Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

24/03/2020

Cynnwys

Contents

1. Cynnig i atal Rheolau Sefydlog 1. Motion to suspend Standing Orders
2. Cwestiynau i'r Prif Weinidog 2. Questions to the First Minister
3. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes 3. Business Statement and Announcement
4. Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru 4. Questions to the Minister for Economy, Transport and North Wales
5. Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd (yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel Gweinidog Pontio Ewropeaidd) 5. Questions to the Counsel General and Minister for European Transition (in respect of his European Transition responsibilities)
6. Cwestiynau Amserol 6. Topical Questions
7. Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (COVID-19) 7. Statement by the First Minister: Coronavirus (COVID-19)
8. Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Coronafeirws (COVID-19) 8. Statement by the Minister for Health and Social Services: Coronavirus (COVID-19)
9. Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Coronafeirws (COVID-19) 9. Statement by the Minister for Housing and Local Government: Coronavirus (COVID-19)
10. Datganiad gan y Gweinidog Addysg: Coronafeirws (COVID-19) 10. Statement by the Minister for Education: Coronavirus (COVID-19)
11. Datganiad gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: Coronafeirws (COVID-19) 11. Statement by the Minister for Economy, Transport and North Wales: Coronavirus (COVID-19)
12. Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Coronafeirws (COVID-19) 12. Statement by the Minister for Environment, Energy and Rural Affairs: Coronavirus (COVID-19)
13. Statement by the Minister for International Relations and Welsh Language: Coronavirus (COVID-19) 13. Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Coronafeirws (COVID-19)
14. Dadl: Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Coronafeirws 14. Debate: Legislative Consent Motion on the Coronavirus Bill
15. Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 15. Debate: The General Principles of the Local Government and Elections (Wales) Bill
16. Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol ynghylch y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 16. Motion to agree the financial resolution in respect of the Local Government and Elections (Wales) Bill
17. Cynnig i atal Rheolau Sefydlog 17. Motion to suspend Standing Orders
18. Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog 18. Motion to amend Standing Orders

Cyfarfu’r Cynulliad am 10:00 gyda’r Dirprwy Lywydd (Ann Jones) yn y Gadair. 

The Assembly met at 10:00 with the Deputy Presiding Officer (Ann Jones) in the Chair.

Okay. So, we call this Plenary together. 

Iawn. Felly, rydym yn galw'r Cyfarfod Llawn hwn i ddod ynghyd.

1. Cynnig i atal Rheolau Sefydlog
1. Motion to suspend Standing Orders

And the first item on the agenda is the motion to suspend Standing Orders, and I call on the First Minister to move that motion. Mark Drakeford. 

A'r eitem gyntaf ar yr agenda yw'r cynnig i atal Rheolau Sefydlog, a galwaf ar y Prif Weinidog i gynnig y cynnig hwnnw. Mark Drakeford.

Cynnig NNDM7315 Rebecca Evans

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheolau Sefydlog 33.6 a 33.8:

1. Yn atal Rheol Sefydlog 12.56(i) a (ii) sy’n ei gwneud yn ofynnol i:

a) Prif Weinidog Cymru ateb cwestiynau llafar unwaith, am hyd at 60 munud, ym mhob wythnos y bydd y Cynulliad yn cynnal Cyfarfod Llawn; a

b) bob un o Weinidogion Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol ateb cwestiynau llafar ynglŷn â’u cyfrifoldebau, o leiaf unwaith, am hyd at 45 munud, ym mhob pedair wythnos y bydd y Cynulliad yn cynnal cyfarfod llawn,

fel nad yw’n ofynnol i'r Prif Weinidog, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd ateb cwestiynau llafar yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 24 Mawrth 2020.

2. Yn atal Rheol Sefydlog 12.20(i), 12.22(i) a’r rhan honno o Reol Sefydlog 11.16 sy’n ei gwneud yn ofynnol bod y cyhoeddiad wythnosol o dan Reol Sefydlog 11.11 yn darparu’r amserlen ar gyfer busnes yn y Cyfarfod Llawn yr wythnos ganlynol, er mwyn caniatáu i NNDM7316, y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Coronafeirws, gael ei ystyried yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 24 Mawrth 2020.

Motion NNDM7315 Rebecca Evans

To propose that the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Orders 33.6 and 33.8:

1. Suspends Standing Orders 12.56(i) and (ii) that requires:

a) the First Minister to answer oral questions once, and for a maximum of 60 minutes, in each week that the Assembly meets in Plenary; and

b) each Welsh Minister and the Counsel General to answer oral questions in relation to his or her responsibilities, at least once, and for a maximum of 45 minutes, in every four weeks that the Assembly meets,

so that the First Minister, Minister for Economy, Transport and North Wales and the Counsel General and Minister for European Transition are not required to answer oral questions in Plenary on Tuesday 24 March 2020.

2. Suspends Standing Order 12.20(i), 12.22(i) and that part of Standing Order 11.16 that requires the weekly announcement under Standing Order 11.11 to constitute the timetable for business in Plenary for the following week, to allow NNDM7316, the Legislative Consent Motion on the Coronavirus Bill, to be considered in Plenary on Tuesday 24 March 2020.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Thank you very much. The proposal is to suspend Standing Orders. Does any Member object? No. Therefore, we have suspended Standing Orders. 

Diolch yn fawr iawn. Y cynnig yw atal Rheolau Sefydlog. A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu? Nac oes. Felly, rydym ni wedi atal Rheolau Sefydlog.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Motion agreed in accordance with Standing Order 12.36.

2. Cwestiynau i'r Prif Weinidog
2. Questions to the First Minister

We move on to the next item, which is questions to the First Minister, and the questions have been transferred for written answer. 

Symudwn ymlaen at yr eitem nesaf, sef cwestiynau i'r Prif Weinidog, ac mae'r cwestiynau wedi eu trosglwyddo i'w hateb yn ysgrifenedig.

3. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
3. Business Statement and Announcement

First Minister—business statement and announcement. 

Prif Weinidog—datganiad a chyhoeddiad busnes.

Dirprwy Lywydd, there have been changes to today's agenda. After the Minister for Health and Social Services and I have made statements, we shall debate the legislative consent memorandum on the coronavirus Bill. All other planned statements will issue as written statements. The debate on the general principles and financial resolution for the Local Government and Elections (Wales) Bill has been withdrawn from today's agenda.

Finally, as the last item of business today, we will vote on changes to Standing Orders. Draft business for the next three weeks is set out on the business statement and announcement, which can be found amongst the papers available to Members electronically. 

Dirprwy Lywydd, bu newidiadau i agenda heddiw. Ar ôl i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a minnau wneud datganiadau, byddwn yn trafod y memorandwm cydsyniad deddfwriaethol ar y Bil coronafeirws. Bydd pob datganiad arfaethedig arall yn cael ei gyhoeddi ar ffurf datganiad ysgrifenedig. Mae'r ddadl ar egwyddorion cyffredinol a'r penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) wedi ei thynnu'n ôl o agenda heddiw.

Yn olaf, fel yr eitem olaf o fusnes heddiw, byddwn yn pleidleisio ar newidiadau i Reolau Sefydlog. Mae'r busnes drafft ar gyfer y tair wythnos nesaf wedi ei nodi yn y datganiad a chyhoeddiad busnes, y gellir ei weld ymhlith y papurau sydd ar gael i'r Aelodau yn electronig.

Thank you very much. I have no speakers on the business statement, and therefore we'll move on, then. 

Diolch yn fawr iawn. Nid oes gennyf unrhyw siaradwyr ar y datganiad busnes, ac felly symudwn ymlaen.

4. Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru
4. Questions to the Minister for Economy, Transport and North Wales
5. Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd (yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel Gweinidog Pontio Ewropeaidd)
5. Questions to the Counsel General and Minister for European Transition (in respect of his European Transition responsibilities)
6. Cwestiynau Amserol
6. Topical Questions

As the First Minister's indicated, items 4, 5 and 6 have been—. Well, 4 and 5 have been transferred for written answers, and item 6—there are no topical questions. 

Fel y dywedodd y Prif Weinidog, mae eitemau 4, 5 a 6 wedi eu—. Wel, mae 4 a 5 wedi eu trosglwyddo ar gyfer atebion ysgrifenedig, ac eitem 6—nid oes unrhyw gwestiynau amserol.

7. Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (COVID-19)
7. Statement by the First Minister: Coronavirus (COVID-19)

So, First Minister—a statement by the First Minister on coronavirus. 

Felly, Prif Weinidog—datganiad gan y Prif Weinidog ar coronafeirws.

Diolch, Dirprwy Lywydd. Mae Cymru yn wynebu yr argyfwng iechyd mwyaf difrifol ers canrif. Mae'n rhaid inni weithredu er mwyn gwarchod ein cymunedau, amddiffyn y gwasanaeth iechyd, ac achub bywydau. Mae'r camau rydym wedi eu cymryd yn barod yn gwneud gwahaniaeth, ond mae'n rhaid inni wneud mwy. Felly—

Thank you very much, Deputy Presiding Officer. Wales is facing—

Sorry, First Minister, the translation wasn't working then. It is now. Sorry. 

Mae'n ddrwg gen i, Prif Weinidog, nid oedd y cyfieithiad yn gweithio bryd hynny. Mae'n gweithio nawr. Mae'n ddrwg gen i.

I'll begin. 

Fe ddechreuaf.

Diolch yn fawr, Dirprwy Lywydd. Mae Cymru yn wynebu yr argyfwng iechyd mwyaf difrifol ers canrif. Mae'n rhaid inni weithredu er mwyn gwarchod ein cymunedau, amddiffyn y gwasanaeth iechyd, ac achub bywydau. Mae'r camau rydym wedi eu cymryd yn barod yn gwneud gwahaniaeth, ond mae'n rhaid inni wneud mwy. Felly, ddoe, cytunodd pedwar Llywodraeth y Deyrnas Unedig i gyflwyno mesurau llym newydd. Mae'r mesurau hyn yn angenrheidiol er mwyn arafu lawr y feirws ac amddiffyn pawb, yn enwedig y bobl fwyaf bregus. Mae'n rhaid inni i gyd newid ein ffordd o fyw. Mae'n rhaid i bob rhan o gymdeithas ymateb er lles pawb. Mae Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio'n llwyr ar y sialens yma. Byddwn yn dal ati i gydweithio'n agos gyda'n partneriaid i ymateb i'r argyfwng ac i warchod pobl Cymru.

Thank you very much, Deputy Presiding Officer. Wales is facing the worst medical crisis for over a century. We must act to safeguard our communities, protect the health service and save lives. The steps that we have already taken are making a difference, but we must do more. Therefore, yesterday, the four Governments of the United Kingdom agreed to introduce serious new measures, and these are necessary to slow the spread of the virus and defend particularly the most vulnerable people. We must all change our way of life. Every part of society has to respond for the benefit of all. Welsh Government is totally focused on this challenge. We will persevere in working closely with our partners to respond to the crisis and to protect the people of Wales.

Dirprwy Lywydd, it's a week since I last answered questions in the Senedd, and many of those questions were about coronavirus. In the course of the last seven days, the scientific advice has been clear. The pace of the spread of the virus has accelerated considerably across the United Kingdom. Today, I have to report that there have been 16 deaths of people diagnosed with coronavirus in Wales, and more than 400 cases confirmed. These figures are rising every day, and will continue to rise over the days and weeks to come. 

Dirprwy Lywydd, coronavirus is a virus that is easily transmissible, and against which we have little natural protection. For most people, it will be a mild illness, but, as we know, and as the figures I've just outlined show, some groups of people are more at risk of developing a serious and even fatal illness if they are exposed. The demand on our NHS services is already significant and could become overwhelming. That is why we are all being asked to take a series of unprecedented steps to change the way we live our lives, because that is the best chance we have to slow the spread of the virus. And slowing the speed allows us to protect our NHS and to save lives.

Dirprwy Lywydd, mae wythnos wedi mynd heibio ers i mi ateb cwestiynau yn y Senedd ddiwethaf, ac roedd llawer o'r cwestiynau hynny yn ymwneud â coronafeirws. Yn ystod y saith diwrnod diwethaf, mae'r cyngor gwyddonol wedi bod yn eglur. Mae cyflymder lledaeniad y feirws wedi cyflymu'n sylweddol ar draws y Deyrnas Unedig. Heddiw, mae'n rhaid i mi adrodd bod 16 o bobl a gafodd ddiagnosis o coronafeirws wedi marw yng Nghymru, a chadarnhawyd mwy na 400 o achosion. Mae'r ffigurau hyn yn cynyddu bob dydd, a byddan nhw'n parhau i gynyddu yn ystod y dyddiau a'r wythnosau nesaf.

Dirprwy Lywydd, mae coronafeirws yn feirws sy'n hawdd ei drosglwyddo, ac nad oes gennym ni fawr o amddiffyniad naturiol yn ei erbyn. I'r rhan fwyaf o bobl, bydd yn salwch ysgafn, ond, fel y gwyddom, ac fel y mae'r ffigurau yr wyf i newydd eu hamlinellu yn ei ddangos, mae rhai grwpiau o bobl mewn mwy o berygl o ddatblygu salwch difrifol a hyd yn oed angheuol os cânt eu hamlygu i'r feirws. Mae'r galw am ein gwasanaethau GIG eisoes yn sylweddol a gallai fynd yn drech na ni. Dyna pam y gofynnir i bob un ohonom ni gymryd cyfres o gamau na welwyd eu tebyg o'r blaen i newid y ffordd yr ydym ni'n byw ein bywydau, oherwydd dyna'r cyfle gorau sydd gennym ni i arafu lledaeniad y feirws. Ac mae arafu'r cyflymder yn ein galluogi i ddiogelu ein GIG ac i achub bywydau.

Now, Dirprwy Lywydd, throughout this period, COBRA has met regularly and has taken advice from the four UK chief medical officers and from the scientific group for emergencies. As that advice has evolved, we have progressively tightened the measures we need to take. Since the Senedd last met, we have closed schools, closed down pubs, clubs, bars and restaurants. Yesterday, the Welsh Government took measures to close down caravan parks, camp sites, tourist hotspots and beauty spots to reinforce the guidance about people not gathering in large numbers and keeping their distance. We also announced the strict enforcement by local authorities of the closure of pubs and bars, with the risk of licensees losing their licence if caught flouting the ban.

A few hours later, at the end of yesterday afternoon, COBRA met again to consider even stricter measures. As you will have seen from the statements that I, the Prime Minister, and the First Ministers of Scotland and Northern Ireland issued, what was previously advice is now a requirement. For the next three weeks at least, all high-street shops and community spaces will be closed. Food shops, local NHS services, pharmacies, banks and post offices and petrol stations will continue to be open, but all gatherings of more than two people in public will not be permitted.

We must stay at home, leaving only for strictly limited reasons. And the four reasons are these: firstly, shopping for basic necessities—for example, food and medicines—but these trips need to be as infrequent as we can make them. Secondly, we're allowed one form of exercise each day, for example, a run, a walk, or a cycle—alone or with members of your household. Thirdly, we're allowed to leave home for any medical need, or to provide care or to help a vulnerable person. And, finally, we can travel to and from work, but only where this absolutely cannot be done from home.

Now, Dirprwy Lywydd, these are extraordinary measures. But, as I've said, they are necessary to reduce the spread of coronavirus and to allow the NHS to save lives. As we all follow these new rules, they will reduce our day-to-day contact with other people and the speed and transmission of the virus. These are rules for everybody—not one of us is an exception. All of our lives have changed, and that includes the way in which this Senedd will work. The measures I have outlined here came into force at midnight last night. They will last for three weeks, when they will be reviewed. The UK Government will provide the police with the powers necessary to enforce these measures, but, of course, I hope very much that we do not reach that point.

Responding to this pandemic is the work of the entire Welsh Government. Last night, the education Minister provided additional guidance to parents and schools in light of these new requirements. The economy Minister has set out advice for businesses, and the environment Minister is having daily discussions with the food and farming industries. The whole Cabinet is focused on the public health emergency in front of us. Today, Ministers would have provided oral statements here about the work they are undertaking, and we will ensure, of course, that those statements are available to Members here and to the public. 

The way in which the Welsh Government is able to work so closely with our partners in local government, with the trade unions, with the voluntary sector, with employers and businesses is fundamental to the way we are responding to this pandemic, and I believe a real strength of the way we are able to do things here in Wales. 

Dirprwy Lywydd, can I close by thanking everyone for their help and for their support as we face this public health emergency together? This is a very worrying time for families and communities throughout our country, and I know that there will be many, many questions that people have, especially following last night's announcement, and we will try our best to respond to them all. 

We have asked a great deal of the public, but particularly of our health and social care staff, of our public services and those many people who have come forward to volunteer. The response in Wales has been genuinely outstanding. And to all of those, I say again, thank you so much—diolch o galon i chi gyd.  

Nawr, Dirprwy Lywydd, trwy gydol y cyfnod hwn, mae COBRA wedi cyfarfod yn rheolaidd ac wedi cael cyngor gan bedwar prif swyddog meddygol y DU a chan y grŵp gwyddonol ar gyfer argyfyngau. Wrth i'r cyngor hwnnw esblygu, rydym ni wedi tynhau'n raddol y mesurau y mae angen i ni eu cymryd. Ers cyfarfod diwethaf y Senedd, rydym ni wedi cau ysgolion, cau tafarndai, clybiau, bariau a bwytai. Ddoe, cymerodd Llywodraeth Cymru fesurau i gau meysydd carafanau, safleoedd gwersylla, mannau poblogaidd i dwristiaid a mannau prydferth i atgyfnerthu'r canllawiau ynghylch pobl ddim yn ymgynnull mewn niferoedd mawr a chadw eu pellter oddi wrth ei gilydd. Cyhoeddwyd gennym hefyd bod awdurdodau lleol yn gorfodi'r cam o gau tafarndai a bariau yn llym, gyda'r perygl y byddai trwyddedigion yn colli eu trwyddedau pe bydden nhw'n cael eu dal yn anwybyddu'r gwaharddiad.

Ychydig oriau yn ddiweddarach, ddiwedd prynhawn ddoe, cyfarfu COBRA eto i ystyried mesurau llymach fyth. Fel y byddwch wedi gweld o'r datganiadau a gyhoeddwyd gennyf i, Prif Weinidog y DU, a Phrif Weinidogion yr Alban a Gogledd Iwerddon, mae'r hyn a oedd yn gyngor yn flaenorol yn ofyniad erbyn hyn. Am y tair wythnos nesaf o leiaf, bydd holl siopau'r stryd fawr a mannau cymunedol ar gau. Bydd siopau bwyd, gwasanaethau GIG lleol, fferyllfeydd, banciau a swyddfeydd post a gorsafoedd petrol yn parhau i fod ar agor, ond ni chaniateir unrhyw gynulliad o fwy na dau o bobl yn gyhoeddus.

Mae'n rhaid i ni aros gartref, gan adael am resymau cyfyngedig iawn yn unig. A dyma'r pedwar rheswm: yn gyntaf, siopa am angenrheidiau sylfaenol—er enghraifft, bwyd a moddion—ond mae angen i'r teithiau hyn fod mor anaml ag y gallwn ni eu gwneud. Yn ail, caniateir un math o ymarfer corff bob dydd, er enghraifft, rhedeg, mynd am dro, neu feicio—ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o'ch aelwyd. Yn drydydd, rydym ni'n cael gadael ein cartrefi ar gyfer unrhyw angen meddygol, neu i ddarparu gofal neu i helpu person agored i niwed. Ac, yn olaf, cawn deithio i'r gwaith ac yn ôl, ond dim ond pan nad oes unrhyw ffordd o gwbl y gellir gwneud hyn o gartref.

Nawr, Dirprwy Lywydd, mae'r rhain yn fesurau eithriadol. Ond, fel y dywedais, maen nhw'n angenrheidiol i leihau lledaeniad coronafeirws ac i ganiatáu i'r GIG achub bywydau. Wrth i bob un ohonom ni ddilyn y rheolau newydd hyn, byddan nhw'n lleihau ein cysylltiad o ddydd i ddydd gyda phobl eraill a chyflymder a throsglwyddiad y feirws. Mae'r rhain yn rheolau i bawb—nid oes yr un ohonom ni'n eithriad. Mae bywydau pob un ohonom ni wedi newid, ac mae hynny'n cynnwys y ffordd y bydd y Senedd hon yn gweithio. Daeth y mesurau yr wyf i wedi eu hamlinellu yn y fan yma i rym am hanner nos neithiwr. Byddan nhw'n para am dair wythnos, pan fyddan nhw'n cael eu hadolygu. Bydd Llywodraeth y DU yn rhoi'r pwerau angenrheidiol i'r heddlu orfodi'r mesurau hyn, ond, wrth gwrs, rwy'n gobeithio'n fawr iawn na fyddwn ni'n cyrraedd y pwynt hwnnw.

Mae ymateb i'r pandemig hwn yn waith i Lywodraeth Cymru gyfan. Neithiwr, rhoddodd y Gweinidog addysg ganllawiau ychwanegol i rieni ac ysgolion yng ngoleuni'r gofynion newydd hyn. Mae Gweinidog yr economi wedi cyflwyno cyngor i fusnesau, ac mae Gweinidog yr amgylchedd yn cael trafodaethau dyddiol gyda'r diwydiannau bwyd a ffermio. Mae'r Cabinet cyfan yn canolbwyntio ar yr argyfwng iechyd cyhoeddus sydd o'n blaenau. Heddiw, byddai Gweinidogion wedi darparu datganiadau llafar yma am y gwaith y maen nhw'n ei wneud, a byddwn yn sicrhau, wrth gwrs, bod y datganiadau hynny ar gael i Aelodau yn y fan yma ac i'r cyhoedd.  

Mae'r ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn gallu gweithio mor agos gyda'n partneriaid mewn llywodraeth leol, gyda'r undebau llafur, gyda'r sector gwirfoddol, gyda chyflogwyr a busnesau, yn hanfodol i'r ffordd yr ydym ni'n ymateb i'r pandemig hwn, ac yn gryfder gwirioneddol o'r ffordd yr ydym ni'n gallu gwneud pethau yma yng Nghymru.  

Dirprwy Lywydd, a gaf i gloi drwy ddiolch i bawb am eu cymorth ac am eu cefnogaeth wrth i ni wynebu'r argyfwng iechyd cyhoeddus hwn gyda'n gilydd? Mae hwn yn gyfnod pryderus iawn i deuluoedd a chymunedau ledled ein gwlad, a gwn y bydd gan bobl lawer iawn o gwestiynau, yn enwedig ar ôl y cyhoeddiad neithiwr, a byddwn yn gwneud ein gorau i ymateb i bob un ohonyn nhw.  

Rydym ni wedi gofyn llawer iawn gan y cyhoedd, ond yn enwedig ein staff iechyd a gofal cymdeithasol, ein gwasanaethau cyhoeddus a'r bobl niferus hynny sydd wedi dod ymlaen i wirfoddoli. Mae'r ymateb yng Nghymru wedi bod yn wirioneddol eithriadol. Ac i bob un o'r rheini, dywedaf eto, diolch yn fawr iawn—diolch o galon i chi gyd.

10:10

Thank you, Deputy Presiding Officer, and can I thank you, First Minister, for your statement this morning? And can I also thank you for the regular briefings you've given me over the last few weeks during this unprecedented time? As I've said before, we must put our political differences aside so that we work together to tackle this virus. Can I also take this opportunity to thank everyone who is helping to keep us safe during this crisis and to remind people to stay at home in order to save lives and to protect our NHS?

As the threat of the coronavirus continues to grow, it's absolutely essential that the Welsh Government now reprioritises its finances urgently to ensure that its resources are spent effectively during the course of this outbreak. Can you therefore confirm, First Minister, that the Welsh Government is urgently reprioritising its finances? And perhaps I can even suggest that you consider publishing an emergency budget going forward, so that the Government's finances can be refocused on essential services. Because, as you're aware, over the weekend, a number of local authorities have requested additional financial support to tackle this virus. 

Now, as the spread of the virus continues to develop, it's critical that all funding is made available to organisations and schemes that are supporting individuals and businesses affected by the outbreak. Therefore, I hope the Welsh Government will be looking at the funding allocations that it gives to third sector organisations and that, where it needs to, it diverts funding away from organisations that aren't at the front line of delivering key services at this particular time, because this will show that the Welsh Government has appropriately targeted every penny it can to supporting those affected by COVID-19, rather than continuing to fund schemes that are not in the immediate public interest. 

And can you therefore confirm, First Minister, that each Welsh Government Minister will urgently assess their funding streams and divert all available resources to tackling the coronavirus outbreak and its impact on Wales? And can you also tell us that any funding distributed to third sector organisations will only be distributed to those delivering key services at this time?

Now, at this time, it's vital that the Welsh Government does everything in its power to support those people who are working to combat the coronavirus, including ensuring that they have access to essential goods and services, such as childcare. Now, last Thursday, the UK Government provided comprehensive guidance on who our key workers are, and the Welsh Government also issued a letter to schools asking that they identify children of people involved in the immediate response to the coronavirus outbreak. However, I understand that some local authorities have ignored this and instead chosen to limit their school provision to those in health, social care and emergency services, contrary to the guidance issued.

Therefore, do you share my view, First Minister, that we need as much support as possible for all those working with us to combat COVID-19, and that we need to ensure there's clarity in the messages issued to the public? And, under those circumstances, what discussions has the Welsh Government had with local authorities and school leaders about ensuring that they are providing school and childcare provision to those working to tackle the outbreak and support those affected by coronavirus? And can you also tell us what planning the Welsh Government has done on how key workers can be supported over the medium and longer term so that they can be confident that provision will continue to be made available whilst they work to tackle the virus and support those that are affected.

Now, of course, as you've just said, First Minister, these are unprecedented times and we should all be very grateful to the hard-working NHS staff who are at the front line doing all that they can to ensure that patients get the health treatment and the support that they need. It's extremely vital that those staff are also taking every precaution possible to keep themselves safe. Where we can, we must look into recruiting professionals in order to ensure that continuity of service continues, and I'm pleased that many health professionals have now answered the calls to return to support the NHS during this crisis.

In the circumstances, First Minister, what immediate action is the Welsh Government taking to ensure that these retired health professionals and, indeed, those that have left for other careers and are now returning are able to return as quickly as and efficiently as possible?

Now, I'm sure you'll agree with me that pharmacies will also play a very important role in the coming weeks to support communities, and I'd be grateful if you would tell us what assessment has the Welsh Government given to the role of community pharmacists at this time, and how their expert advice can be utilised? And, what discussions have taken place with local health boards to, for example, relax rules around issues such as issuing prescriptions, and in particular repeat prescriptions, for those that are now unable to physically attend a surgery to pick up their prescriptions?

Thousands of businesses across Wales are understandably anxious about the impact that the virus currently has on their business and may continue to have on their business. Of course, we've all received correspondence from businesses and the self-employed who tell us that they're struggling to better understand how the Welsh Government can help their business and, crucially, how to access that support as quickly as possible. So, can you tell us what monitoring is the Welsh Government undertaking of the work of Business Wales to ensure that it's getting the right support to businesses in Wales in a timely manner? What specific support is being made available to those businesses that don't currently pay business rates but still need support to keep their businesses afloat?

Now, I asked you last week about food supplies and shortages, and as the virus continues to spread there is a knock-on effect on the ability to get essential supplies to those that need them. I understand that the Welsh Government was meeting last week with third sector representatives and local authorities to discuss how best to get supplies to those most vulnerable, but there still are some very valid concerns amongst local charities across Wales who are supporting communities in getting food supplies to people.

So, could you tell us, therefore, what new measures the Welsh Government is taking to ensure that the most vulnerable in our communities are receiving the supplies that they actually need? What discussions have Government Ministers had with retailers about the role that they could play in supplying essential supplies to local charities and community organisations?

So, with that, Deputy Presiding Officer, can I once again thank the First Minister for his statement this morning? I look forward to receiving further updates from him and, indeed, from the Welsh Government in the coming days and in the coming weeks.

Diolch, Dirprwy Lywydd, ac a gaf i ddiolch i chi, Prif Weinidog, am eich datganiad y bore yma? Ac a gaf i hefyd ddiolch i chi am y sesiynau briffio rheolaidd yr ydych chi wedi eu darparu i mi dros yr wythnosau diwethaf yn ystod y cyfnod digynsail hwn? Fel yr wyf i wedi ei ddweud o'r blaen, mae'n rhaid i ni roi ein gwahaniaethau gwleidyddol o'r neilltu fel ein bod ni'n gallu gweithio gyda'n gilydd i frwydro'r feirws hwn. A gaf i hefyd achub ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb sy'n helpu i'n cadw ni'n ddiogel yn ystod yr argyfwng hwn ac i atgoffa pobl i aros gartref er mwyn achub bywydau ac i amddiffyn ein GIG?

Wrth i fygythiad y coronafeirws barhau i dyfu, mae'n gwbl hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn ail-flaenoriaethu ei chyllid ar frys nawr, i sicrhau bod ei hadnoddau yn cael eu gwario'n effeithiol yn ystod yr argyfwng hwn. A allwch chi gadarnhau felly, Prif Weinidog, bod Llywodraeth Cymru yn ail-flaenoriaethu ei chyllid ar frys? Ac efallai y caf i hyd yn oed awgrymu y dylech chi ystyried cyhoeddi cyllideb frys wrth symud ymlaen, fel y gellir ail-ganolbwyntio cyllid y Llywodraeth ar wasanaethau hanfodol. Oherwydd, fel y gwyddoch, dros y penwythnos, mae nifer o awdurdodau lleol wedi gofyn am gymorth ariannol ychwanegol i frwydro'r feirws hwn.  

Nawr, wrth i ledaeniad y feirws barhau i ddatblygu, mae'n hanfodol bod yr holl gyllid yn cael ei roi ar gael i sefydliadau a chynlluniau sy'n cynorthwyo unigolion a busnesau sy'n cael eu heffeithio gan yr argyfwng. Felly, rwy'n gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn edrych ar y dyraniadau cyllid y mae'n eu rhoi i sefydliadau trydydd sector a, phan fo angen hynny, ei bod yn dargyfeirio cyllid oddi wrth gyrff nad ydyn nhw ar y rheng flaen o ran darparu gwasanaethau allweddol ar yr adeg benodol hon, oherwydd bydd hyn yn dangos bod Llywodraeth Cymru wedi targedu pob un geiniog y gall ei thargedu i gynorthwyo'r rhai sy'n cael eu heffeithio gan COVID-19, yn hytrach na pharhau i ariannu cynlluniau nad ydyn nhw er lles y cyhoedd ar hyn o bryd.  

Ac a allwch chi gadarnhau felly, Prif Weinidog, y bydd pob un o Weinidogion Llywodraeth Cymru yn asesu eu ffrydiau ariannu ar frys ac yn dargyfeirio'r holl adnoddau sydd ar gael i fynd i'r afael â'r argyfwng coronafeirws a'i effaith ar Gymru? Ac a allwch chi ddweud wrthym ni hefyd y bydd unrhyw arian a ddosberthir i sefydliadau trydydd sector yn cael ei ddosbarthu i'r rhai sy'n darparu gwasanaethau allweddol yn unig ar hyn o bryd?

Nawr, ar hyn o bryd, mae'n hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn gwneud popeth o fewn ei gallu i gynorthwyo'r bobl hynny sy'n gweithio i frwydro yn erbyn y coronafeirws, gan gynnwys sicrhau eu bod nhw'n gallu cael gafael ar nwyddau a gwasanaethau hanfodol, fel gofal plant. Nawr, ddydd Iau diwethaf, darparodd Llywodraeth y DU ganllawiau cynhwysfawr ar bwy yw ein gweithwyr allweddol, a chyhoeddodd Llywodraeth Cymru lythyr hefyd i ysgolion yn gofyn iddyn nhw nodi plant pobl sy'n rhan o'r ymateb uniongyrchol i'r argyfwng coronafeirws. Fodd bynnag, rwy'n deall bod rhai awdurdodau lleol wedi anwybyddu hyn a'u bod yn hytrach wedi dewis cyfyngu eu darpariaeth ysgolion i'r rhai ym meysydd iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaethau brys, yn groes i'r canllawiau a gyhoeddwyd.

Felly, a ydych chi'n rhannu fy marn i, Prif Weinidog, ein bod ni angen cymaint o gymorth â phosibl i bawb sy'n gweithio gyda ni i frwydro yn erbyn COVID-19, a bod angen i ni sicrhau bod eglurder yn y negeseuon a roddir i'r cyhoedd? Ac, o dan yr amgylchiadau hynny, pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi eu cael gydag awdurdodau lleol ac arweinyddion ysgolion ynghylch sicrhau eu bod nhw'n gwneud darpariaeth ysgol a gofal plant i'r rhai sy'n gweithio i fynd i'r afael â'r argyfwng a chynorthwyo'r rhai sy'n cael eu heffeithio gan coronafeirws? Ac a allwch chi ddweud wrthym ni hefyd pa waith cynllunio y mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud ar sut y gellir cynorthwyo gweithwyr allweddol yn y tymor canolig a'r hirdymor fel y gallan nhw fod yn ffyddiog y bydd y ddarpariaeth honno'n parhau i fod ar gael tra byddan nhw'n gweithio i fynd i'r afael â'r feirws a chynorthwyo'r rhai sy'n cael eu heffeithio.

Nawr, wrth gwrs, fel yr ydych chi newydd ei ddweud, Prif Weinidog, mae hwn yn gyfnod digynsail a dylem ni i gyd fod yn ddiolchgar iawn i staff y GIG sy'n gweithio'n galed ac sydd ar y rheng flaen yn gwneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau bod cleifion yn cael y driniaeth iechyd a'r cymorth sydd eu hangen arnyn nhw. Mae'n gwbl hanfodol bod y staff hynny hefyd yn cymryd pob rhagofal posibl i gadw eu hunain yn ddiogel. Pan allwn ni, mae'n rhaid i ni ystyried recriwtio gweithwyr proffesiynol i sicrhau bod parhad gwasanaeth yn parhau, ac rwy'n falch bod llawer o weithwyr iechyd proffesiynol bellach wedi ateb y galwadau i ddychwelyd i gynorthwyo'r GIG yn ystod yr argyfwng hwn.

O dan yr amgylchiadau, Prif Weinidog, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd ar unwaith i sicrhau bod y gweithwyr iechyd proffesiynol hyn sydd wedi ymddeol ac, yn wir, y rhai sydd wedi gadael i ddilyn gyrfaoedd eraill ac sydd bellach yn dychwelyd yn gallu dychwelyd mor gyflym ac mor effeithlon â phosibl?

Nawr, rwy'n siŵr y byddwch chi'n cytuno â mi y bydd fferyllfeydd hefyd yn chwarae rhan bwysig iawn yn yr wythnosau nesaf i gynorthwyo cymunedau, a byddwn yn ddiolchgar pe gallech chi ddweud wrthym ni pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud o swyddogaeth fferyllwyr cymunedol ar yr adeg hon, a sut y gellir defnyddio eu cyngor arbenigol? A pha drafodaethau sydd wedi eu cynnal gyda byrddau iechyd lleol i lacio rheolau, er enghraifft, ynghylch materion fel cyflwyno presgripsiynau, a phresgripsiynau amlroddadwy yn enwedig, i'r rhai hynny nad ydyn nhw'n gallu mynd i feddygfa yn bersonol erbyn hyn i gasglu eu presgripsiynau?

Mae miloedd o fusnesau ledled Cymru yn pryderu yn naturiol am yr effaith y mae'r feirws yn ei chael ar eu busnes ar hyn o bryd ac y gallai barhau i'w chael ar eu busnes. Wrth gwrs, rydym ni i gyd wedi cael gohebiaeth gan fusnesau a'r hunangyflogedig sy'n dweud wrthym ni eu bod nhw'n cael trafferth yn deall yn well sut y gall Llywodraeth Cymru helpu eu busnes ac, yn hollbwysig, sut i gael gafael ar y cymorth hwnnw cyn gynted â phosibl. Felly, a allwch chi ddweud wrthym ni pa waith monitro y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud o waith Busnes Cymru i sicrhau ei fod yn cael y cymorth priodol i fusnesau yng Nghymru yn brydlon? Pa gymorth penodol sy'n cael ei roi ar gael i'r busnesau hynny nad ydyn nhw'n talu ardrethi busnes ar hyn o bryd ond sydd angen cymorth o hyd i sicrhau parhad eu busnesau?

Nawr, gofynnais i chi yr wythnos diwethaf am gyflenwadau a phrinder bwyd, ac wrth i'r feirws barhau i ledaenu mae sgil-effeithiau ar y gallu i gael cyflenwadau hanfodol i'r rhai sydd eu hangen nhw. Rwy'n deall bod Llywodraeth Cymru yn cyfarfod yr wythnos diwethaf gyda chynrychiolwyr y trydydd sector ac awdurdodau lleol i drafod y ffordd orau o gael cyflenwadau i'r rhai mwyaf agored i niwed, ond ceir pryderon dilys iawn o hyd ymhlith elusennau lleol ledled Cymru sy'n cynorthwyo cymunedau i gael cyflenwadau bwyd i bobl.

Felly, a allwch chi ddweud wrthym ni, felly, pa fesurau newydd y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod y rhai sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau yn cael y cyflenwadau sydd eu hangen arnyn nhw mewn gwirionedd? Pa drafodaethau y mae Gweinidogion y Llywodraeth wedi eu cael gyda manwerthwyr am y rhan y gallen nhw ei chwarae o ran darparu cyflenwadau hanfodol i elusennau lleol a sefydliadau cymunedol?

Felly, gan ddweud hynny, Dirprwy Lywydd, a gaf i ddiolch unwaith eto i'r Prif Weinidog am ei ddatganiad y bore yma? Edrychaf ymlaen at gael diweddariadau pellach ganddo ac, yn wir, gan Lywodraeth Cymru yn y dyddiau nesaf ac yn yr wythnosau i ddod.

10:15

I thank the leader of the opposition for those questions and I entirely agree with the initial points he made. Governments of very different political persuasions across the United Kingdom are working very closely together on a daily basis on a common task.

As far as finances are concerned, our current intention is to bring forward a supplementary budget to realign Welsh Government budgets with the new and urgent priorities. We are doing exactly what Paul Davies suggested in interrogating every budget that every Minister holds to see what might be able to be released from plans that were previously in place in order to be able to fund new and more urgent priorities. The finance Minister will meet every portfolio Minister tomorrow in order to hear from them how much money they are able to release to make sure that that is being done in the most rigorous way possible.

Because we have two priorities and two priorities only, Dirprwy Lywydd: one is to support our essential public services in the efforts they will be making, and the second is to support businesses and people in employment, so that when people emerge from the other side of coronavirus they still have futures and jobs to go to and a prospect in front of them.

We are working closely with the third sector, of course, and they themselves are reprioritising their budgets. We're very grateful to the Wales Council for Voluntary Action, which has dug into its own reserves so that it can put money up immediately to be able to assist third sector organisations to do the extra things that they are keen and able to do.

We work very closely with local authorities, as Paul Davies suggested, in daily contact with key local authority leaders. There was anxiety over the weekend, Dirprwy Lywydd, that the number of parents who would bring children to the new provision on Monday would exceed the 20 per cent of children that is the maximum we can allow into those facilities, otherwise the epidemiological advantage of taking that course of action would be dissipated. There were some local authorities that decided to take a precautionary approach at the start of the week to make sure that that didn't happen. In practice, those difficulties didn't arise. The numbers were at the lower end of what might have been anticipated yesterday, and I know that those local authorities will now be recalibrating their plans. We will be working with those local authorities so that we have medium-term arrangements in place so key workers know not just how they will get through the next couple of weeks but how they will manage beyond Easter as well.

Dirprwy Lywydd, I'm going—I'm sure Members will understand—to leave health questions to my colleague so I can respond to as many other questions as possible. But just to give Paul Davies an assurance, the Bill that we will debate later for LCM purposes does provide the Welsh Government with new ability to accelerate the return to the workplace of retired health and, indeed, social care professionals as well.

We have worked very closely with the UK Government in relation to business support. And we are, of course, monitoring the demands on Business Wales. They have gone up exponentially over the last week, as you can imagine. The number of calls to the helpline, the number of visits to the website, way beyond what would normally be anticipated. We have had to move 21 additional staff to the helpline to be able to deal with the volume of calls, the number of calls, and our ability to respond to them are monitored every day.

Finally, in relation to the food business matters that Paul Davies raised, letters are starting to go out today to those people in the group who need to be shielded from the impact of coronavirus by staying in their own homes not for three weeks but for up to three months. That's a smaller subset of the Welsh population, and those letters will provide people with advice, firstly on why their medical condition requires them to take that course of action, but also the sources of support that will be available to them while they are isolated in that way, and that includes assistance from the food retailers as well.

Can I just end by saying this, and it picks up a point that Paul Davies made about pharmacies as well? I entirely understand the enormous pressures that everybody feels, that people are under pressure and that they act, sometimes, in response to that pressure, but there is no excuse at all for people visiting a community pharmacy or a food retailer to take that frustration out on front-line people who are there to help them. We have seen some examples—they're isolated examples, and we don't want to exaggerate them at all—but we have seen examples of that, and they really are not acceptable. Even in these most difficult of times, we will not accept them here in Wales.

Diolchaf i arweinydd yr wrthblaid am y cwestiynau yna, ac rwy'n cytuno'n llwyr â'r pwyntiau cychwynnol a wnaeth. Mae Llywodraethau o argyhoeddiadau gwleidyddol gwahanol iawn ledled y Deyrnas Unedig yn gweithio'n agos iawn gyda'i gilydd yn ddyddiol ar dasg gyffredin.

Cyn belled ag y mae cyllid yn y cwestiwn, ein bwriad ar hyn o bryd yw cyflwyno cyllideb atodol i ailalinio cyllidebau Llywodraeth Cymru gyda'r blaenoriaethau newydd a brys. Rydym ni'n gwneud yr union beth a awgrymodd Paul Davies wrth gwestiynu pob cyllideb sydd gan bob Gweinidog i weld beth y gellid ei ryddhau o'r cynlluniau a oedd ar waith yn flaenorol er mwyn gallu ariannu blaenoriaethau newydd a mwy brys. Bydd y Gweinidog cyllid yn cyfarfod â Gweinidog pob portffolio yfory er mwyn clywed ganddyn nhw faint o arian y maen nhw'n gallu ei ryddhau i wneud yn siŵr bod hynny'n cael ei wneud yn y ffordd fwyaf trwyadl bosibl.

Oherwydd mae gennym ni ddwy flaenoriaeth a dwy flaenoriaeth yn unig, Dirprwy Lywydd: un ohonyn nhw yw cynorthwyo ein gwasanaethau cyhoeddus hanfodol yn yr ymdrechion y byddan nhw'n eu gwneud, a'r ail yw cynorthwyo busnesau a phobl mewn cyflogaeth, fel y bydd gan bobl, pan fyddan nhw'n dod allan yr ochr arall i'r coronafeirws, ddyfodol a swyddi i fynd iddyn nhw a gobaith o'u blaenau.

Rydym ni'n gweithio'n agos gyda'r trydydd sector, wrth gwrs, ac maen nhw eu hunain yn ail-flaenoriaethu eu cyllidebau. Rydym ni'n ddiolchgar iawn i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, sydd wedi twrio yn ei gronfeydd ei hun fel y gall gynnig arian ar unwaith i allu cynorthwyo sefydliadau trydydd sector i wneud y pethau ychwanegol y maen nhw'n awyddus i'w gwneud ac yn gallu eu gwneud.

Rydym ni'n gweithio'n agos iawn gydag awdurdodau lleol, fel yr awgrymodd Paul Davies, mewn cysylltiad dyddiol ag arweinyddion allweddol awdurdodau lleol. Roedd pryder dros y penwythnos, Dirprwy Lywydd, y byddai nifer y rhieni a fyddai'n dod â phlant i'r ddarpariaeth newydd ddydd Llun yn fwy na'r uchafswm o 20 y cant o blant y gallwn ni ei ganiatáu yn y cyfleusterau hynny, neu fel arall byddai y fantais epidemiolegol o gymryd y camau hynny yn cael ei gwanhau. Roedd rhai awdurdodau lleol a benderfynodd fabwysiadu dull rhagofalus ar ddechrau'r wythnos i wneud yn siŵr na fyddai hynny'n digwydd. Yn ymarferol, ni chododd yr anawsterau hynny. Roedd y niferoedd ar ben isaf yr hyn y gellid bod wedi ei ragweld ddoe, a gwn y bydd yr awdurdodau lleol hynny yn ailgymhwyso eu cynlluniau bellach. Byddwn yn gweithio gyda'r awdurdodau lleol hynny fel bod gennym ni drefniadau tymor canolig ar waith fel bod gweithwyr allweddol yn gwybod nid yn unig sut y byddan nhw'n llwyddo i fynd drwy'r wythnos neu ddwy nesaf ond sut y byddan nhw'n ymdopi y tu hwnt i'r Pasg hefyd.

Dirprwy Lywydd, rwy'n mynd—rwy'n siŵr y bydd yr Aelodau'n deall—i adael cwestiynau iechyd i'm cydweithiwr fel y gallaf ymateb i gynifer o gwestiynau eraill â phosibl. Ond dim ond i roi sicrwydd i Paul Davies, mae'r Bil y byddwn ni'n ei drafod yn ddiweddarach at ddibenion CCD yn rhoi gallu newydd i Lywodraeth Cymru gyflymu'r broses o ddychwelyd i'r gweithle i staff proffesiynol iechyd, a gofal cymdeithasol yn wir, sydd wedi ymddeol. Rydym ni wedi gweithio'n agos iawn gyda Llywodraeth y DU o ran cymorth i fusnesau.

Ac rydym ni, wrth gwrs, yn monitro'r gofynion ar Busnes Cymru. Maen nhw wedi codi'n aruthrol dros yr wythnos ddiwethaf, fel y gallwch chi ddychmygu. Nifer y galwadau i'r llinell gymorth, nifer yr ymweliadau â'r wefan, ymhell y tu hwnt i'r hyn a fyddai'n cael ei ragweld fel rheol. Bu'n rhaid i ni symud 21 o staff ychwanegol i'r llinell gymorth i allu ymdopi â nifer y galwadau, ac mae ein gallu i ymateb iddyn nhw yn cael ei fonitro bob dydd.

Yn olaf, o ran y materion busnes bwyd a godwyd gan Paul Davies, mae llythyrau'n dechrau mynd allan heddiw at y bobl hynny yn y grŵp y mae angen eu hamddiffyn rhag effaith coronafeirws drwy aros yn eu cartrefi eu hunain nid am dair wythnos ond am hyd at dri mis. Mae honno'n is-adran lai o boblogaeth Cymru, a bydd y llythyrau hynny'n rhoi cyngor i bobl, yn gyntaf ynghylch pam mae eu cyflwr meddygol yn ei gwneud yn ofynnol iddyn nhw gymryd y camau hynny, ond hefyd y ffynonellau cymorth a fydd ar gael iddyn nhw tra byddan nhw wedi eu hynysu yn y modd hwnnw, ac mae hynny'n cynnwys cymorth gan y manwerthwyr bwyd hefyd.

A gaf i orffen drwy ddweud hyn, ac mae'n cyfeirio at bwynt a wnaeth Paul Davies am fferyllfeydd hefyd? Rwy'n deall yn llwyr y pwysau aruthrol y mae pawb yn ei deimlo, bod pobl o dan bwysau a'u bod yn ymddwyn, weithiau, mewn ymateb i'r pwysau hynny, ond nid oes unrhyw esgus o gwbl i bobl sy'n ymweld â fferyllfa gymunedol neu fanwerthwr bwyd i gyfeirio'r rhwystredigaeth honno at bobl y rheng flaen sydd yno i'w helpu. Rydym ni wedi gweld rhai enghreifftiau—maen nhw'n enghreifftiau prin, ac nid ydym ni eisiau eu gorliwio o gwbl—ond rydym ni wedi gweld enghreifftiau o hynny, ac nid ydyn nhw'n dderbyniol mewn gwirionedd. Hyd yn oed yn y cyfnod anodd dros ben hwn, ni fyddwn yn derbyn hynny yma yng Nghymru.

