Y Cyfarfod Llawn

Plenary

14/03/2023

Yn y fersiwn ddwyieithog, mae’r golofn chwith yn cynnwys yr iaith a lefarwyd yn y cyfarfod. Mae’r golofn dde yn cynnwys cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the bilingual version, the left-hand column includes the language used during the meeting. The right-hand column includes a translation of those speeches.

Cyfarfu'r Senedd yn y Siambr a thrwy gynhadledd fideo am 13:30 gyda'r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Senedd met in the Chamber and by video-conference at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister

Prynhawn da a chroeso i'r Cyfarfod Llawn o'r Senedd. Yr eitem gyntaf y prynhawn yma yw'r cwestiynau i'r Prif Weinidog, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Laura Anne Jones. 

Good afternoon and welcome to this Plenary meeting. The first item this afternoon is questions to the First Minister, and the first question is from Laura Anne Jones. 

'Cynllun Gweithredu LHDTC+ Cymru'
'LGBTQ+ Action Plan for Wales'

1. Pa ystyriaeth roddodd Llywodraeth Cymru i Fil diwygio cydnabod rhywedd yr Alban wrth greu'r 'Cynllun Gweithredu LHDTC+ Cymru'? OQ59239

1. What consideration did the Welsh Government give to the Scottish gender recognition reform Bill when creating the 'LGBTQ+ Action Plan for Wales'? OQ59239

Llywydd, I thank the Member for that question. The commitment to seek devolved powers related to gender recognition, and to support our trans communities, was included in our programme for government and is part of the co-operation agreement. The LGBTQ+ action plan has included this commitment since its first draft. These are policies made in Wales, not in Scotland.

Llywydd, diolch i'r Aelod am y cwestiwn yna. Roedd yr ymrwymiad i geisio pwerau datganoledig sy'n ymwneud â chydnabod rhywedd, ac i gefnogi ein cymunedau traws, wedi'i gynnwys yn ein rhaglen lywodraethu ac mae'n rhan o'r cytundeb cydweithio. Mae'r cynllun gweithredu LHDTC+ wedi cynnwys yr ymrwymiad hwn ers ei ddrafft cyntaf. Mae'r rhain yn bolisïau a wnaed yng Nghymru, nid yn yr Alban.

First Minister, last month, you stated your intention to copy the Scottish self-ID Bill with the release of your LGBTQ+ action plan, which intends to make it easier for biological males to enter women-only spaces, push gender ideology in schools, and unfairness in sport. First Minister, there was outrage in Scotland at the gender recognition reform Bill, with polling consistently showing that the Scottish public did not agree with the move. And it's clear from public opinion across Wales and the UK that people see the importance of protecting women and girls, and why such a Bill would put that in jeopardy. Yet, you still push ahead with your plans. Did you learn nothing from the debacle in Scotland? This move to copy Scotland would only serve to deny biological fact and appease a small minority in your party. Men and women up and down the country are genuinely concerned with your blinkered vision on this, and are also concerned by the shadow Secretary of State's sharing images directly from your Welsh Labour conference inciting hate against those standing up for women and girls. First Minister, do you condone their behaviour, and do you finally understand the genuine concern at your plan and your intention to copy the Scottish self-ID Bill? 

Prif Weinidog, fis diwethaf, fe wnaethoch chi ddatgan eich bwriad i gopïo Bil hunanddiffinio yr Alban wrth ryddhau eich cynllun gweithredu LHDTC+, sy'n bwriadu ei gwneud hi'n haws i ddynion biolegol fynd i mewn i fannau ar gyfer menywod yn unig, gwthio ideoleg rhywedd mewn ysgolion, ac annhegwch mewn chwaraeon. Prif Weinidog, roedd dicter mawr yn yr Alban ynghylch y Bil diwygio cydnabod rhywedd, gyda phleidleisio yn dangos yn gyson nad oedd y cyhoedd yn yr Alban yn cytuno â'r cam. Ac mae'n amlwg o'r farn gyhoeddus ar draws Cymru a'r DU fod pobl yn gweld pwysigrwydd gwarchod menywod a merched, a pham y byddai Bil o'r fath yn peryglu hynny. Ond eto, rydych chi'n dal i fwrw ymlaen â'ch cynlluniau. Wnaethoch chi ddysgu dim byd o'r llanast yn yr Alban? Byddai'r cam hwn i gopïo'r Alban dim ond yn gwadu ffaith fiolegol a thawelu lleiafrif bach yn eich plaid. Mae dynion a menywod ar hyd a lled y wlad yn wirioneddol bryderus ynghylch eich gweledigaeth unllygeidiog, ac maen nhw hefyd yn pryderu oherwydd i Ysgrifennydd Gwladol yr wrthblaid rannu delweddau yn uniongyrchol o'ch cynhadledd Llafur Cymru gan annog casineb yn erbyn y rhai sy'n sefyll dros fenywod a merched. Prif Weinidog, a ydych chi'n esgusodi eu hymddygiad, ac ydych chi o'r diwedd yn deall y pryder gwirioneddol ynghylch eich cynllun a'ch bwriad i gopïo Bil hunanddiffinio yr Alban? 

Llywydd, transgender people who are going through the process to change their legal sex deserve our respect, support and understanding. That is what the Conservative Secretary of State for Scotland said on the floor of the House of Commons when introducing the Government's proposal to block the gender recognition Act in Scotland. I think the Member could do very well to take what the Secretary of State for Scotland said to heart, and think about what she has said on the floor of the Senedd this afternoon through that lens. 

There is nothing in what this Government intends to do that would merit the description that the Member has offered us here this afternoon. We will pursue, as I said in my original answer, Llywydd, not policies developed elsewhere, but policies that we will develop here in Wales—policies that were in our manifesto, on which we were elected, policies that have been there in our programme for government since the start of this Senedd term, and policies that are set out in more detail in the LGBTQ+ action plan, with its 46 different policy proposals. Those are based on that sense of respect, support and understanding, and if this debate was more characterised by those qualities, it would be a lot better for it. 

Llywydd, mae pobl trawsryweddol sy'n mynd trwy'r broses o newid eu rhyw cyfreithiol yn haeddu ein parch, ein cefnogaeth a'n dealltwriaeth. Dyna ddywedodd Ysgrifennydd Gwladol Ceidwadol yr Alban ar lawr Tŷ'r Cyffredin wrth gyflwyno cynnig y Llywodraeth i rwystro'r Ddeddf Cydnabod Rhywedd yn Yr Alban. Rwy'n credu y byddai'n fuddiol i'r Aelod gymryd yr hyn a ddywedodd Ysgrifennydd Gwladol yr Alban o ddifrif, a meddwl am yr hyn y mae hi wedi'i ddweud ar lawr y Senedd y prynhawn yma drwy'r lens honno. 

Does dim byd yn yr hyn y mae'r Llywodraeth hon yn bwriadu ei wneud a fyddai'n haeddu'r disgrifiad y mae'r Aelod wedi'i gynnig i ni yma y prynhawn yma. Byddwn ni'n dilyn, fel y dywedais i yn fy ateb gwreiddiol, Llywydd, nid polisïau a ddatblygwyd mewn mannau eraill, ond polisïau y byddwn yn eu datblygu yma yng Nghymru—polisïau a oedd yn ein maniffesto, y cawsom ein hethol arnyn nhw, polisïau sydd wedi bod yno yn ein rhaglen lywodraethu ers dechrau tymor y Senedd hon, a pholisïau sydd wedi'u nodi'n fanylach yn y cynllun gweithredu LHDTC+, gyda'i 46 o gynigion polisi gwahanol. Mae'r rheini'n seiliedig ar yr ymdeimlad hwnnw o barch, cefnogaeth a dealltwriaeth, a phe byddai'r ddadl hon yn cael ei nodweddu'n fwy gan y rhinweddau hynny, byddai'n elwa o'r herwydd. 

Yr Adolygiad Ffyrdd
The Roads Review

2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ymateb y Llywodraeth i’r adolygiad ffyrdd? OQ59264

2. Will the First Minister make a statement on the Government's response to the roads review? OQ59264

Diolch i Rhun ap Iorwerth, Llywydd. Cafodd ymateb y Llywodraeth ei roi gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd mewn datganiad i'r Senedd ar 14 Chwefror.

I thank Rhun ap Iorwerth. The Government’s response was set out by the Deputy Minister for Climate Change in a statement to the Senedd on 14 February.

Yn syml iawn, be dwi'n gofyn i'r Prif Weinidog i'w wneud heddiw ydy cynnal adolygiad go iawn o'r penderfyniad i beidio bwrw ymlaen efo'r cynllun ar gyfer croesiad y Fenai. Dwi'n nodi bod comisiwn Burns wedi cael cais i edrych ar y gwahanol opsiynau. Dwi wedi cyflwyno dadl i'r comisiwn hwnnw dros atgyfodi'r cynllun. Wrth gwrs, yr adolygiad ffyrdd yn canolbwyntio ar yr amgylchedd yn bennaf oedd sail y cyhoeddiad, ond mae gen i gopi yn fan hyn o'r ymgynghoriad ar yr opsiynau ar gyfer pa fath a pha lwybr o bont i'w chodi, ac mae o'n dangos mai Llywodraeth Cymru ei hun wnaeth ddewis y cynllun a fyddai'n fwyaf niweidiol o ran effaith ar fioamrywiaeth a'r amgylchedd, ac a fyddai'n creu y mwyaf o gynnydd mewn traffig. Ac mae o'n dangos hefyd y byddai cynlluniau llai yn fwy cost-effeithiol, o bosib. Rhaid dweud mai rhywbeth symlach rôn i wedi ei ragweld—deuoli'r Britannia, i bob pwrpas, efo llwybrau teithio llesol.

Felly, dwi am i'r Prif Weinidog edrych eto ar yr anghenion craidd gwreiddiol am y croesiad a sut i'w delifro nhw, yr angen i wella diogelwch, gwella cyfleon teithio llesol, a'r hwb economaidd sy'n dod o gael croesiad mwy gwydn—ar gyfer delifro ar y porthladd rhydd, er enghraifft. Mae'r adolygiad ffyrdd ei hun yn dangos y byddai pont newydd yn delifro pob un o'r rhain. A rhan o'r gwaith, Llywydd, sydd eisiau ei wneud ar frys rŵan, ydy edrych eto ar sut y gellid delifro hynny yn y ffordd sy'n cael yr effaith leiaf negyddol ar yr amgylchedd. A wnaiff y Prif Weinidog gytuno i wneud hynny? 

Simply put, what I'm asking the First Minister to do today is to hold a genuine review of the decision not to proceed with the scheme for the Menai crossing. I note that the Burns commission has received a request to look at different options. I have put forward an argument to that commission for reviving this scheme. Of course, the roads review's focus on the environment was mainly the basis for the announcement. But I have a copy here of the consultation on the options for what kind of bridge to construct and what route to follow, and it shows that the Welsh Government itself selected the scheme that would be most damaging in terms of the impact on biodiversity and the environment, and would create the biggest increase in traffic. And it shows too that smaller schemes would be more cost-effective, potentially.  I have to say that I had foreseen something simpler—the dualling of the Britannia, to all intents and purposes, with active travel routes.

So, I want the First Minister to look again at the original needs for the crossing and how to deliver them, and at the need to improve safety, opportunities for active travel, and the economic boost that comes from having a more resilient crossing—for delivering on the free port, for example. The roads review itself shows that a new bridge would deliver all of those benefits. And part of the work, Llywydd, which needs to be done urgently, is to look again at how we can deliver that in a way that has the least negative impact on the environment. Will the First Minister agree to do that?

13:35

Wel, Llywydd, dwi'n cofio'r cyd-destun pan fu'r Prif Weinidog ar y pryd yn dweud ein bod ni'n mynd i fwrw ymlaen â'r drydedd bont dros y Fenai, achos fi oedd y Gweinidog dros gyllid ar y pryd, a'r cyd-destun oedd Wylfa B. A dwi'n cofio popeth roeddem ni'n ei drafod ar y pryd gyda'r cwmni a oedd yn gyfrifol am gynllun Wylfa B—a fyddai hi'n bosib tynnu arian i mewn at y drydedd bont, achos byddai lot mwy o geir yn mynd lan a lawr i Ynys Môn. Dwi'n cofio'r trafodaethau gyda'r National Grid hefyd, a'r awgrym gwreiddiol gan y National Grid oedd i greu twnnel dan y môr, ac roeddem ni'n trafod gyda nhw a fyddai hi'n bosib rhoi'r arian yna i helpu gyda chostau pont. So, mae'r cyd-destun wedi newid yn sylfaenol, onid yw e, achos dyw popeth oedd ar y bwrdd gydag Wylfa B ddim yna yn bresennol.

Ond beth allaf i ei ddweud heddiw wrth yr Aelod yw beth sydd yn y cynllun sydd gyda ni. Rŷn ni'n dweud ein bod ni eisiau gweld opsiynau am bontydd dros y Fenai mewn ffordd sy'n ein helpu ni yn yr ymdrech i greu sifft yn y ffordd y mae pobl yn teithio ar hyn o bryd. Rŷn ni wedi gofyn i'r Arglwydd Burns a'r comisiwn sy'n edrych i mewn i drafnidiaeth yng ngogledd Cymru i weld sut y gallwn ni wneud hynny ac i roi argymhellion i'r Llywodraeth. A hwnna yw'r ffordd rŷn ni eisiau bwrw ymlaen. Rŷn ni'n agored i beth bynnag y bydd yr Arglwydd Burns yn ei awgrymu, ac mae popeth a oedd yn yr adroddiad y mae Rhun ap Iorwerth wedi cyfeirio ato y prynhawn yma ar gael i'r Arglwydd Burns a'r comisiwn y mae e'n ei arwain.

Well, Llywydd, I recall the context at the time when the then First Minister said that we would be continuing with the third crossing across the Menai strait, because I was Minister for finance at that time, and the context was that of Wylfa B. And I remember everything that we discussed at that time with the company responsible for the Wylfa B project—whether it was possible to draw funding in for a third crossing, because there would be far more traffic flowing to Anglesey and off Anglesey. I also recall the discussions with the National Grid, and the original suggestion from the National Grid was to create a tunnel under the strait, and we were discussing with them whether it would be possible to use that funding to help with the cost of a bridge. So, the context has fundamentally changed, hasn’t it, because everything that was on the table with Wylfa B isn’t there now.

But what I can tell the Member today is what is set out in our plan. We say that we want to see options for a crossing of the Menai in a way that helps us in our effort to create a shift in the way in which people currently travel. We’ve asked Lord Burns and the commission looking into transport in north Wales to look at how we can do that and to make recommendations to Government on that basis. And that’s how we want to proceed. We are open to whatever Lord Burns recommends, and everything that was contained within the report that Rhun ap Iorwerth has referred to this afternoon is available to Lord Burns and the commission that he leads.

The national road traffic projections 2022 study, published by the UK Department for Transport in January, shows that road traffic in Wales and England could grow by as much as 54 per cent between 2025 and 2060, with a 22 per cent rise under the core scenario, and the most modest estimate being an 8 per cent increase. Despite this, under all the projections, emissions are projected to fall by as much as 98 per cent as motorists move towards greener vehicles. However, following publication of the Welsh roads review, your Government stopped or scrapped all but 17 of 55 road projects, including all but one of 16 projects in north Wales. Whilst I've long opposed the red route in Flintshire, many of these projects were badly needed, from work on the Menai crossing referred to, to the scrapping of plans to upgrade the A483 around Wrexham. And only yesterday, their council leader told me this was a broken promise, which had already cost them hundreds of thousands of pounds, and the Welsh Government millions. What, if any, action will you therefore now take to ensure the well-being of future generations by planning ahead to meet the needs identified in the 2022 road traffic projections study?

Mae'r astudiaeth o ragamcaniadau traffig ffyrdd cenedlaethol 2022, a gyhoeddwyd gan Adran Drafnidiaeth y DU ym mis Ionawr, yn dangos y gallai traffig ffyrdd yng Nghymru a Lloegr gynyddu cymaint â 54 y cant rhwng 2025 a 2060, gyda chynnydd o 22 y cant o dan y senario graidd, a'r amcangyfrif mwyaf cymedrol yw cynnydd o 8 y cant. Er gwaethaf hyn, o dan yr holl ragamcaniadau, rhagamcanir y bydd allyriadau'n gostwng cymaint â 98 y cant wrth i fodurwyr symud tuag at gerbydau gwyrddach. Ond yn dilyn cyhoeddi adolygiad ffyrdd Cymru, fe wnaeth eich Llywodraeth stopio neu ddileu pob un ond 17 o 55 o brosiectau ffordd, gan gynnwys pob un ond un o 16 prosiect yn y gogledd. Er fy mod wedi gwrthwynebu'r llwybr coch yn sir y Fflint ers tro, roedd dirfawr angen nifer o'r prosiectau hyn, o'r gwaith ar groesfan y Fenai y cyfeiriwyd ato, i ddileu cynlluniau i uwchraddio'r A483 o amgylch Wrecsam. A dim ond ddoe, dywedodd arweinydd eu cyngor wrthyf fod hwn yn addewid oedd wedi ei dorri, a oedd eisoes wedi costio cannoedd o filoedd o bunnau iddyn nhw, a miliynau o bunnau i Lywodraeth Cymru. Pa gamau, os o gwbl, y byddwch chi felly yn eu cymryd nawr i sicrhau llesiant cenedlaethau'r dyfodol drwy gynllunio ymlaen llaw i ddiwallu'r anghenion a nodwyd yn yr astudiaeth o ragamcaniadau traffig ffyrdd 2022?

Well, Llywydd, there are some basic things that the Member needs to take into account, particularly when he refers to the needs of future generations. The crisis of our time is a crisis of climate change, and it is those future generations, if we do not act now, which will be left with the consequences of our refusal to face up to that challenge. The roads review is the first root-and-branch review of road building in Wales for many generations. It challenges received wisdom on road building, but it needs to challenge that received wisdom because it is that received wisdom that has got us into the position we are in today. We have to reduce our carbon emissions. Transport makes up 15 per cent of our total emissions in Wales and it has been the most stubborn sector in reducing those emissions. That's why we have to face up to that fact and take the action that will leave those future generations in a better place than they would be. If we simply accepted those very challenging figures that Mark Isherwood set out in the opening of his supplementary question, are we prepared simply to see a future in which traffic goes on growing in that way and emissions go on growing alongside it? Well, this Government is not. That is why we have the roads review, and that is why, when it comes to schemes such as the Menai and such as Wrexham, we're not saying there isn't a problem, we're not saying there isn't something that needs to be done; we're simply saying that the plans of the future have to be based on our responsibilities to tackle that climate emergency, and simply carrying on with the solutions of the past is guaranteed to make that problem worse and not better. 

Wel, Llywydd, mae rhai pethau sylfaenol y mae angen i'r Aelod eu hystyried, yn enwedig pan fo'n cyfeirio at anghenion cenedlaethau'r dyfodol. Argyfwng ein hamser ni yw argyfwng newid hinsawdd, a chenedlaethau'r dyfodol hynny, os na weithredwn nawr, a fydd yn dioddef canlyniadau ein gweithredoedd pe baem ni'n gwrthod wynebu'r her honno. Yr adolygiad ffyrdd yw'r adolygiad o’r bôn i’r brig cyntaf o adeiladu ffyrdd Cymru ers sawl cenhedlaeth. Mae'n herio'r farn gyffredin ynghylch adeiladu ffyrdd, ond mae angen herio'r farn gyffredin honno oherwydd y farn gyffredin honno sydd wedi ein rhoi ni yn y sefyllfa yr ydym ni ynddi heddiw. Mae'n rhaid i ni leihau ein hallyriadau carbon. Trafnidiaeth sy'n gyfrifol am 15% o gyfanswm ein hallyriadau yng Nghymru a dyma'r sector mwyaf ystyfnig o ran lleihau'r allyriadau hynny. Dyna pam mae'n rhaid i ni wynebu'r ffaith honno a chymryd y camau a fydd yn gadael y cenedlaethau hynny sydd i ddod mewn lle gwell nag y bydden nhw. Pe baem ni dim ond yn derbyn y ffigurau heriol iawn hynny a osododd Mark Isherwood wrth agor ei gwestiwn atodol, a ydym yn barod i weld dyfodol lle mae traffig yn parhau i dyfu yn y ffordd honno ac allyriadau yn parhau i dyfu ar yr un pryd? Wel, nid yw'r Llywodraeth hon yn barod i wneud hynny. Dyna pam y mae'r adolygiad ffyrdd gennym ni, a dyna pam, pan ddaw hi i gynlluniau fel y Fenai a Wrecsam, nid ydym yn dweud nad oes problem, nid ydym yn dweud nad oes angen i ni wneud rhywbeth; yn syml, rydyn ni'n dweud bod yn rhaid i gynlluniau'r dyfodol fod yn seiliedig ar ein cyfrifoldebau i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd hwnnw, ac yn syml mae parhau ag atebion y gorffennol yn sicr o wneud y broblem honno'n waeth ac nid yn well. 

13:40

Fist Minister, you will, of course, be aware that for any projects that weren't given the green light by the roads review, the advice to local authorities has been to go back to the drawing board and to consider, in accordance with WelTAG 1, alternative measures to mitigate, for example, local problems of road safety. What specific help can Welsh Government provide to local authorities around this? And, most importantly, are there any plans to revise the criteria for the Welsh Government's road safety grant, for which evidence must be provided to show serious or fatal road traffic incidents before a local authority is able to gain financial assistance? 

Prif Weinidog, byddwch chi, wrth gwrs, yn ymwybodol o'r ffaith, ar gyfer unrhyw brosiectau na chawsant y golau gwyrdd gan yr adolygiad ffyrdd, y cyngor i awdurdodau lleol fu ewch yn ôl i'r bwrdd darlunio ac ystyried, yn unol â WelTAG 1, fesurau amgen i liniaru, er enghraifft, problemau diogelwch ar y ffyrdd lleol. Pa gymorth penodol gall Llywodraeth Cymru ei ddarparu i awdurdodau lleol ynghylch hyn? Ac, yn bwysicaf oll, a oes yna unrhyw gynlluniau i ddiwygio'r meini prawf ar gyfer grant diogelwch ar y ffyrdd Llywodraeth Cymru, y mae'n rhaid darparu tystiolaeth ar ei gyfer i ddangos digwyddiadau traffig ffyrdd difrifol neu angheuol cyn y gall awdurdod lleol gael cymorth ariannol? 

Well, can I thank Vikki Howells for what is a very timely question. Llywydd, the road safety framework for Wales dates back as far as 2013, and, although there was a midway review of it in 2018, now is the time when we need to bring forward a new road safety strategy, one that will align with 'Llwybr Newydd' and the national transport delivery plan. And because the roads review is about reprioritising the investment we make on roads, it means that money that might have been spent on new roads can be reprioritised into improving existing road infrastructure, and, of course, that does include safety as well. When the Minister brings forward the new road safety document, then reviewing grant criteria will be developed alongside that new strategy, and I know that the Minister's officials are very happy to discuss specific schemes with local authorities in that context. 

Wel, a gaf i ddiolch i Vikki Howells am gwestiwn amserol iawn. Llywydd, mae fframwaith diogelwch ar y ffyrdd ar gyfer Cymru yn dyddio yn ôl mor bell â 2013, ac er bu adolygiad hanner ffordd ohono yn 2018, nawr yw'r adeg pan fydd angen i ni gyflwyno strategaeth ddiogelwch ar y ffyrdd newydd, un a fydd yn alinio â 'Llwybr Newydd' a'r cynllun cyflawni cenedlaethol ar gyfer trafnidiaeth. Ac oherwydd bod yr adolygiad ffyrdd yn ymwneud ag ail-flaenoriaethu'r buddsoddiad yr ydyn ni'n ei wneud ar ffyrdd, mae'n golygu y gall arian a allai fod wedi'i wario ar ffyrdd newydd gael ei ailflaenoriaethu i wella seilwaith ffyrdd presennol, ac, wrth gwrs, mae hynny'n cynnwys diogelwch hefyd. Pan fydd y Gweinidog yn cyflwyno'r ddogfen diogelwch ar y ffyrdd newydd, yna bydd adolygu meini prawf grant yn cael eu datblygu ochr yn ochr â'r strategaeth newydd honno, ac rwy'n gwybod bod swyddogion y Gweinidog yn hapus iawn i drafod cynlluniau penodol gydag awdurdodau lleol yn y cyd-destun hwnnw. 

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders

Cwestiynau nawr gan arweinwyr y pleidiau. Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew R.T. Davies. 

Questions now from party leaders. The leader of the Welsh Conservatives, Andrew R.T. Davies. 

Thank you, Presiding Officer. With your permission, Presiding Officer, I'd like to put on the record that our thoughts and prayers are with the family of the man who was killed yesterday in the tragedy in Swansea, and, also, I'm pleased to hear that two of the three people who went into hospital have now been discharged, and thank the emergency services and first responders at what must have been an apocalyptic scene when they arrived there to deal with the fallout from whatever the report into it will determine caused that devastating scene that we saw in the news reels last night and in the papers today. 

First Minister, last week, one of your Ministers called the Royal College of Nursing an 'extremely militant' organisation. He also said they were

'determined to have a fight',

and aren't seriously willing to negotiate. That's a direct quote. Is that your take on the RCN and the dispute that they're engaged with with your Government over nurses' pay?  

Diolch Llywydd. Gyda'ch caniatâd chi Llywydd, hoffwn gofnodi bod ein meddyliau a'n gweddïau gyda theulu'r dyn a gafodd ei ladd ddoe yn y drasiedi yn Abertawe, ac, hefyd, rwy'n falch o glywed bod dau o'r tri pherson a aeth i'r ysbyty bellach wedi cael eu rhyddhau, a diolch i'r gwasanaethau brys a'r ymatebwyr cyntaf a oedd yng nghanol yr hyn a oedd heb os yn olygfa apocalyptaidd pan gyrhaeddon nhw yno i ymdrin â chanlyniadau beth bynnag y bydd yr adroddiad yn penderfynu oedd yn gyfrifol am yr olygfa ddinistriol honno a welsom ar y newyddion neithiwr ac yn y papurau heddiw. 

Prif Weinidog, yr wythnos diwethaf, fe alwodd un o'ch Gweinidogion y Coleg Nyrsio Brenhinol yn sefydliad 'hynod filwriaethus'. Dywedodd hefyd eu bod,

'yn benderfynol o gael brwydr',

a dydyn nhw ddim yn barod i drafod o ddifrif. Dyna ddyfyniad uniongyrchol. Ai dyna'ch argraff chi o'r RCN a'r anghydfod y maen nhw yn ei ganol gyda'ch Llywodraeth dros gyflog nyrsys?  

Well, Llywydd, can I begin by agreeing with what the leader of the opposition said about events in Swansea yesterday? It must have been a hugely frightening experience for others who live in that locality. And the leader of the opposition is right, isn't he—we expect our emergency services to run towards sources of danger that other people will be running away from, and they are immensely brave, and the response they mounted yesterday was, thankfully, effective. Of course, our thoughts are with the family of the particular individual who lost their life, while we are glad to see the recovery of others caught up in that very frightening incident.

As far as the second part of the leader of the opposition's question, I'm First Minister, not a commentator on what other people say. What I can do is to be clear about the Welsh Government's position: we approach all industrial matters as a Government on the basis of social partnership. The RCN is a long-standing and valued member of the social partnership arrangements we have in health, and they are there today in the room discussing with employers and the Welsh Government ways in which we can continue to improve the performance of our national health service and the way in which those workers who we rely upon within it can be properly rewarded for the work that they do.

Wel, Llywydd, a gaf i ddechrau drwy gytuno gyda'r hyn ddywedodd arweinydd yr wrthblaid am ddigwyddiadau yn Abertawe ddoe? Mae'n rhaid ei fod wedi bod yn brofiad hynod frawychus i eraill sy'n byw yn y cyffiniau. Ac mae arweinydd yr wrthblaid yn iawn, on'd yw e—rydyn ni'n disgwyl i'n gwasanaethau brys redeg tuag at leoedd sy'n llawn perygl y bydd pobl eraill yn dianc rhagddyn nhw, ac maen nhw'n hynod ddewr, ac roedd eu hymateb ddoe, diolch byth, yn effeithiol. Wrth gwrs, mae ein meddyliau gyda theulu'r unigolyn a gollodd ei fywyd, ac rydym yn falch o weld adferiad eraill a gafodd eu dal yn y digwyddiad brawychus hwnnw.

Cyn belled ag ail ran cwestiwn arweinydd yr wrthblaid, Prif Weinidog Cymru ydw i, nid sylwebydd ar yr hyn mae pobl eraill yn ei ddweud. Yr hyn y gallaf ei wneud yw bod yn glir ynghylch safbwynt Llywodraeth Cymru: rydym yn ymdrin â phob mater diwydiannol fel Llywodraeth ar sail partneriaeth gymdeithasol. Mae'r Coleg Nyrsio Brenhinol yn aelod hirsefydlog a gwerthfawr o'r trefniadau partneriaeth gymdeithasol sydd gennym ym maes iechyd, ac maen nhw yno heddiw yn yr ystafell yn trafod gyda chyflogwyr a Llywodraeth Cymru y ffyrdd o barhau i wella perfformiad ein gwasanaeth iechyd cenedlaethol a'r ffordd y gall y gweithwyr hynny yr ydym yn dibynnu arnyn nhw ynddo gael eu gwobrwyo'n briodol am y gwaith y maen nhw'n ei wneud.

13:45

I'm pleased that you clarified what the Government's view is on what the RCN stands for—it is a view that I have—and also I declare an interest in having family members who are members of the Royal College of Nursing, a dedicated professional body of people who look after us in our time of need in hospitals and community settings. But do you not think it would be appropriate for a Minister, Deputy Minister, to actually apologise for those remarks that have caused upset to nurses within the profession, who do not want to be on strike, who are not a militant organisation and aren't up for the fight? They just want to get on with the job of looking after the patients who they care so passionately about.  

Rwy'n falch eich bod wedi egluro beth yw barn y Llywodraeth ar yr hyn y mae'r RCN yn ei gynrychioli—dyna fy marn i—a hefyd rwy'n datgan buddiant gan fod gennyf aelodau o'r teulu sy'n aelodau o'r Coleg Nyrsio Brenhinol, corff proffesiynol ymroddedig o bobl sy'n gofalu amdanom ni pan fyddwn mewn angen mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol. Ond onid ydych chi'n credu y byddai'n briodol i Weinidog, Dirprwy Weinidog, ymddiheuro mewn gwirionedd am y sylwadau hynny sydd wedi peri loes i nyrsys o fewn y proffesiwn, nad ydynt eisiau bod ar streic, nad ydynt yn sefydliad milwriaethus ac nad ydynt eisiau brwydr? Maen nhw eisiau bwrw ymlaen â'r gwaith o edrych ar ôl y cleifion gyda gofal angerddol, dyna'r cwbl.  

I've never known any public sector workers who want to be on strike. Llywydd, the truth of the matter is that members of the RCN have been to driven to express their reaction to a decade of austerity, followed by galloping inflation on the money that they have to manage with every week. And you will never find a Welsh Government Minister who would say that public sector workers driven to that way of doing things don't deserve to be respected, and they are respected here in Wales, and they are included, as I say, within the social partnership arrangements. We'll have an opportunity tomorrow to vote on the Social Partnership and Public Procurement (Wales) Bill. I look forward to the support of the leader of the opposition and his members in that—. Oh, it's today, I beg your pardon—later today. So, I look forward to his support then. 

Many people say, in the heat of the moment, things. I've been reading what was being said between the Secretary of State for Health and the Secretary of State for Education when they competed with one another to criticise teachers during the COVID outbreak. I think those things are better put on one side. I've set out the position of the Government, and unambiguously that is one of inclusion, respect and joint approaches to problem solving.   

Dydw i erioed wedi bod yn ymwybodol o unrhyw weithwyr yn y sector cyhoeddus sydd eisiau bod ar streic. Llywydd, y gwir amdani yw bod aelodau'r RCN wedi cael eu gwthio i fynegi eu hymateb i ddegawd o gyni, ac yna chwyddiant ar garlam o ran yr arian y mae'n rhaid iddyn nhw fyw arno bob wythnos. Ac ni fyddwch byth yn dod o hyd i Weinidog Llywodraeth Cymru a fyddai'n dweud nad yw gweithwyr y sector cyhoeddus sy'n cael eu gwthio i weithredu fel yna yn haeddu cael eu parchu, ac maen nhw yn cael eu parchu yma yng Nghymru, ac maen nhw'n cael eu cynnwys, fel yr wyf i'n dweud, o fewn y trefniadau partneriaeth gymdeithasol. Bydd gennym gyfle yfory i bleidleisio ar y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru). Edrychaf ymlaen at gefnogaeth arweinydd yr wrthblaid a'i aelodau i hwnnw—. O, heddiw, mae'n ddrwg gennyf—yn nes ymlaen heddiw. Felly, rwy'n edrych ymlaen at ei gefnogaeth adeg hynny. 

