure that we have a transparent and open discussion, and also that we have an inquiry led by someone independent like Donna Ockenden, so that we can reach the truth and ensure that this can never happen again? 

Wel, Llyr, dwi'n gobeithio y gwnewch chi roi amser i fi edrych ar yr adroddiad yna a gweld ychydig yn fwy o'r cefndir. Ond dwi'n siwr y byddwch chi'n falch i glywed bod £12 miliwn ychwanegol wedi cael ei gyhoeddi ddoe gan y Gweinidog iechyd, sydd yn mynd i fynd at helpu yn uniongyrchol iechyd meddwl yng ngogledd Cymru. Mae strategaeth iechyd meddwl eu hunain gyda nhw yn Betsi Cadwaladr ac, wrth gwrs, trwy gydol y pandemig, mae'r gwasanaethau ar gyfer iechyd meddwl wedi bod yn wasanaethau angenrheidiol, ac felly mi roedden nhw ar agor drwy'r amser, er, dwi'n gwybod roedd yna gyfnod pan roedd yna ryw sôn yn Betsi Cadwaladr nad oedden nhw ar agor. Wrth gwrs, mi wnaethon ni gywiro hynny ar unwaith a sicrhau bod pobl yn ymwybodol bod y gwasanaethau yna ar agor. Hefyd, jest i ddweud bod yna lwyddiant, dwi'n meddwl, o ran sicrhau bod gwell trawstoriad a thrawsweithredu gyda mudiadau gwahanol sy'n ymdrin ag iechyd meddwl yn y gogledd. Ac, wrth gwrs, mae yna ddatblygiadau eraill gyda'r I CAN mental health urgent care centres, a'r syniad yn y fan yna yw bod yna rhywbeth arall yn lle ein bod ni jest yn gorfod mynd i'r ysbyty i ddelio gyda rhai o'r issues yma. Ond mi wna i edrych ar adroddiad Holden a gweld yn union beth yw'r sefyllfa yn fan hyn.

Well, Llyr, I hope you will give me some time to look at that report and to look into more of the background to this issue. But I'm sure you will be pleased to hear that an additional £12 million was announced yesterday by the Minister for health, which will go towards helping mental health in north Wales. They have their own mental health strategy within Betsi Cadwaladr and, of course, throughout the pandemic, the mental health services have been essential services, and they were open throughout the period, although I know there was a period when there was some talk in Betsi Cadwaladr that they weren't available. Of course, we put that right immediately in order to ensure that people were aware that those services were open and available. Also, just to say that there have been successes in terms of ensuring that there is improved joint working with the various organisations involved with mental health in north Wales. And, of course, there are other developments in terms of the I CAN mental health urgent care centres, and the idea here is that there should be something else available, rather than having to deal with these issues in a traditional way. But I will look at the Holden report and see exactly what the situation is here.

15:10

Minister, even before the present COVID-19 pandemic, loneliness affected as many as one in five people across the UK. Indeed, as we are all too aware, over the past few months our lives and daily interactions with friends and loved ones have changed considerably. Now, according to statistics compiled by the Red Cross throughout the pandemic, there is a strong correlation between engaging in meaningful conversations and people's confidence in their ability to cope with the present health crisis. Fifty-one per cent of those who last had a meaningful conversation over a month ago agreed that they are confident in coping, whereas this increased to 81 per cent for those who have had a meaningful conversation within the last week. With this information in mind, will you look to review the regulations around support networks, particularly to allow those elderly, unpaid carers to nominate a single friend to attend their property throughout any future lockdown? I've been approached by a number of people whereby they care for an elderly person or somebody, perhaps, with dementia, and they themselves need somebody that they can, perhaps, just speak to, have some conversation with, because it can be very difficult. So, will you look at that as an avenue to open, so as to allow support, so that that then helps the carer to look after their loved one?

Weinidog, hyd yn oed cyn y pandemig COVID-19 presennol, roedd unigrwydd yn effeithio ar gynifer ag un o bob pump o bobl ledled y DU. Yn wir, fel y gwyddom yn dda, dros y misoedd diwethaf mae ein bywydau a'n hymwneud dyddiol â ffrindiau ac anwyliaid wedi newid yn sylweddol. Nawr, yn ôl ystadegau a ddarparwyd gan y Groes Goch drwy gydol y pandemig, mae cydberthynas gref rhwng cymryd rhan mewn sgyrsiau ystyrlon a hyder pobl yn eu gallu i ymdopi â'r argyfwng iechyd presennol. Cytunodd 51 y cant o'r rhai a oedd wedi cael sgwrs ystyrlon dros fis yn ôl eu bod yn hyderus y gallant ymdopi, ond cynyddodd y ffigur hwn i 81 y cant ymhlith y rhai a oedd wedi cael sgwrs ystyrlon o fewn yr wythnos ddiwethaf. Gyda'r wybodaeth hon mewn golwg, a wnewch chi geisio adolygu'r rheoliadau mewn perthynas â rhwydweithiau cymorth, yn enwedig er mwyn caniatáu i ofalwyr oedrannus, di-dâl enwebu un ffrind i fynd i'w heiddo drwy gydol unrhyw gyfyngiadau symud yn y dyfodol? Mae nifer o bobl wedi cysylltu â mi lle maent yn gofalu am berson oedrannus neu rywun gyda dementia, efallai, ac maent hwy eu hunain angen rhywun y gallant siarad â hwy a chael sgwrs, oherwydd gall fod yn anodd iawn. Felly, a wnewch chi ystyried hynny, er mwyn darparu cefnogaeth, fel y gall hynny wedyn fod o gymorth i ofalwyr ofalu am eu hanwyliaid?

Thanks very much. I think loneliness is something that is in the portfolio of Julie Morgan, but, certainly, I think there is a recognition that what we need to do is to make sure that there are opportunities for people to be able to overcome these situations. One of the things that's been quite interesting about the pandemic is that there have been some innovations. So, look at us all—we're all using technology now that we may not have used before for the kind of use that we are now using. That has been really helpful for some people who were dealing with loneliness. But I think we've got to recognise that there's a whole group of people who will not be able to access technology in the same way was we are. So, certainly, some of the funding that we've announced today is to go towards making sure that there are opportunities for people to access digital services so that it can help with their mental health.

Diolch yn fawr. Credaf fod unigrwydd yn rhan o bortffolio Julie Morgan, ond yn sicr, credaf fod cydnabyddiaeth mai'r hyn sydd angen inni ei wneud yw sicrhau bod cyfleoedd i bobl allu goresgyn y sefyllfaoedd hyn. Un o'r pethau sydd wedi bod yn eithaf diddorol am y pandemig yw bod rhai datblygiadau arloesol wedi digwydd. Felly, edrychwch arnom i gyd—rydym yn defnyddio technoleg nawr na fyddem wedi'i defnyddio o'r blaen o bosibl yn y ffordd rydym yn ei defnyddio nawr. Mae hynny wedi bod o gymorth mawr i rai pobl a oedd yn ymdopi ag unigrwydd. Ond rwy'n credu bod rhaid i ni gydnabod bod grŵp cyfan o bobl na fyddant yn gallu defnyddio technoleg yn yr un ffordd â ni. Felly, yn sicr, bydd rhywfaint o'r cyllid rydym wedi'i gyhoeddi heddiw yn mynd tuag at sicrhau bod cyfleoedd ar gael i bobl ddefnyddio gwasanaethau digidol er mwyn eu helpu gyda'u hiechyd meddwl.