10:20

Diolch, Dirprwy Lywydd. Mae'r mesurau a gyhoeddwyd ddoe yn rhai digynsail ond hanfodol er mwyn ceisio atal coronafeirws rhag lledu ymhellach. Mae unrhyw gamau sydd yn mynd i sicrhau na fydd pwysau ychwanegol ar y gwasanaeth iechyd i'w croesawu yn y cyfnod argyfyngus yma. Nid gwyliau cenedlaethol ydy hwn, ond argyfwng cenedlaethol, ac mae gan bob un ohonon ni gyfrifoldeb i gydymffurfio â'r mesurau newydd er lles ni ein hunain a'r bobl o'n cwmpas ni.

Thank you, Deputy Presiding Officer. The measures announced yesterday are without precedent but are crucial if we are to prevent the further spread of coronavirus. Any steps that will ensure that there is no additional pressure on our health service are to be welcomed in this time of crisis. This is not a national holiday, it is a national crisis, and each and every one of us has a responsibility to comply with these new measures for the benefit of ourselves and for those around us.

Gaf i droi at y cwestiynau pwysig sydd yn codi? I ddechrau, y canllawiau newydd a gyhoeddwyd ddoe yn dweud na ddylid teithio oni bai i gyflawni gwaith hanfodol neu pan nad oes modd gweithio o adref. Mae hyn felly'n golygu y bydd nifer sydd yn gweithio ar eu liwt eu hunain yn parhau i deithio a gweithio, yn yr un modd gweithwyr yn y diwydiannau adeiladu, trwsio ceir a degau o alwedigaethau eraill.

Dwi yn credu ein bod ni angen eglurder ar hyn, ac yn sicr mae angen eglurder ar frys ynglŷn â'r diwydiant adeiladu. Wrth inni siarad, dwi'n gweld lluniau o giwiau yn ffurfio y tu allan i gwmnïau a llefydd sy'n gwerthu defnyddiau adeiladu i'r cyhoedd ac i adeiladwyr. Mae adeiladwyr yn troi i fyny i'w gwaith heddiw, am nad ydyn nhw'n gallu gwneud y math yna o waith o gartref, wrth gwrs.

Mi fydd nifer o'r cwmnïau adeiladu yn amharod i anfon eu gweithwyr adref oni bai bod gorchymyn gan y Llywodraeth i gau safleoedd adeiladu. O gael y cyfarwyddyd hwnnw, mi fyddan nhw wedyn yn gymwys i dderbyn y cymorth gan y Llywodraeth a fyddai'n talu 80 y cant o gyflogau'r gweithwyr. Fe ellir, er enghraifft, roi gorchymyn i gau'r ffreutur ar safleoedd adeiladu, a fyddai i bob pwrpas yn golygu y byddai'n rhaid cau'r safle yn gyfan gwbl.

Mewn sector lle mae iechyd a diogelwch yn flaenoriaeth, mi fydd y gweithwyr yma yn gweithio yn agos at ei gilydd, ac mae'n gwbl annerbyniol gofyn i weithwyr beryglu eu hiechyd a iechyd eu cydweithwyr. Byddwn i'n ddiolchgar iawn os oes gennych chi eglurder ar y pwyntiau yna.

Yng nghyhoeddiad y Prif Weinidog, doedd dim cyfeiriad o gwbl at gymorth ychwanegol i'r hunan-gyflogedig, gweithwyr llawrydd a'r rheini ar gytundebau dim oriau. Yn absenoldeb unrhyw fanylion pellach, wnewch chi fel Llywodraeth—fel Llywodraeth Cymru—ymrwymo i dalu incwm sylfaenol i weithwyr yn y categorïau yma? Dyma'r peth egwyddorol i'w wneud, ac o'i roi fo ar waith, fe gewch chi ein cefnogaeth ni yn llwyr.

Dwi'n cefnogi'ch datganiad ddoe, a oedd yn golygu bod yn rhaid i feysydd carafanau gau ynghyd ag atyniadau i dwristiaid. Pa fesurau sydd mewn lle i sicrhau bod pobl yn ufuddhau i'r cyfarwyddyd i beidio â theithio?

I droi at bryder arall sydd wedi cael ei godi efo mi gan nifer dros y dyddiau diwethaf: y ffaith nad ydy gweithwyr NHS a hyd yn oed mwy o bobl yn y sector gofal yn y gymuned efo'r offer sydd eu hangen i'w diogelu nhw yn bersonol a diogelu'r bobl y maen nhw'n mynd atyn nhw. Mae hyn yn achos pryder mawr ac yn annerbyniol. Pryd gawn ni sicrwydd y bydd pawb yn gallu cael gafael ar gyfarpar addas? Ydych chi wedi archwilio i'r posibilrwydd o ddefnyddio offer y fyddin ar gyfer y gwaith yma?

I droi at fyd addysg—maddeuwch imi, dwi'n gwybod nad eich maes chi'n benodol ydy o, ond mae yna gwestiynau yn codi yn fan hyn hefyd—a cychwyn efo plant sy'n derbyn prydau ysgol am ddim, rydych chi wedi dweud y byddan nhw'n parhau i gael bwyd, ond sut? Mae hynny'n gallu amrywio o ysgol i ysgol yn ôl fy nealltwriaeth i. Ydych chi'n cytuno efo fi mai rhoi talebau—vouchers —i'w gwario mewn siopau lleol ydy'r ffordd fwyaf teg o weithredu, o ran dileu'r stigma o blant yn gorfod nôl pecynnau bwyd o'r ysgol? Mi fyddai vouchers hefyd yn lleihau teithio di-angen.

Rydych chi'n dweud yn y cyfarwyddiadau gan yr adran addysg:

'Os yw un rhiant yn weithiwr critigol ond y llall ddim, yna dylai'r rhiant sy ddim yn weithiwr critigol ddarparu trefniadau diogel eraill yn y cartref lle bo'n bosibl.'

Y geiriau 'lle bo'n bosibl' yna: beth yw ystyr 'lle bo'n bosibl'? Mae hwn yn creu dryswch ac aneglurder i bobl.

Ac o ran y dysgu, y plant a disgyblion sydd eisiau parhau i ddysgu yn y cyfnod hwn, mae yna lawer o weithgaredd yn gallu digwydd drwy'r we, ac rydym ni'n ddiolchgar iawn i'r athrawon sydd wrthi yn darparu hwnnw. Ond wrth gwrs, nid pob plentyn, nid pob disgybl sydd efo laptop unigol eu hunain. Maen nhw'n gorfod rhannu. Petai o wedi digwydd yn ein tŷ ni, er enghraifft, efo pedwar o blant a finnau yn gweithio o adref, fe fyddai fo yn anodd iawn i bawb gael chwarae teg efo un laptop. A dim bob cartref sydd efo band eang, wrth gwrs; dim bob cartref sydd efo cysylltiad i'r we.

Felly, ydych chi'n cytuno efo Plaid Cymru y dylai pob plentyn sydd heb laptop gael un a phob cartref gael cysylltiad â'r we? A wnewch chi weithio efo Openreach i ddileu problem band eang araf mewn ardaloedd gwledig? Mae yna rai plant sydd ddim yn gallu mynd ar y we o gwbl oherwydd problemau band eang. Mae yna bryder penodol am y sector addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant. Fedrwch chi warantu y bydd cefnogaeth ariannol yn parhau ar gyfer pob math o leoliad a darparwr? Mae angen eglurder ar hynny.

Mi fydd hi'n adeg o gyfarwyddo efo newidiadau pellgyrhaeddol i fywyd bob dydd. I nifer, mae hi hefyd yn gyfnod o ansicrwydd ariannol, ond i bob un ohonom ni, mae'r angen i gadw'r firws i ffwrdd yn flaenoriaeth, ac mi wnawn ni weithio yn adeiladol efo chi yn yr ymdrech fawr hon. Diolch.

May I turn now to the important questions that do arise? First of all, the new guidance published yesterday stating that people should not travel unless it is to carry out essential work or when it is not possible to work from home. This therefore means that many people working freelance will continue to travel and to work, likewise those in the building profession, mechanics and dozens of other professions.

I do think that we need clarity on this issue, and certainly we need clarity as a matter of urgency on the construction industry. As we speak, I see pictures of queues forming outside companies selling building materials, both to the public and to the construction industry. Builders are turning up to work today because they can't do that kind of work from home, of course they can't.

Many of the construction companies will be unwilling to send their workforce home unless there is an order from Government to close down these sites. Now, in having that direction in place, they would then qualify for Government assistance, which would pay 80 per cent of the workforce salaries. Now, for example, there could be an order to close a canteen on a building site, which to all intents and purposes would mean that the site would have to be closed too.

In a sector where health and safety is a priority, these workers will be working close together, and it's totally unacceptable to ask these people to put their health at risk and their colleagues' health at risk. I'd be very grateful if you could provide some clarity on those points.

In the Prime Minister's statement, there was no mention at all of additional support for the self-employed, freelance workers and those on zero-hours contracts. Now, in the absence of any further detail, will you as a Government—as the Welsh Government—commit to pay a basic income to workers in these categories? This is the principled thing to do and, in implementing it, you will receive our full support.

I support your statement of yesterday, which meant that caravan sites would have to close as well as tourist attractions. What steps are in place to ensure that people do comply with that direction not to travel?

In turning now to another concern that's been raised with me by a number of people over the past few days: the fact that NHS workers and even more people working in the care in the community sector don't have the necessary equipment that they need to safeguard them personally and to safeguard those that they care for. This is a cause of huge concern and is unacceptable. When will we have an assurance that everyone will be able to access appropriate equipment? Have you looked at the possibility of using military equipment for this work?

Now, in turning to education—forgive me, I do know that it isn't specifically your responsibility, but there are questions arising here too—if I could start with children in receipt of free school meals, you have said that they will continue to receive food, but how? That can vary from school to school, according to my understanding of the situation. Do you agree with me that giving vouchers to be spent in local shops is the fairest way of acting, in terms of dealing with the stigma of children having to get packed lunches from schools? Vouchers would also reduce unnecessary travel.

You say in the guidance provided by the education department:

'If one parent is a critical worker but the other parent is not then the other parent should provide safe alternative arrangements at home when possible.'

Those words 'when possible': what does that mean? This is creating some confusion for people.

And in terms of learning, for the pupils, of course, who want to continue to learn during this time, there is much activity that can happen online and we are very grateful to the teachers providing that material. But, of course, not every child and not every pupil will have their own laptop. They often have to share. If it had happened at my house, with four children and myself all working from home, then it would have been very difficult for everyone to get by using just the one laptop. And not every home has broadband, of course; not every home has an internet connection.

So, do you agree with Plaid Cymru that every child that doesn’t have a laptop should be given one and every home should have a connection to the internet? Will you work with Openreach to deal with the problem of slow broadband in rural areas? There are some children who can’t get online at all because of problems with broadband. There is a specific concern about the early years sector and childcare sectors. Can you guarantee that financial support will remain in place for all sorts of providers? We do need some clarity on that.

It will be a time of getting used to some very far-reaching changes to our daily lives. For many, it’s also a period of financial uncertainty, but for each and every one of us, the need to ensure that we deal with the virus and prevent its spread is a priority, and we will work constructively with you in that great effort. Thank you.

10:30

Dirprwy Lywydd, diolch yn fawr i Siân Gwenllian am y cwestiynau ac am y ffordd y mae hi a phobl eraill yn ei phlaid hi wedi cydweithio yn adeiladol gyda ni yn y cyfnod argyfwng sydd o'n blaen ni. Dwi'n cytuno yn llwyr â hi—dyna'r neges y mae'n bwysig i ni ei rhoi i bobl: pan nad yw pobl yn y gwaith, nid gŵyl banc yw e. Rŷn ni'n wynebu argyfwng yn iechyd cyhoeddus, ac mae'n bwysig i bobl ymateb i'r argyfwng yn y ffordd y maen nhw'n mynd at bethau bob dydd yn eu bywydau nhw.

Mae nifer o gwestiynau gan Siân. Ar bobl sy'n hunan-gyflogedig, rŷn ni'n disgwyl cael rhywbeth o Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Dŷn ni ddim yn siŵr os rŷn ni'n mynd i glywed heddiw neu yn ystod yr wythnos, ond lan iddyn nhw yw e. Does dim cyllid gyda ni. Roedd Paul Davies yn sôn am y galw am y cyllid sydd gyda ni am wasanaethau cyhoeddus a phethau pwysig. Does dim digon o arian yn ein cyllid ni i roi cynllun yn ei le. Rŷn ni'n edrych ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig, ac rŷn ni wedi clywed oddi wrthyn nhw—maen nhw'n gweithio yn galed yn y Trysorlys i dreial i gynllunio mwy o help i bobl yn y sefyllfa yna.

O ran beth oeddwn i'n ei ddweud ddoe am caravans, yn y rheoliadau a lofnodais i amboutu 9.30 neithiwr, yn y rheoliadau yna mae mesurau yn eu lle, pwerau i awdurdodau lleol gydweithio gyda'r heddlu i fynd ar ôl y sefyllfa newydd. Rŷn ni wedi cydweithio yn agos gyda'r bobl yn y sector hefyd, ac maen nhw'n awyddus i fynd ar ôl beth rŷn ni wedi'i ddweud a chydweithio gyda ni.

Bydd Vaughan Gething yn gallu ymateb ar y cwestiynau ar PPE, ond jest i ddweud, Dirprwy Lywydd, rhoddais i awdurdod i weision sifil ddoe i fynd at y Ministry of Defence yn swyddogol ac i greu cytundeb newydd rhyngom ni a'r fyddin yma yng Nghymru i gael yr help, y cymorth y maen nhw'n gallu ei roi, ac maen nhw'n awyddus i'w roi i ni hefyd. Cymorth yn y maes cynllunio: mae lot o bethau lle maen nhw'n gallu gwneud i'n helpu ni yn logistics, fel maen nhw'n ei ddweud, ond pobl eraill.

Yn y maes addysg, y ffordd orau i fi o ddelio â free school meals yw i roi arian i'r teulu drwy'r child benefit.

Well, Deputy Presiding Officer, thank you very much to Siân Gwenllian for those questions and for the manner in which she and other people in her party have collaborated constructively with us over this period of crisis. I completely agree with her that this is the message that it’s important for us to convey to people: when people are not in work, it’s not a bank holiday. We are facing a public health crisis and it’s important that people respond to the crisis in their approach to their everyday tasks in their lives.

Siân had a number of questions. As regards self-employed people, we expect to receive something from the United Kingdom Government. We’re not sure whether we will hear today or sometime during this week, but that’s up to them. We have no funding. Paul Davies alluded to the demands on the funding that we hold from public services and other important services. There isn’t sufficient funding in our budget to put a plan in place. We are looking to the United Kingdom Government, and we have heard from them—they are working hard at the Treasury to plan for greater help and support for people in that situation.

On what I was saying yesterday about the caravans, in the regulations that I signed off at 9.30, approximately, last night, in those regulations there are measures in place, powers for the local authorities to collaborate with the police to cope with the new situation. We have worked closely with people within the sector too, and they are eager to pursue what we have said and to collaborate and co-operate with us.

Vaughan Gething will be able to respond on the PPE, but just to say, Deputy Presiding Officer, I have given civil servants the powers, or the authority, to approach the Ministry of Defence officially and to set up a new agreement or contract between ourselves and the army here in Wales to receive the assistance and support that they can give and that they are willing to give. Support in the planning field: they can help us greatly with logistics, as they call it, but also with people.

In the field of education, to me, the best way for us to deal with free school meals is to give families money through the child benefit system. 

So, here is a universal benefit that goes to all children, certainly all children who will be entitled to free school meals. I understand vouchers may well have a place to play, but my preferred option is that those families just get money so that they can put food in front of their children while the school system is not operating normally, and we put all of that to the UK Government yesterday. In the meantime, we're making and mending, for now, to try and make sure that, where vouchers are the right answer, we can do that, to support local economies in the way that Siân suggested, and where that isn't possible, to make sure that there is at least food the children can pick up. And even under the new, very strict arrangements that are being put in place as from today, in Wales, children will still be allowed to go to school and collect food if that is the arrangement that is in place there.

As for the point that Siân made, of course, teachers are working very hard to make sure there are online resources, but that will not be sufficient for everybody, and I know that there are plans—. The Minister for Education is working with the sector to find other ways in which those young people for whom that is not a viable way of maintaining their education, that there are other ways in which they can be assisted too.

Felly, dyma fudd-dal cynhwysol sy'n mynd i bob plentyn, yn sicr pob plentyn a fydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim. Rwy'n deall ei bod yn ddigon posibl y bydd gan dalebau ran i'w chwarae, ond y dewis yr wyf i'n ei ffafrio yw bod y teuluoedd hynny'n cael arian fel y gallan nhw roi bwyd o flaen eu plant tra nad yw'r system ysgolion yn gweithredu'n arferol, ac rydym ni wedi awgrymu hynny i gyd i Lywodraeth y DU ddoe. Yn y cyfamser, rydym ni'n clytio a thrwsio, am y tro, i geisio sicrhau, pan mai talebau yw'r ateb cywir, y gallwn ni wneud hynny, i gynorthwyo economïau lleol yn y ffordd yr awgrymodd Siân, a phan nad yw hynny'n bosibl, i wneud yn siŵr bod bwyd y gall y plant gael gafael arno o leiaf. A hyd yn oed o dan y trefniadau newydd, llym iawn sy'n cael eu rhoi ar waith o heddiw ymlaen, yng Nghymru, bydd plant yn dal i gael mynd i'r ysgol a chasglu bwyd os mai dyna'r trefniant sydd ar waith yno.

O ran y pwynt a wnaeth Siân, wrth gwrs, mae athrawon yn gweithio'n galed iawn i wneud yn siŵr bod adnoddau ar gael ar-lein, ond ni fydd hynny'n ddigon i bawb, a gwn fod cynlluniau—. Mae'r Gweinidog Addysg yn gweithio gyda'r sector i ganfod ffyrdd eraill y gall y bobl ifanc hynny nad yw honno'n ffordd ymarferol o gynnal eu haddysg, bod ffyrdd eraill y gellir eu cynorthwyo drwyddynt hefyd.

Yn y sector rhentu, jest i ddweud, rŷn ni'n cymryd y pwerau yn y Bil sydd o flaen y Senedd heddiw i helpu pobl yn y sector preifat. Mae cytundeb gyda ni nawr gyda'r sector cyhoeddus, gyda'r housing associations a'r awdurdodau lleol hefyd i helpu pobl dros y cyfnod nesaf. Roeddem ni wedi cyhoeddi ddydd Gwener £10 miliwn yn fwy o arian i helpu awdurdodau lleol gyda gwasanaethau i bobl heb dŷ o gwbl, ac mae mwy rydym eisiau ac yn gallu ei wneud hefyd.

In the rental sector, just to say, we're taking the powers in the Bill that comes before the Senedd today to assist people in the private rental sector. We now have an agreement with the public sector, with the housing associations and the local authorities too to assist people over the ensuing period. We announced last Friday an additional £10 million to help local authorities with services for the homeless, and there's more that we want to and can do as well.

10:35

First Minister, can I firstly put on record my thanks to all of our key workers that are keeping our emergency and front-line services going, but also to put on record my thanks to you and to your Ministers for the way in which you've been handling this unprecedented situation that the country finds itself in? The regular updates and information, together with tailoring to the specific needs of Wales, has been very welcome and has helped me in advising my constituents in what has been a very worrying and distressing time for many people. And can I also say that you have my full support for the additional measures announced last night, which are a matter of a national necessity at present?

A number of questions have already been put to you and have been dealt with, however I wanted to raise two specific issues with you. Firstly, in terms of personal safety. I'm sure that I'm not alone in continuing to be alarmed at the behaviour of people in supermarkets across the country. Now, from where I live in Merthyr, I can see the big Tesco superstore, and I see, every morning, huge crowds going into that supermarket and coming out with trolleys full of goods that, in all honesty, they're never going to be able to use in just the space of a few days. And apart from the anti-social behaviour of stockpiling—which deprives other people of essential goods at a time when there should be no shortage—my main concern is the threat to public safety that people shopping in such numbers causes.

Now, as I understand it from friends that I have living in France, this isn't happening there. In France, only one person per trolley is allowed into the store. Everyone who comes into the store is offered hand sanitizer as they enter and they leave. There are one-way systems in operation, and clearly marked distancing in the stores. People are not attending in hordes, they're not stockpiling and panic buying, and no-one is going short. So, my question is: is there something that we can learn from how they are managing this in France? And are we now at a stage where some kind of restriction needs to be placed, both to support public safety but also to ensure that everyone can get their fair share of essential goods?

Secondly, this is an education matter, First Minister, so you may not be able to answer this, but I had a very distressed constituent contact me to say that as she's now on a zero-hours contract and currently has no work, she's applied for universal credit, but as we know, she'll have to wait a number of weeks before that comes through. In the meantime, she has two children at school, who up till now have not qualified—because she has been earning until this point—have not been eligible for free school meals, so while she can now apply to get them free school meals because of her changed circumstances, the process takes time, and the local authority, whilst they're not unsympathetic and know that the Welsh Government will provide additional money to deal with the current free school meal arrangements, are uncertain about whether additional money will come through for adding further emergency free school meals to their numbers. So, my questions are: do we know what arrangements DWP are putting in place to speed up universal credit payments, so that people like my constituent don't have to wait for five weeks for money due to them in this situation; and will additional money be made available to local authorities to allow them to both fast-track free school meal applicants and also to pay for the additional meals that would need to be made available?

Prif Weinidog, a gaf i yn gyntaf gofnodi fy niolch i bob un o'n gweithwyr allweddol sy'n cadw ein gwasanaethau brys a rheng flaen i fynd, ond hefyd cofnodi fy niolch i chi ac i'ch Gweinidogion am y modd yr ydych chi wedi bod yn ymdrin â'r sefyllfa ddigynsail hon y mae'r wlad yn canfod ei hun ynddi? Mae'r diweddariadau a'r wybodaeth reolaidd, ynghyd â theilwra i anghenion penodol Cymru, wedi eu croesawu'n fawr ac wedi bod o gymorth i mi gynghori fy etholwyr mewn cyfnod sydd wedi peri pryder a gofid mawr i lawer o bobl. Ac a gaf i hefyd ddweud fy mod i'n eich cefnogi'n llwyr yn y mesurau ychwanegol a gyhoeddwyd neithiwr, sydd yn fater o anghenraid cenedlaethol ar hyn o bryd?

Gofynnwyd nifer o gwestiynau i chi eisoes ac maen nhw wedi cael sylw, ond roeddwn i eisiau codi dau fater penodol gyda chi. Yn gyntaf, o ran diogelwch personol. Rwy'n siŵr nad fi yw'r unig un sy'n dal i ddychryn o weld ymddygiad pobl mewn archfarchnadoedd ledled y wlad. Nawr, o'r fan lle'r wyf i'n byw ym Merthyr, rwy'n gallu gweld archfarchnad fawr Tesco, ac rwy'n gweld, bob bore, torfeydd enfawr yn mynd i mewn i'r archfarchnad honno ac yn dod allan gyda throlïau yn llawn nwyddau na fyddan nhw byth, a bod yn onest, yn gallu eu defnyddio mewn dim ond ychydig ddyddiau. Ac ar wahân i ymddygiad gwrthgymdeithasol pentyrru stoc—sy'n atal pobl eraill rhag cael nwyddau hanfodol ar adeg pan na ddylai fod unrhyw brinder—fy mhrif bryder i yw'r bygythiad i ddiogelwch y cyhoedd y mae pobl yn siopa mewn niferoedd o'r fath yn ei achosi.

Nawr, yn ôl yr hyn rwy'n ei ddeall gan ffrindiau sydd gen i yn byw yn Ffrainc, nid yw hyn yn digwydd yno. Yn Ffrainc, dim ond un person fesul troli sy'n cael mynd i mewn i'r siop. Mae pawb sy'n dod i mewn i'r siop yn cael cynnig hylif golchi dwylo wrth iddyn nhw fynd i mewn ac wrth adael. Mae systemau unffordd ar waith, a mesurau ymbellhau amlwg yn y siopau. Nid yw pobl yn mynd mewn heidiau, nid ydyn nhw'n pentyrru ac yn ymarfer prynu panig, ac nid oes neb yn mynd yn brin. Felly, fy nghwestiwn i yw: a oes rhywbeth y gallwn ni ei ddysgu o'r ffordd y maen nhw'n rheoli hyn yn Ffrainc? Ac a ydym ni mewn sefyllfa erbyn hyn lle mae angen cyflwyno rhyw fath o gyfyngiad, i gynorthwyo diogelwch y cyhoedd ond hefyd i sicrhau y gall pawb gael eu cyfran deg o nwyddau hanfodol?

Yn ail, mater addysg yw hwn, Prif Weinidog, felly mae'n bosibl na fyddwch chi'n gallu ateb hyn, ond cysylltodd etholwr gofidus iawn â mi i ddweud, gan ei bod hi bellach ar gontract dim oriau ac nad oes ganddi waith ar hyn o bryd, ei bod hi wedi gwneud cais am gredyd cynhwysol, ond fel y gwyddom, bydd yn rhaid iddi aros nifer o wythnosau cyn i hwnnw ddod trwodd. Yn y cyfamser, mae ganddi ddau o blant yn yr ysgol, nad ydyn nhw wedi bod yn gymwys hyd yn hyn—gan ei bod hi wedi bod yn ennill tan nawr—nad ydyn nhw wedi bod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim, felly er y caiff hi wneud cais yn awr iddyn nhw gael prydau ysgol am ddim oherwydd y newid i'w hamgylchiadau, mae'r broses yn cymryd amser, ac mae'r awdurdod lleol, er nad yw'n ddigydymdeimlad ac yn gwybod y bydd Llywodraeth Cymru yn darparu arian ychwanegol i ymdrin â'r trefniadau presennol ar gyfer prydau ysgol am ddim, yn ansicr a fydd arian ychwanegol yn cyrraedd ar gyfer ychwanegu rhagor o brydau ysgol am ddim brys at eu niferoedd. Felly, fy nghwestiynau yw: a ydym ni'n gwybod pa drefniadau y mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn eu rhoi ar waith i gyflymu taliadau credyd cynhwysol, fel nad oes yn rhaid i bobl fel fy etholwr i aros am bum wythnos am arian sy'n ddyledus iddyn nhw yn y sefyllfa hon; ac a fydd arian ychwanegol ar gael i awdurdodau lleol i ganiatáu iddyn nhw gyflymu ceisiadau pobl i gael prydau ysgol am ddim a hefyd i dalu am y prydau ychwanegol y byddai angen eu rhoi ar gael?

10:40

Dirprwy Lywydd, I thank Dawn Bowden for those questions. Thank you for what she said at the start about the flow of information from the Welsh Government. The Welsh Government is in no different position to any other organisation; we have significant numbers of people not in work because of illness or self-isolation and we are instituting a very strict work-from-home policy, so sometimes, the work of getting that information out falls on very few shoulders and people are working very hard, and I know that sometimes we're having to work even harder to catch up because of the rapidly moving position, but grateful to Dawn for what she said about the usefulness of that.

In relation to supermarkets and safety, I'm certain there are things we can learn from other places. Supermarkets are recruiting additional security staff, some supermarkets have already instituted a one-way system around the store. We talked yesterday with other UK Governments about measures that we might be able to put in place and there are powers that we could use in Wales if the position demanded it.

A billion-pounds-worth of food beyond the normal sale disappeared off shelves across the United Kingdom last week and is now sitting in people's larders, and the advice to people must be to start eating it, because there is no need to go on adding to it. The sector is absolutely clear: there is enough food in the system. The problem is not the supply. The problem is in the way in which people—understandably, I'm not being critical of people—the way in which people have responded to the anxiety that they feel. But if people are able to get on a more even keel, supermarkets able to do the things they say that they can do, then so far, we believe that the position can be stabilised and people do not need to worry about there being insufficient food in the system: it is there.

As to universal credit, the DWP, I know, have been very badly affected by people self-isolating and people being unwell. They have a huge increase in the number of people who are out of work and needing to make claims, and fewer people to respond to them. We were told by the Secretary of State at the DWP yesterday that they are working to strip out some of the complexity in the system to make it easier and quicker. I make an appeal again to the UK Government to abandon the five-week waiting period for universal credit. That is the single biggest barrier that people face; the fact that even when you do manage to fight your way through the system, you still have to wait five weeks and people in the current emergency are just not in a position to do that. So I say again, as I said yesterday to the Secretary of State, 'Please, change that rule.'

As to free school meals, the Welsh Government announced £7 million in additional funding for local authorities on Friday to help them deal with the increased number of students coming through the door with free school meals. Let me be clear with local authorities: free school meals are an entitlement. If a child meets the rules, the child gets a free school meal, and there is no rationing ability that local authorities have to choose between children in that position. I understand the anxieties, of course, of local authorities faced with bills that they worry about how they might pay—that's why we announced the £7 million extra—but the child is the most important thing in that equation. If a child is now entitled to a free school meal where they weren't until recently, we must make sure that they get it. 

Dirprwy Lywydd, diolchaf i Dawn Bowden am y cwestiynau yna. Diolch am yr hyn a ddywedodd ar y cychwyn am y llif gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru. Nid yw Llywodraeth Cymru mewn sefyllfa wahanol i unrhyw sefydliad arall; mae gennym ni niferoedd sylweddol o bobl nad ydyn nhw'n gweithio oherwydd salwch neu hunan-ynysu ac rydym ni'n sefydlu polisi gweithio o gartref llym iawn, felly weithiau, mae'r gwaith o gael yr wybodaeth honno allan yn disgyn ar ychydig iawn o ysgwyddau ac mae pobl yn gweithio'n galed iawn, a gwn ein bod ni weithiau'n gorfod gweithio hyd yn oed yn galetach i ddal i fyny oherwydd bod y sefyllfa yn newid yn gyflym, ond rwy'n ddiolchgar i Dawn am yr hyn a ddywedodd am ddefnyddioldeb hynny.

O ran archfarchnadoedd a diogelwch, rwy'n sicr bod pethau y gallwn ni eu dysgu oddi wrth leoedd eraill. Mae archfarchnadoedd yn recriwtio staff diogelwch ychwanegol, mae rhai archfarchnadoedd eisoes wedi sefydlu system unffordd o amgylch y siop. Siaradasom ddoe â Llywodraethau eraill y DU am fesurau y gallem ni eu rhoi ar waith, a cheir pwerau y gallem ni eu defnyddio yng Nghymru pe byddai'r sefyllfa'n gwneud hynny yn ofynnol.

Diflannodd gwerth biliwn o bunnoedd o fwyd y tu hwnt i'r gwerthiant arferol oddi ar silffoedd ledled y Deyrnas Unedig yr wythnos diwethaf ac mae bellach yn eistedd yng nghypyrddau bwyd pobl, ac mae'n rhaid mai'r cyngor i bobl yw dechrau ei fwyta, oherwydd nid oes angen parhau i ychwanegu ato. Mae'r sector yn gwbl eglur: mae digon o fwyd yn y system. Nid y cyflenwad yw'r broblem. Y broblem yw'r ffordd y mae pobl—yn ddealladwy, nid wyf i'n bod yn feirniadol o bobl—y ffordd y mae pobl wedi ymateb i'r pryder y maen nhw'n ei deimlo. Ond os gall pobl gadw'r ddysgl yn fwy gwastad, gall archfarchnadoedd wneud y pethau y maen nhw'n dweud y gallan nhw eu gwneud, yna hyd yn hyn, rydym ni'n credu y gellir sefydlogi'r sefyllfa ac nid oes angen i bobl boeni na fydd digon o fwyd yn y system: mae'r bwyd yno.

O ran credyd cynhwysol, mae'r Adran Gwaith a Phensiynau, rwy'n gwybod, wedi cael ei heffeithio'n wael iawn gan bobl yn hunan-ynysu a phobl yn sâl. Mae ganddyn nhw gynnydd enfawr i nifer y bobl sydd allan o waith ac angen gwneud hawliadau, a llai o bobl i ymateb iddyn nhw. Fe'n hysbyswyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol yn yr Adran Gwaith a Phensiynau ddoe eu bod nhw'n gweithio i gael gwared ar rywfaint o'r cymhlethdod yn y system i'w gwneud yn haws ac yn gyflymach. Rwy'n apelio eto i Lywodraeth y DU gefnu ar y cyfnod aros o bum wythnos am gredyd cynhwysol. Dyna'r rhwystr unigol mwyaf sy'n wynebu pobl; y ffaith y bydd yn rhaid i chi ddal i aros am bum wythnos, hyd yn oed pan eich bod chi wedi llwyddo i frwydro eich ffordd drwy'r system, ac nid yw pobl yn yr argyfwng presennol mewn sefyllfa i wneud hynny. Felly dywedaf eto, fel y dywedais ddoe wrth yr Ysgrifennydd Gwladol, 'Rwy'n erfyn arnoch chi i newid y rheol honno.'

O ran prydau ysgol am ddim, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru £7 miliwn o gyllid ychwanegol ar gyfer awdurdodau lleol ddydd Gwener i'w helpu i ymdopi â'r nifer gynyddol o fyfyrwyr sy'n dod drwy'r drws gyda phrydau ysgol am ddim. Gadewch i mi fod yn eglur gydag awdurdodau lleol: mae prydau ysgol am ddim yn hawl. Os yw plentyn yn bodloni'r rheolau, mae'r plentyn yn cael pryd ysgol am ddim, ac nid oes unrhyw allu i ddogni lle mae'n rhaid i awdurdodau lleol ddewis rhwng plant yn y sefyllfa honno. Wrth gwrs, rwy'n deall pryderon awdurdodau lleol sy'n wynebu biliau y maen nhw'n poeni am sut y gallen nhw eu talu—dyna pam y cyhoeddwyd y £7 miliwn ychwanegol gennym ni—ond y plentyn yw'r peth pwysicaf yn y sefyllfa honno. Os oes gan blentyn hawl erbyn hyn i gael cinio ysgol am ddim lle nad oedd ganddo tan yn ddiweddar, mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr ei fod yn ei gael.  

10:45

Thank you for your statement, First Minister, and also for the briefings that you've given me. I would also like to offer my condolences to the family and friends of those who have lost the battle to this dreadful disease. I want to give thanks on behalf of myself and my party to all of those putting their lives at risk to protect us from the coronavirus pandemic.

Who would have thought just a few weeks ago that we would be facing this terrible threat to life and placing our entire society on hold? It took a couple of months for this new coronavirus to infect 100,000 people and a couple of weeks to infect the next 100,000 people, and a couple of days to spread to the next 100,000. We don't know an awful lot about the SARS-CoV-2 virus, but we do know that it's highly infectious and very deadly, and far more deadly than seasonal flu that kills nearly 0.5 billion worldwide each year, and we have a vaccine for flu. 

At this moment in time, we have no available treatments or vaccines for coronavirus, which is why I'm astounded that people continue to ignore all the warnings and all the medical advice. So, unless we stop the spread, COVID-19 could kill tens of thousands of people in Wales. First Minister, the advice from all four Governments is to stay at home and only leave infrequently to shop for essential items, to fulfil any medical or care needs, or to travel to work where absolutely necessary. 

First Minister, there is a lot of confusion surrounding essential work. The guidance around retail, leisure and hospitality has to be very clear, but there is much more confusion from other sectors. I have constituents who are glaziers, for example, insurance claim assessors and people working in call centres all confused about whether they should go to work. So, can the Welsh Government give clear guidance in Wales as to what is considered essential work?

It's not hyperbole to say that lives depend upon us all doing the right thing and unless we take decisive action now, this pandemic could really get out of hand, and we will all lose loved ones and people we know to this invisible killer.

We also place tremendous strain on those on the front line of the battle to control coronavirus. Our NHS staff—the doctors, nurses and those working around the clock—to save those in acute respiratory distress. People need to understand that COVID-19 is not like flu, and while people shouldn't panic, they should be made more aware with graphic details of the seriousness of the disease. They need to do as instructed: stay at home if you can and stay away from other people. We all need to do our part to relieve the burden on those at the forefront of the battle against coronavirus. First Minister, what more can we do to assist doctors and nurses, aside from all of us adhering to the advice? Shouldn't we be ensuring that all front-line staff receive deliveries of food and other essentials so that they don't have to battle at supermarkets after spending 24 to 48 hours battling coronavirus?

We quite rightly heap praise on our health and social care workforce for their actions to keep us safe during this public health emergency, but we must also thank the shop workers, the delivery drivers and a whole host of businesses that are also ensuring we all continue to have access to the essentials of life. But we mustn't forget your officials and those across Government who are working around the clock to put the support measures in place, so thank you for this. 

Policy is having to be devised on the hoof as we react to a constantly shifting situation, and it's easy to criticise but policies that are made under such circumstances are bound to have issues. We can't avoid cracks, we just have to ensure that no-one and no business falls between them. I am constantly inundated with calls from business owners regarding their future and the financial predicament they find themselves in, which we know is unprecedented, but it is important to ease their minds regarding this.

I welcome the decision to refund seasonal ticket holders impacted by the virus outbreak and the news that NHS staff are to receive free travel on public transport. However, as services are reduced, particularly on trains, the services are becoming more crowded, putting people at greater danger of contracting COVID-19. So, First Minister, will you ensure that Transport for Wales train services have additional carriages to allow enough space for social distancing, particularly if NHS staff are to continue using these services? Unfortunately, not all staff are able to work from home, so while the demand on public transport can be reduced, it can't be totally eliminated. Up until a few weeks ago, we were actively encouraging people to leave their cars and catch the train or the bus. Now, Government advice is to avoid public transport. First Minister, what additional steps can you take to ensure the safety of those who have no choice but to rely upon public transport? Services have been reduced across Wales, but surely we should be doing whatever we can to reduce overcrowding, even if that means more services.

With large sectors of the Welsh economy quite rightly put on hold while we fight this virus, this leaves many facilities and segments of the workforce on hiatus. What consideration has the Welsh Government given to finding alternative uses for these sectors to aid in the fight against coronavirus? For example, will you be encouraging brewers to switch production to alcohol gel, and will Government be removing any tax liabilities for such a move? Have you considered the role the hospitality sector can play in supporting key workers? I also echo the First Minister's request regarding the five-week wait for universal credit.

Thank you, once again, First Minister. If we all work together whilst maintaining a healthy distance, we can beat this disease and return to life as normal in the not-too-distant future. Thank you.

Diolch am eich datganiad, Prif Weinidog, a hefyd am yr holl wybodaeth yr ydych chi wedi ei rhoi i mi. Hoffwn hefyd gydymdeimlo â theulu a chyfeillion y rhai sydd wedi colli'r frwydr yn erbyn y clefyd ofnadwy hwn. Rwyf eisiau diolch ar fy rhan fy hun ac ar ran fy mhlaid i bawb sy'n peryglu eu bywydau er mwyn ein gwarchod rhag pandemig y coronafeirws.

Pwy a feddyliodd ychydig wythnosau yn ôl y byddem yn wynebu'r bygythiad ofnadwy hwn i fywyd ac yn rhoi rhwystrau ar ein cymdeithas gyfan? Cymerodd ychydig o fisoedd i'r coronafeirws newydd hwn heintio 100,000 o bobl ac ychydig wythnosau i heintio'r 100,000 nesaf o bobl, ac ychydig o ddyddiau i ledaenu i'r 100,000 nesaf. Nid ydym yn gwybod llawer iawn am y feirws SARS-CoV-2, ond rydym ni yn gwybod ei fod yn hynod heintus ac yn farwol iawn, ac yn llawer mwy marwol na ffliw tymhorol sy'n lladd bron i 0.5 biliwn ledled y byd bob blwyddyn, ac mae gennym ni frechlyn ar gyfer y ffliw. 

Ar hyn o bryd, nid oes gennym ni driniaethau na brechlynnau ar gael ar gyfer y coronafeirws, a dyna pam fy mod i'n rhyfeddu bod pobl yn dal i anwybyddu'r holl rybuddion a'r holl gyngor meddygol. Felly, oni bai ein bod yn atal y lledaeniad, gallai COVID-19 ladd degau o filoedd o bobl yng Nghymru. Prif Weinidog, y cyngor gan bob un o'r pedair Llywodraeth yw aros gartref a mynd yn anaml i siopa am eitemau hanfodol, i ddiwallu unrhyw anghenion meddygol neu ofal, neu i deithio i'r gwaith lle bo hynny'n gwbl angenrheidiol. 

Prif Weinidog, mae llawer o ddryswch ynghylch gwaith hanfodol. Mae'n rhaid i'r canllawiau sy'n ymwneud â manwerthu, hamdden a lletygarwch fod yn glir iawn, ond mae llawer mwy o ddryswch o sectorau eraill. Mae gennyf etholwyr sy'n gosod ffenestri, er enghraifft, aseswyr hawliadau yswiriant a phobl sy'n gweithio mewn canolfannau galw sydd i gyd yn ddryslyd ynghylch a ddylen nhw fynd i'r gwaith. Felly, a all Llywodraeth Cymru roi canllawiau clir yng Nghymru o ran yr hyn sy'n cael ei ystyried yn waith hanfodol?

Nid gormodiaith yw dweud bod bywydau yn dibynnu ar bob un ohonom ni yn gwneud y peth iawn ac oni fyddwn yn cymryd camau pendant nawr, gallai'r pandemig hwn fynd yn hollol remp, a byddwn i gyd yn colli anwyliaid a phobl yr ydym yn eu hadnabod i'r lladdwr anweledig hwn.

Rydym ni hefyd yn rhoi straen aruthrol ar y rhai ar reng flaen y frwydr i reoli'r coronafeirws. Staff ein GIG—y meddygon, y nyrsys a'r rhai sy'n gweithio bob awr o'r dydd a'r nos—i achub y rheini sydd â phroblemau anadlu dybryd. Mae angen i bobl ddeall nad yw COVID-19 yn debyg i'r ffliw, ac er na ddylai pobl ddychryn, dylid eu gwneud yn fwy ymwybodol gyda manylion graffig am ddifrifoldeb y clefyd. Mae angen iddyn nhw wneud fel y cyfarwyddir: aros gartref os gallwch chi a chadw draw o bobl eraill. Mae angen i bob un ohonom ni wneud ein rhan i ysgafnhau'r baich ar y rhai sydd ar flaen y gad yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws. Prif Weinidog, beth yn rhagor allwn ni ei wneud i gynorthwyo meddygon a nyrsys, ar wahân i bob un ohonom ni gadw at y cyngor? Oni ddylem ni sicrhau y danfonir bwyd a hanfodion eraill at yr holl staff rheng flaen fel nad oes yn rhaid iddyn nhw frwydro mewn archfarchnadoedd ar ôl treulio 24 i 48 awr yn brwydro yn erbyn y coronafeirws?

Yn gwbl briodol, rydym ni'n canmol ein gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol am yr hyn y maen nhw'n ei wneud i'n cadw ni'n ddiogel yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus hwn, ond rhaid inni hefyd ddiolch i'r gweithwyr siopau, y gyrwyr cyflenwi a'r llu o fusnesau sydd hefyd yn sicrhau bod hanfodion bywyd yn dal ar gael i ni. Ond ni ddylem ni anghofio eich swyddogion a'r rheini ym mhob rhan o'r Llywodraeth sy'n gweithio nos a dydd i roi'r mesurau cymorth ar waith, felly diolch am hyn.

Mae'n rhaid dyfeisio polisïau yn y fan a'r lle wrth inni ymateb i sefyllfa sy'n newid yn gyson, ac mae'n hawdd beirniadu ond mae polisïau a wneir dan amgylchiadau o'r fath yn sicr o fod â phroblemau. Ni allwn ni osgoi diffygion, mae'n rhaid i ni sicrhau nad oes neb a dim busnes yn diffygio o'u herwydd. Caf fy llethu'n gyson gan alwadau gan berchenogion busnesau ynghylch eu dyfodol a'r trafferthion ariannol y maen nhw ynddyn nhw, y gwyddom na welon nhw rywbeth fel hyn erioed o'r blaen, ond mae'n bwysig rhoi tawelwch meddwl iddyn nhw ynglŷn â hyn.

Croesawaf y penderfyniad i ad-dalu tocynnau tymhorol i bobl yr effeithiwyd arnyn nhw gan y feirws a'r newyddion y caiff staff y GIG deithio am ddim ar drafnidiaeth gyhoeddus. Fodd bynnag, wrth i wasanaethau gael eu lleihau, yn enwedig ar drenau, mae'r gwasanaethau'n mynd yn orlawn, sy'n golygu bod pobl mewn mwy o berygl o ddal COVID-19. Felly, Prif Weinidog, a wnewch chi sicrhau bod gan wasanaethau trên Trafnidiaeth Cymru gerbydau ychwanegol i ganiatáu digon o le ar gyfer ymbellhau cymdeithasol, yn enwedig os yw staff y GIG am barhau i ddefnyddio'r gwasanaethau hyn? Yn anffodus, nid yw pob aelod o staff yn gallu gweithio o gartref, felly er y gellir lleihau'r galw ar gludiant cyhoeddus, ni ellir ei ddileu'n llwyr. Hyd at ychydig wythnosau'n ôl, roeddem yn annog pobl yn frwd i adael eu ceir a dal y trên neu'r bws. Nawr, cyngor y Llywodraeth yw osgoi trafnidiaeth gyhoeddus. Prif Weinidog, beth yn ychwanegol allwch chi ei wneud i sicrhau diogelwch y rhai nad oes ganddyn nhw ddewis ond dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus? Mae gwasanaethau wedi'u lleihau ledled Cymru, ond 'does bosib na ddylem ni wneud beth bynnag a allwn ni i leihau gorlenwi, hyd yn oed os yw hynny'n golygu mwy o wasanaethau.

Gyda sectorau mawr o economi Cymru yn methu â gweithredu, a hynny'n gwbl briodol tra byddwn yn ymladd y feirws hwn, mae hyn yn gadael llawer o gyfleusterau a charfanau o'r gweithlu yn segur. Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i ddod o hyd i ffyrdd eraill o ddefnyddio'r sectorau hyn i gynorthwyo yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws? Er enghraifft, a fyddwch yn annog bragwyr i gynhyrchu jel alcohol, ac a fydd y Llywodraeth yn cael gwared ar unrhyw rwymedigaethau treth ar gyfer cam o'r fath? A ydych chi wedi ystyried y rhan y gall y sector lletygarwch ei chwarae o ran cefnogi gweithwyr allweddol? Ategaf hefyd gais y Prif Weinidog ynghylch gorfod aros pum wythnos am gredyd cynhwysol.

Diolch, unwaith eto, Prif Weinidog. Os weithiwn ni gyda'n gilydd gan gadw pellter iach, gallwn guro'r clefyd hwn a dychwelyd i fyw yn ôl ein harfer yn y dyfodol gweddol agos. Diolch.

10:50

Dirprwy Lywydd, can I thank Caroline Jones for that? I thought she made an important point in the beginning about just how quickly our lives have been changed in a very few weeks, and it's not surprising that many of our fellow citizens find themselves confused as a result, and I know that huge numbers of them come to their Members of the Senedd looking for answers. If I could ask Members just one thing, it would be to go to the advice that we have published already to see if the answers are there. If the answers aren't there, then, of course, Members should contact the relevant Minister and ask for further advice, but because we are putting up advice all the time, I think it's quite likely that some of those questions will already have answers and they just need exploring so that people can get the best information. 

Dirprwy Lywydd, I want to say again: most people will experience a very mild episode of this illness. The problem is that while you are asymptomatic you could be passing the virus on to somebody who is much more vulnerable. So, the reason why we are asking people to stay home is not because we think that lots and lots of people will be very seriously ill, but it's because by staying at home you don't pose that risk to others and we can slow the curve of the disease.

