National Assembly for Wales

Back to Search

Y Cyfarfod Llawn

Plenary

13/02/2019

Mae hon yn fersiwn ddrafft o’r Cofnod sy’n cynnwys yr iaith a lefarwyd a’r cyfieithiad ar y pryd. 

This is a draft version of the Record that includes the floor language and the simultaneous interpretation. 

Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

1. Cwestiynau i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
1. Questions to the Minister for Economy and Transport

Yr eitem gyntaf ar ein hagenda ni y prynhawn yma yw'r cwestiynau i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Dawn Bowden. 

The first item on our agenda this afternoon is questions to the Minister for Economy and Transport, and the first question is from Dawn Bowden.

Trafnidiaeth ym Merthyr Tudful a Rhymni
Transport in Merthyr Tydfil and Rhymney

1. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Llywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn trafnidiaeth ar gyfer Merthyr Tudful a Rhymni? OAQ53403

1. Will the Minister provide an update on Welsh Government transport investment plans for Merthyr Tydfil and Rhymney? OAQ53403

Yes. I am committed to investing in better transport services and infrastructure in Merthyr and Rhymney, and I understand that good progress is being made with the new Merthyr bus station.

Gwnaf. Rwyf wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn gwell gwasanaethau trafnidiaeth a seilwaith ym Merthyr Tudful a Rhymni, a deallaf fod cynnydd da yn cael ei wneud ar yr orsaf fysiau newydd ym Merthyr Tudful.

Thank you for that answer, Minister. Transport and infrastructure investment does obviously remain a high priority in my constituency. Irrespective of the Brexit process, I'm clear that improvements to be delivered through the metro system, progress in the next phase of improvements on the A465 Heads of the Valleys, along with the bus station that you've just mentioned are all causes for optimism in the years ahead. So, can you therefore just confirm that these key infrastructure projects are now to be delivered with urgency and pace, so that my constituency continues to see further positive changes in line with that which was outlined in 'Our Valleys, Our Future' programme?

Diolch am eich ateb, Weinidog. Mae buddsoddiad mewn trafnidiaeth a seilwaith, yn amlwg, yn parhau i fod yn flaenoriaeth bwysig yn fy etholaeth. Heb ystyried proses Brexit, rwy'n sicr fod gwelliannau sydd i'w cyflawni drwy'r system fetro, cynnydd ar gam nesaf y gwelliannau i ffordd yr A465 Blaenau'r Cymoedd, ynghyd â'r orsaf fysiau y sonioch amdani, bob un yn achos gobaith yn y blynyddoedd i ddod. Felly, a allwch gadarnhau y bydd y prosiectau seilwaith allweddol hyn yn cael eu cyflawni ar fyrder ac yn gyflym, fel y gall fy etholaeth barhau i weld rhagor o newidiadau cadarnhaol yn unol â'r hyn a amlinellwyd yn rhaglen 'Ein Cymoedd, Ein Dyfodol'?

Yes. Can I thank Dawn Bowden for her question that covers three areas—the metro system, the A465 and the new bus station? Progress is being made at pace on all three key components of our intervention within the Valleys region. First of all, I can say that, with regard to the A465, we are making good progress in terms of the orders. We're going to be in position to be able to move forward with the next sections of the scheme. Construction is planned to start early in 2020 and will take approximately three and a half years to deliver. This is a huge undertaking, an infrastructure project valued at almost £1 billion for the Heads of the Valleys. And in terms of Merthyr bus station, £10 million is being committed under the Wales infrastructure investment fund to help develop that particular piece of infrastructure, and the local authority, I'm pleased to say, has submitted a further application to the local transport fund for 2018-19 for the construction of the bus station. So, officials are currently assessing the application. 

In terms of the metro system, as the Member is aware, the south Wales metro will deliver four trains per hour from Merthyr to Cardiff Queen Street from 2022, and from 2023 for Rhymney services. Transport for Wales will introduce new metro vehicles—if you like, tram trains—on the Merthyr line in 2022, and that will mean that there are 600 more seats in morning peak times, and 1,000 more seats during evening peak times, and journey time between Merthyr Tydfil and Cardiff Central will fall from the current one hour to approximately 48 minutes from December 2023. All of these interventions are designed to remove the key barrier of lack of decent, modern, affordable public transport that people need in order to access jobs.

Gallaf. A gaf fi ddiolch i Dawn Bowden am ei chwestiwn sy'n cwmpasu tri pheth—y system fetro, yr A465 a'r orsaf fysiau newydd? Mae cynnydd yn mynd rhagddo’n gyflym ar dair elfen allweddol ein hymyrraeth yn rhanbarth y Cymoedd. Yn gyntaf oll, a gaf fi ddweud, o ran yr A465, ein bod yn gwneud cynnydd da o ran y gorchmynion. Byddwn mewn sefyllfa i allu bwrw ymlaen gyda rhannau nesaf y cynllun. Bwriedir dechrau’r gwaith adeiladu yn gynnar yn 2020 a bydd yn cymryd oddeutu tair blynedd a hanner i'w gyflawni. Mae hon yn dasg anferthol, prosiect seilwaith gwerth bron i £1 biliwn ar gyfer Blaenau'r Cymoedd. Ac o ran gorsaf fysiau Merthyr Tudful, mae £10 miliwn yn cael ei ymrwymo o dan y gronfa fuddsoddi yn seilwaith Cymru i helpu i ddatblygu'r darn penodol hwnnw o seilwaith, ac mae'r awdurdod lleol, rwy'n falch o ddweud, wedi cyflwyno cais pellach i'r gronfa trafnidiaeth leol ar gyfer 2018-19 er mwyn adeiladu'r orsaf fysiau. Felly, mae swyddogion wrthi'n asesu'r cais.

O ran y system fetro, fel y gŵyr yr Aelod, bydd metro de Cymru yn darparu pedwar trên yr awr o Ferthyr Tudful i orsaf Heol y Frenhines, Caerdydd, o 2022, ac o 2023 ar gyfer gwasanaethau Rhymni. Bydd Trafnidiaeth Cymru yn cyflwyno cerbydau metro newydd—trenau tram, os mynnwch—ar linell Merthyr Tudful yn 2022, a bydd hynny'n golygu y bydd 600 o seddi ychwanegol ar gael yn ystod adegau prysur y bore, a 1,000 o seddi ychwanegol yn ystod adegau prysur yr hwyr, a bydd hyd y daith rhwng Merthyr Tudful a gorsaf Caerdydd Canolog yn lleihau o awr, fel y mae ar hyn o bryd, i oddeutu 48 munud o fis Rhagfyr 2023. Mae'r holl ymyriadau hyn wedi'u cynllunio i gael gwared ar rwystr allweddol diffyg trafnidiaeth gyhoeddus weddus, fodern, fforddiadwy sydd ei hangen ar bobl i gael mynediad at swyddi.

Minister, improvements to the A465 Heads of the Valleys road are critical to the social and economic regeneration of communities such as Merthyr Tydfil and Rhymney. You will be aware, Minister, that concerns have been expressed about delays and the increased cost of the dualling of the A465 between Gilwern and Brynmawr. Given that the next stage of improvements, between Dowlais Top and Hirwaun, is due to commence this year, can the Minister confirm that this project will commence on time, and what lessons has he learnt to ensure that the delays and costs overrun experienced previously will not occur again in this instance? Thank you. 

Weinidog, mae gwelliannau i ffordd yr A465 Blaenau'r Cymoedd yn hanfodol i adfywiad cymdeithasol ac economaidd cymunedau megis Merthyr Tudful. Fe fyddwch yn gwybod, Weinidog, fod pryderon wedi'u mynegi ynghylch oedi a chost gynyddol deuoli'r A465 rhwng Gilwern a Bryn-mawr. O gofio bod cam nesaf y gwelliannau, rhwng Dowlais Top a Hirwaun, i fod i gychwyn eleni, a all y Gweinidog gadarnhau y bydd y prosiect hwn yn dechrau ar amser, a pha wersi y mae wedi'u dysgu i sicrhau na cheir oedi a chostau ychwanegol, fel y cafwyd o'r blaen, yn yr achos hwn? Diolch.

Can I thank the Member for his question? As I outlined to Dawn Bowden, we expect construction to begin in 2020. The phase of the scheme that the Member refers to, in terms of the cost pressures, has been an extremely difficult challenge for the contractors. We are, of course, managing cost overruns. It's our intention, though, to make sure that the entire project is delivered as soon as possible for the least quantum of investment, and so that people can find their communities regenerated across the Heads of the Valleys region. 

A gaf fi ddiolch i'r Aelod am ei gwestiwn? Fel y dywedais wrth Dawn Bowden, rydym yn disgwyl i'r gwaith adeiladu ddechrau yn 2020. Mae'r cam o'r cynllun y cyfeiria'r Aelod ato, o ran pwysau costau, wedi bod yn her aruthrol i'r contractwyr. Rydym yn rheoli costau ychwanegol wrth gwrs. Ein bwriad, serch hynny, yw sicrhau bod yr holl brosiect yn cael ei gyflawni cyn gynted ag y bo modd am gyn lleied o fuddsoddiad â phosibl, ac fel y gellir adfywio cymunedau ar gyfer pobl ar draws rhanbarth Blaenau'r Cymoedd.

Busnesau Cynhenid
Indigenous Businesses

2. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau bod busnesau cynhenid sydd am ehangu a thyfu yn gallu gwneud hynny o fewn eu hardal leol? OAQ53412

2. What is the Welsh Government doing to ensure indigenous businesses seeking to expand and grow are able to do so within their locality? OAQ53412

Thank you. In line with our economic action plan, we are supporting indigenous businesses across Wales to expand and grow by providing advice, support and finance through Business Wales and the Development Bank of Wales.

Diolch. Yn unol â'n cynllun gweithredu economaidd, rydym yn cefnogi busnesau cynhenid ​​ledled Cymru i ehangu ac i dyfu drwy ddarparu cyngor, cefnogaeth a chyllid drwy Busnes Cymru a Banc Datblygu Cymru.

I thank the Deputy Minister for his answer. We are very good in some places at being able to help people start up businesses. In my constituency, and particularly in Port Talbot, we have sufficient numbers of start-up units available for businesses to get into and spend their first year or two as they start to develop and grow. But what we are finding is, as they want to grow and expand, the next size of units—the 5,000 sq ft type of units—we're short of, and therefore businesses tend to actually expand and leave the area as a consequence of that. Now, it may be that this is down to the responsibility of local authorities—I appreciate the concept—but what are you doing to work with local authorities to ensure that we're able to ensure that businesses can start, grow, stay, and expand the workforce and keep the employment in the areas?

Diolch i'r Dirprwy Weinidog am ei ateb. Rydym yn dda iawn, mewn rhai mannau, am gynorthwyo pobl i ddechrau busnesau. Yn fy etholaeth i, ac yn enwedig ym Mhort Talbot, mae gennym ddigon o unedau cychwynnol ar gael i fusnesau eu defnyddio ac i dreulio eu blwyddyn neu ddwy gyntaf ynddynt wrth iddynt ddechrau datblygu a thyfu. Ond yr hyn a welwn, wrth iddynt fod eisiau tyfu ac ehangu, yw ein bod yn brin o unedau o'r maint nesaf—yr unedau 5,000 troedfedd sgwâr—ac felly mae'r busnesau'n tueddu i ehangu a gadael yr ardal o ganlyniad i hynny. Nawr, efallai mai cyfrifoldeb awdurdodau lleol yw hyn—rwy'n derbyn y cysyniad—ond beth rydych yn ei wneud i weithio gydag awdurdodau lleol er mwyn sicrhau ein bod yn gallu gwneud yn siŵr y gall busnesau ddechrau, tyfu, ac aros, ac ehangu'r gweithlu, a chadw'r gyflogaeth yn yr ardaloedd hynny?

13:35

Thank you. The growth of indigenous, grounded firms is a central plank of the approach we're taking on growing the foundational economy. It's a well-recognised problem in the shape of the Welsh economy that we have numerous small and microbusinesses but that many struggle to grow to medium, and then beyond that. So, we'll be looking at a range of interventions to tackle that. One of those is the availability of property. As the Member will know already, in Port Talbot, using the European regional development fund-funded property infrastructure fund, there are two projects that are being developed to create some 6,000 sq m of new business premises, providing accommodation for up to 34 SMEs. And we're also in discussion with the Development Bank of Wales to examine the potential for a new commercial property development fund that will help also to provide additional premises.

Diolch. Mae twf cwmnïau cynhenid gwreiddiedig ​​yn rhan ganolog o'n hymagwedd at dyfu'r economi sylfaenol. Mae'n broblem hysbys yn economi Cymru fod gennym nifer fawr o fusnesau micro a busnesau bach ond bod llawer ohonynt yn ei chael hi'n anodd tyfu i faint canolig, a thu hwnt i hynny. Felly, byddwn yn ystyried ystod o ymyriadau i fynd i'r afael â hynny. Un ohonynt yw argaeledd eiddo. Fel y gŵyr yr Aelod eisoes, ym Mhort Talbot, gan ddefnyddio'r gronfa seilwaith eiddo a ariennir gan gronfa datblygu rhanbarthol Ewrop, mae dau brosiect yn cael eu datblygu i greu oddeutu 6,000 metr sgwâr o adeiladau busnes newydd, gan ddarparu lle i hyd at 34 o fusnesau bach a chanolig. Ac rydym hefyd yn trafod gyda Banc Datblygu Cymru i archwilio’r potensial ar gyfer cronfa ddatblygu eiddo masnachol newydd a fydd hefyd yn helpu i ddarparu safleoedd ychwanegol.

Tourism is one of those parts of our economy where there is still plenty of scope for expansion, particularly for small enterprises. Actually, I'm just thinking of the Afan Valley, as it was David Rees who asked the question originally. A huge scope here for our indigenous businesses to grow here. Unfortunately, of course, some of our small businesses don't see themselves as part of our visitor economy, and I'm hoping that Welsh Government can give us some steer on this. In particular, I'm wondering if you can give us some information on how the Welsh Government is engaging with the whole process of the UK tourism sector deal. I think the consultation is due to come to an end fairly soon on that. We're quick enough to moan when VisitBritain, for example, doesn't help us on this devolved matter, but if we can get some advantage from this, then that's got to be good news for our small businesses.

Mae twristiaeth yn un o'r rhannau hynny o'n heconomi lle mae digon o le i ehangu o hyd, yn enwedig i fusnesau bach. Mewn gwirionedd, rwy'n meddwl am Gwm Afan, gan mai David Rees a ofynnodd y cwestiwn yn wreiddiol. Mae cryn botensial yma i'n busnesau cynhenid dyfu. Yn anffodus, wrth gwrs, nid yw rhai o'n busnesau bach yn ystyried eu hunain yn rhan o'n heconomi ymwelwyr, ac rwy'n gobeithio y gall Llywodraeth Cymru roi rhywfaint o arweiniad inni ar hyn. Yn benodol, tybed a allwch roi rhywfaint o wybodaeth inni ynglŷn â sut y mae Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â phroses cytundeb sector twristiaeth y DU. Credaf fod yr ymgynghoriad ar hynny ar fin dod i ben. Rydym yn fwy na pharod i gwyno nad yw VisitBritain, er enghraifft, yn rhoi cymorth inni ar y mater datganoledig hwn, ond os gallwn sicrhau rhywfaint o fantais yn sgil hyn, mae'n rhaid bod hynny’n newyddion da i'n busnesau bach.

Thank you. Yes, tourism remains one of the focuses in the economic action plan of the foundation sectors, and we've been working closely with the UK Government to see what advantages we can draw out of their work, and bringing our work together. We have the tourism infrastructure fund as well, which is proving successful, and I can assure the Member of our continued commitment in this area.

Diolch. Ydy, mae twristiaeth yn parhau i fod yn ffocws yng nghynllun gweithredu economaidd y sectorau sylfaen, ac rydym wedi bod yn cydweithio'n agos â Llywodraeth y DU i weld pa fanteision y gallwn eu cael o'u gwaith, a dwyn ein gwaith ynghyd. Mae gennym y gronfa seilwaith twristiaeth hefyd, sy'n llwyddiannus iawn, a gallaf roi sicrwydd i'r Aelod ynghylch ein hymrwymiad parhaus yn y maes hwn.

Mi ges i'r pleser yn yr wythnos diwethaf o ymweld â chwmni peirianneg BICO ym Miwmares yn Ynys Môn, sy'n gwneud gwaith rhagorol ym maes peirianneg mewn diwydiannau technegol ac arbenigol dros ben. Mae o'n gwmni, dwi'n siŵr, y gallem ni ei weld yn tyfu mewn blynyddoedd i ddod. Mi fyddwch chi'n ymwybodol fy mod i a'm plaid o blaid rhanbartholi datblygu economaidd er mwyn sicrhau bod llewyrch economaidd yn rhywbeth sy'n digwydd ar draws Cymru. A fyddai'r Llywodraeth yn cytuno efo fi y byddai sgôp i ddatblygu cynlluniau tyfu'n lleol—grow locally, os liciwch chi—fel rhan ganolog o'r math o gynlluniau rhanbarthol yna?

I had the pleasure last week of visiting an engineering company, BICO in Beaumaris in Anglesey, which does superb work in the area of engineering in very specialist technical areas. It’s a company that I’m sure we could see growing in years to come. You will be aware that I and my party are in favour of the regionalisation of economic development in order to ensure that economic prosperity is something that happens across Wales. Would the Government agree with me that there is scope to develop 'grow locally' campaigns, as a central part of that kind of regional approach?

Absolutely. I think a regional economic focus is essential, and the economic action plan puts this front and centre of our approach from now on. We are currently aligning the teams within the Welsh Government to make sure that the expertise and the capacity is there to take this forward. And it is also important to be engaged with local authorities in a spirit of mutual respect, working together, to take their view on how their regions should grow, and we work alongside with them, rather than imposing on them what we think the best interests of a region are. The foundational economy approach is also really important to this—the growth of SMEs and grounded firms—and how we can use the near public sector, the scattered array of small companies that depend on the public sector for much of their work, and how we can use procurement to make sure more value is captured locally and doesn't leak out. And we'll be making some announcements over the coming weeks about starting work in this area, and I'd be very keen to work with the Member to develop those thoughts, building on the joint announcement we made in the budget of our £1.5 million fund to develop the foundational economy with Plaid Cymru.

Yn sicr. Credaf fod ffocws economaidd rhanbarthol yn hanfodol, ac mae'r cynllun gweithredu economaidd yn sicrhau bod hyn yn rhan hanfodol o'n dull o weithredu o hyn ymlaen. Rydym yn alinio'r timau yn Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd, i sicrhau bod yr arbenigedd a'r capasiti yno i fwrw ymlaen â hyn. Ac mae hefyd yn bwysig ymgysylltu ag awdurdodau lleol mewn ysbryd o gyd-barch, gan gydweithio er mwyn ystyried eu barn ynglŷn â sut y dylai eu rhanbarthau dyfu, ac rydym yn gweithio ochr yn ochr â hwy, yn hytrach phennu ar eu cyfer yr hyn y credwn sydd er budd eu rhanbarth. Mae dull yr economi sylfaenol hefyd yn bwysig iawn yn hyn o beth—twf busnesau bach a chanolig a chwmnïau gwreiddiedig—a sut y gallwn ddefnyddio'r sector lled-gyhoeddus, y llu o gwmnïau bach gwasgaredig sy'n dibynnu ar y sector cyhoeddus am lawer o'u gwaith, a sut y gallwn ddefnyddio caffael er mwyn sicrhau mwy o werth yn lleol, ac nad yw'n diferu allan. A byddwn yn gwneud datganiadau dros yr wythnosau nesaf ynglŷn â dechrau'r gwaith yn y maes hwn, a buaswn yn awyddus iawn i weithio gyda'r Aelod i ddatblygu'r syniadau hynny, gan adeiladu ar y cyhoeddiad a wnaethom ar y cyd yng nghyllideb ein cronfa £1.5 miliwn i ddatblygu'r economi sylfaenol gyda Phlaid Cymru.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, Russell George.

Questions now from the party spokespeople. The Conservative spokesperson, Russell George.

Diolch, Llywydd. How many premises will be enabled for fast, reliable broadband under phase 2 of the Superfast Cymru scheme, and at what cost to the public purse?

Diolch, Lywydd. Faint o adeiladau fydd yn cael mynediad at fand eang cyflym iawn a dibynadwy o dan ail gam cynllun Cyflymu Cymru, ac ar ba gost i bwrs y wlad?

As the Member knows, we are planning to extend superfast to 26,000 premises by March 2021, at a cost of nearly £22.5 million in Welsh Government and EU funding through the flexible roll-out of fibre. It should also be noted that this is not a devolved area. This is an area that the UK Government has responsibility for. Left to the market alone, only some 45 per cent of premises in Wales would have superfast coverage. As a result of action this Government has taken, that has now increased to 95 per cent. We have spent £200 million in making sure the gap left by the market and the UK Government has been filled. But, clearly, this is something we can only continue to develop if we work closely with the UK Government to try and fill that gap. 

Fel y gŵyr yr Aelod, rydym yn bwriadu darparu band eang cyflym iawn i 26,000 o adeiladau erbyn mis Mawrth 2021, ar gost o bron i £22.5 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru a'r UE drwy'r broses hyblyg o gyflwyno ffeibr. Dylid nodi hefyd nad yw hwn yn faes datganoledig. Mae hwn yn faes y mae Llywodraeth y DU yn gyfrifol amdano. O'i adael i'r farchnad ei hun, oddeutu 45 y cant yn unig o adeiladau Cymru fyddai'n cael cysylltedd band eang cyflym iawn. O ganlyniad i gamau gweithredu'r Llywodraeth hon, mae'r ffigur hwnnw bellach wedi codi i 95 y cant. Rydym wedi gwario £200 miliwn i sicrhau bod y bwlch a adawyd gan y farchnad a Llywodraeth y DU wedi'i lenwi. Ond yn amlwg, mae hyn yn rhywbeth na allwn barhau i'w ddatblygu heb weithio'n agos gyda Llywodraeth y DU i geisio llenwi'r bwlch hwnnw.

13:40

Thank you for your answer, Deputy Minister. You've announced the £22 million that has been allocated. Your predecessor last year announced £85 million would be allocated to phase 2. So, can I ask you—my calculation is that that's £62 million remaining—how you plan to spend that £62 million in regard to phase 2?  

Diolch am eich ateb, Ddirprwy Weinidog. Rydych wedi cyhoeddi'r £22 miliwn a ddyrannwyd. Cyhoeddodd eich rhagflaenydd y llynedd y byddai £85 miliwn yn cael ei ddyrannu i gam 2. Felly, a gaf fi ofyn i chi—yn ôl fy nghyfrif i, mae £62 miliwn yn weddill—sut rydych yn bwriadu gwario'r £62 miliwn hwnnw mewn perthynas â cham 2?

That's a perfectly fair question, and I think it's fair to say that we are still thinking through the implications of how we do that. One of the problems we have is the diminishing appetite of the private sector to engage in this area. There is more profit available for the private companies in providing faster speeds to people who already have broadband than there is in reaching those who have no broadband, and that is a market failure. So, we need to think about how we can creatively fill that gap, working with as many partners as we can to make sure that what is now a key utility is available to as many houses as possible. 

I think really what needs to happen is the UK Government needs to recognise that broadband and fibre and digital are now a universal service, and there should be a universal service obligation, just as there is in other key utilities, so that we don't simply rely on how much profit can be generated or how much additional funding we can find to fill that gap. But that is something required by providers to make sure that nobody is left behind. 

Mae hwnnw'n gwestiwn cwbl deg, a chredaf ei bod yn deg dweud ein bod yn dal i ystyried goblygiadau'r ffordd y gwnawn hynny. Un o'r problemau sydd gennym yw diffyg awydd y sector preifat i ymwneud yn y maes hwn. Mae mwy o elw ar gael i gwmnïau preifat drwy ddarparu cyflymderau uwch i bobl sydd â band eang eisoes na thrwy gyrraedd y rheini nad oes band eang ganddynt, ac mae hynny'n ddiffyg yn y farchnad. Felly, mae angen inni feddwl sut y gallwn lenwi'r bwlch hwnnw yn greadigol, drwy weithio gyda chymaint o bartneriaid ag y gallwn i sicrhau bod yr hyn sydd bellach yn gyfleustod allweddol ar gael i gynifer o dai â phosibl.

Credaf mai'r hyn sydd ei wir angen yw i Lywodraeth y DU gydnabod bod band eang a ffeibr a digidol bellach yn wasanaeth cyffredinol, ac y dylid cael rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol, fel y ceir gyda chyfleustodau allweddol eraill, fel nad ydym yn dibynnu ar faint o elw y gellir ei gynhyrchu neu faint o arian ychwanegol y gallwn ddod o hyd iddo er mwyn llenwi'r bwlch hwnnw. Ond mae hynny'n rhywbeth sydd ei angen gan ddarparwyr i sicrhau nad oes unrhyw un yn cael eu gadael ar ôl.

I thank you for the answer, Deputy Minister. Of course, Superfast Cymru is a Welsh Government scheme, and there are some elements of other schemes that you announced last year and in previous years, which I do welcome, but they're not going to cover and be relevant to all premises across Wales. Now, if we look at phase 1, there were areas across Wales that, after the end of phase 1, were the worst broadband coverage areas, and they included the Presiding Officer's constituency in Ceredigion, mine in Powys, in Pembrokeshire and in Carmarthenshire. They were the worst areas for broadband coverage across the entirety of Wales.

So, you would have thought phase 2 would be entirely focused or prioritising, at the very least, those areas—priority for those areas. In fact, the complete opposite has happened and attention has been spent on the areas that are already serviced well. This is the frustration for many people across rural parts of Wales. Now, if I take the example of Pembrokeshire, of all the premises that were left at the end of phase 1 without a connection to Superfast Cymru, only 4 per cent of that number is now going to be covered in phase 2. That is what is so disappointing, and that's the frustration for many people across rural Wales. So, can you accept that this approach to delivering fibre broadband is flawed, and what are you going to do about the 67,000 premises that are still going to be left in the lurch in two years' time from now? 

Diolch am eich ateb, Ddirprwy Weinidog. Wrth gwrs, mae Cyflymu Cymru yn un o gynlluniau Llywodraeth Cymru, a chroesawaf rai elfennau o gynlluniau eraill a gyhoeddwyd gennych y llynedd a'r blynyddoedd cyn hynny, ond nid ydynt yn mynd i gynnwys pob safle ledled Cymru nac yn mynd i fod yn berthnasol i bob safle ledled Cymru. Nawr, os edrychwn ar gam 1, roedd yna ardaloedd ledled Cymru ar ôl diwedd cam 1 lle roedd y ddarpariaeth band eang waethaf, ac roeddent yn cynnwys etholaeth y Llywydd yng Ngheredigion, fy etholaeth i ym Mhowys, yn Sir Benfro ac yn Sir Gaerfyrddin. Dyna'r ardaloedd gwaethaf yng Nghymru gyfan o ran darpariaeth band eang.

Felly, byddech wedi meddwl y byddai cam 2 yn canolbwyntio'n gyfan gwbl, neu o leiaf yn blaenoriaethu'r ardaloedd hynny—blaenoriaeth ar gyfer yr ardaloedd hynny. Mewn gwirionedd, gwelwyd y gwrthwyneb a rhoddwyd sylw i'r ardaloedd sydd eisoes yn cael gwasanaeth da. Dyma'r rwystredigaeth i lawer o bobl mewn rhannau gwledig o Gymru. Nawr, os caf ystyried Sir Benfro er enghraifft, o'r holl safleoedd na chafodd eu cysylltu â Cyflymu Cymru yng ngham 1, 4 y cant yn unig o'r nifer honno fydd yn cael eu cysylltu yng ngham 2. Dyna sydd mor siomedig, a dyna'r rhwystredigaeth i lawer o bobl yn y Gymru wledig. Felly, a allwch dderbyn bod y dull hwn o ddarparu band eang ffeibr yn ddiffygiol, a beth rydych yn bwriadu ei wneud ynglŷn â'r 67,000 o adeiladau a fydd yn dal i fod mewn twll ymhen dwy flynedd?

Well, I entirely share the frustration. We have made significant funding available to tackle this issue, which, as I repeat, is a non-devolved area. We're not getting a Barnett consequential for this. We're doing this out of our own budgets because the UK Government and Ofcom are not meeting the needs of Wales, so we have stepped in. But there are limitations to the impact we're able to have. 

In any telecommunications revolution, we have seen parts of Wales difficult to reach. Rural Wales was not at the forefront of having tv signals or fixed telephone lines, so it's no surprise that, because of the topography, we have challenges getting full fibre roll-out into all rural areas. We are not deliberately focusing on these easy areas. What we've done is—. We've heard the Member and his benches constantly urging us to work in partnership with the private sector, which is what we are doing. The private sector have decided that it's easier for them to only bid for some of the money available to deliver the returns that they expect for their investment. So, we've been left to their judgment of which work they want to tender for and which we've been able to award. It has left a gap, which we are anxious to fill and we are looking at creative ways we can fill that. But, as I plea again, if the party opposite would speak to their colleagues in Westminster and make the case for a universal service obligation—[Interruption.] Russell George says it's a Welsh Government scheme. It is a Welsh Government scheme, but it shouldn't be up to the Welsh Government to fill this gap. This is a non-devolved area. The UK Government has responsibility for digital infrastructure across the UK. They are the ones who should be making sure that all parts of Wales are reached. They have failed to do so—they have failed to do so. We have stepped in with Welsh Government money to fill this gap, working with the private sector. The private sector is not interested, frankly, in reaching all the properties available, and so, we are looking for ways to fill that, and we are committed to doing so. And I'd appreciate his help rather than just his cheap shots.

Wel, rhannaf y rwystredigaeth yn llwyr. Rydym wedi darparu cryn dipyn o gyllid i fynd i'r afael â'r mater hwn, sydd, fel rwy'n dweud, yn faes sydd heb ei ddatganoli. Nid ydym yn cael cyllid canlyniadol Barnett am hyn. Rydym yn gwneud hyn o'n cyllidebau ein hunain am nad yw Llywodraeth y DU ac Ofcom yn diwallu anghenion Cymru, felly rydym wedi camu i'r adwy. Ond ceir cyfyngiadau i'r effaith y gallwn ei chael.

Mewn unrhyw chwyldro telathrebu, mae rhannau o Gymru wedi bod yn anodd eu cyrraedd. Nid cefn gwlad Cymru oedd y lle cyntaf i gael signalau teledu neu linellau ffôn sefydlog, felly nid yw'n syndod, oherwydd y topograffi, ein bod yn wynebu heriau wrth gyflwyno ffeibr llawn i'r holl ardaloedd gwledig. Nid ydym yn canolbwyntio'n fwriadol ar yr ardaloedd hawdd. Yr hyn rydym wedi'i wneud yw—. Rydym wedi clywed yr Aelod a'i feinciau yn ein hannog yn gyson i weithio mewn partneriaeth gyda'r sector preifat, a dyna rydym yn ei wneud. Mae'r sector preifat wedi penderfynu ei bod yn haws iddynt wneud cynnig am rywfaint o'r arian sydd ar gael yn unig er mwyn sicrhau'r enillion y maent yn disgwyl eu cael am eu buddsoddiad. Felly, rydym wedi gorfod dibynnu ar eu penderfyniad hwy ynglŷn â pha waith y maent am dendro amdano a pha waith rydym wedi gallu ei ddyfarnu. Mae hynny wedi gadael bwlch yr ydym yn awyddus i'w lenwi, ac rydym yn edrych ar ffyrdd creadigol y gallwn ei lenwi. Ond fel rwy'n dal i ddweud, pe bai'r blaid gyferbyn yn siarad â'u cymheiriaid yn San Steffan ac yn dadlau'r achos dros rwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol—[Torri ar draws.] Mae Russell George yn dweud mai cynllun Llywodraeth Cymru ydyw. Mae'n gynllun Llywodraeth Cymru, ond nid lle Llywodraeth Cymru yw llenwi'r bwlch hwn. Mae hwn yn faes sydd heb ei ddatganoli. Llywodraeth y DU sydd â chyfrifoldeb dros seilwaith digidol ledled y DU. Hwy a ddylai fod yn sicrhau bod pob rhan o Gymru yn cael eu cyrraedd. Maent wedi methu gwneud hynny—maent wedi methu gwneud hynny. Rydym wedi camu i'r adwy gydag arian Llywodraeth Cymru er mwyn llenwi'r bwlch hwn, gan weithio gyda'r sector preifat. Nid oes diddordeb gan y sector preifat, a dweud y gwir, mewn cyrraedd pob eiddo sydd ar gael, ac felly, rydym yn chwilio am ffyrdd o lenwi'r bwlch hwnnw, ac rydym wedi ymrwymo i wneud hynny. A buaswn yn gwerthfawrogi ei gymorth yn hytrach na'i sylwadau difeddwl yn unig.

13:45

Llefarydd Plaid Cymru, Bethan Sayed.

Plaid Cymru spokesperson, Bethan Sayed.

Thanks. I wanted to ask the first question as to whether you've made an economic analysis of the potential cuts to higher education. I appreciate that this is primarily in relation to the education portfolio, but if we look at this in a holistic way, any job losses—be those in Bangor, be those in Carmarthen, or be those in Cardiff, with a £21 million deficit in its budget announced recently—are going to affect the economy of Wales. It's pretty ironic that, in the week that is termed 'HeartUnions', potentially, trade unions in Wales are having to mobilise for compulsory redundancies here in Wales. What economic analysis are you making of the potential to our communities of these job losses?

Diolch. Roeddwn am ofyn y cwestiwn cyntaf ynglŷn ag a ydych wedi gwneud dadansoddiad economaidd o'r toriadau posibl i addysg uwch. Rwy'n sylweddoli bod hyn yn ymwneud yn bennaf â'r portffolio addysg, ond os edrychwn ar hyn mewn ffordd gyfannol, mae colli unrhyw swyddi—boed y swyddi hynny ym Mangor, yng Nghaerfyrddin, neu yng Nghaerdydd, gyda chyhoeddiad diweddar ynghylch diffyg o £21 miliwn yn eu cyllideb—yn mynd i effeithio ar economi Cymru. Mae'n eithaf eironig, yn yr wythnos a elwir yn 'HeartUnions', fod yn rhaid i undebau llafur yng Nghymru baratoi ar gyfer y posibilrwydd o ddiswyddiadau gorfodol yma yng Nghymru. Pa ddadansoddiad economaidd rydych yn ei wneud o'r posibilrwydd o golli'r swyddi hyn i'n cymunedau?

It's my understanding that these are fully autonomous organisations and so, decisions on budgets the universities make.

Yn ôl yr hyn a ddeallaf, mae'r rhain yn gyrff cwbl ymreolaethol, ac felly'r prifysgolion sy'n gwneud penderfyniadau ynglŷn â chyllidebau.

