Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

14/03/2017

Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair.

The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Galw’r Cynulliad Cenedlaethol i drefn.

I call the National Assembly to order.

1. 1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. 1. Questions to the First Minister

Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.

[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.

Yr eitem gyntaf ar ein hagenda y prynhawn yma yw cwestiynau i’r Prif Weinidog, ac rwyf wedi cael gwybod, o dan Reol Sefydlog 12.58 y bydd arweinydd y tŷ, Jane Hutt, yn ateb y cwestiynau heddiw ar ran y Prif Weinidog. Cwestiwn 1, Nick Ramsay.

The first item on our agenda this afternoon is questions to the First Minister, and I have received notification, under Standing Order 12.58 that the leader of the house, Jane Hutt, will answer questions today on behalf of the First Minister. Question 1, Nick Ramsay.

Ailbrisio Ardrethi Busnes

Business Rate Revaluation

1. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau yr effeithiwyd arnynt gan yr ailbrisio ardrethi busnes? OAQ(5)497(FM)

1. Will the First Minister provide an update on support available to businesses affected by the business rate revaluation? OAQ(5)497(FM)

The Welsh Government has announced an extra £20 million to support businesses affected by the rates revaluation—£10 million through our transitional relief scheme and £10 million for high-street rates relief. This is in addition to our £100 million small business rates relief. We’ve acted to provide certainty and security to ratepayers in Wales affected by revaluation.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £20 miliwn yn ychwanegol i gefnogi busnesau sy’n cael eu heffeithio gan yr ailbrisio ardrethi—£10 miliwn trwy ein cynllun rhyddhad trosiannol a £10 miliwn ar gyfer rhyddhad ardrethi stryd fawr. Mae hyn yn ychwanegol at ein rhyddhad ardrethi o £100 miliwn i fusnesau bach. Rydym wedi gweithredu i roi sicrwydd a diogelwch i drethdalwyr yng Nghymru sy’n cael eu heffeithio gan yr ailbrisio.

Thank you for that answer, leader of the house. Businesses in my constituency continue to be deeply concerned by the business rate revaluation. Whilst any additional support is welcome—I hear about the relief that your Government has announced—the additional discount is a drop in the ocean for those businesses facing the biggest hikes. What assessment has been made of the number of businesses who will not benefit from the scheme of support that the Welsh Government is putting in place, and will the Government look again at raising the threshold at which businesses start paying business rates in order to avert some of the large-scale business closures that I fear are going to happen after April?

Diolch i chi am yr ateb yna, arweinydd y tŷ. Mae busnesau yn fy etholaeth i yn parhau i fod yn bryderus iawn am yr ailbrisio ardrethi busnes. Er bod croeso i unrhyw gymorth ychwanegol—rwy’n clywed am y rhyddhad y mae eich Llywodraeth wedi ei gyhoeddi— diferyn yn y môr yw’r gostyngiad ychwanegol i’r busnesau hynny sy'n wynebu'r cynnydd mwyaf. Pa asesiad sydd wedi ei wneud o nifer y busnesau na fyddant yn elwa ar y cynllun cymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi ar waith, ac a wnaiff y Llywodraeth edrych eto ar godi'r trothwy pan fo busnesau yn dechrau talu ardrethi busnes er mwyn osgoi rhai o’r achosion o gau busnesau ar raddfa fawr yr wyf yn ofni sy’n mynd i ddigwydd ar ôl mis Ebrill?

Our £10 million transitional rates relief scheme will assist businesses whose entitlement to small business rates relief would be adversely affected by revaluation. Our £10 million high-street rates relief specifically targets businesses in your constituency. I know there are high-street ratepayers, including shops, pubs and cafes, and, of course, we listened to the concerns and responded to the small businesses in Wales. These are bespoke-funded schemes, and, indeed, they are in addition to our £100 million small business rates relief. As a result, three quarters of businesses will receive help with their bills in 2017-18.

Bydd ein cynllun rhyddhad ardrethi trosiannol o £10 miliwn yn cynorthwyo busnesau y byddai eu hawl i ryddhad ardrethi i fusnesau bach yn cael ei effeithio'n andwyol gan ailbrisio. Mae ein rhyddhad ardrethi stryd fawr o £10 miliwn yn targedu busnesau yn eich etholaeth chi yn benodol. Rwy'n gwybod y ceir talwyr ardrethi stryd fawr, gan gynnwys siopau, tafarndai a chaffis, ac, wrth gwrs, gwrandawyd ar y pryderon ac ymatebwyd i'r busnesau bach yng Nghymru. Mae'r rhain yn gynlluniau a ariannwyd yn bwrpasol, ac, yn wir, maen nhw’n ychwanegol at ein rhyddhad ardrethi i fusnesau bach o £100 miliwn. O ganlyniad, bydd tri o bob pedwar busnes yn derbyn cymorth gyda'u biliau yn 2017-18.

Leader of the house, as a result of revaluation, the average rateable value in Rhondda Cynon Taff has decreased by 6.1 per cent. With this being a fairly common pattern across the area, what impact could this have on the Welsh Government’s policies towards promoting economic prosperity across the south Wales Valleys?

Arweinydd y tŷ, o ganlyniad i ailbrisio, mae’r gwerth ardrethol cyfartalog yn Rhondda Cynon Taf wedi gostwng gan 6.1 y cant. Gan fod hwn yn batrwm eithaf cyffredin ar draws yr ardal, pa effaith allai hyn ei chael ar bolisïau Llywodraeth Cymru tuag at hybu ffyniant economaidd ar draws Cymoedd y De?

Well, of course, the statistics that were published by the valuation authority show that total rateable value will fall in all of the Valleys authorities. That does mean that the majority of ratepayers in these areas will benefit from a reduction in their bills, and we’ve acted to provide that additional support to businesses through an extension of £100 million small business rates relief scheme. But, of course, Business Wales, and all the other levers that will assist businesses in your constituency, will have a bearing on economic opportunity, including the city deal, in which Rhondda Cynon Taff is a key partner.

Wel, wrth gwrs, mae’r ystadegau a gyhoeddwyd gan yr awdurdod prisio yn dangos y bydd cyfanswm y gwerth ardrethol yn gostwng yn holl awdurdodau’r Cymoedd. Mae hynny'n golygu y bydd y rhan fwyaf o dalwyr ardrethi yn yr ardaloedd hyn yn elwa ar ostyngiad i’w biliau, ac rydym wedi cymryd camau i ddarparu'r cymorth ychwanegol hwnnw i fusnesau drwy ymestyn y cynllun rhyddhad ardrethi i fusnesau bach o £100 miliwn. Ond, wrth gwrs, bydd Busnes Cymru, a'r holl ysgogwyr eraill a fydd yn cynorthwyo busnesau yn eich etholaeth chi, yn cael effaith ar gyfleoedd economaidd, gan gynnwys y fargen ddinesig, y mae Rhondda Cynon Taf yn bartner allweddol ynddi.

Notwithstanding the point made by the Member for the Cynon Valley, this is fundamentally an unfair tax. It’s wreaking economic carnage on our high streets. Isn’t it time just to scrap this tax altogether and replace it with something like an internet sales tax?

Er gwaethaf y pwynt a wnaed gan yr Aelod dros Gwm Cynon, mae hon yn dreth annheg yn ei hanfod. Mae'n achosi chwalfa economaidd ar ein strydoedd mawr. Onid yw'n bryd cael gwared ar y dreth hon yn gyfan gwbl a'i disodli gyda rhywbeth fel treth gwerthu ar y rhyngrwyd?

Clearly, this is an issue where we have worked over a period of time, as a very pro-business Government, to take action to help new and existing businesses, and to indeed look at the impact not just in terms of revaluation, but our business support scheme. We are looking at a new permanent scheme in terms of small business rates relief from 2018, and it’s important to target support in ways that reflect the needs of Wales. We have engaged as widely as possible about our schemes in the short time available between the Valuation Office Agency’s publication of its draft rating list and the date by which these regulations had to be in place. But it is their scheme. We have to make sure that it redistributes the amount payable between properties, reflecting changes in the property market. That’s their responsibility.

Yn amlwg, mae hwn yn fater lle’r ydym ni wedi gweithio dros gyfnod o amser, fel Llywodraeth sy’n sicr o blaid busnes, i gymryd camau i helpu busnesau newydd a phresennol, ac yn wir i edrych ar yr effaith nid yn unig o ran ailbrisio, ond ein cynllun cymorth busnes. Rydym ni’n ystyried cynllun parhaol newydd o ran rhyddhad ardrethi busnes bach o 2018, ac mae'n bwysig targedu cymorth mewn ffyrdd sy'n adlewyrchu anghenion Cymru. Rydym wedi ymgysylltu mor eang â phosibl ar ein cynlluniau yn yr amser byr a oedd ar gael rhwng cyhoeddiad Asiantaeth y Swyddfa Brisio o’i rhestr ardrethi drafft a'r dyddiad erbyn pryd yr oedd yn rhaid i’r rheoliadau hyn fod ar waith. Ond eu cynllun nhw yw hwn. Mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr ei fod yn ailddosbarthu'r swm sy'n daladwy rhwng adeiladau, gan adlewyrchu'r newidiadau i’r farchnad adeiladau. Eu cyfrifoldeb nhw yw hynny.

Leader of the house, the business rate revaluation is putting our high street at risk. Many small businesses are facing huge hikes in their rates bills, yet their turnover is not increasing. For many, the only alternative is to seek rental properties with smaller rateable values off the high street, and this could be the final straw that breaks the camel’s back for small, independent high-street retailers. The UK Government’s latest budget proposes a cap on the business rates increases for those small firms set to lose their rate relief. Leader of the house, will your Government consider doing something similar for small high-street retailers here in Wales?

Arweinydd y tŷ, mae'r ailbrisio ardrethi busnes yn rhoi ein stryd fawr mewn perygl. Mae llawer o fusnesau bach yn wynebu cynnydd anferth i’w biliau ardreth, ac eto nid yw eu trosiant yn cynyddu. I lawer, yr unig ddewis arall yw chwilio am adeiladau rhent â gwerth trethiannol llai oddi ar y stryd fawr, ac efallai mai hwn fydd y pennog gyda phwn a fydd yn torri asgwrn cefn y ceffyl i fanwerthwyr bach, annibynnol y stryd fawr. Mae cyllideb ddiweddaraf Llywodraeth y DU yn cynnig cap ar gynnydd i ardrethi busnes ar gyfer y cwmnïau bach hynny sydd ar fin colli eu rhyddhad ardrethi. Arweinydd y tŷ, a wnaiff eich Llywodraeth ystyried gwneud rhywbeth tebyg i fanwerthwyr bach y stryd fawr yma yng Nghymru?

Can I just make it clear that we’re doing more than the UK Government? If you look at the funding for the rates relief measures that the Chancellor announced last week, it would amount to just over £12 million. If we’d relied on that, it would have meant £8 million less support for small businesses in Wales. We’ve got two fully funded bespoke schemes. I’m sure many of the businesses in your constituency will particularly benefit from those two—not just the transitional scheme, but also the new scheme that is specifically targeting those high-street ratepayers.

A gaf i ei gwneud yn eglur ein bod ni’n gwneud mwy na Llywodraeth y DU? Os edrychwch chi ar y cyllid ar gyfer y mesurau rhyddhad ardrethi a gyhoeddodd y Canghellor yr wythnos diwethaf, byddai'n dod i ychydig dros £12 miliwn. Pe byddem ni wedi dibynnu ar hynny, byddai wedi golygu £8 miliwn yn llai o gefnogaeth i fusnesau bach yng Nghymru. Mae gennym ni ddau gynllun pwrpasol wedi’u hariannu'n llawn. Rwy'n siŵr y bydd llawer o'r busnesau yn eich etholaeth yn elwa’n benodol ar y ddau hynny—nid dim ond y cynllun trosiannol, ond hefyd y cynllun newydd sy'n targedu’r talwyr ardrethi stryd fawr hynny yn benodol.

Effeithlonrwydd Ynni mewn Cartrefi

Energy Efficiency in Homes

2. Pa ystyriaeth y mae'r Prif Weinidog wedi'i rhoi i flaenoriaethu effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi fel rhan o bolisi seilwaith cenedlaethol yng Nghymru? OAQ(5)0504(FM)

2. What consideration has the First Minister given to prioritising energy efficiency in homes as part of national infrastructure policy in Wales? OAQ(5)0504(FM)

Investing in housing, including its energy efficiency, is already an investment priority in the Wales infrastructure investment plan. Our long-term vision and the actions we are taking in this important area are set out in the energy efficiency strategy, published last year.

Mae buddsoddi mewn tai, gan gynnwys eu heffeithlonrwydd ynni, eisoes yn flaenoriaeth buddsoddi yn y cynllun buddsoddi yn seilwaith Cymru. Mae ein gweledigaeth hirdymor a'r camau yr ydym ni’n eu cymryd yn y maes pwysig hwn wedi eu nodi yn y strategaeth effeithlonrwydd ynni, a gyhoeddwyd y llynedd.

There is a lot of excellent work already being done in Wales, but putting domestic energy efficiency alongside other nationally important infrastructure programmes could have multiple benefits, including dramatically boosting efforts to tackle fuel poverty, providing those warm and cosy homes, improving the health and well-being of our older citizens, reducing the carbon emissions through energy efficiency, reducing energy consumption, reducing the number of new power stations we need to build, and creating thousands upon thousands of jobs in every street and every community throughout the land. So, far from being a win-win, it would be a win-win, win-win, win-win, ‘ac ati’. As we await the results of the recent consultation on the national infrastructure commission, could I ask the leader of the house and the First Minister and his Cabinet to consider seriously the huge potential for Wales of putting energy efficiency as national infrastructure and the transformative effect if could have on future prosperity and well-being?

Mae llawer o waith rhagorol eisoes yn cael ei wneud yng Nghymru, ond gallai rhoi effeithlonrwydd ynni domestig ochr yn ochr â rhaglenni seilwaith eraill o bwysigrwydd cenedlaethol arwain at fanteision lluosog, gan gynnwys rhoi hwb sylweddol i ymdrechion i fynd i'r afael â thlodi tanwydd, gan ddarparu’r cartrefi cynnes a chlyd hynny, gwella iechyd a llesiant ein dinasyddion hŷn, lleihau'r allyriadau carbon trwy effeithlonrwydd ynni, lleihau'r defnydd o ynni, lleihau nifer y gorsafoedd pŵer newydd y mae angen i ni eu hadeiladu, a chreu miloedd ar filoedd o swyddi ym mhob stryd ac ym mhob cymuned ledled y wlad. Felly, ymhell o fod yn ennill ennill, byddai'n ennill ennill, ennill ennill, ennill ennill, ‘ac ati’. Wrth i ni aros am ganlyniadau'r ymgynghoriad diweddar ar y comisiwn seilwaith cenedlaethol, a gaf i ofyn i arweinydd y tŷ a'r Prif Weinidog a'i Gabinet i ystyried o ddifrif y potensial enfawr i Gymru o roi effeithlonrwydd ynni fel seilwaith cenedlaethol a'r effaith weddnewidiol y gallai ei gael ar ffyniant a llesiant yn y dyfodol?

Well, I concur completely with the Member. If you look at the opportunities that we have in terms of our infrastructure, not only delivering on our carbon reduction commitment, but the multiplier benefit effect on so many outcomes: better insulated homes, tackling fuel poverty, helping health, education and well-being outcomes, creating jobs and economic activity. But I will say that it is important that we’ve been refining the remit and terms of reference for the proposed national infrastructure commission for Wales following our response to the feedback from consultation. It will include economic and environmental infrastructure, including energy, and it will be looking at the interactions with social infrastructure on housing and cross-cutting delivery issues.

Wel, rwy'n cytuno’n llwyr â'r Aelod. Os edrychwch chi ar y cyfleoedd sydd gennym ni o ran ein seilwaith, nid yn unig cyflawni ein hymrwymiad lleihau carbon, ond yr effaith budd lluosydd ar gymaint o ganlyniadau: cartrefi wedi'u hinswleiddio'n well, mynd i'r afael â thlodi tanwydd, helpu canlyniadau iechyd, addysg a llesiant, creu swyddi a gweithgarwch economaidd. Ond byddaf yn dweud ei bod yn bwysig ein bod ni wedi bod yn mireinio cylch gwaith a chylch gorchwyl y comisiwn seilwaith cenedlaethol arfaethedig i Gymru yn dilyn ein hymateb i'r adborth o'r ymgynghoriad. Bydd yn cynnwys seilwaith economaidd ac amgylcheddol, gan gynnwys ynni, a bydd yn ystyried y rhyngweithio â seilwaith cymdeithasol ar dai a materion cyflawni trawsbynciol.

Cabinet Secretary, our housing stock is amongst the oldest in Europe, and we really need to focus on schemes of retrofitting because a lot of that housing stock is occupied by people who have low incomes or are otherwise vulnerable. Indeed, if we improved these skills and developed retrofitting products, we would then find a market in other parts of the UK for those skills and products, and indeed in other parts of Europe.

Ysgrifennydd y Cabinet, mae ein stoc dai ymhlith yr hynaf yn Ewrop, ac mae gwir angen i ni ganolbwyntio ar gynlluniau ôl-ffitio gan fod llawer o’r stoc dai honno wedi ei meddiannu gan bobl sydd ag incwm isel neu’n agored i niwed mewn ffordd arall. Yn wir, pe byddem ni’n gwella'r sgiliau hyn ac yn datblygu cynhyrchion ôl-ffitio, byddem yn canfod marchnad wedyn mewn rhannau eraill o'r DU ar gyfer y sgiliau a’r cynhyrchion hynny, ac mewn rhannau eraill o Ewrop yn wir.

Indeed, and I think this is where it’s important that we’re working with industry in terms of the opportunities for the skills base. We’re looking at ways in which we can develop the skills and experience not only of our workforce and our young people, but also, clearly, through the apprenticeship schemes that we’re supporting.

Yn wir, ac rwy’n meddwl mai dyma lle mae'n bwysig ein bod ni’n gweithio gyda diwydiant o ran y cyfleoedd ar gyfer y sail sgiliau. Rydym ni’n ystyried ffyrdd y gallwn ddatblygu sgiliau a phrofiad nid yn unig ein gweithlu a'n pobl ifanc, ond hefyd, yn amlwg, drwy'r cynlluniau prentisiaeth yr ydym ni’n eu cefnogi.

I agree with the original questioner’s proposition—there’s no better example of what we debated last week here of a foundational economy than investing in this area where you link in skills at a local level and you ensure that Welsh Government capital spend is spread across Wales as well, because this is not a regional problem; it’s spread across Wales in terms of the older housing that we have. What we’re looking for from Welsh Government is a clearer cited purpose around investment in energy efficiency and, as has already been asked, something that is put into the national infrastructure commission as a task and aim of that commission.

Rwy’n cytuno â chynnig yr holwr gwreiddiol—nid oes unrhyw enghraifft well o'r hyn a drafodwyd gennym yr wythnos diwethaf yn y fan yma o economi sylfaenol na buddsoddi yn y maes hwn lle’r ydych chi’n cysylltu sgiliau ar lefel leol ac yn sicrhau bod gwariant cyfalaf Llywodraeth Cymru yn cael ei wasgaru ledled Cymru hefyd, oherwydd nid problem ranbarthol yw hon; mae wedi lledaenu ar draws Cymru o ran y tai hŷn sydd gennym ni. Yr hyn yr ydym ni ei eisiau gan Lywodraeth Cymru yw diben sydd wedi’i nodi’n fwy eglur o ran buddsoddi mewn effeithlonrwydd ynni ac, fel y gofynnwyd eisoes, rhywbeth sy'n cael ei roi i mewn i'r comisiwn seilwaith cenedlaethol fel tasg a nod y comisiwn hwnnw.

I’ve already said that we are going to change the remit as a result of consultation in terms of the infrastructure commission. It is important that we recognise we’re continuing to invest £108 million annually to ensure that over 222,000 social homes meet and maintain the Welsh housing quality standard. David Melding referred to the older housing stock in Wales, but the standard does require all existing social homes to be brought up to an energy rating of D or above. Of course, this is an all-Wales programme with a budget of £20 million to be made available to support this programme.

Rwyf eisoes wedi dweud ein bod ni’n mynd i newid y cylch gwaith o ganlyniad i'r ymgynghoriad o ran y comisiwn seilwaith. Mae'n bwysig ein bod ni’n cydnabod ein bod ni’n parhau i fuddsoddi £108 miliwn bob blwyddyn i sicrhau bod dros 222,000 o gartrefi cymdeithasol yn bodloni ac yn cynnal safon ansawdd tai Cymru. Cyfeiriodd David Melding at y stoc dai hŷn yng Nghymru, ond mae'r safon yn ei gwneud yn ofynnol i bob cartref cymdeithasol presennol sicrhau sgôr ynni o D neu uwch. Wrth gwrs, mae hon yn rhaglen Cymru gyfan ac mae cyllideb o £20 miliwn am gael ei rhoi ar gael i gefnogi'r rhaglen hon.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from the Party Leaders

Cwestiynau yn awr gan arweinwyr y pleidiau. Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.

Questions now from the party leaders. The leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.

Diolch, Lywydd. Leader of the house, although our economic potential is yet to be fulfilled, we can already see that Wales is a strong exporting nation. Last year, we had a £2.2 billion trade surplus with the EU. Our surplus was higher than in 2015, when it was £1.5 billion. With non-EU countries, we had a trade deficit of £2.3 billion, while the UK as a whole had trade deficits with both EU and non-EU markets. What future do you see for our EU trade surplus if we are taken out of the single market?

Diolch, Lywydd. Arweinydd y tŷ, er nad yw ein potensial economaidd wedi ei wireddu eto, gallwn eisoes weld bod Cymru yn genedl allforio gref. Y llynedd, roedd gennym warged masnach o £2.2 biliwn gyda'r UE. Roedd ein gwarged yn uwch nag yn 2015, pan oedd yn £1.5 biliwn. Gyda gwledydd y tu allan i'r UE, roedd gennym ddiffyg masnach o £2.3 biliwn, tra bod gan y DU yn ei chyfanrwydd ddiffygion masnach gyda marchnad yr UE a marchnadoedd y tu allan i'r UE. Pa ddyfodol ydych chi’n ei weld i’n gwarged masnach yr UE os byddwn ni’n cael ein tynnu allan o'r farchnad sengl?

It is important that we recognise the value of exports for Wales for the year up to and including 2016—£12.3 billion, an increase of £725 million on the previous year. Of course, as the leader of Plaid Cymru says, Wales benefits hugely from current integration with the EU single market, with access to over 500 million customers. So, that could clearly be a huge impact in terms of the prospects in terms of how we exit and how we make sure that Wales’s interests are safeguarded.

Mae'n bwysig ein bod ni’n cydnabod gwerth allforion i Gymru ar gyfer y flwyddyn hyd at ac yn cynnwys 2016—£12.3 biliwn, cynnydd o £725 miliwn o’i gymharu â’r flwyddyn cynt. Wrth gwrs, fel y mae arweinydd Plaid Cymru yn dweud, mae Cymru yn elwa’n aruthrol ar integreiddio presennol gyda marchnad sengl yr UE, gyda mynediad at dros 500 miliwn o gwsmeriaid. Felly, gallai hynny fod yn effaith enfawr, yn amlwg, o ran y rhagolygon o ran sut yr ydym ni’n ymadael a sut yr ydym ni’n gwneud yn siŵr bod buddiannau Cymru yn cael eu diogelu.

Plaid Cymru predicts a difficult future for those exporters who rely upon the single market. We now have some in the UK Government talking about leaving the EU without any deal at all, which will effectively mean World Trade Organization rules. That would be the hardest possible type of Brexit. It could lead to future tariffs and other barriers. And on the social and environmental side, it could lead to deregulation and to lowering standards. The UK Government has now indicated that the article 50 letter will be sent later this month. That means there’s a window of opportunity, a window where there can be some influence. The Welsh Government has said that it wants to be consulted. I wonder if you can tell us: have you been consulted yet? And what are the implications of the UK Government issuing that article 50 letter without fully consulting Wales as to its content?

Mae Plaid Cymru yn rhagweld dyfodol anodd i’r allforwyr hynny sy'n dibynnu ar y farchnad sengl. Mae gennym ni rai yn Llywodraeth y DU yn sôn erbyn hyn am adael yr UE heb unrhyw gytundeb o gwbl, a fydd yn golygu rheolau Sefydliad Masnach y Byd i bob pwrpas. Dyna fyddai'r math caletaf posibl o Brexit. Gallai arwain at dariffau yn y dyfodol a rhwystrau eraill. Ac ar yr ochr gymdeithasol ac amgylcheddol, gallai arwain at ddadreoleiddio a gostwng safonau. Mae Llywodraeth y DU wedi nodi bellach y bydd y llythyr erthygl 50 yn cael ei anfon yn ddiweddarach y mis hwn. Mae hynny'n golygu bod ffenestr o gyfle, ffenestr lle gellir cael rhywfaint o ddylanwad. Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud ei bod yn awyddus i Lywodraeth y DU ymgynghori â hi. Tybed a allwch chi ddweud wrthym: a ydych chi wedi cael unrhyw ymgynghoriad eto? A beth yw goblygiadau Llywodraeth y DU yn cyflwyno’r llythyr erthygl 50 hwnnw heb ymgynghori’n llawn â Chymru o ran ei gynnwys?

Clearly, we want an article 50 process that does reflect the interests of Wales within the wider UK negotiating framework and, in fact, we set out together with Plaid Cymru the Welsh Government position that is comprehensively set out in our White Paper, ‘Securing Wales’ Future’ around those six points, including continued participation in the single market and ensuring that Wales does not lose out on a penny of funding as a result of leaving the EU. So, we certainly want and expect to be consulted on any article 50 letter before it’s issued. The First Minister made it very clear to the UK Government that anything less would be totally incompatible with the approach that they agreed at the Joint Ministerial Committee after the referendum result. We have, as you know, together sent a copy of our White Paper to the European Commission.

Yn amlwg, rydym ni eisiau proses erthygl 50 sy'n adlewyrchu buddiannau Cymru o fewn fframwaith trafod ehangach y DU ac, a dweud y gwir, cyflwynwyd ynghyd â Phlaid Cymru safbwynt Llywodraeth Cymru sydd wedi ei nodi’n gynhwysfawr yn ein Papur Gwyn, 'Diogelu Dyfodol Cymru' ar sail y chwe phwynt hynny, gan gynnwys parhau i gymryd rhan yn y farchnad sengl a sicrhau nad yw Cymru yn colli yr un geiniog o gyllid o ganlyniad i adael yr UE. Felly, rydym ni’n sicr yn dymuno cael ymgynghoriad ar unrhyw lythyr erthygl 50 cyn ei gyhoeddi, ac yn disgwyl y bydd hynny’n digwydd. Gwnaeth y Prif Weinidog hi’n eglur iawn i Lywodraeth y DU y byddai unrhyw beth llai na hynny yn gwbl anghydnaws â'r dull a gytunwyd rhyngddynt yn y Cydbwyllgor Gweinidogion ar ôl canlyniad y refferendwm. Rydym ni, fel y gwyddoch, wedi anfon copi gyda’n gilydd o'n Papur Gwyn i'r Comisiwn Ewropeaidd.

It’s fairly clear what your Government wants What’s not clear is what you’ll do if you don’t get it. Yesterday, we saw how the mishandling of Brexit will lead to a new referendum on Scottish independence. That referendum could end the United Kingdom. The state, as we know it, could cease to exist, and that would be a radical change for Wales. But it would also create the opportunity to be bolder, more ambitious and more confident about our own future, and I suspect that there may even be people in this Chamber who supported the Scottish ‘No’ campaign last time who would now feel less comfortable doing so. Leader of the house, the First Minister’s statement yesterday on a Scottish independence referendum lacked detail. It said almost nothing about the future of Wales. Can you add more detail on where you see the Government taking Wales over the next two years? What is your vision? And what plans does your Government have to put in place for the constitutional and economic future of this country?

Mae'n eithaf eglur beth mae eich Llywodraeth chi ei eisiau. Yr hyn nad yw’n eglur yw’r hyn y byddwch yn ei wneud os na fyddwch chi’n ei gael. Ddoe, gwelsom sut y bydd cam-drafod Brexit yn arwain at refferendwm newydd ar annibyniaeth i'r Alban. Gallai’r refferendwm hwnnw roi terfyn ar y Deyrnas Unedig. Gallai’r wladwriaeth, fel yr ydym yn ei hadnabod, beidio â bodoli mwyach, a byddai hynny'n newid radical i Gymru. Ond byddai hefyd yn creu’r cyfle i fod yn fwy beiddgar, yn fwy uchelgeisiol ac yn fwy hyderus am ein dyfodol ein hunain, ac rwy’n amau ​​y gallai fod pobl yn y Siambr hon hyd yn oed a gefnogodd ymgyrch ‘Na’ yr Alban y tro diwethaf a fyddai’n teimlo'n llai cyfforddus yn gwneud hynny nawr. Arweinydd y tŷ, roedd diffyg manylion yn natganiad y Prif Weinidog ddoe ar refferendwm annibyniaeth i'r Alban. Nid oedd yn dweud fawr ddim am ddyfodol Cymru. A allwch chi ychwanegu mwy o fanylion ar ble’r ydych chi’n gweld y Llywodraeth yn mynd â Chymru dros y ddwy flynedd nesaf? Beth yw eich gweledigaeth? A pha gynlluniau y mae’n rhaid i’ch Llywodraeth eu rhoi ar waith ar gyfer dyfodol cyfansoddiadol ac economaidd y wlad hon?

I do go back to your second question about engagement and influence in terms of the article 50 letter, and just to say that the point I would make and the First Minister would make is that we need to work together on this to make sure that securing Wales’s future and the delivery of that are as a result of support across this Chamber, particularly as the co-signatories of that White Paper, and that we use our clout to say what we expect in terms of engagement on that article 50 letter.

