Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

03/11/2020

Cynnwys

Contents

Datganiad gan y Llywydd Statement by the Llywydd
1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog 1. Questions to the First Minister
2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes 2. Business Statement and Announcement
3. Datganiad gan y Prif Weinidog: Mesurau Diogelu Iechyd ar ôl y Cyfnod Atal Byr 3. Statement by the First Minister: Health Protection Measures Post Firebreak
4. Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cymorth Strategol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 4. Statement by the Minister for Health and Social Services: Strategic Assistance for Betsi Cadwaladr University Health Board
5. Datganiad gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: Dyfodol Gwasanaethau Rheilffyrdd—Manylion y trefniadau newydd 5. Statement by the Minister for Economy, Transport and North Wales: Future of Rail—Details of the new arrangements
6. Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Blwyddyn 4 y Rhaglen Tai Arloesol—Dulliau Adeiladu Modern/Modiwlar Arbennig 6. Statement by the Minister for Housing and Local Government: The Innovative Housing Programme Year 4—Modern Methods of Construction/Modular Special
7. Datganiad gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: Y Cynllun Adfer Economaidd 7. Statement by the Minister for Economy, Transport and North Wales: Economic Recovery Plan
8. Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Diweddariad ar Ddigartrefedd 8. Statement by the Minister for Housing and Local Government: Update on Homelessness
9. Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd: Diweddariad ar Ddatblygiadau ym Mholisi Masnach y DU 9. Statement by the Counsel General and Minister for European Transition: Update on developments in the UK's trade policy
10. Cynnig i amrywio trefn ystyried diwygiadau Cyfnod 3 y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 10. Motion to vary the order of consideration of Stage 3 amendments to the Local Government and Elections (Wales) Bill
11. Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 19) 2020 11. The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 19) Regulations 2020
12. Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 3) (Cymru) 2020 12. The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 3) (Wales) Regulations 2020
13. Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2020 13. The Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme Order 2020
14. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus) 14. Legislative Consent Motion on the Non-Domestic Ratings (Public Lavatories) Bill
15. Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol, Rheoliadau Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd (Addasiadau Canlyniadol) (Ymadael â'r UE) 2020 15. Statutory Instrument Consent Memorandum on The European Union Withdrawal (Consequential Modifications) (EU Exit) Regulations 2020
16. Dadl: Ail Adroddiad Blynyddol Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru 16. Debate: The Second Annual Report of the President of Welsh Tribunals
17. Cyfnod Pleidleisio 17. Voting Time

Yn y fersiwn ddwyieithog, mae’r golofn chwith yn cynnwys yr iaith a lefarwyd yn y cyfarfod. Mae’r golofn dde yn cynnwys cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the bilingual version, the left-hand column includes the language used during the meeting. The right-hand column includes a translation of those speeches.

Cyfarfu'r Senedd drwy gynhadledd fideo am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Senedd met by video-conference at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Llywydd

Croeso, bawb, i'r Cyfarfod Llawn. Cyn i ni ddechrau, dwi eisiau nodi ychydig o bwyntiau. Mae Cyfarfod Llawn a gynhelir drwy gynhadledd fideo, yn unol â Rheolau Sefydlog Senedd Cymru, yn gyfystyr â thrafodion y Senedd at ddibenion Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Bydd rhai o ddarpariaethau Rheol Sefydlog 34 yn gymwys ar gyfer y Cyfarfod Llawn heddiw, ac mae'r rhain wedi'u nodi ar eich agenda chi. A dwi eisiau atgoffa'r Aelodau fod y Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â threfn yn y Cyfarfod Llawn yn gymwys i'r cyfarfod yma.

Welcome to this Plenary session. Before we begin, I want to set out a few points. A Plenary meeting held by video-conference, in accordance with the Standing Orders of the Welsh Parliament, constitutes Senedd proceedings for the purposes of the Government of Wales Act 2006. Some of the provisions of Standing Order 34 will apply to today's Plenary meeting, and these have been noted on your agenda. And I would remind Members that Standing Orders relating to order in Plenary meetings apply to this meeting.

13:30
1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister

Yr eitem gyntaf ar ein hagenda ni ar gyfer y prynhawn, felly, yw'r cwestiynau i'r Prif Weinidog, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Gareth Bennett. Ydy Gareth Bennett yna?

The first item on our agenda this afternoon is questions to the First Minister, and the first question is from Gareth Bennett. Is Gareth Bennett there?

Is Gareth Bennett there? I can't either see him or hear him. Okay, Gareth Bennett is not there to ask his question. 

A yw Gareth Bennett yna? Ni allaf ei weld na'i glywed. Iawn, nid yw Gareth Bennett yna i ofyn ei gwestiwn.

Ni ofynnwyd cwestiwn 1 [OQ55782].

Question 1 [OQ55782] not asked.

Cwestiwn 2, felly, David Rees.

Question 2, therefore, David Rees

I can see you. Ask your question, David Rees. Thank you.

Rwy'n gallu eich gweld chi. Gofynnwch eich cwestiwn, David Rees. Diolch.

Gweithlu'r GIG
The NHS Workforce

2. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi gweithlu GIG Cymru? OQ55808

2. What steps is the Welsh Government taking to support the workforce in the Welsh NHS? OQ55808

Llywydd, everything we do to reduce the spread of coronavirus is designed to support our NHS workforce. Those who undermine these efforts simply add to the pressures that face hard-pressed front-line staff during this uniquely challenging winter.

Llywydd, mae popeth yr ydym ni'n ei wneud i leihau lledaeniad y coronafeiws wedi'i gynllunio i gefnogi gweithlu ein GIG. Mae'r rhai hynny sy'n tanseilio'r ymdrechion hyn yn ychwanegu at y pwysau sy'n wynebu staff rheng flaen sydd o dan gryn bwysau yn ystod y gaeaf unigryw o heriol hwn.

Thank you for that answer, First Minister. As we know, our nurses and our NHS staff have been on the front line dealing with this pandemic since the start of the year. Every Thursday, we used to go out and clap and say 'thank you' to them. Though that's now stopped, we still owe a huge debt to those who put themselves at risk every day when they go to work to look after our family members who are in their care. And it's critical that we continue to say 'thank you' by providing support now and in the future. And in saying 'thank you', we must ensure that they are both kept safe and not have any anxiety about supporting their own families. I hear the warm words of the Tories about supporting our staff here, and in Westminster, but their recent actions tell us a different story. For example, they've reintroduced full value added tax on personal protective equipment, taking the money away from the NHS and giving it back to the Treasury. They've not rewarded our NHS staff with the pay awards they deserve for everything they've done for us and will do for us. Will you and your Minister support the call from the NHS staff, and urge the Government, particularly the Chancellor, who seems to find money when Tory Ministers' seats are at risk, to stop talking and start acting in the interest of our fantastic NHS staff?

Diolch i chi am yr ateb yna, Prif Weinidog. Fel y gwyddom, mae ein nyrsys a'n staff y GIG wedi bod ar y rheng flaen yn ymdrin â'r pandemig hwn ers dechrau'r flwyddyn. Bob dydd Iau, roeddem ni'n arfer mynd allan a chlapio a dweud 'diolch' wrthyn nhw. Er bod hynny wedi dod i ben erbyn hyn, mae arnom ni ddyled enfawr o hyd i'r rhai sy'n rhoi eu hunain mewn perygl bob dydd pan fyddan nhw'n mynd i weithio i ofalu am aelodau ein teuluoedd sydd angen eu gofal. Ac mae'n hollbwysig ein bod yn parhau i ddweud 'diolch' trwy ddarparu cymorth yn awr ac yn y dyfodol. Ac wrth ddweud 'diolch', mae'n rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n cael eu cadw'n ddiogel ac nad oes ganddyn nhw unrhyw bryder ynghylch cefnogi eu teuluoedd eu hunain. Rwy'n clywed geiriau cynnes y Torïaid am gefnogi ein staff ni yma, ac yn San Steffan, ond mae eu gweithredoedd diweddar yn dweud stori wahanol wrthym ni. Er enghraifft, maen nhw wedi ailgyflwyno treth ar werth lawn ar gyfarpar diogelu personol, gan dynnu'r arian oddi ar y GIG a'i roi yn ôl i'r Trysorlys. Nid ydyn nhw wedi gwobrwyo ein staff GIG gyda'r dyfarniadau cyflog y maen nhw'n eu haeddu am bopeth y maen nhw wedi ei wneud i ni ac y byddan nhw yn ei wneud i ni. A wnewch chi a'ch Gweinidog gefnogi'r alwad gan staff y GIG, ac annog y Llywodraeth, yn enwedig y Canghellor, sydd fel pe byddai'n gallu dod o hyd i arian pan fo seddi Gweinidogion Torïaidd mewn perygl, i roi'r gorau i siarad a dechrau gweithredu er budd ein staff GIG gwych?

Well, Llywydd, can I thank David Rees for those supplementary questions? And I absolutely agree with him—we have relied so much on our health and social care workers during this pandemic. They go into this winter having worked right through, from the spring through the summer, to restore NHS services to continue to provide for those who fall ill, and they deserve our support in every way. 

The decision to put VAT back onto personal protective equipment I think defies any sense or logic. It will create enormous new bills for the NHS and social care providers. It will create new bills for those many businesses who want to do the right thing, who invest in PPE to protect their staff and customers—businesses that we know have struggled throughout the pandemic. And now, they've got to find extra money—20 per cent over and above what they were finding only weeks ago. Now, our finance Minister wrote on 30 October to the Treasury, urging Ministers to reconsider the end to zero rating. That was very good advice, and it's a terrible shame that it does not appear to be being heeded.

As to pay awards, of course, David Rees is right. We're coming to the end of a three-year pay agreement struck with Agenda for Change staff in the NHS. We are committed as ever to partnership working—social partnership with employers and health unions. And I echo the remarks that David Rees has made. The pay review timetables and the quantum that is available to reward these workers are set by the UK Government. We are able to make different decisions in Wales about how we deploy that quantum. It's how we struck an agreement that the Welsh NHS would be a living-wage employer. But the timetable and the quantum lie in the hands of the UK Government, and I hope that they will take some notice of what our colleague David Rees has said this afternoon. 

Wel, Llywydd, a gaf i ddiolch i David Rees am y cwestiynau atodol yna? Ac rwy'n cytuno'n llwyr ag ef—rydym ni wedi dibynnu cymaint ar ein gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod y pandemig hwn. Maen nhw'n mynd i mewn i'r gaeaf hwn ar ôl gweithio yr holl ffordd drwodd, o'r gwanwyn drwy'r haf, i adfer gwasanaethau'r GIG i barhau i ddarparu ar gyfer y rhai hynny sy'n mynd yn sâl, ac maen nhw'n haeddu ein cefnogaeth ym mhob ffordd.

Mae'r penderfyniad i roi TAW yn ôl ar gyfarpar diogelu personol yn mynd yn groes i unrhyw synnwyr neu resymeg yn fy marn i. Bydd yn creu biliau newydd enfawr i'r GIG a darparwyr gofal cymdeithasol. Bydd yn creu biliau newydd i'r busnesau niferus hynny sy'n awyddus i wneud y peth iawn, sy'n buddsoddi mewn cyfarpar diogelu personol i amddiffyn eu staff a'u cwsmeriaid—busnesau y gwyddom eu bod wedi ei chael hi'n anodd drwy gydol y pandemig. A nawr, mae'n rhaid iddyn nhw ddod o hyd i arian ychwanegol—20 y cant yn ychwanegol at yr hyn yr oedden nhw'n dod o hyd iddo ychydig wythnosau yn ôl. Nawr, ysgrifennodd ein Gweinidog cyllid ar 30 Hydref at y Trysorlys, gan annog Gweinidogion i ailystyried diweddu cyfradd sero. Roedd hwnnw yn gyngor da iawn, ac mae'n drueni mawr nad yw'n ymddangos bod neb yn gwrando arno.

O ran dyfarniadau tâl, wrth gwrs, mae David Rees yn iawn. Rydym ni'n dod at ddiwedd cytundeb cyflog tair blynedd gyda staff yr Agenda ar gyfer Newid yn y GIG. Rydym ni wedi ymrwymo fel erioed i weithio mewn partneriaeth—partneriaeth gymdeithasol â chyflogwyr ac undebau iechyd. Ac rwy'n ategu'r sylwadau y mae David Rees wedi eu gwneud. Llywodraeth y DU sy'n pennu amserlenni'r adolygiadau cyflog a'r cwantwm sydd ar gael i wobrwyo'r gweithwyr hyn. Gallwn ni wneud penderfyniadau gwahanol yng Nghymru ynglŷn â sut yr ydym ni'n defnyddio'r cwantwm hwnnw. Dyna sut y gwnaethom ni ddod i gytundeb y byddai GIG Cymru yn gyflogwr cyflog byw. Ond mae'r amserlen a'r cwantwm yn nwylo Llywodraeth y DU, ac rwy'n gobeithio y byddan nhw'n talu rhywfaint o sylw i'r hyn y mae ein cyd-Aelod David Rees wedi ei ddweud y prynhawn yma. 

13:35

Thank you, First Minister, for the answers so far. I'd like to direct my question to you around the Royal College of Physicians' request last week for the Government to consider the rules around discharge. We know the pressure that NHS staff face when, obviously, they can't discharge patients and accept new patients into the hospitals. Some of the regulations that the Welsh Government brought out in April, which were revised in July, require a 14-day isolation period when patients are sent home. The Royal College of Physicians believe that this should be looked at. Can you give us any encouragement as to whether the Welsh Government is looking at the discharge procedures to alleviate some of the pressures within the hospitals?

Diolch, Prif Weinidog, am yr atebion hyd yn hyn. Hoffwn i gyfeirio fy nghwestiwn atoch chi ynglŷn â chais Coleg Brenhinol y Ffisigwyr yr wythnos diwethaf am i'r Llywodraeth ystyried y rheolau yn ymwneud â rhyddhau cleifion. Rydym ni'n gwybod am y pwysau y mae staff y GIG yn ei wynebu, yn amlwg, pan nad ydyn nhw'n gallu rhyddhau cleifion a derbyn cleifion newydd i'r ysbytai. Mae rhai o'r rheoliadau a gyflwynodd Llywodraeth Cymru ym mis Ebrill, a ddiwygiwyd ym mis Gorffennaf, yn ei gwneud yn ofynnol i gleifion dreulio cyfnod ynysu o 14 diwrnod pan fyddan nhw'n cael eu hanfon adref. Mae Coleg Brenhinol y Ffisigwyr yn credu y dylid rhoi sylw i hyn. A allwch chi roi unrhyw galondid i ni o ran pa un a yw Llywodraeth Cymru yn ystyried y gweithdrefnau rhyddhau i liniaru peth o'r pwysau yn yr ysbytai?

Llywydd, I thank Andrew R.T. Davies for that question. I discussed this report with the director general for health and social services and the NHS Wales chief executive, Dr Andrew Goodall, earlier in the week. And we certainly will take the report seriously. But he will remember a time earlier in the pandemic when the Welsh Government was under significant questioning about discharging people from hospitals without being clear of coronavirus. That's why the 14-day period was instituted—to make sure that people couldn't be discharged to care homes, for example, until we were completely sure that they weren't carrying coronavirus into those settings. So, the 14 days  are there for a particular clinical purpose. But the Royal College of Physicians make very important points about the health of the wider population—the wider population in hospitals, that is to say—and how that might be better served by a shorter period. And we will certainly be discussing that with them and with other colleagues in the Welsh NHS.

Llywydd, diolchaf i Andrew R.T. Davies am y cwestiwn yna. Fe wnes i drafod yr adroddiad hwn gyda'r cyfarwyddwr cyffredinol dros iechyd a gwasanaethau cymdeithasol a phrif weithredwr GIG Cymru, Dr Andrew Goodall, yn gynharach yn yr wythnos. A byddwn yn sicr yn ystyried yr adroddiad o ddifrif. Ond fe fydd e'n cofio adeg yn gynharach yn y pandemig pan oedd Llywodraeth Cymru yn cael ei holi'n sylweddol ynghylch rhyddhau pobl o ysbytai heb iddyn nhw fod yn glir o'r coronafeirws. Dyna pam y sefydlwyd y cyfnod o 14 diwrnod—i sicrhau nad oedd pobl yn gallu cael eu rhyddhau i gartrefi gofal, er enghraifft, tan ein bod yn gwbl siŵr nad oedden nhw'n cario'r coronafeirws i'r lleoliadau hynny. Felly, mae'r 14 diwrnod yno at ddiben clinigol penodol. Ond mae Coleg Brenhinol y Ffisigwyr yn gwneud pwyntiau pwysig iawn ynghylch iechyd y boblogaeth ehangach—y boblogaeth ehangach mewn ysbytai, hynny yw—a sut y gellid gwasanaethu hynny yn well trwy fod â chyfnod byrrach. A byddwn yn sicr yn trafod hynny gyda nhw a gyda chydweithwyr eraill yn GIG Cymru.

Minister, I know many assurances have been made about the Welsh NHS being open for business. However, I am hearing from constituents that even those working on the NHS front line cannot access routine procedures, like steroid injections for arthritis. If the NHS can't look after its own, Minister, how can it look after the wider public? Thank you.

Gweinidog, rwy'n gwybod bod llawer o sicrwydd wedi ei roi bod GIG Cymru ar agor i'r cyhoedd. Fodd bynnag, rwyf i'n clywed gan etholwyr na all hyd yn oed y rhai hynny sy'n gweithio ar reng flaen y GIG gael gafael ar driniaethau arferol, fel pigiadau steroid ar gyfer arthritis. Os na all y GIG ofalu am ei bobl ei hun, Gweinidog, sut y gall ofalu am y cyhoedd yn ehangach? Diolch.

Llywydd, we've never had a policy in Wales of moving NHS employees to the front of the queue when it comes to routine treatments. Now, what I can say to the Member is that the NHS has worked very hard to restore routine treatments in the Welsh NHS. Cancer services have recovered more or less to what they were back in April. We've got 70 per cent of out-patient activity recovered in the Welsh NHS. We will only be able—we will only be able—to sustain that level of activity in the NHS for non-coronavirus patients if we do everything we can to stem the flow of the disease here in Wales. And the single biggest contribution that anyone can make to making sure that the NHS is there for all the other things we need it to be there for is if each one of us does everything we can to bear down on the spread of this deadly virus here in Wales.

Llywydd, ni fu gennym ni erioed bolisi yng Nghymru o symud gweithwyr y GIG i flaen y ciw o ran triniaethau arferol. Nawr, yr hyn y gallaf ei ddweud wrth yr Aelod yw bod y GIG wedi gweithio'n galed iawn i adfer triniaethau arferol yn GIG Cymru. Mae gwasanaethau canser wedi eu hadfer i fwy neu lai yr hyn oedden nhw yn ôl ym mis Ebrill. Mae gennym ni 70 y cant o weithgarwch cleifion allanol wedi ei adfer yn GIG Cymru. Byddwn ni ond yn gallu—byddwn ni ond yn gallu—cynnal y lefel honno o weithgarwch yn y GIG ar gyfer cleifion nad ydyn nhw â'r coronafeirws os ydym ni'n gwneud popeth o fewn ein gallu i atal llif y clefyd hwn yma yng Nghymru. A'r cyfraniad unigol mwyaf y gall unrhyw un ei wneud i sicrhau bod y GIG yno ar gyfer yr holl bethau eraill yr ydym ni angen iddo fod yno ar eu cyfer yw bod pob un ohonom ni yn gwneud pob dim o fewn ein gallu i atal lledaeniad y feirws marwol hwn yma yng Nghymru.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders

Cwestiynau nawr gan arweinwyr y pleidiau. Arweinydd y Ceidwadwyr, Paul Davies.

Questions now from the party leaders. The leader of the Conservatives, Paul Davies.

Diolch, Llywydd. First Minister, as the Welsh Government starts considering the effectiveness of its firebreak lockdown, it is crucial that it also assesses the level of support that is being offered to Welsh businesses, many of whom have been under some form of Government restrictions for much longer than just two weeks, of course. Can you tell us whether you believe the Welsh Government's package of support has met the needs of businesses across the country, and do you believe that your grant funding systems have adequately provided for businesses?

Diolch, Llywydd. Prif Weinidog, wrth i Lywodraeth Cymru ddechrau ystyried effeithiolrwydd ei chyfnod atal byr, mae'n hollbwysig ei bod hefyd yn asesu lefel y cymorth sy'n cael ei gynnig i fusnesau Cymru, y mae llawer ohonyn nhw wedi bod o dan ryw fath o gyfyngiadau gan y Llywodraeth am lawer yn hwy na dim ond pythefnos, wrth gwrs. A allwch chi ddweud wrthym ni pa un a ydych chi'n credu bod pecyn cymorth Llywodraeth Cymru wedi diwallu anghenion busnesau ledled y wlad, ac a ydych chi'n credu bod eich systemau cyllid grant wedi darparu yn ddigonol ar gyfer busnesau?

Well, Llywydd, the Welsh Government provides the most generous package of support for businesses of anywhere in the United Kingdom. Does that mean that we have been able to meet every impact of coronavirus on every business in Wales? Well, of course not, because these are extraordinary times, with extraordinary challenges being faced by businesses here in Wales. What I can tell the Member is that, during phase 1 of our economic resilience fund—a £500 million fund—a total of nearly 7,000 grants were made to microbusinesses, totalling nearly £125 million. In phase 2, another 5,000 grants, totalling over £58 million. And, in phase 3, when our eligibility checker went live on 19 October, nearly 160,000 users explored the help that was available to them through the Welsh Government. Now, we would like to do more, and it will be good when we are in possession of the full facts, both of the furlough scheme and of help that will come to Wales because of changes in assistance to businesses in England. I'm sure the Member looks forward to urging his Government, even though he is apparently no longer a supporter of it, to make sure that we get everything we need here in Wales. 

Wel, Llywydd, Llywodraeth Cymru sy'n darparu'r pecyn cymorth mwyaf hael i fusnesau o'i gymharu ag unrhyw le yn y Deyrnas Unedig. A yw hynny'n golygu ein bod ni wedi gallu ymateb i bob effaith y coronafeirws ar bob busnes yng Nghymru? Wel, wrth gwrs nad ydyw, gan fod y cyfnod hwn yn gyfnod eithriadol, ac mae busnesau yma yng Nghymru wedi bod yn wynebu heriau eithriadol. Yr hyn y gallaf ei ddweud wrth yr Aelod yw, yn ystod cam 1 ein cronfa cadernid economaidd—cronfa gwerth £500 miliwn—y rhoddwyd cyfanswm o bron i 7,000 o grantiau i ficrofusnesau, gan ddod i gyfanswm o bron i £125 miliwn. Yng ngham 2, 5,000 o grantiau eraill, yn dod i gyfanswm o dros £58 miliwn. Ac, yng ngham 3, pan aeth ein gwiriwr cymhwysedd yn fyw ar 19 Hydref, archwiliodd bron i 160,000 o ddefnyddwyr y cymorth a oedd ar gael iddyn nhw drwy Lywodraeth Cymru. Nawr, fe fyddem ni'n hoffi gwneud mwy, ac fe fydd yn dda pan fyddwn ni'n meddu ar y ffeithiau llawn, ynghylch y cynllun ffyrlo a'r cymorth a fydd ar gael i Gymru oherwydd newidiadau mewn cymorth i fusnesau yn Lloegr. Rwy'n siŵr bod yr Aelod yn edrych ymlaen at annog ei Lywodraeth, er nad yw'n ei chefnogi mwyach, yn ôl pob tebyg, i wneud yn siŵr ein bod yn cael popeth sydd ei angen arnom ni yma yng Nghymru.

13:40

Well, First Minister, it remains a fact that businesses in most parts of south Wales and north Wales have been under Government restrictions for several weeks, and many have simply not been able to access the support that they need, and prior to the Wales-wide lockdown, you made it clear that businesses would receive grants automatically. However, that hasn't been the case. Not only have businesses had to apply for grants, the funding is provided on a first come, first served basis, rather than on actual need. And, last week, the economic resilience fund phase 3 business development grant, which you've just referred to, was suspended a mere 24 hours after opening, and businesses are still concerned and anxious over how they can stay afloat and provide jobs for local people. And, even now, hospitality businesses are still in limbo about what the new Welsh Government measures will mean for them from next Monday. So, First Minister, what steps is the Welsh Government taking to provide confidence to Welsh businesses that they will be able to access the support that they need, when they need it? And are you now in a position to provide some much needed clarity to hospitality businesses across Wales so they can plan ahead of the new measures next week? And can you tell us if the economic resilience fund phase 3 will be reopened, and when will this take place? 

Wel, Prif Weinidog, mae'n dal yn ffaith fod busnesau yn y rhan fwyaf o'r de a'r gogledd wedi bod o dan gyfyngiadau'r Llywodraeth ers sawl wythnos, ac mae llawer ohonyn nhw nad ydyn nhw wir wedi gallu cael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw, a chyn y cyfyngiadau symud Cymru gyfan, fe'i gwnaethoch yn glir y byddai busnesau yn cael grantiau yn awtomatig. Fodd bynnag, nid yw hynny wedi digwydd. Nid yn unig y bu'n rhaid i fusnesau wneud cais am grantiau, darperir y cyllid ar sail y cyntaf i'r felin, yn hytrach nag ar angen gwirioneddol. Ac, yr wythnos diwethaf, ataliwyd grant datblygu busnes cam 3 y gronfa cadernid economaidd, yr ydych chi newydd gyfeirio ato, dim ond 24 awr ar ôl ei agor, ac mae busnesau yn dal i boeni ac yn bryderus ynghylch sut y gallan nhw oroesi a darparu swyddi i bobl leol. A hyd yn oed yn awr, mae busnesau lletygarwch yn dal i fod yn ansicr a fydd mesurau newydd Llywodraeth Cymru yn ei olygu iddyn nhw o ddydd Llun nesaf ymlaen. Felly, prif Weinidog, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i roi hyder i fusnesau Cymru y byddan nhw'n gallu cael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw, pan fydd ei angen arnyn nhw? Ac a ydych chi mewn sefyllfa erbyn hyn i roi rhywfaint o'r eglurder y mae mawr ei angen ar fusnesau lletygarwch ledled Cymru er mwyn iddyn nhw allu cynllunio ymlaen llaw ar gyfer y mesurau newydd yr wythnos nesaf? Ac a wnewch chi ddweud wrthym ni a fydd cam 3 y gronfa cadernid economaidd yn cael ei ailagor, a pha bryd y bydd hyn yn digwydd?

Well, Llywydd, the first way to give confidence to Welsh businesses is in being accurate about what we say to them. So, I could try and unscramble a number of the inaccuracies in the questions that the leader of the opposition has just put to me. Let us be clear, properties will automatically qualify for help from that aspect of the fund that deals with people who are on the non-domestic rates rating for their local authorities. Of course, they have to apply for it; we're not in the business of offering help to businesses who don't want it. But all they have to do is demonstrate that they were on the non-domestic rates rating list and they will get that help automatically.

Nor is the Member correct in saying that all aspects of the third phase of the ERF were closed that rapidly. The £200 million lockdown business fund element remains open and is still taking applications. It is true that one strand in the fund received a very large number of applications very rapidly. We will look, Llywydd, to see whether there is any further possibility of reopening that aspect of the fund, and, as I said to Paul Davies, we'll be immensely helped in that when the Treasury is able to tell us the consequential funding that will come to Wales as a result of the help that has already been guaranteed to businesses in England. 

I'm making a statement later this afternoon, Llywydd, in relation to the post-firebreak arrangements here in Wales, and I'll have things to say for the hospitality sector then.  

Wel, Llywydd, y ffordd gyntaf o roi hyder i fusnesau Cymru yw bod yn fanwl gywir ynglŷn â'r hyn yr ydym ni'n ei ddweud wrthyn nhw. Felly, fe wnaf i geisio rhoi trefn ar nifer o'r anghywirdebau yn y cwestiynau y mae arweinydd yr wrthblaid newydd eu gofyn i mi. Gadewch i ni fod yn glir, bydd eiddo yn gymwys yn awtomatig i gael cymorth o'r agwedd honno ar y gronfa sy'n ymdrin â phobl sydd ar y statws ardrethi annomestig ar gyfer eu hawdurdodau lleol. Wrth gwrs, mae'n rhaid iddyn nhw wneud cais amdano; nid ydym ni yn y busnes o gynnig cymorth i fusnesau nad ydyn nhw'n dymuno ei gael. Ond y cyfan y mae'n rhaid iddyn nhw ei wneud yw dangos eu bod ar y rhestr statws ardrethi annomestig a byddan nhw'n cael y cymorth hwnnw yn awtomatig.

Nid yw'r Aelod yn gywir ychwaith wrth ddweud bod pob agwedd ar drydydd cam y gronfa gadernid economaidd wedi'i chau mor gyflym â hynny. Mae'r elfen cronfa i fusnesau dan gyfyngiadau symud gwerth £200 miliwn yn parhau i fod ar agor ac mae'n dal i dderbyn ceisiadau. Mae'n wir bod un elfen o'r gronfa wedi derbyn llawer iawn o geisiadau yn gyflym iawn. Byddwn ni yn edrych, Llywydd, i weld a oes unrhyw bosibilrwydd arall o ailagor yr agwedd honno ar y gronfa, ac, fel y dywedais i wrth Paul Davies, bydd o gymorth mawr i ni yn hynny o beth pan fydd y Trysorlys yn gallu dweud wrthym ni am y cyllid canlyniadol a fydd yn dod i Gymru o ganlyniad i'r cymorth sydd eisoes wedi ei warantu i fusnesau yn Lloegr.

Rwy'n gwneud datganiad yn ddiweddarach y prynhawn yma, Llywydd, ynghylch y trefniadau ar ôl y cyfnod atal byr yma yng Nghymru, a bydd gen i bethau i'w dweud am y sector lletygarwch bryd hynny.

Well, I'm glad you will be saying something a little bit later on this afternoon, because businesses do actually want clarity from you, First Minister. Now, it's not just businesses that need support; it's people too, of course. On 30 October, you once again confirmed that self-isolation grants can be awarded to people on low incomes in Wales who are required to self-isolate. You had previously given a similar commitment on 22 September. Now, First Minister, we know that local authorities in Scotland and England have been delivering the grants for some weeks and backdating them to 28 September, yet we're not seeing the same level of action being taken to support those people that need it the most in Wales, and this may risk them ending their isolation too soon in order to pay their bills. Therefore, can you tell us why people on low incomes across Wales have not yet received their self-isolation payments? Can you also update us on the latest discussions you have had with local authorities in Wales about delivering those grants? And can you give us a realistic time frame now for when people in Wales will actually receive their self-isolation grant?  

Wel, rwy'n falch y byddwch chi'n dweud rhywbeth ychydig yn ddiweddarach y prynhawn yma, oherwydd bod busnesau wir eisiau eglurder gennych chi, Prif Weinidog. Nawr, nid busnesau yn unig sydd angen cymorth; ond pobl hefyd, wrth gwrs. Ar 30 Hydref, fe wnaethoch chi gadarnhau unwaith eto y gellir dyfarnu grantiau hunanynysu i bobl ar incwm isel yng Nghymru y mae'n ofynnol iddyn nhw hunanynysu. Roeddech chi wedi gwneud ymrwymiad tebyg yn flaenorol ar 22 Medi. Nawr, Prif Weinidog, rydym ni'n gwybod bod awdurdodau lleol yn yr Alban a Lloegr wedi bod yn darparu'r grantiau ers rhai wythnosau ac yn eu hôl-ddyddio i 28 Medi, ond er hynny nid ydym ni'n gweld yr un lefel o weithredu yn cael ei sicrhau i gefnogi'r bobl hynny sydd mewn mwyaf o angen yng Nghymru, a gallai hyn arwain at risg y byddan nhw'n rhoi diwedd ar eu hynysu yn rhy fuan er mwyn talu eu biliau. Felly, a wnewch chi ddweud wrthym ni pam nad yw pobl ar incwm isel ledled Cymru wedi cael eu taliadau hunanynysu hyd yma? A wnewch chi hefyd roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am y trafodaethau diweddaraf yr ydych chi wedi eu cael gydag awdurdodau lleol yng Nghymru ynghylch darparu'r grantiau hynny? Ac a allwch chi roi amserlen realistig i ni yn awr ar gyfer pryd y bydd pobl yng Nghymru yn derbyn eu grant hunanynysu mewn gwirionedd?

Well, Llywydd, we've already set out our plans to support people who are self-isolating. Those £500 payments will be available to people in Wales. They will be available through local authorities, who are in the best position to be able to respond quickly to people's needs and, at the same time, to make sure that the system we have in Wales has some safeguards against fraud in a system where you want to get help to people quickly but you still have to make sure that the help is going to the right place. I'm very grateful to our local authorities for taking on this additional set of responsibilities on top of everything else that we have relied on them to do in supporting their local populations. The help that we will give to people to support them in self-isolation will be matched by a set of penalties to bear down on those people who knowingly and deliberately fail to follow the advice given to them by our test, trace, protect system. At the same time, we will make it an offence for employers knowingly to encourage people to go into work when they should be self-isolating. It is a package deal that the Welsh Government has put together with elements of the carrot and the stick, and all of that is designed to make sure that our TTP system goes on being as effective as it already has been, and far more effective than in other parts of the United Kingdom.

Wel, Llywydd, rydym ni eisoes wedi nodi ein cynlluniau i gefnogi pobl sy'n hunanynysu. Bydd y taliadau gwerth £500 hynny ar gael i bobl yng Nghymru. Byddan nhw ar gael drwy awdurdodau lleol, sydd yn y sefyllfa orau i allu ymateb yn gyflym i anghenion pobl ac, ar yr un pryd, i sicrhau bod gan y system sydd gennym ni yng Nghymru rai mesurau i ddiogelu rhag twyll mewn system lle yr ydych chi eisiau i'r cymorth gyrraedd y bobl yn gyflym ond mae'n rhaid i chi ddal i sicrhau bod y cymorth yn mynd i'r lle iawn. Rwy'n ddiolchgar iawn i'n hawdurdodau lleol am dderbyn y gyfres ychwanegol hon o gyfrifoldebau ar ben popeth arall yr ydym ni wedi dibynnu arnyn nhw i'w wneud i gefnogi eu poblogaethau lleol. Bydd y cymorth y byddwn ni yn ei roi i bobl i'w cefnogi wrth hunanynysu yn cael ei baru â chyfres o gosbau i'w gorfodi ar y bobl hynny sy'n methu yn fwriadol ac yn bwrpasol â dilyn y cyngor a roddir iddyn nhw gan ein system profi, olrhain a diogelu. Ar yr un pryd, byddwn yn ei gwneud yn drosedd i gyflogwyr annog pobl yn fwriadol i fynd i'r gwaith pryd y dylen nhw fod yn hunanynysu. Mae'n gytundeb pecyn y mae Llywodraeth Cymru wedi ei lunio gydag elfennau annog a chosbi, ac mae hynny i gyd wedi ei gynllunio i sicrhau bod ein system profi, olrhain, diogelu yn parhau i fod mor effeithiol ag y bu eisoes, ac yn llawer mwy effeithiol nag mewn rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig.

13:45

Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price.

Plaid Cymru leader, Adam Price.

First Minister, you said yesterday that, if we were not part of the UK, we wouldn't be having a discussion about furlough because, you implied, we couldn't afford it. Why is that?

Prif Weinidog, fe wnaethoch chi ddweud ddoe, pe na byddem ni yn rhan o'r DU, na fyddem ni'n cael trafodaeth ynglŷn â ffyrlo oherwydd, fe wnaethoch chi awgrymu, na allem ni ei fforddio. Pam mae hynny?

Llywydd, I was simply making it clear that people in Wales pay into the insurance scheme that is the United Kingdom. I was taking issue with remarks made by the Secretary of State for Wales that somehow help had been given to Wales out of the largesse of the UK Government. What has happened is that Wales, which makes a greater tax effort—its citizens make a greater tax effort than any other part of the United Kingdom—is using that insurance policy. We have paid in and now we are taking out of the scheme when it meets our needs. But if we weren't part of a scheme, if we weren't paying in, then we wouldn't be able to take out, and that's the point that I was making.

Llywydd, dim ond ei gwneud yn glir oeddwn i bod pobl yng Nghymru yn talu i mewn i'r cynllun yswiriant, sef y Deyrnas Unedig. Roeddwn i'n anghytuno â sylwadau Ysgrifennydd Gwladol Cymru fod cymorth wedi ei roi rywsut i Gymru o haelioni Llywodraeth y DU. Yr hyn sydd wedi digwydd yw bod Cymru, sy'n gwneud mwy o ymdrech o ran y dreth—mae ei dinasyddion yn gwneud mwy o ymdrech o ran y dreth nag unrhyw ran arall o'r Deyrnas Unedig—yn defnyddio'r polisi yswiriant hwnnw. Rydym ni wedi talu i mewn ac yn awr rydym ni yn tynnu allan o'r cynllun pan fydd yn diwallu ein hanghenion. Ond pe na byddem yn rhan o gynllun, pe na byddem yn talu i mewn, yna ni fyddem yn gallu tynnu allan, a dyna'r pwynt yr oeddwn i'n ei wneud.