I think that's pretty blasé, I'm sorry, Minister, because this will affect people on the ground—their livelihoods, where they spend their money, how they spend their money, the jobs that they will be able to go to and the skills that we will have in our communities. So, I'll ask you again: what economic analysis will you have on a Wales basis as to the impact of the cuts to our higher education sector? Notwithstanding the fact that they may not have other jobs to go to because of—[Interruption.]—I'm hearing from the sidelines the education Minister saying, 'What cuts?' We've heard in the media in the last few days that Cardiff University are going to move to look to have compulsory redundancies because of the financial deficit in the higher education sector. What impact will that have on the Welsh economy?

Credaf fod honno'n agwedd ddi-hid, mae'n ddrwg gennyf, Weinidog, gan y bydd hyn yn effeithio ar bobl ar lawr gwlad—eu bywoliaeth, lle maent yn gwario eu harian, sut y maent yn gwario eu harian, y swyddi y bydd modd iddynt fynd iddynt a'r sgiliau a fydd gennym yn ein cymunedau. Felly, gofynnaf ichi unwaith eto: pa ddadansoddiad economaidd a wnewch ar sail Cymru gyfan ynghylch effaith y toriadau ar ein sector addysg uwch? Heb sôn am y ffaith na fydd swyddi eraill ar gael iddynt fynd iddynt oherwydd—[Torri ar draws.]—clywaf o'r cyrion y Gweinidog addysg yn gofyn, 'Pa doriadau?' Rydym wedi clywed yn y cyfryngau yn ystod y dyddiau diwethaf fod Prifysgol Caerdydd yn mynd i ystyried gwneud diswyddiadau gorfodol oherwydd y diffyg ariannol yn y sector addysg uwch. Pa effaith a gaiff hynny ar economi Cymru?

No, sorry, we just have to clarify: what are the cuts? This isn't about cuts coming from Welsh Government—from the department for education and skills. This is about decisions being made by universities, based on the way that they manage their own affairs. This is not based on cuts from Welsh Government. 

Na, mae'n ddrwg gennyf, mae'n rhaid inni fod yn glir: beth yw'r toriadau? Nid oes a wnelo hyn â thoriadau gan Lywodraeth Cymru—gan yr adran addysg a sgiliau. Mae hyn yn ymwneud â phenderfyniadau a wneir gan brifysgolion, yn seiliedig ar y ffordd y maent yn rheoli eu materion eu hunain. Nid yw hyn yn seiliedig ar doriadau gan Lywodraeth Cymru.

I'm not saying that it's based on Welsh Government cuts; I'm saying that it's based on what analysis are you making of the potential for those cuts, taking place here in Wales, where jobs will be lost. We are hearing that from meetings that all of my colleagues have been arranging across Wales. So, instead of putting your head in the sand, what are you going to be doing about that so that we can ensure that the higher education sector can be successful? 

I did want to ask a question also on regional skills partnerships here today. The former Deputy Minister for skills outlined plans for further education as part of Welsh Government plans to improve the skills and training sector. Many of those regional skills partnerships are not funded sufficiently, and we were told that there was going to be an independent adviser commissioned by the Welsh Government into those regional skills partnerships. Can you give us an update on that and whether you are still following on with that plan that Eluned Morgan had in relation to regional skills partnerships?

Nid wyf yn dweud bod hyn yn seiliedig ar doriadau Llywodraeth Cymru; rwy'n dweud ei fod yn seiliedig ar ba ddadansoddiad rydych yn ei wneud o'r posibilrwydd y bydd y toriadau hynny'n digwydd, yma yng Nghymru, lle bydd swyddi'n cael eu colli. Rydym yn clywed hynny o'r cyfarfodydd y mae pob un o fy nghyd-Aelodau wedi bod yn eu trefnu ledled Cymru. Felly, yn hytrach na chladdu'ch pen yn y tywod, beth y bwriadwch ei wneud ynglŷn â hynny fel y gallwn sicrhau y gall y sector addysg uwch fod yn llwyddiannus?

Roeddwn yn awyddus i ofyn cwestiwn hefyd ynghylch partneriaethau sgiliau rhanbarthol yma heddiw. Amlinellodd y cyn Ddirprwy Weinidog sgiliau gynlluniau ar gyfer addysg bellach fel rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella'r sector sgiliau a hyfforddiant. Ceir llawer o'r partneriaethau sgiliau rhanbarthol hynny nad ydynt yn cael eu cyllido'n ddigonol, a dywedwyd wrthym y byddai Lywodraeth Cymru yn comisiynu cynghorydd annibynnol ar gyfer y partneriaethau sgiliau rhanbarthol hynny. A allwch roi'r newyddion diweddaraf inni ynglŷn â hynny ac a ydych yn dal i fwrw ymlaen gyda'r cynllun hwnnw a oedd gan Eluned Morgan mewn perthynas â phartneriaethau sgiliau rhanbarthol?

I first of all thank the Member for acknowledging that there are no cuts to higher education from Welsh Government. I think that's very helpful to clarify, and I think, in reflecting on that very fact, I should also say that we have been relentless in fighting for the higher education sector, just as we have been relentless in supporting the further education sector as well. But we are still fighting against nine years of biting austerity.

Now, in terms of the regional skills partnerships, I'm pleased to be able to say to the Member that I have asked for an independent external review to be carried out into the RSPs. Meanwhile, we are supporting our RSPs with £5 million specifically of apprenticeship funding to align apprenticeship provision with what businesses in the respective regions require.

Yn gyntaf oll, diolch i'r Aelod am gydnabod nad yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud unrhyw doriadau i addysg uwch. Credaf ei bod yn ddefnyddiol iawn egluro hynny, a chredaf, wrth fyfyrio ar y ffaith honno, y dylwn ddweud hefyd ein bod wedi ymladd yn ddi-baid ar ran y sector addysg uwch, yn union fel rydym wedi cefnogi'r sector addysg bellach yn ddi-baid hefyd. Ond rydym yn dal i frwydro yn erbyn naw mlynedd o gyni llym.

Nawr, o ran y partneriaethau sgiliau rhanbarthol, rwy'n falch o allu dweud wrth yr Aelod fy mod wedi gofyn am adolygiad allanol annibynnol o'r partneriaethau sgiliau rhanbarthol. Yn y cyfamser, rydym yn cefnogi ein partneriaethau sgiliau rhanbarthol gyda £5 miliwn o gyllid prentisiaethau penodol i gysoni'r ddarpariaeth brentisiaethau â'r hyn sydd ei angen ar fusnesau yn y rhanbarthau priodol.

Llefarydd UKIP, David Rowlands.

UKIP spokesperson, David Rowlands.

Diolch, Llywydd—[Inaudible.]—difficulties faced by Cardiff commuters in gaining access to the city, could the Minister outline Welsh Government plans to alleviate these problems?

Diolch, Lywydd—[Anghlywadwy.]—anawsterau a wynebir gan gymudwyr Caerdydd wrth gael mynediad i'r ddinas, a allai'r Gweinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i liniaru'r problemau hyn?

I'm sorry, I didn't catch the first part of the question.

Mae'n ddrwg gennyf, ni chlywais ran gyntaf y cwestiwn.

Okay. Given the great difficulties faced by Cardiff commuters in gaining access to the city, could the Minister outline the Welsh Government's plans to alleviate these problems?

O'r gorau. O ystyried yr anawsterau mawr a wynebir gan gymudwyr Caerdydd i gael mynediad i'r ddinas, a allai'r Gweinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i liniaru'r problemau hyn?

Absolutely. The plans are captured within the vision for the south Wales metro, and will be paid for with a huge sum of capital investment, more than £700 million. Key to the infrastructure within Cardiff will be new parkways and the development of a new Cardiff bus station, and we hope, with UK Government support, should it be forthcoming, the redevelopment of Cardiff Central station.

Yn sicr. Mae'r cynlluniau'n rhan o'r weledigaeth ar gyfer metro de Cymru, a bydd swm enfawr o fuddsoddiad cyfalaf yn talu amdanynt, dros £700 miliwn. Bydd elfennau allweddol o'r seilwaith yng Nghaerdydd yn cynnwys parcffyrdd newydd a datblygu gorsaf fysiau newydd i Gaerdydd, a gyda chymorth Llywodraeth y DU, os byddwn yn ei gael, rydym yn gobeithio ailddatblygu gorsaf Caerdydd Canolog.

13:50

I thank the Minister for that answer. I lately had the misfortune to have to use the southern access road known as Rover Way. Whilst I understand that this does, for some unknown reason, not constitute a trunk road, and therefore falls outside your direct remit, the road is in such an appalling condition that it cries out for some sort of government intervention. Surely, Minister, there is some form of financial assistance that the Welsh Government could implement so that Cardiff city council can give this vital artery into our capital city a major overhaul.

Diolch i'r Gweinidog am ei ateb. Yn ddiweddar, bûm yn ddigon anffodus i orfod defnyddio'r ffordd fynediad ddeheuol a elwir yn Rover Way. Er fy mod yn deall nad yw'r ffordd hon, am ryw reswm dirgel, yn gefnffordd, ac nad yw felly'n rhan o'ch cylch gwaith uniongyrchol, mae'r ffordd mewn cyflwr mor warthus fel bod gwir angen rhyw fath o ymyrraeth gan y Llywodraeth. Does bosib, Weinidog, nad oes rhyw fath o gymorth ariannol y gallai Llywodraeth Cymru ei ddarparu fel y gall cyngor dinas Caerdydd ailwampio'r briffordd hollbwysig hon i mewn i'n prifddinas.

Can I say that we are supporting local authorities with additional resource to address potholes, and we also offer funding through the local transport fund to ensure that local roads remain of adequate quality? I think what's most important for Cardiff as it continues to grow is that it gets a twenty-first century public transport system, and in that regard, the development of the metro, and, of course, radical reform of local bus services, will be very important indeed.

A gaf fi ddweud ein bod yn cefnogi awdurdodau lleol gydag adnoddau ychwanegol i fynd i'r afael â thyllau yn y ffyrdd, ac rydym hefyd yn cynnig cyllid drwy'r gronfa trafnidiaeth leol i sicrhau bod ffyrdd lleol yn parhau i fod o ansawdd digon da? Credaf mai'r hyn sydd bwysicaf i Gaerdydd wrth i'r ddinas barhau i dyfu yw ei bod yn cael system drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain, ac yn hynny o beth, bydd datblygiad y metro, ac wrth gwrs, diwygio'r gwasanaethau bws lleol yn radical, yn bwysig dros ben.

Again, I thank the Minister for his answer. However, this indeed could be a candidate for the mutual investment model, or. again, is there a possible intervention by Cardiff capital city region? Surely, Minister, it is not beyond your considerable expertise to find a suitable funding mechanism to address this dire situation. This road is in an appalling condition. The money given to potholes is not going to solve the problem, and it is a very busy and very important access road into Cardiff.

Unwaith eto, diolch i'r Gweinidog am ei ateb. Fodd bynnag, gallai hyn yn wir fod yn brosiect posibl ar gyfer y model buddsoddi cydfuddiannol, neu unwaith eto, a oes ymyrraeth bosibl y gellid ei chael gan brifddinas-ranbarth Caerdydd? Does bosib, Weinidog, nad yw dod o hyd i fecanwaith ariannu addas i fynd i'r afael â'r sefyllfa enbyd hon y tu hwnt i'ch arbenigedd sylweddol. Mae'r ffordd hon mewn cyflwr gwarthus. Nid yw'r arian a roddir ar gyfer tyllau yn y ffyrdd yn mynd i ddatrys y broblem, ac mae'n ffordd fynediad brysur iawn a phwysig iawn i mewn i Gaerdydd.

Well, I'd have to consult with the finance Minister as to whether the mutual investment model could be adopted for such a purpose, but, of course, even if it could be, it would be a decision for the local authority and/or, as the Member suggests, the Cardiff capital region. As a Welsh Government, we're doing all we can with our precious resource in order to improve transport infrastructure not just within Cardiff, but across the whole of Wales, and decisions must be based on the need to invest fairly across the whole of Wales. We would encourage our local partners in local government to ensure that all roads are kept up to a minimum standard, and to utilise the additional resource wherever possible, which we've made available through the pothole fund.

Wel, byddai'n rhaid imi ymgynghori â'r Gweinidog cyllid i weld a ellid defnyddio'r model buddsoddi cydfuddiannol at ddiben o'r fath, ond wrth gwrs, hyd yn oed pe gellid gwneud hynny, byddai'n benderfyniad ar gyfer yr awdurdod lleol a/neu brifddinas-ranbarth Caerdydd, fel yr awgryma'r Aelod. Fel Llywodraeth Cymru, rydym yn gwneud popeth a allwn gyda'n hadnoddau gwerthfawr i wella seilwaith trafnidiaeth nid yn unig yng Nghaerdydd, ond ledled Cymru, ac mae'n rhaid seilio penderfyniadau ar yr angen i fuddsoddi'n deg ledled Cymru gyfan. Byddem yn annog ein partneriaid lleol mewn llywodraeth leol i sicrhau bod yr holl ffyrdd yn cael eu cynnal hyd at safon ofynnol, ac i ddefnyddio'r adnoddau ychwanegol rydym wedi eu darparu drwy'r gronfa ar gyfer tyllau yn y ffyrdd lle bynnag y bo modd.

Y Contract Economaidd Newydd i Fusnesau
The New Economic Contract for Businesses

3. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gontract economaidd newydd Llywodraeth Cymru i fusnesau? OAQ53407

3. Will the Minister make a statement on the Welsh Government’s new economic contract for businesses? OAQ53407

Yes, the economic contract has been very well received since its launch in May. We've agreed over 120 contracts with businesses across Wales and, later this year, we intend to apply the economic contract principles to a wider range of settings, including, I'm pleased to say, our sponsored bodies, and also infrastructure contracts.

Gwnaf, mae'r contract economaidd wedi cael croeso cynnes iawn ers ei lansio ym mis Mai. Rydym wedi cytuno ar dros 120 o gontractau â busnesau ledled Cymru, ac yn ddiweddarach eleni, rydym yn bwriadu rhoi egwyddorion y contract economaidd ar waith mewn ystod ehangach o leoliadau, gan gynnwys, rwy'n falch o ddweud, y cyrff a noddir gennym, yn ogystal â chontractau seilwaith.

Diolch, Minister. Earlier this month, I was very pleased to lead a short debate with cross-party support on a contract for better mental health first aid in the workplace. I know that the Minister is very passionate about this issue, just like I am and many others in this Chamber are. I'm sure he believes that it makes sense, both from a human and financial perspective, to ensure that we protect mental health within the workplace in the same way we do physical health.

Llywydd, most of us spend more time within the workplace than we do in our own homes, and this week, personally for me, I've struggled with my own mental health. I struggle simply to get up and face the world, and I'm sure I'm not alone. We simply must do more to support well-being within the workplace.

Minister, will you agree with me that campaigns such as Where's Your Head At? are vital in ensuring employers look after the well-being of their workforce by aiming to make it compulsory to have mental first aiders in work? Finally, Minister, would you agree to meet with me to see how we could support such initiatives as part of the Welsh Government's economic contract?

Diolch, Weinidog. Yn gynharach y mis hwn, roeddwn yn falch iawn o gael arwain dadl fer gyda chefnogaeth drawsbleidiol ar gontract ar gyfer gwell cymorth cyntaf iechyd meddwl yn y gweithle. Gwn fod y Gweinidog yn teimlo'n angerddol iawn ynglŷn â'r mater hwn, fel finnau a llawer o bobl eraill yn y Siambr hon. Rwy'n siŵr ei fod yn credu ei bod yn gwneud synnwyr, o safbwynt dynol ac ariannol, i sicrhau ein bod yn diogelu iechyd meddwl yn y gweithle yn yr un modd ag y byddwn yn diogelu iechyd corfforol.

Lywydd, mae'r rhan fwyaf ohonom yn treulio mwy o amser yn y gweithle nag yn ein cartrefi ein hunain, a'r wythnos hon, yn bersonol, rwyf wedi cael trafferth gyda fy iechyd meddwl fy hun. Rwy'n ei chael hi'n anodd codi a wynebu'r byd, ac rwy'n siŵr nad fi yw'r unig un. Mae'n rhaid inni wneud mwy i gefnogi lles yn y gweithle.

Weinidog, a ydych yn cytuno bod ymgyrchoedd fel Where's Your Head At? yn hanfodol i sicrhau bod cyflogwyr yn edrych ar ôl lles eu gweithlu drwy anelu at ei gwneud yn orfodol i sicrhau y ceir swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl yn y gwaith? Yn olaf, Weinidog, a fyddech yn cytuno i gyfarfod â mi i weld sut y gallem gefnogi mentrau o'r fath fel rhan o gontract economaidd Llywodraeth Cymru?

Can I thank Jack Sargeant for his question? I'd be delighted to meet with him to discuss how we can further utilise the economic contract for this purpose. This is an issue that he and I share a very keen interest in. It's an issue that causes almost £100 billion of damage to the UK economy in terms of lost output per year—the estimate is between £74 billion and £100 billion. Indeed, Llywydd, for businesses themselves, the cost is incredible. An independent study recently suggested an annual cost of between £33 billion and £42 billion to UK employers, because of poor mental health in the workplace. More than half of that figure can be attributed to people coming in to work but not being able to face a day's work without mental health issues. It was one of the reasons why I thought it was so important to include mental health as one of the four criteria in the economic contract, and I have to say that we are already seeing behavioural change within many businesses. We are seeing examples of very best practice such as at GoCompare and Bluestone and Wockhardt. I don't wish to be prescriptive through the economic contract as to how businesses improve well-being and mental health in the workplace because there are a huge number of businesses already showing great creativity and innovation in this field. I'd like to see their best practice diffused and disseminated across the economy. 

A gaf fi ddiolch i Jack Sargeant am ei gwestiwn? Buaswn wrth fy modd yn cyfarfod ag ef i drafod sut y gallwn ddefnyddio'r contract economaidd ymhellach i'r diben hwn. Mae hwn yn fater y mae ef a minnau yn rhannu diddordeb brwd iawn ynddo. Mae'n fater sy'n achosi bron i £100 biliwn o niwed i economi'r DU ar ffurf cynnyrch a gollir bob flwyddyn—amcangyfrifir ei fod rhwng £74 biliwn a £100 biliwn. Yn wir, Lywydd, i fusnesau eu hunain, mae'r gost yn anhygoel. Awgrymodd astudiaeth annibynnol ddiweddar gost flynyddol o rhwng £33 biliwn a £42 biliwn i gyflogwr y DU, oherwydd iechyd meddwl gwael yn y gweithle. Gellir priodoli mwy na hanner y ffigur hwnnw i bobl yn dod i'r gwaith ond yn methu wynebu diwrnod o waith heb broblemau iechyd meddwl. Dyna un o'r rhesymau pam y credwn ei bod mor bwysig cynnwys iechyd meddwl yn un o'r pedwar maen prawf yn y contract economaidd, ac mae'n rhaid imi ddweud ein bod eisoes yn gweld newid ymddygiad mewn llawer o fusnesau. Rydym yn gweld enghreifftiau o arferion gwych, megis yn GoCompare a Bluestone a Wockhardt. Nid wyf yn dymuno bod yn rhagnodol drwy'r contract economaidd ynglŷn â sut y mae busnesau'n gwella lles ac iechyd meddwl yn y gweithle gan fod nifer fawr iawn o fusnesau eisoes yn dangos cryn dipyn o greadigrwydd ac arloesedd yn y maes hwn. Hoffwn weld eu harferion gorau'n cael eu rhannu a'u lledaenu ar draws yr economi.

13:55

Minister, I was pleased to see the new economic contract, given the hostility to private enterprise displayed by the UK leadership of your party, particularly the shadow chancellor. Minister, will you confirm that the key to economic success in Wales is true partnership between the public and private sectors, and Government providing the best environment for private enterprise to thrive?

Weinidog, roeddwn yn falch o weld y contract economaidd newydd, o ystyried agwedd elyniaethus arweinyddiaeth eich plaid yn y DU tuag at fentrau preifat, yn enwedig canghellor yr wrthblaid. Weinidog, a wnewch chi gadarnhau mai gwir bartneriaeth rhwng y cyhoedd a'r sector preifat, a'r Llywodraeth yn darparu'r amgylchedd gorau i fentrau preifat ffynnu, yw'r allwedd i lwyddiant economaidd yng Nghymru?

I would very much agree with the Member that social partnership is essential in driving inclusive growth in making sure that we do all put our shoulders to the same purpose. That means involving Government. It involves the public sector, it involves business, and, of course, it also involves our colleagues in trade unions. I am delighted that the UK Labour Party have recognised the value of the economic contract in driving inclusive growth, and I do hope that it will be adopted when the Labour Government is formed at Westminster.

Buaswn yn cytuno'n llwyr gyda'r Aelod fod partneriaeth gymdeithasol yn hanfodol i hybu twf cynhwysol a sicrhau bod pob un ohonom yn cynnal yr un baich. Mae hynny'n golygu cynnwys y Llywodraeth. Mae'n cynnwys y sector cyhoeddus, mae'n cynnwys busnesau, ac wrth gwrs, mae hefyd yn cynnwys ein cydweithwyr yn yr undebau llafur. Rwy'n falch iawn fod Plaid Lafur y DU wedi cydnabod gwerth y contract economaidd ar gyfer hybu twf cynhwysol, ac rwy'n gobeithio y caiff ei fabwysiadu pan fydd Llywodraeth Lafur yn cael ei ffurfio yn San Steffan.

Minister, I think that the economic contract is a positive step in terms of broadening the intended impact of Welsh Government support for smaller Welsh businesses. Can you clarify, Minister, what form of financial assistance will be given to Welsh firms, in terms of financial support? Will this assistance be delivered through a loans arrangement, and if so, what is the Welsh Government's strategy in terms of loans, going forward?  

Weinidog, credaf fod y contract economaidd yn gam cadarnhaol mewn perthynas ag ehangu'r effaith a fwriedir gan gymorth Llywodraeth Cymru i fusnesau llai o faint Cymru. A allwch egluro, Weinidog, pa fath o gefnogaeth ariannol a roddir i gwmnïau Cymru, ar ffurf cymorth ariannol? A fydd y cymorth hwn yn cael ei ddarparu drwy drefniant benthyciadau, ac os felly, beth yw strategaeth Llywodraeth Cymru mewn perthynas â benthyciadau wrth symud ymlaen?

Well, in terms of the support that's available, I think the Member is referring to the support that might be required in order for businesses to reach the point where they've successfully signed the contract. That would be provided through Business Wales, both in terms of potential financial support, but more importantly, I think, probably, the advisory service that can be offered. In terms of loans versus grants, this is something that has occupied minds and debate in this place since the dawn of devolution. I'm still keen to ensure that we move away from a high dependence on grants towards greater utilisation of loans through the Development Bank of Wales and, where we do use grants, we align them more closely with our priorities, making sure that grants are utilised in geographical areas where there are higher instances of unemployment or where there is a greater need to skill up the workforce. In terms of grants generally, we should be applying the economic contract more widely. That includes across Government departments and within local authorities, and also through the procurement process.

Wel, o ran y cymorth sydd ar gael, credaf fod yr Aelod yn cyfeirio at y cymorth a allai fod yn angenrheidiol er mwyn i fusnesau gyrraedd pwynt lle maent wedi llwyddo i lofnodi'r contract. Byddai hwnnw'n cael ei ddarparu drwy Busnes Cymru, ar ffurf cymorth ariannol posibl, ond yn bwysicach yn fy marn i, mae'n debyg, y gwasanaeth cynghori y gellir ei gynnig. O ran benthyciadau neu grantiau, mae hyn yn rhywbeth sydd wedi bod ar feddyliau a'n destun dadlau yn y lle hwn ers dechrau datganoli. Rwy'n dal i fod yn awyddus i sicrhau ein bod yn symud oddi wrth ddibyniaeth helaeth ar grantiau tuag at fwy o ddefnydd o fenthyciadau drwy Fanc Datblygu Cymru, a phan fyddwn yn defnyddio grantiau, ein bod yn eu halinio'n agosach â'n blaenoriaethau, gan sicrhau bod grantiau'n cael eu defnyddio mewn ardaloedd daearyddol lle ceir lefelau uwch o ddiweithdra neu lle mae mwy o angen uwchsgilio'r gweithlu. O ran grantiau yn gyffredinol, dylem fod yn defnyddio'r contract economaidd yn fwy eang. Mae hynny'n cynnwys ar draws adrannau'r Llywodraeth ac o fewn awdurdodau lleol, yn ogystal â thrwy'r broses gaffael.

Banc Datblygu Cymru
The Development Bank of Wales

4. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am enillion ariannol a ddaw gan Fanc Datblygu Cymru? OAQ53405

4. Will the Minister make a statement on financial returns accruing from the Wales Development Bank? OAQ53405

Yes. The Development Bank of Wales manages a number of funds for the Welsh Government, which it invests in Welsh businesses to enable them to grow and to prosper. The returns received from these investments are either recycled within the fund for future investments or repaid back to Welsh Government.

Gwnaf. Mae Banc Datblygu Cymru yn rheoli nifer o gronfeydd ar gyfer Llywodraeth Cymru, ac mae'n eu buddsoddi mewn busnesau yng Nghymru i'w galluogi i dyfu ac i ffynnu. Mae'r enillion sy'n deillio o'r buddsoddiadau hyn naill ai'n cael eu hailgylchu o fewn y gronfa ar gyfer buddsoddiadau yn y dyfodol neu'n cael eu had-dalu i Lywodraeth Cymru.

We were delighted on the Economy, Infrastructure and Skills Committee to conduct our annual scrutiny of the Wales development bank last week. Last year, I hosted a lunch at the Assembly for Giles Thorley and a number of his senior team. I've been very impressed with their capability, and optimistic as to what the bank is going to achieve, building on Finance Wales. The Minister set out the two possible things that might happen if the bank, as we hope, makes more money from interest and equity investments than it may lose on those loans where there's a degree of risk, and not all will succeed. However, what is the Government's policy as to what proportion of those moneys are going to stay with the bank versus come back to Government to fund other priorities, and will that depend on how successful the bank is?  

Ym Mhwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yr wythnos diwethaf, roeddem yn hynod o falch o wneud ein gwaith craffu blynyddol ar Fanc Datblygu Cymru. Y llynedd, cynhaliais ginio yn y Cynulliad ar gyfer Giles Thorley a nifer o'i uwch dîm. Rwy'n edmygu eu gallu, ac rwy'n optimistaidd ynghylch yr hyn y bydd y banc yn ei gyflawni, gan adeiladu ar Cyllid Cymru. Nododd y Gweinidog y ddau beth posibl a allai ddigwydd pe bai'r banc, fel y gobeithiwn, yn gwneud mwy o arian o fuddsoddiadau ecwiti a llog nag y byddai'n ei golli ar y benthyciadau lle ceir rhywfaint o risg, ac ni fydd pob un yn llwyddo. Fodd bynnag, beth yw polisi'r Llywodraeth ynglŷn â pha gyfran o'r arian hwnnw fydd yn aros gyda'r banc a faint fydd yn dod yn ôl i'r Llywodraeth i ariannu blaenoriaethau eraill, ac a fydd hynny'n dibynnu ar ba mor llwyddiannus yw'r banc?

Can I thank the Member for his question, and also say how grateful I am for his support of the development bank? As an opposition Member, it would be very easy—and I'm sure it's very tempting at times—for him to be critical, simply because he's an opposition Member, of anything that the Welsh Government does. I do recognise his support for the good work of the development bank, and I look forward to seeing the EIS committee carry out a thorough investigation or inquiry into the work of the development bank and the benefits that have been accrued so far.

The Member raises a very important point about how we use money, what proportion is recycled and what proportion is returned to the Welsh Government. And when an individual fund reaches the end of its life, any realised or accrued capital is generally dealt with in one of two ways. First of all, we've got financial transactions capital. That has to be paid back to central finance and, ultimately, back to Her Majesty's Treasury, and repayment schedules are agreed with the Development Bank of Wales to this effect. However, on the other hand, we have core capital that can be recycled within the fund on an evergreen basis, and it's our desire to see as much of that recycled as possible. But it should be stated—and this may sound obvious, but it should be restated—that there are rules relating to the use of returns from EU funding, which state that it must be used for similar purposes as originally intended. So, again, it can be continued to be used for ongoing investment in small and medium-sized enterprises. 

A gaf fi ddiolch i'r Aelod am ei gwestiwn, a dweud hefyd pa mor ddiolchgar wyf fi am ei gefnogaeth i'r banc datblygu? Fel Aelod o'r wrthblaid, byddai'n hawdd iawn—ac rwy'n siŵr ei bod yn demtasiwn fawr ar brydiau—yn syml am ei fod yn Aelod o'r wrthblaid, iddo fod yn feirniadol o unrhyw beth a wna Llywodraeth Cymru. Rwy'n cydnabod ei gefnogaeth i waith da'r banc datblygu, ac edrychaf ymlaen at weld Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn cynnal ymchwiliad trylwyr i waith y banc datblygu a'r manteision a gafwyd hyd yma.

Mae'r Aelod yn codi pwynt pwysig iawn ynghylch y modd y defnyddiwn arian, pa gyfran sy'n cael ei hailgylchu a pha gyfran a ddaw yn ôl i Lywodraeth Cymru. A phan fydd cronfa unigol yn cyrraedd diwedd ei hoes, yn gyffredinol, ymdrinnir ag unrhyw gyfalaf a wireddwyd neu a gronnwyd mewn un o ddwy ffordd. Yn gyntaf oll, mae gennym gyfalaf trafodion ariannol. Mae'n rhaid ad-dalu hwnnw i'r cyllid canolog, ac yn y pen draw, yn ôl i Drysorlys ei Mawrhydi, a chytunir ar amserlenni ad-dalu gyda Banc Datblygu Cymru i'r perwyl hwn. Fodd bynnag, ar y llaw arall, mae gennym gyfalaf craidd y gellir ei ailgylchu o fewn y gronfa ar sail fythwyrdd, a'n dymuniad yw gweld cymaint â phosibl o hwnnw'n cael ei ailgylchu. Ond dylid nodi—ac efallai y bydd hyn yn swnio'n amlwg, ond dylid ei ailddatgan—fod yna reolau ar gyfer defnyddio enillion o gyllid yr UE, sy'n nodi bod yn rhaid eu defnyddio at ddibenion tebyg i'r hyn a fwriadwyd yn wreiddiol. Felly, unwaith eto, gellir parhau i'w ddefnyddio ar gyfer buddsoddiad parhaus mewn busnesau bach a chanolig.

14:00

Can the Minister state how much of the investment in the Welsh development bank comes form transaction capital, Europe, borrowing on the open market and other sources, including recycling money?  

A all y Gweinidog nodi faint o'r buddsoddiad ym manc datblygu Cymru a ddaw o gyfalaf trafodion, Ewrop, benthyca ar y farchnad agored a ffynonellau eraill, gan gynnwys ailgylchu arian?

Well, since the launch in October 2017, the Member will be aware of various new funds that have been announced. There was the Wales flexible investment fund, which is a massive boost—a £130 million boost. Then, in May, I launched Angels Invest Wales, which is the Development Bank of Wales's new business angel network. And alongside this, I launched the new £8 million Wales angel co-investment fund. I think the point that the Member raises about the proportion of money that is raised through financial transaction capital can be answered. I will write to the Member and provide a copy of the statement to all Members in the Chamber.FootnoteLink  

Wel, ers y lansiad ym mis Hydref 2017, bydd yr Aelod yn gwybod am y gwahanol gronfeydd newydd sydd wedi'u cyhoeddi. Cafwyd cronfa buddsoddi hyblyg Cymru, sy'n hwb enfawr—hwb gwerth £130 miliwn. Wedyn, ym mis Mai, lansiais Angylion Buddsoddi Cymru, sef rhwydwaith angylion busnes newydd Banc Datblygu Cymru. A law yn llaw â hyn, lansiais gronfa cyd-fuddsoddi angylion Cymru, cronfa newydd gwerth £8 miliwn. Credaf y gellir ateb y pwynt a godwyd gan yr Aelod ynglŷn â'r gyfran o arian a godir drwy gyfalaf trafodion ariannol. Byddaf yn ysgrifennu at yr Aelod ac yn darparu copi o'r datganiad i bob Aelod yn y Siambr.FootnoteLink

Gwasanaethau Rheilffordd rhwng Rhymni a Chaerdydd
The Rhymney to Cardiff Rail Line

5. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y ddarpariaeth gerbydau ar gyfer gwasanaethau rheilffordd rhwng Rhymni a Chaerdydd? OAQ53416

5. Will the Minister make a statement on the provision of rolling stock on the Rhymney to Cardiff rail line? OAQ53416

Yes. Transport for Wales anticipates new rolling stock to be provided by May 2019, if not earlier.

Gwnaf. Mae Trafnidiaeth Cymru yn rhagweld y caiff cerbydau newydd eu darparu erbyn mis Mai 2019, os nad yn gynharach.

When James Price gave evidence to the Economy, Infrastructure and Skills Committee, he indicated that there would be additional rolling stock by May this year; if not by May, then possibly by March. Peak time, particularly coming home at peak time, on the Cardiff to Rhymney line is terrible. Seating is very hard to come by. This improvement in March/May would be very welcome. Can you provide an update on how progress is being made, what extra seats would likely be provided, how many extra seats are likely to be provided, and what further progress would be made by the end of this year? 

Pan roddodd James Price dystiolaeth i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, nododd y byddai cerbydau ychwanegol ar gael erbyn mis Mai eleni; os nad erbyn mis Mai, yna o bosibl erbyn mis Mawrth. Mae adegau prysur, yn enwedig wrth ddod adref ar adegau prysur, ar reilffordd Caerdydd i Rymni yn ofnadwy. Mae'n anodd iawn cael lle i eistedd. Byddai'r gwelliant hwn ym mis Mawrth/Mai yn galonogol iawn. A allwch roi'r wybodaeth ddiweddaraf inni ynglŷn â pha gynnydd a wneir, pa seddi ychwanegol a fyddai'n debygol o gael eu darparu, faint o seddi ychwanegol sy'n debygol o gael eu darparu, a pha gynnydd pellach a fyddai'n cael ei wneud erbyn diwedd eleni?

Yes. Can I thank the Member for his question, and just say how much I value the pressure that the Member has placed on me and Transport for Wales to ensure that his constituents get the best possible services through Transport for Wales? They are requiring five class 769 trains for the Rhymney line. I said that we aim to have them on the tracks by May of this year, but it's my hope that we could see them delivered next month. I think it's important to reflect on the fact that capacity on the network at the moment is severely stretched, and so I'm pleased to say that capacity will be increased from 212 to 292 seats on those trains that are going to be brought into use. 