Of course, in terms of your third question, it’s right that the constitutional future of Scotland is decided by the people of Scotland. We’re clear that we believe that the UK remains better together, and last year, Welsh Labour was elected on a message of togetherness. That remains our watchword for this Government. But I think the important point for us today is that, as a party and as a Government, we remain committed both to the union and to the ongoing joint ministerial committee process relating to exiting the EU. Indeed, the Scots say that they’ve no intention of walking away from the JMC where we have common cause on many issues in terms of our negotiations on exiting the EU.

Dychwelaf at eich ail gwestiwn ynghylch ymgysylltu a dylanwad o ran y llythyr erthygl 50, a dim ond i ddweud mai’r pwynt y byddwn i’n ei wneud ac y byddai'r Prif Weinidog yn ei wneud yw bod angen i ni weithio gyda'n gilydd ar hyn er mwyn gwneud yn siŵr bod sicrhau dyfodol Cymru a chyflawniad hynny o ganlyniad i gefnogaeth ar draws y Siambr hon, yn enwedig fel cyd-lofnodwyr y Papur Gwyn hwnnw, a’n bod yn defnyddio ein dylanwad i ddweud beth yr ydym ni’n ei ddisgwyl o ran ymgysylltu ar y llythyr erthygl 50 hwnnw.

Wrth gwrs, o ran eich trydydd cwestiwn, mae’n iawn bod dyfodol cyfansoddiadol yr Alban yn cael ei benderfynu gan bobl yr Alban. Rydym ni’n eglur ein bod ni’n credu bod y DU yn parhau i fod yn well gyda'i gilydd, a'r llynedd, etholwyd Llafur Cymru ar sail neges o undod. Dyna yw ein harwyddair o hyd i'r Llywodraeth hon. Ond rwy’n meddwl mai’r pwynt pwysig i ni heddiw, fel plaid ac fel Llywodraeth, yw ein bod ni’n dal i fod wedi ymrwymo i’r undeb ac i'r broses cydbwyllgor Gweinidogion parhaus yn ymwneud â gadael yr UE. Yn wir, mae'r Albanwyr yn dweud nad oes ganddynt unrhyw fwriad o adael y cydbwyllgor lle mae gennym ni achos cyffredin ar nifer o faterion o ran ein trafodaethau ar adael yr UE.

Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew R.T. Davies.

Leader of the Welsh Conservatives, Andrew R.T. Davies.

Thank you, Presiding Officer. Leader of the house, many of us would’ve seen in the media over the last week the shocking images of drug abuse, with people comatose in public places, and one can only feel a huge amount of sympathy for the individuals who have fallen so low as to be in that position, and equally want to make sure that as many safeguards as possible are put in place to try and rectify the problems that people have in their lives that have found them in this very, very tragic position. Regrettably, much of that media coverage has painted a very negative image of a certain town in Wales, an image that many of us in this Chamber won’t recognise from our visits to that town, but it is a fact that those images have been in the national media.

Today, we have the Police and Crime Commissioner for North Wales calling for the legalisation of drugs as a solution to this issue. On this side of the house, we certainly do not believe that that is the case, but I’d be grateful, in your role as leader of the house in responding for the First Minister today, if you could give us a Government response as to what action you are taking as a Welsh Government, given that you held a meeting last week between the police and crime commissioner, yourselves and other agencies to try and address some of the shortcomings in this particular area.

Diolch i chi, Lywydd. Arweinydd y tŷ, bydd llawer ohonom ni wedi gweld yn y cyfryngau dros yr wythnos ddiwethaf y delweddau brawychus o gamddefnyddio cyffuriau, gyda phobl yn anymwybodol mewn mannau cyhoeddus, a ni all rhywun ond teimlo llawer iawn o gydymdeimlad â’r unigolion sydd wedi disgyn mor isel ag i fod yn y sefyllfa honno, a bod yr un mor awyddus i wneud yn siŵr bod cynifer o fesurau diogelu â phosibl yn cael eu cyflwyno i geisio datrys y problemau sydd gan bobl yn eu bywydau sydd wedi eu harwain i’r sefyllfa drasig dros ben hon. Yn anffodus, mae llawer o’r sylw hwnnw yn y cyfryngau wedi rhoi darlun negyddol iawn o dref benodol yng Nghymru, delwedd na fydd llawer ohonom ni yn y Siambr hon yn ei hadnabod o'n hymweliadau â’r dref honno, ond mae'n ffaith bod y delweddau hynny wedi bod yn y cyfryngau cenedlaethol.

Heddiw, mae gennym ni Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru yn galw am gyfreithloni cyffuriau fel ateb i'r mater hwn. Ar yr ochr hon i'r tŷ, yn sicr nid ydym yn credu bod hynny'n wir, ond byddwn yn ddiolchgar, yn eich swyddogaeth fel arweinydd y tŷ yn ymateb ar ran y Prif Weinidog heddiw, pe gallech roi ymateb y Llywodraeth i ni ar ba gamau yr ydych chi’n eu cymryd fel Llywodraeth Cymru, o gofio eich bod chi wedi cynnal cyfarfod yr wythnos diwethaf rhwng y comisiynydd heddlu a throseddu, chi eich hunain ac asiantaethau eraill i geisio mynd i'r afael â rhai o'r diffygion yn y maes penodol hwn.

I think it’s important, if we look particularly at north Wales, the Welsh Government provides over £4.9 million of the substance misuse action fund to the north Wales area planning board. That’s about commissioning a range of needs-led services delivered by the providers in that region. I think, in terms of the issue of paraphernalia and the current visibility of individuals with substance misuse issues within the town centre, clearly, that has had to result, as it does, in a multi-agency approach. That includes, of course, North Wales Police, the police and crime commissioner, Wrexham local authority and voluntary sector organisations.

Rwy'n credu ei bod hi’n bwysig, os edrychwn ni ar y gogledd yn benodol, bod Llywodraeth Cymru yn darparu dros £4.9 miliwn o'r gronfa gweithredu ar gamddefnyddio sylweddau i fwrdd cynllunio ardal gogledd Cymru. Diben hynny yw comisiynu amrywiaeth o wasanaethau a arweinir gan anghenion a ddarperir gan y darparwyr yn y rhanbarth hwnnw. Rwy’n meddwl, o ran y mater o geriach a gwelededd presennol unigolion â phroblemau camddefnyddio sylweddau yng nghanol y dref, yn amlwg, bu’n rhaid i hynny arwain, fel y mae, at ddull amlasiantaeth. Mae hynny'n cynnwys, wrth gwrs, Heddlu Gogledd Cymru, y comisiynydd heddlu a throseddu, awdurdod lleol Wrecsam a sefydliadau’r sector gwirfoddol.

I had hoped that, with the time that’s lapsed since this initial story ran some 10 days ago, we might have got a fuller answer from the leader of the house, given the points that I raised. Because the Welsh Government, in 2008, brought forward a strategy, ‘Working Together to Reduce Harm’, and from what we see in these types of images, that strategy, from what I can see, clearly doesn’t seem to be working. What evaluation has the Welsh Government taken of this strategy and the support that is in place for local authorities, for the police forces here, the police and crime commissioners and support agencies in the health and social care areas, to actually address these issues that are happening day in, day out, week in, week out, on the streets in towns and villages across Wales, that are crying out for a solution and support from central Government here—the Welsh Government? In particular, you have had this 10-year strategy in place that is now starting to come to the end, and yet, we are seeing these horrific images that have been portrayed in the media as happening in public spaces as we speak.

Roeddwn i wedi gobeithio, gyda'r amser sydd wedi mynd heibio ers rhedeg y stori wreiddiol hon tua 10 diwrnod yn ôl, efallai y byddem ni wedi cael ateb llawnach gan arweinydd y tŷ, o ystyried y pwyntiau a godais. Oherwydd cyflwynodd Llywodraeth Cymru, yn 2008, strategaeth, 'Gweithio Gyda'n Gilydd i Leihau Niwed', ac o'r hyn a welwn yn y mathau hyn o ddelweddau, mae’n amlwg nad yw’r strategaeth honno, o'r hyn y gallaf ei weld, yn gweithio. Pa werthusiad y mae Llywodraeth Cymru wedi ei gynnal o’r strategaeth hon a'r cymorth sydd ar gael i awdurdodau lleol, i’r heddluoedd yma, y comisiynydd heddlu a throseddu ac asiantaethau cymorth ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, i roi sylw i’r materion hyn sy'n digwydd ddydd ar ôl dydd, wythnos ar ôl wythnos, ar y strydoedd mewn trefi a phentrefi ledled Cymru, sy’n crefu am ateb a chymorth gan Lywodraeth ganolog yn y fan yma—Llywodraeth Cymru? Yn arbennig, mae’r strategaeth hon wedi bod ar waith gennych ers 10 mlynedd ac mae’n dechrau cyrraedd y diwedd erbyn hyn, ac eto, rydym ni’n gweld y delweddau erchyll hyn a ddangoswyd ar y cyfryngau sy'n digwydd mewn mannau cyhoeddus y funud hon.

Of course, I have identified our investment in the substance misuse action fund and that is available to those who are delivering on the ground—the north Wales area planning board. But I would like to say also that, when they have come together to look specifically at the most recent issues, they have developed a comprehensive town centre action plan. It’s got a number of actions. It has to be about the constantly changing needs and circumstances in terms of substance misuse, but there are a number of planned projects co-ordinated by Cais through the Champions’ House recovery hub and also the identification of hotspot areas. And, of course, clean-up has taken place. But it’s also important that we recognise that this is about the substance misuse that we need to look at in terms of best practice, and that’s where the new substance misuse delivery plan is so pertinent.

Wrth gwrs, rwyf wedi nodi ein buddsoddiad yn y gronfa gweithredu ar gamddefnyddio sylweddau ac mae hynny ar gael i'r rheini sy'n darparu ar lawr gwlad—bwrdd cynllunio ardal gogledd Cymru. Ond hoffwn ddweud hefyd, pan maen nhw wedi dod at ei gilydd i edrych yn benodol ar y materion mwyaf diweddar, maen nhw wedi datblygu cynllun gweithredu canol tref cynhwysfawr. Mae'n cynnwys nifer o gamau gweithredu. Mae'n rhaid iddo ymwneud ag anghenion ac amgylchiadau sy'n newid yn gyson o ran camddefnyddio sylweddau, ond ceir nifer o brosiectau arfaethedig wedi’u cydgysylltu gan Cais trwy ganolfan wella Champions’ House a mannau problemus a nodwyd hefyd. Ac, wrth gwrs, mae gwaith glanhau wedi digwydd. Ond mae hefyd yn bwysig ein bod ni’n cydnabod bod hyn yn ymwneud â'r camddefnyddio sylweddau y mae angen i ni ei ystyried o ran arfer gorau, a dyna lle mae'r cynllun cyflawni newydd ar gamddefnyddio sylweddau mor berthnasol.

Leader of the house, Andrew Atkinson, who is the chair of the Wrexham town centre forum steering group, has identified that everyone seems to be blaming everyone else, rather than actually getting to grips with the problem. I heard from a sedentary position on the other side, from the Welsh nationalists, that they believe that legalising drugs is a sensible alternative here. From this side of the house, we definitely do not believe that legalising drugs is part of the solution. And, in particular, when you see that the deaths from drugs have doubled since 2012, and 114,000 died last year, that clearly is not a road to solving this problem. What you as the Welsh Government—[Interruption.] There’s lots of mumbling coming from the other side of the house. [Interruption.] From the Government here in Cardiff, there clearly does need now to be a working group set up by the Welsh Government to pull together the charities, the health bodies and the Police and Crime Commissioner for North Wales to make sure that we can get a co-ordinated approach to dealing with this issue, especially in Wrexham, where there does seem to be a blame culture developing, rather than the ability to get to grips with the very serious issue that many of these people are facing, and the tragedy that their lives have spiralled out of control. Ultimately, they need the support of Government working with sponsored bodies to put the measures in place. Can I confirm that you will do that?

Arweinydd y tŷ, mae Andrew Atkinson, sef cadeirydd grŵp llywio fforwm canol tref Wrecsam, wedi nodi ei bod yn ymddangos bod pawb yn rhoi’r bai ar bawb arall, yn hytrach na mynd i'r afael â'r broblem. Clywais oddi ar eu heistedd ar yr ochr arall, gan genedlaetholwyr Cymru, eu bod yn credu bod cyfreithloni cyffuriau yn ddewis synhwyrol yma. O'r ochr hon o'r tŷ, nid ydym yn credu yn sicr bod cyfreithloni cyffuriau yn rhan o'r ateb. Ac, yn benodol, pan welwch chi fod y marwolaethau o gyffuriau wedi dyblu ers 2012, a bod 114,000 wedi marw y llynedd, mae’n amlwg nad dyna’r ffordd i ddatrys y broblem hon. Yr hyn yr ydych chi fel Llywodraeth Cymru—[Torri ar draws.] Mae llawer o fwmian yn dod o’r ochr arall i’r tŷ. [Torri ar draws.] Gan y Llywodraeth yma yng Nghaerdydd, mae’n amlwg nawr bod angen i weithgor gael ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru i ddod â’r elusennau, y cyrff iechyd a'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer Gogledd Cymru at ei gilydd i wneud yn siŵr y gallwn gael dull cydgysylltiedig o ymdrin â'r mater hwn, yn enwedig yn Wrecsam, lle mae'n ymddangos bod diwylliant o fwrw bai yn datblygu, yn hytrach na'r gallu i fynd i'r afael â'r mater difrifol iawn y mae llawer o'r bobl hyn yn ei wynebu, a'r drasiedi bod eu bywydau wedi mynd allan o reolaeth. Yn y pen draw, maen nhw angen cymorth y Llywodraeth yn gweithio gyda chyrff a noddir i roi'r mesurau ar waith. A gaf i gadarnhau y byddwch chi’n gwneud hynny?

I have identified not only our strategy, updating it, and the investment, but I would hope that also Andrew R.T. Davies is also speaking to the Conservative councillors in Wrexham, and indeed the independent councillors, who are at the sharp end of being responsible for this, but with our support and with the support of that multi-agency panel and the action plan that they’ve devised.

Rwyf wedi nodi nid yn unig yn ein strategaeth, ei diweddaru, a’r buddsoddiad, ond byddwn yn gobeithio hefyd bod Andrew R.T. Davies hefyd yn siarad â'r cynghorwyr Ceidwadol yn Wrecsam, a’r cynghorwyr annibynnol yn wir, sydd ar flaen y gad o ran cyfrifoldeb am hyn, ond gyda’n cymorth ni a chyda chymorth y panel amlasiantaeth hwnnw a'r cynllun gweithredu y maen nhw wedi ei lunio.

The leader of the house will have seen that last week’s budget was not an unqualified success for the Chancellor and for the Government. Does she and the Welsh Government draw any lessons from that experience, with a view to how they’re going to exercise the tax-varying powers we’re about to obtain under the Wales Act 2017?

Bydd arweinydd y tŷ wedi gweld nad oedd cyllideb yr wythnos diwethaf yn llwyddiant ysgubol i’r Canghellor nac i'r Llywodraeth. A ydy hi a Llywodraeth Cymru yn dysgu unrhyw wersi o'r profiad hwnnw, gyda golwg ar sut y maen nhw’n mynd i arfer y pwerau amrywio trethi yr ydym ni ar fin eu cael o dan Ddeddf Cymru 2017?

Well, I do think that, in terms of last week’s—I think it’s been described as the ‘omNICshambles’ budget, certainly a budget that has hit self-employed people very hard with a £2 billion hike in national insurance contributions. And that is affecting many of the people we talk about, and the FSB talks about, in terms of self-employed people who are the risk-takers, spearheading growth and productivity in the economy. So, we need to have no lessons. The UK Government and ‘Spreadsheet Phil’ need lessons from us, and I would say from our Cabinet Secretary for Finance and Local Government, because, the additional funding—[Interruption.] Can I say, you’ve asked me the question, Neil Hamilton—?

Wel, rwy’n meddwl, o ran cyllideb yr wythnos ddiwethaf—rwy’n credu iddi gael ei disgrifio fel y gyllideb 'omNICshambles', cyllideb yn sicr sydd wedi taro pobl hunangyflogedig yn galed iawn gyda chynnydd o £2 biliwn i gyfraniadau yswiriant gwladol. Ac mae hynny’n effeithio ar lawer o bobl yr ydym ni’n siarad amdanynt, ac mae'r FSB yn siarad amdanynt, o ran pobl hunangyflogedig sy'n cymryd risgiau, gan arwain twf a chynhyrchiant yn yr economi. Felly, nid oes angen unrhyw wersi arnom ni. Mae Llywodraeth y DU a 'Spreadsheet Phil' angen gwersi gennym ni, a chan ein Hysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol byddwn i’n dweud, oherwydd, mae'r cyllid ychwanegol—[Torri ar draws.] A gaf i ddweud, rydych chi wedi gofyn y cwestiwn i mi, Neil Hamilton—?

Let’s listen to the leader of the house, please.

Gadewch i ni wrando ar arweinydd y tŷ, os gwelwch yn dda.

The additional funding doesn’t alter the magnitude of spending reductions we’re facing for future years. Despite the small additions, our capital budget in 2019-20 will still be 11 per cent lower in real terms than in 2010-11, and our revenue budget will still be 8 per cent lower.

Nid yw'r cyllid ychwanegol yn newid maint y gostyngiadau i wariant yr ydym ni’n eu hwynebu yn y blynyddoedd i ddod. Er gwaethaf yr ychwanegiadau bach, bydd ein cyllideb gyfalaf yn 2019-20 yn dal i fod 11 y cant yn is mewn termau real nag yn 2010-11, a bydd ein cyllideb refeniw yn dal i fod 8 y cant yn is.

With respect, the leader of the house didn’t answer my question. What I was keen to elicit was whether it makes it more or less likely that the Welsh Government will use its powers to vary rates of income tax, put them up rather than down, or vice versa. There is a lot of economic evidence to show that lower tax rates can actually produce higher tax revenues. In the 1980s, when Nigel Lawson reduced taxes, that was the effect. In 1979, the top 1 per cent of earners paid 11 per cent of all tax revenues. By 1997, they paid 21 per cent, despite the fact that the top rate of income tax had been reduced from 83 per cent in the pound to 40 per cent. So, is it not sensible for the Welsh Government to think in terms of making Wales into a kind of tax haven within the United Kingdom?

Gyda phob parch, nid atebodd arweinydd y tŷ fy nghwestiwn. Yr hyn yr oeddwn i’n awyddus i’w ddarganfod oedd pa un a yw'n ei gwneud yn fwy neu'n llai tebygol y bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio ei phwerau i amrywio cyfraddau treth incwm, eu codi yn hytrach na’u gostwng, neu i'r gwrthwyneb. Ceir llawer o dystiolaeth economaidd i ddangos y gall cyfraddau treth is gynhyrchu refeniw treth uwch. Yn y 1980au, pan ostyngwyd trethi gan Nigel Lawson, dyna oedd yr effaith. Ym 1979, talodd yr 1 y cant uchaf o enillwyr 11 y cant o'r holl refeniw treth. Erbyn 1997, talwyd 21 y cant ganddynt, er gwaethaf y ffaith fod y gyfradd uchaf o dreth incwm wedi ei gostwng o 83 y cant yn y bunt i 40 y cant. Felly, onid yw'n synhwyrol i Lywodraeth Cymru feddwl yn nhermau gwneud Cymru yn rhyw fath o hafan treth o fewn y Deyrnas Unedig?

You know, I don’t think we’d expect anything different from the leader of UKIP. I would’ve hoped that the leader of UKIP would be considering the impact of the Chancellor’s budget last week, the impact on the people that we represent, the impact of the fact that the sting in the tail of that budget and forecast is there’s a £3.5 billion cut planned by the UK Government for 2019-20, which could mean another £175 million taken out of the Welsh Government budget. That’s what I am concerned with and, of course, we have to look at that in terms of the implications of this budget, not just for the self-employed, but some of the poorest people in Wales. What we’re spending per head of population will decline by 4 per cent in real terms over the Office for Budget Responsibility’s forecast period.

Wyddoch chi, nid wyf yn meddwl y byddem ni’n disgwyl unrhyw beth gwahanol gan arweinydd UKIP. Byddwn wedi gobeithio y byddai arweinydd UKIP yn ystyried effaith cyllideb y Canghellor yr wythnos diwethaf, yr effaith ar y bobl yr ydym ni’n eu cynrychioli, effaith y ffaith fod y tro yng nghynffon y gyllideb honno a'r rhagolygon yw bod Llywodraeth y DU yn bwriadu gwneud toriad o £3.5 biliwn ar gyfer 2019-20, a allai olygu tynnu £175 miliwn arall allan o gyllideb Llywodraeth Cymru. Dyna’r hyn yr wyf i’n pryderu amdano ac, wrth gwrs, mae'n rhaid i ni ystyried hynny o ran goblygiadau’r gyllideb hon, nid yn unig i bobl hunangyflogedig, ond i rai o'r bobl dlotaf yng Nghymru. Bydd yr hyn yr ydym ni’n ei wario fesul pen o'r boblogaeth yn gostwng gan 4 y cant mewn termau real dros gyfnod rhagolwg y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol.

With respect, I’ll try again. I still haven’t had an answer to my question. Does the leader of the house accept that lower tax rates can produce higher tax revenues? In which case, everybody wins.

Gyda phob parch, rhoddaf gynnig arall arni. Nid wyf wedi cael ateb i fy nghwestiwn o hyd. A yw arweinydd y tŷ yn derbyn y gall cyfraddau treth is gynhyrchu refeniw treth uwch? Os felly, mae pawb yn ennill.

Well, as far as the UK Government is concerned, we take responsibility and, indeed, we have our responsibilities that we are now taking through in legislation in terms of the devolved taxes that are coming our way, and we look forward to a debate on this in the next couple of weeks. But I think we need to recognise, and I hope Neil Hamilton recognises, the adverse impact of the decisions that were made by ‘Spreadsheet Phil’ last week where he fumbled his first budget, and recognise as well that that’s bad, the fact that it is undermining their mission to promote the UK as a place to start a new business.

Wel, cyn belled ag y mae Llywodraeth y DU yn y cwestiwn, rydym ni’n cymryd cyfrifoldeb ac, yn wir, mae gennym ni ein cyfrifoldebau yr ydym ni’n bwrw ymlaen â nhw mewn deddfwriaeth nawr o ran y trethi datganoledig sydd ar eu ffordd, ac rydym ni’n edrych ymlaen at ddadl ar hyn yn ystod y pythefnos nesaf. Ond rwy'n credu bod angen i ni gydnabod, ac rwy’n gobeithio fod Neil Hamilton yn cydnabod, effaith niweidiol y penderfyniadau a wnaed yr wythnos diwethaf gan 'Spreadsheet Phil' lle gwnaeth smonach o’i gyllideb gyntaf, a chydnabod hefyd y ffaith fod hynny’n wael, y ffaith ei fod yn tanseilio eu cenhadaeth o hyrwyddo'r DU fel lle i ddechrau busnes newydd ynddo.

Cydraddoldeb o ran Buddsoddiad

Equal Levels of Investment

3. A wnaiff y Prif Weinidog ymrwymo i gymryd camau i sicrhau cydraddoldeb o ran lefel buddsoddiad y llywodraeth ym mhob rhan o Gymru? OAQ(5)0506(FM)

3. Will the First Minister commit to taking steps to equalise the level of government investment in all parts of Wales? OAQ(5)0506(FM)

‘Taking Wales Forward’ details our priorities and the investment Welsh Government is making to benefit all parts of Wales in every aspect of society.

Mae ‘Symud Cymru Ymlaen’ yn nodi ein blaenoriaethau a’r buddsoddiad y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud er budd pob rhan o Gymru ym mhob agwedd ar gymdeithas.

The Government’s own figures show that the level of Welsh Government’s capital expenditure on infrastructure in south-east Wales is twice that per head in north Wales, and three times the figure for mid and west Wales. I mean, it’s concern over that huge investment gap that led my party to vote against the supplementary budget last week. What assurance—[Interruption.] What assurance—[Interruption.]

Mae ffigurau'r Llywodraeth ei hun yn dangos bod lefel gwariant cyfalaf Llywodraeth Cymru ar seilwaith yn y de-ddwyrain ddwywaith hynny fesul pen yn y gogledd, a thair gwaith y ffigur ar gyfer y canolbarth a’r gorllewin. Hynny yw, pryder ynghylch y bwlch buddsoddi enfawr hwnnw a arweiniodd at fy mhlaid yn pleidleisio yn erbyn y gyllideb atodol yr wythnos diwethaf. Pa sicrwydd—[Torri ar draws.] Pa sicrwydd—[Torri ar draws.]

Let’s hear the question.

Gadewch i ni glywed y cwestiwn.

What assurance can she give my party and Members on all sides who represent those regions that we will have equal investment for all parts of Wales so that we can see prosperity shared across our country?

Pa sicrwydd all hi ei roi i fy mhlaid ac i Aelodau ar bob ochr sy'n cynrychioli’r rhanbarthau hynny y byddwn ni’nn cael buddsoddiad cyfartal i bob rhan o Gymru fel y gallwn weld ffyniant yn cael ei rannu ar draws ein gwlad?

Well, I think that the Member has seen the combined Welsh Government allocations for local authorities, health boards and police authorities for 2017-18, and has seen that there is only one area where there’s a slightly different per-head allocation, and I would want to share this again with the Member. In terms of capital expenditure, on an all-Wales basis that’s crucially important in terms of our investment in social housing, our investment in twenty-first century schools, and our investment in transport. I can, again, give you the investments in, for example, flood and coastal risk management, supporting the whole of Wales with £144 million; £700 million to improve our trunk road network; and in terms of north Wales, particularly important, £50 million to advance the developments of the north-east Wales metro, with potential to expand west in the future. But, I do have to say that, in terms of the supplementary budget, what was in that supplementary budget is very important to the people of Wales. It is £170 million to support the Welsh NHS—just to give one example—and £16 million for a treatment fund for new types of treatment; an additional £20 million funding for higher education; and an additional £55.5 million to support the construction and maintenance of the trunk road network in Wales, including plans to accelerate delivery of the Llandeilo bypass as a result of our budget agreements. So, let’s recognise the importance of our considerations.

Wel, rwy’n meddwl bod yr Aelod wedi gweld dyraniadau cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer awdurdodau lleol, byrddau iechyd ac awdurdodau heddlu ar gyfer 2017-18, ac wedi gweld mai dim ond un ardal sydd lle ceir dyraniad ychydig yn wahanol y pen, a hoffwn rannu hyn eto gyda'r Aelod. O ran gwariant cyfalaf, ar sail Cymru gyfan mae hynny’n hanfodol bwysig o ran ein buddsoddiad mewn tai cymdeithasol, ein buddsoddiad mewn ysgolion yr unfed ganrif ar hugain, a’n buddsoddiad mewn trafnidiaeth. Gallaf, unwaith eto, roi’r buddsoddiadau i chi mewn, er enghraifft, rheoli perygl llifogydd ac arfordirol, yn cefnogi Cymru gyfan gyda £144 miliwn; £700 miliwn i wella ein rhwydwaith cefnffyrdd; ac o ran y gogledd, yn arbennig o bwysig, £50 miliwn i hybu datblygiadau metro gogledd-ddwyrain Cymru, gyda photensial i ehangu i’r gorllewin yn y dyfodol. Ond, mae'n rhaid i mi ddweud, o ran y gyllideb atodol, mae’r hyn a oedd yn y gyllideb atodol honno’n bwysig iawn i bobl Cymru. Mae'n £170 miliwn i gefnogi GIG Cymru—i roi un enghraifft yn unig—ac £16 miliwn i gronfa driniaeth ar gyfer mathau newydd o driniaeth; cyllid ychwanegol o £20 miliwn ar gyfer addysg uwch; a £55.5 miliwn yn ychwanegol i gefnogi'r gwaith o adeiladu a chynnal a chadw'r rhwydwaith cefnffyrdd yng Nghymru, gan gynnwys cynlluniau i gyflymu'r gwaith o gyflawni ffordd osgoi Llandeilo yn sgil ein cytundebau cyllideb. Felly, gadewch i ni gydnabod pwysigrwydd ein hystyriaethau.

Cabinet Secretary, there’s a Cardiff capital region city deal, there’s a proposed Swansea bay city deal, and there’s a north Wales growth deal. What consideration has been given to a mid Wales growth deal on the same scale, to ensure that there’s a similar level of investment in the fourth remaining economic region of Wales?

Ysgrifennydd y Cabinet, ceir cytundeb prifddinas-ranbarth Caerdydd, ceir cytundeb dinas bae Abertawe arfaethedig, a cheir cytundeb twf gogledd Cymru. Pa ystyriaeth a roddwyd i gytundeb twf canolbarth Cymru ar yr un raddfa, i sicrhau bod lefel debyg o fuddsoddiad ym mhedwaredd rhanbarth economaidd Cymru sy’n weddill?

Of course, there has been work done, as you know, Russell George, in terms of how we can respond to growth opportunities in mid Wales, but I think it is also relevant to say—and I’m going to be very pertinent to your patch—that these are about budget choices in terms of those cuts to the capital programme that I’ve already spoken about. But five new primary schools we are building in Powys—recently announced as part of the twenty-first century schools programme. That is so important for the prospects of your children and young people in terms of growth opportunities in mid Wales.

Wrth gwrs, mae gwaith wedi ei wneud, fel y gwyddoch, Russell George, o ran sut y gallwn ymateb i gyfleoedd twf yn y canolbarth, ond rwy'n credu ei bod hefyd yn berthnasol i ddweud—ac rwy’n mynd i fod yn berthnasol iawn i’ch ardal chi—bod y rhain yn ymwneud â dewisiadau cyllideb o ran y toriadau hynny i’r rhaglen gyfalaf yr wyf i wedi sôn amdanynt eisoes. Ond rydym ni’n adeiladu pum ysgol gynradd newydd ym Mhowys—a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn rhan o raglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain. Mae hynny mor bwysig i ragolygon eich plant a’ch pobl ifanc o ran cyfleoedd twf yn y canolbarth.

