Y Cyfarfod Llawn

Plenary

18/05/2022

Yn y fersiwn ddwyieithog, mae’r golofn chwith yn cynnwys yr iaith a lefarwyd yn y cyfarfod. Mae’r golofn dde yn cynnwys cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the bilingual version, the left-hand column includes the language used during the meeting. The right-hand column includes a translation of those speeches.

Cyfarfu'r Senedd yn y Siambr a thrwy gynhadledd fideo am 13:30 gyda'r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Senedd met in the Chamber and by video-conference at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Llywydd

Prynhawn da. Croeso, bawb, i'r Cyfarfod Llawn. Cyn i ni ddechrau, dwi angen nodi ychydig o bwyntiau. Cynhelir y cyfarfod yma ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn y Siambr ac eraill yn ymuno trwy gyswllt fideo. Bydd yr holl Aelodau sy'n cymryd rhan yn nhrafodion y Senedd, ble bynnag y bônt, yn cael eu trin yn gyfartal. Mae Cyfarfod Llawn a gynhelir drwy gynhadledd fideo, yn unol â Rheolau Sefydlog Senedd Cymru, yn gyfystyr â thrafodion y Senedd at ddibenion Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Bydd rhai o ddarpariaethau Rheol Sefydlog 34 yn gymwys ar gyfer y cyfarfod yma, ac mae'r rheini wedi eu nodi ar eich agenda.

Good afternoon. Welcome, everyone, to this Plenary session. Before we begin, I want to set out a few points. This meeting will be held in a hybrid format, with some Members in the Senedd Chamber and others joining by video-conference. All Members participating in proceedings of the Senedd, wherever they may be, will be treated equally. A Plenary meeting held using video-conference, in accordance with the Standing Orders of the Welsh Parliament, constitutes Senedd proceedings for the purposes of the Government of Wales Act 2006. Some of the provisions of Standing Order 34 will apply for today's Plenary meeting, and these are noted on your agenda.

1. Cwestiynau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd
1. Questions to the Minister for Climate Change

Cwestiynau i'r Gweinidog Newid Hinsawdd yw'r eitem gyntaf, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Cefin Campbell.

Questions to the Minister for Climate Change is the first item, and the first question comes from Cefin Campbell.

Cronfa Ddŵr Llyn Clywedog
Llyn Clywedog Reservoir

1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar reolaeth lefelau dŵr yng nghronfa ddŵr Llyn Clywedog, Powys? OQ58059

1. Will the Minister make a statement on the management of water levels in Llyn Clywedog reservoir, Powys? OQ58059

Thank you very much, Cefin Campbell, for the question. The management of water levels and releases from the Clywedog reservoir are governed by well-established and clear legislation. The Environment Agency in England has responsibility for managing the releases and water levels, in consultation with Natural Resources Wales.

Diolch yn fawr iawn am eich cwestiwn, Cefin Campbell. Caiff y gwaith o reoli lefelau dŵr a gollwng dŵr o gronfa ddŵr Clywedog ei lywodraethu gan ddeddfwriaeth glir a sefydledig. Asiantaeth yr Amgylchedd yn Lloegr sy'n gyfrifol am reoli'r gollyngiadau a lefelau dŵr, mewn ymgynghoriad â Cyfoeth Naturiol Cymru.

Diolch yn fawr iawn. Wel, yn ddiweddar iawn, ces i gyfarfod gyda nifer o ffermwyr yn ardal Llanidloes ym Mhowys, gan drafod pryderon gyda nhw am sut mae lefelau dŵr yn cael eu rheoli yng nghronfa ddŵr Clywedog a'r effaith mae hyn yn ei chael ymhellach lawr y dyffryn, gyda thir amaethyddol ac eiddo yn cael eu heffeithio gan lifogydd, a hynny mor ddiweddar â mis Chwefror eleni.

Nawr, mae fy nghyd-Aelod dros sir Drefaldwyn, Russell George, wedi tynnu sylw'r Senedd at hyn yn barod, ac mae'n debyg bod cryn amwysedd ynglŷn â phwy sy'n rheoli'r gronfa ddŵr a'r gollyngiadau dŵr—ai asiantaeth amgylchedd Lloegr neu Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol. Dwi'n gwybod bod dŵr yn fater emosiynol iawn yng Nghymru a bod y gronfa hon wedi cael ei sefydlu er mwyn darparu dŵr a lliniaru llifogydd ymhellach i ffwrdd o Gymru, felly dwi'n siŵr eich bod chi'n deall pryderon lleol. Ac mae'n bosibl fod modd dadlau bod camreoli traws-sefydliadol wedi achosi llifogydd ar yr ochr yma i'r ffin. Felly, gaf i ofyn pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi eu cael gyda'r gwahanol asiantaethau i fynd i'r afael ag unrhyw bryderon ynghylch rheoli llifogydd ar ochr Cymru ac a ydych chi'n gallu cadarnhau a oes bwriad i ehangu cronfa ddŵr Clywedog yn y dyfodol?

Thank you very much. Recently I had a meeting with a number of farmers in the Llanidloes area in Powys and I discussed with them concerns about how water levels are managed in the Clywedog reservoir and the impact this was having further down the valley, with agricultural land and property being affected by flooding as recently as February this year.

Now, my fellow Member for Montgomeryshire, Russell George, has already drawn the attention of the Senedd to this, and apparently there is considerable ambiguity regarding who manages the reservoir and the water discharges—whether it's the Environment Agency in England or NRW. I know that water is a very emotive issue in Wales and that this reservoir was established to provide water and to mitigate flooding away from Wales, so I'm sure you understand local concerns. And it is arguable that mismanagement across institutions has caused flooding on this side of the border. So, may I ask what discussions the Welsh Government has had with the different agencies to address any concerns regarding flood management on Wales's side and can you confirm whether there is an intention to expand the Clywedog reservoir in the future?

Yes, thank you very much for that series of queries. And of course we understand the sensitivity of these kinds of issues for the people of Wales and also for all the people who rely on the rivers and catchment areas for a variety of things, including their drinking water.

So, as I'm sure you already know, Hafren Dyfrdwy owns the Clywedog reservoir. Proposals for additional use of the water or transfer options should be included in the company's water resource management plan. Both the Environment Agency and NRW recognise the impacts of high water flows to local landlords and further downstream on the River Severn. And all the organisations involved have committed to undertaking a long-term review to modernise the management of the reservoir to best meet the challenges of the future, which is obviously a really complicated thing to do, and which is likely to take quite a considerable period of time and new legislation to ensure that sustainable long-term change. Meanwhile, NRW is working with the Environment Agency to implement any possible changes to the working procedures under the current rules and legislation that could improve the current operation of the scheme, drawing on experiences of managing other comparable systems in Wales and elsewhere. The changes should have a beneficial impact on flood alleviation given the nature of the catchments, but it's unlikely that these changes could make significant differences during repeated rainfall events of the magnitude we've seen over the last few years, and hence the need for the longer term review of the whole process. 

Our policy is obviously to reduce and manage the risk of flooding to people and communities over the next decade and it's set out in the national flood strategy. It underlines the importance we place on flood risk and the growing risks associated with climate change from the flooding and coastal erosion.

Also, as part of the longer term planning for water supply, we're looking at schemes that could supply water where deficits are predicted over the next 50 years. Hafren Dyfrdwy, which operates the reservoir, as I've already said, and Severn Trent are looking at a joint scheme to look at the feasibility for the dam so that more water could be sent down the River Severn during dry periods—so the exact opposite of the flooding—to maintain water flow in the river, where a deficit is forecast. But that doesn't feature in the current draft water resource management plan, which is signed off by Welsh Ministers anyway. So, if that comes forward, it will certainly come to us to look at so that we can be satisfied that that is fit for purpose, both for the Severn catchment area and for the people locally.

Ie, diolch yn fawr iawn am y gyfres honno o ymholiadau. Ac wrth gwrs, rydym yn deall sensitifrwydd y mathau hyn o faterion i bobl Cymru yn ogystal â'r holl bobl sy’n dibynnu ar yr afonydd a’r dalgylchoedd am amrywiaeth o bethau, gan gynnwys eu dŵr yfed.

Felly, fel y gwyddoch yn barod, rwy’n siŵr, Hafren Dyfrdwy sy'n berchen ar gronfa ddŵr Clywedog. Dylid cynnwys cynigion ar gyfer defnydd ychwanegol o'r dŵr neu opsiynau trosglwyddo yng nghynllun rheoli adnoddau dŵr y cwmni. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd a CNC yn cydnabod effeithiau llif dŵr uchel ar landlordiaid lleol ac ymhellach i lawr afon Hafren. Ac mae pob un o’r sefydliadau sydd ynghlwm wrth hyn wedi ymrwymo i gynnal adolygiad hirdymor i foderneiddio'r gwaith o reoli'r gronfa ddŵr er mwyn mynd i'r afael â heriau’r dyfodol yn y ffordd orau, sy’n amlwg yn beth cymhleth iawn i’w wneud, ac sy’n debygol o gymryd cryn dipyn o amser a deddfwriaeth newydd i sicrhau'r newid cynaliadwy hirdymor hwnnw. Yn y cyfamser, mae CNC yn gweithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd i roi unrhyw newidiadau posibl i’r gweithdrefnau ar waith o dan y rheolau a’r ddeddfwriaeth gyfredol a allai wella gweithrediad y cynllun ar hyn o bryd, gan bwyso ar brofiadau o reoli systemau tebyg eraill yng Nghymru ac mewn mannau eraill. Dylai’r newidiadau gael effaith fuddiol ar y gwaith o liniaru llifogydd o ystyried natur y dalgylchoedd, ond mae’n annhebygol y gallai’r newidiadau hyn wneud gwahaniaeth sylweddol os ceir sawl achos o lawiad o’r maint a welsom dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ac felly mae angen adolygiad mwy hirdymor o'r broses gyfan.

Ein polisi, yn amlwg, yw lleihau a rheoli'r perygl o lifogydd i bobl a chymunedau dros y degawd nesaf, ac mae hynny wedi’i nodi yn y strategaeth llifogydd genedlaethol. Mae'n tanlinellu pa mor bwysig yw perygl llifogydd i ni ynghyd â'r risgiau cynyddol sy'n gysylltiedig â newid hinsawdd yn sgil llifogydd ac erydu arfordirol.

Yn ogystal, fel rhan o'r cynllunio mwy hirdymor ar gyfer y cyflenwad dŵr, rydym yn edrych ar gynlluniau a allai gyflenwi dŵr lle rhagwelir diffygion dros yr 50 mlynedd nesaf. Mae Hafren Dyfrdwy, sy'n gweithredu'r gronfa ddŵr, fel y dywedais eisoes, a Severn Trent yn edrych ar gynllun ar y cyd i archwilio ymarferoldeb yr argae fel y gellid anfon mwy o ddŵr i lawr afon Hafren yn ystod cyfnodau sych—felly, y gwrthwyneb i’r llifogydd—i gynnal llif dŵr yn yr afon, lle rhagwelir diffyg. Ond nid yw hynny'n rhan o'r cynllun rheoli adnoddau dŵr drafft presennol, sy'n cael ei gymeradwyo gan Weinidogion Cymru beth bynnag. Felly, os caiff hwnnw ei gyflwyno, byddwn yn sicr yn edrych arno fel y gallwn fod yn fodlon ei fod yn addas at y diben, ar gyfer dalgylch afon Hafren ac ar gyfer y bobl leol.

13:35

Minister, I'm grateful to Cefin Campbell for raising this issue, an issue I've raised a number of times previously, about the frustrations that landowners have downstream as a result of, as they see it—and I would agree—the need for the operational rules to be changed for the Clywedog dam. Now, I understand it's a complex issue—I've raised this many times with your predecessors as well—but can I ask what consideration the Welsh Government has given to the payment to landowners for the managed flooding of land, where that would then help to alleviate flooding of properties perhaps further downstream? And also, Minister, I am aware, or—I attended a meeting with various stakeholders, including NRW, the Environment Agency, with the UK Government Minister Rebecca Pow, earlier this year—I know, from that meeting, the Minister was going to write to you to ask for further collaboration and working together. I wonder, have you received that letter, have you responded, and what are the discussions that you're having with the UK Government Minister Rebecca Pow in terms of coming up with a collaborative approach for the better management, and for reviewing the operating rules, of Clywedog dam?

Weinidog, rwy’n ddiolchgar i Cefin Campbell am godi’r mater hwn, mater rwyf wedi’i godi nifer o weithiau o’r blaen, ynglŷn â rhwystredigaeth tirfeddianwyr i lawr yr afon o ganlyniad, yn eu barn hwy—a byddwn yn cytuno—i'r angen i newid y rheolau gweithredol ar gyfer argae Clywedog. Nawr, rwy'n deall ei fod yn fater cymhleth—rwyf wedi codi hyn droeon gyda'ch rhagflaenwyr hefyd—ond a gaf fi ofyn pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i'r taliad i dirfeddianwyr am reoli gorlifo tir lle byddai hynny wedyn yn helpu i liniaru llifogydd mewn eiddo ymhellach i lawr yr afon? A hefyd, Weinidog, rwy'n ymwybodol, neu—bûm mewn cyfarfod ag amrywiol randdeiliaid, gan gynnwys CNC, Asiantaeth yr Amgylchedd, gyda Gweinidog Llywodraeth y DU, Rebecca Pow, yn gynharach eleni—yn y cyfarfod hwnnw, gwn fod y Gweinidog yn mynd i ysgrifennu atoch i ofyn am gydweithredu a chydweithio pellach. Tybed a ydych wedi derbyn y llythyr hwnnw, a ydych wedi ymateb, a beth yw’r trafodaethau yr ydych yn eu cael gyda Gweinidog Llywodraeth y DU, Rebecca Pow, ar lunio dull cydweithredol o reoli argae Clywedog yn well, ac adolygu'r rheolau gweithredu?

Yes, I was aware that Minister Pow had visited the reservoir. And in fact, I discussed it with her beforehand, in an inter-ministerial group, but I think she probably mentioned that at the time. We're very keen to work across the border for the catchment areas that flow across the border, and indeed to share good practice where that's effective for the communities on either side of the border. Because, obviously, there are a number of catchments in England that don't cross into the Welsh border, but can nevertheless learn lessons from some of the natural flood protections that we're doing here in Wales, for example. So, we have had that exchange of letters.

And you know probably better than I do, actually, Russell, about the River Severn and its environmental importance as a special area of conservation river for Wales, for a whole series of uses, including drinking water and flood protection, drought protection, and so on. So, part of the long-term plan that I just mentioned in answer to Cefin Campbell is to look at what exactly it is that we're asking of the landowners—the riparian landowners and the adjoining landowners—along the River Severn catchment and around the reservoir, to work out what the long-term plan for that should look like, ought to look like, in collaboration with those landowners, and then to bring forward what we expect will be legislative change in order to bring about the ability to better manage that system. But that's a long-term strategy, which is in progress at the moment, and, obviously, I'm very happy to keep you and Cefin and others informed as we go ahead with that process.

Ie, roeddwn yn ymwybodol fod y Gweinidog Pow wedi ymweld â’r gronfa ddŵr. Ac mewn gwirionedd, trafodais y mater gyda hi ymlaen llaw, mewn grŵp rhyngweinidogol, ond mae’n debyg ei bod wedi sôn am hynny ar y pryd. Rydym yn awyddus iawn i weithio ar draws y ffin ar gyfer y dalgylchoedd sy’n llifo dros y ffin, ac yn wir, i rannu arferion da lle mae hynny’n effeithiol ar gyfer y cymunedau ar y naill ochr a'r llall i'r ffin. Oherwydd yn amlwg, ceir nifer o ddalgylchoedd yn Lloegr nad ydynt yn croesi'r ffin i mewn i Gymru, ond gallant ddysgu gwersi serch hynny o rai o'r mesurau naturiol i amddiffyn rhag llifogydd yr ydym yn eu rhoi ar waith yma yng Nghymru, er enghraifft. Felly, rydym wedi cyfnewid y llythyrau hynny.

A gwyddoch yn well na minnau, yn ôl pob tebyg, Russell, am afon Hafren a'i phwysigrwydd amgylcheddol i Gymru fel afon sy'n ardal cadwraeth arbennig, at gyfres gyfan o ddibenion, gan gynnwys dŵr yfed ac amddiffyn rhag llifogydd, amddiffyn rhag sychder, ac yn y blaen. Felly, mae rhan o'r cynllun hirdymor yr wyf newydd ei grybwyll mewn ymateb i Cefin Campbell yn ymwneud ag edrych ar beth yn union yr ydym yn gofyn i'r tirfeddianwyr ei wneud—perchnogion glannau'r afon a'r tirfeddianwyr cyfagos—ar hyd dalgylch afon Hafren ac o gwmpas y gronfa ddŵr, i ganfod sut beth ddylai cynllun hirdymor ar gyfer hynny fod, mewn cydweithrediad â’r tirfeddianwyr hynny, ac yna i gyflwyno’r hyn rydym yn disgwyl y bydd yn newid deddfwriaethol er mwyn gwireddu’r gallu i reoli’r system honno’n well. Ond mae honno'n strategaeth hirdymor, sydd ar y gweill ar hyn o bryd, ac yn amlwg, rwy'n fwy na pharod i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi a Cefin ac eraill wrth inni fwrw ymlaen â'r broses honno.

Ynni Rhad a Glân
Cheap, Clean Energy

2. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i sicrhau bod ffynonellau newydd o ynni rhad a glân i Gymru yn cael eu gweithredu cyn gynted â phosibl? OQ58049

2. What steps is the Welsh Government taking to ensure that new sources of cheap, clean energy for Wales are implemented as quickly as possible? OQ58049

Thank you for the question, Laura. We are using every lever available to us to develop the clean, smart and flexible energy system of the future, with renewable energy generation at its heart. The UK Government's energy strategy was a missed opportunity, we feel, to set a credible path for scaling up all renewables while supporting consumers through the immediate cost-of-living crisis.

Diolch am eich cwestiwn, Laura. Rydym yn defnyddio pob ysgogiad sydd ar gael i ni i ddatblygu system ynni lân, glyfar a hyblyg ar gyfer y dyfodol, gyda chynhyrchu ynni adnewyddadwy wrth ei gwraidd. Roedd strategaeth ynni Llywodraeth y DU yn gyfle a gollwyd yn ein barn ni i bennu llwybr credadwy ar gyfer cynyddu cynhyrchiant pob math o ynni adnewyddadwy gan gefnogi defnyddwyr drwy'r argyfwng costau byw yr ydym yn ei wynebu ar hyn o bryd.

Thank you, Minister. Can the Minister confirm that, through the building of new nuclear power plants, in both Wylfa and Trawsfynydd, Wales has a crucial role to play in securing long-term supply for the UK?

Diolch, Weinidog. A all y Gweinidog gadarnhau, drwy adeiladu gorsafoedd ynni niwclear newydd, yn Wylfa a Thrawsfynydd, fod gan Gymru ran hollbwysig i’w chwarae i sicrhau cyflenwad hirdymor ar gyfer y DU?

It's really nice to see a renewed interest in Wylfa and the development there. We're very keen to work—. We have a centre of excellence nearby for nuclear, and we have some of the world experts here in Wales for that. So, I'm very pleased to see the UK Government's renewed interest in that—maybe should have been a bit faster, quite frankly, over some of the more recent issues we've had, as everybody is aware, up there on Ynys Môn, with that. Having said that, obviously, nuclear is clean and renewable, but there are issues with nuclear, and I don't want to see an over-reliance on nuclear when we have an abundance of other natural resources here in Wales that can be exploited as part of a good, renewable energy system.

Just this morning, I gave evidence to the Welsh Affairs Committee of the Houses of Parliament, in fact, about the need for good grid planning—in our view, devolution of the grid to Wales, so that we can have that plan—and a shift from what's currently a market-led and market-driven approach to grid, which has left us with no transmission in mid Wales, as your colleague Russell George and I have had numerous occasions on the floor of the Senedd and elsewhere about—transmission lines north and south being inadequate, because it's driven by a need for a particular developer to attach to the grid rather than a planned approach, and that, clearly, isn't a sustainable approach for the future. So, I welcome the UK Government's commitment to having an energy strategy. I regret that it includes oil and gas—I think that's a very retrograde step for net zero. But, the really fundamental thing is to get them into the space so they understand the need for a proper plan, and this is a good step on that path, so that we can plan out our future needs, as we are doing here in Wales, for our regional partners and get that grid in place so that we can have what is a fit-for-purpose twenty-first and twenty-second century grid, so we can take advantage here in Wales of the best renewable energy generation, keeping the cost low for people here in Wales and exporting that renewable energy out into the world, because we have easily the capacity to do that.

Mae'n braf iawn gweld diddordeb o'r newydd yn Wylfa a'r datblygiad yno. Rydym yn awyddus iawn i weithio—. Mae gennym ganolfan ragoriaeth gerllaw ar gyfer ynni niwclear, ac mae gennym rai o arbenigwyr mwyaf blaenllaw'r byd yma yng Nghymru ar gyfer hynny. Felly, rwy'n falch iawn o weld diddordeb o'r newydd gan Lywodraeth y DU yn hynny—efallai y dylent fod wedi bod ychydig yn gyflymach, a dweud y gwir, mewn perthynas â rhai o'r materion mwy diweddar sydd wedi codi gyda hynny, fel y gŵyr pawb, i fyny ar Ynys Môn. Wedi dweud hynny, yn amlwg, mae ynni niwclear yn lân ac yn adnewyddadwy, ond mae problemau gydag ynni o'r fath, ac nid wyf am weld gorddibyniaeth ar ynni niwclear pan fo gennym ddigonedd o adnoddau naturiol eraill yma yng Nghymru y gellir manteisio arnynt fel rhan o system ynni adnewyddadwy dda.

Y bore yma, rhoddais dystiolaeth i Bwyllgor Materion Cymreig Senedd y DU, mewn gwirionedd, am yr angen i gynllunio'r grid yn dda—yn ein barn ni, datganoli’r grid i Gymru, fel y gallwn gael y cynllun hwnnw—a newid o’r dull o weithredu'r grid ar hyn o bryd, sy’n cael ei arwain a'i yrru gan y farchnad, ac sydd wedi ein gadael heb unrhyw drosglwyddo yng nghanolbarth Cymru, fel y mae eich cyd-Aelod, Russell George, a minnau wedi'i nodi ar lawr y Senedd ac mewn mannau eraill ar sawl achlysur—mae llinellau trosglwyddo yn y gogledd a'r de yn annigonol, gan eu bod yn ddibynnol ar yr angen i ddatblygwr penodol gysylltu â'r grid yn hytrach na dull wedi'i gynllunio, ac yn amlwg, nid yw hynny'n ddull cynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Felly, rwy'n croesawu ymrwymiad Llywodraeth y DU i gael strategaeth ynni. Mae'n drueni ei bod yn cynnwys olew a nwy—credaf fod hwnnw’n gam mawr yn ôl ar gyfer sero net. Ond y peth gwirioneddol bwysig yw sicrhau eu bod yn deall yr angen am gynllun priodol, ac mae hwn yn gam da ar y llwybr hwnnw, fel y gallwn gynllunio ein hanghenion ar gyfer y dyfodol, fel rydym yn ei wneud yma yng Nghymru, ar gyfer ein partneriaid rhanbarthol a chael y grid hwnnw ar waith er mwyn inni allu cael grid sy'n addas at y diben ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain a’r ail ganrif ar hugain, ac y gallwn fanteisio yma yng Nghymru ar y dulliau cynhyrchu ynni adnewyddadwy gorau, gan gadw'r gost yn isel i bobl yma yng Nghymru ac allforio’r ynni adnewyddadwy hwnnw i’r byd, gan fod y capasiti gennym i wneud hynny, yn sicr.

13:40

If David Cameron hadn't, as he put it, 'cut the green crap' a decade ago, we'd be further along on renewable and nuclear and energy efficiency, and households would be paying less for energy, not more. So, I agree that we need to catch up, but the other side of the coin to energy generation is energy efficiency. So, can you say, Minister, how the forthcoming new Warm Homes programme might build on the success of the previous scheme, which delivered free home-efficiency measures like central heating boilers and insulation to more than 4,500 households across Wales?

Pe na bai David Cameron, chwedl yntau, wedi 'cael gwared ar y rwtsh gwyrdd' ddegawd yn ôl, byddem wedi gwneud mwy o gynnydd ar effeithlonrwydd ynni adnewyddadwy a niwclear, a byddai aelwydydd yn talu llai am ynni, nid mwy. Felly, rwy'n cytuno fod angen inni ddal i fyny, ond ochr arall y geiniog i gynhyrchu ynni yw effeithlonrwydd ynni. Felly, a allwch roi gwybod i ni, Weinidog, sut y gallai'r rhaglen newydd sydd ar y ffordd, Cartrefi Clyd, adeiladu ar lwyddiant y cynllun blaenorol, a gyflwynodd fesurau effeithlonrwydd ynni cartref am ddim, fel boeleri gwres canolog ac inswleiddio, i fwy na 4,500 o aelwydydd ledled Cymru?

Thank you very much, Joyce—I couldn't agree more. There's a need for a planned grid; there's a need for a grid planned for a different scale of attachment to that grid as well. One of the things we're very proud of doing here in Wales, of course, is having the Homes as Power Stations initiative. This is about retrofitting homes so that they come up to the best possible standard, reduce fuel poverty, reduce energy demand and consumption—both of those parts of the equation are absolutely essential—and can also be put into a position where they can take advantage of the renewable electricity supplies that the communities of Wales will host, because their homes are able to be retrofitted properly. That comes out of our approach, which is the pptimised retrofit programme, which, as all Members will know, because I've talked about it a lot in this Chamber, is looking at what tech works for what kind of house in Wales, because one size does not fit all by any means. Then, it will enable us to work with the energy companies to use things like community benefits and community ownership to bring those houses up to standard. It's a win-win for the energy companies because then they'll have more customers for their energy that can be used in that clean and efficient way. So, all our programmes—the Warm Homes programme and all the others, our innovative housing programme and our energy programme—are all designed to produce a number of those solutions that make up the fit-for-the-future grid.

Diolch yn fawr iawn, Joyce—rwy'n cytuno'n llwyr. Mae angen grid wedi'i gynllunio; mae angen grid wedi'i gynllunio ar gyfer graddfa wahanol o gysylltiad â'r grid hwnnw hefyd. Un o'r pethau yr ydym yn falch iawn ohonynt yma yng Nghymru, wrth gwrs, yw menter Cartrefi fel Gorsafoedd Pŵer. Mae hyn yn ymwneud ag ôl-osod cartrefi er mwyn iddynt gyrraedd y safon orau bosibl, lleihau tlodi tanwydd, lleihau’r galw am ynni a’r defnydd ohono—mae dwy ran yr hafaliad hwnnw'n gwbl hanfodol—ac y gellir eu rhoi mewn sefyllfa hefyd lle y gallant fanteisio ar y cyflenwadau trydan adnewyddadwy a fydd i'w cael yng nghymunedau Cymru, am fod modd ôl-osod eu cartrefi’n briodol. Daw hynny o’n dull o weithredu, sef y rhaglen ôl-osod er mwyn optimeiddio, sydd, fel y gŵyr pob Aelod, gan fy mod wedi sôn am hyn sawl tro yn y Siambr, yn edrych ar ba dechnoleg sy’n gweithio i ba fath o dŷ yng Nghymru, gan na cheir un ateb sy'n addas i bawb mewn unrhyw fodd. Yna, bydd yn ein galluogi i weithio gyda’r cwmnïau ynni i ddefnyddio pethau fel buddion cymunedol a pherchnogaeth gymunedol i sicrhau bod y tai hynny'n cyrraedd y safon. Mae'r cwmnïau ynni yn ennill ym mhob ffordd, gan y bydd ganddynt fwy o gwsmeriaid ar gyfer eu hynni y gellir ei ddefnyddio yn y ffordd lân ac effeithlon honno. Felly, mae ein holl raglenni—rhaglen Cartrefi Clyd a'r holl rai eraill, ein rhaglen tai arloesol a'n rhaglen ynni—wedi'u cynllunio i gynhyrchu nifer o'r atebion sy'n dod at ei gilydd i greu grid sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr yn gyntaf, Natasha Asghar. Mae'r cwestiynau yma i'w hateb gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd. Natasha Asghar.

Questions now from party spokespeople. The Conservative spokesperson, Natasha Asghar, first of all. These questions are to be answered by the Deputy Minister for Climate Change. Natasha Asghar.

Thank you so much, Presiding Officer. Deputy Minister, the announcement last week that the UK and Welsh Governments have reached an agreement to establish a new free port in Wales is hugely exciting. This multimillion-pound agreement has the potential to deliver thousands of local jobs, driving innovation and boosting business investment, bringing benefits and opportunities to communities that need it the most. Both Governments have agreed that they would be prepared to consider the case for a further additional free port in Wales if a truly exceptional proposal were presented at the bidding stage. What discussions have you had, Deputy Minister, with ministerial colleagues and interested parties about encouraging bids for free-port status, and what support are you personally providing to ensure that these bids are of the best possible quality so that Wales derives the maximum benefit from this £26 million-investment of UK Government funding? Thank you.

Diolch yn fawr, Lywydd. Ddirprwy Weinidog, mae’r cyhoeddiad yr wythnos diwethaf fod Llywodraethau’r DU a Chymru wedi dod i gytundeb i sefydlu porthladd rhydd newydd yng Nghymru yn hynod gyffrous. Mae gan y cytundeb hwn, sy’n werth miliynau o bunnoedd, botensial i ddarparu miloedd o swyddi lleol, gan ysgogi arloesedd a hybu buddsoddiad busnes, a darparu manteision a chyfleoedd i'r cymunedau sydd eu hangen fwyaf. Mae’r ddwy Lywodraeth wedi cytuno y byddent yn barod i ystyried yr achos dros borthladd rhydd ychwanegol arall yng Nghymru pe bai cynnig gwirioneddol eithriadol yn cael ei gyflwyno yn ystod y cam cyflwyno ceisiadau. Ddirprwy Weinidog, pa drafodaethau a gawsoch gyda chyd-Weinidogion a phartïon sydd â diddordeb ynghylch annog ceisiadau am statws porthladd rhydd, a pha gymorth yr ydych chi'n bersonol yn ei ddarparu i sicrhau bod y ceisiadau hyn o’r ansawdd gorau posibl fel bod Cymru’n cael y budd mwyaf posibl o'r buddsoddiad hwn o £26 miliwn gan Lywodraeth y DU? Diolch.

