Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

28/01/2020

Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Galw Aelodau i drefn. Cyn cychwyn y prynhawn yma, hoffwn i groesawu'r ddirprwyaeth seneddol o'r Maldives, sy'n ymweld â'r Senedd heddiw. Felly, croeso i chi o'r Maldives. 

I call the Members to order. Before starting this afternoon, I would like to welcome the parliamentary delegation from the Maldives, who are visiting the Senedd today. So, welcome to you from the Maldives.

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister

Cwestiynau i'r Prif Weinidog yw'r eitem gyntaf, felly, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Angela Burns. 

Questions to the First Minister is the first item, and the first question is from Angela Burns.

Ysmygu
Smoking

1. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i leihau nifer y bobl sy'n smygu yng Nghymru? OAQ55018

1. Will the First Minister outline the Welsh Government's plans to reduce the number of people smoking in Wales? OAQ55018

I thank Angela Burns for that question, Llywydd.

We remain committed to reducing the percentage of the Welsh population who smoke to 16 per cent by the end of this calendar year. A post-2020 tobacco control plan is in preparation, deploying all evidence-based techniques to help achieve a tobacco-free Wales.

Diolchaf i Angela Burns am y cwestiwn yna, Llywydd.

Rydym ni'n dal i fod wedi ymrwymo i ostwng y ganran o boblogaeth Cymru sy'n smygu i 16 y cant erbyn diwedd y flwyddyn galendr hon. Mae cynllun rheoli tybaco ar ôl 2020 yn cael ei baratoi, gan ddefnyddio'r holl dechnegau seiliedig ar dystiolaeth i helpu i sicrhau Cymru ddi-dybaco.

Thank you for that answer, First Minister. And, undoubtedly, Wales has led the UK in banning smoking in public places, which is very welcome. However, 13 years on, latest figures still show that we're failing to address smoking in young people and expectant mothers. Across Wales, 9 per cent of 15 to 16-year-olds smoke, and 30 per cent of teenage mums smoke. Thirty per cent of mums aged between 16 and 19 are smokers at their baby's birth. Now, this obviously has a long-term impact on them, and, of course, their child. And one of the things I've discovered is that not all maternity services have dedicated stop smoking services. Those that do have them have shown a very high success rate. And we have to recognise that teenage mums in particular are very vulnerable to pressures such as body image, they want a tiny baby, there are a lack of role models, and, of course, the demographics sometimes fight against them. And we also know that if children see people smoking around them, they're much more likely to take up smoking.

So, I wondered if you could just outline for me what the Welsh Government could do to ensure that the best practice that does exist where there's a midwife-led stop smoking cessation service in a midwifery unit is spread across Wales, and we can have more midwives that can lead this kind of practice in order to try to cut down on the rates of teenage smoking.

Diolch am yr ateb yna, Prif Weinidog. Ac nid oes amheuaeth bod Cymru wedi arwain y DU trwy wahardd smygu mewn mannau cyhoeddus, sydd i'w groesawu'n fawr. Fodd bynnag, 13 mlynedd yn ddiweddarach, mae'r ffigurau diweddaraf yn dal i ddangos ein bod ni'n methu â mynd i'r afael â smygu ymhlith pobl ifanc a mamau beichiog. Ledled Cymru, mae 9 y cant o bobl ifanc 15 i 16 oed yn smygu, ac mae 30 y cant o famau yn eu harddegau yn smygu. Mae tri deg y cant o famau rhwng 16 a 19 oed yn smygwyr pan fydd ar adeg geni eu babanod. Nawr, mae hyn yn amlwg yn cael effaith hirdymor arnyn nhw, ac, wrth gwrs, ar eu plentyn. Ac un o'r pethau yr wyf i wedi eu darganfod yw nad oes gan bob gwasanaeth mamolaeth wasanaethau rhoi'r gorau i smygu penodol. Mae'r rhai sydd â gwasanaethau o'r fath wedi dangos cyfraddau llwyddiant uchel iawn. Ac mae'n rhaid i ni gydnabod bod mamau yn eu harddegau yn arbennig yn agored iawn i bwysau fel delwedd y corff, maen nhw eisiau cael babi bach iawn, mae diffyg esiampl, ac, wrth gwrs, mae'r ddemograffeg yn brwydro yn eu herbyn weithiau. Ac rydym ni hefyd yn gwybod os yw plant yn gweld pobl yn smygu o'u cwmpas, eu bod nhw'n llawer mwy tebygol o ddechrau smygu.

Felly, roeddwn i'n meddwl tybed a allech chi amlinellu i mi yr hyn y gallai Llywodraeth Cymru ei wneud i sicrhau bod yr arfer gorau sy'n bodoli lle ceir gwasanaeth rhoi'r gorau i smygu dan arweiniad bydwragedd mewn uned fydwreigiaeth yn cael ei ledaenu ar draws Cymru, ac y gallwn ni gael mwy o fydwragedd sy'n gallu arwain y math hwn o arfer er mwyn ceisio gostwng cyfraddau smygu ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau.

Llywydd, I thank Angela Burns for those supplementary questions. She is right that there is a continuing challenge to reduce the proportion of young women who become pregnant and who carry on smoking. The figures have to be treated with just a small degree of caution, because the percentage is a factor of the fact that the number of teenage pregnancies has fallen so rapidly during the devolution era. So, in the year 2000, there were 495 young women under the age of 16 who became pregnant in Wales, and in 2017, the last year for which we have figures, it was down to 144. And that's a dramatic decline. And amongst the 144, there is a concentration of young people who have particular difficulties and challenges, then, in persuading people to give up smoking.

But the range of services that are there in the NHS are designed to try and make sure that there isn't just one approach. In-hospital services work very well for some young people, but other young people definitely, we know, prefer to use pharmacy-based services, partly because it can be more anonymous; you'd rather go where you weren't so visible to other people. Specially trained midwives have a very important part to play in working with young people in particular, and then working directly with young people is important as well. So, in Pembrokeshire, in the Member's own area, Hywel Dda is doing a particular piece of work with young people who are smokers, trying to learn from them about the things that they would find most effective as forms of intervention to enable them to give up smoking, and that work is going on alongside primary care clusters and specialist midwives.

Llywydd, hoffwn ddiolch i Angela Burns am y cwestiynau atodol yna. Mae hi'n iawn bod her barhaus i leihau'r gyfran o fenywod ifanc sy'n beichiogi ac yn parhau i smygu. Mae'n rhaid trin y ffigurau gyda dim ond rhyw fymryn o bwyll, oherwydd mae'r ganran yn ffactor o'r ffaith bod nifer y merched yn eu harddegau sy'n beichiogi wedi gostwng mor gyflym yn ystod y cyfnod datganoli. Felly, yn y flwyddyn 2000, roedd 495 o fenywod ifanc dan 16 oed a ddaeth yn feichiog yng Nghymru, ac yn 2017, y flwyddyn ddiwethaf y mae gennym ni ffigurau ar ei chyfer, roedd i lawr i 144. Ac mae hwnnw'n ostyngiad dramatig. Ac ymhlith y 144, ceir crynhoad o bobl ifanc sydd ag anawsterau a heriau penodol, wedyn, o ran perswadio pobl i roi'r gorau i smygu.

Ond mae'r amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael yn y GIG wedi'u cynllunio i geisio gwneud yn siŵr nad un dull yn unig sydd ar gael. Mae gwasanaethau yn yr ysbyty yn gweithio'n dda iawn i rai pobl ifanc, ond mae'n well gan bobl ifanc eraill yn bendant, fe wyddom, ddefnyddio gwasanaethau fferyllol, yn rhannol gan y gall hynny fod yn fwy anhysbys; byddai'n well gennych chi fynd lle nad oeddech chi mor weladwy i bobl eraill. Mae gan fydwragedd sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig ran bwysig i'w chwarae o ran gweithio gyda phobl ifanc yn arbennig, ac yna mae gweithio'n uniongyrchol gyda phobl ifanc yn bwysig hefyd. Felly, yn Sir Benfro, yn ardal yr Aelod ei hun, mae Hywel Dda yn gwneud darn penodol o waith gyda phobl ifanc sy'n smygu, gan geisio dysgu ganddyn nhw am y pethau a fyddai fwyaf effeithiol iddyn nhw fel dulliau ymyrraeth i'w galluogi i roi'r gorau i smygu, ac mae'r gwaith hwnnw'n mynd rhagddo ochr yn ochr â chlystyrau gofal sylfaenol a bydwragedd arbenigol.

Thankfully, we've made progress in reducing the numbers smoking in Wales, First Minister, but it still takes a terrible toll on health in Wales, and particularly regarding people living in poverty. I do believe it's important that we make it more and more socially unacceptable to smoke in Wales, and the ban on smoking in enclosed public places has been a big part of that. A recent Action on Smoking and Health survey showed 59 per cent of respondents in favour of a ban on smoking in city and town centres. Is that something Welsh Government would consider in terms of making further progress?

Yn ffodus, rydym ni wedi gwneud cynnydd o ran lleihau'r niferoedd sy'n smygu yng Nghymru, Prif Weinidog, ond mae'n dal i gael effaith ofnadwy ar iechyd yng Nghymru, ac yn enwedig o ran pobl sy'n byw mewn tlodi. Rwy'n credu ei bod hi'n bwysig ein bod ni'n ei gwneud yn fwyfwy annerbyniol yn gymdeithasol i smygu yng Nghymru, ac mae'r gwaharddiad ar smygu mewn mannau cyhoeddus caeedig wedi bod yn rhan fawr o hynny. Dangosodd arolwg Action on Smoking and Health diweddar bod 59 y cant o ymatebwyr o blaid gwahardd smygu yng nghanol dinasoedd a threfi. A yw hynny'n rhywbeth y byddai Llywodraeth Cymru yn ei ystyried o ran gwneud cynnydd pellach?

I thank John Griffiths for that, and I completely agree with him—it was a point made by Angela Burns as well—that social acceptability of smoking leads to young people, in particular, becoming smokers. We have seen a huge cultural shift in the last 20 or 30 years in social acceptability. My colleague Vaughan Gething will bring forward regulations this year to enforce a statutory ban on smoking in hospital grounds, school playgrounds, play areas outside schools, and in unenclosed premises in childcare facilities. And then we will move on to the next phase of our determination to make smoking something that we bear down on, that we reduce, and that we prevent young people from thinking that it's a normal way of growing up. And unenclosed premises, in town and city centres, is one of the things that we will definitely be moving to act on next.

Diolchaf i John Griffiths am hynna, ac rwy'n cytuno'n llwyr ag ef—roedd yn bwynt a wnaed gan Angela Burns hefyd—bod y ffaith fod smygu yn dderbyniol yn gymdeithasol yn arwain at bobl ifanc, yn arbennig, yn dod yn smygwyr. Rydym ni wedi gweld newid diwylliannol enfawr yn yr 20 neu'r 30 mlynedd diwethaf o ran yr hyn sy'n dderbyniol yn gymdeithasol. Bydd fy nghyd-Weinidog, Vaughan Gething, yn cyflwyno rheoliadau eleni i orfodi gwaharddiad statudol ar smygu ar dir ysbytai, meysydd chwarae ysgolion, mannau chware y tu allan i ysgolion, ac adeiladau agored mewn cyfleusterau gofal plant. Ac yna byddwn yn symud ymlaen i gam nesaf ein penderfyniad i wneud smygu yn rhywbeth yr ydym ni'n rhoi pwysau arno, yr ydym ni'n ei leihau, ac yr ydym yn atal pobl ifanc rhag meddwl ei fod yn ffordd arferol o dyfu i fyny. Ac mae safleoedd agored, yng nghanol trefi a dinasoedd, yn un o'r pethau y byddwn ni'n sicr yn cymryd camau i weithredu arnyn nhw nesaf.

13:35
Datganoli Trethi
Devolution of Taxes

2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddatganoli trethi ymhellach, yn unol ag argymhelliad Comisiwn Silk? OAQ54983

2. Will the First Minister make a statement on further devolution of taxes as recommended by the Silk Commission? OAQ54983

I thank Mike Hedges for that. Llywydd, while land transfer tax, landfill disposals tax and Welsh rates of income tax have been successfully absorbed as responsibilities devolved to Wales, the UK Government continues to reject the Silk recommendation in relation to air passenger duty, despite all the evidence that supports its devolution.

Diolchaf i Mike Hedges am hynna. Llywydd, er bod treth trosglwyddo tir, treth gwarediadau tirlenwi a chyfraddau treth incwm Cymru wedi cael eu hamsugno'n llwyddiannus fel cyfrifoldebau sydd wedi eu datganoli i Gymru, mae Llywodraeth y DU yn parhau i wrthod argymhelliad Silk o ran toll teithwyr awyr, er gwaethaf yr holl dystiolaeth sy'n cefnogi ei datganoli.

I just wanted to talk about air passenger duty and aggregates levy. The reason why we couldn't have aggregates levy being devolved ends at one second past 11 p.m. on Friday. So, can we expect, at two seconds past 11 p.m., aggregates levy to be devolved? And have you had any further discussion regarding the devolution of air passenger duty?

Roeddwn i eisiau siarad am y doll teithwyr awyr a'r ardoll agregau. Mae'r rheswm pam na allem ni gael datganoli'r ardoll agregau yn dod i ben am un eiliad wedi 11 p.m. ddydd Gwener. Felly, a allwn ni ddisgwyl, am ddau eiliad wedi 11 p.m., i'r ardoll agregau gael ei datganoli? Ac a ydych chi wedi cael unrhyw drafodaeth bellach ynghylch datganoli'r doll teithwyr awyr?

I thank Mike for both of those examples, both of which were considered by the Silk Commission. As Mike Hedges knows, and has alluded to, Llywydd, aggregates levy was subject to extensive litigation at European and domestic levels. That was all resolved in February of last year, and the UK Government announced a review of aggregates levy, and that was due to be published in the autumn. It wasn't published because of the general election; we now expect that that review will be published alongside the budget on 11 March. There is a strong synergy between the environmental responsibilities that are discharged here in Wales and aggregates levy, which is, after all, an environmental tax, and putting the two sets of responsibilities together would make very good sense. There are some complexities, which we expect the review to address. It's a declining tax, and the Welsh share of UK aggregates may also be declining. There are significant data issues with it, and, of course, it will bring no more money to Wales, because any money that we got through aggregates levy would just be subject to a reduction in the block grant. Nevertheless, the case for it is a strong one, and we look forward to the publication of the review.

As far as air passenger duty is concerned, the UK Government has announced a review there as well, as part of its Flybe activities, and that too is due to be published alongside the March budget. None of that requires further justification for devolution of APD to Wales. The case was thoroughly made in Silk, and it was thoroughly made in the Welsh Affairs Select Committee report, under the chairing of David T.C. Davies, now the Deputy Minister in the Wales Office. We look forward to the UK Government giving to Wales what has already been devolved to Scotland and Northern Ireland; there simply is no excuse for that tax not coming to Wales, as the Silk commission recommended.

Diolchaf i Mike am y ddwy enghraifft yna, a chafodd y ddwy eu hystyried gan Gomisiwn Silk. Fel y mae Mike Hedges yn gwybod, ac wedi cyfeirio ato, Llywydd, roedd yr ardoll agregau yn destun ymgyfreitha helaeth ar lefelau Ewropeaidd a domestig. Cafodd hynny i gyd ei ddatrys ym mis Chwefror y llynedd, a chyhoeddodd Llywodraeth y DU adolygiad o'r ardoll agregau, a disgwyliwyd i hwnnw gael ei gyhoeddi yn yr hydref. Ni chafodd ei gyhoeddi oherwydd yr etholiad cyffredinol; rydym ni'n disgwyl erbyn hyn y bydd yr adolygiad hwnnw'n cael ei gyhoeddi ochr yn ochr â'r gyllideb ar 11 Mawrth. Ceir synergedd cryf rhwng y cyfrifoldebau amgylcheddol a gyflawnir yma yng Nghymru a'r ardoll agregau, sydd, wedi'r cyfan, yn dreth amgylcheddol, a byddai gosod y ddwy gyfres o gyfrifoldebau gyda'i gilydd yn gwneud synnwyr da iawn. Ceir rhai cymhlethdodau yr ydym ni'n disgwyl i'r adolygiad roi sylw iddyn nhw. Mae'n dreth sy'n lleihau, ac mae'n bosibl y bydd cyfran Cymru o agregau'r DU yn lleihau hefyd. Mae problemau sylweddol o ran data yn gysylltiedig â hi, ac, wrth gwrs, ni fydd yn dod â mwy o arian i Gymru, oherwydd byddai unrhyw arian y byddem ni'n ei gael trwy ardoll agregau yn destun gostyngiad i'r grant bloc. Serch hynny, mae'r ddadl o'i phlaid yn un gref, ac edrychwn ymlaen at gyhoeddiad yr adolygiad.

Cyn belled ag y mae'r doll teithwyr awyr yn y cwestiwn, mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi adolygiad o honno hefyd, yn rhan o'i gweithgareddau Flybe, a disgwylir i hwnnw gael ei gyhoeddi ochr yn ochr â chyllideb mis Mawrth hefyd. Nid oes dim o hynny'n gofyn am ragor o gyfiawnhad dros ddatganoli'r doll teithwyr awyr i Gymru. Dadleuwyd yr achos yn drylwyr yn Silk, ac fe'i dadleuwyd yn drylwyr yn adroddiad y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig, dan gadeiryddiaeth David T.C. Davies, y Dirprwy Weinidog yn Swyddfa Cymru erbyn hyn. Rydym ni'n edrych ymlaen at weld Llywodraeth y DU yn rhoi i Gymru yr hyn sydd eisoes wedi ei ddatganoli i'r Alban a Gogledd Iwerddon; nid oes unrhyw esgus dros beidio â dod â'r dreth honno i Gymru, fel yr argymhellodd comisiwn Silk.

First Minister, your wing of the Labour Party is hardly known for cutting taxes. In fact, you're more considered to be an individual that might want to raise them. What assurances can you give to the hard-working people of Wales, and, indeed, those businesses across Wales, that, if further taxes are devolved to Wales, your Government's not going to put them up rather than cutting the burden for people to get on with their lives?

Prif Weinidog, prin y mae eich adain chi o'r Blaid Lafur yn adnabyddus am dorri trethi. A dweud y gwir, rydych chi'n cael eich ystyried yn fwy fel unigolyn a allai fod eisiau eu codi. Pa sicrwydd allwch chi eu rhoi i bobl sy'n gweithio'n galed yng Nghymru, ac, yn wir, y busnesau hynny ledled Cymru, os caiff trethi pellach eu datganoli i Gymru, nad yw eich Llywodraeth yn mynd i'w codi yn hytrach na thorri'r baich i bobl fwrw ymlaen â'u bywydau?

I give this guarantee, Llywydd, that any taxes that come to Wales will be carefully considered, and that any decisions are made here, on the floor of the National Assembly—that they're not made by Government, they're made by the National Assembly. And when it came to land transfer tax, of course, we cut that tax for the vast majority of house purchases here in Wales. We cut the business element of land transfer tax, so that the vast majority of small businesses pay a lower rate of tax here in Wales than they did when his Government was in charge of it. People will look at what we did, rather than what the Member alleges, and find that our actions speak a lot louder than his words.

Rhoddaf y sicrwydd hwn, Llywydd, y bydd unrhyw drethi sy'n dod i Gymru yn cael eu hystyried yn ofalus, ac y bydd unrhyw benderfyniadau yn cael eu gwneud yn y fan yma, ar lawr y Cynulliad Cenedlaethol—na fyddan nhw'n cael eu gwneud gan y Llywodraeth, y byddan nhw'n yn cael eu gwneud gan y Cynulliad Cenedlaethol. A phan ddaeth i'r dreth ar drosglwyddo tir, wrth gwrs, torrwyd y dreth honno gennym ar gyfer mwyafrif helaeth yr achosion o brynu tai yma yng Nghymru. Torrwyd elfen fusnes y dreth ar drosglwyddo tir gennym, fel bod y mwyafrif llethol o fusnesau bach yn talu cyfradd dreth is yma yng Nghymru nag yr oedden nhw pan oedd ei Lywodraeth ef yn gyfrifol amdani. Bydd pobl yn edrych ar yr hyn a wnaethom, yn hytrach na'r hyn y mae'r Aelod yn ei honni, ac yn canfod bod llawer mwy o sylwedd i'n gweithredoedd ni na'i eiriau ef.

13:40

I'm sure the First Minister will agree with me that it's slightly curious that the Conservative Party always talk about tax as if it was something dreadful. If we didn't pay taxes we wouldn't have public services. We all know that we need investment in our public services going forward.

In response to Mike Hedges, the First Minister mentioned the air passenger duty and the aggregates levy. I know that the First Minister will, like I do, regret what is going to happen on Friday night this week, but it is going to happen. Can I suggest to the First Minister that this may be an opportunity to look at some other taxes that we might want to seek devolution of, over and above Silk? I'm thinking particularly of perhaps the capacity to vary corporation tax, which wouldn't have been possible inside the European Union; seeking possibly the capacity to vary VAT, which might be able to help grow some of our own local and indigenous businesses.

I realise, of course, Llywydd, that the First Minister in this sense is at the mercy of the Conservative Government in London. But I wonder if he would agree with me that with what is bound to be a challenging time economically for Wales we ought to be being ambitious about seeking the levers that we will need to potentially protect our economy from some of the potential negative effects.

Rwy'n siŵr y bydd y Prif Weinidog yn cytuno â mi ei bod hi braidd yn rhyfedd bod y Blaid Geidwadol bob amser yn siarad am dreth fel pe byddai'n rhywbeth ofnadwy. Pe na byddem ni'n talu trethi ni fyddai gennym ni wasanaethau cyhoeddus. Rydym ni i gyd yn gwybod bod angen buddsoddi yn ein gwasanaethau cyhoeddus yn y dyfodol.

Mewn ymateb i Mike Hedges, soniodd y Prif Weinidog am y doll teithwyr awyr a'r ardoll agregau. Gwn y bydd y Prif Weinidog, fel minnau, yn gresynu'r hyn sy'n mynd i ddigwydd nos Wener yr wythnos hon, ond mae'n mynd i ddigwydd. A gaf i awgrymu i'r Prif Weinidog y gallai hwn fod yn gyfle i edrych ar rai trethi eraill y gallem ni fod eisiau ceisio eu datganoli, y tu hwnt i Silk? Rwy'n meddwl yn benodol efallai am y gallu i amrywio'r dreth gorfforaeth, na fyddai wedi bod yn bosibl o fewn yr Undeb Ewropeaidd; gan geisio y gallu i amrywio TAW o bosibl, a allai helpu i dyfu rhai o'n busnesau lleol a chynhenid ein hunain.

Rwy'n sylweddoli, wrth gwrs, Llywydd, bod y Prif Weinidog yn yr ystyr hwn ar drugaredd y Llywodraeth Geidwadol yn Llundain. Ond tybed a fyddai'n cytuno â mi y dylem ni, yn ystod cyfnod sy'n siŵr o fod yn anodd yn economaidd i Gymru, fod yn uchelgeisiol ynghylch ceisio'r ysgogiadau y bydd eu hangen arnom ni i ddiogelu ein heconomi rhag rhai o'r effeithiau negyddol posibl.

I thank Helen Mary Jones for that, and of course I agree with her first contribution. The taxes we pay are the admission charge to a civilised society. If we didn't have taxes and didn't pay them then we wouldn't have the services that we talk about all the time on the floor of this Assembly, and which Members opposite are forever urging further investments and more expenditures for, while at the same time devising plans to deprive us of what we need in order to be able to do so.

I know that Helen Mary Jones will be interested to know that earlier this month Welsh Treasury officials hosted a meeting here in Cardiff involving the Treasury, the Scottish Government and the Northern Ireland Executive, which was a workshop to look at new common ways in which new taxes could be devolved inside the United Kingdom. And that discussion was a productive one, and it will help in some other practical ways in which new opportunities that might come our way in the future can be navigated through the machinery of the United Kingdom.

Diolchaf i Helen Mary Jones am hynna, ac wrth gwrs rwy'n cytuno â'i chyfraniad cyntaf. Y trethi yr ydym ni'n eu talu yw'r tâl mynediad i gymdeithas wâr. Pe na byddai gennym ni drethi ac nad oeddem ni'n eu talu yna ni fyddai gennym ni'r gwasanaethau yr ydym ni'n siarad amdanyn nhw drwy'r amser ar lawr y Cynulliad hwn, ac y mae'r Aelodau gyferbyn yn annog rhagor o fuddsoddiadau a mwy o wariant arnyn nhw yn barhaus, gan ddyfeisio cynlluniau ar yr un pryd i'n hamddifadu ni o'r hyn sydd ei angen arnom er mwyn gallu gwneud hynny.

Gwn y bydd o ddiddordeb i Helen Mary Jones wybod bod swyddogion Trysorlys Cymru wedi cynnal cyfarfod yma yng Nghaerdydd yn gynharach y mis hwn a oedd yn cynnwys y Trysorlys, Llywodraeth yr Alban a Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon, a oedd yn weithdy i edrych ar ffyrdd cyffredin newydd y gallai trethi newydd gael eu datganoli o fewn y Deyrnas Unedig. Ac roedd y drafodaeth honno'n un gynhyrchiol, a bydd yn helpu mewn rhai ffyrdd ymarferol eraill lle y gall cyfleoedd newydd a allai ddod i'n rhan yn y dyfodol gael eu llywio drwy beirianwaith y Deyrnas Unedig.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders

Cwestiynau nawr gan arweinwyr y pleidiau. Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price. 

Questions now from the party leaders. Plaid Cymru leader, Adam Price. 

Diolch, Llywydd. First Minister, one cannot begin to imagine the grief of parents who suffer the loss of a child. As reported by BBC Wales Investigates last night, an inquest found that the healthcare provided to Sarah Handy contributed to her baby's death in 2017. Her case is one of 140 being reviewed to establish whether mothers and babies were harmed while receiving care at Cwm Taf Morgannwg maternity units. Rebecca Long-Bailey, a Labour leadership candidate, called for a public inquiry into maternity failures at the health board, only to retract her comments later. The Labour leader of Rhondda Cynon Taf County Borough Council says it's 'an absolute scandal' that nobody on the health board has been held to account. He's backing Mrs Handy's call for a criminal investigation. Are you? 

Diolch, Llywydd. Prif Weinidog, ni ellir dechrau dychmygu galar rhieni sy'n colli plentyn. Fel yr adroddwyd gan BBC Wales Investigates neithiwr, canfu cwest bod y gofal iechyd a roddwyd i Sarah Handy wedi cyfrannu at farwolaeth ei babi yn 2017. Mae ei hachos hi yn un o 140 sy'n cael eu hadolygu i ganfod pa un a gafodd mamau a babanod eu niweidio tra eu bod yn derbyn gofal yn unedau mamolaeth Cwm Taf Morgannwg. Galwodd Rebecca Long-Bailey, ymgeisydd am arweinyddiaeth Llafur, am ymchwiliad cyhoeddus i fethiannau mamolaeth yn y bwrdd iechyd, dim ond i dynnu ei sylwadau'n ôl yn ddiweddarach. Mae arweinydd Llafur Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn dweud ei bod yn 'sgandal llwyr' nad oes unrhyw un ar y bwrdd iechyd wedi ei ddwyn i gyfrif. Mae'n cefnogi galwad Mrs Handy am ymchwiliad troseddol. A ydych chi?

Well, Llywydd, I agree with what Adam Price said at the start, that a loss of a child in any circumstances, and even more so in circumstances that might have been preventable, cannot be imagined in the impact that that has in the lives of families.

I've heard calls for a criminal investigation. That will be entirely a matter for the police and not a matter for me, and I'm going to say nothing on that subject this afternoon that could be interpreted in any way as prejudicing the police's ability to discharge their responsibilities.

Wel, Llywydd, rwy'n cytuno â'r hyn a ddywedodd Adam Price ar y dechrau, sef na ellir dychmygu colli plentyn o dan unrhyw amgylchiadau, a hyd yn oed yn fwy felly o dan amgylchiadau y gellid bod wedi eu hosgoi, o ran yr effaith y mae hynny'n ei chael ar fywydau teuluoedd.

Rwyf i wedi clywed galwadau am ymchwiliad troseddol. Mater i'r heddlu yn llwyr fydd hynny, nid mater i mi, ac ni fyddaf yn dweud dim ar y pwnc hwnnw y prynhawn yma y gellid ei ddehongli mewn unrhyw ffordd fel un sy'n niweidio gallu'r heddlu i gyflawni eu cyfrifoldebau.

In last night's programme, Andrew Morgan also said that when there were calls for the resignation of Cwm Taf's chief executive, he was asked not to speak out. Do you agree that any attempt to gag an elected representative is totally unacceptable? And will he launch his own investigation to see whether the allegations that Mr Morgan made vis-à-vis the health board are true?

Cwm Taf is not the only health board where there are serious questions. Of course, Betsi Cadwaladr is now in its fifth year of special measures, and it has an alarming rate of patient safety incidents. Between November 2017 and December 2019, there were 520 incidents within Betsi that resulted in death or serious harm. That total is higher than all the other health boards in Wales combined. Now, there is either a serious underlying problem within Betsi or there is severe underreporting elsewhere in Wales. Which is it?

Yn y rhaglen neithiwr, dywedodd Andrew Morgan hefyd, pan oedd galwadau am i brif weithredwr Cwm Taf ymddiswyddo, y gofynnwyd iddo beidio â siarad yn gyhoeddus. A ydych chi'n cytuno bod unrhyw ymgais i gau ceg cynrychiolydd etholedig yn gwbl annerbyniol? Ac a wnaiff ef lansio ei ymchwiliad ei hun i weld a yw'r honiadau a wnaeth Mr Morgan am y bwrdd iechyd yn wir?

Nid Cwm Taf yw'r unig fwrdd iechyd lle y ceir cwestiynau difrifol. Wrth gwrs, mae Betsi Cadwaladr bellach yn ei bumed flwyddyn o fesurau arbennig, ac mae ganddo gyfradd frawychus o ddigwyddiadau'n ymwneud â diogelwch cleifion. Rhwng Tachwedd 2017 a Rhagfyr 2019, cafwyd 520 o ddigwyddiadau ym mwrdd Betsi a arweiniodd at farwolaeth neu niwed difrifol. Mae'r cyfanswm hwnnw'n uwch na'r holl fyrddau iechyd eraill yng Nghymru gyda'i gilydd. Nawr, mae naill ai problem sylfaenol ddifrifol o fewn Betsi neu mae hysbysu annigonol difrifol mewn mannau eraill yng Nghymru. Pa un sy'n wir?

13:45

Llywydd, I think the leader of RCT is able to speak for himself. I know him very well and hold him in very high regard. He's made no request of me, and I'm sure that he's more than capable of doing so for himself, should he wish to do so.

The figures in Betsi Cadwaladr are, I believe, a sign of a health board in which reporting incidents and learning from them has become part of its culture, and that is something that we want to see everywhere in Wales. We regularly have this exchange on the floor of the Assembly, where we say that we want a learning culture, we say we want a culture in health boards where people are not afraid to speak up and have things recorded, and then when that happens, we have questions that say, 'Oh, everything must be awful, look at the incidents that are reported.' I just don't think we can have it both ways. I think the fact that there are figures in Betsi Cadwaladr that demonstrate that staff are willing to report things shows that there is a culture there now that wants to learn from the way that things are conducted, and that maybe wasn't the case there not that many years ago.

Llywydd, rwy'n credu bod arweinydd Rhondda Cynon Taf yn gallu siarad drosto'i hun. Rwy'n ei adnabod yn dda iawn ac mae gen i barch mawr tuag ato. Nid yw wedi gwneud unrhyw gais i mi, ac rwy'n siŵr ei fod yn fwy na digon galluog i wneud hynny drosto'i hun, pe byddai'n dymuno gwneud hynny.

Credaf fod y ffigurau yn Betsi Cadwaladr yn arwydd o fwrdd iechyd lle mae hysbysu am ddigwyddiadau a dysgu oddi wrthyn nhw wedi dod yn rhan o'i ddiwylliant, ac mae hynny'n rhywbeth yr ydym ni eisiau ei weld ym mhobman yng Nghymru. Rydym ni'n cael y drafodaeth hon yn rheolaidd ar lawr y Cynulliad, pryd yr ydym ni'n dweud ein bod ni eisiau diwylliant o ddysgu, rydym ni'n dweud ein bod ni eisiau diwylliant mewn byrddau iechyd lle nad yw pobl yn ofni lleisio eu barn a chofnodi pethau, ac wedyn pan fydd hynny'n digwydd, rydym ni'n cael cwestiynau sy'n dweud, 'O, mae'n rhaid bod popeth yn ofnadwy, edrychwch ar y digwyddiadau sy'n cael eu cyhoeddi.' Nid wyf i'n credu y gallwn ni ei chael hi'r ddwy ffordd. Rwy'n credu bod y ffaith bod ffigurau ar gael ym mwrdd Betsi Cadwaladr sy'n dangos bod staff yn barod i hysbysu am bethau yn dangos bod diwylliant yno nawr sydd eisiau dysgu o'r ffordd y mae pethau'n cael eu gwneud, ac efallai nad oedd hynny'n wir yn y fan honno ddim llawer o flynyddoedd yn ôl.

Between December 2018 and December 2019—the figures released just today—there were 41 incidents resulting in death registered within Betsi. That's 53 per cent of all such deaths reported by Welsh health boards in total. That's obviously disproportionately high when you consider that health board covers just about 20 per cent of the population of Wales.

If I've understood the First Minister correctly, what he is saying—but he can respond to confirm whether my understanding is correct—is, in response to my question, he seems to be of the view that there is underreporting of serious incidents in the rest of Wales and that there, presumably, are deaths as a result of incidents that are unreported in the rest of Wales, which, of course, was one of the most serious charges in the report into the maternity services in Cwm Taf.

So, is the First Minister saying now that the key failing, the lack of reporting of serious incidents that was at the heart of the problem at Cwm Taf, is actually a general problem in other health boards, apart from Betsi, throughout Wales?

Rhwng Rhagfyr 2018 a Rhagfyr 2019—cyhoeddwyd y ffigurau heddiw ddiwethaf—cofrestrwyd 41 o ddigwyddiadau a arweiniodd at farwolaeth yn Betsi. Mae hynny'n gyfanswm o 53 y cant o'r holl farwolaethau o'r fath a gofnodwyd gan fyrddau iechyd Cymru. Mae hynny'n amlwg yn anghymesur o uchel pan ystyriwch chi fod y bwrdd iechyd yn gyfrifol am tua 20 y cant yn unig o boblogaeth Cymru.

Os wyf i wedi deall y Prif Weinidog yn iawn, yr hyn y mae'n ei ddweud—ond gall ymateb i gadarnhau a yw fy nealltwriaeth yn gywir—yw, mewn ymateb i fy nghwestiwn, mae'n ymddangos ei fod o'r farn bod diffyg hysbysu am ddigwyddiadau difrifol yng ngweddill Cymru a bod, mae'n debyg, marwolaethau o ganlyniad i ddigwyddiadau nad ydyn nhw'n cael eu hysbysu yng ngweddill Cymru, sef, wrth gwrs, yn un o'r cyhuddiadau mwyaf difrifol yn yr adroddiad ar wasanaethau mamolaeth yng Nghwm Taf.

Felly, a yw'r Prif Weinidog yn dweud nawr bod y methiant allweddol, y diffyg hysbysu am ddigwyddiadau difrifol a oedd wrth wraidd y broblem yng Nghwm Taf, mewn gwirionedd yn broblem gyffredinol mewn byrddau iechyd eraill, ac eithrio Betsi, ledled Cymru?

I must say, Llywydd, I think that is a complete farrago. It's simply building one sort of unsubstantiated assertion on top of another. I said no such thing, nor would I. What I am saying here is that we want a culture in the NHS in Wales where, when things go wrong, people feel empowered to speak up, that things are reported, and things are learned as a result of those reports being made. I want to see that in every part of Wales. And the Member's attempt to try and drag the NHS through the mud once again this afternoon—because that's what he does, and he does it ever so regularly here, he does it very regularly here, he did it again this afternoon—doesn't do him any good, and it certainly doesn't do any good to patients in the Welsh health service.