Leader of the house, though you wouldn’t believe it, there was quite a degree of consensus last week during the debate on the foundational economy, which has already been mentioned by Simon Thomas, and it was agreed unanimously in the Chamber that indigenous small businesses connect with each other in a way that doesn’t happen in large firms. Networks of social capital need to be extended beyond local social contexts, it was agreed. It was further agreed that the geography of the south Wales Valleys has been a barrier to this in the past. Would the leader of the house therefore accept that for Government investment focused in this area to be successful, the northern Valleys should be seen as interdependent communities, linking east and west, and not simply spokes linking into a city hub?

Arweinydd y tŷ, er na fyddech chi’n ei gredu, roedd cryn dipyn o gonsensws yr wythnos diwethaf yn ystod y ddadl ar yr economi sylfaenol, sydd eisoes wedi cael ei grybwyll gan Simon Thomas, a chytunwyd yn unfrydol yn y Siambr bod busnesau bach brodorol yn cysylltu â'i gilydd mewn ffordd nad yw'n digwydd mewn cwmnïau mawr. Cytunwyd bod angen ymestyn rhwydweithiau o gyfalaf cymdeithasol y tu hwnt i gyd-destunau cymdeithasol lleol. Cytunwyd hefyd bod daearyddiaeth Cymoedd y de wedi bod yn rhwystr i hyn yn y gorffennol. A fyddai arweinydd y tŷ yn derbyn felly, er mwyn i fuddsoddiad y Llywodraeth sydd wedi ei ganolbwyntio yn yr ardal hon fod yn llwyddiannus, y dylid ystyried y Cymoedd gogleddol yn gymunedau cyd-ddibynnol, yn cysylltu’r dwyrain a'r gorllewin, ac nid dim ond adenydd sy’n cysylltu i ganolfan dinas?

It’s always good when we get back to consensus in this Chamber, as we did, very much, on that debate on the foundational economy, which, of course, the Cabinet Secretary for economy and transport responded to very positively. I was also interested to see the very strong arguments for the points you’re making, Hefin David, on the northern Valleys’ interdependency, with Vikki Howells, in an article in ‘The Western Mail.’ It is a very pertinent point in terms of the city region deal, because we have to make sure that we recognise the northern Valleys and it’s not just pulling down, it’s going up, and it’s that mutual interdependency.

Mae bob amser yn dda pan fyddwn ni’n dychwelyd i gonsensws yn y Siambr hon, fel y gwnaethom, yn bendant iawn, o ran y ddadl honno ar yr economi sylfaenol, yr ymatebodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr economi a thrafnidiaeth yn gadarnhaol iawn iddi, wrth gwrs. Roedd gen i ddiddordeb hefyd mewn gweld y dadleuon cryf iawn dros y pwyntiau yr ydych chi’n eu gwneud, Hefin David, ar gyd-ddibyniaeth y Cymoedd gogleddol, gyda Vikki Howells, mewn erthygl yn y ‘Western Mail.' Mae'n bwynt perthnasol iawn o ran y cytundeb dinas-ranbarth, oherwydd mae’n rhaid i ni wneud yn siŵr ein bod ni’n cydnabod y Cymoedd gogleddol ac nad yw’n tynnu i lawr yn unig, ei fod yn mynd i fyny, a’r gyd-ddibyniaeth honno.

Awtistiaeth

Autism

4. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y ddarpariaeth ar gyfer pobl ar y sbectrwm awtistiaeth yng Nghymru? OAQ(5)0509(FM)[W]

4. Will the First Minister make a statement on provision for people on the autism spectrum in Wales? OAQ(5)0509(FM)[W]

Wales was the first country in the UK to take a national approach to autism. We’ve provided £6 million for a new national integrated autism service. Our latest strategic action plan was published on 30 November as a result of extensive consultation.

Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i fabwysiadu dull cenedlaethol o ymdrin ag awtistiaeth. Rydym ni wedi darparu £6 miliwn ar gyfer gwasanaeth awtistiaeth integredig cenedlaethol newydd. Cyhoeddwyd ein cynllun gweithredu strategol diweddaraf ar 30 Tachwedd o ganlyniad i ymgynghori helaeth.

Diolch ichi am eich ateb. Mae Cymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol Cymru, wrth gwrs, wedi galw am gofnod o’r niferoedd o bobl sydd ar y sbectrwm er mwyn helpu awdurdodau lleol i gynllunio gwasanaethau yn fwy effeithiol ac yn fwy cynhwysfawr. Nawr, mi fydd disgwyl cofnod, wrth gwrs, o’r bobl awtistig sydd â chynllun gofal o fis Ebrill y flwyddyn nesaf ymlaen, ond mae nifer o bobl ag awtistiaeth sydd ddim â chynllun gofal ac mae yna bobl eraill sydd yn mynd i mewn ac allan o’r system. A gaf i ofyn, felly, pryd fydd eich Llywodraeth chi’n mynnu bod cofnod llawn yn cael ei gadw er mwyn sicrhau bod yr adnoddau llawn a’r ddarpariaeth lawn yn cael eu darparu lle mae eu hangen ym mhob rhan o Gymru?

Thank you for that response. The National Autistic Society Wales has asked for a record of the number of people on the spectrum in order to assist local authorities to plan services more effectively and in a more comprehensive manner. One would expect a record of people of autism who have a care plan from next April onwards, but there are a number of people who are autistic who don’t have a care plan and there are others who go in and out of the system. Can I ask, therefore, when will your Government insist that a full record is kept in order to ensure that the proper resources and facilities are provided, where needed, in all parts of Wales?

I thank the Member for that question. It’s very relevant to the work that’s been taken forward by an implementation advisory group for the autistic spectrum disorder strategic action plan for Wales. In fact, the National Autistic Society is sitting on that implementation group, and, as it’s World Autism Awareness Week later this month, the group’s going to be meeting for the first time at the end of the month. But, of course, looking at that plan, it needs the data; we need to work on those data. But it’s also about the new 26-week waiting-time target from referral to first appointment for children with autism and other neurodevelopmental conditions to speed up access to support.

Diolch i'r Aelod am y cwestiwn yna. Mae'n berthnasol iawn i'r gwaith sydd wedi cael ei wneud gan grŵp cynghori ar weithrediad y cynllun gweithredu strategol ar gyfer anhwylderau'r sbectrwm awtistig i Gymru. Yn wir, mae’r Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol yn aelod o’r grŵp gweithredu hwnnw, a, chan ei bod yn Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd yn ddiweddarach y mis hwn, mae'r grŵp yn mynd i fod yn cyfarfod am y tro cyntaf ar ddiwedd y mis. Ond, wrth gwrs, o edrych ar y cynllun hwnnw, mae angen y data arno; mae angen i ni weithio ar y data hynny. Ond mae hefyd yn ymwneud â'r targed amser aros 26 wythnos newydd o atgyfeiriad i apwyntiad cyntaf i blant ag awtistiaeth a chyflyrau niwroddatblygiadol eraill i gyflymu mynediad at gymorth.

Minister—sorry, leader of the house—I understand that, obviously, the strategic action plan’s only been in place for some five or six months now, but what we really need to see is how the gaps in the provision of services, particularly for adults, are going to be filled. Within Pembrokeshire, there’s a massive gap in the provision of services for adults with autism and neither Pembrokeshire County Council nor the local health board appear to have a cohesive enough method of being able to plug those gaps. So, what can you, as the Welsh Government, do to encourage that to happen, because I can tell you now, your strategic action plan isn’t even touching the sides on that?

Weinidog—mae'n ddrwg gen i, arweinydd y tŷ—rwy’n deall, yn amlwg, nad yw’r cynllun gweithredu strategol ond wedi bod ar waith am tua phump neu chwe mis, ond yr hyn y mae gwir angen i ni ei weld yw sut y mae'r bylchau yn y ddarpariaeth o wasanaethau, yn enwedig ar gyfer oedolion, yn mynd i gael eu llenwi. Yn Sir Benfro, ceir bwlch enfawr yn y ddarpariaeth o wasanaethau i oedolion ag awtistiaeth ac nid yw’n ymddangos bod gan Gyngor Sir Penfro na'r bwrdd iechyd lleol ddull digon cydlynol o allu llenwi'r bylchau hynny. Felly, beth allwch chi, fel Llywodraeth Cymru, ei wneud i annog hynny i ddigwydd, oherwydd gallaf ddweud wrthych chi nawr, nid yw eich cynllun gweithredu strategol yn cyffwrdd yr ochrau hyd yn oed yn hynny o beth?

I think the £6 million we’ve put into developing our new integrated autism service will start to have the kind of impact that the Member would want to see. It’s an investment over three years. It’s going to be rolled out across Wales by 2019, and it’s going to see new specialist teams in every region providing adult diagnosis, support in the community, and advice and information for adults with autism and for their parents and carers.

Rwy'n meddwl bod y £6 miliwn yr ydym ni wedi ei gyfrannu at ddatblygu ein gwasanaeth awtistiaeth integredig newydd yn dechrau cael y math o effaith y byddai'r Aelod eisiau ei weld. Mae'n fuddsoddiad dros dair blynedd. Mae'n mynd i gael ei gyflwyno ledled Cymru erbyn 2019, ac mae'n mynd i arwain at dimau arbenigol newydd ym mhob rhanbarth sy'n darparu diagnosis i oedolion, cymorth yn y gymuned, a chyngor a gwybodaeth i oedolion ag awtistiaeth ac i’w rhieni a’u gofalwyr.

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

The Welsh European Funding Office

5. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am raglen waith Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru rhwng nawr a phan fydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd? OAQ(5)0501(FM)

5. Will the First Minister provide an update on the work programme of the Welsh European Funding Office between now and the UK's exit from the European Union? OAQ(5)0501(FM)

The Welsh European Funding Office is continuing to implement our EU funding programmes, as agreed with the European Commission, to deliver jobs and growth. Nearly two thirds of the funds have been committed to date, and our aim is to invest all of the EU funds available to Wales by early 2019.

Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn parhau i weithredu ein rhaglenni ariannu'r UE, fel y cytunwyd gyda'r Comisiwn Ewropeaidd, i ddarparu swyddi a thwf. Mae bron i ddwy ran o dair o'r arian wedi cael ei ymrwymo hyd yn hyn, a’n nod yw buddsoddi holl arian yr UE sydd ar gael i Gymru erbyn dechrau 2019.

Thank you for that update. You may already know that, as well as indicating that equivalent money should come to Wales after exit, witnesses giving evidence to the external affairs committee have said that this is an opportunity to do things differently in terms of regional funding. Can you tell me how many of the applications currently with WEFO are predicated on the private sector taking the delivery lead? And what advice is WEFO giving bidders for that remaining money to make sure that its long-term projects are structurally flexible enough—perhaps I could put it like that—to make sure that they can last once the days of the Commission directing regional funding have gone?

Diolch am y diweddariad yna. Efallai eich bod eisoes yn gwybod, yn ogystal â nodi y dylai arian cyfatebol ddod i Gymru ar ôl ymadael, bod tystion sydd wedi rhoi tystiolaeth i'r pwyllgor materion allanol wedi dweud bod hwn yn gyfle i wneud pethau'n wahanol o ran cyllid rhanbarthol. A allwch chi ddweud wrthyf faint o'r ceisiadau sydd gyda Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru ar hyn o bryd sy’n seiliedig ar y sector preifat yn cymryd yr awenau cyflenwi? A pha gyngor y mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn ei roi i gynigwyr am yr arian hwnnw sy’n weddill i wneud yn siŵr bod ei phrosiectau hirdymor yn ddigon hyblyg yn strwythurol—efallai y caf i ei roi felly—i wneud yn siŵr y gallant bara unwaith y bydd dyddiau’r Comisiwn o gyfeirio cyllid rhanbarthol wedi mynd heibio?

Well, clearly, multi-million EU projects include Business Wales apprenticeships, directly relevant for the private sector, south-west workplace plus, which you will be very aware of in your region, making an impact by boosting business, helping them to increase work prospects and skills of our people, but also ensuring that, through the programme monitoring committee, we’re engaging fully with Welsh stakeholders, including the private sector in terms of a common Welsh position on future arrangements for regional funding in Wales. That’s critically important—of course, the PMC is chaired by Julie Morgan—in terms of safeguarding those investments.

Wel, yn amlwg, mae prosiectau UE gwerth sawl miliwn yn cynnwys prentisiaethau Busnes Cymru, sy’n uniongyrchol berthnasol i'r sector preifat, gweithle’r de-orllewin a mwy, y byddwch yn ymwybodol iawn ohono yn eich rhanbarth chi, yn cael effaith trwy roi hwb i fusnesau, gan eu helpu i gynyddu rhagolygon gwaith a sgiliau ein pobl, ond gan sicrhau hefyd, trwy’r pwyllgor monitro rhaglenni, ein bod ni’n ymgysylltu'n llawn â rhanddeiliaid o Gymru, gan gynnwys y sector preifat o ran safbwynt Cymru cyffredin ar drefniadau ar gyfer ariannu rhanbarthol yng Nghymru yn y dyfodol. Mae hynny'n hollbwysig—mae’r PMC yn cael ei gadeirio gan Julie Morgan—o ran diogelu’r buddsoddiadau hynny.

Leader of the house, as Suzy Davies pointed out, WEFO operates under EU regional policy rules at this point in time, but in two years they’re not going to be there, effectively. What I’m asking is: what discussions have you had with the UK Government about a future regional policy, and are you taking the opportunity to be creative in the agenda to ensure that what happens in Wales can actually be unique to Wales?

Arweinydd y tŷ, fel y nododd Suzy Davies, mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn gweithredu yn unol â rheolau polisi rhanbarthol yr UE ar hyn o bryd, ond mewn dwy flynedd nid ydynt yn mynd i fod yno, i bob pwrpas. Yr hyn rwy'n ei ofyn yw: pa drafodaethau ydych chi wedi eu cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch polisi rhanbarthol yn y dyfodol, ac a ydych chi’n achub ar y cyfle i fod yn greadigol yn yr agenda i sicrhau y gall yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru fod mewn gwirionedd yn unigryw i Gymru?

I think our White Paper, ‘Securing Wales’ Future’, is vitally important because it does lay out what we made clear as far regional economic development—. It’s very clear that that is a devolved competence, and it must remain so. We would resist firmly any attempt by the UK Government to reverse any form of devolution and take control of regional policy. So, I’m glad I’ve had the opportunity to put that on record today. It is important that we have got our engagement through the Joint Ministerial Committee on European negotiations, at which the Cabinet Secretary for Finance and Local Government represents us. He presented our White Paper at their meeting on 8 February.

Rwy’n meddwl bod ein Papur Gwyn, ‘Diogelu Dyfodol Cymru’, yn hanfodol bwysig gan ei fod yn cyflwyno’r hyn a wnaethom yn eglur o ran datblygiad economaidd rhanbarthol—. Mae'n eglur iawn, iawn bod hwnnw'n gymhwysedd datganoledig, ac mae'n rhaid iddo aros felly. Byddem yn gwrthsefyll yn gadarn unrhyw ymgais gan Lywodraeth y DU i wrthdroi unrhyw fath o ddatganoli a chymryd rheolaeth dros bolisi rhanbarthol. Felly, rwy'n falch fy mod i wedi cael y cyfle i roi hynny ar y cofnod heddiw. Mae'n bwysig bod gennym ni ein hymgysylltiad drwy’r Cydbwyllgor Gweinidogion ar drafodaethau Ewropeaidd, lle mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn ein cynrychioli ni. Ef a gyflwynodd ein Papur Gwyn yn eu cyfarfod ar 8 Chwefror.

Addysg Ôl-16

Post-16 Education

6. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am addysg ôl-16 yng Nghymru? OAQ(5)0503(FM)

6. Will the First Minister make a statement on post-16 education in Wales? OAQ(5)0503(FM)

Further education contributes significantly to skills development, improving employment and careers prospects for learners in Wales and the performance of companies and public services. It ensures our young people can access the skills that they need to develop their careers and that adults can develop their skills to support our growing economy.

Mae addysg bellach yn cyfrannu'n sylweddol at ddatblygiad sgiliau, gwella rhagolygon cyflogaeth a gyrfaoedd i ddysgwyr yng Nghymru a pherfformiad cwmnïau a gwasanaethau cyhoeddus. Mae'n sicrhau y gall ein pobl ifanc gael mynediad at y sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddatblygu eu gyrfaoedd ac y gall oedolion ddatblygu eu sgiliau i gefnogi ein heconomi sy'n tyfu.

Thank you for that answer, leader of the house. There’s been a lot of talk about the need for parity of esteem between higher and further education in this Chamber over the past 10 years, but successive Welsh Labour Governments have failed to deliver on that talk and that ambition. The Wales Audit Office, in fact, has confirmed in a recent report on the oversight of further education colleges’ finances that there has been a significant cut of £22 million to our FE colleges over the past five years and that that has stifled them being able to make some progress. In fact, we now see nearly half of our Welsh colleges carrying large deficits and being forced to eat into their reserves. I wonder, leader of the house, whether you can tell me what action, specifically, the Welsh Government might be able to take as a result of the savings that will be secured through changes to higher education student support in terms of some of that cash being invested into our FE sector in order to rebalance the situation in terms of parity between both forms of education.

Diolch i chi am yr ateb yna, arweinydd y tŷ. Bu llawer o sôn am yr angen am barch cydradd rhwng addysg uwch ac addysg bellach yn y Siambr hon yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, ond mae Llywodraethau Llafur Cymru olynol wedi methu â chyflawni ar y sgwrs na’r uchelgais honno. Mae Swyddfa Archwilio Cymru, mewn gwirionedd, wedi cadarnhau mewn adroddiad diweddar ar oruchwylio cyllid colegau addysg bellach y bu toriad sylweddol o £22 miliwn i'n colegau AB dros y pum mlynedd diwethaf, a bod hynny wedi eu hatal rhag gallu gwneud rhywfaint o gynnydd. A dweud y gwir, rydym ni’n gweld nawr bron i hanner ein colegau yng Nghymru yn cario diffygion mawr ac yn cael eu gorfodi i ddefnyddio eu cronfeydd wrth gefn. Tybed, arweinydd y tŷ, a allwch chi ddweud wrthyf pa gamau, yn benodol, y gallai Llywodraeth Cymru eu cymryd yn sgil yr arbedion a fydd yn cael eu sicrhau trwy newidiadau i gymorth i fyfyrwyr addysg uwch o ran buddsoddi rhywfaint o’r arian hwnnw yn ein sector addysg bellach er mwyn ailgydbwyso'r sefyllfa o ran cydraddoldeb rhwng y ddau fath o addysg.

Well, you know—you may talk. We deliver, actually, as a Welsh Labour Government. [Interruption.] I have to say that, in terms of our approach in Wales, where not only have we established—[Interruption.] We’ve established an approach to vocational and technical qualifications that we’ve actually developed in consultation with employers. We’ve benefited from collaboration, engaging with Northern Ireland and Scotland. We’ve got an internationally-recognised approach to apprenticeships, vocational and technical qualifications, as we can see by the investment and our commitment to 100,000 apprenticeships, and we have the regional skills partnerships to determine the need and demand for skills in Wales. Now, I don’t recognise the points you make at all and, of course, those employers that, for example, I met last week, who are concerned to get young people into science, technology, engineering and maths—and indeed Julie James addressed many yesterday—they see that, actually, parity of esteem with vocational opportunities is vital for young people. The apprenticeship route is one that young people aspire to and actually are now engaging with.

Wel, wyddoch chi—mae’n hawdd i chi siarad. Rydym ni’n cyflawni, a dweud y gwir, fel Llywodraeth Lafur Cymru. [Torri ar draws.] Mae'n rhaid i mi ddweud, o ran ein dull gweithredu yng Nghymru, lle nid yn unig yr ydym ni wedi sefydlu—[Torri ar draws.] Rydym ni wedi sefydlu dull o ymdrin â chymwysterau galwedigaethol a thechnegol yr ydym ni wedi eu datblygu mewn ymgynghoriad â chyflogwyr. Rydym ni wedi elwa ar gydweithrediad, gan ymgysylltu â Gogledd Iwerddon a'r Alban. Mae gennym ni ddull a gydnabyddir yn rhyngwladol o ymdrin â phrentisiaethau, cymwysterau galwedigaethol a thechnegol, fel y gallwn weld o’r buddsoddiad a'n hymrwymiad i 100,000 o brentisiaethau, ac mae gennym ni’r partneriaethau sgiliau rhanbarthol i benderfynu ar yr angen a'r galw am sgiliau yng Nghymru. Nawr, nid wyf yn cydnabod y pwyntiau a wnewch o gwbl ac, wrth gwrs, mae’r cyflogwyr hynny, er enghraifft, y cyfarfûm â nhw yr wythnos diwethaf, sy'n mynd ati i gael pobl ifanc i mewn i wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg—ac yn wir fe wnaeth Julie James annerch llawer ohonynt ddoe—maen nhw’n gweld, mewn gwirionedd, bod parch cydradd o ran cyfleoedd galwedigaethol yn hanfodol i bobl ifanc. Mae'r llwybr prentisiaeth yn un y mae pobl ifanc yn dymuno ei ddilyn ac yn ymgysylltu ag ef nawr.

Wel, ar yr un thema, yn amlwg mae yna ymchwil gan YouGov y llynedd sydd wedi dangos mai dim ond 7 y cant o bobl rhwng 18 a 24 oed a oedd yn ystyried prentisiaeth fel yr opsiwn gorau iddyn nhw, i’w gymharu â 68 y cant a oedd yn gweld mai addysg uwch oedd yn cynnig yr opsiwn gorau iddyn nhw. Felly, mae’r canfyddiad yn dal i fod yna, onid yw e, rydw i’n meddwl, nad oes yna barch cydradd, os leiciwch chi, yn sicr rhwng y cyrsiau galwedigaethol a’r cyrsiau academaidd. Felly, a gaf i ofyn beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud, er enghraifft, i hyrwyddo canfyddiadau ymchwil y Sutton Trust, sy’n dangos bod enillion posib rhai o’r prentisiaid gorau filoedd lawer o bunnoedd yn fwy, dros gwrs eu bywydau, na myfyrwyr sydd wedi bod mewn addysg uwch y tu fas i’r Grŵp Russell o brifysgolion—heb, wrth gwrs, y dyledion sy’n dod yn sgil addysg uwch, hefyd?

Along the same lines, there is YouGov research last year that showed that only 7 per cent of those between 18 and 24 were considering an apprenticeship as the best option for them, compared to 68 per cent who saw higher education as the best option for them. So, the perception still exists, doesn’t it, that there isn’t parity of esteem between vocational and academic courses. So, can I ask what the Welsh Government is doing, for example, to promote the perceptions of the Sutton Trust research, which shows that the probable earnings of the best apprentices are many thousands of pounds more over the course of their careers than of students who have been in higher education outside the Russell Group of universities—without, of course, the debts that emerge as a result of higher education?

Yes. I mean, that clearly is—. The impact of our investment in 100,000 quality apprenticeships speaks for itself: a key plank in ‘Taking Wales Forward’, recognising the value of the post-compulsory education training sector, and also the fact that it enables young people to reach their potential. As you say, the Sutton Trust research is very valuable, very pertinent, and, clearly, as well, in terms of our statutory duty to provide education for learners up to the age of 18, we have actually protected, and mitigated the brunt of funding reductions imposed by the UK Government. But, as a result of a budget agreement, we have put an additional £30 million to support further and higher education as well, which, of course, is having a huge impact in terms of targeting investment and making those opportunities for our young people real, because they can progress anyway from apprenticeships into higher education routes and into very well-paid and long-lasting jobs and careers.

Cewch. Hynny yw, mae hynny’n amlwg—. Mae effaith ein buddsoddiad mewn 100,000 o brentisiaethau o ansawdd yn siarad drosto'i hun: elfen allweddol yn 'Symud Cymru Ymlaen', gan gydnabod gwerth y sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol, a hefyd y ffaith ei fod yn galluogi pobl ifanc i wireddu eu potensial. Fel y dywedwch, mae gwaith ymchwil Ymddiriedolaeth Sutton yn werthfawr iawn, yn berthnasol iawn, ac, yn amlwg, hefyd, o ran ein dyletswydd statudol i ddarparu addysg i ddysgwyr hyd at 18 oed, rydym ni wedi diogelu, a lliniaru baich y gostyngiadau cyllid a orfodwyd gan Lywodraeth y DU. Ond, o ganlyniad i gytundeb cyllideb, rydym ni wedi cyfrannu £30 miliwn ychwanegol i gefnogi addysg bellach ac addysg uwch hefyd, sydd, wrth gwrs, yn cael effaith enfawr o ran targedu buddsoddiad a gwneud y cyfleoedd hynny ar gyfer ein pobl ifanc yn rhai gwirioneddol, oherwydd gallant fynd yn eu blaenau beth bynnag o brentisiaethau i lwybrau addysg uwch ac i swyddi a gyrfaoedd sy'n talu'n dda iawn ac yn para’n hir.

Hyrwyddo Mentrau Ynni Gwyrdd

Promoting Green Energy Initiatives

7. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi prosiectau cyfranddaliadau cymunedol sy'n hyrwyddo mentrau ynni gwyrdd? OAQ(5)0500(FM)

7. How is the Welsh Government supporting community shares projects that promote green energy initiatives? OAQ(5)0500(FM)

Our local energy service supports communities across Wales to run share offers, gaining local support, raising local capital that keeps the benefits of renewable projects within Wales. We are looking at how these projects can continue to be developed following the UK Government’s removal of support for solar and wind.

Mae ein gwasanaeth ynni lleol yn cefnogi cymunedau ledled Cymru i redeg cynigion cyfranddaliadau, ennill cefnogaeth leol, codi cyfalaf lleol sy'n cadw manteision prosiectau adnewyddadwy yng Nghymru. Rydym ni’n ystyried sut y gall y prosiectau hyn barhau i gael eu datblygu yn dilyn penderfyniad Llywodraeth y DU i gael gwared ar gymorth ar gyfer solar a gwynt.

Cabinet Secretary, these mechanisms stand within the very proud co-operative tradition of promoting local enterprise and social benefit, and particularly, for technical reasons, they are easier to use and more flexible than traditional charitable approaches, which may form alternative funding routes. And they’re an excellent way to promote community schemes in particular, and they keep income and, importantly, assets, in the local community. I do commend the efforts that have been going on in the not-for-profit sector, but I do think some Government push in this area would also be very welcome.

Ysgrifennydd y Cabinet, mae’r mecanweithiau hyn yn rhan o’r traddodiad cydweithredol balch iawn o hyrwyddo menter leol a budd cymdeithasol, ac yn benodol, am resymau technegol, maen nhw’n haws eu defnyddio ac yn fwy hyblyg na dulliau elusennol traddodiadol, a all fod yn llwybrau ariannu amgen. Ac maen nhw'n ffordd wych o hyrwyddo cynlluniau cymunedol yn arbennig, ac maen nhw’n cadw incwm ac, yn bwysig, asedau, yn y gymuned leol. Rwy’n cymeradwyo'r ymdrechion sydd wedi eu gwneud yn y sector dielw, ond rwy’n meddwl y byddai rhywfaint o hwb gan y Llywodraeth yn y maes hwn yn cael ei groesawu hefyd.

I agree with all the points that the Member has made. The local energy service has supported community share offers that have raised over £5.5 million since 2010, and you’ll be very aware of many of those community projects, but we want to see commercial developers work more closely with communities on shared ownership and investment. I think, importantly—and you mention the co-operative model: well, we’re very proud to have a Wales Co-operative Centre, which we are supporting to set up Community Shares Wales, and that does help communities to share experience of how they can develop these local energy services.

Rwy’n cytuno â'r holl bwyntiau y mae’r Aelod wedi eu gwneud. Mae'r gwasanaeth ynni lleol wedi cefnogi cynigion cyfranddaliadau cymunedol sydd wedi codi dros £5.5 miliwn ers 2010, a byddwch yn ymwybodol iawn o lawer o’r prosiectau cymunedol hynny, ond rydym ni eisiau gweld datblygwyr masnachol yn gweithio'n agosach â chymunedau ar berchnogaeth a buddsoddiad a rennir. Rwy’n meddwl, yn bwysig—ac rydych chi’n sôn am y model cydweithredol: wel, rydym ni’n falch iawn o fod â Chanolfan Cydweithredol Cymru, yr ydym ni’n ei chefnogi i sefydlu Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru, ac mae hynny’n helpu cymunedau i rannu profiad o sut y gallant ddatblygu’r gwasanaethau ynni lleol hyn.

Dyletswyddau Swyddogion Traffig (Gogledd Cymru)

Traffic Officers’ Duties (North Wales)

8. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddyletswyddau Swyddogion Traffig yng ngogledd Cymru? OAQ(5)0508(FM)[W]

8. Will the First Minister make a statement on the duties of Traffic Officers in north Wales? OAQ(5)0508(FM)[W]

Welsh Government traffic officers are deployed to cover the area of the A55/A494/A550 dual carriageway corridor from junction 8 at Llanfairpwll to the English border at Sealand and Broughton.

Caiff swyddogion traffig Llywodraeth Cymru eu lleoli yn ardal coridor ffordd ddeuol yr A55/A494/A550 o gyffordd 8 yn Llanfairpwll hyd at y ffin â Lloegr yn Sealand a Brychdyn.

Fel mae arweinydd y tŷ newydd gadarnhau, mae swyddogion traffig y gogledd yn patrolio’r A55 hyd at Lanfairpwll. Wrth gwrs, nid ydy’r A55 yn stopio yn Llanfairpwll; mae hi’n parhau'r holl ffordd ar draws Ynys Môn i borthladd Caergybi. Mae hyn, meddai swyddogion heddlu wrthyf i, yn achosi problemau iddyn nhw, gan ei bod yn clymu adnoddau er mwyn delio â damweiniau ffyrdd ac ati, sydd ddim yn digwydd mewn rhannau eraill o’r gogledd. A wnaiff y Llywodraeth edrych eto ar y strategaeth ar hyn o bryd, sydd yn stopio yn Llanfairpwll, er mwyn sicrhau bod yr A55 gyfan yn cael manteisio ar waith y swyddogion traffig?