There are many examples of organisations across Wales offering help, both with health workers but in the social care sector as well. Can I commend those many members of the hospitality sector who've offered accommodation for key workers, so that they don't have to travel distances home but can stay near their place of work, or who contact the Government to say, 'We're really used to serving food. We know what it's like to look after people. We would be willing to put those skills and capacities at the service of social care providers in this locality, to help them if their staff aren't available'? And we're doing our best to be a broker between those offers and the people we know who need it.

Can I say that Caroline Jones made some very important points about transport? And we're in continued discussion with Transport for Wales about getting the balance right, and I discussed this yesterday with the Mayor of London, where similar issues are faced in relation to tube overcrowding. Tube services are down to half of what they normally would be, and that is having the effect of drawing people close together in the tubes that are running, and we are trying to learn lessons together across the United Kingdom, in constant discussion with Transport for Wales and bus operators, trying to strike the right balance. Bus numbers and train numbers are down in terms of passengers, but, nevertheless, we need sufficient services so that people aren't forced to be in too close proximity with others because they're having to use that reduced level of service. 

Dirprwy Lywydd, a gaf i ddiolch i Caroline Jones am hynna? Credaf iddi wneud sylw pwysig yn y dechrau am ba mor gyflym y mae ein bywyd ni wedi cael ei newid mewn ychydig wythnosau, ac nid yw'n syndod bod llawer o'n cyd-ddinasyddion yn ddryslyd o ganlyniad, a gwn fod niferoedd mawr ohonyn nhw yn troi at eu Haelodau yn y Senedd i chwilio am atebion. Pe cawn i ofyn dim ond un peth i'r Aelodau, sef i droi at y cyngor yr ydym ni wedi'i gyhoeddi'n barod i weld a yw'r atebion yn y fan yna. Os nad yw'r atebion ar gael, yna, wrth gwrs, dylai'r Aelodau gysylltu â'r Gweinidog perthnasol a gofyn am ragor o gyngor, ond gan ein bod yn rhoi cyngor drwy'r amser, credaf ei bod yn eithaf tebygol y bydd atebion i rai o'r cwestiynau hynny eisoes ac mai'r cyfan sydd angen ei wneud yw edrych amdanyn nhw fel y gall pobl gael yr wybodaeth orau.

Dirprwy Lywydd, rwyf eisiau dweud eto: bydd y rhan fwyaf o bobl yn cael achos ysgafn iawn o'r salwch hwn. Y broblem yw, er nad oes symptomau gennych chi, gallech fod yn trosglwyddo'r feirws i rywun sydd yn llawer iawn mwy agored i niwed. Felly, y rheswm yr ydym ni'n gofyn i bobl aros gartref yw nid oherwydd ein bod yn credu y bydd llawer o bobl yn ddifrifol wael, ond oherwydd drwy aros gartref nid ydych yn peri'r risg honno i eraill a gallwn arafu lledaeniad y clefyd.

Mae llawer o enghreifftiau o sefydliadau ledled Cymru yn cynnig cymorth, gyda gweithwyr iechyd ac yn y sector gofal cymdeithasol hefyd. A gaf i ganmol y nifer fawr o aelodau o'r sector lletygarwch sydd wedi cynnig llety i weithwyr allweddol, fel nad oes yn rhaid iddyn nhw deithio pellteroedd i fynd adref ond yn gallu aros yn agos i'w lle gwaith, neu sy'n cysylltu â'r Llywodraeth i ddweud, 'Rydym ni wedi arfer â gweini bwyd. Rydym ni'n gwybod sut beth yw gofalu am bobl. Byddem yn barod i ddefnyddio'r sgiliau a'r galluoedd hynny at wasanaeth darparwyr gofal cymdeithasol yn y gymdogaeth hon, i'w helpu os nad yw eu staff ar gael'? Ac rydym ni'n gwneud ein gorau i fod yn ganolwyr rhwng y cynigion hynny a'r bobl yr ydym ni'n gwybod sydd ei angen.

A gaf i ddweud bod Caroline Jones wedi gwneud rhai sylwadau pwysig iawn am drafnidiaeth? Ac rydym yn parhau i drafod gyda Trafnidiaeth Cymru ynglŷn â chael y cydbwysedd yn iawn, a thrafodais hyn ddoe gyda Maer Llundain, lle wynebir materion tebyg mewn cysylltiad â gorlenwi tiwbiau. Mae gwasanaethau tiwbiau wedi gostwng i hanner yr hyn yr oedden nhw fel arfer, ac effaith hynny yw bod pobl yn agosach at ei gilydd yn y tiwbiau sy'n rhedeg, ac rydym yn ceisio dysgu gwersi gyda'n gilydd ledled y Deyrnas Unedig, mewn trafodaethau cyson â Thrafnidiaeth Cymru a chwmnïau bysiau, gan geisio cael y cydbwysedd cywir. Mae llai o deithwyr ar y bysiau a'r trenau, ond, serch hynny, mae arnom ni angen gwasanaethau digonol fel nad yw pobl yn gorfod bod yn rhy agos at eraill gan eu bod yn gorfod defnyddio'r gwasanaethau hynny sy'n rhedeg yn llai aml. 

10:55

Thank you. You can see the clock is in the red zone, but I will extend this. However, can I just make a gentle plea? We've had the four main speakers from the four parties here. Can I make a plea that if your question has been raised, could you not raise it, and can you seek to be—I will extend, as I say, but can you seek to be brief? So, please, no long speeches before you ask your questions. Then there is an opportunity for the statement from the Minister for Health and Social Services afterwards, as the First Minister has said—if it's health related, could you wait, and I'll make sure that I do my best to call you in that one? And I believe that—. As I say, I will extend this, but the First Minister does have other things that mean he'll have to go away and seek to do. So, with that gentle health warning—Alun Davies.

Diolch. Fe welwch chi fod y cloc yn y darn coch, ond fe wnaf ymestyn hyn. Fodd bynnag, a gaf i ofyn yn garedig am un peth? Rydym ni wedi cael y pedwar prif siaradwr o'r pedair plaid sydd yma. A gaf i ofyn, os yw eich cwestiwn wedi'i ofyn, a wnewch chi beidio â'i ofyn, ac a wnewch chi geisio bod—byddaf yn ymestyn, fel y dywedaf, ond a wnewch chi geisio bod yn gryno? Felly, os gwelwch yn dda, dim areithiau hir cyn ichi ofyn eich cwestiynau. Yna, mae cyfle i glywed y datganiad gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedyn, fel y mae'r Prif Weinidog wedi dweud—os yw eich sylw yn ymwneud ag iechyd, a wnewch chi aros, ac fe wnaf yn siŵr fy mod yn gwneud fy ngorau i'ch galw bryd hynny? A chredaf —. Fel y dywedaf, byddaf yn ymestyn hyn, ond mae gan y Prif Weinidog bethau eraill ar y gweill sy'n golygu y bydd yn rhaid iddo adael a cheisio eu gwneud. Felly, gyda'r cerydd cwrtais yna—Alun Davies.

That was very kind, Deputy Presiding Officer. First Minister, I think many of us wish to echo the thanks that have been extended across the Chamber this morning to all those people who work within the national health service and in other parts of the public sector, ensuring that we are all safe and our families are kept safe, and also to you and your team of Ministers and officials who have been working hard to ensure that those public service workers do have the resources that they need to do their job. 

In terms of delivering this policy, we need a number of different things to be in place. We need the law to be in place and in the right place, and we'll be doing that later today. We need the resources to be available to people, and I know that Ministers are making great efforts to ensure that that happens. But we also need people to feel that they are able to both protect their family by ensuring they do follow the instructions and the advice from Government, but they're also able to afford to do that. I've received a number of correspondence over the last few days from constituents who have been told by their managers and bosses that they must go to work, that their work is essential, whatever it happens to be. There needs to be clarity for people to feel able to say to their employers that they don't feel that they're able to do so. And we need to ensure that employers who do behave towards their workforce are told very, very clearly that that is no longer acceptable. So, we do need, I think, a very clear analysis of what is essential and what isn't essential. 

Members have already raised the issue of self-employed people. There are a number of self-employed people in my constituency in Blaenau Gwent who are terrified over the prospect of the next few weeks and losing all their income. We need to be able to ensure that self-employed people are protected in the same way as people who have employment.

I've also been contacted by many supply teachers who are concerned about the situation that they are facing with the closure of schools. In the same way, First Minister, many social enterprises, of course, are not covered by the support being given to business, and many social enterprises in my constituency, whether they're social enterprises that provide services to constituents or social enterprises such as working men's clubs and community centres, are facing very real difficulties, and I'd be grateful if you could outline how the Welsh Government can provide support for those people, those charities and third sector organisations at this time. 

You have already this morning answered questions on support for local government, and I think there was a very warm welcome throughout the country for the £7 million that was given to ensure that there is sufficient funding for free school meals. And many of us will repeat the words that you used earlier that free school meals are an entitlement, and are something that all children who qualify should be able to access. But there are also issues about the resources that local government have. My own local authority has said that they do have difficulties getting access to sufficient personal protection equipment, and that is something that I think concerns all of us. But all local authorities, of course, could be helped out if the Government were to take certain measures, such as bringing forward the revenue support grant payments to ensure that there is less reliance on council tax income immediately, at a time when many people might be finding difficulties with that, and also to have a council tax reduction scheme, whereby people who have lost their incomes over the coming months will be able to feel protected in some way, so that there is a range of support available to local government, to enable them to respond to the challenges that they face.

And of course, some of the most vulnerable people will be reached by local government. And it is one of the things that terrifies me—that we have said to a lot of vulnerable groups, whether they be over 70s, or people with longstanding or underlying health conditions, that they should stay at home. That is difficult, of course, if they can't get access to food via supermarket deliveries, or whether the supermarkets—in the same way as Dawn Bowden has already outlined—are where there is the biggest congregation and gathering of people today. There needs to be action urgently taken to address the issue around supermarkets at the moment.

And, in terms of access to information—you responded to this earlier—I am seriously concerned about the ability of the BBC, and other broadcasters, to communicate effectively what is happening throughout the whole of the United Kingdom. I've listened to a number of different broadcasts, where the BBC, in particular, has broadcast information that is wholly and completely inaccurate, because it is simply focusing on England, and not on the United Kingdom as a whole. This is a matter that the current director general assured me, when I was a Minister with responsibility for broadcasting policy, would be addressed. He hasn't addressed it, and he's failed to address it. And that is something that, in this emergency, is becoming something of a crisis.

Finally—and to test your patience, Deputy Presiding Officer—I have received a question from Jenny Rathbone, who is unable to be here today, since she is self-isolating, about homeless people in the centre of Cardiff. There are a number of people who are homeless in the city centre, and she's very concerned that action is taken in order to protect them at this time as well. I'm grateful.

Roedd hynny'n garedig iawn, Dirprwy Lywydd. Prif Weinidog, credaf yr hoffai llawer ohonom ni adleisio'r diolchiadau o bob rhan o'r Siambr y bore yma i'r holl bobl hynny sy'n gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac mewn rhannau eraill o'r sector cyhoeddus, yn sicrhau ein bod i gyd yn ddiogel ac y caiff ein teuluoedd eu cadw'n ddiogel, a hefyd i chi a'ch tîm o Weinidogion a swyddogion sydd wedi bod yn gweithio'n galed i sicrhau bod gan y gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus hynny yr adnoddau y mae eu hangen arnyn nhw i wneud eu gwaith.

O ran cyflawni'r polisi hwn, mae angen nifer o bethau gwahanol arnom ni. Mae angen i'r gyfraith fod yn ei lle a hynny mewn modd priodol, a byddwn yn gwneud hynny yn ddiweddarach heddiw. Mae angen yr adnoddau arnom ni i fod ar gael i bobl, a gwn fod Gweinidogion yn gwneud ymdrech fawr i sicrhau bod hynny'n digwydd. Ond mae angen i bobl deimlo hefyd y gallan nhw amddiffyn eu teulu drwy sicrhau eu bod yn dilyn y cyfarwyddiadau a'r cyngor gan y Llywodraeth, ond y gallan nhw hefyd fforddio gwneud hynny. Rwyf wedi cael negeseuon lu dros y dyddiau diwethaf gan etholwyr y dywedwyd wrthyn nhw gan eu rheolwyr a'u penaethiaid bod yn rhaid iddyn nhw fynd i'w gwaith, bod eu gwaith yn hanfodol, beth bynnag y mae'n digwydd bod. Mae angen eglurder er mwyn i bobl deimlo y gallan nhw ddweud wrth eu cyflogwyr nad ydyn nhw'n teimlo y gallan nhw wneud hynny. Ac mae angen i ni sicrhau bod cyflogwyr sy'n trin eu gweithlu felly yn cael gwybod yn glir iawn, iawn nad yw hynny'n dderbyniol mwyach. Felly, rwyf yn credu bod angen dadansoddiad clir iawn o'r hyn sy'n hanfodol a'r hyn nad yw'n hanfodol. 

Mae Aelodau eisoes wedi crybwyll y mater o bobl hunangyflogedig. Mae nifer o bobl hunangyflogedig yn fy etholaeth i ym Mlaenau Gwent sy'n arswydo rhag y rhagolygon am yr wythnosau nesaf a cholli eu hincwm i gyd. Mae angen inni allu sicrhau y caiff pobl hunangyflogedig eu hamddiffyn yn yr un ffordd â phobl sydd mewn gwaith cyflog.

Mae llawer o athrawon cyflenwi wedi cysylltu â mi hefyd sy'n pryderu am y sefyllfa y maen nhw'n ei hwynebu wrth gau ysgolion. Yn yr un modd, Prif Weinidog, wrth gwrs, ni chaiff llawer o fentrau cymdeithasol eu cwmpasu gan y cymorth a roddir i fusnesau, ac mae llawer o fentrau cymdeithasol yn fy etholaeth i, p'un a ydyn nhw'n fentrau cymdeithasol sy'n darparu gwasanaethau i etholwyr neu yn fentrau cymdeithasol fel clybiau gweithwyr a chanolfannau cymunedol, yn wynebu anawsterau dybryd iawn, a byddwn yn ddiolchgar pe gallech chi amlinellu sut y gall Llywodraeth Cymru roi cymorth i'r bobl hynny, yr elusennau hynny a mudiadau trydydd sector ar hyn o bryd. 

Rydych chi eisoes y bore yma wedi ateb cwestiynau am gymorth i lywodraeth leol, a chredaf fod croeso cynnes iawn ledled y wlad i'r £7 miliwn a roddwyd er mwyn sicrhau bod digon o arian ar gael ar gyfer prydau ysgol am ddim. A bydd llawer ohonom yn ailadrodd y geiriau a ddywedoch chi yn gynharach fod prydau ysgol am ddim yn hawl, a'u bod yn rhywbeth y dylai pob plentyn sy'n gymwys elwa arnyn nhw. Ond mae problemau hefyd ynglŷn â'r adnoddau sydd gan lywodraeth leol. Mae fy awdurdod lleol i wedi dweud eu bod yn ei chael hi'n anodd cael gafael ar ddigon o gyfarpar diogelu personol, ac mae hynny'n rhywbeth sy'n poeni pob un ohonom ni yn fy marn i. Ond byddai modd helpu'r holl awdurdodau lleol, wrth gwrs, pe bai'r llywodraeth yn gwneud rhai pethau, fel cyflwyno taliadau'r grant cynnal refeniw ar unwaith i sicrhau bod llai o ddibyniaeth ar incwm y dreth gyngor, a hynny ar adeg pan fo llawer o bobl efallai yn ei chael hi'n anodd yn hynny o beth, a hefyd i gael cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor, lle gall pobl sydd wedi colli eu hincwm dros y misoedd nesaf deimlo eu bod wedi'u diogelu mewn rhyw ffordd, fel bod ystod o gymorth ar gael i awdurdodau lleol, i'w galluogi i ymateb i'r heriau y maen nhw'n eu hwynebu.

Ac wrth gwrs, bydd rhai o'r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn cael cymorth gan lywodraeth leol. Ac mae'n un o'r pethau sy'n fy mhoeni—ein bod wedi dweud wrth lawer o grwpiau sy'n agored i niwed, boed nhw'n bobl dros eu 70au, neu yn bobl sydd â chyflyrau iechyd hirsefydlog neu waelodol, y dylen nhw aros gartref. Mae hynny'n anodd, wrth gwrs, os na allan nhw gael bwyd wedi ei ddanfon o'r archfarchnad, neu os mai'r archfarchnadoedd—yn yr un modd ag y mae Dawn Bowden eisoes wedi ei amlinellu— yw'r fan lle mae'r torfeydd mwyaf yn crynhoi heddiw. Mae angen gweithredu ar frys i fynd i'r afael â'r mater ynghylch archfarchnadoedd ar hyn o bryd.

Ac, o ran gwybodaeth—fe wnaethoch chi ymateb i hyn yn gynharach—rwy'n pryderu'n ynghylch gallu'r BBC, a darlledwyr eraill, i fynegi'n effeithiol yr hyn sy'n digwydd drwy'r Deyrnas Unedig gyfan. Rwyf wedi gwrando ar nifer o ddarllediadau gwahanol, lle mae'r BBC, yn arbennig, wedi darlledu gwybodaeth sydd yn gwbl ac yn hollol anghywir, oherwydd ei fod yn canolbwyntio ar Loegr yn unig ac nid ar y Deyrnas Unedig yn ei chyfanrwydd. Mae hwn yn fater y cefais fy sicrhau gan y cyfarwyddwr cyffredinol presennol, pan oeddwn yn Weinidog â chyfrifoldeb dros bolisi darlledu, y byddai'n mynd i'r afael ag ef. Nid yw wedi mynd i'r afael ag ef, ac mae wedi methu â mynd i'r afael ag ef. Ac mae hynny'n rhywbeth sydd, yn yr argyfwng hwn, yn troi'n dipyn o argyfwng.

Yn olaf—ac i drethu'ch amynedd, Dirprwy Lywydd—rwyf wedi cael cwestiwn gan Jenny Rathbone, sy'n methu bod yma heddiw, gan ei bod hi'n hunanynysu, am bobl ddigartref yng nghanol Caerdydd. Mae yna nifer o bobl sy'n ddigartref yng nghanol y ddinas, ac mae hi'n bryderus iawn ynghylch eu diogelu nhw ar yr adeg hon hefyd. Rwy'n ddiolchgar.

11:00

Can I thank Alun Davies for those points? And can I thank him particularly for the way, over the weekend, that he was able to supply information to me, to help us with the decisions that we were making, and to test those against some of the circumstances on the ground in parts of Wales? Of course, employers must abide by the rules. We saw an example earlier today of a sports company, apparently, believing that they were an essential service; I think they've been disabused of that in the meantime. But the rules are clear, and no employer should be pressurising somebody who is not a key worker to behave as though they were.

I entirely agree with the point that Alun Davies made about the self-employed. It is invidious that there are some people who have the protection that the UK Government has offered—and I absolutely welcome the steps that the Chancellor took last week, in a wage subsidy for people who are employed but temporarily not working. We need the self-employed to have a similar sort of guarantee. Our colleague, Jane Hutt, is working very closely with the third sector, and with social enterprises, as well, to learn of the issues that face that sector, and to see what further help we could offer to them.

I agree with what the Member for Blaenau Gwent said about the importance of local government, of course. The RSG is there—local authorities can rely on that in organising their finances. What we have done is to work with them to radically simplify the grants regime, so that it's easier for local authorities to move money between different grant sources, and to be less prescriptive than we would normally be about money being used for particular purposes, where those purposes have been overtaken by more urgent needs. And I think the decision that this Assembly took a decade ago, to sustain a council tax benefit system here in Wales, will stand us in good stead. And again, it's not a permissive scheme—there's an entitlement there. If your income is of a certain sort, and you meet the threshold, you will get help with council tax here in Wales.

I reflect on the point that Alun Davies made about the communication challenge, and it is a challenge, and I think local broadcasters rise to that challenge pretty well most of the time. It's when you turn on a national broadcaster and hear them mangle the responsibilities, as they are currently distributed across the United Kingdom, that I do my best not to allow my blood pressure to rise. But, sometimes, they do get it so badly wrong, and, therefore, are misleading people who hear them, that it's difficult not to feel angry about it. 

Finally, in relation to Jenny's point, Cardiff is facing some very particular challenges in relation to its homeless population in this context. It's why we announced the £10 million early to assist them in doing that. I know that the local authority have plans; they have identified new accommodation that they hope to be able to bring rapidly into use to help that population. But, given the nature of the virus, the vulnerability of the population and the struggle that there can sometimes be to provide help in a way that they are able to take that help, I know that all local authorities are doing their best to respond to a complex and demanding set of circumstances. 

A gaf i ddiolch i Alun Davies am y sylwadau hynny? Ac a gaf fi ddiolch iddo'n arbennig am y ffordd, dros y penwythnos, y gallodd roi gwybodaeth i mi, i'n helpu ni gyda'r penderfyniadau yr oeddem yn eu gwneud, ac i'w profi yn erbyn rhai o'r amgylchiadau ar lawr gwlad mewn rhannau o Gymru? Wrth gwrs, rhaid i gyflogwyr gadw at y rheolau. Gwelsom enghraifft yn gynharach heddiw o gwmni chwaraeon, mae'n debyg, yn credu ei fod yn wasanaeth hanfodol; rwy'n credu ei fod wedi ei berswadio yn y cyfamser nad yw hynny'n wir. Ond mae'r rheolau'n glir, ac ni ddylai unrhyw gyflogwr roi pwysau ar rywun nad yw'n weithiwr allweddol i ymddwyn fel petai yn un.

Cytunaf yn llwyr â'r sylw a wnaeth Alun Davies am yr hunan-gyflogedig. Mae'n annheg bod rhai pobl yn cael y diogelwch y mae Llywodraeth y DU wedi'i gynnig—ac rwy'n croesawu'n llwyr yr hyn a wnaeth y Canghellor yr wythnos diwethaf, drwy roi cymhorthdal cyflog i bobl sydd wedi'u cyflogi ond nad ydyn nhw'n gweithio am y tro. Mae arnom ni angen i'r hunangyflogedig gael math tebyg o warant. Mae ein cyd-Aelod, Jane Hutt, yn gweithio'n glos iawn gyda'r trydydd sector, a chyda mentrau cymdeithasol hefyd, i ddysgu am y problemau sy'n wynebu'r sector hwnnw, ac i weld pa gymorth arall y gallem ni ei gynnig iddyn nhw.

Cytunaf â'r hyn a ddywedodd yr Aelod dros Flaenau Gwent am bwysigrwydd llywodraeth leol, wrth gwrs. Mae'r grant cynnal refeniw ar gael—gall awdurdodau lleol ddibynnu ar hynny wrth drefnu eu harian. Yr hyn yr ydym ni wedi ei wneud yw gweithio gyda nhw i symleiddio'r gyfundrefn grantiau'n sylweddol, fel ei bod yn haws i awdurdodau lleol symud arian rhwng gwahanol ffynonellau grant, ac i fod yn llai caeth nag y byddem fel arfer o ran defnyddio arian at ddibenion penodol, lle mae anghenion mwy brys na'r dibenion hynny. Ac rwy'n credu y bydd y penderfyniad a wnaeth y Cynulliad hwn ddegawd yn ôl, i gynnal system budd-dal y dreth gyngor yma yng Nghymru, yn sylfaen dda i ni. Ac eto, nid yw'n gynllun goddefol—mae elfen o hawl iddo. Os yw eich incwm yn hyn a hyn, a'ch bod yn cyrraedd y trothwy, byddwch yn cael help gyda'r dreth gyngor yma yng Nghymru.

Rwy'n pendroni dros y sylw a wnaeth Alun Davies am yr her o gyfathrebu, ac mae'n her, a chredaf fod darlledwyr lleol yn ymateb i'r her honno'n eithaf da y rhan fwyaf o'r amser. Pan ydych chi'n gwrnado ar ddarlledwr cenedlaethol ac yn ei glywed yn cyfeiliorni am y cyfrifoldebau, fel maen nhw wedi eu dosbarthu ar hyn o bryd ar draws y Deyrnas Unedig, rwy'n gwneud fy ngorau i beidio â gadael i fy mhwysedd gwaed godi. Ond, weithiau, maen nhw'n gwneud cawlach llwyr o bethau, ac, felly, yn camarwain pobl sy'n eu clywed nhw, fel ei bod yn anodd peidio â theimlo'n ddig yn ei gylch.

Yn olaf, o ran sylw Jenny, mae Caerdydd yn wynebu heriau penodol iawn o ran ei phoblogaeth ddigartref yn y cyd-destun hwn. Dyna pam y gwnaethom ni gyhoeddi'r £10 miliwn yn gynnar i'w cynorthwyo i wneud hynny. Gwn fod gan yr awdurdod lleol gynlluniau; maen nhw wedi dynodi adeiladau newydd y maen nhw'n gobeithio y gallan nhw eu defnyddio'n gyflym i helpu'r boblogaeth honno. Ond, o ystyried natur y feirws, pa mor agored i niwed yw'r boblogaeth a'r anhawster sy'n bodoli weithiau i ddarparu cymorth mewn ffordd y gallan nhw dderbyn y cymorth hwnnw, rwy'n gwybod bod pob awdurdod lleol yn gwneud ei orau i ymateb i amgylchiadau cymhleth a beichus iawn.  

11:05

Thank you. I am going to finish this statement by 11:15, so I think I probably will get four more speakers in, in fairness to the First Minister and to those. So, the people I intend to call will be Russell, George, Neil McEvoy, Neil Hamilton and Hefin David. Those of you who are on the list to speak, I will do my best to put you in at the top of the list on the next statement, or even on the legislative consent motion. So, Russell George. 

Diolch. Rwy'n mynd i orffen y datganiad hwn erbyn 11:15, felly rwy'n credu y gallaf gynnwys pedwar siaradwr arall, fwy na thebyg, er tegwch i'r Prif Weinidog ac i'r siaradwyr hynny. Felly, y bobl rwy'n bwriadu eu galw fydd Russell George, Neil McEvoy, Neil Hamilton a Hefin David. Y rhai ohonoch chi sydd ar y rhestr i siarad, gwnaf fy ngorau i'ch rhoi ar ben y rhestr ar y datganiad nesaf, neu hyd yn oed ar y cynnig cydsyniad deddfwriaethol. Felly, Russell George.

Thank you, Deputy Presiding Officer. I'll be as quick as I possibly can going through my questions. And can I first of all say, First Minister, that I'm very happy to work very constructively with your finance and business and economy Ministers in a constructive way to help support the business economy of Wales? And I very much hope that your colleagues are listening in—I'm sure they are—to the issues I am raising today, because if you aren't able to answer the questions and address them, which I understand and fully accept, then, I hope they will be able to pick these up, perhaps in a written statement. 

You referred to Business Wales as being a one-stop shop last week, and I was very pleased to hear your answer to Paul Davies earlier that 21 additional staff have now been put onto that line. Can I ask, First Minister, in terms of the website, are you absolutely certain that that is the most up-to-date information? I appreciate that there will be some time lag when putting, perhaps, UK Government information on there, but are you sure of that? Because, if that's out of date, in any way, then that puts pressure, of course, on the line and Assembly Members' offices, et cetera. So, confirmation of that would be appreciated. 

And can I ask also, in terms of the grants available for small businesses? A £10,000 grant for businesses with a rateable vale of under £12,000 and then £25,000 between £12,000 and £51,000 roughly; can I ask who is administrating that, when are they administrating it and how are they administrating it? Is it local authorities? I'd assume so, but perhaps you could provide some clarity on that. 

Yesterday, a lot of businesses would have received business rates demands. I'm sure that it would be helpful if you could put on the record that often, they will have gone out before these decisions were made, and that will offer some reassurance to businesses. But there is some more detail on that, such as, for example, perhaps premises that have been empty for six months or 12 months. Are they going to receive that? Perhaps some clarity around that, which would be helpful. 

Also, in terms of business rates, the relief, and in terms of the grants available, what is detailed as a retail or leisure or hospitality business? Your finance Minister made a statement last week. Is that including bed and breakfast or guest houses or hotels, for example? So, how can a business find out what classification they're in, in terms of whether they're a retail business? I'm sure that that's a variable, but if details of a website could be appointed to that, it would be very helpful. 

And, currently, business support relief relates only to business premises with a rateable value of £51,000. I really don't think that's sufficient. I really do think that needs to be higher, because there are many small businesses and family-run businesses with a rateable value of over £51,000. So, perhaps you could address that issue. Perhaps the business or finance Minister will address that in the statement later today, but if that could be addressed—. 

Also, in terms of what is an 'essential business', I'm sure all AMs across this Chamber would have received emails in their inboxes asking for advice. I think that businesses want to follow the Government advice, and they want clarity from us, so the interpretation of that—I appreciate that there could be a statement that’s read, but I do think that there needs to be a list, specifically, of what an essential business is. For example, is a manufacturing business? It depends what they manufacture. Is a construction worker, working lonely by themselves, for example?

And also, can I ask if you’ve got any details of how the UK Government scheme in terms of the job retention scheme is going to be funded? How is that going to be administrated, and how is that going to come forward? I appreciate that it’s not in your back entirely, but details on that would be helpful.

Also, in terms of advice and scrutiny of Ministers, but more advice, would you be accepting for Assembly Members to have telephone conversations with Ministers, perhaps with civil servants in a conference call style, because I think we do need to have advice—not scrutiny, but advice. And also, could you consider giving the telephone numbers of civil servants directly to Assembly Members in this particular time, to take pressure off Ministers to get answers to questions that we know that are coming before us?

Very finally, of a related matter, Laura Ashley in my own constituency went into administration last week. Normally, this would be a top headline, but clearly it’s not, it’s dropped down, but, there are between 500 and 600 people that are employed in Newtown and the area. Clearly, many families are employed by Laura Ashley together— the whole family is employed—and I wonder what discussions you may have had with the company. Have you been involved, has the Welsh Government been involved in terms of finding a buyer? And what support will be available for those staff who are affected? Thank you, Presiding Officer.

Diolch yn fawr, Dirprwy Lywydd. Byddaf mor gyflym ag y gallaf yn holi fy nghwestiynau. Ac a gaf i yn gyntaf ddweud, Prif Weinidog, fy mod yn hapus iawn i weithio'n adeiladol iawn gyda'ch Gweinidogion cyllid a busnes ac economi mewn ffordd adeiladol i helpu i gefnogi economi busnes Cymru? Ac rwy'n mawr obeithio bod eich cyd-Aelodau yn gwrando—rwy'n siŵr eu bod—ar y materion yr wyf yn eu codi heddiw, oherwydd os na allwch chi ateb y cwestiynau a mynd i'r afael â nhw, yr wyf yn deall ac yn derbyn yn llwyr, yna gobeithiaf y gallan nhw roi sylw i'r rhain, efallai mewn datganiad ysgrifenedig.  

Fe wnaethoch chi gyfeirio at Busnes Cymru fel siop un stop yr wythnos diwethaf, ac roeddwn yn falch iawn o glywed eich ateb i Paul Davies yn gynharach fod 21 o staff ychwanegol wedi'u rhoi ar y llinell ffôn honno bellach. A gaf i ofyn, Prif Weinidog, o ran y wefan, a ydych yn gwbl sicr mai dyna'r wybodaeth ddiweddaraf? Sylweddolaf y bydd rhywfaint o oedi wrth roi gwybodaeth Llywodraeth y DU arni, efallai, ond a ydych chi'n sicr o hynny? Oherwydd, os yw hynny'n hen, mewn unrhyw ffordd, mae hynny'n rhoi pwysau, wrth gwrs, ar y llinell ffôn ac ar swyddfeydd Aelodau'r Cynulliad, ac ati. Felly, byddai cadarnhad o hynny yn cael ei werthfawrogi.

Ac a gaf i ofyn hefyd, o ran y grantiau sydd ar gael i fusnesau bach? Grant £10,000 i fusnesau sydd â gwerth ardrethol o dan £12,000 ac yna £25,000 rhwng £12,000 a £51,000 yn fras; a gaf i ofyn pwy sy'n gweinyddu hynny, pryd y maen nhw yn ei weinyddu a sut y maen nhw yn ei weinyddu? Ai'r awdurdodau lleol sy'n gwneud? Rwy'n tybio hynny, ond efallai y gallech chi roi rhywfaint o eglurder ynghylch hynny.

Ddoe, byddai llawer o fusnesau wedi cael cais am ardrethi busnes. Rwy'n siŵr y byddai'n ddefnyddiol pe baech chi'n dweud ar goedd y byddant, yn aml, wedi eu dosbarthu cyn i'r penderfyniadau hyn gael eu gwneud, a bydd hynny'n cynnig rhywfaint o dawelwch meddwl i fusnesau. Ond mae mwy o fanylion am hynny, megis, er enghraifft, safleoedd sydd wedi bod yn wag am chwe mis neu 12 mis. A fydd yn rhaid iddyn nhw dalu'r dreth? Byddai rhywfaint o eglurder ynghylch hynny, efallai, yn ddefnyddiol.

Hefyd, o ran ardrethi busnes, y rhyddhad, ac o ran y grantiau sydd ar gael, beth sy'n cyfrif fel busnes adwerthu neu fusnes hamdden neu letygarwch? Gwnaeth eich Gweinidog Cyllid ddatganiad yr wythnos diwethaf. A yw hynny'n cynnwys llety gwely a brecwast neu dai llety neu westai, er enghraifft? Felly, sut gall busnes ddarganfod ym mha ddosbarthiad y mae ynddo, o ran p'un a yw'n fusnes manwerthu ai peidio? Rwy'n siŵr bod hynny'n amrywio, ond pe gellid rhoi manylion gwefan ynghylch hynny, byddai'n ddefnyddiol iawn.  

Ac, ar hyn o bryd, dim ond i safleoedd busnes sydd â gwerth ardrethol o £51,000 y mae rhyddhad cymorth busnes yn berthnasol. Dydw i ddim yn meddwl bod hynny'n ddigon o bell ffordd. Credaf o ddifrif fod angen i hynny fod yn uwch, oherwydd ceir llawer o fusnesau bach a busnesau sy'n cael eu rhedeg gan deuluoedd sydd â gwerth ardrethol o dros £51,000. Felly, efallai y gallech chi roi sylw i'r mater hwnnw. Efallai y gwnaiff y Gweinidog busnes neu gyllid roi sylw i hynny yn y datganiad yn ddiweddarach heddiw, ond pe gellid mynd i'r afael â hynny—.

Hefyd, o ran yr hyn sy'n 'fusnes hanfodol', rwy'n siŵr bod pob Aelod Cynulliad o bob rhan o'r Siambr hon wedi cael negeseuon e-bost yn eu mewnflychau yn gofyn am gyngor. Credaf fod busnesau eisiau dilyn cyngor y Llywodraeth, ac maen nhw eisiau eglurder gennym ni, felly mae'r dehongliad hwnnw—sylweddolaf y gellid darllen datganiad, ond credaf fod angen rhestr, yn benodol, o beth yw busnes hanfodol. Er enghraifft, a yw busnes gweithgynhyrchu yn un? Mae'n dibynnu beth mae'n ei weithgynhyrchu. Ydy gweithiwr adeiladu sy'n gweithio ar ei ben ei hun, er enghraifft yn un?

A hefyd, a gaf i ofyn a oes gennych chi unrhyw fanylion ynghylch sut y caiff cynllun Llywodraeth y DU o ran y cynllun cadw swyddi ei ariannu? Sut y caiff hynny ei weinyddu, a sut y caiff hynny ei gyflwyno? Rwy'n sylweddoli nad yw hynny yn gyfrifoldeb i chi yn llwyr, ond byddai manylion am hynny o gymorth.

Hefyd, o ran cyngor a chraffu ar Weinidogion, ond mwy o ran cyngor, a fyddech yn fodlon bod Aelodau'r Cynulliad yn cael sgyrsiau ffôn gyda Gweinidogion, efallai gyda gweision sifil ar ffurf cynadledda, oherwydd credaf fod angen inni gael cyngor—nid craffu, ond cyngor. A hefyd, a wnewch chi ystyried rhoi rhifau ffôn gweision sifil yn uniongyrchol i Aelodau'r Cynulliad yn yr amser penodol hwn, i dynnu'r pwysau oddi ar Weinidogion i gael atebion i gwestiynau y gwyddom sy'n dod ger ein bron?

Yn olaf, ynghylch mater cysylltiedig, aeth cwmni Laura Ashley yn fy etholaeth i i ddwylo'r gweinyddwyr yr wythnos diwethaf. Fel arfer, byddai hyn yn bennawd newyddion blaenllaw, ond yn amlwg nid yw, mae pethau pwysicach, ond, mae rhwng 500 a 600 o bobl wedi eu cyflogi yn y Drenewydd a'r ardal. Yn amlwg, mae llawer o deuluoedd yn cael eu cyflogi gan Laura Ashley gyda'i gilydd—cyflogir y teulu cyfan weithiau—a tybed pa drafodaethau ydych chi efallai wedi'u cael gyda'r cwmni. A ydych chi wedi bod yn rhan o'r broses, a yw Llywodraeth Cymru wedi bod yn gysylltiedig â dod o hyd i brynwr? A pha gymorth fydd ar gael i'r staff hynny yr effeithir arnyn nhw? Diolch yn fawr, Llywydd.

11:10

I’ll check the point about the Business Wales website. Of course, we are doing our best to keep it up to date. It has had a huge number—thousands and thousands—of views over the last week, and it is one of the main ways in which we get information to people. So, I’ll make sure that it is—. Well, I’ll raise it with Ken Skates who will do that.

How we get the money to firms, the administration arrangements are still being finalised. I know that it’s frustrating, but I have to repeat, in a way, the point I made last week that, while we are as keen as we can be to get the money to people, in the end, it is public money, and you can’t simply just write people a cheque for £25,000 simply on their say so. So, you have to have some basic administration so that we can be sure that when this is over, we can account properly for the way in which the money was disbursed.

Of course, Russell George is right, the business rates demands that have landed on people’s mats are overtaken by events, they’re no longer relevant and people will be able to know that. I’m not certain that I have the same figures as he does about the £51,000 level in Wales, and the number of businesses that are actually above that, and we are providing local authorities with some additional discretionary rate relief funding so that businesses that don’t quite fit the normal rules, people who are close to the ground and understand why that business might need help, are able to make that decision. I will talk with my Cabinet colleagues, and Russell George is quite right; Cabinet colleagues will be listening to proceedings and there’s a Cabinet meeting after this session is over, so I’ll take up the point about the best way for Assembly Members to get advice.

Finally, can I express our real sympathy for those employees of Laura Ashley? As Russell George said, in any other time we would be spending a lot of our time talking about that, and Welsh Government is very closely involved in that situation, particularly in relation to an alternative buyer, and what such a buyer might want to do with that business and how it would affect employment in Newtown, in particular. So, we are focussed on the future and trying to make sure that where there are opportunities for that business to continue in a different form, and under different arrangements, we’ll do our best to support that and to deliver that for the people of that part of Wales.

Fe wnaf i wirio'r pwynt am wefan Busnes Cymru. Wrth gwrs, rydym yn gwneud ein gorau i'w chadw'n gyfredol. Mae nifer enfawr—miloedd ar filoedd—wedi ymweld â hi dros yr wythnos ddiwethaf, ac mae'n un o'r prif ffyrdd i ni gael gwybodaeth at bobl. Felly, byddaf yn gwneud yn siŵr ei bod yn—. Wel, dof â hyn i sylw Ken Skates a fydd yn gwneud hynny.

Sut yr ydym yn cael yr arian i gwmnïau, mae'r trefniadau gweinyddu'n dal i gael eu cwblhau. Rwy'n gwybod ei fod yn rhwystredig, ond mae'n rhaid i mi ailadrodd, mewn ffordd, y sylw a wneuthum yr wythnos diwethaf sef, er ein bod mor awyddus ag y gallwn ni fod i gael yr arian i bobl, yn y pen draw, arian cyhoeddus ydyw, ac ni allwch chi ysgrifennu siec i bobl am £25,000 dim ond oherwydd iddyn nhw ofyn am hynny. Felly, mae'n rhaid cael rhywfaint o weinyddiaeth sylfaenol er mwyn inni allu bod yn siŵr, pan fydd hyn ar ben, y gallwn ni roi cyfrif priodol am y ffordd y cafodd yr arian ei ddosbarthu.

Wrth gwrs, mae Russell George yn iawn, mae digwyddiadau wedi dod ar draws y ceisiadau ardrethi busnes sydd wedi glanio ar fatiau pobl, nid ydynt yn berthnasol bellach a bydd pobl yn gwybod hynny. Nid wyf yn sicr a oes gennyf yr un ffigurau ag yntau am y £51,000 yng Nghymru, a nifer y busnesau sydd mewn gwirionedd yn uwch na hynny, ac rydym yn rhoi rhywfaint o arian rhyddhad ardrethi dewisol ychwanegol i awdurdodau lleol fel y bydd busnesau nad ydynt yn cydymffurfio'n union â'r rheolau arferol, fel y gall bobl sy'n adnabod yr ardal ac sy'n deall pam y gallai fod angen help ar y busnes hwnnw, wneud y penderfyniad hwnnw. Siaradaf â'm cyd-Weinidogion yn y Cabinet, ac mae Russell George yn llygad ei le; bydd fy nghydweithwyr yn y Cabinet yn gwrando ar y trafodion ac mae cyfarfod yn y Cabinet ar ôl i'r sesiwn hon ddod i ben, felly byddaf yn holi ynghylch y ffordd orau i Aelodau'r Cynulliad gael cyngor.

Yn olaf, a gaf i fynegi ein cydymdeimlad llwyr â gweithwyr Laura Ashley? Fel y dywedodd Russell George, ar unrhyw adeg arall byddem yn treulio llawer o'n hamser yn siarad am hynny, ac mae Llywodraeth Cymru yn ymwneud yn agos iawn â'r sefyllfa honno, yn enwedig mewn cysylltiad â phrynwr arall, a'r hyn y gallai prynwr o'r fath fod eisiau ei wneud â'r busnes hwnnw a sut y byddai'n effeithio ar gyflogaeth yn y Drenewydd, yn benodol. Felly, rydym yn canolbwyntio ar y dyfodol ac yn ceisio gwneud yn siŵr, lle mae cyfleoedd, bod y busnes hwnnw'n parhau ar ffurf wahanol, ac o dan drefniadau gwahanol, a byddwn yn gwneud ein gorau i gefnogi hynny ac i gyflawni hynny ar gyfer pobl y rhan honno o Gymru.

Diolch, Dirprwy Lywydd. Thank you for your statement, First Minister, and I hope that all your family and loved ones are well. The World Health Organization has been very clear, and they say that what we need to do is test, test, test. They say that we need to test every suspected case of coronavirus because they tell us that failing to test is like trying to fight a fire blindfolded.

Now, I've been sat in isolation for two weeks and, ultimately, I was able to get a test from a private company and it showed that I don't have coronavirus. My dad has just had heart surgery, so my mother was extremely relieved to hear that, with the worry that I might have passed something on. Now, many families are in this situation. So, I think tests should be readily available for every suspected case, particularly of key workers, and particularly of key workers whose family are showing symptoms and, as a result, NHS workers right now are in isolation because their family members cannot be tested. If we're able to test, then we can get the economy moving, keep the front-line services going and protect people in the NHS, who are very, very brave people, putting themselves on the line, doing a heroic job for every one of us here.

The World Health Organization say that testing is a fundamental part of fighting the pandemic because we need to know where the virus is if we're going to fight it. The testing kits can be readily available, but they're still very difficult to come across. It doesn't have to be like that. So, what action will you take to ensure that all suspected cases of coronavirus are tested? Because this is what the World Health Organization is calling for. So, my first part of the contribution is: will you listen to the World Health Organization and follow advice and take action to make sure every suspected case is tested?

Secondly, I want to raise the matter of people stuck abroad. I've received messages from people, while sat here, in Australia. There are constituents in the Gambia, there are constituents still in Peru, and there seems to be inertia on the part of the UK Government. So, what will the Welsh Government do? Will the Welsh Government step up to the plate and support our people who are stuck abroad? Some people are lacking medication as well. They'll need medication very shortly, because they didn't plan to stay so long. So, in terms of those stuck abroad, what will the Welsh Government do in the circumstances? Diolch yn fawr.

Diolch, Dirprwy Lywydd. Diolch am eich datganiad, Prif Weinidog, a gobeithiaf fod eich teulu a'ch anwyliaid i gyd yn iawn. Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi bod yn glir iawn, ac maen nhw'n dweud mai'r hyn y mae angen i ni ei wneud yw profi, profi, profi. Dywedant fod angen inni brofi pob achos posib o'r coronafeirws gan eu bod yn dweud wrthym fod methu â phrofi fel ceisio diffodd tân â mwgwd dros ein llygaid.

Nawr, rwyf wedi bod yn eistedd wedi fy ynysu am bythefnos ac, yn y pen draw, llwyddais i gael prawf gan gwmni preifat ac roedd yn dangos nad yw'r coronafeirws arna i. Mae fy nhad newydd gael llawdriniaeth ar y galon, felly roedd fy mam yn hynod falch o glywed hynny, gyda'r pryder y byddwn i efallai wedi trosglwyddo rhywbeth. Erbyn hyn, mae llawer o deuluoedd yn y sefyllfa hon. Felly, credaf y dylai profion fod ar gael yn rhwydd i bob achos tybiedig, yn enwedig i weithwyr allweddol, ac yn enwedig i weithwyr allweddol y mae eu teulu'n amlygu symptomau ac, o ganlyniad, y mae gweithwyr y GIG ar hyn o bryd yn ynysu eu hunain oherwydd na ellir profi aelodau o'u teulu. Os gallwn ni brofi, yna gallwn gael yr economi yn ôl ar ei thraed, cadw'r gwasanaethau rheng flaen i fynd a diogelu pobl yn y GIG, sy'n bobl ddewr iawn, iawn, yn rhoi eu diogelwch eu hunain yn y fantol, yn gwneud gwaith arwrol dros bob un ohonom ni yn y fan yma.

Dywed Sefydliad Iechyd y Byd fod profi'n rhan sylfaenol o ymladd y pandemig oherwydd mae angen inni wybod ble mae'r feirws os ydym ni am ei ymladd. Gall y pecynnau profi fod ar gael yn hawdd, ond maen nhw'n dal yn rhai anodd iawn i gael gafael arnyn nhw. Does dim rhaid iddi fod fel yna. Felly, beth fyddwch yn ei wneud i sicrhau bod yr holl achosion tybiedig o'r coronafeirws yn cael eu profi? Oherwydd dyma y mae Sefydliad Iechyd y Byd yn galw amdano. Felly, fy rhan gyntaf o'r cyfraniad yw: a fyddwch chi'n gwrando ar Sefydliad Iechyd y Byd ac yn dilyn cyngor ac yn gweithredu i sicrhau bod pob achos tybiedig yn cael ei brofi?

Yn ail, rwyf eisiau codi'r mater o bobl sydd wedi'u dal dramor. Rwyf wedi derbyn negeseuon gan bobl, wrth i mi eistedd yn y fan yma, yn Awstralia. Mae etholwyr yn y Gambia, mae etholwyr yn dal i fod ym Mheriw, ac mae'n ymddangos bod syrthni o ran Llywodraeth y DU. Felly, beth fydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud? A wnaiff Llywodraeth Cymru ysgwyddo'r cyfrifoldeb a chefnogi ein pobl sy'n gaeth dramor? Mae rhai pobl yn brin o feddyginiaeth hefyd. Bydd angen meddyginiaeth arnyn nhw yn fuan iawn, gan nad oedden nhw'n bwriadu aros mor hir. Felly, o ran y rhai sydd wedi'u dal dramor, beth fydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud dan yr amgylchiadau? Diolch yn fawr.

11:15

Dirprwy Lywydd, I thank the Member for his personal good wishes at the start, and it's very good to know that his own test proved negative and that he's able to be here this morning.