Mae'n rhaid i mi ddweud, Llywydd, fy mod i'n meddwl bod hynna'n gybolfa lwyr. Mae'n fater syml o adeiladu un math o haeriad di-sail ar ben y llall. Ni ddywedais i ddim o'r fath beth, ac ni fyddwn i'n gwneud hynny. Yr hyn yr wyf i yn ei ddweud yn y fan yma yw ein bod ni eisiau diwylliant yn y GIG yng Nghymru lle mae pobl, pan fydd pethau'n mynd o chwith, yn teimlo wedi eu grymuso i leisio eu barn, bod pethau'n cael eu hadrodd, a bod pethau'n cael eu dysgu o ganlyniad i wneud yr adroddiadau hynny. Rwyf i eisiau gweld hynny ym mhob rhan o Gymru. Ac nid yw ymgais yr Aelod i geisio llusgo'r GIG drwy'r mwd unwaith eto y prynhawn yma—oherwydd dyna mae'n ei wneud, ac mae'n gwneud hynny mor rheolaidd yn y fan yma, mae'n gwneud hynny'n rheolaidd iawn yn y fan yma, fe wnaeth hynny eto y prynhawn yma—yn gwneud unrhyw les iddo, ac yn sicr nid yw'n gwneud unrhyw les i gleifion yng ngwasanaeth iechyd Cymru.

Arweinydd yr wrthblaid, Paul Davies.

Leader of the opposition, Paul Davies.

Diolch, Llywydd. First Minister, last week, it was reported that the A465 Heads of the Valleys road is facing possible further delays and, as you know, it's already significantly over budget. That road was due to be finished at the end of last year. Could you tell us when the Heads of the Valleys road will be completed, and can you also confirm whether the Welsh Government will be spending any additional resources in excess of the current budget to ensure the road is finally completed?

Diolch, Llywydd. Prif Weinidog, adroddwyd yr wythnos diwethaf bod ffordd Blaenau'r Cymoedd yr A465 yn wynebu oediadau pellach posibl, ac fel y gwyddoch, mae eisoes dros y gyllideb yn sylweddol. Roedd disgwyl i'r ffordd honno gael ei gorffen ddiwedd y llynedd. A allech chi ddweud wrthym ni pryd y bydd ffordd Blaenau'r Cymoedd yn cael ei chwblhau, ac a allwch chi hefyd gadarnhau pa un a fydd Llywodraeth Cymru yn gwario unrhyw adnoddau ychwanegol y tu draw i'r gyllideb bresennol i sicrhau bod y ffordd yn cael ei chwblhau o'r diwedd?

Llywydd, the timescales for the completion of the road remain as set out in the statement made by my colleague Ken Skates when he last reported this matter to the floor of the National Assembly. Those timescales have not altered. The Minister will make a further statement on progress in completion of that section of the Heads of the Valleys road.

The budget for the completion is beyond what had originally been anticipated. That is partly explained by the challenging topography that the constructors have faced in making their way through one of the biggest gorges that we've ever built a road of this sort through in Wales. There have been disputes between the Welsh Government and the contractor over some of the other costs that have been raised with us, and they remain subject to ongoing arbitration between the parties. 

Llywydd, mae'r amserlenni ar gyfer cwblhau'r ffordd yn dal i fod fel y'u nodwyd yn y datganiad a wnaed gan fy nghyd-Weinidog Ken Skates y tro diwethaf iddo adrodd am y mater hwn i lawr y Cynulliad Cenedlaethol. Nid yw'r amserlenni hynny wedi newid. Bydd y Gweinidog yn gwneud datganiad arall ar hynt y gwaith o gwblhau'r rhan honno o ffordd Blaenau'r Cymoedd.

Mae'r gyllideb ar gyfer cwblhau'r gwaith y tu hwnt i'r hyn a ragwelwyd yn wreiddiol. Caiff hynny ei esbonio'n rhannol gan y topograffi heriol y mae'r adeiladwyr wedi ei wynebu wrth iddyn nhw wneud eu ffordd drwy un o'r ceunentydd mwyaf yr ydym ni erioed wedi adeiladu ffordd o'r math hwn drwyddo yng Nghymru. Cafwyd anghydfod rhwng Llywodraeth Cymru a'r contractwr ynghylch rhai o'r costau eraill a godwyd gyda ni, ac maen nhw'n dal i fod yn destun cymrodeddu parhaus rhwng y partïon.

13:50

First Minister, this particular stretch of road is just one example of many of the frustrations that communities across Wales have had with the Welsh Government's handling of road infrastructure projects. At the end of last year, the Welsh Infrastructure Alliance made it clear in their report that significant investment is required in Wales's trunk road network and more certainty is required on the delivery timescales of schemes set out in the national transport plan—and that's entirely true, First Minister. In west Wales, the continual calls to dual the A40 have simply fallen on deaf ears. And, of course, the decision not to press ahead with a solution to the M4 has once again left communities along that corridor frustrated and annoyed.

In 2011, the Wales Audit Office found that major transport projects had cost substantially more and taken longer to complete than expected, with overspends totalling £226 million. This took place under a Labour Government. First Minister, do you accept that lessons simply haven't been learned from that damning report, and do you recognise the very distressing impact that your Government's mismanagement of road projects is having on people's lives across Wales?

Prif Weinidog, dim ond un enghraifft o lawer yw'r rhan benodol hon o ffordd o'r rhwystredigaethau y mae cymunedau ledled Cymru wedi eu cael gyda'r ffordd y mae Llywodraeth Cymru wedi ymdrin â phrosiectau seilwaith ffyrdd. Ddiwedd y llynedd, fe'i gwnaed yn eglur gan Gynghrair Seilwaith Cymru yn eu hadroddiad bod angen buddsoddiad sylweddol yn rhwydwaith cefnffyrdd Cymru a bod angen mwy o sicrwydd ynglŷn ag amserlenni cyflawni'r cynlluniau a nodir yn y cynllun trafnidiaeth cenedlaethol—ac mae hynny'n hollol wir, Prif Weinidog. Yn y gorllewin, mae'r galwadau parhaus i ddeuoli'r A40 wedi cael eu hanwybyddu'n llwyr. Ac, wrth gwrs, mae'r penderfyniad i beidio â bwrw ymlaen ag ateb i'r M4 unwaith eto wedi gadael cymunedau ar hyd y coridor hwnnw'n rhwystredig ac yn ddig.

Yn 2011, canfu Swyddfa Archwilio Cymru bod prosiectau trafnidiaeth mawr wedi costio llawer mwy ac wedi cymryd mwy o amser i'w cwblhau na'r disgwyl, gyda chyfanswm gorwariant o £226 miliwn. Digwyddodd hyn o dan Lywodraeth Lafur. Prif Weinidog, a ydych chi'n derbyn nad yw gwersi wedi cael eu dysgu o'r adroddiad damniol hwnnw, ac a ydych chi'n cydnabod yr effaith ofidus iawn y mae camreolaeth eich Llywodraeth o brosiectau ffyrdd yn ei chael ar fywydau pobl ledled Cymru?

Llywydd, if I thought for a moment there was a lesson to be learned from the party responsible for the HS2 line and the billions—. He talks to me about £226 million; that's barely a week's overspend in his Government's handling of HS2, where there are billions—billions and billions of pounds. That's a project dreamed up by his party, entirely the responsibility of his party. He thinks that he can come here and criticise us for the way that we conduct things when his party is a scandal across the whole of Europe for the way that it has conducted itself in relation to that transport programme.

He quotes me a report of 2011. In 2011, we were at the very start of the year-by-year slash and burn through the capital programme of this Labour Government by his Government at Westminster. If we had the budget today that we'd had back then, we would be able to do more in a whole range of capital investments here in Wales.

I'm not apologising for the record of the Welsh Government: the Newtown bypass, completed on budget and on time; the work that we are doing in Valleys communities that his party would quite certainly never contemplate spending. In every part of Wales, this Government invests to the very fullest extent that we are able, despite the depredations of austerity that his party has imposed on us. And those things are appreciated—far from his carping away at the way things happen—those things are appreciated in every part of Wales as well.

Llywydd, pe bawn i'n meddwl am eiliad bod gwers i'w dysgu gan y blaid a oedd yn gyfrifol am reilffordd HS2 a'r biliynau—. Mae'n siarad â mi am £226 miliwn; prin fod hynny'n orwariant o wythnos yn ymdriniaeth ei Lywodraeth ef o HS2, lle ceir biliynau—biliynau a biliynau o bunnoedd. Mae hwnnw'n brosiect a luniwyd gan ei blaid ef, a chyfrifoldeb ei blaid ef yn llwyr. Mae'n credu y gall ddod i'r fan yma a'n beirniadu ni am y ffordd yr ydym ni'n gwneud pethau pan fo'i blaid ef yn sgandal ar draws Ewrop gyfan am y ffordd y mae wedi ymddwyn o ran y rhaglen drafnidiaeth honno.

Mae'n dyfynnu adroddiad i mi o 2011. Yn 2011, roeddem ni ar gychwyn cyntaf y cwtogi o flwyddyn i flwyddyn drwy raglen gyfalaf y Llywodraeth Lafur hon gan ei Lywodraeth ef yn San Steffan. Pe byddai gennym ni'r gyllideb heddiw yr oedd gennym ni bryd hynny, byddem ni'n gallu gwneud mwy mewn amrywiaeth eang o fuddsoddiadau cyfalaf yma yng Nghymru.

Nid wyf i'n ymddiheuro am hanes Llywodraeth Cymru: ffordd osgoi'r Drenewydd, a gwblhawyd yn unol â'r gyllideb ac yn brydlon; y gwaith yr ydym ni'n ei wneud yng nghymunedau'r Cymoedd na fyddai ei blaid ef yn gwbl sicr yn ystyried ei wario. Ym mhob rhan o Gymru, mae'r Llywodraeth hon yn buddsoddi i'r graddau llawnaf posibl, er gwaethaf holl galedi'r cyni cyllidol y mae ei blaid ef wedi ei orfodi arnom ni. A gwerthfawrogir y pethau hynny—ymhell o'i achwyn ynghylch y ffordd y mae pethau'n digwydd—gwerthfawrogir y pethau hynny ym mhob rhan o Gymru hefyd.

Well, you should apologise, First Minister, for the mismanagement of this particular project, and you should be apologising to the people of Wales for other projects that your Government has mismanaged. It's a fact that communities are frustrated with the Welsh Government's approach to road infrastructure here in Wales, and there seems, to me, little accountability from Ministers for your Government's mismanagement. 

Now, First Minister, you will be aware of plans by Cardiff Council to introduce a congestion charge—or a Valleys tax, as your own Members have called it—to charge non-residents to travel in and out of Cardiff. Now, those plans have been criticised by your colleague the Member for Caerphilly, who has made it clear that the charge should not be brought in unless there are clear alternatives to car use, and that the charge should also apply to Cardiff residents as well. The Member for Blaenau Gwent has rightly called it a Valleys tax.

Now, it's a fact that this scheme needs Welsh Government approval before it can be implemented. So, First Minister, is it your Government's intention to support Cardiff Council and sign off this Valleys tax? Do you genuinely believe that Cardiff's public transport system could handle the significant increase in demand that could come as a result of this proposal? And if you do sign off this proposal, how will you avoid creating an us-and-them environment between the Valleys and the capital?

Wel, fe ddylech chi ymddiheuro, Prif Weinidog, am gamreoli'r prosiect penodol hwn, a dylech chi fod yn ymddiheuro i bobl Cymru am brosiectau eraill y mae eich Llywodraeth wedi eu camreoli. Mae'n ffaith bod cymunedau'n teimlo'n rhwystredig gyda dull Llywodraeth Cymru o ymdrin â seilwaith ffyrdd yma yng Nghymru, ac mae'n ymddangos i mi mai prin yw'r atebolrwydd gan Weinidogion am gamreolaeth eich Llywodraeth.

Nawr, Prif Weinidog, byddwch yn ymwybodol o gynlluniau gan Gyngor Caerdydd i gyflwyno tâl atal tagfeydd—neu dreth y Cymoedd, fel y mae eich Aelodau eich hun wedi ei alw—i godi tâl ar y rhai nad ydyn nhw yn drigolion i deithio i mewn ac allan o Gaerdydd. Nawr, mae'r cynlluniau hynny wedi cael eu beirniadu gan eich cyd-Aelod, yr Aelod dros Gaerffili, sydd wedi ei gwneud yn eglur na ddylid cyflwyno'r tâl oni bai bod dewisiadau eglur eraill yn hytrach na defnyddio ceir, ac y dylai'r tâl gael ei godi ar drigolion Caerdydd hefyd. Mae'r Aelod dros Flaenau Gwent wedi ei alw'n dreth y Cymoedd, a hynny'n briodol.

Nawr, mae'n ffaith bod y cynllun hwn angen cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru cyn y gellir ei weithredu. Felly, Prif Weinidog, a yw'n fwriad gan eich Llywodraeth i gefnogi Cyngor Caerdydd a chymeradwyo'r dreth hon ar y Cymoedd? A ydych chi'n credu o ddifrif y gallai system trafnidiaeth gyhoeddus Caerdydd ymdopi â'r cynnydd sylweddol i alw a allai ddod o ganlyniad i'r cynnig hwn? Ac os byddwch chi'n cymeradwyo'r cynnig hwn, sut y gwnewch chi osgoi creu amgylchedd 'ni a nhw' rhwng y Cymoedd a'r brifddinas?

13:55

Llywydd, lectures from the Member on public transport, from the party that cancelled the electrification of the main line here in Wales—do you remember that? I wonder if the Member remembers. No, I think he doesn't. He's forgotten that his party promised to electrify the main railway line all the way to Swansea, only then to turn to turn its back on the promise that it had made to people in Wales. He wants to ask me about public transport. Let's look at his record, at his party's record, for a moment.

As far as Cardiff Council's proposals are concerned, I am glad that Cardiff city council is responding in an imaginative and determined way to the impact of climate change and the impact of air quality here in our capital city—the most commuted capital anywhere in the United Kingdom. So, I don't think that it is right simply to dismiss proposals that the council has come up with, because they are a serious response to a serious set of issues.

But the Member is right to say that of course there is a responsibility on the Welsh Government to interrogate those proposals in a regional context. That is exactly what the Minister for transport said when those plans were announced. That's why we as a Welsh Government have set up an investigation into demand management, not just in Cardiff, but in the wider region, and the study will look at the benefits and challenges of different demand-management approaches, and we will use that to inform national and regional policy. We deserve, people in Cardiff and people around Cardiff deserve, to look at serious proposals seriously, to look at other alternatives that there may be there, and to do so in the context of the climate change emergency that faces us all. Cardiff's proposals are intended to be a serious response to that situation.

Llywydd, pregethau gan yr Aelod ar drafnidiaeth gyhoeddus, gan y blaid a wnaeth ganslo trydaneiddio'r brif reilffordd yma yng Nghymru—ydych chi'n cofio hynny? Tybed a yw'r Aelod yn cofio. Na, nid wyf i'n credu ei fod ef. Mae wedi anghofio bod ei blaid wedi addo trydaneiddio'r brif reilffordd yr holl ffordd i Abertawe, dim ond i gefnu wedyn ar yr addewid yr oedd wedi ei wneud i bobl Cymru. Mae eisiau fy holi i am drafnidiaeth gyhoeddus. Gadewch i ni edrych ar ei hanes ef, ar hanes ei blaid ef, am funud.

O ran cynigion Cyngor Caerdydd, rwy'n falch bod cyngor dinas Caerdydd yn ymateb mewn ffordd benderfynol a llawn dychymyg i effaith y newid yn yr hinsawdd ac effaith ansawdd aer yma yn ein prifddinas—y brifddinas lle ceir y gyfradd gymudo fwyaf yn unman yn y Deyrnas Unedig. Felly, nid wyf i'n credu ei bod hi'n iawn i ddiystyru'r cynigion y mae'r Cyngor wedi eu cyflwyno, oherwydd maen nhw'n ymateb difrifol i gyfres ddifrifol o broblemau.

Ond mae'r Aelod yn iawn i ddweud bod cyfrifoldeb ar Lywodraeth Cymru, wrth gwrs, i gwestiynu'r cynigion hynny mewn cyd-destun rhanbarthol. Dyna'n union a ddywedodd y Gweinidog trafnidiaeth pan gyhoeddwyd y cynlluniau hynny. Dyna pam yr ydym ni fel Llywodraeth Cymru wedi sefydlu ymchwiliad i reoli galw, nid yn unig yng Nghaerdydd, ond yn y rhanbarth ehangach, a bydd yr astudiaeth yn ystyried manteision a heriau gwahanol ddulliau rheoli galw, a byddwn yn defnyddio hynny i lywio polisi cenedlaethol a rhanbarthol. Rydym ni'n haeddu, mae pobl yng Nghaerdydd a phobl o gwmpas Caerdydd yn haeddu, cael edrych ar gynigion difrifol o ddifrif, i edrych ar ddewisiadau eraill a allai fod yno, ac i wneud hynny yng nghyd-destun yr argyfwng newid yn yr hinsawdd sy'n wynebu pob un ohonom ni. Bwriedir i gynigion Caerdydd fod yn ymateb difrifol i'r sefyllfa honno.

Arweinydd Plaid Brexit, Mark Reckless.

Leader of the Brexit Party, Mark Reckless.

Can I wish all Members a happy Brexit day this Friday? Not least the leader of Plaid Cymru, who I commend on the positive approach that he has taken this week.

First Minister, do you support the even more positive approach being taken by the Royal Mint in Llantrisant? For two weeks, they are offering bespoke Brexit tours. I'm looking forward to taking my children to strike their very own Brexit 50p coins, wishing 'Peace, prosperity and friendship with all nations'. On Brexit day, the Royal Mint is even opening through the night, with public tours every 15 minutes. With Nathan Gill coming to Llantrisant on Friday to operate the coin press as his final MEP engagement, can I ask the First Minister what you will be doing to mark Brexit day?

A gaf i ddymuno diwrnod Brexit hapus i'r holl Aelodau ddydd Gwener? Yn enwedig arweinydd Plaid Cymru, yr wyf yn ei ganmol ar yr agwedd gadarnhaol y mae wedi ei mabwysiadu yr wythnos hon.

Prif Weinidog, a ydych chi'n cefnogi'r dull mwy cadarnhaol fyth sy'n cael ei fabwysiadu gan y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant? Am bythefnos, maen nhw'n cynnig teithiau Brexit pwrpasol. Rwy'n edrych ymlaen at fynd â'm plant i fathu eu darnau 50c Brexit eu hunain, gan ddymuno 'Heddwch, llewyrch a chyfeillgarwch gyda phob cenedl'. Ar ddiwrnod Brexit, mae'r Bathdy Brenhinol hyd yn oed yn agor drwy'r nos, gyda theithiau cyhoeddus bob 15 munud. Wrth i Nathan Gill ddod i Lantrisant ddydd Gwener i weithredu'r wasg darnau arian fel ei ymrwymiad olaf fel ASE, a gaf i ofyn i'r Prif Weinidog beth fyddwch chi'n ei wneud i ddathlu diwrnod Brexit?

Llywydd, I will be chairing a meeting of the Joint Ministerial Committee (European Negotiations) here in Cardiff later this afternoon. It will involve the First Minister and the Deputy First Minister of Northern Ireland. I was very pleased to welcome them to Wales this morning, their first engagement of this sort since the re-established Executive. Michael Gove will represent the United Kingdom Government at this afternoon's meeting. There, we will be having not a tour of a tourist attraction but we will be grappling seriously with the issues that face us as a United Kingdom as we leave the European Union. We will be talking about the strategic priorities for negotiations with the European Union. We will be talking about the way in which devolved administrations can be involved in the setting of mandates and the discharging of them in negotiations. That's what I and the Welsh Government will be focusing on this week and over the weeks and months to come.

Llywydd, byddaf yn cadeirio cyfarfod y Cydbwyllgor Gweinidogion (Negodiadau Ewropeaidd) yma yng Nghaerdydd yn ddiweddarach y prynhawn yma. Bydd yn cynnwys Prif Weinidog a Dirprwy Brif Weinidog Gogledd Iwerddon. Roeddwn i'n falch iawn o'u croesawu nhw i Gymru y bore yma, eu hymrwymiad cyntaf o'r math hwn ers ailsefydlu'r Weithrediaeth. Bydd Michael Gove yn cynrychioli Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn y cyfarfod y prynhawn yma. Yno, ni fyddwn yn cael taith o amgylch atyniad i dwristiaid ond byddwn yn mynd i'r afael o ddifrif â'r materion sy'n ein hwynebu fel Teyrnas Unedig wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd. Byddwn yn trafod y blaenoriaethau strategol ar gyfer trafodaethau gyda'r Undeb Ewropeaidd. Byddwn yn trafod y modd y gellir cynnwys gweinyddiaethau datganoledig yn y broses o bennu mandadau a'u cyflawni mewn trafodaethau. Dyna'r hyn y byddaf i a Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio arno yr wythnos hon ac yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

14:00

Good. I think the First Minister had announced that he was going to be making a speech on Friday, but I would like to congratulate him about the meeting he has had today, because I think while the UK Government has understandably been focussed on other things, when there hasn't been a Northern Ireland Government, and when the Scottish Government is antagonistic, I think the Welsh Government has taken a lead in thinking through some of these post-Brexit issues and what the appropriate architecture should be for our intra-government liaisons in the UK.

I was pleased to meet Simon Hart in Tŷ Hywel earlier, and I hope that he will also recognise the strong lead that Welsh Government has been giving in this area. Will the First Minister, however, now also pledge to work with the leader of the opposition and with Members opposite to use their influence on UK Government Ministers to help push forward some of the ideas his Government has developed, and on which we all agree?

And could I also ask, in an effort to find common ground, whether he might reconsider the delete-and-replace-all approach to the Conservative Brexit motion tomorrow? It refers only to the potential benefits to Wales of Brexit, and, in trying to find common ground, it speaks relatively non-controversially about new free trade agreements, an immigration system that does not discriminate against non-EU, and a new approach to regional investment. It also calls upon Welsh Government to engage positively with the UK Government. So, I wonder if the First Minister could find his way to supporting it?

Da iawn. Rwy'n credu bod y Prif Weinidog wedi cyhoeddi ei fod yn mynd i fod yn gwneud araith ddydd Gwener, ond hoffwn ei longyfarch ar y cyfarfod y mae wedi ei gael heddiw, gan fy mod i'n credu tra bod Llywodraeth y DU wedi bod yn canolbwyntio ar bethau eraill, a hynny'n ddealladwy, pan nad oedd Llywodraeth yng Ngogledd Iwerddon, a phan fo Llywodraeth yr Alban yn elyniaethus, rwy'n credu bod Llywodraeth Cymru wedi cymryd yr awenau o ran rhoi ystyriaeth i rai o'r materion  ar ôl Brexit hyn a beth ddylai'r bensaernïaeth briodol fod i'n cysylltiadau rhyng-lywodraeth yn y DU.

Roeddwn i'n falch o gyfarfod â Simon Hart yn Nhŷ Hywel yn gynharach, a gobeithio y bydd yntau hefyd yn cydnabod yr arweiniad cryf y mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ei roi yn y maes hwn. A wnaiff y Prif Weinidog, fodd bynnag, addewid nawr hefyd i weithio gydag arweinydd yr wrthblaid a chyda'r Aelodau gyferbyn i ddefnyddio eu dylanwad ar Weinidogion Llywodraeth y DU i helpu i fwrw ymlaen â rhai o'r syniadau y mae ei Lywodraeth wedi eu datblygu, ac y mae pob un ohonom ni'n cytuno â nhw?

Ac a gaf i hefyd ofyn, mewn ymdrech i ddod o hyd i dir cyffredin, a allai ailystyried yr agwedd 'dileu a disodli popeth' at gynnig Brexit y Ceidwadwyr yfory? Mae'n cyfeirio at y manteision posibl Brexit i Gymru yn unig, ac, wrth geisio dod o hyd i dir cyffredin, mae'n siarad yn gymharol ddi-dadleuol am gytundebau masnach rydd newydd, system fewnfudo nad yw'n gwahaniaethu yn erbyn y tu allan i'r UE, a dull newydd ar gyfer buddsoddi rhanbarthol. Mae hefyd yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymgysylltu'n gadarnhaol â Llywodraeth y DU. Felly, tybed a allai'r Prif Weinidog ddod o hyd i'w ffordd i'w gefnogi?

I thank the Member. The Secretaries of State for Wales, Northern Ireland and Scotland will all be present at the JMC(EN) this afternoon. I thank the Member for what he said about the proposals that Wales has made to strengthen the way in which the United Kingdom can operate the other side of Brexit. I was glad to be able to discuss those directly with Arlene Foster and Michelle O'Neill this morning, and they will be part of an ongoing discussion about inter-governmental machinery that is discharged at the JMC.

I've been grateful to the leader of the opposition here for a number of opportunities to meet to talk about matters in relation to Brexit, the future of the United Kingdom and other important public policy issues. It has always been the position of these benches—it certainly was under my predecessor—that wherever there are constructive ideas that people want to contribute to these important public debates, of course, we are open to hearing them and to discussing them, and I certainly want to go on doing that into the future. Tomorrow's debate, Llywydd, will, I'm sure, have ample time on the floor of the Assembly for people to express their views.

Diolchaf i'r Aelod. Bydd Ysgrifenyddion Gwladol Cymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban i gyd yn bresennol yn y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau’r UE) y prynhawn yma. Diolchaf i'r Aelod am yr hyn a ddywedodd am y cynigion y mae Cymru wedi eu gwneud i gryfhau'r ffordd y gall y Deyrnas Unedig weithredu yr ochr arall i Brexit. Roeddwn i'n falch o allu trafod y rheini yn uniongyrchol gydag Arlene Foster a Michelle O'Neill y bore yma, a byddant yn rhan o drafodaeth barhaus am beirianwaith rhynglywodraethol sy'n cael ei weithredu yn y Cyd-bwyllgor.

Rwyf i wedi bod yn ddiolchgar i arweinydd yr wrthblaid yma am nifer o gyfleoedd i gyfarfod i siarad am faterion yn ymwneud â Brexit, dyfodol y Deyrnas Unedig a materion polisi cyhoeddus pwysig eraill. Safbwynt y meinciau hyn erioed—yn sicr o dan fy rhagflaenydd—oedd  pa le bynnag y bo syniadau adeiladol y mae pobl eisiau eu cyfrannu at y dadleuon cyhoeddus pwysig hyn, wrth gwrs, rydym ni'n agored i'w clywed ac i'w trafod, ac rwyf i yn sicr eisiau parhau i wneud hynny yn y dyfodol. Rwy'n siŵr y bydd digonedd o amser ar lawr y Cynulliad yn y ddadl yfory, Llywydd, i bobl fynegi eu barn.

Cefnogi Pobl ag Awtistiaeth
Supporting People with Autism

3. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl ag awtistiaeth yng Ngorllewin De Cymru? OAQ55009

3. Will the First Minister outline the Welsh Government's plans to support people with autism in South Wales West? OAQ55009

Thank you, Llywydd. Can I begin just by wishing the Member well in her continued recovery from her recent ill health? The integrated autism service is now available in all regions in Wales, supported by the Welsh Government's continued annual investment of £3 million. We will consult on the draft statutory autism code of practice in April of this year.

Diolch, Llywydd. A gaf i ddechrau drwy ddymuno'n dda i'r Aelod yn ei gwellhad parhaus o'i salwch diweddar? Mae'r gwasanaeth awtistiaeth integredig ar gael ym mhob rhanbarth yng Nghymru erbyn hyn, gyda chefnogaeth buddsoddiad blynyddol parhaus Llywodraeth Cymru o £3 miliwn. Byddwn yn ymgynghori ar y cod ymarfer statudol drafft ar gyfer awtistiaeth ym mis Ebrill eleni.

Thank you for your kind words, Minister, and thank you for your answer to my question. At a meeting last Friday, despite the measures you outlined, my constituents are still struggling to get the support they need. It's bad enough for families seeking help for the children with autism, but they've highlighted that it can be equally traumatic for adults previously undiagnosed. So, First Minister, what additional measures can you take to improve support for adults on the autism spectrum and also to speed up the diagnosis for adults who are without a firm diagnosis? Thank you.

Diolch am eich geiriau caredig, Gweinidog, a diolch am eich ateb i'm cwestiwn. Mewn cyfarfod ddydd Gwener diwethaf, er gwaethaf y mesurau a amlinellwyd gennych, mae fy etholwyr yn dal i'w chael yn anodd cael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw. Mae'n ddigon drwg i deuluoedd sy'n chwilio am gymorth i'r plant ag awtistiaeth, ond maen nhw wedi tynnu sylw at y ffaith y gall fod yr un mor drawmatig i oedolion sydd heb gael diagnosis o'r blaen. Felly, Prif Weinidog, pa fesurau ychwanegol allwch chi eu cymryd i wella cymorth i oedolion ar y sbectrwm awtistiaeth a hefyd i gyflymu'r diagnosis i oedolion sydd heb gael diagnosis pendant? Diolch.

I thank the Member for that, and I recognise the points that she raises about people who, when they were in childhood, maybe autism wasn't recognised in the way that it is today. And for some people, it's quite late in adult life before the things that matter to them are now being recognised as part of a wider condition. So, our integrated autism service is now available throughout Wales, and as I said in my original answer, Llywydd, the health Minister recently confirmed that the £3 million investment that we had originally made to assist in the establishment of that service is now to be a permanent part of its funding. So that, I think, will help. Some of the work that we have done in helping with the training of front-line primary care clinicians to recognise the autism spectrum and people who may be needing help on it, I think that will go on helping people in that position. And the autism statutory code of practice, which we will publish in April and which we will complete before the end of this Assembly term, focuses on assessment, awareness, access, planning and monitoring, and all of those things are designed to reinforce the service so that adults and young people can be confident that their needs are recognised and responded to in Wales.  

Diolchaf i'r Aelod am hynna, ac rwy'n cydnabod y pwyntiau y mae'n eu codi am bobl a oedd, pan oedden nhw yn eu plentyndod, efallai nad oedd awtistiaeth yn cael ei gydnabod yn y ffordd y mae heddiw. Ac i rai pobl, mae'n eithaf hwyr yn eu bywyd fel oedolion cyn bod y pethau sy'n bwysig iddyn nhw bellach yn cael eu cydnabod yn rhan o gyflwr ehangach. Felly, mae ein gwasanaeth awtistiaeth integredig ar gael ledled Cymru erbyn hyn, ac fel y dywedais yn fy ateb gwreiddiol, Llywydd, cadarnhaodd y Gweinidog iechyd yn ddiweddar y bydd y buddsoddiad o £3 miliwn a wnaed gennym ni yn wreiddiol i helpu i sefydlu'r gwasanaeth hwnnw bellach yn rhan barhaol o'i gyllid. Felly bydd hynny, rwy'n credu, yn helpu. Bydd rhywfaint o'r gwaith yr ydym ni wedi ei wneud i helpu gyda hyfforddi clinigwyr gofal sylfaenol rheng flaen i gydnabod y sbectrwm awtistiaeth a'r bobl y gallai fod angen cymorth arnyn nhw arno, rwy'n credu y bydd hynny'n parhau i helpu pobl yn y sefyllfa honno. Ac mae'r cod ymarfer statudol ar awtistiaeth, y byddwn ni'n ei gyhoeddi ym mis Ebrill ac y byddwn ni'n ei gwblhau cyn diwedd y tymor Cynulliad hwn, yn canolbwyntio ar asesu, ymwybyddiaeth, mynediad, cynllunio a monitro, ac mae'r holl bethau hynny wedi eu cynllunio i atgyfnerthu'r gwasanaeth fel y gall oedolion a phobl ifanc fod yn ffyddiog bod eu hanghenion yn cael eu cydnabod ac yr ymatebir iddyn nhw yng Nghymru.

14:05

First Minister, not every child in my region with an autistic spectrum condition will need full special educational needs or additional learning needs support, but many do and, in some cases, quite significant support. It's also true that some of those children will experience poor mental health, whether that's unrelated to their autism or as a consequence of the daily challenges they face because of their autism. The education Minister has pledged £7 million towards meeting demand for education support in the current system, and there's an additional £5 million going in from both health and education for the whole-school approach, all of which is extremely welcome. But can you tell me how the £3 million to which you referred in your answer to Caroline Jones will be used to meet the needs of autistic children with poor mental health at all levels in the NHS, not just in primary care? And can you give me a guarantee that no child with an autistic spectrum condition will be turned away from primary mental healthcare due to lack of expertise or training from mental health professionals? 

Prif Weinidog, ni fydd pob plentyn yn fy rhanbarth i sydd â chyflwr sbectrwm awtistig angen cymorth anghenion addysgol arbennig neu anghenion dysgu ychwanegol llawn, ond mae llawer angen y cymorth hwnnw ac, mewn rhai achosion, cymorth eithaf sylweddol. Mae hefyd yn wir y bydd rhai o'r plant hynny yn dioddef iechyd meddwl gwael, pa un a yw hynny heb gysylltiad â'u hawtistiaeth neu o ganlyniad i'r heriau dyddiol y maen nhw'n eu hwynebu oherwydd eu hawtistiaeth. Mae'r Gweinidog addysg wedi addo £7 miliwn tuag at fodloni'r galw am gymorth addysg yn y system bresennol, ac mae £5 miliwn ychwanegol yn mynd i mewn o feysydd iechyd ac addysg ar gyfer y dull ysgol gyfan, a chroesewir hyn i gyd. Ond a allwch chi ddweud wrthyf i sut y bydd y £3 miliwn y cyfeiriasoch ato yn eich ateb i Caroline Jones yn cael ei ddefnyddio i ddiwallu anghenion plant awtistig sydd ag iechyd meddwl gwael ar bob lefel yn y GIG, nid ym maes gofal sylfaenol yn unig? Ac a allwch chi roi sicrwydd i mi na fydd unrhyw blentyn â chyflwr sbectrwm awtistig yn cael ei wrthod gan ofal iechyd meddwl sylfaenol oherwydd diffyg arbenigedd neu hyfforddiant gan weithwyr iechyd meddwl proffesiynol?

Thank you for those additional questions and for the recognition of the investment that is going into different parts of the service. That's over and above the £20 million that's being invested in the implementation of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018. I entirely agree with what Suzy Davies says that not all children on the disorder spectrum will need the same sort of response.

We have developed, over the last three or four years, the particular service for young people with neurodevelopmental difficulties. We're carrying out a capacity-and-demand review of that service because, in a way that I think you could anticipate, when you create a new service then a set of latent demands rises to the surface. So, the service was funded from the beginning to deal with the young people we knew were coming into the system already; we provide a new service, and then a whole number of other young people who hadn't previously been identified come to the surface and need help, and that's why the demand-and-capacity review is being carried out.

Between that, between the things that we are doing in relation to mental health services for young people in schools, allied with what we are doing in relation to the additional learning needs Act, we are creating a web of services that I think are there to create a strong safety net for young people along that spectrum, so that nobody falls between the cracks and everybody's able to find a service that meets their particular needs. 

Diolch am y cwestiynau ychwanegol yna ac am gydnabod y buddsoddiad sy'n mynd i wahanol rannau o'r gwasanaeth. Mae hynny'n ychwanegol i'r £20 miliwn sy'n cael ei fuddsoddi yn y broses o weithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018. Rwy'n cytuno'n llwyr â'r hyn y mae Suzy Davies yn ei ddweud na fydd angen yr un math o ymateb ar bob plentyn ar y sbectrwm anhwylderau.

Dros y tair neu bedair blynedd diwethaf, rydym ni wedi datblygu'r gwasanaeth penodol ar gyfer pobl ifanc ag anawsterau niwroddatblygiadol. Rydym ni'n cynnal adolygiad capasiti a galw o'r gwasanaeth hwnnw oherwydd, mewn ffordd yr wyf i'n credu y gallwch chi ei rhagweld, pan fyddwch chi'n creu gwasanaeth newydd yna mae cyfres o ofynion cudd yn codi i'r wyneb. Felly, ariannwyd y gwasanaeth o'r cychwyn i ymdrin â'r bobl ifanc yr oeddem ni'n gwybod eu bod nhw'n dod i mewn i'r system eisoes; rydym ni'n darparu gwasanaeth newydd, ac yna mae nifer fawr o bobl ifanc eraill nad oedden nhw wedi cael ei nodi cyn hynny yn dod i'r wyneb ac angen cymorth, a dyna pam mae'r adolygiad o alw a chapasiti yn cael ei gynnal.

