Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

24/09/2019

Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Cwestiwn Brys: Dyfarniad y Goruchaf Llys
Emergency Question: The Supreme Court Judgment

Dwi wedi derbyn cwestiwn brys, o dan Reol Sefydlog 12.67. Dwi'n galw ar Adam Price i ofyn y cwestiwn brys.

I have accepted an emergency question, under Standing Order 12.67. I call on Adam Price to ask the emergency question. 

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad yn dilyn dyfarniad y Goruchaf Llys fod addoediad Senedd y Deyrnas Unedig yn anghyfreithlon? (EAQ0006)

Will the First Minister make a statement following the Supreme Court judgement that the prorogation of the UK Parliament was unlawful? (EAQ0006)

Llywydd, diolch. Roedd dyfarniad y Goruchaf Lys yn drawiadol. Roedd yn hollol glir ac unfrydol. Roedd yn dangos bod y Prif Weinidog wedi ceisio atal y Senedd yn San Steffan, wedi ceisio atal y Tŷ Cyffredin democrataidd rhag dal y Llywodraeth i gyfrif ar fater mwyaf pwysig yr oes. O ganlyniad i benderfyniad y llys, nid yw San Steffan wedi ei addoedi, a bydd yn rhaid i'r Prif Weinidog adrodd am ei gyngor anghyfreithlon. Roedd Llywodraeth Cymru yn hollol gywir i ymyrryd yn yr achos hwn er mwyn amddiffyn hawliau democrataidd pobl Cymru a'r Deyrnas Unedig. 

Llywydd, thank you. The judgment of the Supreme Court was striking. It was totally clear and unanimous. It showed that the Prime Minister had tried to stop the Parliament in Westminster and the democratic House of Commons from holding the Government to account on the most important issue of the age. As a result of the court's decision, Westminster is not prorogued and the Prime Minister will have to report on his unlawful advice. The Welsh Government was totally correct to intervene in this case in order to defend the democratic rights of the people of Wales and the United Kingdom.

Prif Weinidog, mater o ddifrifol bwys, wrth gwrs, yw dyfarniad gan y Goruchaf Lys, yn datgan bod Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol wedi ymddwyn yn anghyfreithlon. Mae dweud celwydd wrth y bobl, wrth y Senedd, wrth y Frenhines yn drindod o droseddau cyfansoddiadol difrifol. Beth sy'n hollol glir yw bod y Prif Weinidog y Deyrnas Gyfunol wedi cau drysau'r Senedd gydag afiaith yr unben ag yw e, ac rwy'n falch iawn bod fy mhlaid i wedi chwarae rhan ganolog yn yr achos sydd wedi dwyn y Prif Weinidog i gyfrif. Heddiw, fe welwyd gwir ystyr adennill reolaeth. Pan fo llais ein lladmeryddion yn cael ei dawelu, byddwn yn gweiddi'n uwch nag erioed. Pan fo ymgais i droi'r ddeddfwrfa yn atalfa, fe fyddwn ni'n ei throi hi'n angorfa ein democratiaeth ni. Pan fo Prif Weinidog yn ceisio anwybyddu cyfraith sydd yn dweud nad oes hawl gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb, mae'n rhaid bod yna oblygiadau, beth bynnag mae Dominic Cummings wedi bod yn trydar yn y munudau diwethaf. 

Dydy Prif Weinidog sydd yn osgoi craffu, ymddwyn yn ddall i gyfraith a threfn, gan wneud hynny dan faner Brexit dinistriol, ddim yn gymwys i wneud y swydd. Yng ngoleuni gemau budr Boris Johnson, ydych chi'n cytuno gyda fi fod angen i'r Prif Weinidog nawr ymddiswyddo ar unwaith? Rwy'n sylwi na wnaethoch chi ateb y cwestiwn gerbron newyddiadurwyr funud yn ôl; a wnewch chi ateb e nawr? Ac er mwyn osgoi sefyllfa tebyg yn codi eto, ble mae Llywodraeth sydd yn dibrisio democratiaeth yn ceisio rhedeg yn rhemp, a wnewch chi sicrhau bod eich plaid chi yn San Steffan yn cefnogi aros yn yr Undeb Ewropeaidd yn ddiamod, gan flaenoriaethu pleidlais y bobl nawr, cyn etholiad cyffredinol?

First Minister, this judgment by the Supreme Court is a hugely important issue, stating that the UK Government had behaved unlawfully. Lying to the people, lying to Parliament, lying to the Queen is a trinity of grave constitutional crimes. What's totally clear is that the UK Prime Minister had closed the doors of Parliament with the relish of the dictator that he is, and I'm very pleased that my party played a central part in the case that held the Prime Minister to account. Today we saw the true meaning of taking back control. When the voice of our advocates is silenced, we will shout more loudly than ever. When attempts are made to turn the legislature into an impediment, we will turn it into the anchor of our democracy. When a Prime Minister tries to ignore a law that states that we cannot leave the European Union without a deal, there must be implications, whatever Dominic Cummings may have been tweeting over the past few minutes.

A Prime Minister who evades scrutiny, who is blind to the rule of law and does so under the banner of a destructive Brexit is not competent to be in post. In light of Boris Johnson's dirty tricks, do you agree with me that the Prime Minister now needs to resign immediately? I noticed that you didn't respond to the question asked by journalists a minute ago. Will you answer that question now? And for the avoidance of any similar situation arising again, where a Government runs riot over democracy, will you ensure that your party in Westminster supports remaining in the European Union and unconditionally prioritises a people's vote now, before a general election?

Diolch i Adam Price am y cwestiynau hynny. Dwi wedi dweud yn barod, Llywydd, nad ydw i'n gallu gweld un ffordd ble mae Boris Johnson yn gallu aros yn ei swydd ar ôl beth mae'r llys wedi'i ddweud heddiw. 

May I thank Adam Price for those questions? I have already said, Llywydd, that I cannot see any way in which Boris Johnson can remain in office following the judgment of the court today.

The court found against the Prime Minister unanimously on every single point that Lady Hale said was in front of them. She rehearsed, as those of you have seen her judgment know, four separate questions. Was the Prime Minister's advice to the Queen justiciable? Now, the Government had argued that it wasn't, that there was nothing here for the courts to be interested in. And the court rejected that, saying that the power to prorogue, used as the Prime Minister had used it, was an attack on the foundational principle of our constitution. The court then asked, if that is justiciable, then by what standard is its lawfulness to be judged? And the court said that there were two fundamental principles at stake here—that of parliamentary sovereignty and parliamentary accountability, and on both those counts the court found that the Prime Minister's actions could not be supported. If those are the standards, then was the advice that the Prime Minister provided to the court lawful? And this really, I think, goes to the very heart of what the Supreme Court decided today. Lady Hale referred directly, Llywydd, to the position of this National Assembly and the Scottish Parliament—the fact that, as our QC said in evidence to the court, everything we had done here in providing consents to pieces of legislation, which we had a legitimate expectation would then proceed to a conclusion in the House of Commons, all of that had been swept away as a result of the Prime Minister's actions. It is impossible for us to conclude, the Supreme Court said, that there was any reason, let alone a good reason, to prorogue Parliament. It follows that the decision was unlawful. When a Prime Minister is found to have acted unlawfully and undemocratically, I don't see how that person thinks that he can legitimately continue in office.

Dyfarnodd y llys yn erbyn Prif Weinidog y DU yn unfryd ar bob un pwynt y dywedodd y Fonesig Hale oedd ger eu bron. Ailadroddodd, fel y mae'r rhai ohonoch chi sydd wedi gweld ei dyfarniad yn gwybod, bedwar cwestiwn ar wahân. A oedd cyngor Prif Weinidog y DU i'r Frenhines yn draddodadwy? Nawr, roedd y Llywodraeth wedi dadlau nad oedd, nad oedd dim yn y fan yma i'r llysoedd fod â diddordeb ynddo. A gwrthododd y llys hynny, gan ddweud bod y grym i addoedi, a ddefnyddiwyd fel yr oedd Prif Weinidog y DU wedi ei ddefnyddio, yn ymosodiad ar egwyddor sylfaenol ein cyfansoddiad. Gofynnodd y llys wedyn, os yw hynny'n draddodadwy, yna yn ôl pa safon y dylid barnu ei gyfreithlondeb? A dywedodd y llys fod dwy egwyddor sylfaenol yn y fantol yn y fan yma—sofraniaeth seneddol ac atebolrwydd seneddol, ac ar y ddau gyfrif hynny dyfarnodd y llys na ellid cefnogi gweithredoedd Prif Weinidog y DU. Os mai'r dyna'r safonau, yna a oedd y cyngor a roddodd Prif Weinidog y DU i'r llys yn gyfreithlon? Ac mae hyn mewn gwirionedd, rwy'n credu, yn mynd at union wraidd yr hyn a benderfynodd y Goruchaf Lys heddiw. Cyfeiriodd y Fonesig Hale yn uniongyrchol, Llywydd, at safbwynt y Cynulliad Cenedlaethol hwn a Senedd yr Alban—y ffaith fod popeth yr oeddem ni wedi ei wneud yma, fel y dywedodd ein CF mewn tystiolaeth i'r llys, o ran rhoi cydsyniadau i ddarnau o ddeddfwriaeth, yr oedd gennym ni ddisgwyliad dilys y byddent yn mynd yn eu blaenau wedyn i'w terfyn yn Nhŷ'r Cyffredin, roedd hynny i gyd wedi cael ei ysgubo o'r neilltu o ganlyniad i weithredoedd Prif Weinidog y DU. Mae'n amhosibl i ni ddod i'r casgliad, meddai'r Goruchaf Lys, bod unrhyw reswm, heb sôn am reswm da, dros addoedi'r Senedd. Mae'n dilyn bod y penderfyniad yn anghyfreithlon. Pan ganfyddir bod Prif Weinidog wedi gweithredu'n anghyfreithlon ac yn annemocrataidd, nid wyf i'n gweld sut y mae'r person hwnnw'n credu y gall barhau yn ei swydd yn gyfreithlon.

13:35

First Minister, let me reassure you that, within the Conservative Party, we respect the rule of law and the outcome of today's Supreme Court proceedings. But let's look at the root of this particular issue, shall we? This Brexit impasse—[Interruption.]—this Brexit impasse, and the position—

Prif Weinidog, gadewch i mi roi sicrwydd i chi ein bod ni, yn y Blaid Geidwadol, yn parchu rheolaeth y gyfraith a chanlyniad yr achos Goruchaf Lys heddiw. Ond gadewch i ni edrych ar wraidd y mater penodol hwn, aie? Crëwyd y cyfwng Brexit hwn —[Torri ar draws.]—y cyfwng Brexit hwn, a'r sefyllfa— 

Let the leader of the opposition continue his questioning. [Interruption.] Allow the leader of the opposition to continue his questioning and for it to be heard.

Gadewch i arweinydd yr wrthblaid barhau â'i gwestiwn. [Torri ar draws.] Gadewch i arweinydd yr wrthblaid barhau â'i gwestiwn ac iddo gael ei glywed.

This Brexit impasse, and the position we now find ourselves in, has been created as a result of your Labour MPs having frustrated—[Interruption.]—yes, having frustrated the Brexit process, against the will of the Welsh and British people. [Interruption.]

Crëwyd y cyfwng Brexit hwn, a'r sefyllfa yr ydym ni ynddi nawr, o ganlyniad i'r ffaith bod eich ASau Llafur chi wedi rhwystro—[Torri ar draws.]—ie, wedi rhwystro'r broses Brexit, yn groes i ewyllys pobl Cymru a Phrydain. [Torri ar draws.]

You may disagree with what the leader of the opposition is saying, but he does deserve to be heard. I want to hear him.

Efallai eich bod chi'n anghytuno â'r hyn y mae arweinydd yr wrthblaid yn ei ddweud, ond mae'n haeddu cael ei glywed. Rwyf i eisiau ei glywed.

Diolch, Llywydd. You know full well, First Minister, that if your colleagues had voted for the previous UK Government's withdrawal Bill, then we wouldn't be having this conversation. We would have left the European Union by now in an orderly fashion. But we can now see that, given your own Government's position, you don't respect the result of the referendum, because you've now made it clear that you want to stay in the European Union, full stop. Clearly, First Minister, the only way—the only way—we're going to get out of this situation now is to have a general election as soon as possible. And, as you know, the Prime Minister sought a general election just a few weeks ago, and your party, despite having called for one months and, indeed, years, had the audacity to vote it down. Come on, First Minister, what are you afraid of? So, will your Government therefore now support a general election as soon as possible, because this is the only way we can actually resolve this situation?

Diolch, Llywydd. Rydych chi'n gwybod yn iawn, Prif Weinidog, pe byddai eich cyd-Aelodau wedi pleidleisio o blaid Bil ymadael Llywodraeth flaenorol y DU, na fyddem ni'n cael y sgwrs hon. Byddem ni wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd erbyn hyn mewn modd trefnus. Ond gallwn weld yn awr, o ystyried safbwynt eich Llywodraeth eich hun, nad ydych chi'n parchu canlyniad y refferendwm, gan eich bod chi wedi ei gwneud yn eglur erbyn hyn eich bod chi eisiau aros yn yr Undeb Ewropeaidd, a dyna'i diwedd hi. Yn amlwg, Prif Weinidog, yr unig ffordd—yr unig ffordd—yr ydym ni'n mynd i ddianc o'r sefyllfa hon nawr yw cael etholiad cyffredinol cyn gynted a phosibl. Ac, fel y gwyddoch, ceisiodd Prif Weinidog y DU drefnu etholiad cyffredinol ychydig wythnosau yn ôl, ac roedd eich plaid chi, er iddi alw am un ers misoedd a blynyddoedd, mewn gwirionedd, yn ddigon digywilydd i bleidleisio yn ei erbyn. Dewch ymlaen, Prif Weinidog, beth ydych chi'n ei ofni? Felly, a wnaiff eich Llywodraeth gefnogi etholiad cyffredinol cyn gynted â phosibl nawr, oherwydd dyma'r unig ffordd y gallwn ni ddatrys y sefyllfa hon mewn gwirionedd?

Llywydd, the leader of the opposition begins by saying that his party respects the rule of law. The last thing I heard before I came to the floor of the Assembly this afternoon was the Prime Minister attacking the decision of the Supreme Court, which I thought was disgraceful. [Interruption.] I heard him myself—he attacked the decision of the Supreme Court. He said he didn't agree with the Supreme Court, that he couldn't see how they had come to their conclusion. I don't think that sounds much to me like respecting the rule of law. Then he said that he was determined that the United Kingdom should leave the European Union by 31 October, despite the fact that there is a law passed in the House of Commons preventing him from doing that. Where is the respect for the rule of law there? It has always seemed to me, Llywydd—[Interruption.]—it's always seemed to me, Llywydd, that people who decide to be law makers give up the right to be law breakers. There are other people who take other contributions to debate, and they have other choices to make. But if you are elected to a legislature, where we make the law, as the law is made in the House of Commons, then you cannot at the same time claim the right to break the law that you have a hand in making. And that seems to me to be the position that this Prime Minister has been prepared to take time after time. That's the substance of what's at issue today.

It would have been—[Interruption.] I think it would have served this institution and people in Wales a bit better if the leader of the opposition had got up to explain to us how his party is now going to explain to them how they put us all in this position. How, as a result of his party's actions, Parliament has been prevented from scrutinising the actions of his Government, something that the Supreme Court today has found to be unlawful. And wasn't it interesting? Did you not think it was interesting that the president of the Supreme Court had to go out of her way to make it clear that everything we have been hearing from members of his party about how the Prime Minister could simply prorogue all over again, that he could get round anything the Supreme Court said—. She had to go out of her way to make it clear that Parliament has never been prorogued and that that avenue to frustrating democratic accountability in this country has been blocked off to him by the actions of the Supreme Court today. Those were the things the party opposite ought to have been dealing with this afternoon, rather than trying to divert attention in the way that he did. The nonsense of suggesting that—a deal that his party would not support.

Where was his Jacob Rees-Mogg, the man sent to Balmoral, as the Scottish Supreme Court said, to tell an untruth to the Queen? Where was he when Mrs May's deal was being voted on? Yes, I think it's time that—[Interruption.] I think it's time the opposition leader in this party looked to his own party and offered some explanation of its actions. That would have been what he should have been doing here this afternoon. 

Llywydd, mae arweinydd yr wrthblaid yn dechrau drwy ddweud bod ei blaid yn parchu rheolaeth y gyfraith. Y peth diwethaf i mi ei glywed cyn i mi ddod i lawr y Cynulliad y prynhawn yma oedd Prif Weinidog y DU yn ymosod ar benderfyniad y Goruchaf Lys, a oedd yn warthus yn fy marn i. [Torri ar draws.] Fe'i clywais ef fy hun—ymosododd ar benderfyniad y Goruchaf Lys. Dywedodd nad oedd yn cytuno â'r Goruchaf Lys, na allai weld sut yr oedden nhw wedi dod i'w casgliad. Nid wyf i'n credu bod hynny'n swnio lawer i mi fel parchu rheol y gyfraith. Yna dywedodd ei fod yn benderfynol y dylai'r Deyrnas Unedig adael yr Undeb Ewropeaidd erbyn 31 Hydref, er gwaethaf y ffaith fod cyfraith wedi ei phasio yn Nhŷ'r Cyffredin yn ei atal rhag gwneud hynny. Ble mae'r parch at reolaeth y gyfraith yno? Mae wedi ymddangos i mi erioed, Llywydd—[Torri ar draws.]—mae wedi ymddangos i mi erioed, Llywydd, bod pobl sy'n penderfynu bod yn wneuthurwyr deddfau yn ildio'r hawl i fod yn dorwyr cyfraith. Ceir pobl eraill sy'n mynd â chyfraniadau eraill i'w trafod, ac mae ganddyn nhw ddewisiadau eraill i'w gwneud. Ond os cewch chi eich ethol i ddeddfwrfa, lle'r ydym ni'n llunio'r gyfraith, fel y mae'r gyfraith yn cael ei llunio yn Nhŷ'r Cyffredin, yna ni allwch ar yr un pryd hawlio'r hawl i dorri'r gyfraith yr ydych chi'n cyfrannu at ei llunio. Ac mae'n ymddangos i mi mai dyna'r safbwynt y mae'r Prif Weinidog hwn wedi bod yn barod i'w gymryd dro ar ôl tro. Dyna yw sylwedd yr hyn sy'n destun trafod heddiw.

Byddai wedi—[Torri ar draws.] Rwy'n credu y byddai wedi gwasanaethu'r sefydliad hwn a phobl Cymru ychydig yn well pe byddai arweinydd yr wrthblaid wedi codi ar ei draed i esbonio wrthym sut y mae ei blaid ef yn mynd i esbonio iddyn nhw nawr sut y gwnaethon nhw roi pob un ohonom ni yn y sefyllfa hon. Sut, o ganlyniad i weithredoedd ei blaid ef, y rhwystrwyd y Senedd rhag craffu ar weithredoedd ei Lywodraeth, rhywbeth y mae'r Goruchaf Lys wedi dyfarnu heddiw ei fod yn anghyfreithlon. Ac onid oedd yn ddiddorol? Onid oeddech chi'n credu ei bod yn ddiddorol bod llywydd y Goruchaf Lys wedi gorfod mynd allan o'i ffordd i egluro bod popeth yr ydym ni wedi bod yn ei glywed gan aelodau ei blaid ynghylch sut y gallai Prif Weinidog y DU addoedi'r Senedd unwaith eto, y gallai osgoi unrhyw beth yr oedd y Goruchaf Lys wedi ei ddweud—. Bu'n rhaid iddi fynd allan o'i ffordd i egluro nad yw'r Senedd erioed wedi cael ei haddoedi a bod y ffordd honno o rwystro atebolrwydd democrataidd yn y wlad hon wedi cael ei hatal gan weithredoedd y Goruchaf Lys heddiw. Dyna oedd y pethau y dylai'r blaid gyferbyn fod wedi bod yn ymdrin â nhw y prynhawn yma, yn hytrach na cheisio tynnu sylw at rywbeth arall fel y gwnaeth ef. Y lol o awgrymu—cytundeb nad oedd ei blaid ef yn fodlon ei gefnogi.

Ble'r oedd ei Jacob Rees-Mogg, y dyn a anfonwyd i Balmoral, fel y dywedodd Goruchaf Lys yr Alban, i ddweud anwiredd wrth y Frenhines? Ble oedd ef pan gynhaliwyd pleidlais ar gytundeb Mrs May? Ydw, rwy'n credu ei bod hi'n bryd—[Torri ar draws.] Rwy'n credu ei bod hi'n bryd i arweinydd yr wrthblaid yn y blaid hon edrych ar ei blaid ei hun a chynnig rhyw esboniad o'i gweithredoedd. Dyna'r hyn y dylai fod wedi ei wneud yn y fan yma y prynhawn yma.

13:40

The First Minister admonishes the leader of the opposition about respect for the rule of law, but I do recall, last week, what he and his Counsel General said about the then binding judgment of the High Court in our jurisdiction, and they decided they would prefer to take the ruling of the court from another jurisdiction. 

What I would ask Members to think about—[Interruption.]—if I may continue—in responding to this judgment today, I think all of us would see it as being far stronger and greater in scope than had been anticipated prior to the judgment. The corollary of that is that the Supreme Court has gone further than what we expected in light of the prior constitutional norms. And I just think, in terms of considering how exorbitant the judgment is, we should focus a bit on paragraphs 49 and 50 of the judgment, which does most of the heavy lifting, where the court says,

'a prerogative power is only effective to the extent that it is recognised by the common law: as was said in the Case of Proclamations, “the King hath no prerogative, but that which the law of the land allows him”. A prerogative power is therefore limited by statute and the common law'. 

The Case of Proclamations was about the Crown unmaking a law that had been passed by Parliament, and what the common law found then was that the executive could not act against the law or unmake laws where the legislature had restricted the prerogative through passing a law. That is not the case here. Parliament has had over 400 years since then to restrict the prerogative and control how it could be used. It has chosen not to, yet the Supreme Court has done so itself through the principles that it has discerned today.

Similarly, in the previous Miller judgment, on the treaty on the functioning of the European Union we saw that Parliament had restricted the use of article 49—the passerelle clause—but did not restrict the use of article 50. Yet, the court departed from previous principles of statutory interpretation to impose its own restrictions on article 50. One area—[Interruption.]. I'm describing how its judgment is exorbitant. Exorbitant is not the same as wrong. I am a lawyer and I would be cautious before going in the direction that the Member heckles to the effect of.  

In paragraph 60 of the judgment, quite rightly, the court doesn't stray into the areas of parliamentary procedure, but it does presume that Parliament controls its own timetable. Yet, it doesn't. It doesn't have a business of the house committee. The Government allocates days to the opposition or to a backbench business committee, but the Government controls the agenda. Standing Orders say it does. Standing Orders say votes must be forthwith, and there is a mechanism for Parliament—the House of Commons—to revise that on a motion from the Procedure Committee, but the Speaker didn't do that, because the Procedure Committee has a majority that backed Brexit. It's elected by the House. So, instead the Speaker ignored Standing Orders, read something into them that was not there and did things that way, contrary to the rules of the Commons in order to drive forward the law.

We have a very important judgment today. I just about managed to read it since it came out, but I think we should all take further time to reflect, and I would encourage people to approach this very calmly, because, while I respect the rule of law, and I’d be cautious about criticising judges, I fear that many, many people out there see this through the prism of 'leave' and 'remain'.

Mae'r Prif Weinidog yn ceryddu arweinydd yr wrthblaid ynghylch parch at reolaeth y gyfraith, ond rwy'n cofio, yr wythnos diwethaf, yr hyn a ddywedodd ef a'i Gwnsler Cyffredinol am ddyfarniad rhwymol yr Uchel Lys ar y pryd yn ein hawdurdodaeth ni, a phenderfynasant y byddai'n well ganddynt dderbyn dyfarniad y llys o awdurdodaeth arall.

Yr hyn y byddwn yn ei ofyn i'r Aelodau ei ystyried—[Torri ar draws.]—os caf i barhau—wrth ymateb i'r dyfarniad hwn heddiw, rwy'n credu y byddai pob un ohonom ni'n ei weld yn llawer cryfach ac ehangach ei gwmpas nag y rhagwelwyd cyn y dyfarniad. Canlyneb hynny yw bod y Goruchaf Lys wedi mynd ymhellach nag yr oeddem ni'n ei ddisgwyl yng ngoleuni arferion cyfansoddiadol blaenorol. Ac rwy'n meddwl, o ran ystyried pa mor afresymol yw'r dyfarniad, y dylem ni ganolbwyntio ychydig ar baragraffau 49 a 50 y dyfarniad, sy'n gwneud y rhan fwyaf o gwaith trwm, lle dywed y llys,

mae grym uchelfreiniol yn effeithiol dim ond i'r graddau y mae'n cael ei gydnabod gan y gyfraith gyffredin: fel y dywedwyd yn y Case of Proclamations, "nid oes gan y Brenin uchelfraint, ond yr hyn y mae cyfraith y wlad yn ei chaniatáu iddo". Mae grym uchelfreiniol wedi ei gyfyngu felly gan gyfraith statud a'r gyfraith gyffredin.

Roedd Achos y Proclamasiynau yn ymwneud â'r Goron yn dadwneud deddf a basiwyd gan y Senedd, a'r hyn a ganfu'r gyfraith gyffredin bryd hynny oedd na allai'r weithrediaeth weithredu yn groes i'r gyfraith na dadwneud cyfreithiau pan oedd y ddeddfwrfa wedi cyfyngu'r uchelfraint trwy basio deddf. Nid yw hynny'n wir yn y fan yma. Mae'r Senedd wedi cael dros 400 o flynyddoedd ers hynny i gyfyngu'r uchelfraint a rheoli sut y gellid ei defnyddio. Mae wedi dewis peidio â gwneud hynny, ac eto mae'r Goruchaf Lys wedi gwneud hynny ei hun drwy'r egwyddorion y mae wedi eu dehongli heddiw.

Yn yr un modd, yn nyfarniad blaenorol Miller, ar y cytuniad ar weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, gwelsom fod y Senedd wedi cyfyngu'r defnydd o erthygl 49—cymal passerelle—ond ni chyfyngodd ar y defnydd o erthygl 50. Ac eto, aeth y llys yn groes i'r egwyddorion dehongli statudol blaenorol i orfodi ei gyfyngiadau ei hun ar erthygl 50. Un maes— [Torri ar draws.]. Rwy'n disgrifio sut mae ei ddyfarniad yn afresymol. Nid yw afresymol yr un fath ag anghywir. Rwy'n gyfreithiwr a byddwn yn ofalus cyn mynd i'r cyfeiriad y mae'r Aelod yn gweiddi i'w berwyl.

Ym mharagraff 60 y dyfarniad, yn gwbl briodol, nid yw'r llys yn crwydro i feysydd gweithdrefn seneddol, ond mae'n rhagdybio bod y Senedd yn rheoli ei hamserlen ei hun. Ac eto nid yw'n gwneud hynny. Nid oes ganddi bwyllgor busnes y tŷ. Mae'r Llywodraeth yn neilltuo diwrnodau i'r gwrthbleidiau neu i bwyllgor busnes y meinciau cefn, ond y Llywodraeth sy'n rheoli'r agenda. Mae Rheolau Sefydlog yn dweud ei bod. Mae Rheolau Sefydlog yn dweud bod yn rhaid i bleidleisiau gael eu bwrw ar unwaith, a cheir dull i'r Senedd—Tŷ'r Cyffredin—ddiwygio hynny trwy gynnig gan y Pwyllgor Gweithdrefnau, ond ni wnaeth y Llefarydd hynny, oherwydd bod gan y Pwyllgor Gweithdrefnau fwyafrif a gefnogodd Brexit. Mae'n cael ei ethol gan y Tŷ. Felly, yn hytrach, anwybyddodd y Llefarydd y Rheolau Sefydlog, gan ddehongli rhywbeth ohonynt nad oedd yn bodoli a gwneud pethau yn y ffordd honno, yn groes i reolau Tŷ'r Cyffredin er mwyn symud y gyfraith yn ei blaen.

Mae gennym ni ddyfarniad pwysig iawn heddiw. Cael a chael oedd hi i mi ei ddarllen ers ei gyhoeddi, ond rwy’n credu y dylai pob un ohonom gymryd mwy o amser i feddwl, ac rwy’n annog pobl i ymdrin â’r mater mewn ffordd bwyllog iawn oherwydd, er fy mod i'n parchu’r gyfraith, a byddwn yn gochel rhag beirniadu barnwyr, rwy’n ofni bod llawer iawn o bobl yn gweld hyn drwy brism 'gadael' ac 'aros'.

13:45

Llywydd, I’m afraid I’m left a bit confused by the Member’s contribution. He describes the Supreme Court as exorbitant and then urges us all to respect the rule of law. Last week, he was busy trying to dismiss the views of the most senior court in Scotland as though they counted for absolutely nothing. I’m not certain today whether he hasn’t applied the same approach to the Supreme Court as well. I too have the judgment here. I agree with Mark Reckless that Members would want to read it. It is an exceptionally clearly argued judgment. The Member says that the court has departed from existing norms. It was asked to adjudicate in a situation where, as the judgment makes clear, the Prime Minister had departed from existing norms entirely, and to the detriment of the rule of law and to our democracy. That’s the conclusion that I think anybody who cares to study this judgment will come to, and that’s why it has the seriousness and weight that we ought to attach to it.

Llywydd, mae gen i ofn fy mod i wedi fy nrysu braidd gan gyfraniad yr Aelod. Mae'n dweud bod y Goruchaf Lys yn afresymol ac yna'n annog pob un ohonom ni i barchu rheol y gyfraith. Yr wythnos diwethaf, roedd yn brysur yn ceisio wfftio safbwyntiau'r llys uchaf yn yr Alban fel pe bai'n cyfrif am ddim byd o gwbl. Nid wyf i'n siŵr heddiw a yw wedi defnyddio'r un dull gyda'r Goruchaf Lys hefyd. Mae'r dyfarniad gennyf innau yma hefyd. Rwy'n cytuno â Mark Reckless y byddai'r Aelodau eisiau ei ddarllen. Mae'n ddyfarniad sydd wedi ei ddadlau yn eithriadol o eglur. Mae'r Aelod yn dweud bod y llys wedi mynd yn groes i arferion presennol. Gofynnwyd i'r llys ddyfarnu mewn sefyllfa lle'r oedd Prif Weinidog y DU, fel y mae'r dyfarniad yn ei egluro, wedi mynd yn groes i arferion presennol yn llwyr, ac ar draul rheolaeth y gyfraith a'n democratiaeth. Dyna'r casgliad y credaf y bydd unrhyw un sy'n dymuno astudio'r dyfarniad hwn yn dod iddo, a dyna pam mae ganddo'r difrifoldeb a'r pwys y dylem ni eu priodoli iddo.

We face this afternoon the deepest political crisis that I have seen in my 20 years of politics. I have to say that I have seen at least one Conservative MP attack the Supreme Court—David Davies. He said they were part of a pro-EU establishment. We all, First Minister, are the subject of court judgments sometimes that we don’t like, but we have courts for a reason—they’re there to take decisions. I listened carefully to what the leader of the opposition had to say, and I regret that what is a question of democracy, a question of the constitution, a question of the supremacy of Parliament elected by the people in 2017, a year after the referendum—a year after the referendum—was reduced by him to party political point scoring. He is better than that. He is better than that; he’s somebody who I have respect for, but, really, this is not about party politics.

First Minister, it is an occupational hazard for Ministers to find, when they take a decision in good faith, that the court then says the decision is unlawful. That is not unusual. What is unusual in this case is the Court of Session in Edinburgh said that Parliament had been prorogued for an improper purpose. 'Improper' is a stinging rebuke. The use of the word ’improper’ is a stinging rebuke to the Prime Minister. It implies dishonesty, and it implies that the Prime Minister gave the Queen misleading and illegal advice. That is a step that no Prime Minister has taken before.

A coach and horses has been driven through the constitution; it is no longer fit for purpose. A written constitution depends on people being reasonable and conventions being respected. They have not been. They have not been over the course of the past year, and it puts the Queen in an invidious position. If the Prime Minister comes back to the Queen and asks to prorogue Parliament once again, how can the Queen be sure that the advice she is being given by the Prime Minister is not unlawful? And yet she has no discretion as to what to do. She can be misled by illegal advice from a Prime Minister once again and can’t do anything. That is an invidious position for the Queen to be in. First Minister, given the crisis that we have, is it not time for sense? Is it not time for compromise? Is it not time for reconciliation? And is it not time to have a new Prime Minister?

Rydym ni'n wynebu y prynhawn yma yr argyfwng gwleidyddol dwysaf yr wyf i wedi ei weld yn ystod fy 20 mlynedd o wleidyddiaeth. Mae'n rhaid i mi ddweud fy mod i wedi gweld o leiaf un AS Ceidwadol yn ymosod ar y Goruchaf Lys—David Davies. Dywedodd eu bod yn rhan o sefydliad sydd o blaid yr UE. Rydym ni i gyd, Prif Weinidog, yn destun dyfarniadau llys weithiau nad ydym yn eu hoffi, ond mae gennym ni lysoedd am reswm—maen nhw yno i wneud penderfyniadau. Gwrandewais yn astud ar yr hyn yr oedd gan arweinydd yr wrthblaid i'w ddweud, ac rwy'n gresynu bod yr hyn sy'n gwestiwn o ddemocratiaeth, yn gwestiwn o'r cyfansoddiad, yn gwestiwn o oruchafiaeth Senedd a etholwyd gan y bobl yn 2017, flwyddyn ar ôl y refferendwm—flwyddyn ar ôl y refferendwm—wedi cael ei leihau ganddo ef i bwynt oedd â'r nod o sgorio pwyntiau gwleidyddol. Mae e'n well na hynny. Mae e'n well na hynny; mae'n rhywun y mae gen i barch tuag ato, ond, mewn gwirionedd, nid yw hyn yn ymwneud â gwleidyddiaeth bleidiol.

Prif Weinidog, mae'n berygl galwedigaethol i Weinidogion ganfod, pan eu bod yn gwneud penderfyniad didwyll, bod y llys wedyn yn dweud bod y penderfyniad yn anghyfreithlon. Nid yw hynny'n anarferol. Yr hyn sy'n anarferol yn yr achos hwn yw bod y Llys Sesiwn yng Nghaeredin wedi dweud bod y Senedd wedi cael ei gohirio at ddiben amhriodol. Mae 'amhriodol' yn gerydd hallt. Mae'r defnydd o'r gair 'amhriodol' yn gerydd hallt i Brif Weinidog y DU. Mae'n awgrymu anonestrwydd, ac mae'n awgrymu bod y Prif Weinidog wedi rhoi cyngor camarweiniol ac anghyfreithlon i'r Frenhines. Mae hwnnw'n gam nad oes yr un Prif Weinidog y DU wedi ei gymryd o'r blaen.