Gallaf. A gaf fi ddiolch i'r Aelod am ei gwestiwn, a dweud faint rwy'n gwerthfawrogi'r pwysau y mae'r Aelod wedi'i roi arnaf fi a Trafnidiaeth Cymru i sicrhau bod ei etholwyr yn cael y gwasanaethau gorau posibl drwy Trafnidiaeth Cymru? Maent yn gofyn am bum trên dosbarth 769 ar gyfer rheilffordd Rhymni. Dywedais ein bod yn bwriadu eu cael ar y traciau erbyn mis Mai eleni, ond gobeithiaf y gallem eu gweld yn cael eu darparu fis nesaf. Credaf ei bod yn bwysig ystyried y ffaith bod capasiti ar y rhwydwaith hwnnw eisoes o dan bwysau difrifol, ac felly rwy'n falch o ddweud y bydd y capasiti'n cynyddu o 212 sedd i 292 sedd ar y trenau a ddaw i gael eu defnyddio.

I believe the Minister and Transport for Wales have suggested we may in due course see tri-mode trains on this line, with both overhead electric, diesel and battery operation. How firm is that policy, because I'm aware that some concerns have been raised as to the added weight of the battery and, despite the advantage of that for coming through the Caerphilly tunnel, whether that added weight elsewhere in operation may make the trains overall less efficient? Not everyone is agreed that this is necessarily the right technical solution, given that we haven't really seen it elsewhere in the world.   

Credaf fod y Gweinidog a Trafnidiaeth Cymru wedi awgrymu y gallem, maes o law, weld trenau tri-moddol ar y rheilffordd hon, gyda gweithrediad trydan uwchben, diesel a batri. Pa mor gadarn yw'r polisi hwnnw, gan fy mod yn ymwybodol fod rhai pryderon wedi'u mynegi ynghylch pwysau ychwanegol y batri, ac er gwaethaf y fantais yn hynny o beth wrth ddod drwy dwnnel Caerffili, a fyddai'r pwysau ychwanegol hwnnw ar waith mewn mannau eraill yn golygu bod y trenau'n llai effeithlon ar y cyfan? Nid yw pawb yn cytuno mai dyma'r ateb technegol cywir o reidrwydd, o ystyried nad ydym wedi gweld hyn yn unrhyw le arall yn y byd.

They are tried and tested, the tri-mode trains, and they will be used on the Rhymney line from 2023. They use a mix of diesel power, overhead electric and also battery power. In terms of battery power, huge strides are being made in terms of the development of new lighter, smaller batteries, and I think, whilst there is some disagreement amongst experts at the moment, there is recognition that, as technology advances, the weight of battery units in trains and in cars will go on falling and, therefore, those units and vehicles will become more efficient and be able to cope with more passengers as well.

The whole point of our procurement exercise was that it was mode-agnostic. We were driven by the objectives, and the objective was to ensure that we could deliver as many services as frequently as possible, carrying as many people as possible, and the market assessed what would be best for each and every line, and determined that on the Rhymney line a tri-mode solution was the most appropriate.

Maent wedi'u profi, y trenau tri-moddol, a byddant yn cael eu defnyddio ar reilffordd Rhymni o 2023. Maent yn defnyddio cymysgedd o bŵer diesel, trydan uwchben a phŵer batri. O ran pŵer batri, mae camau enfawr yn cael eu gwneud ar ddatblygu batris newydd ysgafnach, llai o faint, ac er bod rhywfaint o anghytuno ymhlith arbenigwyr ar hyn o bryd, credaf fod yna gydnabyddiaeth, wrth i dechnoleg ddatblygu, y bydd pwysau batri mewn trenau a cheir yn parhau i ostwng, ac felly bydd yr unedau a'r cerbydau hynny'n dod yn fwy effeithlon a byddant yn gallu ymdopi â mwy o deithwyr hefyd.

Holl bwynt yr ymarfer caffael oedd nad oedd yn ffafrio unrhyw fodd penodol. Cawsom ein llywio gan yr amcanion, a'r amcan oedd sicrhau y gallem ddarparu cymaint o wasanaethau mor aml â phosibl, gan gludo cymaint o bobl â phosibl, ac asesodd y farchnad beth fyddai orau ar gyfer pob rheilffordd, a phenderfynu mai trenau tri-moddol oedd yr ateb mwyaf priodol ar gyfer rheilffordd Rhymni.

14:05
Trafnidiaeth Gyhoeddus yn y Rhondda
Public Transport in the Rhondda

6. Sut y bydd gwariant Llywodraeth Cymru ar drafnidiaeth gyhoeddus o fudd i'r Rhondda? OAQ53417

6. How will the Welsh Government expenditure on public transport benefit the Rhondda? OAQ53417

Well, we're moving forward with our ambitious vision to reshape public transport infrastructure and services right across Wales and, of course, including local bus services, rail services, active travel and the south Wales metro.

Wel, rydym yn bwrw ymlaen â'n gweledigaeth uchelgeisiol i ail-lunio gwasanaethau a seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru, ac wrth gwrs, mae hynny'n cynnwys gwasanaethau bws lleol, gwasanaethau rheilffyrdd, teithio llesol a metro de Cymru.

When the details of the new train franchise were announced, it was revealed that the new headquarters would be located in the Treforest area. Now, I'm of the view that this was a missed opportunity to locate a major employer in an area where jobs, particularly well-paid jobs, are even more scarce than they are in Treforest. The Heads of the Valleys area in my constituency, places such as Maerdy, Ferndale, Treherbert, are examples of places where the new transport headquarters would have made a big difference to the local economy, and gone a long way towards rectifying decades of neglect. Since you earlier welcomed pressure from Members, I would like to know what other opportunities there may be to ensure that the communities that I represent in the Rhondda benefit from the new rail franchise. Can you tell the people that I represent how, in the future, the Rhondda can directly benefit from employment opportunities under the new rail franchise? 

Pan gyhoeddwyd manylion y fasnachfraint drenau newydd, datgelwyd y byddai'r pencadlys newydd wedi'i leoli yn ardal Trefforest. Nawr, mae hwn yn gyfle a gollwyd yn fy marn i i ddod o hyd i gyflogwr mawr mewn ardal lle mae swyddi, yn enwedig swyddi sy'n talu'n dda, hyd yn oed yn fwy prin nag y maent yn Nhrefforest. Mae ardal Blaenau'r Cymoedd yn fy etholaeth, lleoedd fel Maerdy, Glynrhedynog, Treherbert, yn enghreifftiau o leoedd lle byddai'r pencadlys trafnidiaeth newydd wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'r economi leol, ac wedi mynd ymhell tuag at ddadwneud degawdau o esgeulustod. Gan eich bod wedi croesawu pwysau gan Aelodau yn gynharach, hoffwn wybod pa gyfleoedd eraill a all fod ar gael i sicrhau bod y cymunedau a gynrychiolaf yn y Rhondda yn elwa o'r fasnachfraint reilffyrdd newydd. A allwch ddweud wrth y bobl a gynrychiolaf sut, yn y dyfodol, y gall y Rhondda elwa'n uniongyrchol o'r cyfleoedd cyflogaeth o dan y fasnachfraint reilffyrdd newydd?

Well, as a not-for-profit organisation, there will be huge opportunities for local businesses to benefit from the new franchise. Transport for Wales will be looking at utilising stations to ensure that they can be used by businesses and start-ups, but I have to say to the Member that Rhondda Cynon Taf is the single biggest beneficiary of the next phase of metro. Transport for Wales, as the Member is already aware, have several imminent improvements planned for rail services in the Rhondda. I should just repeat them, though: by the end of this year, we'll be introducing a number of newer-class trains operating on the route, as I said to Hefin David, increasing capacity from 212 on the older trains to 292; there'll be an increase in the frequency of Sunday services between Cardiff Central and Treherbert to one train per hour; a deep cleaning programme will be in place at all stations in the Rhondda as part of an initial refresh; and automatic ticket machines will be in place at all stations within the Member's constituency as well that do not currently have these facilities. And in the longer term, the Rhonda will directly benefit from Transport for Wales's hugely ambitious transformative plans for the south Wales metro. That includes opportunities for businesses to exploit in terms of supply chain opportunities as the infrastructure of the south Wales metro is delivered.

Wel, fel sefydliad dielw, bydd cyfleoedd enfawr i'w cael i fusnesau lleol elwa o'r fasnachfraint newydd. Bydd Trafnidiaeth Cymru yn ystyried defnyddio gorsafoedd i sicrhau y gellir eu defnyddio gan fusnesau a busnesau newydd, ond mae'n rhaid imi ddweud wrth yr Aelod mai Rhondda Cynon Taf sy'n elwa fwyaf o gam nesaf y metro. Fel y gŵyr yr Aelod eisoes, mae gan Trafnidiaeth Cymru nifer o welliannau ar y ffordd ar gyfer gwasanaethau rheilffyrdd yn y Rhondda. Dylwn eu hailadrodd, serch hynny: erbyn diwedd eleni, byddwn yn cyflwyno nifer o drenau dosbarth mwy newydd i weithredu ar y llwybr, fel y dywedais wrth Hefin David, gan gynyddu capasiti o 212 ar y trenau hŷn i 292; bydd nifer y gwasanaethau ar ddydd Sul rhwng Caerdydd Canolog a Threherbert yn cynyddu i un trên bob awr; bydd rhaglen lanhau dwys ar waith ym mhob gorsaf yn y Rhondda fel rhan o waith adfywhau cychwynnol; a bydd peiriannau tocynnau awtomatig i'w cael ym mhob gorsaf yn etholaeth yr Aelod nad oes ganddynt y cyfleusterau hyn ar hyn o bryd. Ac yn y tymor hwy, bydd y Rhondda yn elwa'n uniongyrchol o gynlluniau trawsnewidiol a hynod uchelgeisiol Trafnidiaeth Cymru ar gyfer metro de Cymru. Mae hynny'n cynnwys cyfleoedd i fusnesau fanteisio arnynt o ran cyfleoedd y gadwyn gyflenwi wrth i seilwaith metro de Cymru gael ei ddarparu.

Apposite to that, I think the major regeneration for Porth town centre, which is currently being considered by RCT council, includes a new transport hub and station quarter, and that would link into the south Wales metro. We know that we have many cases in Wales where bus and rail stations are in separate locations, timetables are not synchronised and there are restrictions on taking, for example, bicycles onto public transport. So, what support are you giving to RCT council in schemes like that transport hub for Porth, where all is under one roof? And how quickly will we hear some of these announcements?

Mewn perthynas â hynny, credaf fod y gwaith sylweddol o adfywio canol y dref yn y Porth, sy'n cael ei ystyried gan gyngor Rhondda Cynon Taf ar hyn o bryd, yn cynnwys canolfan drafnidiaeth ac ardal yr orsaf newydd, a fyddai'n cysylltu â metro de Cymru. Gwyddom fod gennym sawl achos yng Nghymru lle mae gorsafoedd bysiau a threnau mewn lleoliadau ar wahân, nid yw'r amserlenni wedi'u cydamseru ac mae cyfyngiadau ar fynd â beiciau ar drafnidiaeth gyhoeddus er enghraifft. Felly, pa gymorth rydych yn ei roi i gyngor Rhondda Cynon Taf mewn cynlluniau megis y ganolfan drafnidiaeth honno ar gyfer y Porth, lle mae popeth o dan un to? A pha mor fuan y byddwn yn clywed rhai o'r cyhoeddiadau hyn?

Well, I'm pleased to be able to say to the Member that officials are currently considering an initial report from Transport for Wales on options for extending metro services into Rhondda Fach from Porth. I'll be updating Members as soon as possible on those considerations. But in terms of the hubs, we're looking at being able to support as many hubs across the metro region as possible, particularly where there are currently barriers that passengers face in going from one mode of transport to another.

Wel, rwy'n falch o allu dweud wrth yr Aelod fod swyddogion wrthi'n ystyried adroddiad cychwynnol gan Trafnidiaeth Cymru ar opsiynau ar gyfer ymestyn gwasanaethau metro i'r Rhondda Fach o'r Porth. Byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ar yr ystyriaethau hynny i'r Aelodau cyn gynted â phosibl. Ond o ran y canolfannau, rydym yn gobeithio gallu cefnogi cymaint o ganolfannau â phosibl yn rhanbarth y metro, yn enwedig lle mae teithwyr yn wynebu rhwystrau ar hyn o bryd wrth newid o un math o drafnidiaeth i'r llall.

Tasglu'r Cymoedd
The Valleys Taskforce

7. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am waith tasglu'r cymoedd yng Nghaerffili? OAQ53415

7. Will the Deputy Minister provide an update on the work of the Valleys taskforce in Caerphilly? OAQ53415

Thank you. The Valleys taskforce are working closely with partners in Caerphilly, delivering a number of commitments within the 'Our Valleys, Our Future' delivery plan, including the development of an integrated transport hub and strategic master plan, and developing a discovery gateway site as part of the Valleys regional park.

Diolch. Mae tasglu'r Cymoedd yn gweithio'n agos gyda phartneriaid yng Nghaerffili, gan gyflawni nifer o'r ymrwymiadau yng nghynllun cyflawni 'Ein Cymoedd, ein Dyfodol', gan gynnwys datblygu canolfan drafnidiaeth integredig ac uwchgynllun strategol, a datblygu safle porth darganfod fel rhan o barc rhanbarthol y Cymoedd.

14:10

On 27 November last year, the Cabinet Secretary for local government made a statement on that very delivery plan in this Chamber. He's since been promoted to the back benches—[Laughter.]—and the Deputy Minister is now responsible. With that in mind, one of the things that the Cabinet Secretary promised to deliver was a £25 million capital fund to support seven strategic hubs over the next two years. One of those hubs is in Caerphilly. Does he fully endorse the statement made by the Cabinet Secretary last November and, in particular, that commitment?

Ar 27 Tachwedd y llynedd, gwnaed datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros lywodraeth leol ar yr union gynllun cyflawni hwnnw yn y Siambr hon. Ers hynny, mae wedi cael dyrchafiad i'r meinciau cefn—[Chwerthin.]—a'r Dirprwy Weinidog sydd bellach yn gyfrifol. Gyda hynny mewn golwg, un o'r pethau a addawodd Ysgrifennydd y Cabinet eu darparu oedd cronfa gyfalaf £25 miliwn i gefnogi saith canolfan strategol dros y ddwy flynedd nesaf. Mae un o'r canolfannau hynny yng Nghaerffili. A yw'n llwyr gefnogi'r datganiad a wnaed gan Ysgrifennydd y Cabinet fis Tachwedd diwethaf, a'r ymrwymiad hwnnw'n benodol?

Of course we're committed to spending £25 million on the taskforce developing the plans around the hubs. What I'm trying to do is to take stock of the delivery plan and the views of the partners of the best next steps. I've met the taskforce and had a very frank discussion about where we go next. I've met also with AMs representing Valleys constituencies. I'm meeting with more in the coming weeks, and I'm also going to be meeting with all the council leaders. I think as we pass the halfway stage of this Assembly term and as this was a commitment we gave in the last manifesto, it's important that we now try and focus on what we can deliver over the next two years that will make a tangible difference to communities across the Valleys.

In terms of precisely what shape the hubs take and how that money is spent, that's something I'm currently thinking about, and I'd be grateful for the Member's thoughts on where we go next.

Wrth gwrs, rydym wedi ymrwymo i wario £25 miliwn ar y tasglu i ddatblygu cynlluniau o amgylch y canolfannau. Yr hyn rwy'n ceisio'i wneud yw ystyried y cynllun cyflawni a barn y partneriaid ynghylch y camau gorau i'w cymryd nesaf. Rwyf wedi cyfarfod â'r tasglu ac wedi cael trafodaeth agored iawn ynglŷn â ble y dylem fynd nesaf. Hefyd, rwyf wedi cyfarfod ag ACau sy'n cynrychioli etholaethau yn y Cymoedd. Byddaf yn cyfarfod â mwy dros yr wythnosau nesaf, a byddaf hefyd yn cyfarfod â holl arweinwyr y cynghorau. A ninnau hanner ffordd drwy dymor y Cynulliad hwn a chan fod hwn yn ymrwymiad a wnaed gennym yn y maniffesto diwethaf, credaf ei bod hi'n bwysig ein bod bellach yn ceisio canolbwyntio ar yr hyn y gallwn ei gyflawni dros y ddwy flynedd nesaf a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gymunedau ar draws y Cymoedd.

O ran union ffurf y canolfannau a sut y gwerir yr arian hwnnw, mae hynny'n rhywbeth rwy'n ei ystyried ar hyn o bryd, a buaswn yn ddiolchgar am syniadau'r Aelod ynglŷn â ble y dylem fynd nesaf.

Minister, in July last year, the Bevan Foundation expressed concern about the Valleys taskforce's ability to deliver for communities such as Caerphilly. They said that the taskforce's proposals were too small to make a difference, citing a lack of focus, a failure to address the big problems and having too small a vision. This view was echoed by Professor Kevin Morgan, who said,

'The model of development will not deliver even if the targets are rendered more ambitious because Government cannot possibly deliver.'

Those are his words. In the light of these criticisms, has the Minister set clear targets to ensure that the Valleys taskforce delivers tangible benefits for communities such as Caerphilly, please?

Weinidog, ym mis Gorffennaf y llynedd, mynegodd Sefydliad Bevan bryderon ynghylch gallu tasglu'r Cymoedd i gyflawni ar gyfer cymunedau megis Caerffili. Dywedasant fod cynigion y tasglu yn rhy fach i wneud gwahaniaeth, gan gyfeirio at ddiffyg ffocws, methiant i fynd i'r afael â'r problemau mawr a gweledigaeth a oedd yn rhy fach. Adleisiwyd y farn hon gan yr Athro Kevin Morgan, a ddywedodd,

Ni fydd y model datblygu yn llwyddiannus hyd yn oed os bydd y targedau'n fwy uchelgeisiol gan nad oes unrhyw ffordd y gall y Llywodraeth ei gyflawni.

Dyna ei eiriau ef. Yng ngoleuni'r feirniadaeth hon, a yw'r Gweinidog wedi gosod targedau clir i sicrhau bod tasglu'r Cymoedd yn darparu manteision gweladwy i gymunedau megis Caerffili, os gwelwch yn dda?

Well, I don't think anybody is under any illusions about the scale of the task ahead of us. There has been over a century of economic decline across many of these communities, and it's going to take a multigenerational approach to tackle the deep underlying causes of that. The Valleys taskforce has performed a really important role over the last couple of years. I pay tribute to my colleague the Assembly Member for Blaenau Gwent for the work he's done. And a lot of it has been under the bonnet within Welsh Government, which is not terribly sexy but is essential for delivering the next stage of reform. The bringing together of the different parts of Government with a focus on the Valleys and getting them to think about how they can deploy programmes in the Valleys to address these projects has been going on with some results, and the master planning I mentioned and the development of integrated strategic transport hubs are examples of something that'll take many years to pay off, but it's work that's happening now, started by Alun Davies, that is going to be essential for the level of change we need to see over the coming decades.

In terms of what we can deliver over the next two years, as I've said in answer to Hefin David, I do think there are some tangibles that we need to focus on. There is a comprehensive set of proposals in the delivery plan, which we're looking at how we can prioritise. I also think that one of the exciting bits of the delivery plan is the work around entrepreneurship. I've been speaking to a number of experts in the last couple of weeks about how we can build upon that, and I'll be holding some workshops in the coming months to see how in particular we can grow businesses in the Valleys through that work.

Wel, ni chredaf fod unrhyw un o dan unrhyw gamargraff ynghylch maint y dasg o'n blaenau. Mae llawer o'r cymunedau hyn wedi profi dros ganrif o ddirywiad economaidd, a bydd angen mabwysiadu ymagwedd aml-genhedlaeth er mwyn mynd i'r afael â'r problemau dwys sy'n sail i hynny. Mae tasglu'r Cymoedd wedi chwarae rôl bwysig iawn dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Rwy'n talu teyrnged i fy nghyd-Aelod, yr Aelod Cynulliad dros Flaenau Gwent, am y gwaith a wnaeth. Ac mae llawer o'r gwaith hwnnw wedi bod o dan y bonet yn Llywodraeth Cymru, ac nid yw'n ofnadwy o ddeniadol ond mae'n hanfodol i gyflawni cam nesaf y broses ddiwygio. Mae gwahanol rannau o'r Llywodraeth wedi eu dwyn ynghyd i ganolbwyntio ar y Cymoedd, a'u gwneud i feddwl sut y gellir defnyddio rhaglenni yn y Cymoedd i fynd i'r afael â'r prosiectau hyn, ac mae hynny wedi arwain at rai canlyniadau, ac mae'r uwchgynllunio a grybwyllais a'r gwaith o ddatblygu canolfannau trafnidiaeth integredig strategol yn enghreifftiau o rywbeth a fydd yn cymryd blynyddoedd lawer i ddwyn ffrwyth, ond mae'n waith sy'n mynd rhagddo ar hyn o bryd, gwaith a gychwynnwyd gan Alun Davies, ac sy'n mynd i fod yn hanfodol ar gyfer lefel y newid sydd angen inni ei weld dros y degawdau i ddod.

O ran yr hyn y gallwn ei gyflawni dros y ddwy flynedd nesaf, fel y dywedais yn fy ateb i Hefin David, credaf fod rhai pethau gweladwy y mae angen inni ganolbwyntio arnynt. Mae'r cynllun cyflawni yn cynnwys set gynhwysfawr o argymhellion, ac rydym yn archwilio sut y gallwn eu blaenoriaethu. Credaf hefyd mai un o ddarnau cyffrous y cynllun cyflawni yw'r gwaith ar entrepreneuriaeth. Rwyf wedi bod yn siarad â nifer o arbenigwyr dros yr ychydig wythnosau diwethaf ynglŷn â sut y gallwn adeiladu ar hynny, a byddaf yn cynnal gweithdai dros y misoedd nesaf i weld sut yn benodol y gallwn dyfu busnesau yn y Cymoedd drwy'r gwaith hwnnw.

Gorsafoedd Rheilffordd Newydd
New Railway Stations

8. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y broses arfarnu ar gyfer gorsafoedd rheilffordd newydd? OAQ53413

8. Will the Minister make a statement on the appraisal process for new railway stations? OAQ53413

Yes. The stage 2 assessment process has taken longer than planned in order to ensure that the right candidate stations are taken forward to the next stage, but the exercise will be completed this month, and it will allow me to make an announcement on the stations that will be considered under stage 3.

Gwnaf. Mae proses asesu cam 2 wedi cymryd mwy o amser nag a gynlluniwyd er mwyn sicrhau y dewisir y gorsafoedd iawn ar gyfer y cam nesaf, ond bydd yr ymarfer yn cael ei gwblhau y mis hwn, a bydd hynny'n caniatáu imi wneud cyhoeddiad ar y gorsafoedd a fydd yn cael eu hystyried yng ngham 3.

I'm very grateful to the Minister for his answer. I'm sure he'll understand that, for example, the residents of Carno in the region that I represent have been a bit frustrated by the continuing delay. I'm very grateful to you for assuring us that the delay is coming to an end. Could you provide a bit of an explanation as to why the delay occurred and why it's taken as long as it has?

Rwy'n ddiolchgar iawn i'r Gweinidog am ei ateb. Rwy'n siŵr y bydd yn deall, er enghraifft, fod trigolion Carno yn y rhanbarth a gynrychiolaf yn teimlo braidd yn rhwystredig oherwydd yr oedi parhaus. Rwy'n ddiolchgar iawn i chi am roi sicrwydd inni y bydd yr oedi'n dod i ben. A allwch roi esboniad inni ynglŷn â'r rheswm dros yr oedi a pham fod hyn wedi cymryd cymaint o amser?

14:15

Yes—simply because of the volume of work that's been required to be undertaken during the assessment programme. I think it's important to say that there's no point in moving schemes to a detailed business case level unless we are completely confident that there is potential for them to result in a sound business case, and that's why the work has been so extensive. But it is also worth stating that there are no indications from UK Government, as yet, of any new funding streams to introduce new stations on our railway network. I am still fighting for additional resource to be made available, but it will be down to UK Government to make the money available to Wales.

Gallaf—oherwydd bod angen gwneud cymaint o waith yn ystod y rhaglen asesu. Credaf ei bod yn bwysig dweud nad oes unrhyw bwynt symud cynlluniau i lefel achos busnes manwl oni bai ein bod yn gwbl hyderus fod modd iddynt arwain at achos busnes cadarn, a dyna pam fod y gwaith wedi bod mor helaeth. Ond mae'n werth nodi hefyd na chafwyd unrhyw arwyddion gan Lywodraeth y DU, hyd yn hyn, ynghylch unrhyw ffrydiau ariannu newydd i gyflwyno gorsafoedd newydd ar ein rhwydwaith rheilffyrdd. Rwy'n dal i frwydro i sicrhau y darperir adnoddau ychwanegol, ond cyfrifoldeb Llywodraeth y DU fydd sicrhau bod yr arian ar gael i Gymru.

The Minister will be aware of my wish to see a new railway station serving Abertillery and the Ebbw Fach valley in my constituency. I share some of the concerns that were outlined by Helen Mary Jones in terms of the process used to make these determinations. The current model appears to me to give a result that will always be biased towards areas of much higher population in the cities of the M4 corridor rather than allow us to take decisions that will enable us to build and develop new stations and new infrastructure in the small towns in the Valleys, and Abertillery is an example of that. Will the Minister consider revisiting the current model and form of assessment to ensure that all of our communities have an opportunity to demonstrate the importance of having stations that will, in the case of Abertillery, serve the whole of the Ebbw Fach valley in my constituency, and to ensure that these are all linked to the new metro and can become hubs for transport and for employment opportunities?

Bydd y Gweinidog yn ymwybodol o fy nyhead i weld gorsaf drenau newydd yn gwasanaethu Abertyleri a chwm Ebwy Fach yn fy etholaeth. Rhannaf rai o'r pryderon a ddisgrifiwyd gan Helen Mary Jones o ran y broses a ddefnyddir i wneud y penderfyniadau hyn. Ymddengys i mi fod y model presennol yn rhoi canlyniad a fydd bob amser yn ffafrio ardaloedd â phoblogaethau uwch o lawer yn ninasoedd coridor yr M4 yn hytrach na chaniatáu inni wneud penderfyniadau a fydd yn ein galluogi i adeiladu a datblygu gorsafoedd newydd a seilwaith newydd yn y trefi bach yn y Cymoedd, ac mae Abertyleri yn enghraifft o hynny. A wnaiff y Gweinidog ystyried ailedrych ar y model presennol a'r ffurf o asesu er mwyn sicrhau bod cyfle i'n holl gymunedau ddangos pwysigrwydd cael gorsafoedd a fydd, yn achos Abertyleri, yn gwasanaethu pob rhan o gwm Ebwy Fach yn fy etholaeth, ac i sicrhau bod pob un o'r rhain yn cysylltu â'r metro newydd ac y gallant ddod yn ganolfannau trafnidiaeth a chyfleoedd gwaith?

Well, I'd dearly like to change the funding formula and the criteria, but, as the Member is aware, the extent of benefit-cost ratio is an important factor in determining whether the UK Government would fund a new station, because funding of new stations is in the UK Government's hands, and therefore we have to apply the funding formula and the assessment criteria that will ensure that any stations that are put forward, or any proposals that are put forward for new stations, have the best possible opportunity of success when they reach Whitehall. I do appreciate—particularly as a Member representing a rural area, I appreciate that it is a major issue when it comes to delivering improvements in less-populated areas. Until and unless we have devolution of responsibility for rail infrastructure, and with it a fair funding settlement, we'll have to ensure that we work by the UK Government's formula. If we get devolution of this particular set of powers then, of course, rail schemes can be prioritised against a broader range of measures and objectives and they will be in our hands.

Wel, carwn yn fawr newid y fformiwla ariannu a'r meini prawf, ond fel y gŵyr yr Aelod, mae graddau'r gymhareb cost a budd yn ffactor pwysig wrth benderfynu a fyddai Llywodraeth y DU yn ariannu gorsaf newydd, gan fod ariannu gorsafoedd newydd yn fater i Lywodraeth y DU, ac felly, rhaid inni ddefnyddio'r fformiwla ariannu a'r meini prawf asesu a fydd yn sicrhau bod unrhyw orsafoedd a gynigir, neu unrhyw gynigion a gyflwynir ar gyfer gorsafoedd newydd yn cael y cyfle gorau posibl o lwyddo pan fyddant yn cyrraedd Whitehall. Rwy'n derbyn—yn enwedig fel Aelod sy'n cynrychioli ardal wledig, rwy'n derbyn bod hwn yn fater pwysig o ran cyflawni gwelliannau mewn ardaloedd llai poblog. Hyd nes ac oni bai bod cyfrifoldeb am y seilwaith rheilffyrdd yn cael ei ddatganoli, a setliad ariannu teg yn dod gyda hynny, bydd yn rhaid inni sicrhau ein bod yn gweithio'n unol â fformiwla Llywodraeth y DU. Pe bai'r gyfres benodol hon o bwerau yn cael ei datganoli, wrth gwrs, gellid blaenoriaethu cynlluniau rheilffyrdd yn erbyn ystod ehangach o fesurau ac amcanion, a byddant yn ein dwylo ni.

Ffordd Osgoi Caernarfon i Bontnewydd
The Caernarfon to Bontnewydd Bypass

9. A wnaiff y Gweinidog gadarnhau pryd y bydd ffordd osgoi Caernarfon i Bontnewydd yn agor? OAQ53411

9. Will the Minister confirm when the Caernarfon to Bontnewydd bypass will open? OAQ53411

I was delighted to mark the beginning of the construction phase on 17 January for this significant infrastructure project in north Wales, and, providing there are no unforeseen issues, construction will be completed by November 2021.

Roeddwn yn falch iawn o gael nodi dechrau'r cyfnod adeiladu ar 17 Ionawr ar gyfer y prosiect seilwaith mawr hwn yng ngogledd Cymru, ac oni cheir unrhyw broblemau annisgwyl, bydd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau erbyn mis Tachwedd 2021.

Diolch yn fawr iawn, ac felly dwi'n gobeithio na fydd yn rhaid i mi ofyn y cwestiwn yna eto yn y Siambr yma. Agwedd arall ar y gwaith, wrth gwrs, ydy'r effaith ar yr economi'n lleol. Pa waith ydych chi fel Llywodraeth yn ei wneud i wneud yn siŵr y bydd gweithwyr lleol a busnesau lleol yn cael y budd mwyaf posib allan o'r cynllun pwysig yma?

Thank you very much, and therefore I hope that I won't have to ask that question again in this Chamber. Another aspect of the work, of course, is the impact on the local economy. What work have you as a Government done to ensure that the local workforce and local businesses get the maximum benefit from this important proposal?

Well, it's £135 million that are being spent on this particular piece of infrastructure. Through the procurement exercise, through agreements with contractors, it's our intention to ensure that local businesses gain maximum opportunity to benefit from the scheme. We're also engaging with the local authority and with Sustrans to ensure that—whether it be on the business side or whether it be in terms of active travel—there are opportunities for as many people and organisations to benefit from the Caernarfon-Bontnewydd bypass as possible.

Wel, mae'n £135 miliwn sy'n cael ei wario ar y darn penodol hwn o seilwaith. Drwy'r ymarfer caffael, drwy gytundebau gyda chontractwyr, ein bwriad yw sicrhau bod busnesau lleol yn cael y cyfle gorau posibl i elwa o'r cynllun. Rydym hefyd yn ymgysylltu gyda'r awdurdod lleol a Sustrans—boed hynny ar yr ochr fusnes neu o ran teithio llesol—i sicrhau y ceir cyfleoedd i gynifer o bobl a sefydliadau â phosibl elwa o ffordd osgoi Caernarfon-Bontnewydd.

Diolch, Llywydd. As you said, and when you cut the first sod on 17 January, you anticipated completion by autumn 2021. What contractual safeguards have you secured regarding that, and, given the concerns raised by some significant local businesses, when the first two initial preferred routes were announced, that there hadn't been a local business impact assessment, what dialogue have you had with them over potential mitigation measures to minimise any negative impact upon them?

Diolch, Lywydd. Fel y dywedoch, a phan dorroch y dywarchen gyntaf ar 17 Ionawr, roeddech yn rhagweld y byddai'r gwaith wedi'i gwblhau erbyn Hydref 2021. Pa fesurau diogelu cytundebol a sicrhawyd gennych mewn perthynas â hynny, ac o ystyried y pryderon a fynegwyd gan rai busnesau mawr lleol pan gyhoeddwyd y ddau lwybr cyntaf a ffafrir na chynhaliwyd asesiad o'r effaith ar fusnesau lleol, pa drafodaethau a gawsoch gyda hwy ynglŷn â mesurau lliniaru posibl i leihau unrhyw effaith negyddol arnynt?

14:20

I think, Dirprwy Lywydd, it's worth saying that there was extensive consultation that was undertaken as part of the programme of assessment of which route was preferred. The bypass as it is now planned—the 9.7 km of new road—would remove through traffic from a number of communities. Those communities have called for this investment to be made. I do appreciate that some—some—businesses have raised concerns over the adverse impact that could be experienced as a consequence of removing traffic from roads within those communities. However, from what we've been able to ascertain from those businesses during the consultation process, there is insufficient evidence to suggest that those businesses would be severely undermined as a consequence of the bypass being built. I think it is important to reflect on the fact that this particular scheme does have overwhelming support within the area.

Ddirprwy Lywydd, rwy'n credu ei bod yn werth dweud bod proses ymgynghori helaeth wedi'i chynnal fel rhan o'r rhaglen i asesu pa lwybr a ffafrir. Byddai'r ffordd osgoi fel y'i cynllunnir ar hyn o bryd—y 9.7 km o ffordd newydd—yn cael gwared ar draffig trwodd o nifer o gymunedau. Mae'r cymunedau hynny wedi galw am y buddsoddiad hwn. Rwy'n derbyn bod rhai—rhai—busnesau wedi mynegi pryderon ynglŷn â'r effaith andwyol y gellid ei phrofi o ganlyniad i gael gwared ar draffig oddi ar ffyrdd yn y cymunedau hynny. Fodd bynnag, o'r hyn a ddywedwyd wrthym gan y busnesau hynny yn ystod y broses ymgynghori, nid oes digon o dystiolaeth i awgrymu y byddai'r busnesau hynny'n cael eu tanseilio'n ddifrifol o ganlyniad i adeiladu'r ffordd osgoi. Credaf ei bod yn bwysig ystyried bod cryn dipyn o gefnogaeth i'r cynllun penodol hwn yn yr ardal.

Daeth y Dirprwy Lywydd (Ann Jones) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (Ann Jones) took the Chair.

2. Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit (yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit)
2. Questions to the Counsel General and Brexit Minister (in respect of his Brexit Minister responsibilities)

Item 2 is questions to the Counsel General and Brexit Minister in respect of his Brexit Minister responsibilities, and question 1 is from Paul Davies.

Eitem 2 yw cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit, a daw cwestiwn 1 gan Paul Davies.