Rhwng hwnnw, rhwng y pethau yr ydym ni'n eu gwneud o ran gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc mewn ysgolion, ar y cyd â'r hyn yr ydym ni'n ei wneud o ran y Ddeddf anghenion dysgu ychwanegol, rydym ni'n creu gwe o wasanaethau yr wyf i'n credu sydd yno i greu rhwyd diogelwch cryf i bobl ifanc ar hyd y sbectrwm hwnnw, fel nad oes neb yn syrthio rhwng y craciau a bod pawb yn gallu dod o hyd i wasanaeth sy'n diwallu eu hanghenion penodol.

Tyfu'r Economi Ymwelwyr yn Islwyn
Growing the Visitor Economy in Islwyn

4. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer tyfu'r economi ymwelwyr yn Islwyn? OAQ55020

4. Will the First Minister outline the Welsh Government's plans for growing the visitor economy in Islwyn? OAQ55020

I thank the Member for that.

The tourism action plan for 2020-25 was launched last week. Its ambition to extend the tourism sector and the geographical reach of the industry will give new impetus to the many attractions that Islwyn has to offer.

Diolchaf i'r Aelod am hynna.

Lansiwyd y cynllun gweithredu ar dwristiaeth ar gyfer 2020-25 yr wythnos diwethaf. Bydd ei uchelgais i ymestyn y sector twristiaeth a chyrhaeddiad daearyddol y diwydiant yn rhoi hwb newydd i'r llu o atyniadau sydd gan Islwyn i'w cynnig.

First Minister, thank you. Last week, you and the Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism, Lord Elis-Thomas, unveiled an exciting future for the visitor economy in Wales. The new five-year plan, 'Welcome to Wales: Priorities for the Visitor Economy 2020-25', is backed by a new £10 million fund, brilliant basics, to support the all-important tourism infrastructure that will complement the £50 million Wales tourism investment fund, focusing on high-quality, reputation-changing products.

First Minister, the visitor economy, as you know, is vital to the well-being and future of communities in my constituency of Islwyn and, as such, last week I met with the Deputy Ministers, Lee Waters and Hannah Blythyn, where we discussed, amongst other things, the place of culture and the Welsh Government's commitment to Cwmcarn forest scenic drive in Islwyn, which has been designated a discovery gateway as part of the Welsh Government's Valleys Regional Park discovery gateway.

First Minister, the Welsh Labour Government backs its words with action, and in November, £450,000 was pledged to ensuring the Cwmcarn forest scenic drive will fully reopen in 2020, allowing access to every generation to experience one of Wales's natural wonders. So, First Minister, will you and Deputy Minister, Lee Waters, accept my invite to join the people of Islwyn at Cwmcarn forest scenic drive, and further, will you and the Welsh Government do all you can do to ensure that Wales and the world know that the beautiful Cwmcarn forest drive is once again fully open for business?

Prif Weinidog, diolch. Yr wythnos diwethaf, datgelwyd dyfodol cyffrous i'r economi ymwelwyr yng Nghymru gennych chi a'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas. Cefnogir y cynllun pum mlynedd newydd, 'Croeso i Gymru: Blaenoriaethau i'r Economi Ymwelwyr 2020-25', gan gronfa newydd o £10 miliwn, y pethau pwysig, i gefnogi'r seilwaith twristiaeth hollbwysig a fydd yn ategu cronfa buddsoddi mewn twristiaeth Cymru gwerth £50 miliwn, gan ganolbwyntio ar gynhyrchion o ansawdd uchel sy'n gwella enw da.

Prif Weinidog, mae'r economi ymwelwyr, fel y gwyddoch, yn hanfodol i lesiant a dyfodol cymunedau yn fy etholaeth i yn Islwyn ac, oherwydd hynny, cefais gyfarfod yr wythnos diwethaf gyda'r Dirprwy Weinidogion, Lee Waters a Hannah Blythyn, pryd y trafodasom, ymhlith pethau eraill, lle diwylliant ac ymrwymiad Llywodraeth Cymru i daith yrru golygfeydd coedwig Cwmcarn yn Islwyn, a ddynodwyd yn borth darganfod yn rhan o borth darganfod Parc Rhanbarthol y Cymoedd Llywodraeth Cymru.

Prif Weinidog, mae Llywodraeth Lafur Cymru yn cefnogi ei geiriau gyda gweithredoedd, ac ym mis Tachwedd, addawyd £450,000 i sicrhau y bydd taith yrru golygfeydd coedwig Cwmcarn yn ailagor yn llwyr yn 2020, gan ganiatáu mynediad i bob cenhedlaeth gael profiad o un o ryfeddodau naturiol Cymru. Felly, Prif Weinidog, a wnewch chi a'r Dirprwy Weinidog, Lee Waters, dderbyn fy ngwahoddiad i ymuno â phobl Islwyn yn nhaith yrru golygfeydd coedwig Cwmcarn, a hefyd, a wnewch chi a Llywodraeth Cymru wneud popeth y gallwch ei wneud i sicrhau bod Cymru a'r byd yn gwybod bod taith yrru coedwig Cwmcarn ar agor yn llawn unwaith eto ar gyfer busnes?

14:10

Well, Llywydd, I thank the Member for that probing question on behalf of her constituents in Islwyn. I very much enjoyed the opportunity to be with Dafydd Elis-Thomas at the launch of the tourism action plan in Porthcawl last week. It sets out our ambitions for the tourist industry here in Wales. The Member is absolutely right to point to the Cwmcarn forest scenic drive as an example of the investment that this Welsh Labour Government is making in tourism destinations in all parts of Wales.

When my children were growing up, Llywydd, we were very regular visitors to Cwmcarn because of the way in which it provides such a variety of opportunities for young people to enjoy the wonderful scenery that is there but also all those other opportunities that the scenic drive provides. All the mountain bike routes at Cwmcarn have now been reopened. NRW have submitted planning applications for each of eight recreational areas along the drive. When those are in place as well, alongside the new visitor centre, there will be even more reasons for people to come to Islwyn and to enjoy what Cwmcarn has to offer.

Wel, Llywydd, diolchaf i'r Aelod am y cwestiwn treiddgar yna ar ran ei hetholwyr yn Islwyn. Mwynheais yn fawr y cyfle i fod gyda Dafydd Elis-Thomas yn lansiad y cynllun gweithredu ar dwristiaeth ym Mhorthcawl yr wythnos diwethaf. Mae'n cyflwyno ein huchelgeisiau ar gyfer y diwydiant twristiaeth yma yng Nghymru. Mae'r Aelod yn gwbl gywir i dynnu sylw at daith yrru golygfeydd coedwig Cwmcarn fel enghraifft o'r buddsoddiad y mae'r Llywodraeth Lafur hon yng Nghymru yn ei wneud mewn cyrchfannau twristiaeth ym mhob rhan o Gymru.

Pan oedd fy mhlant i yn tyfu i fyny, Llywydd, roeddem ni'n ymwelwyr rheolaidd iawn â Chwmcarn oherwydd y ffordd y mae'n cynnig cymaint o amrywiaeth o gyfleoedd i bobl ifanc fwynhau'r golygfeydd bendigedig sydd yno ond hefyd yr holl gyfleoedd eraill hynny y mae'r daith yrru olygfaol yn eu cynnig. Mae'r holl lwybrau beicio mynydd yng Nghwmcarn wedi eu hailagor erbyn hyn. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyflwyno ceisiadau cynllunio ar gyfer pob un o'r wyth ardal hamdden ar hyd y daith yrru. Pan fydd y rheini wedi'u sefydlu hefyd, ochr yn ochr â'r ganolfan ymwelwyr newydd, bydd hyd yn oed mwy o resymau i bobl ddod i Islwyn a mwynhau'r hyn sydd gan Cwmcarn i'w gynnig.

Cynhwysiant Ariannol
Financial Inclusion

5. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gamau gweithredu Llywodraeth Cymru i hyrwyddo cynhwysiant ariannol yng Nghymru? OAQ55014

5. Will the First Minister provide an update on Welsh Government action to promote financial inclusion in Wales? OAQ55014

Llywydd, our commitment to promoting financial inclusion is reflected through the £19 million funding we provide to offer people access to affordable financial services and quality-assured information and advice. This means people are able to make more informed financial decisions and better manage their finances.

Llywydd, mae ein hymrwymiad i hybu cynhwysiant ariannol yn cael ei adlewyrchu yn y cyllid o £19 miliwn yr ydym ni'n ei ddarparu i gynnig mynediad i bobl at wasanaethau ariannol fforddiadwy a gwybodaeth a chyngor y mae eu hansawdd wedi'i sicrhau. Mae hyn yn golygu bod pobl yn gallu gwneud penderfyniadau ariannol mwy cytbwys a rheoli eu cyllid yn well.

Thank you, First Minister, and can I welcome the range of actions that you set out there, which I know assist many of my constituents in Merthyr Tydfil and Rhymney? Many of us on this side of the Chamber also remember the actions of the last UK Labour Government in establishing child trust funds, and, of course, the additional support for this provided by the Welsh Labour Government. Trust funds exist, First Minister, as you know, to help young people with savings to support them into adult life—support that was abolished by the UK Tory Government. Since then, Tory Ministers have failed to link people with their accounts, meaning that millions could go unclaimed when all children in Wales born in 2002 will be eligible to access their savings this September. What representations has the Welsh Government made to the UK Government to ensure that young people are reunited with their savings?

Diolch, Prif Weinidog, ac a gaf i groesawu'r amrywiaeth o gamau gweithredu a gyflwynwyd gennych chi yn y fan yna, y gwn eu bod o gymorth i lawer o'm hetholwyr ym Merthyr Tudful a Rhymni? Mae llawer ohonom ni ar yr ochr hon i'r Siambr hefyd yn cofio gweithredoedd Llywodraeth Lafur ddiwethaf y DU o ran sefydlu cronfeydd ymddiriedolaeth plant, ac, wrth gwrs, y gefnogaeth ychwanegol i hyn a ddarparwyd gan Lywodraeth Lafur Cymru. Mae cronfeydd ymddiriedolaeth yn bodoli, Prif Weinidog, fel y gwyddoch, i helpu pobl ifanc gyda chynilion i'w cynorthwyo wrth symud i fywyd fel oedolyn—cymorth a ddiddymwyd gan Lywodraeth Dorïaidd y DU. Ers hynny, mae Gweinidogion Torïaidd wedi methu â chysylltu pobl â'u cyfrifon, sy'n golygu y gallai miliynau fynd heb eu hawlio pan fydd pob plentyn yng Nghymru a anwyd yn 2002 yn gymwys i gael eu cynilion ym mis Medi. Pa sylwadau y mae Llywodraeth Cymru wedi eu gwneud i Lywodraeth y DU i sicrhau bod pobl ifanc yn cael eu haduno â'u cynilion?

Well, I thank Dawn Bowden for pointing to one of the great social policy experiments of this century. I deeply regret the fact that the child trust fund, launched by Labour in 2002 was abolished by the incoming coalition Government in 2010, because that scheme offered young people and particularly people from disadvantaged communities a chance to begin their adult life with an asset behind them, and in asset-based welfare, the theory is that assets change lives; that, if you have a sum of money that you can rely on, you make different sorts of decisions about your future. Now, we have this great natural experiment because we have these cohorts of young people born from 1 September 2002 until 2011 and the first generation of those children turn 18 in September of this year. There were 273,000 young people in Wales who had child trust fund accounts opened for them and some Members here will remember my colleague, Brian Gibbons, introducing a Welsh addition to those child trust funds, so that children in Wales, when they became primary school age, every child had £50 added to their account; every child from a disadvantaged family had £100 added to their account.

When the child trust fund was set up, Llywydd, the idea was not simply to put money into a child's account, but that that child would be able to track that account throughout their maturity—that, every year, they would have a statement telling them how much was being held for them. By the time they were 16, they were meant to be able to make decisions for themselves about where that fund would be invested. And, when the fund was abolished, unfortunately all of that was abolished as well.

That's why we are fearful, as Dawn Bowden has said, that there could be thousands of young people in Wales in September of this year who have had money invested on their behalf that could provide a platform for them as they go into adult life, who will know nothing about it. That's why my colleague Rebecca Evans wrote to Treasury Ministers on 22 January, urging them to take new action, so that those young people in Wales who have an opportunity to take advantage of their child trust fund will be identified and that we can be confident that, for those young people at least, this opportunity will be genuinely available. 

Wel, diolchaf i Dawn Bowden am gyfeirio at un o arbrofion polisi cymdeithasol mawr y ganrif hon. Gresynaf yn fawr y ffaith bod y gronfa ymddiriedolaeth plant, a lansiwyd gan y Blaid Lafur yn 2002 wedi cael ei diddymu gan y Llywodraeth glymblaid a ddaeth i rym yn 2010, gan fod y cynllun hwnnw'n cynnig cyfle i bobl ifanc ac yn enwedig pobl o gymunedau difreintiedig ddechrau ar eu bywyd fel oedolion gydag ased y tu ôl iddyn nhw, ac mewn lles sy'n seiliedig ar asedau, y ddamcaniaeth yw bod asedau'n newid bywydau; os oes gennych chi swm o arian y gallwch chi ddibynnu arno, rydych chi'n gwneud gwahanol fathau o benderfyniadau am eich dyfodol. Nawr, mae gennym ni'r arbrawf naturiol mawr hwn oherwydd bod gennym ni'r cohortau hyn o bobl ifanc a anwyd rhwng 1 Medi 2002 a 2011 a bydd y genhedlaeth gyntaf o'r plant hynny yn troi'n 18 oed ym mis Medi eleni. Roedd 273,000 o bobl ifanc yng Nghymru yr agorwyd cyfrifon cronfa ymddiriedolaeth plant ar eu cyfer a bydd rhai Aelodau yn y fan yma yn cofio fy nghyd-Aelod, Brian Gibbons, yn cyflwyno ychwanegiad yng Nghymru at y cronfeydd ymddiriedolaeth plant hynny, fel bod plant yng Nghymru, pan roedden nhw'n cyrraedd oed ysgol gynradd, ychwanegwyd £50 at gyfrif pob plentyn; ychwanegwyd £100 at gyfrif pob plentyn o deulu difreintiedig.

Pan sefydlwyd y gronfa ymddiriedolaeth plant, Llywydd, y syniad oedd nid yn unig rhoi arian i mewn i gyfrif plentyn, ond y byddai'r plentyn hwnnw'n gallu olrhain y cyfrif hwnnw drwy gydol ei aeddfedrwydd—y byddai ganddo, bob blwyddyn, gyfriflen yn dweud wrtho faint oedd yn cael ei gadw ar ei gyfer. Erbyn yr adeg y bydden nhw'n 16 oed, roedden nhw i fod i allu gwneud penderfyniadau drostynt eu hunain ynghylch ble y byddai'r gronfa honno'n cael ei buddsoddi. A, phan ddiddymwyd y gronfa, diddymwyd hynny i gyd hefyd yn anffodus.

Dyna pam yr ydym ni'n bryderus, fel y mae Dawn Bowden wedi ei ddweud, y gallai fod miloedd o bobl ifanc yng Nghymru ym mis Medi eleni y buddsoddwyd arian ar eu rhan a allai roi llwyfan iddyn nhw wrth iddyn nhw fynd ymlaen i fywyd fel oedolion, na fyddan nhw'n gwybod dim am y peth. Dyna pam yr ysgrifennodd fy nghyd-Aelod Rebecca Evans at Weinidogion y Trysorlys ar 22 Ionawr, yn eu hannog i gymryd camau newydd, fel y bydd y bobl ifanc hynny yng Nghymru sydd â chyfle i fanteisio ar eu cronfa ymddiriedolaeth plant yn cael eu nodi ac y gallwn fod yn ffyddiog y bydd y cyfle hwn ar gael yn wirioneddol, i'r bobl ifanc hynny o leiaf.  

14:15

Ac, yn olaf, cwestiwn 6, Huw Irranca-Davies.

Finally, question 6, Huw Irranca-Davies.

Tasglu Ford Pen-y-bont ar Ogwr
The Ford Bridgend Taskforce

6. A wnaiff y Prif Weinidog roi diweddariad am gyfarfod diweddaraf Tasglu Ford Pen-y-bont ar Ogwr? OAQ54985

6. Will the First Minister provide an update on the latest meeting of the Ford Bridgend Taskforce? OAQ54985

Llywydd, the taskforce last met on 20 January. It was attended by the Minister for the economy, Ken Skates, and by the Secretary of State for Wales, Simon Hart. The meeting reviewed progress to date and agreed next steps in delivering a regional approach to the Ford plant closure.

Llywydd, cyfarfu'r tasglu ddiwethaf ar 20 Ionawr. Roedd Gweinidog yr economi, Ken Skates, a Simon Hart, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn bresennol. Adolygodd y cyfarfod y cynnydd a wnaed hyd yma a chytunwyd ar y camau nesaf yn y gwaith o sicrhau dull rhanbarthol ar gyfer cau gwaith Ford.

I notice that, in the press release that accompanied that update last week, it mentioned that, in the next phase, it'll move on to focusing on the regional approach. Much of the focus at the moment has been very much on the site itself, the legacy, the community fund that will be left, which, I have to say—I'm sure my colleague Carwyn and I will both agree—should be as large as any community fund that's been left anywhere else when Ford have left a community. But, on that regional approach, would he emphasise to the chair and the taskforce members the necessity of working with Bridgend County Borough Council on some of their regional plans as well, and those would include ones such as economic hubs in the Garw and the Ogmore valleys and development of empty or unused sites, such as the Ewenny Road site as well? I think there's a real opportunity here, First Minister, for the taskforce to work across the region with some quite exciting plans that are already in the pipeline, and that's the way we'll make the regeneration with this taskforce really bite deep.

Sylwaf, yn y datganiad i'r wasg a oedd yn atodi'r diweddariad hwnnw yr wythnos diwethaf, ei fod yn sôn y bydd yn symud ymlaen, yn y cam nesaf, i ganolbwyntio ar y dull rhanbarthol. Bu llawer o'r pwyslais ar hyn o bryd ar y safle ei hun, yr etifeddiaeth, y gronfa gymunedol a fydd ar ôl, a ddylai, mae'n rhaid i mi ddweud—rwy'n siŵr y bydd fy nghyd-Aelod Carwyn a minnau yn cytuno—fod mor fawr ag unrhyw gronfa gymunedol a adawyd yn unman arall pan fo Ford wedi gadael cymuned. Ond, o ran y dull rhanbarthol hwnnw, a wnaiff ef bwysleisio i'r cadeirydd ac aelodau'r tasglu bod angen gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar rai o'u cynlluniau rhanbarthol hwythau hefyd, a byddai'r rheini'n cynnwys rhai fel canolfannau economaidd yng nghymoedd Garw ac Ogwr a datblygu safleoedd gwag neu segur, fel safle Heol Ewenni hefyd? Rwy'n credu bod cyfle gwirioneddol yn y fan yma, Prif Weinidog, i'r tasglu weithio ar draws y rhanbarth gyda rhai cynlluniau eithaf cyffrous sydd eisoes ar y gweill, a dyna sut y byddwn ni'n sicrhau bod yr adfywiad gyda'r tasglu hwn yn brathu'n ddwfn iawn.

Can I thank Huw Irranca-Davies for that, Llywydd, and agree with him entirely that the closure of a plant like Bridgend has a regional as well as a local impact? There will be many Assembly Members here, to the east and to the west of Bridgend, who have constituents who are working, have been working, in Ford, and the impact of the closure will not simply be felt in the immediate locality, but right across the region. That is why the taskforce agreed at its last meeting on a regional focus for the next phase of its work.

Certainly, it will want to work with Bridgend County Borough Council to make sure that some of their wider ambitions can be supported by the work of the taskforce. It's why, when Ineos, for example, was brought to Bridgend itself, the Welsh Government has had a real emphasis on supply chain opportunities, because the companies that Ineos will contract with will have a regional impact beyond Bridgend as well, and the taskforce, I know, is going, in its next phase of work, to have a particular focus on that wider impact—the things that we can do beyond Bridgend as a town—to make sure that the impact of the closure is attended to in all its different dimensions.

A gaf i ddiolch i Huw Irranca-Davies am hynna, Llywydd, a chytuno ag ef yn llwyr bod cau gwaith fel Pen-y-bont ar Ogwr yn cael effaith ranbarthol yn ogystal â lleol? Bydd llawer o Aelodau Cynulliad yn y fan yma, i'r dwyrain ac i'r gorllewin o Ben-y-bont ar Ogwr, sydd ag etholwyr sy'n gweithio, sydd wedi bod yn gweithio, yn Ford, ac nid yn yr ardal leol yn unig y bydd effaith cau'r gwaith yn cael ei theimlo, ond ar draws y rhanbarth cyfan. Dyna pam y cytunodd y tasglu yn ei gyfarfod diwethaf ar bwyslais rhanbarthol ar gyfer cam nesaf ei waith.

Yn sicr, bydd eisiau gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i sicrhau y gall gwaith y tasglu gefnogi rhai o'i uchelgeisiau ehangach. Dyna pam, pan ddaethpwyd ag Ineos, er enghraifft, i Ben-y-bont ar Ogwr ei hun, bod Llywodraeth Cymru wedi rhoi pwyslais gwirioneddol ar gyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi, oherwydd bydd y cwmnïau y bydd Ineos yn eu contractio yn cael effaith ranbarthol y tu hwnt i Ben-y-bont ar Ogwr hefyd, ac mae'r tasglu, rwy'n gwybod, yn mynd i ganolbwyntio'n benodol yn ei gyfnod nesaf ar yr effaith ehangach honno—y pethau y gallwn ni eu gwneud y tu hwnt i Ben-y-bont ar Ogwr fel tref—i wneud yn siŵr bod effaith cau'r gwaith yn cael ei hystyried yn ei holl wahanol ddimensiynau.

Cwestiynau i'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip
Questions to the Deputy Minister and Chief Whip

Yr eitem nesaf, felly, yw'r cwestiynau i'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Mohammad Asghar.

The next item is questions to the Deputy Minister and Chief Whip, and the first question is from Mohammad Asghar.

Troseddau Casineb
Hate Crime

1. A wnaiff y Dirprwy Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am fesurau i fynd i'r afael â throseddau casineb yng Nghymru? OAQ54993

1. Will the Deputy Minister provide an update on measures to tackle hate crime in Wales? OAQ54993

We've significantly increased our investment in tackling hate crime in recent months to address the rise in hateful narratives. And I'll lead a debate in March providing an update on action to tackle hate crime with our partners in Wales.

Rydym ni wedi cynyddu ein buddsoddiad mewn mynd i'r afael â throseddau casineb yn sylweddol yn ystod y misoedd diwethaf i roi sylw i'r cynnydd mewn naratifau atgas. A byddaf yn arwain dadl ym mis Mawrth yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y camau i fynd i'r afael â throseddau casineb gyda'n partneriaid yng Nghymru.

Thank you for the reply, Minister. Welsh police forces recorded nearly 4,000 hate crimes in 2018-19. Eleven per cent of these incidents were disability hate crimes—shocking. The learning disability charity United Response has called for measures to be taken across the country and by the authorities to make the process of reporting and convicting disability hate crimes more accessible and less daunting for victims. They went on to say they feel the process is currently a significant barrier to criminals being given the punishment they deserve, especially in the context of the dramatic rise in repeat offenders. Minister, will you take action to address the specific needs of disabled people with regard to reporting hate crime in Wales, please?

Diolch am yr ateb, Gweinidog. Cofnododd heddluoedd Cymru bron i 4,000 o droseddau casineb yn 2018-19. Roedd un ar ddeg y cant o'r digwyddiadau hyn yn droseddau casineb ar sail anabledd—sy'n gywilyddus. Mae'r elusen anabledd dysgu United Response wedi galw am i fesurau gael eu cymryd ledled y wlad a chan yr awdurdodau i wneud y broses o adrodd ac euogfarnu troseddau casineb ar sail anabledd yn fwy hygyrch ac yn llai brawychus i ddioddefwyr. Aethant ymlaen i ddweud eu bod nhw'n teimlo bod y broses yn rhwystr sylweddol ar hyn o bryd i droseddwyr gael y gosb y maen nhw'n ei haeddu, yn enwedig yng nghyd-destun y cynnydd sylweddol i nifer y troseddwyr mynych. Gweinidog, a wnewch chi gymryd camau i ddiwallu anghenion penodol pobl anabl o ran hysbysu am droseddau casineb yng Nghymru, os gwelwch yn dda?

14:20

I thank you very much for that question, Oscar, because it is true that the rise in disability hate crime was a shocking statistic last year. We have put more funding into our national hate crime report and support centre over the next two years, and that's also on top of annual funding that we give. And we're also developing an anti-hate crime campaign in terms of communications, and we're going to focus particularly on hate crime affecting disabled people, and learning from, for example, the organisation People First—you will be aware of the People First organisations across Wales—so that learning disabled people can contribute to that communications campaign in terms of tackling disabled people's hate crime, which, unfortunately, has been on the rise.

Diolch yn fawr iawn i chi am y cwestiwn yna, Oscar, oherwydd mae'n wir bod y cynnydd i nifer y troseddau casineb ar sail anabledd yn ystadegyn brawychus y llynedd. Rydym ni wedi neilltuo mwy o gyllid i'n canolfan adrodd a chymorth cenedlaethol ar droseddau casineb dros y ddwy flynedd nesaf, ac mae hynny hefyd yn ogystal â chyllid blynyddol yr ydym ni'n ei roi. Ac rydym ni hefyd yn datblygu ymgyrch yn erbyn troseddau casineb o ran cyfathrebu, ac rydym ni'n mynd i ganolbwyntio'n benodol ar droseddau casineb sy'n effeithio ar bobl anabl, a dysgu, er enghraifft, gan y sefydliad Pobl yn Gyntaf—byddwch chi'n ymwybodol o'r sefydliadau Pobl yn Gyntaf ledled Cymru—fel y gall pobl ag anableddau dysgu gyfrannu at yr ymgyrch gyfathrebu honno o ran mynd i'r afael â throseddau casineb pobl anabl, sydd, yn anffodus, wedi bod ar gynnydd.

Minister, would you agree with me that hate crime against the Gypsy/Traveller community must be treated with equal seriousness as hate crime against any other community or minority in Wales? I recently met with local members of my Gypsy/Traveller community, and they feel very strongly that too often that isn't the case. They gave examples of social media postings, for example, that were discriminatory, prejudicial and clearly hate crime, but when they tried to get effective action, they found it very, very difficult. Their plea, really, was that hate crime against their community must be treated with equal seriousness as any other hate crime.

Gweinidog, a ydych chi'n cytuno â mi bod yn rhaid trin troseddau casineb yn erbyn y gymuned Sipsiwn/Teithwyr gyda'r un difrifoldeb â throseddau casineb yn erbyn unrhyw gymuned neu leiafrif arall yng Nghymru? Cefais gyfarfod yn ddiweddar gydag aelodau lleol o'm cymuned Sipsiwn/Teithwyr, ac maen nhw'n teimlo'n gryf iawn, yn rhy aml, nad yw hynny'n wir. Rhoesant enghreifftiau o negeseuon cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft, a oedd yn wahaniaethol, yn rhagfarnllyd ac yn amlwg yn droseddau casineb, ond pan geisiwyd camau effeithiol ganddynt, fe welsant fod hynny yn anodd dros ben. Eu ple, mewn gwirionedd, oedd bod yn rhaid i droseddau casineb yn erbyn eu cymuned nhw gael eu trin gyda'r un difrifoldeb ag unrhyw drosedd casineb arall.

Again, I thank John Griffiths for that important question and, indeed, we must treat hate crime against Gypsy/Traveller/Roma communities with equal vigour, as we are against disability hate crime, race hate crime, LGBT hate crime, all the hate crimes that unfortunately are in our midst. And, of course, I'm pleased that we are investing not only in our Travelling Ahead fund in terms of ensuring that we do have Gypsy sites across Wales, but also working with local authorities and those third sector organisations that we are supporting the Gypsy/Traveller/Roma community. And can I also say that it's very important that we have an all-party group to tackle these issues? I meet regularly with Isaac Blake from the Gypsy/Traveller Romani Cultural and Arts Company, and we are funding them in terms of addressing these issues.

Unwaith eto, diolchaf i John Griffiths am y cwestiwn pwysig yna ac, yn wir, mae'n rhaid i ni drin troseddau casineb yn erbyn cymunedau Sipsiwn/Teithwyr/Roma gyda'r un egni, ag yr ydym ni yn ei wneud yn erbyn troseddau casineb ar sail anabledd, troseddau casineb hiliol, troseddau casineb LGBT, yr holl droseddau casineb sydd yn ein plith yn anffodus. Ac, wrth gwrs, rwy'n falch ein bod ni'n buddsoddi nid yn unig yn ein cronfa Teithio Ymlaen o ran sicrhau bod gennym ni safleoedd Sipsiwn ledled Cymru, ond hefyd yn gweithio gydag awdurdodau lleol a'r mudiadau trydydd sector hynny yr ydym ni'n gweithio â nhw i gefnogi'r gymuned Sipsiwn/Teithwyr/Roma. Ac a gaf i ddweud hefyd ei bod hi'n bwysig iawn bod gennym ni grŵp hollbleidiol i roi sylw i'r materion hyn? Rwy'n cyfarfod yn rheolaidd gydag Isaac Blake o'r Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydol Romani Sipsiwn/Teithwyr, ac rydym ni'n eu hariannu nhw o ran mynd i'r afael â'r materion hyn.

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
Public Services Boards

2. Pa strategaethau sydd gan Lywodraeth Cymru i wneud y mwyaf o fanteision byrddau gwasanaethau cyhoeddus fel y'u sefydlwyd gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015? OAQ55016

2. What strategies does the Welsh Government have to maximise the benefits of public service boards as established by the Wellbeing of Future Generations (Wales) Act 2015? OAQ55016

Public services boards have a collective purpose and obligation to improve well-being in their areas through their local well-being plans. The Welsh Government provides a range of support to enable them to make their work as effective as possible.

Mae gan fyrddau gwasanaethau cyhoeddus ddiben a rhwymedigaeth gyfunol i wella llesiant yn eu hardaloedd drwy eu cynlluniau llesiant lleol. Mae Llywodraeth Cymru yn darparu amrywiaeth o gymorth i'w galluogi i wneud eu gwaith mor effeithiol â phosibl.

Thank you. The Climate Change, Environment and Rural Affairs Committee is currently scrutinising the Government's work on eliminating fuel poverty in Wales—important both from the social justice perspective as well as our need to eliminate carbon emissions as quickly as possible. It's one of those challenging issues that requires a joined-up approach by all stakeholders, from energy companies to all public services as well as citizens. An ideal subject, you would have thought, for public services boards, but we've yet to receive any evidence the public services boards are being tasked to join up the gaps between these different services. So, what is the Welsh Government doing to ensure that public services boards are grasping complex issues like fuel poverty to deliver on the ways of working and objectives, as in the well-being of future generations Act?

Diolch. Mae'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn craffu ar hyn o bryd ar waith y Llywodraeth ar ddileu tlodi tanwydd yng Nghymru—mae'n bwysig o'r safbwynt cyfiawnder cymdeithasol yn ogystal â'n hangen i ddileu allyriadau carbon mor gyflym â phosibl. Mae'n un o'r materion heriol hynny sy'n galw am ddull gweithredu cydgysylltiedig gan yr holl randdeiliaid, o gwmnïau ynni i bob gwasanaeth cyhoeddus yn ogystal â dinasyddion. Pwnc delfrydol, byddech wedi meddwl, i fyrddau gwasanaethau cyhoeddus, ond nid ydym wedi cael unrhyw dystiolaeth hyd yn hyn bod y byrddau gwasanaethau cyhoeddus yn cael y dasg o gydgysylltu'r bylchau rhwng y gwahanol wasanaethau hyn. Felly, beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau bod byrddau gwasanaethau cyhoeddus yn mynd i'r afael â materion cymhleth fel tlodi tanwydd er mwyn cyflawni'r ffyrdd o weithio ac amcanion, fel yn Neddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol?

Well, I thank you, Jenny Rathbone, for that question, and it's very good to hear that the climate change committee is undertaking this inquiry into tackling fuel poverty. What is crucial is that public services boards must be held to account for the work that they're doing and, in fact, they have that scrutiny through a local authority scrutiny committee, which reviews both the governance of the public services board and its decisions. And, indeed, the Welsh Government has a representative on each of the public services boards to make sure that there is a connection between local and national context. In looking at policy issues, it's vital that PSBs do understand complex issues and address them.

But, I think that there are some encouraging accounts of what PSBs are doing in terms of making fuel poverty a priority for their area. I'd just mention Cwm Taf, which I understand is tackling fuel poverty by promoting the Warm Homes programme, community energy schemes and home insulation. The Vale of Glamorgan, my own constituency, I have to say, has a long-term goal of developing a co-ordinated approach to tackling fuel poverty, and they are engaging the expertise and contribution of registered social landlords.

In Cardiff, your public services board have specific action to help people out of poverty, with fuel poverty as an outcome indicator, which they are going to use to measure the impact of public services boards. So, that's a real opportunity to see if Cardiff can prove the important contribution impact of the public services boards in terms of tackling fuel poverty.

Wel, diolchaf i chi, Jenny Rathbone, am y cwestiwn yna, ac mae'n dda iawn clywed bod y pwyllgor newid hinsawdd yn cynnal yr ymchwiliad hwn i fynd i'r afael â thlodi tanwydd. Yr hyn sy'n hollbwysig yw bod yn rhaid i fyrddau gwasanaethau cyhoeddus gael eu dwyn i gyfrif am y gwaith y maen nhw'n ei wneud ac, yn wir, maen nhw'n destun y craffu hwnnw trwy bwyllgor craffu awdurdod lleol, sy'n adolygu trefniadau llywodraethu'r bwrdd gwasanaethau cyhoeddus a'i benderfyniadau. Ac, yn wir, mae gan Lywodraeth Cymru gynrychiolydd ar bob un o'r byrddau gwasanaethau cyhoeddus i wneud yn siŵr bod cysylltiad rhwng cyd-destun lleol a chenedlaethol. Wrth edrych ar faterion polisi, mae'n hanfodol bod BGCau yn deall materion cymhleth ac yn mynd i'r afael â nhw.

Ond, rwy'n credu bod rhai adroddiadau calonogol o'r hyn y mae'r byrddau yn ei wneud o ran gwneud tlodi tanwydd yn flaenoriaeth i'w hardal. Hoffwn sôn am Gwm Taf, sydd, yn ôl a ddeallaf, yn mynd i'r afael â thlodi tanwydd drwy hyrwyddo'r rhaglen Cartrefi Cynnes, cynlluniau ynni cymunedol ac inswleiddio cartrefi. Mae gan Fro Morgannwg, fy etholaeth i fy hun, mae'n rhaid i mi ddweud, nod hirdymor o ddatblygu dull cydgysylltiedig o fynd i'r afael â thlodi tanwydd, ac maen nhw'n ymgysylltu ag arbenigedd a chyfraniad landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.

Yng Nghaerdydd, mae gan eich bwrdd gwasanaethau cyhoeddus gamau penodol i helpu pobl allan o dlodi, gyda thlodi tanwydd yn ddangosydd canlyniadau, y maen nhw'n mynd i'w defnyddio i fesur effaith byrddau gwasanaethau cyhoeddus. Felly, mae hwnnw'n gyfle gwirioneddol i weld a all Caerdydd brofi effaith cyfraniad pwysig y byrddau gwasanaethau cyhoeddus o ran mynd i'r afael â thlodi tanwydd.

14:25

Last autumn, the auditor general found that the way that public services boards are currently operating is hampering their ability to improve the well-being of their communities. His report identified weaknesses such as the inadequacy of accountability and oversight arrangements, lack of public reporting and the duplication of PSB activity with other partnerships. Now, there is a significant difference between here and England. Here, Welsh Government policy for PSBs promotes a public sector-led response to addressing many challenges, and the private sector is not identified as a core PSB member. What consideration will you give to encouraging PSBs to consider the benefits of involving representatives of the private sector that already show significant influences in other areas?   

Yr hydref diwethaf, canfu'r archwilydd cyffredinol bod y ffordd y mae byrddau gwasanaethau cyhoeddus yn gweithredu ar hyn o bryd yn llesteirio eu gallu i wella llesiant eu cymunedau. Nododd ei adroddiad wendidau fel anaddasrwydd atebolrwydd a threfniadau goruchwylio, diffyg adroddiadau cyhoeddus a dyblygu gweithgarwch BGC gyda phartneriaethau eraill. Nawr, ceir gwahaniaeth sylweddol rhwng y fan yma a Lloegr. Yma, mae polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer BGCau yn hyrwyddo ymateb dan arweiniad y sector cyhoeddus i fynd i'r afael â llawer o heriau, ac nid yw'r sector preifat yn cael ei nodi fel aelod craidd o'r BGC. Pa ystyriaeth wnewch chi ei rhoi i annog BGCau i ystyried manteision cynnwys cynrychiolwyr o'r sector preifat sydd eisoes yn dangos dylanwadau sylweddol mewn meysydd eraill?