Parhad Gofal i Bobl Ifanc
Continuity of Care for Young People

6. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am barhad gofal i bobl ifanc sy'n symud o wasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed i wasanaethau iechyd meddwl oedolion? OQ55780

6. Will the Minister make a statement on continuity of care for young people progressing from child and adolescent to adult mental health services? OQ55780

Rydw i’n llawn gydnabod pwysigrwydd pontio didrafferth a pharhad gofal i bobl ifanc sy’n symud o’r gwasanaeth CAMHS i wasanaethau ar gyfer oedolion. Mae’r camau rydyn ni’n eu cymryd i wella’r broses o bontio wedi’u nodi yn y ddogfen 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: Cynllun Cyflawni 2019-22', a gafodd ei diweddaru yn ddiweddar.

I fully recognise the importance of a smooth transition and continuity of care for young people moving from child and adolescent mental health services and into adult services. The actions we are taking to improve transitions are set out in the recently published 'Together for Mental Health' delivery plan for 2019-22.

I'm grateful, Minister. We're all very aware of the difficulties facing young people, and, in many ways, the last few months has only sought to emphasise this. Over the years, in Blaenau Gwent, I've had to support a number of families who've found it very difficult to access mental health support for people who are adolescents who are moving between the two services. In the last week we've been trying to support a family who've been through a really heartbreaking experience, whereby the services they were receiving from the children's mental health team were very, very good, but most services stop, of course, at age 18, and the young person involved was not able to have the support that they required as they moved into adult mental health care. It is absolutely unacceptable that we're unable to provide seamless care for our young people in this way. I hope, Minister, that in the time you have available—and I know, in answer to an earlier question from Andrew R.T. Davies, you were very clear about the position of young people as being a priority for you—you'll be able to look not simply at the services themselves but transition between services and the linkage between different services to ensure that young people have the support they require seamlessly as they grow up and seamlessly between different service providers. 

Rwy'n ddiolchgar, Weinidog. Rydym i gyd yn ymwybodol iawn o'r anawsterau sy'n wynebu pobl ifanc, ac mewn sawl ffordd, nid yw'r misoedd diwethaf ond wedi pwysleisio hyn. Dros y blynyddoedd, ym Mlaenau Gwent, rwyf wedi gorfod cefnogi nifer o deuluoedd sydd wedi'i chael yn anodd iawn cael cymorth iechyd meddwl i bobl ifanc yn eu harddegau sy'n symud rhwng y ddau wasanaeth. Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, rydym wedi bod yn ceisio cefnogi teulu sydd wedi dioddef profiad gwirioneddol dorcalonnus, lle'r oedd y gwasanaethau roeddent yn eu cael gan y tîm iechyd meddwl plant yn dda iawn, ond wrth gwrs, mae'r rhan fwyaf o wasanaethau'n dod i ben pan fydd yr unigolyn yn troi'n 18 oed, ac nid oedd y person ifanc dan sylw yn gallu cael y cymorth roeddent ei angen wrth iddynt symud at ofal iechyd meddwl oedolion. Mae'n gwbl annerbyniol na allwn ddarparu gofal di-dor i'n pobl ifanc fel hyn. Rwy'n gobeithio, Weinidog, yn yr amser sydd ar gael i chi—a gwn eich bod, mewn ymateb i gwestiwn cynharach gan Andrew R.T. Davies, yn glir iawn fod sefyllfa pobl ifanc yn flaenoriaeth i chi—y gallwch edrych nid yn unig ar y gwasanaethau eu hunain ond ar y pontio rhwng gwasanaethau a'r cysylltiad rhwng gwahanol wasanaethau i sicrhau bod pobl ifanc yn cael y cymorth y maent ei angen yn ddi-dor wrth iddynt dyfu i fyny, ac yn ddi-dor rhwng gwahanol ddarparwyr gwasanaethau.

15:15

Diolch, Alun. I think there is an acknowledgment in the 'Together for Mental Health' report that, actually, there is a need to do some work on this, and we're certainly aware that we need to do better in this area. Just to be clear that during the first phase of the pandemic, all CAMHS services paused that transition of young people into adult services, and I think that was the right thing to do. We've got to accept that, actually, just hitting 18 doesn't make everything better; it doesn't change everything and it doesn't turn you into an adult overnight. So, we do need to make sure that we are perhaps more sensitive to the needs of those people who are transitioning. There is, of course, very clear guidance that has been set out with the Together for Children and Young People programme, and people should be following that guidance to make sure that we don't fall into some of the difficulties that I know some people have faced. 

Of course, on top of that, there is the young people's passport and the idea here is that we're empowering the individual to take a bit more ownership of the process, and that, of course, was reviewed in 2019. So, we know there's more work to do here, we know what we need to do, but we know that there are still steps that we need to take and it is of course part of our action plan during these next couple of years.

Diolch, Alun. Credaf fod yr adroddiad 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl' yn cydnabod bod angen gwneud rhywfaint o waith ar hyn mewn gwirionedd, ac rydym yn sicr yn ymwybodol fod angen inni wneud yn well yn y maes hwn. Hoffwn ei gwneud yn glir fod holl wasanaethau CAMHS, yn ystod cam cyntaf y pandemig, wedi oedi'r pontio hwnnw i bobl ifanc at wasanaethau oedolion, a chredaf mai dyna oedd y peth iawn i'w wneud. Mae'n rhaid inni dderbyn nad yw troi'n 18 oed yn gwneud popeth yn well; nid yw'n newid popeth ac nid yw'n eich gwneud yn oedolyn dros nos. Felly, mae angen inni sicrhau ein bod yn fwy sensitif o bosibl i anghenion y bobl sy'n pontio. Wrth gwrs, mae canllawiau clir iawn wedi'u nodi gyda'r rhaglen Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc, a dylai pobl fod yn dilyn y canllawiau hynny i sicrhau nad ydym yn wynebu rhai o'r anawsterau y gwn fod rhai pobl wedi'u hwynebu.

Wrth gwrs, ar ben hynny, ceir y pasbort pobl ifanc a'r syniad yma yw ein bod yn grymuso'r unigolyn i gymryd ychydig mwy o berchnogaeth ar y broses, ac adolygwyd hynny, wrth gwrs, yn 2019. Felly, gwyddom fod mwy o waith i'w wneud yma, gwyddom beth sydd angen i ni ei wneud, ond rydym yn gwybod bod yna gamau y mae angen i ni eu cymryd o hyd ac mae hynny, wrth gwrs, yn rhan o'n cynllun gweithredu dros y flwyddyn neu ddwy nesaf.

Minister, I would say this is a key area, not just for the transition process itself, which has often caused difficulties and gaps, but there are several serious mental health conditions that tend to first present in late adolescence and early adulthood, and therefore the management of these conditions, especially when they first appear, is very key to a patient's long-term recovery. I think a lot of attention needs to be given and that we see that period up to 25 being much more like the period just before 18 as well, and this has not always been the case. I know there are well-designed services out there, but we need to see that much more commonly embedded. 