On the business of testing, of course we are aware of the advice of the World Health Organization, but that advice is mediated for us by the four chief medical officers and by the scientific advisory group, because the World Health Organization, it's a world body, its advice applies across a vast number of countries and it has to be then interpreted in the local context. And we test that regularly with the people who advise us. They're absolutely aware of the WHO advice and they make sure that they then give us the best advice as to how what the WHO is saying can be put to work in the local context. My colleague Vaughan Gething will say more, I'm sure, when he's answering questions, about the rapid rise in the number of tests we are going to be able to carry out here in Wales, and, particularly, in a point that Neil McEvoy made, how we can make sure that those people at the front line and who are out of work because they are self-isolating—how we can accelerate their return to the workplace.

I'm very aware of the points the Member made about people who are abroad. All of us, I'm sure, will be hearing from families in our constituencies who are in that position. My understanding is that the position in Peru has been resolved and that people are being brought home. What we do as a Government is to make sure that the Foreign and Commonwealth Office are alert to and know about the circumstances of Welsh citizens. We don't have a locus as a Welsh Government that allows us to negotiate directly with other foreign Governments—they will only deal with a state-level organisation. But we make sure that we collect information that Members pass to us and then advocate on behalf of those Welsh citizens with those who have the ability to make those decisions and to make them in a way that provides the help that people who are stuck elsewhere desperately need.

Dirprwy Lywydd, hoffwn ddiolch i'r Aelod am ei ddymuniadau da personol ar y dechrau, ac mae'n dda iawn gwybod bod ei brawf ei hun wedi bod yn negyddol a'i fod yn gallu bod yma y bore yma.

Ynghylch y busnes o brofi, wrth gwrs rydym ni'n ymwybodol o gyngor Sefydliad Iechyd y Byd, ond caiff y cyngor hwnnw ei gyfryngu ar ein cyfer gan y pedwar prif swyddog meddygol a chan y grŵp ymgynghorol gwyddonol, oherwydd mae Sefydliad Iechyd y Byd, mae'n gorff byd-eang, mae ei gyngor yn berthnasol i nifer helaeth o wledydd ac mae'n rhaid ei ddehongli wedyn yn y cyd-destun lleol. Ac rydym yn profi hynny'n rheolaidd gyda'r bobl sy'n ein cynghori. Maen nhw'n gwbl ymwybodol o gyngor Sefydliad Iechyd y Byd ac maen nhw'n gwneud yn siŵr eu bod nhw'n rhoi'r cyngor gorau i ni o ran sut y gall yr hyn y mae Sefydliad Iechyd y Byd yn ei ddweud weithio yn y cyd-destun lleol. Bydd fy nghyd-Aelod Vaughan Gething yn dweud mwy, rwy'n siŵr, pan fydd yn ateb cwestiynau, am y cynnydd cyflym yn nifer y profion y byddwn yn gallu eu cynnal yma yng Nghymru, ac, yn arbennig, ynghylch sylw a wnaeth Neil McEvoy, sut y gallwn ni wneud yn siŵr bod y bobl hynny sydd ar y rheng flaen ac na allan nhw weithio oherwydd eu bod yn ynysu eu hunain—sut y gallwn ni gyflymu eu dychweliad i'r gweithle.

Rwy'n ymwybodol iawn o'r sylwadau a wnaeth yr Aelod am bobl sydd dramor. Rwy'n siŵr y bydd pob un ohonom ni'n clywed gan deuluoedd yn ein hetholaethau sydd yn y sefyllfa honno. Yn ôl a ddeallaf, mae'r sefyllfa ym Mheriw wedi'i datrys a phobl yn cael eu cludo adref. Yr hyn yr ydym ni, y Llywodraeth, yn ei wneud, yw sicrhau bod y Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn ymwybodol o amgylchiadau dinasyddion Cymru ac yn gwybod amdanyn nhw. Nid oes gennym ni, Llywodraeth Cymru, fodd sy'n caniatáu inni negodi'n uniongyrchol â llywodraethau tramor eraill—dim ond â sefydliad gwladwriaethol y byddant yn ymdrin. Ond gwnawn yn siŵr ein bod yn casglu gwybodaeth y mae Aelodau yn ei throsglwyddo i ni ac yna'n eiriol ar ran dinasyddion Cymru gyda'r rhai sydd â'r gallu i wneud y penderfyniadau hynny a'u gwneud mewn ffordd sy'n rhoi'r cymorth sydd ei ddirfawr angen ar bobl sydd wedi'u dal mewn mannau eraill.

11:20

Can I commend the Welsh Government also for the constructive role that it's played in this national coalition that's been formed to cope with and, ultimately, defeat the coronavirus outbreak? In answer to Dawn Bowden earlier on, the First Minister encouraged people to stop buying and start eating. Can I also encourage him to put out another message: start growing? We have a massive deficit in this country in the growth of fruit and vegetables. We import a lot from abroad that we could well grow ourselves, and, in this glorious spring weather, this is the perfect opportunity for people to get their exercise not by running outside their own areas, but actually in the garden itself. I've been digging the garden over the weekend, and I feel a lot better for it. I think this could be, in many ways, beneficial to the country, not just for its physical health, but also its spiritual health as well. In the coming weeks, when people are stuck at home for much longer than they're normally used to, this could be a very useful way of employing themselves and avoiding some of the worst aspects of social isolation.

A gaf i ganmol Llywodraeth Cymru hefyd am ei rhan adeiladol yn y glymblaid genedlaethol hon a ffurfiwyd i ymdopi â chlefyd y coronafeirws, ac yn y pen draw, ei drechu? Wrth ateb Dawn Bowden yn gynharach, anogodd y Prif Weinidog bobl i roi'r gorau i brynu ac i ddechrau bwyta. A gaf i hefyd ei annog i roi neges arall ar led: dechreuwch dyfu? Mae gennym ni ddiffyg enfawr yn y wlad hon o ran tyfu ffrwythau a llysiau. Rydym yn mewnforio llawer o dramor y gallem eu tyfu yn dda iawn ein hunain, ac, yn nhywydd godidog y gwanwyn, dyma'r cyfle perffaith i bobl ymarfer corff nid drwy redeg y tu allan i'w hardaloedd eu hunain, ond mewn gwirionedd yn yr ardd ei hun. Rwyf wedi bod yn palu'r ardd dros y penwythnos, ac rwy'n teimlo'n llawer gwell ar ôl gwneud hynny. Rwy'n credu y gallai hyn fod, mewn sawl ffordd, yn fuddiol i'r wlad, nid yn unig ar gyfer ei hiechyd corfforol, ond hefyd ei hiechyd ysbrydol hefyd. Yn ystod yr wythnosau nesaf, pan fydd pobl yn gaeth yn eu cartrefi am gyfnod hwy o lawer nag y maen nhw wedi arfer ag ef, gallai hyn fod yn ffordd ddefnyddiol iawn o ddiddori eu hunain ac osgoi rhai o'r agweddau gwaethaf ar unigedd cymdeithasol.

Neil Hamilton makes an important point about mental health and well-being, and we're very concerned about that aspect of the advice that we're now asking people to follow, which is why people are encouraged to take exercise every day. I do have an ambition, Dirprwy Lywydd, to use my one opportunity for exercise to cycle to my allotment. I've been looking at my packets of seeds to see the most rapidly growing vegetables, because, while it's good for me, and I absolutely enjoy it, I'm not going to be able to rely on that as a source of food over the weeks ahead. But the point that Neil Hamilton makes about people using the opportunities they have, where they have them, to do things that are therapeutic for you in that well-being sense is a point well made.

Mae Neil Hamilton yn gwneud sylw pwysig am iechyd meddwl a lles, ac rydym yn pryderu'n fawr am yr agwedd honno o'r cyngor yr ydym yn gofyn i bobl ei ddilyn nawr, a dyna pam y mae pobl yn cael eu hannog i ymarfer corff bob dydd. Mae gennyf uchelgais, Dirprwy Lywydd, i ddefnyddio fy un cyfle i ymarfer corff i seiclo i'm rhandir. Rwyf wedi bod yn edrych ar fy mhacedi o hadau i weld beth yw'r llysiau sy'n tyfu gyflymaf, oherwydd, er ei fod yn dda i mi, a fy mod i'n ei fwynhau'n fawr, ni fyddaf yn gallu dibynnu ar hynny fel ffynhonnell fwyd dros yr wythnosau i ddod. Ond mae'r sylw mae Neil Hamilton yn ei wneud am bobl sy'n defnyddio'r cyfleoedd sydd ganddyn nhw, lle maen nhw ar gael iddyn nhw, i wneud pethau sy'n therapiwtig i chi o ran llesiant yn sylw da.

Diolch, Dirprwy Lywydd. I want to thank the people of Caerphilly for the questions that they've sent me on my Facebook page, and an awful lot of the questions that they've asked have been answered, but I want to specifically focus on those that haven't. First of all, I've been asked about education settings and support for children with additional learning needs. For those children with particularly difficult learning needs that require extra support, the education Minister's statement could have fleshed out that a bit more. So, can we have some more information about support for children with additional learning needs?

With regard to the children of key workers, I've had a specific question from a resident who says: if both parents are key workers with children under school age, can the child be transported to a non-vulnerable relative to provide childcare, or can the relative travel to a house to support childcare for those key workers if they are unable to access a childcare setting, for example?

The other question I've had is from a resident who is running a Facebook page called Caerphilly Coronavirus Support. She's been a wonderful volunteer, and Caerphilly County Borough Council have a database of volunteers who have been wanting to help those people in the community who have no support from family, because they don't have family, or from neighbours, because they may be isolated. Those volunteers still want to volunteer. Given that Caerphilly council has that database, how will they be able to volunteer, if at all?

I've had questions about the trains and the fact the trains were overcrowded yesterday. I suspect that overcrowding will reduce, but one issue is that healthcare workers to the Heath are unable to get there for 8 o'clock starts, because the first trains run on the Rhymney line from 08:15, and there was an issue with that.

A number of people have raised a question about getting MOTs in order to keep their cars on the road, and I understand garages are entitled to stay open. Are people then entitled to use the garages to get their MOTs in order to remain mobile?

Finally, I've had a question about community journalism. The Caerphilly Observer receives £24,000 from the Welsh Government's community journalism fund. Hyperlocal journalism is hugely important. Can you ensure any communication revenue funding made available by Welsh Government and Public Health Wales is fairly and evenly distributed among local and relevant independent community news network hyperlocal journalists' press organisations in Wales? And can the remaining pot of money in the fund be distributed quickly now to support those journalism organisations, as it is currently sitting there and unable to be accessed?

Diolch, Dirprwy Lywydd. Rwyf eisiau diolch i bobl Caerffili am y cwestiynau y maen nhw wedi'u hanfon ataf ar fy nhudalen Facebook, ac mae llawer iawn o'r cwestiynau y maen nhw wedi'u gofyn wedi'u hateb, ond rwyf eisiau canolbwyntio'n benodol ar y rhai nad ydyn nhw wedi eu hateb. Yn gyntaf, rwyf wedi cael fy holi am leoliadau addysg a chymorth i blant ag anghenion dysgu ychwanegol. I'r plant hynny sydd ag anghenion dysgu arbennig o anodd y mae angen cymorth ychwanegol arnynt, gallai datganiad y Gweinidog addysg fod wedi rhoi ychydig mwy o gig ar yr asgwrn. Felly, a gawn ni ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael i blant ag anghenion dysgu ychwanegol?

O ran plant gweithwyr allweddol, rwyf wedi cael cwestiwn penodol gan breswylydd sy'n dweud: os yw'r ddau riant yn weithwyr allweddol gyda phlant o dan oedran ysgol, a all y plentyn gael ei gludo at berthynas nad yw'n agored i niwed i ddarparu gofal plant, neu a all y perthynas deithio i dŷ i gefnogi'r gweithwyr allweddol hynny i ddarparu gofal plant os na allan nhw fynd â'u plentyn i leoliad gofal plant, er enghraifft?

Mae'r cwestiwn arall a gefais yn un gan breswylydd sy'n rhedeg tudalen Facebook o'r enw Cymorth Coronafeirws Caerffili. Mae hi wedi bod yn wirfoddolwr gwych, ac mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gronfa ddata o wirfoddolwyr sydd wedi bod yn dymuno helpu'r bobl hynny yn y gymuned nad ydynt yn cael unrhyw gymorth teuluol, am nad oes ganddyn nhw deulu, na chan gymdogion, oherwydd efallai eu bod yn ynysig. Mae'r gwirfoddolwyr hynny'n dal i fod eisiau gwirfoddoli. O gofio bod gan Gyngor Caerffili y gronfa ddata honno, sut allan nhw wirfoddoli, os o gwbl?

Rwyf wedi cael cwestiynau am y trenau a'r ffaith fod y trenau'n orlawn ddoe. Rwy'n amau y bydd gorlenwi'n lleihau, ond un mater yw nad yw gweithwyr gofal iechyd sy'n teithio i Ysbyty'r Waun yn gallu cyrraedd yno am 8 o'r gloch, gan fod y trenau cyntaf yn teithio ar reilffordd Rhymni o 08:15, ac roedd problem ynghylch hynny.

Mae nifer o bobl wedi codi cwestiwn ynglŷn â chael MOT er mwyn cadw eu ceir ar y ffordd, ac rwy'n deall bod gan fodurdai yr hawl i aros ar agor. A oes gan bobl yr hawl i ddefnyddio'r modurdai i gael eu MOT er mwyn gallu teithio?

Yn olaf, rwyf wedi cael cwestiwn am newyddiaduraeth gymunedol. Mae'r Caerphilly Observer yn derbyn £24,000 gan Gronfa newyddiaduraeth gymunedol Llywodraeth Cymru. Mae newyddiaduraeth leol a chymunedol yn hynod o bwysig. A wnewch chi sicrhau y caiff unrhyw gyllid refeniw a gaiff ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ei ddosbarthu'n deg ac yn gyfartal rhwng y rhwydwaith newyddion cymunedol annibynnol lleol a pherthnasol o sefydliadau gweisg newyddiadurwyr cymunedol yng Nghymru? Ac a ellir dosbarthu'r hyn o arian sy'n weddill yn y gronfa yn gyflym nawr i gefnogi'r sefydliadau newyddiaduraeth hynny, gan ei bod yn segur ar hyn o bryd a neb yn medru ei defnyddio. 

11:25

Dirprwy Lywydd, I thank Hefin David for those questions. I'll take up the final points about community journalism with the Minister responsible.

My understanding of people needing to take cars to garages is that they are able to do that. So, people shouldn't be driving cars that are not safe or without MOTs.

The specific question about where two people are key workers and have a child who can be looked after by somebody else—I think they are covered by the rules, and allow that child to be transported to the person who will be looking after them. That's within yesterday's announcement.

As to volunteers, of course we will want people to go on volunteering. One of the reasons that people are able to leave home is to help a vulnerable person, and we will be relying on volunteers, particularly for those who are needing to be shielded for many weeks, to help us with that effort, and local authorities, I think, are doing a great job in being a broker between those who need that help and people, those very generous people in large numbers, who've come forward offering to help.

Finally, in relation to children with additional learning needs, my colleague Kirsty Williams remains in discussions with local authorities about special schools. Where children have a physical illness or a physical condition that renders them vulnerable they should stay at home, but we know that special schools and children with additional needs are not always people who are physically compromised, and the school is often the rock around which their life is organised and the rhythm of the school day is what gives their life a sense of order. We're talking with our local authority colleagues on making sure that those children who need that sort of help can continue to receive it.

Dirprwy Lywydd, diolch i Hefin David am y cwestiynau yna. Byddaf yn codi'r pwyntiau olaf am newyddiaduraeth gymunedol gyda'r Gweinidog sy'n gyfrifol.

Fy nealltwriaeth i ynghylch pobl sydd angen mynd â cheir i garejys yw eu bod yn gallu gwneud hynny. Felly, ni ddylai pobl yrru ceir nad ydyn nhw yn ddiogel na rhai heb MOT.

Y cwestiwn penodol ynglŷn â phan fo dau o bobl yn weithwyr allweddol a bod ganddyn nhw blentyn y gall rhywun arall ofalu amdano—rwy'n credu eu bod wedi'u cynnwys yn y rheolau, ac y caniateir i'r plentyn hwnnw gael ei gludo at y sawl a fydd yn gofalu amdano. Mae hynny o fewn y cyhoeddiad ddoe.

O ran gwirfoddolwyr, wrth gwrs byddwn eisiau i bobl barhau i wirfoddoli. Un o'r rhesymau pam y caiff pobl adael eu cartrefi yw er mwyn helpu rhywun sy'n agored i niwed, a byddwn yn dibynnu ar wirfoddolwyr, yn enwedig i helpu'r bobl hynny y mae angen eu hynysu am wythnosau lawer, i'n helpu ni gyda'r ymdrech honno, ac rwy'n credu bod awdurdodau lleol yn gwneud gwaith gwych wrth weithredu fel canolwyr rhwng y rhai sydd angen y cymorth a'r bobl hynny, y bobl hael iawn hynny mewn niferoedd mawr, sy'n cynnig cymorth.

Yn olaf, o ran plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, mae fy nghyd-Aelod Kirsty Williams yn dal i drafod gydag awdurdodau lleol ynghylch ysgolion arbennig. Os oes gan blant salwch corfforol neu gyflwr corfforol sy'n eu gwneud yn agored i niwed, dylent aros gartref, ond gwyddom nad yw ysgolion arbennig a phlant ag anghenion ychwanegol bob amser yn bobl sydd â phroblemau corfforol, a'r ysgol yn aml yw'r graig gadarn y trefnir eu bywyd o'i hamgylch a rhythm y diwrnod ysgol yw'r hyn sy'n rhoi synnwyr o drefn yn eu bywyd. Rydym ni'n siarad â'n cydweithwyr yn yr awdurdodau lleol i sicrhau bod y plant hynny sydd angen y math hwnnw o gymorth yn parhau i'w gael.

Thank you very much, First Minister. Thank you.

Diolch yn fawr iawn, Prif Weinidog. Diolch.

8. Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Coronafeirws (COVID-19)
8. Statement by the Minister for Health and Social Services: Coronavirus (COVID-19)

We now move to item 8, which is the statement by the Minister for Health and Social Services on coronavirus, COVID-19. The Minister for health.

Symudwn yn awr at eitem 8, sef datganiad y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y coronafeirws, COVID-19. Y Gweinidog Iechyd.

Thank you, Deputy Presiding Officer. We have already heard the First Minister outline the range of extraordinary measures that four Governments across the UK have taken over recent days—measures that have been necessary to respond to the seriousness of this situation, because this is a public health emergency. My overriding priority remains to reduce both the direct and indirect harm from coronavirus, to protect communities and safeguard vulnerable people, to provide care to patients, to look after the welfare and well-being of our health and social care workforce, and to ensure our health and social care system is as prepared, equipped and as resilient as it can be for the weeks ahead. Ultimately, every step that I take is for the clear purpose of saving as many lives as possible.

Over the last week we have seen a continued increase in the number of confirmed cases of coronavirus in Wales. Sadly, we've had further deaths, and I am truly sorry that any family has lost a loved one and want to extend my sincere condolences to all those who have already been affected.

I understand that people are worried. I am too. I understand that people are looking to protect themselves and their families. I am too. Some people are choosing to stock up on essential items or isolating themselves in more remote areas away from their usual home. I ask people in these uncertain times to remain calm, to be thoughtful, to think of your families, and to think of others too. All of the actions that I am taking with colleagues in the Welsh Government are designed to protect you and your families. I do recognise the temptation to buy extra food or products to care for your loved ones. But there is enough food for everyone if we shop as normal and do not stockpile. Whilst I understand the anxiety that leads to stockpiling, it hurts the most vulnerable and the people with the most limited means. It also hurts people who cannot necessarily get to shops early. As we know, these are often people in our emergency services, in our social care workforce and in our NHS—the very people that we are relying on now more than ever. Similarly, we plan our health services around where people live. It is hugely important for you and your NHS that you go home and stay at home.

Diolch, Dirprwy Lywydd. Rydym eisoes wedi clywed y Prif Weinidog yn amlinellu'r ystod o fesurau eithriadol y mae pedair Llywodraeth y DU wedi'u cymryd yn ystod y dyddiau diwethaf—mesurau a fu'n angenrheidiol i ymateb i ddifrifoldeb y sefyllfa hon, gan fod hwn yn argyfwng iechyd cyhoeddus. Fy mhrif flaenoriaeth o hyd yw lleihau niwed uniongyrchol ac anuniongyrchol y coronafeirws, amddiffyn cymunedau a diogelu pobl agored i niwed, darparu gofal i gleifion, gofalu am fudd a lles ein gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, a sicrhau bod ein system iechyd a gofal cymdeithasol mor barod ag y gall fod, wedi'i chyfarparu ac mor gydnerth ag y gall fod ar gyfer yr wythnosau i ddod. Yn y pen draw, diben clir popeth a wnaf yw achub cymaint o fywydau â phosib.

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, rydym ni wedi gweld cynnydd parhaus yn nifer yr achosion o'r coronafeirws a gadarnhawyd yng Nghymru. Yn anffodus, rydym ni wedi cael rhagor o farwolaethau, ac mae'n wir ddrwg gennyf fod unrhyw deulu wedi colli rhywun annwyl a hoffwn estyn fy nghydymdeimlad diffuant at bawb y mae hyn wedi effeithio arnyn nhw eisoes.

Rwy'n deall bod pobl yn poeni. Rwyf innau hefyd. Rwy'n deall bod pobl yn ceisio amddiffyn eu hunain a'u teuluoedd. Rwyf innau hefyd. Mae rhai pobl yn dewis cadw stôr o eitemau hanfodol neu'n ynysu eu hunain mewn ardaloedd mwy diarffordd i ffwrdd o'u cartref arferol. Rwy'n gofyn i bobl yn y cyfnod ansicr hwn i beidio â chynhyrfu, i fod yn feddylgar, i feddwl am eich teuluoedd, ac i feddwl am eraill hefyd. Mae'r holl gamau yr wyf yn eu cymryd gyda chyd-Aelodau yn Llywodraeth Cymru wedi'u cynllunio i'ch diogelu chi a'ch teuluoedd. Rwy'n cydnabod bod temtasiwn i brynu bwyd neu gynnyrch ychwanegol i ofalu am eich anwyliaid. Ond mae digon o fwyd i bawb os gwnawn ni siopa fel arfer heb gronni yn ormodol. Er fy mod yn deall y pryder sy'n arwain at gronni yn ormodol, mae'n brifo'r rhai mwyaf agored i niwed a'r bobl sydd â'r lleiaf o fodd. Mae hefyd yn brifo pobl na allan nhw o reidrwydd gyrraedd siopau'n gynnar. Fel y gwyddom ni, pobl yn ein gwasanaethau brys, ein gweithlu gofal cymdeithasol ac yn ein GIG yw'r rhain yn aml—yr union bobl yr ydym yn dibynnu arnyn nhw yn awr yn fwy nag erioed. Yn yr un modd, rydym yn cynllunio ein gwasanaethau iechyd yn seiliedig ar le mae pobl yn byw. Mae'n hynod bwysig i chi a'ch GIG eich bod yn mynd adref ac yn aros gartref.

The weeks ahead will be challenging and the demands on our health and care system will continue to grow. That is why I took early action to make sure that our health and social care services are as prepared as they can be for what lies ahead.

Our response to this crisis has been to build on our long-term plan for health and social care, to strengthen the structures in place, and to bring forward at pace further measures to strengthen our resilience. For example: 111 and NHS Direct Wales online have been key to the provision of advice; digital solutions are being rolled out rapidly, such as the ability to provide video consultations in primary care and as an alternative to out-patient appointments; the strengthening of regional partnership boards has positioned them to provide integrated health and social care responses to local communities; the establishment of Health Education and Improvement Wales is helping us to address the considerable workforce needs.

I have also taken more difficult decisions so that we are ready to care for larger numbers of very unwell people to make sure that we can save more lives. By temporarily scaling down non-urgent elective activity 10 days ago, health boards have had time to prepare in a more planned and measured way. Across hospital sites, urgent action has been taken to increase critical care capacity and to redeploy and train staff in readiness for the increased demand that we expect to see.

As of yesterday, occupancy of critical care units was about 45 per cent. About 15 per cent of the patients either have suspected or confirmed cases of COVID-19. We have plans in place to immediately double the number of critical care beds in Wales to just over 300. Extensive work is being undertaken to maximise the number of ventilated beds that can be provided in Wales, including the purchase of over 600 additional ventilators, and we continue to urgently explore further options.

I decided last week to bring forward the opening of parts of the new Grange University Hospital near Cwmbran. This will provide an additional 350 hospital beds by the end of April. Urgent discussions are also under way with the private hospital sector in Wales to secure additional capacity.

I have agreed to a temporary relaxation of contract and monitoring arrangements for primary care practitioners to ensure the safety of patients and staff. Within that, community pharmacies continue to be on the front line, and they'll be even more important in helping to support vulnerable groups of people who have been advised to self-isolate for many weeks ahead.

I know that there has been quite understandable concern about the availability of personal protective equipment, or PPE. I've taken steps to enhance the arrangements in Wales for protecting our front line health and care staff who are caring for suspected or confirmed COVID-19 patients.

I have authorised a significant push of personal protective equipment to the seven health boards, the Welsh ambulance service and Velindre. Whilst anyone who suspects they may have coronavirus should stay at home and should not visit a primary care setting, as a safety measure, PPE has been supplied to all GP clinics, out-of-hours services and pharmacies. Social care has an essential role in our response to COVID-19, and I've authorised PPE to also be released for use by social care providers. Significant deliveries have arrived yesterday, and a further lot are going out today.

I turn now to our workforce. We all recognise that each and every person working to deliver our front-line services will already be under immense pressure, and I do not think there are sufficient words to express my gratitude to our health and social care staff who continue to work tirelessly to care for people in all of our communities.

We know that things will get worse before they get better. That is why we're taking further unprecedented action to support our current workforce. People who have left or retired from health and social care in the last three years are being asked to re-register with their relevant professional bodies or, in social care, to contact their local authority.

We're also exploring ways to harness the skills of students who are keen to contribute. Final year medical students, student nurses and student social workers are all being offered the opportunity to take on temporary fully paid roles to further boost the front line. Those who join will be given a full and proper induction and training.

It is vitally important that we all do everything within our power to stop the spread of coronavirus: to wash our hands regularly, to reduce social contact, to adhere to the advice on social distancing, and to stay at home if you are particularly vulnerable. We are writing out to vulnerable people whose existing health conditions make them susceptible to becoming very unwell with coronavirus. We're asking these people to take even more stringent measures to shield themselves from this virus. We're working with GPs, local authorities and the voluntary sector to make sure that these people can access all the services they need to support them during the difficult weeks ahead.

The situation we face is unprecedented. The weeks ahead will be more challenging than any we have known in 20 years of Welsh Government. Please, look after yourselves and look after each other.

Bydd yr wythnosau i ddod yn heriol a bydd y galwadau ar ein system iechyd a gofal yn parhau i gynyddu. Dyna pam y gweithredais ar fyrder i sicrhau bod ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol mor barod ag y gallant fod ar gyfer yr hyn sydd o'n blaenau.

Ein hymateb i'r argyfwng hwn oedd adeiladu ar ein cynllun hirdymor ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, i gryfhau'r strwythurau sydd ar waith, ac i gyflwyno mwy o fesurau'n gyflym i gryfhau ein cydnerthedd. Er enghraifft: mae 111 a Galw Iechyd Cymru ar-lein wedi bod yn allweddol i ddarparu cyngor; mae datrysiadau digidol yn cael eu cyflwyno'n gyflym, megis y gallu i ddarparu ymgynghoriadau fideo ym maes gofal sylfaenol ac fel dewis arall yn lle apwyntiadau cleifion allanol; mae cryfhau'r byrddau partneriaeth rhanbarthol wedi eu rhoi mewn sefyllfa i ddarparu ymatebion iechyd a gofal cymdeithasol integredig i gymunedau lleol; mae sefydlu Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn ein helpu i fynd i'r afael ag anghenion sylweddol y gweithlu.

Rwyf hefyd wedi gwneud penderfyniadau mwy anodd fel ein bod yn barod i ofalu am niferoedd ychwanegol o bobl sâl iawn i wneud yn siŵr ein bod yn gallu achub mwy o fywydau. Drwy leihau triniaethau dewisol nad ydynt yn rhai brys dros dro 10 diwrnod yn ôl, mae byrddau iechyd wedi cael amser i baratoi mewn ffordd fwy cynlluniedig a phwyllog. Mewn gwahanol ysbytai, gweithredwyd ar frys i gynyddu capasiti gofal critigol ac i adleoli a hyfforddi staff yn barod ar gyfer y galw cynyddol y disgwyliwn ei weld.

Ddoe, roedd tua 45 y cant o'r lleoedd mewn unedau gofal critigol yn cael eu defnyddio. Mae tua 15 y cant o'r cleifion naill ai'n achosion posibl o COVID-19 neu'n achosion sydd wedi'u cadarnhau. Mae gennym ni gynlluniau ar waith i ddyblu nifer y gwelyau gofal critigol yng Nghymru ar unwaith i ychydig dros 300. Mae gwaith helaeth yn cael ei wneud i gynyddu nifer y gwelyau â pheiriannau anadlu a all gael eu darparu yng Nghymru, gan gynnwys prynu dros 600 o beiriannau anadlu ychwanegol, ac rydym yn parhau i edrych ar ddewisiadau eraill ar frys.

Penderfynais drefnu yr wythnos diwethaf fod rhannau o ysbyty newydd Ysbyty Athrofaol y Grange ger Cwmbrân yn agor yn gynt na'r bwriad. Bydd hyn yn darparu 350 o welyau ysbyty ychwanegol erbyn diwedd mis Ebrill. Mae trafodaethau brys hefyd yn mynd rhagddynt gyda'r sector ysbytai preifat yng Nghymru i sicrhau capasiti ychwanegol.

Rwyf wedi cytuno i lacio trefniadau contract a monitro dros dro ar gyfer gweithwyr gofal sylfaenol er mwyn sicrhau diogelwch cleifion a staff. O fewn hynny, mae fferyllfeydd cymunedol yn parhau i fod yn y rheng flaen, a byddant hyd yn oed yn fwy pwysig o ran helpu i gefnogi grwpiau o bobl agored i niwed sydd wedi cael eu cynghori i hunanynysu am wythnosau i ddod.

Rwy'n gwybod y bu pryder eithaf dealladwy ynghylch pa mor hawdd oedd hi i gael gafael ar gyfarpar diogelu personol. Rwyf wedi gweithredu i wella'r trefniadau yng Nghymru ar gyfer diogelu ein staff iechyd a gofal rheng flaen sy'n gofalu am achosion posib o COVID-19 neu achosion sydd wedi'u cadarnhau.

Rwyf wedi awdurdodi ymgyrch sylweddol i ddarparu cyfarpar diogelu personol i'r saith bwrdd iechyd, gwasanaeth ambiwlans Cymru a Felindre. Er y dylai unrhyw un sy'n amau fod y coronafeirws arno aros gartref ac na ddylai ymweld â lleoliad gofal sylfaenol, fel mesur o ddiogelwch, mae cyfarpar diogelu personol wedi'u cyflenwi i bob clinig meddyg teulu, gwasanaethau y tu allan i oriau a fferyllfeydd. Mae gan wasanaethau gofal cymdeithasol ran hanfodol yn ein hymateb i COVID-19, ac rwyf wedi awdurdodi rhyddhau cyfarpar diogelu personol hefyd i'w defnyddio gan ddarparwyr gofal cymdeithasol. Mae cyflenwadau sylweddol wedi cyrraedd ddoe, ac fe gaiff llawer iawn eu danfon heddiw.

Trof yn awr at ein gweithlu. Rydym ni i gyd yn cydnabod y bydd pawb sy'n gweithio i ddarparu ein gwasanaethau rheng flaen eisoes dan bwysau aruthrol, ac ni chredaf fod digon o eiriau i fynegi fy niolch i'n staff iechyd a gofal cymdeithasol sy'n parhau i weithio'n ddiflino i ofalu am bobl ym mhob un o'n cymunedau.

Gwyddom y bydd pethau'n gwaethygu cyn iddyn nhw wella. Dyna pam yr ydym ni'n gweithredu ymhellach mewn modd na welwyd erioed o'r blaen i gefnogi ein gweithlu presennol. Gofynnir i bobl sydd wedi gadael neu wedi ymddeol o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod y tair blynedd diwethaf ailgofrestru gyda'u cyrff proffesiynol perthnasol neu, ym maes gofal cymdeithasol, i gysylltu â'u hawdurdod lleol.

Rydym ni hefyd yn chwilio am ffyrdd o ddefnyddio sgiliau myfyrwyr sy'n awyddus i gyfrannu. Mae myfyrwyr meddygol ar eu blwyddyn olaf, myfyrwyr nyrsio a myfyrwyr gwaith cymdeithasol yn cael cynnig y cyfle i ymgymryd â swyddi dros dro ar gyflog llawn i roi hwb pellach i'r rheng flaen. Bydd y rhai sy'n ymuno yn cael cyfnod sefydlu a hyfforddiant llawn a phriodol.

Mae'n hanfodol bwysig ein bod ni i gyd yn gwneud popeth o fewn ein gallu i atal lledaeniad y coronafeirws: i olchi ein dwylo yn rheolaidd, i leihau cyswllt cymdeithasol, i gadw at y cyngor ar ymbellhau cymdeithasol, ac i aros gartref os ydych chi'n arbennig o agored i niwed. Rydym ni'n ysgrifennu at bobl agored i niwed y mae eu cyflyrau iechyd presennol yn golygu y gallan nhw fod yn sâl iawn gyda'r coronafeirws. Rydym yn gofyn i'r bobl hyn gymryd mesurau llymach fyth i amddiffyn eu hunain rhag y feirws hwn. Rydym yn gweithio gyda meddygon teulu, awdurdodau lleol a'r sector gwirfoddol i wneud yn siŵr bod y bobl hyn yn gallu elwa ar yr holl wasanaethau sydd eu hangen arnyn nhw i'w cefnogi yn ystod yr wythnosau anodd sydd i ddod.

Mae'r sefyllfa yr ydym yn ei hwynebu yn un ddigynsail. Bydd yr wythnosau nesaf yn fwy heriol na'r hyn yr ydym ni wedi'i weld yn ystod 20 mlynedd o gael Llywodraeth yng Nghymru. Os gwelwch yn dda, gofalwch am eich hunain a gofalwch am eich gilydd.

11:35

Can I thank you, Minister, particularly? It's been an incredibly stressful time for yourself, your colleagues here, and also your colleagues in other Governments. I think, unusually for an opposition Member, perhaps, you definitely deserve our thanks on this one.

Can I join you also in thanking our front-line staff? But not just those within the health service, but those who support those staff. So, their own families, the garages that provide the MOTs for the nurses who need to drive to work, for example, and for all those who are socially distancing, understanding this is about saving lives—not just their own, but those of people around them as well.

Perhaps it's worth just reinforcing the point that retailers that don't come into the categories that were mentioned a little bit earlier on cannot be obliging their workforce to go in to work when the Government has told them that those workers need to stay at home.

Perhaps I can just ask you a few specific questions, though. I'll start with the beds, if I may, because you said on Sharp End last night that, between the facility in Gwent and some private capacity, you've identified a further 500 bed spaces—it may have gone up a little bit today—and that you were confident that they could be staffed using some of the additional nurses, trainee doctors and so forth that you also mentioned. But in Hywel Dda alone—and I'm picking up a small board on purpose here—they've already calculated that they're going to need an additional 1,600 beds to meet demand peak at May or June. So, I wonder if you can tell us what the calculated shortfall in bed space across Wales for that peak is likely to be? I appreciate you can't get this bang on. Where are you looking to create the extra capacity? Are you confident that you will actually get enough response to your call for trainee nurses, trainee doctors, recently retired doctors and so forth, to staff those beds adequately?

On that in particular, are you looking to the allied healthcare workers as well—your physios, your occupational therapists, podiatrists, and so forth—to help fill some of these skills gaps? And in which case, I appreciate you've said that everyone's going to get an induction and they will be fully trained, but in what exactly? What kind of skills will we be missing and where will we be missing them? Perhaps you can give us an indication as well about how many allied healthcare workers have come forward as well as the trainee doctors, nurses and retired nurses and doctors. Are you in a position to give us any indication on numbers coming forward yet?

Testing: again, you said on Sharp End last night that you're looking to roll out testing beyond the NHS to social care, the police and others—and I appreciate that's not imminent but will be happening—saying that you're significantly increasing capacity. At the moment, the worry is that not all our NHS staff are being tested. So, can you give us an indication of who within the NHS staff is being tested and where they're being tested? Is that that on the site that they're working, or are they being asked to go elsewhere? In which case, where are those sites? Who's doing the testing? Because if we're increasing capacity, we'll need the individuals to do the swabbing, but we'll also need additional lab technicians or other appropriate individuals to do the testing. Perhaps you can tell us where that lab work is being done. Is it still just at the Heath, or are other university settings being asked to give time from their labs over to doing that work?

Then, ventilators. I think you mentioned that there are 600 ventilators in the system. Perhaps you can confirm that; I didn't quite catch it. Again, you said last night that you've got about 75 per cent capacity, or assessed capacity, en route. But again, to quote one of the smaller local health boards, Hywel Dda, they calculate that they need about 200 ventilators. They've managed, between their own stock and getting some from private hospitals nearby and universities—they've got about 80. That's a long way short of 75 per cent, let alone 100 per cent. Can you give some indication about when the new ventilators will be arriving into Wales? You mentioned that the UK as a whole is pooling resources, so it would be quite useful to know where Wales fits into the queue. I know that's a perhaps slightly unfortunate way of phrasing it, but certain parts of Wales will probably be getting these ventilators a little bit later than others, so if you can give us an indication of when some of this kit will be arriving. 

Protective clothing, you've mentioned this. Again, there's only so much available just at the moment, and while I completely understand that you're acquiring more, are you able to give us an indication about how you're prioritising where that goes at the moment? Because you mentioned all front-line staff a little bit earlier, I think, but even within a hospital setting there'll be certain areas that perhaps have greater priorities than others—A&E, for example. How would that compare to, I don't know, cancer wards or maternity or something of that nature? Obviously, elective surgery has been cancelled, so I don't need you to cover that, but within a hospital what's the prioritising looking like? 

And then, finally: recovery. It will happen one day, just to reassure everybody. What have you told the local health boards at this stage about getting together teams to prepare for recovery? Because we're not just talking about moving everything on six months. This will be catch up, big time, won't it? Hopefully, within a year. Are you asking them to get together discrete teams to start working on forward planning? Again, I repeat that question for within the health department within the Welsh Government—although I suppose it applies to all departments, actually—about whether you have albeit a small group of people dedicated to the forward planning on this and how we will recover when the worst of this is over? Thank you very much.

A gaf i ddiolch i chi, Gweinidog, yn arbennig? Mae wedi bod yn gyfnod anodd iawn i chi eich hun, eich cyd-Aelodau yn y fan yma, a hefyd i'ch cydweithwyr mewn Llywodraethau eraill. Rwy'n credu, yn anarferol i aelod o'r wrthblaid, efallai, eich bod yn bendant yn haeddu ein diolch y tro hwn.

A gaf i ymuno â chi hefyd i ddiolch i'n staff rheng flaen? Ond nid y rhai o fewn y gwasanaeth iechyd yn unig, ond y rhai sy'n cefnogi'r staff hynny. Felly, eu teuluoedd eu hunain, y garejys sy'n darparu'r MOTs i'r nyrsys y mae angen iddyn nhw yrru i'r gwaith, er enghraifft, ac i bawb sy'n ymbellhau'n gymdeithasol, sy'n deall bod hyn yn ymwneud ag achub bywydau—nid yn unig eu bywyd eu hunain, ond bywyd pobl o'u cwmpas hefyd.

Efallai ei bod hi'n werth atgyfnerthu'r pwynt nad yw manwerthwyr nad ydyn nhw'n rhan o'r categorïau y soniwyd amdanyn nhw ychydig yn gynharach yn gallu mynnu bod eu gweithlu yn mynd i'r gwaith pan fo'r Llywodraeth eisoes wedi dweud wrthyn nhw fod angen i'r gweithwyr hynny aros gartref.

Ond efallai y caf i ofyn ychydig o gwestiynau penodol i chi. Dechreuaf gyda'r gwelyau, os caf i, oherwydd fe wnaethoch chi ddweud ar Sharp End neithiwr eich bod, rhwng y cyfleuster yng Ngwent a rhywfaint o gapasiti preifat, wedi dynodi 500 o leoedd gwelyau ychwanegol—efallai fod hynny wedi cynyddu ychydig heddiw—a'ch bod yn ffyddiog y gallen nhw gael eu staffio drwy ddefnyddio rhai o'r nyrsys ychwanegol, meddygon dan hyfforddiant ac ati y gwnaethoch chi gyfeirio atyn nhw hefyd. Ond yn Hywel Dda yn unig—ac rwy'n cyfeirio at fwrdd iechyd bychan yn fwriadol yn y fan yma—maen nhw eisoes wedi cyfrifo y bydd angen 1,600 o welyau ychwanegol arnyn nhw i ateb y galw mwyaf ym mis Mai neu fis Mehefin. Felly, tybed a allwch chi ddweud wrthym ni beth fydd y diffyg mewn gwelyau ledled Cymru a gyfrifwyd ar gyfer y cyfnod mwyaf hwnnw o alw? Rwy'n sylweddoli na allwch chi fod yn fanwl gywir. Ymhle ydych chi'n bwriadu creu'r capasiti ychwanegol? Ydych chi'n ffyddiog y byddwch yn cael digon o ymateb i'ch galwad am nyrsys dan hyfforddiant, meddygon dan hyfforddiant, meddygon wedi ymddeol yn ddiweddar ac ati, i staffio'r gwelyau hynny'n ddigonol?

Ar hynny'n benodol, a ydych chi'n edrych ar y gweithwyr gofal iechyd cysylltiedig hefyd—eich ffisiotherapyddion, eich therapyddion galwedigaethol, eich podiatryddion, ac ati—i helpu llenwi rhai o'r bylchau sgiliau hyn? Ac os felly, rwy'n sylweddoli eich bod wedi dweud y caiff bawb gyfnod sefydlu ac y byddan nhw'n cael eu hyfforddi'n llawn, ond mewn beth yn union? Pa fath o sgiliau fydd ar goll ac ymhle fyddan nhw ar goll? Efallai y gallwch chi roi syniad inni hefyd o faint o weithwyr gofal iechyd cysylltiedig sydd wedi dod ymlaen yn ogystal â'r meddygon dan hyfforddiant, y nyrsys a'r nyrsys a'r meddygon sydd wedi ymddeol. A ydych chi mewn sefyllfa eto i roi unrhyw arwydd inni ynghylch y niferoedd sy'n cynnig eu hunain?

Profi: unwaith eto, fe wnaethoch chi ddweud ar Sharp End neithiwr eich bod yn awyddus i gyflwyno profion y tu hwnt i'r GIG i ofal cymdeithasol, yr heddlu ac eraill—ac rwy'n sylweddoli nad yw hynny ar fin digwydd, ond y caiff ei wneud—gan ddweud eich bod yn cynyddu'r capasiti yn sylweddol. Ar hyn o bryd, y pryder yw nad yw pob un o'n staff yn y GIG yn cael eu profi. Felly, a allwch chi roi syniad i ni o bwy o fewn staff y GIG sy'n cael eu profi ac ymhle y maen nhw'n cael eu profi? A yw hyn yn digwydd ar y safle y maen nhw'n gweithio ynddo, neu a oes gofyn iddyn nhw fynd i rywle arall? Os felly, ble mae'r safleoedd hynny? Pwy sy'n gwneud y profion? Oherwydd os ydym yn cynyddu capasiti, bydd arnom ni angen yr unigolion i swabio, ond bydd hefyd angen technegwyr labordy ychwanegol neu unigolion priodol eraill i gynnal y profion. Efallai y gwnewch chi ddweud wrthym ni ymhle y caiff y gwaith labordy hwnnw ei gynnal. Ai yn Ysbyty'r Waun yn unig, ynteu a ofynnir i leoliadau eraill yn y brifysgol neilltuo amser yn eu labordai i wneud y gwaith hwnnw?

Yna, peiriannau anadlu. Rwy'n credu eich bod wedi sôn bod 600 o beiriannau anadlu yn y system. Efallai y gallwch chi gadarnhau hynny; wnes i ddim clywed yn iawn. Unwaith eto, fe ddywedoch chi neithiwr fod gennych chi gapasiti o 75 y cant, neu gapasiti wedi'i asesu, ar y ffordd. Ond eto, i ddyfynnu un o'r byrddau iechyd lleol llai, Hywel Dda, maen nhw'n cyfrifo bod angen tua 200 o beiriannau anadlu arnyn nhw. Maen nhw wedi llwyddo, rhwng eu stoc eu hunain a rhai o ysbytai preifat gerllaw a phrifysgolion—mae ganddyn nhw tua 80. Mae hynny ymhell o fod yn 75 y cant, heb sôn am 100 y cant. A allwch roi rhyw syniad inni pryd y bydd y peiriannau anadlu newydd yn cyrraedd Cymru? Fe wnaethoch chi sôn fod y DU yn ei chyfanrwydd yn cronni a rhannu adnoddau, felly byddai'n eithaf defnyddiol gwybod lle mae Cymru yn y ciw. Gwn fod hynny'n ffordd braidd yn anffodus o eirio'r peth, ond mae'n debyg y bydd rhai rhannau o Gymru'n cael y peiriannau anadlu hyn ychydig yn hwyrach nag eraill, felly, pe gallech chi roi syniad inni o bryd y bydd rhywfaint o'r cyfarpar yn cyrraedd.

Dillad diogelu, rydych chi wedi sôn am hyn. Unwaith eto, dim ond hyn a hyn sydd ar gael ar hyn o bryd, ac er fy mod yn deall yn llwyr eich bod yn cael gafael ar fwy, a allwch chi roi syniad i ni ynghylch sut yr ydych chi'n blaenoriaethu o ran i ble mae'r rhain yn mynd ar hyn o bryd? Gan eich bod wedi sôn am yr holl staff rheng flaen ychydig yn gynharach, rwy'n credu, ond hyd yn oed mewn ysbyty unigol bydd rhai meysydd penodol sydd efallai â mwy o flaenoriaethau nag eraill—adrannau damweiniau ac achosion brys er enghraifft. Sut fyddai'r rheini yn cymharu â, wn i ddim, wardiau canser neu famolaeth neu debyg? Yn amlwg, mae llawdriniaethau dewisol wedi cael eu canslo, felly nid oes angen i chi sôn am hynny, ond mewn ysbyty beth yw'r flaenoriaeth?

Ac yna, yn olaf: adfer. Bydd yn digwydd ryw ddiwrnod, dim ond i dawelu meddyliau pawb. Beth ydych chi wedi'i ddweud wrth y byrddau iechyd lleol ar hyn o bryd ynghylch dod â thimau ynghyd i baratoi ar gyfer adfer? Oherwydd dydym ni ddim yn sôn am ohirio popeth chwe mis yn unig. Bydd hon yn broses enfawr o ddal i fyny oni fydd hi? Gobeithio, o fewn blwyddyn. A ydych chi'n gofyn iddyn nhw ddod at ei gilydd i sefydlu timau didoledig i ddechrau blaengynllunio? Unwaith eto, ailadroddaf y cwestiwn hwnnw ar gyfer adran iechyd Llywodraeth Cymru—er fy mod yn tybio ei fod yn berthnasol i bob adran, mewn gwirionedd—ynghylch a oes gennych chi grŵp o bobl, hyd yn oed un bychan, sy'n ymroi i flaengynllunio a sut y byddwn yn adfer pan fydd y gwaethaf o hyn ar ben? Diolch yn fawr iawn.

11:40

Thank you for the questions. I'll try to deal as quickly as I can with the questions as asked. On bed numbers, the 350 beds being released in the Grange University Hospital, together with around 150 that we expect to have agreement on from the private sector, makes up 500 extra beds. They are really for step-down facilities; the private sector don't have intensive care capacity.