Gyrrwyd coets a cheffylau drwy'r cyfansoddiad; nid yw'n addas i'w ddiben mwyach. Mae cyfansoddiad ysgrifenedig yn dibynnu ar bobl yn bod yn rhesymol a bod confensiynau yn cael eu parchu. Nid yw hynny wedi digwydd. Nid yw hynny wedi digwydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae'n rhoi'r Frenhines mewn sefyllfa annymunol. Os bydd y Prif Weinidog yn dod yn ôl at y Frenhines ac yn gofyn i addoedi'r Senedd unwaith eto, sut y gall y Frenhines fod yn sicr nad yw'r cyngor sy'n cael ei roi iddi gan y Prif Weinidog yn anghyfreithlon? Ac eto nid oes ganddi unrhyw ddisgresiwn o ran yr hyn y dylai ei wneud. Gall gael ei chamarwain gan gyngor anghyfreithlon gan Brif Weinidog unwaith eto ac ni all wneud dim. Mae honno'n sefyllfa annymunol i'r Frenhines fod ynddi. Prif Weinidog, o ystyried yr argyfwng sydd gennym ni, onid yw'n bryd cael synnwyr? Onid yw'n bryd cyfaddawdu? Onid yw'n bryd cymodi? Ac onid yw'n bryd cael Prif Weinidog newydd i'r DU?

Well, Llywydd, I listened very carefully to what the former First Minister has said, as I think other Members in this Assembly should do, because of his role as a Privy Counsellor, because of the fact that he has actually attended those forums that have been at the heart of the issues that the Supreme Court has had to deal with, and, as he said, the Scottish court found that the advice given in the Privy Council was not advice based on good faith. Now, of course, what Carwyn Jones has said is right, we all of us, I'm sure, make decisions in good faith that then turn out not to be as soundly based as we had thought. The issue here is one of good faith—the fact that the Prime Minister, when providing his advice, said that he wanted to prorogue Parliament for one reason, whereas in fact it was clear from decisions that he had made that that was not the case. And that really does go to the heart of the way that our constitution operates. It goes to the heart, Llywydd, I would say, of arguments that people on different sides of this Chamber have made about the need for a constitutional convention and for a written constitution, which would avoid some of the risks that we have seen the current Prime Minister able to take and thought that he would get away with, and today he's been found out. But it should never have got to that stage and a different constitutional settlement would prevent that from happening. I agree with his final point; I have thought, ever since I heard the judgment and heard the way that the president of the Supreme Court was so unambiguous in her finding, the Prime Minister has been found to have acted unlawfully and in a way deliberately designed to subvert our democracy. How does anybody in that position think that they can carry on?

Wel, Llywydd, gwrandewais yn astud iawn ar yr hyn y mae'r cyn Brif Weinidog wedi ei ddweud, fel y credaf y dylai Aelodau eraill yn y Cynulliad hwn ei wneud, oherwydd ei swyddogaeth fel Cyfrin Gynghorwr, oherwydd ei fod wedi bod yn bresennol yn y fforymau hynny sydd wedi bod wrth wraidd y materion y bu'n rhaid i'r Goruchaf Lys ymdrin â nhw, ac, fel y dywedodd, canfu llys yr Alban nad oedd y cyngor a roddwyd yn y Cyfrin Gyngor yn gyngor wedi ei seilio ar ddidwylledd. Nawr, wrth gwrs, mae'r hyn y mae Carwyn Jones wedi ei ddweud yn iawn, rydym ni i gyd, rwy'n siŵr, yn gwneud penderfyniadau'n ddidwyll y mae'n ymddangos wedyn nad oeddent ar sylfeini mor gadarn ag yr oeddem ni'n ei feddwl. Mae'r mater yma'n un o ddidwylledd—y ffaith bod Prif Weinidog y DU, wrth roi ei gyngor, wedi dweud ei fod eisiau addoedi'r Senedd am un rheswm, er ei bod mewn gwirionedd yn eglur o benderfyniadau a wnaeth nad oedd hynny'n wir. Ac mae hynny wir yn mynd at wraidd y ffordd y mae ein cyfansoddiad yn gweithredu. Mae'n mynd at wraidd, Llywydd, ddywedwn i, y dadleuon y mae pobl ar wahanol ochrau o'r Siambr hon wedi eu gwneud am yr angen am gonfensiwn cyfansoddiadol ac am gyfansoddiad ysgrifenedig, a fyddai'n osgoi rhai o'r risgiau yr ydym ni wedi gweld Prif Weinidog presennol y DU yn gallu eu cymryd ac yn meddwl y byddai'n gallu gwneud hynny heb gosb, a heddiw mae wedi cael ei ddal. Ond ni ddylai fyth fod wedi cyrraedd y cam hwnnw a byddai gwahanol setliad cyfansoddiadol yn atal hynny rhag digwydd. Rwy'n cytuno â'i bwynt olaf; yn fy marn i, ers i mi glywed y dyfarniad a chlywed pa mor ddiamwys oedd llywydd y Goruchaf Lys wrth egluro ei chasgliad, canfuwyd bod y Prif Weinidog wedi ymddwyn yn anghyfreithlon ac mewn ffordd a gynlluniwyd yn fwriadol i wyrdroi ein democratiaeth. Sut y gall unrhyw un yn y sefyllfa honno feddwl y gallan nhw aros yn y swydd? 

13:50

We're clearly at a watershed moment and we have an 11-0 judgment—perhaps 'exorbitant' is a fair way of describing that. But, clearly, what has happened is that prerogative powers are not now considered to be beyond the rule of law and they are subject to judicial review. Given that prerogative powers are so vast, potentially, and are not amenable, or at least previously, to any other review, and we've clearly seen that in the way the Crown was involved—now, it is the case that in previous centuries the Crown could deny the exercise of the prerogative by the Prime Minister, but, clearly, in our democratic age we've gone a long way beyond that. Therefore, given all those grey areas in how far prerogative powers can be extended, we absolutely need the principle of judicial review, and I warmly welcome this morning's judgment. It really does establish beyond any question our democracy and the proper rule of law.

Prorogation clearly needs a clearer set of rules, based on all-party agreement. It is about when Parliament can sit, and it's much more than a suspension, because, for that time, it wipes out all parliamentary activity. It seems to me that all this talk comes down to this: should Parliament sit during a national crisis? And are we seriously going to say that it should not? I know many people may not agree with what Parliament does with that time, but it seems to me extraordinary that we would think it fit that Parliament would not sit at that time of importance.

If you accepted that, the most extreme would be that, in May 1940, Neville Chamberlain should have prorogued Parliament so the Government could concentrate fully on the external and vicious threat Britain was under. Clearly, that would have been wrong. You need the institution of Parliament and Crown, i.e. Government and Parliament, acting together. The independence of the judiciary is at the heart of the rule of law, and that means you've absolutely got to accept what the judgment is, especially when it is so emphatic. In private, you may not agree with it fully, but to come out then and question a judgment, however you do it, and there are elaborate ways of saying you disagree, is not at all helpful.

I would however say this, given the tenor of some of the exchanges, in their proceedings the judges were very keen to divide this case away from the issue of Brexit, and I think we should do the same. It does come at this important time of the question of Brexit, but this is about much more than Brexit, it's about the viability of the British constitution.

Rydym ni'n amlwg wedi cyrraedd trobwynt ac mae gennym ni ddyfarniad o 11-0—efallai fod 'eithafol' yn ffordd deg o ddisgrifio hynny. Ond, yn amlwg, yr hyn sydd wedi digwydd yw na ystyrir bellach bod pwerau uchelfreiniol y tu hwnt i reolaeth y gyfraith ac maen nhw'n destun adolygiad barnwrol. O gofio bod pwerau uchelfreiniol mor enfawr, o bosibl, ac nad ydynt yn addas, neu o leiaf yn flaenorol, i unrhyw adolygiad arall, a'n bod ni wedi gweld yn eglur yn y ffordd yr oedd y Goron yn ymwneud â hyn—nawr, mae'n wir y gallai'r Goron fod wedi atal gweithrediad yr uchelfraint gan Brif Weinidog y DU mewn canrifoedd a fu, ond, yn amlwg, yn ein hoes ddemocrataidd ni rydym ni wedi mynd ymhell y tu hwnt i hynny. Felly, o ystyried yr holl feysydd annelwig hynny o ran pa mor bell y gellir ymestyn pwerau uchelfreiniol, rydym ni wir angen yr egwyddor o adolygiad barnwrol, a chroesawaf yn gynnes y dyfarniad y bore yma. Mae wir yn sefydlu y tu hwnt i unrhyw amheuaeth ein democratiaeth a rheolaeth briodol y gyfraith.

Mae'n amlwg bod angen cyfres fwy eglur o reolau ar gyfer addoedi, yn seiliedig ar gytundeb pob plaid. Mae'n ymwneud â phryd y caiff y Senedd eistedd, ac mae'n llawer mwy na gwaharddiad, oherwydd, yn ystod y cyfnod hwnnw, mae'n atal pob gweithgarwch Seneddol. Mae'n ymddangos i mi bod yr holl drafod yn dod i lawr i hyn: a ddylai'r Senedd eistedd yn ystod argyfwng cenedlaethol? Ac a ydym ni o ddifrif yn mynd i ddweud na ddylai? Gwn efallai y bydd llawer o bobl nad ydyn nhw'n cytuno â'r hyn y mae'r Senedd yn ei wneud gyda'r amser hwnnw, ond mae'n ymddangos i mi yn rhyfeddol y byddem ni'n credu ei bod hi'n addas na fyddai'r Senedd yn eistedd ar yr adeg honno o bwysigrwydd.

Pe byddech chi'n derbyn hynny, y mwyaf eithafol fyddai, ym Mai 1940, y dylai Neville Chamberlain fod wedi addoedi'r Senedd fel y gallai'r Llywodraeth ganolbwyntio'n llawn ar y bygythiad allanol a milain yr oedd Prydain yn ei wynebu. Yn amlwg, byddai hynny wedi bod yn anghywir. Rydych chi angen sefydliad y Senedd a'r Goron, h.y. Llywodraeth a'r Senedd, yn gweithredu gyda'i gilydd. Mae annibyniaeth y farnwriaeth yn ganolog i reolaeth y gyfraith, ac mae hynny'n golygu bod yn rhaid i chi dderbyn y dyfarniad yn llwyr, yn enwedig pan fo mor bendant. Yn breifat, efallai nad ydych chi'n cytuno ag ef yn llawn, ond nid yw dod allan wedyn a chwestiynu dyfarniad, sut bynnag y byddwch chi'n ei wneud, a cheir ffyrdd cymhleth o ddweud eich bod chi'n anghytuno, nid yw o gymorth o gwbl.

Byddwn yn dweud hyn, fodd bynnag, o gofio tôn rhai o'r trafodaethau, yn eu trafodion, roedd y barnwyr yn awyddus iawn i wahanu'r achos hwn oddi wrth fater Brexit, ac rwy'n credu y dylem ni wneud hynny hefyd. Mae'n dod ar yr adeg bwysig hon o'r cwestiwn o Brexit, ond mae hyn yn ymwneud â llawer mwy na Brexit, mae'n ymwneud ag ymarferoldeb cyfansoddiad Prydain.

I thank David Melding for that. It was good to hear those points being made from the Conservative benches here this afternoon. David Melding is right, the checks and balances in our constitution worked, but they worked at the final hurdle. It had to go all the way to the Supreme Court before the checks and balances operated in the way that they should do, and that's why some of us here believe that that is an overly risky way to run our constitution and that we should build new defences into it so that a Prime Minister would never be tempted to do what Boris Johnson did.

I heard the Prime Minister disagree with the Supreme Court, and I didn't think he did it particularly elaborately. He simply took the line that these 11 people had got it all wrong and, yes, he'd abide by what they said, but he was quite sure that he'd been right and they weren't. I really think that is so much the wrong way for a Prime Minister to have reacted in the position that he found himself, if you believe in the rule of law, because I don't think that helps to support it at all. And, of course, David Melding is right, the judgment takes place in the context of Brexit, but it is not about Brexit. It is about the way in which powers are used in our constitution, whether they are used lawfully and whether they are used in a way that stands up to scrutiny. And on all of those points, the Supreme Court unanimously, the 12 Supreme Court justices sitting together—the 11 Supreme Court justices sitting together—found against the Prime Minister.

Diolch i David Melding am hynna. Roedd yn dda clywed y pwyntiau hynny'n cael eu gwneud o feinciau'r Ceidwadwyr yn y fan yma y prynhawn yma. Mae David Melding yn iawn, roedd y rhwystrau a'r gwrthbwysau yn ein cyfansoddiad yn gweithio, ond roedden nhw'n gweithio ar y rhwystr olaf. Bu'n rhaid iddo fynd yr holl ffordd i'r Goruchaf Lys cyn i'r mesurau rhwystrau a gwrthbwysau weithredu yn y ffordd y dylen nhw wneud, a dyna pam mae rhai ohonom ni yn y fan yma yn credu bod honno'n ffordd rhy beryglus o redeg ein cyfansoddiad ac y dylem ni gynnwys mesurau diogelu newydd ynddo fel na fyddai Prif Weinidog byth yn cael ei demtio i wneud yr hyn a wnaeth Boris Johnson.

Clywais Prif Weinidog y DU yn anghytuno â'r Goruchaf Lys, ac nid oeddwn i'n credu ei fod yn ei wneud yn arbennig o ofalus. Ei safbwynt syml oedd bod yr 11 o bobl hyn wedi cael popeth yn anghywir a, byddai, byddai'n ufuddhau i'r hyn a ddywedasant, ond roedd yn eithaf sicr ei fod ef yn iawn ac nad oedden nhw. Rwyf i wir yn credu bod hon yn ffordd mor anghywir i Brif Weinidog fod wedi ymateb yn y sefyllfa y canfu ei hun ynddi, os ydych chi'n credu yn rheol y gyfraith, oherwydd nid wyf i'n credu bod hynny'n helpu i'w chefnogi o gwbl. Ac, wrth gwrs, mae David Melding yn iawn, mae'r dyfarniad yn digwydd yng nghyd-destun Brexit, ond nid yw'n ymwneud â Brexit. Mae'n ymwneud â'r ffordd y caiff pwerau eu defnyddio yn ein cyfansoddiad, pa un a ydyn nhw'n cael eu defnyddio'n gyfreithlon a pha un a ydyn nhw'n cael eu defnyddio mewn ffordd sy'n gwrthsefyll craffu. Ac ar bob un o'r pwyntiau hynny, dyfarnodd y Goruchaf Lys yn unfrydol, 12 ustus y Goruchaf Lys yn eistedd gyda'i gilydd—11 ustus y Goruchaf Lys yn eistedd gyda'i gilydd—yn erbyn y Prif Weinidog.

13:55

Like others, although this takes place within the context that we're living through at the moment, I believe that this is about power and this is about the British constitution. I don't believe that this is about Brexit, as much as many people would prefer that.

I agree with what many people here have said: this is both about the powers available to a Prime Minister, but it is also about the behaviour of the Prime Minister as well. I'm tempted to think that it takes an Old Etonian to tell a lie to Her Majesty the Queen; certainly we were taught better in Tredegar Comprehensive School and we wouldn't have thought of behaving in such a way. And it reflects poorly on the opposition here, on the Conservative Party in this country, that they're not prepared to stand with the constitution and the law of this country but to defend a rotten Prime Minister. That speaks volumes.

But we need to do more than simply condemn the poor behaviour of the current Prime Minister. He has attempted to subvert our constitution and he has attempted to subvert our democratic institutions. David Melding is absolutely right, prerogative powers must be subject to judicial review, but prerogative powers also have to be subject to democratic accountability and not simply judicial accountability.

First Minister, do you agree with me that, not only must the British Prime Minister resign when he returns to the United Kingdom overnight and before he faces the UK Parliament, but we need a constitution now that reflects the sovereignty of the Parliaments of these islands? The Parliaments of these islands. And what that means is not simply a constitutional convention, but an agreement with the United Kingdom Parliament, the Scottish Parliament and this Parliament of our right to sit unfettered by the Executive, to hold the Executive to account and to ensure that, as Parliaments, we're able to represent the people without fear and favour and that we cannot be bullied by a Prime Minister who believes he is above the law.

Fel eraill, er bod hyn yn digwydd o fewn y cyd-destun yr ydym ni'n byw drwyddo ar hyn o bryd, rwy'n credu bod hyn yn ymwneud â grym ac mae hyn yn ymwneud â chyfansoddiad Prydain. Nid wyf i'n credu bod hyn yn ymwneud â Brexit, cymaint ag y byddai'n well gan lawer o bobl hynny.

Rwy'n cytuno â'r hyn y mae llawer o bobl yn y fan yma wedi ei ddweud: mae hyn yn ymwneud â'r pwerau sydd ar gael i Brif Weinidog y DU, ond mae hefyd yn ymwneud ag ymddygiad Prif Weinidog y DU hefyd. Caf fy nhemtio i feddwl ei fod yn cymryd hen ddisgybl ysgol Eton i ddweud celwydd wrth Ei Mawrhydi y Frenhines; yn sicr, cawsom ni ein haddysgu yn well yn Ysgol Gyfun Tredegar ac ni fyddem ni byth wedi meddwl ymddwyn yn y fath fodd. Ac mae'n adlewyrchu'n wael ar yr wrthblaid yn y fan yma, ar y Blaid Geidwadol yn y wlad hon, nad ydyn nhw'n barod i sefyll yn gadarn wrth gyfansoddiad a chyfraith y wlad hon ond i amddiffyn Prif Weinidog diwerth. Mae hynny'n dweud cyfrolau.

Ond mae angen i ni wneud mwy na dim ond condemnio ymddygiad gwael Prif Weinidog presennol y DU. Mae wedi ceisio gwyrdroi ein cyfansoddiad ac mae wedi ceisio gwyrdroi ein sefydliadau democrataidd. Mae David Melding yn hollol gywir, mae'n rhaid i bwerau uchelfreiniol fod yn destun adolygiad barnwrol, ond mae'n rhaid i bwerau uchelfreiniol fod yn destun atebolrwydd democrataidd hefyd ac nid atebolrwydd barnwrol yn unig.

Prif Weinidog, a ydych chi'n cytuno â mi, nid yn unig bod yn rhaid i Brif Weinidog Prydain ymddiswyddo pan fydd yn dychwelyd i'r Deyrnas Unedig dros nos a chyn iddo wynebu Senedd y DU, ond ein bod ni angen cyfansoddiad nawr sy'n adlewyrchu sofraniaeth Seneddau yr ynysoedd hyn? Seneddau'r ynysoedd hyn. A'r hyn y mae hynny'n ei olygu yw nid confensiwn cyfansoddiadol syml, ond cytundeb gyda Senedd y Deyrnas Unedig, Senedd yr Alban a'r Senedd hon ar ein hawl i eistedd yn ddilyffethair gan y Weithrediaeth, i ddwyn y Weithrediaeth i gyfrif ac i sicrhau, fel Seneddau, ein bod ni'n gallu cynrychioli'r bobl heb ofn na ffafriaeth ac na allwn gael ein bwlio gan Brif Weinidog sy'n credu ei fod uwchlaw'r gyfraith.

Well, Llywydd, I agree completely with what Alun Davies has said, that the case is about power and about constraints on that power and about the way that power is exercised. And of course he is right to say that those powers, in this case, were exercised by an individual, and there is an individual and his actions at the centre of this case. It's about that person's actions, it's about the unelected people he gathered around him in order to bolster him in the course of action that he thought he could get away with. And the way to defend us in future against that is through constitutional reform and, of course, Alun Davies makes that fundamentally important point that, in a devolved United Kingdom, this is about Parliaments, plural, not simply Parliament in Westminster. And I want to see that constitutional convention entrench devolution by recognising that, 20 years into devolution, sovereignty is a dispersed concept. It is not held at Westminster and handed out to others to be taken back whenever they don't like what we do with it. Sovereignty is entrenched here for the things that we have responsibility for, and it is entrenched in other places too, and then shared back together again for common purposes when we decide that that is the way to create solidarity between people across the United Kingdom.

So, the respect for Parliaments, not simply Parliament, should be at the heart of that new sense of how our constitution needs to operate, and then there will be other checks and other balances built into it that would have prevented us from being in the position we have found ourselves in today.

Wel, Llywydd, rwy'n cytuno'n llwyr â'r hyn y mae Alun Davies wedi ei ddweud, sef bod yr achos yn ymwneud â grym a chyfyngiadau ar y grym hwnnw a'r ffordd y caiff y grym hwnnw ei arfer. Ac wrth gwrs, mae'n iawn i ddweud bod y pwerau hynny, yn yr achos hwn, wedi cael eu harfer gan unigolyn, a bod unigolyn a'i weithredoedd yn ganolog i'r achos hwn. Mae'n ymwneud â gweithredoedd y person hwnnw, mae'n ymwneud â'r bobl anetholedig iddo eu casglu o'i gwmpas er mwyn ei gryfhau yn y camau y credai y gallai eu cymryd heb gael ei gosbi. A'r ffordd i'n hamddiffyn ni yn y dyfodol yn erbyn hynny yw trwy ddiwygio cyfansoddiadol ac, wrth gwrs, mae Alun Davies yn gwneud y pwynt sylfaenol bwysig hwnnw, sef, mewn Teyrnas Unedig ddatganoledig, mae hyn yn ymwneud â Seneddau, lluosog, nid dim ond y Senedd yn San Steffan. Ac rwyf i eisiau gweld y confensiwn cyfansoddiadol hwnnw yn ymwreiddio datganoli trwy gydnabod, 20 mlynedd ar ôl datganoli, bod sofraniaeth yn gysyniad gwasgaredig. Nid yw wedi ei chadw yn San Steffan ac yn cael ei dosbarthu i eraill i'w chymryd yn ôl pan nad ydyn nhw'n hoffi'r hyn yr ydym ni'n ei wneud â hi. Mae sofraniaeth wedi ei hymwreiddio yn y fan yma ar gyfer y pethau y mae gennym ni gyfrifoldeb amdanynt, ac mae wedi ei hymwreiddio mewn mannau eraill hefyd, ac yna'n cael ei rhannu'n ôl at ei gilydd eto at ddibenion cyffredin pan fyddwn ni'n penderfynu mai dyna'r ffordd i greu undod rhwng pobl ar draws y Deyrnas Unedig.

Felly, dylai'r parch at Seneddau, nid y Senedd yn unig, fod wrth wraidd y synnwyr newydd hwnnw o sut y mae angen i'n cyfansoddiad weithredu, ac wedyn bydd mesurau cadw cydbwysedd eraill yn rhan ohono a fyddai wedi ein hatal rhag bod yn y sefyllfa yr ydym ni wedi canfod ein hunain ynddi heddiw.

14:00

Dyna ddiwedd ar y cwestiwn brys.

That concludes the emergency question.

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister

Yr eitem gyntaf, felly, ar yr agenda, yn ôl y papur trefn, yw'r cwestiynau i'r Prif Weinidog. Mae'r cwestiwn cyntaf yn yr eitem yma gan Huw Irranca-Davies.

The first item on our agenda, therefore, according to the order paper, is questions to the First Minister. The first question under this item is from Huw Irranca-Davies.

Swyddi a Datblygu Economaidd yn Ogwr
Jobs and Economic Development in Ogmore

1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn helpu i gynnal swyddi a datblygu economaidd yn Ogwr? OAQ54381

1. Will the First Minister make a statement on how the Welsh Government is helping to support jobs and economic development in Ogmore? OAQ54381

Llywydd, I thank Huw Irranca-Davies for that question. The Welsh Government helps to support jobs and economic development across Wales, including in Ogmore, through our economic action plan. Between 2011 and 2019, the unemployment rate in Ogmore fell by 52 per cent, and that exceeded the fall in the rest of Wales and the fall across the United Kingdom.

Llywydd, diolch i Huw Irranca-Davies am y cwestiwn yna. Mae Llywodraeth Cymru yn helpu i gefnogi swyddi a datblygiad economaidd ledled Cymru, gan gynnwys yn Ogwr, drwy ein cynllun gweithredu economaidd. Rhwng 2011 a 2019, gostyngodd y gyfradd diweithdra yn Ogwr gan 52 y cant, ac roedd hynny'n fwy na'r gostyngiad yng ngweddill Cymru a'r gostyngiad ledled y Deyrnas Unedig.

That is welcome news, First Minister. Last week's announcement—confirmation of the investment of Ineos in my neighbour's seat in Bridgend—was welcomed throughout Bridgend and Ogmore and the whole region, showing once again that the Welsh Government has indeed stepped up to the mark to support our manufacturing base and jobs. Whilst this can't replace in its entirety the 1,700 jobs, it shows a confidence in the area and in the skills of the workforce that is hugely reassuring.

But could I ask the First Minister about the wider and sustained investment and support by the Welsh Government and its agencies in the Ogmore constituency over the last three years of this Assembly term: how many jobs and training places created and sustained, how many business start-ups, how many business support grants and loans and advice provided? If the Minister could give me a flavour in his response today, I'd be grateful, though I'm happy to have chapter and verse in a more detailed answer afterwards. And would he confirm that the Bridgend and Ogmore M4 belt is still home to some of the largest concentrations of manufacturing in Wales and some of the most highly skilled workers?

Mae hynny'n newyddion i'w groesawu, Prif Weinidog. Croesawyd cyhoeddiad yr wythnos diwethaf—cadarnhad o fuddsoddiad Ineos yn sedd fy nghymydog ym Mhen-y-bont ar Ogwr—ledled Pen-y-bont ar Ogwr ac Ogwr a'r rhanbarth cyfan, gan ddangos unwaith eto bod Llywodraeth Cymru, yn wir, wedi camu i'r adwy i gefnogi ein sylfaen gweithgynhyrchu a swyddi. Er na all hyn ddisodli'n llwyr y 1,700 o swyddi, mae'n dangos ffydd yn yr ardal ac yn sgiliau'r gweithlu sy'n galonogol iawn.

Ond a gaf i ofyn i'r Prif Weinidog am y buddsoddiad a'r cymorth ehangach a pharhaus gan Lywodraeth Cymru a'i hasiantaethau yn etholaeth Ogwr dros dair blynedd olaf tymor y Cynulliad hwn: faint o swyddi a lleoedd hyfforddi a grëwyd ac a gynhaliwyd, faint o fusnesau newydd, faint o grantiau cymorth busnes a benthyciadau a chyngor a ddarparwyd? Pe gallai'r Gweinidog roi blas i mi yn ei ymateb heddiw, byddwn yn ddiolchgar, er fy mod i'n hapus i gael y stori lawn mewn ateb mwy manwl wedyn. Ac a wnaiff ef gadarnhau bod llain M4 Pen-y-bont ar Ogwr ac Ogwr yn dal i fod yn gartref i rai o'r crynodiadau mwyaf o weithgynhyrchu yng Nghymru a rhai o'r gweithwyr mwyaf medrus?

I thank the Member for that question. I thank him for what he said at the start about Ineos—the culmination of long and intense negotiations carried out by officials in the Welsh Government, led by my colleague, Ken Skates. We were delighted to be able to bring those jobs to people in the Bridgend and Ogmore area, given what has happened there earlier this year.

Of course, Huw Irranca-Davies is right that the Bridgend and Ogmore M4 belt is still home to a large concentration of manufacturing in Wales—Invacare, Sony, for example—and they're there because of the benefits of having a highly skilled and motivated workforce.

The Member asked me, Llywydd, about chapter and verse of the things that have been done to support the economy and manufacturing industry in that part of Wales. Here are just three examples: since 2015, Business Wales has helped in the creation of over 200 new enterprises in the area that is represented by Huw Irranca-Davies and by the Member for Bridgend. Since 2016, the Development Bank of Wales has invested over £9 million in businesses in Bridgend alone. And, since 2018, the economy futures fund has approved projects in the Bridgend and Ogmore area that are valued at over £8 million.

All of that shows the determination of this Government to go on investing in those places and those people that have created such success in manufacturing in the M4 belt around Bridgend and Ogmore in recent times.

Diolchaf i'r Aelod am y cwestiwn yna. Diolchaf iddo am yr hyn a ddywedodd ar y cychwyn am Ineos—penllanw trafodaethau hir a dwys a gynhaliwyd gan swyddogion yn Llywodraeth Cymru, dan arweiniad fy nghyd-Weinidog, Ken Skates. Roeddem ni'n falch iawn o allu dod â'r swyddi hynny i bobl yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr ac Ogwr, o gofio'r hyn sydd wedi digwydd yno yn gynharach eleni.

Wrth gwrs, mae Huw Irranca-Davies yn iawn bod llain M4 Pen-y-bont ar Ogwr ac Ogwr yn dal i fod yn gartref i grynodiad mawr o weithgynhyrchu yng Nghymru—Invacare, Sony, er enghraifft—ac maen nhw yno oherwydd manteision bod â gweithlu hynod fedrus a brwdfrydig.

Gofynnodd yr Aelod i mi, Llywydd, am stori lawn y pethau a wnaed i gefnogi'r economi a'r diwydiant gweithgynhyrchu yn y rhan honno o Gymru. Dyma dair enghraifft yn unig: ers 2015, mae Busnes Cymru wedi helpu i greu dros 200 o fentrau newydd yn yr ardal a gynrychiolir gan Huw Irranca-Davies a chan yr Aelod dros Ben-y-bont ar Ogwr. Ers 2016, mae Banc Datblygu Cymru wedi buddsoddi dros £9 miliwn mewn busnesau ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn unig. Ac, ers 2018, mae cronfa dyfodol yr economi wedi cymeradwyo prosiectau yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr ac Ogwr sydd werth dros £8 miliwn.

Mae hynny i gyd yn dangos penderfyniad y Llywodraeth hon i barhau i fuddsoddi yn y lleoedd hynny a'r bobl hynny sydd wedi creu cymaint o lwyddiant ym maes gweithgynhyrchu ar lain yr M4 o amgylch Pen-y-bont ar Ogwr ac Ogwr yn y cyfnod diweddar.

I'd like to acknowledge the work of both our Governments in bringing Ineos to just outside my region, but for the benefit of the whole of the region and beyond. The economic development that Huw Irranca-Davies referred to, of course, needs a well-prepared workforce who've had the best out of their school and college experience. I wonder if one of the greatest risks to that sustained economic development that he was talking about, including Ogmore, will be cross-sector employer loss of confidence in the robustness and accountability of the education system. Do you share Jeremy Corbyn's views that an independent school inspectorate is unnecessary? 

Hoffwn gydnabod gwaith ein dwy Lywodraeth mewn dod ag Ineos i gyrion fy rhanbarth i, ond er budd y rhanbarth cyfan a thu hwnt. Mae'r datblygiad economaidd y cyfeiriodd Huw Irranca-Davies ato, wrth gwrs, angen gweithlu sydd wedi ei baratoi'n dda sydd wedi cael y gorau o'u profiad yn yr ysgol a'r coleg. Tybed ai un o'r risgiau mwyaf i'r datblygiad economaidd parhaus hwnnw yr oedd yn sôn amdano, gan gynnwys Ogwr, fydd cyflogwyr traws-sector yn colli ffydd yng nghadernid ac atebolrwydd y system addysg. A ydych chi'n rhannu safbwyntiau Jeremy Corbyn bod arolygiaeth ysgolion annibynnol yn ddiangen?

14:05

Well, Llywydd, there were some imaginative leaps in that question; I congratulate the Member. If there was an academic qualification in that, she'd be well advanced. Look, the reason why employers go to Bridgend is because of the qualifications and skills that the workforce already have. The proportion of working age adults in Bridgend with at least two A-levels or the equivalent has been increasing year on year, and last year, 2018, reached the highest it had ever seen. And our investment in education, in apprenticeships here in Wales, in skills and employability, gives us confidence and gives employers confidence to invest in that area because they know that they will have a workforce there ready and willing to do the jobs that can be attracted to it. 

We have a very different education system here in Wales. Education is devolved—I remind Members of that. Decisions that other people make about what is right in their areas have no direct read-off for us. We think we have an inspection regime and system here in Wales that works for schools, that works for students, that works for parents, and we're very happy that we have that in place and can continue with it. 

Wel, Llywydd, cafwyd rhai tybiaethau llawn dychymyg yn y cwestiwn hwnnw; llongyfarchaf yr Aelod. Pe byddai cymhwyster academaidd yn y maes hwnnw, byddai ar lefel uchel iawn. Edrychwch, y rheswm pam mae cyflogwyr yn mynd i Ben-y-bont ar Ogwr yw'r cymwysterau a'r sgiliau sydd gan y gweithlu eisoes. Mae cyfran yr oedolion o oedran gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr sydd ag o leiaf dau gymhwyster safon uwch neu gyfatebol wedi cynyddu o flwyddyn i flwyddyn, a'r llynedd, 2018, cyrhaeddodd yr uchaf a fu erioed. Ac mae ein buddsoddiad mewn addysg, mewn prentisiaethau yma yng Nghymru, mewn sgiliau a chyflogadwyedd, yn rhoi hyder i ni ac yn rhoi hyder i gyflogwyr fuddsoddi yn yr ardal honno gan eu bod nhw'n gwybod y bydd ganddyn nhw weithlu yno sy'n barod ac yn fodlon gwneud y swyddi y gellir eu denu i'r ardal honno.

Mae gennym ni system addysg wahanol iawn yma yng Nghymru. Mae addysg wedi ei ddatganoli—atgoffaf yr Aelodau o hynny. Nid oes gan penderfyniadau y mae pobl eraill yn eu gwneud am yr hyn sy'n iawn yn eu hardaloedd nhw unrhyw effaith uniongyrchol arnom ni. Rydym ni'n credu bod gennym ni drefn a system arolygu yma yng Nghymru sy'n gweithio i ysgolion, sy'n gweithio i fyfyrwyr, sy'n gweithio i rieni, ac rydym ni'n hapus iawn bod hynny ar waith gennym ni ac y gallwn barhau ag ef.

First Minister, the news that Ineos will be producing project Grenadier in the region will be welcome relief for my constituents in Ogmore and the wider South Wales West region. However, we must diversify and futureproof our jobs market if we are to change the economic fortunes of Ogmore and the wider region. First Minister, how will your Government equip the current and future workforce with the necessary skills to compete in industry 4.0? Thank you.  

Prif Weinidog, bydd y newyddion y bydd Ineos yn cynhyrchu prosiect Grenadier yn y rhanbarth yn rhyddhad i'w groesawu i'm hetholwyr yn Ogwr a rhanbarth Gorllewin De Cymru yn ehangach. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni arallgyfeirio a diogelu ein marchnad swyddi ar gyfer y dyfodol os ydym ni'n mynd i newid ffawd economaidd Ogwr a'r rhanbarth ehangach. Prif Weinidog, sut y bydd eich Llywodraeth yn arfogi gweithlu'r presennol a'r dyfodol â'r sgiliau angenrheidiol i gystadlu mewn diwydiant 4.0? Diolch.