Switzerland, Norway, Denmark, Latvia, Estonia, Ireland and even Luxembourg, with a population the same size as Cardiff, are all funding wage subsidy schemes equivalent to the furlough as small, independent countries, so why would an independent Wales be any different? Indeed, as an independent country we could even decide to go further than that, and introduce a universal basic income so that we could help the one third of self-employed people who aren't currently getting any help at all. If Wales was an independent country, we would have our own fully functioning Treasury and a central bank, meaning we could do what every other country in the world is doing at the moment to meet the cost of the pandemic, which is borrowing on the capital markets and using quantitative easing. The UK Treasury is paying for the furlough scheme by borrowing and through monetary financing. What makes you convinced, First Minister, that an independent Wales wouldn't or couldn't do the same, like the other small countries that I've mentioned? Why do you believe that we are uniquely unable to make economic decisions for ourselves?

Mae'r Swistir, Norwy, Denmarc, Latfia, Estonia, Iwerddon a hyd yn oed Lwcsembwrg, sydd â phoblogaeth o'r un faint â Chaerdydd, i gyd yn ariannu cynlluniau cymhorthdal cyflog sy'n cyfateb i'r ffyrlo a hwythau yn wledydd bach, annibynnol, felly pam y byddai Cymru annibynnol yn wahanol? Yn wir, fel gwlad annibynnol gallem ni hyd yn oed benderfynu mynd gam ymhellach na hynny, a chyflwyno incwm sylfaenol cyffredinol fel y gallem ni helpu'r traean o bobl hunangyflogedig nad ydyn nhw'n cael unrhyw gymorth o gwbl ar hyn o bryd. Pe byddai Cymru yn wlad annibynnol, byddai gennym ni ein Trysorlys a'n banc canolog cwbl weithredol ein hunain, sy'n golygu y gallem ni wneud yr hyn y mae pob gwlad arall yn y byd yn ei wneud ar hyn o bryd i dalu cost y pandemig, sef benthyca ar y marchnadoedd cyfalaf a defnyddio dulliau esmwytho meintiol. Mae Trysorlys y DU yn talu am y cynllun ffyrlo trwy fenthyca a thrwy gyllido ariannol. Beth sy'n eich argyhoeddi, Prif Weinidog, na fyddai Cymru annibynnol yn gwneud yr un fath neu na allai wneud yr un fath, fel y gwledydd bach eraill yr wyf i wedi sôn amdanyn nhw? Pam ydych chi'n credu na allwn ni wneud penderfyniadau economaidd drosom ni ein hunain?

Llywydd, we just have a completely different point of view. The Member is in favour of separatism. It is for him to make the case for that, not for me to explain why I think he is in error. I make the positive case for membership of the United Kingdom. Wales, which has our own independent powers here in the Senedd, which has exercised those powers independently throughout the whole of the coronavirus crisis, at the same time is able to draw on that wider pool of resources that we have through our membership of a United Kingdom, where the needs of working people in Wales are very similar to the needs of working people in other parts of the United Kingdom, and where that sense of solidarity extends beyond our border. The Member's not in favour of that. He wishes to take Wales out of the United Kingdom, to separate us off from everything that we do with others in, as I believe, in my party, the wider labour movement. He can make his case and the people of Wales will decide, but I fundamentally disagree with him.

Llywydd, mae gennym ni safbwynt hollol wahanol. Mae'r Aelod o blaid gwahanu. Mater iddo ef yw gwneud yr achos dros hynny, nid i mi egluro pam yr wyf i'n credu ei fod e'n anghywir. Rwyf i'n gwneud yr achos cadarnhaol dros fod yn aelod o'r Deyrnas Unedig. Mae Cymru, sydd â'n pwerau annibynnol ein hunain yma yn y Senedd, sydd wedi arfer y pwerau hynny yn annibynnol drwy gydol argyfwng y coronafeirws, ar yr un pryd yn gallu defnyddio'r gronfa ehangach honno o adnoddau sydd gennym ni trwy fod yn aelod o'r Deyrnas Unedig, lle mae anghenion pobl sy'n gweithio yng Nghymru yn debyg iawn i anghenion pobl sy'n gweithio mewn rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig, a lle mae'r ymdeimlad hwnnw o undod yn ymestyn y tu hwnt i'n ffin. Nid yw'r Aelod o blaid hynny. Mae'n dymuno tynnu Cymru allan o'r Deyrnas Unedig, i'n gwahanu ni oddi wrth bopeth yr ydym ni'n ei wneud gydag eraill, rwyf i'n credu, yn fy mhlaid i, yn y mudiad llafur ehangach. Caiff ef gyflwyno ei achos a bydd pobl Cymru yn penderfynu, ond rwyf i'n anghytuno yn sylfaenol ag ef.

First Minister, you say that being part of the UK means that Wales has the advantage of participating in a large-scale insurance policy, but haven't the past few weeks just demonstrated that it's a policy that doesn't pay out when we in Wales need it the most? The Tories have claimed that we've had £4 billion from Westminster during the pandemic, but that's just our Barnett share of the money the Treasury has borrowed on our behalf because it's prevented us from borrowing it ourselves. If we were able to borrow ourselves, unfettered as an independent country, then we could do so much more. We could invest in our own testing capacity, as Slovakia has been able to do, enabling it to test two thirds of its entire population over the weekend. When you compare that to the failing UK lighthouse lab system, which is letting Wales down, is it any wonder that people are joining YesCymru in their thousands?

Prif Weinidog, rydych chi'n dweud bod bod yn rhan o'r DU yn golygu bod gan Gymru y fantais o gymryd rhan mewn polisi yswiriant ar raddfa fawr, ond onid yw'r wythnosau diwethaf newydd ddangos ei fod yn bolisi nad yw'n talu allan pan fydd fwyaf ei angen arnom ni yng Nghymru? Mae'r Torïaid wedi honni ein bod ni wedi cael £4 biliwn gan San Steffan yn ystod y pandemig, ond dim ond ein cyfran Barnett ni yw hynny o'r arian y mae'r Trysorlys wedi ei fenthyg ar ein rhan oherwydd ei fod wedi ein hatal ni rhag ei fenthyg ein hunain. Pe byddem ni'n gallu benthyg ein hunain, heb lyffethair fel gwlad annibynnol, yna gallem ni wneud cymaint mwy. Gallem ni fuddsoddi yn ein gallu profi ein hunain, fel y mae Slofacia wedi gallu ei wneud, gan ei galluogi i brofi dwy ran o dair o'i phoblogaeth gyfan dros y penwythnos. Pan fyddwch chi'n cymharu hynny â system fethedig labordy goleudy y DU, sy'n rhoi Cymru ar ei cholled, a oes unrhyw syndod bod pobl yn ymuno ag ymgyrch YesCymru yn eu miloedd?

13:50

Well, Llywydd, I make the case that the Member never does for social solidarity across the United Kingdom, for us to share our risks and to get our rewards when we need them. I think that has always been to Wales's advantage. It's for the Member to explain to Wales why he believes that, bereft of everything that we obtain through being part of the wider whole, Wales would be more successful alone on the high seas. I've never accepted that argument. I didn't want us to leave the European Union; I don't want us to leave the union that is the United Kingdom. 

Wel, Llywydd, rwyf i'n cyflwyno achos nad yw'r Aelod byth yn ei wneud dros undod cymdeithasol ledled y Deyrnas Unedig, i ni rannu ein risgiau a chael ein gwobrau pan fydd eu hangen nhw arnom ni. Rwyf i'n credu y bu hynny o fantais i Gymru erioed. Mater i'r Aelod yw esbonio i Gymru pam y mae e'n credu, o golli popeth yr ydym yn ei gael trwy fod yn rhan o'r cyfan ehangach, y byddai Cymru yn fwy llwyddiannus ar ei phen ei hun yn y byd. Nid wyf i erioed wedi derbyn y ddadl honno. Nid oeddwn i eisiau i ni adael yr Undeb Ewropeaidd; nid wyf i eisiau i ni adael undeb y Deyrnas Unedig.

Achosion o COVID-19 yng Nghaerffili
COVID-19 Cases in Caerphilly

3. Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i ddelio â chynnydd posibl yn nifer yr achosion lle ceir canlyniadau positif mewn profion COVID-19 yng Nghaerffili yn y dyfodol? OQ55803

3. What plans does the Welsh Government have to deal with a potential future increase in the number of positive COVID-19 cases in Caerphilly? OQ55803

Llywydd, I thank the Member for that question. The greatest contribution to dealing with potential future increases comes through doing everything we can in our own lives to prevent that from occurring. I thank the people of Caerphilly for all they have already done, and for everything I know they will want to do over the difficult weeks that lie ahead.

Llywydd, diolchaf i'r Aelod am y cwestiwn yna. Yr hyn sy'n cyfrannu fwyaf at ymdrin â chynnydd posibl yn y dyfodol yw gwneud popeth o fewn ein gallu yn ein bywydau ein hunain i atal hynny rhag digwydd. Diolchaf i bobl Caerffili am bopeth y maen nhw wedi ei wneud eisoes, ac am bopeth yr wyf i'n gwybod y byddan nhw'n dymuno ei wneud yn ystod yr wythnosau anodd sydd o'n blaenau.

And I recognise as well, with the First Minister, that the people of Caerphilly have made enormous efforts over the past two months to get the rate under control, but he will be aware—as aware as anyone else—that Caerphilly has been under restrictions of some kind for longer than anyone else in Wales, since 8 September. With that in mind, we've learned some lessons in Caerphilly, and the borders that we have with county boroughs have caused problems for single households who, under the local restrictions, were only allowed to connect with people within the county boundaries. For many, that's a false border—people who wanted to connect further north in Rhymney, people who want to connect in Nantgarw—and it makes it very difficult. And there are a whole load of other associated issues with those county boundaries. So, should further restrictions be needed, would the First Minister please keep that in mind and perhaps think about how we can ensure that people who live alone particularly, but more people affected by restrictions, are able to connect beyond those county boundaries in local restrictions?

Ac rwyf i'n cydnabod hefyd, gyda'r Prif Weinidog, fod pobl Caerffili wedi gwneud ymdrechion aruthrol dros y ddau fis diwethaf i gael y gyfradd o dan reolaeth, ond bydd ef yn ymwybodol—mor ymwybodol ag unrhyw un arall—bod Caerffili wedi bod dan gyfyngiadau o ryw fath am fwy o amser na neb arall yng Nghymru, ers 8 Medi. O gofio hynny, rydym ni wedi dysgu rhai gwersi yng Nghaerffili, ac mae'r ffiniau sydd gennym ni â bwrdeistrefi sirol wedi peri problemau i aelwydydd sengl a oedd, o dan y cyfyngiadau lleol, yn cael cysylltu â phobl o fewn ffiniau'r sir yn unig. I lawer, mae honno'n ffin ffug—pobl a oedd yn dymuno cysylltu ymhellach i'r gogledd yn Rhymni, pobl sy'n dymuno cysylltu yn Nantgarw—ac mae'n ei gwneud yn anodd iawn. A cheir nifer fawr o broblemau cysylltiedig eraill o ran y ffiniau sirol hynny. Felly, pe byddai angen rhagor o gyfyngiadau, a fyddai'r Prif Weinidog, os gwelwch yn dda, yn cadw hynny mewn cof a meddwl efallai am sut y gallwn ni sicrhau bod pobl sy'n byw ar eu pennau eu hunain yn arbennig, ond mwy o bobl y mae cyfyngiadau yn effeithio arnyn nhw, yn gallu cysylltu y tu hwnt i'r ffiniau sirol hynny yn ystod cyfyngiadau lleol?

Llywydd, can I thank Hefin David for those important points? He will know that we made it clear yesterday that, in the post-firebreak period, where we will have a new, simpler set of national rules for Wales, people will not be confined to their own county borough areas where travel is concerned. And that is partly in recognition of the important points that Hefin David has made: both because of their impact on particular groups in society, but also because of the complexity that dealing with matters on an entirely county borough basis has inevitably engendered. So, people in Caerphilly will be able to travel beyond the county boundary when we get to 9 November, and that will be particularly helpful, I know, in those anomalous cases where people have the people they would most wish to be in contact with just a few miles across that border. I know how difficult it has been, both for people to follow the rules but sometimes to understand the rules, and I commend the Member very much for the efforts I know he has made—the enormous efforts he has made—in all sorts of ways to make sure that the people of Caerphilly have the very best advice and the most up-to-date information made available to them in the most accessible ways. 

Llywydd, a gaf i ddiolch i Hefin David am y pwyntiau pwysig yna? Fe fydd e'n gwybod ein bod ni wedi ei gwneud yn glir ddoe, yn y cyfnod ar ôl y cyfnod atal byr, pan fydd gennym ni gyfres newydd, symlach o reolau cenedlaethol i Gymru, na fydd pobl yn cael eu cyfyngu i'w hardaloedd bwrdeistref sirol eu hunain o ran teithio. Ac mae hynny yn rhannol i gydnabod y pwyntiau pwysig y mae Hefin David wedi eu gwneud: oherwydd eu heffaith ar grwpiau penodol mewn cymdeithas, ond hefyd oherwydd y cymhlethdod anochel a gafodd ei greu yn sgil ymdrin â materion ar sail bwrdeistref sirol gyfan. Felly, bydd pobl yng Nghaerffili yn cael teithio y tu hwnt i ffin y sir ar ôl 9 Tachwedd, a bydd hynny yn arbennig o ddefnyddiol, rwy'n gwybod, yn yr achosion afreolaidd hynny lle mae'r bobl y byddai pobl yn dymuno bod mewn cysylltiad â nhw yn byw ychydig filltiroedd yn unig dros y ffin honno. Rwy'n gwybod pa mor anodd y mae hi wedi bod, i bobl ddilyn y rheolau ac weithiau i ddeall y rheolau, ac rwy'n cymeradwyo yr Aelod yn fawr iawn am yr ymdrechion yr wyf yn gwybod ei fod wedi eu gwneud—yr ymdrechion enfawr y mae wedi eu gwneud—mewn pob math o ffyrdd i sicrhau bod pobl Caerffili yn cael y cyngor gorau posibl a'r wybodaeth ddiweddaraf a oedd ar gael iddyn nhw yn y ffyrdd mwyaf defnyddiol.

First Minister—. Can you hear me?

Prif Weinidog—. Ydych chi'n gallu fy nghlywed i?

Fine. I had some problems with my buttons then.

First Minister, so that people in Caerphilly and Wales can prepare, there appears to be some sort of confusion that I hope you can clarify for us this afternoon. One of your Ministers has spoken out saying that there'll be another firebreak in January and February—another firebreak lockdown. Could you confirm or clarify the Government's position on this, please?

Iawn. Cefais i rai problemau gyda fy motymau yn y fan yna.

Prif Weinidog, er mwyn i bobl yng Nghaerffili a Chymru allu paratoi, mae'n ymddangos bod rhyw fath o ddryswch yr wyf i'n gobeithio y gallwch chi ei egluro i ni y prynhawn yma. Mae un o'ch Gweinidogion chi wedi llefaru gan ddweud y bydd cyfnod atal byr arall ym mis Ionawr a mis Chwefror—cyfyngiadau symud cyfnod atal byr arall. A wnewch chi gadarnhau neu egluro safbwynt y Llywodraeth ynglŷn â hyn, os gwelwch yn dda?

Llywydd, provided we all do everything we can to make the most of this firebreak period, not to undermine it as so many Members of her party have spent the last 10 days trying to do, and provided we all do the right things in the period beyond the firebreak, then we have a path in Wales through to Christmas that will not require a further period of this sort to be imposed on people in Wales.

Beyond this calendar year, none of us is in a position to gaze into that crystal ball. Many things will change between now and then, including the course of the disease itself, but also other possibilities that will come our way in dealing with the disease. Later this week, my colleague Vaughan Gething will issue a statement on new developments in testing, led in many ways here in Wales. And if those possibilities are crystalised and those tests become available—tests that people can use for themselves, with rapid results being provided to them without having to go a centre or send them off for results—then that will give us a different set of actions that we might be able to take to combat the disease in the new year. Nobody sensible is in a position to say that any course of action should be ruled in or should be ruled out, but we have a pathway through the rest of the calendar year, provided every one of us does the things in our own lives that most protect ourselves and others, and that needs the support of every single elected Member in this Senedd.

Llywydd, ar yr amod ein bod ni i gyd yn gwneud popeth o fewn ein gallu i wneud y gorau o'r cyfnod atal byr hwn, nid ei danseilio fel y mae cynifer o Aelodau ei phlaid hi wedi treulio'r 10 diwrnod diwethaf yn ceisio ei wneud, ac ar yr amod ein bod ni i gyd yn gwneud y pethau iawn yn y cyfnod y tu hwnt i'r cyfnod atal byr, yna mae gennym ni lwybr yng Nghymru hyd at y Nadolig na fydd yn galw am orfodi cyfnod arall o'r math hwn ar bobl yng Nghymru.

Y tu hwnt i'r flwyddyn galendr hon, nid oes yr un ohonom ni mewn sefyllfa i syllu i mewn i'r bêl grisial honno. Bydd llawer o bethau yn newid rhwng nawr a'r adeg honno, gan gynnwys hynt y clefyd ei hun, ond hefyd posibiliadau eraill a ddaw i'n rhan wrth ymdrin â'r clefyd. Yn ddiweddarach yr wythnos hon, bydd fy nghyd-Aelod Vaughan Gething yn cyhoeddi datganiad ar ddatblygiadau newydd mewn profi, sy'n cael eu harwain mewn sawl ffordd yma yng Nghymru. Ac os bydd y posibiliadau hynny yn dwyn ffrwyth ac y bydd y profion hynny yn dod ar gael—profion y gall pobl eu defnyddio eu hunain, gyda chanlyniadau cyflym yn cael eu rhoi iddyn nhw heb orfod mynd i ganolfan na'u hanfon i ffwrdd i gael canlyniadau—yna bydd hynny yn rhoi cyfres wahanol o gamau gweithredu y gallem ni eu cymryd i fynd i'r afael â'r clefyd yn y flwyddyn newydd. Nid oes neb doeth mewn sefyllfa i ddweud y dylid ystyried unrhyw gamau gweithredu neu y dylid eu diystyru, ond mae gennym ni lwybr hyd at ddiwedd y flwyddyn galendr, ar yr amod bod pob un ohonom ni yn gwneud y pethau yn ein bywydau ein hunain sy'n amddiffyn ein hunain ac eraill orau, ac mae angen cefnogaeth pob un Aelod etholedig yn y Senedd hon i wneud hynny.

13:55
Gweithwyr y GIG
NHS Workers

4. Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i weithwyr y GIG yn ystod y pandemig COVID-19 hwn? OQ55797

4. What support is the Welsh Government giving to NHS workers during this COVID-19 pandemic? OQ55797

Llywydd, I thank Jayne Bryant for that question. The Welsh Government continues to work in social partnership with employers and health unions to make help available for our dedicated health and social care staff. The exceptional efforts they make on our behalf deserve the support of every one of us.

Llywydd, diolchaf i Jayne Bryant am y cwestiwn yna. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio mewn partneriaeth gymdeithasol â chyflogwyr ac undebau iechyd i sicrhau bod cymorth ar gael i'n staff iechyd a gofal cymdeithasol ymroddedig. Mae'r ymdrechion eithriadol y maen nhw'n eu gwneud ar ein rhan yn haeddu cefnogaeth pob un ohonom ni.

Thank you for that answer, First Minister. Over the last few months, we've seen front-line NHS staff speak out about the reality of fighting this pandemic. Respected consultants in the Aneurin Bevan health board area, such as David Hepburn, Tim Rogerson and Ami Jones, have all voiced their experiences and described the pressure they and their colleagues are facing day in, day out. Staff have worked tirelessly throughout. Early on in the pandemic, they were often in new roles. Many are spending hours upon hours in layers of PPE. They're also feeling the pain of loved ones not able to say goodbye to patients at the end of their life. Our NHS staff have had very little opportunity to rest as more routine services have resumed. They've been heroic throughout this pandemic, but as we go into winter, we all need to remember that they're not superhuman. What support has the Welsh Government been able to put in place to help those on the front line to ensure we look after those who continue to look after us?

Diolch i chi am yr ateb yna, Prif Weinidog. Yn ystod y misoedd diwethaf, rydym ni wedi gweld staff rheng flaen y GIG yn sôn am realiti ymladd y pandemig hwn. Mae meddygon ymgynghorol uchel eu parch yn ardal bwrdd iechyd Aneurin Bevan, fel David Hepburn, Tim Rogerson ac Ami Jones, i gyd wedi mynegi eu profiadau a disgrifio'r pwysau y maen nhw a'u cydweithwyr yn ei wynebu o ddydd i ddydd. Mae'r staff wedi gweithio yn ddiflino drwy gydol y cyfnod. Yn gynnar yn y pandemig, roedden nhw yn aml yn cyflawni swyddogaethau newydd. Mae llawer yn treulio oriau lawer mewn haenau o gyfarpar diogelu personol. Maen nhw hefyd yn teimlo poen anwyliaid nad ydyn nhw'n cael ffarwelio â chleifion ar ddiwedd eu hoes. Ychydig iawn o gyfle y mae staff y GIG wedi ei gael i orffwys wrth i fwy o wasanaethau arferol ailddechrau. Maen nhw wedi bod yn arwrol drwy gydol y pandemig hwn, ond wrth i ni nesáu at y gaeaf, mae angen i bob un ohonom ni gofio nad ydyn nhw'n uwchddynol. Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru wedi gallu ei roi ar waith i helpu'r rhai hynny sydd ar y rheng flaen i sicrhau ein bod ni yn gofalu am y rhai sy'n parhau i ofalu amdanom ni?

Well, Llywydd, can I thank Jayne Bryant for that very telling supplementary question? Can I pay tribute to the clinicians that she mentioned in that supplementary question, for the way in which they speak up on behalf of the front-line experience of so many of their colleagues? And can I just take this chance to condemn the abuse that I know a number of those clinicians have experienced as a result of the work that they have done in communicating directly to people in Wales about what it is like to be a front-line clinician in the NHS during the period of coronavirus? It is shocking and utterly unacceptable the way that some people have chosen to abuse those people who have simply explained to the rest of us what it is like to provide the services on which we all rely.

We go on, as I said, Llywydd, working in social partnership with all those who have an interest in our NHS. I think it was remarkable that earlier in the pandemic we were able to provide 950 individuals with additional clinical skills training so that they could be deployed to help one another and to reinforce people at the front line in dealing with urgent and emergency care services. And I'm very glad indeed that we took an early decision to provide £1 million in additional funding to Cardiff University so that they could make available the health for professionals service, which had previously been available only to doctors in the NHS, to make that available to the whole of the NHS workforce. The toll this pandemic is taking on our front-line staff is not just physical, and it's very real in its physical sense—Jayne Bryant referred to people working those long shifts in PPE equipment—but it is emotional as well. A draining sense of being at the front line has its impact on people's mental health and well-being, and that's why we extended that health for professionals service to all those who work in the NHS here in Wales. 

Wel, Llywydd, a gaf i ddiolch i Jayne Bryant am y cwestiwn atodol trawiadol iawn yna? A gaf i dalu teyrnged i'r clinigwyr y mae hi wedi sôn amdanyn nhw yn y cwestiwn atodol hwnnw, am y ffordd y maen nhw wedi siarad ar ran profiad rheng flaen cynifer o'u cydweithwyr? Ac a gaf i fanteisio ar y cyfle hwn i gondemnio'r gamdriniaeth yr wyf i'n gwybod y mae nifer o'r clinigwyr hynny wedi ei dioddef o ganlyniad i'r gwaith y maen nhw wedi ei wneud wrth gyfathrebu yn uniongyrchol â phobl yng Nghymru ynghylch sut brofiad yw bod yn glinigydd rheng flaen yn y GIG yn ystod cyfnod y coronafeirws? Mae'n frawychus ac yn gwbl annerbyniol y ffordd y mae rhai pobl wedi dewis cam-drin y bobl hynny sydd wedi esbonio yn syml i'r gweddill ohonom ni y profiad o ddarparu'r gwasanaethau yr ydym ni i gyd yn dibynnu arnyn nhw.

Rydym ni yn parhau, fel y dywedais, Llywydd, i weithio mewn partneriaeth gymdeithasol â phawb sydd â budd yn ein GIG. Rwyf i'n credu ei bod yn rhyfeddol ein bod ni, yn gynharach yn y pandemig, wedi gallu darparu hyfforddiant sgiliau clinigol ychwanegol i 950 o unigolion er mwyn gallu eu dyrannu i helpu ei gilydd ac i atgyfnerthu'r rhai yn y rheng flaen wrth ymdrin â gwasanaethau gofal brys ac mewn argyfwng. Ac rwyf i'n falch iawn ein bod ni wedi gwneud penderfyniad cynnar i ddarparu £1 miliwn o gyllid ychwanegol i Brifysgol Caerdydd er mwyn iddyn nhw allu darparu'r gwasanaeth iechyd i weithwyr proffesiynol, a oedd wedi bod ar gael i feddygon yn unig yn y GIG cyn hynny, i sicrhau ei fod ar gael i weithlu cyfan y GIG. Mae'r effaith y mae'r pandemig hwn yn ei chael ar ein staff rheng flaen nid yn unig yn gorfforol, ac mae'n real iawn yn ei ystyr corfforol—cyfeiriodd Jayne Bryant at bobl yn gweithio'r sifftiau hir hynny mewn cyfarpar diogelu personol—ond mae'n emosiynol hefyd. Mae'r ymdeimlad o ymlâdd o fod ar y rheng flaen yn cael effaith ar iechyd meddwl a lles pobl, a dyna pam y gwnaethom ni ymestyn y gwasanaeth iechyd hwnnw i weithwyr proffesiynol i bawb sy'n gweithio yn y GIG yma yng Nghymru. 

14:00

Diolch, Prif Weinidog, for that answer. First Minister, the opening of the new Grange University Hospital in Cwmbran is imminent; I believe it's this month. It's going to be a great new facility. I know many Assembly Members—Senedd Members we are now—have had a chance to look around that facility during its construction period. But it's also vitally important that it's well staffed, particularly as we go through the COVID-19 pandemic second wave. Nevill Hall and the Royal Gwent are also, of course, dealing at the front line with COVID-19 and cases of that, so can you tell us what steps are being taken to make sure that this great new facility in Cwmbran, serving Monmouthshire, Torfaen and the south-east of Wales, does have not just the building and the facilities it needs, but also staff who are well trained and able to meet the enormous challenges and stresses that have been placed on them at this moment in time, as we've just heard from Jayne Bryant? 

Diolch, Prif Weinidog, am yr ateb yna. Prif Weinidog, mae'r Ysbyty Athrofaol y Faenor newydd yng Nghwmbrân ar fin agor; rwy'n credu y bydd hynny yn ystod y mis hwn. Mae'n mynd i fod yn gyfleuster newydd gwych. Rwy'n gwybod bod llawer o Aelodau Cynulliad—Aelodau Senedd ydym ni erbyn hyn—wedi cael cyfle i edrych o gwmpas y cyfleuster hwnnw yn ystod cyfnod ei adeiladu. Ond mae hefyd yn hanfodol bwysig ei fod wedi ei staffio'n dda, yn enwedig wrth i ni fynd drwy ail don pandemig COVID-19. Mae Nevill Hall ac Ysbyty Brenhinol Gwent, wrth gwrs, yn ymdrin hefyd ar y rheng flaen â COVID-19 ac achosion o hynny, felly a allwch chi ddweud wrthym ni pa gamau sy'n cael eu cymryd i sicrhau bod gan y cyfleuster newydd gwych hwn yng Nghwmbrân, sy'n gwasanaethu sir Fynwy, Torfaen a'r de-ddwyrain, nid yn unig yr adeilad a'r cyfleusterau sydd eu hangen arno, ond hefyd staff sydd wedi eu hyfforddi'n dda ac sy'n gallu ymateb i'r heriau a'r straen enfawr sydd wedi eu gosod arnyn nhw ar hyn o bryd, fel yr ydym ni newydd ei glywed gan Jayne Bryant?

I thank Nick Ramsay for that question and for his continued interest in the development of the Grange University Hospital, which I know he will remember came out of the Clinical Futures work led by staff in the Gwent area. Of course, not only do we need the fantastic facilities that it will provide, but we will need the committed, skilled individuals who we rely on to make the most of those facilities.

I know Nick Ramsay will recognise the fact, Llywydd, that between January and June of this year the overall NHS workforce increased in Wales by 4.8 per cent—an additional 4,000 full-time equivalent staff. The comparable figure for the same period in the previous year was a staff increase of 0.5 per cent, and I think that just demonstrates the extent to which we were successful in drawing people into the front line of the NHS in Wales during the pandemic crisis. The usual time for staff recruitment is October and September, as students come off courses and so on, but we have managed to, in the quieter time of the year normally, increase the staff in Wales by over 4,000. That will undoubtedly have an impact on our ability to provide for staffing in the Grange University Hospital.

Llywydd, this Government has invested not just in the staff that we need here and now but in the staff that we will need in the future. In the last five years, there's been an 89 per cent increase in the number of nurse training places, a 57 per cent increase in radiography training places and a 71 per cent increase in both midwifery and physiotherapy training. That will allow us to go on growing the NHS workforce here in Wales so that fantastic new facilities such as the Grange hospital will be properly staffed, but also that we will have the staff we need in all parts of the NHS throughout Wales. 

Diolch i Nick Ramsay am y cwestiwn yna ac am ei ddiddordeb parhaus yn natblygiad Ysbyty Athrofaol y Faenor, a oedd, ac rwy'n gwybod y bydd yn cofio hyn, yn ffrwyth gwaith Dyfodol Clinigol dan arweiniad staff yn ardal Gwent. Wrth gwrs, nid yn unig yr ydym ni angen y cyfleusterau gwych y bydd yn eu darparu, ond byddwn hefyd angen yr unigolion ymroddedig, medrus yr ydym ni'n dibynnu arnyn nhw  i wneud y mwyaf o'r cyfleusterau hynny.

Rwy'n gwybod y bydd Nick Ramsay yn cydnabod y ffaith, Llywydd, bod gweithlu cyffredinol y GIG wedi cynyddu gan 4.8 y cant yng Nghymru rhwng mis Ionawr a mis Mehefin eleni—4,000 o staff cyfwerth ag amser llawn ychwanegol. Y ffigur cymharol ar gyfer yr un cyfnod yn y flwyddyn flaenorol oedd cynnydd o 0.5 y cant yn nifer y staff, ac rwy'n credu bod hynny'n dangos graddau'r llwyddiant a gawsom wrth ddenu pobl i reng flaen y GIG yng Nghymru yn ystod argyfwng y pandemig. Yr adegau arferol ar gyfer recriwtio staff yw mis Hydref a mis Medi, wrth i fyfyrwyr ddod oddi ar gyrsiau ac yn y blaen, ond rydym ni wedi llwyddo, yn ystod cyfnod tawelach y flwyddyn fel arfer, i gyflawni cynnydd o dros 4,000 i staff yng Nghymru. Bydd hynny yn sicr yn cael effaith ar ein gallu i ddarparu staff yn Ysbyty Athrofaol y Faenor.

Llywydd, mae'r Llywodraeth hon wedi buddsoddi nid yn unig yn y staff sydd eu hangen arnom yn awr, ond yn y staff y bydd eu hangen arnom ni yn y dyfodol. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, bu cynnydd o 89 y cant yn nifer y lleoedd hyfforddi i nyrsys, cynnydd o 57 y cant mewn lleoedd hyfforddi radiograffeg a chynnydd o 71 y cant mewn hyfforddiant bydwreigiaeth a ffisiotherapi. Bydd hynny yn caniatáu i ni fynd ati i dyfu gweithlu'r GIG yma yng Nghymru er mwyn i gyfleusterau newydd gwych fel ysbyty'r Faenor gael eu staffio yn briodol, ond hefyd y bydd gennym ni'r staff sydd eu hangen arnom ni ym mhob rhan o'r GIG ledled Cymru. 

Cwestiwn 5, Neil Hamilton. 

Question 5, Neil Hamilton.

You need to unmute yourself, Neil Hamilton. There you go. 

Mae angen i chi ddad-fudo eich hun, Neil Hamilton. Dyna chi.

Cysylltiadau Rhynglywodraethol
Inter-governmental Relations

5. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am effaith cysylltiadau rhynglywodraethol ar bolisi cyhoeddus yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru? OQ55799

5. Will the First Minister make a statement on the impact of intergovernmental relations on public policy in Mid and West Wales? OQ55799

Llywydd, I made a statement and published the Welsh Government’s first annual report on inter-governmental relations last week. We continue to work with the other Governments within the United Kingdom to ensure our strategies and policies deliver for the people of Mid and West Wales and the country as a whole.

Llywydd, fe wnes i ddatganiad ac fe gyhoeddais adroddiad blynyddol cyntaf Llywodraeth Cymru ar gysylltiadau rhynglywodraethol yr wythnos diwethaf. Rydym ni'n parhau i weithio gyda'r Llywodraethau eraill yn y Deyrnas Unedig i sicrhau bod ein strategaethau a'n polisïau yn cyflawni ar gyfer pobl Canolbarth a Gorllewin Cymru a'r wlad yn ei chyfanrwydd.

I thank the First Minister for that reply. The Welsh Government rightly protested to the UK Government that a disused army camp in a small village like Penally in Pembrokeshire is an unsuitable place to dump 140 illegal immigrants from the shores of Kent, but the Welsh Government's protests seem to have fallen on deaf ears. Isn't the Welsh Government more likely to be listened to if it works at building good relations with the UK Government rather than being confrontational and obstructive, as it did over Brexit, and hasn't the Welsh Government also compounded this problem by its virtue-signalling policy of Wales as a nation of sanctuary for illegal asylum seekers? It seems that the UK Government has simply taken the Welsh Government at its word in Penally. Isn't it true that because of their poor relations with each other, both Governments have failed the people of Pembrokeshire? 

Diolch i'r Prif Weinidog am yr ateb yna. Roedd Llywodraeth Cymru yn iawn i brotestio i Lywodraeth y DU bod gwersyll byddin segur mewn pentref bach fel Penalun yn sir Benfro yn lle anaddas i adael 140 o fewnfudwyr anghyfreithlon o lannau Caint, ond ymddengys bod protestiadau Llywodraeth Cymru wedi eu hanwybyddu. Onid yw'n fwy tebygol y bydd Llywodraeth Cymru yn cael gwrandawiad os bydd yn gweithio i feithrin cysylltiadau da â Llywodraeth y DU yn hytrach na bod yn wrthdrawiadol ac yn rhwystrol, fel y gwnaeth ynglŷn â Brexit, ac onid yw Llywodraeth Cymru hefyd wedi dwysáu'r broblem hon drwy ei pholisi ymddangosol rinweddol bod Cymru yn genedl noddfa i geiswyr lloches anghyfreithlon? Mae'n ymddangos bod Llywodraeth y DU wedi cymryd geiriau Llywodraeth Cymru o ddifrif ym Mhenalun. Onid yw'n wir bod y ddwy Lywodraeth, oherwydd eu perthynas wael â'i gilydd, wedi gwneud cam â phobl sir Benfro?

14:05

Llywydd, I entirely reject the deliberately inflammatory words that the Member uses. These are not dumped illegal immigrants; they are human beings with a right to a life every bit as much as he has, or any one of us in this Senedd has either. It's utterly unacceptable to me that he should try to smear people who through no choice of their own find themselves being moved to deeply unsuitable accommodation. The Welsh Government has attempted throughout to influence a decision that is entirely in the hands of the UK Government—to influence it so that that setting is not used, and if it is to be used, then the services are there to make sure that the individuals who are housed there can be properly looked after, and that the legitimate concerns of the local community are properly addressed. The utterly insensitive handling of the Home Office lies at the root of the difficulties that are being experienced, and that's where the responsibility begins and ends. This Government will speak up for people who find themselves in that position, because we are a nation of sanctuary. We'll go on being a nation of sanctuary, and that extends not just to people who we happen to like, but to people whoever they are and wherever they come from, and that is the difference between the philosophy of my party and that sort of stony-hearted view of the world that the Member continually parades in front of us whenever he has the opportunity.

Llywydd, rwyf i'n gwrthod yn llwyr y geiriau ymfflamychol bwriadol y mae'r Aelod yn eu defnyddio. Nid mewnfudwyr anghyfreithlon sydd wedi eu gadael yw'r rhain; maen nhw'n fodau dynol sydd â hawl i fywyd llawn gymaint ag sydd ganddo fe, neu sydd gan unrhyw un ohonom ni yn y Senedd hon hefyd. Mae'n gwbl annerbyniol i mi ei fod yn ceisio pardduo pobl sydd, heb fod o'u dewis eu hunain, yn cael eu symud i lety hynod anaddas. Trwy'r cyfan, mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio dylanwadu ar benderfyniad sydd yn nwylo Llywodraeth y DU yn gyfan gwbl—i ddylanwadu arni i beidio â defnyddio'r lleoliad hwnnw, ac os ydyw am gael ei ddefnyddio, bod y gwasanaethau ar gael i sicrhau y gellir gofalu'n briodol am yr unigolion sy'n cael eu cartrefu yno, a bod pryderon dilys y gymuned leol yn cael sylw priodol. Ffordd gwbl ansensitif y Swyddfa Gartref o ymdrin â'r sefyllfa sydd wrth wraidd yr anawsterau sy'n cael eu hamlygu, a dyna ble mae'r cyfrifoldeb yn dechrau ac yn gorffen. Bydd y Llywodraeth hon yn siarad dros bobl sy'n canfod eu hunain yn y sefyllfa honno, oherwydd ein bod ni yn genedl noddfa. Byddwn yn parhau i fod yn genedl noddfa, ac mae hynny'n ymestyn nid yn unig i bobl yr ydym yn digwydd eu hoffi, ond i bobl pwy bynnag yr ydyn nhw ac o ble bynnag y maen nhw'n dod, a dyna'r gwahaniaeth rhwng athroniaeth fy mhlaid i a'r ffordd galon-galed honno o weld y byd y mae'r Aelod yn ei fynegi yn barhaus ger ein bron pa bryd bynnag y caiff y cyfle.