Goblygiadau Brexit i Sir Benfro
The Implications of Brexit for Pembrokeshire

1. A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad am oblygiadau Brexit ar Sir Benfro? OAQ53386

1. Will the Counsel General make a statement on the implications of Brexit on Pembrokeshire? OAQ53386

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ystyried goblygiadau Brexit drwy Gymru gyfan, ac yn cymryd camau i gynllunio a pharatoi ar gyfer pob posibilrwydd. 

The Welsh Government has been considering the implications of Brexit across Wales, and acting to plan and prepare for all eventualities.

Cwnsler Cyffredinol, byddwch chi'n ymwybodol bod y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol wedi cyhoeddi adroddiad yn Awst 2017 i mewn i effaith Brexit a'r porthladdoedd yma yng Nghymru. Un o argymhellion yr adroddiad hwnnw oedd sicrhau bod yna drafodaethau adeiladol yn cymryd lle rhwng Llywodraeth Cymru a'u chymheiriaid yn Iwerddon, ac, yn wir, gyda gwledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd. A allwch chi ddweud wrthym ni, felly, pa waith sydd nawr wedi cymryd lle ers yr adroddiad yma, yn enwedig ar effaith Brexit a'r porthladdoedd yn fy etholaeth i?

Counsel General, you will be aware that the External Affairs and Additional Legislation Committee published a report in August 2017 on the impact of Brexit on ports here in Wales. One of the recommendations of that report was to ensure that there were constructive discussions taking place between the Welsh Government and their counterparts in Ireland, and, indeed, with the other nations of the European Union. Can you tell us, therefore, what work has now taken place since the publication of that report, particularly on the impact of Brexit on ports in my constituency?

Mae cryn waith wedi digwydd ynglŷn â'r risg i borthladdoedd yng Nghymru yn gyffredinol, yn etholaeth yr Aelod, ynghyd ag yn y gogledd yng Nghaergybi ac ati hefyd. Rŷn ni wedi gweithio gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig a llywodraeth leol a'r bobl sy'n gweithredu'r porthladdoedd i sicrhau ein bod ni'n modelu'r risgiau i'r porthladdoedd yn gyffredinol. Ar y cyfan, rŷn ni'n credu bod y porthladdoedd yn Ninbych y Pysgod ac yn Pembroke Dock yn debygol o fod gyda mwy o resilience na'r risg sydd yng Nghaergybi. Ond, wedi dweud hynny, rŷn ni'n cadw hyn o dan olwg rhag ofn y bydd yr assumptions o dan y modelu yna'n newid, wrth gwrs.

Quite a bit of work has been taking place as regards the risk to ports in Wales generally and in the Member's constituency, as well as in Holyhead and in the north. We’ve been working with the United Kingdom Government and local government and the port operators to ensure that we model the risks to ports generally. And, generally, the ports in Fishguard and Pembroke Dock are likely to have greater resilience than that of Holyhead. Having said that, we are keeping a close eye on this in case the assumptions under those models change.

Constituents have raised concerns with me about the provision of medical supplies in south-west Wales, particularly some very practical things like incontinence pads, but also access to insulin, certain rare radioisotopes that are necessary for some cancer treatments. Can the Brexit Minister update us on the discussions that Welsh Government has had with Hywel Dda health board to ensure that particularly our rural hospitals and some of the smaller hospitals have access to these kinds of products in the event, which, of course, we all devoutly hope will not happen, of a hard Brexit?

Mae etholwyr wedi mynegi pryderon wrthyf ynglŷn â'r ddarpariaeth o gyflenwadau meddygol yn ne-orllewin Cymru, yn enwedig pethau ymarferol iawn fel padiau anymataliaeth, ond hefyd mynediad at inswlin, rhai radioisotopau prin sy'n angenrheidiol ar gyfer rhai triniaethau canser. A all y Gweinidog Brexit roi'r wybodaeth ddiweddaraf inni ynglŷn â'r trafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda bwrdd iechyd Hywel Dda i sicrhau bod gan ein hysbytai gwledig a rhai o'r ysbytai llai yn arbennig fynediad at y mathau hyn o gynhyrchion pe baem yn wynebu Brexit caled, rhywbeth y mae pob un ohonom, wrth gwrs, yn taer obeithio na fydd yn digwydd?

Yes, certainly. Of course, there have been discussions with the health boards. The health Minister is in continuous discussions, really, with NHS bodies to ensure that they have preparedness plans in place and to test some of those assumptions. The question that the Member asks relates to the provision of medical devices in particular. As she may know, there's been a specific piece of work undertaken to ascertain supply chains for those devices particular to Wales and to inform the Welsh Government's position about the extent to which it will collaborate and co-operate with the systems that the UK Government is putting in place and the extent to which we need to put our own arrangements in place in relation to supply chain issues here in Wales. 

One of the key issues, of course, is to ensure distribution across all parts of Wales, including perhaps in the remoter communities, of some of the sorts of medical devices and consumables that the Member refers to in her question.

Gallaf, yn sicr. Wrth gwrs, cafwyd trafodaethau gyda'r byrddau iechyd. Mae'r Gweinidog iechyd yn cael trafodaethau parhaus, mewn gwirionedd, gyda chyrff y GIG i sicrhau bod ganddynt gynlluniau parodrwydd ar waith ac i brofi rhai o'r rhagdybiaethau hynny. Mae'r cwestiwn y gofynna'r Aelod yn ymwneud â darparu dyfeisiau meddygol yn benodol. Fel y gŵyr, o bosibl, gwnaed gwaith penodol i bennu cadwyni cyflenwi ar gyfer y dyfeisiau hynny sy'n benodol i Gymru ac i lywio safbwynt Llywodraeth Cymru ynghylch y graddau y bydd yn cydweithio ac yn cydweithredu gyda'r systemau hynny y mae Llywodraeth y DU yn eu rhoi ar waith ac i ba raddau y mae angen inni roi ein trefniadau ein hunain ar waith mewn perthynas â materion sy'n ymwneud â'r gadwyn gyflenwi yma yng Nghymru.

Un o'r materion allweddol, wrth gwrs, yw sicrhau y dosberthir rhai o'r mathau o ddyfeisiau meddygol a defnyddiau traul y cyfeiria'r Aelod atynt yn ei chwestiwn ym mhob rhan o Gymru, gan gynnwys efallai y cymunedau mwy anghysbell.

Porthladd Caergybi
Holyhead Port

2. A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer Porthladd Caergybi pe bai Brexit heb fargen yn digwydd? OAQ53392

2. Will the Counsel General provide an update on Welsh Government plans for Holyhead port in the event of a no-deal Brexit? OAQ53392

14:25

In his oral statement of 22 January, the Minister for Economy and Transport detailed our contingency plans for heavy goods vehicles delayed in Holyhead. Welsh Government officials have identified more than one option, and are in discussions with the Roadking truck stop facility, which we are confident will have a positive outcome.

Yn ei ddatganiad llafar ar 22 Ionawr, nododd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth fanylion ein cynlluniau wrth gefn ar gyfer cerbydau nwyddau trwm a fyddai'n wynebu oedi yng Nghaergybi. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi nodi mwy nag un opsiwn, ac yn trafod gyda Roadking, y cyfleuster aros ar gyfer lorïau, ac rydym yn hyderus y bydd hynny'n arwain at ganlyniad cadarnhaol.

Thank you for that answer, and I hope you get well soon.

HMRC has now announced transitional plans, which will be in place for a year, where EU goods will be treated as they are now, to minimise disruption in the event of a 'no deal'. What support will the Welsh Government be providing to the port, and how will that be communicated with businesses?

Diolch am eich ateb, a brysiwch wella.

Mae CThEM wedi cyhoeddi cynlluniau trosiannol, a fydd ar waith am flwyddyn, lle bydd nwyddau o'r UE yn cael eu trin fel y cânt eu trin ar hyn o bryd, er mwyn lleihau trafferthion mewn sefyllfa 'dim bargen'. Pa gymorth y bydd Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu i'r porthladd, a sut y bydd hwnnw'n cael ei gyfleu i fusnesau?

Well, there are very well established discussions with the port operators and with HMRC, the UK Government and local government, in particular. The Welsh Government recognises the risks around delays to the port in Holyhead. Regardless of the decisions that the UK Government is taking, the Irish Government, as part of the EU, will be imposing the full suite of EU law on traffic through the Irish ports. There have been extensive discussions, as I mentioned, to ascertain—should there be a need for HGV vehicles to be located outside the port, for suitable locations to be identified in relation to that, and those discussions are ongoing.

Wel, cafwyd trafodaethau trylwyr iawn gyda gweithredwyr y porthladdoedd a CThEM, Llywodraeth y DU a llywodraeth leol, yn arbennig. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y peryglon ynghylch oedi yn y porthladd yng Nghaergybi. Ni waeth pa penderfyniadau a wnaiff Llywodraeth y DU, bydd Llywodraeth Iwerddon, fel rhan o'r UE, yn arfer cyfraith yr UE yn llawn ar draffig drwy borthladdoedd Iwerddon. Cafwyd trafodaethau helaeth, fel y soniais, i bennu—pe bai angen lleoli cerbydau nwyddau trwm y tu allan i'r porthladd, i nodi lleoliadau addas mewn perthynas â hynny, ac mae'r trafodaethau hynny'n mynd rhagddynt.

In his 13 January letter to the First Minister, the Secretary of State for Wales invited the First Minister to attend meetings of the new EU exit preparedness committee, chaired by the Prime Minister, when relevant issues to Wales were on the agenda. They also stated: 'I have asked officials to share with you the experiences around the recent exercises in Kent, and similarly it would be helpful if you were able to share your conclusions around work in Holyhead and the Pembrokeshire ports.' What response, if any, therefore, has the First Minister, or yourself on his behalf, made in response to that request?

Yn ei lythyr at y Prif Weinidog ar 13 Ionawr, rhoddodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru wahoddiad i'r Prif Weinidog fynychu cyfarfodydd y pwyllgor newydd ar barodrwydd i ymadael â'r UE, a gadeirir gan Brif Weinidog y DU, pan fydd materion sy'n berthnasol i Gymru ar yr agenda. Roeddent hefyd yn dweud: 'Rwyf wedi gofyn i swyddogion rannu'r profiadau mewn perthynas â'r ymarferion diweddar yng Nghaint gyda chi, ac yn yr un modd, byddai o gymorth pe gallech rhannu eich casgliadau ynghylch gwaith yng Nghaergybi a phorthladdoedd Sir Benfro.' Pa ymateb, os o gwbl, felly, a roddwyd gan y Prif Weinidog, neu gennych chi ar ei ran, i'r cais hwnnw?

A response has gone to the Secretary of State for Wales, indicating that most of the issues on which an invitation has been extended to the Welsh Government relate to where matters have been devolved to Wales. Obviously, there isn't an equivalent in terms of the work we do here, because we don't deal with reserved matters here, but I know the First Minister has also indicated that he has asked officials to share information on certain projects with the Secretary of State for Wales.

Mae ymateb wedi'i roi i Ysgrifennydd Gwladol Cymru i ddweud bod y rhan fwyaf o'r materion lle rhoddwyd gwahoddiad i Lywodraeth Cymru yn ymwneud â materion sydd wedi eu datganoli i Gymru. Yn amlwg, nid oes unrhyw beth yn cyfateb o ran y gwaith a wnawn yma, gan nad ydym yn ymdrin â materion a gedwir yn ôl yma, ond gwn fod y Prif Weinidog wedi nodi hefyd ei fod wedi gofyn i swyddogion rannu gwybodaeth ar brosiectau penodol gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

Diolch yn fawr iawn. Dwi wedi bod ar wefan HMRC heddiw, yn sôn am beth fyddai'n digwydd o ran tollau os ydy'r Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb. Mae o'n rhyfeddol o gymhleth. Mae o'n dechrau drwy egluro mai simplified customs procedures ydy'r rhain. Does yna ddim byd yn syml am hyn o gwbl, ac, wrth gwrs, mae yna ffordd o'i gadw fe'n syml, sef i aros o fewn yr undeb tollau a'r farchnad sengl. Ond pa gamau gweithredu bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd mewn achos o adael heb gytundeb i gydweithio efo HMRC i sicrhau bod porthladd Caergybi ddim yn dod i stop?

Thank you very much. I’ve been on the HMRC website today, looking at what would happen in terms of customs arrangements if the UK leaves the European Union without a deal. It’s incredibly complex. It starts by explaining that simplified customs procedures are what is set out. There is nothing simple about this, and, of course, there’s a way of keeping it simple, and that’s to remain within the customs union and the single market. But what steps will the Welsh Government take in a 'no deal' scenario to collaborate with HMRC to ensure that the port of Holyhead doesn’t come to a stop?

Wel, mae'r Aelod yn pwysleisio elfen bwysig iawn, hynny yw, pa bynnag faint bosib gall ei wneud mewn sefyllfa heb gytundeb, dyw'r problemau fydd yn digwydd yn y cyd-destun hwnnw ddim yn gallu cael—. Dyw'r camau ddim ar gael i sicrhau bod hynny ddim yn digwydd. Mae trafodaethau yn digwydd, fel rwy'n ei ddweud, gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig a gyda'r HMRC ynglŷn â hyn, sy'n seiliedig ar fodelu gwahanol senarios a sicrhau bod camau'n cael eu cymryd, ar y cyfan, i ddelio gorau y gallwn ni â'r sefyllfa honno. Dylwn i ddweud bod y cydweithrediad gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn y maes hwn wedi gwella dros y cyfnod diweddaraf.

Well, the Member emphasises a very important element, namely that whatever can be done in a 'no deal' situation, the problems in that context would mean that—. We don’t have the relevant actions available to ensure that doesn't happen. Discussions are taking place, as I say, with the UK Government and HMRC on this, based on the modelling of various scenarios and ensuring that steps are taken generally to deal with that situation as best we can. I should say that collaboration with the UK Government in this field has improved over the recent period.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

We turn to spokespersons' questions, and the first person this afternoon is the Conservative spokesperson, Darren Millar.

Symudwn at gwestiynau'r llefarwyr, a daw'r cwestiwn cyntaf y prynhawn yma gan lefarydd y Ceidwadwyr, Darren Millar.

Diolch, Dirprwy Lywydd. Minister, can you tell us whether the Welsh Labour-led Government wants a second referendum on the UK's membership of the EU or not?

Diolch, Ddirprwy Lywydd. Weinidog, a allwch ddweud wrthym pa un a yw Llywodraeth Lafur Cymru yn dymuno cael ail refferendwm ar aelodaeth y DU o'r UE ai peidio?

The Welsh Government's position is very clear on this. 

Mae safbwynt Llywodraeth Cymru yn glir iawn mewn perthynas â hyn.

It is. I may not be able to convey it very loudly today, but—. [Laughter.]

Ydy. Efallai na allaf ei gyfleu'n uchel iawn heddiw, ond—. [Chwerthin.]

Was that your second question, I take it? You just said, 'Is it?' Was that your second question?

Ai dyna oedd eich ail gwestiwn, rwy'n cymryd? Rydych newydd ddweud, 'Ydy e?' Ai dyna oedd eich ail gwestiwn?

It was a polite gibe, given the polite gibe that came back to me.

Pryfocio cwrtais ydoedd, o ystyried y pryfocio cwrtais a gefais i.

Well, perhaps ykeep your polite gibes, then, and I won't be confused as to whether it was a question or not.

Wel, efallai y dylech gadw'ch pryfocio cwrtais i chi'ch hun felly, ac ni fyddaf mewn penbleth a oedd yn gwestiwn ai peidio.

Thank you, Dirprwy Lywydd. Our position as a Government—

Diolch, Ddirprwy Lywydd. Ein safbwynt fel Llywodraeth—

I'm sorry; I can't hear.

Mae'n ddrwg gennyf; nid wyf yn clywed.

Our position as a Government is set out in 'Securing Wales' Future'. The kind of deal for a post-Brexit relationship we would like to see is set out in that. If that sort of deal is not available and can't be agreed, then—

Nodir ein safbwynt fel Llywodraeth yn 'Diogelu Dyfodol Cymru'. Nodir y math o gytundeb yr hoffem ei weld ar gyfer perthynas ôl-Brexit yn y ddogfen honno. Os nad yw'r math hwnnw o gytundeb yn bosibl, ac na ellir cytuno arno, yna—

14:30

I'm sorry, I can't hear you. I did try these earlier. 

Mae'n ddrwg gennyf, ni allaf eich clywed. Fe geisiais eu defnyddio'n gynharach.

It does work. The floor amplification will work. 

Mae'n gweithio. Fe wnaiff y chwyddleisio llawr weithio.

I was trying it earlier; I couldn't hear. 

Fe geisiais ei ddefnyddio'n gynharach; ni allwn glywed.

Do you want to ask your second question?

A ydych am ofyn eich ail gwestiwn?

I couldn't hear the answer to the first one. 

Ni allwn glywed yr ateb i'r cwestiwn cyntaf.

If that sort of deal is available, then the Welsh Government recognises that another referendum is a means of breaking that deadlock. 

Os yw'r math hwnnw o gytundeb ar gael, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod refferendwm arall yn fodd o dorri'r anghytundeb hwnnw.

It would help if Members in the Chamber could keep the noise down. The Counsel General is struggling, and so, if we all can keep quiet, then we'll be able to get through this next set of questions. Darren. 

Byddai'n help pe bai'r Aelodau yn y Siambr yn cadw'r sŵn i lawr. Mae'r Cwnsler Cyffredinol yn ei chael hi'n anodd, ac felly, os gallwn fod yn dawel, gallwn fynd drwy'r set nesaf o gwestiynau. Darren.

I listened to what you said. I'm still not clear on whether you want a referendum or not. We voted in this Chamber just a couple of weeks ago, and the Welsh Government seemed to support preparations for a second referendum, but it didn't expressly indicate whether there was support for a referendum or not. And I think the situation is such that you should be changing your Labour Party website address to Confused.com because I think lots of people out there find it bizarre that we're in a situation where the Welsh Government votes to prepare for a second referendum without actually demonstrating whether it supports having one or not. That seems to me to be a very strange situation indeed. Now, we know that the leader of the Labour Party, Jeremy Corbyn, wrote to the Prime Minister last week and he indicated in that letter that he's abandoned his six undeliverable tests and replaced them with five new demands on Brexit. In his letter, he didn't mention the prospect of a second referendum, and the reason he didn't mention the prospect of a second referendum is because the leader of the opposition isn't prepared to ask for one. Do you accept that it's utterly futile for the Welsh Government to seek to prepare for a second referendum given that your own leader in Westminster isn't prepared to ask for one and there's no prospect of one coming? 

Gwrandewais ar yr hyn a ddywedoch. Nid wyf yn siŵr o hyd a ydych eisiau refferendwm ai peidio. Fe wnaethom bleidleisio yn y Siambr hon ychydig wythnosau'n ôl, ac roedd hi'n ymddangos fel pe bai Llywodraeth Cymru'n cefnogi paratoadau ar gyfer ail refferendwm, ond ni ddynododd yn bendant pa un a oedd cefnogaeth i refferendwm ai peidio. Ac rwy'n credu bod y sefyllfa'n golygu y dylech newid cyfeiriad gwefan y Blaid Lafur i Dryslyd.com oherwydd credaf fod llawer o bobl yn ei chael hi'n rhyfedd ein bod mewn sefyllfa lle mae Llywodraeth Cymru yn pleidleisio i baratoi ar gyfer ail refferendwm heb ddangos a yw'n cefnogi cael un ai peidio. Mae honno i'w gweld yn sefyllfa ryfedd iawn yn wir. Nawr, gwyddom fod arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn, wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog yr wythnos diwethaf ac fe nododd yn y llythyr hwnnw ei fod wedi cefnu ar ei chwe phrawf nad oes modd eu cyflawni ac wedi gosod pump o alwadau newydd ar gyfer Brexit yn eu lle. Yn ei lythyr, ni soniodd am y posibilrwydd o gynnal ail refferendwm, a'r rheswm na soniodd am y posibilrwydd o gynnal ail refferendwm yw oherwydd bod arweinydd yr wrthblaid yn amharod i ofyn am un. A ydych yn derbyn ei bod yn gwbl ofer i Lywodraeth Cymru geisio paratoi am ail refferendwm o ystyried nad yw eich arweinydd eich hunain yn San Steffan yn barod i ofyn am un ac nad oes unrhyw arwydd y daw yna ail refferendwm?

Well, the letter from the leader of the opposition described the sort of deal that the Labour Party in Westminster would be prepared to support. And we recommend that the Prime Minister engages fully with the leader of the opposition to see if that sort of deal can emerge from discussions in Parliament. She's failed to do so so far. 

Wel, disgrifiodd y llythyr gan arweinydd yr wrthblaid y math o gytundeb y byddai'r Blaid Lafur yn San Steffan yn barod i'w gefnogi. Ac rydym yn argymell bod y Prif Weinidog yn ymgysylltu'n llawn ag arweinydd yr wrthblaid i weld a all trafodaethau yn y Senedd arwain at gytundeb o'r fath. Mae hi wedi methu gwneud hynny hyd yma.

The reality is, of course, that the Labour leadership in Westminster wants out of the EU. Footage was revealed in the last few days of Jeremy Corbyn back in 2010, calling for the EU to be, and I quote, 'defeated', accusing it and the IMF of being, and I quote,

'utterly united in deflation, suppressing the economy and creating unemployment'.

And, of course, in a book, which is currently being serialised in a Sunday newspaper, it's been revealed that the shadow chancellor, John McDonnell, and Seumas Milne, Jeremy's Corbyn's closest adviser, both voted to leave the EU. Given this, do you accept that instead of playing politics around a second referendum and preparing for one when there's no prospect of one coming, and no prospect of the Labour frontbench in Westminster calling for one, that you ought to get on with supporting the Prime Minister and supporting the deal that she has negotiated and the changes that are going to be necessary to deliver a deal, with appropriate changes to the backstop?

Y gwir amdani, wrth gwrs, yw bod arweinyddiaeth y Blaid Lafur yn San Steffan eisiau gadael yr UE. Datgelwyd lluniau yn yr ychydig ddyddiau diwethaf o Jeremy Corbyn yn ôl yn 2010, yn galw ar yr UE, ac rwy'n dyfynnu, 'i gael ei drechu', gan gyhuddo'r Undeb Ewropeaidd a'r Gronfa Ariannol Ryngwladol o fod, a dyfynnaf,

yn hollol unedig ar ddatchwyddiant, darostwng yr economi a chreu diweithdra.

Ac wrth gwrs, mewn llyfr sy'n cael ei gyfresoli mewn papur dydd Sul ar hyn o bryd, datgelwyd bod canghellor yr wrthblaid, John McDonnell, a Seumas Milne, cynghorydd agosaf Jeremy Corbyn, ill dau wedi pleidleisio i adael yr UE. O gofio hyn, yn hytrach na chwarae gwleidyddiaeth ynghylch ail refferendwm a pharatoi am un pan nad oes unrhyw arwydd y daw un, a dim gobaith y bydd mainc flaen Llafur yn San Steffan yn galw am un, a ydych yn derbyn mai'r hyn y dylech ei wneud yw bwrw ymlaen i gefnogi'r Prif Weinidog a chefnogi'r cytundeb a negododd a'r newidiadau sy'n mynd i fod yn angenrheidiol ar gyfer sicrhau cytundeb, gyda newidiadau priodol i'r ddarpariaeth wrth gefn?

Whilst I envy the Member's ability to project across the Chamber, I won't take any lessons from him on playing politics on this issue. Our position is completely clear, and the best means of resolving this and avoiding a 'no deal' situation is for the Prime Minister to drop her red lines and seek to achieve a consensus across Parliament on the sorts of the principles that there could be a broadly based coalition, not the narrow coalition she's trying to establish at the moment. 

Er fy mod yn eiddigeddus o allu'r Aelod i gael ei glywed ar draws y Siambr, nid wyf am gymryd unrhyw wersi oddi wrtho am chwarae gwleidyddiaeth ar y mater hwn. Mae ein safbwynt yn hollol glir, a'r ffordd orau o ddatrys hyn ac osgoi sefyllfa 'dim bargen' yw i'r Prif Weinidog gael gwared ar ei llinellau coch a cheisio sicrhau consensws ar draws y Senedd ar y mathau o egwyddorion y gellid cael cynghrair eang yn eu cylch, nid y gynghrair gul y mae hi'n ceisio ei sefydlu ar hyn o bryd.

We turn to the Plaid Cymru spokesperson, Adam Price. 

Trown at lefarydd Plaid Cymru, Adam Price.

Diolch, Dirprwy Lywydd. Yn dychwelyd at y cwestiwn a oedd wedi cael ei godi gan fy nghyfaill Helen Mary Jones, ydy'r gwaith roeddech chi wedi cyfeirio ato yn ceisio adnabod y meddyginiaethau a'r nwyddau meddygol sydd mewn peryg o fynd yn brin pe bai yna Brexit heb gytundeb wedi'i gwblhau? Faint o nwyddau a meddyginiaethau ydych chi wedi eu hadnabod ar y rhestr honno? A yw'n llai na'r 31 o nwyddau sydd wedi'u hadnabod yn yr asesiad diweddaraf gan yr Asiantaeth Feddyginiaethau Ewropeaidd?  Ydych chi'n bwriadu cyhoeddi y rhestr yma, fel bod meddygon teulu a'r cyhoedd yn ymwybodol o'r risgiau posib a allai eu hwynebu nhw, fel y gallant, i'r graddau sy'n bosib, wneud cynlluniau wrth gefn?

Thank you, Deputy Presiding Officer. Returning to the question raised by my colleague Helen Mary Jones, has the work that you referred to in identifying the medicines and medical equipment that are at risk of becoming scarce if there were a 'no deal' Brexit been completed? Is that work completed? How many medicines and what medical equipment have you identified on that list? Is it less than the 31 identified in the most recent analysis by the European Medicines Agency, and do you intend to publish that list so that GPs and the public are aware of the possible risks that they may face, so that, as far as possible, they can make contingency arrangements?

14:35

Dyw'r gwaith hynny ddim wedi ei gwblhau. Mae'r gwaith yn digwydd ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraethau eraill y Deyrnas Unedig, yn cynnwys y Llywodraeth yn San Steffan. Mae'r gwaith yn mynd ar ei hyd ar hyn o bryd. Yr hyn sy'n bwysig yw ein bod ni'n sicrhau ein bod ni'n glir gyda phobl nad oes unrhyw ofyniad arnyn nhw i ymddwyn mewn ffordd wahanol ar hyn o bryd. Dydyn ni ddim yn gofyn i'r gwasanaeth iechyd ymateb mewn ffordd wahanol i feddygon teulu, i gynnig presgripsiynau hirach i bobl, nac i fferyllwyr wneud hynny chwaith. Byddwn ni'n cadw'r sefyllfa hyn o dan sylw.

That work is not complete, and that work is taking place jointly between the Welsh Government and other Governments, including the Westminster Government. The work is ongoing at present. What is important is to ensure and be clear with people that they don’t need to behave in any different way at the moment. We are not asking the NHS to respond any differently to GPs, as in giving people longer prescriptions, and we’re not asking pharmacists to do so either. We will be keeping an eye on the situation.

Gaf fi ofyn i'r Gweinidog, gydag ond ychydig wythnosau i fynd, onid yw hi'n mynd i beri consýrn i bobl bod y gwaith yna heb ei gwblhau? Hynny yw, roeddem ni'n gwybod ers tro byd fod yna bosibilrwydd o adael heb gytundeb, a nawr, gydag ychydig o wythnosau i fynd, dŷn ni'n dal ddim yn gwybod pa nwyddau a meddyginiaethau dŷn ni'n sôn amdanyn nhw.

Gaf fi ofyn iddo fe hefyd ydy e'n ymwybodol o gynlluniau wrth gefn y pedwar llu heddlu yng Nghymru, i roi heddweision ar standby er mwyn ymateb i unrhyw anghydfod sifil neu drafferthion mewn porthladdoedd pe bai yna Brexit heb gytundeb? Os ydych chi wedi cael y trafodaethau hynny, allwch chi fanylu ar niferoedd y heddweision rŷn ni'n sôn amdanynt? Ydy'r trefniadau wrth gefn yma yn cynnwys gallu ymateb i geisiadau am gymorth mewn rhannau eraill o'r Deyrnas Gyfunol, gan gynnwys Gogledd Iwerddon? Allwch chi ddweud hefyd a yw awdurdodau lleol, gwasanaethau brys eraill ac unrhyw gorff arall yn y sector cyhoeddus hefyd ynghlwm yn y gwaith cynllunio yma?

May I ask the Minister, with just a few weeks to go, isn’t it going to be a cause of concern for people that that work hasn’t been completed? We’ve known for some time that there was a possibility of a no-deal exit, and, with just a few weeks remaining, we still don’t know what goods and medicines we are talking about.

May I also ask him whether he is aware of any contingency plans by the police forces in Wales to put police officers on standby to respond to any civil disputes, or disputes in our ports should there be a 'no deal' Brexit? And if you have had those discussions, could you give some details on the number of officers we are talking about? Do these contingency arrangements include responding to crises in other parts of the UK, including Northern Ireland? Can you tell us whether local authorities, other emergency services and any other public sector bodies are involved in this planning work?

Ydyn, mae'r cyrff hynny ynghlwm yn y gwaith hynny, drwy'r local resilience forums, ac mae'r pedwar heddlu ynghlwm yn y trafodaethau yna hefyd. Fel y bydd yr Aelod yn deall, mae trefniadau sy'n bodoli ar gyfer mutual assistance yn gyffredinol, ac mae'r holl bethau yma yn digwydd o fewn fframwaith civil contingencies, sydd wedi ei sefydlu ar gyfer pob mathau o sefyllfaoedd. Does gyda ni ddim unrhyw intelligence penodol am civil unrest ar raddfa eang, fel petai, ond mae'r trafodaethau hynny'n digwydd gyda llywodraeth leol, gyda'r heddlu, gyda chyrff y gwasanaeth iechyd a gyda'r Llywodraethau eraill yn y Deyrnas Unedig.

Yes, those organisations are involved in that work, through the local resilience forums, and the four police forces are also involved in those negotiations. As the Member will know, there are already arrangements in place in terms of mutual assistance, and all of this takes places within the civil contingencies framework, which has been established for all kinds of situations. We don’t have any specific intelligence about civil unrest on a wider scale, as it were, but the negotiations and discussions are taking place with local authorities, with the police, with the health service and with other Governments in the United Kingdom.

Allaf fi jest gofyn i'r Gweinidog a ydy e'n ymwybodol, jest i gadarnhau, fod heddlu yng Nghymru yn mynd i gael eu rhoi ar standby pe baem ni'n gadael heb gytundeb, fel sydd wedi cael ei adrodd, er enghraifft, yn yr Alban ac yn Lloegr? Ym mis Chwefror y llynedd, mi gawsom ni gadarnhad bod y Llywodraeth yn edrych ar y syniad o greu parthau rhydd, neu borthladdoedd rhydd, pe baem ni'n gadael yr Undeb Ewropeaidd. All y Gweinidog ein diweddaru ni ynglŷn â'r gwaith hynny? Allwch chi ddweud pa borthladdoedd, neu feysydd awyr, neu ardaloedd eraill, sydd o dan ystyriaeth gennych ar hyn o bryd? Ac a ydych chi fel Llywodraeth yn bwriadu cefnogi unrhyw gais ar gyfer statws parth rhydd?

Ac yn olaf, yn dilyn adroddiadau y prynhawn yma bod Ford wedi dweud wrth Brif Weinidog Prydain eu bod nhw'n bwriadu symud y gwaith cynhyrchu o'r Deyrnas Gyfunol pe bai yna Brexit heb gytundeb, a ydych chi'n gallu dweud a fydd yna unrhyw drafodaeth debyg gyda Gweinidogion Cymru, gan Ford? Ac a allwch chi ddweud hefyd a ydy Llywodraeth Cymru wedi siarad â phob un o'r 52 o brif gwmnïau—yr anchor companies—yn ystod y tri mis diwethaf i ofyn iddyn nhw hefyd ynglŷn ag effaith bosib Brexit ar eu busnesau?

Could I ask the Minister just to confirm that the police forces in Wales are going to be put on standby in the event of a 'no deal' Brexit, as has been reported, for example, in England and in Scotland? In February of last year, we received confirmation that the Government was considering the concept of free zones, or free ports, if we were to leave the European Union. Can the Minister provide us with an update on that work? And can you tell us which ports, or airports, or other areas, are being considered by you at the moment, and whether you as a Government intend to support any application for a free zone or free port status?

Finally, following reports this afternoon that Ford have told the UK Prime Minister that they intend to shift production from the UK if there were to be a 'no deal' Brexit, can you tell us whether there will be any similar discussion between Welsh Ministers and Ford? And can you also tell us whether the Welsh Government has spoken to each of the 52 anchor companies over the last three months to ask them about the possible impact of Brexit on their businesses?

O ran y porthladdoedd rhydd, wrth gwrs, o'n safbwynt ni fel Llywodraeth, rydym ni eisiau bod mewn sefyllfa lle mae gyda ni berthynas agos â'r farchnad sengl, a bod o fewn undeb tollau. Ac mae'n anodd gweld sut y gallai porthladdoedd rhydd, parthau rhydd, fodoli o fewn y fframwaith hwnnw. Felly, mae sialens strategol gyda ni yn y cyd-destun hwnnw.

O ran y sgyrsiau rhwng y Llywodraeth a'r cwmnïau, neu'r cyflogwyr, mawr, mae'r sgyrsiau yna'n digwydd yn barhaol. Roeddwn ni yn y cyfarfod gyda Ken Skates yn gynharach yr wythnos yma gyda chynrychiolwyr o'r busnesau—gyda'r sector economaidd yn gyffredinol—ac mae'r math o drafodaethau mae'n sôn amdanyn nhw yn bethau sy'n digwydd yn gyson ar hyn o bryd. 

As regards the free ports, of course, from our point of view as a Government, we want to be in a position where we can have a close relationship with the single market, and within a customs union. And it’s difficult to see how the free ports, or free zones, could exist within that framework. And so we have a strategic challenge in that context.

As regards discussions between Government and the major employers or companies, those discussions are ongoing. I was in that meeting with Ken Skates earlier this week with business representatives—with the economic sector more generally—and the kind of discussions you're alluding to are happening on a regular basis at present. 

14:40

Thank you. We turn to the UKIP spokesperson, Neil Hamilton. 

Diolch. Trown at lefarydd UKIP, Neil Hamilton.

Thank you, Deputy Presiding Officer. The Counsel General will have seen that Olly Robbins, the Government's chief negotiator with the EU, let the cat out of the bag yesterday in Brussels and revealed Theresa May's true intentions. She has always said that she doesn't want to extend article 50 or to have any delay in Britain leaving the EU beyond 29 March. But Olly Robbins said that his task, or the Government's task in the House of Commons over the next few weeks is to get MPs to believe that, in the week beginning at the end of March, the extension is possible, but if they don't vote for the deal then the extension is going to be a long one. So, on the one hand, the Prime Minister is saying that there won't be an extension, but the man actually doing the day-to-day negotiations is saying that their tactic is to extend the membership of Britain in the EU beyond 29 March if MPs don't agree the deal.  