Well, it is important that we assess the impact of public services boards—crucial, as part of the tools of the well-being of future generations legislation, and obviously of great interest to the commissioner. Of course, we are seeking to support PSBs, to make them have a greater impact in terms of delivery. That includes engagement partners, and not just community, which is crucial, but also, clearly, private sector partners where appropriate. For example, some public services boards are looking at those priorities such as the early years policy area, which I know you'd welcome, and also the foundational economy. But, I think that it is important that public services boards have to publish annual reports making their work transparent, improving well-being in their areas, so it is a point for scrutiny, and to take into account their work.

Wel, mae'n bwysig ein bod ni'n asesu effaith byrddau gwasanaethau cyhoeddus—yn hollbwysig, yn rhan o arfau'r ddeddfwriaeth llesiant cenedlaethau'r dyfodol, ac yn amlwg o ddiddordeb mawr i'r comisiynydd. Wrth gwrs, rydym ni'n ceisio cefnogi BGCau, i sicrhau eu bod nhw'n cael mwy o effaith o ran cyflawni. Mae hynny'n cynnwys partneriaid ymgysylltu, ac nid y gymuned yn unig, sy'n hollbwysig, ond hefyd, yn amlwg, partneriaid y sector preifat pan fo hynny'n briodol. Er enghraifft, mae rhai byrddau gwasanaethau cyhoeddus yn edrych ar y blaenoriaethau hynny fel maes polisi'r blynyddoedd cynnar, yr wyf yn gwybod y byddech chi'n ei groesawu, a hefyd yr economi sylfaenol. Ond, rwy'n credu ei bod hi'n bwysig bod yn rhaid i fyrddau gwasanaethau cyhoeddus gyhoeddi adroddiadau blynyddol sy'n gwneud eu gwaith yn dryloyw, gan wella llesiant yn eu hardaloedd, felly mae'n bwynt ar gyfer craffu, ac i gymryd eu gwaith i ystyriaeth.

Gwrth-semitiaeth
Antisemitism

3. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â gwrth-semitiaeth? OAQ55000

3. What is the Welsh Government doing to tackle anti-semitism? OAQ55000

The Welsh Government has adopted the International Holocaust Remembrance Alliance definition of antisemitism in full and without qualification. We are determined to root out intolerance in our communities, and I will provide a full statement this afternoon on work that we are doing to combat antisemitism and to commemorate the Holocaust.

Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu diffiniad Cynghrair Rhyngwladol Cofio'r Holocost o wrth-semitiaeth yn llawn ac yn ddiamod. Rydym ni'n benderfynol o gael gwared ar anoddefgarwch o'n cymunedau, a byddaf yn darparu datganiad llawn y prynhawn yma ar waith yr ydym ni'n ei wneud i fynd i'r afael â gwrth-semitiaeth ac i goffáu'r Holocost.

Thank you for that, and I'm looking forward to your statement, on the back of which I hope to ask you a different question. But, for now, I would like to ask you about education and, in the light of the new curriculum, whether you would consider the work of the March of the Living movement. This is an annual educational programme that brings students from around the world to Poland, where they explore the remnants of the Holocaust and march silently from Auschwitz to Birkenau.

I have to say that visiting the camps really does change people. Seeing is believing, and certainly feeling. If education is at the heart of stamping out hatred, would you please work with the education Minister to ensure absolutely that the Holocaust does not fall out of the curriculum, and that as many young people as possible have the opportunity to see these camps for themselves? 

Diolch am hynna, ac rwy'n edrych ymlaen at eich datganiad, ac rwy'n gobeithio gofyn gwahanol gwestiwn i chi ar sail hwnnw. Ond, am nawr, hoffwn eich holi am addysg ac, yng ngoleuni'r cwricwlwm newydd, a wnewch chi ystyried gwaith mudiad March of the Living. Rhaglen addysgol flynyddol yw hon sy'n dod â myfyrwyr o bedwar ban byd i wlad Pwyl, lle maen nhw'n archwilio olion yr Holocost ac yn gorymdeithio'n dawel o Auschwitz i Birkenau.

Mae'n rhaid i mi ddweud bod ymweld â'r gwersylloedd wir yn newid pobl. Mae gweld yn gyfystyr â chredu, ac yn sicr teimlo. Os yw addysg wrth wraidd cael gwared ar gasineb, a fyddech cystal â gweithio gyda'r Gweinidog addysg i sicrhau'n llwyr nad yw'r Holocost yn disgyn allan o'r cwricwlwm, a bod cymaint o bobl ifanc â phosibl yn cael y cyfle i weld y gwersylloedd hyn drostynt eu hunain?

Well, I thank Suzy Davies very much for that question, and I realise that this follows your visit, and that you were part of a delegation, I understand, to Auschwitz. I'm sure that we will hear more about that later on this afternoon, when I make my statement. I know that the education Minister will be willing to look at the March of the Living movement, in particular, as you've raised it today, but you will know that we do also provide an annual grant of £119,000 to the Holocaust Educational Trust to deliver the Lessons from Auschwitz Project. And also, and we'll speak more of this this afternoon, I'm sure, we've provided £40,500 of funding, EU transition funding, in fact, to the Holocaust Memorial Day Trust to undertake much work involving schools in Wales as part of this year's commemorations.

Actually, yesterday, young people took part in the national service in City Hall, which was very powerful, I know, and also last night at an event at the Friends Meeting House, where two young people read out a Holocaust memorial prayer in Welsh and in English. And I think the fact that we're supporting the Holocaust Educational Trust does mean that, in fact, last year, a visit took place. Now that I've got the opportunity to say: 186 participants took part in that visit to Auschwitz, including 154 pupils from 66 schools, sixth forms and colleges, 19 teachers, 13 others, including facilitators and press representatives. And that programme will run again in Wales from January—crucial to enable young people to engage. But, clearly, we will also look at the movements, the March of the Living movement as well.

Wel, diolch yn fawr iawn i Suzy Davies am y cwestiwn yna, ac rwy'n sylweddoli bod hyn yn dilyn eich ymweliad, a'ch bod yn rhan o ddirprwyaeth, rwy'n deall, i Auschwitz. Rwy'n siŵr y byddwn ni'n clywed mwy am hynny yn nes ymlaen y prynhawn yma, pan fyddaf yn gwneud fy natganiad. Gwn y bydd y Gweinidog addysg yn fodlon edrych ar fudiad March of the Living, yn enwedig, gan eich bod wedi ei godi heddiw, ond byddwch yn gwybod ein bod ni hefyd yn darparu grant blynyddol o £119,000 i Ymddiriedolaeth Addysgol yr Holocost i ddarparu'r prosiect Gwersi o Auschwitz. A hefyd, a byddwn yn siarad mwy am hyn y prynhawn yma, rwy'n siŵr, rydym ni wedi darparu £40,500 o gyllid, cyllid pontio'r UE, a dweud y gwir, i Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost i wneud llawer o waith yn cynnwys ysgolion yng Nghymru yn rhan o ddigwyddiadau coffáu eleni.

A dweud y gwir, ddoe, cymerodd pobl ifanc ran yn y gwasanaeth cenedlaethol yn Neuadd y Ddinas, a oedd yn rymus iawn, rwy'n gwybod, a hefyd neithiwr mewn digwyddiad yn Nhŷ Cwrdd y Cyfeillion, pryd y darllenodd dau o bobl ifanc weddi am yr Holocost yn y Gymraeg a'r Saesneg. Ac rwy'n credu bod y ffaith ein bod ni'n cefnogi Ymddiriedolaeth Addysgol yr Holocost yn golygu, mewn gwirionedd, y llynedd, y cynhaliwyd ymweliad. Nawr bod gen i'r cyfle i ddweud: cymerodd 186 o gyfranogwyr ran yn yr ymweliad hwnnw ag Auschwitz, gan gynnwys 154 o ddisgyblion o 66 o ysgolion, dosbarthiadau chwech a cholegau, 19 o athrawon, 13 arall, gan gynnwys hwyluswyr a chynrychiolwyr y wasg. A bydd y rhaglen honno'n cael ei chynnal eto yng Nghymru o fis Ionawr—sy'n hollbwysig i alluogi pobl ifanc i ymgysylltu. Ond, yn amlwg, byddwn hefyd yn edrych ar y mudiadau, mudiad March of the Living hefyd.

14:30

Yesterday marked the seventy-fifth anniversary since the liberation of Auschwitz death camp. It's estimated that over a million people who were predominantly Jewish died a horrific death there. And that included men, women and children of all ages. And it is certainly, we will all agree, one of the darkest periods in our human history. Minister, do you agree with me that we must always remember the atrocities that happened in Auschwitz, so that they do serve as a stark reminder of what did and what can happen when people incite hatred towards others?

Roedd hi'n saith deg pump mlynedd ddoe ers rhyddhau gwersyll marwolaeth Auschwitz. Amcangyfrifir bod dros filiwn o bobl a oedd yn Iddewon yn bennaf wedi dioddef marwolaeth arswydus yno. Ac roedd hynny'n cynnwys dynion, menywod a phlant o bob oed. Ac yn sicr, byddwn i gyd yn cytuno, un o'r cyfnodau tywyllaf yn ein hanes dynol. Gweinidog, a ydych chi'n cytuno â mi bod yn rhaid i ni gofio bob amser yr erchyllterau a ddigwyddodd yn Auschwitz, fel eu bod yn ein hatgoffa'n eglur o'r hyn a ddigwyddodd a'r hyn a all ddigwydd pan fydd pobl yn ysgogi casineb tuag at eraill?

I do thank Joyce Watson for that question. Together, we must ensure the Holocaust remains in our collective memory as a warning of how hateful and divisive narratives can cause that unthinkable damage. And that's why we have funded the Holocaust Memorial Day Trust and the Holocaust Educational Trust to undertake activities in Wales. But I think that many Members here from across the Chamber will have heard survivors—in fact, we heard a survivor earlier on this year at an event organised with Darren Millar and Jenny Rathbone and others. But yesterday some of us also heard the survivor Dr Martin Stern. We know that the survivors' stories—it is hard to believe that they've survived, but they're so committed, often in retirement, and we have to listen to those survivors about what they've gone through. But, I think, the Holocaust Memorial Day, is, as they say, learning lessons from the past to create a safer, better future, and we will be speaking more on this later this afternoon.

Diolchaf i Joyce Watson am y cwestiwn yna. Gyda'n gilydd, mae'n rhaid i ni sicrhau bod yr Holocost yn aros yn ein cof cyfunol fel rhybudd o sut y gall naratifau atgas a rhwygol achosi'r niwed annychmygol hwnnw. A dyna pam yr ydym ni wedi ariannu Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost ac Ymddiriedolaeth Addysgol yr Holocost i ymgymryd â gweithgareddau yng Nghymru. Ond credaf y bydd llawer o Aelodau yn y fan yma o bob rhan o'r Siambr wedi clywed goroeswyr—yn wir, clywsom oroeswr yn gynharach eleni mewn digwyddiad a drefnwyd gyda Darren Millar a Jenny Rathbone ac eraill. Ond ddoe clywodd rhai ohonom ni hefyd y goroeswr Dr Martin Stern. Rydym ni'n gwybod bod straeon y goroeswyr—mae'n anodd credu eu bod nhw wedi goroesi, ond maen nhw mor ymroddgar, yn aml ar ôl ymddeol, ac mae'n rhaid i ni wrando ar y goroeswyr hynny am yr hyn y maen nhw wedi ei ddioddef. Ond, rwy'n credu mai diben Diwrnod Cofio'r Holocost, fel y maen nhw'n dweud, yw dysgu gwersi o'r gorffennol i greu dyfodol mwy diogel a gwell, a byddwn yn siarad mwy am hyn yn ddiweddarach y prynhawn yma.

Gwarchod Hawliau Dynol
Protecting Human Rights

4. Sut mae Llywodraeth Cymru am sicrhau fod hawliau dynol cyfredol yn cael eu gwarchod pan fydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd? OAQ55008

4. How will the Welsh Government ensure that current human rights are protected when the UK leaves the European Union? OAQ55008

Rwyf wedi comisiynu gwaith ymchwil i'r opsiynau i gryfhau cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru, a'u datblygu. Bydd yn ystyried confensiynau'r Cenhedloedd Unedig, deddfwriaeth bresennol Cymru, a bydd hefyd yn pwyso a mesur yr angen am Fil hawliau dynol ar gyfer Cymru.

I have commissioned research on options to strengthen and advance equality and human rights in Wales. It will look at United Nations conventions, existing Welsh legislation and whether there may be a need for a human rights Bill for Wales.

Da iawn. Dwi'n falch iawn o glywed hynny, a'ch bod chi wedi comisiynu'r gwaith, ac y bydd hynny, yn wir, yn cynnwys gwaith deddfwriaethol, oherwydd beth rydyn ni'n gwybod ydy bod yna botensial real y byddwn ni'n colli llawer o'r hawliau—hawliau gweithwyr, hawliau menywod, hawliau pobl anabl ac yn y blaen—wrth adael yr Undeb Ewropeaidd. A dwi'n credu, yn yr haf, mi wnaeth y Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles, godi y pwnc yma, y mater yma, ynglŷn â chael Deddf. A dwi'n credu i Steffan Lewis, y diweddar Steffan Lewis, a minnau, grybwyll hyn dro yn ôl hefyd, a'r enw roedden ni'n ei gynnig oedd Deddf hawliau'r bobl. Felly, dwi'n falch iawn o glywed bod yna symudiad yn digwydd tuag at hyn. Fedrwch chi roi rhyw fath o amserlen, os gwelwch yn dda?

Excellent. I'm very pleased to hear that, and that you commissioned that work and that that will include some legislative work, because what we do know is that there is a very real potential for us to lose many of the rights—workers' rights, women's rights, the rights of disabled people and so on—as we leave the European Union. And I believe that, in the summer, the Counsel General, Jeremy Miles, raised this issue of the need for legislation, and I think the late Steffan Lewis and myself mentioned this a while ago too, and the name that we proposed was a people's rights Act. So, I'm very pleased to hear that there is some movement towards this. Can you give us some sort of timetable on it, please?

14:35

Diolch yn fawr, Siân. I think the Jeremy Miles lecture at the Eisteddfod, and Steffan Lewis, of course—and I was glad to be sharing a committee space with him. When we had the chance, I would always raise human rights, and I know Members do on David's committee. But it's very important that we've actually awarded a contract for the research, in terms of timetable. It's a consortia led by Swansea University, who are going to research these wider options, in terms of the—. The commission is about strengthening and advancing equality and human rights in Wales. We also have a steering group, which is meeting tomorrow for the first time, and we expect to report by the end of this year. But it will be looking at the impact of the withdrawal of the—the loss of the charter of fundamental rights of the European Union. And we know that human rights are hard-wired into our DNA, not just legally, through the provisions in the Government of Wales Act 2006, but also culturally and through our proud history in Wales of driving for fairness and inclusivity.

Diolch yn fawr, Siân. Rwy'n credu bod darlith Jeremy Miles yn yr Eisteddfod, a Steffan Lewis, wrth gwrs—ac roeddwn i'n falch o fod yn rhannu gofod pwyllgor gydag ef. Pan fyddai'r cyfle'n codi, byddwn i bob amser yn codi hawliau dynol, a gwn i fod Aelodau'n gwneud hynny ar bwyllgor David. Ond mae'n bwysig iawn ein bod ni wedi dyfarnu contract ar gyfer yr ymchwil, o ran yr amserlen. Mae'n gonsortiwm wedi'i arwain gan Brifysgol Abertawe, sy'n mynd i ymchwilio i'r dewisiadau ehangach hyn, o ran—. Mae'r Comisiwn yn ymwneud â chryfhau a hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru. Mae gennym ni hefyd grŵp llywio, sy'n cyfarfod yfory am y tro cyntaf, ac rydym yn disgwyl cyflwyno adroddiad erbyn diwedd y flwyddyn. Ond bydd yn edrych ar effaith tynnu—colli siarter hawliau sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd. A gwyddom fod hawliau dynol wedi'u cysylltu'n annatod â'n DNA, nid yn unig yn gyfreithiol, drwy'r darpariaethau yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006, ond hefyd yn ddiwylliannol a thrwy ein hanes balch yng Nghymru o ymdrechu dros degwch a chynwysoldeb.

Daeth y Dirprwy Lywydd (Ann Jones) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (Ann Jones) took the Chair.

I know of your personal commitment to human rights, Minister, and I'm very pleased that the Welsh Government is at least talking about trying to take something forward, in order to emphasise and underscore the commitment through legislation here in Wales. As you will know, I introduced an older people's Bill, which, effectively, was voted down by the Government, because of your intention to bring forward legislation. I am very concerned, though, that the timetable simply will not allow for a piece of legislation to get through this Parliament by the time that we rise and go into our dissolution period, in advance of the next National Assembly elections. And I'd be very grateful if you could give an indication as to the position of the Government, and whether you feel that legislation will be achieved within the tight timetable that we have. And if it isn't going to be achieved, what other action are you going to take, in order to protect these rights?

Gwn i am eich ymrwymiad personol i hawliau dynol, Gweinidog, ac rwy'n falch iawn bod Llywodraeth Cymru o leiaf yn siarad am geisio bwrw ymlaen â rhywbeth, er mwyn pwysleisio a thanlinellu'r ymrwymiad drwy ddeddfwriaeth yma yng Nghymru. Fel y gwyddoch chi, cyflwynais Fil ar gyfer pobl hŷn, a gafodd ei wrthod, i bob pwrpas, gan y Llywodraeth, oherwydd eich bwriad i gyflwyno deddfwriaeth. Rwy'n bryderus iawn, fodd bynnag, na fydd yr amserlen yn caniatáu ar gyfer darn o ddeddfwriaeth i fynd drwy'r Senedd hon erbyn yr adeg y byddwn ni'n codi ac yn mynd i gyfnod ein diddymiad, cyn etholiadau nesaf y Cynulliad Cenedlaethol. A byddwn i'n ddiolchgar iawn pe gallech roi syniad ynghylch sefyllfa'r Llywodraeth, ac a ydych chi'n teimlo y bydd deddfwriaeth yn cael ei chyflawni o fewn yr amserlen dynn sydd gennym ni. Ac os nad yw'n mynd i gael ei gyflawni, pa gamau eraill yr ydych chi'n mynd i'w cymryd, er mwyn amddiffyn yr hawliau hyn?

Thank you for that question, Darren Millar. And it is important that I report back, and I indeed will do, on progress with this important work. The steering group meets tomorrow—it's called the strengthening and advancing equality and human rights in Wales steering group—and we're also actually making progress with commencing the socioeconomic duty in Part 1 of the Equality Act 2010. You're aware that we've just completed a consultation. We're also reviewing the Welsh-specific duties, under the public sector equality duty. So, these are important tools to strengthen and to meet those needs, in terms of human rights. But we're looking at those wider options, in terms of the possible incorporation of UN conventions into Welsh law. And, of course, that's something that Helen Mary Jones also brought up, in terms of the prospects for a possible legislative opportunity. We will, of course—. We are undertaking—we've commissioned this research in order to ensure that we get this right, and I know that people, across the Chamber, will accept that that's the right way forward. But it, of course, will enable us to consider—and I'm sure all parties will want to then consider—whether there is a need for fresh legislation, such as a human rights Bill for Wales.

Diolch am y cwestiwn hwnnw, Darren Millar. Ac mae'n bwysig i mi adrodd yn ôl, ac fe wnaf hynny, o ran y cynnydd gyda'r gwaith pwysig hwn. Mae'r grŵp llywio yn cyfarfod yfory—fe'i gelwir yn llywio cryfhau a hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru—ac rydym hefyd mewn gwirionedd yn gwneud cynnydd o ran dechrau'r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yn Rhan 1 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Rydych chi'n ymwybodol ein bod ni newydd gwblhau ymgynghoriad. Rydym hefyd yn adolygu'r dyletswyddau sy'n benodol i'r Gymraeg, o dan ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus. Felly, mae'r rhain yn offer pwysig i gryfhau a diwallu'r anghenion hynny, o ran hawliau dynol. Ond rydym ni'n edrych ar y dewisiadau ehangach hynny, o ran y posibilrwydd o ymgorffori confensiynau'r Cenhedloedd Unedig yng nghyfraith Cymru. Ac, wrth gwrs, mae hynny'n rhywbeth y gwnaeth Helen Mary Jones ei godi hefyd, o ran y gobaith am gyfle deddfwriaethol posibl. Byddwn ni, wrth gwrs—. Rydym ni'n ymgymryd—rydym wedi comisiynu'r ymchwil hon er mwyn sicrhau ein bod yn cael hyn yn gywir, a gwn y bydd pobl, ar draws y Siambr, yn derbyn mai dyna'r ffordd gywir ymlaen. Ond, wrth gwrs, bydd yn ein galluogi i ystyried—ac rwy'n siŵr y bydd pob plaid eisiau ystyried hynny—a oes angen deddfwriaeth newydd, fel Bil hawliau dynol i Gymru.

Thank you very much, Deputy Minister.

Diolch yn fawr iawn, Dirprwy Weinidog.

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
2. Business Statement and Announcement

Item 2 on the agenda is the business statement and announcement. And I call on the Minister for Finance and Trefnydd, Rebecca Evans.

Eitem 2 ar yr agenda yw'r datganiad a chyhoeddiad busnes. A galwaf ar y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, Rebecca Evans.

There are no changes to this week's business. Draft business for the next three weeks is set out on the business statement and announcement, which can be found amongst the meeting papers available to Members electronically.

Nid oes unrhyw newidiadau i fusnes yr wythnos hon. Mae'r busnes drafft ar gyfer y tair wythnos nesaf wedi'i nodi yn y datganiad a chyhoeddiad busnes, sydd i'w weld ymhlith papurau'r cyfarfodydd sydd ar gael i'r Aelodau'n electronig.

Trefnydd, can I request a statement from the Minister for Health and Social Services on mental health services in north Wales, please? It's been over four and a half years since the Betsi Cadwaladr University Health Board was placed into special measures, for, amongst other things, significant challenges in its governance, and mental health services. We are repeatedly told in this Chamber that things are improving, that steady progress is being made, and yet, just last week, a report came to light that suggests a quite different picture of services in north Wales, particularly in terms of psychological therapies. There was a report that identified, frankly, serious failings, including unacceptably long waiting lists, a lack of strategic and integrated workforce development, an under-resourced service, which isn't fit for purpose, a sense of despondency amongst staff. Now, frankly, I was very surprised that this report seems to have been published earlier last year—around August/September time—and yet there appears to be no discussion about this report, no report back to Assembly Members about this report, and the board itself doesn't appear to have discussed it in any of its board papers. So, I do think that, given the serious findings in that report, we need an urgent update from the Minister for Health and Social Services on the current situation.

Can I also call for a statement on the regulation of independent schools? The education Minister will be aware of the significant interest that there has been publicly as a result of the media reports into some safeguarding issues at Ruthin School in my constituency. And I do think that we need to look at the regulations around independent schools in order to strengthen the safeguarding arrangements, but, more than that, also to actually have a look at the Education Workforce Council's role, and whether it may be appropriate to have a discrete registration category, particularly for senior leaders in our independent schools, in order to ensure that they are appropriate? Obviously, there's a lot of outrage at some of the reports, which have been read, in terms of what's been going on in that school in north Wales, and certainly in my constituency, and I think it would be useful to have a written or oral statement on that as soon as possible.

And just finally, in terms of tourism zones, you'll be aware that the UK Government announced in June of last year that there will be a number of tourism zones across the country, which will be designated—[Interruption.]—and, no, it's not just England, actually, this is a UK-wide project. I was very disappointed that there's been no updates to this Chamber on any prospects, in terms of Wales actually being designated a zone, or even north Wales designated as a zone. It's quite clear from the UK Government that this is on offer for the whole of the United Kingdom, not just England, as has been asserted by the Minister responsible for tourism on your benches. I would therefore be very grateful if we could have an urgent statement on this matter in order that we can take advantage of this opportunity to get investment into Wales to maximise our tourism industry.

Trefnydd, a gaf i ofyn am ddatganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar wasanaethau iechyd meddwl yn y Gogledd, os gwelwch yn dda? Mae wedi bod dros bedair blynedd a hanner ers i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gael ei roi mewn mesurau arbennig, am, ymhlith pethau eraill, heriau sylweddol o ran llywodraethu, a gwasanaethau iechyd meddwl. Dywedir wrthym dro ar ôl tro yn y Siambr hon fod pethau'n gwella, bod cynnydd cyson yn cael ei gyflawni, ac eto, yr wythnos diwethaf, daeth adroddiad i'r amlwg sy'n awgrymu darlun hollol wahanol o wasanaethau yn y Gogledd, yn enwedig o ran therapïau seicolegol. Roedd adroddiad a oedd yn nodi, a dweud y gwir, fethiannau difrifol, gan gynnwys rhestrau aros annerbyniol o hir, diffyg datblygu gweithlu yn strategol ac integredig, gwasanaeth heb ddigon o adnoddau, nad yw'n addas i'r diben, ymdeimlad o ddigalondid ymhlith y staff. Nawr, a dweud y gwir, roeddwn i'n synnu'n fawr fod yr adroddiad hwn, mae'n debyg, wedi'i gyhoeddi'n gynharach y llynedd—tua mis Awst/Medi—ac eto nid yw'n ymddangos bod unrhyw drafodaeth ynghylch yr adroddiad hwn, dim adroddiad i Aelodau'r Cynulliad am yr adroddiad hwn, ac nid yw'n ymddangos bod y bwrdd ei hun wedi'i drafod yn unrhyw un o'i bapurau bwrdd Felly, rwy'n credu, o ystyried y canfyddiadau difrifol yn yr adroddiad hwnnw, fod angen diweddariad brys gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y sefyllfa bresennol.

A gaf i hefyd alw am ddatganiad ar reoleiddio ysgolion annibynnol? Bydd y Gweinidog addysg yn ymwybodol o'r diddordeb sylweddol sydd wedi bod yn gyhoeddus o ganlyniad i'r adroddiadau yn y cyfryngau ar rai materion diogelu yn Ysgol Rhuthun yn fy etholaeth i. Ac rwy'n credu bod angen inni ystyried y rheoliadau ynghylch ysgolion annibynnol er mwyn cryfhau'r trefniadau diogelu, ond, yn fwy na hynny, i ystyried hefyd swyddogaeth Cyngor y Gweithlu Addysg, ac a allai fod yn briodol cael categori cofrestru ar wahân, yn enwedig ar gyfer uwch arweinwyr yn ein hysgolion annibynnol, er mwyn sicrhau eu bod yn briodol? Yn amlwg, mae llawer o ddicter ynglŷn â rhai o'r adroddiadau, sydd wedi'u darllen, o ran yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yn yr ysgol honno yn y Gogledd, ac yn sicr yn fy etholaeth i, a chredaf y byddai'n ddefnyddiol bod datganiad ysgrifenedig neu lafar ar hynny cyn gynted â phosibl.

Ac yn olaf, o ran parthau twristiaeth, byddwch chi'n ymwybodol i Lywodraeth y DU gyhoeddi ym mis Mehefin y llynedd y bydd nifer o barthau twristiaeth ledled y wlad, a fydd yn cael eu dynodi—[Torri ar draws.]—a, nage, nid Lloegr yn unig, mewn gwirionedd, mae'n brosiect ledled y DU. Roeddwn i'n siomedig iawn na fu unrhyw ddiweddariadau i'r Siambr hon am unrhyw obaith, o ran Cymru mewn gwirionedd yn cael ei dynodi'n barth, neu hyd yn oed Ogledd Cymru'n cael ei dynodi'n barth. Mae'n eithaf clir gan Lywodraeth y DU fod hyn ar gael  ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan, ac nid Lloegr yn unig, fel y mae'r Gweinidog sy'n gyfrifol am dwristiaeth ar eich meinciau chi wedi'i haeru. Byddwn i'n ddiolchgar felly pe bai modd inni gael datganiad brys ar y mater hwn er mwyn i ni allu manteisio ar y cyfle hwn i gael buddsoddiad i Gymru a'r budd mwyaf i'n diwydiant twristiaeth.

14:40

So, on the first issue, which was a request for an update regarding Betsi Cadwaldr University Health Board, I can confirm that such an update will be forthcoming on 25 February. That's on the business statement, which has been published today.

On the second issue, regarding Ruthin School, Welsh Government is aware of those serious findings of the Care Inspectorate Wales report, and officials, along with Estyn inspectors, are considering an action plan from the school, which has been submitted following a request by the Welsh Government for the action plan. But the Minister has indicated she'd be happy to provide a further update, and I know that you've also tabled a series of written questions, which will also receive an answer.

And on the third issue, the Minister with responsibility for tourism is here to hear your request for further information on that. And it is important that, where possible, Welsh Government makes the most of the opportunities to work with the UK Government. But it is incumbent on the UK Government to recognise that tourism is devolved to the National Assembly for Wales and it's incumbent on them to have discussions with our Minister to explore how we could work jointly for the benefit of Wales.

Felly, o ran y mater cyntaf, a oedd yn gais am ddiweddariad ynglŷn â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, gallaf  gadarnhau y bydd diweddariad o'r fath yn dod i law ar 25 Chwefror. Mae hynny ar y datganiad busnes, sydd wedi'i gyhoeddi heddiw.

O ran yr ail fater, ynghylch ysgol Rhuthun, mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o'r canfyddiadau difrifol hynny yn adroddiad Arolygiaeth Gofal Cymru, ac mae swyddogion, ynghyd ag arolygwyr Estyn, yn ystyried cynllun gweithredu gan yr ysgol, sydd wedi cael ei gyflwyno yn dilyn cais gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y cynllun gweithredu. Ond mae'r Gweinidog wedi dweud y byddai'n hapus i roi diweddariad pellach, a gwn i eich bod hefyd wedi cyflwyno cyfres o gwestiynau ysgrifenedig, a fydd hefyd yn cael ateb.

Ac ar y trydydd mater, mae'r Gweinidog sy'n gyfrifol am dwristiaeth yma i glywed eich cais am ragor o wybodaeth ynghylch hynny. Ac mae'n bwysig, lle mae hynny'n bosibl, fod Llywodraeth Cymru yn manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd i weithio gyda Llywodraeth y DU. Ond mae'n ddyletswydd ar Lywodraeth y DU i gydnabod bod twristiaeth wedi'i datganoli i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac mae'n ddyletswydd arnyn nhw i gynnal trafodaethau gyda'n Gweinidog i ymchwilio i sut y gallem ni weithio ar y cyd er lles Cymru.

Adref is a charity that has been supporting vulnerable people and combating homelessness in my area for three decades. The charity is threatened now with closure, because Rhondda Cynon Taf County Borough Council and Merthyr Tydfil County Borough Council have awarded the contract to provide local hostel services to another organisation, an organisation with little or no experience of the situation in Rhondda Cynon Taf and Merthyr. This will mean some redundancies. It will mean a loss of expert local knowledge about the homeless situation in our area and it will mean the loss of a small army of volunteers. Adref's great community work, like the Christmas hamper appeal that my office has supported for many years, is unlikely to be duplicated, and you can't put a price on community work like that.

So, Trefnydd, can we have a statement from the Government about local procurement principles for third sector contracts? Will you join me in urging RCT council and Merthyr council to think again on this matter and to recognise the great work that this charity has carried out since it was set up by probation officers who identified a local need back in 1987?

Health chiefs from Cwm Taf are recommending the withdrawal of consultant-led accident and emergency services in one form or another from the Royal Glamorgan Hospital. This has grave implications for the place that I represent, the Rhondda, and people are justifiably angry at the prospect of having to travel further in a potentially life-threatening emergency.

No-one has yet been able to answer the concerns about the ambulance response times, or the fact that a significant number of people living in the Rhondda are without a car. And that, in my view, is outrageous. People have little faith that their legitimate concerns will be taken into account following the sham consultation that was run back in 2014, where 60,000 people said that they didn't want the changes to go ahead, and those voices were ignored.

In many ways, the problems we face now are largely due to a lack of workforce planning from a succession of Labour health Ministers. Plaid Cymru put forward a plan six years ago to address the shockingly low ratio of doctors to people that we have in this country, and our plans were scoffed at by the very people who had the power or the responsibility to do something about it.

I will be gauging the mood of Rhondda people at a Plaid Cymru organised open meeting next Monday at Porth Harlequins rugby club. Everyone is welcome to attend. Perhaps Ministers would like to come and hear the strength of feeling from Rhondda people on this matter. You would be more than welcome to attend if you wanted to take up that offer.

But I'd like to ask: do you regret the lack of action to address the consultant shortage in Wales by your Cabinet colleagues? Will the Government make a statement on its plans to address the withering of district general hospitals, and emergency services in particular, which is a problem not just in the Rhondda, but across the whole of our country?

Mae Adref yn elusen sydd wedi bod yn cefnogi pobl sy'n agored i niwed ac yn brwydro yn erbyn digartrefedd yn fy ardal i ers tri degawd. Nawr mae bygythiad i gau'r elusen, gan fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi dyfarnu'r contract i ddarparu gwasanaethau hostel lleol i sefydliad arall, sefydliad heb fawr o brofiad, os o gwbl, o'r sefyllfa yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr. Bydd hyn yn golygu colli rhai swyddi. Bydd yn golygu colli gwybodaeth leol arbenigol am y sefyllfa o ran digartrefedd yn ein hardal a bydd yn golygu colli byddin fach o wirfoddolwyr. Bydd gwaith cymunedol sylweddol Adref, fel yr apêl hamper Nadolig y mae fy swyddfa i wedi'i chefnogi ers blynyddoedd lawer, yn annhebygol o gael ei ailadrodd, ac ni allwch roi pris ar waith cymunedol fel yna.

Felly, Trefnydd, a gawn ni ddatganiad gan y Llywodraeth am egwyddorion caffael lleol ar gyfer contractau'r trydydd sector? A wnewch chi ymuno â mi i annog Cyngor Rhondda Cynon Taf a chyngor Merthyr i ailystyried y mater hwn ac i gydnabod y gwaith gwych y mae'r elusen hon wedi'i wneud ers iddi gael ei sefydlu gan swyddogion prawf a nododd angen lleol yn ôl yn 1987?

Mae penaethiaid iechyd o Gwm Taf yn argymell tynnu'n ôl y gwasanaethau damweiniau ac achosion brys dan arweiniad meddyg ymgynghorol ar ryw ffurf neu'i gilydd o Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Mae gan hyn oblygiadau difrifol i'r lle yr wyf i'n ei gynrychioli, y Rhondda, ac mae pobl yn grac, a hynny'n haeddiannol, ynghylch y posibilrwydd o orfod teithio ymhellach mewn argyfwng a allai fygwth eu bywyd.

Nid oes neb eto wedi gallu ateb y pryderon ynghylch amseroedd ymateb ambiwlansys, na'r ffaith nad oes gan nifer sylweddol o bobl sy'n byw yn y Rhondda gar. Ac mae hynny, yn fy marn i, yn warthus. Nid oes gan bobl fawr o ffydd y bydd eu pryderon dilys yn cael eu hystyried ar ôl yr ymgynghoriad ffuantus a gafodd ei gynnal yn 2014, lle dywedodd 60,000 o bobl nad oedden nhw eisiau i'r newidiadau fynd rhagddynt, ac anwybyddwyd y lleisiau hynny.

Mewn sawl ffordd, mae'r problemau yr ydym ni'n eu hwynebu ar hyn o bryd yn deillio'n bennaf o ddiffyg cynllunio'r gweithlu gan olyniaeth o Weinidogion Iechyd Llafur. Cyflwynodd Plaid Cymru gynllun chwe blynedd yn ôl i fynd i'r afael â'r gymhareb frawychus o isel o feddygon i bobl sydd gennym ni yn y wlad hon, a chafodd ein cynlluniau eu gwatwar gan yr union bobl a oedd â'r pŵer neu'r cyfrifoldeb i wneud rhywbeth yn ei gylch.

Byddaf yn mesur teimladau pobl y Rhondda mewn cyfarfod agored sydd wedi'i drefnu gan Blaid Cymru ddydd Llun nesaf yng nghlwb rygbi Harlequins Porth. Mae croeso i bawb ddod. Efallai yr hoffai Gweinidogion ddod i glywed cryfder y teimladau gan bobl y Rhondda ar y mater hwn. Byddai croeso ichi fod yn bresennol os hoffech chi dderbyn y cynnig hwnnw.