As the leader of the house has just confirmed, traffic officers in north Wales patrol the A55 until Llanfairpwll. Of course, the A55 doesn’t stop at Llanfairpwll; it continues all the way across Anglesey to the port of Holyhead. This, according to police officers, is causing them problems, because it ties up resources in dealing with road accidents and so on, which doesn’t happen in other parts of north Wales. Will the Government look again at the current strategy that does stop at Llanfairpwll, in order to ensure that the A55 in its entirety benefits from the work of these traffic officers?

The Welsh Government traffic officer service, as the Member will be aware, was originally devised to cover those busier sections of the Welsh trunk road network. We actually inherited this PFI contract, as you will be aware, which has, in terms of the responsibilities—we need to look carefully at the impact of that in terms of covering those areas. But, in the north, the service area, of course, was the A55/A494, as I said, from the English border to junction 11. And we then saw that we needed to extend that cover to the Britannia bridge and thus improve its resilience.

Ffurfiwyd gwasanaeth swyddogion traffig Llywodraeth Cymru yn wreiddiol, fel y bydd yr Aelod yn gwybod, ar gyfer y rhannau prysurach hynny o rwydwaith cefnffyrdd Cymru. Etifeddwyd y contract PFI hwn gennym a dweud y gwir, fel y byddwch yn gwybod, sydd wedi, o ran y cyfrifoldebau—mae angen i ni edrych yn ofalus ar effaith hynny o ran cwmpasu’r ardaloedd hynny. Ond, yn y gogledd, yr ardal wasanaeth, wrth gwrs, oedd yr A55/A494, fel y dywedais, o'r ffin â Lloegr i gyffordd 11. A gwelsom wedyn bod angen i ni ymestyn y gwasanaeth hwnnw i bont Britannia gan wella ei gydnerthedd drwy hynny.

Ac yn olaf, cwestiwn 9—Dafydd Elis-Thomas.

And finally, question 9—Dafydd Elis-Thomas.

Prif Weinidog yr Alban

The Scottish First Minister

Lywydd, a gaf i ofyn i arweinydd y tŷ, yn ateb ar ran y Prif Weinidog heddiw:

Llywydd, may I ask the leader of the house, in responding on behalf of the First Minister today:

9. Pa gynlluniau sydd gan y Prif Weinidog i gwrdd â Phrif Weinidog yr Alban i drafod y berthynas â'r Undeb Ewropeaidd? OAQ(5)0496(FM)[W]

9. What plans does the First Minister have to meet with the Scottish First Minister to discuss the relationship with the European Union? OAQ(5)0496(FM)[W]

The First Minister spoke to the Scottish First Minister yesterday and continues to have regular discussions with her, both bilaterally and in meetings of the Joint Ministerial Committee and British-Irish Council.

Siaradodd y Prif Weinidog â Phrif Weinidog yr Alban ddoe ac mae'n parhau i gael trafodaethau rheolaidd â hi, yn ddwyochrog ac yng nghyfarfodydd Cydbwyllgor y Gweinidogion a'r Cyngor Prydeinig-Gwyddelig.

Diolch yn fawr am yr ateb, ac rwyf yn sicr bod y Prif Weinidog wedi cael sgwrs ddiddorol, fel bob amser, â Phrif Weinidog yr Alban. Ond oherwydd bod yna gymaint yn gyffredin, arweinydd y tŷ, rhwng Papur Gwyn Llywodraeth yr Alban cyn y Nadolig, ‘Scotland’s Place in Europe’, a phapur coch Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, ‘Diogelu Dyfodol Cymru: Pontio o’r Undeb Ewropeaidd i berthynas newydd ag Ewrop’, a yw Llywodraeth Cymru yn gweld y pwysigrwydd, beth bynnag fydd penderfyniad yr Alban ynglŷn â’i dyfodol cyfansoddiadol—a mater iddyn nhw yw hynny, wrth gwrs—fod yna le i gydweithio yn y trafodaethau presennol o fewn y Deyrnas Unedig, a rhwng y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd, yn arbennig i ddiogelu mynediad dilyffethair i’r farchnad sengl ar gyfer y ddwy wlad?

I’m very grateful for that response, and I’m sure that the First Minister will have had an interesting conversation, as always, with the Scottish First Minister. Because there is so much in common, leader of the house, between the Scottish Government’s White Paper, ‘Scotland’s Place in Europe’, published before Christmas, and the red paper of Plaid Cymru and the Welsh Government, ‘Securing Wales’ Future: Transition from the European Union to a new relationship with Europe’, does the Welsh Government see the importance, whatever the decision taken by Scotland on its constitutional future—and that’s a matter for them, of course—that there is a role for collaboration in the current negotiations within the UK and between the UK and the European Union, particularly to safeguard unfettered access to the single market for both nations?

Indeed, there is considerable common ground between our White Paper, ‘Securing Wales’ Future’ and the analysis by the Scottish Government on the impact of the UK leaving the EU. In particular, ‘Scotland's Place in Europe’ does emphasise, as we have, the economic importance of the single market, the vital contribution that migrant workers make to businesses and public services, and the critical need to respect devolution settlements and to develop new constitutional arrangements within the UK. And, of course, that's where the First Minister has taken the lead in calling for those arrangements. You will recall his call for a constitutional convention, and he did convene an extraordinary British-Irish Council summit last July to allow us to continue to discuss the implications of the referendum and then to take us forward in terms of ways in which we can work together and strengthen our voices.

Yn wir, ceir tir cyffredin sylweddol rhwng ein Papur Gwyn, ‘Diogelu Dyfodol Cymru’ a'r dadansoddiad gan Lywodraeth yr Alban ar effaith ymadawiad y DU o’r UE. Yn benodol, mae ‘Scotland’s Place in Europe’ yn pwysleisio, fel yr ydym ninnau wedi ei wneud, pwysigrwydd economaidd y farchnad sengl, y cyfraniad hanfodol y mae gweithwyr mudol yn ei wneud i fusnesau a gwasanaethau cyhoeddus, a'r angen hanfodol i barchu setliadau datganoli ac i ddatblygu trefniadau cyfansoddiadol newydd o fewn y DU. Ac, wrth gwrs, dyna lle mae'r Prif Weinidog wedi cymryd yr awenau wrth alw am y trefniadau hynny. Byddwch yn cofio ei alwad am gonfensiwn cyfansoddiadol, ac fe wnaeth gynnull uwchgynhadledd arbennig y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig fis Gorffennaf diwethaf i'n galluogi i barhau i drafod goblygiadau'r refferendwm ac yna i’n symud ymlaen o ran ffyrdd y gallwn weithio gyda'n gilydd a chryfhau ein lleisiau.

2. Cwestiwn Brys: Glofa Glo Brig Ffos-y-fran
2. Urgent Question: The Ffos-y-fran Opencast Coalmine

Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.

Rwyf wedi derbyn pedwar cwestiwn brys o dan Reol Sefydlog 12.66, ac rwy’n galw ar Dawn Bowden i ofyn y cwestiwn brys cyntaf—Dawn Bowden.

I have accepted four urgent questions under Standing Order 12.66, and I call on Dawn Bowden to ask the first urgent question—Dawn Bowden.

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am effeithiau iechyd posibl glofa glo brig Ffos-y-fran, yn dilyn y cyhoeddiad yr wythnos diwethaf gan rapporteur arbennig y Cenhedloedd Unedig ar wastraff a sylweddau peryglus? EAQ(5)0118(ERA)

Will the Cabinet Secretary make a statement on the potential health impacts of the Ffos-y-fran opencast coalmine, following the announcement last week by the UN special rapporteur on hazardous substances and waste? EAQ(5)0118(ERA)

I thank the Member for her question. Welsh Government met with the special rapporteur on human rights and hazardous substances and waste on 24 January. His preliminary findings and recommendations were presented in an end-of-mission statement on 31 January, and the full report will be presented to the UN human rights council in September of this year.

Diolch i'r Aelod am ei chwestiwn. Cyfarfu Llywodraeth Cymru â rapporteur arbennig ar hawliau dynol a sylweddau peryglus a gwastraff ar 24 Ionawr. Cafodd ei ganfyddiadau a’i argymhellion cychwynnol eu cyflwyno mewn datganiad terfynol ar 31 Ionawr, a bydd yr adroddiad llawn yn cael ei gyflwyno i gyngor hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig ym mis Medi eleni.

Thank you, Cabinet Secretary. Before this news broke on Friday, I had met previously with some of the local residents, protesters and Merthyr council, and I'd undertaken a site visit to Ffos-y-fran, including a lengthy meeting with the operators. So, I was already very aware of the concerns surrounding the operation there, and for some time I've been seeking assurances about a range of environmental and health issues. However, I wasn't aware that a United Nations representative was visiting the area, meeting with local residents and proposing to make a public pronouncement.

It is of course right that the rapporteur undertakes whatever studies he deems fit, but I was somewhat surprised that he appears to have made statements to the media without detailed discussions with those bodies criticised in his report. Nor did he seek discussions with the local elected representatives, either at the council, with myself as the AM, or with my colleague Gerald Jones as the MP before producing his report, to establish a wider view of actions taken.

At this stage, Cabinet Secretary, I think it’s probably difficult for me to take an informed view on the rapporteur’s conclusions, although I would of course welcome any legitimate call for an inquiry into any potential health impact of the Ffos-y-fran operation if the evidence suggests that that is necessary.

One particular area of the report where I do absolutely share his concern, however, is the future maintenance of standards in the UK of public health and environmental protection post Brexit. If you’ve seen the report, Cabinet Secretary, you will know that he calls on the UK Government to fulfil its human rights obligations on air pollution, protecting the rights of children, women of productive age, the elderly and those of poor health, who are especially vulnerable to toxic chemicals, in developing the new plan to tackle this air pollution crisis.

So, can you assure me, Cabinet Secretary, that the Welsh Government will work with the UK Government and the United Nations to consider any concerns highlighted in this report in relation to Ffos-y-fran in particular, but also, more generally, those relating to human rights around environmental protections, both now and post Brexit?

Diolch i chi, Ysgrifennydd y Cabinet. Cyn i’r newyddion hyn gyrraedd ddydd Gwener, roeddwn eisoes wedi cwrdd â rhai o'r trigolion lleol, protestwyr a chyngor Merthyr. Roeddwn hefyd wedi ymweld â’r safle yn Ffos-y-fran, gan gynnwys cael cyfarfod hirfaith gyda'r rhai sy’n ei redeg. Felly, roeddwn eisoes yn ymwybodol iawn o'r pryderon ynglŷn â’r gwaith yno, ac rwyf am beth amser wedi ceisio sicrhad ynglŷn â nifer o faterion amgylchedd ac iechyd. Fodd bynnag, nid oeddwn yn ymwybodol fod cynrychiolydd o’r Cenhedloedd Unedig yn ymweld â'r ardal, gan gyfarfod â thrigolion lleol, a’i fod yn bwriadu gwneud datganiad cyhoeddus.

Mae’n iawn wrth gwrs fod y rapporteur yn ymgymryd â pha astudiaethau bynnag y mae’n eu hystyried yn gymwys. Ond roeddwn yn synnu braidd ei fod, mae’n ymddangos, wedi gwneud datganiadau i'r cyfryngau heb gynnal trafodaethau manwl â'r cyrff hynny sydd yn cael eu beirniadu yn ei adroddiad. Ac ni cheisiodd gynnal trafodaethau â'r cynrychiolwyr etholedig lleol, naill ai yn y cyngor, gyda mi fel yr AC, neu gyda’m cydweithiwr Gerald Jones yr AS cyn iddo gyflwyno ei adroddiad, er mwyn sicrhau golwg ehangach ar y camau a gymerwyd.

Ar hyn o bryd, Ysgrifennydd y Cabinet, credaf ei bod, mae’n debyg, yn anodd i mi fod â barn ddeallus ar gasgliadau'r rapporteur. Ond byddwn wrth gwrs yn croesawu unrhyw alwad ddilys am ymchwiliad i unrhyw effaith bosibl ar iechyd oherwydd gwaith Ffos-y-fran os yw'r dystiolaeth yn awgrymu bod hynny yn angenrheidiol.

Serch hynny, mae un maes arbennig yn yr adroddiad lle’r wyf yn rhannu ei bryder yn gyfan gwbl, sef diogelu safonau iechyd y cyhoedd a gwarchod yr amgylchedd i’r dyfodol yn y DU ar ôl Brexit. Os ydych wedi gweld yr adroddiad, Ysgrifennydd y Cabinet, byddwch yn gwybod ei fod yn galw ar Lywodraeth y DU i gyflawni ei rwymedigaethau i hawliau dynol o ran llygredd aer, amddiffyn hawliau plant, menywod beichiog, yr henoed a'r rhai gwael eu hiechyd, sydd yn arbennig o agored i niwed gan gemegau gwenwynig, wrth ddatblygu'r cynllun newydd i fynd i'r afael â'r argyfwng llygredd aer hwn.

Felly, a wnewch chi fy sicrhau i, Ysgrifennydd y Cabinet, y bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth y DU a'r Cenhedloedd Unedig i ystyried unrhyw bryderon a ddaeth i’r amlwg yn yr adroddiad hwn mewn cysylltiad â Ffos-y-fran yn arbennig, ond hefyd, yn fwy cyffredinol, â’r rhai sy’n ymwneud â hawliau dynol o ran amddiffyn yr amgylchedd, yn awr ac wedi Brexit hefyd?

The very short answer to your question is ‘yes’. We will continue to work with all of those parties. I am aware that the Minister did meet with the rapporteur, and it is certainly unique, his opinion. But if the Member has any concerns she would like to raise specifically about Ffos-y-fran, I’m sure the Minister accordingly would welcome a letter from the Member.

Yr ateb byr iawn i'ch cwestiwn yw 'gwnaf'. Byddwn yn parhau i weithio gyda'r holl bartïon hynny. Rwyf yn ymwybodol fod y Gweinidog wedi cyfarfod â'r rapporteur, ac yn sicr mae ei farn ef yn unigryw. Ond os oes gan yr Aelod unrhyw bryderon yr hoffai eu codi yn benodol am Ffos-y-fran, rwy'n siŵr y byddai'r Gweinidog gan hynny yn croesawu llythyr gan yr Aelod.

Cabinet Secretary, further to my colleague here, residents living alongside the Ffos-y-fran opencast mine have long campaigned against air and noise pollution. There is anecdotal evidence of very high rates of childhood asthma and cancer clusters within the community. I would like to ask a couple of questions, Minister, if you’d kindly reply. If there is no independent investigation, what action will the Welsh Government take to monitor the potential health impact on the community of this opencast mine, and will they commission their own study?

The second is: the Welsh Assembly has imposed a 500m buffer zone between new opencast mines in Wales and the community that surrounds them. I remember in previous Assembly sessions Bethan Jenkins raised this point in her area. A lot of points were actually agreed by the Assembly that opencast mines should not be near the housing areas, yet the nearest houses to Ffos-y-fran are only 40m away from the mining activities, which is against our laws and rules here. Does the Cabinet Secretary believe that the residents should be entitled to some form of compensation for the disturbance they are being forced to suffer in this case?

The other one is: what discussions have the Welsh Government had in the past, and what discussions do they intend to have, with Miller Argent, the mining company, about negating the effect of their mining operation on the local community?

Finally, Minister, will the Welsh Government agree to consider the contents of this report and bring forward a statement to this Assembly in the near future with any changes it proposes to make to planning regulations on opencast sites in Wales? Thank you.

Ysgrifennydd y Cabinet, yn ychwanegol at yr hyn ddywedodd fy nghydweithiwr yma, mae’r trigolion sy'n byw gerllaw gwaith glo brig Ffos-y-fran wedi ymgyrchu'n hir yn erbyn llygredd aer a sŵn. Ceir tystiolaeth anecdotaidd o gyfraddau uchel iawn o asthma plentyndod a chlystyrau canser o fewn y gymuned. Hoffwn ofyn ychydig o gwestiynau, Weinidog, pe byddech mor garedig ag ateb. Os nad oes ymchwiliad annibynnol, pa gamau fydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fonitro effaith bosibl y gwaith glo brig hwn ar iechyd y gymuned, ac a fyddan nhw yn comisiynu eu hastudiaeth eu hunain?

Yr ail yw: mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi gorfodi bod llain glustogi o 500m rhwng gweithfeydd glo brig newydd yng Nghymru a'r gymuned o'u cwmpas. Rwyf yn cofio mewn sesiynau blaenorol o’r Cynulliad bod Bethan Jenkins wedi codi’r pwynt hwn yn ei hardal hi. Cytunwyd ar lawer pwynt mewn gwirionedd gan y Cynulliad na ddylai gweithfeydd glo brig fod yn agos at dai lle mae pobl yn byw, ac eto i gyd dim ond 40m yn unig sydd rhwng y tai agosaf at Ffos-y-fran a’r gwaith mwyngloddio, sydd yn groes i’n cyfreithiau a’n rheolau yma. A yw Ysgrifennydd y Cabinet yn credu y dylai’r trigolion fod yn deilwng o ryw fath o iawndal am yr aflonyddwch y maen nhw wedi eu gorfodi i’w ddioddef yn yr achos hwn?

A'r cwestiwn arall yw hwn: pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi eu cael yn y gorffennol, a pha drafodaethau y maen nhw yn bwriadu eu cael, gyda Miller Argent, y cwmni mwyngloddio, ynglŷn â negyddu effaith eu gwaith cloddio ar y gymuned leol?

Yn olaf, Weinidog, a wnaiff Llywodraeth Cymru gytuno i ystyried cynnwys yr adroddiad hwn a rhoi datganiad i'r Cynulliad hwn yn y dyfodol agos, gydag unrhyw newidiadau y mae'n bwriadu eu gwneud i reoliadau cynllunio ar safleoedd glo brig yng Nghymru? Diolch.

I’m very aware of the emotive issues around opencast mining. The Ffos-y-fran site was granted permission in April of 2005. It was subject then to an environmental impact assessment. This meant that all relevant issues, including cumulative effects, and those relating to health, were taken into account as part of that decision-making process. The report the Member raises is being presented to the UN human rights council, and not to us. I will ask the Minister on her return to have a consideration about this, and I will ask her to write to Members in accordance with her views.

Rwy'n ymwybodol iawn o'r materion emosiynol sydd ynghlwm â chloddio am lo brig. Rhoddwyd caniatâd am safle Ffos-y-fran ym mis Ebrill 2005. Roedd wedyn yn rhwym i asesiad effaith amgylcheddol. Roedd hyn yn golygu bod yr holl faterion perthnasol, gan gynnwys yr effeithiau cynyddol, a'r rhai oedd yn ymwneud ag iechyd, yn cael eu hystyried yn rhan o'r broses o wneud penderfyniadau. Mae’r adroddiad y mae’r Aelod yn sôn amdano i’w gyflwyno i gyngor hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig, ac nid i ni. Byddaf yn gofyn i'r Gweinidog pan ddaw yn ei hôl i roi ystyriaeth i hyn, a byddaf yn gofyn iddi ysgrifennu at yr Aelodau yn unol â'i barn.

First, I think I need to say that the response of Miller Argent to this report is insulting and undermines the severity of the situation. Describing this as ‘fake news’—a report from a UN rapporteur—is frankly disgusting and is outrageous considering that the local community have been raising these concerns for some time. I’m also very concerned that Merthyr county council responded by dismissing legitimate concerns and everyday experiences of residents as

‘limited and unsubstantiated comments from some members of the community’.

So, first, I’d like to ask you here today: will you join with me in condemning those very comments, considering that these are not unsubstantiated and these are views that have been raised with you when you were the former environment Minister for this Assembly? I’d also like to understand where your plans are now with regard to the restoration discussions that you had in your previous role as Minister. Many of us took part in that. Where do they stand? Restoration at Ffos-y-fran is very piecemeal as opposed to it being constructive and long-term and we’d like to understand where that is going.

I’ve also raised concerns about the coal MTAN and the fact that that is not strong enough. It needs to be amended and changed. It needs to be put into legislation. Can you commit, if this UN rapporteur is to be taken seriously, that you as a Government will try and work to your best possible action in making sure that we have these issues dealt with, so that future opencast mining applications are not dealt with in the same way, and that ones in areas such as East Pit in Cwmllynfell and Margam are also treated in the same manner?

Yn gyntaf, credaf ei bod yn rhaid i mi ddweud bod ymateb Miller Argent i'r adroddiad hwn yn un sarhaus ac yn tanseilio difrifoldeb y sefyllfa. Mae disgrifio hyn yn 'ffug newyddion'—adroddiad gan rapporteur y Cenhedloedd Unedig—yn atgas, a dweud y gwir, ac yn warthus o ystyried bod y gymuned leol wedi bod yn codi'r pryderon hyn ers peth amser. Rwyf hefyd yn bryderus iawn fod cyngor sirol Merthyr wedi ymateb drwy ddiystyru pryderon dilys a phrofiadau beunyddiol y trigolion yn

‘sylwadau cyfyng a di-sail gan rai aelodau o'r gymuned.

Felly, yn gyntaf, byddwn yn gofyn i chi yma heddiw: a ydych yn barod i ymuno â mi i gondemnio’r union sylwadau hynny, o ystyried nad yw'r rhain yn ddi-sail a’u bod yn safbwyntiau a godwyd gyda chi pan oeddech yn Gyn-weinidog dros yr amgylchedd yn y Cynulliad hwn? Hoffwn ddeall hefyd ble mae eich cynlluniau yn awr o ran y trafodaethau adfer a gawsoch yn eich swydd flaenorol fel Gweinidog. Cymerodd llawer ohonom ni ran yn hynny. Ble maen nhw arni? Mae adfer yn Ffos-y-fran yn dameidiog iawn yn hytrach na bod yn adeiladol ac yn hirdymor, a hoffem ddeall sut mae hynny’n mynd.

Rwyf wedi codi pryderon hefyd am y MTAN glo a'r ffaith nad yw'n ddigon cadarn. Mae angen ei ddiwygio a’i newid. Mae angen ei roi mewn deddfwriaeth. Allwch chi ymrwymo, os yw’r rapporteur hwn o’r Cenhedloedd Unedig i’w gymryd o ddifrif, eich bod hi fel Llywodraeth yn ceisio gwneud eich gorau glas i sicrhau ein bod yn ymdrin â’r materion hyn, fel na chaiff ceisiadau cloddio glo brig yn y dyfodol eu trin yn yr un ffordd, a bod y rhai mewn ardaloedd fel Pwll y Dwyrain yng Nghwmllynfell a Margam hefyd yn cael eu trin yn yr un modd?

I thank the Member for the question. As always, she is very robust in her views on opencast mining. This Government takes very seriously the health implications and planning conditions presented in all our communities and takes that very seriously in the technical advice notes and planning guidance that we issue to planning authorities. What is really important is that any observation made by the special rapporteur is evidence based. I will be very interested to see the detail of that plan and his completed presentation.

The Member will be aware that the planning Minister will make views on the MTAN 2 and the subsequent discussions that took place around the deliberations around what MTAN 2 was made up of. I will ask her to respond to you directly on that issue as I’m no longer the planning Minister in those terms.

Diolch i'r Aelod am y cwestiwn. Fel arfer, mae ganddi farn gref iawn am gloddio glo brig. Mae'r Llywodraeth hon yn rhoi ystyriaeth ddwys iawn i’r goblygiadau iechyd ac amodau cynllunio a gyflwynir ym mhob un o'n cymunedau. Mae hefyd yn rhoi ystyriaeth ddifrifol iawn i hynny yn y nodiadau cyngor technegol a chanllawiau cynllunio a roddwn i awdurdodau cynllunio. Yr hyn sy'n wirioneddol bwysig yw bod unrhyw sylw gan y rapporteur arbennig yn cael ei wneud ar sail tystiolaeth. Bydd gennyf ddiddordeb mawr i weld manylion y cynllun hwnnw a'i gyflwyniad gorffenedig.

Bydd yr Aelod yn ymwybodol y bydd y Gweinidog dros gynllunio yn mynegi barn ar y MTAN 2 a'r trafodaethau dilynol a gynhaliwyd ynglŷn â’r trafodion am gynnwys MTAN 2. Byddaf yn gofyn iddi ymateb yn uniongyrchol i chi ar y mater hwnnw. Nid fi yw'r Gweinidog dros gynllunio bellach o ran hynny.

Diolch i’r Ysgrifennydd Cabinet.

Thank you, Cabinet Secretary.

3. Cwestiwn Brys: Bwrdd y BBC
3. Urgent Question: The BBC Board

Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.

[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.

Rwy’n galw nawr ar Lee Waters i ofyn yr ail gwestiwn brys—Lee Waters.

I now call on Lee Waters to ask the second urgent question—Lee Waters.

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y methiant i benodi cynrychiolydd o Gymru ar fwrdd y BBC? EAQ(5)0095(EDU)

Will the Minister make a statement on the failure to appoint a Welsh representative on the BBC board? EAQ(5)0095(EDU)

Member
Alun Davies AM 14:28:00
The Minister for Lifelong Learning and Welsh Language

The BBC board member for Wales must be fully able to champion the diverse needs of the Welsh people. The Secretary of State for Culture, Media and Sport did not agree and we could not support her recommendation. Strong candidates were available. The Secretary of State refused to discuss them with me.

Mae'n rhaid i'r aelod dros Gymru o fwrdd y BBC fod yn gwbl alluog i hyrwyddo anghenion amrywiol pobl Cymru. Nid oedd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn cytuno ac ni allem gefnogi ei hargymhelliad. Roedd ymgeiswyr da ar gael. Gwrthododd yr Ysgrifennydd Gwladol eu trafod gyda mi.

Thank you, Minister. The BBC, in their reporting of Dr Carol Bell as the preferred candidate of the UK Government, has quoted a UK Government source as saying that the Welsh Government had

‘seen fit to veto the secretary of state’s choice of candidate’.

Could you explain to the National Assembly the Welsh Government’s role in the process of having a BBC board member for Wales? Was it simply as a rubber stamp or was it meant to have a substantive role? Did it, in fact, have a substantive role? Would he also tell us where he thinks this leaves us now? What is the timeline for the appointment of a Welsh board member? The rest of the board is now in place and is beginning its work.

Finally, the Assembly’s Culture, Welsh Language and Communications Committee strongly recommended that any Welsh representative of the BBC board should be subject to a pre-confirmation hearing by the National Assembly. That did not happen in this case. As I understand, that’s because of the timeline being hurried. Now that there’s less time pressure on the appointment of a BBC board member for Wales, would he agree with the cross-party committee that it should have a chance to talk to and question the person who is appointed, before you give the consent of the Welsh Government to that appointment?

Diolch yn fawr, Weinidog. Mae'r BBC, wrth iddynt ddweud mai Dr Carol Bell oedd yr ymgeisydd a ffefrir gan Lywodraeth y DU, wedi dyfynnu ffynhonnell o Lywodraeth y DU yn dweud bod Llywodraeth Cymru wedi

gweld yn dda i atal ymgeisydd dewisedig yr ysgrifennydd gwladol.

A wnewch chi egluro i'r Cynulliad Cenedlaethol swyddogaeth Llywodraeth Cymru yn y broses o gael aelod dros Gymru o fwrdd y BBC? A oedd yn fater o roi sêl bendith yn unig, neu a oedd yn fwriad iddi fod â rôl ystyrlon? A oedd ganddi, mewn gwirionedd, rôl ystyrlon? A fyddai hefyd yn dweud wrthym ble y mae’n credu yr ydym ni arni nawr? Beth yw'r amserlen ar gyfer penodi aelod Cymreig o’r bwrdd? Mae gweddill y bwrdd yn ei le erbyn hyn ac yn dechrau ar ei waith.

Yn olaf, mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu y Cynulliad wedi argymell yn gryf y dylai unrhyw gynrychiolydd dros Gymru o fwrdd y BBC fod yn atebol i wrandawiad gan y Cynulliad Cenedlaethol cyn ei gadarnhau. Ni ddigwyddodd hynny yn yr achos hwn. Fel y deallaf i, y rheswm am hynny oedd diffyg amser. Gan fod llai o frys erbyn hyn i benodi aelod o fwrdd y BBC dros Gymru, a fyddai'n cytuno â'r pwyllgor trawsbleidiol y dylai fod cyfle i drafod â’r sawl sydd wedi'i benodi, a’i holi, cyn i chi roi cydsyniad Llywodraeth Cymru i’r apwyntiad hwnnw?

Presiding Officer, I’m sure you will agree with me and Members across the whole of the Chamber that the deliberate, I assume, leaking of the name of any individual who applied for this post, as happened yesterday, is to be regretted and is entirely contrary to the standards we expect of the public appointments process. It is a gross infringement of their personal privacy.

At the same time, it is clear from media reports that the United Kingdom Government and their sources have sought to undermine this Government, undermine me as a Minister, and to brief against decisions that we have taken, all done unanimously. Let me say this: however we seek to conduct inter-governmental relationships within the United Kingdom, this is a textbook example of how not do it. The Welsh Government reached an agreement with the United Kingdom Government on the appointment of this person to represent Wales on the board. The Welsh Government was represented on the recruitment panel. Interviews for the post took place in Cardiff on 14 February. It was clear from those interviews that there were a number of very well thought of candidates and a number of appointable candidates. Not all of these were unanimously agreed upon, and some were judged to be stronger than others. Their relative merits were set out very clearly in the panel report, which was seen by both the Secretary of State and me. I was confident of being able to make a good appointment. I was therefore shocked to receive a letter from the Secretary of State on 27 February, where she said she was minded to recommend a candidate who was not one of those unanimously agreed stronger candidates. I was also shocked that I was given 24 hours to respond to this letter. I was even more shocked to discover that the Secretary of State was unwilling to even discuss the other candidates with me. She insisted that we either accept her choice or, in her words, we veto it, forcing a rerun of the competition. This, Presiding Office, despite her own Permanent Secretary accepting via e-mail that there were other stronger candidates, and despite my assurance that we would be happy to agree a choice from those other stronger candidates.