Llywydd, I thank the Member for what she said about Ineos, and I agree with what she said, that the future of the Welsh economy does rely on diversification, responding to the challenges that we know will be there for jobs in the future, including automation. We have agreements with employers in all parts of Wales. Our economic contract approach means that we see this as a shared responsibility, a responsibility that is shared between Government, between employers and between employees as well, and the work the trade unions in Wales have done in mapping out some of the opportunities that will come to jobs in Wales through automation is amongst the best contributions that you will see to the response to diversification that Caroline Jones has suggested that we need. But it isn't the responsibility of any one partner—it is the responsibility of everyone; that's why we have a social partnership approach here in Wales. And, by working together in that way, we can have confidence that we are able to face the challenges and the opportunities that will come the way of the Welsh economy as a result of changes that we all know are happening in the world around us.

Llywydd, diolchaf i'r Aelod am yr hyn a ddywedodd am Ineos, ac rwy'n cytuno â'r hyn a ddywedodd, bod dyfodol economi Cymru yn dibynnu ar arallgyfeirio, gan ymateb i'r heriau y gwyddom y byddan nhw yno ar gyfer swyddi yn y dyfodol, gan gynnwys awtomatiaeth. Mae gennym ni gytundebau gyda chyflogwyr ym mhob rhan o Gymru. Mae ein dull contract economaidd yn golygu ein bod ni'n ystyried hwn fel cyfrifoldeb a rennir, cyfrifoldeb a rennir rhwng y Llywodraeth, rhwng cyflogwyr a rhwng cyflogeion hefyd, ac mae'r gwaith y mae'r undebau llafur yng Nghymru wedi ei wneud o ran mapio rhai o'r cyfleoedd a fydd yn dod i swyddi yng Nghymru drwy awtomatiaeth ymhlith y cyfraniadau gorau y byddwch chi'n eu gweld i'r ymateb i arallgyfeirio y mae Caroline Jones wedi awgrymu sydd ei angen arnom ni. Ond nid yw'n gyfrifoldeb i unrhyw un partner—mae'n gyfrifoldeb i bawb; dyna pam mae gennym ni ddull partneriaeth gymdeithasol yma yng Nghymru. A, thrwy weithio gyda'n gilydd yn y ffordd honno, gallwn fod yn hyderus ein bod ni'n gallu wynebu'r heriau a'r cyfleoedd a fydd yn dod i economi Cymru o ganlyniad i newidiadau yr ydym ni i gyd yn gwybod sy'n digwydd yn y byd o'n cwmpas.

Ysgolion Rhydd
Free Schools

2. Beth yw polisi Llywodraeth Cymru ar ysgolion rhydd? OAQ54361

2. What is the Welsh Government's policy on free schools? OAQ54361

Llywydd, the Welsh Government remains committed to a comprehensive education system that ensures everyone, no matter their background, has the opportunity to reach their potential. There is no evidence that free schools have raised standards in England, while the Sutton Trust has found that the policy has failed to fulfil its purpose.

Llywydd, mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fod yn ymrwymedig i system addysg gynhwysfawr sy'n sicrhau bod pawb, waeth beth fo'u cefndir, yn cael y cyfle i wireddu eu potensial. Nid oes unrhyw dystiolaeth bod ysgolion rhydd wedi codi safonau yn Lloegr, ac mae Ymddiriedolaeth Sutton wedi canfod bod y polisi wedi methu â chyflawni ei ddiben.

Thank you, First Minister. Do you agree with me that the Prime Minister's intention, as he put it, to create 30 free schools across the UK—perhaps that's an improper comment—shows his ignorance of devolution, because, as we all know in this Chamber, education is devolved? Will the First Minister continue then to assure the people of Wales that we will not see the marketisation of education in Wales via the establishment of free schools? 

Diolch, Prif Weinidog. A ydych chi'n cytuno â mi bod bwriad Prif Weinidog y DU, fel y dywedodd, i greu 30 o ysgolion rhydd ar draws y DU—efallai fod hwnnw'n sylw amhriodol—yn dangos ei anwybodaeth o ddatganoli, oherwydd, fel yr ydym ni i gyd yn ymwybodol yn y Siambr hon, mae addysg wedi ei datganoli? A wnaiff y Prif Weinidog barhau felly i roi sicrwydd i bobl Cymru na fyddwn ni'n gweld marchnadeiddio addysg yng Nghymru drwy sefydlu ysgolion rhydd?

I thank Carwyn Jones for that supplementary question, Llywydd. I hope he's right; I hope that it was simply that the Prime Minister didn't understand devolution. That would be one thing. But I have an anxiety that behind that statement may lie some intentionality. Some Members here will remember the speech that Michael Gove made in Edinburgh during the Conservative leadership election, when he said that the way to cement the United Kingdom was for the UK Government to set up, in devolved areas, schools and hospitals for which they would have responsibility. It was, I thought, an idea designed to lead to the disintegration of the United Kingdom, and let us hope that when the Prime Minister referred to 30 free schools across the United Kingdom he wasn't echoing that particularly unhappy idea. Education is devolved to Wales; we have deliberately, intentionally, and over the whole time of devolution turned our back on the idea that creating a market in education is the best way to drive up standards. It absolutely doesn't. It simply results in those who have advantages already becoming even more advantaged in future. Our education policies have always been based on our belief that every child should have an equal chance to make the very best use of all the talents that that child possesses and that it should not be an accident of the sort of school that they go to and the type of education that they receive that should determine those chances in life. That's what free schools do. That's why we won't be having them in Wales.

Diolchaf i Carwyn Jones am y cwestiwn atodol yna, Llywydd. Rwy'n gobeithio ei fod yn iawn; rwy'n gobeithio ei fod yn fater syml nad oedd Prif Weinidog y DU yn deall datganoli. Byddai hynny'n un peth. Ond mae gen i bryder mawr efallai fod rhywfaint o fwriadoldeb y tu ôl i'r datganiad hwnnw. Bydd rhai Aelodau yn y fan yma yn cofio'r araith a wnaeth Michael Gove yng Nghaeredin yn ystod etholiad arweinyddiaeth y Ceidwadwyr, pan ddywedodd mai'r ffordd i gadarnhau'r Deyrnas Unedig oedd i Lywodraeth y DU sefydlu, mewn ardaloedd datganoledig, ysgolion ac ysbytai y byddai ganddyn nhw gyfrifoldeb amdanyn nhw. Roedd yn syniad, meddyliais, o oedd â'r nod o arwain at chwalu'r Deyrnas Unedig, a gadewch i ni obeithio pan gyfeiriodd Prif Weinidog y DU at 30 o ysgolion rhydd ledled y Deyrnas Unedig nad oedd yn adleisio'r syniad arbennig o anhapus hwnnw. Mae addysg wedi ei datganoli i Gymru; rydym ni wedi mynd ati'n bwrpasol, yn fwriadol, a thrwy gydol cyfnod datganoli wedi cefnu ar y syniad mai creu marchnad ym maes addysg yw'r ffordd orau i godi safonau. Mae'n bendant nad yw'n gwneud hynny. Y cwbl mae'n ei wneud yw sicrhau bod y rhai sydd â manteision eisoes yn dod yn fwy breintiedig fyth yn y dyfodol. Mae ein polisïau addysg wedi eu seilio erioed ar ein cred y dylai pob plentyn gael cyfle cyfartal i wneud y defnydd gorau posibl o'r holl dalentau y mae'r plentyn hwnnw'n meddu arnynt ac mai nid damwain o'r math o ysgol y mae'n mynd iddi a'r math o addysg y mae'n ei derbyn a ddylai bennu'r cyfleoedd hynny mewn bywyd. Dyna'r hyn y mae ysgolion rhydd yn ei wneud. Dyna pam na fyddwn ni'n eu cael nhw yng Nghymru.

14:10

I think it's a bit rich of the former First Minister, frankly, to criticise the education policies in England when, under his leadership, the Government delivered the worst Programme for International Student Assessment results that this country has ever seen and we're still at the bottom of the UK league tables as far as English, mathematics and science is concerned. Now, one of the reasons for that—. You said you want all young people to have equal opportunity: the reality is they don't have equal opportunity here in Wales, because there's a funding gap of £645 per pupil, per year, according to the unions, that needs to be addressed.

Now, the one good thing, of course, First Minister—the one good thing—is that the UK Government announced a significant spending boost for education very recently, which means that as a result of that spending boost Wales will have £1.2 billion to spend on education in addition to the current sum over the next three years. Can I ask you: what action will you take to close that funding gap, eliminate it completely, to give a level playing field so that young people here can have the opportunity to prosper?

Credaf ei bod hi braidd yn hyf, a dweud y gwir, i'r cyn-Brif Weinidog feirniadu'r polisïau addysg yn Lloegr pan ddarparodd y Llywodraeth, o dan ei arweinyddiaeth ef, y canlyniadau Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr gwaethaf a welodd y wlad hon erioed ac rydym ni'n dal i fod ar waelod tablau cynghrair y DU ym mhynciau Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth. Nawr, un o'r rhesymau am hynny—. Dywedasoch eich bod chi eisiau i bob person ifanc gael cyfle cyfartal: y gwir yw nad ydyn nhw'n cael cyfle cyfartal yma yng Nghymru, gan fod bwlch cyllid o £645 fesul disgybl, bob blwyddyn, yn ôl yr undebau, y mae angen mynd i'r afael ag ef.

Nawr, yr un peth da, wrth gwrs, Prif Weinidog—yr un peth da—yw bod Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi hwb gwariant sylweddol ar gyfer addysg yn ddiweddar iawn, sy'n golygu, o ganlyniad i'r hwb gwariant hwnnw, y bydd gan Gymru £1.2 biliwn i'w wario ar addysg yn ychwanegol at y swm cyfredol dros y tair blynedd nesaf. A gaf i ofyn i chi: pa gamau fyddwch chi'n eu cymryd i gau'r bwlch cyllid hwnnw, ei ddileu'n llwyr, i roi chwarae teg fel y gall pobl ifanc yma gael y cyfle i ffynnu?

Llywydd, the Member's contribution is a tissue of outdated, and therefore highly misleading, assertions. The figure that he quoted is from 2011. You'd think he might have updated his figures a little since then. You'd think he might have read the Institute for Fiscal Studies, who said that the gap between funding in England and Wales had been virtually eliminated, and that was because of cuts, cuts—[Interruption.] The gap had been virtually eliminated because of the cuts that had been made to education budgets in England. [Interruption.] Well, you can say 'nonsense', Darren, if you like, but it's the IFS who said that, not me. [Interruption.] The IFS—and they reported again yesterday. Good idea, I think, to update your figures and, perhaps, your understanding.

Were we to get money on the scale that you suggest—and we're certainly not guaranteed to get it; we have a one-year settlement here in Wales, whereas your Government has been prepared to offer three years in England, but not to Wales or to Scotland. If they hadn't spent some of the money before we got it—£50 million to fill the gap in teacher pension contributions, which should have come from the UK Government and which they've refused, despite the rules of the funding formula, to provide to us—and if we did get that money, Llywydd, we will not waste £140 million on free schools that never opened, or opened and closed. If we get money here, we will be investing it in a way that will support those young people in our schools who delivered those record results in A-levels and in GCSEs in August of this year. That's the truth of the matter, and the Member's attempt, as ever, to throw some pall over the achievements of children in Wales does them no good, but it does his party no good at all.

Llywydd, mae cyfraniad yr Aelod yn feinwe o honiadau hen ffasiwn, ac felly'n hynod gamarweiniol. Mae'r ffigur a ddyfynnodd o 2011. Byddech chi'n meddwl y byddai wedi diweddaru ychydig ar ei ffigurau ers hynny. Byddech chi'n meddwl efallai y byddai wedi darllen y Sefydliad Astudiaethau Cyllid, a ddywedodd bod y bwlch rhwng cyllid yng Nghymru a Lloegr bron wedi cael ei ddileu, ac roedd hynny oherwydd toriadau, toriadau—[Torri ar draws.] Roedd y bwlch bron wedi ei ddileu oherwydd y toriadau a wnaed i gyllidebau addysg yn Lloegr. [Torri ar draws.] Wel, gallwch chi ddweud 'nonsens', Darren, os mynnwch chi, ond yr IFS a ddywedodd hynny, nid fi. [Torri ar draws.] Yr IFS—ac adroddwyd ganddynt eto ddoe. Syniad da, rwy'n meddwl, fyddai diweddaru eich ffigurau ac, efallai, eich dealltwriaeth.

Pe byddem ni'n cael arian ar y raddfa yr ydych chi'n ei awgrymu—ac yn sicr nid oes unrhyw sicrwydd y byddwn ni'n ei gael; mae gennym ni setliad blwyddyn yma yng Nghymru, ac mae eich Llywodraeth chi wedi bod yn barod i gynnig tair blynedd yn Lloegr, ond nid i Gymru nac i'r Alban. Pe na bydden nhw wedi gwario rhywfaint o'r arian cyn i ni ei gael—£50 miliwn i lenwi'r bwlch yng nghyfraniadau pensiwn athrawon, a ddylai fod wedi dod gan Lywodraeth y DU ac y maen nhw wedi gwrthod, er gwaethaf rheolau'r fformiwla ariannu, ei roi i ni—a phe byddem ni'n cael yr arian hwnnw, Llywydd, ni fyddwn yn gwastraffu £140 miliwn ar ysgolion rhydd na agorodd erioed, neu a agorodd ac a gaeodd. Os cawn ni arian yma, byddwn yn ei fuddsoddi mewn ffordd a fydd yn cynorthwyo'r bobl ifanc hynny yn ein hysgolion a sicrhaodd y canlyniadau safon uwch a TGAU gorau erioed hynny ym mis Awst eleni. Dyna wirionedd y mater, ac nid yw ymgais yr Aelod, yn ôl ei arfer, i daflu rhyw gysgod ar gyflawniadau plant yng Nghymru yn gwneud unrhyw ddaioni iddyn nhw, ond nid yw'n gwneud dim daioni o gwbl i'w blaid.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders

Cwestiynau nawr gan arweinwyr y pleidiau. Arweinydd yr wrthblaid, Paul Davies. 

Questions now from the party leaders. Leader of the opposition, Paul Davies.

Diolch, Llywydd. First Minister, the Shadow Chancellor, John McDonnell, has announced the average working week in the UK would be cut to 32 hours within 10 years under a UK Labour Government. Do you as a Government support that policy?

Diolch, Llywydd. Prif Weinidog, mae Canghellor yr Wrthblaid, John McDonnell, wedi cyhoeddi y byddai'r wythnos waith gyfartalog yn y DU yn cael ei thorri i 32 awr o fewn 10 mlynedd o dan Lywodraeth Lafur y DU. A ydych chi fel Llywodraeth yn cefnogi'r polisi hwnnw?

I think it's an excellent policy, Llywydd. I was very glad to be able to discuss it with John McDonnell earlier this week. Workers in Wales will welcome that ambition. They would like to be in the same position as their counterparts in other parts of Europe and, by the actions that we will take in Government to drive up productivity, to rebalance the economy in favour of working people, then that is an ambition that, absolutely, on this side the Chamber we support.

Rwy'n credu ei fod yn bolisi rhagorol, Llywydd. Roeddwn i'n falch iawn o allu ei drafod gyda John McDonnell yn gynharach yr wythnos hon. Bydd gweithwyr yng Nghymru yn croesawu'r uchelgais hwnnw. Hoffent fod yn yr un sefyllfa â'u cymheiriaid mewn rhannau eraill o Ewrop a thrwy'r camau y byddwn ni'n eu cymryd mewn Llywodraeth i wella cynhyrchiant, i ail-gydbwyso’r economi o blaid pobl sy'n gweithio, yna mae hwnnw'n uchelgais yr ydym ni ar yr ochr hon i'r Siambr yn sicr yn ei gefnogi.

14:15

Well, First Minister, at least you agree with your party at a UK level on one policy, anyway, given you disagree with it on the Brexit issue.

Now, First Minister, responding to the announcement, the CBI director Carolyn Fairbairn made it clear that without productivity gains, it would push many businesses into loss. And it's not just businesses in Wales that would be affected by this, is it? We've long debated the recruitment crisis caused by your Labour Government in our Welsh NHS, and we know that the health service is already struggling to cope with demand for doctors, nurses and other health professionals. First Minister, can you tell us how many extra doctors, nurses and other vital NHS staff will be needed to meet the extra pressures that this policy will create, bearing in mind you've failed to recruit enough to meet the current needs?

Wel, Prif Weinidog, o leiaf rydych chi'n cytuno â'ch plaid ar lefel y DU ar un polisi, beth bynnag, o ystyried eich bod chi'n anghytuno â hi ar fater Brexit.

Nawr, Prif Weinidog, wrth ymateb i'r cyhoeddiad, fe'i gwnaed yn eglur gan gyfarwyddwr y CBI Carolyn Fairbairn, heb enillion cynhyrchiant, y byddai'n gwthio llawer o fusnesau i golledion. Ac nid busnesau yng Nghymru yn unig fyddai'n cael eu heffeithio gan hyn, nage? Rydym ni wedi trafod ers amser maith yr argyfwng recriwtio a achoswyd gan eich Llywodraeth Lafur yn ein GIG Cymru, a gwyddom fod y gwasanaeth iechyd eisoes yn ei chael hi'n anodd ymdopi â'r galw am feddygon, nyrsys a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill. Prif Weinidog, a allwch chi ddweud wrthym ni faint o feddygon, nyrsys a staff allweddol eraill ychwanegol y bydd y GIG eu hangen i ymateb i'r pwysau ychwanegol y bydd y polisi hwn yn ei greu, o gofio eich bod chi wedi methu â recriwtio digon i ddiwallu'r anghenion presennol?

Llywydd, I was very glad to meet with Carolyn Fairbairn during the summer and to agree with her how close the views of the CBI and the Welsh Government are in relation to Brexit and to the economy. We discussed the issue of productivity in that meeting and agreed that the policy of his Government in keeping labour cheap has had the effect of keeping productivity levels down in this country. It's inevitable, isn't it? If you make people cheap, then businesses don't invest in those machinery and other reforms that lead to greater productivity. The French experience tells us clearly that if you reduce hours, you improve productivity. That's what we want to see in this country.

The problems of recruitment in the health service are far more badly affected by the policies of his party and his Government, in which people who come from other parts of Europe to work in our NHS no longer believe that under his Government they're welcome to be in this country. That is a far greater threat to employment in the NHS than anything that says to people who work in it, 'We would like you to be able to have a better balance between the hours you spend in work and the hours you have to spend with your family', and that's what a Labour Government will deliver for you.

Llywydd, roeddwn i'n falch iawn o gyfarfod  â Carolyn Fairbairn yn ystod yr haf ac i gytuno â hi ar ba mor agos yw barn y CBI a Llywodraeth Cymru o ran Brexit a'r economi. Cawsom drafodaeth ar fater cynhyrchiant yn y cyfarfod hwnnw gan gytuno bod polisi ei Lywodraeth ef o ran cadw llafur yn rhad wedi cael yr effaith o gadw lefelau cynhyrchiant i lawr yn y wlad hon. Mae'n anochel, onid yw? Os byddwch chi'n gwneud pobl yn rhad, yna nid yw busnesau'n buddsoddi yn y peiriannau a'r diwygiadau eraill hynny sy'n arwain at fwy o gynhyrchiant. Mae profiad Ffrainc yn dweud wrthym yn eglur, os byddwch chi'n lleihau oriau, rydych chi'n gwella cynhyrchiant. Dyna'r hyn yr ydym ni eisiau ei weld yn y wlad hon.

Mae problemau recriwtio yn y gwasanaeth iechyd yn cael eu heffeithio'n waeth o lawer gan bolisïau ei blaid ef a'i Lywodraeth ef, lle nad yw pobl sy'n dod o rannau eraill o Ewrop i weithio yn ein GIG yn credu mwyach bod croeso iddyn nhw yn y wlad hon o dan ei Lywodraeth ef. Mae hwnnw'n fwy o fygythiad o lawer i gyflogaeth yn y GIG nag unrhyw beth sy'n dweud wrth bobl sy'n gweithio ynddo, 'Hoffem pe byddech chi'n gallu cael gwell cydbwysedd rhwng yr oriau yr ydych chi'n eu treulio yn y gwaith a'r oriau sydd gennych chi i'w treulio gyda'ch teulu', a dyna fydd Llywodraeth Lafur yn ei gyflawni i chi.

I remind the First Minister that he is responsible for health policy here in Wales. And this is not just about hospitals, this particular policy, but it's also about our schools too. A paper published by the Nuffield Foundation and UCL Institute of Education showed that a quarter of teachers work more than 60 hours per week in the UK. We know that your Government has made it clear that it has no plans to close schools for an extra day a week, which effectively means that headteachers, under a future UK Labour Government, would have to hire additional staff and drastically change their rotas in order to achieve a reduced working week. First Minister, what magical money tree does the Welsh Government have to actually meet this objective? And how will you attract teachers to Wales, given that your own Government has missed its own targets for new secondary trainee teachers by 40 per cent already this year?

Atgoffaf y Prif Weinidog mai ef sy'n gyfrifol am bolisi iechyd yma yng Nghymru. Ac nid yw hyn yn ymwneud ag ysbytai yn unig, y polisi penodol hwn, ond mae hefyd yn ymwneud â'n hysgolion. Dangosodd papur a gyhoeddwyd gan Sefydliad Nuffield ac Athrofa Addysg UCL bod un o bob pedwar o athrawon yn gweithio mwy na 60 awr yr wythnos yn y DU. Rydym ni'n gwybod bod eich Llywodraeth chi wedi ei gwneud yn eglur nad oes ganddi unrhyw gynlluniau i gau ysgolion am ddiwrnod ychwanegol yr wythnos, sydd i bob pwrpas yn golygu y byddai'n rhaid i benaethiaid, o dan Lywodraeth Lafur y DU yn y dyfodol, gyflogi staff ychwanegol a newid eu rotas yn sylweddol er mwyn sicrhau wythnos waith lai. Prif Weinidog, pa goeden arian hudol sydd gan Lywodraeth Cymru i gyflawni'r amcan hwn mewn gwirionedd? A sut gwnewch chi ddenu athrawon i Gymru, o gofio bod eich Llywodraeth eich hun wedi methu ei thargedau ei hun ar gyfer athrawon uwchradd dan hyfforddiant newydd gan 40 y cant eisoes eleni?

It's just beyond credibility, Llywydd. I couldn't quite understand. The leader of the opposition began his questions to me apparently complaining that we were going to ask people to work fewer hours. He then complains that teachers are working too many hours. Well, I'm not sure which he prefers. The policy of this Government will be to work with the next Labour Government in the United Kingdom to help those families to work fewer hours, to help our public servants to be able to make the efforts that we know they want to make. And as to the magic money tree, maybe he would like to give me the map that led Boris Johnson to the magic money tree that he has been shaking, because after a decade of telling us that there was no money for everything, his Government has been busy shovelling it out of the door as though there was no tomorrow.

Mae'r peth y tu hwnt i gredadwyedd, Llywydd. Nid oeddwn i'n gallu deall yn iawn. Dechreuodd arweinydd yr wrthblaid ar ei gwestiynau i mi yn cwyno mae'n ymddangos, ein bod ni'n mynd i ofyn i bobl weithio llai o oriau. Yna mae'n cwyno bod athrawon yn gweithio gormod o oriau. Wel, nid wyf i'n siŵr pa un sy'n well ganddo. Polisi'r Llywodraeth hon fydd gweithio gyda'r Llywodraeth Lafur nesaf yn y Deyrnas Unedig i helpu'r teuluoedd hynny i weithio llai o oriau, i helpu ein gweision cyhoeddus i allu gwneud yr ymdrechion y gwyddom eu bod nhw eisiau eu gwneud. Ac o ran y goeden arian hud, efallai yr hoffai roi'r map i mi a arweiniodd Boris Johnson at y goeden arian hud y mae wedi bod yn ei hysgwyd, oherwydd ar ôl degawd o ddweud wrthym ni nad oedd arian ar gael ar gyfer popeth, mae ei Lywodraeth wedi bod yn brysur yn ei rofio allan drwy'r drws fel pe na byddai yfory.

Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price.

Plaid Cymru leader, Adam Price.

Diolch yn fawr, Llywydd. With a salary range of up to nearly £60,000, the Welsh Government has recently advertised the post of child poverty review lead. Can the First Minister explain what's the key task mentioned at the top of the job description?

Diolch yn fawr, Llywydd. Gydag ystod cyflog o hyd at bron i £60,000, mae Llywodraeth Cymru wedi hysbysebu swydd arweinydd yr adolygiad tlodi plant yn ddiweddar. A all y Prif Weinidog esbonio beth yw'r dasg allweddol y cyfeirir ati ar frig y disgrifiad swydd?

We are looking for a child poverty review lead to help in the work that my colleague Julie James has set in motion. We want to make sure that all the actions we take right across the Government are making the maximum possible contribution to dealing with the scourge of poverty in the lives of children in Wales and the fact that there will be 50,000 more children living in poverty at the end of this decade than there were at the start, as a result of the deliberate decisions of the Conservative Government. I want this Government to take all the practical actions it can to interrogate the policies and procedures we have in place to make sure that they are doing the maximum they can to assist families in that position, and that's what we will be looking to a lead officer to assist us in bringing about. 

Rydym ni'n chwilio am arweinydd adolygiad tlodi plant i helpu'r gwaith y mae fy nghydweithiwr, Julie James, wedi ei ddechrau. Rydym ni eisiau sicrhau bod yr holl gamau yr ydym ni'n eu cymryd ar draws y Llywodraeth yn gwneud y cyfraniad mwyaf posibl at ddatrys pla tlodi ym mywydau plant yng Nghymru a'r ffaith y bydd 50,000 yn fwy o blant yn byw mewn tlodi ar ddiwedd y degawd hwn nag oedd ar y dechrau, o ganlyniad i benderfyniadau bwriadol y Llywodraeth Geidwadol. Hoffwn i'r Llywodraeth hon gymryd yr holl gamau ymarferol o fewn ei gallu i archwilio'r polisïau a'r gweithdrefnau sydd gennym ni ar waith i sicrhau eu bod yn gwneud y mwyaf y gallant i gynorthwyo teuluoedd yn y sefyllfa honno, a dyna fyddwn ni'n dymuno i swyddog arweiniol ein cynorthwyo ni i'w gyflawni.

14:20

The job description reads as follows: the first task of the successful applicant will be to develop a better understanding of what is happening in the lives of children living in poverty. Now, I say this with the greatest of respect, but after 20 years of devolution, surely your Government should know the answer to that question. A third of our children—over 200,000—live in poverty, 90,000 live in severe poverty and Wales was the only UK nation to see a rise in child poverty last year. In 2016, you dropped the target, as a Government, of eradicating child poverty by the end of the decade that you just referenced, and you got rid of a specific Minister responsible for achieving that target, moving to a coordinating role. Now, at that time, the Children's Commissioner for Wales called for a child delivery plan similar to that in Scotland, but there hasn't been a progress report even, since, because there's been no progress. Isn't the biggest poverty of all poverty of ambition?

Mae'r disgrifiad swydd yn darllen fel a ganlyn: tasg gyntaf yr ymgeisydd llwyddiannus fydd datblygu dealltwriaeth well o'r hyn sy'n digwydd ym mywydau plant sy'n byw mewn tlodi. Nawr, rwy'n dweud hyn gyda'r parch mwyaf, ond ar ôl 20 mlynedd o ddatganoli, siawns na ddylai eich Llywodraeth wybod yr ateb i'r cwestiwn hwnnw. Mae traean o'n plant—dros 200,000—yn byw mewn tlodi, mae 90,000 yn byw mewn tlodi difrifol a Chymru oedd yr unig wlad yn y DU lle bu cynnydd i dlodi plant y llynedd. Yn 2016, cafwyd gwared ar y targed gennych chi, fel Llywodraeth, o ddileu tlodi plant erbyn diwedd y degawd yr ydych chi newydd gyfeirio ato, a chawsoch wared ar Weinidog penodol a oedd yn gyfrifol am gyflawni'r targed hwnnw, gan symud i swyddogaeth gydgysylltu. Nawr, ar yr adeg honno, galwodd Comisiynydd Plant Cymru am gynllun cyflawni ar blant tebyg i'r un yn yr Alban, ond ni chafwyd adroddiad ar gynnydd hyd yn oed, ers hynny, oherwydd ni fu unrhyw gynnydd. Onid y tlodi mwyaf oll yw'r tlodi o ran uchelgais?

Llywydd, I'm disappointed that the Member doesn't think that having a better understanding of poverty and how it impacts the lives of children in Wales today is something that is worth a Government pursuing. I remember sitting with him in discussions when Plaid Cymru were proposing an observatory in the child poverty field so that we would have just that better understanding available to us. I don't think that's an ambition that is not worth having, because if we have a better understanding, and particularly if we have a better understanding through the eyes of children themselves, then we will be able to do what is something that I know is shared between our parties. We want to make the greatest difference that we can in the lives of children in Wales, and we particularly want to make that difference in the lives of those children where money is the barrier to those children having the sorts of lives and experiences we want them to have.

Now, I read the children's commissioner's report and met her to discuss it, because I thought it was an excellent report. I have had to say a few times on the floor of the Assembly—questioning those who advocate to me that what the Welsh Government needs is a new child poverty strategy, and saying that I prefer the advice of the children's commissioner, which is that what we need is a refreshed delivery plan, looking at the practical things that we can do. My colleague Rebecca Evans and other have met with the children's commissioner since to look at those practical actions. That's why we want a lead to be involved in all of this. Because in that way, we use the levers that we have in our hands to make the biggest difference.

Llywydd, rwy'n siomedig nad yw'r Aelod yn credu bod cael gwell dealltwriaeth o dlodi a sut mae'n effeithio ar fywydau plant yng Nghymru heddiw yn rhywbeth y mae'n werth i Lywodraeth fynd ar ei drywydd. Rwy'n cofio eistedd gydag ef mewn trafodaethau pan roedd Plaid Cymru yn cynnig arsyllfa ym maes tlodi plant fel y byddai gennym ni'r union well dealltwriaeth honno ar gael i ni. Nid wyf i'n credu bod hwnnw'n uchelgais nad yw'n werth ei gael, oherwydd os oes gennym ni well dealltwriaeth, ac yn enwedig os oes gennym ni well dealltwriaeth drwy lygaid y plant eu hunain, yna byddwn yn gallu gwneud yr hyn sy'n rhywbeth y gwn ei fod yn cael ei rannu rhwng ein pleidiau. Rydym ni eisiau gwneud y gwahaniaeth mwyaf posibl ym mywydau plant yng Nghymru, ac yn enwedig rydym ni eisiau gwneud y gwahaniaeth hwnnw ym mywydau'r plant hynny lle mai arian yw'r rhwystr i'r plant hynny rhag cael y mathau o fywydau a phrofiadau yr ydym ni eisiau iddyn nhw eu cael.

Nawr, darllenais adroddiad y comisiynydd plant a chefais gyfarfod â hi i'w drafod, gan fy mod i'n credu ei fod yn adroddiad rhagorol. Bu'n rhaid i mi ddweud sawl gwaith ar lawr y Cynulliad—gan holi'r rhai sy'n gwneud y ddadl i mi mai'r hyn y mae Llywodraeth Cymru ei angen yw strategaeth newydd ar dlodi plant, a dweud ei bod yn well gennyf i gyngor y comisiynydd plant, sef mai'r hyn sydd ei angen arnom ni yw cynllun cyflawni wedi ei ailwampio, sy'n ystyried y pethau ymarferol y gallwn ni eu gwneud. Mae fy nghyd-Aelod Rebecca Evans ac eraill wedi cyfarfod â'r Comisiynydd Plant ers hynny i ystyried y camau ymarferol hynny. Dyna pam yr ydym ni eisiau arweinydd i gymryd rhan yn hyn i gyd. Oherwydd yn y modd hwnnw, rydym ni'n defnyddio'r ysgogiadau sydd gennym ni yn ein dwylo i wneud y gwahaniaeth mwyaf.

I remember when the last Labour Government in Westminster appointed a poverty tsar nine years actually after coming into Government, and I said to them what I say to you now: 'Where have you been?' quite frankly. The Scottish Government has adopted binding statutory targets to reduce child poverty. It's fast tracking its delivery plan to commit to a £10 a week per child payment for families who are receiving universal credit. Four hundred thousand children in Scotland will benefit and 30,000 could be freed from poverty immediately. The senior Scottish economist at the Joseph Rowntree Foundation has praised this as a beacon of progressive policy. Now, Plaid Cymru in Government in 2021 will commit to going even further, but where the UK Government has cut back, surely the Welsh Government needs to step up. It's staggering, First Minister, that you are only now waking up to the effects of poverty on children's lives. When will we see real investment and when will you set an ambitious target so that children don't go to school hungry and to bed cold?

Rwy'n cofio pan benododd y Llywodraeth Lafur ddiwethaf yn San Steffan tsar tlodi naw mlynedd, a dweud y gwir, ar ôl dod i rym, a dywedais wrthynt yr hyn yr wyf i'n ei ddweud wrthych chi nawr: 'Ble ydych chi wedi bod?' a bod yn blaen. Mae Llywodraeth yr Alban wedi mabwysiadu targedau statudol rhwymol i leihau tlodi plant. Mae'n cyflymu ei chynllun cyflawni i ymrwymo i daliad plant o £10 yr wythnos y plentyn i deuluoedd sy'n derbyn credyd cynhwysol. Bydd pedwar can mil o blant yn yr Alban yn elwa a gallai 30,000 gael eu rhyddhau o dlodi ar unwaith. Mae uwch economegydd yr Alban yn Sefydliad Joseph Rowntree wedi canmol hyn fel esiampl o bolisi blaengar. Nawr, bydd Plaid Cymru mewn Llywodraeth yn 2021 yn ymrwymo i fynd hyd yn oed ymhellach, ond lle mae Llywodraeth y DU wedi gwneud toriadau, siawns nad oes angen i Lywodraeth Cymru gamu ymlaen. Mae'n syfrdanol, Prif Weinidog, mai dim ond nawr yr ydych chi'n deffro i effeithiau tlodi ar fywydau plant. Pryd fyddwn ni'n gweld buddsoddiad gwirioneddol a phryd y gwnewch chi osod targed uchelgeisiol fel nad yw plant yn mynd i'r ysgol yn llwglyd ac i'r gwely yn oer?

