Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

23/05/2018

Cynnwys

Contents

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 1. Questions to the Cabinet Secretary for Education
2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 2. Questions to the Cabinet Secretary for Health and Social Services
3. Cwestiynau Amserol 3. Topical Questions
4. Datganiadau 90 Eiliad 4. 90-second Statements
5. Datganiad gan y Llywydd: Diweddariad ar sefydlu Senedd Ieuenctid i Gymru 5. Statement by the Llywydd: Update on the establishment of a Youth Parliament for Wales
6. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Deisebau: Deiseb P-05-785 Atal Trwydded Forol 12/45/ML i ollwng gwaddodion morol ymbelydrol o safle niwclear Hinkley Point yn nyfroedd glannau Cymru ger Caerdydd 6. Debate on the Petitions Committee Report: Petition P-05-785 Suspend Marine Licence 12/45/ML to dump radioactive marine sediments from the Hinkley Point nuclear site into Wales coastal waters off Cardiff
7. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: 'Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol. Rhan un: safbwynt o Gymru' 7. Debate on the External Affairs and Additional Legislation Committee Report: 'Wales' future relationship with Europe. Part one: a view from Wales'
8. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: 'Dechrau'n Deg: Allgymorth' 8. Debate on the Children, Young People and Education Committee Report: 'Flying Start: Outreach'
10. Dadl Fer: Mae angen eich cefnogaeth ar dadau hefyd: sicrhau bod tadau yn parhau i gael llais a chefnogaeth i fod yn fodelau rôl cadarnhaol ym mywydau eu plant 10. Short Debate: Dads need your support too: ensuring that dads continue to have a voice and the support to be positive role models in their children’s lives

Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
1. Questions to the Cabinet Secretary for Education

Yr eitem gyntaf ar ein hagenda ni y prynhawn yma yw'r cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Jane Hutt.

The first item on our agenda this afternoon is questions to the Cabinet Secretary for Education, and the first question is from Jane Hutt.

Ad-drefnu Ysgolion ym Mro Morgannwg
School Reorganisation in the Vale of Glamorgan

1. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ad-drefnu ysgolion ym Mro Morgannwg? OAQ52234

1. Will the Cabinet Secretary make a statement on school reorganisation in the Vale of Glamorgan? OAQ52234

Thank you, Jane. The responsibility for the planning of school places rests with local authorities. Local authorities have to keep under review the extent to which their existing pattern of school provision meets current and forecast demand for places and the requirements of a modern curriculum.

Diolch, Jane. Awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am gynllunio lleoedd ysgol. Mae'n rhaid i awdurdodau lleol adolygu i ba raddau y mae patrwm presennol eu darpariaeth ysgolion yn ateb y galw presennol a'r galw a ragwelir am leoedd yn ogystal â gofynion cwricwlwm modern.

Thank you, Cabinet Secretary. You will be aware that the Vale of Glamorgan Council proposal to relocate Llancarfan village school over six miles away to a new site in Rhoose has attracted widespread opposition to its recent consultation. The school is rated good by Estyn, and it's commended for its use of the rural environment and woodland in which it's located. In fact, Estyn said,

'Pupils make good use of the outdoor learning environment and its wildlife and wooded areas...Staff use the locality well to extend pupils’ experiences, such as pond dipping in the local ford.'

The school doesn't have a significant level of surplus places. The Vale council has announced a new consultation period, with an updated consultation document, as a result of the concerns raised so far, and I'm glad that my representations regarding the lack of community impact assessment are being addressed. Can you clarify, Cabinet Secretary, on what grounds proposals affecting Llancarfan Primary School can be raised with Ministers as there is concern that these proposals will not conform to the school organisation code, and there's a lack of confidence in the consultation process?

Diolch, Ysgrifennydd y Cabinet. Fe fyddwch yn gwybod bod cynnig Cyngor Bro Morgannwg i adleoli ysgol bentref Llancarfan dros chwe milltir i ffwrdd i safle newydd yn y Rhws wedi ennyn cryn dipyn o wrthwynebiad yn eu hymgynghoriad diweddar. Mae Estyn wedi rhoi gradd dda i'r ysgol, ac fe'i cymeradwyir am ei defnydd o'r amgylchedd gwledig a'r coetir lle mae wedi'i lleoli. Mewn gwirionedd, dywedodd Estyn,

Mae'r disgyblion yn gwneud defnydd da o'r amgylchedd dysgu awyr agored a'i mannau bywyd gwyllt a choediog... Mae'r staff yn gwneud defnydd da o'r ardal er mwyn ehangu profiadau'r disgyblion, megis archwilio pyllau yn y rhyd leol.

Nid oes gan yr ysgol nifer sylweddol o leoedd gwag. Mae cyngor y Fro wedi cyhoeddi cyfnod ymgynghori newydd, gyda dogfen ymgynghori wedi'i diweddaru, o ganlyniad i'r pryderon a godwyd hyd yn hyn, ac rwy'n falch fod fy sylwadau mewn perthynas â diffyg asesiad effaith ar y gymuned yn cael sylw. A allwch egluro, Ysgrifennydd y Cabinet, ar ba sail y gellir codi cynigion sy'n effeithio ar Ysgol Gynradd Llancarfan gyda Gweinidogion, gan fod pryder na fydd y cynigion hyn yn cydymffurfio â'r cod trefniadaeth ysgolion, ac mae diffyg hyder yn y broses ymgynghori?

Thank you, Jane. As you said, I understand that the Vale of Glamorgan Council has decided to restart and re-issue its consultation because of concerns that were raised about the adequacy of the initial consultation proposal, especially a lack of an adequate community impact statement. I would urge all those that have an interest to make their views known to the council before the close of the consultation on 9 July. I expect all local authorities, when considering school organisation and school closures, to have due regard for the school organisation code and to comply with that code. If there are any suggestions that any local authority is not complying with the code, then I would be happy to receive those representations.

Diolch, Jane. Fel y dywedais, deallaf fod Cyngor Bro Morgannwg wedi penderfynu ailgychwyn ac ailgyhoeddi eu hymgynghoriad oherwydd pryderon a godwyd ynghylch digonolrwydd y cynnig ymgynghori gwreiddiol, yn enwedig diffyg datganiad o'r effaith ar y gymuned digonol. Buaswn yn annog pawb sydd â diddordeb i ddweud eu barn wrth y cyngor cyn y daw'r ymgynghoriad i ben ar 9 Gorffennaf. Rwy'n disgwyl i bob awdurdod lleol, wrth iddynt ystyried trefniadaeth ysgolion a chau ysgolion, roi sylw dyledus i'r cod trefniadaeth ysgolion a chydymffurfio â'r cod hwnnw. Os oes unrhyw awgrymiadau fod unrhyw awdurdod lleol yn methu cydymffurfio â'r cod, buaswn yn hapus i dderbyn y sylwadau hynny.

I'm pleased also that this decision is being reconsidered, and I also made representations in writing and by meeting the senior figures in the Vale of Glamorgan Council. I think there's been some confusion locally as to the presumption against the closure of rural schools, which you outlined in the consultation on the revised school organisation code, and I stressed to the council that I thought the proposed revision is likely to become a live document. I think it's received a lot of support in the consultation, and they should be using that presumption at the moment as to what is likely to be the case. Given that this school is in such a rural setting, it seems to me that it should be given due weight even before it formally becomes a requirement in terms of the status of the current organisation code.

Rwyf innau'n falch hefyd fod y penderfyniad hwn yn cael ei ailystyried, a gwneuthum innau sylwadau ysgrifenedig a thrwy gyfarfod â'r uwch ffigurau yng Nghyngor Bro Morgannwg. Credaf fod rhywfaint o ddryswch wedi bod yn lleol ynglŷn â'r rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgolion gwledig, a amlinellwyd gennych yn yr ymgynghoriad ar y cod trefniadaeth ysgolion diwygiedig, a phwysleisiais wrth y cyngor fy mod yn credu bod y diwygiad arfaethedig yn debygol o ddod yn ddogfen fyw. Credaf fod hyn wedi cael llawer o gefnogaeth yn yr ymgynghoriad, a dylent fod yn defnyddio'r rhagdybiaeth honno ar hyn o bryd o ran beth fydd yn digwydd. O gofio bod yr ysgol hon mewn lleoliad mor wledig, ymddengys i mi y dylid rhoi ystyriaeth ddyledus i hynny hyd yn oed cyn iddo ddod yn ofyniad ffurfiol o ran statws y cod trefniadaeth presennol.

Thank you, David. You're absolutely right to say that it is my intention to revise the school organisation code to include a presumption against rural school closures, and to designate a list of rural schools. Work is continuing on those proposals, but the direction of travel of policy in this area is very clear to all 22 local authorities, and I would hope that they would bear that in mind when undertaking any review of school organisation proposals in their own area.

Diolch, David. Rydych yn llygad eich lle yn dweud mai fy mwriad yw diwygio'r cod trefniadaeth ysgolion i gynnwys rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgolion gwledig, a dynodi rhestr o ysgolion gwledig. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar y cynigion hynny, ond mae cyfeiriad y polisi yn y maes hwn yn glir iawn i'r 22 awdurdod lleol, a gobeithio y byddent yn cadw hynny mewn cof wrth gynnal unrhyw adolygiad o gynigion trefniadaeth ysgolion yn eu hardaloedd eu hunain.

Cau Ysgolion yng Ngogledd Cymru
School Closures in North Wales

2. Beth yw polisi Llywodraeth Cymru ar gau ysgolion yng Ngogledd Cymru? OAQ52214

2. What is the Welsh Government's policy on school closures in North Wales? OAQ52214

Thank you, Mark. The responsibility, as I said earlier, for the planning of school places rests with each local authority. Local authorities do have to keep under review, as I said earlier, the extent to which their current provision meets the number of children they are statutorily required to educate now and in the future, and the needs of a modern curriculum.

Diolch, Mark. Fel y dywedais yn gynharach, cyfrifoldeb pob awdurdod lleol yw cynllunio lleoedd ysgol. Mae'n rhaid i awdurdodau lleol adolygu, fel y dywedais yn gynharach, i ba raddau y mae eu darpariaeth gyfredol yn bodloni'r nifer o blant y mae'n ofynnol yn statudol iddynt eu haddysgu ar hyn o bryd ac yn y dyfodol, yn ogystal ag anghenion cwricwlwm modern.

Diolch. I previously raised concerns with you that, in Flintshire, in the past, old and inaccurate data was used in breach of the school organisation code in terms of school closures in Llanfynydd, Flint Mountain and John Summers High School. There are now proposals to close and forcibly amalgamate Lixwm County Primary School, which I hope will be on your list, because it's very much a rural school in every sense of the term. The consultation recently closed. Although it identified a high level of pupils with special educational needs or additional learning needs, it didn't then meet the code's requirements in terms of the matters that need to be reported in the consultation document. It consulted with the school council, but I understand from governors that the initial engagement didn't present them with the option of closure and they were quite relaxed. When the actual options were given to them subsequently, of course they opposed the proposal for closure and amalgamation, and much more besides. I have submitted a consultation response making these points, so you've no need to suggest that I might, but, given your response just a few moments ago, and your response to Darren Millar in the Chamber on 25 April, as I've said quite clearly, my expectation is that local authorities should be working the grain of the new code, with the presumption against rural school closure within it. What action can you now take if a council proceeds with proposed closure in accordance with consultation if the evidence suggests that the content of that consultation did not reflect the current circumstance?

Diolch. Rwyf eisoes wedi dwyn pryderon i'ch sylw fod hen ddata anghywir wedi cael ei ddefnyddio yn Sir y Fflint yn y gorffennol gan fynd yn groes i'r cod trefniadaeth ysgolion mewn perthynas â chau ysgolion yn Llanfynydd, Mynydd y Fflint ac Ysgol Uwchradd John Summers. Bellach, ceir cynigion i gau ac uno Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm, a gobeithio y bydd honno ar eich rhestr, gan ei bod yn ysgol wledig ym mhob ystyr o'r gair. Daeth yr ymgynghoriad i ben yn ddiweddar. Er ei fod wedi nodi lefel uchel o ddisgyblion ag anghenion addysgol arbennig neu anghenion dysgu ychwanegol, nid oedd yn bodloni gofynion y cod ar y pryd o ran y materion y mae angen eu nodi yn y ddogfen ymgynghori. Ymgynghorodd â chyngor yr ysgol, ond deallaf gan y llywodraethwyr na roddwyd yr opsiwn o gau iddynt yn yr ymgysylltiad cychwynnol, ac nid oeddent yn bryderus. Pan roddwyd yr opsiynau gwirioneddol iddynt wedi hynny, wrth gwrs, roeddent yn gwrthwynebu'r cynnig i gau ac uno, ymhlith llawer o bethau eraill. Rwyf wedi cyflwyno ymateb i'r ymgynghoriad gan nodi'r pwyntiau hyn, felly nid oes angen i chi awgrymu y dylwn wneud hynny, ond o ystyried eich ymateb ychydig eiliadau yn ôl, a'ch ymateb i Darren Millar yn y Siambr ar 25 Ebrill, fel rwyf wedi'i ddweud yn gwbl glir, rwy'n disgwyl i awdurdodau lleol weithio gyda graen y cod newydd, gyda'r rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgolion gwledig yn rhan ohono. Pa gamau y gallwch eu cymryd bellach os yw cyngor yn bwrw ymlaen â'r bwriad i gau yn unol ag ymgynghoriad os yw'r dystiolaeth yn awgrymu nad oedd cynnwys yr ymgynghoriad hwnnw'n adlewyrchu'r sefyllfa bresennol?

13:35

I would expect all local authorities to be designing consultation documents on school closures or mergers that contain accurate information. If they do not, then that simply is not good enough, and if the Member has any evidence that the consultation documents that are currently being issued with regard to the closures that he refers to do not contain accurate information, then I would be very glad to receive that evidence. 

We are working as quickly as we can to publish the new schools organisation code. I'm very pleased to say that the initial consultation had a broad level of support, but there were also responses to the consultation that urged the Government to go even further, and to publish a more extended list of schools. Because it's a consultation, I am minded to take those representations on board and, as a result of that, I have now written to all local authorities and dioceses to indicate my desire to extend the list of schools that we initially consulted on. There is a short, focused consultation, and I hope to publish the revised code and the first ever list of rural schools as quickly as possible.  

Buaswn yn disgwyl i bob awdurdod lleol gynllunio dogfennau ymgynghori ar gau neu uno ysgolion sy'n cynnwys gwybodaeth gywir. Os nad ydynt yn gwneud hynny, nid yw hynny'n ddigon da, ac os oes gan yr Aelod unrhyw dystiolaeth fod y dogfennau ymgynghori y cyfeiria atynt sy'n cael eu cyhoeddi ar hyn o bryd mewn perthynas â chau yn cynnwys gwybodaeth anghywir, buaswn yn falch iawn o gael y dystiolaeth honno.

Rydym yn gweithio mor gyflym ag y gallwn i gyhoeddi'r cod trefniadaeth ysgolion newydd. Rwy'n falch iawn o ddweud bod yr ymgynghoriad cychwynnol wedi cael lefel uchel o gefnogaeth, ond cafwyd ymatebion i'r ymgynghoriad hefyd a oedd yn annog y Llywodraeth i fynd gam ymhellach, a chyhoeddi rhestr fwy estynedig o ysgolion. Gan ei fod yn ymgynghoriad, rwy'n teimlo y dylwn gydnabod y sylwadau hynny, ac o ganlyniad i hynny, rwyf bellach wedi ysgrifennu at yr holl awdurdodau ac esgobaethau lleol i nodi fy mod yn awyddus i ymestyn y rhestr o ysgolion yr ymgynghorasom arnynt yn wreiddiol. Bydd ymgynghoriad byr ag iddo ffocws, a gobeithiaf gyhoeddi'r cod diwygiedig a'r rhestr gyntaf erioed o ysgolion gwledig cyn gynted â phosibl.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, Mohammad Asghar. 

Questions now from the party spokespeople. The Conservative spokesperson, Mohammad Asghar. 

Thank you, Presiding Officer. Minister, the growing skills gap, particularly in the field of digital skills, is hindering the ability of companies to find the workers they need. Science is essential for people thinking about a career in areas such as IT, engineering and medicine, but a third of Welsh school pupils shunned specialist science GCSEs, a problem that you yourself have acknowledged. What action will you take to increase the number of pupils, especially girls, studying science in our schools?

Diolch, Lywydd. Weinidog, mae'r bwlch sgiliau cynyddol, yn enwedig ym maes sgiliau digidol, yn llesteirio gallu cwmnïau i ddod o hyd i'r gweithwyr y maent eu hangen. Mae gwyddoniaeth yn hanfodol i bobl sy'n ystyried gyrfa mewn meysydd megis TG, peirianneg a meddygaeth, ond mae un rhan o dair o ddisgyblion ysgol Cymru wedi osgoi TGAU gwyddoniaeth arbenigol, problem rydych wedi'i chydnabod eich hun. Pa gamau y byddwch yn eu cymryd i gynyddu nifer y disgyblion, yn enwedig merched, sy'n astudio gwyddoniaeth yn ein hysgolion?

Diolch yn fawr, Mohammad Asghar. You will be aware that we are intensely aware of the need to upskill our workforce in areas where employers are telling us that there is a shortage, and that's why we've got this structure called the regional skills partnership, which has been set up to ask those employers to feed into those structures, to say, 'What are the skills that you are looking for as employers?' We know that they've come back to us in every one of the three regional skills partnerships and said, 'Digital skills are really important. We need to drive up the level of those skills'. 

We've now provided a £10 million funding pot for further education colleges to respond to the needs of employers, and digital skills, I am sure, will be reflected in terms of people pitching into that pot and saying, 'This is how we're responding to the needs of the employers.' I know that the education Secretary has done a huge amount of work in terms of driving up the standards relating to digital skills in our schools and that we are working very hard to make sure that the new school curriculum will reflect the needs of the new economy. 

Diolch yn fawr, Mohammad Asghar. Fe fyddwch yn gwybod ein bod yn hynod ymwybodol o'r angen i uwchsgilio ein gweithlu mewn meysydd lle mae cyflogwyr yn dweud wrthym fod prinder, a dyna pam fod gennym y strwythur a elwir yn bartneriaeth sgiliau rhanbarthol, a sefydlwyd i ofyn i'r cyflogwyr hynny fwydo i mewn i'r strwythurau, i ddweud, 'Beth yw'r sgiliau rydych yn chwilio amdanynt fel cyflogwyr?' Gwyddom eu bod wedi dod yn ôl atom ym mhob un o'r tair partneriaeth sgiliau rhanbarthol gan ddweud, 'Mae sgiliau digidol yn bwysig iawn. Mae angen inni godi lefel y sgiliau hynny'.

Bellach, rydym wedi darparu pot arian o £10 miliwn i golegau addysg bellach fel y gallant ymateb i anghenion cyflogwyr, a bydd sgiliau digidol, rwy'n siŵr, yn cael eu hadlewyrchu yn y bobl a fydd yn defnyddio'r pot hwnnw gan ddweud, 'Dyma sut rydym yn ymateb i anghenion y cyflogwyr.' Gwn fod yr Ysgrifennydd addysg wedi gwneud cryn dipyn o waith yn codi'r safonau mewn perthynas â sgiliau digidol yn ein hysgolion, a gwn ein bod yn gweithio'n galed iawn i sicrhau y bydd y cwricwlwm ysgol newydd yn adlewyrchu anghenion yr economi newydd.

The Welsh Government has a target of 100,000 new, high-quality apprenticeships. I believe that the take-up of apprenticeships in Wales would be incresed if the benefits they can bring are explained to people at an early stage and age also. Good careers information in school is vital, but there are issues with the quality and availability of careers advice, including the lack of trained careers advisers and a lack of knowledge of apprenticeships and vocational training by school staff. What is the Minister doing to improve the quality of careers advice and ensure that apprenticeships are properly promoted here in Wales?

Mae gan Lywodraeth Cymru darged o 100,000 o brentisiaethau newydd o ansawdd uchel. Credaf y byddai nifer y bobl ar brentisiaeth yng Nghymru yn cynyddu pe bai'r manteision a allai ddeillio ohonynt yn cael eu hegluro i bobl yn gynnar ac ar oedran cynnar hefyd. Mae gwybodaeth dda am yrfaoedd yn yr ysgol yn hanfodol, ond ceir problemau hefyd gydag ansawdd ac argaeledd cyngor ar yrfaoedd, gan gynnwys diffyg cynghorwyr gyrfaoedd hyfforddedig a diffyg gwybodaeth am brentisiaethau a hyfforddiant galwedigaethol gan staff yr ysgol. Beth y mae'r Gweinidog yn ei wneud i wella ansawdd cyngor ar yrfaoedd ac i sicrhau y caiff prentisiaethau eu hyrwyddo'n briodol yma yng Nghymru?

13:40

I think you're absolutely right; we need to do a lot more to make sure that people understand that apprenticeships are a real route to quality employment. We have a whole series of initiatives that are helping us to try and engage people, in particular in some of the STEM subjects that you talked about earlier, to make sure that they are responding to what the economy needs. So, we have a whole series of initiatives. One of the best is a thing called Have a Go where we invite literally thousands of schoolchildren in to really test out their abilities to work and to apply themselves in a more practical way with vocational skills. I think that is already having an impact, but we are trying to do a lot more to help the careers service in Wales to make sure that they are imparting the skills that they have to the schools so that they can give the advice that you talk about. 

Credaf eich bod yn llygad eich lle; mae angen inni wneud mwy o lawer i sicrhau bod pobl yn deall bod prentisiaethau yn llwybr dilys i swyddi o safon. Mae gennym gyfres gyfan o fentrau sy'n ein cynorthwyo i geisio denu pobl, yn arbennig at rai o'r pynciau STEM y sonioch amdanynt yn gynharach, i sicrhau eu bod yn ymateb i'r hyn sydd ei angen ar yr economi. Felly, mae gennym gyfres gyfan o fentrau. Un o'r rhai gorau yw rhywbeth a elwir yn Rhowch Gynnig Arni, lle rydym yn gwahodd miloedd o blant ysgol, yn llythrennol, i brofi eu gallu i weithio ac i ymroi mewn ffordd fwy ymarferol gyda sgiliau galwedigaethol. Credaf fod hynny eisoes yn cael effaith, ond rydym yn ceisio gwneud mwy o lawer i gynorthwyo'r gwasanaeth gyrfaoedd yng Nghymru i sicrhau eu bod yn darparu'r sgiliau sydd ganddynt i'r ysgolion fel y gallant roi'r cyngor y soniwch amdano.

It is 55 years since the then Prime Minister, Harold Wilson, warned that, if the country was to prosper, a new Britain would need to be forged in the white heat of a scientific revolution. That was Mr Wilson. Today, technological changes are so fast that skills are changing faster than formal educators can keep up with them. By the time a curriculum is crafted and approved by the various bodies and students finally graduate, their digital skills may not have kept pace with the technology. How will the Minister ensure that the educational institutions in Wales keep up with the pace of change in this world?

Mae 55 mlynedd wedi bod ers i Brif Weinidog y DU ar y pryd, Harold Wilson, rybuddio, er mwyn i'r wlad ffynnu, y byddai angen creu Prydain newydd yng ngwres gwynias chwyldro gwyddonol. Mr Wilson a ddywedodd hynny. Heddiw, mae newidiadau technolegol yn digwydd mor gyflym fel bod sgiliau'n newid yn gynt nag y gall addysgwyr ffurfiol ddal i fyny â hwy. Erbyn i gwricwlwm gael ei lunio a'i gymeradwyo gan y cyrff amrywiol ac erbyn i fyfyrwyr raddio yn y pen draw, efallai na fydd eu sgiliau digidol wedi dal i fyny â'r dechnoleg. Sut y bydd y Gweinidog yn sicrhau bod sefydliadau addysgol yng Nghymru yn dal i fyny â chyflymder newid yn y byd hwn?

Thank you. You're absolutely right; it really is time for us to rethink that phrase 'the white heat of technology' and to adapt it to a new age. You're right; if we thought that was going quickly, I think the next phase is going to be even quicker. So, you're absolutely right; we need to have a much more flexible response to the changes that are going to be taking place. So, already, the digital skills that we're teaching our children will be out of date in a few years' time. That's why, first of all, we need to make sure that the people we have in, for example, our further education colleges, are up to speed, up to date, and that they have the right kind of technology and kit within their schools, and we're helping to fund some of that. But also that we underline the importance of lifelong learning, because unless we all start to take lifelong learning seriously, then I think we're going to get into trouble as a nation in terms of how we position ourselves for the future economy.

Diolch. Rydych yn llygad eich lle; mae'n bryd inni ailystyried yr ymadrodd 'gwres gwynias technoleg' a'i addasu ar gyfer oes newydd. Rydych yn iawn; os oeddem yn credu bod hynny'n digwydd yn gyflym, credaf y bydd y cyfnod nesaf hyd yn oed yn gyflymach. Felly, rydych yn llygad eich lle; mae angen inni gael ymateb llawer mwy hyblyg i'r newidiadau a fydd yn digwydd. Felly, yn barod, bydd y sgiliau digidol rydym yn eu dysgu i'n plant wedi dyddio ymhen ychydig flynyddoedd. Dyna pam, yn gyntaf oll, y mae angen inni sicrhau bod y bobl sydd gennym, er enghraifft, yn ein colegau addysg bellach, yn ymwybodol o'r wybodaeth gyfredol, y wybodaeth ddiweddaraf, a bod ganddynt y math iawn o dechnoleg ac offer yn eu hysgolion, ac rydym yn helpu i ariannu peth o hynny. Ond hefyd, mae angen inni bwysleisio pwysigrwydd dysgu gydol oes, oherwydd oni bai bod pob un ohonom yn dechrau bod o ddifrif ynghylch dysgu gydol oes, credaf y byddwn mewn trafferth fel cenedl o ran sut rydym yn paratoi ar gyfer economi'r dyfodol.

Llefarydd Plaid Cymru, Llyr Gruffydd.

The Plaid Cymru Spokesperson, Llyr Gruffydd.

Diolch yn fawr. Does the Cabinet Secretary accept that school funding in Wales has reached crisis point?

Diolch yn fawr. A yw Ysgrifennydd y Cabinet yn derbyn ei bod hi bellach yn argyfwng o ran ariannu ysgolion yng Nghymru?

Llyr, what I accept, because of continuing austerity, is that education is having to work in an atmosphere of restricted budgets. I acknowledge that and that's why I'm taking every opportunity that I can to get as much money to the front line as I can.

Llyr, yr hyn rwy'n ei dderbyn, o ganlyniad i gyni parhaus, yw bod addysg yn gorfod gweithio mewn awyrgylch o gyllidebau cyfyngedig. Rwy'n cydnabod hynny a dyna pam rwy'n manteisio ar bob cyfle i ddarparu cymaint o arian ag y gallaf i'r rheng flaen.

Well, I didn't expect you not to recognise as much, to be honest, but the front line is now saying quite clearly that there is a crisis and that we have reached that crisis point. It's leading to increased class sizes, which I know is something that you don't wish to see. It's led to an over-reliance on teaching assistants, who very often aren't properly paid. It's having a detrimental impact on the curriculum, with reduced contact hours, teachers having to teach a broader range of subjects, and some subjects indeed just disappearing altogether.

I'm just wondering whether you have in your mind a minimum level of per-pupil funding in Wales that is necessary to make sure that each child receives a decent education. I'm not going to ask you what it is, but I'm sure you do have, or least I hope that the Government has, some sort of idea of where the line is that we mustn't dip under at all costs. Indeed, at its national conference in November, NAHT Cymru said that school leaders simply don't know if there's enough money in the school system anymore and they called for a national audit of school budgets. I'm wondering whether you would consider undertaking such an audit.

Wel, nid oeddwn yn disgwyl ichi beidio â chydnabod hynny, a dweud y gwir, ond mae'r rheng flaen yn dweud yn hollol glir bellach fod yna argyfwng a'n bod wedi cyrraedd y pwynt hwnnw o argyfwng. Mae'n arwain at ddosbarthiadau mwy o faint, a gwn fod hynny'n rhywbeth nad ydych yn dymuno'i weld. Mae wedi arwain at orddibyniaeth ar gynorthwywyr addysgu, nad ydynt, yn aml iawn, yn cael eu talu'n briodol. Mae'n cael effaith andwyol ar y cwricwlwm, gyda llai o oriau cyswllt, athrawon yn gorfod dysgu amrywiaeth ehangach o bynciau, a rhai pynciau, yn wir, yn diflannu'n gyfan gwbl.