Weinidog, byddwn yn dweud bod hwn yn faes allweddol, nid yn unig ar gyfer y broses bontio ei hun, sydd yn aml wedi achosi anawsterau a bylchau, ond ceir nifer o gyflyrau iechyd meddwl difrifol sy'n tueddu i ymddangos am y tro cyntaf yn y glasoed hwyr ac mewn oedolion ifanc, ac felly mae rheoli'r cyflyrau hyn, yn enwedig pan fyddant yn ymddangos am y tro cyntaf, yn allweddol iawn i adferiad hirdymor claf. Credaf fod angen rhoi llawer o sylw i'r ffaith bod y cyfnod hyd at 25 yn llawer tebycach i'r cyfnod ychydig cyn 18 oed, ac nid yw hyn wedi bod yn wir bob amser. Gwn fod gwasanaethau ar gael sydd wedi'u cynllunio'n dda, ond mae angen inni eu hymgorffori'n llawer mwy cyffredinol.

I think that's right, David, and I think there are some organisations that already offer that service, that people can stay in the system until they're 25, and I think what we've got to do is to work towards a system where perhaps that is the offer generally, but that we should give people the choice as to when they want to transition from one to another. That's where I'd like to get to, but I think we have got some work to do in that space. Some health boards are better than others in this space and we just need to put the pressure on those areas that perhaps haven't got as good a system as others.

Rwy'n credu bod hynny'n iawn, David, a chredaf fod rhai sefydliadau eisoes yn cynnig y gwasanaeth hwnnw, y gall pobl aros yn y system nes eu bod yn 25 oed, a chredaf mai'r hyn sy'n rhaid inni ei wneud yw gweithio tuag at system lle mae hynny'n cael ei gynnig yn gyffredinol efallai, ond y dylem roi'r dewis i bobl o ran pryd y maent eisiau pontio o'r naill i'r llall. Dyna lle hoffwn gyrraedd, ond rwy'n credu bod gennym waith i'w wneud yn y maes hwnnw. Mae rhai byrddau iechyd yn well nag eraill yn hynny o beth ac mae angen i ni roi'r pwysau ar yr ardaloedd nad oes ganddynt system gystal ag eraill o bosibl.

3. Cwestiynau Amserol
3. Topical Questions

Item 3 on the agenda this afternoon is topical questions. There is one topical question to be answered by the Minister for Economy, Transport and North Wales. Helen Mary Jones. 

Eitem 3 ar yr agenda y prynhawn yma yw'r cwestiynau amserol. Mae un cwestiwn amserol i'w ateb gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru. Helen Mary Jones.

Y Gronfa Cadernid Economaidd
The Economic Resilience Fund

1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y penderfyniad i gau'r gronfa cadernid economaidd yn gynnar i geisiadau sy'n ymwneud â'r cyfnod atal byr? TQ499

1. Will the Minister make a statement on the early closure of applications to the economic resilience fund relating to the firebreak lockdown? TQ499

Yes, of course. The third phase of the economic resilience fund comprises of two parts, firstly the £200 million lockdown business fund, which is designed to target operating costs for businesses through the firebreak, and remains open for applications via applications via Business Wales and also via local authority websites. The second part, the £100 million longer term business development grants fund, has received nearly 6,000 applications and has therefore been paused to new applicants. We are committed to getting funds out as quickly as we possibly can do to successful applicants.

Gwnaf, wrth gwrs. Mae trydydd cam y gronfa cadernid economaidd yn cynnwys dwy ran, yn gyntaf, y gronfa i fusnesau dan gyfyngiadau symud gwerth £200 miliwn, sydd wedi'i chynllunio i dargedu costau gweithredu i fusnesau drwy'r cyfnod atal byr, ac sy'n parhau i fod ar agor i geisiadau drwy Busnes Cymru a hefyd drwy wefannau awdurdodau lleol. Mae'r ail ran, y gronfa ar gyfer grantiau datblygu busnes fwy hirdymor sy'n werth £100 miliwn, wedi derbyn bron i 6,000 o geisiadau ac felly mae wedi'i rhewi i ymgeiswyr newydd. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu arian i ymgeiswyr llwyddiannus cyn gynted ag y gallwn.

15:20

I'm grateful to the Minister for his answer. I'm sure he will acknowledge that because of the oversubscription to this fund, there were many businesses who were disappointed and some business owners who were quite distressed not to be able to make the applications that they expected to be able to make. And I say this while fully understanding the pressure on the Minister's budgets and the fact that he won't ever be able to help every single business, and that there are UK responsibilities here as well.

Can I ask the Minister, with regard to the administration of the scheme, whether he is confident that there is sufficient capacity within Business Wales to deal with this level of pressure of work? Particularly bearing in mind that this is not a one-off, as we might have expected it to be, perhaps, or hoped it might be at the beginning of this crisis, but this is pressure that's going to be on Business Wales for some time to come, unfortunately.

And can I also ask him, given that resources are limited and that the Welsh Government can't do everything, is it time now for Welsh Government to take a more targeted approach to the businesses that you continue to support, prioritising those businesses that are most in need now, perhaps, in the short term, but also those businesses that were completely viable before lockdown that can't trade at all during the pandemic but that will be viable afterwards? Do we need a specific hibernation scheme for businesses like those, and should you be targeting support, Minister, to businesses like certain businesses in hospitality, some businesses in tourism, cultural businesses that may not be able to open at all, until we reach a point where we have a vaccine? I would put it to the Minister, Deputy Presiding Officer, that if he can't do everything—and I understand that perhaps he can't—is it now time to do the things that need doing most in terms of business support?

Rwy'n ddiolchgar i'r Gweinidog am ei ateb. Rwy'n siŵr y bydd yn cydnabod, oherwydd bod gormod wedi gwneud cais am grant o'r gronfa hon, fod llawer o fusnesau'n siomedig a rhai perchnogion busnes yn eithaf gofidus am na allent wneud y ceisiadau roeddent yn disgwyl gallu eu gwneud. Ac rwy'n dweud hyn er fy mod yn llawn ddeall y pwysau ar gyllidebau'r Gweinidog a'r ffaith na fydd byth yn gallu helpu pob busnes unigol, a bod yna gyfrifoldebau i'r DU yma hefyd.

A gaf fi ofyn i'r Gweinidog, mewn perthynas â gweinyddu'r cynllun, a yw'n hyderus bod digon o gapasiti yn Busnes Cymru i ymdrin â'r lefel hon o bwysau gwaith? O gofio'n arbennig nad yw hwn yn ddigwyddiad untro, fel y gallem fod wedi disgwyl iddo fod efallai, neu fel y gallem fod wedi gobeithio y gallai fod ar ddechrau'r argyfwng hwn, ond mae hwn yn bwysau a fydd ar Busnes Cymru am beth amser i ddod, yn anffodus.

Ac a gaf fi ofyn iddo hefyd, o gofio bod adnoddau'n gyfyngedig ac na all Llywodraeth Cymru wneud popeth, a yw'n bryd i Lywodraeth Cymru fabwysiadu dull sydd wedi'i dargedu'n well at y busnesau rydych yn parhau i'w cefnogi, gan flaenoriaethu'r busnesau sydd â'r angen mwyaf nawr, efallai, yn y tymor byr, ond hefyd y busnesau a oedd yn gwbl hyfyw cyn y cyfyngiadau symud na allant fasnachu o gwbl yn ystod y pandemig, ond a fydd yn hyfyw wedyn? A oes arnom angen cynllun 'gaeafgysgu' penodol ar gyfer busnesau fel y rheini, ac a ddylech fod yn targedu cymorth, Weinidog, at fusnesau fel busnesau lletygarwch penodol, rhai busnesau twristiaeth, busnesau diwylliannol nad ydynt yn gallu agor o gwbl o bosibl, nes inni gyrraedd pwynt lle mae gennym frechlyn? Byddwn yn dweud wrth y Gweinidog, Ddirprwy Lywydd, os na all wneud popeth—ac rwy'n deall efallai na all wneud hynny—a yw'n bryd gwneud y pethau sydd fwyaf o angen eu gwneud nawr o safbwynt cymorth busnes?