First Minister, I think, actually, I will not ask the question I was going to, but I think I need to follow up on the observations made by the previous Member. We all recognise that we are in a very difficult world. We all understand that there are many people who flee to our shores for all sorts of reasons, whether it's because they are incredibly poor, or their lives are in danger. I feel great sympathy with the UK Government in that they have to find homes for these people, places for them to stay. They're in short supply and we have to step up to the mark. I'd like to take this opportunity, First Minister, to thank the people of Pembrokeshire who've been so kind and so welcoming to the asylum seekers who have found themselves in the Penally camp. I'd like to thank the local organisations who've stepped forward to try to help wherever they can. I would urge the UK Government to try to find better accommodation as soon as they possibly can, whilst recognising that we have an unprecedented number of asylum seekers looking for sanctuary in the UK. And I would absolutely like to refute all and any suggestion that these are people who should be dumped, who should be marginalised and who should be treated badly. It isn't their fault that they are in the position they're in, and I think that the people of Pembrokeshire have proven themselves to be exceptionally welcoming. I would like to finally ask that people who do not live in Pembrokeshire who insist on marching down to demonstrate outside the Penally camp refrain from doing so.

Prif Weinidog, rwy'n credu, mewn gwirionedd, na fyddaf yn gofyn y cwestiwn yr oeddwn i'n mynd i'w ofyn, ond rwyf i'n credu bod angen i mi fynd ar drywydd y sylwadau a wnaed gan yr Aelod blaenorol. Rydym ni i gyd yn cydnabod ein bod ni mewn byd anodd iawn. Rydym ni i gyd yn deall bod llawer o bobl yn dianc i'n glannau am bob math o resymau, boed hynny oherwydd eu bod yn eithriadol o dlawd, neu fod eu bywydau mewn perygl. Rwyf i'n teimlo cydymdeimlad mawr â Llywodraeth y DU gan fod yn rhaid iddi ddod o hyd i gartrefi i'r bobl hyn, lleoedd iddyn nhw aros. Maen nhw'n brin ac mae'n rhaid i ni gamu i'r adwy. Hoffwn i fanteisio ar y cyfle hwn, Prif Weinidog, i ddiolch i bobl sir Benfro sydd wedi bod mor garedig ac mor groesawgar i'r ceiswyr lloches sydd wedi eu rhoi yng ngwersyll Mhenalun. Hoffwn ddiolch i'r sefydliadau lleol sydd wedi camu ymlaen i geisio helpu lle bynnag y gallan nhw wneud hynny. Byddwn i'n annog Llywodraeth y DU i geisio dod o hyd i lety gwell cyn gynted â phosibl, gan gydnabod bod gennym ni nifer digynsail o geiswyr lloches yn chwilio am noddfa yn y DU. A hoffwn i wrthod yn llwyr bob awgrym ac unrhyw awgrym bod y rhain yn bobl y dylid eu gadael, y dylid eu gwthio i'r cyrion ac y dylid eu trin yn wael. Nid eu bai nhw yw eu bod yn y sefyllfa y maen nhw ynddi, ac rwy'n credu bod pobl sir Benfro wedi profi eu bod yn eithriadol o groesawgar. Hoffwn i ofyn yn olaf i bobl nad ydyn nhw'n byw yn sir Benfro sy'n mynnu gorymdeithio a phrotestio y tu allan i wersyll Penalun ymatal rhag gwneud hynny.

Llywydd, can I thank Angela Burns very much for that contribution and for everything that I know she has done locally to try to make sure that people's—? As I said, the legitimate concerns of people who live locally need to be addressed, but they need to be addressed in exactly the spirit that Angela Burns, as the local Member, has just provided this afternoon. I entirely agree with her; there are fantastic organisations and individuals in Pembrokeshire who want to reach out, who want to make sure that people who end up—not by any decision of theirs—in that community do have a sense of kindness and of welcoming. And it is precisely the sort of question that we had from Neil Hamilton that leads to people coming from elsewhere, because it is deliberately designed to exploit people's fears. It is deliberately designed to bring people from elsewhere to make the lives of the people at the camp and in the local community more difficult than they otherwise would be. I entirely associate myself with what Angela Burns said about rejecting in the strongest possible way everything that those people try to do.

Llywydd, a gaf i ddiolch yn fawr iawn i Angela Burns am y cyfraniad yna ac am bopeth yr wyf i'n gwybod y mae hi wedi ei wneud yn lleol i geisio sicrhau bod pobl—? Fel y dywedais i, mae angen mynd i'r afael â phryderon dilys y bobl sy'n byw yn lleol, ond mae angen mynd i'r afael â nhw yn yr union ysbryd y mae Angela Burns, fel yr Aelod lleol, newydd ei arddangos y prynhawn yma. Rwyf i'n cytuno yn llwyr â hi; mae sefydliadau ac unigolion gwych yn sir Benfro sy'n dymuno estyn allan, sy'n dymuno sicrhau bod gan bobl sy'n canfod eu hunain—nid drwy unrhyw benderfyniad a wnaethant eu hunain—yn y gymuned honno ymdeimlad o garedigrwydd ac o groeso. A'r union fath o gwestiwn a gawsom gan Neil Hamilton yw'r hyn sy'n arwain at bobl yn dod o fannau eraill, oherwydd ei fod wedi ei gynllunio yn fwriadol i gam-fanteisio ar ofnau pobl. Y mae wedi ei gynllunio yn fwriadol i ddenu pobl o fannau eraill i wneud bywydau'r bobl yn y gwersyll ac yn y gymuned leol yn fwy anodd nag y bydden nhw fel arall. Rwyf i'n cysylltu fy hun yn llwyr â'r hyn a ddywedodd Angela Burns am wrthod popeth y mae'r bobl hynny yn ceisio ei wneud yn y modd cryfaf bosibl.

14:10
Prydau Ysgol am Ddim
Free School Meals

6. Faint o arian y mae Llywodraeth Cymru wedi'i ddarparu ar gyfer prydau ysgol am ddim y tu allan i'r tymor ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru? OQ55790

6. How much funding has the Welsh Government provided for out-of-term free school meals across Mid and West Wales? OQ55790

Since March, the Welsh Government has made available additional funding of over £52 million to all local authorities in Wales, to continue free school meal provision during the pandemic. This includes provision for school holidays up to and including Easter 2021.

Ers mis Mawrth, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ychwanegol o dros £52 miliwn i'r holl awdurdodau lleol yng Nghymru, er mwyn parhau â'r ddarpariaeth prydau ysgol am ddim yn ystod y pandemig. Mae hyn yn cynnwys darpariaeth ar gyfer gwyliau ysgol hyd at a chan gynnwys Pasg 2021.

I thank you for that. With so much uncertainty around, at least those families now know that holiday provision will continue, as you say, over the Christmas period, and through to next April. Now, that, of course, is with no thanks to the Conservative MPs in my region, including the Secretary of State for Wales, Simon Hart, who voted against giving families in England that same security. Neither is it commensurate with the views of Philip Davies, Tory MP, who thinks it's mere virtue signalling and that it is the responsibility of parents, not the state, to feed hungry children. But, I do remain concerned, though, that more families who don't have recourse to public funds may struggle to make ends meet this winter. I know local authorities have the discretion to provide free school meals to any pupil that they know to be in need, but I would ask you, First Minister, if you would encourage local authorities in Wales, before the Christmas break, to ensure that the needs in their area are being met, and that no child goes hungry. And again, thank you for the most generous provision for free school meals in any part of the UK. 

Diolchaf i chi am hynna. Gyda chymaint o ansicrwydd yn bodoli, o leiaf mae'r teuluoedd hynny yn gwybod bellach y bydd y ddarpariaeth gwyliau yn parhau, fel yr ydych chi wedi ei ddweud, dros gyfnod y Nadolig, a hyd at fis Ebrill nesaf. Nawr, nid oes diolch am hynny, wrth gwrs, i'r ASau Ceidwadol yn fy rhanbarth i, gan gynnwys Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Simon Hart, a bleidleisiodd yn erbyn rhoi'r un sicrwydd i deuluoedd yn Lloegr. Nid yw ychwaith yn cyd-fynd â barn Philip Davies, AS Torïaidd, sy'n credu mai rhinwedd ymddangosiadol yn unig yw hyn ac mai cyfrifoldeb rhieni, nid y wladwriaeth, yw bwydo plant llwglyd. Ond, rwyf i yn pryderu o hyd, serch hynny, y gallai mwy o deuluoedd nad oes ganddyn nhw hawl i arian cyhoeddus ei chael hi'n anodd cael dau ben llinyn ynghyd y gaeaf hwn. Rwy'n gwybod bod gan awdurdodau lleol ddisgresiwn i ddarparu prydau ysgol am ddim i unrhyw ddisgybl y maen nhw'n gwybod ei fod mewn angen, ond rwyf i'n gofyn i chi, Prif Weinidog, a wnewch chi annog awdurdodau lleol yng Nghymru, cyn gwyliau'r Nadolig, i sicrhau bod yr anghenion yn eu hardal yn cael eu diwallu, ac nad oes unrhyw blentyn yn mynd heb fwyd. Ac unwaith eto, diolch am y ddarpariaeth fwyaf hael ar gyfer prydau ysgol am ddim o'i gymharu ag unrhyw ran o'r DU.

I thank Joyce Watson very much for that. Welsh Conservative MPs will be answerable for denying help to children who go hungry in a part of the United Kingdom that they do not represent. Here in Wales, thankfully, children are protected from the action of those Conservative MPs, because, as Joyce Watson said, we were the first Government in the United Kingdom to guarantee that children would go on having free school meals and we provide the most generous level of help to local authorities to go on doing that. In the spirit of Angela Burns's last question, let me also say, Llywydd, that I want to pay tribute to all those businesses and other organisations in Wales who have gone beyond what we are able to provide through the free school meals service, to make sure that children who have other needs in their lives are able to be helped. Many of us will have seen the example in my colleague Alun Davies's constituency of a fantastic group of people who have been helping hundreds and hundreds of families over and above what schools themselves are able to put in place. I think that just tells us that the instinctive spirit of people in Wales is an entirely different place from the way that the Conservative Party has approached this basic issue. Apparently, we could afford to subsidise people to eat out in order to help out, but it isn't possible to provide for children who go hungry during school holidays. That tells you all you need to know. I'm immensely grateful to our local authorities for the way that they do this, and we do indeed talk to them, as Joyce Watson has said, about the extra discretion they have. I know that our local authorities often apply that discretion to make sure that children who are at the margin of the rules get help, and to use that to make sure that no child suffers in their education because they simply don't have food in their stomach. 

Diolch yn fawr iawn i Joyce Watson am hynna. Bydd ASau Ceidwadol Cymru yn atebol am wrthod cymorth i blant sy'n mynd yn llwglyd mewn rhan o'r Deyrnas Unedig nad ydyn nhw'n ei chynrychioli. Yma yng Nghymru, diolch byth, caiff plant eu hamddiffyn rhag camau gweithredu'r ASau Ceidwadol hynny, oherwydd, fel y dywedodd Joyce Watson, ni oedd y Llywodraeth gyntaf yn y Deyrnas Unedig i warantu y byddai plant yn parhau i gael prydau ysgol am ddim ac rydym yn darparu'r lefel fwyaf hael o gymorth i awdurdodau lleol fynd ati i wneud hynny. Yn ysbryd cwestiwn diwethaf Angela Burns, gadewch i mi ddweud hefyd, Llywydd, fy mod i'n awyddus i dalu teyrnged i'r holl fusnesau hynny a sefydliadau eraill yng Nghymru sydd wedi mynd y tu hwnt i'r hyn y gallwn ni ei ddarparu drwy'r gwasanaeth prydau ysgol am ddim, i sicrhau bod plant sydd ag anghenion eraill yn eu bywydau yn cael cymorth. Bydd llawer ohonom ni wedi gweld yr enghraifft yn etholaeth fy nghyd-Aelod Alun Davies o grŵp gwych o bobl sydd wedi bod yn helpu cannoedd ar gannoedd o deuluoedd yn ychwanegol at yr hyn y gall ysgolion eu hunain ei roi ar waith. Rwyf i'n credu bod hynny yn dweud wrthym ni fod ysbryd greddfol pobl yng Nghymru yn lle cwbl wahanol i'r ffordd y mae'r Blaid Geidwadol wedi ymdrin â'r mater sylfaenol hwn. Yn ôl pob tebyg, roeddem ni'n gallu fforddio cymhorthdal i bobl fwyta allan i helpu allan, ond nid yw'n bosibl darparu ar gyfer plant sy'n mynd heb fwyd yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae hynny'n dweud wrthych chi y cyfan y mae angen i chi ei wybod. Rwy'n hynod ddiolchgar i'n hawdurdodau lleol am y ffordd y maen nhw'n gwneud hyn, ac rydym ni wir yn siarad â nhw, fel y dywedodd Joyce Watson, am y disgresiwn ychwanegol sydd ganddyn nhw. Rwy'n gwybod bod ein hawdurdodau lleol yn aml yn cymhwyso'r disgresiwn hwnnw i sicrhau bod plant sydd ar ymylon y rheolau yn cael cymorth, ac i ddefnyddio hynny i sicrhau nad oes unrhyw blentyn yn dioddef o ran ei addysg dim ond oherwydd nad oes ganddo fwyd yn ei stumog.

First Minister, you've mentioned the need to support those on lower incomes. It's been 42 days now since your Government announced that it would roll out payments of £500 per week for those on low incomes who are asked to self-isolate, but the payments are yet to be received. Now, people in England and Scotland have been entitled to payments of £500 since 28 September, with grants being paid from 12 October. Earlier today Paul Davies, in his questions, asked you when people in Wales will receive the £500 self-isolating grants. You didn't answer his question, so can you tell us now when these payments will be made?

Prif Weinidog, rydych chi wedi sôn am yr angen i gefnogi'r rhai hynny ar incwm is. Mae 42 diwrnod wedi mynd heibio erbyn hyn ers i'ch Llywodraeth gyhoeddi y byddai'n cyflwyno taliadau o £500 yr wythnos i'r rhai hynny ar incwm isel y gofynnir iddyn nhw hunanynysu, ond nid yw'r taliadau wedi dod i law eto. Nawr, mae pobl yn Lloegr a'r Alban wedi bod â hawl i daliadau o £500 ers 28 Medi, gyda grantiau yn cael eu talu o 12 Hydref. Yn gynharach heddiw, gofynnodd Paul Davies i chi, yn ei gwestiynau ef, pryd y bydd pobl yng Nghymru yn cael y grantiau hunanynysu gwerth £500. Ni wnaethoch chi ateb ei gwestiwn, felly a wnewch chi ddweud wrthym ni yn awr pryd y bydd y gwneir y taliadau hyn?

14:15

Llywydd, these payments are available in Wales and they'll be backdated in Wales as well; all of that has already been announced. It's for Conservative Members to keep up with policy in Wales, not to use First Minister's questions as some sort of personal research service. 

Llywydd, mae'r taliadau hyn ar gael yng Nghymru a byddan nhw'n cael eu hôl-ddyddio yng Nghymru hefyd; mae hynny i gyd eisoes wedi ei gyhoeddi. Mater i Aelodau Ceidwadol yw cadw llygad ar y diweddaraf o ran polisi yng Nghymru, nid defnyddio cwestiynau'r Prif Weinidog fel rhyw fath o wasanaeth ymchwil personol.

If I can return us, First Minister, to free school meals, I'd associate myself with a lot of what Joyce Watson said about how positive it is that we are still providing those, particularly in school holiday times. The First Minister will be aware of the Joseph Rowntree Foundation report that was published yesterday, calling for a Welsh benefits system. One of the issues that we still have with free school meals is that approximately 20 per cent of those families who are entitled are still not taking that up.

Now, it has been put to me that there may be an issue, particularly in some smaller communities—for example, the village communities in the Gwendraeth, places like Pontyberem, Pontyates and Tumble—where people may still feel some stigma in making a request for this support. Can I invite the First Minister today to re-emphasise that this is not in any sense charity? This is an entitlement that we all would want every single family who are entitled to it to take up. What more can the Welsh Government do, working with communities and with local authorities, to ensure that every single child who is entitled to support so that they are not hungry here in our country does get that support?

Os caf i ddychwelyd, Prif Weinidog, at brydau ysgol am ddim, hoffwn i gysylltu fy hun â llawer o'r hyn a ddywedodd Joyce Watson am ba mor gadarnhaol yw hi ein bod ni'n parhau i'w darparu, yn enwedig yn ystod gwyliau ysgol. Bydd y Prif Weinidog yn ymwybodol o adroddiad Sefydliad Joseph Rowntree a gyhoeddwyd ddoe, yn galw am system fudd-daliadau yng Nghymru. Un o'r problemau sydd gennym ni o hyd o ran prydau ysgol am ddim yw bod oddeutu 20 y cant o'r teuluoedd hynny sydd â hawl iddyn nhw yn dal i beidio â manteisio arnyn nhw.

Nawr, dywedwyd wrthyf i y gallai fod problem, yn enwedig mewn rhai cymunedau llai—er enghraifft, cymunedau pentrefi yn y Gwendraeth, lleoedd fel Pontyberem, Pont-iets a'r Tymbl—lle mae pobl yn dal i deimlo rhywfaint o stigma wrth wneud cais am y cymorth hwn. A gaf i wahodd y Prif Weinidog heddiw i ailbwysleisio nad elusen yw hyn mewn unrhyw ystyr? Mae hwn yn hawliad yr ydym ni i gyd yn awyddus i bob un teulu sydd â hawl iddo ei ddefnyddio. Beth arall y gall Llywodraeth Cymru ei wneud, trwy weithio gyda chymunedau a gydag awdurdodau lleol, i sicrhau bod pob un plentyn sydd â hawl i gael cymorth fel nad yw'n llwglyd yma yn ein gwlad ni yn cael y cymorth hwnnw?

I entirely agree with Helen Mary Jones: of course, this is help that children are entitled to receive. The old days when children were singled out if they were receiving a free school meal are, surely, long over here in Wales, although the long tail of stigma can take a long time to disappear. But we have a whole new set of ways in which schools make sure that children who are entitled to free school meals aren't discriminated against or picked out from other children, and I know that huge efforts are made.

Some local authorities in Wales do succeed more than others in making sure that entitlement to free school meals is automatic—that it is linked to other benefits that the local authority already knows a family to be in receipt of. The more that we can make free school meals not a matter of families having to apply for it, but it being done through the other systems that local authorities have available to them, the greater the take-up will be. The ambition of the Welsh Government is exactly as Helen Mary Jones set it out: that every child who is entitled to this benefit should be in a position to take it.

We have been working with local authorities—as I say, some of them are already more advanced down this path than others—to find ways in which not just free school meals but a whole range of other help to which families are entitled comes to them as a result of things that the local authority already know about them because of information that they've supplied, rather than requiring people to make repeated applications for help that ought to be straightforwardly available to them.

Rwyf i'n cytuno'n llwyr â Helen Mary Jones: wrth gwrs, mae hwn yn gymorth y mae gan blant hawl i'w gael. Does bosib nad yw'r hen ddyddiau pryd y tynnwyd sylw at blant pe bydden nhw'n cael pryd ysgol am ddim wedi hen fynd heibio yma yng Nghymru, er y gall cynffon hir stigma gymryd amser hir i ddiflannu. Ond mae gennym ni gyfres gyfan o ffyrdd newydd y mae ysgolion yn eu defnyddio i sicrhau na wahaniaethir rhwng plant sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim â phlant eraill, ac na thynnir sylw atyn nhw, a gwn fod ymdrechion enfawr yn cael eu gwneud.

Mae rhai awdurdodau lleol yng Nghymru yn llwyddo yn fwy nag eraill i sicrhau bod yr hawl i gael prydau ysgol am ddim yn awtomatig—ei fod yn gysylltiedig â budd-daliadau eraill y mae'r awdurdod lleol yn gwybod eisoes y mae'r teulu yn eu cael. Po fwyaf y gallwn ni wneud prydau ysgol am ddim yn fater, nid o deuluoedd yn gorfod gwneud cais amdano, ond ei fod yn digwydd trwy'r systemau eraill sydd gan awdurdodau lleol ar gael iddyn nhw, y mwyaf o bobl a fydd yn manteisio arnyn nhw. Mae uchelgais Llywodraeth Cymru yn union fel y nododd Helen Mary Jones: y dylai pob plentyn sydd â hawl i gael y budd-dal hwn fod mewn sefyllfa i fanteisio arno.

Rydym ni wedi bod yn gweithio gydag awdurdodau lleol—fel y dywedais i, mae rhai ohonyn nhw eisoes yn bellach ar hyd y llwybr hwn nag eraill—i ddod o hyd i ffyrdd, yn ogystal â phrydau ysgol am ddim, o sicrhau bod ystod gyfan o gymorth arall y mae gan deuluoedd hawl iddo yn eu cyrraedd o ganlyniad i bethau y mae'r awdurdod lleol eisoes yn ei wybod amdanyn nhw oherwydd gwybodaeth y maen nhw wedi ei darparu, yn hytrach na'i gwneud yn ofynnol i bobl wneud ceisiadau mynych am gymorth a ddylai fod ar gael yn ddidrafferth iddyn nhw.

Y Sector Treftadaeth
The Heritage Sector

7. Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi sector treftadaeth Cymru cyn yr etholiad seneddol nesaf? OQ55800

7. What action will the Welsh Government take to support the Welsh heritage sector before the next parliamentary election? OQ55800

Llywydd, the Welsh Government continues to help mitigate the effects of the pandemic on the heritage sector by providing financial support packages, guidance and advice. That support will continue through the remainder of this Senedd term, including a focus on longer term recovery.

Llywydd, mae Llywodraeth Cymru yn parhau i helpu i liniaru effeithiau'r pandemig ar y sector treftadaeth trwy ddarparu pecynnau cymorth ariannol, canllawiau a chyngor. Bydd y cymorth hwnnw yn parhau drwy weddill y tymor Senedd hwn, gan gynnwys pwyslais ar adferiad yn y tymor hwy.

Thank you, First Minister. The COVID pandemic has obviously hit the heritage sector hard. National Museum Wales and the National Library of Wales are both institutions that have seen a drastic loss of revenue from the lack of visitors, or from no visitors, but this on top of significant reductions in grant-aid funding before the pandemic outbreak. The national museum and the national library are vital parts of Welsh heritage and culture, and need to be adequately supported. What plans do you have to put both institutions on a more sustainable footing, together with long-term funding agreements, to ensure they can continue to serve and benefit future generations in Wales?

Diolch, Prif Weinidog. Mae'n amlwg bod pandemig COVID wedi taro'r sector treftadaeth yn galed. Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru ill dau yn sefydliadau sydd wedi gweld gostyngiad sylweddol mewn refeniw oherwydd diffyg ymwelwyr, neu ddim ymwelwyr, ond mae hyn ar ben gostyngiadau sylweddol mewn cyllid cymorth grant cyn dechrau'r pandemig. Mae'r amgueddfa genedlaethol a'r llyfrgell genedlaethol yn rhannau hanfodol o dreftadaeth a diwylliant Cymru, ac mae angen eu cefnogi mewn modd digonol. Pa gynlluniau sydd gennych chi i roi sylfaen fwy cynaliadwy i'r ddau sefydliad, ynghyd â threfniadau cyllid hirdymor, i sicrhau y gallan nhw barhau i wasanaethu a bod o fudd i genedlaethau'r dyfodol yng Nghymru?

Llywydd, I thank the Member for that question. It comes with the normal selective amnesia from the Conservative Party, because the reason that they're having reductions in assistance to those institutions in Wales is the result of a decade of austerity that her party imposed on people in Wales, with year-on-year reductions in the funding available to the Welsh Government for all the purposes that we provide. So, the single best way in which we can make sure that there is adequate funding, for our heritage institutions and for the rest of our public services, is to make sure that that policy is not reintroduced once the pandemic period is over. Anything the Member can do to persuade her colleagues in London of the advantages of the course of action that she advocates I'm sure would be very powerful with them.

Llywydd, rwy'n diolch i'r Aelod am y cwestiwn yna. Mae'n dod gyda'r amnesia dethol arferol gan y Blaid Geidwadol, oherwydd bod y rheswm dros y gostyngiadau mewn cymorth i'r sefydliadau hynny yng Nghymru yn ganlyniad degawd o gyni a orfodwyd ar bobl yng Nghymru gan ei phlaid hi, gyda gostyngiadau bob blwyddyn i'r cyllid sydd ar gael i Lywodraeth Cymru at yr holl ddibenion yr ydym ni'n eu darparu. Felly, y ffordd orau y gallwn ni sicrhau bod digon o gyllid, ar gyfer ein sefydliadau treftadaeth ac ar gyfer gweddill ein gwasanaethau cyhoeddus, yw sicrhau na chaiff y polisi hwnnw ei ailgyflwyno pan fydd cyfnod y pandemig ar ben. Bydd unrhyw beth y gall yr Aelod ei wneud i ddwyn perswâd ar ei chydweithwyr yn Llundain o fanteision y camau gweithredu y mae hi'n eu hargymell yn rymus iawn gyda nhw rwy'n siŵr.

14:20

First Minister, the Welsh Labour Government has launched the £53 million cultural recovery fund and the £18 million prior funding stream. Cultural and heritage organisations since September have been able to apply for funding as we begin the long, slow recovery from the greatest public health crisis of the last century, and this pandemic has spared no sector of our society. Indeed, the cultural landscape is the very fabric of Welsh life. So, First Minister, how will the Welsh Government assess the need, going forward into 2021, to aid Welsh cultural and heritage institutions so that they are not lost to future generations?

Prif Weinidog, mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi lansio'r gronfa adferiad diwylliannol gwerth £53 miliwn a'r ffrwd cyllid â blaenoriaeth gwerth £18 miliwn. Ers mis Medi mae sefydliadau diwylliannol a threftadaeth wedi gallu gwneud cais am gyllid wrth i ni ddechrau'r adferiad hir ac araf o argyfwng iechyd cyhoeddus mwyaf y ganrif ddiwethaf, ac nid oes unrhyw sector o'n cymdeithas nad yw wedi dioddef effaith y pandemig hwn. Yn wir, y dirwedd ddiwylliannol yw gwead sylfaenol bywyd Cymru. Felly, Prif Weinidog, sut y bydd Llywodraeth Cymru yn asesu'r angen, wrth symud ymlaen i 2021, i gynorthwyo sefydliadau diwylliannol a threftadaeth Cymru fel na fyddan nhw'n cael eu colli i genedlaethau'r dyfodol?

Llywydd, I thank Rhianon Passmore for that. The heritage strand in the cultural recovery fund—Members will know there were four strands in the £53 million fund—the heritage strand attracted over 120 applications, and so far over £380,000 in grants has been offered and accepted by organisations in the sector. We continue to assess, appraise and—wherever possible—approve applications to the fund. That has to be done by a panel process. There are some significant applications from major organisations such as the National Trust in Wales that are still going through that process, so I'm very pleased to provide Rhianon Passmore with an assurance that the £380,000 already agreed is not the end of the story, that those panels continue to meet, and that there will be further grants and awards made to the heritage sector here in Wales from that £53 million fund.

Llywydd, diolchaf i Rhianon Passmore am hynny. Mae elfen treftadaeth y gronfa adferiad diwylliannol—bydd Aelodau yn gwybod bod pedair elfen i'r gronfa gwerth £53 miliwn—denodd y maes treftadaeth dros 120 o geisiadau, a hyd yn hyn mae dros £380,000 wedi ei gynnig mewn grantiau a'i dderbyn gan sefydliadau yn y sector. Rydym yn parhau i asesu, arfarnu a—lle bynnag y bo'n bosibl—cymeradwyo ceisiadau i'r gronfa. Mae'n rhaid i hynny gael ei wneud drwy broses banel. Mae rhai ceisiadau sylweddol gan sefydliadau mawr fel yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru sy'n dal i fynd drwy'r broses honno, felly rwy'n falch iawn o roi sicrwydd i Rhianon Passmore nad yw'r £380,000 sydd wedi ei gytuno eisoes yn ddiwedd y stori, bod y paneli hynny yn parhau i gyfarfod, ac y bydd grantiau a dyfarniadau ychwanegol yn cael eu rhoi i'r sector treftadaeth yma yng Nghymru o'r gronfa gwerth £53 miliwn honno.

COVID-19 mewn Ysbytai
COVID-19 in Hospitals

8. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i atal COVID-19 rhag lledaenu mewn ysbytai yng Nghymru? OQ55809

8. What steps is the Welsh Government taking to prevent the spread of COVID-19 in Welsh hospitals? OQ55809

I thank the Member for that question. We work closely with health boards to support them in managing the spread of coronavirus in hospitals. All outbreaks are reviewed and lessons are shared between health boards as they emerge.

Diolch i'r Aelod am y cwestiwn yna. Rydym ni'n gweithio yn agos gyda byrddau iechyd i'w cefnogi i reoli lledaeniad y coronafeirws mewn ysbytai. Caiff pob achos ei adolygu a chaiff gwersi eu rhannu rhwng byrddau iechyd wrth iddyn nhw ddod i'r amlwg.

Thank you, First Minister. The fact that COVID-19 has been allowed to spread in our hospitals is a clear failure of Government policy and a dereliction of the Welsh Government's duty to protect our most vulnerable. First Minister, why is there no clear demarcation between COVID and non-COVID patients? Why are we testing just over half of all hospital admissions? And, First Minister, surely you agree with me that the best way to protect our NHS is to test everyone and to dedicate certain hospitals for treating those infected with COVID-19? Diolch.

Diolch, Prif Weinidog. Mae'r ffaith fod COVID-19 wedi cael ei adael i ledaenu yn ein hysbytai yn arwydd o fethiant clir ym mholisi'r Llywodraeth ac o esgeuluso dyletswydd Llywodraeth Cymru i amddiffyn ein pobl fwyaf agored i niwed. Prif Weinidog, pam nad oes ffin glir rhwng cleifion sydd â COVID a chleifion nad oes ganddyn nhw COVID? Pam ydym ni'n profi ychydig dros hanner yr holl dderbyniadau i'r ysbyty? A, Prif Weinidog, siawns eich bod yn cytuno â mi mai'r ffordd orau o ddiogelu ein GIG yw profi pawb a neilltuo ysbytai penodol ar gyfer trin y rhai sydd wedi eu heintio â COVID-19? Diolch.

Well, Llywydd, I have to take issue with what was a nonsensical introduction to what turned out to be a sensible question at the end of it. The sensible point that the Member managed to make was about the way in which NHS premises in Wales are creating separate facilities for people suffering from coronavirus in order to be able to protect facilities for those people who need to use the NHS for every other reason. Earlier today, Llywydd, the director general and chief executive of the NHS took the Welsh Government press conference and dealt directly with the issue of the spread of coronavirus within hospitals. He said that, of course,

'We regret every case of hospital-acquired Covid. But I want to be clear',

Dr Goodall said,

'this is not as simple as a failure of hand-washing or poor infection control procedures.'

He went on to explain the ways in which coronavirus can still, despite everything that our staff do to safeguard those closed settings and those people who work and are treated within them—despite all those efforts, he set out the ways in which this highly infectious virus can still make its way into those places, and how incredibly difficult it can be to prevent its spread in busy healthcare environments, especially when we see 100 people with coronavirus being admitted to our hospitals now every day. And I think just a little more understanding, on behalf of the Member, for everything that those front-line staff do to deal with those really difficult circumstances would not have gone amiss, given the questions we've had earlier today in marking the ongoing efforts that those people make to keep us all safe.

Wel, Llywydd, mae'n rhaid i mi anghytuno â'r hyn a oedd yn gyflwyniad hurt i'r hyn a oedd yn gwestiwn synhwyrol ar ei ddiwedd. Roedd y pwynt synhwyrol y llwyddodd yr Aelod i'w wneud yn ymwneud â'r ffordd y mae safleoedd y GIG yng Nghymru yn creu cyfleusterau ar wahân i bobl sy'n dioddef o'r coronafeirws er mwyn gallu diogelu cyfleusterau ar gyfer y bobl hynny y mae angen iddyn nhw ddefnyddio'r GIG am bob rheswm arall. Yn gynharach heddiw, Llywydd, cynhaliodd cyfarwyddwr cyffredinol a phrif weithredwr y GIG gynhadledd Llywodraeth Cymru i'r wasg ac ymdriniodd yn uniongyrchol â'r mater o ledaeniad y coronafeirws mewn ysbytai. Dywedodd ei fod, wrth gwrs:

yn gresynu at bob achos o Covid a gafwyd mewn ysbytai. Ond rwyf i eisiau bod yn glir,

Meddai Dr Goodall,

nid yw hyn mor syml â methiant gweithdrefnau golchi dwylo neu weithdrefnau rheoli heintiau gwael.

Aeth ymlaen i egluro'r ffyrdd y gall y coronafeirws barhau, er gwaethaf popeth y mae ein staff yn ei wneud i ddiogelu'r lleoliadau caeëdig hynny a'r bobl hynny sy'n gweithio ac sy'n cael eu trin ynddyn nhw—er gwaethaf yr holl ymdrechion hynny, nododd y ffyrdd y gall y feirws hynod heintus hwn barhau i fynd i mewn i'r lleoedd hynny, a pha mor anhygoel o anodd y gall hi fod i atal ei ledaeniad mewn amgylcheddau gofal iechyd prysur, yn enwedig pan ein bod yn gweld 100 o bobl sydd â'r coronafeirws yn cael eu derbyn i'n hysbytai bob dydd erbyn hyn. Ac rwyf i'n credu y byddai ychydig mwy o ddealltwriaeth, ar ran yr Aelod, o bopeth y mae'r staff rheng flaen hynny yn ei wneud i ymdrin â'r amgylchiadau gwirioneddol anodd hynny wedi bod yn ddefnyddiol, o ystyried y cwestiynau yr ydym ni wedi eu cael yn gynharach heddiw wrth nodi'r ymdrechion parhaus y mae'r bobl hynny yn eu gwneud i'n cadw ni i gyd yn ddiogel.

14:25

People in England who are clinically vulnerable and can't work from home have been given new shielding advice, and the over-60s have been advised to minimise contact with others. In Wales the advice to the clinically vulnerable group, including the over-60s, is to continue to work if you can't work from home. Your advice says your employer should be able to explain to you the measures that they've put in place to keep you safe at work. Now, I'm sure you can imagine that this isn't cutting it with all of those who face an impossible choice. As one Rhondda constituent put it, it's either shield and have no support financially, or work and face long-term complications with our health or even death. The mental health pressures that go with this kind of choice cannot be overstated. The clinically vulnerable need more protection at work and this is especially the case if people work in high-risk settings like hospitals, schools, prisons and other closed settings. Now, I understand that the details of future regulations are still being worked on, but will you give us a commitment today that you'll undertake to give this protection to people who are in work and clinically very vulnerable?

Mae pobl yn Lloegr sy'n agored i niwed yn glinigol ac nad ydyn nhw'n gallu gweithio gartref wedi cael cyngor gwarchod newydd, ac mae pobl dros 60 oed wedi cael cyngor i leihau cysylltiad ag eraill gymaint â phosibl. Yng Nghymru, y cyngor i'r grŵp sy'n agored i niwed yn glinigol, gan gynnwys pobl dros 60 oed, yw i barhau i weithio os na allwch chi weithio gartref. Mae eich cyngor yn dweud y dylai eich cyflogwr allu egluro wrthych chi y mesurau y maen nhw wedi eu rhoi ar waith i'ch cadw chi'n ddiogel yn y gwaith. Nawr, rwy'n siŵr y gallwch chi ddychmygu nad yw hyn yn dderbyniol i'r holl rai hynny sy'n wynebu dewis amhosibl. Fel y dywedodd un etholwr o'r Rhondda, mae'n fater o naill ai gwarchod a pheidio â chael cymorth ariannol, neu weithio ac wynebu cymhlethdodau hirdymor gyda'n hiechyd neu farwolaeth hyd yn oed. Nid oes modd gorbwysleisio'r pwysau iechyd meddwl sy'n dod gyda'r math hwn o ddewis. Mae angen i'r rhai sy'n agored i niwed yn glinigol gael eu diogelu yn well yn y gwaith ac mae hyn yn arbennig o wir os yw pobl yn gweithio mewn lleoliadau risg uchel fel ysbytai, ysgolion, carchardai a lleoliadau caeëdig eraill. Nawr, rwy'n deall bod manylion rheoliadau'r dyfodol yn dal i gael eu llunio, ond a wnewch chi roi ymrwymiad i ni heddiw y byddwch chi'n addo rhoi'r amddiffyniad hwn i bobl sydd mewn gwaith ac sy'n agored iawn i niwed yn glinigol?