We are pleased, clearly, that we've been able to finally reach an agreement with the UK Government on the free ports. It has been a more protracted discussion than it ought to have been, and the way in which it was conducted was not ideal, but I'm pleased that we reached there in the end. My colleague Vaughan Gething showed considerable patience to get us to a satisfactory outcome, and he's been leading those discussions. I was very keen to make sure, as part of our agreement, we had a porous boundary between the different ports in Wales to allow collaboration, particularly for them to exploit the opportunities of marine energy and seeing the ports as a key piece of infrastructure to enable us to take advantage of the economic opportunities as well as the sustainability opportunities of offshore wind in the Celtic sea.

So, there is now agreement that the Treasury and the UK Government will look at bids for co-joining different ports, which could allow Milford and Port Talbot to present a joint bid, and there are words in the agreement that allow us to explore more than one bid. But they are caveated, as Natasha Asghar pointed out, by the UK Government's view of the quality of those bids, but there's been no definition of what a quality bid looks like. So, there's an ongoing conversation. We are keen to seize on the opportunities and we remain to have misgivings about the central thrust of the policy, but we are determined to work together for the best interests of Wales.

Rydym yn falch, yn amlwg, ein bod wedi gallu dod i gytundeb o'r diwedd gyda Llywodraeth y DU ar y porthladdoedd rhydd. Mae wedi bod yn drafodaeth hirach nag y dylai fod, ac nid oedd y ffordd y’i cynhaliwyd yn ddelfrydol, ond rwy’n falch inni ddod i gytundeb yn y pen draw. Dangosodd fy nghyd-Aelod, Vaughan Gething, gryn dipyn o amynedd i sicrhau canlyniad boddhaol, ac ef sydd wedi bod yn arwain y trafodaethau hynny. Roeddwn yn awyddus iawn i sicrhau, fel rhan o’n cytundeb, fod gennym ffin fân-dyllog rhwng y gwahanol borthladdoedd yng Nghymru i ganiatáu cydweithredu, yn enwedig er mwyn iddynt fanteisio ar gyfleoedd ynni’r môr ac ystyried y porthladdoedd yn ddarn allweddol o seilwaith i'n galluogi i fanteisio ar y cyfleoedd economaidd, yn ogystal â chyfleoedd ynni gwynt ar y môr Celtaidd o ran cynaliadwyedd.

Felly, cafwyd cytundeb y bydd y Trysorlys a Llywodraeth y DU yn ystyried ceisiadau ar gyfer cyfuno porthladdoedd gwahanol, a allai ganiatáu i Aberdaugleddau a Phort Talbot gyflwyno cais ar y cyd, ac mae geiriau yn y cytundeb sy’n caniatáu inni archwilio mwy nag un cais. Ond maent yn ddibynnol, fel y nododd Natasha Asghar, ar farn Llywodraeth y DU am ansawdd y cynigion hynny, ond ni chafwyd unrhyw ddiffiniad o sut beth yw cynnig o ansawdd. Felly, mae'n sgwrs barhaus. Rydym yn awyddus i achub ar y cyfleoedd ac mae gennym amheuon o hyd ynghylch prif bwyslais y polisi, ond rydym yn benderfynol o gydweithio er budd Cymru.

Thank you, Deputy Minister. Transport for Wales has warned that the cost of the south Wales metro project is expected to be significantly over its £734 million budget. Although no firm indications of the expected amount of overspend have been given, it is forecast to run into tens of millions of pounds. The south Wales metro project has a complex supply chain, with the availability of construction material being impacted by the pandemic and increasing costs. Once the contingency for any overspend has been exceeded, the extra cost will inevitably have to be met by the Welsh Government. So, Deputy Minister, what discussions have you had regarding making contingency plans for such a situation, and is there a danger that the completion of the south Wales metro will be delayed, with all the environmental and financial implications that it may entail? Thank you.

Diolch, Ddirprwy Weinidog. Mae Trafnidiaeth Cymru wedi rhybuddio bod disgwyl i gost prosiect metro de Cymru fod yn sylweddol uwch na’i gyllideb o £734 miliwn. Er na roddwyd unrhyw arwyddion pendant o swm disgwyliedig y gorwariant, rhagwelir y bydd yn ddegau o filiynau o bunnoedd. Mae gan brosiect metro de Cymru gadwyn gyflenwi gymhleth, ac mae’r pandemig a chostau cynyddol wedi effeithio ar argaeledd deunydd adeiladu. Pan fydd yr arian wrth gefn ar gyfer unrhyw orwariant wedi dod i ben, mae'n anochel y bydd yn rhaid i Lywodraeth Cymru dalu'r gost ychwanegol. Felly, Ddirprwy Weinidog, pa drafodaethau a gawsoch ynglŷn â gwneud cynlluniau wrth gefn ar gyfer sefyllfa o’r fath, ac a oes perygl y bydd oedi i'r gwaith o gwblhau metro de Cymru, gyda’r holl oblygiadau amgylcheddol ac ariannol y gallai hynny ei olygu? Diolch.

13:45

Members will be aware of today's announcement that UK inflation has hit the 9 per cent mark in April. Inflation within the construction industry is hitting closer to 30 per cent, so any infrastructure project is being hit by increased costs; that, I'm afraid, is inevitable, given the way that inflation is running rampant. So, yes, of course, the metro project is not immune to that, and costs will be impacted. We are looking at that closely to understand the implications on the speed of the deployment and the scale of the deployment. I met with the chief executive of Transport for Wales last week to discuss this. We don't have a clear picture—how can we, given the way that the state of the economy is moving—of the final outcome of this, but we are committed to the metro.

Our position would certainly be helped if the UK Government was able to deliver Wales's share of railway infrastructure spending. Currently, we are funding this entirely by ourselves, with some help from EU funds. But, as we've rehearsed in this Chamber many times, if we had our share of the HS2 project, Wales would have £5 billion into the block grant, which we would be able to draw upon to improve investment. I repeat my call to Natasha Asghar and her colleagues again to please join with us in a cross-party effort to make representations to the UK Government to do what the Tory-led Welsh Affairs Committee said was the right thing to do, which is to Barnettise the spend of HS2 to allow Wales to get our share of UK spend. I would certainly welcome her help in making that case jointly. 

Bydd yr Aelodau’n ymwybodol o’r cyhoeddiad heddiw fod chwyddiant yn y DU wedi cyrraedd 9 y cant ym mis Ebrill. Mae chwyddiant yn y diwydiant adeiladu yn agosach at 30 y cant, felly mae unrhyw brosiect seilwaith yn cael ei effeithio gan gostau uwch; mae hynny, mae arnaf ofn, yn anochel, o ystyried y ffordd y mae chwyddiant yn codi'n afreolus. Felly, wrth gwrs, nid yw'r prosiect metro'n ddiogel rhag hynny, a bydd y costau'n cael eu heffeithio. Rydym yn edrych ar hynny'n ofalus i ddeall y goblygiadau i gyflymder a maint y gwaith. Cyfarfûm â phrif weithredwr Trafnidiaeth Cymru yr wythnos diwethaf i drafod hyn. Nid oes gennym ddarlun clir—sut y gallem, o ystyried cyflwr yr economi—o ganlyniad terfynol hyn, ond rydym wedi ymrwymo i'r metro.

Byddai'n sicr o gymorth pe gallai Llywodraeth y DU ddarparu cyfran Cymru o'r gwariant ar y seilwaith rheilffyrdd. Ar hyn o bryd, rydym yn ariannu hyn yn gyfan gwbl ar ein pen ein hunain, gyda rhywfaint o gymorth o gronfeydd yr UE. Ond fel yr ydym wedi'i ailadrodd yn y Siambr hon sawl tro, pe byddem yn cael ein cyfran o brosiect HS2, byddai Cymru'n cael £5 biliwn yn y grant bloc, y byddem yn gallu ei ddefnyddio i wella buddsoddiad. Rwy'n ailadrodd fy ngalwad ar Natasha Asghar a’i chyd-Aelodau unwaith eto i ymuno â ni mewn ymdrech drawsbleidiol i alw ar Lywodraeth y DU i wneud yr hyn y dywedodd y Pwyllgor Materion Cymreig dan arweiniad y Torïaid oedd y peth iawn i’w wneud, sef Barnetteiddio gwariant HS2 i ganiatáu i Gymru gael ein cyfran o wariant y DU. Byddwn yn sicr yn croesawu ei chymorth i ddadlau'r achos hwnnw ar y cyd.

Thanks, Deputy Minister. As you know better than anyone, your Government is currently trialling pilot schemes to introduce 20 mph speed limits on all restricted roads in Wales. In Caldicot, in my region of South Wales East, local residents are complaining that congestion has got worse since this limit was introduced, especially at school opening and closing times. Cars are, and I quote, 'crawling along the road at a lower gear causing pollution, and frustration is causing drivers to speed up and exceed limits as soon as they have the opportunity to do so.' In Abergavenny, another part of my region, the imposition of a 20 mph speed limit on Monmouth Road, which carries the A40 from the Hardwick roundabout, has been branded as unworkable and dangerous by local residents. 

I have no problem—and I'd like to put this on record—with reduced speed limits on roads where there is large pedestrian activity, such as outside shops, schools, high streets, places of worship et cetera. However, Deputy Minister, it is clear that this blanket 20 mph speed restriction is causing major problems on busy commuter roads. So, Deputy Minister, my question is: are your pilot schemes genuinely intended to inform your proposals, or are they simply a mere smokescreen for plans that are already a done deal? Thank you.

Diolch, Ddirprwy Weinidog. Fel y gwyddoch yn well nag unrhyw un, mae eich Llywodraeth wrthi'n treialu cynlluniau peilot i gyflwyno terfynau cyflymder 20 mya ar bob ffordd gyfyngedig yng Nghymru. Yng Nghil-y-coed yn fy rhanbarth i, Dwyrain De Cymru, mae trigolion lleol yn cwyno bod tagfeydd wedi gwaethygu ers cyflwyno’r terfyn hwn, yn enwedig ar amseroedd agor a chau ysgolion. Mae ceir, ac rwy'n dyfynnu, 'yn ymlusgo ar hyd y ffordd mewn gêr is gan achosi llygredd, ac mae rhwystredigaeth yn peri i yrwyr gyflymu a thorri'r terfynau cyflymder cyn gynted ag y cânt gyfle i wneud hynny.' Yn y Fenni, rhan arall o fy rhanbarth, mae gosod terfyn cyflymder o 20 mya ar Ffordd Trefynwy, sy’n cludo’r A40 o gylchfan Hardwick, wedi’i alw'n anymarferol a pheryglus gan drigolion lleol.

Nid oes gennyf unrhyw broblem—a hoffwn i hyn gael ei gofnodi—gyda chyfyngiadau cyflymder is ar ffyrdd lle y ceir llawer o gerddwyr, megis y tu allan i siopau, ysgolion, y stryd fawr, mannau addoli ac ati. Fodd bynnag, Ddirprwy Weinidog, mae’n amlwg fod y cyfyngiad cyflymder 20 mya cyffredinol hwn yn achosi problemau mawr ar ffyrdd prysur i gymudwyr. Felly, Ddirprwy Weinidog, fy nghwestiwn yw: ai gwir fwriad eich cynlluniau peilot yw llywio eich cynigion, neu a ydynt yn fantell ar gyfer cynlluniau y cytunwyd arnynt eisoes? Diolch.

In the last Senedd, we had cross-party support for introducing the policy of 20 mph speed limits on local roads. We set up a taskforce that consulted very widely and involved stakeholders in working through the detail of the best way to design and implement this policy. One of the things it agreed was that we would pilot in eight areas different approaches to making sure that this could be introduced smoothly when it goes live next year. We'll need to come back to the Senedd shortly before that is able to go ahead. The purpose of those pilots is sincere: to understand and learn about the best way to implement it.

The Member mentioned a range of objections that I'm familiar with. Some of them I think are fair, some of them are a consequence of some people simply resisting change and not wanting to adhere to lower speed limits. The survey has shown broadly 80 per cent of people in favour of the policy, 20 per cent of people against. Those 20 per cent of people are making themselves heard, but I don't think we should see that as evidence of a wholesale rejection of the policy—far from it. I think there is broad support, even in those communities that she mentioned. So, there are going to be learning opportunities from the pilots. 

She mentioned the issue of a blanket approach to 20 mph. It is not the intention to have a blanket approach to 20 mph. One of the things that's being piloted is the so-called exemptions process. Broadly speaking, Transport for Wales has worked out a formula for which roads it thinks should be captured by the 20. Every community will have a chance to be consulted upon that, and there will be an opportunity for local councils, who are the highway authorities, to say which roads should be excluded—which roads are better kept at 30 mph. In the pilot areas, that process of exemption is being tested. Certainly, we have seen in Buckley in Flintshire a great deal of unease about the way that that has been implemented. I think that there are lots of lessons for councils and for the Welsh Government to learn from that. That is the whole point of piloting it—to try it, learn from it and adapt. That's what we intend to do.

Yn y Senedd ddiwethaf, cawsom gefnogaeth drawsbleidiol i gyflwyno’r polisi o derfynau cyflymder 20 mya ar ffyrdd lleol. Fe wnaethom sefydlu tasglu a ymgynghorodd yn eang iawn ac a gynhwysodd randdeiliaid wrth weithio drwy fanylion y ffordd orau o lunio a gweithredu'r polisi hwn. Un o’r pethau y cytunwyd arnynt oedd y byddem yn mynd ati mewn wyth ardal i dreialu gwahanol ddulliau o sicrhau y gellid cyflwyno hyn yn ddidrafferth pan gaiff ei weithredu y flwyddyn nesaf. Bydd angen inni ddod yn ôl i’r Senedd cyn bo hir cyn y gellir bwrw ymlaen â hynny. Mae diben y cynlluniau peilot hynny yn ddiffuant: deall a dysgu am y ffordd orau o'i weithredu.

Soniodd yr Aelod am ystod o wrthwynebiadau rwy'n gyfarwydd â hwy. Credaf fod rhai ohonynt yn deg, mae rhai ohonynt yn ganlyniad i'r ffaith bod rhai pobl yn gwrthwynebu newid a ddim eisiau cadw at derfynau cyflymder is. Mae'r arolwg wedi dangos yn fras fod 80 y cant o bobl o blaid y polisi, a 20 y cant o bobl yn ei erbyn. Mae’r 20 y cant hynny o bobl yn lleisio’u barn, ond ni chredaf y dylem ystyried hynny’n dystiolaeth fod y polisi wedi'i wrthod yn gyfan gwbl—i'r gwrthwyneb. Credaf fod cefnogaeth gyffredinol, hyd yn oed yn y cymunedau y soniodd amdanynt. Felly, bydd cyfleoedd i ddysgu o'r cynlluniau peilot.

Soniodd am y broblem o gael cyfyngiad cyffredinol o 20 mya. Nid y bwriad yw cael cyfyngiad cyffredinol o 20 mya. Un o'r pethau sy'n cael eu treialu yw'r broses eithriadau, fel y'i gelwir. Yn fras, mae Trafnidiaeth Cymru wedi llunio fformiwla ar gyfer pa ffyrdd y credant y dylid eu cyfyngu i 20 mya. Bydd pob cymuned yn cael cyfle i ymateb i ymgynghoriad ar hynny, a bydd cyfle i gynghorau lleol, sef yr awdurdodau priffyrdd, ddweud pa ffyrdd y dylid eu heithrio—pa ffyrdd y mae'n well eu cadw ar gyflymder o 30 mya. Yn yr ardaloedd peilot, mae’r broses eithrio honno’n cael ei phrofi. Yn sicr, rydym wedi gweld cryn dipyn o bryder ym Mwcle yn sir y Fflint ynghylch y ffordd y mae hynny wedi’i roi ar waith. Credaf fod llawer o wersi i gynghorau ac i Lywodraeth Cymru eu dysgu o hynny. Dyna holl bwynt ei dreialu—rhoi cynnig arni, dysgu gwersi ac addasu. Dyna y bwriadwn ei wneud.

13:50

Llefarydd Plaid Cymru, Delyth Jewell.

Plaid Cymru spokesperson, Delyth Jewell.

Diolch, Llywydd. Last week, there was a highly critical report that was published by the Office for Environmental Protection. It was warning the UK Government that the progress to deliver on environmental commitments in England is too slow, and it makes recommendations for urgent action. It emphasises the need for legally binding targets.

We have had this discussion, I know, Minister, a number of times before. We know that the plight of the environment is no less serious in Wales, but we still don't have an independent body that can hold the Government to account. I know that people can raise concerns about the functioning of environmental law with the interim environmental protection assessor for Wales, but that interim assessor doesn't have the powers to investigate and take action about perceived failures or breaches of the law by public bodies.

The Office for Environmental Protection has a public-facing website, and it has consulted on a draft strategy on its enforcement policy, but none of that is true at present about the interim assessor's work, in terms of it not being in the public domain. So, do you recognise, Minister, that there is a gap that is unacceptable in terms of environmental governance in Wales? Can you provide reassurance to the Chamber, please, that you will bring forward legislation to establish an independent environmental governance body and nature recovery targets for Wales in the second year of this Senedd?      

Diolch, Lywydd. Yr wythnos diwethaf, cyhoeddwyd adroddiad hynod feirniadol gan Swyddfa Diogelu'r Amgylchedd. Roedd yn rhybuddio Llywodraeth y DU fod y cynnydd i gyflawni ymrwymiadau amgylcheddol yn Lloegr yn rhy araf, ac mae’n gwneud argymhellion ar gyfer camau gweithredu brys. Mae’n pwysleisio’r angen am dargedau cyfreithiol rwymol.

Gwn ein bod wedi cael y drafodaeth hon sawl gwaith o’r blaen, Weinidog. Gwyddom nad yw sefyllfa'r amgylchedd yn llai difrifol yng Nghymru, ond serch hynny, nid oes gennym gorff annibynnol a all ddwyn y Llywodraeth i gyfrif. Gwn y gall pobl godi pryderon am weithrediad cyfraith amgylcheddol gyda'r asesydd dros dro ar gyfer diogelu amgylchedd Cymru, ond nid oes gan yr asesydd dros dro bwerau i ymchwilio a gweithredu mewn perthynas â methiannau canfyddedig neu achosion o dorri’r gyfraith gan gyrff cyhoeddus.

Mae gan Swyddfa Diogelu’r Amgylchedd wefan ar gyfer y cyhoedd, ac maent wedi ymgynghori ar strategaeth ddrafft ar eu polisi gorfodi, ond nid yw hynny’n wir ar hyn o bryd am waith yr asesydd dros dro, gan nad yw yn y parth cyhoeddus. Felly, a ydych yn cydnabod, Weinidog, fod bwlch annerbyniol yn bodoli mewn perthynas â llywodraethu amgylcheddol yng Nghymru? A wnewch chi roi sicrwydd i’r Siambr, os gwelwch yn dda, y byddwch yn cyflwyno deddfwriaeth i sefydlu corff llywodraethu amgylcheddol annibynnol a thargedau adfer natur i Gymru yn ail flwyddyn y Senedd hon?

Yes, we are absolutely going to do that. I'm not going to promise it in the second year, Delyth, because I'm in the hands of the legislative programme to some extent. We have a large number of competing priorities, unfortunately, and it's about what's in the best position to go forward at any point in time and how we can get it through the committee systems, and so on. It's not about whether we think that it's a priority. We do think that it's a priority.

I'm really delighted that we have just started the biodiversity deep dive process. I'm really, really pleased with how that went last week. We have a whole series of them now, running forward. Just to explain, we have the core group for that, but we also have a series of stakeholder meetings involved with that and expert groups involved with that. Then, I will be making a statement to the Senedd. I hope that we'll be able to have something at the Royal Welsh, by way of a public engagement process on that as well, once the process for this initial phase of it has passed.

The whole purpose of that is to tell us how to get to 30x30, what the target should be, and how we should structure that for Wales in a way that really makes a difference on the ground. I think that we share the view that that needs to happen. I absolutely want to put in place an independent body that holds our feet to the fire, but I want to know what they are holding our feet to the fire about, and how we can put them in the best possible position to do that, before we go for it. So, I am really looking forward to the outcome of the deep dive, which will be the first big step on the route to being able to do that.

Then, I hope, Llywydd, that we will be able to have a session in the Senedd that gets us all into the same space about how we should take that forward. There will be difficult decisions along the way. If we are going to protect 30 per cent of our landscape to the level that we want to, that is going to affect people who live in that landscape and who work and want to make a decent home and life out of it. So, it's important to get it right, so that we get that buy-in, as well as just the targets.  

Rydym yn mynd i wneud hynny, yn bendant. Nid wyf am ei addo yn yr ail flwyddyn, Delyth, gan fod y mater yn nwylo'r rhaglen ddeddfwriaethol i ryw raddau. Mae gennym nifer fawr o flaenoriaethau sy'n cystadlu â'i gilydd, yn anffodus, ac mae'n ymwneud â beth sydd yn sefyllfa orau i fwrw ymlaen ag ef ar unrhyw adeg benodol, a sut y gallwn ei gael drwy'r systemau pwyllgor ac yn y blaen. Nid yw’n ymwneud â ph'un a ydym yn credu ei fod yn flaenoriaeth. Rydym yn credu ei fod yn flaenoriaeth.

Rwy'n falch iawn ein bod newydd ddechrau'r archwiliad dwfn ar fioamrywiaeth. Rwy'n falch iawn o sut yr aeth hynny yr wythnos diwethaf. Mae gennym gyfres gyfan ohonynt yn mynd rhagddynt yn awr. Er eglurder, mae gennym y grŵp craidd ar gyfer hynny, ond mae gennym hefyd gyfres o gyfarfodydd rhanddeiliaid ynghlwm wrth hynny a grwpiau arbenigol ynghlwm wrth hynny. Yna, byddaf yn gwneud datganiad i’r Senedd. Rwy'n gobeithio y bydd modd inni gael rhywbeth yn y Sioe Frenhinol ar ffurf proses ymgysylltu â’r cyhoedd ar hynny hefyd, pan fydd y broses ar gyfer y cam cychwynnol hwn wedi dod i ben.

Holl ddiben hynny yw dweud wrthym sut i gyrraedd 30x30, beth ddylai’r targed fod, a sut y dylem strwythuro hynny ar gyfer Cymru mewn ffordd sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ar lawr gwlad. Credaf ein bod yn rhannu’r farn fod angen i hynny ddigwydd. Yn sicr, hoffwn roi corff annibynnol ar waith sy’n ein dwyn i gyfrif, ond hoffwn wybod am beth y maent yn ein dwyn i gyfrif yn ei gylch, a sut y gallwn sicrhau eu bod yn y sefyllfa orau bosibl i wneud hynny, cyn inni fynd amdani. Felly, edrychaf ymlaen yn fawr at ganlyniad yr archwiliad dwfn, sef y cam mawr cyntaf ar y llwybr i allu gwneud hynny.

Wedyn, Lywydd, rwy'n gobeithio y bydd modd inni gael sesiwn yn y Senedd er mwyn inni allu cytuno sut y dylem fwrw ymlaen â hynny. Bydd penderfyniadau anodd i'w gwneud yn y cyfamser. Os ydym yn mynd i warchod 30 y cant o’n tirwedd i’r lefel y byddem yn ei hoffi, bydd hynny’n effeithio ar bobl sy’n byw yn y dirwedd honno ac sy’n gweithio ac sy’n dymuno gwneud cartref a bywyd gweddus ynddi. Felly, mae'n bwysig gwneud hyn yn iawn, er mwyn inni allu cael y gefnogaeth honno, yn ogystal â'r targedau.

Thank you for that, Minister. I certainly welcome the deep dive, and I agree with you about the need to be honest and realistic with ourselves, and with the people of Wales, about how there are going to have to be some difficult decisions being made. I would still press you that, really, unless we have this legislation being brought forward in the second year, I worry about how much it could creep further. But I know that that is something, I trust, that you will keep pushing for within the Government as much as possible. I hope that you will.

You have said previously that you wish to see these nature recovery targets for Wales informed by global targets to be agreed at the COP15 summit. This summit has already been subject to delay. There is continuing uncertainty about when it is going to go ahead. All the while, we are in a nature emergency. One in six species in Wales is at risk of extinction in Wales. I know that we often say that statistic, but really, I think that, sometimes, we need to step outside ourselves, almost, to think how devastating that is really going to be.

Could you confirm that the legislation for nature recovery targets, when it is brought forward—? I take your point about how you don't know yet whether it can be in the second year of the Senedd, although again I really do push you on that, please. Will that be affected by any further delays in the COP15 summit, or are there processes within the Government to make sure that that is not going to be a further hindrance to the introduction, please?

Diolch, Weinidog. Rwy’n sicr yn croesawu’r archwiliad dwfn, ac rwy’n cytuno â chi am yr angen i fod yn onest ac yn realistig gyda ni ein hunain, a chyda phobl Cymru, ynglŷn â sut y bydd yn rhaid gwneud rhai penderfyniadau anodd. Byddwn yn dal i bwysleisio, mewn gwirionedd, oni bai fod y ddeddfwriaeth hon yn cael ei chyflwyno yn yr ail flwyddyn, fy mod yn poeni faint y gallai'r amser fynd yn ei flaen ymhellach. Ond hyderaf fod hynny’n rhywbeth y byddwch yn parhau i wthio amdano, gymaint â phosibl, o fewn y Llywodraeth. Rwy'n gobeithio y gwnewch chi hynny.

Rydych wedi dweud eisoes eich bod yn dymuno gweld y targedau adfer natur hyn ar gyfer Cymru yn cael eu llywio gan dargedau byd-eang a fydd yn cael eu cytuno yn uwchgynhadledd COP15. Mae'r uwchgynhadledd hon eisoes wedi'i gohirio. Mae ansicrwydd parhaus ynghylch pryd y bydd yn cael ei chynnal. Drwy gydol yr amser, rydym mewn argyfwng natur. Mae un o bob chwe rhywogaeth yng Nghymru mewn perygl o ddiflannu yng Nghymru. Gwn ein bod yn crybwyll yr ystadegyn hwnnw’n aml, ond rwy'n credu o ddifrif, weithiau, fod angen inni gamu y tu allan i ni'n hunain, bron, i feddwl pa mor ddinistriol y bydd hynny mewn gwirionedd.

A wnewch chi gadarnhau bod y ddeddfwriaeth ar gyfer targedau adfer natur, pan gaiff ei chyflwyno—? Rwy'n derbyn eich pwynt ynglŷn â sut nad ydych yn gwybod eto a ellir gwneud hyn yn ail flwyddyn y Senedd, er fy mod o ddifrif yn eich gwthio ar hynny unwaith eto, os gwelwch yn dda. A fydd hynny’n cael ei effeithio gan unrhyw oedi pellach yn uwchgynhadledd COP15, neu a oes prosesau yn y Llywodraeth i sicrhau nad yw hynny’n mynd i fod yn rhwystr pellach i’w chyflwyno, os gwelwch yn dda?

13:55

It's a real shame that it's been delayed for a variety of reasons. That really is a shame for the globe, never mind for Wales. One of the pieces of work that I want to see happening, and this is part of the deep dive process as well, to get advice on this, is how we can structure the targets so that they can be tightened but not loosened. It's easy to structure targets that can be changed, but I want to put a process in place where those targets can be accelerated but not relaxed easily. I mean, obviously, any Senedd could overturn the entire legislation and relax them, but we want a process whereby some methodology, statutory instruments, regulations—I don't know, something; it's what I have people working on—can accelerate those targets or add in new ones as appropriate as the evidence comes forward from COP and other processes, but not give us the discretion to be able to row back on them for any reason. That's really easy for me to say, but it's actually quite hard to do. So, part of what we're trying to work on is, with these experts, is that possible, and if so how can we do it.

It's about the initial targets, what the 30x30 thing looks like. Thirty per cent by 2030—that's great to say, but what does that actually mean? What is the 30 per cent? Thirty per cent of what? And is it 30 per cent of Wales or 30 per cent of every local authority area or 30 per cent of every community? What are we actually talking about? And then what are the 30 per cent of species that we're talking about? Or is it 30 per cent across all species or what? I don't know the answer to any of those questions yet. So, part of what we're doing is, 'What is the answer? Is there an answer? What's the consensus view?', and then how can we have an accelerating process to get more and more species and pieces of land protected, because we don't also want a system where we've got 30 per cent of land beautifully preserved and 70 per cent of land that's paved. That's clearly also not what we want.

This is all about the balance, how we use the 30 per cent, perhaps, as exemplars, how do we use that as a showcase for what can be done elsewhere in Wales, how can we get as much of the land mass of Wales included, and as many of the species and so on. So, it's an easy thing to say, but it actually turns out to be really, really complicated to do it in a way that's meaningful and actually holds our feet to the fire in a way that I can't just stand up and say, 'Oh yes, 30 per cent of all the land of Wales is currently protected', because that's not where any of us want to be. So, it's not for want of wanting to do it; it's for want of wanting to get it right that we're carrying on with these processes.

Mae'n drueni mawr ei bod wedi'i gohirio am amrywiaeth o resymau. Mae'n drueni mawr i'r byd, heb sôn am Gymru. Un agwedd yr hoffwn ei gweld ar y gwaith, ac mae hyn yn rhan o broses yr archwiliad dwfn hefyd, i gael cyngor ar hyn, yw sut y gallwn strwythuro’r targedau fel y gellir eu tynhau ond nid eu llacio. Mae’n hawdd strwythuro targedau y gellir eu newid, ond hoffwn roi proses ar waith lle y gellir cyflymu’r targedau hynny, ond lle na ellir eu llacio’n hawdd. Rwy'n sylweddoli, yn amlwg, y gallai unrhyw Senedd wrthdroi'r ddeddfwriaeth gyfan a’u llacio, ond hoffem gael proses lle y gall rhyw fath o fethodoleg, offerynnau statudol, rheoliadau—nid wyf yn gwybod, rhywbeth; dyma y mae gennyf bobl yn gweithio arno—gyflymu'r targedau hynny neu ychwanegu rhai newydd fel y bo'n briodol wrth i dystiolaeth ddod i'r amlwg yn sgil COP a phrosesau eraill, ond heb roi'r disgresiwn inni allu eu dadwneud am unrhyw reswm. Mae hynny'n hawdd iawn i mi ei ddweud, ond mae'n eithaf anodd ei wneud. Felly, mae rhan o'r hyn y ceisiwn weithio arno yn ymwneud â chanfod, gyda'r arbenigwyr hyn, a yw hynny'n bosibl, ac os felly, sut y gallwn ei wneud.