Wel, Llywydd, it is nonsense, isn't it? The Member always manages to spoil a serious point he's making because he can't avoid a rhetorical flourish at the end. The idea that this party and this Government have not been interested in child poverty over the whole of the period of devolution simply wouldn't bear even a few seconds of examination.

When the Labour Government appointed its poverty tsar, child poverty in Wales had been falling for a decade. And that's the story of devolution: the first decade in which child poverty fell year after year—not far enough, not fast enough for many of us, but heading down every year—and a second decade in which, year after year, more children are in poverty because of the actions that a very different sort of Government with very different priorities has taken. Over the whole of that period, Llywydd, we have taken actions that leave money in the pockets of families who need it the most, whether that is free breakfasts in primary schools at the start of the period of devolution, or whether it is our holiday hunger scheme, which we have instituted in this Assembly term and which Scottish Government colleagues have been very keen to talk to us about to see how that can influence their actions in that sphere.

I want to learn from Scotland. I think that's the way—. Devolution is not a contest between good people over here and bad people over there. Devolution is a way in which we can learn from one another. There are lots of things that Scotland is doing in the field of child poverty that we talk to them about and we can learn from here, and there are lots of things that we do in Wales that Scottish colleagues come to Wales to study in order to inform the shared task that I think this Government and the Scottish Government have, which is how to deal with the onslaught on the lives of people in Scotland and Wales by a Conservative Government that has no interest in their futures, and to do everything that we can do to put different futures in place.

Wel, Llywydd, mae'n lol, onid yw? Mae'r Aelod bob amser yn llwyddo i ddifetha pwynt difrifol y mae'n ei wneud gan nad yw'n gallu osgoi addurn rethregol ar y diwedd. Yn syml, ni fyddai'r syniad nad yw'r blaid hon a'r Llywodraeth hon wedi bod â diddordeb mewn tlodi plant dros holl gyfnod datganoli yn gwrthsefyll hyd yn oed ychydig eiliadau o archwilio.

Pan benododd y Llywodraeth Lafur ei tsar tlodi, roedd tlodi plant yng Nghymru wedi bod yn gostwng ers degawd. A dyna hanes datganoli: y degawd gyntaf pan ostyngodd tlodi plant flwyddyn ar ôl blwyddyn—nid yn ddigon cyflym i lawer ohonom ni, ond yn gostwng bob blwyddyn—ac ail ddegawd pan fo mwy o blant, flwyddyn ar ôl blwyddyn, mewn tlodi oherwydd y camau y mae math gwahanol iawn o Lywodraeth â blaenoriaethau gwahanol iawn wedi eu cymryd. Dros yr holl gyfnod hwnnw, Llywydd, rydym ni wedi cymryd camau sy'n gadael arian ym mhocedi teuluoedd sydd ei angen fwyaf, boed hynny'n frecwast am ddim mewn ysgolion cynradd ar ddechrau'r cyfnod datganoli, neu ein cynllun newyn gwyliau, yr ydym ni wedi ei sefydlu yn ystod y tymor Cynulliad hwn ac y mae cydweithwyr o Lywodraeth yr Alban wedi bod yn awyddus iawn i siarad â ni amdano i weld sut y gall hynny ddylanwadu ar eu camau yn y maes hwnnw.

Rwyf i eisiau dysgu gan yr Alban. Rwy'n credu mai dyna'r ffordd—. Nid cystadleuaeth rhwng pobl dda yn y fan yma a phobl ddrwg yn y fan acw yw datganoli. Mae datganoli yn ffordd i ni ddysgu oddi wrth ein gilydd. Mae llawer o bethau y mae'r Alban yn eu gwneud ym maes tlodi plant y byddwn yn siarad â nhw amdanynt ac y gallwn ddysgu oddi wrthynt yn y fan yma, ac mae llawer o bethau yr ydym ni'n eu gwneud yng Nghymru y mae cydweithwyr o'r Alban yn dod i Gymru i'w hastudio er mwyn hysbysu'r dasg a rennir yr wyf i'n credu sydd gan y Llywodraeth hon a Llywodraeth yr Alban, sef sut i ymdrin â'r ymosodiad ar fywydau pobl yn yr Alban a Chymru gan Lywodraeth Geidwadol nad oes ganddi ddiddordeb yn eu dyfodol, a gwneud popeth y gallwn ni ei wneud i sicrhau dyfodol gwahanol.

14:25

Arweinydd Plaid Brexit, Mark Reckless.

Leader of the Brexit Party, Mark Reckless.

I tuned into the parliament channel on Sunday morning, and enjoyed listening to the First Minister's speech in Bournemouth. It's only after listening to a bit more of the Labour conference that I came to see his contribution as a highlight. Could I ask him, though—? He failed in his efforts to persuade colleagues to break their promise to respect the result of the referendum by campaigning for 'remain' now. It seems others only want to tell people that after the election. But given there's now a prospect of the Labour Party in the UK campaigning to leave the European Union on a supposedly better deal, yet in Wales the Welsh Government is committed to having Wales remain in the EU, does that mean that, if necessary, he now supports the Plaid Cymru policy of leaving the UK in order to stay in the EU?

Edrychais ar sianel y senedd ar y teledu fore Sul, a mwynheais wrando ar araith y Prif Weinidog yn Bournemouth. Dim ond ar ôl gwrando ar ychydig mwy o'r gynhadledd Lafur y deuthum i weld ei gyfraniad fel uchafbwynt. Ond a gaf i ofyn iddo, er hynny—? Methodd yn ei ymdrechion i berswadio cyd-Aelodau i dorri eu haddewid i barchu canlyniad y refferendwm drwy ymgyrchu dros 'aros' nawr. Mae'n ymddangos mai dim ond ar ôl yr etholiad y mae eraill eisiau dweud hynny wrth bobl. Ond o gofio bod gobaith nawr y bydd y Blaid Lafur yn y DU yn ymgyrchu i adael yr Undeb Ewropeaidd ar sail gwell cytundeb, yn ôl pob sôn, ac eto yng Nghymru mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod Cymru yn aros yn yr UE, a yw hynny'n golygu ei fod yn cefnogi erbyn hyn, os oes angen, polisi Plaid Cymru o adael y DU er mwyn aros yn yr UE?

Llywydd, I'm glad that the Member enjoyed my speech in Bournemouth. I was speaking in Brighton myself—[Laughter.] So, maybe it was some other opportunity that came his way. The policy of this Government on Brexit is absolutely clear. We are very pleased indeed that the Labour Party at UK level is now completely committed to a referendum on the Brexit issue, and people who want to have that second chance to vote on leaving the European Union need to know that if they want to secure that, then a Labour Government is the only way that they will ever have that second chance. When that chance comes, this Government will campaign, as we have said we will for many, many months now, for Wales to remain in the European Union, because that is the best answer for Wales. We want a strongly devolved Wales in a strong and successful United Kingdom inside a strong and successful European Union. We want the Labour Party in Wales to be able to make decisions about the things that we know best and the things that matter most to people in Wales while we remain in the UK Labour Party.

Llywydd, rwy'n falch bod yr Aelod wedi mwynhau fy araith yn Bournemouth. Roeddwn i'n bersonol yn siarad yn Brighton—[Chwerthin.] Felly, efallai mai rhyw gyfle arall wnaeth amlygu ei hun iddo. Mae polisi'r Llywodraeth hon ar Brexit yn gwbl eglur. Rydym ni'n falch iawn bod y Blaid Lafur ar lefel y DU wedi ymrwymo'n llwyr erbyn hyn i gael refferendwm ar fater Brexit, ac mae angen i bobl sydd eisiau cael yr ail gyfle hwnnw i bleidleisio ar adael yr Undeb Ewropeaidd os ydyn nhw'n mynd i sicrhau hynny, yna Llywodraeth Lafur yw'r unig ffordd y byddan nhw byth yn cael yr ail gyfle hwnnw. Pan ddaw'r cyfle hwnnw, bydd y Llywodraeth hon yn ymgyrchu, fel yr ydym ni wedi dweud y byddwn ni'n ei wneud ers misoedd lawer iawn erbyn hyn, i Gymru aros yn yr Undeb Ewropeaidd, oherwydd dyna'r ateb gorau i Gymru. Rydym ni eisiau Cymru ddatganoledig gref mewn Teyrnas Unedig gref a llwyddiannus y tu mewn i Undeb Ewropeaidd cryf a llwyddiannus. Rydym ni eisiau i'r Blaid Lafur yng Nghymru allu gwneud penderfyniadau am y pethau yr ydym ni'n gwybod orau amdanynt a'r pethau sydd bwysicaf i bobl yng Nghymru ond gan aros ym Mhlaid Lafur y DU.

Given the First Minister accepted my correction on the number of Supreme Court judges, I accept his geographical correction with equally good grace.

Could I ask him about another potential divergence between UK and Wales policy? At his conference today, there seems to be a big move to change climate change policy and have a policy of net zero by 2030—that's just 11 years away. Does the First Minister agree with me that that would be an absolute disaster, would lead to a collapse in the economy, even without the group's proposal that we pay reparations for past climate emissions, and that it would undermine any possibility of any joint working with anyone else on this issue? He talks a lot about net zero by 2050, but will he also confirm that the policy of the Welsh Government is not net zero by 2050, but a 90 per cent reduction, as the Committee on Climate Change said it was unachievable to get net zero for Wales? 

And would he also reflect again on the M4 issue, because we spoke last week about the decision notice? I pointed out that his decision notice on the M4 said nothing whatever about climate change, and twice the First Minister interrupted me and claimed that it did. Fortunately for him, it's only recorded as 'interruption' in our record. But will he reflect again that when he ruled out the M4, he said nothing about climate change in that decision notice, which is the legally binding document, and he did that for good reason, because the inspector concluded that the scheme would, perhaps uniquely, be carbon neutral over time?

O gofio bod y Prif Weinidog wedi derbyn fy nghywiriad ar nifer barnwyr y Goruchaf Lys, rwy'n derbyn ei gywiriad daearyddol gyda'r un ewyllys da.

A gaf i ei holi am wahaniaeth posibl arall rhwng polisi'r DU a pholisi Cymru? Yn ei gynhadledd heddiw, mae'n ymddangos bod symudiad mawr i newid polisi newid yn yr hinsawdd a chael polisi o sero net erbyn 2030—dim ond 11 mlynedd i ffwrdd yw hynny. A yw'r Prif Weinidog yn cytuno â mi y byddai hynny'n drychineb llwyr, yn arwain at chwalfa yn yr economi, hyd yn oed heb gynnig y grŵp ein bod ni'n talu iawndal am allyriadau hinsawdd y gorffennol, ac y byddai'n tanseilio unrhyw bosibilrwydd o weithio ar y cyd gydag unrhyw un arall ar y mater hwn? Mae'n sôn llawer am sero net erbyn 2050, ond a wnaiff ef gadarnhau hefyd nad sero net erbyn 2050 yw polisi Llywodraeth Cymru, ond gostyngiad o 90 y cant, gan fod y Pwyllgor Newid Hinsawdd wedi dweud nad oedd yn bosibl sicrhau sero net i Gymru?

Ac a wnaiff ef fyfyrio unwaith eto ar fater yr M4, oherwydd fe wnaethom sôn yr wythnos diwethaf am yr hysbysiad o benderfyniad? Dywedais nad oedd ei hysbysiad o benderfyniad am yr M4 yn dweud dim byd o gwbl am y newid yn yr hinsawdd, a thorrodd y Prif Weinidog ar fy nhraws ddwywaith gan honni ei fod. Yn ffodus iddo ef, mae wedi ei gofnodi fel 'torri ar draws' yn unig yn ein cofnod. Ond a wnaiff ef fyfyrio unwaith eto na ddywedodd ddim am y newid yn yr hinsawdd yn yr hysbysiad o benderfyniad hwnnw, sef y ddogfen sy'n rhwymo mewn cyfraith, pan ddiystyrodd yr M4, ac fe wnaeth hynny am reswm da, oherwydd daeth yr arolygydd i'r casgliad y byddai'r cynllun, yn unigryw efallai, yn niwtral o ran carbon dros amser?

14:30

Llywydd, I want us to have the most ambitious, achievable climate change targets that we can put in place. For that, we rely on the climate change commission and their advice. If the context across the United Kingdom changes, if we have a different Government in the United Kingdom pursuing different policies there, such as the green new deal that my party have been talking about this week, then, of course, the advice from the climate change commission will need to be sought again in that new context. And I want us, in Wales, to be as ambitious as we possibly can be, within the limits of those who know the most about the topic and provide us with the most authoritative advice. 

In my decision on the M4, to say it again, I distinguished between the financial costs of the M4 relief road, which I concluded were not sustainable 10 years into austerity, and the environmental matters. And I rehearsed the environmental matters there. And I've read in detail what the inspector's report said about carbon neutrality. And from memory—I'll have to check, and I will write to the Member to tell him if I've remembered it incorrectly—with the series of assumptions that the inspector made, he said that this road would be carbon neutral by 2073. Now, if you think that that's sufficiently ambitious for us, then I certainly don't. 

Llywydd, rwyf i eisiau i ni gael y targedau mwyaf uchelgeisiol, cyraeddadwy ar gyfer newid yn yr hinsawdd y gallwn ni eu rhoi ar waith. Ar gyfer hynny, rydym ni'n dibynnu ar y comisiwn ar y newid yn yr hinsawdd a'u cyngor nhw. Os bydd y cyd-destun ar draws y Deyrnas Unedig yn newid, os oes gennym ni wahanol Lywodraeth yn y Deyrnas Unedig yn dilyn gwahanol bolisïau yno, fel y fargen newydd werdd y mae fy mhlaid i wedi bod yn siarad amdani yr wythnos hon, yna, wrth gwrs, bydd angen ceisio'r cyngor gan y comisiwn ar y newid yn yr hinsawdd unwaith eto yn y cyd-destun newydd hwnnw. Ac rwyf i eisiau i ni, yng Nghymru, fod mor uchelgeisiol ag y gallwn ni fod, o fewn terfynau'r rhai sy'n gwybod fwyaf am y pwnc ac sy'n rhoi'r cyngor mwyaf awdurdodol i ni.

Yn fy mhenderfyniad ar yr M4, i'w ailadrodd, gwahaniaethais rhwng costau ariannol ffordd liniaru'r M4, gan ddod i'r casgliad nad oedden nhw'n gynaliadwy ar ôl 10 mlynedd o gyni cyllidol, a'r materion amgylcheddol. A rhoddais sylw i'r materion amgylcheddol yno. Ac rwyf i wedi darllen yn fanwl yr hyn y mae adroddiad yr arolygydd yn ei ddweud am niwtraliaeth o ran carbon. Ac o'm cof—bydd yn rhaid i mi wirio, a byddaf yn ysgrifennu at yr Aelod i ddweud wrtho os wyf i wedi ei gofio yn anghywir—gyda'r gyfres o dybiaethau a wnaeth yr arolygydd, dywedodd y byddai'r ffordd hon yn niwtral o ran carbon erbyn 2073. Nawr, os ydych chi'n meddwl bod hynny'n ddigon uchelgeisiol i ni, yna nid wyf i, yn sicr.

Safbwynt y Llywodraeth ar Brexit
The Government's Position on Brexit

3. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am safbwynt presennol Llywodraeth Cymru ar Brexit? OAQ54364

3. Will the First Minister make a statement on the Welsh Government's current position on Brexit? OAQ54364

I thank the Member for that question. The Brexit crisis should be resolved by returning the decision to the people in a second referendum. The Welsh Government will campaign hard to secure our future inside the European Union.

Diolchaf i'r Aelod am y cwestiwn yna. Dylid datrys argyfwng Brexit trwy ddychwelyd y penderfyniad i'r bobl mewn ail refferendwm. Bydd Llywodraeth Cymru yn ymgyrchu'n galed i sicrhau ein dyfodol o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

Thank you, First Minister, for that answer. In today's climate, waiting until question 3 to talk about this most probably is a bit optimistic. But, surely, the one thing you didn't respond to in the leader of the opposition's remarks to you in the urgent question was the point that the people can have their say, the Prime Minister wants them to have their say, via a general election. Will you be putting the Welsh Government's political will behind the calls for a general election, so that a deadlock Parliament can be broken up and a new Parliament convened to resolve these issues?

Diolch, Prif Weinidog, am yr ateb yna. Yn yr oes sydd ohoni, mae aros tan gwestiwn 3 i siarad am hyn braidd yn optimistaidd yn ôl pob tebyg. Ond, siawns mai'r un peth na wnaethoch chi ymateb iddo yn sylwadau arweinydd yr wrthblaid i chi yn y cwestiwn brys oedd y pwynt y gall pobl leisio eu barn, mae Prif Weinidog y DU eisiau iddyn nhw gael lleisio eu barn, drwy etholiad cyffredinol. A fyddwch chi'n rhoi ewyllys wleidyddol Llywodraeth Cymru y tu ôl i'r galwadau am etholiad cyffredinol, fel y gellir chwalu Senedd nad yw'n gallu dod i gytundeb a chynnull Senedd newydd i ddatrys y materion hyn?

I always want to have a general election when there is a Conservative Party in power, because that offers some hope to people that things could be different and things could be better. 

Rwyf i bob amser eisiau cael etholiad cyffredinol pan fydd Plaid Geidwadol mewn grym, oherwydd mae hynny'n cynnig rhywfaint o obaith i bobl y gallai pethau fod yn wahanol ac y gallai pethau fod yn well.

Well let's have the election.

Wel gadewch i ni gael yr etholiad.

But, if you think that everybody else is simply going to dance to the tune of a Prime Minister who was found today to have acted unlawfully and undemocratically, and think that he will manoeuvre things so that it happens at a moment of his choosing and his convenience, then you've got it badly wrong. We don't think the Prime Minister is to be trusted on this matter. I hope that an election comes, and I hope it comes very quickly, but it will be at a time of Parliament's choosing, not the time that this Prime Minister would find it convenient for himself.

Ond, os ydych chi'n credu bod pawb arall yn mynd i ddawnsio i dôn Prif Weinidog y canfuwyd heddiw ei fod wedi gweithredu'n anghyfreithlon ac yn annemocrataidd, ac yn credu y bydd yn trefnu pethau fel ei fod yn digwydd ar adeg o'i ddewis ef ac sy'n gyfleus iddo ef, yna rydych chi wedi camddeall yn arw. Dydyn ni ddim yn credu y gellir ymddiried ym Mhrif Weinidog y DU yn y mater hwn. Rwy'n gobeithio y daw etholiad, ac rwy'n gobeithio y bydd yn dod yn gyflym iawn, ond bydd yn digwydd ar adeg pan fo'r Senedd yn dewis, nid yr adeg y byddai'r Prif Weinidog hwn yn ei gweld yn gyfleus iddo'i hun.

In his earlier exchanges with the leader of the opposition, the First Minister was fulsome in his praise for the Supreme Court judgment. But would he agree with me that what we've seen today is the making of new law, which the Supreme Court, of course, does have the power to do? There's no doubt that prerogative powers are governed by the common law; that's been the case for 400 years, and nobody disputes that general proposition. But, previously, the use of the prerogative power to order a prorogation, and indeed the length of time for which that prorogation lasts, has always been regarded as inherently a political matter. And that for the courts to stray into this political arena carries with it certain dangers, which are obvious.

In her summary of the judgment, Baroness Hale said this morning that,

'prolonged suspension of Parliamentary democracy took place in quite exceptional circumstances: the fundamental change which was due to take place in the Constitution of the United Kingdom on 31st October. Parliament, and in particular the House of Commons as the elected representatives of the people, has a right to a voice in how that change comes about.'

One glaring omission in the judgment, of course, is any reference to the referendum, and the role that the British people have to play in their future. And when she said that Parliament, the House of Commons, as the elected representatives of the people, have a voice, what if they are not representing what the people voted for in June 2016, when 17.4 million people voted to leave, and now a remain Parliament is doing everything it possibly can to frustrate what the people voted for?

Yn ei drafodaethau blaenorol gydag arweinydd yr wrthblaid, roedd y Prif Weinidog yn llawn canmoliaeth o ddyfarniad y Goruchaf Lys. Ond a fyddai'n cytuno â mi mai'r hyn yr ydym ni wedi ei weld heddiw yw creu cyfraith newydd, y mae gan y Goruchaf Lys, wrth gwrs, y grym i'w wneud? Nid oes unrhyw amheuaeth bod pwerau uchelfreiniol yn cael eu rheoli gan y gyfraith gyffredin; bu hynny'n wir am 400 mlynedd, ac nid oes neb yn gwadu'r gosodiad cyffredinol hwnnw. Ond, yn y gorffennol, ystyriwyd erioed bod y defnydd o'r grym uchelfreiniol i orchymyn gohiriad, ac yn wir y cyfnod y mae'r gohiriad hwnnw yn ei bara, yn fater gwleidyddol yn ei hanfod. Ac mae'r ffaith bod y llysoedd wedi crwydro i'r maes gwleidyddol hwn yn creu rhai peryglon penodol, sy'n amlwg.

Yn ei chrynodeb o'r dyfarniad, dywedodd y Farwnes Hale y bore yma,

gohiriwyd democratiaeth seneddol am gyfnod hir o dan amgylchiadau cwbl eithriadol: y newid sylfaenol a oedd i fod i ddigwydd yng nghyfansoddiad y Deyrnas Unedig ar 31 Hydref. Mae gan y Senedd, a Thŷ'r Cyffredin yn arbennig fel cynrychiolwyr etholedig y bobl, yr hawl i lais yn y ffordd y mae'r newid hwnnw'n digwydd.

Un hepgoriad amlwg o'r dyfarniad, wrth gwrs, yw unrhyw gyfeiriad at y refferendwm, a'r rhan sydd gan bobl Prydain i'w chwarae yn eu dyfodol. A phan ddywedodd bod gan y Senedd, Tŷ'r Cyffredin, fel cynrychiolwyr etholedig y bobl, lais, beth os nad ydyn nhw'n cynrychioli'r hyn y pleidleisiodd y bobl drosto ym mis Mehefin 2016, pan bleidleisiodd 17.4 miliwn o bobl i adael, a nawr mae Senedd sydd o blaid aros yn gwneud popeth o fewn ei gallu i rwystro'r hyn y pleidleisiodd y bobl drosto?

14:35

Well, the Member, I'm sure, will want to congratulate the Labour Party on resolving this issue by putting that decision back in the hands of the people. All his problems of the House of Commons will evaporate, people will be able to vote on this again. Now I hear the Member shout at me for, I think, at least the dozenth time this afternoon, 'What about a general election?' And I say to him that I think a referendum is best addressed through a second referendum. A general election can be won on 35 per cent of the voting population. That does not seem to me to be a sound basis for overturning or readdressing an issue that, as he tells me week after week after week, elicited the largest number of people ever to vote on a subject. Better, I think, that we put that decision back in the hands of the people, in a second opportunity. He will have his opportunity to make his case—I know he will make it whenever he has the chance. But others will have an opportunity to make their cases as well. It's always been baffling to me, Llywydd, why Members on the floor of this Assembly are so allergic to the idea that people could be asked again for their view on the most important topic that faces us. My party is committed to that; I think democrats ought to be.

Wel, bydd yr Aelod, rwy'n siŵr, eisiau llongyfarch y Blaid Lafur ar ddatrys y mater hwn drwy roi'r penderfyniad hwnnw yn ôl yn nwylo'r bobl. Bydd ei holl broblemau gyda Thŷ'r Cyffredin yn diflannu, bydd pobl yn gallu pleidleisio ar hyn eto. Nawr rwy'n clywed yr Aelod yn gweiddi arnaf am o leiaf y deuddegfed gwaith y prynhawn yma, rwy'n credu, 'Beth am etholiad cyffredinol?' A dywedaf wrtho fy mod i'n credu mai'r ffordd orau o ymdrin â refferendwm yw drwy ail refferendwm. Gellir ennill etholiad cyffredinol ar sail 35 y cant o'r boblogaeth sy'n pleidleisio. Nid yw'n ymddangos i mi bod honno'n sail gadarn ar gyfer gwyrdroi nac ailystyried mater sydd, fel y mae'n dweud wrthyf i wythnos ar ôl wythnos, wedi ennyn y nifer fwyaf o bobl erioed i bleidleisio ar bwnc. Byddai'n well, rwy'n credu, i ni roi'r penderfyniad hwnnw yn ôl yn nwylo'r bobl, mewn ail gyfle. Bydd ef yn cael ei gyfle i ddadlau ei achos—gwn y bydd yn ei ddadlau pryd bynnag y caiff gyfle. Ond bydd gan eraill gyfle i ddadlau eu hachosion hwythau hefyd. Mae wedi bod yn annealladwy i mi erioed, Llywydd, pam mae gan Aelodau ar lawr y Cynulliad hwn gymaint o alergedd i'r syniad y gellid gofyn i bobl unwaith eto am eu barn ar y pwnc pwysicaf sy'n ein hwynebu. Mae fy mhlaid i wedi ymrwymo i hynny; rwy'n credu y dylai democratiaid ymrwymo i hynny.

I think things are moving pretty quickly in response to the Supreme Court ruling earlier today. We know that, in the United States, Democratic Senators are beginning impeachment steps against President Trump and we are hearing that opposition Members of Parliament are considering beginning impeachment processes against Boris Johnson, should he refuse to resign. Now, as a party, we will support that; it's understood that Members of your party too are willing to support those steps. Would that be a step that you would like to see taking place, as First Minister?

Rwy'n credu bod pethau'n symud yn weddol gyflym mewn ymateb i ddyfarniad y Goruchaf Lys yn gynharach heddiw. Gwyddom fod Seneddwyr Democrataidd yn yr Unol Daleithiau yn dechrau camau uchelgyhuddo yn erbyn yr Arlywydd Trump ac rydym ni'n clywed bod Aelodau Seneddol y gwrthbleidiau yn ystyried dechrau prosesau uchelgyhuddo yn erbyn Boris Johnson, pe byddai'n gwrthod ymddiswyddo. Nawr, fel plaid, byddwn yn cefnogi hynny; deallir bod Aelodau eich plaid chithau hefyd yn barod i gefnogi'r camau hynny. A fyddai hwnnw'n gam yr hoffech ei weld yn digwydd, fel Prif Weinidog?

Llywydd, I think the Member probably has the advantage of me, in being able to follow the unfolding events from where he is sitting in the Chamber, whereas I have been standing here and unable to see anything for well over an hour now. He'll forgive me, I'm sure, if I say that I want to study those emerging ideas before coming to a view on them, without having had any chance to see them for myself.

Llywydd, rwy'n credu bod gan yr Aelod fantais drosof i, mae'n debyg, o allu dilyn y digwyddiadau sy'n dod i'r amlwg o'r man lle mae'n eistedd yn y Siambr, tra fy mod i wedi bod yn sefyll yn y fan yma yn methu â gweld dim ers ymhell dros awr bellach. Bydd ef yn maddau i mi, rwy'n siŵr, os dywedaf fy mod i eisiau astudio'r syniadau hynny sy'n dod i'r amlwg cyn rhoi safbwynt arnyn nhw, heb gael unrhyw gyfle i'w gweld drosof fy hunan.

Gwasanaethau Rheilffyrdd yn Islwyn
Railway Services in Islwyn

4. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella gwasanaethau rheilffyrdd yn Islwyn? OAQ54401

4. What actions are the Welsh Government taking to improve railway services in Islwyn? OAQ54401

I thank the Member for that question. Transport for Wales will deliver additional services, with improved rolling stock and stations in Islwyn, as part of our ambitious plans for the south Wales metro. A statement on railway matters in Wales will be made by the Minister for Economy and Transport, scheduled for next week.

Diolchaf i'r Aelod am y cwestiwn yna. Bydd Trafnidiaeth Cymru yn darparu gwasanaethau ychwanegol, gyda gwell cerbydau a gorsafoedd yn Islwyn, yn rhan o'n cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer metro de Cymru. Bydd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth yn gwneud datganiad ar faterion rheilffyrdd yng Nghymru, sydd wedi ei drefnu ar gyfer yr wythnos nesaf.

Thank you, First Minister. In 2018, the Welsh Labour Government announced, as part of the new Wales and borders rail contract, run by Transport for Wales, direct rail links between Newport and Ebbw Vale to be restored in 2021. And this is tremendous news for my constituents in Islwyn, in Newbridge, Crosskeys and Risca. The link was closed to passengers in April 1962, following the infamous Beeching report. So, First Minister, what is the current progress on the hourly service between Ebbw Vale, through Islwyn, to Newport, when will it begin, and, First Minister—[Interruption.] I hear comments to my left. What does the announcement that every railway station in Islwyn will receive a share of the £194 million of investment from Transport for Wales, which shows and demonstrates the commitment of Welsh Labour to radically improve the experience for Islwyn railway commuters?

Diolch, Prif Weinidog. Yn 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Lafur Cymru, yn rhan o'r contract rheilffyrdd Cymru a'r gororau newydd, wedi ei redeg gan Trafnidiaeth Cymru, y byddai cysylltiadau rheilffordd uniongyrchol rhwng Casnewydd a Glynebwy yn cael eu hailgyflwyno yn 2021. Ac mae hyn yn newyddion gwych i'm hetholwyr i yn Islwyn, yn Nhrecelyn, Crosskeys a Rhisga. Caewyd y cyswllt i deithwyr ym mis Ebrill 1962, yn dilyn adroddiad enwog Beeching. Felly, Prif Weinidog, beth yw'r cynnydd presennol ar y gwasanaeth bob awr rhwng Glynebwy, drwy Islwyn, i Gasnewydd, pryd y bydd yn dechrau, a, Phrif Weinidog—[Torri ar draws.] Clywaf sylwadau i'm chwith. Beth mae'r cyhoeddiad y bydd pob gorsaf reilffordd yn Islwyn yn derbyn cyfran o'r £194 miliwn o fuddsoddiad gan Trafnidiaeth Cymru, sy'n dangos ymrwymiad Llafur Cymru yn ei wneud i wella'n sylweddol y profiad i gymudwyr rheilffordd Islwyn?

14:40

Well, Llywydd, thanks to Rhianon Passmore for, once again, pointing to the improvements that are coming the way of citizens living in Islwyn, and the fact that we are committed to delivering direct rail links between Newport and Ebbw Vale, as part of the new Wales and borders franchise, demonstrates that when these decisions are in our hands we are able to make them in a way that is both designed in Wales and delivers benefits for people in Wales.

Constituents in Islwyn will start to see the introduction of class 170 trains from December of this year. The outline business case for the Ebbw Vale line is at the third stage in its development process and well under development. And, as far as the £194 million station improvement programme of Transport for Wales, it will see in Islwyn, as elsewhere, free Wi-Fi, new passenger information, improved cycle storage facilities, deep cleaning at every station under the control of Transport for Wales, and citizens in the Member's constituency in Risca, Crosskeys and Newbridge will see all those advantages too.

Wel, Llywydd, diolch i Rhianon Passmore am dynnu sylw, unwaith eto, at y gwelliannau sydd ar eu ffordd i ddinasyddion sy'n byw yn Islwyn, ac mae'r ffaith ein bod ni wedi ymrwymo i ddarparu cysylltiadau rheilffordd uniongyrchol rhwng Casnewydd a Glynebwy, yn rhan o fasnachfraint newydd Cymru a'r gororau, yn dangos, pan fydd y penderfyniadau hyn yn ein dwylo, ein bod ni'n gallu eu gwneud mewn ffordd sydd wedi ei chynllunio yng Nghymru ac sicrhau manteision i bobl Cymru.

Bydd etholwyr yn Islwyn yn dechrau gweld cyflwyno trenau dosbarth 170 o fis Rhagfyr eleni. Mae'r achos busnes amlinellol ar gyfer rheilffordd Glynebwy ar y trydydd cam yn ei broses ddatblygu ac mae wedi ei hen ddatblygu. Ac o ran rhaglen gwella gorsafoedd gwerth £194 miliwn Trafnidiaeth Cymru, bydd yn golygu yn Islwyn, fel mewn mewn mannau eraill, y bydd Wi-fi am ddim, gwybodaeth newydd i deithwyr, gwell cyfleusterau cadw beiciau, glanhau trylwyr ym mhob gorsaf o dan reolaeth Trafnidiaeth Cymru, a bydd dinasyddion yn etholaeth yr Aelod yn Rhisga, Crosskeys a Threcelyn yn gweld yr holl fanteision hynny hefyd.

First Minister, an issue that is raising concern is the lack of toilets on the new trains that are planned for the network, which serves Islwyn and the south Wales Valleys. And it seems that the proposal that's being put forward for people who are disabled, elderly or with medical conditions is to get off the train to use a toilet at a station and then wait for the next train. I wonder if you think that that approach is acceptable. 

Prif Weinidog, mater sy'n codi pryder yw diffyg toiledau ar y trenau newydd sydd ar y gweill ar gyfer y rhwydwaith, sy'n gwasanaethu Islwyn a Chymoedd y De. Ac mae'n ymddangos mai'r cynnig sy'n cael ei wneud i bobl sy'n anabl, yn oedrannus neu sydd â chyflyrau meddygol yw dod oddi ar y trên i ddefnyddio toiled mewn gorsaf ac yna aros am y trên nesaf. Tybed a ydych chi'n credu bod y dull hwnnw'n dderbyniol.

Well, Llywydd, I do think it is important to be clear about what we're talking about. We are not talking about the generality of trains. We're talking about tram trains, and tram trains, at the moment, are proposed for introduction on those lines because they will provide access to far more communities than the current system is able to do. Trams will be able to go on the road, reach places that the current system cannot reach and they will increase access to those lines not restrict it. 

Now, Transport for Wales has looked everywhere around the globe to see if it is possible to procure new tram trains that have toilet facilities on them. There is only one place that we have been able to find anywhere in the world where there is a toilet on a tram train, and those are toilets that do not allow for disability access, because if you are driving a tram train, for safety reasons, the driver has to be able to have unimpeded sight lines from where he is driving the train right to the back of it. Nevertheless, the Minister has asked Transport for Wales to continue to see if it is possible to persuade a manufacturer, or to find a manufacturer capable of providing toilet facilities on tram trains in a way that would avoid the difficulties that the Member has identified.

In the meantime, if you look elsewhere in the United Kingdom, the Edinburgh tram system doesn't have toilets on it; the—

Wel, Llywydd, rwyf i'n credu ei bod hi'n bwysig bod yn eglur am yr hyn yr ydym ni'n siarad amdano. Nid ydym ni'n sôn am gyffredinolrwydd trenau. Rydym ni'n sôn am drenau tram ac ar hyn o bryd, y cynnig yw cyflwyno trenau tram ar y rheilffyrdd hynny gan y byddan nhw'n darparu mynediad at lawer mwy o gymunedau nag y mae'r system bresennol yn gallu ei wneud. Bydd tramiau yn gallu mynd ar y ffordd, cyrraedd mannau na all y system bresennol eu cyrraedd a byddant yn cynyddu mynediad at y llinellau hynny, nid ei gyfyngu.