Presiding Officer, at no point have I expressed an opinion as to who I believe the strongest candidate for this post would be. What I’ve said very clearly is that Wales deserves the best, and the candidate that the appointment panel believes is the best candidate. And I will not be told by any Secretary of State that I have no choice in this matter, and I will not be told then by anonymous UK Government sources that I have the temerity to exercise the power available to me. I have the right to exercise that power available to me, and whenever the UK Government behaves in this way, we will exercise that right.

Presiding Officer, I am profoundly disappointed with where we are. I am profoundly disappointed with the actions, the attitude and the tone of the Secretary of State, and I am profoundly disappointed that the United Kingdom Government is not willing to act in the best interests of Wales in this matter.

Lywydd, rwy'n siŵr y byddwch yn cytuno â mi ac â’r Aelodau led y Siambr gyfan fod dadlennu yn fwriadol enw unrhyw unigolyn sydd wedi gwneud cais am y swydd hon, fel a ddigwyddodd ddoe, yn destun gofid, ac mae'n gwbl groes i'r safonau yr ydym yn eu disgwyl gan y broses penodiadau cyhoeddus. Mae'n dresmasiad difrifol ar eu preifatrwydd personol.

Ar yr un pryd, mae'n amlwg o adroddiadau yn y cyfryngau fod Llywodraeth y Deyrnas Unedig a’u ffynonellau wedi ceisio tanseilio’r Llywodraeth hon, a’m tanseilio i fel Gweinidog, a briffio yn erbyn penderfyniadau yr ydym wedi'u gwneud, a phopeth yn unfrydol. Gadewch i mi ddweud hyn: sut bynnag yr ydym yn ceisio cynnal perthynas ryng-lywodraethol o fewn y Deyrnas Unedig, dyma enghraifft berffaith o sut i beidio â gwneud hynny. Daeth Llywodraeth Cymru i gytundeb â Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar sut i benodi’r unigolyn hwn i gynrychioli Cymru ar y bwrdd. Cynrychiolwyd Llywodraeth Cymru ar y panel recriwtio. Cynhaliwyd cyfweliadau ar gyfer y swydd yng Nghaerdydd ar 14 Chwefror. Roedd yn amlwg o'r cyfweliadau hynny fod yna nifer a ystyrid yn ymgeiswyr da iawn a nifer o ymgeiswyr y gellid eu penodi. Nid oedd cytundeb unfrydol ar bob un o'r rhain, a barnwyd bod rhai yn well nag eraill. Mynegwyd eu rhinweddau cymharol yn glir iawn yn adroddiad y panel, a gafodd ei weld gan yr Ysgrifennydd Gwladol a minnau. Roeddwn yn hyderus y gellid gwneud apwyntiad da. Siom i mi felly oedd cael llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar 27 Chwefror, yn dweud ei bod o blaid argymell ymgeisydd nad oedd yn un o'r ymgeiswyr y cytunwyd yn unfrydol eu bod yn ymgeiswyr cryfach. Cefais fy synnu hefyd bod gennyf 24 awr i ymateb i'r llythyr hwn. Cefais fy synnu ymhellach i ddarganfod nad oedd yr Ysgrifennydd Gwladol hyd yn oed yn fodlon trafod yr ymgeiswyr eraill gyda mi. Roedd hi'n benderfynol ein bod naill ai yn derbyn ei dewis hi neu, yn ei geiriau hi, byddwn yn ei atal, gan orfodi ailddechrau’r ornest. Roedd hyn, Lywydd, er gwaethaf y ffaith fod ei Hysgrifennydd Parhaol ei hun yn derbyn drwy gyfrwng e-bost bod ymgeiswyr eraill cryfach, ac er gwaethaf y sicrwydd gennyf i y byddem yn hapus i gytuno ar ddewis o blith yr ymgeiswyr eraill cryfach.

Lywydd, ni fynegais i farn ar unrhyw adeg ynghylch pwy, yn fy marn i, fyddai'r ymgeisydd gorau ar gyfer y swydd hon. Yr hyn yr wyf wedi ei ddweud yn eglur iawn yw bod Cymru yn haeddu’r gorau, a'r ymgeisydd y mae’r panel penodi yn ei gredu yw'r ymgeisydd gorau. Ac ni fydd unrhyw Ysgrifennydd Gwladol yn dweud wrthyf i nad oes gennyf unrhyw ddewis yn y mater hwn, ac ni fydd ffynonellau dienw o Lywodraeth y DU wedyn yn dweud wrthyf i fy mod yn ddigywilydd wrth ymarfer y gallu sydd ar gael i mi. Mae gen i hawl i ymarfer y gallu hwnnw sydd ar gael i mi, a phryd bynnag y bydd Llywodraeth y DU yn ymddwyn fel hyn, byddwn yn ymarfer yr hawl honno.

Lywydd, rwyf yn hynod siomedig â'r sefyllfa yr ydym ynddi. Rwyf yn hynod siomedig gyda gweithredoedd, agwedd a thôn yr Ysgrifennydd Gwladol, ac rwyf yn hynod siomedig nad yw Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn barod i weithredu er budd gorau Cymru yn y mater hwn.

I’m profoundly disappointed as well, Minister, because the bottom line here is that there is an empty chair on that board. Wales is not there. The board itself has an incomplete skill set and it’s missing a range of skills, which the Secretary of State clearly believed her preferred candidate had. That decision was made from a shortlist after open competition. They were interviewed by a panel, which included a Welsh Government representative. That panel will have agreed the candidates who were over the line and recommended accordingly. There was, as I say, a Welsh Government representative on that panel. In those circumstances, I think, Minister, you must give your reasons, beyond what you’ve already told us today, about why you disagreed with the Secretary of State’s individual conclusion. There is a skills gap on that board now. What was wrong with the individual candidate who was chosen, and what that individual could have offered?

You may not have expressed a preference about who you would have liked to seen appointed. Will you tell this Assembly if there was a candidate you had a preference for, and whether any candidate on that shortlist might have had a closer relationship with your party than the one who was chosen? If not, if you’re not prepared to tell us those reasons today, I will draw my own conclusions on cronyism.

Rwy'n hynod siomedig hefyd, Weinidog, oherwydd diwedd y gân yn y fan yma yw bod yna gadair wag ar y bwrdd hwnnw. Nid yw Cymru yno. Nid oes gan y bwrdd ei hun set gyflawn o sgiliau ac mae'n brin o ystod o sgiliau yr oedd yr Ysgrifennydd Gwladol yn amlwg yn credu bod ei hymgeisydd dewisedig yn meddu arnyn nhw.  Gwnaed y penderfyniad hwnnw yn sgil rhestr fer wedi gornest agored. Cawsant eu cyfweld gan banel a oedd yn cynnwys cynrychiolydd o Lywodraeth Cymru. Byddai’r panel hwnnw wedi cytuno ar yr ymgeiswyr a oedd yn gymwys iawn ac wedi argymell yn unol â hynny. Fel y dywedais, roedd cynrychiolydd o Lywodraeth Cymru ar y panel. Yn yr amgylchiadau hynny, yn fy marn i, Weinidog, mae’n rhaid i chi roi eich rhesymau, uwchlaw yr hyn yr ydych wedi ei ddweud wrthym yn barod heddiw, pam eich bod wedi anghytuno â chasgliad unigol yr Ysgrifennydd Gwladol. Mae bwlch sgiliau yn awr ar y bwrdd hwnnw. Beth oedd o'i le gyda'r ymgeisydd unigol a ddewiswyd, a beth allai’r unigolyn hwnnw fod wedi ei gynnig?

Efallai nad ydych wedi mynegi eich dewis chi o ran pwy yr hoffech ei weld yn cael ei benodi. A wnewch chi ddweud wrth y Cynulliad hwn a oeddech yn ffafrio un ymgeisydd, ac a fyddai unrhyw ymgeisydd arall ar y rhestr fer wedi gallu cael perthynas agosach â'ch plaid na'r un a gafodd ei ddewis? Os na, ac os nad ydych yn barod i roi’r rhesymau hynny i ni heddiw, dof i’m casgliad fy hunan ar ffrindgarwch.

I will not join the Conservative Party this afternoon in rubbishing individuals who apply for public appointments, and I will not join the Conservative Party in making those allegations against individuals who apply and who have a right. I believe that everybody who applies for public appointments has the right to expect their application to remain confidential. It is a matter of record that the United Kingdom Government sources have placed these names on the record and I regret that. I will not join you in doing so.

But let me say this to the Conservative Party: the panel that interviewed the candidates and who made an agreement was very, very clear in who it felt were the stronger candidates and who it did not feel were the stronger candidates. My representative on that panel wrote to the Permanent Secretary of the DCMS the following day on 15 February. He said in that e-mail, ‘That makes this candidate’—and I’m paraphrasing—‘not appointable.’ That e-mail I can read from this afternoon. The Permanent Secretary to the DCMS replied to my official agreeing that the candidate in question was not the strongest candidate. It would not be acceptable for me, as a Minister, in this role to accept any candidate who is not the strongest candidate, whoever they might be. I understand the roles and responsibilities of this place. I recognise that we have to have the very best people on the BBC board. The BBC board needs a wide range of those different responsibilities, experiences and skills. But one of them, one of them, must have the role to be the very best representative that Wales can have on that board and I will not compromise on that.

Ni fyddaf yn ymuno â'r Blaid Geidwadol y prynhawn yma i ladd ar unigolion sy'n ymgeisio am benodiadau cyhoeddus, ac ni fyddaf yn ymuno â'r Blaid Geidwadol i gyhuddo’r unigolion sy'n gwneud cais ac sydd â’r hawl i wneud hynny. Credaf fod gan bawb sy'n gwneud cais am benodiadau cyhoeddus yr hawl i ddisgwyl i'w cais aros yn gyfrinachol. Mae'n fater o gofnod fod ffynonellau o Lywodraeth y Deyrnas Unedig wedi rhoi’r enwau hyn ar gofnod ac rwyf yn gresynu bod hynny wedi digwydd. Ni fyddaf yn ymuno â chi i wneud hynny.

Ond gadewch i mi ddweud hyn wrth y Blaid Geidwadol: roedd aelodau’r panel a fu’n cyfweld yr ymgeiswyr ac a ddaeth i gytundeb yn eglur iawn, iawn o ran pwy, yn eu barn nhw, oedd yn ymgeiswyr cryf a phwy nad oeddent yn ymgeiswyr cryf. Ysgrifennodd fy nghynrychiolydd i ar y panel at Ysgrifennydd Parhaol yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon drannoeth ar 15 Chwefror. Dywedodd yn yr e-bost hwnnw: Mae hynny yn golygu—ac aralleirio wyf i—na ellir penodi'r ymgeisydd hwnnw. Gallaf ddarllen yr e-bost hwnnw y prynhawn yma. Anfonodd Ysgrifennydd Parhaol yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ateb at fy swyddog i yn cytuno nad yr ymgeisydd dan sylw oedd yr ymgeisydd gorau. Ni fyddai'n dderbyniol i mi yn y swydd hon, fel Gweinidog, dderbyn unrhyw ymgeisydd nad wyf yn ei ystyried fel yr ymgeisydd gorau, pwy bynnag y bo. Rwyf yn deall swyddogaethau a chyfrifoldebau'r fangre hon. Rwyf yn cydnabod bod yn rhaid inni gael y bobl orau ar fwrdd y BBC. Mae angen i fwrdd y BBC gael pobl sydd ag ystod eang o wahanol gyfrifoldebau, profiadau a sgiliau. Ond mae’n rhaid bod un ohonyn nhw, un ohonyn nhw, yn cael ei benodi i’r swydd o fod y cynrychiolydd gorau un y gall Cymru ei gael ar y bwrdd hwnnw, ac ni fyddaf yn cyfaddawdu ar hynny.

I think from hearing the questions so far they exemplify the point made by Lee Waters as to why we do need to have pre-hearings within the parliamentary structures. The UK Parliament does have that condition when they are putting forward names and I think that’s something that we should be able to do. But I didn’t hear you answer the question with regard to whether you think that that is something that, now we’re in this new position, we should be able to do as a communications committee. We have written as a committee to the Scottish Parliament to ask what they’re processes are and whether they had a pre-parliamentary hearing. I would like to hear your views here today because whatever the names that are floating about, whatever the personalities involved, I think it’s important that, as a legislature, we have that view. Considering the fact that under the new charter there will be a new licence for Wales, there will be new conditions placed upon BBC Wales and this, surely, is a new hinterland by which we can have that discussion. I am very concerned to hear that they did not listen to your views as Minister. I would like to be satisfied here today that in any future process you will be able to work with them constructively and that we will not face this issue again, because, of course, it’s important that we do have the Welsh representative there, but we need a Welsh representative there who understands Wales and who can then bring our views forward on a more positive basis in the future. Thank you.

Rwyf yn credu, o glywed y cwestiynau hyd yn hyn, eu bod yn amlygu’r pwynt a wnaeth Lee Waters ynghylch pam mae angen i ni gael gwrandawiadau rhagarweiniol o fewn y strwythurau seneddol. Mae hynny yn un o amodau Senedd y DU pan maent yn cynnig enwau ac rwy'n credu bod hynny'n rhywbeth y dylem ni allu ei wneud. Ond ni wnes i eich clywed chi yn ateb y cwestiwn, gan ein bod yn y sefyllfa newydd hon yn awr, a ydych chi’n credu bod hynny’n rhywbeth y dylem ni allu ei wneud fel pwyllgor cyfathrebu. Rydym wedi ysgrifennu fel pwyllgor at Senedd yr Alban i ofyn beth yw eu prosesau nhw ac a oedd ganddyn nhw wrandawiad cyn-seneddol. Hoffwn glywed eich barn chi yma heddiw, oherwydd beth bynnag yw’r enwau sy’n mynd o amgylch y lle, pwy bynnag yw’r personoliaethau dan sylw, credaf ei bod yn bwysig ein bod ni, yn ddeddfwrfa, yn cael y farn honno. O ystyried y ffaith y bydd trwydded newydd i Gymru dan y siarter newydd, rhoddir amodau newydd ar BBC Cymru ac mae hyn, yn sicr, yn gefndir newydd i’r drafodaeth honno y gallwn ei chael. Rwyf yn bryderus iawn o glywed nad oedden nhw wedi gwrando ar eich barn fel Gweinidog. Hoffwn gael fy modloni yma heddiw y byddwch yn gallu gweithio yn adeiladol gyda nhw mewn unrhyw broses yn y dyfodol ac na fyddwn yn wynebu'r mater hwn eto. Wrth gwrs, mae'n bwysig ein bod yn cael cynrychiolydd o Gymru yno. Ond mae angen cynrychiolydd sy'n deall Cymru ac sy’n gallu cyflwyno ein safbwyntiau ni mewn ffordd fwy cadarnhaol yn y dyfodol. Diolch.

It’s clear, Presiding Officer, that there’s a great deal of concern across the Chamber. I will, therefore, place my final letter to the Secretary of State, dated 7 March, in the library of the National Assembly for all Members to be able to take a view on that and the process that’s been followed.

In terms of the question asked by both Bethan Jenkins and Lee Waters on the role of the communications committee, I see a significant role for that committee and for this legislature in holding to account the BBC and other broadcasters. I believe that this process in its entirety needs to be reviewed, and prior to us moving forward with a rerun of this process, we need prior agreement from the DCMS on the structure and nature of that process. I felt, quite frankly, that we could work on the basis of trust and respect between administrations in this country. It is clear to me that we cannot work on that basis and that we need to review the process.

I feel very disappointed that we have not had the opportunity to have the conversation that we needed to have. The Secretary of State refused to discuss any other candidate with me, despite my repeated request to discuss any other candidate. Contrary to the views I hear being expressed opposite, I did not during the process, I have not today and I will not express a preference for any single candidate. I regard the best candidate for appointment as the one who I would want to see appointed to represent Wales, whoever he or she may be. But I certainly do see a significant role for the National Assembly for Wales in the future in holding Governments and broadcasters to account.

Mae'n amlwg, Lywydd, fod llawer iawn o bryder led y Siambr. Byddaf, felly, yn rhoi fy llythyr terfynol i'r Ysgrifennydd Gwladol, dyddiedig 7 Mawrth, yn llyfrgell y Cynulliad Cenedlaethol fel bod pob Aelod yn gallu dod i gasgliad ar hynny ac ar y broses sydd wedi ei dilyn.

O ran y cwestiwn a ofynnwyd gan Bethan Jenkins a Lee Waters fel ei gilydd ar swyddogaeth y pwyllgor cyfathrebu, rwyf yn gweld swyddogaeth ystyrlon i’r pwyllgor hwnnw ac i’r ddeddfwrfa hon wrth ddwyn y BBC a darlledwyr eraill i gyfrif. Credaf fod angen adolygu'r broses hon yn ei chyfanrwydd, a chyn i ni symud ymlaen gydag ailgynnal y broses hon, mae angen cytundeb ymlaen llaw gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar strwythur a natur y broses honno. Roeddwn yn teimlo, a dweud y gwir, y byddai modd inni allu gweithio ar sail ymddiriedaeth a pharch rhwng gweinyddiaethau yn y wlad hon. Mae'n amlwg i mi na allwn weithio ar y sail honno a bod angen i ni adolygu'r broses.

Rwy'n teimlo'n siomedig iawn na chawsom y cyfle i gael y drafodaeth yr oedd angen inni ei chael. Gwrthododd yr Ysgrifennydd Gwladol drafod unrhyw ymgeisydd arall gyda mi, er gwaethaf fy ngheisiadau niferus am drafod unrhyw ymgeisydd arall. Yn groes i’r safbwyntiau y clywaf yn cael eu mynegi gyferbyn, ni wneuthum yn ystod y broses, ni wneuthum heddiw ac ni fyddaf yn mynegi fy newis o unrhyw ymgeisydd unigol. Ystyriaf yr ymgeisydd gorau ar gyfer y swyddi fel yr un y byddwn i’n dymuno ei weld yn cael ei benodi i gynrychioli Cymru, pwy bynnag y byddo ef neu hi. Ond rwyf yn sicr yn gweld swyddogaeth ystyrlon i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn y dyfodol wrth ddal Llywodraethau a darlledwyr i gyfrif.

4. Cwestiwn Brys: Y Cyswllt Awyr rhwng y Gogledd a’r De
4. Urgent Question: The North-south Air Link

Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.

Rwy’n galw nawr ar Andrew R.T. Davies i ofyn y cwestiwn brys nesaf. Andrew R.T. Davies.

I now call on Andrew R.T. Davies to ask the next urgent question. Andrew R.T. Davies.

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddyfodol hirdymor y cyswllt awyr rhwng y gogledd a'r de a gaiff gymorthdaliadau, yn sgil y newyddion bod Citywing wedi cael ei ddiddymu? EAQ(5)0142(EI)

Will the Cabinet Secretary make a statement on the long-term future of the subsidised north-south air link in light of news that Citywing has gone into liquidation? EAQ(5)0142(EI)

Member
Ken Skates AM 14:39:00
The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure

Yes. Can I thank the Member and refer him to the written statement issued yesterday. The intra-Wales air service review has been completed and once findings have been analysed I will make a further announcement. In the meantime, I’m pleased that we have agreed a rolling contract with Eastern Airways to operate the service.

Gwnaf. A gaf i ddiolch i'r Aelod a’i gyfeirio at y datganiad ysgrifenedig a gyhoeddwyd ddoe. Mae adolygiad y gwasanaeth awyr oddi mewn i Gymru wedi ei gwblhau ac ar ôl i’r canfyddiadau gael eu dadansoddi byddaf yn gwneud cyhoeddiad pellach. Yn y cyfamser, rwy'n falch ein bod wedi cytuno ar gontract treigl gydag Eastern Airways i weithredu'r gwasanaeth.

Thank you, Cabinet Secretary, and thank you for your statement that was issued yesterday clarifying some of the measures that the Welsh Government has put in place. As a user of this service, I can literally leave my front door and be in north Wales by 8.40 a.m., and coming off the Isle of Anglesey. I fully support the service if it was commercially viable, and it is disheartening now that this is the third time in 18 months that the operator has either gone out of business or had its safety certificate withdrawn. There is a considerable Government subsidy that is put into this air link of £1.2 million. I believe that £0.5 million is also spent on the terminal and the running of the terminal up in north Wales on RAF Valley.

So, what is crystal clear now is that, with the review that you’ve commissioned, there does need to be a full evaluation of the options available to make this route more commercially viable or, regrettably, actually bring an end to this route because, obviously, the taxpayer really is not getting value for money when you look at the sums involved and, regrettably, the passenger numbers who are using it. And I regret that, because, as I said, as someone who supports the service, I’d like to see a more commercially viable route developed in this instance, but we can’t carry on as we are, every six months or so, with an operator either going out of business or having its safety licence withdrawn. Can you indicate what the current commercial terms are that you’ve had to engage the new operator on, because in your statement you indicate that there is an additional expense that you’re having to incur, and I think it is only right and fair that we understand what that expense is, because you have a limited budget and that money must come from that budget? Can you also indicate the timeline where you will be bringing forward the evaluation that you have made as Cabinet Secretary of the report that you’ve commissioned? You talk of a number of weeks. I’ve most probably been here long enough to know that a number of weeks can be many things in response—and I mean this with the greatest respect—from Government Ministers, and I think it is important that we get clarity on that. And thirdly, can you confirm that this evaluation has looked at all the options? There were no no-go areas, because I know my colleague from Clwyd West has championed the ability to establish a route to north-east Wales, rather than just focusing solely on north-west Wales.

Diolch, Ysgrifennydd y Cabinet, a diolch am eich datganiad a gyhoeddwyd ddoe a oedd yn egluro rhai o'r mesurau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u rhoi ar waith. Fel defnyddiwr y gwasanaeth hwn, gallaf mewn gwirionedd adael fy nrws ffrynt a bod yn y gogledd erbyn 8.40 a.m., a chyrraedd Ynys Môn. Rwy’n llwyr gefnogi'r gwasanaeth petai’n fasnachol hyfyw, ac mae'n ddigalon erbyn hyn mai hwn yw'r trydydd tro mewn 18 mis fy mae’r gweithredwr naill ai wedi mynd i’r wal neu wedi colli ei dystysgrif diogelwch . Mae cymhorthdal sylweddol ​​ o £1.2 miliwn gan y Llywodraeth yn cael ei roi i mewn i’r cyswllt awyr hwn . Credaf fod £0.5 miliwn hefyd yn cael ei wario ar y derfynfa a rhedeg y derfynfa i fyny yn y gogledd ar safle RAF y Fali.

Felly, yr hyn sy’n gwbl glir erbyn hyn, gyda'r adolygiad yr ydych wedi ei gomisiynu, yw bod angen ymgymryd â gwerthusiad llawn o'r dewisiadau sydd ar gael i wneud y llwybr hwn yn fwy hyfyw yn fasnachol neu, yn anffodus, terfynu’r llwybr hwn mewn gwirionedd, oherwydd, yn amlwg, nid yw'r trethdalwr yn cael gwerth am arian pan eich bod yn edrych ar y symiau dan sylw ac, yn anffodus, nifer y teithwyr sy'n ei ddefnyddio. Ac mae hynny’n ofid i mi, oherwydd, fel y dywedais, fel rhywun sy'n cefnogi'r gwasanaeth, hoffwn weld llwybr mwy hyfyw yn fasnachol yn cael ei ddatblygu yn yr achos hwn, ond ni allwn barhau fel yr ydym, bob rhyw chwe mis, gyda gweithredwr naill ai’n rhoi’r gorau i weithredu neu’n colli ei drwydded diogelwch. A allwch chi ddweud beth yw’r telerau masnachol presennol y bu’n rhaid i chi gymryd y gweithredwr newydd ymlaen arnynt, oherwydd yn eich datganiad yr ydych yn nodi bod yn rhaid mynd i gostau ychwanegol, ac rwyf yn credu ei fod ond yn iawn ac yn deg ein bod ni’n deall beth yw’r gost honno, oherwydd mae eich cyllideb yn gyfyngedig ac mae'n rhaid i’r arian hwnnw ddod o’r gyllideb honno? A allwch chi hefyd ddangos y llinell amser pryd y byddwch yn cyflwyno’r gwerthusiad yr ydych wedi ei wneud fel Ysgrifennydd y Cabinet o’r adroddiad yr ydych wedi ei gomisiynu? Rydych chi’n sôn am nifer o wythnosau. Mae’n debyg fy mod i wedi bod yma yn ddigon hir i wybod y gall nifer o wythnosau olygu llawer o bethau mewn ymateb—ac rwyf yn dweud hyn gyda’r parch mwyaf—gan Weinidogion y Llywodraeth, ac rwyf yn credu ei bod yn bwysig i ni gael eglurdeb ar hynny. Ac yn drydydd, a allwch chi gadarnhau bod y gwerthusiad hwn wedi edrych ar yr holl ddewisiadau? Nid oedd unrhyw ardaloedd i’w hosgoi, oherwydd gwn fod fy nghydweithiwr o Orllewin Clwyd wedi hyrwyddo'r gallu i sefydlu llwybr i’r gogledd-ddwyrain, yn hytrach na chanolbwyntio yn unig ar y gogledd-orllewin.

Can I thank the Member for his questions and his keen interest in this area? I’m pleased, first of all, that the intra-Wales air service was saved; it was the only one of Van Air Europe’s air services to be saved, and that was as a consequence of tireless work by my team within Government over the weekend, and particularly during Saturday. My heart goes out to the many passengers on other Van Air services who have been left stranded in Northern Ireland and on the Isle of Man, but we do now have a rolling agreement with Eastern Airways to provide the service.

Now, we are using, as I’ve outlined already, the budget that we would ordinarily use for Van Air and Citywing. However, as the Member indicated, we are having to contribute a small but not insignificant sum to maintain the service during this period. This resource is available within the existing budget for the north-south air link. However, last year, as the Member outlined, I did request a thorough—a thorough—review of the intra-Wales air service, which has looked at a wide range of options, from ceasing the service entirely to changing service patterns, increasing provision, looking at the actual type of aircraft that’s used and also assessing whether alternative options in terms of connectivity are available in the short and medium term. We’ve also looked at the potential of using other airports, not just in north-east Wales—but I take what the Member says about Hawarden Airport—but other small airports in Wales.

The report has taken longer than expected due to a range of factors, but it is being finalised this month, and I’ll therefore be in a position to assess it over the Easter period, with a view of making an announcement on the future of the service in the next term. This service is not just important to Anglesey; it’s also significant for Cardiff and south-east Wales, ensuring that we are a better-connected and united nation. But I will need to consider the recommendations of the review alongside the recent operator problems. And, as I say, I aim to make an announcement as soon as possible regarding the long-term future of this air service.

A gaf i ddiolch i'r Aelod am ei gwestiynau a'i ddiddordeb brwd yn y maes hwn? Rwy'n falch, yn gyntaf oll, bod y gwasanaeth awyr oddi mewn i Gymru wedi ei achub; hwn oedd yr unig un o wasanaethau awyr Van Air Europe i gael ei achub, ac yr oedd hynny o ganlyniad i waith diflino gan fy nhîm o fewn y Llywodraeth dros y penwythnos, ac yn enwedig ddydd Sadwrn. Cydymdeimlaf â’r nifer o deithwyr ar wasanaethau eraill Van Air sydd wedi cael eu gadael ar y clwt yng Ngogledd Iwerddon ac ar Ynys Manaw, ond mae gennym gytundeb treigl erbyn hyn gydag Eastern Airways i ddarparu'r gwasanaeth.

Nawr, rydym yn defnyddio, fel yr wyf wedi ei amlinellu eisoes, y gyllideb y byddem fel arfer yn ei defnyddio ar gyfer Van Air a Citywing. Fodd bynnag, fel y nodwyd gan yr Aelod, yr ydym yn gorfod cyfrannu swm bach, ond nid ansylweddol i gynnal y gwasanaeth yn ystod y cyfnod hwn. Mae'r adnodd hwn ar gael o fewn y gyllideb bresennol ar gyfer y cyswllt awyr rhwng y gogledd a'r de. Fodd bynnag, y llynedd, fel yr amlinellodd yr Aelod, gofynnais am adolygiad trylwyr—trylwyr— o'r gwasanaeth awyr oddi mewn i Gymru, sydd wedi edrych ar ystod eang o ddewisiadau, o roi'r gorau i'r gwasanaeth yn gyfan gwbl i newid patrymau gwasanaeth, cynyddu darpariaeth, edrych ar y math o awyren sy'n cael ei defnyddio a hefyd asesu a oes dewisiadau eraill o ran cysylltedd ar gael yn y tymor byr a chanolig. Rydym hefyd wedi edrych ar y posibilrwydd o ddefnyddio meysydd awyr eraill, nid yn unig yn y gogledd-ddwyrain—ond rwyf yn derbyn yr hyn y mae'r Aelod yn ei ddweud am Faes Awyr Penarlâg—ond meysydd awyr bach eraill yng Nghymru.

Mae'r adroddiad wedi cymryd mwy o amser na'r disgwyl oherwydd amrywiaeth o ffactorau, ond mae'n cael ei gwblhau y mis hwn, ac felly byddaf mewn sefyllfa i'w asesu dros gyfnod y Pasg, gyda golwg ar wneud cyhoeddiad ynghylch dyfodol y gwasanaeth yn ystod y tymor nesaf. Nid yn unig y mae'r gwasanaeth hwn yn bwysig i Ynys Môn; mae hefyd yn bwysig i Gaerdydd a’r de-ddwyrain, gan sicrhau ein bod yn genedl sydd wedi’i chysylltu’n well ac yn unedig. Ond bydd angen i mi ystyried argymhellion yr adolygiad ochr yn ochr â'r problemau gweithredwyr diweddar. Ac, fel y dywedais, rwyf yn bwriadu gwneud cyhoeddiad cyn gynted ag y bo modd ynghylch dyfodol hirdymor y gwasanaeth awyr hwn.

I’m grateful to the Minister and officials for making sure that the service was able to continue without a break. The leader of the Conservatives says that he lives within spitting distance of the airport in Cardiff and he says that he uses the service from time to time to get up to Anglesey, but, as somebody who is somewhat isolated from those five-hour journeys from north to south Wales, it doesn’t surprise me that he is sanguine about the possibility of losing the air service, unless it is commercially viable.