Mae'n ymwneud â'r targedau cychwynnol, sut beth yw 30x30. Tri deg y cant erbyn 2030—mae'n wych i'w ddweud, ond beth y mae hynny'n ei olygu mewn gwirionedd? Beth yw'r 30 y cant? Tri deg y cant o beth? Ac ai 30 y cant o Gymru neu 30 y cant o bob ardal awdurdod lleol neu 30 y cant o bob cymuned ydyw? Am beth y soniwn mewn gwirionedd? Ac yna beth yw'r 30 y cant o rywogaethau y soniwn amdanynt? Neu a yw'n 30 y cant ar draws pob rhywogaeth, neu beth? Nid wyf yn gwybod yr ateb i unrhyw un o’r cwestiynau hynny eto. Felly, rhan o'r hyn a wnawn yw, 'Beth yw'r ateb? A oes ateb? Beth yw'r consensws?', ac yna sut y gallwn gael proses gyflymu er mwyn gwarchod mwy a mwy o rywogaethau a darnau o dir, gan nad ydym am gael system ychwaith lle mae gennym 30 y cant o'r tir wedi'i gadw'n hyfryd a 70 y cant o'r tir wedi'i balmantu. Yn amlwg, nid dyna rydym am ei weld ychwaith.

Mae hyn oll yn ymwneud â’r cydbwysedd, sut y defnyddiwn y 30 y cant, efallai, fel esiampl, sut y defnyddiwn hynny fel enghraifft o'r hyn y gellir ei wneud mewn mannau eraill yng Nghymru, sut y gallwn gynnwys cymaint â phosibl o dirfas Cymru, a chymaint â phosibl o'r rhywogaethau ac yn y blaen. Felly, mae'n beth hawdd i'w ddweud, ond mewn gwirionedd, mae'n wirioneddol gymhleth i'w wneud mewn ffordd sy'n ystyrlon ac sy'n ein dwyn i gyfrif mewn ffordd lle na allaf godi a dweud, 'O ie, mae 30 y cant o holl dir Cymru wedi'i warchod ar hyn o bryd', gan nad dyna ble mae unrhyw un ohonom yn dymuno bod. Felly, nid yw'n fater o fod eisiau ei wneud; rydym yn parhau â'r prosesau hyn am ein bod eisiau ei wneud yn iawn.

Yr Argyfwng Hinsawdd a Natur
The Climate and Nature Emergency

3. Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag awdurdodau lleol i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a natur? OQ58051

3. How is the Welsh Government working with local authorities to tackle the climate and nature emergency? OQ58051

Thank you very much, Carolyn Thomas. We are working very closely with local authorities to tackle the climate and nature emergencies, together with our partnership council, the local government climate change strategy group and the local nature partnership network. Our funding to the Welsh Local Government Association, and through Local Places for Nature, supports our work.

Diolch yn fawr iawn, Carolyn Thomas. Rydym yn gweithio’n agos iawn gydag awdurdodau lleol i fynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd a natur, ynghyd â’n cyngor partneriaeth, y grŵp strategaeth newid hinsawdd llywodraeth leol a’r rhwydwaith partneriaethau natur lleol. Mae ein cyllid i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a thrwy Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, yn cefnogi ein gwaith.

Thank you for the answer, Minister. The Welsh local government elections have shown that there is a clear mandate across Wales for progressive policies to tackle the big issues our society faces, and perhaps the biggest threat is posed by climate change. Minister, how do you plan to ensure that the climate and nature emergency is high on the Cabinet agenda of the new Welsh authorities, as high as it is here in the Senedd and with Welsh Government? I've been really impressed at how much it's talked about here in the Chamber since becoming elected. I know that they are also facing pressures in delivering front-line services as well, so very often they're hitting the ground running all the time to deal with those issues. How can we make sure that it's high up on the agenda as well as tackling those really important front-line services? Thank you.

Diolch am eich ateb, Weinidog. Mae etholiadau llywodraeth leol Cymru wedi dangos bod mandad clir ledled Cymru ar gyfer polisïau blaengar i fynd i’r afael â’r materion mawr y mae ein cymdeithas yn eu hwynebu, ac efallai mai newid hinsawdd yw’r bygythiad mwyaf. Weinidog, sut y bwriadwch sicrhau bod yr argyfwng hinsawdd a natur yn uchel ar agenda Cabinetau awdurdodau newydd Cymru, mor uchel ag y mae yma yn y Senedd a chyda Llywodraeth Cymru? Mae'n galonogol iawn gweld pa mor aml y soniwyd amdano yma yn y Siambr ers imi gael fy ethol. Gwn eu bod hefyd yn wynebu pwysau wrth ddarparu gwasanaethau rheng flaen, felly yn aml iawn, maent wrthi fel lladd nadroedd drwy'r amser yn mynd i'r afael â'r materion hynny. Sut y gallwn sicrhau bod hyn yn uchel ar yr agenda yn ogystal â mynd i’r afael â’r gwasanaethau rheng flaen hynod bwysig hynny? Diolch.

It's a very good point, isn't it, because we all recognise the challenge of balancing the day-to-day daily grind, if you want to put it like that, with a focus on critical and strategic work that's needed to respond to the climate and nature emergencies. I think I said yesterday in one of my statements that my colleague Rebecca Evans and I will be working with the new leadership teams in local government to work with the newly formed cabinets, the individual cabinet members, to make sure that there is no slacking off of the agenda. Prior to the local government elections, we had really good buy-in across all local authorities on this piece, and I don't anticipate any different result from the outcome now. We had some really interesting conversations with leaders who were leaders before the election, and continue to be leaders now, about structuring their cabinet in a way that has resource efficiency and climate emergency as a very serious part of their Cabinet portfolio work, and I hope to see at least some of those portfolio positions coming through. It's all about making sure that it stays at that strategic leadership level and doesn't slide down the organisation and lose focus.

So, I'm really clear that the political will is there. We'll do some central co-ordination as we always do with the WLGA and through the partnership council to keep this, and it's a standing item on the partnership council agenda, and continues to be. And we've allocated £1.49 million for WLGA to deliver the support programme to help authorities do a once-for-Wales approach with a lot of this. Can I just say, while I'm at it, that the work you've been doing on the verges and No Mow May and so on has been really helpful? I had a really interesting meeting yesterday in Torfaen with a No Mow May piece of amenity ground funded by a Local Places for Nature that's been building on some of the work you've done, which we're hoping to build on very much as we go forward.

Mae'n bwynt da iawn, onid ydyw, gan fod pob un ohonom yn cydnabod yr her o gydbwyso'r gwaith diflas bob dydd, os mynnwch, gyda ffocws ar waith hanfodol a strategol sydd ei angen i ymateb i'r argyfyngau hinsawdd a natur. Rwy'n credu imi ddweud ddoe yn un o fy natganiadau y bydd fy nghyd-Aelod, Rebecca Evans, a minnau’n gweithio gyda’r timau arweinyddiaeth newydd mewn llywodraeth leol i weithio gyda’r cabinetau sydd newydd eu ffurfio, yr aelodau cabinet unigol, i sicrhau nad yw'r agenda'n llacio. Cyn yr etholiadau llywodraeth leol, roedd gennym gefnogaeth dda iawn i hyn ar draws yr holl awdurdodau lleol, ac nid wyf yn rhagweld unrhyw newidiadau yn sgil y canlyniad. Cawsom sgyrsiau hynod ddiddorol ag arweinwyr a oedd yn arweinwyr cyn yr etholiad, ac sy’n parhau i fod yn arweinwyr o hyd, ynglŷn â strwythuro eu cabinet mewn ffordd sy'n cynnwys effeithlonrwydd adnoddau ac argyfwng hinsawdd fel rhan ddifrifol iawn o waith portffolio eu Cabinet, ac rwy'n gobeithio gweld o leiaf rai o'r swyddi portffolio hynny'n ymddangos. Mae'n ymwneud â sicrhau bod y mater yn aros ar y lefel arweinyddiaeth strategol honno ac nad yw'n llithro i lawr y sefydliad ac yn colli ffocws.

Felly, rwy'n wirioneddol argyhoeddedig fod yr ewyllys wleidyddol yno. Byddwn yn gwneud rhywfaint o gydgysylltu canolog fel y gwnawn bob amser gyda CLlLC a thrwy’r cyngor partneriaeth i gadw hyn, ac mae'n eitem sefydlog ar agenda’r cyngor partneriaeth, ac mae’n parhau i fod. Ac rydym wedi dyrannu £1.49 miliwn i CLlLC gyflawni'r rhaglen gymorth i helpu awdurdodau i ddefnyddio dull 'unwaith i Gymru' gyda llawer o hyn. A gaf fi ddweud, gyda llaw, fod y gwaith y buoch yn ei wneud ar y lleiniau ar ymylon ffyrdd a No Mow May ac ati wedi bod yn llawer o gymorth? Cefais gyfarfod hynod ddiddorol ddoe yn Nhorfaen gyda darn o dir amwynder No Mow May a ariannwyd gan fenter Lleoedd Lleol ar gyfer Natur sydd wedi bod yn adeiladu ar rywfaint o’r gwaith y buoch chi'n ei wneud, ac rydym yn sicr yn gobeithio adeiladu arno yn y dyfodol.

14:00

Minister, I certainly welcome your continued commitment to work closely with local authorities, particularly in this area of climate and nature emergency. As previously stated, I believe local authorities can play a crucial part in supporting and delivering the ambition for a greener and stronger economy here in Wales, and a prime example of this in my part of the Wales, in north Wales, has been the work of the Mersey Dee Alliance, and with local authorities there, working with local authorities across the border in England and other organisations, to look at delivering thousands of green jobs, such as the work around the hydrogen infrastructure, which will make a huge difference to the economy more broadly. So, in light of that, I wonder if you could outline how you see further opportunities for local authorities to play their part in supporting delivering a stronger economy, such as those green jobs that the Mersey Dee Alliance are looking to deliver, which will of course help to tackle the climate and nature emergency. Thank you.

Weinidog, rwy'n sicr yn croesawu eich ymrwymiad parhaus i weithio'n agos gydag awdurdodau lleol, yn enwedig ym maes yr argyfwng hinsawdd a natur. Fel y nodwyd eisoes, credaf y gall awdurdodau lleol chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o gefnogi a chyflawni'r uchelgais ar gyfer economi wyrddach a chryfach yma yng Nghymru, ac un enghraifft wych o hyn yn fy rhan i o Gymru, yn y gogledd, yw gwaith Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy, a chydag awdurdodau lleol yno, yn gweithio gydag awdurdodau lleol dros y ffin yn Lloegr a sefydliadau eraill, i ystyried darparu miloedd o swyddi gwyrdd, megis y gwaith sy'n gysylltiedig â'r seilwaith hydrogen, a fydd yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'r economi yn ehangach. Felly, yng ngoleuni hynny, tybed a wnewch chi amlinellu sut rydych yn gweld cyfleoedd pellach i awdurdodau lleol chwarae eu rhan yn cefnogi'r gwaith o sicrhau economi gryfach, megis y swyddi gwyrdd hynny y mae Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy yn bwriadu eu darparu, a fydd, wrth gwrs, yn helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a natur. Diolch.

Yes, absolutely, Sam, and that hits the nail on the head, doesn't it, really? Because this is about the climate and nature emergencies, but it's also about changing the mindset to see that as an opportunity, an economic opportunity, a tourism opportunity and a whole series of services opportunities, as opposed to a barrier to that kind of thing. I think we've worked really hard to do that with our local authorities across Wales, and with the North Wales Economic Ambition Board and its various iterations. I know you played a pivotal part in much of that in your previous role too. So, we continue to work very hard with our local authority partnerships and regions to do some of this work. And then just to give one small example of how these things snowball, I'm very pleased that Wales retains its third-in-the-world on recycling, and we're about to roll that out to businesses in Wales. We've got a lot of positive consultation back from businesses whose mindsets have really changed over the last five years or so; their customers want them to be better in this space, with the whole global view of packaging that's completely changed in the last five years.

But off the back of the recycled material that we're now able to provide in Wales to re-processors, we are getting re-processor requests to come here to Wales and put new plants in Wales for recycled material that we don't even have yet. So, they're saying, 'If you collected this particular material, separately as well, then we could use it in Wales to create jobs and economic opportunities', particularly in places like the Mersey Dee Alliance, because of the wealth of material that would be got from a collection regime there. So, it's just one example, and there are many others, of the snowballing effect economically of doing the right thing for both the climate and nature emergencies, and I really look forward to working with local authorities to identify a lot more. 

Ie, yn sicr, Sam, ac mae hynny'n taro'r hoelen ar ei phen, onid yw? Gan fod hyn yn ymwneud â'r argyfyngau hinsawdd a natur, ond mae hefyd yn ymwneud â newid y meddylfryd i weld hynny fel cyfle, cyfle yn economaidd, cyfle i dwristiaeth a llu o gyfleoedd i wasanaethau, yn hytrach na rhwystr i'r math hwnnw o beth. Rwy'n credu ein bod wedi gweithio'n galed iawn i wneud hynny gyda'n hawdurdodau lleol ledled Cymru, a chyda Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a'i wahanol fersiynau. Rwy'n gwybod eich bod wedi chwarae rhan ganolog yn llawer o hynny yn eich rôl flaenorol hefyd. Felly rydym yn parhau i weithio'n galed iawn gyda'n partneriaethau yn yr awdurdodau lleol a'r rhanbarthau i wneud peth o'r gwaith hwn. Ac yna os caf roi un enghraifft fach o sut y mae'r pethau hyn yn datblygu'n gyflym, rwy'n falch iawn fod Cymru'n parhau i fod yn drydydd yn y byd o ran ailgylchu, ac rydym ar fin cyflwyno hynny i fusnesau yng Nghymru. Rydym wedi cael llawer o adborth ymgynghori cadarnhaol yn ôl gan fusnesau y mae eu meddylfryd wedi newid llawer dros y pum mlynedd diwethaf; mae eu cwsmeriaid am iddynt fod yn well yn y maes hwn, gyda'r holl safbwynt byd-eang ar ddeunydd pacio wedi newid yn llwyr yn ystod y pum mlynedd diwethaf.

Ond oddi ar gefn y deunydd eildro y gallwn ei ddarparu yng Nghymru bellach i ailbroseswyr, rydym yn cael ceisiadau gan ailbroseswyr i ddod yma i Gymru ac agor gorsafoedd newydd yng Nghymru ar gyfer deunydd eildro nad yw gennym eto hyd yn oed. Felly, maent yn dweud, 'Pe baech yn casglu'r deunydd penodol hwn, ar wahân hefyd, yna gallem ei ddefnyddio yng Nghymru i greu swyddi a chyfleoedd economaidd', yn enwedig mewn mannau fel Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy, oherwydd y cyfoeth o ddeunydd a fyddai'n deillio o'r drefn gasglu yno. Dim ond un enghraifft ydyw, ac mae llawer o rai eraill, o'r effaith gynyddol yn economaidd o wneud y peth iawn ar gyfer yr argyfyngau hinsawdd a natur, ac edrychaf ymlaen yn fawr at weithio gydag awdurdodau lleol i nodi llawer mwy. 

Plannu Coed
Tree Planting

4. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau plannu coed Llywodraeth Cymru? OQ58043

4. Will the Minister provide an update on the Welsh Government's tree-planting schemes? OQ58043

We must plant 43,000 hectares of new woodland by 2030 if we are to meet UK Climate Change Committee's balanced pathway to get us to net zero. We have opened a new woodland creation planning scheme to support land managers in developing plans to plant trees, and new schemes to support the planting of new woodland will be opened later this year. 

Mae'n rhaid inni blannu 43,000 hectar o goetir newydd erbyn 2030 os ydym am gyrraedd llwybr cytbwys Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU i'n cael i sero net. Rydym wedi agor cynllun cynllunio newydd i greu coetiroedd er mwyn cefnogi rheolwyr tir i ddatblygu cynlluniau i blannu coed, a bydd cynlluniau newydd i gefnogi plannu coetiroedd newydd yn cael eu hagor yn ddiweddarach eleni. 

It's been six months since you unveiled plans to grant a tree for every household in Wales. In the intervening months, there's been scant detail on this, and I have been inundated with queries from my constituents asking how they can get hold of their trees for planting. So, Deputy Minister, how and when do you plan to inform households on how they can get hold of their trees and how do you plan to maximise the uptake of the scheme?

Mae chwe mis wedi mynd heibio ers i chi ddatgelu cynlluniau i roi coeden i bob aelwyd yng Nghymru. Yn y misoedd dilynol, prin fu'r manylion am hyn, ac rwyf wedi cael fy llethu gan ymholiadau gan fy etholwyr yn gofyn sut y gallant gael gafael ar eu coed i'w plannu. Felly, Ddirprwy Weinidog, sut a phryd y bwriadwch roi gwybod i aelwydydd sut y gallant gael gafael ar eu coed a sut y bwriadwch sicrhau'r defnydd mwyaf posibl o'r cynllun?

Well, I think that's rather a daft question, if you don't mind me saying so, because there was plenty of information when we launched the scheme earlier this year. We made very clear that there would be an initial stage. We really wanted to do something in the last financial year, not wait until this financial year, so we had a soft launch where we had a final six different regional hubs open to begin the process, in partnership with the Woodland Trust. But we made clear right from the very beginning—and if the Member takes the trouble to Google this, I'm sure he'll find information—that we would have a fuller launch later this year for the October planting season. We intend to have in the order of 25 different regional hubs where people will be able to come along and collect their free tree.

It is going to be, by definition, a modest but important measure in terms of reaching our target of some 86 million trees. Giving every individual household a tree is an important symbolic gesture to raise people's awareness of the benefits of tree planting, but that's not going to meet our target. We have a comprehensive package of measures to meet that target, and I'm delighted that in the Senedd gallery today are members of the tree deep dive who worked very closely with me, and continue to work closely, on implementing a whole package of measures we identified to break down barriers to meet our target. I think the tree giveaway campaign is a really important initiative, and we'll be seeing more of it in the autumn. 

Wel, credaf fod hwnnw'n gwestiwn braidd yn wirion, os nad oes ots gennych imi ddweud hynny, oherwydd roedd digon o wybodaeth pan lansiwyd y cynllun gennym yn gynharach eleni. Fe'i gwnaethom yn glir iawn y byddai cam cychwynnol. Roeddem yn awyddus iawn i wneud rhywbeth yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, nid aros tan y flwyddyn ariannol hon, felly cawsom lansiad ysgafn lle cafwyd chwe chanolfan ranbarthol wahanol yn agor i ddechrau'r broses, mewn partneriaeth â Coed Cadw. Ond fe'i gwnaethom yn glir o'r cychwyn cyntaf—a phe bai'r Aelod yn trafferthu chwilio ar Google, rwy'n siŵr y byddai'n dod o hyd i wybodaeth am hyn—y byddem yn cael lansiad llawnach yn ddiweddarach eleni ar gyfer tymor plannu mis Hydref. Rydym yn bwriadu cael tua 25 o wahanol hybiau rhanbarthol lle bydd pobl yn gallu dod draw i gasglu eu coeden am ddim.

Fe fydd, yn ôl ei ddiffiniad, yn fesur cymedrol ond pwysig o ran cyrraedd ein targed o tua 86 miliwn o goed. Mae rhoi coeden i bob aelwyd unigol yn arwydd symbolaidd pwysig i godi ymwybyddiaeth pobl o fanteision plannu coed, ond nid yw hynny'n mynd i gyrraedd ein targed. Mae gennym becyn cynhwysfawr o fesurau i gyrraedd y targed hwnnw, ac rwy'n falch iawn fod aelodau o'r archwiliad dwfn i goed yn oriel y Senedd heddiw a weithiodd yn agos iawn gyda mi, ac sy'n parhau i wneud hynny, ar weithredu pecyn cyfan o fesurau a nodwyd gennym i chwalu rhwystrau i gyrraedd ein targed. Rwy'n credu bod yr ymgyrch rhoi coed yn fenter bwysig iawn, a byddwn yn gweld mwy ohoni yn yr hydref. 

14:05

Deputy Minister, just to assist you, you're right: already 5,000 trees have been given away as part of the scheme—5,000 in March; 200,000 are due to be given away in November. However, might I suggest that a rapid review of the terms and conditions to the programme operated by the Woodland Trust is undertaken to ensure that as many trees as possible are distributed this autumn and beyond. Because I have to say that the terms and conditions are rather restrictive and prohibit, for example, third parties collecting trees. That means that, if you have a community where there's a management company, where everybody's agreed to create a community hub, as is the case in one community here in Clwyd South, every single person at the moment would have to drive to one of the regional hubs. So, as part of any sort of review and relaxation, might I suggest that we utilise school estates for the distribution of them, and also, perhaps, not limit households to just one tree either.

Ddirprwy Weinidog, i'ch cynorthwyo, rydych yn iawn: mae 5,000 o goed eisoes wedi'u rhoi fel rhan o'r cynllun—5,000 ym mis Mawrth; bydd 200,000 yn cael eu rhoi ym mis Tachwedd. Fodd bynnag, a gaf fi awgrymu y cynhelir adolygiad cyflym o delerau ac amodau'r rhaglen a weithredir gan Coed Cadw er mwyn sicrhau bod cymaint o goed â phosibl yn cael eu dosbarthu yr hydref hwn a thu hwnt. Oherwydd mae'n rhaid imi ddweud bod y telerau a'r amodau braidd yn gyfyngol ac yn atal, er enghraifft, trydydd partïon rhag casglu coed. Mae hynny'n golygu, os oes gennych gymuned lle y ceir cwmni rheoli, lle mae pawb wedi cytuno i greu hyb cymunedol, fel sy'n wir mewn un gymuned yma yn Ne Clwyd, y byddai'n rhaid i bob unigolyn yrru i un o'r hybiau rhanbarthol ar hyn o bryd. Felly, fel rhan o unrhyw fath o adolygiad a llacio, a gaf fi awgrymu ein bod yn defnyddio ystadau ysgolion i'w dosbarthu, a hefyd, efallai, peidio â chyfyngu aelwydydd i un goeden yn unig ychwaith.

Thank you for that supplementary. It's certainly not the intention of the scheme to constrain people who want to plant trees. It's my understanding that the terms and conditions don't do that, and I'd be keen to hear more from you about your particular example to see what might have gone wrong there. In fact, we built into the design of the scheme the ability for the Woodland Trust to deliver to people who are unable to get to a hub, and I certainly want to use schools and other community groups to aggregate demand, if they can use schools as mini distribution centres to pass on trees to families. I certainly want to explore that. 

We do need look at the logistics of this. It's a very complex scheme, but we have a limited budget for it, so we have to be pragmatic about what can be done. But I certainly want there to be a permissive approach taken so that we can get as many trees in the ground as possible. And I'd really welcome hearing more about the problems your constituents had.

Diolch ichi am y cwestiwn atodol hwnnw. Yn sicr, nid bwriad y cynllun yw cyfyngu ar bobl sydd am blannu coed. Yn ôl yr hyn a ddeallaf, nid yw'r telerau ac amodau yn gwneud hynny, a byddwn yn awyddus i glywed mwy gennych am eich enghraifft benodol i weld beth a allai fod wedi mynd o'i le yno. Mewn gwirionedd, gwnaethom gynnwys yn y cynllun y gallu i Coed Cadw ddosbarthu i bobl nad ydynt yn gallu cyrraedd hyb, ac rwy'n sicr am ddefnyddio ysgolion a grwpiau cymunedol eraill i grynhoi'r galw, os gallant ddefnyddio ysgolion fel canolfannau dosbarthu bach i drosglwyddo coed i deuluoedd. Rwy'n sicr am edrych ar hynny. 

Mae angen inni edrych ar logisteg hyn. Mae'n gynllun cymhleth iawn, ond mae gennym gyllideb gyfyngedig ar ei gyfer, felly rhaid inni fod yn bragmatig ynglŷn â'r hyn y gellir ei wneud. Ond rwy'n sicr am weld dull caniataol yn cael ei weithredu er mwyn inni allu cael cymaint o goed yn y ddaear â phosibl. A byddwn yn croesawu clywed mwy am y problemau a oedd gan eich etholwyr.

Rhwydwaith Trafnidiaeth Gynaliadwy
A Sustainable Transport Network

5. Sut mae Llywodraeth Cymru yn datblygu rhwydwaith trafnidiaeth gynaliadwy yng Ngogledd Cymru? OQ58037

5. How is the Welsh Government developing a sustainable transport network in North Wales? OQ58037

Our north Wales metro programme will transform rail, bus and active travel services across north Wales. We've also announced a north Wales transport commission, led by Lord Terry Burns, the former Treasury Permanent Secretary, who's done such good work for us around the M4 in Newport. And that is already beginning. It's meeting, I think, today, for the first time, to develop an evidence-led approach that will then develop a pipeline of recommendations for a stream of multimodal and integrated transport solutions for the north.

Bydd ein rhaglen metro gogledd Cymru yn trawsnewid gwasanaethau trên, bysiau a theithio llesol ar draws gogledd Cymru. Rydym hefyd wedi cyhoeddi comisiwn trafnidiaeth gogledd Cymru, dan arweiniad yr Arglwydd Terry Burns, cyn-Ysgrifennydd Parhaol y Trysorlys, sydd wedi gwneud gwaith mor dda i ni o amgylch yr M4 yng Nghasnewydd. Ac mae hynny eisoes yn dechrau. Mae'n cyfarfod am y tro cyntaf heddiw, rwy'n credu, i ddatblygu dull sy'n seiliedig ar dystiolaeth a fydd wedyn yn datblygu llif o argymhellion ar gyfer ffrwd o ddatrysiadau trafnidiaeth aml-ddull ac integredig ar gyfer y gogledd.

Electric vehicle charging points will be key to a sustainable transport network in north Wales. In February I wrote to you in support of a constituent who asked for help in finding out why Transport for Wales, TfW, was taking so long to install the 21 rapid electrical vehicle charging points announced last June. In your reply, you stated that the project referred to is a complex one, there'd been delays experienced in obtaining planning permissions, leases and wayleaves, and Transport for Wales have assured your officials that once they've secured the permissions, the sites will quickly move to the construction phase. How, therefore, do you respond to my constituent's subsequent statement that TfW really need to move this along with priority, as visitors driving electric vehicles will come to north Wales and find it unprepared for EV drivers, who will have disposable income, which our local tourism industry would like to be spent here, and that the Rhug estate announced that it's installing eight high-powered car chargers at Corwen—a few weeks to install eight high-powered chargers, when TfW and Welsh Government can only manage one medium-powered charger in 10 months?

Bydd mannau gwefru cerbydau trydan yn allweddol i rwydwaith trafnidiaeth gynaliadwy yng ngogledd Cymru. Ym mis Chwefror, ysgrifennais atoch i gefnogi etholwr a ofynnodd am help i ddarganfod pam fod Trafnidiaeth Cymru yn cymryd cyhyd i osod y 21 man gwefru cyflym ar gyfer cerbydau trydan a gyhoeddwyd fis Mehefin diwethaf. Yn eich ateb, fe ddywedoch chi fod y prosiect y cyfeiriwyd ato yn un cymhleth, y bu oedi cyn cael caniatâd cynllunio, lesoedd a ffyrddfreintiau a bod Trafnidiaeth Cymru wedi sicrhau eich swyddogion y bydd y safleoedd yn symud yn gyflym i'r cyfnod adeiladu ar ôl iddynt gael y caniatadau. Sut rydych chi'n ymateb felly i ddatganiad dilynol fy etholwr fod gwir angen i Trafnidiaeth Cymru symud hyn ymlaen gyda blaenoriaeth, gan y bydd ymwelwyr sy'n gyrru cerbydau trydan, a fydd ag incwm gwario, yr hoffai ein diwydiant twristiaeth lleol iddynt ei wario yma, yn dod i ogledd Cymru ac yn ei weld heb fod yn barod ar eu cyfer, a bod ystad Rhug wedi cyhoeddi ei bod yn gosod wyth gwefrydd ceir pŵer uchel yng Nghorwen—ychydig wythnosau i osod wyth gwefrydd pŵer uchel, pan na all Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru ymdopi â mwy nag un gwefrydd pŵer canolig mewn 10 mis?

14:10

I certainly share the Member's frustration that the scheme has hit some snags. Let me say a couple of things in response to the points he raises. First of all, I think he is a great champion of the private sector and I would've thought that, in this case, it is not for Government to be leading the roll-out of e-charging; the Government doesn't provide petrol stations and I don't think it's reasonable to expect Government to be the primary provider of e-charging facilities—that is a role, primarily, for the private sector. And the role of the public sector is to pump prime and deal with those areas that are going to be less likely to be served by the private sector, firstly.

TfW do have a programme of work and this does prove to be very complex, for the range of reasons that he set out, and there have been delays for a whole range of reasons, not least due to supply chains as well as legal hold-ups, and also, as we were discussing in the Senedd earlier, the constraints of the grid. And this is another problem where the grid that we have is not fit for purpose to deal with the climate change emergency. Now, these are not things that are within the control of the Welsh Government. So, it's a complex patchwork of reasons why there have been frustrations.

I would just say that the figures I've seen show that, per head, Wales has as many charging points as other parts of the UK. We have set out an e-charging action plan, which shows—[Inaudible.]—keep pace on that. But I won't deny that the progress to date on the TfW project hasn't been what I would've liked to have seen, but the number of reasons for that are as I've set out.

Rwy'n sicr yn rhannu rhwystredigaeth yr Aelod fod y cynllun wedi taro rhai rhwystrau. Gadewch imi ddweud ychydig o bethau mewn ymateb i'r pwyntiau y mae'n eu codi. Yn gyntaf oll, credaf ei fod yn hyrwyddwr gwych dros y sector preifat a byddwn wedi meddwl, yn yr achos hwn, nad mater i'r Llywodraeth yw arwain y gwaith o gyflwyno e-wefru; nid yw'r Llywodraeth yn darparu gorsafoedd petrol ac nid wyf yn credu ei bod yn rhesymol disgwyl i'r Llywodraeth fod yn brif ddarparwr cyfleusterau e-wefru—mae honno'n rôl i'r sector preifat yn bennaf. A rôl y sector cyhoeddus yw ysgogi ac ymdrin â'r meysydd hynny sy'n mynd i fod yn llai tebygol o gael eu gwasanaethu gan y sector preifat, yn gyntaf.