Can I thank Helen Mary Jones for her questions and also thank Helen Mary Jones for the very constructive part that she has played, and indeed other Members of the Chamber have played, in shaping the economic resilience fund during the various phases of this support?

I'd like to just make a number of points at the outset. First of all, as Members are aware, the Welsh Government is offering the most generous and comprehensive package of support to businesses anywhere in the United Kingdom, but as Helen Mary Jones has rightly identified, it would simply not be possible for any Government to support every single business with both emergency cash for operating costs and with support for business development, and therefore we do have to approach this in a targeted way, as Helen Mary Jones identified, and I'll come back to that point.

The second important issue to raise with perceptions of the third phase of the economic resilience fund is that there are two parts to it, and the majority part remains open, and I'd urge businesses to apply—if they're looking for emergency cover for their businesses—for the £200 million lockdown business fund. The £100 million business development grant was for development projects, and I'll come back to the reason why they were different. But the third point to make regarding the overall package of support is that there has been some misunderstanding of the purposes of the development grants, and it does appear that a number of businesses have been attempting to access emergency support either through, first and foremost, the development grant online system, or through both the non-domestic rates-linked grants and the development grants. As a result of this, we've already been able to sift a significant number of applications and we've found that there will be a rejection rate that will be quite high because a significant number of businesses who submitted applications on that Friday did so without supporting evidence, or did so without a strong plan for the development of their business, or because they didn't provide any cash-flow data, and were simply after support for cash flow, or because their projects were ineligible, for example because a number of applicants were applying for deposits on holiday lets.

We ensured that it was a targeted approach, and all of the guidance pointed businesses to the fact that it was targeted, it was for the purpose of developing their businesses, creating jobs or securing jobs. They had to comply with our principles of value for money, they had to be of a high quality, and they had to enhance the business prospects for the medium and the long term. Now, I can tell Members that there is a further £300 million that the finance Minister has earmarked in principle for business support in the first quarter of 2021. In addition, there remains unutilised budget from the original round of the COVID-19 NDR-linked grants, and officials are working very closely at the moment with local authority treasurers to confirm how much of this funding remains unused across the 22 local authorities and what options might be available to potentially repurpose it. I can also tell Members that, with regard to the £100 million development grant fund, we will appraise, as a priority, all of those applications that have come in. I am currently seeking further advice on the next steps in relation to what we do with the development grant fund, and I hope to make a further statement in the very near future. 

But just in answer to some of the other points that Helen Mary Jones raised—capacity within Business Wales. We constantly review capacity within Business Wales. We increase capacity when necessary and decrease. I'm not so much concerned about human resource capacity as I am with the way that those people who operate on the helpline service are being treated by some—a tiny minority. But I have had reported to me that some of the Business Wales helpline staff have been verbally abused, and I'm sure nobody in this Chamber would condone such behaviour. I know that this an incredibly tense and anxious time for business owners, but it's important that we also respect those people who are trying to help us, and so I would urge all people who are calling the Business Wales helpline to be courteous and to be respectful to the Business Wales staff.

Then, finally, to the point that Helen Mary Jones made—again, an incredibly valuable point—about the importance of considering how we hibernate businesses that may not be able to operate through the winter and until next year, but which we know are viable businesses. That, of course, can be provided through an extension of the job retention scheme and, of course, with any support from the Welsh Government that would aim to plug any gaps or to provide an additional safety net to complement the JRS. But, of course, that does require the UK Government to agree to a further extension of the job retention scheme, and, for that matter, a further extension of the self-employment income support scheme until such a time that parts of the economy can truly reopen safely, and whether that's with an array of vaccines or through further adaptations and through suppressing the virus to a level where we can do so. But it's absolutely essential that the UK Government considers, as a matter of urgency, a further extension to JRS and the self-employment income support scheme. 

A gaf fi ddiolch i Helen Mary Jones am ei chwestiynau a diolch iddi hefyd am y rhan adeiladol iawn y mae wedi'i chwarae, ac yn wir y mae Aelodau eraill yn y Siambr wedi'i chwarae, yn ffurfio'r gronfa cadernid economaidd yn ystod gwahanol gamau'r gefnogaeth hon?

Hoffwn wneud nifer o bwyntiau i ddechrau. Yn gyntaf oll, fel y gŵyr yr Aelodau, Llywodraeth Cymru sy'n cynnig y pecyn cymorth mwyaf hael a chynhwysfawr i fusnesau yn y Deyrnas Unedig, ond fel y mae Helen Mary Jones wedi'i nodi'n gywir, ni fyddai'n bosibl i unrhyw Lywodraeth gefnogi pob busnes gydag arian brys ar gyfer costau gweithredu a chyda chymorth ar gyfer datblygu busnes, ac felly mae'n rhaid inni ymdrin â hyn mewn ffordd sydd wedi'i thargedu, fel y nododd Helen Mary Jones, a dof yn ôl at y pwynt hwnnw.

Yr ail fater pwysig i'w godi gyda chanfyddiadau ynglŷn â thrydydd cam y gronfa cadernid economaidd yw bod dwy ran iddo, ac mae'r rhan fwyaf yn parhau i fod ar agor, a byddwn yn annog busnesau i wneud cais—os ydynt yn chwilio am arian brys ar gyfer eu busnesau—i'r gronfa i fusnesau dan gyfyngiadau symud gwerth £200 miliwn. Roedd y grant datblygu busnes gwerth £100 miliwn ar gyfer prosiectau datblygu, a dof yn ôl at y rheswm pam eu bod yn wahanol. Ond y trydydd pwynt i'w wneud ynglŷn â'r pecyn cymorth cyffredinol yw y bu rhywfaint o gamddealltwriaeth ynglŷn â dibenion y grantiau datblygu, ac mae'n ymddangos bod nifer o fusnesau wedi bod yn ceisio cael cymorth brys naill ai drwy system ar-lein y grant datblygu yn bennaf, neu drwy'r grantiau ardrethi annomestig a'r grantiau datblygu. O ganlyniad i hyn, rydym eisoes wedi gallu didoli nifer sylweddol o geisiadau ac rydym wedi canfod y bydd cyfradd y ceisiadau a wrthodir yn eithaf uchel oherwydd bod nifer sylweddol o fusnesau a gyflwynodd geisiadau ar y dydd Gwener hwnnw wedi gwneud hynny heb dystiolaeth ategol, neu wedi gwneud hynny heb gynllun cryf ar gyfer datblygu eu busnes, neu oherwydd nad oeddent wedi darparu unrhyw ddata llif arian, a'u bod eisiau cymorth ar gyfer llif arian, neu oherwydd bod eu prosiectau'n anghymwys, er enghraifft oherwydd bod nifer o ymgeiswyr yn gwneud cais am flaendaliadau ar dai gwyliau i'w gosod.