Well, Llywydd, I ought to make it clear to Members that it was not my advice that the Member was quoting; she was quoting the advice of the Chief Medical Officer for Wales in the letter that he has sent to all 130,000 people who were on the shielding list, and he provides them with the best clinical advice that he is able to provide to them. 

I know that Leanne Wood will well recognise the mental health impact of shielding as well. This is one of the things that we were told very powerfully by the shielded population earlier in the year during that long period when we asked them not to go to work, not to go out shopping, not to leave their homes for exercise. The message back from them was that that had a profound impact, in many cases, on people's sense of mental health and well-being. And all of that is summed up in the advice that the chief medical officer provides to people, trying to balance the different harms that come from asking people to live their lives in that highly restricted way.

But I do agree with Leanne Wood about the points that she makes about people who are in work when they are highly vulnerable. I think the letter deals with that in a more sensitive way than maybe she has implied, but I am happy to say to her that that is an issue that we will keep under review, and if there is better advice that can be provided to people and to employers about the way in which they respond to people who are of that age and who are clinically vulnerable—the way that they are protected in the workplace—then of course we're very pleased to go on doing that.

Wel, Llywydd, fe ddylwn i ei gwneud yn glir i'r Aelodau nad fy nghyngor i oedd yr Aelod yn ei ddyfynnu; roedd hi'n dyfynnu cyngor Prif Swyddog Meddygol Cymru yn y llythyr y mae ef wedi ei anfon at bob un o'r 130,000 o bobl a oedd ar y rhestr warchod, ac mae'n rhoi'r cyngor clinigol gorau y gall ef ei roi iddyn nhw.

Gwn i y bydd Leanne Wood yn cydnabod effaith gwarchod ar iechyd meddwl hefyd. Dyma un o'r pethau a ddywedodd y boblogaeth sy'n gwarchod wrthym ni yn rymus iawn yn gynharach yn y flwyddyn yn ystod y cyfnod hir hwnnw pryd y gwnaethom ni ofyn iddyn nhw beidio â mynd i'r gwaith, peidio â mynd allan i siopa, peidio â gadael eu cartrefi ar gyfer ymarfer corff. Y neges yn ôl ganddyn nhw oedd bod hynny wedi cael effaith ddofn, mewn llawer o achosion, ar ymdeimlad pobl o iechyd meddwl a lles. Ac mae hynny i gyd wedi'i grynhoi yn y cyngor y mae'r prif swyddog meddygol yn ei roi i bobl, gan geisio cydbwyso'r gwahanol fathau o niwed a ddaw o ofyn i bobl fyw eu bywydau yn y ffordd gyfyngedig iawn honno.

Ond rwyf i yn cytuno â Leanne Wood ynglŷn â'r pwyntiau y mae hi'n eu gwneud o ran pobl sydd mewn gwaith pan eu bod nhw'n agored iawn i niwed. Rwy'n credu bod y llythyr yn ymdrin â hynny mewn ffordd fwy sensitif nag y mae hi wedi ei awgrymu efallai, ond rwyf i'n hapus iawn i ddweud wrthi bod hwnnw'n fater y byddwn ni'n ei adolygu yn barhaus, ac os oes modd rhoi gwell cyngor i bobl ac i gyflogwyr ynglŷn â'r ffordd y maen nhw'n ymateb i bobl sydd yn yr oedran hwnnw ac sy'n agored i niwed yn glinigol—y ffordd y cânt eu hamddiffyn yn y gweithle—yna wrth gwrs, rydym ni'n falch iawn o barhau i wneud hynny.

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
2. Business Statement and Announcement

Yr eitem nesaf, felly, yw'r datganiad a chyhoeddiad busnes, a dwi'n galw ar y Trefnydd i wneud y datganiad hwnnw—Rebecca Evans.

The next item is the business statement and announcement, and I call on the Trefnydd to make the statement—Rebecca Evans.

Thank you, Llywydd. I have multiple changes to report to today's agenda. Added to this afternoon's agenda are statements on public health protection measures post firebreak, strategic assistance for Betsi Cadwaladr University Health Board, the future of rail—details of the new arrangements—and the innovative housing programme year 4—modern methods of construction/modular special.

Postponed until 17 November are the statement on the economic recovery plan, the legislative consent motion on the Non-Domestic Ratings (Public Lavatories) Bill and the statutory instrument consent memorandum on the European Union Withdrawal (Consequential Modifications) (EU Exit) Regulations 2020 and the debate on the second annual report of the president of Welsh Tribunals. The debate on the Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 19) Regulations 2020 and the oral statement on homelessness have been withdrawn. Finally, the statement on an update on developments in the UK's trade policy will issue as a written statement.

Draft business for the next three weeks is set out on the business statement and announcement, which can be found amongst the meeting papers available to Members electronically.

Diolch, Llywydd. Mae gennyf i newidiadau niferus i'w hadrodd o ran agenda heddiw. Wedi eu hychwanegu i agenda y prynhawn yma mae datganiadau ar fesurau diogelu iechyd y cyhoedd ar ôl y cyfnod atal byr, cymorth strategol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, dyfodol y rheilffyrdd—manylion y trefniadau newydd—a blwyddyn 4 y rhaglen dai arloesol—dulliau modern o adeiladu/modiwlar arbennig.

Mae'r datganiad ar y cynllun adfer economaidd, y cynnig cydsyniad deddfwriaethol ar y Bil Ardrethi Annomestig (Toiledau Cyhoeddus) a'r memorandwm cydsyniad offeryn statudol ar y Rheoliadau Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (Addasiadau Canlyniadol) (Ymadael â'r UE) 2020 a'r ddadl ar ail adroddiad blynyddol llywydd Tribiwnlysoedd Cymru wedi eu gohirio tan 17 Tachwedd. Mae'r ddadl ar Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 19) 2020 a'r datganiad llafar ar ddigartrefedd wedi eu tynnu'n ôl. Yn olaf, bydd y datganiad ar yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch datblygiadau ym mholisi masnach y DU yn cael ei gyhoeddi fel datganiad ysgrifenedig.

Mae'r busnes drafft ar gyfer y tair wythnos nesaf wedi ei nodi ar y datganiad a chyhoeddiad busnes, y gellir eu gweld ymhlith y papurau cyfarfod sydd ar gael i'r Aelodau yn electronig.

14:30

Darren Millar. [Inaudible.] Oh, still not hearing you, Darren Millar. 

Darren Millar. [Anghlywadwy.] O, dal i beidio â'ch clywed, Darren Millar.

Yes, we can, yes. Carry on. 

Gallwn, gallwn, ie. Cariwch ymlaen.

Thank you, Llywydd. Can I call for two statements from the Welsh Government please, business Minister? The first is in relation to the recent Natural Resources Wales report into their response to flooding last year. You'll know that the report identified some significant shortcomings in the Natural Resources Wales response to the floods that were caused by storms Ciara, Dennis and George. And there were many in my constituency that were affected by some of those shortcomings, unfortunately. Many people will recall that there's a community in Llanfair Talhaiarn that suffered flooding twice in as many years and, unfortunately, had not seen significant improvements in its flood defences, even though they were promised back in 2012. So, I think it is important that we have an update from the Minister responsible for the environment on what action she is now going to take to make sure that Natural Resources Wales are able to step up to the mark on behalf of those communities that felt the brunt of those shortcomings, and, unfortunately, suffered significant losses and interruption to their lives because of the flooding that took place. 

Can I also call for a statement from the Minister responsible for transport in relation to safe cycling? There have been a number of incidents in the past few months in my own constituency of individuals being hit by cyclists, sometimes using electric-powered bikes, but often cyclists under their own power and speed, on the coastal path in particular, on the promenade in Colwyn Bay, and indeed, here in Kinmel Bay, in the community in which I live. Clearly, it's not acceptable for people to be going too fast in areas that are shared with pedestrians, and this is a matter that must be given better attention, I think, in the future. 

So, can I ask for a statement on both of those things, so that we can avoid unnecessary injury in future to individuals who've been hit by cyclists? Thank you. 

Diolch, Llywydd. A gaf i alw am ddau ddatganiad gan Lywodraeth Cymru os gwelwch yn dda, Gweinidog busnes? Mae'r cyntaf yn ymwneud ag adroddiad diweddar Cyfoeth Naturiol Cymru ar eu hymateb i lifogydd y llynedd. Byddwch chi'n gwybod bod yr adroddiad wedi nodi rhai diffygion sylweddol yn ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru i'r llifogydd a gafodd eu hachosi gan stormydd Ciara, Dennis a George. A chafodd rhai o'r diffygion hynny effaith ar lawer yn fy etholaeth i, yn anffodus. Bydd llawer o bobl yn cofio bod cymuned yn Llanfair Talhaearn a ddioddefodd lifogydd ddwywaith yn yr un nifer o flynyddoedd ac, yn anffodus, nid oedden nhw wedi gweld gwelliannau sylweddol yn ei hamddiffynfeydd rhag llifogydd, er i hynny gael ei addo iddyn nhw yn 2012. Felly, rwy'n credu ei bod hi'n bwysig i ni gael yr wybodaeth ddiweddaraf gan y Gweinidog sy'n gyfrifol am yr amgylchedd o ran y camau y mae hi'n mynd i'w cymryd yn awr i sicrhau bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn gallu camu i'r adwy ar ran y cymunedau hynny a deimlodd effaith y diffygion hynny fwyaf, ac, yn anffodus, a ddioddefodd golledion sylweddol a tharfu ar eu bywydau oherwydd y llifogydd a ddigwyddodd.

A gaf i hefyd alw am ddatganiad gan y Gweinidog sy'n gyfrifol am drafnidiaeth mewn cysylltiad â beicio diogel? Bu nifer o ddigwyddiadau yn ystod y misoedd diwethaf yn fy etholaeth i fy hun, o unigolion yn cael eu taro gan feicwyr, weithiau wrth ddefnyddio beiciau trydan, ond yn aml beicwyr dan eu pŵer a'u cyflymder eu hunain, ar lwybr yr arfordir yn arbennig, ar y promenâd ym Mae Colwyn, ac yn wir, yma ym Mae Cinmel, yn y gymuned yr wyf i'n byw ynddi. Yn amlwg, nid yw'n dderbyniol i bobl fod yn mynd yn rhy gyflym mewn ardaloedd sy'n cael eu rhannu â cherddwyr, ac mae hwn yn fater y mae'n rhaid rhoi gwell sylw iddo, yn fy marn i, yn y dyfodol.

Felly, a gaf i ofyn am ddatganiad ar y ddau beth hynny, er mwyn i ni allu osgoi anafiadau diangen yn y dyfodol i unigolion sydd wedi eu taro gan feicwyr? Diolch.

Thank you to Darren Millar for raising both of those issues this afternoon. As you were speaking, I was just looking ahead through the future business of the Senedd, and I don't see any obvious opportunities for those to be addressed, so I will make sure that I draw the request for both of those statements—the first being on the significant flood damage and the NRW report that followed that, and the second on safe cycling—with the relevant Ministers for them to consider how best to address those concerns.FootnoteLink

Diolch i Darren Millar am godi'r ddau fater hynny y prynhawn yma. Wrth i chi siarad, roeddwn i'n edrych trwy fusnes y Senedd yn y dyfodol, ac nid wyf i'n gweld unrhyw gyfleoedd amlwg i fynd i'r afael â'r materion hynny. Felly byddaf i'n gwneud yn siŵr fy mod i'n gwneud y cais am y ddau ddatganiad hynny—y cyntaf am ddifrod sylweddol y llifogydd ac adroddiad Cyfoeth Naturiol Cymru a ddilynodd hynny, a'r ail am feicio diogel—gyda'r Gweinidogion perthnasol ar eu cyfer i ystyried y ffordd orau o fynd i'r afael â'r pryderon hynny.FootnoteLink

Can I have a statement about the new isolation payment of £500? I know the question was asked earlier on, but it was dismissed by the First Minister. I want to know whether a chunk of it will be clawed back by Westminster in the form of tax, national insurance and deductions for universal credit purposes, just as the £500 carers bonus was. We need information about this payment to be better communicated than the carers bonus situation was, because that has plunged many people into a very difficult situation, where they've spent the money that they received from the bonus, and then subsequently had the money taken from them in universal credit. 

I'd also like to know why this isolation payment was only backdated for one week to 23 October, despite being announced in September, when people in England have been able to access this payment since the end of September. So why are people losing out in Wales?

A gaf i ddatganiad am y taliad ynysu newydd o £500? Rwy'n gwybod y cafodd y cwestiwn ei ofyn yn gynharach, ond fe wnaeth y Prif Weinidog ei ddiystyru. Rwyf i eisiau gwybod a fydd cyfran ohono yn cael ei hadfachu gan San Steffan ar ffurf treth, yswiriant gwladol a didyniadau at ddibenion credyd cynhwysol, yn union fel yn achos y bonws o £500 i ofalwyr. Mae angen i'r wybodaeth am y taliad hwn gael ei chyfleu yn well nag a gafodd yn sefyllfa'r bonws i ofalwyr, gan fod hynny wedi rhoi llawer o bobl mewn sefyllfa anodd iawn, lle maen nhw wedi gwario'r arian yr oedden nhw wedi ei gael o'r bonws, ac wedyn cael yr arian wedi ei dynnu oddi wrthyn nhw mewn credyd cynhwysol.

Hoffwn i wybod hefyd pam mai dim ond am wythnos i 23 Hydref y cafodd y taliad ynysu hwn ei ôl-ddyddio, er iddo gael ei gyhoeddi ym mis Medi, pan fo pobl yn Lloegr wedi gallu cael y taliad hwn ers diwedd mis Medi. Felly pam mae pobl ar eu colled yng Nghymru?

14:35

Thank you to Leanne Wood for raising the issues of the £500 payment to people who are required to self-isolate. As colleagues will be aware from the statement that the First Minister made a few days ago on this particular issue, there are some final details that are being concluded. And I'll be sure that a statement or a letter is sent to all colleagues with the very latest, once those final details have been clarified, in order, as much as anything, that we can best advise our constituents as to how to go about accessing that payment, should they be eligible for it. So, I'll be sure that those details are shared with colleagues as soon as they're finalised.

Diolch i Leanne Wood am godi materion y taliad o £500 i bobl y mae'n ofynnol iddyn nhw hunanynysu. Fel y bydd y cyd-Aelodau yn ymwybodol o'r datganiad a wnaeth y Prif Weinidog ychydig ddyddiau yn ôl ar y mater penodol hwn, mae rhai manylion terfynol yn cael eu cwblhau. A byddaf i'n sicrhau y bydd datganiad neu lythyr yn cael ei anfon at bob cyd-Aelod gyda'r wybodaeth ddiweddaraf, ar ôl i'r manylion terfynol hynny gael eu hegluro, er mwyn, cymaint ag unrhyw beth, i ni allu rhoi'r cyngor gorau i'n hetholwyr ar sut i fynd ati i gael y taliad hwnnw, pe bydden nhw'n gymwys i'w gael. Felly, byddaf i''n sicrhau bod y manylion hynny yn cael eu rhannu â chyd-Aelodau cyn gynted ag y byddan nhw wedi eu cwblhau.

I wonder if I can ask for one statement, Minister. I'd like to ask for a Welsh Government statement to give clarity on both the legality and the morality of employers using workers' return to work after days away from work due to isolation as an automatic trigger for disciplinary measures on sickness absence, and also employers who refuse to acknowledge a phone call from test and trace to an individual as a valid reason to isolate because there is no written trail or confirmatory e-mail or text when a phone call has been made. Even when there is a text confirming the person has been in contact with someone who's tested and needs to go into isolation, the employer refuses to accept this and demands more proof, which simply cannot be obtained. And a statement, Minister, could also clarify the clear financial and other penalties for employers—the few employers, the few poor employers—who try to bully people back into work when they should be in isolation or, indeed, are symptomatic. So, I'd welcome a statement on this, although I know Welsh Government has made this clear before.

Tybed a gaf i ofyn am un datganiad, Gweinidog. Hoffwn i ofyn am ddatganiad gan Lywodraeth Cymru i egluro cyfreithlondeb a moesoldeb cyflogwyr sy'n defnyddio dychweliad gweithwyr i'r gwaith ar ôl dyddiau i ffwrdd o'r gwaith oherwydd ynysu fel sbardun awtomatig ar gyfer camau disgyblu ar absenoldeb oherwydd salwch, a hefyd cyflogwyr sy'n gwrthod cydnabod galwad ffôn gan y gwasanaeth profi ac olrhain i unigolyn fel rheswm dilys dros ynysu oherwydd nad oes trywydd ysgrifenedig nac e-bost na neges destun i gadarnhau pan fydd galwad ffôn wedi ei gwneud. Hyd yn oed pan fydd neges destun yn cadarnhau bod y person wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi ei brofi ac y mae angen iddo ynysu, mae'r cyflogwr yn gwrthod derbyn hyn ac yn mynnu mwy o dystiolaeth, nad oes modd ei chael. A gallai datganiad, Gweinidog, hefyd egluro'r cosbau ariannol clir a chosbau eraill i gyflogwyr—y cyflogwyr prin, y cyflogwyr gwael prin—sy'n ceisio bwlio pobl yn ôl i'r gwaith pan ddylen nhw fod yn ynysu neu, yn wir, yn dangos symptomau. Felly, byddwn i'n croesawu datganiad ar hyn, er fy mod i'n gwybod bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud hyn yn glir o'r blaen.

I agree with Huw Irranca-Davies that the majority of staff—the majority of employers—really want to look after their staff. But there are a number—a small number—of employers who just aren't doing what they need to do in order to keep their staff safe, and, as a result, the rest of society safe. So, that's why the Welsh Government is strengthening the coronavirus regulations by imposing a legal requirement for people to self-isolate if told to do so by the NHS Wales test, trace, protect service. But, alongside that, there will be a duty placed on employers to ensure that they can't prevent an employee from following the NHS Wales test, trace, protect advice to self-isolate, for example. And of course, this goes in and ties in then to the issue that Leanne Wood has just raised about the financial support that we're able to offer people who are eligible in order to help them self-isolate as well. So, it comes as a package of support—the financial support, but, alongside that, the important duties upon individuals and employers.

Rwyf i'n cytuno â Huw Irranca-Davies fod y rhan fwyaf o'r staff—y rhan fwyaf o gyflogwyr—yn dymuno gofalu am eu staff yn wirioneddol. Ond mae nifer—nifer bach—o gyflogwyr nad ydyn nhw'n gwneud yr hyn y mae angen iddyn nhw ei wneud er mwyn cadw eu staff yn ddiogel, ac, o ganlyniad, gweddill y gymdeithas yn ddiogel. Felly, dyna pam mae Llywodraeth Cymru yn cryfhau'r rheoliadau coronafeirws drwy osod gofyniad cyfreithiol ar bobl i hunanynysu os bydd gwasanaeth profi, olrhain, diogelu GIG Cymru yn dweud wrthyn nhw am wneud hynny. Ond, ochr yn ochr â hynny, bydd dyletswydd ar gyflogwyr i sicrhau nad ydyn nhw'n atal cyflogai rhag dilyn cyngor profi, olrhain, diogelu GIG Cymru i hunanynysu, er enghraifft. Ac wrth gwrs, mae hyn yn cysylltu â'r mater y mae Leanne Wood newydd ei godi ynghylch y cymorth ariannol y gallwn ni ei gynnig i bobl sy'n gymwys er mwyn eu helpu i hunanynysu hefyd. Felly, mae'n becyn cymorth—y cymorth ariannol, ond, ochr yn ochr â hynny, y dyletswyddau pwysig ar unigolion a chyflogwyr.

Business Minister, on the back of something my leader's already touched on today, and on the fact that I've been inundated with e-mails and calls since last Thursday, I'm just asking you, and begging the Government, to please bring forward the statement that they were meant to do today on the economic recovery plan. It's absolutely vital that businesses know what they're doing in the course of this pandemic. Obviously, they're struggling and very stressed out at the moment, and many businesses are worried that they'll have to close. I've been contacted by one—well, by numerous businesses, but one in particular is a hotel in Usk. And they spent weeks on applying for phase 3 of the economic resilience fund, and then, within 24 hours, it was closed, even after lots and lots of work on it, and then new advice, which they had to adhere to and adapt their forms for, coming out the same time it was opened on the Wednesday. So, obviously, that took time, and then, by the time they'd finished that, it was closed. It's just not good enough, Minister.

I know there's a small pot of money, and the First Minister today said he's waiting on the UK to provide more money. But the Government has billions of pounds left to spend. This money is obviously needed by a lot of businesses, and, within that statement, the Government need to outline how they're going to put more money in the pot and open it back up, and when they're going to open it back up. It's just not good enough, business Minister. It needs to be brought forward—17 November, businesses cannot wait that long. Their e-mails are not being answered by Business Wales, businesses do not know what to do. So, I am praying on you, Rebecca, to please see what you can do with this. Thank you.

Gweinidog busnes, ar gefn rhywbeth y mae fy arweinydd eisoes wedi ei grybwyll heddiw, ac ar sail y ffaith fy mod i wedi fy llethu gan negeseuon e-bost a galwadau ers dydd Iau diwethaf, rwyf i'n gofyn i chi, ac yn erfyn ar y Llywodraeth, i ddwyn ymlaen y datganiad yr oedden nhw i fod i'w wneud heddiw ar y cynllun adferiad economaidd. Mae'n gwbl hanfodol bod busnesau yn gwybod yr hyn maen nhw'n ei wneud yn ystod y pandemig hwn. Yn amlwg, maen nhw'n ei chael yn anodd ac maen nhw o dan straen enfawr ar hyn o bryd, ac mae llawer o fusnesau yn poeni y bydd yn rhaid iddyn nhw gau. Mae un busnes wedi cysylltu â mi—wel, busnesau niferus, ond mae un yn arbennig yn westy ym Mrynbuga. Ac fe wnaethon nhw dreulio wythnosau yn gwneud cais am gam 3 y gronfa cadernid economaidd, ac yna, o fewn 24 awr, cafodd ei chau, hyd yn oed ar ôl llawer iawn o waith arni, ac yna daeth cyngor newydd, y bu'n rhaid iddyn nhw lynu ato ac addasu eu ffurflenni ar ei gyfer, yr un pryd ac y cafodd ei hagor ddydd Mercher. Felly, yn amlwg, cymerodd hynny amser, ac yna, erbyn iddyn nhw orffen hynny, cafodd ei chau. Nid yw'n ddigon da, Gweinidog.

Rwy'n gwybod bod pot bach o arian, a dywedodd y Prif Weinidog heddiw ei fod yn aros i'r DU ddarparu mwy o arian. Ond mae gan y Llywodraeth filiynau o bunnoedd yn weddill i'w gwario. Mae'n amlwg bod angen yr arian hwn ar lawer o fusnesau, ac, o fewn y datganiad hwnnw, mae angen i'r Llywodraeth amlinellu sut y maen nhw'n mynd i roi mwy o arian yn y pot a'i ailagor, a phryd y byddan nhw'n ei ailagor. Nid yw'n ddigon da, Gweinidog busnes. Mae angen ei ddwyn ymlaen—17 Tachwedd, ni all busnesau aros mor hir â hynny. Nid yw Busnes Cymru yn ateb eu negeseuon e-bost, nid yw busnesau yn gwybod beth i'w wneud. Felly, rwyf i'n erfyn arnoch chi, Rebecca, i weld beth y gallwch ei wneud â hyn. Diolch.

14:40

Welsh Government has had some discussions with the UK Government and Treasury over the past few days, and I do hope that in the coming days I will have more information from the Chief Secretary to the Treasury in terms of any additional consequentials that might be coming forward to the Welsh Government as a result of the recent changes across the border in England. And, of course, if we are able to say more on that we will, and we do have the economic recovery plan statement, which, unfortunately, has had to be postponed, but that will be brought forward.

Just for a point of clarity, we don't have billions of pounds that we haven't allocated. Unfortunately, the reserve is much smaller than that, but, as I say, we're keen to keep supporting businesses as well as we can. And, of course, the First Minister has made the point that businesses in Wales do have access to the most generous package of support. Now, I appreciate we haven't managed to get every business, and we're not going to be able to support every business, but I think that it does need to be recognised that we have gone above and beyond what's available elsewhere to try and support as many businesses as we possibly can.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi cael rhai trafodaethau gyda Llywodraeth y DU a'r Trysorlys yn ystod y dyddiau diwethaf, ac rwy'n gobeithio y byddaf i'n cael mwy o wybodaeth yn y dyddiau nesaf gan Brif Ysgrifennydd y Trysorlys o ran unrhyw symiau canlyniadol ychwanegol a allai fod yn dod i Lywodraeth Cymru o ganlyniad i'r newidiadau diweddar dros y ffin yn Lloegr. Ac, wrth gwrs, os gallwn ni ddweud mwy am hynny fe fyddwn ni, ac mae gennym ni ddatganiad y cynllun adferiad economaidd, sydd, yn anffodus, wedi gorfod cael ei ohirio, ond fe fydd hynny yn cael ei ddwyn ymlaen.

Dim ond fel pwynt o eglurder, nid oes gennym ni biliynau o bunnoedd nad ydym ni wedi eu dyrannu. Yn anffodus, mae'r gronfa wrth gefn yn llawer llai na hynny, ond, fel y dywedais i, rydym ni'n awyddus i barhau i gefnogi busnesau cystal ag y gallwn ni. Ac, wrth gwrs, mae'r Prif Weinidog wedi gwneud y pwynt bod gan fusnesau yng Nghymru gyfle i fanteisio ar y pecyn cymorth mwyaf hael. Nawr, rwy'n sylweddoli nad ydym ni wedi llwyddo i gynnwys pob busnes, ac nid ydym ni'n mynd i allu cefnogi pob busnes, ond rwy'n credu bod angen cydnabod ein bod ni wedi mynd y tu hwnt i'r hyn sydd ar gael mewn mannau eraill i geisio cefnogi cynifer o fusnesau ag y gallwn ni.

I would like to add my voice to some of what's been said, because I'd also like to call for a statement urgently from the Minister for the economy that's going to update business owners on this, Trefnydd, and how the Welsh Government intends to provide interim support for those companies that were relying on the ERF phase 3 funds. Now, I know that this is something that's been raised a number of times already in the virtual Chamber today, but I make no apology for adding my voice to this, because there were so many companies who had been working hard on the complicated application process only to be told that the funds were frozen within less than 48 hours of those applications opening.

I've received many angry and upset e-mails—I'm sure that other Members will have done so as well—from people who haven't received any support so far from Government schemes and who, as I said, had worked so hard on these applications for the phase 3 business development grant: they were chasing quotes, they were working though all of the complicated paperwork, they were being very diligent with it. I don't think it's an exaggeration to say that they were left dumbfounded by the news that the applications closed so early. One business owner in my region also pointed out to me that Business Wales advice had earlier said that the applications would remain open until 25 November or until all the funds had been committed. Many valid claims won't now be considered on their merits because of an arbitrary cap that's been reached, and it's just not good enough, and I'd add my voice to that. I know what—

Hoffwn i ychwanegu fy llais i at rywfaint o'r hyn sydd wedi ei ddweud, oherwydd hoffwn i hefyd alw am ddatganiad ar frys gan Weinidog yr economi sy'n mynd i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i berchnogion busnes am hyn, Trefnydd, a sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu darparu cymorth dros dro i'r cwmnïau hynny a oedd yn dibynnu ar gyllid cam 3 y gronfa cadernid economaidd. Nawr, rwy'n gwybod bod hyn yn rhywbeth sydd wedi ei godi sawl gwaith eisoes yn y Siambr rithwir heddiw, ond nid wyf i'n ymddiheuro am ychwanegu fy llais i at hyn, oherwydd yr oedd cynifer o gwmnïau a oedd wedi bod yn gweithio'n galed ar y broses gymhleth o wneud cais dim ond i gael gwybod bod yr arian wedi ei rewi o fewn llai na 48 awr i'r ceisiadau hynny agor.

Rwyf i wedi cael llawer o negeseuon e-bost dig a gofidus—rwy'n siŵr y bydd yr Aelodau eraill wedi eu cael hefyd—gan bobl nad ydyn nhw wedi cael unrhyw gymorth hyd yn hyn gan gynlluniau'r Llywodraeth ac a oedd, fel y dywedais i, wedi gweithio mor galed ar y ceisiadau hyn ar gyfer grant datblygu busnes cam 3: roedden nhw'n mynd ar drywydd dyfynbrisiau, roedden nhw'n gweithio drwy'r holl waith papur cymhleth, roedden nhw'n ddiwyd iawn yn ei gylch. Nid wyf i'n credu ei bod yn mynd dros ben llestri i ddweud eu bod nhw wedi eu syfrdanu gan y newyddion bod y ceisiadau wedi cau mor gynnar. Dywedodd un perchennog busnes yn fy rhanbarth i wrthyf i hefyd fod cyngor Busnes Cymru wedi dweud yn gynharach y byddai'r ceisiadau yn aros ar agor tan 25 Tachwedd neu hyd nes bod yr holl arian wedi ei neilltuo. Ni fydd llawer o hawliadau dilys bellach yn cael eu hystyried yn ôl eu rhinweddau oherwydd terfyn uchaf mympwyol sydd wedi ei gyrraedd, ac nid yw'n ddigon da, ac rwyf i'n ychwanegu fy llais at hynny. Rwy'n gwybod beth—

You are going to need to draw this question to a close.  

Bydd angen i chi ddod â'r cwestiwn hwn i ben.

Okay, Llywydd. I know that the First Minister said earlier that he needed clarity about the Barnett consequentials on this, but I would welcome further clarity on what he meant, because this seems to be a formula for funds that's already provided. So, I'd like that statement, please, from the Minister urgently, because these businesses do deserve better. 

Iawn, Llywydd. Rwy'n gwybod bod y Prif Weinidog wedi dweud yn gynharach fod angen eglurder arno ynghylch symiau canlyniadol Barnett ar hyn, ond byddwn i'n croesawu mwy o eglurder ynghylch yr hyn yr oedd yn ei olygu, gan ei fod yn ymddangos bod hon yn fformiwla ar gyfer arian sydd eisoes wedi ei ddarparu. Felly, hoffwn i gael y datganiad hwnnw, os gwelwch yn dda, ar frys gan y Gweinidog, gan fod y busnesau hyn yn haeddu gwell.

Well, the same case has been made by several colleagues now this afternoon in terms of recognising just the sheer level of need that there is out there in terms of businesses requiring support, and we're very, very alive to that and wanting to support as many businesses as we possibly can. Obviously, the economy Minister will have heard your comments, the comments of Laura Anne Jones and those comments that have been made during the course of First Minister's questions as well, as he considers what further support might be available for businesses and, clearly, as soon as he is able to say more, I know that he would want to do that. 

Wel, mae sawl cyd-Aelod wedi cyflwyno'r un achos erbyn hyn y prynhawn yma o ran cydnabod y lefel enfawr o angen sydd yn bodoli o ran y busnesau y mae angen cymorth arnyn nhw, ac rydym ni'n ymwybodol iawn o hynny ac yn awyddus i gefnogi cynifer o fusnesau ag y gallwn ni. Yn amlwg, bydd Gweinidog yr economi wedi clywed eich sylwadau chi, sylwadau Laura Anne Jones a'r sylwadau hynny a gafodd eu gwneud yn ystod cwestiynau'r Prif Weinidog hefyd, wrth iddo ystyried pa gymorth arall a allai fod ar gael i fusnesau ac, yn amlwg, cyn gynted ag y gall ef ddweud mwy, rwy'n gwybod y bydd yn dymuno gwneud hynny.

Trefnydd, I would like to ask for a statement from the Minister for Housing and Local Government regarding the ongoing situation at Henllys flats in Swansea. Following the flooding issues, some residents have had to be put up in temporary accommodation and those who remain in their properties have been informed that the lifts will be out of action for at least a couple of weeks, and this is severely impacting many disabled residents, particularly those on the fifth floor, amputees included, as well as adversely affecting their mental health. They are unable to leave their properties unaided, and one resident had to rely on the fire and rescue service to get to the ground floor. Residents have told me they're unable to get deliveries beyond the second floor from supermarkets. Coastal Housing have told disabled residents that they can request a move, but, as one lady informed me, she's been on the waiting list for this for five years, for a move from the fifth floor to the ground floor. Trefnydd, I'm sure you'll agree with me that this is unacceptable, and I hope that the Minister for housing will intervene and inform this Senedd of the actions the Welsh Government will take to ensure situations like this do not occur in future. Diolch yn fawr.

Trefnydd, hoffwn i ofyn am ddatganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynglŷn â'r sefyllfa barhaus yn fflatiau Henllys yn Abertawe. Yn dilyn y problemau llifogydd, bu'n rhaid rhoi rhai trigolion mewn llety dros dro ac mae'r rhai sydd wedi aros yn eu heiddo wedi cael gwybod na fydd y lifftiau yn weithredol am bythefnos neu fwy, ac mae hyn yn cael effaith ddifrifol ar lawer o drigolion anabl, yn enwedig y rhai hynny ar y pumed llawr, gan gynnwys trychedigion, yn ogystal ag effeithio'n andwyol ar eu hiechyd meddwl. Nid ydyn nhw'n gallu gadael eu heiddo heb gymorth, a bu'n rhaid i un preswylydd ddibynnu ar y gwasanaeth tân ac achub i gyrraedd y llawr gwaelod. Mae preswylwyr wedi dweud wrthyf i nad ydyn nhw'n gallu cael nwyddau o archfarchnadoedd wedi eu dosbarthu y tu hwnt i'r ail lawr. Mae Coastal Housing wedi dweud wrth drigolion anabl y gallan nhw ofyn i symud, ond, fel y dywedodd un fenyw wrthyf i, mae hi wedi bod ar y rhestr aros am hyn ers pum mlynedd, i symud o'r pumed llawr i'r llawr gwaelod. Trefnydd, rwy'n siŵr y byddwch chi'n cytuno â mi fod hyn yn annerbyniol, ac rwy'n gobeithio y bydd y Gweinidog tai yn ymyrryd ac yn hysbysu'r Senedd hon o'r camau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau nad yw sefyllfaoedd fel hyn yn digwydd yn y dyfodol. Diolch yn fawr.

14:45

Thank you. Clearly, the situation you describe is a very distressing one for the residents concerned. Could I suggest, as the best way forward in the first instance, you write to the Minister for housing in order for her to be able to consider the case that you've just made?

Diolch. Yn amlwg, mae'r sefyllfa yr ydych yn ei disgrifio yn un ofidus iawn i'r trigolion dan sylw. A gaf i awgrymu, fel y ffordd orau ymlaen yn y lle cyntaf, eich bod chi'n ysgrifennu at y Gweinidog tai er mwyn iddi hi allu ystyried yr achos yr ydych chi newydd ei wneud?

I call for an urgent Welsh Government statement on COVID-19 restrictions on visits to care homes in Wales. As one constituent wrote,

'Our mother has only resided at the nursing home since February. Visits stopped completely during the first wave of the pandemic, and resumed with outdoor visits in mid August. However, all visits stopped again on 1 October. The restrictions on visiting at this moment are detrimental to Mum's health and well-being and an infringement of her civil liberties and rights. I hope you will urge the Welsh Government to advise that, where visits for residents in care homes can be made safely, they should be reinstated as soon as possible.'

As the daughter of another care home resident wrote,

'I beg you to speak up for my beautiful mother who's at the late stage of dementia and her mental and physical health are deteriorating rapidly due to not being able to have her family around her. There are many things that could be put in place to allow visits to be able to happen. Please help us before it's too late and the majority of these helpless old people die of broken hearts and loneliness.'

I call for an urgent statement accordingly.

Rwy'n galw am ddatganiad brys gan Lywodraeth Cymru ynghylch cyfyngiadau COVID-19 ar ymweliadau â chartrefi gofal yng Nghymru. Fel yr ysgrifennodd un etholwr,

Dim ond ers mis Chwefror y mae ein mam ni wedi byw yn y cartref nyrsio. Daeth yr ymweliadau i ben yn llwyr yn ystod ton gyntaf y pandemig, ac fe wnaethon nhw ailddechrau gydag ymweliadau awyr agored ganol mis Awst. Fodd bynnag, daeth pob ymweliad i ben unwaith eto ar 1 Hydref. Mae'r cyfyngiadau ar ymweliadau ar hyn o bryd yn niweidiol i iechyd a lles Mam ac yn torri ei hawliau sifil. Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n annog Llywodraeth Cymru i ddweud, pan fo modd i ymweliadau â phreswylwyr mewn cartrefi gofal ddigwydd yn ddiogel, y dylen nhw gael eu hadfer cyn gynted â phosibl.

Fel yr ysgrifennodd merch preswylydd cartref gofal arall,

Rwy'n erfyn arnoch chi i siarad ar ran fy mam hyfryd sydd ar gyfnod hwyr dementia ac mae ei hiechyd meddwl a'i hiechyd corfforol yn dirywio'n gyflym oherwydd nad yw'n gallu cael ei theulu o'i chwmpas. Mae llawer o bethau y byddai modd eu rhoi ar waith i ganiatáu i ymweliadau allu digwydd. Helpwch ni cyn ei bod hi'n rhy hwyr ac mae'r rhan fwyaf o'r hen bobl ddiymadferth hyn yn marw o unigrwydd a thor calon.