Mae gan Trafnidiaeth Cymru raglen waith ac mae hon yn gymhleth iawn, oherwydd yr ystod o resymau a nododd, ac fe fu oedi am ystod eang o resymau, yn enwedig oherwydd cadwyni cyflenwi yn ogystal ag oedi cyfreithiol, a chyfyngiadau'r grid hefyd, fel yr oeddem yn ei drafod yn y Senedd yn gynharach. Ac mae hon yn broblem arall lle nad yw'r grid sydd gennym yn addas i'r diben i ymdopi â'r argyfwng newid hinsawdd. Nawr, nid yw'r rhain yn bethau sydd o dan reolaeth Llywodraeth Cymru. Felly, mae yna glytwaith cymhleth o resymau pam y bu rhwystredigaethau.

Hoffwn ddweud bod y ffigurau a welais yn dangos bod gan Gymru, fesul y pen, gynifer o bwyntiau gwefru â rhannau eraill o'r DU. Rydym wedi nodi cynllun gweithredu e-wefru, sy'n dangos—[Anghlywadwy.]—cadw i fyny â hynny. Ond nid wyf yn gwadu nad yw'r cynnydd hyd yma ar brosiect Trafnidiaeth Cymru wedi bod cystal ag y byddwn wedi hoffi ei weld, ond mae nifer o resymau dros hynny fel y nodais.

Minister, sustainable transport networks have to have at the heart of them the interests of the travelling public. They must get people to where they need and want to be, and that means Welsh Government working with partners to build networks that work for people—and it's partners like our wonderful local government colleagues. And, Llywydd, if I may take this opportunity now to congratulate my friend Keith Jones, who has just been appointed to the esteemed position of transport cabinet member in Cardiff, a highly important job for all local authorities.

Minister, if we look across to my constituency, transport routes have to be cross-border, and that means working with partners cross-border, like the metro mayor, Steve Rotheram. Minister, can I commit you today to committing your officials to working with metro mayor Steve Rotheram's officials to ensure that residents in Alyn and Deeside get to their jobs and places of recreation nearest to their homes on sustainable transport networks?

Weinidog, rhaid i rwydweithiau trafnidiaeth gynaliadwy fod â buddiannau'r cyhoedd sy'n teithio yn ganolog iddynt. Rhaid iddynt gludo pobl i lle maent angen ac eisiau bod, ac mae hynny'n golygu bod Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid i adeiladu rhwydweithiau sy'n gweithio i bobl—a'i phartneriaid fel ein cydweithwyr gwych mewn llywodraeth leol. Lywydd, os caf achub ar y cyfle hwn yn awr i longyfarch fy nghyfaill, Keith Jones, sydd newydd gael ei benodi i swydd uchel ei pharch yr aelod cabinet dros drafnidiaeth yng Nghaerdydd, swydd bwysig iawn i bob awdurdod lleol.

Weinidog, os edrychwn ar fy etholaeth i, mae'n rhaid i lwybrau trafnidiaeth fod yn drawsffiniol, ac mae hynny'n golygu gweithio gyda phartneriaid ar draws y ffin, fel y maer metro, Steve Rotheram. Weinidog, a gaf fi eich ymrwymo heddiw i ymrwymo eich swyddogion i weithio gyda swyddogion y maer metro, Steve Rotheram, i sicrhau bod trigolion Alun a Glannau Dyfrdwy yn cyrraedd eu swyddi a'r mannau hamdden sydd agosaf at eu cartrefi ar rwydweithiau trafnidiaeth cynaliadwy?

Well, I can reassure Jack Sargeant that one of the consequences of working with Ken Skates for two and half years is that I absolutely understand the need to work cross-border and to work closely with the metro mayor. I can assure you that that's what we're doing. Good relationships were set up when Ken was in charge of the transport portfolio and they have been sustained, I'm pleased to say. In fact, the north Wales transport commission we've set up under Lord Burns has on it a member from Nottinghamshire council, as well as Ashley Rogers, chair of Growth Track 360, to show that we absolutely understand the east-west nature of transport links, particularly in the north-east, and we continue to make sure that that is central to the planning that TfW is doing.

Jack Sargeant is absolutely right, we need a range of networks and they need to make—. The right thing to do and the easiest thing to do—. At the moment, we have a 70-year legacy of a transport system where we've made it easy to drive and more difficult to use public transport. And unless we turn that on its head and make public transport the easy, obvious, pain-free, cost-effective way to make our daily journeys, we're never going to meet our climate targets. And I hope that the Burns commission will do a practical job of work to set up a pipeline of schemes and create the delivery of relationships in the north and that those can then be achieved at pace.

Wel, gallaf sicrhau Jack Sargeant mai un o ganlyniadau gweithio gyda Ken Skates am ddwy flynedd a hanner yw fy mod yn deall yn iawn yr angen i weithio'n drawsffiniol ac i weithio'n agos gyda'r maer metro. Gallaf eich sicrhau mai dyna a wnawn. Sefydlwyd cysylltiadau da pan oedd Ken yn gyfrifol am y portffolio trafnidiaeth ac maent wedi'u cadw, rwy'n falch o ddweud. Mewn gwirionedd, mae comisiwn trafnidiaeth gogledd Cymru a sefydlwyd gennym o dan yr Arglwydd Burns yn cynnwys aelod o gyngor swydd Nottingham, yn ogystal ag Ashley Rogers, cadeirydd Growth Track 360, i ddangos ein bod yn llwyr ddeall natur dwyrain-gorllewin y cysylltiadau trafnidiaeth, yn enwedig yn y gogledd-ddwyrain, ac rydym yn parhau i sicrhau bod hynny'n ganolog i'r cynllunio y mae Trafnidiaeth Cymru yn ei wneud.

Mae Jack Sargeant yn llygad ei le, mae arnom angen ystod o rwydweithiau ac mae angen iddynt wneud—. Y peth iawn i'w wneud a'r peth hawsaf i'w wneud—. Ar hyn o bryd, rydym wedi etifeddu system drafnidiaeth 70 oed lle rydym wedi'i gwneud yn hawdd i yrru ac yn anos defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Ac oni bai ein bod yn troi hynny ar ei ben ac yn gwneud trafnidiaeth gyhoeddus yn ffordd hawdd, amlwg, ddi-boen, gosteffeithiol o wneud ein teithiau dyddiol, ni fyddwn byth yn cyrraedd ein targedau hinsawdd. Ac rwy'n gobeithio y bydd comisiwn Burns yn gwneud gwaith ymarferol i sefydlu llif o gynlluniau a chreu cysylltiadau yn y gogledd ac y gellir cyflawni'r rheini'n gyflym wedyn.

Ansawdd Aer
Air Quality

6. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y camau sy'n cael eu cymryd i wella ansawdd aer yng Ngorllewin Clwyd? OQ58045

6. Will the Minister provide an update on action to improve air quality in Clwyd West? OQ58045

Tackling polluting transport emissions has been a focus of our clean air programme of work. And, as I mentioned, the north Wales transport commission and the roads review panel are both carrying out work that'll help us with this target in mind.

Mae mynd i'r afael ag allyriadau trafnidiaeth sy'n llygru wedi bod yn ffocws i'n rhaglen waith aer glân. Ac fel y soniais, mae comisiwn trafnidiaeth gogledd Cymru a'r panel adolygu ffyrdd ill dau'n gwneud gwaith a fydd yn ein helpu gyda'r targed hwn mewn golwg.

Clean air is not just about the pollution that we have from road traffic, Deputy Minister, it's also pollution from other places, such as industrial plants. The Glasdir estate in Ruthin has been plagued in recent years with poor air quality as a result of the operation of nearby combined heat and power plants by Newbridge Energy Limited. And, regretfully, just very recently, in recent days, Natural Resources Wales has given a permit to operate a second combined heat and power plant from the same location, doubling, effectively, the emissions that go into the local atmosphere. The residents on that estate want to know what action the Welsh Government is going to take in order to make sure that that decision can be either unpicked or that the effective and efficient operation of those plants is properly monitored by Natural Resources Wales to ensure that they don't have to face continuous problems, which they feel are going to impact their health. Given that this is both a public health matter as well, I would like to know what engagement the Welsh Government has between the departments, and with NRW, to make sure that these sorts of schemes, the cumulative impact is considered, and that these sorts of schemes don't proceed where there are already concerns about pollution.

Mae aer glân yn ymwneud â mwy na'r llygredd sydd gennym o draffig ffyrdd, Ddirprwy Weinidog, mae hefyd yn cynnwys llygredd o leoedd eraill, megis gweithfeydd diwydiannol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae ystad Glasdir yn Rhuthun wedi'i phlagio ag ansawdd aer gwael o ganlyniad i weithgarwch gweithfeydd gwres a phŵer cyfunedig cyfagos Newbridge Energy Limited. Ac yn anffodus, yn ddiweddar iawn, yn y dyddiau diwethaf, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi rhoi trwydded i weithredu ail waith gwres a phŵer cyfunedig yn yr un lleoliad, gan ddyblu, i bob pwrpas, yr allyriadau sy'n codi i'r atmosffer yn lleol. Mae'r trigolion ar yr ystad honno eisiau gwybod pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn mynd i'w cymryd er mwyn sicrhau, naill ai y gellir dadwneud y penderfyniad hwnnw, neu fod Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro gweithrediad effeithiol ac effeithlon y gweithfeydd hynny'n briodol i sicrhau nad oes raid iddynt wynebu problemau parhaus y teimlant y byddant yn effeithio ar eu hiechyd. Gan fod hwn yn fater iechyd cyhoeddus hefyd, hoffwn wybod pa ymgysylltiad sydd gan Lywodraeth Cymru rhwng yr adrannau, a chyda Cyfoeth Naturiol Cymru, i sicrhau gyda'r mathau hyn o gynlluniau, fod yr effaith gronnol yn cael ei hystyried, ac nad yw'r mathau hyn o gynlluniau'n mynd rhagddynt lle y ceir pryderon eisoes ynglŷn â llygredd.

14:15

Thank you for the question, and I'm aware of the concerns that he's raised previously on behalf of residents in relation to the facility at the Glasdir estate in Ruthin. It was my understanding that NRW did carry out an investigation alongside Denbighshire County Council last September, which did identify a number of minor issues that then resulted in a notice being served on the operator, and those issues were addressed and the notice was complied with. And since then, as I understand it, there's been a significant reduction in complaints regarding the site and Denbighshire County Council is monitoring closely the area to ensure that air quality remains good. Darren Millar mentioned a permit had been issued, and that is the point of the regulator, to issue permits, but also then to monitor the permits to make sure that they are complied with. Now, I think we've seen an example of where that has been done, and I'm sure NRW will continue to do that, and, if there are concerns by local residents, I'd encourage them to raise them with the local authority and with NRW.

Diolch am y cwestiwn, ac rwy'n ymwybodol o'r pryderon y mae wedi'u codi o'r blaen ar ran trigolion ynglŷn â'r cyfleuster ar ystad Glasdir yn Rhuthun. Yn ôl yr hyn a ddeallaf, cynhaliodd Cyfoeth Naturiol Cymru ymchwiliad ochr yn ochr â Chyngor Sir Ddinbych fis Medi diwethaf, a nododd nifer o fân broblemau a arweiniodd wedyn at gyflwyno hysbysiad i'r gweithredwr, ac ymdriniwyd â'r materion hynny a chydymffurfiwyd â'r hysbysiad. Ac ers hynny, yn ôl yr hyn a ddeallaf, bu gostyngiad sylweddol yn nifer y cwynion am y safle ac mae Cyngor Sir Ddinbych yn monitro'r ardal yn fanwl er mwyn sicrhau bod ansawdd aer yn parhau'n dda. Fe soniodd Darren Millar fod trwydded wedi'i rhoi, a dyna yw pwynt y rheoleiddiwr, i roi trwyddedau, ond hefyd i fonitro'r trwyddedau i sicrhau y cydymffurfir â hwy. Nawr, rwy'n credu ein bod wedi gweld enghraifft o lle mae hynny wedi'i wneud, ac rwy'n siŵr y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i wneud hynny, ac os oes pryderon gan drigolion lleol, byddwn yn eu hannog i'w codi gyda'r awdurdod lleol a chyda Cyfoeth Naturiol Cymru.

Adeiladu Tai Newydd
New House Building

7. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i annog adeiladu tai newydd yn etholaeth Mynwy? OQ58063

7. What action is the Welsh Government taking to encourage new house building in the Monmouth constituency? OQ58063

Thank you for the question, Peter Fox. Housing, particularly social housing, is a key priority for this Government. This is reflected in our commitment to deliver 20,000 new low-carbon homes for social rent, and underpinned with record levels of investment. We also provide a range of support for house builders, including schemes specifically for small and medium-sized enterprises across Wales. 

Diolch am y cwestiwn, Peter Fox. Mae tai, yn enwedig tai cymdeithasol, yn flaenoriaeth allweddol i'r Llywodraeth hon. Adlewyrchir hyn yn ein hymrwymiad i ddarparu 20,000 o gartrefi carbon isel newydd i'w rhentu'n gymdeithasol, ac fe'u hategir gan y lefelau buddsoddi uchaf erioed. Rydym hefyd yn darparu ystod o gymorth i adeiladwyr tai, gan gynnwys cynlluniau sy'n benodol ar gyfer mentrau bach a chanolig ledled Cymru. 

Thank you, Minister, for that response. Llywydd, I'm sure everybody across the Chamber here knows the importance of having a good quality stock of housing. Without them, the housing stock will come under even more pressure, pricing people out from being able to own their own home, and we've seen that, sadly, all over. However, a number of new developments in my constituency have stalled as a consequence of the current rules around phosphate levels, with developments close to river catchments required to show how the design will not contribute to increased phosphate levels. Of course, I completely agree that new developments should not have an adverse impact on the environment, however, the current rules seem to have caused a real log jam in the building of much-needed new homes. And in fact, there are concerns that these rules will impact on the potential development of a cancer treatment centre in Nevill Hall in Abergavenny. I note that you will be having a summit at the Royal Welsh Show, which will reflect on not only phosphates but flooding also, but, Minister, how is the Welsh Government balancing environmental considerations with the need to build new homes to tackle the housing crisis? How is the Government working with planning authorities and developers to better understand the current rules, as well as unlocking stalled sites? And we also know that farming isn't the only player in this situation—

Diolch am yr ymateb hwnnw, Weinidog. Lywydd, rwy'n siŵr fod pawb ar draws y Siambr yma'n gwybod pa mor bwysig yw cael stoc o dai o ansawdd da. Hebddynt, bydd y stoc dai'n dod o dan fwy byth o bwysau, gan brisio pobl allan o allu bod yn berchen ar eu cartref eu hunain, ac rydym wedi gweld hynny, yn anffodus, ym mhob man. Fodd bynnag, mae nifer o ddatblygiadau newydd yn fy etholaeth wedi profi oedi o ganlyniad i'r rheolau presennol ynghylch lefelau ffosffad, gyda datblygiadau'n agos at ddalgylchoedd afonydd yn gorfod dangos sut na fydd y cynllun yn cyfrannu at lefelau ffosffad uwch. Wrth gwrs, rwy'n cytuno'n llwyr na ddylai datblygiadau newydd gael effaith andwyol ar yr amgylchedd, ond mae'n ymddangos bod y rheolau presennol wedi achosi tagfa wirioneddol yn y gwaith o adeiladu cartrefi newydd y mae eu hangen yn fawr. Ac yn wir, ceir pryderon y bydd y rheolau hyn yn effeithio ar ddatblygiad posibl canolfan trin canser yn Nevill Hall yn y Fenni. Sylwaf y byddwch yn cael uwchgynhadledd yn Sioe Frenhinol Cymru, a fydd yn ystyried nid yn unig ffosffadau ond llifogydd hefyd, ond Weinidog, sut y mae Llywodraeth Cymru yn cydbwyso ystyriaethau amgylcheddol â'r angen i adeiladu cartrefi newydd i fynd i'r afael â'r argyfwng tai? Sut y mae'r Llywodraeth yn gweithio gydag awdurdodau cynllunio a datblygwyr i ddeall y rheolau presennol yn well, yn ogystal â datgloi safleoedd lle mae gwaith wedi oedi? A gwyddom hefyd nad ffermio yw'r unig chwaraewr yn y sefyllfa hon—

You need to come to your question now.

Mae angen ichi ddod at eich cwestiwn yn awr.

I've been quite generous with you.

Rwyf wedi bod yn eithaf hael gyda chi.

Fine. How is the Government working with Welsh Water to upgrade sewage systems in Monmouthshire to ensure that more systems are able to treat phosphates at source and ensuring that new developments can connect to these? Thank you.

Iawn. Sut y mae'r Llywodraeth yn gweithio gyda Dŵr Cymru i uwchraddio systemau trin carthion yn sir Fynwy i sicrhau bod mwy o systemau'n gallu trin ffosffadau yn y ffynhonnell a sicrhau y gall datblygiadau newydd gysylltu â'r rhain? Diolch.

Yes, thank you, Peter Fox, for that series of questions, and, absolutely, we understand entirely that the phosphate issue is a really serious issue across Wales. It's affecting the delivery of our 20,000 social homes, it's affecting the delivery of a number of market housing that should have gone ahead for local development plan purposes and so on. It's also affecting a number of other developments across Wales. And, absolutely, there are a number of complexities. Each river catchment has a different set of players, who may or may not be contributing to the phosphate levels there. Phosphate is the headline issue, but we also have nitrates and ammonium, all kinds of other stuff that we've got going into our rivers for various reasons across Wales. We have a number of groups looking at the SAC rivers in particular, so, the Wye has a cross-border one, for example, that I know Peter's aware of.

But the reason for the summit at the Royal Welsh, chaired by the First Minister, is to bring the players together, because there's absolutely no doubt that everyone has to compromise here, because we just cannot have a situation where we can't have anything happening, but nor can we have a situation in which our rivers are visibly dying. What use is that to anyone, frankly? We allow the houses to be built, and then the river's an open sewer—that's clearly not acceptable either. So, this is all about reaching the best possible compromise for both the environment, the rivers and their catchments and the way they flow into the sea and affect our kelp and sea grass forests and all the rest of it, which is vital for climate and nature emergency action, but also the real problem that we have with insufficient housing, particularly in the social sector and so on.

There's a large number of pieces of work going on across the piece on this, it's a very, very difficult and complicated problem, and the reason for the summit is to bring those players together in the spirit of, 'How can we, together, reach the best possible compromise to take this forward in Wales?' Because, let there be no mistake, no-one who comes to that summit is going to go away with their agenda fulfilled 100 per cent and everybody else's put to one side. It's about compromise and reaching that best possible solution for everyone so that we can go forward together as a set of communities.

Ie, diolch, Peter Fox, am y gyfres honno o gwestiynau, ac yn sicr, rydym yn deall yn llwyr fod mater ffosffad yn fater difrifol iawn ledled Cymru. Mae'n effeithio ar y gwaith o ddarparu ein 20,000 o gartrefi cymdeithasol, mae'n effeithio ar y gwaith o ddarparu nifer o dai i'r farchnad agored a ddylai fod wedi mynd rhagddynt at ddibenion cynlluniau datblygu lleol ac yn y blaen. Mae hefyd yn effeithio ar nifer o ddatblygiadau eraill ledled Cymru. Ac yn sicr, ceir nifer o gymhlethdodau. Mae gan bob dalgylch afon set wahanol o chwaraewyr, a allai fod yn cyfrannu at y lefelau ffosffad yno neu beidio. Ffosffad yw'r prif fater, ond mae gennym nitradau ac amoniwm hefyd, pob math o bethau eraill sydd gennym yn mynd i mewn i'n hafonydd am wahanol resymau ledled Cymru. Mae gennym nifer o grwpiau sy'n edrych ar afonydd yr ardaloedd cadwraeth arbennig yn benodol, felly, mae gan afon Gwy un drawsffiniol, er enghraifft, y gwn fod Peter yn ymwybodol ohono.

Ond y rheswm dros yr uwchgynhadledd yn y Sioe Frenhinol, dan gadeiryddiaeth y Prif Weinidog, yw dod â'r chwaraewyr at ei gilydd, oherwydd nid oes amheuaeth o gwbl fod yn rhaid i bawb gyfaddawdu yma, oherwydd ni allwn gael sefyllfa lle na allwn gael dim byd yn digwydd, ond ni allwn ychwaith gael sefyllfa lle mae ein hafonydd yn amlwg yn marw. Pa ddefnydd yw hynny i unrhyw un? Rydym yn caniatáu i'r tai gael eu hadeiladu, ac yna mae'r afon yn garthffos agored—mae'n amlwg nad yw hynny'n dderbyniol ychwaith. Felly, mae hyn oll yn ymwneud â chyrraedd y cyfaddawd gorau posibl i'r amgylchedd, yr afonydd a'u dalgylchoedd a'r ffordd y maent yn llifo i'r môr ac yn effeithio ar ein fforestau lludwymon a glaswellt y môr ac ati, sy'n hanfodol ar gyfer gweithredu ar yr argyfwng hinsawdd a natur, ond hefyd y broblem wirioneddol sydd gennym gyda phrinder tai, yn enwedig yn y sector cymdeithasol ac yn y blaen.

Mae nifer fawr o ddarnau o waith yn mynd rhagddynt ar hyn yn gyffredinol, mae'n broblem anodd a chymhleth iawn, iawn, a'r rheswm dros yr uwchgynhadledd yw dod â'r chwaraewyr at ei gilydd mewn ysbryd o, 'Sut y gallwn ni, gyda'n gilydd, gyrraedd y cyfaddawd gorau posibl i fwrw ymlaen â hyn yng Nghymru?' Oherwydd, rhag bod unrhyw gamsyniad, ni fydd neb sy'n dod i'r uwchgynhadledd honno yn gadael gyda'u hagenda wedi'i bodloni 100 y cant ac agenda pawb arall wedi'i rhoi o'r neilltu. Mae'n ymwneud â chyfaddawdu a chyrraedd yr ateb gorau posibl i bawb er mwyn inni allu symud ymlaen gyda'n gilydd fel set o gymunedau.

14:20
Prosiectau Ynni'r Llanw
Tidal Energy Projects

8. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gymorth ariannol ar gyfer prosiectau ynni'r llanw yng Nghymru? OQ58061

8. Will the Minister make a statement on financial support for tidal energy projects in Wales? OQ58061

Yes, thank you, Janet. As I advised in my written question response of 18 March 2022, the Welsh Government is developing a marine energy programme. As part of this work, I am considering what funding will be needed in future years to support marine energy projects.

Ie, diolch, Janet. Fel y dywedais yn fy ymateb i gwestiwn ysgrifenedig ar 18 Mawrth 2022, mae Llywodraeth Cymru yn datblygu rhaglen ynni'r môr. Fel rhan o'r gwaith hwn, rwy'n ystyried pa gyllid y bydd ei angen mewn blynyddoedd i ddod i gefnogi prosiectau ynni'r môr.

Thank you, Minister. The UK Government has committed to investing £20 million per year in tidal stream energy—electricity—and the First Minister has informed this Senedd that the Welsh Government is committed to developing a tidal lagoon challenge. However, it seems that tidal range options have been left out at sea. TPGen24 has been designed to operate both in sync with the rise and fall of the tide and, through smart controls, independently of it too. A 24-hour energy generation, a refreshingly simple, turbine-loaded 15 times 7.5 km three lagoon system located at least 1 km offshore, TPGen 24 is a small-impact, low-maintenance and high-yield renewable power plant that can perpetually produce green energy for centuries to come. Clearly, TPGen24 does have some exceptional potential, so will you explain what steps you will take to help to see tidal range projects such as these become a reality here in Wales? As we've said before, it's a cocktail of measures that are needed, and this fits into that cocktail well. Thank you.

Diolch yn fawr, Weinidog. Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i fuddsoddi £20 miliwn y flwyddyn mewn ynni ffrwd lanw—trydan—ac mae'r Prif Weinidog wedi dweud wrth y Senedd hon fod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu her môr-lynnoedd llanw. Fodd bynnag, mae'n ymddangos bod opsiynau amrediad llanw wedi'u gadael o dan ddŵr. Mae TPGen24 wedi'i gynllunio i weithredu ar y cyd ag ymchwydd a chwymp y llanw, a thrwy reolyddion clyfar, yn annibynnol arno hefyd. Gyda chynhyrchiant ynni 24 awr, a system tri morlyn hyfryd o syml â thyrbinau 15 x 7.5km wedi'u lleoli o leiaf 1 km oddi ar yr arfordir, gorsaf bŵer adnewyddadwy fach ei heffaith, hwylus, a chynhyrchiol yw TPGen24 a all gynhyrchu ynni gwyrdd yn barhaus am ganrifoedd i ddod. Yn amlwg, mae gan TPGen24 botensial eithriadol, felly a wnewch chi egluro pa gamau y byddwch yn eu cymryd i helpu i weld prosiectau amrediad llanw fel y rhain yn dod yn realiti yma yng Nghymru? Fel rydym wedi dweud o'r blaen, mae angen coctel o fesurau, ac mae'r cynllun hwn yn gweddu'n dda i'r coctel hwnnw. Diolch.

Well, I'm not one to be putting down any offer of a cocktail, Janet; let's start from there. [Laughter.] Quite clearly, we need a whole range of measures put in place to ensure not only that we develop a range of tidal energies: tidal range, tidal stream, tidal lagoons, all sorts—. We're very pleased to see the UK Government stepping into this space, but we need to see the action following that up as well. I gave evidence to the Welsh Affairs Committee this morning on this; we're really pleased that the UK Government is making the right noises and coming towards us, but Lee Waters has just written to the Secretary of State asking him again to set out plans for the UK Government supporting funding for the development of tidal range generation in the UK and, frankly, the grid to support it, the interconnectability to support it and a range of other measures that mean that those small demonstrator projects don't bear the burden of the connection into the grid that they need to take their energy off and that we can properly spread out the load of some of the really quite high-risk things that those projects are asked to look at.

But I can assure you—I know she knows already the Morlais project we've already given the grant to—we are very keen to explore this, particularly the innovative projects that Janet has just enthusiastically outlined, because, obviously, one of the big issues for us is to capture the global manufacturing market as well as the global energy market that goes with that and the jobs that go with it. So, I absolutely agree entirely with you, Janet—I don't say that very often—and we really hope that the Secretary of State will work with us to make sure that we have all of that in place going forward.

Wel, nid wyf yn un i wrthod unrhyw gynnig o goctel, Janet; gadewch imi ddechrau gyda hynny. [Chwerthin.] Yn amlwg, mae arnom angen ystod eang o fesurau i sicrhau nid yn unig ein bod yn datblygu ystod o fathau o ynni llanw: amrediad llanw, ffrwd lanw, môr-lynnoedd llanw, pob math—. Rydym yn falch iawn o weld Llywodraeth y DU yn camu i'r maes hwn, ond mae angen inni weld y gweithredu i ddilyn hynny hefyd. Rhoddais dystiolaeth i'r Pwyllgor Materion Cymreig y bore yma ar hyn; rydym yn falch iawn fod Llywodraeth y DU yn gwneud y synau cywir ac yn dod tuag atom, ond mae Lee Waters newydd ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol yn gofyn iddo eto i nodi cynlluniau Llywodraeth y DU o ran cefnogi cyllid ar gyfer datblygu cynhyrchiant amrediad llanw yn y DU, a'r grid i'w gefnogi a dweud y gwir, y rhyng-gysylltedd i'w gefnogi ac ystod o fesurau eraill sy'n golygu nad yw'r prosiectau arddangos bach hynny'n ysgwyddo baich y cysylltiad â'r grid y maent angen iddo dynnu eu hynni oddi arnynt ac y gallwn fynd ati'n briodol i wasgaru llwyth rhai o'r pethau risg uchel y gofynnir i'r prosiectau hynny edrych arnynt.

Ond gallaf eich sicrhau—gwn ei bod eisoes yn ymwybodol o brosiect Morlais yr ydym eisoes wedi rhoi'r grant iddo—rydym yn awyddus iawn i archwilio hyn, yn enwedig y prosiectau arloesol y mae Janet newydd eu hamlinellu'n frwdfrydig, oherwydd, yn amlwg, un o'r materion mawr inni yw tynnu sylw'r farchnad weithgynhyrchu fyd-eang yn ogystal â'r farchnad ynni fyd-eang sy'n mynd gyda hynny a'r swyddi sy'n dilyn hynny. Felly, rwy'n cytuno'n llwyr â chi, Janet—nid wyf yn dweud hynny'n aml iawn—ac rydym yn gobeithio'n fawr y bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn gweithio gyda ni i sicrhau bod hynny i gyd ar waith wrth symud ymlaen.

14:25

Diolch i'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog.

I thank the Minister and the Deputy Minister.

2. Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg
2. Questions to the Minister for Education and Welsh Language

Yr eitem nesaf, felly, yw'r cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg, ac mae'r cwestiwn cyntaf prynhawn yma gan Sioned Williams. 

The next item, therefore, is questions to the Minister for Education and Welsh Language, and the first question this afternoon is from Sioned Williams. 

Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

1. Sut mae'r Llywodraeth yn cefnogi gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol? OQ58054

1. How is the Government supporting the work of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol? OQ58054

Braint oedd mynychu dathliad dengmlwyddiant y coleg yr wythnos diwethaf. Rwy'n falch o ddarparu cyllid ychwanegol i'r coleg i gynyddu'r ddarpariaeth o ran prentisiaethau ac addysg bellach cyfrwng Cymraeg. Gwneir hyn ar y cyd gyda Cefin Campbell, Aelod dynodedig Plaid Cymru, fel rhan o'r cytundeb cydweithio rhwng y Llywodraeth a Phlaid Cymru.

It was an honour to attend the coleg's tenth birthday celebration last week. I'm pleased to be able to commit to providing additional funding to the coleg to increase the proportion of apprenticeships and Welsh-medium further education. This is being done in collaboration with Cefin Campbell, the Plaid Cymru designated Member, as part of the co-operation agreement between the Welsh Government and Plaid Cymru.