Diolch, Ddirprwy Lywydd. Bydd y Cwnsler Cyffredinol wedi gweld bod Olly Robbins, prif negodwr y Llywodraeth gyda'r UE, wedi gadael y gath o'r cwd ddoe ym Mrwsel ac wedi datgelu gwir fwriadau Theresa May. Mae hi bob amser wedi dweud nad yw am ymestyn erthygl 50 na chael unrhyw oedi a fyddai'n golygu na fyddai Prydain yn gadael yr UE ar 29 Mawrth. Ond dywedodd Olly Robbins mai ei dasg, neu dasg y Llywodraeth yn Nhŷ’r Cyffredin dros yr ychydig wythnosau nesaf, yw cael ASau i gredu y bydd estyniad yn bosibl ar gyfer yr wythnos yn dechrau ar ddiwedd mis Mawrth, ond os na fyddant yn pleidleisio o blaid y cytundeb, y bydd yr estyniad yn un hir. Felly, ar y naill law, mae'r Prif Weinidog yn dweud na fydd estyniad, ond mae'r dyn sy'n gwneud y negodi o ddydd i ddydd yn dweud mai eu tacteg yw ymestyn aelodaeth Prydain o'r UE y tu hwnt i 29 Mawrth os nad yw'r ASau yn cytuno i'r cytundeb.

Yes, I saw that as well. Our position, as a Government, is that the Prime Minister should request an extension to article 50 at this point. The later that is left, the more risky it becomes and the more challenges there may be to securing that. It seems to us that almost any scenario from now on requires an extension to article 50—an extension to the exit date. Even if a deal was possible at this point, the practical, logistical exercise of getting legislation through Parliament in order to make that happen already takes us in almost any realistic scenario beyond the current exit date.  

Ie, gwelais innau hynny hefyd. Ein safbwynt ni, fel Llywodraeth, yw y dylai'r Prif Weinidog wneud cais am estyniad i erthygl 50 ar y pwynt hwn. Po ddiweddaraf y gadewir hynny, y mwyaf peryglus fydd hi a'r mwyaf o heriau a allai fod i sicrhau hynny. Mae'n ymddangos i ni fod bron unrhyw senario o hyn ymlaen yn galw am ymestyn erthygl 50—ymestyn y dyddiad ymadael. Hyd yn oed pe bai cytundeb yn bosibl ar y pwynt hwn, mae'r ymarfer logistaidd, ymarferol o gael deddfwriaeth drwy'r Senedd er mwyn gwneud iddo ddigwydd eisoes yn mynd â ni y tu hwnt i'r dyddiad ymadael presennol mewn unrhyw senario realistig fwy neu lai.

Well, I'm sure the Counsel General would agree with me that this resolves, ultimately, into a question of trust in Government, which is a vitally important issue. Here we have, on the one hand, the Government's chief negotiator being overheard in private, in circumstances where he didn't know he was being overheard, saying one thing, and the Prime Minister in public denying what he said. Which does he believe is the more credible approach? 

Wel, rwy'n siŵr y byddai'r Cwnsler Cyffredinol yn cytuno â mi fod hyn yn dod yn gwestiwn o ymddiriedaeth yn y Llywodraeth yn y pen draw, sy'n fater hollbwysig. Yma mae gennym brif negodwr y Llywodraeth ar y naill law yn cael ei glywed mewn amgylchiadau preifat pan nad oedd yn gwybod ei fod yn cael ei glywed, yn dweud un peth, a'r Prif Weinidog yn gwadu'n gyhoeddus yr hyn a ddywedodd. Pa ymagwedd yw'r fwyaf credadwy yn ei farn ef?

I'm not sure it's for me to speculate on potential discussions within the UK Government between negotiators and the Prime Minister. All I would say is that we've been very clear about the kind of deal that we think should be put before the House of Commons, and I think the Prime Minister should take all the steps she can to make that a reality. 

Nid wyf yn siŵr mai fy lle i yw dyfalu ynglŷn â thrafodaethau posibl o fewn Llywodraeth y DU rhwng negodwyr a'r Prif Weinidog. Y cyfan a ddywedaf yw ein bod wedi bod yn glir iawn ynghylch y math o gytundeb y credwn y dylid ei roi gerbron Tŷ'r Cyffredin, a chredaf y dylai'r Prif Weinidog weithredu'r holl gamau y gall er mwyn gwireddu hynny.

Well, as the deal that Theresa May has put on the table gives the EU all it wants—the £39 billion, detaching Northern Ireland from the rest of the UK, a continuation of regulatory alignment without a voice or a vote in the EU, and with no unilateral right to leave, which we currently enjoy under article 50—effectively what the Prime Minister is proposing is very largely what the Welsh Labour Government itself wants to see. So, is he encouraged by this confirmation of the Prime Minister's duplicity in negotiating a deal that she claims is a means of exiting the EU whilst knowing it is actually designed to keep the UK indefinitely within it? 

Wel, gan fod y cytundeb y mae Theresa May wedi'i roi ar y bwrdd yn rhoi pob dim y mae'r UE ei eisiau—y £39 biliwn, rhannu Gogledd Iwerddon oddi wrth weddill y DU, parhad o'r aliniad rheoleiddio heb lais na phleidlais yn yr UE, a heb unrhyw hawl unochrog i adael, hawl sydd gennym ar hyn o bryd o dan erthygl 50—i bob pwrpas yr hyn y mae'r Prif Weinidog yn ei gynnig yw'r hyn y mae Llywodraeth Lafur Cymru ei hun am ei weld i raddau helaeth. Felly, a yw'n cael ei galonogi gan y cadarnhad hwn o ddauwynebogrwydd y Prif Weinidog yn negodi cytundeb y mae hi'n honni ei fod yn fodd o adael yr UE gan wybod ei fod wedi'i lunio mewn gwirionedd er mwyn cadw'r DU o'i fewn am gyfnod amhenodol?

Well, I'm certainly conscious of the limitations of being in the EU without a voice, but I would just say that the deal that the Prime Minister has put forward to the House of Commons falls very short of the kind of deal the Welsh Labour Government, together with Plaid Cymru, has described as the kind of post-Brexit relationship we should have with the European Union. It doesn't, for example, include a permanent customs union; it doesn't, for example, include a single market in services; and it certainly doesn't include the kind of fair movement migration policy that we feel is the best in Wales's interests after Brexit. 

Wel, rwy'n sicr yn ymwybodol o'r cyfyngiadau o fod yn yr UE heb lais, ond hoffwn ddweud bod y cytundeb y mae'r Prif Weinidog wedi'i gyflwyno i Dŷ'r Cyffredin yn brin iawn o'r math o gytundeb y mae Llywodraeth Lafur Cymru, ynghyd â Phlaid Cymru, wedi'i ddisgrifio fel y math o berthynas ar ôl Brexit a ddylai fod gennym gyda'r Undeb Ewropeaidd. Nid yw, er enghraifft, yn cynnwys undeb tollau parhaol; nid yw, er enghraifft, yn cynnwys marchnad sengl mewn gwasanaethau; ac yn sicr nid yw'n cynnwys y math o bolisi ymfudo symudiad teg y teimlwn y byddai orau er lles Cymru ar ôl Brexit.

Well, I take issue with the Counsel General on much of what he has just said, because, effectively, the basis of the deal that the EU has extorted from the Government is Britain's membership of the customs union and, indeed, the single market in effect because regulatory alignment is part and parcel of it, and there is no end date. So, in those circumstances, then the EU has no incentive to improve its offer because it's got everything it wanted on the table already. So, why should it agree to allow Britain to leave the EU in due course when it's actually got us where it wants us—actually within the EU but without a voice and a vote? And, therefore, that means, in effect, permanent continuation of Britain's membership of the EU—exactly what the Labour party wants to see. 

Wel, rwy'n anghytuno â'r Cwnsler Cyffredinol ynghylch llawer o'r hyn y mae newydd ei ddweud, oherwydd, i bob pwrpas, sail y cytundeb y llwyddodd yr UE i'w wasgu o'r Llywodraeth yw aelodaeth Prydain o'r undeb tollau ac yn wir, y farchnad sengl i bob pwrpas am fod aliniad rheoleiddio yn rhan annatod ohono, ac nid oes dyddiad terfyn. Felly, yn yr amgylchiadau hynny, nid oes unrhyw gymhelliad i'r UE wella ei gynnig oherwydd mae popeth y mae eu heisiau ar y bwrdd eisoes. Felly, pam y dylai gytuno i ganiatáu i Brydain adael yr UE maes o law pan fydd wedi ein cael ni yn union lle mae eisiau i ni fod mewn gwirionedd—o fewn yr Undeb Ewropeaidd ond heb lais a phleidlais? Ac felly, mae hynny'n golygu parhad aelodaeth Prydain o'r UE yn barhaol mewn gwirionedd—sef yn union yr hyn y mae'r Blaid Lafur am ei weld.

I also believe that seeking renegotiation of the deal with the EU on the basis of the Prime Minister's current red lines is a very, very optimistic strategy on her part. Of course, we know that the EU said that if she moves from the red lines, other options are available on the table, and, once again, I'd encourage the Prime Minister to take that up. 

Credaf hefyd fod ceisio ail-drafod y cytundeb gyda'r UE ar sail llinellau coch presennol y Prif Weinidog yn strategaeth optimistaidd tu hwnt ar ei rhan. Wrth gwrs, rydym yn gwybod bod yr UE wedi dweud pe bai'n symud oddi wrth y llinellau coch, fod yna ddewisiadau eraill ar y bwrdd, ac unwaith eto, buaswn yn annog y Prif Weinidog i fynd ar drywydd y rheini.

14:45
Gweithgynhyrchwyr Ceir
Car Manufacturers

3. Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch cymorth ar gyfer gweithgynhyrchwyr ceir yng Nghymru pe bai Brexit heb fargen yn digwydd? OAQ53399

3. What discussions has the Counsel General had with the UK Government on support for car manufacturers in Wales in the event of a no-deal Brexit? OAQ53399

We recognise the importance of the automotive sector to Wales and continue to press the UK Government to rule out a 'no deal' outcome whilst providing advice on mitigating actions. We are also in very close contact with the Welsh Automotive Forum and UK-wide sector bodies on Brexit. 

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd y sector modurol yng Nghymru ac yn parhau i bwyso ar Lywodraeth y DU i ddiystyru canlyniad 'dim bargen' gan ddarparu cyngor ar gamau lliniaru. Rydym hefyd mewn cysylltiad agos iawn â Fforwm Modurol Cymru a chyrff sector ar draws y DU ar Brexit.

I do hope that the speculation on an overheard conversation in a Brussels restaurant or bar with Olly Robbins is correct and that, indeed, the Government has ruled out a 'no deal', it just isn't telling us that it has ruled out a 'no deal', because the chief executive of the Society of Motoring Manufacturers and Traders has said, in his words, that a 'no deal' 

''would be catastrophic – plants will close; jobs will be lost.' 

Today—this morning—Ford have used the same word, 'catastrophic', to describe the impact of a 'no deal' on the UK and says it will do whatever is necessary to protect its interest in Europe. It's declined to speculate on a report that it is planning to move all its jobs—13,000 jobs in the UK, including in Ford Bridgend—out of the UK in the case of a 'no deal'.

Could I ask the Minister what insight has he had from the Prime Minister and from UK Ministers about the scale of support that the UK Government is going to provide for our car manufacturers in the case of a 'no deal' to persuade them to avoid that situation where plants will close, jobs will be lost, families will see the impact right across the UK, including in my constituency of Ogmore?

Rwy'n gobeithio bod y dyfalu ar sgwrs y digwyddwyd ei chlywed mewn bwyty neu far ym Mrwsel gydag Olly Robbins yn gywir a bod y Llywodraeth wedi diystyru 'dim bargen', ond nad yw'n dweud wrthym ei bod wedi diystyru 'dim bargen', oherwydd dywedodd Prif Weithredwr y Gymdeithas Gweithgynhyrchwyr a Masnachwyr Moduron, yn ei eiriau ef, y byddai 'dim bargen'

yn drychinebus—bydd ffatrïoedd yn cau; bydd swyddi'n cael eu colli.

Heddiw—y bore yma—mae Ford wedi defnyddio'r un gair, 'trychinebus' i ddisgrifio effaith 'dim bargen' ar y DU ac mae'n dweud y bydd yn gwneud beth bynnag sy'n angenrheidiol i ddiogelu ei fuddiannau yn Ewrop. Mae wedi gwrthod gwneud unrhyw sylwadau ar adroddiad ei fod yn bwriadu symud ei holl swyddi—13,000 o swyddi yn y DU, gan gynnwys yn Ford Pen-y-bont ar Ogwr—allan o'r DU mewn sefyllfa 'dim bargen'.

A gaf fi ofyn i'r Gweinidog pa ddealltwriaeth a gafodd gan y Prif Weinidog a Gweinidogion y DU ynghylch maint y gefnogaeth y mae Llywodraeth y DU yn mynd i'w roi i'n cynhyrchwyr ceir mewn sefyllfa 'dim bargen' i'w perswadio i osgoi sefyllfa lle bydd ffatrïoedd yn cau, swyddi'n cael eu colli, a theuluoedd yn gweld yr effaith ar draws y DU, gan gynnwys yn fy etholaeth i yn Ogwr?

I thank the Member for raising this question in the Chamber. It goes to the heart, I think, of the challenge that we face with the sort of deal and the sort of negotiations the Prime Minister has been pursuing, and in Parliament. It completely fails to take account of the sorts of risks to our economy that the Member has outlined in his question.

As a Government, we have taken steps to support the sector here in Wales, but in the context of a 'no deal' Brexit, the tariff barriers and the non-tariff barriers that would come in the context of that, could potentially be devastating for significant parts of the sector, and also, if I may say, the supply chain, which stretches right across Wales—I don't think the impact on supply chains has been appreciated as fully as it needs to be as well.

Diolch i'r Aelod am godi'r cwestiwn hwn yn y Siambr. Credaf ei fod yn mynd i wraidd yr her sy'n ein hwynebu o ran y math o gytundeb a'r math o negodiadau y mae Prif Weinidog y DU wedi bod yn mynd ar eu trywydd, ac yn y Senedd. Mae'n methu'n gyfan gwbl ag ystyried y math o risgiau i'n heconomi a amlinellwyd gan yr Aelod yn ei gwestiwn.

Fel Llywodraeth, rydym wedi cymryd camau i gefnogi'r sector yma yng Nghymru, ond yng nghyd-destun Brexit 'dim bargen', gallai'r rhwystrau tariff a'r rhwystrau di-dariff a ddeuai yn nghyd-destun hynny fod yn drychinebus i rannau sylweddol o'r sector, ac os caf ddweud hefyd, y gadwyn gyflenwi, sy'n ymestyn ar draws Cymru—nid wyf yn credu ein bod wedi sylweddoli'n iawn cymaint o effaith a fyddai ar y cadwyni cyflenwi hefyd.

Obviously, we're still waiting with bated breath to know whether Ineos will be bringing its new vehicle to Bridgend, perhaps, rather than Portugal. But it was concerning to hear the other day that, even if this work does come to the UK, it may not be enough to save the Ford plant; it's a plant, of course, that, being Ford, is also affected by the decision of the United States President and what he's doing in America to support industry over there, which is affecting the potential of both steel and car manufacturing here. Can you tell us what work you'll have done with both the economy Minister and the Minister for international relations to identify what other opportunities will be available for car manufacturers in Wales, but, very specifically, what Wales is doing to push what should be our unique selling points about the steel innovation within the Swansea bay city region, for example; our enterprise zones, one of which is dedicated to automotives; and, indeed, just promoting what we're good at when it comes to automotive research? Because it's that that's going to make us attractive to other global partners in due course, despite the threats that we're facing now.

Yn amlwg, rydym yn dal i aros yn eiddgar i glywed a fydd Ineos yn dod â'u cerbyd newydd i Ben-y-bont ar Ogwr yn hytrach na Phortiwgal. Ond testun pryder oedd clywed y diwrnod o'r blaen, hyd yn oed os yw'r gwaith hwn yn dod i'r DU, na fydd yn ddigon o bosibl i achub y ffatri Ford; am ei bod yn ffatri Ford, wrth gwrs, mae penderfyniad Arlywydd yr Unol Daleithiau hefyd yn effeithio arni a'r hyn y mae ef yn ei wneud yn America i gefnogi'r diwydiant yn y fan honno, sy'n effeithio ar botensial dur a gweithgynhyrchu ceir yma. A allwch ddweud wrthym pa waith a wnaethoch gyda Gweinidog yr economi a'r Gweinidog cysylltiadau rhyngwladol ar nodi pa gyfleoedd eraill a fydd ar gael ar gyfer gweithgynhyrchwyr ceir yng Nghymru, ond yn benodol iawn, beth y mae Cymru yn ei wneud i wthio yr hyn a ddylai fod yn bwynt gwerthu unigryw i ni o ran arloesedd dur o fewn dinas-ranbarth bae Abertawe, er enghraifft; ein hardaloedd menter, gydag un ohonynt yn ymroddedig i'r sector modurol; ac yn wir, hyrwyddo'r hyn rydym yn dda am ei wneud gyda gwaith ymchwil modurol? Oherwydd dyna sy'n mynd i'n gwneud yn ddeniadol i bartneriaid byd-eang eraill maes o law, er gwaethaf y bygythiadau sy'n ein hwynebu yn awr.

I agree with the characterisation of the threat that the Member describes. I know that the economy Secretary and the Minister for international relations have this as a key priority. The investment that the Government has made, for example, in further upskilling the workforce in some of these companies is a significant dimension to the attraction of businesses to Wales in these sectors, and also in further enabling these companies to compete within their own international networks for resources, which is a key dimension to some of the issues that we face here.

I know that, in terms of the outward-facing strategy of Wales in the future and identifying opportunities for further investment in these sectors, the Minister for international relations has that as a top priority, but I am bound to say that if we end up with the kind of relationship with the single market that it looks like the Prime Minister is prepared to contemplate, that will not strengthen the hand of the Welsh Government or indeed any of these companies in fighting for resources and fighting for opportunities for their workforces.

Cytunaf â disgrifiad yr Aelod o'r bygythiad. Gwn fod hon yn flaenoriaeth allweddol i Ysgrifennydd yr economi a'r Gweinidog cysylltiadau rhyngwladol. Mae'r buddsoddiad a wnaed gan y Llywodraeth, er enghraifft, yn uwchsgilio'r gweithlu ymhellach yn rhai o'r cwmnïau hyn yn ddimensiwn sylweddol i ddenu busnesau i Gymru yn y sectorau hyn, a hefyd i alluogi'r cwmnïau hyn ymhellach i gystadlu o fewn eu rhwydweithiau rhyngwladol eu hunain am adnoddau, sy'n ddimensiwn allweddol i rai o'r problemau a wynebwn yn hyn o beth.

O ran y strategaeth sy'n edrych tuag allan yng Nghymru yn y dyfodol a nodi cyfleoedd ar gyfer buddsoddi pellach yn y sectorau hyn, gwn fod hynny'n brif flaenoriaeth i'r Gweinidog cysylltiadau rhyngwladol, ond rhaid imi ddweud, os ydym yn wynebu'r math o berthynas y mae'n ymddangos bod y Prif Weinidog yn barod i'w hystyried gyda'r farchnad sengl yn y pen draw, ni fydd hynny'n cryfhau llaw Llywodraeth Cymru nac unrhyw un o'r cwmnïau hyn wrth ymladd am adnoddau ac ymladd am gyfleoedd ar gyfer eu gweithluoedd.

Cydweithrediad â Gwledydd eraill ar ôl Brexit
Co-operation with other Countries following Brexit

4. Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol yng nghyswllt cydweithredu â gwledydd eraill ar ôl Brexit? OAQ53418

4. What discussions has the Counsel General had with the Minister for International Relations and the Welsh Language in relation to co-operating with other countries following Brexit? OAQ53418

14:50

I'm in regular contact with the Minister for International Relations and the Welsh Language to ensure that my work on pressing for the least economically damaging Brexit fits in closely with her work to develop our international engagement to support the future prosperity of Wales. 

Rwyf mewn cysylltiad rheolaidd gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol er mwyn sicrhau bod fy ngwaith ar bwyso am y Brexit lleiaf niweidiol yn economaidd yn cyd-fynd yn agos â'i gwaith ar ddatblygu ein hymgysylltiad rhyngwladol er mwyn cefnogi ffyniant Cymru yn y dyfodol.

My much-missed friend and colleague Steffan Lewis was a big proponent of closer links between the Celtic nations. Now, Steffan had a vision that greater co-operation with Ireland and Scotland would be beneficial for Wales in a number of different ways, not least economically. In the post-Brexit political landscape that is changing almost every single day, do you see merit in developing such a Celtic alliance? And, for example, has the Welsh Government considered the possibility of holding discussions about invoking strand 3 of the Good Friday agreement, which would allow members of the British-Irish Council to develop bilateral or multilateral arrangements between them? This would allow the establishment of mechanisms to enable consultation, co-operation and joint decision making on matters of mutual interest.

Roedd fy nghyfaill a fy nghyd-Aelod y gwelir ei golli'n fawr, Steffan Lewis, yn frwd ei gefnogaeth i gysylltiadau agosach rhwng y gwledydd Celtaidd. Nawr, roedd gan Steffan weledigaeth y byddai mwy o gydweithio gydag Iwerddon a'r Alban yn fuddiol i Gymru mewn nifer o wahanol ffyrdd, nid yn lleiaf yn economaidd. Yn y tirlun gwleidyddol ôl-Brexit sy'n newid bron bob dydd, a ydych yn gweld rhinwedd mewn datblygu cynghrair Geltaidd o'r fath? Ac a yw Llywodraeth Cymru wedi ystyried, er enghraifft, y posibilrwydd o gynnal trafodaethau ar weithredu elfen 3 o gytundeb Dydd Gwener y Groglith, a fyddai'n caniatáu i aelodau o'r Cyngor Prydeinig-Gwyddelig ddatblygu trefniadau dwyochrog neu amlochrog rhyngddynt? Byddai hyn yn caniatáu inni sefydlu mecanweithiau ar gyfer galluogi ymgynghori, cydweithredu a gwneud penderfyniadau ar y cyd ar faterion o ddiddordeb cyffredin.

The Member refers to the British-Irish Council, which is an absolutely essential forum in this regard, and I attended it with the previous First Minister at the Isle of Man last year and saw at first hand how important that forum is and can continue to be in cementing relationships across the UK, yes, in the context of Brexit, but also in terms of future relationships more generally. As I've said in the Chamber previously—and I'll take the opportunity of saying again—we regard these relationships as very important, and in particular in the context of the Irish relationship and the coastal relationship, if I can put it like that, between the west of Wales and the south-east coast of Ireland. Of course, that relationship has benefited significantly from European Union funding through the European co-operation schemes and so forth. We've regarded those things as extremely valuable, as has, I know, the Irish Government. We need to look at cementing a range of relationships, I think, in our future, both among the Celtic nations, but also with other sub-state nations across the rest of Europe. We have memoranda of understanding or action plans already in place with Brittany and with the Basque Country, we're about to embark on a similar set of discussions with the Galicians, and we've developed, in particular with Quebec, for example, a memorandum of understanding around the aerospace sector—

Mae'r Aelod yn cyfeirio at y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig, sy'n fforwm cwbl hanfodol yn hyn o beth, a mynychodd y Prif Weinidog blaenorol a minnau gyfarfod ohono ar Ynys Manaw y llynedd a gwelsom yn uniongyrchol pa mor bwysig yw'r fforwm, a gall barhau i fod felly wrth atgyfnerthu cysylltiadau ar draws y DU, ie, yng nghyd-destun Brexit, ond hefyd o ran cysylltiadau yn y dyfodol yn fwy cyffredinol. Fel y dywedais yn y Siambr o'r blaen—ac rwyf am fanteisio ar y cyfle i'w ddweud eto—rydym yn ystyried y cysylltiadau hyn yn bwysig iawn, ac yn arbennig yng nghyd-destun y berthynas Wyddelig a'r berthynas arfordirol, os caf ei roi felly, rhwng gorllewin Cymru ac arfordir de-ddwyrain Iwerddon. Wrth gwrs, mae'r berthynas honno wedi elwa'n sylweddol o gyllid yr Undeb Ewropeaidd drwy gynlluniau cydweithredu Ewropeaidd ac ati. Rydym wedi ystyried y pethau hynny'n hynod o werthfawr, fel y gwn fod Llywodraeth Iwerddon wedi ei wneud. Mae angen inni edrych ar atgyfnerthu'r amrywiaeth o gysylltiadau yn ein dyfodol, rwy'n credu, ymhlith y gwledydd Celtaidd, ond hefyd â gwledydd is-wladwriaethol eraill ledled gweddill Ewrop. Mae gennym femoranda cyd-ddealltwriaeth neu gynlluniau gweithredu eisoes ar waith â Llydaw a Gwlad y Basg, rydym ar fin cychwyn ar set debyg o drafodaethau gyda'r Galisiaid, ac rydym wedi datblygu memorandwm cyd-ddealltwriaeth er enghraifft o gwmpas y sector awyrofod, yn enwedig gyda Quebec—

So, just to identify these as issues that we regard as being priority issues for us and the relationships need not be simply with Governments and state Governments but also on a sub-state level, both across Europe and further afield.

Felly, gallai nodi'r rhain fel materion yr ydym yn eu hystyried fel materion blaenoriaethol a'r cysylltiadau rhyngom fod ar lefel is-wladwriaethol hefyd, yn hytrach nag ar lefel Llywodraethau a Llywodraethau gwladol yn unig, ar draws Ewrop a thu hwnt.

Of course, this question isn't just about international relations, it's about the Welsh language as well, and we're not unique or the only country having more than one indigenous language. Can you tell me whether any impact assessments have been done about the effects of Brexit on how we engage with programmes in the EU at the moment on supporting minority languages within a range of countries there, and what that impact's going to be on particular communities here in Wales?

Wrth gwrs, nid cwestiwn am gysylltiadau rhyngwladol yn unig yw hwn, mae'n ymwneud â'r Gymraeg hefyd, ac nid ydym yn unigryw na'r unig wlad i fod â mwy nag un iaith frodorol. A allwch ddweud wrthyf a wnaethpwyd unrhyw asesiadau o effeithiau Brexit ar sut yr ymgysylltwn â rhaglenni yn yr UE ar hyn o bryd ar gefnogi ieithoedd lleiafrifol o fewn amryw o wledydd yno, a beth fydd yr effaith ar gymunedau arbennig yma yng Nghymru?

I know that work is under way in relation to that. I'll write to the Member, if I may, in relation to that.FootnoteLink

Gwn fod gwaith yn mynd rhagddo mewn perthynas â hynny. Fe ysgrifennaf at yr Aelod, os caf, mewn perthynas â hynny.FootnoteLink

'Brexit, masnach a thollau: goblygiadau i Gymru'
‘Brexit, trade and customs: implications for Wales’

5. Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r dystiolaeth a gafwyd hyd yma gan Bwyllgor Materion Cymreig Tŷ'r Cyffredin yn ystod ei ymchwiliad i 'Brexit, masnach a thollau: goblygiadau i Gymru'? OAQ53394

5. What assessment has the Welsh Government made of the evidence received so far by the House of Commons Welsh Affairs Committee during its ‘Brexit, trade and customs: implications for Wales’ inquiry? OAQ53394

We welcome the evidence provided so far, which highlights the risks to the Welsh economy of any greater friction in trade with the EU. Ken Skates, the Minister for Economy and Transport, provided written evidence in October 2018, and we will make a fuller assessment once the inquiry makes its report.

Rydym yn croesawu'r dystiolaeth a ddarparwyd hyd yma, sy'n tynnu sylw at y risgiau i economi Cymru o unrhyw wrthdaro mwy mewn masnach gyda'r UE. Darparodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, dystiolaeth ysgrifenedig ym mis Hydref 2018, ac fe wnawn asesiad llawnach pan fydd yr ymchwiliad yn cyflwyno ei adroddiad.

Thank you for that answer. I wonder if you read the evidence from representatives of the University of Edinburgh, the Institute for Government and the University of Sussex, where those witnesses expressed considerable reservation on any power for the devolved institutions to have a veto over trade deals, and one of the witnesses expressly warned that that was a potentially dangerous process, which was likely to lead to a great reduction in the number of possible trade deals that would be feasible. Now, we clearly need effective consultation—deep consultation—with a thorough mechanism that if a devolved institution is concerned about implications of a trade deal, that that's raised also in Parliament, and there are many processes that would allow that. That would take us along the lines of mechanisms used, for example, in Canada and Australia. But can you tell me whether you are expressly ruling out this nuclear weapon of somehow having embedded in devolved institutions a power of veto over trade deals?

Diolch i chi am yr ateb hwnnw. Tybed a ddarllenoch chi'r dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Brifysgol Caeredin, yr Institute for Government a Phrifysgol Sussex, lle mynegodd y tystion hynny amheuon sylweddol ynglŷn ag unrhyw bŵer i'r sefydliadau datganoledig gael feto dros gytundebau masnach, a rhybuddiodd un o'r tystion yn bendant fod honno'n broses a allai fod yn beryglus, ac a oedd yn debygol o arwain at ostyngiad mawr yn nifer y cytundebau masnachol posibl a fyddai'n ddichonadwy. Nawr, yn amlwg mae angen ymgynghori effeithiol arnom—ymgynghori dwfn—gyda mecanwaith trylwyr, os yw sefydliad datganoledig yn pryderu ynghylch goblygiadau cytundeb masnach, fod hynny'n cael ei godi yn y Senedd hefyd, a cheir llawer o brosesau a fyddai'n caniatáu hynny. Byddai hynny'n mynd â ni ar drywydd tebyg i'r mecanweithiau a ddefnyddir, er enghraifft, yn Canada ac Awstralia. Ond a allwch ddweud wrthyf pa un a ydych yn diystyru'n bendant yr arf niwclear hwn o gael pŵer feto wedi'i sefydlu mewn sefydliadau datganoledig dros gytundebau masnachu?

14:55

The Member's question goes to the heart of how the devolved settlement and the reserved powers interact with each other. Obviously, international relations is reserved, but in order to deliver some of the commitments made in those negotiations and agreements, that will sometimes intersect with devolved competencies in, potentially, a wide range of areas. So, it's fundamental that we reach a settlement and an understanding in relation to these matters that acknowledge the power of the UK Government to negotiate these agreements but also respect the devolution settlement and give this Assembly and Welsh Government a locus in those discussions. As he will know, the Government of Wales Act 2006 already provides that the UK Government can effectively direct changes in the law to comply with negotiations, to comply with agreements reached internationally.

Our view as a Government is that it's essential—given that that is the case—that the views of Wales, the views of this Assembly and the views of Welsh Government are properly engaged and taken fully into account in relation to devolved matters, not just at the eleventh hour, if I can put it like that, but throughout the process of negotiation. It's that sort of deep engagement that we seek, rather than the veto that he refers to in his question.

He will know, of course, that we've called for a joint ministerial committee on international trade, to enable a formal system to be put into place to agree negotiating positions and to resolve the sorts of tensions that will inevitably arise in this area. I'm pleased that UK Government Ministers indicated in the House of Lords recently their intention to create exactly that sort of forum. 

In addition to that, a concordat is being developed that will specifically detail how the Department for International Trade and the devolved administrations will work together for future UK trade agreements with third countries after the EU exit, if that becomes a reality.

Mae cwestiwn yr Aelod yn mynd i wraidd y modd y mae'r setliad datganoli a'r model cadw pwerau yn rhyngweithio â'i gilydd. Yn amlwg, cedwir cysylltiadau rhyngwladol yn ôl, ond er mwyn cyflawni rhai o'r ymrwymiadau a wnaed yn y trafodaethau a'r cytundebau hynny, bydd hynny weithiau yn croestorri â chymwyseddau datganoledig mewn ystod eang o feysydd posibl. Felly, mae'n hanfodol ein bod yn cyrraedd setliad a dealltwriaeth mewn perthynas â'r materion hyn sy'n cydnabod pŵer Llywodraeth y DU i negodi'r cytundebau hyn ond hefyd i barchu'r setliad datganoli a rhoi lle i'r Cynulliad hwn a Llywodraeth Cymru yn y trafodaethau hynny. Fel y gŵyr, mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 eisoes yn darparu y gall Llywodraeth y DU gyfeirio newidiadau yn y gyfraith i bob pwrpas i gydymffurfio â negodiadau, i gydymffurfio â chytundebau a luniwyd yn rhyngwladol.

Ein barn ni fel Llywodraeth yw ei bod yn hanfodol—o ystyried mai felly y mae—fod safbwyntiau Cymru, safbwyntiau'r Cynulliad hwn a safbwyntiau Llywodraeth Cymru yn cael sylw priodol a'u hystyried yn llawn mewn perthynas â materion datganoledig, nid yn unig ar yr unfed awr ar ddeg, os caf ei roi felly, ond drwy gydol y broses negodi. Dyna'r math o ymgysylltu dwfn a geisiwn, yn hytrach na'r feto y mae'n cyfeirio ato yn ei gwestiwn.

Bydd yn gwybod, wrth gwrs, ein bod wedi galw am gyd-bwyllgor y Gweinidogion ar fasnach ryngwladol, i'w gwneud hi'n bosibl rhoi system ffurfiol ar waith i gytuno ar safbwyntiau negodi ac i ddatrys y math o densiynau a fydd yn codi'n anochel yn y maes hwn. Rwy'n falch fod Gweinidogion Llywodraeth y DU wedi dynodi eu bwriad yn Nhŷ'r Arglwyddi yn ddiweddar i greu'n union y math hwnnw o fforwm.

Yn ogystal â hynny, mae concordat yn cael ei ddatblygu a fydd yn manylu'n benodol ar sut y bydd yr Adran Masnach Rhyngwladol a'r gweinyddiaethau datganoledig yn cydweithio ar gyfer cytundebau masnach y DU yn y dyfodol â thrydydd gwledydd ar ôl gadael yr UE, os digwydd hynny.

Can I thank the Counsel General for that answer? It's very important that we address the issue of trade. As David Melding highlighted, the evidence from some indicated that there should not be a veto, but in listening to the news that's coming out from the US today—that in fact the US steel producers are encouraging Donald Trump to put a ban on UK steel in any trade deal we do with them, which would have a devastating effect upon the steel industry here in Wales—a trade deal negotiated by London without our involvement could result in implications damaging our Welsh economy, and we'll have to pick the pieces up as a consequence of that.