Mae llawer o bobl yn dweud pethau yng ngwres y foment. Rydw i wedi bod yn darllen yr hyn oedd yn cael ei ddweud rhwng yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a'r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg pan wnaethon nhw gystadlu â'i gilydd i feirniadu athrawon yn ystod cyfnod COVID. Rwy'n credu ei bod yn well rhoi pethau felly o'r neilltu. Rwyf wedi nodi safbwynt y Llywodraeth, sydd yn ddiamwys yn un o gynhwysiant, parch a dulliau ar y cyd o ddatrys problemau.   

First Minister, you said that a Government Minister has not said that and doesn't support it. I gave you a direct quote of what the Deputy Minister said. That is a matter of fact. It is a matter of record, and people will see what the Minister said in the context of the Royal College of Nursing. Last week, you voted with the Conservatives—which was very pleasing, thank you very much for voting with us on our motion about the roads review—about the lack of consultation, the lack of the ability for the roads review panel to speak to communities, public representatives, businesses, the third sector. There was no ambiguity in what you were voting on, yet you clearly believe that there has been a lack of engagement in formulating this important policy that the Government has brought forward. If you believe there's a lack of engagement and constructive dialogue to formulate this policy, how can people have confidence that this policy stands the test of scrutiny and will deliver on your aspirations when you vote against the policy, as you did last week? 

Prif Weinidog, fe ddywedoch chi nad oedd un o Weinidogion y Llywodraeth wedi dweud hynny ac nad yw'n ei gefnogi. Rhoddais ddyfyniad uniongyrchol i chi o'r hyn a ddywedodd y Dirprwy Weinidog. Mae hynny'n fater o ffaith. Mae'n fater o gofnod, a bydd pobl yn gweld beth ddywedodd y Gweinidog yng nghyd-destun y Coleg Nyrsio Brenhinol. Yr wythnos diwethaf, fe wnaethoch chi bleidleisio gyda'r Ceidwadwyr—oedd yn braf iawn, diolch yn fawr iawn am bleidleisio gyda ni ar ein cynnig ynghylch yr adolygiad ffyrdd—am y diffyg ymgynghori, diffyg gallu'r panel adolygu ffyrdd i siarad â chymunedau, cynrychiolwyr cyhoeddus, busnesau, y trydydd sector. Doedd dim amwysedd yn yr hyn yr oeddech chi'n pleidleisio arno, ond eto rydych chi'n amlwg yn credu bod diffyg ymgysylltu wedi bod wrth lunio'r polisi pwysig hwn y mae'r Llywodraeth wedi ei gyflwyno. Os ydych chi'n credu bod diffyg ymgysylltu a deialog adeiladol i lunio'r polisi hwn, sut all pobl fod yn ffyddiog fod y polisi hwn yn bodloni gofynion craffu ac y bydd yn cyflawni eich dyheadau pan fyddwch yn pleidleisio yn erbyn y polisi, fel y gwnaethoch chi'r wythnos diwethaf? 

Well, Llywydd, I imagine that any party who puts a motion down in front of the Senedd does so in the hope that they will persuade other people to support it. I'm puzzled that the leader of the opposition wants to take issue with the fact that we supported the motion that he put down. Now, I know that the—[Interruption.] He can't take 'yes' for an answer, indeed. So, the person who led the roads review has written to all Senedd Members today, Llywydd—maybe the leader of the opposition hasn't had a chance to catch up with that yet—setting out the engagement that the roads review panel undertook, and it is extensive, but also making the distinction—which the Minister made, I know, in answering the debate—that there was engagement of the sort that was appropriate to the roads review panel. And then there will be further opportunities for public consultation and engagement when particular schemes come forward for their implementation. That's a different sort of engagement. It doesn't mean that there wasn't engagement by the roads review panel, as the chair has set out, and there will be, in the case of the different aspects of the roads review, further opportunities, often statutory opportunities, for people to have their voices heard, their views known, and so to help shape policy, no doubt in the way that the leader of the opposition hoped he was doing last week when he put down his motion for debate. 

Wel, Llywydd, rwy'n dychmygu bod unrhyw blaid sy'n rhoi cynnig ger bron y Senedd yn gwneud hynny gan obeithio y byddan nhw'n perswadio pobl eraill i'w gefnogi. Mae'n peri penbleth i mi fod arweinydd yr wrthblaid eisiau mynd i ddadl â rhywun am y ffaith ein bod ni wedi cefnogi'r cynnig a gyflwynodd. Nawr, gwn fod y—[Torri ar draws.] All e ddim cymryd 'ie' fel ateb, yn wir. Felly, mae'r sawl a arweiniodd yr adolygiad ffyrdd wedi ysgrifennu at holl Aelodau'r Senedd heddiw, Llywydd—efallai nad yw arweinydd yr wrthblaid wedi cael cyfle i ddal i fyny o ran hynny eto—yn nodi'r ymgysylltiad a gyflawnodd y panel adolygu ffyrdd, ac mae'n helaeth, ond hefyd gwahaniaethu—a wnaeth y Gweinidog, am wn i, wrth ateb y ddadl—gan nodi bod ymgysylltu â'r fath oedd yn briodol i'r panel adolygu ffyrdd. Ac yna bydd cyfleoedd pellach ar gyfer ymgynghori ac ymgysylltu â'r cyhoedd pan fydd cynlluniau penodol yn cael eu cyflwyno ar gyfer eu gweithredu. Mae hwnna'n fath gwahanol o ymgysylltu. Nid yw'n golygu nad oedd ymgysylltu ar ran y panel adolygu ffyrdd, fel y mae'r cadeirydd wedi nodi, a bydd, yn achos gwahanol agweddau'r adolygiad ffyrdd, cyfleoedd pellach, cyfleoedd statudol yn aml, i leisiau pobl gael eu clywed, i'w barn gael ei mynegi, ac felly i helpu i lunio polisi, mae'n siŵr yn y ffordd yr oedd arweinydd yr wrthblaid yn gobeithio ei fod yn ei wneud yr wythnos diwethaf pan gyflwynodd ei gynnig ar gyfer trafodaeth. 

13:50

Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price.

Plaid Cymru leader, Adam Price.

Diolch yn fawr, Llywydd. Gaf innau, ar ran Plaid Cymru, hefyd ategu bod ein meddyliau ni i gyd, wrth gwrs, gyda'r teulu yn Nhreforys sydd wedi colli anwylyd yn y damwain erchyll ddoe, a hefyd gyda phawb arall sydd wedi'u heffeithio. 

Thank you very much. May I, on behalf of Plaid Cymru, echo that our thoughts are all with the family in Morriston who lost a loved one in the terrible accident yesterday, and everyone else who was affected by it. 

First Minister, the UK Government has again and again refused to reclassify HS2 as an England-only project, robbing Wales of £5 billion in Barnett consequentials that could be transformative of our public transport infrastructure. That's even though the UK Government's own analysis shows that it's more likely to damage Wales than to provide any benefit. Will you be calling on any future Labour administration to rectify that mistake?

Prif Weinidog, unwaith eto, mae Llywodraeth y DU wedi gwrthod ailddosbarthu HS2 fel prosiect i Loegr yn unig, gan ddwyn £5 biliwn mewn cyllid canlyniadol Barnett oddi wrth Gymru a allai fod yn drawsnewidiol i'n seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus. Mae hynny er bod dadansoddiad Llywodraeth y DU eu hunain yn dangos ei fod yn fwy tebygol o niweidio Cymru na darparu unrhyw fudd. A fyddwch chi'n galw ar unrhyw weinyddiaeth Lafur yn y dyfodol i unioni'r cam hwnnw?

Llywydd, I believe it's common ground across all parties on the floor of the Senedd that HS2 has been wrongly classified by the UK Government, that it should be classified on the basis, as in Scotland, that there are Barnett consequentials. That is the policy of this Government. I've articulated it many times here.

Llywydd, rwy'n credu ei bod yn dir cyffredin ar draws pob plaid ar lawr y Senedd bod HS2 wedi'i ddosbarthu yn anghywir gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig, ac y dylid ei ddosbarthu, fel yn yr Alban, ar y sail bod yna gyllid canlyniadol Barnett. Dyna bolisi'r Llywodraeth hon. rwyf wedi mynegi'r peth sawl gwaith yma.

Just on the specific, First Minister—because this is quite important, isn't it—will that remain your position in the event of a Labour administration in Westminster? Will you be making that point very forcefully to a future Labour administration, not just to give Wales its share of any future expenditure, but also to give us the £1 billion that we've lost already through the £20 billion phase 1 expenditure there's already been? Now, it was welcome to hear the leader of the UK Labour Party commit to the repatriation to Wales of powers over structural funds, but can you say whether you expect any future Labour administration as well to honour the commitment that Wales would not receive a penny less than it would have received under the 2020 to 2027 programming period for European funds? So, between 2024 and 2027, that would mean an additional £1 billion in funding to Wales on top of, of course, the £1 billion that you have pointed out as a Government we have lost between 2021 and 2025.

Dim ond ar y pwynt penodol, Prif Weinidog—oherwydd bod hyn yn eithaf pwysig, on'd yw e—ai hynny fydd eich safbwynt wedyn pe bai gweinyddiaeth Lafur yn San Steffan? A fyddwch chi'n gwneud y pwynt hwnnw'n rymus iawn i weinyddiaeth Lafur yn y dyfodol, nid yn unig i roi ei siâr i Gymru o unrhyw wariant yn y dyfodol, ond hefyd i roi'r £1 biliwn rydyn ni wedi'i golli'n barod drwy'r gwariant cam 1 gwerth £20 biliwn a ddigwyddodd eisoes? Nawr, roedd yn braf clywed arweinydd Plaid Lafur y DU yn ymrwymo i ddychwelyd pwerau dros gronfeydd strwythurol yn ôl i Gymru, ond a allwch chi ddweud a ydych yn disgwyl unrhyw weinyddiaeth Lafur yn y dyfodol hefyd i anrhydeddu'r ymrwymiad na fyddai Cymru yn derbyn ceiniog yn llai nag y byddai wedi'i dderbyn o dan y cyfnod rhaglennu 2020 i 2027 ar gyfer cronfeydd Ewrop? Felly, rhwng 2024 a 2027, byddai hynny'n golygu £1 biliwn yn ychwanegol o gyllid i Gymru ar ben hynny, wrth gwrs, y £1 biliwn rydych chi wedi'i nodi fel Llywodraeth yr ydym wedi'i golli rhwng 2021 a 2025.

Llywydd, it was a very welcome announcement indeed that Sir Keir Starmer made at the weekend, that, should there be a Labour Government after the next general election, the powers and the funding that have been taken away from Wales will be restored to Wales, so that the decisions on those really important regional economic development decisions will be taken here in this Senedd. I look forward very much to working as hard as I can to make sure that we have that opportunity here in Wales. 

An incoming Labour Government inevitably will have to make difficult spending decisions, given the economic circumstances that it will inherit. We will be there, of course, working alongside our Labour colleagues, were they to be in that position, to maximise the draw-down of funds to Wales. 

Llywydd, roedd y cyhoeddiad a wnaeth Syr Keir Starmer dros y penwythnos yn un i'w groesawu'n fawr, sef pe bai Llywodraeth Lafur mewn grym ar ôl yr etholiad cyffredinol nesaf, bydd y pwerau a'r cyllid a dynnwyd i ffwrdd o Gymru yn cael eu hadfer i Gymru, fel y bydd penderfyniadau ar y penderfyniadau datblygu economaidd rhanbarthol pwysig iawn hynny yn cael eu gwneud yma yn y Senedd hon. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weithio mor galed ag y gallaf i wneud yn siŵr ein bod yn cael y cyfle hwnnw yma yng Nghymru. 

Mae'n anochel y bydd yn rhaid i Lywodraeth Lafur wrth ddod i rym wneud penderfyniadau gwario anodd, o ystyried yr amgylchiadau economaidd y bydd yn eu hetifeddu. Byddwn ni yno, wrth gwrs, yn gweithio ochr yn ochr â'n cyd-Aelodau Llafur, pe baen nhw yn y sefyllfa honno, i fanteisio i'r eithaf ar yr arian sydd i'w dynnu i lawr ar gyfer Cymru. 

So, if I understand the First Minister correctly, you're not able to say that a future Labour administration would commit to the same level of funding that we would have had under European funds, and you're not able to say that we will get the Barnett consequential.

In relation to the devolution of powers, the leader of the Labour Party said that he will await the publication of the Independent Commission on the Constitutional Future of Wales. Now, given its pivotal status, based on that statement in the formation of Labour Party policy for the next election, can you say whether you will be specifying in your further submissions to the commission the powers that you as a Labour Government here in Wales are seeking to have devolved? Will they still include areas like policing and justice, or indeed gender recognition, where senior Labour Party figures at Westminster have expressed opposition or scepticism, and they weren't included in the Brown commission report? Who will have the final say? Will the decision be made in Wales, to quote you from earlier, or will it be made in Westminster, and, if it's the latter, aren't you devolving the rulebook while leaving the power where it has always been?

Felly, os ydw i'n deall y Prif Weinidog yn iawn, dydych chi ddim yn gallu dweud y byddai gweinyddiaeth Lafur yn y dyfodol yn ymrwymo i'r un lefel o gyllid ag y byddem ni wedi'i gael o dan gronfeydd Ewropeaidd, a dydych chi ddim yn gallu dweud y byddwn ni'n cael cyllid canlyniadol Barnett.

Mewn cysylltiad â datganoli pwerau, dywedodd arweinydd y Blaid Lafur y bydd yn aros am gyhoeddi'r Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru. Nawr, o ystyried ei statws allweddol, yn seiliedig ar y datganiad hwnnw wrth ffurfio polisi'r Blaid Lafur ar gyfer yr etholiad nesaf, a allwch chi ddweud a fyddwch yn nodi yn eich cyflwyniadau pellach i'r comisiwn y pwerau yr ydych chi fel Llywodraeth Lafur yma yng Nghymru yn ceisio eu datganoli? A fyddan nhw'n dal i gynnwys meysydd fel plismona a chyfiawnder, neu yn wir gydnabyddiaeth rhywedd, pan fo uwch-ffigyrau'r Blaid Lafur yn San Steffan wedi mynegi gwrthwynebiad neu amheuaeth, ac ni chawsant eu cynnwys yn adroddiad comisiwn Brown? Pwy fydd â'r gair olaf? A fydd y penderfyniad yn cael ei wneud yng Nghymru, i'ch dyfynnu o gyfnod cynharach, neu a fydd yn cael ei wneud yn San Steffan, ac, os yr ail sydd wir, onid ydych chi'n datganoli'r llyfr rheolau gan adael y pŵer lle bu erioed?

Llywydd, I was able to discuss with Keir Starmer the work of the McAllister-Williams review. He referred to it specifically in the speech that he made to the Labour Party conference, and I was very heartened by the fact that he is determined to show proper respect to the work of that Welsh commission, and to await its recommendations before taking decisions on policies that will enter the Labour manifesto. That's very good news for Wales, particularly given the calibre of the work that the Williams-McAllister commission is undertaking. 

The policies of the Welsh Labour Government are unchanged in relation both to justice and gender recognition. We believe that the Thomas review concluded, in any sensible sense, the argument in favour of devolution of justice to Wales. The authoritative nature of its analysis and recommendations we believe mean that that case is made, and we'll continue to advocate for that.

Implementation of that policy has to start somewhere, and the Gordon Brown report suggests that it should start with youth justice and with probation, and those would be very, very important first steps. First steps are often the most difficult steps of all on a journey, and, in relation to gender recognition, we continue to pursue now, with the current UK Government, the devolution of those powers here to Wales. There is no reason why powers that we seek under one set of circumstances would not be powers that we would continue to seek in others.

The way that decisions are finally made in a Labour Party manifesto, which covers the whole of the United Kingdom and will have many, many competing priorities for an incoming first-term Labour Government, are well known. There will be Welsh voices in the room when that manifesto process is being undertaken, and they will be arguing for the sorts of policies that the leader of Plaid Cymru has rehearsed this afternoon.

Llywydd, cefais gyfle i drafod gwaith adolygiad McAllister-Williams gyda Keir Starmer. Cyfeiriodd ato'n benodol yn yr araith a wnaeth i gynhadledd y Blaid Lafur, ac fe'm calonogwyd yn fawr gan y ffaith ei fod yn benderfynol o ddangos parch priodol tuag at waith y comisiwn Cymreig hwnnw, gan aros am ei argymhellion cyn penderfynu ar bolisïau a fydd yn mynd i mewn i faniffesto'r Blaid Lafur. Mae hynny'n newyddion da iawn i Gymru, yn enwedig o gofio safon y gwaith y mae comisiwn Williams-McAllister yn ei wneud.

Nid yw polisïau Llywodraeth Lafur Cymru wedi newid o ran cyfiawnder a chydnabod rhywedd. Credwn i adolygiad Thomas ddod i'r casgliad, mewn unrhyw ystyr synhwyrol, bod dadl o blaid datganoli cyfiawnder i Gymru. Credwn fod natur awdurdodol ei ddadansoddiad a'i argymhellion yn golygu bod yr achos hwnnw'n cael ei wneud, a byddwn yn parhau i ddadlau dros hwnnw.

Mae'n rhaid i weithredu'r polisi hwnnw ddechrau yn rhywle, ac mae adroddiad Gordon Brown yn awgrymu y dylai ddechrau gyda chyfiawnder ieuenctid a gyda'r gwasanaeth prawf, a byddai'r rheiny'n gamau cyntaf pwysig iawn, iawn. Y camau cyntaf yn aml yw'r camau anoddaf oll ar daith, ac, o ran cydnabod rhywedd, rydym yn parhau i gydgeisio nawr, gyda Llywodraeth bresennol y DU, ddatganoli'r pwerau hynny yma i Gymru. Does dim rheswm pam na fyddai pwerau yr ydym yn eu ceisio o dan un set o amgylchiadau yn bwerau y byddem yn parhau i'w ceisio o dan rai eraill.

Mae'r ffordd y mae penderfyniadau'n cael eu gwneud o'r diwedd mewn maniffesto gan y Blaid Lafur, sy'n cwmpasu'r Deyrnas Unedig gyfan ac a fydd â llawer, llawer o flaenoriaethau sy'n cystadlu â'i gilydd ar gyfer Llywodraeth Lafur tymor cyntaf yn dod i rym, yn adnabyddus. Bydd lleisiau o Gymru yn yr ystafell pan ymgymerir â phroses y maniffesto hwnnw, a byddan nhw'n dadlau dros y mathau o bolisïau y mae arweinydd Plaid Cymru wedi'u hailadrodd y prynhawn yma.

13:55
Cyfleusterau Chwaraeon Modern
Modern Sporting Facilities

3. Beth mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i ddarparu cyfleusterau chwaraeon modern ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed? OQ59252

3. What is the Welsh Government doing to deliver modern sporting facilities in Brecon and Radnorshire? OQ59252

Llywydd, using funding provided by the Welsh Government, Sport Wales will support 20 projects across Powys in the current financial year through the Be Active Wales fund. This is in addition to capital projects such as the new pump track near Talybont-on-Usk and resurfacing the athletics track at Brecon Leisure Centre.

Llywydd, gan ddefnyddio cyllid a ddarperir gan Lywodraeth Cymru, bydd Chwaraeon Cymru yn cefnogi 20 o brosiectau ledled Powys yn y flwyddyn ariannol bresennol drwy Gronfa Cymru Actif. Mae hyn yn ychwanegol at brosiectau cyfalaf megis y trac pwmp newydd ger Tal-y-bont ar Wysg a rhoi wyneb newydd ar y trac athletau yng Nghanolfan Hamdden Aberhonddu.

I'd like to thank you, First Minister, for your answer. Earlier this year, the UK Government announced £12.6 million investment in grass-roots facilities in Wales, with individual projects of investment directed by the Football Association of Wales. I'm here today to bang the drum for more investment in Brecon and Radnorshire. Mid Wales has missed out on much-needed cash in Welsh Government funding streams for sporting facilities. Powys ranked in the bottom half of all Welsh local authorities, and mostly that is due to population numbers. But I am not just here to criticise, because I do have a solution where that money could potentially be spent. Rhayader in my constituency is in much need of a facility upgrade, to give them that high-quality pitch that can produce the Wales sports stars of the future. So, First Minister, I know that you don't have any direct influence over that money, but your presence—. If you would say on the record that the FAW should look seriously at Rhayader's proposals, I'm very sure that your influence would go a long way in making sure that we can get that much-needed investment in Brecon and Radnorshire. 

Hoffwn ddiolch i chi, Prif Weinidog, am eich ateb. Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Llywodraeth y DU fuddsoddiad o £12.6 miliwn mewn cyfleusterau ar lawr gwlad yng Nghymru, gyda phrosiectau unigol o fuddsoddi wedi'u cyfarwyddo gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru. Rwyf yma heddiw i gefnogi'r alwad am fwy o fuddsoddiad ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed. Mae'r canolbarth ar ei cholled o ran arian parod y mae mawr ei angen yn ffrydiau cyllido Llywodraeth Cymru ar gyfer cyfleusterau chwaraeon. Roedd Powys yn hanner isaf holl awdurdodau lleol Cymru, ac yn bennaf mae hynny oherwydd nifer y boblogaeth. Ond nid wyf yma i feirniadu yn unig, oherwydd mae gennyf i ateb ar gyfer ble gellid gwario'r arian hwnnw o bosib. Mae angen uwchraddio cyfleusterau yn Rhaeadr yn fy etholaeth i yn daer, er mwyn rhoi cae o safon uchel iddyn nhw a all gynhyrchu sêr chwaraeon Cymru'r dyfodol. Felly, Prif Weinidog, rwy'n gwybod nad oes gennych chi unrhyw ddylanwad uniongyrchol dros yr arian hwnnw, ond eich presenoldeb—. Os byddech chi'n dweud ar gof a chadw y dylai Cymdeithas Bêl-droed Cymru edrych o ddifri ar gynigion Rhaeadr, rwy'n hollol siŵr y byddai eich dylanwad yn mynd yn bell i wneud yn siŵr ein bod ni'n gallu cael y buddsoddiad yna sydd ei angen yn amlwg ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed. 

Well, the very best way, Llywydd, would be if the UK Government had not used the internal market Act powers directly to fund the FAW. That is money that should be here in Wales, being decided here in Wales. Then, I would be able to help the Member a lot more directly.

You will remember the debates in the House of Commons—and particularly in the House of Lords—when UK Government Ministers were put up to explain that the internal market Act powers were necessary only to intervene in the most serious matters, where there were profoundly important economic decisions at stake, and that was why they were being taken. Well, within a few months, they were being used not only to fund the FAW to deal with football pitches in Wales, but the UK Government has taken into its own hands the future of the Welsh tennis court as well. Now, there's a matter of profound economic significance. What it tells you is that the internal market Act was never intended in the way that those Ministers were put up to suggest. It was always designed for the UK Government to be able to act in that pet-project-type way, taking decisions and funding away from Wales.

Two pieces of good news, though, for James Evans: first of all, the Be Active Wales fund will be open again in April, and given that 20 different projects are being funded in the Member's constituency in the current financial year, I think that will be good news, I hope, for those projects in Powys. And as to the particular scheme that the Member has mentioned this afternoon, I'm quite certain it will be taken seriously by the FAW and that, provided it can bring itself within the criteria of the scheme, and I'm sure people will work hard to do that, I'm quite certain the FAW will give it proper and serious consideration.

Wel, y ffordd orau un, Llywydd, fyddai pe na bai Llywodraeth y DU wedi defnyddio pwerau Deddf y farchnad fewnol yn uniongyrchol i ariannu Cymdeithas Bêl-droed Cymru. Dyna arian a ddylai fod yma yng Nghymru, gyda phenderfyniadau yn ei gylch yn cael eu gwneud yma yng Nghymru. Yna, byddwn i'n gallu helpu'r Aelod yn llawer mwy uniongyrchol.

Byddwch yn cofio'r dadleuon yn Nhŷ'r Cyffredin—ac yn enwedig yn Nhŷ'r Arglwyddi—pan oedd yn rhaid i Weinidogion Llywodraeth y DU esbonio bod pwerau Deddf y farchnad fewnol yn angenrheidiol dim ond i ymyrryd yn y materion mwyaf difrifol, pan oedd penderfyniadau economaidd hynod bwysig yn y fantol, a dyna pam roedden nhw'n cael eu gwneud. Wel, o fewn ychydig fisoedd, roedden nhw'n cael eu defnyddio nid yn unig i ariannu Cymdeithas Bêl-droed Cymru i ymdrin â chaeau pêl-droed yng Nghymru, ond mae Llywodraeth y DU wedi cymryd dyfodol cyrtiau tenis Cymru hefyd i'w dwylo eu hunain. Nawr, mae yna fater o arwyddocâd economaidd dwys. Yr hyn y mae'n ei ddweud wrthych yw na fwriadwyd erioed i Ddeddf y farchnad fewnol gael ei defnyddio yn y ffordd yr awgrymodd y Gweinidogion hynny. Fe'i cynlluniwyd bob amser er mwyn i Lywodraeth y DU allu gweithredu eu hoff brosiectau, gan gymryd penderfyniadau a chyllid oddi ar Gymru.

Dau ddarn o newyddion da, serch hynny, i James Evans: yn gyntaf oll, bydd Cronfa Cymru Actif ar agor eto ym mis Ebrill, ac o gofio bod 20 o brosiectau gwahanol yn cael eu hariannu yn etholaeth yr Aelod yn y flwyddyn ariannol bresennol, rwy'n credu y bydd hynny'n newyddion da, gobeithio, i'r prosiectau hynny ym Mhowys. Ac o ran y cynllun penodol y mae'r Aelod wedi'i grybwyll y prynhawn yma, rwy'n eithaf sicr y bydd yn cael ei gymryd o ddifrif gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru a hynny ar yr amod y gall roi ei hun o fewn meini prawf y cynllun, ac rwy'n siŵr y bydd pobl yn gweithio'n galed i wneud hynny, rwy'n eithaf sicr y bydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn rhoi ystyriaeth briodol a difrifol iddo.

14:00

Good afternoon, First Minister. I just really wanted to follow on from James Evans's question around sporting facilities and concentrate on swimming pools. Many of us, I'm sure, learnt to swim in swimming pools, literally giving us a life-saving skill, and we know that swimming pools are essential for mental health, physical health and particularly for people with disabilities. At this stage, we understand there's no action from the UK Conservative Government to help with bills for non-residential properties, so I just wondered what the Welsh Government could do to help local authorities who are really struggling with bills to heat our swimming pools, potentially picking up from I think it's Devon County Council and their innovation around a digital boiler, whether there are options there for us to consider innovative ways of ensuring that our swimming pools, particularly in rural areas like Powys, remain open. Thank you. Diolch yn fawr iawn.

Prynhawn da, Prif Weinidog. Gan gadw at thema cwestiwn James Evans ynghylch cyfleusterau chwaraeon roeddwn eisiau canolbwyntio ar byllau nofio. Mae llawer ohonom, rwy'n siŵr, wedi dysgu nofio mewn pyllau nofio, yn llythrennol yn rhoi sgiliau achub bywyd i ni, ac rydym yn gwybod bod pyllau nofio yn hanfodol ar gyfer iechyd meddwl, iechyd corfforol ac yn enwedig ar gyfer pobl ag anableddau. Ar hyn o bryd, rydym yn deall nad oes unrhyw gamau gan Lywodraeth Geidwadol y DU i helpu gyda biliau ar gyfer eiddo amhreswyl, felly tybed beth allai Llywodraeth Cymru ei wneud i helpu awdurdodau lleol sy'n ei chael hi'n anodd iawn gyda biliau i gynhesu ein pyllau nofio, drwy edrych, rwy'n credu, ar Gyngor Sir Dyfnaint a'u harloesedd gyda boeler digidol. Tybed a oes opsiynau i ni ystyried ffyrdd arloesol o sicrhau bod ein pyllau nofio, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig fel Powys, yn aros ar agor. Diolch yn fawr iawn.

I thank Jane Dodds for that. I know that the leisure sector, not just in Wales, but across the border as well, is disappointed that swimming pools have been excluded for help under the UK Government's new energy bill discount scheme. If you're running a museum, you will get help from that scheme, but if you're running an energy-intensive place like a leisure centre, and particularly a swimming pool, then you won't be getting any help at all. That seems perverse, doesn't it, given that we know that the most expensive part of any leisure centre is the swimming pool itself. So, we will hope to see in tomorrow's spring statement some sensible change in that direction, so that leisure centres and the local authorities who support them will be able to cover those costs in that way.

The Devon example is an interesting one, isn't it, because it solves the problem in a different way. It doesn't just seek to pay the higher bills, it seeks to find new sources of energy that can be used. There are many, many examples here in Wales where you have industries that create a great deal of heat, where that heat is simply dispersed into the air, and where, if the geographical proximity was good enough, you could try to reuse that heat in a way that provides not just for swimming pools, but in district heating schemes and so on. A great deal of thought is being given in many parts of Wales to exactly that sort of innovative and experimental way of finding better ways of being able to heat those very important local facilities into the future.

Diolch i Jane Dodds am hynna. Rwy'n gwybod bod y sector hamdden, nid dim ond yng Nghymru, ond dros y ffin hefyd, yn siomedig fod pyllau nofio wedi cael eu heithrio o ran cymorth o dan gynllun disgownt newydd Bil Ynni Llywodraeth y DU. Os ydych chi'n rhedeg amgueddfa, byddwch chi'n cael cymorth gan y cynllun hwnnw, ond os ydych chi'n rhedeg lle sy'n ynni-ddwys fel canolfan hamdden, ac yn enwedig pwll nofio, yna ni fyddwch yn cael unrhyw gymorth o gwbl. Mae hynny'n ymddangos yn wrthnysig, on'd yw e, o ystyried ein bod yn gwybod mai'r rhan ddrutaf o unrhyw ganolfan hamdden yw'r pwll nofio ei hun. Felly, byddwn yn gobeithio gweld yn natganiad y gwanwyn yfory ryw newid synhwyrol i'r cyfeiriad hwnnw, fel y bydd canolfannau hamdden a'r awdurdodau lleol sy'n eu cefnogi yn gallu talu'r costau hynny yn y ffordd honno.

Mae enghraifft Dyfnaint yn un ddiddorol, onid yw, oherwydd mae'n datrys y broblem mewn ffordd wahanol. Nid yw'n ceisio talu'r biliau uwch yn unig, mae'n ceisio dod o hyd i ffynonellau ynni newydd y gellir eu defnyddio. Mae llawer iawn o enghreifftiau yma yng Nghymru lle mae gennych chi ddiwydiannau sy'n creu llawer iawn o wres, lle mae'r gwres hwnnw yn syml wedi'i wasgaru i'r awyr, a lle, pe byddai'r agosatrwydd daearyddol yn ddigon addas, gallech geisio ailddefnyddio'r gwres hwnnw mewn ffordd sy'n darparu nid yn unig ar gyfer pyllau nofio, ond mewn cynlluniau gwresogi ardal ac ati. Mae llawer o feddwl yn cael ei roi, mewn sawl rhan o Gymru, i'r ffordd honno o arloesi ac arbrofi i ddod o hyd i ffyrdd gwell o gynhesu'r cyfleusterau lleol pwysig iawn hynny i'r dyfodol.

Diwydiant Ynni Adnewyddadwy
Renewable Energy Industry

4. Sut mae Llywodraeth Cymru'n cefnogi'r diwydiant ynni adnewyddadwy? OQ59277

4. How is the Welsh Government supporting the renewable energy industry? OQ59277

I thank Sam Kurtz for that. Supporting the supply chain, co-ordinating investment in grids and ports infrastructure and setting up a publicly owned renewable developer are some of the actions we are taking to support the renewable energy industry in Wales. 

Diolch i Sam Kurtz am hynna. Mae cefnogi'r gadwyn gyflenwi, cydlynu buddsoddiad mewn gridiau a seilwaith porthladdoedd, a sefydlu datblygwr adnewyddadwy dan berchnogaeth gyhoeddus yn rhai o'r camau yr ydym yn eu cymryd i gefnogi'r diwydiant ynni adnewyddadwy yng Nghymru. 

Yesterday, I had the pleasure of attending a round-table with the south Wales industrial cluster as they launched their decarbonisation plan. While at the meeting, I was delighted to be shown a tweet from your Twitter account, First Minister, celebrating consent being given for Blue Gem Wind's Erebus project off the south Pembrokeshire coast. Floating offshore wind, this joint venture between Total and Simply Blue Energy, will firmly set Wales on a path to net zero.

At the same round-table discussion, it was said that a Celtic free port would turbocharge the industry's journey to net zero while also securing and generating thousands of extra jobs. But with an announcement due imminently, I do wish to pivot and focus slightly elsewhere.