But the point made by the medical director in Hywel Dda today when describing the action that they're taking together with the local authority, converting some local authority buildings, and the offer made by the Scarlets to use some of their premises too, is again about flow to make sure that people can get out into the step-down facility as well. So, we do think we'll be able to have enough people to come and do that. 

Now, the variety of people, including allied health professions, who are engaged in their undergraduate studies are people that we think we can employ in forms of healthcare support roles to get people to work alongside registered professionals. They'll be paid properly for their work; we're not going to ask them to come in and do that for free. I've seen rumours circulating in certain parts of the social media maze suggesting that we're trying to get people to do this for free. That isn't what we're proposing. That obviously means—and the commentary the First Minister gave earlier about the budgetary realignment—a significant additional financial pressure to make sure there is a workforce who can come in to do that, just as the pressure we'll have on having more PPE to come into our service, and the more ventilators that we're going to have to look to purchase individually, but also as part of the UK supply as well. 

So, yes, I do think we're going to be able to find enough staff, but I have to repeat the warning I've given previously that the way that we care for people will be different; not just converting facilities that don't normally look like hospitals into a form of health and care, but equally the way in which staff are able to care for and treat people. The sort of ratios that we're used to seeing and expect to see at normal times—well, we may all have to tolerate a different way of caring for people if we're going to be able to prioritise people with the highest need, but also the numbers of people that can be in recovery and move out of that really high-need setting at an appropriate point in time. 

So, 5,000 letters have already gone out to people who have left the register in the recent past, and a number of those are coming back in. I'll happily give updates to Members when we're in a sensible position to do so about the numbers of people that have agreed or indicated they'd like to return to the register. 

On extra testing, the prioritisation was set out in the chief medical officer's statement last week that accompanied my own on testing. As I said, that significant extra testing that we should be able to achieve within the next week or so should mean that there are more people in the health service and other key workers—. And, as I say, there's been lots of commentary about social care and the police in particular—to make sure that those people can be tested and returned to the workplace if the test provides the right result.

In some of that capacity, as well as Public Health Wales, we are also talking with the university sector, who have been very positive in coming forward with an offer for help, but also, in UK-wide negotiations, I've signed off what should be an agreement we can conclude imminently with a couple of large private sector providers who will be able to give us much greater not just capacity but also robustness and resilience in testing as well. And within that, there are some Wales-only arrangements, but there are also some UK-wide arrangements to actually bolster those testing arrangements. 

That also goes on to your point about ventilators. We have about 600 extra ones. There are more on the way. The UK pool is a genuine UK pool; it's not supposed to be on a, 'One nation first and others will get some if there's anything left over', and that's really important because we're genuinely trying to collaborate and work effectively to address needs right across the United Kingdom. And it's worth reflecting those needs may be different in different nations and they may be different at different points in time. We're seeing the figures in London, for example, so they're likely to have the biggest hit first, but it won't always be the case that London will take priority over other parts of England, let alone the different nations within the UK. So, it's important that that's seen within that context.

On personal protective equipment, it's worth reflecting that there's a requirement for different equipment in different settings, and, again, the chief medical officer has issued some guidance together with Public Health Wales on the use of PPE and what is appropriate PPE for people. There should be further reassurance, though, because I know that it's a concern that Members across the Chamber and outside have reflected on, that they're hearing locally. So, I'll be issuing a further written statement today to set out what we are doing, what we expect to do, and if there are individual concerns and complaints about where people can go with those concerns and complaints to get them rapidly dealt with, because I certainly do not want our front-line staff feeling that either there isn't appropriate PPE or that more is not on its way, because that is exactly what we are trying to achieve, and that includes restocking the supplies that we currently have.

On recovery, the honest truth is that I haven't asked and I don't expect health boards to be having teams of people preparing now for recovery because the effort that we require to prepare for what is coming, I just don't think affords us the luxury of doing that. As we move through, and as we hopefully start to see the reduction in the number of cases, the reduction in the number of people who need the most significant amount of care, we'll then be able to judge how much we then put into the efforts for the recovery and to understanding what the new normal will look like. Because if we do have a significant outbreak, it will affect what we normally talk about in NHS performance, and debate, and our searching and challenging questions of each other over. In every nation of the UK, we'll find that we won't be returning to those times very quickly at all, and there needs to be some honesty within the health service about that, but also with the public, about how long it'll take us to recover and to put ourselves into a way where we will understand how the national health service will continue to serve people in the normal times that we all hope and expect to see ahead of us.

Diolch am y cwestiynau. Ceisiaf ymdrin mor gyflym ag y gallaf â'r cwestiynau fel y'u gofynnwyd. O ran nifer y gwelyau, mae'r 350 o welyau sy'n cael eu rhyddhau yn Ysbyty Athrofaol y Grange, ynghyd â thua 150 yr ydym yn disgwyl cael cytundeb yn eu cylch gan y sector preifat, yn rhoi 500 o welyau ychwanegol. Cyfleusterau cam-i-lawr ydyn nhw mewn gwirionedd; nid oes gan y sector preifat gapasiti ar gyfer gofal dwys.

Ond mae'r sylw a wnaeth cyfarwyddwr meddygol Hywel Dda heddiw wrth ddisgrifio'r hyn y maen nhw'n ei wneud ynghyd â'r awdurdod lleol, yn addasu rhai o adeiladau awdurdodau lleol, a'r cynnig a wnaed gan y Scarlets i ddefnyddio rhai o'u hadeiladau hwythau hefyd, yn ymwneud unwaith eto â llif, i wneud yn siŵr bod pobl yn gallu mynd allan i'r cyfleuster cam-i-lawr hefyd. Felly, rydym ni'n credu y byddwn ni'n gallu cael digon o bobl i ddod i wneud hynny.

Nawr, mae'r amrywiaeth o bobl, gan gynnwys proffesiynau perthynol i iechyd, sydd yng nghanol eu hastudiaethau israddedig, yn bobl yr ydym yn credu y gallwn ni eu cyflogi mewn mathau o swyddogaethau cefnogi gofal iechyd, i gael pobl i weithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol cofrestredig. Byddant yn cael eu talu'n iawn am eu gwaith; ni fyddwn ni'n gofyn iddyn nhw ddod i wneud hynny am ddim. Rwyf wedi gweld sïon ar led mewn rhai rhannau o ddrysfa'r cyfryngau cymdeithasol sy'n awgrymu ein bod ni'n ceisio cael pobl i wneud hyn am ddim. Nid ydym yn cynnig hynny. Mae'n amlwg bod hynny'n golygu—a'r sylwadau a roddodd y Prif Weinidog yn gynharach ynglŷn â'r aildrefnu ar y gyllideb—pwysau ariannol ychwanegol sylweddol i sicrhau bod gweithlu ar gael sy'n gallu gwneud hynny, yn union fel y pwysau i gael mwy o gyfarpar diogelu personol i'r gwasanaeth, a'r peiriannau anadlu ychwanegol y byddwn ni'n ceisio eu prynu'n unigol, ond hefyd yn rhan o gyflenwad y DU.

Felly, ydw, rwy'n credu y gallwn ni ddod o hyd i ddigon o staff, ond mae'n rhaid i mi ailadrodd y rhybudd a roddais o'r blaen sef y bydd y ffordd yr ydym yn gofalu am bobl yn wahanol; nid dim ond addasu cyfleusterau nad ydynt fel arfer yn edrych fel ysbytai i greu mathau o gyfleusterau iechyd a gofal, ond yn yr un modd, y ffordd y mae staff yn gallu gofalu am bobl a'u trin. Y math o gymarebau yr ydym wedi arfer eu gweld ac yn disgwyl eu gweld ar adegau arferol—wel, efallai y bydd yn rhaid i ni i gyd oddef ffordd wahanol o ofalu am bobl os ydym yn mynd i allu blaenoriaethu pobl sydd â'r angen mwyaf, ond hefyd nifer y bobl a all fod mewn uned adfer gan symud allan o'r lleoliad anghenion sylweddol iawn hwnnw ar adeg briodol.

Felly, mae 5,000 o lythyrau eisoes wedi eu hanfon at bobl sydd wedi gadael y gofrestr yn ddiweddar, ac mae nifer o'r rheini yn dod yn ôl i mewn. Byddaf yn falch o roi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau pan fyddwn mewn sefyllfa synhwyrol i wneud hynny ynghylch nifer y bobl sydd wedi cytuno neu wedi dweud y byddent yn hoffi dychwelyd i'r gofrestr.

O ran profion ychwanegol, nodwyd y blaenoriaethau yn natganiad y prif swyddog meddygol yr wythnos diwethaf ochr yn ochr â fy natganiad i ynghylch profion. Fel y dywedais, dylai profion ychwanegol sylweddol y dylem allu eu cyflawni o fewn yr wythnos neu fwy nesaf olygu bod mwy o bobl yn y gwasanaeth iechyd a gweithwyr allweddol eraill—. Ac, fel y dywedais, cafwyd llawer o sylwadau am ofal cymdeithasol a'r heddlu yn arbennig—i wneud yn siŵr bod modd profi'r bobl hynny a'u cael yn ôl i'r gweithle os yw'r prawf yn rhoi'r canlyniad cywir.

O ran rhywfaint o'r capasiti hwnnw, yn ogystal ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, rydym ni hefyd yn siarad â'r sector prifysgolion, sydd wedi bod yn gadarnhaol iawn yn cyflwyno cynnig o gymorth, ond hefyd, mewn negodiadau ledled y DU, rwyf wedi cymeradwyo'r hyn a ddylai fod yn gytundeb y gallwn ni ei gadarnhau yn fuan gydag un neu ddau o ddarparwyr mawr yn y sector preifat a fydd yn rhoi, nid yn unig mwy o gapasiti ond hefyd cydnerthedd a chadernid o ran cynnal profion. Ac o fewn hynny, mae rhai trefniadau ar gyfer Cymru yn unig, ond mae yna hefyd rai trefniadau ar gyfer y DU gyfan i atgyfnerthu'r trefniadau profi hynny.

Mae hynny'n mynd â ni at eich sylw am beiriannau anadlu. Mae gennym ni tua 600 o rai ychwanegol. Mae mwy ar y ffordd. Mae cronfa'r DU yn gronfa ar gyfer y DU yng ngwir ystyr y gair; ni ddylai olygu 'un genedl yn gyntaf a bydd eraill yn cael rhai os bydd unrhyw rai ar ôl', ac mae hynny'n wirioneddol bwysig gan ein bod yn ceisio cydweithio a gweithio'n effeithiol i ddiwallu anghenion ledled y Deyrnas Unedig. Ac mae'n werth nodi y gall yr anghenion hynny fod yn wahanol mewn gwahanol genhedloedd a gallant fod yn wahanol ar adegau gwahanol. Rydym ni'n gweld y ffigurau yn Llundain, er enghraifft, felly maen nhw'n debygol o gael yr ergyd fwyaf gyntaf, ond ni fydd hi wastad yn wir fod Llundain yn cael blaenoriaeth dros rannau eraill o Loegr, heb sôn am y gwahanol genhedloedd o fewn y Deyrnas Unedig. Felly, mae'n bwysig bod hynny'n cael ei weld o fewn y cyd-destun hwnnw.

O ran cyfarpar diogelu personol, mae'n werth nodi'r ffaith bod angen cyfarpar gwahanol mewn gwahanol leoliadau, ac, unwaith eto, mae'r prif swyddog meddygol wedi cyhoeddi rhywfaint o arweiniad ynghyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch y defnydd o Gyfarpar diogelu personol a beth yw'r cyfarpar priodol ar gyfer pobl. Dylai bod mwy o sicrwydd, fodd bynnag, oherwydd fe wn i ei fod yn bryder y mae Aelodau ar draws y Siambr a'r tu allan wedi dweud eu bod yn ei glywed yn lleol. Felly, byddaf yn cyhoeddi datganiad ysgrifenedig arall heddiw i nodi'r hyn yr ydym yn ei wneud, yr hyn y disgwyliwn ei wneud, ac os bydd pryderon a chwynion unigol, nodi i le y gall pobl fynd gyda'r pryderon a'r cwynion hynny er mwyn iddyn nhw gael sylw'n gyflym, oherwydd rwy'n sicr nad wyf eisiau i'n staff rheng flaen deimlo naill ai nad oes cyfarpar diogelu personol priodol ar gael neu nad oes mwy ar ei ffordd, oherwydd dyna'n union yr ydym yn ceisio'i gyflawni, ac mae hynny'n cynnwys ailstocio'r cyflenwadau sydd gennym ni ar hyn o bryd.

O ran adfer, y gwir plaen yw nad wyf wedi gofyn ac nid wyf yn disgwyl i fyrddau iechyd fod â thimau o bobl yn paratoi nawr ar gyfer adfer gan nad yw'r ymdrech sydd ei hangen arnom ni i baratoi ar gyfer yr hyn sy'n dod, yn fy marn i, yn caniatáu inni wneud hynny. Wrth inni symud ymlaen, ac wrth inni, gobeithio, ddechrau gweld gostyngiad yn nifer yr achosion, gostyngiad yn nifer y bobl y mae angen y gofal mwyaf sylweddol arnyn nhw, byddwn wedyn yn gallu barnu faint o ymdrech fydd ei hangen ar gyfer adfer a deall sut beth fydd y normalrwydd newydd. Oherwydd os cawn achos sylweddol, bydd yn effeithio ar yr hyn y byddwn yn ei drafod ac yn dadlau fel arfer ynghylch perfformiad y GIG, a'r cwestiynau treiddgar a heriol a ofynnwn i'n gilydd. Ym mhob gwlad yn y DU, gwelwn na fyddwn yn dychwelyd i'r cyfnod hwnnw yn gyflym iawn, ac mae angen rhywfaint o onestrwydd o fewn y gwasanaeth iechyd ynglŷn â hynny, ond hefyd ymhlith y cyhoedd, ynghylch pa mor hir y bydd hi'n cymryd i ni ddod yn ôl ar ein traed a rhoi ein hunain mewn sefyllfa lle byddwn yn deall sut y bydd y gwasanaeth iechyd gwladol yn parhau i wasanaethu pobl yn y cyfnod normal yr ydym i gyd yn gobeithio ac yn disgwyl ei weld cyn hir.

11:45

I'd like to thank the Minister very much for his statement and to say how pleased I'm sure we all are to see him back at the front line. I know he was working very hard when he was self-isolating, but it's very good to see him here. It must have been a very worrying time for him and his family and I'm very glad to see him here with us today.

I'd like to associate myself with the remarks that other people have made, both about those, as the Minister said, who have already lost those that they love to this virus, and to the wonderful work that our health and care staff—and I think we must make sure we remember to mention them, too, because apart from anything else, they're doing a very important role in preventing people from becoming so ill that they need to go into hospital. So, I'd like to associate myself very much with remarks other Members have made about the excellent work that our health and care staff are doing.

I want to touch on a couple of issues that the Minister's already mentioned, and perhaps drive down into those a little bit more, and then there are a couple of additional issues that I'd like to raise if the Deputy Presiding Officer will allow.

First of all, just to clarify a little bit further on the ventilators. I'm grateful to the Minister for his answers to Suzy Davies. So, we have 600 ventilators. Are those with us now or are they on order? Does the Minister expect them to be sufficient? I know it's difficult to tell because we don't yet know what the pattern of the disease is going to be. When can we expect to be in a position where he can be confident that we have enough of these to meet the needs that are likely to arise?

If I can refer back again to critical care beds, and, again, he mentioned this in his statement, he mentions that we need to double the number of critical care beds. Could he give us—? I know, Deputy Presiding Officer, these things are a moving feast in a time of crisis, but it would help people, I think, if we can have an idea of when we would expect to have those critical care beds in place.

Hoffwn ddiolch yn fawr i'r Gweinidog am ei ddatganiad a dweud pa mor falch yr ydym ni i gyd rwy'n siŵr o'i weld yn ôl yn y rheng flaen. Gwn ei fod yn gweithio'n galed iawn pan oedd yn hunanynysu, ond mae'n dda iawn ei weld yma. Mae'n rhaid y bu yn gyfnod pryderus iawn iddo ef a'i deulu ac rwy'n falch iawn o'i weld yma gyda ni heddiw.

Hoffwn ategu'r sylwadau a wnaeth pobl eraill, am y rheini, fel y dywedodd y Gweinidog, sydd eisoes wedi colli anwyliaid i'r feirws hwn, ac am y gwaith gwych y mae ein staff iechyd a gofal—a chredaf fod yn rhaid inni wneud yn siŵr ein bod yn cofio sôn amdanyn nhw hefyd, oherwydd ar wahân i unrhyw beth arall, maen nhw'n gwneud gwaith pwysig iawn i atal pobl rhag mynd mor sâl nes bod angen iddyn nhw fynd i'r ysbyty. Felly, hoffwn ategu'n fawr y sylwadau y mae Aelodau eraill wedi'u gwneud am y gwaith ardderchog y mae ein staff iechyd a gofal yn ei wneud.

Rwyf eisiau cyfeirio at rai materion y mae'r Gweinidog eisoes wedi sôn amdanyn nhw, a rhoi ychydig mwy o sylw i'r rheini efallai, ac yna mae ambell beth arall yr hoffwn i ei grybwyll os bydd y Dirprwy Lywydd yn caniatáu hynny.

Yn gyntaf oll, dim ond i egluro ychydig yn fwy am y peiriannau anadlu. Rwy'n ddiolchgar i'r Gweinidog am ei atebion i Suzy Davies. Felly, mae gennym ni 600 o awyryddion. A yw'r rheini gennym ni nawr ynteu a ydyn nhw wedi cael eu harchebu? A yw'r Gweinidog yn disgwyl iddyn nhw fod yn ddigonol? Rwy'n gwybod ei bod hi'n anodd dweud oherwydd nad ydym yn gwybod eto beth yw patrwm y clefyd. Pryd y gallwn ni ddisgwyl bod mewn sefyllfa lle y gall fod yn ffyddiog bod gennym ni ddigon o'r rhain i ddiwallu'r anghenion sy'n debygol o godi?

Os gallaf gyfeirio'n ôl eto at welyau gofal critigol, ac, unwaith eto, soniodd am hyn yn ei ddatganiad, mae'n dweud bod angen inni ddyblu nifer y gwelyau gofal critigol. A allai roi i ni—? Rwy'n gwybod ei bod hi'n amhosib bod yn benodol am y pethau hyn, Dirprwy Lywydd, mewn cyfnod o argyfwng, ond byddai o gymorth i bobl, rwy'n credu, pe gallem ni gael syniad pryd rydym ni'n disgwyl cael y gwelyau gofal critigol hynny yn barod i'w defnyddio.

If I can briefly return to testing. I heard what the First Minister said about the interpretation, the UK or Wales interpretation of World Health Organization advice, but it would help me if I could understand a little more about how that advice differs for Wales and the UK. Because it's a headline, isn't it? The public hear the World Health Organization saying, 'Test, test, test'; we are making decisions to do things differently here. And I think it would be helpful, perhaps not now, but if the Minister wants to write to us, so that we can give our constituents an explanation as to why we are not following World Health Organization advice. We know that it's been very successful, for example, doing that has been very successful in Germany.

And can I just ask the Minister, again—? He's mentioned that we're getting to a position where we'll be able to test they key healthcare workers. May I raise the issue with him again, which I know my colleague Rhun ap Iorwerth and others have raised, about testing for the families of key workers? I'm aware in the region that I represent of situations where you have two parents, who both work in elements of the health service, who are staying at home because there is a concern that their children have some symptoms. So I hope that the Minister will give some consideration—. Obviously, we must start with the staff, I fully accept that, but whether we can look to include—. It's a very unpleasant situation for the family, but it's a terrible waste of the national health service resources if you have two highly qualified professionals having to stay at home when there may be nothing wrong with them, or with their family.

I know that the Minister will share my concern about the physical health and well-being, and the emotional health and well-being, of people who are self-isolating for long periods of time. And the particular point I wish to raise with him—my colleague Leanne Wood has asked me to mention this—is the situation of families who may be vulnerable to domestic abuse. We all know that, sadly, for example, when families are together for long periods of time, these situations can worsen. So I'd like to ask the Minister today if he can have some further discussions with the Deputy Minister who has direct responsibility for these matters, to ensure that we are working constructively with the sector to put in place measures. It's been put to me, for example, by some volunteers in the sector that we could use empty bed and breakfasts, we could use empty hostels for emergency accommodation for people fleeing domestic abuse. Because we have to accept—and we have seen, sadly, in other countries that those situations have escalated.

I was very grateful for what the Minister said about community pharmacy. He will be aware that some staff on the front line are having some pretty awful experiences, with people—as the First Minister said—becoming impatient, becoming aggressive. And he mentions that we need to fully respect the community pharmacist's role. I wonder what his view would be about—and this is a difficult judgment call—but it's been put to me by community pharmacists that they are struggling a bit with deliveries, and that if people do have a healthy member of their family who can go out and collect, they would like people to be advised to do that. But I do understand that the Minister and the rest of us may have concerns about further transmission in that regard, but it would be useful to know what the Minister's advice would be in those circumstances.

I had some questions to ask about personal protective equipment. The Minister has offered us a written statement, and I won't delay the Chamber by asking those in any detail, but I do hope that that statement will address the distribution issues. I have had care home owners saying to me that the protective equipment is getting to Cardiff and it's getting to Swansea, but it's not getting into the rural areas, and it's not getting into the Valleys, particularly when it comes to the care sector rather than the health sector. This may be people raising concerns in a very fast-moving situation, as the Minister has mentioned, and that may have already been addressed, and I very much hope he can reassure us.

The First Minister, in responding to questions, mentioned some of the skills that people who've worked in hospitality will have, in terms of cleanliness, providing food, providing basic support. I wonder if the Minister has had discussions with the local health boards and with care providers to see what use they may be able to make of those skills, and indeed of some hospitality settings for people when they are in a step-down phase, where what they basically need is care and support—where they don't need acute medical support. And I'm grateful to him for mentioning Parc y Scarlets. We were very pleased that they've been so prepared to work with the local health board and the local authority. And he also mentions in his statement discussions with private hospital settings. And I wonder if we can have some guidance about when those might be concluded, because obviously this is an urgent situation.

Two brief, final points, one that the Minister may regard as slightly left field. I've been contacted by osteopaths in my region, who obviously will not be providing treatment to their private clients. We know that osteopathy is a treatment. We don't provide it on the national health service, but it is a treatment that has got a strong scientific base. Some of those osteopaths were raising with me whether they may be able to volunteer perhaps to come into hospitals to provide support for staff. They say that a lot of their private clients are actually NHS staff who have problems as a result of lifting. So, I'd just like to put that thought into the Minister's mix to see if there may be other groups of people who work in areas of care that are not in the public sector, but who may have skills that they can offer at this time.

And, finally, with regard to third sector organisations, I hope the Minister will agree with me that some of our third sector organisations are vital, both in terms of the care that they provide and the advice and support that they can provide. He will have seen the cancer charities, for example, coming together. I wonder what reassurances the Minister can offer that sector that their long-term future will be protected. I heard what Paul Davies had to say to the First Minister earlier about needing to fund front-line services at this time, but of course we will need those organisations when this crisis is over, and if we find ourselves in a situation—. And, of course, the Welsh Government has to change its budget priorities, nobody would doubt that for a moment, but if we find ourselves in the situation when the recovery comes and we've lost some of those key third sector organisations, because their funding isn't sustainable, I hope the Minister would agree with me that we would then be having to rebuild that network.

So, again, I'm very grateful to the Minister for his statement. Very pleased to see him here today, and I hope he can respond to some of the specific points that I've made.

Os caf i ddychwelyd yn fyr at y profi. Clywais yr hyn a ddywedodd y Prif Weinidog am ddehongliad, dehongliad y DU neu Gymru o gyngor Sefydliad Iechyd y Byd, ond byddai o gymorth i mi pe bawn yn gallu deall ychydig mwy ynghylch sut y mae'r cyngor hwnnw'n wahanol ar gyfer Cymru a'r DU. Oherwydd mae'n bennawd, onid yw? Mae'r cyhoedd yn clywed Sefydliad Iechyd y Byd yn dweud, 'Profwch, profwch, profwch'; rydym ni'n gwneud penderfyniadau i wneud pethau'n wahanol yn y fan yma. A chredaf y byddai o gymorth, nid nawr, efallai, ond os yw'r Gweinidog eisiau ysgrifennu atom, fel y gallwn ni roi esboniad i'n hetholwyr ynglŷn â pham nad ydym yn dilyn cyngor Sefydliad Iechyd y Byd. Rydym yn gwybod y bu yn llwyddiannus iawn, er enghraifft, mae gwneud hynny wedi bod yn llwyddiannus iawn yn yr Almaen.

Ac a gaf fi ofyn i'r Gweinidog, eto—? Mae wedi sôn ein bod ni'n cyrraedd sefyllfa lle byddwn ni'n gallu profi gweithwyr gofal iechyd allweddol. A gaf i godi'r mater gydag ef eto, y gwn fod fy nghyd-Aelod Rhun ap Iorwerth ac eraill wedi'i godi, ynghylch profion ar gyfer teuluoedd gweithwyr allweddol? Rwy'n ymwybodol yn y rhanbarth yr wyf yn ei chynrychioli o sefyllfaoedd lle mae gennych chi ddau riant, sydd ill dau'n gweithio mewn rhannau o'r gwasanaeth iechyd, sy'n aros gartref oherwydd eu bod yn ofni bod gan eu plant rai symptomau. Felly, gobeithio y bydd y Gweinidog yn ystyried—. Yn amlwg, mae'n rhaid inni ddechrau gyda'r staff, rwy'n derbyn hynny'n llwyr, ond a allwn ni ystyried cynnwys—. Mae'n sefyllfa annymunol iawn i'r teulu, ond mae'n wastraff ofnadwy ar adnoddau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol pan fo dau weithiwr proffesiynol â chymwysterau uchel yn gorfod aros gartref pan efallai nad oes dim byd o'i le arnyn nhw, nac ar eu teulu.

Gwn y bydd y Gweinidog yn rhannu fy mhryder ynglŷn ag iechyd a lles corfforol, ac iechyd a lles emosiynol pobl sy'n hunanynysu am gyfnodau hir. A'r pwynt penodol yr wyf eisiau ei godi gydag ef—mae fy nghyd-Aelod Leanne Wood wedi gofyn imi sôn am hyn—yw sefyllfa teuluoedd a all fod yn agored i gam-drin domestig. Gwyddom i gyd, er enghraifft, yn anffodus, pan fydd teuluoedd gyda'i gilydd am gyfnodau hir, y gall y sefyllfaoedd hyn waethygu. Felly, hoffwn ofyn i'r Gweinidog heddiw a wnaiff gynnal rhagor o drafodaethau gyda'r Dirprwy Weinidog sydd â chyfrifoldeb uniongyrchol dros y materion hyn, er mwyn sicrhau ein bod yn gweithio'n adeiladol gyda'r sector i roi mesurau ar waith. Dywedwyd wrthyf, er enghraifft, gan rai gwirfoddolwyr yn y sector y gallem ni ddefnyddio safleoedd gwely a brecwast gwag, gallem ddefnyddio hosteli gwag ar gyfer llety brys i bobl sy'n ffoi rhag cam-drin domestig. Oherwydd mae'n rhaid inni dderbyn—ac rydym ni wedi gweld, ysywaeth, mewn gwledydd eraill fod y sefyllfaoedd hynny wedi cynyddu.

Roeddwn yn ddiolchgar iawn am yr hyn a ddywedodd y Gweinidog am fferylliaeth gymunedol. Bydd yn ymwybodol bod rhai aelodau staff ar y rheng flaen yn cael profiadau eithaf erchyll, gyda phobl— fel y dywedodd y Prif Weinidog—yn mynd yn ddiamynedd, yn mynd yn ymosodol. Ac mae'n sôn bod angen i ni barchu swyddogaeth y fferyllydd cymunedol yn llawn. Tybed beth fyddai ei farn am—ac mae hwn yn benderfyniad anodd—ond mae fferyllwyr cymunedol wedi dweud wrthyf eu bod yn cael ychydig o drafferth o ran dosbarthu nwyddau, ac os oes gan bobl aelod iach yn y teulu sy'n gallu mynd allan a chasglu, byddent yn falch pe bai pobl yn cael cyngor i wneud hynny. Ond rwy'n deall efallai fod gan y Gweinidog a'r gweddill ohonom ni bryderon ynglŷn â throsglwyddo pellach yn hynny o beth, ond byddai'n ddefnyddiol gwybod beth fyddai Cyngor y Gweinidog o dan yr amgylchiadau hynny.

Roedd gennyf i rai cwestiynau i'w gofyn am gyfarpar diogelu personol. Mae'r Gweinidog wedi cynnig datganiad ysgrifenedig inni, ac nid wyf eisiau peri oedi i'r Siambr drwy ofyn y rheini yn fanwl, ond rwy'n gobeithio y bydd y datganiad hwnnw'n rhoi sylw i'r materion dosbarthu. Mae perchnogion cartrefi gofal yn dweud wrthyf fod y cyfarpar diogelu yn cyrraedd Caerdydd ac yn cyrraedd Abertawe, ond nid yw'n mynd i'r ardaloedd gwledig, ac nid yw'n mynd i'r Cymoedd, yn enwedig o ystyried y sector gofal yn hytrach na'r sector iechyd. Gall hyn fod yn achos o bobl yn codi pryderon mewn sefyllfa sy'n newid yn gyflym iawn, fel y crybwyllodd y Gweinidog, ac efallai yr ymdriniwyd â hyn eisoes, ac rwy'n gobeithio'n fawr y gall dawelu ein meddyliau.

Soniodd y Prif Weinidog, wrth ymateb i gwestiynau, am rai o'r sgiliau a fydd gan bobl sydd wedi gweithio ym maes lletygarwch, o ran glanweithdra, darparu bwyd, darparu cymorth sylfaenol. Tybed a yw'r Gweinidog wedi trafod gyda'r byrddau iechyd lleol a chyda darparwyr gofal i weld pa ddefnydd y gallent ei wneud o'r sgiliau hynny, ac yn wir, o ran rhai lleoliadau lletygarwch ar gyfer pobl pan fyddant mewn cyfnod cam-i-lawr, pryd yn y bôn yr hyn sydd ei angen arnyn nhw yw gofal a chymorth—pryd nad oes angen cymorth meddygol aciwt arnyn nhw. Ac rwy'n ddiolchgar iddo am sôn am Barc y Scarlets. Roeddem yn falch iawn y buont mor barod i weithio gyda'r bwrdd iechyd lleol a'r awdurdod lleol. Ac mae hefyd yn sôn yn ei ddatganiad am drafodaethau gyda lleoliadau ysbytai preifat. Tybed a allwn ni gael rhywfaint o arweiniad ynghylch pryd y gallai'r rhain gael eu cwblhau, gan fod hon yn amlwg yn sefyllfa ddwys.

Dau bwynt byr i orffen, un y gall y Gweinidog dybio o bosib ei fod braidd yn anghonfensiynol. Mae osteopathiaid wedi cysylltu â mi yn fy rhanbarth, ac mae'n amlwg na fyddant yn rhoi triniaeth i'w cleientiaid preifat. Gwyddom mai triniaeth yw osteopathi. Nid ydym yn ei ddarparu drwy'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, ond mae'n driniaeth sydd â sail wyddonol gref. Roedd rhai o'r osteopathiaid hynny yn holi a fyddai'n bosib iddyn nhw wirfoddoli efallai i ddod i'r ysbytai i roi cymorth i staff. Dywedant fod llawer o'u cleientiaid preifat mewn gwirionedd yn staff y GIG sydd â phroblemau o ganlyniad i godi pethau. Felly, hoffwn daflu'r syniad yna i bair y Gweinidog i weld a oes grwpiau eraill o bobl sy'n gweithio mewn meysydd gofal nad ydyn nhw yn y sector cyhoeddus, ond sydd efallai'n meddu ar sgiliau y gallan nhw eu cynnig ar hyn o bryd.

Ac, yn olaf, o ran sefydliadau'r trydydd sector, rwy'n gobeithio y bydd y Gweinidog yn cytuno â mi fod rhai o'n cyrff trydydd sector yn hanfodol, o ran y gofal y maen nhw'n ei ddarparu a'r cyngor a'r cymorth y gallan nhw eu darparu. Bydd wedi gweld yr elusennau canser, er enghraifft, yn dod at ei gilydd. Tybed pa sicrwydd all y Gweinidog ei gynnig i'r sector hwnnw y caiff ei ddyfodol hirdymor ei ddiogelu. Clywais yr hyn a ddywedodd Paul Davies wrth y Prif Weinidog yn gynharach ynglŷn â'r angen i ariannu gwasanaethau rheng flaen ar hyn o bryd, ond wrth gwrs bydd angen y sefydliadau hynny arnom ni pan fydd yr argyfwng hwn ar ben, ac os cawn ein hunain mewn sefyllfa—. Ac, wrth gwrs, mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru newid ei blaenoriaethau cyllidebol, ni fyddai neb yn amau hynny am eiliad, ond os cawn ni ein hunain yn y sefyllfa pan ddaw'r cyfnod adfer a ninnau wedi colli rhai o'r sefydliadau allweddol hynny yn y trydydd sector, oherwydd nad yw eu cyllid yn gynaliadwy, rwy'n gobeithio y byddai'r Gweinidog yn cytuno â mi y byddem ni wedyn yn gorfod ailadeiladu'r rhwydwaith hwnnw.

Felly, unwaith eto, rwy'n ddiolchgar iawn i'r Gweinidog am ei ddatganiad. Yn falch iawn o'i weld yma heddiw, ac rwy'n gobeithio y gall ymateb i rai o'r sylwadau penodol yr wyf wedi'u gwneud.

11:55

Thank you for the comments and the good wishes. In terms of ventilators, the 600 number includes provision we have and 200-odd that are on their way. In terms of whether the amount that we think we'll be able to procure will be enough, well that rather depends on the course of the outbreak. And I think it's really important in the honesty that we want to provide with each other that we don't provide figures to give a level of false assurance. I think it would be wrong to try and set an arbitrary time frame for this to be over or indeed to set an upper ceiling on the number of people that will be seriously affected. We will need to continue to understand the challenge and to try to rise to the challenge that affects us and the whole country. So, we will need to procure more, and we'll know what's enough as we get closer to the event. But no Member here or member of the public should take any misunderstanding that there is anything other than a significant effort between all four Governments to make sure that our health and care services are properly equipped to deal with the challenge. 

In terms of the doubling of critical care beds, my understanding is that the work to do that will be done imminently. And I'm sure that Members will have seen, for example, the excellent feature that Channel 4 News did on the work across the Cwm Taf Morgannwg University Health Board to show the work that they have done to already double their critical care facilities on a range of their sites, and that's the work that they were able to do because elective activity was paused. And if we'd still had another week of elective activity, it wouldn't just have been the people coming in in that week, it would have been the fact that they'd been in a hospital bed recovering for a period of time afterwards in a number of cases, and our staff would not have been able to do that preparation work. So, I'm pleased that the step to pause that activity has meant that we are now much better prepared for what we know is coming. 

And in terms of knowing what's coming, I recognise they are entirely legitimate questions from Members across the spectrum to ask, because there are Labour Members in this place and others who have asked about the difference between the headline advice from the World Health Organization on testing and what we're doing here. And the advice that we directly have from our chief scientific adviser on health and from our chief medical officer, who works with his colleagues in the other three UK nations, is about how we deploy the resource that we currently have. Because if I said that our ambition is to deliver wide-scale community testing now, actually we don't have the capacity to do that, and if I tried to set out a wholly unachievable objective, we wouldn't be using the resource that we have in a way that was sensible or effective, and that's why the testing is targeted as it is. But it's why, as I've said, from the weekend and forward, as we expand our testing capability, we'll be able to test more groups of people and we'll be able to test a much wider group of people thereafter.

So, the testing is a tool to help us understand what's happening with the outbreak. It's also a tool to help us to treat people and crucially to get staff back to work, because your point about families and testing is important, because the objective for having those staff in those groups is to release them to go back to work, and that must mean that you've got to test enough people within the family unit to make sure you can have that assurance for them to return. But, of course, testing isn't the only issue. We wouldn't be here today in this significantly reduced form with not just the guidance, but the requirements on social distancing, if we thought that testing was the only measure. We wouldn't be talking about ventilators and about PPE. So, it's a wide range of different measures that we have to deploy. I really do wish there was a single answer to resolve this but there is not.

And on domestic violence and abuse, I recognise the concern the Member has raised. They've been a regular feature in our conversations in Government, to make sure that people are not trapped in an abusive relationship, in an abusive household, and to make sure that people are still supported.

On community pharmacy, I've announced a range of measures to try to support community pharmacies, both the changes to hours that I announced on the weekend, the comments I've made about PPE delivery as well, but also the point that I'll be reiterating again later today, that if people require the delivery of their medication because they have to self-isolate, for most people it is possible for a trusted person to be able to undertake that delivery for them—it doesn't mean that they themselves then need to go into the home to do that. For example, I went to do my mother's shopping on the weekend. I saw her on Mother's Day, but I saw her after I'd left her shopping at her back door and I talked to her through a closed kitchen window. Now, I'm not a saint—my sister-in-law normally does my mum's shopping—but it is possible to go and do things that mean that that person doesn't need to go out, and, equally, that you don't have to call on delivery services. For some people, though, they won't have people in that position and they will then need to rely on a delivery service from community pharmacy. So, there are significant challenges ahead for our community services, for our community pharmacy network.

On PPE in care settings, just to say I've covered a bit in my statement, and there'll be more today, but it's really important, in the difficult times that we face, that we don't collapse into thinking that something is better in another part of the country, because they got it first and they shouldn't. I've spoken to the Welsh Local Government Association, and to their lead spokespeople on social care, and all social care cabinet members at the start of this particular episode. And when I spoke at the start of this week, they were concerned about PPE going out into social care, and it was across the whole country. It wasn't as if Cardiff thought everything was wonderful, thank you very much—they were all concerned to make sure that deliveries were on their way and would be provided. So, no one part of the country is being advantaged to the disadvantage of another, and, hopefully, by the end of today, there'll be adequate supplies within social care settings.

And on the private sector agreement, the 350 extra beds, I understand that that's imminent, and we should then be able to make use of that capacity. I'm not sure about the position of osteopathy services. I'm sure the chief medical officer will have a view, and medical directors as well about how useful that'll be for our staff.

And on the third sector—not just in the future, but the third sector are really important for us now. The work that we are having to do to protect vulnerable people means that local authorities and the third sector need to collaborate and work with each other. The networks of volunteers that they are helping to co-ordinate are hugely important to actually practically support very large numbers of people that we've advised to isolate, and that's difficult. So, they'll be important in the future, yes, but actually they're crucially important in our effort to fight COVID-19 in the here and now.

Diolch am y sylwadau a'r dymuniadau da. O ran peiriannau anadlu, mae'r 600 yn cynnwys darpariaeth sydd gennym ni a thua 200 sydd ar eu ffordd. O ran y cwestiwn a fydd y nifer y byddwn yn gallu eu caffael, yn ein barn ni, yn ddigon, wel mae hynny'n dibynnu ar sut fydd yr haint yn datblygu. Ac rwy'n credu ei bod hi'n bwysig iawn wrth inni geisio bod yn onest gyda'n gilydd nad ydym yn darparu ffigurau i roi rhywfaint o sicrwydd ffug. Rwy'n credu y byddai'n anghywir ceisio pennu amserlen fympwyol ar gyfer diwedd hyn neu osod terfyn uchaf ar nifer y bobl yr effeithir arnyn nhw'n ddifrifol. Bydd angen i ni barhau i ddeall yr her ac i geisio ymateb i'r her sy'n effeithio arnom ni a'r wlad i gyd. Felly, bydd angen i ni gaffael mwy, a byddwn ni'n gwybod beth sy'n ddigon wrth i ni agosáu at y digwyddiad. Ond ni ddylai unrhyw Aelod yma nac unrhyw aelod o'r cyhoedd gamddeall a chredu bod yna unrhyw beth heblaw ymdrech sylweddol rhwng y pedair Llywodraeth i wneud yn siŵr bod ein gwasanaethau iechyd a gofal wedi cael y cyfarpar priodol i ymdrin â'r her.

O ran dyblu gwelyau gofal critigol, fy nealltwriaeth i yw y bydd y gwaith i wneud hynny'n cael ei wneud ar unwaith. Ac rwy'n siŵr y bydd Aelodau wedi gweld, er enghraifft, yr eitem ragorol a wnaeth Channel 4 News ar y gwaith ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i ddangos y gwaith y maen nhw wedi'i wneud eisoes i ddyblu eu cyfleusterau gofal critigol ar sawl un o'u safleoedd, a dyna'r gwaith yr oedden nhw'n gallu ei wneud gan fod yr holl driniaethau dewisol wedi eu gohirio. A phe byddem ni wedi cael wythnos arall o driniaethau dewisol, ni fyddai wedi bod yn fater o bobl yn dod i mewn yr wythnos honno yn unig, ond y ffaith bod pobl mewn gwelyau mewn ysbyty yn gwella am gyfnod wedyn mewn nifer o achosion, ac ni fyddai ein staff wedi gallu gwneud y gwaith paratoi hwnnw. Felly, rwy'n falch bod y cam i ohirio'r triniaethau hynny wedi golygu ein bod bellach wedi paratoi'n well o lawer ar gyfer yr hyn yr ydym yn gwybod sydd ar y gorwel. 

Ac o ran gwybod beth sydd ar y gorwel, rwy'n cydnabod eu bod yn gwestiynau cwbl ddilys gan Aelodau o bob plaid i'w holi, oherwydd mae Aelodau Llafur yn y fan yma ac eraill sydd wedi holi ynghylch y gwahaniaeth rhwng y prif gyngor gan Sefydliad Iechyd y Byd ynghylch profion a beth yr ydym ni'n ei wneud yn y fan yma. Ac mae'r cyngor yr ydym yn ei gael yn uniongyrchol gan ein prif gynghorydd gwyddonol ar iechyd a chan ein prif swyddog meddygol, sy'n gweithio gyda'i gydweithwyr yn nhair cenedl arall y DU, yn ymwneud â'r ffordd yr ydym yn defnyddio'r adnodd sydd gennym ni ar hyn o bryd. Oherwydd pe bawn i'n dweud mai ein huchelgais yw darparu profion cymunedol ar raddfa eang nawr, mewn gwirionedd nid oes gennym ni'r gallu i wneud hynny, a phe bawn yn ceisio gosod amcan cwbl amhosib, ni fyddem yn defnyddio'r adnodd sydd gennym mewn ffordd synhwyrol nac effeithiol, a dyna pam fod y profion yn cael eu targedu fel y maen nhw. Ond dyna pam, fel y dywedais, o'r penwythnos ymlaen, wrth i ni ehangu ein gallu i brofi, y byddwn yn gallu profi mwy o grwpiau o bobl a byddwn yn gallu profi grŵp llawer ehangach o bobl wedi hynny.

Felly, mae'r profion yn offeryn i'n helpu ni i ddeall beth sy'n digwydd o ran yr achosion. Mae hefyd yn offeryn i'n helpu i drin pobl ac yn hollbwysig i gael staff yn ôl i'r gwaith, gan fod eich sylw am deuluoedd a phrofion yn bwysig, oherwydd y nod o gael y staff hynny yn y grwpiau hynny yw er mwyn eu rhyddhau i ddychwelyd i'r gwaith, ac mae hynny'n sicr o olygu bod yn rhaid i chi brofi digon o bobl o fewn yr uned deuluol i wneud yn siŵr y gallwch chi gael y sicrwydd hwnnw er mwyn iddyn nhw ddychwelyd. Ond, wrth gwrs, nid profi yw'r unig fater. Ni fyddem ni yma heddiw yn y ffurf hon sydd wedi ei chwtogi'n sylweddol, gyda nid yn unig y canllawiau, ond y gofynion am gadw pellter cymdeithasol, pe baem ni'n credu mai profi oedd yr unig fesur. Ni fyddem yn sôn am beiriannau anadlu ac am gyfarpar diogelu personol. Felly, mae ynglŷn ag ystod eang o fesurau gwahanol y mae'n rhaid i ni eu defnyddio. Byddwn wrth fy modd petai un ateb i ddatrys hyn, ond nid oes un ateb yn unig.

Ac o ran trais a cham-drin domestig, rwy'n cydnabod y pryder y mae'r Aelod wedi sôn amdano. Maen nhw wedi bod yn nodweddion rheolaidd yn ein sgyrsiau yng nghyfarfodydd y Llywodraeth, i wneud yn siŵr nad yw pobl yn cael eu dal mewn perthynas dreisgar, mewn cartref treisgar, ac i sicrhau fod pobl yn cael eu cefnogi o hyd.

O ran fferylliaeth gymunedol, rwyf wedi cyhoeddi ystod o fesurau i geisio cefnogi fferyllfeydd cymunedol, y newidiadau i oriau a gyhoeddais ar y penwythnos, y sylwadau yr wyf wedi'u gwneud am gyflenwi cyfarpar diogelu personol hefyd, ond hefyd y sylw y byddaf yn ei ailadrodd eto yn ddiweddarach heddiw, os yw pobl yn gofyn am gael eu meddyginiaeth oherwydd bod yn rhaid iddyn nhw hunanynysu, i'r rhan fwyaf o bobl mae'n bosib i unigolyn y gellir ymddiried ynddo ymgymryd â'r gwaith hwnnw ar eu rhan—nid yw'n golygu bod angen iddo fynd i'r cartref i wneud hynny. Er enghraifft, es i i siopa dros fy mam ar y penwythnos. Gwelais hi ar Sul y Mamau, ond gwelais hi ar ôl imi adael ei siopa wrth ei drws cefn a siaradais â hi drwy ffenest y gegin a oedd wedi cau. Nawr, dydw i ddim yn sant—mae fy chwaer-yng-nghyfraith yn siopa dros fy mam fel arfer—ond mae modd mynd a gwneud pethau sy'n golygu nad oes angen i'r unigolyn hwnnw fynd allan, ac, yn yr un modd, nad oes rhaid i chi alw ar wasanaethau danfon nwyddau. Yn achos rhai pobl, fodd bynnag, ni fydd ganddyn nhw bobl yn y sefyllfa honno ac wedyn bydd angen iddyn nhw ddibynnu ar wasanaeth cyflenwi gan fferyllfa gymunedol. Felly, mae ein gwasanaethau cymunedol yn wynebu heriau sylweddol, felly hefyd ein rhwydwaith fferylliaeth gymunedol.

O ran cyfarpar diogelu personol mewn lleoliadau gofal, hoffwn ddweud fy mod wedi cynnwys ychydig o hyn yn fy natganiad, a bydd mwy heddiw, ond mae'n bwysig iawn, yn y cyfnod anodd a wynebwn, na fyddwn yn credu bod rhywbeth yn well mewn rhan arall o'r wlad, oherwydd eu bod nhw yn ei gael yn gyntaf ac ni ddylen nhw ei gael. Rwyf wedi siarad â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ac â'u prif lefarwyr ar ofal cymdeithasol, a holl aelodau'r cabinet gofal cymdeithasol pan ddechreuodd y sefyllfa hon. A phan siaradais â nhw ar ddechrau'r wythnos hon, roedden nhw'n pryderu am roi cyfarpar diogelu personol i'r maes gofal cymdeithasol, ac roedd hynny ar draws y wlad i gyd. Nid oedd fel petai Caerdydd yn meddwl bod popeth yn fendigedig, diolch yn fawr—roedd pob un ohonyn nhw yn awyddus i sicrhau bod nwyddau ar eu ffordd ac yn cael eu darparu. Felly, nid oes un rhan o'r wlad yn cael mantais gan achosi anfantais i ran arall, a gobeithio, erbyn diwedd heddiw, y bydd cyflenwadau digonol mewn lleoliadau gofal cymdeithasol.