Nawr, mae Trafnidiaeth Cymru wedi edrych ym mhob man o amgylch y byd i weld a oes modd caffael trenau tram newydd sydd â chyfleusterau toiled arnynt. Dim ond un lle yr ydym ni wedi gallu dod o hyd iddo yn unman yn y byd lle ceir toiled ar drên tram, ac mae'r rheini'n doiledau nad ydyn nhw'n caniatáu mynediad i bobl anabl, oherwydd os ydych chi'n gyrru trên tram, am resymau diogelwch, mae'n rhaid i'r gyrrwr allu cael llinellau golwg dirwystr o'r man lle mae'n gyrru'r trên yr holl ffordd i gefn y trên. Serch hynny, mae'r Gweinidog wedi gofyn i Trafnidiaeth Cymru barhau i weld a yw'n bosibl perswadio gweithgynhyrchydd, neu ddod o hyd i weithgynhyrchydd sy'n gallu darparu cyfleusterau toiled ar drenau tram mewn ffordd a fyddai'n osgoi'r anawsterau y mae'r Aelod wedi eu nodi.

Yn y cyfamser, os edrychwch chi mewn mannau eraill yn y Deyrnas Unedig, nid oes toiledau ar system tram Caeredin; nid—

Greater Manchester. I stood for 40 minutes yesterday on the underground in London with millions of other people and there are no toilet facilities there either. There, they have toilet facilities available to you at stations and that is what we will be doing with the tram trains. But if we can find a better solution, if we can find a supplier able to do what we would like to do, then that is what Transport for Wales has been asked to pursue. 

Manceinion Fwyaf. Sefais am 40 munud ddoe ar drên tanddaearol yn Llundain gyda miliynau o bobl eraill a does dim cyfleusterau toiled yno ychwaith. Yno, mae ganddyn nhw gyfleusterau toiled ar gael i chi mewn gorsafoedd a dyna'r hyn y byddwn ni'n ei wneud gyda'r trenau tram. Ond os gallwn ni ddod o hyd i ateb gwell, os gallwn ni ddod o hyd i gyflenwr sy'n gallu gwneud yr hyn yr hoffem ni ei wneud, yna dyna y gofynnwyd i Trafnidiaeth Cymru fynd ar ei drywydd.

Bargeinion Dinesig yng Ngorllewin De Cymru
City Deals in South Wales West

5. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynnydd y bargeinion dinesig yng Ngorllewin De Cymru? OAQ54398

5. Will the First Minister make a statement on the progress of city deals in South Wales West? OAQ54398

I thank the Member for that. The release of an initial £18 million of city deal funding was agreed by the Welsh and UK Governments in July. Detailed arrangements for the first two projects are now going ahead. I want implementation of the deal to accelerate, delivering economic growth across south-west Wales. 

Diolchaf i'r Aelod am hynna. Cytunwyd i ryddhau £18 miliwn cychwynnol o gyllid bargen ddinesig gan Lywodraethau Cymru a'r DU ym mis Gorffennaf. Mae trefniadau manwl ar gyfer y ddau brosiect cyntaf yn mynd rhagddynt erbyn hyn. Rwyf i eisiau i weithrediad y fargen gyflymu, gan sicrhau twf economaidd ar draws y de-orllewin.

While I'm very pleased with that last response it was a question about both deals actually, because things look very quiet for the Bridgend area in my region from the Cardiff end of things. The announcement for Yr Egin and the Swansea waterfront digital district, of course, was very, very welcome. I understand from the board that the money will be released. That time is very close. But I also understand that it won’t be released until the recommendations of the rapid review of both Governments have been completed. That review was completed in February. It recommended what’s now being called a programme director should be appointed. I think we all remember that. The job advert for that appeared on 20 August and is actually closing this week. So, I’m wondering what ‘very close’ actually means. This programme is so important to my region, First Minister. It’s a quarter of the way through for the Swansea bay deal, and even further ahead for the Cardiff deal. Is there anything at this stage that Welsh Government can do to pick up that pace, as we both seem to want?

Er fy mod i'n hapus iawn gyda'r ateb diwethaf yna, cwestiwn am y ddwy fargen oedd hwn mewn gwirionedd, gan fod pethau yn edrych yn dawel iawn ar gyfer ardal Pen-y-bont ar Ogwr yn fy rhanbarth i o safbwynt ochr Caerdydd. Roedd croeso mawr, wrth gwrs, i'r cyhoeddiad o'r Egin ac ardal ddigidol glannau Abertawe. Rwy'n deall gan y bwrdd y bydd yr arian yn cael ei ryddhau. Mae'r amser hwnnw'n agos iawn. Ond rwyf i hefyd yn deall na fydd yn cael ei ryddhau tan y bydd argymhellion adolygiad cyflym y ddwy Lywodraeth wedi eu cwblhau. Cwblhawyd yr adolygiad hwnnw ym mis Chwefror. Argymhellodd y dylid penodi'r hyn sy'n cael ei alw'n gyfarwyddwr rhaglen erbyn hyn. Rwy'n credu ein bod ni i gyd yn cofio hynny. Ymddangosodd yr hysbyseb ar gyfer y swydd honno ar 20 Awst ac mae'n cau yr wythnos hon a dweud y gwir. Felly, rwy'n meddwl tybed beth mae 'agos iawn' yn ei olygu mewn gwirionedd. Mae'r rhaglen hon mor bwysig i'm rhanbarth i, Prif Weinidog. Mae'n chwarter y ffordd drwodd ar gyfer bargen bae Abertawe, a hyd yn oed ymhellach ymlaen o ran bargen Caerdydd. A oes unrhyw beth ar y cam hwn y gall Llywodraeth Cymru ei wneud i gynyddu'r cyflymder hwnnw, fel y mae'n ymddangos bod y ddau ohonom ni ei eisiau?

14:45

I just want to agree with what Suzy Davies has said. Both the UK Government and the Welsh Government are very anxious to be able to put in the hands of the city deal itself the funding that we have agreed should be made available to us. The rapid independent review that was commissioned in January was a joint review commissioned by both Governments. We are obliged, I think, to abide by its conclusions and to make sure that the city deal has everything it needs in place, including that programme director, so that there can be confidence by both Governments that the money we release will be effectively used for the purposes for which we will provide it. Our officials are working hard alongside officials of the city deal to try and make sure that all those pieces of the jigsaw are there. When I was finance Minister, I wanted this money out of our budget and in the hands of the city deal because it caused some technical issues in the way that we treated that money in our accounts. I’m still very anxious that we do what we can to accelerate the money that has now been agreed for those two projects, but then to accelerate other projects that can come round the same track, and further money, which is agreed, waiting, ready to be released, can be put to good use right across that south-west Wales region.

Hoffwn gytuno â'r hyn a ddywedodd Suzy Davies. Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn awyddus iawn i allu rhoi yn nwylo'r fargen ddinesig ei hun y cyllid yr ydym ni wedi cytuno ddylai fod ar gael i ni. Roedd yr adolygiad annibynnol cyflym a gomisiynwyd ym mis Ionawr yn adolygiad ar y cyd a gomisiynwyd gan y ddwy Lywodraeth. Mae'n rheidrwydd arnom, rwy'n credu, i lynu wrth ei gasgliadau ac i sicrhau bod gan y fargen ddinesig bopeth sydd ei angen arni ar waith, gan gynnwys y cyfarwyddwr rhaglen hwnnw, fel y gall y ddwy Lywodraeth fod yn ffyddiog y bydd yr arian yr ydym ni'n ei ryddhau yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol at y dibenion y byddwn yn ei ddarparu ar eu cyfer. Mae ein swyddogion yn gweithio'n galed gyda swyddogion y fargen ddinesig i geisio sicrhau bod yr holl ddarnau hynny o'r jig-so yno. Pan oeddwn i'n Weinidog cyllid, roeddwn i eisiau'r arian hwn o'n cyllideb ac yn nwylo'r fargen ddinesig gan ei fod yn achosi rhai problemau technegol yn y ffordd yr oeddem ni'n trin yr arian hwnnw yn ein cyfrifon. Rwy'n dal yn awyddus iawn ein bod ni'n gwneud yr hyn a allwn i gyflymu'r arian y cytunwyd arno erbyn hyn ar gyfer y ddau brosiect hynny, ond wedyn i gyflymu prosiectau eraill a all ddod o amgylch yr un trac, a gellir rhoi arian pellach, sydd wedi ei gytuno, ac yn aros, yn barod i gael ei ryddhau, at ddefnydd da ar draws rhanbarth y de-orllewin.

I've been a cheerleader for the city deals ever since they were being first thought of. I believe in the importance of the city deal for south-west Wales. I welcome the Welsh Government’s support, and, before anyone else says anything, the Westminster Government's support, because I don’t care where the money comes from as long as it comes into my area. What I would say is the city deal has shown us the need for regional policy within Wales. Has the Welsh First Minister given any thought to actually having a regional policy within Wales that can support areas such as the south-west Wales region?

Rwyf i wedi bod yn gefnogwr brwd o'r bargeinion dinesig o'r adeg pan feddyliwyd amdanyn nhw gyntaf. Rwy'n credu ym mhwysigrwydd y fargen ddinesig i'r de-orllewin. Rwy'n croesawu cefnogaeth Llywodraeth Cymru, a chyn i neb arall ddweud unrhyw beth, cefnogaeth Llywodraeth San Steffan, oherwydd nid oes ots gen i o ble y daw'r arian cyhyd â'i fod yn dod i mewn i'm hardal i. Yr hyn y byddwn i'n ei ddweud yw bod y fargen ddinesig wedi dangos i ni bod angen polisi rhanbarthol yng Nghymru. A yw Prif Weinidog Cymru wedi rhoi unrhyw ystyriaeth i fod â pholisi rhanbarthol yng Nghymru a all gefnogi ardaloedd fel rhanbarth y de-orllewin?

I thank the Member for that, which is a prescient question given the work that my colleague Ken Skates is doing on a regional economic approach, and that we now have leads in all the areas for regional developments working with the Minister for Finance and the Minister for local government, creating those new footprints, doing all the work that our colleague Huw Irranca-Davies is doing to lead a new regional economic approach for funding post Brexit. We need to bring those things together, to have common footprints for them, and to add those different strands together in a way that adds up to a genuinely regional approach. And I absolutely recognise the work that Mike Hedges has done in always supporting the Swansea city deal because of the transformative effect it can have not simply for the city of Swansea, but for the whole region that Swansea helps to lead.  

Diolchaf i'r Aelod am hynna, sy'n gwestiwn perthnasol iawn ar hyn o bryd o gofio'r gwaith y mae fy nghyd-Weinidog Ken Skates yn ei wneud ar ddull economaidd rhanbarthol, a bod gennym ni arweinwyr yn yr holl ardaloedd ar gyfer datblygiadau rhanbarthol erbyn hyn, yn gweithio gyda'r Gweinidog Cyllid a'r Gweinidog llywodraeth leol, yn creu'r olion traed newydd hynny, yn gwneud yr holl waith y mae ein cydweithiwr, Huw Irranca-Davies, yn ei wneud i arwain dull economaidd rhanbarthol newydd ar gyfer ariannu ar ôl Brexit. Mae angen i ni ddod â'r pethau hynny at ei gilydd, bod ag olion traed cyffredin ar eu cyfer, ac ychwanegu'r gwahanol elfennau hynny at ei gilydd mewn ffordd sy'n arwain at ddull gwirioneddol ranbarthol. Ac rwy'n llwyr gydnabod y gwaith y mae Mike Hedges wedi ei wneud i gefnogi bargen ddinesig Abertawe o'r cychwyn oherwydd yr effaith weddnewidiol y gall ei chael nid yn unig ar ddinas Abertawe, ond ar y rhanbarth cyfan y mae Abertawe yn helpu i'w harwain.

Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn
Strategy for Older People

6. Pa gynnydd sydd wedi'i wneud o ran cyflawni amcanion strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru? OAQ54355

6. What progress has been made in delivering the aims of the Welsh Government's Strategy for Older People in Wales? OAQ54355

I thank the Member for that question. Successive strategies, since 2003, have challenged traditional stereotypes of older people and promoted a culture in which we value and celebrate the contribution of older citizens to all aspects of Welsh life.

Diolchaf i'r Aelod am y cwestiwn yna. Mae strategaethau olynol, ers 2003, wedi herio stereoteipiau traddodiadol o bobl hŷn ac wedi hybu diwylliant lle'r ydym ni'n gwerthfawrogi ac yn dathlu cyfraniad dinasyddion hŷn at bob agwedd ar fywyd yng Nghymru.

Thank you very much for that reply, First Minister. Your strategy for older people recognises that opportunities for older people to enjoy and participate in their community rely on access to transport. It clearly states that one of its strategic outcomes is to enable older people to access affordable and appropriate transport, which assists them to play a full part in family, social and community life. Do you accept, First Minister, that your proposal to raise the age of eligibility for a free bus pass is in direct conflict with the aims of your strategy for older people? And will you accede to the request of the Older People's Commissioner for Wales and reconsider this proposal, please?

Diolch yn fawr iawn am yr ateb yna, Prif Weinidog. Mae eich strategaeth ar gyfer pobl hŷn yn cydnabod bod cyfleoedd i bobl hŷn fwynhau a chymryd rhan yn eu cymuned yn dibynnu ar fynediad at drafnidiaeth. Mae'n nodi'n eglur mai un o'i ganlyniadau strategol yw galluogi pobl hŷn i gael mynediad at drafnidiaeth fforddiadwy a phriodol, sy'n eu cynorthwyo i chwarae rhan lawn mewn bywyd teuluol, cymdeithasol a chymunedol. A ydych chi'n derbyn, Prif Weinidog, bod eich cynnig i godi'r oedran cymhwyso ar gyfer tocyn bws am ddim yn gwrthdaro'n uniongyrchol â nodau eich strategaeth ar gyfer pobl hŷn? Ac a wnewch chi gytuno i gais Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ac ailystyried y cynnig hwn, os gwelwch yn dda?

14:50

Well, I don't think that is a fair characterisation of what has been suggested and which is still being discussed and debated. Any person who holds a concessionary bus pass, should the law be changed, would not lose their entitlement to that pass in any circumstances. We have to think at least about the way in which things around us are changing, including the changes that have been made to eligibility for free bus travel across our border by the Member's own Government. When free bus passes were introduced in 2002, then the state pensionable age for women and men was 60 for women and 65 for men. That has changed over time. The pensionable age next year will rise to 66. What we are doing is making sure that this part of what the Welsh Government offers keeps pace with other changes in older people's lives, and it's a conversation we are keen to continue to have with the older person's commissioner and others who represent older people in Wales.

Wel, nid wyf i'n credu bod hwnna'n ddisgrifiad teg o'r hyn sydd wedi cael ei awgrymu ac sy'n dal i gael ei drafod a'i ddadlau. Ni fyddai unrhyw un sydd â thocyn bws rhatach, pe byddai'r gyfraith yn cael ei newid, yn colli ei hawl i'r tocyn hwnnw o dan unrhyw amgylchiadau. Mae'n rhaid i ni feddwl o leiaf am y ffordd y mae pethau o'n cwmpas yn newid, gan gynnwys y newidiadau sydd wedi eu gwneud i gymhwysedd i deithio ar fysiau am ddim ar draws ein ffin gan Lywodraeth yr Aelod ei hun. Pan gyflwynwyd tocynnau bws am ddim yn 2002, 60 oedd oedran pensiwn y wladwriaeth ar gyfer menywod a 65 ar gyfer dynion. Mae hynny wedi newid dros amser. Bydd oedran pensiwn y flwyddyn nesaf yn codi i 66. Yr hyn yr ydym ni'n ei wneud yw sicrhau bod y rhan hon o'r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei gynnig yn cadw'n gyfredol â newidiadau eraill ym mywydau pobl hŷn, ac mae'n sgwrs yr ydym ni'n awyddus i barhau i'w chael gyda'r comisiynydd pobl hŷn ac eraill sy'n cynrychioli pobl hŷn yn Nghymru.

Contractau Athrawon Cyflenwi
Supply Teacher Contracts

7. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y newidiadau i gontractau athrawon cyflenwi drwy asiantaethau ledled Cymru? OAQ54397

7. Will the First Minister make a statement on the changes to supply teacher contracts through agencies across Wales? OAQ54397

I thank the Member. A new framework for supply teachers was awarded by the National Procurement Service on 1 August and became operational on 1 September. Amongst other features, it ensures that supply teachers are properly supported and have access to professional learning and development opportunities. 

Diolchaf i'r Aelod. Dyfarnwyd fframwaith newydd ar gyfer athrawon cyflenwi gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ar 1 Awst a daeth yn weithredol ar 1 Medi. Ymhlith nodweddion eraill, mae'n sicrhau bod athrawon cyflenwi yn cael eu cefnogi'n briodol a bod cyfleoedd dysgu a datblygu proffesiynol ar gael iddyn nhw.

I thank the First Minister for that answer. I was a member of the CYPE committee in the fourth Assembly and we did work on supply teaching, and one of our recommendations was actually to bring it back in-house rather than keep the agencies. I appreciate the Welsh Government has gone through a different approach and uses the NPS as a framework guidance. I very much appreciate your comment upon the fact that it's there to ensure teachers get fair play through the agency process. I have seen an e-mail from one of those agencies, which has won some of those frameworks—actually, 22 of them, so it's across all of Wales—which indicates to schools a way of getting around and circumventing the framework and encouraging schools to think about employing teachers out of the framework, therefore reducing the cost but also reducing the terms and conditions of the individual teacher, and, of course, making more profit for that agency. Will you look very carefully at all these agencies to ensure they're not circumventing the framework, kick them out if they are, quite rightly, and ensure that teachers get the due regard and respect they deserve, and supply teachers are part of that?

Diolchaf i'r Prif Weinidog am yr ateb yna. Roeddwn i'n aelod o'r pwyllgor PPIA yn y pedwerydd Cynulliad a gwnaed gwaith gennym ar waith llanw, ac un o'n hargymhellion mewn gwirionedd oedd dod ag ef yn ôl yn fewnol yn hytrach na chadw'r asiantaethau. Rwy'n sylweddoli bod Llywodraeth Cymru wedi dilyn gwahanol ddull ac wedi defnyddio'r GCC fel canllaw fframwaith. Rwy'n gwerthfawrogi'n fawr eich sylwadau ar y ffaith ei fod yno i sicrhau bod athrawon yn cael chwarae teg drwy'r broses asiantaeth. Rwyf i wedi gweld e-bost gan un o'r asiantaethau hynny, sydd wedi ennill rhai o'r fframweithiau hynny— 22 ohonynt, mewn gwirionedd, felly mae ar draws Cymru gyfan—sy'n dangos i ysgolion ffordd o fynd o gwmpas ac osgoi'r fframwaith ac yn annog ysgolion i feddwl am gyflogi athrawon allan o'r fframwaith, gan leihau'r gost ond hefyd lleihau telerau ac amodau'r athro neu athrawes unigol, ac, wrth gwrs, gwneud mwy o elw i'r asiantaeth honno. A wnewch chi edrych yn ofalus iawn ar yr holl asiantaethau hyn i sicrhau nad ydyn nhw yn osgoi'r fframwaith, eu taflu allan os ydyn nhw, yn gwbl briodol, a sicrhau bod athrawon yn cael y sylw a'r parch dyledus y maen nhw'n eu haeddu, a bod athrawon cyflenwi yn rhan o hynny?

I completely agree with the Member about the importance of supply teachers and the fact that they are an essential part of the teaching workforce, and, of course, the new system is designed to be carefully monitored. It's been going only three weeks, so these are early stages and it's not surprising in some ways that the full rulebook has yet to settle completely. But, just to be completely clear, NPS will pursue full compliance with the terms on which companies have been placed on the framework, and where there are any allegations or evidence of non-compliance against the framework, then those things will be raised with the agencies, warnings will be issued and, if in the end it is clear that this is not just settling in but a deliberate attempt to get round the framework to which those companies have applied and been successful in being placed on that contract, then of course they will be removed from it.

Rwy'n cytuno'n llwyr â'r Aelod ynglŷn â phwysigrwydd athrawon cyflenwi a'r ffaith eu bod nhw'n rhan hanfodol o'r gweithlu addysgu, ac, wrth gwrs, mae'r system newydd wedi ei chynllunio i gael ei monitro yn ofalus. Mae wedi bod yn weithredol ers tair wythnos yn unig, felly mae'r rhain yn gamau cynnar ac nid yw'n syndod mewn rhai ffyrdd nad yw'r llyfr rheolau llawn wedi ymsefydlu'n llwyr eto. Ond i fod yn hollol eglur, bydd GCC yn mynd ati i sicrhau cydymffurfiad llawn â'r telerau y rhoddwyd cwmnïau ar y fframwaith ar eu sail, a lle ceir unrhyw honiadau neu dystiolaeth o ddiffyg cydymffurfio yn erbyn y fframwaith, yna bydd y pethau hynny'n cael eu codi gyda'r asiantaethau, bydd rhybuddion yn cael eu cyflwyno ac, os yw'n amlwg yn y pen draw nad dim ond ymsefydlu yw hyn ond ymgais fwriadol i osgoi'r fframwaith y gwnaeth y cwmnïau hynny gais iddo gan lwyddo i gael eu rhoi ar y contract hwnnw, yna, wrth gwrs, byddant yn cael eu tynnu oddi arno.

Cysgu Allan
Rough-sleeping

8. Pa gynnydd sy'n cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru i leihau nifer y bobl sy'n cysgu allan yng Nghymru? OAQ54400

8. What progress is being made by the Welsh Government to reduce rough-sleeping in Wales? OAQ54400

I thank John Griffiths for that. One person sleeping rough is one person too many. The Welsh Government has set up an action group, lead by the chief executive of Crisis, to identify a series of immediate actions to be taken this winter to reduce rough-sleeping, and that group's report is expected early in October.

Diolchaf i John Griffiths am hynna. Mae un person sy'n cysgu ar y stryd yn un person yn ormod. Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu grŵp gweithredu, dan arweiniad prif weithredwr Crisis, i nodi cyfres o gamau i'w cymryd ar unwaith y gaeaf hwn i leihau cysgu ar y stryd, a disgwylir adroddiad y grŵp hwnnw ddechrau mis Hydref.

First Minister, the committee that I Chair—the Equality, Local Government and Communities Committee—reported on rough-sleeping and made recommendations 18 months ago. We continue to scrutinise Welsh Government with regard to progress, and we, indeed, held an event last week and will be holding another one this week. I also met with the chair of the action group. Amongst our recommendations I believe are many important matters that the action group are addressing, First Minister, and I think the central message from the committee is that we want to see the work of that action group and the necessary improvements take place with real urgency and pace, given, as you say, that one person sleeping rough is one person too many, and it's still tragically a very visible and serious problem on our streets.

Prif Weinidog, adroddodd y Pwyllgor yr wyf i'n ei gadeirio—y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau—ar gysgu ar y stryd a gwnaeth argymhellion 18 mis yn ôl. Rydym ni'n parhau i graffu ar waith Llywodraeth Cymru o ran cynnydd, a chynhaliwyd digwyddiad gennym ni, yn wir,mewn gwirionedd, yr wythnos diwethaf a byddwn yn cynnal un arall yr wythnos hon. Cefais gyfarfod hefyd â chadeirydd y grŵp gweithredu. Ymhlith ein hargymhellion rwy'n credu bod llawer o faterion pwysig y mae'r grŵp gweithredu yn rhoi sylw iddynt, Prif Weinidog, a chredaf mai'r neges ganolog gan y pwyllgor yw ein bod ni eisiau gweld gwaith y grŵp gweithredu hwnnw a bod y gwelliannau angenrheidiol yn digwydd gyda brys a chyflymdra gwirioneddol, o gofio, fel y dywedwch, bod un person sy'n cysgu ar y stryd yn un person yn ormod, a'i fod, yn drychinebus, yn dal i fod yn broblem amlwg a difrifol iawn ar ein strydoedd.

14:55

Well, can I thank John Griffiths for that and thank the committee as well for their work? I read the 'Life on the streets' report when it was first published, and I felt it made a real contribution to our understanding of the issues and to helping develop solutions. And the principles that that report outlined, the importance of primary prevention, the need for rapid rehousing when homelessness does take place and for our key ambition to be that homelessness in Wales, where it does happen, should be rare, brief and not repeated, those are things that have had a real impact on the Government's policy approach ever since. The Minister, I believe, is due to attend committee again on 17 October. That will, we hope, be after the report has been produced and it will be a further opportunity for the Minister and the committee to discuss progress towards our shared ambitions. 

Wel, a gaf i ddiolch i John Griffiths am hynny a diolch i'r Pwyllgor hefyd am eu gwaith? Darllenais yr adroddiad 'Bywyd ar y Strydoedd' pan gafodd ei gyhoeddi am y tro cyntaf, a theimlais ei fod yn gwneud cyfraniad gwirioneddol i'n dealltwriaeth o'r materion ac yn helpu i ddatblygu atebion. Yr egwyddorion a amlinellwyd yn yr adroddiad hwnnw, sef pwysigrwydd atal sylfaenol, yr angen i ailgartrefu'n gyflym pan fo digartrefedd yn digwydd, ac mai ein huchelgais allweddol yw y dylai digartrefedd yng Nghymru, lle mae'n digwydd, fod yn rhywbeth prin, am gyfnod byr ac na fydd yn digwydd eto; dyma bethau sydd wedi cael effaith wirioneddol ar ddull gweithredu polisi'r Llywodraeth byth ers hynny. Credaf y bydd y Gweinidog yn dod i'r Pwyllgor eto ar 17 Hydref. Bydd hynny, gobeithio, ar ôl i'r adroddiad gael ei gynhyrchu a bydd yn gyfle arall i'r Gweinidog a'r Pwyllgor drafod cynnydd tuag at ein huchelgeisiau cyffredin.

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
2. Business Statement and Announcement

Yr eitem nesaf, felly, yw'r datganiad a chyhoeddiad busnes, a dwi'n galw ar y Trefnydd i wneud ei datganiad. 

The next item, therefore, is the business statement and announcement, and I call on the Trefnydd to make the statement. 

Diolch, Llywydd. There are no changes to this week's business. Draft business for the next three weeks is set out on the business statement and announcement, which can be found amongst the meeting papers available to Members electronically. 

Diolch, Llywydd. Nid oes newidiadau i fusnes yr wythnos hon. Mae'r busnes drafft ar gyfer y tair wythnos nesaf wedi'i nodi yn y datganiad a chyhoeddiad busnes, y gellir ei weld ymysg papurau'r cyfarfod sydd ar gael i'r Aelodau yn electronig.

Trefnydd, can I ask for a statement from the Government on the future of the Veterans' NHS Wales service? It's appreciated by many people, that particular service, and, of course, there are hundreds of veterans who have benefited from it since it was established. One of the issues with that service, though, has always been the capacity of the service to be able to deal with the demands that are placed upon it. They were very fortunate in securing some grant support in order to reduce some of the waiting times for people accessing the service from the charity Help for Heroes, but unfortunately that grant support will come to an end in 12 months' time and, obviously, the organisation, Veterans' NHS Wales, is very keen to ensure that there can be some continuity after that. So, I wonder whether we could have a statement on what the Welsh Government will do to support the capacity of this service beyond the grant period, because I think it would be very much valued if the Welsh Government was able to put some more resource in. 

Can I also ask for a statement on the future of school liaison officers in Wales? I know that, in the past, the Welsh Government has provided funding to support school liaison officers through the police funding that it makes available to forces, and, of course, there has been an element that has come from the health side of the funding in order to support the substance misuse work that those officers do. Now, clearly, we all know in our own constituencies about the valuable work of school liaison officers, and I understand that the cost of these around Wales is about £350,000. I would be very grateful if the Welsh Government could confirm that, in the budget in the autumn, that money will be available to enable these important posts to continue beyond 1 April next year. 

Trefnydd, a gaf i ofyn am ddatganiad gan y Llywodraeth ar ddyfodol gwasanaeth GIG Cymru i gyn-filwyr? Mae'n cael ei werthfawrogi gan lawer o bobl, y gwasanaeth arbennig hwnnw, ac, wrth gwrs, mae cannoedd o gyn-filwyr wedi elwa ohono ers iddo gael ei sefydlu. Un o'r problemau gyda'r gwasanaeth hwnnw erioed, serch hynny, fu gallu'r gwasanaeth i ymdopi â'r gofynion arno. Buont yn ffodus iawn i sicrhau rhywfaint o gymorth grant i leihau rhai o'r amseroedd aros i bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth gan yr elusen Cymorth i Arwyr. Ond yn anffodus bydd cymorth grant yn dod i ben ymhen 12 mis ac yn amlwg, mae'r sefydliad, GIG Cymru i gyn-filwyr, yn awyddus iawn i wneud yn siŵr y gellir cael rhywfaint o barhad ar ôl hynny. Felly, tybed a gawn ni ddatganiad am yr hyn y bydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi capasiti'r gwasanaeth hwn y tu hwnt i gyfnod y grant, oherwydd rwy'n credu y byddai'n cael ei werthfawrogi'n fawr pe gallai Llywodraeth Cymru ychwanegu mwy o adnoddau.

A gaf i hefyd ofyn am ddatganiad ar ddyfodol swyddogion cyswllt ysgolion yng Nghymru? Gwn fod Llywodraeth Cymru, yn y gorffennol, wedi darparu cyllid i gefnogi swyddogion cyswllt ysgolion drwy gyllid yr heddlu y mae'n ei ddarparu i heddluoedd. Ac, wrth gwrs, cafwyd elfen a ddaeth o ochr iechyd y cyllid er mwyn cefnogi'r gwaith ar gamddefnyddio sylweddau a wna'r swyddogion hynny. Nawr, yn amlwg, rydym i gyd yn gwybod yn ein hetholaethau ein hunain am waith gwerthfawr swyddogion cyswllt ysgolion, a deallaf mai tua £350,000 yw cost y rhain o gwmpas Cymru. Byddwn yn ddiolchgar iawn pe gallai Llywodraeth Cymru gadarnhau, yn y gyllideb yn yr Hydref, y bydd yr arian hwnnw ar gael i alluogi'r swyddi pwysig hyn i barhau y tu hwnt i 1 Ebrill y flwyddyn nesaf.  

Thank you very much. I will have a conversation with my colleague the Minister for Health and Social Services with regard to your interest particularly in the Veterans' NHS Wales service and the support that it receives but also the available capacity within that organisation to meet the needs of veterans.

In terms of the school liaison officer role, you asked how they might or might not be reflected in any budget decisions that are made. Obviously, we're at the very early start of our budget considerations, but I'm sure they will be discussed with the relevant Ministers during that budget-setting process. 

Diolch yn fawr iawn. Byddaf yn cael sgwrs gyda'm cydweithiwr, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ynglŷn â'ch diddordeb, yn enwedig yng Ngwasanaeth GIG Cymru i Gyn-filwyr a'r cymorth a roir iddo, ond hefyd y capasiti sydd ar gael o fewn y sefydliad hwnnw i ddiwallu anghenion cyn-filwyr.

O ran swyddogion cyswllt ysgolion, gofynnwyd sut y gellid eu hadlewyrchu mewn unrhyw benderfyniadau ar y gyllideb a wneir, ai peidio. Yn amlwg, mae'n gynnar iawn yn ein hystyriaethau cyllidebol, ond rwy'n siŵr y bydd y swyddi hyn yn cael eu trafod gyda'r Gweinidogion perthnasol yn ystod y broses honno o bennu'r gyllideb.

I want to raise the problems that constituents in Porth are having regarding mobile phone coverage. This follows a fire around a mobile phone mast nearly a fortnight ago, and there's been an absence of mobile signal in many areas around the town since then. As you can imagine, this is causing a great deal of inconvenience not just to individuals, but also to local businesses. Is there any guidance that the Government can issue to mobile phone providers in terms of best practice for them to adhere to for restoring mobile phone coverage as quickly as possible? Also, does the Government have a view as to how long it should take before financial compensation is triggered for customers without mobile phone coverage?

I was alarmed to see that the monarch's second son has been invited to attend a campus of the University of South Wales. While I'm a firm believer in the principle of innocent until proven guilty, this member of the royal family has been accused of some very serious crimes and abuses of power. We don't know yet if he will answer the allegations in court or not, and many believe that his connections with the upper echelons of the British establishment will shade him from the justice system, even if there is a strong case to answer.

What we do know is that this royal maintained his friendship with a notorious paedophile, Jeffrey Epstein, after he pleaded guilty to procuring an underage girl for prostitution. This was the same Epstein that his wife, Sarah Ferguson, accepted £15,000 from to pay an employee to whom she owed money. Furthermore, there has been no explanation as to how this royal came to be pictured with his arm around the waist of a 17-year-old girl—a woman who says she was procured by Epstein as a teenager to have sex with him.

In the light of #MeToo and Time's Up, this should be enough to ensure that this man is not welcomed to the University of South Wales while such serious allegations, without any adequate explanation, are hanging over his head. The allegations should not mean business as usual, and I wonder if you share my concerns about the damage that this could cause to the university's reputation internationally. What pressure can the Welsh Government bring to bear so that institutions under its charge do not have guests in this unsavoury situation welcomed onto the campus with open arms?

Rwyf eisiau codi'r problemau y mae etholwyr yn y Porth yn eu cael o ran signal ffonau symudol. Mae hyn o ganlyniad i'r tân o gwmpas mast ffôn symudol bron bythefnos yn ôl, ac nid oes signal ffôn symudol wedi bod mewn sawl ardal o gwmpas y dref ers hynny. Fel y gallwch ddychmygu, mae hyn yn achosi llawer iawn o anghyfleustra nid yn unig i unigolion, ond hefyd i fusnesau lleol. A oes unrhyw ganllawiau y gall y Llywodraeth eu rhoi i ddarparwyr ffonau symudol o ran yr arfer gorau iddynt ynglŷn ag adfer signal ffonau symudol cyn gynted â phosibl? Hefyd, a oes gan y Llywodraeth farn ynghylch pa mor hir y dylai gymryd cyn i iawndal ariannol gael ei sbarduno ar gyfer cwsmeriaid heb wasanaeth ffonau symudol?

Dychrynais o weld bod ail fab y Frenhines wedi'i wahodd i fynd i gampws Prifysgol De Cymru. Er fy mod yn gredwr cadarn yn yr egwyddor fod rhywun yn ddieuog nes profir ei fod yn euog, mae'r aelod hwn o'r teulu Brenhinol wedi cael ei gyhuddo o rai troseddau difrifol iawn ac o gam-ddefnyddio ei statws. Nid ydym yn gwybod eto a fydd yn ateb y cyhuddiadau yn y llys ai peidio, ac mae llawer yn credu y bydd ei gysylltiadau â haenau uchaf y sefydliad Prydeinig yn ei gysgodi rhag y system gyfiawnder, hyd yn oed os oes achos cryf i'w ateb.