So, to achieve our net-zero ambition, industry must deploy the use of blue hydrogen in a limited and short-term manner. It is through optimising blue hydrogen creation that we can provide the industry with a critical stepping stone towards net zero, and without it, we risk failure. So, given this, what assurances can the Welsh Government give stakeholders that blue hydrogen as a transition is a route to net zero that this Government is willing to support? Diolch.

Ddoe, cefais y pleser o fod yn bresennol mewn cyfarfod bord gron gyda chlwstwr diwydiannol De Cymru wrth iddynt lansio eu cynllun datgarboneiddio. Tra oeddwn yn y cyfarfod, roeddwn yn falch iawn o gael dangos trydariad o'ch cyfrif Twitter, Prif Weinidog, yn dathlu rhoi caniatâd ar gyfer prosiect Erebus Blue Gem Wind oddi ar arfordir de sir Benfro. Bydd gwynt arnofiol ar y môr, y fenter ar y cyd rhwng Total a Simply Blue Energy, yn gosod Cymru yn gadarn ar lwybr i sero net.

Yn yr un drafodaeth ford gron, dywedwyd y byddai porthladd rhydd Celtaidd yn rhoi hwb anferth i daith y diwydiant at sero net gan hefyd sicrhau a chreu miloedd o swyddi ychwanegol. Ond gyda chyhoeddiad ar fin digwydd, rwy'n dymuno troi a chanolbwyntio ychydig ar rywbeth arall.

Felly, er mwyn cyflawni ein huchelgais sero net, mae'n rhaid i'r diwydiant ddefnyddio hydrogen glas mewn modd cyfyngedig a thymor byr. Trwy optimeiddio creu hydrogen glas y gallwn ddarparu carreg sarn hanfodol i'r diwydiant tuag at sero net, a hebddo, mae perygl i ni fethu. Felly, o ystyried hyn, pa sicrwydd y gall Llywodraeth Cymru ei roi i randdeiliaid bod hydrogen glas, fel rhywbeth i bontio, yn llwybr i sero net y mae'r Llywodraeth hon yn fodlon ei gefnogi? Diolch.

14:05

Well, Llywydd, I thank Sam Kurtz for those further questions. I thank him for drawing attention to the fact that the Erebus windfarm application has been approved now through all the processes here in Wales. It's a very important development and one that demonstrates that we have been able to use the streamlined and effective application process we now have in Wales to reach that outcome, while at the same time making sure that there are proper and robust protections for that very fragile environment that is the sea that surrounds us.

I won’t say anything on the free port; the Member was quite right about that, Llywydd.

As far as blue hydrogen and green hydrogen are concerned, we want to get a position where green hydrogen is deployable here in Wales on the scale we will need it for the future. Do we see any part for blue hydrogen in that transition way? Well, we do. But we want it to be as limited as it can be, and very clearly in the stepping-stone way that Sam Kurtz has set out this afternoon. It does have a part to play, but it’s not the destination we need to be at.

Wel, Llywydd, diolch i Sam Kurtz am y cwestiynau ychwanegol yna. Diolch iddo am dynnu sylw at y ffaith bod cais fferm wynt Erebus wedi'i gymeradwyo nawr drwy'r holl brosesau yma yng Nghymru. Mae'n ddatblygiad pwysig iawn ac yn un sy'n dangos ein bod wedi gallu defnyddio'r broses ymgeisio symlach ac effeithiol sydd gennym nawr yng Nghymru i gyrraedd y canlyniad hwnnw, gan, ar yr un pryd sicrhau bod amddiffyniadau priodol a chadarn i'r amgylchedd bregus iawn hwnnw sef y môr sy'n ein hamgylchynu.

Ni wnaf ddweud dim byd ynghylch y porthladd rhydd; roedd yr Aelod yn hollol iawn ynghylch hynny, Llywydd.

O ran hydrogen glas a hydrogen gwyrdd, rydym eisiau cael safle lle mae hydrogen gwyrdd yn cael ei ddefnyddio yma yng Nghymru ar y raddfa y bydd ei angen arnom ar gyfer y dyfodol. Ydyn ni'n gweld unrhyw ran ar gyfer hydrogen glas yn y ffordd bontio honno? Wel, ydym. Ond rydym eisiau iddo fod mor gyfyngedig ag y gall fod, ac yn amlwg iawn yn y dull carreg sarn y mae Sam Kurtz wedi'i nodi y prynhawn yma. Mae ganddo ran i'w chwarae, ond nid dyma'r gyrchfan ar ein cyfer ni.

Brif Weinidog, petai yna awdurdod lleol sydd â’u cronfeydd pensiwn wedi'u buddsoddi mewn cwmni datblygu ynni penodol yn derbyn cais gan y cwmni hwnnw i wneud datblygiad yn eu hardal nhw, a ydych chi'n teimlo y byddai yna wrthdaro buddiannau mewn sefyllfa fel yna? Oherwydd yn amlwg, petai cynllun, prosiect neu isadeiledd lle mae’r awdurdod lleol yn rhan o’r penderfyniad yn cael mynd yn ei flaen, mi fyddai hynny’n dod â budd i gronfeydd pensiwn yr awdurdod lleol yna. Oes yna risg ynglŷn â pha mor ddiduedd fyddai'r broses yna yn eich barn chi?

First Minister, if a local authority who have their pensions funds invested in a particular energy generation company were to receive a request from that company for a development in their area, do you feel that there would be a conflict of interest in such a scenario? Because clearly, if there were a proposal, a project or infrastructure where the local authority is part of the decision for that to go ahead, that would bring benefit to the pension funds of that local authority. Is there a risk to the impartiality of that process in your view?

Wel, dwi ddim wedi cael cyfle i ddeall y pwynt penodol y mae Llyr Gruffydd wedi’i wneud, Llywydd, so byddai’n well i fi ystyried beth fydd ar y Record y prynhawn yma. Rŷn ni eisiau—. Dwi wedi cael cyfarfod gyda Jack Sargeant jest wythnosau yn ôl i weld sut allwn ni alluogi awdurdodau lleol gyda'r cronfa bensiwn i fuddsoddi mewn pethau sy’n mynd i fod yn rhan o’r tymor hir yma yng Nghymru.

So, yn gyffredinol, dwi'n meddwl ei fod yn rhywbeth pwysig i dynnu’r arian yna mewn i’r seilwaith a phethau eraill, fel yn y maes egni cynaliadwy. Ond, ar y pwynt penodol, well i fi ystyried beth mae'r Aelod wedi'i ddweud a dod nôl ato fe.

Well, I haven’t had an opportunity to grasp that specific point that Llyr Gruffydd has made, Llywydd, so I’d better look at what is in the Record this afternoon. We do want to—. I’ve had a meeting with Jack Sargeant just a few weeks ago to look at how we can enable local authorities with their pension funds to invest in those things that are going to be part of the long-term response here in Wales.

So, in general, I think that it is something important to draw those funds into the infrastructure and other things, such as renewable energy. But, on the specific point, I’d better look again at what the Member said and come back to him.

I too was at the south Wales industrial cluster meeting that was held in the Millennium Stadium in my constituency, and a really interesting meeting it was, with lots of really important people there.

However, I want to just ask about a slightly different route to achieving net zero, which is the increasing demand for renewable energy in our homes. Forty per cent of houses in Wales are owned outright, with no mortgage, either by the people who live in them or by landlords who rent them out. So, what strategy is the Government using to appeal to them to invest in renewables now, to do the right thing for the climate, fix the holes in their pockets, and increase the value of their properties? What’s not to like as a way of kick starting demand for retrofitting measures in the private housing sector?

Roeddwn innau hefyd yng nghyfarfod clwstwr diwydiannol y de a gynhaliwyd yn Stadiwm y Mileniwm yn fy etholaeth, ac roedd yn gyfarfod diddorol iawn gyda llawer o bobl hynod bwysig yno.

Fodd bynnag, rwyf eisiau gofyn am lwybr ychydig yn wahanol i gyflawni sero net, sef y galw cynyddol am ynni adnewyddadwy yn ein cartrefi. Mae 40% o dai yng Nghymru dan berchnogaeth lwyr, heb forgais, naill ai'r bobl sy'n byw ynddyn nhw neu'r landlordiaid sy'n eu rhentu. Felly, pa strategaeth mae'r Llywodraeth yn ei defnyddio i apelio atynt i fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy nawr, i wneud y peth iawn ar gyfer yr hinsawdd, trwsio'r tyllau yn eu pocedi, a chynyddu gwerth eu heiddo? Does dim byd gwell i roi hwb i'r galw am fesurau ôl-osod yn y sector tai preifat?

Well, Llywydd, I certainly agree with the general point that Jenny Rathbone is making. She will know that it is a confusing picture that faces the individual householder in this area, because there is an ongoing and sometimes a rather polarised debate on what the future of domestic heating should be. On the one hand, there are experiments going on and we’re working with the UK Government on that, about the role that hydrogen might play in that, and yet there is also evidence that suggests that hydrogen won’t have a widespread use in domestic heating, and that debate is holding up some decisions on the gas grid and on electrification. What I think is clear is that we will need—and we are funding, indeed, as a Government—local area energy plans that will go down to an assessment at a street by street level, so that there will be better information for householders on which heat solutions will work best for them.

There'll be areas where heat pumps are the answer, and some areas in which it may—and I think it's definitely a question mark, but may—be that hybrid solutions closest to sources of hydrogen may also have a part to play. The Minister intends to publish the consultation on a heat strategy, which will draw on all of this and seek to help resolve some of those debates so that, when the individual consumer has a clearer idea of what they can do in the most effective way in their particular property, they will have a less confused policy background to draw on and then can get on and make the investments to which Jenny Rathbone has referred. 

Wel, Llywydd, rwy'n sicr yn cytuno gyda'r pwynt cyffredinol y mae Jenny Rathbone yn ei wneud. Bydd hi'n gwybod ei fod yn ddarlun dryslyd y mae deiliad tŷ unigol yn ei wynebu yn yr ardal hon, oherwydd bod dadl barhaus ac weithiau braidd yn begynol ynghylch yr hyn y dylai dyfodol gwresogi domestig fod. Ar y naill law, mae yna arbrofion yn digwydd ac rydym yn gweithio gyda Llywodraeth y DU ar hynny, am y rhan y gallai hydrogen ei chwarae yn hynny, ac eto mae tystiolaeth hefyd sy'n awgrymu na fydd gan hydrogen ddefnydd eang mewn gwresogi domestig, a bod y ddadl honno yn oedi rhai penderfyniadau ynghylch y grid nwy ac ynghylch trydaneiddio. Yr hyn rwy'n credu sy'n glir yw y bydd ei angen arnom ni—ac rydyn ni'n ariannu, yn wir, fel Llywodraeth—gynlluniau ynni ardal leol a fydd yn mynd i lawr i asesiad lefel stryd fesul stryd, fel y bydd gwell gwybodaeth i ddeiliaid tai ynghylch pa atebion gwresogi fydd yn gweithio orau iddyn nhw.

Bydd ardaloedd lle bydd pympiau gwres yn cynnig ateb, a rhai ardaloedd lle y efallai—ac rwy'n credu ei fod yn bendant yn farc cwestiwn, ond efallai—bydd atebion hybrid sydd agosaf at ffynonellau hydrogen hefyd â rhan i'w chwarae. Bwriad y Gweinidog yw cyhoeddi'r ymgynghoriad ar strategaeth wres, a fydd yn tynnu ar hyn i gyd ac yn ceisio helpu i ddatrys rhai o'r dadleuon hynny fel y bydd gan y defnyddiwr unigol syniad cliriach o'r hyn y gallant ei wneud yn y ffordd fwyaf effeithiol yn eu heiddo penodol, bydd ganddynt gefndir polisi llai dryslyd i dynnu arno ac yna gallant fwrw ymlaen a gwneud y buddsoddiadau y mae Jenny Rathbone wedi cyfeirio atyn nhw. 

14:10
Amser Aros Ambiwlansys
Ambulances Waiting Times

5. Beth mae'r Llywodraeth yn ei wneud i gyfyngu ar faint o amser y mae ambiwlansys yn cael eu gorfodi i aros mewn ciwiau y tu allan i ysbytai? OQ59276

5. What is the Government doing to limit the time that ambulances are forced to wait in queues outside hospitals? OQ59276

Llywydd, we've provided additional funding, established a national improvement programme and increased staffing in the Welsh Ambulance Services NHS Trust. Where health boards take concerted, whole-system action, clear results are already being seen in reducing ambulance waiting times outside hospitals.

Llywydd, rydym wedi darparu cyllid ychwanegol, wedi sefydlu rhaglen wella genedlaethol a mwy o staffio yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Pan fo byrddau iechyd yn cymryd camau system gyfan ar y cyd, mae canlyniadau clir eisoes yn cael eu gweld o ran lleihau amseroedd aros ambiwlansys y tu allan i ysbytai.

Diolch am hwnna.

Thank you for that.

After waiting for an ambulance for hours, when people get to hospital, there are often no spare beds, leaving them waiting outside for more hours. One constituent of mine's elderly mother was recently held in an ambulance for 15 hours after she suffered a fall. I am concerned that ambulances are effectively being used as waiting rooms. I want to ask you specifically, though, about the impact that so many ambulances waiting with their engines running is having on air pollution levels outside our hospitals, areas where people are already desperately poorly and are now breathing in polluted air.

Last month, I know the health Minister announced that there would be charging points outside each emergency department. BMA Cymru have welcomed that scheme, but there isn't much detail yet about where the funding will come from and when, and also on upgrading ambulances to electric vehicles. Could you give more detail on that, please, and could you also say how the Government will monitor air quality outside hospitals in the meantime, because if ambulances are being used as waiting rooms, we shouldn't be keeping patients waiting in environments that will make them more unwell?

Ar ôl aros am ambiwlans am oriau, pan fo pobl yn cyrraedd yr ysbyty, yn aml does dim gwelyau sbâr, felly maen nhw'n gorfod aros y tu allan am fwy o oriau. Yn ddiweddar, cafodd mam oedrannus un o fy etholwyr ei chadw mewn ambiwlans am 15 awr ar ôl iddi ddioddef cwymp. Rwy'n pryderu bod ambiwlansys yn cael eu defnyddio i bob pwrpas fel ystafelloedd aros. Er hynny, rwyf eisiau gofyn i chi'n benodol, am yr effaith y mae cymaint o ambiwlansys sy'n aros heb ddiffodd yr injan yn ei chael ar lefelau llygredd aer y tu allan i'n hysbytai, ardaloedd lle mae pobl eisoes yn wael iawn ac maen nhw bellach yn anadlu aer llygredig.

Fis diwethaf, rwy'n gwybod bod y Gweinidog iechyd wedi cyhoeddi y byddai pwyntiau gwefru y tu allan i bob adran frys. Mae BMA Cymru wedi croesawu'r cynllun hwnnw, ond does dim llawer o fanylion eto ynghylch o ble fydd yr arian yn dod a phryd, a hefyd ar uwchraddio ambiwlansys i gerbydau trydan. Allech chi roi mwy o fanylion am hynny, os gwelwch yn dda, ac a allech chi hefyd ddweud sut y bydd y Llywodraeth yn monitro ansawdd aer y tu allan i ysbytai yn y cyfamser, oherwydd os yw ambiwlansys yn cael eu defnyddio fel ystafelloedd aros, ni ddylem fod yn cadw cleifion sy'n aros mewn amgylcheddau a fydd yn eu gwneud yn salach?

Well, Llywydd, the fundamental answer is not to have ambulances waiting in that way, and while the position in the health service continues to be very challenging, there is some good news in this area. By taking the whole-system approach to which I referred in my original answer, Cardiff and Vale University Health Board, working with the ambulance service, achieved a 50 per cent reduction in the number of ambulance hours lost to handover at the University Hospital of Wales between January of this year and January of last year. And the lessons that are there to learn from that successful experiment are now being spread to other parts of Wales. So, Delyth Jewell will be, I know, interested in what happens in south-east Wales and, since the start of this month, a new safe-flow model has been in place at the Grange University Hospital, drawing very much on the work that has proved successful at UHW.

The way to improve air quality is not to have ambulances waiting to the extent that they have been. Where they do have to wait, they should be electric vehicles, not petrol vehicles, and that's why the Minister announced that we will be improving the infrastructure at the hospital front door, so that it is easier for ambulances to operate in that way. There is already very significant investment by the Welsh Government in improving the Welsh ambulance service fleet in that way. The money for the charging points will come from the Minister's own budget, and she has identified that, and I'm sure that there will be further information that she will be able to share with Members as that plan develops.

Wel, Llywydd, yr ateb sylfaenol yw peidio â chael ambiwlansys yn aros fel yna, ac er bod y sefyllfa yn y gwasanaeth iechyd yn parhau i fod yn heriol iawn, mae rhywfaint o newyddion da yn y maes hwn. Drwy gymryd agwedd system gyfan y cyfeiriais ato yn fy ateb gwreiddiol, llwyddodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, drwy weithio gyda'r gwasanaeth ambiwlans, i sicrhau gostyngiad o 50 y cant yn nifer yr oriau ambiwlans a gollwyd wrth drosglwyddo yn Ysbyty Athrofaol Cymru rhwng Ionawr eleni ac Ionawr y llynedd. Ac mae'r gwersi sydd yno i'w dysgu o'r arbrawf llwyddiannus hwnnw yn cael eu lledaenu i rannau eraill o Gymru bellach. Felly, mi fydd Delyth Jewell, rwy'n gwybod, â diddordeb yn yr hyn sy'n digwydd yn y de-ddwyrain ac ers dechrau'r mis hwn, mae model llif diogel newydd ar waith yn Ysbyty Athrofaol y Faenor, gan dynnu ar y gwaith sydd wedi bod yn llwyddiannus yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Y ffordd i wella ansawdd aer yw peidio â chael ambiwlansys yn aros i'r graddau y buon nhw. Pan fo rhaid iddyn nhw aros, fe ddylen nhw fod yn gerbydau trydan, nid cerbydau petrol, a dyna pam y cyhoeddodd y Gweinidog y byddwn ni'n gwella'r seilwaith wrth ddrws ffrynt yr ysbyty, fel ei bod hi'n haws i ambiwlansys weithredu yn y ffordd honno. Mae buddsoddiad sylweddol iawn eisoes gan Lywodraeth Cymru i wella fflyd gwasanaethau ambiwlans Cymru yn y ffordd honno. Fe ddaw'r arian ar gyfer y pwyntiau gwefru o gyllideb y Gweinidog ei hun, ac mae hi wedi nodi hynny, ac rwy'n siŵr y bydd gwybodaeth bellach y bydd hi'n gallu ei rhannu gydag Aelodau wrth i'r cynllun hwnnw ddatblygu.

I notice that England and Wales had very similar ambulance response times to the most serious emergencies in January. But I noted that ambulances in England are 20 minutes faster at reaching their category 2 patients than those in Wales are at reaching amber patient calls. I listened to your answer to Delyth Jewell, and it's quite right to learn lessons from certain part of Wales where there is good experience and replicate that in other parts of Wales, looking for where best practice is. But I wonder what best practice the Welsh Government is planning to lift from NHS England to reach those patients faster, particularly in relation to the delayed transfers of care, of course.

Rwy'n sylwi bod Cymru a Lloegr wedi bod ag amseroedd ymateb ambiwlansys tebyg iawn o ran yr argyfyngau mwyaf difrifol ym mis Ionawr. Ond fe nodais fod ambiwlansys yn Lloegr 20 munud yn gynt yn cyrraedd eu cleifion categori 2 na'r rhai yng Nghymru o ran cyrraedd galwadau oren cleifion. Fe wrandawais ar eich ateb chi i Delyth Jewell, ac mae'n hollol iawn i ddysgu gwersi o rai rhannau o Gymru lle ceir profiad da ac efelychu hynny mewn rhannau eraill o Gymru, gan chwilio ble mae'r arfer gorau. Ond tybed pa arfer gorau y mae Llywodraeth Cymru'n bwriadu ei fabwysiadu o GIG Lloegr i gyrraedd y cleifion hynny'n gynt, yn enwedig mewn cysylltiad ag oedi wrth drosglwyddo gofal, wrth gwrs.

14:15

My starting point, Llywydd, is always that where there are lessons to be learnt, inside or outside Wales, then of course we would want to learn them. From my long experience of these sorts of discussions—and I don't have this in front of me—what I would suspect would be that there will be different definitions of what is captured by a category 2 response, so we're counting different things, and of course we're counting them on a different geography as well, because a higher a proportion of Wales will be classified as rural areas, with the challenges that come, compared to across the border.

But I can assure the Member that the people who work in our ambulance services are always in contact with people who run ambulance services in England, partly because it is a porous border. The Minister herself is committed to doing that, and the learning is in both directions. We were the first part of the United Kingdom to agree on the current way in which ambulance service performance is measured. That was then subsequently adopted in England. And that's because there is a dialogue, always, between professional workers and officials hoping to see where there are things that can be learnt from one another.

Fy man cychwyn, Llywydd, yw bob amser, lle ceir gwersi i'w dysgu, tu mewn neu y tu allan i Gymru, yna wrth gwrs byddem eisiau eu dysgu. O fy mhrofiad hir o'r mathau hyn o drafodaethau—a does gennyf i ddim byd o fy mlaen i—yr hyn y byddwn i'n tybio yw y bydd diffiniadau gwahanol o'r hyn sy'n cael ei nodi gan ymateb categori 2, felly rydyn ni'n cyfri pethau gwahanol, ac wrth gwrs rydyn ni'n eu cyfrif mewn daearyddiaeth wahanol hefyd, oherwydd bod cyfran uwch o Gymru yn cael ei ddosbarthu fel ardaloedd gwledig, gyda'r heriau a ddaw yn sgil hynny, o'u cymharu â rhai dros y ffin.

Ond gallaf sicrhau'r Aelod bod y bobl sy'n gweithio yn ein gwasanaethau ambiwlans bob amser mewn cysylltiad â phobl sy'n rhedeg gwasanaethau ambiwlans yn Lloegr, yn rhannol oherwydd ei bod yn ffin fân-dyllog. Mae'r Gweinidog ei hun wedi ymrwymo i wneud hynny, a cheir dysgu i'r ddau gyfeiriad. Ni oedd y rhan gyntaf o'r Deyrnas Unedig i gytuno ar y ffordd bresennol y mae perfformiad y gwasanaeth ambiwlans yn cael ei fesur. Mabwysiadwyd honno wedyn yn Lloegr. A hynny oherwydd bod deialog, bob amser, rhwng gweithwyr proffesiynol a swyddogion yn gobeithio gweld lle mae yna bethau y gellir eu dysgu oddi wrth ei gilydd.

Siarter Gofalwyr Di-dâl
Unpaid Carers Charter

6. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf o ran cyflwyno'r siarter gofalwyr di-dâl? OQ59273

6. Will the First Minister provide an update on the delivery of the unpaid carers charter? OQ59273

The first annual report on implementation of the unpaid carers strategy, including the charter, is published today. It covers a range of practical actions—the short breaks scheme and the carers support grant, for example—to support unpaid carers.

Mae'r adroddiad blynyddol cyntaf ar weithredu'r strategaeth ar gyfer gofalwyr di-dâl, gan gynnwys y siarter, yn cael ei gyhoeddi heddiw. Mae'n cynnwys ystod o gamau ymarferol—y cynllun seibiant byr a'r grant cymorth gofalwyr, er enghraifft—i gefnogi gofalwyr di-dâl.

Thank you, First Minister, for that. The right of an assessment for unpaid carers to find out what support they need, if any, is a key principle of the charter of unpaid carers. Research from the Motor Neurone Disease Association has now shown that one in four MND carers across Wales had either received a carers assessment or were in the process of having one. These assessments are absolutely crucial for assessing a range of support, and it goes without saying that our unpaid MND carers, and indeed all carers, are absolutely doing an incredible job. I just wondered, First Minister, what steps is the Government taking to ensure that all unpaid carers have access to those assessments?

Diolch yn fawr, Prif Weinidog, am hynna. Mae hawl i ofalwyr di-dâl gael asesiad i ganfod pa gymorth sydd ei angen arnynt, os o gwbl, yn un o brif egwyddorion siarter gofalwyr di-dâl. Mae gwaith ymchwil gan y Gymdeithas Clefyd Niwronau Motor yn dangos bellach fod un o bob pedwar gofalwr clefyd niwronau motor ledled Cymru naill ai wedi cael asesiad gofalwyr neu yn y broses o gael un. Mae'r asesiadau hyn yn gwbl hanfodol ar gyfer asesu amrywiaeth o gymorth, a does dim rhaid dweud bod ein gofalwyr clefyd niwronau motor di-dâl, ac yn wir bob gofalwr, yn gwneud gwaith anhygoel. Tybed, Prif Weinidog, pa gamau mae'r Llywodraeth yn eu cymryd i sicrhau bod pob gofalwr di-dâl yn cael mynediad i'r asesiadau hynny?

I agree with Peter Fox that the right established in the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 that unpaid carers are entitled to an assessment—it's a legal right that they have and it's not something that is a grace and favour of anybody else—is a really important right that was established in this Senedd. The strategy and the funding that lies behind it is there to make sure that that right can be a reality. There are a number of different ways in which we can advance that agenda. The unpaid carers register, to which we are committed, will make sure that, in future, we have a more direct way of informing unpaid carers in Wales of the rights that they have, to give them advice as to how they can make those rights a reality. There is work going on at the moment to see how we can use some existing sources of data to populate an unpaid carers register. But the real key to it will be when we are able to have self-registration. We're not quite there yet, but we are hopeful that some of the technical problems that have to be solved before people will be able to put their own names on the register and then get that information flow and make those rights a reality—. Our hope is that we will be able to achieve that during the next calendar year.

Rwy'n cytuno â Peter Fox fod yr hawl a sefydlwyd yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 bod gan ofalwyr di-dâl hawl i asesiad—mae'n hawl cyfreithiol sydd ganddyn nhw ac nad yw'n rhywbeth sy'n gras a ffafr gan unrhyw un arall—yn hawl bwysig iawn a sefydlwyd yn y Senedd hon. Mae'r strategaeth a'r cyllid sydd y tu ôl iddi yno i wneud yn siŵr bod yr hawl yna'n gallu bod yn realiti. Mae nifer o wahanol ffyrdd y gallwn ddatblygu'r agenda honno. Bydd cofrestr gofalwyr di-dâl, yr ydym wedi ymrwymo iddi, yn gwneud yn siŵr bod gennym ffordd fwy uniongyrchol o hysbysu gofalwyr di-dâl yng Nghymru am eu hawliau, i roi cyngor iddynt ynghylch sut y gallant wneud yr hawliau hynny yn realiti. Mae gwaith yn digwydd ar hyn o bryd i weld sut y gallwn ddefnyddio rhai ffynonellau data presennol i boblogi cofrestr gofalwyr di-dâl. Ond yr allwedd go iawn iddo fydd pan fyddwn yn gallu cael hunan-gofrestru. Dydyn ni ddim yno'n llwyr eto, ond rydyn ni'n obeithiol y bydd rhai o'r problemau technegol y mae'n rhaid eu datrys cyn y bydd pobl yn gallu rhoi eu henwau eu hunain ar y gofrestr ac yna cael y llif gwybodaeth hwnnw a gwneud yr hawliau hynny yn realiti—. Ein gobaith yw y byddwn yn gallu cyflawni hynny yn ystod y flwyddyn galendr nesaf.

Rhwyll mewn Llawdriniaethau
Mesh in Operations

7. Sut mae'r Llywodraeth yn sicrhau bod gweithwyr meddygol proffesiynol yn deall yr anawsterau y mae llawer o gleifion yn eu hwynebu yn dilyn defnyddio rhwyll mewn llawdriniaethau? OQ59241

7. How is the Government ensuring medical professionals understand the difficulties many patients face following the use of mesh in operations? OQ59241

Health boards must use National Institute for Health and Care Excellence guidance on the use of mesh to provide suitable treatment options for patients. Care plans should reflect informed choices, co-produced between clinicians and patients.

Rhaid i fyrddau iechyd ddefnyddio canllawiau'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal ar ddefnyddio rhwyll er mwyn rhoi dewisiadau triniaeth addas i gleifion. Dylai cynlluniau gofal adlewyrchu dewisiadau ar sail gwybodaeth, wedi'u cyd-gynhyrchu rhwng clinigwyr a chleifion.

14:20

Can I thank the First Minister for his answer? I've been contacted by the inspirational campaigner and constituent of mine Maxine Cooper, who lives in Connah's Quay. Maxine's story is that she was left disabled following surgical mesh being implanted, and since then she has worked tirelessly to raise the profile of people who have suffered, and also to support others. First Minister, I fully support Maxine in her work to empower those who have suffered with mesh to have their voices heard, and this includes training for front-line medical professionals. Can I ask the First Minister what thought the Welsh Government has given to people like Maxine being able to inform these professionals through their training processes?

A gaf i ddiolch i'r Prif Weinidog am ei ateb? Mae'r ymgyrchydd ysbrydoledig ac yn un o fy etholwyr, Maxine Cooper, sy'n byw yng Nghei Connah wedi cysylltu â mi. Stori Maxine yw iddi gael ei gadael yn anabl yn dilyn mewnblaniad rhwyll lawfeddygol, ac ers hynny mae wedi gweithio'n ddiflino i godi proffil pobl sydd wedi dioddef, a hefyd i gefnogi eraill. Prif Weinidog, rwy'n llwyr gefnogi Maxine yn ei gwaith i rymuso'r rhai sydd wedi dioddef gyda rhwyll i sicrhau bod eu lleisiau yn cael eu clywed, ac mae hyn yn cynnwys hyfforddiant ar gyfer gweithwyr meddygol rheng flaen. A gaf i ofyn i'r Prif Weinidog pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi ei rhoi i gyfle i bobl fel Maxine allu hysbysu'r gweithwyr proffesiynol hyn trwy eu prosesau hyfforddi?

I thank Jack Sargeant for his continuing interest in this topic. I know that he has previously referred to the work of his constituent and the campaigning work that she has undertaken, and that he received assurances from the then health Minister that we expect, and indeed have seen, a significant reduction in the number of vaginal mesh procedures being carried out in Wales. While there is not a total ban on it, those procedures only proceed when there is a clear and properly informed choice being made by the patient. That's where the points that Jack Sargeant has made this afternoon are so important, Llywydd—that we have to be as clear as we can be with our clinicians that these decisions have to be joint decisions driven by the informed choices that women themselves make.

In order to bring that about, we've been doing two things since Jack asked his previous questions on these matters. First is to make sure that there are new training opportunities for those with the necessary clinical expertise, and to make sure as well that there is a properly multidisciplinary team approach to implementing those NICE guidelines. So, we're making sure that the clinical community is better informed, and we have been working closely with service users and patient representatives, which includes the Welsh Mesh Survivors group and Fair Treatment for the Women of Wales. The Minister plans to publish a women's health strategy for Wales, and that strategy will capture, on a broader basis, those very important principles of making sure that the voice of the patient, informed and authoritative, drives the decisions that are being made alongside them.  

Diolch i Jack Sargeant am ei ddiddordeb parhaus yn y pwnc hwn. Gwn ei fod wedi cyfeirio o'r blaen at waith ei etholwr a'r gwaith ymgyrchu y mae hi wedi'i wneud, a'i fod wedi cael sicrwydd gan y Gweinidog Iechyd ar y pryd ein bod yn disgwyl, ac yn wir wedi gweld, gostyngiad sylweddol yn nifer y gweithdrefnau rhwyll y wain sy'n cael eu cyflawni yng Nghymru. Er nad oes gwaharddiad llwyr arnyn nhw, dim ond pan fo dewis clir yn seiliedig ar wybodaeth yn cael ei wneud gan y claf y mae'r gweithdrefnau hynny'n mynd rhagddynt. Dyna pam y mae'r pwyntiau y mae Jack Sargeant wedi'u gwneud y prynhawn yma mor bwysig, Llywydd—mae'n rhaid inni fod mor glir ag y gallwn fod wrth ein clinigwyr bod rhaid i'r penderfyniadau hyn fod yn benderfyniadau ar y cyd sy'n cael eu hysgogi gan y dewisiadau yn seiliedig ar wybodaeth y mae menywod eu hunain yn eu gwneud.

Er mwyn i hynny ddigwydd, rydyn ni wedi bod yn gwneud dau beth ers i Jack ofyn ei gwestiynau blaenorol ar y materion hyn. Yn gyntaf yw sicrhau bod cyfleoedd hyfforddi newydd i'r rhai sydd â'r arbenigedd clinigol angenrheidiol, a sicrhau hefyd bod dull tîm amlddisgyblaethol iawn o weithredu'r canllawiau NICE hynny. Felly, rydyn ni'n gwneud yn siŵr bod y gymuned glinigol yn fwy hyddysg, ac rydyn ni wedi bod yn gweithio'n agos gyda defnyddwyr gwasanaethau a chynrychiolwyr cleifion, sy'n cynnwys grŵp Goroeswyr Rhwyll Cymru a Thriniaeth Deg i Fenywod Cymru. Mae'r Gweinidog yn bwriadu cyhoeddi strategaeth iechyd menywod i Gymru, a bydd y strategaeth honno'n cyfleu, yn ehangach, yr egwyddorion pwysig iawn hynny o sicrhau bod llais y claf, yn seiliedig ar wybodaeth ac yn awdurdodol, yn ysgogi'r penderfyniadau sy'n cael eu gwneud ochr yn ochr â nhw.  