Diolch, Weinidog. Yn ei araith yma yn y Senedd yn nodi dengmlwyddiant y coleg, cyfeiriodd y prif weithredwr, Dr Ioan Matthews, at y nifer helaeth o siaradwyr Cymraeg yn astudio mewn prifysgolion ar draws Cymru sydd dal ddim yn gwneud y dewis hwnnw i astudio rhan o'u gradd drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n amlwg bod yna her o hyd o ran annog myfyrwyr i astudio eu pynciau drwy'r Gymraeg, ac yn ôl y coleg mae hynny'n enwedig o wir pan ddaw at bynciau gwyddonol. Mae'n debyg mai un o'r prif resymau yw nad yw'r gwyddorau'n cael eu cynnig yn y Gymraeg ym mhob ysgol cyfrwng Cymraeg. Yn ôl darlithwyr, unwaith mae dysgwr wedi newid iaith astudio pwnc i'r Saesneg, mae'n anodd eu darbwyllo i astudio'r pwnc drwy'r Gymraeg yn y brifysgol, sydd, wrth gwrs, yn creu cylch dieflig o ran athrawon sy'n cymhwyso yn y gwyddorau sy'n medru dysgu yn y Gymraeg. A yw'r Gweinidog yn cytuno bod angen ymyrraeth i gynyddu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg Safon Uwch os am gynyddu'r nifer o fyfyrwyr sy'n mynd ymlaen i astudio'r gwyddorau drwy'r Gymraeg yn y prifysgolion, ac felly sy'n mynd i hyfforddi fel athrawon uwchradd ym maes y gwyddorau? Ac a wnaiff y Gweinidog ymrwymo i gynnal arolwg i ganfod beth yw'r sefyllfa o fewn ein hysgolion Cymraeg o ran darpariaeth yn y gwyddorau? Diolch. 

Thank you, Minister. In his speech in the Senedd to mark the tenth anniversary of the coleg, Dr Ioan Matthews, the chief executive, referred to the large number of Welsh speakers studying in universities across Wales who still don't make that choice to study part of their degree through the medium of Welsh. It's clear that there's still a challenge in terms of encouraging students to study their subjects through the medium of Welsh, and according to the coleg this is particularly true when it comes to scientific subjects. It appears that one of the main reasons is that the sciences aren't taught through the medium of Welsh in every Welsh-medium school. According to lecturers, once a pupil has changed their language of study to English, it's difficult to convince them to study through the medium of Welsh at university, which, of course, creates a vicious circle in terms of teachers who qualify in the sciences who are able to teach through the medium of Welsh. Does the Minister agree that we need intervention to increase the provision through the medium of Welsh at A-level if we are to increase the number of students who go on to study the sciences through the medium of Welsh at university, and then who are going to train as teachers in secondary schools in the sciences? Will the Minister commit to undertake a survey to find out what the situation is within our Welsh-medium schools in terms of provision in the sciences? Thank you.

Diolch am y cwestiwn hwnnw. Wel, rŷn ni'n gwybod beth yw'r sefyllfa. Mae angen recriwtio mwy o athrawon sy'n gallu dysgu pynciau gwyddoniaeth, er enghraifft, drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae gyda ni gynlluniau i wneud hynny drwy'r ysgogiadau ariannol i ysgogi pobl a dwyn pobl i mewn i'r proffesiwn i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, mae'r cwestiwn o ddilyniant y mae'r Aelod yn sôn amdano'n hollbwysig, dwi'n credu, ac mae, wrth gwrs, cyllideb bellach sy'n mynd i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn mynd i allu cefnogi eu gwaith nhw i sicrhau bod hynny'n digwydd hefyd. Erbyn hyn, mae rhyw 34 o 35 maes pwnc yn ein prifysgolion ni ar gael drwy'r Gymraeg ac mae'r coleg yn gwneud gwaith arloesol iawn, er enghraifft ym maes milfeddygaeth, parafeddygaeth a meysydd eraill gyda sail wyddonol. Felly, rwy'n edrych ymlaen at y ddegawd nesaf o'u gwaith nhw ac yn barod i wneud cymaint ag y gallwn ni i gefnogi eu gwaith nhw. 

Thank you for the question. We know what the situation is. There is a need to recruit more teachers who can teach science subjects through the medium of Welsh, and we have plans to do so through financial incentives to incentivise people and draw people into the profession to teach through the medium of Welsh. So, the question of continuity that the Member talks about is vital, I think, and, of course, there is a further budget going to the coleg Cymraeg that is going to be able to support that to ensure that that happens also. By now, some 34 out of 35 subject areas in our universities are available through the medium of Welsh and the coleg is doing very innovative work, for example, in veterinary sciences, paramedicine and other areas with a science basis. So, I'm looking forward to the next decade of their work and we're ready to do as much as we can to support their work.

Minister, one of the key areas of work that needs to be addressed in our Welsh language strategies is the provision of Welsh-medium medical training, particularly up in north Wales. The Coleg Cymraeg Cenedlaethol have been doing invaluable work here in south Wales supporting doctoral students and providing subject grants to Cardiff and Swansea. Minister, what discussions have you had with the college about the role they play in delivering Welsh-medium medical training at the north Wales medical school to make it a truly national service? Thank you.

Weinidog, un o'r meysydd gwaith allweddol y mae angen mynd i'r afael ag ef yn ein strategaethau iaith Gymraeg yw darparu hyfforddiant meddygol cyfrwng Cymraeg, yn enwedig yng ngogledd Cymru. Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi bod yn gwneud gwaith amhrisiadwy yma yn ne Cymru yn cefnogi myfyrwyr doethurol ac yn darparu grantiau pwnc i Gaerdydd ac Abertawe. Weinidog, pa drafodaethau a gawsoch gyda'r coleg ynglŷn â'r rôl y maent yn ei chwarae yn darparu hyfforddiant meddygol cyfrwng Cymraeg yn ysgol feddygol gogledd Cymru i'w wneud yn wasanaeth gwirioneddol genedlaethol? Diolch.

Well, we look forward to supporting the coleg Cymraeg in expanding its reach through all parts of the higher education system in Wales, including those to which the Member refers in his question. The resources available to the coleg Cymraeg will be significantly extended as a consequence of the work that we're doing jointly with Plaid Cymru under the co-operation agreement, and it's in many of the areas with medical foundation, if you like, where some of the most innovative work that the coleg has been doing is most evident. So, I mentioned some of them in my answer to Sioned Williams a moment ago.

Wel, edrychwn ymlaen at gefnogi'r coleg Cymraeg i ehangu ei gyrhaeddiad drwy bob rhan o'r system addysg uwch yng Nghymru, gan gynnwys y rhai y mae'r Aelod yn cyfeirio atynt yn ei gwestiwn. Bydd yr adnoddau sydd ar gael i'r coleg Cymraeg yn cael eu hymestyn yn sylweddol o ganlyniad i'r gwaith a wnawn ar y cyd â Phlaid Cymru o dan y cytundeb cydweithio, ac mae peth o'r gwaith mwyaf arloesol y mae'r coleg wedi bod yn ei wneud yn fwyaf amlwg mewn llawer o'r meysydd sydd â sylfaen feddygol, os mynnwch. Fe soniais am rai ohonynt yn fy ateb i Sioned Williams eiliad yn ôl.

Plant a Phobl Ifanc Dyslecsic
Children and Young People with Dyslexia

2. A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad am gynlluniau’r Llywodraeth i gefnogi plant a phobl ifanc dyslecsic yn etholaeth Arfon? OQ58053

2. Will the Minister provide an update on the Government's plans to support children and young people with dyslexia in the Arfon constituency? OQ58053

Rydyn ni wrthi'n datblygu sgiliau'r gweithlu addysg ac wedi darparu adnoddau a chanllawiau dwyieithog ychwanegol er mwyn helpu ymarferwyr i gyflawni anghenion addysgol dysgwyr sydd ag anawsterau dysgu penodol yn well, gan gynnwys dyslecsia yn hynny. Rydyn ni hefyd yn ceisio sefydlu'r hawl i brawf sgrinio dyslecsia newydd i bob oed yng Nghymru.

We are developing the skills of the education workforce and have made additional bilingual resources and guidance available to help practitioners better meet the educational needs of learners with specific learning difficulties, including dyslexia. In addition, the rights are being sought to a new all-age Welsh dyslexia screening test.

Mae un o fy etholwyr i yn Arfon wedi cynnal astudiaeth ymchwil annibynnol ar ôl canfod diffygion yn y ddarpariaeth dyslecsia cyfrwng Cymraeg ar gyfer ei merch. Mae wedi cael ei siomi gan y diffyg adnoddau a gwasanaethau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, ac, ar hyn o bryd, er gobeithio i'r dyfodol y bydd yna brawf dyslecsia ar gael yn y Gymraeg, does yna ddim prawf dyslecsia ar gael i rywun ei gymryd yn ei mamiaith. Does yna ddim hyd yn oed gwefan cyfrwng Cymraeg a fyddai'n gallu bod yn adnodd gwybodaeth gwerthfawr tu hwnt. Dwi yn deall bod yna arbenigwyr ym Mhrifysgol Bangor yn awyddus iawn i greu adnoddau cyfrwng Cymraeg. Felly, pa gymorth fedrwch chi a'ch Llywodraeth ei gynnig iddyn nhw, ac a wnewch chi roi diweddariad i ni ynglŷn â'r datblygiadau i greu gwefan ddwyieithog i gefnogi plant a phobl ifanc gydag anghenion niwroamrywiol?

One of my constituents in Arfon has undertaken an independent study after finding failings in the dyslexia provision through the medium of Welsh for her daughter. She has been disappointed by the lack of resources and services available through the medium of Welsh, and, although hopefully in the future there will be a dyslexia test through the medium of Welsh, there is no dyslexia test available for someone to take in their mother tongue at the moment. There's not even a Welsh-medium website that could be a valuable information resource. I do understand that there are experts in Bangor University eager to create Welsh-medium resources. So, what support can you and your Government provide to them, and will you provide us with an update regarding the developments to create a bilingual website to support children and young people with neurodiverse conditions?

14:30

Wel, diolch am y cwestiwn hwnnw. Mae'n sicr bod angen gwneud mwy i sicrhau argaeledd adnoddau yn y Gymraeg ar gyfer dyslecsia yn gyffredinol. Fel rhan o’r cynllun i sicrhau bod y Ddeddf newydd yn cael ei gweithredu yn y ffordd fwyaf effeithiol, rŷn ni'n gweithio gyda grŵp llywio a byddwn yn recriwtio pobl ag arbenigedd arbennig o ran gweithredu’r system ALN drwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys mapio’r hyn y bydd angen inni ei ddarparu. Rŷn ni'n gweithio gydag awdurdodau lleol yng nghyd-destun y cynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg i sicrhau ein bod yn deall beth yw eu dadansoddiad nhw o'r angen ar gyfer adnoddau pellach hefyd.

Ond fel gwnes i ddweud yn fras yn fy ateb i'r cwestiwn ar y cychwyn, rŷn ni wrthi'n ceisio cael yr hawl i’r teclyn sy'n sgrinio ar gyfer dyslecsia trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gyda ni eisoes drwy gyfrwng y Saesneg, ond wrth gwrs, mae angen cael hwnna yn Gymraeg hefyd ac mae’r trafodaethau hynny’n digwydd ar hyn o bryd.

Well, thank you for that question. Certainly we do need to do more to ensure the availability of resources through the medium of Welsh for dyslexia in general. As part of the plan to ensure that the new legislation is implemented in the most effective way, we are working with a steering group and we will be recruiting people with expertise in this area to implement the additional learning needs system through the medium of Welsh, including mapping what we will need to provide. We're working with local authorities in the context of the Welsh in education strategic plans to ensure that we understand what their analysis is of the need for further resources too. 

But as I said briefly in my initial response to the question, we are currently seeking the rights to the test for Welsh language dyslexia screening. We already have it through the medium of English, but we need it in Welsh too and those discussions are ongoing.

The Member for Arfon raised a really important point, because we know that around 10 per cent of our population here in Wales is dyslexic. And I know, personally, that if it is not dealt with or supported properly at a young age, it can cause some difficulties for people later on in life. In addition to this, the signs and symptoms of dyslexia differ from person to person, so it's really important that any plans and support are perhaps done on an individual basis as well as the broader support that can be offered.

So, in light of this, Minister, what assessment have you made of the role of the new curriculum, what role that can play in ensuring that those with dyslexia receive the help and support that they may need as early as possible in order to help them thrive?

Cododd yr Aelod dros Arfon bwynt pwysig iawn, oherwydd gwyddom fod tua 10 y cant o'n poblogaeth yma yng Nghymru yn ddyslecsig. Ac rwy'n gwybod fy hun os nad yw'n cael ei drin neu os na roddir cymorth priodol tuag ato pan fydd rhywun yn ifanc, gall achosi anawsterau i bobl yn ddiweddarach mewn bywyd. Yn ogystal â hyn, mae arwyddion a symptomau dyslecsia yn amrywio o berson i berson, felly mae'n bwysig iawn fod unrhyw gynlluniau a chymorth yn cael eu darparu ar sail unigol efallai yn ogystal â'r cymorth ehangach y gellir ei gynnig.

Felly, yng ngoleuni hyn, Weinidog, pa asesiad a wnaethoch o rôl y cwricwlwm newydd, pa rôl y gall hwnnw ei chwarae i sicrhau bod y rheini sydd â dyslecsia yn cael y cymorth a'r gefnogaeth y gallai fod eu hangen arnynt cyn gynted â phosibl er mwyn eu helpu i ffynnu?

Well, the combined effect, I think, of the curriculum reforms and the ALN reforms is—. The focus on literacy will drive improvement in this area, and the training available through the professional learning programme that we've been investing in will specifically equip our teaching workforce to identify dyslexia and support pupils that need additional support. Of course, there is a range of needs within the rubric of dyslexia and some have relatively mild needs, and others have a requirement for more significant intervention. But the ethos of the new curriculum, as well as the ethos of the ALN reforms, are to make sure that that's provided as far as possible in a mainstream setting within the life of the school and in the classroom. And so, I think the combined effect of those two reforms will be a renewed focus on this area.

Wel, rwy'n credu mai effaith gyfunol diwygiadau'r cwricwlwm a'r diwygiadau ADY yw—. Bydd y ffocws ar lythrennedd yn sbarduno gwelliant yn y maes hwn, a bydd yr hyfforddiant sydd ar gael drwy'r rhaglen dysgu proffesiynol yr ydym wedi bod yn buddsoddi ynddi yn paratoi ein gweithlu addysgu yn benodol i ganfod dyslecsia a chefnogi disgyblion sydd angen cymorth ychwanegol. Wrth gwrs, ceir amrywiaeth o anghenion yn gysylltiedig â dyslecsia ac anghenion cymharol ysgafn fydd gan rai, a bydd angen ymyrraeth fwy sylweddol ar eraill. Ond ethos y cwricwlwm newydd, yn ogystal ag ethos y diwygiadau ADY, yw sicrhau bod hynny'n cael ei ddarparu cyn belled ag y bo modd mewn lleoliad prif ffrwd ym mywyd yr ysgol ac yn yr ystafell ddosbarth. Ac felly, credaf mai effaith gyfunol y ddau ddiwygiad fydd ffocws o'r newydd ar y maes hwn.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, Laura Anne Jones.

Questions now from party spokespeople. Conservative spokesperson, Laura Anne Jones.

Diolch, Llywydd. Minister, as you know, in just four years' time, BTECs won't be available for our Welsh learners. Many professionals in colleges I've visited across Wales are getting extremely anxious now that no replacement has been announced. With such a short period of time to go, there has been no clear policy direction from this Welsh Government and, sadly, the response from Qualifications Wales was merely, 'Don't panic.' Minister, our educators need to know the plan and would greatly appreciate it if you could enlighten us today as to what that plan is.

Diolch, Lywydd. Weinidog, fel y gwyddoch, ymhen pedair blynedd yn unig, ni fydd cymwysterau BTEC ar gael i'n dysgwyr yng Nghymru. Mae llawer o weithwyr proffesiynol mewn colegau yr ymwelais â hwy ledled Cymru yn pryderu fwyfwy nad oes unrhyw beth wedi'i gyhoeddi i gymryd eu lle. Gyda chyfnod mor fyr i fynd, ni chafwyd unrhyw gyfarwyddyd polisi clir gan y Llywodraeth hon yng Nghymru ac yn anffodus, ymateb Cymwysterau Cymru oedd 'Peidiwch â chynhyrfu.' Weinidog, mae angen i'n haddysgwyr wybod beth yw'r cynllun a byddent yn falch iawn pe gallech ein goleuo heddiw beth yw'r cynllun hwnnw.

Well, that's an important question that the Member raises in her question. She's right to say that the UK Government is phasing out a number of qualifications in England, which will have an effect on learners in Wales because they're also studied here in Wales. That is a decision that is being taken without reference to the interests of learners in Wales, by the UK Government. What Qualifications Wales has been able to do is secure the extension of some of those key qualifications so that we have additional protection for learners in Wales, which those over the border will not have, as it happens.

She will also know that it's part of the co-operation agreement with Plaid Cymru to undertake a review of vocational qualifications and to see how far we can extend the idea of made-in-Wales qualifications. We have done some of those. There is scope for doing more of those to make sure that learners in Wales don't lose out as a consequence of decisions in Westminster.

Wel, mae'r Aelod yn gofyn cwestiwn pwysig. Mae'n iawn i ddweud bod Llywodraeth y DU yn graddol ddiddymu nifer o gymwysterau yn Lloegr, a fydd yn effeithio ar ddysgwyr yng Nghymru oherwydd eu bod yn cael eu hastudio yma yng Nghymru hefyd. Mae hwnnw'n benderfyniad sy'n cael ei wneud gan Lywodraeth y DU heb ystyried buddiannau dysgwyr yng Nghymru. Yr hyn y mae Cymwysterau Cymru wedi gallu ei wneud yw sicrhau bod rhai o'r cymwysterau allweddol hynny'n cael eu hymestyn fel bod gennym ddiogelwch ychwanegol ar gyfer dysgwyr yng Nghymru, na fydd y rhai dros y ffin yn ei gael, fel y mae'n digwydd.

Bydd hefyd yn gwybod mai rhan o'r cytundeb cydweithio â Phlaid Cymru yw cynnal adolygiad o gymwysterau galwedigaethol a gweld i ba raddau y gallwn ymestyn y syniad o gymwysterau a wnaed yng Nghymru. Rydym wedi gwneud rhai o'r rheini. Mae lle i wneud mwy o'r rheini i sicrhau nad yw dysgwyr yng Nghymru ar eu colled o ganlyniad i benderfyniadau yn San Steffan.

Minister, that's not good enough. We need a world-class, high-quality vocational qualification, fit for the next generations, but our educators need time to prepare it and ensure that our students and our learners aren't being failed by the lack of preparation upon introduction. It is quite clear that your own pride and ideological view will mean that we don't follow England with the T-levels, but we aren't being told what the other options are. Minister, will they be made in Wales by our own regulator, like in Scotland, or will this be done through partnership with higher education institutions?

Weinidog, nid yw hynny'n ddigon da. Mae arnom angen cymhwyster galwedigaethol o ansawdd uchel ac o'r radd flaenaf, sy'n addas ar gyfer y cenedlaethau nesaf, ond mae angen amser ar ein haddysgwyr i'w baratoi a sicrhau nad yw ein myfyrwyr a'n dysgwyr yn cael cam yn sgil y diffyg paratoi ar gyfer ei gyflwyno. Mae'n gwbl glir y bydd eich balchder a'ch barn ideolegol eich hun yn golygu nad ydym yn dilyn Lloegr gyda'r lefelau T, ond nid ydym yn cael gwybod beth yw'r opsiynau eraill. Weinidog, a gânt eu gwneud yng Nghymru gan ein rheoleiddiwr ein hunain, fel yn yr Alban, ynteu a gaiff ei wneud drwy bartneriaeth â sefydliadau addysg uwch?

14:35

Well, I'm sorry to give the Member the same answer that I gave earlier, but I'm not sure she entirely followed what I was saying. There is a vocational qualifications review under way that will explore the extent to which made-in-Wales qualifications can be extended beyond the existing level of provision. And in the meantime, there is an extension to those most popular qualifications, to provide additional time for that to happen.

One of the challenges that we've faced throughout this process is that the UK Government has proceeded without regard to the needs of other parts of the UK. So, the best way of doing this, in the interest of learners in all parts of the UK, is to do this in a collaborative way. That has not generally been the experience. And so, the position that we find ourselves in is developing alternatives to protect the interests of Welsh learners, and negotiating extensions to those existing qualifications, which Qualifications Wales has been doing. I meet with them regularly. I discussed this question with a number of further education principals recently. And I think it's very important that there's an ongoing dialogue between QW and the colleges, so that, in the interests of learners, which are paramount in all these discussions, there is clarity and an understanding of what lies ahead.

Wel, mae'n ddrwg gennyf roi'r un ateb i'r Aelod ag a roddais yn gynharach, ond nid wyf yn siŵr ei bod wedi dilyn yr hyn yr oeddwn yn ei ddweud yn llwyr. Mae adolygiad o gymwysterau galwedigaethol ar y gweill a fydd yn archwilio i ba raddau y gellir ymestyn cymwysterau a wneir yng Nghymru y tu hwnt i'r lefel bresennol o ddarpariaeth. Ac yn y cyfamser, ceir estyniad i'r cymwysterau mwyaf poblogaidd, er mwyn rhoi amser ychwanegol i hynny ddigwydd.

Un o'r heriau a wynebwyd gennym drwy gydol y broses hon yw bod Llywodraeth y DU wedi bwrw ymlaen heb ystyried anghenion rhannau eraill o'r DU. Felly, y ffordd orau o wneud hyn, er budd dysgwyr ym mhob rhan o'r DU, yw ei wneud mewn ffordd gydweithredol. Nid dyna fu'r profiad yn gyffredinol. Ac felly, y sefyllfa yr ydym ynddi yw ein bod yn datblygu dewisiadau amgen i ddiogelu buddiannau dysgwyr Cymru, a thrafod estyniadau i'r cymwysterau presennol hynny, a dyna mae Cymwysterau Cymru wedi bod yn ei wneud. Rwy'n cyfarfod â hwy'n rheolaidd. Trafodais y cwestiwn hwn gyda nifer o benaethiaid addysg bellach yn ddiweddar. Ac rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn fod deialog barhaus rhwng Cymwysterau Cymru a'r colegau, fel y ceir eglurder a dealltwriaeth o'r hyn sydd o'n blaenau er budd y dysgwyr, sy'n hollbwysig yn yr holl drafodaethau hyn.

Minister, once again, there is a distinct lack of leadership from you being shown on such an important issue in education for our children and learners in Wales. You are failing to clarify your position on something that you've known about for a long time. This review could have been done a long time ago. People need time to prepare, our colleges need time to prepare these and know the direction that you're going to take. You've left our colleges without this direction, and, as a result, four further education colleges are developing a partnership to award qualification with the University of Wales Trinity Saint David. Will this be the model that you use for all of Wales?

Weinidog, unwaith eto, mae'n ymddangos bod diffyg arweiniad amlwg ar eich rhan ar fater mor bwysig mewn addysg i'n plant a'n dysgwyr yng Nghymru. Rydych yn methu egluro eich safbwynt ar rywbeth yr ydych wedi gwybod amdano ers amser maith. Gellid bod wedi cynnal yr adolygiad hwn amser maith yn ôl. Mae angen amser ar bobl i baratoi, mae angen amser ar ein colegau i baratoi'r rhain a gwybod i ba gyfeiriad y byddwch yn mynd. Rydych wedi gadael ein colegau heb y cyfarwyddyd hwn, ac o ganlyniad, mae pedwar coleg addysg bellach yn datblygu partneriaeth i ddyfarnu cymhwyster gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ai dyma'r model y byddwch yn ei ddefnyddio ar gyfer Cymru gyfan?

Well, the Member, I think, is conflating two separate things. The review that has been announced by the Welsh Government, in conjunction with Plaid Cymru, is around the made-in-Wales qualifications. There's an existing review that Qualifications Wales has already been undertaking and, as I'm sure she knows, has done a risk analysis of the impact on Welsh learners of the withdrawal of qualifications on a UK-wide basis. We know of the work they've already been doing around made-in-Wales qualifications in some key areas—which I'm sure she's across—and also commissioning additional qualifications for those gaps when they have emerged. So, the work is already under way. As she will know, the designation, the responsibility for managing this lies, as it does in all parts of the UK, outside the direct hands of the Government, in the qualifications regulator, which is what we would all wish to see. And the work that I've been telling you about is work that they are doing together with FE colleges. But it's absolutely important to make sure that that dialogue continues, so that learners know what the options are as those qualifications—many of which have been relied on for a long time—are withdrawn by the UK Government.

Wel, rwy'n credu bod yr Aelod yn drysu rhwng dau beth gwahanol. Mae'r adolygiad a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, ar y cyd â Phlaid Cymru, yn ymwneud â'r cymwysterau a wnaed yng Nghymru. Ceir adolygiad y mae Cymwysterau Cymru eisoes wedi'i gyflawni ac fel y gŵyr, mae'n siŵr, mae wedi gwneud dadansoddiad risg o effaith cael gwared ar gymwysterau DU gyfan ar ddysgwyr Cymru. Gwyddom am y gwaith y maent eisoes wedi bod yn ei wneud ar gymwysterau a wnaed yng Nghymru mewn rhai meysydd allweddol—ac rwy'n siŵr ei bod yn gwybod amdano—a hefyd yn comisiynu cymwysterau ychwanegol ar gyfer y bylchau a ddaeth i'r amlwg. Felly, mae'r gwaith eisoes ar y gweill. Fel y gŵyr hi, mae'r dynodiad, y cyfrifoldeb, dros reoli hyn, fel y mae ym mhob rhan o'r DU, y tu allan i ddwylo uniongyrchol y Llywodraeth, a chyda'r rheoleiddiwr cymwysterau, sef yr hyn y byddem i gyd yn dymuno'i weld. A'r gwaith y soniais wrthych amdano yw gwaith y maent yn ei wneud gyda cholegau addysg bellach. Ond mae'n dra phwysig sicrhau bod y ddeialog honno'n parhau, fel bod dysgwyr yn gwybod beth yw'r opsiynau wrth i'r cymwysterau hynny—y dibynnwyd ar lawer ohonynt ers amser maith—gael eu diddymu gan Lywodraeth y DU.

Llefarydd Plaid Cymru, Heledd Fychan.

Plaid Cymru spokesperson, Heledd Fychan.

Diolch, Llywydd. Weinidog, ar 11 Mai, fe wnes i a Jayne Bryant gyfarfod ag aelodau NEU Cymru ar gyfer sesiwn a oedd yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth ynglŷn ag effaith pwysau gwaith ar iechyd meddwl a lles staff mewn ysgolion. Canfu arolwg diweddar o’u haelodau fod 95 y cant o addysgwyr yn gweithio mwy na’r oriau yn eu cytundeb, a bod 44 y cant o addysgwyr yn ystyried o ddifrif gadael y sector addysg. Canfu’r arolwg hefyd fod 79 y cant o'r ymatebwyr yn ansicr bod ganddynt gydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith, a dywedodd 62 y cant nad yw eu cyflogwr yn gwneud unrhyw beth i leihau eu llwyth gwaith.

Er bod peth cefnogaeth wedi dod gan y Llywodraeth o ran cefnogi iechyd a lles staff, y neges glir a gefais ganddynt oedd nad oedd hyn yn ddigonol, ac mai'r peth pwysicaf y gall Llywodraeth Cymru ei wneud yw lleihau llwyth gwaith. Oes unrhyw gynlluniau ar waith i gefnogi’n bellach iechyd meddwl athrawon a staff mewn ysgolion drwy leihau llwyth gwaith, a sicrhau nad ydym yn colli mwy o athrawon?

Thank you, Llywydd. Minister, on 11 May, Jayne Bryant and I met with members of NEU Wales for a session that focused on raising awareness of the impact of workload on the mental health and well-being of staff in schools. A recent survey of its members found that 95 per cent of educators are working longer hours than those specified in their contracts, and that 44 per cent of educators are seriously considering leaving the education sector. The survey also found that 79 per cent of respondents feel uncertain whether they have a good work-life balance, and 62 per cent of respondents said that their employers aren’t doing anything to lessen their workloads.

Although some support has been given by the Government to support the health and well-being of staff, the clear message that I received from them was that this wasn’t being felt on the ground, and that the most important thing that the Welsh Government could do would be to help to lessen workloads. Do you have any plans to provide further support for the mental health of teachers and school staff through lessening their workloads, and ensuring that we don't lose more teachers?

'Oes' yw'r ateb. Mae dau beth ar waith. Rŷn ni wedi treblu'r gyllideb sydd ar gael i ddarparu cefnogaeth i athrawon sydd o dan bwysau penodol. Mae rhan o hynny'n adnoddau ar-lein, mae peth ohono fe'n gyngor un wrth un, ac mae peth ohono fe'n hyfforddiant i arweinwyr a phenaethiaid er mwyn adnabod beth mwy gellid ei wneud o ran cefnogaeth o fewn yr ysgol. Mae'r gyllideb ehangach yn mynd i alluogi'r gwasanaeth hwnnw i gyrraedd mwy o bobl. Y profiad fuaswn i'n dweud ar y cyfan yw, os ydych chi wedi bod mewn ysgol lle rydych chi wedi cael profiad o'r gwasanaeth hwnnw, mae'n beth positif, ond dyw e ddim wedi bod ar gael i ddigon o bobl. Felly, dyna'r bwriad wrth gynyddu'r gyllideb: sicrhau ei fod ar gael i fwy o athrawon.

Ond y cwestiwn sylfaenol yw: beth mae hynny'n golygu o ran pwysau gwaith? Mae gennym ni fforwm ar waith gyda'r undebau llafur, gyda'r awdurdodau addysg lleol, yn edrych ar yr hyn y gallwn ni ei wneud er mwyn sicrhau ein bod ni'n taro'r cydbwysedd iawn rhwng gofynion a hefyd y pwysau. Felly, mae'r broses yna'n digwydd ar hyn o bryd. Mae'r undebau i gyd yn rhan ohono fe, a rwy'n gobeithio y bydd yn dwyn ffrwyth cyn hir.

'Yes' is the answer. There are two things ongoing. We have tripled the budget to provide support to teachers who are under pressure. Part of that is online resources, some of it is one-to-one advice, and some of it is training for leaders and headteachers to identify what more could be done in terms of support within schools. The broader budget is going to enable that service to reach more people. The experience on the whole, I would say, is if you've been to a school where you've had experience of that service, it is a positive thing, but it hasn't been available to enough people. So, that's the intention in increasing the budget: to ensure that it is available for more teachers.