Yr hyn a wyddom yw bod yr aelod hwn o'r teulu brenhinol wedi cadw ei gyfeillgarwch â phedoffiliaid drwg-enwog, Jeffrey Epstein, wedi iddo bledio'n euog i gaffael merch dan oed i buteindra. Dyma'r un Epstein y cafodd ei wraig, Sarah Ferguson, £15,000 ganddo i dalu cyflogai yr oedd arni ddyled iddo. Ymhellach, ni chafwyd unrhyw eglurhad o sut y daeth y tywysog hwn i fod mewn llun gyda'i fraich o amgylch gwasg merch 17 oed—menyw sy'n dweud iddi gael ei chaffael gan Epstein yn ei arddegau i gael rhyw gydag ef.

Yng ngoleuni #MeToo a Time's Up, dylai hyn fod yn ddigon i sicrhau nad yw'r dyn hwn yn cael ei groesawu i Brifysgol De Cymru tra bod honiadau mor ddifrifol amdano, heb unrhyw esboniad digonol. Ni ddylai'r cyhuddiadau olygu fod busnes yn parhau fel arfer. Tybed a ydych chi'n rhannu fy mhryderon ynghylch y niwed y gallai hyn ei achosi i enw da'r Brifysgol yn rhyngwladol. Pa bwysau y gall Llywodraeth Cymru ei roi i sicrhau nad yw gwesteion sydd yn y sefyllfa annymunol hon yn cael eu croesawu â breichiau agored i gampws sefydliadau dan ei gofal?

15:00

Presiding Officer, mobile phone coverage, and any compensation, is an issue that is not devolved to the National Assembly for Wales and the Welsh Government, so that might be something that Leanne Wood would wish to take up with the appropriate Minister in the UK Government.

On the second matter, universities in Wales are independent and autonomous institutions, and it is a matter for universities as to whom they invite onto their campuses. The Welsh Government has no say in such matters.

Llywydd, mae signal ffonau symudol, ac unrhyw iawndal, yn fater sydd heb ei ddatganoli i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru, felly gallai hynny fod yn rhywbeth y byddai Leanne Wood yn dymuno'i godi gyda'r Gweinidog priodol yn Llywodraeth y DU.

O ran yr ail fater, mae prifysgolion yng Nghymru yn sefydliadau annibynnol ac ymreolaethol, a mater i'r prifysgolion yw pwy i wahodd i'w campysau. Nid oes gan Lywodraeth Cymru lais mewn materion o'r fath.

Trefnydd, I'd like to request two statements today, if I may. Firstly, last Friday, I had the pleasure of visiting Sheppards Pharmacy in Abercynon to find out about their new sore throat test-and-treat scheme that's being run as an extension of the Choose Pharmacy common ailments scheme. This innovative practice is another example of the way in which community pharmacies can be used to relieve pressure on our general practitioner services, and will be offered in every Cynon Valley community pharmacy from November. So, could we have a statement from the Welsh Government on how it's supporting community pharmacies and how it's working with them to encourage them to offer new, effective services like these, which will, of course, be so especially important in the coming months as we look to relieve winter pressures?

Secondly, this lunchtime, I hosted a drop-in event with UnLtd, the UK foundation for social entrepreneurs, so that they could tell Assembly Members more about the work they do in finding, funding and supporting social entrepreneurs in Wales—social entrepreneurs like Janis Werrett, of Cynon Valley Organic Adventures, whose community garden, as well as promoting sustainability, offers educational and employability opportunities. I know there are some quite wide-ranging discussions taking place within the sector, but could we have a statement from Welsh Government on what work it is doing to provide support to social entrepreneurs, who, with the right support, can strengthen our communities and our economy simultaneously?

Trefnydd, hoffwn i ofyn am ddau ddatganiad heddiw, os caf. Yn gyntaf, ddydd Gwener diwethaf, cefais y pleser o ymweld â Fferyllfa Sheppards yn Abercynon i gael gwybod am y cynllun profi a thrin dolur gwddf newydd sy'n cael ei gynnal fel estyniad o'r cynllun anhwylderau cyffredin Dewis Fferyllfa. Mae'r cynllun arloesol hwn yn enghraifft arall o'r ffordd y gellir defnyddio fferyllfeydd cymunedol i ysgafnhau'r pwysau ar ein gwasanaethau meddygon teulu, ac fe'i cynigir ym mhob fferyllfa gymunedol yng Nghwm Cynon o fis Tachwedd ymlaen. Felly, a gawn ni ddatganiad gan Lywodraeth Cymru ar sut mae'n cefnogi fferyllfeydd cymunedol a sut mae'n gweithio gyda nhw i'w hannog i gynnig gwasanaethau newydd, effeithiol fel y rhain, a fydd, wrth gwrs, yn arbennig o bwysig yn y misoedd nesaf wrth inni geisio lleddfu pwysau'r gaeaf?

Yn ail, yr amser cinio hwn, cynhaliais ddigwyddiad galw heibio gydag UnLtd, sefydliad y DU ar gyfer entrepreneuriaid cymdeithasol, er mwyn iddynt allu dweud mwy wrth Aelodau'r Cynulliad am y gwaith a wnânt i ddod o hyd i entrepreneuriaid cymdeithasol yng Nghymru, eu hariannu a'u cefnogi—entrepreneuriaid cymdeithasol fel Janis Werrett o Anturiaethau Organig Cwm Cynon, lle mae ei gardd gymunedol, yn ogystal â hyrwyddo cynaliadwyedd, yn cynnig cyfleoedd addysgol a chyflogadwyedd. Gwn fod rhai trafodaethau eang iawn yn digwydd o fewn y sector, ond a oes modd cael datganiad gan Lywodraeth Cymru am y gwaith y mae'n ei wneud i roi cymorth i entrepreneuriaid cymdeithasol, a all, gyda'r cymorth cywir, gryfhau ein cymunedau a'n heconomi ar yr un pryd?

I thank Vikki for raising both of these important issues this afternoon. On the first, I will ask the health Minister to explore how we can best update the Assembly on how we are supporting community pharmacy, especially at this time of year, when they play an absolutely crucial role in terms of helping people access flu jabs, for example, but also in terms of the myriad things they can do to help people stay well but also be a first port of call for certain conditions as well. So, I'll ensure that there is an update provided on that.

On the second issue, thank you for hosting the event at lunchtime. I had the pleasure of being able to come along and meet some excellent social enterprises that are working in Swansea. I met People Speak Up, Vibe Youth and also miFuture. I think just speaking to those three organisations, it really gave a strong picture of just the breadth of social enterprise and the vibrant sector that we have in Wales, which I know the Minister for economy is keen to continue to develop and support.

Diolch i Vikki am godi'r ddau fater pwysig hyn y prynhawn yma. O ran y cyntaf, gofynnaf i'r Gweinidog Iechyd ymchwilio i'r ffordd orau o roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cynulliad ar y modd yr ydym yn cefnogi fferylliaeth gymunedol, yn enwedig ar yr adeg hon o'r flwyddyn. Byddant yn chwarae rhan gwbl hanfodol yn helpu pobl i gael pigiadau ffliw, er enghraifft, ond hefyd mae llawer o bethau y gallant eu gwneud i helpu pobl i gadw'n iach ac fel y lle cyntaf i fynd iddo ar gyfer rhai cyflyrau. Felly, byddaf yn sicrhau bod diweddariad yn cael ei ddarparu ar hynny.

O ran yr ail fater, diolch ichi am gynnal y digwyddiad amser cinio. Cefais y pleser o fod yno a chwrdd â mentrau cymdeithasol rhagorol sy'n gweithio yn Abertawe. Cwrddais â Phobl yn Siarad, Vibe Youth a hefyd miFuture. Rwy'n credu, drwy ddim ond siarad â'r tri sefydliad hynny, y cafwyd darlun cryf o'r ehangder o ran menter gymdeithasol a'r sector bywiog sydd gennym yng Nghymru, a gwn fod y Gweinidog Economi'n awyddus i barhau i'w ddatblygu a'i gefnogi.

15:05

Minister, may I ask for a statement from the Minister for health about hospital maintenance in Wales? According to a recent report, the seven health boards in Wales face a bill of at least £260 million for urgent repairs and refurbishments, out of a total repair bill of more than £500 million. In my own health board area, Aneurin Bevan University Health Board, which is one of the better performing areas, over £23 million of urgent repairs are required, out of a total sum of only £100 million. So, please can we have a statement from the Minister on what action he will take to address this serious issue to put our hospitals in the right order, to make our people's health better and the hospitals also? Thank you.

Gweinidog, a gaf i ofyn am ddatganiad gan y Gweinidog Iechyd ynghylch cynnal a chadw ysbytai yng Nghymru? Yn ôl adroddiad diweddar, mae'r saith Bwrdd Iechyd yng Nghymru yn wynebu bil o £260 miliwn o leiaf am waith atgyweirio ac adnewyddu brys, allan o gyfanswm bil atgyweirio o fwy na £500 miliwn. Mae'r bwrdd iechyd yn fy ardal i, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, yn un o'r ardaloedd sy'n perfformio'n well, mae angen dros £23 miliwn o atgyweiriadau brys, allan o gyfanswm o ddim ond £100 miliwn. Felly, a gawn ni ddatganiad gan y Gweinidog ar y camau y bydd yn eu cymryd i fynd i'r afael â'r mater difrifol hwn i atgyweirio ein hysbytai, i wella iechyd ein pobl, a'r ysbytai hefyd? Diolch.

I can say on behalf of the health Minister that we have committed over £370 million for investment in health capital projects this year, and £338 million next year. This includes over £8 million of discretionary spending in each of those two financial years. Health boards and trusts have a responsibility to ensure that they do maintain a robust risk profile of maintenance requirements, and that they're able then to prioritise the work within that. But alongside maintaining the existing health estate across Wales, we're also providing health organisations with funding for major infrastructure projects that will enable to us to deliver on the vision set out in the 'A Healthier Wales' strategy, and that, of course, includes delivering the new £350 million Grange university hospital currently being built in Cwmbran, and also the refurbishment of Prince Charles Hospital in Merthyr Tydfil. And alongside this, we've also allocated over £70 million over three years for the delivery of 19 new primary and community care projects across Wales, which are key to delivering our aim of providing care closer to home.

Gallaf ddweud ar ran y Gweinidog Iechyd ein bod wedi ymrwymo dros £370 miliwn i fuddsoddi mewn prosiectau cyfalaf iechyd eleni, a £338 miliwn y flwyddyn nesaf. Mae hyn yn cynnwys dros £8 miliwn o wariant dewisol ym mhob un o'r ddwy flwyddyn ariannol hynny. Mae cyfrifoldeb ar fyrddau ac ymddiriedolaethau iechyd i sicrhau eu bod yn cynnal proffil risg cadarn o ofynion cynnal a chadw, a'u bod wedyn yn gallu blaenoriaethu'r gwaith o fewn hynny. Ond ynghyd â chynnal yr ystad iechyd bresennol ledled Cymru, rydym hefyd yn darparu cyllid i sefydliadau iechyd ar gyfer prosiectau seilwaith mawr a fydd yn ein galluogi i gyflawni'r weledigaeth a nodir yn y strategaeth Cymru Iachach. Mae hynny, wrth gwrs, yn cynnwys yr Ysbyty'r Brifysgol Grange newydd gwerth £350 miliwn, sy'n cael ei adeiladu yng Nghwmbrân ar hyn o bryd, a hefyd waith adnewyddu i ysbyty'r Tywysog Siarl ym Merthyr Tudful. Ynghyd â hyn, rydym hefyd wedi dyrannu dros £70 miliwn dros dair blynedd i gyflawni 19 o brosiectau gofal sylfaenol a chymunedol newydd ledled Cymru, sy'n allweddol ar gyfer cyflawni ein nod o ddarparu gofal yn agosach at y cartref.

Last week, the Scottish National Party Government okayed the cystic fibrosis drug Orkambi, which is something that I and others in this Chamber, I'm sure, will welcome. But also last week, Corbyn tweeted, and I quote:

'People with cystic fibrosis in England, Wales and Northern Ireland still don’t have access to the life changing drug #Orkambi…The government must act.'

Well, I know he doesn't really understand devolution very well, but when he says 'the government', obviously, he is wrong, because health is devolved. Now, I would like to understand what the Welsh Labour Government will do in relation to Orkambi, given the fact that some people in Wales have said that they are now considering moving to Scotland if Orkambi is not okayed here. We simply can't live in a situation where people are being denied this life-saving drug. What is the Welsh Government going to do on this particular matter?

Yr wythnos diwethaf, rhoddodd Llywodraeth Plaid Genedlaethol yr Alban sêl ei bendith i'r cyffur ffibrosis systig Orkambi, rhywbeth yr wyf fi ac eraill yn y Siambr hon, rwy'n siŵr, yn ei groesawu. Ond hefyd yr wythnos diwethaf, trydarodd Corbyn, ac rwy'n dyfynnu:

'Nid oes gan bobl â ffibrosis systig yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon fynediad o hyd at y cyffur sy'n newid bywyd #Orkambi... Rhaid i'r llywodraeth weithredu.'

Wel, rwy'n gwybod nad yw'n deall datganoli'n dda iawn, ond pan ddywed 'y llywodraeth', yn amlwg, mae'n anghywir, oherwydd mae iechyd wedi ei ddatganoli. Nawr, hoffwn ddeall yr hyn y bydd Llywodraeth Lafur Cymru yn ei wneud mewn cysylltiad ag Orkambi, o ystyried y ffaith bod rhai pobl yng Nghymru wedi dweud eu bod bellach yn ystyried symud i'r Alban os nad yw Orkambi ar gael yma. Yn syml iawn, ni allwn fyw mewn sefyllfa lle mae pobl yn cael eu hamddifadu o'r cyffur hwn sy'n achub bywydau. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn mynd i'w wneud ar y mater penodol hwn?

The Minister for Health and Social Services did make a statement on the availability of medicines for the treatment of cystic fibrosis in August, and he was clear that we will make all medicines recommended by the National Institute for Health and Care Excellence and the All Wales Medicines Strategy Group available within 60 days of their first recommendation, and we'll make all medicines available where their costs appropriately reflect their benefits. To determine if that's the case for Orkambi and Symkevi, it does require Vertex Pharmaceuticals to engage with our internationally recognised medical appraisals process. But since 2016, we've repeatedly invited Vertex Pharmaceuticals to engage with us in that appraisal process, and they have made a commitment to do so, but as yet, they haven't, and Welsh Government strongly encourages them to make a submission urgently.

Gwnaeth y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ddatganiad fis Awst am y meddyginiaethau sydd ar gael i drin ffibrosis systig, ac roedd yn glir y byddwn yn sicrhau y bydd yr holl feddyginiaethau a argymhellir gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal a Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan ar gael o fewn 60 diwrnod i'w hargymhelliad cyntaf, a byddwn yn sicrhau bod pob meddyginiaeth ar gael lle mae eu costau yn adlewyrchu'n briodol eu buddiannau. Er mwyn penderfynu a yw hynny'n wir am Orkambi a Symkevi, mae'n ofynnol bod Vertex Pharmaceuticals yn ymgysylltu â'n proses arfarniadau meddygol ni sy'n cael ei chydnabod yn rhyngwladol. Ond ers 2016, rydym dro ar ôl tro wedi gwahodd Vertex Pharmaceuticals i ymgysylltu â ni yn y broses arfarnu honno, ac maent wedi ymrwymo i wneud hynny, ond hyd yn hyn, nid ydynt wedi gwneud hynny, ac mae Llywodraeth Cymru yn eu hannog yn gryf i wneud cyflwyniad ar frys.

Could I ask for a statement or a debate on three important issues, firstly on the matter of flood resilience and response? Once again, parts of Ogmore and many parts of Wales have been deluged overnight, and this is a pattern we'll see more and more of in years to come, thanks to climate change and the prevalence of hard, non-porous surfaces within our communities? So, a statement would be welcome to show what more the Welsh Government can do to promote sustainable drainage, partnership working on flood forums, and also, I have to say, a chance to praise the work of local council workers and contractors, and even local councillors individually, who've been rolling their sleeves up to help residents affected by the horrors of flooding today.

Could I also ask for a statement or a debate on pernicious anaemia? Further to my hosting a reception here in the Senedd earlier this year, which many fellow AMs attended, I attended this weekend a meeting of the Bridgend support group for pernicious anaemia to hear of the ongoing problems with late diagnosis, inadequate testing, inconsistent advice, and the need for training with general practitioners and healthcare specialists, and the lack of clinical guidance and more. The massive impacts on an individual and the massive costs to society of untreated and unmanaged pernicious anaemia will be astronomical, bearing in mind that up to 350,000 people in Wales have low levels of B12. So, could we have a debate or a statement to explore further the work that Welsh Government could lead on tackling pernicious anaemia in Wales?

Finally, the First Minister, the active travel Minister and many Assembly Members joined with our cross-party active travel group last week as we showcased, with the support of nextbike, Raleigh, ICE Trikes, Pedal Power and Cardiff Council, some of the very best in the new e-bikes and the potential for transforming travel, not just in cities but in rural areas too, helping people move out of their cars and into more sustainable modes of travel. It's fair to say that a bit of fun was had by Assembly Members too, whizzing around the courtyard outside the Senedd. A debate would allow us to explore the ways in which Welsh Government could help further in promoting this rapidly growing sector, not least by corporate buy-in—and I know the Presiding Officer will be listening—so that civil servants and Ministers could avail themselves of this rapid, eco-friendly urban transport around Cardiff, and also to ask Ministers whether the UK-wide eCargo bike grant fund, run by the Energy Saving Trust for the Department for Transport, is also available in Wales and how people can access that fund.

A fyddai modd i mi ofyn am ddatganiad neu ddadl ar dri mater pwysig, yn gyntaf ar fater gwrthsefyll ac ymateb i lifogydd? Unwaith eto, mae rhannau o Aberogwr a sawl rhan o Gymru wedi cael eu boddi dros nos, a dyma batrwm y gwelwn fwy a mwy ohono yn y blynyddoedd i ddod, diolch i'r newid yn yr hinsawdd a pha mor gyffredin yw arwynebau caled, anhydraidd yn ein cymunedau? Felly, byddai croeso i ddatganiad ddangos beth arall all Llywodraeth Cymru ei wneud i hyrwyddo draenio cynaliadwy, gwaith partneriaeth ar fforymau llifogydd, a hefyd, rhaid imi ddweud, gyfle i ganmol gwaith gweithwyr a chontractwyr cynghorau lleol, a hyd yn oed gynghorwyr lleol yn unigol, sydd wedi bod yn torchi eu llewys i helpu trigolion y mae erchyllterau llifogydd wedi effeithio arnynt heddiw.

A gaf i ofyn hefyd am ddatganiad neu ddadl ar anemia dinistriol? Yn dilyn cynnal derbyniad yma yn y Senedd yn gynharach eleni, un yr oedd llawer o gyd-Aelodau'n bresennol ynddo, bûm mewn cyfarfod y penwythnos hwn o grŵp cymorth Pen-y-bont ar Ogwr ar anemia dinistriol i glywed am y problemau parhaus gyda diagnosis hwyr, profion annigonol, cyngor anghyson, a'r angen am hyfforddiant meddygon teulu ac arbenigwyr gofal iechyd, a'r diffyg canllawiau clinigol a mwy. Bydd yr effeithiau aruthrol ar yr unigolyn a'r costau enfawr i'r gymdeithas yn sgil anemia dinistriol na chafodd ei drin ac sydd heb ei reoli yn enfawr, o gofio bod gan hyd at 350,000 o bobl yng Nghymru lefelau isel o B12. Felly, a gawn ni ddadl neu ddatganiad i ymchwilio ymhellach i'r gwaith y gallai Llywodraeth Cymru ei wneud i arwain wrth fynd i'r afael ag anemia dinistriol yng Nghymru?

Yn olaf, ymunodd y Prif Weinidog, y Gweinidog teithio llesol a llawer o Aelodau'r Cynulliad â'n grŵp teithio llesol trawsbleidiol yr wythnos diwethaf wrth inni arddangos, gyda chefnogaeth nextbike, Raleigh, ICE Trikes, Pedal Power a Chyngor Caerdydd, rai o'r e-feiciau newydd gorau a'r potensial ar gyfer trawsnewid teithio. Roedd hyn nid yn unig ar gyfer dinasoedd ond mewn ardaloedd gwledig hefyd, gan helpu pobl i symud o'u ceir a defnyddio dulliau teithio mwy cynaliadwy. Mae'n deg dweud bod Aelodau'r Cynulliad wedi cael tipyn o hwyl hefyd, gan wibio o amgylch y cwrt y tu allan i'r Senedd. Byddai dadl yn caniatáu inni archwilio'r ffyrdd y gallai Llywodraeth Cymru helpu ymhellach i hybu'r sector hwn sy'n tyfu'n gyflym, o leiaf drwy brynu'n gorfforaethol—a gwn y bydd y Llywydd yn gwrando—fel y gallai gweision sifil a Gweinidogion eu hunain elwa o'r drafnidiaeth drefol gyflym, ecogyfeillgar hon o amgylch Caerdydd, a hefyd i ofyn i'r Gweinidogion a yw cronfa grant beiciau eCargo'r DU gyfan, sy'n cael ei chynnal gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ar gyfer yr Adran Drafnidiaeth, ar gael yng Nghymru hefyd a sut y gall pobl gael mynediad i'r gronfa honno .

15:10

Thank you for raising those issues. The event that you sponsored for e-bikes certainly did look fun. I've seen some of the photographs and I thought it was a great way to show the benefits of e-bikes and just how accessible they can be and how adaptable they can be as well. I know that the Minister for Economy and Transport has asked officials to look at the potential of e-bikes and similar transport models and how they can benefit active travel as part of our Wales transport strategy, and I know that he'd be keen to keep you updated on that particular piece of work.FootnoteLink

The Minister for environment has indicated that she'd be happy to provide you with an update on work that's being done to tackle and prevent flooding,FootnoteLink but also, I think, we need to recognise the important work that local members of the community do, community councils, town councils and councillors, when responding to events of flooding as well, because the work that they do inevitably is always extremely important to those people who have been affected by flooding. Over the life of this Government, we'll be investing over £350 million in flood and coastal erosion risk management across the whole of Wales. We have at the moment a consultation on a new draft strategy for flood and coastal erosion risk management for Wales. Actually, this has only very recently closed and the Minister will be considering those responses, with a view to publishing a new strategy in 2020. So, I'm sure that that will elicit the appropriate responses as we move towards that.

And I know that the health Minister would welcome the opportunity to let Members have a written statement on the current ongoing work across the NHS on pernicious anaemia. It is one of the key and top priority areas of the blood health national oversight group, which oversees the NHS blood health plan.

Diolch ichi am godi'r materion hynny. Roedd y digwyddiad a noddwyd gennych ar gyfer e-feiciau yn sicr yn edrych yn hwyl. Rwyf wedi gweld rhai o'r lluniau ac roeddwn yn meddwl ei fod yn ffordd wych o ddangos manteision e-feiciau a pha mor hygyrch y gallant fod a pha mor hyblyg y gallant fod hefyd. Gwn fod Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi gofyn i swyddogion edrych ar botensial e-feiciau a modelau trafnidiaeth tebyg a sut y gallant fod o fudd i deithio llesol fel rhan o'n strategaeth drafnidiaeth i Gymru, a gwn y byddai'n awyddus i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am y darn arbennig hwnnw o waith.FootnoteLink

Mae Gweinidog yr Amgylchedd wedi dweud y byddai'n hapus i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y gwaith sy'n cael ei wneud i fynd i'r afael â llifogydd a'u hatal,FootnoteLink ond hefyd, fe gredaf, mae angen inni gydnabod y gwaith pwysig y mae aelodau lleol o'r gymuned yn ei wneud, y cynghorau cymuned, cynghorau tref a chynghorwyr, wrth ymateb i ddigwyddiadau o lifogydd, gan fod y gwaith a wnânt, yn anochel, bob amser yn eithriadol o bwysig i'r bobl hynny y mae llifogydd wedi effeithio arnynt. Yn ystod oes y Llywodraeth hon, byddwn yn buddsoddi dros £350 miliwn mewn rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol ar draws Cymru gyfan. Ar hyn o bryd, mae gennym ymgynghoriad ar strategaeth ddrafft newydd ar gyfer rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru. Mewn gwirionedd, dim ond yn ddiweddar iawn y mae hyn wedi gorffen a bydd y Gweinidog yn ystyried yr ymatebion hynny, gyda golwg ar gyhoeddi strategaeth newydd yn 2020. Felly, rwy'n siŵr y bydd hynny'n ennyn yr ymatebion priodol wrth inni symud tuag at hynny.

A gwn y byddai'r Gweinidog Iechyd yn croesawu'r cyfle i roi datganiad ysgrifenedig i'r Aelodau am y gwaith presennol sy'n mynd rhagddo ar draws y GIG ar anemia dinistriol. Mae'n un o'r prif feysydd blaenoriaeth a phrif flaenoriaeth y grŵp trosolwg cenedlaethol iechyd gwaed, sy'n goruchwylio cynllun iechyd gwaed y GIG.

I'd like to request a Government statement and time to question the Government's proposals as set out in the draft national development framework. The proposals were, of course, issued over August, when Assembly Members were in summer recess and were unable to ask questions at that time. I do fully appreciate the Minister facilitated a drop-in event for AMs last week, which I did attend, and I am meeting the Minister separately to discuss the issue, but there are a number of AMs that represent constituencies where there would be significant impact on those areas with regard to proposals as set out in the energy section of the NDF. We had a lot of talk about democracy earlier today.

Thousands of my constituents descended on this Assembly back in 2011 to propose that the Welsh Government scrapped its technical advice note 8 guidance that saw areas of Wales very much focused on large-scale wind developments in those areas. The NDF does exactly the same, except it goes even further in accepting landscape change. Thousands of tourism businesses are dependent on the landscapes of mid Wales and thousands of people are employed in that sector. This is a significant issue that really should be debated in this Chamber, and I hope that the Government will allow time to do that.

Hoffwn ofyn am ddatganiad ac amser gan y Llywodraeth i gwestiynu cynigion y Llywodraeth fel y cânt eu nodi yn y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft. Cyhoeddwyd y cynigion, wrth gwrs, yn ystod mis Awst, pan oedd Aelodau'r Cynulliad ar eu toriad haf ac nid oeddent yn gallu gofyn cwestiynau ar y pryd. Rwy'n gwerthfawrogi bod y Gweinidog wedi hwyluso digwyddiad galw heibio i ACau yr wythnos diwethaf, ac roeddwn yn bresennol yno, ac rwy'n  cyfarfod â'r Gweinidog ar wahân i drafod y mater. Ond mae nifer o ACau sy'n cynrychioli etholaethau lle y byddai effaith sylweddol ar y meysydd hynny o ran cynigion fel y'n nodir yn adran ynni'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol. Cafwyd llawer o sôn am ddemocratiaeth yn gynharach heddiw.

Daeth miloedd o'm hetholwyr i'r Cynulliad hwn yn ôl yn 2011 i gynnig bod Llywodraeth Cymru yn cael gwared ar ganllawiau nodyn cyngor technegol 8 a oedd yn gweld ardaloedd o Gymru yn canolbwyntio'n fawr iawn ar ddatblygiadau gwynt ar raddfa fawr yn yr ardaloedd hynny. Mae'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol yn gwneud yr un peth yn union, heblaw ei fod yn mynd ymhellach eto i dderbyn newid mewn tirwedd. Mae miloedd o fusnesau twristiaeth yn ddibynnol ar dirweddau'r Canolbarth ac mae miloedd o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector hwnnw. Mae hwn yn fater pwysig y dylid ei drafod mewn gwirionedd yn y Siambr hon, a gobeithiaf y bydd y Llywodraeth yn rhoi amser i wneud hynny.

15:15

Thank you, Russell George, for raising the national development framework here this afternoon. I know that the Minister for local government is very keen to hear as many voices as she possibly can and get as much engagement as possible on this issue.

The framework is in draft at the moment—it's out to consultation until 20 November—but the Minister has indicated that she'd be happy to meet with individual AMs if they've got particular interest in this, or to facilitate a further opportunity for a briefing with officials and the opportunity to have discussions there.

Diolch, Russell George, am godi mater y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol y prynhawn yma. Gwn fod y Gweinidog Llywodraeth Leol yn awyddus iawn i glywed cynifer o leisiau ag y bo modd, a chael cymaint o ymgysylltu â phosibl ar y mater hwn.

Drafft yw'r fframwaith ar hyn o bryd—ymgynghorir arno tan 20 Tachwedd—ond mae'r Gweinidog wedi nodi y byddai'n fodlon cyfarfod ag Aelodau Cynulliad unigol os oes ganddynt ddiddordeb penodol yn hyn, neu er mwyn hwyluso cyfle pellach i friffio gyda swyddogion a'r cyfle i gael trafodaethau yno.

Trefnydd, over the weekend, I had the pleasure of attending the Abergavenny Food Festival, now in its twenty-first year. The festival continues to go from strength to strength, with local companies such as Sugarloaf Catering playing key roles, and also companies from further afield as well.

I also took part in the Love Zimbabwe march for Africa, along with the mayor, Tony Konieczny, and others, demonstrating the diversity and reach of the festival. Could we have an update from the Welsh Government, perhaps a statement, on support for food festivals as valuable parts of the local economy, but also as vehicles for really getting the message of Wales out there on the global stage and connecting with countries from across the world?

Turning to the FSB report, which was mentioned by the leader of the opposition in his questions to the First Minister earlier, that report highlights the need to tackle local infrastructure problems to help small businesses. It may well be that there's already a statement, a policy announcement, in the pipeline from the Welsh Government in response to that report. I wonder if we could have an update on how the Welsh Government intends to liaise with local businesses across Wales to get their view on how infrastructure issues locally could be prioritised to help improve local economies.

And thirdly and finally, the Welsh Government has, of course, declared a climate emergency, which we've heard a lot about in this Chamber; local authorities across Wales have been following suit. Of course, we need action, not just words. So, I wonder what support and encouragement the Welsh Government is giving to those local authorities and organisations out beyond this Chamber who are trying to do their bit to try and prevent future global temperature increases. What are you doing to support them? So, perhaps we could have a statement from the environment Minister on action that's being taken to make sure that there is action on the ground and not just well-meaning, but, nonetheless, words.

Trefnydd, dros y penwythnos, cefais y pleser o ymweld â Gŵyl Fwyd y Fenni, sydd bellach yn ei unfed flwyddyn ar hugain. Mae'r ŵyl yn parhau i fynd o nerth i nerth, gyda chwmnïau lleol fel cwmni Arlwyo Sugarloaf yn chwarae rhan allweddol, yn ogystal â chwmnïau o fannau eraill hefyd.

Cymerais ran hefyd yng ngorymdaith Love Zimbabwe i Affrica, ynghyd â'r maer, Tony Konieczny, ac eraill, sy'n dangos amrywiaeth a chyrhaeddiad yr ŵyl. A oes modd cael yr wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru, efallai datganiad, am gefnogaeth i wyliau bwyd fel rhannau gwerthfawr o'r economi leol, ond hefyd fel dull o gyfleu neges Cymru allan yno ar y llwyfan byd-eang a chysylltu â gwledydd ar draws y byd?

Gan droi at adroddiad y Ffederasiwn Busnesau Bach, a grybwyllwyd gan arweinydd yr wrthblaid yn ei gwestiynau i'r Prif Weinidog yn gynharach, mae'r adroddiad hwnnw'n tynnu sylw at yr angen i fynd i'r afael â phroblemau seilwaith lleol i helpu busnesau bychain. Mae'n ddigon posibl bod yna eisoes ddatganiad, cyhoeddiad polisi, ar y gweill gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i'r adroddiad hwnnw. Tybed a a oes modd inni gael yr wybodaeth ddiweddaraf am sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cysylltu â busnesau lleol ledled Cymru i gael eu barn ar sut y gellid blaenoriaethu materion seilwaith yn lleol er mwyn helpu i wella economïau lleol.

Ac yn drydydd ac yn olaf, mae Llywodraeth Cymru, wrth gwrs, wedi datgan argyfwng hinsawdd, yr ydym wedi clywed llawer amdano yn y Siambr hon. Mae awdurdodau lleol ledled Cymru wedi bod yn dilyn eu hesiampl. Wrth gwrs, mae angen gweithredu, nid dim ond geiriau'n unig. Felly, tybed pa gefnogaeth ac anogaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i'r awdurdodau lleol a'r sefydliadau hynny sydd y tu hwnt i'r Siambr hon sy'n ceisio gwneud eu rhan i geisio atal cynnydd mewn tymheredd byd-eang yn y dyfodol. Beth yr ydych yn ei wneud i'w cefnogi? Felly, efallai y gallem gael datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd am y camau sy'n cael eu cymryd i sicrhau bod gweithredu'n digwydd ar lawr gwlad ac nid dim ond geiriau a fwriedir yn dda, ond sy'n ddim mwy na geiriau wedi'r cyfan.

Thank you very much, Nick Ramsay, and thank you for highlighting the importance of food festivals to communities and to small businesses, particularly, I think, within our food sector across Wales. I will ask the Minister to write to you with an update on our support for the food industry, but with a particular view to addressing the interest of celebrating local produce through festivals or other work as well.FootnoteLink

In terms of local infrastructure, I know that the Minister for economy and the Deputy Minister for Economy and Transport both have a strong interest in terms of how we can best engage with small businesses. The work we're doing on the foundational economy, for example, is really based on working with businesses right at the grass roots within local economies, but I'll ask them to explore whether or not there's more that we can be doing in that particular area.

And, on the climate emergency, when the Minister announced the climate emergency, she said that she wanted it to be a catalyst for action, so it's not just what Welsh Government can do—we can do a lot—but we can never address a climate emergency alone. And it was about giving inspiration to local councils, community councils, town councils and so on to be doing similarly within communities, but also to inspire individuals, as well, to explore what we could be doing differently in our own lives in terms of the context of the climate emergency. I know that it's something that is very much on the mind of all colleagues at the moment in terms of how we can ensure that the policies we're all pursuing very much reflect the climate emergency. But I will consider with colleagues how we can best have those discussions with local authorities to ensure that the kind of leadership that we want to provide is being felt at that local level.