Deintyddiaeth y GIG yng Ngorllewin Clwyd
NHS Dentistry in Clwyd West

8. Pa gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella'r modd o gael gafael ar ddeintyddiaeth y GIG yng Ngorllewin Clwyd? OQ59250

8. What action is the Welsh Government taking to improve access to NHS dentistry in Clwyd West? OQ59250

I thank Darren Millar for that, Llywydd. Contract reform, financial incentives, additional investment and diversification of the profession are amongst the actions being taken to improve access for the Member's constituents.  

Diolch i Darren Millar am hynna, Llywydd. Mae diwygio contractau, cymhellion ariannol, buddsoddiad ychwanegol ac arallgyfeirio'r proffesiwn ymhlith y camau sy'n cael eu cymryd i wella mynediad i etholwyr yr Aelod.  

I appreciate that answer. I know there's a statement on this matter later on, but 16 years ago when I first became a Member of the Senedd, people were able to access two NHS check-ups a year, and most people in my constituency were able top register with a local NHS dentist without any issues. Sixteen years on, NHS dentistry, particularly in north Wales, appears to be falling off a cliff. I hear the same sorts of concerns raised by other people in this Chamber too. We've now gone down to a system whereby most people can only access a check-up every 12 months and, in addition to that, when people move home, they're not able to register with a local NHS dentist. I have constituents having to go to Scotland in order to receive their NHS dental treatment because they cannot register in my constituency. There's one single practice in my constituency that allows people to add their names to a list to register for NHS dentistry, and you will be waiting for two years in order to get off that list and into that dental practice. I appreciate that you're trying to take action, but I'm afraid it's not quick enough, and it's clearly not having the impact that people need it to have. So, can I ask you, on behalf of my constituents in Conwy and Denbighshire, when will they be able to get the sort of NHS care from a dentist that they need?

Rwy'n gwerthfawrogi'r ateb yna. Rwy'n gwybod bod yna ddatganiad ar y mater hwn yn ddiweddarach, ond 16 mlynedd yn ôl pan ddes i'n Aelod o'r Senedd am y tro cyntaf, roedd pobl yn gallu cael mynediad at ddau archwiliad GIG y flwyddyn, ac roedd y rhan fwyaf o bobl yn fy etholaeth yn gallu cofrestru gyda deintydd y GIG lleol heb unrhyw broblemau. Un mlynedd ar bymtheg yn ddiweddarach mae'n ymddangos bod deintyddiaeth y GIG, yn enwedig yn y gogledd, yn disgyn dros glogwyn. Rwy'n clywed yr un math o bryderon yn cael eu codi gan bobl eraill yn y Siambr hon hefyd. Rydym bellach wedi mynd i lawr i system lle nad yw'r rhan fwyaf o bobl ond yn cael archwiliad bob 12 mis ac, yn ogystal â hynny, pan fydd pobl yn newid cartref, nid ydynt yn gallu cofrestru gyda deintydd GIG lleol. Mae gennyf i etholwyr sy'n gorfod mynd i'r Alban er mwyn derbyn eu triniaeth ddeintyddol GIG am nad ydyn nhw'n gallu cofrestru yn fy etholaeth. Mae un practis unigol yn fy etholaeth sy'n caniatáu i bobl ychwanegu eu henwau at restr i gofrestru ar gyfer deintyddiaeth y GIG, a byddwch yn aros am ddwy flynedd er mwyn dod oddi ar y rhestr honno ac i mewn i'r practis deintyddol hwnnw. Rwy'n gwerthfawrogi eich bod chi'n ceisio gweithredu, ond mae gennyf i ofn nad yw'n ddigon cyflym, ac yn amlwg nid yw'n cael yr effaith y mae pobl yn disgwyl ei gweld. Felly, a gaf i ofyn i chi, ar ran fy etholwyr yng Nghonwy a Sir Ddinbych, pryd fyddan nhw'n gallu cael y math o ofal GIG gan ddeintydd sydd ei angen arnyn nhw?

One of the ways in which constituents in the Member's constituency will get that service is when dentists in a thoroughgoing way deliver NICE guidance. The NICE requirement since 2004 is that people should never be called back twice a year for a check-up when there's no clinical reason for doing so. NICE guidelines said all the way back then that a two-year call-back was sufficient for very many patients.

What the new contract does is it substitutes the calling back of people for routine check-ups when there's no clinical case for doing so with services for new patients. While I appreciate that it's still challenging in some parts of Wales for patients to be able to register, actually, Betsi Cadwaladr has the highest number of new patients seen in the last 10 months of any health board in Wales. Across the health board, in the first 10 months of the new contract, over 26,600 new patients have been seen in the Betsi Cadwaladr health board. That is partly assisted, of course, by the new dental academy at Bangor, which, by this autumn, when it is fully operating, will be offering appointments to up to 15,000 new patients in that part of Wales.

What we need to do is recognise the very hard work that our dental contractors do in all parts of Wales. We need to work alongside them to implement the new contract, to make sure that the metrics we're using draw on the experience of the first year to get those metrics right, but that the metrics are properly focused not on handle-turning work, which is the way the old units of dental activity contract drove people to carry out their practice, but properly clinically stratified work. People who need to be seen more regularly should be seen more regularly; those people who do not need to be seen every six months certainly should not be being called back on that basis. That will free up more time for new patients to be seen. We're seeing that happen already. There's more we can do in that way, and that will help residents of the Member's constituency.

Un o'r ffyrdd y bydd etholwyr yn etholaeth yr Aelod yn cael y gwasanaeth hwnnw yw pan fydd deintyddion mewn ffordd drylwyr yn cyflawni canllawiau NICE. Gofyniad NICE ers 2004 yw na ddylai pobl fyth gael eu galw'n ôl ddwywaith y flwyddyn am archwiliad pan nad oes rheswm clinigol dros wneud hynny. Dywedodd canllawiau NICE amser maith yn ôl bod galw nôl bob dwy flynedd yn ddigonol i lawer iawn o gleifion.

Yr hyn y mae'r contract newydd yn ei wneud yw cyfnewid achosion o alw pobl yn ôl am archwiliadau rheolaidd pan nad oes achos clinigol dros wneud hynny am wasanaethau i gleifion newydd. Er fy mod yn gwerthfawrogi ei bod yn dal yn heriol mewn rhai rhannau o Gymru i gleifion allu cofrestru, mewn gwirionedd, mae gan Betsi Cadwaladr y nifer uchaf o gleifion newydd a welwyd yn y 10 mis diwethaf o gymharu ag unrhyw fwrdd iechyd yng Nghymru. Ar draws y bwrdd iechyd, yn ystod 10 mis cyntaf y cytundeb newydd, mae dros 26,600 o gleifion newydd wedi eu gweld ym mwrdd iechyd Betsi Cadwaladr. Cynorthwyir hynny'n rhannol, wrth gwrs, gan academi ddeintyddol newydd Bangor, a fydd, erbyn yr hydref hwn, pan fydd yn gweithredu'n llawn, yn cynnig apwyntiadau i hyd at 15,000 o gleifion newydd yn y rhan honno o Gymru.

Yr hyn y mae angen i ni ei wneud yw cydnabod y gwaith caled iawn y mae ein contractwyr deintyddol yn ei wneud ym mhob rhan o Gymru. Mae angen i ni weithio ochr yn ochr â nhw i weithredu'r contract newydd, i wneud yn siŵr bod y metrigau yr ydym yn eu defnyddio yn tynnu ar brofiad y flwyddyn gyntaf i gael y metrigau hynny'n iawn, ond bod y metrigau'n canolbwyntio'n iawn nid ar waith troi dolen, sef y ffordd yr oedd yr hen unedau o gontract gweithgaredd deintyddol yn annog pobl i gyflawni eu hymarfer, ond gwaith wedi'i haenu'n glinigol briodol. Dylai pobl sydd angen cael eu gweld yn fwy rheolaidd gael eu gweld yn fwy rheolaidd; yn sicr ni ddylai'r bobl hynny nad ydynt angen cael eu gweld bob chwe mis gael eu galw'n ôl ar y sail honno. Bydd hynny'n rhyddhau mwy o amser i gleifion newydd gael eu gweld. Rydyn ni'n gweld hynny'n digwydd yn barod. Mae mwy y gallwn ei wneud yn y ffordd honno, a bydd hynny'n helpu trigolion etholaeth yr Aelod.

14:25

Diolch yn fawr iawn i'r Prif Weinidog. 

Thank you very much to the First Minister.

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
2. Business Statement and Announcement

Yr eitem nesaf fydd y datganiad a chyhoeddiad busnes, a dwi'n galw ar y Trefnydd i wneud y datganiad hwnnw—Lesley Griffiths.

The next item will be the business statement and announcement. I call on the Trefnydd to make that statement—Lesley Griffiths.

Member
Lesley Griffiths 14:27:39
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd

Diolch, Llywydd. There are two changes to this week's business. The legislative consent debate on the Retained EU Law (Revocation and Reform) Bill has been postponed until next week. Similarly, the debate on the Packaging Waste (Data Collection and Reporting) (Wales) Regulations 2023 has also been postponed. Draft business for the next three weeks is set out on the business statement and announcement, which can be found amongst the meeting papers available to Members electronically. 

Diolch, Llywydd. Mae dau newid i'r busnes yr wythnos hon. Mae'r ddadl cydsyniad deddfwriaethol ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) wedi'i gohirio tan yr wythnos nesaf. Yn yr un modd, mae'r drafodaeth ar Reoliadau Gwastraff Deunydd Pacio (Casglu a Chofnodi Data) (Cymru) 2023 hefyd wedi'i gohirio. Mae busnes drafft ar gyfer y tair wythnos nesaf wedi'i nodi ar y datganiad busnes a'r cyhoeddiad, sydd i'w weld ymhlith papurau'r cyfarfod sydd ar gael i'r Aelodau yn electronig. 

Can I ask you, Trefnydd, for a statement from yourself in your capacity as rural affairs Minister in relation to squirrelpox? There are huge problems with squirrelpox; it's affecting many red squirrels, our native squirrels, in Scotland, and I'm very concerned that we must do everything we can in order to prevent outbreaks here. There was an outbreak, of course, on Ynys Môn just a few years ago in 2020 and 2021, and 70 per cent to 80 per cent of the red squirrel population was wiped out. There is currently a petition that has been laid before the Petitions Committee in the Senedd. Some 8,000 people have signed that petition calling for the Welsh Government to release some resources to be able to invest in the development of a squirrelpox vaccine. We know that we have some excellent researchers here in Wales who could help to achieve that aim, which would be a huge move forward for our native red squirrels. So, can I ask you, as the red squirrel champion in this Senedd, will the Welsh Government take some action on that front, and will a statement be forthcoming soon?

A gaf i ofyn i chi, Trefnydd, am ddatganiad gennych chi'ch hun yn rhinwedd eich swydd yn Weinidog materion gwledig ynghylch brech y gwiwerod? Mae problemau enfawr gyda brech y gwiwerod; mae'n effeithio ar lawer o wiwerod coch, ein gwiwerod brodorol, yn Yr Alban, ac rwy'n pryderu'n fawr bod yn rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu er mwyn atal achosion yn y fan yma. Bu achosion, wrth gwrs, ar Ynys Môn ychydig flynyddoedd yn ôl yn 2020 a 2021, ac fe gafodd 70 y cant i 80 y cant o boblogaeth y gwiwerod coch ei ddileu. Ar hyn o bryd mae deiseb wedi ei gosod gerbron y Pwyllgor Deisebau yn y Senedd. Mae tua 8,000 o bobl wedi llofnodi'r ddeiseb honno yn galw ar Lywodraeth Cymru i ryddhau rhai adnoddau er mwyn gallu buddsoddi yn natblygiad brechlyn ar gyfer brech y gwiwerod. Rydyn ni'n gwybod bod gennym ymchwilwyr rhagorol yma yng Nghymru a allai helpu i gyflawni'r nod hwnnw, a fyddai'n gam enfawr ymlaen i'n gwiwerod coch brodorol. Felly, a gaf i ofyn i chi, gan mai fi yw hyrwyddwr y wiwer goch yn y Senedd hon, a wnaiff Llywodraeth Cymru gymryd rhai camau yn y maes hwn, ac a fydd datganiad yn dod yn fuan?

We will certainly be taking action, and we've continued to take action since the outbreak on Ynys Môn that you referred to. I think at that time we did put forward a small pot of money to see what could be learnt from it. Obviously, I'll await the outcome of the petition—clearly, a significant number of people have signed it—and whether that will come forward for a debate. But it's also on the list of—. You'll be aware that the new chief veterinary officer, Richard Irvine, started yesterday. I met him briefly, but we're going to have a look at a lot of specific issues. Obviously, he's bringing different expertise to the role as well, but it is certainly something we'll look at.

Yn sicr byddwn ni'n cymryd camau, ac rydyn ni wedi parhau i gymryd camau ers dechrau'r achosion ar Ynys Môn y cyfeirioch chi atyn nhw. Rwy'n credu, bryd hynny, gwnaethom ni gynnig pot bach o arian i weld beth y gellid ei ddysgu o hynny. Yn amlwg, byddaf yn aros am ganlyniad y ddeiseb—yn amlwg, mae nifer sylweddol o bobl wedi ei llofnodi—a pha un a fydd honno'n dod ymlaen ar gyfer dadl. Ond mae hefyd ar y rhestr o—. Byddwch chi'n ymwybodol bod y prif swyddog milfeddygol newydd, Richard Irvine, wedi dechrau ddoe. Fe wnes i ei gyfarfod am gyfnod byr, ond rydyn ni'n mynd i gael golwg ar lawer o faterion penodol. Yn amlwg, mae'n dod ag arbenigedd gwahanol i'r rôl hefyd, ond mae'n sicr yn rhywbeth y byddwn ni'n edrych arno.

I'd like to call for a statement, please, from the Government recommitting Wales's stance on welcoming refugees. The ugly and dangerous rhetoric that's been used in Westminster about stopping the routes that desperate people are being forced into using because boats across the channel are the only option available to them when all of the legal routes available have been removed—they've been cut off—is damaging Wales's international reputation by association. I would put on record my disappointment that some Conservative MPs, and some Labour MPs as well, have shared posts online with language that treats refugees as a problem to be solved rather than people to be helped.

Now, we in Wales, we are proud of being a nation of sanctuary. Could a statement please set out what the Government here can do to counteract the damage being done to our standing on the international stage? Because, surely, isn't it time that we stop letting Wales be tarnished by association with the cruelty and the callousness that's coming out of the Home Office.

Hoffwn alw am ddatganiad, os gwelwch yn dda, gan y Llywodraeth yn ailymrwymo safbwynt Cymru ar groesawu ffoaduriaid. Mae'r rhethreg hyll a pheryglus sydd wedi'i defnyddio yn San Steffan am atal y llwybrau y mae pobl sy'n anobeithio yn cael eu gorfodi i'w defnyddio oherwydd mai cychod ar draws y sianel yw'r unig opsiwn sydd ar gael iddyn nhw pan fydd yr holl lwybrau cyfreithiol sydd ar gael wedi'u dileu—maen nhw wedi eu torri i ffwrdd—mae'n niweidio enw da Cymru yn rhyngwladol drwy fod wedi ein cysylltu â hyn. Byddwn yn cofnodi fy siom bod rhai ASau Ceidwadol, a rhai ASau Llafur hefyd, wedi rhannu postiadau ar-lein gydag iaith sy'n trin ffoaduriaid fel problem i'w datrys yn hytrach na phobl i'w cynorthwyo.

Nawr, rydyn ni yng Nghymru, rydyn ni'n falch o fod yn genedl noddfa. A allai datganiad nodi beth all y Llywodraeth hon ei wneud i wrthsefyll y difrod sy'n cael ei wneud i'n henw da ar y llwyfan rhyngwladol? Oherwydd, does bosib, nad yw'n bryd i ni atal caniatáu i Gymru gael ei baeddu drwy gysylltiad â'r creulondeb a'r dideimladrwydd sy'n dod o'r Swyddfa Gartref.

14:30

Thank you. Well, we're very proud to be a nation of sanctuary, and, as you're aware, the Minister for Social Justice has written to the Minister for immigration to state unequivocally that we oppose the legal migration Bill, and that, of course, a legislative consent memorandum is likely to be required. And the Minister also noted the UN Refugees Agency's assessment that the Bill would breach the refugee convention, and, of course, the Home Secretary herself could not assure anyone that it was compliant with the human rights convention.

So, the Minister for Social Justice is working very closely on this issue. I think we all have to be very careful, don't we, about the language that we use, and, again, you will have heard UK Ministers claim that they've tried everything else, so this Bill is now necessary. We believe that simply to be untrue.  

Diolch. Wel, rydyn ni'n falch iawn o fod yn genedl noddfa, ac, fel y gwyddoch chi, mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi ysgrifennu at y Gweinidog mewnfudo i ddatgan yn ddigamsyniol ein bod yn gwrthwynebu'r Bil mudo cyfreithiol, a bod memorandwm cydsyniad deddfwriaethol yn debygol o fod yn ofynnol, wrth gwrs. A nododd y Gweinidog hefyd asesiad Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig y byddai'r Bil yn torri confensiwn y ffoaduriaid, ac, wrth gwrs, ni allai'r Ysgrifennydd Cartref ei hun sicrhau unrhyw un ei fod yn cydymffurfio â'r confensiwn hawliau dynol.

Felly, mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn gweithio'n agos iawn ar y mater hwn. Rwy'n credu bod yn rhaid i ni i gyd fod yn ofalus iawn, on'd oes, o'r iaith yr ydyn ni'n ei defnyddio, ac, unwaith eto, byddwch chi wedi clywed Gweinidogion y DU yn honni eu bod wedi rhoi cynnig ar bopeth arall, felly mae'r Bil hwn bellach yn angenrheidiol. Rydyn ni yn credu bod hynny'n anwiredd.  

I would like to ask for a Government statement on co-operative housing. Co-operative housing is popular in places as diverse as Scandinavia and New York, but has failed to become a standard form of accommodation in Wales. It's not accommodation only for poor people; John Lennon lived in the Dakota building, which was co-operative housing. The development agency, Cwmpas, the country's co-op, and the community-led housing sector were supported in 2022 to increase the number of housing co-operative properties in Wales. Can I request an update on progress?

I would also like to ask for a statement on cladding issues to include support for developments where the developer no longer exists, a date when the pact is expected to be signed, and when remediation to properties such as Altamar are expected to start.

Hoffwn ofyn am ddatganiad gan y Llywodraeth ar dai cydweithredol. Mae tai cydweithredol yn boblogaidd mewn mannau mor amrywiol â Sgandinafia ac Efrog Newydd, ond mae wedi methu â dod yn ffurf safonol o lety yng Nghymru. Nid llety i bobl dlawd yn unig mohono; roedd John Lennon yn byw yn adeilad Dakota, oedd yn llety cydweithredol. Cafodd yr asiantaeth ddatblygu, Cwmpas, co-op y wlad, a'r sector tai dan arweiniad y gymuned eu cefnogi yn 2022 i gynyddu nifer yr eiddo tai cydweithredol yng Nghymru. A gaf i ofyn am ddiweddariad ar y cynnydd?

Hoffwn ofyn hefyd am ddatganiad ar faterion cladin i gynnwys cefnogaeth i ddatblygiadau lle nad yw'r datblygwr yn bodoli mwyach, dyddiad pan ddisgwylir i'r cytundeb gael ei lofnodi, a phryd disgwylir i'r gwaith adfer i eiddo fel Altamar ddechrau.

Thank you. On your second question regarding cladding, the Minister for Climate Change will certainly be making an announcement in the very near future regarding that, and the date that the pact will be signed. 

I think you make a very important point about co-operative housing. Co-operative housing itself is very important, and I didn't know that about John Lennon, so that's something I've learnt today. We do know that one of the best ways to increase provision is to provide support to those who are interested in co-operative or community-led housing. And we have funding through Cwmpas—you referred to Cwmpas, which was, obviously, formerly the Wales Co-operative Centre. That is absolutely designed to deliver that support, and I'm very pleased that the Welsh Government is providing £180,000 this year, and for the next two years, to support community-led housing groups in Wales. 

Diolch. Ar eich ail gwestiwn ynglŷn â chladin, bydd y Gweinidog Newid Hinsawdd yn sicr yn gwneud cyhoeddiad yn y dyfodol agos iawn ynglŷn â hynny, a'r dyddiad y bydd y cytundeb yn cael ei arwyddo. 

Rwy'n credu eich bod yn gwneud pwynt pwysig iawn am dai cydweithredol. Mae tai cydweithredol ei hun yn bwysig iawn, a doeddwn i ddim yn gwybod hynny am John Lennon, felly mae hynny'n rhywbeth rwyf wedi'i ddysgu heddiw. Rydyn ni'n gwybod mai un o'r ffyrdd gorau o gynyddu'r ddarpariaeth yw rhoi cymorth i'r rhai hynny sydd â diddordeb mewn tai cydweithredol neu dai dan arweiniad y gymuned. Ac mae gennym gyllid drwy Cwmpas—fe gyfeirioch chi at Cwmpas, a oedd, yn amlwg, yn flaenorol yn Ganolfan Cydweithredol Cymru. Bwriad hwnnw yn sicr yw darparu'r gefnogaeth honno, ac rwy'n falch iawn bod Llywodraeth Cymru'n darparu £180,000 eleni, ac am y ddwy flynedd nesaf, i gefnogi grwpiau tai sy'n cael eu harwain gan y gymuned yng Nghymru. 

I'm asking for a statement from the Minister for finance about changes to council tax premiums from 1 April, and, specifically, the exemptions to the proposed 300 per cent council tax levy on empty properties and second homes. While councils will have a wide discretionary power to decide whether to charge a premium, the consultation that the Welsh Government carried out on this issue showed that the majority of respondents wanted to have more exemptions than listed. In particular, this included an exemption for registered charities that provide respite for carers. Respondents didn't want this to be a discretionary power for local authorities. 

Now, despite discussions with the Deputy Minister for Arts and Sport to consider exemptions in these cases, there's been very little movement in this area. As outlined by the finance Minister in a written statement on the consultation, the only change made to the draft legislation was to ensure that properties that don't have a period of time specified in their holiday let planning condition are exempted from paying the premium. 

Trefnydd, this is perhaps a matter that may have been overlooked by the finance Minister, but these providers support a valuable and vital service. So, what discussions has the finance Minister had with other Welsh Government Ministers and stakeholders about these exemptions? What reasoning lays behind her decision not to extend them? Has the finance Minister been reassured by local authorities that they will not use their discretionary powers to tax those who provide respite care at a 300 per cent premium? And, most importantly, what analysis has been carried out to reach this decision? An update to the Chamber, and the opportunity to discuss and debate these issues further would be appreciated. 

Rwy'n gofyn am ddatganiad gan y Gweinidog Cyllid am newidiadau i'r premiymau treth gyngor o 1 Ebrill, ac, yn benodol, yr eithriadau i'r ardoll arfaethedig o 300 y cant o'r dreth gyngor ar eiddo gwag ac ail gartrefi. Er y bydd gan gynghorau bŵer dewisol eang i benderfynu a ddylid codi premiwm, dangosodd yr ymgynghoriad a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru ar y mater hwn fod y mwyafrif o'r ymatebwyr eisiau bod â mwy o eithriadau na'r rheini a restrwyd. Yn benodol, roedd hyn yn cynnwys eithriad ar gyfer elusennau cofrestredig sy'n darparu gofal seibiant i ofalwyr. Doedd ymatebwyr ddim eisiau i hyn fod yn bŵer dewisol i awdurdodau lleol. 

Nawr, er gwaethaf trafodaethau gyda Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon i ystyried eithriadau yn yr achosion hyn, ychydig iawn o symud sydd wedi bod yn y maes hwn. Fel yr amlinellwyd gan y Gweinidog cyllid mewn datganiad ysgrifenedig ar yr ymgynghoriad, yr unig newid a wnaed i'r ddeddfwriaeth ddrafft oedd sicrhau bod eiddo nad oes ganddynt gyfnod o amser a bennir yn eu hamodau cynllunio llety gwyliau wedi'u heithrio rhag talu'r premiwm.

Trefnydd, efallai fod hwn yn fater a allai fod wedi ei fethu gan y Gweinidog cyllid, ond mae'r darparwyr hyn yn cefnogi gwasanaeth gwerthfawr a hanfodol. Felly, pa drafodaethau y mae'r Gweinidog cyllid wedi'u cael gyda Gweinidogion a rhanddeiliaid eraill Llywodraeth Cymru ynghylch yr eithriadau hyn? Pa resymau sydd y tu ôl i'w phenderfyniad i beidio â'u hymestyn? A yw'r Gweinidog cyllid wedi cael sicrwydd gan awdurdodau lleol na fyddan nhw'n defnyddio eu pwerau dewisol i drethu'r rhai hynny sy'n darparu gofal seibiant ar bremiwm o 300 y cant? Ac, yn bwysicaf oll, pa ddadansoddiad sydd wedi'i wneud i ddod i'r penderfyniad hwn? Byddai diweddariad i'r Siambr, a'r cyfle i drafod a chael dadl ar y materion hyn ymhellach yn cael eu gwerthfawrogi. 

Well, I think, with respect, you're asking the wrong Minister those questions. I think it would be best for you to write to the Minister for finance. I hear what you say about a statement, but you asked a series of questions there that I, obviously, can't possibly answer. I'm aware that the Minister did update us—I think, in an oral statement, but it might have been a written statement—if there is anything outside of that statement that hasn't been answered, I will ask her to bring forward a written statement.

Wel, rwy'n credu, gyda pharch, eich bod chi'n gofyn y cwestiynau hynny i'r Gweinidog anghywir. Rwy'n credu mai'r peth gorau fyddai i chi ysgrifennu at y Gweinidog cyllid. Rwy'n clywed yr hyn rydych chi'n ei ddweud am ddatganiad, ond fe wnaethoch chi ofyn cyfres o gwestiynau yn y fan yna na allaf i, yn amlwg, eu hateb o gwbl. Rwy'n ymwybodol bod y Gweinidog wedi ein diweddaru ni—rwy'n meddwl, mewn datganiad llafar, ond efallai mai datganiad ysgrifenedig y byddai wedi bod—os oes unrhyw beth y tu hwnt i'r datganiad hwnnw nad yw wedi cael ei ateb, fe ofynnaf iddi gyflwyno datganiad ysgrifenedig.

14:35

Trefnydd, I'd like to request two statements, please. Firstly, I'd like to request a statement from the Minister for health, responding to the recently published report by Healthcare Inspectorate Wales and their review of patients being discharged from mental health wards in Cwm Taf Morgannwg University Health Board. Significant risks were highlighted, and they are ongoing, and I'd like to seek assurances from the Minister that she and her officials are monitoring the situation and supporting the health board to put in place the improvements needed.

Secondly, as you will be aware, the discharge of human waste into our rivers and seas is a major issue. And last week in Pontypridd, we saw huge amounts of raw sewage pumping into the river Taf, after a pipe broke. Many Members have raised issues about this matter in the Senedd, and, as we remember, the Minister for Climate Change gave a statement about water quality to the Senedd last November. I'd like to request a statement from the Minister, updating the Senedd on any discussions that have subsequently taken place with water companies regarding this issue, as she stated that another summit on river pollution was due to be held in February 2023.

Trefnydd, hoffwn ofyn am ddau ddatganiad, os gwelwch yn dda. Yn gyntaf, hoffwn ofyn am ddatganiad gan y Gweinidog Iechyd, yn ymateb i'r adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a'u hadolygiad o gleifion yn cael eu rhyddhau o wardiau iechyd meddwl ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Amlygwyd risgiau sylweddol, ac maen nhw'n parhau, a hoffwn ofyn am sicrwydd gan y Gweinidog ei bod hi a'i swyddogion yn monitro'r sefyllfa ac yn cefnogi'r bwrdd iechyd i roi ar waith y gwelliannau sydd eu hangen.

Yn ail, fel y byddwch chi'n ymwybodol, mae rhyddhau gwastraff dynol i'n hafonydd a'n moroedd yn broblem fawr. A'r wythnos diwethaf ym Mhontypridd, fe welsom ni lwyth o garthion heb eu trin yn pwmpio i mewn i afon Taf, ar ôl i bibell dorri. Mae llawer o Aelodau wedi codi materion ynghylch hyn yn y Senedd, ac, fel y cofiwn ni, rhoddodd y Gweinidog Newid Hinsawdd ddatganiad am ansawdd dŵr i'r Senedd fis Tachwedd diwethaf. Hoffwn ofyn am ddatganiad gan y Gweinidog, yn diweddaru'r Senedd ar unrhyw drafodaethau sydd wedi digwydd wedi hynny gyda chwmnïau dŵr ynglŷn â'r mater hwn, gan y dywedodd bod uwchgynhadledd arall ar lygredd afonydd i fod i gael ei chynnal ym mis Chwefror 2023.

Thank you. In relation to the HIW review of the quality of discharge arrangements from adult in-patient mental health units in the Cwm Taf Morgannwg University Health Board area, I can assure you that the NHS delivery unit is providing support to the health board, and the Minister for Health and Social Services's officials are monitoring progress through our targeted intervention arrangements with the health board. And of course, the Minister expects the health board to prioritise a plan of work to implement the recommendations from the report you've referred to in response to the findings of the review.

Regarding your second issue, I am aware that the pipe has now been repaired. The Minister for Climate Change meets regularly with the water companies for a variety of discussions. The second phosphate summit was actually held last Wednesday—it was delayed from February. It was chaired by the First Minister, and myself and the Minister for Climate Change were there, and, obviously, the health boards were represented too—sorry, the water boards, sorry, the water companies were represented too. I'm showing my age. [Laughter.]

Diolch. O ran adolygiad AGIC o ansawdd trefniadau rhyddhau o unedau cleifion mewnol iechyd meddwl oedolion yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, gallaf eich sicrhau bod uned gyflawni'r GIG yn darparu cymorth i'r bwrdd iechyd, ac mae swyddogion y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn monitro'r cynnydd trwy ein trefniadau ymyrraeth wedi ei thargedu gyda'r bwrdd iechyd. Ac wrth gwrs, mae'r Gweinidog yn disgwyl i'r bwrdd iechyd flaenoriaethu cynllun o waith i weithredu'r argymhellion o'r adroddiad yr ydych wedi cyfeirio ato mewn ymateb i ganfyddiadau'r adolygiad.

O ran eich ail fater, rwy'n ymwybodol bod y bibell bellach wedi cael ei thrwsio. Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd yn cyfarfod yn rheolaidd gyda'r cwmnïau dŵr am amrywiaeth o drafodaethau. Mewn gwirionedd, cynhaliwyd yr ail uwchgynhadledd ffosffad ddydd Mercher diwethaf—roedd wedi'i gohirio o fis Chwefror. Cadeiriwyd hi gan y Prif Weinidog, ac roeddwn i a'r Gweinidog Newid Hinsawdd yno, ac, yn amlwg, cynrychiolwyd y byrddau iechyd hefyd—mae'n ddrwg gen i, y byrddau dŵr, mae'n ddrwg gen i, cynrychiolwyd y cwmnïau dŵr hefyd. Rwy'n dangos fy oedran. [Chwerthin.]

I'd just like to associate myself with the concerns expressed by Heledd Fychan. Because I read today that sewage is being discharged into the river Taf, and who wants to have a toilet being developed just outside our building? So, this is a really serious concern, which we need to pursue elsewhere.

Trefnydd, I wonder if we can have an update on the discussions that supermarket bosses were due to have with the Department for Environment, Food and Rural Affairs Minister, Mark Spencer, which you mentioned last week, on how we improve the shortage of vegetable and fruit supplies to feed our nation. What, if anything, did you learn from the inter-ministerial meeting I think you were hosting last week? In particular, I want to explore how it is possible that Kent growers of fruit are having to grub up their orchards, as we speak, because the supermarkets are refusing to pay them enough to even cover their costs, never mind make a profit to keep the business sustainable. And in your role as Minister for rural affairs, how are we going to use the Agriculture (Wales) Bill to make sure that this sort of open robbery is not happening in our country?

Hoffwn gysylltu fy hun â'r pryderon a fynegwyd gan Heledd Fychan. Oherwydd darllenais heddiw fod carthion yn cael eu rhyddhau i afon Taf, a phwy sydd eisiau bod â thoiled yn datblygu y tu allan i'n hadeilad? Felly, mae hyn yn bryder difrifol iawn, y mae angen i ni fynd ar ei drywydd mewn mannau eraill.