We know that all transport, to a lesser or a greater extent, is subsidised by public funds. That is the reality of the way transport works, and I would be grateful for a few assurances from the Cabinet Secretary now that he agrees with me that this isn’t, by now, a desirable service, but that it is a vital part of the transport mix, that it is a crucial business link for many people in businesses wishing to do business between north and south Wales, and that it has become crucial for the conduct of public service in Wales. This is not just a means for people from the frozen north to come down to Cardiff; this is a means for Government Ministers to make sure that they are able to keep close ties with the north of Wales. So, I’d be grateful if he would confirm that it is vital, now, as part of our transport mix.

I would be grateful for assurances that any changes to services—and, of course, services must be reviewed—would not lead to a position where a flight from the north would get into Cardiff later, or would leave Cardiff earlier, because a flight needs to be practical and it needs to work in a way that allows people to conduct their business. In actual fact, I would ask him also to confirm whether he has considered means by which the flight could arrive in Cardiff earlier in the morning and leave later in the day in order to extend the working day for people connecting to the capital city. Also, it is a frequent request to expand air services, and I’d be grateful for comments on what kind of expansion he has in mind, including, perhaps, links to London that I know we had an opportunity, informally, to discuss yesterday.

Finally, on a practical note for those who’ve already bought tickets with Citywing, there was an issue when the last company went out of business and people had to reclaim their money from a company that had gone into liquidation. We know how difficult that was and that will be the same in this case. Could the Minister tell us what efforts the Government will put in to ensure that those who have paid for tickets will be able to have the best chance possible of getting reimbursement?

Rwy'n ddiolchgar i'r Gweinidog a'r swyddogion am wneud yn siŵr bod y gwasanaeth wedi gallu parhau yn ddi-dor. Mae arweinydd y Ceidwadwyr yn dweud ei fod yn byw o fewn tafliad carreg i’r maes awyr yng Nghaerdydd ac mae'n dweud ei fod yn defnyddio’r gwasanaeth o bryd i'w gilydd i fynd i Ynys Môn, ond, fel rhywun sydd wedi’i ynysu braidd o’r teithiau pum awr hynny o’r gogledd i'r de, nid yw'n syndod i mi ei fod yn gadarnhaol ynghylch y posibilrwydd o golli’r gwasanaeth awyr, oni bai ei fod yn fasnachol hyfyw.

Rydym yn gwybod bod pob trafnidiaeth, i raddau llai neu fwy, yn cael cymhorthdal ​​gan arian cyhoeddus. Dyna realiti'r ffordd mae trafnidiaeth yn gweithio, a byddwn yn ddiolchgar am ychydig o sicrwydd gan Ysgrifennydd y Cabinet nawr ei fod yn cytuno â mi nad gwasanaeth dymunol yw hwn erbyn hyn, ond rhan hanfodol o’r cymysgedd trafnidiaeth, ei fod yn ddolen gyswllt busnes hanfodol i lawer o bobl mewn busnesau sy'n dymuno gwneud busnes rhwng y gogledd a’r de, a’i fod wedi dod yn hanfodol ar gyfer cynnal gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru. Nid modd i bobl o'r gogledd rhewllyd ddod i lawr i Gaerdydd yw hyn yn unig; mae’n fodd i Weinidogion y Llywodraeth wneud yn siŵr eu bod yn gallu cynnal cysylltiadau agos â’r gogledd. Felly, byddwn yn ddiolchgar pe byddai'n cadarnhau bod hyn yn hanfodol, erbyn hyn, fel rhan o'n cymysgedd trafnidiaeth.

Byddwn yn ddiolchgar am sicrwydd na fyddai unrhyw newidiadau i wasanaethau—ac, wrth gwrs, mae’n rhaid i wasanaethau gael eu hadolygu—yn arwain at sefyllfa lle byddai awyren o'r gogledd yn dod i mewn i Gaerdydd yn hwyrach, neu’n gadael Caerdydd yn gynharach, oherwydd mae’n rhaid i hediad fod yn ymarferol ac mae angen iddo weithio mewn ffordd sy'n caniatáu i bobl gynnal eu busnes. Mewn gwirionedd, byddwn yn gofyn iddo hefyd gadarnhau a yw wedi ystyried ffyrdd y gallai'r awyren gyrraedd Caerdydd yn gynharach yn y bore a gadael yn hwyrach yn y dydd er mwyn ymestyn y diwrnod gwaith ar gyfer pobl sy'n cysylltu â'r brifddinas. Hefyd, ceir cais yn aml i ehangu’r gwasanaethau awyr, a byddwn yn ddiolchgar am sylwadau ar ba fath o ehangiad sydd ganddo mewn golwg, gan gynnwys, o bosibl, cysylltiadau â Llundain y gwn ein bod wedi cael cyfle, yn anffurfiol, i’w trafod ddoe.

Yn olaf, ar nodyn ymarferol i’r rhai sydd eisoes wedi prynu tocynnau gyda Citywing, bu problem pan aeth y cwmni diwethaf i’r wal ac roedd yn rhaid i bobl hawlio eu harian gan gwmni a oedd wedi cael ei ddiddymu. Rydym yn gwybod pa mor anodd oedd hynny ac y bydd yr un fath yn yr achos hwn. A allai'r Gweinidog ddweud wrthym pa ymdrechion y bydd y Llywodraeth yn eu gwneud i sicrhau bod y rhai sydd wedi talu am docynnau yn gallu cael y siawns gorau posibl o gael ad-daliad?

Can I thank the Member for his questions and take the last question first? Officials are already talking to Citywing about the potential to claw back the cost of the tickets. We’ve been very clear—and we were over the weekend—that passengers are able to go to either Anglesey or Cardiff airports and catch the flights on Eastern Airways with the bookings made through Citywing. But, in terms of those bookings that may have been lost, or where passengers are not willing to travel with Eastern Airways, consumer protection law applies as normal, as well as the well-established air travel organisers licence protections. But I would gladly take up any cases that the Member may have of passengers who have been left out of pocket as a consequence of Citywing’s demise.

It’s not just the public sector—although the public sector clearly has considerable benefit from this service—that relies on it. We believe that approximately half of the journeys that are taken on the air service are taken by people representing private sector interests. So, it’s actually a very important service for both the private and public sectors. The review will consider whether it’s merely important or whether it is, indeed, vital. I wouldn’t wish to prejudge the outcome of that review. I’ll also consider whether the North Wales Economic Ambition Board has deemed the intra-Wales air service to be a key component of any growth bid deal, and I’ll also be listening to the views of local authorities across north Wales.

It is essential that we have good, frequent transport links with the north of the country, as a Member, like Rhun ap Iorwerth, who represents a northern constituency. But any form of public transport must be sustainable, and we must ensure that we don’t just keep pumping subsidy into a service that is seeing a reducing number of passengers. There must be alternatives, whether that’s through increasing the number of passengers, and, in this regard, I think it’s important that we consider the future demand through Wylfa coming on stream and other economic developments on Anglesey and in the north of Wales. All of these factors are being considered within the review, and I’m looking forward to receiving it in the very short term.

A gaf i ddiolch i'r Aelod am ei gwestiynau ac ateb y cwestiwn olaf yn gyntaf? Mae swyddogion eisoes yn siarad â Citywing ynghylch y potensial o adfachu cost y tocynnau. Rydym wedi bod yn glir iawn—ac yr oeddem dros y penwythnos—bod teithwyr yn gallu mynd i naill ai feysydd awyr Ynys Môn neu Gaerdydd a dal awyren Eastern Airways gyda'r archebion a wnaed trwy Citywing. Ond, o ran yr archebion a allai fod wedi eu colli, neu pan nad yw teithwyr yn fodlon teithio gydag Eastern Airways, mae cyfraith diogelu defnyddwyr yn berthnasol fel arfer, yn ogystal â'r dulliau diogelu trwyddedau trefnwyr teithio awyr sydd wedi hen ymsefydlu. Ond byddwn yn falch o roi sylw i unrhyw achosion y gallai fod gan yr Aelod o deithwyr sydd ar eu colled o ganlyniad i dranc Citywing.

Nid y sector cyhoeddus yn unig—er bod y sector cyhoeddus yn amlwg yn cael budd sylweddol o’r gwasanaeth hwn—sy’n dibynnu arno. Rydym yn credu bod tua hanner y teithiau ar y gwasanaeth awyr yn cael eu gwneud gan bobl sy'n cynrychioli buddiannau sector preifat. Felly, mewn gwirionedd mae’n wasanaeth pwysig iawn i’r sectorau preifat a chyhoeddus. Bydd yr adolygiad yn ystyried a yw ddim ond yn bwysig neu a ydyw, mewn gwirionedd, yn hanfodol. Ni fyddwn yn dymuno rhagfarnu canlyniad yr adolygiad hwnnw. Byddaf hefyd yn ystyried a yw Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru wedi barnu bod y gwasanaeth awyr oddi mewn i Gymru yn elfen allweddol o unrhyw gytundeb cais twf, a byddaf hefyd yn gwrando ar farn awdurdodau lleol ar draws y gogledd.

Mae'n hanfodol bod gennym gysylltiadau trafnidiaeth da ac aml gyda gogledd y wlad, fel Aelod, fel Rhun ap Iorwerth, sy'n cynrychioli etholaeth yn y gogledd. Ond mae’n rhaid i unrhyw fath o drafnidiaeth gyhoeddus fod yn gynaliadwy, ac mae’n rhaid i ni sicrhau nad ydym yn dal i bwmpio cymhorthdal ​​i mewn i wasanaeth sy'n gweld nifer y teithwyr yn gostwng. Mae’n rhaid cael dewisiadau eraill, boed hynny drwy gynyddu nifer y teithwyr, ac, yn hyn o beth, rwy’n credu ei bod yn bwysig ein bod yn ystyried y galw yn y dyfodol trwy Wylfa yn dod yn rhan o'r ffrwd a datblygiadau economaidd eraill ar Ynys Môn ac yn y gogledd. Mae'r holl ffactorau hyn yn cael eu hystyried yn yr adolygiad, ac rwyf yn edrych ymlaen at ei dderbyn yn y tymor byr iawn.

Cabinet Minister, I understand that Loganair has operated a successful operation connecting the Orkney islands to Kirkwall on the Scottish mainland for some eight years. Would the Cabinet Secretary consider looking at the model used for this service, given the collapse of the third operator on the north Wales-to-Cardiff route? And will he also consider the use of Hawarden aerodrome as an alternative to Valley, Anglesey? And I also understand that there are new models of aircraft now—single-engined—which carry the same number of passengers. When he’s looking at those who will provide the service, will he be considering the type of aircraft used?

Weinidog y Cabinet, deallaf fod Loganair wedi gweithredu gwasanaeth llwyddiannus yn cysylltu ynysoedd Orkney â Kirkwall ar dir mawr yr Alban ers rhyw wyth mlynedd. A fyddai Ysgrifennydd y Cabinet yn ystyried edrych ar y model a ddefnyddir ar gyfer y gwasanaeth hwn, o ystyried cwymp y trydydd gweithredydd ar y llwybr gogledd i Gaerdydd? A hefyd a wnaiff ystyried defnyddio erodrom Penarlâg fel dewis arall i’r Fali, Ynys Môn? Ac rwyf hefyd yn deall bod modelau newydd o awyrennau erbyn hyn—gydag un injan—sy'n cario'r un nifer o deithwyr. Pan fydd yn edrych ar y rhai a fydd yn darparu'r gwasanaeth, a fydd e’n ystyried y math o awyren a ddefnyddir?

Can I thank the Member for his questions? One of the big challenges that we have with Anglesey is the type of aircraft and civil aircraft that can fly into and out of Anglesey without the need for additional investment in the infrastructure there. So, we would need to look at investing in facilities and the infrastructure if we were to increase the size of aircraft that operate to and from the airport. I’ve always held the belief that Hawarden airport could offer considerable benefits for the north Wales economy as well, but there are problems again with the infrastructure there, because the runway is quite a bit shorter than normal airport runways. So, again, investment would be required there. There are also challenges to overcome in terms of securing the slots that would satisfy Airbus, who rely on that particular runway to bring in and to take out components for aircraft manufactured in Toulouse.

The Member does raise the interesting point of Loganair. This is a service that we’ve examined very closely. We’re trying to learn as many lessons as possible from around the world insofar as how air services can operate in a sustainable way within a small country. Again, that information will be available to me as part of the review that’s being undertaken.

A gaf i ddiolch i'r Aelod am ei gwestiynau? Un o'r heriau mawr sydd gennym o ran Ynys Môn yw'r math o awyren ac awyren sifil sy'n gallu hedfan i mewn ac allan o Ynys Môn heb yr angen am fuddsoddiad ychwanegol yn y seilwaith yno. Felly, byddai angen i ni edrych ar fuddsoddi mewn cyfleusterau a'r seilwaith pe byddem yn cynyddu maint yr awyrennau sy'n mynd i mewn i’r maes awyr ac allan ohono. Rwyf wedi credu erioed y gallai maes awyr Penarlâg hefyd gynnig manteision sylweddol i economi’r gogledd, ond ceir problemau eto gyda'r seilwaith yno, oherwydd bod y rhedfa gryn dipyn yn fyrrach na rhedfeydd meysydd awyr arferol. Felly, unwaith eto, byddai angen buddsoddi yno. Mae yna hefyd heriau i'w goresgyn o ran sicrhau’r adegau a fyddai'n bodloni Airbus, sy'n dibynnu ar y rhedfa benodol honno i ddod â chydrannau i mewn ac allan ar gyfer yr awyrennau a gynhyrchir yn Toulouse.

Mae'r Aelod yn codi pwynt diddorol o ran Loganair. Mae hwn yn wasanaeth yr ydym wedi edrych arno’n fanwl iawn. Rydym yn ceisio dysgu cymaint o wersi â phosibl o bob cwr o'r byd o ran sut y gall gwasanaethau awyr weithredu mewn ffordd gynaliadwy mewn gwlad fach. Unwaith eto, bydd yr wybodaeth honno ar gael i mi yn rhan o'r adolygiad sy'n cael ei gynnal.

Diolch i’r Ysgrifennydd Cabinet.

Thank you, Cabinet Secretary.

5. Cwestiwn Brys: Diogelwch Data yn y GIG
5. Urgent Question: Data Security in the NHS

Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.

Rwy’n galw nawr ar Darren Millar i ofyn y pedwerydd cwestiwn brys. Darren Millar.

I now call on Darren Millar to ask the fourth urgent question. Darren Millar.

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am yr achos o danseilio diogelwch data a effeithiodd ar staff y GIG sy'n defnyddio mesuryddion dognau o ymbelydredd? EAQ(5)0135(HWS)

Will the Cabinet Secretary make a statement on the data security breach affecting NHS staff using radiation dose meters? EAQ(5)0135(HWS)

Thank you for the question. The servers were provided by a third-party company named Landauer. They informed Velindre NHS Trust on 17 January 2017 that they had been subject to cybersecurity attack on 6 October 2016 and that staff information had been accessed. Landauer has confirmed that the breach occurred on its UK servers at its headquarters in Oxfordshire, and full details of the incident were provided to Velindre by Landauer on 26 January 2017.

Diolch am y cwestiwn. Darparwyd y gweinyddion gan gwmni trydydd parti o’r enw Landauer. Fe roesant wybod i Ymddiriedolaeth GIG Felindre ar 17 Ionawr 2017 eu bod wedi bod yn destun ymosodiad seiberddiogelwch ar 6 Hydref 2016 ac y cafwyd mynediad at wybodaeth am y staff. Mae Landauer wedi cadarnhau bod hynny wedi digwydd ar ei weinyddion y DU yn ei bencadlys yn Swydd Rhydychen, a darparwyd manylion llawn am y digwyddiad i Felindre gan Landauer ar 26 Ionawr 2017.

Thank you for that statement, Cabinet Secretary. This is an astonishing data security breach affecting thousands of NHS workers right across Wales. At the moment, we know that NHS staff in the Betsi Cadwaladr University Local Health Board have been informed, all 654 of them. We know also that the Velindre trust has informed its members of staff, but, as yet, we’re unaware that other members of staff in all the other health boards across Wales have been actually informed. I wonder whether you could tell us today: when will they get to know about the fact that their personal details, including their dates of birth, national insurance numbers, alongside their names, have potentially been leaked to third parties and could be abused in terms of fraudulent activity? People can change their bank account numbers, they can change their passwords, but they cannot change their national insurance numbers. This is something that goes around with them for the rest of their life, and potentially this information could be misused five, 10, 15, 20 years down the line.

So, I wonder what action the Welsh Government is taking to ensure that health boards take their responsibility to inform staff very quickly seriously. Can you tell us why there has been a delay between the NHS having been informed of this breach and staff being informed? When did the Welsh Government first become aware of this data security breach, and why did we not receive at that time a briefing as Assembly Members in order that we could liaise with health boards and reassure our constituents about the problems that this might cause? And did the Welsh Government give instructions to sit on this information at all? I think these are important questions. I don’t doubt that there was some discussion between the Welsh Government and the health boards about this particular breach, but I wonder what advice was given to those health boards, when they became aware of the breach, about communicating with their staff. It’s very clearly the biggest data breech that I’ve ever been aware of in the NHS in Wales. It’s a serious breach, and we need to understand precisely how this happened and what can be done to prevent it from happening again in the future.

Diolch i chi am y datganiad yna, Ysgrifennydd y Cabinet. Mae hwn yn achos o danseilio diogelwch data rhyfeddol sy'n effeithio ar filoedd o weithwyr y GIG ledled Cymru. Ar hyn o bryd, rydym yn gwybod bod staff y GIG ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cael gwybod, pob un o’r 654 ohonynt. Rydym yn gwybod hefyd bod ymddiriedolaeth Felindre wedi hysbysu ei aelodau staff, ond, hyd yma, nid ydym yn ymwybodol bod aelodau eraill o staff yn yr holl fyrddau iechyd eraill ledled Cymru wedi cael gwybod. Tybed a allech chi ddweud wrthym ni heddiw: pryd y byddant yn cael gwybod am y ffaith bod eu manylion personol, gan gynnwys eu dyddiadau geni, rhifau yswiriant gwladol, ochr yn ochr â'u henwau, o bosibl wedi eu rhyddhau i drydydd parti ac y gellid eu cam-drin o ran gweithgarwch twyllodrus? Gall pobl newid eu rhifau cyfrif banc, gallant newid eu cyfrineiriau, ond ni allant newid eu rhifau yswiriant gwladol. Mae hyn yn rhywbeth sy'n mynd o gwmpas gyda nhw am weddill eu hoes, ac o bosibl gallai'r wybodaeth hon gael ei chamddefnyddio bump, 10, 15, 20 mlynedd yn ddiweddarach.

Felly, tybed pa gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod byrddau iechyd yn cymryd eu cyfrifoldeb i hysbysu staff yn gyflym iawn o ddifrif. A allwch chi ddweud wrthym pam y bu oedi rhwng yr amser y cafodd y GIG wybod am yr achos hwn o danseilio a’r staff yn cael eu hysbysu? Pryd daeth Llywodraeth Cymru yn ymwybodol gyntaf o'r achos hwn o danseilio diogelwch data, a pham na chawsom ni friff bryd hynny fel Aelodau'r Cynulliad er mwyn i ni gysylltu â’r byrddau iechyd a thawelu meddyliau ein hetholwyr am y problemau y gallai hyn ei achosi? A wnaeth Llywodraeth Cymru roi cyfarwyddiadau i gelu’r wybodaeth hon o gwbl? Rwy’n credu bod y rhain yn gwestiynau pwysig. Nid wyf yn amau ​​bod rhywfaint o drafodaeth wedi bod rhwng Llywodraeth Cymru a'r byrddau iechyd am yr achos hwn o danseilio, ond tybed pa gyngor a roddwyd i’r byrddau iechyd hynny, pan ddaethant yn ymwybodol o'r achos, am gyfathrebu â'u staff. Mae'n amlwg iawn mai hwn yw’r achos mwyaf o danseilio data yr wyf i yn ymwybodol ohono yn y GIG yng Nghymru erioed. Mae'n achos difrifol, ac mae angen i ni ddeall yn union sut y digwyddodd hyn a beth y gellir ei wneud i'w atal rhag digwydd eto yn y dyfodol.

Thank you for that series of questions. Presiding Officer, it might be of help to confirm that I will issue a written statement to Members during the course of this week to provide some fuller detail, which I don’t think we’ll be able to deal with in today’s urgent question. I appreciate that a number of Members will have a range of questions and interests for their own constituents. But if I can be as helpful as I can in answering the series of questions that the Member has asked: the data breach is serious—of course it’s serious—and it’s a breach that affects staff in both England and Scotland as well as in Wales. The company involved provide an integrated service for a range of different healthcare organisations right across the UK. So, they take this seriously, but there are obvious questions to ask, and that I myself will want to be reassured on, about the time lag in the breach occurring, the company being aware and NHS Wales organisations being informed. There is a full and proper investigation that is being undertaken. I don’t think, in honesty, Presiding Officer, I’ll be able to inform Members of all those matters because I don’t expect that the investigation will be completed this week, but I’ll certainly reassure Members that, as soon as that information is available, I will provide a further statement to Members as well.

We should not forget that this breach took place as a result of a criminal act. I can also happily confirm that no instruction whatsoever has been provided by the Welsh Government to NHS Wales to sit on this information. I think that sort of accusation is deeply unhelpful, and there will be members of staff, who are our constituents, who will be worried, but NHS organisations inform us that they expect every single member of staff to be informed by the end of this week. Part of the challenge though, Presiding Officer, is that a number of the staff who were affected by data security breach no longer work for the national health service in Wales, as well. That explains part of the challenge, but obviously I’ll want current and former members of staff to be told as quickly as possible. As I say, I’ll provide a written statement within the course of this week, and subsequently when further and fuller detail is available.

Diolch i chi am y gyfres yna o gwestiynau. Lywydd, gallai fod o gymorth i gadarnhau y byddaf yn cyhoeddi datganiad ysgrifenedig i’r Aelodau yn ystod yr wythnos hon i ddarparu rhywfaint o fanylion llawnach, nad wyf yn credu y byddwn yn gallu ymdrin â nhw yng nghwestiwn brys heddiw. Rwy’n sylweddoli y bydd gan nifer o Aelodau ystod o gwestiynau a diddordebau ar gyfer eu hetholwyr eu hunain. Ond os gaf i helpu gymaint ag y gallaf drwy ateb y gyfres o gwestiynau y mae'r Aelod wedi’u gofyn: mae’r achos o danseilio diogelwch data yn ddifrifol—wrth gwrs ei fod yn ddifrifol—ac mae'n achos o danseilio sy'n effeithio ar staff yn Lloegr a'r Alban, yn ogystal ag yng Nghymru. Mae'r cwmni dan sylw yn darparu gwasanaeth integredig ar gyfer ystod o wahanol sefydliadau gofal iechyd ar draws y DU. Felly, mae’n cymryd hyn o ddifrif, ond mae cwestiynau amlwg i'w gofyn, a byddaf innau yn dymuno cael sicrwydd arnynt, am yr oedi o ran yr achos o danseilio yn digwydd, y cwmni yn ymwybodol a sefydliadau GIG Cymru yn cael eu hysbysu. Mae ymchwiliad llawn a phriodol yn cael ei gynnal. Nid wyf yn credu, a dweud y gwir, Lywydd, y byddaf yn gallu rhoi gwybod i'r Aelodau am yr holl faterion hynny oherwydd nad wyf yn disgwyl i’r ymchwiliad gael ei gwblhau yr wythnos hon, ond byddaf yn sicr yn sicrhau’r Aelodau y byddaf, cyn gynted ag y bo’r wybodaeth ar gael, yn rhoi datganiad arall i’r Aelodau hefyd.

Ni ddylem anghofio bod yr achos hwn o danseilio wedi digwydd o ganlyniad i weithred droseddol. Rwyf hefyd yn falch o gadarnhau nad oes unrhyw gyfarwyddyd o gwbl wedi dod gan Lywodraeth Cymru i GIG Cymru gelu’r wybodaeth hon. Nid wyf yn credu bod y math yna o gyhuddiad o unrhyw gymorth o gwbl, a bydd aelodau o staff, sef ein hetholwyr, a fydd yn poeni, ond mae sefydliadau'r GIG yn dweud wrthym eu bod yn disgwyl i bob aelod o staff gael gwybod erbyn diwedd yr wythnos hon. Rhan o'r her, fodd bynnag, Lywydd, yw bod nifer o'r staff yr effeithiwyd arnynt gan yr achos o danseilio diogelwch data nad ydynt bellach yn gweithio i'r gwasanaeth iechyd gwladol yng Nghymru, yn ogystal. Mae hynny’n esbonio rhan o'r her, ond yn amlwg byddaf yn dymuno i aelodau presennol o staff a chyn aelodau o staff gael gwybod cyn gynted â phosibl. Fel y dywedais, byddaf yn darparu datganiad ysgrifenedig yn ystod yr wythnos hon, ac yn ddiweddarach pan fydd manylion pellach a llawnach ar gael.

Before I ask my question, can I remind the Chamber that my wife’s a radiographer and is therefore probably on that list of those whose data was breached? Cabinet Secretary, thank you for the answers you’ve given, and I look forward to the written statements you’ll be providing. But, clearly, as well as the data breach issues, there are questions as to what type of information was held and what type of information should be held, because I don’t think that the information I’m hearing about is appropriate for such a database, in that sense. What is the Welsh Government doing to ensure that, in future, the data that are going to be held on personnel are only relevant to the particular topic that they are being held for, and not actually on a wider basis. For example, I’m hearing about perhaps even addresses. Well, people’s addresses are not relevant to this information. So, it is important that we clarify what data is going on, and will he undertake a survey and a review of that type of data to ensure that, in future, only relevant data are held on individuals for particular purposes?

And can he also ensure that people are informed? You’ve indicated this week that they will be. My wife, when I spoke to her yesterday—she was off yesterday—hadn’t been informed of the breach, and therefore I’m assuming her colleagues hadn’t been informed of the breach in ABMU. In that sense, it is important that people are told what information is being held about them, what could have be lost on their behalf, so that they can review that information. Because, I’m hearing that Landauer are actually offering two years free access to Experian. Well, this could be longer than that to start with, and why should somebody have to keep looking at this website day after day to see if they’re in risk of actually having their identity stolen?

Cyn i mi ofyn fy nghwestiwn, a gaf i atgoffa'r Siambr bod fy ngwraig yn radiograffydd ac felly yn ôl pob tebyg mae hi ar y rhestr o'r rhai y mae eu data wedi ei danseilio? Ysgrifennydd y Cabinet, diolch i chi am yr atebion yr ydych wedi eu rhoi, ac edrychaf ymlaen at y datganiadau ysgrifenedig y byddwch yn eu darparu. Ond, yn amlwg, yn ogystal â'r materion tanseilio diogelwch data, mae cwestiynau ynghylch pa fath o wybodaeth a oedd yn cael ei chadw a pha fath o wybodaeth y dylid ei chadw, oherwydd nid wyf yn credu bod yr wybodaeth yr wyf yn clywed amdani yn briodol ar gyfer cronfa ddata o’r fath, yn yr ystyr hwnnw. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau, yn y dyfodol, bod y data sydd am gael ei gadw am bersonél ddim ond yn berthnasol i'r testun penodol y mae’n cael ei gadw ar ei gyfer, a ddim mewn gwirionedd ar sail ehangach. Er enghraifft, rwy'n clywed am gyfeiriadau cartref hyd yn oed. Wel, nid yw cyfeiriadau cartref pobl yn berthnasol i'r wybodaeth hon. Felly, mae'n bwysig ein bod yn egluro pa ddata sy'n cael eu cynnwys, ac a fydd ef yn cynnal arolwg ac adolygiad o'r math hwnnw o ddata i sicrhau, yn y dyfodol, mai dim ond data perthnasol sy’n cael ei gadw am unigolion at ddibenion penodol?

Ac a all ef hefyd sicrhau bod pobl yn cael gwybod? Rydych chi wedi dweud yr wythnos hon y byddant. Nid oedd fy ngwraig, pan siaradais â hi ddoe—nid oedd hi’n gweithio ddoe—wedi cael gwybod am yr achos o danseilio, ac felly rwy'n tybio nad oedd ei chydweithwyr wedi cael gwybod am yr achos o danseilio yn PABM. Yn hynny o beth, mae'n bwysig bod pobl yn cael gwybod pa wybodaeth sy'n cael ei chadw amdanynt, beth allai fod wedi cael ei golli ar eu rhan, fel y gallant adolygu'r wybodaeth honno. Oherwydd, rwy’n clywed bod Landauer yn cynnig mynediad yn rhad ac am ddim i Experian am ddwy flynedd. Wel, gallai hyn fod yn hwy na hynny i ddechrau, a pham y dylai rhywun orfod edrych ar y wefan hon ddydd ar ôl dydd i weld a oes perygl i rywun ddwyn eu hunaniaeth mewn gwirionedd?

There are transparently serious consequences that flow from the data breach, and, for example, the national insurance numbers were used in order to have a unique identifier for individuals, because this is about tracking the individual’s exposure to radiation. So, you need a unique identifier, and there are challenges to review, again, how that is done. I also accept that there are challenges to be properly dealt with about the appropriate level of personal information to be kept and transferred, and then to ensure that people are properly informed, not just at this point in time, but I accept that this is not something that is necessarily going to just disappear over a period of months. So, there are plainly questions to resolve, and, as I said, Presiding Officer, I don’t think I can honestly give Members all of the answers to the questions they will quite rightly have and expect to be answered. That is why I’ll issue a written statement now and I’ll issue any further statement once that full and proper investigation has been done, because the questions David Rees raises are entirely understandable, and Members across this Chamber will have those concerns on behalf of their constituents, regardless of whether they are relevant or not. But, they are entirely fair questions.