Rwyf i'n galw am ddatganiad brys yn unol â hynny.

Thank you to Mark Isherwood for raising those issues on behalf of his constituents, and, obviously, it's a tremendously difficult time for those and others who have loved ones in care homes who they're not able to see as they would wish. I do recall that the First Minister answered some quite detailed questions on this very recently to the Senedd, and I will speak to my colleague the Deputy Minister for Health and Social Services in order to provide an update on the latest work that is going on to ensure that we're best able to support people who are in care homes, but also recognising that the needs are not just around protecting people from COVID-19, but also about promoting their mental health and well-being and ensuring that they keep those family ties alive. So, I will, as I say, speak to the Deputy Minister with a view to exploring how best to update colleagues on that.

Diolch i Mark Isherwood am godi'r materion hynny ar ran ei etholwyr, ac, yn amlwg, mae'n gyfnod eithriadol o anodd i'r rhai hynny ac eraill sydd ag anwyliaid mewn cartrefi gofal nad ydyn nhw'n gallu eu gweld fel y bydden nhw'n ei ddymuno. Rwyf i yn cofio bod y Prif Weinidog wedi ateb rhai cwestiynau eithaf manwl ynghylch hyn yn ddiweddar iawn i'r Senedd, a byddaf i'n siarad â fy nghyd-Aelod, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith diweddaraf sy'n mynd rhagddo i sicrhau ein bod ni yn y sefyllfa orau i gefnogi pobl sydd mewn cartrefi gofal, ond hefyd cydnabod nad yw'r anghenion yn ymwneud a diogelu pobl rhag COVID-19 yn unig, ond hefyd â hybu eu hiechyd meddwl a'u lles a sicrhau eu bod yn cadw'r cysylltiadau teuluol hynny yn fyw. Felly, byddaf i, fel y dywedais i, yn siarad â'r Dirprwy Weinidog gyda'r nod o archwilio'r ffordd orau o roi'r wybodaeth ddiweddaraf i fy nghyd-Aelodau am hynny.

I think we'd all be grateful to hear the update that you just promised to Mark Isherwood, Trefnydd.

I wonder if I could request a statement from the Minister for the economy, preferably an oral statement but a written one would be okay, I think, to update us on how well the £40 million package promised to the over-16s needing assistance to find work, training or education, or to pursue self-employment, is going. We already have the highest proportion amongst the UK nations of young people not engaged in any of that, and, as we've all heard previously, youth unemployment is likely to rise further. So, as it's been three months since the announcement was made, I think it would be helpful, actually, if the Minister would update the Senedd on where we are with the retention and recruitment of 5,000 apprentices, whether graduates are getting work experience, and what kind of employer is coming forward to apply for the incentives that were expressed in the statement when it was made. And, in particular, if such a statement could be brought forward, it needs to be made clear whether the cash is being allocated on a first come, first served basis, as we've just been speaking in this session about the difficulties that have beset the third round of the ERF. We certainly don't want that happening to this £40 million package. Thank you.

Rwy'n credu y byddem ni i gyd yn ddiolchgar o glywed yr wybodaeth ddiweddaraf yr ydych chi newydd ei haddo i Mark Isherwood, Trefnydd.

Tybed a gaf i ofyn am ddatganiad gan Weinidog yr economi, datganiad llafar os oes modd, ond byddai un ysgrifenedig yn iawn, rwy'n credu, i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am y gwaith ar y pecyn gwerth £40 miliwn sydd wedi ei addo i bobl dros 16 oed y mae angen cymorth arnyn nhw i ddod o hyd i waith, hyfforddiant neu addysg, neu i fynd ar drywydd hunangyflogaeth. Mae gennym ni eisoes y gyfran uchaf ymysg gwledydd y DU o bobl ifanc nad ydyn nhw'n ymwneud â dim o hynny, ac, fel y gwnaethom ni i gyd glywed o'r blaen, mae diweithdra ymhlith pobl ifanc yn debygol o gynyddu yn fwy. Felly, gan y bu hi'n dri mis bellach ers i'r cyhoeddiad gael ei wneud, rwy'n credu y byddai'n ddefnyddiol, mewn gwirionedd, pe byddai'r Gweinidog yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Senedd am y sefyllfa o ran cadw a recriwtio 5,000 o brentisiaid, pa un a yw graddedigion yn cael profiad gwaith, a pha fath o gyflogwyr sy'n cyflwyno eu hunain i wneud cais am y cymhellion a gafodd eu mynegi yn y datganiad pan gafodd ei wneud. Ac, yn benodol, pe byddai modd dwyn datganiad o'r fath ymlaen, mae angen ei gwneud yn glir a yw'r arian yn cael ei ddyrannu ar sail y cyntaf i'r felin, fel yr ydym ni newydd fod yn siarad amdano yn y sesiwn hon ynghylch yr anawsterau gyda thrydedd rownd y gronfa cadernid economaidd. Yn sicr, nid ydym ni eisiau i hynny ddigwydd i'r pecyn hwn gwerth £40 miliwn. Diolch.

Thank you. Yes, that £40 million package was a really important part of our response to the coronavirus pandemic in terms of the economic crisis. And, as well as looking to support particularly young people, who we know have been very hard hit, into employment, it also seeks to support people who are members of the black, Asian and minority ethnic community, people who are already on low wages, for example, and people who have low levels of skills, to ensure that they don't miss opportunities to enter employment at this point. So, again, I'll be sure that the Minister, who I'm sure is listening anyway, is aware of your request for that particular statement and the kind of detail that you're particularly interested in.

Diolch. Oedd, roedd y pecyn gwerth £40 miliwn hwnnw yn rhan bwysig iawn o'n hymateb i'r pandemig coronafeirws o ran yr argyfwng economaidd. Ac, yn ogystal â cheisio cefnogi pobl ifanc yn arbennig, yr ydym ni'n gwybod eu bod wedi teimlo'r effaith yn galed iawn, i gyflogaeth, mae hefyd yn ceisio cefnogi pobl sy'n aelodau o'r gymuned pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, pobl sydd eisoes ar gyflogau isel, er enghraifft, a phobl sydd â lefelau sgiliau isel, i sicrhau nad ydyn nhw'n colli cyfleoedd i gael gwaith ar hyn o bryd. Felly, unwaith eto, byddaf i'n sicrhau bod y Gweinidog, sy'n gwrando beth bynnag rwy'n siŵr, yn ymwybodol o'ch cais am y datganiad penodol hwnnw a'r math o fanylion y mae gennych chi ddiddordeb arbennig ynddyn nhw.

14:50

Diolch, Llywydd. Trefnydd, the Welsh Government has announced that up to 15 people will be able to take part in indoor organised events, including sport, from next Monday. I've received a number of e-mails from parents who are concerned that this may prohibit their children from accessing gymnastics clubs, as the clubs won't be able to operate with such a low number and could end up going out of business. I wonder if we could have an update from the Minister for sport on what support is on offer to gymnastics clubs across Wales at the moment, and whether it's possible to allow these clubs to operate with a higher number of participants to make them viable over this difficult period.

Diolch, Llywydd. Trefnydd, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd hyd at 15 o bobl yn cael cymryd rhan mewn digwyddiadau sydd wedi eu trefnu dan do, yn gynnwys chwaraeon, o ddydd Llun nesaf ymlaen. Rwyf wedi cael nifer o negeseuon e-bost gan rieni sy'n pryderu y gallai hyn rwystro eu plant rhag defnyddio clybiau gymnasteg, gan na fydd modd i'r clybiau weithredu gyda nifer mor fach ac fe allen nhw fynd i'r wal yn y pen draw. Tybed a gawn ni'r wybodaeth ddiweddaraf gan y Gweinidog chwaraeon am y cymorth sydd ar gael i glybiau gymnasteg ledled Cymru ar hyn o bryd, ac a oes modd caniatáu i'r clybiau hyn allu derbyn mwy o unigolion ar y tro i'w gwneud nhw'n hyfyw drwy gydol y cyfnod anodd hwn.

Thank you. The Minister, I can see, is here to hear your request for details on support for gym clubs in particular, but what I will do in the meantime is ensure that any Q&A that is updated with regard to the post-firebreak regime includes details about the number of people who are able to participate in organised indoor settings, and the way in which children in particular will be factored into that number, so that there's clarity for all clubs and organisations who are organising those indoor events. But, of course, we have a statement from the First Minister immediately after the business statement, which looks ahead to the post-firebreak situation, so that might be an opportunity to hear more then.

Diolch. Mae'r Gweinidog yma, rwy'n gweld, i glywed eich cais am fanylion am gymorth i glybiau gymnasteg yn benodol. Ond yn y cyfamser, fe wnaf innau sicrhau bod unrhyw gwestiynau ac atebion sy'n cael ei ddiweddaru ynglŷn â'r drefn wedi'r cyfnod atal byr yn cynnwys manylion am nifer y bobl sy'n cael cymryd rhan mewn digwyddiadau a drefnir dan do, a'r ffordd y caiff plant yn benodol eu cynnwys yn y rhif hwnnw, fel bod eglurder ar gyfer pob clwb a mudiad sy'n trefnu'r digwyddiadau hyn o dan do. Ond, wrth gwrs, mae gennym ddatganiad gan y Prif Weinidog yn syth ar ôl y datganiad busnes, a bydd hwnnw'n edrych ymlaen at y sefyllfa wedi'r cyfnod atal byr, ac felly gallai hynny fod yn gyfle inni gael clywed mwy.

3. Datganiad gan y Prif Weinidog: Mesurau Diogelu Iechyd ar ôl y Cyfnod Atal Byr
3. Statement by the First Minister: Health Protection Measures Post Firebreak

Y datganiad yna sydd nesaf, sef y datganiad gan y Prif Weinidog ar fesurau diogelu iechyd ar ôl y cyfnod atal byr. Dwi'n galw ar y Prif Weinidog i wneud ei ddatganiad. Prif Weinidog.

That statement is next, namely the statement by the First Minister on health protection measures after the firebreak period. I call on the First Minister to make his statement. First Minister.

Diolch yn fawr, Llywydd. Carwn ddiolch i chi am y cyfle i gyflwyno adroddiad i’r Senedd ar y camau nesaf ar ôl y cyfnod clo byr presennol. Gallaf gadarnhau y bydd y cyfyngiadau presennol yn dod i ben ddydd Llun nesaf, 9 Tachwedd. Fel y gwyddom ni i gyd, rydym yn wynebu cyd-destun newydd yn sgil penderfyniadau Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar ddydd Sadwrn.

Llywydd, dydw i ddim am feirniadu penderfyniadau Llywodraeth arall yn y Deyrnas Unedig. Mae pob un ohonom yn gwneud ein gorau glas wrth ymateb i’r argyfwng presennol. Mae'n rhaid i ni ystyried effaith y feirws ar unigolion, ar y gwasanaeth iechyd ac ar yr economi, mae'n rhaid pwyso a mesur tystiolaeth sy’n newid yn ddyddiol, ac mae pob Llywodraeth yn y Deyrnas Unedig yn atebol i’r Senedd benodol rydym ni yn ei gwasanaethu.

Thank you very much, Llywydd. I'd like to thank you for the opportunity to present this statement to the Senedd on the next steps after the current firebreak period. I can confirm that the current restrictions will come to an end next Monday, 9 November. As we all know, we face a new context following the decisions of the UK Government on Saturday.

Llywydd, I don't want to criticise the decisions of other Governments in the United Kingdom. Each one of us is doing our best to respond to the present crisis. We have to consider the effect of the virus on individuals, on the health service and on the economy, we have to weigh up evidence that changes on a day-to-day basis, and each Government in the UK is answerable to the Parliament it serves. 

Llywydd, I should put the decisions about the period beyond the firebreak in the context of the latest figures we have on coronavirus in Wales, which indicate the seven-day incidence of the virus for the whole of Wales lies at 259 cases per 100,000 people, with the incidence increasing in all but a handful of our local authority areas. This pan-Wales picture underpins the need for national measures as we come out of the firebreak period. 

Earlier today, Llywydd, the chief executive of NHS Wales reported on the impact of the virus on our health service. There are currently 1,275 COVID-related patients in Welsh hospitals, 18 per cent higher than last week, and the highest number since late April. We expect this rising trend to continue until the impact of the firebreak is felt. In spite of this increasing pressure, our hospitals continue to provide planned activity, with cancer referrals returning to expected levels and the number of new out-patients 75 per cent higher in September than in April. Our actions have been designed not simply to protect our NHS’s ability to provide care to COVID patients, but to go on doing all those other things that matter so much to patients across Wales.

Llywydd, fe ddylwn i roi'r penderfyniadau am y cyfnod y tu hwnt i'r cyfnod atal byr yng nghyd-destun y ffigurau diweddaraf sydd gennym ynglŷn â'r coronafeirws yng Nghymru. Maen nhw'n dangos mai nifer yr achosion o'r feirws am saith diwrnod yng Nghymru gyfan yw 259 fesul 100,000 o bobl, gyda'r niferoedd yn cynyddu ym mhob un heblaw am ddyrnaid o'n hardaloedd awdurdodau lleol ni. Mae'r darlun hwn ar gyfer Cymru gyfan yn gynsail i'r angen am fesurau cenedlaethol wrth inni ymadael â'r cyfnod atal byr.

Yn gynharach heddiw, Llywydd, fe adroddodd prif weithredwr GIG Cymru am effaith y feirws ar ein gwasanaeth iechyd ni. Ar hyn o bryd mae 1,275 o gleifion sy'n gysylltiedig â COVID yn yr ysbytai yng Nghymru, 18 y cant yn fwy na'r wythnos diwethaf, a'r nifer fwyaf ers diwedd mis Ebrill. Rydym yn disgwyl i'r duedd gynyddol hon barhau hyd nes y bydd effaith y cyfnod atal byr yn cael ei theimlo. Er gwaethaf y pwysau cynyddol hwn, mae ein hysbytai'n parhau i gynnig gweithgarwch a gynlluniwyd, gydag atgyfeiriadau canser yn dychwelyd i'r lefelau disgwyliedig a nifer y cleifion allanol newydd 75 y cant yn uwch ym mis Medi nag ym mis Ebrill. Cafodd ein camau ni eu cynllunio nid yn unig i ddiogelu gallu'r GIG i ddarparu gofal ar gyfer cleifion COVID, ond i ddal ati i wneud yr holl bethau eraill hyn sydd mor bwysig i gleifion ledled Cymru.

During the firebreak, we have taken steps to strengthen our response to the virus and to implement our NHS winter protection plan. Innovations such as the accident and emergency booking service here in Cardiff and the Vale will be accelerated in other parts of Wales, and our local health boards continue to work on plans to make the best use of our field hospital capacity. Our test, trace, protect service continues to perform strongly in dealing with significantly increased case numbers, and its resources have been increased. New local test centres have been opened to improve access, including to students, and more such local centres are planned. Innovations are being developed to increase lab capacity and to enable point-of-care testing, which could be particularly valuable in hospital and care home settings. As I said earlier this afternoon, the health Minister will update Members on new testing technologies in the coming days.

Llywydd, during the past week we have continued the consultative approach we have deployed throughout this pandemic, talking to partners before we make decisions, not simply informing them once decisions have been made. I am grateful to all those who have contributed to these discussions: the social partnership council, which has met twice in extraordinary meetings, including trade unions, businesses and other partners; the inter-faith forum; the Welsh Local Government Association and local authority leaders; the Wales Council for Voluntary Action and the third sector council; the police and crime commissioners and chief constables of the Welsh police forces; and to young people from Children in Wales, and many, many others. Llywydd, all these partners will be directly affected by the regulations we make this week and each has contributed to shaping them. We will finalise the regulations once we have heard from Senedd Members as a result of this statement today.

The result is that, from 9 November, we will introduce a national response, with one set of rules for the whole of Wales. These will enable aspects of Welsh life to resume, but the virus has not gone away and it is only through behaving responsibly and protecting each other that we will make the necessary headway in coming out of this emergency. Llywydd, from Monday, we propose changing the law in Wales in the following ways: churches, temples, synagogues and other places of worship will be able to reopen as they were before the firebreak period. Community centres will also reopen. Universities will continue to operate as they have during the firebreak, and schools and colleges will be able to welcome back all pupils and students. Shops, gyms and all other premises open to the public required to close during the firebreak will reopen. But, in all these premises and in workplaces, the legal requirement to take all reasonable measures to minimise the risk of exposure to coronavirus will continue to apply in order to protect staff and customers alike. This includes pubs, cafes and restaurants. These will reopen, but our clear advice to people in Wales is that we should visit these places in as small a group as possible, and, for many, this will only be the people we live with. But we have listened carefully to what young people and single people especially have told us about how important it is to be able to meet some friends and other family members. Our intention is that the regulations will allow groups of up to four people to meet in a regulated setting such as a restaurant, cafe or pub, but that this will be subject to strict protections discussed with the hospitality sector, including advance booking, time-limited slots and verified identification. Llywydd, as in all aspects of our lives, maintaining the basics of good hygiene and keeping our distance will be crucial in these settings, too.

This is one of the most challenging changes from a public health perspective, and we will keep it under continuous review. Its success will depend upon the actions of the sector and of every Welsh citizen in using this reopening responsibly and sparingly. And, Llywydd, the 10 p.m. end on alcohol sales will remain in place in Wales.

Yn ystod y cyfnod atal byr, rydym wedi cymryd camau i gryfhau ein hymateb ni i'r feirws a gwireddu ein cynllun i ddiogelu'r GIG trwy'r gaeaf. Fe gaiff datblygiadau arloesol megis y gwasanaeth archebu ar gyfer adrannau damweiniau ac achosion brys yma yng Nghaerdydd a'r Fro eu cyflymu mewn rhannau eraill o Gymru, ac mae ein byrddau iechyd lleol ni'n parhau i weithio ar gynlluniau i wneud y defnydd gorau o'n capasiti o ran ysbytai maes. Mae ein gwasanaeth profi, olrhain, diogelu ni'n parhau i wneud gwaith da wrth ymdrin â niferoedd yr achosion, sydd wedi codi'n sylweddol, a gwelwyd cynnydd yn yr adnoddau. Fe agorwyd canolfannau prawf lleol newydd i'w gwneud nhw'n fwy hygyrch, gan gynnwys i fyfyrwyr, ac mae mwy o ganolfannau lleol o'r fath yn yr arfaeth. Mae gwaith arloesi yn cael ei ddatblygu i gynyddu capasiti'r labordai a galluogi profion pwynt gofal, a allai fod yn arbennig o werthfawr mewn ysbytai a chartrefi gofal. Fel y dywedais i'n gynharach y prynhawn yma, fe fydd y Gweinidog iechyd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am dechnolegau profi newydd yn y dyddiau nesaf.

Llywydd, yn ystod yr wythnos ddiwethaf rydym wedi parhau â'r dull ymgynghorol yr ydym wedi bod yn ei ddefnyddio drwy gydol y pandemig hwn, gan siarad â phartneriaid cyn inni wneud penderfyniadau, nid eu hysbysu nhw'n unig pan fydd y penderfyniadau wedi eu gwneud. Rwy'n ddiolchgar i bawb sydd wedi cyfrannu at y trafodaethau hyn: y cyngor partneriaeth gymdeithasol, sydd wedi cyfarfod ddwywaith mewn cyfarfodydd eithriadol, gan gynnwys undebau llafur, busnesau a phartneriaid eraill; y fforwm rhyng-ffydd; Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac arweinwyr awdurdodau lleol; Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a chyngor y trydydd sector; comisiynwyr yr heddlu a throseddu a phrif gwnstabliaid heddluoedd Cymru; a phobl ifanc o Blant yng Nghymru, a llawer iawn o rai eraill hefyd. Llywydd, fe fydd y rheoliadau a wnawn ni'r wythnos hon yn effeithio'n uniongyrchol ar yr holl bartneriaid hyn ac mae pob un wedi cyfrannu at eu llunio nhw. Fe fyddwn ni'n cwblhau'r rheoliadau pan fyddwn ni wedi clywed gan Aelodau'r Senedd o ganlyniad i'r datganiad hwn heddiw.

Canlyniad hyn yw y byddwn ni, o 9 Tachwedd, yn cyflwyno ymateb cenedlaethol, gydag un gyfres o reolau ar gyfer Cymru gyfan. Fe fydd y rhain yn ein galluogi ni i ailddechrau gydag agweddau ar fywyd Cymru, ond nid yw'r feirws wedi diflannu a dim ond drwy ymddwyn yn gyfrifol a diogelu ein gilydd y byddwn ni'n sicrhau'r cynnydd angenrheidiol wrth gefnu ar yr argyfwng hwn. Llywydd, o ddydd Llun, rydym yn cynnig newid y gyfraith yng Nghymru yn y ffyrdd canlynol: fe fydd eglwysi, temlau, synagogau a mannau addoli eraill yn gallu ailagor fel yr oedden nhw cyn y cyfnod atal byr. Fe fydd canolfannau cymunedol yn ailagor hefyd. Fe fydd prifysgolion yn parhau i weithredu fel y buon nhw yn ystod y cyfnod atal byr, ac fe fydd ysgolion a cholegau yn gallu croesawu pob disgybl a myfyriwr yn ôl. Fe fydd siopau, canolfannau ffitrwydd a phob safle arall sydd ar agor i'r cyhoedd, y bu'n ofynnol iddyn nhw gau yn ystod y cyfnod atal byr, yn ailagor. Ond, ym mhob un o'r safleoedd hyn ac mewn gweithleoedd, fe fydd y gofyniad cyfreithiol i gymryd pob cam rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws yn parhau i fod yn gymwys er mwyn diogelu staff a chwsmeriaid fel ei gilydd. Mae hyn yn cynnwys tafarndai, caffis a bwytai. Fe fydd y rhain yn ailagor, ond ein cyngor clir ni i bobl Cymru yw y dylem ymweld â'r lleoedd hyn mewn grwpiau mor fach â phosibl ac, i lawer, bydd hynny'n golygu y bobl yr ydym ni'n byw gyda nhw. Ond rydym wedi gwrando'n ofalus ar yr hyn y mae pobl ifanc a phobl sengl yn arbennig wedi ei ddweud wrthym ni o ran pa mor bwysig yw gallu cwrdd â ffrindiau ac aelodau eraill o'r teulu. Ein bwriad ni yw y bydd y rheoliadau yn caniatáu i grwpiau o hyd at bedwar o bobl gyfarfod mewn lleoliad sy'n cael ei reoli, fel bwyty, caffi neu dafarn, ond y bydd hyn yn amodol ar fesurau diogelu caeth a drafodir gyda'r sector lletygarwch, gan gynnwys archebu ymlaen llaw, slotiau amser cyfyngedig a gallu profi hunaniaeth. Llywydd, fel ym mhob agwedd ar ein bywydau ni, fe fydd cadw at hanfodion hylendid da a chadw pellter yn hanfodol yn y lleoliadau hyn hefyd.

Dyma un o'r newidiadau mwyaf heriol o safbwynt iechyd y cyhoedd, ac fe fyddwn ni'n ei adolygu drwy'r amser. Fe fydd ei lwyddiant yn dibynnu ar yr hyn a wna'r sector a phob un o ddinasyddion Cymru wrth ddefnyddio'r ailagor hwn mewn ffordd gyfrifol a chall. Ac fe fyddwn ni, Llywydd, yn parhau i ddod â gwerthu alcohol i ben am 10 p.m. yng Nghymru.

Llywydd, as a result of the many discussions we have held over the last 10 days, we are very aware of the need to provide opportunities for social contact in the coming winter months. Organised activities for groups of up to 15 people indoors and 30 people outdoors will be allowed once the firebreak period ends. But, once again, risk assessments will be needed to be carried out in advance, and all reasonable measures taken to minimise the risk of contracting or spreading the virus, and these activities will not be able to involve the sale or consumption of alcohol. There will be a separate exception for up to 15 people to attend a reception for a wedding or civil partnership or a funeral wake, and children under 11 will not count towards the limits on meeting others in these regulated settings.

I turn, Llywydd, now to another very challenging area: the extent to which we should meet one another in our own homes, a setting where we know coronavirus continues to spread and to take hold. As a result, beyond the firebreak period, at home, including in gardens, people will only be able to meet others from their extended household, and that extended household will be limited to just two households coming together. If we are to make the most of the gains the firebreak period has created, then we must avoid the riskier types of behaviour beyond that period altogether. House parties, larger events and gatherings indoors will be unlawful, and we will make this absolutely explicit in our regulations.

Llywydd, so that we can keep the new national rules as simple as possible, we will not return to local travel restrictions. People will be able to travel anywhere within Wales, but, once again, we ask people to approach the issue of travel responsibly, to stay close to home and continue to limit their contact with others. Permission to travel is not an instruction to travel, and the way in which we behave in this area of our lives too will be reviewed in the weeks that follow the firebreak period.

While the English lockdown is in place, travel to and from England will be prohibited by the English regulations unless that is for an essential reason such as work or education and, recognising that Wales will come out of the firebreak as a high prevalence area of the UK, we will also place travel restrictions on people leaving or entering Wales until those rates come down. International travel will not be allowed without a reasonable excuse.

Llywydd, as we are about to enter the next stage in our national effort to control the virus, at the heart of that effort is the way in which each and every one of us go about each and every aspect of our lives. We all need to take steps to keep each other safe. I know that the vast majority of people in Wales have made huge sacrifices to live within the rules before the firebreak. I am so grateful to all of them. And over this winter period, we must all be prepared to live our lives differently so that the effort we have made together is not wasted and we do not find ourselves in this position once again. We must all keep our contacts with one another to an absolute minimum, keep the circle of people we meet with as small as possible, and consider all those other ways in which we can continue to keep in touch.

Llywydd, in the weeks after 9 November we will have more evidence of the impact of the firebreak. We will review these measures to check that they are proportionate and effective. But we must be under no illusion. After the firebreak ends, the virus will not have ended. In the weeks ahead we must ask ourselves not, 'What can I do?', but, 'What should I do?' to keep ourselves and others in Wales safe from what goes on being a terrible disease. Llywydd, diolch yn fawr.

Llywydd, o ganlyniad i'r trafodaethau lawer a gynhaliwyd dros y 10 diwrnod diwethaf, rydym ni'n ymwybodol iawn o'r angen i roi cyfle i bobl gael cyswllt cymdeithasol yn ystod misoedd y gaeaf. Fe fydd gweithgareddau a drefnir i grwpiau o hyd at 15 o bobl dan do a 30 o bobl yn yr awyr agored yn cael eu caniatáu eto pan ddaw'r cyfnod atal byr i ben. Ond, unwaith eto, fe fydd angen cynnal asesiadau risg ymlaen llaw, a chymryd pob cam rhesymol i leihau'r risg o ddal neu ledaenu'r feirws, ac ni fydd y gweithgareddau hyn yn gallu cynnwys gwerthu nac yfed alcohol. Fe fydd eithriad ar wahân ar gyfer hyd at 15 o bobl i allu bod yn bresennol mewn gwledd briodas neu bartneriaeth sifil neu de angladd, ac ni fydd plant dan 11 oed yn cael eu cyfrif yn rhan o'r cyfyngiadau ar gwrdd ag eraill yn y lleoliadau rheoledig hyn.

Rwyf am droi nawr, Llywydd, at faes heriol iawn arall, sef i ba raddau y dylem gwrdd â'n gilydd yn ein cartrefi ni ein hunain, sy'n lleoliad y gwyddom fod y coronafeirws yn parhau i ledu a ffynnu ynddo. O ganlyniad, y tu hwnt i'r cyfnod atal byr, yn y cartref, gan gynnwys mewn gerddi, ni all pobl gwrdd â neb oni bai am y rhai sydd o'r un aelwyd estynedig, ac fe fydd yr aelwyd estynedig honno'n cael ei chyfyngu i ddwy aelwyd sy'n dod at ei gilydd a neb arall. Os ydym ni am wneud yn fawr o'r enillion a greodd y cyfnod atal byr, fe fydd yn rhaid inni osgoi'r mathau mwy peryglus hyn o ymddygiad yn gyfan gwbl y tu hwnt i'r cyfnod hwnnw. Fe fydd partïon mewn tai, digwyddiadau mwy o faint ac ymgynnull dan do yn anghyfreithlon, ac fe fyddwn ni'n gwneud hyn yn gwbl glir yn ein rheoliadau ni.

Llywydd, er mwyn inni allu cadw'r rheolau cenedlaethol newydd hyn mor syml â phosibl, ni fyddwn yn cael cyfyngiadau teithio lleol eto. Fe fydd pobl yn gallu teithio i unrhyw le yng Nghymru, ond, unwaith eto, rydym ni'n gofyn i bobl fod yn gyfrifol wrth deithio, gan aros yn agos i gartref a pharhau i gyfyngu ar eu cysylltiadau nhw â phobl eraill. Nid yw caniatâd i deithio yn gyfarwyddyd i deithio, ac fe fydd y ffordd yr ydym ni'n ymddwyn o ran yr agwedd hon ar ein bywydau yn cael ei hadolygu hefyd yn yr wythnosau sy'n dilyn y cyfnod atal byr.

Pan fydd y cyfnod clo'n weithredol yn Lloegr, fe fydd rheoliadau Lloegr yn gwahardd teithio i Loegr ac oddi yno oni bai bod hynny am reswm hanfodol fel gwaith neu addysg. A chan gydnabod y bydd Cymru'n dod allan o'r cyfnod atal byr hwn fel ardal o'r DU sydd â nifer fawr o achosion, fe fyddwn ni hefyd yn rhoi cyfyngiadau teithio ar bobl sy'n ymadael neu'n dod i Gymru hyd nes i'r cyfraddau hynny ostwng. Ni chaniateir teithio rhyngwladol heb reswm digonol.

Llywydd, gan ein bod ni ar fin dechrau ar y cam nesaf yn ein hymdrech genedlaethol i reoli'r feirws, fe fydd y ffordd y mae pob un ohonom yn ymddwyn ym mhob agwedd ar ein bywydau ni wrth wraidd yr ymdrech honno. Mae angen i bob un ohonom gymryd camau i gadw ein gilydd yn ddiogel. Fe wn i'n iawn fod mwyafrif llethol pobl Cymru wedi aberthu llawer iawn ar gyfer byw yn ôl y rheolau a fu cyn y cyfnod atal byr. Rwy'n hynod ddiolchgar i bob un ohonyn nhw. A thros gyfnod y gaeaf hwn, mae'n rhaid i bob un ohonom ni fod yn barod i fyw ein bywydau mewn ffordd wahanol fel nad yw'r ymdrech a wnaethom gyda'n gilydd yn mynd yn ofer ac nad ydym yn cael ein hunain yn y sefyllfa hon unwaith eto. Fe fydd yn rhaid i bob un ohonom gadw ein cysylltiadau â'n gilydd mor ysgafn â phosibl, a chadw'r cylch o bobl yr ydym ni'n cyfarfod â nhw mor fach â phosibl, a rhoi ystyriaeth i'r holl ffyrdd eraill o barhau i gadw mewn cysylltiad â nhw.

Llywydd, yn ystod yr wythnosau ar ôl 9 Tachwedd fe fydd gennym ni fwy o dystiolaeth o effaith y cyfnod atal byr. Fe fyddwn ni'n adolygu'r mesurau hyn i sicrhau eu bod nhw'n gymesur ac yn effeithiol. Ond mae'n rhaid inni beidio â bod dan unrhyw gamargraff. Wedi i'r cyfnod atal byr ddod i ben, ni fydd y feirws wedi darfod o'r tir. Yn ystod yr wythnosau i ddod fe fydd yn rhaid inni ofyn i ni ein hunain nid, 'Beth alla i ei wneud?', ond, 'Beth ddylwn i ei wneud?' er mwyn ein cadw ni a phobl eraill yng Nghymru yn ddiogel rhag yr hyn sy'n parhau i fod yn glefyd difrifol. Llywydd, diolch yn fawr.

15:05

Can I thank the First Minister for his comprehensive statement this afternoon? The new measures announced yesterday by the Welsh Government to follow the current Wales-wide lockdown period, of course, provide some clarity, and what we've heard from the First Minister this afternoon has provided further clarity, however there are still some outstanding issues and concerns that need further information so that we can better understand what we should and shouldn't do from next week.

Firstly, I appreciate the steps that the Government is taking to allow two households to form a bubble in Wales. For so many communities across the country, the ability to meet with another household will be very welcome and gives some comfort to those who have not seen family members for some time. 

Now, your announcement is very clear that schools across Wales will reopen from Monday, and I'm sure you'll agree with me that it's vitally important that children and students are able to return to the classroom, provided the evidence shows that it's safe to do so. Of course, it's important that we better understand how the virus may or may not be transmitted in school and university settings. So, in light of the reopening of education providers, I'd be grateful if you could tell us a bit more about the assessment that has been made of the transmission of the virus in those settings and how that's impacted the Government's policy.

The Welsh Government statement also makes it clear that working from home will become even more important, and I know that the Welsh Government has already been considering a shift towards more homeworking across Wales. Whilst there are benefits to homeworking, there are also economic consequences for high streets and town centres, and there are also some valid concerns over the mental health impact of homeworking on some people. Therefore, can you tell us what discussions the Welsh Government has already had with public service providers, local authority leaders and indeed others about the Welsh Government's remote working policy and the economic impact, and indeed the mental health impact that homeworking may have in the longer term?

It is absolutely vital that, moving forward, mental health is prioritised by the Welsh Government, whether that's in relation to carers, children and young people, or indeed older people. Given that the virus is still prevalent in many communities across Wales, and as a result, freedoms for so many people have been restricted for some time, will the Welsh Government now develop a longer term mental health strategy that reflects the challenges that the virus presents? 

Of course, underpinning the new post-firebreak measures is a need to ensure that businesses across Wales can access the support that they need. We all know of businesses that are struggling to survive the pandemic and it's clear that many will need more support in the coming months. Now, as I said earlier today, many businesses have been under some form of Government restriction not just for the two-week firebreak period, but in some cases for a significantly longer period of time, and so it's vital that the Welsh Government is listening to their concerns and helping them find and access the support they need quickly. Can you therefore confirm, First Minister, what changes are being made to ensure businesses are aware of the support on offer and are able to get the help that they need during this time?

I know that Ministers have been having ongoing discussions with the hospitality sector about the rules for reopening, and I welcome the news that hospitality will reopen to allow groups of up to four individuals to meet in a regulated setting. Today's statement says that this will be under constant review, and I appreciate that this will have to be monitored very carefully, however, can you confirm when you will be reviewing this measure and can you tell us how you'll be engaging with businesses across the country to ensure that the measure is the right one going forward?

When the Welsh Government announced the firebreak lockdown, it made it clear that the two-week period was absolutely essential in delivering significant improvements to its processes, and whilst I accept that we've still got a week to go, it's really important that the people of Wales can see those improvements and understand how the Welsh Government has used the time during the lockdown to make the necessary changes. There has been some information already given about work done in relation to the testing system, which is very welcome, and you've confirmed today in your statement that new test centres have been opened and more are planned, but perhaps you could tell us a bit more about that and what other work that has already taken place during the firebreak period in relation to the Welsh Government's testing programme, and what more we can expect to take place over the next few days and in the coming weeks.

First Minister, you will have seen the worrying news that there have been another 30 deaths linked to COVID-19 infections caught inside four hospitals, and it's clear urgent action is needed to address that. Today's statement says that local health boards continue to work on plans to make the best use of our field hospital capacity. Can you therefore update us on how that work is going and when we can begin to see that capacity become available?

And finally, Llywydd, I want to place on record my sincere thanks to our outstanding NHS staff and our third sector organisations and charities who have continued to do so much to support people across Wales in what has been a very difficult time. And, First Minister, I know you'll join me in thanking them for their efforts over the past few months. Thank you.

A gaf i ddiolch i'r Prif Weinidog am ei ddatganiad cynhwysfawr ef y prynhawn yma? Mae'r mesurau newydd a gyhoeddwyd ddoe gan Lywodraeth Cymru i ddilyn y cyfnod clo presennol ledled Cymru, wrth gwrs, yn rhoi rhywfaint o eglurder, ac mae'r hyn a glywsom ni gan y Prif Weinidog y prynhawn yma wedi rhoi mwy o eglurder, ond mae yna rai materion a phryderon sy'n weddill y mae angen rhagor o wybodaeth amdanyn nhw fel y gallwn ddeall yn well yr hyn y dylem ac na ddylem ei wneud o'r wythnos nesaf ymlaen.

Yn gyntaf, rwy'n gwerthfawrogi'r camau y mae'r Llywodraeth yn eu cymryd i ganiatáu i ddwy aelwyd fod mewn swigen yng Nghymru. I laweroedd o gymunedau ledled y wlad, fe fydd yna groeso mawr i allu cwrdd ag aelwyd arall ac mae hynny o rywfaint o gysur i'r rhai nad ydyn nhw wedi gweld aelodau o'u teuluoedd ers cryn amser.