But the basic question is: what does that mean in terms of workload and work pressure? We have a forum with the trade unions and local education authorities looking at what we can do to ensure that we strike the right balance between the requirements and the pressure. So, that process is ongoing. The unions are all part of it, and I hope that that will come to fruition soon.

14:40

Diolch, Weinidog. Mae'n amlwg i'w groesawu eich bod chi'n ymwybodol ac yn trio ymateb i'r galw. Dwi'n meddwl mai un o'r heriau oedd yn cael ei adlewyrchu i ni ydy'r amser i fod yn edrych ar ôl eich iechyd a'ch lles, oherwydd y pwysau gwaith hwnnw. Felly, mae yn heriol ofnadwy.

Un o'r pethau roedden nhw'n pwysleisio i ni hefyd oedd y ffaith eu bod nhw'n dal i ymdopi efo COVID a'r heriau hynny, y gefnogaeth ychwanegol i ddisgyblion sydd ei hangen, tra hefyd wrth gwrs yn paratoi ar gyfer y datblygiadau sydd eu hangen, wrth gwrs, efo anghenion dysgu ychwanegol a hefyd y cwricwlwm newydd. Yn sicr, un o'r negeseuon clir o ran y cwricwlwm newydd, er eu bod nhw'n gyffrous iawn amdano fo, oedd bod yr heriau o ran paratoi ar gyfer mis Medi yn ofnadwy o heriol ac yn rhoi y pwysau cynyddol hwnnw. Felly, gyda Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno hyn ym mis Medi, pa gynlluniau sydd ar waith yn benodol fel ein bod ni'n cefnogi'r athrawon hynny sydd efallai'n ystyried gadael y proffesiwn oherwydd y llwyth gwaith rŵan, ac i sicrhau hefyd y gwaith pontio angenrheidiol hwnnw rhwng y cwricwlwm presennol a’r un newydd?

Thank you, Minister. It is to be welcomed that you are aware and trying to respond to the demand. One of the challenges raised with us was the time that it takes to care for one's health and well-being, because of the pressures. So, it is a challenge.

One of the things that was emphasised to us was that they are still continuing to cope with COVID and those challenges, the additional support for those pupils who need it, and also preparing of course for the developments that are needed with the additional ALN provision and the new curriculum. Certainly, one of the clear messages that we heard regarding the new curriculum, even though they feel excited about it, was that the challenges in terms of preparing for September are very challenging and places additional pressure on them. So, with the Welsh Government intending to introduce this new curriculum from September onwards, what plans are in the pipeline to specifically support those teachers who perhaps are considering leaving the profession because of the current workload, and to ensure that essential transition between the current curriculum and the new curriculum?

Rwy'n derbyn y pwynt mai un o'r heriau yw cael yr amser i sicrhau eich bod chi'n gofalu am eich hunan. Mae hynny wedi bod yn heriol iawn. Rydych chi'n iawn hefyd i ddweud bod y profiad o'r ddwy flynedd ddiwethaf ddim ar ben, ac mae ymarferwyr addysg, athrawon a chynorthwywyr hefyd o dan bwysau ar hyn o bryd. Mae hynny'n sicr yn wir. O ran y gefnogaeth bellach, fe fyddwch chi wedi gweld y datganiad bod rhyw hanner o'r ysgolion uwchradd wedi penderfynu dechrau'r cwricwlwm ym mis Medi eleni yn hytrach nag aros tan flwyddyn nesaf, sydd i'w groesawu, wrth gwrs. Mae'n gallu ni i gynyddu lefelau staffio yn sgil COVID—hynny yw, rhyw 1,800 o staff ychwanegol i mewn i'r system—rwy'n credu, yn darparu rhywfaint ychwanegol o gymorth. Ond, wrth gwrs, mae'r anghenion yn uwch hefyd yn sgil y pwysau sydd wedi bod ar fyfyrwyr a disgyblion dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Efallai bydd yr Aelod wedi gweld nôl ym mis Chwefror fe wnes i ddatgan cynllun o gefnogaeth i athrawon dros y misoedd nesaf, o ddechrau'r flwyddyn, i sicrhau eu bod nhw'n teimlo eu bod nhw'n barod ar gyfer mis Medi. Bydd athrawon mewn mannau gwahanol ar y llwybr o deimlo eu bod nhw'n barod, ac rwy'n sicr y bydd llawer yn meddwl eu bod nhw wedi colli'r amser ychwanegol hwnnw i ddarparu ar gyfer mis Medi. Ond, mae lot o waith wedi bod yn digwydd ers cyfnod hir i sicrhau bod yr adnoddau yno a'r hyfforddiant yno. A dyw e ddim yn rhy hwyr; mae lot o gefnogaeth ar gael i sicrhau bod pob un athro yn teimlo'n hyderus i ddysgu'r cwricwlwm newydd ym mis Medi.

I accept the point that one of the challenges is to have the time to look after yourself. That has been very challenging. You're right also to say that the experience of the last two years isn't at an end, and education practitioners, teachers and assistants are under pressure currently. Certainly, that is true. In terms of the further support, you will have seen the statement that about half of the secondary schools have decided to implement the curriculum in September this year rather than wait until next year, which is to be welcomed, of course. Our ability to increase staffing levels as a result of COVID—about 1,800 additional members of staff in the system—I think, provides some extra support. But, of course, the needs are greater as well as a result of the pressure on students and pupils over the last two years.

Perhaps the Member will have seen that back in February I announced a support scheme for teachers over the following months, from the beginning of the year, to ensure that they felt they were ready for September. Teachers may be on different parts of the path of feeling that they're ready, and I'm sure that many may feel they've lost that additional time to prepare for September. But, a lot of work has been ongoing for a long period of time to ensure that the training and the resources are there. And it's not too late; there is a lot of support available to ensure that every teacher feels confident to teach the new curriculum in September.

Y Bwlch Sgiliau
The Skills Gap

3. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidog yr Economi ynghylch sut y gallai'r system addysg fynd i'r afael â'r bwlch sgiliau? OQ58041

3. What discussions has the Minister had with the Minister for Economy regarding how the education system could address the skills gap? OQ58041

We discuss this issue regularly. We have most recently discussed a range of areas linked to the issue of addressing skills gaps, including careers and work-related experiences, the young person's guarantee, and the renew and reform project.

Rydym yn trafod y mater hwn yn rheolaidd. Yn fwyaf diweddar, rydym wedi trafod amrywiaeth o feysydd sy'n gysylltiedig â mynd i'r afael â bylchau sgiliau, gan gynnwys profiadau gyrfaoedd a chysylltiedig â gwaith, y warant i bobl ifanc, a'r prosiect adnewyddu a diwygio.

Thank you very much, Minister. Firstly, I want to thank you for the entertainment you provided yesterday with you breaking out a beat with the First Minister about your musical programme. I will be asking you a question on that very soon in future. But, for now, Minister, you'll be aware of the concerns that have been expressed by academics about plans to replace physics, chemistry and biology as separate subjects and to replace them with one integrated science award. One academic warned, and I quote, that a 'dumbing down' of science at GCSE level could see Wales

'miss out on some brilliant scientists in the future',

and widen existing skills gap in STEM subjects. Minister, I've spoken to a number of students on various levels and they don't want to have this programme put in front of them. They want to have the option of being able to have one science to study, such as biology, chemistry or physics, whatever their passion is. The Institution of Engineering and Technology has called on the UK Government to address the skills gap in England by embedding engineering and technology skills into primary school education. So, Minister, my question is: what assurance can you provide that changes to the teaching of science do not amount to dumbing down, what do you say to those students who want to specialise in just one science, and will you consider the proposal to embed engineering and technology skills into primary school education? Thank you.

Diolch yn fawr iawn, Weinidog. Yn gyntaf, hoffwn ddiolch ichi am yr adloniant a ddarparwyd gennych ddoe wrth ichi guro'r drwm gyda'r Prif Weinidog am eich rhaglen gerddorol. Byddaf yn gofyn cwestiwn ichi am hynny'n fuan iawn yn y dyfodol. Ond am y tro, Weinidog, fe fyddwch yn ymwybodol o'r pryderon a fynegwyd gan academyddion am gynlluniau i ddisodli ffiseg, cemeg a bioleg fel pynciau ar wahân a chael un dyfarniad gwyddoniaeth integredig yn eu lle. Rhybuddiodd un academydd, ac rwy'n dyfynnu, y gallai 'gorsymleiddio' gwyddoniaeth ar lefel TGAU olygu bod Cymru

'yn methu meithrin gwyddonwyr gwych yn y dyfodol',

ac ehangu'r bwlch sgiliau presennol mewn pynciau STEM. Weinidog, rwyf wedi siarad â nifer o fyfyrwyr ar wahanol lefelau ac nid ydynt am i'r rhaglen hon gael ei chyflwyno. Maent am gael yr opsiwn o allu cael un wyddoniaeth i'w hastudio, megis bioleg, cemeg neu ffiseg, beth bynnag fo'u diddordeb. Mae'r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg wedi galw ar Lywodraeth y DU i fynd i'r afael â'r bwlch sgiliau yn Lloegr drwy ymgorffori sgiliau peirianneg a thechnoleg mewn addysg gynradd. Felly, Weinidog, fy nghwestiwn i yw: pa sicrwydd y gallwch ei roi nad yw newidiadau i addysgu gwyddoniaeth yn gyfystyr â gorsymleiddio, beth rydych chi'n ei ddweud wrth y myfyrwyr sydd am arbenigo mewn un wyddoniaeth yn unig, ac a wnewch chi ystyried y cynnig i ymgorffori sgiliau peirianneg a thechnoleg mewn addysg gynradd? Diolch.

14:45

Well, I can assure you that—I know that you've quoted an academic who feels strongly in support of the perspective that you describe—there are plenty of others who take exactly the opposite view. And she will have known that, yesterday, we had the Institute of Physics and the other comparable bodies for chemistry and biology here in the Senedd, and if you took the time to speak with some of those, you would have heard a lot of support for what is being proposed in relation to the new qualifications. Combining the qualifications provides additional space in order to allow learners to take additional exams, including in some of the STEM subjects that she is advocating that they should be encouraged to take up, and some of those in applied contexts, like engineering, as she mentioned in her question. And combining the sciences also enables connections to be made across the sciences, which is four-square with the ethos of the new curriculum—not simply to be learning, but to be understanding and to be understanding the connections between different parts of what you are learning—and I think that will provide the opportunity of doing that.

In relation to the work that she was mentioning in primary school, I think it's really important that we start the learner's journey very early on, understanding what the range of options might be for learners to study, for engineering or other STEM subjects in later life. There are a number of things that we fund which are specifically targeted at young people of primary school age, including in schools themselves, but also opportunities to go outside the world of the school to experience coding, space technology, and a range of other experiences that begin them on that journey, if you like, of understanding the range of options, broadening their horizons and, hopefully, encouraging many of them to take STEM subjects later on.

Wel, gallaf eich sicrhau—gwn eich bod wedi dyfynnu academydd sy'n teimlo'n gryf o blaid y safbwynt a ddisgrifiwch—mae digon o rai eraill sy'n arddel y farn gwbl groes i hynny. Ac fe fydd hi'n gwybod, ddoe, fod y Sefydliad Ffiseg a'r cyrff tebyg eraill ar gyfer cemeg a bioleg yma gyda ni yn y Senedd, a phe baech yn rhoi amser i siarad â rhai o'r rheini, byddech wedi clywed llawer o gefnogaeth i'r hyn sy'n cael ei gynnig mewn perthynas â'r cymwysterau newydd. Mae cyfuno'r cymwysterau yn darparu lle ychwanegol er mwyn caniatáu i ddysgwyr sefyll arholiadau ychwanegol, gan gynnwys mewn rhai o'r pynciau STEM y mae'n argymell y dylid eu hannog i'w dilyn, a rhai o'r rheini mewn cyd-destun cymhwysol, fel peirianneg, fel y soniodd yn ei chwestiwn. Ac mae cyfuno'r gwyddorau hefyd yn galluogi i gysylltiadau gael eu gwneud ar draws y gwyddorau, sy'n bendant yn cyd-fynd ag ethos y cwricwlwm newydd—i fod nid yn unig yn dysgu, ond i fod yn deall ac i fod yn deall y cysylltiadau rhwng gwahanol rannau o'r hyn rydych yn ei ddysgu—a chredaf y bydd yn rhoi cyfle i wneud hynny.

Mewn perthynas â'r gwaith y soniodd amdano yn yr ysgolion cynradd, credaf ei bod yn bwysig iawn ein bod yn dechrau taith y dysgwr yn gynnar iawn, gan ddeall beth fyddai'r ystod o opsiynau posibl i ddysgwyr eu hastudio, ar gyfer peirianneg neu bynciau STEM eraill yn ddiweddarach mewn bywyd. Mae nifer o bethau yr ydym yn eu hariannu sydd wedi'u targedu'n benodol at bobl ifanc oedran cynradd, gan gynnwys yn yr ysgolion eu hunain, ond hefyd cyfleoedd i fynd y tu allan i fyd yr ysgol i brofi codio, technoleg y gofod, ac ystod o brofiadau eraill sy'n eu dechrau ar y daith honno, os mynnwch, o ddeall yr ystod o opsiynau, ehangu eu gorwelion, ac annog llawer ohonynt, gobeithio, i ddilyn pynciau STEM yn nes ymlaen.

Coleg Pen-y-bont
Bridgend College

4. Pa ymgysylltiad y mae'r Gweinidog wedi'i gael â Choleg Pen-y-bont ar gynlluniau i ddatblygu'r campws? OQ58034

4. What engagement has the Minister had with Bridgend College on plans for campus development? OQ58034

My officials in the sustainable communities for learning programme team are actively involved in discussions with Bridgend College about this development, and I am delighted, personally, that the college is proposing to accelerate delivery of a future pipeline project, which could both improve its educational offer and support the regeneration of Bridgend town centre.

Mae fy swyddogion yn nhîm y rhaglen cymunedau cynaliadwy ar gyfer dysgu yn cymryd rhan weithredol mewn trafodaethau gyda Choleg Pen-y-bont am y datblygiad hwn, ac yn bersonol, rwy'n falch iawn fod y coleg yn bwriadu cyflymu'r broses o gyflawni prosiect llwybrau yn y dyfodol, a allai wella ei gynnig addysgol a chefnogi'r gwaith o adfywio canol tref Pen-y-bont ar Ogwr .

Well, I really welcome that, and the Minister has been a good friend to the college, and has met Simon Pirotte on several occasions recently, and has seen the STEAM Academy development in Pencoed, which, I have to say, is a Wales leader in bringing together engineering technology, the creative arts and others on one campus, and it is an absolutely superb development for those young people—young people and older people of all ages from throughout the Bridgend area. And, I have to say, Sarah Murphy has visited there with me as well, and others have been there. We've very excited about that, but we're also excited, I have to say, about future plans, including within our biggest local town, which is of course Bridgend, and what that could do not just for the young people of Bridgend, but also for urban renewal as well. So, will he commit to working with Simon Pirotte and the fantastic team that he has, and Bridgend County Borough Council, to bring Welsh Government's heft to that as well so that we make sure that we maximise the impact for young people and old people throughout the area, for lifelong learning and skills but also for town-centre regeneration as well?

Wel, rwy'n croesawu hynny'n fawr, ac mae'r Gweinidog wedi bod yn ffrind da i'r coleg, ac wedi cyfarfod â Simon Pirotte droeon yn ddiweddar, ac wedi gweld datblygiad academi STEAM ym Mhencoed, sydd, mae'n rhaid imi ddweud, yn arwain yng Nghymru ar ddod â thechnoleg peirianneg, y celfyddydau creadigol ac eraill at ei gilydd ar un campws, ac mae'n ddatblygiad hollol wych i'r bobl ifanc hynny—pobl ifanc a phobl hŷn o bob oed o bob rhan o ardal Pen-y-bont ar Ogwr. Ac mae'n rhaid i mi ddweud, mae Sarah Murphy wedi ymweld â'r fan honno gyda mi hefyd, ac mae eraill wedi bod yno. Rydym wedi cyffroi'n fawr am hynny, ond rydym hefyd yn gyffrous, mae'n rhaid imi ddweud, ynglŷn â chynlluniau ar gyfer y dyfodol, gan gynnwys yn ein tref fwyaf yn lleol, sef Pen-y-bont ar Ogwr wrth gwrs, a'r hyn y gallai ei wneud nid yn unig i bobl ifanc Pen-y-bont ar Ogwr, ond hefyd i adnewyddu trefol hefyd. Felly, a wnaiff ymrwymo i weithio gyda Simon Pirotte a'r tîm gwych sydd ganddo, a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, i ddod â phwysau Llywodraeth Cymru y tu ôl i hynny hefyd er mwyn inni wneud yn siŵr ein bod yn sicrhau'r effaith fwyaf posibl i bobl ifanc a hen bobl ledled yr ardal, ar gyfer dysgu a sgiliau gydol oes ond hefyd ar gyfer adfywio canol y dref hefyd?

Well, I'll take the opportunity, if I may, to compliment Huw Irranca-Davies and Sarah Murphy on their commitment to the work of the college, the support that you both provide for it, and for the further education offer in your constituencies as well. On both occasions I've been to the college in the last year, you've both been there, and it's been fantastic to see the level of community support for the work of the college.

The programme team in Welsh Government are working closely now with the college to identify what the funding requirements would be, and we're very supportive of the strategic proposal that the college has in this area. I believe it's also a brownfield site that they're looking at, so that's also very positive, for obvious reasons. Why I think it's exciting is, obviously, it strengthens the college's education offer, which we would all support, but also, I think, delivers on that mission that is so important to all FE colleges, which is supporting the local economy, encouraging footfall into the centre of the town, providing that local economic halo, if you like, around its activities, and I think that's also an exciting part of the proposal.

Wel, rwy'n mynd i achub ar y cyfle, os caf, i ganmol Huw Irranca-Davies a Sarah Murphy am eu hymrwymiad i waith y coleg, y gefnogaeth y mae'r ddau ohonoch yn ei roi iddo, ac i'r cynnig addysg bellach yn eich etholaethau hefyd. Ar y ddau achlysur y bûm yn y coleg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'r ddau ohonoch wedi bod yno, ac mae wedi bod yn wych gweld lefel y gefnogaeth gymunedol i waith y coleg.

Mae tîm y rhaglen yn Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos yn awr gyda'r coleg i nodi beth fyddai'r gofynion ariannu, ac rydym yn gefnogol iawn i'r cynnig strategol sydd gan y coleg yn yr ardal hon. Credaf eu bod yn edrych ar safle tir llwyd, felly mae hynny hefyd yn gadarnhaol iawn, am resymau amlwg. Rwy'n credu ei fod yn gyffrous, wrth gwrs, am ei fod yn cryfhau cynnig addysg y coleg, y byddem oll yn ei gefnogi, ond hefyd, rwy'n credu ei fod yn cyflawni'r genhadaeth sydd mor bwysig i bob coleg addysg bellach, sef cefnogi'r economi leol, gan annog nifer yr ymwelwyr i ganol y dref, gan ddarparu'r eurgylch economaidd lleol hwnnw, os mynnwch, o amgylch ei weithgareddau, a chredaf fod hynny hefyd yn rhan gyffrous o'r cynnig.

Minister, Bridgend council's website says,

'As well as illustrating the ambitious plans of Bridgend College for expanding and improving the quality and range of learning and training opportunities within the county borough, it also demonstrates how the council's regeneration masterplan is trying to work alongside key partners to deliver significant and long-term positive change for the town centre.'

This is an excellent example of major education providers being seen as an anchor in an economic regeneration scheme, so I'm also excited. However, for this to work, the college and the council need to ensure that those students who live beyond the town centre in some of the surrounding Valleys communities are able to access this via public transport. What discussions has the Minister had with the college, Bridgend council and neighbouring councils about the challenge of public transport to maximise the benefits of the campus expansion, not forgetting active travel?

Weinidog, mae gwefan cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn dweud,

'Yn ogystal â dangos cynlluniau uchelgeisiol Coleg Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer ehangu a gwella ansawdd ac ystod y cyfleoedd dysgu a hyfforddi yn y fwrdeistref sirol, mae hefyd yn dangos sut mae uwchgynllun adfywio'r cyngor yn ceisio gweithio ochr yn ochr â phartneriaid allweddol i sicrhau newid cadarnhaol sylweddol a hirdymor i ganol y dref.'

Mae hon yn enghraifft wych o ddarparwyr addysg mawr yn cael eu gweld fel angor mewn cynllun adfywio economaidd, felly rwy'n gyffrous hefyd. Fodd bynnag, er mwyn i hyn weithio, mae angen i'r coleg a'r cyngor sicrhau bod y myfyrwyr sy'n byw y tu hwnt i ganol y dref yn rhai o gymunedau cyfagos y Cymoedd yn gallu cael mynediad at hyn drwy drafnidiaeth gyhoeddus. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r coleg, cyngor Pen-y-bont ar Ogwr a chynghorau cyfagos ynghylch her trafnidiaeth gyhoeddus er mwyn manteisio i'r eithaf ar ehangu'r campws, heb anghofio teithio llesol?

14:50

Yes, I think that's a really important point. Everything I know from having visited the college—and I was delighted to be able to officially open the STEAM Academy, actually, in Pencoed campus—is that the college has a real focus, actually, on making sure it's accessible to its students, obviously, but also to the community that it serves at large. There's a strong sense of mission, I think, in relation to that. So, I would expect that the priorities that Altaf Hussain has indicated in his question very much should be heart and centre of their considerations in relation to this. I think the proposed plan is itself a catalyst for economic regeneration, and I think the impact of that will be most broadly felt if the priorities that he's identified in his question are met, as I'm sure they will be.

Ie, credaf fod hwnnw'n bwynt pwysig iawn. Mae popeth rwy'n ei wybod o fod wedi ymweld â'r coleg—ac roeddwn yn falch iawn o allu agor yr Academi STEAM yn swyddogol ar gampws Pencoed—yw bod gan y coleg ffocws gwirioneddol ar sicrhau ei fod yn hygyrch i'w fyfyrwyr, yn amlwg, ond hefyd yn gyffredinol i'r gymuned y mae'n ei gwasanaethu. Ceir ymdeimlad cryf o genhadaeth mewn perthynas â hynny. Felly, byddwn yn disgwyl i'r blaenoriaethau y mae Altaf Hussain wedi'u nodi yn ei gwestiwn fod yn ganolog i'w hystyriaethau mewn perthynas â hyn. Credaf fod y cynllun arfaethedig ei hun yn gatalydd ar gyfer adfywio economaidd, a chredaf y bydd effaith hynny i'w theimlo'n fwyaf cyffredinol os caiff y blaenoriaethau y mae wedi'u nodi yn ei gwestiwn eu bodloni, fel y cânt, rwy'n siŵr.

Prinderau yn y Proffesiwn Addysgu
Shortages in the Teaching Profession

5. Sut mae Llywodraeth Cymru yn mynd i'r afael â phrinderau yn y proffesiwn addysgu? OQ58052

5. How is the Welsh Government addressing shortages in the teaching profession? OQ58052

We are continuing to work with our initial teacher education partnerships and other stakeholders to ensure that recruitment to programmes of initial teacher education meet the desired levels for the future workforce.

Rydym yn parhau i weithio gyda'n partneriaethau addysg gychwynnol i athrawon a rhanddeiliaid eraill i sicrhau bod recriwtio i raglenni addysg gychwynnol i athrawon yn bodloni'r lefelau a ddymunir ar gyfer gweithlu'r dyfodol.

Thank you for that answer, Minister. I've been in contact with those working in schools who are concerned about meeting expectations for accountability in terms of Estyn, and delivering the curriculum in Wales while struggling with capacity issues. I know that there's a real concern about the shortages of staff able to teach through the medium of Welsh, especially science teachers, as was mentioned earlier. So may I ask you: what are your long-term plans to improve recruitment and retainment in these specialisms, as well as the immediate support available for schools that are struggling in the short term? Thank you.

Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. Rwyf wedi bod mewn cysylltiad â'r rhai sy'n gweithio mewn ysgolion sy'n poeni ynglŷn â bodloni disgwyliadau ar gyfer atebolrwydd mewn perthynas ag Estyn, a chyflwyno'r cwricwlwm yng Nghymru wrth ymrafael â materion capasiti. Gwn fod pryder gwirioneddol ynghylch y prinder staff sy'n gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, yn enwedig athrawon gwyddoniaeth, fel y crybwyllwyd yn gynharach. Felly, a gaf fi ofyn i chi: beth yw eich cynlluniau hirdymor i wella recriwtio a chadw staff yn yr arbenigeddau hyn, yn ogystal â'r cymorth sydd ar gael ar unwaith i ysgolion sy'n cael trafferth yn y tymor byr? Diolch.

Well, thank you for that, and I think it's absolutely an important point, as we've heard already today. I hope the Member will be reassured—I'll be publishing a 10-year plan very soon that will set out the steps we plan to take in partnership with a range of other organisations to increase the number of Welsh-medium teachers generally, but specifically as well in the areas that she has identified in her question as being ones of particular pressure. I think we've laid pretty solid foundations over the recent years, including the Iaith Athrawon Yfory incentive, which provides up to £5,000 for students to train to teach secondary subjects through the medium of Welsh, with additional incentives available for those students if they're teaching in areas of particular shortage, like the ones that she mentioned in her question. But also the employment-based schemes and the conversion schemes from primary to secondary I think all add to the capacity of our teaching workforce to teach these crucial subjects in Welsh. I've also invited schools to apply for grants to support capacity building in some parts of the education workforce through Welsh medium in this financial year, and I hope that that will lead to some innovative ways being used in those schools under particular pressure to look at creative ways of meeting the challenges. We've also set our ITE partnerships a target of ensuring that 30 per cent of their intake are Welsh-medium students, and that will be a target that is increased incrementally. So, I hope that provides the Member with some reassurance that, even without the benefit of a new plan, we're taking action, but that there's a new plan that I'll be shortly publishing for consultation, and I look forward to her views on that.

Wel, diolch am hynny, a chredaf ei fod yn bwynt cwbl bwysig, fel y clywsom eisoes heddiw. Gobeithio y gallaf roi sicrwydd i'r Aelod—byddaf yn cyhoeddi cynllun 10 mlynedd yn fuan iawn a fydd yn nodi'r camau y bwriadwn eu cymryd mewn partneriaeth ag ystod o sefydliadau eraill i gynyddu nifer yr athrawon cyfrwng Cymraeg yn gyffredinol, ond yn benodol hefyd yn y meysydd a nododd yn ei chwestiwn fel rhai lle y ceir pwysau penodol. Credaf ein bod wedi gosod sylfeini eithaf cadarn dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys cymhelliant Iaith Athrawon Yfory, sy'n darparu hyd at £5,000 i fyfyrwyr hyfforddi i addysgu pynciau uwchradd drwy gyfrwng y Gymraeg, gyda chymhellion ychwanegol ar gael i'r myfyrwyr hynny os ydynt yn addysgu mewn meysydd lle y ceir prinder penodol, fel y rhai y soniodd amdanynt yn ei chwestiwn. Ond hefyd rwy'n credu bod y cynlluniau sy'n seiliedig ar gyflogaeth a'r cynlluniau trosi o'r cynradd i'r uwchradd oll yn ychwanegu at allu ein gweithlu addysgu i addysgu'r pynciau hollbwysig hyn yn Gymraeg. Rwyf hefyd wedi gwahodd ysgolion i wneud cais am grantiau i gefnogi meithrin gallu mewn rhai rhannau o'r gweithlu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn y flwyddyn ariannol hon, ac rwy'n gobeithio y bydd hynny'n arwain at ddefnyddio ffyrdd arloesol yn yr ysgolion sydd dan bwysau arbennig i edrych ar ffyrdd creadigol o ymateb i'r heriau. Rydym hefyd wedi gosod targed i'n partneriaethau AGA i sicrhau bod 30 y cant o'r rhai sy'n dechrau cyrsiau yn fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg, a bydd hwnnw'n darged a gaiff ei gynyddu'n raddol. Felly, rwy'n gobeithio y bydd hynny'n rhoi rhywfaint o sicrwydd i'r Aelod ein bod yn gweithredu, hyd yn oed heb fudd cynllun newydd, ond byddaf yn cyhoeddi cynllun newydd cyn bo hir ar gyfer ymgynghori yn ei gylch, ac edrychaf ymlaen at ei barn ar hwnnw.

Minister, the latest available figures for initial teacher education, ITE, qualifiers in Wales show that the numbers of students completing their course in Welsh universities or the Open University fell from 1,740 students in 2010-11 to 1,030 in 2019-20, a drop of some 41 per cent. With that decrease over the 10-year period, the pool of talent available to schools to recruit from has shrunk. Therefore, what's gone wrong, and what's being done to put it right?

Weinidog, mae'r ffigurau diweddaraf sydd ar gael ar gyfer y rhai sy'n cymhwyso ar gyfer addysg gychwynnol i athrawon, AGA, yng Nghymru yn dangos bod nifer y myfyrwyr sy'n cwblhau eu cwrs ym mhrifysgolion Cymru neu'r Brifysgol Agored wedi gostwng o 1,740 o fyfyrwyr yn 2010-11 i 1,030 yn 2019-20, gostyngiad o tua 41 y cant. Gyda'r gostyngiad hwnnw dros y cyfnod o 10 mlynedd, mae'r gronfa o dalent sydd ar gael i ysgolion recriwtio ohoni wedi crebachu. Felly, beth sydd wedi mynd o'i le, a beth sy'n cael ei wneud i'w unioni?

14:55

The most recent figures that I've seen show acceptances for secondary priority subjects, which is the area of key concern, increasing by 8 per cent, and acceptances to train to teach through the medium of Welsh, including Welsh as a language, increasing by 45 per cent. So, that's the reality on the ground. But, actually, the issue is much bigger than the figures for one or two years; it's a strategic need to increase the supply of people coming into the profession able to teach Welsh and through the medium of Welsh, but also to ensure that we have teaching assistants able to do the important work that they do as well through the medium of Welsh. And I think there's a need for great creativity and I think there's a need to do things differently—to look for financial incentives; to make it easier for people to train, to convert from the work that they might already be doing; also to look at letting young people know as they are going through school what the options are for them to teach in Welsh, and marketing, if you like, teaching in Welsh and through Welsh to them as an option. So, I look forward to the Member's comments on the plan when it's published for consultation very shortly. 