Diolch yn fawr iawn, Nick Ramsay, a diolch ichi am dynnu sylw at bwysigrwydd gwyliau bwyd i gymunedau ac i fusnesau bach, yn enwedig, rwy'n credu, o fewn ein sector bwyd ar draws Cymru. Byddaf yn gofyn i'r Gweinidog ysgrifennu atoch gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am ein cefnogaeth i'r diwydiant bwyd, ond gyda golwg arbennig ar fynd i'r afael â'r diddordeb mewn dathlu cynnyrch lleol drwy wyliau neu waith arall hefyd.FootnoteLink

O ran seilwaith lleol, gwn fod gan Weinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ill dau ddiddordeb cryf o ran sut y gallwn ymgysylltu orau â busnesau bach. Mae'r gwaith yr ydym yn ei wneud ar yr economi sylfaenol, er enghraifft, yn seiliedig mewn gwirionedd ar weithio gyda busnesau ar lawr gwlad o fewn economïau lleol, ond byddaf yn gofyn iddynt archwilio a oes mwy y gallwn fod yn ei wneud yn y maes penodol hwnnw.

Ac, ar argyfwng yr hinsawdd, pan gyhoeddodd y Gweinidog yr argyfwng yn yr hinsawdd, dywedodd ei bod am iddo fod yn gatalydd ar gyfer gweithredu, felly nid dim ond yr hyn y gall Llywodraeth Cymru ei wneud—gallwn wneud llawer—ond ni allwn byth fynd i'r afael ag argyfwng hinsawdd ar ein pennau ein hunain. Ac roedd a wnelo â rhoi ysbrydoliaeth i gynghorau lleol, cynghorau cymuned, cynghorau tref ac yn y blaen i fod yn gwneud yn yr un modd mewn cymunedau, ond hefyd i ysbrydoli unigolion i ymchwilio i'r hyn y gallem ni fod yn ei wneud yn wahanol yn ein bywydau ni yng nghyd-destun argyfwng yr hinsawdd. Rwy'n gwybod ei fod yn rhywbeth sy'n wirioneddol ar feddwl yr holl gydweithwyr ar hyn o bryd o ran sut y gallwn sicrhau bod y polisïau yr ydym i gyd yn eu dilyn yn rhoi ystyriaeth i'r argyfwng hinsawdd. Ond byddaf yn ystyried gyda chydweithwyr y modd gorau i gael y trafodaethau hynny gydag awdurdodau lleol i sicrhau bod y math o arweiniad yr ydym am ei ddarparu'n cael ei brofi ar y lefel leol honno.

Thank you, Presiding Officer. Organiser, could I seek two statements, if possible, please—the first one in relation to the evidence given to the Public Accounts Committee yesterday by the, I think it was, director general Andrew Slade, from the economy department of the Welsh Government, in relation to Cardiff Airport? He touched on two very important issues. One is that, certainly for the future as he could see it, it would rely on continued Welsh Government funding unless some serious policy decisions were taken by Welsh Government to change the way the airport was being supported. And, secondly, he highlighted that there are active discussions about more loans being made available to the airport for its continued development. No-one disputes the ability to invest to create new gateways to the international market—we all support that—but considering that in excess of £100 million has gone into Cardiff Airport—the purchase price and loans to date—I think it does warrant a statement from the Minister as to how advanced these discussions are (1) on additional moneys being made available to the airport and what those moneys might be made available for, and, secondly, what will the forward-looking policy position of the Welsh Government be in relation to supporting the airport going forward, given that every indication in the evidence that was given to the Public Accounts Committee yesterday indicated that substantial sums of money are going to have to continue to be made available to the airport? It's not good enough that we, as Members, when we seek that information, are told, 'It's Cardiff Airport's information; they will make it available to you', and then they'd cite commercial sensitivity, commercial confidentiality. That is just not good enough, I'm afraid, so I'd welcome a statement from the Minister.

Secondly, if we could have a statement in relation to any Government work that is being undertaken by the education department—I appreciate the announcement in Brighton about independent schools, and we can argue and debate the merits or not, as the case may be, of independent schools, but there are a significant number of independent schools in my region, Howell's School, for example, St John's College, Westbourne School, Kings Monkton School—I could go on—and, around Wales, you have Llandovery College, Christ College, St Michael's School and Monmouth School, for example, and when the Government, if it was to be a Labour Government—God forbid—is looking to take control of the assets of those individual institutions, that is deeply, deeply concerning. Now, I've said it's not about the merits of independent schools, this isn't; this is about the policy position of the Welsh Government, in particular when you have significant employers in local economies such as I've just mentioned now, and also employment opportunities that, basically, through one policy made by the UK Labour Government—if there was a Labour Government—could wipe out those businesses. It's important to understand what role Welsh Government, if any, has to play in this. Because, whilst I appreciate that education policy is devolved, the law around charities and land ownership and ownership more generally is a reserved matter for Westminster and those are important implications that need to be worked through.

Diolch ichi, Llywydd. Trefnydd, a oes modd i mi ofyn am ddau ddatganiad, os yw'n bosibl, os gwelwch yn dda—yr un cyntaf mewn cysylltiad â'r dystiolaeth a roddwyd i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ddoe gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol, rwy'n credu, Andrew Slade, o adran economi Llywodraeth Cymru, o ran maes awyr Caerdydd? Soniodd am ddau fater pwysig iawn. Un ohonynt yw y byddai, yn sicr ar gyfer y dyfodol, yn dibynnu ar gyllid parhaus gan Lywodraeth Cymru oni bai fod rhai penderfyniadau polisi difrifol yn cael eu gwneud gan Lywodraeth Cymru i newid y ffordd y mae'r maes awyr yn cael ei gefnogi. Ac yn ail, tynnodd sylw at y ffaith fod trafodaethau'n digwydd i sicrhau bod mwy o fenthyciadau ar gael i'r maes awyr i barhau i'w ddatblygu. Nid oes neb yn gwadu'r gallu i fuddsoddi i greu mynediad newydd i'r farchnad ryngwladol—rydym i gyd yn cefnogi hynny— ond o ystyried bod mwy na £100 miliwn wedi mynd i faes awyr Caerdydd—y pris prynu a'r benthyciadau hyd yn hyn—credaf ei fod yn haeddu datganiad gan y Gweinidog ynghylch pa mor ddatblygedig yw'r trafodaethau hyn, yn gyntaf ynghylch sicrhau bod arian ychwanegol ar gael i'r maes awyr ac ar gyfer beth fyddai'r arian hwnnw, ac yn ail, beth fydd safbwynt polisi blaengar Llywodraeth Cymru mewn cysylltiad â chefnogi'r maes awyr yn y dyfodol, o gofio bod pob argoel yn y dystiolaeth a roddwyd i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ddoe wedi nodi y bydd yn rhaid i symiau sylweddol o arian barhau i fod ar gael i'r maes awyr? Nid yw'n ddigon da ein bod ni, fel Aelodau, wrth geisio'r wybodaeth honno, yn cael clywed, 'Gwybodaeth maes awyr Caerdydd yw hon; byddant yn sicrhau ei bod ar gael i chi', ac yna byddent yn cyfeirio at sensitifrwydd masnachol, cyfrinachedd masnachol. Nid yw hynny'n ddigon da, mae arnaf ofn, felly byddwn yn croesawu datganiad gan y Gweinidog.

Yr ail fater, a oes modd cael datganiad ynglŷn ag unrhyw waith gan y Llywodraeth sy'n cael ei wneud gan yr adran addysg. Gwerthfawrogaf y cyhoeddiad yn Brighton am ysgolion annibynnol, a gallwn ddadlau a dadlau ynghylch teilyngdod neu beidio, fel y bo'r achos, o ysgolion annibynnol, ond mae nifer sylweddol o ysgolion annibynnol yn fy rhanbarth i, sef Ysgol Howell, er enghraifft, Coleg Sant Ioan, ysgol Westbourne, ysgol Kings Monkton— gallwn fynd ymlaen— a ledled Cymru, mae gennych Goleg Llanymddyfri, Coleg Crist, Ysgol St Michael ac Ysgol Trefynwy, er enghraifft, a phan fydd y Llywodraeth, pe bai'n Llywodraeth Lafur—Duw a'n gwaredo—yn ceisio cymryd rheolaeth dros asedau'r sefydliadau unigol hynny, mae hynny'n fater o bryder mawr. Nawr, rwyf wedi dweud nad wyf yn sôn am rinweddau ysgolion annibynnol, nid dyna sydd dan sylw; mae hyn yn ymwneud â safbwynt polisi Llywodraeth Cymru, yn enwedig pan fydd gennych gyflogwyr sylweddol mewn economïau lleol fel yr wyf newydd grybwyll nawr, a hefyd gyfleoedd cyflogaeth sydd, yn y bôn, drwy un polisi a wnaed gan Lywodraeth Lafur y DU— petai Llywodraeth Lafur—yn gallu dileu'r busnesau hynny. Mae'n bwysig deall pa swyddogaeth sydd gan Lywodraeth Cymru yn hyn o beth, os o gwbl. Oherwydd, er fy mod yn sylweddoli bod polisi addysg wedi'i ddatganoli, mae'r gyfraith ynghylch elusennau a pherchnogaeth a pherchnogaeth tir yn fwy cyffredinol yn fater a gadwyd yn ôl ar gyfer San Steffan ac mae'r rhain yn oblygiadau pwysig y mae angen gweithio drwyddynt.

15:20

On the first issue regarding Cardiff Airport and any potential future support that the airport would require from Welsh Government, I think, in the first instance, we should let PAC do its work and then PAC will obviously report and Welsh Government will respond to that. But I'm sure there'll be plenty of opportunities to discuss future support for the airport with the economy and transport Minister.

As you say, in relation to the second point, certainly policy under education is very much devolved to Wales, so our approach specifically regarding independent schools in the short term, in terms of what we're able to be doing here in Wales, is very much looking at their charitable rate relief. So, you'll be aware that I've committed to consulting on removing the charitable rate relief for independent schools to bring them in line with other schools across Wales, and we should be able to bring forward that consultation within the next 12 months. But that's as far as the work in that particular area has gone at the moment.

O ran y mater cyntaf ynghylch Maes Awyr Caerdydd ac unrhyw gymorth posibl yn y dyfodol y byddai ei angen ar y maes awyr gan Lywodraeth Cymru, credaf, yn y lle cyntaf, y dylem adael i'r PAC wneud ei waith ac yna bydd PAC yn amlwg yn adrodd yn ôl a bydd Llywodraeth Cymru yn ymateb i hynny . Ond rwy'n siŵr y bydd digon o gyfleoedd i drafod cefnogaeth i'r maes awyr yn y dyfodol gyda Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth.

Fel y dywedwch, o ran yr ail bwynt, yn sicr mae polisi addysg wedi'i ddatganoli i raddau helaeth iawn i Gymru, felly mae ein dull ni o weithredu, yn benodol o ran ysgolion annibynnol yn y tymor byr, o ran yr hyn y gallwn fod yn ei wneud yma yng Nghymru, yn edrych yn bendant ar eu rhyddhad ardrethi elusennol. Felly, byddwch yn ymwybodol fy mod wedi ymrwymo i ymgynghori ar gael gwared ar y rhyddhad ardrethi elusennol i ysgolion annibynnol er mwyn sicrhau eu bod yn gyson ag ysgolion eraill ledled Cymru, a dylem fod yn gallu cyflwyno'r ymgynghoriad hwnnw o fewn y 12 mis nesaf. Ond dyna pa mor bell y mae'r gwaith yn y maes penodol hwnnw wedi cyrraedd ar hyn o bryd.

And finally finally, Mark Isherwood.

Ac yn olaf, Mark Isherwood.

Diolch, Llywydd. Can I first call for a statement on the Cystic Fibrosis Trust? In response to Bethan Sayed, you referred to a statement by the Minister in August, but the Scottish Government announced that people with cystic fibrosis there could access Orkambi and Symkevi as part of a five-year agreement with Vertex on 12 September. So, things have moved on and it's in that context that Cystic Fibrosis Trust have stated that it seems there were preliminary discussions between Vertex and the All Wales Therapeutics and Toxicology Centre looking at the possibility of submissions being made some weeks and months ago, but the data submissions to the All Wales Medicines Strategy Group haven't taken place, as far as they're aware. And, with the news from Scotland, they're saying that it's very disappointing that these discussions haven't got to this stage with Welsh authorities and they're urging Vertex to ensure that they follow the necessary procedures to make this happen. But they're also saying it would be really useful if we can ensure the Minister here can continue to update the Assembly on progress and look at what his department can do to ensure that this stays on the agenda and Welsh people with cystic fibrosis aren't spending too long without access to treatments their Scottish counterparts do have access to. So, the diary has moved on, and it's in that context I feel, across parties, we would welcome that statement.

Secondly, and finally, I call for a statement on the modern slavery helpline. On 7 May, Jane Hutt, Deputy Minister and Chief Whip, made a statement on the modern slavery helpline, hosted by Unseen. As she said, Unseen

'work with a range of partners including the UK and devolved Governments...working to build a better understanding of how modern slavery is affecting our communities and our people so that effective and timely action can be taken to address the problem.'

And she said:

'Our Wales Anti-Slavery Leadership Group works closely with Unseen to help promote the Helpline, which aims to increase levels of reporting and subsequently leads to more victims being identified, rescued, and where possible to the prosecution of offenders.'

However, serious concerns have been raised with me about the organisation Unseen and the helpline, where, despite having received £2 million in two years, it seems that, without urgent funding, the helpline is now under threat of being closed. In fact, their website—I've checked this morning—says:

'SAVE THE UK MODERN SLAVERY HELPLINE..Without urgent funding it will close on 30th November'.

And also, yesterday, in the North Wales Chronicle, we read that the Human Trafficking Foundation has welcomed an increase in the identification of potential victims, including 70 potential victims recorded by North Wales Police in the 12 months to June—that's significantly up on the previous 12 months. But she has cautioned—or they have cautioned—that the proportion of people entering the national referral mechanism who are then recognised as having been trafficked has remained stagnant. Only about 7 per cent of cases investigated go to the Crown Prosecution Service, only about 1 per cent receive compensation, and, she says, perhaps most shockingly of all, the Government, and presumably both Governments in the context of the Minister's previous statement, have no idea what happens to these thousands of victims when they exit the national referral mechanism. This is a terrifying oversight.

Again, I call for an urgent statement in that context, where the helpline the Welsh Government is contributing to and dependent upon might be about to close.

Diolch, Llywydd. A gaf i alw am ddatganiad ar yr Ymddiriedolaeth Ffibrosis Systig yn gyntaf? Mewn ymateb i Bethan Sayed, fe wnaethoch gyfeirio at ddatganiad gan y Gweinidog ym mis Awst. Ond cyhoeddodd Llywodraeth yr Alban y gallai pobl â ffibrosis systig gael mynediad i Orkambi a Symkevi fel rhan o gytundeb pum mlynedd gyda Vertex ar 12 Medi. Felly, mae pethau wedi symud ymlaen ac yn y cyd-destun hwnnw mae'r Ymddiriedolaeth Ffibrosis Systig wedi datgan ei bod yn ymddangos bod trafodaethau rhagarweiniol wedi'u cynnal rhwng Vertex a Chanolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru gyfan gan edrych ar y posibilrwydd o wneud cyflwyniadau wythnosau a misoedd yn ôl, ond nid yw'r cyflwyniadau data i Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru gyfan wedi'u cynnal, cyn belled ag y maent yn ymwybodol. Gyda'r newyddion o'r Alban, maen nhw n dweud ei bod yn siomedig iawn nad yw'r trafodaethau hyn wedi cyrraedd y cam hwn gydag awdurdodau yng Nghymru ac maen nhw'n annog Vertex i sicrhau eu bod yn dilyn y gweithdrefnau angenrheidiol i wneud i hyn ddigwydd.  Ond maent hefyd yn dweud y byddai'n ddefnyddiol iawn pe gallem sicrhau y gall y Gweinidog yn y fan hon barhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cynulliad ar gynnydd ac edrych ar yr hyn y gall ei adran ei wneud i sicrhau bod hyn yn aros ar yr agenda ac nad yw pobl â ffibrosis systig yng Nghymru'n treulio gormod o amser heb gael gafael ar driniaethau y mae eu cymheiriaid yn yr Alban yn gallu manteisio arnynt. Felly, mae'r amserlen wedi symud ymlaen, ac yn y cyd-destun hwnnw teimlaf, ar draws y pleidiau, y byddem yn croesawu'r datganiad hwnnw.

Yn ail, ac yn olaf, galwaf am ddatganiad ar y llinell gymorth caethwasiaeth fodern. Ar 7 Mai, gwnaeth Jane Hutt, y Dirprwy Weinidog a'r prif chwip, ddatganiad ar y llinell gymorth caethwasiaeth fodern, a gynhaliwyd gan Unseen. Fel y dywedodd, mae Unseen

'yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid gan gynnwys y DU a'r llywodraethau datganoledig... yn gweithio i feithrin gwell dealltwriaeth o sut mae caethwasiaeth fodern yn effeithio ar ein cymunedau a'n pobl fel bod modd cymryd camau effeithiol ac amserol i fynd i'r afael â'r broblem.'

A dywedodd:

'Mae grŵp arweinyddiaeth gwrth-gaethwasiaeth Cymru yn gweithio'n agos gydag Unseen i helpu i hyrwyddo'r llinell gymorth, sy'n ceisio cynyddu lefelau adrodd ac wedyn yn arwain at nodi mwy o ddioddefwyr, eu hachub, a lle bo modd erlyn troseddwyr. '

Fodd bynnag, mynegwyd pryderon difrifol wrthyf am y sefydliad, Unseen, a'r llinell gymorth. Er iddo dderbyn £2 filiwn mewn dwy flynedd, mae'n ymddangos, heb gael cyllid ar frys, fod bygythiad  gau'r llinell gymorth erbyn hyn. Yn wir, mae eu gwefan— rwyf wedi gwirio hyn y bore yma—yn dweud: 

'ACHUBWCH LINELL GYMORTH CAETHWASIAETH FODERN Y DU. Heb gyllid brys bydd yn cau ar 30ain Tachwedd'.

A hefyd, ddoe, yn y North Wales Chronicle, darllenwn fod y sefydliad masnachu mewn pobl wedi gweld cynnydd yn y nifer o ddioddefwyr posibl, gan gynnwys 70 o ddioddefwyr posibl a gofnodwyd gan Heddlu Gogledd Cymru yn y 12 mis hyd at fis Mehefin—dyna gynnydd sylweddol ar y 12 mis blaenorol. Ond mae hi wedi rhybuddio—neu maen nhw wedi rhybuddio—bod cyfran y bobl sy'n mynd i mewn i'r mecanwaith atgyfeirio cenedlaethol, ac sydd wedyn yn cael eu cydnabod fel rhai sydd wedi cael eu masnachu, wedi aros yn ei unfan. Dim ond tua 7 y cant o'r achosion yr ymchwiliwyd iddynt sy'n mynd ymlaen i Wasanaeth Erlyn y Goron, dim ond tua 1 y cant  gaiff iawndal, a dywed, efallai yn fwyaf dychrynllyd, nad oes gan y Llywodraeth, y ddwy Lywodraeth, mae'n debyg, yng nghyd-destun datganiad y Gweinidog yn y gorffennol, ddim syniad beth sy'n digwydd i'r miloedd o ddioddefwyr pan fyddant yn gadael y mecanwaith atgyfeirio cenedlaethol. Mae hwn yn amryfusedd dychrynllyd.

Unwaith eto, galwaf am ddatganiad brys yn y cyd-destun hwnnw, lle mae'r llinell gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn cyfrannu ati, ac yn dibynnu arni, ar fin cau.

15:25

Thank you. Just to reassure you that the health Minister is keen to keep all Members up to date on matters relating to the availability of medicines for the treatment of cystic fibrosis, following the statement that he made last month, and to be clear again that we really do encourage Vertex Pharmaceuticals to engage with the All Wales Medicines Strategy Group appraisals process and make that submission urgently. But, as soon as there is further to report on that, I know that the health Minister will be very keen to do so.

The Deputy Minister and Chief Whip has heard what you said regarding your concerns relating to the modern slavery helpline, and she will certainly follow up what you've said.FootnoteLink

Diolch. I'ch sicrhau chi bod y Gweinidog Iechyd yn eiddgar i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r holl Aelodau am faterion sy'n ymwneud â'r meddyginiaethau sydd ar gael ar gyfer trin ffibrosis systig, yn dilyn y datganiad a wnaeth ef y mis diwethaf, ac i fod yn glir unwaith eto ein bod ni'n annog Vertex Pharmaceuticals yn daer i ymgysylltu â phroses arfarnu Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan a gwneud y cyflwyniad hwnnw ar fyrder. Ond, cyn gynted ag y bydd rhagor i'w adrodd am hynny, rwy'n gwybod y bydd y Gweinidog Iechyd yn awyddus iawn i wneud hynny.

Mae'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip wedi clywed yr hyn a ddywedasoch am eich pryderon o ran llinell gymorth caethwasiaeth fodern, ac fe fydd hi'n siŵr o fynd ar ôl yr hyn yr ydych chi wedi ei ddweud.FootnoteLink

Cynnig i Ddyrannu Cadeirydd Pwyllgor i Grŵp Plaid
Motion to Allocate a Committee Chair to a Political Group

Y mater nesaf yw'r cynnig i ddyrannu Cadeirydd pwyllgor i grŵp plaid, a dwi'n galw ar aelod o'r Pwyllgor Busnes i wneud y cynnig yn ffurfiol—Rebecca Evans.

The next item is a motion to allocate a committee Chair to a political group, and I call on a member of the Business Committee to formally move the motion, Rebecca Evans.

Cynnig NDM7146 Elin Jones

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.2A, yn cytuno mai'r grŵp gwleidyddol y caiff y cadeirydd pwyllgor ei ethol neu ei hethol ohono fydd fel a ganlyn:

(i) Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad—Llafur.

Motion NDM7146 Elin Jones

To propose that the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Order 17.2A, agrees that the political group from which the chair of the committee is elected will be as follows:

(i) Committee on Assembly Electoral Reform—Labour.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Formally.

Yn ffurfiol.

Y cwestiwn yw: a ddylid derbyn y cynnig? A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu? Os na, derbynnir y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36, felly.

The proposal is to agree the motion. Does any Member object? If not, the motion is agreed in accordance with Standing Order 12.36.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Motion agreed in accordance with Standing Order 12.36.

3. Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Y Rhaglen Tai Arloesol—Blwyddyn 3
3. Statement by the Minister for Housing and Local Government: The Innovative Housing Programme—Year 3

Yr eitem nesaf yw'r datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ar y rhaglen tai arloesol yn ei thrydedd blwyddyn, a dwi'n galw ar y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol i wneud ei datganiad—Julie James.

The next item is a statement by the Minister for Housing and Local Government on the innovative housing programme, year 3. I call on the housing and local government Minister, Julie James.

Diolch, Llywydd. I'm very pleased to be able to brief Members on the third year of the innovative housing programme. We cannot ignore the scale of the housing challenges we are facing. We are not building enough homes, we are in the midst of a climate emergency we must act upon, our population is ageing, and the availability of traditional house building skills is in decline. The IHP programme identifies and tests solutions to these problems. It stimulates the design and delivery of new, high-quality, affordable homes through new housing models, new delivery pathways and new construction techniques.

Wales is at the vanguard of housing innovation, creativity and new thinking. How do I know this? Firstly, the programme is hugely oversubscribed. It is a record-breaking third year, with 52 applications for the programme from a mixture of both public and private sector organisations. I have received bids this year totalling in excess of £230 million.

Diolch, Llywydd. Rwy'n falch iawn o allu briffio'r Aelodau ar drydedd flwyddyn y rhaglen tai arloesol. Ni allwn anwybyddu maint yr heriau sy'n ein hwynebu ni o ran tai. Nid ydym yn adeiladu digon o gartrefi, rydym yng nghanol argyfwng hinsawdd y mae'n rhaid i ni weithredu ynglŷn ag ef, mae ein poblogaeth yn heneiddio, ac mae sgiliau traddodiadol adeiladu tai yn prinhau. Mae'r rhaglen tai arloesol yn nodi ac yn arbrofi datrysiadau i'r problemau hyn. Mae'n ysgogi'r gwaith o gynllunio a darparu cartrefi newydd, fforddiadwy o ansawdd uchel drwy fodelau newydd ym maes tai, llwybrau cyflenwi newydd a thechnegau adeiladu newydd.

Mae Cymru ar flaen y gad o ran arloesi ym maes tai, creadigrwydd a meddylfryd newydd. Sut wyf i'n gwybod hyn? Yn gyntaf, mae'r rhaglen wedi gweld gordanysgrifio enfawr. Mae hon yn drydedd flwyddyn sy'n torri record, gyda 52 o geisiadau i'r rhaglen gan gymysgedd o sefydliadau yn y sector cyhoeddus a phreifat. Rwyf wedi cael ceisiadau yn ystod y flwyddyn hon sy'n gwneud swm o dros £230,000,000.

Daeth Joyce Watson i’r Gadair.

Joyce Watson took the Chair.

15:30

Secondly, the quality of bids has been impressive. Selecting which schemes to recommend for funding has created a real headache for the independent panel. And finally, I've met many organisations across all of Wales since I launched this year's programme in February, all wanting to participate in the IHP programme. I've been struck by their flair, enthusiasm and sheer entrepreneurialism to try and work with us to figure out what type of homes we can and should be building. Indeed, the IHP community has grown this year to include over 300 businesses. Regular IHP events have been hosted across Wales to enable the learning from earlier years of the programme to be disseminated. These events have proved extremely popular, stimulating conversation and fresh ideas, as well as growing professional and organisational networks of like-minded people to come together to figure out what’s possible.

Collaboration is key. No single organisation can solve all of the issues we face on their own. So, growing the IHP community has been a priority this year, and I am really pleased to see the emerging collaborations. Examples include the joining together of organisational resources to eliminate fuel poverty, build near-zero-carbon homes, and test new approaches to building homes, which can then be retrofitted to existing ones. The sheer amount and quality of applications demonstrates that people know Wales is open for business, that this Government welcomes forward-thinking organisations interested in helping to address the housing challenges we face as a nation, and that the Welsh Government is keen to work with those in the market and affordable sectors to deliver the homes we need. I want to see homes built in Wales using these new methods, and I also want to see the new supply chains and jobs that come with these new methods created in Wales.

And of course, acting Presiding Officer, I should thank my predecessors, Rebecca Evans and Carl Sargeant. They had the courage to create the innovative housing programme in order to seek out new approaches to affordable house building in Wales. Funding innovation, by its very nature, carries risk. They had the vision to recognise that, whilst not every funded scheme would become the solution of the future, it was only through embracing and encouraging the sector to think creatively that we would find scalable new approaches.

In this third year, I wanted to push the programme further and set the bar even higher. I want more affordable homes more quickly. So, I challenged the sector to bring forward schemes that upscaled the tester schemes this Government invested in previously. I asked for schemes at scale, and the sector has delivered. The average size of the schemes funded will triple between year two and year three of the programme. I challenged the sector to give me near-zero-carbon homes, and again, they have responded magnificently with a swathe of schemes delivering at least EPC A levels of energy performance. Lastly, I challenged the sector to bring me beautifully designed homes, to help deliver great place making. Once again, they have fulfilled this challenge. This programme has some great designs, which I look forward to visiting once plans have been transformed into bricks and mortar, or, increasingly common, new materials and modes of construction that bring them to life.

The IHP programme has now invested in 55 schemes to build social housing and affordable homes. The schemes I announce today see a further £33 million of funding invested, meaning 600 new homes will get under way this year—much-needed new homes, for those who need them most. I am also delighted to see schemes submitted from 19 different local authority areas across Wales. This demonstrates that in most areas of Wales there is now a growing willingness and appetite for change in the sector.

I am always mindful that whilst building more homes is vital, what matters equally is how they are built. This is not just a numbers game. This programme is committed to supporting SMEs in Wales, the Welsh timber industry, local supply chains and local labour pools. Through this investment, we aim to build homes our future generations will truly thank us for. It is with this eye firmly on the future that IHP programme applications are framed around the well-being of future generations commitments. A full list of successful bidders will be published shortly, but I’ll just give you a flavour of those I will be supporting going forward.

Clwyd Alyn Housing Association will be funded to build 76 homes in Ruthin, north Wales. These could be the first in the UK to deliver net zero, whole-life carbon, with renewable energy offsetting the carbon impact of production and construction. Homes will have air source heat pumps, solar power and intelligent batteries, with heating and lighting costs estimated at less than £80 a year for tenants. I will fund two sites developed by Monmouthshire Housing Association in Chepstow to create 17 properties for people who are downsizing and first-time occupiers whose households might expand. The homes will have designed-in opportunities to add an additional bedroom to create life-long flexibility, so homes can grow and adapt to ageing and to changing populations. I am excited about Cartrefi Conwy’s scheme to deliver 32 zero-carbon homes over two sites using the Beattie Passive timber-frame, off-site construction approach. The scheme also demonstrates a normalising of the innovation supported previously, to a level that would not need the support of the innovative housing programme in a short space of time. I do not believe the tenure of a property should be obvious from the outside of a home, nor do I see any reason why communities should not be truly mixed. I am pleased to fund Cardiff council, together with Sero Homes, to build 214 low-carbon homes, a mix of council housing and homes to be sold on the open market in Rumney—all beautifully designed, of course.

As well as capital funding, I have made available a small amount of revenue funding. Yellow Sub Geo propose to develop a feasibility screening tool. This will identify and prioritise the potential for employing low-carbon energy and heat sources across the varied geography, weather, geology and hydrogeology in Wales. The approach will allow users to make better-informed decisions around the choice and use of low-carbon energy and heat options available in a given area. It will be a digital screening tool, accessed through a web user interface, open source and free to users. It will be hosted by a not-for-profit entity, meaning that its primary purpose is to engender social and environmental change.

Our challenge is to build genuinely mixed communities, with more homes that are truly affordable. And we need to act now if we are going to deal with the climate and demographic changes that are already upon us. This third year of IHP proves that solutions to many of these challenges are available right now. Furthermore, the overwhelmingly positive response to the programme from housing associations, local authorities and private small and medium-sized enterprises shows that I am not alone in being prepared to do things differently—not alone in being prepared to take more risks, and have the will and ambition to build more and build better. To this end, I have asked officials to revisit the applications for this year’s IHP, and work across ministerial portfolios, to see what support can be provided to applications that didn’t secure IHP funding this time, but can help this Government deliver on our housing priorities.

I intend that the homes built with IHP today will become the norm for homes receiving social housing grant, and other sources of Government funding, in the future. What may be regarded as novel approaches now will soon be considered mainstream. Be reassured: investing this £33 million today will help bring forward and mainstream the high-quality homes of tomorrow. Diolch.

Yn ail, mae ansawdd y ceisiadau wedi bod yn drawiadol. Mae dewis pa gynlluniau i'w hargymell ar gyfer cyllid wedi peri cryn benbleth i'r panel annibynnol. Ac o'r diwedd, rwyf wedi cyfarfod â llawer o sefydliadau ledled Cymru ers imi lansio rhaglen y flwyddyn hon ym mis Chwefror, y mae pob un ohonyn nhw'n awyddus i gymryd rhan yn y rhaglen tai arloesol. Trawiadol iawn yn fy ngolwg i oedd eu medrau nhw, eu brwdfrydedd a'u mentergarwch pur i geisio gweithio gyda ni i weld pa fath o gartrefi y gallem ni ac y dylem ni fod yn eu codi. Yn wir, mae cymuned y rhaglen tai arloesol wedi tyfu eleni i gynnwys dros 300 o fusnesau. Mae digwyddiadau rhaglen tai arloesol rheolaidd wedi cael eu cynnal ledled Cymru i daenu'r hyn a gafodd ei ddysgu yn sgil blynyddoedd blaenorol y rhaglen. Bu'r digwyddiadau hyn yn boblogaidd tu hwnt, gan annog trafodaethau ysgogol a syniadau ffres, yn ogystal â grymuso ac ehangu rhwydweithiau proffesiynol a threfniadol ymysg pobl o'r un anian ar gyfer dod at ei gilydd i ystyried yr hyn sy'n bosibl.

Mae cydweithrediad yn allweddol. Ni all sefydliad unigol ddatrys pob un o'r materion yr ydym ni'n eu hwynebu ar ei ben ei hun. Felly, mae meithrin cymuned y rhaglen tai arloesol wedi bod yn flaenoriaeth y flwyddyn hon, ac rwy'n falch iawn o weld y cydweithio sy'n dod i'r amlwg. Mae enghreifftiau yn cynnwys cyfuno adnoddau sefydliadol i ddiddymu tlodi tanwydd, adeiladu cartrefi di-garbon, ac arbrofi o ran dulliau newydd o adeiladu cartrefi, y gellir eu hôl-osod wedyn ar rai sy'n bodoli eisoes. Mae swm ac ansawdd y ceisiadau yn dangos bod pobl yn hysbys bod Cymru yn agored i fusnes, a bod y Llywodraeth hon yn croesawu sefydliadau blaengar sydd yn awyddus i helpu i fynd i'r afael â'r heriau sy'n ein hwynebu ni fel cenedl o ran tai. Mae'r Llywodraeth yn awyddus i weithio gyda'r rhain yn y farchnad a'r sectorau fforddiadwy i ddarparu'r cartrefi sydd eu hangen arnom ni. Rwy'n dymuno gweld tai yn cael eu hadeiladu yng Nghymru gan ddefnyddio'r dulliau newydd hyn, ac rwyf hefyd yn dymuno gweld y cadwyni cyflenwi a'r swyddi newydd sy'n dod yn sgil y dulliau newydd hyn yn cael eu creu yng Nghymru.

Ac wrth gwrs, Llywydd dros dro, fe ddylwn i ddiolch i'm rhagflaenwyr, sef Rebecca Evans a Carl Sargeant. Roedd ganddyn nhw'r dewrder i greu'r rhaglen tai arloesol ar gyfer chwilio am ddulliau newydd o adeiladu tai fforddiadwy yng Nghymru. Mae ariannu arloesedd, yn ei hanfod, yn golygu risg. Roedd ganddyn nhw'r weledigaeth i gydnabod, er na fyddai pob cynllun a gafodd ei ariannu yn golygu datrysiad i'r dyfodol, mai dim ond trwy groesawu ac annog y sector i feddwl yn greadigol y byddem ni'n dod o hyd i ddulliau newydd graddadwy.