Tybed a ydych yn ystyried lefel sylfaenol o gyllid fesul disgybl yng Nghymru sy'n angenrheidiol er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn derbyn addysg dda. Nid wyf am ofyn i chi beth yw'r lefel honno, ond rwy'n siŵr fod gennych, neu o leiaf rwy'n gobeithio bod gan y Llywodraeth ryw fath o syniad o ble mae'r llinell na ddylem fynd oddi tani ar unrhyw gyfrif. Yn wir, yn eu cynhadledd genedlaethol ym mis Tachwedd, dywedodd Cymdeithas Genedlaethol Prifathrawon Cymru nad yw arweinwyr ysgolion yn gwybod a oes digon o arian yn y system ysgolion mwyach ac roeddent yn galw am archwiliad cenedlaethol o gyllidebau ysgolion. Tybed a fyddech yn ystyried cynnal archwiliad o'r fath.

I am aware that it is the policy of NAHT to have a national funding formula. At this stage, I don't believe that that's appropriate. We have a diverse education system in Wales, whether that is delivering education in a very small rural school where the costs, obviously, are higher, or delivering education to a highly deprived community, where we know we need to put additional resources in to support those children. We have, as a Government, tried our very best in the recent budget funding rounds to protect local government spend, because that's where most schools get their resources from, through the revenue support grant. On top of that, I as the education Minister have increased the amount of money going into the pupil development grant, despite the difficult circumstances we find ourselves in. We have also identified money to assist with the reduction of class sizes in those areas where we know it'll make the biggest difference. All local authorities have seen the benefit of that investment. 

Rwy'n ymwybodol mai polisi Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon yw cael fformiwla ariannu genedlaethol. Ar hyn o bryd, ni chredaf fod hynny'n briodol. Mae gennym system addysg amrywiol yng Nghymru, boed hynny'n ddarparu addysg mewn ysgol wledig fach iawn lle mae'r costau, yn amlwg, yn uwch, neu'n ddarparu addysg i gymuned ddifreintiedig iawn, lle y gwyddom fod angen inni ddarparu adnoddau ychwanegol er mwyn cefnogi'r plant hynny. Rydym ni, fel Llywodraeth, wedi ceisio ein gorau glas yn rowndiau cyllido'r cyllidebau diweddar i amddiffyn gwariant llywodraeth leol, gan mai dyna ble mae'r rhan fwyaf o ysgolion yn cael eu hadnoddau, drwy'r grant cynnal refeniw. Yn ychwanegol at hynny, rwyf fi, fel y Gweinidog addysg, wedi cynyddu'r swm o arian sy'n mynd i mewn i'r grant datblygu disgyblion, er gwaethaf ein hamgylchiadau anodd. Rydym hefyd wedi nodi arian i gynorthwyo'r broses o leihau maint dosbarthiadau yn yr ardaloedd lle y gwyddom y bydd hynny'n gwneud y gwahaniaeth mwyaf. Mae pob awdurdod lleol wedi elwa o'r buddsoddiad hwnnw.

13:45

But the funding picture is a rather discombobulated one, isn't it, when you look at, for example, the way the Government funds education. Some money goes to consortia and some money goes to local authorities—some of that goes to local authorities through the RSG, some of it goes to local authorities through grants, some goes straight to schools and, of course, we have 22 local authorities in Wales, which, basically, means 22 different formulas and, potentially, a postcode lottery in terms of how much funding is spent on each child depending on where they live.

The reality, of course, is that the education budget has dropped this year. We've seen reports recently as well of sixth-form funding dropping by a fifth in the last six years, and even today reports of £4 million being drained out of education towards the apprenticeship levy. So, do you not believe that it is time to at least bring everybody together—all of the stakeholders: the councils, the consortia, the teachers, parents and pupils—just to look again at how Welsh schools are funded?

Ond mae'r darlun o ran cyllido yn un dryslyd iawn, onid yw, pan edrychwch, er enghraifft, ar sut y mae'r Llywodraeth yn ariannu addysg. Mae peth arian yn mynd i gonsortia ac mae peth arian yn mynd i awdurdodau lleol—mae peth ohono'n mynd i awdurdodau lleol drwy'r grant cynnal refeniw, mae peth ohono'n mynd i awdurdodau lleol drwy grantiau, mae peth yn mynd yn syth i ysgolion, ac wrth gwrs, mae gennym 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru, sydd, yn y bôn, yn golygu 22 o fformiwlâu gwahanol, ac o bosibl, loteri cod post o ran faint o arian sy'n cael ei wario ar bob plentyn yn dibynnu ar ble maent yn byw.

Y gwir, wrth gwrs, yw bod y gyllideb addysg wedi gostwng eleni. Rydym wedi gweld adroddiadau diweddar hefyd sy'n dweud bod cyllid chweched dosbarth wedi gostwng un rhan o bump dros y chwe blynedd diwethaf, a hyd yn oed heddiw, ceir adroddiadau o £4 miliwn yn cael ei seiffno o addysg a thuag at yr ardoll brentisiaethau. Felly, onid ydych yn credu ei bod hi'n bryd dod â phawb at ei gilydd, o leiaf—yr holl randdeiliaid: y cynghorau, y consortia, yr athrawon, y rhieni a'r disgyblion—er mwyn edrych eto ar sut y mae ysgolion Cymru yn cael eu hariannu?

Well, Llyr, you're right; there are a number of ways in which individual schools are funded. I continue to believe that local authorities are best placed to be able to identify need in their own local area and respond accordingly. I was very grateful to receive assurances from Debbie Wilcox, leader of the Welsh Local Government Association, that local authorities would continue to prioritise funding in education. Where we have concerns that maybe money isn't getting to the front line, officials are involved in those discussions with regional consortia and individual local education authorities. As I've said previously, if people have concerns about the way in which notional education spend is calculated for the RSG, both I and the Cabinet Secretary for local government have said that we are happy to look at that data. But there is an understanding between us and Welsh local government that that will not be imposed upon them. They have to come to the table to ask that of us, but we stand ready to work with them if they feel now's the time to update the data with regard to calculations for education in the RSG.

Wel, Llyr, rydych yn gywir; mae ysgolion unigol yn cael eu hariannu mewn sawl ffordd. Rwy'n parhau i gredu mai awdurdodau lleol sydd yn y sefyllfa orau i nodi angen yn eu hardal leol ac i ymateb yn unol â hynny. Roeddwn yn ddiolchgar iawn i dderbyn sicrwydd gan Debbie Wilcox, arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, y byddai awdurdodau lleol yn parhau i flaenoriaethu cyllid mewn addysg. Lle rydym yn pryderu efallai nad yw'r arian hwnnw'n cyrraedd y rheng flaen, mae swyddogion yn rhan o'r trafodaethau hynny gyda chonsortia rhanbarthol ac awdurdodau addysg lleol unigol. Fel rwyf wedi'i ddweud o'r blaen, os oes gan bobl bryderon ynghylch y ffordd y caiff gwariant tybiannol addysg ei gyfrifo ar gyfer y grant cynnal refeniw, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros lywodraeth leol a minnau wedi dweud ein bod yn fwy na pharod i edrych ar y data hwnnw. Ond mae dealltwriaeth rhyngom ni a llywodraeth leol yng Nghymru na fydd hynny'n cael ei orfodi arnynt. Mae'n rhaid iddynt ddod at y bwrdd i ofyn hynny i ni, ond rydym yn barod i weithio gyda hwy os ydynt yn teimlo mai nawr yw'r amser i ddiweddaru'r data o ran cyfrifiadau ar gyfer addysg yn y grant cynnal refeniw.

Llefarydd UKIP, Michelle Brown.

UKIP spokesperson, Michelle Brown.

Thank you, Presiding Officer. Cabinet Secretary, as you have overall responsibility for the education system in Wales, it's ultimately your responsibility to ensure that public funds are applied properly to the benefit of children and young people in Wales. How do you monitor how educational budgets are being used by local authorities, schools and consortia?

Diolch, Lywydd. Ysgrifennydd y Cabinet, gan mai chi sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am y system addysg yng Nghymru, eich cyfrifoldeb chi, yn y pen draw, yw sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio'n briodol er budd plant a phobl ifanc yng Nghymru. Sut rydych yn monitro'r modd y mae cyllidebau addysgol yn cael eu defnyddio gan awdurdodau lleol, ysgolion a chonsortia?

I would refer you to the answer I gave to Llyr Huws Gruffydd. We have in-depth conversations with individual local authorities, with the WLGA and with the regional consortia. If we are unclear that the funding is being allocated in a way that is satisfactory to us, then officials work with that organisation to provide clarity and we act accordingly.

Fe'ch cyfeiriaf at yr ateb a roddais i Llyr Huws Gruffydd. Rydym yn cael trafodaethau manwl gydag awdurdodau lleol unigol, gyda CLlLC a chyda'r consortia rhanbarthol. Os nad ydym argyhoeddedig fod yr arian yn cael ei ddyrannu mewn ffordd sy'n foddhaol i ni, bydd swyddogion yn gweithio gyda'r sefydliad hwnnw i ddarparu eglurder ac rydym yn gweithredu'n unol â hynny.

Thank you for that answer, Cabinet Secretary. You'll perhaps be aware that the BBC reported today that approximately £4 million is being taken out of school budgets to pay for local authorities' apprenticeship levies to the UK Government. They're also reporting that while some councils are paying this levy out of the overall budget, 13 of them are paying it out of the school budgets. Amongst councils that are paying it out of the overall budget, their educational budget may well be affected unless the council has ring-fenced it. I know that the apprenticeship levy is a UK tax, and that you and the Welsh Government have absolutely no control over it, but can you tell us what impact that paying that apprenticeship levy is having on school budgets and the staff levels of schools?

Diolch am eich ateb, Ysgrifennydd y Cabinet. Efallai eich bod yn ymwybodol fod y BBC wedi adrodd heddiw fod oddeutu £4 miliwn yn cael ei dynnu o gyllidebau ysgolion er mwyn talu am ardollau prentisiaethau awdurdodau lleol i Lywodraeth y DU. Maent hefyd yn adrodd, er bod rhai cynghorau yn talu'r ardoll hon o'r gyllideb gyffredinol, fod 13 ohonynt yn ei thalu allan o'r gyllideb ysgolion. Ymhlith y cynghorau sy'n ei thalu allan o'r gyllideb gyffredinol, mae'n bosibl yr effeithir ar eu cyllideb addysgol oni bai bod y cyngor wedi'i chlustnodi. Gwn mai treth y DU yw'r ardoll brentisiaethau, ac nad oes gennych chi a Llywodraeth Cymru reolaeth drosti o gwbl, ond a allwch ddweud wrthym pa effaith y mae talu'r ardoll brentisiaethau yn ei chael ar gyllidebau ysgolion a lefelau staff ysgolion?

The Member is right; the apprenticeship levy is not something that we have control over at the Welsh Government. We have raised, as a Government, our concerns with Westminster on how the apprenticeship levy is working. Officials meet regularly to raise concerns with the Department for Education on issues linked to apprenticeships, and we understand that officials in the Department for Education—[Interruption.

Mae'r Aelod yn llygad ei lle; nid yw'r ardoll brentisiaethau yn rhywbeth y mae gennym reolaeth arni yn Llywodraeth Cymru. Rydym wedi codi ein pryderon, fel Llywodraeth, gyda San Steffan, o ran sut y mae'r ardoll brentisiaethau yn gweithio. Mae swyddogion yn cyfarfod yn rheolaidd i godi pryderon gyda'r Adran Addysg ar faterion sy'n ymwneud â phrentisiaethau, a deallwn fod swyddogion yn yr Adran Addysg—[Torri ar draws.]

13:50

We don't need a supporting act from Darren Millar to the Minister. 

Nid oes arnom angen act gefnogi gan Darren Millar i'r Gweinidog.

We understand that officials in the Department for Education are currently reviewing the operation of the apprenticeship levy and—[Interruption.] 

Deallwn fod swyddogion yn yr Adran Addysg wrthi'n adolygu gweithrediad yr ardoll brentisiaethau ac—[Torri ar draws.]

Sorry, Cabinet Secretary, but we now we have one of your fellow Cabinet Secretaries joining in, so let's stop it and allow the Cabinet Secretary to continue. 

Mae'n ddrwg gennyf, Ysgrifennydd y Cabinet, ond bellach mae gennym un o'ch cyd-Ysgrifenyddion y Cabinet yn ymuno, felly gadewch i ni roi'r gorau iddi a gadael i Ysgrifennydd y Cabinet barhau.

As I was trying to say, Presiding Officer, we are in dialogue with the Department for Education at Westminster regarding the operation of the apprenticeship levy. We have an urgent need to minimise the levy's impact on the apprenticeship programme in Wales. I understand why it is so frustrating that schools find themselves in this position, and that's why we need this programme to be reformed. 

Fel roeddwn yn ceisio'i ddweud, Lywydd, rydym yn cynnal trafodaethau gyda'r Adran Addysg yn San Steffan ynghylch gweithrediad yr ardoll brentisiaethau. Mae gwir angen sicrhau bod effaith yr ardoll ar y rhaglen brentisiaethau yng Nghymru cyn lleied â phosibl. Rwy'n deall pam ei bod hi mor rhwystredig fod ysgolion yn y sefyllfa hon, a dyna pam fod angen i'r rhaglen hon gael ei diwygio.

Cabinet Secretary, I'm very glad to hear that you're having conversations with Westminster about the impact of the apprentcieship levy. The additional learning needs Bill has introduced a presumption in favour of pupils with ALN being placed in mainstream schools. This is a move I wholeheartedly applaud. I grew up in an era when people with additional learning needs and disability were effectively segregated from the rest of the population. I really couldn't be happier that it's been consigned to the dustbin now. But at a time when there are increasing burdens on schools—school budgets being hit, as you've described—ALN provision is now in danger of being detrimentally affected, and I'm already hearing reports from constituents that support staff for children and young people with additional learning needs are being cut. However, Wales gets a payback from the UK Government from the apprenticeship levy. So, what discussions have you had with the Cabinet Secretary for Finance with regard to compensating local authorities and schools for the losses they've sustained because of the levy, such as refunding the levy paid, so that at least the schools don't lose out? 

Ysgrifennydd y Cabinet, rwy'n falch iawn o glywed eich bod yn cael trafodaethau gyda San Steffan ynglŷn ag effaith yr ardoll brentisiaethau. Mae'r Bil anghenion dysgu ychwanegol wedi cyflwyno rhagdybiaeth o blaid rhoi disgyblion sydd ag ADY mewn ysgolion prif ffrwd. Mae hwn yn gam rwy'n ei gymeradwyo'n fawr. Cefais fy magu mewn cyfnod pan oedd pobl ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau wedi'u cadw ar wahân, i bob pwrpas, i weddill y boblogaeth. Ni allwn fod yn falchach fod hynny bellach yn y bin. Ond ar adeg pan fo beichiau cynyddol ar ysgolion—cyllidebau ysgolion yn cael eu taro, fel y disgrifiwyd gennych—mae darpariaeth ADY bellach mewn perygl o gael ei heffeithio'n andwyol, ac rwyf eisoes yn clywed adroddiadau gan etholwyr fod staff cymorth ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu torri. Fodd bynnag, mae Cymru'n cael ad-daliad gan Lywodraeth y DU o'r ardoll brentisiaethau. Felly, pa drafodaethau a gawsoch gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynglŷn â digolledu awdurdodau lleol ac ysgolion am y colledion y maent wedi'u hwynebu oherwydd yr ardoll, megis ad-dalu'r ardoll a dalwyd, fel nad yw ysgolion ar eu colled o leiaf?

I can assure the Member that I have numerous conversations with the Cabinet Secretary for Finance over my priorities for investment in Welsh education. With regard to special educational needs, I welcome the support of the UKIP Member for our policy of transformation in this area of schools. If we are to raise standards and close the attainment gap, we cannot do that without supporting all of our students who have additional learning needs, and that's why we've allocated £20 million to implement the new legislation that this Assembly recently passed. 

Gallaf roi sicrwydd i'r Aelod fy mod yn cael llawer o sgyrsiau gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynglŷn â fy mhrif flaenoriaethau ar gyfer buddsoddi mewn addysg yng Nghymru. O ran anghenion addysgol arbennig, rwy'n croesawu cefnogaeth Aelod UKIP i'n polisi o drawsnewid yn y maes hwn mewn ysgolion. Os ydym am godi safonau a chau'r bwlch cyrhaeddiad, ni allwn wneud hynny heb gefnogi pob un o'n myfyrwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, a dyna pam rydym wedi dyrannu £20 miliwn er mwyn rhoi'r ddeddfwriaeth newydd a gyflwynwyd gan y Cynulliad hwn yn ddiweddar ar waith.

Safonau Addysgol yn Sir Drefaldwyn
Educational Standards in Montgomeryshire

3. Pa fesurau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i wella safonau addysgol yn Sir Drefaldwyn? OAQ52212

3. What measures has the Welsh Government taken to improve educational standards in Montgomeryshire? OAQ52212

The Welsh Government, regional consortia and local authorities are collectively supporting schools in Montgomeryshire and, indeed, throughout the whole of Wales, to improve educational standards, in line with the priorities as set out in 'Our national mission'. 

Mae Llywodraeth Cymru, consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol ar y cyd yn cefnogi ysgolion yn Sir Drefaldwyn, ac yn wir, ledled Cymru gyfan, er mwyn gwella safonau addysgol, yn unol â'r blaenoriaethau a nodir yn 'Cenhadaeth ein Cenedl'.

Cabinet Secretary, the governing body of Ysgol Bro Hyddgen in Machynlleth is proposing not to have an English language stream from September for the new intake of pupils into reception year. Every child in that year will be taught through the medium of Welsh. I've received a large number of concerns from parents in this regard, and there was a public meeting in Machynlleth on this matter on Monday evening. Of course, parents are concerned about the educational outcomes of their children. So, essentially, the English stream is being removed from the school for this particular year group, and is being done so without full formal public consultation. The local authority is saying this is a matter for the governing body. Is the governing body permitted to do this without a full public consultation? I'd also ask: the next English-medium school is my old school in Caersws, which is a 45-mile round trip, an hour and a quarter extra journey time for a young child in reception year. I'm sure you will agree with me, Cabinet Secretary, that that would clearly be unacceptable. So, can I ask you to examine this situation and provide a Welsh Government response?  

Ysgrifennydd y Cabinet, mae corff llywodraethu Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth yn cynnig peidio â chael ffrwd Saesneg o fis Medi ymlaen ar gyfer y disgyblion newydd a ddaw i'r dosbarth derbyn. Bydd pob plentyn yn y flwyddyn honno yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Rwyf wedi derbyn nifer fawr o bryderon gan rieni ynglŷn â hyn, a chafwyd cyfarfod cyhoeddus ym Machynlleth ar y mater nos Lun. Wrth gwrs, mae rhieni'n pryderu am ganlyniadau addysgol eu plant. Felly, yn y bôn, mae'r ffrwd Saesneg yn cael ei diddymu o'r ysgol ar gyfer y grŵp blwyddyn penodol hwn, ac mae hynny'n digwydd heb ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol llawn. Dywed yr awdurdod lleol mai mater ar gyfer y corff llywodraethu yw hwn. A oes gan y corff llywodraethu ganiatâd i wneud hyn heb ymgynghoriad cyhoeddus llawn? Hoffwn ofyn hefyd: mae'r ysgol cyfrwng Saesneg agosaf yn fy hen ysgol yng Nghaersws, sy'n daith o 45 milltir yn ôl a blaen, awr a chwarter yn ychwanegol o amser teithio i blentyn ifanc yn y dosbarth derbyn. Rwy'n siŵr y byddwch yn cytuno â mi, Ysgrifennydd y Cabinet, y byddai hynny'n amlwg yn annerbyniol. Felly, a gaf fi ofyn i chi archwilio'r sefyllfa hon a rhoi ymateb gan Lywodraeth Cymru?

Thank you, Russell. I am aware that the governing body of Ysgol Bro Hyddgen has recently decided to combine the Welsh and English-medium streams at their reception class, beginning in September 2018. As I understand it, this decision was due to the small number of pupils enrolled in the English-medium stream. Powys County Council as well as the school are providing advice and support to parents wishing to discuss the situation in greater detail, and as you alluded to, there have been opportunities for parents to meet. What's really important is to reassure parents that the school will continue to provide a bilingual education for all pupils, ensuring that they leave school fluent in both the Welsh and English languages, and my officials continue to discuss with Powys County Council how this change is occuring. 

Diolch, Russell. Rwy'n ymwybodol fod corff llywodraethu Ysgol Bro Hyddgen wedi gwneud penderfyniad yn ddiweddar i gyfuno'r ffrydiau Cymraeg a Saesneg yn eu dosbarth derbyn o fis Medi 2018. Yn ôl yr hyn a ddeallaf, gwnaed y penderfyniad hwn o ganlyniad i'r nifer fach o ddisgyblion sydd wedi'u cofrestru yn y ffrwd cyfrwng Saesneg. Mae Cyngor Sir Powys yn ogystal â'r ysgol yn darparu cyngor a chefnogaeth i rieni sy'n awyddus i drafod y sefyllfa mewn mwy o fanylder, ac fel y crybwyllwyd gennych, mae'r rhieni wedi cael cyfle i gyfarfod. Yr hyn sy'n wirioneddol bwysig yw bod rhieni'n cael sicrwydd y bydd yr ysgol yn parhau i ddarparu addysg ddwyieithog i bob disgybl, gan sicrhau eu bod yn gadael yr ysgol yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg, ac mae fy swyddogion yn parhau i drafod gyda Chyngor Sir Powys sut y mae'r newid hwn yn digwydd.

13:55

Wrth gwrs, mae'n bwysig tanlinellu bod addysg drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd yn cyfoethogi cyraeddiadau addysgiadol ac mae yna brawf ddigamsyniol o hynny. Rwy'n troi i ben arall Maldwyn i ofyn cwestiwn i'r Ysgrifennydd Cabinet ynglŷn ag ad-drefnu ysgolion yn y Drenewydd. Mae yna bron £120 miliwn wedi'i glustnodi ar gyfer y pwrpas yna, wedi'i gymeradwyo gan y Llywodraeth, gan gynnwys darparu ysgol gydol oes Gymraeg yn y Drenewydd am y tro cyntaf. Rwy'n falch o weld y gweddnewid yma yn yr agwedd tuag at addysg Gymraeg ym Mhowys yn y cynllun strategol Cymraeg mewn addysg sydd wedi cael ei dderbyn. Rwyf am ofyn i'r Ysgrifennydd Cabinet pa gamau eraill y mae hi'n eu trafod gyda Chyngor Sir Powys ar hyn o bryd i godi addysg Gymraeg ym Mhowys ac i adeiladu ar rai o'r seiliau a'r camau sydd wedi cael eu cymryd yn bositif hyd yma. 

Of course, it’s important to highlight that Welsh-medium education can also enrich the education and attainment of pupils and there is unmistakable proof of that. I turn to the other end of Montgomeryshire to ask a question of the Cabinet Secretary on the reorganisation of schools in Newtown. There’s almost £120 million allocated for that purpose and that’s been approved by Government, including the provision of a Welsh-medium lifelong school in Newtown for the first time. I’m pleased to see this transformation in the attitude towards Welsh-medium education in Powys in the Welsh in education strategic plan that's been approved. I’d like to ask the Cabinet Secretary what other steps she’s discussing with Powys council at the moment to increase Welsh-medium education and to build on some of the foundation and the steps already taken positively to date.

Presiding Officer, perhaps I should declare an interest as the parent of three children who attend a bilingual school in Powys and have received their education through the medium of Welsh in the primary sector and are now doing their best to receive as much Welsh-medium secondary education as they can—in some cases it's proving challenging. So, I can attest on a personal basis the benefits that a bilingual education has offered my children. I'm very proud that my daughters can do something that I would only dream of being able to do, and that is to be able to converse fluently in both the languages of our nation. I certainly don't see it as a detriment to their educational achievement—it's been a positive enhancement. I'm very glad that we seem to see, within the county of Powys, a new determination to ensure that those children whose parents want them to be educated through the medium of Welsh or bilingually—that they are pushing ahead with these plans. If we're to reach our Government's target of a million Welsh speakers by 2050, then education in all parts of Wales has a crucial part to play in helping us achieve those targets. I'm glad that Powys is taking the opportunity to respond to the demand that there is in the Newtown area and, indeed, other areas of Powys, for Welsh-medium and bilingual education. 

Lywydd, efallai y dylwn ddatgan buddiant fel rhiant i dri o blant sy'n mynychu ysgol ddwyieithog ym Mhowys ac sydd wedi derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn y sector cynradd ac sydd bellach yn gwneud eu gorau i gael cymaint o addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg ag y gallant—mewn rhai achosion mae hynny'n her. Felly, gallaf gadarnhau, ar sail bersonol, y manteision y mae addysg ddwyieithog wedi'u rhoi i fy mhlant. Rwy'n falch iawn fod fy merched yn gallu gwneud rhywbeth na allwn ond breuddwydio am allu ei wneud, sef gallu sgwrsio'n rhugl yn nwy iaith ein cenedl. Yn sicr nid wyf yn ystyried hyn yn anfantais i'w cyrhaeddiad addysgol—mae wedi bod yn ychwanegiad cadarnhaol. Rwy'n falch ei bod yn ymddangos, ym Mhowys, ein bod yn gweld penderfyniad newydd i sicrhau bod y plant y mae eu rhieni am iddynt gael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog—eu bod yn bwrw ymlaen â'r cynlluniau hyn. Os ydym am gyrraedd targed y Llywodraeth o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, mae gan addysg ym mhob rhan o Gymru ran hanfodol i'w chwarae yn ein cynorthwyo i gyflawni'r targedau hynny. Rwy'n falch fod Powys yn manteisio ar y cyfle i ateb y galw yn ardal y Drenewydd, ac yn wir, mewn ardaloedd eraill ym Mhowys, am addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.

Clybiau Brecwast mewn Ysgolion
Breakfast Clubs in Schools

4. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am bwysigrwydd clybiau brecwast mewn ysgolion? OAQ52230

4. Will the Cabinet Secretary make a statement on the importance of breakfast clubs in schools? OAQ52230

Thank you, Dawn. School breakfast clubs are an integral part of the Welsh Government’s wider work to improve food and nutrition in school. They are intended to help improve the health and concentration of children in the school day by providing children with a healthy start to that day.

Diolch, Dawn. Mae clybiau brecwast mewn ysgolion yn rhan annatod o waith ehangach Llywodraeth Cymru i wella bwyd a maetheg mewn ysgolion. Eu bwriad yw cynorthwyo i wella iechyd a gallu plant i ganolbwyntio yn ystod y diwrnod ysgol gan roi dechrau iach i'r diwrnod hwnnw i'r plant.

Thank you for that answer, Cabinet Secretary. You may not be aware, but this week Merthyr Tydfil council has started a 45-day statutory consultation period with trade unions around cuts to the vital service provided by breakfast clubs across the borough. There are 150 or so staff who are likely to be affected by this proposed cut; they are predominantly female, part-time and low paid. I think it's important to note that these cuts need to be seen in the context of a local authority that still has areas with levels of deprivation that are amongst some of the highest in the UK, let alone Wales. Given what you've said about the benefits of breakfast clubs, I'm sure you'll agree that these proposed cuts, alongside a cut of £465,000 to the school budgets this year alone, which I've mentioned to you previously, are a threat to the well-being and life chances of local children, some of whom are in our poorest communities. However, since the setting of the budget, the council now seems to have found money for other things, such as grass cutting, which, whilst desirable, I don't think can be as important as maintaining the breakfast club service at its current levels. So, given how important you consider this issue to be, I'd like to know what you would do to ensure that this short-sighted decision is reversed.

Diolch am eich ateb, Ysgrifennydd y Cabinet. Efallai nad ydych yn ymwybodol, ond yr wythnos hon, mae Cyngor Merthyr Tudful wedi dechrau cyfnod ymgynghori statudol o 45 diwrnod gydag undebau llafur ynghylch toriadau i'r gwasanaeth hanfodol a ddarperir gan glybiau brecwast ledled y fwrdeistref. Mae oddeutu 150 o staff yn debygol o gael eu heffeithio gan y toriad arfaethedig hwn; menywod ydynt yn bennaf, gweithwyr rhan amser ac ar gyflogau isel. Credaf ei bod yn bwysig nodi bod angen ystyried y toriadau hyn yng nghyd-destun awdurdod lleol sy'n dal i fod ag ardaloedd â lefelau amddifadedd sydd ymysg y rhai uchaf yn y DU, heb sôn am Gymru. O gofio'r hyn rydych wedi'i ddweud am fanteision clybiau brecwast, rwy'n siŵr y byddwch yn cytuno bod y toriadau arfaethedig hyn, law yn llaw â gostyngiad o £465,000 i'r cyllidebau ysgolion eleni'n unig y soniais wrthych amdanynt yn flaenorol, yn fygythiad i gyfleoedd bywyd a lles plant lleol, gyda rhai ohonynt yn byw yn ein cymunedau tlotaf. Fodd bynnag, ers gosod y gyllideb, ymddengys bod y cyngor erbyn hyn wedi dod o hyd i arian ar gyfer pethau eraill, megis torri gwair, ac er bod hynny'n ddymunol, ni chredaf y gall fod mor bwysig â chynnal gwasanaeth clybiau brecwast ar ei lefelau presennol. Felly, o gofio pa mor bwysig yw'r mater hwn yn eich barn chi, hoffwn wybod beth fyddech yn ei wneud i sicrhau y caiff y penderfyniad annoeth hwn ei wrthdroi.