Do you therefore agree that it is important that this joint ministerial group you're talking about on international trade should actually have teeth within it so that you have to be listened to and not just put in a corner and them thinking they can put you away? It's important the voice of Wales is heard and responded to to ensure that our Welsh economy, our Welsh industries, our Welsh citizens do not suffer as a consequence of a UK deal.

A gaf fi ddiolch i'r Cwnsler Cyffredinol am yr ateb hwnnw? Mae'n bwysig iawn inni ymdrin â mater masnach. Fel y nododd David Melding, mae'r dystiolaeth gan rai yn dynodi na ddylai fod feto, ond wrth wrando ar y newyddion sy'n dod o'r UDA heddiw—fod cynhyrchwyr dur yr UDA yn annog Donald Trump i roi gwaharddiad ar ddur o'r DU mewn unrhyw gytundeb masnach a wnawn gyda hwy, cam a fyddai'n cael effaith ddinistriol ar y diwydiant dur yma yng Nghymru—gallai cytundeb masnach a negodwyd gan Lundain heb fod gennym ran ynddo arwain at oblygiadau niweidiol i economi Cymru, a bydd yn rhaid inni godi'r darnau o ganlyniad i hynny.

A ydych felly'n cytuno ei bod hi'n bwysig y dylai fod gan y cyd-grŵp gweinidogol hwn y siaradwch amdano ar fasnach ryngwladol ddigon o ddannedd i chi gael eich gwrando ac nid cael eich rhoi mewn cornel a'u bod yn meddwl y gallant gau'r drws arnoch? Mae'n bwysig i lais Cymru gael ei glywed a'u bod yn ymateb iddo er mwyn sicrhau nad yw economi Cymru, diwydiannau Cymru, dinasyddion Cymru yn dioddef o ganlyniad i gytundeb y DU.

The Member is right to describe it in that way. This isn't simply about information sharing and so on. What we want is a body that enables these issues to be fully taken into account and the particular dimensions that perhaps apply in Wales to be fully baked into that set of discussions. The sorts of issues that he has identified in his questions go to the heart of the kinds of things that we need to be able to address through that mechanism.

Mae'r Aelod yn iawn i'w ddisgrifio yn y ffordd honno. Mae hyn yn ymwneud â mwy na rhannu gwybodaeth ac ati. Yr hyn rydym ei eisiau yw corff sy'n ei gwneud hi'n bosibl ystyried y materion hyn yn llawn a'r dimensiynau penodol sy'n berthnasol yng Nghymru i gael eu cynnwys yn rhan lawn o'r gyfres honno o drafodaethau. Mae'r mathau o faterion a nododd yn ei gwestiynau yn mynd at wraidd y mathau o bethau y mae angen inni allu mynd i'r afael â hwy drwy'r mecanwaith hwnnw.

Symud Nwyddau i Gymru ar ôl Brexit
The Movement of Goods into Wales Post Brexit

6. Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cynnal o ran hwyluso symud nwyddau i Gymru'n effeithlon ar ôl Brexit? OAQ53400

6. What discussions has the Counsel General held regarding facilitating the efficient movement of goods into Wales post-Brexit? OAQ53400

I've raised the potential impacts of delays to movement of goods in discussions with UK Ministers. This is obviously an important area in which discussions are also happening internally and with stakeholders here in Wales. 

Soniais am effeithiau posibl oedi i symud nwyddau mewn trafodaethau gyda Gweinidogion y DU. Mae hwn yn amlwg yn faes pwysig ac mae trafodaethau yn ei gylch yn digwydd yn fewnol hefyd a chyda rhanddeiliaid yma yng Nghymru.

I thank the Minister for that response. We recognise that the Welsh Government has rightly been focused on mitigating potential impacts at Welsh ports, but isn't it true that Wales, like the rest of the UK, is actually critically dependent on the Calais-Dover route for medicines, food and other supplies? Now, I'm hesitating before I'm asking this question. What discussions has the Minister had with the UK counterpart Chris Grayling? You can understand why I'm hesitating to do this, after the cancellation of the Seaborne contract for £14 million the other day, despite reassurances a month previously that it was all perfectly hunky-dory. But it is essential that we have those, because medicines, food supplies, all those necessities, are critical to Wales, as to the rest of the UK. It's not only the Welsh ports. Is he reassured by the UK Government's preparations?

Diolch i'r Gweinidog am yr ymateb hwnnw. Rydym yn cydnabod bod Llywodraeth Cymru wedi canolbwyntio'n briodol ar liniaru effeithiau posibl ym mhorthladdoedd Cymru, ond onid yw'n wir fod Cymru, fel gweddill y DU, yn dibynnu'n llwyr mewn gwirionedd ar lwybr Calais-Dover ar gyfer meddyginiaethau, bwyd a chyflenwadau eraill? Nawr, rwy'n petruso cyn gofyn y cwestiwn hwn. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'i aelod cyfatebol yn y DU, Chris Grayling? Gallwch ddeall pam rwy'n petruso i wneud hyn, ar ôl canslo contract Seaborne am £14 miliwn y diwrnod o'r blaen er gwaethaf sicrwydd fis cyn hynny fod popeth yn berffaith iawn. Ond mae'n hanfodol ein bod yn cael y rheini, oherwydd mae meddyginiaethau, cyflenwadau bwyd, yr holl hanfodion hynny, yn hanfodol i Gymru, fel i weddill y DU. Mae'n ymwneud â mwy na phorthladdoedd Cymru. A yw paratoadau Llywodraeth y DU yn rhoi sicrwydd iddo?

15:00

Clearly, as he indicates in his question, whilst our principal focus is in relation to ports here in Wales, food and medicines and other materials and goods that come to Wales will—you know, that port is perhaps even more important in terms of the volume of traffic and volume of freight that comes through there. It is certainly going to be the case that, particularly in a 'no deal' scenario, there will be severe disruption in Dover and the Dover-Calais route. That, I think, is absolutely clear. Obviously, he mentions the cancellation of the Seaborne contract, and that's incredibly worrying in the context of reassurances. We know that steps are being taken. They're obviously being led by the UK Government. We're in a process of seeking assurance in relation to steps that are being taken, because, clearly, whilst not devolved, and whilst not in Wales, there is a very, very clear interest for the Welsh Government on behalf of the people of Wales in seeking that reassurance.

Yn amlwg, fel y mae wedi'i ddynodi yn ei gwestiwn, er bod ein prif ffocws ar borthladdoedd yma yng Nghymru, bydd bwyd a meddyginiaethau a deunyddiau a nwyddau eraill sy'n dod i Gymru—wyddoch chi, mae'r porthladd hwnnw, o bosibl, hyd yn oed yn bwysicach o ran maint y traffig a faint o nwyddau sy'n dod drwyddo. Yn sicr, yn enwedig mewn senario 'dim bargen', bydd tarfu difrifol yn Dover ac ar lwybr Dover-Calais. Mae hynny'n gwbl glir, rwy'n credu. Yn amlwg, mae'n crybwyll canslo contract Seaborne, ac mae hynny'n peri pryder mawr yng nghyd-destun tawelu meddyliau. Gwyddom fod camau'n cael eu cymryd. Maent yn amlwg yn cael eu harwain gan Lywodraeth y DU. Rydym yn y broses o geisio sicrwydd mewn perthynas â'r camau sy'n cael eu cymryd, oherwydd, yn amlwg, er nad yw'n fater datganoledig, ac er nad yw yng Nghymru, mae gan Lywodraeth Cymru ddiddordeb clir iawn mewn sicrhau'r tawelwch meddwl hwnnw ar ran pobl Cymru.

Can I ask the Minister what discussions he's had with the National Infrastructure Commission for Wales with regard to the movement of goods and Brexit?

A gaf fi ofyn i'r Gweinidog pa drafodaethau a gafodd gyda Chomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru mewn perthynas â symud nwyddau a Brexit?

I haven't myself had those conversations, but I will make sure that I write to the Member with a follow-up in relation to that question specifically.FootnoteLink

Nid wyf wedi cael y sgyrsiau hynny fy hun, ond byddaf yn sicrhau fy mod yn ysgrifennu at yr Aelod gyda gwybodaeth ddilynol mewn perthynas â'r cwestiwn hwnnw'n benodol.FootnoteLink

Erthygl 50
Article 50

7. Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael am y brys o ymestyn y dyddiad cau ar gyfer Erthygl 50 y tu hwnt i ddiwedd mis Mawrth 2019? OAQ53410

7. What discussions has the Counsel General had about the urgency of extending the deadline for Article 50 beyond the end of March 2019? OAQ53410

I have made the Welsh Government's views clear to the UK Government, most recently at last week's meeting of the JMC on EU negotiations. The UK Government must seek an extension to article 50 immediately to put an end to the threats of the UK crashing out of the EU without a deal in only seven weeks' time.

Rwyf wedi cyfleu barn Llywodraeth Cymru yn glir i Lywodraeth y DU, a gwneuthum hynny'n fwyaf diweddar yng nghyfarfod y Cyd-bwyllgor Gweinidogion ar drafodaethau'r UE yr wythnos diwethaf. Mae'n rhaid i Lywodraeth y DU geisio estyniad i erthygl 50 ar unwaith er mwyn rhoi diwedd ar y bygythiad y bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb ymhen saith wythnos.

No responsible Government would crash out of the EU without an agreement with our main trading partners. That's the view of a BBC reporter, who's job it is to be impartial, so I think that's well established. The question that arises, though, is: is there sufficient time to deliver the legislation required to extend article 50 at this stage were, by some magic, Mrs May able to deliver a deal that met the approval of the majority in the House of Commons? If not, what are the implications for Wales entering into some sort of dystopian limbo land with regard to really important issues like the regulation of food products, things like electrical goods and, indeed, the environment?

Ni fyddai unrhyw Lywodraeth gyfrifol yn gadael yr UE heb gytundeb gyda'n prif bartneriaid masnachu. Dyna farn un o ohebyddion y BBC, a swydd gohebydd yw bod yn ddiduedd, felly credaf fod honno'n farn sefydledig. Y cwestiwn sy'n codi, fodd bynnag, yw: a oes digon o amser i gyflwyno'r ddeddfwriaeth sydd ei hangen i ymestyn erthygl 50 ar y cam hwn pe bai Mrs May, drwy ryw ryfedd wyrth, yn gallu darparu cytundeb a fyddai'n sicrhau cymeradwyaeth y mwyafrif yn Nhŷ’r Cyffredin? Os nad oes digon o amser, beth fydd y goblygiadau i Gymru os yw'n mynd i mewn i ryw fath o limbo dystopaidd mewn perthynas â materion tra phwysig fel rheoleiddio cynhyrchion bwyd, nwyddau trydanol, a'r amgylchedd yn wir?

I thank the Member for that supplementary question. I referred to a report by the Institute for Government a few weeks ago that describes the challenge in implementing or bringing into law the Bill that is currently in front of the House of Commons in the event that there's no extension sought to the article 50 process. Whatever your view on Brexit, the practical challenges of doing that are absolutely clear, and I repeat the call that the Prime Minister should seek an extension at the earliest possible opportunity.

In relation to the practical point that the Member raises about the impact on Wales of a failure to get that primary legislation over the line in Parliament, I would just say, firstly, that the purpose of the legislative deficiencies programme that we've been undertaking for many, many months at this point is in order to ensure that the statute book remains consistent on the first day after Brexit. So, we've been planning on the basis of a 'no deal' from the outset in relation to that. So, the Member's raised previously with me questions around food standards, as she just has done now—chlorinated chicken and that sort of situation. The purpose of the statutory instruments programme we've had in place is to ensure that, as of day one after exit, EU law applies in Wales as the day before, effectively, but it's incorporated into the law of the United Kingdom. So, from that point of view, that has been the objective throughout, but there will be, if it becomes the case that not all that legislation has been passed by the point at which the UK leaves the European Union, there will need to be a rapid programme of statutory instruments to correct some of those issues in relation to other matters. But the sorts of things that she is asking about in her question have been the sorts of things that the deficiencies programme has been aiming to tackle over the last few months. 

Diolch i'r Aelod am y cwestiwn atodol hwnnw. Cyfeiriais at adroddiad gan yr Institute for Government ychydig wythnosau'n ôl sy'n disgrifio'r her o weithredu'r Bil sydd gerbron Tŷ'r Cyffredin ar hyn o bryd os na wneir cais i ymestyn proses erthygl 50. Beth bynnag yw eich barn ar Brexit, mae'r heriau ymarferol sy'n deillio o wneud hynny yn gwbl glir, ac rwy'n ailadrodd yr alwad y dylai'r Prif Weinidog geisio estyniad cyn gynted â phosibl.

O ran y pwynt ymarferol y mae'r Aelod yn ei godi mewn perthynas â'r modd y byddai methu cael y maen i'r wal gyda'r ddeddfwriaeth sylfaenol honno yn y Senedd yn effeithio ar Gymru, hoffwn ddweud yn gyntaf mai pwrpas y rhaglen o ddiffygion deddfwriaethol y buom yn ymgymryd â hi ers misoedd lawer ar y pwynt hwn yw sicrhau bod y llyfr statud yn parhau i fod yn gyson ar y diwrnod cyntaf ar ôl Brexit. Felly, rydym wedi bod yn cynllunio ar sail 'dim bargen' o'r cychwyn cyntaf mewn perthynas â hynny. Felly, mae'r Aelod wedi codi cwestiynau ynglŷn â safonau bwyd gyda mi yn y gorffennol, fel y mae newydd ei wneud yn awr—cyw iâr wedi'i glorineiddio a phethau tebyg. Pwrpas y rhaglen offerynnau statudol sydd gennym ar waith yw sicrhau bod cyfraith yr UE yn berthnasol yng Nghymru, o'r diwrnod cyntaf y byddwn yn ymadael â'r DU, yn union fel y diwrnod cynt, i bob pwrpas, ond ei bod wedi'i hymgorffori yng nghyfraith y Deyrnas Unedig. Felly, o'r safbwynt hwnnw, dyna fu'r amcan o'r cychwyn, ond os na fydd yr holl ddeddfwriaeth honno wedi'i phasio erbyn i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd, bydd angen rhaglen offerynnau statudol chwim i gywiro rhai o'r problemau hynny mewn perthynas â materion eraill. Ond y math o bethau y mae'n holi yn eu cylch yn ei chwestiwn yw'r math o bethau y mae'r rhaglen o ddiffygion deddfwriaethol wedi bod yn ceisio mynd i'r afael â hwy dros yr ychydig fisoedd diwethaf.

15:05

Isn't it also the case that the Minister is seeking an extension of article 50 because he sees it as a step towards blocking Brexit?

Onid yw hefyd yn wir fod y Gweinidog eisiau ymestyn erthygl 50 oherwydd ei fod yn ei ystyried yn gam tuag at flocio Brexit?

I hesitate to say this but—[Interruption.]

Rwy'n petruso cyn dweud hyn, ond—[Torri ar draws.]

Can we listen to the Minister's answer because he's struggling at the best of it? So, if we can be quiet, please.

A gawn ni wrando ar ateb y Gweinidog oherwydd mae'n ei chael hi'n anodd ar y gorau? Felly, os gallwn fod yn dawel, os gwelwch yn dda.

I hesitate to say this: I didn't catch what the Member asked. So, could you repeat that?

Rwy'n petruso cyn dweud hyn: ni chlywais yr hyn a ofynnodd yr Aelod. Felly, a allwch chi ailadrodd y cwestiwn?

I shall ask again and try his catch his answer as well. I asked the Minister: isn't it also the case that he is seeking an extension of article 50 as a step towards blocking Brexit?

Rwyf am ofyn eto a cheisio clywed ei ateb ef hefyd. Gofynnais i'r Gweinidog: onid yw hefyd yn wir ei fod eisiau ymestyn erthygl 50 mewn ymgais i flocio Brexit?

No, it is not the case. I can't be clearer than I have been today. We have been absolutely categorical about the kind of post-Brexit relationship with the European Union the Welsh Government thinks would be in the interests of Wales. I was invited by Darren Millar to take the view that a referendum was preferable to that, and I hope that I was clear then. If the sort of deal can emerge from Parliament that reflects the principles that we have set out in 'Securing Wales' Future', and the principles that the leader of the opposition's letter outlined earlier this week, that is the kind of post-Brexit relationship we would be able to support. If that is not possible, then we fully recognise that the means of breaking that deadlock is another referendum. It's a perfectly pragmatic position. 

Na, nid yw hynny'n wir. Ni allaf fod yn gliriach nag y bûm heddiw. Rydym wedi bod yn gwbl bendant ynghylch y math o berthynas gyda'r Undeb Ewropeaidd y mae Llywodraeth Cymru yn credu y byddai o fudd i Gymru ar ôl Brexit. Cefais wahoddiad gan Darren Millar i fabwysiadu'r safbwynt bod refferendwm yn well na hynny, ac rwy'n gobeithio fy mod yn glir bryd hynny. Pe gallai'r Senedd sicrhau cytundeb sy'n adlewyrchu'r egwyddorion rydym wedi'u nodi yn 'Diogelu Dyfodol Cymru', a'r egwyddorion a amlinellwyd yn llythyr arweinydd yr wrthblaid yn gynharach yr wythnos hon, dyna'r math o berthynas y gallem ei chefnogi yn dilyn Brexit. Os nad yw hynny'n bosibl, rydym yn llwyr gydnabod mai'r ffordd o dorri'r anghytundeb hwnnw yw cynnal refferendwm arall. Mae'n safbwynt hollol bragmatig.

Y Cytundeb Rhynglywodraethol
The Inter-governmental Agreement

8. Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o effeithiolrwydd y cytundeb rhyng-lywodraethol ar Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018? OAQ53401

8. What assessment has the Counsel General made of the effectiveness of the inter-governmental agreement on the European Union (Withdrawal) Act 2018? OAQ53401

Mae’r cytundeb rhynglywodraethol wedi gwneud Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 yn fwy effeithiol o ran parchu datganoli. Yn bwysig, ni chafwyd hyd yma unrhyw reoliadau cymal 12 i gyfyngu ar gymhwysedd datganoledig. O ran cywiro deddfwriaeth, mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi gweithio o fewn ysbryd y cytundeb.

The inter-governmental agreement has made the EU (Withdrawal) Act 2018 more effective in respecting devolution. Importantly, thus far there have been no clause 12 regulations to restrict devolved competence. In terms of correcting legislation, both the Welsh Government and the UK Government have worked within the spirit of the agreement.

Wel, dwi ddim yn siŵr iawn beth yw'ch diffiniad chi o weithio mewn ysbryd cytundeb, oherwydd dwi wedi eistedd mewn pwyllgor ar ôl pwyllgor yn gwrando ar Weinidog yr amgylchedd, er enghraifft, yn cwyno bod yna ddim cydweithredu wedi bod ar ddatblygu pethau fel Deddf pysgodfeydd y Deyrnas Unedig a Deddf amaeth y Deyrnas Unedig. Mewn tystiolaeth ysgrifenedig—paragraff ar ôl paragraff yn dweud pethau fel:

Well, I’m not sure what your definition of working within the spirit of the agreement is, because I sit in committee after committee listening to the environment Minister, for example, complaining that there has been no collaboration on developing things such as the fisheries Act of the UK and the UK agriculture Act. In written evidence—paragraph after paragraph saying things like:

'the provisions relating to Schedule 1 were drafted by parliamentary counsel following instruction from UK Government. Welsh Ministers were not consulted on the instructions',

cafodd y darpariaethau sy'n ymwneud ag Atodlen 1 eu drafftio gan y cwnsler seneddol yn dilyn cyfarwyddiadau gan Lywodraeth y DU. Ni ymgynghorwyd â Gweinidogion Cymru ynglŷn â'r cyfarwyddiadau,

ac wedyn yn mynd ymlaen i gwyno ynglŷn â'r hyn yr oedd y ddeddfwriaeth yn disgwyl ohonon ni yma yng Nghymru. Felly, onid yw hi'n amlwg bod profiadau'r Llywodraeth yma, a Gweinidogion y Llywodraeth yma, yn enwedig yng nghyd-destun y ddau Fil dwi wedi cyfeirio atyn nhw, yn dangos nad oes gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig awydd gwirioneddol i gydweithio â'r Llywodraethau datganoledig i ddatblygu deddfwriaeth yn y cyd-destun yma, a bod y cytundeb, i bob pwrpas, yn gwbl aneffeithiol?

and then going on to complain about the legislation expected of us here in Wales. So, isn’t it now apparent that the experiences of this Government, and the Ministers of this Government, particularly in the context of the two Bills that I referred to, demonstrate that the UK Government has no real desire to collaborate with the devolved administrations in order to develop legislation in this context, and that the agreement, to all intents and purposes, is completely ineffective?

Wel, pan gytunwyd ar y cytundeb yn y lle cyntaf, roedd llawer o feirniadaeth yn y Siambr hon fod y Llywodraeth wedi cytuno, mewn egwyddor, i sicrhau'r math yma o gytundeb. Ond mae'r cytundeb wedi llwyddo. Dwi ddim yn amau am eiliad fod enghreifftiau wedi bod lle byddwn i wedi mo'yn mwy o gydweithrediad. Mae hynny, yn amlwg, yn wir. Mae hynny wedi gwella dros y cyfnod diweddaraf, ond roedd awgrym y byddai pwerau'n cael eu cadw nôl. Dyw hynny ddim wedi digwydd. Roedd awgrym y byddai pwerau'n cael eu rhewi. Dyw hynny ddim wedi digwydd. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cadarnhau eto, am yr eilwaith, nad yw hynny wedi digwydd. Felly, bwriad y Llywodraeth oedd sicrhau bod gyda ni fath o gytundeb a oedd yn ymarferol ac a oedd yn caniatáu inni wneud gwaith ar gyfer cytuno deddfwriaeth, cytuno fframweithiau ac ati, lle'r oeddent yn delio â materion wedi'u datganoli. Mae'r cytundeb wedi llwyddo i wneud hynny.

Dwi ddim yn amau am eiliad fod enghreifftiau wedi bod lle dŷn ni ddim wedi cael, mewn deddfwriaeth ac ati, bethau y byddwn i'n eu disgrifio'n ddelfrydol. Wrth gwrs dyw hynny ddim wedi digwydd. Ond mae'r cytundeb rhynglywodraethol hwnnw, a oedd yng nghwestiwn yr Aelod, wedi llwyddo i sicrhau bod pwerau yn cael eu cadw yma, a'n bod ni'n gofyn i'r Llywodraeth yn San Steffan wneud newidiadau dim ond pan mae angen gwneud hynny, pan nad oes gwahaniaeth polisi rhyngom ni yma a'r Llywodraeth yn San Steffan.

A gaf i ddweud hefyd: mae mwy nag un enghraifft lle'r ŷm ni wedi llwyddo, fel Llywodraeth, i sicrhau ein bod yn cael mwy o drafodaethau? A mwy o enghreifftiau lle mae ein cytundeb ni'n cael ei holi, lle nad yw'r materion wedi cael eu datganoli, ond lle maen nhw'n effeithio ar Gymru mewn ffyrdd eraill—felly, enghreifftiau lle mae'r Llywodraethau wedi mynd ymhellach na'r cytundeb rhynglywodraethol.

Well, when it was agreed in the first place, there was a great deal of criticism in this Chamber that the Government had agreed, in principle, to secure this kind of agreement, but the agreement has succeeded. I do not doubt for a moment that there have been examples where we would have wished for greater collaboration. That is evidently clear. Things have improved over the latest period, but there was a suggestion that powers would be reserved. That hasn’t happened. There was a suggestion that powers would be frozen. That hasn’t happened. The United Kingdom Government has confirmed that for the second time. So, the Government’s intention was to ensure that we had the kind of agreement that was practical and would enable us to do work in agreeing legislation and frameworks and so on, where they dealt with the devolved issues, and the agreement has succeeded to do that.

I do not doubt for a moment that there have been examples where, in legislation and so on, we haven’t had our ideal solution. Of course that hasn't happened. But that inter-governmental agreement named in the question by the Member has ensured that powers have been retained here, and that we ask the UK Government only to make amendments when they need to do that, when there is no difference with regard to policy between us and the Westminster Government.

May I also say that there is more than one example of us having succeeded as a Government in ensuring that we have had more discussions? And there are more examples where our agreement is interrogated where the matters have not been devolved, but where they impact on Wales in other ways—so, there are examples of the Governments having gone further than the inter-governmental agreement.

15:10

Thank you very much, Counsel General. 

Diolch yn fawr iawn, Gwnsler Cyffredinol.

3. Cwestiynau Amserol
3. Topical Questions

Item 3 is topical questions, and we have one to be answered by the Minister for Housing and Local Government. Jenny Rathbone. 

Eitem 3 yw'r cwestiynau amserol, ac mae gennym un sydd i'w ateb gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol. Jenny Rathbone.

Llety ar gyfer Pobl sy'n Gadael Carchar Caerdydd
Accommodation for People Leaving Cardiff Prison

1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y ddarpariaeth llety ar gyfer pobl sy'n gadael carchar Caerdydd yng ngoleuni'r adroddiad diweddaraf gan y Bwrdd Monitro Annibynnol? 278

1. Will the Minister make a statement on the provision of accommodation for people leaving Cardiff Prison in light of the latest report from the Independent Monitoring Board? 278

Yes, I recognise there are issues in terms of providing effective resettling services for people leaving Her Majesty's Prison Cardiff. Resources within the Community Rehabilitation Company have been a key issue. I want to see an improvement to the standards and capacity of the existing resettlement services, in particular the CRC. Responsibility for this, however, falls to the Ministry of Justice. I acknowledge that local authorities also have a role to play, and we are prioritising this area with additional resources from the homelessness prevention grant.  

Ie, rwy'n cydnabod bod problemau mewn perthynas â darparu gwasanaethau adsefydlu effeithiol ar gyfer pobl sy'n gadael Carchar EM Caerdydd. Mae adnoddau o fewn y Cwmni Adsefydlu Cymunedol wedi bod yn fater allweddol. Rwyf eisiau gweld gwelliant i safonau a chapasiti'r gwasanaethau adsefydlu presennol, yn arbennig y Cwmni Adsefydlu Cymunedol. Fodd bynnag, y Weinyddiaeth Gyfiawnder sy'n gyfrifol am hyn. Rwy'n cydnabod bod gan awdurdodau lleol rôl i'w chwarae hefyd, ac rydym yn blaenoriaethu'r maes hwn gydag adnoddau ychwanegol o'r grant atal digartrefedd.

I appreciate that this issue is not currently a devolved matter, but, nevertheless, we should all be concerned that of the 23 men being released on a particular cold day, only 13 of them had a definite place to sleep that night, and there was clear evidence from them that some of them intended to reoffend in order to get back into prison, and the warmth and food that that provides. Now, of course, we're all aware that the Housing (Wales) Act 2014 removed prisoners from the list of vulnerable people who automatically need to be rehoused. Nevertheless, the argument at the time in committee was that anybody without a home to go to must be seen to be a vulnerable person.

I know that the Prison Advice and Care Trust, which is a voluntary organisation that's running the cafe for families in the prison, is actively recruiting volunteers to meet people who are leaving prison, and take them to Dumballs Road, where the housing options team will receive them, as well as getting to the Department for Work and Pensions to sign on and to see their probation officer. But it's unclear to me—and I don't know whether the Minister's able to reassure us—whether things have now improved since this report was finished, because it only relates to the period up to the end of August, or whether we are still getting men released who the prison service have failed to pinpoint where they need to go in order to get the minimum sum of money, as well as a roof over their head for that night. 

Rwy'n sylweddoli nad yw hwn yn fater sydd wedi'i ddatganoli ar hyn o bryd, ond serch hynny, dylem oll fod yn bryderus nad oedd ond 13 yn unig o'r 23 dyn a ryddhawyd ar ddiwrnod oer penodol â lle pendant i gysgu'r noson honno, ac roedd tystiolaeth glir ganddynt fod rhai ohonynt yn bwriadu aildroseddu er mwyn mynd yn ôl i'r carchar, a'r cynhesrwydd a'r bwyd a ddarperir yno. Nawr, wrth gwrs, mae pawb ohonom yn ymwybodol fod Deddf Tai (Cymru) 2014 wedi tynnu carcharorion oddi ar y rhestr o bobl agored i niwed sydd angen eu hailgartrefu'n awtomatig. Serch hynny, dadl y pwyllgor ar y pryd oedd bod yn rhaid ystyried unrhyw un nad oes ganddynt gartref i fynd iddo fel person agored i niwed.

Gwn fod yr Ymddiriedolaeth Cyngor a Gofal Carchardai, sef sefydliad gwirfoddol sy'n rheoli'r caffi ar gyfer teuluoedd yn y carchar, yn mynd ati i recriwtio gwirfoddolwyr i gyfarfod â phobl sy'n gadael y carchar a mynd â hwy i Ffordd Dumballs, lle bydd y tîm dewisiadau tai yn cyfarfod â hwy, yn ogystal â mynd i'r Adran Gwaith a Phensiynau i gofrestru ac i weld eu swyddog prawf. Ond nid yw'n glir i mi—ac nid wyf yn gwybod a all y Gweinidog roi sicrwydd i ni—a yw pethau wedi gwella ers i'r adroddiad hwn gael ei orffen, oherwydd nid yw ond yn ymwneud â'r cyfnod hyd at ddiwedd mis Awst, neu a oes dynion yn dal i gael eu rhyddhau heb fod y gwasanaeth carchardai wedi gallu nodi'n union lle mae angen iddynt fynd er mwyn cael y swm lleiaf o arian, yn ogystal â tho uwch eu pennau am y noson honno.

Yes, the Member has correctly identified all the issues that we remain very concerned about. The MOJ has long acknowledged that the CRCs are under-resourced, and they have now recently increased resources to them, and that is subsequent to the time period for the report. I'm not sure that I'm in a position to say that that will have solved the issue, but we do know that more resources have gone in since the timescale that the report covered off. 

We've also increased the capacity of the Prison Link Cymru service, which increases the capacity in local authorities for prison resettlement officers, and very shortly we'll be jointly funding housing officers within each local delivery unit of the probation service itself. One has literally just happened and the other one is about to happen, so both of those are aimed at addressing many of the issues that Jenny Rathbone mentioned in her contribution. 

We know that people who come out of prison have an enormous number of complex things to achieve in a very short period of time, and if they are going into or back into a chaotic lifestyle, then that clearly is very problematic indeed. And so, these are measures that are aimed at making contact before somebody is released from prison, in order to smooth the path and to ensure that the local authority is expecting them, effectively.

We do have some work to do with the local authority—not just in Cardiff, and this report is about Cardiff, but this is an issue for prisoner release everywhere—for the local authority to be sure that they have the right processes in place to make sure that people don't immediately return to a chaotic lifestyle, because we know that that does lead to people thinking they'll be better off in prison, which is not something that anybody ever wants to find themselves in a position to think.  

The Member will also know that we have already committed to looking again at the priority need issue, and as I said recently in Plenary, we're about to commission it, and we're expecting that in April of next year.  

Ie, mae'r Aelod wedi nodi'r holl faterion yr ydym yn dal i fod yn bryderus iawn yn eu cylch. Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi cydnabod ers amser nad oes gan y Cwmnïau Adsefydlu Cymunedol ddigon o adnoddau, ac maent bellach wedi cynyddu'r adnoddau sydd ar gael iddynt, ac mae hynny'n dilyn y cyfnod amser ar gyfer yr adroddiad. Nid wyf yn siŵr fy mod mewn sefyllfa i ddweud y bydd hynny wedi datrys y mater, ond rydym yn gwybod bod mwy o adnoddau ar gael iddynt ers y cyfnod o amser a gafodd sylw yn yr adroddiad. 

Hefyd rydym wedi cynyddu capasiti gwasanaeth Prison Link Cymru, sy'n cynyddu'r capasiti mewn awdurdodau lleol ar gyfer swyddogion adsefydlu carcharorion, ac yn fuan iawn byddwn yn cyd-ariannu swyddogion tai ym mhob uned gyflawni leol yn y gwasanaeth prawf ei hun. Mae un o'r rhain newydd ddigwydd yn llythrennol ac mae'r llall ar fin digwydd, felly nod y ddau beth yw mynd i'r afael â llawer o'r materion a grybwyllwyd gan Jenny Rathbone yn ei chyfraniad.

Rydym yn gwybod bod gan bobl sy'n dod allan o'r carchar nifer enfawr o bethau cymhleth i'w cyflawni mewn cyfnod byr iawn o amser, ac os ydynt yn mynd i mewn i, neu'n dychwelyd at ffordd o fyw anhrefnus, mae hynny'n broblematig iawn yn amlwg. Ac felly, nod y mesurau hyn yw creu cyswllt cyn rhyddhau rhywun o'r carchar, er mwyn hwyluso'r llwybr a sicrhau bod yr awdurdod lleol yn eu disgwyl, i bob pwrpas.

Mae gennym waith i'w wneud gyda'r awdurdod lleol—nid yng Nghaerdydd yn unig, ac mae'r adroddiad hwn yn ymwneud â Chaerdydd, ond mae hwn yn fater sy'n ymwneud â rhyddhau carcharorion ym mhobman—er mwyn i'r awdurdod lleol sicrhau bod ganddynt y prosesau cywir ar waith i wneud yn siŵr nad yw pobl yn dychwelyd yn syth at ffordd o fyw anhrefnus, oherwydd gwyddom fod hynny'n arwain at wneud i bobl gredu y byddant yn well eu byd yn y carchar, ac ni ddylai unrhyw un fod mewn sefyllfa lle maent yn credu hynny.  

Bydd yr Aelod hefyd yn gwybod ein bod eisoes wedi ymrwymo i edrych ar gwestiwn angen blaenoriaethol eto, ac fel y dywedais mewn Cyfarfod Llawn yn ddiweddar, rydym ar fin ei gomisiynu, ac rydym yn disgwyl hwnnw ym mis Ebrill y flwyddyn nesaf.  

I think it is a matter for the UK Government and the Welsh Government working together, and a particular difficulty, I think, comes from short sentences, and we've seen an increase in the number of people subjected to short sentences, very often for offences that do not include violence against the person, for instance. Obviously, if we use community punishments, there is a much greater chance of ensuring that the housing situation of the person is not affected. And there is some evidence there's a bit of a cycle where some people are choosing to commit another offence and get back in prison because that's at least a secure roof for them. And this is an appalling dysfunction. It serves no-one any interest whatsoever, and we do need a much better, joined-up approach to this. But at least limiting to the very minimum the number of sentences under one year I think is a good start.