Yn y drydedd flwyddyn hon, roeddwn i'n awyddus i wthio'r rhaglen ymhellach a gosod y safon yn uwch byth. Rwy'n dymuno gweld mwy o gartrefi fforddiadwy yn fwy cyflym. Felly, fe roddais i her i'r sector i gyflwyno cynlluniau a oedd yn uwchraddio'r cynlluniau profi yr oedd y Llywodraeth hon wedi buddsoddi ynddyn nhw yn y gorffennol. Fe ofynnais i am gynlluniau ar raddfa eang, ac mae'r sector wedi dod i'r adwy. Bydd maint cyfartalog y cynlluniau a ariennir yn treblu rhwng ail a thrydedd flwyddyn y rhaglen. Fe heriais i'r sector i roi cartrefi sydd bron yn ddi-garbon i mi, ac unwaith eto, maen nhw wedi ymateb yn rhagorol gyda nifer o gynlluniau sy'n ennill Tystysgrif Perfformiad Ynni lefel A o leiaf. Yn olaf, fe heriais i'r sector i gyflwyno cartrefi sydd wedi'u dylunio'n hyfryd, i helpu i greu cynefin hyfryd. Unwaith eto, maen nhw wedi cwrdd â'r her hon. Mae gan y rhaglen hon ddyluniadau hyfryd, ac rwy'n edrych ymlaen at ymweld â nhw pan fydd y cynlluniau wedi cael eu trawsnewid yn frics a morter, neu, yn gynyddol gyffredin, yn ddeunyddiau a dulliau adeiladu newydd sy'n gwireddu'r cynlluniau.

Mae rhaglen tai arloesol wedi buddsoddi erbyn hyn mewn 55 o gynlluniau i adeiladu tai cymdeithasol a chartrefi fforddiadwy. Mae'r cynlluniau a gyhoeddais heddiw yn golygu bod £33 miliwn arall o gyllid yn cael ei fuddsoddi, sy'n golygu y bydd gwaith yn dechrau ar 600 o gartrefi newydd y flwyddyn hon—cartrefi newydd y mae angen dirfawr amdanyn nhw, i'r rheini sydd â'r angen mwyaf. Rwy'n falch iawn hefyd o weld cynlluniau yn cael eu cyflwyno o 19 ardal awdurdod lleol unigol ledled Cymru. Mae hyn yn dangos bod mwy o barodrwydd ac awydd i newid yn y sector yn y rhan fwyaf o ardaloedd Cymru.

Rwy'n ymwybodol bob amser, er bod adeiladu mwy o gartrefi yn hanfodol, mai'r hyn sy'n bwysig yw'r dull o'u hadeiladu nhw. Nid mater o rifyddeg yn unig mo hyn. Mae'r rhaglen hon wedi ymrwymo i gefnogi busnesau bach a chanolig yng Nghymru, diwydiant pren Cymru, cadwyni cyflenwi lleol a ffynonellau o lafur lleol. Drwy'r buddsoddiad hwn, ein nod ni yw adeiladu cartrefi y bydd cenedlaethau'r dyfodol yn diolch o galon inni amdanyn nhw. Gyda golwg yn gadarn ar y dyfodol y mae'r ceisiadau i'r rhaglen tai arloesol yn cael eu llunio yn ôl ymrwymiadau i lesiant cenedlaethau'r dyfodol. Bydd rhestr lawn o gynigwyr llwyddiannus yn cael ei chyhoeddi cyn bo hir, ond fe roddaf ragflas ichi o'r rhai y byddaf i'n eu cefnogi wrth fwrw ymlaen.

Bydd Cymdeithas Tai Clwyd Alyn yn cael ei hariannu i adeiladu 76 o gartrefi yn Rhuthun yn y Gogledd. Gallai'r rhain fod y cyntaf yn y DU i ddarparu carbon net sero oes gyfan, gydag ynni adnewyddadwy yn gwrthbwyso effaith carbon y cynhyrchu a'r adeiladu. Bydd gan gartrefi bympiau gwres ffynhonnell aer, pŵer solar a batris deallus, ac fe amcangyfrifir y bydd costau gwresogi a goleuo yn llai na £80 y flwyddyn i'r deiliaid. Fe fyddaf i'n ariannu dau safle a ddatblygir gan Gymdeithas Tai Sir Fynwy yng Nghas-gwent i lunio 17 eiddo ar gyfer pobl sy'n symud i gartrefi llai a phreswylwyr am y tro cyntaf y gallai eu teuluoedd nhw ehangu. Bydd gan y cartrefi gyfleoedd fel rhan o'u dyluniad i ychwanegu ystafell wely arall i greu hyblygrwydd gydol oes, fel y gall cartrefi dyfu ac addasu i bobl yn heneiddio a phoblogaethau sy'n newid. Rwy'n teimlo'n llawn cyffro ynghylch cynllun Cartrefi Conwy i ddarparu 32 o gartrefi di-garbon mewn dau safle gan ddefnyddio dull adeiladu Beattie Passive gyda'r tai fframiau pren yn cael eu hadeiladu oddi ar y safle. Mae'r cynllun hefyd yn dangos normaleiddio'r arloesedd a gefnogwyd yn flaenorol, i lefel na fydd angen cefnogaeth y rhaglen tai arloesol mewn cyfnod byr o amser. Nid wyf i'n credu y dylai deiliadaeth eiddo fod yn amlwg o'r tu allan i'r cartref, ac nid wyf i'n gweld unrhyw reswm pam na ddylai cymunedau fod yn wirioneddol gymysg. Rwy'n falch o ariannu Cyngor Caerdydd, yn ogystal â Sero Homes, i adeiladu 214 o gartrefi carbon isel, cymysgedd o dai cyngor a chartrefi i'w gwerthu ar y farchnad agored yn Nhredelerch—pob un wedi cael ei ddylunio yn hyfryd, wrth gwrs.

Yn ogystal â chyllid cyfalaf, rwyf wedi neilltuo swm bychan o gyllid refeniw. Mae Yellow Sub Geo yn cynnig datblygu offeryn sgrinio dichonoldeb. Bydd hyn yn nodi ac yn blaenoriaethu'r potensial i ddefnyddio ffynonellau ynni a gwres carbon isel drwy'r holl amrywiaeth yn y dirwedd, y tywydd, y ddaeareg a'r hydroddaeareg sydd yng Nghymru. Bydd y dull hwn yn galluogi defnyddwyr i wneud penderfyniadau mwy hyddysg ynghylch defnyddio a phenderfynu ar ddewisiadau ynni carbon isel a gwres sydd ar gael mewn ardal arbennig. Bydd hwn yn offeryn sgrinio digidol, y gellir ei ddefnyddio drwy ryngwyneb defnyddiwr gwe, a fydd yn ffynhonnell agored ac yn rhad ac am ddim i'r defnyddwyr. Caiff ei gynnal gan endid nid-er-elw, sy'n golygu mai ei brif bwrpas yw ennyn newid cymdeithasol ac amgylcheddol.

Creu cymunedau sy'n wirioneddol gymysg yw'r her i ni, gyda rhagor o gartrefi sy'n wirioneddol fforddiadwy. Ac mae angen gweithredu nawr os ydym eisiau ymdrin â'r hinsawdd a'r newidiadau yn y ddemograffeg sydd gyda ni eisoes. Mae'r drydedd flwyddyn hon o'r rhaglen tai arloesol yn dangos bod atebion i lawer o'r heriau hyn ar gael ar hyn o bryd. At hynny, mae'r ymateb hynod gadarnhaol i'r rhaglen gan gymdeithasau tai, awdurdodau lleol a busnesau bach a chanolig preifat yn dangos nad fi yw'r unig un sy'n barod i wneud pethau yn wahanol—nid wyf ar ben fy hun o ran bod yn barod i gymryd mwy o risgiau, a bod â'r ewyllys a'r uchelgais i adeiladu mwy ac adeiladu'n well. I'r perwyl hwn, rwyf wedi gofyn i swyddogion ailedrych ar y ceisiadau ar gyfer y rhaglen tai arloesol y flwyddyn hon, a gweithio ar draws portffolios Gweinidogol, i weld pa gymorth y gellir ei roi i geisiadau na chafodd gyllid gan y rhaglen tai arloesol y tro hwn, ond a fyddai'n gallu helpu'r Llywodraeth hon i gyflawni ein blaenoriaethau tai.

Rwy'n bwriadu bod y cartrefi a gaiff eu hadeiladu yn sgil y rhaglen tai arloesol heddiw yn dod yn gartrefi arferol ar gyfer y rhai sy'n derbyn grant tai cymdeithasol, a ffynonellau eraill o gyllid gan y Llywodraeth, yn y dyfodol. Bydd y rhai y gellid eu hystyried yn ddulliau gwreiddiol ar hyn o bryd yn cael eu hystyried yn brif ffrwd. Byddwch yn dawel eich meddwl: bydd buddsoddi'r £33 miliwn hwn heddiw yn helpu i fwrw ymlaen â chartrefi o ansawdd uchel yn y dyfodol a'u prif ffrydio. Diolch.

15:35

From the start of this programme, three years ago, I have been keen to commend it; I think it's a good approach. I do think that we are moving to the time where we need some assessment of those projects that have been supported to date, particularly to see where the innovations have been normalised, or brought to market, or produced at scale. Because, as the Minister said, that is really the objective here. But I do particularly welcome from this statement the fact of the oversubscription of applications—I think that's a very healthy sign; the quality of the applications; going round and visiting various housing schemes and what's going on in the sector—I can well appreciate that; more schemes at scale; and the design quality. I'm always pleased when people use words like 'beautiful' of buildings, because I think that's what we've got to aspire to.

I have two, however, substantive points to make. I am concerned that we aren't modernising quickly enough in relation to modular building. Though 3D printing is still rare, modular certainly isn't in the rest—well, in some of the other parts of the UK, and indeed very much in the rest of the world, nor is it particularly novel. I read an article yesterday that Britain was exporting modular buildings to north America as early as 1624—they were probably going to Jamestown, which I know quite well. But this method, I think, has now once again shown itself to be of high quality, and really great in the speed of delivery, just in terms of house building by this method compared to traditional ones. In some countries, it's very standard now. In Sweden, 84 per cent of detached homes use manufactured timber elements; that compares to just 5 per cent in the UK. Yet these forms of construction are greener, cheaper, come with many fewer defects, and also lend themselves to the sort of beauty that the Minister was talking about, and what we often see in television programmes like Grand Designs. So, I think that's really, really important. And also, the energy bills, typically, can be cut in half by this form of technology, so it's fantastic.

Secondly, I'm keen to see how this programme now can merge into—or at least be used to improve skills and education in the building industry. One recent analysis found that more modern methods of construction would help increase site management and assembly skills, and create more jobs requiring digital skills, such as 3D visualisers and architectural technologists. Earlier this month, I read about the launch of the UK's first modular housing academy, in Yorkshire, which was created to train people to manufacture homes in factories, in a bid to halt the housing and construction skills crisis that we are seeing. And in particular, if we look at the age profile of people in the construction industry, it's too high. We appreciate the experience of the older workers, of course, but it must be made attractive to the millennial generation, and I think innovation and modular is often done in a nice roomy factory setting, so it's ideal in the winter time. It's just a win-win. I do genuinely think this is a good programme, and it just shows you what we can get out of Government when it gets something right. But, as ever, there's always a way of improving on work well begun, and I offer those suggestions. 

Ers dechrau'r rhaglen hon, dair blynedd yn ôl, rwyf wedi bod yn awyddus i'w chymeradwyo; mae hwn yn ddull da o weithredu, yn fy marn i. Rwy'n credu ein bod ni'n nesáu at yr amser pan fydd eisiau inni asesu rhywfaint ar y prosiectau hynny sydd wedi cael cymorth hyd yn hyn, yn benodol i ystyried ymhle mae'r datblygiadau arloesol wedi cael eu normaleiddio, neu eu dwyn i'r farchnad, neu eu cynhyrchu ar raddfa fawr. Oherwydd, fel y dywedodd y Gweinidog, dyna'r amcan gwirioneddol yma. Ond, yn y datganiad, rwy'n croesawu'n arbennig y ffaith bod gormod o geisiadau—credaf fod hynny'n arwydd da iawn; ansawdd y ceisiadau; mynd o gwmpas ac ymweld â gwahanol gynlluniau tai a'r hyn sy'n digwydd yn y sector—rwy'n gallu gwerthfawrogi hynny'n fawr iawn; mwy o gynlluniau ar raddfa fawr; ac ansawdd y dylunio. Rwy'n falch bob amser pan fydd pobl yn defnyddio geiriau fel 'hyfryd' i ddisgrifio adeiladau, oherwydd rwy'n credu mai dyna'r hyn y mae'n rhaid i ni anelu ato.

Mae gennyf i ddau bwynt pwysig i'w gwneud, serch hynny. Rwy'n ofidus nad ydym yn moderneiddio'n ddigon cyflym o ran adeiladu modiwlar. Er bod argraffu 3D yn brin o hyd, yn sicr nid yw adeiladu modiwlar yng ngweddill—wel, mewn rhannau eraill y DU, ac yn wir i raddau helaeth yng ngweddill y byd, ac nid yw'n arbennig o newydd ychwaith. Fe ddarllenais i erthygl ddoe fod Prydain yn allforio adeiladau modiwlar i Ogledd America mor gynnar â 1624—mae'n debyg eu bod nhw'n mynd i Jamestown, ac rwyf i'n gyfarwydd iawn â'r fan honno. Ond mae'r dull hwn, rwy'n credu, wedi dangos unwaith eto ei fod o ansawdd uchel, ac yn wirioneddol ragorol o ran cyflymder y cyflenwi, dim ond o ran adeiladu tai drwy'r dull hwn o'i gymharu â dulliau traddodiadol. Mewn rhai gwledydd, dyna'r safon gyffredin erbyn hyn. Yn Sweden, mae 84 y cant o dai sengl yn defnyddio elfennau o bren a weithgynhyrchwyd; mae hynny'n cymharu â dim ond 5 y cant yn y DU. Eto i gyd, mae'r mathau hyn o adeiladau yn well i'r amgylchedd, yn rhatach, yn amlygu llawer llai o ddiffygion, ac maen nhw'n addas hefyd i'r math o harddwch yr oedd y Gweinidog yn sôn amdano, ac maen nhw'n debyg i'r rhai a welwn yn aml mewn rhaglenni teledu fel Grand Designs. Felly, rwy'n credu bod hynny'n wirioneddol, wirioneddol bwysig. A hefyd, fe all y math hwn o dechnoleg dorri ar y biliau ynni, fel arfer, felly mae'n wych o beth.

Yn ail, rwy'n awyddus i weld sut y gall y rhaglen hon uno nawr—neu o leiaf gael ei defnyddio i wella sgiliau ac addysg yn y diwydiant adeiladu. Canfu un dadansoddiad diweddar y byddai dulliau mwy modern o adeiladu yn helpu i gynyddu sgiliau ac addysg yn y diwydiant adeiladu, ac yn creu mwy o swyddi sy'n gofyn am sgiliau digidol, fel delweddu 3D a thechnolegwyr pensaernïol. Yn gynharach y mis hwn, darllenais am lansiad academi dai modiwlar gyntaf y DU, yn swydd Efrog, a grëwyd i hyfforddi pobl i weithgynhyrchu cartrefi mewn ffatrïoedd, mewn ymgais i atal yr argyfwng sgiliau adeiladu a thai yr ydym yn ei weld. Ac yn arbennig felly, os edrychwn ni ar broffil oedran pobl yn y diwydiant adeiladu, mae'n rhy uchel. Rydym yn gwerthfawrogi profiad y gweithwyr hŷn, wrth gwrs, ond mae'n rhaid gwneud y gwaith yn atyniadol i'r genhedlaeth milflwyddol, a chredaf fod arloesedd ac adeiladu modiwlar yn digwydd yn aml mewn ffatri lle mae yna ddigon o le a chysur i weithio, felly mae'n ddelfrydol yn y gaeaf. Mae pawb ar eu hennill. Rwy'n wir yn credu bod hon yn rhaglen dda, ac mae'n dangos yr hyn y gallwn ei gael allan o Lywodraeth pan fydd rhywbeth yn cael ei wneud yn iawn. Ond, fel ym mhob achos, mae yna ffordd o wella gwaith sydd wedi cael ei ddechrau'n dda, ac rwy'n cynnig yr awgrymiadau hynny.  

15:40

Thank you very much for that. We largely agree, really. On the modular point, I couldn't agree with you more. We encourage people always to think Huf Haus rather than prefab. Although, actually, the prefabs that people often decry are very sought after, particularly in my constituency. There are still people living in temporary prefab houses, which are lovely.

I've seen some really great small modular factories around Wales. We're supporting them in their efforts. I'm very keen that we make sure that this industry stays fit for Welsh purposes with Welsh supply chains and low-carbon supply and delivery models. So, therefore, we're very keen to have them dotted around Wales serving the communities that they're building the houses in and not centralised in a big factory. I'm also very keen that the modular build is, as far as possible, carbon neutral and with Welsh supply chains. So, I'm very delighted that in the innovative housing programmes we've been able to include an enormous number of projects that are built with Welsh timber, for example. So, it's totally a win-win situation.

We are in the process of mainstreaming some of this and, as I said in my statement, I'm really pleased to scale up some of the things we did earlier. I'm really, really keen that these are not pilots but testing grounds for mainstreaming. So, I was very keen to emphasise that once something's gone through the IHP and it's delivered what it set out to deliver, and we've monitored that and made sure it is, it becomes eligible for social housing grants and other Government support in order to push it into the main stream. So, I couldn't agree more. And in doing all of those things, we want to be looking to sometimes the public sector assisting the private sector to upskill. So, this public underpinning of this investment is also looking at the skills necessary.

Everything you said about building modular in a factory I completely concur with. You don't have to build at height, you don't have to build in risky weather conditions, it's only assembly on the site and so on. The other thing about it is that it is much faster, and so actually we have quite a crisis on our hands and it means we can upscale the number and the size of houses that we build. And then the last thing is to emphasise that, despite the fact that they're modular and assembled in a factory and all the rest of it, they meet all of the design standards that we regard as beautiful. And whilst beauty is a subjective point of view, there are some things that most human beings think a good house has, and we know what they are, and we're very keen to make sure that the programme also delivers those. I've very straightforwardly said we're encouraging builders across Wales, both in the public and in the private sector, to build homes that they themselves would be proud and happy to live in. 

Diolch yn fawr iawn i chi am hynny. Rydym yn cytuno i raddau helaeth, mewn gwirionedd. Ar y pwynt ynglŷn ag adeiladu modiwlar, ni allwn i gytuno mwy â chi. Rydym yn annog pobl i feddwl am Huf Haus yn hytrach na thai parod bob amser. Er, mewn gwirionedd, mae'r tai parod y mae pobl yn aml yn eu dilorni yn ddeniadol iawn yng ngolwg rhai, yn enwedig yn fy etholaeth i. Mae pobl yn dal i fyw mewn tai parod dros dro, sy'n gysurus iawn.

Rwyf wedi gweld ffatrïoedd modiwlaidd bychan da iawn o gwmpas Cymru. Rydym yn eu cefnogi yn eu hymdrechion. Rwy'n awyddus iawn ein bod ni'n sicrhau bod y diwydiant hwn yn parhau'n addas at ddibenion Cymru gyda chadwyni cyflenwi a modelau i gyflenwi a darparu sy'n garbon isel, y cyfan o Gymru. Felly, gan hynny, rydym yn awyddus iawn i gael Cymru sy'n frith ohonyn nhw i wasanaethu'r cymunedau lle maen nhw'n adeiladu'r tai ac nid wedi cael eu canoli mewn ffatri enfawr. Rwy'n awyddus iawn bod yr adeiladwaith modiwlar, cyn belled ag y bo'n bosibl, yn niwtral o ran carbon a chyda chadwyni cyflenwi o Gymru. Felly, rwy'n hynod falch ein bod ni, yn y rhaglenni tai arloesol, wedi gallu cynnwys nifer fawr iawn o brosiectau sy'n cael eu hadeiladu o bren o Gymru, er enghraifft. Felly, mae'n sefyllfa y mae pawb yn gyfan gwbl ar eu hennill ynddi.

Rydym yn y broses o brif-ffrydio rhyw gymaint o hyn ac, fel y dywedais yn fy natganiad, rwy'n falch iawn o uwchraddio rhai o'r pethau a wnaethom yn y gorffennol. Rwy'n wirioneddol eiddgar nad cynlluniau peilot fydd y rhain ond sail ar gyfer prif-ffrydio. Felly, roeddwn i'n awyddus iawn i bwysleisio bod rhywbeth wedi mynd drwy'r Rhaglen tai arloesol a'i fod wedi cyflawni'r hyn y bwriadodd ei gyflawni, ac rydym wedi monitro hynny ac wedi gwneud yn siŵr ei fod yn cyflawni hynny, ac fe ddaw yn gymwys am grantiau tai cymdeithasol a chymorth arall gan y Llywodraeth ar gyfer ei wthio i mewn i'r brif ffrwd. Felly, ni allwn i gytuno mwy. Ac wrth wneud y pethau hyn i gyd, rydym yn dymuno edrych weithiau ar y sector cyhoeddus yn cynorthwyo'r sector preifat i uwchsgilio. Felly, mae'r sail gyhoeddus hon i'r buddsoddiad hwn yn ystyried y sgiliau angenrheidiol hefyd.

Rwy'n cytuno'n llwyr â phopeth yr ydych chi'n ei ddweud am adeiladu modiwlar mewn ffatri. Does dim rhaid ichi adeiladu'n uchel, does dim rhaid ichi adeiladu mewn tywydd mawr, ar y safle y digwydd y cydosod yn unig, ac yn y blaen. Y mater arall pwysig yw ei fod yn llawer cyflymach, ac felly mewn gwirionedd mae gennym gryn argyfwng ger ein bron ac mae hyn yn golygu y gallwn ni gynyddu nifer a maint y tai yr ydym yn eu hadeiladu. Ac yna'r peth olaf i'w bwysleisio, er gwaetha'r ffaith eu bod nhw'n fodiwlar ac wedi cael eu cydosod mewn ffatri ac ati, maen nhw'n bodloni'r holl safonau dylunio yr ydym yn eu hystyried yn hyfryd. Ac er mai goddrychol yw peth fel yna, ceir rhai pethau sy'n gyffredin i'r rhan fwyaf o fodau dynol wrth ystyried yr hyn yw tŷ da, ac rydym yn gwybod beth ydyn nhw, ac rydym yn awyddus iawn i sicrhau bod y rhaglen yn darparu'r rhain hefyd. Rwy'n dweud yn syml iawn ein bod ni'n annog adeiladwyr ledled Cymru, yn y sector cyhoeddus ac yn y sector preifat, i adeiladu cartrefi y bydden nhw eu hunain yn falch ohonynt ac yn hapus i fyw ynddynt.  

It's good to see an increase in social housing being funded through this. I've just got a small number of questions to ask you. I wonder if the Minister could please outline how these schemes are interlinking with private sector developments, so that we can avoid creating ghettos. The statement hints at this, but it doesn't provide wider details, such as changes to planning law, for example. So, when can we have more detail on that? What lessons have been learned from the first two years of this scheme that can be applied to the future? And my only other question is: the final part of the statement implies that this will become the norm, so can the Minister please outline the road map for that? 

Mae'n galonogol gweld cynnydd mewn tai cymdeithasol yn cael ei ariannu drwy hyn. Mae gen i nifer fechan o gwestiynau i'w gofyn i chi. Tybed a wnaiff y Gweinidog amlinellu sut mae'r cynlluniau hyn yn cydblethu â datblygiadau yn y sector preifat, fel y gallwn ni osgoi creu getos. Mae'r datganiad yn awgrymu hynny, ond nid yw'n rhoi manylion ehangach, megis newidiadau i gyfraith cynllunio, er enghraifft. Felly, pryd y cawn ni fwy o fanylion am hynny? Pa wersi a ddysgwyd yn nwy flynedd gyntaf y cynllun hwn y gellir eu cymhwyso i'r dyfodol? A'r unig gwestiwn arall sydd gennyf i yw: mae rhan olaf y datganiad yn awgrymu y bydd hyn yn dod yn gwbl arferol, felly a wnaiff y Gweinidog amlinellu'r camau ar gyfer hynny?

Certainly. Going backwards on that, in terms of a road map, what we're very keen to do is make sure that the analysis over the three years, as we go forward, is fed immediately back in to both the programme and to the main stream. So, as I said earlier, where we see that something has been built, it's being lived in, it's stood that test, so it's delivered what it set out to do—so, for example, it is in fact carbon neutral, it does in fact deliver lower energy bills for people, they enjoy living there, we're getting feedback from the tenants who go in—. Some of the technology is very innovative. So, tenants in social housing that go into these programmes have been asked to volunteer and have some training on how to use your air source heat pump and so on. It's not intuitive; you have to learn to use the technology and we're getting feedback about how they found that.

Where it’s been possible to get that information quickly, and it has been on some schemes, we've fed those in, and that’s what I was saying about encouraging people to come forward to upscale what we'd already done and make sure that it did work at higher scales. And there are some great sites around that people are delighted to show you around and show you how that works. So, we're very keen to get that test-and-feedback model, and then to feed it into our social housing grant model so that when they come forward with a scheme of that sort, we are very keen to fund it through the normal mainstream funding and not through the innovation stream funding. So, that’s the first thing.

In terms of the private sector, coming up to half of the bids—23 of the 52 bids that have been successful—are private sector. So, it’s pan-sector this. What we're looking to do is develop sites of mixed tenure, because we know that single-tenure sites of any sort—all owner-occupied or all social housing or any other 'all'—don't work. We want mixed tenure estates. So, what we're doing is we're encouraging public authorities, including the Welsh Government, to utilise their land in order to facilitate those kinds of developments. 'Planning Policy Wales' in its last iteration, which my colleague Lesley Griffiths was in charge of just before we changed jobs, and the new national development framework are underpinning that as well. And we're encouraging councils in negotiating with people bringing forward private land inside the local development plan to ensure that mixed tenure as well. So, you still have the conversation about how much affordable housing might be put in by a private developer, but we're encouraging the public sector to come forward and say, 'Is there another way to look at the funding envelope for this so that we can drive a different scale of mixed tenure?'

And then the last thing is, and I can't emphasise this enough—I said it clearly in my statement—that you should not be able to tell from the outside of the house what the tenure is. So, they all look the same, everybody lives together in a mixed community, in a place and not an estate. And that cannot be emphasised enough. That’s why the NDF is important as well, because that requires the infrastructure to have been planned out in advance, so that we know where the schools and the GPs are, we know where the work is, we know where the public transport routes are, and we know that there are cycle paths and walks to school and all that sort of stuff. So, we're developing exemplar sites around Wales. I went to visit one in Newport just last week, and then we're taking other people there and saying, 'Look, this is what you can do with these kinds of funding streams', just to mainstream it.  

Siŵr iawn. Gan weithio tua'n ôl ar hynny, o ran camau, yr hyn yr ydym yn awyddus iawn i'w wneud yw sicrhau bod y dadansoddiad dros y tair blynedd, wrth inni fwrw ymlaen, yn cael ei fwydo'n ôl i'r rhaglen ac i'r brif ffrwd. Felly, fel y dywedais i'n gynharach, pan welwn ni fod rhywbeth wedi cael ei adeiladu, mae rhywun yn byw ynddo, ac mae wedi sefyll y prawf hwnnw, ac felly mae wedi cyflawni'r hyn y bwriadwyd ar ei gyfer—felly, er enghraifft, mae'n wirioneddol niwtral o ran carbon, mae'n golygu biliau ynni sy'n wirioneddol is i bobl, ac maen nhw'n mwynhau byw yno, rydym ni'n cael adborth gan y tenantiaid sy'n mynd i mewn—. Mae rhywfaint o'r dechnoleg yn arloesol iawn. Felly, gofynnwyd i denantiaid tai cymdeithasol sy'n mynd i mewn i'r rhaglenni hyn wirfoddoli a chael rhywfaint o hyfforddiant ar sut i ddefnyddio'r pwmp gwres ffynhonnell aer ac yn y blaen. Nid ddaw hyn trwy reddf; mae'n rhaid ichi ddysgu sut i ddefnyddio'r dechnoleg ac rydym ni'n cael adborth o ran y ffordd y maen nhw wedi canfod hynny.

Pan lwyddwyd i gael yr wybodaeth honno'n gyflym, ac felly y bu hi gyda rhai cynlluniau, rydym wedi bwydo'r wybodaeth honno i mewn. A dyna'r hyn yr oeddwn i'n ei ddweud am annog pobl i ddod ymlaen ar gyfer uwchraddio'r hyn y gwnaethom ni eisoes a sicrhau ei fod yn gweithio ar raddfeydd mwy. Ac mae yna rai safleoedd gwych ar hyd y lle y mae pobl yn falch iawn i'ch tywys o gwmpas a dangos ichi sut mae pethau'n gweithio. Felly, rydym ni'n awyddus iawn i gael y model prawf-ac-adborth hwnnw, ac yna ei fwydo i mewn i'n model grant tai cymdeithasol ni. Ac wrth iddyn nhw gyflwyno cynllun o'r fath, rydym ninnau'n awyddus iawn i'w ariannu drwy'r cyllid prif ffrwd arferol ac nid drwy gyllid y cynllun ffrwd arloesedd. Felly, dyna'r peth cyntaf.

O ran y sector preifat, mae bron hanner y ceisiadau—23 o'r 52 o geisiadau a fu'n llwyddiannus—yn rhai sector preifat. Felly, mae hyn ledled y sectorau i gyd. Yr hyn yr ydym ni'n golygu ei wneud yw datblygu safleoedd o ddeiliadaeth gymysg, oherwydd gwyddom fod safleoedd mewn deiliadaeth unigol o unrhyw fath—y rhai sy'n berchen-feddiannaeth yn unig neu'n dai cymdeithasol yn unig neu unrhyw 'yn unig' arall—nid ydyn nhw'n gweithio. Rydym ni'n dymuno cael stadau o ddeiliadaeth gymysg. Felly, yr hyn yr ydym ni'n ei wneud yw annog awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, i ddefnyddio eu tir i hwyluso'r mathau hyn o ddatblygiadau. Roedd 'Polisi Cynllunio Cymru' yn ei fersiwn ddiwethaf, yr oedd fy nghydweithwraig Lesley Griffiths yn gyfrifol amdano ychydig cyn inni newid swyddi, a'r fframwaith datblygu cenedlaethol newydd yn sail i hynny hefyd. Ac rydym yn annog cynghorau i drafod gyda phobl sy'n cyflwyno tir preifat o fewn y cynllun datblygu lleol i sicrhau bod yna ddeiliadaeth gymysg hefyd. Felly, fe gewch chi'r sgwrs o hyd o ran nifer y tai fforddiadwy y gallai datblygwr preifat eu cyflwyno, ond rydym yn annog y sector cyhoeddus i ddod gerbron a dweud, 'A oes ffordd arall o edrych ar yr amlen gyllid ar gyfer hyn fel y gallwn ni ysgogi cyfradd wahanol o ddeiliadaeth gymysg?'

Ac yna'r peth olaf yw, ac ni allaf bwysleisio hyn ddigon—fe ddywedais i'n glir yn fy natganiad—na ddylech chi allu dweud o sefyll y tu allan i dŷ beth yw ffurf y ddeiliadaeth. Felly, maen nhw i gyd yn edrych yr un fath, pawb yn byw gyda'i gilydd mewn cymuned gymysg, mewn llecyn ac nid ar ystâd. Ac ni ellir gorbwysleisio hynny. Dyna pam mae'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol yn bwysig hefyd, oherwydd bod hynny'n gofyn am gynllunio'r seilwaith ymlaen llaw, fel ein bod yn gwybod ymhle mae'r ysgolion a'r meddygon teulu, a gwybod ymhle mae'r gwaith, gwybod ymhle mae llwybrau'r drafnidiaeth gyhoeddus, a gwybod bod yna lwybrau beicio a cherdded i'r ysgol a phopeth o'r fath. Felly, rydym yn datblygu safleoedd enghreifftiol o amgylch Cymru. Ymwelais ag un yng Nghasnewydd yr wythnos diwethaf, ac yna rydym yn mynd â phobl eraill yno a dweud wrthyn nhw, 'Edrychwch, dyma beth allwch chi ei wneud gyda'r mathau hyn o ffrydiau ariannu', er mwyn ei brif ffrydio.  

15:45

Can I very much welcome the Minister’s statement? The Minister has identified the four key challenges: not building enough houses to meet the need; the climate change emergency; an aging population; and not enough qualified building trades people. I think it’s unfortunate that we're in a part of the world today where this, which should be the key issue that we're talking about, will, almost certainly, I think, be overshadowed by other events, when this is what really does affect the lives of people and the people that I represent.

Can I say that quality is most important, and it’s important to learn the lessons of history? The Minister, like me, remembers the steel houses, the high alumina cement, the other non-traditional builds that didn't last 25 years. So, I think it is important that the quality is there so that the houses do last.

We know that the private sector will not meet housing demand. If they did, it would affect both house prices and the profits of the company, so they like to keep demand up and only meet part of it in order to maximise their profits. That’s not a criticism of them, but that is the business model that private sector building in this country uses.

We need more social housing. Does the Minister agree with me that the only way to meet demand is for councils to build more houses using local trades people at the scale of the 1950s and 1960s, which is the only time since the second world war and one of only two occasions in the whole history of this country when houses were built at the scale necessary to meet demand?

And I would also like to ask about co-operative housing. I think that there is a role for co-operative housing. We are very poor at it in this country, not just in Wales, but right across the United Kingdom, and it’s something that in many other parts of the world is the norm—parts of the world that vary from the United States of America and Canada to Sweden. So, it’s not the political will. And for anybody who watches any American tv programmes, when they talk about going to the co-op, they mean co-operative housing. And it’s unfortunate that we don't seem to have got that mentality across in this country, so what further can be done to increase the amount of co-operative housing available in Britain?

A gaf i groesawu'n fawr ddatganiad y Gweinidog? Mae'r Gweinidog wedi nodi'r pedair her allweddol: nid oes digon o adeiladu tai i ddiwallu'r angen; yr argyfwng newid hinsawdd; poblogaeth sy'n heneiddio; a dim digon o bobl wedi eu cymhwyso yn y crefftau adeiladu. Credaf ei bod yn anffodus ein bod ni mewn rhan o'r byd heddiw lle mae'r hyn yr ydym yn sôn amdano, sy'n fater allweddol, bron yn sicr yn cael ei daflu i'r cysgodion gan ddigwyddiadau eraill, er ei fod yn effeithio'n wirioneddol ar fywydau pobl a'r bobl yr wyf i'n eu cynrychioli.

A gaf i ddweud mai ansawdd yw'r peth pwysicaf, ac mae'n bwysig dysgu gwersi o hanes? Mae'r Gweinidog, fel minnau, yn cofio'r tai dur, y sment uchel alwmina, a'r adeiladau anhraddodiadol eraill nad oedden nhw'n para 25 mlynedd. Felly, rwy'n credu ei bod yn bwysig bod yr ansawdd yno er mwyn i'r tai barhau.

Fe wyddom na fydd y sector preifat yn ateb y galw am dai. Pe bydden nhw'n gwneud felly, byddai'n effei