Trefnydd, tybed a allwn ni gael diweddariad ar y trafodaethau yr oedd penaethiaid archfarchnadoedd i fod i gael gyda Gweinidog Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, Mark Spencer, a grybwyllwyd gennych yr wythnos diwethaf, ar sut rydym yn gwella'r prinder cyflenwadau llysiau a ffrwythau i fwydo ein cenedl. Beth, os rhywbeth, wnaethoch chi ddysgu o'r cyfarfod rhyng-weinidogol yr oeddech yn ei gynnal yr wythnos diwethaf, rwy'n credu? Yn benodol, rwyf eisiau archwilio sut mae'n bosibl bod tyfwyr ffrwythau yng Nghaint yn gorfod tynnu'r coed o'r ddaear yn eu perllannau, fel rydyn ni'n siarad, oherwydd bod yr archfarchnadoedd yn gwrthod talu digon iddyn nhw i hyd yn oed dalu eu costau, heb sôn am wneud elw i gadw'r busnes yn gynaliadwy. Ac yn eich rôl chi fel Gweinidog Materion Gwledig, sut ydyn ni'n mynd i ddefnyddio Bil Amaethyddiaeth (Cymru) i wneud yn siŵr nad yw'r math yma o ladrad agored yn digwydd yn ein gwlad ni?

Thank you. Well, I can't remember where I was when I referred to this, but I certainly did refer to the meeting that the Minister for food and farming in the UK Government held with supermarkets. I obviously meet with retailers, with processors and with farmers around food supply, but the Minister in the UK Government held a sort of supermarket summit, which, unfortunately, he didn't invite devolved administration Ministers to, which I think was a shame. So I raised this with him at the inter-ministerial group, as you say, and he basically said that supermarkets weren't to blame. I tried to explain about the contracts, because I think that point is very important. Now, I don't know what's going on in Kent, but I think you do raise a very important point—that we need to make sure that those contracts are absolutely fair. And it was very interesting at the time, when we were seeing shortages of fruit and vegetables in our supermarkets that we weren't seeing that in the greengrocers.

In relation to your question around the agriculture Bill, obviously, that sets sustainable land management as a framework for our future agricultural policy, and we're obviously approaching Stage 2 of the agriculture Bill next week. And what we can do to help is, obviously, any future farming policy and support will reward farmers for, obviously, not just addressing the climate and nature emergencies, but also for that sustainable food production. 

Diolch. Wel, fedra i ddim cofio ble roeddwn i pan gyfeiriais i at hyn, ond yn sicr cyfeiriais at y cyfarfod a gynhaliwyd gan y Gweinidog bwyd a ffermio yn Llywodraeth y DU gydag archfarchnadoedd. Yn amlwg, rwy'n cwrdd gyda manwerthwyr, gyda phroseswyr a gyda ffermwyr ynghylch cyflenwad bwyd, ond gwnaeth y Gweinidog yn Llywodraeth y DU gynnal math o uwchgynhadledd archfarchnadoedd, na wnaeth, yn anffodus, wahodd Gweinidogion y gweinyddiaethau datganoledig iddi, ac rwy'n credu bod hynny'n drueni. Felly codais hyn gydag ef yn y grŵp rhyng-weinidogol, fel y dywedwch chi, ac yn y bôn dywedodd nad yr archfarchnadoedd sydd ar fai. Fe wnes i geisio egluro am y contractau, oherwydd rwy'n credu bod y pwynt yna'n bwysig iawn. Nawr, dydw i ddim yn gwybod beth sy'n digwydd yng Nghaint, ond rwy'n credu eich bod chi'n codi pwynt pwysig iawn—bod angen i ni sicrhau bod y contractau hynny'n gwbl deg. Ac roedd yn ddiddorol iawn ar y pryd, pan oedden ni'n gweld prinder ffrwythau a llysiau yn ein harchfarchnadoedd nad oedden ni'n gweld hynny yn y siopau ffrwythau a llysiau.

O ran eich cwestiwn ynghylch y Bil amaeth, yn amlwg, mae hynny'n gosod rheolaeth tir cynaliadwy fel fframwaith ar gyfer ein polisi amaethyddol yn y dyfodol, ac yn amlwg rydym yn agosáu at Gyfnod 2 y Bil amaeth yr wythnos nesaf. A'r hyn y gallwn ni ei wneud i helpu, yn amlwg, yw sicrhau y bydd unrhyw bolisi a chymorth i ffermio yn y dyfodol yn gwobrwyo ffermwyr, yn amlwg, nid dim ond mynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur, ond hefyd am gynhyrchu'r bwyd cynaliadwy hwnnw. 

14:40

Minister, could I request a statement, please, from the Minister for Economy on what work the Welsh Government is doing to help our pubs during this extremely difficult time for them? I've had a number of pubs close in my constituency, which is a real great shame for those families who are involved in that. I know that a lot of the levers sit with the UK Government, but I think it would be very interesting to hear what the Welsh Government are doing to support our pubs and hospitality industry during the cost-of-living crisis. 

Gweinidog, a gaf i ofyn am ddatganiad, os gwelwch yn dda, gan Weinidog yr Economi ar ba waith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i helpu ein tafarndai yn ystod y cyfnod hynod anodd hwn iddyn nhw? Rwyf wedi gweld nifer o dafarndai yn cau yn fy etholaeth i, sydd yn drueni mawr i'r teuluoedd hynny sy'n ymwneud â hynny. Rwy'n gwybod bod llawer o'r ysgogiadau gan Lywodraeth y DU, ond rwy'n credu y byddai'n ddiddorol iawn clywed beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi ein tafarndai a'n diwydiant lletygarwch yn ystod yr argyfwng costau byw. 

The Minister for Economy and myself met with quite a few representatives from the pub industry, actually, at Brains brewery, not that long ago, probably about just before Christmas—a couple of months ago—to discuss what we could do as a Government to support. You'll be aware that we've got various schemes and levels of support as well. You are right: the UK Government do hold a lot of those levers, and I'm sure that the Minister for Economy is having discussions with his counterparts in the UK Government on this issue as well. 

Gwnaeth Gweinidog yr Economi a minnau gwrdd â chryn dipyn o gynrychiolwyr o'r diwydiant tafarndai, mewn gwirionedd, ym mragdy Brains, heb fod mor hir â hynny yn ôl, ychydig cyn y Nadolig mae'n debyg—cwpl o fisoedd yn ôl—i drafod yr hyn y gallem ni ei wneud fel Llywodraeth i gefnogi. Byddwch yn ymwybodol bod gennym amryw o gynlluniau a lefelau o gymorth hefyd. Rydych chi'n iawn: Llywodraeth y DU sydd â llawer o'r ysgogiadau hynny, ac rwy'n siŵr bod Gweinidog yr Economi yn cael trafodaethau gyda'i swyddogion cyfatebol yn Llywodraeth y DU ar y mater hwn hefyd. 

A gaf i ofyn am ddatganiad gan y Gweinidog iechyd, os gwelwch yn dda, ynghylch sicrwydd tenantiaeth i bartneriaethau meddygon teulu? Mae hyn yn dod yn sgil cyhoeddiad bod landlord meddygfa Porthmadog wedi rhoi cais cynllunio ymlaen i droi'r adeilad yn fflatiau. Bydd hyn yn golygu y bydd yn rhaid i'r feddygfa, o bosibl, gau, gan nad oes yna unlle arall ar ei chyfer hi yn y dref ar hyn o bryd. Mae'n ymddangos yn rhyfedd i fi bod gwasanaeth mor bwysig â meddygfa deuluol yn medu cael ei lluchio allan heb unrhyw sicrwydd, gan achosi pryder anferthol i'r cleifion. Felly, buaswn i'n ddiolchgar i gael datganiad ynghylch y sefyllfa yma, os gwelwch yn dda. 

Yn ail, a gaf i ddatganiad gennych chi fel y Gweinidog amgylcheddol—gwledig, mae'n flin gen i—ynghylch beth ddaeth allan o'r cyfarfod ffosffadau yr wythnos diwethaf? A gawn ni ddiweddariad brys a buan ynghylch hynny, os gwelwch yn dda? 

May I ask for a statement from the Minister for health, please, with regard to tenancy assurance for partnerships of GPs? This follows the announcement that a Porthmadog landlord has put forward a planning application to turn the building into flats, which means that the surgery will have to possibly close, because there's nowhere else for it to be located in the town at the moment. It appears strange to me that such an important service as a GP surgery is going to be thrown out without any certainty, which will cause a great deal of concern to patients. I would be grateful to have a statement on this situation, please. 

Secondly, may I have a statement from you as Minister for rural Wales with regard to the phosphates summit that you held? Can we have an update—an urgent update—on that, please? 

The update on the phosphates summit will come via a written statement from the First Minister, and not from myself. In relation to your question regarding the GP surgery in your constituency, I would think, as it's such a specific issue, it would be best for you to write to the Minister for health directly.  

Bydd y diweddariad ar yr uwchgynhadledd ffosffadau yn dod drwy ddatganiad ysgrifenedig gan y Prif Weinidog, ac nid gennyf fi. O ran eich cwestiwn ynglŷn â'r feddygfa yn eich etholaeth, byddwn i'n meddwl, gan ei fod yn fater mor benodol, y byddai'n well i chi ysgrifennu at y Gweinidog iechyd yn uniongyrchol.  

I would like two statements, the first being on the Welsh Government's response to the National Police Chiefs' Council—NPCC—report released today, that said that nine out of 10 complaints about violence against women and girls by police officers in England and Wales were dropped over a six-month period. But, of the resolved cases, only 13 of those officers were sacked, according to the data from the National Police Chiefs' Council, and two thirds of the public complaints were categorised as use of force. In these cases, complaints from women were regarding the use of force when being handcuffed, and some of those were complaints of sexual assault. We clearly can't go on like this, Minister. Something has to be done.

The second statement from Welsh Government that I would like is about what discussions, if any, you've had with the UK Government regarding Boris Johnson nominating his father, Stanley Johnson, for a knighthood. It's alleged that Stanley Johnson punched his ex-wife, the late Charlotte Wahl, so hard during their first marriage that he broke her nose. It's reported that supporters have said that it was a 'one-off', as if that is okay. Charlotte Wahl, on the other hand, has said that he hit her many times and described their marriage as 'ghastly', 'terrible'. What concerns me and most people is the message that the proposed knighthood could give to other perpetrators of domestic abuse that it's okay to abuse your spouse, and to the victims and their families that what they are being subjected to is acceptable, perhaps even trivial. This risks setting the agenda backwards, while this Government and Members here are trying to move the agenda forward. 

Hoffwn gael dau ddatganiad, y cyntaf ar ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu—NPCC—a ryddhawyd heddiw, a ddywedodd fod naw o bob 10 cwyn am drais yn erbyn menywod a merched gan swyddogion heddlu yng Nghymru a Lloegr wedi eu gollwng dros gyfnod o chwe mis. Ond, o'r achosion a ddatryswyd, dim ond 13 o'r swyddogion hynny gafodd eu diswyddo, yn ôl y data gan Gyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu, ac fe gafodd dwy ran o dair o'r cwynion cyhoeddus eu categoreiddio yn rhai defnydd o rym. Yn yr achosion hyn, roedd cwynion gan fenywod yn ymwneud â'r defnydd o rym wrth gael eu rhoi mewn cyffion, ac roedd rhai o'r rheiny'n gwynion o ymosod yn rhywiol. Mae'n amlwg na allwn ni fynd ymlaen fel hyn, Gweinidog. Mae'n rhaid gwneud rhywbeth.

Mae'r ail ddatganiad gan Lywodraeth Cymru yr hoffwn yn ymwneud â pha drafodaethau, os o gwbl, rydych chi wedi eu cael gyda Llywodraeth y DU ynglŷn â Boris Johnson yn enwebu ei dad, Stanley Johnson, i gael ei urddo'n farchog. Honnir i Stanley Johnson ddyrnu ei gyn-wraig, y diweddar Charlotte Wahl, mor galed yn ystod eu priodas gyntaf nes iddo dorri ei thrwyn. Mae wedi dweud bod cefnogwyr wedi dweud ei fod yn ddigwyddiad 'untro', fel petai hynny'n iawn. Mae Charlotte Wahl, ar y llaw arall, wedi dweud iddo ei tharo droeon a disgrifiodd eu priodas fel un 'dychrynllyd', 'ofnadwy'. Yr hyn sy'n fy mhoeni i a'r rhan fwyaf o bobl yw'r neges y gallai'r marchog arfaethedig ei rhoi i gyflawnwyr eraill cam-drin domestig ei bod yn iawn i gam-drin eich cymar, ac i'r dioddefwyr a'u teuluoedd bod yr hyn y maen nhw'n ei ddioddef yn dderbyniol, efallai hyd yn oed yn ddibwys. Mae hyn yn peryglu troi'r agenda am yn ôl, tra bod y Llywodraeth hon a'r Aelodau yn y fan yma yn ceisio symud yr agenda yn ei blaen. 

Thank you. I know that the Minister for Social Justice is very aware that the new data from the National Police Chiefs' Council does highlight what you stated, Joyce Watson—that nine in 10 complaints from members of the public led to no action being taken against police officers and staff who'd been accused of violence against women, domestic abuse and sexual violence, and that data was based around March of 2022, and it was a period of around six months. Obviously, policing is a reserved issue and the responsibility of the UK Government, but, as you know, as a Government, and certainly the Minister for Social Justice, takes the issue of police conduct very seriously, especially as violence against women, domestic abuse and sexual violence is of course a devolved matter here and one where we work very closely with our police colleagues. The Minister for Social Justice chaired the Policing Partnership Board for Wales just before Christmas and, there, the issue of trust in policing was discussed, and it was actually agreed it's such an important matter that it would be a standing item on every agenda of that partnership board.

In relation to your second point, as you say, as a Government, we are very committed to taking action to tackle domestic abuse. We have the Live Fear Free helpline—that's available to anyone needing to talk to someone about violence against women, domestic abuse or sexual violence. I'm not aware of any specific discussions regarding the honour that you just referred to. Again, the whole honours policy and process is completely a reserved matter and the responsibility of the UK Cabinet Office, but, again, I'm sure the Minister for Social Justice, if she has had any discussions, will update the Member, but I'm not aware of any.

Diolch. Rwy'n gwybod bod y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn ymwybodol iawn bod y data newydd gan Gyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu yn tynnu sylw at yr hyn a ddywedoch chi, Joyce Watson—bod naw o bob 10 cwyn gan aelodau'r cyhoedd wedi arwain at beidio â chymryd camau yn erbyn swyddogion heddlu a staff a oedd wedi cael eu cyhuddo o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, ac roedd y data hwnnw wedi ei seilio ar fis Mawrth 2022, ac roedd yn gyfnod o tua chwe mis. Yn amlwg, mae plismona yn fater a gedwir yn ôl a chyfrifoldeb Llywodraeth y DU ydyw, ond, fel y gwyddoch chi, fel Llywodraeth, ac yn sicr mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, yn cymryd y mater o ymddygiad yr heddlu o ddifrif, yn enwedig gan fod trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol wrth gwrs yn fater sydd wedi'i ddatganoli yma ac yn un yr ydym yn gweithio'n agos iawn gyda'n cydweithwyr yn yr heddlu arno. Cadeiriodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Fwrdd Partneriaeth Plismona Cymru ychydig cyn y Nadolig ac, yno, trafodwyd y mater o ffydd mewn plismona, a chytunwyd mewn gwirionedd ei fod yn fater mor bwysig y byddai'n eitem sefydlog ar bob agenda'r bwrdd partneriaeth hwnnw.

O ran eich ail bwynt, fel y dywedwch chi, fel Llywodraeth, rydym ni wedi ymrwymo'n fawr i gymryd camau i fynd i'r afael â cham-drin domestig. Mae gennym linell gymorth Byw Heb Ofn—mae honno ar gael i unrhyw un sydd angen siarad â rhywun am drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig neu drais rhywiol. Dydw i ddim yn ymwybodol o unrhyw drafodaethau penodol ynglŷn â'r anrhydedd y gwnaethoch chi gyfeirio ato. Unwaith eto, mae'r holl bolisi a'r broses anrhydeddau yn fater a gedwir yn ôl yn llwyr a chyfrifoldeb Swyddfa Cabinet y DU ydyw, ond, eto, rwy'n siŵr y bydd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, os yw hi wedi cael unrhyw drafodaethau, yn diweddaru'r Aelod, ond dydw i ddim yn ymwybodol o unrhyw rai.

14:45

Two statements, please. I'd like to declare an interest on the first one, as this affects a relative, however, it's also affecting a large number of my constituents. So, I wish to request a statement from the Minister for Health and Social Services on pre-operative assessments. Earlier this month, the Betsi board wrote to me, stating, 'Colleagues have confirmed that once a patient has passed the POAC, the health board aims to schedule them for surgery within 16 weeks of the date of the POAC.' Now, this has increased, to my knowledge—I think the Minister is almost agreeing there—because it used to be six weeks, whereas now, four months is considerably longer than it used to be. The Betsi board website has some information on pre-operative assessment, but I haven't been able to locate any public information on their timescales for such assessments, or, indeed, how the medical guidance influences these. The Centre for Perioperative Care published guidelines in June 2021 state that:

'All perioperative services should have a system for active clinical surveillance of patients on waiting lists, particularly those who have been on lists for longer than 3 months for P3 or P4 surgery.'

So, I am very concerned that the Betsi board has extended the timescales to up to 16 weeks at a time when there is no clear all-Wales standard. So, in the interest of patient safety, I would be grateful if a statement could be made.

Oh, and then—

Dau ddatganiad, os gwelwch yn dda. Hoffwn ddatgan buddiant ar yr un cyntaf, gan fod hyn yn effeithio ar berthynas, fodd bynnag, mae hefyd yn effeithio ar nifer fawr o fy etholwyr. Felly, hoffwn ofyn am ddatganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar asesiadau cyn llawdriniaeth. Yn gynharach yn y mis, ysgrifennodd bwrdd Betsi ataf, gan ddweud, 'Mae cydweithwyr wedi cadarnhau unwaith y bydd claf wedi pasio'r POAC, nod y bwrdd iechyd yw trefnu llawdriniaeth ar ei gyfer o fewn 16 wythnos i ddyddiad y POAC.' Nawr, mae hyn wedi cynyddu, hyd y gwn i—rwy'n credu bod y Gweinidog bron â chytuno yn y fan yna—oherwydd roedd yn arfer bod yn chwe wythnos, ond erbyn hyn, mae pedwar mis yn sylweddol hirach nag yr oedd yn arfer bod. Mae gan wefan bwrdd Betsi rywfaint o wybodaeth am asesiadau cyn llawdriniaeth, ond nid wyf wedi gallu dod o hyd i unrhyw wybodaeth gyhoeddus am eu hamserlenni ar gyfer asesiadau o'r fath, nac, yn wir, sut mae'r canllawiau meddygol yn dylanwadu ar y rhain. Mae'r Ganolfan Gofal Amdriniaethol a gyhoeddwyd ym Mehefin 2021 yn nodi:

'Dylai'r holl wasanaethau amdriniaethol fod â system ar gyfer gwyliadwriaeth glinigol weithredol ar gyfer cleifion ar restrau aros, yn enwedig y rhai hynny sydd wedi bod ar restrau am fwy na 3 mis ar gyfer llawdriniaeth P3 neu P4.'

Felly, rwy'n bryderus iawn bod bwrdd Betsi wedi ymestyn yr amserlenni i hyd at 16 wythnos ar adeg pan nad oes safon clir ar gyfer Cymru gyfan. Felly, er budd diogelwch cleifion, byddwn yn ddiolchgar pe bai modd gwneud datganiad.

O, ac wedyn—

No, that's okay. You're already well over time, and I—

Na, mae'n iawn. Rydych chi eisoes ymhell dros amser, ac mae gen i—

Yes. You can do that next week, Janet. You're well over time.

Ie. Gallwch chi wneud hwnnw yr wythnos nesaf, Janet. Rydych chi ymhell dros amser.

Thank you. I wasn't aware of the change from six weeks to 16 weeks and, as you say, I would've thought there would be an all-Wales standard. So, I will certainly ask the health Minister to look at what you've just come forward with, because I do think there would need to be an explanation if it had gone from six weeks to 16 weeks for pre-operative assessments, because, obviously, if somebody has a pre-operative assessment, then their health could change considerably in that length of time. I'm not aware if there is an all-Wales standard, but I would've thought there would be, so I will certainly ask the Minister for Health and Social Services to have a look at that.

Diolch. Doeddwn i ddim yn ymwybodol o'r newid o chwe wythnos i 16 wythnos, ac fel y dywedwch chi, byddwn i wedi meddwl y byddai yna safon Cymru gyfan. Felly, fe wnaf yn sicr ofyn i'r Gweinidog iechyd edrych ar yr hyn yr ydych chi newydd ei gyflwyno, oherwydd rwy'n credu y byddai angen esboniad pe byddai wedi mynd o chwe wythnos i 16 wythnos ar gyfer asesiadau cyn llawdriniaeth, oherwydd, yn amlwg, os bydd rhywun yn cael asesiad cyn llawdriniaeth, yna gallai ei iechyd newid yn sylweddol yn yr amser hwnnw. Dydw i ddim yn ymwybodol os oes safon i Gymru gyfan, ond byddwn i wedi meddwl y byddai yna, felly fe wnaf yn sicr ofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol gael golwg ar hynny.

I would like to ask for a statement from the economy Minister, giving clarification about the process that will be followed—imminently, hopefully—for announcing the granting of free-port status to a port or ports in Wales, a decision made jointly, of course, by UK and Welsh Governments. And I'd like to place on record, again, my gratitude to Anglesey council and Stena for putting together a very, very strong bid that has the interests of the people of Anglesey at its heart. And it hasn't been an easy process getting to this point—the fighting for equal funding status with England; £26 million for an English free port and £8 million for Wales didn't seem fair—but I'm grateful to Welsh Government for making that case to UK Government, and for asking for those assurances around workers' rights and environmental regulations. And there'll still need to be an awful lot of monitoring, but, with those assurances in place, we had the firm foundations on which a solid bid could be built. We can, hopefully, with the status, move forward to building on our status as a trading island. This is a community-made bid to help a community that has suffered blow after blow from the closure of Anglesey Aluminium and Rehau and the Brexit effect of recent years and, of course, the devastating recent announcement around the Two Sisters plant in Llangefni. So, clarity would be most welcome.

Hoffwn ofyn am ddatganiad gan Weinidog yr economi, yn rhoi eglurhad o'r broses a ddilynir—yn fuan, gobeithio—i gyhoeddi rhoi statws porthladd rhydd i borthladd neu borthladdoedd yng Nghymru, penderfyniad a wnaed ar y cyd, wrth gwrs, gan Lywodraethau'r DU a Chymru. A hoffwn roi ar y cofnod, unwaith eto, fy niolch i gyngor Môn a Stena am lunio cais cryf iawn, iawn sydd â buddiannau pobl Môn yn ganolog iddo. Ac nid yw wedi bod yn broses hawdd cyrraedd y pwynt hwn—yr ymladd am statws ariannu cyfartal gyda Lloegr; doedd £26 miliwn am borthladd rhydd yn Lloegr ac £8 miliwn i Gymru ddim yn ymddangos yn deg—ond rwy'n ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am gyflwyno'r achos hwnnw i Lywodraeth y DU, ac am ofyn am y sicrwydd hynny ynghylch hawliau gweithwyr a rheoliadau amgylcheddol. A bydd angen llawer iawn o fonitro o hyd, ond, gyda'r sicrwydd ar waith, roedd gennym y sylfeini cadarn y gellid adeiladu cais cadarn arnynt. Gallwn, gobeithio, gyda'r statws, symud ymlaen at adeiladu ar ein statws fel ynys fasnachu. Cais cymunedol yw hwn i helpu cymuned sydd wedi dioddef ergyd ar ôl ergyd o gau Anglesey Aluminium a Rehau ac effaith Brexit y blynyddoedd diwethaf ac, wrth gwrs, y cyhoeddiad diweddaraf dinistriol ynghylch ffatri Two Sisters yn Llangefni. Felly, byddai eglurder i'w groesawu'n fawr.

14:50

Thank you. Obviously, this will be a decision for the Minister for Economy, who will update Senedd Members with a statement in due course. 

Diolch i chi. Yn amlwg, penderfyniad i Weinidog yr Economi fydd hwn, a fydd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau'r Senedd gyda datganiad maes o law.

3. Cwestiynau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd
3. Questions to the Minister for Climate Change

Yr eitem nesaf, felly, yw'r cwestiynau i'r Gweinidog Newid Hinsawdd, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Joyce Watson. 

The next item, therefore, is questions to the Minister for Climate Change, and the first question is from Joyce Watson. 

Tai Gwag
Empty Homes

1. A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ar gamau gweithredu Llywodraeth Cymru i ddod â thai gwag yn ôl i ddefnydd? OQ59269

1. Will the Minister provide an update on Welsh Government actions to bring empty homes back into use? OQ59269

We have a number of initiatives that provide both practical and financial support to bring empty homes back into use. In January, I announced a £50 million national empty homes grant scheme, which is now open for applications, to further add to these measures.

Mae gennym ni nifer o gynlluniau sy'n rhoi cymorth ymarferol ac ariannol ar gyfer dechrau defnyddio cartrefi gwag unwaith eto. Ym mis Ionawr, fe gyhoeddais i gynllun grant cenedlaethol cartrefi gwag o £50 miliwn, sy'n agored i geisiadau nawr, i ychwanegu eto at y mesurau hyn.

Thank you, Minister, and I'm delighted that all of the local authorities in my region will be taking part in this scheme, and Gwynedd already accepting applications. It's desperately needed. Can I ask, have you had an opportunity to read the latest report from the Bevan Foundation on the private rental market in Wales finding that only 32 properties advertised across Wales were available at local housing allowance rates, and 1.2 per cent of the rental market was available at local housing allowance rates, and 16 local authorities do not have a single property available at local housing allowance rates? So, this is clearly needed to bring those properties back into the market, and I suppose you're looking forward, as I am and others are, in tomorrow's budget that will match our investment into affordable housing so that we can deliver for those communities that we all serve? 

Diolch i chi, Gweinidog, ac rwy'n hynod o falch y bydd pob un o'r awdurdodau lleol yn fy rhanbarth yn cymryd rhan yn y cynllun hwn, ac mae Gwynedd yn derbyn ceisiadau eisoes. Mae gwir angen amdano. Ac a gaf i ofyn, a ydych chi wedi cael cyfle i ddarllen adroddiad diweddaraf Sefydliad Bevan ynglŷn â'r farchnad rhentu preifat yng Nghymru a oedd yn canfod mai dim ond 32 eiddo a hysbysebwyd ledled Cymru a oedd ar gael ar gyfraddau lwfans tai lleol, ac mai 1.2 y cant o'r farchnad rhent a oedd ar gael ar gyfraddau lwfans tai lleol, ac nid oes gan 16 awdurdod lleol unrhyw eiddo o gwbl ar gael ar gyfraddau lwfans tai lleol? Felly, mae hi'n amlwg fod angen hwn i dynnu'r tai hynny yn ôl i'r farchnad, ac rwy'n tybio eich bod chi'n edrych ymlaen, fel minnau ac eraill, yng nghyllideb yfory a fydd yn cyd-fynd â'n buddsoddiad ni mewn tai fforddiadwy ar gyfer gallu cyflawni ar gyfer y cymunedau hyn sydd dan ofal pob un ohonom ni? 

Yes. Thank you very much, Joyce Watson, for that very timely question. As I know you know, Joyce, empty homes are a complete blight and nuisance on our communities. They attract anti-social behaviour, they impose environmental health problems, they contribute to a general sense of decline in the neighbourhood, and a sense that, perhaps, nobody really cares about this particular street or this particular little neighbourhood. And that's very frustrating indeed when housing is in such short supply as well. It's a real shame and another symptom of our completely dysfunctional housing market that this is allowed to happen. 

So, as I said, we have allocated £50 million over the next two years to bring up to 2,000 long-term empty properties across Wales back into use through our national empty homes grant scheme. And, just to say, although there are varying numbers—around 22,000, for example, of empty homes—it's actually quite difficult to distinguish between those homes that are, for example, being marketed for sale or empty for other reasons, people in long term—. You know, there's a variety of things. So, we've got a very specific grant for homes that are empty and require refurbishment to come back into beneficial use, and that complements our existing scheme, including Leasing Scheme Wales. 

I am absolutely aware of the Bevan report that highlights a growing gap between LHA rates and market rents of private housing in Wales. As you know, the LHA isn't devolved—would that it were. I've repeatedly written to the UK Government calling for urgent and immediate action to address this, and just again saying to colleagues opposite, who I know are not heartless, this is now below—[Interruption.] This is below the poor law. This is below where the poor law was. It's just not acceptable that you cannot find a single property in 16 areas across Wales at local housing allowance rates. This really does need to be addressed. It's a really big problem. It's not a political point; it's a really big problem. And it doesn't make any economic sense. Because of the cost of homelessness to local authorities when people can't stay in the private rented sector because the LHA has been frozen in this unprecedented time of inflation and increasing rents, the amount of money going out of the public purse at local authority level is far more than the amount that would go in at local housing allowance level. So, it's baffling to me why the rate is frozen—it genuinely is baffling to me—and I really, really call on the UK Government to review that situation, because it's heartless and it's causing proper misery. It's also preventing us from helping really good landlords who want to do this scheme with us from coming into the scheme, because now the LHA rates are so low that it's becoming not worth their while to do.

So, just to explain what we do, the local housing allowance rate is what we pay to landlords who come into the scheme. It’s still worth while, and landlords should still look at it, because it guarantees that income every single week, every single month, and you don’t have to put up with voids and turnovers and a percentage going to management properties and so on. So, it’s still very much worth looking at, but the lower the LHA rate goes, the worse it is to try and market it on that point. We have made positive progress. A number of local authorities that have exceeded their initial targets for year 1. It’s positive news that Newport has just expressed an interest as the sixteenth local authority to join the scheme. But an increase in the LHA rate to the proper level would really help.

Ie. Diolch yn fawr i chi, Joyce Watson, am y cwestiwn amserol iawn yna. Fel y gwn y gwyddoch chwithau, Joyce, mae cartrefi gwag yn falltod llwyr ac yn achosi anhwylustod yn ein cymunedau ni. Maen nhw'n denu ymddygiad gwrthgymdeithasol, maen nhw'n achosi problemau iechyd amgylcheddol, maen nhw'n cyfrannu at ymdeimlad cyffredinol o ddirywiad yn y gymdogaeth, ac ymdeimlad nad oes neb yn poeni am y stryd arbennig honno mewn gwirionedd na'r gymdogaeth fechan arbennig honno chwaith. Ac mae hynny wir yn achosi rhwystredigaeth fawr pan fo'r cyflenwad tai mor wan hefyd. Mae hi'n drueni gwirioneddol a dyna symptom arall o'r farchnad dai gwbl gyfeiliornus sydd gennym ni sef bod hyn yn gallu digwydd.

Felly, fel dywedais i, rydyn ni wedi dyrannu £50 miliwn yn ystod y ddwy flynedd nesaf i sicrhau bod hyd at 2,000 o dai sydd wedi bod yn wag yn yr hirdymor ledled Cymru yn cael eu defnyddio unwaith eto trwy ein cynllun cenedlaethol o grantiau cartrefi gwag. A dim ond i ddweud, er bod y niferoedd yn amrywio—tua 22,000, er enghraifft, o gartrefi gwag—mae hi'n anodd iawn mewn gwirionedd gwahaniaethu rhwng y cartrefi hynny sydd, er enghraifft, yn cael eu marchnata ar werth neu'n wag am resymau eraill, pobl mewn—. Wyddoch chi, fe geir amrywiaeth o bethau. Felly mae gennym ni grant penodol iawn ar gyfer cartrefi sy'n wag ac y bydd yn rhaid gwneud gwaith i'w hadnewyddu nhw i'w defnyddio nhw unwaith eto mewn ffordd fuddiol, ac mae hwnnw'n ategu ein cynllun presennol ni, yn cynnwys Cynllun Prydlesu Cymru.