Ac o ran y cytundeb sector preifat, y 350 o welyau ychwanegol, deallaf fod hynny ar fin digwydd, ac wedyn dylai fod yn bosib defnyddio'r capasiti hwnnw. Dydw i ddim yn siŵr ynghylch sefyllfa gwasanaethau osteopathi. Rwy'n siŵr y bydd gan y prif swyddog meddygol farn, a chyfarwyddwyr meddygol hefyd ynghylch pa mor ddefnyddiol fydd hynny i'n staff.

Ac o ran y trydydd sector—nid yn unig yn y dyfodol, ond mae'r trydydd sector yn wirioneddol bwysig i ni nawr. Mae'r gwaith yr ydym yn gorfod ei wneud i amddiffyn pobl sy'n agored i niwed yn golygu bod angen i awdurdodau lleol a'r trydydd sector gydweithio. Mae'r rhwydweithiau o wirfoddolwyr y maen nhw'n helpu i'w cydlynu yn hynod o bwysig i gefnogi'n ymarferol niferoedd mawr iawn o bobl yr ydym ni wedi eu cynghori i ynysu, ac mae hynny'n anodd. Felly, byddan nhw'n bwysig yn y dyfodol, byddant, ond mewn gwirionedd maen nhw'n hanfodol bwysig yn ein hymdrech i frwydro yn erbyn COVID-19 nawr.

12:00

The first thing, like many others here, that I want to do today is to thank all the staff that are turning up right across the NHS, right across the care sector and right across the delivery agencies to get things where we need them and when we need them at this critical time. And I think it is really important that those people understand, if they don't already, that we all value them as well. It is in the light of providing both information and goods that I will start to ask some of my questions.

The first question that probably most of us have been frequently asked is where to go for good advice. We've seen plenty of experts popping up on the internet telling people things that are quite dangerous, quite frankly, because the advice is fundamentally wrong at this time. So, I think it's about reiterating where to go for good advice—reliable, dependable advice—and putting that out there.

In terms of supplies, again, if you try to buy something simple like paracetamol, which I did yesterday, you might be asked to pay £3 for it. That isn't really acceptable. And, again, it's about getting those supplies that people will need for their medical care on a day-to-day basis into those community pharmacies that we will all depend on, but also asking supermarkets that do supply to actually put a brake on, which some of them are doing, what people are buying.

I've also had information, and it's fairly evident if you look at supermarkets, about baby formula disappearing off the shelves. I mean, this is critical. Babies need to be fed, and yet I've heard stories about people being baby formula as a means to putting dry milk in their teas and coffee. That is an appalling state of situation. So, again, it's a plea, really, to people to just think that the word 'baby' and 'formula' goes together for a very, very good reason.

I would ask, again, about utility payments. I know it might seem odd that I'm asking you, but if people can't feed themselves and they can't keep themselves warm, they will quickly become quite ill. Some of those people who are on utility pre-paid meters are the most vulnerable in the very first case. And I'll ask again—while I'm talking about people having the right fuel—in my area particularly, lots people are off gas, they rely on oil supplies, they rely on liquefied petroleum gas. It's more expensive. Those people tend to be more isolated by virtue of where they live and they tend to be more elderly in some cases. I don't know whether you've had any conversations to help with those supplies, but if we take oil, for example, you have to generally buy that in bulk, and that is a huge cost for people at a time when their money might be at the barest minimum. So, again, it's about keeping families being able to live effectively by being able to heat their homes and also feed themselves.

I have to ask about cross-border health working, particularly in Powys. I know others will ask about other areas. I'd certainly like an update—I've been approached by many people living in the Powys area—about how that is working for them and how confident we are that those people in Powys who need healthcare will be able to access it.

Finally, I want to pay tribute to you for your daily updates. They have been clear. But I also want to thank people for their co-operation, because unless we get the vast majority of people co-operating with those stringent restrictions that we are asking them to place on themselves, we, quite frankly, will never be able to cope with this virus. I just hope that people will carry on in that way, because as somebody said earlier, this is not a holiday. This is probably a time where those of us who come through it—and I hope all of us can—will look back and wonder about this period of time and people's behaviour as well. Thank you very much.

Y peth cyntaf, fel llawer un arall yma, yr wyf eisiau ei wneud heddiw yw diolch i'r holl staff sy'n parhau i fynd i'w gwaith ledled y GIG, ar draws y sector gofal ac ar draws yr asiantaethau cyflenwi i gael pethau i'r lle y mae eu hangen arnom ni a phan mae eu hangen arnom ni ar yr adeg dyngedfennol hon. Ac rwy'n credu ei bod hi'n bwysig iawn bod y bobl hynny'n deall, os nad ydyn nhw'n deall yn barod, ein bod i gyd yn eu gwerthfawrogi hefyd. Yn sgil darparu gwybodaeth a nwyddau, rwyf am ddechrau gofyn rhai o'm cwestiynau.

Y cwestiwn cyntaf, mae'n debyg, y gofynnir i'r rhan fwyaf ohonom ni yn aml yw ble i fynd i gael cyngor da. Rydym ni wedi gweld digon o arbenigwyr yn ymddangos ar y rhyngrwyd yn dweud pethau sy'n eithaf peryglus, a dweud y gwir, gan fod y cyngor yn sylfaenol anghywir ar hyn o bryd. Felly, rwy'n credu ei fod yn ymwneud ag ailadrodd ble i fynd am gyngor da—cyngor dibynadwy—a sicrhau ei fod ar gael.

O ran cyflenwadau, unwaith eto, os ceisiwch chi brynu rhywbeth syml fel paracetamol, sef yr hyn a wnes i ddoe, efallai y gofynnir i chi dalu £3 amdano. Nid yw hynny'n dderbyniol mewn gwirionedd. Ac, unwaith eto, mae'n ymwneud â chael y cyflenwadau hynny y bydd ar bobl eu hangen ar gyfer eu gofal meddygol o ddydd i ddydd i'r fferyllfeydd cymunedol hynny y bydd pob un ohonom ni yn dibynnu arnynt, ond hefyd gofyn i archfarchnadoedd sy'n cyflenwi i gyfyngu ar y cyflenwad, rhywbeth y mae rhai ohonyn nhw yn ei wneud, cyfyngu ar beth y mae pobl yn ei brynu.

Rwyf hefyd wedi cael gwybodaeth, ac mae'n eithaf amlwg os ydych chi'n edrych ar archfarchnadoedd, am fformiwla babanod yn diflannu oddi ar y silffoedd. Mae hyn yn ddifrifol. Mae angen bwydo babanod, ac eto rwyf wedi clywed straeon am bobl yn prynu llaeth fformiwla fel modd o roi llaeth sych yn eu te a'u coffi. Mae hynny'n sefyllfa echrydus. Felly, unwaith eto, mae'n apêl, mewn gwirionedd, i bobl ystyried bod y geiriau 'fformiwla' a 'babanod' yn mynd gyda'i gilydd am reswm da iawn, iawn.

Byddwn i'n gofyn, unwaith eto, am daliadau cyfleustodau. Rwy'n gwybod y gall ymddangos yn rhyfedd fy mod i yn gofyn i chi, ond os na all pobl fwydo eu hunain ac os na allan nhw gadw eu hunain yn gynnes, byddant yn mynd yn eithaf sâl yn fuan. Rhai o'r bobl hynny sydd â mesuryddion talu o flaen llaw sydd fwyaf agored i niwed yn yr achos cyntaf. A gofynnaf eto—er fy mod yn sôn am bobl yn cael y tanwydd iawn—yn fy ardal i yn arbennig, mae llawer o bobl nad oes ganddyn nhw gyflenwad nwy, maen nhw'n dibynnu ar gyflenwadau olew, maen nhw'n dibynnu ar nwy petrolewm hylifedig. Mae'n ddrutach. Mae'r bobl hynny'n tueddu i fod yn fwy ynysig oherwydd lle maen nhw'n byw ac maen nhw'n tueddu i fod yn fwy oedrannus mewn rhai achosion. Nid wyf yn gwybod a ydych chi wedi cael unrhyw sgyrsiau i helpu gyda'r cyflenwadau hynny, ond os cymerwn ni olew, er enghraifft, mae'n rhaid i chi brynu hwnnw mewn swmp yn gyffredinol, ac mae hynny'n gost enfawr i bobl ar adeg pan fydd eu harian yn mynd yn brin iawn. Felly, unwaith eto, mae'n ymwneud â sicrhau fod teuluoedd yn gallu byw'n effeithiol drwy gynhesu eu cartrefi a bwydo eu hunain hefyd.

Rhaid imi holi ynglŷn â gweithio ym maes iechyd trawsffiniol, yn enwedig ym Mhowys. Rwy'n gwybod y bydd eraill yn holi am feysydd eraill. Yn sicr, hoffwn gael diweddariad—mae llawer o bobl sy'n byw yn ardal Powys wedi cysylltu â mi—ynghylch sut y mae hynny'n gweithio iddyn nhw a pha mor ffyddiog ydym ni y bydd y bobl hynny ym Mhowys y mae angen gofal iechyd arnyn nhw yn gallu cael gafael arno.

Yn olaf, hoffwn dalu teyrnged ichi am eich diweddariadau dyddiol. Maen nhw wedi bod yn glir. Ond rwyf hefyd eisiau diolch i bobl am eu cydweithrediad, oherwydd os na chawn y mwyafrif helaeth o bobl yn cydweithredu â'r cyfyngiadau llym hynny yr ydym yn gofyn iddyn nhw eu gosod arnyn nhw eu hunain, ni fyddwn, a bod yn onest, byth yn gallu ymdopi â'r feirws hwn. Nid wyf ond yn gobeithio y bydd pobl yn parhau felly, oherwydd fel y dywedodd rhywun gynnau, nid gwyliau mo hyn. Mae'n debyg bod hwn yn gyfnod lle bydd y rhai ohonom ni sy'n dod drwyddo—a gobeithio daw pob un ohonom ni drwyddo—yn edrych yn ôl ac yn rhyfeddu at y cyfnod hwn ac at ymddygiad pobl hefyd. Diolch yn fawr iawn.

12:05

Thank you very much for the constant questions. Again, I want to reiterate Joyce's point about our staff and, of course, Joyce Watson has Members in her own family who are providing a health and care service, and will understand the commitment they need to provide and the fact that our staff know that they put in themselves in harm's way. They know that in treating people who are ill with a condition that is spreading fairly rapidly through the UK population, there's a real challenge for them as well. They continue to do so, but they understandably want the tools to be able to do their job, and they want the support of the public to be able to do their job as well.

Your point about getting information from appropriate sources is important, so that people don't unnecessarily burden our health and care services while being worried or taking inappropriate action because they've been looking at odd parts of the internet or social media-generated issues. So, the Welsh Government, Public Health Wales, statements by the chief medical officer—they are trusted sources of advice for people to learn what is happening in Wales and where to go for advice and support.

When it comes to co-ordinating local support, local authorities will act as the hub in a co-ordinating role to make sure that support and advice are given, and they will, of course, be working with the third sector. As I've indicated and as the First Minister indicated, we're having conversations with the army about their potential support to provide in the effort, because there is a significant number of vulnerable people in Wales who will need to be supported. 

On your point about profiteering, it's a point well made. Whether it's paracetamol, Calpol or other normal goods, it is appalling to see some people take significant commercial advantage, often of the most vulnerable people by significantly raising prices when there is no supply issue, there is simply a commercial opportunity. Just as today, Sports Direct have been quickly put back in their box, it's important other people call out that behaviour. I think that people that undertake that now to make a fast profit may want to reflect that most members of the public have a pretty long memory when it comes to them being taken advantage of in such a transparent way.

On your point about restrictions on goods, and the point you make about baby food is well made, there's just no need to stock up for six months' supply, and what that does for people who are reliant on that, and don't have the means to go out and purchase huge amounts in advance—. Supermarkets themselves are already taking voluntary measures to restrict the supply and the sale of a range of items. One of the things that Governments across the UK have agreed is to relax some of the normal competition rules that mean that supermarkets can't talk to each other to agree on what to do. There are a range of areas where, actually, it's sensible for the supermarkets to co-ordinate what they're doing, and, actually, we're looking for a more consistent position on the voluntary restriction policed by supermarkets on a number of items, but if not, as the First Minister indicated, we may have to step in and use powers that we think we have available to us. But I'd much rather see a method of control that doesn't involve further legal action from the Government and, equally, I'd much rather see a level of public behaviour and co-operation that means that no action at all is required.

On utility payments, that's a point the Welsh Government has made and is well aware of in terms of how utility companies behave. Most of the larger ones are behaving in a relatively decent way. Your point about people who are off-grid for fuel and power is one that I'll take up with ministerial colleagues, but I know it's a real issue and exactly as you describe. Often, these are people who are more isolated physically and often, but not always, people who are older, potentially in at-risk categories as well.

On cross-border health and care, the normal flow should apply. So, if your normal secondary healthcare is over the English border, then that's where your provision should be, should you need intensive care, for the sake of argument, just as if the flow is in the other direction. It is to no-one's benefit to either have a 'fortress Wales' approach, or indeed a 'fortress England' approach where cross-border flows are deliberately cut off in a way that is not about providing the right sort of service that the national health service in every one of the four nations should do for people with real need.

On your point about public co-operation, I agree that's key, because we've only taken the significant measures that we have done within the last 24 hours because most members of the public were co-operating in following the advice and the guidance, but not enough people were. So, we've had to step in to take extraordinary measures that will be backed up by police powers within this week, and there are other measures that we could take, but I would much rather be in a position where Governments don't need to take further restrictive legal action and that the public understand that their behaviour will be key to how coronavirus spreads and is ultimately turned back, and that, ultimately, they're not doing it to make the life of the Government any easier, they're doing it for themselves and their own communities, and those people they probably will never get to meet otherwise.

Diolch yn fawr iawn am y cwestiynau cyson. Unwaith eto, hoffwn ailadrodd pwynt Joyce am ein staff ac, wrth gwrs, mae gan Joyce Watson aelodau yn ei theulu ei hun sy'n darparu gwasanaeth iechyd a gofal, a byddant yn deall yr ymroddiad y mae angen iddynt ei ddarparu a'r ffaith bod ein staff yn gwybod eu bod yn rhoi eu hunain mewn sefyllfaoedd peryglus. Maen nhw'n gwybod, wrth drin pobl sy'n sâl gyda chyflwr sy'n lledaenu'n weddol gyflym drwy boblogaeth y DU, fod her wirioneddol yn eu hwynebu hwythau hefyd. Maen nhw'n parhau i wneud hynny, ond yn ddealladwy maen nhw eisiau'r offer er mwyn gwneud eu gwaith, ac maen nhw eisiau cefnogaeth y cyhoedd er mwyn iddyn nhw allu gwneud eu gwaith hefyd.

Mae eich sylw ynglŷn â chael gwybodaeth o ffynonellau priodol yn bwysig, fel nad yw pobl yn rhoi baich diangen ar ein gwasanaethau iechyd a gofal gan eu bod yn poeni neu'n gwneud pethau amhriodol oherwydd y buont yn edrych ar rannau rhyfedd o'r rhyngrwyd neu faterion sy'n deillio o'r cyfryngau cymdeithasol. Felly, Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, datganiadau gan y Prif Swyddog Meddygol—maen nhw'n ffynonellau o gyngor y gellir ymddiried ynddynt er mwyn i bobl ddysgu am beth sy'n digwydd yng Nghymru ac i ble i fynd i gael cyngor a chymorth.

Pan ddaw'n fater o gydlynu cymorth lleol, bydd awdurdodau lleol yn gweithredu fel canolwyr gyda swyddogaeth gydgysylltu i sicrhau fod cymorth a chyngor yn cael eu rhoi, a byddant, wrth gwrs, yn gweithio gyda'r trydydd sector. Fel yr wyf wedi dweud ac fel y dywedodd y Prif Weinidog, rydym yn cael sgyrsiau gyda'r fyddin ynghylch y cymorth posib y gallan nhw ei ddarparu yn yr ymdrech, gan fod nifer sylweddol o bobl agored i niwed yng Nghymru y bydd angen eu cefnogi.

O ran eich sylw am orelwa, mae'n sylw da. P'un a yw'n paracetamol, Calpol neu nwyddau arferol eraill, mae'n warthus gweld rhai pobl yn cymryd mantais fasnachol sylweddol, yn aml o'r bobl sydd fwyaf agored i niwed drwy godi prisiau'n sylweddol pan nad oes problem cyflenwi, dim ond cyfle masnachol. Yn union fel y digwyddodd heddiw, rhoddwyd Sports Direct yn ei le yn gyflym, mae'n bwysig bod pobl eraill yn rhoi gwybod am ymddygiad o'r fath. Credaf y dylai pobl sy'n gwneud hynny nawr i wneud elw cyflym ystyried y ffaith bod cof da iawn gan y rhan fwyaf o aelodau'r cyhoedd pan ddaw'n fater o fanteisio arnyn nhw mewn ffordd mor dryloyw.

O ran eich sylw am gyfyngiadau ar nwyddau, ac mae'r sylw a wnewch chi am fwyd babanod yn un priodol iawn, nid oes angen o gwbl ichi gronni cyflenwad chwe mis, a beth y mae hynny'n ei wneud i bobl sy'n dibynnu ar y cynnyrch hwnnw, ac nad oes ganddyn nhw'r modd i fynd allan a phrynu swmp enfawr ymlaen llaw—. Mae archfarchnadoedd eu hunain eisoes yn mynd ati'n wirfoddol i gyfyngu ar gyflenwi a gwerthu amrywiaeth o eitemau. Un o'r pethau y mae llywodraethau ledled y DU wedi cytuno arno yw llacio rhai o'r rheolau cystadlu arferol sy'n rhwystro archfarchnadoedd rhag siarad â'i gilydd i gytuno ar beth i'w wneud. Mae amrywiaeth o feysydd lle, mewn gwirionedd, mae'n synhwyrol i'r archfarchnadoedd gydlynu'r hyn y maen nhw'n ei wneud, ac, mewn gwirionedd, rydym yn chwilio am safbwynt mwy cyson o ran y cyfyngiad gwirfoddol a gaiff ei blismona gan archfarchnadoedd ar nifer o eitemau, ond os na ddigwydd hyn, fel awgrymodd y Prif Weinidog, efallai y bydd yn rhaid inni ymyrryd a defnyddio pwerau y credwn sydd gennym ar gael i ni. Ond byddai'n well o lawer gennyf weld dull o reoli nad yw'n golygu rhagor o gamau cyfreithiol gan y Llywodraeth ac, yn yr un modd, byddai'n well o lawer gennyf weld lefel o ymddygiad a chydweithrediad cyhoeddus sy'n golygu nad oes angen gweithredu o gwbl.

O ran taliadau cyfleustodau, mae hynny'n sylw y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud ac yn ymwybodol iawn ohono o ran sut y mae cwmnïau cyfleustodau yn ymddwyn. Mae'r rhan fwyaf o'r rhai mwy yn ymddwyn mewn ffordd gymharol dda. Mae eich sylw ynglŷn â phobl nad ydyn nhw ar y grid ar gyfer tanwydd a phŵer yn un y byddaf yn ei godi gyda chyd-Weinidogion, ond gwn ei fod yn fater gwirioneddol ac yn union fel yr ydych yn ei ddisgrifio. Yn aml, mae'r rhain yn bobl sy'n fwy ynysig yn gorfforol ac yn aml, ond nid bob amser, yn bobl hŷn, o bosib mewn categorïau mewn perygl hefyd.

O ran gofal ac iechyd trawsffiniol, dylai'r trefniant arferol fod yn berthnasol. Felly, os yw eich gofal iechyd eilaidd arferol dros y ffin yn Lloegr, yna dyna lle y dylai eich darpariaeth fod, os oes angen gofal dwys arnoch chi, er enghraifft, yn union fel petai'r trefniant fel arall. Nid yw'n fuddiol i neb gael naill ai ymagwedd 'dim ond i Gymru', neu yn wir ymagwedd 'dim ond i Loegr' lle caiff trefniadau trawsffiniol eu terfynu'n fwriadol mewn ffordd nad yw'n ymwneud â darparu'r math cywir o wasanaeth y dylai'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ym mhob un o'r pedair cenedl ei ddarparu ar gyfer pobl sydd ag angen gwirioneddol.

O ran eich sylw am gydweithrediad y cyhoedd, cytunaf fod hynny'n allweddol, gan nad ydym ond wedi cymryd y camau sylweddol a wnaethom o fewn y 24 awr diwethaf gan fod y rhan fwyaf o aelodau'r cyhoedd yn cydweithredu wrth ddilyn y cyngor a'r arweiniad, ond nid digon ohonyn nhw. Felly, rydym ni wedi gorfod ymyrryd a chymryd camau eithriadol a gaiff eu hategu gan bwerau'r heddlu o fewn yr wythnos hon, ac mae mesurau eraill y gallem eu cymryd, ond byddai'n well o lawer gennyf fod mewn sefyllfa lle nad oes angen i lywodraethau gymryd mwy o gamau cyfreithiol cyfyngol a bod y cyhoedd yn deall y bydd eu hymddygiad yn allweddol i'r ffordd y mae'r coronafeirws yn lledaenu ac yn cael ei atal yn y pen draw, ac, yn y pen draw hefyd, nad ydynt yn gwneud hynny i wneud bywyd y Llywodraeth yn haws, maen nhw'n ei wneud er eu lles eu hunain a lles eu cymunedau eu hunain, a'r bobl hynny y mae'n debyg na fyddan nhw byth yn eu cyfarfod fel arall.

12:10

Thank you for your statement, Minister, and it is good to see you back here with us and to hear your family are safe and well. Again, I also send on behalf of my party and myself condolences to all those who've lost loved ones through this disease.

Diolch ichi am eich datganiad, Gweinidog, ac mae'n dda eich gweld yn ôl yma gyda ni a chlywed bod eich teulu'n ddiogel ac yn iach. Hefyd, unwaith eto, ar ran fy mhlaid a minnau, rwy'n cydymdeimlo â phawb sydd wedi colli anwyliaid oherwydd y clefyd hwn.

I'd like to thank our wonderful NHS staff and all those concerned who are working around the clock and helping to limit the spread of this dreadful disease. We as individuals must do all that we can, because we all have a part to play in this. Minister, you have the continuing support of myself and my party during this difficult time, and I have just a few questions I'd like to ask.

I have seen reports that locum GPs are turning down shifts due to lack of sickness cover and death-in-service benefits. Around half of locums who responded to a National Association of Sessional GPs survey said that they were making themselves less available during the current pandemic; three quarters of those taking part in the survey are in the at-risk category because they are either over 70 or have had underlying health conditions themselves. Minister, the current pandemic means that locums are more important than ever. Other health problems don't go away because we're dealing with a deadly virus outbreak. What assurances can the Welsh Government give to locum GPs, and in fact all GPs working in Wales, that they will be looked after during this crisis, and will you ensure that locum GPs receive death-in-service benefits and sickness pay?

Minister, over half of the coronavirus cases in Wales have been in the Aneurin Bevan health board. Has Public Health Wales looked at the reasons this health board has significantly higher cases than any other LHB? What extra measures are being provided to the health board and local authorities in the region to cope with a caseload nearly three times higher than the next highest LHB, and 14 times higher than the health board with the largest population, Betsi Cadwaladr?

I was also concerned to receive an e-mail this morning from a public sector prison officer who has allegedly been told that, although he has had a quadruple heart bypass and is diabetic, he is not in the vulnerable category, and that they're also intent on keeping the gymnasium open in the prison. I just wonder if we could give stronger guidelines if necessary to the prison service, and also provide, in any way that we can, through maybe the army, assistance for the sustainability of the prisons.

Minister, thankfully, the vast majority of the over-70s are following Government advice and socially isolating themselves. However, many elderly people are being forced to leave the safety of home to pay bills, as they don't have traditional bank accounts or online banking. As this age group is the most at-risk category, what discussions have you had with colleagues, with the Welsh and UK Governments, about ways to ensure that our most vulnerable constituents can ride out this pandemic in their safety of their homes?

I welcome the actions of Cardiff council to open up free parking to doctors and nurses working at the health board. Minister, is your Government working with other local authorities across Wales to ensure that there is sufficient free parking for NHS staff during the course of this pandemic? Exploitations, again—as Joyce Watson has previously mentioned—of goods: is that a matter for trading standards, Minister? Because exploitation of prices at this time is a remarkably low thing to pull.

Finally, Minister, I have had a number of concerns raised with me about the availability of supplies to the social care sector—concerns not just about PPE, which, hopefully, are being resolved, but also about shortages of other essential items, such as incontinence pads. Minister, what steps are the Welsh Government taking to ensure care homes across Wales receive adequate stocks of essential items?

Minister, I would like to put on record my thanks to your officials who are working around the clock to ensure the smooth running of health and social care. These are trying times for all of us, but I have no doubt that we will make it through and be stronger for it. But now is a time for reflection, to help others in the limited ways that we can. It is not a time for selfishness and greed, but a time to understand the needs of others, and to try, if we can, to make the burden less for those less fortunate than ourselves. Keep safe, everybody. Thank you.

Hoffwn ddiolch i'n staff gwych yn y GIG a phawb sy'n ymwneud â'r gwaith ac yn helpu i gyfyngu ar ledaeniad y clefyd ofnadwy hwn. Rhaid i ni fel unigolion wneud popeth a allwn ni, oherwydd mae gan bob un ohonom ni ran i'w chwarae yn hyn. Gweinidog, mae gennych fy nghefnogaeth barhaus i a'm plaid yn ystod y cyfnod anodd hwn, ac mae gennyf ychydig o gwestiynau yr hoffwn eu gofyn.

Rwyf wedi gweld adroddiadau bod meddygon teulu locwm yn gwrthod sifftiau oherwydd diffyg yswiriant salwch a thaliad hefyd os ydych yn marw wrth eich swydd. Dywedodd tua hanner y meddygon locwm a ymatebodd i arolwg Cymdeithas Genedlaethol y Meddygon Teulu Sesiynol eu bod yn cyfyngu ar bryd y byddent ar gael yn ystod y pandemig presennol; mae tri chwarter y rhai a gymerodd ran yn yr arolwg yn y categori mewn perygl oherwydd eu bod naill ai dros 70 neu wedi bod â chyflyrau iechyd sylfaenol eu hunain. Gweinidog, mae'r pandemig presennol yn golygu bod staff locwm yn bwysicach nag erioed. Nid yw problemau iechyd eraill yn diflannu oherwydd ein bod ni'n ymdrin ag achosion o feirws marwol. Pa sicrwydd gall Llywodraeth Cymru ei roi i feddygon teulu locwm, ac i bob meddyg teulu sy'n gweithio yng Nghymru, mewn gwirionedd, y byddant yn derbyn gofal yn ystod yr argyfwng hwn, ac a wnewch chi sicrhau bod meddygon teulu yn cael tâl a thaliad hefyd os ydynt yn marw wrth eu swydd?

Gweinidog, mae dros hanner yr achosion o'r coronafeirws yng Nghymru wedi bod ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan. A yw Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi edrych ar y rhesymau pam fod gan y bwrdd iechyd hwn lawer mwy o achosion nag unrhyw fwrdd iechyd lleol arall? Pa fesurau ychwanegol sy'n cael eu darparu i'r bwrdd iechyd a'r awdurdodau lleol yn y rhanbarth i ymdopi â llwyth achosion bron i deirgwaith yn uwch na'r bwrdd iechyd lleol uchaf nesaf, ac 14 gwaith yn uwch na'r bwrdd iechyd sydd â'r boblogaeth fwyaf, sef Betsi Cadwaladr?

Roeddwn hefyd yn bryderus o gael e-bost y bore yma oddi wrth swyddog carchar yn y sector cyhoeddus, yr honnir iddo gael gwybod, er iddo gael llawdriniaeth ddargyfeiriol bedwarplyg ar y galon a'i fod yn dioddef o ddiabetes, nad yw yn y categori agored i niwed, a'u bod hefyd yn benderfynol o gadw'r gampfa ar agor yn y carchar. Tybed a allem ni roi canllawiau cryfach os bydd angen, i'r gwasanaeth carchardai, a darparu hefyd, mewn unrhyw fodd y gallwn ni, drwy'r fyddin efallai, gymorth i sicrhau bod y carchardai yn gynaliadwy.

Gweinidog, diolch byth, bod mwyafrif helaeth o'r rhai dros 70 yn dilyn cyngor y Llywodraeth ac yn ynysu eu hunain yn gymdeithasol. Fodd bynnag, mae llawer o bobl hŷn yn cael eu gorfodi i adael diogelwch y cartref i dalu biliau, gan nad oes ganddynt gyfrifon banc traddodiadol neu wasanaeth bancio ar-lein. Gan mai'r grŵp oedran hwn yw'r categori sy'n wynebu'r risg fwyaf, pa drafodaethau ydych chi wedi'u cael gyda chyd-Aelodau, gyda Llywodraethau Cymru a'r DU, ynghylch ffyrdd o sicrhau bod ein hetholwyr mwyaf agored i niwed yn gallu goroesi'r pandemig hwn yn niogelwch eu cartrefi?

Croesawaf yr hyn y mae Cyngor Caerdydd yn ei wneud i agor cyfleusterau parcio am ddim i feddygon a nyrsys sy'n gweithio yn y Bwrdd Iechyd. Gweinidog, a yw eich Llywodraeth yn gweithio gydag awdurdodau lleol eraill ledled Cymru i sicrhau bod digon o leoedd parcio am ddim i staff y GIG yn ystod y pandemig hwn? Ymelwa, unwaith eto—fel y soniodd Joyce Watson yn gynharach—ar nwyddau: a yw hynny'n fater i'r adran safonau masnach, Gweinidog? Oherwydd mae ymelwa drwy godi prisiau ar yr adeg hon yn dro sâl iawn.

Yn olaf, Gweinidog, mynegwyd nifer o bryderon wrthyf ynghylch pa mor anodd yw hi i'r sector gofal cymdeithasol gael gafael ar nwyddau—pryderon nid yn unig am gyfarpar diogelu personol, sydd, gobeithio, yn cael eu datrys, ond hefyd am brinder eitemau hanfodol eraill, fel padiau anymataliaeth. Gweinidog, beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau bod gan gartrefi gofal ledled Cymru stoc ddigonol o eitemau hanfodol?

Gweinidog, hoffwn ddiolch ar goedd i'ch swyddogion sy'n gweithio nos a dydd i sicrhau bod gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn rhedeg yn esmwyth. Mae'n gyfnod heriol i bob un ohonom ni, ond rwy'n sicr y byddwn yn goroesi ac yn gryfach o'i herwydd. Ond nawr mae'n amser i fyfyrio, i helpu eraill yn y ffyrdd cyfyngedig y gallwn ni. Nid yw'n amser i hunanoldeb a thrachwant, ond yn amser i ddeall anghenion pobl eraill, ac i geisio, os gallwn, i wneud y baich yn llai i'r rhai sy'n llai ffodus na ni. Cadwch yn ddiogel, bawb. Diolch.

12:20

Thank you for the comments and questions. In terms of your opening about not just locums, but more generally about staff who may be in at-risk categories, it was one of the concerns of the British Medical Association about asking people to return to practice: they may be people in the most at-risk categories, either in age or underlying health condition categories. But they may be able to undertake a range of work remotely. That's why the decision that I took to roll out the opportunity for video consultations to take place—they don't need to undertake person-to-person contact, they can still be providing advice remotely. So, it's about how we make the best use of the resources we have in terms of the people across the system. You'll notice the Bill also gives an extension in the provision for indemnity to make sure that people can return to work and not worry about the risk to them if things go wrong.

In terms of your point about death in service—I think this is a particular niche point, more operational than I would expect, but my own understanding, my own recollection, is that, generally, that tends to be a benefit from a pension scheme, and locums choose not to opt in to the pension scheme. So, I wouldn't want to try and give an answer to that. I'd have to go away and ask for advice about that, about how much of a barrier that is, and whether, actually, there are other things we could do to encourage more locums to continue to practice in a way that is safe for them and patients.

In terms of Gwent, I don’t expect the current incidence that does show a higher incidence in Gwent to be the final position. I do think that, when you look at the fact there is community circulation of coronavirus taking place in significant parts of Wales, you'll see figures in other parts of Wales, and indeed in other parts of the UK, continue to rise.

I am, though, concerned about the potential impact of coronavirus on our least well-off communities. Wales, as a nation, compared to England, in health terms is older, poorer and sicker. So, the risk, therefore, is an obvious one. Now, that will overlay in different parts of Wales differently, just as it will do in England, where they have communities that are much like the ones we have here in Wales as well.

So, that's a real concern, but I don't think the percentage that we currently see in regard to Gwent and the rest of the country will stay as it is now. Our task is to make sure that each part of the country is properly supported, and we don't want to see any one part overwhelmed at all.

In terms of your points about prisons, as you know, prisons aren't devolved, and I'm not in a position to suddenly take on new responsibilities at this point in time to try to deal with issues in prisons. But one of the points that I've made in the regular COBRA meetings that I've attended with the First Minister, and indeed the COBRA sub-groups, has been the point that many of the non-devolved functions have a direct impact. For the sake of argument, if the UK Government decided to undertake an early-release programme, to release pressure from prisoners who are in low-risk categories, well a number of those prisoners have significant underlying health conditions, and they could well be people who would automatically be vulnerable and would need significant support. We would need to know that in advance to provide them with the support that they would need. We also have in Usk a number of older prisoners in any event, and some of those will be old enough to be in the at-risk category in terms of being over 70. So, any choices made around the prison estate, around choices about what happens with prisons that early release or otherwise, have a direct impact on devolved services.

And, on your point about the over-70s, that assistance is being co-ordinated and led, as I said, with local government, and I really am grateful for the work of both Councillor Andrew Morgan, the leader of the WLGA, but also Councillor Huw David, who is the lead spokesperson on health and social care. They've been open and willing to help and support, as indeed have all their colleagues across the political spectrum within local government.

We need to reiterate the example that it's—the reason why we're asking people to stay at home is to help protect them. So, it isn't that we think that people over 70 have coronavirus and give it to other people—it's actually because they're more vulnerable and more likely to suffer real harm. That's why we've given the advice that we have done, and the Government is leading by example—not just that we've all agreed as a whole Senedd to have a reduced session today, but you will know that, once that advice was given, members of the Government who fall in that bracket have worked from home since then. You have not seen them in Chamber, they're not coming into Welsh Government buildings to undertake work, they're having to work remotely, and it's really important that we don’t just ask other people to follow that example, but we do it ourselves as well.

On free parking, we're, of course, fortunate to have free parking across our hospital estates here in Wales, but I am pleased that Cardiff council made additional parking available to NHS staff to ensure that they're able to get to work, and the usual park-and-ride arrangements that may have prevented them getting to work as promptly as possible have been altered specifically for NHS workers, but, of course, it is a fact that, as there are less people moving around, traffic flows are very different and much quicker, as I have found on a number of occasions in the last couple of weeks.

And, on your point about care home supplies, there's a regular conversation between officials and both local government and also the largest organisation of the independent sector providers about how stocks are procured and what that means for them, so I'm confident that there is a constructive relationship and there is a route for people to raise concerns if they have them.

Diolch am y sylwadau a'r cwestiynau. O ran eich sylwadau agoriadol ynghylch nid yn unig staff locwm, ond yn fwy cyffredinol, o ran y rhai sydd efallai mewn categorïau mewn perygl, roedd yn un o bryderon Cymdeithas Feddygol Prydain ynghylch gofyn i bobl ddychwelyd i'r maes: efallai eu bod yn bobl yn y categorïau mewn perygl mwyaf, naill ai oherwydd oedran neu gyflwr iechyd sylfaenol. Ond efallai y byddant yn gallu ymgymryd ag amrywiaeth o waith o bell. Dyna pam y penderfynais gyflwyno'r cyfle i gynnal ymgynghoriadau fideo—nid oes angen iddyn nhw fod mewn cysylltiad wyneb yn wyneb, ond gallant barhau i ddarparu cyngor o bell. Felly, mae'n ymwneud â sut yr ydym yn gwneud y defnydd gorau o'r adnoddau sydd gennym ni o ran y bobl ym mhob rhan o'r system. Byddwch yn sylwi bod y Bil hefyd yn rhoi estyniad i'r ddarpariaeth ar gyfer indemniad er mwyn sicrhau bod pobl yn gallu dychwelyd i'r gwaith heb boeni am y risg iddyn nhw os aiff pethau o chwith.

O ran eich pwynt am farwolaeth yn y gwaith—credaf fod hwn yn bwynt arbenigol penodol, mwy gweithredol nag y byddwn yn ei ddisgwyl, ond fy nealltwriaeth i, fy atgof fy hun, yw ei fod, yn gyffredinol, yn tueddu i fod yn fudd o gynllun pensiwn, ac mae staff locwm yn dewis peidio â bod yn rhan o'r cynllun pensiwn. Felly, ni fyddwn i eisiau ceisio rhoi ateb i hynny. Byddai'n rhaid i mi fynd i ofyn am gyngor ynghylch hynny, pa fath o rwystr yw hynny, a pha un a oes pethau eraill y gallem eu gwneud mewn gwirionedd i annog mwy o feddygon locwm i barhau i ymarfer mewn ffordd sy'n ddiogel iddyn nhw ac i gleifion.

O ran Gwent, nid wyf yn disgwyl i'r sefyllfa bresennol sydd yn dangos bod mwy o achosion yng Ngwent fod y sefyllfa derfynol. Rwyf yn credu, pan edrychwch chi ar y ffaith bod clefyd y coronafeirws yn cylchredeg yn y gymuned mewn rhannau sylweddol o Gymru, fe welwch chi fod ffigurau mewn rhannau eraill o Gymru, ac yn wir mewn rhannau eraill o'r DU, yn dal i gynyddu.

Er hynny, rwy'n pryderu am effaith bosibl y coronafeirws ar ein cymunedau lleiaf cefnog. Mae Cymru, fel cenedl, o'i chymharu â Lloegr, o safbwynt iechyd, yn hŷn, yn dlotach ac yn salach. Felly, mae'r risg yn un amlwg. Nawr, bydd hynny'n amlygu ei hun mewn gwahanol rannau o Gymru yn wahanol, yn union fel y gwnaiff yn Lloegr, lle mae ganddyn nhw gymunedau sy'n debyg iawn i'r rhai sydd gennym ni yma yng Nghymru.

Felly, mae hynny'n bryder gwirioneddol, ond nid wyf yn credu y bydd y ganran yr ydym yn ei gweld ar hyn o bryd mewn cysylltiad â Gwent a gweddill y wlad yn aros fel y mae yn awr. Ein tasg yw gwneud yn siŵr bod pob rhan o'r wlad yn cael ei chefnogi'n briodol, ac nid ydym ni eisiau gweld unrhyw un rhan yn cael ei llethu o gwbl.

O ran eich sylwadau am garchardai, fel y gwyddoch, nid yw carchardai wedi'u datganoli, ac nid wyf mewn sefyllfa i ddechrau ymgymryd â chyfrifoldebau newydd ar hyn o bryd i geisio ymdrin â materion mewn carchardai. Ond un sylw yr wyf wedi ei wneud yng nghyfarfodydd rheolaidd COBRA yr wyf wedi bod yn eu mynychu gyda'r Prif Weinidog, ac yn wir mewn is-grwpiau COBRA, yw'r sylw bod llawer o'r swyddogaethau sydd heb eu datganoli yn cael effaith uniongyrchol. Er enghraifft, pe bai Llywodraeth y DU yn penderfynu ymgymryd â rhaglen rhyddhau yn gynnar, i leihau'r pwysau sydd ar garcharorion sydd mewn categorïau risg isel, wel mae gan nifer o'r carcharorion hynny gyflyrau iechyd sylfaenol sylweddol, ac mae'n ddigon posib y gallent fod y bobl a fyddai'n agored i niwed yn awtomatig ac y byddai angen cefnogaeth sylweddol arnyn nhw. Byddai angen inni wybod hynny ymlaen llaw er mwyn rhoi iddyn nhw y gefnogaeth y byddai ei hangen arnyn nhw. Mae gennym ni hefyd, ym Mrynbuga, nifer o garcharorion hŷn beth bynnag, a bydd rhai o'r rheini yn ddigon hen i fod yn y categori mewn perygl gan eu bod dros 70. Felly, mae unrhyw ddewisiadau a wneir ynghylch y carchardai, o ran dewisiadau ynglŷn â beth sy'n digwydd gyda charchardai sy'n rhyddhau'n gynnar neu fel arall, yn cael effaith uniongyrchol ar wasanaethau datganoledig.

Ac, o ran eich sylw am y rhai dros 70, mae'r cymorth hwnnw'n cael ei gydlynu a'i arwain, fel y dywedais, gan lywodraeth leol, ac rwy'n ddiolchgar iawn am waith y Cynghorydd Andrew Morgan, arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a hefyd y Cynghorydd Huw David, y prif lefarydd ar iechyd a gofal cymdeithasol. Maen nhw wedi bod yn agored ac yn barod i helpu a chefnogi, ac felly hefyd eu cydweithwyr ar draws y sbectrwm gwleidyddol o fewn llywodraeth leol.

Mae angen i ni ailadrodd yr esiampl—y rheswm pam ein bod ni'n gofyn i bobl aros gartref yw i helpu i'w hamddiffyn nhw. Felly, nid yw oherwydd ein bod yn credu bod gan bobl dros 70 y clefyd coronafeirws a'u bod yn ei roi i bobl eraill—ond mewn gwirionedd oherwydd eu bod yn fwy agored i niwed ac yn fwy tebygol o ddioddef niwed gwirioneddol. Dyna pam ein bod ni wedi rhoi'r cyngor hwnnw, ac mae'r Llywodraeth yn arwain drwy esiampl—nid ein bod ni i gyd dim ond wedi cytuno fel Senedd gyfan i gael sesiwn lai heddiw, ond byddwch yn gwybod, ar ôl i'r cyngor hwnnw gael ei roi, bod aelodau o'r Llywodraeth sydd yn y categori hwnnw wedi gweithio o gartref ers hynny. Nid ydych chi wedi eu gweld yn y Siambr, nid ydynt yn dod i mewn i adeiladau Llywodraeth Cymru i weithio, mae'n rhaid iddyn nhw weithio o bell, ac mae'n bwysig iawn nad ydym ni ddim ond yn gofyn i bobl eraill ddilyn yr esiampl honno, ond ein bod yn ei dilyn ein hunain hefyd.

O ran parcio am ddim, rydym, wrth gwrs, yn ffodus o gael parcio am ddim ar draws ein hystadau ysbytai yma yng Nghymru, ond rwy'n falch bod Cyngor Caerdydd wedi sicrhau bod lleoedd parcio ychwanegol ar gael i staff y GIG er mwyn iddyn nhw allu cyrraedd y gwaith, a bod y gwasanaeth parcio a theithio arferol, trefniadau a allai fod wedi eu hatal rhag cyrraedd y gwaith mor brydlon â phosib wedi cael eu newid yn benodol ar gyfer gweithwyr y GIG, ond, wrth gwrs, mae'n ffaith, gan fod llai o bobl yn symud o gwmpas, fod llifoedd traffig yn wahanol iawn ac yn llawer cyflymach, fel y canfûm ar sawl achlysur yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf.

Ac, o ran eich sylw am gyflenwadau cartrefi gofal, ceir sgwrs reolaidd rhwng swyddogion a llywodraeth leol a hefyd sefydliad mwyaf darparwyr y sector annibynnol ynglŷn â sut y mae stociau'n cael eu caffael a beth y mae hynny'n ei olygu iddyn nhw, felly rwy'n ffyddiog bod perthynas adeiladol yn bodoli a bod trefniadau i bobl godi pryderon os oes ganddyn nhw rai.

12:25

Minister, firstly, thank you for all the detailed answers and all the regular advice notes and so on, which are of considerable assistance to, I think, all of us who are fielding many, many questions from members of the community at this particularly difficult time. And it is a difficult and very anxious time, so I would particularly like to put on record, I think, my praise and commendation for the staff at the Royal Glamorgan Hospital, who, throughout this period, through music and through dance, have produced videos, which have almost gone viral, communicating safety messages. Not only does it raise the morale of the staff in the hospital, I think it is also the most excellent way of actually communicating those safety messages, and, if people haven't seen them, I think they ought to perhaps have a look and share them, because they really are very, very impressive—and impressive that the staff have managed to take their own time in the hospitals to actually produce these and to explain to the public what they are doing.

Can I raise just a couple of short questions? First of all—and it is in respect of testing, because I have had GPs in the Cwm Taf area who've raised the issue of family members with coughs and so on, which has resulted in some key staff having to stay home, and that there have been difficulties in actually accessing the testing, that the helpline number has been unavailable and so on. I'm just wondering what monitoring is taking place to ensure that those particular problems that have arisen have now been resolved, because they can result in significant delays in getting back to work for some key medical staff.

And the second point is in respect of volunteering. As we saw in the floods, certainly in the Rhondda Cynon Taf area, there were many, many people who came to the fore to help their neighbours and their fellow people, and what has been very, very important now, I think, is that we have a lot of people coming forward for volunteering. Rhondda Cynon Taf has, of course, set up a mechanism for the registration of volunteers, because volunteering in itself can be a hazard because of the nature of coronavirus, so responsible volunteering, it seems to me, is the absolute key. And because this may overlap into areas of social care and so on, I'm just wondering what steps are being done to roll out best practice that is being shown in certain council areas across Wales, and ensuring that there is proper guidance for safe volunteering.

Gweinidog, yn gyntaf, diolch i chi am yr holl atebion manwl a'r holl nodiadau cyngor rheolaidd ac ati, sydd o gymorth sylweddol i bob un ohonom ni, fe gredaf, sy'n ateb llawer, llawer o gwestiynau gan aelodau'r gymuned ar yr adeg arbennig o anodd hon. Ac mae'n gyfnod anodd a phryderus iawn, felly hoffwn ganmol ar goedd, rwy'n credu, y staff yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, sydd, drwy gydol y cyfnod hwn, drwy gerddoriaeth a dawns, wedi cynhyrchu fideos, sydd wedi lledaenu fel tân gwyllt, bron, yn cyfleu negeseuon diogelwch. Nid yn unig y mae'n codi morâl y staff yn yr ysbyty, ond hefyd credaf mai dyma'r ffordd fwyaf rhagorol o gyfleu'r negeseuon diogelwch hynny, ac, os nad yw pobl wedi eu gweld, credaf y dylen nhw efallai gael golwg arnyn nhw a'u rhannu, oherwydd eu bod yn wirioneddol drawiadol—ac mae'n drawiadol bod y staff wedi llwyddo i roi o'u hamser eu hunain yn yr ysbytai i gynhyrchu'r rhain ac i esbonio i'r cyhoedd beth y maen nhw'n ei wneud.

A gaf i ofyn ychydig o gwestiynau byr? Yn gyntaf—ac mae'n ymwneud â phrofi, oherwydd rwyf wedi cael meddygon teulu yn ardal Cwm Taf yn codi'r mater ynghylch aelodau o'r teulu â pheswch ac ati, sydd wedi golygu bod rhai staff allweddol yn gorfod aros adref, ac y bu anawsterau o ran gallu manteisio ar y gwasanaeth profi, nid oedd rhif y llinell gymorth ar gael ac ati. Tybed pa fonitro sy'n digwydd i sicrhau bod y problemau penodol hynny bellach wedi'u datrys, oherwydd gallant arwain at oedi sylweddol o ran dychwelyd i'r gwaith ymhlith staff meddygol allweddol.