Ond hoffwn i ofyn: a ydych chi'n gresynu at y diffyg gweithredu i fynd i'r afael â'r prinder meddygon ymgynghorol yng Nghymru gan eich cyd-Aelodau yn y Cabinet? A wnaiff y Llywodraeth ddatganiad ynghylch ei chynlluniau i fynd i'r afael ag achosion o gadw ysbytai cyffredinol dosbarth, a gwasanaethau brys yn benodol, sy'n broblem nid yn unig yn y Rhondda, ond ledled ein gwlad gyfan?

14:45

On the first issue, I don't think it's appropriate for the Welsh Government to be putting pressure on local authorities in terms of the decisions they make in terms of the awarding of contracts. However, I would encourage the Member to make her concerns known to both Rhondda Cynon Taf and Merthyr councils with regard to the local procurement. I will be happy, of course, to provide an update on Welsh Government's approach to supporting local procurement and the work that we're doing, particularly through the foundational economy approach, which my colleague the Deputy Minister for Economy and Transport is leading on.

On the second issue, of course Welsh Government is aware that Cwm Taf Morgannwg University Health Board has been reviewing the implementation of the remaining elements of the south Wales programme involving the future of emergency medicine, and proposed options will be discussed at its public board meeting on 30 January. Clearly, it would be improper and inappropriate for me to comment on or pre-empt those discussions, but we would expect the board to be working with stakeholders to consider options and then to agree a sustainable model of care for the future. I know that the Member will be making her representations as part of that due process.

O ran y mater cyntaf, nid wyf i'n credu ei bod yn briodol i Lywodraeth Cymru roi pwysau ar awdurdodau lleol o ran y penderfyniadau y maen nhw'n eu gwneud o ran dyfarnu contractau. Fodd bynnag, byddwn i'n annog yr Aelod i roi gwybod i gynghorau Rhondda Cynon Taf a Merthyr am ei phryderon ynglŷn â'r caffael lleol. Byddaf i'n hapus, wrth gwrs, i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddull Llywodraeth Cymru o gefnogi caffael lleol a'r gwaith yr ydym ni'n ei wneud, yn enwedig drwy ddull yr economi sylfaenol, y mae fy nghydweithiwr,  Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth yn arwain arno.

O ran yr ail fater, wrth gwrs, mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi bod yn adolygu'r broses o weithredu'r elfennau sy'n weddill yn rhaglen de Cymru sy'n cynnwys dyfodol meddygaeth frys, a bydd y dewisiadau arfaethedig yn cael eu trafod yn ei gyfarfod bwrdd cyhoeddus ar 30 Ionawr. Yn amlwg, byddai'n amhriodol ac anaddas i mi wneud sylwadau neu achub y blaen ar y trafodaethau hynny, ond byddem ni'n disgwyl i'r bwrdd fod yn gweithio gyda rhanddeiliaid i ystyried opsiynau ac yna gytuno ar fodel gofal cynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Gwn i y bydd yr Aelod yn gwneud ei sylwadau fel rhan o'r broses briodol honno.

Minister, last week, Swansea Bay University Health Board announced that it was actually going to freeze recruitment to posts that are vacant as a consequence of the financial position it finds itself in, as a way in which to reduce the financial position and deficit. Now, this will impact upon my constituents, as it will impact upon your constituents, and many others who represent constituencies in the Swansea and Neath Port Talbot areas.

Can I have a statement from the Welsh Government highlighting whether it believes this is a way forward in reducing financial pressures on health boards? Because this actually could put at risk patient care, because every one of those posts, whether it be a member of the administrative team, the clerking team, a member of the physiotherapy, radiotherapy, radiographic—any member of a team. They didn't mention nurses and doctors, by the way; they said those were safe. But other members are crucial to the care of patients.

Could we therefore have a statement from the Minister on that position, and perhaps the way Welsh Government wants to work with health boards to ensure they do not find themselves in a situation where they're freezing posts, stopping people from being recruited, and therefore having an impact upon care?

Gweinidog, yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ei fod yn mynd i rewi'r recriwtio i swyddi gwag o ganlyniad i'r sefyllfa ariannol y mae'n ei hwynebu, fel ffordd o leihau'r sefyllfa ariannol a'r diffyg. Bydd hyn yn effeithio ar fy etholwyr, fel y bydd yn effeithio ar eich etholwyr chi, a llawer o rai eraill sy'n cynrychioli etholaethau yn ardaloedd Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

A gaf i ddatganiad gan Lywodraeth Cymru yn nodi a yw'n credu bod hyn yn ffordd ymlaen o ran lleihau pwysau ariannol ar fyrddau iechyd? Gallai hyn roi gofal cleifion yn y fantol, oherwydd mae pob un o'r swyddi hynny, boed yn aelod o'r tîm gweinyddol, yn dîm clercio, yn aelod o'r ffisiotherapi, radiotherapi, radiograffig—unrhyw aelod o dîm. Ni soniwyd am nyrsys a meddygon, gyda llaw; fe wnaethon nhw ddweud fod y rheini'n ddiogel. Ond mae aelodau eraill yn hanfodol i ofalu am gleifion.

A gawn ni felly ddatganiad gan y Gweinidog ynghylch y sefyllfa honno, ac efallai y ffordd y mae Llywodraeth Cymru eisiau gweithio gyda byrddau iechyd i sicrhau nad ydyn nhw'n cael eu hunain mewn sefyllfa lle maen nhw'n rhewi swyddi, yn atal pobl rhag cael eu recriwtio, ac felly'n cael effaith ar ofal?

The matters you describe in terms of staffing are, in the first instance, operational matters for the health board, but they have been very clear on ensuring that those actions do not affect patient care or the quality of service, and that is Welsh Government's clear interest in this.

Health organisations in Wales, like those across the UK, have to make annual savings every year to improve efficiency and to manage within those allocated resources. They're reported monthly as part of annual accounts, and indeed have been scrutinised over recent years by Assembly committees, including those committees that have made criticisms, actually, when those budgets have overspent or those savings haven't been made.

It is worth recognising, of course, that Welsh Government has invested over £0.5 billion extra in the NHS this year, and we've seen the underlying NHS deficit reduced by 35 per cent between 2016-17 and 2018-19, and we do expect there to be further improvements this year, demonstrating better financial management. But none of that can come at the expense of patient care or the quality of service.

Mae'r materion yr ydych chi'n eu disgrifio o ran staffio, yn y lle cyntaf, yn faterion gweithredol i'r bwrdd iechyd, ond maen nhw wedi bod yn glir iawn o ran sicrhau nad yw'r camau hynny'n effeithio ar ofal cleifion nac ar ansawdd y gwasanaeth, a dyna yw diddordeb clir Llywodraeth Cymru yn hyn.

Mae sefydliadau iechyd yng Nghymru, fel y rhai ar draws y DU, yn gorfod gwneud arbedion blynyddol bob blwyddyn i wella effeithlonrwydd a rheoli o fewn yr adnoddau hynny a ddyrannwyd. Maen nhw'n cael eu hadrodd yn fisol fel rhan o'r cyfrifon blynyddol, ac yn wir mae pwyllgorau'r Cynulliad wedi craffu arnyn nhw yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys y pwyllgorau hynny sydd wedi beirniadu, mewn gwirionedd, pan fo'r cyllidebau hynny wedi gorwario neu'r arbedion hynny heb eu gwneud.

Mae'n werth cydnabod, wrth gwrs, fod Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi dros £0.5 biliwn yn ychwanegol yn y GIG eleni, ac rydym wedi gweld gostyngiad o 35 y cant yn y diffyg sylfaenol yn y GIG rhwng 2016-17 a 2018-19. Rydym yn disgwyl gweld gwelliannau pellach eleni, gan ddangos gwell rheolaeth ariannol. Ond ni all dim o hynny ddod ar draul gofal cleifion nac ansawdd y gwasanaeth.

14:50

Minister, may I ask for a statement from the Minister for Economy and Transport on the continuing delay to completing works to dual the A465 Heads of the Valleys road? This work was originally due to finish by the end of last year. We now hear that the date for completion for this project is being reviewed again. Furthermore, there is a dispute between the contractor and the Welsh Government over the costs of the scheme, which is already £54 million over budget.

Minister, could we have a statement on how this situation has come about, who is responsible for the design information of the road, what the cost to the taxpayer will be, and when can the long-suffering users of this road expect to see it completed? Really, it's a very, very tough job for the people living in Brynmawr and Abergavenny to travel on that road, because it's not only taking time, it's a real frustration for many urgent users. Thank you.

Gweinidog, a gaf i ofyn am ddatganiad gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ar yr oedi parhaus i gwblhau gwaith i ddeuoli ffordd A465 Blaenau'r Cymoedd? Roedd y gwaith hwn yn wreiddiol i fod i orffen erbyn diwedd y llynedd. Clywn nawr fod y dyddiad cwblhau ar gyfer y prosiect hwn yn cael ei adolygu eto. At hynny, mae anghydfod rhwng y contractwr a Llywodraeth Cymru ynghylch costau'r cynllun, sydd eisoes yn £54 miliwn dros y gyllideb.

Gweinidog, a gawn ni ddatganiad ar sut y mae'r sefyllfa hon wedi digwydd, pwy sy'n gyfrifol am yr wybodaeth am ddyluniad y ffordd, beth fydd y gost i'r trethdalwr, a pha bryd y gall defnyddwyr dioddefgar y ffordd hon ddisgwyl iddi gael ei chwblhau? Mewn gwirionedd, mae'n anodd iawn i'r bobl sy'n byw ym Mrynmawr a'r Fenni deithio ar y ffordd honno, oherwydd nid yn unig mae'n cymryd amser, ond mae'n rhwystredig iawn i lawer o ddefnyddwyr brys. Diolch.

I would say, with respect, that the First Minister did answer a great deal of that concern during First Minister's questions in response to the Conservative Party leader's questions, but I do know that it is the intention of the Minister for Economy and Transport to provide a further update to Assembly Members as soon he's able to do so and as soon as there is more news in terms of that dispute, which we hope will be resolved.

Byddwn i'n dweud, gyda phob parch, fod y Prif Weinidog wedi ymateb i'r pryder hwnnw yn ystod cwestiynau i'r Prif Weinidog mewn ymateb i gwestiynau arweinydd y Blaid Geidwadol, ond gwn mai bwriad Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth yw rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau'r Cynulliad cyn gynted ag y gall wneud hynny a chyn gynted ag y bydd mwy o newyddion am yr anghydfod hwnnw, a gobeithiwn y caiff ei ddatrys.

Hoffwn i gael datganiad ar lafar gan y Gweinidog iechyd ynglŷn â beth sy'n digwydd nawr gyda'r fframwaith anhwylderau bwyta yn sgil y ffaith fod yr adolygiad hynny wedi digwydd. Gwnaethom ni gael cyfarfod y grŵp trawsbleidiol yr wythnos diwethaf, ac mae yna gonsyrn ynglŷn â faint o arian sydd yn mynd i fynd at y newidiadau, beth mae'r byrddau iechyd penodol yn mynd i allu ei wneud, ac ydyn nhw'n mynd i gael capasiti yn y system i allu rhoi mwy o staffio i mewn i waith anhwylderau bwyta. Dwi'n gwybod fod yna bobl sydd â diddordeb mawr yn y maes yma sydd eisiau gweithio gyda'r byrddau iechyd i wneud i hyn ddigwydd.

Hoffwn i gael rhywbeth ar lafar gan fy mod i wedi gofyn cynifer o weithiau, a dim ond datganiad ar ffurf e-bost dŷn ni wedi'i gael. Dwi'n credu bod y mater yma mor, mor bwysig i gymaint o bobl yng Nghymru y byddem ni'n gwerthfawrogi cael datganiad ar lafar gan y Gweinidog iechyd.

I would like an oral statement from the Minister for health as regards what's happening now with the eating disorders framework given that review has taken place. We did have a meeting of the cross-party group last week, and there is concern as to how much money will be provided to fund the changes, what specific health boards are going to be able to do, and will they have capacity within the system to allow them to provide more staff into eating disorders work. I know that there are people who are very interested in this area and want to work with health boards to make this happen.

So, I would like an oral statement as I have asked so many times and I've only received a statement in an e-mail. I think this is an issue of such great importance to so many people in Wales that we would appreciate having an oral statement from the health Minister.

The second issue I'd like to raise is probably more so in my capacity as Chair of the culture committee. Yesterday, you may have seen the Music Venues Trust has said that there's going to be a 50 per cent business relief for small to medium-sized businesses that are music venues across England and Wales. In their statement, they've said that 230 grass-roots venues across England and Wales will get that relief. I've been informed via my committee team, with Welsh Government, that that isn't necessarily going to come to Wales. It will mean that there may be a consequential via Barnett, but we are not sure if that's going to happen.

People are very confused, people want to welcome it, people want it to happen here in Wales, they want to see that business rate relief, but we don't know if that is the case. So, I would ask for a statement, in whichever form in this regard, to come from the Welsh Government to see what the Treasury is intending to do. Are we going to get that business rate relief, and when? And can you make a statement to the public, because there's a lot of confusion out there about the current situation?

Mae'n debyg bod yr ail fater yr hoffwn i ei godi yn fwy yn rhinwedd fy swydd fel Cadeirydd y pwyllgor diwylliant. Ddoe, efallai eich bod wedi gweld yr Ymddiriedolaeth Lleoliadau Cerddoriaeth wedi dweud y bydd rhyddhad o 50 y cant i ardrethi busnes i fusnesau bach a chanolig eu maint sy'n lleoliadau cerddoriaeth ledled Cymru a Lloegr. Yn eu datganiad, maen nhw wedi dweud y bydd 230 o leoliadau ar lawr gwlad ledled Cymru a Lloegr yn cael y rhyddhad hwnnw. Rwyf i wedi cael gwybod drwy fy nhîm pwyllgor, gyda Llywodraeth Cymru, nad yw hynny o reidrwydd yn mynd i ddod i Gymru. Bydd yn golygu efallai y bydd swm canlyniadol drwy Barnett, ond nid ydym yn siŵr a fydd hynny'n digwydd.

Mae pobl wedi eu drysu, mae pobl eisiau ei groesawu, mae pobl eisiau iddo ddigwydd yma yng Nghymru, maen nhw eisiau gweld y rhyddhad ardrethi busnes hwnnw, ond nid ydym yn gwybod a fydd hynny'n digwydd. Felly, byddwn i'n gofyn am ddatganiad, ar ba ffurf bynnag o ran hyn, i ddod gan Lywodraeth Cymru i weld yr hyn y mae'r Trysorlys yn bwriadu ei wneud. A ydym ni'n mynd i gael y rhyddhad ardrethi busnes hwnnw, a phryd? Ac a allwch chi wneud datganiad i'r cyhoedd, oherwydd mae llawer o ddryswch ynghylch y sefyllfa bresennol?

So, on the first issue of the eating disorders framework, I will of course speak to the health Minister and make him aware of your request for that statement, which I know he will obviously give his consideration to.FootnoteLink

On the second issue, I can say that we don't yet know what, if any, Barnett consequentials might be coming to Wales as a result of the UK Government's decision regarding business rates. But we already have in Wales the high street rate relief scheme, which has been in operation since 2017, and that's unique to Wales. It does provide support, which is available to pubs and restaurants, and so on, so it's wider than what we might think of as particularly high-street retailers themselves. I did provide a written statement just recently indicating that we were extending that support into 2020-21, but I'd be more than happy to share that again with Members. 

Felly, ar fater cyntaf y fframwaith anhwylderau bwyta, byddaf i wrth gwrs yn siarad â'r Gweinidog iechyd ac yn ei wneud yn ymwybodol o'ch cais am y datganiad hwnnw, y gwn y bydd yn amlwg yn ei ystyried.FootnoteLink

O ran yr ail fater, gallaf i ddweud nad ydym ni'n gwybod eto, pa symiau canlyniadol Barnett, os o gwbl, a allai ddod i Gymru o ganlyniad i benderfyniad Llywodraeth y DU ynghylch ardrethi busnes. Ond mae gennym ni eisoes yng Nghymru gynllun rhyddhad ardrethi'r stryd fawr, sydd wedi bod ar waith ers 2017, ac mae hynny'n unigryw i Gymru. Mae'n darparu cymorth, sydd ar gael i dafarndai a bwytai, ac yn y blaen, felly mae'n ehangach na'r hyn y gallem ni ei ystyried yn fanwerthwyr y stryd fawr yn benodol eu hunain. Fe wnes i ddatganiad ysgrifenedig yn ddiweddar yn nodi ein bod yn ymestyn y cymorth hwnnw i 2020-21, ond byddwn i'n fwy na pharod i rannu hynny eto gyda'r Aelodau.

14:55

Leader of the house, could we have a statement, please, from the Deputy Minister for social services in relation to a Government report compiled by the housing learning and improvement network around care homes and the provision of care homes? This report highlights that by 2035 there will be a nearly 30,000 shortfall in spaces across Wales for accommodation of this type of care.

Many local authorities at the moment are looking to reconfigure their care home provision; Rhondda Cynon Taf, for example, are out at the moment, and the cabinet will meet next month. I think it's important to understand, when Welsh Government commission this type of work, how that is fed into its partner organisations, local government in this instance, and how that information is shared when they're building in capacity. This is quite a live issue, to say the least, in the Rhondda Cynon Taf area, with many people wanting the retention of the existing care homes in that particular area. But it would seem to me that this particular report has been compiled on behalf of Welsh Government, but not shared with its partner agencies.

So, could we have a statement from the Deputy Minister to understand (a) the commissioning process (b) what she thinks of the report itself and its recommendations and (c) how she will be working with organisations that support the Welsh Government in delivery of social care across Wales to make sure that its recommendations are delivered on the ground? 

Arweinydd y Tŷ, a gawn ni ddatganiad, os gwelwch yn dda, gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn ag adroddiad gan y Llywodraeth a luniwyd gan y rhwydwaith dysgu a gwella tai ynghylch cartrefi gofal a darparu cartrefi gofal? Mae'r adroddiad hwn yn tynnu sylw at y ffaith y bydd erbyn 2035 brinder o bron 30,000 o leoedd ledled Cymru o ddarpariaeth ar gyfer y math hwn o ofal.

Mae llawer o awdurdodau lleol ar hyn o bryd yn ystyried ad-drefnu eu darpariaeth cartrefi gofal; mae Rhondda Cynon Taf, er enghraifft, allan ar hyn o bryd, a bydd y cabinet yn cyfarfod fis nesaf. Rwy'n credu ei bod yn bwysig deall, pan fydd Llywodraeth Cymru yn comisiynu'r math hwn o waith, sut mae hynny'n cael ei gyflwyno i'w sefydliadau partner, llywodraeth leol yn yr achos hwn, a sut mae'r wybodaeth honno'n cael ei rhannu pan fyddan nhw'n meithrin gallu. Mae hwn yn fater eithaf byw, a dweud y lleiaf, yn ardal Rhondda Cynon Taf, gyda llawer o bobl eisiau cadw'r cartrefi gofal presennol yn yr ardal benodol honno. Ond mae'n ymddangos i mi fod yr adroddiad penodol hwn wedi ei lunio ar ran Llywodraeth Cymru, ond heb ei rannu ag asiantaethau partner.

Felly, a gawn ni ddatganiad gan y Dirprwy Weinidog i ddeall (a) y broses gomisiynu (b) beth yw ei barn ynghylch yr adroddiad ei hun a'i argymhellion ac (c) sut y bydd yn gweithio gyda sefydliadau sy'n cefnogi Llywodraeth Cymru i gyflawni gofal cymdeithasol ledled Cymru i wneud yn siŵr bod yr argymhellion yn cael eu cyflawni ar lawr gwlad?

I'd be more than happy to pursue your request with the Deputy Minister for social services. On a slightly different angle, we do have an update on the inter-ministerial group on paying for social care on the agenda for next week, which I know is part of the wider conundrum that we face in terms of ensuring that we have a sustainable care home service here in Wales for the future. But on that specific issue of the report, I will seek to pursue that with the Deputy Minister on your behalf.FootnoteLink  

Byddwn i'n fwy na pharod i fynd ar drywydd eich cais gyda'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol. Ar drywydd arall, mae gennym ddiweddariad ar y grŵp rhyng-weinidogol ar dalu am ofal cymdeithasol ar yr agenda ar gyfer yr wythnos nesaf, sydd, rwy'n gwybod, yn rhan o'r broblem ehangach yr ydym yn ei hwynebu o ran sicrhau bod gennym wasanaeth cartrefi gofal cynaliadwy yma yng Nghymru ar gyfer y dyfodol. Ond o ran y mater penodol hwnnw yn yr adroddiad, ceisiaf fynd ar drywydd hynny gyda'r Dirprwy Weinidog ar eich rhan.FootnoteLink

Yn sgîl y prosesau cyllidebol sydd yn mynd ymlaen ar hyn o bryd mewn awdurdodau lleol ledled Cymru a'r bygythiad pellach i gludiant i ddysgwyr ôl-16 yn y cyllidebau hynny, a fedrwn ni gael diweddariad, os gwelwch yn dda, ynghylch yr adolygiad o deithio gan ddysgwyr ôl-16, yr adolygiad a gafodd ei gyhoeddi ar 13 Tachwedd? A fedrwch chi hefyd ofyn i'r Gweinidog neu'r Dirprwy Weinidog sy'n gyfrifol am y maes yma i amlinellu'r rhesymeg dros oedi'r broses o adolygu'r canllawiau ar deithio gan ddysgwyr nes y bydd canfyddiadau'r adolygiad o deithio gan ddysgwyr ôl-16 yn glir? Achos mae'r materion yma angen sylw brys. Er enghraifft, mae materion yn codi o hyn i gyd yn ymwneud â chludiant i addysg cyfrwng Cymraeg, ac mae'r sefyllfa yn creu ansicrwydd a dryswch. Mi fuaswn i'n licio trio deall ychydig bach o resymeg yr oedi a beth ydy'r sefyllfa gyfredol. 

Given the budgetary processes going on in local authorities across Wales at the moment and the further threat to transport for post-16 learners in those budgets, can we have an update on the review of learner travel in the post-16 sector, the review announced on 13 November? And can you also ask the Minister or the Deputy Minister with responsibility for this area to outline the rationale for deferring the process of reviewing the guidelines on learner travel until the findings of the review of learner travel in the post-16 sector will be clear? Because these issues do need to be addressed urgently. For example, there are issues arising from all of this related to transport to Welsh-medium education, and the situation causes uncertainty and confusion. I would like to understand some of the rationale behind this delay and what the current situation is.

I don't have a date yet in terms of an update on the review of the learner travel Measure. Since it was only announced in November, I suspect that it might be a little while before that review comes to a conclusion. But I would encourage you to write to the Minister for Economy and Transport with your specific questions regarding why the decision on reviewing the guidelines was deferred, because I think that would probably be the most appropriate and quickest way to get an answer on that specific question. 

Nid oes gennyf i ddyddiad eto o ran yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch yr adolygiad o'r Bil teithio gan ddysgwyr. Gan mai dim ond ym mis Tachwedd y cyhoeddwyd hynny, tybiaf y gallai fod ychydig amser cyn i'r adolygiad hwnnw ddod i ben. Ond byddwn i'n eich annog i ysgrifennu at Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth gyda'ch cwestiynau penodol ynghylch pam y gohiriwyd y penderfyniad i adolygu'r canllawiau, oherwydd credaf i mai dyna fyddai'r ffordd fwyaf priodol a chyflymaf o gael ateb, yn ôl pob tebyg ar y cwestiwn penodol hwnnw.

I was going to call for a statement updating the situation in Betsi Cadwaladr; I note that Darren Millar my colleague has already done so. You said the health Minister will be making a statement on 25 February. Could I ask you to invite him to ensure that that does address the report that Darren Millar referred to on the psychological therapies review in north Wales by the TogetherBetter collaborative consultancy, an independent report? Because, in addition to the findings that Darren highlighted, it talks about a lack of shared vision about what you're seeking to achieve, a lack of strategic clarity and oversight at health board and divisional levels, and an enormous data deficit. And, worryingly, as the North Wales Community Health Council states, after nearly five years in special measures, much of it related to mental health issues, these findings are deeply disappointing. The key recommendations should have been tackled in 2015-16 when the health board was first taken into special measures. It is unsatisfactory to hear that these fundamental issues still remain unresolved almost five years on.

Could you also ask the health Minister to incorporate specific reference to vascular services in north Wales relating to diseases of the blood vessels, the arteries and veins and the body's circulatory system, where our health council in north Wales has held four out of what will be 11 safe-space events across the region, and they're hearing clearly that public confidence in the north Wales vascular service has been severely compromised? They say that many people have said that they've written to the health board requesting information under freedom of information, but have not received anything. The view is that if figures were positive, the health board would be keen to release them, and that the community health council themselves have written requesting performance data and this has also been denied to the community health council on the grounds that it will eventually be provided as part of the vascular services review, which, they point out, is in clear breach of the legislation and regulation relating to community health councils' rights to information. The North Wales Community Health Council executive has considered this matter and strongly recommends that a degree of externality should be introduced now to the vascular review reflecting this.

These are two of the key issues that are coming up across the region, one of which was the final tipping point in relation to the special measures. It is desperately unacceptable that, five years later, we should be hearing reports like this, and I hope you will therefore agree to ask your colleague to address these specifically alongside the wider matters that he may choose to present to us on 25 February.

Roeddwn i'n mynd i alw am ddatganiad yn diweddaru'r sefyllfa ym mwrdd Betsi Cadwaladr; sylwaf fod Darren Millar, fy nghyd-Aelod, wedi gwneud hynny eisoes. Fe wnaethoch chi ddweud y bydd y Gweinidog iechyd yn gwneud datganiad ar 25 Chwefror. A allaf i ofyn ichi ei wahodd i sicrhau bod hynny'n ymdrin â'r adroddiad y cyfeiriodd Darren Millar ato, ar yr adolygiad o therapïau seicolegol yn y Gogledd gan yr ymgynghoriaeth gydweithredol TogetherBetter, sef adroddiad annibynnol? Oherwydd, yn ogystal â'r canfyddiadau y tynnodd Darren sylw atynt, mae'n sôn am ddiffyg gweledigaeth gyffredin ynglŷn â'r hyn yr ydych chi'n ceisio ei gyflawni, diffyg eglurder a goruchwyliaeth strategol ar lefelau byrddau iechyd ac is-adrannol, a diffyg data enfawr. Ac, yn anffodus, fel y dywedodd Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru, ar ôl bron pum mlynedd mewn mesurau arbennig, roedd llawer ohono'n ymwneud â materion iechyd meddwl, mae'r canfyddiadau hyn yn hynod siomedig. Dylid bod wedi mynd i'r afael â'r argymhellion allweddol yn 2015-16 pan gafodd y Bwrdd Iechyd ei gymryd i fesurau arbennig gyntaf. Mae'n anfoddhaol clywed bod y materion sylfaenol hyn heb eu datrys bron i bum mlynedd ar ôl hynny.

A allech chi hefyd ofyn i'r Gweinidog iechyd gynnwys cyfeiriad penodol at wasanaethau fasgwlaidd yn y Gogledd sy'n ymwneud â chlefydau'r pibellau gwaed, y rhydwelïau a'r gwythiennau a system gylchredol y corff? Mae ein cyngor iechyd yn y Gogledd wedi cynnal pedwar allan o'r 11 digwyddiad lleoliad-diogel ledled y rhanbarth, ac maen nhw'n clywed yn glir bod ymddiriedaeth y cyhoedd yng ngwasanaeth fasgwlaidd y Gogledd wedi cael ei gyfaddawdu'n ddifrifol. Dywedant fod llawer o bobl wedi dweud eu bod wedi ysgrifennu at y bwrdd iechyd yn gofyn am wybodaeth o dan ryddid gwybodaeth, ond heb gael unrhyw beth yn ôl. Y farn yw pe bai'r ffigurau'n gadarnhaol, byddai'r bwrdd iechyd yn awyddus i'w rhyddhau, a bod y cyngor iechyd cymuned eu hunain wedi ysgrifennu yn gofyn am ddata perfformiad a bod y cyngor iechyd cymuned wedi cael ei wrthod hefyd ar sail y ffaith y bydd yn cael ei ddarparu yn y pen draw fel rhan o adolygiad y gwasanaethau fasgwlaidd, sydd, yn eu tyb hwy, yn gwbl groes i'r ddeddfwriaeth a'r rheoliadau sy'n ymwneud â hawliau cynghorau iechyd cymuned i gael gwybodaeth. Mae gweithrediaeth Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru wedi ystyried y mater hwn ac yn argymell yn gryf y dylid cyflwyno rhywfaint o allanoldeb nawr i'r adolygiad fasgwlaidd sy'n adlewyrchu hyn.

Dyma ddau o'r materion allweddol sy'n codi ledled y rhanbarth, ac un ohonyn nhw oedd y trobwynt tyngedfennol o ran mesurau arbennig. Mae'n annerbyniol dros ben y dylem ni, bum mlynedd yn ddiweddarach, fod yn clywed adroddiadau fel hyn, a gobeithio y cytunwch chi felly i ofyn i'ch cyd-Weinidog fynd i'r afael â'r rhain yn benodol ynghyd â'r materion ehangach y gall ef ddewis eu cyflwyno inni ar 25 Chwefror.

15:00

I can reassure colleagues that I always draw Ministers' attention to any contributions that Members make in relation to their portfolios during the business statement, and I'll certainly do that with regard to your particular concerns about mental ill health services and vascular services in the Betsi Cadwaladr University Health Board area. And obviously, the Minister will be making an oral statement, so there'll be opportunity for deeper questioning on those issues during that statement.

Gallaf sicrhau fy nghyd-Aelodau fy mod bob amser yn tynnu sylw'r Gweinidogion at unrhyw gyfraniadau y mae'r Aelodau yn eu gwneud o ran eu portffolios yn ystod y datganiad busnes, a byddaf i'n sicr o wneud hynny ynghylch eich pryderon penodol am wasanaethau afiechyd meddwl a gwasanaethau fasgwlaidd yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Ac yn amlwg, bydd y Gweinidog yn gwneud datganiad llafar, felly bydd cyfle i gwestiynu'r materion hynny yn ddyfnach yn ystod y datganiad hwnnw.

I'd like to ask the Trefnydd for two statements today. First, with regard to the outstanding issues with regard to the census. I know that Welsh Government shares the concerns on these benches that Welsh citizens should be able to identify as black and ethnic minority Welsh without having to go through the inconvenience of having to write handwriting in a separate part of the form.

I'd like to ask for an updated statement from the Government as to their current position with regard to this and any conversations they've had with the Office for National Statistics. Colleagues from Gwynedd Council met the ONS yesterday and actually received quite a favourable response, and the ONS was asking for evidence. Now, I'm sure that Welsh Ministers will be aware that Gwynedd and the other north Wales authorities have found in their own monitoring systems ways in which black and ethnic minority citizens can register themselves as Welsh in the way that we would seek the census to do. So, I'd be very grateful if we can have a further statement from the Government about—a written statement, perhaps—the latest position in this regard, because time is running out and the ONS will shortly be doing further piloting with the forms they propose to use, and I fear that once those forms have been used in the pilots, it will be more difficult to change them.

Welsh Ministers will also be aware that Carmarthenshire County Council has reached a position where they have had to withdraw their application for planning for the current proposed site for the new Ysgol Dewi Sant. This is a matter of great regret to me and more importantly to my constituents and to the children who are being taught in conditions that, were they factory workers, the factory would be closed down because it simply isn't safe. Now, obviously, this was a decision that the local authority took; this is certainly not a matter for the Minister for Education, and I know that she has expressed a willingness in future to look at a further application for funding if it comes forward. But I would like to ask for a statement from the Minister with responsibility for planning, because the reason why this withdrawal has been necessary is that the county has spent over £0.5 million trying to respond to the requirements of the call-in process, and they have reached the point where they simply feel they have to back away from that site, even though, out of the nine sites looked at in the previous public consultation, this was the favoured site. So, I would like to ask the Minister with responsibility for planning to review the call-in process, particularly with regard to public buildings, to ensure that it is better insulated in future from party political interference, which has been at the root of this issue for Ysgol Dewi Sant.

Hoffwn i ofyn i'r Trefnydd am ddau ddatganiad heddiw. Yn gyntaf, o ran y materion sydd heb eu datrys ynglŷn â'r cyfrifiad. Gwn fod Llywodraeth Cymru yn rhannu'r pryderon ar y meinciau hyn y dylai dinasyddion Cymru allu nodi eu hunain fel Cymry duon a lleiafrifoedd ethnig heb orfod mynd drwy'r anghyfleustra o orfod ysgrifennu â llaw mewn rhan ar wahân o'r ffurflen.

Hoffwn i ofyn am ddatganiad diweddar gan y Llywodraeth ynghylch ei sefyllfa bresennol o ran hyn ac unrhyw sgyrsiau a gafwyd â'r Swyddfa Ystadegau Gwladol. Roedd cydweithwyr o Gyngor Gwynedd wedi cwrdd â'r ONS ddoe a chawsant ymateb eithaf ffafriol mewn gwirionedd, ac roedd y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn gofyn am dystiolaeth. Rwy'n siŵr y bydd Gweinidogion Cymru yn ymwybodol bod Gwynedd ac awdurdodau eraill y Gogledd wedi canfod yn eu systemau monitro eu hunain ffyrdd y gall dinasyddion du a lleiafrifoedd ethnig gofrestru eu hunain fel Cymry yn y ffordd y byddem ni'n ceisio i'r Cyfrifiad ei wneud. Felly, byddwn i'n ddiolchgar iawn pe gallwn ni gael datganiad pellach gan y Llywodraeth ynghylch—datganiad ysgrifenedig, efallai—y sefyllfa ddiweddaraf yn hyn o beth, oherwydd bod amser yn mynd yn brin a bydd yr ONS yn cynnal rhagor o waith treialu yn fuan gyda'r ffurflenni y maen nhw'n bwriadu eu defnyddio, ac rwy'n ofni, ar ôl i'r ffurflenni hynny gael eu defnyddio yn y cynlluniau peilot, y bydd yn fwy anodd eu newid.

Bydd Gweinidogion Cymru hefyd yn ymwybodol bod Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyrraedd sefyllfa lle bu'n rhaid iddyn nhw dynnu'n ôl eu cais cynllunio am y safle arfaethedig presennol ar gyfer ysgol newydd Dewi Sant. Mae hyn yn destun gofid mawr i mi ac yn bwysicach byth i fy etholwyr ac i'r plant sy'n cael eu haddysgu dan y fath amodau, pe baent yn weithwyr ffatri, y byddai'r ffatri'n cael ei chau am nad yw'n ddiogel. Nawr, yn amlwg, roedd hwn yn benderfyniad a wnaeth yr awdurdod lleol; yn sicr, nid yw hwn yn fater i'r Gweinidog Addysg, a gwn ei bod wedi mynegi parodrwydd yn y dyfodol i ystyried cais pellach am arian os caiff ei gyflwyno. Ond hoffwn i ofyn am ddatganiad gan y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros gynllunio, oherwydd y rheswm pam y bu'n rhaid tynnu'n ôl yw bod y sir wedi gwario dros £0.5 miliwn yn ceisio ymateb i ofynion y broses galw i mewn. Maen nhw wedi cyrraedd y pwynt lle maen nhw'n teimlo eu bod yn gorfod symud i ffwrdd o'r safle hwnnw, er, o'r naw safle a ystyriwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus blaenorol, hwn oedd y safle a ffafriwyd. Felly, hoffwn i ofyn i'r Gweinidog sy'n gyfrifol am gynllunio i adolygu'r broses galw i mewn, yn enwedig o ran adeiladau cyhoeddus, i sicrhau y caiff ei warchod yn well yn y dyfodol rhag ymyrraeth pleidiau gwleidyddol, sydd wedi bod wrth wraidd y mater i ysgol Dewi Sant.

15:05

On the first issue, which was seeking an update on the discussions that Welsh Government has had with the ONS regarding the census and people's ability to identify as being of an ethnic minority whilst also being Welsh at the same time, I was able to update your colleague Bethan Sayed last week in the business statement. I don't have a further update beyond that at this point. But I did have a very good meeting with the deputy chief statistician and, like with the meeting that you described in Gwynedd, we found the ONS to be particularly open to having these discussions, and keen, as we are, to find a suitable way forward. And as soon as I have something further I will, obviously, update colleagues on that.