Nawr, mae eich cyhoeddiad chi'n eglur iawn ynglŷn ag ysgolion ledled Cymru yn ailagor o ddydd Llun, ac rwy'n siŵr y byddwch chi'n cytuno â mi ei bod yn hanfodol bwysig fod plant a myfyrwyr yn gallu dychwelyd i'r ystafell ddosbarth, ar yr amod bod y dystiolaeth yn dangos ei bod hi'n ddiogel iddyn nhw wneud hynny. Wrth gwrs, mae'n bwysig ein bod ni'n deall mwy am sut y gall y feirws fod yn cael ei drosglwyddo neu beidio mewn ysgolion a phrifysgolion. Felly, gan fod y darparwyr addysg ar agor unwaith eto, fe fyddwn i'n ddiolchgar pe byddech chi'n dweud ychydig mwy wrthym am yr asesiad a wnaed o drosglwyddiad y feirws yn y lleoliadau hynny a sut mae hynny wedi effeithio ar bolisi'r Llywodraeth.

Mae datganiad Llywodraeth Cymru yn egluro hefyd y bydd gweithio o gartref yn mynd i fod yn bwysicach eto, ac fe wn i fod Llywodraeth Cymru eisoes wedi bod yn ystyried symud tuag at fwy o weithio o gartref ledled Cymru. Er bod manteision i weithio o gartref, fe geir canlyniadau economaidd i'r stryd fawr a chanol trefi, ac mae rhai pryderon dilys ynghylch effaith gweithio o gartref ar iechyd meddwl rhai pobl hefyd. Gan hynny, a wnewch chi ddweud wrthym ni pa drafodaethau a gafodd Llywodraeth Cymru hyd yn hyn gyda darparwyr gwasanaethau cyhoeddus, arweinwyr awdurdodau lleol ac eraill ynglŷn â pholisi gweithio o bellter Llywodraeth Cymru a'r effaith economaidd, ac yn wir yr effaith y gallai gweithio o gartref ei chael ar iechyd meddwl yn y tymor hwy?

Mae'n gwbl hanfodol, wrth symud ymlaen, fod y flaenoriaeth yn cael ei rhoi gan Lywodraeth Cymru i iechyd meddwl, boed hynny mewn cysylltiad â'r gofalwyr, plant a phobl ifanc, neu yn wir, bobl hŷn. O gofio bod y feirws yn parhau i fod yn gyfredol mewn llawer o gymunedau ledled Cymru, ac o ganlyniad, y cyfyngwyd ar ryddid llawer o bobl ers peth amser, a wnaiff Llywodraeth Cymru nawr ddatblygu strategaeth iechyd meddwl ar gyfer y tymor hwy sy'n adlewyrchu'r heriau y mae'r feirws yn eu cyflwyno?

Wrth gwrs, yn sail i'r mesurau newydd sy'n dilyn y cyfnod atal byr, mae angen i fusnesau ledled Cymru allu cael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnyn nhw. Rydym ni i gyd yn gwybod am fusnesau sy'n ei chael hi'n anodd goroesi'r pandemig ac mae'n amlwg y bydd angen mwy o gymorth ar lawer ohonyn nhw yn ystod y misoedd nesaf. Nawr, fel y dywedais i'n gynharach heddiw, mae llawer o fusnesau wedi bod o dan ryw fath o gyfyngiad gan y Llywodraeth nid yn unig am y cyfnod atal byr o bythefnos, ond mewn rhai achosion am gyfnod llawer hwy. Felly mae'n hanfodol fod Llywodraeth Cymru yn gwrando ar eu pryderon nhw ac yn eu helpu i ddod o hyd i'r cymorth sydd ei angen arnyn nhw'n gyflym. A wnewch chi gadarnhau, Prif Weinidog, pa newidiadau a wneir i sicrhau bod busnesau yn ymwybodol o'r cymorth sydd ar gael iddyn nhw ac yn cael y cymorth angenrheidiol yn ystod y cyfnod hwn?

Fe wn i fod trafodaethau wedi parhau rhwng Gweinidogion â'r sector lletygarwch ynglŷn â'r rheolau ar gyfer ailagor, ac rwy'n croesawu'r newyddion y bydd lletygarwch yn ailagor er mwyn caniatáu i grwpiau o hyd at bedwar o unigolion gyfarfod mewn lleoliad sydd dan reolaeth. Fe ddywed y datganiad heddiw y caiff hyn ei adolygu'n gyson, ac rwy'n sylweddoli y bydd yn rhaid monitro hyn yn ofalus iawn. Serch hynny, a wnewch chi gadarnhau pryd y byddwch chi'n adolygu'r mesur hwn ac a wnewch chi ddweud wrthym ni sut y byddwch chi'n ymgysylltu â busnesau ledled y wlad i sicrhau mai'r mesur yw'r un priodol wrth symud ymlaen?

Pan gyhoeddodd Llywodraeth Cymru y cyfnod atal byr, fe fynegwyd yn eglur bod y cyfnod o bythefnos yn gwbl hanfodol er mwyn sicrhau gwelliannau sylweddol i'w phrosesau, ac er fy mod i'n derbyn bod gennym ni wythnos i fynd eto, mae'n bwysig iawn y gall pobl Cymru weld y gwelliannau hynny a deall sut mae Llywodraeth Cymru wedi defnyddio'r amser yn ystod y cyfnod clo i gyflawni'r newidiadau angenrheidiol. Mae rhywfaint o wybodaeth wedi cael ei rhoi eisoes am y gwaith a wnaed o ran y system brofi, sydd i'w groesawu'n fawr, ac rydych chi wedi cadarnhau heddiw yn eich datganiad fod canolfannau prawf newydd wedi eu hagor a bod mwy ar y gweill. Ond a wnewch chi ddweud ychydig mwy wrthym am hynny a pha waith arall sydd wedi digwydd yn barod yn ystod y cyfnod atal byr o ran rhaglen brofi Llywodraeth Cymru, a beth arall y gallwn ni ei ddisgwyl dros y dyddiau nesaf ac yn yr wythnosau nesaf?

Prif Weinidog, rydych chi wedi clywed y newyddion gofidus am 30 o farwolaethau eraill yn gysylltiedig â haint COVID-19 a drosglwyddwyd y tu mewn i bedwar ysbyty, ac mae'n amlwg bod angen cymryd camau ar fyrder i fynd i'r afael â hynny. Fe ddywed datganiad heddiw bod byrddau iechyd lleol yn parhau i weithio ar gynlluniau i wneud y defnydd gorau o'n gallu ni mewn ysbytai maes. A wnewch chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf inni felly am ddatblygiad y gwaith hwnnw a phryd y cawn ni ddechrau gweld y capasiti hwnnw ar waith?

Ac yn olaf, Llywydd, fe hoffwn i ddiolch yn ddiffuant ar goedd i staff ardderchog ein GIG ni a'n sefydliadau a'n helusennau trydydd sector sydd wedi parhau i gyflawni cymaint i gefnogi pobl ledled Cymru mewn cyfnod sydd wedi bod yn anodd iawn. Ac fe wn i, Prif Weinidog, y gwnewch chi ymuno â mi i ddiolch iddyn nhw am eu hymdrechion dros y misoedd diwethaf. Diolch.

15:10

Llywydd, I thank Paul Davies for those questions and I absolutely do associate myself with his last remarks. I'll try and answer as quickly as I can a number of the specific questions he raised.

As to schools reopening, the evidence does continue to evolve all the time, and it's another area where we have to be prepared to adapt our response if it were necessary, if different evidence were to emerge. But at present, the evidence we have continues to be that younger children particularly do not suffer themselves from coronavirus or spread it to other people in significant numbers. And we've now had a full half-term of schools being back in Wales, and, again, the evidence is predominantly that where there have been cases in schools, it has been because people have contracted the virus outside the school setting, and that intra-school transmission has not been a significant feature of the way in which schools in Wales have experienced the last six weeks. That is a tribute to all the work that is done by teaching and non-teaching staff in all those settings, to keep themselves and their students safe. And while that continues to be the evidence, then I agree with what Paul Davies said about making children and their education our top priority, and trying to make sure that whatever other restrictions we have to impose on life here in Wales that we put them and their futures right at the top of our list.

Paul Davies referred to the ongoing mental health impact of the crisis, and that is true in all parts of our lives, and it does have an impact on people, some people who work from home. It's why we've been keen to emphasise that our approach to remote working is not that a certain percentage of people will always be in work full-time and the other people will always be working from home; it's a blended approach in which people are able to spend some of the working week working remotely and other parts of the working week in their normal place of work. And when you add all that up, he knows that for the Welsh Government, we've thought of 30 per cent as a working hypothesis for the number of people who are able to work successfully from home, being at home during this crisis. And that, I think, is designed to respond to the fact that, for some people, working from home without the chance to be sometimes in the workplace does come at a toll to people's sense of mental health and well-being. My colleague Eluned Morgan, who now has responsibility for mental health services in Wales, will be talking with Members, as she has been, I know, talking to a very wide range of interests, about a longer term sense of how we can respond to the mental health impact of the crisis, which will not be over during the crisis itself. As we know, there are some long-term impacts from coronavirus, both physical, but also in terms of people's well-being.

As for business support, of course I recognise, as Paul Davies said, that many businesses in Wales have been living with restrictions for more than two weeks. Across our border in England, Leicester has been under restrictions for the best part of three months, and finds itself now facing a four-week lockdown. No Government takes these decisions lightly. All Governments are—as I said at the start of my statement—having to juggle these impossible dilemmas between lives and livelihoods, between our health and our economic futures. Here in Wales, we'll continue to develop our business support offer to make it available through the Business Wales website. And in all the conversations we have, whether that is through the social partnership council or whether it's through—as I was able to do yesterday—speaking at the Confederation of British Industry's annual conference, we take all the opportunities that are there to talk to the business community and to make sure we understand their perspectives and to gather their support. We will review the measures we put in place for the post-firebreak period after two weeks. I'm happy to provide that confirmation for hospitality businesses and others.

We've used this period, as Paul Davies says, to introduce changes in a number of the services, including further strengthening our TTP services. Just for reasons of time, Llywydd, I'll just mention one further way in which we're doing that. We're going to create a central surge capacity—a team that can be deployed in any part of Wales when the system comes under particular pressures because of local flare-ups. And as far as the field hospital capacity is concerned, it's already being used in Cwm Taf Morgannwg, where Ysbyty'r Seren is open and taking patients. We will be learning, in all parts of Wales, from ways in which that early experience can be put to best use elsewhere.

Llywydd, rwy'n diolch i Paul Davies am y cwestiynau yna ac rwy'n llwyr ategu ei sylwadau diwethaf. Fe roddaf i gynnig ar ateb nifer o'r cwestiynau penodol a gododd mor gyflym ag y gallaf.

O ran ysgolion yn ailagor, mae'r dystiolaeth yn parhau i esblygu drwy'r amser, ac mae hwn yn faes arall lle mae'n rhaid inni fod yn barod i addasu ein hymateb pe bai angen, pe bai tystiolaeth wahanol yn dod i'r amlwg. Ond ar hyn o bryd, y dystiolaeth sydd gennym o hyd yw nad yw plant iau, yn enwedig, yn dioddef o'r coronafeirws eu hunain nac yn ei drosglwyddo i bobl eraill mewn niferoedd sylweddol. Rydym wedi cael hanner tymor llawn o'r ysgolion yn eu holau yng Nghymru ac, unwaith eto, y dystiolaeth yn bennaf yw, lle cafwyd achosion mewn ysgolion, mai'r rheswm am hynny yw bod pobl wedi cael y feirws y tu allan i'r ysgol, ac nad yw trosglwyddo o fewn yr ysgol wedi bod yn nodwedd bwysig o brofiad yr ysgolion yng Nghymru yn ystod y chwe wythnos diwethaf. Teyrnged yw honno i'r holl waith a gafodd ei wneud gan staff addysgu a staff nad ydyn nhw'n addysgu yn yr holl leoliadau hynny, i'w cadw nhw eu hunain a'u myfyrwyr yn ddiogel. Ac er mai dyna'r dystiolaeth sy'n aros, rwy'n cytuno â'r hyn a ddywedodd Paul Davies am wneud plant a'u haddysg nhw'n brif flaenoriaeth inni, a cheisio sicrhau, beth bynnag fydd y cyfyngiadau eraill y bydd yn rhaid inni eu rhoi ar fywyd yma yng Nghymru, ein bod ni'n rhoi plant a'u dyfodol ar frig ein rhestr ni.

Fe gyfeiriodd Paul Davies at effaith barhaus yr argyfwng ar iechyd meddwl, ac mae hynny'n wir ym mhob rhan o'n bywydau ni, ac mae hyn yn effeithio ar bobl, a rhai pobl sy'n gweithio o gartref. Dyna pam rydym wedi bod yn awyddus i bwysleisio nad ein dull ni o weithredu gweithio o bell yw y bydd canran benodol o bobl bob amser i mewn yn y gwaith yn llawn amser ac y bydd pobl eraill bob amser yn gweithio o gartref; ond mae gennym ni ddull cyfunol lle gall pobl dreulio rhywfaint o'r wythnos waith yn gweithio o bell ac ar adegau eraill o'r wythnos gallant weithio yn eu man gwaith arferol. A phan fyddwch chi'n ychwanegu hyn i gyd at ei gilydd, fel y gŵyr ef, yn nhŷb Llywodraeth Cymru, rydym wedi ystyried 30 y cant yn rhagdybiaeth ymarferol ar gyfer nifer y bobl sy'n gallu gweithio'n llwyddiannus o gartref, gan eu bod nhw yn eu cartrefi yn ystod yr argyfwng hwn. Ac fe gafodd hynny ei gynllunio, yn fy marn i, i ymateb i'r ffaith bod gweithio o gartref, i rai pobl, heb gyfle i gael bod yn y gweithle weithiau yn gallu effeithio ar iechyd meddwl a lles pobl. Fe fydd fy nghyd-Aelod i, Eluned Morgan, sy'n gyfrifol am wasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru erbyn hyn, yn siarad ag Aelodau, fel y bu hi, fel y gwn i, yn siarad ag ystod eang iawn o fuddiannau, am sut y gallwn ni ymateb yn yr hirdymor i effaith yr argyfwng ar iechyd meddwl, na fydd yn dod i ben yn ystod yr argyfwng ei hun. Fel y gwyddom, fe geir rhai effeithiau hirdymor yn sgil coronafeirws, yn gorfforol, ond o ran lles pobl hefyd.

O ran cymorth i fusnesau, rwy'n cydnabod wrth gwrs, fel y dywedodd Paul Davies, fod llawer o fusnesau yng Nghymru wedi bod yn byw gyda chyfyngiadau ers mwy na phythefnos. Dros y ffin yn Lloegr, mae Caerlŷr wedi bod dan gyfyngiadau am fwy neu lai tri mis, ac erbyn hyn mae'r ddinas yn wynebu cyfnod clo o bedair wythnos arall. Nid oes yr un Llywodraeth yn gwneud y penderfyniadau ynglŷn â hyn ar chwarae bach. Mae pob Llywodraeth—fel y dywedais i ar ddechrau fy natganiad—yn gorfod jyglo'r cyfyng-gyngor amhosibl hwn rhwng bywydau a bywoliaeth, rhwng ein hiechyd ni a'n dyfodol economaidd ni. Yma yng Nghymru, fe fyddwn ni'n parhau i ddatblygu ein cynnig ni o gymorth i fusnesau a sicrhau ei fod ar gael drwy wefan Busnes Cymru. Ac yn yr holl sgyrsiau a gawn ni, boed hynny drwy'r cyngor partneriaeth gymdeithasol neu drwy—fel y bûm i'n ei wneud ddoe—siarad yng nghynhadledd flynyddol y Cydffederasiwn Diwydiant Prydain, rydym ni'n manteisio ar yr holl gyfleoedd sydd ar gael i siarad â'r gymuned fusnes a sicrhau ein bod ni'n deall eu safbwyntiau ac yn cael eu cefnogaeth nhw. Fe fyddwn ni'n adolygu'r mesurau a roddwn ar waith yn ystod y cyfnod wedi'r cyfnod atal byr ar ôl pythefnos. Rwy'n hapus i roi'r cadarnhad hwnnw i fusnesau lletygarwch ac eraill.

Rydym wedi defnyddio'r cyfnod hwn, fel y dywed Paul Davies, i gyflwyno newidiadau mewn nifer o'r gwasanaethau, gan gynnwys cryfhau ymhellach ein gwasanaethau profi, olrhain, a diogelu. Am resymau amser yn unig, Llywydd, fe wnaf i sôn am un ffordd arall o wneud hynny. Rydym yn mynd i greu capasiti canolog a fydd yn ymdrin ag ymchwydd mewn achosion—tîm y gellir ei ddefnyddio mewn unrhyw ran o Gymru pan fydd y system dan bwysau arbennig oherwydd achosion lleol. Ac o ran capasiti ysbytai maes, fe ddefnyddir hyn eisoes yng Nghwm Taf Morgannwg, lle mae Ysbyty'r Seren yn agored ac yn derbyn cleifion. Fe wnawn ni ddysgu, ym mhob rhan o Gymru, o'r ffyrdd y gellir defnyddio'r profiad cynnar hwnnw yn y ffordd orau mewn mannau eraill.

15:15

Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price.

Leader of Plaid Cymru, Adam Price.

Diolch, Llywydd. Thank you, First Minister, for the statement and for the announcement yesterday, which I know would have been welcomed by so many people across Wales, not least my own mother and father, who are looking forward to being reconnected with their grandchild. I'm sure that's felt in many, many families across Wales.

Your own economy and transport Minister has said that the current firebreak is unlikely to be the last in Wales, and that another Wales-wide lockdown is looking likely in the new year. Do you agree that we should set it as an agreed goal that, as far as humanly possible, this should be the last national lockdown? Now, of course, as you've been rightly stressing, we all have a part to play as individuals and as a community in making that possible, but there are some things, of course, that only Government can do. You've referred to the test and trace system, which is absolutely central to this, and you've said a little bit about what you've been doing during the firebreak, but I was wondering if you could say what level of improvement you plan to make in the crucial 24-hour turnaround target in getting the test results back to people, which is absolutely central to making it an effective protection in terms of preventing a further exponential rise in cases.

I was wondering, as well, if you could say whether you have reconsidered the issue of the testing of asymptomatic contacts, as other countries are already doing, because we know from scientific evidence now that asymptomatic transmission is a very, very important element within the spread of the virus. And when do you think we'll be in a position where we could see population-wide testing, which, as I referred to earlier, has been happening over the weekend in Slovakia, and is being proposed in the city of Liverpool? On contact tracing as well, are we likely to see an increasing emphasis on backward as well as forward contact tracing, which is important in terms of identifying the sources of infection, and have you looked at the adoption of the three-tier contract tracing system, which has proven such a successful element in Vietnam?

On vaccines, Scotland, it's been reported, is preparing to start vaccinating in six weeks' time. Are you also working hard to shorten the timelines as far as possible so we can get vaccinations potentially under way in December? I'm mindful, First Minister, of the lighthouse lab failure or fiasco. Are we making our own independent plans in Wales so we're not reliant on the UK taskforce, headed by another Boris Johnson political appointee? And in relation to the Prime Minister's comments yesterday—because the economic policy, of course, needs to work in tandem with the health policy—that furlough and other economic support would be available to the devolved administrations when they required them, it was contradicted today by the housing and local government Secretary, Robert Jenrick, who said that it would be a matter for the Chancellor. What is your understanding of the latest position of the UK Government in this regard?

Finally, we've advocated, as we emerge out of the firebreak, a slow and steady approach, rather than a sudden relaxation of restrictions, in order to ensure that we secure the hard-won gains. Can you say, First Minister, what the current scientific advice says as to what the infection rate, R, will be next Monday? What is the latest understanding of the R figure? Do you believe, or is the scientific advice to you currently, that the current framework that you've announced today will be enough to keep that crucial R rate below 1 so we don't end up in the position of having to have a further cycle of lockdown and release?

Diolch, Llywydd. Diolch, Prif Weinidog, am y datganiad ac am gyhoeddiad ddoe yr wyf i'n gwybod y byddai croeso mawr iddo gan lawer iawn o bobl ledled Cymru, nid yn lleiaf fy rhieni i fy hun, sy'n edrych ymlaen at gael cysylltiad â'u hŵyr unwaith eto. Rwy'n siŵr bod hynny i'w deimlo ymhlith llawer iawn o deuluoedd ledled Cymru.

Mae Gweinidog yr economi a thrafnidiaeth eich Llywodraeth chi wedi dweud ei bod hi'n annhebygol mai'r cyfnod atal byr presennol fydd yr un olaf yng Nghymru, a bod cyfnod clo arall ledled Cymru yn ymddangos yn debygol yn y flwyddyn newydd. A fyddech chi'n cytuno y dylem ni gael nod y cytunir arno, cyn belled ag y bo hynny'n bosibl, mai'r cyfnod clo hwn ddylai fod yr un olaf genedlaethol? Nawr, wrth gwrs, fel yr oeddech chi'n iawn i'w bwysleisio, mae gan bob un ohonom ni ran, fel unigolion a chymdeithas, i wneud hynny'n bosibl, ond mae yna rai pethau, wrth gwrs, na ellir eu gwneud nhw ond gan Lywodraeth. Rydych chi wedi cyfeirio at y system brofi ac olrhain, sy'n gwbl ganolog i hyn, ac rydych chi wedi dweud ychydig am yr hyn yr ydych chi wedi bod yn ei wneud yn ystod y cyfnod atal byr. Ond tybed a wnewch chi ddweud pa welliant yr ydych chi'n bwriadu ei wneud o ran y targed hanfodol o 24 awr ynglŷn â dychwelyd canlyniadau'r profion i bobl, sy'n gwbl ganolog er mwyn gwneud hyn yn amddiffyniad effeithiol i atal cynnydd cyflymach eto mewn achosion.

Hefyd, tybed a wnewch chi ddweud a ydych chi wedi ailystyried mater profi cysylltiadau asymptomatig, fel y gwna gwledydd eraill eisoes, oherwydd fe wyddom oddi wrth dystiolaeth wyddonol nawr fod trosglwyddo asymptomatig yn elfen bwysig iawn yn ymlediad y feirws. A phryd ydych chi'n tybio y byddwn ni mewn sefyllfa lle gallem weld profion ledled y boblogaeth, fel y cyfeiriais i atyn nhw'n gynharach sydd wedi bod yn digwydd dros y penwythnos yn Slofacia, ac sy'n cael eu cynnig yn ninas Lerpwl? O ran olrhain cysylltiadau hefyd, a ydym ni'n debygol o weld pwyslais cynyddol ar olrhain cyswllt yn ôl yn ogystal ag ymlaen, sy'n bwysig o ran nodi ffynonellau unrhyw haint, ac a ydych chi wedi ystyried mabwysiadu'r system olrhain tair haen, sydd wedi profi i fod yn elfen lwyddiannus iawn yn Fietnam?

O ran brechlynnau, mae'r Alban, fel yr adroddwyd, yn paratoi i ddechrau brechu ymhen chwe wythnos. A ydych chithau hefyd yn gweithio'n galed i gwtogi'r amserlen cyn belled ag y bo modd er mwyn inni allu rhoi brechlynnau ar waith ym mis Rhagfyr o bosibl? Rwy'n ymwybodol, Prif Weinidog, o fethiant neu lanast y labordy goleudy. A ydym ni'n gwneud ein cynlluniau annibynnol ni yng Nghymru fel nad ydym yn dibynnu ar dasglu'r DU, o dan arweiniad penodiad gwleidyddol arall gan Boris Johnson? Ac o ran sylwadau Prif Weinidog y DU ddoe—oherwydd mae angen i bolisi economaidd, wrth gwrs, weithio'n gyfochrog â pholisi iechyd—y byddai ffyrlo a chymorth economaidd arall ar gael i'r gweinyddiaethau datganoledig pan oedd eu hangen arnynt, ond a gafodd ei wrthddweud heddiw gan yr Ysgrifennydd tai a llywodraeth leol, Robert Jenrick, a ddywedodd mai mater i'r Canghellor fyddai hynny. Beth yw eich dealltwriaeth chi o sefyllfa ddiweddaraf Llywodraeth y DU yn hyn o beth?

Yn olaf, wrth inni gefnu ar y cyfnod atal byr, rydym wedi argymell dull pwyllog a chyson, yn hytrach na llacio'r cyfyngiadau yn ddisymwth, i sicrhau ein bod ni'n diogelu'r hyn a enillwyd trwy aberth. A wnewch chi ddweud, Prif Weinidog, beth yw'r cyngor gwyddonol presennol o ran beth fydd y gyfradd heintio, yr R, ddydd Llun nesaf? Beth yw'r ddealltwriaeth ddiweddaraf o'r ffigur R? A ydych chi o'r farn, neu a yw'r cyngor gwyddonol ar gael ichi ar hyn o bryd, y bydd y fframwaith presennol a gyhoeddwyd gennych heddiw yn ddigon i gadw'r gyfradd R hollbwysig honno o dan 1 fel na fyddwn yn y pen draw mewn sefyllfa o orfod cael cyfnod pellach o glo a datglo?

15:20

Diolch yn fawr i Adam Price am y cwestiynau yna.

I'd like to thank Adam Price for those questions.

I thank him both for his general sentiments of support over recent days and for the opportunity to discuss some of the measures we have announced with Members of his party. All I can say to him is what I've said to other people in relation to what will happen in the future, which is that we're not in a position of being able to rule anything in or anything out. The future is so inherently uncertain that anybody who says to you that something will definitely be needed or definitely not be needed in eight weeks' time really is relying on nothing more than a crystal ball, and I don't think people in Wales would be grateful to us if we tried to proceed in that way.

I thought Adam Price made an important point, Llywydd, when he said that there are things that only Governments can do and there are things that only each one of us can do in our own lives, and we have to maximise both of those things. There are a number of things that we have been doing to respond to some of the points that Adam Price mentioned. We are part of the whole-town testing experiment that is being carried out in Liverpool, in the sense that we will be able to gather the learning from that direct. I think there will be a lot to learn from the first time around that track to see if we can then apply the approach that emerges from that experiment in parts of Wales where that would be useful to us.

The asymptomatic testing and the population-wide testing, I think, are very much linked to the next generation of tests that may become available and that Vaughan Gething will report on further later this week. What I don't want to do is fall into the trap that I see others making of saying to people in Wales, 'Oh, there is some magic solution just around the corner, there is a test, there is a vaccine, there is something that will just get us out of jail free on this.' I think people have become allergic to being told, 'Oh, it'll all be over in 12 weeks', 'It'll all be over by Christmas', 'It'll all be over by the spring', 'There's something just about to happen; just you wait, it'll all be okay.' People don't believe it and they're right not to believe it. This is a long, hard slog, in which we're all going to have to play our part, not just for the next few days or the next few weeks, but well into next year.

Then, when these new opportunities do come our way, we will, of course, want to deploy them, and deploy them to make life easier for people—through backward contact tracing, which is already happening in our TTP system in Wales, for exactly the reason that Adam Price said. We know that there are superspreader individuals and events that can be responsible for a hugely disproportionate number of new infections, and that's why we are doing all of that. We have independent plans for distribution of a vaccine once it becomes available, but, again, I don't want to suggest to people in Wales that the first vaccines that will become available will be the sort that they're most familiar with—a flu vaccine that lasts for a whole year or an MMR vaccine that lasts for a whole lifetime. The early vaccines that are likely to become available will confer some immunity for some period of time, and they won't be what people, I think, thinking of other experiences in their lives, might be expecting.

On furlough, it is deeply disappointing that we're back in confusion, having had it clarified, as it seemed yesterday, by the Prime Minister. UK Government Ministers were pressed hard by Scotland, Northern Ireland and Wales in a COBRA meeting yesterday to make sure that we have the clarity that we need, that it cannot possibly be only English Ministers who can declare a public health emergency and invoke a furlough scheme. I thought what the Prime Minister said yesterday in the House of Commons was very helpful to that, and on this one, what the Prime Minister says really does need to go.

We won't know the R figure for next Monday for a couple of weeks beyond next Monday, because R is a lagging indicator. That's why I've always said we won't know how effective the firebreak period has been until weeks afterwards. 'Will it be enough?', Adam Price quite properly asks. Well, my answer can only be this, Llywydd: it will only be enough if every one of us does everything we are asked to do, both the things that Government can do, but also the things we can only do in our own lives, because Governments by themselves cannot solve this crisis. It's how we behave in our own homes, in our workplaces, when we are outside and in other regulated settings that, in the end, drives this virus and puts other people at risk. We can all do things that minimise that risk. We can all do things that maximise that risk. If we do the right things and ask ourselves, as I said, 'What should I be doing?', then it can be enough.

Rwy'n diolch iddo am fynegi ei gefnogaeth yn gyffredinol dros y dyddiau diwethaf ac am y cyfle i drafod rhai o'r mesurau a gyhoeddwyd ar y cyd ag Aelodau o'i blaid ef. Y cyfan y gallaf i ei ddweud wrtho ef yw'r hyn a ddywedais i wrth bobl eraill o ran yr hyn a fydd yn digwydd yn y dyfodol, sef nad ydym ni mewn sefyllfa i allu diystyru unrhyw beth. Mae'r dyfodol mor ansicr drwyddo draw fel bod unrhyw un sy'n dweud wrthych chi y bydd angen rhywbeth yn bendant neu na fydd angen rhywbeth yn bendant ymhen wyth wythnos yn dibynnu ar ddim amgen mewn gwirionedd na dewiniaeth, ac nid wyf i'n credu y byddai pobl yng Nghymru yn diolch inni pe byddem ni'n ceisio bwrw ymlaen yn y ffordd honno.

Roeddwn i o'r farn fod Adam Price wedi gwneud pwynt pwysig, Llywydd, pan ddywedodd mai dim ond Llywodraethau a all wneud rhai pethau ac mae yna bethau eraill na all neb eu gwneud ond pob un ohonom ni yn ein bywydau ni ein hunain, ac mae'n rhaid inni wneud y gorau o'r ddeubeth hynny. Rydym wedi bod yn gwneud nifer o bethau i ymateb i rai o'r pwyntiau y soniodd Adam Price amdanyn nhw. Rydym ni'n rhan o'r arbrawf profi tref gyfan sy'n cael ei gynnal yn Lerpwl, yn yr ystyr y byddwn ni'n gallu casglu'r hyn a ddysgwyd o hynny'n uniongyrchol. Rwy'n credu y bydd yna lawer i'w ddysgu o gylchu'r trac hwnnw am y tro cyntaf a gweld a allwn ni ddefnyddio'r dull sy'n deillio o'r arbrawf hwnnw wedyn mewn rhannau o Gymru lle byddai'n ddefnyddiol i ni.

Rwy'n credu bod y profion asymptomatig a'r profion ledled y boblogaeth yn cysylltu'n agos iawn â'r genhedlaeth nesaf o brofion a allai fod ar gael ac y bydd Vaughan Gething yn adrodd arnyn nhw eto yn ddiweddarach yr wythnos hon. Yr hyn nad wyf i'n dymuno ei wneud yw syrthio i'r fagl yr wyf i'n gweld eraill yn ei syrthio iddi o ddweud wrth bobl yng Nghymru, 'Mae yna ryw ddatrysiad hud a lledrith rownd y gornel, mae yna brawf, mae yna frechlyn, mae yna rywbeth a fydd yn ein gollwng ni'n rhydd o'r carchar.' Rwyf i o'r farn fod pobl wedi syrffedu ar gael clywed, 'O, fe fydd y cyfan drosodd ymhen 12 wythnos', 'Fe fydd y cyfan drosodd erbyn y Nadolig', 'Fe fydd y cyfan drosodd erbyn y gwanwyn', 'Mae yna rywbeth ar fin digwydd; arhoswch chi, ac fe fydd popeth yn iawn.' Nid yw pobl yn coelio hyn ac maen nhw'n iawn i beidio â'i goelio. Mae'n frwydr hir a chaled y bydd yn rhaid i bob un ohonom fod â rhan ynddi, nid yn unig am y dyddiau nesaf neu'r wythnosau nesaf, ond ymhell i'r flwyddyn nesaf.

Ac yna, pan ddaw'r cyfleoedd newydd hyn i'n rhan ni, fe fyddwn ni, wrth gwrs, yn awyddus i'w defnyddio nhw, a'u defnyddio nhw i wneud bywyd yn haws i bobl—drwy olrhain cyswllt yn ôl, sy'n digwydd eisoes yn ein system profi, olrhain, diogelu ni yng Nghymru, am yr union reswm a grybwyllodd Adam Price. Fe wyddom ni fod yna unigolion a digwyddiadau a all fod yn gyfrifol am nifer anghymesur iawn o achosion o heintio o'r newydd, a dyna pam rydym ni'n gwneud hynny i gyd. Mae gennym ni gynlluniau annibynnol ar gyfer gweinyddu brechlyn pan fydd hwnnw ar gael, ond, unwaith eto, nid wyf eisiau awgrymu i bobl Cymru mai'r brechlynnau cyntaf a fydd ar gael fydd y math y maen nhw'n fwyaf cyfarwydd â nhw—brechlyn ffliw sy'n para am flwyddyn gyfan neu frechlyn MMR sy'n para am oes gyfan. Fe fydd y brechlynnau cynnar sy'n debygol o fod ar gael yn rhoi rhywfaint o imiwnedd am gyfnod o amser, ond ni fyddan nhw yr hyn y mae pobl yn ei ddisgwyl, o ystyried eu profiadau blaenorol mewn bywyd.

O ran ffyrlo, siomedig iawn yw ein bod ni yn ôl mewn dryswch unwaith eto, wedi inni gael eglurder, fel yr ymddangosodd ddoe, gan Brif Weinidog y DU. Fe gafodd Gweinidogion Llywodraeth y DU eu siarsio gan yr Alban, Gogledd Iwerddon a Chymru mewn cyfarfod COBRA ddoe i sicrhau bod yr eglurder sydd ei angen ar gael inni, ac nad yw'n bosibl i Weinidogion Lloegr, ar eu pennau eu hunain, ddatgan argyfwng iechyd cyhoeddus a galw cynllun ffyrlo. Roeddwn i o'r farn fod yr hyn a ddywedodd Prif Weinidog y DU ddoe yn Nhŷ'r Cyffredin yn ddefnyddiol iawn yn hynny o beth, ac ynglŷn â hyn, mae gwir angen cyflawni'r hyn y mae Prif Weinidog y DU yn ei ddweud.

Ni fyddwn ni'n gwybod beth yw'r ffigur R ar gyfer dydd Llun nesaf am ychydig wythnosau ar ôl dydd Llun nesaf, oherwydd mae yna oedi gyda'r dangosydd R. Dyna pam rwyf i bob amser wedi dweud na fyddwn ni'n gwybod pa mor effeithiol fu'r cyfnod atal byr am rai wythnosau eto. 'A fydd hynny'n ddigon?', fel mae Adam Price yn ei ofyn yn gwbl briodol. Wel, Llywydd, fy ateb i yw hyn: bydd hynny'n ddigon dim ond os bydd pob un ohonom yn gwneud yr hyn sy'n ofynnol inni ei wneud, yr hyn y gall y Llywodraeth ei wneud, ond hefyd y pethau y gallwn ni eu gwneud yn ein bywydau ni ein hunain, oherwydd ni all Llywodraethau ddatrys yr argyfwng hwn ar eu pennau eu hunain. Yn y pen draw, sut rydym ni'n ymddwyn ar ein haelwydydd ein hunain, yn ein gweithleoedd, pan fyddwn ni tu allan ac mewn lleoliadau eraill sy'n cael eu rheoli, dyna sy'n ysgogi'r feirws hwn ac yn rhoi pobl eraill mewn perygl. Fe all pob un ohonom ni wneud pethau i leihau'r perygl hwnnw. Fe all pob un ohonom ni wneud pethau i gynyddu'r perygl hwnnw. Os ydym ni'n gwneud y pethau iawn ac yn gofyn i ni ein hunain, fel y dywedais i, 'Beth ddylwn i ei wneud?', fe all hynny fod yn ddigon.

15:25

If I could, First Minister—I'm grateful to you for your statement this afternoon—continue the theme of business support. Many people, of course, welcome what you've said over the last few days, and welcome the sense of personal responsibility and that tone that you've introduced into the public debate on this, but I hear from a lot of small businesses and self-employed people who are very, very anxious to find the balance between maintaining their businesses, maintaining employment, maintaining the services they provide to local people, but also being able to do that in a safe way through these extremely difficult times. The chaos that we've seen in Westminster over the last few days—the Prime Minister saying that furlough was available yesterday, being told by his Ministers today that he was wrong yesterday—means that, as we speak today, we don't know what the policy of the Treasury is, and whether they've told the Prime Minister what his policy is. So, we need some coherence and some sense of seamless support for people, and the ERF support from the Welsh Government has offered that. I think many of us would be grateful to see that ERF support reopened and available to businesses as soon as possible.

The second point, First Minister, is this: you've just answered Adam Price on the issue of test and trace, and for me it's one of the great successes, if you like, of how the Government has dealt with this. I think it's fair to say that the Government has spent something like £102 million in Wales on it, which represents £32 per head, and is reaching 80 per cent and 90 per cent of the people it needs to. Across the border in England, where it's been privatised, of course, they're spending £12 billion, £1,700 per head, and not reaching the same number of people. So, that demonstrates the power of values in action. It demonstrates the power of the public sector—health boards, the Welsh Government and local government—working together. Can you perhaps explain to us, First Minister, your vision of how test and trace will provide us with an opportunity to control the transmission of the virus, to break the transmission of the virus, and to allow us to have regulations that recognise that test and trace is able, through its power, to ensure that we're able to control the spread of the virus? Thank you very much, Presiding Officer.