Well, Dawn, Wales was the first home nation to introduce free breakfasts in primary schools in 2004 and under the School Standards and Organisation (Wales) Act 2013, local authorities have a duty to ensure the provision of primary school free breakfast continues. I would be the first person to admit that I was highly sceptical of the introduction of free school breakfasts, but actually independent research that was carried out by Cardiff University has gone on to demonstrate, and has certainly convinced me, that the provision of free breakfast actually does have an effect on educational attainment. We need to do everything that we can to ensure that that benefit is not lost to children, neither in Merthyr Tydfil nor anywhere else in Wales. It is disappointing to read reports in local media that there seems to have been a choice made to prioritise, as you said, grass cutting, which I'm sure is very much needed, but it is difficult to understand why that is a priority for this local authority rather than an evidence-based policy that investing in school breakfasts actually helps children do better. That is especially true for children from poorer backgrounds, for whatever reason, whose families may find it difficult to give them the healthy start to the day that they need. 

Wel, Dawn, Cymru oedd y gyntaf o'r gwledydd cartref i gyflwyno brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd yn 2004 ac o dan Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd i sicrhau bod darpariaeth brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd yn parhau. Fi fyddai'r cyntaf i gyfaddef i mi fod yn amheus iawn o gyflwyno brecwast am ddim mewn ysgolion, ond mae ymchwil annibynnol a wnaed gan Brifysgol Caerdydd wedi dangos, ac yn sicr wedi fy argyhoeddi, fod darparu brecwast am ddim yn cael effaith ar gyrhaeddiad addysgol mewn gwirionedd. Mae angen inni wneud popeth a allwn i sicrhau nad yw'r budd hwnnw i blant yn cael ei golli, nid ym Merthyr Tudful nac yn unman arall yng Nghymru. Mae'n siomedig darllen adroddiadau yn y cyfryngau lleol ei bod yn ymddangos bod dewis wedi'i wneud i flaenoriaethu torri gwair, fel y dywedoch, er fy mod yn siŵr fod taer angen gwneud hynny, ond mae'n anodd deall pam fod hynny'n flaenoriaeth ar gyfer yr awdurdod lleol hwn yn hytrach na pholisi sy'n seiliedig ar dystiolaeth fod buddsoddi mewn brecwast mewn ysgolion yn cynorthwyo plant i wneud yn well. Mae hynny'n arbennig o wir am blant o gefndiroedd tlotach, am ba reswm bynnag, y mae eu teuluoedd o bosibl yn ei chael hi'n anodd rhoi'r dechrau iach i'r dydd sydd ei angen arnynt.

14:00

Breakfast clubs provide children with a healthy and varied breakfast meal, an opportunity for social interaction and support for parents, particularly those who work and rely on breakfast club as a means of affordable and reliable childcare. In a recent report, some parents expressed concern that children were allowed to add sugar to breakfast cereal, some of which may already have a high sugar content. What guideline has the Cabinet Secretary issued to schools about monitoring pupils' sugar intake at breakfast club, please?

Mae clybiau brecwast yn darparu brecwast iach ac amrywiol i blant, cyfle i ryngweithio'n gymdeithasol a chymorth i rieni, yn enwedig y rheini sy'n gweithio ac yn dibynnu ar glybiau brecwast fel ffordd o gael gofal plant fforddiadwy a dibynadwy. Mewn adroddiad diweddar, mynegwyd pryderon gan rai rhieni fod plant yn cael ychwanegu siwgr at rawnfwydydd brecwast, gyda rhai ohonynt eisoes yn cynnwys cryn dipyn o siwgr. Pa ganllawiau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cyhoeddi i ysgolion ynghylch monitro faint o siwgr y mae disgyblion yn ei fwyta mewn clybiau brecwast, os gwelwch yn dda?

The Member will be aware that we have quite stringent regulations around the healthy nature of foods that should be supplied to children in school. We all know the detriment a diet that's high in sugar has for all of us, and I'm sure we would all wish that, if children are partaking in a free breakfast in school, it is of a high nutritional standard and is not one that adds empty calories to their diet.

Bydd yr Aelod yn gwybod bod gennym reoliadau eithaf llym ynglŷn â natur iach y bwydydd y dylid eu rhoi i blant yn yr ysgol. Gŵyr pob un ohonom am y niwed y gall deiet sy'n uchel mewn siwgr ei wneud i bob un ohonom, ac rwy'n siŵr y byddai pob un ohonom yn dymuno, os yw plant yn cael brecwast am ddim yn yr ysgol, ei fod o safon maethol uchel ac nad yw'n un sy'n ychwanegu calorïau gwag at eu deiet.

Gwariant Cyfalaf ar Ysgolion
Capital Expenditure on Schools

5. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am wariant cyfalaf ar ysgolion yn y flwyddyn ariannol nesaf? OAQ52238

5. Will the Cabinet Secretary make a statement on capital expenditure on schools in the next financial year? OAQ52238

Diolch yn fawr, Llyr. The capital available for schools next year will be £133 million and match funded by our partners. The twenty-first century schools programme operates a series of investment waves over financial years, with the first wave providing £1.4 billion and the second wave of the twenty-first century schools programme starting in 2019 providing a further £2.3 billion.

Diolch yn fawr, Llyr. Bydd £133 miliwn o gyfalaf ar gael i ysgolion y flwyddyn nesaf, a bydd ein partneriaid yn darparu arian cyfatebol. Mae rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain yn gweithredu cyfres o donnau buddsoddi dros flynyddoedd ariannol, gyda'r don gyntaf yn darparu £1.4 biliwn ac ail don rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain a fydd yn dechrau yn 2019 yn darparu £2.3 biliwn arall.

Mae cynghorwyr wedi cysylltu â fi yn poeni, a dweud y gwir, fod y cynghorau ddim ond yn cael mis i baratoi bids ar gyfer y grant cyfalaf eleni, sy'n dod allan o danwariant y flwyddyn ddiwethaf, a bod y bids hynny’n gorfod bod ar y sail bod yna sicrwydd eu bod nhw’n gwario'r arian yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol. Nawr, rŷm ni wedi bod yn trafod prinder cyllid cyhoeddus, felly mae'n gwbl allweddol ein bod ni'n cael y gorau gallwn ni allan o bob ceiniog. Felly—rydw i’n siŵr eich bod chi'n rhannu fy rhwystredigaeth mai fel hyn y mae hi mewn sefyllfa fel hyn—beth fyddwch chi'n ei wneud i sicrhau nad yw cynghorau yn gorfod sgrablo rhyw gynlluniau at ei gilydd er mwyn symud y pres yn y flwyddyn ariannol nesaf?

Councillors have contacted me, and they're concerned that the councils are only given a month to prepare bids for the capital grant this year, which comes out of the underspend of the previous year, and that those bids have to be on the basis that there is an assurance that they will spend the funding in the current financial year. Now, we've been discussing a shortage of public funding, so it's crucial that we make the best of every penny available. So—I'm sure you share my frustration that this is the situation—what will you do to ensure that councils don't have to scrabble together some plans in order to shift the funds?

Well, clearly, we always want to give local authorities as much notice as is possible for moneys that are available. Sometimes, with the best will in the world, additional resources may become available and in the desire—as I said I wanted to do earlier—to get as much money as possible to the front line, sometimes, we do need a quick decision and a quick submission of bids to allow money to be spent in-year that we hadn't anticipated would become available. I'm not prepared to let perfect be the enemy of the good, and in this case I want the good to be more money to the front line.

Wel, yn amlwg, rydym bob amser yn awyddus i roi cymaint o rybudd â phosibl i awdurdodau lleol ynglŷn â'r arian sydd ar gael. Weithiau, gyda'r holl ewyllys da yn y byd, gall adnoddau ychwanegol ddod ar gael, a chyda dyhead—fel y dywedais yr hoffwn ei wneud yn gynharach—i sicrhau bod cymaint o arian â phosibl yn cyrraedd y rheng flaen, weithiau mae arnom angen penderfyniad cyflym a chyflwyno cynigion yn cyflym er mwyn caniatáu inni wario arian nad oeddem wedi disgwyl y byddai ar gael inni yn ystod y flwyddyn. Nid wyf yn barod i adael i berffeithrwydd fod yn elyn i'r da, ac yn yr achos hwn, rwyf am i'r da hwnnw fod yn fwy o arian i'r rheng flaen.

Cabinet Secretary, the Welsh Government has put a tremendous amount of capital into the twenty-first century schools programme. You have seen in my constituency Awel y Môr and Ysgol Bae Baglan, which are two brand-new schools operating and three new schools due to be operating in September, Ysgol Cwm Brombil, Ysgol Gymraeg Bro Dur and the new Briton Ferry primary. However, there is an issue on maintenance aspects of some of the schools. Very often, we see that many schools, which are not being proposed for new replacements, are in very difficult times because they are being told that they need £3 million-worth of maintenance done to them. For example, Cymer Afan is one of those that they claim is needing that. What are you doing to assess the cost of the maintenance of the schools so that we can not only get the brand-new schools but also keep the schools that are not to be replaced up to standard?

Ysgrifennydd y Cabinet, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cryn dipyn o gyfalaf i raglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain. Rydych wedi gweld Ysgol Awel y Môr ac Ysgol Bae Baglan yn fy etholaeth i, dwy ysgol newydd sbon sydd ar agor eisoes a thair ysgol newydd a fydd yn agor ym mis Medi, Ysgol Cwm Brombil, Ysgol Gymraeg Bro Dur a'r ysgol gynradd newydd yn Llansawel. Fodd bynnag, mae mater yn codi ynglŷn ag agweddau ar gynnal a chadw rhai o'r ysgolion. Yn aml iawn, rydym yn gweld bod llawer o ysgolion nad oes cynigion i adeiladu ysgolion newydd yn eu lle mewn sefyllfa anodd iawn gan y dywedir wrthynt fod angen gwneud gwerth £3 miliwn o waith cynnal a chadw arnynt. Er enghraifft, mae ysgol Cymer Afan yn un o'r ysgolion y maent yn honni bod angen hynny arnynt. Beth rydych yn ei wneud i asesu'r gost o gynnal a chadw'r ysgolion fel y gallwn nid yn unig gael yr ysgolion newydd sbon, ond sicrhau hefyd fod yr ysgolion nad oes ysgolion newydd i ddod yn eu lle yn cyrraedd y safon?

Thank you very much for that question. There are two things that we're doing. We have made available at the end of the last financial year £14 million to schools across Wales to help cover some small-scale maintenance costs. That's money that became available that we were able to get out to schools as quickly as we could. What's also important to note is that, as local authorities put their bids together for band B of the twenty-first century schools programme—as I said, a programme that will see over £2 billion being invested in our school and college premises—one of the new mechanisms for distributing that money actually does allow for a maintenance contract to be a part of the bid, thus covering maintenance costs for some twenty-plus years after the school is built, and many local authorities are looking at that mechanism for addressing the very point that you talk about. 

Diolch yn fawr iawn am eich cwestiwn. Rydym yn gwneud dau beth. Rydym wedi darparu £14 miliwn ar ddiwedd y flwyddyn ariannol ddiwethaf i ysgolion ledled Cymru er mwyn cynorthwyo i dalu rhai costau cynnal a chadw ar raddfa fach. Roedd hwnnw'n arian a ddaeth ar gael ac fe lwyddasom i'w ddarparu i ysgolion cyn gynted ag y gallem. Mae hefyd yn bwysig nodi, wrth i awdurdodau lleol baratoi eu cynigion ar gyfer band B rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain—fel y dywedais, rhaglen a fydd yn sicrhau bod dros £2 biliwn yn cael ei fuddsoddi yn adeiladau ein hysgolion a'n colegau—fod un o'r mecanweithiau newydd ar gyfer dosbarthu'r arian hwnnw yn caniatáu i gontract cynnal a chadw fod yn rhan o'r cais, felly byddai'r costau cynnal a chadw yn cael eu talu am dros ugain mlynedd wedi i'r ysgol gael ei hadeiladu, ac mae llawer o awdurdodau lleol yn edrych ar y mecanwaith hwnnw er mwyn mynd i'r afael â'r union bwynt y soniwch amdano.

14:05

Cabinet Secretary, the auditor general looked at twenty-first century schools in the report issued May last year, I seem to remember, and in that, whilst he was broadly supportive of the project and thought money had largely been well spent, he did recommend that some adjustments be made if the funding or approach changed for the next band of investment.

Band B is less focused on reducing surplus places and more on improving the condition of the actual school estate itself, and also increasing community engagement. Can you tell us—? Often, these schools are not just schools, but they're fantastic buildings at the heart of communities. Can you tell us what advice you're giving to local education authorities so that they really are at the heart of the community, and the community locally benefits as much from those buildings as possible and gets value for money?

Ysgrifennydd y Cabinet, cofiaf i'r archwilydd cyffredinol edrych ar ysgolion yr unfed ganrif ar hugain yn yr adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Mai y llynedd, ac yn yr adroddiad, er ei fod yn gefnogol i'r prosiect ar y cyfan ac o'r farn fod yr arian wedi'i wario'n dda i raddau helaeth, argymhellodd y dylid gwneud rhai addasiadau pe bai'r arian neu'r dull yn newid ar gyfer y band buddsoddi nesaf.

Mae band B yn canolbwyntio i raddau llai ar leihau nifer y lleoedd gwag ac i raddau mwy ar wella cyflwr ystâd yr ysgol ei hun, yn ogystal â chynyddu ymgysylltiad cymunedol. A allwch ddweud wrthym—? Yn aml, mae'r ysgolion hyn yn fwy nag ysgolion yn unig, maent yn adeiladau gwych sydd â lle canolog yn eu cymunedau. A allwch ddweud wrthym pa gyngor rydych yn ei roi i awdurdodau addysg lleol er mwyn sicrhau eu bod yn ganolog i'r gymuned go iawn, a bod y gymuned leol yn elwa cymaint â phosibl o'r adeiladau hynny ac yn cael gwerth am arian?

Thank you, Nick. You raise a very important point. We are investing significant amounts of public money in the creation of these new facilities, and they can't just be facilities that are used during the school day, during the school term—we need to make sure that those facilities are available for the community at large.

Only this morning, I had the pleasure and privilege of opening the new eastern campus in the constituency of the Cabinet Secretary for health. It is a truly, truly impressive building that combines 11 to 16 facilities, but also Cardiff and Vale College facilities on the same campus, and fantastic outdoor playing facilities—a floodlit 3G pitch—and those facilities are going to be available, not just for the use of the schoolchildren, but actually the use of the community at large. And I know that that kind of investment in eastern Cardiff, as I heard this morning, is long overdue and is much, much welcomed.

Diolch, Nick. Rydych yn codi pwynt pwysig iawn. Rydym yn buddsoddi cryn dipyn o arian cyhoeddus yn y broses o greu'r cyfleusterau newydd hyn, ac ni allant fod yn gyfleusterau sy'n cael eu defnyddio yn ystod y diwrnod ysgol, yn ystod tymor yr ysgol yn unig—mae angen inni sicrhau bod y cyfleusterau hyn ar gael ar gyfer y gymuned yn gyffredinol.

Y bore yma, cefais y pleser a'r fraint o agor y campws dwyreiniol newydd yn etholaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd. Mae'n adeilad gwirioneddol drawiadol sy'n cyfuno cyfleusterau ar gyfer plant 11 i 16 oed, yn ogystal â chyfleusterau Coleg Caerdydd a'r Fro ar yr un campws, a chyfleusterau chwarae awyr agored gwych—cae 3G gyda llifoleuadau—a bydd y cyfleusterau hynny ar gael, nid yn unig i blant ysgol eu defnyddio, ond er mwyn i'r gymuned yn gyffredinol eu defnyddio. A gwn fod y math hwnnw o fuddsoddiad yn nwyrain Caerdydd, fel y clywais y bore yma, yn hir ddisgwyliedig a'i fod yn cael ei groesawu'n fawr iawn.

Cwricwlwm Ysgol Newydd
A New School Curriculum

6. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddatblygu cwricwlwm ysgol newydd yng Nghymru? OAQ52225

6. Will the Cabinet Secretary make a statement on the development of a new school curriculum in Wales? OAQ52225

Diolch yn fawr, Dai. A new transformational curriculum is central to our national mission. The network of the pioneer schools is continuing to work with national and international experts to design and develop the new curriculum and assessment arrangements. We are on track to delivering the draft curriculum for feedback from schools in April 2019.

Diolch yn fawr, Dai. Mae cwricwlwm newydd trawsffurfiol yn ganolog i genhadaeth ein cenedl. Mae rhwydwaith yr ysgolion arloesi yn parhau i weithio gydag arbenigwyr cenedlaethol a rhyngwladol i lunio a datblygu'r cwricwlwm newydd a threfniadau asesu. Rydym ar y trywydd iawn i ddarparu'r cwricwlwm drafft er mwyn cael adborth gan ysgolion ym mis Ebrill 2019.

I thank you for that answer, Cabinet Secretary. Now, Government statistics show that loneliness is endemic amongst Wales's young people. Despite this, the Welsh Government has shown a complete disregard for this issue for years, with not a single statement nor report on youth loneliness being published since at least 2011. Now, equipping young people with the skills to tackle loneliness is vital, so will you commit to ensuring that our schools help young people in the future to avoid the pain of prolonged loneliness?

Diolch am eich ateb, Ysgrifennydd y Cabinet. Nawr, dengys ystadegau'r Llywodraeth fod unigrwydd yn endemig ymysg pobl ifanc Cymru. Er hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi anwybyddu'r mater hwn ers blynyddoedd, heb unrhyw ddatganiad nac adroddiad ar unigrwydd ymhlith pobl ifanc wedi'i gyhoeddi ers 2011 o leiaf. Nawr, mae sicrhau bod gan bobl ifanc sgiliau i fynd i'r afael ag unigrwydd yn hollbwysig, felly a wnewch chi ymrwymo i sicrhau bod ein hysgolion yn helpu pobl ifanc yn y dyfodol i osgoi poen cyfnodau hir o unigrwydd?

Thank you, Dai. I'm sure that you are already aware that one of the six areas of learning and experience in our new curriculum will be health and well-being. That will have equal status alongside the five other areas of learning and experience. Presiding Officer, only yesterday we debated at length my decision to include statutory relationship and sexuality education in the new curriculum. Relationships are a key to combating the loneliness that Dai Lloyd just described, and I'm determined that we will have world-leading education in this area in our schools.

Diolch, Dai. Rwy'n siŵr eich bod eisoes yn ymwybodol mai un o'r chwe maes dysgu a phrofiad yn ein cwricwlwm newydd fydd iechyd a lles. Bydd hynny'n cael statws cyfartal ochr yn ochr â'r pum maes dysgu a phrofiad arall. Lywydd, ddoe cawsom ddadl hirfaith ynglŷn â fy mhenderfyniad i gynnwys addysg perthnasoedd a rhywioldeb statudol yn y cwricwlwm newydd. Mae perthnasoedd yn allweddol wrth fynd i'r afael â'r unigrwydd a ddisgrifiodd Dai Lloyd, ac rwy'n benderfynol o sicrhau bod gennym addysg arloesol yn y maes hwn yn ein hysgolion.

Cabinet Secretary, I'm sure you'll agree, as part of the curriculum, having young people understanding what their legal rights and responsibilities in society are, if they're to play a proper role and be prepared for joining society fully as adults—. I wonder what progress, therefore, is being made to develop and incorporate within the curriculum public legal education. Also, I'd ask you, as part of that, under the Legal Services Act 2007, there is an obligation under the legal services board to basically take steps to increase public understanding of the citizen's legal rights and duties. I wonder if it would be appropriate for there to be contact with them as to what contribution they're making towards the issue of legal education amongst our young people. It seems to me the two go hand in hand together.

Ysgrifennydd y Cabinet, rwy'n siŵr y byddwch yn cytuno, fel rhan o'r cwricwlwm, fod sicrhau bod pobl ifanc yn deall beth yw eu hawliau a'u cyfrifoldebau cyfreithiol mewn cymdeithas, os ydynt am chwarae rôl briodol a bod yn barod i ymuno â chymdeithas yn llawn fel oedolion—. Tybed pa gynnydd, felly, sy'n cael ei wneud ar ddatblygu ac ymgorffori addysg gyfreithiol gyhoeddus yn y cwricwlwm. Hefyd, hoffwn ofyn ichi, fel rhan o hynny, o dan Ddeddf Gwasanaethau Cyfreithiol 2007, ceir rhwymedigaeth o dan y bwrdd gwasanaethau cyfreithiol i gymryd camau, yn y bôn, i gynyddu dealltwriaeth y cyhoedd o hawliau a dyletswyddau cyfreithiol y dinesydd. Tybed a fyddai'n briodol cysylltu â hwy i ganfod beth yw eu cyfraniad tuag at addysg gyfreithiol ymysg ein pobl ifanc. Ymddengys i mi fod y ddau beth yn mynd law yn llaw â'i gilydd.

Thank you very much, Mick. I don't believe we can achieve the four purposes of the new national curriculum without addressing the issues that you raise. I can tell you that the humanities group has received input from a range of experts and stakeholders, including input about public legal education, in the support of its work. The group has developed a draft 'what matters' statement that supports this particular area, which states that learners will understand their rights and responsibilities as ethical citizens, and the importance of ensuring that they respect the rights of others. Learners understand individuals' legal and moral responsibilities and the consequences of failing to act accordingly.

The group continues to share its draft work with key stakeholders with an interest in this area, and that does include Wales's Children's Legal Centre, which, of course, is based at Swansea University.

Diolch yn fawr iawn, Mick. Ni chredaf y gallwn gyflawni pedwar diben y cwricwlwm cenedlaethol newydd heb fynd i'r afael â'r materion a godwch. Gallaf ddweud wrthych fod y grŵp dyniaethau wedi derbyn mewnbwn gan amrywiaeth o arbenigwyr a rhanddeiliaid, gan gynnwys mewnbwn ynghylch addysg gyfreithiol gyhoeddus, i gefnogi ei waith. Mae'r grŵp wedi datblygu datganiad drafft ynghylch 'beth sy'n bwysig' sy'n cefnogi'r maes penodol hwn, ac sy'n datgan y bydd dysgwyr yn deall eu hawliau a'u cyfrifoldebau fel dinasyddion moesegol, a phwysigrwydd sicrhau eu bod yn parchu hawliau pobl eraill. Mae dysgwyr yn deall cyfrifoldebau cyfreithiol a moesol unigolion a chanlyniadau peidio ag ymddwyn yn unol â hynny.

Mae'r grŵp yn parhau i rannu ei waith drafft gyda rhanddeiliaid allweddol sydd â diddordeb yn y maes hwn, ac mae hynny'n cynnwys Canolfan Gyfreithiol y Plant, sydd, wrth gwrs, wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Abertawe.

14:10

Cabinet Secretary, in the list of 'what matters' in the health and well-being area of the new curriculum, there's clear focus on learners' own health and well-being, of course, but no learning statement on how pupils might help others look after their health and well-being. You may remember back in  February 2017, Assembly Members supported my proposals for age-appropriate teaching of life-saving skills to be a mandatory element of the curriculum—something you supported before you were in Government. So, now is your chance, if I can put it like that.

If it's not under the health and well-being area, where would you see this proposal, supported, of course, by the Assembly, children and their families,
the British Heart Foundation, St John Cymru and a host of other interested parties, fitting into that new curriculum? I hope you'll be able to come to the Welsh Hearts event I'm sponsoring tomorrow to see just how easy some of these skills are to learn. Thank you.

Ysgrifennydd y Cabinet, yn y rhestr o 'beth sy'n bwysig' ym maes iechyd a lles y cwricwlwm newydd, ceir ffocws clir ar iechyd a lles y dysgwyr eu hunain, wrth gwrs, ond nid oes datganiad dysgu ar sut y gallai disgyblion helpu eraill i ofalu am eu hiechyd a lles. Efallai y cofiwch yn ôl ym mis Chwefror 2017 fod Aelodau'r Cynulliad wedi cefnogi fy nghynigion i sicrhau bod dysgu sgiliau achub bywyd addas i'r oedran yn elfen orfodol o'r cwricwlwm—rhywbeth roeddech yn ei gefnogi cyn eich bod yn rhan o'r Llywodraeth. Felly, dyma eich cyfle, os caf ei roi felly.

Os nad yw hyn wedi'i gynnwys yn y maes iechyd a lles, lle yr hoffech weld y cynnig hwn, a gefnogir, wrth gwrs, gan y Cynulliad, plant a theuluoedd, Sefydliad Prydeinig y Galon, St John Cymru a llu o rai eraill sydd â diddordeb, o fewn y cwricwlwm newydd hwnnw? Gobeithio y gallwch fynychu'r digwyddiad Calonnau Cymru rwy'n ei noddi yfory i weld pa mor hawdd yw dysgu rhai o'r sgiliau hyn. Diolch.

Thank you very much for the invitation. Unfortunately, I won't be able to join you tomorrow—diary commitments unwilling on this occasion. But I have been fortunate enough to visit schools where the use of life-saving technology, such as defibrillators and emergency first aid skills, has been demonstrated. You will be familiar with Ysgol Penmaes in Brecon, which is a special school in the town. It was great to see staff from the Welsh Ambulances Service NHS Trust working alongside those children to develop these skills. We have written to all schools to encourage them to participate in such programmes.

The areas of learning and experience have not yet completed their work; they continue to receive feedback and to reflect on what will be included within the curriculum. We will wait to see how that develops as we go forward.

Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad. Yn anffodus, ni fydd modd imi ymuno â chi yfory—nid yw ymrwymiadau fy nyddiadur yn caniatáu i mi wneud hynny y tro hwn. Ond rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i ymweld ag ysgolion lle y dangoswyd y defnydd o dechnoleg achub bywydau, megis diffibrilwyr a sgiliau cymorth cyntaf. Fe fyddwch yn gyfarwydd ag Ysgol Penmaes yn Aberhonddu, sy'n ysgol arbennig yn y dref. Roedd yn wych gweld staff o Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn gweithio ochr yn ochr â'r plant hynny i ddatblygu'r sgiliau hyn. Rydym wedi ysgrifennu at yr holl ysgolion i'w hannog i gymryd rhan mewn rhaglenni o'r fath.

Nid yw'r meysydd dysgu a phrofiad wedi cwblhau eu gwaith eto; maent yn parhau i dderbyn adborth a myfyrio ar yr hyn a fydd yn cael ei gynnwys yn y cwricwlwm. Fe arhoswn i weld sut y bydd hynny'n datblygu wrth inni symud ymlaen.

Lles Meddyliol
Mental Well-being

7. Pa gamau y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cymryd i helpu ysgolion i hybu lles meddyliol? OAQ52241

7. What steps is the Cabinet Secretary taking to help schools to promote mental wellbeing? OAQ52241

Thank you, Lee. 'Our national mission' makes clear that through a new curriculum with a distinct emphasis on the well-being of learners, developments in professional learning and the child and adolescent mental health services inreach pilots, we are taking action to help schools promote and support positive mental health and well-being.  

Diolch, Lee. Mae 'Cenhadaeth ein Cenedl' yn egluro ein bod yn cymryd camau, drwy gwricwlwm newydd gyda phwyslais penodol ar les dysgwyr, datblygiadau mewn dysgu proffesiynol a chynlluniau peilot mewngymorth y gwasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed, i gynorthwyo ysgolion i hyrwyddo a chefnogi iechyd meddwl cadarnhaol a lles.

Thank you. I know the Cabinet Secretary will agree that early recognition is important in providing support for children and young people, and schools sometimes struggle to provide the most appropriate support, both in terms of having the skills and capacity within the school, but also in accessing services in the community and through CAMHS. Mental health charities and schools report that the range of mental health interventions going into schools often isn't joined up and can be confusing. So, what can the Cabinet Secretary do to ensure that the different actors co-ordinate and that there's a clear route to access information and signpost pupils to the support they need?

Diolch. Gwn y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn cytuno bod cydnabyddiaeth gynnar yn bwysig wrth ddarparu cymorth i blant a phobl ifanc, ac mae ysgolion weithiau'n cael trafferth i ddarparu'r cymorth mwyaf priodol, o ran sicrhau bod y sgiliau a'r capasiti i'w cael yn yr ysgol, ond hefyd o ran cael mynediad at wasanaethau yn y gymuned a thrwy CAMHS. Mae elusennau iechyd meddwl ac ysgolion yn adrodd nad yw'r amrywiaeth o ymyriadau iechyd meddwl mewn ysgolion yn gydgysylltiedig yn aml, ac y gallant fod yn ddryslyd. Felly, beth y gall Ysgrifennydd y Cabinet ei wneud i sicrhau bod y gweithredwyr gwahanol yn cydgysylltu a bod llwybr clir i'w gael er mwyn cael mynediad at wybodaeth a chyfeirio disgyblion at y cymorth sydd ei angen arnynt?