Mae'r ffigurau diweddaraf a welais yn dangos bod derbyniadau ar gyfer pynciau â blaenoriaeth uwchradd, sef y maes sy'n peri pryder allweddol, wedi cynyddu 8 y cant, a bod derbyniadau i hyfforddi i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys y Gymraeg fel iaith, wedi cynyddu 45 y cant. Felly, dyna'r realiti ar lawr gwlad. Ond mewn gwirionedd, mae'r mater yn llawer mwy na'r ffigurau ar gyfer blwyddyn neu ddwy; mae'n angen strategol i gynyddu'r cyflenwad o bobl sy'n dod i mewn i'r proffesiwn sy'n gallu addysgu Cymraeg a thrwy gyfrwng y Gymraeg, ond hefyd i sicrhau bod gennym gynorthwywyr addysgu sy'n gallu gwneud y gwaith pwysig a wnânt hwythau hefyd drwy gyfrwng y Gymraeg. A chredaf fod angen creadigrwydd mawr a chredaf fod angen gwneud pethau'n wahanol—chwilio am gymhellion ariannol; ei gwneud yn haws i bobl hyfforddi, trosi o'r gwaith y gallent fod yn ei wneud eisoes; hefyd edrych ar roi gwybod i bobl ifanc wrth iddynt fynd drwy'r ysgol beth yw'r opsiynau iddynt addysgu yn Gymraeg, a marchnata, os mynnwch, addysgu yn Gymraeg a thrwy'r Gymraeg fel opsiwn. Felly, edrychaf ymlaen at sylwadau'r Aelod ar y cynllun pan gaiff ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghori yn ei gylch yn fuan iawn. 

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018
The Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018

6. Sut mae Llywodraeth Cymru yn monitro i ba raddau y caiff Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 ei gweithredu? OQ58056

6. How is the Welsh Government monitoring the implementation of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018? OQ58056

We are co-creating an accountability framework to understand the impact of the implementation of the new ALN legislation. This will include assessing the effectiveness of implementation, obviously, but also identifying barriers and also measures to support implementation and exploring the emerging impacts and benefits of the new system.

Rydym yn cyd-greu fframwaith atebolrwydd i ddeall effaith gweithredu'r ddeddfwriaeth ADY newydd. Bydd hyn yn cynnwys asesu effeithiolrwydd gweithredu, yn amlwg, ond hefyd nodi rhwystrau, yn ogystal â mesurau i gefnogi gweithredu ac archwilio effeithiau a manteision sy'n dod i'r amlwg yn sgil y system newydd.

Diolch. The Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018, or ALN Act, aims to overhaul the current special educational needs system, placing the child or young person's views at the heart of the process and involving them and their families in the planning, intervention and review process from the outset, with schools themselves having more autonomy over their additional learning needs provision. The ALN code of practice states that local authorities should consider at strategic level whether changes to funding arrangements for supporting children and young people with ALN are appropriate. Although the ALN code's children's rights impact assessment states that children and young people currently recorded as having SEN are twice as likely to be eligible for free school meals as those who do not, there is concern that some local authorities are using free school meals as the sole measure to allocate ALN funding to schools, which could leave ALN pupils in schools with lower free school meal levels deprived of the resources they need to fulfil their potential. How is the Minister therefore ensuring that local authority allocation of ALN funding to schools allows the Act's aims to be implemented?

Diolch. Nod Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018, neu Ddeddf ADY, yw ailwampio'r system anghenion addysgol arbennig bresennol, gan roi barn y plentyn neu'r person ifanc wrth wraidd y broses a'u cynnwys hwy a'u teuluoedd yn y broses gynllunio, ymyrryd ac adolygu o'r cychwyn cyntaf, gyda'r ysgolion eu hunain yn cael mwy o ymreolaeth dros eu darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol. Mae'r cod ymarfer ADY yn nodi y dylai awdurdodau lleol ystyried ar lefel strategol a yw newidiadau i'r trefniadau ariannu ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc ag ADY yn briodol. Er bod asesiad effaith hawliau plant y cod ADY yn nodi bod plant a phobl ifanc y cofnodir bod ganddynt AAA ar hyn o bryd ddwywaith yn fwy tebygol o fod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim na'r rhai nad ydynt yn gymwys, ceir pryder fod rhai awdurdodau lleol yn defnyddio prydau ysgol am ddim fel yr unig ddull o fesur ar gyfer dyrannu cyllid ADY i ysgolion, sefyllfa a allai olygu bod disgyblion ADY mewn ysgolion â lefelau is o brydau ysgol am ddim yn cael eu hamddifadu o'r adnoddau sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu potensial. Sut felly y mae'r Gweinidog yn sicrhau bod dyraniad awdurdodau lleol o gyllid ADY i ysgolion yn caniatáu i nodau'r Ddeddf gael eu gweithredu?

[Inaudible.]—point. I think the additional funding that has been made available to local authorities in order to implement the new reforms has, of course, been significantly enhanced and extended in recent months. In January, I announced an additional £18 million, and I announced a further £4 million for special schools specifically at the beginning of March. But, the point he makes is very important—that we need to ensure that funding is invested in a way that enables the Act's requirements to be met, and that should follow need where it exists in schools in our system. So, one of the key aspects of the implementation review that we will be undertaking is to ensure that the emerging processes, as the Act is implemented, are delivering that outcome, but also ensuring that the co-creation I mentioned in my initial answer is really important, because that enables voices in all parts of the system to have a role in the accountability around the delivery of the Act. And I'm very certain that a key part of that work will be answering the question that he has just identified. 

[Anghlywadwy.]—pwynt. Rwy'n credu bod yr arian ychwanegol sydd ar gael i awdurdodau lleol er mwyn gweithredu'r diwygiadau newydd wedi'i wella a'i ymestyn yn sylweddol yn ystod y misoedd diwethaf. Ym mis Ionawr, cyhoeddais £18 miliwn ychwanegol, a chyhoeddais £4 miliwn arall ar gyfer ysgolion arbennig yn benodol ddechrau mis Mawrth. Ond mae'r pwynt y mae'n ei wneud yn bwysig iawn—fod angen inni sicrhau bod cyllid yn cael ei fuddsoddi mewn ffordd sy'n galluogi i ofynion y Ddeddf gael eu bodloni, a dylai hynny ddilyn angen lle mae'n bodoli mewn ysgolion yn ein system. Felly, un o'r agweddau allweddol ar yr adolygiad gweithredu y byddwn yn ei gynnal yw sicrhau bod y prosesau sy'n dod i'r amlwg wrth i'r Ddeddf gael ei gweithredu yn cyflawni'r canlyniad hwnnw, ond hefyd yn sicrhau bod y cyd-greu a grybwyllais yn fy ateb cychwynnol yn bwysig iawn, oherwydd mae hynny'n ei gwneud hi'n bosibl i leisiau ym mhob rhan o'r system chwarae rhan yn yr atebolrwydd ynghylch cyflawni'r Ddeddf. Ac rwy'n sicr iawn mai rhan allweddol o'r gwaith hwnnw fydd ateb y cwestiwn y mae newydd ei nodi. 

Pynciau STEM
STEM Subjects

7. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i annog mwy o bobl ifanc i astudio pynciau STEM? OQ58062

7. What steps is the Welsh Government taking to encourage more young people to study STEM subjects? OQ58062

The Welsh Government has provided almost £1.5 million in grant funding this year to support the delivery of science, technology, engineering and mathematics initiatives, with the primary aims of supporting and developing STEM enrichment activities, narrowing the attainment gap and encouraging the take-up of STEM subjects at GCSE and A-level.

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu bron i £1.5 miliwn o gyllid grant eleni i gefnogi'r gwaith o gyflwyno mentrau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, gyda'r prif nodau o gefnogi a datblygu gweithgareddau cyfoethogi STEM, lleihau'r bwlch cyrhaeddiad ac annog pobl i astudio pynciau STEM ar lefel TGAU a Safon Uwch.

15:00

I appreciate that answer, Minister. The vast majority of problems facing today's Wales can be addressed by having more scientists, engineers and mathematicians. Mathematicians have devised better surgery scheduling in order to eliminate cancelled operations. We need more doctors, radiographers and lab technicians in order to tackle our horrendous waiting lists, and if we are to address climate change, we need more scientists and engineers working on new battery technology and grid storage. Studying STEM subjects teaches one of life's greatest skills, which is critical thinking, a skill needed above all others in this age of disinformation. Minister, in order to gain the next generation of scientists and engineers, we have to train the next generation of scientists and engineers. How is the Welsh Government working with science outreach projects and science communicators in order to get young people hooked on STEM from a young age? 

Rwy'n gwerthfawrogi'r ateb hwnnw, Weinidog. Gellir mynd i'r afael â'r mwyafrif helaeth o'r problemau sy'n wynebu Cymru heddiw drwy gael mwy o wyddonwyr, peirianwyr a mathemategwyr. Mae mathemategwyr wedi dyfeisio ffordd well o drefnu llawdriniaethau gyda'r nod o leihau nifer y llawdriniaethau sy'n cael eu canslo. Mae arnom angen mwy o feddygon, radiograffwyr a thechnegwyr labordy er mwyn mynd i'r afael â'n rhestrau aros erchyll, ac os ydym am fynd i'r afael â newid hinsawdd, rydym angen i fwy o wyddonwyr a pheirianwyr weithio ar dechnoleg batri a storio grid newydd. Mae astudio pynciau STEM yn dysgu un o sgiliau mwyaf bywyd, sef meddwl yn feirniadol, sgil sydd ei angen yn fwy na'r un yn yr oes hon o dwyllwybodaeth. Weinidog, er mwyn ennill y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pheirianwyr, rhaid inni hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pheirianwyr. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phrosiectau allgymorth gwyddoniaeth a chyfathrebwyr gwyddoniaeth er mwyn cael pobl ifanc i fwynhau STEM o oedran ifanc? 

That's a really good question and a really good point that the Member makes in his question. The £1.5 million in grant funding that I referred to earlier, some of that is—. For example, we've recently invested in Techniquest to explore delivering programmes of work to enhance science and maths in primary and secondary schools, developing that love of science, if you like, at an early age, which I was mentioning to Natasha Asghar a little bit earlier. We fund Engineering Education Scheme Wales, which runs programmes right across Wales to inspire and motivate young people to choose careers in STEM, with a particular focus, as you'd expect with that name, on engineering. We fund computer coding workshops for pupils, we support the further maths support programme with Swansea University, which aims to widen access to further maths, which is obviously critical for some of the STEM disciplines, and we also support the Institute of Physics Stimulating Physics Network programme, amongst other investment. So, I agree wholeheartedly with him that it's really important to encourage our young people who have an aptitude and enthusiasm for STEM subjects to see those as realistic options for them.

Mae hwnnw'n gwestiwn da iawn ac yn bwynt da iawn y mae'r Aelod yn ei wneud yn ei gwestiwn. Mae rhywfaint o'r £1.5 miliwn o gyllid grant y cyfeiriais ato'n gynharach—. Er enghraifft, rydym wedi buddsoddi yn Techniquest yn ddiweddar i archwilio'r posibilrwydd o gyflwyno rhaglenni gwaith i wella gwyddoniaeth a mathemateg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, gan ddatblygu cariad at wyddoniaeth yn ifanc iawn, fel y soniais wrth Natasha Asghar yn gynharach. Rydym yn ariannu Cynllun Addysg Beirianneg Cymru, sy'n cynnal rhaglenni ledled Cymru i ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc i ddewis gyrfaoedd mewn meysydd STEM, gan ganolbwyntio'n benodol, fel y byddech yn ei ddisgwyl gyda'r enw hwnnw, ar beirianneg. Rydym yn ariannu gweithdai codio cyfrifiadurol ar gyfer disgyblion, rydym yn cefnogi'r rhaglen gymorth mathemateg bellach gyda Phrifysgol Abertawe, sy'n anelu at ehangu mynediad at fathemateg bellach, sy'n amlwg yn hanfodol i rai o'r disgyblaethau STEM, ac rydym hefyd yn cefnogi rhaglen Stimulating Physics Network y Sefydliad Ffiseg, ymhlith buddsoddiadau eraill. Felly, cytunaf yn llwyr ag ef ei bod yn bwysig iawn annog ein pobl ifanc sydd â dawn a brwdfrydedd ynghylch pynciau STEM i ystyried y rheini'n opsiynau realistig iddynt.

I find myself agreeing with Gareth Davies this afternoon in what he says. [Laughter.] Llywydd, last night I had the privilege, as a former engineer myself—I started my career as an apprentice—of speaking alongside the Minister for Economy at the Science and the Senedd event. I spoke about the importance of encouraging young people to take up STEM subjects. Gareth Davies is right; if we are to create the next generation of carbon-neutral products here in Wales, then Wales does need to train its professional engineers and scientists. That simply won't happen, Minister, if we don't get young people engaged in STEM. Can I ask you then, Minister, not only what you're doing in the science industry and the education sector, but how you're working with industry partners and the Minister for Economy to ensure that science is available to everyone, that they can take it up, and that they do realise the world is in their hands when they take up STEM? 

Rwy'n cytuno â'r hyn y mae Gareth Davies yn ei ddweud y prynhawn yma. [Chwerthin.] Lywydd, neithiwr cefais y fraint, fel cyn-beiriannydd fy hun—dechreuais fy ngyrfa fel prentis—o siarad ochr yn ochr â Gweinidog yr Economi yn nigwyddiad Gwyddoniaeth a'r Senedd. Siaradais am bwysigrwydd annog pobl ifanc i ddilyn pynciau STEM. Mae Gareth Davies yn iawn; os ydym am greu'r genhedlaeth nesaf o gynhyrchion carbon niwtral yma yng Nghymru, mae angen i Gymru hyfforddi ei pheirianwyr a'i gwyddonwyr proffesiynol. Ni fydd hynny'n digwydd, Weinidog, os na lwyddwn i gael pobl ifanc i ymddiddori mewn meysydd STEM. A gaf fi ofyn ichi felly, Weinidog, nid yn unig beth a wnewch yn y diwydiant gwyddoniaeth a'r sector addysg, ond sut rydych yn gweithio gyda phartneriaid yn y diwydiant a Gweinidog yr Economi i sicrhau bod gwyddoniaeth ar gael i bawb, y gall pawb ei hastudio, a sicrhau eu bod yn sylweddoli bod y byd yn eu dwylo pan fyddant yn astudio STEM? 

The Minister for Economy and I work very closely on this area, because it's a cross-cutting theme and we're both passionate about it. It's really important, I think, to take full advantage of the opportunities that the new curriculum will bring, with a real focus on understanding career options from an early age—an earlier age than perhaps most children and young people currently have an opportunity. But it's those transition points as well, from school into further education, from FE into the world of work or into higher education. At each of those stages it's really important to equip our young people with the skills to get work, obviously, but also an understanding of the options available to them, and, crucially, that aspiration to look at the broadest range of options for them in the world of work, both in terms of their local economy—the kinds of initiatives that Huw Irranca-Davies was referring to in his question—but also globally. We are very committed to that as a Government and we do everything we can to make sure our young people have those opportunities. 

Mae Gweinidog yr Economi a minnau'n gweithio'n agos iawn ar y maes hwn, oherwydd mae'n thema drawsbynciol ac mae'r ddau ohonom yn angerddol yn ei gylch. Rwy'n credu ei bod hi'n bwysig iawn manteisio'n llawn ar y cyfleoedd a ddaw yn sgil y cwricwlwm newydd, gan ganolbwyntio'n wirioneddol ar ddeall opsiynau gyrfa o oedran ifanc—oedran iau nag y mae'r rhan fwyaf o blant a phobl ifanc efallai'n cael cyfle i'w wneud ar hyn o bryd. Ond mae'n ymwneud â'r pwyntiau pontio hynny hefyd, o'r ysgol i addysg bellach, o addysg bellach i fyd gwaith neu i addysg uwch. Ar bob un o'r camau hynny mae'n bwysig iawn ein bod yn darparu'r sgiliau sydd eu hangen i'n pobl ifanc allu dod o hyd i waith, yn amlwg, ond hefyd dealltwriaeth o'r opsiynau sydd ar gael iddynt, ac yn hollbwysig, y dyhead i edrych ar yr ystod ehangaf o opsiynau sydd ar gael iddynt ym myd gwaith, o ran eu heconomi leol—y mathau o fentrau yr oedd Huw Irranca-Davies yn cyfeirio atynt yn ei gwestiwn—ond hefyd yn fyd-eang. Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i hynny fel Llywodraeth ac rydym yn gwneud popeth a allwn i sicrhau bod ein pobl ifanc yn cael y cyfleoedd hynny. 

Cwestiwn 8 yn olaf—Sarah Murphy.

Finally, question 8—Sarah Murphy. 

Anghenion Addysgol Arbennig
Special Educational Needs

8. Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi ysgolion i ganfod ac asesu anghenion addysgol arbennig mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar ledled Pen-y-bont ar Ogwr? OQ58055

8. How is the Welsh Government supporting schools to identify and assess special educational needs in early years settings across Bridgend? OQ58055

Our additional learning needs reforms promote collaborative assessment and planning to facilitate early identification and intervention. Early years ALN lead officers and ALN co-ordinators are helping to ensure that additional learning needs are met, and the child development fund and Flying Start are responding to increased demand for additional developmental support.

Mae ein diwygiadau anghenion dysgu ychwanegol yn hyrwyddo asesu a chynllunio cydweithredol i hwyluso'r broses o nodi ac ymyrryd yn gynnar. Mae cydlynwyr ADY a swyddogion arweiniol ADY y blynyddoedd cynnar yn helpu i sicrhau bod anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu diwallu, ac mae'r gronfa datblygiad plant a Dechrau'n Deg yn ymateb i'r galw cynyddol am gymorth datblygiadol ychwanegol.

Thank you, Minister. It has been great to visit lots of early years settings across my constituency in Bridgend, which I know are pleased to be able to return to pre-COVID routines and activities to benefit the children in their care. For many parents and pupils, schools and early years settings can often be the start of the journey for additional learning needs assessment. As we know, having trained staff and support systems that can identify early signifiers of additional learning needs is key to providing the best support packages for those children to thrive as early as possible. For the last two years, the pandemic has seen periods where children have, unfortunately, not been in school, and this has undoubtedly impacted on the ability of children to be assessed for any additional learning needs. Minister, what is the Welsh Government doing to support schools to be able to catch up on these assessments and ensure that no child falls through the gaps in additional learning needs support due to the pandemic?

Diolch yn fawr, Weinidog. Mae wedi bod yn wych ymweld â llawer o leoliadau blynyddoedd cynnar ar draws fy etholaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a gwn eu bod yn falch o allu dychwelyd i drefniadau a gweithgareddau cyn COVID er budd y plant sy'n eu gofal. I lawer o rieni a disgyblion, gall ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar yn aml olygu dechrau'r daith ar gyfer asesu anghenion dysgu ychwanegol. Fel y gwyddom, mae cael staff hyfforddedig a systemau cymorth sy'n gallu nodi arwyddion cynnar o anghenion dysgu ychwanegol yn allweddol i ddarparu'r pecynnau cymorth gorau i'r plant hynny fel y gallant ffynnu mor gynnar â phosibl. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, o ganlyniad i'r pandemig, cafwyd cyfnodau lle nad oedd plant yn gallu mynd i'r ysgol, yn anffodus, ac mae hyn yn sicr wedi effeithio ar ein gallu i asesu plant ar gyfer unrhyw anghenion dysgu ychwanegol. Weinidog, beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi ysgolion wrth iddynt geisio dal i fyny â'r asesiadau hyn a sicrhau nad oes unrhyw blentyn yn cwympo drwy'r bylchau mewn perthynas â chymorth anghenion dysgu ychwanegol oherwydd y pandemig?

15:05

Thank you for that supplementary question. We are very aware of the impact that the pandemic has had on the capacity to assess and support the needs of learners with additional learning needs at all parts of their education journey.

Last year, we awarded a £10 million recovery package to local authorities, and the purpose of that was to fund the reintegration, if you like, of pupils with ALN back into the classroom following the pandemic. We have provided grants to local authorities—an implementation grant—to increase the capacity to move children from the SEN system to the ALN system, and to support staff to develop knowledge on how best to do that.

In addition to that, we have committed funding to each local authority in Wales for the next three years to support the provision of online individual development plans, to ensure that the information of pupils with ALN is captured and recorded, so that pupils with ALN are given suitable support. 

Diolch ichi am y cwestiwn atodol hwnnw. Rydym yn ymwybodol iawn o'r effaith y mae'r pandemig wedi'i chael ar y gallu i asesu a chefnogi anghenion dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol ym mhob rhan o'u taith addysg.

Y llynedd, dyfarnwyd pecyn adfer gwerth £10 miliwn gennym i awdurdodau lleol, a diben hwnnw oedd ariannu'r gwaith o ailintegreiddio disgyblion ag ADY yn ôl i'r ystafell ddosbarth yn dilyn y pandemig. Rydym wedi darparu grantiau i awdurdodau lleol—grant gweithredu—i gynyddu'r gallu i symud plant o'r system AAA i'r system ADY, ac i gefnogi staff i ddatblygu gwybodaeth am y ffordd orau o wneud hynny.

Yn ogystal â hynny, rydym wedi ymrwymo cyllid i bob awdurdod lleol yng Nghymru am y tair blynedd nesaf i gefnogi'r gwaith o ddarparu cynlluniau datblygu unigol ar-lein, er mwyn sicrhau bod gwybodaeth disgyblion ag ADY yn cael ei chofnodi, fel bod disgyblion ag ADY yn cael cymorth addas. 

3. Cwestiynau Amserol
3. Topical Questions

Y cwestiynau amserol fydd nesaf. Mae'r cwestiwn cyntaf y prynhawn yma i'w ofyn gan James Evans ac i'w ateb gan Weinidog yr Economi.

The topical questions are next. The first question this afternoon is to be asked by James Evans and is to be answered by the Minister for Economy. 

Fferm Gilestone
Gilestone Farm

1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am brynu Fferm Gilestone yn Nhalybont-ar-Wysg? TQ622

1. Will the Minister provide a statement on the purchase of Gilestone Farm in Talybont-on-Usk? TQ622

The Welsh Government undertook the freehold acquisition and short-term leaseback of Gilestone Farm for £4.25 million. The acquisition of the property is being progressed in order to facilitate investment in local businesses, the community and the Welsh economy. 

Llwyddodd Llywodraeth Cymru i sicrhau rhydd-ddaliad ac adles tymor byr Fferm Gilestone am £4.25 miliwn. Rydym yn caffael yr eiddo er mwyn hwyluso buddsoddiad mewn busnesau lleol, y gymuned ac economi Cymru. 

Daeth y Dirprwy Lywydd (David Rees) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (David Rees) took the Chair.

Thank you for your statement, Minister. Over the last week, I have been inundated with phone calls, e-mails and social media comments around the Welsh Labour Government's decision to buy Gilestone Farm in Talybont-on-Usk. I, and many of my constituents, have some very valid questions over the purchase and letting of the farm to the owners of the Green Man Festival. They have some varied points that they would like to put to you, and I am going to do that now.

Minister, you have told us what the purchase price was. So, I'd like to know: was that subject to an independent evaluation by a district valuer? What tendering exercise was carried out to find a suitable tenant for the farm? Was anybody local offered the opportunity to apply for it, and if not, why not? What is the long-term ambition for the farm, given the current food security issues that we have, and why has a productive farm been taken out of use?

What economic exercise was done by the Welsh Labour Government to ensure that the 174 jobs that have been quoted can be realised when farms in my constituency can hardly employ a single person? Finally, Dirprwy Lywydd, is it now the Welsh Labour Government's policy to use taxpayer money to purchase farms and rent them out to private businesses and individuals to deliver on its biodiversity and climate change projects?

Diolch am eich datganiad, Weinidog. Dros yr wythnos ddiwethaf, rwyf wedi cael fy llethu gan alwadau ffôn, negeseuon e-bost a sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol ynghylch penderfyniad Llywodraeth Lafur Cymru i brynu Fferm Gilestone yn Nhalybont-ar-Wysg. Mae gennyf fi, a llawer o fy etholwyr, gwestiynau dilys iawn ynghylch prynu a gosod y fferm i berchnogion Gŵyl y Dyn Gwyrdd. Mae ganddynt bwyntiau amrywiol yr hoffent eu cyflwyno ichi, ac rwyf am wneud hynny yn awr.

Weinidog, rydych wedi dweud wrthym beth oedd y pris prynu. Felly, hoffwn wybod: a oedd hwnnw'n destun gwerthusiad annibynnol gan brisiwr dosbarth? Pa ymarfer tendro a gynhaliwyd i ddod o hyd i denant addas ar gyfer y fferm? A roddwyd cyfle i unrhyw un lleol wneud cais amdano, ac os na, pam? Beth yw'r uchelgais hirdymor ar gyfer y fferm, o ystyried y materion sy'n codi ynghylch diogeledd bwyd, a pham rhoi'r gorau i ddefnyddio fferm gynhyrchiol?

Pa ymarfer economaidd a wnaethpwyd gan Lywodraeth Lafur Cymru i sicrhau y gellir gwireddu'r 174 o swyddi y soniwyd amdanynt pan fo ffermydd yn fy etholaeth i yn ei chael hi'n anodd cyflogi un person? Yn olaf, Ddirprwy Lywydd, ai polisi Llywodraeth Lafur Cymru yn awr yw defnyddio arian trethdalwyr i brynu ffermydd a'u gosod ar rent i fusnesau ac unigolion preifat gyflawni ei phrosiectau bioamrywiaeth a newid hinsawdd?

There were a range of questions in there. I will try to deal with them as best I can, and as succinctly as I can—I'm looking at the Deputy Presiding Officer. The purchase price was independently certified by our consultant surveyors. You'll be pleased to know that we did not pay above the market value for it. When it comes back to where we are now, it has been leased back to the current owners. They have a range of issues to do to maintain the property, to harvest existing crops and to honour existing bookings on the site.

We are in discussion with the owners of the Green Man Festival about their potential leasing of the site, to give a greater level of certainty for them to invest in the festival, which, as the Member will know, is supported across a range of different sectors. It is one of five major independent festivals that still exist across the UK, with significant economic benefit to Wales, and they have plans and ambitions to be able to expand. We will need to see from them a business plan before going ahead with any further arrangement. We would then be looking at whether to have a short-term lease to manage the entire property for a period of time. But we do need to have further negotiations with them, either to look at the purchase or a further lease arrangement for the site.

The overall ambition is to make sure that one of the most significant economic undertakings in the festival scene, which has a particular group of people who are interested in it for the way that it's run and the values that underpin it as well, has a permanent home in Wales, because there has been significant interest from other festival providers who want to purchase the brand. We're very keen to keep that in Wales, with the significant economic benefit that has already been generated and will be in the future. I'll be more than happy, as those negotiations continue, to further update the Member and indeed other Members who will no doubt have an interest.

Cafwyd amryw o gwestiynau yn y fan honno. Fe geisiaf fynd i'r afael â hwy cystal ag y gallaf, ac mor gryno ag y gallaf—rwy'n edrych ar y Dirprwy Lywydd. Cafodd y pris prynu ei ardystio'n annibynnol gan ein syrfewyr ymgynghorol. Fe fyddwch yn falch o wybod na wnaethom dalu mwy na gwerth y farchnad amdano. O ran ein sefyllfa yn awr, mae wedi'i adlesio i'r perchnogion presennol. Mae ganddynt amrywiaeth o bethau i'w gwneud i gynnal a chadw'r eiddo, cynaeafu cnydau sydd yno eisoes a chadw archebion presennol ar y safle.

Rydym wedi bod yn trafod gyda pherchnogion Gŵyl y Dyn Gwyrdd am y posibilrwydd y byddant hwy yn lesio'r safle, er mwyn rhoi mwy o sicrwydd iddynt fuddsoddi yn yr ŵyl, sydd, fel y gŵyr yr Aelod, yn ennyn cefnogaeth ar draws ystod o wahanol sectorau. Mae'n un o bum gŵyl annibynnol fawr sy'n dal i fodoli ledled y DU, gyda budd economaidd sylweddol i Gymru, ac mae ganddynt gynlluniau ac uchelgeisiau i allu ehangu. Bydd angen inni weld cynllun busnes ganddynt cyn bwrw ymlaen ag unrhyw drefniant pellach. Byddem yn ystyried wedyn a ddylid cael les tymor byr i reoli'r eiddo cyfan am gyfnod o amser. Ond mae angen inni gael trafodaethau pellach gyda hwy, naill ai i edrych ar y pryniant neu drefniant lesio pellach ar gyfer y safle.

Yr uchelgais cyffredinol yw sicrhau bod gan un o'r ymrwymiadau economaidd mwyaf sylweddol ym maes gwyliau cerddorol, sydd â grŵp penodol o bobl â diddordeb ynddo oherwydd y ffordd y caiff ei gynnal a'r gwerthoedd sy'n sail iddo hefyd, gartref parhaol yng Nghymru, oherwydd mae darparwyr gwyliau eraill sydd am brynu'r brand wedi dangos diddordeb sylweddol. Rydym yn awyddus iawn i gadw'r ŵyl yng Nghymru, gyda'r budd economaidd sylweddol sydd eisoes wedi'i gynhyrchu ac a gaiff ei gynhyrchu yn y dyfodol. Wrth i'r trafodaethau hynny barhau, rwy'n hapus iawn i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelod ac yn wir i Aelodau eraill a fydd, yn sicr, â diddordeb.

15:10

Minister, thank you for the answers you've given this afternoon. I think it clarifies that the purchase of Gilestone Farm is more a case of securing an exhibition/festival space rather than an agricultural space. If you could confirm that to be the case, as that was my understanding from the answer you gave. If it was to include an agricultural component to it, are you minded to give significant funding, like you've done with this particular purchase, to other areas in Wales that could release opportunities for agriculture and for new entrants into the business? Obviously, there has been a growing problem in accessing the agricultural industry for new entrants, and to hear that £4.25 million has been spent on one farm in one particular location, I think, would be quite depressing for some farmers, when their own family members are struggling to get their foot on the ladder. So, can you just confirm for me that this is an exhibition space you've secured rather than—[Interruption.] The Royal Welsh was purchased by members of the show, not by Government, I'd point out.