Rwy'n gwbl ymwybodol o adroddiad Bevan sy'n nodi bwlch cynyddol rhwng cyfraddau lwfansau tai lleol a rhenti tai preifat yng Nghymru. Fel gwyddoch chi, ni chafodd lwfansau tai lleol eu datganoli—oni fyddai hi felly. Rwyf i wedi ysgrifennu at Lywodraeth y DU dro ar ôl tro yn galw am weithredu ar fyrder ac ar unwaith i fynd i'r afael â hyn, a dim ond i ddweud wrth gyd-Aelodau gyferbyn â mi, yr wyf i'n gwybod nad ydyn nhw'n ddidostur, mae hyn bellach islaw—[Torri ar draws.] Mae hyn yn waeth na Deddf y Tlodion. Mae hyn yn waeth na'r sefyllfa dan Ddeddf y Tlodion. Nid yw hi'n dderbyniol na allwch chi ganfod un eiddo mewn 16 ardal ledled Cymru ar gyfraddau lwfans tai lleol. Mae angen dybryd i fynd i'r afael â hyn. Mae hi'n broblem fawr iawn. Nid pwynt gwleidyddol mohono; mae hi'n broblem wirioneddol fawr. Ac nid yw hi'n gwneud unrhyw synnwyr yn economaidd. Oherwydd y gost i awdurdodau lleol yn sgil digartrefedd pan na all pobl breswylio yn y sector rhentu preifat oherwydd bod y lwfans tai lleol wedi ei rewi yn yr amser digynsail hwn o chwyddiant a chynyddu rhenti, mae swm yr arian sy'n mynd allan o bwrs y wlad ar lefel yr awdurdodau lleol yn llawer mwy na'r swm a fyddai'n mynd i mewn ar lefel lwfans tai lleol. Felly, mae hi'n peri dryswch i mi fod y gyfradd wedi ei rhewi—mae wir yn peri dryswch i mi—ac rwy'n galw ar Lywodraeth y DU yn daer iawn i adolygu'r sefyllfa honno, oherwydd mae'n galongaled ac yn achosi dioddefaint gwirioneddol. Mae'n ein hatal ni hefyd rhag helpu landlordiaid da iawn sy'n awyddus i lunio'r cynllun hwn gyda ni rhag ymuno â'r cynllun, oherwydd mae'r cyfraddau lwfansau tai lleol mor isel nawr fel nad yw hi'n werth eu hamser nhw i wneud felly.

Felly, dim ond ar gyfer egluro'r hyn yr ydym ni'n ei wneud, cyfradd y lwfans tai lleol yw'r hyn yr ydym ni'n ei dalu i landlordiaid sy'n ymuno â'r cynllun. Mae'n hynny'n parhau i fod yn werthfawr, ac fe ddylai landlordiaid barhau i ystyried hynny, oherwydd mae honno'n gwarantu'r incwm bob wythnos, bob mis, ac nid oes raid i chi ddioddef lleoedd gwag a throsiant a chanran yn mynd i wasanaethau rheoli ac ati. Felly, mae hi'n dal i fod yn werth ystyried hyn, ond po isaf y bydd cyfradd lwfans tai lleol yn gostwng, yr anoddaf yw ceisio marchnata ar y pwynt hwnnw. Fe wnaethom ni gynnydd cadarnhaol. Mae nifer o awdurdodau lleol wedi mynd tu hwnt i'w nodau cychwynnol ar gyfer blwyddyn 1. Newyddion cadarnhaol yw bod Casnewydd newydd fynegi diddordeb i fod yn unfed awdurdod lleol ar bymtheg i ymuno â'r cynllun. Ond fe fyddai cynnydd yng nghyfradd lwfans tai lleol hyd at gyfradd briodol o wir gymorth.

14:55

Minister, we do have a heart over here, and we do hear what you say, but it is the job of the Welsh Government. Housing is a wholly devolved matter and, as my colleagues have said, 22,000 homes are empty across Wales. So, we think it’s about time that the Welsh Government had a new, refreshed strategy on how they’re going to bring those empty homes back into use. When I was a county councillor in Powys, the number of people waiting for homes was astronomical. We only built 5,000 homes across the whole of Wales last year. So, do you not agree with me, Minister, that it is about time that Welsh Government took some responsibility for bringing those empty homes back into use and building more homes so we can actually give those people in Wales who are waiting on housing waiting lists the homes that everybody deserves to have here in Wales?

Gweinidog, mae gennym ni galon draw yn y fan hon, ac rydym ni'n clywed yr hyn yr ydych chi'n ei ddweud, ond gwaith Llywodraeth Cymru yw hwn. Mae tai yn fater a ddatganolwyd yn gyfan gwbl, ac fel dywedodd fy nghyd-Aelodau, mae 22,000 o gartrefi ledled Cymru yn wag. Felly, rydyn ni o'r farn ei bod hi'n hen bryd i Lywodraeth Cymru fod â strategaeth newydd, ar ei newydd wedd o ran sut i ddefnyddio unwaith eto'r tai hynny'n sy'n wag. Pan oeddwn i'n gynghorydd sir ym Mhowys, roedd nifer y bobl a oedd yn aros am gartrefi yn ddirifedi. Dim ond 5,000 o dai a wnaethom ni eu hadeiladu'r llynedd drwy Gymru gyfan. Felly, onid ydych chi'n cytuno â mi, Gweinidog, ei bod hi'n hen bryd i Lywodraeth Cymru gymryd rhywfaint o gyfrifoldeb am ddefnyddio unwaith eto'r tai hyn sy'n wag ac adeiladu mwy o gartrefi er mwyn i ni allu rhoi cartrefi y mae pawb mewn gwirionedd yn haeddu eu cael yma yng Nghymru i'r bobl hynny yng Nghymru sydd ar restrau aros am dai?

Well, you know—‘sighs’, as they say at the beginning of the thing—it isn’t wholly devolved. Local housing allowance isn’t devolved.

Wel, wyddoch chi—'ochenaid', fel maen nhw'n dweud ar ddechrau'r peth—ni chafodd hyn ei ddatganoli yn gyfan gwbl. Ni chafodd y lwfans tai lleol ei ddatganoli. 

Housing is devolved, Minister.

Fe ddatganolwyd tai, Gweinidog.

You started with a phrase that wasn’t accurate, because local housing allowance isn’t devolved—[Interruption.] It isn’t devolved. Whether you like it or not, it isn’t devolved. Therefore, we are hamstrung in what we can do, and that policy drives homelessness, because people cannot stay in their rented accommodation because they cannot afford it because the local housing allowance is not high enough. It's below where the poor laws were. You have to take some responsibility for this.

Now, we’ve done a lot of things. We’ve done a lot of things here in Wales, and, once the Tories had finally seen sense and taken the caps off housing revenue accounts, and taken the restrictions off HRAs, which is only a few years ago—and it took 40 years for you to actually wake up and smell the coffee—we have ramped it up since then. There’s no getting away from this history lesson. You don’t like it. You asked me the question, this is the answer. You don’t like it because you don’t like accuracy in answers. So, the answer is: we have done everything that’s been possible to do within our devolved powers, but we are, as always, hamstrung by a blinkered and quite heartless Tory Government.

Fe wnaethoch chi ddechrau gydag ymadrodd nad oedd yn gwbl gywir, oherwydd nid yw lwfans tai lleol wedi cael ei ddatganoli—[Torri ar draws.] Ni chafodd ei ddatganoli. Os ydych chi'n hoffi hynny neu beidio, ni chafodd ei ddatganoli. Felly, rydym ni wedi cael ein llyffetheirio o ran yr hyn y gallwn ni ei wneud, ac mae'r polisi hwnnw'n achosi digartrefedd, oherwydd ni all pobl aros mewn llety y maen nhw'n ei rentu oherwydd na allan nhw fforddio hynny oherwydd nid yw'r lwfans tai lleol yn ddigon hael. Mae'n llai na'r hyn a oedd ar gael gyda deddfau'r tlodion. Mae'n rhaid i chi dderbyn rhywfaint o gyfrifoldeb am hyn.

Nawr, fe wnaethom ni lawer o bethau. Rydym ni wedi gwneud llawer o bethau yma yng Nghymru ac ar ôl i'r Torïaid weld synnwyr o'r diwedd a thynnu'r capiau oddi ar gyfrifon refeniw tai, a diddymu'r cyfyngiadau ar gyfrifon refeniw tai, dim ond ychydig flynyddoedd yn ôl—ac fe gymerodd hi 40 mlynedd i chi ddod yn effro i hynny mewn gwirionedd—rydym ni wedi cynyddu hyn fwyfwy ers hynny. Does dim dianc rhag y wers hanes hon. Nid ydych chi'n hoffi hyn. Fe wnaethoch chi ofyn y cwestiwn i mi, a dyma'r ateb. Nid ydych chi'n hoffi hyn am nid ydych chi'n hoff o gywirdeb mewn atebion. Felly, yr ateb yw: rydym ni wedi gwneud popeth sydd wedi bod yn bosibl ei wneud gyda'n pwerau datganoledig ni, ond rydym ni, fel bob amser, wedi cael ein llyffetheirio gan Lywodraeth Dorïaidd gibddall a chwbl ddidostur.

Ansawdd Dŵr Llyn Padarn
Llyn Padarn Water Quality

2. A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ar effaith arllwysiad carthion ar ansawdd y dŵr yn Llyn Padarn? OQ59245

2. Will the Minister provide an update on the impact of sewage discharge on water quality in Llyn Padarn? OQ59245

Diolch, Siân Gwenllian. Llyn Padarn is Wales’s only designated inland bathing water and has consistently achieved the highest classification of 'excellent'. As a designated bathing water, Natural Resources Wales imposes tight regulatory controls on all discharges, including storm overflows, that are located nearby.

Diolch, Siân Gwenllian. Llyn Padarn yw unig ddŵr mewndirol a ddynodwyd ar gyfer ymdrochi ynddo yng Nghymru sydd wedi ennill ei le yn y dosbarthiad uchaf sef 'ardderchog' gyda chysondeb. Am iddo gael ei ddynodi yn ddŵr i ymdrochi ynddo, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gosod rheolaethau rheoleiddiol caeth ar bob gollyngiad, gan gynnwys gorlifoedd tywydd mawr, a leolir gerllaw.

Mae etholwyr wedi cysylltu efo fi yn bryderus am eu bod nhw wedi darganfod planhigyn ymledol yn tyfu yn Llyn Padarn yn Llanberis, ac maen nhw’n grediniol bod arllwysiad carthion i’r dŵr yn bwydo’r tyfiant. Mae yna arbenigwr wedi cadarnhau mai planhigyn o’r enw lagarosiphon sydd yn y llyn—rhywbeth sy’n enw newydd i mi, ond dyna mae’r arbenigwr yn dweud ydy o. Mae’r planhigion yma wedi creu problemau mewn llynnoedd yn Iwerddon, mae’n debyg. Hoffwn i sicrwydd bod eich Llywodraeth chi yn ymwybodol o’r broblem, a allai, wrth gwrs, gael effaith niweidiol ar fioamrywiaeth y llyn arbennig yma, a hoffwn sicrwydd eich bod chi’n gweithio'n agos efo asiantaethau er mwyn gweithredu’n briodol.

Constituents have contacted me expressing concerns because they’ve found an invasive plant growing in Llyn Padarn in Llanberis, and they are convinced that sewage discharge into the water is feeding its growth. A specialist has confirmed that it’s a plant called lagarosiphon that is in the lake—it’s a new one on me, but that’s what this specialist has identified. These plants have created problems in lakes in Ireland, apparently. I would like an assurance that your Government is aware of this issue, which of course could have a damaging impact on the biodiversity of this very special lake. I’d also like an assurance that you are working closely with agencies in order to take appropriate action.  

Yes, absolutely, Siân, and I will certainly get NRW to check once more, because we are very proud of the fact that Llyn Padarn is designated in this way, and I absolutely will ask them to do that. We are aware—I can’t even say the name of it—of lagarosiphon, as I think it’s called. Curly water weed, anyway, in common parlance, is a very invasive non-native species categorised as a species of special concern. It’s a significant threat to native species, and you’re quite right that we need to check and make sure that it’s right, and I will make sure that that happens again.

Actually, the GB invasive species strategy was launched last month, and it provides a strategic framework for actions that we can take, alongside other Governments of the UK, statutory bodies and key stakeholders. So, it's pretty timely that the strategy is now in force, Siân, and I will absolutely make sure that NRW is aware of the concerns and does another inspection.

Siŵr iawn, Siân, ac fe fyddaf i'n sicr yn gofyn i CNC wirio unwaith eto, oherwydd rydym ni'n falch iawn o'r ffaith fod gan Lyn Padarn y dynodiad hwn, ac yn sicr fe fyddaf i'n gofyn iddyn nhw wneud felly. Rydym ni'n ymwybodol—nid wyf i'n gallu ynganu enw'r peth hyd yn oed—lagarosiphon, fel rwy'n credu y caiff ei alw. Ffugalaw crych, beth bynnag, ar lafar gwlad, sy'n rhywogaeth anfrodorol oresgynnol iawn sy'n cael ei chategoreiddio fel rhywogaeth o bryder arbennig. Mae hwn yn fygythiad sylweddol i rywogaethau brodorol, ac rydych chi'n hollol iawn bod angen i ni wirio a sicrhau bod hynny'n gywir, ac rwyf i am sicrhau na fydd hynny'n digwydd eto.

Mewn gwirionedd, fe lansiwyd strategaeth rhywogaethau goresgynnol Prydain Fawr fis diwethaf, ac mae honno'n rhoi fframwaith strategol ar gyfer camau y gallwn ni eu cymryd, ochr yn ochr â llywodraethau eraill y DU, cyrff statudol, a rhanddeiliaid allweddol. Felly, mae hi'n amserol iawn i'r strategaeth fod ar waith erbyn hyn, Siân, ac yn siŵr iawn fe fyddaf i'n sicrhau bod CNC yn ymwybodol o'r pryderon ac yn cynnal arolygiad arall.

15:00

Could I support the Member for submitting today's important question on the impact of sewage discharge on water quality at Llyn Padarn? But of course, Minister, this is only the tip of a very dirty iceberg. Because we know that, at the end of last year, figures that were uncovered by ourselves found that, of the 184 sewage pipes operated by Welsh Water without permits in Welsh riverways, only one application had been submitted to NRW, meaning that 183 sewage pipes in Wales were operating without permits, discharging waste into our waterways, which we know has happened tens of thousands of times, in terms of that discharge into our waterways. So, in light of this, Minister, what assurances can you give me and my residents that you are taking this issue of sewage discharge seriously, so that places like Llyn Padarn can be enjoyed by people for years to come?

A gaf i gefnogi'r Aelod am gyflwyno'r cwestiwn pwysig hwn heddiw ynglŷn ag effaith rhyddhau carthion ar ansawdd y dŵr yn Llyn Padarn? Ond wrth gwrs, Gweinidog, dim ond brig mynydd iâ budr iawn yw hwn. Oherwydd fe wyddom ni, ar ddiwedd y llynedd, roedd ffigurau a ddatgelwyd gennym ni'n canfod, o'r 184 o bibellau carthion a weithredir gan Dŵr Cymru heb drwydded ar gyrsiau'r afonydd yng Nghymru, mai dim ond un cais a gyflwynwyd i CNC, sy'n golygu bod 183 o bibellau carthion yng Nghymru yn gweithio heb eu trwyddedu, ac maen nhw'n gollwng gwastraff i'n dyfrffyrdd, fe wyddom ni fod hynny wedi digwydd ddegau o filoedd o droeon, o ran y gollyngiadau fel hyn i'n dyfrffyrdd ni. Felly, yng ngoleuni hyn, Gweinidog, pa sicrwydd a wnewch chi ei roi i mi a fy nhrigolion eich bod chi'n cymryd y mater hwn o ollwng carthion yn ddifrifol, fel bod pobl yn gallu mwynhau lleoedd fel Llyn Padarn am flynyddoedd i ddod?

Of course, we take them extremely seriously, and there are a number of threads running through your question, and, indeed, Siân's there, Sam Rowlands. At the risk of testing the Llywydd's patience, because that's quite a complicated answer, we're in the process of agreeing a set of criteria for the price review mechanism for the water authorities in Wales, because we need to ensure both that bills are affordable, but that the money is available to invest in the upgrade of the various systems across Wales, including combined sewer overflows and a large number of other assets that require to be upgraded, and so we need to get that mechanism right.

In the meantime, just specifically on Llyn Padarn, the assets locally comprise two pumping stations and a storm overflow. The Llanberis sewage treatment works discharges secondary treated final effluent into the Afon y Bala, which drains into Llyn Padarn. Chemical dosing and sand filtration at the sewage treatment works provide additional treatment, removing excess nutrients from the effluent prior to discharge.

We've invested over £5 million—sorry, Dŵr Cymru have invested over £5 million—to improve Llanberis works. The work included increasing the storm capacity and screening and tighter phosphorus limits. I'm sure you know that we want to begin the process of designating more inland waters for wild swimming, and I should declare my usual interest, because I'm very keen on that kind of thing. And so we want this system to work. We want the system that NRW uses to tightly control the quality there to work. Of course, that will allow inland bathing waters, but it will also drive up the quality of water generally in the rivers. My colleague, the Trefnydd, just outlined the process from the phosphate summit last week, and there will be a written statement in due course, setting out the actions coming out of the summit.

Wrth gwrs, rydyn ni'n eu cymryd nhw'n eithriadol o ddifrifol, ac mae nifer o edefynnau yn gwau trwy eich cwestiwn chi, ac, yn wir, yn un Siân draw fan acw, Sam Rowlands. Gyda'r perygl o brofi amynedd y Llywydd, oherwydd mae hwnnw'n ateb cymhleth iawn, rydyn ni yn y broses o gytuno ar gyfres o feini prawf ar gyfer mecanwaith i adolygu prisiau ar gyfer yr awdurdodau dŵr yng Nghymru, oherwydd mae angen i ni sicrhau bod y biliau yn fforddiadwy, ond bod yr arian ar gael hefyd ar gyfer buddsoddi i uwchraddio'r systemau amrywiol ledled Cymru, gan gynnwys gorlif carthffosydd cyfunol a nifer fawr o asedau eraill y mae angen eu huwchraddio nhw, ac felly mae angen i ni fod â'r mecanwaith priodol yn hyn o beth.

Yn y cyfamser, ynglŷn â Llyn Padarn yn benodol, mae'r asedau yn lleol yn cynnwys dwy orsaf bwmpio a gorlif storm. Mae gwaith trin carthion Llanberis yn gollwng elifion terfynol eilaidd wedi eu trin i Afon y Bala, sy'n llifo i Lyn Padarn. Mae dosio cemegol a hidlo tywod yn y gwaith trin carthion yn rhoi triniaeth ychwanegol, gan gael gwared ar faethynnau gormodol o'r elifion cyn eu gollwng nhw.

Rydyn ni wedi buddsoddi dros £5 miliwn—mae'n ddrwg gen i, mae Dŵr Cymru wedi buddsoddi dros £5 miliwn—i wella gwaith Llanberis. Roedd y gwaith yn cynnwys cynyddu'r gallu i ymdrin â stormydd a sgrinio a chyfyngiadau pellach o ran ffosfforws. Rwy'n siŵr y gwyddoch chi ein bod eisiau dechrau'r broses o ddynodi mwy o ddyfroedd mewndirol ar gyfer nofio gwyllt, ac fe ddylwn ddatgan fy niddordeb arferol, oherwydd rwyf i'n hoff iawn o bethau o'r fath. Ac felly rydyn ni'n awyddus i'r system hon weithio. Rydyn ni'n awyddus i'r system y mae CNC yn ei defnyddio i reoli'r ansawdd yno gyda gofal mawr fod yn gweithio. Wrth gwrs, fe fydd hynny'n caniatáu i bobl ymdrochi mewn dyfroedd mewndirol, ond fe fydd yn gwella ansawdd y dŵr hefyd yn gyffredinol yn yr afonydd. Fe wnaeth fy nghyd-Weinidog, y Trefnydd, amlinellu'r broses hon yn yr uwchgynhadledd ffosffad yr wythnos diwethaf, ac fe fydd yna ddatganiad ysgrifenedig maes o law, yn nodi'r camau a ddaeth yn dilyn yr uwchgynhadledd.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, Janet Finch-Saunders.

Questions now from party spokespeople. Conservative spokesperson, Janet Finch-Saunders.

Diolch, Llywydd. It is now five years and nine months that have passed since Grenfell. For 2,099 days, hundreds of Welsh residents have been living in fear regarding the integrity of their own properties and risk of fire. Between 2017-18 and 2021-22, there were 1,323 fires in purpose-built blocks of flats, and 514 fires in buildings that have been converted into flats.

Now, you must be aware of the Welsh Cladiators and their campaign for recognition of the immediacy of the need for help from this Welsh Government. Now, last week, we did hear, to be fair, that you will make a statement before the summer. However, Minister, this is of such serious consequences, the issues that these people are facing, that I would ask, in all sincerity, whether you would bring that forward.

We're also anxiously awaiting you bringing some legislation forward. We realise that this isn’t a Welsh Government fix only. A lot of this is purely down to the fact that some developers are just refusing to accept their own responsibility. So, I suppose, for me—. We had the meeting on 1 March; it was really well attended. Since then, I've received numerous concerns and really shocking examples of some of the issues facing those living in these properties. Every single day that remediation delays, it is just making the costs go up, in terms of insurance, management costs.

Somebody’s doing very nicely out of this, I have to admit, and that's at the expense of these victims. So, we are very keen to see these victims protected, and I've listened to you so many times on the complexities around the issue. What steps are you going to take for those developers who simply will not engage to face up to their responsibilities and sign the developers' pact that you have actually brought forward? Thank you.

Diolch, Llywydd. Bu pum mlynedd a naw mis ers Grenfell erbyn hyn. Am 2,099 o ddiwrnodau, mae cannoedd o drigolion Cymru wedi bod yn byw mewn ofn o ran diogelwch eu heiddo eu hunain, a pherygl o dân. Rhwng 2017-18 a 2021-22, cafwyd 1,323 o danau mewn blociau o fflatiau a adeiladwyd yn wreiddiol i'r diben hwnnw, a 514 o danau mewn adeiladau a gafodd eu haddasu i fod yn fflatiau.

Nawr, mae'n rhaid eich bod chi'n gwybod am y Welsh Cladiators a'u hymgyrch nhw i ennill cydnabyddiaeth i'r angen am gymorth ar unwaith gan y Llywodraeth hon yng Nghymru. Nawr, wythnos diwethaf, fe glywsom ni, i fod yn deg, y byddwch chi'n gwneud datganiad cyn yr haf. Er hynny, Gweinidog, mae canlyniadau hyn mor ddifrifol, a'r materion y mae'r bobl hyn yn eu hwynebu, felly rwy'n gofyn, gyda phob diffuantrwydd, a fyddech chi'n gwneud hynny'n gynt?

Rydyn ni'n disgwyl yn eiddgar i chi gyflwyno cyfran o ddeddfwriaeth gerbron. Rydyn ni'n sylweddoli nad Llywodraeth Cymru yn unig sy'n gyfrifol am y datrysiad hwn. Yn syml, mae llawer o hyn yn ymwneud â'r ffaith bod rhai datblygwyr yn gwrthod derbyn eu cyfrifoldebau eu hunain. Felly, mae'n debyg, i mi—. Fe gawsom ni'r cyfarfod ar 1 o fis Mawrth; roedd cynulleidfa niferus iawn. Ers hynny, rwyf i wedi clywed nifer o bryderon ac enghreifftiau brawychus iawn am rai o'r problemau y mae pobl sy'n byw yn yr anheddau hyn yn eu hwynebu. Bob dydd y caiff y gwaith adfer ei ddal yn ei ôl, mae hynny'n ychwanegu at y costau, o ran yswiriant, costau rheoli.

Mae rhywun yn gwneud arian fel mwg yn rhywle, mae'n rhaid i mi ddweud, a hynny ar draul y rhai hyn sy'n dioddef colledion. Felly, rydyn ni'n awyddus iawn i weld amddiffyniad i'r dioddefwyr hyn, ac rwyf i wedi gwrando arnoch chi'n siarad dro ar ôl tro am y cymhlethdodau ynglŷn â'r mater. Pa gamau a ydych chi am eu cymryd o ran y datblygwyr hynny nad ydyn nhw, yn syml, wedi dechrau ymrwymo a derbyn eu cyfrifoldebau a llofnodi, mewn gwirionedd, y cytundeb i ddatblygwyr y gwnaethoch chi ei gyflwyno? Diolch i chi.

15:05

So, Janet, we've rehearsed this a number of times, haven't we? The scale of the problem is very different in Wales, and we've approached it very differently. We identified 15 high-rise buildings with aluminium composite material cladding following Grenfell; three in the social sector and 12 in the private sector. The three social sector buildings were remediated immediately with £3 million support from the Welsh Government. The 12 private sector schemes were taken forward by the private sector. These have all either been completed or are being completed right now at developers' cost. That's through our intervention in the first place.

We're also aware, through our expression-of-interest process, of one further building above 11m in height that might have ACM cladding, and our consultants are currently undertaking additional tests to confirm whether this is the case as quickly as possible. If it is, of course, it will be put into the same process for remediation. So, we acted very swiftly on the cladding.

However, I've also been very clear that cladding isn't the only issue, and I know you're aware of that. So, unfortunately, a large number of these buildings have a large number of different problems, and each building has a different set of those problems. So, you can't do a one size fits all; each building has a different set of issues. Some of them have compartmentation problems, some of them have stuff-that-holds-the-cladding-on problems, some of them have firebreak problems. There's a whole myriad of different problems. So, as I've said a number of times before—I'm very happy to repeat it—we're in the process of having the inspections done. They're nearly completed; there are only a few left to go. The ones that are left to go are either because we've had a problem with the managing agent getting permission from the freeholder to do the invasive survey, or, in a couple of instances, we've had problems because we've had to shut a major traffic thoroughfare in order to get access to the building, and, obviously, that takes some time to put the traffic orders and so on in place. But, other than that, they're largely there.

I will be making an announcement about the so-called orphan buildings shortly. We have a plan to deal with those. I won't pre-announce that, but I'm hoping to be able to make that announcement very soon now, where we can start the remediation for those buildings, which, just to explain the phrase, are buildings where everyone who ought to do the work has either gone bankrupt or can't be found, or, for very complex reasons, there isn't someone that we can hold responsible for that.

In addition, we have 11 developers who've signed our pact, and we expect them to sign our legal documentation imminently. There are one or two who haven't signed the pact and come forward. I've been extremely clear with those that we will be taking draconic action against them. We will move the same way as England exactly to stop them taking beneficial use of a planning consent that they may have and to debar them from doing any work in the public sector, which will, effectively, mean they can't work unless they remediate the buildings they're responsible for.

The last piece of this, and this is—. My heart goes out to these people, but we have got a scheme that buys out the flat for somebody who is in a really difficult situation. A number of people have written to me saying that they're in that situation, so we've encouraged them to go through that process. We have a number of those going through now, and we really want to be sympathetic to people who want to move on with their lives. We've also been working really hard with insurance companies and with lenders to make sure that the ES1W—I always get that the wrong way round—forms don't mean that people can't sell. So, an enormous amount of work has gone on in this sector.

But it is different here in Wales, because of the different scale and the market is a different scale, so we don't have some of the levers that the UK Government has. Also, we've just taken a slightly different approach. So, I don't believe that the leaseholders themselves should have to take legal action, and I know they want me to implement the provisions that allow them to, but legal action is not some sort of panacea. Just because you're taking legal action doesn't mean you have a sudden and effective resolution, and there are buildings just local to here that are in a litigation situation, and it's quite clear that it isn't an effective solution.

Our documentation is set up slightly differently. When the developers sign the documentation with us, it's the Welsh Government that would take them to court. We will bear the legal risk and responsibility for that. I think that's right, because I don't think the leaseholders should bear the lottery, a little bit, of litigation, or the legal costs that go with it. So, I make no apology for having done it differently here in Wales. I absolutely appreciate the frustration of the people involved, but in the end I do think that our system will work for them. And the last piece is, of course, we've always done it for buildings over 11m, not 18m, here in Wales, and so more of them are caught in our system than would be the case if we followed the English view.

Felly, Janet, rydyn ni wedi ailadrodd hyn nifer o weithiau, onid ydym ni? Mae maint y broblem yn wahanol iawn yng Nghymru, ac mae ein hymagwedd yn wahanol iawn. Fe wnaethom ni nodi 15 adeilad uchel gyda chladin deunydd cyfansawdd alwminiwm yn dilyn Grenfell; tri yn y sector cymdeithasol a 12 yn y sector preifat. Cafodd y tri adeilad yn y sector cymdeithasol eu cyweirio ar unwaith a rhoddwyd cefnogaeth o £3 miliwn gan Lywodraeth Cymru. Ymdriniwyd â'r 12 cynllun yn y sector preifat gan y sector preifat. Mae'r rhain i gyd naill ai wedi cael eu cwblhau neu yn y broses o gael eu cwblhau ar hyn o bryd ar gost y datblygwyr. Mae hynny oherwydd ein hymyrraeth ni yn y lle cyntaf.

Rydyn ni'n ymwybodol hefyd, trwy ein proses mynegi diddordeb, o un adeilad arall sydd dros 11m o uchder a allai fod â chladin ACM, ac mae ein hymgynghorwyr ni'n cynnal profion ychwanegol ar hyn o bryd i gadarnhau a yw hynny'n wir cyn gynted â phosibl. Os felly, wrth gwrs, fe fydd yn cael ei ddodi yn yr un broses ar gyfer cyweirio. Felly, fe fuom ni'n gweithredu ar gyflymder mawr ynglŷn â'r cladin.

Fodd bynnag, rwyf i wedi bod yn eglur iawn hefyd nad cladin yw'r unig broblem, ac fe wn eich bod chi'n ymwybodol o hynny. Felly, yn anffodus, mae gan nifer fawr o'r adeiladau hyn nifer fawr o broblemau amrywiol, ac mae gan bob adeilad gyfres wahanol o'r problemau hynny. Felly, ni allwch chi gynnig yr un datrysiad i bawb; mae cyfres wahanol o faterion ynglŷn â phob adeilad. Mae gan rai ohonyn nhw broblemau gydag adrannu, mae gan rai ohonyn nhw broblemau gyda'r sylweddau sy'n dal y cladin yn ei le, mae gan rai ohonyn nhw broblemau gydag atal tân. Mae yna fyrdd o broblemau amrywiol. Felly, fel dywedais i sawl tro o'r blaen—rwy'n hapus iawn i ailadrodd hynny—rydyn ni yn y broses o gynnal yr arolygiadau. Maen nhw wedi gorffen bron iawn; dim ond rhyw ychydig sydd ar ôl eto. Mae'r rhai ar ôl naill ai oherwydd ein bod ni wedi cael problem gyda'r asiant rheoli o ran caniatâd gan y rhydd-ddeiliaid i gynnal yr arolwg ymwthiol, neu, mewn cwpl o achosion, rydym ni wedi cael problemau oherwydd ein bod ni wedi gorfod cau tramwyfa draffig fawr ar gyfer cael mynediad i'r adeilad, ac, yn amlwg, mae hi'n cymryd peth amser i roi'r gorchmynion traffig ar waith ac ati. Ond, heblaw am hynny, maen nhw yn eu lle i raddau helaeth.

Rwyf i am wneud cyhoeddiad ynglŷn â'r adeiladau a elwir yn amddifad cyn bo hir. Mae gennym ni gynllun i ymdrin â'r rhain. Nid wyf i am roi rhaghysbysiad o hynny, ond rwy'n gobeithio gallu gwneud y cyhoeddiad hwnnw'n fuan iawn nawr, er mwyn i ni allu dechrau ar y gwaith cyweirio yn yr adeiladau hynny, sydd, dim ond ar gyfer esbonio'r enw, yn adeiladau lle mae pawb a ddylai fod yn gwneud y gwaith naill ai wedi mynd yn fethdalwyr neu wedi mynd o'r golwg, neu, am resymau cymhleth iawn, nad oes unrhyw un y gallwn ni ei ddal yn gyfrifol am hynny.

Ar ben hynny, mae gennym ni 11 o ddatblygwyr sydd wedi llofnodi ein cytundeb, ac rydym ni'n disgwyl iddyn nhw lofnodi ein dogfennau cyfreithiol ni'n fuan iawn. Mae yna un neu ddau sydd heb lofnodi'r cytundeb nac wedi dod ymlaen. Rwyf wedi bod yn eglur iawn gyda'r rhain y byddwn ni'n gweithredu yn llym iawn yn eu herbyn nhw. Fe fyddwn ni'n gweithredu yn union yn yr un ffordd â Lloegr ar gyfer eu hatal nhw rhag unrhyw ddefnydd buddiol o ganiatâd cynllunio sydd yn eu meddiant nhw a'u rhwystro nhw rhag gwneud unrhyw waith yn y sector cyhoeddus, ac fe fydd hynny'n golygu, i bob pwrpas, na allan nhw weithio oni bai eu bod nhw'n dwyn yr adeiladau y maen nhw'n gyfrifol amdanyn nhw i'r cyflwr priodol.