Os caf i, Prif Weinidog—rwy'n ddiolchgar ichi am eich datganiad chi'r prynhawn yma—barhau â thema cymorth i fusnesau. Mae llawer o bobl, wrth gwrs, yn croesawu'r hyn yr ydych chi wedi ei ddweud dros y dyddiau diwethaf, ac yn croesawu'r ymdeimlad o gyfrifoldeb personol a'r ysbryd hwnnw yr ydych chi wedi ei gyflwyno i'r ddadl gyhoeddus ynglŷn â hyn, ond rwyf i'n clywed gan lawer o fusnesau bach a phobl hunangyflogedig sy'n awyddus iawn i ddod o hyd i'r cydbwysedd rhwng cynnal eu busnesau, cynnal cyflogaeth, cynnal y gwasanaethau y maen nhw'n eu darparu i bobl leol, ond i wneud hynny mewn ffordd sy'n ddiogel drwy'r cyfnod anodd iawn hwn hefyd. Mae'r anhrefn a welsom ni yn San Steffan dros y dyddiau diwethaf—y Prif Weinidog yno'n dweud ddoe bod ffyrlo ar gael, a hwnnw'n cael gwybod gan ei Weinidogion heddiw ei fod wedi gwneud camgymeriad ddoe—yn golygu, wrth inni siarad heddiw, nad ydym yn gwybod beth yw polisi'r Trysorlys, ac a ydyn nhw wedi dweud wrth Brif Weinidog y DU eto beth yw eu polisi nhw. Felly, mae angen rhywfaint o gydlyniad yn ogystal ag ymdeimlad o gefnogaeth ddi-dor i bobl, ac mae cefnogaeth y gronfa cadernid economaidd gan Lywodraeth Cymru wedi cynnig hynny. Rwyf i o'r farn y byddai llawer ohonom ni'n ddiolchgar o weld cymorth gan y gronfa cadernid economaidd yn ailddechrau ac ar gael i fusnesau cyn gynted â phosibl.

Yr ail bwynt, Prif Weinidog, yw hwn: rydych chi newydd ateb Adam Price ynglŷn â mater profi ac olrhain, ac mae'n hwnnw'n un o lwyddiannau mawr, os mynnwch chi, y ffordd y mae'r Llywodraeth wedi ymdrin â hyn. Rwy'n credu ei bod hi'n deg dweud bod y Llywodraeth wedi gwario tua £102 miliwn yng Nghymru ar hyn, sy'n cynrychioli £32 y pen, ac sydd ar gael i 80 y cant a 90 y cant o'r bobl hynny sydd ei angen. Dros y ffin yn Lloegr, lle cafodd ei breifateiddio, wrth gwrs, maen nhw'n gwario £12 biliwn, £1,700 y pen, ac nid yw ar gael yn yr un niferoedd yn y fan honno. Felly, mae hynny'n dangos pa mor rymus yw rhoi gwerthoedd ar waith. Mae hynny'n dangos grym y sector cyhoeddus—byrddau iechyd, Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol—yn cydweithio â'i gilydd. A wnewch chi egluro i ni, Prif Weinidog, beth yw eich gweledigaeth o ran sut y bydd profi ac olrhain yn rhoi cyfle inni reoli trosglwyddiad y feirws, a thorri ar drosglwyddiad y feirws, a chaniatáu inni fod â rheoliadau sy'n cydnabod bod profi ac olrhain yn gallu, trwy ei rymuster, sicrhau y gallwn reoli ymlediad y feirws? Diolch yn fawr iawn i chi, Llywydd.

Llywydd, diolch yn fawr to Alun Davies. I absolutely recognise what he said about the way so many businesses have worked so hard to make sure that they can continue in these difficult times, but to do it in a way that is safe for their staff and for their users, and that is the experience of most businesses in Wales. Where there are businesses who don't operate in that way, then the Welsh Government will take action against them, because that is not fair, both to their staff and to their users, but it's not fair to other businesses either, who have made the effort that we asked them to make. 

And in terms of fairness, let me say as well that, not only has the uncertainty about the furlough scheme been deeply unhelpful, but the fact that when we asked the Chancellor of the Exchequer to give some flexibility to businesses in Wales as we went into our firebreak period, we were told that that was impossible, but when the English Government, in that capacity, decided to introduce a lockdown, suddenly all that was possible after all. And what strikes people in Wales about that is that it simply is not fair when one part of the United Kingdom is denied help and another part has it available to them. The Treasury is the Treasury for the whole of the United Kingdom, not just one part of it, and it needs to recapture some ground that it has lost because of the way in which it has behaved in that partisan way over recent weeks. 

I completely agree with Alun Davies that the TTP system has been a great success story here in Wales. Every pound that we put into it goes into the public service. There's no money skimmed off the top of it for private profit making, as there inevitably is in England. And that is because of our values, because we believe that this is a public service best provided by people who work in the public service, and with that public service ethos, but it gives us value for money, as you heard as well. Now, we will continue to recruit more people in our local teams. We will provide that surge capacity I mentioned earlier. And as we come out of the firebreak period, we will look again to the enormous efforts our TTP teams have made, doing more in backward tracing, now having a new set of tools, both to persuade people to self-isolate, and to explain to them the consequences of not doing so, and to prepare for the time when, as I say, a new generation of tests may become available that could allow us to reduce the length of time that we ask people to self-isolate and that could allow us to do more in asymptomatic testing, as Adam Price mentioned earlier. And all of that thought is going on as we speak in our TTP system, so that we use this 17 days of the firebreak not just to gather our breath in TTP, but to prepare for new possibilities and an even bigger contribution that it could make here in Wales in the future. 

Llywydd, diolch yn fawr i Alun Davies. Rwy'n cydnabod yr hyn a ddywedodd ef yn llwyr am y ffordd y mae cynifer o fusnesau wedi gweithio mor galed i sicrhau y gallan nhw barhau yn ystod y cyfnod anodd hwn, ond i wneud hynny mewn ffordd sy'n ddiogel i'w staff a'u defnyddwyr nhw, a dyna brofiad y rhan fwyaf o fusnesau yng Nghymru. Lle ceir busnesau nad ydyn nhw'n gwneud felly, fe fydd Llywodraeth Cymru yn cymryd camau yn eu herbyn, oherwydd mae hynny'n annheg, i'w staff a'u defnyddwyr, ac mae'n annheg â busnesau eraill hefyd, sydd wedi gwneud yr ymdrech y gofynnwyd iddyn nhw ei gwneud.

Ac o ran tegwch hefyd, gadewch imi ddweud, nid yn unig y mae'r ansicrwydd ynglŷn â'r cynllun ffyrlo wedi bod yn gwbl ddi-fudd, ond y ffaith inni ofyn i Ganghellor y Trysorlys roi rhywfaint o hyblygrwydd i fusnesau yng Nghymru wrth inni ddechrau ar ein cyfnod atal byr ni ac fe ddywedwyd wrthym fod hynny'n amhosibl, ond pan benderfynodd Llywodraeth Lloegr, yn y swyddogaeth honno, gyflwyno cyfnod clo, yn sydyn iawn roedd hynny'n gwbl bosibl wedi'r cyfan. A'r hyn sy'n taro pobl yng Nghymru ynglŷn â hynny yw nad yw'n deg pan wrthodir cymorth i un rhan o'r Deyrnas Unedig a bod hwnnw ar gael i ran arall. Mae'r Trysorlys yn Drysorlys y Deyrnas Unedig gyfan, nid dim ond un rhan ohoni'n unig, ac mae angen iddo ailgipio rhywfaint o dir a gollwyd ganddo oherwydd y ffordd bleidiol honno o ymddwyn yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Rwy'n cytuno'n llwyr gydag Alun Davies fod y system profi, olrhain, diogelu wedi bod yn llwyddiant mawr yma yng Nghymru. Mae pob punt a roddwn ni ynddi yn mynd i'r gwasanaeth cyhoeddus. Nid oes unrhyw arian yn cael ei ddihysbyddu i wneud elw preifat, fel sy'n digwydd yn anochel yn Lloegr. Ac mae hynny oherwydd ein gwerthoedd ni, oherwydd ein bod ni'n credu mai gwasanaeth cyhoeddus yw hwn y mae'n well iddo gael ei ddarparu gan bobl sy'n gweithio yn y gwasanaeth cyhoeddus, a chyda'r ethos hwnnw o roi gwasanaeth i'r cyhoedd, ond mae'n rhoi gwerth am arian i ni hefyd, fel y clywsoch chi. Nawr, fe fyddwn ni'n parhau i recriwtio mwy o bobl i'n timau lleol ni. Fe fyddwn ni'n atgyfnerthu'r capasiti hwnnw i ymdrin â'r  ymchwydd mewn achosion, a grybwyllais i'n gynharach. Ac wrth inni ymadael â'r cyfnod atal byr, fe fyddwn ni'n rhoi sylw eto i'r ymdrechion enfawr a wnaeth ein timau profi, olrhain, diogelu ni, gan wneud mwy o ran olrhain tuag yn ôl, gyda chyfres newydd o arfau, i berswadio pobl i hunanynysu, ac esbonio canlyniadau peidio â gwneud hynny iddyn nhw, a pharatoi ar gyfer yr amser pan, fel y dywedais i, fydd yna genhedlaeth newydd o brofion ar gael efallai a allai ganiatáu inni gwtogi'r amser y byddwn ni'n gofyn i bobl hunanynysu ac a allai ganiatáu inni wneud mwy o ran profion asymptomatig, fel y soniodd Adam Price yn gynharach. Ac mae hynny i gyd yn cael ei ystyried, wrth inni siarad, yn ein system profi, olrhain, diogelu fel ein bod ni'n defnyddio'r 17 diwrnod hwn o gyfnod atal byr nid yn unig i gael ein gwynt atom ni gyda phrofi, olrhain, diogelu, ond i baratoi hefyd ar gyfer posibiliadau newydd a'r cyfraniad mwy hyd yn oed y gallai hyn ei wneud yma yng Nghymru yn y dyfodol. 

15:30

Thank you for your statement, First Minister. We have seen lockdowns do untold damages to the lives and livelihoods of the Welsh public, and particularly the poorest in our society, because many vulnerable in society have been left behind. People have lost employment and businesses have closed. And whilst I appreciate we have to strike the correct balance, going forward, First Minister, will you pledge to do all that you can to avoid countrywide lockdowns in future, because we have to learn to live with the SARS-CoV-2 virus if Wales is to avoid a crippling depression and debt that will take generations to recover from? Our poorest in society must also not be allowed to become poorer at the end of this lockdown, and the best way to live with the virus is better testing, so that we can isolate the sick rather than isolate the healthy also during lockdown.

So, First Minister, do you plan to dramatically scale up testing from a few thousand tests a day to several tens of thousands? Countries that have the disease on the back foot have adopted mass testing, and I'd like to ask if this is also the Welsh Government's goal. And I'd also like to place on record our thanks to all in the NHS who have kept us safe during this time, but also to the many shopkeepers, delivery drivers, staff in other services, such as the prison service, who have also provided meals and very many necessary services to people less fortunate than ourselves. Diolch yn fawr. 

Diolch am eich datganiad chi, Prif Weinidog. Rydym wedi gweld bod cyfnodau clo yn difrodi bywyd a bywoliaeth y cyhoedd yng Nghymru yn aruthrol, a'r tlotaf yn ein cymdeithas ni'n arbennig felly, oherwydd cafodd llawer o bobl sy'n agored i niwed mewn cymdeithas eu gadael ar ôl. Mae pobl wedi colli eu gwaith ac mae busnesau wedi cau. Ac er fy mod i'n sylweddoli bod yn rhaid inni wneud yn siŵr bod y cydbwysedd yn gywir, wrth symud ymlaen, Prif Weinidog, a wnewch chi addo gwneud popeth o fewn eich gallu i osgoi cyfnodau clo ledled y wlad yn y dyfodol, oherwydd mae'n rhaid inni ddysgu byw gyda feirws SARS-CoV-2 os yw Cymru am osgoi dirwasgiad a dyled andwyol a fydd yn cymryd cenedlaethau i'w hadfer wedyn? Ni ddylid caniatáu i'r rhai tlotaf yn y gymdeithas fod yn dlotach eto ar ddiwedd y cyfnod clo hwn ychwaith, a'r ffordd orau o fyw gyda'r feirws yw cael gwell profion, fel y gallwn ni ynysu'r cleifion yn hytrach nag ynysu'r bobl iach hefyd yn ystod cyfnod clo.

Felly, Prif Weinidog, a ydych chi'n bwriadu cynyddu'n ddramatig nifer y profion, o rai miloedd y dydd i ddegau o filoedd? Mae gwledydd sydd wedi ffrwyno'r clefyd wedi mabwysiadu profion torfol, ac fe hoffwn i ofyn ai dyma yw nod Llywodraeth Cymru hefyd. Ac fe hoffwn innau hefyd ddiolch ar goedd i bawb yn y GIG sydd wedi ein cadw ni'n ddiogel yn ystod y cyfnod hwn, ond i'r nifer fawr o siopwyr, gyrwyr cyflenwi, a staff mewn gwasanaethau eraill hefyd, fel y gwasanaeth carchardai, sydd wedi darparu prydau bwyd a llawer iawn o wasanaethau angenrheidiol i bobl sy'n llai ffodus na ni. Diolch yn fawr.

15:35

Caroline Jones is absolutely right to remind us that there are front-line workers in many aspects of life here in Wales, people who have kept serving food, people who have collected our refuse, social workers who continue to go out and make sure that vulnerable children and older people are looked after. Right across the public service, people have been willing to put themselves at risk in order to protect other people, and it's right that we recognise that this afternoon. And I also recognise Caroline Jones's starting point, of course, that there's more than one form of harm from coronavirus. And everything we do is a very, very challenging matter of trying to strike that balance. I don't myself sign up to the proposition that the way to get through coronavirus is to isolate the sick, or to try and keep people who are vulnerable out of society, so that everybody else can carry on with their lives. Personally, I don't think that is an ethical position to take. But even if you didn't have ethical qualms about it, it's not a practical way either, because those people have so many connections with other people in their lives. It doesn't work, as well as being unacceptable.

I've referred a number of times this afternoon to the potential that there are new testing opportunities ahead of us. And I just want to emphasise again that that is a potential, it is not an actual. There is still a lot of work going on, on the reliability of those tests, of how those tests can be successfully administered, the use that could be put to them. Nobody should think that we're just around the corner from, as I say, some sort of magic breakthrough. But undoubtedly there will be new possibilities in the future, and it will allow us, as Caroline Jones said, to make different choices and to protect people in new ways. And everything we do as a Welsh Government is designed to do two things. It's designed to deal with the here and now—that's why we are expanding the number of current tests, why we now have labs working 24 hours a day here in Wales—but also to prepare for the future, and to make sure that we are right up to date with all those possible developments, and to make sure that, when they are genuinely available, we're ready to take advantage of them in Wales.

Mae Caroline Jones yn llygad ei lle yn ein hatgoffa ni bod yna weithwyr rheng flaen mewn sawl agwedd ar fywyd yma yng Nghymru, pobl sydd wedi dal ati i weini bwyd, pobl a fu wrthi'n casglu ein sbwriel, gweithwyr cymdeithasol sy'n parhau i fynd allan a sicrhau bod plant a phobl hŷn sy'n agored i niwed yn cael gofal. Ym mhob rhan o'r gwasanaeth cyhoeddus, mae pobl wedi bod yn barod i roi eu hunain mewn perygl er mwyn amddiffyn pobl eraill, ac mae'n briodol ein bod yn cydnabod hynny y prynhawn yma. Ac rwyf hefyd yn cydnabod sylw agoriadol Caroline Jones, wrth gwrs, fod mwy nag un math o niwed yn deillio o'r coronafeirws. Ac mae popeth yr ydym ni'n ei wneud yn fater heriol iawn, iawn o geisio sicrhau'r cydbwysedd hwnnw. Nid wyf fi fy hun yn cytuno â'r cynnig mai'r ffordd o ymdrin â'r coronafeirws yw ynysu pobl sâl, na cheisio eithrio pobl sy'n agored i niwed o gymdeithas, fel y gall pawb arall barhau â'u bywydau. Yn bersonol, nid wyf yn credu bod hwnnw'n safbwynt moesegol i'w arddel. Ond hyd yn oed os nad oes gennych chi bryderon moesegol ynghylch hynny, nid yw'n ffordd ymarferol o fynd ati chwaith, oherwydd mae gan y bobl hynny gynifer o gysylltiadau â phobl eraill yn eu bywydau. Nid yw'n gweithio, yn ogystal â bod yn annerbyniol.

Rwyf wedi cyfeirio sawl gwaith y prynhawn yma at y posibilrwydd bod cyfleoedd newydd o'n blaenau o ran profion. Ac fe hoffwn i bwysleisio eto fod hynny'n bosibilrwydd, nid yn sicrwydd gwirioneddol. Mae llawer o waith yn mynd rhagddo o hyd, o ran dibynadwyedd y profion hynny, o ran sut y gellir gweinyddu'r profion hynny'n llwyddiannus, sut y gellid eu defnyddio. Ni ddylai neb feddwl ein bod o fewn trwch blewyn o daro ar ryw fath o ddatblygiad hud, fel y dywedais. Ond yn ddi-os bydd posibiliadau newydd yn y dyfodol, a bydd yn caniatáu i ni, fel y dywedodd Caroline Jones, wneud dewisiadau gwahanol ac amddiffyn pobl mewn ffyrdd newydd. Ac mae dau ddiben i bopeth yr ydym ni, Lywodraeth Cymru, yn ei wneud. Mae ein gweithredoedd wedi eu cynllunio i ymdrin â'r presennol—dyna pam ein bod ni yn ehangu nifer y profion cyfredol, dyna pam mae gennym ni labordai sydd nawr yn gweithio 24 awr y dydd yma yng Nghymru—ond hefyd i baratoi ar gyfer y dyfodol, ac i sicrhau ein bod yn gyfredol gyda'r holl ddatblygiadau posib hynny, ac i sicrhau, pan fyddant mewn gwirionedd ar gael, ein bod yn barod i fanteisio arnyn nhw yng Nghymru.

Thank you, First Minister, for your statement. Three quick points out of the statement, if I may. You talked about hospitals being able to undertake normal NHS work. It's important that we understand what the waiting times are and what the performance targets are. Will you commit to restarting the publication of these target times, so that we can assess the waiting times and the target times that the NHS is performing against?

Secondly, when it comes to the Dragon's Heart Hospital that was in the Principality Stadium, and the barn at the Vale of Glamorgan, for Cardiff and Vale residents obviously these two facilities have been taken out of action now, and the field hospital that's set to replace them will not be available until February. How is the Welsh Government working with Cardiff and Vale health board to ensure that there is capacity within this area so that there isn't a shortfall?

And, thirdly, you talked at the latter end of your statement about restaurants and social facilities using verified identification. For most people, that would mean either a passport or driving licence. But can you clarify what would be acceptable in the terms that you use of 'verified identification'? And who is the onus on providing that to—is it the owner of the establishment, or at the point of booking, or at the point of entering the establishment? Thank you.

Diolch, Prif Weinidog, am eich datganiad. Tri phwynt cyflym yn deillio o'r datganiad, os caf i. Fe wnaethoch chi sôn am ysbytai'n gallu ymgymryd â gwaith arferol y GIG. Mae'n bwysig ein bod yn deall beth yw'r amseroedd aros a beth yw'r targedau perfformiad. A wnewch chi ymrwymo i ailgychwyn cyhoeddi'r amseroedd targed hyn, fel y gallwn ni asesu'r amseroedd aros a'r amseroedd targed y mae'r GIG yn cymharu eu perfformiad â nhw?

Yn ail, o ran Ysbyty Calon y Ddraig a oedd yn Stadiwm Principality, a'r ysgubor ym Mro Morgannwg, i drigolion Caerdydd a'r Fro, mae'n amlwg na chaiff y ddau gyfleuster yma eu defnyddio nawr, ac ni fydd yr ysbyty maes a fydd yn eu disodli ar gael tan fis Chwefror. Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda bwrdd iechyd Caerdydd a'r Fro i sicrhau bod capasiti yn y maes hwn fel nad oes diffyg?

Ac, yn drydydd, fe wnaethoch chi sôn ar ddiwedd eich datganiad am fwytai a chyfleusterau cymdeithasol gan ddefnyddio ffyrdd dilys o adnabod pobl. I'r rhan fwyaf o bobl, byddai hynny'n golygu naill ai pasbort neu drwydded yrru. Ond a allwch chi egluro beth fyddai'n dderbyniol ynghylch y derminoleg y gwnaethoch chi ei defnyddio o ran ffyrdd dilys o brofi hunaniaeth? Ac i bwy ddylid dangos hynny—ai i berchennog y sefydliad, neu wrth archebu lle, neu wrth fynd i mewn i'r sefydliad? Diolch.

It's an inescapable fact, I'm afraid, that waiting times for many procedures in the NHS, in every part of the United Kingdom, are not what they were before we went into this pandemic. And I bitterly regret that because of the huge effort that has gone on in Wales, both through the funding that the Welsh Government has provided, but by front-line workers as well. We were in our best position since 2014 when the pandemic struck, and so much of that ground will now have been lost and will be very difficult to recover if we are unable to do all the things that we have talked about this afternoon in keeping coronavirus at bay. Because every day that more beds in our hospitals are taken up by coronavirus patients, every day there are more people in critical care beds with coronavirus, that inevitably narrows the scope for treatments to be offered to people for all the other things that are so necessary. We will look with others across the United Kingdom as to when it is sensible to reset expectations in the NHS, but I don't think we're in that position where we are today, where we are deep in—deep in—a public health crisis, which every Member in this Chamber will be well to recognise and to reflect in the public statements that they make on this matter. 

As far as Calon y Ddraig is concerned, then about half of the 5,000 extra beds that we have planned for this winter are to be found within the NHS by expanding capacity that's available within our existing system. So, it's about half that will come from new field hospital capacity and about half that will come in other ways, and our plans are in place, of course, with Cardiff and Vale to make sure that there are ways in which it will be able to respond should numbers go on rising. 

The final point that Andrew R.T. Davies makes is an important one. Of course, our regulated settings, our pubs, are very used to seeking identification. They do it all the time in order to make sure somebody is as old as they say they are in order to be able to order a drink. So, it's that sort of level of identification we're looking for, and part of this is driven, as I'm sure Andrew will understand, by the new border issue that has been created by having a closure of these establishments for four weeks in England and them open here, as we want them to be open here, in Wales. We have to find ways to support our English colleagues in preventing large numbers of people trying to cross the border in order to be able to get a drink when that is against the law in England. And being able to book ahead, and then provide verification of who you are, is one of the ways in which we will be able to support our colleagues elsewhere in the efforts they are now making to overcome the virus in other parts of the UK.

Mae'n ffaith anochel, mae arnaf ofn, nad yw amseroedd aros ar gyfer llawer math o driniaeth yn y GIG, ym mhob rhan o'r Deyrnas Unedig, yr hyn yr oedden nhw cyn dyfodiad y pandemig hwn. Ac rwy'n gresynu'n fawr at hynny, oherwydd yr ymdrech enfawr a fu yng Nghymru, drwy'r cyllid y mae Llywodraeth Cymru wedi'i ddarparu, ond gan weithwyr rheng flaen hefyd. Roeddem yn ein sefyllfa orau ers 2014 pan drawodd y pandemig, a bydd cymaint o'r cynnydd hwnnw wedi'i golli nawr a bydd yn anodd iawn ei adfer os na allwn ni wneud yr holl bethau yr ydym ni wedi sôn amdanyn nhw y prynhawn yma i gadw'r coronafeirws draw. Oherwydd bob dydd y mae mwy o welyau yn ein hysbytai yn cael eu defnyddio gan gleifion sy'n dioddef o'r coronafeirws, bob dydd mae mwy o bobl mewn gwelyau gofal critigol â'r coronafeirws arnyn nhw, mae hynny'n anochel yn lleihau'r cyfle i gynnig triniaethau i bobl ar gyfer yr holl bethau eraill sydd mor angenrheidiol. Byddwn ni'n ystyried gydag eraill ledled y Deyrnas Unedig pryd fydd hi'n synhwyrol ailgyflwyno disgwyliadau ar y GIG, ond nid wyf yn credu ein bod yn y sefyllfa honno lle yr ydym ni heddiw, lle yr ydym ni yn ddwfn—yn ddwfn—mewn argyfwng iechyd cyhoeddus y bydd hi'n ddoeth i bob Aelod yn y Siambr hon ei gydnabod a'i gyfleu yn y datganiadau cyhoeddus a wnânt ar y mater hwn.

O ran Calon y Ddraig, yna mae modd canfod tua hanner y 5,000 o welyau ychwanegol yr ydym ni wedi'u cynllunio ar gyfer y gaeaf hwn o fewn y GIG drwy ehangu capasiti sydd ar gael o fewn ein system bresennol. Felly, daw oddeutu eu hanner o gapasiti newydd mewn ysbytai maes a daw oddeutu hanner mewn ffyrdd eraill, ac mae ein cynlluniau ar waith, wrth gwrs, gyda Chaerdydd a'r Fro i sicrhau bod ffyrdd y bydd yn gallu ymateb pe bai'r niferoedd yn parhau i godi.

Mae'r pwynt olaf y mae Andrew R.T. Davies yn ei wneud yn un pwysig. Wrth gwrs, mae ein lleoliadau sy'n cael eu rheoleiddio, ein tafarndai, wedi hen arfer â gwirio hunaniaeth pobl. Maen nhw'n gwneud hyn drwy'r amser er mwyn gwneud yn siŵr bod rhywun mor hen ag y maen nhw'n dweud eu bod er mwyn gallu archebu diod. Felly, dyma'r math o adnabod yr ydym ni'n chwilio amdano, ac mae rhan o hyn yn seiliedig, fel y bydd Andrew, rwy'n siŵr, yn deall, ar y mater newydd o ran y ffin sydd wedi'i greu drwy gau'r sefydliadau hyn am bedair wythnos yn Lloegr pan fo nhw ar agor yn y fan yma, fel yr ydym ni eisiau iddyn nhw fod ar agor yma, yng Nghymru. Mae'n rhaid inni ddod o hyd i ffyrdd o gefnogi ein cymheiriaid yn Lloegr i atal nifer fawr o bobl rhag ceisio croesi'r ffin er mwyn gallu cael diod pan fo hynny yn erbyn y gyfraith yn Lloegr. Ac mae gallu archebu ymlaen llaw, ac yna gwirio pwy ydych chi, yn un o'r ffyrdd y byddwn yn gallu cefnogi ein cyd-Aelodau mewn mannau eraill yn eu hymdrechion nawr i oresgyn y feirws mewn rhannau eraill o'r DU.

15:40

I thank the First Minister for his statement and, as Adam Price has already said, the First Minister is aware that Plaid Cymru has broadly supported the need for the firebreak and advocated a cautious approach as we come out.

The First Minister referred to consultation in this process, and I think he will understand that there are some sectors of the hospitality sector who perhaps haven't felt as included in that consultation as they might have been. I ask him today if he can give further consideration, as rules and regulations need to change, to ensure that the broadest range possible of those businesses that are most affected are consulted at the earliest point possible as we move forward, and as he rightly reviews the effect that the firebreak has had and the lifting of the firebreak measures have. 

Specifically, the First Minister has referred to providing detailed guidance to the hospitality sector after today, and it is quite right, of course, that these discussions should take place in the Senedd and that the Government should finalise guidance after that. But can he tell us today when that detailed guidance will be available to hospitality businesses so that they can be clear about exactly what is expected of them? And specifically in that regard, can I ask him and the Welsh Government to ensure that details, when they are taken from customers, are securely kept and only used for proper purposes? I have heard of women, specifically young women, having had their contact details taken and then used by members of staff or management in hospitality businesses for inappropriate approaches. This I know was raised with Welsh Government as a risk, so can I ask him to ensure that, as what's required in terms of taking identification is made clear to businesses, a further emphasis is put on keeping that information secure and using it properly? 

Diolch i'r Prif Weinidog am ei ddatganiad ac, fel y mae Adam Price eisoes wedi'i ddweud, mae'r Prif Weinidog yn ymwybodol bod Plaid Cymru wedi cefnogi'n gyffredinol yr angen am y cyfnod atal byr ac wedi dadlau o blaid dull gofalus wrth inni adael y cyfnod hwnnw.

Cyfeiriodd y Prif Weinidog at ymgynghori yn y broses hon, a chredaf y bydd yn deall bod rhai sectorau o'r sector lletygarwch nad ydynt efallai wedi teimlo eu bod wedi'u cynnwys yn yr ymgynghoriad hwnnw gymaint ag y gallent fod. Gofynnaf iddo heddiw a all roi ystyriaeth bellach, gan fod angen i reolau a rheoliadau newid, er mwyn sicrhau yr ymgynghorir â'r ystod ehangaf bosib o'r busnesau hynny yr effeithir arnynt fwyaf cyn gynted â phosib wrth inni symud ymlaen, ac wrth iddo adolygu'n briodol effaith y cyfnod atal byr ac effaith llacio'r mesurau hynny.

Yn benodol, mae'r Prif Weinidog wedi cyfeirio at ddarparu canllawiau manwl i'r sector lletygarwch ar ôl heddiw, ac mae hi'n gwbl briodol, wrth gwrs, y dylid cynnal y trafodaethau hyn yn y Senedd ac y dylai'r Llywodraeth gwblhau canllawiau ar ôl hynny. Ond a all ddweud wrthym ni heddiw pryd y bydd y canllawiau manwl hynny ar gael i fusnesau lletygarwch fel y gallan nhw fod yn glir ynghylch beth yn union a ddisgwylir ganddynt? Ac yn benodol yn hynny o beth, a gaf i ofyn iddo yntau a Llywodraeth Cymru sicrhau y caiff manylion cwsmeriaid, pan gânt eu cymryd, eu cadw'n ddiogel a'u defnyddio at ddibenion priodol yn unig? Rwyf wedi clywed am fenywod, yn enwedig menywod ifanc, yn cael eu holi am eu manylion cyswllt, a'r rheini wedyn wedi eu defnyddio gan aelodau o staff neu reolwyr mewn busnesau lletygarwch ar gyfer dulliau amhriodol. Gwn fod hyn wedi'i godi gyda Llywodraeth Cymru fel risg, felly a gaf i ofyn iddo sicrhau yr eglurir i fusnesau yn union yr hyn sydd ei angen wrth ofyn am hunaniaeth ac y rhoddir pwyslais pellach ar gadw'r wybodaeth honno'n ddiogel a'i defnyddio'n briodol? 

You'll have to bring your contribution to a close now; you're out of time. Thank you, Helen Mary.  

Bydd yn rhaid i chi ddod â'ch cyfraniad i ben nawr; mae eich amser ar ben. Diolch, Helen Mary.

Can I just finally, then, ask, in terms of further business support, whether the First Minister can consider that that should perhaps be more targeted in future to those businesses most affected, rather than taking a first come, first served approach? 

A gaf i ofyn, felly, yn olaf, o ran cymorth busnes pellach, a all y Prif Weinidog ystyried a ddylid targedu hynny'n well efallai yn y dyfodol at y busnesau hynny yr effeithir arnynt fwyaf, yn hytrach na mynd ati mewn modd lle mai'r cyntaf i'r felin sy'n elwa?

Thank you to Helen Mary Jones for those questions, and, as I said, I am grateful for the broad support that Plaid Cymru has offered to the direction that we have taken here in Wales. And I recognise what Helen Mary Jones said about the very diverse nature of the hospitality sector. As a Government, we have to rely generally on those representative bodies that exist within the sector, and we certainly have been talking to them, but, in a sector as diverse as hospitality, not every business is represented in that sort of forum. The speed at which we have to operate inevitably means that we rely on the existing networks that we are able to tap into. And that, in a way, is the tension we face in answering questions in guidance in the way that Helen Mary has quite properly asked, because the speed at which we're able to provide guidance is, to an extent, a reflection of the number of questions that come in from the sector asking for us to be able to find an answer to them. So, the more questions there are, the slower it tends to be, but we will try and get the guidance, of course, as quickly as possible.

Llywydd, I'm very anxious about what Helen Mary Jones said about the misuse of information being provided, and I'll certainly make sure that, after this statement is over, I'll make some enquiries myself about that. We would like people to use the NHS app as the basis for the way in which they collect information, because then it's guaranteed to be secure, and the more we can promote that and the more we can make it available, the less we will run the risk that Helen Mary Jones identified. And, of course, we will continue always to look to see whether further support for business can be made. And first come, first served is a very blunt instrument, I understand that, but, as she will know, thousands of people, thousands of businesses applied, even on that basis, and we will see what more can be done.

Diolch i Helen Mary Jones am y cwestiynau yna, ac, fel y dywedais, rwy'n ddiolchgar am y gefnogaeth eang y mae Plaid Cymru wedi'i chynnig i'r ffordd yr ydym ni wedi mynd ati yma yng Nghymru. Ac rwy'n cydnabod yr hyn a ddywedodd Helen Mary Jones am natur amrywiol iawn y sector lletygarwch. Fel Llywodraeth, rhaid inni ddibynnu'n gyffredinol ar y cyrff cynrychioliadol hynny sy'n bodoli yn y sector, ac rydym ni yn sicr wedi bod yn siarad â nhw, ond, mewn sector mor amrywiol â lletygarwch, nid yw pob busnes yn cael ei gynrychioli yn y math hwnnw o fforwm. Mae'n anochel bod pa mor gyflym y mae'n rhaid inni weithredu yn golygu ein bod yn dibynnu ar y rhwydweithiau presennol y gallwn fanteisio arnynt. A hwnnw, mewn ffordd, yw'r tensiwn yr ydym ni yn ei wynebu wrth ateb cwestiynau mewn canllawiau yn y ffordd y mae Helen Mary wedi gofyn yn eithaf priodol, oherwydd mae pa mor gyflym y gallwn ni ddarparu canllawiau, i raddau, yn adlewyrchiad o nifer y cwestiynau y mae'r sector yn eu holi gan ofyn i ni allu dod o hyd i ateb iddynt. Felly, po fwyaf y cwestiynau sydd yna, yr arafaf y mae'n tueddu i fod, ond byddwn yn ceisio cael y canllawiau, wrth gwrs, cyn gynted â phosib.

Llywydd, rwy'n bryderus iawn am yr hyn a ddywedodd Helen Mary Jones am gamddefnyddio gwybodaeth sy'n cael ei darparu, a byddaf yn sicr yn gwneud yn siŵr, ar ddiwedd y datganiad hwn, y byddaf yn gwneud rhai ymholiadau fy hun am hynny. Hoffem i bobl ddefnyddio ap y GIG fel sail i'r ffordd y maen nhw'n casglu gwybodaeth, oherwydd yna mae'n sicr o fod yn ddiogel, a pho fwyaf y gallwn hyrwyddo hynny a pho fwyaf y gallwn sicrhau ei fod ar gael, y lleiaf y byddwn yn wynebu'r risg y soniodd Helen Mary Jones amdani. Ac, wrth gwrs, byddwn yn parhau i edrych bob amser i weld a ellir sicrhau rhagor o gymorth i fusnesau. Ac mae'r dull cyntaf i'r felin yn ddull cyntefig iawn, rwy'n deall hynny, ond, fel y bydd hi'n gwybod, gwnaeth miloedd o bobl, miloedd o fusnesau gais, hyd yn oed ar y sail honno, a gwelwn beth arall y gellir ei wneud.

15:45

Can I thank the First Minister for his statement and say that I, obviously, also look forward to an opportunity to reconnect at some stage with my four grandchildren, and I suppose also to visiting my local pub and being asked to produce ID? Underage drinking is a scourge on our society.

Can I raise particularly the issues of well-being, of the mental welfare of our communities? And can I say that some of the measures that have been taken now, particularly with regard to gymnasia, with regard to religious gatherings, I think sport, dance, leisure centres and community centres—how important they are? Because they are amongst some of the institutions that have been incredibly well regulated, but also they contribute very substantially to the physical and, I think, the mental well-being of our communities. I think mental welfare is something that is really coming to the apex of some of our considerations as we go into the future months of various restrictions.

Can I ask the First Minister particularly about his contacts with the Health and Safety Executive and the trade unions, particularly in respect of the well-being of those tens of thousands of people who are now working from home, who previously wouldn't have been working from home, often in very non-ergonomic environments, but also the actual mental health risks that are there now from the considerable long hours and the fact that we now seem to be very heavily regulated by, or controlled by, Zoom and Teams and other technology, rather than the other way around? It seems to me that there hasn't been adequate consideration of that. Can I ask whether you think that now is the time that probably the Health and Safety Executive ought to be devolved within Wales, because it forms such an important part of our public health?

And can I say also then one further item, and that is the issue of gambling addiction? You'll be aware of the recent correspondence in The Lancet suggesting that we ought to have now gambling addiction clinics. We have a large proportion of our population now vulnerable and exposed to the continuous onslaught of gambling advertising, and this has significant, I think, consequences. We identify already increased access to gambling from many people across Wales and the consequences of this for the future are, I think, quite significant and need to be addressed as a serious public health issue, particularly linked with COVID now. Thank you, First Minister.