Weinidog, diolch am yr atebion a roesoch y prynhawn yma. Rwy'n credu ei fod yn egluro bod prynu Fferm Gilestone yn fwy o fater o sicrhau gofod arddangos/gŵyl yn hytrach na gofod amaethyddol. Os gallwch gadarnhau mai felly y mae hi, gan mai dyna oedd fy nealltwriaeth i o'r ateb a roesoch. Os oes elfen amaethyddol wedi'i chynnwys, a ydych yn ystyried rhoi cyllid sylweddol, fel y gwnaethoch gyda'r pryniant hwn, i ardaloedd eraill yng Nghymru a allai ryddhau cyfleoedd i amaethyddiaeth ac i newydd-ddyfodiaid i'r busnes? Yn amlwg, cafwyd problem gynyddol i sicrhau bod gan newydd-ddyfodiaid fynediad at y diwydiant amaethyddol, a byddai clywed bod £4.25 miliwn wedi'i wario ar un fferm mewn un lleoliad penodol, rwy'n credu, yn destun diflastod i rai ffermwyr, pan fo aelodau o'u teuluoedd eu hunain yn ei chael hi'n anodd cael eu troed ar yr ysgol. Felly, a wnewch chi gadarnhau i mi mai gofod arddangos a brynwyd gennych yn hytrach na—[Torri ar draws.] Hoffwn nodi mai aelodau'r sioe a brynodd y Sioe Frenhinol, nid y Llywodraeth.

As I say, the purchase price has been independently certified for us, and we're looking at the opportunity that does exist around the long-term future for Green Man. As ever, there are competing interests about land use and about economic benefit. I expect to see in the business plan how the whole estate would potentially be managed. It would be wrong for me to try to set out a land use policy for the entire estate when that's what we're looking to see delivered. We have, as I say, in the agreement that we already have, the leaseback to ensure that the crops that are already growing are harvested and that current bookings are honoured. As I say, I will further update the Chamber and Members as we receive a business plan from the people who own and run Green Man. I think it's important to maintain the independence of that festival and its link to Wales, which does in itself provide significant economic benefit. I'll then be able to provide more detail on answers about the whole land use that exists. I should also say that Powys County Council are supportive of the proposal and what it will allow us to do on that site.

Fel y dywedais, mae'r pris prynu wedi'i ardystio'n annibynnol i ni, ac rydym yn edrych ar y cyfle sy'n bodoli ynghylch dyfodol hirdymor Gŵyl y Dyn Gwyrdd. Fel bob amser, mae yna fuddiannau'n cystadlu â'i gilydd mewn perthynas â defnydd tir a budd economaidd. Yn y cynllun busnes, rwy'n disgwyl gweld sut y byddai'r ystad gyfan yn cael ei rheoli. Byddai'n anghywir imi geisio nodi polisi defnydd tir ar gyfer yr ystad gyfan gan mai dyna y dymunwn ei weld yn cael ei gyflawni. Fel y dywedais, yn y cytundeb sydd gennym eisoes, mae gennym adles i sicrhau bod y cnydau sydd eisoes yn tyfu yn cael eu cynaeafu a bod yr archebion presennol yn cael eu cadw. Fel y dywedais, byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Siambr a'r Aelodau ar ôl inni gael cynllun busnes gan y bobl sy'n cynnal ac sy'n berchen ar Ŵyl y Dyn Gwyrdd. Credaf ei bod yn bwysig cynnal annibyniaeth yr ŵyl honno a'i chysylltiad â Chymru, sydd ynddo'i hun yn cynnig budd economaidd sylweddol. Byddaf wedyn yn gallu rhoi atebion manylach ynglŷn â'r defnydd tir cyfan. Dylwn ddweud hefyd fod Cyngor Sir Powys yn cefnogi'r cynnig a'r hyn y bydd yn caniatáu inni ei wneud ar y safle hwnnw.

Diolch i James Evans am ddod â'r cwestiwn pwysig yma ger ein bron ni. Yr hyn sydd gennym ni yn y fan yma yn Fferm Gilestone ydy tir amaethyddol da, a'r peryg ydy ein bod ni'n mynd i weld tir amaethyddol da unwaith eto yn cael ei golli ar gyfer dibenion masnachol eraill. Rydyn ni'n gwybod nad oes gan Lywodraeth Cymru record arbennig o dda pan fo'n dod i brynu tir amaethyddol, oherwydd rydyn ni wedi gweld tir amaethyddol yn cael ei brynu gan y Llywodraeth ac yn cael ei drosi i fod yn goedwig. Felly, pa sicrwydd fedrwch chi ei roi inni heddiw ar gyfer y tymor hir y bydd y tir yma a'r fferm yma yn cael ei gadw a'i ddefnyddio at ddibenion amaethyddol, sef cynhyrchu bwyd?

Hefyd, mae nifer o amaethwyr lleol wedi cysylltu efo'r swyddfa, efo fi, yn dweud ac yn cwyno eu bod nhw ddim wedi cael unrhyw gyfle i fod yn rhan o'r broses yma i dendro am y ffarm, am y tir, ac i fod yn denantiaid. Pa ymgynghoriad ddaru chi gynnal yn lleol er mwyn sicrhau mai'r tenantiaid newydd ydy'r rhai gorau ar gyfer y tir yma, a pham na ddaru ffermwyr eraill lleol gael cyfle i fod yn denantiaid ar y ffarm?

Ac yn olaf, mae'n dda gweld bod Llywodraeth Cymru yn rhoi pres i mewn i amaethyddiaeth. Yn anffodus, rydyn ni wedi gweld awdurdodau lleol yn gorfod gwerthu ffermydd dros y blynyddoedd. Ydyn ni rŵan yn medru edrych ymlaen i weld Llywodraeth Cymru yn rhoi mwy o bres i awdurdodau lleol i ailbrynu ffermydd nôl fel bod cyfle i ffermwyr ifanc fynd yn ôl mewn i amaeth eto?

Thank you to James Evans for bringing this important question before us. What we've got here in Gilestone Farm is good agricultural land, and the danger is that we're going to see good agricultural land once again being lost for other commercial purposes. We know that the Welsh Government doesn't have a good record when it comes to buying agricultural land, because we've seen agricultural land being bought by the Government and being turned into forests. So, what assurances can you provide us today for the long term that this land and this farm will be retained and kept for agricultural purposes, namely producing food?

Also, a number of local farmers have got in touch with my office to complain that they haven't had any opportunity to be part of this process to tender for the farm, for the land, and to be tenants. What consultation did you undertake locally in order to ensure that the new tenants would be the best ones for this land, and why were other local farmers not given the opportunity to be tenants on the farm?

And finally, it's good to see that Welsh Government is providing funding for agriculture. Unfortunately, we've seen local authorities having to sell farms over the years. Are we now able to look forward to Welsh Government giving more money to local authorities to rebuy these farms so that there are opportunities for young farmers to return into agriculture again?

With respect, I think we're confusing more than one issue in the series of questions that are being asked. I won't go into the historic matters that the Member invites me to relitigate today. The issue is about the vendors and their desire and willingness to sell, where the festival has currently been based, our ability to keep the festival in Wales with all the significant economic benefit that is returned, including, of course, significant economic benefit within rural Wales, and how we then make sure that this particular event, with a particular importance, isn't taken away and the brand used for an entirely different commercial purpose with all the jobs and the wider benefit disappearing to a different part of Wales. As I've indicated, we expect to receive a business plan. We'll then look at that business plan for the entire land use, but then also about whether this would be an issue where there'd be a longer term lease or purchase. So, when it comes to the amount we've invested in this area, it is about securing the longer term future for Green Man in Wales, and I believe we've made the right choice in doing so, but I will, as I say, happily update Members about the longer term question that Members have raised today about the entire land use for the estate that has been sold by the vendors.

Gyda phob parch, credaf ein bod yn drysu mwy nag un mater yn y gyfres o gwestiynau sy'n cael ei gofyn. Nid wyf am drafod y materion hanesyddol y mae'r Aelod yn fy ngwahodd i'w hailadrodd heddiw. Mae'r mater yn ymwneud â'r gwerthwyr a'u hawydd a'u parodrwydd i werthu, lle mae'r ŵyl wedi'i lleoli ar hyn o bryd, ein gallu i gadw'r ŵyl yng Nghymru gyda'r holl fudd economaidd sylweddol sy'n deillio o hynny, gan gynnwys, wrth gwrs, budd economaidd sylweddol yn y Gymru wledig, a sut y gwnawn yn siŵr nad yw'r digwyddiad hwn, gyda'i bwysigrwydd arbennig, yn cael ei golli a'r brand yn cael ei ddefnyddio at ddiben masnachol cwbl wahanol gyda'r holl swyddi a'r budd ehangach yn diflannu i ran wahanol o Gymru. Fel y dywedais, rydym yn disgwyl cael cynllun busnes. Byddwn yn edrych wedyn ar y cynllun busnes hwnnw ar gyfer y defnydd tir cyfan, ond byddwn hefyd yn ystyried a fyddai hyn yn broblem lle byddai les fwy hirdymor neu bryniant. Felly, o ran y swm a fuddsoddwyd gennym yn yr ardal, mae'n ymwneud â sicrhau dyfodol mwy hirdymor i Ŵyl y Dyn Gwyrdd yng Nghymru, a chredaf ein bod wedi gwneud y dewis cywir wrth wneud hynny, ond rwy'n hapus, fel y dywedaf, i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am y cwestiwn mwy hirdymor y mae'r Aelodau wedi'i godi heddiw am y defnydd tir cyfan ar gyfer yr ystad a werthwyd gan y gwerthwyr.

15:15

Diolch, Weinidog. Bydd y cwestiwn nesaf yn cael ei ateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a galwaf ar Llyr Gruffydd.

Thank you, Minister. The next question is to be answered by the Minister for Health and Social Services, and I call on Llyr Gruffydd.

Ysbyty Glan Clwyd
Ysbyty Glan Clwyd

2. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am bederfyniad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) fod adran achosion brys Ysbyty Glan Clwyd wedi ei nodi fel gwasanaeth sydd angen gwelliant sylweddol? TQ624

2. Will the Minister make a statement on Healthcare Inspectorate Wales's (HIW) decision that Ysbyty Glan Clwyd's emergency department has been identified as requiring significant improvement? TQ624

Diolch yn fawr. Mae hwn yn adroddiad siomedig, ac mae'r methiannau mewn gofal sydd wedi eu nodi yn annerbyniol. Mae'r bwrdd iechyd wedi cadarnhau i ni fod trefniadau goruchwyliaeth cadarn nawr mewn lle. Rŷn ni'n disgwyl i'r bwrdd iechyd weithio gydag Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru i gyflymu gwelliannau, ac mi fyddwn ni'n parhau i gynnig cefnogaeth er mwyn galluogi newid.

Thank you very much. This is a disappointing report, and the failings in care that have been noted are unacceptable. The health board has confirmed to us that stringent arrangements are in place. We expect the health board to work with Healthcare Inspectorate Wales to accelerate improvements, and we will continue to provide support in order to enable change.

Wel, faint o weithiau ydw i wedi clywed yr ateb yna o'r blaen, Gweinidog? Sgandal arall, adroddiad damniol arall, cwestiwn brys arall yn y Senedd, ac ateb tila arall, dwi'n ofni, gan y Llywodraeth. Rŷn ni'n mynd rownd mewn cylchoedd fan hyn, onid ydyn ni? Rŷn ni yn mynd rownd mewn cylchoedd fan hyn. Faint o weithiau ydyn ni'n gorfod gwrando arnoch chi yn addo bod pethau'n mynd i wella, tra bod cyrff fel Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru a chynghorau iechyd cymunedol ac eraill yn dweud stori wahanol iawn wrthyn ni? Pryd wnewch chi dderbyn bod geiriau fel hyn ddim yn ddigon bellach, a bod yr amser wedi dod i ystyried newidiadau strwythurol i sut mae gwasanaethau iechyd yn cael eu cyflwyno yn y gogledd?

Well, how many times have I heard that answer before, Minister? Another scandal, another damning report, another urgent question in the Senedd, and another poor response, I'm afraid, by the Government. We're going around in circles here, aren't we? We are going around in circles. How many times do we have to listen to you promising that things will improve, whilst bodies such as HIW and community health councils and others are telling us a very different story? When will you accept that words like this aren't enough, and that the time has come to consider structural changes to how health services are provided in north Wales?

Patients in north Wales have been promised improvements for years on end, and they just never seem to materialise. You tried special measures, and it failed; you tried all sorts of heightened interventions and they're clearly not delivering. Just a few weeks ago, we were here discussing the serious failings of vascular services in north Wales and the risk that was posing to patient safety. Before that, of course, it was the continued failures in mental health services in north Wales, and the way patients were coming to harm despite warnings from reports published years previously. And today, now, it's Healthcare Inspectorate Wales warning that the emergency department in Ysbyty Glan Clwyd is the worst it has ever seen, and that that, of course, has serious consequences for patient safety.

So, do you not agree, Minister, that the time has now come for the Welsh Government to start a wider conversation around reforming health services in the north of Wales? They say, 'If it ain't broke, don't fix it.' Well, do you know what? It is broke and it needs fixing. So, will you finally accept that this time, it's time up for Betsi?

Rydych wedi bod yn addo gwelliannau i gleifion yng ngogledd Cymru ers blynyddoedd mawr, ac nid ydynt byth i'w gweld yn cael eu gwireddu. Rydych wedi rhoi cynnig ar fesurau arbennig, ac roedd yn fethiant; rydych wedi rhoi cynnig ar bob math o ymyriadau dwysach ac mae'n amlwg nad ydynt yn gweithio. Ychydig wythnosau'n ôl, roeddem yma yn trafod methiannau difrifol gwasanaethau fasgwlaidd yn y gogledd a'r risg yn sgil hynny i ddiogelwch cleifion. Cyn hynny, wrth gwrs, roeddem yn trafod y methiannau parhaus mewn gwasanaethau iechyd meddwl yn y gogledd, a'r ffordd y câi cleifion eu niweidio er gwaethaf rhybuddion gan adroddiadau a gyhoeddwyd flynyddoedd ynghynt. A heddiw, yn awr, mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn rhybuddio mai'r adran achosion brys yn Ysbyty Glan Clwyd yw'r waethaf a welodd erioed, a bod hynny, wrth gwrs, yn arwain at ganlyniadau difrifol i ddiogelwch cleifion.

Felly, onid ydych yn cytuno, Weinidog, fod yr amser wedi dod yn awr i Lywodraeth Cymru ddechrau sgwrs ehangach ynghylch diwygio gwasanaethau iechyd yng ngogledd Cymru? Maent yn dweud, 'Os nad yw wedi torri, peidiwch â'i drwsio.' Wel, wyddoch chi beth? Mae wedi torri ac mae angen ei drwsio. Felly, a wnewch chi dderbyn o'r diwedd fod yr amser ar ben i Betsi y tro hwn?

I'm absolutely clear that this is not acceptable. The situation is—

Rwy'n gwbl glir nad yw hyn yn dderbyniol. Mae'r sefyllfa—

We've heard this before.

Rydym wedi clywed hyn o'r blaen.

If you let me finish—it's not acceptable. As soon as I heard there was an issue, I went to spend the whole day in the hospital just to see for myself what was going on and to see the pressures they were under. And I can tell you that I met some staff who had to stop because they were, frankly, in tears because of the pressure they were under. Of course we need to stand by those staff and we need to help them, and the health board now has assured us that they will strengthen operational and executive oversight over Glan Clwyd Hospital's emergency department. If your answer is to restructure at a time when people are waiting for operations, and you want the whole health board to be thrown up in a tizz at this point in time, when, frankly, I want to get on with the job of healing people—

Os gadewch imi orffen—nid yw'n dderbyniol. Cyn gynted ag y clywais fod problem, euthum i dreulio'r diwrnod cyfan yn yr ysbyty er mwyn gweld drosof fy hun beth oedd yn digwydd ac i weld y pwysau a oedd arnynt. A gallaf ddweud wrthych fy mod wedi cyfarfod â rhai aelodau o staff y bu'n rhaid iddynt roi'r gorau iddi am eu bod, mewn gwirionedd, yn eu dagrau oherwydd y pwysau a oedd arnynt. Wrth gwrs, mae angen inni gefnogi'r staff hynny ac mae angen inni eu helpu, ac mae'r bwrdd iechyd bellach wedi ein sicrhau y byddant yn cryfhau goruchwyliaeth weithredol dros adran achosion brys Ysbyty Glan Clwyd. Os mai eich ateb yw ailstrwythuro ar adeg pan fo pobl yn aros am lawdriniaethau, a'ch bod eisiau dadelfennu'r bwrdd iechyd cyfan ar yr adeg hon, pan wyf i, a bod yn onest, eisiau bwrw ymlaen â'r gwaith o wella pobl—

Well, it's not working. [Inaudible.]—is not working. [Inaudible.]—10 years. [Inaudible.]

Wel, nid yw'n gweithio. [Anghlywadwy.]—nid yw'n gweithio. [Anghlywadwy.]—deng mlynedd. [Anghlywadwy.]

If you think that restructuring is going to be the answer at this point in time—

Os ydych yn credu mai ailstrwythuro yw'r ateb ar hyn o bryd—

Minister—. I think it's important we let the Minister answer without interruptions, please.

Weinidog—. Credaf ei bod yn bwysig inni adael i'r Gweinidog ateb heb dorri ar draws, os gwelwch yn dda.

Restructuring at this point in time is not the answer. We will have a tripartite meeting in June and that will provide recommendations to me on the appropriate level of escalation. I have asked to make sure that my officials are ready for any eventuality that comes from that tripartite meeting, and we have different methods now of making sure that we can support and intervene in the most practical way possible to give the support that they need. Now, your answer is always to run down the service and the people—[Interruption.]—and the people working in that service who are on their knees, who are in tears. And, of course, we've got a duty and responsibility to serve the people of that community. If you think that restructuring at this point in time is the answer, I'm afraid I think you're mistaken. That is not what I'll be doing. I am not going to be restructuring in the middle of a pandemic. That is not the way to go about change. We are putting pressure on the health service in the area, we are meeting frequently with the NHS in the area, and we will continue to make sure that we are responding in a productive and in a progressive way, which is constructive. And, of course, this kind of situation is unacceptable, but we will stand by them to make sure that they make improvements.

Nid ailstrwythuro yw'r ateb ar hyn o bryd. Byddwn yn cael cyfarfod teirochrog ym mis Mehefin a bydd hwnnw'n darparu argymhellion i mi ar y lefel briodol o uwchgyfeirio. Rwyf wedi gofyn am sicrwydd fod fy swyddogion yn barod ar gyfer unrhyw bosibilrwydd a ddaw o'r cyfarfod teirochrog hwnnw, ac mae gennym ddulliau gwahanol yn awr o sicrhau y gallwn gefnogi ac ymyrryd yn y ffordd fwyaf ymarferol bosibl i ddarparu'r cymorth y maent ei angen. Nawr, eich ateb bob amser yw difrïo'r gwasanaeth a'r bobl—[Torri ar draws.]—a'r bobl sy'n gweithio yn y gwasanaeth hwnnw sydd ar eu gliniau, sydd yn eu dagrau. Ac wrth gwrs, mae gennym ddyletswydd a chyfrifoldeb i wasanaethu pobl y gymuned honno. Os ydych yn credu mai ailstrwythuro yw'r ateb ar hyn o bryd, mae arnaf ofn fy mod yn meddwl eich bod wedi camgymryd. Nid dyna fyddaf yn ei wneud. Nid wyf yn mynd i ailstrwythuro yng nghanol pandemig. Nid dyna'r ffordd i sicrhau newid. Rydym yn rhoi pwysau ar y gwasanaeth iechyd yn yr ardal, rydym yn cyfarfod yn aml â'r GIG yn yr ardal, a byddwn yn parhau i sicrhau ein bod yn ymateb mewn ffordd gynhyrchiol a blaengar, sy'n adeiladol. Ac wrth gwrs, mae sefyllfa o'r fath yn annerbyniol, ond byddwn yn eu cefnogi i sicrhau eu bod yn gwneud gwelliannau.

15:20

Minister, we are fed up, frankly, in north Wales, of you telling us that we cannot shine a light on the terrible things that are happening in our health service in north Wales. The report today was not just disappointing, it was, frankly, alarming. It might not be alarming for you, but it's alarming for those people in my constituency who that emergency department serves. People in my constituency depend on that emergency department, and when they read that there are problems in it because of insufficient beds, insufficient staff, poor or non-existent record keeping, patient safety being put at risk time and time again, vulnerable patients who should be seen in 10 minutes who don't get access to a consultant or a specialist for six hours, mental health patients who are suicidal being put in parts of a waiting area where they can't be seen or monitored and sometimes disappearing without the knowledge of anybody in the hospital that they've actually left—. This is a health board that has been in targeted intervention or special measures for its mental health services for over six years. The list goes on and on and on. And if you care to read the report, you'll see that there are echoes of nearly every report that has been brought to the attention of this Senedd while I've be a Senedd Member, well over a decade, as has already been said. And, frankly, I'm sorry to say that it came as no surprise to me, this report, because week in, week out, we get patients, we get their family members and loved ones, in our surgeries, e-mailing us and on the phone telling us that there are problems in these departments. We raise them with the health board and we get this sort of flannel, frankly, that you've just given us today—that they've paid attention to these things, that things are improving, that they've produced a wonderful plan that is on a shelf to be implemented. 

Weinidog, rydym ni yng ngogledd Cymru wedi cael llond bol, a dweud y gwir, ar eich clywed yn dweud wrthym na allwn daflu goleuni ar y pethau ofnadwy sy'n digwydd yn ein gwasanaeth iechyd yn y gogledd. A bod yn onest, roedd yr adroddiad heddiw nid yn unig yn siomedig, roedd hefyd yn frawychus. Efallai nad yw'n frawychus i chi, ond mae'n frawychus i'r bobl yn fy etholaeth y mae'r adran achosion brys honno'n eu gwasanaethu. Mae pobl yn fy etholaeth yn dibynnu ar yr adran achosion brys honno, a phan fyddant yn darllen fod problemau ynddi oherwydd diffyg gwelyau, diffyg staff, cofnodion gwael neu gofnodion nad ydynt yn bodoli, diogelwch cleifion yn cael ei roi mewn perygl dro ar ôl tro, cleifion sy'n agored i niwed y dylid eu gweld mewn 10 munud nad ydynt yn cael mynediad at feddyg ymgynghorol neu arbenigwr am chwe awr, cleifion iechyd meddwl hunanladdol yn cael eu rhoi mewn rhannau o ardal aros lle na ellir eu gweld na'u monitro ac sydd weithiau'n diflannu heb i unrhyw un yn yr ysbyty wybod eu bod wedi gadael mewn gwirionedd—. Dyma fwrdd iechyd sydd wedi bod yn destun ymyrraeth wedi'i thargedu neu'n destun mesurau arbennig ar gyfer ei wasanaethau iechyd meddwl ers dros chwe blynedd. Mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen. Ac os darllenwch yr adroddiad, fe welwch ei fod yn adleisio bron bob adroddiad a ddaeth i sylw'r Senedd tra bûm yn Aelod ohoni, ymhell dros ddegawd, fel y dywedwyd eisoes. Ac a dweud y gwir, mae'n ddrwg gennyf ddweud nad oedd yn syndod i mi, yr adroddiad hwn, oherwydd wythnos ar ôl wythnos, rydym yn gweld cleifion, rydym yn gweld aelodau o'u teuluoedd a'u hanwyliaid, yn ein cymorthfeydd, yn anfon e-byst atom ac ar y ffôn yn dweud wrthym fod problemau yn yr adrannau hyn. Rydym yn eu codi gyda'r bwrdd iechyd a chawn y math o nonsens yr ydych newydd ei roi inni heddiw—eu bod wedi rhoi sylw i'r pethau hyn, fod pethau'n gwella, eu bod wedi cynhyrchu cynllun gwych sydd ar silff yn barod i gael ei weithredu. 

The Member now needs to ask his question, please.

Mae angen i'r Aelod ofyn ei gwestiwn yn awr, os gwelwch yn dda.

And this is just two months after another report on the vascular services. You know, there are just two services in Wales that have been described as services requiring significant improvement by HIW. Both of them are in the Betsi Cadwaladr University Health Board—nowhere else, just the Betsi Cadwaladr University Health Board. This health board needs to improve, Minister. I don't know, frankly, whether a structural change is appropriate. I'm not yet persuaded that that is going to be the case—

A hyn gwta ddeufis ar ôl adroddiad arall ar y gwasanaethau fasgwlaidd. Wyddoch chi, dau wasanaeth yn unig yng Nghymru a ddisgrifiwyd gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru fel gwasanaethau sydd angen eu gwella'n sylweddol. Mae'r ddau ohonynt ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr—yn unman arall, dim ond ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae angen i'r bwrdd iechyd wella, Weinidog. Nid wyf yn gwybod, a dweud y gwir, a yw newid strwythurol yn briodol. Nid wyf wedi fy argyhoeddi o hynny eto—

I'm happy to have that conversation.

Rwy'n hapus i gael y sgwrs honno.

Darren, you need to ask the question. I know you're passionate, but you need to ask a question.

Darren, mae angen ichi ofyn y cwestiwn. Rwy'n gwybod eich bod yn teimlo'n angerddol, ond mae angen ichi ofyn cwestiwn.

I'm going to ask a question, and if you please allow me to ask it, I will. But the fundamental problem that staff tell me that there is in that hospital is that there are not enough in-patient beds, there are not enough members of staff. What are you going to do to make sure that the balance of in-patient beds is right for that local population in Conwy and Denbighshire that rely on that hospital? Because, demographically, it is the oldest population in Wales, and yet there are fewer beds for the number of residents who are served by that hospital than in any other part of the country. And do you accept—do you accept—that the decision that was taken by your predecessor, who's sat right next to you in the Chamber and has been smirking during this question—

Rwyf am ofyn cwestiwn, ac os gadewch imi ei ofyn, fe wnaf. Ond mae staff yn dweud wrthyf mai'r broblem sylfaenol yw nad oes digon o welyau i gleifion mewnol yn yr ysbyty hwnnw, ac nad oes digon o aelodau staff. Beth y bwriadwch ei wneud i sicrhau bod cydbwysedd y gwelyau i gleifion mewnol yn iawn ar gyfer y boblogaeth leol honno yng Nghonwy a sir Ddinbych sy'n dibynnu ar yr ysbyty hwnnw? Oherwydd, yn ddemograffig, dyma'r boblogaeth hynaf yng Nghymru, ac eto mae llai o welyau ar gyfer nifer y preswylwyr sy'n cael eu gwasanaethu gan yr ysbyty hwnnw nag mewn unrhyw ran arall o'r wlad. Ac a ydych yn derbyn—a ydych yn derbyn—fod y penderfyniad a wnaed gan eich rhagflaenydd, sy'n eistedd wrth eich ymyl yn y Siambr ac sydd wedi bod yn cilwenu yn ystod y cwestiwn hwn—

I have not been smirking.

Nid wyf wedi bod yn cilwenu.

You have been smirking during this question. Do you accept that the decision—

Rydych wedi bod yn cilwenu yn ystod y cwestiwn hwn. A ydych yn derbyn bod y penderfyniad—

Can I—? [Interruption.] Wait. Hang on a second, everyone, please. [Interruption.] Darren, wait a second. We need to be careful of the language being used in this Chamber on all sides, please. So, let's make sure the questions are focused on the issue that has been raised today, and let's keep to those questions on the issue.

A gaf fi—? [Torri ar draws.] Arhoswch. Arhoswch am eiliad, bawb, os gwelwch yn dda. [Torri ar draws.] Darren, arhoswch am eiliad. Mae angen inni fod yn ofalus o'r iaith sy'n cael ei defnyddio yn y Siambr hon ar bob ochr, os gwelwch yn dda. Felly, gadewch inni sicrhau bod y cwestiynau'n canolbwyntio ar y mater sydd wedi'i godi heddiw, a gadewch inni gadw at y cwestiynau hynny ar y mater.

The question is on the issue. Do you accept that the person who is sat next to you, your predecessor, took the wrong decision when he decided to remove this health board from special measures in advance of the last Senedd election? That was the wrong decision, Minister, and you need to sort it out.

Mae'r cwestiwn yn ymwneud â'r mater. A ydych yn derbyn bod y sawl sy'n eistedd wrth eich ymyl chi, eich rhagflaenydd, wedi gwneud y penderfyniad anghywir pan benderfynodd dynnu'r bwrdd iechyd allan o fesurau arbennig cyn etholiad diwethaf y Senedd? Roedd y penderfyniad hwnnw'n anghywir, Weinidog, ac mae angen ichi ddatrys y broblem.

I'm going to try and calm things down here a little bit, and let's try and get a little bit more constructive. Now, HIW have said exactly what needs to be done in this situation. They've said—they've listed what needs to be done. The response wasn't what it should have been when they went back in; now there has a been response from the health board. So, let me tell you what they are planning to do. They are planning to strengthen operational and executive oversight of Glan Clwyd Hospital's emergency department; they are planning to put more senior leadership input and spot checks in there—that was certainly something that I felt needed to be done on my visit; they are going to be having two-hourly safety meetings so that approaches are strengthened within the emergency quadrant, along with that senior increased visibility; training is going to be increased across a number of areas. You can imagine that training during the pandemic had to be paused because there was so much going on—that training is going to be reinstated. Vulnerable patients will be identified and discussed at the two-hourly safety meetings, and discharge planning will commence on arrival.

And beds, frankly, are not always the answer—that's certainly not what HIW is saying, and I would rather listen to HIW, who are the experts. And let's be clear that, actually, putting people in beds is not the answer. Our proposal and our policy approach is to get people home from hospital as soon as possible. There's going to be a new digital patient tracking system that is going to streamline patient journeys with increased training for staff to use it. So, there are measures in place. They've been very clear about how they intend to respond to this and we, of course, will be looking at this in the tripartite meeting in June.

Rwyf am geisio tawelu'r sefyllfa yma rywfaint, a gadewch inni geisio bod ychydig bach yn fwy adeiladol. Nawr, mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi dweud yn union beth sydd angen ei wneud yn y sefyllfa hon. Maent wedi dweud—maent wedi rhestru'r hyn y mae angen ei wneud. Nid oedd yr ymateb fel y dylai fod pan aethant yn ôl i mewn; bellach cafwyd ymateb gan y bwrdd iechyd. Felly, gadewch imi ddweud wrthych beth y maent yn bwriadu ei wneud. Maent yn bwriadu cryfhau goruchwyliaeth we