Thank you, Lee, for that important question. Having recognised the difficulty that some schools can have in obtaining specialist services, I and the Cabinet Secretary for health have been able to join forces and to combine a monetary resource from both of our budgets to joint-fund the £1.4 million CAMHS inreach project that is happening on a pilot basis in a number of areas across Wales. The purpose of that pilot is to understand how best we can support teachers and school staff to support their children and what the most effective mechanism of putting specialist mental health services into schools actually is. We will be reflecting on that pilot with a view to, if possible, if it's a success—and I believe that it will be a success—rolling that programme out further.

As we develop our new curriculum, it'll be important that we are in a position to provide the professional development opportunities for teachers so that they know how best to address some of these issues, and we continue to look at innovative practice across Wales, where we can to see if we can make improvements. So, recently, at the invitation of Paul Davies, I was able to visit Ysgol y Preseli, which has a very innovative approach to promoting children's health and well-being as part of an international research project with Harvard University. The impacts there are very, very real. It's innovative work and I was very pleased to see it. Officials will be exploring whether there is more that we can do in other parts of Wales to build on the experiences of Ysgol y Preseli, where the focus is very much on early intervention and building children's self-esteem, their self-worth and positive attitudes towards their learning and building up their optimism that, actually, they can succeed in school and that, by succeeding in school, they can live a better, happy, healthier life.

Diolch am eich cwestiwn pwysig, Lee. Wrth gydnabod yr anhawster y gall rhai ysgolion ei wynebu i gael gafael ar wasanaethau arbenigol, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd a minnau wedi gallu ymuno â'n gilydd a chyfuno adnoddau ariannol o'n cyllidebau i gyd-ariannu prosiect mewngymorth £1.4 miliwn CAMHS sy'n mynd rhagddo ar sail cynllun peilot mewn nifer o ardaloedd ledled Cymru. Diben y cynllun peilot hwnnw yw deall y ffordd orau y gallwn gefnogi athrawon a staff ysgolion i gefnogi eu plant a beth yw'r mecanwaith mwyaf effeithiol ar gyfer rhoi gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol mewn ysgolion. Byddwn yn myfyrio ar y cynllun peilot hwnnw gyda'r nod, os oes modd, os yw'n llwyddiant—a chredaf y bydd yn llwyddiant—o ymestyn y rhaglen honno ymhellach.

Wrth inni ddatblygu ein cwricwlwm newydd, bydd yn bwysig ein bod mewn sefyllfa i ddarparu'r cyfleoedd datblygu proffesiynol i athrawon er mwyn iddynt wybod beth yw'r ffordd orau o fynd i'r afael â rhai o'r materion hyn, ac rydym yn parhau i edrych ar ymarfer arloesol ledled Cymru lle y gallwn er mwyn gweld a allwn wneud gwelliannau. Felly, yn ddiweddar, ar wahoddiad Paul Davies, ymwelais ag Ysgol y Preseli lle y ceir ffordd arloesol iawn o hyrwyddo iechyd a lles plant fel rhan o brosiect ymchwil rhyngwladol gyda Phrifysgol Harvard. Mae'r effeithiau yno yn rhai real iawn. Mae'n waith arloesol ac roeddwn yn falch iawn o'i weld. Bydd swyddogion yn ymchwilio i weld a oes mwy y gallwn ei wneud mewn rhannau eraill o Gymru i adeiladu ar brofiadau Ysgol y Preseli, lle mae'r ffocws yn bendant iawn ar ymyrryd yn gynnar ac adeiladu hunan-barch plant, eu hunan-werth ac agweddau cadarnhaol tuag at eu dysgu a meithrin eu hyder y gallant lwyddo yn yr ysgol, a thrwy lwyddo yn yr ysgol, y gallant fyw bywyd iachach, hapus, a gwell.

14:15

Cabinet Secretary, you'll be aware that the Children, Young People and Education Committee have expressed concerns about the lack of resilience amongst children and young people in our schools. But it did highlight, in its recent report on this issue, some excellent practice that is going on in my own constituency in north Wales at Ysgol Pen y Bryn in Colwyn Bay, which you have also visited with me to see the mindfulness programme that is working in that school.

One of the tragedies about that excellent practice is that the pioneer schools that are developing the new curriculum have not attempted to try to access the expertise that is available in that school. What action are you taking, as the Welsh Government, to ensure that where there is good practice, it is being engaged with in terms of the development of the new curriculum, so that more people can benefit from it?

Ysgrifennydd y Cabinet, fe fyddwch yn ymwybodol fod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi mynegi pryderon ynghylch diffyg cydnerthedd ymhlith plant a phobl ifanc yn ein hysgolion. Ond yn ei adroddiad diweddar ar y mater hwn, disgrifiodd arferion ardderchog sydd i'w gweld yn fy etholaeth i yng ngogledd Cymru yn Ysgol Pen y Bryn ym Mae Colwyn, ac rydych wedi ymweld â'r ysgol honno gyda mi i weld y rhaglen ymwybyddiaeth ofalgar sydd ar waith yno.

Un o'r trasiedïau am yr arfer rhagorol hwn yw nad yw'r ysgolion arloesi sy'n datblygu'r cwricwlwm newydd wedi ceisio gwneud defnydd o'r arbenigedd sydd ar gael yn yr ysgol honno. Pa gamau rydych yn eu cymryd fel Llywodraeth Cymru i sicrhau, lle y ceir arfer da, y gwneir defnydd ohono mewn perthynas â datblygiad y cwricwlwm newydd, fel y gall mwy o bobl elwa ohono?

Thank you, Darren. As you say, there is an array of interventions that can be successfully used in school to address pupils' well-being—mindfulness being one that I know is particularly successful in the school that we visited together. Through the pioneer school network and the individual areas of learning and experience, they are taking a range of evidence and advice from expert groups. Now that we're at this stage of the development of the curriculum, I would expect to see a far greater level of interaction between pioneer and non-pioneer schools, working in their cluster arrangements, and I've already received feedback from some schools that were previously critical of a lack of interaction, saying that things are now much better.

I'm not sure if the Member was in the Chamber yesterday to hear me say that, actually, I've written to the Children, Young People and Education Committee offering to organise specific visits for committee members out to pioneer schools, so that this work can be seen by Members on the ground, and I hope that the Member will be able to avail himself of the opportunity to do that. But I want to see as much dialogue as we can between the pioneer and non-pioneer networks.

Diolch, Darren. Fel y dywedwch, mae amrywiaeth o ymyriadau y gellir eu defnyddio yn llwyddiannus yn yr ysgol i fynd i'r afael â lles disgyblion—gwn fod ymwybyddiaeth ofalgar yn un arbennig o lwyddiannus yn yr ysgol y buom yn ymweld â hi gyda'n gilydd. Drwy rwydwaith yr ysgolion arloesi a'r meysydd dysgu a phrofiad unigol, maent yn cael amrywiaeth o dystiolaeth a chyngor gan grwpiau arbenigol. A ninnau bellach ar y cam hwn yn y broses o ddatblygu'r cwricwlwm, buaswn yn disgwyl gweld lefel uwch o lawer o ryngweithio rhwng ysgolion arloesi ac ysgolion eraill, gan weithio yn eu trefniadau clwstwr, ac rwyf wedi cael adborth gan rai ysgolion a fu gynt yn feirniadol o'r diffyg rhyngweithio, yn dweud bod pethau yn well o lawer erbyn hyn.

Nid wyf yn siŵr a oedd yr Aelod yn y Siambr ddoe i fy nghlywed yn dweud fy mod wedi ysgrifennu at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i gynnig trefnu ymweliadau penodol â'r ysgolion arloesi ar gyfer Aelodau'r pwyllgor, fel y gall yr Aelodau weld y gwaith hwn ar lawr gwlad, a gobeithio y gall yr Aelod fanteisio ar y cyfle i wneud hynny. Ond rwyf am weld cymaint o ddeialog â phosibl rhwng y rhwydweithiau arloesi a'r rhwydweithiau eraill.

Byddai diddordeb gen i weld y peilot yr oeddech chi'n sôn amdano—

I would be interested in seeing the pilot that you mentioned—

I'm ever so sorry; it's disappeared.

Mae'n flin gennyf; mae wedi diflannu.

Okay. I'd be interested in—. Is it working?

O'r gorau. Byddai diddordeb gennyf—. A yw'n gweithio?

Nothing. Sorry. I'll borrow Lesley's—I hope your ears are clean. [Laughter.]

Dim byd. Mae'n flin gennyf. Caf fenthyg un Lesley—gobeithio bod eich clustiau'n lân. [Chwerthin.]

A ydy e'n gweithio nawr? Ydy hynny'n ocê?

Is it working now? Is that okay?

Byddai diddordeb gen i glywed am y peilot roeddech chi’n sôn amdano wrth Lee Waters, oherwydd rydw i wedi bod yn gofyn, am nifer o flynyddoedd nawr, am waith mewn ysgolion yng nghyd-destun hunanhyder, yn sgil y gwaith rydw i’n ei wneud ar y grŵp trawsbleidiol ar anhwylderau bwyta. Ar y sail honno, rydw i eisiau gofyn pa waith rydych chi wedi bod yn ei wneud gyda’r Gweinidog iechyd ar y fframwaith anhwylderau bwyta, sydd yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Mae yna weithdai’n digwydd ar draws Cymru. Yn y cyfarfod diwethaf y cawsom o’r grŵp trawsbleidiol, roedd sôn yna am ba mor bwysig yw uno addysg a iechyd yn y maes yma oherwydd po gyflymaf yr ydym yn gallu gweld bod anhwylder bwyta gan berson ifanc y lleiaf tebygol ydyn nhw o waethygu, os ydyn nhw’n gallu cael system addysgiadol cryf i’w helpu nhw i beidio â gorfod ymdrin â'r problemau sydd yn dod gydag anhwylder bwyta. Felly, byddwn i’n erfyn arnoch chi i fod yn rhan o adolygiad y fframwaith, os nad ydych chi, a hefyd i rannu’r peilot rydych chi’n sôn amdano hefyd.

I would be interested in hearing about the pilot that you mentioned in answering Lee Waters, because I’ve been asking, over a number of years, about work in schools in the context of self-confidence, given the work that I’m doing on the cross-party group on eating disorders. On that basis, I’d like to ask you what work you have been doing with the health Minister on the eating disorders framework, which is currently being reviewed. There are workshops happening across Wales. In the last meeting that we had of the cross-party group, there was mention of how important it is to merge health and education in this area, because the sooner that we can see that a young person has an eating disorder, then the less likely it is that things will worsen, if there’s a strong educational system in place to help them not have to deal with the problems that emerge from eating disorders. So, I would urge you to be part of that framework review, if you’re not already, and also to share that pilot that you mentioned today.

Thank you, Bethan. The Cabinet Secretary for health and I recognise that by working together, the impact of our actions will be so much greater. We also recognise that, unless we address a child's health and well-being, especially their mental health, they cannot make the most of their opportunities within the education system to achieve their very best. How can we expect a child who is in mental distress to be able to access a curriculum? And so, we are continuing to see where we can, across our portfolios, work together to make that impact. That's the reason why we are funding the CAMHS in-reach project in a number of local authorities across Wales, so that we can better understand how we can support schools, as I said, to support their children better and have quick access to more specialist services if that is needed. But I will specifically, as a result of your question, sit down with the Cabinet Secretary for health if he is willing to do so to discuss, on this particular issue around eating disorders, what more we can do to join up work in both our departments.

Diolch, Bethan. Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd a minnau'n cydnabod y bydd effaith ein gweithredoedd yn fwy o lawer drwy weithio gyda'n gilydd. Rydym hefyd yn cydnabod, oni bai ein bod yn mynd i'r afael â iechyd a lles plentyn, yn enwedig eu hiechyd meddwl, na allant wneud y mwyaf o'u cyfleoedd o fewn y system addysg i gyflawni hyd eithaf eu gallu. Sut y gallwn ddisgwyl i blentyn sy'n dioddef gofid meddyliol allu cael mynediad at gwricwlwm? Ac felly, rydym yn parhau i weld lle y gallwn weithio gyda'n gilydd, ar draws ein portffolios, i gael yr effaith honno. Dyna pam rydym yn ariannu prosiect mewngymorth CAMHS mewn nifer o awdurdodau lleol ledled Cymru, fel y gallwn ddeall yn well sut y gallwn gefnogi ysgolion, fel y dywedais, i gefnogi eu plant yn well ac i gael mynediad cyflym at wasanaethau mwy arbenigol os oes angen. Ond o ganlyniad i'ch cwestiwn, byddaf yn cyfarfod ag Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd os yw'n barod i wneud hynny i drafod, mewn perthynas â'r mater penodol hwn sy'n ymwneud ag anhwylderau bwyta, beth arall y gallwn ei wneud i gydgysylltu gwaith yn adrannau'r ddau ohonom.

14:20

Ac yn olaf, cwestiwn 8—Mike Hedges.

Finally, question 8—Mike Hedges.

Estyn
Estyn

8. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ysgolion yng Nghymru y mae Estyn wedi'u graddio yn ardderchog? OAQ52210

8. Will the Cabinet Secretary make a statement on schools in Wales graded excellent by Estyn? OAQ52210

Thank you, Mike. Over the 2010-17 inspection cycle, 175 schools received an 'excellent' judgment for either their performance or prospects for improvement, and 21 per cent of schools have been rated as 'excellent' for at least one judgment. I am pleased to see that there is so much excellence in the Welsh education system.

Diolch, Mike. Dros gylch arolygu 2010-17, graddiwyd 175 o ysgolion yn 'rhagorol' naill ai am eu perfformiad neu eu rhagolygon ar gyfer gwella, ac mae 21 y cant o ysgolion wedi cael eu graddio'n 'rhagorol' am o leiaf un dyfarniad. Rwy'n falch o weld cymaint o ragoriaeth yn y system addysg yng Nghymru.

Can I thank the Cabinet Secretary for that response? Will the Cabinet Secretary join me in congratulating Cwmrhydyceirw on achieving 'excellent' in both categories in its recent inspection? Is the Cabinet Secretary considering visiting the school to see some of its excellent practice in action—excellent practice that was identified by Estyn in their report?

A gaf fi ddiolch i Ysgrifennydd y Cabinet am ei hymateb? A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ymuno â mi i longyfarch ysgol Cwmrhydyceirw am gyflawni gradd 'rhagorol' yn y ddau gategori yn eu harolwg yn ddiweddar? A yw Ysgrifennydd y Cabinet yn ystyried ymweld â'r ysgol i weld peth o'i hymarfer rhagorol ar waith—ymarfer rhagorol a nodwyd gan Estyn yn eu hadroddiad?

Mike, I am always very pleased to see excellence wherever it is in our education system. I congratulate the school involved. It's a testament to the hard work and dedication of the staff within that school and their determination to provide the very best educational opportunities for their pupils, and I would be very happy to visit that school. I would also be very happy to see them at the Estyn annual awards, which take place now every year, where those schools that have received an 'excellent' categorisation are brought together to celebrate and to share good practice.

Mike, rwyf bob amser yn falch iawn o weld rhagoriaeth lle bynnag y bo yn ein system addysg. Rwy'n llongyfarch yr ysgol dan sylw. Mae'n dyst i waith caled ac ymroddiad y staff yn yr ysgol honno a'u penderfyniad i ddarparu'r cyfleoedd addysgol gorau i'w disgyblion, a buaswn yn fwy na pharod i ymweld â'r ysgol honno. Buaswn hefyd yn falch iawn o'u gweld yn noson wobrwyo flynyddol Estyn, a gynhelir bob blwyddyn bellach, lle mae'r ysgolion sydd yn y categori 'rhagorol' yn dod ynghyd i ddathlu ac i rannu arferion da.

Diolch i'r Ysgrifennydd Cabinet. 

Thank you, Cabinet Secretary.

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
2. Questions to the Cabinet Secretary for Health and Social Services

Yr eitem nesaf, felly, yw'r cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Jenny Rathbone.

The next item is questions to the Cabinet Secretary for Health and Social Services, and the first question is from Jenny Rathbone.

Bwydo ar y Fron
Breastfeeding

1. Sut y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn cynyddu cyfraddau bwydo ar y fron ledled Cymru, yn sgil cyhoeddi adroddiad y grŵp gorchwyl a gorffen ar fwydo ar y fron? OAQ52244

1. Following the publication of the task and finish group report on breastfeeding, how will the Cabinet Secretary increase breastfeeding rates across Wales? OAQ52244

Thanks for the question. I made a written statement on 11 May about the recommendations of the breastfeeding task and finish group. One of the recommendations was the creation of a national breastfeeding action plan and a strategic oversight group to support delivery. I expect work on the implementation of the action plan to commence in July 2018.

Diolch am eich cwestiwn. Gwneuthum ddatganiad ysgrifenedig ar 11 Mai ynghylch argymhellion y grŵp gorchwyl a gorffen ar fwydo ar y fron. Un o'r argymhellion oedd creu cynllun gweithredu cenedlaethol ar fwydo ar y fron a grŵp trosolwg strategol i gefnogi ei gyflawniad. Disgwyliaf i'r gwaith ar weithredu'r cynllun gweithredu ddechrau ym mis Gorffennaf 2018.

One of the issues of concern is that only 60 per cent of women, at birth, start breastfeeding, and that's down to less than 30 per cent at the six-week check. So, clearly, we have a very steep mountain to climb. There were some interesting points from the task and finish group around a couple of things I'd like to ask you about. One is: one of the reasons why people give up breastfeeding is because of an undiagnosed tongue-tie, so I was very pleased to see that Ysbyty Gwynedd in Bangor have been delivering a tongue-tie clinic led by a midwife since 2005, because that's absolutely crucial to ensure that a tongue-tie is accurately diagnosed and then dealt with very quickly. So, I'd be interested to know what services for tongue-tie exist across Wales, seeing as this seems to be an increasingly common presentation. 

The second point: given the huge disconnect between the numbers who ought to be breastfeeding and the numbers who actually are, and in the context of 26 per cent of children in Wales being overweight or obese, I wondered what engagement the task and finish group had with third sector organisations, because I understand there wasn't anybody from the third sector on the actual board of it. How is the Government now planning to engage with voluntary and community sectors to increase breastfeeding rates across Wales, along the lines that Aneurin Bevan is planning to do with a peer-support group system, which seems to me is required to battle both the resistance and the prejudice against breastfeeding?

Un o'r materion sy'n peri pryder yw mai 60 y cant o fenywod yn unig, ar ôl rhoi genedigaeth, sy'n dechrau bwydo ar y fron, ac mae'n gostwng i lai na 30 y cant erbyn yr archwiliad chwe wythnos. Felly, yn amlwg, mae gennym fynydd serth iawn i'w ddringo. Cafwyd rhai pwyntiau diddorol gan y grŵp gorchwyl a gorffen ynghylch un neu ddau o bethau yr hoffwn eich holi amdanynt. Un yw: un o'r rhesymau pam fod pobl yn rhoi'r gorau i fwydo ar y fron yw oherwydd cwlwm tafod na wnaed diagnosis ohono, felly roeddwn yn falch iawn o weld bod Ysbyty Gwynedd ym Mangor wedi darparu clinig cwlwm tafod dan arweiniad bydwraig ers 2005, gan fod hynny'n hollbwysig i sicrhau bod diagnosis cywir o gwlwm tafod yn cael ei wneud a'i fod yn cael ei drin yn gyflym iawn. Felly, hoffwn wybod pa wasanaethau ar gyfer cwlwm tafod sy'n bodoli ledled Cymru, gan ei bod yn ymddangos ei fod i'w weld yn fwyfwy cyffredin.

Yr ail bwynt: o ystyried y datgysylltiad enfawr rhwng y niferoedd a ddylai fod yn bwydo ar y fron a'r niferoedd sy'n gwneud hynny mewn gwirionedd, ac yng nghyd-destun y ffaith bod 26 y cant o blant yng Nghymru dros bwysau neu'n ordew, tybed pa ymgysylltiad a fu rhwng y grŵp gorchwyl a gorffen a sefydliadau trydydd sector, oherwydd deallaf nad oedd unrhyw un o'r trydydd sector yn aelodau o'r grŵp. Sut y mae'r Llywodraeth yn bwriadu ymgysylltu â'r sector gwirfoddol a'r sector cymunedol i gynyddu cyfraddau bwydo ar y fron ledled Cymru, yn debyg i'r hyn y mae bwrdd Aneurin Bevan yn bwriadu ei wneud gyda system y grwpiau cyfeillion cefnogol, gan ei bod yn ymddangos i mi fod angen hynny er mwyn brwydro yn erbyn y gwrthwynebiad a'r rhagfarn yn erbyn bwydo ar y fron?

Thank you for the comments and the questions. We do recognise that both initiation rates and continuing rates of breastfeeding are not where we want to be and this is not a challenge for mothers; it's a broader challenge for all of us about not just being supportive partners, but actually being more supportive about the environment that is created, where lots of women are put off breastfeeding by the attitudes of other people. So, it is partly about, again, our societal challenge to re-normalise breastfeeding. It is an entirely normal activity and it is a big problem for all of us that it is not seen in that light by a number of people. 

But turning to your two points, on tongue-tie, depending on the definition used, between 3 per cent and 10 per cent of babies have a form of tongue-tie, and I'm pleased that you've noted the good practice example in north Wales. I'm happy to confirm that issues like tongue-tie will be included within the action plan developed. You can expect to see something specifically in there on tongue-tie when that action plan is provided. We will also include something about the role of peer supporters and voluntary groups, to see how they can be further incorporated into service provision. There are a number of people on the expert group who have been directly involved themselves with peer supporters and voluntary groups as well and, in fact, the report does talk about the excellence and good practice that exists. But again, it's the consistency of that support that we want to try and do something about. This has come from a recognition by a number of people that we haven't got to where we want—the task and finish group, a number of people on it—and what we will continue to do is recognise we have a great deal more to do. It's good for mothers, it's good for babies. Ultimately, it's good for all of us.

Diolch am eich sylwadau a'ch cwestiynau. Rydym yn cydnabod nad yw cyfraddau cychwyn a chyfraddau parhau ar gyfer bwydo ar y fron cystal ag yr hoffem iddynt fod, ac nid her i famau yw hon; mae'n her ehangach i bob un ohonom sy'n ymwneud nid yn unig â bod yn bartneriaid cefnogol, ond â bod yn fwy cefnogol ynghylch yr amgylchedd a grëir, lle mae llawer o fenywod yn osgoi bwydo ar y fron o ganlyniad i agweddau pobl eraill. Felly, mae'n ymwneud yn rhannol, unwaith eto, â'n her gymdeithasol i ail-normaleiddio bwydo ar y fron. Mae'n weithgaredd hollol normal ac mae'r ffaith nad yw llawer o bobl yn ei weld felly yn broblem fawr i bob un ohonom.

Ond gan droi at eich dau bwynt, ynglŷn â chwlwm tafod, yn dibynnu ar y diffiniad a ddefnyddir, mae gan rhwng 3 y cant a 10 y cant o fabanod fath o gwlwm tafod, ac rwy'n falch eich bod wedi nodi'r enghraifft o ymarfer da yng ngogledd Cymru. Rwy'n falch o gadarnhau y bydd materion fel cwlwm tafod yn cael eu cynnwys yn y cynllun gweithredu sy'n cael ei ddatblygu. Gallwch ddisgwyl gweld rhywbeth penodol ynddo ar gwlwm tafod pan gaiff y cynllun gweithredu hwnnw ei ddarparu. Byddwn hefyd yn cynnwys rhywbeth am rôl cyfeillion cefnogol a grwpiau gwirfoddol, i weld sut y gellir eu hymgorffori ymhellach yn narpariaeth y gwasanaeth. Mae nifer o bobl yn y grŵp arbenigol wedi ymwneud yn uniongyrchol â chyfeillion cefnogol a grwpiau gwirfoddol hefyd, ac mewn gwirionedd, mae'r adroddiad yn sôn am y rhagoriaeth a'r ymarfer da sy'n bodoli. Ond eto, cysondeb y cymorth hwnnw yw'r hyn rydym am geisio gwneud rhywbeth amdano. Mae hyn wedi deillio o gydnabyddiaeth nifer o bobl nad ydym wedi cyrraedd lle yr hoffem fod—y grŵp gorchwyl a gorffen, nifer o bobl yn y grŵp hwnnw—a byddwn yn parhau i gydnabod bod mwy o lawer gennym i'w wneud. Mae'n dda i famau, mae'n dda i fabanod. Yn y pen draw, mae'n dda i bob un ohonom.

14:25

Diolch, Llywydd. [Interruption.] Thank you. Diolch. Cabinet Secretary, one aspect or consequence of impending fatherhood is that my colleagues now allocate me every question relating to babies and children and all aspects of children's health. [Laughter.] But I've taken it well. Well, for today, anyway.

Cabinet Secretary, there's been a good scheme in Newport recently: a successful scheme that's encouraged local shops, cafes and the like to display a sticker in the window showing their support for breastfeeding. It might be a small scheme, but within that area it's had a significant effect. Can you tell us what consideration you're giving to building networks with health providers and local communities, so that businesses can show their support in that way and we can increase rates in a natural and progressive way?

Diolch, Lywydd. [Torri ar draws.] Diolch. Ysgrifennydd y Cabinet, un agwedd neu ganlyniad i'r ffaith y byddaf yn dad cyn bo hir yw bod fy nghyd-Aelodau bellach yn neilltuo pob cwestiwn sy'n ymwneud â babanod a phlant a phob agwedd ar iechyd plant ar fy nghyfer. [Chwerthin.] Ond rwyf wedi derbyn hynny. Wel, am heddiw, beth bynnag.

Ysgrifennydd y Cabinet, mae cynllun da wedi bod yng Nghasnewydd yn ddiweddar: cynllun llwyddiannus sydd wedi annog siopau lleol, caffis ac ati i arddangos sticer yn y ffenestr sy'n dangos eu cefnogaeth i fwydo ar y fron. Efallai ei fod yn gynllun bach, ond mae wedi cael cryn effaith yn yr ardal honno. A allwch ddweud wrthym pa ystyriaeth rydych yn ei rhoi i adeiladu rhwydweithiau gyda darparwyr iechyd a chymunedau lleol, fel y gall busnesau ddangos eu cefnogaeth yn y ffordd honno a gallwn gynyddu cyfraddau mewn ffordd naturiol a blaengar?

I entirely agree with the point you've made, and I'm delighted to see you supporting the point made in this Chamber by Jayne Bryant previously, on exactly the same scheme. It is important that—. The normalisation of breastfeeding is something that businesses have a part to play in, definitely. Some of the things that make me most angry about breastfeeding stories are when businesses have asked people to leave their premises. So, that's part of the challenge for all of us, about making, obviously, the environment right, but actually the points that Jenny Rathbone was raising as well about how you provide support to women, to families, on both their initiation and continuing as well. It isn't the case that this is something that happens easily and naturally for every single person. Some people do need support, and as a not-so-recent father, I recognise, actually, that the support that we got both from the health service and on a volunteer basis made a big difference to our family.

Rwy'n cytuno'n llwyr â'r pwynt a wnaethoch, ac rwy'n falch iawn o weld eich bod yn cefnogi'r pwynt a wnaed yn y Siambr hon gan Jayne Bryant eisoes, ar yr un cynllun yn union. Mae'n bwysig fod—. Mae normaleiddio bwydo ar y fron yn rhywbeth y mae gan fusnesau ran i'w chwarae ynddo, yn bendant. Rhai o'r pethau sy'n fy nghythruddo fwyaf am straeon am fwydo ar y fron yw pan fo busnesau wedi gofyn i bobl adael eu safle. Felly, dyna ran o'r her i bob un ohonom, o ran sicrhau, yn amlwg, fod yr amgylchedd yn iawn, ond y pwyntiau a godwyd gan Jenny Rathbone hefyd ynglŷn â sut y mae darparu cymorth i fenywod, i deuluoedd, i gychwyn bwydo ar y fron, a pharhau i wneud hynny. Nid yw'n wir fod hyn yn rhywbeth sy'n digwydd yn naturiol ac yn hawdd i bawb. Mae angen cefnogaeth ar rai pobl, ac fel tad heb fod mor newydd â hynny, rwy'n cydnabod bod y gefnogaeth a gawsom gan y gwasanaeth iechyd ac ar sail wirfoddol wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'n teulu ni.

Therapyddion Galwedigaethol yng Ngogledd Cymru
Occupational Therapists in North Wales

2. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am hyfforddi therapyddion galwedigaethol yng ngogledd Cymru? OAQ52243

2. Will the Cabinet Secretary make a statement on training occupational therapists in north Wales? OAQ52243

Thank you for the question. The number of occupational therapy training places in north Wales has increased from 12 in 2013-14 to 34 in 2018-19. In addition to the full-time programme, our commissioners are working with Glyndŵr University to consider arrangements for a part-time programme in 2019-20.