A gaf i ddiolch i'r Prif Weinidog am ei ddatganiad a dweud fy mod i, yn amlwg, hefyd yn edrych ymlaen at gyfle i ailgysylltu rywbryd â'm pedwar o wyrion ac wyresau, a hefyd, mae'n debyg, at ymweld â'm tafarn leol a chael fy holi am brawf hunaniaeth? Mae yfed o dan oed yn bla ar ein cymdeithas.

A gaf i grybwyll yn arbennig faterion llesiant, lles meddyliol ein cymunedau? Ac a gaf i ddweud bod rhai o'r mesurau sydd wedi eu gweithredu nawr, yn enwedig o ran campfeydd, o ran cynulliadau crefyddol, a chwaraeon, dawns, canolfannau hamdden a chanolfannau cymunedol rwy'n credu—pa mor bwysig ydynt? Gan eu bod ymhlith rhai o'r sefydliadau sydd wedi cael eu rheoleiddio'n eithriadol o dda, ond maen nhw hefyd yn cyfrannu'n sylweddol iawn at les corfforol ac, rwy'n credu, meddyliol, ein cymunedau. Credaf fod lles meddyliol yn rhywbeth sy'n wirioneddol ganolog i rai o'n hystyriaethau wrth i fisoedd o gyfyngiadau amrywiol ddod ar ein gwarthaf yn y dyfodol.

A gaf i ofyn yn arbennig i'r Prif Weinidog am ei gysylltiadau â'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a'r undebau llafur, yn enwedig o ran lles y degau ar filoedd o'r bobl hynny sydd bellach yn gweithio gartref, na fyddent wedi bod yn gweithio gartref o'r blaen, yn aml mewn amgylcheddau pur anaddas, ond hefyd y risgiau gwirioneddol i iechyd meddwl sydd bellach yn bodoli oherwydd yr oriau hir sylweddol a'r ffaith yr ymddengys hi bellach fel pe baem yn cael ein rheoleiddio, neu ein rheoli, yn helaeth iawn gan Zoom a Teams a mathau eraill o dechnoleg, yn hytrach na fel arall? Mae'n ymddangos i mi na roddwyd ystyriaeth ddigonol i hynny. A gaf i ofyn a ydych chi'n credu mai dyma'r adeg y dylai'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, mae'n debyg, gael ei ddatganoli yng Nghymru, oherwydd mae'n rhan mor bwysig o'n hiechyd cyhoeddus ni?

Ac a gaf i grybwyll hefyd un mater arall, sef caethiwed i gamblo? Byddwch yn ymwybodol o'r ohebiaeth ddiweddar yn The Lancet yn awgrymu y dylem ni gael clinigau caethiwed i gamblo erbyn hyn. Mae cyfran fawr o'n poblogaeth bellach yn agored i niwed ac yn agored i ymosodiad parhaus hysbysebion gamblo, ac mae gan hyn ganlyniadau sylweddol, rwy'n credu. Credwn ei bod hi'n haws nag erioed i lawer o bobl ledled Cymru ddechrau gamblo ac mae canlyniadau hyn ar gyfer y dyfodol, rwy'n credu, yn eithaf arwyddocaol ac mae angen mynd i'r afael ag ef fel mater iechyd cyhoeddus difrifol, yn enwedig mewn cysylltiad â COVID nawr. Diolch, Prif Weinidog.

Llywydd, thank you, and I thank Mick Antoniw for those questions. I know that Mick Antoniw began with a slightly jocular remark, but, actually, Llywydd, we do, all of us, I think shy away a bit from saying much about the impact of coronavirus in our own lives and in the lives of the staff that we all employ in our own constituency capacities, and who I know have borne an enormous burden of the efforts we all of us try to make in our local capacities to answer people's questions, keep them well informed. But there is a mental health and well-being toll in all of that that elected representatives in our constituency roles, with our teams there, also experience. So, I've always thought, Llywydd, that one of the fantastic things about devolution in Wales is that the gap between those people who are elected and those people who elect us is much narrower than it is in many other legislatures, and that we live lives that are as full of the experiences that our fellow citizens have to experience as anybody else, and I think it does bring a different sort of richness to the type of discussion that we've been having this afternoon.

On the Health and Safety Executive and trade unions, we, of course—Mick Antoniw will know—have a new national health and safety forum in Wales until the time when the HSE is devolved. I'm very grateful to it for agreeing to participate in that forum and making sure that staff are available to contribute to those discussions, including the discussions of the health and well-being of people working from home. I'm certain that I am not the only person who, at the end of many days, suffers from Zoom fatigue, and I don't just mean that in terms of just the toll it takes on you, but just literally, where your eyes are burning and you feel you've stared at that screen for longer than is sensible for any one individual to do. And that is experienced by other people working from home. That's why the health and safety forum will take an interest in it; that's why we're accelerating our programme of local hubs, where people will be able to work remotely, but not within their own homes.

And the point on gambling addiction, which Mike Antoniw has made very regularly throughout the whole of the time he's been an Assembly Member, will have been heard by Eluned Morgan, and I'm sure that she will be happy to have a direct discussion with him on the particular impact of the coronavirus crisis on people who are at home and bombarded, as he said, by invitations and adverts trying to induce them, sometimes vulnerable people, to spend money in that way.

Llywydd, diolch, ac rwy'n diolch i Mick Antoniw am y cwestiynau yna. Rwy'n gwybod fod Mick Antoniw wedi dechrau drwy dynnu coes braidd, ond, mewn gwirionedd, Llywydd, rydym ni i gyd, pob un ohonom ni, rwy'n credu, yn osgoi dweud rhyw lawer am effaith y coronafeirws ar ein bywydau ein hunain ac ar fywydau'r staff yr ydym ni i gyd yn eu cyflogi yn rhinwedd ein cyfrifoldebau etholaethol ein hunain, ac y gwn i eu bod wedi ysgwyddo baich enfawr yr ymdrechion yr ydym ni i gyd yn ceisio eu gwneud o ran ein cyfrifoldebau lleol i ateb cwestiynau pobl, a sicrhau bod yr wybodaeth fwyaf cyfredol ganddyn nhw. Ond mae yna oblygiadau iechyd meddwl a lles yn hynny i gyd i'n cynrychiolwyr etholedig yn ein swyddogaethau etholaethol, ac i'n timau hefyd. Felly, rwyf wastad wedi meddwl, Llywydd, mai un o'r pethau gwych am ddatganoli yng Nghymru yw bod y bwlch rhwng y bobl hynny sy'n cael eu hethol a'r bobl hynny sy'n ein hethol yn llawer culach nag ydyw mewn llawer o ddeddfwrfeydd eraill, a'n bod yn byw bywydau sydd mor llawn o'r profiadau y mae'n rhaid i'n cyd-ddinasyddion eu profi ag unrhyw un arall, a chredaf ei fod yn dod â math gwahanol o gyfoeth i'r math o drafodaeth y buom ni yn ei chael y prynhawn yma.

O ran yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ac undebau llafur, mae gennym ni, wrth gwrs—bydd Mick Antoniw yn gwybod—fforwm iechyd a diogelwch cenedlaethol newydd yng Nghymru tan yr adeg y mae'r awdurdod wedi'i ddatganoli. Rwy'n ddiolchgar iawn i'r fforwm am gytuno i gymryd rhan yn y fforwm hwnnw a sicrhau bod staff ar gael i gyfrannu at y trafodaethau hynny, gan gynnwys trafodaethau ynglŷn ag iechyd a lles pobl sy'n gweithio gartref. Rwy'n sicr nad fi yw'r unig un sydd, ar ddiwedd dyddiau lawer, yn dioddef o flinder Zoom, ac nid wyf yn golygu hynny o ran dim ond ei effaith arnoch chi, ond yn llythrennol, pan fo eich llygaid yn llosgi a'r teimlad y buoch yn syllu ar y sgrin honno am fwy o amser nag sy'n synhwyrol i unrhyw un ei wneud. Ac mae pobl eraill sy'n gweithio gartref yn profi hynny hefyd. Dyna pam y bydd gan y fforwm iechyd a diogelwch ddiddordeb yn hynny; dyna pam yr ydym ni yn cyflymu ein rhaglen o greu canolfannau lleol, lle gall pobl weithio o bell, ond nid yn eu cartrefi eu hunain.

A bydd Eluned Morgan wedi clywed y sylw am gaethiwed gamblo, y mae Mike Antoniw wedi'i wneud yn rheolaidd iawn drwy gydol yr amser y bu'n Aelod Cynulliad, ac rwy'n siŵr y bydd hi'n hapus i drafod yn uniongyrchol ag ef effaith benodol argyfwng y coronafeirws ar bobl sydd gartref ac yn cael eu peledu, fel y dywedodd, gan wahoddiadau a hysbysebion sy'n ceisio eu cymell, pobl sydd weithiau'n agored i niwed, i wario arian yn y ffordd honno.

15:50

We have three new grandchildren, all nearby, but two in England. You can imagine how we're feeling. Epilepsy Wales state there's currently no epilepsy surgery for children or adults in Wales, and there hasn't been for the last seven months. Can the First Minister tell us when this will change so that essential surgery can be provided to the highly vulnerable population of people with epilepsy who are living with uncontrolled seizures, with all the associated risk to health and life, where most other specialist centres across the UK have resumed essential epilepsy surgery for their patients with drug-resistant epilepsy?

Last month, Asthma UK and the British Lung Foundation Wales published a report on restoring basic care. Seventy per cent of their beneficiaries are managing an exacerbation of their symptoms, such as an asthma attack, themselves. Over 40 per cent report that their respiratory care has either been delayed or cancelled during the lockdown, and nearly a quarter are avoiding the NHS altogether, meaning that they're no longer managing their condition. As we now approach winter, when historic referral rates for lung disease admissions increase by 80 per cent, what actions will you now take, based on the recommendations from the report, to restore better access to basic care for thousands with a lung condition across Wales?

Last week, Macmillan Cancer Support launched their new report, 'The Forgotten 'C'? The impact of Covid-19 on cancer care', which detailed the diagnostic and treatment backlog that has developed. How do you therefore respond to the report's statement that the Welsh Government must prioritise and ring-fence cancer services during the second wave of the pandemic?

And, finally, further to your announcement that the border will be shut until the new lockdown in England ends on 2 December, what assurance can you give to Welsh students in term-time residence at universities in England that they will be able to come home to Wales for Christmas and the holiday season after university terms end early in December?

Mae gennym ni dri o wyrion newydd, i gyd yn byw gerllaw, ond dau yn Lloegr. Gallwch ddychmygu sut yr ydym ni'n teimlo. Dywed Epilepsi Cymru nad oes llawdriniaeth epilepsi ar gyfer plant nac oedolion yng Nghymru ar hyn o bryd, ac ni fu am y saith mis diwethaf. A all y Prif Weinidog ddweud wrthym ni pryd y bydd hyn yn newid fel y gellir darparu llawdriniaeth hanfodol i'r bobl hynny sy'n hynod o agored i niwed ac sy'n byw gyda ffitiau na ellir mo'u rheoli, gyda'r holl risg gysylltiedig i iechyd a bywyd, pan fo'r rhan fwyaf o ganolfannau arbenigol eraill ledled y DU wedi ailddechrau llawdriniaeth epilepsi hanfodol i'w cleifion sydd ag epilepsi sy'n gwrthsefyll cyffuriau?

Fis diwethaf, cyhoeddodd Asthma UK a British Lung Foundation Wales adroddiad ynglŷn ag ailddechrau gofal sylfaenol. Roedd 70 y cant o'u buddiolwyr yn gyfrifol eu hunain am reoli symptomau a oedd yn gwaethygu, megis pwl o asthma. Dywed dros 40 y cant fod eu gofal anadlol naill ai wedi'i ohirio neu ei ganslo yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud, ac mae bron i chwarter yn osgoi'r GIG yn gyfan gwbl, sy'n golygu nad ydyn nhw bellach yn rheoli eu cyflwr. Wrth inni nesáu at y gaeaf nawr, pan fydd cyfraddau atgyfeirio hanesyddol ar gyfer derbyn cleifion i ysbytai oherwydd clefydau'r ysgyfaint yn cynyddu 80 y cant, beth fyddwch chi yn ei wneud nawr, yn seiliedig ar argymhellion yr adroddiad, fel ei bod hi'n rhwyddach i filoedd o bobl ledled Cymru sydd â chyflwr ar yr ysgyfaint gael gofal sylfaenol eto fel ag o'r blaen?

Yr wythnos diwethaf, lansiodd Cymorth Canser Macmillan eu hadroddiad newydd, 'The Forgotten 'C'? The impact of Covid-19 on cancer care', a oedd yn manylu ar y cynnydd sylweddol yn nifer y bobl sydd nawr yn aros am ddiagnosis a thriniaeth. Sut felly ydych chi'n ymateb i ddatganiad yr adroddiad bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru flaenoriaethu a neilltuo gwasanaethau canser yn ystod ail don y pandemig?

Ac, yn olaf, yn dilyn eich cyhoeddiad y bydd y ffin ar gau nes i'r cyfnod cyfyngiadau symud newydd yn Lloegr ddod i ben ar 2 Rhagfyr, pa sicrwydd y gallwch chi ei roi i fyfyrwyr Cymru sy'n preswylio yn ystod y tymor mewn prifysgolion yn Lloegr y gallan nhw ddod adref i Gymru ar gyfer y Nadolig a thymor y gwyliau ar ôl i'r tymor prifysgol ddod i ben ddechrau Rhagfyr?

15:55

Well, Llywydd, I will, of course, investigate the specific point that Mark Isherwood makes about epilepsy and will write to him on that. The general answer to all his enquiries has to be this, hasn't it: that our ability to go on resuming activity in the Welsh NHS other than coronavirus is entirely contingent upon the extent to which we are able to turn back the tide of coronavirus itself. And there are things that each one of us are able to do to help persuade the public to take this matter seriously and to abide by the restrictions that we are asking them to abide by, because, if we don't, and if we do things that discourage people from taking it seriously and abiding by regulations, then all we do is guarantee that more people will catch this disease and all the opportunities that Mark Isherwood has asked me about will diminish rather than increase. So, I look forward to his support, his wholehearted support, and that of his party, in the efforts that we are making here in Wales. My party in London will vote for the restrictions that the Prime Minister is extending in England. It would be very good if we were able to rely on the same sort of support for the actions we are taking in Wales from his party.

As for the issue to do with Christmas, I was pleased to agree, in the COBRA meeting yesterday, that there should be a further rapid meeting between the four nations of the United Kingdom in order to plan together for the Christmas period in order to deal with exactly the sort of issues that Mark Isherwood raised about students living on either side of the border during term time having homes to which they wish to return. That is an issue on which I think a four-nation approach is sensible, and I'm glad that the UK Government has agreed that we will have the sort of regular pattern of engagement that I have been calling for for many, many months in order to be able to work towards such a common plan and approach.

Wel, Llywydd, byddaf, wrth gwrs, yn ymchwilio i'r sylw penodol y mae Mark Isherwood yn ei wneud am epilepsi ac fe ysgrifennaf ato ynghylch hynny. Mae'n siŵr mai dyma'r ateb cyffredinol i'w holl ymholiadau: bod ein gallu i ail fwrw iddi yng Ngwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru gyda gwasanaethau heblaw am rai sy'n ymwneud â'r coronafeirws yn gwbl ddibynnol ar y graddau y gallwn ni droi llanw y coronafeirws ei hun yn ei ôl. Ac mae pethau y gall pob un ohonom ni eu gwneud i helpu i berswadio'r cyhoedd i gymryd y mater hwn o ddifrif a chadw at y cyfyngiadau yr ydym ni yn gofyn iddyn nhw gadw atyn nhw, oherwydd, os na wnawn ni, ac os byddwn ni yn gwneud pethau sy'n annog pobl i beidio â chymryd hyn o ddifrif ac i beidio â chadw at y rheoliadau, yna'r cyfan a wnawn yw gwarantu y bydd mwy o bobl yn dal y clefyd hwn a bydd yr holl gyfleoedd y mae Mark Isherwood wedi fy holi yn eu cylch yn lleihau yn hytrach na chynyddu. Felly, edrychaf ymlaen at ei gefnogaeth, ei gefnogaeth lwyr, a chefnogaeth ei blaid, yn ein hymdrechion yma yng Nghymru. Bydd fy mhlaid yn Llundain yn pleidleisio dros y cyfyngiadau y mae'r Prif Weinidog yn eu hymestyn yn Lloegr. Byddai'n dda iawn pe gallem ni ddibynnu ar yr un math o gefnogaeth i'r hyn yr ydym ni yn ei wneud yng Nghymru gan ei blaid ef.

O ran y mater sy'n ymwneud â'r Nadolig, roeddwn yn falch o gytuno, yn y cyfarfod COBRA ddoe, y dylid cael cyfarfod cyflym arall rhwng pedair gwlad y Deyrnas Unedig er mwyn cynllunio gyda'n gilydd ar gyfer cyfnod y Nadolig er mwyn ymdrin â'r union fath o faterion a gododd Mark Isherwood am fyfyrwyr sy'n byw ar y naill ochr a'r llall i'r ffin yn ystod y tymor sydd â chartrefi y maen nhw'n dymuno dychwelyd iddyn nhw. Mae hwnnw'n fater y credaf fod dull pedair gwlad yn synhwyrol er mwyn ymdrin ag ef, ac rwy'n falch bod Llywodraeth y DU wedi cytuno y bydd gennym ni y math o batrwm ymgysylltu rheolaidd yr wyf wedi bod yn galw amdano ers misoedd lawer er mwyn gallu gweithio tuag at gynllun ac ymagwedd gyffredin o'r fath.

Rhun ap Iorwerth. Rhun ap Iorweth. Dyna ni.

Rhun ap Iorwerth. Rhun ap Iorwerth. There we are.

Sorry, I was waiting for the signal. Diolch yn fawr iawn, Llywydd. Thank you for the statement, First Minister. Thank you in particular for recognition of well-being issues, be that allowing gyms to reopen, which is so important for physical and mental health, and in particular, as well, I think, allowing single people to get together in very controlled circumstances. A number of issues—I'll run through them very, very quickly. I'm desperately worried about hospital transmission of the virus—currently, I think some 200 cases of transmission in hospitals in Wales over the past week. How much of a priority is it for Welsh Government to get to grips with that, which is so worrying in terms of undermining the confidence that we need to instil in people that they should continue to seek treatment for illnesses and so on?

On testing, I'll emphasise again my wish that we hear more about the developments that we need post this firebreak in order to make our testing system more robust. There are exciting advances in technology that need to be matched by exciting advances in policy as well. My daughter had a COVID test last week, got the test result back in 18 minutes. That's a game changer, and we need to know that that is the direction we're going for wholesale testing in Wales.

Treatments—you'll know that I spent a lot of time in the early months of the pandemic trying to argue the case for earlier intervention. I believed that lives were being lost because people were being told not to come forward until they were too ill. We have better treatments now—that's good—including things we argued for—continued positive airway pressure and oxygen treatment and so on. Do you think there's room for even more early intervention in order to avoid people getting quite so ill?

On hospitality, I'm glad we had clarity on what's happening in hospitality. Tourism is linked to hospitality, of course. Now, can you give us an idea of what we can expect or what should be allowed in terms of accommodation and attractions? We are clearly not inviting people to travel a long distance for tourism purposes, but you are recognising in opening hospitality that recreation is important. What can people expect in tourism? And I'm making the case again, whether it's tourism or other areas that are still not getting any support from Government in terms of financial assistance, please try to fill those gaps. I think what happened with the fund last week, closing within a day or two instead of being open for a month, has undermined confidence. Please look again at that, and make sure that businesses are given the support they need.

Mae'n ddrwg gen i, roeddwn yn aros am yr arwydd. Diolch yn fawr iawn, Llywydd. Diolch am y datganiad, Prif Weinidog. Diolch yn benodol am gydnabod materion llesiant, boed a wnelo hynny â chaniatáu i gampfeydd ailagor, sydd mor bwysig i iechyd corfforol a meddyliol, ac yn benodol, yn ogystal, rwy'n credu, caniatáu i bobl sengl ddod at ei gilydd mewn amgylchiadau rheoledig iawn. Mae sawl mater—fe wnaf i eu crybwyll yn gyflym iawn. Rwy'n poeni'n fawr am drosglwyddo'r feirws mewn ysbytai—ar hyn o bryd, rwy'n credu y bu tua 200 o achosion o drosglwyddo mewn ysbytai yng Nghymru dros yr wythnos ddiwethaf. Faint o flaenoriaeth yw hi i Lywodraeth Cymru fynd i'r afael â hynny, sydd mor bryderus o ran tanseilio'r hyder y mae angen inni ei feithrin mewn pobl y dylen nhw barhau i geisio triniaeth ar gyfer afiechydon ac ati?

O ran profi, byddaf yn pwysleisio eto fy nymuniad ein bod yn clywed mwy am y datblygiadau y mae arnom ni eu hangen ar ôl y cyfnod clo byr hwn er mwyn gwneud ein system brofi'n fwy cadarn. Mae datblygiadau cyffrous mewn technoleg y mae angen eu paru â datblygiadau cyffrous mewn polisi hefyd. Cafodd fy merch brawf COVID yr wythnos diwethaf, cafodd ganlyniad y prawf mewn 18 munud. Mae hynny'n newid sylweddol, ac mae angen i ni wybod mai dyna'r sefyllfa yr ydym ni eisiau ymgyrraedd ati o ran profi ar raddfa sylweddol yng Nghymru.

Triniaethau—byddwch yn gwybod fy mod wedi treulio llawer o amser yn ystod misoedd cyntaf y pandemig yn ceisio dadlau'r achos dros ymyrraeth gynharach. Roeddwn yn credu bod pobl yn marw oherwydd dywedwyd wrth bobl i beidio â dod i gael triniaeth nes eu bod yn rhy sâl. Mae gennym ni driniaethau gwell nawr—mae hynny'n dda—gan gynnwys pethau y buom yn dadlau drostyn nhw—pwysedd positif parhaus yn y llwybr anadlu a thriniaeth ocsigen ac yn y blaen. Ydych chi'n meddwl bod modd ymyrryd yn gynharach fyth fel nad yw pobl yn mynd mor sâl?

O ran lletygarwch, rwy'n falch bod gennym ni eglurder ynghylch yr hyn sy'n digwydd ym maes lletygarwch. Mae twristiaeth yn gysylltiedig â lletygarwch, wrth gwrs. Nawr, a allwch chi roi syniad inni o'r hyn y gallwn ni ei ddisgwyl neu beth y dylid ei ganiatáu o ran llety ac atyniadau? Mae'n amlwg nad ydym yn gwahodd pobl i deithio'n bell at ddibenion twristiaeth, ond rydych chi yn cydnabod wrth agor y diwydiant lletygarwch fod hamdden yn bwysig. Beth all pobl ei ddisgwyl ym maes twristiaeth? Ac rwy'n cyflwyno'r achos eto, boed yn dwristiaeth neu'n feysydd eraill nad ydynt yn cael unrhyw gymorth gan y Llywodraeth o hyd o ran cymorth ariannol, ceisiwch lenwi'r bylchau hynny. Credaf fod yr hyn a ddigwyddodd gyda'r gronfa yr wythnos diwethaf, a'r ffaith iddi gau o fewn diwrnod neu ddau yn hytrach na bod ar agor am fis, wedi tanseilio hyder. Edrychwch eto ar hynny, a gwnewch yn siŵr bod busnesau'n cael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw.

16:00

Equally rapidly, as I said, the chief executive of the NHS said things earlier today on hospital transmission, and I'll ask Members to look at what he said. I am concerned—I should have said it in answer to Mark Isherwood's question when he talked about people avoiding the NHS. I don't want us to head back to where we were back in April, when there was so much coronavirus in our hospitals that people didn't feel safe in going there for other purposes. That's yet another reason why we need to make the very most of this firebreak period and persuade people to behave in different ways beyond it.

On the technologies, as I've said, the health Minister will issue a statement later this week on some of those technological possibilities and how we are preparing for them. I too recognise what Rhun ap Iorwerth said about there being better treatments available in this second wave than in the first, and you can actually see that, I think, already, to an extent, in the slower path of people from hospital beds into critical care. We do have more people in critical care beds in Wales than we had three weeks ago, that's inevitable, but the rate at which hospital patients are converting into critical care patients is not what it was in the first wave, and that is because we have those additional treatments.

Of course I recognise the points that Rhun made about tourism as well as hospitality. Tourism will be able to resume in Wales, but it will inevitably be on the reduced basis that comes without our largest market, in the sense that the largest number of people who travel to Wales for tourism come from England, and that won't be happening over the next four weeks.

Yr un mor gyflym, fel y dywedais, dywedodd prif weithredwr y GIG bethau'n gynharach heddiw ynglŷn â throsglwyddo'r haint mewn ysbytai, a gofynnaf i Aelodau edrych ar yr hyn a ddywedodd. Rwyf yn bryderus—dylwn fod wedi dweud hynny wrth ateb cwestiwn Mark Isherwood pan soniodd am bobl yn osgoi'r GIG. Dydw i ddim am i ni fynd yn ôl i'r man lle yr oeddem ni yn ôl ym mis Ebrill, pan oedd cymaint o achosion o'r coronafeirws yn ein hysbytai fel nad oedd pobl yn teimlo'n ddigon diogel i fynd yno at ddibenion eraill. Dyna reswm arall eto pam y mae angen i ni wneud y gorau o'r cyfnod atal byr hwn a pherswadio pobl i ymddwyn mewn gwahanol ffyrdd y tu hwnt i hynny.

O ran y technolegau, fel yr wyf wedi dweud, bydd y Gweinidog iechyd yn cyhoeddi datganiad yn ddiweddarach yr wythnos hon ynghylch rhai o'r posibiliadau technolegol hynny a sut yr ydym ni yn paratoi ar eu cyfer. Rwyf innau hefyd yn cydnabod yr hyn a ddywedodd Rhun ap Iorwerth ynghylch bod gwell triniaethau ar gael yn yr ail don hon nag yn y gyntaf, a gallwch weld hynny, rwy'n credu, eisoes, i raddau, yn nhreigl arafach pobl o welyau ysbyty i ofal critigol. Mae gennym ni fwy o bobl mewn gwelyau gofal critigol yng Nghymru nag oedd gennym ni dair wythnos yn ôl, mae hynny'n anochel, ond nid yw'r gyfradd y mae cleifion ysbyty'n troi'n gleifion gofal critigol yr hyn yr oedd yn y don gyntaf, a'r rheswm am hynny yw bod gennym ni y triniaethau ychwanegol hynny.

Wrth gwrs fy mod yn cydnabod y sylwadau a wnaeth Rhun am dwristiaeth yn ogystal â lletygarwch. Bydd modd i dwristiaeth ailddechrau yng Nghymru, ond mae'n anochel y bydd ar y raddfa lai sy'n dod heb ein marchnad fwyaf, yn yr ystyr bod y nifer fwyaf o bobl sy'n teithio i Gymru ar gyfer twristiaeth yn dod o Loegr, ac ni fydd hynny'n digwydd dros y pedair wythnos nesaf.

First Minister, has the coronavirus pandemic accelerated building a Welsh state? Before it started, many in Wales had little idea of the power you had over them. Indeed, many didn't know who you were. Now you are beamed into their living room and you decide when they can leave their house. Meanwhile, a previously barely visible border between Wales and England looms ever larger. From Monday, you are restoring internal freedom of movement within Wales but preventing movement in and out of Wales, as if Adam Price were already First Minister.

You claim this is because of COVID, but the prevalence of COVID differs much more within Wales than with England. You'll have no problem with my constituents in Merthyr, where the prevalence of COVID is high, visiting Monmouthshire, where it's low, yet you ban my constituents in Monmouthshire from travelling to nearby low-prevalence areas just because they're English. First Minister, you accuse Adam Price of wanting to separate us off, but isn't that what you are doing?

Prif Weinidog, a yw pandemig y coronafeirws wedi cyflymu'r gwaith o adeiladu gwladwriaeth Gymreig? Cyn iddo ddechrau, nid oedd gan lawer yng Nghymru fawr o syniad o'r grym a oedd gennych chi drostyn nhw. Yn wir, doedd llawer ddim yn gwybod pwy oeddech chi. Nawr cewch eich taflunio i mewn i'w hystafell fyw a byddwch yn penderfynu pryd y gallant adael eu tŷ. Yn y cyfamser, mae ffin a oedd gynt prin yn weladwy rhwng Cymru a Lloegr yn gadarnach fyth. O ddydd Llun, rydych chi yn adfer rhyddid i symud yn fewnol yng Nghymru ond yn atal symud i mewn ac allan o Gymru, fel petai Adam Price eisoes yn Brif Weinidog.

Rydych yn honni bod hyn oherwydd COVID, ond mae nifer yr achosion o COVID yn amrywio llawer iawn mwy yng Nghymru nac yn Lloegr. Ni fydd gennych chi unrhyw broblem gyda'm hetholwyr ym Merthyr, lle mae nifer yr achosion o COVID yn uchel, yn ymweld â sir Fynwy, lle mae'n isel, ac eto rydych yn gwahardd fy etholwyr yn sir Fynwy rhag teithio i ardaloedd lle mae nifer yr achosion yn uchel, dim ond oherwydd bod yr ardaloedd hynny yn Lloegr. Prif Weinidog, rydych chi yn cyhuddo Adam Price o fod eisiau ein gwahanu, ond onid dyna yr ydych chi yn ei wneud?

Llywydd, all I am doing is focusing on coronavirus. I don't share the obsessions that the Member has with all these other entirely irrelevant and erroneous contributions. Let him just for a minute, I think, just in one of the things that he says to the Senedd, focus on the lives that are being lost, the futures that are being blighted here in Wales, because of this desperate disease. Let him once in a while tell us something of his views on that instead of entertaining us in the way that he does with these theories that belong on the further fringes of Welsh public life, and hopefully, before too long, beyond the fringes.

Llywydd, y cyfan yr wyf yn ei wneud yw canolbwyntio ar y coronafeirws. Nid wyf yn rhannu'r obsesiynau sydd gan yr Aelod â'r holl gyfraniadau cwbl amherthnasol a chyfeiliornus eraill hyn. Gadewch iddo am funud yn unig, rwy'n credu, yn un o'r pethau y mae'n ei ddweud wrth y Senedd, ganolbwyntio ar y bywydau sy'n cael eu colli, y dyfodol sy'n cael ei ddifetha yma yng Nghymru, oherwydd y clefyd enbyd hwn. Gadewch iddo am unwaith ddweud rhywbeth wrthym ni am hynny yn hytrach na'n diddanu yn y ffordd y mae'n ei wneud gyda'r damcaniaethau hyn sy'n perthyn ar gyrion eithaf bywyd cyhoeddus Cymru, a gobeithio, cyn bo hir, y tu hwnt i'r cyrion.

Finally, Laura Jones. Laura Anne Jones. Can the mike be unmuted?

Yn olaf, Laura Jones. Laura Anne Jones. A oes modd dad-dawelu'r meicroffon?

Just done it. Thank you.

Firstly, thank you, First Minister, for your statement, and thank you, Presiding Officer, for letting me sneak in at the end here. I'll try and keep it brief. I just want to firstly say, First Minister, I'm delighted that Alun Davies and Delyth Jewell have both also recognised the dire need to reopen the ERF phase 3 fund for businesses who were applying for £150,000 and are now being told to apply for mere grants of £2,000. It's obviously not going to cut it, so I thank you that you're now going to look into reopening that.

My question is, quickly, on grass-roots football. Your post-firebreak rule of 30, in terms of football, would mean 14 versus 14 on either side in a match, with one ref and one first aider, meaning one sub and no linesmen. For training purposes, that's fine, First Minister; for friendly matches, obviously not so good. But, from this rule of 30, do I assume that there is no intention to start grass-roots football seasons here in Wales? In England, obviously, as you know, grass-roots football seasons have started and are now on hold but with the intention of restarting them. So, could the First Minister just explain what discussions he's had with the Football Association of Wales on this, and whether the intention is to start those seasons, or not, as obviously our clubs need to know? Thank you. 

Rwyf newydd wneud hynny. Diolch.

Yn gyntaf, diolch, Prif Weinidog, am eich datganiad, a diolch i chi, Llywydd, am adael imi ddweud pwt ar y diwedd fel hyn. Ceisiaf gadw'r cyfraniad yn fyr. Hoffwn ddweud yn gyntaf, Prif Weinidog, rwy'n falch iawn bod Alun Davies a Delyth Jewell ill dau hefyd wedi cydnabod yr angen dybryd i ailagor cam 3 y gronfa cadernid economaidd ar gyfer busnesau a oedd yn gwneud cais am £150,000 ac y dywedir wrthynt nawr am wneud cais am grantiau o £2,000 yn unig. Mae'n amlwg nad yw'n ddigonol, felly rwy'n diolch i chi gan eich bod nawr yn ystyried ailagor hwnnw.

Mae fy nghwestiwn, yn gyflym, yn ymwneud â phêl-droed ar lawr gwlad. Byddai eich rheol ar ôl y cyfnod atal byr o 30, o ran pêl-droed, yn golygu 14 yn erbyn 14 ar y naill ochr a'r llall mewn gêm, gydag un dyfarnwr ac un person cymorth cyntaf, sy'n golygu un chwaraewr wrth-gefn a dim llumanwyr. At ddibenion hyfforddi, mae hynny'n iawn, Prif Weinidog; ar gyfer gemau cyfeillgar, mae'n amlwg nad yw hynny gystal. Ond, o'r rheol hon o 30, a wyf yn tybio nad oes bwriad i ddechrau tymhorau pêl-droed ar lawr gwlad yma yng Nghymru? Yn Lloegr, yn amlwg, fel y gwyddoch chi, mae tymhorau pêl-droed ar lawr gwlad wedi dechrau ac maen nhw bellach wedi'u gohirio ond gyda'r bwriad o'u hailgychwyn. Felly, a allai'r Prif Weinidog egluro pa drafodaethau y mae wedi'u cael gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru ynghylch hyn, ac ai'r bwriad yw dechrau'r tymhorau hynny, ai peidio, oherwydd yn amlwg mae angen i'n clybiau ni gael gwybod? Diolch.

16:05

Llywydd, I may not have been following the Member's question entirely closely; I thought that football was played with 11 a side and that, with 30, it would therefore be possible for a football match to take place. So, I may simply have misunderstood the point the Member was making, and apologise if that's the case.

What I want to say to her is that we promised a review after three weeks; that's a review of everything that we are putting in place beyond the firebreak period. If things are going in the right direction, if we can show that the firebreak has had the impact that it needs to have in turning back the tide and stopping people from being admitted to hospital and so on, then we will look to see where we can go further. If we're not in that position, then, inevitably, we will be unable to offer further relaxations in the way that we would like. But, in this area, as in all others, we will keep it under review, we will talk to the governing bodies in the way that Laura Anne Jones suggested and, as I said, in the end this just depends on us all. We can all do things that will mean that, two weeks beyond the firebreak, we can attend to some of the points that the Member makes. Or, we can all regard the firebreak being over as a chance to just forget that coronavirus exists and behave in ways that will just guarantee that it comes back with a vengeance and then nothing will be possible of the sort that she advocates.

Llywydd, efallai nad oeddwn i yn dilyn cwestiwn yr Aelod yn ddigon manwl; roeddwn yn credu bod pêl-droed yn cael ei chwarae ag 11 bob ochr a, gyda 30, y byddai'n bosib felly cynnal gêm bêl-droed. Felly, efallai fy mod wedi camddeall y pwynt yr oedd yr Aelod yn ei wneud, ac rwy'n ymddiheuro os wyf wedi gwneud hynny. 

Yr hyn yr hoffwn i ei ddweud wrthi yw ein bod ni wedi addo adolygiad ar ôl tair wythnos; sef adolygiad o bopeth yr ydym yn ei weithredu y tu hwnt i'r cyfnod atal byr. Os yw pethau'n llwyddiannus, os gallwn ni ddangos bod y cyfnod atal byr wedi cael yr effaith y mae angen iddo ei chael o ran troi'r llanw'n ôl ac atal pobl rhag mynd i'r ysbyty ac ati, yna byddwn yn edrych i weld beth arall y gallwn ni ei wneud. Os nad ydym ni yn y sefyllfa honno, yna, yn anochel, ni fyddwn ni'n gallu cynnig rhagor o lacio yn y ffordd yr hoffem ni. Ond, yn y maes hwn, fel ym mhob un arall, byddwn yn ei adolygu'n barhaus, byddwn yn siarad â'r cyrff llywodraethu yn y ffordd yr awgrymodd Laura Anne Jones ac, fel y dywedais, yn y pen draw mae hyn yn dibynnu ar bob un ohonom ni. Gall bob un ohonom ni wneud pethau a fydd yn golygu, bythefnos y tu hwnt i'r cyfnod atal byr, y gallwn ni roi sylw i rai o'r pwyntiau y mae'r Aelod yn eu gwneud. Neu, fe allwn ni i gyd ystyried terfyn y cyfnod atal byr fel cyfle i anghofio bod y coronafeirws yn bodoli ac ymddwyn mewn ffyrdd a fydd yn gwarantu ei fod yn dychwelyd mewn modd nerthol iawn ac yna ni fydd hi'n bosib cefnogi unrhyw rai o'r pethau y mae hi'n sôn amdanyn nhw. 

Daeth y Dirprwy Lywydd (Ann Jones) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (Ann J