Y darn olaf o hyn, a dyma—. Mae fy nghalon i'n gwaedu dros y bobl hyn, ond mae cynllun i'w gael gennym ni a wnaiff brynu fflat i rywun sydd mewn sefyllfa anodd iawn. Mae nifer o bobl wedi ysgrifennu ataf yn dweud eu bod nhw mewn sefyllfa o'r fath, felly rydym ni wedi eu hannog nhw i fynd drwy'r broses honno. Mae nifer o'r rhain yn mynd drwodd gennym ni nawr, ac rydym ni'n awyddus iawn i fod yn dosturiol â phobl sy'n dymuno symud ymlaen gyda'u bywydau. Rydym ni wedi bod yn gweithio'n galed iawn hefyd gyda chwmnïau yswiriant a chyda benthycwyr i sicrhau nad yw'r ffurflenni ES1W—rwy'n drysu'r drefn bob amser—yn golygu na all pobl werthu. Felly, mae yna lawer iawn o waith wedi mynd ymlaen yn y maes hwn.

Ond mae hi'n wahanol yma yng Nghymru, oherwydd y raddfa wahanol a bod y farchnad ar raddfa wahanol, felly nid oes gennym rai o'r ysgogiadau sydd gan Lywodraeth y DU. Hefyd, rydym ni wedi ymagweddu ychydig bach yn wahanol. Felly, nid wyf i'n credu y dylai'r lesddeiliaid eu hunain orfod cymryd camau cyfreithiol, ac rwy'n gwybod eu bod nhw'n awyddus i mi weithredu'r darpariaethau sy'n caniatáu iddyn nhw wneud felly, ond nid yw camau cyfreithiol yn foddion at bob clwyf. Nid yw'r ffaith eich bod chi'n cymryd camau cyfreithiol yn golygu y bydd gennych chi ddatrysiad sydyn ac effeithiol, ac mae yna adeiladau cyfagos fan hyn sydd mewn sefyllfa o ymgyfreitha, ac mae hi'n hollol amlwg nad yw hwnnw'n ddatrysiad effeithiol.

Lluniwyd ein dogfennau ni mewn dull ychydig yn wahanol. Pan fydd y datblygwyr yn llofnodi'r dogfennau gyda ni, Llywodraeth Cymru fyddai'n mynd â nhw i'r llys. Ni fydd yn ysgwyddo'r baich a'r cyfrifoldeb cyfreithiol am hynny. Rwy'n credu mai hynny sy'n iawn, oherwydd nid wyf i'n credu y dylai'r lesddeiliaid chwarae loteri, i ryw raddau, ymgyfreitha, na'r costau cyfreithiol sy'n mynd gyda hynny. Felly, nid wyf i'n ymddiheuro am i hynny gael ei wneud yn wahanol yma yng Nghymru. Rwy'n llwyr ddeall y rhwystredigaeth sydd gan y bobl dan sylw, ond yn y diwedd rwy'n credu y bydd ein system ni'n gweithio iddyn nhw. A'r peth olaf, wrth gwrs, rydyn ni wedi gwneud hyn bob amser ar gyfer adeiladau dros 11m, ac nid 18m, yma yng Nghymru, ac felly mae mwy ohonyn nhw'n cael eu dal yn ein system ni nag a fyddai'r achos pe byddem ni'n dilyn safbwynt Lloegr.

15:10

Thank you. I think that’s probably the largest amount of information we’ve heard so far going forward of what has been done so far and what more needs to be done.

One of the issues that arose at the meeting I held was the cost of these surveys. There was one lady—and she had no reason to mislead us in any way—who made it clear she had two of these properties, and she actually was waiting for £75,000 reimbursement from the Welsh Government, and had been waiting for it for quite some time; nearly a year, I think she meant. And I was really shocked, because it’s a lot of money to put out for a survey to have been promised she’d have it reimbursed by the Welsh Government. If you want me to bring these to you on an individual basis, I’m happy to.

But one thing that did strike me—that 17 applications for reimbursement of survey fees have been submitted to you since October. Offer letters have only been issued to five responsible persons or management agencies. So, again, those victims are out of pocket until they have those payments.

Another issue that’s been raised with me is that you have received from the UK Government £375 million. Can you tell the Chamber here today—? I mean, that’s—. How you’ve had it in—. But that’s the figure; you’ve even used that figure yourself.

Diolch i chi. Rwy'n credu mai dyna'r swm mwyaf o wybodaeth a glywsom ni hyd yma o ran yr hyn sydd wedi cael ei wneud a'r hyn y mae angen ei wneud eto.

Un o'r materion a gododd yn y cyfarfod a gynhaliais i oedd cost yr arolygon hyn. Roedd un wraig—ac nid oedd ganddi hi unrhyw reswm o gwbl i'n camarwain ni—yn egluro bod ganddi hi ddau eiddo fel hyn, ac roedd hi'n aros am ad-daliad o £75,000 gan Lywodraeth Cymru, mewn gwirionedd, ac wedi bod yn aros amdano ers cryn amser; bron i flwyddyn, rwy'n meddwl iddi hi ddweud. Ac fe ges i sioc ofnadwy, achos mae hynny'n arian mawr i'w dalu allan am arolwg yr oedd hi wedi cael addewid y byddai hi'n cael ad-daliad gan Lywodraeth Cymru. Pe byddech chi'n dymuno i mi gyflwyno'r rhain yn unigol i chi, rwy'n hapus i wneud felly.

Ond un peth a wnaeth fy nharo i—y cyflwynwyd 17 cais am ad-daliad ffioedd arolwg i chi ers mis Hydref. Dim ond pump o unigolion cyfrifol neu asiantaethau rheoli cyfrifol sydd wedi cael llythyrau cynnig. Felly, unwaith eto, mae rhai yn dioddef colledion ariannol ar hyn o bryd nes bydd y taliadau hyn yn eu pocedi nhw.

Mater arall a godwyd gyda mi yw eich bod wedi cael £375 miliwn gan Lywodraeth y DU. A wnewch chi ddweud wrth y Siambr hon heddiw—? Hynny yw, dyna—. Sut y cawsoch chi hwnnw—. Ond dyna'r ffigur; rydych chi wedi defnyddio'r ffigur hwnnw eich hun hyd yn oed.

Yes, so tell us how you’re spending it, how much of that £375 million is left, and will you honour these surveys that these victims actually then—? They’re trying to sort this issue out themselves. Thank you.

Ie, felly dywedwch wrthym ni sut rydych chi'n ei wario, faint o'r £375 miliwn hwnnw sydd ar ôl, ac a fyddwch chi'n anrhydeddu'r arolygon hynny fel bydd y dioddefwyr hyn mewn gwirionedd—? Maen nhw'n ceisio datrys y mater hwn eu hunain. Diolch i chi.

Right. The £375 million is the amount of money the Welsh Government has put into the building safety pot. It is not a consequential and it is not direct from the UK Government; so, just to be really clear about that. If we were relying on consequentials from the UK Government, we would have nothing like that sum of money—nothing like it.

In terms of reimbursement, we are looking to reimburse surveys where the surveys have been done correctly—they've been correctly tendered for; they haven't been done by a relative or a friend; they have all of the right components in them that we can rely on that survey work and it's not wasted money. I make no apology for the delay, Janet. This is public money we're talking about; we have to go through the process of making sure that, in reimbursing that money, the survey that's been carried out is something we can rely on and make use of, and I'm afraid that does take a little time. But I'm very keen indeed that people who have done the right thing and acted are not disadvantaged by that.

We're also looking at other expenditure that's been incurred by the leaseholders to see if there's anything we can do to reimburse it. I can't promise that, because it has to comply with all of the standards for the spending of public money, and you'd expect me to comply with those standards, but, if we can find a way to reimburse people who are out of pocket, we will. I can't promise that we will be able to reimburse all of it, and this is a situation not-of-the-public purse-making either. So, it's very important that we do that.

If you want to write to me with individual examples, please do, and I can look into them for you. I obviously can't comment on individual examples on the floor of the Senedd, but, again, this is a process that must be gone through in order to comply with our own fiduciary duties. [Interruption.] Sorry. My watch is now getting involved in the act. [Laughter.] My watch does not understand the phrase 'fiduciary duty', I think that's quite clear. [Laughter.] So, Janet, it does take some time, and I know that's frustrating, but I'm sure we'll get there in the end.

Iawn. Y £375 miliwn yw'r arian mae Llywodraeth Cymru wedi ei roi yn y gronfa diogelwch adeiladau. Nid yw'n gyllid canlyniadol ac nid yw'n uniongyrchol oddi wrth Lywodraeth y DU; felly, dim ond i fod yn eglur iawn am hynny. Pe byddem ni'n dibynnu ar arian canlyniadol oddi wrth Lywodraeth y DU, ni fyddai gennym ni unrhyw beth tebyg i'r swm hwnnw o arian—dim byd tebyg iddo.

O ran ad-dalu, rydym ni'n golygu rhoi ad-daliadau am arolygon pan fo'r arolygon wedi cael eu gwneud yn briodol—eu bod nhw wedi cael eu tendro yn briodol; ac nad ydyn nhw wedi cael eu gwneud gan berthynas teuluol na ffrind; a bod yr holl gydrannau cywir ynddyn nhw ac y gallwn ni ddibynnu ar y gwaith arolygu hwnnw ac nid gwastraff arian mohono. Nid wyf i'n ymddiheuro am yr oedi, Janet. Arian cyhoeddus yw'r hyn yr ydym ni'n siarad amdano; mae'n rhaid i ni fynd drwy'r broses o wneud yn siŵr, wrth ad-dalu'r arian hwnnw, fod yr arolwg sydd wedi cael ei gynnal yn rhywbeth y gallwn ni ddibynnu arno a gwneud defnydd ohono, ac mae arnaf i ofn bod hynny'n cymryd rhywfaint o amser. Ond rwy'n awyddus iawn wir nad yw pobl sydd wedi gwneud y peth iawn yn cael eu rhoi o dan anfantais am wneud hynny.

Rydyn ni'n edrych ar wariant arall a ysgwyddwyd gan y lesddeiliaid i weld a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w ad-dalu. Nid wyf i'n addo gwneud hynny, oherwydd mae'n rhaid i hynny gydymffurfio â'r safonau i gyd ar gyfer gwario arian cyhoeddus, ac fe fyddech chi'n disgwyl i mi gydymffurfio â'r safonau hynny, ond, os gallwn ni ddod o hyd i ffordd o ad-dalu pobl sydd ar eu colled yn ariannol, fe wnawn ni. Ni allaf addo y byddwn ni'n gallu ad-dalu'r cyfan, ac mae hon yn sefyllfa nad yw'n ymwneud â phwrs y wlad chwaith. Felly, mae hi'n bwysig iawn ein bod ni'n gwneud hynny.

Os ydych chi'n dymuno ysgrifennu ataf i gydag enghreifftiau unigol, gwnewch hynny ar bob cyfrif, ac fe allaf innau edrych i mewn iddyn nhw i chi. Yn amlwg, ni allaf i wneud sylw ar enghreifftiau unigol ar lawr y Senedd, ond, unwaith eto, mae hon yn broses y mae'n rhaid mynd drwyddi ar gyfer cydymffurfio â'n dyletswyddau ymddiriedol ein hunain. [Torri ar draws.] Mae'n ddrwg gen i. Mae fy oriawr i'n yn cymryd rhan yn y sioe nawr. [Chwerthin.] Nid yw fy oriawr i'n deall yr ymadrodd 'dyletswydd ymddiriedol', rwy'n meddwl bod hynny'n gwbl eglur. [Chwerthin.] Felly, Janet, mae hyn yn cymryd peth amser, ac fe wn i fod hynny'n achosi rhwystredigaeth, ond rwy'n siŵr y byddwn ni'n cyrraedd y fan yn y diwedd.

Thank you. And then, another issue that arose was the moneys that you have spent on registered social housing, so £8.7 million, and £1.9 million provided to Cardiff Community Housing Association. I understand there are two blocks in the bay here where the ones having the remediation are registered social landlords, and that private owners of property just have to stand by and see these works ongoing. Surely, there should be an equilibrium applied here, that this money isn’t just going into registered social landlords. These individuals, on an individual basis, all tot up to quite a lot of money, but I just feel that they are not being taken as seriously by the Welsh Government as registered social landlords. Will you be seeking to claw back any money from those RSLs that have benefited from your intervention? And how do you as a Minister actually prove to me and this Chamber that you will fairly apply any process, any initiative, so that those individual private property owners feel that they're being taken equally seriously? Thank you.

Diolch i chi. Ac yna, un mater arall a gododd oedd yr arian y gwnaethoch chi ei wario ar dai cymdeithasol cofrestredig, felly £8.7 miliwn, a £1.9 miliwn a roddwyd i Gymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd. Rwy'n deall bod dau floc yn y bae fan yma lle mae'r rhai sy'n cael y gwaith cyweirio yn eiddo i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, a bod yn rhaid i'r perchnogion eiddo preifat sefyll a gweld y gwaith hwn yn mynd rhagddo. Siawns na ddylid bod â chydbwysedd yn hyn o beth, nad yw'r arian hwn yn mynd i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn unig. Mae'r unigolion hyn i gyd, yn unigol, yn rhoi cyfanswm o gryn dipyn o arian, ond rwy'n teimlo nad ydyn nhw'n cael eu cyfrif mor bwysig gan Lywodraeth Cymru â landlordiaid cymdeithasol cofrestredig. A fyddwch chi'n ceisio adfachu unrhyw arian gan y landlordiaid cymdeithasol cofrestredig hynny sydd wedi elwa ar eich ymyrraeth? A sut ydych chi am brofi mewn gwirionedd i mi a'r Siambr hon y byddwch chi'r Gweinidog yn cymhwyso unrhyw broses, unrhyw fenter, gyda chyfiawnder fel bod y perchnogion eiddo preifat unigol hynny'n teimlo eu bod yn cael eu hystyried yr un mor bwysig? Diolch i chi.

15:15

So, Janet, quite clearly, there's a big difference between tenants in a social building and tenants in a privately owned building. There's a clear and obvious difference, not least that the people in a social building don't have any equity. It isn't an investment; it's not a private investment for them, it's merely a home and they rent it off a social landlord. Also, the complications of who exactly is responsible for that building don't exist where the social landlord is responsible. It's quite clear and obvious who is responsible for it, so it's just much more straightforward. Also, the Government has an overriding duty to social tenants. So, there is a clear and obvious difference between the two.

What we've been doing is trying to go as fast as possible whilst protecting the equity of the people in the building. I have a lot of sympathy with the people who have invested in those properties, but let's be clear, it is an investment, because the way that the housing market works in Britain is that property is often your home and also your biggest investment. That's the case for me and it's the case for large numbers of other families. So, I have a lot of sympathy with that. It's not a criticism, but it does make a very distinct difference between that and social housing tenants, who obviously don't have any equity in the property that they live in. They rely on their social landlord to keep them safe and adequately housed. So, it's a very different situation. And that is very clearly what is happening.

But, we are acting with pace to make sure that we can remediate all of the buildings that require it, working with the developers in order to make sure that the developers pay their full share of what they're responsible to do, but also going as fast as we can to make sure that the developers act, and act swiftly, and that we have work that's done to a high standard, which the Government is now overseeing to make sure that that high standard is there. And if the developers don't do what they're supposed to do this time, then the Welsh Government will be the contract holder and we will be the people who then take legal action against them and not the individual leaseholders, which will only lead to even more complex litigation and, I'm afraid, delays, as we've seen where litigation gets started.

Felly, Janet, yn amlwg iawn, mae yna wahaniaeth enfawr rhwng tenantiaid mewn adeilad cymdeithasol a thenantiaid mewn adeilad dan berchnogaeth breifat. Mae yna wahaniaeth eglur ac amlwg, yn enwedig oherwydd nad oes gan y bobl mewn adeilad cymdeithasol unrhyw ecwiti ynddo. Nid buddsoddiad yw hwn; nid yw'n fuddsoddiad preifat iddyn nhw, dim ond cartref ydyw ac maen nhw'n ei rentu oddi wrth landlord cymdeithasol. Yn ogystal â hynny, nid yw'r cymhlethdodau o ran pwy yn union sy'n gyfrifol am yr adeilad hwnnw yn bodoli pan fo'r landlord cymdeithasol â chyfrifoldeb. Mae hi'n eglur iawn ac yn amlwg pwy sy'n gyfrifol am y peth, felly mae hi'n llawer symlach. Hefyd, mae gan y Llywodraeth ddyletswydd bwysig iawn i denantiaid cymdeithasol. Felly, mae yna wahaniaeth eglur ac amlwg rhwng y ddwy sefyllfa.

Yr hyn yr ydym ni wedi bod yn ei wneud yw ceisio mynd mor gyflym â phosibl gan warchod ecwiti'r bobl yn yr adeilad. Mae gennyf i lawer o gydymdeimlad â'r bobl sydd wedi buddsoddi yn y fflatiau hyn, ond gadewch i ni fod yn eglur, buddsoddiad yw hwnnw, oherwydd y ffordd mae'r farchnad dai yn gweithio ym Mhrydain yw, yn aml iawn, eich eiddo yw eich cartref chi hefyd a'ch buddsoddiad mwyaf yn ogystal â hynny. Mae hynny'n wir i mi a'r un mor wir i nifer fawr o deuluoedd eraill. Felly, mae gen i lawer o gydymdeimlad â hynny. Nid beirniadaeth mo hon, ond mae'n golygu gwahaniaeth pendant iawn rhwng pobl sy'n buddsoddi mewn tai a thenantiaid tai cymdeithasol, sydd yn amlwg heb unrhyw ecwiti yn yr eiddo maen nhw'n byw ynddo. Maen nhw'n dibynnu ar eu landlord cymdeithasol i'w cadw nhw'n ddiogel mewn cartref sy'n weddus. Felly, mae hi'n sefyllfa wahanol iawn. A dyna, yn amlwg iawn, sy'n digwydd.

Ond, rydym ni'n gweithredu ar garlam i sicrhau y gallwn ni gyweirio'r holl adeiladau sydd ag angen hynny, gan weithio gyda'r datblygwyr i sicrhau bod y datblygwyr yn gwneud eu cyfran lawn o'r hyn y maen nhw'n gyfrifol amdano, ond gan fynd mor gyflym ag y gallwn ni hefyd i sicrhau bod y datblygwyr yn gweithredu, ac yn gweithredu ar fyrder, a bod y gwaith yn cael ei wneud i ni hyd at safon uchel, ac mae'r Llywodraeth yn goruchwylio'r gwaith erbyn hyn i wneud yn siŵr bod y safon uchel honno'n bresennol. Ac os nad yw'r datblygwyr yn gwneud yr hyn y dylen nhw'r tro hwn, yna Llywodraeth Cymru fydd deiliad y cytundeb a nyni fydd y rhai a fydd yn cymryd camau cyfreithiol yn eu herbyn nhw wedyn ac nid y lesddeiliaid unigol, a fyddai'n gwneud dim ond arwain at ymgyfreitha mwy cymhleth eto ac oedi, mae arnaf i ofn, fel gwelsom ni pan ddechreuwyd ymgyfreitha.

Llefarydd Plaid Cymru, Delyth Jewell. 

The Plaid Cymru spokesperson, Delyth Jewell. 

Our natural world is precious and in order for us to understand how important it is that we protect it, we have to first understand how under threat it actually is. There's been alarm about reports that the BBC won't be broadcasting an episode of Sir David Attenborough's new series on British wildlife, reportedly over a fear of a backlash. Coincidentally, last week, 300 organisations from across Wales wrote to the First Minister, calling for the urgent introduction of the environmental legislation promised when this Senedd declared a nature emergency. We know that so much of our natural beauty in Wales is on the brink of being lost. Now, Minister, I would argue that the reports of a programme not being broadcast do suggest the extent to which the vested interests of some people in power stand in the way of positive change. So, in that new, more urgent context, would you agree to provide us with a timetable for when that legislation could be introduced, please?

Mae ein byd naturiol ni'n werthfawr ac er mwyn i ni ddeall pa mor bwysig yw hi ein bod ni'n ei amddiffyn, mae'n rhaid i ni ddeall yn gyntaf pa mor fawr yw'r bygythiad iddo mewn gwirionedd. Mae cryn ofid wedi bod oherwydd yr adroddiadau na fydd y BBC yn darlledu pennod o gyfres newydd Syr David Attenborough ar fywyd gwyllt Prydain, oherwydd perygl o feirniadaeth, meddir. Trwy gyd-ddigwyddiad, wythnos diwethaf, fe ysgrifennodd 300 o sefydliadau o bob rhan o Gymru at y Prif Weinidog, yn galw am gyflwyno deddfwriaeth amgylcheddol a addawyd ar frys pan wnaeth y Senedd hon ddatgan argyfwng natur. Rydyn ni'n gwybod bod cymaint o'n harddwch naturiol ni yng Nghymru ar fin mynd ar ddifancoll. Nawr, Gweinidog, fe fyddwn i'n dadlau bod yr adroddiadau nad yw'r rhaglen am gael ei darlledu yn awgrymu i ba raddau y mae buddiannau breintiedig rhai pobl mewn grym yn rhwystro newid cadarnhaol. Felly, yn y cyd-destun newydd, mwy argyfyngus hwnnw, a fyddech chi'n cytuno i roi amserlen i ni o ran pryd y gellid cyflwyno'r ddeddfwriaeth honno, os gwelwch chi'n dda?

Yes, so, Delyth, I'm afraid I'm going to give you an answer you've had many times before. I didn't know about the BBC programme. If that's true, it's appalling, and the BBC really needs to think about what message it's giving, if that's what it's doing. 

Ie, felly, Delyth, mae arnaf i ofn mod i am roi ateb i chi yr ydych wedi ei gael sawl gwaith o'r blaen. Nid oeddwn i'n gwybod am raglen y BBC. Os yw hynny'n wir, mae hynny'n warthus, ac mae gwir angen i'r BBC ystyried pa neges y mae'n ei chyhoeddi, os mai dyna'r hyn y mae'n ei wneud. 

It's on iPlayer, is it? Good. Right.

Mae hi ar iPlayer, ydy hi? Da iawn. Reit.

Can I raise a point of order, Llywydd?

A gaf i godi pwynt o drefn, Llywydd?

No, I don't need a point of order in the middle of questions.

Na, nid oes angen pwynt o drefn arnaf i ar ganol cwestiynau.

It's not true. There's a BBC tweet saying that's untrue. That's all. 

Nid yw hynny'n wir. Mae neges drydar gan y BBC yn dweud mai anwiredd yw hynny. Dyna i gyd. 

Okay. I need to get everything back to order here. But, thank you for the clarification from both Sam and Huw. 

Iawn. Mae angen i mi ddwyn popeth yn ôl i drefn yma. Ond, diolch am yr eglurhad gan Sam a Huw fel ei gilydd. 

In answer to the substantive question, Llywydd, which is the timing of the environmental governance and biodiversity targets, we will bring those forward as soon as we can. I absolutely understand the urgency. But, just to be really clear, Delyth, we're not waiting for the legislation to be put in place and then taking action. I am absolutely signed up to the 30x30 goals. That gives us seven and a bit years to get to where we need to be. Clearly, if we waited for the legislation to go through we would be really struggling. So, we are already working at pace. We've done the biodiversity deep-dive, I've done a whole series of things this week, which the Llywydd will get very cross with me if I start to list, but trust me we are working at pace. We will bring that legislation forward. I want that legislation to be robust. I want the agency to have teeth to hold our feet, or any successive Governments' feet, to the fire, and I want the biodiversity goals to be meaningful and make real differences on the ground. So, we are working at pace to do all of that in advance of the legislation. I will be bringing it forward as soon as we possibly can, but we also need to get it right, and I want it to be robust and vigorous legislation, as I know you do too.

I ateb y cwestiwn gwirioneddol, Llywydd, sef o ran amseriad y nodau llywodraethu amgylcheddol a bioamrywiaeth, fe fyddwn ni'n cyflwyno'r rhain cyn gynted ag y gallwn ni. Rwy'n deall y brys yn llwyr. Ond, er mwyn bod yn hollol eglur, Delyth, nid ydym ni'n aros i'r ddeddfwriaeth fod ar waith cyn gwneud unrhyw beth. Rwyf i'n gwbl ymrwymedig i amcanion 30x30. Mae hynny'n rhoi saith mlynedd a thipyn i ni gyrraedd lle mae angen i ni fod. Yn amlwg, pe byddem ni'n aros i'r ddeddfwriaeth fynd drwodd fe fyddem ni'n ei chael hi'n anodd iawn. Felly, rydyn ni'n gweithio ar gyflymder eisoes. Rydyn ni wedi cynnal ymchwiliad a dadansoddiad trylwyr o ran bioamrywiaeth, rwyf i wedi gwneud nifer o bethau'r wythnos hon, ac fe fyddai'r Llywydd yn grac iawn gyda mi pe byddwn i'n dechrau eu rhestru nhw, ond coeliwch chi fi ein bod ni'n gweithio ar gyflymder. Fe fyddwn ni'n cyflwyno'r ddeddfwriaeth honno. Rwy'n awyddus i'r ddeddfwriaeth honno fod yn gadarn. Rwy'n awyddus i'r asiantaeth fod â digon o allu i'n dal ni, neu unrhyw Lywodraethau olynol, yn gyfrifol, ac rwy'n awyddus i'r nodau o ran bioamrywiaeth fod yn ystyrlon a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ar lawr gwlad. Felly, rydyn ni'n gweithio ar garlam i wneud hyn i gyd cyn y ddeddfwriaeth. Fe fyddaf i'n ei chyflwyno cyn gynted ag y gallwn, ond mae angen i ni wneud pethau yn y ffordd gywir hefyd, ac rwy'n dymuno, fel rydych chwithau, rwy'n gwybod, iddi fod yn ddeddfwriaeth gadarn ac egnïol.

Diolch i Sam am bwyntio hynna mas am rywbeth sydd wedi bod ar Twitter hefyd, ond fe wnaf i ddod yn ôl at hynna mewn munud.

Mae e'n galonogol fod y plymio dwfn neu'r deep-dive ar fioamrywiaeth yn ymrwymo i ddod â deddfwriaeth sy'n cynnwys targedau cyffredinol i adfer natur, a hefyd darpariaeth ar lywodraethiant amgylcheddol, ac i wneud hynny mor fuan ag sy'n bosibl yn y tymor yma o'r Senedd, ac rwy'n cymryd beth roeddech chi newydd ei ddweud. Mae hefyd yn ymrwymo, wrth gwrs, i gyfres o dargedau statudol mwy penodol ar adfer natur a fydd yn chwarae rhan mewn sicrhau bod Cymru yn chwarae rhan yn y fframwaith bioamrywiaeth byd-eang sydd yn bodoli.

Ydych chi'n cytuno, ac rwy'n cymryd mewn i ystyriaeth beth rydych chi newydd ei ddweud o ran eich bod chi'n methu rhoi timetable penodol i ni, ond ydych chi'n cytuno bod brys yn sgil efallai'r penderfyniad, efallai—? Ie, fel roedd Sam Kurtz newydd bwyntio mas, dim ots os oedd hwn yn benderfyniad a oedd wedi cael ei wneud yn barod gan ddarlledwr, mae yna rai pobl yn meddwl bod penderfyniad wedi cael ei wneud i beidio darlledu rhaglen oedd yn sôn am ba mor fregus a beth sydd ar fai am ba mor fregus ydy ein system naturiol ni yng Nghymru, a dim ots os oedd hynny achos pwysau gan y Llywodraeth—mae'n debyg nawr taw nid dyna oedd e—neu achos bod y cyhoedd efallai ddim mewn lle i eisiau clywed hynny yn yr un ffordd, dim ots beth yw'r pwynt pan oedd hynny wedi digwydd, ydych chi'n cytuno bod angen i ni fod yn gwneud cymaint mwy i fynd â'r cyhoedd gyda ni, i ni i gyd i ddeall pam? Dŷn ni'n sôn am climate emergency, nature emergency, ond rwy'n poeni weithiau ein bod ni'n colli'r syniad o ba mor fregus ydy'r sefyllfa yma. Dŷn ni wedi gweld beth oedd ar ein sgriniau ni dros y weekend. Bydd hynny'n cael ei golli, ac mae'n rhaid i'r cyhoedd ddeall hynny. Beth ydych chi'n meddwl mae Llywodraeth Cymru yn gallu ei wneud i atgyfnerthu ba mor argyfyngus ydy ein sefyllfa ni ar gyfer y byd naturiol yng Nghymru?

Thank you to Sam for pointing that out, something that has been published on Twitter too, but I'll return to that in a moment.

It is encouraging that the biodiversity deep-dive commits to bringing forward legislation that sets general targets for nature restoration, and also provision regarding environmental governance, and to do so as early as possible in this Senedd term, and I take on board what you just said. It also commits, of course, to a series of statutory targets that are more specific on nature restoration, which will have a role to play in ensuring that Wales plays its part in the global framework on biodiversity that exists.

Do you agree, and I'm bearing in mind what you just said, that you can't give a specific timetable, do you agree that it's now a matter of some urgency, perhaps following the decision, perhaps—? Yes, as Sam Kurtz just pointed out, no matter if this was a decision that had already been made by the broadcaster, some people think that a decision was made to not broadcast a programme that talked about how fragile the natural systems are in Wales and what the reasons for that are, and no matter whether that was done because of Government pressure—it seems it was not—or because the public wasn't in a position to want to hear that, or to be open to hearing it, no matter at what point that happened, do you agree that we need to do so much more to bring the public with us, so that we can all understand? We talk, for example, about a climate emergency and a nature emergency, but I'm concerned sometimes that we are losing this idea of how fragile the situation is. Over the weekend, we saw it on our screens. We will lose that, and the public need to understand that. What do you think that the Welsh Government can do to reinforce how critical this situation is with regard to nature in Wales?

15:20

Yes. Delyth, I share your concern there. Actually, David Attenborough's programmes have done an enormous amount over the years, haven't they, to raise awareness of the fragility of the natural world. I've only seen the first episode of the one in question, but my goodness, it's emotive in the extreme, and very beautiful as well. It does make you realise, doesn't it, as I said when I came back from COP15, when you see the beauty of the natural world and then watch the species extinction that goes alongside it, it really makes you realise quite how fragile the planet we live on actually is.

That's why I was so determined to sign up to those goals, and that's why we're so determined to get it right. It does matter to get it right. We've also—. I'm going to say this rather controversially, but it's absolutely true. We know from other legislation that's gone through this place that actually just getting the legislation through is just the first bit. I want this to be implementable. I want the legislation to go through, and then I want us to be able to actually do it immediately. I don't want to spend five years implementing it, so we need to get it right. If that's a bit slower introduction because then we get it right, I make no excuse for that. I think that's a lesson we've learnt.

We're about to embark on a behaviour change programme, which will help people come along the net-zero and nature-positive pathways with us. We're out to consultation at the moment. We're going to be doing a lot of work—. My colleague here, Jeremy Miles, has been doing a lot of work in schools with the Eco-Schools project and so on, because our young people are very evangelical about this. But I agree with you. We need to take the public with us. We need to counter some of the disinformation that's out there, and we need to work at pace with all sectors of society or we just will not—. This is an existential crisis. We will not do it alone. We have to do it with everyone else.

Ie. Delyth, rwy'n rhannu eich pryder chi yn hyn o beth. Mewn gwirionedd, mae rhaglenni David Attenborough wedi gwneud llawer iawn dros y blynyddoedd, onid ydyn nhw, i godi ymwybyddiaeth o fregusrwydd y byd naturiol. Ni welais i ond pennod gyntaf y gyfres dan sylw, ond bobl bach, mae'n eithafol o ddirdynnol, ac yn brydferth iawn hefyd. Mae'n gwneud i chi sylweddoli, fel dywedais i pan ddes i nôl o COP15, pan welwch chi harddwch y byd naturiol ac ystyried faint o rywogaethau sy'n darfod ochr yn ochr â hynny, mae hynny wir yn gwneud i chi sylweddoli pa mor fregus yw'r blaned yr ydym ni'n byw arni mewn gwirionedd.

Dyna pam roeddwn i mor benderfynol o gyd-fynd â'r nodau hynny, a dyna pam rydyn ni mor benderfynol o wneud hyn yn iawn. Mae hi'n bwysig gwneud pethau yn iawn. Rydyn ni hefyd—. Rwyf i am ddweud rhywbeth sydd braidd yn ddadleuol, ond sy'n hollol wir. Rydyn ni'n gwybod oddi wrth ddeddfwriaeth arall sydd wedi mynd trwy'r lle hwn mai dim ond y cam cyntaf yw mynd â'r ddeddfwriaeth drwodd mewn gwirionedd. Rwyf eisiau i hyn fod yn weithredol. Rwyf eisiau i'r ddeddfwriaeth fynd drwodd, ac yna rwy'n awyddus i ni allu gwneud hyn ar unwaith mewn gwirionedd. Nid wyf i'n dymuno treulio pum mlynedd er mwyn ei gweithredu, felly mae angen i ni wneud pethau yn iawn. Os yw hynny'n golygu ychydig o arafu cyn ei chyflwyniad oherwydd ein bod ni'n ei chael hi'n iawn wedyn, nid wyf i'n ymesgusodi o gwbl am hynny. Rwy'n credu bod honno'n wers yr ydym ni wedi ei dysgu.