Diolch am eich cwestiwn. Mae nifer y lleoedd hyfforddi therapi galwedigaethol yng ngogledd Cymru wedi cynyddu o 12 yn 2013-14 i 34 yn 2018-19. Yn ychwanegol at y rhaglen amser llawn, mae ein comisiynwyr yn gweithio gyda Phrifysgol Glyndŵr i ystyried trefniadau ar gyfer rhaglen ran-amser yn 2019-20.

Diolch yn fawr. Yn 2014, fe ddaeth y cyrsiau hyfforddi therapyddion galwedigaethol i ben ym Mhrifysgol Bangor, ac o ganlyniad mae Wrecsam yn gwasanaethu'r gogledd i gyd. Erbyn hyn, mae yna broblem recriwtio yn y gogledd -orllewin, ac fel y gwyddoch chi, mae yna dystiolaeth yn dangos bod myfyrwyr yn tueddu i aros yn yr ardaloedd lle maen nhw'n hyfforddi, ac mae hynny'n un o nifer o resymau pam fod Plaid Cymru yn galw am sefydlu ysgol feddygol ym Mangor. A wnewch chi edrych ar y posibilrwydd o ailgyflwyno cwrs hyfforddi therapyddion galwedigaethol ym Mangor a fyddai hefyd yn cynnwys hyfforddiant cyfrwng Cymraeg, er mwyn ymateb i anghenion y gogledd-orllewin?

Thank you very much. In 2014, the training courses for occupational therapists came to an end at Bangor University and, as a result, Wrexham is now serving the whole of north Wales. Now, there is a recruitment problem in the north-west, and as you know, there is evidence demonstrating that students tend to remain in the areas where they trained, and that is one of the many reasons why Plaid Cymru is calling for the establishment of a medical school in Bangor. Will you look at the possibility of reintroducing a training course for occupational therapists in Bangor, which would also include Welsh-medium training in order to respond to the needs of the north-west?

Thank you for the question. We've actually seen a more than 50 per cent increase in our national training for occupational therapy between 2014 and 2018. So, we're continuing to invest in this group of workers, to recognise that they're good, not just within the hospital sector and a range of sectors, but also within local healthcare too. Interestingly, I had the mirror image of this discussion with representatives about nurse training, where Bangor won the contract to deliver all the nurse training in north Wales, and Glyndŵr no longer provide that NHS training. So, this is part of the challenge about how we go and we commission on an effective, quality basis, training for a range of different professionals. I'm happy to consider how and what we commission again, and how Health Education and Improvement Wales commission the training from appropriate training providers, bearing in mind the needs of the population, and, of course, language need is part of the need, as opposed to preference. So, I do recognise the point that's being made, but it's something that we will consider together with HEIW.

Diolch am eich cwestiwn. Mewn gwirionedd, rydym wedi gweld cynnydd o fwy na 50 y cant yn ein hyfforddiant cenedlaethol ar gyfer therapi galwedigaethol rhwng 2014 a 2018. Felly, rydym yn parhau i fuddsoddi yn y grŵp hwn o weithwyr, i gydnabod eu bod yn dda, nid yn unig o fewn y sector ysbytai ac amrywiaeth o sectorau, ond o fewn gofal iechyd lleol hefyd. Yn ddiddorol iawn, cefais drafodaeth wrthgyferbyniol i'r drafodaeth hon gyda chynrychiolwyr ynglŷn â hyfforddiant nyrsys, lle yr enillodd Bangor y contract i ddarparu'r holl hyfforddiant i nyrsys yng ngogledd Cymru, ac nid yw Glyndŵr yn darparu'r hyfforddiant GIG hwnnw mwyach. Felly, dyma ran o'r her ynglŷn â sut rydym yn bwrw ymlaen i gomisiynu hyfforddiant o ansawdd, ar sail effeithiol, ar gyfer amrywiaeth o weithwyr proffesiynol gwahanol. Rwy'n fwy na pharod i ystyried sut a beth rydym yn ei gomisiynu eto, a sut y mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn comisiynu'r hyfforddiant gan ddarparwyr hyfforddiant priodol, gan ystyried anghenion y boblogaeth, ac wrth gwrs, mae anghenion ieithyddol yn rhan o'r angen, yn hytrach na dewis. Felly, rwy'n cydnabod y pwynt a wneir, ond mae'n rhywbeth y byddwn yn ei ystyried ar y cyd ag Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

14:30

Occupational therapists, of course, are not only performing an important role in the community for the wider population, but they can also offer a service that is an occupational health-related service for the people who work for the Betsi Cadwaladr University Local Health Board. One of the things that has been very concerning in recent days is to see reports of a 17 per cent increase in the number of staff days of absence in relation to stress-related sickness—almost 77,000 days last year, costing over £5 million. What support are you putting in place for front-line staff in our national health service in places like north Wales, where they do feel as though they're firefighting because of the pressure on resources and because of the significant number of vacancies that are now appearing, not just in our nursing ranks but in some of the other ranks too?

Nid yn unig y mae therapyddion galwedigaethol yn cyflawni rôl bwysig yn y gymuned ar gyfer y boblogaeth ehangach, ond gallant hefyd gynnig gwasanaeth sy'n gysylltiedig ag iechyd galwedigaethol ar gyfer y bobl sy'n gweithio i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr. Un o'r pethau sydd wedi peri cryn bryder dros y dyddiau diwethaf yw gweld adroddiadau o gynnydd o 17 y cant yn nifer y dyddiau y mae staff yn absennol oherwydd salwch sy'n gysylltiedig â straen—bron 77,000 diwrnod y llynedd ar gost o dros £5 miliwn. Pa gymorth rydych yn ei ddarparu ar gyfer staff rheng flaen yn ein gwasanaeth iechyd gwladol mewn lleoedd fel gogledd Cymru, lle maent yn teimlo fel pe baent ond yn gallu ymdrin â phroblemau wrth iddynt godi oherwydd y pwysau ar adnoddau ac oherwydd y nifer sylweddol o swyddi gwag sydd i'w gweld bellach, nid yn unig swyddi nyrsio ond swyddi eraill hefyd?

Well, I think it's a bit of a stretch to move from occupational therapy to the stress-related absences in north Wales, but nevertheless we are looking at what's happened within north Wales. Actually, part of what's happened is that people are more accurately describing their rates of sickness and the reasons for it, because, previously, a number of people chose the 'other' category, and more people are now actually choosing the reason for that. North Wales has actually had one of the better sickness absence records across the national health service. There are a range of measures in place that are being considered to consider how we better support people who deal with what is, at times, a stressful and difficult job. The First Minister answered this question yesterday. We have a number of initiatives in north Wales specifically about that, and I'm more than happy to write to the Member with a range of those initiatives that the health board are undertaking.FootnoteLink

Wel, rwy'n credu bod symud o therapi galwedigaethol i absenoldebau sy'n gysylltiedig â straen yng ngogledd Cymru yn dipyn o naid, ond serch hynny, rydym yn edrych ar yr hyn sydd wedi digwydd yng ngogledd Cymru. Mewn gwirionedd, rhan o'r hyn sydd wedi digwydd yw bod pobl yn disgrifio eu cyfraddau salwch a'r rhesymau amdanynt yn fwy cywir oherwydd, yn y gorffennol, roedd nifer o bobl yn dewis y categori 'arall', a bellach mae mwy o bobl yn dewis y rheswm cywir. Mewn gwirionedd, yng ngogledd Cymru y cafwyd un o'r cyfraddau isaf o absenoldeb oherwydd salwch ar draws y gwasanaeth iechyd gwladol. Mae amrywiaeth o fesurau ar waith ar gyfer ystyried sut rydym yn gwella ein cefnogaeth i'r bobl sy'n ymdrin â'r hyn sydd, ar adegau, yn swydd anodd sy'n peri straen. Atebodd y Prif Weinidog y cwestiwn hwn ddoe. Mae gennym nifer o fentrau yng ngogledd Cymru ynglŷn â hynny'n benodol, ac rwy'n fwy na pharod i ysgrifennu at yr Aelod gydag amrywiaeth o'r cynlluniau hynny y mae'r bwrdd iechyd yn eu rhoi ar waith.FootnoteLink

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd UKIP, Caroline Jones.

Questions now from the party spokespeople. UKIP spokesperson, Caroline Jones.

Diolch, Llywydd. Cabinet Secretary, two weeks ago, the former head of the NHS counter fraud service warned that not enough was being done to tackle fraud in our NHS, and that as much as £200 million a year, or 3 per cent of the budget, is being lost because of fraud. The scale is appalling when you consider that, each year, we lose the equivalent of two and a half times the total new treatment fund. What is your Government doing to combat this fraud, given the staggering amount of loss?

Diolch, Lywydd. Ysgrifennydd y Cabinet, bythefnos yn ôl, rhybuddiodd cyn-bennaeth gwasanaeth gwrth-dwyll y GIG nad oes digon yn cael ei wneud i fynd i'r afael â thwyll yn ein GIG, a bod cymaint â £200 miliwn y flwyddyn, neu 3 y cant o'r gyllideb, yn cael ei golli oherwydd twyll. Mae graddfa'r broblem yn warthus o ystyried, bob blwyddyn, ein bod yn colli swm sy'n cyfateb i ddwywaith a hanner cymaint â chyfanswm y gronfa triniaethau newydd. Beth y mae eich Llywodraeth yn ei wneud i ymladd y twyll hwn o ystyried y swm syfrdanol a gollir?

Well, we start from a point of basic disagreement, because the research undertaken in Portsmouth is not something that we recognise—or indeed NHS England recognise—in terms of the scale of NHS fraud, and there are a number of suppositions within the research. So, it just isn't a figure that we recognise. We do, though, take seriously challenges about NHS fraud activity. We have a counter fraud unit that works not only in Wales but works with colleagues in England too. Part of what the research was talking about were things that you wouldn't necessarily consider to be fraud. You think about the commercial abuse of some relationships, which is part of what they were thinking about, and, actually, we have a range of legal actions, together with other jurisdictions within the UK, about infringements of patents and about abusing market positions. The Counsel General has to look at some of these issues as well about our position on legal action ongoing, but at present, of course, we're able to do that most effectively because we're able to make the best use of European Union regulations. That, of course, will become more difficult should we leave the European Union in due course.

Wel, rydym yn dechrau o bwynt o anghytundeb sylfaenol, gan nad yw'r ymchwil a wnaed yn Portsmouth yn rhywbeth rydym yn ei gydnabod—na'r GIG yn Lloegr yn wir—o ran graddfa'r twyll yn y GIG, ac mae'r ymchwil yn cynnwys nifer o ragdybiaethau. Felly, nid yw'n ffigur rydym yn ei gydnabod. Fodd bynnag, rydym o ddifrif ynglŷn â heriau twyll yn y GIG. Mae gennym uned gwrth-dwyll sy'n gweithio nid yn unig yng Nghymru ond sy'n gweithio gyda chydweithwyr yn Lloegr hefyd. Roedd rhan o'r hyn y soniai'r ymchwil amdano yn bethau na fyddech o reidrwydd yn eu hystyried yn dwyll. Rydych yn meddwl am gamddefnydd masnachol o rai cysylltiadau, sy'n rhan o'r hyn roeddent yn meddwl amdano, ac mewn gwirionedd, mae gennym amrywiaeth o gamau cyfreithiol, fel sydd gan awdurdodaethau eraill yn y DU, ynglŷn â thorri rheolau patentau a chamddefnyddio'r farchnad. Mae'n rhaid i'r Cwnsler Cyffredinol ystyried rhai o'r materion hyn hefyd o ran ein safbwynt ar gamau cyfreithiol sy'n mynd rhagddynt, ond ar hyn o bryd, wrth gwrs, gallwn wneud hynny yn y ffordd fwyaf effeithiol drwy wneud y defnydd gorau o reoliadau'r Undeb Ewropeaidd. Bydd hynny, wrth gwrs, yn anos os ydym yn gadael yr Undeb Ewropeaidd maes o law.

Thank you for that answer, Cabinet Secretary. I welcome the fact that there is zero tolerance to fraud within the NHS in Wales. Last month, two former employees of a GP surgery in Newport were convicted of fraudulently filing prescriptions and ordered to pay back thousands of pounds to the NHS. Cabinet Secretary, what further steps can be taken to prevent this type of fraud, which costs the NHS millions of pounds? Have you explored whether technology can offer a solution on prescription fraud?

Diolch am eich ateb, Ysgrifennydd y Cabinet. Rwy'n croesawu'r ffaith nad oes unrhyw oddefgarwch tuag at dwyll yn y GIG yng Nghymru. Y mis diwethaf, dyfarnwyd dau gyn-weithiwr meddygfa yng Nghasnewydd yn euog o ffeilio presgripsiynau yn dwyllodrus a gorchmynnwyd iddynt ad-dalu miloedd o bunnoedd i'r GIG. Ysgrifennydd y Cabinet, pa gamau pellach y gellir eu cymryd i atal y math hwn o dwyll, sy'n costio miliynau o bunnoedd i'r GIG? A ydych wedi edrych i weld a all technoleg gynnig ateb mewn perthynas â thwyll presgripsiynau?

The answer to that is a simple 'yes'. Of course, we take a zero tolerance approach to fraud, but, actually, better use of technology will help to minimise the risks for fraud. In particular, we're looking at e-prescribing, making it easier to prescribe, actually saving people's time, and actually being able to track effectively what's being done by healthcare professionals at various points within the system. Our ability to do that does depend on our continued investment in not just the healthcare records, but actually the ability for healthcare professionals to access that record and be tracked in doing so. That was part of the barrier that prevented our earlier access to Choose Pharmacy. When I chose to invest in Choose Pharmacy, we'd reached a position where both the British Medical Association and community pharmacy themselves agreed on the investment, and they agreed on a method in which the healthcare professionals could be tracked on entering the GP record itself as well. So, actually it's improved our ability to audit and that should help us in our attempts to counter fraud within the NHS.

Yr ateb syml yw 'do'. Wrth gwrs, mae gennym ymagwedd dim goddefgarwch tuag at dwyll, ond mewn gwirionedd, bydd gwell defnydd o dechnoleg yn helpu i leihau'r perygl o dwyll. Yn benodol, rydym yn edrych ar e-bresgripsiynu, a fydd yn ei gwneud yn haws i bresgripsiynu, gan arbed amser pobl, a'i gwneud hi'n bosibl olrhain yn effeithiol yr hyn a wneir gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol ar bwyntiau amrywiol o fewn y system. Mae ein gallu i wneud hynny yn dibynnu ar ein buddsoddiad parhaus nid yn unig yn y cofnodion gofal iechyd, ond mewn gwirionedd, yng ngallu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i gael mynediad at y cofnod hwnnw ac i gael eu holrhain yn gwneud hynny. Roedd hynny'n rhan o'r hyn a'n rhwystrodd rhag cael mynediad cynharach at Dewis Fferyllfa. Pan ddewisais fuddsoddi yn Dewis Fferyllfa, roeddem wedi cyrraedd sefyllfa lle roedd Cymdeithas Feddygol Prydain a fferylliaeth gymunedol yn cytuno ar y buddsoddiad, ac ar ddull o olrhain gweithwyr gofal iechyd proffesiynol wrth iddynt gael mynediad at gofnodion meddygon teulu hefyd. Felly, mewn gwirionedd, mae wedi gwella ein gallu i archwilio a dylai hynny ein helpu yn ein hymdrechion i atal twyll yn y GIG.

14:35

I'm pleased to hear that, Cabinet Secretary. I have in the past raised the issue of European health insurance card fraud, and at the time you said you didn't believe it affected our NHS. However, journalists working for national newspapers revealed how easy it was to obtain a card in someone else's name. Cards were obtained in the name of Theresa May, Jeremy Hunt and Donald Trump. According to a whistleblower at the NHS Business Services Authority in England, as many as one in five applications are fraudulent. As the card is often all that is needed to obtain treatment, it is believed that this fraud has cost the NHS hundreds of millions of pounds. Cabinet Secretary, how can we be sure that this type of fraud is not affecting our NHS in Wales?

Rwy'n falch o glywed hynny, Ysgrifennydd y Cabinet. Yn y gorffennol, rwyf wedi codi mater twyll mewn perthynas â chardiau yswiriant iechyd Ewropeaidd, ac ar y pryd, dywedasoch nad oeddech yn credu bod hynny'n effeithio ar ein GIG. Fodd bynnag, dangosodd newyddiadurwyr a oedd yn gweithio i bapurau newydd cenedlaethol pa mor hawdd oedd cael cerdyn yn enw rhywun arall. Cafwyd cardiau yn enw Theresa May, Jeremy Hunt a Donald Trump. Yn ôl chwythwr chwiban o Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG yn Lloegr, mae cynifer ag un o bob pump cais yn dwyllodrus. Gan mai'r cerdyn yn unig sydd ei angen yn aml i gael triniaeth, credir bod y twyll hwn wedi costio cannoedd o filiynau o bunnoedd i'r GIG. Ysgrifennydd y Cabinet, sut y gallwn fod yn sicr nad yw'r math hwn o dwyll yn effeithio ar ein GIG yng Nghymru?

That's an utterly speculative accusation to make—that there are hundreds of millions of pounds being siphoned off—by an unnamed national newspaper looking at a wholly anecdotal exercise. If we want to get stirred and stoked up into this, we can all follow where this leads. I am not at all interested in diverting attention away from the NHS doing its job to properly service the needs of the public and, yes, to properly think about dealing with fraud where it exists, but I'm not going to be led by the nose by a right-wing campaign that is all about our relationship with Europe. Our NHS relies on its relationship with Europe, not just for staff, but the way that we share knowledge, the way we share regulation, medical devices—our exit from the European Union on the terms that are potentially available at present with the chaos in the UK Government would do great and lasting damage to our national health service. That is the biggest barrier, the biggest challenge, to our national health service and our continued relationship with Europe.

Mae hwnnw'n gyhuddiad hollol ddamcaniaethol—fod cannoedd o filiynau o bunnoedd yn cael ei seiffno—gan bapur newydd cenedlaethol dienw a edrychai ar arfer cwbl anecdotaidd. Os ydym am gael ein cynhyrfu gan hyn, gall pob un ohonom ddilyn lle mae'n arwain. Nid oes gennyf unrhyw ddiddordeb mewn tynnu sylw oddi ar y GIG yn gwneud ei waith i wasanaethu anghenion y cyhoedd yn briodol, ac ie, i feddwl yn briodol am fynd i'r afael â thwyll lle mae'n bodoli, ond nid wyf am gael fy arwain ar gyfeiliorn gan ymgyrch asgell dde nad yw'n ymwneud ag unrhyw beth ond ein perthynas gydag Ewrop. Mae ein GIG yn dibynnu ar ei berthynas ag Ewrop, nid yn unig o ran staff, ond y ffordd rydym yn rhannu gwybodaeth, y ffordd rydym yn rhannu rheoliadau, dyfeisiau meddygol—byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd ar y telerau posibl ar hyn o bryd gyda'r anhrefn yn Llywodraeth y DU yn gwneud niwed aruthrol a pharhaol i'n gwasanaeth iechyd gwladol. Dyna'r rhwystr mwyaf, yr her fwyaf, i'n gwasanaeth iechyd gwladol a'n perthynas barhaus gydag Ewrop.

Llefarydd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth.

Plaid Cymru spokesperson, Rhun ap Iorwerth. 

Diolch, Llywydd. At the end of last month, Cabinet Secretary, you wrote to all Assembly Members explaining that the party opposite's claim of falling nurse numbers at Betsi Cadwaladr, a claim based on freedom of information data, was wrong. You instead claimed that Betsi, like the rest of Wales, had seen an increase in qualified nurse numbers. Now, we've looked into the Stats Wales figures, and do you know what? Those figures do show that between September 2015 and 2017 Betsi has seen a small increase in qualified nurses, midwives and health visitors. Now, a cynic would say that you deliberately chose September 2015 as your starting point. If we chose September 2014 as the starting point, then the same Stats Wales figures show a decline in the number of full-time equivalent nurses in Betsi Cadwaladr compared with September 2017. Will you accept that things aren't really quite as rosy as you suggested in that letter last month?

Diolch, Lywydd. Ddiwedd y mis diwethaf, Ysgrifennydd y Cabinet, fe ysgrifennoch chi at holl Aelodau'r Cynulliad yn egluro bod honiadau'r blaid gyferbyn fod nifer y nyrsys yn Betsi Cadwaladr yn gostwng, honiadau a oedd yn seiliedig ar ddata rhyddid gwybodaeth, yn anghywir. Yn hytrach, roeddech yn honni bod Betsi Cadwaladr, fel gweddill Cymru, wedi gweld cynnydd yn nifer y nyrsys cymwysedig. Nawr, rydym wedi archwilio ffigurau StatsCymru, a wyddoch chi beth? Mae'r ffigurau hynny'n dangos y bu cynnydd bach yn nifer y nyrsys cymwysedig, bydwragedd ac ymwelwyr iechyd yn Betsi Cadwaladr rhwng mis Medi 2015 a 2017. Nawr, byddai sinig yn dweud eich bod wedi dewis mis Medi 2015 yn fwriadol fel man cychwyn. Pe baem yn dewis mis Medi 2014 fel man cychwyn, mae'r un ffigurau gan StatsCymru yn dangos gostyngiad yn nifer y nyrsys cyfwerth ag amser llawn yn Betsi Cadwaladr o gymharu â mis Medi 2017. A wnewch chi dderbyn nad yw pethau mor ddymunol ag yr awgrymwyd gennych yn y llythyr hwnnw y mis diwethaf?

My letter was factually accurate, unlike the claims made by the Conservatives. It's interesting that Plaid ride to the rescue of the Tories and look to make common cause with them. The undeniable truth is that we have more registered nurses in our national health service here in Wales than ever before. We invest more in our staff than ever before. I am proud of the record that we have here in Wales. You see a real difference in values between ourselves and the party opposite, and, obviously, in the investment choices we make, in which we choose to support people as well. I'll never pretend that it is an easy exercise to get all the staff that we want, in particular in the times of the twin clouds of Brexit and austerity. But I say to the Member behind me: this Government will remain committed not just to the values of the national health service, but to the need to have the right numbers of staff, and we will do so in these most challenged of financial circumstances.

Roedd fy llythyr yn ffeithiol gywir, yn wahanol i'r honiadau a wnaed gan y Ceidwadwyr. Mae'n ddiddorol fod Plaid yn ceisio achub cam y Torïaid ac yn edrych am dir cyffredin rhyngddynt. Y gwir diamau yw bod gennym fwy o nyrsys cofrestredig yn ein gwasanaeth iechyd gwladol yma yng Nghymru nag erioed o'r blaen. Rydym yn buddsoddi mwy yn ein staff nag erioed o'r blaen. Rwy'n falch o'r hanes sydd gennym yma yng Nghymru. Gallwch weld gwir wahaniaeth rhwng ein gwerthoedd ni a rhai'r blaid gyferbyn, ac yn amlwg, yn y dewisiadau buddsoddi a wnawn, lle rydym yn dewis cefnogi pobl hefyd. Nid wyf am esgus bod cael yr holl staff yr hoffem eu cael yn ymarfer hawdd, yn enwedig o dan ddau gwmwl Brexit a'r polisi cyni. Ond rwy'n dweud wrth yr Aelod y tu ôl i mi: bydd y Llywodraeth hon yn parhau i ymrwymo nid yn unig i werthoedd y gwasanaeth iechyd gwladol, ond i'r angen i gael y niferoedd cywir o staff, a byddwn yn gwneud hynny o dan yr amgylchiadau ariannol hynod o heriol hyn.

Let me turn to figures from the Nursing and Midwifery Council. Incidentally, they show EU nurses leaving the UK in droves because of concerns over Brexit—hugely worrying, but that's for another day. The general Welsh data shows over 300 fewer nurses in Wales since 2012-13. Now, cynics might say that what I did there was to pick a starting point to suit my narrative. Its data actually does show a slight increase on last year. But let's take your narrative and my narrative out of it and turn for a more balanced view to the Royal College of Nursing, who say that:

'Overall numbers of employed NHS nurses are static. This does not reflect increased patient numbers, higher patient dependency and higher bed occupancy. The overall numbers can also obscure very sharp shortages of registered nurses and nursing in some specific fields, e.g.
Neonatal nursing and childrens nursing in the community.'

Do you accept that that is a far more accurate picture of nursing in Wales than the complacency that I think you showed in that letter of April 2018?

Gadewch imi droi at ffigurau gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. Gyda llaw, maent yn dangos bod nyrsys o'r UE yn gadael y DU yn eu lluoedd oherwydd pryderon ynglŷn â Brexit—sy'n peri cryn bryder, ond cawn drafod hynny ryw dro arall. Dengys y data cyffredinol ar gyfer Cymru fod dros 300 yn llai o nyrsys yng Nghymru ers 2012-13. Nawr, gallai sinig ddweud mai'r hyn a wneuthum oedd dewis man cychwyn sy'n gweddu i fy naratif. Mae'r data'n dangos ychydig o gynnydd o gymharu â'r llynedd, mewn gwirionedd. Ond gadewch i ni anghofio eich naratif chi a fy naratif i, a throi at y Coleg Nyrsio Brenhinol am safbwynt mwy cytbwys, ac maent hwy'n dweud:

Yn gyffredinol, mae nifer y nyrsys a gyflogir gan y GIG yn aros yr un fath. Nid yw hyn yn adlewyrchu'r cynnydd yn nifer y cleifion, lefel ddibyniaeth uwch y cleifion na’r cynnydd yn nifer y gwelyau a ddefnyddir. Hefyd, gall y ffigurau cyffredinol guddio’r prinder sylweddol iawn o nyrsys cofrestredig a nyrsys mewn rhai meysydd penodol, e.e. nyrsys newyddenedigol a nyrsys plant yn y gymuned.

A ydych yn derbyn bod hwn yn ddarlun llawer mwy cywir o nyrsio yng Nghymru na'r hunanfodlonrwydd a ddangoswyd gennych, yn fy marn i, yn y llythyr hwnnw ym mis Ebrill 2018?

I'm certainly not going to apologise for taking on Tory misrepresentations of the truth within the national health service. A claim was made in leaders' questions that simply was not true. It is absolutely right that we stand up for the health service and correct the Tories when they get the facts wrong. I'm still staggered that Rhun chooses to align himself with that point of view. It is a fact that we have more registered nurses in NHS Wales than ever before. It is also true that we have a number of areas where there are vacancies and there are challenges, and I've never tried to hide—the idea that I'm complacent about the challenges affecting the future of the national health service is absolutely farcical. All of these challenges require us to be honest and grown up. They also require us to do all that we can in a time when you recognise, as I do, that because of eight years of Tory austerity we have less resource right across public services than we have ever had before. Despite that, this Welsh Labour Government has continued to invest in the national health service—the only public service where we have more staff now than at the start of austerity. That is a measure of our commitment and I will not apologise for the actions of this Government in living our values and protecting the future of the national health service.

Yn sicr, nid wyf am ymddiheuro am fynd i'r afael ag anwireddau'r Torïaid am y gwasanaeth iechyd gwladol. Gwnaed honiad yng nghwestiynau'r arweinwyr nad oedd yn wir. Mae'n gwbl iawn inni amddiffyn y gwasanaeth iechyd a chywiro'r Torïaid pan fyddant yn crybwyll ffeithiau anghywir. Rwy'n dal yn syfrdan fod Rhun yn dewis ochri â'r safbwynt hwnnw. Mae'n ffaith bod gennym fwy o nyrsys cofrestredig yn y GIG yng Nghymru nag erioed o'r blaen. Mae hefyd yn wir fod gennym nifer o feysydd lle y ceir swyddi gwag a heriau, ac nid wyf erioed wedi ceisio cuddio—mae'r syniad fy mod yn hunanfodlon ynglŷn â'r heriau sy'n effeithio ar ddyfodol y gwasanaeth iechyd gwladol yn gwbl chwerthinllyd. Mae angen inni fod yn onest ac yn aeddfed yn wyneb yr holl heriau hyn. Mae hefyd yn ofynnol i ni wneud popeth a allwn mewn cyfnod pan ydych yn cydnabod, fel finnau, fod gennym lai o adnoddau ar draws y gwasanaethau cyhoeddus nag erioed o'r blaen o ganlyniad i wyth mlynedd o gyni Torïaidd. Er hynny, mae'r Llywodraeth Lafur hon wedi parhau i fuddsoddi yn y gwasanaeth iechyd gwladol—yr unig wasanaeth cyhoeddus lle mae gennym fwy o staff bellach nag ar ddechrau'r cyni. Mae hynny'n dangos ein hymrwymiad ac nid wyf am ymddiheuro am weithredoedd y Llywodraeth hon wrth inni fyw yn unol â'n gwerthoedd a diogelu dyfodol y gwasanaeth iechyd gwladol.