Ac mae'r ail bwynt yn ymwneud â gwirfoddoli. Fel y gwelsom ni adeg y llifogydd, yn sicr yn ardal Rhondda Cynon Taf, daeth llawer, llawer o bobl ymlaen i helpu eu cymdogion a'u cyd-ddyn, a'r hyn sydd wedi bod yn bwysig iawn nawr, fe gredaf, yw bod gennym ni lawer o bobl yn dod ymlaen i wirfoddoli. Mae Rhondda Cynon Taf, wrth gwrs, wedi sefydlu system ar gyfer cofrestru gwirfoddolwyr, oherwydd gall gwirfoddoli ynddo'i hun fod yn beryg oherwydd natur y coronafeirws, felly mae gwirfoddoli cyfrifol, mae'n ymddangos i mi, yn hollol allweddol. Ac oherwydd y gallai hyn orgyffwrdd â meysydd gofal cymdeithasol ac ati, tybed beth sy'n cael ei wneud i ledaenu'r arferion gorau sydd i'w gweld mewn rhai awdurdodau lleol ledled Cymru, ac i sicrhau bod canllawiau priodol ar gael ar gyfer gwirfoddoli diogel.

Thank you. I'll start on the last one, about responsible volunteering. We've seen a large outpouring of people who are prepared to help organising activity within their own community. I think that the organising role of local authorities is hugely important in this, and certainly through RCT's, but other councils', experience with flooding, about the effort that they themselves have instituted, provides a good base to do that now for an even more extended period of time. But we are looking to learn about what is working, and, seeing a former local government Minister in the Chamber, it is fair to say that there are times when people aren't as keen to learn and adopt what works in another part of Wales, but are much happier to see it distinguished and do their own thing. This is a time for those things to be put to one side, to understand what works well and to be able to share it and adopt it rapidly in every part of the country where there is a benefit—not just in local government; that also has applied at various points in time in the health service as well, where some health boards have not always readily adopted good practice in other parts of the service. There's no time for that, and there'll be no patience for that now. And, as I say, I do think that, right across the political spectrum of local government, there's been a real coming together and it's been a very impressive part of the response.

On testing, the capacity is already increasing and, as I've indicated in my statement last week, the press briefing on the weekend, and earlier in my statement today, the significant increase in testing that is coming in the very near future allows us to test more people. And the points you make about general practitioners and their families—it's part of that wider point already about the more capacity we have, the more speed we'll have to test more people to get them back into the workplace. But there are already NHS staff who are being tested because they're self-isolating, and there will be people who are returning because they've already had that testing rolled out to them in accordance with the guidance that the chief medical officer issued towards the end of last week.  

Finally, on the uplifting point you mentioned about the work of staff in the Royal Glamorgan Hospital, and not just across Cwm Taf Morgannwg health board but right across the health service. By chance, I saw a link to nurses in Morriston this morning singing 'I'll Be There'. Now, in normal times with a microphone and an opportunity to sing a song like that, you'd have trouble peeling me away—[Interruption.] These are extraordinary times, but perhaps not that extraordinary. [Laughter.] Actually, to see what the health service staff are doing for themselves, for their own morale and well-being, but also to understand that there's an impact there for their colleagues and the wider public too, really does reinforce how incredibly fortunate we are to have the commitment and the compassion of our NHS and wider workforce. As I said earlier, we will need them now more than ever.  

Diolch. Dechreuaf gyda'r un olaf, am wirfoddoli cyfrifol. Rydym ni wedi gweld llu o bobl sy'n barod i helpu i drefnu gweithgarwch yn eu cymuned eu hunain. Credaf fod swyddogaeth drefniadol awdurdodau lleol yn hynod o bwysig yn hyn o beth, ac yn sicr drwy brofiad cynghorau Rhondda Cynon Taf, a phrofiadau cynghorau eraill o lifogydd, mae'r ymdrech a wnaed ganddyn nhw eu hunain, yn rhoi sylfaen dda ar gyfer gwneud hynny nawr am gyfnod hirach o lawer. Ond rydym yn ceisio dysgu am yr hyn sydd yn gweithio, ac, o weld cyn-Weinidog llywodraeth leol yn y Siambr, mae'n deg dweud y ceir adegau pan nad yw pobl mor awyddus i ddysgu a mabwysiadu'r hyn sydd yn gweithio'n dda mewn rhan arall o Gymru, ond yn llawer hapusach i fod yn wahanol gan wneud pethau yn eu ffordd eu hunain. Mae hwn yn gyfnod lle dylid rhoi'r pethau hynny o'r neilltu, i ddeall beth sy'n gweithio'n dda ac i allu ei rannu a'i fabwysiadu'n gyflym ym mhob rhan o'r wlad lle bydd yn fuddiol—nid mewn llywodraeth leol yn unig; mae hynny hefyd wedi bod yn wir ar adegau amrywiol yn y gwasanaeth iechyd, lle na fu rhai byrddau iechyd bob amser yn barod i fabwysiadu arferion da mewn rhannau eraill o'r gwasanaeth. Does dim amser i hynny, a does dim amynedd ar gyfer hynny nawr. Ac, fel rwy'n dweud, rwy'n credu, ar draws sbectrwm gwleidyddol llywodraeth leol, y bu cydweithio gwirioneddol ac mae wedi bod yn rhan drawiadol iawn o'r ymateb.

O ran profion, mae'r capasiti eisoes ar gynnydd ac, fel y nodais yn fy natganiad yr wythnos diwethaf, yn y briff i'r wasg dros y penwythnos, ac yn gynharach yn fy natganiad heddiw, mae'r cynnydd sylweddol mewn profion sydd ar ddod yn y dyfodol agos iawn yn caniatáu inni brofi mwy o bobl. A'r sylwadau yr ydych yn eu gwneud am feddygon teulu a'u teuluoedd—mae'n rhan o'r sylw ehangach hwnnw eisoes sef po fwyaf yw'r capasiti sydd gennym ni, y cyflymaf y gellir profi pobl i'w cael yn ôl i'r gweithle. Ond mae rhai o staff y GIG eisoes yn cael eu profi am eu bod yn ynysu eu hunain, a bydd pobl yn dychwelyd am eu bod eisoes wedi cael profion yn unol â'r canllawiau a roddwyd gan y Prif Swyddog Meddygol tua diwedd yr wythnos diwethaf.

Yn olaf, o ran y sylw calonogol iawn a wnaethoch chi ynglŷn â gwaith staff Ysbyty Brenhinol Morgannwg, ac nid ar draws Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg yn unig, ond ar draws y gwasanaeth iechyd drwyddo draw. Ar hap, gwelais ddolen i fideo o nyrsys yn Nhreforys y bore yma yn canu 'I'll Be There'. Nawr, mewn cyfnod arferol gyda meicroffon a chyfle i ganu cân fel honna, byddech yn cael trafferth i'm llusgo i ffwrdd—[Torri ar draws.] Mae'n gyfnod eithriadol, ond efallai nid mor eithriadol â hynny. [Chwerthin.] Mewn gwirionedd, mae gweld yr hyn y mae staff y gwasanaeth iechyd yn ei wneud drostynt eu hunain, ar gyfer eu morâl a'u lles eu hunain, ond hefyd i ddeall bod effaith ar eu cydweithwyr ac ar y cyhoedd hefyd, yn atgyfnerthu pa mor anhygoel o ffodus yr ydym ni i gael ymrwymiad a thosturi ein GIG a'n gweithlu ehangach. Fel y dywedais yn gynharach, bydd eu hangen arnom ni nawr yn fwy nag erioed.

12:30
9. Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Coronafeirws (COVID-19)
9. Statement by the Minister for Housing and Local Government: Coronavirus (COVID-19)
10. Datganiad gan y Gweinidog Addysg: Coronafeirws (COVID-19)
10. Statement by the Minister for Education: Coronavirus (COVID-19)
11. Datganiad gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: Coronafeirws (COVID-19)
11. Statement by the Minister for Economy, Transport and North Wales: Coronavirus (COVID-19)
12. Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Coronafeirws (COVID-19)
12. Statement by the Minister for Environment, Energy and Rural Affairs: Coronavirus (COVID-19)
13. Statement by the Minister for International Relations and Welsh Language: Coronavirus (COVID-19)
13. Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Coronafeirws (COVID-19)

Item 9, item 10, item 11, item 12 and item 13 on the agenda, which are all statements by Cabinet Ministers, have all been referred for written statements.

Mae eitem 9, eitem 10, eitem 11, eitem 12 ac eitem 13 ar yr agenda, sydd i gyd yn ddatganiadau gan Weinidogion y Cabinet, i gyd wedi eu hatgyfeirio ar gyfer datganiadau ysgrifenedig.

14. Dadl: Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Coronafeirws
14. Debate: Legislative Consent Motion on the Coronavirus Bill

So, we now move to the debate on the legislative consent motion on the coronavirus Bill, and I call on the Minister for Health and Social Services to move that motion, Vaughan Gething. 

Felly, symudwn yn awr at y ddadl ar y cynnig cydsyniad deddfwriaethol ar Fil y coronafeirws, a galwaf ar y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i gynnig y cynnig hwnnw, Vaughan Gething.

Cynnig NNDM7316 Vaughan Gething

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Coronafeirws i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Motion NNDM7316 Vaughan Gething

To propose that the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Order 29.6 agrees that provisions in the Coronavirus Bill in so far as they fall within the legislative competence of the National Assembly for Wales, should be considered by the UK Parliament.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Thank you, Deputy Presiding Officer. I formally move the legislative consent motion before us today. I am recommending that the Senedd gives legislative consent to the coronavirus Bill before the UK Parliament. I ask Members to agree that the provisions in the coronavirus Bill, insofar as they fall within the Senedd's legislative competence, should be considered by the UK Parliament. 

As Members will be aware, the Welsh Government, together with the other three national Governments across the UK, published our joint coronavirus action plan on 3 March. This set out proposed measures required to respond to the COVID-19 outbreak. My officials in the Welsh Government have worked closely with counterparts across the UK to develop the suite of measures set out in that plan. The measures proposed aim to be reasonable, proportionate and based upon the latest scientific advice and evidence. 

The action plan details what we know about the virus and the disease that it causes. It details what we are planning to do next, depending on the course the coronavirus outbreak takes. The plan also includes information on the four-stage strategy: contain, delay, research and mitigate. We are now in the delay phase, which saw us take the difficult decision to close all schools across Wales from 20 March. As Members know, they are now being repurposed to allow critical workers to continue to return to work. 

We want to slow the spread of the virus, which is why the new tighter restrictions announced yesterday are so important. We are requiring people to stay at home and to only go out if absolutely necessary for food and other essentials. All social events and gatherings of more than two people in public should not take place. Whilst local NHS services, including GPs and pharmacies, will remain open, albeit Members will be aware many GPs are no longer doing face-to-face contact, all high street shops will be closed except those selling food, banks and post offices. We all have a responsibility to comply and must do this to save lives and protect our national health service. 

We have also asked certain population groups—those over 70 years old, those with underlying health conditions, and pregnant women—to self-isolate for their own protection for at least the next 12 weeks. For those showing symptoms of a new persistent cough or a high temperature, we've asked that they self-isolate together with the households that they live with.

The plan also details the changes to the legislation that might be necessary in order to give public bodies across the UK the tools and powers that we need to carry out an effective response to this emergency. That is why we are debating the motion today.

The purpose of the coronavirus Bill is to enable all four Governments across the UK to respond to an emergency situation and to manage the effects of the COVID-19 pandemic. The powers being taken are intended to protect life and the nation's public health. A severe pandemic could infect about 80 per cent of the population, leading to a reduced workforce, increased pressure on health services and death management processes.

The Bill contains temporary measures designed to either amend existing legislation or to introduce new statutory powers that are designed to mitigate those impacts. This Bill ensures that the agencies and services involved—schools, hospitals, the police and more—have the tools and powers that they need. However, each of the four nations of the UK have our own set of laws. So, these tools and powers differ to a varying degree in each area. The Bill, therefore, provides a range of tools and powers required to ensure a consistency of outcome across the UK.

Diolch yn fawr, Dirprwy Lywydd. Rwy'n cynnig y cynnig yn ffurfiol y cydsyniad deddfwriaethol sydd ger ein bron heddiw. Rwy'n argymell bod y Senedd yn rhoi cydsyniad deddfwriaethol i'r Bil coronafeirws sydd gerbron Senedd y DU. Rwy'n gofyn i'r Aelodau gytuno y dylai Senedd y DU ystyried darpariaethau Bil y coronafeirws, i'r graddau y maen nhw'n dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.  

Fel y bydd yr Aelodau yn ymwybodol, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru, ynghyd â'r tair Llywodraeth genedlaethol arall ledled y DU, ein cynllun gweithredu ar y cyd ar gyfer coronafeirws ar 3 Mawrth. Roedd hwn yn nodi mesurau arfaethedig a oedd yn ofynnol i ymateb i'r achos COVID-19. Mae fy swyddogion yn Llywodraeth Cymru wedi gweithio'n agos gyda chymheiriaid ledled y DU i ddatblygu'r gyfres o fesurau sydd wedi eu nodi yn y cynllun hwnnw. Nod y mesurau sy'n cael eu cynnig, yw bod yn rhesymol, yn gymesur ac yn seiliedig ar y cyngor a'r dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf.  

Mae'r cynllun gweithredu yn nodi'r hyn yr ydym ni'n ei wybod am y feirws a'r clefyd y mae'n ei achosi. Mae'n manylu ar yr hyn yr ydym ni'n bwriadu ei wneud nesaf, yn dibynnu ar yr trywydd y bydd yr achosion o coronafeirws yn ei gymryd. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y strategaeth pedwar cam: cyfyngu, oedi, ymchwil a lliniaru. Rydym ni ar hyn o bryd yn y cyfnod oedi, sy'n golygu ein bod ni wedi cymryd y penderfyniad anodd i gau pob ysgol ledled Cymru o 20 Mawrth ymlaen. Fel y mae'r Aelodau yn gwybod, maen nhw ar hyn o bryd yn cael eu troi at bwrpas arall i ganiatáu i weithwyr critigol barhau i ddychwelyd i'r gwaith.  

Rydym ni eisiau arafu lledaeniad y feirws, a dyna pam mae'r cyfyngiadau llymach newydd a gafodd eu cyhoeddi ddoe mor bwysig. Rydym ni'n ei gwneud yn ofynnol i bobl aros gartref a dim ond mynd allan os yw hynny'n gwbl angenrheidiol ar gyfer prynu bwyd a hanfodion eraill. Ni ddylai digwyddiadau cymdeithasol a chyfarfodydd sy'n cynnwys mwy na dau o bobl gael eu cynnal yn gyhoeddus. Er hynny, bydd gwasanaethau lleol y GIG, gan gynnwys meddygon teulu a fferyllfeydd, yn aros ar agor, er y bydd yr Aelodau yn ymwybodol nad oes llawer o feddygon teulu yn gwneud cyswllt wyneb yn wyneb erbyn hyn, bydd pob siop ar y stryd fawr ar gau heblaw'r rhai sy'n gwerthu bwyd, banciau a swyddfeydd post. Mae'n gyfrifoldeb ar bob un ohonom ni i gydymffurfio ac mae'n rhaid i ni wneud hyn er mwyn achub bywydau a diogelu ein gwasanaeth iechyd gwladol.  

Rydym ni hefyd wedi gofyn i rai grwpiau poblogaeth—y rhai dros 70 oed, y rhai sydd â chyflyrau iechyd isorweddol, a menywod beichiog—ynysu eu hunain er mwyn amddiffyn eu hunain am o leiaf y 12 wythnos nesaf. I'r rhai sy'n dangos symptomau peswch parhaus newydd neu dymheredd uchel, rydym ni wedi gofyn iddyn nhw ynysu eu hunain gyda'r bobl y maen nhw'n byw gyda hwy. Mae'r cynllun hefyd yn manylu ar y newidiadau i'r ddeddfwriaeth a allai fod yn angenrheidiol er mwyn rhoi i gyrff cyhoeddus ledled y DU yr arfau a'r pwerau y mae eu hangen arnom i ymateb yn effeithiol i'r argyfwng hwn. Dyna pam yr ydym ni'n trafod y cynnig heddiw.

Pwrpas y Bil coronafeirws yw galluogi pob un o'r pedair Llywodraeth ledled y DU i ymateb i sefyllfa argyfwng ac i reoli effeithiau pandemig COVID-19. Bwriad y pwerau sy'n cael eu cymryd yw diogelu bywyd ac iechyd cyhoeddus y genedl. Gallai pandemig difrifol heintio tua 80 y cant o'r boblogaeth, gan arwain at lai o weithlu, mwy o bwysau ar wasanaethau iechyd a phrosesau rheoli marwolaethau.

Mae'r Bil yn cynnwys mesurau dros dro sydd wedi eu llunio naill ai i ddiwygio deddfwriaeth bresennol neu i gyflwyno pwerau statudol newydd sydd wedi eu llunio i liniaru'r effeithiau hynny. Mae'r Bil hwn yn sicrhau bod gan yr asiantaethau a'r gwasanaethau dan sylw—ysgolion, ysbytai, yr heddlu a mwy—yr arfau a'r pwerau sydd eu hangen arnyn nhw. Fodd bynnag, mae gan bob un o bedair gwlad y Deyrnas Unedig ein cyfres ein hunain o gyfreithiau. Felly, mae'r arfau a'r pwerau hyn yn amrywio i raddau amrywiol ym mhob ardal. Mae'r Bil, felly, yn darparu ystod o arfau a phwerau sy'n ofynnol i sicrhau cysondeb o ran canlyniadau ledled y DU.

The Bill has five main areas of action to support the response across the UK and devolved national Governments. Firstly, it will help to increase the available health and social care workforce. This will be achieved through, for example, the removal of barriers to allow recently retired NHS staff and social workers to return to work.

Secondly, it will ease the burden on front-line staff. The proposals in the Bill will streamline paperwork and administrative requirements to help discharge patients more quickly. We need to free up hospital beds for those who are very ill to help clinicians to focus on front-line care. It will also make changes to councils' social care duties. This will allow them to prioritise people with the greatest care needs and make the best use of the adult social care workforce.

The third set of proposals aim to contain and slow the virus by reducing unnecessary social contact. The powers here focus on restricting events and gatherings and strengthening the quarantine powers of police and immigration officers. This will include the power to detain people and put them in appropriate isolation facilities if necessary to protect public health.

Management of the deceased with respect and dignity is of huge importance at all times, but of particular prominence now. The steps we are taking to respond to this pandemic will save lives. However, sadly, as we've already seen, people will lose loved ones as a result of this disease. The Bill will help the death management system to deal with increased demand for its services. It will enable deaths to be registered when people may not be able to attend the registrar's office in person. It will extend the list of persons who may make the registration and the operating times of crematoria may also be extended. 

The final suite of measures aim to support people generally by allowing them to claim statutory sick pay from day one, even if they're self-isolating without symptoms. The measures also seek to support the food industry to maintain supplies. 

Some of the changes proposed in this Bill deal with easing the burden on front-line NHS and adult social care staff. Some of the measures will help staff to return to work in health and social care. Some will support people in communities in taking care of themselves, their families, their loved ones and the wider community.

Members will also be aware the Health Protection (Coronavirus) (Wales) Regulations 2020 were laid on 17 March and came into force the next day. These regulations match regulations made in England to reduce the public health risks arising from the transmission of coronavirus. The Welsh regulations were made under an emergency procedure set out in the Public Health (Control of Disease) Act 1984. The coronavirus Bill, when enacted, will revoke the England and Wales regulations and replace them with similar provisions. The regulations are therefore in place as a temporary measure until the Bill comes into force.

But this Bill is just one part of the overall solution. Not each and every one of the tools or powers needed to address the COVID-19 pandemic are covered in the Bill. Some already exist in statute. Some exist in some parts of the UK but not others. This Bill aims to ensure that the action to tackle this threat can be carried out effectively across all four UK nations. The aim is for the Bill to reach the statute book this week. However, the provisions relating to statutory sick pay are intended to have a retrospective effect, going back to 13 March.

The Welsh Government, together with the other three national Governments in the UK, have resolved to review and, where necessary, amend legislation. My aim is to ensure that the response in Wales is consistent and effective. These are extraordinary measures for the extraordinary times that we face. The legislation will be time-limited for two years and not all of those measures will come into force immediately.

The Bill allows the four UK Governments to switch on these new powers when they're needed. Many of the measures in the Bill can be commenced as and where necessary, and I recognise the need to balance my duty to protect the public's health against my duty to respect individual rights. Crucially, the Bill provides for each of the four Governments in the UK to end powers when they are no longer necessary, and that decision will be based on the advice of the chief medical officers of the four nations.

The Bill is a transparent choice to take account of our devolution settlement in a way that enables swift action to be taken by Welsh Ministers when and where it is needed. We find ourselves in unprecedented times in the midst of a public health emergency. I know that I will continue to face your scrutiny, as I should do. However, I ask Members and the public for your continuing trust and support to take these new powers. I ask for that support to take action to save as many lives as possible here in Wales. I ask Members to support the motion before us.

Mae gan y Bil bum prif faes gweithredu i gefnogi'r ymateb ledled y DU a Llywodraethau cenedlaethol datganoledig. Yn gyntaf, bydd yn helpu i gynyddu'r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol sydd ar gael. Bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy, er enghraifft, dileu rhwystrau i alluogi staff y GIG a gweithwyr cymdeithasol sydd wedi ymddeol yn ddiweddar i ddychwelyd i'r gwaith.

Yn ail, bydd yn ysgafnhau'r baich ar staff rheng flaen. Bydd y cynigion yn y Bil yn symleiddio gwaith papur a gofynion gweinyddol er mwyn helpu i ryddhau cleifion yn gyflymach. Mae angen i ni ryddhau gwelyau ysbyty i'r rhai sy'n sâl iawn i helpu clinigwyr i ganolbwyntio ar ofal rheng flaen. Bydd hefyd yn gwneud newidiadau i ddyletswyddau gofal cymdeithasol cynghorau. Bydd hyn yn eu galluogi i flaenoriaethu pobl sydd â'r anghenion gofal mwyaf a gwneud y defnydd gorau o'r gweithlu gofal cymdeithasol i oedolion.

Nod y drydedd cyfres o gynigion yw cyfyngu'r feirws a'i arafu drwy leihau unrhyw gysylltiad cymdeithasol diangen. Mae'r pwerau hyn yn canolbwyntio ar gyfyngu digwyddiadau a chrynoadau a chryfhau pwerau cwarantîn yr heddlu a swyddogion mewnfudo. Bydd hyn yn cynnwys y pŵer i gadw pobl yn gaeth a'u rhoi mewn cyfleusterau ynysu priodol os yw hynny'n angenrheidiol i ddiogelu iechyd y cyhoedd.

Mae rheoli, gyda pharch ac urddas, y rhai sydd wedi marw bob amser yn bwysig iawn ond yn arbennig o amlwg ar hyn o bryd. Bydd y camau yr ydym ni'n eu cymryd i ymateb i'r pandemig hwn yn achub bywydau. Fodd bynnag, yn anffodus, fel yr ydym ni wedi ei weld eisoes, bydd pobl yn colli anwyliaid o ganlyniad i'r clefyd hwn. Bydd y Bil yn helpu'r system rheoli marwolaethau i ymdrin â'r galw cynyddol am ei gwasanaethau. Bydd yn galluogi cofrestru marwolaethau pan na fydd pobl o bosibl yn gallu bod yn bresennol yn swyddfa'r cofrestrydd yn bersonol. Bydd yn ymestyn y rhestr o bersonau a gaiff gofrestru ac mae'n bosibl y bydd amserau gweithredu amlosgfeydd hefyd yn cael eu hymestyn.  

Nod y gyfres olaf o fesurau yw cefnogi pobl yn gyffredinol drwy ganiatáu iddyn nhw hawlio tâl salwch statudol o'r diwrnod cyntaf un, hyd yn oed os ydyn nhw'n hunan-ynysu heb symptomau. Mae'r mesurau hefyd yn ceisio cefnogi'r diwydiant bwyd i gynnal cyflenwadau.

Mae rhai o'r newidiadau y mae'r Bil hwn yn eu cynnig yn ymdrin â lleddfu'r baich ar staff rheng flaen y GIG a gofal cymdeithasol i oedolion. Bydd rhai o'r mesurau yn helpu staff i ddychwelyd i'r gwaith ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd rhai yn helpu pobl mewn cymunedau i ofalu amdanyn nhw eu hunain, eu teuluoedd, eu hanwyliaid a'r gymuned ehangach.

Bydd yr Aelodau hefyd yn ymwybodol bod Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws) (Cymru) 2020 wedi eu gosod ar 17 Mawrth a'u bod wedi dod i rym y diwrnod wedyn. Mae'r rheoliadau hyn yn cyfateb i reoliadau a gafodd eu gwneud yn Lloegr i leihau'r risgiau iechyd cyhoeddus sy'n deillio o drosglwyddo coronafeirws. Cafodd Rheoliadau Cymru eu gwneud o dan weithdrefn frys sydd wedi ei nodi yn Neddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984. Bydd y Bil coronafeirws, pan ddaw i rym, yn dirymu Rheoliadau Cymru a Lloegr ac yn eu disodli drwy ddarpariaethau tebyg. Mae'r rheoliadau ar waith felly fel mesur dros dro tan i'r Bil ddod i rym.

Ond un rhan yn unig yw'r Bil hwn o'r ateb cyffredinol. Nid yw pob un o'r arfau na'r pwerau sydd eu hangen i fynd i'r afael â phandemig COVID-19 wedi eu cynnwys yn y Bil. Mae rhai eisoes yn bodoli mewn statud. Mae rhai yn bodoli mewn rhai rhannau o'r DU ond nid mewn eraill. Nod y Bil hwn yw sicrhau bod modd cyflawni'r camau i fynd i'r afael â'r bygythiad hwn yn effeithiol ar draws pedair gwlad y DU. Y nod yw i'r Bil gyrraedd y llyfr statud yr wythnos hon. Fodd bynnag, bwriedir i'r darpariaethau sy'n ymwneud â thâl salwch statudol gael effaith ôl-weithredol, gan fynd yn ôl i 13 Mawrth.

Mae Llywodraeth Cymru, ynghyd â'r tair Llywodraeth genedlaethol arall yn y DU, wedi penderfynu adolygu deddfwriaeth a'i diwygio lle bo angen. Fy nod i yw sicrhau bod yr ymateb yng Nghymru yn gyson ac yn effeithiol. Mae'r rhain yn fesurau eithriadol ar gyfer y cyfnod eithriadol yr ydym ni'n ei wynebu. Bydd y ddeddfwriaeth yn gyfyngedig o ran amser am ddwy flynedd, ac ni fydd pob un o'r mesurau hynny yn dod i rym ar unwaith.

Mae'r Bil yn caniatáu i bedair Llywodraeth y DU gychwyn y pwerau newydd hyn pan fo'u hangen. Mae'n bosibl cychwyn llawer o'r mesurau yn y Bil yn ôl yr angen, ac yr rwyf i'n cydnabod yr angen i gydbwyso fy nyletswydd i ddiogelu iechyd y cyhoedd yn erbyn fy nyletswydd i barchu hawliau unigol. Yn hollbwysig, mae'r Bil yn darparu i bob un o'r pedair Llywodraeth yn y DU roi terfyn ar bwerau pan nad oes eu hangen mwyach, a bydd y penderfyniad hwnnw'n seiliedig ar gyngor prif swyddogion meddygol y pedair gwlad.

Mae'r Bil yn ddewis tryloyw i ystyried ein setliad datganoli mewn ffordd sy'n galluogi Gweinidogion Cymru i gymryd camau cyflym pan a lle bo angen hynny. Rydym ni'n canfod ein hunain mewn cyfnod digynsail yng nghanol argyfwng iechyd cyhoeddus. Rwy'n gwybod y byddaf i'n parhau i wynebu eich craffu, fel y dylwn i ei wneud. Fodd bynnag, gofynnaf i'r Aelodau a'r cyhoedd am eich ymddiriedaeth a'ch cefnogaeth barhaus i gymryd y pwerau newydd hyn. Rwy'n gofyn am y gefnogaeth honno i gymryd camau i achub cymaint o fywydau â phosibl yma yng Nghymru. Rwy'n gofyn i'r Aelodau gefnogi'r cynnig sydd ger ein bron.

12:40

Thank you. Can I now call the Chair of the Legislation, Justice and Constitution Committee? Mick Antoniw.

Diolch. A gaf i alw yn awr ar Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad? Mick Antoniw.

Thank you, Deputy Llywydd. Can I start by saying that I reported on this matter to the committee this morning? The committee has not, because of time constraints, been able to consider the details of the Bill. I have been able to look through the Bill, and I report, really, as Chair of the committee within that capacity.

Can I firstly say that, in taking emergency powers, there is still and always a need to maintain the goodwill and consent of the population at large? Emergency powers are, to some extent, dependent on that actually happening. And one of the concerns that I think I would have would be that, unless some of the issues relating to poverty that may arise are resolved, then those may well present a challenge to the implementation and the use of emergency powers—for example, those dependent on foodbanks, those who have difficulty accessing an income to live on. And, if we are totally frank about it, £94 statutory sick pay is not enough for a family to live on for a week. Those are issues on which, hopefully, there will be further statements from UK Government, but are things that really must be addressed.

Emergency powers, and the Government taking emergency powers, is an exception. Emergency powers are taken where there is a real threat to security or to life. I don't think any of us can doubt that, in the current circumstances, the circumstances are exceptional, and that there is a genuine threat, and that powers are necessary to be taken to protect life. That means suspension of some individual and collective rights, and the judicial and legal processes that normally exist to give those protections. So, it's within that context that these emergency powers are correctly being sought.

In terms of the exercise of powers, Parliament doesn't disappear, and this Parliament doesn't fade into the background, because it is Parliament that is transferring some of its powers for a period of time to the Executive to act. It is therefore very important that there are still some checks and balances. So, I very much welcome the concession that was made to a six-monthly renewal by Parliament of those particular powers. I note that the House of Lords committee that considered this Bill actually raised the same point, suggesting that a year would be appropriate. I know that the opposition to the Government put forward six months, and that has been accepted. And I think that six months is the appropriate period for the exercise of Parliament to consider whether the extension of those powers in six months' time is necessary.

Can I also say that I welcome clause 83, which requires the UK Government to give two-monthly reports on non-devolved areas? The reason I emphasise that particular point is because, in regard to the powers that have been given to Welsh Ministers, there is no similar reporting requirement, there is no similar legal requirement. So, what I would ask from Government is that there is an undertaking that the same reporting provisions that exist for UK Government will be accepted by Welsh Government, and that we will have those two-monthly reports on the exercise of those powers.

The other point I would raise that I think is important is also that, if Parliament is going to be considering the Bill as a whole and the exercise of those powers on a six-monthly basis, then there is a necessity for a review to take place within the Assembly, either by committee or within the Assembly as a committee in its own right, perhaps even on a five-monthly basis, so that when this matter is considered at UK Government level there are full reports of the operation of the Bill in respect of not just the way in which we have exercised the powers given to Welsh Government Ministers, but also the impact of those UK Government powers on Wales themselves. Our concern should be not just with the devolved areas, but also the impact of emergency powers on the people of Wales and the way that interacts.

So, I think within that context, those are the constitutional points that I think deal with some of the concerns that might exist with regard to any Government taking emergency powers. I think it is right that these powers are taken. It is not my intention to go though the detail of those; those have been outlined by the Minister. But just that there will be the maintenance of checks and balances, not only at UK Government level, but also by this Assembly: that we will review those, we will review them on a regular basis and that there will be regular reporting of the exercise of those exceptional powers given to Welsh Government Ministers. 

Diolch, Dirprwy Lywydd. A gaf i ddechrau drwy ddweud fy mod i wedi cyflwyno adroddiad ar y mater hwn i'r Pwyllgor y bore yma? Oherwydd cyfyngiadau amser, nid yw'r Pwyllgor wedi gallu ystyried manylion y Bil. Rwyf i wedi gallu edrych drwy'r Bil, ac rwy'n adrodd, mewn gwirionedd, fel Cadeirydd y pwyllgor yn y swyddogaeth honno.

A gaf i ddweud yn gyntaf, wrth gymryd pwerau argyfwng, bod o hyd a phob amser angen i gynnal ewyllys da a chydsyniad y boblogaeth yn gyffredinol? Mae pwerau brys, i ryw raddau, yn ddibynnol ar hynny'n digwydd mewn gwirionedd. Ac un o'r pryderon yr wyf yn credu y byddai gen i, oni bai bod rhai o'r materion sy'n ymwneud â thlodi a allai godi yn cael eu datrys, y gallai'r rheini fod yn her i weithredu a defnyddio pwerau argyfwng—er enghraifft, y rhai sy'n dibynnu ar fanciau bwyd, y rhai sy'n cael anhawster cael gafael ar incwm i fyw arno. Ac, os ydym ni'n gwbl onest yn ei gylch, nid yw £94 tâl salwch statudol yn ddigon i deulu fyw arno am wythnos. Mae'r rheini'n faterion a fydd, gobeithio, yn cynnwys datganiadau ychwanegol gan Lywodraeth y DU, ond maen nhw yn bethau y mae wir rhaid mynd i'r afael â nhw.

Mae pwerau argyfwng, a'r Llywodraeth yn cymryd pwerau argyfwng, yn eithriad. Mae pwerau brys yn cael eu cymryd lle mae bygythiad gwirioneddol i ddiogelwch neu i fywyd. Nid wyf i'n credu y gall unrhyw un ohonom ni amau, o dan yr amgylchiadau presennol, bod yr amgylchiadau yn eithriadol, a bod bygythiad gwirioneddol, a bod angen cymryd pwerau er mwyn diogelu bywyd. Mae hynny'n golygu atal rhai hawliau unigol a chyfunol, a'r prosesau barnwrol a chyfreithiol sydd fel arfer yn bodoli i roi'r amddiffyniadau hynny. Felly, o fewn y cyd-destun hwnnw mae'r pwerau brys hyn yn cael eu ceisio yn briodol.

O ran arfer pwerau, nid yw'r Senedd yn diflannu, ac nid yw'r Senedd hon yn pylu i'r cefndir, oherwydd y Senedd sy'n trosglwyddo rhai o'i phwerau am gyfnod i'r Weithrediaeth i weithredu. Mae'n bwysig iawn, felly, bod rhai rhwystrau a gwrthbwysau yn parhau. Felly, rwyf yn croesawu'n fawr y consesiwn a wnaed gan y Senedd i adnewyddu'r pwerau penodol hynny bob chwe mis. Rwy'n sylwi bod Pwyllgor Tŷ'r Arglwyddi a ystyriodd y Bil hwn wedi codi'r un pwynt mewn gwirionedd, gan awgrymu y byddai blwyddyn yn briodol. Rwy'n gwybod bod y gwrthbleidiau i'r Llywodraeth wedi cyflwyno chwe mis, a bod hynny wedi ei dderbyn. Ac rwy'n credu mai chwe mis yw'r cyfnod priodol i ymarfer y Senedd i ystyried a oes angen ymestyn y pwerau hynny ymhen chwe mis.

A gaf fi ddweud hefyd fy mod i'n croesawu cymal 83, sy'n ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth y DU roi adroddiadau bob dau fis ar feysydd nad ydyn nhw wedi eu datganoli? Y rheswm yr wyf i'n pwysleisio'r pwynt penodol hwnnw yw oherwydd, o ran y pwerau sydd wedi eu rhoi i Weinidogion Cymru, nid oes gofyniad adrodd tebyg, nid oes gofyniad cyfreithiol tebyg. Felly, yr hyn yr wyf i'n ei ofyn gan y Llywodraeth yw bod ymrwymiad y bydd yr un darpariaethau adrodd sy'n bodoli ar gyfer Llywodraeth y DU yn cael eu derbyn gan Lywodraeth Cymru, ac y byddwn ni'n cael yr adroddiadau bob dau fis hynny ynghylch arfer y pwerau hynny.

Y pwynt arall yr wyf i am ei godi sy'n bwysig, yn fy marn i, yw, os yw'r Senedd yn mynd i fod yn ystyried y Bil yn ei gyfanrwydd ac yn arfer y pwerau hynny bob chwe mis, yna mae angen cynnal adolygiad o fewn y Cynulliad, naill ai gan bwyllgor neu o fewn y Cynulliad fel pwyllgor yn ei rinwedd ei hun, efallai hyd yn oed bob pum mis, fel y bydd adroddiadau llawn am weithrediad y Bil pan ystyrir y mater hwn ar lefel Llywodraeth y DU o ran nid yn unig y ffordd yr ydym ni wedi arfer y pwerau sydd wedi eu rhoi i Weinidogion Llywodraeth Cymru, ond hefyd effaith y pwerau Llywodraeth y DU hynny eu hunain ar Gymru. Dylai ein pryder fod nid yn unig gyda'r meysydd sydd wedi eu datganoli, ond hefyd effaith pwerau brys ar bobl Cymru a'r ffordd y mae hynny'n rhyngweithio.

Felly, rwy'n credu, o fewn y cyd-destun hwnnw, dyna'r pwyntiau cyfansoddiadol sydd yn fy marn i yn ymdrin â rhai o'r pryderon a allai fodoli o ran unrhyw Lywodraeth yn cymryd pwerau argyfwng. Rwy'n credu ei bod hi'n iawn bod y pwerau hyn yn cael eu cymryd. Nid yw'n fwriad gennyf i fynd drwy fanylion y rheini; mae'r rheini wedi'u hamlinellu gan y Gweinidog. Dim ond y bydd rhwystrau a gwrthbwysau yn cael eu cynnal, nid yn unig ar lefel Llywodraeth y DU, ond hefyd gan y Cynulliad hwn: a byddwn ni'n adolygu'r rheini, byddwn ni'n eu hadolygu'n rheolaidd ac yn cyflwyno adroddiadau rheolaidd ar y broses o arfer y pwerau eithriadol hynny sydd wedi eu rhoi i Weinidogion Llywodraeth Cymru.  

12:45

I'm pleased to be able to take part in this extremely important debate this afternoon. The powers that are contained within this Bill are, under the circumstances, given we're in extraordinary times, entirely appropriate and will, hopefully, give the Welsh Government additional tools that will help better equip the Government for the coming weeks and months. 

Admittedly, there are some provisions in this Bill that will seem extreme to many people and which could curb people's freedoms and, as someone who came into politics to champion the freedom of the individual, I too find some of the measures draconian, but given the seriousness of the situation, it's important to have these emergency powers as a last resort. But it is worth emphasising, as the Minister said, that these powers are being introduced on a temporary basis. 

Dirprwy Lywydd, if I can now turn to some of the specifics in this Bill. It contains important clauses in relation to the emergency registration of nurses and other health and care professionals under Schedule 1 to the Bill. And hopefully these clauses will help deal with any significant increase in the number of those needing medical care, as well as addressing any shortage in the level of approved staff who are able to help at this time. It's entirely appropriate that emergency registrations take place quickly and that our NHS workforce is as prepared as possible throughout this period. 

However, it's also important that there are the appropriate safeguards in place to ensure that those treating people are clinically safe to perform their roles. So, perhaps, in responding to today's debate, the Minister can tell us a little bit more about the checks and balances that will be in place here in Wales to ensure that any one advising or treating patients throughout this period are as capable as possible of doing so. 

In order to ease the burden on front-line staff, I note that the Bill also contains clauses in relation to emergency volunteering leave and compensation for emergency volunteers under Schedule 6 to the Bill. This is also crucial as it will help maximise the number of volunteers that are able to fill gaps in capacity and thereby help to safeguard essential services. For example, we know that there's a strong possibility that adult social care services will face a rise in demand and a reduced capacity arising from higher rates of staff absence. Therefore, it's understandable that local authorities should be able to prioritise care in order to protect life and reach speedy decisions without undertaking full Care Act 2014-compliant assessments. At the same time, the Bill introduces a new form of unpaid statutory leave, as well as powers to establish compensation schemes, which is entirely right to compensate for some loss of earnings and expenses incurred by volunteers. 

One of the key objectives of the Bill is to contain and slow the virus, and so it's vital that the Welsh Government has the powers in place to effectively meet this objective. Clause 49 provides for powers relating to potentially infectious persons under Schedule 20, and I appreciate that this clause may seem draconian to some people but, given yesterday's announcements, it will be important that police and immigration officers will now be able to direct individuals to stay at home or keep them at suitable locations for screening and assessment. It's hoped that these measures will go some way in filling the existing gaps in powers to ensure the screening and isolation of people who may be infected or contaminated with the virus and to ensure that constables can enforce health protection measures where necessary. Of course, both the UK Government and Welsh Government are working on the assumption that the vast majority of people in Britain will comply with the official public health advice, and as a result, this clause simply seeks to ensure that proportionate measures can be enforced if and when necessary. And I have to say that what we saw over the weekend in some places, where some people just disregarded advice and travelled to holiday destinations in certain parts of Wales, was totally irresponsible, and that’s why these powers are necessary in order to prevent this from happening in the first place. I'm pleased that the Welsh Government took action yesterday to close caravan parks and tourist hotspots.

Dirprwy Lywydd, we all have a role in ensuring that our constituents are aware of the latest guidance and that they are as informed as possible. Whilst I appreciate that the UK and Welsh Governments have made great efforts to advise the public of steps to take if they feel that they may have symptoms of the virus, there are still people contacting their Assembly Members for advice and support. As Joyce Watson said earlier, some are misinforming people online, so perhaps the Minister could tell us a little bit more about what the Welsh Government can do to widen the reach of its messaging so that we’re not in a position where people are detained or isolated by force.

There are also some very serious concerns surrounding the ways in which the deceased are managed with respect and dignity. I appreciate that this is a particularly sensitive issue, however, it’s important to ensure that the administrative processes relating to the registration of births, deaths and stillbirths can operate effectively during the outbreak period.

Dirprwy Lywydd, there are several other areas of the Bill that will be of significant importance to the people of Wales, and I hope the Welsh Government are examining how best to work with the provisions in this Bill. Whilst some provisions in the Bill may seem draconian, we must remember that these are unprecedented times, and as such, they call for unprecedented action. My colleagues and I will, of course, support this LCM and continue to do what we can to support both the Welsh Government and the UK Government to protect the people of Wales and mitigate the spread of this devastating virus. Thank you.

Rwy'n falch o gael cymryd rhan yn y ddadl hynod bwysig hon y prynhawn yma. Mae'r pwerau sydd yn y Bil hwn, o dan yr amgylchiadau, o gofio ein bod ni mewn cyfnod eithriadol, yn gwbl briodol a byddan nhw, gobeithio, yn rhoi arfau ychwanegol i Lywodraeth Cymru a fydd yn helpu i baratoi'r Llywodraeth yn well ar gyfer yr wythnosau a misoedd i ddod.  

Mae'n rhaid cyfaddef bod rhai darpariaethau yn y Bil hwn a fydd yn ymddangos yn eithafol i lawer o bobl ac a allai gyfyngu ar ryddid pobl ac, fel un a ddaeth i wleidyddiaeth i hyrwyddo rhyddid yr unigolyn, rwyf innau hefyd yn gweld rhai o'r mesurau yn ddidostur, ond o gofio difrifoldeb y sefyllfa, mae'n bwysig cael y pwerau brys hyn fel dewis olaf. Ond mae'n werth pwysleisio, fel y dywedodd y Gweinidog, mai dros dro y mae'r pwerau hyn yn cael eu cyflwyno.  

Dirprwy Lywydd, os caf i nawr droi at rai o'r manylion yn y Bil hwn. Mae'n cynnwys cymalau pwysig yn ymwneud â chofrestru brys nyrsys a gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol eraill o dan Atodlen 1 i'r Bil. A gobeithio y bydd y cymalau hyn yn helpu i ymdrin ag unrhyw gynnydd sylweddol yn nifer y rhai y mae angen gofal meddygol arnyn nhw, yn ogystal â mynd i'r afael ag unrhyw brinder yn lefel y staff cymeradwy sy'n gallu helpu ar hyn o bryd. Mae'n gwbl briodol bod cofrestriadau brys yn digwydd yn gyflym a bod ein gweithlu yn y GIG mor barod â phosibl drwy gydol y cyfnod hwn.  

Fodd bynnag, mae hefyd yn bwysig bod mesurau diogelu priodol ar waith i sicrhau bod y rhai sy'n trin pobl yn glinigol ddiogel i gyflawni eu swyddogaethau. Felly, efallai, wrth ymateb i'r ddadl heddiw, y gall y Gweinidog ddweud ychydig mwy wrthym ni am y rhwystrau a'r gwrthbwysau a fydd ar waith yma yng Nghymru i sicrhau bod unrhyw un sy'n cynghori neu'n trin cleifion drwy gydol y cyfnod hwn mor alluog â phosibl i wneud hynny.  

Er mwyn ysgafnhau'r baich ar staff rheng flaen, nodaf fod y Bil hefyd yn cynnwys cymalau yn ymwneud ag absenoldeb gwirfoddoli mewn argyfwng ac iawndal ar gyfer gwirfoddolwyr brys o dan Atodlen 6 y Bil. Mae hyn hefyd yn hollbwysig gan y bydd yn helpu i gael cymaint â phosibl o wirfoddolwyr sy'n gallu llenwi bylchau mewn capasiti a thrwy hynny helpu i ddiogelu gwasanaethau hanfodol. Er enghraifft, rydym ni'n gwybod bod posibilrwydd cryf y bydd gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion yn wynebu cynnydd yn y galw a llai o allu i ymdrin â chyfraddau uwch o absenoldeb staff. Felly, mae'n ddealladwy y dylai awdurdodau lleol allu blaenoriaethu gofal er mwyn diogelu bywyd a chyrraedd penderfyniadau cyflym heb ddilyn asesiadau cydymffurfiad llawn Deddf Gofal 2014. Ar yr un pryd, mae'r Bil yn cyflwyno math newydd o absenoldeb statudol di-dâl, yn ogystal â phwerau i sefydlu cynlluniau digolledu, sy'n gwbl briodol i wneud iawn am y golled o ran enillion a threuliau gwirfoddolwyr.  

Un o amcanion allweddol y Bil yw cyfyngu ac arafu'r feirws, ac felly mae'n hanfodol bod gan Lywodraeth Cymru y pwerau ar waith i gyflawni'r amcan hwn yn effeithiol. Mae cymal 49 yn darparu ar gyfer pwerau sy'n ymwneud ag unigolion a allai fod yn heintus o dan Atodlen 20, ac rwy'n gwerthfawrogi y gall y cymal hwn ymddangos yn ddidostur i rai pobl ond, yng sgil cyhoeddiadau ddoe, mae'n bwysig y bydd swyddogion yr heddlu a mewnfudo erbyn hyn yn gallu cyfarwyddo unigolion i aros gartref neu eu cadw mewn lleoliadau addas ar gyfer sgrinio ac asesu. Gobeithio y bydd y mesurau hyn yn mynd rywfaint o'r ffordd i lenwi'r bylchau presennol mewn pwerau i sicrhau sgrinio ac ynysu pobl a allai fod wedi eu heintio neu wedi eu halogi â'r feirws ac i sicrhau y gall cwnstabliaid orfodi mesurau diogelu iechyd pan fo hynny'n angenrheidiol. Wrth gwrs, mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn gweithio ar y dybiaeth y bydd y mwyafrif helaeth o bobl ym Mhrydain yn cydymffurfio â chyngor swyddogol iechyd y cyhoedd, ac o ganlyniad, dim ond ceisio sicrhau y gall mesurau cymesur gael eu gorfodi pan ac os yw hynny'n angenrheidiol y mae'r cymal hwn yn ei wneud. Ac mae'n rhaid i mi ddweud bod yr hyn a welsom ni dros y penwythnos mewn rhai lleoedd, pan oedd rhai pobl ddim ond yn diystyru cyngor ac yn teithio i gyrchfannau gwyliau mewn rhai rhannau o Gymru, yn gwbl anghyfrifol, a dyna pam y mae angen y pwerau hyn er mwyn atal hyn rhag digwydd yn y lle cyntaf. Rwy'n falch bod Llywodraeth Cymru wedi cymryd camau ddoe i gau meysydd carafanau a mannau sy'n boblogaidd gan dwristiaid.