With regard to your concern about the call-in process, could I ask you to write to the Minister for planning, Julie James, outlining the particular case study that you've described this afternoon? And then she'll obviously have the opportunity to respond.

O ran y mater cyntaf, a oedd yn gofyn am ddiweddariad ar y trafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ynghylch y cyfrifiad a gallu pobl i uniaethu â bod yn aelod o leiafrif ethnig a hefyd yn Gymry ar yr un pryd, roedd modd imi roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'ch cydweithiwr Bethan Sayed yr wythnos diwethaf yn y datganiad busnes. Nid oes gennyf i ddiweddariad pellach y tu hwnt i hynny ar hyn o bryd. Ond cefais i gyfarfod da iawn gyda'r dirprwy brif ystadegydd, ac fel gyda'r cyfarfod yr oeddech chi wedi'i ddisgrifio yng Ngwynedd, roedd yr ONS yn arbennig o agored i gael y trafodaethau hyn, ac yn awyddus, fel ni, i ddod o hyd i ffordd briodol ymlaen. A chyn gynted ag y bydd gennyf i rywbeth pellach byddaf i, yn amlwg, yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'm cyd-Aelodau ynghylch hynny.

O ran eich pryder ynghylch y broses galw i mewn, a gaf i ofyn ichi ysgrifennu at y Gweinidog dros gynllunio, Julie James, yn amlinellu'r astudiaeth achos benodol yr ydych chi wedi'i disgrifio'r prynhawn yma? Ac yna, yn amlwg, bydd cyfle iddi ymateb.

I would like to ask for a statement from the health Minister about general practitioner recruitment in Aneurin Bevan health board. I've been told that the health board has failed to plan in advance for the retirement of a GP that serves the Lansbury Park and Penyrheol surgeries in my region. Now, both of those practices are crucial bedrocks of their local communities, as you can imagine, and they provide a range of essential services for thousands of nearby homes and provide business for local chemists as well, and neither has nearby alternatives, because all the other surgeries are full up. I'm concerned that the plan to hire a locum, rather than a long-term appointment to cover both surgeries, would endanger their long-term sustainability, and I'm also concerned for the general picture within the health board, given that a recent British Medical Association GP heat map indicated that up to 32 practices may be at risk within the health board area.

Trefnydd, I'd like to ask for this statement from the Minister to explain how the Welsh Government intends to turn around this failure to plan the workforce in advance, how it intends to meet growing demand, and what reassurance the Minister can offer patients in my region that these surgeries that they depend on will be put on a sustainable footing as soon as possible.

Hoffwn i ofyn am ddatganiad gan y Gweinidog iechyd am recriwtio meddygon teulu ym mwrdd iechyd Aneurin Bevan. Dywedwyd wrthyf fod y bwrdd iechyd wedi methu â chynllunio ymlaen llaw ar gyfer ymddeoliad meddyg teulu sy'n gwasanaethu Parc Lansbury a meddygfa Penyrheol yn fy rhanbarth i. Mae'r ddau bractis hynny'n hollbwysig yn eu cymunedau lleol, fel y gallwch chi ddychmygu, ac maen nhw'n darparu amrywiaeth o wasanaethau hanfodol i filoedd o gartrefi cyfagos ac yn darparu busnes i fferyllwyr lleol hefyd, ac nid oes gan y naill na'r llall ddewisiadau eraill, gan fod yr holl feddygfeydd eraill yn llawn. Rwy'n pryderu y byddai'r cynllun i logi locwm, yn hytrach na phenodiad hirdymor i gynnwys y ddwy feddygfa, yn peryglu eu cynaliadwyedd hirdymor, ac rwyf hefyd yn pryderu ynghylch y darlun cyffredinol yn y bwrdd iechyd, o gofio bod map gwres Cymdeithas Feddygol Prydain wedi nodi y gallai hyd at 32 o bractisau fod mewn perygl o fewn ardal y bwrdd iechyd.

Trefnydd, hoffwn i ofyn am y datganiad hwn gan y Gweinidog i egluro sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwyrdroi'r methiant hwn i gynllunio ymlaen llaw ar gyfer y gweithlu, sut mae'n bwriadu ateb y galw cynyddol, a pha sicrwydd y gall y Gweinidog ei gynnig i gleifion yn fy rhanbarth i y bydd y meddygfeydd y maen nhw'n dibynnu arnyn nhw'n cael eu gosod ar sail gynaliadwy cyn gynted â phosibl.

On the wider issue of workforce planning, again I will speak to my colleague the health Minister to make him aware of your request for the statement, but, with regard to your particular concern about the GP surgery that services Lansbury Park and the surrounding area, if you could, again, put that in a letter to the health Minister, I know that he will be able to take that up directly with the health board on your behalf.

O ran mater ehangach cynllunio'r gweithlu, unwaith eto byddaf i'n siarad â'm cydweithiwr, y Gweinidog iechyd, i'w wneud yn ymwybodol o'ch cais ar gyfer y datganiad. Ond, o ran eich pryder penodol ynghylch y feddygfa meddyg teulu sy'n gwasanaethu Parc Lansbury a'r cyffiniau, os gallech chi, unwaith eto, roi hynny mewn llythyr at y Gweinidog iechyd, gwn i y bydd yn gallu codi hynny'n uniongyrchol â'r Bwrdd iechyd ar eich rhan.

I'd like a Government statement—or maybe some advice, really. I've stated several times that a child with learning difficulties alleged abuse in care—[Interruption.] I've no idea why there's a sarcastic noise from my right, from a Labour Assembly Member. I'll say it again: a child with learning difficulties alleged abuse in care. My information is as follows: he was not taken to a place of safety; he was not given an advocate; he was not spoken to by a child protection officer, a child protection specialist; he was told off. The written record I've seen says that he was told off. The written record that I've also seen states that the child did not change his mind on what had happened.

On Friday, I wrote to the children's commissioner, I wrote to the chief constable of South Wales Police, I wrote to Cardiff county council and I wrote to the public services ombudsman, because, when I named the company on social media, a now adult who used to be a child in care with the same company made allegations of assault against him—he said that he had witnessed two other assaults, one allegedly perpetrated by the convicted paedophile Liam Brown. Now, the point is that these children were supposedly all in the care of Priority Child Care Ltd. Now, I've written to the South Wales Police, I've written to the children's commissioner, I've written to the council, I've written to the ombudsman, I've raised it here several times to the point of a gasp, almost, from my right there, of disapproval.

So, I want a Government statement because I'd really like to know what am I supposed to do? What is this child's family supposed to do? Who is listening? All I've had off South Wales Police—actually, nothing; I've written to them twice. The children's commissioner, I had an acknowledgement. The ombudsman, I've just had an acknowledgement that seems to have popped up on my screen now. This is a really, really serious matter. This is supposedly our national Parliament. I'm raising it here. What on earth is going on?

Hoffwn i gael datganiad gan y Llywodraeth—neu efallai rhywfaint o gyngor, mewn gwirionedd. Rwyf wedi nodi sawl gwaith bod plentyn ag anawsterau dysgu wedi honni iddo gael ei gam-drin mewn gofal—[torri ar draws.] Nid oes syniad gennyf pam mae sŵn sarcastig yn dod o'r dde, gan Aelod Cynulliad Llafur. Dywedaf eto: roedd plentyn ag anawsterau dysgu wedi honni iddo gael ei gam-drin mewn gofal. Mae fy ngwybodaeth fel a ganlyn: ni chafodd ei ddwyn i fan diogel; ni chafodd eiriolwr; ni siaradodd swyddog amddiffyn plant, arbenigwr amddiffyn plant, ag ef; dywedwyd y drefn wrtho. Mae'r cofnod ysgrifenedig a welais yn dweud y dywedwyd y drefn wrtho. Mae'r cofnod ysgrifenedig a welais hefyd yn dweud na wnaeth y plentyn newid ei feddwl am yr hyn a oedd wedi digwydd.

Ddydd Gwener, ysgrifennais at y comisiynydd plant, ysgrifennais at brif gwnstabl Heddlu De Cymru, ysgrifennais at gyngor sir Caerdydd ac ysgrifennais at yr ombwdsmon gwasanaethau cyhoeddus, oherwydd, pan enwais i'r cwmni ar y cyfryngau cymdeithasol, fe wnaeth un sy'n oedolyn bellach, ac a arferai fod yn blentyn yng ngofal yr un cwmni, honiad o ymosodiad arno—dywedodd ef ei fod wedi bod yn dyst i ddau ymosodiad arall, un yr honnir iddo gael ei gyflawni gan y pedoffeil a gafwyd yn euog, Liam Brown. Y pwynt yw, yr oedd y plant hyn oll, yn ôl pob sôn, yng ngofal Priority Child Care Ltd. Rwyf wedi ysgrifennu at Heddlu De Cymru, rwyf wedi ysgrifennu at y comisiynydd plant, rwyf wedi ysgrifennu at y cyngor, rwyf wedi ysgrifennu at yr ombwdsmon, rwyf wedi'i godi yma sawl gwaith i'r pwynt o ebychiad, bron, yn dod i'r dde ohonof, o anghymeradwyaeth.

Felly, rwyf eisiau cael datganiad gan y Llywodraeth oherwydd hoffwn wybod beth ddylwn i ei wneud? Beth mae teulu'r plentyn hwn i fod ei wneud? Pwy sy'n gwrando? Y cyfan yr wyf wedi'i gael gan Heddlu De Cymru—mewn gwirionedd, dim; rwyf wedi ysgrifennu atyn nhw ddwywaith. Y comisiynydd plant, cefais gydnabyddiaeth. Yr ombwdsmon, rwyf newydd gael cydnabyddiaeth sydd fel petai wedi ymddangos ar fy sgrin nawr. Mae hwn yn fater gwirioneddol ddifrifol. Hon yw ein Senedd genedlaethol, yn ôl pob sôn. Rwy'n ei godi yma. Beth ar y ddaear sy'n digwydd?

15:10

Well, the issue that Neil McEvoy describes is obviously, clearly, a very serious one, and the individual who disclosed on social media that they had been the victim of abuse certainly should make those concerns known to the police in the first instance, and I see that Neil McEvoy has made those concerns known to the police, which is obviously the appropriate first step.

Neil McEvoy raised some similar questions about child safeguarding in a recent business statement, and I did indicate that the Minister with responsibility for social services would be writing, setting out the approach to safeguarding, and I'll be sure that your comments this afternoon are taken into consideration as that response is prepared.

Wel, mae'r mater y mae Neil McEvoy yn ei ddisgrifio, yn glir, yn un difrifol iawn, a dylai'r unigolyn a ddatgelodd ar y cyfryngau cymdeithasol ei fod wedi dioddef camdriniaeth yn sicr wneud y pryderon hynny'n hysbys i'r heddlu yn y lle cyntaf, a gwelaf i fod Neil McEvoy wedi gwneud y pryderon hynny yn hysbys i'r heddlu, sy'n amlwg yn gam cyntaf priodol.

Cododd Neil McEvoy rai cwestiynau tebyg am ddiogelu plant mewn datganiad busnes diweddar, a dywedais i y byddai'r Gweinidog â chyfrifoldeb dros wasanaethau cymdeithasol yn ysgrifennu, yn nodi'r dull o ddiogelu, a gwnaf i'n siŵr bod eich sylwadau y prynhawn yma yn cael eu hystyried wrth i'r ymateb hwnnw gael ei baratoi.

Diolch yn fawr iawn, Dirprwy Lywydd. Mi hoffwn i ddatganiad gan y Llywodraeth ynglŷn â pha amodau mae Llywodraeth Cymru yn eu gosod ar gyllid sy’n cael ei ddarparu ganddi ar gyfer busnesau er mwyn gwarchod gweithwyr a chyflogaeth yng Nghymru.

Thank you, very much Deputy Presiding Officer. I would like a Government statement as to what conditions the Welsh Government places on funding provided by it for businesses in order to safeguard staff and employment in Wales.

I'm pleased that Welsh Government has been able to support Stena Line with a number of investments in Holyhead, but I want to appeal to Government to ensure that in providing support, it's able also to influence important local employers like Stena too. For example, I wonder if Government was aware of Stena's decision to re-flag its brand new Holyhead-to-Dublin ferry, Estrid. It's great to see investment in that beautiful new ship, but I am worried by the fact that in Algeciras, during a delivery from China recently, she was changed from Welsh to Cypriot registration. Estrid Cardiff was re-flagged and literally re-badged as Estrid Limassol. Now, there's a suggestion that it's driven by a desire to remain EU registered.

Now, I have met members of the ship's crew, who, as a result, now no longer pay UK national insurance contributions directly, and they're worried about the implications of that. But they also have longer term worries that re-flagging under a flag of convenience could be a slippery slope towards undermining workers' rights and even undermining Stena's previous policy, and current policy, which, of course, is vital in my constituency, of crewing locally rather than internationally.

So, as well as providing a statement, hopefully, can I ask Government, as I am doing, to write to Stena to seek assurances that workers' rights and jobs will be protected, and in doing so, that Welsh Government uses its influence as a part-funder of various Stena projects?

Rwy'n falch bod Llywodraeth Cymru wedi gallu cefnogi Stena Line gyda nifer o fuddsoddiadau yng Nghaergybi, ond rwyf i eisiau apelio ar y Llywodraeth i sicrhau, wrth ddarparu cymorth, ei bod yn gallu dylanwadu ar gyflogwyr lleol pwysig fel Stena hefyd. Er enghraifft, tybed a oedd y Llywodraeth yn ymwybodol o benderfyniad Stena i ail-gofrestru ei fferi newydd sbon o Gaergybi i Ddulyn, Estrid. Mae'n wych gweld buddsoddiad yn y llong newydd hardd honno, ond rwy'n poeni am y ffaith, yn Algeciras, yn ystod dosbarthiad o Tsieina yn ddiweddar, i'w chofrestriad gael ei newid o Gymru i Cyprus. Cafodd Estrid Caerdydd ei hail-gofrestru a'i hail-enwi'n llythrennol yn Estrid Limassol. Nawr, mae awgrym bod hyn yn cael ei yrru gan ddyhead i barhau i fod yn gofrestredig â'r UE.

Nawr, rwyf wedi cwrdd ag aelodau o griw'r llong, nad ydyn nhw bellach, o ganlyniad, yn talu cyfraniadau yswiriant gwladol y DU yn uniongyrchol, ac maen nhw'n poeni am oblygiadau hynny. Ond mae ganddyn nhw hefyd bryderon tymor hwy y gallai ei hail-gofrestru o dan faner gyfleus fod yn llethr llithrig tuag at danseilio hawliau gweithwyr a hyd yn oed danseilio polisi blaenorol, a pholisi cyfredol Stena, sydd, wrth gwrs, yn hanfodol yn fy etholaeth i, o recriwtio criwiau lleol yn hytrach nag yn rhyngwladol.

Felly, yn ogystal â darparu datganiad, gobeithio, a gaf i ofyn i'r Llywodraeth, fel y gwnaf, ysgrifennu at Stena i ofyn am sicrwydd y bydd hawliau a swyddi gweithwyr yn cael eu diogelu, ac wrth wneud hynny, bod Llywodraeth Cymru yn defnyddio ei dylanwad fel rhan o gyllidwr gwahanol brosiectau Stena?

Well, I had a recent meeting with the National Union of Rail, Maritime and Transport Workers to discuss exactly this issue, although it wasn't particularly in the context of Stena Line; it was more in the context of what we can do to support Welsh seafarers who work in all kinds of parts of the seafaring industry. And the concerns that were raised there were that when companies do take advantage of various opportunities that are there for them legally, then it does mean that some Welsh workers can be out-priced and that workers from elsewhere in the world can actually find themselves not paid as well as they should be and find themselves with poor employment rights as well. So, some of the concerns that you have described I very much recognise, and I'd be happy to ask the Minister for transport to provide an update on Welsh Government's approach to that, and some reflections on the opportunities that might be to change the law, although it would, I think, have to be done at a UK basis.

Wel, cefais gyfarfod yn ddiweddar gydag Undeb Cenedlaethol y Gweithwyr Rheilffordd, Morwrol a Thrafnidiaeth i drafod yr union fater hwn, er nad oedd hynny yn arbennig yng nghyd-destun Stena Line; roedd yn fwy yng nghyd-destun yr hyn y gallwn ni ei wneud i gefnogi morwyr Cymru sy'n gweithio mewn pob math o rannau o'r diwydiant morwrol. A'r pryderon a godwyd yno oedd pan fo cwmnïau yn manteisio ar gyfleoedd amrywiol sydd yno iddyn nhw yn gyfreithiol, yna mae'n golygu y gall rhai gweithwyr yng Nghymru fod yn rhy ddrud a gall gweithwyr o fannau eraill yn y byd beidio â chael eu talu cystal ag y dylen nhw a bod ganddyn nhw hawliau cyflogaeth gwael hefyd. Felly, mae rhai o'r pryderon yr ydych wedi'u disgrifio yn fawr iawn, a byddwn yn hapus i ofyn i'r Gweinidog dros drafnidiaeth roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddull gweithredu Llywodraeth Cymru ar hynny, a rhai sylwadau ar y cyfleoedd a allai fod i newid y gyfraith, er y byddai'n rhaid gwneud hynny ar sail y DU, rwy'n credu.

Cynigion i Ethol Aelodau i Bwyllgorau
Motions to Elect Members to Committees

The next item on the agenda are motions to elect Members to the committees, and in accordance with Standing Orders 12.24 and 12.40, I propose that the motions to elect Members to committees are grouped for debate and for voting. So, if there are no objections, can I call on a member of the Business Committee to move the motions formally—Trefnydd?

Yr eitem nesaf ar yr agenda yw cynigion i ethol Aelodau i'r pwyllgorau, ac yn unol â Rheolau Sefydlog 12.24 a 12.40, rwy'n cynnig bod y cynigion i ethol Aelodau i bwyllgorau yn cael eu grwpio ar gyfer dadl ac ar gyfer pleidleisio. Felly, os nad oes gwrthwynebiad, a gaf i alw ar aelod o'r Pwyllgor Busnes i wneud y cynigion yn ffurfiol—Trefnydd?

15:15

Cynnig NDM7248 Elin Jones

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Dai Lloyd (Plaid Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn lle Delyth Jewell (Plaid Cymru).

Motion NDM7248 Elin Jones

To propose that the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Order 17.14, elects Dai Lloyd (Plaid Cymru) as a member of the External Affairs and Additional Legislation Committee in place of Delyth Jewell (Plaid Cymru).

Cynnig NDM7249 Elin Jones

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Dai Lloyd (Plaid Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad yn lle Delyth Jewell (Plaid Cymru).

Motion NDM7249 Elin Jones

To propose that the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Order 17.14, elects Dai Lloyd (Plaid Cymru) as a member of the Committee on Assembly Electoral Reform in place of Delyth Jewell (Plaid Cymru).

Cynnig NDM7250 Elin Jones

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Delyth Jewell (Plaid Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn lle Adam Price (Plaid Cymru).

Motion NDM7250 Elin Jones

To propose that the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Order 17.14, elects Delyth Jewell (Plaid Cymru) as a member of the Public Accounts Committee in place of Adam Price (Plaid Cymru).

Cynnig NDM7251 Elin Jones

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Safonau Ymddygiad yn lle Helen Mary Jones (Plaid Cymru).

Motion NDM7251 Elin Jones

To propose that the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Order 17.14, elects Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru) as a member of the Standards of Conduct Committee in place of Helen Mary Jones (Plaid Cymru).

Cynnig NDM7252 Elin Jones

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Sian Gwenllian (Plaid Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Cyllid yn lle Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru).

Motion NDM7252 Elin Jones

To propose that the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Order 17.14, elects Sian Gwenllian (Plaid Cymru) as a member of the Finance Committee in place of Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru).

Cynnig NDM7253 Elin Jones

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Helen Mary Jones (Plaid Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau yn lle Bethan Sayed (Plaid Cymru).

Motion NDM7253 Elin Jones

To propose that the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Order 17.14, elects Helen Mary Jones (Plaid Cymru) as a member of the Economy, Infrastructure and Skills Committee in place of Bethan Sayed (Plaid Cymru).

Cynnig NDM7254 Elin Jones

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Delyth Jewell (Plaid Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn lle Leanne Wood (Plaid Cymru).

Motion NDM7254 Elin Jones

To propose that the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Order 17.14, elects Delyth Jewell as a member of the Equality, Local Government and Communities Committee in place of Leanne Wood (Plaid Cymru).

Cynnig NDM7255 Elin Jones

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn lle Helen Mary Jones (Plaid Cymru).

Motion NDM7255 Elin Jones

To propose that the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Order 17.14, elects Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru) as a member of the Health, Social Care and Sport Committee in place of Helen Mary Jones (Plaid Cymru).

Cynnig NDM7256 Elin Jones

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Helen Mary Jones (Plaid Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn lle Delyth Jewell (Plaid Cymru).

Motion NDM7256 Elin Jones

To propose that the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Order 17.14, elects Helen Mary Jones (Plaid Cymru) as a member of the Culture, Welsh Language and Communications Committee in place of Delyth Jewell (Plaid Cymru).

Cynnig NDM7257 Elin Jones

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Sian Gwenllian (Plaid Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Busnes yn lle Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru).

Motion NDM7257 Elin Jones

To propose that the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Order 17.14, elects Sian Gwenllian (Plaid Cymru) as a member of the Business Committee in place of Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru).

Cynigiwyd y cynigion.

Motions moved.

Formally.

Yn ffurfiol.

Formally. Thank you. I have no speakers, so the proposal is to agree the motions. Does any Member object? No. Therefore, the motions are agreed in accordance with Standing Order 12.36. 

Yn ffurfiol. Diolch. Nid oes gennyf i unrhyw siaradwyr, felly y cynnig yw cytuno ar y cynigion. A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu? Nac oes. Felly, derbynnir y cynigion yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd y cynigion yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Motions agreed in accordance with Standing Order 12.36.

3. Datganiad gan y Gweinidog Addysg: Fframwaith Cwricwlwm Cymru
3. Statement by the Minister for Education: Curriculum for Wales Framework

Item 3 on the agenda is a statement by the Minister for Education on the curriculum for Wales framework. I call on the Minister for Education, Kirsty Williams.

Eitem 3 ar yr agenda yw datganiad gan y Gweinidog Addysg ar fframwaith cwricwlwm Cymru. Rwy'n galw ar y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams.

Thank you, Deputy Presiding Officer. Today, I am publishing the refined curriculum for Wales guidance. This sets out: guidelines for every school to develop their curriculum; expectations around assessment arrangements to support learner progression; and the proposed legislative requirements to secure a consistency of approach for learners across the country.

Improving education is our national mission. Nothing is so essential as universal access to the experiences, knowledge and skills that our young people need for employment, for lifelong learning and active citizenship. Our new guidance is a clear statement of what is important in delivering a broad and balanced curriculum and education. The four purposes are the shared vision and aspiration for every child and young person. And, in fulfilling these, we set high expectations for all, promote individual and national well-being, tackle ignorance and misinformation, and encourage critical and civic engagement.

Our guidance is the product of a prolonged process of co-construction, involving practitioners from schools across Wales. I would like to take this opportunity to thank those practitioners for their commitment over the last three years in jointly drafting this guidance. I would also like to thank the individuals and organisations who engaged during the feedback phase last year, after the draft guidance was released. The quality and detail of these contributions has helped to make significant improvements. In the autumn, I published the analysis of this feedback; today, I am also publishing a response to that feedback, alongside the guidance.

Over the autumn, practitioners and officials have worked to refine the guidance in response to that feedback, and in particular to: simplify and reduce the volume of guidance; clarify which parts of the new curriculum framework will be mandatory to ensure equity across schools; and provide greater clarity and detail where practitioners require more support, giving them guidance on designing their own curriculum. This feedback, together with the process of co-construction, has been critical: guidance made by practitioners, for practitioners, through an ongoing dialogue with the whole of our education system.

Seeing all practitioners as curriculum designers represents a fundamental shift for education in Wales. The new guidance does not give a prescriptive programme that can simply be delivered. Instead, it is about empowering practitioners to decide what will help their learners to become ambitious and capable, ethical and informed, enterprising and creative, and healthy and confident. 

The new guidance focuses on a more integrated approach to learning. The six areas of learning and experience bring together familiar disciplines and encourage strong and meaningful links across them. While disciplines remain important, this new approach supports learners to build connections across their learning, helping them understand not only what they learn, but why they learn it.

Our new guidance also places learner progression at its heart, with assessment playing a fundamental part in supporting this. The guidance has been fully informed by international evidence of progression. This will enable every learner to make progress throughout their education, in every area and discipline, rather than simply doing more and more of the acquiring of facts. Today's publication also includes specific guidance on developing assessment arrangements to support learner progression and enable every learner to make progress by ensuring that they are both supported and challenged.

Beyond the emphasis on co-construction, these changes are distinct from many of the similar types of reforms that we see elsewhere in three key respects. The learning outcomes in our guidance are based on robust evidence and methodology to sustaining learning over three-year periods. Outcomes elsewhere are often very narrow or vague, providing insufficient direction to practitioners. Our guidance is focused on schools designing their own curriculum. Reforms elsewhere often leave this entirely implicit. The 'Designing your Curriculum' section will help practitioners to develop a high-quality curriculum.

And we are working with our partners to ensure that schools are fully supported to realise the curriculum in their school within the framework that we have set out. International evidence makes clear that this next stage—implementation of our reforms—is the biggest challenge. After Easter, I will publish our curriculum implementation plan based on where schools should focus their efforts at different points up to 2022, and how we and the middle tier will support them in that process.

The feedback phase made clear that additional, specific guidance will be required to support practitioners in specific areas. To this end, Deputy Presiding Officer, in the next 18 months I will also publish a framework for religion, values and ethics to inform the development of the agreed syllabuses in each local authority; guidance for relationships and sexuality education; guidance on careers and work-related experiences; enabling steps to support learners at the very beginning of the learning continuum; a curriculum for funded non-maintained nursery settings to adopt; and guidance on developing a curriculum for pupil referral units and for those responsible for the provision of education other than at school.

It is now essential that Government, regional consortia, Estyn and local authorities work together to support every school, setting and practitioner to understand the new curriculum and to deliver it. In addition to my commitments to professional learning, officials are working with regional consortia and Estyn to establish national networks of practitioners and experts to share expertise and learning, and identify priorities for supporting the profession in readiness. Officials are working with practitioners to identify priorities for the development of resources, to ensure a range of supporting material is available by 2022 to help practitioners develop their own curriculum. Officials are also working closely with Qualifications Wales as it considers how qualifications may need to change to align with and support the new curriculum. This presents a fresh opportunity to consider the nature and role of qualifications for 14 to 16-year-olds.

Let me be clear: the publishing of this curriculum guidance is only the next step of co-construction. Government will continue to work closely with the profession to make this a success. But it is now for every practitioner to engage fully what has been published. Schools should take space and time to understand the model of the curriculum and start to discuss how their vision and values will eventually inform their own curriculum. They should not rush into trying to plan or implement it right now.

This new curriculum represents the very best of the education profession’s efforts. The next step in our reform journey is to prepare the profession to make it real in every classroom and for every learner in our nation.

Diolch yn fawr, Dirprwy Lywydd. Heddiw, rwy'n cyhoeddi'r canllawiau diwygiedig i Gwricwlwm Cymru. Mae'r rhain yn nodi: canllawiau i bob ysgol ar gyfer datblygu eu cwricwlwm nhw; disgwyliadau ynghylch trefniadau asesu i gefnogi hynt y dysgwyr; a'r gofynion deddfwriaethol arfaethedig i sicrhau dull gweithredu cyson ar gyfer dysgwyr ledled y wlad.

Gwella addysg yw ein cenhadaeth genedlaethol ni. Nid oes dim mor hanfodol â bod y profiadau, yr wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar ein pobl ifanc ar gael yn gyffredinol ar gyfer cyflogaeth, dysgu gydol oes a dinasyddiaeth weithgar. Mae ein canllawiau newydd ni'n ddatganiad clir o'r hyn sy'n bwysig o ran darparu cwricwlwm ac addysg eang a chytbwys. Y pedwar diben yw'r weledigaeth a'r dyheadau a rennir ar gyfer pob plentyn ac unigolyn ifanc. Ac, wrth gyflawni'r rhain, rydym ni'n disgwyl llawer oddi wrth bawb, yn hyrwyddo llesiant unigol a chenedlaethol, yn mynd i'r afael ag anwybodaeth a chamwybodaeth, ac yn annog ymgysylltiad sy'n feirniadol ac yn ymwybodol o ddinasyddiaeth.

Mae ein canllawiau ni'n gynnyrch proses faith o gydlunio, sy'n cynnwys ymarferwyr o ysgolion ledled Cymru. Fe hoffwn i achub ar y cyfle hwn i ddiolch i'r ymarferwyr hynny am eu hymroddiad dros y tair blynedd diwethaf wrth ddrafftio'r canllawiau hyn ar y cyd. Fe hoffwn i ddiolch hefyd i'r unigolion a'r sefydliadau a fu'n ymwneud â'r cyfnod adborth y llynedd, ar ôl i'r canllawiau drafft gael eu cyhoeddi. Mae ansawdd a manylder y cyfraniadau hyn wedi helpu i wneud gwelliannau sylweddol. Yn yr hydref, fe gyhoeddais i ddadansoddiad o'r adborth hwn; heddiw, rwy'n cyhoeddi ymateb i'r adborth hwnnw hefyd, ynghyd â'r canllawiau.

Yn ystod yr hydref, mae ymarferwyr a swyddogion wedi gweithio i ddiwygio'r canllawiau gan ymateb i'r adborth hwnnw, ac yn benodol i: symleiddio a lleihau maint y canllawiau; egluro pa rannau o'r fframwaith cwricwlwm newydd fydd yn orfodol i sicrhau tegwch yn yr holl ysgolion; a rhoi mwy o eglurder a manylder lle mae angen mwy o gymorth ar ymarferwyr, gan roi arweiniad iddyn nhw ar gynllunio eu cwricwlwm eu hunain. Mae'r adborth hwn, ynghyd â'r broses o gydlunio wedi bod yn allweddol: arweiniad a gynhyrchwyd gan ymarferwyr, ar gyfer ymarferwyr, drwy ddeialog barhaus â'n system addysg ni yn ei chyfanrwydd.

Mae gweld pob ymarferwr yn ddyluniwr cwricwlwm yn golygu newid sylfaenol i addysg yng Nghymru. Nid yw'r canllawiau newydd yn pennu rhaglen ragnodol y gellir ei chyflwyno'n syml. Yn hytrach, maen nhw'n ymwneud â grymuso ymarferwyr i benderfynu beth fydd yn helpu eu dysgwyr nhw i fod yn uchelgeisiol ac yn fedrus, yn foesol a gwybodus, yn fentrus ac yn greadigol, ac yn iach ac yn hyderus.

Mae'r canllawiau newydd yn canolbwyntio ar ddull mwy integredig o ddysgu. Mae'r chwe maes dysgu a phrofiad yn tynnu disgyblaethau cyfarwydd ynghyd ac yn annog cysylltiadau cryf ac ystyrlon rhyngddynt. Er bod y disgyblaethau yn parhau i fod yn bwysig, mae'r dull newydd hwn yn helpu dysgwyr i feithrin cysylltiadau gydol eu haddysg, gan eu helpu nhw i ddeall nid yn unig yr hyn y maen nhw'n ei ddysgu, ond pam mae hynny'n cael ei ddysgu iddyn nhw.

Mae ein canllawiau newydd yn rhoi lle canolog i hynt dysgwyr hefyd, ac mae asesu yn chwarae rhan sylfaenol yn y broses o gefnogi hyn. Mae'r canllawiau wedi cael eu seilio'n llwyr ar dystiolaeth ryngwladol ar gyfer hynt yr addysg. Bydd hyn yn galluogi pob dysgwr i ddod yn ei flaen drwy gydol ei addysg, ym mhob maes a disgyblaeth, yn hytrach na dim ond dysgu torreth o ffeithiau. Mae'r cyhoeddiad heddiw yn cynnwys canllawiau penodol hefyd ar ddatblygu trefniadau asesu i gefnogi hynt dysgwyr a galluogi pob dysgwr i wneud cynnydd drwy sicrhau ei fod yn cael ei gefnogi a'i herio.

Y tu hwnt i'r pwyslais ar gydlunio, mae'r newidiadau hyn yn wahanol i lawer o'r mathau tebyg o ddiwygiadau a welwn ni mewn tair ffordd allweddol. Mae'r canlyniadau dysgu yn ein canllawiau ni'n seiliedig ar dystiolaeth a methodoleg gadarn i gynnal dysgu dros gyfnodau o dair blynedd. Mae canlyniadau mewn mannau eraill yn gul neu'n amwys iawn yn aml, gan roi cyfarwyddyd annigonol i ymarferwyr. Mae ein harweiniad ni'n canolbwyntio ar ysgolion yn cynllunio eu cwricwlwm nhw eu hunain. Mae diwygiadau mewn mannau eraill yn aml yn ystyried hyn yn gyfan gwbl ymhlyg. Fe fydd yr adran 'Cynllunio eich Cwricwlwm' yn helpu ymarferwyr i ddatblygu cwricwlwm o ansawdd uchel.

Ac rydym ni'n gweithio gyda'n partneriaid i sicrhau bod ysgolion yn cael y gefnogaeth lawn i wireddu'r cwricwlwm yn eu hysgol nhw o fewn y fframwaith a roddwn ni. Mae tystiolaeth ryngwladol yn ei gwneud hi'n glir mai'r cam nesaf hwn—gweithredu ar ein diwygiadau ni—yw'r her fwyaf un. Wedi'r Pasg, byddaf yn cyhoeddi ein cynllun gweithredu cwricwlwm ni sy'n seiliedig ar y mannau y dylai ysgolion ganolbwyntio eu hymdrechion arnyn nhw ar wahanol bwyntiau hyd at 2022, a sut y byddwn ni a'r haen ganol yn eu cefnogi nhw yn y broses honno.

Roedd y cam adborth yn ei gwneud yn glir y bydd angen canllawiau penodol, ychwanegol i gefnogi ymarferwyr mewn meysydd arbennig. I'r perwyl hwn, Dirprwy Lywydd, yn ystod y 18 mis nesaf fe fyddaf i'n cyhoeddi fframwaith hefyd ar gyfer crefydd, gwerthoedd a moeseg i lywio datblygiad y meysydd llafur a gytunwyd ym mhob awdurdod lleol; canllawiau ar gyfer addysg cydberthynas a rhywioldeb; canllawiau ar yrfaoedd a phrofiadau sy'n gysylltiedig â gwaith; galluogi camau i gefnogi dysgwyr ar ddechrau'r continwwm dysgu; cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin nas cynhelir a ariennir i'w fabwysiadu; ac arweiniad ar ddatblygu cwricwlwm ar gyfer unedau cyfeirio disgyblion ac ar gyfer y rhai sy'n gyfrifol am ddarparu addysg heb fod mewn ysgol.

Mae'n hanfodol nawr bod y Llywodraeth, consortia rhanbarthol, Estyn ac awdurdodau lleol yn gweithio gyda'i gilydd i gynorthwyo pob ysgol, lleoliad ac ymarferwr i ddeall y cwricwlwm newydd a'i gyflawni. Yn ogystal â'r ymrwymiadau a wnes i ynglŷn â dysgu proffesiynol, mae swyddogion yn gweithio gyda chonsortia rhanbarthol ac Estyn i sefydlu rhwydweithiau cenedlaethol o ymarferwyr ac arbenigwyr i rannu arbenigedd ac addysg, a nodi blaenoriaethau ar gyfer cefnogi'r proffesiwn i fod yn barod. Mae swyddogion yn gweithio gydag ymarferwyr i nodi blaenoriaethau ar gyfer datblygu adnoddau, i sicrhau bod ystod o ddeunyddiau ategol ar gael erbyn 2022 i helpu ymarferwyr i ddatblygu eu cwricwlwm eu hunain. Mae swyddogion yn gweithio'n agos hefyd gyda Cymwysterau Cymru wrth iddo ystyried sut y gallai fod angen i gymwysterau newid ar gyfer cyd-fynd â'r cwricwlwm newydd a rhoi cefnogaeth iddo. Mae hwn yn gyfle newydd i ystyried natur a swyddogaeth cymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 16 oed.