Mae canlyniadau difrifol eglur sy'n llifo o'r achos, ac er enghraifft, defnyddiwyd y rhifau yswiriant gwladol er mwyn cael cod adnabod unigryw ar gyfer unigolion, oherwydd mae hyn yn ymwneud ag olrhain amlygiad yr unigolyn i ymbelydredd. Felly, rydych chi angen cod adnabod unigryw, ac mae heriau i’w hadolygu, unwaith eto, ynglŷn â sut mae hynny'n cael ei wneud. Derbyniaf hefyd fod angen ymdrin â heriau yn briodol am y lefel briodol o wybodaeth bersonol sydd i’w chadw a'i throsglwyddo, ac yna sicrhau bod pobl yn cael eu hysbysu’n briodol, nid yn unig ar hyn o bryd, ond rwyf yn derbyn nad yw hyn yn rhywbeth sydd o anghenraid yn mynd i ddiflannu dros gyfnod o fisoedd. Felly, mae’n amlwg bod cwestiynau i'w datrys, ac, fel y dywedais, Lywydd, nid wyf yn credu y gallaf roi i'r Aelodau yr holl atebion i'r cwestiynau y bydd ganddynt yn ddigon teg ac y byddant yn disgwyl iddynt gael eu hateb. Dyna pam y byddaf yn cyhoeddi datganiad ysgrifenedig nawr a byddaf yn cyhoeddi unrhyw ddatganiad pellach pan fydd yr ymchwiliad llawn a phriodol hwnnw wedi'i wneud, oherwydd mae’r cwestiynau mae David Rees yn eu codi yn gwbl ddealladwy, a bydd gan Aelodau ar draws y Siambr hon y pryderon hynny ar ran eu hetholwyr, pa un a ydynt yn berthnasol ai peidio. Ond, maen nhw’n gwestiynau hollol deg.

Cabinet Secretary, this is the latest data breach to hit our health service, and this particular breach is devastating for the staff concerned. Although no patient data were involved on this occasion, it does highlight the concerns of many that the NHS cannot be trusted with personal information. Earlier this month, a former nurse was sacked by Hywel Dda university health board for breaching patient confidentiality. Yesterday, we learned that a north Wales physiotherapist has been suspended for removing patient files without consent. Cabinet Secretary, these data breaches do little to restore faith amongst the Welsh public that their sensitive health information is in safe hands with the Welsh NHS. Other countries have introduced legislation protecting health information over and above the existing data protection legislation. Do you think it’s time that we followed suit so that we can reassure the Welsh public and NHS staff that their sensitive information is safe?

Ysgrifennydd y Cabinet, dyma’r achos diweddaraf o danseilio diogelwch data i daro ein gwasanaeth iechyd, ac mae’r achos penodol hwn yn drychinebus i'r staff dan sylw. Er nad oedd unrhyw ddata cleifion wedi ei gynnwys ar yr achlysur hwn, mae'n tynnu sylw at bryderon llawer o bobl na ellir ymddiried yn y GIG i gadw gwybodaeth bersonol. Yn gynharach y mis hwn, cafodd cyn nyrs ei diswyddo gan fwrdd iechyd prifysgol Hywel Dda am dorri cyfrinachedd cleifion. Ddoe, clywsom fod ffisiotherapydd yn y gogledd wedi cael ei atal dros dro am fynd â ffeiliau cleifion heb ganiatâd. Ysgrifennydd y Cabinet, nid yw'r achosion hyn o danseilio diogelwch data yn gwneud fawr i adfer ffydd ymhlith y cyhoedd yng Nghymru bod eu gwybodaeth iechyd sensitif mewn dwylo diogel gyda GIG Cymru. Mae gwledydd eraill wedi cyflwyno deddfwriaeth sy’n diogelu gwybodaeth iechyd yn ychwanegol at y ddeddfwriaeth diogelu data sy'n bodoli eisoes. Onid ydych chi'n credu ei bod yn bryd i ninnau wneud yr un peth fel y gallwn dawelu meddyliau’r cyhoedd a staff y GIG yng Nghymru fod eu gwybodaeth sensitif yn ddiogel?

I do try to be constructive in response, Presiding Officer, but I think that much of what was just said was deeply unhelpful. The accusation that the NHS cannot be trusted with information and then trying to draw a link between a data breach from a criminal act, where, of course, we want to ensure that cybersecurity on sensitive information is appropriate and up-to-date, as far as possible, against what we know is a continually evolving criminal community who are acquiring these data—to try to draw a link between that and individual professionals who have failed in their duty to their profession and to the people they are responsible to and for, I just think is deeply unhelpful. I do not accept that there is an appropriate link to be drawn.

Rather than attempting to scare members of the public about the safety of NHS data and suggesting the answer lies in the law—I don’t think the answer does lie in the law. It’s about our systems for protecting those data and in providing assurance for people who access those data that they can be trusted. If they breach their very clear obligations, either as employees, as healthcare professionals or in terms of breaching the law, then they can expect to be pursued for those breaches, but, actually, the important point about health data is of course you want them to be secure, but we want them to be shared. Members regularly ask me in committee and in this Chamber, ‘How can we ensure that health data and information are shared between healthcare professionals, because there is much healthcare gain to be made in the sharing of those data?’ We want secure systems, we want professionals who can be trusted and held accountable if they breach those obligations, and that is the basis on which I will continue to act in balancing all of those different aspects, but ensuring, ultimately, the best interests of the patient will guide what we do and do not do.

Rwy’n ceisio bod yn adeiladol wrth ymateb, Lywydd, ond rwyf yn credu bod llawer o'r hyn sydd newydd gael ei ddweud nad yw wedi bod o gymorth o gwbl. Y cyhuddiad nad oes modd ymddiried yn y GIG i gadw gwybodaeth ac yna ceisio creu cysylltiad rhwng achos o danseilio diogelwch data oherwydd gweithred droseddol, pan, wrth gwrs, ein bod eisiau sicrhau bod seiberddiogelwch ar wybodaeth sensitif yn briodol ac yn gyfredol, i’r graddau mwyaf posibl, yn erbyn y ffaith ein bod yn gwybod mai cymuned droseddol sy’n datblygu’n barhaus sy'n cael gafael ar y data hwn—nid yw ceisio creu cysylltiad rhwng hynny a'r gweithwyr proffesiynol unigol sydd wedi methu yn eu dyletswydd i'w proffesiwn ac i'r bobl y maen nhw’n atebol iddynt ac yn gyfrifol amdanynt, o gymorth o gwbl yn fy marn. Nid wyf yn derbyn bod lle i greu cyswllt priodol.

Yn hytrach na cheisio codi ofn ar aelodau'r cyhoedd ynghylch diogelwch data’r GIG ac awgrymu bod yr ateb yn y gyfraith—nid wyf yn credu bod yr ateb yn y gyfraith. Mae'n ymwneud â’n systemau ar gyfer diogelu’r data hwnnw a darparu sicrwydd i bobl sy'n cael gweld y data hwnnw y gellir ymddiried ynddynt. Os ydynt yn torri eu rhwymedigaethau clir iawn, naill ai fel cyflogeion, fel gweithwyr proffesiynol gofal iechyd neu o ran torri'r gyfraith, yna gallant ddisgwyl y bydd rhywun yn eu herlid am wneud hynny, ond, mewn gwirionedd, y pwynt pwysig am ddata iechyd, wrth gwrs, yw eich bod yn dymuno iddynt fod yn ddiogel, ond ein bod yn dymuno iddynt gael eu rhannu. Mae Aelodau yn gofyn yn rheolaidd i mi yn y pwyllgor ac yn y Siambr hon, 'Sut gallwn ni sicrhau bod data a gwybodaeth am iechyd yn cael eu rhannu rhwng gweithwyr proffesiynol gofal iechyd, oherwydd mae llawer i’w elwa ym maes gofal iechyd drwy rannu’r data hynny?' Rydym yn dymuno cael systemau diogel, rydym yn dymuno cael gweithwyr proffesiynol y gellir ymddiried ynddynt a chael eu dwyn i gyfrif os ydynt yn torri’r rhwymedigaethau hynny, a dyna'r sail y byddaf yn parhau i weithredu arni wrth gydbwyso’r holl agweddau gwahanol hynny, ond gan sicrhau, yn y pen draw, mai buddiannau gorau y claf fydd yn arwain yr hyn yr ydym yn ei wneud a’r hyn na fyddwn yn ei wneud.

I feel great sympathy towards the individuals working in the NHS who have been affected in this way and also, of course, those who are working outside the NHS in Wales who also have been affected. I do, however, think that the Velindre hospital trust that runs the radiation protection service based in my constituency of Cardiff North has responded appropriately to this incident, which was, of course, beyond their control. I do feel reassured that, certainly in the case of the Velindre staff who have been affected, enough support has been given to the 530 individuals affected. I know that as well as having the letter—individual letters sent to the individuals involved—there has also been the opportunity for individual consultation with all those people affected where they can ask any particular questions and can raise any queries. So, would the Cabinet Secretary agree that the other health boards that are in the process of informing their members of staff that this breach may have occurred—that individual consultation is also offered, because I think that is a way of reassuring, so that they are able to have face-to-face meetings?

Also, I think that it is important, obviously, that individuals are informed as swiftly as possible, but it’s also very important that the right individuals, at the right addresses and in the right trusts are informed. With the thousands who have been affected by this, it’s absolutely essential that there is time to establish that you are not, for example, contacting somebody who may have died in the interim, but you are actually contacting somebody who is actually there, working in the trust, and has been affected by this. So, there is bound to be an inevitable time lag while all these details are looked into. Would the Cabinet Secretary agree that it is essential that care is taken over reaching the individuals involved, but that it should be done as quickly as possible?

Rwy'n cydymdeimlo’n fawr â’r unigolion sy'n gweithio yn y GIG yr effeithiwyd arnynt yn y ffordd hon a hefyd, wrth gwrs, â’r rhai yr effeithiwyd arnynt sy'n gweithio y tu allan i'r GIG yng Nghymru. Rwyf, fodd bynnag, yn credu bod ymddiriedolaeth ysbyty Felindre sy'n rhedeg y gwasanaeth diogelu rhag ymbelydredd yn fy etholaeth i, sef Gogledd Caerdydd wedi ymateb yn briodol i'r digwyddiad hwn, a oedd, wrth gwrs, y tu hwnt i'w rheolaeth. Rwy’n dawel fy meddwl, yn sicr yn achos staff Felindre y mae hyn wedi effeithio arnynt, bod digon o gefnogaeth wedi ei rhoi i'r 530 o unigolion yr effeithiwyd arnynt. Gwn yn ogystal â chael y llythyr—anfonwyd llythyrau unigol at yr unigolion dan sylw—y bu hefyd gyfle i ymgynghori’n unigol â'r holl bobl yr effeithiwyd arnynt lle gallant ofyn unrhyw gwestiynau penodol a chodi unrhyw ymholiadau. Felly, a fyddai Ysgrifennydd y Cabinet yn cytuno bod y byrddau iechyd eraill sydd yn y broses o hysbysu eu haelodau staff y gallai’r achos hwn o danseilio fod wedi digwydd—y dylid cynnig cyfle i ymgynghori’n unigol hefyd, oherwydd credaf ei bod yn ffordd o dawelu meddyliau, fel eu bod yn gallu cael cyfarfodydd wyneb yn wyneb?

Hefyd, rwyf yn credu ei bod yn bwysig, yn amlwg, bod unigolion yn cael gwybod cyn gynted ag y bo modd, ond mae hefyd yn bwysig iawn bod yr unigolion cywir, yn y cyfeiriadau cartref cywir ac yn yr ymddiriedolaethau cywir yn cael eu hysbysu. O gofio'r miloedd y mae hyn wedi effeithio arnynt, mae'n gwbl hanfodol bod amser i sefydlu nad ydych, er enghraifft, yn cysylltu â rhywun a allai fod wedi marw yn y cyfamser, ond eich bod yn cysylltu â rhywun sydd yno mewn gwirionedd, yn gweithio yn yr ymddiriedolaeth, ac y mae hyn wedi effeithio arno. Felly, mae’n anochel y bydd oedi wrth edrych ar yr holl fanylion hyn. A yw Ysgrifennydd y Cabinet yn cytuno ei bod yn hanfodol cymryd gofal wrth ddod i gysylltiad â’r unigolion dan sylw, ond y dylid ei wneud cyn gynted â phosibl?

I thank the Member for pointing out the balance to be struck in ensuring that people are informed as soon as possible and, at the same time, that there is accuracy in those people that are informed. You’re right; over 3,000 NHS staff have been affected, but there are a number of people outside the NHS affected as well. I do think that other health organisations could look at what Velindre have done in providing the support and guidance that you mentioned, and also the fact that all Velindre staff have now been contacted and provided with that support and guidance. I believe that Velindre have also managed to write to their former staff now as well. So, there does need to be care taken and attention paid when reaching staff within and outside the NHS—those who are no longer employed by the NHS—ensuring that there is real accuracy in that and, of course, that those members are updated as the picture evolves as to what happened and why, and what will then be done afterwards as a consequence.

Hoffwn ddiolch i'r Aelod am dynnu sylw at y cydbwysedd sydd ei angen o ran sicrhau bod pobl yn cael gwybod cyn gynted â phosibl ac, ar yr un pryd, y ceir cywirdeb o ran y bobl sy'n cael eu hysbysu. Rydych chi'n iawn; effeithiwyd ar fwy na 3,000 o staff y GIG, ond effeithiwyd ar nifer o bobl y tu allan i'r GIG hefyd. Rwy’n credu y gallai sefydliadau iechyd eraill edrych ar yr hyn y mae Felindre wedi ei wneud i ddarparu'r gefnogaeth a'r arweiniad a grybwyllwyd gennych, a hefyd y ffaith y cysylltwyd â holl staff Felindre erbyn hyn ac y darparwyd y gefnogaeth a'r arweiniad hwnnw iddynt. Credaf fod Felindre hefyd wedi llwyddo i ysgrifennu at eu cyn staff yn ogystal. Felly, mae angen cymryd gofal a thalu sylw wrth gysylltu â staff o fewn a thu allan i'r GIG—y rhai nad ydynt bellach yn cael eu cyflogi gan y GIG—i sicrhau bod cywirdeb gwirioneddol yn hynny ac, wrth gwrs, bod yr aelodau hynny yn cael eu diweddaru wrth i’r darlun ddatblygu o ran yr hyn a ddigwyddodd a pham, a beth fydd wedyn yn cael ei wneud o ganlyniad.

I draw Members’ attention to my register of interests and my wife’s employment as a radiographer. Can I welcome his reassurances today, but also the fact that he’ll bring forward a more detailed written statement? I suspect that we may have to come back at some point in the future as well with an even more detailed statement. Perhaps some of the questions I have might help guide his subsequent responses. First of all, do we know now the full extent of those who have been affected by this data attack—this cyber-attack—or do we feel that it could actually spread beyond those that have already been reported in the press and media? Secondly, have all those who have been affected—that we know have been affected—been informed? It would be good to get that reassurance. Secondly, if not now, how soon can those who suspect that they may have been affected, but actually are in the clear, be informed that they have nothing to worry about? Thirdly, do we know that this is, or will the investigation tell us whether this is the result of an aggressive cyber-attack that could not be defended against? Or if we find that, actually, this is a—. We don’t know this yet, but if the investigation turns up that this is a lapse in the defence and the levels of defence that were there, what liabilities does the private company or the health board have to those people who are affected? Finally, looking further ahead, and following the questions from Darren, knowing that the repercussions of this could spread, not in the months ahead but the years ahead, could we seek some assurance of what responsibility and what liability the company, the health board and others may have to those individuals who may be affected, who may be affected by data theft, credit loss and many other more serious eventualities way down the line? What protections are they now given because of this data breach?

Tynnaf sylw'r Aelodau at fy nghofrestr o fuddiannau a gwaith fy ngwraig fel radiograffydd. A gaf i groesawu ei sicrhad heddiw, ond hefyd y ffaith y bydd yn cyflwyno datganiad ysgrifenedig manylach? Rwyf yn amau ​​y bydd yn rhaid i ni ddod yn ôl ar ryw adeg yn y dyfodol hefyd gyda datganiad sydd hyd yn oed yn fanylach. Efallai y bydd rhai o'r cwestiynau sydd gennyf yn helpu i lywio ei ymatebion dilynol. Yn gyntaf oll, a ydym ni’n gwybod erbyn hyn am bawb yr effeithiwyd arnynt gan yr ymosodiad data hwn —yr ymosodiad seiber —ynteu a ydym ni’n teimlo y gallai ledaenu y tu hwnt i'r rhai yr adroddwyd amdanynt eisoes yn y wasg a'r cyfryngau? Yn ail, a yw pawb yr effeithiwyd arnynt—yr ydym yn gwybod yr effeithiwyd arnynt—wedi cael gwybod? Byddai'n braf cael y sicrwydd hwnnw. Yn ail, os nad yn awr, pa mor fuan y gall y rhai sy'n amau ​​y gallai hyn fod wedi effeithio arnynt, ond sydd mewn gwirionedd yn ddiogel, gael gwybod nad oes ganddynt unrhyw beth i boeni amdano? Yn drydydd, a ydym ni’n gwybod bod hyn, neu a fydd yr ymchwiliad yn dweud wrthym fod hyn o ganlyniad i ymosodiad seiber ffyrnig na ellid amddiffyn yn ei erbyn? Neu os gwelwn ei fod, mewn gwirionedd, yn—. Nid ydym yn gwybod hyn eto, ond os yw'r ymchwiliad yn dangos mai diffyg yn yr amddiffyniad a lefelau’r amddiffyniad a oedd ar gael, pa rwymedigaethau sydd gan y cwmni preifat neu'r bwrdd iechyd i'r bobl hynny yr effeithiwyd arnynt? Yn olaf, gan edrych ymhellach i'r dyfodol, ac yn dilyn y cwestiynau gan Darren, gan wybod y gallai’r ôl-effeithiau hyn ledaenu, nid yn y misoedd nesaf, ond yn y blynyddoedd i ddod, a gawn ni ofyn am rywfaint o sicrwydd ynghylch pa gyfrifoldeb a pha rwymedigaeth y gall fod gan y cwmni, y bwrdd iechyd ac eraill i’r unigolion hynny y gallai hyn fod wedi effeithio arnynt, ac y gallai lladrad data, colli credyd a llawer o ddigwyddiadau mwy difrifol eraill effeithio arnynt yn y dyfodol? Pa amddiffyniadau a roddir iddynt nawr oherwydd yr achos hwn o danseilio data?

I thank the Member for the series of questions. I believe that the figures published are accurate. They identify the—. Our understanding is that over 4,700 staff in Wales had their data stolen from the server of the private contractor—as I say, from their servers based in Oxfordshire. I’m not aware of those affected in Scotland or in England. Those are matters for colleagues in the UK Government and in the Scottish Government. Again, I’m happy to say that my understanding and expectations are that, by the end of this week, all staff who have not been informed will have been, and that should provide reassurance to people that have not been informed. But I take on board the point that there will be people who will be genuinely concerned about whether their data has been accessed and they have not been informed as of yet.

On your finishing point on whether or not there is potential liability, well, that’s what we will need to understand as the report concludes, as to what happened in this instance, how promptly action was or was not taken, and then ultimately the respective obligations of both the NHS and the contractor. This is a specialist contractor who provides healthcare services of this type, as I say, within the UK, but also on a global basis as well. It is my understanding this is not a data breach that results from a careless leaving of a disk or a pen drive in a public place, as we’ve seen, sadly, in the recent past, but that this was a cyber-attack upon the servers. So, it’s not a case of data being left carelessly, but of course we want to look at what sort of cybersecurity this particular company had at the time, and equally, I know that Members want to be reassured that there has been an appropriate response to the attack that has taken place. So, as I say, I’ll provide as much information as I can do to be helpful in my first written statement, but as I’ve said earlier, I expect to provide a second written statement once a report is available and we’re able to share that with Members and the wider public, who will understandably be concerned.

Diolch i'r Aelod am y gyfres o gwestiynau. Credaf fod y ffigurau a gyhoeddwyd yn gywir. Maent yn nodi y—. Ein dealltwriaeth yw bod data dros 4,700 o staff yng Nghymru wedi ei ddwyn o weinydd y contractwr preifat —fel y dywedais, o’i weinyddion yn Swydd Rhydychen. Nid wyf yn ymwybodol o'r rhai yr effeithir arnynt yn yr Alban nac yn Lloegr. Materion i’n cydweithwyr yn Llywodraeth y DU ac yn Llywodraeth yr Alban yw’r rheiny. Unwaith eto, rwy'n falch o ddweud mai fy nealltwriaeth a’m disgwyliadau i, erbyn diwedd yr wythnos hon, yw y bydd yr holl staff sydd heb gael gwybod yn cael eu hysbysu, a dylai hynny roi sicrwydd i bobl nad ydynt wedi cael gwybod. Ond rwyf yn derbyn y pwynt y bydd yna bobl a fydd yn poeni o ddifrif a yw eu data wedi cael eu gweld ac nad ydynt wedi cael eu hysbysu eto.

O ran eich pwynt olaf ar ba un a oes atebolrwydd posibl ai peidio, wel, dyna y bydd angen i ni ei ddeall, fel y mae'r adroddiad yn dod i'r casgliad, yr hyn a ddigwyddodd yn yr achos hwn, pa mor brydlon y cymerwyd camau neu na wnaed hynny, ac yna, yn y pen draw, rhwymedigaethau penodol y GIG a'r contractwr. Mae hwn yn gontractwr arbenigol sy'n darparu gwasanaethau gofal iechyd o'r math hwn, fel y dywedais, yn y DU, ond hefyd ar sail fyd-eang yn ogystal. Rwy’n deall nad yw hwn yn achos o danseilio data sy'n deillio o adael disg neu yriant pen mewn man cyhoeddus yn ddiofal, fel yr ydym wedi ei weld, yn anffodus, yn y gorffennol diweddar, ond ymosodiad seiber ar y gweinyddion oedd hwn. Felly, nid yw'n achos o ddata yn cael eu gadael yn ddiofal, ond wrth gwrs rydym ni eisiau edrych ar ba fath o seiberddiogelwch oedd gan y cwmni penodol hwn ar y pryd, ac yn yr un modd, rwyf yn gwybod bod yr Aelodau yn awyddus i gael sicrwydd y bu ymateb priodol i’r ymosodiad a ddigwyddodd. Felly, fel y dywedais, byddaf yn darparu cymaint o wybodaeth ag y gallaf er mwyn bod yn ddefnyddiol yn fy natganiad ysgrifenedig cyntaf, ond fel y dywedais yn gynharach, rwyf yn disgwyl darparu ail ddatganiad ysgrifenedig pan fydd yr adroddiad ar gael a’n bod yn gallu rhannu hwnnw gyda'r Aelodau a'r cyhoedd yn gyffredinol, a fydd wrth reswm yn bryderus.

Diolch i’r Ysgrifennydd Cabinet.

Thank you, Cabinet Secretary.

6. 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
6. 2. Business Statement and Announcement

Yr eitem nesaf ar ein hagenda ni yw’r datganiad a chyhoeddiad busnes, ac rydw i’n galw ar arweinydd y tŷ, Jane Hutt.

The next item on our agenda is the business statement and announcement, and I call on the leader of the house, Jane Hutt.

There is one change to this week’s business. Business Committee has agreed to reduce the time allocated to tomorrow’s questions to the Assembly Commission. Business for the next three weeks is as shown on the business statement and announcement found among the meeting papers available to Members electronically.

Ceir un newid i fusnes yr wythnos hon. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cytuno i leihau'r amser sydd wedi’i neilltuo i gwestiynau yfory i Gomisiwn y Cynulliad. Mae'r busnes ar gyfer y tair wythnos nesaf fel y’i dangosir ar y datganiad a chyhoeddiad busnes ymhlith y papurau cyfarfod sydd ar gael i'r Aelodau yn electronig.

Leader of the house, could we have a statement, please, on the St Athan aerospace park? We’ve only recently had the good news around the Aston Martin development of the Red Dragon hangar, but some years ago, obviously, Cardiff Aviation set up at the aviation park, and they’ve faced some considerable commercial challenges. Welsh Government put a considerable sum of money into Cardiff Aviation locating at the aerospace park, on the pretext of creating a certain number of jobs, running into the hundreds. They have had a challenging commercial time there and trading has been quite challenging. There are also other businesses located on the aviation park that have obviously experienced difficulties with the runway being open over weekends and night-time working, in particular. So I would be grateful if you could secure a statement from the Cabinet Secretary for the economy to outline those two aspects: one, how the aviation park is now working—in particular around 24/7 working, and in particular the ability to bring planes in and out; and, secondly, with the specific request about Cardiff Aviation, considering the considerable amount of public money that went in to secure this relocation, and in particular, the jobs associated with the company, what measures is the Welsh Government taking to make sure that job targets are being met? And if there are any doubts about those job targets, what action has been taken to safeguard the public money that has been put into this company?

Arweinydd y tŷ, a allem ni gael datganiad, os gwelwch yn dda, ar barc awyrofod Sain Tathan? Dim ond yn ddiweddar yr ydym ni wedi cael y newyddion da ynghylch datblygiad Aston Martin o awyrendy’r Ddraig Goch, ond, rai blynyddoedd yn ôl, yn amlwg, sefydlodd Cardiff Aviation ei hun yn y parc awyrennau, ac maen nhw wedi wynebu rhai heriau masnachol sylweddol. Buddsoddodd Llywodraeth Cymru swm sylweddol o arian mewn lleoli Cardiff Aviation yn y parc awyrofod, ar y sail y byddai’n creu nifer benodol o swyddi, hyd at eu cannoedd. Maen nhw wedi cael amser masnachol anodd yno ac mae masnachu wedi bod yn eithaf heriol. Mae busnesau eraill wedi’u lleoli yn y parc awyrennau hefyd, sy'n amlwg wedi cael anawsterau gyda’r rhedfa ar agor ar benwythnosau a gweithio yn ystod y nos, yn arbennig. Felly byddwn yn ddiolchgar pe gallech chi sicrhau datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr economi i amlinellu'r ddwy agwedd hynny: un, sut y mae'r parc awyrennau yn gweithio erbyn hyn—yn enwedig o ran gweithio pob awr o bob dydd a nos, ac yn enwedig y gallu i symud awyrennau i mewn ac allan; ac, yn ail, gyda’r cais penodol am Cardiff Aviation, o ystyried y swm sylweddol o arian cyhoeddus a wariwyd i sicrhau'r adleoli hwn, ac yn benodol, y swyddi sy'n gysylltiedig â'r cwmni, pa fesurau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wneud yn siŵr bod targedau swyddi yn cael eu bodloni? Ac os oes unrhyw amheuon ynghylch y targedau swyddi hynny, pa gamau a gymerwyd i ddiogelu'r arian cyhoeddus a fuddsoddwyd yn y cwmni hwn?

Thank you for those questions. On the first question, St Athan aerospace business park, of course, is part of the enterprise zone, and I’m very familiar, again, with the 24/7 working issues, which obviously is where Welsh Government has to secure the support of the Ministry of Defence and also the Civil Aviation Authority. So, I certainly will ask the Cabinet Secretary for an update on those arrangements, but obviously it’s not just Welsh Government here, in terms of responsibilities for securing that, in terms of security and aviation safety. On your second point, again, in terms of Cardiff Aviation, that is a matter that I will draw to the attention of the Cabinet Secretary.

Diolch i chi am y cwestiynau yna. O ran y cwestiwn cyntaf, mae parc busnes awyrofod Sain Tathan, wrth gwrs, yn rhan o'r ardal fenter, ac rwy'n gyfarwydd iawn, unwaith eto, â’r materion gweithio pob awr o bob dydd a nos, sef, yn amlwg, lle mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau cefnogaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn a’r Awdurdod Hedfan Sifil hefyd. Felly, byddaf i’n sicr yn gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet am ddiweddariad ar y trefniadau hynny, ond yn amlwg nid ydym yn sôn am Lywodraeth Cymru yn unig yma, o ran cyfrifoldebau am sicrhau hynny, o ran diogelwch a diogelwch awyrennau. O ran eich ail bwynt, unwaith eto, ynghylch Cardiff Aviation, mae hwnnw’n fater y byddaf yn tynnu sylw Ysgrifennydd y Cabinet ato.

I’m just raising the issue with regard to Juhel Miah in my constituency, my region, again. I know that other AMs have. I’ve had communication with him this week, you see, stating that he hasn’t had any response from the First Minister. The First Minister obviously wrote to the US authorities with regard to the fact he was taken off the train to America—. Train? Plane. That would be interesting—new technology. And so, he’s very concerned that he hasn’t has a response from the First Minister. Obviously, he welcomes the fact that the First Minister has made those representations, but would like to know what has come from those communications, so that he can understand what next to do. I’m going to meet him at the end of this week, but I think if he could get assurances from the First Minister before I meet with him, I would be very grateful, considering that he feels in quite a vulnerable position having been treated in this way, but not understanding why, as a schoolteacher, as a British citizen, he has been treated in this manner.

Rwyf i eisiau codi'r mater ynghylch Juhel Miah yn fy etholaeth i, fy rhanbarth i, eto. Gwn fod sawl AC arall wedi gwneud hynny. Rwyf i wedi cyfathrebu ag ef yr wythnos hon, welwch chi, yn dweud nad yw wedi cael unrhyw ymateb gan y Prif Weinidog. Ysgrifennodd y Prif Weinidog, yn amlwg, at awdurdodau yn yr Unol Daleithiau ynglŷn â’r ffaith iddo gael ei dynnu oddi ar y trên i America—. Trên? Awyren. Byddai hynny'n ddiddorol—technoleg newydd. Ac felly, mae'n bryderus iawn nad yw wedi cael ymateb gan y Prif Weinidog. Yn amlwg, mae'n croesawu'r ffaith bod y Prif Weinidog wedi gwneud y sylwadau hynny, ond hoffai wybod beth sydd wedi digwydd yn sgil y cyfathrebu hwnnw, er mwyn iddo allu deall beth i'w wneud nesaf. Rwy'n mynd i gyfarfod ag ef ddiwedd yr wythnos hon, ond rwy’n credu pe gallai gael sicrwydd gan y Prif Weinidog cyn i mi gyfarfod ag ef, byddwn yn ddiolchgar iawn, o ystyried ei fod yn teimlo ei fod mewn sefyllfa eithaf bregus ar ôl cael ei drin fel hyn, ond heb ddeall pam, fel athro, fel dinesydd Prydeinig, y mae wedi cael ei drin fel hyn.