Gwnaethom sicrhau ei fod yn ddull wedi'i dargedu, ac roedd yr holl ganllawiau'n tynnu sylw busnesau at y ffaith ei fod wedi'i dargedu, ei fod at ddiben datblygu eu busnesau, gan greu swyddi neu ddiogelu swyddi. Roedd rhaid iddynt gydymffurfio â'n hegwyddorion gwerth am arian, roedd rhaid iddynt fod o ansawdd uchel, ac roedd rhaid iddynt wella'r rhagolygon busnes ar gyfer y tymor canolig a'r tymor hir. Nawr, gallaf ddweud wrth yr Aelodau fod yna £300 miliwn arall y mae'r Gweinidog cyllid wedi'i glustnodi mewn egwyddor ar gyfer cymorth busnes yn chwarter cyntaf 2021. Yn ogystal, mae cyllideb heb ei defnyddio yn weddill o gylch gwreiddiol y grantiau COVID-19 sy'n gysylltiedig ag ardrethi annomestig, ac mae swyddogion yn gweithio'n agos iawn ar hyn o bryd gyda thrysoryddion awdurdodau lleol i gadarnhau faint o'r arian hwn sydd heb ei ddefnyddio o hyd ar draws y 22 awdurdod lleol a pha opsiynau a allai fod ar gael i'w addasu at ddibenion gwahanol o bosibl. Gallaf ddweud wrth Aelodau hefyd, o ran y gronfa gwerth £100 miliwn ar gyfer grantiau datblygu busnes, y byddwn yn blaenoriaethu'r gwaith o arfarnu'r holl geisiadau a ddaeth i law. Ar hyn o bryd rwy'n cael cyngor pellach ar y camau nesaf mewn perthynas â'r hyn a wnawn gyda'r gronfa ar gyfer grantiau datblygu busnes, ac rwy'n gobeithio gwneud datganiad pellach yn y dyfodol agos iawn.

Ond i ateb rhai o'r pwyntiau eraill a gododd Helen Mary Jones—capasiti yn Busnes Cymru. Rydym yn adolygu capasiti yn Busnes Cymru yn gyson. Rydym yn cynyddu ac yn lleihau capasiti yn ôl yr angen. Nid wyf yn poeni cymaint am gapasiti adnoddau dynol ag yr wyf am y ffordd y mae'r bobl sydd ar y llinell gymorth yn cael eu trin gan rai—lleiafrif bach iawn. Ond rwyf wedi clywed bod rhai o staff llinell gymorth Busnes Cymru wedi dioddef cam-drin geiriol, ac rwy'n siŵr na fyddai neb yn y Siambr hon yn esgusodi ymddygiad o'r fath. Gwn fod hwn yn gyfnod hynod o anodd a phryderus i berchnogion busnesau, ond mae'n bwysig ein bod hefyd yn parchu'r bobl sy'n ceisio ein helpu, ac felly byddwn yn annog pawb sy'n ffonio llinell gymorth Busnes Cymru i fod yn gwrtais ac i barchu staff Bus Cymru.

Yna, yn olaf, mewn perthynas â'r pwynt a wnaeth Helen Mary Jones—unwaith eto, pwynt hynod werthfawr—am bwysigrwydd ystyried sut rydym yn helpu busnesau nad ydynt o bosibl yn gallu gweithredu drwy'r gaeaf, ond y gwyddom eu bod yn fusnesau hyfyw, i 'aeafgysgu' tan y flwyddyn nesaf. Gellir gwneud hynny, wrth gwrs, drwy ymestyn y cynllun cadw swyddi ac wrth gwrs, gydag unrhyw gymorth gan Lywodraeth Cymru a fyddai'n ceisio llenwi unrhyw fylchau neu ddarparu rhwyd ddiogelwch ychwanegol i ategu'r cynllun cadw swyddi. Ond wrth gwrs, mae hynny'n ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth y DU gytuno i ymestyn y cynllun cadw swyddi ymhellach, ac o ran hynny, ymestyn y cynllun cymorth incwm i’r hunangyflogedig ymhellach hyd nes y gall rhannau o'r economi ailagor yn wirioneddol ddiogel, boed hynny gydag amrywiaeth o frechlynnau neu addasiadau pellach a thrwy atal y feirws i lefel lle gallwn wneud hynny. Ond mae'n gwbl hanfodol fod Llywodraeth y DU yn ystyried estyniad pellach i'r cynllun cadw swyddi a'r cynllun cymorth incwm i’r hunangyflogedig.

15:25

Can I thank the Minister for his answer just now? It was very comprehensive and it's what I think I and many other Members need in terms of answering queries from constituents. And can I thank Helen Mary Jones for putting in the question that she has done? I also think it's very disappointing that there are people being abusive to Business Wales staff. I understand people's frustrations, but they shouldn't be taken out, of course, on the people trying to help them. 

From my perspective, there has been quite a bit of confusion, Minister, from businesses and amongst local authorities. And I'm aware, in some instances, local authorities have received various guidance—sometimes on the same day, on the same issue—so I think there are some lessons to be learnt for next phases. And I'm aware that some local authorities have taken different application processes in very different ways, so I think there are some real lessons to learn in that regard going forward. 

I noticed, Minister, Cardiff University has estimated that the Welsh Government has £1 billion left to be allocated from funds to fight COVID-19, and they've looked at the £4.4 billion from the UK Government, and the amount reallocated from existing Welsh Government budgets. Can you confirm that that is the case in your opinion, or do you believe that Cardiff University have got this incorrect? And if it is, why is the Welsh Government perhaps not committing this money now to support businesses now, rather than leaving it back for a later date? The UK Government has also, of course, given the certainty by guaranteeing at least £1.1 billion via consequentials before the end of this year. If that's not enough, and I know that the supplementary budget is coming up, what more can be reallocated from existing budgets to ensure that businesses get the support that they need now, before the winter, rather than giving it to them when it's too late? And briefly and finally, given that there is ring-fenced funding for tourism and hospitality businesses, concern is being raised that, if a business in receipt of the NDR grant, they are precluded from applying for the discretionary grant. So, if you didn't address that in the earlier question—I was drastically making notes—can you perhaps address that point as well?

A gaf fi ddiolch i'r Gweinidog am ei ateb nawr? Roedd yn gynhwysfawr iawn ac rwy'n credu mai dyna rwyf fi a llawer o'r Aelodau eraill ei angen er mwyn gallu ateb ymholiadau gan etholwyr. Ac a gaf fi ddiolch i Helen Mary Jones am gyflwyno'r cwestiwn? Rwy'n credu hefyd ei bod yn siomedig iawn fod pobl yn cam-drin staff Busnes Cymru yn eiriol. Rwy'n deall rhwystredigaethau pobl, ond ni ddylid rhoi'r bai, wrth gwrs, ar y bobl sy'n ceisio eu helpu. 

O'm rhan i, mae cryn dipyn o ddryswch wedi bod, Weinidog, ymhlith busnesau ac awdurdodau lleol. Ac rwy'n ymwybodol, mewn rhai achosion, fod awdurdodau lleol wedi cael canllawiau amrywiol—weithiau ar yr un diwrnod, ar yr un mater—felly credaf fod rhai gwersi i'w dysgu ar gyfer y camau nesaf. Ac rwy'n ymwybodol fod rhai awdurdodau lleol wedi gweithredu gwahanol brosesau ymgeisio mewn ffyrdd gwahanol iawn, felly rwy'n credu bod gwersi go iawn i'w dysgu yn hynny o beth wrth symud ymlaen. 