Gadewch imi fod yn glir: dim ond y cam nesaf o gydlunio yw cyhoeddi'r canllawiau hyn ar gyfer y cwricwlwm. Bydd y Llywodraeth yn parhau i weithio'n agos gyda'r proffesiwn i sicrhau y bydd hyn yn llwyddiant. Ond mae'n bryd nawr i bob ymarferwr ymgysylltu yn llawn â'r hyn a gyhoeddwyd. Fe ddylai'r ysgolion gymryd y gofod a'r amser i ddeall model y cwricwlwm a dechrau trafod sut y bydd eu gweledigaeth a'u gwerthoedd nhw'n llywio eu cwricwlwm eu hunain yn y pen draw. Ni ddylent ruthro i geisio ei gynllunio neu ei weithredu ar unwaith.

Mae'r cwricwlwm newydd hwn yn cynrychioli ymdrechion gorau'r proffesiwn addysg. Y cam nesaf yn ein taith ddiwygio yw paratoi'r proffesiwn i'w wireddu ym mhob ystafell ddosbarth ac ar gyfer pob dysgwr yn ein cenedl ni.

15:20

Thank you very much, Minister, for a very comprehensive statement on the journey so far. Can I offer my thanks to everybody else involved in what looks like, certainly, an enormous amount of hard work? I've explained before that the Welsh Conservatives have long argued that we should let teachers teach, and some of the changes already have our in-principle support. That goes hand in hand with our heads-up, if you like, on looking for greater information on what scrutiny will look like in future accountability and measurability—aspects that I'm sure we'll come back to in some more detail on another day.

Personally, I hope that we move away from this atmosphere of having to sit 13 or 14 GCSEs, or at least year 11 exams, in order to prove your excellence. There comes a point where you can be asked to do too much, when we look at it in these terms. If we are to avoid teaching to the exam, and I hope we are all on that page, we still will need to find a way for pupils to demonstrate their attainment across this broader curriculum, and again, I suspect that's something we'll come back to.

My first question is about the point that you made, Minister, about implementation—the deliverability and what that looks like at this stage of development. We're having to wait 18 months or so for some pretty key frameworks on guidance, not least on the more sensitive areas of the curriculum, which doesn't give practitioners or the range of co-constructors—'co-producers' I still prefer to call them—time to get to grips with this by the time it gets to 2022. So I'm wondering if you can give us some steer on why you think, bearing in mind the enormous amount of work that's already gone into this, that we're having to wait quite so long for detailed frameworks and guidance on those more sensitive areas.

Populating the curriculum with material still remains, of course, a core challenge at this point of development. The guidelines, such as they are, are helpful, and I'm not saying that they're not, but inevitably existing teachers I suspect will still be relying on their body of knowledge, and even some of their resources that they already have, to decide what they're going to do when they go into school on a Monday morning and have to stand up in front of a class of year 7. I think, by the sound of it, that it's the secondary schools that are going to find this change more of a challenge, if I can put it like that.

Diolch yn fawr iawn, Gweinidog, am ddatganiad cynhwysfawr iawn ar y daith hyd yn hyn. A gaf i fynegi fy niolch i bawb arall sydd wedi bod â rhan yn yr hyn sy'n edrych, yn sicr, fel cryn dipyn o waith caled? Rwyf wedi egluro o'r blaen fod y Ceidwadwyr Cymreig wedi dadlau ers tro y dylem adael llonydd i athrawon ddysgu, ac rydym eisoes yn cefnogi rhai o'r newidiadau mewn egwyddor. Mae hynny'n mynd law yn llaw â'n craffter ni, os hoffech chi, o ran chwilio am fwy o wybodaeth ynghylch sut beth fydd y craffu o ran atebolrwydd a'r dull o fesur y dyfodol—agweddau yr wyf i'n siŵr y byddwn yn dychwelyd atyn nhw ryw ddiwrnod eto.

Yn bersonol, rwy'n gobeithio ein bod ni'n symud oddi wrth yr awyrgylch hon o orfod sefyll 13 neu 14 o bynciau TGAU, neu o leiaf arholiadau blwyddyn 11, er mwyn profi eich gallu. Fe ddaw yn fater o ofyn gormod ohonoch chi, o'i ystyried felly. Os ydym am osgoi addysg ar gyfer arholiadau'n unig, ac rwy'n gobeithio ein bod ni i gyd o'r un farn yn hyn o beth, bydd angen dod o hyd i ffordd y gall disgyblion ddangos eu cyflawniadau ar draws y cwricwlwm ehangach hwn, ac eto, rwy'n amau'n gryf y bydd hynny'n rhywbeth y byddwn yn ei drafod eto.

Mae fy nghwestiwn cyntaf yn ymwneud â'r pwynt a wnaethoch chi, Gweinidog, ynglŷn â gweithredu—sut y caiff hynny ei gyflawni a sut mae pethau ar y cam datblygu hwn. Rydym yn gorfod aros am ryw 18 mis i gael rhai fframweithiau cwbl allweddol ar ganllawiau, yn anad dim ar feysydd mwy sensitif y cwricwlwm, nad ydyn nhw'n rhoi'r amser i ymarferwyr na'r amrywiaeth o gydlunwyr—mae'n well gennyf i o hyd eu galw nhw'n 'gydgynhyrchwyr'—i fynd i'r afael â hyn erbyn y byddwn ni wedi cyrraedd 2022. Felly, tybed a wnewch chi roi rhyw amcan inni ynghylch pam ydych chi'n credu, o gofio'r gwaith aruthrol sydd wedi ei wneud eisoes ar hyn, y bydd yn rhaid inni aros cyhyd am fframweithiau a chanllawiau manwl ar y meysydd mwy sensitif hynny.

Wrth gwrs, mae llenwi'r cwricwlwm â deunydd yn parhau i fod yn her graidd ar yr adeg hon yn y datblygiad. Mae'r canllawiau, fel ag y maen nhw, yn ddefnyddiol, ac nid wyf yn honni nad ydyn nhw ddim. Ond yn anochel rwy'n amau y bydd athrawon presennol yn parhau i ddibynnu ar y corff sylweddol o wybodaeth sydd ganddyn nhw, a hyd yn oed ar rai o'r adnoddau sydd ganddyn nhw eisoes, i benderfynu ar yr hyn y maen nhw'n mynd i'w wneud pan fyddan nhw'n mynd i'r ysgol ar fore Llun ac yn gorfod sefyll o flaen dosbarth o blant blwyddyn 7. Rwy'n credu, o'r hyn a glywaf i, mai'r ysgolion uwchradd sy'n mynd i weld yr her fwyaf yn y newid hwn, os caf ei roi felly.

So, just looking at the £39 million that, over some years, you've already allocated to getting teachers ready for this new curriculum, can you give us some indication of how much of that is going to go to creating time for curriculum designers—both within and among schools? What have the teachers told you so far about how they're going to be able to manage these absences or need for absences, how to create that non-contact time within the school day? I heard your exhortation not to run too quickly with this, but actually, time is running out—2022 is not that far away. And of course, we'll be looking shortly at legislation, which leaves me a little bit concerned that some of the work on this key element of deliverability implementation, if you like, remains to be completed, and so I have to ask: what will be completed by the time we're at a stage where we're being invited to table amendments to your legislation?

You talk about co-construction and practitioners extensively in your statement, and for pedagogy I completely see the purpose in that, but you didn't say anything about communities and families in this co-construction picture. I think that this is going to be essential, particularly for those more sensitive and compulsory areas of the curriculum if they're to work, and to avoid agitated families choosing home schooling for their children in protest at what looks like the loss of their right to withdraw.

Can you give us some indication at this stage of, for example, your faith, BAME, I think it's called 'community involvement group', if I'm right, whether that is going to be a central forum or whether there are going to be localised versions of that? Because I'm very keen to understand the role of the community at local level in devising that local curriculum. If there is going to be local input from the community, particularly families, who will be responsible for drawing all that local work together if, as I hope, it's not just about practitioners? What will be the role of the consortia in that particular piece of work? And perhaps just again, as a heads up—I don't expect you to be able to answer that today—but if you can give us some indication of how many withdrawals there have been and perhaps on what grounds over, say, the last five years, so that we can get some elements of early understanding about the problem that could arise as a result of removing parents' rights to withdraw.

Could you also give us an indication of how children who are already home schooled through parental choice, but also children who are educated other than at school for other reasons, how they're going to access this new curriculum, particularly as many of them rely on independent external support for the education that they're offering children? I think I've already raised concerns with you about who can access the Hwb platform, and at the moment, independent schools won't be allowed to do that. But I'd like some indication of whether you think independent education providers, other than independent schools, might be able to do that to make sure that are our education-other-than-at-school children aren't disadvantaged.

And then, on the issue of prescription, I know exactly where you stand on it. I know you don't want it. I applaud you—I have to say this—for at least referring to emergency lifesaving skills in the guidance. But I wonder if it's asking just a little bit too much. If you could nudge it a little bit further by asking schools to give reasons why they don't include it rather than merely permitting them to include it, because that's not actually moving things on from where we are now. There are so many providers and organisations prepared to do this work, it's not as if demand couldn't be easily met by schools, and I don't want them finding reasons not to do this.

I'll leave others—because I'm sure this will happen—to raise with you the issue of status and presence of what you call 'the Welsh dimension' in the curriculum. I'll leave that to somebody else.

But there is one more specific I would like to ask of you, actually, Minister. This week, of course, we're reminding ourselves of the horrors of the Holocaust. This is not just history or a point of illustration about genocide or equalities; this is something I think really has to be embedded into our collective DNA. Not just because of the Poles and the Jews and the Roma and the disabled and the LGBT victims, but precisely because it is unimaginable. There is nothing to prevent teaching about the Holocaust, and I accept everything we heard from the Deputy Minister earlier, but would you consider raising the prominence of the Holocaust within the guidance when it goes out to further consultation? Thank you.

Felly, wrth edrych ar y £39 miliwn yr ydych chi wedi ei ddyrannu eisoes, dros sawl blwyddyn, i sicrhau bod athrawon yn barod ar gyfer y cwricwlwm newydd hwn, a wnewch chi roi rhyw amcan inni o faint o hynny fydd yn mynd i roi amser i'r rhai sy'n dylunio'r cwricwlwm—o fewn yr ysgolion ac ymysg ysgolion hefyd? Beth mae'r athrawon wedi ei ddweud wrthych chi hyd yn hyn ynghylch sut y byddan nhw'n gallu rheoli'r absenoldebau hyn neu'r angen am absenoldebau, sut i greu'r amser digyswllt hwnnw o fewn y diwrnod ysgol? Roeddwn i'n clywed eich anogaeth i beidio â bwrw ymlaen yn rhy gyflym yn hyn o beth, ond mewn gwirionedd, mae'r amser wedi mynd yn brin—nid yw 2022 mor bell i ffwrdd â hynny. Ac wrth gwrs, fe fyddwn ni'n edrych ar ddeddfwriaeth yn fuan iawn, sy'n fy ngwneud i braidd yn bryderus gan fod peth o'r gwaith ar yr elfen allweddol hon o gyflawni gweithrediad, os mynnwch chi, heb ei gwblhau eto, ac felly mae'n rhaid i mi ofyn: beth fydd wedi cael ei gwblhau erbyn inni gyrraedd y cam y cawn wahoddiad i gyflwyno gwelliannau i'ch deddfwriaeth chi?

Rydych chi'n sôn llawer yn eich datganiad am gyd-lunio ac am ymarferwyr, ac o ran addysgeg rwy'n gweld pwrpas hynny'n amlwg, ond nid oeddech yn sôn dim am gymunedau a theuluoedd yn y darlun hwn o gyd-lunio. Rwyf i o'r farn y bydd hyn yn hanfodol, yn enwedig ar gyfer y meysydd mwy sensitif a gorfodol yn y cwricwlwm os ydyn nhw am weithio, ac i osgoi teuluoedd gofidus yn dewis addysg yn y cartref i'w plant fel protest yn erbyn yr hyn a ymddengys yn golled o'r hawl i dynnu'n ôl.

A wnewch chi roi rhyw syniad i ni ar y cam hwn, er enghraifft, o'ch ffydd chi, BAME, rwy'n credu y gelwir hyn yn 'grŵp cynnwys cymunedau', os wyf i'n iawn, a fydd hwnnw'n fforwm canolog ynteu a fydd yna fersiynau lleol o hynny? Oherwydd rwy'n awyddus iawn i ddeall beth fydd swyddogaeth y gymuned ar lefel leol wrth lunio'r cwricwlwm lleol hwnnw. Os bydd y gymuned yn cyfrannu'n lleol, a theuluoedd yn enwedig, pwy fydd yn gyfrifol am dynnu'r holl waith lleol hwnnw ynghyd os nad yw hyn, gobeithio, yn ymwneud ag ymarferwyr yn unig? Beth fydd swyddogaeth y consortia yn y darn arbennig hwnnw o waith? Ac efallai unwaith eto, i fod yn graff—nid wyf i'n disgwyl ichi allu ateb hynny heddiw—ond tybed a allwch chi roi rhyw syniad inni o faint o dynnu'n ôl sydd wedi bod ac efallai ar ba sail y bu hynny, dros y pum mlynedd diwethaf, dyweder, fel y gallwn ni gael rhywfaint o ddealltwriaeth gynnar am y broblem a allai godi o ganlyniad i ddileu hawliau rhieni i dynnu'n ôl.

A wnewch chi roi syniad inni o'r modd y mae plant sydd eisoes yn cael eu haddysg yn y cartref oherwydd dewis y rhieni, ond hefyd y plant sy'n cael addysg heb fod mewn ysgol am resymau eraill, sut y bydden nhw'n cael mynediad i'r cwricwlwm newydd hwn, yn arbennig gan fod llawer ohonyn nhw'n dibynnu ar gymorth allanol annibynnol ar gyfer yr addysg a gynigir i'r plant? Rwy'n credu fy mod i wedi codi pryderon gyda chi eisoes ynghylch pwy all gael mynediad i blatfform Hwb, ac ar hyn o bryd, ni fydd ysgolion annibynnol yn cael gwneud hynny. Ond fe hoffwn i gael rhyw arwydd o sut yr ydych chi'n credu y gallai darparwyr addysg annibynnol, ar wahân i ysgolion annibynnol, wneud hynny i sicrhau nad yw'r plant nad ydyn nhw mewn ysgol yn cael eu rhoi dan anfantais.

Ac yna, ar fater rhagnodi, fe wn i'n hollol eich safbwynt chi yn hyn o beth. Gwn nad ydych chi'n dymuno gweld hynny. Rwy'n eich canmol chi—mae'n rhaid imi ddweud hyn—am gyfeirio o leiaf at sgiliau achub bywyd brys yn y canllawiau. Ond tybed a yw hynny'n gofyn ychydig bach yn ormod. Pe gallech chi ei wthio ychydig ymhellach drwy ofyn i ysgolion roi rhesymau pam nad ydyn nhw'n ei gynnwys yn hytrach na chaniatáu iddyn nhw ei gynnwys, oherwydd nid yw hynny mewn gwirionedd yn symud pethau ymlaen o'n sefyllfa bresennol ni. Mae yna gymaint o ddarparwyr a sefydliadau sy'n barod i wneud y gwaith hwn, nid yw fel pe na allai ysgolion fodloni'r galw'n hawdd, ac nid wyf yn awyddus i'w gweld yn dod o hyd i resymau i beidio â gwneud hyn.

Fe roddaf gyfle i eraill—gan fy mod i'n siŵr y bydd hyn yn digwydd—godi mater statws a phresenoldeb yr hyn yr ydych chi'n ei alw yn 'ddimensiwn Cymreig' yn y cwricwlwm. Rwyf am adael hynny i rywun arall.

Ond mae yna un peth mwy penodol yr hoffwn i ei ofyn i chi, Gweinidog. Yr wythnos hon, wrth gwrs, rydym ni'n cofio am  erchyllterau'r Holocost. Nid hanes yn unig yw hyn ac nid rhywbeth sy'n cael ei ddarlunio fel enghraifft ynghylch hil-laddiad neu gydraddoldeb; yn fy marn i, mae hyn yn rhywbeth y mae'n rhaid ei ymgorffori yn ein DNA cyfunol. Nid yn unig oherwydd y Pwyliaid a'r Iddewon a'r Roma a'r bobl anabl a'r bobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol a ddioddefodd, ond am ei fod yn rhywbeth sy'n wir annirnadwy. Does dim angen atal addysgu am yr Holocost, ac rwy'n derbyn popeth a glywsom ni gan y Dirprwy Weinidog yn gynharach, ond a fyddech chi'n ystyried rhoi lle blaenllaw i'r Holocost o fewn y canllawiau pan fyddant yn mynd allan i ymgynghoriad pellach? Diolch.

15:30

Can I begin by thanking Suzy Davies for the points she raised and the question she asked? She firstly talked about implementation. And as I said in my statement, we will publish an implementation plan later on this term. I want practitioners and interested parties to be able to spend the next couple of weeks reading what is a quite extensive document, and beginning their thought process before, suddenly, they also have from Government an implementation plan. I want them to engage in this document, to think about what's written here, and to begin that thought process. But it is clear that then we will need to set out a series of points and pieces of work that individual schools will need to do between now and September 2022, to ensure that everybody is in the right place, and is moving along at pace in their preparedness.

What I talked about in terms of additional guidance, there has been a clear ask from people for some additional support in this area. Although you will have seen from what we've published today, we have been very detailed in each area of learning and experience, with each of the 'what matters' statements below that, and the progression steps. What we will providing in guidance is some extra, additional information, on top of what is an already very comprehensive steer as to what should be included in those areas. But, clearly, when thinking about subjects that, understandably, people feel very strongly about, with regard to religion, values and ethics, and relationship education, because of their concerns about what that might include, we want to be very explicit about what it is, and perhaps even more importantly, what it is not. And I have to say, I've been slightly concerned by some of the correspondence I have received over the last week, where there is a great misunderstanding about what is currently taught in schools, and what our expectation is that schools will teach in the future. So, to give reassurance to parents and communities about what we will expect their children's teachers to teach them, we want to be more explicit to be able to provide that confidence over what are, understandably, sensitive issues, and people want some reassurance.

To that end, the involved group will sit alongside our group of constructors that will look at that guidance, especially with regard to relationship education. But you will have seen in the document that I have produced today that we have been very clear about what we envisage will be the principles that will underpin the guidance around relationship education. They're based on the principles from the UN of what qualifies as best practice in teaching these subjects to children and young people.

I know the Member shares my concern that, when it comes to these areas, we have a responsibility to ensure that our children are safe. Our children are growing up in a world that is so very, very different, Deputy Presiding Officer, in terms of access to information around relationships and sexuality. Gone are the days when we passed a copy of Judy Blume around the class so that we could learn more about periods. And when we got a little bit older, gone are the days when we had a Jackie Collins novel, which we passed around the classroom again, and that's how we found out that information. It seems incredibly tame now, doesn't it? But our children are literally a few clicks away on one of these from some terrifying images. We saw recently from experts in the field the proportion of obscene pictures of young people—the proportion of things that are actually posted by young people themselves, unaware of the damage and the danger that they can place themselves in. I believe we have a responsibility to educate our children to keep them safe, and the principles that will underpin our education in this area are the principles of best practice from the United Nations.

With regard to professional learning, you will be aware that the vast majority of that money is passed directly to headteachers and school leaders, because it is they who understand the professional learning needs of their staff. And we can't possibly know all of that from the centre. We trust in those school leaders to be able to design a professional learning programme that meets the needs of their particular staff, and that professional learning can take place in lots of different ways. The call to me from the unions was a continuation of that funding. Because you'll be aware there was funding in the previous two years; professionals were concerned that that funding would come to an end, and I'm delighted that we've been able to make a funding commitment for the new financial year. Each school will be required to publish its professional learning plan, so that we can see—or anybody who's interested can see—how that money is being used in the professional learning of staff in that particular way.

With regard to further—I think the Member referred to further consultation. This is the final version of this document—there's no further consultation on what is being published today. This is it, so we won't be going back out on this. With regard to the legislation—that legislation, which will be published after the Easter recess, will be subject to the usual scrutiny process here. This document does outline what we will use legislation—the curriculum and assessment Bill—to do, in terms of legislating for the four purposes, the areas of learning and experience, and our intention to have a code with regard to the 'what matters' statements. You will also be aware that we will need to then ensure that the legislation also takes into consideration the curriculum needs and expectations for pupil referral units, and indeed education that is received by children other than at school. And the curriculum and assessment Bill will clearly state our expectations in that regard, recognising some core elements that all providers will have to produce, but recognising that in some cases, in the best interests of the children, some aspects of the curriculum will be disallowed, because that's in the best interests of that particular learner.

The Member began her contribution by talking about children sitting 12 or 13 GCSEs. As I said in my statement, Qualifications Wales is in the first part of their consultation on what the future of qualifications will be like. And I'm sure that not only the content but also the desirability, or the necessity, of sitting 12 or 13 GCSEs will form part of that examination, because it certainly is a challenge. But that is further work to be done.

A gaf i ddechrau drwy ddiolch i Suzy Davies am y pwyntiau a godwyd ganddi a'r cwestiwn a ofynnodd hi? Yn gyntaf, fe soniodd am weithredu. Ac fel y dywedais yn fy natganiad, fe fyddwn ni'n cyhoeddi cynllun gweithredu yn ddiweddarach y tymor hwn. Rwy'n awyddus i ymarferwyr a phartïon â diddordeb allu treulio'r wythnos neu ddwy nesaf yn darllen dogfen helaeth iawn, gan ddechrau rhoi meddwl ar waith cyn bod rhaid iddyn nhw, yn sydyn iawn, gael cynllun gweithredu hefyd gan y Llywodraeth. Rwy'n dymuno eu gweld yn ymgysylltu â'r ddogfen hon, ac ystyried yr hyn a ysgrifenwyd ynddi, a dechrau rhoi'r meddwl ar waith. Ond mae'n amlwg y bydd angen wedyn inni nodi cyfres o bwyntiau a darnau o waith y bydd angen i ysgolion unigol eu cyflawni rhwng nawr a mis Medi 2022, i sicrhau bod pawb yn y lle iawn, ac yn symud ymlaen o ran eu parodrwydd.

Yr hyn y soniais i amdano o ran canllawiau ychwanegol, cafwyd galwad clir gan bobl am ryw gymaint o gymorth ychwanegol yn y maes hwn. Er y byddwch wedi gweld o'r hyn a gyhoeddwyd gennym heddiw, rydym wedi bod yn fanwl iawn ym mhob maes dysgu a phrofiad, gyda phob datganiad o'r 'hyn sy'n bwysig' oddi tano, a'r camau o ran cynnydd. Yr hyn y byddwn ni'n ei ddarparu o ran canllawiau fydd gwybodaeth ychwanegol dros ben hynny, yn ogystal â'r hyn sydd eisoes yn arweiniad cynhwysfawr iawn ynghylch yr hyn y dylid ei gynnwys yn y meysydd hynny. Ond, yn amlwg, wrth feddwl am bynciau y mae pobl, yn ddealladwy iawn, yn teimlo'n gryf iawn yn eu cylch, ynglŷn â chrefydd, gwerthoedd a moeseg, ac addysg cydberthynas, oherwydd eu pryderon am yr hyn y gallai hynny ei gynnwys, rydym eisiau bod yn eglur iawn ynghylch yr hyn y mae'n ei olygu, ac efallai yn bwysicach, yr hyn nad ydyw'n ei olygu. Ac mae'n rhaid imi ddweud, rwyf wedi bod braidd yn bryderus ynglŷn â rhywfaint o'r ohebiaeth a ddaeth i law dros yr wythnos ddiwethaf, lle mae yna gamddealltwriaeth fawr ynglŷn â'r hyn a ddysgir mewn ysgolion ar hyn o bryd, a'r hyn yr ydym ni'n disgwyl y bydd ysgolion yn ei ddysgu yn y dyfodol. Felly, i dawelu meddyliau rhieni a chymunedau ynghylch yr hyn y disgwyliwn i athrawon eu plant ei ddysgu iddyn nhw, rydym ni'n dymuno bod yn fwy penodol er mwyn rhoi'r hyder hwnnw ynghylch materion sydd, yn ddealladwy, yn sensitif, ac mae pobl yn awyddus i gael sicrwydd.

I'r perwyl hwnnw, fe fydd y grŵp dan sylw yn eistedd ochr yn ochr â'n grŵp ni o lunwyr a fydd yn edrych ar y canllawiau hynny, yn enwedig o ran addysg am gydberthynas. Ond fe fyddwch chi wedi gweld yn y ddogfen a gyflwynais i heddiw ein bod ni wedi bod yn eglur iawn ynglŷn â'r hyn yr ydym yn ei ragweld fydd yr egwyddorion a fydd yn sail i'r canllawiau ynghylch addysg cydberthynas. Maen nhw'n seiliedig ar egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar yr hyn sy'n gymwys fel arfer gorau wrth ddysgu'r pynciau hyn i blant a phobl ifanc.

Gwn fod yr Aelod yn rhannu fy mhryder, wrth ystyried y meysydd hyn, fod gennym ni gyfrifoldeb i sicrhau bod ein plant ni'n ddiogel. Mae ein plant ni'n aeddfedu mewn byd sy'n eithriadol wahanol, Dirprwy Lywydd, o ran y mynediad i wybodaeth am berthnasoedd a rhywioldeb. Mae'r dyddiau wedi hen ddiflannu pan oeddem ni'n pasio copi o Judy Blume o amgylch y dosbarth er mwyn inni gael dysgu mwy am y mislif. A phan oeddem ni ychydig yn hŷn, fe ddiflanodd y dyddiau pan oedd gennym ni nofel gan Jackie Collins, yr oeddem ni'n ei phasio hi o gwmpas yr ystafell ddosbarth eto, a dyna sut y cawsom ni'r wybodaeth yna. Diniwed tu hwnt erbyn hyn, onid e? Ond mae ein plant ni yn llythrennol glic neu ddau yn unig oddi wrth luniau brawychus. Fe welsom ni rai lluniau anweddus o bobl ifanc yn ddiweddar gan arbenigwyr yn y maes—y gyfran o'r pethau sydd mewn gwirionedd yn cael eu rhoi yno gan y bobl ifanc eu hunain, heb fod yn ymwybodol o'r niwed a'r perygl y gallan nhw fod yn eu rhoi eu hunain ynddo. Rwyf i o'r farn fod gennym gyfrifoldeb i addysgu ein plant ni ar gyfer eu cadw nhw'n ddiogel, a'r egwyddorion a fydd yn sail i'n haddysg ni yn y maes hwn yw egwyddorion arfer gorau gan y Cenhedloedd Unedig.

O ran dysgu proffesiynol, fe fyddwch chi'n ymwybodol bod y mwyafrif helaeth o'r arian hwnnw'n cael ei drosglwyddo i benaethiaid ac arweinwyr ysgolion yn uniongyrchol, gan mai y nhw sy'n deall anghenion dysgu proffesiynol eu staff. Ac nid oes modd inni wybod am hynny i gyd yn ganolog. Rydym yn ymddiried yn arweinwyr yr ysgolion hynny i allu cynllunio rhaglen ddysgu broffesiynol sy'n diwallu anghenion eu staff arbennig nhw, ac y gall dysgu proffesiynol ddigwydd mewn llawer o wahanol ffyrdd. Daeth galwad gan yr undebau i barhau â'r cyllid hwnnw. Oherwydd fe fyddwch chi'n ymwybodol fod yna gyllid yn ystod y ddwy flynedd flaenorol; roedd gweithwyr proffesiynol yn pryderu y byddai'r cyllid hwnnw'n dod i ben, ac rwy'n falch iawn ein bod ni wedi gallu gwneud ymrwymiad i ariannu ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd. Bydd yn ofynnol i bob ysgol gyhoeddi ei chynllun dysgu proffesiynol, fel y gallwn ni weld— neu y gall unrhyw un sydd â diddordeb weld—sut mae'r arian hwnnw'n cael ei ddefnyddio ar gyfer dysgu proffesiynol i'r staff yn y ffordd neilltuol honno.

Ymhellach—rwy'n credu bod yr Aelod wedi cyfeirio at ymgynghori pellach. Dyma fersiwn derfynol y ddogfen hon—nid oes ymgynghoriad pellach i fod ar yr hyn sy'n cael ei gyhoeddi heddiw. Dyma hi, felly ni fyddwn yn mynd yn ôl allan i holi ynglŷn â hyn. O ran y ddeddfwriaeth—fe fydd y ddeddfwriaeth honno, a gaiff ei chyhoeddi ar ôl toriad y Pasg, yn ddarostyngol i'r broses graffu arferol yn y fan hon. Mae'r ddogfen hon yn amlinellu sut y byddwn ni'n defnyddio deddfwriaeth—y Bil cwricwlwm ac asesu—o ran deddfu ar gyfer y pedwar diben, y meysydd dysgu a phrofiad, a'n bwriad i gael cod o ran datganiadau o'r 'hyn sy'n bwysig'. Fe fyddwch chi'n ymwybodol hefyd y bydd angen inni sicrhau wedyn bod y ddeddfwriaeth yn ystyried anghenion a disgwyliadau'r cwricwlwm ar gyfer unedau cyfeirio disgyblion hefyd, ac yn wir ar gyfer yr addysg a gaiff plant sydd heb fod mewn ysgol. Ac fe fydd y Bil cwricwlwm ac asesu yn nodi ein disgwyliadau ni'n eglur yn hynny o beth, gan gydnabod rhai elfennau craidd y bydd yn rhaid i bob darparwr eu cynhyrchu, ond gan gydnabod, mewn rhai achosion, er budd gorau'r plant, na chaniateir rhai agweddau ar y cwricwlwm, oherwydd bod hynny er budd mwyaf y dysgwr penodol hwnnw.

Fe ddechreuodd yr Aelod ei chyfraniad drwy siarad am blant yn sefyll 12 neu 13 o wahanol TGAU. Fel y dywedais i yn fy natganiad, mae Cymwysterau Cymru ynghanol rhan gyntaf ei ymgynghoriad ar ddyfodol cymwysterau. Ac rwy'n siŵr y bydd y cynnwys ond hefyd y dymuniad neu'r angen i sefyll 12 neu 13 TGAU yn rhan o gyfansoddiad yr archwiliad hwnnw, oherwydd mae hon yn her, yn sicr. Ond gwaith pellach i'w wneud eto yw hwnnw.

15:35

Hoffwn i y prynhawn yma fynd ar ôl dau fater penodol—fydd y materion yma ddim yn newydd i chi; dwi wedi eu codi nhw o'r blaen—yn gyntaf, gweithredu'r cwricwlwm newydd. Mae'ch datganiad chi heddiw yn cydnabod, wrth gwrs, mai gweithredu'r diwygiadau ydy'r her fawr, a bod yna dystiolaeth ryngwladol yn dangos bod hynny wedi bod yn glir mewn sefyllfaoedd eraill. A'r ail bwynt dwi am ei wyntyllu ychydig bach ymhellach ydy sut ydych chi'n cysoni gwneud rhai materion yn statudol, tra'n neilltuo rhai eraill o'r ddeddfwriaeth?

Does yna ddim dwywaith bod cyflwyno'r cwricwlwm newydd yn mynd i fod yn newid anferth i'r byd addysg yng Nghymru, a meddech chi heddiw y dylai ysgolion gymryd amser i ddeall model y cwricwlwm. Ac felly hoffwn i ofyn i chi'n gyntaf: ydych chi'n cytuno y bydd hyn, y bydd deall model y cwricwlwm newydd, yn fwy o her i'r sector uwchradd nag i'r sector cynradd? Ydy'r sector cynradd, yn enwedig o gofio datblygiad y cyfnod sylfaen, yn fwy parod, efallai, ar gyfer y weledigaeth newydd yma ar gyfer deall model y cwricwlwm?

Rydych chi'n sôn am yr angen i ysgolion gyd-gynllunio. I gyd-gynllunio, mae angen i ysgolion gael y gofod i ddod at ei gilydd. Ac eto, meddech chi yn eich datganiad heddiw, mae angen i ysgolion greu gofod ac amser i ddeall model y cwricwlwm, a pheidio â rhuthro'r broses o weithredu'r cwricwlwm newydd. Dwi'n cytuno yn llwyr efo hynny, ond mae creu'r gofod yn costio. Mae angen cyflogi athrawon llanw ac yn y blaen. Sut ydych chi'n gweld hwnna'n gweithio yn ymarferol? Ac ydych chi eto yn credu y bydd hi'n haws i greu'r gofod yma ar gyfer y cyd-gynllunio yn y cynradd, lle mae yna lai o blant, i ddechrau, mewn ysgolion cynradd o gymharu efo'r uwchradd? Ac i fynd yn ôl at y dystiolaeth ryngwladol roeddwn i'n cyfeirio ati ar y cychwyn, pa wersi sydd yna i'w dysgu o'r dystiolaeth yma wrth feddwl am wreiddio a gweithredu'r cwricwlwm yn y sector uwchradd yn benodol? 

Wrth gwrs, mi fyddwch chi'n ateb ac mi fyddwch chi'n sôn am y dyddiau hyfforddiant mewn swydd a bod hynny yn mynd i helpu i ganiatáu i ysgolion gael y gofod yma, ond dim ond i raddau mae hynny yn mynd i helpu. A byddwch chi'n sôn am y £39 miliwn ychwanegol hefyd sy'n cael ei glustnodi tuag at hyfforddiant mewn swydd, ond a ydy hynny yn ddigon? Hyn ydy fy mhryder i. Dwi'n credu, os ydy hwn yn mynd i lwyddo, ac rydyn ni i gyd eisiau ei weld o'n llwyddo, mae angen chwistrelliad sylweddol o arian i gefnogi gweithrediad y cwricwlwm. Mae'r ysgolion ar eu cluniau'n barod ac mae yna beryg i gyflwyno newid mor anferth ar gyfnod o gynni ariannol—mae yna beryg iddo fo fethu yn llwyr.

Ac felly, mi fyddwn yn gofyn i chi, ac i'r Llywodraeth yn fwy nag i chi fel y Gweinidog Addysg—dwi'n gwybod eich bod chi'n dadlau dros fwy o arian i addysg, ond mae hwn yn gwestiwn i'r Llywodraeth mewn gwirionedd. Onid oes angen i'r Llywodraeth gael bach o reality check yn fan hyn a sylweddoli bod angen cannoedd o filoedd yn fwy o bres er mwyn creu llwyddiant o'r cwricwlwm newydd—ddim y symiau cymharol fechan sydd dan sylw ar hyn o bryd? Mae eisiau chwistrelliad sylweddol i greu'r llwyddiant rydyn ni ei angen.

A jest i drafod yr ail bwynt yma—rydyn wedi ei drafod o o'r blaen, ond dwi'n dal i geisio deall sut ydych chi'n cysoni gwneud rhai materion yn rhan statudol o'r cwricwlwm, ond wedyn yn neilltuo rhannau eraill o'r ddeddfwriaeth. Dwi'n credu eich bod chi'n hollol iawn i gynnwys addysg rhyw, addysg perthnasoedd iach ac addysg crefydd, neu beth bynnag ydy'r enw newydd ar hwnnw rŵan. Dwi'n meddwl ei fod yn bwysig iawn bod y rheini yn rhan statudol o brofiad pob person. Ond wedyn sut mae cysoni cynnwys y rheini, ond wedyn ddim cynnwys dwy awr o addysg gorfforol, materion yn ymwneud efo addysg lles meddyliol, hanes Cymru a Chymreictod? Dyw'r rheini ddim yn mynd i orfod bod yn rhan hanfodol o'r cwricwlwm. Lle mae'r cysondeb mewn gwneud un elfen yn hanfodol, ac elfennau eraill ddim?

Rŵan, rydyn wedi cael y sgwrs yma sawl tro o'r blaen, a dwi'n gwybod y cawn ni'r ateb rydych yn ei roi fel arfer. Ond tybed—. Rydyn yn cytuno bod y materion yma'n bwysig. Dwi'n gwybod eich bod chi'n credu bod Cymreictod a hanes Cymru neu hanesion Cymru yn bwysig. Oes yna ffordd arall, felly? Yn hytrach na'u bod nhw yn y cwricwlwm, oes yna ffordd arall o sicrhau eu bod nhw yn cael eu dysgu ymhob ysgol heb rym Deddf tu ôl i hynny? Dyna ydy'r cwestiwn allweddol, mae'n debyg, gan ein bod ni'n cytuno bod angen i'r rhain gael eu dysgu. Sut ydyn ni yn mynd i wneud hynny os nad ydyn ni'n eu cynnwys nhw yn y ddeddfwriaeth?