I will certainly raise that with the First Minister. I am aware that he not only, of course, as you know, wrote the letter clarifying the position, but he has also—. I think I understand that he might have had a response from that letter from the Foreign Secretary, so it is now an opportunity to update on that position. Thank you for raising it.

Byddaf i’n sicr yn codi hynny gyda'r Prif Weinidog. Rwy’n ymwybodol ei fod nid yn unig, wrth gwrs, fel y gwyddoch, wedi ysgrifennu’r llythyr yn egluro'r sefyllfa, ond ei fod hefyd—. Rwy'n credu fy mod i’n deall efallai ei fod wedi cael ymateb i’r llythyr hwnnw gan yr Ysgrifennydd Tramor, felly mae’n gyfle nawr i roi diweddariad ar y sefyllfa honno. Diolch i chi am ei chodi.

Last week, I held a meeting with the senior management of Barclays bank after it announced it was making 100 people redundant at its Llanishen mortgage advice centre. Many of these people have been working there for many years—20 years or more—and are highly skilled. So, it is a real body blow that these skilled workers are going to be made redundant. Would she be able to ask for a statement about what the Welsh Government can do to support workers like these, who have been working for this one company for many, many years and who feel that their skills have been thrown away?

Yr wythnos diwethaf, cynhaliais gyfarfod ag uwch reolwyr banc Barclays ar ôl iddo gyhoeddi ei fod yn diswyddo 100 o bobl yn ei ganolfan cyngor morgeisi yn Llanisien. Mae llawer o'r bobl hyn wedi bod yn gweithio yno ers blynyddoedd lawer—20 mlynedd neu fwy—ac yn hynod fedrus. Felly, mae'n ergyd wirioneddol bod y gweithwyr medrus hyn yn mynd i gael eu diswyddo. A allai hi ofyn am ddatganiad ar yr hyn y gall Llywodraeth Cymru ei wneud i gefnogi gweithwyr fel y rhain, sydd wedi bod yn gweithio i’r un cwmni hwn ers blynyddoedd lawer iawn ac sy'n teimlo bod eu sgiliau wedi cael eu taflu i ffwrdd?

I think this is another disappointing announcement from another major high street bank, and we’ve had them in all our constituencies across Wales—and also, indeed, Yorkshire Building Society; another one very recently. We've been aware of Barclays’s restructuring programme, and it obviously is a trend, as we've said—an unfortunate trend—in terms of the banking sector. So, the Cabinet Secretary for infrastructure and economy has written to Barclays, urging them to reconsider the decision. We want to safeguard jobs across Wales. We will, obviously, help in terms of staff facing redundancy. I think it's worth mentioning the ReAct III programme. That provides a comprehensive package of support to people in Wales affected by redundancy, and, of course, that is something where possible new employment is to be found soon after redundancy, preventing progression into long-term unemployment. So, there's been contact made between Barclays and Careers Wales and Jobcentre Plus. We've also alerted our employer contacts, including the Welsh contact centre forum, about the possibility of skilled staff coming into the jobs market over the next few years, and they're going to work, where they can, with Barclays and affected employees. Yesterday, a fast-expanding customer service venture, Firstsource, announced that it's going to begin a two-day recruitment event later this week, hoping to create a further 300 jobs in Cardiff—Discovery House, as we know, in Cardiff Bay, and Oakleigh House in the city centre. Also, we have the Vodafone announcement of 100 new customer service jobs. So, I think all these connections will be made to give some hope and prospects to those people who may unfortunately lose their jobs, particularly in terms of your constituency and the Llanishen mortgage advice contact centre.

Rwy'n credu bod hwn yn gyhoeddiad siomedig arall gan fanc stryd fawr pwysig arall, ac rydym ni wedi eu cael nhw ym mhob un o'n hetholaethau ledled Cymru—a hefyd, yn wir, Yorkshire Building Society; un arall yn ddiweddar iawn. Rydym ni wedi bod yn ymwybodol o raglen ailstrwythuro Barclays, ac mae'n amlwg yn duedd, fel yr ydym ni wedi dweud—tuedd anffodus —o ran y sector bancio. Felly, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros seilwaith a'r economi wedi ysgrifennu at Barclays, yn eu hannog i ailystyried y penderfyniad. Rydym ni eisiau diogelu swyddi ledled Cymru. Byddwn, yn amlwg, yn helpu staff sy'n wynebu cael eu diswyddo. Rwy'n credu ei bod hi’n werth sôn am raglen ReAct III. Mae honno’n cynnig pecyn cynhwysfawr o gymorth i bobl yng Nghymru sy’n cael eu heffeithio gan ddiswyddiad, ac, wrth gwrs, mae hynny'n rhywbeth lle mae cyflogaeth newydd bosibl i'w chael yn fuan ar ôl diswyddo, gan atal dilyniant i ddiweithdra hirdymor. Felly, gwnaed cysylltiad rhwng Barclays a Gyrfa Cymru a'r Ganolfan Byd Gwaith. Rydym ni hefyd wedi rhoi gwybod i’n cysylltiadau sy’n gyflogwyr, gan gynnwys fforwm canolfan gyswllt Cymru, am y posibilrwydd y bydd staff medrus yn dod i'r farchnad swyddi yn ystod y blynyddoedd nesaf, ac maen nhw’n mynd i weithio, pan fo’n bosibl, gyda Barclays a’r gweithwyr a effeithiwyd. Ddoe, cyhoeddodd menter gwasanaeth cwsmeriaid sy'n ehangu'n gyflym, Firstsource, y bydd yn dechrau digwyddiad recriwtio deuddydd yn ddiweddarach yr wythnos hon, gyda’r gobaith o greu 300 o swyddi ychwanegol yng Nghaerdydd—Discovery House, fel y gwyddom, ym Mae Caerdydd, ac Oakleigh House yng nghanol y ddinas. Hefyd, mae gennym ni gyhoeddiad Vodafone o 100 o swyddi gwasanaeth cwsmeriaid newydd. Felly, rwy'n credu y bydd yr holl gysylltiadau hyn yn rhoi rhywfaint o obaith a rhagolygon i'r bobl hynny a allai golli eu swyddi yn anffodus, yn enwedig o ran eich etholaeth chi a chanolfan gyswllt cyngor morgeisi Llanisien.

Could I call for a single statement on police funding in the context of the apprenticeship levy? As you may know, police forces in England can access funding for apprenticeships through the new digital apprenticeship service account there, but, in Wales, the Welsh Government approach, which is different, means that Welsh forces can't. When I raised this in the Economy, Infrastructure and Skills Committee, regarding our inquiry into the apprenticeship levy with the skills Minister, I highlighted their need for access to funding for accredited courses in Welsh colleges, where they are contributing over £2 million a year to the levy, but currently can't access it. I was told that the Welsh Government would instead strike up a grant or contract arrangements in dialogue with the college policing, and that they had meetings in the diary with the police and crime commissioners in Wales. Well, last weekend, I was informed that those meetings with the police and crime commissioners had been cancelled and not rescheduled. In that context, this Assembly merits a statement to bring us up to speed so that we can ensure that officers in our police forces in Wales are not penalised and can access that funding for their vital training and apprenticeships.

A gaf i alw am ddatganiad unigol ar gyllid yr heddlu yng nghyd-destun yr ardoll prentisiaeth? Fel y gwyddoch efallai, gall heddluoedd yn Lloegr gael gafael ar gyllid ar gyfer prentisiaethau trwy'r cyfrif gwasanaeth prentisiaethau digidol newydd yno, ond, yng Nghymru, mae dull Llywodraeth Cymru, sy’n wahanol, yn golygu na all heddluoedd Cymru wneud hyn. Pan godais hyn yn y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau, ynghylch ein hymchwiliad i’r ardoll prentisiaeth gyda'r Gweinidog sgiliau, tynnais sylw at yr angen iddyn nhw gael gafaael ar gyllid ar gyfer cyrsiau achrededig mewn colegau yng Nghymru, lle maen nhw’n cyfrannu dros £2 filiwn y flwyddyn at yr ardoll, ond ddim yn gallu cael mynediad ato ar hyn o bryd. Dywedwyd wrthyf y byddai Llywodraeth Cymru, yn hytrach, yn gwneud trefniadau grant neu gontract trwy ddeialog â’r plismona coleg, a bod ganddyn nhw gyfarfodydd yn y dyddiadur gyda'r comisiynwyr heddlu a throseddu yng Nghymru. Wel, y penwythnos diwethaf, fe’m hysbyswyd bod y cyfarfodydd hynny gyda'r comisiynwyr heddlu a throseddu wedi cael eu canslo a heb eu hail-drefnu. Yn y cyd-destun hwnnw, mae’r Cynulliad hwn yn haeddu datganiad i’n diweddaru fel y gallwn sicrhau nad yw swyddogion yn ein heddluoedd yng Nghymru yn cael eu cosbi ac y gallant gael gafael ar y cyllid hwnnw ar gyfer eu hyfforddiant a’u prentisiaethau hanfodol.

Well, do I detect someone who has now converted, Mark Isherwood, to devolving policing to Wales? Because we certainly haven't got responsibility in terms of policing, and we’re not, certainly, responsible for introducing the apprenticeship levy, which we have huge concerns about. Obviously, we will look into the situation in terms of how to take the dialogue forward with the police and crime commissioners.

Wel, a ydw i'n gweld rhywun sydd wedi ei argyhoeddi bellach, Mark Isherwood, ynghylch datganoli plismona i Gymru? Oherwydd yn sicr nid oes gennym ni gyfrifoldeb o ran plismona, ac yn sicr, nid ydym yn gyfrifol am gyflwyno'r ardoll prentisiaeth, y mae gennym ni bryderon mawr amdani. Yn amlwg, byddwn yn ymchwilio i'r sefyllfa o ran sut i symud y ddeialog gyda'r comisiynwyr heddlu a throseddu yn ei blaen.

Can I ask the leader of the house when she thinks the Government is likely to allow time for a debate on the annual report and accounts of Natural Resources Wales, which were laid on Friday? I don’t know how many Members have had the chance to look at this yet, but if I can inform everyone that the accounts have been qualified by the Auditor General for Wales, and qualified in a very specific and heavy way—. The qualification, which details over five pages, which I won’t read out at this stage—I hope to have a debate where we can go into it. But I would say that it relates to a sawmill and timber operation worth £72 million over 10 years, and the main conclusion that stands out for me from the auditor general’s qualification of the accounts is his conclusion at paragraph 16 that says,

‘the decision to award a number of very significant contracts to the sawmill operator was, in my view, contentious and repercussive.’

On that basis, he has qualified the whole of the accounts, as well as those relating directly to the £72 million account.

Now, there are a number of issues here. For example, one of the reasons for the contract volume awarded to the sawmill operator was designed to enable it to make a major investment in its sawmill. However, the auditor’s qualification refers to information received that

‘the required contracted investment in the operator’s Welsh premises had not been made’.

The auditor doesn’t come to any conclusion on value for money, because that’s not his job when he audits accounts. However, he does say this:

‘In my view, the commitment of NRW to sell the sawmill operator a high volume of timber over a ten year period would appear to be an opportunity which other operators may have been interested in.’

The inference is that £72 million-worth of contracts were laid without a proper tendering process, not meeting state-aid rules or general rules of public law. This is very serious, and it’s compounded by the fact that the introduction to the annual report by the chair and chief executive of NRW makes no reference to this whatsoever, and doesn’t say what they’re going to learn from this process, or what steps they’re taking to ensure that this doesn’t happen again. In fact, they contend that the auditor general has—that his qualification is ‘disproportionate’ to the shortcomings identified. I think £72 million-worth of shortcomings are rightly highlighted by the auditor general, and I would like to see the Welsh Government bring forward as early a debate as possible on these accounts and the annual report so that we can hold Natural Resources Wales to account.

A gaf i ofyn i arweinydd y tŷ pryd y mae hi'n credu y mae’r Llywodraeth yn debygol o neilltuo amser ar gyfer dadl ar adroddiad a chyfrifon blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru, a gyflwynwyd ddydd Gwener? Nid wyf yn gwybod faint o’r Aelodau sydd wedi cael cyfle i edrych ar hyn eto, ond os caf hysbysu pawb bod y cyfrifon wedi cael eu hamodi gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, a’u hamodi mewn modd penodol a thrwm iawn—. Mae'r amod, sydd dros bum tudalen o hyd, na fyddaf yn eu darllen ar goedd ar hyn o bryd—rwy’n gobeithio cael dadl pan allwn ni ei drafod yn fanwl. Ond byddwn yn dweud ei fod yn ymwneud â gweithrediad melin lifio a choed gwerth £72 miliwn dros 10 mlynedd, a’r prif gasgliad sy'n amlwg i mi o amod yr archwilydd cyffredinol o'r cyfrifon yw ei gasgliad ym mharagraff 16 sy'n dweud,

‘Yn fy marn i, roedd y penderfyniad i ddyfarnu nifer o gontractau sylweddol iawn i weithredwr y felin lifio yn ddadleuol ac yn debygol o arwain at ôl-effeithiau.’

Ar sail hynny, mae wedi amodi’r holl gyfrifon, yn ogystal â'r rhai sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'r cyfrif £72 miliwn.

Nawr, ceir nifer o faterion yma. Er enghraifft, un o'r rhesymau dros faint y contract a ddyfarnwyd i weithredwr y felin lifio oedd ei alluogi i wneud buddsoddiad mawr yn ei felin lifio. Fodd bynnag, mae amod yr archwilydd yn cyfeirio at wybodaeth a dderbyniwyd

‘nad oedd y buddsoddiad yn safle gweithredwr y felin lifio yng Nghymru, a oedd yn rhan o’r contract, wedi digwydd.’

Nid yw'r archwilydd yn dod i unrhyw gasgliad o ran gwerth am arian, oherwydd nid dyna ei swydd wrth archwilio cyfrifon. Fodd bynnag, mae’n dweud hyn:

‘Yn fy marn i, mae’n ymddangos bod ymrwymiad CNC i werthu meintiau uchel o goed dros gyfnod o ddeng mlynedd i weithredwr y felin lifio yn gyfle y gallai gweithredwyr eraill fod â diddordeb ynddo.’

Y casgliad yw bod gwerth £72 miliwn o gontractau wedi eu gosod heb broses dendro briodol, heb fodloni rheolau cymorth gwladwriaethol na rheolau cyffredinol cyfraith gyhoeddus. Mae hyn yn ddifrifol iawn, ac mae'n cael ei gymhlethu gan y ffaith nad yw’r cyflwyniad i'r adroddiad blynyddol gan gadeirydd a phrif weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyfeirio at hyn o gwbl, ac nid yw’n dweud beth maen nhw’n mynd i’w ddysgu o'r broses hon, na pha gamau y maen nhw’n eu cymryd i sicrhau nad yw hyn yn digwydd eto. Yn wir, maen nhw’n dadlau bod yr archwilydd cyffredinol wedi—bod ei amod yn 'anghymesur' i'r diffygion a nodwyd. Rwy’n credu bod yr archwilydd cyffredinol yn iawn i amlygu gwerth £72 miliwn o ddiffygion, a hoffwn weld Llywodraeth Cymru yn cyflwyno dadl mor fuan â phosibl ar y cyfrifon hyn a'r adroddiad blynyddol fel y gallwn ddwyn Cyfoeth Naturiol Cymru i gyfrif.

Thank you, Simon Thomas. If I can clarify, and you obviously raise this in your question, the qualification does relate to Natural Resources Wales’s record keeping in relation to a sales contract let in 2014. It is an issue for the Natural Resources Wales accounting officer, who is the chief executive, and this matter should be considered, I would say, by the relevant Assembly committees. In fact, NRW have been invited to appear before the Public Accounts Committee on 28 March and 2 May, so those, I think, are the first appropriate steps to take.

Diolch yn fawr, Simon Thomas. Os caf i egluro, ac rydych chi’n amlwg yn codi hyn yn eich cwestiwn, mae’r amod yn ymwneud â phrosesau cadw cofnodion Cyfoeth Naturiol Cymru o ran contract gwerthu a osodwyd yn 2014. Mae'n fater i swyddog cyfrifyddu Cyfoeth Naturiol Cymru, sef y prif weithredwr, a dylai'r mater hwn gael ei ystyried, byddwn i’n dweud, gan bwyllgorau perthnasol y Cynulliad. Yn wir, gwahoddwyd Cyfoeth Naturiol Cymru i ymddangos gerbron y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 28 Mawrth a 2 Mai felly’r rheini, yn fy marn i, yw’r camau priodol cyntaf i'w cymryd.

I would like to ask for a Government statement on the current GP contract. I’ve been told by constituents recently that one surgery is refusing to change dressings and referring patients to the hospital. Another surgery will only provide repeat prescriptions via computer request, which is exceptionally difficult for some of my elderly constituents. The same surgery refuses patients an appointment until the doctor has spoken to them. The patients aren’t able to know whether that is right or wrong, and whether the GP surgery can do it. I’m unable to tell them that, and, most importantly, when I contact Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board, they say that GP surgeries are private contractors to the NHS, and they’re not happy to take it up with them. So, I thought someone somewhere must know what the contract is, because I think what they’re doing is unacceptable.

Hoffwn ofyn am ddatganiad gan y Llywodraeth ar y contract meddygon teulu presennol. Fe’m hysbyswyd gan etholwyr yn ddiweddar bod un feddygfa yn gwrthod newid rhwymynnau ac yn atgyfeirio cleifion i'r ysbyty. Mae meddygfa arall yn fodlon darparu presgripsiynau amlroddadwy trwy gais ar y cyfrifiadur yn unig, sy’n eithriadol o anodd i rai o’m hetholwyr oedrannus. Mae'r un feddygfa yn gwrthod trefnu apwyntiad i gleifion tan fod y meddyg wedi siarad â nhw. Ni all y cleifion wybod pa un a yw hynny'n gywir neu'n anghywir, a pha un a all y feddygfa deulu wneud hynny. Ni allaf ddweud hynny wrthyn nhw, ac, yn bwysicaf oll, pan fyddaf yn cysylltu â Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, maen nhw’n dweud bod meddygfeydd teulu yn gontractwyr preifat i'r GIG, ac nid ydynt yn fodlon trafod hyn â nhw. Felly, roeddwn i’n meddwl mae’n rhaid bod rhywun yn rhywle yn gwybod beth yw’r contract, oherwydd rwy’n credu bod yr hyn y maen nhw'n ei wneud yn annerbyniol.

Thank you, Mike Hedges, for that question. I think—well, in terms of the GP contract, as you will, of course, be aware, it was agreed with the Welsh General Practitioners Committee on 4 March 2017, and, in fact, that contract—. There are important changes to the GP contract that you’re trying to clarify on behalf of your constituents. There is going to be an increase in general medical services of approximately £27 million. Now, that includes an uplift of 2.7 per cent for GP pay and expenses for 2017-18. It also includes provision for GP practices to provide new enhanced services, including care homes, warfarin management, diabetes, and the delivery of secondary care initiated phlebotomy tests to improve the quality and safety of patient care.

As we announced, and as the Cabinet Secretary announced, this is about negotiating an improvement and updating the contract, but it’s about modernising it to better meet the needs of the public and the profession. So, that obviously—. In terms of the experience, this is not yet—this is for 2017-18, so, within the next few weeks, it will be implemented.

Diolch i chi, Mike Hedges, am y cwestiwn yna. Rwy’n credu—wel, o ran y contract meddygon teulu, fel y byddwch, wrth gwrs, yn ymwybodol, fe’i cytunwyd gyda Phwyllgor Meddygon Teulu Cymru ar 4 Mawrth 2017 ac, a dweud y gwir, mae’r contract hwnnw—. Ceir newidiadau pwysig i'r contract meddygon teulu yr ydych chi’n ceisio eu hegluro ar ran eich etholwyr. Bydd cynnydd i wasanaethau meddygol cyffredinol o tua £27 miliwn. Nawr, mae hynny'n cynnwys cynnydd o 2.7 y cant ar gyfer cyflogau a threuliau meddygon teulu ar gyfer 2017-18. Mae hefyd yn cynnwys darpariaeth i bractisau meddygon teulu ddarparu gwasanaethau newydd gwell, gan gynnwys cartrefi gofal, rheoli warffarin, diabetes, a darparu profion fflebotomi o fewn gofal eilaidd i wella ansawdd a diogelwch gofal cleifion.

Fel y cyhoeddwyd gennym, ac fel y cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet, mae hyn yn ymwneud â thrafod gwelliant a diweddaru'r contract, ond mae'n ymwneud â’i foderneiddio i ddiwallu anghenion y cyhoedd a'r proffesiwn yn well. Felly, mae hynny yn amlwg—. O ran y profiad, nid yw hyn eto—mae hyn ar gyfer 2017-18, felly, yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd hyn yn cael ei roi ar waith.

Can I request a statement please on Welsh Government making payments to suppliers in a timely manner? I am aware, from bus operators that have raised the issue with me, that late payments are, of course, causing cash-flow problems for some bus operators, particularly smaller operators. I’m aware that the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure, last week, during the statement on bus services, said that this issue is a local government issue. But it is very much a Welsh Government issue. So, I would very much welcome a statement confirming that the issue of late payments from Welsh Government in this regard will be addressed.

A gaf i ofyn am ddatganiad os gwelwch yn dda ar Lywodraeth Cymru yn gwneud taliadau i gyflenwyr yn brydlon? Rwy’n ymwybodol, o gwmnïau bysiau sydd wedi codi'r mater gyda mi, bod taliadau hwyr, wrth gwrs, yn peri problemau llif arian i rai cwmnïau bysiau, yn enwedig cwmnïau llai. Rwy'n ymwybodol bod Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, yr wythnos diwethaf, yn ystod y datganiad ar wasanaethau bysiau, wedi dweud bod y mater hwn yn fater llywodraeth leol. Ond mae'n sicr yn fater Llywodraeth Cymru. Felly, byddwn yn croesawu yn fawr iawn datganiad yn cadarnhau y bydd y mater o daliadau hwyr gan Lywodraeth Cymru yn y cyswllt hwn yn cael sylw.

Obviously, this is an issue that Welsh Government needs to be made aware of, and in terms of the role of local authorities as well. Certainly, this can be brought to the attention of the Cabinet Secretary. I think that there’s a lot of interest at the moment in the opportunities for bus services in terms of the bus summit that was held on 23 January.

Yn amlwg, mae hwn yn fater y mae angen i Lywodraeth Cymru fod yn ymwybodol ohono, ac o ran swyddogaeth awdurdodau lleol hefyd. Yn sicr, gellir tynnu sylw Ysgrifennydd y Cabinet at hyn. Rwy’n credu bod llawer o ddiddordeb ar hyn o bryd yn y cyfleoedd i wasanaethau bysiau o ran yr uwchgynhadledd fysiau a gynhaliwyd ar 23 Ionawr.

I declare an interest because this matter does relate to Cardiff council. It’s an important matter and relates to transport. The cabinet member for transport on Cardiff council is refusing to act on dangerous routes to school. Two roads come to mind: Heol Isaf in Radyr, where cars speed at up to 70 mph, and Caerau Lane in Caerau, where the road heads towards Mary Immaculate High School and children have to cross over, hundreds of them, a busy road, which is really dangerous. [Interruption.] With the greatest of respect, I’m trying to ask the Minister for a statement and I would like your attention, please, instead of heckles.

Rwy’n datgan buddiant gan fod y mater hwn yn ymwneud â chyngor Caerdydd. Mae'n fater pwysig ac yn ymwneud â thrafnidiaeth. Mae’r aelod cabinet dros drafnidiaeth yng nghyngor Caerdydd yn gwrthod gweithredu ar lwybrau peryglus i'r ysgol. Daw dwy ffordd i'r meddwl: Heol Isaf yn Radur, lle mae ceir yn gyrru ar hyd at 70 milltir yr awr, a Caerau Lane yng Nghaerau, lle mae'r ffordd yn arwain tuag at Ysgol Uwchradd Mary Immaculate lle mae’n rhaid i blant groesi, cannoedd ohonynt, ffordd brysur, sydd yn beryglus iawn. [Torri ar draws.] Gyda phob parch, rwy’n ceisio gofyn i'r Gweinidog am ddatganiad a hoffwn eich sylw, os gwelwch yn dda, yn hytrach na heclo.

Carry on with the question, Neil McEvoy.

Parhewch â’r cwestiwn, Neil McEvoy.

Thank you, Presiding Officer. Your colleague is quoting the Learner Travel (Wales) Measure 2008 to defend his position, because, technically, he is legally correct, but, morally, I would say he is wrong, because there’s a world of difference between the aspirational routes in the Act and where children actually walk and how they actually get to school.

So, will your Government write to the council reminding them of their responsibility to keep our children safe? I would like some kind of statement about this matter, because safer routes to school are extremely important, and, for a very, very small amount of money, we can keep our children safe. Diolch.

Diolch i chi, Lywydd. Mae eich cydweithiwr yn dyfynnu Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 i amddiffyn ei safbwynt, oherwydd, yn dechnegol, mae’n gywir yn gyfreithiol, ond, yn foesol, byddwn yn dweud ei fod yn anghywir, oherwydd mae byd o wahaniaeth rhwng y llwybrau dyheadol yn y Ddeddf a lle mae plant yn cerdded mewn gwirionedd a sut y maen nhw’n cyrraedd yr ysgol mewn gwirionedd.

Felly, a wnaiff eich Llywodraeth ysgrifennu at y cyngor i’w hatgoffa am ei gyfrifoldeb i gadw ein plant yn ddiogel? Hoffwn ryw fath o ddatganiad ar y mater hwn, oherwydd mae llwybrau mwy diogel i'r ysgol yn hynod bwysig, ac, am swm bach iawn o arian, gallwn gadw ein plant yn ddiogel. Diolch.

Well, the Welsh Government is responsible for a very pioneering and important policy in terms of Safe Routes to School, providing funding for local authorities. Of course, they apply for that funding and present proposals for safe routes to school and safe routes in those communities. The council, of course, is well aware and clear about their statutory obligations in relation to the learner travel Measure.

Wel, mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am bolisi arloesol a phwysig iawn o ran Llwybrau Diogel i'r Ysgol, gan ddarparu cyllid i awdurdodau lleol. Wrth gwrs, maen nhw’n gwneud cais am y cyllid hwnnw ac yn cyflwyno cynigion ar gyfer llwybrau diogel i'r ysgol a llwybrau diogel yn y cymunedau hynny. Mae'r cyngor, wrth gwrs, yn gwbl ymwybodol ac yn eglur ynghylch ei rwymedigaethau statudol o ran y Mesur teithio gan ddysgwyr.

Leader of the house, on Friday evening, an ambulance crew was attacked while trying to care for people. Unfortunately, this is not the only case, and recent figures have shown that there’s a rise, year on year, in the numbers of staff who are attacked across Wales. Friday was another unacceptable and deplorable attack on our public servants while trying to do their job. Can we have a statement on what support the Welsh Government can give to safeguard our front-line ambulance staff and indeed all our emergency services who come to work to save lives and provide care and assistance, often under difficult, traumatic circumstances?

Arweinydd y tŷ, nos Wener, ymosodwyd ar griw ambiwlans wrth geisio gofalu am bobl. Yn anffodus, nid dyma’r unig achos, ac mae ffigurau diweddar wedi dangos bod cynnydd, bob blwyddyn, i nifer y staff sy’n dioddef ymosodiadau ledled Cymru. Roedd nos Wener yn ymosodiad annerbyniol a thruenus arall ar ein gweision cyhoeddus wrth iddyn nhw geisio gwneud eu gwaith. A allwn ni gael datganiad ar ba gymorth y gall Llywodraeth Cymru ei roi i ddiogelu ein staff ambiwlans rheng flaen, ac, yn wir, ein holl wasanaethau brys sy'n dod i’r gwaith i achub bywydau a darparu gofal a chymorth, yn aml o dan amgylchiadau anodd a thrawmatig?

I respect the fact that the Member has brought that to our attention and I think it does bring to light again those totally unacceptable incidents of violence against—. We have zero tolerance to violence against our staff. These are staff who are working under huge pressure. This is an issue that, of course, we take very seriously in the Welsh Government in support of the Welsh ambulance services trust. It is important, of course, again, that the local health board also is aware of that and it is followed up and, if necessary, action taken to protect the staff.

Rwy’n parchu'r ffaith bod yr Aelod wedi tynnu ein sylw at hyn ac rwy'n credu ei fod yn amlygu unwaith eto yr achosion cwbl annerbyniol hynny o drais yn erbyn—. Ni ydym yn goddef trais o unrhyw fath yn erbyn ein staff. Mae'r rhain yn staff sy'n gweithio o dan bwysau enfawr. Mae hwn yn fater, wrth gwrs, yr ydym ni’n ei gymryd o ddifrif iawn yn Llywodraeth Cymru i gefnogi ymddiriedolaeth gwasanaethau ambiwlans Cymru. Mae'n bwysig, wrth gwrs, unwaith eto, bod y bwrdd iechyd lleol hefyd yn ymwybodol o hynny a bod gwaith dilynol yn cael ei wneud ac, os oes angen, camau’n cael eu cymryd i amddiffyn y staff.

Diolch i arweinydd y tŷ.

I thank the leader of the house.

7. 3. Datganiad: Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)
7. 3. Statement: The Abolition of the Right to Buy and Associated Rights (Wales) Bill

Yr eitem nesaf ar ein agenda ni yw’r datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ar y Mesur Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru). Rwy’n galw ar yr Ysgrifennydd Cabinet, Carl Sargeant.

The next item on our agenda is a statement by the Cabinet Secretary for Communities and Children on the Abolition of the Right to Buy and Associated Rights (Wales) Bill. I call on the Cabinet Secretary, Carl Sargeant.