Dirprwy Lywydd, mae gan bob un ohonom ni ran mewn sicrhau bod ein hetholwyr yn ymwybodol o'r canllawiau diweddaraf a'u bod yn cael cymaint o wybodaeth â phosibl. Er fy mod i'n gwerthfawrogi bod Llywodraethau Cymru a'r DU wedi ymdrechu'n daer i gynghori'r cyhoedd ar y camau i'w cymryd os ydyn nhw'n teimlo bod ganddyn nhw symptomau'r feirws, mae pobl yn dal i gysylltu â'u Haelodau Cynulliad i gael cyngor a chymorth. Fel y dywedodd Joyce Watson yn gynharach, mae rhai yn camhysbysu pobl ar-lein, felly efallai y gallai'r Gweinidog ddweud ychydig mwy wrthym ni ynghylch yr hyn y gall Llywodraeth Cymru ei wneud i ehangu cyrhaeddiad ei negeseuon fel nad ydym ni mewn sefyllfa lle mae pobl yn cael eu cadw neu eu hynysu drwy orfodaeth.

Mae rhai pryderon difrifol iawn hefyd ynghylch y modd y mae'r rhai sydd wedi marw yn cael ei reoli gyda pharch ac urddas. Rwy'n gwerthfawrogi bod hwn yn fater arbennig o sensitif, ond er hynny, mae'n bwysig sicrhau bod y prosesau gweinyddol sy'n ymwneud â chofrestru genedigaethau, marwolaethau a marw-enedigaethau yn gallu gweithredu'n effeithiol yn ystod cyfnod yr achosion.

Dirprwy Lywydd, mae sawl maes arall yn y Bil a fydd o bwysigrwydd sylweddol i bobl Cymru, ac rwy'n gobeithio bod Llywodraeth Cymru yn ystyried sut orau i weithio gyda'r darpariaethau yn y Bil hwn. Er bod rhai darpariaethau yn y Bil yn ymddangos yn ddidostur, mae'n rhaid i ni gofio ein bod mewn amseroedd digynsail, ac oherwydd hynny, maen nhw'n galw am gamau na welwyd eu tebyg o'r blaen. Bydd fy nghyd-Aelodau a minnau, wrth gwrs, yn cefnogi'r cynnig cydsyniad deddfwriaethol hwn ac yn parhau i wneud yr hyn a allwn i gefnogi Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i amddiffyn pobl Cymru a lliniaru lledaeniad y feirws dinistriol hwn. Diolch.

12:50

I'm pleased to rise to take part in this important debate. In his contribution to this debate, Paul Davies twice used the word 'draconian', and this is a draconian measure; we cannot pretend it's anything else. I’m sure that most of us in this Chamber will not be supporting it with a light heart. We would have loved to see our fellow citizens comply with what they were being asked and advised to do, but sadly, we know there is a minority—and I believe it’s a small minority of people—who were not prepared to take the very, very clear advice, and that means that powers must exist to protect the population from this unprecedented disease. We really don't know, as the Minister said earlier, what it’s going to do and how it’s going to affect us, and so Plaid Cymru will be, with quite a heavy heart in many ways, supporting this legislative consent motion.

In my contribution, Dirprwy Lywydd, I want to echo some of the concerns that have already been raised, particularly by Mick Antoniw. Not about whether the powers should exist, but how those powers might be used and how this place might be able to participate, because as the Minister has said, the taking of these powers—some of these powers—does not necessarily mean the use of them; it may not be necessary. But there are some areas, and I’m sure many other Members of the Senedd will have had representations, for example, from disabled people who are really concerned that if the requirements, hard-fought-for requirements, requirements that they’ve taken many years to campaign for around the right to support are removed, that they will lose care packages and that would make them vulnerable. I'd argue that it would actually make them vulnerable to ending up in the hospital system, which of course would be the last thing we would want. And the Minister will also be aware that there are concerns about the removal of some protections for mental health patients. I know that this Welsh Government will not likely use those powers, but I do understand why constituents have been writing to me and to many of us, and about the rights of disabled children to access education—all of those things—that those fears are real. I'd like to ask the Minister today, and I don’t know if he would be able to commit to this, that if the Welsh Government is reaching the point where it feels it must use some of those powers, that in addition to perhaps reporting as Mick Antoniw has suggested, whether it would be possible—we will be meeting in this place in one form or another—if it would be possible for the Minister to bring forward a statement to the mini Senedd or whatever we will be by that time, to explain why he is thinking of lightening the requirements on local government around social care, for example, so that we can raise constituents' concerns with him. And he can respond to those, and I'm sure respond to those in a way that would provide reassurance.

The Minister said in his statement that he absolutely understands—and I'm really pleased to hear him say this, and it doesn't surprise me at all—the right to balance respect for individuals' rights around what is necessary for the community as a whole. And in that respect, I draw his attention—he may have already seen it—to the statement released today by the Equality and Human Rights Commission that provides a very useful framework for one's thinking around how some of that balancing might be done in this absolutely unprecedented period.

I refer briefly to statutory sick pay. Of course, all of us will welcome the fact that this becomes available, but as Mick Antoniw has said, people cannot live on that. They certainly can't live on it for very long, and I think we are disappointed. I understand there were amendments that were raised but not discussed that would have provided, in this legislation, some protection for those sole workers, self-employed people and freelancers. I've heard what the Welsh Government have said—and I hope that they are right—that we will be getting a package from the UK Government, because that is, of course, the right level for that package to come. But if it doesn't come and it doesn't come quickly, I would urge Welsh Ministers to look at what they may be able to do in the short term. We've been doing some research ourselves, supported by experts in the field, around the possibility of a temporary basic income that would support those people, and if we find ourselves in a situation where the UK Government won't act, we would obviously be more than happy to share that and see if there's any feasibility.

I mean, there are other things that the legislation doesn't do, as I understand it, and the Minister will correct me if I'm wrong. It doesn't, for example, enable the Government, at any level, to step in and deal with bad employers. I am receiving messages as we are sitting here from people who are being pressurised to go into work in situations where I don't think anybody in this room would feel that their work was essential for the community. Siân Gwenllian raised earlier the issue about construction workers. I'm not a construction worker but my big brother is, and I know what construction sites are like. It is not possible, on a construction site, to be building buildings or repairing them and maintain proper social distancing. It just should not be done. Unless those people are building essential facilities or making essential repairs to perhaps the homes of older people who won't be safe to stay in their homes unless it's done, but construction workers—. I've had several e-mails this morning from people in my region saying, 'I don't want to be at work; I don't feel safe at work; I don't feel my work is essential, but my boss is telling me that unless I turn up, my work is gone.' We know that that sector is quite fragile, actually, that people's employment rights are often not very strong, and it's a disappointment to me that this legislation does not give Governments an opportunity to step in.

Again, the vast majority of employers are going to be being responsible, they're going to be supporting their staff, they're going to be encouraging their staff to stay at home. We've seen some really nice things. Timpson's, for example, who've not only told all their are staff to stay at home and they'll be fully paid, but are giving them additional help and protection.

I can see the Deputy Presiding Officer is telling me that I must draw this to an end, and I will do so. The final point that I want to make in the context of the legislation is that this does give powers with regard to isolation, with regard to distancing, but I think if those powers are to be used, people must have clarity, and particularly today what is facing us is that it is not clear what is essential work and what is not. I don't know to what extent, Deputy Presiding Officer, that will be in the gift of the Welsh Government to get some more clarity about that, but we cannot ask people to behave responsibly and then not tell them what responsible behaviour really looks like.

Rwy'n falch o godi i gymryd rhan yn y ddadl bwysig hon. Yn ei gyfraniad i'r ddadl hon, defnyddiodd Paul Davies y gair 'ddidostur' ddwywaith, ac mae hwn yn fesur didostur; allwn ni ddim esgus ei fod yn ddim byd arall. Rwy'n siŵr na fydd y rhan fwyaf ohonom ni yn y Siambr hon yn cefnogi'r Bil â chalon ysgafn. Byddem ni wedi bod wrth ein boddau yn gweld ein cyd-ddinasyddion yn cydymffurfio â'r hyn y gofynnwyd iddyn nhw ei wneud ac y'i cynghorwyd nhw i'w wneud, ond yn anffodus, fe wyddom bod lleiafrif—ac rwy'n credu mai lleiafrif bach o bobl ydyn nhw—nad oedden nhw'n barod i dderbyn y cyngor clir iawn hwn, ac mae hynny'n golygu bod yn rhaid cael pwerau i amddiffyn y boblogaeth rhag y clefyd digynsail hwn. Nid ydym ni'n gwybod, fel y dywedodd y Gweinidog yn gynharach, yr hyn mae'n mynd i'w wneud a sut y bydd yn effeithio arnom ni, ac felly fe fydd Plaid Cymru, gyda chalon eithaf trwm mewn sawl ffordd, yn cefnogi'r cynnig cydsyniad deddfwriaethol hwn.

Yn fy nghyfraniad, Dirprwy Lywydd, hoffwn i adleisio rhai o'r pryderon sydd wedi eu codi eisoes, yn enwedig gan Mick Antoniw. Nid ynghylch pa un a ddylai'r pwerau fodoli, ond sut y gall y pwerau hynny gael eu defnyddio a sut y gallai'r lle hwn gymryd rhan, oherwydd fel y mae'r Gweinidog wedi ei ddweud, nid yw cymryd y pwerau hyn—rhai o'r pwerau hyn—yn golygu eu defnyddio o reidrwydd; efallai na fydd angen hynny. Ond mae rhai meysydd, ac rwy'n siŵr y bydd llawer o Aelodau eraill y Senedd wedi cael sylwadau, er enghraifft, gan bobl anabl sydd wir yn pryderu, os bydd gofynion, gofynion y maen nhw wedi brwydro'n hir drostyn nhw, y maen nhw wedi cymryd blynyddoedd lawer i ymgyrchu dros yr hawl i gael cefnogaeth, yn cael eu dileu, y byddan nhw'n colli pecynnau gofal ac y byddai hynny'n eu gwneud yn agored i niwed. Byddwn i'n dadlau y byddai hynny mewn gwirionedd yn eu gwneud yn agored i fynd i mewn i'r system ysbyty yn y pen draw, sef y peth olaf y byddem ni'n ei ddymuno wrth gwrs. A bydd y Gweinidog hefyd yn ymwybodol bod pryderon ynghylch cael gwared ar rai amddiffyniadau ar gyfer cleifion iechyd meddwl. Rwy'n gwybod na fydd Llywodraeth Cymru yn debygol o ddefnyddio'r pwerau hynny, ond rwyf yn deall pam mae etholwyr wedi bod yn ysgrifennu ataf i ac at lawer ohonom ni, ac ynglŷn â hawliau plant anabl i gael mynediad at addysg—y pethau hynny i gyd—bod yr ofnau hynny yn rhai gwirioneddol. Hoffwn i ofyn i'r Gweinidog heddiw, ac nid wyf i'n gwybod a fyddai'n gallu ymrwymo i hyn, sef os bydd Llywodraeth Cymru yn cyrraedd y pwynt lle mae'n teimlo bod yn rhaid iddi ddefnyddio rhai o'r pwerau hynny, yn ogystal ag efallai adrodd fel y mae Mick Antoniw wedi ei awgrymu, a fyddai'n bosibl—byddwn ni'n cyfarfod yn y lle hwn ar ryw ffurf neu'i gilydd—pe byddai'n bosibl i'r Gweinidog ddod â datganiad gerbron y Senedd fach neu beth bynnag y byddwn ni erbyn hynny, i egluro pam y mae'n ystyried ysgafnhau'r gofynion ar lywodraeth leol ynghylch gofal cymdeithasol, er enghraifft, fel y gallwn ni godi pryderon etholwyr gydag ef. A gall ef ymateb i'r rheini, ac rwy'n siŵr yn ymateb i'r rheini mewn ffordd a fyddai'n rhoi tawelwch meddwl.

Dywedodd y Gweinidog yn ei ddatganiad ei fod yn deall yn llwyr—ac rwy'n falch iawn o'i glywed yn dweud hyn, ac nid yw'n syndod i mi o gwbl—yr hawl i gydbwyso parch at hawliau unigolion â'r hyn sy'n angenrheidiol i'r gymuned yn ei chyfanrwydd. Ac yn hynny o beth, rwy'n tynnu ei sylw—efallai ei fod wedi ei weld eisoes—at y datganiad a gafodd ei ryddhau heddiw gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy'n darparu fframwaith defnyddiol iawn ar gyfer ystyried y modd y gellid gwneud rhywfaint o'r cydbwyso hwnnw yn y cyfnod cwbl ddigynsail hwn.

Cyfeiriaf yn fyr at daliadau salwch statudol. Wrth gwrs, bydd pob un ohonom ni yn croesawu'r ffaith fod hyn ar gael, ond fel y dywedodd Mick Antoniw, ni all pobl fyw ar hynny. Yn sicr, ni allan nhw fyw arno yn hir iawn, ac rwy'n credu ein bod yn siomedig. Rwy'n deall y cafodd gwelliannau eu codi, ond ni chawsant eu trafod, a fyddai wedi rhoi rhywfaint o amddiffyniad, yn y ddeddfwriaeth hon, i'r gweithwyr unigol hynny, pobl hunangyflogedig a gweithwyr llawrydd. Rwyf i wedi clywed yr hyn y mae Llywodraeth Cymru wedi ei ddweud—a gobeithio eu bod nhw'n iawn—y byddwn ni'n cael pecyn gan Lywodraeth y DU, oherwydd dyna, wrth gwrs, yw'r lefel cywir i'r pecyn hwnnw ddod ohono. Ond os nad yw'n dod ac nad yw'n dod yn gyflym, byddwn i'n annog Gweinidogion Cymru i ystyried yr hyn y gallan nhw ei wneud yn y tymor byr. Rydym ni wedi bod yn gwneud rhywfaint o ymchwil ein hunain, gyda chefnogaeth arbenigwyr yn y maes, yn ymwneud â'r posibilrwydd o gael incwm sylfaenol dros dro a fyddai'n cefnogi'r bobl hynny, ac os byddwn ni'n canfod ein hunain mewn sefyllfa lle na fydd Llywodraeth y DU yn fodlon gweithredu, byddem yn amlwg yn fwy na hapus i rannu hynny a gweld a oes unrhyw ddichonoldeb.

Wyddoch chi, mae pethau eraill nad yw'r ddeddfwriaeth yn eu gwneud, yn ôl yr hyn yr wyf i'n ei ddeall, a bydd y Gweinidog yn fy nghywiro i os wyf i'n anghywir. Nid yw, er enghraifft, yn galluogi'r Llywodraeth, ar unrhyw lefel, i gamu i mewn ac ymdrin â chyflogwyr gwael. Rwyf i'n cael negeseuon wrth i ni eistedd yn y fan yma gan bobl sydd o dan bwysau i fynd i weithio mewn sefyllfaoedd lle nad wyf i'n credu y byddai unrhyw un yn yr ystafell hon yn teimlo bod eu gwaith yn hanfodol i'r gymuned. Cododd Siân Gwenllian y mater yn gynharach ynglŷn â gweithwyr adeiladu. Nid wyf i'n weithiwr adeiladu ond dyna yw gwaith fy mrawd mawr, ac rwy'n gwybod sut fath o leoedd yw safleoedd adeiladu.

Nid yw'n bosibl, ar safle adeiladu, i fod yn adeiladu adeiladau na'u hatgyweirio a chynnal pellter cymdeithasol priodol. Yn syml, ni ddylid ei wneud. Oni bai bod y bobl hynny'n adeiladu cyfleusterau hanfodol neu'n gwneud atgyweiriadau hanfodol efallai i gartrefi pobl hŷn na fydden nhw'n ddiogel i aros yn eu cartrefi, oni bai bod hynny'n cael ei wneud, ond gweithwyr adeiladu—. Rwyf i wedi cael sawl e-bost y bore yma gan bobl yn fy rhanbarth i yn dweud, 'Nid wyf i eisiau bod yn y gwaith; nid wyf i'n teimlo'n ddiogel yn y gwaith; nid wyf i'n teimlo bod fy ngwaith yn hanfodol, ond mae fy mhennaeth yn dweud wrthyf, oni bai fy mod yn dod i weithio, y byddaf yn colli fy ngwaith.' Rydym ni'n gwybod bod y sector hwnnw'n eithaf bregus, mewn gwirionedd, nad yw hawliau cyflogaeth pobl yn aml yn gryf iawn, ac mae'n siom i mi nad yw'r ddeddfwriaeth hon yn rhoi cyfle i Lywodraethau gamu i'r adwy.

Unwaith eto, mae'r mwyafrif helaeth o gyflogwyr yn mynd i fod yn gyfrifol, maen nhw'n mynd i gefnogi eu staff, maen nhw'n mynd i annog eu staff i aros gartref. Rydym ni wedi gweld pethau dymunol iawn. Mae Timpson's, er enghraifft, sydd nid yn unig wedi dweud wrth bawb fod staff i aros gartref ac y byddan nhw'n cael eu talu'n llawn, ond maen nhw'n rhoi cymorth ac amddiffyniad ychwanegol iddyn nhw hefyd.

Rwy'n gallu gweld bod y Dirprwy Lywydd yn dweud wrthyf bod yn rhaid i mi ddirwyn hyn i ben, ac fe wnaf i hynny. Y pwynt olaf yr wyf i eisiau ei wneud yng nghyd-destun y ddeddfwriaeth yw bod hyn yn rhoi pwerau o ran ynysu, o ran cadw pellter cymdeithasol, ond rwy'n credu os yw'r pwerau hynny am gael eu defnyddio, mae'n rhaid i bobl gael eglurder, ac yn arbennig heddiw yr hyn sydd yn ein hwynebu yw nad yw'n glir beth sy'n waith hanfodol a beth nad yw'n waith hanfodol. Nid wyf i'n gwybod, Dirprwy Lywydd, i ba raddau y bydd hynny o fewn gallu Llywodraeth Cymru i gael mwy o eglurder ynghylch hynny, ond allwn ni ddim gofyn i bobl ymddwyn yn gyfrifol ac wedyn peidio â dweud wrthyn nhw sut mae ymddygiad cyfrifol yn edrych mewn gwirionedd.

12:55

For my contribution, I want to give a very personal rather than a legal or even a political take on this, really, in terms of what we're considering today.

I reflect back now on when I stood for election to this Senedd in 2016 and, really, all I was hoping for was that my life experiences would bring something to this institution and that I could do my little bit to make life for my constituents—that I'd later be elected to represent—just that little bit better. Not once did it cross my mind that less than four years later I'd be in this Chamber debating legislation that would give emergency powers to our Government in the face of a public health emergency. But here we are. And the speed at which this has moved has been quite frightening.

I was reflecting on when I first heard of coronavirus, and there was general news coverage about the events in China—that that didn't really strike us as being a reason to refocus on our business here. And then I recall I was at a social gathering in January, and there were a lot of us there—a lot of friends together—and we were having a bit of banter about the virus and whether we'd all need to get masks, because there were a number of us in the room, including me, that had the usual coughs and sneezes of our winter colds. We all laughed about it; we just didn't take it seriously. I think it's fair to say none of us are laughing now.

On Friday of last week, I decided to close my office in Merthyr Tydfil, both as a precaution for my constituents, who visit my office in quite significant numbers, but also to protect my staff that I employ to work in that office. As I locked the office on Friday evening, taking with me all the bits and bobs that I'd need to work from home, I was suddenly hit by the enormity of what we're facing—leaving that office and not knowing when we were going to be going back, and then, when I got home, realising that I couldn't even organise online shopping for my 81-year-old mother, who lives alone some miles away from me, because all the slots had been taken for weeks ahead, and, finally, feeling hugely emotional that I have no idea when I'm going to be able to cwtch my six-month-old grandson again, or when I'm going to be able to see my sons and their partners or my mum or my family or my in-laws and my friends, and knowing that some of those are in vulnerable categories, and not knowing what the weeks ahead are going to bring.

As I said earlier in my contribution to the First Minister's statement, from where I live, I can see the Tesco car park in Merthyr Tydfil, and I've watched in amazement and some considerable discomfort the crowds going in and out, ignoring advice on social distancing, panic buying and stockpiling. All these things tell me that we have to do more. We have to now give powers to Government to enforce behaviours that, unfortunately, some people are refusing to comply with voluntarily. The advice has been issued, and that's been done for a reason: to try and save lives. So, I support giving our Government these powers, the tools that they will need to do a job at speed, to take action to try and help bring this crisis to an end, and I thank them for everything that they've done so far, for the difficult decisions to make under the most difficult of circumstances.

I also have insufficient words to thank those on the front line providing emergency responses. I cannot imagine the pressures that they are under now, trying to cope, but they do, and they are delivering for us as they always do.

No more do I want to hear nostalgic references to wartime spirit. We are not at war, but we are in the battle of our lives. We are not dodging bombs from planes, but we are dodging each other, because we are now the bombs. Dirprwy Lywydd, we do this because we all hope to get back to normality soon. We all want to be able to hold our loved ones again and see our friends. Our value of such simple pleasures might even increase dramatically when we look back on this time. To do that, albeit that this is a temporary measure, I'm prepared to make the most difficult decision that anyone should have to make in a democracy, a decision that I had never contemplated in 2016. But I will therefore be supporting these measures that will give our Government the powers it may need to bring this crisis to an end as soon as possible, but also knowing that ending this crisis may well not be in the immediate future.

Ar gyfer fy nghyfraniad i, rwyf i eisiau rhoi sylw personol iawn ar hyn yn hytrach nag un cyfreithiol neu hyd yn oed un gwleidyddol, o ran yr hyn yr ydym ni'n ei ystyried heddiw.

Rwy'n meddwl yn ôl nawr ynghylch pryd y gwnes i sefyll i gael fy ethol i'r Senedd hon yn 2016 ac, mewn gwirionedd, y cyfan yr oeddwn i'n gobeithio amdano oedd y byddai fy mhrofiadau bywyd yn dod â rhywbeth i'r sefydliad hwn ac y gallwn i wneud fy rhan fach i wneud bywyd i fy etholwyr—y byddwn i yn ddiweddarach yn cael fy ethol i'w cynrychioli—dim ond yr ychydig bach hwnnw yn well. Ni wnaeth groesi fy meddwl unwaith y byddwn i, lai na phedair blynedd yn ddiweddarach, yn y Siambr hon yn trafod deddfwriaeth a fyddai'n rhoi pwerau brys i'n Llywodraeth yn wyneb argyfwng iechyd cyhoeddus. Ond dyma ni. Ac mae pa mor cyflym y mae hyn wedi symud wedi bod yn dra brawychus.

Roeddwn i'n meddwl pryd y clywais sôn am y coronafeirws yn gyntaf, ac roedd darllediadau newyddion cyffredinol am y digwyddiadau yn Tsieina—nad oedd hynny'n ein taro mewn gwirionedd fel rheswm dros ganolbwyntio o'r newydd ar ein busnes ni yma. Ac yna rwy'n cofio i mi fod mewn digwyddiad cymdeithasol ym mis Ionawr, ac roedd llawer ohonom ni yno—llawer o ffrindiau gyda'n gilydd—ac roeddem ni'n cellwair ychydig am y feirws a pha un a fyddai angen i ni i gyd gael mygydau, oherwydd roedd nifer ohonom ni yn yr ystafell, gan fy nghynnwys i, a oedd yn dioddef o beswch a thisian arferol ein hannwyd y gaeaf. Fe wnaeth pob un ohonom ni chwerthin yn ei gylch; nid oeddem ni'n ei gymryd o ddifrif o gwbl. Rwy'n credu ei bod hi'n deg dweud nad oes yr un ohonom ni'n chwerthin nawr.

Ddydd Gwener yr wythnos diwethaf, penderfynais i gau fy swyddfa ym Merthyr Tudful, fel rhagofal ar gyfer fy etholwyr, sy'n ymweld â'm swyddfa mewn niferoedd eithaf sylweddol, ond hefyd i ddiogelu fy staff yr wyf i'n eu cyflogi i weithio yn y swyddfa honno. Wrth i mi gloi'r swyddfa nos Wener, gan fynd â'r holl fân bethau y byddai eu hangen arnaf i i weithio gartref gyda mi, cefais fy nharo, yn sydyn, gan anferthedd yr hyn yr ydym ni'n ei wynebu— gadael y swyddfa honno heb wybod pryd yr oeddem ni'n mynd i ddychwelyd, ac yna, pan gyrhaeddais i fy nghartref, sylweddoli na allwn i hyd yn oed drefnu siopa ar-lein ar gyfer fy mam 81 oed, sy'n byw ar ei phen ei hun rai milltiroedd i ffwrdd oddi wrthyf i, oherwydd bod yr holl slotiau wedi eu cymryd am wythnosau i ddod, ac, yn olaf, teimlo'n emosiynol iawn nad oes gennyf i syniad pryd fydda i'n gallu rhoi cwtsh i fy ŵyr chwe mis oed eto, na phryd y bydda i'n mynd i allu gweld fy meibion a'u partneriaid neu fy mam neu fy nheulu neu fy nheulu-yng-nghyfraith a'm ffrindiau, a gwybod bod rhai o'r rheini mewn categorïau agored i niwed, a heb wybod beth fydd yr wythnosau nesaf yn ddod gyda nhw.

Fel y dywedais i yn gynharach yn fy nghyfraniad i ddatganiad y Prif Weinidog, o lle yr wyf i'n byw, gallaf weld maes parcio Tesco ym Merthyr Tudful, ac rwyf i wedi gwylio mewn syndod, a chryn anesmwythyd, y torfeydd yn mynd i mewn ac allan, gan anwybyddu cyngor ar gadw pellter cymdeithasol, ymarfer prynu panig a phentyrru stoc. Mae'r holl bethau hyn yn dweud wrthyf i fod yn rhaid i ni wneud rhagor. Mae'n rhaid i ni nawr roi pwerau i'r Llywodraeth i orfodi ymddygiad y mae rhai pobl, yn anffodus, yn gwrthod cydymffurfio ag ef o'u gwirfodd. Mae'r cyngor wedi ei gyhoeddi, ac mae hynny wedi ei wneud am reswm: i geisio achub bywydau. Felly, rwyf i'n cefnogi rhoi'r pwerau hyn i'n Llywodraeth, yr arfau y bydd eu hangen arnyn nhw i wneud y gwaith yn gyflym, i weithredu er mwyn ceisio helpu i ddod â'r argyfwng hwn i ben, ac rwy'n diolch iddyn nhw am bopeth y maen nhw wedi ei wneud hyd yn hyn, am y penderfyniadau anodd sydd i'w gwneud o dan yr amgylchiadau mwyaf anodd.

Nid oes gennyf i eiriau digonol ychwaith i ddiolch i'r rhai hynny yn y rheng flaen sy'n darparu ymateb brys. Ni allaf i ddychmygu'r pwysau sydd arnyn nhw ar hyn o bryd, wrth geisio ymdopi, ond fe wnawn nhw, ac maen nhw'n cyflawni ar ein rhan fel y maen nhw'n ei wneud bob amser.

Nid wyf i bellach eisiau clywed cyfeiriadau hiraethus at ysbryd y rhyfel. Nid ydym ni mewn rhyfel, ond yr ydym ni ym mrwydr ein bywydau. Nid ydym ni'n osgoi bomiau o awyrennau, ond rydym ni'n osgoi ein gilydd, oherwydd ni yw'r bomiau yn awr. Dirprwy Lywydd, rydym ni'n gwneud hyn oherwydd ein bod ni i gyd yn gobeithio mynd yn ôl i normalrwydd yn fuan. Rydym ni i gyd eisiau gallu gafael am ein hanwyliaid unwaith eto a gweld ein ffrindiau. Gallai ein gwerthfawrogiad o bleserau syml o'r fath hyd yn oed gynyddu'n sylweddol wrth i ni edrych yn ôl ar y cyfnod hwn. I wneud hynny, er mai mesur dros dro yw hwn, rwy'n barod i wneud y penderfyniad anoddaf y dylai unrhyw un ei wneud mewn democratiaeth, penderfyniad nad oeddwn i erioed wedi ei ystyried yn 2016. Ond byddaf felly yn cefnogi'r mesurau hyn a fydd yn rhoi i'n Llywodraeth y pwerau y gallai fod eu hangen arni i ddod â'r argyfwng hwn i ben cyn gynted â phosibl, ond gan wybod hefyd ei bod yn ddigon posibl na fydd dod â'r argyfwng hwn i ben yn digwydd yn y dyfodol agos.

13:00

These powers are truly draconian, and, yes, they send shivers down the spine. The powers being granted to Government Ministers across all four nations impact upon the civil liberties of us all, and most people could not be anything other than concerned. And in normal circumstances, I would not even countenance such a transfer of powers. Unfortunately, these are not normal times, because, in a matter of weeks, coronavirus has spread around the globe, posing a severe health risk to us all. Governments have been forced to play catch-up as they try to minimise the impact this disease is having on their populations.

Here in the UK all four home nations have worked together on a unified approach, an approach designed to limit the impact of COVID-19, while the scientific community seeks a cure through possible vaccines and therapeutics. Unfortunately, a few people have not been following public health advice, and it is therefore necessary to take more decisive actions. We are today being asked to give legislative consent to a Bill that gives Governments unprecedented powers to curtail our basic freedoms and limit our civil liberties. Normally, I or my party would not permit such a transfer of powers, but we are in unprecedented territory, because we have an invisible enemy, one that does not respect borders. Everyone is at risk—not just the elderly or infirm, because young people have also passed away. Unless we take drastic and decisive action, tens of thousands of people will die. This is the stark reality facing us.

So, I accept that these powers are necessary in order to protect us from COVID-19. And make no mistake, this coronavirus is extremely infectious and very deadly. We have tried asking and even cajoling the public to do the right thing, and whilst the vast majority are heeding the public health advice, far too many are ignoring the warnings. The only alternative is for the state to force compliance. We can't allow the actions of a few to put us all at risk.

So, I am glad that the UK Government listened to reason and subjected the Bill to a six-monthly review, because these powers are open to abuse by the state, and therefore it is vital we ensure that these powers only exist for as long as is necessary. I still have concerns about clause 76, which gives the four Governments the power to alter the expiry date, and I would therefore ask the Welsh Government to agree to seek permission from this Chamber before invoking this power. It is vital that these powers are in force for the shortest time possible.

I will support, with a heavy heart, the legislative consent motion before us today. I was elected to support my constituents, and, unfortunately, the best way to do that is to place limits on freedoms that we all usually take for granted. We need to save lives and protect our communities, and I hope the Welsh public will heed the warnings, listen to the advice and act in everyone's best interest. This is the surest way to stop the spread of coronavirus, and the sooner that we do that, the sooner we can all return to our normal lives. Diolch yn fawr.

Mae'r pwerau hyn yn wirioneddol ddidostur, ac, ydyn, maen nhw'n gyrru ias i lawr yr asgwrn cefn. Mae'r pwerau sy'n cael eu caniatáu i Weinidogion y Llywodraeth ym mhob un o'r pedair gwlad yn effeithio ar ryddid sifil pob un ohonom ni, ac ni allai'r rhan fwyaf o bobl fod yn ddim ond pryderus. Ac o dan amgylchiadau arferol, ni fyddwn i hyd yn oed yn ystyried trosglwyddo pwerau o'r fath. Yn anffodus, nid yw'r rhain yn amseroedd arferol, oherwydd, mewn ychydig wythnosau, mae'r coronafeirws wedi lledaenu o amgylch y byd, gan beri risg ddifrifol i iechyd pob un ohonom ni. Mae Llywodraethau wedi eu gorfodi i wneud pethau'n gyflymach nag arfer wrth iddyn nhw geisio lleihau'r effaith y mae'r clefyd hwn yn ei chael ar eu poblogaethau.

Yma yn y DU mae pob un o'r pedair gwlad gartref wedi gweithio gyda'i gilydd ar ddull gweithredu unedig, dull gweithredu sydd wedi ei gynllunio i gyfyngu ar effaith COVID-19, wrth i'r gymuned wyddonol geisio gwellhad drwy frechlynnau a therapi posibl. Yn anffodus, nid yw rhai pobl wedi bod yn dilyn cyngor iechyd y cyhoedd, ac felly mae angen cymryd camau mwy pendant. Heddiw, gofynnir i ni roi cydsyniad deddfwriaethol i Fil sy'n rhoi pwerau digynsail i Lywodraethau i gyfyngu ar ein rhyddid sylfaenol a gosod terfynau ar ein hawliau sifil. Fel arfer, ni fyddwn i na fy mhlaid yn caniatáu trosglwyddo pwerau o'r fath, ond rydym ni mewn sefyllfa ddigynsail, oherwydd bod gennym ni elyn anweledig, un nad yw'n parchu ffiniau. Mae pawb mewn perygl—nid pobl oedrannus neu fregus yn unig, oherwydd mae pobl ifanc hefyd wedi marw. Oni bai ein bod ni'n cymryd camau eithafol a phendant, bydd degau o filoedd o bobl yn marw. Dyma'r gwir plaen sy'n ein hwynebu.

Felly, rwy'n derbyn bod y pwerau hyn yn angenrheidiol er mwyn ein diogelu rhag COVID-19. A pheidiwch ag amau am funud, mae'r coronafeirws hwn yn hynod heintus ac yn farwol iawn. Rydym ni wedi ceisio gofyn a hyd yn oed dwyn perswâd ar y cyhoedd i wneud y peth iawn, ac er bod y mwyafrif helaeth yn gwrando ar y cyngor iechyd cyhoeddus, mae gormod o lawer yn anwybyddu'r rhybuddion. Yr unig ddewis arall yw i'r wladwriaeth orfodi cydymffurfiad. Allwn ni ddim caniatáu i weithredoedd lleiafrif ein rhoi ni i gyd mewn perygl.

Felly, rwy'n falch bod Llywodraeth y DU wedi gwrando ar reswm a bod y Bil yn destun adolygiad bob chwe mis, oherwydd mae'r pwerau hyn yn agored i'w camddefnyddio gan y wladwriaeth, ac felly mae'n hanfodol ein bod ni'n sicrhau bod y pwerau hyn yn bodoli ddim ond am gyhyd â'u bod yn angenrheidiol. Mae gennyf i bryderon o hyd ynghylch cymal 76, sy'n rhoi'r pŵer i'r pedair Llywodraeth newid y dyddiad dod i ben, ac rwy'n gofyn felly i Lywodraeth Cymru gytuno i geisio caniatâd y Siambr hon cyn galw'r pŵer hwn i rym. Mae'n hanfodol bod y pwerau hyn mewn grym am y cyfnod byrraf posibl.

Fe wnaf gefnogi, gyda chalon drom, y cynnig cydsyniad deddfwriaethol sydd ger ein bron heddiw. Cefais i fy ethol i gefnogi fy etholwyr, ac, yn anffodus, y ffordd orau o wneud hynny yw gosod cyfyngiadau ar ryddid y mae pob un ohonom ni fel arfer yn ei gymryd yn ganiataol. Mae angen i ni achub bywydau a diogelu ein cymunedau, ac rwy'n gobeithio y bydd y cyhoedd yng Nghymru yn gwrando ar y rhybuddion, yn gwrando ar y cyngor ac yn gweithredu er lles pawb. Dyma'r ffordd orau o atal lledaeniad y coronafeirws, a pho gynted y byddwn ni'n gwneud hynny, y cynharaf y gall bob un ohonom ni ddychwelyd i'n bywydau arferol. Diolch yn fawr.

13:05

I think all of us, when we're considering these matters, consider our values, our positions, both within this Chamber, but also our responsibilities to our families and to the people we love. There are many of us who have watched our tvs over recent weeks and have seen what is happening to friends across the way in Italy and Spain and elsewhere, who have seen the suffering of people who have contracted this virus, and seen what it has done to communities and whole countries. Many of us—Dawn Bowden spoke very powerfully about the reasons that she sought election to this place—fundamentally want the same thing. We want to take care of our communities, and we want the best for our communities. I think the leader of the opposition, Paul Davies, said exactly that in his opening remarks.

So, when I consider this Bill, I consider certainly the situation we're facing, but also how do we contribute to resolving this issue. And I ask myself three questions. Do the powers exist to deal with this? Are these powers appropriate? And how is the exercise of these powers supervised? I think there's broad agreement that we do not have the powers, and the Government does not have the powers, that it requires to deal with the growing situation that we are facing. All of us saw the scenes over the weekend of people pretending it's a bank holiday or pretending that it's a day off. And all of us, I think, were appalled by that. I saw reports in my own constituencies, where pubs were open to finish off the barrel. In fact, what they're doing is endangering not only the people there, but all of us in our communities. And it is also clear that there is a lack of clarity about where the powers lie, and how powers are enforced. So, it is clear to me that we need and Government needs these powers in this Bill in order to deliver the sort of programme it must do over the coming weeks.

And then we have to ask ourselves: are the powers appropriate? And I have to say, I am clear in my own mind that the powers are appropriate. But these are not measures that I would have supported in the past. These are measures that, frankly, I find abhorrent, and in any other circumstances are measures that not only would I not support, but I would fight against with all of my strength. They are measures, Deputy Presiding Officer, that quite frankly I would not have voted for only a few weeks ago. The growth of cases that we've seen, and I've seen in my own part of the world in the Aneurin Bevan health board area, where there are more cases for us than any other part of Wales—. I've seen and I've felt the fear that that creates in our communities. So, it is appropriate that we have these powers in order to protect the national health service, to strengthen the national health service, to strengthen the public services that are delivering the protection we require, but also to ensure that people act responsibly.

And therefore, how do we supervise those powers? For me, I hope that Ministers will make reports to this place whenever these powers are used. I hope that Ministers, and I expect Ministers, to come to this place to explain why these powers are being used, for how long these powers are used, what is the objective of those powers being exercised, and when they expect these powers to be removed. It is not right and it is not proper in a democracy that these powers rest on the statute book. These powers need to be limited, and I'm very grateful to see that Ministers here welcome the limitations of those powers. I'm grateful to see a six-month review, and I agree with what our colleague Mick Antoniw said about regular reporting. But there must be accountability and proper parliamentary oversight and supervision throughout the whole of this time, and we all need to take that seriously. But also we need to look clearly at what powers do exist. I'm not convinced that there are sufficient powers at the moment to regulate the actions of supermarkets and the actions of people within supermarkets. I'd be interested to hear what the Minister has to say about that. I have some real concerns about some of these measures and what they will do to the rights of people who suffer from mental health issues at the moment, and I think we need proper supervision of that.

But in closing, and in supporting the Government today, I want to say this, Deputy Presiding Officer: what has shocked me over the last few weeks is that we do not have in place sufficient civil contingencies legislation that is workable and able to be used by Government when they are facing an emergency. It is not good enough that the statute book does not include emergency legislation adequate to deal with a crisis. I would hope that when we have dealt with this matter, we will again then be able to look at the statute book in its totality and ensure that Governments, under supervision and with consent, have the powers they require, without going through this process, because there is no real scrutiny of this legislation taking place, either here or in Edinburgh or in Belfast or in Westminster. It is being rushed through in a week, in a few days. The most draconian limitations on our freedoms to act and our freedoms as citizens are being rushed through four Parliaments in three days. We therefore need to have on the statute book legislation that is considered, that is robust and provides Ministers and Governments with the ability to act where necessary, but to act in a way that has democratic accountability, supervision and clear reasons there at its heart. We do not have that at present.

Rwy'n credu bod pob un ohonom, wrth ystyried y materion hyn, yn ystyried ein gwerthoedd, ein swyddi, yn y Siambr hon, ond hefyd ein cyfrifoldebau tuag at ein teuluoedd a'r bobl yr ydym yn eu caru. Mae llawer ohonom wedi bod yn gwylio'r teledu dros yr wythnosau diwethaf ac wedi gweld yr hyn sy'n digwydd i gyfeillion ar draws y dŵr yn yr Eidal a Sbaen a mannau eraill, wedi gweld dioddefaint pobl sydd wedi dal i feirws hwn, ac wedi gweld yr hyn y mae wedi'i wneud i gymunedau a gwledydd cyfan. Mae llawer ohonom ni—siaradodd Dawn Bowden yn rymus iawn am y rhesymau dros sefyll i gael ei hethol i'r lle hwn—eisiau yr un peth yn y bôn. Rydym eisiau gofalu am ein cymunedau, ac rydym eisiau cael y gorau i'n cymunedau. Credaf fod arweinydd yr wrthblaid, Paul Davies, wedi dweud yr union beth hwnnw yn ei sylwadau agoriadol.

Felly, wrth ystyried y Bil hwn, rwy'n sicr yn ystyried y sefyllfa yr ydym yn ei hwynebu, ond hefyd sut yr ydym yn cyfrannu at ddatrys y mater hwn. Ac rwy'n gofyn tri chwestiwn i mi fy hun. A yw'r pwerau'n bodoli i ymdrin â hyn? A yw'r pwerau hyn yn briodol? A sut y caiff y broses o arfer y pwerau hyn ei goruchwylio? Rwy'n credu bod cytundeb cyffredinol nad yw'r pwerau gennym, ac nad oes gan y Llywodraeth y pwerau sy'n ofynnol eu cael i ymdrin â'r sefyllfa yr ydym yn ei hwynebu. Gwelodd pob un ohonom y lluniau dros y penwythnos o bobl yn esgus ei bod yn ŵyl banc neu'n esgus ei bod yn ddiwrnod i ffwrdd. Ac rwy'n credu bod pob un ohonom wedi ein dychryn gan hynny. Gwelais adroddiadau yn fy etholaethau i fy hun, lle'r oedd tafarnau ar agor i orffen y gasgen. Yn wir, mae'r hyn y maen nhw'n ei wneud yn peryglu nid yn unig y bobl yno, ond pob un ohonom yn ein cymunedau. Ac mae hefyd yn amlwg bod diffyg eglurder o ran lle mae'r pwerau, a sut mae pwerau'n cael eu gorfodi. Felly, mae'n amlwg i mi fod angen y pwerau hyn yn y Bil hwn, ac mae'r Llywodraeth eu hangen i ddarparu'r math o raglen y mae'n rhaid iddi ei darparu dros yr wythnosau nesaf.

Ac yna mae'n rhaid inni ofyn i ni'n hunain: a yw'r pwerau'n briodol? Ac mae'n rhaid imi ddweud, rwy'n glir yn fy meddwl fy hun bod y pwerau'n briodol. Ond nid yw'r rhain yn fesurau y buaswn i wedi eu cefnogi yn y gorffennol. Mae'r rhain yn fesurau sydd, i fod yn onest, yn ffiaidd. Ac o dan unrhyw amgylchiadau eraill nid yn unig y byddwn i'n gwrthod eu cefnogi nhw, ond byddwn yn brwydro â'm holl nerth yn eu herbyn. Maen nhw'n fesurau, Dirprwy Lywydd, a dweud y gwir, y byddwn wedi pleidleisio yn eu herbyn dim ond rhai wythnosau'n ôl. Mae twf yr achosion yr ydym yn eu gweld, ac yr wyf i wedi gweld yn fy rhan i o'r byd yn ardal bwrdd iechyd Aneurin Bevan, lle mae mwy o achosion nag unrhyw ran arall o Gymru—. Rwyf wedi gweld ac rwyf wedi teimlo'r ofn y mae hynny'n ei greu yn ein cymunedau. Felly, mae'n briodol inni gael y pwerau hyn er mwyn diogelu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, i gryfhau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, i gryfhau'r gwasanaethau cyhoeddus sy'n sicrhau'r amddiffyniad sydd ei angen arnom, ond hefyd i sicrhau bod pobl yn ymddwyn yn gyfrifol.

Ac felly, sut yr ydym yn goruchwylio'r pwerau hynny? O'm rhan i, rwy'n gobeithio y bydd Gweinidogion yn cyflwyno adroddiadau i'r fan hon pryd bynnag y defnyddir y pwerau hyn. Gobeithio y bydd y Gweinidogion, ac rwy'n disgwyl i'r Gweinidogion ddod i'r lle hwn i egluro pam y mae'r pwerau hyn yn cael eu defnyddio, am ba hyd y'u defnyddir, beth yw amcan y pwerau, a phryd y maen nhw'n disgwyl i'r pwerau hyn gael eu dileu. Nid yw'n iawn ac nid yw'n briodol mewn democratiaeth fod y pwerau hyn ar y llyfr statud. Mae angen i'r pwerau hyn fod yn gyfyngedig, ac rwy'n ddiolchgar iawn i weld bod y Gweinidogion yma yn croesawu cyfyngiadau'r pwerau hynny. Rwy'n ddiolchgar i weld adolygiad bob chwe mis, ac rwy'n cytuno â'r hyn a ddywedodd ein cyd-Aelod Mick Antoniw am adrodd yn rheolaidd. Ond mae'n rhaid cael atebolrwydd a throsolwg a goruchwyliaeth seneddol briodol drwy gydol y cyfnod hwn, ac mae angen i bob un ohonom gymryd hynny o ddifrif. Ond mae hefyd angen inni edrych yn glir ar ba bwerau sy'n bodoli. Nid wyf yn argyhoeddedig bod digon o bwerau ar hyn o bryd i reoleiddio gweithredoedd yr archfarchnadoedd a gweithredoedd pobl yn yr archfarchnadoedd. Byddai gennyf ddiddordeb mewn clywed yr hyn sydd gan y Gweinidog i'w ddweud am hynny. Rwy'n pryderu'n wirioneddol am rai o'r mesurau hyn a'r hyn a wnânt i hawliau pobl sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl ar hyn o bryd, a chredaf fod angen inni oruchwylio hynny'n briodol.

Ond wrth gloi, ac wrth gefnogi'r Llywodraeth heddiw, rwyf am ddweud hyn, Dirprwy Lywydd: yr hyn sydd wedi fy synnu i dros yr ychydig wythnosau diwethaf yw nad oes gennym ddigon o ddeddfwriaeth argyfyngau sifil posibl sy'n ymarferol ac y gall y Llywodraeth ei defnyddio pan fyddan nhw'n wynebu argyfwng. Nid yw'n ddigon da nad yw'r llyfr statud yn cynnwys deddfwriaeth frys sy'n ddigonol i ymdrin ag argyfwng. Byddwn yn gobeithio, pan fyddwn wedi ymdrin â'r mater hwn, y byddwn eto wedyn yn gallu edrych ar y llyfr statud yn ei gyfanrwydd a sicrhau bod gan Lywodraethau, dan oruchwyliaeth a chyda chydsyniad, y pwerau y maen nhw eu hangen, heb fynd drwy'r broses hon, oherwydd nid oes craffu gwirioneddol yn digwydd ar y ddeddfwriaeth hon, naill ai yma nac yng Nghaeredin nac yn Belfast nac yn San Steffan. Mae'n cael ei ruthro drwodd mewn wythnos, mewn ychydig ddyddiau. Mae'r cyfyngiadau llymaf ar ein rhyddid i weithredu a'n rhyddid fel dinasyddion yn cael eu rhuthro drwy bedair Senedd mewn tri diwrnod. Felly mae angen inni gael ar y llyfr statud ddeddfwriaeth sydd wedi ei hystyried, sy'n gadarn ac sy'n rhoi'r gallu i Weinidogion a Llywodraethau weithredu lle bo angen, ond gweithredu mewn ffordd sydd ag atebolrwydd democrataidd, goruchwyliaeth a rhesymau clir yn ei hanfod. Nid yw hynny gennym ar hyn o bryd.

I support the legislative consent motion, I support the powers, I support the use of these powers, and I hope that at the end of this dreadful period of time we're living through, we will have learned some lessons and we will be able to again review where we stand as a Parliament and the powers that Ministers have to keep us safe. Thank you.

Rwy'n cefnogi'r cynnig cydsyniad deddfwriaethol, rwy'n cefnogi'r pwerau, rwy'n cefnogi'r defnydd o'r pwerau hyn, ac rwy'n gobeithio y byddwn, ar ddiwedd y cyfnod ofnadwy hwn o amser yr ydym yn byw drwyddo, wedi dysgu rhai gwersi ac y byddwn yn gallu adolygu lle'r ydym yn sefyll fel Senedd a'r pwerau sydd gan Weinidogion i'n cadw ni'n ddiogel. Diolch.

13:15