This afternoon I would like to pursue two specific issues—these issues won't be new to you; I have raised them in the past—first of all, implementing the new curriculum. Your statement today does acknowledge, of course, that implementing the change is the major challenge, and that there is international evidence that demonstrates that that has been clear in other scenarios. And the other point that I just want to discuss a little more is how do you reconcile making some issues statutory, whilst exempting others from the legislation?

Now, there's no doubt that introducing the new curriculum is going to be a major change in education in Wales, and you've told us today that schools should take time to understand the curriculum model. And so I'd like to ask you first: do you agree that understanding the new curriculum model will be more of a challenge for the secondary sector than the primary sector? Is the primary sector, particularly given the development of the foundation phase, more ready or prepared for this new vision and understanding of the curriculum model?

You mention the need for schools to co-plan and plan jointly. Now, in order to do that, schools must have the space to come together. And you say again in your statement today that schools need to make time and space to understand the curriculum model, and not to rush the process of implementing the new curriculum. Now, I would agree entirely with that, but creating that space is going to cost. You will need to employ supply teachers and so on and so forth. So, how do you see that working on a practical level, and, again, do you think it would be easier to create the space for the co-construction in the primary sector, where there are fewer children, first of all, in primary schools as compared to with the secondary sector? And to return to the international evidence that I mentioned at the outset, what lessons can be learned from this evidence in considering implementing the curriculum in the secondary sector specifically?

Of course, in your response you will talk about in-service training days and how that is going to help to give schools the space and time that they need, but that can only help to a certain extent. And I'm sure you will mention the additional £39 million that is being designated for INSET training, but is that enough? This is my concern. I believe that if this is going to succeed, and we all want to see it succeed, then we need a substantial injection of funding to support the implementation of the curriculum. The schools are already on their knees, and there is a great risk that in introducing such a huge change at a time of financial austerity, there is a risk that it will fail.

And therefore I ask you and ask the Government more generally—I know that you are arguing for more funding for education, but this is a question for the whole Government, if truth be told. Doesn't the Government need to have some sort of reality check here and realise that we need hundreds of millions of pounds in addition in order to make this new curriculum a success, not the relatively small sums that are being considered at the moment? We need a substantial injection of funding to generate the success that we all want to see.

And just to discuss this second point—I know we've discussed it in the past, but I'm still trying to understand how you reconcile making certain issues a statutory part of the curriculum, whilst not doing so with other aspects in the legislation. I think you're entirely right in including sex and healthy relationship education and religious education, or whatever the new terminology is in that particular area now. I think it's very important that those are a statutory part of the experience of every young person. But how do you reconcile including those, but not including two hours of physical education, issues related to mental well-being, the history of Wales? Now, those aren't going to be a statutory part of the curriculum, so where is the consistency in making one section a requirement, whilst others aren't?

Now, we've had this conversation on a number of occasions in the past, and I know that we will get the same response again today, perhaps, but we are agreed that these issues are important, and I know that you strongly believe that Welsh identity and the history of Wales, or the histories of Wales are important, but is there another way, therefore, rather than including them in the curriculum—is there another way of ensuring that they are taught in every school without the force of legislation underpinning them? That's the crucial question, I suppose, as we are agreed that these issues do need to be taught. How are we going to achieve that unless they're included in the legislation?

15:40

Thank you very much to Siân for her contribution. Firstly, we talked about the space and the time to prepare. Those are important considerations. That's why I took a decision to, first of all, delay the introduction of the curriculum to give us more time, and I took the decision to alter the way in which the curriculum would be implemented by having a phased roll-out approach in the secondary sector, rather than a big-bang approach that had been originally advised to me. Because Siân Gwenllian is correct: a move to the new curriculum does present, in many ways, a bigger challenge to our colleagues in the secondary sector than it does in the primary sector, where what we're seeing is a natural extension to many of the pedagogical principles that have underpinned our foundation phase. That's why, therefore, it has been especially important to be able to have a phased roll-out in the secondary sector, to allow for greater time for adjustment and for professional learning and for preparedness.

Diolch yn fawr i Siân am ei chyfraniad hi. Yn gyntaf, fe fuom ni'n siarad am y gofod a'r amser i baratoi. Mae'r rhain yn ystyriaethau pwysig. Dyna pam y gwnes i benderfyniad i ohirio cyflwyno'r cwricwlwm, yn gyntaf, i roi mwy o amser inni, ac fe wnes i'r penderfyniad i newid y ffordd y byddai'r cwricwlwm yn cael ei roi ar waith drwy gyflwyno dull gweithredu fesul cam yn y sector uwchradd, yn hytrach na gwneud pob dim ar unwaith, sef y cyngor a gefais yn wreiddiol. Oherwydd mae Siân Gwenllian yn iawn: mae symud i'r cwricwlwm newydd yn golygu, mewn sawl ffordd, fwy o her i'n cydweithwyr ni yn y sector uwchradd nag a wna yn y sector cynradd, lle mae'r hyn yr ydym ni'n ei weld yn estyniad naturiol i lawer o'r egwyddorion sydd wedi bod yn sail i'n cyfnod sylfaen ni. Dyna pam, felly, yr oedd hi'n neilltuol bwysig i allu cyflwyno hyn yn y sector uwchradd fesul cam, i ganiatáu mwy o amser i addasu a dysgu proffesiynol a bod yn barod.

Siân Gwenllian is right to say that I'm going to mention the additional INSET day; if she had seen some of the responses to the consultation on that INSET day, she will have seen that, in some sectors, that is not a popular thing to have done. But it is a necessary thing to increase, once again, the time available to schools. We've been very clear in the document that we've published today about the need to collaborate not only within a school, but with networks of schools, whether that be in a locality, whether that be across phase with regards to primary talking to secondary talking to FE colleges, or whether that needs to be in a subject specialism or an AoLE specialism.

Of course, that additional day that we have made available over a number of years isn't the only day that schools have; they have the existing INSET provisions that they can use to utilise this. And of course, some of our best professional learning happens when children are in school, so we need a mixed approach. That's why we're devolving the resources that we have for professional learning.

The money that has been made available for the last two years, and will be made available again, represents the largest single investment in the teaching profession since devolution started, and rightly so, Deputy Presiding Officer—and rightly so. Those resources are also being complemented by investment by this Government in new national networks to support pedagogy and practice, and that is coming at a time when there is still not an insignificant squeeze on this Welsh Government's budget, but we have been able to deliver increases to our local authorities. I hope that those local authorities will be as good as their word in the commitments that they gave to myself, the finance Minister and the Minister for local government, where they all want to prioritise education spending.

I was delighted this morning to be in Pen y Fai Church in Wales Primary School in the county borough of Bridgend, and to hear from the leader of Bridgend his plans to use the extra money that's been made available to prioritise education spend. I welcome that commitment from him very much indeed. That comes on top of the increase in the education budget, which as I said is funding a range of initiatives to support implementation. But I'm not shying away from the need to examine forensically the level of education spend in Wales, and to do that on an independent basis. Luke Sibieta will report before the end of the summer term, and that is really important.

But I would say to Siân Gwenllian: I too would like hundreds of millions of pounds extra to spend on education, but when calling for that you have to tell me where we don't spend money, because that is the consequence of the situation we find ourselves in—either where we don't spend money or where you want that extra revenue raised from. 

With regard to what is statutory and what is not statutory, the rationale behind what we have published today is, first of all, it remains true to the principles and the recommendations in the original 'Successful Futures' report. It is also complemented by a recommendation by the expert group that I convened on relationship education that made a very clear recommendation to me that this also should be a statutory part of the curriculum. And I would have to say to the Member: where in this document can she point to a lack of commitment on behalf of me or this Welsh Government to the issue of mental health and well-being?

One of the most important aspects of this curriculum reform is the inclusion of an area of learning and experience that is dedicated to the health and well-being of our children. That is new to what we have had in the past. And if you read the 'what matters' statements and if you read the progression steps, you will see very clearly a strong emphasis on ensuring that children learn about emotions, learn about how those emotions can affect their well-being, how they can seek help for when they feel overwhelmed, and how they can build their resilience.

With regard to Welsh histories, and I'm glad she used the word Welsh 'histories'—it seems it's okay for some of us to use that term and maybe not for others. But I do agree with her that histories need to be taught in a pluralistic way. If she turns to page 23 of the document we've published today on the guidance that we're giving schools on how they develop their own curriculum design, it says, and I quote:

'Schools and practitioners should have a vision to develop a curriculum which: contributes to learners' realisation of the four purposes and acquisition of the integral skills which underpin them; supports the development of their learners' sense of identity in Wales'.

It then goes on, on page 30, to give explicit guidance on 'Designing a curriculum in Wales and for Wales'. And I quote again:

'The Framework reflects Wales, its cultural heritage and diversity, its languages and the values, histories and traditions of its communities and all of its people. Instilling learners with passion and pride in themselves, their communities and their country is central to the four purposes.'

We are absolutely explicit. And I have to say, confining that just to Welsh history lessons actually deprives us of the opportunity that is clearly stated in this document and the expectation that designing a curriculum in Wales and for Wales needs to cover every single area of learning and experience. If she can point to me in this document a lack of commitment to that, then I'd like to see it.

Mae Siân Gwenllian yn gywir i ddweud fy mod i'n mynd i sôn am y diwrnod HMS ychwanegol; pe byddai wedi gweld rhai o'r ymatebion i'r ymgynghoriad ar y diwrnod HMS hwnnw, byddai wedi gweld, mewn rhai sectorau, nad rhywbeth poblogaidd i'w wneud oedd hynny. Ond mae'n rhywbeth sy'n angenrheidiol i'w wneud er mwyn cynyddu, unwaith eto, yr amser sydd ar gael i ysgolion. Rydym wedi bod yn glir iawn yn y ddogfen a gyhoeddwyd heddiw ynghylch yr angen i gydweithio nid yn unig mewn ysgol, ond gyda rhwydweithiau o ysgolion, boed hynny mewn ardal leol, boed hynny ar draws cyfnod, o ran cynradd yn siarad ag uwchradd yn siarad â cholegau addysg bellach, neu a oes angen i hynny fod mewn arbenigedd pwnc neu arbenigedd maes dysgu a phrofiad.

Wrth gwrs, nid y diwrnod ychwanegol hwnnw a roddwyd gennym dros nifer o flynyddoedd yw'r unig ddiwrnod sydd gan yr ysgolion; mae ganddyn nhw'r darpariaethau HMS presennol y gallan nhw eu defnyddio i roi hyn ar waith. Ac wrth gwrs, mae rhywfaint o'n dysgu proffesiynol gorau ni'n digwydd pan fydd plant yn yr ysgol, felly mae angen dull cymysg. Dyna pam rydym ni'n datganoli'r adnoddau sydd gennym ar gyfer dysgu proffesiynol.

Mae'r arian sydd wedi cael ei ddarparu ar gyfer y ddwy flynedd ddiwethaf, ac a fydd ar gael eto, yn golygu'r buddsoddiad unigol mwyaf yn y proffesiwn addysgu ers i ddatganoli ddechrau, ac mae hynny'n briodol, Dirprwy Lywydd—mae hynny'n briodol. Mae'r adnoddau hynny yn cael eu hategu hefyd gan fuddsoddiad gan y Llywodraeth hon mewn rhwydweithiau cenedlaethol newydd i gefnogi addysgeg ac arferion, ac mae hynny'n dod ar adeg pan fo gwasgfa nid ansylweddol yn parhau ar gyllideb Llywodraeth Cymru, ond rydym wedi llwyddo i sicrhau cynnydd i'n hawdurdodau lleol. Rwy'n gobeithio y bydd yr awdurdodau lleol hynny'n cadw at eu gair o ran eu hymrwymiadau i mi, y Gweinidog Cyllid a'r Gweinidog Llywodraeth Leol, lle maen nhw i gyd yn awyddus i flaenoriaethu gwariant ar addysg.

Roeddwn wrth fy modd y bore yma i fod yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Pen y Fai ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a chlywed gan arweinydd Pen-y-bont ar Ogwr ei fwriad ef i ddefnyddio'r arian ychwanegol ar gael i flaenoriaethu gwariant ar addysg. Rwy'n croesawu'r ymrwymiad hwnnw ganddo ef yn fawr iawn yn wir. Mae hynny'n dod ar ben y cynnydd yn y gyllideb addysg, sydd, fel y dywedais i, yn ariannu amrywiaeth o fentrau i gefnogi gweithrediad y cynllun. Ond nid wyf i'n osgoi'r angen i archwilio'n gyfreithiol lefel y gwariant ar addysg yng Nghymru, a gwneud hynny ar sail annibynnol. Fe fydd Luke Sibieta yn adrodd cyn diwedd tymor yr haf, ac mae hynny'n bwysig iawn.

Ond byddwn i'n dweud wrth Siân Gwenllian: fe hoffwn innau hefyd fod â channoedd o filiynau o bunnoedd yn ychwanegol i'w gwario ar addysg, ond wrth alw am hynny mae'n rhaid ichi ddweud wrthyf lle y dylem ni beidio â gwario arian, oherwydd dyna ganlyniad y sefyllfa yr ydym ynddi—naill ai lle y dylem ni beidio â gwario arian neu lle ydych chi'n dymuno codi'r refeniw ychwanegol hwnnw.

O ran yr hyn sy'n statudol a'r hyn nad yw'n statudol, y rhesymeg y tu ôl i'r hyn yr ydym ni wedi ei gyhoeddi heddiw, yn y lle cyntaf, yw ei fod yn dal yn ffyddlon i'r egwyddorion a'r argymhellion yn yr adroddiad 'Dyfodol Llwyddiannus' gwreiddiol. Ategir hyn hefyd gan argymhelliad gan y grŵp arbenigol a ddaeth at ei gilydd ar addysg cydberthynas a wnaeth argymhelliad clir iawn i mi y dylai hyn hefyd fod yn rhan statudol o'r cwricwlwm. Ac fe fyddai'n rhaid imi ddweud wrth yr Aelod: ymhle yn y ddogfen hon y gall hi weld diffyg ymrwymiad ar fy rhan i neu Lywodraeth Cymru o ran mater iechyd meddwl a llesiant?

Un o'r agweddau pwysicaf ar y broses hon o ddiwygio'r cwricwlwm yw cynnwys maes dysgu a phrofiad sy'n ymroddedig i iechyd a llesiant ein plant ni. Mae hynny'n newydd o'i gymharu â'r hyn oedd gennym yn y gorffennol. A phe byddech chi'n darllen y datganiadau o'r 'hyn sy'n bwysig' a phe byddech chi'n darllen y camau dilyniant, fe welwch chi'n eglur iawn bwyslais cryf ar sicrhau bod plant yn dysgu am emosiynau, yn dysgu am sut y gall yr emosiynau hynny effeithio ar eu llesiant nhw, sut gallan nhw ofyn am gymorth pan maen nhw'n teimlo eu bod nhw'n cael eu gorlethu, a sut y gallan nhw ddatblygu i fod yn fwy cydnerth.

O ran hanesion Cymru, ac rwy'n falch iddi ddefnyddio'r gair 'hanesion' Cymru—ymddengys ei bod hi'n iawn i rai ohonom ddefnyddio'r term hwnnw ac efallai nid eraill. Ond rwy'n cytuno â hi fod angen dysgu hanesion mewn dull lluosog. Pe byddai hi'n troi at dudalen 23 o'r ddogfen a gyhoeddwyd heddiw am y canllawiau yr ydym ni'n eu rhoi i ysgolion ar sut y byddan nhw'n datblygu eu cynllun cwricwlwm eu hunain, mae'n dweud, ac rwy'n dyfynnu:

Fe ddylai fod gan ysgolion ac ymarferwyr weledigaeth i ddatblygu cwricwlwm sydd: yn cyfrannu at y dysgwyr yn gwireddu'r pedwar diben ac yn caffael y sgiliau annatod sy'n sail iddynt; ac yn cefnogi datblygiad synnwyr hunaniaeth eu dysgwyr yng Nghymru.

Mae'n mynd ymlaen, ar dudalen 30, i roi arweiniad clir ar 'Gynllunio Cwricwlwm yng Nghymru ac ar gyfer Cymru'. Ac rwy'n dyfynnu eto:

Mae'r Fframwaith yn adlewyrchu Cymru, ei threftadaeth ddiwylliannol a'i hamrywiaeth, ei hieithoedd a'i gwerthoedd, ei hanes a thraddodiadau ei chymunedau a'i holl bobl. Mae meithrin dysgwyr gydag angerdd a balchder ynddynt eu hunain, eu cymunedau a'u gwlad yn ganolog i'r pedwar diben.

Rydym yn gwbl eglur. Ac mae'n rhaid imi ddweud, fe fyddai cyfyngu hynny i wersi hanes Cymru yn amddifadu'r cyfle a nodir yn glir yn y ddogfen hon a'r disgwyliad bod angen i gynllunio cwricwlwm yng Nghymru ac ar gyfer Cymru gynnwys pob un maes dysgu a phrofiad. Os gall hi ddangos i mi yn y ddogfen hon unrhyw ddiffyg ymrwymiad yn hynny o beth, yna fe hoffwn i ei weld ef.

15:50

Thank you. I know it's a very important subject, but we have less than 10 minutes left and we have three speakers. So, if I could just ask Members to reflect on that. Jenny Rathbone. 

Diolch. Rwy'n gwybod ei fod yn bwnc pwysig iawn, ond mae gennym ni lai na 10 munud ar ôl ac mae gennym dri i siarad. Felly, os caf i ofyn i'r Aelodau roi ystyriaeth i hynny. Jenny Rathbone.

Thank you. I completely endorse your approach to relationship and sexuality education, making it compulsory, because in the context of the most advantaged, least deprived secondary school in my constituency, these phones are a major problem. Because they have the police in every single week trying to explain to young people, if they're sharing compromising photographs on their phones, it is going to come back and bite them, either financially or they're going to be sexually exploited. Unless we can get everybody to understand that, we have a major problem.

We also know that it's absolutely vital that young people are given non-judgmental guidance on what positive relationships look like, so that the child who's being asked to do inappropriate things is empowered to say 'no' and knows where to go. I find it hypocritical that organisations that have failed to safeguard children and young people adequately from predatory adults are then at the forefront of saying that this should be left to parents. Equally, it's unacceptable that a child of nine has no idea why they're bleeding between the legs because nobody's bothered to tell them about monthly periods.

Equally, I feel that the humanists association has got the wrong end of the stick in saying that religious education as a core part of the curriculum is ramming religion down children's throats, because we have to deconstruct religious values and ethics into different areas of teaching and learning so that every child knows the history of religion, which after all has been the cause of more wars than practically anything else, and we continue to have wars fought over religion. So, we need to understand all that. And in a multicultural, multi-ethnic, multi-religious world, we're not going to get very far in teaching respect for difference if we can't ensure all young people understand that people have different beliefs, and ensure that we have core values and ethics, honesty, truthfulness, kindness and empathy.

Suzy Davies mentioned the lessons learned from the Holocaust. Well, Dr Martin Stern, who spoke at city hall yesterday, was really clear that what we have to learn from all these 50 genocides that have occurred since the second world war is an understanding that ordinary people can become monsters. He talked about his Bosnian friend who was interrogated by his former science teacher, who had made the transition from being a pedagogue to a murderer. So, all these things; it is vital that we are building up the core curriculum to ensure that we have a civilised society that everybody understands.

Diolch. Rwy'n llwyr gefnogi eich agwedd chi tuag at addysg cydberthynas a rhywioldeb, gan ei wneud yn beth gorfodol, oherwydd yng nghyd-destun yr ysgol uwchradd fwyaf breintiedig, leiaf difreintiedig yn fy etholaeth i, mae'r ffonau hyn yn broblem fawr. Mae'r heddlu yno bob yr wythnos yn ceisio egluro i bobl ifanc, os ydyn nhw'n rhannu ffotograffau sy'n peryglu eu henw da ar eu ffonau, yna fe ddaw hynny'n ôl i'w bwrw nhw, naill ai'n ariannol neu byddan nhw'n cael eu hecsbloetio yn rhywiol. Oni bai fod pawb yn deall hynny, mae gennym ni broblem enfawr.

Gwyddom hefyd ei bod hi'n gwbl hanfodol bod pobl ifanc yn cael canllawiau anfeirniadol ar ystyr cydberthnas iach, fel bod plentyn y gofynnir iddo wneud pethau amhriodol yn cael ei rymuso i wrthod a'i fod yn gwybod ble i fynd. Credaf ei fod yn  rhagrithiol fod sefydliadau sydd wedi methu â diogelu plant a phobl ifanc yn ddigonol rhag oedolion anrheithgar ar flaen y gad wedyn yn dweud y dylid gadael hynny i'r rhieni. Yn yr un modd, mae'n annerbyniol nad oes gan blentyn naw mlwydd oed syniad pam ei bod yn gwaedu rhwng ei choesau gan nad oes neb wedi mynd i'r drafferth o ddweud wrthi am y mislif.

Yn yr un modd, rwy'n teimlo bod cymdeithas y dyneiddwyr yn anghywir i ddweud bod addysg grefyddol fel rhan greiddiol o'r cwricwlwm yn stwffio crefydd i lawr corn gyddfau'r plant. Oherwydd mae'n rhaid i ni ddadadeiladu gwerthoedd a moeseg crefyddol i wahanol feysydd dysgu ac addysgu fel bod pob plentyn yn gwybod am hanes crefydd, sydd wedi'r cyfan wedi bod yn achos mwy o ryfeloedd nag unrhyw beth arall bron, ac mae rhyfeloedd yn dal i gael eu hymladd yn enw crefydd. Felly, mae angen inni ddeall y cyfan o hynny. Ac mewn byd amlddiwylliannol, amlboblogaeth, amlethnig, nid ydym yn mynd i fynd  ymhell iawn o ran dysgu pobl ifanc i barchu gwahaniaeth os na allwn sicrhau bod pobl ifanc yn deall bod gwahanol gredoau gan bobl, a sicrhau bod gennym ni werthoedd a moeseg craidd, gonestrwydd, trugaredd, caredigrwydd a chydymdeimlad.

Fe soniodd Suzy Davies am y gwersi a ddysgwyd o'r Holocost. Wel, roedd Dr Martin Stern, a siaradodd yn neuadd y ddinas ddoe, yn gwbl glir mai'r hyn sydd gennym ni i'w ddysgu o'r 50 hil-laddiad sydd wedi digwydd ers yr ail ryfel byd yw dealltwriaeth o'r ffaith y gall pobl gyffredin ddatblygu i fod yn fwystfilod. Soniodd am ei gyfaill o Bosnia a gafodd ei holi gan ei gyn athro gwyddoniaeth, a oedd wedi trawsnewid o fod yn addysgwr i fod yn llofrudd. Felly, y pethau hyn i gyd; mae'n hanfodol ein bod ni'n llunio'r cwricwlwm craidd i sicrhau bod gennym ni gymdeithas wâr y mae pawb yn ei deall.

Can I thank Jenny Rathbone for her support with regard to these two very important parts of the curriculum? I would point all Members to page 38 of the document, where we explain in some detail that:

'Children begin to learn about relationships long before they start school. As soon as they enter the social world they will be encountering and interacting with complex and often contradictory messages'.

Just think about the messages that both young men and young women are bombarded with about how they should look, how they should act in a relationship. I think it was last week or the week before last we had a very powerful debate in this very Chamber about rape and instances of rape. It's absolutely vital that we teach all of our children about principles of consent and how to be a loving, respectful partner in a relationship.

We have long debated the scourge of domestic violence in our society. Again, we need to teach our children about what a healthy relationship looks like. This Government is doing a lot of work with its 'This is Not Love' campaign, but it is a damning condemnation of us as a society that we need to do that. If we're to radically change some of these issues that are facing women and men in our community, then our best hope of doing that is via education, and ensuring that our children, from the youngest age, understand their role, their rights and their responsibilities as part of a relationship.

Now, clearly, that has to be done in an age-appropriate way. How you will talk about these issues with a primary school child is very different to how you will talk about these issues to a 16-year-old. But if we don't, and if we don't provide this space and this opportunity for young people, they will find other ways of finding this information out—or should I say other ways of finding out disinformation; information that can frighten and confuse them, information that can make them feel unsafe and unworthy. Like the young man who spoke to me about his addiction to porn and how that made him feel as a young man and what he thought was expected of him as a young man. If we're concerned about our children's mental health, if we're concerned about our children's well-being, then we have to do these lessons. And all children have a fundamental right to access the full curriculum, and I believe that very, very strongly.

Now, you're right: we're changing religious studies to religion, values and ethics, to better reflect the nature of that part of the curriculum. But if we're to have ethical, informed citizens of the world, how can we not teach children about religion? How can we not teach them about the right to hold religious views and to be respectful of that, even if your views are different? The Member makes a very good point, the horror of the Holocaust and the horror of Srebrenica are perfect examples of how we can work across the curriculum. Not learning about that simply in a history lesson, but learning it in a lesson about religion, values and ethics; learning about it in literature as well as in humanities; expressing the horror of that through our expressive arts: drama, dance, art itself. Those topics are perfect enablers and symbols and important points in the history of the world where we can reinforce that importance of rights, human rights and respect, which again runs through the entirety of the curriculum.

A gaf i ddiolch i Jenny Rathbone am ei chefnogaeth o ran y ddwy ran bwysig hyn o'r cwricwlwm?  Fe hoffwn i dynnu sylw pob Aelod at dudalen 38 y ddogfen, lle'r ydym yn egluro gyda pheth manylder:

Mae plant yn dechrau dysgu am gydberthynas ymhell cyn iddynt ddechrau yn yr ysgol. Cyn gynted ag y byddant yn ymuno â'r byd cymdeithasol, byddant yn dod ar draws ac yn rhyngweithio â negeseuon sy'n aml yn gymhleth a gwrthgyferbyniol.

Meddyliwch am y negeseuon y mae dynion a menywod ifanc fel ei gilydd yn cael eu llethu â nhw o ran sut y dylen nhw edrych, sut y dylen nhw ymddwyn mewn cydberthynas. Rwy'n credu mai'r wythnos ddiwethaf neu'r wythnos flaenorol y cawsom ni ddadl rymus iawn yn y Siambr hon am drais rhywiol ac achosion o drais rhywiol. Mae'n gwbl hanfodol ein bod ni'n dysgu pob un o'n plant am egwyddorion cydsynio a sut i fod yn bartner cariadus a pharchus mewn cydberthynas.

Rydym wedi bod yn trafod melltith trais domestig yn ein cymdeithas ers amser maith. Unwaith eto, mae angen inni addysgu ein plant am gydberthynas iach. Mae'r Llywodraeth hon yn gwneud llawer o waith gyda'i hymgyrch 'Nid Cariad yw hyn', ond mae'n gondemniad damniol ohonom ni fel cymdeithas fod angen inni wneud felly. Os ydym yn dymuno newid yn eu hanfod rai o'r materion hyn sy'n wynebu menywod a dynion yn ein cymuned  yna ein gobaith gorau o wneud hynny yw drwy addysg, a sicrhau bod ein plant, o oedran cynnar, yn deall eu rhan nhw, eu hawliau a'u cyfrifoldebau mewn cydberthynas.

Nawr, yn amlwg, mae'n rhaid gwneud hynny mewn ffordd sy'n briodol i oedran y plentyn. Mae sut y byddwch chi'n siarad am y materion hyn gyda phlentyn ysgol gynradd yn wahanol iawn i'r ffordd y byddwch chi'n siarad am y materion hyn gyda phlentyn 16 oed. Ond os na wnawn ni hynny, ac os na fyddwn ni'n rhoi'r lle hwn a'r cyfle hwn i bobl ifanc, fe fyddan nhw'n dod o hyd i ffyrdd eraill o ddod o hyd i'r wybodaeth hon—neu fe ddylwn i ddweud ffyrdd eraill o ddod o hyd i wybodaeth gamarweiniol; gwybodaeth sy'n gallu eu dychryn nhw a'u drysu nhw, gwybodaeth sy'n gallu gwneud iddyn nhw deimlo'n anniogel ac yn annheilwng. Fel y dyn ifanc a siaradodd gyda mi am ei gaethiwed i bornograffi a sut roedd hynny'n gwneud iddo deimlo fel dyn ifanc a'r hyn yr oedd ef yn credu oedd yn ddisgwyliedig ohono fel dyn ifanc. Os ydym yn poeni am iechyd meddwl ein plant, os ydym ni'n poeni am lesiant ein plant, yna mae'n rhaid inni gael y gwersi hyn. Ac mae gan bob plentyn yr hawl sylfaenol i gael y cwricwlwm llawn, ac rwy'n credu hynny'n gryf iawn.

Nawr, rydych chi'n iawn: rydym yn newid o astudiaethau crefyddol i grefydd, gwerthoedd a moeseg, i adlewyrchu natur y rhan honno o'r cwricwlwm yn well. Ond os ydym eisiau gweld dinasyddion moesol a deallus yn y byd, sut allwn ni beidio â dysgu plant am grefydd? Sut na allwn ni eu dysgu nhw am yr hawl i arddel barn grefyddol a pharchu hynny, hyd yn oed os yw eich barn chi'n un wahanol? Mae'r Aelod yn gwneud pwynt da iawn, mae arswyd yr Holocost ac arswyd Srebrenica yn enghreifftiau perffaith o sut y gallwn ni weithio ar draws y cwricwlwm. Nid dysgu am hynny yn syml mewn gwers hanes, ond ei ddysgu mewn gwers am grefydd, gwerthoedd a moeseg; dysgu am hynny mewn llenyddiaeth yn ogystal ag yn y dyniaethau; mynegi arswyd hynny drwy ein celfyddydau mynegiannol: drama, dawns, a chelf ei hun. Mae'r pynciau hynny'n alluogwyr a symbolau perffaith ac yn bwyntiau pwysig yn hanes y byd lle gallwn atgyfnerthu pwysigrwydd hynny o ran hawliau, hawliau dynol a pharch, sydd unwaith eto'n rhedeg trwy'r cwricwlwm cyfan.

15:55

Can I thank the Minister for the way in which she has sought to reassure parents, and indeed educators, about the approach that she wants to take in this new curriculum, particularly to sex and relationships education, and indeed to religious education? I speak as a person of faith with an interest in faith and who partners with faith groups of all different types on all sorts of different matters, and I know that a lot of what you've said will chime very much with them.

But there is, of course, one challenge, if you like, which has been laid at the Welsh Government's door by those people who fundamentally believe that it is a parent's responsibility to educate their child. And, as you will know and be aware, it's a parent's right, if they want to, to withdraw their child from state education altogether and to home educate their children, because of that fundamental position of a parent having the primary responsibility for education. So, I do think that the concerns that have been expressed about the withdrawal of parental rights to be able to take a child out of a classroom for certain elements of education that people feel uncomfortable about, that parents might feel uncomfortable about, is an important right that has been something that I think has been appreciated by parents for many, many years, and your previous commitments to maintaining that right were very much appreciated.

I've heard your assurances, I understand your assurances, and I know that they will be accepted by a great many parents across the country. I believe very much that the sensitive way that you're trying to map out the future of these very important subjects is to be applauded, in my view. But I do think that the opportunity to withdraw a child from any part of the curriculum should still be there for parents, and I would urge you to just reconsider your position on that and how you might be able to enable parents to withdraw their children from elements of the lesson where there's a clear intention to teach about certain subjects. I'm sure that there are ways that these things can be done and work-arounds that can be put into place, and I just ask that—. You've been very much in listening mode during the creation of this curriculum, and I ask that you would continue to be in listening mode, particularly around parental concerns, about the erosion of that right to withdraw children in the future.

A gaf i ddiolch i'r Gweinidog am y ffordd y mae hi wedi ceisio rhoi sicrwydd i rieni, ac addysgwyr yn wir, am y dull y mae hi'n awyddus i'w ddilyn yn y cwricwlwm newydd hwn, yn enwedig o ran addysg rhyw a chydberthnasedd, ac yn wir addysg grefyddol? Rwy'n siarad fel crediniwr sydd â diddordeb mewn ffydd ac sy'n bartner i grwpiau ffydd o bob math ar bob math o wahanol faterion, a gwn y bydd y rhain yn cyd-weld yn llwyr â llawer o'r hyn a ddywedasoch.

Ond, wrth gwrs, mae yna un her, os mynnwch chi, sydd wedi ei rhoi i Lywodraeth Cymru gan y bobl hynny sy'n credu'n sylfaenol mai cyfrifoldeb rhiant yw addysgu ei blentyn. Ac, fel y byddwch chi'n gwybod ac yn ymwybodol ohono, mae gan y rhiant yr hawl, os dymuna hynny, i dynnu ei blentyn allan o system addysg y wladwriaeth yn gyfan gwbl ac addysgu ei blant yn y cartref, oherwydd y sefyllfa sylfaenol honno, sef mai gan y rhiant mae'r prif gyfrifoldeb am yr addysg. Felly, rwy'n credu bod y pryderon a fynegwyd am ddirymu hawliau rhieni i allu cymryd plentyn allan o'r ystafell ddosbarth ar gyfer rhai elfennau o addysg y mae pobl yn teimlo'n anghyfforddus yn eu cylch, y gallai rhieni deimlo'n anghyfforddus yn eu cylch, yn hawl bwysig sydd, yn fy marn i, wedi cael ei gwerthfawrogi gan rieni ers blynyddoedd lawer, ac roedd eich ymrwymiadau blaenorol chi i gynnal yr hawl honno yn cael eu gwerthfawrogi yn fawr iawn.

Rwyf i wedi clywed eich sicrwydd chi, rwy'n deall eich sicrwydd chi, ac fe wn i y bydd yn cael ei dderbyn gan lawer iawn o rieni ledled y wlad. Rwy'n credu'n gryf bod y ffordd sensitif yr ydych yn ceisio mapio dyfodol y pynciau pwysig hyn i'w chanmol. Ond credaf y dylai'r cyfle i dynnu plentyn allan o unrhyw ran o'r cwricwlwm barhau i fod ar gael i rieni, ac fe fyddwn i'n eich annog chi i ailystyried eich safbwynt ar hynny a sut y gallech chi alluogi rhieni i dynnu eu plant o elfennau o'r wers lle mae yna fwriad clir i addysgu am bynciau penodol. Rwy'n siŵr fod yna ffyrdd y gellir gwneud y pethau hyn a ffyrdd o weithio o'u hamgylch, ac rwy'n gofyn hynny'n unig—. Rydych wedi bod yn gwrando'n astud wrth greu'r cwricwlwm hwn, ac rwy'n gofyn i chi barhau i wrando, yn enwedig ar bryderon rhieni, o ran dileu'r hawl hon i dynnu plant yn ôl yn y dyfodol.

16:00

Can I thank Darren Millar for the points that he made? I absolutely accept the point about the rights of parents to educate their children, and nothing that we are proposing here takes away from that. I'm sure all of us would agree that the vast majority of parents are in a position to do that successfully, but not all of our children are so lucky, Darren; not all of our children are so lucky to have parents who can do this for them for a whole variety of reasons.

Darren, you've spent a great deal of time talking about the rights of parents, which I don't want to undermine, but my perspective comes from the right of a child; the right of a child to receive a broad and balanced education and to be able to access every single part of the curriculum. I understand the sensitivities associated with this and they're often coming—. I understand.

We are committed to working hard over the next two and a half years before there are changes to the right to withdraw to reassure parents and communities about the nature of the curriculum. And as I said earlier, I think it's really important that all children, when thinking about relationship and sexuality education, have lessons with regard to rights and equity, learning about relationships, learning about sex and gender, learning about bodies and body image, as well as sexual health and well-being, and violence, safety and support. And those will be the principles that underpin our approach to RSE, and I'm not aware of any child who doesn't need to learn about those things if they're to grow up to fulfil one of the purposes of our curriculum, which is to be happy, confident individuals. Relationships are fundamental to us as human beings, and we need to ensure that our children are educated so they can form successful and happy ones.

A gaf i ddiolch i Darren Millar am y pwyntiau a wnaeth ef? Rwy'n derbyn y pwynt yn llwyr am hawliau rhieni i addysgu eu plant, ac nid oes unrhyw beth yr ydym ni'n ei gynnig yn y fan hon yn tynnu dim oddi ar hynny. Rwy'n siŵr y byddai pob un ohonom yn cytuno bod y mwyafrif helaeth o rieni mewn sefyllfa i wneud hynny'n llwyddiannus, ond nid yw pob un o'n plant ni mor ffodus, Darren; nid yw pob un o'n plant ni