Rwy'n credu bod angen i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru weithio gyda'i gilydd ar hyn, ac mae dedfrydau byr, rwy'n credu, yn arbennig o anodd, ac rydym wedi gweld cynnydd yn nifer y bobl sy'n cael dedfrydau byr, yn aml iawn am droseddau nad ydynt yn cynnwys trais yn erbyn unigolion, er enghraifft. Yn amlwg, os ydym yn defnyddio cosbau cymunedol, rydym yn llawer mwy tebygol o sicrhau nad yw sefyllfa dai troseddwyr yn cael ei heffeithio. A cheir peth tystiolaeth sy'n dangos bod rhywfaint o gylch lle mae rhai pobl yn dewis cyflawni trosedd arall a mynd yn ôl i'r carchar oherwydd bod hynny, o leiaf, yn rhoi to diogel uwch eu pennau. Ac mae hwn yn gamweithrediad gwarthus. Nid yw o fudd i neb o gwbl ac mae angen inni gael dull llawer gwell a mwy cydgysylltiedig o fynd i'r afael â hyn. Ond rwy'n credu bod cyfyngu cymaint â phosibl ar nifer y dedfrydau o dan flwyddyn yn ddechrau da o leiaf.

15:15

Yes, I completely agree with David Melding; there's a big issue with short prison sentences, which we've rehearsed many times in this Chamber. They aren't long enough to get any kind of programme of rehabilitation or retraining or anything else. They're designed, it seems sometimes, specifically to disrupt the person's family life, work prospects and housing. It's very hard to see what purpose they serve in any regard for anyone, to be honest. So, we do need to work very carefully with, in particular, the Magistrates' Association, actually, in terms of very short sentences, and I think there is a widespread view that that is something that needs to happen with some dispatch. Clearly, the options for community service or community payback schemes or whatever need to be thoroughly explored and made available. But also, of course, we need to prevent people from going into the criminal justice system in the first place, and so having some of the upstream measures I've just talked about in order to divert people away from the criminal justice system in the first place obviously would also be beneficial. 

Ie, cytunaf yn llwyr â David Melding; mae yna broblem fawr gyda dedfrydau carchar byr, ac rydym wedi trafod y mater droeon yn y Siambr. Nid ydynt yn ddigon hir i sicrhau unrhyw fath o raglen adsefydlu neu ailhyfforddi neu unrhyw beth arall. Mae'n ymddangos weithiau eu bod wedi cael eu cynllunio'n benodol i amharu ar fywyd teuluol, sefyllfa dai a rhagolygon gwaith yr unigolyn. Mae'n anodd iawn gweld beth yw eu diben o gwbl i neb a bod yn onest. Felly, mae angen i ni weithio'n ofalus gyda Chymdeithas yr Ynadon yn enwedig, mewn perthynas â dedfrydau byr iawn, a chredaf fod yna farn gyffredinol fod angen gwneud rhywbeth ynglŷn â hynny ar frys. Yn amlwg, mae angen i'r opsiynau ar gyfer gwasanaeth cymunedol neu gynlluniau gwneud iawn â'r gymuned neu beth bynnag gael eu harchwilio'n drylwyr a'u darparu. Ond hefyd, wrth gwrs, mae angen inni atal pobl rhag mynd i'r system cyfiawnder troseddol yn y lle cyntaf, ac felly byddai cael rhai o'r mesurau cynharach rwyf newydd sôn amdanynt er mwyn dargyfeirio pobl i ffwrdd oddi wrth y system cyfiawnder troseddol yn y lle cyntaf yn amlwg yn fuddiol.

There were a number of disturbing details contained within the report of the independent monitoring board at HMP Cardiff released last week. For example, I was concerned, as others have mentioned, to hear that going back to prison was more attractive for some inmates than staying at the Huggard centre. Now, it must be disappointing for you to read that the lack of accommodation available to inmates upon release was described as not only inhumane but as a major factor in reoffending. The report calls upon your Government directly to review housing policy as a matter of urgency, as well as to review health service provision towards primary mental health care in prisons. So, will you do that? Clearly, this Government has been failing prisoners more widely, and it's failing society actually, because reoffending is no-one's interests at all. Now, clearly, some of the responsibility for this is not devolved, but there are big responsibilities under your Government. So, what are you going to do about it all?

Roedd nifer o'r manylion yn adroddiad y bwrdd monitro annibynnol yng Ngharchar EM Caerdydd a ryddhawyd yr wythnos diwethaf yn peri pryder. Er enghraifft, cefais fy nigalonni, fel y mae eraill wedi sôn, wrth glywed bod dychwelyd i'r carchar yn fwy deniadol i rai carcharorion nag aros yng nghanolfan Huggard. Nawr, mae'n rhaid eich bod wedi eich siomi wrth ddarllen bod y diffyg llety sydd ar gael i garcharorion ar ôl eu rhyddhau yn cael ei ddisgrifio fel rhywbeth sydd nid yn unig yn greulon, ond yn ffactor pwysig o ran aildroseddu. Mae'r adroddiad yn galw ar eich Llywodraeth yn uniongyrchol i adolygu polisi tai ar frys, yn ogystal ag adolygu'r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd ar gyfer gofal iechyd meddwl sylfaenol mewn carchardai. Felly, a wnewch chi hynny? Yn amlwg, mae'r Llywodraeth hon wedi gwneud cam â charcharorion yn fwy eang, ac mae'n gwneud cam â'r gymdeithas mewn gwirionedd, oherwydd nid yw aildroseddu o fudd i unrhyw un o gwbl. Nawr, yn amlwg, nid yw rhywfaint o'r cyfrifoldeb am hyn wedi'i ddatganoli, ond mae gan eich Llywodraeth chi gyfrifoldebau mawr. Felly, beth y bwriadwch ei wneud ynglŷn â hyn i gyd?

Yes, well, again, I largely agree with the Member—we certainly do need to improve some of the services. There is a particular concern around the perception around the Huggard centre in particular and we have just actually provided them with funding to improve both security and storage facilities at the Huggard, because the Member will know the detail—people are afraid that their possessions will be stolen while they sleep, and they don't feel the security arrangements are sufficient and so on. So, there is a perception issue as well, because I think—[Interruption.] Yes. Obviously, I personally wouldn't want to go to sleep with all my possessions on the bed in front of me and not know that—you know, somebody who just walks past could help themselves. Clearly, locker systems and so on are essential to anybody for basic human privacy and decency. So, we have provided additional funding to the Huggard centre for that, and we know that night shelters can be daunting and not the right option for large numbers of people. They are the right option for some—they have been very helpful for some people for a pathway out of homelessness. But the Member will know that we've been looking very carefully at funding and increasing trauma-centred pathways and the housing first type options for people so that we get people back into decent, secure accommodation as a first step, rather than having to climb a reward ladder, where you get yourself off the street and then you're rewarded with something else and so on, which has been an approach in the past. I think quite a lot of the thinking—. I've been in this post a very short time, but a lot of the thinking seems to have turned, quite rightly so, to learning from the lived experiences of people who've experienced homelessness about what would have worked for them and why it took them so long to get back to having a decent, secure home. And we are very keen on pursuing that.

Going back, though, specifically to prisoners, it isn't all devolved, but some of it is devolved, and what we're looking to do is to make sure that our local authorities that do have prison populations likely to be discharged into them can work closely with the prison to get a better information system going, so that the person who's coming out of prison will understand what's available for them and the local authority will expect them, because that's a big issue as well, because if they're all released on a Friday afternoon at 5.30 p.m., that's clearly going to be problematic and that clearly has been an issue at Cardiff prison, and I know from my own constituency work that it's an issue at Swansea prison as well. So, we are working very hard to make sure that those systems work better.

Ie, wel, unwaith eto, rwy'n cytuno i raddau helaeth gyda'r Aelod—yn sicr, mae angen inni wella rhai o'r gwasanaethau. Mae pryder penodol ynghylch y canfyddiad o ganolfan Huggard yn arbennig ac rydym newydd ddarparu cyllid iddynt wella cyfleusterau diogelwch a storio yng nghanolfan Huggard mewn gwirionedd, oherwydd bydd yr Aelod yn gwybod y manylion—mae pobl yn ofni y bydd eu heiddo'n cael ei ddwyn tra byddant yn cysgu, ac nid ydynt yn teimlo bod y trefniadau diogelwch yn ddigonol ac ati. Felly, mae yna broblem o ran canfyddiad hefyd, oherwydd credaf—[Torri ar draws.] Ie. Yn amlwg, ni fuaswn yn bersonol eisiau mynd i gysgu gyda fy holl eiddo ar y gwely o fy mlaen heb wybod—wyddoch chi, gallai rhywun sy'n digwydd cerdded heibio helpu eu hunain. Yn amlwg, mae cypyrddau clo ac ati yn hanfodol i unrhyw un er mwyn sicrhau preifatrwydd dynol sylfaenol a pharch. Felly, rydym wedi darparu arian ychwanegol i ganolfan Huggard ar gyfer hynny, a gwyddom y gall llochesi nos fod yn frawychus ac nad dyna'r opsiwn cywir i nifer fawr o bobl. Maent yn opsiwn cywir i rai pobl—maent wedi bod yn ddefnyddiol iawn i rai pobl fel llwybr allan o ddigartrefedd. Ond bydd yr Aelod yn gwybod ein bod wedi bod yn edrych yn ofalus iawn ar gyllid, cynyddu llwybrau sy'n canolbwyntio ar drawma, ac opsiynau fel tai yn gyntaf ar gyfer pobl fel y gallwn sicrhau llety diogel a gweddus i bobl fel cam cyntaf, yn hytrach na gorfod dringo ysgol wobrwyo, lle byddwch yn llwyddo i ddod oddi ar y stryd ac yn cael eich gwobrwyo â rhywbeth arall ac yn y blaen, sydd wedi bod yn ddull a ddefnyddiwyd yn y gorffennol. Rwy'n credu bod cryn dipyn o'r syniadau—. Rwyf wedi bod yn y swydd hon am amser byr iawn, ond ymddengys bod llawer o'r meddwl, yn gwbl briodol, wedi troi at ddysgu o brofiadau pobl sydd wedi profi digartrefedd o ran yr hyn sydd wedi gweithio iddynt hwy a pham ei bod wedi cymryd cyhyd iddynt fynd yn ôl i gael cartref gweddus a diogel. Ac rydym yn awyddus iawn i fynd ar drywydd hynny.

Fodd bynnag, gan ddychwelyd yn benodol at garcharorion, nid yw'r cyfan wedi'i ddatganoli, ond mae rhywfaint ohono wedi'i ddatganoli, a'r hyn rydym yn ceisio ei wneud yw sicrhau bod ein hawdurdodau lleol sydd â phoblogaeth garchar yn debygol o gael ei rhyddhau iddynt yn gallu gweithio'n agos gyda'r carchar er mwyn sicrhau bod system wybodaeth well ar waith, fel y bydd yr unigolyn sy'n cael ei ryddhau o'r carchar yn deall beth sydd ar gael a bydd yr awdurdod lleol yn eu disgwyl, oherwydd mae honno'n broblem fawr yn ogystal, oherwydd os cânt i gyd eu rhyddhau am 5.30 p.m. ar brynhawn Gwener, mae'n amlwg y bydd honno'n broblem ac mae hynny'n amlwg wedi bod yn broblem yng ngharchar Caerdydd, a gwn o'r gwaith rwy'n ei wneud yn fy etholaeth fy hun ei bod yn broblem yng ngharchar Abertawe hefyd. Felly, rydym yn gweithio'n galed iawn i sicrhau bod y systemau hynny'n gweithio'n well.

15:20
4. Datganiadau 90 Eiliad
4. 90-second Statements

Item 4 on the agenda is the 90-second statements. The first one this afternoon is from Jack Sargeant.

Eitem 4 ar yr agenda yw'r datganiadau 90 eiliad. A daw'r cyntaf y prynhawn yma gan Jack Sargeant.

Diolch, Deputy Llywydd. Sport has a massive part to play in inspiring generations and communities as well as having huge positive impacts on improving mental health. They are just some of the reasons why I want to wish local football team Connah's Quay Nomads from my own constituency all the best for their semi-final match against Edinburgh City in the Irn Bru Cup. The communities of Alyn and Deeside are very proud of what the club has achieved so far, but let's hope we can reach that final in Glasgow and bring the cup home.

Deputy Llywydd, I also want to take this opportunity to extend my best wishes to Newport County AFC in their fifth round FA Cup match against Premier League champions Manchester City. Both matches are taking place this Saturday, so as much as I would like to join colleagues Jayne Bryant and John Griffiths at Rodney Parade, I will be at the Deeside stadium hoping for a Connah's Quay win.

I urge Members and our communities to take part and watch both games as much as possible and however they can.

Deputy Llywydd, from all of us here in the Senedd Chamber: 'Come on, County', 'Come on the Nomads.' 

Diolch, Ddirprwy Lywydd. Mae gan chwaraeon ran enfawr i'w chwarae yn y broses o ysbrydoli cenedlaethau a chymunedau, ac mae hefyd yn cael effaith gadarnhaol enfawr ar wella iechyd meddwl. Nid yw'r rhain ond yn rhai o'r rhesymau pam rwyf eisiau dymuno'n dda i dîm pêl-droed Nomads Cei Connah o fy etholaeth ar gyfer eu gêm gynderfynol yn erbyn Dinas Caeredin yng Nghwpan Irn Bru. Mae cymunedau Alun a Glannau Dyfrdwy yn falch iawn o'r hyn y mae'r clwb wedi'i gyflawni hyd yma, ond gadewch i ni obeithio y gallwn gyrraedd y rownd derfynol yn Glasgow a dod â'r gwpan adref.

Ddirprwy Lywydd, hoffwn gymryd y cyfle hwn hefyd i ddymuno'n dda i glwb pêl-droed Casnewydd ar gyfer eu gêm bumed rownd yng Nghwpan yr FA yn erbyn pencampwyr yr Uwch Gynghrair, Dinas Manceinion. Cynhelir y ddwy gêm ddydd Sadwrn, felly er cymaint y buaswn yn hoffi ymuno â fy nghyd-Aelodau Jayne Bryant a John Griffiths yn Rodney Parade, byddaf yn stadiwm Glannau Dyfrdwy yn gobeithio am fuddugoliaeth i Gei Connah.

Rwy'n annog yr Aelodau a'n cymunedau i gymryd rhan ac i wylio cymaint o'r ddwy gêm â phosibl ym mha bynnag fodd y gallant.

Ddirprwy Lywydd, gan bob un ohonom yma yn Siambr y Senedd: 'Pob lwc i Gasnewydd', 'Pob lwc i'r Nomads'.

Diolch, Dirprwy Lywydd. Well, it's February, and tomorrow is Valentine's Day, and we'll be awash with love hearts, as everyone will know, but the hearts I want to talk about are the hearts that give us life and to remind everyone that it's Defibruary as well as just February. Automated emergency defibrillators or AEDs can easily be used when someone has suffered a cardiac arrest. People without any medical training can use them to safely give an electrical pulse once the defibrillator detects that a person has an irregular heartbeat that places them in immediate danger. Once someone suffers a cardiac arrest, the chances of survival plummet by 14 per cent every minute that passes without treatment, and outside a hospital setting it's crucial that some treatment is administered as soon as possible.

Thanks to charities like St John Cymru, often present at football grounds actually, Welsh Hearts, Cariad, British Heart Foundation Cymru, the Red Cross, many businesses, sports clubs, councillors and even other individuals—they've all contributed to making sure that there are more defibrillators and more training available within the community, and you may want to tell constituents about Proactive First Aid Solutions. Have a look at their website, as they're offering a free defibrillator and training worth over £1,300 to organisations, community groups or schools. However, it's no good if a defibrillator is locked up or you don't know where they are, so this Defibruary I'm asking you to take a photograph of yourself next to your nearest publicly available defibrillator, share it on social media with the hashtag 'Defibruary' and encourage your constituents to do the same—one step closer to becoming a nation of lifesavers. Thank you.

Diolch, Ddirprwy Lywydd. Wel, mae'n fis Chwefror, ac mae'n ddiwrnod San Ffolant yfory, a byddwn yn nofio mewn calonnau, fel y bydd pawb yn gwybod, ond y calonnau rwyf fi eisiau siarad amdanynt yw'r calonnau sy'n rhoi bywyd i ni, a hoffwn atgoffa pawb ei bod yn Defibruary yn ogystal â mis Chwefror. Gellir defnyddio diffibrilwyr awtomatig brys yn hawdd pan fydd rhywun wedi dioddef ataliad ar y galon. Gall pobl heb unrhyw hyfforddiant meddygol eu defnyddio i roi pwls trydanol yn ddiogel i unigolyn pan fydd y diffibriliwr yn canfod bod gan yr unigolyn dan sylw guriad calon afreolaidd sy'n eu rhoi mewn perygl uniongyrchol. Pan fydd rhywun yn dioddef ataliad ar y galon, mae'r gobaith o oroesi yn gostwng 14 y cant gyda phob munud sy'n mynd heibio heb driniaeth, a phan fo'r claf y tu allan i leoliad ysbyty, mae'n hanfodol ei fod yn cael triniaeth cyn gynted â phosibl.

Diolch i elusennau fel St John Cymru, sy'n aml yn bresennol ar feysydd pêl-droed mewn gwirionedd, Calonnau Cymru, Cariad, Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru, y Groes Goch, llawer o fusnesau, clybiau chwaraeon, cynghorwyr ac unigolion eraill hyd yn oed—maent oll wedi cyfrannu at wneud yn siŵr fod mwy o ddiffibrilwyr a mwy o hyfforddiant ar gael o fewn y gymuned, ac mae'n bosibl y byddwch eisiau dweud wrth etholwyr am Proactive First Aid Solutions. Edrychwch ar eu gwefan, oherwydd maent yn cynnig diffibriliwr a hyfforddiant yn rhad ac am ddim, cynnig sy'n werth dros £1,300, i sefydliadau, grwpiau cymunedol neu ysgolion. Fodd bynnag, nid yw diffibriliwr dan glo, neu ddiffibriliwr nad oes neb yn gwybod lle mae wedi'i leoli yn dda i ddim, felly, yn ystod Defibruary, gofynnaf i chi dynnu llun ohonoch eich hun wrth ymyl eich diffibriliwr cyhoeddus agosaf, ei rannu ar y cyfryngau cymdeithasol gyda'r hashnod 'Defibruary' ac annog eich etholwyr i wneud yr un peth—a byddwn gam yn nes at fod yn genedl o achubwyr bywyd. Diolch.

The next item is a motion to elect Members to committees. In accordance with Standing Orders 12.24 and 12.40, I propose that the motions to elect Members to committees are grouped for debate and voting. I take it no Member objects.

Yr eitem nesaf yw cynnig i ethol Aelodau i bwyllgorau. Yn unol â Rheolau Sefydlog 12.24 a 12.40, rwy'n cynnig bod y cynigion i ethol Aelodau i bwyllgorau yn cael eu grwpio ar gyfer dadl a phleidlais. Rwy'n cymryd nad oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu.

Cynigion i Ethol Aelodau i Bwyllgorau
Motions to Elect Members to Committees

Good. So, can I call on a member of the Business Committee to move the motions formally?

Da iawn. Felly, a gaf fi alw ar aelod o'r Pwyllgor Busnes i gynnig y cynigion yn ffurfiol?

Cynnig NDM6971 Elin Jones

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.3 ac 17.13(ii), yn ethol Delyth Jewell (Plaid Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

Cynnig NDM6972 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Delyth Jewell (Plaid Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn lle Dai Lloyd (Plaid Cymru).

Motion NDM6971 Elin Jones

To propose that the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Orders 17.3 and 17.13(ii), elects Delyth Jewell (Plaid Cymru) as a Member of the External Affairs and Additional Legislation Committee.

Motion NDM6972 Elin Jones

To propose that the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Order 17.14, elects Delyth Jewell (Plaid Cymru) as a Member of the Culture, Welsh Language and Communications Committee in place of Dai Lloyd (Plaid Cymru).

Cynigiwyd y cynigion.

Motions moved.

Thank you. The proposal is to agree the motions. Does any Member object? Therefore the motions are agreed in accordance with Standing Order 12.36.

Diolch. Y cynnig yw derbyn y cynigion. A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu? Felly, derbyniwyd y cynigion yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd y cynigion yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Motions agreed in accordance with Standing Order 12.36.

5. Datganiad gan y Llywydd: Cyflwyno Bil arfaethedig y Comisiwn—Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)
5. Statement by the Llywydd: Introduction of a Commission-proposed Bill—Senedd and Elections (Wales) Bill

Item 5 on our agenda this afternoon is a statement by the Llywydd: introduction of a Commission-proposed Bill—Senedd and Elections (Wales) Bill, and I call on the Llywydd, Elin Jones.

Eitem 5 ar yr agenda y prynhawn yma yw datganiad gan y Llywydd: cyflwyno Bil arfaethedig y Comisiwn—Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), a galwaf ar y Llywydd, Elin Jones.

Mae cyflwyniad Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) heddiw yn benllanw cyfnod hir o ymgynghori ac ymgysylltu gyda’r cyhoedd, grwpiau gwleidyddol a phartneriaid ehangach ar ddiwygio etholiadol, ac yn manteisio ar y cyfleon a gyflwynir yn Neddf Cymru 2017 i rymuso ein Cynulliad Cenedlaethol er gwell.

Hanfodion y Mesur felly yw creu Senedd sy’n fwy effeithiol a hygyrch, a sicrhau bod crud ein democratiaeth yn addas i bwrpas wrth iddi ddathlu 20 mlynedd ers ei sefydlu. Fel yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil, rwyf wedi gwrando ar ystod eang o safbwyntiau ar brif elfennau’r ddeddfwriaeth ddrafft—newid enw’r Cynulliad Cenedlaethol, ehangu’r etholfraint ar gyfer etholiadau’r Cynulliad, a newid y gyfraith ynghlwm â threfniadau anghymhwysedd unigolion i sefyll etholiad.

Mae’r prif ddarpariaethau hyn wedi eu llunio gyda’r amcan o sicrhau’r consensws ehangaf posib ymysg Aelodau, ac adeiladu ar y mandad a roddwyd gan fwyafrif o’r Senedd i’r ddeddfwriaeth hon fis Hydref 2018. 

The introduction of the Senedd and Elections (Wales) Bill today sees the culmination of a long period of consultation and engagement with the public, political groups and wider stakeholders on electoral reform, and it takes up the opportunities presented in the Wales Act 2017 to strengthen our National Assembly for the better.

The substance of the Bill, then, is to create a more effective and accessible Senedd and to ensure that the cradle of our democracy is fit for purpose as we celebrate its establishment 20 years ago. As the Member in charge of this Bill, I have listened to a wide range of views on the main elements of the draft legislation—changing the National Assembly’s name, expanding the franchise for Assembly elections, and changing the law in relation to the arrangements governing individuals’ ineligibility to stand for election.

In designing these main provisions, the aim has been to ensure the broadest consensus possible among Members and to build on the mandate given to this legislation by a majority in this Assembly in October 2018.  

Beth, felly, mae’r Bil yn ei gynnwys? Yn gyntaf, gostwng yr isafswm oedran pleidleisio i 16 ar gyfer etholiad Cynulliad 2021—amcan y Comisiwn yw i rymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i gymryd rhan yn y broses ddemocrataidd. Gan adeiladu ar y gwaith o ethol Senedd Ieuenctid gyntaf erioed Cymru y llynedd, mae’r Comisiwn yn gweithio gyda phartneriaid eraill i ymestyn yr etholfraint i gynnwys pobl ifanc 16 ac 17 oed mewn pryd ar gyfer etholiad Cynulliad 2021. Law yn llaw â’r ddarpariaeth hon mae’r angen am addysg wleidyddol briodol fydd yn galluogi pobl ifanc i ddeall eu hawliau democrataidd ac i gynyddu cyfranogiad mewn etholiadau. Mae’r Comisiwn yn gweithio gyda phartneriaid perthnasol i sicrhau bod y wybodaeth briodol yn cyrraedd cynifer o bobl ifanc â phosib cyn i’r newid cadarnhaol hwn ddod i rym.

Yn ail, bydd y Bil yn ailenwi’r Cynulliad yn 'Senedd'. Bydd ailenwi’r Cynulliad yn 'Senedd' yn sicrhau bod enw’r sefydliad yn adlewyrchu ei statws cyfansoddiadol ac yn helpu i wella dealltwriaeth gyhoeddus o rôl a chyfrifoldebau’r ddeddfwrfa yma. Bydd y cymal yn y Ddeddf sy’n nodi y gellir hefyd cyfeirio at y Senedd fel 'Welsh Parliament' yn adlewyrchu’r farn a fynegwyd gan nifer fod angen cynnwys yr opsiwn o ddefnyddio’r term esboniadol Saesneg yn y Bil i atgyfnerthu’r newid yn statws y sefydliad. Dyma ddatganiad clir, felly, fod 'Senedd' bellach yn gyfystyr â 'parliament' nid 'assembly'. Y bwriad yw y bydd y newid enw yn dod i rym yn gyfreithiol fis Mai 2020 i sicrhau bod y cyhoedd yn gyfarwydd gyda’r enw newydd mewn da bryd cyn etholiad Cymru yn 2021. Ynghlwm â’r newid hwn bydd newidiadau cysylltiol—er enghraifft, y disgrifydd sy’n ymddangos ar ôl enw Aelodau ac enwau cyrff megis y Comisiwn. Bydd Aelodau’r Cynulliad yn dod yn Aelodau o’r Senedd—'Members of the Senedd' yn Saesneg. 

Yn drydydd, bydd y Bil yn diwygio’r fframwaith ynghlwm ag anghymwyster i fod yn Aelod Cynulliad. Mae’r Comisiwn yn cyflwyno argymhellion a wnaed gan Bwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Chyfreithiol y pedwerydd Cynulliad a fyddai’n newid y gyfraith ar gymhwyster unigolion i sefyll. Diben y newid hwn fydd i sicrhau eglurder i ymgeiswyr posib am eu cymhwysedd i sefyll etholiad. Bydd y newid yn caniatáu'r mwyafrif o bobl i sefyll heb orfod ymddiswyddo o’i gwaith yn gyntaf, gydag ymddiswyddiadau o’r fath yn angenrheidiol pe baent yn cael eu hethol yn unig. Yn ogystal, bydd y cymal hwn yn gwahardd aelodau o Dŷ’r Arglwyddi rhag bod yn Aelodau Cynulliad, oni bai eu bod yn cymryd seibiant ffurfiol o’u gwaith yn San Steffan.

Yn olaf, mae’r Bil yn cynnig newidiadau i drefniadau etholiadol a mewnol y Cynulliad. Bydd y newidiadau ymarferol hyn yn creu mwy o hyblygrwydd yn dilyn etholiad drwy ymestyn y terfyn amser ar gyfer Cyfarfod Llawn cyntaf y Cynulliad o saith diwrnod i 14 diwrnod. Bydd hyn yn caniatáu mwy o amser i’r pleidiau gynnal trafodaethau pwysig wrth symud tuag at ethol Prif Weinidog a ffurfio llywodraeth. Un o amcanion eraill yr adran yma yw creu eglurder am hawl Comisiwn y Cynulliad i godi tâl am ddarparu gwasanaethau neilltuol i gyrff allanol.

Yn ogystal, barn Comisiwn y Cynulliad yw y dylai’r Cynulliad ystyried newid trefniadau cyllido a throsolwg y Comisiwn Etholiadol, gan ei fod eisoes yn gyfrifol am etholiadau datganoledig. Barn y Comisiwn Etholiadol yw y dylai gael ei gyllido gan a bod yn atebol i’r Cynulliad, yn hytrach na Senedd y Deyrnas Gyfunol am ei waith ynghlwm ag etholiadau Cymru, yn genedlaethol a lleol. Mae’r Mesur hwn felly yn rhoi dyletswydd ar y Senedd i ystyried y newid hwn. Os oes cefnogaeth ar ddiwedd Cyfnod 1 i symud ymlaen yn gynt gyda’r newid yma, yna gellid cyflwyno gwelliannau i’r perwyl yma yn ystod Cyfnod 2.

Bydd y Bil yn destun craffu helaeth drwy gyfuniad o sesiynau pwyllgor a’r Cyfarfod Llawn. Mae memorandwm esboniadol ar gael sydd yn sicrhau eglurder a thryloywder ynghylch goblygiadau cyllidol y Bil. Mae hefyd asesiadau manwl wedi'u cwblhau ar effaith y cynlluniau ar ieithoedd swyddogol y Cynulliad, cydraddoldeb a chynhwysedd, hawliau plant, y system gyfiawnder a meysydd eraill.

Wrth gwrs, man cychwyn yw’r Bil hwn. Wrth ei gyflwyno, fy ngobaith yw y bydd y Bil yn sbarduno dadleuon diddorol ac ystyrlon, ac yn annog cyfranogiad Aelodau, partneriaid a’r cyhoedd ehangach yn y drafodaeth am ddyfodol ein Senedd genedlaethol. Hoffwn hefyd gymryd y cyfle i ddiolch i’r Llywodraeth am eu cydweithrediad hyd yma wrth ddatblygu'r ddeddfwriaeth hyd yn hyn. Fel y mae’r Senedd Ieuenctid wedi'i brofi i ni mewn modd mor galonogol, mae yna awydd pendant gan ein pobl ifanc i chwarae eu rhan. Pa gyfle gwell nag achlysur penblwydd ein Senedd yn 20 mlwydd oed i'w hysbrydoli ac i'w cynnwys nhw, a phob dinesydd arall, yn uniongyrchol yng nghyfleon 20 mlynedd nesaf ein democratiaeth a'n Senedd ni? Diolch yn fawr. 

What, then, does the Bill entail? Firstly, reducing the minimum voting age to 16 for the 2021 Assembly election—the Commission's objective is to empower and inspire young people to participate in the democratic process. Building on the work to elect Wales's first ever Youth Parliament last year, the Commission is collaborating with partners to expand the franchise to include 16 and 17-year-olds in time for the Assembly election in 2021. This provision goes hand in hand with the need for political education that will enable young people to understand their political rights and to increase participation in elections. The Commission is working with relevant stakeholders to ensure that the appropriate information reaches as many young people as possible before this positive change comes into force.

Secondly, the Bill proposes renaming the Assembly 'Senedd'. Renaming the Assembly will ensure that the institution's name reflects its constitutional status and it will help to improve public understanding of the legislature’s role and responsibilities. The Bill contains a clause noting that the Senedd may also be referred to as 'Welsh Parliament', reflecting the opinion of many that the Bill needed an English explanatory term to reinforce the change in the institution’s status. This is a clear statement that 'Senedd' is now synonymous with 'parliament', rather than 'assembly'. The intention is that the change of name will come into force legally in May 2020 to ensure that the public are familiar with it in good time before the Welsh elections in 2021. This change will bring with it other connected changes—for example, the descriptor that appears after Members' names and the titles of bodies such as the Commission. Assembly Members will become Members of the Senedd—'Aelodau o’r Senedd' in Welsh, for example.

Thirdly, the Bill will reform the framework for ineligibility to be an Assembly Member. The Commission is introducing recommendations made by the Constitutional and Legislative Affairs Committee in the fourth Assembly to change the law on eligibility to stand for election to the Assembly. The purpose of this change is to ensure clarity for potential candidates with regard to their eligibility to stand for election. The change will mean that most people will not have to resign from work before standing for election; such resignations would only become necessary if they are elected. In addition, this clause will prohibit Members of the House of Lords from being Assembly Members, unless they take a formal break from their work in Westminster.

The final element of the Bill proposes changes to the Assembly’s electoral and internal arrangements. These practical changes will introduce more flexibility following an election by extending the deadline for the Assembly’s first Plenary from seven days to 14 days. This will allow more time for the parties to hold important talks in moving towards electing a First Minister and forming a government. One of the other aims in this section is to clarify the Assembly Commission's right to charge for providing particular services to external bodies.

In addition, the Assembly Commission should consider, given that the Electoral Commission has responsibility for devolved elections, changing its financial and oversight arrangements. The Electoral Commission is of the view that it should be financed by and be accountable to the Assembly for its work in relation to the devolved elections, rather than the United Kingdom Parliament. This Bill, therefore, places a duty on the Senedd to consider this change, and should the Assembly recommend support for such a move, amendments may be introduced at Stage 2 to give effect to this.

The Bill will undergo extensive scrutiny in committee sessions and in Plenary. An explanatory memorandum has been made available to ensure clarity and transparency with regard to the financial implications of the Bill. Also, detailed assessments have been completed on the impact the plans would have on the Assembly’s official languages, equality and inclusion, children’s rights, the justice system, and other areas.

Of course, this Bill is just a starting point. In introducing it, it is my hope that the Bill will spark interesting and meaningful debate and encourage Members, stakeholders and the wider public to participate in the discourse on the future of our national Parliament. I would also like to take this opportunity to thank the Government for their co-operation to date. The Youth Parliament has proven to us, in such an encouraging way, that the next generation are eager to play their part. What better occasion than the twentieth anniversary of our Senedd to inspire them and to involve them directly alongside every other citizen in the opportunities that the next 20 years of our democracy and our Senedd will present? Thank you. 

15:30

Thank you. Can I call the Counsel General and the Brexit Minister, Jeremy Miles?

Diolch. A gaf fi alw ar y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit, Jeremy Miles?

Diolch, Dirprwy Lywydd. Rwy'n croesawu'r Bil hwn, sy'n garreg filltir bwysig arall ar daith datganoli.

Mae Llywodraeth Cymru'n gefnogol iawn i dri phrif nod y Bil, fel rŷn ni'n eu gweld nhw. Yn gyntaf, rhoi enw i'n Senedd sy'n adlewyrchi ei statws fel deddfwrfa, yn ail, rhoi cyfle i bobl ifanc bleidleisio, ac yn drydydd, rhoi mwy o eglurder i ymgeiswyr posib ynghylch a oes modd iddyn nhw sefyll. 

Yn benodol, mae Llywodraeth Cymru yn gwbl gefnogol i ymestyn yr etholfraint i bobl ifanc 16 a 17 oed yn Rhan 3 o'r Bil. Roedd hyn yn ymrwymiad yn strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru, 'Ffyniant i Bawb.' Rwy'n falch iawn bod modd i ni gynnig cymorth gan ein swyddogion i gynhyrchu'r darpariaethau yn y Rhan hon. Rŷn ni'n credu dylai'r etholfraint ar gyfer etholiadau'r Cynulliad ac etholiadau llywodraeth leol fod yn gyson â'i gilydd. Yn benodol, rŷn ni am weld y Bil yn ymestyn yr etholfraint i gynnwys gwladolion tramor sy'n byw yn gyfreithlon yng Nghymru, i adlewyrchu'r darpariaethau y byddwn ni'n eu cyflwyno mewn perthynas â'r etholfraint llywodraeth leol.

Ar ben hynny, mynegodd y Cynulliad yn ddiweddar ei fod yn cefnogi'r hawl i garcharorion bleidleisio yn etholiadau Cymru. Rŷn ni'n cefnogi'r safbwynt hwnnw mewn egwyddor, ac yn aros gyda diddordeb i glywed casgliadau ymchwiliad y pwyllgor cydraddoldeb. 

Thank you, Deputy Presiding Officer. I welcome this Bill, which is another important milestone in the journey of devolution.