14:40

It's a damning indictment of your Government, as I say, that, if you are continuing to spend more, we're getting less results in terms of full-time equivalent nursing numbers, as I have factually stated, based on your Stats Wales figures. I am merely aligning myself with those facts as your statisticians put them forward. Now, we also know that the Welsh NHS continues to demonstrate a heavy reliance on nurses working overtime—71 per cent of nurses working overtime at least once a week. That's 16,000 nurses having to go over and above the call of duty every week because of understaffing. Just recently, we heard those BBC figures, based on FOI, that Betsi Cadwaladr lost over 77,000 days to staff experiencing stress and anxiety, which illustrates the problem of overworked staff in understaffed environments. Now, three options for you: you can either send a letter to the BBC saying that they've got their figures wrong, you can repeat what you said earlier that it's not about stress but about better reporting of stress, or you can accept that in recent years Wales has been substantially understaffed with full-time fully qualified nurses, and that as a result the nurses that we have are under unreasonable pressure and patients haven't received the very care your Government admitted could only be achieved through safe staffing levels.

Mae'n feirniadaeth ddamniol o'ch Llywodraeth, fel y dywedaf, os ydych yn parhau i wario mwy, ein bod yn cael llai o ganlyniadau o ran nifer y nyrsys cyfwerth ag amser llawn, fel rwyf wedi'i ddatgan yn ffeithiol, yn seiliedig ar eich ffigurau StatsCymru. Rwyf ond yn ochri gyda'r ffeithiau hynny fel y'u cyflwynwyd gan eich ystadegwyr. Nawr, gwyddom hefyd fod GIG Cymru yn parhau i ddibynnu'n helaeth ar nyrsys sy'n gweithio goramser—mae 71 y cant o nyrsys yn gweithio goramser o leiaf unwaith yr wythnos. Golyga hynny fod 16,000 o nyrsys yn mynd y tu hwnt i alwad dyletswydd bob wythnos oherwydd diffyg staff. Yn ddiweddar, clywsom y ffigurau gan y BBC, yn seiliedig ar gais rhyddid gwybodaeth, fod Betsi Cadwaladr wedi colli dros 77,000 diwrnod o ganlyniad i staff yn dioddef o straen a phryder, sy'n dangos problem gorweithio ymysg staff mewn amgylcheddau prin o staff. Nawr, dyma dri opsiwn i chi: gallwch naill ai anfon llythyr at y BBC i ddweud wrthynt fod eu ffigurau yn anghywir, gallwch ailadrodd yr hyn a ddywedoch yn gynharach nad yw'n ymwneud â straen ond â chyfraddau adrodd gwell mewn perthynas â straen, neu gallwch dderbyn bod Cymru, dros y blynyddoedd diwethaf, wedi bod yn brin iawn o staff mewn perthynas â nyrsys cymwysedig amser llawn, a bod y nyrsys sydd gennym, o ganlyniad, o dan bwysau afresymol ac nad yw cleifion wedi derbyn y gofal y mae eich Llywodraeth wedi cyfaddef na ellir ei ddarparu heb sicrhau lefelau staffio diogel.

Well, it's a very strange pitch that the Member makes, but I'm happy to say again: we have more registered nurses than ever before in the national health service in Wales. And your comments about overtime and bank arrangements—some people choose to undertake those arrangements. We also know some people are working together in a range of different circumstances. We have a range of measures in place to think about the accuracy and the efficiency of bank arrangements. We're taking on ideas put forward to us by the Royal College of Nursing on having an all-Wales bank. We're taking up the opportunities for e-rostering, because they are better arrangements for people who have their own needs about how they wish to live their lives, but also at meeting the needs of the health service. We are actively recruiting nurses. The 'Train. Work. Live.' campaign is actively going out and selling Wales successfully as a destination for people to come.

I'll tell you—I was in Belfast at the Royal College of Nursing congress, the only UK health Minister to be there with the Royal College of Nursing at their congress, and the welcome that we had, not just from nurses in Wales, but from right across the United Kingdom and Ireland, was significant. They recognised that, in Wales, we do value nurses, we are serious about recruiting and retaining nurses. They also recognised we're serious about promoting reform and making the very best use of people within the nursing family. You could not understate the enthusiasm of Welsh nurses for the environment they work in, their pride in the service, and the fact that they know they have a Government that is on their side. You would not find anything like the same feeling from nurses working in England.

Wel, mae'r Aelod yn gwneud honiad rhyfedd iawn, ond rwy'n falch o ddweud unwaith eto: mae gennym fwy o nyrsys cofrestredig nag erioed o'r blaen yn y gwasanaeth iechyd gwladol yng Nghymru. Ac o ran eich sylwadau ynglŷn â threfniadau goramser a threfniadau banc nyrsio—mae rhai pobl yn dewis gwneud y trefniadau hynny. Gwyddom hefyd fod rhai pobl yn gweithio gyda'i gilydd mewn amrywiaeth o wahanol amgylchiadau. Mae gennym amrywiaeth o fesurau ar waith i feddwl am gywirdeb ac effeithlonrwydd trefniadau banc nyrsio. Rydym yn ystyried syniadau a gyflwynwyd i ni gan y Coleg Nyrsio Brenhinol ynghylch creu banc ar gyfer Cymru gyfan. Rydym yn manteisio ar gyfleoedd ar gyfer e-amserlennu, gan eu bod yn drefniadau gwell ar gyfer pobl sydd ag anghenion eu hunain o ran sut y dymunant fyw eu bywydau, ond hefyd o ran diwallu anghenion y gwasanaeth iechyd. Rydym yn mynd ati i recriwtio nyrsys. Mae ymgyrch 'Hyfforddi. Gweithio. Byw.' yn mynd ati'n llwyddiannus i werthu Cymru fel cyrchfan i bobl ddod yma.

Fe ddywedaf wrthych—roeddwn yn Belfast yng nghynhadledd y Coleg Nyrsio Brenhinol, yr unig Weinidog iechyd o'r DU a oedd yno gyda'r Coleg Nyrsio Brenhinol yn eu cynhadledd, ac roedd y croeso a gawsom, nid yn unig gan nyrsys yng Nghymru, ond o bob rhan o'r Deyrnas Unedig ac Iwerddon, yn arwyddocaol. Roeddent yn cydnabod ein bod, yng Nghymru, yn gwerthfawrogi nyrsys, ein bod o ddifrif ynghylch recriwtio a chadw nyrsys. Roeddent hefyd yn cydnabod ein bod o ddifrif ynghylch hyrwyddo diwygio a gwneud y defnydd gorau o bobl o fewn y teulu nyrsio. Ni allech gamgymryd brwdfrydedd nyrsys Cymru ynglŷn â'r amgylchedd y maent yn gweithio ynddo, eu balchder yn y gwasanaeth, a'r ffaith eu bod yn gwybod bod ganddynt Lywodraeth sydd ar eu hochr hwy. Ni fyddech yn gweld unrhyw beth tebyg i'r un teimlad ymhlith nyrsys sy'n gweithio yn Lloegr.

Llefarydd y Ceidwadwyr, Suzy Davies. 

Conservative spokesperson, Suzy Davies.

Diolch, Llywydd. Minister, first of all, congratulations on the new responsibility added to your already very busy portfolio. At the launch of the older people's commissioner's latest impact and reach report, you said that the human rights of older people will be put at the heart of public services in Wales. As some councils are looking at closing care homes or day facilities, are you confident that older people are being appropriately consulted? Because I'm not sure that they are. But then older people don't have the right to be consulted about change that affects their lives in the same way that children do under the United Nations Convention on the Rights of the Child. It's a Welsh Conservative policy to further enshrine the rights of older people within Welsh law by placing that due-regard duty on public bodies, not just Welsh Government, and we'd do the same for children's rights as well. Will you be prepared to adopt those policies?

Diolch, Lywydd. Weinidog, yn gyntaf oll, llongyfarchiadau ar y cyfrifoldeb newydd a ychwanegwyd at eich portffolio, sydd eisoes yn un prysur iawn. Yn lansiad adroddiad effaith a chyrhaeddiad diweddaraf y comisiynydd pobl hŷn, fe ddywedoch y byddai hawliau dynol pobl hŷn yn ganolog i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Gan fod rhai cynghorau yn ystyried cau cartrefi gofal neu gyfleusterau dydd, a ydych yn hyderus fod ymgynghori priodol yn mynd rhagddo â phobl hŷn? Oherwydd nid wyf yn siŵr fod hynny'n wir. Serch hynny, nid oes gan bobl hŷn hawl i fod yn rhan o ymgynghoriad ynglŷn â newid sy'n effeithio ar eu bywydau yn yr un modd ag sydd gan blant o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Mae'n bolisi gan y Ceidwadwyr Cymreig i ddiogelu hawliau pobl hŷn ymhellach yng nghyfraith Cymru drwy osod y ddyletswydd sylw dyledus honno ar gyrff cyhoeddus, nid Llywodraeth Cymru yn unig, a byddem yn gwneud yr un peth ar gyfer hawliau plant hefyd. A ydych yn barod i fabwysiadu'r polisïau hynny?

Thank you, Suzy, for that question. I'm delighted to take on explicitly those new responsibilities for older people. It was great to be at that legacy event last week with the older persons' commissioner. My officials, in fact, have met with her, I think, on three occasions over the last month, working forward on a set of proposals to, as she put it, and as I will reiterate here, 'make those rights real'—those high-level rights that we already have enshrined in our legislation, making them real.

I think that's the focus, rather than a grand new shiny piece of legislation. I love bringing legislation forward, but sometimes there's a better, more immediate way to do it. Just to reiterate some of the ways, because some of these are in statutory areas and some in non-statutory—. So, for example, advocacy is key—absolutely critical—to older people. How much does an older person—? If you went out to the middle of Carmarthenshire and said, 'What do you know about advocacy?', I think most people would say, 'What the heck is that? What right is it that I have to that?' So, getting the awareness out there, but also getting the advocacy, both informal and professional, right—. So, we will revisit Part 10 of the code of practice on advocacy, with a view to developing real practical guidance, making those rights real for people and demonstrating due regard to the high principles.

We will, on commissioning, develop a national framework for independent advocacy services for adults in Wales. We will consider introducing a stewardship function for advocacy in line with recommendations from the Public Policy Institute for Wales. There are many more areas, such as looking to the regulations under Part 9 of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 and how we can update those—the guidance that flows from that—to have due regard to the UN principles and, again, making the rights real.

But, I will ask the new commissioner as well, as she comes in, to chair a working group. It's up to the new commissioner what programmes of work they take forward, but I hope the new commissioner would be open to chairing a working group on taking this work forward and making those rights real for older people without the necessity for a grand flagship Bill, but actually making them bite.

Diolch, Suzy, am eich cwestiwn. Rwy'n falch o fabwysiadu cyfrifoldebau newydd penodol am bobl hŷn. Roedd yn wych bod yn y digwyddiad etifeddol yr wythnos diwethaf gyda'r comisiynydd pobl hŷn. Yn wir, credaf fod fy swyddogion wedi cyfarfod gyda hi ar dri achlysur dros y mis diwethaf, gan weithio ar gyfres o gynigion, fel y dywedodd, ac fel rwyf am ailadrodd yma, i 'wneud yr hawliau hynny'n hawliau go iawn'—yr hawliau lefel uchel hynny sydd eisoes wedi eu hymgorffori yn ein deddfwriaeth, eu gwneud yn rhai go iawn.

Credaf mai dyna'r ffocws, yn hytrach na darn mawr newydd sgleiniog o ddeddfwriaeth. Rwyf wrth fy modd yn cyflwyno deddfwriaeth, ond weithiau mae yna ffordd well, fwy uniongyrchol o fynd o'i chwmpas hi. Hoffwn ailadrodd rai o'r ffyrdd hynny, gan fod rhai o'r rhain mewn meysydd statudol a rhai mewn meysydd anstatudol—. Felly, er enghraifft, mae eiriolaeth yn allweddol—yn hollbwysig—i bobl hŷn. Faint y mae unigolyn hŷn—? Pe baech yn mynd i ganol Sir Gaerfyrddin a gofyn, 'Beth a wyddoch am eiriolaeth?', credaf y byddai'r rhan fwyaf o bobl yn dweud, 'Beth ar y ddaear yw hynny? Pa hawl sydd gennyf i hynny?' Felly, mae sicrhau bod yr ymwybyddiaeth yno, ond sicrhau hefyd fod yr eiriolaeth, ar sail anffurfiol a phroffesiynol, yn iawn—. Felly, byddwn yn ailystyried rhan 10 o'r cod ymarfer ar eiriolaeth, gyda'r bwriad o ddatblygu canllawiau ymarferol go iawn, gwneud yr hawliau hynny'n hawliau go iawn i bobl a rhoi sylw dyledus i'r egwyddorion cadarn.

Pan gaiff ei gomisiynu, byddwn yn datblygu fframwaith cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau eiriolaeth annibynnol i oedolion yng Nghymru. Byddwn yn ystyried cyflwyno swyddogaeth stiwardiaeth ar gyfer eiriolaeth yn unol ag argymhellion gan y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru. Ceir sawl maes arall, megis ystyried y rheoliadau o dan ran 9 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a sut y gallwn eu diweddaru—y canllawiau sy'n deillio o hynny—i roi sylw dyledus i egwyddorion y Cenhedloedd Unedig, ac unwaith eto, i wneud yr hawliau hynny'n hawliau go iawn.

Ond byddaf yn gofyn i'r comisiynydd newydd hefyd, pan fydd yn ei swydd, i gadeirio gweithgor. Mater i'r comisiynydd newydd fydd pennu pa raglenni gwaith y byddant yn eu datblygu, ond gobeithio y byddai'r comisiynydd newydd yn agored i gadeirio gweithgor ar ddatblygu'r gwaith hwn ymhellach a gwneud yr hawliau hynny'n hawliau go iawn i bobl hŷn heb fod angen Bil mawreddog, ond sicrhau eu bod yn brathu mewn gwirionedd.

14:45

I think my response to that is that if you want to make rights real, you enshrine them in legislation and make them enforceable by the courts.

I'll ask you something else now, though. Local authorities are currently in the process of submitting their annual reports setting out how they've used Welsh Government funds to help with respite for carers in their areas, which I think we'd all agree is very important.

These reports, of course, could hold very important information on best practice and good ideas that would run well in different parts of Wales. No-one has a monopoly on good ideas, as both our parties are inclined to say. Can you confirm that these annual reports will be publicly available, to help share good ideas not just between local authorities but with other providers as well? Can you confirm whether the reports will be specific as to the source of money used for providing that respite care, whether it's from the RSG, direct grant funding from Welsh Government, shared budgets with the NHS or any other partnership funding? Following the money in this policy area is pretty difficult, and I'm looking to you, Minister, to help with a little bit of transparency on this.

Rwy'n credu mai fy ymateb i hynny yw, os ydych eisiau gwneud hawliau'n real, rydych yn eu hymgorffori mewn deddfwriaeth ac yn sicrhau y gall y llysoedd eu gorfodi.

Fe ofynnaf rywbeth arall i chi yn awr. Ar hyn o bryd, mae awdurdodau lleol yn y broses o gyflwyno eu hadroddiadau blynyddol sy'n nodi sut y maent wedi defnyddio arian Llywodraeth Cymru i helpu gyda gofal seibiant ar gyfer gofalwyr yn eu hardaloedd, ac rwy'n credu y byddai pawb ohonom yn cytuno bod hynny'n bwysig iawn.

Wrth gwrs, gallai'r adroddiadau hyn gynnwys gwybodaeth bwysig iawn ar arfer gorau a syniadau da a fyddai'n gweithio'n dda mewn gwahanol rannau o Gymru. Nid oes gan neb fonopoli ar syniadau da, fel y mae ein dwy blaid yn tueddu i'w ddweud. A allwch chi gadarnhau y bydd yr adroddiadau blynyddol hyn ar gael yn gyhoeddus, i helpu i rannu syniadau da, nid yn unig rhwng awdurdodau lleol ond gyda darparwyr eraill yn ogystal? A allwch chi gadarnhau a fydd yr adroddiadau'n nodi'n benodol ffynhonnell yr arian a ddefnyddir ar gyfer darparu'r gofal seibiant, pa un a fydd o'r grant cynnal refeniw, arian grant uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru, cyllidebau ar y cyd gyda'r GIG neu unrhyw arian partneriaeth arall? Mae dilyn yr arian yn y maes polisi hwn yn eithaf anodd, ac rwy'n gofyn i chi helpu, Weinidog, gydag ychydig o dryloywder ar hyn.

Indeed. I will check on whether those reports are going to be made publicly available, and I'll write to you and to other Members who are interested on that. On the issue of the traceability of the funding, I'm not sure that they'll actually say whether this has come from information and communications technology—the £3 million being set aside of the £50 million of ICT funding—whether it is from other sorts of funding that are already within the RSG funding, or whether they are within other tranches of funding that are being brought into this. One of the things that we've done for local authorities—at their request, I have to say—is we've given them the flexibility around this in order to actually focus on the outcomes for respite care. In fact, the older people's commissioner made very clear in her 'Rethinking Respite' report that there wasn't sufficient flexibility; it was too hidebound with traditional approaches to respite. Both she and local authorities have said, 'Give us the flexibility—give us the funding, but give us the flexibility'. 

So, I think the thing we need to be measuring is not so much which piece of which funding goes into it, but whether they've actually delivered the outcomes—that there are co-produced packages of respite care flexible enough to cater to each individual that have been delivered. There's the real outcome, as opposed to where the particular tranche of funding came from to deliver that outcome. But, I will write to you on the issue of whether those reports will actually be publicly available.

Yn wir. Byddaf yn edrych i weld a fydd yr adroddiadau hynny ar gael i'r cyhoedd, a byddaf yn ysgrifennu atoch chi ac at Aelodau eraill sydd â diddordeb yn hynny. O ran y gallu i olrhain yr arian, nid wyf yn siŵr a fyddant yn dweud a yw wedi dod o dechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu—y £3 miliwn sy'n cael ei neilltuo o'r £50 miliwn o arian TGCh—a yw'n dod o fathau eraill o gyllid sydd eisoes o fewn arian y grant cynnal refeniw, neu a yw o fewn cyfrannau ariannu eraill sy'n cael eu dwyn i mewn i hyn. Un o'r pethau rydym wedi'i wneud ar gyfer awdurdodau lleol—yn ôl eu cais, mae'n rhaid i mi ddweud—yw rhoi hyblygrwydd iddynt mewn perthynas â hyn er mwyn canolbwyntio ar y canlyniadau ar gyfer gofal seibiant. Yn wir, mae'r comisiynydd pobl hŷn wedi dweud yn glir iawn yn ei hadroddiad 'Ailystyried Seibiant' nad oedd digon o hyblygrwydd; roedd yn rhy gaeth i agweddau traddodiadol tuag at seibiant. Mae hi ac awdurdodau lleol wedi dweud, 'Rhowch yr hyblygrwydd i ni—rhowch yr arian i ni, ond rhowch yr hyblygrwydd i ni'.

Felly, rwy'n credu mai'r hyn sydd angen i ni ei fesur yw a ydynt wedi cyflawni'r canlyniadau yn hytrach na pha gyfran o arian sy'n cael ei neilltuo ar ei gyfer—fod yna becynnau gofal seibiant wedi'u cyd-gynhyrchu sy'n ddigon hyblyg ar gyfer pob unigolyn. Dyna'r canlyniad gwirioneddol, yn hytrach nag o ble y daeth y gyfran benodol o arian i sicrhau'r canlyniad hwnnw. Ond byddaf yn ysgrifennu atoch ynglŷn ag a fydd yr adroddiadau hynny ar gael i'r cyhoedd mewn gwirionedd.

Thank you for that. On the issue of outcomes, I don't think anyone here would disagree that that's the most important thing, and, in fact, the integrated care fund has had a lot of praise from a number of people I've spoken to. But I don't think the Welsh Government can take its foot off the pedal in helping on transparency so that we can actually understand the budgets that you bring forward every year. To try to move away from that as being unimportant, I think, is not impressive, I'm afraid to say.

What I would like to welcome is your planned establishment, through Carers Wales, of a Wales hub for Employers for Carers, something that, obviously, England's had for 10 years now, and I'm really pleased it's coming here. From some of the discussions I've had with people involved in caring at different levels, it seems to be pretty clear that many businesses don't really understand what the role of a carer is, what their rights are and what kind of support could be offered, as it varies, of course, greatly from business to business and carer to carer, sometimes even within single departments in bigger companies. Welsh Conservatives, as you probably know, would like to introduce a financial incentive for young adult carers to stay in post-16 education or apprenticeships so that they don't lose out on career progression, but we recognise—and I wonder if you agree with this—that some employers offering apprenticeships may be deterred from offering them to young adult carers because of those caring responsibilities. If so, how do you think your hub might help employers see beyond those responsibilities to the highly motivated young person who really wants that apprenticeship? 

Diolch i chi am hynny. O ran canlyniadau, nid wyf yn credu y byddai neb yma'n anghytuno mai dyna'r peth pwysicaf, ac yn wir, mae nifer o bobl rwyf wedi siarad â hwy wedi canmol y gronfa gofal integredig. Ond nid wyf yn credu y gall Llywodraeth Cymru dynnu ei throed oddi ar y pedal mewn perthynas â helpu gyda thryloywder fel y gallwn ddeall y cyllidebau rydych yn eu cyflwyno bob blwyddyn. Nid wyf yn credu bod ceisio symud oddi wrth hynny a'i ystyried yn ddibwys yn creu argraff, mae arnaf ofn.

Yr hyn y buaswn yn hoffi ei groesawu yw eich bwriad i sefydlu canolbwynt yng Nghymru, drwy Gofalwyr Cymru, ar gyfer Cyflogwyr i Ofalwyr, rhywbeth y mae Lloegr, yn amlwg, wedi'i gael ers 10 mlynedd bellach, ac rwy'n wirioneddol falch ei fod yn dod yma. O'r rhai o'r trafodaethau a gefais gyda phobl sy'n ymwneud â gofalu ar wahanol lefelau, mae'n ymddangos yn eithaf clir nad yw llawer o fusnesau'n deall yn iawn beth yw rôl gofalwr, beth yw eu hawliau a pha fath o gymorth y gellid ei gynnig, gan ei fod yn amrywio'n fawr, wrth gwrs, o fusnes i fusnes ac o ofalwr i ofalwr, weithiau o fewn adrannau unigol mewn cwmnïau mwy o faint hyd yn oed. Byddai'r Ceidwadwyr Cymreig, fel y gwyddoch mae'n debyg, yn hoffi cyflwyno cymhelliad ariannol ar gyfer oedolion ifanc sy'n ofalwyr i aros mewn addysg ôl-16 neu brentisiaethau fel eu bod yn gallu camu ymlaen mewn gyrfa, ond rydym yn cydnabod—ac rwy'n meddwl tybed a ydych yn cytuno â hyn—y gallai rhai cyflogwyr sy'n cynnig prentisiaethau gael eu hatal rhag eu cynnig i oedolion ifanc sy'n ofalwyr oherwydd y cyfrifoldebau gofalu hynny. Os felly, sut y credwch y gallai eich canolbwynt helpu cyflogwyr i edrych y tu hwnt i'r cyfrifoldebau hynny ac ar y person ifanc llawn cymhelliant sydd eisiau'r brentisiaeth honno mewn gwirionedd?

14:50

I think you're absolutely right; if we are genuinely interested, with the demands in front of us of a diverse workforce, in utilising the skills of every person of all different ages, including those with caring responsibilities as well, then there is a real job of awareness raising and support for employers to actually identify the needs of those individual carers, respond to them, and to enable them to enter the workplace along with caring responsibilities. Now, if a carer is a young adult carer, for example, aged between 16 and 25, as part of their assessment in transitioning forward, it must include an assessment of, for example, current or future transitions that that carer is likely to make into further or higher education, or to training, or to employment, and it must have due regard to what that young adult carer wishes to participate in. So, part of this is working with the individual carer on their individual plans, and then it's also working with employers. There is a big job of work to be done here with employers, particularly small and medium-sized employers, to open up the world of work then for carers, and to work with them on that. But we will take that forward, and I look forward to the work now of the ministerial advisory group on carers as well on taking forward all of the work streams that, Suzy, you referred to there, and feeding back to me as a Minister.  

Credaf eich bod yn llygad eich lle; os oes gennym ddiddordeb gwirioneddol, gyda'r galwadau sydd gennym am weithlu amrywiol, mewn defnyddio sgiliau pob person o bob gwahanol oedran, gan gynnwys y rhai â chyfrifoldebau gofalu yn ogystal, yna mae gennym waith go iawn i godi ymwybyddiaeth a sicrhau cefnogaeth i gyflogwyr allu nodi anghenion y gofalwyr unigol hynny, ymateb iddynt, a'u galluogi i fynd i mewn i'r gweithle gyda chyfrifoldebau gofalu. Nawr, os yw gofalwr yn oedolyn ifanc, er enghraifft, rhwng 16 a 25 oed, fel rhan o'u hasesiad wrth drawsnewid, mae'n rhaid iddo gynnwys asesiad, er enghraifft, o'r trawsnewidiadau cyfredol neu'r trawsnewidiadau y mae'r gofalwr hwnnw'n debygol o'u gwneud yn y dyfodol i addysg bellach neu addysg uwch, neu hyfforddiant, neu gyflogaeth, ac mae'n rhaid iddo roi sylw dyledus i'r hyn y mae'r oedolyn ifanc sy'n ofalwr yn dymuno cymryd rhan ynddo. Felly, mae rhan o hyn yn golygu gweithio gyda'r gofalwr unigol ar eu cynlluniau unigol, ac yna gweithio gyda chyflogwyr hefyd. Mae gwaith mawr i'w wneud yma gyda chyflogwyr, yn enwedig cyflogwyr bach a chanolig, i agor y byd gwaith ar gyfer gofalwyr, ac i weithio gyda hwy ar hynny. Ond byddwn yn bwrw ymlaen â hynny, ac edrychaf ymlaen yn awr at waith grŵp cynghori'r Gweinidog ar ofalwyr hefyd ar ddatblygu'r holl ffrydiau gwaith rydych chi, Suzy, newydd gyfeirio atynt, a'u bwydo yn ôl i mi fel Gweinidog.

Cefnogi Pobl Anabl
Supporting Disabled People

3. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu sut y mae polisi gofal cymdeithasol Llywodraeth Cymru'n cefnogi pobl anabl? OAQ52233

3. Will the Cabinet Secretary outline how the Welsh Government's social care policy supports disabled people? OAQ52233

Indeed. I'll respond, Caroline, if I may, on behalf of the Cabinet Secretary. The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 sets out our commitment to ensuring the provision of services, care and support for all people, including disabled people, with the key priority being on improving their well-being.

Yn wir. Fe ymatebaf, Caroline, os caf fi, ar ran Ysgrifennydd y Cabinet. Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn nodi ein hymrwymiad i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau, gofal a chymorth i bawb, gan gynnwys pobl anabl, gyda'r flaenoriaeth allweddol ar wella eu lles.

Thank you, Minister. As you're no doubt aware, one of my constituents, Paul Davies, an inspirational paralympian, is struggling to train for Tokyo 2020 because of a lack of support from his local authority social services department. Unless Paul gets the help he needs to attend training sessions, he will not qualify and not only will Wales lose one of its medal hopefuls, but we will be denying Paul the chance to reach his full potential. Minister, if Paul lived in a different local authority, he would be supported, as has been proven in my research. I've almost exhausted all channels here with Paul Davies, who is a bronze medallist already. So, what is the Welsh Government doing to end the postcode lottery in social care, and, on this particular case, will you work with me to find a resolution so that Paul can attend? Thank you. 

Diolch i chi, Weinidog. Fel y byddwch yn ymwybodol, mae un o fy etholwyr, Paul Davies, paralympiad ysbrydoledig, yn brwydro i hyfforddi ar gyfer Tokyo 2020 oherwydd diffyg cefnogaeth gan adran gwasanaethau cymdeithasol ei awdurdod lleol. Oni bai bod Paul yn cael y cymorth y mae ei angen i fynychu sesiynau hyfforddi, ni fydd yn ennill lle yn y tîm, ac nid yn unig y bydd Cymru'n colli un o'i gobeithion am fedal ond byddwn yn gwarafun cyfle i Paul gyrraedd ei lawn botensial. Weinidog, pe bai Paul yn byw mewn awdurdod lleol gwahanol, byddai'n cael ei gefnogi, fel sydd wedi'i brofi yn fy ngwaith ymchwil. Rwyf wedi dihysbyddu pob sianel bron gyda Paul Davies, sydd eisoes yn enillydd medal efydd. Felly, beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i roi diwedd ar y loteri cod post mewn gofal cymdeithasol, ac yn yr achos penodol hwn, a wnewch chi weithio gyda mi i ddod o hyd i ateb fel y gall Paul fynychu'r gemau? Diolch.