Rydyn ni ar fin cychwyn ar raglen newid ymddygiad, a fydd yn helpu pobl i ddilyn y llwybrau sero net a natur gadarnhaol gyda ni. Rydyn ni allan i ymgynghoriad ar hyn o bryd. Byddwn yn gwneud llawer o waith—. Mae fy nghyd-Weinidog yn y fan hon, Jeremy Miles, wedi bod yn gwneud llawer o waith mewn ysgolion gyda'r prosiect Eco-Ysgolion ac yn y blaen, oherwydd mae ein pobl ifanc ni'n genhadon gwirioneddol ar gyfer hyn. Ond rwy'n cytuno â chi. Mae angen i ni ddwyn y cyhoedd gyda ni. Mae angen i ni wrthsefyll peth o'r wybodaeth gamarweiniol sy'n bod, ac mae angen i ni weithio ar gyflymder gyda phob sector yn y gymdeithas neu ni fyddwn ni—. Mae hwn yn argyfwng dirfodol. Ni allwn ni wneud hyn ar ein pennau ein hunain. Mae'n rhaid i ni wneud hyn gyda phawb arall.

Mynediad at Drafnidiaeth Gyhoeddus
Access to Public Transport

3. A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ar fynediad at drafnidiaeth gyhoeddus yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro? OQ59268

3. Will the Minister provide an update on access to public transport in Carmarthen West and South Pembrokeshire? OQ59268

Diolch. Rydym yn anelu at wella mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus yn ne-orllewin Cymru. Yn ddiweddar, rydym wedi buddsoddi mewn addasu gwasanaeth T1 TrawsCymru fel ei fod yn defnyddio fflyd drydan, ac rydym yn gweithio ar gynllun peilot arloesol sy’n defnyddio hydrogen, a fydd yn cael ei weithredu yn y rhanbarth.

Thank you. We are working to improve access to public transport in south-west Wales. Recently, we've invested in converting the T1 TrawsCymru service to using an electric fleet, and we are working on a groundbreaking hydrogen pilot, which will be implemented in the region. 

Diolch yn fawr am yr ymateb, Ddirprwy Weinidog.

Thank you very much for that response, Deputy Minister.

I'm sure, Deputy Minister, you will be aware of my enthusiasm for the new St Clears railway station in my constituency of Carmarthen West and South Pembrokeshire. This is a project that the community is incredibly invested in. However, there is concern from Carmarthenshire County Council about shortfalls in potential source funding. I wrote to you, Deputy Minister, on 20 January to raise these concerns. However, I'm yet to receive a reply. Deputy Minister, local people want to see improved access to public transport and the UK Government have committed £5 million to this project, yet there seems to be little progress on the ground. So, in lieu of no reply to my correspondence, what assurances can you give my constituents and to me that the Welsh Government still intends to deliver on a new train station in St Clears? And what timescale can they expect it to be delivered within? Diolch, Llywydd.

Rwy'n siŵr, Dirprwy Weinidog, eich bod chi'n ymwybodol o fy mrwdfrydedd dros orsaf reilffordd newydd Sanclêr yn fy etholaeth i yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro. Mae'r gefnogaeth yn y gymuned i'r prosiect hwn yn anhygoel. Ond mae pryder gan Gyngor Sir Gaerfyrddin am ddiffygion o ran ffynonellau cyllido posibl. Fe ysgrifennais i atoch chi, Dirprwy Weinidog, ar 20 o fis Ionawr i godi'r pryderon hyn. Er hynny, ni chefais unrhyw ateb hyd yma. Dirprwy Weinidog, mae pobl leol yn dymuno gweld trafnidiaeth gyhoeddus sy'n fwy hygyrch ac mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo £5 miliwn i'r prosiect hwn, ond eto nid yw hi'n ymddangos bod llawer o gynnydd yn digwydd ar lawr gwlad. Felly, yn hytrach na diffyg ateb i fy ngohebiaeth, pa sicrwydd a rowch chi i'm hetholwyr a minnau fod Llywodraeth Cymru yn parhau i fwriadu cael gorsaf drenau newydd yn Sanclêr? A gyda pha amserlen y gallan nhw ddisgwyl iddi gael ei chyflawni? Diolch, Llywydd.

15:25

Thank you. Well, I do hope the letter wasn't lost in the post, but we did reply to a written question from you on this very same subject, and the letter's reply would have said exactly the same as the reply we submitted to you on the written question, which is that the work is due to be finalised soon and will provide an outline design and an expected construction cost, which will inform the next steps and the programme timescales for this new station. But as Sam Kurtz rightly pointed out, there has been an increase in cost, as there has been with every infrastructure project in the country. There is now a gap that has doubled, which obviously creates a challenge for us at a time when our capital budgets from the UK Government have fallen in real terms by 8 per cent. So, there are consequences to the cuts by the UK Government to the priorities the Member and we have. So, we're going to have to try and work that through.

We are conscious, obviously, that one of the sites that Hywel Dda health board are consulting on for a new west Wales hospital is in St Clears, and that is very much part of our thinking, so we'll be following that process closely. Fundamentally, of course, this is rail infrastructure, and rail infrastructure is not devolved. It should be for the UK Government to be fully funding rail infrastructure, and perhaps we can work together to make representations to them to help us fill any shortfall.

Diolch i chi. Wel, rwy'n gobeithio na chollwyd y llythyr yn y post, ond fe wnaethom ni ateb cwestiwn ysgrifenedig oddi wrthych chi ar yr union bwnc hwn, ac roedd yr ateb yn y llythyr hwnnw'n gyfan gwbl yr un fath â'r un a roddwyd i chi ynglŷn â'r cwestiwn ysgrifenedig, sef y dylai'r gwaith fod wedi ei gwblhau yn fuan ac fe fydd yn rhoi dyluniad amlinellol a chostau disgwyliedig yr adeiladu, ar gyfer llywio'r camau nesaf a'r amserlen i'r rhaglen o ran yr orsaf newydd hon. Ond fel nododd Sam Kurtz yn gywir felly, mae'r gost wedi cynyddu, fel sydd wedi digwydd gyda phob prosiect seilwaith yn y wlad. Erbyn hyn fe geir bwlch sydd wedi dyblu, sy'n amlwg yn rhoi her i ni mewn cyfnod o ostyngiad yn ein cyllidebau cyfalaf ni oddi wrth Lywodraeth y DU sydd yn 8 y cant mewn termau gwirioneddol. Felly, fe geir canlyniadau i'r toriadau gan Lywodraeth y DU i'r blaenoriaethau sydd gan yr Aelod ac sydd gennym ninnau. Felly, fe fydd hi'n rhaid i ni geisio gweithio drwy hynny.

Rydyn ni'n ymwybodol, yn amlwg, mai yn Sanclêr y mae un o'r safleoedd y mae bwrdd iechyd Hywel Dda yn ymgynghori yn eu cylch ar gyfer ysbyty newydd i'r gorllewin, ac mae hynny'n rhan annatod o'n meddylfryd ni, felly fe fyddwn ni'n gwylio'r broses honno'n ofalus iawn. Yn waelodol, wrth gwrs, seilwaith rheilffyrdd yw hwn, ac nid yw seilwaith rheilffyrdd yn fater a ddatganolwyd. Fe ddylai Llywodraeth y DU fod yn ariannu seilwaith rheilffyrdd yn llawn, ac efallai y gallwn ni weithio gyda'n gilydd i gyflwyno sylwadau iddyn nhw ar gyfer ein helpu ni gydag unrhyw brinder ariannol.

Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon
Littering and Fly-tipping

4. Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau gostyngiad mewn sbwriel a thipio anghyfreithlon yng Nghanol De Cymru? OQ59255

4. How is the Welsh Government ensuring a reduction in littering and fly-tipping in South Wales Central? OQ59255

Duty bodies, including local authorities, have responsibility for managing litter and fly-tipping in their respective areas. Welsh Government currently funds Keep Wales Tidy and Fly-tipping Action Wales to support improvements in local environmental quality across Wales. This includes partner activities, enforcement work and the promotion of behaviour change.

Mae gan gyrff sydd â dyletswydd gan gynnwys awdurdodau lleol, gyfrifoldeb am reoli sbwriel a thipio anghyfreithlon yn eu hardaloedd arbennig nhw. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn ariannu Cadwch Gymru'n Daclus a Thaclo Tipio Cymru i gefnogi gwelliannau mewn ansawdd amgylcheddol lleol ledled Cymru. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau â phartneriaid, gwaith gorfodi a hyrwyddo newid ymddygiad.

Diolch, Weinidog. Fel byddwch yn ymwybodol, mae problem enbyd o ran ysbwriel a thipio anghyfreithlon, a gwyddom oll am yr effaith niweidiol mae hyn yn ei gael, nid yn unig ar harddwch ein cymunedau, ond hefyd o ran natur a bywyd gwyllt. Mae gennym ni oll, wrth gwrs, ran i’w chwarae a hoffwn ddiolch i’r miloedd o bobl ledled y wlad sydd yn mynd ati’n gyson i godi ysbwriel yn eu cymunedau fel gwirfoddolwyr, ym mhob tywydd, a chwarae eu rhan fel dinasyddion cydwybodol.

Ond mae yna rai mannau sydd rhy beryglus i wirfoddolwyr fynd ati i godi ysbwriel, megis wrth ochr lonydd prysur a hefyd traciau trên, ac eto mae problem ddifrifol o ran hyn mewn nifer o ardaloedd. Rwyf yn derbyn cwynion rheolaidd am ysbwriel gan bobl sy’n dal trên o’r Cymoedd i Gaerdydd, a rhai sy’n teithio ar ffyrdd yn fy rhanbarth, megis yr A470, yr M4 a’r A4232. Pryd gallwn ddisgwyl cyhoeddi cynllun terfynol y Llywodraeth i fynd i’r afael ag ysbwriel a thipio anghyfreithlon, a sut bydd hyn yn gwella’r broblem?

Thank you, Minister. As you'll be aware, there is a major issue with regard to litter and fly-tipping, and we're all aware of the damaging effect that this can have, not just on the beauty of our communities, but in terms of nature and wildlife. We all, of course, have a part to play, and I'd like to thank the thousands of people across the nation who regularly litter pick in their communities as volunteers, in all weathers, and they play their part as conscientious citizens by so doing.

But there are some areas that are too dangerous to allow volunteers to collect litter there, such as busy roadsides and railways, yet there's a major problem with litter in many of these areas. I receive regular complaints about litter from people who catch trains from the Valleys to Cardiff, and roads users in my region, who mention the A470, the M4 and the A4232 as examples. When can we expect the publication of the final version of the Government's plan to tackle litter and fly-tipping, and how will this plan remedy the situation?

Diolch, Heledd. I share your concern. I've actually, before I had your question in fact, raised with my own officials my own perception that the amount of litter along particular roads and train lines has increased in recent years, and I think there are a number of reasons for this, which we are looking at. So, I am very keen to strengthen the ability of local authorities to take action there, both, actually, retrospective action to pick the litter up, but actually some behaviour change and education programmes for people to understand the real impact of throwing a bottle out of your car window or whatever it is. There also is an issue with the way that some waste contractors pick up skips without the correct netting on the top and so on, and blow-off from that. So, I'd already independently—and I'm more than happy to renew that—asked for a review of how that system works, how we fund it, and what the relevant duties are. We have the responsibility for some of the trunk road network, but we delegate that to local authorities, and I've asked for a review of that as well.

So, I share your concern, and I'd already started the process, but I'm very happy to invigorate it again, of looking to see what else we can do. But I do think there is a big behaviour change issue here. People really do need to understand what happens when they litter, what happens to the plastic that they leave on the side of the road. It's not just that one bottle, and what happens as that leaches into the environment on a longer term basis. So, as I've said, we've been working with Jeremy Miles, with the Eco-Schools initiative, to really drive home to people the effect of their individual behaviour, and a lot of this will be as a societal push, won't it, to making such behaviour just completely unacceptable.

Diolch, Heledd. Mae'r un pryderon gennyf innau hefyd. Mewn gwirionedd, cyn i mi gael eich cwestiwn chi, fe godais i fy nghanfyddiad personol gyda fy swyddogion bod maint y sbwriel sydd ar hyd ffyrdd a'r rheilffyrdd wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac rwy'n credu bod nifer o resymau am hyn, ac rydyn ni'n eu hystyried. Felly, rwy'n awyddus iawn i rymuso gallu'r awdurdodau lleol i weithredu yn hynny o beth, y ddeubeth, mewn gwirionedd, sef y camau ôl-weithredol i godi sbwriel, ond mewn gwirionedd y rhaglenni newid ymddygiad ac addysg i bobl er mwyn deall gwir effaith taflu potel allan o ffenestr eich car neu beth bynnag arall y gallai fod. Ceir problem hefyd gyda'r ffordd y mae rhai contractwyr gwastraff yn casglu sgipiau heb rwyd briodol ar eu pennau nhw ac ati, a'r gwynt yn chwythu'r sbwriel i bobman wedyn. Felly, roeddwn i eisoes yn annibynnol—ac rwy'n fwy na pharod i adnewyddu hyn—wedi gofyn am adolygiad o sut mae'r system honno'n gweithio, sut rydym ni'n ei hariannu hi, a pha ddyletswyddau sy'n berthnasol. Ni sydd â'r cyfrifoldeb am rywfaint o'r rhwydwaith cefnffyrdd, ond rydyn ni'n dirprwyo hynny i awdurdodau lleol, ac rwyf i wedi gofyn am adolygiad o hynny hefyd.

Felly, rwy'n pryderu fel chithau, ac roeddwn i wedi dechrau'r broses eisoes, ond rwy'n hapus iawn i'w bywiogi hi unwaith eto, o ran ystyried beth arall y gallwn ni ei wneud. Ond rwy'n credu bod problem fawr o ran newid ymddygiad yn hyn o beth. Mae gwir angen i bobl ddeall beth sy'n digwydd pan fyddan nhw'n taflu sbwriel, beth sy'n digwydd i'r plastig y maen nhw'n ei adael ar ochr y ffordd. Nid yr un botel honno'n unigol, ond yr hyn sy'n digwydd wrth i honno drwytholchi i'r amgylchedd yn y tymor hwy. Felly, fel dywedais i, rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda Jeremy Miles, gyda'r fenter Eco-Ysgolion, i argyhoeddi pobl o effaith eu hymddygiad personol, ac ystyr hyn i raddau helaeth iawn fydd gwthio cymdeithasol, onid e, er mwyn gwneud ymddygiad o'r fath yn gwbl annerbyniol.

I couldn't concur more with the sentiments expressed by you and the previous questioner about the amount of litter that's available to be witnessed on highways and railways, especially in South Wales Central. On the link road coming off Culverhouse Cross, there's a bed on the side of the road there that's been there for three weeks. There are also about 12 black bin bags in the nearest lay-by there, which have been there for at least 10 days. In the Vale of Glamorgan, at the Aubrey Arms pub, there's a load of black bin bags just on the kerb there, just left. I appreciate this isn't the Government's fault; I always try my best to blame the Government for most things, but in fairness, this isn't the Government's fault. It is a societal issue.

Education is one of the planks that we can use. Can you confirm whether local authorities have come through with ideas, with suggestions to your good self as Minister, to enable them to take people who do dump rubbish in our countryside, along our roadways and our railways—? Because the examples I just gave you, that is commercial dumping. That's not just the bottle going out of the window, which is repugnant in itself; that's someone consciously dumping a piece of either commercial waste or general household waste that amounts to a lot in an area that should be pristine, clean, and able to sell our great capital city of Cardiff, and, indeed, the great countryside of the Vale of Glamorgan.

Ni allwn i gytuno mwy â'r teimladau a fynegwyd gennych chi a'r holwr blaenorol am faint y sbwriel sydd i'w weld wrth briffyrdd a rheilffyrdd, yn arbennig yng Nghanol De Cymru. Ar y ffordd gyswllt sy'n cychwyn o Groes Cwrlwys, mae yna wely yno ar fin y ffordd sydd wedi bod yno ers tair wythnos. Mae tua 12 o fagiau bin du yn y gilfan agosaf yno hefyd, ac mae'r rheini wedi bod yno am o leiaf 10 diwrnod. Ym Mro Morgannwg, wrth dafarn yr Aubrey Arms, mae llwyth o fagiau bin du ar ymyl y palmant yno, sydd newydd eu gadael. Rwy'n gwerthfawrogi nad ar y Llywodraeth y mae'r bai am hyn; rwy'n gwneud fy ngorau i weld bai ar y Llywodraeth am y rhan fwyaf o bethau, ond er tegwch, nid ar y Llywodraeth y mae'r bai am hyn. Mater cymdeithasol yw hwn.

Mae addysg yn un o'r ysgogiadau y gallwn ni eu defnyddio. A wnewch chi gadarnhau pa un a yw awdurdodau lleol wedi cyflwyno unrhyw syniadau, gydag awgrymiadau i chi, Gweinidog, i'w galluogi  nhw i fynd â phobl sy'n gadael sbwriel yng nghefn gwlad, ac ar hyd ein ffyrdd a'n rheilffyrdd—? Oherwydd yr enghreifftiau yr wyf i newydd eu rhoi i chi, ysbwriel masnachol oedd y rheini. Nid taflu'r botel drwy'r ffenestr, sy'n beth atgas ynddo'i hun; oedd hynny ond rhywun yn fwriadol yn taflu sbwriel a oedd naill ai'n wastraff masnachol neu'n wastraff cartref cyffredinol sy'n effeithio llawer iawn ar ardal a ddylai fod yn ddihalog, yn lân, ac yn hysbyseb dda i'n prifddinas hyfryd ni, Caerdydd, ac, yn wir, i gefn gwlad hyfryd Bro Morgannwg.

15:30

Absolutely, Andrew. Obviously, it is a matter for the local authority, and I hope you've reported it to them. I actually have myself raised the slip road, as it's called, with Cardiff Council, in a recent meeting with the leader. We are doing a number of things. We've got Fly-tipping Action Wales, for example, working in partnership at the moment with Rhondda Cynon Taf to catch fly-tippers, using surveillance on Natural Resources Wales-managed land, and Keep Wales Tidy, through the Welsh Government-funded Caru Cymru project, works with local environment groups and the police to target litter hotspots caused by anti-social behaviour, and then to prosecute the people responsible. 

I'm very keen to highlight the prosecutions, because I think there is a deterrent effect of that. If you open the black bags, we can often find those responsible, and trace it back through the litter. We've been encouraging local authorities to do that; we have an action plan to do that. As I say, we're doing the behaviour change thing. That behaviour change goes for businesses as well. It's not just the people who tip it, is it, it's the business who actually asked for their rubbish to be disposed of in that manner. So, there are behaviour change programmes for commercial waste and businesses as well. 

That will ramp up as we bring in the new recycling targets for businesses and so on, because this is valuable recyclate; it's not just litter. This is valuable material that we can use as part of our circular economy effort, because we're beginning to attract really serious reprocessors here to Wales, because of the high-value recyclate we have. That material is, to my mind, not just unsightly litter; it's actually wasted raw material that can be used. We need to get that attitude out there into the public, but we also need to prosecute those people who do the things that you've just mentioned, because I couldn't agree more—it's both unsightly and environmentally hazardous, and we need to get that point across. 

Yn hollol, Andrew. Yn amlwg, mater i'r awdurdod lleol yw hwn, ac rwy'n gobeithio eich bod chi wedi rhoi gwybod iddyn nhw am hyn. Mewn gwirionedd, rwyf fy hun wedi codi'r slipffordd, fel y'i gelwir, gyda Chyngor Caerdydd, mewn cyfarfod gyda'r arweinydd yn ddiweddar. Rydyn ni'n gwneud nifer o bethau. Mae gennym ni Taclo Tipio Cymru, er enghraifft, yn gweithio mewn partneriaeth ar hyn o bryd gyda Rhondda Cynon Taf i ddal tipwyr anghyfreithlon, gan ddefnyddio gwyliadwriaeth ar dir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru, a Cadwch Gymru'n Daclus, drwy'r prosiect Caru Cymru a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn gweithio gyda grwpiau amgylchedd lleol a'r heddlu i roi sylw arbennig i fannau lle mae problem gyda sbwriel a achosir gan ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac erlyn y bobl gyfrifol wedyn.

Rwy'n awyddus iawn i dynnu sylw at yr erlyniadau, oherwydd rwy'n credu bod effaith ataliol i hynny. Os ydych chi'n agor y bagiau du, yn aml fe allwn ni ganfod pwy sy'n gyfrifol, a'u holrhain drwy'r sbwriel. Rydyn ni wedi bod yn annog awdurdodau lleol i wneud hynny; mae gennym ni gynllun gweithredu i wneud hynny. Fel rwy'n dweud, rydyn ni'n gwneud ymdrech o ran newid ymddygiad pobl. Mae newid ymddygiad fel hyn yn berthnasol i fusnesau hefyd. Nid y rhai sy'n tipio yn unig, ond, mewn gwirionedd y busnesau sydd wedi gofyn am daflu eu sbwriel yn y ffordd honno. Felly, fe geir rhaglenni ar gyfer newid ymddygiad o ran gwastraff masnachol a busnesau hefyd.

Fe fydd yna fwy o hynny wrth i ni gyflwyno'r nodau ailgylchu newydd i fusnesau ac ati, oherwydd mae hwnnw'n ailgylchu gwerthfawr; nid dim ond sbwriel mohono. Mae hwn yn ddeunydd gwerthfawr y gallwn ni ei ddefnyddio yn rhan o'n hymdrech ni o ran yr economi gylchol, am ein bod ni wedi dechrau denu ailbroseswyr gwirioneddol ddifrifol yma i Gymru, oherwydd y deunyddiau eildro gwerth uchel sydd gennym ni. Mae'r deunydd hwnnw, yn fy marn i, yn fwy na dim ond sbwriel hyll; mewn gwirionedd, mae'n ddeunydd crai sy'n mynd yn wastraff y gellir ei ddefnyddio eto. Mae angen i ni hysbysu'r cyhoedd am yr ymagwedd honno, ond mae angen hefyd i ni erlyn y bobl hynny sy'n gwneud y pethau yr ydych chi newydd sôn amdanyn nhw, oherwydd ni allwn i gytuno mwy—mae'n hyll ac yn amgylcheddol beryglus hefyd, ac mae angen i ni amlygu'r pwynt arbennig hwnnw.

Morlyn Llanw Bae Abertawe
Swansea Bay Tidal Lagoon

5. A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ar gymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer morlyn llanw Bae Abertawe?  OQ59237

5. Will the Minister provide an update on Welsh Government support for the Swansea Bay tidal lagoon?  OQ59237

Diolch, Mike Hedges. There are currently no ongoing public sector projects proposed to build a tidal lagoon in Swansea bay. The First Minister will be making an announcement on the tidal lagoon challenge at the Marine Energy Wales conference, which is in Swansea, on 22 March.

Diolch, Mike Hedges. Ar hyn o bryd ni chynigiwyd unrhyw brosiectau sector cyhoeddus i adeiladu morlyn llanw ym mae Abertawe. Bydd y Prif Weinidog yn gwneud cyhoeddiad ynglŷn â'r her o ran y morlyn llanw yng nghynhadledd Ynni Morol Cymru, a gynhelir yn Abertawe, ar 22 o fis Mawrth.

Can I welcome that answer? When the Swansea tidal lagoon was rejected by the Conservative Westminster Government, gas prices were low, and expected by the Government to remain low for ever. As we all know, they got that wrong. We know that tidal energy is reliable and capable of solving some of our energy needs. We also know that it does not involve expensive decommissioning or have a limited life. What action is the Welsh Government taking to convince Westminster that this safe, clean energy, that is now cost-competitive, should be commissioned, and should be commissioned immediately?

A gaf i groesawu'r ateb hwnnw? Pan wrthodwyd morlyn llanw Abertawe gan Lywodraeth Geidwadol San Steffan, roedd prisiau nwy yn isel, ac roedd y Llywodraeth yn disgwyl y bydden nhw'n aros yn isel am byth. Fel rydyn ni i gyd yn gwybod, roedden nhw'n anghywir yn hynny o beth. Fe wyddom ni fod ynni'r llanw yn ddibynadwy ac yn gallu diwallu rhai o'n hanghenion ynni ni. Fe wyddom ni hefyd nad yw'n golygu datgomisiynu costus ac nid yw ei oes yn fyr. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i argyhoeddi San Steffan y dylid comisiynu'r ynni glân, diogel hwn, sy'n gystadleuol o ran costau erbyn hyn, ac y dylid ei gomisiynu ar unwaith?

Thank you very much, Mike. I completely concur with the sentiments of your question there. I won't be tempted into pre-announcing the First Minister's announcement on 22 March, but the Welsh Government absolutely supports tidal energy as a means to achieve our net-zero goals, as well as providing socioeconomic benefits. As you said, it provides clean, reliable energy, and we've made a programme for government commitment to make Wales a world centre of emerging tidal technologies. The surging wholesale price of gas, exacerbated by Russia's war in Ukraine, has indeed brought into sharp focus the need for an accelerated transition to renewables. It has both affected the price of gas and the availability of gas too. Clearly, what we need is a source of clean, reliable and secure energy, and we have this in abundance around our shores. 

Diolch yn fawr i chi, Mike. Rwy'n cytuno yn llwyr â'r farn yn eich cwestiwn chi. Nid wyf i am gael fy nhemtio i gyhoeddi cyhoeddiad y Prif Weinidog ar 22 o fis Mawrth o flaen llaw, ond mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi ynni llanw yn gyfan gwbl fel modd i gyflawni ein nodau sero net, yn ogystal â'i ddarpariaeth o fuddion economaidd a chymdeithasol. Fel roeddech chi'n dweud, mae'n darparu ynni glân a dibynadwy, ac rydym ni wedi gwneud rhaglen ar gyfer ymrwymiad y llywodraeth i wneud Cymru yn ganolfan fyd-eang ar gyfer y technolegau sy'n dod i'r amlwg ynglŷn ag ynni'r llanw. Mae pris cyfanwerthu nwy sy'n cynyddu fwyfwy, ac fe waethygwyd hynny gan ryfel Rwsia yn Wcráin, wedi hoelio sylw pobl at yr angen am bontio cyflym i ynni adnewyddadwy. Mae hynny wedi effeithio ar bris nwy a pha mor hawdd yw cael gafael arno hefyd. Yn amlwg, yr hyn sydd ei angen arnom ni yw ffynhonnell o ynni glân, dibynadwy a diogel, ac mae honno gennym hyn mewn llawnder ar hyd ein glannau ni. 

Can I thank Mike Hedges for tabling this question, and also concur with him, not on his assessment of the UK Government, but on the benefits of tidal energy, particularly in Swansea bay? As the three of us, I think, proudly represent the city of Swansea—I think the best city on planet earth—we will know the benefits that the proposed lagoon, the Blue Eden project, could have for our city. But it's important to remember that it's not only a tidal lagoon: there's a high-tech battery plant as part of the Blue Eden project, a floating solar array, data storage, and waterfront homes for 5,000 people, as well as floating homes and a research centre. But considering the scale of the project and the excitement that it can generate for the city of Swansea, I haven't heard a lot from the Welsh Government. I appreciate that there's predominantly private sector investment, but I haven't heard a lot from the Welsh Government in terms of the practical support you've been providing. Can you just illustrate what concrete assistance your department is providing—to ensure planning obligations are met, for example, and adhered to—as well as whether any need for public funding at any point throughout the process has been discussed at all, so we can finally get that project off the ground?

A gaf i ddiolch i Mike Hedges am gyflwyno'r cwestiwn hwn, a chytuno ag ef hefyd, nid o ran ei asesiad ef o Lywodraeth y DU, ond ar fanteision ynni'r llanw, yn enwedig ym mae Abertawe? Gan fod y tri ohonom ni, rwy'n credu, yn falch o fod yn cynrychioli dinas Abertawe—y ddinas orau ar y ddaear yn fy marn i—rydyn ni'n gwybod am y manteision y gallai'r morlyn arfaethedig, prosiect Eden Las, eu cynnig i'n dinas. Ond mae hi'n bwysig cofio nad morlyn llanw yn unig mohono: fe geir ffatri batris uwch-dechnoleg yn rhan o brosiect Eden Las, ac arae solar arnofiol, storfa ddata, a chartrefi i 5,000 o bobl ar lan y môr, yn ogystal â chartrefi arnofiol a chanolfan ymchwil. Ond o ystyried maint y prosiect a'r cyffro y gall hynny ei ennyn yn ninas Abertawe, nid wyf i wedi clywed llawer oddi wrth Lywodraeth Cymru. Rwy'n gwerthfawrogi mai o'r sector preifat y daw'r buddsoddiad yn bennaf, ond nid wyf i wedi clywed llawer oddi wrth Lywodraeth Cymru o ran y cymorth ymarferol yr ydych chi wedi bod yn ei roi. A wnewch chi ddarlunio pa gymorth pendant y mae eich adran chi'n ei roi—i sicrhau bod rhwymedigaethau cynllunio yn cael eu bodloni, er enghraifft, a chadw at—yn ogystal ag a oes unrhyw drafodaeth wedi bod o gwbl am anghenion o ran cyllid cyhoeddus ar unrhyw amser yn ystod y broses, er mwyn i ni fwrw'r maen i'r wal gyda'r prosiect hwnnw o'r diwedd?

15:35

The project hasn't asked for any support from the Government so far. We've made it plain to the project that, if they wanted to discuss any potential support with us, we're happy to do so. But as of this moment, they have not asked for that support. If they do want that support, then I'd be more than happy to discuss it with them. We have, of course, discussed with Swansea Council, and other affected councils—because it's not the only place in Wales that a tidal lagoon could go—many times what the planning obligations might be. I'm very pleased to see that the UK Government did allow, in round 4 of the last contract for difference, tidal energies to be included, and we're currently lobbying them hard to make sure that that stays, because that's a route to market for most emerging tidal technologies, including tidal lagoons. The UK Government, I think, really missed a trick—and I think your benches agree with us—when they didn't fund the last project in Swansea bay, so we've been urging them to make good that, and make sure that the contract for difference round includes tidal technologies of all sorts, so that those projects can be brought to market.

Nid yw'r prosiect wedi gofyn am unrhyw gefnogaeth gan y Llywodraeth hyd yma. Rydyn ni wedi ei gwneud hi'n glir i'r prosiect, pe bydden nhw eisiau trafod unrhyw gefnogaeth bosibl gyda ni, ein bod ni'n hapus i wneud hynny. Ond ar hyn o bryd, nid ydyn nhw wedi gofyn am y gefnogaeth honno. Os ydyn nhw eisiau'r gefnogaeth honno, yna byddwn i'n fwy na pharod i drafod y peth gyda nhw. Wrth gwrs, rydyn ni wedi trafod gyda Chyngor Abertawe, a chynghorau eraill yr effeithir arnyn nhw—oherwydd nid dyma'r unig le yng Nghymru y gallai morlyn llanw fynd—lawer gwaith, beth allai'r rhwymedigaethau cynllunio fod. Rwy'n falch iawn o weld bod Llywodraeth y DU wedi caniatáu, yn rownd 4 o'r contract ar gyfer gwahaniaeth diwethaf, ynni llanw i gael ei gynnwys, ac ar hyn o bryd rydyn ni'n eu lobïo nhw'n galed i sicrhau bod hynny'n aros, oherwydd mae hynny'n llwybr i'r farchnad ar gyfer y rhan fwyaf o dechnolegau llanw sy'n dod i'r amlwg, gan gynnwys morlynnoedd llanw. Mae Llywodraeth y DU, rwy'n credu, wir wedi colli cyfle—ac rwy'n credu bod eich meinciau chi'n cytuno â ni—pan na wnaethon nhw ariannu'r prosiect diwethaf ym mae Abertawe, felly rydyn ni wedi bod yn eu hannog nhw i wneud iawn am hynny, a sicrhau bod y rownd contract ar gyfer gwahaniaeth yn cynnwys technolegau llanw o bob math, fel y bydd modd dod â'r prosiectau hynny i'r farchnad.

Gwasanaethau Cymorth Tai a Digartrefedd
Housing Support and Homelessness Services

6. Pa gamau mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i helpu elusennau sy'n darparu gwasanaethau cymorth tai a digartrefedd? OQ59248

6. What steps is the Welsh Government taking to help charities that provide housing support and homelessness services? OQ59248

Thank you, Peter Fox. The Welsh Government continues to support local authorities and third sector providers to assist people in housing need. We have provided over £207 million for housing support and homelessness services this financial year alone, supporting local authorities and third sector providers to deliver front-line services to prevent and relieve homelessness.

Diolch, Peter Fox. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi awdurdodau lleol a darparwyr trydydd sector i gynorthwyo pobl ag anghenion tai. Rydyn ni wedi darparu dros £207 miliwn ar gyfer gwasanaethau cymorth tai a digartrefedd yn y flwyddyn ariannol hon yn unig, gan gefnogi awdurdodau lleol a darparwyr trydydd sector i ddarparu gwasanaethau rheng flaen i atal a lleddfu digartrefedd.