The Welsh Government is very supportive of the three main aims of the Bill, as we see them. First of all, giving the Senedd a name that reflects its status as a legislature, secondly, giving young people an opportunity to vote, and thirdly, providing greater clarity for possible candidates as to their eligibility.

Specifically, the Welsh Government is entirely supportive of extending the franchise to young people of 16 and 17 years of age in Part 3 of the Bill. This was a commitment in the Welsh Government’s national strategy ‘Prosperity for All’, and I’m very pleased that we can provide assistance through our officials to produce the provisions in this Part. We believe that the franchise for Assembly elections and local authority elections should be consistent. Specifically, we want to see the Bill extending the franchise to include foreign nationals who are legally resident in Wales, to reflect the provisions that we will introduce in relation to the local government franchise.

In addition to that, the Assembly recently expressed its view that it supports the right of prisoners to vote in Welsh elections. We support that view in principle and await with interest the conclusions of the equality committee’s inquiry.

We believe it is important that the Assembly's financing and accountability relationship with the Electoral Commission is placed on a formal footing, and we stand ready to work with the Llywydd, the Electoral Commission and the Treasury in light of Stage 1 scrutiny, to explore whether we could take this further than the Bill currently provides for.

The Welsh Government also supports the clear demarcation that the Bill provides between those disqualified from being a candidate in Assembly elections and those disqualified from becoming an Assembly Member. We will be giving more thought as the Bill progresses to whether any further changes are needed to the detail of these provisions. We also recognise the objectives behind the provision in Part 5 of a power for the Welsh Ministers to implement Law Commission recommendations about elections. But we do not believe that it is either necessary or appropriate for this power to be in the hands of Welsh Ministers, and we would like to explore this further during scrutiny. 

We welcome the opportunity presented by Part 2 to consider renaming this institution to reflect its central role as a legislature in Welsh life. The decision on what the name should be is for the Assembly as a whole to make, but we would urge all Members to bear in mind that the provisions of this Bill will amend the Government of Wales Act 2006—our key constitutional statute. So, it's very important that we make sure that the provisions on the name change, as well as on other matters, are as clear and as accessible as possible. As the Bill is currently drafted, I am concerned that this is not the case. I will be writing to the Constitutional and Legislative Affairs Committee shortly to provide more information about the Welsh Government's initial position on the Bill. But I hope that the Llywydd, as the Member in charge, can confirm that she shares my view, and that of the Government, that this Bill, as a crucial piece of constitutional legislation, should, as far as possible, be an exemplar for constitutional reform, and that she will continue to work closely with me, as well as with Assembly committees, other interested Members and our stakeholders, to ensure that this is the case. 

Rydym yn credu ei bod yn bwysig fod perthynas ariannu ac atebolrwydd y Cynulliad gyda'r Comisiwn Etholiadol yn cael ei osod ar sail ffurfiol, ac rydym yn barod i weithio gyda'r Llywydd, y Comisiwn Etholiadol a'r Trysorlys yng ngoleuni gwaith craffu Cyfnod 1, i archwilio a allem fynd â hyn gam ymhellach nag y mae'r Bil yn darparu ar ei gyfer ar hyn o bryd. 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cefnogi'r camau y mae'r Bil yn eu cymryd i wahaniaethu rhwng y rheini sydd wedi'u gwahardd rhag bod yn ymgeiswyr yn etholiadau'r Cynulliad a'r rheini sydd wedi'u gwahardd rhag bod yn Aelod Cynulliad. Byddwn yn rhoi mwy o ystyriaeth i'r angen am unrhyw newidiadau pellach i fanylion y darpariaethau hyn wrth i'r Bil fynd rhagddo. Rydym hefyd yn cydnabod yr amcanion sy'n sail i'r ddarpariaeth yn Rhan 5, sef pŵer i Weinidogion Cymru weithredu argymhellion Comisiwn y Gyfraith mewn perthynas ag etholiadau. Ond nid ydym yn credu ei bod yn angenrheidiol nac yn briodol i'r pŵer hwn fod yn nwylo Gweinidogion Cymru, a hoffem archwilio hyn ymhellach yn ystod y gwaith craffu.

Rydym yn croesawu'r cyfle a gyflwynir yn Rhan 2 i ystyried ailenwi'r sefydliad hwn er mwyn adlewyrchu ei swyddogaeth ganolog fel deddfwrfa ym mywyd Cymru. Mater i'r Cynulliad cyfan yw penderfynu beth ddylai'r enw hwnnw fod, ond byddem yn annog yr holl Aelodau i gadw mewn cof y bydd darpariaethau'r Bil hwn yn diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006—ein prif statud gyfansoddiadol. Felly, mae'n bwysig iawn ein bod yn sicrhau bod y darpariaethau ar gyfer newid enw, yn ogystal ag ar gyfer materion eraill, mor glir ac mor hygyrch â phosibl. Fel y mae'r Bil wedi'i ddrafftio ar hyn o bryd, rwy'n pryderu nad yw hynny'n wir. Byddaf yn ysgrifennu at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol cyn hir i roi mwy o wybodaeth am safbwynt cychwynnol Llywodraeth Cymru ar y Bil. Ond rwy'n gobeithio bod y Llywydd, fel yr Aelod cyfrifol, yn gallu cadarnhau ei bod yn rhannu fy marn i, a barn y Llywodraeth, y dylai'r Bil hwn, fel darn allweddol o ddeddfwriaeth gyfansoddiadol, fod yn batrwm ar gyfer diwygio cyfansoddiadol cyn belled ag y bo modd, ac y bydd yn parhau i weithio'n agos gyda mi, yn ogystal â phwyllgorau'r Cynulliad, Aelodau eraill sydd â diddordeb a'n rhanddeiliaid, i sicrhau hynny.

Diolch i'r Cwnsler Cyffredinol am ei sylwadau a'i gwestiwn, ac a gaf i gydsynio gyda'r hyn mae e wedi'i ddweud wrth orffen? Mae hwn yn Fil cyfansoddiadol o bwys, ac felly, mae'n bwysig ei fod e'n ecsemplar o ddeddfwriaeth dda mae'r Cynulliad a'r Senedd yma yn gyfrifol amdani. A dwi'n gobeithio, wrth ei gyflwyno, ac wrth ei sgrwtineiddio, y byddwn ni yn dangos hynny yn glir iawn. 

Mae yna nifer o agweddau rŷch chi wedi amlinellu, Cwnsler Cyffredinol, le mae yna gydsyniad rhwng yr hyn sydd wedi cael ei gyflwyno yn y Mesur, a'r hyn rŷch chi'n dyheu amdano fel Llywodraeth. Ac rwy'n ddiolchgar iawn am hynny.

Ar yr etholfraint, wrth gwrs, mae'r Llywodraeth yn edrych i gyflwyno ymestyn yr etholfraint ar gyfer etholiadau llywodraeth leol yn 2022 i bobl ifanc 16 ac 17 hefyd. Ac mae hi wedi bod yn bwysig fy mod i, wrth fy mod i'n datblygu'r Bil yma, yn gweithio yn agos iawn â swyddogion y Llywodraeth a chi fel Cwnsler Cyffredinol, ac ein bod ni yn gwneud hynny mewn ffordd sydd yn gyffredin, ac yn defnyddio mecanwaith y Bil yma, sydd yn mynd i edrych i gynyddu'r etholfraint yn yr etholiad sy'n dod o'n blaenau ni yn gyntaf—sef etholiad Cymru yn 2021.

Mae yna ddwy agwedd, wrth gwrs, ac rŷch chi wedi cyfeirio atyn nhw, sydd ddim yn y Bil fel y mae e wedi ei ddrafftio a'i gyflwyno ar hyn o bryd o ehangu'r etholfraint, ac mae hynny i wladolion tramor ac i garcharorion. Ac wrth gwrs mae yna faterion gweddol o gymhleth yn y ddwy agwedd yna, ac efallai ddim y mandate llawn, oddi wrth y Cynulliad yn llawn, i edrych ar roi'r bleidlais i wladolion tramor, wrth gyflwyno'r Mesur. Ond dwi'n gobeithio, wrth drafod o fewn y pwyllgor a'r Cynulliad yma'n llawn, os oes yna fodd inni edrych i weld ein bod ni'n sicrhau yn weddol o gynnar wrth gyflwyno etholfraint newydd yng Nghymru fod yr etholfraint ar gyfer y Cynulliad yma a'r etholfraint ar gyfer llywodraeth leol yr un etholfraint. Dwi ddim yn credu ei bod hi o fantais mewn unrhyw ffordd inni gael dwy etholfraint wahanol ar gyfer ein hetholiadau domestig ni, yn yr etholiadau lleol hynny a'r etholiad cenedlaethol. Ac felly, fe fyddaf i'n gwrando'n ofalus ar yr hyn y bydd gan y pwyllgor ac eraill i'w ddweud wrth i'r Mesur yma fynd yn ei flaen.

Eich sylwadau chi ar Gomisiwn y Gyfraith—y Law Commission—mae'n ddiddorol iawn i fi glywed y Llywodraeth yn dweud efallai y bydden nhw ddim yn awyddus i weld y pwerau sydd yn cael eu rhoi yn y ddeddfwriaeth yma i'r Llywodraeth, ond o bosib yn aros yn y ddeddfwrfa. Ac mae'n siŵr y bydd hwnna'n fater, eto, i'r pwyllgor i edrych arno.

Ac yn olaf, eich pwynt chi ynglŷn â'r angen i'r ddeddfwriaeth yma, fel deddfwriaeth gyfansoddiadol, fod mor glir â phosib i bobl Cymru. Ac yna, wrth feddwl am y cymalau sydd yn ailenwi'r Cynulliad yn 'Senedd', ac mae yna gyfeiriad rŷch chi wedi ei wneud at farn sydd gennych chi am ffyrdd y gellid gwneud y cymalau yma yn gliriach. Mae yna gyfeiriad yn y memorandwm esboniadol hefyd at yr ystyriaeth roddais i i newidiadau yn sut roedd y cymalau yma wedi cael eu gosod; oherwydd rhai materion sydd yn ymwneud â chymhwysedd, a thrafodaeth ynglŷn â chymhwysedd, fe ddrafftiwyd y cymalau am yr enw yn y ffordd y mae nhw yn cael eu cyflwyno ar hyn o bryd. Ond mae'n siŵr y bydd y pwyllgor, unwaith eto, yn rhoi golwg o'r newydd ar y pwyntiau rŷch chi wedi eu gwneud, ac sydd hefyd yn cael eu hamlinellu yn y memorandwm esboniadol.

Ac felly, diolch ichi am eich cefnogaeth mewn egwyddor i nifer o wahanol agweddau sydd yn cael eu cyflwyno yn y Mesur heddiw. Ac eto, rwy'n edrych ymlaen at gydweithio â chi, a hefyd wrth gwrs ar yr hyn ddywedoch chi am eich cefnogaeth i wneud y Comisiwn Etholiadol yn atebol, o ran eu cyllid a'u hatebolrwydd cyffredinol, i'r Cynulliad yma, yn hytrach nag i Senedd San Steffan am etholiadau Cymru—lleol a chenedlaethol.

I thank the Counsel General for his comments and for his questions, and may I agree with what he has said in concluding? This is an important constitutional Bill, so it’s important that it is an exemplar of good legislation that this Assembly and Senedd is responsible for. And I very much hope that, in putting forward this legislation and in scrutinising it, we will exhibit that clearly.

There are a number of questions that you’ve outlined, Counsel General, where there is agreement between what has been put forward in the Bill and what you aspire towards as a Government, and I am very grateful for that.

On the franchise, of course, the Government is looking to extend the franchise for local government elections in 2022 to young people of 16 and 17 years of age. And it’s been important that I, as I’ve developed this Bill, have worked very closely with Government officials and with you as Counsel General, and that we do that in a common manner, and in a way that uses the mechanism of this Bill that will look at extending the franchise for the election that will come before us first, namely the Assembly election in 2021.

There are two aspects of this, and you have referred to them, that aren’t included in the Bill, as it has been drafted and presented, to extend the franchise, and that is to foreign nationals and to prisoners. And, of course, there are quite complex issues related to both aspects, and perhaps we haven’t received a full mandate from the Assembly to look at extending the franchise to foreign nationals in putting forward the Bill. But I do very much hope, as we discuss and debate within the committee, and within the full Assembly, that, if there is a way for us to look to ensure relatively early as we extended the franchise, that the franchise for this Assembly and the franchise for local government are aligned. I don’t think that it is advantageous in any way for us to have two different franchises for our domestic elections, in those local government elections and in the national elections. And so, I will listen very carefully to what the committee and others will have to say, as this Bill goes ahead

And on your comment on the Law Commission, it’s very interesting for me to hear the Government saying, perhaps, that they wouldn’t be eager to see the powers that are put forward in this legislation to Government; they would want to see them remaining in the legislature. Perhaps that is again a matter for the committee to consider.

And finally, on your point about the need for this legislation, as constitutional legislation, to be as clear as possible for the people of Wales, and in thinking about the clauses that rename the Assembly as the 'Senedd', there is reference that you’ve made to the opinion that you have about ways that these clauses could be made clearer. There is reference made in the explanatory memorandum as well to the consideration that I gave to changes to the way that these clauses were drafted; because of some issues related to competence, and discussion about competence, the clauses on the name of the institution were drafted as they have been presented. But I’m sure that the committee will, once again, give due consideration anew to the points that you’ve made, and the points that are outlined in the explanatory memorandum.

And so, thank you for your support in principle for a number of different aspects that are put forward in the Bill today. Again, I look forward to collaborating with you, and also about what you said about your support for making the Electoral Commission accountable, in terms of its budget and its general accountability, to this Assembly, rather than to the Westminster Parliament for elections in Wales—local and national.

15:35

We welcome the introduction of this Bill. It is an important recognition of the status of the Senedd as a legislature, as the Counsel General also indicated. So, it's an important landmark. And I think that those of us who have served—as you have, in the Chair at the moment, Deputy Presiding Officer—since 1999, it's almost like we've been in this huge constitutional convention, when we started off with, I think, what someone famously called 'Glamorgan County Council on stilts', and then we moved to separate powers, got this legislative competence Order process of legislating primary legislation on sufferance from Westminster, finally to a proper legislature. It has been, sort of, how to get from Cardiff to Newport via Wrexham, but we did it.

I also support the intention to create a more effective and accessible legislature. I think that's the right aim, and we do need that sort of clarity and purpose in our constitutional thinking and law making. 

Rydym yn croesawu cyflwyno'r Bil hwn. Mae'n gydnabyddiaeth bwysig o statws y Senedd fel deddfwrfa, fel y mae'r Cwnsler Cyffredinol hefyd wedi'i nodi. Felly, mae'n garreg filltir bwysig. Ac rwy'n credu bod y rhai ohonom sydd wedi gwasanaethu—fel rydych chi wedi'i wneud, yn y Gadair ar hyn o bryd, Ddirprwy Lywydd—ers 1999, mae bron fel pe baem wedi bod mewn confensiwn cyfansoddiadol enfawr, a ninnau wedi dechrau, rwy'n credu, gyda'r hyn a gafodd ei alw gan rywun yn gofiadwy fel 'Cyngor Sir Morgannwg ar stilts', cyn symud ymlaen i wahanu pwerau, cael proses y Gorchymyn cymhwysedd deddfwriaethol o ddeddfu deddfwriaeth sylfaenol drwy oddefiad gan San Steffan, i fod yn y diwedd yn ddeddfwrfa go iawn. Mewn ffordd, mae wedi bod fel rhyw fath o daith o Gaerdydd i Gasnewydd drwy Wrecsam, ond fe gyraeddasom serch hynny.

Rwyf hefyd yn cefnogi'r bwriad i greu deddfwrfa fwy effeithiol a hygyrch. Rwy'n credu mai dyna'r nod cywir, ac rydym angen y math hwnnw o eglurder a phwrpas yn ein meddylfryd cyfansoddiadol a'r ffordd rydym yn creu cyfraith.

On the extension of the franchise, I do think this is a matter that requires careful examination, although there are certainly clear examples around the world of the benefits of lowering the age of voting to 16, or the eligibility to 16. That captures that part of the population obviously that are going to live with the more profound decisions that are taken for them, but also in terms of education, training—these sort of basic issues that are essential, really, to the prosperity of the society, and they really impact that age group, and I think you'd have the potential of raising those issues in our deliberations. 

I do think you're wise to look overall at the issue of how politics is taught in schools. The political process is something that's not always well understood, and I don't want to turn all citizens into political scientists but, in the sense that we have a basic understanding of how the criminal law system works and how juries are important, I think that citizens do need to be taught at school for the responsibilities that are ahead of them in terms of citizenship. It's at the heart of democracy. Without citizens, you can't have a democratic system, or certainly not a healthy one. So, I think that's really important.

There's emphatic evidence that, at an early age, if you miss two elections, then you're unlikely to vote at all during your life. It's astonishing, I think, to everyone in here that there are citizens out there—and quite a lot of them—who never cast a ballot in a democracy. So, I particularly welcome that insight that we'll need to do something in schools to prepare our younger citizens, especially if we do lower the voting age to 16. 

The name is obviously work in progress, I'll put it like that. I think there is, at least within the political bubble, an acceptance that the word 'senedd' has really taken hold. It's what I prefer to call us, I have to say, and certainly the people that I'm engaged with—most of our stakeholders—understand that. Obviously, the further we go away, and the more we talk to our constituents, then that common usage is not so well established. I also think the principle of biligualism is important, and 'senedd' is one of those lone words that almost does both jobs, but I think there is a big constituency that looks at the word 'parliament' as that brilliant, splendid, understandable British word. Well, it's French, of course, but you know what I mean—[Laughter.]—and it is what most people call a legislature in the Westminster model, wherever it's applied. If we could, in a more direct way, get 'parliament' in, and I know there've been difficulties about competence, and they'll have to be explored, but I do hope we''ll have an expansive view of this also in terms of how we can interpret our competence under the 2006 Act. I do hope people of goodwill will be able to solve this in committee and beyond. 

Eligibility for election—I think I ought to declare an interest here, Deputy Presiding Officer, because when I was Chair, in the fourth Assembly, of the Constitutional and Legislative Affairs Committee, we did look at this. And, I'm grateful that, as far as I can work out, the provisions are pretty much what we recommended, so that you're not deemed to be illegible, you're deemed to have resigned from something when you get elected, if that was a disqualification or you couldn't hold both offices at the same time. We had a mortifying experience in 2011, in terms of potentially two Members being disqualified. In the end, one was disqualified, one wasn't, and it wasn't very clear to me, ever, how that distinction was made. We just don't want to be there.

But what's at the heart of this, and what was at the heart of the CLAC report, is that we need to extend the range of people who can stand for election to the maximum and we need to restrict the exclusions to as few as possible, and that's what democracy demands and I think this will go a long, long way.

In terms of excluding Members of the House of Lords from sitting in the Senedd—whilst they're sitting in the House of Lords, there will be a provision, of course, for them to stay their membership of the House of Lords. I think the logic of that is that you shouldn't be a member of two legislatures concurrently. And that, for me, puts it in a very different category to membership of a local authority, though many people may believe that's not best practice either—to retain membership of a local authority and membership here. But I do think this will help heighten the importance of our Parliament, our Senedd, and eliminate any hint of a conflict of interest.

Finally, can I just say where I think perhaps some improvement is still possible, and that's on public engagement? I think all around the UK, we need new models. We've done a lot, in fairness, with our outreach unit, but I really think, as we move from a representative democracy to a participatory democracy, that's the challenge ahead of us, and I think recent events shout at us that we must do this. We will need more extensive and deeper engagement with our citizens and the way we do that, through citizens' juries or citizens' chamber—there are many, many models—. But I do think, at some point—if this is not the right vehicle, maybe we'll have a look at it, I don't know—that's a challenge that's ahead of us and one that we will have to grasp very soon.

Ar estyn yr etholfraint, credaf fod hwn yn fater sy'n galw am ei archwilio'n ofalus, er bod enghreifftiau amlwg o gwmpas y byd o'r manteision a ddaw yn sgil gostwng yr oedran pleidleisio i 16, neu'r oedran cymwys i 16. Mae hynny'n cwmpasu'r rhan o'r boblogaeth a fydd, yn amlwg, yn byw gyda'r penderfyniadau pwysicach a wneir ar eu rhan, ond hefyd o ran addysg, hyfforddiant—mae'r materion sylfaenol hyn yn hanfodol, mewn gwirionedd, i ffyniant y gymdeithas, ac maent yn effeithio'n fawr ar y grŵp oedran hwnnw, ac rwy'n credu y byddai'n bosibl i chi godi'r materion hynny wrth inni fynd ati i ystyried.

Rwy'n credu eich bod yn ddoeth i edrych yn gyffredinol ar sut y caiff gwleidyddiaeth ei dysgu mewn ysgolion. Nid yw pawb yn deall y broses wleidyddol yn dda bob amser, ac nid wyf eisiau troi pob dinesydd yn wyddorwyr gwleidyddiaeth ond yn yr ystyr fod gennym ddealltwriaeth sylfaenol o sut y mae'r system gyfraith droseddol yn gweithio a sut y mae rheithgorau'n bwysig, credaf fod dinasyddion angen cael eu haddysgu yn yr ysgol am y cyfrifoldebau sydd o'u blaenau mewn perthynas â dinasyddiaeth. Mae'n ganolog i ddemocratiaeth. Heb ddinasyddion, ni allwch gael system ddemocrataidd, neu'n sicr ni allwch gael system ddemocrataidd iach. Felly, credaf fod hynny'n bwysig iawn.

Ceir tystiolaeth bendant sy'n dangos, os ydych yn colli dau etholiad tra'n ifanc, ei bod yn debygol na fyddwch yn pleidleisio o gwbl yn ystod eich bywyd. Mae'n syfrdanol, rwy'n credu, i bawb yn y lle hwn fod yna ddinasyddion—a chryn dipyn ohonynt—nad ydynt erioed wedi bwrw pleidlais mewn democratiaeth. Felly, rwy'n croesawu'n arbennig y ddealltwriaeth honno y bydd angen i ni wneud rhywbeth mewn ysgolion i baratoi ein dinasyddion iau, yn enwedig os ydym yn gostwng yr oedran pleidleisio i 16.

Mae'r enw yn amlwg yn rhywbeth sydd ar y gweill, os caf ei roi felly. O fewn y swigen wleidyddol o leiaf, ceir derbyniad fod y gair 'senedd' wedi cael ei dderbyn. Dyna'r enw rwy'n ei ffafrio, mae'n rhaid i mi ddweud, ac yn sicr mae'r bobl rwy'n ymgysylltu â hwy—y rhan fwyaf o'n rhanddeiliaid—yn ei ddeall. Yn amlwg, po bellaf i ffwrdd yr awn ni, a pho fwyaf y siaradwn â'n hetholwyr, nid yw'r defnydd cyffredin hwnnw wedi gwreiddio i'r un graddau. Rwyf hefyd yn credu bod egwyddor dwyieithrwydd yn bwysig, ac mae 'senedd' yn un o'r geiriau prin hynny sy'n gwneud y ddau beth bron, ond credaf fod yna ran fawr o'r boblogaeth sy'n edrych ar y gair 'parliament' fel gair Prydeinig gwych, dealladwy. Wel, gair Ffrangeg ydyw, wrth gwrs, ond fe wyddoch beth rwy'n ei feddwl—[Chwerthin.]—a dyna fyddai'r rhan fwyaf o bobl yn galw deddfwrfa ym model San Steffan, lle bynnag y caiff ei gymhwyso. Pe gallem gynnwys 'parliament' mewn ffordd fwy uniongyrchol, a gwn fod anawsterau wedi bod ynghylch cymhwysedd, a bydd angen eu harchwilio, ond rwy'n gobeithio y bydd gennym olwg eang ar hyn hefyd o ran sut y gallwn ddehongli ein cymhwysedd o dan Ddeddf 2006. Rwy'n gobeithio y bydd pobl o ewyllys da yn gallu datrys hyn yn y pwyllgor a thu hwnt.

Mae cymhwystra ar gyfer etholiad—credaf y dylwn ddatgan buddiant yma, Ddirprwy Lywydd, oherwydd pan oeddwn yn Gadeirydd ar y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn y pedwerydd Cynulliad, buom yn edrych ar hyn. A chyn belled ag y gallaf weld, rwy'n ddiolchgar fod y darpariaethau, fwy neu lai, yn cyd-fynd â'r hyn a argymhellwyd gennym, fel na fernir eich bod yn anghymwys, bernir eich bod wedi ymddiswyddo o rywbeth pan gewch eich ethol, os oedd hynny'n eich gwneud yn anghymwys neu na allech ddal y ddwy swydd ar yr un pryd. Cawsom brofiad dychrynllyd yn 2011, gyda'r posibilrwydd y gallai dau Aelod fod wedi'u hanghymhwyso. Yn y pen draw, cafodd un ei anghymhwyso, ond ni chafodd y llall, ac nid oedd yn glir iawn i mi sut y gwahaniaethwyd rhyngddynt. Nid ydym eisiau bod yn y sefyllfa honno.

Yr hyn sydd wrth wraidd hyn, a'r hyn a oedd wrth wraidd adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, yw bod angen i ni ymestyn yr amrywiaeth o bobl a all sefyll etholiad i'r eithaf ac mae angen i ni gyfyngu ar y gwaharddiadau i gyn lleied ag y bo modd, a dyna y mae democratiaeth yn ei fynnu a chredaf y bydd hynny'n mynd yn bell iawn.

O ran gwahardd aelodau o Dŷ'r Arglwyddi rhag cael sedd yn y Senedd—tra bônt yn aelodau o Dŷ'r Arglwyddi, bydd darpariaeth, wrth gwrs, iddynt barhau i fod yn aelod o Dŷ'r Arglwyddi. Credaf mai'r rhesymeg y tu ôl i hynny yw na ddylech fod yn aelod o ddwy ddeddfwrfa ar yr un pryd. Ac mae hynny, i mi, yn ei roi mewn categori gwahanol iawn i aelodaeth o awdurdod lleol, er bod llawer o bobl efallai'n credu nad yw hynny'n arfer gorau chwaith—parhau i fod yn aelod o awdurdod lleol ac yn aelod yn y lle hwn. Ond rwy'n credu y bydd hyn yn helpu i ddyrchafu pwysigrwydd ein Senedd ac yn dileu unrhyw awgrym o wrthdaro buddiannau.

Yn olaf, a gaf fi grybwyll un maes lle gellir gwneud gwelliannau o hyd, sef ymgysylltiad â'r cyhoedd? Credaf ein bod angen modelau newydd ledled y DU. Rydym wedi gwneud llawer, a bod yn deg, gyda'n huned allgymorth, ond rwy'n credu o ddifrif, wrth i ni symud o ddemocratiaeth gynrychiadol i ddemocratiaeth gyfranogol, mai dyna'r her sydd o'n blaenau, a chredaf fod digwyddiadau diweddar yn ein cymell i wneud hyn. Bydd angen ymgysylltiad ehangach a dyfnach â'n dinasyddion a'r ffordd y gwnawn hynny, drwy reithgorau dinasyddion neu siambr y dinasyddion—ceir llawer iawn o fodelau—. Ond rwy'n credu, ar ryw bwynt—os nad dyma'r cyfrwng cywir, efallai y cawn olwg arno, nid wyf yn gwybod—dyna her sydd o'n blaenau ac un y bydd yn rhaid i ni ei hwynebu yn fuan iawn.

15:45

Thank you to David Melding for his observations on the Bill as it stands at this point. On the matter of votes at 16 and 17, the points that you make about all of education and citizenship awareness within education and young people's education—those were the exact points made by Laura McAllister's independent report in recommending that votes at 16 and 17 should be introduced in Wales, but should only be done so in partnership with a very in-depth look at how we promote information and engagement with young people, whether that's through the formal role of schools and the curriculum—. And it's a matter I've discussed already with the education Minister and we're keen to work together on how we do this in preparation, if this law is passed, for 16 and 17-year-olds having the vote in 2021. And, of course, it can be done in a more informal context, through social media and our work on that, especially with the Wales Youth Parliament, which has proved to be very successful over the past few months.

In fact, the point that you make about how engaged 16 and 17-year-olds are compared to possibly other age ranges is an interesting one. The evidence in Scotland—and, of course, Scotland have had at least two examples of using voting for 16 and 17-year-olds, for the independence referendum and then for their Scottish Parliament—was that 16 and 17-year-olds were far better versed in the mechanics of voting, and how to vote and where to vote, than the age range that follows them, the 18 to 24-year-olds, where they may all have left their home environment, moved to another locality and their first voting experience is in an area that they aren't as familiar with. Certainly, that was the interesting experience from Scotland in introducing votes at 16 and 17.

On the main change, the clauses within the Bill as drafted, and also the name itself—the use of 'Senedd' or 'Senedd'/'Welsh Parliament'—that is work in progress, as you say, David, and I look forward to going in front of the committee of the people of goodwill to see whether we can develop further thinking on this. I would urge caution at all times and Members to remember that this is a piece of constitutional legislation and it will require 40 Members of this Assembly, and not a simple majority, to finally pass the Bill, and I hope that all Members, in thinking about interesting amendments that they may wish to put to this Bill in Stage 2 and Stage 3, will always have, at the back of their minds, that in Stage 4, it'll require 40 Members to support it and not just a simple majority. I'd actually forgotten that you were the Chair of the constitutional committee during the fourth Assembly, David—forgive me for that. But the provisions on disqualification are as that committee outlined to us, and very much so in light of the difficult experience of 2011. So, we are now following the Wales Act 2017, giving us the powers to enable us to put into legislation the recommendations from that committee. 

Public engagement, of course, can be improved without the need for legislation, and we always need to improve on that work. But as you say, there is an interesting discussion that we need to have here about a more participatory way of looking at politics in Wales that may not require legislation, and we need to look to interesting models that we can trial without legislation to see what is possible for us to improve our relationship and the understanding that the people of Wales have of what we do here and their input into what we do on their behalf.

Diolch i David Melding am ei sylwadau ar y Bil fel y mae'n sefyll ar hyn o bryd. Ar fater pleidleisio yn 16 ac 17, mae'r pwyntiau rydych yn eu gwneud ar addysg ac ymwybyddiaeth o ddinasyddiaeth mewn addysg ac addysg pobl ifanc—dyna'r union bwyntiau a wnaed yn adroddiad annibynnol Laura McAllister wrth argymell y dylid cyflwyno pleidlais i rai 16 ac 17 oed yng Nghymru, ond na ddylid ond gwneud hynny ochr yn ochr ag archwiliad manwl iawn o sut rydym yn hyrwyddo gwybodaeth ac ymgysylltiad â phobl ifanc, boed hynny drwy rôl ffurfiol y cwricwlwm a'r ysgolion—. Ac mae'n fater rwyf eisoes wedi'i drafod gyda'r Gweinidog addysg ac rydym yn awyddus i weithio gyda'n gilydd ar sut y gwnawn hyn er mwyn paratoi, os caiff y ddeddf ei phasio, ar gyfer rhoi'r bleidlais i unigolion 16 a 17 oed yn 2021. Ac wrth gwrs, gellir ei wneud mewn cyd-destun mwy anffurfiol, drwy'r cyfryngau cymdeithasol a'n gwaith ar hynny, yn enwedig gyda Senedd Ieuenctid Cymru, sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn dros yr ychydig fisoedd diwethaf.

Yn wir, mae'r pwynt a wnewch ynglŷn ag ymgysylltiad unigolion 16 a 17 mlwydd oed o gymharu ag oedrannau arall o bosibl yn un diddorol. Mae'r dystiolaeth yn yr Alban—ac wrth gwrs, mae rhai 16 a 17 oed yn yr Alban wedi cael pleidleisio ar ddau achlysur o leiaf, yn y refferendwm annibyniaeth ac ar gyfer Senedd yr Alban—wedi dangos bod unigolion 16 a 17 oed yn llawer mwy gwybodus ynghylch mecaneg pleidleisio, a sut i bleidleisio a ble i bleidleisio, na'r ystod oedran sy'n eu dilyn, rhai 18 i 24 oed, lle mae'n bosibl eu bod wedi gadael eu cartrefi a symud i ardal arall ac mae eu profiad cyntaf o bleidleisio mewn ardal nad ydynt mor gyfarwydd â hi. Yn sicr, dyna oedd y profiad diddorol yn yr Alban wrth roi pleidlais i rai 16 ac 17 oed.

O ran y prif newid, mae'r cymalau o fewn y Bil fel y'i drafftiwyd, yn ogystal â'r enw ei hun—y defnydd o 'Senedd' neu 'Senedd'/'Welsh Parliament'—mae'r gwaith hwnnw ar y gweill, fel y dywedoch chi, David, ac edrychaf ymlaen at ddod gerbron y pwyllgor o bobl ewyllys da i weld a allwn ddatblygu syniadau pellach ar hyn. Buaswn yn annog gofal bob amser a dylai'r Aelodau gofio bod hon yn ddeddfwriaeth gyfansoddiadol, ac y bydd angen 40 Aelod o'r Cynulliad, nid mwyafrif syml, i basio'r Bil yn derfynol, ac rwy'n gobeithio y bydd yr holl Aelodau, wrth feddwl am welliannau diddorol y gallent fod yn dymuno eu cyflwyno i'r Bil yng Nghyfnod 2 a Chyfnod 3, yn cadw mewn cof bob amser y bydd angen 40 Aelod i'w gefnogi yng Nghyfnod 4 ac nid mwyafrif syml yn unig. Roeddwn wedi anghofio mai chi oedd Cadeirydd y pwyllgor cyfansoddiadol yn ystod y pedwerydd Cynulliad, David—maddeuwch i mi am hynny. Ond mae'r darpariaethau mewn perthynas â threfniadau anghymhwyso fel y cawsant eu hamlinellu i ni gan y pwyllgor hwnnw, ac yn sicr felly yng ngoleuni profiad anodd 2011. Felly, rydym bellach yn dilyn Deddf Cymru 2017, sy'n rhoi pwerau inni roi argymhellion y pwyllgor hwnnw mewn deddfwriaeth.

Wrth gwrs, gellir gwella ymgysylltiad cyhoeddus heb fod angen deddfwriaeth, ac mae angen i ni wella'r gwaith hwnnw bob amser. Ond fel y dywedwch, mae yna drafodaeth ddiddorol y mae angen i ni ei chael yma ynglŷn â ffordd fwy gyfranogol o edrych ar wleidyddiaeth yng Nghymru, na fydd yn galw am ddeddfwriaeth o bosibl, ac mae angen inni edrych ar fodelau diddorol y gallwn eu treialu heb ddeddfwriaeth i weld beth sy'n bosibl inni ei wneud er mwyn gwella ein perthynas a dealltwriaeth pobl Cymru o'r hyn a wnawn yma a'u mewnbwn i'r hyn a wnawn ar eu rhan.

15:50