Caroline, I think you've probably done a favour in some way by raising it today, because the local authority, who are minded, by the way, to put the very right care and support, not simply for care but also for independent living, and part of independent living also is the ability to pursue sports, hobbies and the lifestyle that everybody should be entitled to—. Now, I know that they are keen to do that. It's difficult for me to comment on the individual case, but I think, in raising it today, both the local authority and the sport governing bodies as well will be acutely aware of the necessity of protecting the lifestyle and the interests of Paul, who has excelled as a paralympian. He looks to do more in the future as well, and we wish him well with that as well. 

Could I suggest that, if you can, with your constituent, you continue to engage with the front-line social services who are trying to devise a package with Paul? It's an ongoing procedure, so I understand. It's highly complex, but they have a willingness to engage with it, and I hope they can come to a point, in line with the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 and in line with that idea of co-producing packages that are agreed with individuals rather than imposed on individuals—I know it's a difficult process—where they come to the right package for Paul that allows him to pursue not only his sporting ambitions, but also that independent style of living. I know there's a willingness from the local authority to do that, so please engage with them. 

Caroline, credaf eich bod, mae'n debyg, wedi gwneud cymwynas mewn rhyw ffordd drwy godi'r mater heddiw, oherwydd mae'r awdurdod lleol, sy'n ceisio rhoi'r gofal a'r cymorth cywir gyda llaw, nid yn unig o ran gofal, ond hefyd o ran byw'n annibynnol, a rhan o fyw'n annibynnol hefyd yw'r gallu i ymgymryd â chwaraeon, hobïau a'r ffordd o fyw y dylai pawb fod â hawl iddi—. Nawr, gwn eu bod yn awyddus i wneud hynny. Mae'n anodd i mi wneud sylw ar yr achos unigol, ond drwy ei godi heddiw, rwy'n credu y bydd yr awdurdod lleol a'r cyrff llywodraethu chwaraeon hefyd yn ymwybodol iawn o'r angen i ddiogelu ffordd o fyw a buddiannau Paul, sydd wedi rhagori fel paralympiad. Mae'n bwriadu gwneud mwy yn y dyfodol hefyd, ac rydym yn dymuno'n dda iddo gyda hynny yn ogystal.

A gaf fi awgrymu eich bod, os gallwch, gyda'ch etholwr, yn parhau i ymgysylltu â gwasanaethau cymdeithasol rheng flaen sy'n ceisio dyfeisio pecyn gyda Paul? Mae'n broses barhaus, yn ôl yr hyn a ddeallaf. Mae'n gymhleth iawn, ond maent yn barod i'w wneud, a gobeithiaf y byddant yn gallu dod i'r pwynt, yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac yn unol â'r syniad hwnnw o gyd-gynhyrchu pecynnau sy'n cael eu cytuno gydag unigolion yn hytrach na'u gorfodi ar unigolion—gwn ei bod yn broses anodd—lle byddant yn dod o hyd i'r pecyn cywir i Paul a fydd yn caniatáu iddo ddilyn ei uchelgeisiau chwaraeon yn ogystal â byw'n annibynnol. Gwn fod yna barodrwydd yn yr awdurdod lleol i wneud hynny, felly cysylltwch â hwy os gwelwch yn dda.

In your response there to Caroline Jones, Minister, you mentioned improving the well-being of disabled people, which would, of course, include wider public understanding of some of he barriers that they may face. In January this year, I held a short debate on a scores-on-the-doors policy about disabled access, following a petition from the Bridgend Coalition of Disabled People. At that time, the Cabinet Secretary said he was keen to hear practical suggestions about how such a scheme could work. One of the other objectives of the policy is to nudge businesses into wanting to improve access to buildings. The principal advisers on that, of course, should people with disabilities, but I can see that occupational therapists, either NHS or local authority, who work in reablement, would also have advice to offer here when it comes to the design of those improvements. So, would you be happy to meet representatives of the Bridgend Coalition of Disabled People to learn more about their original idea and to flesh out some of the practicalities? 

Yn eich ymateb i Caroline Jones, Weinidog, soniasoch am wella lles pobl anabl, a byddai hynny, wrth gwrs, yn cynnwys helpu'r cyhoedd yn ehangach i ddeall rhai o'r rhwystrau y maent yn eu hwynebu. Ym mis Ionawr eleni, cynhaliais ddadl fer ar bolisi sgoriau ar y drysau mewn perthynas â mynediad ar gyfer pobl anabl, yn dilyn deiseb gan Gynghrair Pobl Anabl Pen-y-bont ar Ogwr. Ar y pryd, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet ei fod yn awyddus i glywed awgrymiadau ymarferol ynglŷn â sut y gallai cynllun o'r fath weithio. Un o amcanion eraill y polisi yw rhoi hwb i fusnesau i fod eisiau gwella mynediad i adeiladau. Dylai'r prif gynghorwyr ar hynny, wrth gwrs, fod yn bobl sydd ag anableddau, ond gallaf weld y byddai gan therapyddion galwedigaethol, yn y GIG neu'r awdurdod lleol, sy'n gweithio ym maes ailalluogi, gyngor i'w gynnig yma ar gynllunio'r gwelliannau hynny. Felly, a fyddech yn hapus i gyfarfod â chynrychiolwyr Cynghrair Pobl Anabl Pen-y-bont ar Ogwr i ddysgu mwy am eu syniad gwreiddiol ac i ddatblygu rhai o'r materion ymarferol?

14:55

Thank you. We have a way of working in Wales that is to do with sitting down with people and working through things together. I'm more than happy to meet. I know Simon well, personally and individually—you do as well, I know. He's a great individual. He's a campaigning fireball, he really is. It is an interesting idea and I think it does have some merit. We need to think it through though and we probably need to talk this through: what is the best approach that will make it a situation where any person with a range of disabilities knows—and he's flagged it up in terms of the food signposting that we do, the hygiene ratings and so on—whether there is some way of doing this? It might be his model or it might be something else, but I'm more than happy to sit down with you and others, and with Simon as well, and talk through what we may be able to do and to avoid any negative unintended consequences. Let's get it right if we're going to take something forward. 

Diolch. Mae gennym ffordd o weithio yng Nghymru sy'n ymwneud ag eistedd gyda phobl a datrys pethau gyda'n gilydd. Rwy'n fwy na pharod i gyfarfod. Rwy'n adnabod Simon yn dda, yn bersonol ac yn unigol—gwn eich bod chi hefyd. Mae'n unigolyn gwych. Mae'n ymgyrchwr brwd iawn yn wir. Mae'n syniad diddorol ac rwy'n credu bod rhinweddau ynddo. Mae angen i ni feddwl drwyddo er hynny ac mae'n debyg y bydd angen i ni ei drafod: beth yw'r dull gorau o sicrhau y bydd yn sefyllfa lle y bydd unrhyw berson gydag ystod o anableddau yn gwybod—ac mae wedi tynnu sylw ato o ran yr arwyddion bwyd a wnawn, y sgoriau hylendid ac ati—pa un a oes rhyw ffordd o wneud hyn? Gallai fod yn fodel ganddo ef neu gallai fod yn rhywbeth arall, ond rwy'n fwy na hapus i eistedd gyda chi ac eraill, a chyda Simon yn ogystal, a siarad am yr hyn y gallem ei wneud ac osgoi unrhyw ganlyniadau negyddol anfwriadol. Gadewch i ni wneud pethau'n iawn os ydym am fwrw ymlaen â rhywbeth.

Gwasanaethau Dialysis Arennol
Renal Dialysis Services

4. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y ddarpariaeth o wasanaethau dialysis arennol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr? OAQ52229

4. Will the Cabinet Secretary provide an update on the delivery of renal dialysis services in Betsi Cadwaladr University Health Board? OAQ52229

Thank you for the question. The Betsi Cadwaladr University Local Health Board and the Welsh renal clinical network are currently going through a dialogue process with service providers for chronic haemodialysis service. It is recognised that Wales leads the UK in terms of access to renal dialysis in ensuring that over 90 per cent of the population can access dialysis within a 30-minute travel time. In north Wales, we want to see an expansion of the service to further support this approach and continue to improve both access and outcomes for patients. 

Diolch i chi am y cwestiwn. Mae Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr a rhwydwaith clinigol arennol Cymru wrthi'n trafod gyda darparwyr gwasanaeth ar gyfer gwasanaeth hemodialysis cronig ar hyn o bryd. Cydnabyddir bod Cymru yn arwain y DU o ran mynediad at ddialysis arennol drwy sicrhau bod dros 90 y cant o'r boblogaeth yn gallu cael mynediad at ddialysis o fewn amser teithio o 30 munud. Yng ngogledd Cymru, rydym eisiau ehangu'r gwasanaeth er mwyn rhoi cymorth pellach i'r dull hwn a pharhau i wella mynediad a chanlyniadau ar gyfer cleifion.

Thank you for that answer, but I understand that the renal services are currently delivered either by the NHS, an independent provider or a combination of both. In February, the health board stated that the current independent provider was due to be recommissioned in the Bangor unit and the satellite unit in Alltwen. Following on from this, concerns were raised about potential changes to terms and conditions for staff taken on by whomsoever might win the next contract. Cabinet Secretary, I would like to know if the existing workforce will be guaranteed the same terms and conditions as they previously enjoyed and that patients will continue to receive the same high standard of care that they deserve as close to home as is possible. 

Diolch i chi am yr ateb hwnnw, ond deallaf fod y gwasanaethau arennol ar hyn o bryd yn cael eu darparu naill ai gan y GIG, gan ddarparwr annibynnol neu gyfuniad o'r ddau. Ym mis Chwefror, dywedodd y bwrdd iechyd y bydd y darparwr annibynnol cyfredol yn cael ei ailgomisiynu yn uned Bangor a'r uned ategol yn Alltwen. Yn dilyn hyn, mynegwyd pryderon am newidiadau posibl i'r telerau ac amodau ar gyfer staff a gyflogir gan bwy bynnag a fydd yn ennill y contract nesaf. Ysgrifennydd y Cabinet, hoffwn wybod a fydd y gweithlu presennol yn sicr o gael yr un telerau ac amodau ag y maent wedi'u mwynhau yn y gorffennol ac y bydd cleifion yn parhau i gael gofal o'r un safon uchel ag y maent yn ei haeddu mor agos at adref ag y bo modd.

Thank you for the question. I know there have been questions about this broad area previously. I want to reiterate that the opportunity has been taken to look at the whole service to further expand and improve the service to make sure that care is closer to home for a greater number of people. So, patient representatives, trade unions and HR representatives have been invited into the process to develop renal services, together, of course, with clinicians. I'm happy to set out again that all specialist renal services and consultant care will continue to be provided by the national health service. No decision has been made on the final model, but I want to reiterate this very clearly: this Government will not approve the transfer of NHS staff into the private sector. I want to be really clear and upfront about that, because I do know that some members of staff are concerned about their future within the national health service. 

Diolch i chi am y cwestiwn. Gwn fod cwestiynau wedi bod am y maes eang hwn o'r blaen. Hoffwn ailadrodd y cymerwyd y cyfle i edrych ar y gwasanaeth cyfan i ehangu a gwella gwasanaethau ymhellach er mwyn gwneud yn siŵr fod gofal yn nes at adref i nifer fwy o bobl. Felly, mae cynrychiolwyr cleifion, undebau llafur a chynrychiolwyr adnoddau dynol wedi'u gwahodd i mewn i'r broses er mwyn datblygu gwasanaethau arennol, ynghyd â chlinigwyr wrth gwrs. Rwy'n hapus i nodi unwaith eto y bydd yr holl wasanaethau arennol arbenigol a gofal ymgynghorol yn parhau i gael eu darparu gan y gwasanaeth iechyd gwladol. Nid oes unrhyw benderfyniad wedi cael ei wneud ar y model terfynol, ond rwyf eisiau ailadrodd hyn yn glir iawn: ni fydd y Llywodraeth hon yn cymeradwyo camau i drosglwyddo staff y GIG i'r sector preifat. Rwyf am fod yn wirioneddol glir ac agored ynglŷn â hynny, oherwydd gwn fod rhai aelodau o staff yn pryderu am eu dyfodol yn y gwasanaeth iechyd gwladol.

Thank you, Cabinet Secretary, for that clarification. Under the new arrangements, I think you've confirmed that there won't be any NHS staff moving to the private sector, but if there's any change at all with regard to staff moving from any NHS body to another third party, can you confirm that staff pension rights wouldn't be affected in that regard? Also, there are some concerns about a change leading to patients paying for additional services in Welshpool, and I wonder if you could comment on that. Some of the recreational and medical equipment that has been purchased for the renal unit has been supplied by the North Powys Kidney Patients Association. So, in any change, can I ask what the position would be on the ownership of these particular items? Can I also ask whether patient transportation will be affected in any way in any change?

Diolch i chi am yr eglurhad hwnnw, Ysgrifennydd y Cabinet. O dan y trefniadau newydd, rwy'n credu eich bod wedi cadarnhau na fydd unrhyw staff y GIG yn symud i'r sector preifat, ond os oes unrhyw newid o gwbl mewn perthynas â staff yn symud o unrhyw gorff GIG i drydydd parti arall, a allwch gadarnhau na fydd hawliau pensiwn staff yn cael eu heffeithio yn hynny o beth? Hefyd, mae yna rai pryderon ynglŷn â newid a fydd yn arwain at gleifion yn talu am wasanaethau ychwanegol yn y Trallwng, a tybed a allech chi roi sylw ar hynny. Mae rhywfaint o'r offer hamdden a meddygol a brynwyd ar gyfer yr uned arennol wedi'u cyflenwi gan Gymdeithas Cleifion Arennol Gogledd Powys. Felly, yn sgil unrhyw newid, a gaf fi ofyn beth fyddai'r sefyllfa mewn perthynas â pherchnogaeth ar yr eitemau penodol hyn? A gaf fi ofyn hefyd a fydd cludiant cleifion yn cael ei effeithio mewn unrhyw ffordd yn sgil unrhyw newid?

15:00

I'm happy to reiterate the answers that I've given to Joyce Watson to try and deal with the points that you raise. In terms of pension rights, given that this Government won't approve a transfer out of the national health service of staff, the issue doesn't arise. If people choose to transfer and move their employment, that's a matter for them. We can't force people to stay within the national health service; people do move jobs from time to time, as we know, but there will not be a new service provision that requires people to move out of the national health service.

In terms of Welshpool, NHS services will remain commissioned and provided by the national health service. Even where there are partnerships with the independent sector, that doesn't mean that people would end up paying to go and have their treatment; it is an NHS service. So, I really hope that it's helpful to quash some of the rumours and some of the way in which this conversation has run around in areas—it just is isn't possible and there's no tenable reason to think that that would actually happen. To give that assurance to staff and to patients, it won't affect patient transport, it won't affect having to pay for services—it is a national health service—and it won't affect staff being required to transfer out of the national health service. I don't think I can be any clearer than that.

Rwy'n fodlon ailadrodd yr atebion rwyf wedi'u rhoi i Joyce Watson i geisio ymdrin â'r pwyntiau rydych yn eu codi. O ran hawliau pensiwn, o ystyried na fydd y Llywodraeth hon yn cymeradwyo camau i drosglwyddo staff o'r gwasanaeth iechyd gwladol, nid yw'r mater yn codi. Os yw pobl yn dewis trosglwyddo a symud eu cyflogaeth, mater iddynt hwy yw hwnnw. Ni allwn orfodi pobl i aros o fewn y gwasanaeth iechyd gwladol; mae pobl yn newid swyddi o bryd i'w gilydd fel y gwyddom, ond ni fydd gwasanaeth newydd yn cael ei ddarparu sy'n ei gwneud yn ofynnol i bobl symud o'r gwasanaeth iechyd gwladol.

O ran y Trallwng, bydd gwasanaethau'r GIG yn parhau i gael eu comisiynu a'u darparu gan y gwasanaeth iechyd gwladol. Hyd yn oed lle y ceir partneriaethau gyda'r sector annibynnol, nid yw hynny'n golygu y byddai'n rhaid i bobl dalu am eu triniaeth yn y pen draw; gwasanaeth GIG ydyw. Felly, gobeithiaf yn wir y bydd hynny'n helpu i dawelu rhai o'r sïon a rhywfaint o'r ffordd y mae'r sgwrs hon wedi lledaenu mewn ardaloedd—nid yw'n bosibl ac nid oes unrhyw reswm dichonol dros gredu y byddai hynny'n digwydd mewn gwirionedd. I roi'r sicrwydd hwnnw i staff ac i gleifion, ni fydd yn effeithio ar gludiant cleifion, ni fydd yn effeithio ar orfod talu am wasanaethau—mae'n wasanaeth iechyd gwladol—ac ni fydd yn ei gwneud yn ofynnol i staff symud o'r gwasanaeth iechyd gwladol. Nid wyf yn credu y gallaf fod yn gliriach na hynny.

Cabinet Secretary, you just told us that staff and unions are part of negotiations about the future of the service, but I quoted yesterday to the First Minister a letter from staff saying, 

'It's a disgraceful way for a responsible employer to conduct itself in such a process.'

Because they are aggrieved that they have not had the engagement that you're potraying they are having. They say that 

'The staff feel that, throughout this process, the communication has been poor and not undertaken in a timely manner, effectively preventing union representation and causing serious distress and worry to all staff concerned.'

Now, I asked the First Minister yesterday whether he would look into this to give us assurances that this is not the case, or at least that, if it is, it will change. Can you also give us that assurance, please?

Ysgrifennydd y Cabinet, rydych newydd ddweud wrthym fod staff ac undebau'n rhan o'r trafodaethau ynglŷn â dyfodol y gwasanaeth, ond ddoe dyfynnais lythyr i'r Prif Weinidog gan staff sy'n dweud,

'mae'n ffordd warthus i gyflogwr cyfrifol ymddwyn mewn proses o'r fath'.

Oherwydd maent yn ddig nad ydynt wedi cael yr ymgysylltiad rydych yn dweud eu bod yn gael. Maent yn dweud

'Mae'r staff yn teimlo bod y cyfathrebu wedi bod yn wael trwy gydol y broses hon ac nad yw wedi digwydd yn brydlon, gan atal cynrychiolaeth undebau i bob pwrpas ac achosi trallod a gofid difrifol i'r holl staff dan sylw'.

Nawr, gofynnais i'r Prif Weinidog ddoe a fyddai'n edrych ar hyn i roi sicrwydd i ni nad yw hynny'n wir, neu o leiaf, os yw'n wir, y bydd yn newid. A allwch chi hefyd roi'r sicrwydd hwnnw i ni, os gwelwch yn dda?

I'm happy to do that, because if there has been a problem with the way that staff have been engaged I expect it to be rectified. But I do know that health service trade unions have been engaged in and around the conversation with this service. Again, I say that national health service staff will not be required to transfer their employment; I expect staff to be properly involved, and their representatives, in conversations about their future. If there is a real problem—and I have read the letter from the Welshpool staff—then we will ensure that the national health service employer rectifies the process to make sure that people are properly engaged in the conversation about their future.

I think this is taking away from the success story of renal dialysis services in Wales. We have the best story to tell in the whole of the UK about the quality of care, about the outcomes and travel time. We are in a much better position than in Scotland and in England, and that is because of the hard work of the Welsh renal clincial network, the nursing and additional care staff, including healthcare support workers, who directly deliver this service. I'm proud of the additional investment we're making and have been making in this area since 2009. It's a programme that will continue and patients in Wales will get better care as a result.

Rwy'n hapus i wneud hynny, oherwydd os oes problem wedi bod gyda'r ffordd yr ymgysylltwyd â staff rwy'n disgwyl iddi gael ei chywiro. Ond gwn fod undebau llafur y gwasanaeth iechyd wedi cymryd rhan yn y sgwrs gyda'r gwasanaeth hwn. Unwaith eto, rwy'n dweud na fydd gofyn i staff y gwasanaeth iechyd gwladol drosglwyddo eu cyflogaeth; rwy'n disgwyl i staff gyfranogi'n llawn, a'u cynrychiolwyr, mewn sgyrsiau ynglŷn â'u dyfodol. Os oes problem go iawn—ac rwyf wedi darllen y llythyr gan staff y Trallwng—byddwn yn sicrhau bod cyflogwr y gwasanaeth iechyd gwladol yn unioni'r broses i wneud yn siŵr fod pobl yn cymryd rhan briodol yn y sgwrs am eu dyfodol.

Rwy'n credu bod y mater hwn yn tynnu oddi ar lwyddiant y gwasanaethau dialysis arennol yng Nghymru. Ni sydd â'r stori orau i'w hadrodd am ansawdd y gofal, y canlyniadau a'r amser teithio, yn y DU gyfan. Rydym mewn gwell sefyllfa o lawer na'r  Alban a Lloegr, ac mae hynny oherwydd gwaith caled rhwydwaith clinigol arennol Cymru, y staff nyrsio a'r staff gofal ychwanegol, gan gynnwys gweithwyr cymorth gofal iechyd, sy'n darparu'r gwasanaeth hwn yn uniongyrchol. Rwy'n falch o'r buddsoddiad ychwanegol rydym yn ei wneud ac wedi bod yn ei wneud yn y maes hwn ers 2009. Mae'n rhaglen a fydd yn parhau a bydd cleifion yng Nghymru yn cael gofal gwell o ganlyniad.

Salwch Anadlol
Respiratory Illness

5. Pa gamau pellach y bydd Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i atal a thrin salwch anadlol? OAQ52222

5. What further steps will the Welsh Government take to prevent and treat respiratory illness? OAQ52222

Thank you for the question. Our approach to tacking respiratory ill health is set out in the respiratory health delivery plan for Wales, which was updated and republished this January. We continue to invest in respiratory care, and, in Wales, spending has risen from £338 million in 2009-10 to £432 million in 2016-17.

Diolch i chi am y cwestiwn. Mae ein dull o drechu salwch anadlol wedi'i nodi yng nghynllun cyflawni Cymru ar iechyd anadlol, a gafodd ei ddiweddaru a'i ailgyhoeddi ym mis Ionawr. Rydym yn parhau i fuddsoddi mewn gofal anadlol, ac yng Nghymru, mae gwariant wedi codi o £338 miliwn yn 2009-10 i £432 miliwn yn 2016-17.

Cabinet Secretary, the Asthma UK survey 2017 found over 300,000 people in Wales living with asthma, thousands of annual emergency admissions and 62 deaths in 2016. Two thirds of the deaths are thought to be preventable with better basic care, and standards of basic care are said to be achieved in over 48 per cent of cases in Northern Ireland but, at the other end of the scale, only 26.1 per cent in Wales. So, what further steps will Welsh Government take to drive up standards in Wales?

Ysgrifennydd y Cabinet, canfu arolwg a gynhaliwyd gan Asthma UK yn 2017 fod dros 300,000 o bobl yng Nghymru yn byw gydag asthma, fod miloedd o dderbyniadau brys i'r ysbyty bob blwyddyn a bod 62 o bobl wedi marw yn 2016. Ystyrir bod dwy ran o dair o'r marwolaethau yn ataliadwy gyda gofal sylfaenol gwell, a dywedir bod safonau gofal sylfaenol yn cael eu cyflawni mewn dros 48 y cant o achosion yng Ngogledd Iwerddon, ond ar ben arall y raddfa, 26.1 y cant yn unig yng Nghymru. Felly, pa gamau pellach y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella safonau yng Nghymru?

I'm happy to recommit ourselves to driving up standards right across respiratory conditions. We'll have more to say on that in the coming months. There's an interesting project led by a number of people about the possibility for a respiratory innovation centre, which I'm particularly excited about. There could be economic benefits as well as healthcare benefits to that. On asthma, the thing about the report provided by Asthma UK is that, given the size of the sample, I wouldn't quite agree with all of the assertions they make about the comparative nature of care being provided within different nations in the UK, but they are broadly right that we could and should improve on healthcare, both at primary care level as well as at specialist level.

We're actually in a position where virtually every general practice participates in the clinical audit for primary care for asthma and COPD. That gives us a good picture of the quality of care delivered locally and areas for improvement. And this is a key area where we're actually improving value, because a number of clinicians have actually looked at the treatments available and they choose what they think is the best value product, which isn't always the highest priced product as well. So, we'll get better value for care, and, of course, in asthma care, we've seen some of the new drugs and treatments available being made available faster here through the new treatment fund, delivering on our manifesto pledge to the people of Wales. So, we recognise we have more to go, but we have a real commitment, and I think really good reasons to be positive about our prospect of improving care outcomes here in Wales in the future.

Rwy'n hapus i ailymrwymo i wella safonau ar draws y cyflyrau anadlol. Bydd gennym fwy i'w ddweud am hynny yn y misoedd nesaf. Mae yna brosiect diddorol a arweinir gan nifer o bobl ynglŷn â'r posibilrwydd o ganolfan arloesi anadlol, ac rwy'n arbennig o gyffrous yn ei chylch. Mae'n bosibl y bydd yna fanteision economaidd yn ogystal â manteision gofal iechyd i hynny. Ar asthma, y peth am yr adroddiad a ddarparwyd gan Asthma UK yw, o ystyried maint y sampl, na fuaswn yn cytuno'n llwyr â'r holl honiadau y maent yn eu gwneud ynglŷn â natur gymharol y gofal a ddarperir yng ngwahanol wledydd y DU, ond maent yn gywir at ei gilydd y gallem ac y dylem wella gofal iechyd, ar lefel gofal sylfaenol yn ogystal ag ar lefel arbenigol.

Mewn gwirionedd, rydym mewn sefyllfa lle mae bron bob practis cyffredinol yn cymryd rhan yn yr archwiliad clinigol o ofal sylfaenol ar gyfer asthma a chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint. Mae hynny'n rhoi darlun da o ansawdd y gofal a ddarperir yn lleol a meysydd ar gyfer gwella. Ac mae hwn yn faes allweddol lle rydym, mewn gwirionedd, yn gwella gwerth, oherwydd mae nifer o glinigwyr wedi edrych ar y triniaethau sydd ar gael ac maent yn dewis y cynnyrch gwerth gorau yn eu barn hwy, ac nid hwnnw yw'r cynnyrch sy'n costio fwyaf bob amser. Felly, byddwn yn cael gwell gwerth am ofal, ac wrth gwrs, mewn perthynas â gofal asthma, rydym wedi gweld rhywfaint o'r cyffuriau a'r triniaethau newydd sydd ar gael yn cael eu cyflwyno'n gynt yma drwy'r gronfa triniaethau newydd, gan gyflawni ein haddewid maniffesto i bobl Cymru. Felly, rydym yn cydnabod bod gennym fwy i'w wneud eto, ond mae gennym ymrwymiad go iawn, a chredaf fod gennym resymau da iawn dros fod yn gadarnhaol ynglŷn â'n gobaith o wella canlyniadau gofal yma yng Nghymru yn y dyfodol.

15:05

Cabinet Secretary, we in the Welsh Conservatives launched our urban strategy last week, and we put in place some measures to improve air quality, such as the requirement on all schools and nurseries to have air quality monitoring on their premises. I wonder what sort of conversations you're having with your Cabinet colleagues, particularly the Cabinet Secretary for the environment, to start tackling the blight of poor air quality in Wales in a multifaceted way, as the future generations Act, of course, requires you to do.

Ysgrifennydd y Cabinet, fe wnaethom ni, y Ceidwadwyr Cymreig, lansio ein strategaeth drefol yr wythnos diwethaf, a rhoesom rai mesurau ar waith i wella ansawdd aer, megis y gofyniad i bob ysgol a meithrinfa fonitro ansawdd yr aer ar eu safle. Tybed pa fath o sgyrsiau rydych yn eu cael gyda'ch cyd-Aelodau yn y Cabinet, yn enwedig Ysgrifennydd y Cabinet dros yr amgylchedd, i ddechrau mynd i'r afael â melltith ansawdd aer gwael yng Nghymru mewn ffordd amlochrog, fel y mae Deddf cenedlaethau'r dyfodol, wrth gwrs, yn gofyn i chi ei wneud.

I'm happy to confirm that there are conversations that do take place across Government, not just with the Cabinet Secretary, but with the Minister, who leads on the clean air plan for Wales. There's something here about understanding the contribution of the national health service and what we can do both to improve the quality of air, but the way the national health service itself operates. It's the biggest employer in the country; we were talking earlier about the fact that it's the only public service to have an expanding number of staff, and more than 90,000 people are employed by the national health service. So, how people get to work, how we make it easier for them to get to work and how we actually then improve the running of significant parts of the NHS estate are part of what we can do, as well, of course, as thinking about the consequences of poor air quality in terms of health service need.

I visited a fantastic example of looking at the way in which we reduce our footprint in actually having a smaller number of movements on and around hospital sites recently in St Woolos, looking at the new Sterimelt innovation, which is actually converting some of the equipment used in hospital theatres and converting it into larger blocks that can then actually be used for 3D printer filament. So, that's actually a really good way to have put a waste product, that was previously going to a landfill with lots of lorry movements on and off, previous to that technology—reducing the number of lorry movements needed to do that. Now we actually have that product turning into a different, useful product. And the good thing is it's been developed by a company in Wales, still based in Wales—I should say, Presiding Officer, within my constituency—but we actually have a real opportunity to see that go into a more useful product to be delivered again through the national health service.