Weinidog, sylwais fod Prifysgol Caerdydd wedi amcangyfrif bod gan Lywodraeth Cymru £1 biliwn ar ôl i'w ddyrannu o gronfeydd i ymladd COVID-19, ac maent wedi edrych ar y £4.4 biliwn gan Lywodraeth y DU, a'r swm a ail-ddyrannwyd o gyllidebau presennol Llywodraeth Cymru. A allwch chi gadarnhau bod hynny'n wir hyd y gwyddoch, neu a ydych yn credu bod Prifysgol Caerdydd yn anghywir ynglŷn â hyn? Ac os ydyw, pam nad yw Llywodraeth Cymru'n ymrwymo'r arian hwn i gefnogi busnesau nawr, efallai, yn hytrach na'i gadw at rywbryd eto? Mae Llywodraeth y DU hefyd, wrth gwrs, wedi rhoi sicrwydd drwy warantu o leiaf £1.1 biliwn drwy symiau canlyniadol cyn diwedd eleni. Os nad yw hynny'n ddigon, a gwn fod y gyllideb atodol ar y ffordd, beth arall y gellir ei ailddyrannu o gyllidebau presennol i sicrhau bod busnesau'n cael y cymorth sydd ei angen arnynt yn awr, cyn y gaeaf, yn hytrach na'i roi iddynt pan fydd yn rhy hwyr? Ac yn fyr ac yn olaf, o gofio bod cyllid wedi'i neilltuo ar gyfer busnesau twristiaeth a lletygarwch, mae pryderon yn codi, os yw busnes yn cael y grant ardrethi annomestig, eu bod wedi'u hatal rhag gwneud cais am y grant dewisol. Felly, os na wnaethoch roi sylw i hynny yn y cwestiwn cynharach—roeddwn yn brysur yn gwneud nodiadau—a wnewch chi roi sylw i'r pwynt hwnnw hefyd o bosibl?

15:30

Can I thank Russell George—

A gaf fi ddiolch i Russell George—

Yes. Thank you, Deputy Presiding Officer. Can I thank Russell George for his questions, and say that I am sorry for any misunderstanding of the purpose of the development grant fund? We attempted to make as clear as we possibly could on the Business Wales website the purpose of that fund and the eligibility criteria and what was required in order to make an application. Unfortunately, in spite of that, it appears that, perhaps through desperation, a significant number of businesses nonetheless made applications that did not meet the criteria, that were not supported by any satisfactory documentary evidence of need for developments. And so, as a consequence, the fund was overwhelmed and paused. But we will scrutinise and interrogate each and every application on the basis of ensuring that, through a qualitative approach, we support those businesses with the best ideas and the best proposals. And as I've already said to Helen Mary Jones, I'm hoping to make a further statement in the very near future regarding the appraisals of the current applications and the next steps.

The £1 billion that Russell George referred to really I think is a matter for the finance Minister to address. But what I can say to Members is that the finance Minister has kindly agreed to put aside, in preparation for quarter 1 of 2021, an additional £300 million. And of course we are awaiting clarity on any further consequentials from the UK Government as a result of recent announcements. And as the First Minister has already said on a number of occasions, any consequentials relating directly to business support will be provided as business support when they come through to Wales. And I think it's important again for Members to remember that we are operating in a crisis, and yet, during the course of this crisis, throughout this crisis, we've been able to support businesses with the most generous package of support anywhere in the UK, utilising the ERF as a fund and a system to plug holes and to provide safety nets that otherwise would not exist.

And on the very important point that Russell George raised lastly, those businesses that have been unsuccessful in getting discretionary grants because they've had NDR-related grants, well, the discretionary grants that we've made available through local government are designed to support those businesses that do not occupy properties—businesses that operate from shared premises and so forth. And that's to ensure that we capture as many businesses, microbusinesses in particular, as we possibly can do.

Ie. Diolch, Ddirprwy Lywydd. A gaf fi ddiolch i Russell George am ei gwestiynau, a dweud ei bod yn ddrwg gennyf am unrhyw gamddealltwriaeth ynglŷn â diben cronfa'r grant datblygu? Ymdrechwyd i'w gwneud mor glir ag y gallem ar wefan Busnes Cymru beth yw diben y gronfa honno a'r meini prawf cymhwysedd a'r hyn oedd ei angen er mwyn gwneud cais. Er hynny, yn anffodus mae'n ymddangos bod nifer sylweddol o fusnesau, oherwydd eu bod mewn sefyllfa ddybryd efallai, wedi gwneud ceisiadau nad oeddent yn bodloni'r meini prawf, a heb unrhyw dystiolaeth ddogfennol foddhaol o'r angen am ddatblygiadau i fynd gyda'u cais. Ac felly, o ganlyniad, gwnaed mwy o geisiadau i'r gronfa nag y gallai ddarparu ar eu cyfer a chafodd ei rhewi. Ond byddwn yn craffu ar bob cais ac yn ceisio sicrhau ein bod, drwy ddull ansoddol, yn cefnogi'r busnesau hynny sydd â'r syniadau gorau a'r argymhellion gorau. Ac fel rwyf eisoes wedi dweud wrth Helen Mary Jones, rwy'n gobeithio gwneud datganiad pellach yn y dyfodol agos iawn ynghylch arfarniadau o'r ceisiadau presennol a'r camau nesaf.

Rwy'n credu bod y £1 biliwn y cyfeiriodd Russell George ato yn fater at sylw'r Gweinidog cyllid. Ond yr hyn y gallaf ei ddweud wrth yr Aelodau yw bod y Gweinidog cyllid wedi cytuno'n garedig i neilltuo £300 miliwn ychwanegol er mwyn paratoi ar gyfer chwarter cyntaf 2021. Ac wrth gwrs rydym yn aros am eglurhad ar unrhyw symiau canlyniadol pellach gan Lywodraeth y DU o ganlyniad i gyhoeddiadau diweddar. Ac fel y mae'r Prif Weinidog eisoes wedi dweud droeon, bydd unrhyw symiau canlyniadol sy'n ymwneud yn uniongyrchol â chymorth busnes yn cael eu darparu fel cymorth busnes pan ddônt drwodd i Gymru. Ac rwy'n credu ei bod yn bwysig eto i'r Aelodau gofio ein bod yn gweithredu mewn argyfwng, ac eto, yn ystod yr argyfwng hwn, drwy gydol yr argyfwng hwn, rydym wedi gallu cefnogi busnesau gyda'r pecyn cymorth mwyaf hael yn unman yn y DU, gan ddefnyddio'r gronfa cadernid economaidd fel cronfa a system i lenwi tyllau a darparu rhwydi diogelwch na fyddent yn bodoli fel arall.

Ac ar y pwynt pwysig a godwyd gan Russell George ar y diwedd, mae'r busnesau na lwyddodd i gael grantiau dewisol am eu bod wedi cael grantiau'n ymwneud ag ardrethi annomestig, wel, mae'r grantiau dewisol a ddarparwyd gennym drwy lywodraeth leol wedi'u cynllunio i gefnogi busnesau nad ydynt yn meddiannu eiddo—busnesau sy'n gweithredu o eiddo a rennir ac yn y blaen. A diben hynny yw sicrhau ein bod yn cynnwys cynifer o fusnesau ag y gallwn, yn enwedig microfusnesau.

Thank you, Minister. I just want to start by thanking Helen Mary Jones for giving this Senedd another opportunity, following on from yesterday, to get across to the Government just how important it is to reopen phase 3 of the economic resilience fund—the business development grant side of it, as you've outlined, which is different to the other—and to reopen it quickly, Minister. Because businesses across south-east Wales and our country were relying on this fund. Businesses of all sizes spent weeks preparing for this fund, as we said yesterday, and they were relying on it, even though they were issued with new guidance for the fund on the morning that it was opened, so that, obviously, took time. And then, within 24 hours, the fund had closed. This indicates to me that there is a severe lack of oversight as to the need for this fund and the demand that was going to happen. And taking out what you've just said of the people who applied for it for the wrong reasons, not only were they told that it had been shut within 24 hours, they were told that, instead of the £150,000 that they were trying to apply for, they would then be just signposted off to trying to apply for £2,000, which obviously is not going to cut it. I was delighted to see the support from across the Chamber yesterday after I'd raised the issue for this urgent statement—even from your own party, people recognise that it's important to reopen this fund in particular. I welcome what the First Minister said in response, saying the Government would look at reopening it and, as you've said, there are moneys available if you decided to do that. So, I welcome that as well, Minister. 

And due to support, am I now right to assume that it's not a matter of 'if' it will be reopened, but now a matter of 'when'? And when will you be making this statement on the business development grant? Because there are so many confused people out there that are stressed and didn't even get their e-mails answered from Business Wales. So, I'd like you to look into that, and perhaps give those businesses that were refused better advice in the future. But I thank you for your extra clarity this afternoon, Minister. Thank you.

Diolch, Weinidog. Hoffwn ddechrau drwy ddiolch i Helen Mary Jones am roi cyfle arall i'r Senedd hon, yn sgil yr hyn a gafwyd ddoe, i fynegi wrth y Llywodraeth pa mor bwysig yw ailagor cam 3 y gronfa cadernid economaidd—ochr y grant datblygu busnes ohoni, fel rydych wedi disgrifio, sy'n wahanol i'r llall—a'i hailagor yn gyflym, Weinidog. Oherwydd roedd busnesau ar draws de-ddwyrain Cymru a'n gwlad yn dibynnu ar y gronfa hon. Treuliodd busnesau o bob maint wythnosau'n paratoi ar gyfer y gronfa hon, fel y dywedasom ddoe, ac roeddent yn dibynnu arni, er iddynt gael canllawiau newydd ar gyfer y gronfa ar y bore y cafodd ei hagor, felly mae'n amlwg fod hynny wedi cymryd amser. Ac yna, o fewn 24 awr, roedd y gronfa wedi cau. Mae hyn yn dangos i mi fod diffyg goruchwyliaeth difrifol o ran yr angen am y gronfa hon a'r galw a oedd yn mynd i ddigwydd. A chan dynnu allan yr hyn rydych newydd ei ddweud am y bobl a wnaeth gais iddi am y rhesymau anghywir, nid yn unig y dywedwyd wrthynt ei bod wedi'i chau o fewn 24 awr, ond yn hytrach na'r £150,000 roeddent yn ceisio gwneud cais amdano, dywedwyd wrthynt y byddent yn cael eu cyfeirio wedyn i geisio gwneud cais am £2,000, ac mae'n amlwg nad yw hynny'n ddigon da. Roeddwn wrth fy modd yn gweld y gefnogaeth o bob rhan o'r Siambr ddoe ar ôl i mi godi'r mater ar gyfer y datganiad brys hwn—hyd yn oed yn eich plaid eich hun, mae pobl yn cydnabod ei bod yn bwysig ailagor y gronfa hon yn enwedig. Rwy'n croesawu'r hyn a ddywedodd y Prif Weinidog wrth ymateb, gan ddweud y byddai'r Llywodraeth yn ystyried ei hailagor ac fel rydych wedi dweud, mae arian ar gael pe baech yn penderfynu gwneud hynny. Felly, rwy'n croesawu hynny hefyd, Weinidog.

Ac oherwydd y cymorth, a ydw i'n iawn yn awr i dybio nad mater o 'os' bydd y gronfa'n cael ei hailagor ydyw bellach, ond yn hytrach, 'pryd'? A phryd y byddwch yn gwneud y datganiad am y grant datblygu busnes? Oherwydd mae cymaint o bobl ddryslyd allan yno sydd dan bwysau a heb gael ateb i'w negeseuon e-bost gan Busnes Cymru hyd yn oed. Felly, hoffwn i chi edrych ar hynny, a rhoi gwell cyngor yn y dyfodol i'r busnesau a gafodd eu gwrthod. Ond diolch i chi am eich eglurhad ychwanegol y prynhawn yma, Weinidog. Diolch.

15:35

Can I thank Laura Anne Jones for her questions? And, as I've already said, the applications that have come in were huge in volume. Many businesses, unfortunately, applied for support not because they were seeking support for a development, as such, that would secure jobs, that would enhance business prospects, but instead because they were seeking emergency cash. Now, that is not the purpose of this fund, and I don't think it's fair to compare the £150,000 maximum grant available for business development with the emergency support, which albeit was less, because the two funds, or the two parts of the fund, operate for different reasons. One part—the emergency cash part—is intended to support businesses through the firebreak; the other—the business development grants—is intended to support business development for the longer term, and that's vitally important. It's vitally important to distinguish between the purpose of those two parts of the fund. 

Now, in terms of next steps, I've already said to Members I'll be making an announcement in the very near future, once we have appraised the business development grant fund. I'm seeking further advice from officials regarding the next steps, but I think it's absolutely right and proper that we scrutinise those applications that have come in so far, that we learn from them, and that we tailor support for the purpose that it's designed. And the design of the ERF business development grant scheme was to ensure that businesses have a longer term future, that they don't just survive through the firebreak, but that they are able to thrive in the future. And I can point to a number of excellent applications that have come in that demonstrate how some businesses did approach it in the most responsible way with excellent applications, and those businesses that missed out, I'd say, 'Hold on to your documentation; there is £300 million that's going to be made available.' 

Laura Anne Jones asks about when we will be opening up a future fund. Well, quarter 1 of next year is when we intend to be able to support businesses. But we want to make sure that businesses are able to develop the best possible proposals to submit to Welsh Government. And one such proposal—I can't name the business, I'm afraid; it's located in Denbigh—that has been successful already through the development grant fund submitted an excellent application that dealt with the grounds of their property that would enable them to hold more weddings and we were able to support them with an offer of a grant at a 72 per cent intervention rate. I think it's important that I mention the intervention rate, because there is also, unfortunately, the belief that businesses are able to, on every single occasion, secure the maximum amount of grant, but instead we're looking at intervention rates associated with value for money for the taxpayer. 

A gaf fi ddiolch i Laura Anne Jones am ei chwestiynau? Ac fel y dywedais eisoes, daeth nifer enfawr o geisiadau i law. Yn anffodus, gwnaeth llawer o fusnesau gais am gymorth nid am eu bod yn ceisio cymorth ar gyfer datblygiad, fel y cyfryw, a fyddai'n sicrhau swyddi, a fyddai'n gwella rhagolygon busnes, ond yn hytrach am eu bod yn chwilio am arian brys. Nawr, nid dyna ddiben y gronfa hon, ac nid wyf yn credu ei bod yn deg cymharu'r uchafswm o £150,000 o grant sydd ar gael ar gyfer datblygu busnes â'r cymorth brys, er bod hwnnw'n llai, oherwydd mae'r ddwy gronfa, neu ddwy ran y gronfa, yn gweithredu am wahanol resymau. Nod un rhan—y rhan arian brys—yw cefnogi busnesau drwy'r cyfnod atal byr; nod y llall—y grantiau datblygu busnes—yw cefnogi datblygiad busnes ar gyfer y tymor hwy, ac mae hynny'n hanfodol bwysig. Mae'n hanfodol bwysig gwahaniaethu rhwng diben y ddwy ran o'r gronfa. 

Nawr, o ran y camau nesaf, rwyf eisoes wedi dweud wrth yr Aelodau y byddaf yn gwneud cyhoeddiad yn y dyfodol agos iawn, ar ôl i ni arfarnu cronfa'r grant datblygu busnes. Rwy'n ceisio cyngor pellach gan swyddogion ynglŷn â'r camau nesaf, ond rwy'n credu ei bod yn gwbl gywir a phriodol ein bod yn craffu ar y ceisiadau a ddaeth i mewn hyd yma, ein bod yn dysgu oddi wrthynt, a'n bod yn teilwra cymorth at y diben y'i cynlluniwyd ar ei gyfer. A nod cynllun grant datblygu busnes y gronfa cadernid economaidd yw sicrhau bod gan fusnesau ddyfodol mwy hirdymor, eu bod yn gallu ffynnu yn y dyfodol yn ogystal â goroesi'r cyfnod atal byr. A gallaf dynnu sylw at nifer o geisiadau rhagorol a ddaeth i law sy'n dangos sut y gwnaeth rhai busnesau fynd ati yn y ffordd fwyaf cyfrifol gyda cheisiadau rhagorol, a'r busnesau na chafodd arian, byddwn yn dweud 'Daliwch eich gafael ar eich dogfennau; mae £300 miliwn yn mynd i fod ar gael.'

Mae Laura Anne Jones yn holi pryd y byddwn yn agor cronfa yn y dyfodol. Wel, bwriadwn allu cefnogi busnesau yn chwarter cyntaf y flwyddyn nesaf. Ond rydym am sicrhau bod busnesau'n gallu datblygu'r cynigion gorau posibl i'w cyflwyno i Lywodraeth Cymru. Ac mae un cynnig o'r fath—ni allaf enwi'r busnes, mae arnaf ofn; mae wedi'i leoli yn Ninbych—sydd wedi bod yn llwyddiannus eisoes drwy gronfa'r grant datblygu wedi cyflwyno cais rhagorol a oedd yn ymdrin â thir eu heiddo a fyddai'n eu galluogi i gynnal mwy o briodasau ac roeddem yn gallu eu cefnogi gyda chynnig grant ar gyfradd ymyrraeth o 72 y cant. Rwy'n credu ei bod yn bwysig fy mod yn sôn am y gyfradd ymyrraeth, oherwydd yn anffodus, ceir cred hefyd fod busnesau'n gallu sicrhau uchafswm y grant bob tro, ond yn lle hynny rydym yn edrych ar gyfraddau ymyrraeth sy'n gysylltiedig â gwerth am arian i'r trethdalwr. 

4. Datganiadau 90 eiliad
4. 90-second Statements

Item 4 on the agenda is the 90-second statements, and this week we have one from Llyr Gruffydd. 

Eitem 4 ar yr agenda yw'r datganiadau 90 eiliad, a'r wythnos hon mae gennym un gan Llyr Gruffydd.

Diolch, Dirprwy Lywydd. As we all know, this week is Climate Week, and it's a chance to reflect on our collective efforts and commitment to addressing the present and enduring climate and nature crisis. Since the Senedd declared a climate emergency in 2019, we maybe haven't seen the decisive shift in approach that many of us would have hoped for, indeed maybe would have expected, and I know that many of us are also frustrated that Wales doesn't have the powers we need to make the biggest possible difference. But, where there have been positive steps towards tackling climate change and the associated threats to our ecosystems, our economy, our health and the well-being of our future generations, then, clearly those have been very welcome. 

So, this week we should take stock of what's been done, what's being done, and what more we can all do to get a grip on this global crisis. We all understand the significance of this challenge and, of course, the pressures of the current COVID-19 crisis and our exit from the European Union will only add to this greatest of efforts. I'm sure we can all agree that more needs to be done to make sure that Wales plays its part in tackling climate change and reversing biodiversity loss. From reducing energy demand through increasing energy efficiency to growing renewable energy, to unlocking more of Wales's natural resources, to decarbonising transport, reforming land use and promoting more nature-based solutions and green infrastructure, we must all commit to going further, faster. And Climate Week this week gives us that opportunity to reflect, to reset and to recharge our personal and collective commitment to carving out that path to a greener tomorrow. 

Diolch, Ddirprwy Lywydd. Fel y gwyddom i gyd, yr wythnos hon yw Wythnos Hinsawdd, ac mae'n gyfle i fyfyrio ar ein cydymdrechion a'n cydymrwymiad i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a natur presennol a pharhaus. Ers i'r Senedd ddatgan argyfwng hinsawdd yn 2019, efallai nad ydym wedi gweld y newid agwedd pendant y byddai llawer ohonom wedi gobeithio amdano, ac wedi'i ddisgwyl yn wir, a gwn fod llawer ohonom hefyd yn rhwystredig nad oes gan Gymru'r pwerau sydd eu hangen arnom i wneud y gwahaniaeth mwyaf posibl. Ond lle bu camau cadarnhaol tuag at fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a'r bygythiadau cysylltiedig i'n hecosystemau, ein heconomi, ein hiechyd a lles cenedlaethau'r dyfodol, mae'n amlwg fod y rheini wedi cael croeso mawr.

Felly, yr wythnos hon dylem ystyried yr hyn sydd wedi'i wneud, beth sy'n cael ei wneud, a beth arall y gall pawb ohonom ei wneud i fynd i'r afael â'r argyfwng byd-eang hwn. Rydym i gyd yn deall arwyddocâd yr her hon ac wrth gwrs, ni fydd pwysau'r argyfwng COVID-19 presennol a'n hymadawiad â'r Undeb Ewropeaidd ond yn ychwanegu at yr ymdrech enfawr hon. Rwy'n siŵr y gallwn i gyd gytuno bod angen gwneud mwy i sicrhau bod Cymru'n chwarae ei rhan yn mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a gwrthdroi colledion bioamrywiaeth. O leihau'r galw am ynni drwy gynyddu effeithlonrwydd ynni, i dyfu ynni adnewyddadwy, defnyddio potensial adnoddau naturiol Cymru, datgarboneiddio trafnidiaeth, diwygio defnydd tir a hyrwyddo mwy o atebion yn seiliedig ar fyd natur a seilwaith gwyrdd, rhaid i bawb ohonom ymrwymo i fynd ymhellach, yn gyflymach. Ac mae Wythnos Hinsawdd yr wythnos hon yn rhoi cyfle i ni fyfyrio, bwrw iddi o'r newydd a hybu ein hymrwymiad personol a chyfunol i greu llwybr at yfory mwy gwyrdd.