Rwy'n falch o gadarnhau bod sgyrsiau'n digwydd ar draws y Llywodraeth, nid yn unig gydag Ysgrifennydd y Cabinet, ond gyda'r Gweinidog, sy'n arwain ar y cynllun aer glân ar gyfer Cymru. Mae rhywbeth yma ynghylch deall cyfraniad y gwasanaeth iechyd gwladol a'r hyn y gallwn ei wneud i wella ansawdd yr aer yn ogystal â'r modd y mae'r gwasanaeth iechyd gwladol ei hun yn gweithredu. Dyma'r cyflogwr mwyaf yn y wlad; roeddem yn siarad yn gynharach am y ffaith mai dyma'r unig wasanaeth cyhoeddus i fod â nifer gynyddol o staff, ac mae mwy na 90,000 o bobl yn cael eu cyflogi gan y gwasanaeth iechyd gwladol. Felly, mae sut y mae pobl yn cyrraedd y gwaith, sut y gallwn ei gwneud yn haws iddynt gyrraedd y gwaith a sut rydym yn gwella'r broses o weithredu rhannau sylweddol o ystâd y GIG yn rhan o'r hyn y gallwn ei wneud, yn ogystal â meddwl, wrth gwrs, am ganlyniadau ansawdd aer gwael o ran angen y gwasanaeth iechyd.

Ymwelais ag Ysbyty Gwynllyw yn ddiweddar, enghraifft wych o ysbyty sy'n edrych ar y ffordd rydym yn lleihau ein hôl troed drwy gael llai o symudiadau ar ac o amgylch safleoedd ysbyty, a gwelais arloesedd newydd Sterimelt, sy'n troi rhywfaint o'r offer a ddefnyddir mewn theatrau ysbyty yn flociau mwy y gellir eu defnyddio wedyn ar gyfer ffilament argraffydd 3D. Felly, mae honno, mewn gwirionedd, yn ffordd dda iawn o ddefnyddio cynnyrch gwastraff, a fyddai wedi mynd i safle tirlenwi fel arall gyda llawer o symudiadau lorïau i mewn ac allan cyn y dechnoleg honno—gan leihau nifer y symudiadau lorïau y byddai eu hangen i wneud hynny. Bellach, mae gennym y cynnyrch hwnnw'n troi'n gynnyrch gwahanol, defnyddiol. A'r peth da yw ei fod wedi cael ei ddatblygu gan gwmni yng Nghymru, sy'n dal i fod wedi'i leoli yng Nghymru—yn fy etholaeth i, dylwn ddweud, Lywydd—ond mae gennym gyfle go iawn i weld hwnnw'n cael ei droi'n gynnyrch mwy defnyddiol i'w ddarparu eto drwy'r gwasanaeth iechyd gwladol.

6. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am wasanaethau meddygon teulu yn Sir Benfro? OAQ52209

6. Will the Cabinet Secretary make a statement on GP services in Pembrokeshire? OAQ52209

Thank you for the question. GP services are a core component of primary care and the delivery of a sustainable health system. Our drive for continued improvement is backed by the nearly £43 million primary care fund that is driving change and innovation across Wales, including, of course, Pembrokeshire, and £4.69 million of the fund in 2018-19 has been allocated to Hywel Dda for their plans for service sustainability, better access, and to deliver more services locally.

Diolch i chi am y cwestiwn. Mae gwasanaethau meddygon teulu yn elfen greiddiol o ofal sylfaenol a darparu system iechyd gynaliadwy. Mae ein hymgyrch ar gyfer gwelliant parhaus yn cael ei chefnogi gan y gronfa gofal sylfaenol sy'n werth bron i £43 miliwn ac sy'n llywio newid ac arloesedd ledled Cymru, gan gynnwys Sir Benfro wrth gwrs, ac yn 2018-19, dyrannwyd £4.69 miliwn o'r gronfa i Hywel Dda tuag at eu cynlluniau ar gyfer cynaliadwyedd gwasanaethau, gwell mynediad, a darparu mwy o wasanaethau yn lleol.

Cabinet Secretary, Hywel Dda university health board has recently approved the application to close St Clement's surgery in Neyland in my constituency, which will have a huge impact on patients at the surgery who will now have to travel to Pembroke Dock for treatment and incur financial costs due to travelling over the Cleddau bridge. In light of these circumstances, can you tell us what discussions you've had with your colleague the Cabinet Secretary for Economy and Transport—who's in his place at the moment—given that the Welsh Government has committed to abolishing the tolls on the Cleddau bridge, so that patients in my constituency will not have to incur financial costs for accessing vital GP services?

Ysgrifennydd y Cabinet, yn ddiweddar, mae bwrdd iechyd prifysgol Hywel Dda wedi cymeradwyo'r cais i gau meddygfa St Clement yn Neyland yn fy etholaeth, a bydd hynny'n cael effaith enfawr ar gleifion yn y feddygfa a fydd yn awr yn gorfod teithio i Ddoc Penfro am driniaeth ac a fydd yn gorfod talu costau ariannol am deithio dros bont Cleddau. O ystyried yr amgylchiadau hyn, a allwch ddweud wrthym pa drafodaethau a gawsoch gyda'ch cyd-Aelod, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth—sydd yn ei le ar hyn o bryd—o gofio bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gael gwared ar y tollau ar bont Cleddau, fel na fydd cleifion yn fy etholaeth yn gorfod talu costau ariannol er mwyn defnyddio gwasanaethau meddygon teulu hanfodol?

I'm sure the Cabinet Secretary for Economy and Transport will be happy to outline the progress this Government is making on the Cleddau bridge in due course. In terms of general practitioner and primary care services within Neyland, I recognise the point that the Member makes, and there are ongoing conversations to consider which services can still be provided within that area to reduce the need to travel to other parts of the health board area for further treatment. So, we'll continue to work alongside the health board, as required, to help them, but this is actually a choice that the group itself has made about closing a branch surgery, and that's within the rules in which general practice operates with this significant independent contractor. But I'm confident we'll still be able to deliver a significant range of local healthcare services within the Neyland area to reduce the need for anyone to travel to Pembroke Dock, including before the time when we make further progress on the tolls.

Rwy'n siŵr y bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth yn hapus i amlinellu'r cynnydd y mae'r Llywodraeth hon yn ei wneud ar bont Cleddau maes o law. O ran gwasanaethau meddygon teulu a gofal sylfaenol yn Neyland, rwy'n cydnabod y pwynt y mae'r Aelod yn ei wneud, ac mae yna drafodaethau ar y gweill i ystyried pa wasanaethau y gellir eu darparu o fewn yr ardal honno i leihau'r angen i deithio i rannau eraill o ardal y bwrdd iechyd am driniaeth bellach. Felly, byddwn yn parhau i weithio ochr yn ochr â'r bwrdd iechyd i'w helpu, fel sy'n ofynnol, ond mae hwn mewn gwirionedd yn benderfyniad y mae'r grŵp ei hun wedi'i wneud ynglŷn â chau meddygfa gangen, ac mae hynny o fewn y rheolau y mae ymarfer cyffredinol yn gweithredu oddi tanynt gyda'r contractwr annibynnol mawr hwn. Ond rwy'n hyderus y byddwn yn parhau i allu darparu amrywiaeth sylweddol o wasanaethau gofal iechyd lleol yn ardal Neyland i leihau'r angen i rywun deithio i Ddoc Penfro, gan gynnwys y cyfnod cyn i ni wneud cynnydd pellach mewn perthynas â'r tollau.

Well, I'm afraid the vision that you've set out is not the reality in Pembrokeshire for access to GPs. In the last two months, I've had constant updates from Hywel Dda health board about the lack of availability of GPs over the weekend. Only last week, a Narberth constituent contacted me after having phoned her GP surgery 82 times before she got an appointment. My discussions with my constituents about the Hywel Dda health reorganisation proposals have really turned around the fact that there's an informal rationing system for GP access now in both Pembrokeshire and Carmarthenshire that relates to making it blinking impossible to get hold of a GP and to get an appointment. When will you actually do some strategic work to ensure there is sufficient GPs in Pembrokeshire, but more than that, that we have a proper out-of-hours service provided by GPs so people don't turn up at A&E and report inappropriately to that area?

Wel, mae arnaf ofn nad yw'r weledigaeth rydych wedi'i nodi yn wir yn Sir Benfro mewn perthynas â mynediad at feddygon teulu. Yn y ddau fis diwethaf, rwyf wedi cael diweddariadau cyson gan fwrdd iechyd Hywel Dda ynglŷn â diffyg argaeledd meddygon teulu dros y penwythnos. Yr wythnos diwethaf, cysylltodd etholwr o Arberth â mi ar ôl ffonio ei meddygfa 82 o weithiau cyn llwyddo i gael apwyntiad. Mae fy nhrafodaethau gyda fy etholwyr ynglŷn â chynigion ad-drefnu iechyd Hywel Dda wedi troi o gwmpas y ffaith bod yna system ddogni anffurfiol ar gyfer mynediad at feddygon teulu bellach yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin sy'n ymwneud â'r ffaith ei bod hi'n amhosibl cael gafael ar feddyg teulu a chael apwyntiad. Pa bryd y byddwch yn gwneud gwaith strategol i sicrhau bod digon o feddygon teulu yn Sir Benfro mewn gwirionedd, ond yn fwy na hynny, bod gennym wasanaeth y tu allan i oriau priodol yn cael ei ddarparu gan feddygon teulu fel nad yw pobl yn mynd i adrannau damweiniau ac achosion brys yn amhriodol?

15:10

There are two points there, aren't there? There's the point about access in hours and the work that's being done in making sure people get to see the right healthcare professional. Sometimes that will be a GP, other times it will be a physiotherapist, an occupational therapist, or a nurse, or a pharmacist, or a different healthcare professional. I'm pleased to see that in both the north and the south Pembrokeshire clusters, they're investing in those different staff to provide that wider service.

I don't recognise the point you're making about deliberate rationing to make it impossible for people to see a healthcare professional. I do recognise, though, there are localised challenges that really do exist in different parts of the country where access is difficult; I recognise that exists around the country. There are also parts where access isn't a challenge. It's part of the negotiation we're actually having with the British Medical Association on changing the contract for the future, because they too recognise that access is a real cause for concern, with doctors themselves recognising the unhappiness of staff who are placed in that position.

In terms of out-of-hours, we're actually rolling out the 111 service; it's across part of the health board area already, in Carmarthenshire, and that will help us to have a more robust and sustainable model of out-of-hours provision. But I do recognise there are challenges in this area too, and actually, what hasn't happened, of course, is the taxation changes made that the Member for Llanelli has raised on more than one occasion, and that is actually putting people off. Conversely, though, of course, the steps that we have made, and will continue to make, on GP indemnity insurance will help to provide more people to work in the out-of-hours service, because actually, not resolving that issue is a bar to people working in both out-of-hours and in-hours. So, there are good reasons to be positive, although not complacent, about the future.

Mae yna ddau bwynt yno, onid oes? Mae gennych bwynt ynglŷn â mynediad yn ystod oriau agor y feddygfa a'r gwaith sy'n cael ei wneud i sicrhau bod pobl yn cael gweld y gweithiwr proffesiynol gofal iechyd priodol. Weithiau, bydd hynny'n golygu meddyg teulu, ar adegau eraill bydd yn golygu ffisiotherapydd, therapydd galwedigaethol, neu nyrs, neu fferyllydd, neu weithiwr proffesiynol gofal iechyd gwahanol. Rwy'n falch o weld eu bod yn buddsoddi yn yr aelodau gwahanol hynny o staff yng nghlystyrau gogledd a de Sir Benfro er mwyn darparu'r gwasanaeth ehangach hwnnw.

Nid wyf yn cydnabod y pwynt rydych yn ei wneud am ddogni bwriadol er mwyn ei gwneud yn amhosibl i bobl weld gweithiwr proffesiynol gofal iechyd. Fodd bynnag, rwy'n cydnabod bod yna heriau lleol mewn gwahanol rannau o'r wlad lle mae mynediad yn anodd mewn gwirionedd; rwy'n cydnabod bod hynny'n bodoli ledled y wlad. Mae yna rannau hefyd lle nad yw mynediad yn her. Mae'n rhan o'r trafodaethau rydym yn eu cael gyda Chymdeithas Feddygol Prydain ar newid y contract ar gyfer y dyfodol, oherwydd maent hwythau hefyd yn cydnabod bod mynediad yn peri pryder go iawn, gyda meddygon eu hunain yn cydnabod anfodlonrwydd staff sy'n cael eu rhoi yn y sefyllfa honno.

O ran gwasanaethau tu allan i oriau, rydym yn cyflwyno'r gwasanaeth 111; mae wedi cael ei gyflwyno yn rhan o ardal y bwrdd iechyd eisoes, yn Sir Gaerfyrddin, a bydd hynny'n ein helpu i sicrhau model mwy cadarn a chynaliadwy o ddarpariaeth tu allan i oriau. Ond rwy'n cydnabod bod heriau yn yr ardal hon hefyd, a'r hyn sydd heb ddigwydd wrth gwrs, yw'r newidiadau i drethiant y mae'r Aelod dros Lanelli wedi'u codi ar fwy nag un achlysur, ac mae'n anghymell pobl mewn gwirionedd. Ond fel arall, wrth gwrs, mae'r camau rydym wedi'u gwneud, ac y byddwn yn parhau i'w gwneud, ar yswiriant indemniad meddygon teulu yn helpu i ddarparu mwy o bobl i weithio yn y gwasanaeth tu allan i oriau, oherwydd mae methu datrys y mater hwnnw'n rhwystr i bobl sy'n gweithio yn y gwasanaeth tu allan i oriau a'r gwasanaeth oriau agor. Felly, er na ddylem fod yn hunanfodlon, mae yna resymau da dros fod yn gadarnhaol ynglŷn â'r dyfodol.

Ad-drefnu Ysbytai
Hospital Reorganisation

7. Pa gamau y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cymryd i sicrhau bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ymgynghori'n eang ar gynigion ar gyfer ad-drefnu ysbytai? OAQ52240

7. What steps is the Cabinet Secretary taking to ensure that Hywel Dda University Health Board consults widely on proposals for hospital reorganisation? OAQ52240

Thank you for the question. Hywel Dda university health board is currently consulting on proposals to transform community and hospital services across mid and west Wales. I expect the health board to follow the process set out in the guidance for engagement and consultation on changes to health services and to encourage it to ensure the public has every opportunity to participate in the process in traditional and more non-traditional means as well.

Diolch i chi am y cwestiwn. Mae bwrdd iechyd prifysgol Hywel Dda yn ymgynghori ar gynigion i drawsnewid gwasanaethau cymunedol ac ysbytai ledled canolbarth a gorllewin Cymru. Rwy'n disgwyl i'r bwrdd iechyd ddilyn y broses a nodir yn y canllawiau ar gyfer ymgysylltu ac ymgynghori ar newidiadau i wasanaethau iechyd ac yn ei annog i sicrhau bod gan y cyhoedd bob cyfle i gymryd rhan yn y broses mewn ffyrdd traddodiadol a ffyrdd llai traddodiadol yn ogystal.

Thank you very much. As the Cabinet Secretary knows, there's a lot riding on the results of this consultation, and from the countless conversations I've had, awareness is low, and it's fair to say there's a degree of suspicion that the health board have made their mind up in advance. They've only printed 10,000 copies of a quite hard-to-follow questionnaire, and they're making no envelopes available. I've been contacted by a constituent from Cross Hands last week who wants me to ask you whether or not you'd ask the health board to write to every household in Hywel Dda to make sure that they're aware of the proposals and encouraged to take part.

The health board are holding drop-in sessions, but their session in Llanelli yesterday had fewer than 100 people turn up. And a public meeting I supported, along with Nia Griffith, two weeks ago, had over 200 people turning up and the health board refused to send anybody along to engage in a dialogue and explain to people what the proposals were. Would the Cabinet Secretary ensure that Hywel Dda understands that if they want to take the people with them, they need to engage openly and be seen to be engaging openly?

Diolch yn fawr iawn. Fel y gŵyr Ysgrifennydd y Cabinet, mae llawer yn ddibynnol ar ganlyniadau'r ymgynghoriad hwn, ac o'r sgyrsiau di-rif rwyf wedi'u cael, mae ymwybyddiaeth yn isel, ac mae'n deg dweud bod rhywfaint o amheuaeth fod y bwrdd iechyd wedi gwneud eu penderfyniad ymlaen llaw. Nid ydynt ond wedi argraffu 10,000 o gopïau o holiadur sy'n eithaf anodd i'w ddilyn, ac nid ydynt wedi darparu amlenni. Cysylltodd etholwr o Cross Hands â mi yr wythnos diwethaf yn gofyn i mi ofyn i chi a allech ofyn i'r bwrdd iechyd ysgrifennu at bob aelwyd yn ardal Hywel Dda i sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r cynigion a'u bod yn cael eu hannog i gymryd rhan. 

Mae'r bwrdd iechyd yn cynnal sesiynau galw heibio, ond roedd llai na 100 o bobl wedi dod i'w sesiwn yn Llanelli ddoe. Ac mewn cyfarfod cyhoeddus a gefnogais bythefnos yn ôl, gyda Nia Griffith, roedd dros 200 o bobl yn bresennol a gwrthododd y bwrdd iechyd anfon neb i gymryd rhan mewn deialog ac egluro i bobl beth oedd y cynigion. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet sicrhau bod Hywel Dda yn deall, os ydynt eisiau mynd â phobl gyda hwy, fod angen iddynt ymgysylltu'n agored a chael eu gweld yn ymgysylltu'n agored?

I do recognise the point the Member is making, and of course, in addition to the traditional paper consultation exercise, there is the challenge of having drop-in sessions, which they've decided to run, where they've got extra sessions that they're putting on through the rest of the consultation period, which doesn't close till, I think, the second week of July. And there's a challenge about whether they will attend public meetings or not. I would expect that there will be members of the public who are also members of the health service who are engaged in those meetings in order to provide a clinical view on it.

What I do recognise is that in social media, and in terms of social media use, they have got a range of clinicians talking about the proposals. I don't think I'll be asking Hywel Dda to write to every household. Part of the challenge is about what you do and how far you go. The cost in actually requiring every consultation to go out, and the return on that, I'm not sure is a sensible one, but I do recognise that they need to take up opportunities to recognise where people aren't being properly reached. I don't think anyone could pretend that there's a low public profile about changes to healthcare proposals in west Wales, but I'm more than happy to sit down with you, if there are specific proposals, to try and look at what could be done to improve the way in which the health service engages with the public and to ensure that Hywel Dda takes up every reasonable opportunity to engage with the public.

Rwy'n cydnabod y pwynt y mae'r Aelod yn ei wneud, ac wrth gwrs, yn ogystal â'r ymarfer ymgynghori traddodiadol ar bapur, ceir yr her o gael sesiynau galw heibio fel y maent wedi penderfynu eu cynnal, lle mae ganddynt sesiynau ychwanegol y maent yn eu cynnal dros weddill y cyfnod ymgynghori, nad yw'n dod i ben, rwy'n credu, tan ail wythnos mis Gorffennaf. Ac mae yna her ynglŷn ag a fyddant yn mynychu cyfarfodydd cyhoeddus neu beidio. Buaswn yn disgwyl y bydd yna aelodau o'r cyhoedd sydd hefyd yn aelodau o'r gwasanaeth iechyd yn cymryd rhan yn y cyfarfodydd hynny er mwyn rhoi safbwynt clinigol ar y mater.

Yr hyn rwy'n ei gydnabod yw, yn y cyfryngau cymdeithasol, ac o ran defnyddio cyfryngau cymdeithasol, mae ganddynt amrywiaeth o glinigwyr yn sôn am y cynigion. Nid wyf yn credu y byddaf yn gofyn i Hywel Dda ysgrifennu at bob aelwyd. Mae rhan o'r her yn ymwneud â'r hyn rydych yn ei wneud a pha mor bell rydych yn mynd. Nid wyf yn siŵr fod y gost o sicrhau bod pob ymgynghoriad yn mynd allan, a'r enillion o wneud hynny, yn un synhwyrol, ond rwy'n cydnabod bod angen iddynt fanteisio ar gyfleoedd i weld lle nad yw pobl yn cael eu cyrraedd yn briodol. Nid wyf yn credu y gallai unrhyw un esgus bod proffil cyhoeddus isel i newidiadau i gynigion gofal iechyd yng ngorllewin Cymru, ond rwy'n fwy na hapus i gyfarfod â chi, os oes cynigion penodol, i geisio edrych ar yr hyn y gellid ei wneud i wella'r ffordd y mae'r gwasanaeth iechyd yn ymgysylltu â'r cyhoedd ac i sicrhau bod Hywel Dda yn bachu ar bob cyfle rhesymol i ymgysylltu â'r cyhoedd.

15:15

Cabinet Secretary, you're already aware of my outright opposition to this consultation, given that all three of the health board's options will actually result in Withybush hospital being downgraded to a community hospital with no accident and emergency facilities. Now, given that you, as a Government, will not intervene specifically on this matter, why will you not, at the very least, confirm that funding will be allocated for all three proposals, so that people can be sure that these proposals are realistic in the first place? If you can't do that, then I put it to you that this consultation is an absolute farce.

Ysgrifennydd y Cabinet, rydych eisoes yn ymwybodol o fy ngwrthwynebiad llwyr i'r ymgynghoriad hwn, o gofio y bydd pob un o opsiynau'r bwrdd iechyd, mewn gwirionedd, yn golygu israddio Ysbyty Llwynhelyg yn ysbyty cymunedol heb unrhyw gyfleusterau damweiniau ac achosion brys. Nawr, o ystyried na wnewch chi, fel Llywodraeth, ymyrryd yn benodol ar y mater hwn, oni wnewch chi gadarnhau o leiaf y bydd cyllid yn cael ei ddyrannu ar gyfer pob un o'r tri chynnig, fel y gall pobl fod yn sicr fod y cynigion hyn yn realistig yn y lle cyntaf? Os na allwch wneud hynny, yna rwyf o'r farn fod yr ymgynghoriad hwn yn ffars llwyr.

Daeth y Dirprwy Lywydd (Ann Jones) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (Ann Jones) took the Chair.

Well, I just don't accept that at all, and Paul Davies revealed his position at the outset: he is opposed to any change. And look, that's a position for him to take and for him to explain. This is a consultation that the health board are running that takes seriously the challenges it has and will have in the future. I don't have a view on any of the three options that are available, because I may have to make a choice. I can't therefore confirm that I'm going to fund any of the three options because I put myself in the position where I can't then be a decision maker on what is, potentially, going to be my responsibility. It is also entirely possible that, during the consultation, if it is a real consultation, that some of the options may change. So, actually, you'd be asking me to sign up to funding something that may not be the actual proposal at the end of it, otherwise there would be no consultation—[Inaudible.]—potentially changing or refining any of the proposals.

I go back again to the example of Gwent. Healthcare in Gwent changed significantly because of the clinical futures exercise. It brought together staff who agreed on a broad model and it brought together a wide range of public stakeholders as well. That still took, though, a process to have not just a view about the future, but then to develop a business case for changing the hospital estate as well as community services too. And what has now happened is that this Government has invested in the Grange university hospital to deliver the final piece of that vision that will also require changes to the way that other hospital services are run in other other sites, and most significantly of all, a change in the way in which local healthcare is delivered. Over 90 per cent of our healthcare interactions are within local healthcare. We spend nothing like 90 per cent of our time discussing local healthcare in this Chamber or otherwise.

I will do what I said I would do at the start of this term. I will provide the space for the national health service and the public to have a consultation, a conversation about the future of healthcare and the necessary changes that we all recognise would need to be made when every single party in this place signed up to the parliamentary review. We knew there would be difficult choices to be made at the end of it. I am not going to walk away from potentially having to make a choice, but this is a consultation for the public to be involved and engaged in, for staff to be involved and engaged in, and I look forward to seeing the outcome of that very public consultation.

Wel, nid wyf yn derbyn hynny o gwbl, a datgelodd Paul Davies ei safbwynt ar y dechrau: mae'n gwrthwynebu unrhyw newid. Ac edrychwch, mae hwnnw'n safbwynt iddo ef ei gymryd ac iddo ef ei egluro. Dyma ymgynghoriad a gynhelir gan y bwrdd iechyd sydd o ddifrif ynglŷn â'r heriau y mae'n eu hwynebu ac y bydd yn eu hwynebu yn y dyfodol. Nid oes gennyf farn ar unrhyw un o'r tri opsiwn sydd ar gael, oherwydd efallai y bydd yn rhaid i mi ddewis. Ni allaf gadarnhau felly na fyddaf yn ariannu unrhyw un o'r tri opsiwn oherwydd byddwn yn rhoi fy hun mewn sefyllfa lle na fyddaf yn gallu gwneud penderfyniad ar fater y byddaf, o bosibl, yn gyfrifol amdano. Mae'n gwbl bosibl hefyd, yn ystod yr ymgynghoriad, os yw'n ymgynghoriad go iawn, y bydd rhai o'r opsiynau'n newid. Felly, mewn gwirionedd, byddech yn gofyn i mi gytuno i ariannu rhywbeth na fydd yn gynnig go iawn yn y pen draw efallai, fel arall ni fyddai unrhyw ymgynghoriad—[Anghlywadwy.]—gallai newid neu fireinio unrhyw un o'r cynigion.

Af yn ôl unwaith eto at yr enghraifft yng Ngwent. Mae gofal iechyd yng Ngwent wedi newid yn sylweddol oherwydd yr ymarfer dyfodol clinigol. Daeth â staff a oedd yn cytuno ar fodel bras at ei gilydd a daeth ag ystod eang o randdeiliaid cyhoeddus at ei gilydd hefyd. Fodd bynnag, roedd hynny'n galw am broses nid yn unig i gael barn am y dyfodol ond i ddatblygu achos busnes ar gyfer newid ystâd yr ysbyty a gwasanaethau cymunedol hefyd. A'r hyn sydd wedi digwydd yn awr yw bod y Llywodraeth hon wedi buddsoddi yn ysbyty prifysgol y Grange i gyflawni'r darn olaf o'r weledigaeth honno a fydd hefyd yn galw am newidiadau i'r ffordd y caiff gwasanaethau ysbyty eraill eu gweithredu mewn safleoedd eraill, ac yn bwysicach na dim, newid yn y ffordd y darperir gofal iechyd lleol. Mae dros 90 y cant o'n rhyngweithiadau gofal iechyd o fewn gofal iechyd lleol. Nid ydym yn treulio unrhyw beth yn debyg i 90 y cant o'n hamser yn trafod gofal iechyd lleol yn y Siambr hon neu fel arall.

Byddaf yn gwneud yr hyn y dywedais y buaswn yn ei wneud ar ddechrau'r tymor hwn. Byddaf yn darparu'r gofod i'r gwasanaeth iechyd gwladol a'r cyhoedd gael ymgynghoriad, trafodaeth am ddyfodol gofal iechyd a'r newidiadau angenrheidiol yr oedd pawb ohonom yn cydnabod y byddai angen eu gwneud pan gefnogodd pob plaid yn y lle hwn yr arolwg seneddol. Roeddem yn gwybod y byddai dewisiadau anodd i'w gwneud ar y diwedd. Nid wyf am droi fy nghefn ar y posibilrwydd o orfod gwneud dewis, ond mae hwn yn ymgynghoriad i'r cyhoedd gymryd rhan ynddo, ac i staff gymryd rhan ynddo, ac edrychaf ymlaen at weld canlyniad yr ymgynghoriad cyhoeddus iawn hwnnw.

Thank you very much, Cabinet Secretary.

Diolch yn fawr iawn, Ysgrifennydd y Cabinet.

3. Cwestiynau Amserol
3. Topical Questions

Item 3 on the agenda this afternoon is topical questions. The first topical question this afternoon is to be answered by the Cabinet Secretary for Economy and Transport. Russell George.

Eitem 3 ar yr agenda y prynhawn yma yw'r cwestiynau amserol. Bydd y cwestiwn amserol cyntaf y prynhawn yma yn cael ei ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth. Russell George.

Y Fasnachfraint Reilffyrdd Newydd
The New Rail Franchise

1. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am rôl Trafnidiaeth Cymru yn y fasnachfraint reilffyrdd newydd a gyhoeddwyd heddiw? 178

1. Will the Cabinet Secretary make a statement on the role of Transport for Wales in the new rail franchise which has been announced today? 178

Yes. Transport for Wales will manage the Wales and borders rail services contract, putting the passenger at the heart of what they do to ensure a customer-focused service.

Gwnaf. Bydd Trafnidiaeth Cymru yn rheoli contract gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a'r Gororau, gan roi'r teithiwr wrth wraidd yr hyn a wnânt i sicrhau gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid.