Y Cyfarfod Llawn

Plenary

13/10/2021

Yn y fersiwn ddwyieithog, mae’r golofn chwith yn cynnwys yr iaith a lefarwyd yn y cyfarfod. Mae’r golofn dde yn cynnwys cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the bilingual version, the left-hand column includes the language used during the meeting. The right-hand column includes a translation of those speeches.

Cyfarfu'r Senedd yn y Siambr a thrwy gynhadledd fideo am 13:30 gyda'r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Senedd met in the Chamber and by video-conference at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Llywydd

Croeso, bawb, i'r Cyfarfod Llawn. Cyn i ni ddechrau, dwi eisiau nodi ychydig o bwyntiau. Cynhelir y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo. Bydd yr holl Aelodau sy'n cymryd rhan yn nhrafodion y Senedd, ble bynnag y bônt, yn cael eu trin yn gyfartal. Mae Cyfarfod Llawn a gynhelir drwy gynhadledd fideo, yn unol â Rheolau Sefydlog Senedd Cymru, yn gyfystyr â thrafodion y Senedd at ddibenion Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Bydd rhai o ddarpariaethau Rheol Sefydlog 34 yn gymwys ar gyfer y cyfarfod yma, ac mae'r rheini wedi eu nodi ar yr agenda. Dwi eisiau nodi hefyd i'r Aelodau fod y Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â threfn yn y Cyfarfod Llawn yn berthnasol i'r cyfarfod yma, ac yr un mor berthnasol i'r Aelodau yn y Siambr ag i'r rhai sy'n ymuno drwy gyswllt fideo.

Welcome to this Plenary session. Before we begin, I want to set out a few points. This meeting will be held in a hybrid format, with some Members in the Senedd Chamber and others joining by video-conference. All Members participating in  proceedings of the Senedd, wherever they may be, will be treated equally. A Plenary meeting held using video-conference, in accordance with the Standing Orders of the Welsh Parliament, constitutes Senedd proceedings for the purposes of the Government of Wales Act 2006. Some of the provisions of Standing Order 34 will apply for today's Plenary meeting, and these are noted on your agenda. I would also remind Members that Standing Orders relating to order in Plenary meetings apply to this meeting, and apply equally to Members in the Chamber as to those joining virtually.

1. Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol
1. Questions to the Minister for Finance and Local Government

Yr eitem gyntaf ar yr agenda y prynhawn yma yw'r cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Adam Price.

The first item on our agenda this afternoon is questions to the Minister for Finance and Local Government, and the first question is from Adam Price.

Cyfleoedd Prentisiaeth Lleol
Local Apprenticeship Opportunities

1. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidog yr Economi ynghylch darparu cyllid ychwanegol i awdurdodau lleol i hyrwyddo cyfleoedd prentisiaeth lleol i bobl ifanc? OQ56999

1. What discussions has the Minister had with the Minister for Economy about providing additional funding to local authorities to promote local apprenticeship opportunities for young people? OQ56999

Apprenticeships help people, especially young people, to improve their skills and careers, and help employers to meet their skills needs for the future. I discuss our ambitious programme for government commitments to support growth, widen participation in training and drive social mobility with the Minister for Economy at every opportunity.

Mae prentisiaethau'n helpu pobl, yn enwedig pobl ifanc, i wella eu sgiliau a'u gyrfaoedd, ac yn helpu cyflogwyr i ddiwallu eu hanghenion sgiliau ar gyfer y dyfodol. Rwy'n manteisio ar bob cyfle i drafod ymrwymiadau uchelgeisiol ein rhaglen lywodraethu i gefnogi twf, ehangu cyfranogiad mewn hyfforddiant a hybu symudedd cymdeithasol gyda Gweinidog yr Economi.

Roedd cyfeiriad gan Jenny Rathbone yn ystod cwestiynau i'r Prif Weinidog ddoe ynghylch y prinder dybryd sydd yna o ran prentisiaethau yn y sector adeiladu, ac mae'r ffigurau gan y corff hyfforddi, y Construction Industry Training Board, yn dangos gostyngiad o hyd at 20 y cant, rwy'n credu, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Dwi wedi cael gohebiaeth gan lu o bobl ifanc yn fy etholaeth i sydd angen prentisiaeth er mwyn sicrhau eu cymhwyster ond yn methu â chael hyd iddo fe. Roedd un person ifanc wedi ffonio pob trydanwr yn sir Gaerfyrddin a methu â dod o hyd i brentisiaeth. Rwyf wedi cael fy nghyfeirio gan Weinidog yr Economi at wefan pori'r Llywodraeth, Dod o Hyd i Brentisiaeth, ac fe wnes i drial fy hunan i ffeindio prentisiaethau ym mhob maes, a dweud y gwir, ar draws Cymru. Dim ond 107 trwy Gymru gyfan sydd ar gael ar hyn o bryd ar y wefan pori ac yn amlwg dyw hwnna ddim yn ddigonol o gwbl ar gyfer pobl ifanc yn fy etholaeth i a thrwy Gymru gyfan. Onid oes cyfle i ddatrys y sefyllfa trwy siarad gyda, a rhoi adnoddau i, awdurdodau lleol sydd â'r cysylltiadau gyda busnesau lleol a gwybodaeth leol er mwyn eu 'incentivise-o' nhw i gynnig y prentisiaethau sydd eu hangen?

A reference was made by Jenny Rathbone during questions to the First Minister yesterday regarding the acute shortage of apprenticeships in the construction sector, and figures from the Construction Industry Training Board show a decline of 20 per cent over the past year. I've received correspondence from many young people in my constituency who need an apprenticeship to secure their qualification but are unable to find one. One young person phoned every electrician in Carmarthenshire and was unable to find an apprenticeship. I've been referred by the Minister for Economy to the Government's browsing website, Find an Apprenticeship, and I tried myself to find apprenticeships in all fields across Wales. Only 107 apprenticeships throughout Wales are available at the moment on that portal. Clearly, that's insufficient for young people in my constituency and throughout Wales. Isn't there an opportunity to resolve the situation by talking and providing resources to local authorities that have the connections with local businesses and local knowledge in order to incentivise them to offer the apprenticeships that are needed?

Welsh Government's been working very hard to incentivise employers to recruit apprentices to help people back into work and to help the economy to start moving again, and we've recently extended our incentives to support businesses in Wales to recruit apprentices up until February 2022. The apprenticeship employer incentive scheme is a key part of our COVID commitment to support businesses and workers to help them recover from the impacts of the coronavirus pandemic. And those incentives have already seen more than 5,500 new apprentices recruited since August 2020. 

The points you make are well made in terms of the construction industry and other industries that will be particularly impacted by both the pandemic and, of course, Brexit. I will ask the Minister for Economy's officials to have a further discussion with the CITB to explore what more can be done in this area to ensure that there are construction apprenticeships available for our young people in Wales. 

You'll see that our programme for government does have commitments to increase apprenticeships in care particularly, because that's another area where we're seeing particular challenges in terms of recruitment and, actually, particularly for Welsh speakers in that regard. We have a commitment to create 125,000 all-age apprenticeships during the course of this Senedd term and to expand the use of shared and degree apprenticeships. So, certainly I'll explore further with the Minister for Economy and ask for his officials to explore further with the CITB what more can be done in that specific area.

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio’n galed iawn i gymell cyflogwyr i recriwtio prentisiaid i helpu pobl i gael gwaith ac i helpu’r economi i ddechrau symud unwaith eto, ac yn ddiweddar, rydym wedi ymestyn ein cymelliadau i gefnogi busnesau yng Nghymru i recriwtio prentisiaid hyd at fis Chwefror 2022. Mae'r cynllun cymell prentisiaethau i gyflogwyr yn rhan allweddol o'n hymrwymiad COVID i gefnogi busnesau a gweithwyr i'w helpu i ymadfer wedi effeithiau pandemig y coronafeirws. Ac mae'r cymelliadau hynny eisoes wedi golygu bod mwy na 5,500 o brentisiaid newydd wedi cael eu recriwtio ers mis Awst 2020.

Mae'r pwyntiau a wnewch yn rhai da ynglŷn â'r diwydiant adeiladu a diwydiannau eraill y bydd y pandemig, a Brexit wrth gwrs, yn effeithio'n arbennig arnynt. Byddaf yn gofyn i swyddogion Gweinidog yr Economi gael trafodaeth bellach gyda bwrdd hyfforddi'r diwydiant adeiladu i archwilio beth arall y gellir ei wneud yn y maes hwn i sicrhau bod prentisiaethau adeiladu ar gael i'n pobl ifanc yng Nghymru.

Fe welwch fod gan ein rhaglen lywodraethu ymrwymiadau i gynyddu prentisiaethau ym maes gofal yn enwedig, gan fod hwnnw'n faes arall lle rydym yn gweld heriau penodol gyda recriwtio, ac yn arbennig gyda siaradwyr Cymraeg yn hynny o beth. Mae gennym ymrwymiad i greu 125,000 o brentisiaethau pob oed yn ystod tymor y Senedd hon ac i ehangu'r defnydd o rannu prentisiaethau a gradd-brentisiaethau. Felly yn sicr, byddaf yn archwilio ymhellach gyda Gweinidog yr Economi a gofyn am i'w swyddogion archwilio ymhellach gyda bwrdd hyfforddi'r diwydiant adeiladu beth arall y gellir ei wneud yn y maes penodol hwnnw.

Apprenticeships will play a key role in supporting job creation as we recover from this pandemic, but several sectors, as has just been discussed, are still struggling to recruit new staff members since the end of lockdown. Following on from Adam Price's question and your answer just now, what assessment have you made—has the Welsh Government made—to increase the scope of the Welsh Government's apprenticeship scheme to fill these key skilled jobs? 

Bydd prentisiaethau'n chwarae rhan allweddol yn cefnogi'r broses o greu swyddi wrth inni ymadfer wedi'r pandemig hwn, ond mae sawl sector, fel sydd newydd gael ei drafod, yn dal i'w chael hi'n anodd recriwtio aelodau newydd o staff ers diwedd y cyfyngiadau symud. Yn dilyn cwestiwn Adam Price a'ch ateb chi, pa asesiad a wnaethoch—a wnaeth Llywodraeth Cymru—i gynyddu cwmpas cynllun prentisiaethau Llywodraeth Cymru er mwyn llenwi'r swyddi crefftus allweddol hyn?

13:35

Well, over the course of the previous Senedd term, we created more than 100,000 apprenticeships, and that exceeded our target, in fact, but, this time, we're even more ambitious, recognising the need that the economy has for these skills, and we've raised our target to 125,000 starts by 2025. So, clearly we've recognised that there is a great need in this area, and are continuing to invest, particularly in those areas where we understand there to be skills shortages. I've already referred to our programme for government commitment to increase apprenticeships in the care sector in particular. 

Wel, yn ystod tymor blaenorol y Senedd, fe wnaethom greu mwy na 100,000 o brentisiaethau, ac roedd hynny'n uwch na'r targed a oedd gennym mewn gwirionedd, ond y tro hwn, rydym hyd yn oed yn fwy uchelgeisiol, gan gydnabod yr angen yn yr economi am y sgiliau hyn, ac rydym wedi codi ein targed i 125,000 o brentisiaethau newydd erbyn 2025. Felly yn amlwg, rydym wedi cydnabod bod angen sylweddol yn y maes hwn, ac rydym yn parhau i fuddsoddi, yn enwedig yn y meysydd lle rydym yn deall bod prinder sgiliau. Rwyf eisoes wedi cyfeirio at ymrwymiad ein rhaglen lywodraethu i gynyddu nifer y prentisiaethau yn y sector gofal yn enwedig.

Adolygiad Gwariant 2021
The 2021 Spending Review

2. A wnaiff y Gweinidog amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer adolygiad gwariant arfaethedig Llywodraeth y DU 2021? OQ57021

2. Will the Minister outline the Welsh Government’s priorities for the UK Government spending review 2021? OQ57021

I want to see the UK Government follow through on its commitment to work with the grain of devolved Government policies. In areas such as net zero and addressing regional inequalities, there are opportunities for action on investment that will really make a difference for people in Wales.

Hoffwn weld Llywodraeth y DU yn cadw at ei hymrwymiad i weithio yn unol â pholisïau'r Llywodraethau datganoledig. Mewn meysydd fel sero-net a mynd i’r afael ag anghydraddoldebau rhanbarthol, ceir cyfleoedd i weithredu ar fuddsoddiadau a fydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn i bobl yng Nghymru.

Thank you for that answer, Minister. As you know, over £150 million risks being lost annually to Wales as a result of the HS2 project, which will increase the attractiveness of the north and north-west of England. It's essential that Wales gets its fair share and is not left behind. Minister, would you agree with me that the UK Government have the perfect opportunity to do this in the forthcoming spending review on 27 October by committing investment that can deliver the essential rail infrastructure package set out in the Burns recommendations for Newport, including mainline rail upgrades and six vitally needed new stations? 

Diolch am eich ateb, Weinidog. Fel y gwyddoch, mae perygl y bydd Cymru'n colli dros £150 miliwn y flwyddyn o ganlyniad i brosiect HS2, a fydd yn cynyddu atyniad gogledd a gogledd-orllewin Lloegr. Mae'n hanfodol fod Cymru'n cael ei chyfran deg ac nad yw'n cael ei gadael ar ôl. Weinidog, a fyddech yn cytuno â mi fod gan Lywodraeth y DU gyfle perffaith i wneud hyn yn yr adolygiad o wariant sydd ar y ffordd ar 27 Hydref, drwy ymrwymo buddsoddiad a all gyflawni'r pecyn seilwaith rheilffyrdd hanfodol a nodwyd yn argymhellion Burns ar gyfer Casnewydd, gan gynnwys uwchraddio'r brif reilffordd a chwe gorsaf newydd mawr eu hangen?

Thank you. Llywydd, Jayne Bryant's absolutely right to recognise that the UK Government's own analysis does show that HS2 has the potential to harm Wales, and particularly south-west Wales, and yet they still categorise it as an England-and-Wales project. They do have the opportunity to address both this and the historic underfunding of and underinvestment in rail in Wales at the forthcoming spending review on 27 October.

But, in particular response to the questions around the Burns commission, its 58 recommendations were accepted in principle by the Welsh Government, and they do align very well with our new transport strategy for Wales. The delivery unit has been established now in Transport for Wales, and that's pressing ahead with making those recommendations a reality. Burns did recommend six new stations at Newport Road, Cardiff parkway, Newport west, Newport east, Llanwern and Magor, and we accepted those recommendations, but those stations do require upgrades to the non-devolved south Wales main line to enable them. So, there's a great opportunity for the UK Government, at the forthcoming spending review to make real its talk of levelling up and to invest in this area in particular. 

Diolch. Lywydd, mae Jayne Bryant yn llygad ei lle yn cydnabod bod dadansoddiad Llywodraeth y DU ei hun yn dangos y gallai HS2 wneud niwed i Gymru, ac yn enwedig de-orllewin Cymru, ond maent yn dal i'w gategoreiddio fel prosiect Cymru a Lloegr. Maent ganddynt gyfle i fynd i'r afael â hyn ynghyd â thanariannu a thanfuddsoddi hanesyddol mewn perthynas â rheilffyrdd yng Nghymru yn yr adolygiad o wariant sydd ar y ffordd ar 27 Hydref.

Ond i ymateb yn benodol i'r cwestiynau ynghylch comisiwn Burns, derbyniwyd ei 58 o argymhellion mewn egwyddor gan Lywodraeth Cymru, ac maent yn cyd-fynd yn dda iawn â'n strategaeth drafnidiaeth newydd i Gymru. Mae'r uned gyflawni wedi'i sefydlu bellach yn Trafnidiaeth Cymru, ac mae honno'n bwrw ymlaen â'r gwaith o wireddu'r argymhellion hynny. Argymhellodd Burns chwe gorsaf newydd yn Heol Casnewydd, parcffordd Caerdydd, gorllewin Casnewydd, dwyrain Casnewydd, Llan-wern a Magwyr, a gwnaethom dderbyn yr argymhellion hynny, ond mae angen uwchraddio prif reilffordd de Cymru, sydd heb ei datganoli, er mwyn galluogi'r gorsafoedd hynny. Felly, yn yr adolygiad o wariant sydd ar y ffordd, mae cyfle gwych i Lywodraeth y DU wireddu'r hyn a ddywed am godi'r gwastad a buddsoddi yn y maes hwn yn enwedig.

Minister, one of the main aims of the UK spending review is levelling up across the UK to increase and spread opportunity. However, as we've heard in the previous question today, Wales continues to face significant skills shortages, hindering the Welsh economy and the ability of the workforce to adapt to ever-changing industries and technologies. Research from the Open University shows that the Wales skills gap in 2020 was higher than in Scotland and six of the eight English regions. Out of 50,000 apprenticeship programmes started in 2019-20, just 740 were in manufacturing and 5,000 in construction. Minister, what guarantees can you provide that one of the priorities of the Welsh Government for allocating any increased funding coming to Wales will be used to level up the Welsh economy by meeting the needs of businesses to ensure that the skills shortages here in Wales are actually filled?  

Weinidog, un o brif nodau adolygiad o wariant y DU yw codi'r gwastad ledled y DU er mwyn cynyddu a lledaenu cyfleoedd. Fodd bynnag, fel y clywsom yn y cwestiwn blaenorol heddiw, mae Cymru'n parhau i wynebu prinder sgiliau sylweddol, sy'n rhwystro economi Cymru a gallu'r gweithlu i addasu i ddiwydiannau a thechnoleg sy'n newid yn barhaus. Mae ymchwil gan y Brifysgol Agored yn dangos bod bwlch sgiliau Cymru yn 2020 yn fwy na'r Alban a chwech o wyth rhanbarth Lloegr. O'r 50,000 o raglenni prentisiaeth a gychwynnwyd yn 2019-2020, 740 yn unig a oedd ym maes gweithgynhyrchu, a 5,000 ym maes adeiladu. Weinidog, pa warantau y gallwch eu rhoi mai un o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru wrth ddyrannu unrhyw gyllid cynyddol a ddaw i Gymru fydd ei ddefnyddio i godi'r gwastad yn economi Cymru drwy ddiwallu anghenion busnesau er mwyn sicrhau na fydd prinder sgiliau yma yng Nghymru?

Well, there's a deep irony in that question, of course, because the UK Government is not funding the Welsh Government in respect of the £375 million that we would previously have received from the European Union, and much of that funding actually went into investing in skills, employability, apprenticeships, the Development Bank of Wales and other strategic infrastructure projects. So, there's clearly a disconnect between the Member's desire for additional funding in this area and the actual reality of what the UK Government is doing in terms of not living up to its promise that Wales wouldn't be a penny worse off. 

Wel, mae cryn dipyn o eironi yn y cwestiwn hwnnw, wrth gwrs, gan nad yw Llywodraeth y DU yn ariannu Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r £375 miliwn y byddem wedi'i dderbyn yn flaenorol gan yr Undeb Ewropeaidd, ac roedd llawer o'r cyllid hwnnw yn cael ei fuddsoddi mewn sgiliau, cyflogadwyedd, prentisiaethau, Banc Datblygu Cymru a phrosiectau seilwaith strategol eraill. Felly, mae'n amlwg fod datgysylltiad rhwng awydd yr Aelod am gyllid ychwanegol yn y maes hwn a realiti gwirioneddol yr hyn y mae Llywodraeth y DU yn ei wneud o ran peidio â chadw at ei haddewid na fyddai Cymru geiniog yn waeth ei byd.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, Peter Fox.  

Questions now from party spokespeople. The Conservatives spokesperson, Peter Fox.  

Diolch, Llywydd. Good afternoon, Minister. Minister, do you agree with the First Minister's previous claim that Plaid Cymru believes in voodoo economics and has a habit, and I quote again, of

'promising people things that I know are simply not possible'?

Diolch, Lywydd. Prynhawn da, Weinidog. Weinidog, a ydych yn cytuno â honiad blaenorol y Prif Weinidog fod Plaid Cymru yn credu mewn economeg fwdw a bod ganddynt arfer, ac rwy'n dyfynnu unwaith eto, o

'addo pethau i bobl yr wyf i'n gwybod nad ydyn nhw'n bosibl'?

13:40

Llywydd, I'm not going to mediate between the Conservatives and Plaid Cymru on the floor of the Senedd. I will leave that to them to have those discussions themselves.

Lywydd, nid wyf am gyfryngu rhwng y Ceidwadwyr a Phlaid Cymru ar lawr y Senedd. Gadawaf hynny iddynt hwy gael y trafodaethau hynny eu hunain.

I've mentioned this, Minister, given that Welsh Labour, your Government and Plaid are currently negotiating a co-operation agreement. Yet, Minister, we still do not know what is in the agreement. What will it mean for the Welsh Government's budget in December? All we have had so far is a vaguely worded Welsh Government statement published last month, and I don't think that's acceptable. And as a responsible opposition, we need to have the opportunity to scrutinise this deal and to look into what it will mean for the hard-working Welsh taxpayers. After all, it is taxpayers that will ultimately foot the bill for this deal. Plaid's manifesto shopping list included, as we know, full devolution of justice, which the Silk commission estimated would cost about £100 million, and they were also talking about borrowing £4 billion from the private sector to fund various policy commitments. Just let that sink in for a moment.

So, will these policies tackle the most pressing issues of the day? No. Will these policies create jobs? No. Will these policies help Wales bounce back post COVID? No. These commitments will instead handcuff the financial recovery that we need. Such eye-watering sums of money risk saddling future generations with unsustainable levels of debt. This will not create jobs, support public services or help Wales's financial recovery from the pandemic. So, Minister, in the spirit of accountability and scrutiny, will you outline what commitments from the Labour-Plaid agreement will feature in the upcoming budget, and how will these be funded?

Crybwyllais hyn, Weinidog, o gofio bod Llafur Cymru, eich Llywodraeth a Phlaid Cymru wrthi'n negodi cytundeb cydweithredu ar hyn o bryd. Serch hynny, Weinidog, ni wyddom o hyd beth sydd yn y cytundeb. Beth fydd yn ei olygu i gyllideb Llywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr? Y cyfan a gawsom hyd yn hyn yw datganiad annelwig a gyhoeddwyd fis diwethaf gan Lywodraeth Cymru, ac ni chredaf fod hynny'n dderbyniol. Ac fel gwrthblaid gyfrifol, mae angen inni gael cyfle i graffu ar y cytundeb hwn ac archwilio'r hyn y bydd yn ei olygu i drethdalwyr gweithgar Cymru. Wedi'r cyfan, y trethdalwyr fydd yn talu'r bil am y cytundeb hwn yn y pen draw. Roedd rhestr siopa maniffesto Plaid Cymru yn cynnwys, fel y gwyddom, datganoli cyfiawnder yn llawn, a fyddai'n costio oddeutu £100 miliwn yn ôl amcangyfrif comisiwn Silk, ac roeddent hefyd yn sôn am gael benthyg £4 biliwn o'r sector preifat i ariannu ymrwymiadau polisi amrywiol. Meddyliwch am hynny am eiliad.

Felly, a fydd y polisïau hyn yn mynd i'r afael â'r problemau mwyaf dybryd? Na fyddant. A fydd y polisïau hyn yn creu swyddi? Na fyddant. A fydd y polisïau hyn yn helpu Cymru i ymadfer ar ôl COVID? Na fyddant. Yn hytrach, bydd yr ymrwymiadau hyn yn llesteirio'r adferiad ariannol sydd ei angen arnom. Mae symiau mor anferthol o arian yn creu risg o achosi lefelau anghynaladwy o ddyled i genedlaethau'r dyfodol. Ni fydd hyn yn creu swyddi, yn cefnogi'r gwasanaethau cyhoeddus nac yn helpu adferiad ariannol Cymru wedi'r pandemig. Felly, Weinidog, mewn ysbryd o atebolrwydd a chraffu da, a wnewch chi amlinellu pa ymrwymiadau yn y cytundeb Llafur-Plaid fydd yn rhan o'r gyllideb sydd ar y ffordd, a sut y cânt eu hariannu?

Llywydd, I do try to be as helpful as I possibly can be in questions, but I'm not going to be drawn into any commentary on discussions that may be taking place between my party and Plaid Cymru. I don't think this is an appropriate time to do that. 

That said, I think that there are important things that the Conservatives can be bringing to this discussion in terms of what's good for people in Wales. We have a perfect opportunity on 27 October for the Conservatives to really demonstrate their commitment to Wales and to give that better future that you've just suggested that you wanted. One way they could do that, of course, would be funding the coal tip remediation in Wales. Let's remember that's £500 million to £600 million over the course over the next 10 years, which, if the UK Government doesn't fund it, and Barnett never was intended for this purpose, then that's funding that we'll have to divert away from other things, such as building social housing, investing in schools and hospitals, and in road maintenance and so on. On 27 October, they can address the historical underfunding in rail that we've just discussed in response to Jayne Bryant's question, and can address that dearth of EU funding that we've addressed in another previous question this afternoon, and, more broadly, provide that certainty that we won't be returning to austerity. So, I think that Welsh Government is keen to work with all of those who share our ambition for a fairer, greener and more equal Wales, but I do think that the Conservatives have a chance to influence their own Government at this important point. 

Lywydd, rwy'n ceisio helpu cymaint ag y gallaf mewn sesiynau cwestiynau, ond nid wyf am gael fy nhemtio i wneud sylwadau ar drafodaethau a allai fod yn digwydd rhwng fy mhlaid a Phlaid Cymru. Ni chredaf fod hon yn adeg briodol i wneud hynny.

Wedi dweud hynny, credaf fod pethau pwysig y gall y Ceidwadwyr eu cyflwyno i'r drafodaeth hon o ran yr hyn sy'n dda i bobl yng Nghymru. Mae gennym gyfle perffaith ar 27 Hydref i'r Ceidwadwyr ddangos eu hymrwymiad i Gymru ac i roi'r dyfodol gwell rydych newydd awgrymu eich bod yn dymuno'i weld. Un ffordd y gallent wneud hynny, wrth gwrs, fyddai ariannu'r gwaith o adfer tomenni glo yng Nghymru. Gadewch inni gofio y bydd hynny'n £500 miliwn i £600 miliwn dros y 10 mlynedd nesaf, ac os nad yw Llywodraeth y DU yn ei ariannu, gan gofio na fwriadwyd cyllid Barnett at y diben hwn erioed, mae hwnnw'n gyllid y bydd yn rhaid inni ei ddargyfeirio oddi wrth bethau eraill, megis adeiladu tai cymdeithasol, buddsoddi mewn ysgolion ac ysbytai, mewn cynnal a chadw ffyrdd ac ati. Ar 27 Hydref, gallant fynd i’r afael â thanariannu hanesyddol y rheilffyrdd yr ydym newydd ei drafod mewn ymateb i gwestiwn Jayne Bryant, a gallant fynd i’r afael â diffyg arian yr UE, sy'n rhywbeth yr ydym wedi'i drafod mewn cwestiwn arall y prynhawn yma, ac yn fwy cyffredinol, darparu'r sicrwydd na fyddwn yn wynebu cyfnod arall o gyni. Felly, credaf fod Llywodraeth Cymru'n awyddus i weithio gyda phawb sy'n rhannu ein huchelgais ar gyfer Cymru fwy teg, mwy gwyrdd a mwy cyfartal, ond credaf fod gan y Ceidwadwyr gyfle i ddylanwadu ar eu Llywodraeth eu hunain ar y pwynt pwysig hwn.

Well, I can't thank you for that, Minister; I think you've ducked the question. It's a legitimate question from a party that is supposed to hold the Government to account. The Welsh Government's upcoming budget is one of the most significant that we will see in this place, and given the impact that the pandemic has had on people across Wales, this needs to be a budget that is focused on not just recovery, but one which is focused on aspiration.

But the deal that your party is proposing to do with Plaid risks taking more money out of the pockets of our people. Plaid's manifesto included a number of potential stealth taxes, such as a junk food tax, a tax on drivers, a tourism tax, which has been mentioned and would have dire consequences for the hospitality sector in Wales. Of course, Welsh Government are also looking into the potential of a road tax and tourism tax—a double whammy for families across the country. Ultimately, we need an ambitious plan that embraces the future and puts an end to this dark COVID chapter we've all lived through. So, Minister, can you confirm that it is not your intention to introduce any new taxes in your upcoming budget, and can you outline whether your agreement with Plaid includes a specific agreement on the reform of council tax? Put simply, what will your co-operation agreement mean for the hard-working families of Wales? Thank you.

Wel, ni allaf ddiolch i chi am hynny, Weinidog; credaf eich bod wedi osgoi ateb y cwestiwn. Mae'n gwestiwn dilys gan blaid sy'n dwyn y Llywodraeth i gyfrif. Mae'r gyllideb sydd ar y ffordd gan Lywodraeth Cymru yn un o'r rhai mwyaf arwyddocaol y byddwn yn eu gweld yn y lle hwn, ac o ystyried yr effaith y mae'r pandemig wedi'i chael ar bobl ledled Cymru, mae angen i hon fod yn gyllideb sy'n canolbwyntio nid yn unig ar adfer, ond ar ddyhead hefyd.

Ond mae'r cytundeb y mae eich plaid yn bwriadu ei wneud â Phlaid Cymru yn mentro mynd â mwy o arian o bocedi ein pobl. Roedd maniffesto Plaid Cymru'n cynnwys nifer o drethi llechwraidd posibl, megis treth bwyd sothach, treth ar yrwyr, treth dwristiaeth, sydd wedi ei chrybwyll ac a fyddai’n arwain at ganlyniadau enbyd i’r sector lletygarwch yng Nghymru. Wrth gwrs, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn archwilio'r posibilrwydd o dreth ffordd a threth dwristiaeth—ergyd ddwbl i deuluoedd ledled y wlad. Yn y pen draw, mae angen cynllun uchelgeisiol arnom sy'n edrych tua'r dyfodol ac sy'n dod â phennod dywyll COVID yr ydym wedi byw drwyddi i ben. Felly, Weinidog, a allwch gadarnhau nad yw'n fwriad gennych gyflwyno unrhyw drethi newydd yn eich cyllideb sydd ar y ffordd, ac wnewch chi ddweud a yw eich cytundeb â Phlaid Cymru'n cynnwys cytundeb penodol ar ddiwygio'r dreth gyngor? Yn syml, beth fydd eich cytundeb cydweithredu yn ei olygu i deuluoedd gweithgar Cymru? Diolch.

Llywydd, I'll be publishing the Welsh Government's draft budget and departmental budgets on 20 December, and there will be ample opportunity for colleagues to scrutinise the draft budget following that.

Lywydd, byddaf yn cyhoeddi cyllideb ddrafft a chyllidebau adrannol Llywodraeth Cymru ar 20 Rhagfyr, a bydd digon o gyfle i'r cyd-Aelodau graffu ar y gyllideb ddrafft wedi hynny.

13:45

Llefarydd Plaid Cymru, Llyr Gruffydd.

Plaid Cymru spokesperson, Llyr Gruffydd.

Diolch yn fawr iawn, Llywydd. It's quite sweet, isn't it, to hear the whingeing from Conservative benches about Plaid Cymru tax policies when they can't even keep their promises when it comes to taxation on a UK level. And it really is a graphic illustration, I think, of the jealous irrelevance of the Members who are allegedly the official opposition—and an official opposition who can't even muster their Members to vote when the time comes.

Diolch yn fawr iawn, Lywydd. Onid yw'n braf clywed y nadu ar feinciau'r Ceidwadwyr ynglŷn â pholisïau treth Plaid Cymru pan na allant hyd yn oed gadw eu haddewidion mewn perthynas â threthiant ar lefel y DU? Ac mae'n enghraifft amlwg iawn, yn fy marn i, o amherthnasedd cenfigennus yr Aelodau yr honnir eu bod yn wrthblaid swyddogol—a gwrthblaid swyddogol na all hyd yn oed sicrhau bod ei Haelodau'n pleidleisio pan ddaw'n amser iddynt wneud hynny.

Nawr te, Weinidog, i ni gael trafod rhai o'r materion sydd wir yn mynd â bryd pobl Cymru—mae yna heriau eithriadol, wrth gwrs, yn wynebu nifer o fusnesau ar hyn o bryd yng Nghymru, sy'n gorfod dygymod â chynnydd sylweddol ym mhris ynni. Mae hynny'n effeithio yn arbennig ar fusnesau sydd yn ddefnyddwyr ynni dwys. Dŷn ni'n ymwybodol o drafodaethau sy'n digwydd rhwng adrannau ar lefel Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Gallwch chi ddweud wrthym ni pa drafodaethau sy'n digwydd oddi fewn i Lywodraeth Cymru, gyda chi fel Gweinidog cyllid, i edrych ar y posibilrwydd o gynnig cymorth ychwanegol i'r busnesau yng Nghymru sy'n cael eu heffeithio gan hyn?

Now then, Minister, if we can discuss some of the issues that are of real interest to the people of Wales—there are huge challenges facing a number of businesses in Wales at the moment, who are having to cope with a substantial increase in energy costs. And that's having a particular impact on businesses that are intensive users of energy. We are aware of negotiations happening at a UK Government level. Can you tell us what discussions are happening within the Welsh Government, with you as finance Minister, to look at the possibility of providing additional support to those businesses in Wales affected by this?

Well, the Minister for Climate Change has written to the UK Government, to urge them to take all possible action to protect people and businesses at this point. And I know that she received a briefing from Ofgem on 21 September, where she sought assurances on the part of consumers. In terms of businesses, clearly, we are concerned about the impact of the increase of energy costs, as we are in terms of the impact on public services as well. Ultimately, the UK Government does need to step in to this place, because this is the kind of area where it does need the fire power that the UK Government has, which we don't have. Beyond that, I'm having further discussions about support for businesses for the remainder of the financial year, through the additional funding that we have in respect of COVID, which is yet to be allocated, although I don't want to suggest that that's necessarily tied to energy, but I just want to reassure that additional support for business is being discussed at the moment.

Wel, mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi ysgrifennu at Lywodraeth y DU i'w hannog i weithredu ym mhob ffordd sy'n bosibl i ddiogelu pobl a busnesau ar y pwynt hwn. A gwn iddi gael sesiwn friffio gydag Ofgem ar 21 Medi, lle bu'n ceisio sicrwydd ar ran defnyddwyr. O ran busnesau, yn amlwg, rydym yn pryderu am effaith y cynnydd mewn costau ynni, yn ogystal â'r effaith ar wasanaethau cyhoeddus hefyd. Yn y pen draw, mae angen i Lywodraeth y DU weithredu ar hyn, gan mai dyma'r math o faes lle mae angen y grym sydd gan Lywodraeth y DU, yn wahanol i ni. Y tu hwnt i hynny, rwy'n cael trafodaethau pellach ynghylch cymorth i fusnesau am weddill y flwyddyn ariannol, drwy'r cyllid ychwanegol sydd gennym mewn perthynas â COVID, sydd eto i'w ddyrannu, er nad wyf yn awgrymu bod hwnnw ynghlwm wrth ynni o reidrwydd, ond hoffwn roi sicrwydd fod cymorth ychwanegol i fusnesau'n cael ei drafod ar hyn o bryd.

Wel, diolch am hynny. Dŷch chi wedi gwneud y pwynt i fi, dwi'n meddwl, drwy ddweud bod gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig bwerau sydd ddim gennym ni yn y fan hyn i ymateb i hyn. Ac wrth gwrs, unwaith eto, mae amgylchiadau eithriadol fel rŷn ni'n eu hwynebu ar hyn o bryd yn dangos cyn lleied o bwerau a dylanwad macroeconomaidd sydd gennym ni fan hyn yng Nghymru i fedru ymateb i wahanol argyfyngau. Mi welsom ni hefyd elfennau o hynny, wrth gwrs, yn ymwneud â'r pandemig; mi wnaeth yr Institute for Fiscal Studies ddadlau bod llywodraethau datganoledig wedi cael eu dal yn ôl yn eu hymateb cyllidol i'r pandemig—gan gronfeydd wrth gefn annigonol, gan bwerau benthyg cyfyngedig, ac yn y blaen. Nawr, roedd eich dadl chi fel Llywodraeth yr wythnos diwethaf hefyd, wrth gwrs, yn mynd â ni i'r un cyfeiriad, o safbwynt methiant a diffygion y setliad presennol yn y cyd-destun cyllidol yna. Felly, yng ngoleuni hyn oll, ydych chi'n cydnabod bod y setliad presennol yn annigonol, bod angen ail-negodi'r fframwaith gyllido, a gwneud hynny er mwyn cryfhau'r pwerau cyllidol sydd gennym ni fan hyn yng Nghymru, er mwyn ein hymbweru ni i ymateb yn well i sefyllfaoedd fel y maen nhw'n codi?

Well thank you for that. You've made the point for us, I think, that the UK Government has powers that we don't have in this place to respond to this. And once again, exceptional circumstances, as we're facing at the moment, show how few powers and macroeconomic levers we have here in Wales to be able to respond to different crises. We saw elements of that with regard to the pandemic. The Institute for Fiscal Studies said that devolved governments had been held back in their fiscal response to the pandemic by insufficient reserved funds, by limited borrowing powers, and so on. Now, your argument as a Government debate last week took us in that direction as well, regarding the failures and deficiencies of the current settlement in the fiscal context. So, in the light of all of this, do you acknowledge that the current settlement is insufficient, that we need to renegotiate the fiscal framework, and to do that to strengthen, of course, the fiscal powers that we have here in Wales, to empower us to respond better to situations as they arise?

Yes, I do agree that the fiscal framework and the statement of funding policy, which sits alongside that, do need to be revisited, and particularly so in relation to fiscal flexibilities. I have the opportunity tomorrow, at a finance Ministers' quadrilateral, to make exactly that point, alongside Ministers from Northern Ireland and Scotland, who share our concern that we should be able to carry funding over for a 12-month period, for example, when we get late additional consequential funding announced in the year. We should have the ability to draw more down from the Wales reserve, and we should have the ability to have greater borrowing powers. And those are some examples of the additional flexibilities that would be useful purely for good budget management, if nothing else. So, those discussions will be ongoing with the new Chief Secretary to the Treasury tomorrow. When we previously discussed it with the previous Chief Secretary, it was agreed that this would be an ongoing discussion. So, I do hope that we're able to make some progress.

Ydw, rwy'n cytuno bod angen ailedrych ar y fframwaith cyllidol a'r datganiad o bolisi ariannu sy'n cyd-fynd ag ef, ac yn arbennig felly mewn perthynas â hyblygrwydd cyllidol. Mae gennyf gyfle yfory, yng nghyfarfod pedairochrog y Gweinidogion cyllid, i godi'r union bwynt hwnnw, ochr yn ochr â Gweinidogion o Ogledd Iwerddon a’r Alban, sy’n rhannu ein pryder y dylem allu cario cyllid ymlaen am gyfnod o 12 mis, er enghraifft, pan gawn gyllid canlyniadol ychwanegol hwyr wedi ei gyhoeddi yn ystod y flwyddyn. Dylai fod gennym allu i ddefnyddio mwy o arian o gronfa wrth gefn Cymru, a dylai fod gennym allu i gael mwy o bwerau benthyca. A dyna rai enghreifftiau o'r hyblygrwydd ychwanegol a fyddai'n ddefnyddiol ar gyfer rheoli'r gyllideb yn dda, yn anad dim. Felly, bydd y trafodaethau hynny'n parhau gyda Phrif Ysgrifennydd newydd y Trysorlys yfory. Pan wnaethom drafod y mater o'r blaen gyda'r Prif Ysgrifennydd blaenorol, cytunwyd y byddai hon yn drafodaeth barhaus. Felly, rwy'n gobeithio y gallwn wneud rhywfaint o gynnydd.

Diolch yn fawr iawn. Ac wrth gwrs, yn y cyfamser, mae'n bwysig bod y Llywodraeth yma'n troi pob carreg bosib er mwyn creu'r adferiad dŷn ni eisiau ei weld. Ac mae'r Ffederasiwn Busnesau Bach, er enghraifft, yn cynnig pecyn o fesurau posib a fyddai'n cyfrannu at hynny, drwy ddefnyddio caffael. Maen nhw hefyd yn sôn am annog mwy o start-ups a chynyddu'r lwfans cyflogaeth, ac ati. Ond mae caffael, wrth gwrs, yn benodol, yn un arf sydd yn eich meddiant chi fel Llywodraeth yma yng Nghymru, ac yn rhywbeth a all gael yr effaith drawsnewidiol dwi'n siŵr dŷn ni i gyd eisiau ei gweld ar yr economi. Nawr, rŷn ni i gyd wedi dadlau bod angen cynyddu faint o arian caffael cyhoeddus Cymreig sy'n aros yng Nghymru o'r o gwmpas 52 y cant presennol. Rŷn ni fel plaid wedi dweud y bydden ni eisiau anelu at o leiaf 70 y cant o hwnnw, ac wrth gwrs mae pob 1 y cant yn ychwanegol yn cynrychioli 2,000 o swyddi. Felly, mi fyddai cynnydd o 20 y cant yn cynrychioli 40,000 o swyddi o fewn yr economi yng Nghymru, a beth sy'n wych am hynny yw byddai hynny'n cael ei wireddu heb wario mwy o bres. Mae'r pres yna'n cael ei wario yn barod, ond bydden ni'n gallu gwneud hynny mewn ffordd llawer mwy clyfar. Felly, beth ŷch chi'n mynd i'w wneud i wireddu'r potensial hwnnw, ac a wnewch chi nawr ymrwymo i darged, fel mae Plaid Cymru yn anelu ato fe, er mwyn uchafu gwerth y bunt Gymreig, a fyddai, wrth gwrs, yn cael dylanwad mor bositif ar yr economi ac ar fywydau pobl yng Nghymru?

Thank you very much. And of course, in the meantime, it's important that this Government does turn over every stone in order to create the revival that we all want to see. The Federation of Small Businesses, for example, is proposing a package of possible measures that would contribute to that, through using procurement. They also talk about encouraging more start-ups, and including the employment levy, and so on. But procurement, certainly, that you do already have as a Government here in Wales, could have that transformative impact that I'm sure that we all want to see with regard to the economy. Now, we've all argued that we need to increase how much public procurement funding stays in Wales from around the current 52 per cent. We as a party have said that we would want to aim towards 70 per cent, and of course, with every 1 per cent in addition, that means 2,000 jobs, so an increase of 20 per cent would mean an increase of 40,000 jobs, and that would be achieved without spending more money. That money is being spent already, but we'd be able to do that in a much smarter way. So, what are you going to do to achieve that potential and fulfil it, and will you commit to a target, as Plaid Cymru is aiming towards, to maximise the value of the Welsh pound, which would have such a positive impact on the economy and on people's lives?

13:50

I would commend the Sell2Wales dashboard to the Member and to all colleagues as an opportunity to have a really important snapshot of the situation in terms of procurement here in Wales. So, between July and September there were 1,078 contracts awarded to suppliers on that, and of those, 706 were awarded to Welsh suppliers. So, clearly we want to keep improving on those figures, and there are different ways to do that. One of the things I'm particularly interested in, and we've started off a piece of work on it, is better understanding the supply chain voids that we have here in Wales, where we can step into those areas where there's no logical reason why we're purchasing from elsewhere, and to create those jobs here in Wales.

Procurement is about even more than that, really. We're really focused on the social value and the environmental value of procurement. So, we recently published our new social value themes, outcomes and measures, which is an important intervention there, and we've also published a new Wales procurement statement, which sets out the kind of additional value that we want to see brought to our public procurement here in Wales. And we're also looking at our grants, because of course grants outweigh public procurement in many ways in terms of the funding that is allocated through those, so we're looking again at what social value we can be deriving from our grants here in Wales. But it's clearly an area where we both have a shared interest in ensuring that more of these contracts are won by businesses here in Wales.

Byddwn yn cymeradwyo dangosfwrdd GwerthwchiGymru i'r Aelod ac i'r holl gyd-Aelodau fel cyfle i gael cipolwg pwysig iawn ar y sefyllfa gaffael yma yng Nghymru. Felly, rhwng mis Gorffennaf a mis Medi, dyfarnwyd 1,078 o gontractau i gyflenwyr, ac o'r rheini, dyfarnwyd 706 i gyflenwyr Cymreig. Felly yn amlwg, rydym am barhau i wella'r ffigurau hynny, ac mae gwahanol ffyrdd o wneud hynny. Un o'r pethau y mae gennyf ddiddordeb arbennig ynddynt, ac rydym wedi cychwyn gweithio arno, yw deall yn well y bylchau sydd gennym yn y gadwyn gyflenwi yma yng Nghymru, ble y gallwn eu llenwi pan nad oes unrhyw reswm rhesymegol pam ein bod yn prynu o fannau eraill, a chreu'r swyddi hynny yma yng Nghymru.

Mae caffael yn ymwneud â hyd yn oed mwy na hynny mewn gwirionedd. Rydym yn canolbwyntio'n gryf ar werth cymdeithasol a gwerth amgylcheddol caffael. Felly, gwnaethom gyhoeddi ein themâu, canlyniadau a mesurau gwerth cymdeithasol newydd yn ddiweddar, sy'n ymyrraeth bwysig yn y maes hwnnw, ac rydym hefyd wedi cyhoeddi datganiad caffael newydd i Gymru, sy'n nodi'r math o werth ychwanegol rydym am ei weld yn ein caffael cyhoeddus yma yng Nghymru. Ac rydym hefyd yn edrych ar ein grantiau, oherwydd wrth gwrs, mae grantiau'n gorbwyso caffael cyhoeddus mewn sawl ffordd o ran y cyllid a ddyrennir drwyddynt, felly rydym yn edrych eto ar ba werth cymdeithasol y gallwn ei gael o'n grantiau yma yng Nghymru. Ond mae'n amlwg yn faes lle mae gan y ddau ohonom ddiddordeb cyffredin mewn sicrhau bod busnesau yma yng Nghymru yn ennill mwy o'r contractau hyn.

Hoffwn ddatgan buddiant ar y dechrau, gan fy mod yn aelod o Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf hyd at mis Mai flwyddyn nesaf.

I'd like to declare an interest at the outset, as I am a member of Rhondda Cynon Taf County Borough Council until May of next year. 

Y Setliad Llywodraeth Leol
The Local Government Settlement

3. Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o ddigonolrwydd y setliad llywodraeth leol eleni? OQ57010

3. What assessment has the Welsh Government made of the sufficiency of this year's local government settlement? OQ57010

In the current financial year, we provided local government with a 3.8 per cent increase in their core budget, building on the significant increase we provided in 2020-21. In addition, we have made over £325 million available through the local government hardship fund to help local government to respond to the pandemic.

Yn y flwyddyn ariannol gyfredol, gwnaethom ddarparu cynnydd o 3.8 y cant i gyllideb graidd llywodraeth leol, gan adeiladu ar y cynnydd sylweddol a ddarparwyd gennym yn 2020-21. Yn ogystal, rydym wedi darparu dros £325 miliwn drwy'r gronfa galedi i lywodraeth leol er mwyn helpu llywodraeth leol i ymateb i'r pandemig.

Thank you, Minister. Earlier this year, Welsh Government also provided an additional £40 million in resources to support social services specifically in 2021-22 through the social care recovery fund. Through this, RCT council has made the decision to extend the real living wage to all contracted adult social care workers and personal assistants from December onwards, which of course is very welcome news. Given that Welsh Government has committed to paying care workers the real living wage as part of your programme for government, will councils in the future receive the additional finance to deliver this annually as part of their annual settlement?

Diolch, Weinidog. Yn gynharach eleni hefyd, darparodd Llywodraeth Cymru £40 miliwn yn ychwanegol mewn adnoddau i gefnogi gwasanaethau cymdeithasol yn benodol yn 2021-22 drwy'r gronfa adfer gofal cymdeithasol. Drwy hyn, mae cyngor RhCT wedi penderfynu talu'r cyflog byw gwirioneddol i bob gweithiwr gofal cymdeithasol i oedolion a chynorthwywyr personol dan gontract o fis Rhagfyr ymlaen, sydd i'w groesawu'n fawr, wrth gwrs. O gofio bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i dalu’r cyflog byw gwirioneddol i weithwyr gofal fel rhan o’ch rhaglen lywodraethu, a fydd cynghorau yn y dyfodol yn derbyn y cyllid ychwanegol i gyflawni hyn yn flynyddol fel rhan o’u setliad blynyddol?

Thank you for recognising the important work that RCT have been doing in terms of investing in their staff to retain and value them. I think that's been really important, and an excellent intervention on their behalf. The Welsh Government is currently working with partners to better understand the full implications of our move towards ensuring that all staff in the social care sector are paid the real living wage, and in doing so, to better understand the ways in which we can ensure that it is the staff who benefit from the uplift that is provided.

The £42 million that you referred to for social services I know has been welcomed by local government, but I've had some good discussions with them recently where they've been very, very clear with me that additional funding this year will still be required. So, I've been working with local government and with the Minister for Health and Social Services to identify a figure for that to ensure that we're able to respond to that as soon as possible. We'll do that through the COVID reserve and I hope that either I or the Minister for Health and Social Services will be saying more on that very, very shortly.

Diolch am gydnabod y gwaith pwysig y mae RhCT wedi bod yn ei wneud yn buddsoddi yn eu staff er mwyn eu cadw a'u gwerthfawrogi. Credaf fod hynny wedi bod yn bwysig iawn, ac yn ymyrraeth ragorol ar eu rhan. Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid i ddeall yn well beth fydd goblygiadau llawn ein cynnydd tuag at sicrhau bod holl staff y sector gofal cymdeithasol yn derbyn y cyflog byw gwirioneddol, a thrwy wneud hynny, i ddeall yn well y ffyrdd y gallwn sicrhau mai'r staff sy'n elwa o'r codiad cyflog a ddarperir.

Gwn fod y £42 miliwn y cyfeirioch chi ato ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol wedi'i groesawu gan lywodraeth leol, ond cefais drafodaethau da gyda hwy yn ddiweddar, ac maent wedi dweud yn glir iawn wrthyf y bydd yn dal i fod angen cyllid ychwanegol eleni. Felly, rwyf wedi bod yn gweithio gyda llywodraeth leol a chyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i nodi ffigur ar gyfer hynny er mwyn sicrhau y gallwn ymateb i hynny cyn gynted â phosibl. Byddwn yn gwneud hynny drwy'r gronfa COVID, ac rwy'n gobeithio y bydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol neu finnau'n dweud mwy am hynny cyn bo hir.

Thanks to my colleague for raising this important issue in the Chamber today around local government settlements. Minister, there does seem to be a significant differentiation at times between what council leaders and locally-elected members are saying is the funding needed through the funding formula to deliver many of the important services against what you seem willing to support at times. An example of one of the areas that I know will have been raised with you is the ability of rural authorities to deliver services across, at times, vast areas of geography, and how the current funding formula manages to reflect this. Of course, this isn't anything new. It seems to be a regular battle that local authorities have with Welsh Government in terms of the funding formula because, of course, it does represent around 70 per cent of a council's ability to spend on and deliver those services. So, my question is: in working with the Welsh Local Government Association, what consideration would you give to commissioning an independent review of the funding formula for local councils? 

Diolch i fy nghyd-Aelod am godi'r mater pwysig hwn yn y Siambr heddiw ynghylch setliadau llywodraeth leol. Weinidog, ymddengys bod gwahaniaeth sylweddol ar adegau rhwng yr hyn y mae arweinwyr cynghorau ac aelodau a etholir yn lleol yn ei ddweud yw'r cyllid sydd ei angen drwy'r fformiwla ariannu i ddarparu llawer o'r gwasanaethau pwysig a'r hyn rydych chi, yn ôl pob golwg, yn barod i'w gefnogi ar brydiau. Un enghraifft o un o'r meysydd y gwn y bydd wedi cael eu dwyn i'ch sylw yw gallu awdurdodau gwledig i ddarparu gwasanaethau ar draws ardaloedd daearyddol enfawr, weithiau, a sut y mae'r fformiwla ariannu gyfredol yn llwyddo i adlewyrchu hyn. Wrth gwrs, nid yw hyn yn newydd. Ymddengys ei bod yn frwydr reolaidd y mae awdurdodau lleol yn ei chael gyda Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r fformiwla ariannu, oherwydd wrth gwrs, mae oddeutu 70 y cant o allu cyngor i wario ar wasanaethau a'u darparu. Felly, fy nghwestiwn yw: wrth weithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, pa ystyriaeth y byddech yn ei rhoi i gomisiynu adolygiad annibynnol o'r fformiwla ariannu ar gyfer cynghorau lleol?

13:55

Thank you for raising the question, and I also have discussions with local government in terms of the funding needed. But I have to say, it's not a question of what I'm willing to support; it's what I'm able to support as a result of the Welsh Government budget that we're provided with by the UK Government. So, clearly, I would want to do more for local government, but we were able last year to fund their identified workforce pressures in full, and that was a significant pressure so I was pleased that we were able to do that. And the past two settlements for local government have been the best offered for over 12 years. 

In our budget discussions ahead of the summer, we agreed as a Cabinet that health and social care would continue to be our priority, and also we would seek to give local government the best possible settlement. So, I have a meeting with the finance sub-group, which includes local government leaders and others—their finance spokespeople, I should say—next week, where I'll be hearing directly from them what their pressures are for next year.

In terms of a funding formula review, I've been really clear with local government that if they want that funding formula reviewed and come to me with their request for that, I'm more than happy to instigate that review and have further discussions about that with them. That request hasn't come forward yet, but if it does I'd be very, very happy to have those discussions.  

Diolch am ofyn y cwestiwn, ac rwyf innau hefyd yn cael trafodaethau gyda llywodraeth leol am yr arian sydd ei angen. Ond mae'n rhaid imi ddweud, nid yw'n ymwneud â beth rwy'n barod i'w gefnogi; mae'n ymwneud â beth y gallaf ei gefnogi o ganlyniad i gyllideb Llywodraeth Cymru a ddarperir i ni gan Lywodraeth y DU. Felly yn amlwg, byddwn yn awyddus i wneud mwy dros lywodraeth leol, ond fe wnaethom lwyddo y llynedd i ariannu'r pwysau ar eu gweithlu a nodwyd ganddynt yn llawn, ac roedd hwnnw'n bwysau sylweddol, felly roeddwn yn falch ein bod wedi gallu gwneud hynny. A'r ddau setliad diwethaf ar gyfer llywodraeth leol yw'r rhai gorau a gynigiwyd ers dros 12 mlynedd.

Yn ein trafodaethau ar y gyllideb cyn yr haf, cytunwyd fel Cabinet y byddai iechyd a gofal cymdeithasol yn parhau i fod yn flaenoriaeth i ni, a hefyd y byddem yn ceisio rhoi’r setliad gorau posibl i lywodraeth leol. Felly, rwy'n cael cyfarfod gyda'r is-grŵp cyllid, sy'n cynnwys arweinwyr llywodraeth leol ac eraill—eu llefarwyr cyllid, dylwn ddweud—yr wythnos nesaf, lle byddaf yn clywed yn uniongyrchol ganddynt beth yw'r pwysau arnynt ar gyfer y flwyddyn nesaf.

O ran adolygiad o'r fformiwla ariannu, rwyf wedi dweud yn glir iawn wrth lywodraeth leol, os ydynt am i'r fformiwla ariannu honno gael ei hadolygu a dod ataf gyda chais i wneud hynny, rwy'n fwy na pharod i gychwyn yr adolygiad hwnnw a chael trafodaethau pellach yn ei gylch gyda hwy. Nid yw'r cais hwnnw wedi'i gyflwyno eto, ond os daw, rwy'n sicr yn fwy na pharod i gael y trafodaethau hynny.

Gwasanaethau Cyhoeddus yn Sir Benfro
Public Services in Pembrokeshire

4. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu gwasanaethau cyhoeddus lleol yn sir Benfro? OQ56992

4. Will the Minister make a statement on the delivery of local public services in Pembrokeshire? OQ56992

I'm grateful for the ongoing work of local government, including Pembrokeshire, and other public service leaders in delivering public services to support the COVID recovery and protect vulnerable people in our communities. Local government continues to do excellent work in challenging times.

Rwy'n ddiolchgar am waith parhaus llywodraeth leol, gan gynnwys sir Benfro, ac arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus eraill yn darparu gwasanaethau cyhoeddus i gefnogi'r adferiad wedi COVID a diogelu pobl agored i niwed yn ein cymunedau. Mae llywodraeth leol yn parhau i wneud gwaith rhagorol mewn cyfnod heriol.

Minister, you may be aware that Pembrokeshire County Council is currently considering the future of its waste and recycling centres, and the options include reducing the number of sites operated by the council and reducing the opening hours of all sites. Now, I can't emphasise the importance of waste collection and recycling to our environment and, indeed, to our health, and should residents have to travel further afield for these vital services, it may undo some of the good progress done by Pembrokeshire County Council in recent years. Therefore, can you tell us, Minister, what support can the Welsh Government offer to Pembrokeshire County Council to ensure that they can keep their sites open so that people in Pembrokeshire have access to waste and recycling centres? 

Weinidog, efallai eich bod yn ymwybodol fod Cyngor Sir Penfro ar hyn o bryd yn ystyried dyfodol ei ganolfannau gwastraff ac ailgylchu, ac mae'r opsiynau'n cynnwys lleihau nifer y safleoedd a weithredir gan y cyngor a lleihau oriau agor pob safle. Nawr, ni allaf bwysleisio pwysigrwydd casglu gwastraff ac ailgylchu i'n hamgylchedd, ac yn wir, i'n hiechyd, a phe bai'n rhaid i breswylwyr deithio ymhellach am y gwasanaethau hanfodol hyn, gallai ddadwneud peth o'r cynnydd da a wnaed gan Gyngor Sir Penfro dros y blynyddoedd diwethaf. Felly, a allwch ddweud wrthym, Weinidog, pa gymorth y gall Llywodraeth Cymru ei gynnig i Gyngor Sir Penfro i sicrhau y gallant gadw eu safleoedd ar agor fel bod gan bobl yn sir Benfro fynediad at ganolfannau gwastraff ac ailgylchu?

Well, it's good that Paul Davies does recognise the good progress that we have made in Wales in recent years in terms of household recycling. We're absolutely one of the best in Wales, and we want to maintain—. 

Wel, mae'n dda fod Paul Davies yn cydnabod y cynnydd da a wnaed gennym yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf yn ailgylchu gwastraff cartrefi. Rydym yn sicr ymhlith y gorau yng Nghymru, ac rydym am gynnal—.

I can't hear the Minister's response. I'm sure Paul Davies wants to hear the response. 

Ni allaf glywed ymateb y Gweinidog. Rwy'n siŵr fod Paul Davies yn dymuno clywed yr ymateb.

So, I was referring to our good progress in Wales in terms of our household recycling, putting us as one of the best in the world and, clearly, we want to maintain that and continue to improve our performance there.

As you say, Pembrokeshire is currently consulting on this. This is a matter for Pembrokeshire County Council. However, I will make your concerns known to the Minister for Climate Change, who has responsibility for waste.  

Felly, roeddwn yn cyfeirio at ein cynnydd da yng Nghymru yn ailgylchu gwastraff cartrefi, sy'n golygu mai ni yw un o'r gorau yn y byd, ac yn amlwg, rydym am gynnal hynny a pharhau i wella ein perfformiad yn hynny o beth.

Fel y dywedwch, mae sir Benfro yn ymgynghori ar hyn ar hyn o bryd. Mater i Gyngor Sir Penfro yw hwn. Fodd bynnag, byddaf yn rhoi gwybod am eich pryderon i'r Gweinidog Newid Hinsawdd, sydd â chyfrifoldeb am wastraff.

Canlyniadau Economaidd yng Ngorllewin De Cymru
Economic Outcomes in South Wales West

5. Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog yn ei rhoi i wella canlyniadau economaidd yng Ngorllewin De Cymru wrth ddyrannu cyllid i bortffolio'r economi? OQ57002

5. What consideration does the Minister give to the improvement of economic outcomes in South Wales West when allocating funding to the economy portfolio? OQ57002

Economic resilience continues to be one of the core aims of this Government, which is why we have invested over £600 million in grant funding to support businesses this year, and over £250 million has been provided to businesses in south-west Wales since April 2020.

Mae cadernid economaidd yn parhau i fod yn un o nodau craidd y Llywodraeth hon, a dyna pam ein bod wedi buddsoddi dros £600 miliwn mewn cyllid grant i gefnogi busnesau eleni, ac mae dros £250 miliwn wedi'i ddarparu i fusnesau yn ne-orllewin Cymru ers mis Ebrill 2020.

Can I thank the Minister for that answer, and start by declaring my interest as a sitting councillor in Bridgend County Borough Council? Minister, you may be aware that in a recent report from Bridgend County Borough Council it was revealed that average weekly wages in Bridgend county fell from £525.90 in 2019, which was near the all-Wales average, to just £464.10 in 2020, and is now the second lowest of all of Wales's 22 local authorities. I'm sure you'll agree, Minister, that sliding from mid-table to second bottom in the space of a year is surely a cause of concern to many about the job both the council and the Welsh Government is doing in improving economic outcomes in Bridgend. If that performance was replicated by a Premier League football manager, they'd have been sacked by now. Given this, what expectations does the Government place on local authorities to enhance their local economies in their areas, and what specific intervention will the Welsh Government take in Bridgend to stop the slide continuing?

A gaf fi ddiolch i'r Gweinidog am ei hateb, a dechrau drwy ddatgan fy niddordeb fel cynghorydd sy'n eistedd ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr? Weinidog, efallai eich bod yn ymwybodol fod adroddiad diweddar gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi datgelu bod cyflogau wythnosol cyfartalog yn sir Pen-y-bont ar Ogwr wedi gostwng o £525.90 yn 2019, ffigur a oedd yn agos at gyfartaledd Cymru gyfan, i ddim ond £464.10 yn 2020, sef yr isaf ond un bellach o 22 awdurdod lleol Cymru. Rwy'n siŵr y byddwch yn cytuno, Weinidog, fod llithro o ganol y tabl i'r isaf ond un mewn cyfnod o flwyddyn yn destun pryder i lawer am berfformiad y cyngor a Llywodraeth Cymru yn gwella canlyniadau economaidd ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Pe bai'r perfformiad hwnnw i'w weld gan reolwr pêl-droed yn yr Uwch Gynghrair, byddent wedi cael eu diswyddo bellach. O ystyried hyn, pa ddisgwyliadau sydd gan y Llywodraeth i awdurdodau lleol wella eu heconomïau lleol yn eu hardaloedd, a pha ymyrraeth benodol y bydd Llywodraeth Cymru yn ei gweithredu ym Mhen-y-bont ar Ogwr i atal pethau rhag dirywio ymhellach?

14:00

I have expectations of the UK Government in terms of ensuring that they're not restraining wages in the public sector, for example, as we've seen most recently from the UK Government, so it's very difficult for me to respond to this question. I'll try and be helpful and point to the role of the corporate joint committees and what they can do in terms of working together to improve the economic situation in their local areas, but I find it very difficult to respond to questions from Conservatives about people's pay when it's the UK Government that is holding pay back and which is also taking £20 out of the pockets of some of our most poor workers as a result of their changes in terms of universal credit.

Mae gennyf ddisgwyliadau y bydd Llywodraeth y DU yn sicrhau nad ydynt yn llesteirio cyflogau yn y sector cyhoeddus, er enghraifft, fel y gwelsom yn fwyaf diweddar gan Lywodraeth y DU, felly mae'n anodd iawn i mi ymateb i'r cwestiwn hwn. Fe geisiaf helpu a chyfeirio at rôl y cyd-bwyllgorau corfforaethol a'r hyn y gallant ei wneud drwy gydweithio i wella'r sefyllfa economaidd yn eu hardaloedd lleol, ond rwy'n ei chael yn anodd iawn ymateb i gwestiynau gan y Ceidwadwyr am gyflogau pobl er mai Llywodraeth y DU sy'n dal cyflogau yn ôl ac sydd hefyd yn mynd â £20 o bocedi rhai o'n gweithwyr tlotaf o ganlyniad i'w newidiadau i'r credyd cynhwysol.

Weinidog, os ydym am wella sefyllfa economaidd pobl Gorllewin De Cymru, mae angen inni daclo'r lefelau uchel ac annheg o drethi cyngor mewn awdurdodau lleol a mynd i'r afael â'r broblem gynyddol o ôl-ddyledion trethi cyngor. Mae cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gyson yn pennu un o'r lefelau uchaf o'r dreth gyngor yng Nghymru. Dyw preswylwyr ddim yn gallu deall pam mae e'n costio cymaint yn fwy i fyw yng nghyngor Castell-nedd Port Talbot a sut maen nhw'n darparu gwasanaethau sydd llawer mwy drud o'u cymharu â siroedd cyfagos. Holais i'r Prif Weinidog nôl yng Ngorffennaf a oedd y Llywodraeth wedi ystyried cynnal ymchwiliad yn benodol i awdurdodau sy'n trethu yn uwch, fel Castell-nedd Port Talbot, gyda'r nod o sicrhau lefelau treth mwy cyson yng Nghymru, ond yn anffodus ches i ddim ateb uniongyrchol i'r cwestiwn hwnnw. A all y Gweinidog felly ddarparu ateb i'r cwestiwn hwn heddiw? Ac ar ben hyn, wrth gwrs, mae'r ôl-ddyledion trethi cyngor wedi cynyddu yn sylweddol yn ystod y pandemig, gyda 55,000 o gartrefi bellach mewn ôl-ddyledion gyda'u trethi cyngor rhwng Ionawr a Mai. Felly, hoffwn hefyd holi a oes gan y Llywodraeth unrhyw fwriad i gyhoeddi cynlluniau newydd i daclo problem gynyddol ôl-ddyledion trethi cyngor, gan fod hyn yn effeithio ar deuluoedd incwm isel yn fy rhanbarth. Diolch.

Minister, if we want to improve the economic situation of the people of South Wales West, we need to tackle the high and unfair levels of council tax in local authorities and get to grips with the increased problem of council tax arrears. Neath Port Talbot council is setting regularly one of the highest levels of council tax in Wales. Residents can't understand why it costs so much more to live in Neath Port Talbot council and why they provide services that are so much more expensive as compared to nearby councils. I asked the First Minister in July whether the Government intended to hold an inquiry into higher taxation councils, with the aim of ensuring more consistent levels across Wales, but unfortunately I didn't receive a response to that question. So, could the Minister respond to that question today? And, of course, council tax arrears have increased significantly during the pandemic, with 55,000 homes now in arrears with their council tax between January and May. So, I'd also like to ask whether the Government has any intention of announcing new plans to tackle the increased problem of council tax arrears, because this is impacting low-income families in my region. Thank you.

Thank you for raising this question. Ultimately, of course, the setting of council tax is a matter for local authorities—or for the councils, I should say—themselves. That said, Welsh Government is keen to support people with council tax and the payment of council tax, and we support over 200,000 households with their council tax. Often, households aren't aware of the support that's available to them, so I would suggest in the first instance that they could contact the council or look on the Welsh Government's website for the information about the support that is there for them. The inability to collect all of the council tax through COVID I know has been a particular issue for local authorities, so last year I was able to provide local authorities with additional funding to recognise that they had found it more difficult to collect council tax, and I think that that was a useful intervention.

In terms of arrears, we've worked really hard with local government now to find a way in which arrears are sought to be collected in a way that is person centred. So, we very much ask local authorities to explore with that individual what the cause of the arrears is in the first instance—perhaps they're not claiming all of the support that they're entitled to, for example—and then to find a way that is sensitive to go about claiming those arrears. But, you know, it is a genuine issue during COVID, and we've worked hard to support local authorities, in recognising that they haven't been able to claim as much tax, and put in a much more person-centred approach to the collection of arrears.

Diolch am ofyn y cwestiwn. Yn y pen draw, wrth gwrs, mater i awdurdodau lleol eu hunain yw pennu'r dreth gyngor—neu i'r cynghorau, dylwn ddweud. Wedi dweud hynny, mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i gefnogi pobl gyda'r dreth gyngor a thalu'r dreth gyngor, ac rydym yn cefnogi dros 200,000 o aelwydydd gyda'u treth gyngor. Yn aml, nid yw aelwydydd yn ymwybodol o'r cymorth sydd ar gael iddynt, felly byddwn yn awgrymu yn y lle cyntaf y gallent gysylltu â'r cyngor neu edrych ar wefan Llywodraeth Cymru i gael gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael iddynt. Rwy'n gwybod bod anallu i gasglu'r holl dreth gyngor drwy gyfnod COVID wedi bod yn broblem benodol i awdurdodau lleol, felly y llynedd, gallais roi arian ychwanegol i awdurdodau lleol i gydnabod eu bod wedi ei chael yn anos casglu'r dreth gyngor, a chredaf fod honno'n ymyrraeth ddefnyddiol.

O ran ôl-ddyledion, rydym wedi gweithio'n galed iawn gyda llywodraeth leol yn awr i ddod o hyd i ffordd o gasglu ôl-ddyledion mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Felly, gofynnwn i awdurdodau lleol archwilio gydag unigolion beth yw achos yr ôl-ddyledion yn y lle cyntaf—efallai nad ydynt yn hawlio'r holl gymorth y mae ganddynt hawl iddo, er enghraifft—ac i ddod o hyd i ffordd sensitif o fynd ati i hawlio'r ôl-ddyledion hynny. Ond wyddoch chi, mae'n broblem wirioneddol yn ystod COVID, ac rydym wedi gweithio'n galed i gefnogi awdurdodau lleol, gan gydnabod nad ydynt wedi gallu hawlio cymaint o dreth, a rhoi dull o weithredu sy'n canolbwyntio llawer mwy ar yr unigolyn ar waith wrth fynd ati i gasglu ôl-ddyledion.

Ardrethi Busnes
Business Rates

6. A wnaiff y Gweinidog nodi polisi ardrethi busnes Llywodraeth Cymru ar gyfer y tymor seneddol hwn? OQ56991

6. Will the Minister set out the Welsh Government’s business rates policy for this parliamentary term? OQ56991

We are developing an ambitious programme of local tax reforms that support a stronger economy, stable communities and vibrant public services. Within this, we are considering how to improve our non-domestic rates system while sustaining vital revenue for local services, which deliver significant benefits for everyone.

Rydym yn datblygu rhaglen uchelgeisiol o ddiwygiadau treth lleol sy'n cefnogi economi gryfach, cymunedau sefydlog a gwasanaethau cyhoeddus bywiog. O fewn hyn, rydym yn ystyried sut i wella ein system ardrethi annomestig tra'n cynnal refeniw hanfodol ar gyfer gwasanaethau lleol sy'n sicrhau manteision sylweddol i bawb.

14:05

Thank you, Minister. Minister, your party leader, Keir Starmer, has said that the Labour Party favours the abolishing of business rates and that they should be replaced. We all know that many businesses in Wales have struggled and, with our towns needing an economic boost, it is time that our approach to business support is addressed. Was Keir Starmer talking on your behalf too, and, if he was not, what is the view of this Welsh Labour Government on the future of business rates?

Diolch. Weinidog, mae arweinydd eich plaid, Keir Starmer, wedi dweud bod y Blaid Lafur o blaid diddymu ardrethi busnes ac y dylid cael rhywbeth arall yn eu lle. Gŵyr pawb ohonom fod llawer o fusnesau yng Nghymru wedi ei chael hi'n anodd, a chyda ein trefi angen hwb economaidd, mae'n bryd mynd i'r afael â'n dull o roi cymorth busnes. A oedd Keir Starmer yn siarad ar eich rhan chi hefyd, ac os nad oedd, beth yw barn Llywodraeth Lafur Cymru am ddyfodol ardrethi busnes?

Well, it's very exciting to see how interested the Conservative benches are in the UK Government's approach to non-domestic rates. I decide non-domestic rates here in Wales, and we do so based on the situation here in Wales, which is somewhat different in terms of our economy, and we're very pleased to be in a position to do so here in Wales.

What I will say is that we're looking at an ambitious programme of reform for local taxation, considering various options for the future. I hope to say more, ideally this side of Christmas, specifically in terms of local taxation for council tax, but we're looking to see what more we can do to improve non-domestic rates. Again, there's a big opportunity for the UK Government on 27 October, through the spending review, to set out its plans for non-domestic rates in England for the next financial year, and of course it has a big impact on what we're able to do here.

You'll be aware of our scheme that we have in Wales, where retail, leisure and hospitality businesses have a full year of rate relief, which is much more generous than that which is available across the border, but to do that costs £380 million, so these are not small interventions that we're making, and they do—. If the UK Government manages to put in place a scheme that is able to support businesses in that significant way, obviously we would be looking to do something similar here in Wales. And UK Government is also undertaking the fundamental review of business rates in England and we're looking very closely at that to understand what it means for us here in Wales. For example, will they take action on taxing digital sales and so on? There are lots of questions that remain unanswered, but we look forward to that review reporting.

Wel, mae'n gyffrous iawn gweld cymaint o ddiddordeb sydd gan feinciau'r Ceidwadwyr yn ymagwedd Llywodraeth y DU at ardrethi annomestig. Fi sy'n penderfynu ar ardrethi annomestig yma yng Nghymru, a gwnawn hynny ar sail y sefyllfa yma yng Nghymru, sydd ychydig yn wahanol o ran ein heconomi, ac rydym yn falch iawn o fod mewn sefyllfa i wneud hynny yma yng Nghymru.

Yr hyn a ddywedaf yw ein bod yn edrych ar raglen ddiwygio uchelgeisiol ar gyfer trethiant lleol, gan ystyried gwahanol opsiynau ar gyfer y dyfodol. Rwy'n gobeithio dweud mwy, yr ochr hon i'r Nadolig yn ddelfrydol, ar drethiant lleol ar gyfer y dreth gyngor yn arbennig, ond rydym yn edrych i weld beth arall y gallwn ei wneud i wella ardrethi annomestig. Unwaith eto, ar 27 Hydref, mae cyfle mawr i Lywodraeth y DU nodi ei chynlluniau ar gyfer ardrethi annomestig yn Lloegr ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf drwy'r adolygiad o wariant, ac wrth gwrs mae'n cael effaith fawr ar yr hyn y gallwn ei wneud yma.

Fe fyddwch yn ymwybodol o'r cynllun sydd gennym yng Nghymru, lle mae busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch yn cael blwyddyn lawn o ryddhad ardrethi, sy'n llawer mwy hael na'r hyn sydd ar gael dros y ffin, ond mae gwneud hynny'n costio £380 miliwn, felly nid ymyriadau bach yw'r rhain, ac maent yn gwneud—. Os bydd Llywodraeth y DU yn llwyddo i sefydlu cynllun sy'n gallu cefnogi busnesau yn y ffordd sylweddol honno, yn amlwg, byddem yn ystyried gwneud rhywbeth tebyg yma yng Nghymru. Ac mae Llywodraeth y DU hefyd yn cynnal yr adolygiad sylfaenol o ardrethi busnes yn Lloegr ac rydym yn edrych yn fanwl iawn ar hynny i ddeall beth y mae'n ei olygu i ni yma yng Nghymru. Er enghraifft, a fyddant yn gweithredu ar drethu gwerthiannau digidol ac yn y blaen? Mae llawer o gwestiynau heb eu hateb o hyd, ond edrychwn ymlaen at glywed beth sydd gan yr adolygiad hwnnw i'w ddweud.

Good afternoon, Minister. May I ask you again about business rates? Because, like many colleagues in this Chamber, we're asked about business rates by small family businesses, which, at this particular time, are under a great deal of pressure. I'm just interested to know how the Welsh Government communicates to those businesses, particularly small family businesses, what reforms are taking place and indeed the control that the Welsh Government has or has not in relation to their particular situation. And may I ask as well what investment relief you are looking at in order to support those small and medium-sized businesses to invest in order to boost both productivity and decarbonisation efforts? Thank you. Diolch yn fawr iawn.

Prynhawn da, Weinidog. A gaf fi ofyn ichi eto ynglŷn ag ardrethi busnes? Oherwydd, fel llawer o gyd-Aelodau yn y Siambr hon, gofynnir i ni am ardrethi busnes gan fusnesau teuluol bach, sydd o dan bwysau mawr ar hyn o bryd. Mae gennyf ddiddordeb mewn gwybod sut y mae Llywodraeth Cymru yn cyfathrebu â'r busnesau hynny, yn enwedig busnesau teuluol bach, pa ddiwygiadau sy'n digwydd ac yn wir y rheolaeth sydd gan Lywodraeth Cymru, neu'r diffyg rheolaeth, mewn perthynas â'u sefyllfa benodol. Ac a gaf fi ofyn hefyd pa ryddhad ar gyfer buddsoddiadau yr ydych yn edrych arno er mwyn cefnogi'r busnesau bach a chanolig hynny i fuddsoddi er mwyn hybu cynhyrchiant ac ymdrechion datgarboneiddio? Diolch yn fawr iawn.

Thank you for raising that issue this afternoon. There are a number of ways in which we communicate directly with businesses. One is through Business Wales, which has an excellent database of businesses here in Wales, so we're able to get information to them very rapidly and that was extremely useful to us during the pandemic. And, of course, all businesses that are subject to non-domestic rates will be on the local register of their councils, which should, again, be a useful way to share information. And again, that was extremely useful to us during the course of the pandemic when we were able to get grants to businesses very, very rapidly indeed.

In terms of the future of business rates, I think that much depends on the outcome of the fundamental review and what that will mean for us here in Wales. Business rates here provide around £1 billion of our Welsh budget, so this is a significant amount of money, so we need to be thinking, in any kind of review of business rates, what the implications would be for public spending. I did have an excellent meeting yesterday with the Welsh Retail Consortium and they were able to talk quite passionately about the potential ways in which business rates could change to maybe further recognise investment in decarbonisation, for example. There were lots of ideas that they able to share with us, which were all very interesting. I don't have a road map for any changes today, but I'm keen to hear ideas as to what might improve the situation in the future.

Diolch am godi'r mater hwn y prynhawn yma. Rydym yn cyfathrebu'n uniongyrchol â busnesau mewn nifer o ffyrdd. Un ffordd yw drwy Busnes Cymru, sydd â chronfa ddata ragorol o fusnesau yma yng Nghymru, felly gallwn gael gwybodaeth iddynt yn gyflym iawn ac roedd hynny'n hynod o ddefnyddiol i ni yn ystod y pandemig. Ac wrth gwrs, bydd pob busnes sy'n talu ardrethi annomestig ar gofrestr leol eu cynghorau, a ddylai, unwaith eto, fod yn ffordd ddefnyddiol o rannu gwybodaeth. Ac unwaith eto, roedd hynny'n ddefnyddiol iawn i ni yn ystod y pandemig i allu cael grantiau i fusnesau yn hynod o gyflym.

Ar ddyfodol ardrethi busnes, credaf fod llawer yn dibynnu ar ganlyniad yr adolygiad sylfaenol a'r hyn y bydd hynny'n ei olygu i ni yma yng Nghymru. Mae ardrethi busnes yma yn darparu tua £1 biliwn o'n cyllideb yng Nghymru, felly mae hwn yn swm sylweddol o arian, ac mae angen inni feddwl, mewn unrhyw fath o adolygiad o ardrethi busnes, beth fyddai'r goblygiadau i wariant cyhoeddus. Cefais gyfarfod rhagorol ddoe gyda Chonsortiwm Manwerthu Cymru ac roeddent yn gallu siarad yn eithaf angerddol am y ffyrdd posibl y gallai ardrethi busnes newid, o bosibl i gydnabod buddsoddiad pellach mewn datgarboneiddio, er enghraifft. Roeddent yn gallu rhannu llawer o syniadau gyda ni, ac roeddent i gyd yn ddiddorol iawn. Nid oes gennyf gynllun ar gyfer unrhyw newidiadau heddiw, ond rwy'n awyddus i glywed syniadau am yr hyn a allai wella'r sefyllfa yn y dyfodol.

14:10
Darparu Gwasanaethau
The Delivery of Services

7. Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda llywodraeth leol yng Nghymru i wella'r modd y darperir gwasanaethau? OQ57015

7. How is Welsh Government working with local government in Wales to improve the delivery of services? OQ57015

Welsh Government works closely with local government in Wales through a range of formal and informal engagement mechanisms across all portfolios. Ministers work with leaders, and our officials work together, to achieve better policy development and service delivery outcomes for the people of Wales.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda llywodraeth leol yng Nghymru drwy amrywiaeth o fecanweithiau ymgysylltu ffurfiol ac anffurfiol ar draws pob portffolio. Mae Gweinidogion yn gweithio gydag arweinwyr, ac mae ein swyddogion yn gweithio gyda'i gilydd, i sicrhau eu bod yn datblygu polisïau gwell a chanlyniadau gwell wrth ddarparu gwasanaethau i bobl Cymru.

Diolch yn fawr, Gweinidog. I think it's fair to say that there was a general view that, during the pandemic, Welsh Government worked very well with local authorities and local authority leaders, with, sometimes, the new technology aiding that in making weekly meetings and very regular meetings much easier to do, and also that local authorities working with the voluntary sector were able to do so more quickly and with less bureaucracy.

I just wonder, Minister, to what extent that experience of working during the pandemic has been, and is being, evaluated, so that some of those better ways of working, more effective ways of working, might be retained where appropriate. I guess that some of them might have only been appropriate for more or less an emergency situation, as we had. But, presumably, some of them could be retained to benefit the people of Wales.

Also, to what extent is digital transformation, which again has been very important during the pandemic in terms of the delivery of services and new ways of working—? To what extent will the Welsh Government work with local authorities to make sure that those digital possibilities are fully used and utilised, again for the benefit of our communities here in Wales? 

Diolch yn fawr, Weinidog. Credaf ei bod yn deg dweud bod yna farn gyffredinol fod Llywodraeth Cymru, yn ystod y pandemig, wedi gweithio'n dda iawn gydag awdurdodau lleol ac arweinwyr awdurdodau lleol, gyda'r dechnoleg newydd, weithiau, yn helpu hynny i sicrhau bod cyfarfodydd wythnosol a chyfarfodydd rheolaidd iawn yn llawer haws i'w gwneud, a bod awdurdodau lleol sy'n gweithio gyda'r sector gwirfoddol yn gallu gwneud hynny'n gyflymach a chyda llai o fiwrocratiaeth.

Tybed, Weinidog, i ba raddau y mae'r profiad hwnnw o weithio yn ystod y pandemig wedi cael ei werthuso, ac yn cael ei werthuso, fel y gellid cadw rhai o'r ffyrdd gwell hynny o weithio, ffyrdd mwy effeithiol o weithio, lle bo'n briodol. Rwy'n tybio mai ar gyfer sefyllfa o argyfwng fwy neu lai yn unig, fel y gwelsom, y gallai rhai ohonynt fod wedi bod yn addas. Ond mae'n debyg y gellid cadw rhai ohonynt er budd pobl Cymru.

Hefyd, i ba raddau y mae trawsnewid digidol, sydd eto wedi bod yn bwysig iawn yn ystod y pandemig wrth ddarparu gwasanaethau a ffyrdd newydd o weithio—? I ba raddau y bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag awdurdodau lleol i sicrhau bod y posibiliadau digidol hynny'n cael eu defnyddio a'u defnyddio'n llawn, unwaith eto er budd ein cymunedau yma yng Nghymru?

John Griffiths is right to say that relationships were excellent through the pandemic, and the new ways of working really did enable that. It's important that we build on both the relationships and the new technologies that have enabled those relationships to be very strong throughout the pandemic.

So, I just—last week, I think it was—chaired a meeting of the Welsh Government Cabinet and all 22 local authority leaders in Wales, and that was the first time that we'd come together in a forum like that, and we did so digitally. It was an excellent meeting, where we really focused down on two of the big problems and big challenges that we're facing—so, the challenges in social care and also the challenges of climate change—exploring how we can work together to address those two big challenges. So, that was a really, really useful, informative and exciting meeting in terms of the new ways of working and the outcomes of it.

The digital strategy for Wales was published in March of this year. So, it was published very much in the context of COVID, and it sets out a really strong vision and ambition for a co-ordinated digital approach here in Wales. So, we're now working on delivering that strategy, and, as part of that, we are considering what more we can do through the Centre for Digital Public Services Wales, which was set up last year to support the whole of the Welsh public sector in the delivery of better public services, and that's critical, really, to the strategy's success. An example of where it's demonstrating the value of collaboration and designing services around user needs is by working with three authorities, so far, on a digital transformation project on accessing adult social care services and sharing learning. So, huge opportunities, I think, with digital, for us to improve public services and people's experiences.  

Mae John Griffiths yn iawn i ddweud bod y cysylltiadau'n rhagorol drwy'r pandemig, ac fe wnaeth y ffyrdd newydd o weithio alluogi hynny mewn gwirionedd. Mae'n bwysig ein bod yn adeiladu ar y cysylltiadau a'r technolegau newydd sydd wedi galluogi'r cysylltiadau hynny i fod yn gryf iawn drwy gydol y pandemig.

Felly, fe gadeiriais—yr wythnos diwethaf, rwy'n credu—gyfarfod o Gabinet Llywodraeth Cymru a phob un o'r 22 arweinydd awdurdod lleol yng Nghymru, a dyna'r tro cyntaf inni ddod at ein gilydd mewn fforwm o'r fath, a gwnaethom hynny'n ddigidol. Roedd yn gyfarfod rhagorol, lle gwnaethom ganolbwyntio'n fanwl ar ddwy o'r problemau mawr a'r heriau mawr sy'n ein hwynebu—yr heriau ym maes gofal cymdeithasol a heriau newid hinsawdd—gan archwilio sut y gallwn gydweithio i fynd i'r afael â'r ddwy her fawr. Felly, roedd hwnnw'n gyfarfod gwirioneddol ddefnyddiol, addysgiadol a chyffrous ar y ffyrdd newydd o weithio a chanlyniadau hynny.

Cyhoeddwyd y strategaeth ddigidol ar gyfer Cymru ym mis Mawrth eleni. Felly, fe'i cyhoeddwyd i raddau helaeth yng nghyd-destun COVID, ac mae'n nodi gweledigaeth ac uchelgais cryf iawn ar gyfer dull digidol cydgysylltiedig o weithredu yma yng Nghymru. Felly, rydym yn awr yn gweithio ar gyflawni'r strategaeth honno, ac fel rhan o hynny, rydym yn ystyried beth arall y gallwn ei wneud drwy Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol Cymru, a sefydlwyd y llynedd i gefnogi sector cyhoeddus Cymru yn ei gyfanrwydd i ddarparu gwell gwasanaethau cyhoeddus, ac mae hynny'n allweddol, mewn gwirionedd, i lwyddiant y strategaeth. Un enghraifft o ble y mae'n dangos gwerth cydweithio a chynllunio gwasanaethau o amgylch anghenion defnyddwyr yw drwy weithio gyda thri awdurdod, hyd yma, ar brosiect trawsnewid digidol ar fynediad at wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion a rhannu dysgu. Felly, cyfleoedd enfawr, rwy'n meddwl, gyda digidol, i ni wella gwasanaethau cyhoeddus a phrofiadau pobl.  

Minister, can I ask you about support for community councils, in particular, from Welsh Government? I'm aware that, under the Local Government and Elections (Wales) Act 2021, there's a requirement for community councils to put in place systems to allow for in-person, remote or hybrid meetings. Many community councils, of course, meet in community centres or village halls, and don't have access to the internet. So, there is an issue for those councils, in particular, that need support. I'm aware that the Welsh Government did have a fund that was available for people to apply for, but that particular fund is now closed to new bids. So, can I ask what further support the Welsh Government will be giving to local community councils in this particular regard?  

Weinidog, a gaf fi ofyn ichi am gefnogaeth i gynghorau cymuned, yn arbennig, gan Lywodraeth Cymru? Rwy'n ymwybodol, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, fod gofyniad i gynghorau cymuned sefydlu systemau i ganiatáu cyfarfodydd wyneb yn wyneb, o bell neu hybrid. Mae llawer o gynghorau cymuned, wrth gwrs, yn cyfarfod mewn canolfannau cymunedol neu neuaddau pentref, ac nid oes ganddynt fynediad at y rhyngrwyd. Felly, mae angen cymorth ar y cynghorau hynny, yn arbennig. Rwy'n ymwybodol fod gan Lywodraeth Cymru gronfa a oedd ar gael i bobl wneud cais amdani, ond mae'r gronfa honno bellach ar gau i geisiadau newydd. Felly, a gaf fi ofyn pa gefnogaeth bellach y bydd Llywodraeth Cymru yn ei rhoi i gynghorau cymuned lleol yn y cyd-destun hwn?

Well, I very recently approved funding for a new digital delivery manager for town and community councils in Wales, and the expectation is that they will build on the good work that has already been established. Of course, we consulted on the requirement in terms of future hybrid working, and it should be clear that what's required of town and community councils is that the person who's attending remotely should be heard and can hear. So, I think that that can be done very simply at low cost, if necessary. But I'm keen to work with town and community councils, through the new digital delivery manager, to better understand what the specific issues are and if there are ways that we can help resolve them.

Wel, yn ddiweddar iawn, cymeradwyais gyllid ar gyfer rheolwr cyflawni digidol newydd ar gyfer cynghorau tref a chymuned yng Nghymru, a'r disgwyl yw y byddant yn adeiladu ar y gwaith da sydd eisoes wedi'i sefydlu. Wrth gwrs, fe wnaethom ymgynghori ar y gofyniad ynglŷn â gweithio hybrid yn y dyfodol, a dylai fod yn glir mai'r hyn sy'n ofynnol gan gynghorau tref a chymuned yw y dylai'r sawl sy'n mynychu o bell allu clywed a chael ei glywed. Felly, credaf y gellir gwneud hynny am gost isel, os oes angen. Ond rwy'n awyddus i weithio gyda chynghorau tref a chymuned, drwy'r rheolwr cyflawni digidol newydd, i ddeall yn well beth yw'r problemau penodol ac a oes ffyrdd y gallwn helpu i'w datrys.

14:15

Ac yn olaf, Vikki Howells, cwestiwn 8.

Finally, Vikki Howells, question 8.

Adfer Tomenni Glo
Coal Tip Remediation

8. Pa gynnydd sydd wedi'i wneud o ran sicrhau setliad ariannol cynaliadwy gan Lywodraeth y DU i gefnogi'r gwaith o adfer 2,100 o domenni glo Cymru yn effeithiol? OQ57006

8. What progress has been made in securing a sustainable financial settlement from the UK Government to support effective remediation of Wales's 2,100 coal tips? OQ57006

UK Government must act to tackle the long-term legacy cost to Wales of remediation, reclamation and repurposing of coal tip sites, which are a legacy of the pre-devolution mining industry. At least £600 million is needed over a decade and a half, far more than anticipated when devolution and our current funding arrangements began.

Rhaid i Lywodraeth y DU weithredu i fynd i'r afael â'r gost etifeddol hirdymor i Gymru o atgyweirio, adfer ac ail-lunio safleoedd tomenni glo, a etifeddwyd gan y diwydiant glo cyn datganoli. Mae angen o leiaf £600 miliwn dros ddegawd a hanner, llawer mwy na'r disgwyl pan ddechreuodd datganoli a'n trefniadau ariannu presennol.

Thank you, Minister, for your answer. The physical scars of the industrial revolution are a legacy that we live with today, with nearly 40 per cent of all disused UK coal tips being here in Wales. As you so rightly said, the reclamation costs are on a scale in excess of anything that could have been anticipated when devolution began, but it’s important that we deal with this issue now. So, will you press the UK Government in the forthcoming spending review to commit the investment needed to tackle this long-standing issue, in areas like the Cynon Valley, to ensure the safety of all our communities?

Diolch am eich ateb, Weinidog. Mae creithiau ffisegol y chwyldro diwydiannol yn etifeddiaeth yr ydym yn byw gyda hi heddiw, gyda bron i 40 y cant o'r holl domenni glo segur yn y DU yma yng Nghymru. Fel y dywedoch chi mor gywir, mae costau adfer ar raddfa sy'n uwch nag unrhyw beth y gellid bod wedi'i ragweld pan ddechreuodd datganoli, ond mae'n bwysig ein bod yn ymdrin â'r mater hwn yn awr. Felly, a wnewch chi bwyso ar Lywodraeth y DU yn yr adolygiad o wariant sydd i ddod i ymrwymo'r buddsoddiad sydd ei angen i fynd i'r afael â'r broblem hirsefydlog hon, mewn ardaloedd fel Cwm Cynon, i sicrhau diogelwch ein holl gymunedau?

Yes, I can absolutely give that commitment to press the UK Government on this particular issue. Ahead of the spending review I’ll be writing to the Chancellor outlining our priorities for Wales in that letter, and I will be requesting that the UK Government works urgently with us to develop a formal strategy and funding programme for long-term remediation, reclamation and repurposing of coal tip sites, to manage the climate change impacts, and address the public safety concerns in that area.

At the introductory meeting I had with the new Chief Secretary to the Treasury recently, I took the opportunity to outline our key priorities for the spending review, and I was very clear that coal tip safety is our key concern that we want to see addressed in this spending review. I look forward to a meeting with the Chief Secretary tomorrow where I’ll again be pressing the exact points that you’ve raised this afternoon.

Gallaf yn bendant roi'r ymrwymiad hwnnw i bwyso ar Lywodraeth y DU mewn perthynas â'r mater hwn. Cyn yr adolygiad o wariant, byddaf yn ysgrifennu at y Canghellor yn amlinellu ein blaenoriaethau i Gymru yn y llythyr hwnnw, a byddaf yn gofyn i Lywodraeth y DU weithio ar frys gyda ni i ddatblygu strategaeth ffurfiol a rhaglen ariannu ar gyfer atgyweirio, adfer ac ail-lunio safleoedd tomenni glo yn hirdymor, er mwyn rheoli effeithiau newid hinsawdd a lleddfu pryderon yn ymwneud â diogelwch y cyhoedd yn hynny o beth.

Yn y cyfarfod rhagarweiniol a gefais gyda Phrif Ysgrifennydd newydd y Trysorlys yn ddiweddar, manteisiais ar y cyfle i amlinellu ein blaenoriaethau allweddol ar gyfer yr adolygiad o wariant, ac roeddwn yn glir iawn mai diogelwch tomenni glo yw ein pryder allweddol yr ydym am ei weld yn cael sylw yn yr adolygiad o wariant. Edrychaf ymlaen at gyfarfod â'r Prif Ysgrifennydd yfory lle byddaf unwaith eto'n pwyso mewn perthynas â'r union bwyntiau a nodwyd gennych y prynhawn yma.

2. Cwestiynau i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd
2. Questions to the Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd

Y cwestiynau nesaf fydd y rhai i'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r cwestiwn cyntaf gan Samuel Kurtz.

The next set of questions are those to the Minister for Rural Affairs and North Wales, and the first question comes from Samuel Kurtz.

Diogelu Bywyd Morol
The Protection of Marine Life

1. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch y flaenoriaeth a roddir i ddiogelu bywyd morol wrth benderfynu ar bolisi pysgodfeydd Llywodraeth Cymru? OQ57001

1. What discussions has the Minister had with the Minister for Climate Change regarding the priority given to the protection of marine life in deciding the Welsh Government's fisheries policy? OQ57001

Member
Lesley Griffiths MS 14:18:02
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd

I have regular discussions with the Minister for Climate Change, and we are working across portfolios to develop the joint fisheries statement to set out policies for sustainable fisheries management to deliver the fisheries objectives. This will include our commitment to the delivery of an ecosystem-based approach to fisheries management.

Rwy'n cael trafodaethau rheolaidd gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd, ac rydym yn gweithio ar draws y portffolios i ddatblygu'r cyd-ddatganiad pysgodfeydd i nodi polisïau ar gyfer rheoli pysgodfeydd yn gynaliadwy er mwyn cyflawni'r amcanion pysgodfeydd. Bydd hyn yn cynnwys ein hymrwymiad i ddarparu dull rheoli ar lefel yr ecosystem ar gyfer pysgodfeydd.

Thank you, Minister. You will be delighted to hear, I’m sure, that I’ve been recently appointed the Atlantic grey seal champion, and last week I enjoyed a meeting with the Marine Conservation Society on Tenby north beach to discuss some of the challenges that these creatures face from human actions while undertaking a beach clean. At this time of year the Pembrokeshire and Carmarthenshire coastline sees many new-born seal pups venturing forth for the first time into the wild Atlantic ocean, but, sadly, one of the main threats to these amazing creatures is the pollution created by marine traffic. With the responsibility for protecting our marine wildlife falling under your colleague the Minister for Climate Change, and the responsibility for fisheries within your own portfolio, can you detail what action you and your ministerial colleague are taking to ensure that the future of these welcome visitors to our coastline are safeguarded for generations to come?

Diolch, Weinidog. Fe fyddwch yn falch iawn o glywed, rwy'n siŵr, fy mod wedi cael fy mhenodi yn hyrwyddwr y morlo llwyd yn ddiweddar, a'r wythnos diwethaf, tra'n cymryd rhan mewn gweithgaredd glanhau traeth ar draeth y gogledd, Dinbych-y-pysgod, mwynheais gyfarfod â'r Gymdeithas Cadwraeth Forol i drafod rhai o'r heriau y mae'r creaduriaid hyn yn eu hwynebu yn sgil gweithredoedd pobl. Ar yr adeg hon o'r flwyddyn mae llawer o forloi bach newydd-anedig yn mentro allan am y tro cyntaf i gefnfor gwyllt yr Iwerydd ar arfordir sir Benfro a sir Gaerfyrddin ond yn anffodus, un o'r prif fygythiadau i'r creaduriaid rhyfeddol hyn yw'r llygredd sy'n cael ei greu gan draffig morol. Gyda'r cyfrifoldeb dros ddiogelu ein bywyd gwyllt morol ar ysgwyddau eich cyd-Weinidog, y Gweinidog Newid Hinsawdd, a'r cyfrifoldeb am bysgodfeydd o fewn eich portffolio eich hun, a allwch fanylu ar ba gamau yr ydych chi a'ch cyd-Weinidog yn eu cymryd i sicrhau bod dyfodol yr ymwelwyr hyn â'n harfordir yn cael ei ddiogelu am genedlaethau i ddod?

Well done on being appointed the Atlantic grey seal champion. You should have a little competition with your colleague Darren Millar how many times you can say what you're champion for in the Chamber. [Laughter.] I think it's been very lovely to see how many seal pups we have seen around our coast over the summer. Going back to your specific question about the conversations that the Minister for Climate Change and I have around our policies, it is really important that we make sure that, for instance, all our designated features within our marine protected areas are assessed against any potential harms from activities such as those you referred to.

Da iawn chi ar gael eich penodi'n hyrwyddwr y morlo llwyd. Dylech gael cystadleuaeth gyda'ch cyd-Aelod, Darren Millar, i weld sawl gwaith y gallwch ddweud yn y Siambr pa rywogaeth yr ydych yn hyrwyddwr arni. [Chwerthin.] Rwy'n credu ei bod wedi bod yn hyfryd iawn gweld cymaint o forloi bach o gwmpas ein harfordir dros yr haf. I fynd yn ôl at eich cwestiwn penodol am y sgyrsiau rhwng y Gweinidog Newid Hinsawdd a minnau ynglŷn â'n polisïau, mae'n bwysig iawn ein bod yn sicrhau, er enghraifft, fod ein holl nodweddion dynodedig yn ein hardaloedd morol gwarchodedig yn cael eu hasesu yn erbyn unrhyw niwed posibl o weithgareddau fel y rhai y cyfeirioch chi atynt.

14:20

Protection of the marine environment is something that I've been championing for many, many years, and one particular issue that I've raised in the Chamber on a number of occasions is the reintroduction of scallop dredging in a small area of Cardigan bay, a special area of conservation, and the impact on marine life in that area. Minister, it's been several years now since this activity was restarted, and I'm keen to know what assessment has been carried out with regard to the environmental impact of scallop dredging on this site since it was reintroduced in 2016.

Mae diogelu'r amgylchedd morol yn rhywbeth y bûm yn ei hyrwyddo ers blynyddoedd lawer, ac un mater penodol a godais yn y Siambr droeon yw ailgyflwyno treillio am gregyn bylchog mewn ardal fechan ym mae Ceredigion, ardal gadwraeth arbennig, a'r effaith ar fywyd morol yn yr ardal honno. Weinidog, mae nifer o flynyddoedd bellach ers ailgychwyn y gweithgaredd hwn, ac rwy'n awyddus i wybod pa asesiad a gynhaliwyd o effaith amgylcheddol treillio am gregyn bylchog ar y safle hwn ers ei ailgyflwyno yn 2016.

Thank you, and I can reassure Joyce Watson that dredge fishing for scallops is highly regulated in Welsh waters, and that includes through spatial restrictions as well. We closely monitor the activity. We take enforcement action wherever necessary, and this is principally done by tracking vessels using the vessel monitoring systems that we have on our fisheries patrol vessels, which include the Rhodri Morgan, for instance, and also through port and harbour-based inspections by our marine enforcement officers. And each year before the scallop fishery reopens, the Welsh Government conducts a comprehensive habitats regulatory assessment, and that is only done with further agreement from Natural Resources Wales.

Diolch, a gallaf dawelu meddwl Joyce Watson fod treillio am gregyn bylchog yn cael ei reoleiddio'n llym yn nyfroedd Cymru, ac mae hynny'n cynnwys drwy gyfyngiadau gofodol hefyd. Rydym yn monitro'r gweithgaredd yn ofalus. Rydym yn rhoi camau gorfodi ar waith lle bynnag y bo angen, a gwneir hyn yn bennaf drwy dracio llongau gan ddefnyddio'r systemau monitro llongau sydd gennym ar ein llongau patrolio pysgodfeydd, sy'n cynnwys llong y Rhodri Morgan, er enghraifft, a hefyd drwy archwiliadau porthladd a harbwr gan ein swyddogion gorfodi morol. A phob blwyddyn cyn i'r bysgodfa cregyn bylchog ailagor, mae Llywodraeth Cymru yn cynnal asesiad rheoleiddio cynhwysfawr o'r cynefinoedd, a dim ond gyda chytundeb pellach Cyfoeth Naturiol Cymru y gwneir hynny.

Could I first of all, just as the salmon champion of the Senedd, ask the seals to play gently? [Laughter.] But I have a particular interest, as the Minister knows, in the partnership working that underpins both fisheries and marine management, the exploitation, sustainably, of our natural resources, alongside the ecosystem approach, which she rightly said would form the basis of Welsh Government thinking. So, I wonder whether she is taking the time to look at the effective working of both the national and the local groups—the Wales marine action and advisory group, but also those that underpin it on a local basis—to make sure that we've got that balance right, that all voices are being heard, and that there's an effective partnership. It's been quite a few years now since they've been put in place, so it seems that it's an appropriate time to say, 'Are they working effectively, are they getting the balance right for nature and also for sustainable exploitation?'

A gaf fi yn gyntaf oll, fel hyrwyddwr eogiaid y Senedd, ofyn i'r morloi chwarae'n ofalus? [Chwerthin.] Ond mae gennyf ddiddordeb arbennig, fel y gŵyr y Gweinidog, yn y gwaith partneriaeth sy'n sail i bysgodfeydd a rheoli morol, yr ymelwa, yn gynaliadwy, ar ein hadnoddau naturiol, ochr yn ochr â'r dull rheoli ar lefel yr ecosystem, y dywedodd yn gywir y byddai'n sail i ystyriaeth Llywodraeth Cymru. Felly, tybed a yw'n rhoi amser i edrych ar waith effeithiol y grwpiau cenedlaethol a lleol—grŵp cynghori a gweithredu Cymru ar faterion morol, ond hefyd y grwpiau sy'n ei gynnal yn lleol—i sicrhau bod y cydbwysedd hwnnw'n iawn gennym, fod pob llais yn cael ei glywed, a bod partneriaeth effeithiol yn bodoli. Mae cryn dipyn o flynyddoedd bellach ers iddynt gael eu rhoi ar waith, felly mae'n ymddangos ei bod yn amser priodol i ddweud, 'A ydynt yn gweithio'n effeithiol, a yw'r cydbwysedd yn iawn ganddynt ar gyfer natur a hefyd ar gyfer ymelwa cynaliadwy?'

Thank you. I haven't had any discussions, certainly with this part of the portfolio; I would imagine the Minister for Climate Change, that would now fall within her remit. But I think it is really important that we work with the groups, such as you suggest, because if we're going to get good environmental status, for instance, for our waters, which we are trying to achieve at the moment, we really need to listen to what these people are telling us and what work is being carried out. But I will ask the Minister for Climate Change to update you.

Diolch. Nid wyf wedi cael unrhyw drafodaethau, yn sicr gyda'r rhan hon o'r portffolio; byddwn yn dychmygu y byddai hynny bellach yn dod o fewn cylch gwaith y Gweinidog Newid Hinsawdd. Ond rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn ein bod yn gweithio gyda'r grwpiau, fel yr awgrymwch, oherwydd os ydym am gael statws amgylcheddol da, er enghraifft, i'n dyfroedd, rhywbeth yr ydym yn ceisio'i gyflawni ar hyn o bryd, mae gwir angen inni wrando ar beth y mae'r bobl hyn yn ei ddweud wrthym a pha waith sy'n cael ei wneud. Ond fe ofynnaf i'r Gweinidog Newid Hinsawdd roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Cynnyrch Lleol ar gyfer Prydau Ysgol
Local Produce for School Meals

2. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidog y Gymraeg ac Addysg ynghylch cyrchu cynnyrch lleol ar gyfer prydau ysgol? OQ57003

2. What discussions has the Minister had with the Minister for Education and Welsh Language regarding the sourcing of local produce for school meals? OQ57003

The Welsh Government is progressing a foundational economy policy, of which food is an integral part. Cabinet colleagues and I regularly discuss linkages between our portfolios and the wider procurement of local produce. Local authorities and schools are responsible for purchasing food for school meals and procuring from agreed suppliers.

Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu polisi economi sylfaenol, gyda bwyd yn rhan annatod ohono. Mae fy nghyd-Weinidogion a minnau yn cael trafodaethau rheolaidd ar y cysylltiadau rhwng ein portffolios a chaffael cynnyrch lleol yn ehangach. Awdurdodau lleol ac ysgolion sy'n gyfrifol am brynu bwyd ar gyfer prydau ysgol a chaffael gan gyflenwyr y cytunwyd arnynt.

Thank you, Minister. In the interests of lowering carbon emissions, procuring local produce for school meals would help towards the Welsh Government's targets and obviously help tackle climate change. I'd be grateful if you could outline how the Welsh Government is working with local authorities to understand, monitor, measure, assess how much local produce is being used in school meals and where it comes from.

Diolch, Weinidog. Er mwyn lleihau allyriadau carbon, byddai caffael cynnyrch lleol ar gyfer prydau ysgol yn helpu tuag at dargedau Llywodraeth Cymru ac yn amlwg yn helpu i fynd i'r afael â newid hinsawdd. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag awdurdodau lleol i ddeall, monitro, mesur, asesu faint o gynnyrch lleol sy'n cael ei ddefnyddio mewn prydau ysgol ac o ble y daw.

Thank you. We obviously recognise the very clear benefits of procuring local produce in terms of issues, and that includes food miles, which, obviously, would play into the significant part of your question. I also think if you use local produce, it helps children and young people really connect with their local environment too. There are a couple of local authorities that are working very hard in this area. I know Caerphilly County Borough Council and I think Carmarthenshire County Council are currently looking at the way we procure food, and, obviously, the monitoring of the carbon emissions would be part of that work going forward. Sorry, it was Monmouthshire, as well, that are really working hard in this area. But, again, this wouldn't really sit within my portfolio, but I will ensure that if there is any further information that the Minister responds.

Diolch. Rydym yn amlwg yn cydnabod manteision clir iawn caffael cynnyrch lleol o safbwynt gwahanol ystyriaethau, ac mae hynny'n cynnwys milltiroedd bwyd, a fyddai, yn amlwg, yn rhan bwysig o'ch cwestiwn. Hefyd, os ydych yn defnyddio cynnyrch lleol, credaf fod hynny'n helpu plant a phobl ifanc i gysylltu'n dda â'u hamgylchedd lleol. Mae un neu ddau o awdurdodau lleol yn gweithio'n galed iawn yn y maes hwn. Gwn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, a Chyngor Sir Caerfyrddin, rwy'n credu, yn edrych ar y ffordd yr ydym yn caffael bwyd ar hyn o bryd, ac yn amlwg, byddai monitro'r allyriadau carbon yn rhan o'r gwaith hwnnw wrth symud ymlaen. Mae'n ddrwg gennyf, mae sir Fynwy, hefyd yn gweithio'n galed iawn yn y maes hwn. Ond unwaith eto, ni fyddai hyn yn rhan o fy mhortffolio i, ond fe wnaf yn siŵr fod y Gweinidog yn ymateb os oes unrhyw wybodaeth bellach.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Reit. Cwestiynau'r llefarwyr.

Questions from the party spokespeople.

Sorry about that pause. I was on the wrong part of my script.

Mae'n ddrwg gennyf am yr oedi. Roeddwn ar y rhan anghywir yn fy sgript.

Cwestiynau'r llefarwyr. Llefarydd y Ceidwadwyr yn gyntaf, Darren Millar.

Questions from the party spokespeople. Conservative spokesperson first of all, Darren Millar.

Diolch, Llywydd. In your capacity as Minister for north Wales, what action are you taking to unlock the moratorium on capital investment in roads in the region?

Diolch, Lywydd. Yn rhinwedd eich swydd fel Gweinidog gogledd Cymru, pa gamau a gymerir gennych i ddatgloi'r moratoriwm ar fuddsoddi cyfalaf mewn ffyrdd yn y rhanbarth?

14:25

So, you will be aware that the Deputy Minister for Climate Change has brought forward a road review. That has not yet reported, but, obviously, once that reports, we can see what schemes will continue to proceed and we can look at the funding issues then.

Fe fyddwch yn ymwybodol fod y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cyflwyno adolygiad ffyrdd. Nid yw wedi adrodd eto, ond yn amlwg, pan fydd yn adrodd, gallwn weld pa gynlluniau fydd yn parhau a gallwn edrych ar y materion ariannu bryd hynny.

Thank you for that answer, Minister, but many people in north Wales will not consider it to be good enough. The Labour Party made pre-election promises that it would deliver significant improvements to the trunk road network in north Wales. You said that you would deliver a Menai crossing—a third Menai crossing—but it's been put on hold. You said that you would remove roundabouts in Llanfairfechan and Penmaenmawr on the A55, and those projects have been put on hold. And you also said that you'd deliver on the promise to address congestion around Deeside, but that's been put on hold. So, these are big projects, which you've promised to deliver for the people of north Wales, which are now in the deep freeze as a result of the decisions being taken by this Government. People in north Wales would expect that, as the Minister for north Wales, you would be shouting out to unlock those projects and ensure their delivery. But isn't it the truth, I'm afraid to say, that this Labour Government simply doesn't care about north Wales, and that's why other projects are proceeding while these are on ice?

Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog, ond ni fydd llawer o bobl yng ngogledd Cymru yn ystyried ei fod yn ddigon da. Gwnaeth y Blaid Lafur addewidion cyn yr etholiad y byddai'n sicrhau gwelliannau sylweddol i'r rhwydwaith cefnffyrdd yng ngogledd Cymru. Fe ddywedoch chi y byddech yn darparu pont dros y Fenai—trydedd bont y Fenai—ond mae wedi'i gohirio. Fe ddywedoch chi y byddech yn cael gwared ar gylchfannau yn Llanfairfechan a Phenmaenmawr ar yr A55, ac mae'r prosiectau hynny wedi'u gohirio. Ac fe ddywedoch chi hefyd y byddech yn cyflawni'r addewid i fynd i'r afael â thagfeydd o amgylch Glannau Dyfrdwy, ond mae hynny wedi'i ohirio. Felly, mae'r rhain yn brosiectau mawr yr addawoch chi eu cyflawni ar gyfer pobl gogledd Cymru, ac maent bellach wedi'u rhewi o ganlyniad i'r penderfyniadau a wneir gan y Llywodraeth hon. Byddai pobl yng ngogledd Cymru yn disgwyl y byddech chi, fel Gweinidog gogledd Cymru, yn galw am ddatgloi'r prosiectau hyn a sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni. Ond onid y gwir, mae arnaf ofn, yw nad yw'r Llywodraeth Lafur hon yn malio am ogledd Cymru, ac mai dyna pam y mae prosiectau eraill yn mynd rhagddynt tra bo'r rhain wedi'u rhewi?

Well, Darren Millar knows that that is absolutely not true. I'm a Member from north-east Wales and I would never allow that to happen. The fact that we have a Minister for north Wales and we have had for a significant number of years, with a Cabinet sub-committee for north Wales, absolutely shows that, so please don't mislead in that way. You say that they're in the deep freeze; they're not in the deep freeze. There is currently a review going on. As you say, there were manifesto commitments made. This is a five-year Government, we're five months into it, so I don't think you can say that these things will not happen. There is a review process going on, and once the review process has reported and we see what goes on, then perhaps you can start shouting.

Wel, mae Darren Millar yn gwybod nad yw hynny'n wir o gwbl. Rwy'n Aelod o ogledd-ddwyrain Cymru ac ni fyddwn byth yn caniatáu i hynny ddigwydd. Mae'r ffaith bod gennym Weinidog gogledd Cymru a hynny ers nifer sylweddol o flynyddoedd, gydag is-bwyllgor Cabinet ar gyfer gogledd Cymru, yn dangos hynny'n glir, felly peidiwch â chamarwain yn y ffordd honno. Rydych yn dweud eu bod wedi'u rhewi; nid ydynt wedi'u rhewi. Mae adolygiad ar y gweill ar hyn o bryd. Fel y dywedwch, gwnaed ymrwymiadau maniffesto. Llywodraeth bum mlynedd yw hon, rydym bum mis i mewn iddi, felly nid wyf yn credu y gallwch ddweud na fydd y pethau hyn yn digwydd. Mae proses adolygu ar y gweill, a phan fydd y broses adolygu wedi adrodd ac y cawn weld beth sy'n digwydd, efallai y cewch ddechrau gweiddi wedyn.

But given that they are manifesto commitment, and you've just suggested they'll be delivered within the five years of the Labour Government's term, why on earth would you put them in the deep freeze in the first place? The reality is that they should be progressing, because you've given a clear commitment. I accept what you say in terms of your care for north-east Wales: that is a place that you have ably represented for many years. But I'm afraid that the voice of north Wales around that Cabinet table doesn't appear to actually carry a great deal of clout, because if you look at the record of this Government on north Wales, our health service, the worst A&E performance of all of the health boards is the one that serves the north-Wales region. We've got the longest waiting times of the whole of Wales—in fact, amongst the worst in the whole of the United Kingdom. We know that local authorities, on average, in north Wales get worse settlements than other parts of the country, and we know that the road projects that have been put on ice in north Wales have been frozen while projects are still proceeding in south Wales and in other parts of the country. Doesn't that evidence clearly show that this is a Government that doesn't actually prioritise north Wales, that that's always the second on its list of priorities, and that it's actually time that this Government levelled up across the whole of Wales in order that we can have some fairness for our region in the north?

Ond o gofio eu bod yn ymrwymiad maniffesto, a'ch bod newydd awgrymu y byddant yn cael eu cyflawni o fewn pum mlynedd tymor y Llywodraeth Lafur, pam ar y ddaear y byddech yn eu rhewi yn y lle cyntaf? Y gwir amdani yw y dylent fod yn mynd rhagddynt, oherwydd rydych wedi rhoi ymrwymiad clir. Rwy'n derbyn yr hyn a ddywedwch, eich bod yn malio am ogledd-ddwyrain Cymru: mae hwnnw'n lle rydych wedi'i gynrychioli'n fedrus ers blynyddoedd lawer. Ond mae arnaf ofn nad yw llais gogledd Cymru o amgylch bwrdd y Cabinet i'w weld yn cael llawer iawn o ddylanwad, oherwydd os edrychwch ar gyflawniad y Llywodraeth hon yng ngogledd Cymru, ein gwasanaeth iechyd, y perfformiad damweiniau ac achosion brys gwaethaf o bob un o'r byrddau iechyd yw'r un sy'n gwasanaethu rhanbarth gogledd Cymru. Gennym ni y mae'r amseroedd aros hwyaf yng Nghymru gyfan—ymhlith y gwaethaf yn y Deyrnas Unedig gyfan mewn gwirionedd. Gwyddom fod awdurdodau lleol, ar gyfartaledd, yng ngogledd Cymru yn cael setliadau gwaeth na rhannau eraill o'r wlad, a gwyddom fod prosiectau ffyrdd yng ngogledd Cymru wedi'u rhewi tra bod prosiectau'n dal i fynd rhagddynt yn ne Cymru ac mewn rhannau eraill o'r wlad. Onid yw'r dystiolaeth honno'n dangos yn glir mai Llywodraeth yw hon nad yw'n blaenoriaethu gogledd Cymru mewn gwirionedd, fod yr ardal honno bob amser yn ail ar ei rhestr o flaenoriaethau, a'i bod yn bryd i'r Llywodraeth hon godi'r gwastad ar draws Cymru gyfan er mwyn inni gael rhywfaint o degwch i'n rhanbarth ni yn y gogledd?

Well, there could be a short answer, and the short answer is 'no', but I will give you the benefit of the doubt and try and engage in a much more positive way with you. You are cherry-picking. So, you referred to local authorities, for instance. You know how local authorities are funded—you know that. It's a formula. We've just heard the Minister for Finance and Local Government explain to Members who, perhaps, weren't aware of the way local authorities are funded. It's a formula. It's a formula that's done—

Wel, gallai fod ateb byr, a'r ateb byr yw 'na', ond rwyf am fod yn garedig a cheisio ymateb mewn ffordd llawer mwy cadarnhaol gyda chi. Rydych chi'n dewis a dethol. Fe gyfeirioch chi at awdurdodau lleol, er enghraifft. Fe wyddoch sut y caiff awdurdodau lleol eu hariannu—fe wyddoch hynny. Fformiwla yw hi. Rydym newydd glywed y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn esbonio i'r Aelodau nad oeddent, efallai, yn ymwybodol o'r ffordd y caiff awdurdodau lleol eu hariannu. Fformiwla yw hi. Fformiwla yw hi sy'n cael ei gwneud—

That is unfair to north Wales.

Mewn ffordd sy'n annheg i ogledd Cymru.

It's a formula that is done with the Welsh Government and local authorities, and until local authorities request—. And I've been local government Minister and I was never met with a request to have a look at the formula, because they know, if you've got—[Interruption.] If you've got a list of 22 local authorities, somebody's going to be at the top and somebody's going to be at the bottom, and whatever formula you use, that will happen. That will happen. So, it's okay cherry-picking all these things.

Now, just to go back to the road review, which is the question you asked me in the beginning. You talk about 'putting on ice'. Now, I accept, at the moment, there is a road review, so these things have been put on ice—not in the deep freeze; they've been put on ice. And once that road review is published with the recommendations—[Interruption.] I know you've never been in Government here. A manifesto commitment covers five years; a programme for government covers five years. We are five months into that programme for government; there is plenty of time to continue to deliver for north Wales.

Fformiwla yw hi sy'n cael ei gwneud gyda Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol, a hyd nes y bydd awdurdodau lleol yn gofyn—. Ac rwyf wedi bod yn Weinidog llywodraeth leol ac ni chefais erioed gais i edrych ar y fformiwla, oherwydd fe wyddant, os oes gennych—[Torri ar draws.] Os oes gennych chi restr o 22 awdurdod lleol, bydd rhywun ar y brig a bydd rhywun ar y gwaelod, a pha fformiwla bynnag a ddefnyddiwch, bydd hynny'n digwydd. Bydd hynny'n digwydd. Felly, un peth yw dewis a dethol yr holl bethau hyn.

Nawr, i fynd yn ôl at yr adolygiad ffyrdd, sef y cwestiwn a ofynnoch chi i mi yn y dechrau. Rydych yn sôn am 'rewi'. Nawr, rwy'n derbyn, ar hyn o bryd, fod adolygiad ffyrdd ar y gweill, felly mae'r pethau hyn wedi'u rhoi heibio am y tro—nid eu rhewi; maent wedi'u rhoi heibio am y tro. A phan gyhoeddir yr adolygiad ffyrdd gyda'r argymhellion—[Torri ar draws.] Gwn nad ydych erioed wedi bod mewn Llywodraeth yma. Mae ymrwymiad maniffesto yn ymrwymiad ar gyfer pum mlynedd; mae rhaglen lywodraethu yn para am bum mlynedd. Rydym bum mis i mewn i'r rhaglen lywodraethu honno; mae digon o amser i barhau i gyflawni dros ogledd Cymru.

Llefarydd Plaid Cymru, Cefin Campbell.

Plaid Cymru spokesperson, Cefin Campbell.

Diolch yn fawr iawn, Llywydd. Bydd y Gweinidog yn ymwybodol bod hon yn Wythnos Wlân, a llynedd, cododd fy nghyd-Aelod Llyr Gruffydd pryderon gyda chi am gyflwr y farchnad wlân yng Nghymru. O ganlyniad i'r pandemig, roedd y cwymp yn y farchnad wlân yn golygu bod ffermwyr yn talu rhyw £1 am gneifio dafad a dim ond cael rhyw 19c neu 20c yn ôl am bob rholyn o wlân ar gyfartaledd. Diolch byth, mae prisiau gwlân wedi codi rhywfaint bach ers hynny, ond mae'n bell o fod yn ddigonol. Mae'n amlwg felly bod angen meddwl am ddulliau gwahanol o ddefnyddio gwlân er mwyn helpu'r diwydiant. Ac mae gwlân, fel mae pawb yn gwybod, yn cael ei ddefnyddio ers tro byd fel insiwleiddydd effeithiol iawn. Yng ngoleuni'r sylw cynyddol sy'n cael ei rhoi i newid hinsawdd a gwella'r amgylchedd, mae rhinweddau hyn yn dod yn fwyfwy pwysig i adeiladwyr a phrynwyr cartrefi. Felly, ydych chi'n fodlon rhoi ystyriaeth i gefnogi'r diwydiant gwlân yng Nghymru a defnyddio gwlân i insiwleiddio'r tai y mae'r Llywodraeth yn bwriadu eu codi, gan gynnwys y cynllun retroffitio? Diolch yn fawr.

Thank you very much, Llywydd. The Minister will be aware that this is Wool Week, and last year, my fellow Member Llyr Gruffydd raised concerns with you about the state of the wool market in Wales. As a result of the pandemic, the decline in the wool market meant that farmers were paying around £1 to shear a sheep and only getting 19p or 20p back for every roll of wool. Now, thank goodness, the prices have gone up slightly since then, but it is far from being sufficient. It is clear, therefore, that we need to think about alternative ways of using wool in order to assist the industry. And wool, as everyone knows, has long been used as a very effective insulator. In light of the increasing attention given to climate change and improving our environment, the benefits of this become increasingly important to house builders and home owners. So, are you willing to consider supporting the wool industry in Wales and using wool to insulate the homes that the Government intends to build, including the retrofitting programme? Thank you very much.

14:30

You make some very pertinent points around the price of wool. I'm trying to think—I think it was the end of the last term of Government where we saw the wool prices really drop and I had meetings with the British wool authority to try and see what we could do to help Wales. I made representations to the UK Government along with ministerial colleagues from Scotland.

Certainly, the Minister for Climate Change, who obviously has responsibility for housing and for retrofitting, I know has had discussions around this, because, as you say, wool is a very good insulator. So, if that's one way we can continue to help support Welsh wool, we will certainly be looking to do that. I'm not sure how far the Minister has got with her discussions, but I know she has had initial discussions around this. 

Rydych yn gwneud pwyntiau cymwys iawn ynghylch pris gwlân. Rwy'n ceisio meddwl—rwy'n credu mai ar ddiwedd tymor y Llywodraeth ddiwethaf y gwelsom y prisiau gwlân yn gostwng o ddifrif a chefais gyfarfodydd gydag awdurdod gwlân Prydain i geisio gweld beth y gallem ei wneud i helpu Cymru. Cyflwynais sylwadau i Lywodraeth y DU gyda gweinidogion cyfatebol o'r Alban.

Yn sicr, gwn fod y Gweinidog Newid Hinsawdd, sy'n amlwg yn gyfrifol am dai ac am ôl-osod wedi cael trafodaethau am hyn, oherwydd, fel y dywedwch, mae gwlân yn ddeunydd inswleiddio da iawn. Felly, os yw honno'n un ffordd y gallwn barhau i helpu i gefnogi gwlân Cymru, byddwn yn sicr yn ystyried gwneud hynny. Nid wyf yn siŵr pa mor bell y mae'r Gweinidog wedi mynd gyda'i thrafodaethau, ond gwn ei bod wedi cael trafodaethau cychwynnol ynglŷn â hyn.

Diolch yn fawr iawn. Mae'r clafr, neu'r sgab, yn fater pwysig iawn, eto yn ymwneud â defaid ym maes llesiant anifeiliaid yn arbennig, ac yn fater sydd efallai ddim wedi derbyn ffocws digonol dros y blynyddoedd diwethaf. Mae'n broblem sydd yn helaeth ac yn cynyddu, yn anffodus. Fe wnaeth Llywodraeth Cymru gyhoeddi ei fod yn clustnodi rhyw £5 miliwn i helpu cael gwared ar y clafr nôl ar ddechrau 2019. Yna, er mawr siom ym mis Tachwedd y llynedd, fe gyhoeddwyd y byddai'r £5 miliwn yn cael ei ddargyfeirio i gefnogi cynlluniau COVID. Mae'r sector amaeth nawr yn awyddus iawn bod Llywodraeth Cymru yn adfer y £5 miliwn yma i'r ymdrechion i waredu'r clafr, ac yn gwireddu eu hymrwymiad a'r addewid a wnaethoch chi i'r diwydiant. Mae yna arian, fel rŷch chi'n gwybod, dros ben yn y cynllun datblygu gwledig, ac ym marn Plaid Cymru, dylai'r Llywodraeth ddyrannu £5 miliwn o'r cynllun hwnnw i helpu'r diwydiant i waredu'r clafr. Felly, ydy'r Gweinidog yn fodlon ymrwymo  i gadw at ei haddewid gwreiddiol er mwyn taclo'r her bwysig hon?

Thank you very much. Scab is a very important issue, again in relation to sheep in terms of animal welfare, and it's an issue that hasn't had sufficient focus over recent years. It is an extensive and increasing problem, unfortunately. The Welsh Government announced that it was to allocate some £5 million to help eradicate sheep scab at the beginning of 2019. It was disappointing that, in November last year, it was announced that the £5 million would be diverted to support COVID programmes. The agricultural sector is very keen for the Welsh Government to restore this £5 million in an effort to eradicate sheep scab and to realise the commitment and promise you made to the industry. There is funding, as you know, in the rural development plan, and, in Plaid Cymru's view, the Government should allocate £5 million from that to help the industry to eradicate scab. So, will the Minister commit to adhere to her original pledge in order to tackle this important challenge?

I quite agree; sheep scab is a very complex and difficult disease. I don't think it's just down to the Welsh Government; I think it is down to the industry together. Certainly, we have been working together to do that. Unfortunately, because of decisions I had to take regarding the budget in relation to COVID, I wasn't able to put that funding forward, but certainly I am having discussions now about the next stage of the rural development plan, and I certainly can assure you and the industry that funding to assist in relation to eradication of sheep scab will be very high up in my priorities.

Rwy'n cytuno'n llwyr; mae'r clafr yn glefyd cymhleth ac anodd iawn. Nid wyf yn credu mai cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yn unig ydyw; rwy'n credu ei fod yn fater i'r diwydiant gyda'i gilydd. Yn sicr, buom yn gweithio gyda'n gilydd i wneud hynny. Yn anffodus, oherwydd penderfyniadau y bu'n rhaid i mi eu gwneud am y gyllideb mewn perthynas â COVID, ni fu modd imi gyflwyno'r cyllid hwnnw, ond yn sicr rwy'n cael trafodaethau yn awr am gam nesaf y cynllun datblygu gwledig, ac yn sicr gallaf eich sicrhau chi a'r diwydiant y bydd cyllid i helpu i ddileu'r clafr yn uchel iawn ar fy rhestr o flaenoriaethau.

Diolch yn fawr iawn. A'r cwestiwn olaf: bydd Aelodau'n ymwybodol bod y penwythnos diwethaf, wrth gwrs, wedi cael ei ddynodi'n Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd. Yn ôl eu natur, mae cymunedau gwledig yn rhai diarffordd ac ynysig iawn, ac oherwydd y diffyg cyfleoedd i bobl i gwrdd â phobl eraill o ddydd i ddydd, mae teuluoedd yn aml yn gallu dioddef ynysu cymdeithasol gyda phroblemau iechyd meddwl yn gallu deillio o hyn. Yn anffodus, mae 84 y cant o ffermwyr o dan 40 oed yn dweud mai materion iechyd meddwl yw'r her anweledig fwyaf i ffermio yng Nghymru. Mae adroddiad a gomisiynwyd gan Gronfa Cefn Gwlad Tywysog Cymru wedi amlinellu sut y gall martau sicrhau dyfodol mwy llewyrchus i ffermwyr a'r cymunedau gwledig fel mannau mae pobl yn gallu mynd iddyn nhw i gymdeithasu. Felly, a allai'r Gweinidog amlinellu pa gamau y mae'r Llywodraeth yn eu cymryd nid yn unig i helpu i gefnogi iechyd meddwl ffermwyr, ond hefyd i helpu i gefnogi'r rôl economaidd mae canolfannau cymunedol fel martau yn eu chwarae i ddarparu manteision cymdeithasol pwysig?

Thank you very much. And the final question: Members will be aware that last weekend was designated World Mental Health Day. Given their nature, rural communities can be very isolated, and as a result of the lack of opportunities for people to meet with others on a day-to-day basis, families can often suffer social isolation with mental health problems emerging from that. Unfortunately, 84 per cent of farmers under the age of 40 say that mental health issues are the biggest invisible challenge to farming in Wales. A report commissioned by the Prince's Countryside Fund has outlined how markets can secure a more healthy future for farmers and rural communities as places where people can meet and socialise. So, can the Minister outline what steps the Government is taking not only to help to support the mental health of farmers, but also to support the economic role that community centres such as markets play in providing social benefits, which are so important? 

14:35

Thank you. I think that is the most important of your three questions, and it's something that I've always taken a very close and particular interest in since I've been in this portfolio. Because whilst the agricultural sector and farming communities are some of the most close-knit groups I've ever met, you can see that when you're on a farm you sometimes are a bit isolated. Particularly during the pandemic, I think that's certainly been highlighted. So, I've given significant funding to agriculture mental health charities.

You asked at the end around markets, for instance, and one of the things is the funding that we were able to allocate to the DPJ Foundation. I'm sure you're aware of that charity. They looked at how they could train other people to recognise symptoms of mental health issues in places like farmers markets, where perhaps you wouldn't think, if you were a farmer with concerns, that you could be signposted to the most appropriate place. So, that's an area we've worked on. Also, we launched FarmWell during the COVID-19 pandemic, which was like a one-stop shop, where, if you accessed that, you would know where you could then go on to get further assistance.

I meet quite regularly with all the agricultural charities, and they all, I think, every single one of them—there were about half a dozen I met with regularly over the past 18 months—said that during the pandemic the referrals to them had increased. So, it's something I keep a very close eye on, and, if there's anything further I can do to help, I will certainly be happy to do so. 

Diolch. Credaf mai dyna'r cwestiwn pwysicaf o'ch tri chwestiwn, ac mae'n rhywbeth rwyf bob amser wedi bod â diddordeb mawr ac arbennig ynddo ers i mi ymgymryd â'r portffolio hwn. Oherwydd, er bod y sector amaethyddol a chymunedau ffermio yn rhai o'r grwpiau mwyaf agos y cyfarfûm â hwy erioed, gallwch deimlo braidd yn ynysig weithiau wrth fod ar fferm. Yn enwedig yn ystod y pandemig, credaf fod hynny'n sicr wedi'i amlygu. Felly, rwyf wedi rhoi cyllid sylweddol i elusennau iechyd meddwl amaethyddol.

Fe ofynnoch chi ar y diwedd am farchnadoedd, er enghraifft, ac un o'r pethau yw'r cyllid y gallasom ei ddyrannu i Sefydliad DPJ. Rwy'n siŵr eich bod yn ymwybodol o'r elusen honno. Fe wnaethant edrych ar sut y gallent hyfforddi pobl eraill i adnabod symptomau o broblemau iechyd meddwl mewn mannau fel marchnadoedd ffermwyr, lle na fyddech yn meddwl efallai, pe baech yn ffermwr â phryderon, y gallech gael eich cyfeirio at y lle mwyaf priodol. Felly, mae hwnnw'n faes y buom yn gweithio arno. Hefyd, lansiwyd FarmWell gennym yn ystod pandemig COVID-19, a oedd fel siop un stop, lle byddech yn cael gwybod, pe baech yn cysylltu â hwy, ble i fynd ymlaen wedyn i gael rhagor o gymorth.

Rwy'n cyfarfod yn eithaf rheolaidd â'r holl elusennau amaethyddol, ac maent hwy, rwy'n credu, pob un ohonynt—cyfarfûm â thua hanner dwsin ohonynt yn rheolaidd dros y 18 mis diwethaf—wedi dweud bod yr atgyfeiriadau atynt wedi cynyddu yn ystod y pandemig. Felly, mae'n rhywbeth rwy'n cadw llygad barcud arno, ac os oes unrhyw beth arall y gallaf ei wneud i helpu, rwy'n sicr yn hapus i wneud hynny.

Mae cwestiwn 3 wedi'i dynnu yn ôl. Felly, cwestiwn 4, Siân Gwenllian. 

Question 3 has been withdrawn. So, question 4, Siân Gwenllian. 

Ni ofynnwyd cwestiwn 3 [OQ57022].

Question 3 [OQ57022] not asked.

Pysgota Anghyfreithlon
Illegal Fishing

4. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fesurau i daclo pysgota anghyfreithlon? OQ57024

4. Will the Minister make a statement on measures to tackle illegal fishing? OQ57024

Thank you. The Welsh Government monitors and, where necessary, enforces compliance with fisheries regulations through a range of assurance and inspection activities. These include patrols, surveillance and inspections onshore and at sea, and we also take appropriate and proportionate legal action.

Diolch. Mae Llywodraeth Cymru yn monitro, a lle bo angen, yn gorfodi cydymffurfiaeth â rheoliadau pysgodfeydd drwy amrywiaeth o weithgareddau sicrhau ansawdd ac arolygu. Mae'r rhain yn cynnwys patrolau, gwyliadwriaeth ac arolygiadau ar y tir ac ar y môr, ac rydym hefyd yn cymryd camau cyfreithiol priodol a chymesur.

Mae cymdeithas o bysgotwyr lleol wedi cysylltu efo mi ynghylch potsio honedig sy'n digwydd, a diffyg gorfodi deddfau pysgota. Yr honiad ydy bod yna ostyngiad sylweddol yn nhimau gorfodi Cyfoeth Naturiol Cymru, gan adael tîm o ddim ond 15 i wneud y gwaith yma ar hyd a lled Cymru. Mae'r gymdeithas pysgotwyr yn teimlo bod hyn yn annigonol ar gyfer diogelu ein pysgodfeydd, ac yn adrodd bod potswyr yn manteisio ar hyn, ac yn achosi niwed mawr i'r stociau pysgod ac i hyfywedd y dyfrffyrdd i'r dyfodol. Pa gamau penodol ydych chi am eu cymryd i wella'r sefyllfa yma? 

A group of local fishermen has contacted me about alleged poaching that is taking place, and the lack of enforcement of fishing byelaws. The allegation is that there has been a significant decline in the enforcement teams of Natural Resources Wales, leaving only a team of 15 to do this work the length and breadth of Wales. The group of fishermen has said that this is insufficient to safeguard our fisheries, and reports that poachers are taking advantage of this, and are causing major damage to fish stocks and to the viability of the waterways for the future. What specific steps will you take to improve the situation? 

We've certainly increased the number of marine enforcement officers that we as a Government have, and, in north Wales, it has increased also over the last couple of years. The number of onshore inspections has increased significantly. Just in this year alone, up until the middle of October, obviously, we've had 350 onshore inspections, and that compares to 310 in 2020. So, we are seeing far more inspection work. I'm very concerned to hear of the particular concern that you raised, and if you want to write to me, I will ask for that specifically to be done. But, as I say, the level of inspections has increased significantly, and, as we are bringing in new recruits, because we are continuing to recruit enforcement officers, I would hope to see activity much more closely monitored, and obviously enforcement put in there. 

Rydym yn sicr wedi cynyddu nifer y swyddogion gorfodi morol sydd gennym fel Llywodraeth, ac yng ngogledd Cymru, mae wedi cynyddu dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf hefyd. Mae nifer yr arolygiadau ar y tir wedi cynyddu'n sylweddol. Eleni yn unig, hyd at ganol mis Hydref, yn amlwg, rydym wedi cael 350 o arolygiadau ar y tir, ac mae hynny'n cymharu â 310 yn 2020. Felly, rydym yn gweld llawer mwy o waith arolygu. Rwy'n bryderus iawn o glywed am y pryder penodol a godwyd gennych, ac os ydych chi eisiau ysgrifennu ataf, byddaf yn gofyn i hynny gael ei wneud yn benodol. Ond fel y dywedaf, mae lefel yr arolygiadau wedi cynyddu'n sylweddol, a chan ein bod yn cyflwyno recriwtiaid newydd, oherwydd rydym yn parhau i recriwtio swyddogion gorfodi, byddwn yn gobeithio gweld gweithgarwch yn cael ei fonitro'n llawer agosach, a bod gorfodi'n digwydd hefyd yn amlwg.

As the Minister will be aware, despite every effort to stop and prevent illegal fishing, some people are still determined to break the law and illegally overharvest our seas for their commercial gain. This, unfortunately, has a huge knock-on effect, with fish stocks being depleted, the livelihoods of law-abiding fishermen being affected, and the placement of endangered fish species into more perilous population decline. As many in this Chamber will know, Brexit has led to more than just heated words regarding the fishing of European countries in British territorial waters, and a current issue that is emerging is that fishing vessels are switching off their automatic identification systems and long-range identification tracking devices in order to fish in waters undetected. I have little doubt that Welsh waters are likely to be targeted by this behaviour, so could the Minister make a statement about what conversations they and their colleagues have had with the UK Government regarding this practice, and what measures are they able to take to prevent it?

Fel y gŵyr y Gweinidog, er gwaethaf pob ymdrech i atal a rhwystro pysgota anghyfreithlon, mae rhai pobl yn dal i fod yn benderfynol o dorri'r gyfraith a gorgynaeafu ein moroedd yn anghyfreithlon er budd masnachol iddynt hwy. Mae hyn, yn anffodus, yn cael effaith ganlyniadol enfawr, gyda stociau pysgod yn lleihau, bywoliaeth pysgotwyr sy'n cadw at y gyfraith yn cael eu heffeithio, a phoblogaeth rhywogaethau pysgod sydd eisoes mewn perygl yn dirywio ymhellach. Fel y gŵyr llawer yn y Siambr hon, mae Brexit wedi arwain at fwy na geiriau tanbaid ynghylch pysgota gan wledydd Ewrop yn nyfroedd tiriogaethol Prydain, a mater cyfredol sy'n dod i'r amlwg yw bod llongau pysgota yn diffodd eu systemau adnabod awtomatig a'u dyfeisiau adnabod a thracio o bell er mwyn iddynt allu pysgota mewn dyfroedd heb gael eu canfod. Nid oes gennyf fawr o amheuaeth fod dyfroedd Cymru yn debygol o gael eu targedu gan yr ymddygiad hwn, felly a allai'r Gweinidog wneud datganiad am y sgyrsiau y maent hwy a'u cyd-weinidogion wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch yr arfer hwn, a pha fesurau y gallant eu rhoi ar waith i'w atal?

14:40

This is something I've obviously discussed many times with the Department for Environment, Food and Rural Affairs Secretary of State and with the UK Government as a whole, certainly as we approached the EU transition period. Sometimes the UK Government's answer was, 'We'll send in the navy', which I don't think was the answer at all. But any illegal fishing is unacceptable.

What we did as a Government, because that was the second part of your question, was we ensured that we had new fishing patrol vessels, because, certainly when I came into portfolio five years ago, the vessels that we had at that time were not fit for purpose. So, you'll be aware we had new fishing enforcement vessels, which I think has certainly helped. But any illegal fishing is unacceptable. I meet with the DEFRA Minister and my counterparts in Scotland and Northern Ireland again, I think, at the end of this month, and certainly, fishing is always on the agenda. 

Mae hwn yn amlwg yn rhywbeth a drafodais droeon gydag Ysgrifennydd Gwladol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig a chyda Llywodraeth y DU yn gyffredinol, yn sicr pan oeddem yn nesáu at gyfnod pontio'r UE. Weithiau, ateb Llywodraeth y DU oedd, 'Fe anfonwn y llynges i mewn', ac nid wyf yn credu mai dyna oedd yr ateb o gwbl. Ond mae unrhyw bysgota anghyfreithlon yn annerbyniol.

Yr hyn a wnaethom fel Llywodraeth, oherwydd dyna oedd ail ran eich cwestiwn, oedd sicrhau bod gennym longau patrolio pysgota newydd, oherwydd, yn sicr pan ymgymerais â'r portffolio hwn bum mlynedd yn ôl, nid oedd y llongau a oedd gennym bryd hynny yn addas i'r diben. Felly, fe fyddwch yn ymwybodol fod gennym longau gorfodi pysgota newydd, ac mae hynny'n sicr wedi helpu yn fy marn i. Ond mae unrhyw bysgota anghyfreithlon yn annerbyniol. Rwy'n cyfarfod â Gweinidog DEFRA a fy nghymheiriaid yn yr Alban a Gogledd Iwerddon eto, rwy'n credu, ddiwedd y mis hwn, ac yn sicr, mae pysgota bob amser ar yr agenda.

Llygredd Afonydd sy'n Deillio o Amaethyddiaeth
River Pollution from Agriculture

5. Pa fesurau y bydd Llywodraeth Cymru'n eu cyflwyno i fynd i'r afael â llygredd afonydd sy'n deillio o amaethyddiaeth? OQ56990

5. What measures will the Welsh Government introduce to tackle river pollution from agriculture? OQ56990

Pollution of any kind impacts us all and we must tackle it for the benefit of our environment and communities. On 27 January this year, I introduced the Water Resources (Control of Agricultural Pollution) (Wales) Regulations 2021, and initial measures came into force on 1 April.

Mae llygredd o unrhyw fath yn effeithio ar bob un ohonom ac mae'n rhaid inni fynd i'r afael ag ef er budd ein hamgylchedd a'n cymunedau. Ar 27 Ionawr eleni, cyflwynais Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021, a daeth mesurau cychwynnol i rym ar 1 Ebrill.

Can I thank the Minister for that response? Whilst last week the major public debate was about safety from COVID, my e-mail account had more contact regarding pollution of the River Wye than it did about anything else. I'm also aware of the pollution of other rivers from agricultural run-off. People are also concerned about run-off from chicken farms and nitrogen and other chemicals going into the river. Can we expect to see an improvement in river quality in the near future? Because from what I hear from people regarding the River Wye, it is in a very delicate state at the moment, and I'm sure other rivers will be in exactly the same position fairly soon. We need to protect our rivers, and whatever it takes to protect our rivers needs to be done. 

A gaf fi ddiolch i'r Gweinidog am yr ateb hwnnw? Er bod y ddadl gyhoeddus fawr yr wythnos ddiwethaf yn ymwneud â diogelwch rhag COVID, cefais fwy o e-byst am lygredd Afon Gwy nag unrhyw beth arall. Rwyf hefyd yn ymwybodol o afonydd eraill sydd wedi'u llygru o ganlyniad i ddŵr ffo amaethyddol. Mae pobl hefyd yn pryderu am ddŵr ffo o ffermydd ieir a nitrogen a chemegau eraill sy'n mynd i mewn i'r afon. A allwn ddisgwyl gweld gwelliant yn ansawdd afonydd yn y dyfodol agos? Oherwydd, o'r hyn rwy'n ei glywed gan bobl am Afon Gwy, mae mewn cyflwr bregus iawn ar hyn o bryd, ac rwy'n siŵr y bydd afonydd eraill yn yr un sefyllfa yn union yn weddol fuan. Mae angen inni ddiogelu ein hafonydd, ac mae angen gwneud beth bynnag sydd ei angen i ddiogelu ein hafonydd.

I absolutely agree with the Member, and we do have concerns around the River Wye at the moment. You ask whether we'll see an improvement in our rivers. What I want to see is an improvement on the scale that we've seen with our bathing waters, for instance, where we've made huge improvement strides. I will certainly want to see that with the rivers. I am working closely with the Minister for Climate Change, because preventing pollution from poultry farming certainly has a role to play, as you referred to. And obviously, planning authorities are having to consider the environmental impacts of any planning proposals for new poultry units, so that's why I've been working with the Minister in relation to planning, because we have seen an increased number, certainly in the number of poultry farms and the applications as well. So, we need to make sure that the cumulative impact doesn't have a detrimental effect. 

Rwy'n cytuno'n llwyr â'r Aelod, ac mae gennym bryderon ynghylch Afon Gwy ar hyn o bryd. Rydych yn gofyn a fyddwn yn gweld gwelliant yn ein hafonydd. Rwyf eisiau gweld gwelliant ar y raddfa a welsom gyda'n dyfroedd ymdrochi, er enghraifft, lle rydym wedi gwneud cynnydd enfawr. Byddaf yn sicr eisiau gweld hynny gyda'r afonydd. Rwy'n gweithio'n agos gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd, oherwydd yn sicr mae gan atal llygredd o ffermio dofednod rôl i'w chwarae, fel y dywedoch chi. Ac yn amlwg, mae awdurdodau cynllunio yn gorfod ystyried effeithiau amgylcheddol unrhyw gynigion cynllunio ar gyfer unedau dofednod newydd, felly dyna pam y bûm yn gweithio gyda'r Gweinidog mewn perthynas â chynllunio, oherwydd gwelsom nifer cynyddol, yn sicr yn nifer y ffermydd dofednod a'r ceisiadau hefyd. Felly, mae angen i ni sicrhau nad yw'r effaith gronnol yn arwain at ganlyniadau andwyol.

Thank you, Minister, for answering Mike's question; it's really helpful. The situation with some of our rivers across Wales is extremely worrying, and we share that worry. An urgent shared endeavour is needed to address the pollution levels currently being experienced. I'm sure you would agree, though, Minister, that river pollution isn't all due to agriculture, as we have seen in the River Usk, where regular discharges of raw sewage into the river are taking place, even when it seems there haven't been significant episodes of rain. Hundreds and hundreds of local people are really concerned about that. I know you will be as well, and I furnished you with evidence of that. Minister, would you agree that the majority of farmers care for the environment and do the right things? And would you finally agree that we need our regulators, NRW, to step up and deal with anyone or any body that breaches the rules, and that includes water companies? What we're seeing at the moment is totally unacceptable, certainly on the Usk.

Diolch am ateb cwestiwn Mike, Weinidog; mae'n ddefnyddiol iawn. Mae'r sefyllfa gyda rhai o'n hafonydd ledled Cymru yn peri pryder mawr, ac rydym yn rhannu'r pryder hwnnw. Mae angen ymdrech ar y cyd ar frys i fynd i'r afael â'r lefelau llygredd a welir ar hyn o bryd. Serch hynny, rwy'n siŵr y byddech yn cytuno, Weinidog, nad yw llygredd afonydd i gyd yn deillio o amaethyddiaeth, fel y gwelsom yn Afon Wysg, lle mae carthion crai yn cael eu gollwng i'r afon yn rheolaidd, hyd yn oed pan fo'n ymddangos nad oes cyfnodau sylweddol o law wedi bod. Mae cannoedd ar gannoedd o bobl leol yn pryderu'n fawr am hynny. Gwn y byddwch chi hefyd, ac rwyf wedi rhoi tystiolaeth o hynny i chi. Weinidog, a fyddech yn cytuno bod y rhan fwyaf o ffermwyr yn malio am yr amgylchedd ac yn gwneud y pethau iawn? Ac a fyddech yn cytuno o'r diwedd fod angen i'n rheoleiddwyr, Cyfoeth Naturiol Cymru, gamu i'r adwy ac ymdrin ag unrhyw un neu unrhyw gorff sy'n torri'r rheolau, ac mae hynny'n cynnwys cwmnïau dŵr? Mae'r hyn a welwn ar hyn o bryd yn gwbl annerbyniol, yn sicr mewn perthynas ag Afon Wysg.

I will certainly agree with both of your statements. I would never say that all pollution is caused by agricultural practices. There are many sources of pollution, and I would say the majority of farmers absolutely care for the environment. However, we are seeing unacceptable limits of agricultural pollution—and I referred to the regulations that came into force earlier this year.

In relation to your other point, around other sources of pollution, obviously, where water companies fail to comply with their permit conditions, or they operate without a permit—and you'll be aware that NRW issue permits for storm overflows, for instance—NRW will investigate and, where appropriate, will take enforcement action. So, you're absolutely right—it is important that our regulators play their part as well.

Rwy'n sicr yn cytuno â'r ddau ddatganiad a wnaethoch. Ni fyddwn byth yn dweud bod yr holl lygredd yn cael ei achosi gan arferion amaethyddol. Daw llygredd o sawl ffynhonnell, a byddwn yn dweud bod y rhan fwyaf o ffermwyr yn sicr yn malio am yr amgylchedd. Fodd bynnag, rydym yn gweld lefelau annerbyniol o lygredd amaethyddol—a chyfeiriais at y rheoliadau a ddaeth i rym yn gynharach eleni.

Mewn perthynas â'ch pwynt arall, ynglŷn â ffynonellau eraill o lygredd, yn amlwg, os nad yw cwmnïau dŵr yn cydymffurfio ag amodau eu trwydded, neu os ydynt yn gweithredu heb drwydded—ac fe fyddwch yn ymwybodol fod Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi trwyddedau ar gyfer gorlif storm, er enghraifft—bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymchwilio, a lle bo'n briodol, byddant yn rhoi camau gorfodi ar waith. Felly, rydych yn llygad eich lle—mae'n bwysig fod ein rheoleiddwyr yn chwarae eu rhan hefyd.

14:45

Good afternoon, Minister. Just following on from my colleague's question around the River Wye, living on the River Wye as I do, in Hay-on-Wye, I do get additional questions and issues brought up around this issue. It's a very live concern. The River Wye, like other rivers, runs through both England and Wales, so there is a complex issue here about how we work across borders. This week, The Times newspaper featured an admission, for the first time, from a big chicken supplier, Avara Foods, that the use of chicken farms contributes to the pollution in the Wye catchment area. And having met with organisations locally and nationally who are concerned about the pollution in the River Wye, including—very important to say this—representatives from farming unions, who themselves are very, very concerned and committed to tackling river pollution, I would like to ask you, Minister, how you intend, as my colleague has mentioned, to work to strengthen the abilities of Natural Resources Wales, and their active role with Natural England, in order to ensure that we tackle river pollution with the appropriate resources and budget to deliver a clear action plan. And I wonder if I could ask you to meet with me—and perhaps there may be others as well—to discuss strengthening Natural Resources Wales. Thank you. Diolch yn fawr iawn.

Prynhawn da, Weinidog. Yn dilyn cwestiwn fy nghyd-Aelod ynghylch Afon Gwy, gan fy mod yn byw ar Afon Gwy, yn y Gelli Gandryll, mae pobl yn dwyn cwestiynau a phroblemau ychwanegol i fy sylw ar y mater hwn. Mae'n bryder byw iawn. Mae Afon Gwy, fel afonydd eraill, yn llifo drwy Gymru a Lloegr, felly mae yma gymhlethdod ynglŷn â sut y gweithiwn ar draws ffiniau. Yr wythnos hon, roedd papur newydd The Times yn cynnwys cyfaddefiad, am y tro cyntaf, gan gyflenwr cyw iâr mawr, Avara Foods, a oedd yn dweud bod y defnydd o ffermydd ieir yn cyfrannu at y llygredd yn nalgylch Afon Gwy. Ac ar ôl cyfarfod â sefydliadau yn lleol ac yn genedlaethol sy'n pryderu am y llygredd yn Afon Gwy, gan gynnwys—mae'n bwysig iawn dweud hyn—cynrychiolwyr o undebau ffermio, sydd eu hunain yn bryderus tu hwnt ac yn ymrwymedig iawn i fynd i'r afael â llygredd afonydd, hoffwn ofyn i chi, Weinidog, sut y bwriadwch weithio, fel y mae fy nghyd-Aelod wedi'i grybwyll, i gryfhau gallu Cyfoeth Naturiol Cymru, a'u rôl weithredol gyda Natural England, er mwyn sicrhau ein bod yn mynd i'r afael â llygredd afonydd gyda'r gyllideb a'r adnoddau priodol i gyflawni cynllun gweithredu clir. A tybed a gaf fi ofyn i chi gyfarfod â mi—ac eraill hefyd efallai—i drafod y gwaith o gryfhau Cyfoeth Naturiol Cymru. Diolch yn fawr iawn.

In relation to the last question, around meeting with you to discuss NRW, that actually falls within the portfolio of the Minister for Climate Change—she has responsibility for NRW. So, I would suggest you write to her to ask in relation to that specific part of your question.

In relation to the poultry farms and the pollution around the River Wye, as I said, preventing pollution from poultry farms has a massive role to play in the quality of our rivers. And it is important that the planning permission threshold, for instance, is correct. So, at the moment, the threshold is so that if you have—I forget what the figure is—this number of chickens, you don't have to apply for planning permission, which certainly concerns me. And that's part of the discussions I am having with the Minister for Climate Change, who, as you are aware, also has responsibility for planning. The regulations that we currently have, which are from 2016, require intensive poultry units to obtain a permit to operate, and that does include measures to protect the environment. If we need to strengthen those regulations, I think we need to look very hard at doing that, but, as I say, that's part of the discussions I have with the Minister for Climate Change.

Mewn perthynas â'r cwestiwn olaf, ynghylch cyfarfod â chi i drafod Cyfoeth Naturiol Cymru, mae hynny mewn gwirionedd yn rhan o bortffolio'r Gweinidog Newid Hinsawdd—hi sy'n gyfrifol am Cyfoeth Naturiol Cymru. Felly, byddwn yn awgrymu eich bod yn ysgrifennu ati i ofyn ynglŷn â'r rhan benodol honno o'ch cwestiwn.

O ran y ffermydd dofednod a'r llygredd o amgylch Afon Gwy, fel y dywedais, mae gan atal llygredd o ffermydd dofednod rôl enfawr i'w chwarae yn ansawdd ein hafonydd. Ac mae'n bwysig fod trothwy'r caniatâd cynllunio, er enghraifft, yn gywir. Felly, ar hyn o bryd, y trothwy yw, os oes gennych—rwyf wedi anghofio beth yw'r ffigur—hyn a hyn o ieir, nid oes raid i chi wneud cais am ganiatâd cynllunio, ac mae hynny'n sicr yn peri pryder i mi. Ac mae hynny'n rhan o'r trafodaethau rwy'n eu cael gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd, sydd â chyfrifoldeb am gynllunio hefyd, fel y gwyddoch. Mae'r rheoliadau sydd gennym ar hyn o bryd, a ddaeth i rym yn 2016, yn dweud bod angen i unedau dofednod dwys gael trwydded i weithredu, ac mae hynny'n cynnwys mesurau i ddiogelu'r amgylchedd. Os oes angen inni gryfhau'r rheoliadau, rwy'n credu bod angen inni edrych yn fanwl iawn ar wneud hynny, ond fel y dywedaf, mae hynny'n rhan o'r trafodaethau rwy'n eu cael gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd.

Cyfreithiau Bridio Cŵn
Dog Breeding Laws

6. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am adolygiad Llywodraeth Cymru o gyfreithiau bridio cŵn? OQ57000

6. Will the Minister provide an update on the Welsh Government's review into dog breeding laws? OQ57000

Thank you. The Government’s response to the review was published on 4 March 2020. To address the recommendations, officials are working closely with local authorities on tackling barriers to enforcement, enhanced training, better guidance and improved use of resources within local authorities, as part of a three-year Welsh Government-funded project.

Diolch. Cyhoeddwyd ymateb y Llywodraeth i'r adolygiad ar 4 Mawrth 2020. Er mwyn ateb yr argymhellion, mae swyddogion yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i fynd i'r afael â rhwystrau i orfodi, gwell hyfforddiant, gwell canllawiau a gwell defnydd o adnoddau o fewn awdurdodau lleol, fel rhan o brosiect tair blynedd a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Can I thank the Minister for the answer, and actually welcome some of the recommendations that you mention and have been taken up by the Welsh Government? However, one of the recommendations not yet taken up was an accredited or graded system for dog breeders, which was described as a,

'system of assigning scores to breeding establishments based on existing licensing inspections'.

To me, this is a no-brainer. It would bring much-needed consumer confidence to those looking to purchase dogs and increase the reputation of those that follow the rules. It would ensure puppies are healthy and looked after before leaving for their new owners. So, with this in mind, what further consideration has the Welsh Government given to this recommendation to protect not only dogs but their breeders and customers too, by introducing a scoring system for breeding establishments?

A gaf fi ddiolch i'r Gweinidog am yr ateb, ac mewn gwirionedd rwy'n croesawu rhai o'r argymhellion y soniwch amdanynt ac y mae Llywodraeth Cymru wedi'u gweithredu? Fodd bynnag, un o'r argymhellion nad yw wedi'i weithredu eto oedd system achrededig neu system wedi'i graddio ar gyfer bridwyr cŵn, a ddisgrifiwyd fel,

'system ar gyfer rhoi sgôr i sefydliadau bridio sy’n seiliedig ar yr archwiliadau trwyddedu presennol'.

I mi, nid yw hyn yn gymhleth. Byddai'n rhoi hyder mawr ei angen i'r rhai sy'n dymuno prynu cŵn ac yn gwella enw da'r rhai sy'n dilyn y rheolau. Byddai'n sicrhau bod cŵn bach yn iach ac yn cael gofal cyn iddynt fynd at eu perchnogion newydd. Felly, gyda hyn mewn golwg, pa ystyriaeth bellach y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i'r argymhelliad hwn i ddiogelu cŵn, yn ogystal â'u bridwyr a chwsmeriaid hefyd, drwy gyflwyno system sgorio ar gyfer sefydliadau bridio?

Thank you. It is something I am currently considering as part of the animal welfare plan. So, I've asked officials—the chief veterinary officer and her officers—to look at a five-year animal welfare plan for Wales so that we can build on the progress that we've made on animal welfare, certainly over the past 16 or so years, and my plan is to introduce an animal welfare plan later this year that will look at what we should do for the next five years of this Government. This is certainly something I'm considering within that. I think there's a broad range of policies we need to bring forward, not just about dogs, but I think if we are going to maintain the momentum that we have, because I think we have very, very high animal welfare standards in Wales, we need to look at that momentum of reform, and the plan will absolutely do that.

Diolch. Mae'n rhywbeth rwy'n ei ystyried ar hyn o bryd fel rhan o'r cynllun lles anifeiliaid. Felly, rwyf wedi gofyn i swyddogion—y prif swyddog milfeddygol a'i swyddogion—i edrych ar gynllun lles anifeiliaid pum mlynedd i Gymru fel y gallwn adeiladu ar y cynnydd a wnaethom ar les anifeiliaid, yn sicr dros yr 16 mlynedd diwethaf, a fy mwriad yw cyflwyno cynllun lles anifeiliaid yn nes ymlaen eleni a fydd yn edrych ar yr hyn y dylem ei wneud dros bum mlynedd nesaf y Llywodraeth hon. Mae hyn yn sicr yn rhywbeth rwy'n ei ystyried yn rhan o hynny. Credaf fod ystod eang o bolisïau y mae angen inni eu cyflwyno, nid yn unig mewn perthynas â chŵn, ond os ydym am gynnal y momentwm sydd gennym, oherwydd credaf fod gennym safonau lles anifeiliaid uchel iawn yng Nghymru, rwy'n credu bod angen inni edrych ar y momentwm hwnnw i ddiwygio, ac yn sicr bydd y cynllun yn gwneud hynny.

14:50
Gwarchodfeydd Anifeiliaid
Animal Sanctuaries

7. Sut mae'r Llywodraeth yn sicrhau bod gwarchodfeydd anifeiliaid yn cymryd camau digonol i fodloni safonau lles? OQ57014

7. How is the Government ensuring that animal sanctuaries are taking sufficient steps to meet welfare standards? OQ57014

Thank you. The Welsh Government work closely with the Animal Welfare Network for Wales group, who published their voluntary code of practice for animal welfare establishments or sanctuaries in 2020. Further consideration on better regulation of animal welfare establishments, which include sanctuaries, will be addressed via the programme for government commitments and the proposed animal welfare plan for Wales I just referred to.

Diolch. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda grŵp Rhwydwaith Lles Anifeiliaid Cymru, a gyhoeddodd eu cod ymarfer gwirfoddol ar gyfer gwarchodfeydd neu sefydliadau lles anifeiliaid yn 2020. Bydd ystyriaeth bellach ar reoleiddio sefydliadau lles anifeiliaid yn well, sy'n cynnwys gwarchodfeydd, yn cael ei rhoi drwy ymrwymiadau'r rhaglen lywodraethu a'r cynllun lles anifeiliaid arfaethedig i Gymru yr wyf newydd gyfeirio ato.

Diolch, Minister. We have some incredible sanctuaries here in Wales doing vital work to rescue animals that have been abandoned or injured. The vast majority of sanctuaries and rescue centres are models of good practice. However, there is no regulation of them. Anyone can establish one, whether or not they have the experience and the know-how. It is the view of the RSPCA, one of the leading authorities on animal welfare, that sanctuary and rescue centre regulation is long overdue in Wales to show that animals have the protection that they need. The legislation would also ensure that established sanctuaries and rescue centres that are models of good practice will be protected and not tarnished by rogue establishments. Can you give an indication whether you're looking into this legislation and, if so, when it would be implemented?

Diolch, Weinidog. Mae gennym rai gwarchodfeydd anhygoel yma yng Nghymru sy'n gwneud gwaith hanfodol i achub anifeiliaid sydd wedi cael eu gadael neu eu hanafu. Mae'r mwyafrif llethol o warchodfeydd a chanolfannau achub yn fodelau o arfer da. Fodd bynnag, nid oes unrhyw reoleiddio arnynt. Gall unrhyw un eu sefydlu, ni waeth a oes ganddynt brofiad a gwybodaeth ai peidio. Barn yr RSPCA, un o'r awdurdodau mwyaf blaenllaw ar les anifeiliaid, yw ei bod yn hen bryd rheoleiddio canolfannau achub a gwarchodfeydd yng Nghymru i ddangos bod anifeiliaid yn cael eu diogelu fel y maent ei angen. Byddai'r ddeddfwriaeth hefyd yn sicrhau bod canolfannau achub a gwarchodfeydd sefydledig sy'n fodelau o arfer da yn cael eu diogelu yn hytrach na chael llychwino gan sefydliadau amheus. A ydych chi'n ymchwilio i'r ddeddfwriaeth hon ac os felly, pryd y byddai'n dod yn weithredol?

Thank you. So, you're absolutely right—they play an invaluable part in animal welfare services, and, unfortunately, there are times when things have gone wrong, and certainly, since I've been Minister, I've had a couple of issues highlighted to me, but the majority of them, as you say, are models of good practice. I mentioned the code of practice in my answer to you, and I am aware that that group that worked with us on that do have a desire for the introduction of statutory measures. They would like statutory regulation or some sort of licensing system to come into place. It is, again, something I am considering within the animal welfare plan that I will be publishing later this year.

Diolch. Rydych yn llygad eich lle—maent yn chwarae rhan amhrisiadwy mewn gwasanaethau lles anifeiliaid, ac yn anffodus, ceir adegau pan fo pethau wedi mynd o chwith, ac yn sicr, ers imi fod yn Weinidog, cafodd un neu ddau o faterion eu dwyn i fy sylw, ond mae'r rhan fwyaf ohonynt, fel y dywedwch, yn fodelau o arfer da. Soniais am y cod ymarfer yn fy ateb i chi, ac rwy'n ymwybodol fod y grŵp a weithiodd gyda ni ar hynny yn awyddus i gyflwyno mesurau statudol. Byddent yn hoffi gweld rheoleiddio statudol neu ryw fath o system drwyddedu yn dod i rym. Unwaith eto, mae'n rhywbeth rwy'n ei ystyried o fewn y cynllun lles anifeiliaid y byddaf yn ei gyhoeddi yn nes ymlaen eleni.

I'm sure all parties across the Chamber rightly support steps to ensure animal welfare standards are being met, and I'm always happy to declare an interest as the owner of a lovely two-year-old Glen of Imaal terrier. It's really important that we have the right animal welfare standards in place. I'd certainly echo the words mentioned in terms of the vital role that animal sanctuaries play in facilitating animals and giving them a safe environment to live in for a time. We do know, though, Minister, that a lot of the work in terms of ensuring the regulations are kept to are undertaken by local council officers, and as and when there's more regulation put in place, that puts more work on already stretched budgets within local authorities to support the enforcement of those regulations. So, Minister, what discussions are you having with local authorities to understand what those current budget pressures are to enforce existing regulations, and what discussions are you having with them to understand what those pressures might be in the future with further regulations as well?

Rwy'n siŵr fod pob plaid ar draws y Siambr yn cefnogi camau i sicrhau bod safonau lles anifeiliaid yn cael eu cyrraedd, ac rwyf bob amser yn hapus i ddatgan buddiant fel perchennog daeargi Glen of Imaal hyfryd sy'n ddwy oed. Mae'n bwysig iawn fod gennym y safonau lles anifeiliaid cywir ar waith. Byddwn yn sicr yn adleisio'r geiriau a grybwyllwyd o ran y rôl hanfodol y mae gwarchodfeydd anifeiliaid yn ei chwarae yn gofalu am anifeiliaid a rhoi amgylchedd diogel iddynt fyw ynddo am gyfnod. Serch hynny, Weinidog, gwyddom mai swyddogion cynghorau lleol sy'n gwneud llawer o'r gwaith o sicrhau cydymffurfiaeth â'r rheoliadau, a phan roddir mwy o reoliadau ar waith, mae hynny'n gwasgu ar gyllidebau sydd eisoes dan bwysau o fewn yr awdurdodau lleol i gynnal y gwaith o orfodi'r rheoliadau hynny. Felly, Weinidog, pa drafodaethau rydych yn eu cael gydag awdurdodau lleol i ddeall beth yw'r pwysau cyfredol ar y gyllideb i orfodi'r rheoliadau presennol, a pha drafodaethau rydych yn eu cael gyda hwy i ddeall beth allai'r pwysau fod yn y dyfodol gyda rheoliadau pellach hefyd?

I mentioned in my previous answer to Tom Giffard that the Welsh Government had funded a project with local authorities. It's a three-year project that we began as part of our work around bringing legislation forward in relation to banning third party sales of dogs and cats, which I brought in a few weeks ago. So, we have funded that project, working with local authorities, to see what the barriers were, because I think it doesn't always need legislation, does it? We certainly wanted to see what those barriers were, and funding was clearly a barrier, so we funded the project, which I think has now really helped local authority enforcement officers be able to keep up with the latest statutory guidance, for instance. They've had additional training and, I have to say, they've been a very good partner in bringing these guidelines forward.

Soniais yn fy ateb blaenorol i Tom Giffard fod Llywodraeth Cymru wedi ariannu prosiect gydag awdurdodau lleol. Mae'n brosiect tair blynedd a ddechreuwyd gennym fel rhan o'n gwaith ar gyflwyno deddfwriaeth mewn perthynas â gwahardd gwerthu cŵn a chathod gan drydydd parti, a gyflwynais ychydig wythnosau yn ôl. Felly, rydym wedi ariannu'r prosiect hwnnw, gan weithio gydag awdurdodau lleol, i weld beth oedd y rhwystrau, oherwydd nid wyf yn credu bod angen deddfwriaeth bob amser. Roeddem yn sicr eisiau gweld beth oedd y rhwystrau hynny, ac roedd cyllid yn amlwg yn rhwystr, felly fe wnaethom ariannu'r prosiect, ac rwy'n credu bod hynny wedi helpu swyddogion gorfodi awdurdodau lleol i ddilyn y canllawiau statudol diweddaraf, er enghraifft. Maent wedi cael hyfforddiant ychwanegol ac mae'n rhaid i mi ddweud, maent wedi bod yn bartneriaid da iawn wrth gyflwyno'r canllawiau hyn.

14:55
Polisi Iawndal Twbercwlosis
Tuberculosis Compensation Policy

8. Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith polisi iawndal TB Llywodraeth Cymru ar ffermwyr? OQ57019

8. What assessment has the Minister made of the impact of the Welsh Government's TB compensation policy on farmers? OQ57019

Welsh farmers receive full market value for cattle removed under the TB eradication programme. I will be making an oral statement next month regarding a refreshed programme for TB eradication in Wales. Arrangements for making TB payments to farmers will feature in that statement.

Mae ffermwyr Cymru yn cael gwerth llawn yr anifail ar y farchnad am wartheg sy'n cael eu difa o dan y rhaglen i ddileu TB. Byddaf yn gwneud datganiad ar lafar fis nesaf ynghylch y diweddariad o'r rhaglen i ddileu TB yng Nghymru. Bydd trefniadau ar gyfer talu iawndal TB i ffermwyr yn rhan o'r datganiad hwnnw.

Thank you. Two thousand, nine hundred and ninety cattle were slaughtered in the second quarter of this year, pushing the number of animals killed due to bovine TB to 6,175. Now, through me helping one of my constituents, where they are struggling with a bTB breakdown, you wrote to me advising, and I quote, that valuations do not have to be agreed by the farmer and the market value cannot be appealed. Welsh Government guidance notes on TB compensation state, 

'The market value of an animal slaughtered for TB will be paid as compensation in most cases.'

What is unfair, though, is the cap on compensation being £5,000, because this particular farmer has some that are worth considerably more thousands than five. He shows them as well, you see. So, a pedigree bull could easily be worth well over £5,000. So, Minister, would you have a look again at the cap and extend that right to allow farmers to appeal, to challenge that value given to them? They're already devastated at the time of slaughter, but let's make sure that they get true and equal compensation. Diolch. 

Diolch. Lladdwyd 2,990 o wartheg yn ail chwarter eleni, gan gynyddu nifer yr anifeiliaid a laddwyd oherwydd TB buchol i 6,175. Nawr, drwy helpu un o fy etholwyr a oedd yn cael trafferth gydag achos o bTB, fe ysgrifennoch chi ataf i ddweud, ac rwy'n dyfynnu, nad oes raid i'r ffermwr gytuno ar brisiadau ac na ellir apelio yn erbyn gwerth yr anifail ar y farchnad. Mae nodiadau canllaw Llywodraeth Cymru ar dalu iawndal TB yn datgan,

'Fel arfer, telir iawndal sy'n seiliedig ar werth yr anifail ar y farchnad ar gyfer anifail sy’n cael ei ladd oherwydd TB.'

Yr hyn sy'n annheg, serch hynny, yw bod y cap ar iawndal yn £5,000, oherwydd mae gan y ffermwr penodol hwn anifeiliaid sy'n werth llawer mwy na o filoedd na phump. Mae'n eu harddangos hefyd, welwch chi. Felly, gallai tarw pedigri fod yn werth ymhell dros £5,000 yn hawdd. Felly, Weinidog, a wnewch chi edrych ar y cap eto ac ymestyn yr hawl i ganiatáu i ffermwyr apelio a herio'r pris a roddir iddynt? Maent eisoes mewn gofid mawr ar adeg y lladd, ond gadewch inni sicrhau eu bod yn cael iawndal cywir a chyfartal. Diolch.

Thank you, and I am aware that you wrote to me last week again, I think about the same farmer. I will ensure you get a response by next week. 

Animal owners are paid compensation, as you know, and it is really important that we strive to ensure that the payment policy is fair not just to the animal owner, or to the farmer in this instance, but also to the taxpayer, because obviously that is public money. And I know, it's inevitable, isn't it, there'll be occasions when the owner is not satisfied with the valuation given. But I have to say, complaints are rare. We do intend to consult on changing the way that we pay compensation, and I think, as part of my oral statement and looking at a refreshed programme in relation to TB eradication, this is something that we should certainly look at. I think it's the appropriate time to review those arrangements. 

I should say, to establish the market value of an animal, a fully trained and experienced valuer must determine, by valuing the animal concerned on-farm, the price that the animal might reasonably obtain if it was for sale on the open market and was not affected by or exposed to TB. You mentioned compensation being capped at £5,000 for high-value animals, and I brought this in when we refreshed the TB eradication programme last time. And the advice at that time was, if you have cattle—and you referred to the fact that your constituent shows his cattle—it might be better then to look at insurance, because obviously the cap is £5,000. 

Diolch, ac rwy'n ymwybodol eich bod wedi ysgrifennu ataf eto yr wythnos ddiwethaf, am yr un ffermwr rwy'n credu. Byddaf yn sicrhau eich bod yn cael ateb erbyn yr wythnos nesaf.

Telir iawndal i berchnogion anifeiliaid, fel y gwyddoch, ac mae'n bwysig iawn ein bod yn ymdrechu i sicrhau bod y polisi talu yn deg, nid yn unig i berchennog yr anifail, neu i'r ffermwr yn yr achos hwn, ond hefyd i'r trethdalwr gan mai arian cyhoeddus ydyw wrth gwrs. Ac rwy'n gwybod, mae'n anochel, onid yw, y bydd yna adegau pan nad yw'r perchennog yn fodlon â'r prisiad. Ond mae'n rhaid i mi ddweud mai prin yw'r cwynion. Rydym yn bwriadu ymgynghori ar newid y ffordd y telir iawndal, ac fel rhan o fy natganiad llafar, ac o edrych ar y diweddariad o'r rhaglen i ddileu TB, rwy'n credu bod hyn yn rhywbeth y dylem edrych arno yn sicr. Rwy'n credu mai dyma'r adeg briodol i adolygu'r trefniadau hynny.

Er mwyn sefydlu gwerth yr anifail ar y farchnad, dylwn ddweud bod yn rhaid i brisiwr profiadol wedi'i hyfforddi'n llawn benderfynu, drwy brisio'r anifail dan sylw ar y fferm, pa bris y gellid ei gael am yr anifail pe bai ar werth ar y farchnad agored a phe na bai wedi dod i gysylltiad â TB neu wedi'i effeithio gan TB. Fe sonioch chi am y cap iawndal ar £5,000 ar gyfer anifeiliaid o werth uchel, a chyflwynais hwn y tro diwethaf i ni ddiweddaru'r rhaglen i ddileu TB. A'r cyngor bryd hynny oedd, os oes gennych wartheg—ac fe gyfeirioch chi at y ffaith bod eich etholwr yn arddangos ei wartheg—efallai y byddai'n well edrych ar yswiriant felly, oherwydd, yn amlwg, £5,000 yw'r cap.

Gwasanaethau Brys yng Ngogledd Cymru
Emergency Services in North Wales

9. Pa ystyriaeth y mae pwyllgor Cabinet gogledd Cymru wedi'i rhoi i ddarparu gwasanaethau brys yng gogledd Cymru? OQ57011

9. What consideration has the north Wales Cabinet committee given to the provision of emergency services in north Wales? OQ57011

The Cabinet committee on north Wales discusses a wide range of important topics. The first meeting of this Senedd term included a discussion on the pressures faced by health and social care partners, involving the chief executive of the health board, chief executive of NHS Wales and all local authority leaders.

Mae pwyllgor y Cabinet ar ogledd Cymru yn trafod ystod eang o bynciau pwysig. Roedd y cyfarfod cyntaf yn nhymor y Senedd hon yn cynnwys trafodaeth ar y pwysau a wynebir gan bartneriaid iechyd a gofal cymdeithasol, yn cynnwys prif weithredwr y bwrdd iechyd, prif weithredwr GIG Cymru a phob arweinydd awdurdod lleol.

Thank you very much for that answer, Minister, but I do have concerns that extend beyond the current crisis in ambulance response times. Last week, an arson attack at Rhyl Football Club occurred at the same time as a fire at a hotel in Prestatyn. North Wales Fire and Rescue Service reported that they were stretched dealing with those two incidents in my constituency. I dread to think what would have happened had there been a serious collision or a house fire elsewhere in the Vale of Clwyd that day. Minister, what steps will the north Wales Cabinet committee take to ensure that there is sufficient fire and rescue service provision covering north Wales, and my constituency in particular? 

Diolch yn fawr am yr ateb hwnnw, Weinidog, ond mae gennyf bryderon sy'n ymestyn y tu hwnt i'r argyfwng presennol mewn perthynas ag amseroedd ymateb ambiwlansys. Yr wythnos ddiwethaf, cafwyd ymosodiad llosgi bwriadol yng Nghlwb Pêl-droed y Rhyl ar yr un pryd ag y cafwyd tân mewn gwesty ym Mhrestatyn. Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eu bod dan bwysau wrth orfod ymdrin â'r ddau ddigwyddiad yn fy etholaeth. Mae'n gas gennyf feddwl beth fyddai wedi digwydd pe bai damwain ddifrifol neu dân mewn tŷ yn rhywle arall yn Nyffryn Clwyd y diwrnod hwnnw. Weinidog, pa gamau y bydd pwyllgor y Cabinet ar ogledd Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod digon o wasanaethau tân ac achub yn cael eu darparu ar gyfer gogledd Cymru, a fy etholaeth i'n benodol?

Well, I don't think that would be a decision for the north Wales Cabinet sub-committee. Obviously, the cover of emergency services across north Wales has to be appropriate at all times. You just mentioned two significant incidents that happened at the same time and, of course, while they're going on, there are always other incidents where our emergency services are being called to attend. And, obviously, there continues to be immense pressure particularly on the Welsh ambulance service at the current time. There's a really complex range, I think, of challenges at the moment that are coming together to get a perfect storm, but it's really important, obviously, the Minister for Health and Social Services works very closely with the Welsh Ambulance Services NHS Trust. You'll be aware of a review that is being undertaken by the trust at the current time, and obviously fire services come under the remit of the Minister for Social Justice, I think—it might be local government, but it will be a different Minister for that. But obviously, across Government, we will work very closely to make sure—. One of the good things that has happened over the previous few years that we've seen—I've certainly got one in my own constituency—is where emergency services come together in one building. So, in Wrexham, we've got the ambulance service and the fire service working together, and I think that has really improved issues.

Wel, nid wyf yn credu y byddai hwnnw'n benderfyniad i is-bwyllgor y Cabinet ar ogledd Cymru. Yn amlwg, mae'n rhaid i ddarpariaeth y gwasanaethau brys ar draws gogledd Cymru fod yn briodol bob amser. Rydych newydd sôn am ddau ddigwyddiad arwyddocaol a ddigwyddodd ar yr un pryd ac wrth gwrs, tra bônt yn digwydd, mae yna bob amser ddigwyddiadau eraill y caiff ein gwasanaethau brys eu galw iddynt. Ac yn amlwg, mae pwysau aruthrol o hyd, yn enwedig ar wasanaeth ambiwlans Cymru ar hyn o bryd. Mae amrywiaeth gymhleth iawn o heriau ar hyn o bryd, rwy'n credu, sy'n dod at ei gilydd i greu storm berffaith, ond mae'n bwysig iawn, yn amlwg, fod y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn gweithio'n agos iawn gydag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Fe fyddwch yn ymwybodol o adolygiad sydd ar y gweill gan yr ymddiriedolaeth ar hyn o bryd, ac yn amlwg mae gwasanaethau tân yn rhan o gylch gwaith y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, rwy'n credu—neu lywodraeth leol efallai, ond bydd yn Weinidog gwahanol ar gyfer hynny. Ond yn amlwg, ar draws y Llywodraeth, byddwn yn gweithio'n agos iawn i wneud yn siŵr—. Un o'r pethau da sydd wedi digwydd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf—yn sicr mae gennyf un yn fy etholaeth i—yw gwasanaethau brys yn dod at ei gilydd mewn un adeilad. Felly, yn Wrecsam, mae gennym y gwasanaeth ambiwlans a'r gwasanaeth tân yn cydweithio, ac rwy'n credu bod hynny wedi gwella pethau'n fawr.

15:00

Ac yn olaf, cwestiwn 10, Mabon ap Gwynfor.

And finally, question 10, Mabon ap Gwynfor.

Parthau Perygl Nitradau
Nitrate Vulnerable Zones

10. Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith parthau perygl nitradau? OQ57004

10. What assessment has the Welsh Government made of the impact of nitrate vulnerable zones? OQ57004

The designation of nitrate vulnerable zones was a requirement of the EU nitrates directive, and the effectiveness of the NVZ designation was assessed as part of our commitment. Natural Resources Wales review NVZ designation on a regular basis to determine areas for new designation, continued designation or de-designation.

Roedd dynodi parthau perygl nitradau yn un o ofynion cyfarwyddeb nitradau'r UE, ac aseswyd effeithiolrwydd dynodiad y parthau perygl nitradau fel rhan o'n hymrwymiad. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu dynodiad y parthau perygl nitradau yn rheolaidd i bennu ardaloedd ar gyfer eu dynodi o'r newydd, parhau dynodiad neu ddad-ddynodi.

Diolch, Gweinidog. Mae'r parthau perygl nitradau yng Nghymru yn cyfyngu amaethwyr i wasgaru dim mwy na 170 kg o nitradau yr hectar, tra bod parthau mewn gwledydd eraill yn galluogi ffermwyr i wasgaru hyd at 250 kg yr hectar. Mae'r cyfyngu yma yn golygu bod slyri yn cael ei ddal yn ôl ac yn methu cael ei wasgaru ac yn achosi trafferthion i ffermwyr, neu mi fydd o'n gwneud. A allwch chi esbonio, felly, beth yw rhesymeg Llywodraeth Cymru dros gyfyngu i 170 kg yma, tra bod llefydd eraill yn cyfyngu i 250 kg?

Thank you, Minister. The NVZs in Wales limit agriculturalists to spread no more than 170 kg of nitrates per hectare, whilst the zones in other nations enable farmers to spread up to 250 kg per hectare. This limitation means that slurry is held back and can't be spread and causes difficulties to farmers, or it will do so. Can you explain, therefore, what the rationale of the Welsh Government is for limiting to 170 kg here, whilst other places limit it to 250 kg?

We no longer have bespoke designated nitrate vulnerable zones in Wales, as you're aware, and on 27 January this year, I introduced the Water Resources (Control of Agricultural Pollution)(Wales) Regulations 2021, and as you know, those initial measures came into force on 1 April. Those regulations revoked and replaced the Nitrate Pollution Prevention (Wales) Regulations 2013, which obviously previously designated NVZs, and as you know, at the moment, permission has been granted for those regulations to be reviewed by the courts.

Nid oes gennym barthau perygl nitradau dynodedig pwrpasol yng Nghymru mwyach, fel y gwyddoch, ac ar 27 Ionawr eleni, cyflwynais Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021, ac fel y gwyddoch, daeth y mesurau cychwynnol hynny i rym ar 1 Ebrill. Roedd y rheoliadau hynny'n dirymu ac yn disodli Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) 2013, a oedd yn dynodi parthau perygl nitradau cyn hynny wrth gwrs, ac fel y gwyddoch, ar hyn o bryd, mae caniatâd wedi'i roi i'r llysoedd adolygu'r rheoliadau hynny.

3. Cwestiynau Amserol
3. Topical Questions

Does dim cwestiynau amserol.

No topical questions have been accepted.

4. Datganiadau 90 eiliad
4. 90-second Statements

Felly, yr eitem nesaf yw'r datganiadau 90 eiliad, a'r datganiad cyntaf heddiw yw'r un gan Huw Irranca-Davies.

Therefore, the next item is the 90-second statement, and the first statement is from Huw Irranca-Davies.

Diolch yn fawr iawn, Llywydd. Today, in my role as Chair of the cross-party group on active travel, and after many months of behind-the-scenes cross-party work, we launched the much-anticipated active travel school toolkit at Penyrheol Primary School in Gorseinon. In Wales, we've made important steps to change the way we get to school, but the figures show we need to do so much more, especially on cycling, where fewer than 1 per cent of Welsh children regularly ride a bike to school, in stark contrast to European neighbours like the Netherlands, where 49 per cent of pupils travel to school by bike every single day. So, it was lovely to join the headteacher Alison Williams and pupils and others today on my bike as well along with children who travel to school on their bikes and scooters and by shanks's pony, too. Active travel benefits the physical and mental well-being of children, reduces emissions, helps combat the climate crisis, reduce congestion and pollution around school gates, improves the attentiveness of pupils in the classroom by giving them an energetic start to the day, and so much more. And our toolkit is not a fixed prescription; each school faces a unique set of challenges, but with this initiative, we provide school leaders and parents and governors with the ideas and resources they need to determine their own path towards being an active travel school and community. And by emphasising the importance of persuading others to travel to school actively, this kit aims to create an overwhelming local consensus on active school travel.

From start to finish, this has been about collaboration, partnerships between schools and families on the ground and the behind-the-scenes work of the cross-party group. So, the toolkit will be sent to all Members of the Senedd, to ask them to link with schools on this active travel journey. Diolch yn fawr iawn, Llywydd.

Diolch yn fawr iawn, Lywydd. Heddiw, yn fy rôl fel Cadeirydd y grŵp trawsbleidiol ar deithio llesol, ac ar ôl misoedd lawer o waith trawsbleidiol y tu ôl i'r llenni, lansiwyd y pecyn cymorth teithio llesol hirddisgwyliedig i ysgolion yn ysgol gynradd Penyrheol yng Ngorseinon. Yng Nghymru, rydym wedi rhoi camau pwysig ar waith i newid y ffordd yr ydym yn mynd i'r ysgol, ond mae'r ffigurau'n dangos bod angen inni wneud mwy o lawer, yn enwedig ar feicio, lle mae llai nag 1 y cant o blant yng Nghymru yn beicio i'r ysgol yn rheolaidd, yn wahanol iawn i'n cymdogion Ewropeaidd fel yr Iseldiroedd, lle mae 49 y cant o ddisgyblion yn beicio i'r ysgol bob dydd. Felly, roedd yn hyfryd ymuno â'r pennaeth, Alison Williams, a disgyblion ac eraill heddiw ar fy meic yn ogystal â phlant sy'n teithio i'r ysgol ar eu beiciau a'u sgwteri, ac ar droed hefyd. Mae teithio llesol o fudd i les corfforol a meddyliol plant, yn lleihau allyriadau, yn helpu i ymladd yr argyfwng hinsawdd, yn lleihau tagfeydd a llygredd o amgylch gatiau ysgolion, yn gwella sylw disgyblion yn yr ystafell ddosbarth drwy roi dechrau egnïol i'r diwrnod, a chymaint mwy. Ac nid yw ein pecyn cymorth yn bresgripsiwn sefydlog; mae pob ysgol yn wynebu cyfres unigryw o heriau, ond gyda'r fenter hon, rydym yn darparu'r syniadau a'r adnoddau sydd eu hangen ar arweinwyr ysgolion a rhieni a llywodraethwyr i bennu eu llwybr eu hunain tuag at fod yn ysgol ac yn gymuned teithio llesol. A thrwy bwysleisio pa mor bwysig yw perswadio eraill i deithio'n llesol i'r ysgol, nod y pecyn hwn yw creu consensws lleol aruthrol ar deithio llesol i'r ysgol.

O'r dechrau i'r diwedd, mae a wnelo hyn â chydweithredu, partneriaethau rhwng ysgolion a theuluoedd ar lawr gwlad a gwaith y tu ôl i'r llenni gan y grŵp trawsbleidiol. Felly, bydd y pecyn cymorth yn cael ei anfon at yr holl Aelodau o'r Senedd, i ofyn iddynt gysylltu ag ysgolion ar y daith lesol hon. Diolch yn fawr iawn, Lywydd.

Diolch yn fawr. Dwi'n siŵr y bydd pawb ohonoch chi am ymuno â fi i longyfarch y chwaraewr dartiau o Gymru, Jonny Clayton, ar ei fuddugoliaeth wych ym mhencampwriaeth Grand Prix y Byd nos Sadwrn diwethaf, y tro cyntaf iddo fe ennill y gystadleuaeth, a digwydd bod fe lwyddodd e ennill drwy faeddu cyd-Gymro a chyfaill arbennig iddo fe, sef Gerwyn Price, yn y rownd derfynol. Yn ogystal ag ennill y Grand Prix, sy'n un o gystadlaethau mawr y byd dartiau, mae e hefyd wedi ennill y Masters a'r Premier League eleni, ac roedd e hefyd yn rhan o dîm buddugol Cymru a enillodd Gwpan y Byd i chwaraewyr dartiau fis Tachwedd diwethaf, ac yn chwarae, wrth gwrs, gyda'i ffrind annwyl Gerwyn Price. Ydy, mae wedi bod yn dipyn o flwyddyn iddo fe.

Mae Jonny, neu'r Ferret, fel mae'n cael ei alw, yn siaradwr Cymraeg ac yn byw ym Mhontyberem, ac mae trigolion y Bont, Cwm Gwendraeth, sir Gaerfyrddin a Chymru gyfan yn ymfalchïo yn fawr yn ei lwyddiant. Ond, yn rhyfeddol, er ei lwyddiant, mae'n parhau i weithio fel plastrwr yn rhan amser i Gyngor Sir Gaerfyrddin, ac rwy'n deall ei fod e'n bwriadu parhau i wneud y gwaith yma am beth amser beth bynnag. Mae'n amlwg ei fod e'n gallu troi ei law at dipyn o bopeth. Rwy'n siŵr ein bod ni i gyd am ddymuno'n dda i Jonny Clayton, a Gerwyn Price hefyd, wrth gwrs, dros y flwyddyn nesaf wrth i'r tymor dartiau brysuro, a'i longyfarch ef eto ar ei lwyddiant dros y penwythnos. Diolch yn fawr iawn. 

Thank you very much. I'm sure that each and every one of you will wish to join me in congratulating the Welsh darts player, Jonny Clayton, on his excellent victory in the World Grand Prix of darts last Saturday evening, the first time he has won that championship. As it happens, he won by defeating his great friend and fellow Welshman Gerwyn Price in the final. In addition to winning the Grand Prix, one of the major darts titles, he's also won the Masters and the Premier League this year, and he was also part of the victorious Welsh team that won the World Cup of Darts last November when, of course, he played with his great friend Gerwyn Price. Yes, it has been quite a year for him.

Jonny, or The Ferret, as he's known, is a Welsh speaker who lives in Pontyberem and the people of Pont, the Gwendraeth Valley, Carmarthenshire and the whole of Wales take great pride in his success. But astonishingly, despite his success, he continues to work as a plasterer on a part-time basis for Carmarthenshire County Council, and I understand that he intends to continue with this work for some time to come. It's clear that he can turn his hand to virtually anything. I'm sure that we would all want to wish Jonny Clayton and Gerwyn Price well over the next 12 months as the darts season picks up pace, and congratulate him once again on his success over the weekend. Thank you.

15:05

Arthritis is the most prevalent disease in the world, and affects 1 in every 4 individuals. World Arthritis Day is globally commemorated on 12 October—which was yesterday—every year, to educate the public on timely diagnosis and management of arthritis. Today is the last day of National Arthritis Week here in the UK. The theme of this year’s campaign is 'Don’t Delay, Connect Today' with a focus on work with the strapline 'Time2Work'.

In 1996, Arthritis and Rheumatism International established World Arthritis Day. The aim of the day is to raise awareness of rheumatic and musculoskeletal diseases all over the world. Most people don’t realize that there are over 100 different kinds of arthritis. Arthritis is a disease that affects approximately 350 million people worldwide. There are around 120 million people currently living with a rheumatic disease like arthritis, in Europe.

Pain is the most disabling symptom of arthritis. Many myths surround the management of arthritis, which can be a barrier to effective management. Many believe that exercise is dangerous, that findings on imaging—that is, x-ray and MRI—dictate what one can do, and surgery and rest are the only treatments. We now know that excessive rest and avoidance of activity can make pain and disability due to arthritis worse. While a small proportion of individuals will benefit from surgery—that's like a knee replacement—not everybody requires surgery or will benefit from surgery. Graded exercises and activity are safe and good for your muscles and joints. Thank you, Presiding Officer. 

Arthritis yw'r afiechyd mwyaf cyffredin yn y byd, ac mae'n effeithio ar 1 o bob 4 unigolyn. Caiff Diwrnod Arthritis y Byd ei nodi ledled y byd ar 12 Hydref—sef ddoe—bob blwyddyn, i addysgu'r cyhoedd ar ddiagnosis arthritis amserol a rheoli arthritis. Heddiw yw diwrnod olaf Wythnos Genedlaethol Arthritis yma yn y DU. Thema'r ymgyrch eleni yw 'Don’t Delay, Connect Today' gyda ffocws ar waith gyda'r is-bennawd 'Time2Work'.

Ym 1996, sefydlwyd Diwrnod Arthritis y Byd gan Arthritis and Rheumatism International. Nod y diwrnod yw codi ymwybyddiaeth o afiechydon rhiwmatig a chyhyrysgerbydol ledled y byd. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn sylweddoli bod dros 100 o wahanol fathau o arthritis. Mae arthritis yn afiechyd sy'n effeithio ar oddeutu 350 miliwn o bobl ledled y byd. Ar hyn o bryd, mae oddeutu 120 miliwn o bobl yn byw gydag afiechyd rhiwmatig fel arthritis, yn Ewrop.

Poen yw symptom mwyaf niweidiol arthritis. Mae llawer o fythau mewn perthynas â rheoli arthritis a all fod yn rhwystr i'w reoli'n effeithiol. Mae llawer yn credu bod ymarfer corff yn beryglus, fod canfyddiadau delweddu—hynny yw, pelydr-x ac MRI—yn pennu'r hyn y gall rhywun ei wneud, ac mai llawfeddygaeth a gorffwys yw'r unig driniaethau. Gwyddom bellach y gall gormod o orffwys ac osgoi gweithgarwch waethygu poen ac anabledd yn sgil arthritis. Er y bydd cyfran fach o unigolion yn elwa o lawfeddygaeth—pethau fel pen-glin newydd—nid oes angen llawdriniaeth ar bawb, ac ni fydd pawb yn elwa o lawdriniaeth. Mae ymarfer corff a gweithgareddau wedi'u graddio yn ddiogel ac yn dda i'ch cyhyrau a'ch cymalau. Diolch, Lywydd.

Cynnig i ethol Aelod i bwyllgor
Motion to elect a Member to a Committee

Yr eitem nesaf, felly, yw'r cynnig i ethol Aelod i bwyllgor, a dwi'n galw ar aelod o'r Pwyllgor Busnes i wneud y cynnig yn ffurfiol. Darren Millar. 

The next item, therefore, is the motion to elect a Member to a committee, and I call on a member of the Business Committee to move the motion formally. Darren Millar.

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Alun Davies (Llafur Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad yn lle Jayne Bryant (Llafur Cymru)

To propose that the Senedd, in accordance with Standing Order 17.14, elects Alun Davies (Welsh Labour) as a Member of the Legislation, Justice and Constitution Committee in place of Jayne Bryant (Welsh Labour).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Mae wedi'i symud. Y cwestiwn, felly, yw: a ddylid derbyn y cynnig? A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu? Nac oes, felly derbynnir y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

It has been moved. The proposal, therefore, is to agree the motion. Does any Member object? No, therefore the motion is agreed in accordance with Standing Order 12.36.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Motion agreed in accordance with Standing Order 12.36.

Fe fyddwn ni nawr yn cymryd toriad byr ar gyfer gwneud ambell i newid yn y Siambr.

We will now take a short break to allow a few changeovers in the Siambr.

Ataliwyd y Cyfarfod Llawn am 15:08.

Plenary was suspended at 15:08.

15:15

Ailymgynullodd y Senedd am 15:19, gyda'r Dirprwy Lywydd (David Rees) yn y Gadair.

The Senedd reconvened at 15:19, with the Deputy Presiding Officer (David Rees) in the Chair.

5. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): Manteision cymunedol prosiectau ynni
5. Member Debate under Standing Order 11.21(iv): Community benefits of energy projects

Croeso yn ôl. Yr eitem nesaf yw eitem 5, dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21, manteision cymunedol prosiectau ynni. Galwaf ar Rhun ap Iorwerth i wneud y cynnig.

Welcome back. The next item is item 5, a Member debate under Standing Order 11.21 on the community benefits of energy projects. I call on Rhun ap Iorwerth to move the motion.

Cynnig NDM7794 Rhun ap Iorwerth

Cefnogwyd gan Adam Price, Altaf Hussain, Delyth Jewell, Heledd Fychan, Janet Finch-Saunders, Luke Fletcher, Sioned Williams, Tom Giffard

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi pwysigrwydd ynni adnewyddadwy wrth geisio lleihau ein hôl-troed carbon.

2. Yn cytuno bod angen sicrhau bod pob datblygiad ynni yn dod a budd i’r cymunedau lle’u lleolir.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru, unai drwy reoliadau neu ddeddfwriaeth newydd, i fynnu bod datblygwyr prosiectau ynni yn gorfod profi budd cymunedol eu datblygiadau arfaethedig drwy orfod cynnal asesiad effaith cymunedol a chyflwyno cynllun budd cymunedol fel rhan o’r broses gynllunio.

Motion NDM7794 Rhun ap Iorwerth

Supported by Adam Price, Altaf Hussain, Delyth Jewell, Heledd Fychan, Janet Finch-Saunders, Luke Fletcher, Sioned Williams, Tom Giffard

To propose that the Senedd:

1. Notes the importance of renewable energy in efforts to reduce our carbon footprint.

2. Agrees that there is a need to ensure that energy developments bring benefits to the communities in which they are located.

3. Calls on the Welsh Government, either through regulations or new legislation to insist that developers of energy projects must prove the community benefits of their proposed developments by having to conduct community impact assessments and present a community-benefit plan as part of the planning process.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Diolch yn fawr iawn, Dirprwy Lywydd, a dwi'n ddiolchgar i'r Pwyllgor Busnes yn gyntaf am roi'r cyfle imi gael rhoi'r cynnig yma o flaen y Senedd heddiw, a dwi'n ddiolchgar hefyd i'r Aelodau sydd wedi cefnogi'r cynnig sydd o'n blaenau ni. 

Mae'n ddadl amserol iawn, dwi'n credu. Dyma ni ar drothwy cynhadledd y COP26 yn Glasgow. Nes ymlaen y prynhawn yma, mi fydd Plaid Cymru yn arwain dadl ar y sector ynni a'r argyfwng hinsawdd a natur. 

Mae pwynt 1 yn fy nghynnig i yn gofyn inni nodi pwysigrwydd ynni adnewyddadwy wrth geisio lleihau ein hôl troed carbon. Dwi ddim yn meddwl bod unrhyw un yn mynd i anghytuno efo hynny. Mae ynni, y ffordd rydym ni'n defnyddio ynni, y ffordd rydym ni'n ei arbed o, ei ddosbarthu o, ac, ie, y ffordd rydym ni'n ei gynhyrchu fo, yn faterion cwbl, cwbl greiddiol i ba mor llwyddiannus rydyn ni'n am allu bod yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd. Ond mae ein perthynas ni efo ynni hefyd yn gwbl greiddiol i'n bywydau bob dydd ni, ac, mi fyddaf i'n dadlau y prynhawn yma, yn gallu gall cael effaith fawr ar y math o gymunedau rydym ni'n byw ynddyn nhw.

Thank you very much, Dirprwy Lywydd, and I'm very grateful to the Business Committee in the first instance for giving me the opportunity to set out this motion before the Senedd today, and I'm also grateful to the Members who have supported the motion in front of us.

It's a very timely debate, I think. We are just before the beginning of COP26 in Glasgow. Later on today, Plaid Cymru will lead a debate on the energy sector and the nature and climate crisis.

Point 1 in the motion asks us to note the importance of renewable energy in our efforts to reduce our carbon footprint. I don’t think anybody's going to disagree with that. Energy, the way that we use energy, the way that we save energy, distribute it, and, yes, the way that we generate it, are issues that are at the heart of how successful we are going to be in the battle against climate change. But our relationship with energy is also at the heart of our daily lives, and I will be arguing this afternoon that it can have a major impact on the kinds of communities we live in.

Dwi'n gofyn i'r Senedd yma gydsynio efo'r gosodiad yn ail gymal y cynnig, sef ein bod ni'n cytuno bod angen sicrhau bod pob datblygiad ynni yn dod â budd i'r cymunedau lle maen nhw wedi'u lleoli, ac mae hyn mor bwysig, dwi'n credu. Mae gennym ni fel gwlad gymaint i'w gynnig o ran datblygiadau ynni; mi allen ni fod yn cyflenwi nid yn unig ein hanghenion ein hunain mewn ynni glân, mewn ynni carbon isel ac ynni adnewyddadol, ond mi allen ni hefyd fod yn allforiwr mawr hefyd, a hynny'n gallu dod â budd economaidd sylweddol yn ogystal â buddiannau amgylcheddol mawr.

Ond pan ydym ni'n gofyn i gymunedau gynnig cartref i ddatblygiadau o'r fath, mae eisiau sylweddoli eu bod nhw'n gallu cael impact sylweddol, felly, mae eisiau cefnogi'r cymunedau hynny ac ystyried eu hanghenion a'u dyheadau nhw fel cymunedau. Mi allaf i gyfeirio at un cynllun ynni arfaethedig ym Môn sy'n bodoli oherwydd ei gymuned—cynllun Morlais i greu ardal ddatblygu ynni llif llanw oddi ar arfordir gorllewin Môn, sy'n cael ei redeg gan fenter gymdeithasol, Menter Môn, i gadw'r elw yn lleol. Mae yna lu o brosiectau ynni cymunedol eraill ar draws Cymru. Bues i'n ymweld ag Ynni Ogwen ddim llawer iawn yn ôl. Dwi'n croesawu'r egwyddor yn nharged y Llywodraeth o sicrhau y dylai o leiaf 1 GW o ynni adnewyddadol yng Nghymru fod o dan berchnogaeth leol erbyn 2030, ac mi wnaf i'ch atgoffa chi mai un o brif swyddogaethau cwmni ynni Cymru y mae Plaid Cymru mor benderfynol o'i weld yn cael ei sefydlu—efo'i bencadlys yn Ynys Môn, gobeithio—fyddai i gydlynu a chefnogi a hyrwyddo prosiectau ynni cymunedol. Ond lleiafrif bach, wrth gwrs, ar hyn o bryd, o gynhyrchu ynni sy'n digwydd yn y ffordd yma.

Gadewch imi gyferbynnu'r math yna o weledigaeth efo beth sy'n digwydd yn Ynys Môn ar hyn o bryd ym maes ynni solar. Mae penderfyniadau diweddar gan Lywodraeth Cymru i glustnodi rhannau mawr o Ynys Môn fel ardal datblygu ynni solar wedi creu cyfle i gwmnïau mawr rhyngwladol gael llwybr haws at ganiatâd i greu ffermydd solar enfawr. Mae'r canlyniadau i'w gweld yn barod. Mae o'n reit frawychus pa mor gyflym mae pethau wedi digwydd. Mae Enso Energy wedi cyhoeddi cynlluniau am fferm solar 750 erw; mae cynlluniau Lightsource BP i gynhyrchu 350 MW o ynni solar yn ymestyn dros 2,000 erw; mae'r cwmni Low Carbon wedi adnabod dros 150 erw ar gyfer fferm solar Traffwll; mae EDF wedi prynu safle 190 erw efo caniatâd yn barod am fferm solar yng ngogledd yr ynys, ac mae hynny ar ben y cynlluniau sydd wedi'u datblygu'n barod. Rydym ni'n sôn yn fan hyn am am ardaloedd enfawr, yn cynnwys, wrth gwrs, Môn Mam Cymru, tir amaethyddol da, ac rydym ni'n sôn am y cymunedau o gwmpas yr ardaloedd ac o fewn yr ardaloedd hynny.

Does gen i ddim amheuaeth y gall Ynys Môn wneud cyfraniad mawr mewn datblygiadau ynni solar, ond y gwir amdani ydy bod y cynlluniau ar y bwrdd yn mynd i adael ôl troed enfawr ar ardaloedd o gefn gwlad efo ychydig iawn, iawn o fudd i'r cymunedau hynny—does yna prin ddim swyddi a dim disgwyliad o ran budd ehangach yn ariannol neu fel arall. Beth mae datblygwyr yn ei honni fel budd lleol? Mae gwefan EDF yn brolio y bydd £10,000 yn cael ei dalu fel budd cymunedol yn flynyddol—dim ond £10,000. Mae datblygwyr fferm Alaw Môn yn gwahodd syniadau am gynllun neu brosiect cynaliadwy yn yr ardal. Maen nhw hefyd yn addo y bydd eu cynllun nhw'n rhoi'r cyfle i orffwys tir sydd wedi cael ei ffermio'n ddwys— ymgais, dwi'n meddwl, sydd yn ddigon sarhaus i roi sbin ar golli tir amaethyddol da.

Beth mae hyn yn ei ddweud wrthym ni ydy nad oes yna ddim byd ar hyn o bryd i drio sicrhau bod yna fudd cymunedol o gwbl, a dyna pam, yn y cynnig yma, dwi'n galw ar Lywodraeth Cymru, un ai drwy reoliadau neu ddeddfwriaeth newydd, i fynnu bod datblygwyr prosiectau ynni yn gorfod profi budd cymunedol eu datblygiadau arfaethedig drwy orfod cynnal asesiad effaith cymunedol a chyflwyno cynllun budd cymunedol fel rhan o’r broses gynllunio.

Mi allai budd go iawn ddod ar sawl ffurf. Budd ariannol sylweddol ydy'r ffurf fwyaf amlwg. Ond, mewn e-bost ataf i y bore yma yn amlinellu taliadau i gymunedau y maen nhw'n dweud y maen nhw'n eu gwneud, yn deillio o nifer o'u prosiectau ynni nhw yng Nghymru, mae cwmni ynni RWE yn dweud hyn:

I'm asking the Senedd to agree with the second statement in our motion, which is that there is a need to ensure that all energy developments bring benefits to the communities in which they're located, and this is so important, I think. We as a nation have so much to offer in terms of energy development; we could be supplying and fulfilling not just our needs in terms of clean energy and low-carbon energy and renewable energy, but we could be a major exporter, and that could bring significant economic benefits as well as environmental benefits.

But when we are asking communities to provide a home to developments of this kind, we need to realise that they can have a significant impact, so we need to support those communities and consider their needs and their aspirations as communities. I could refer to one proposed energy scheme in Anglesey that exists because of its community—the Morlais scheme to develop a tidal flow scheme on the coast of Anglesey, which is run by a social enterprise, Menter Môn, to keep the profits local. There are a whole host of similar schemes across Wales. I visited Ynni Ogwen recently. I welcome the principle in the Government's target to ensure that at least 1 GW of renewable energy in Wales should be under local ownership by 2030, and I'll remind you that one of the major functions of the Welsh energy company that Plaid Cymru wants to see established—with its headquarters in Anglesey, hopefully—would be to promote community schemes. But it's a very small minority of energy generation that currently happens in this way.

Let me contrast that kind of vision with what is happening on Anglesey at the moment in the field of solar energy. Now, recent decisions by the Welsh Government to earmark large parts of Anglesey as a solar development site have provided opportunities for major international companies to have an easier pathway towards permission to create solar farms—huge farms. The results are to be seen already. It's frightening how quickly things have happened. Enso Energy has announced plans for a 750-acre solar farm; Lightsource BP have plans to create 350 MW of solar energy that extends to over 2,000 acres; the Low Carbon company has identified 150 acres for Traffwll solar farm; EDF has bought a 190-acre site with permission for a solar farm on the north of the island, and that's on top of the plans that have been developed already. We're talking here about huge areas of land, including, of course, Môn Mam Cymru, good agricultural land, and we're talking about the communities around those areas and within those areas.

I have no doubt that Anglesey can make a major contribution in solar energy developments, but the truth is that the plans on the table are going to leave a huge footprint on parts of rural Wales with very little benefit for those communities—almost no jobs and no expectations in terms of wider financial benefits or otherwise. What do developers allege as local benefit? EDF's website says that £10,000 will be paid as a community benefit on an annual basis—only £10,000. Now, the developers of the Alaw Môn farm invite plans for a sustainable project in the area. They also promise that their scheme will provide opportunities to rest land that has been intensively farmed—I think that that is an insulting attempt to put a spin on the loss of agricultural land.

What this tells us is that there is nothing in place to ensure that there is community benefit at all, and that's why, in this proposal, I'm calling on the Welsh Government, either through regulations or new legislation, to insist that developers of energy projects have to prove the community benefits of their proposed developments by having to conduct community impact assessments and present a community benefit plan as part of the planning process.

Real benefit could come in several forms. Significant financial benefits are the most obvious, of course. But, in an e-mail to me this morning outlining the payments to communities that they say that they make, emanating from their projects in Wales, RWE say:

'The provision of community benefits from renewables development is currently a voluntary initiative.'

'Mae darparu budd cymunedol o ddatblygu ynni adnewyddadwy yn digwydd yn wirfoddol ar hyn o bryd.'

A dyna un o'r problemau. Mi wnes i gyflwyno cynnig am ddeddfwriaeth newydd i'r Senedd yn ddiweddar, ar ôl i dîm deddfwriaethol y Senedd gadarnhau y byddai angen deddfwriaeth sylfaenol i fynnu asesiad o fudd cymunedol o'r math yma. Ches i ddim fy nhynnu o'r balot, ond mae'r ddadl yn sicr yn dal yn fyw gen i. Yn y cyd-destun hwnnw, dwi'n croesawu datganiad RWE heddiw:

And that's one of the problems. I put forward a motion for new legislation to the Senedd recently after the Senedd legislative team confirmed that there would be a need for primary legislation to demand an assessment of community benefit of this kind. I wasn't selected in the ballot, but the debate is certainly still live. In that context, I welcome RWE's statement today:

'We support the concept that there should be a legislated standard amount of community benefit per megawatt or megawatt hour produced from projects that proceed.'

'Rydym yn cefnogi'r cysyniad y dylid deddfu ar gyfer swm safonol o fudd cymunedol am bob megawat neu fegawat awr a gynhyrchir o brosiectau sy'n mynd yn eu blaenau.'

Mi fyddai hynny, dwi'n meddwl, yn gam pwysig ymlaen. Ond mi all budd ddod mewn ffyrdd eraill hefyd. Mi all o olygu addewidion go iawn am swyddi—bwrlwm economaidd o'r math yna—cryfhau cadwyni cyflenwi; biliau ynni rhatach, neu, o bosib, yn fwy gwerthfawr yn amgylcheddol, fuddsoddiad mewn effeithlonrwydd ynni o fewn y cymunedau hynny; rhwydweithiau gwefru cerbydau trydan; batris cartref neu ynni solar cartref wedi cael ei sybsideiddio. Beth am rannu elw go iawn efo cymunedau? Prynu caniatâd am fferm solar y gwnaeth EDF. Beth am yr elw y gwnaeth y cwmni a wnaeth gael y caniatâd hwnnw a'i werthu fo ymlaen? Mi ddylai cyfran o'r elw a wnaeth y cwmni yna, dwi'n credu, aros yn lleol.

Ond nid dim ond rhestru buddion o'r math yna y byddwn i am i ddatblygwyr orfod ei wneud drwy gynnal asesiad effaith cymunedol. Mi fyddai angen mesur impact go iawn ar hagru cefn gwlad, ar golli amwynder gwyrdd sy'n bwysig iawn, iawn i ni; yr effaith ar bris eiddo o fewn y cymunedau hynny, a safon byw pobl hefyd. Mae hynny'n rhywbeth sy'n anodd rhoi pris arno fo, o bosib, ond sydd mor, mor bwysig. O ystyried bod yr impact o gynllun unigol, neu effaith gronnol cynlluniau lluosog, a dyna'r broblem rydyn ni'n ei hwynebu yn Ynys Môn—. O ystyried yr impact yna, beth byddwn i'n dymuno ei weld wedyn fyddai ymdrechion i ddarparu'r cynhyrchiant ynni yna rydym ni'n ei angen mewn ffyrdd gwahanol.

Yn hytrach na defnyddio bloc o filoedd o aceri, beth am gannoedd o flociau llai, yn dilyn, o bosib, llinellau dosbarthu ynni—mwy o dirfeddianwyr yn elwa ychydig, yn hytrach nag ychydig o dirfeddianwyr yn elwa llawer iawn? Beth am, drwy gryfhau'r system ddosbarthu, ddefnyddio toeau siediau amaethyddol, toeau ffatrïoedd, eglwysi, capeli, ysgolion, canolfannau cymunedol ac ati? Beth am osod paneli cyfochrog efo cloddiau a ffiniau tir dros ardaloedd eang, gan greu coridorau cyfoethog mewn bioamrywiaeth tra'n cadw'r caeau eu hunain yn gynhyrchiol? Beth am ymylon ffyrdd? Un syniad arall a gafodd ei basio ymlaen i mi heddiw: defnyddio canol yr A55, hyd yn oed, ar gyfer paneli solar. Wn i ddim; mae'n bosib bod hynny'n bosib.  

Gadewch inni feddwl y tu allan i'r bocs. Drwy fod yn greadigol, dwi'n meddwl y gallwn ni gynhyrchu ynni ar raddfa eang iawn tra'n gweithio efo, yn hytrach nag yn erbyn, cymunedau. Dwi wedi sôn am solar yn bennaf heddiw, achos mai dyna'r prif fater sydd yn ymwneud â phrosiectau ynni o'r math yma yn Ynys Môn, ond mi allai fo gynnwys pob mathau o ddulliau o gynhyrchu ynni eraill hefyd.

Mae rhai wedi dadlau efo fi bod peidio â meddwl yn y ffordd greadigol yma hyd yn oed yn gallu creu'r risg o droi pobl yn erbyn prosiectau ynni adnewyddol, a rhwystro cynnydd, pan mai un o'r gwobrau net sero mawr, siawns, fyddai gallu ymgysylltu a hwyluso cymunedau yn effeithiol i ddatgarboneiddio. Rydym ni eisoes yn gweld cryn rwystredigaeth yn lleol, mae'n rhaid dweud, yn sgil colli dylanwad dros ba un a gaiff cynlluniau ganiatâd ai peidio, ond mi fyddai, dwi'n meddwl, cynnal asesiadau effaith cymunedol yn dod â'r gymuned yn ôl at galon penderfyniadau cynllunio ar ynni. Dwi'n edrych ymlaen i glywed cyfraniadau y prynhawn yma ac ymateb y Llywodraeth.

That would, I think, be an important step forward. But benefit can come in other forms too. It can mean real promises for jobs—economic prosperity of that kind—strengthening supply chains; cheaper energy bills, possibly, or, more environmentally positive, investment in energy efficiency within those communities; charging networks for electric vehicles; home batteries or solar energy for the home that is subsidised. What about sharing profits genuinely with communities? Buying permission for the solar farm: that's what EDF did. What about the profits that the company that got that permission and sold it on? A proportion of that company's profits, I think, should stay local.

But it's not just listing benefits of that kind that I would want developers to do through holding an assessment. That's not just what we are talking about, but measuring the impact on rural areas, on losing those green areas that are so important to us; the impact on property prices in rural areas, and the impact on people's quality of life too. That's difficult to put a price on, perhaps, but it's so important. Considering that the impact of an individual scheme, or the cumulative impact of multiple schemes, and that's the problem that we are facing on Anglesey—. Considering that impact, what I would want to see is efforts to provide that energy generation that we do need in different ways.

Rather than using a block of thousands of acres, what about hundreds of smaller blocks, following the energy distribution lines— more landowners benefiting a little, rather than a few landowners benefiting a great deal? What about using, through strengthening the distribution system, agricultural shed roofs, factory roofs, the roofs of chapels, churches, schools, community centres and so on? What about installing panels alongside land boundaries and hedgerows over large areas, creating biodiverse corridors, while keeping the fields productive? What about verges on roads? One idea that was suggested to me today: using the central reservation of the A55 for solar panels. I don't know; maybe that's possible too.

So, let's think outside of the box. By being creative, I think that we could generate energy on a very large scale by working with, rather than against, communities. I have talked about solar mainly today, because that is the major issue with regard to energy projects on Anglesey, but it could include all kinds of other generation methods.

Some have argued with me that not thinking in this creative way could create a risk of turning people against renewable energy projects and could prevent progress. One of the major net zero prizes would be to be able to engage with communities with regard to decarbonisation and facilitate it. We are already seeing some frustration locally, I have to say, as a result of losing influence over whether plans will receive permission or not, and I think that holding the community benefit assessments would bring the community back to the heart of planning decisions with regard to energy. I look forward to hearing the contributions this afternoon and the response of the Government.

15:30

Thank you, Rhun, for bringing this debate forward, and whilst you do have some concerns about solar, it’s fair to say, along the north Wales coast, those concerns now extend to the huge windfarm projects that are coming our way.

Dirprwy Lywydd, we know that around 58,000 work in the energy and environment sectors in Wales, generating over £4.8 billion in revenue, and this sector is primed for continued expansion over the coming years. Wales currently has 86 operational windfarms, the potential to generate around 10 GW from marine energy, a mature solar energy sector, and a tidal range capable of providing significant generation opportunities along the Welsh coastline.

The Marine Strategy Regulations 2010 required the Welsh Government to take the necessary measures to achieve or maintain good environmental status of marine waters by 31 December 2020, and the Minister and I know that that deadline has been missed. Marine biodiversity continues to decline. Why not reverse the trend by seeing offshore windfarms and the seabed connectors used as the basis for seabed ecosystem recovery and blue carbon sequestration?

I’ve been undertaking some very constructive discussions with Professor Chris Baines who lives in my constituency, and he’s a renowned author on such matters. He has rightly outlined that if windfarms can become—. If they’re going to be there, can they become sanctuary areas with minimal seabed disturbance? And if this can be combined with proactive habitat restoration in the form of such things as artificial reef application to the turbine bases, then the wind energy infrastructure could actually make a unique and enormously positive contribution to marine recovery and carbon net zero, while subscribing to our biodiversity and conservation aims. So, Minister, could I ask, what steps are you taking to encourage the involvement of any future renewable energy developers in Welsh marine habitat regeneration projects such as this? What steps are you taking to encourage the diversion of community spend towards planting efforts, like those of seagrass meadows, which are known to capture carbon up to 35 times faster than tropical rain forests?

The Royal Society for the Protection of Birds’s proposal for a marine development plan would provide clarity on how much development is sustainable within Welsh seas, and where it is best placed. In reply to a written question to you, Minister, you confirmed that the Welsh Government were initiating a two-year programme of work to map potential strategic resource areas. So, with this in mind, would you update us on the progress of this mapping activity and confirm to us today a deadline for delivery?

A report by Zero Waste Scotland estimated that as many as 5,613 turbines will be decommissioned between 2021 and 2050, generating between 1.25 million and 1.4 million tonnes of material. And, of course, I’ve raised concerns myself recently about how the turbine blades, at the moment, are not recyclable. So, in Denmark, the Re-Wind Network is repurposing these structures into various architectural elements, such as bicycle shelters and footbridges. Rotterdam has a 1,200 sq m children’s playground featuring a slide tower, tunnels and ramps, all made from decommissioned wind turbine blades. What steps are you taking to produce data on the windfarm decommissioning process, Minister? And will you commit to working with new developers to introduce a requirement that sees in advance them to repurpose their equipment in a way that actually benefits our communities and, indeed, our environment?

Finally, the Minister knows that the Awel y Môr, BP Morgan and Mona offshore windfarm projects are of a major concern to many. In fact, when these are developed, it has been said by many experts in the field that there will be an over-proliferation of wind turbines on the north Wales coast. Conwy County Borough Council, to date, one of their committees has now shown their true objections to the huge scheme that is the Awel y Môr scheme. It cannot be right that there is such little protection for our fishermen who, Minister—Minister—will be actually, you know, their livelihoods could be threatened by a scheme on the close horizon, just 10.6 km off the coast. We are in a nature crisis, yet there is a real risk that these schemes could have a detrimental impact on marine species, our tourism offer and, indeed—

Diolch am gyflwyno'r ddadl hon, Rhun, ac er bod gennych rai pryderon am solar, mae'n deg dweud, ar hyd arfordir gogledd Cymru, fod y pryderon hynny bellach yn ymestyn i gynnwys y prosiectau ffermydd gwynt enfawr sydd ar y ffordd.

Ddirprwy Lywydd, gwyddom fod tua 58,000 yn gweithio yn y sector ynni a'r sector amgylchedd yng Nghymru, gan gynhyrchu dros £4.8 biliwn mewn refeniw, ac mae'r sector hwn wedi'i baratoi i gael ei ehangu'n barhaus dros y blynyddoedd nesaf. Ar hyn o bryd mae gan Gymru 86 o ffermydd gwynt gweithredol, potensial i gynhyrchu tua 10 GW o ynni morol, sector ynni solar aeddfed, ac amrediad llanw sy'n gallu darparu cyfleoedd cynhyrchu sylweddol ar hyd arfordir Cymru.

Roedd Rheoliadau Strategaeth Forol 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gymryd y camau angenrheidiol i gyflawni neu gynnal statws amgylcheddol da dyfroedd morol erbyn 31 Rhagfyr 2020, a gwn na lwyddwyd i wneud hynny erbyn y dyddiad hwnnw. Mae bioamrywiaeth forol yn parhau i ddirywio. Beth am wrthdroi'r duedd drwy weld y ffermydd gwynt ar y môr a chysylltwyr gwely'r môr yn cael eu defnyddio fel sail ar gyfer adfer ecosystem gwely'r môr a dal a storio carbon glas?

Rwyf wedi bod yn cynnal trafodaethau adeiladol iawn gyda'r Athro Chris Baines sy'n byw yn fy etholaeth i, ac mae'n awdur enwog ar faterion o'r fath. Mae wedi amlinellu'n briodol, os gall ffermydd gwynt ddod—. Os ydynt yn mynd i fod yno, a allant ddod yn warchodfeydd gan aflonyddu cyn lleied â phosibl ar wely'r môr? Ac os gellir cyfuno hyn ag adfer cynefinoedd yn rhagweithiol ar ffurf pethau fel gosod riffiau artiffisial ar waelod y tyrbinau, gallai'r seilwaith ynni gwynt wneud cyfraniad unigryw a chadarnhaol tu hwnt i adferiad morol a charbon sero-net, tra'n cydymffurfio â'n nodau bioamrywiaeth a chadwraeth. Felly, Weinidog, a gaf fi ofyn pa gamau a gymerir gennych i annog datblygwyr ynni adnewyddadwy yn y dyfodol i gymryd rhan mewn prosiectau o'r fath i adfywio cynefinoedd morol Cymru? Pa gamau a gymerir gennych i annog dargyfeirio gwariant cymunedol tuag at ymdrechion plannu, fel rhai dolydd morwellt, y gwyddys eu bod yn dal carbon hyd at 35 gwaith yn gyflymach na choedwigoedd glaw trofannol?

Byddai argymhelliad y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar ar gyfer cynllun datblygu morol yn rhoi eglurder ynghylch faint o ddatblygiad sy'n gynaliadwy ym moroedd Cymru, a lle sydd orau i'w leoli. Wrth ateb cwestiwn ysgrifenedig i chi, Weinidog, fe wnaethoch gadarnhau bod Llywodraeth Cymru yn dechrau rhaglen waith ddwy flynedd i fapio adnoddau strategol posibl. Felly, gyda hyn mewn golwg, a wnewch chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am gynnydd y gweithgaredd mapio hwn a chadarnhau dyddiad ar gyfer cyflawni i ni heddiw?

Amcangyfrifodd adroddiad gan Zero Waste Scotland y bydd cynifer â 5,613 o dyrbinau yn cael eu datgomisiynu rhwng 2021 a 2050, gan gynhyrchu rhwng 1.25 miliwn ac 1.4 miliwn tunnell o ddeunydd. Ac wrth gwrs, rwyf wedi mynegi pryderon fy hun yn ddiweddar ynglŷn â sut na ellir ailgylchu llafnau'r tyrbin ar hyn o bryd. Felly, yn Nenmarc, mae'r Re-Wind Network yn addasu'r strwythurau hyn yn wahanol elfennau pensaernïol, megis llochesi beiciau a phontydd troed. Mae gan Rotterdam faes chwarae 1,200 metr sgwâr i blant sy'n cynnwys tŵr sleidiau, twnelau a rampiau, a'r cyfan wedi'i greu o lafnau tyrbinau gwynt a ddatgomisiynwyd. Pa gamau a gymerir gennych i gynhyrchu data ar y broses o ddatgomisiynu ffermydd gwynt, Weinidog? Ac a wnewch chi ymrwymo i weithio gyda datblygwyr newydd i gyflwyno gofyniad yn galw arnynt i ymrwymo ymlaen llaw i addasu eu hoffer at ddibenion gwahanol mewn ffordd sydd o fudd i'n cymunedau, a'n hamgylchedd yn wir?

Yn olaf, mae'r Gweinidog yn gwybod bod prosiectau ffermydd gwynt ar y môr Awel y Môr, BP Morgan a Mona yn peri pryder mawr i lawer. Yn wir, pan ddatblygir y rhain, dywedodd sawl arbenigwr yn y maes y bydd gormod o dyrbinau gwynt ar arfordir gogledd Cymru. Hyd yma, mae un o bwyllgorau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi dangos eu gwir wrthwynebiadau i gynllun enfawr Awel y Môr. Ni all fod yn iawn fod cyn lleied o ddiogelwch i'n pysgotwyr a fydd, Weinidog—mewn gwirionedd, wyddoch chi, gallai eu bywoliaeth gael ei bygwth gan gynllun ar y gorwel agos, 10.6 km yn unig oddi ar yr arfordir. Rydym mewn argyfwng natur, ac eto mae perygl gwirioneddol y gallai'r cynlluniau hyn gael effaith andwyol ar rywogaethau morol, ein cynnig twristiaeth, ac yn wir—

15:35

Can the Member conclude now, please?

A wnaiff yr Aelod ddod i ben yn awr, os gwelwch yn dda?

Yes. And, indeed, the impact of night visuals on our much treasured darkened skies. We need renewable energy, but I implore this Welsh Government, and the Minister, to ensure that any new renewable schemes, that there is that perfect healthy balance between our biodiversity and conservation efforts. Thank you.

Iawn. Ac, yn wir, effaith pethau gweledol yn y nos ar ein hawyr dywyll werthfawr. Mae arnom angen ynni adnewyddadwy, ond rwy'n erfyn ar Lywodraeth Cymru, a'r Gweinidog, i sicrhau bod unrhyw gynlluniau ynni adnewyddadwy newydd, fod yna gydbwysedd perffaith iach rhwng ein hymdrechion bioamrywiaeth a chadwraeth. Diolch.

I'm grateful to you, Deputy Presiding Officer. I'm grateful as well to Rhun ap Iorwerth for bringing forward this debate. When I was reading the order paper and I read the title of the debate—community benefits of energy—the word that stuck out at me was 'community', of course, and it's something that, quite often, is forgotten when we talk about having a much richer energy mix than we have at present. And I would like to put the word 'community' back into our energy policy.

I'm very pleased that both Ministers are here with us this afternoon. I think, in the past, it's probably been true that the machinery of Government has actually worked against having a Welsh energy policy rather than enabled it. Certainly, when I was in Government with responsibility for energy, I was one of three Ministers in that Cabinet who had responsibility for energy, and the inevitable consequence, of course, wasn't a single energy policy but three energy policies, and we managed to achieve virtually nothing except a publication of plans and strategies, because you had a level of confusion. The Government didn't know what its policy was, and I believe that the opportunity we have now, with the new machinery of Government, is for the Government to have a clear idea of what it seeks to achieve, but more importantly, how it seeks to achieve it.

I believe we do need to look hard at what the energy mix is going to be in the future. The recent news about—[Interruption.] Yes, if you let me finish the sentence. The recent news about the development of modular nuclear reactors is good news, I believe. It might well be good news for sir Fôn; it might well be good news for other sites as well, and good news in terms of lowering our carbon output at the same time as securing baseload supply.

Diolch, Ddirprwy Lywydd. Diolch hefyd i Rhun ap Iorwerth am gyflwyno'r ddadl hon. Pan oeddwn yn darllen y papur trefn a theitl y ddadl—budd cymunedol ynni—y gair a oedd yn sefyll allan i mi oedd 'cymuned' wrth gwrs, ac mae'n rhywbeth sy'n mynd yn angof yn aml iawn pan soniwn am gael cymysgedd ynni llawer cyfoethocach na'r hyn sydd gennym ar hyn o bryd. A hoffwn roi'r gair 'cymuned' yn ôl i mewn yn ein polisi ynni.

Rwy'n falch iawn fod y ddau Weinidog yma gyda ni y prynhawn yma. Yn y gorffennol, mae'n debyg ei bod yn wir fod peirianwaith y Llywodraeth wedi gweithio yn erbyn cael polisi ynni Cymreig yn hytrach na'i alluogi. Yn sicr, pan oeddwn yn y Llywodraeth gyda chyfrifoldeb am ynni, roeddwn yn un o dri Gweinidog yn y Cabinet hwnnw a oedd yn gyfrifol am ynni, a'r canlyniad anochel, wrth gwrs, oedd bod gennym dri pholisi ynni yn lle un, ac ni lwyddasom i gyflawni fawr ddim heblaw cyhoeddi cynlluniau a strategaethau, oherwydd bod yna lefel o ddryswch. Nid oedd y Llywodraeth yn gwybod beth oedd ei pholisi, a chredaf fod cyfle yn awr, gyda pheirianwaith newydd y Llywodraeth, iddi gael syniad clir o'r hyn y mae'n ceisio'i gyflawni, ond yn bwysicach, o sut y mae'n bwriadu ei gyflawni.

Credaf fod angen inni edrych yn fanwl ar beth fydd y cymysgedd ynni yn y dyfodol. Mae'r newyddion diweddar am—[Torri ar draws.] Ie, os gadewch i mi orffen y frawddeg. Mae'r newyddion diweddar am ddatblygu adweithyddion niwclear modiwlar yn newyddion da yn fy marn i. Mae'n ddigon posibl y bydd yn newyddion da i sir Fôn; mae'n ddigon posibl y bydd yn newyddion da i safleoedd eraill hefyd, a newyddion da o ran gostwng ein hallbwn carbon ar yr un pryd â sicrhau cyflenwad sylfaenol.

Thank you. I found your comments really interesting, but do you not think it's a bit disappointing for anybody watching this debate that both Ministers are on their phones?

Diolch. Roedd eich sylwadau'n ddiddorol iawn, ond oni chredwch ei bod braidd yn siomedig i unrhyw un sy'n gwylio'r ddadl hon fod y ddau Weinidog ar eu ffonau?

No, it isn't. I think we need to elevate the debate rather than try to reduce it. And, do you know, Jayne—? I'm looking at you, Jayne. Janet, I would implore you not simply to read out a speech, but to appreciate what that means, and that goes beyond simply reading somebody else's words. And I think it's important—[Interruption.] I think it's important that we have a serious conversation about where this is going. So, allow me to make progress, please.

I appreciate what the new Government is seeking to achieve, and I appreciate and I very much agree with what both Ministers here have said, at different times, about what their ambitions and what their visions are. What I would say to them is this: keep a close eye. Quite often we talk about the deficient settlement that we have as being a bad thing, but in this case, actually, in energy terms, it means that we could have a much stronger focus on the community aspects of where we are. And my fear is that we would go down the road that Rhun and Janet have described, where we have very large-scale developments that are inappropriate for the places in which they are placed and located, and also inappropriate as to what we want to achieve as part of a wider climate policy and a wider community policy.

For me, what I would like to see the Welsh Government focusing on is distributed generation; a focus on what a community can do in order to deliver generation, both for its needs and for the needs of the locality. I'm interested to understand how the Minister, in responding to this debate, will speak about how we can deliver the mechanisms and means necessary to have local generation providing energy for local needs, but also contributing to a grid. And I want to see the Welsh Government working at this.

When I was doing some research on this recently, I realised that the last time the Welsh Government had uploaded any information on community energy to its website was five years ago. There's been very little work from the Welsh Government in the last Senedd on how we will deliver community energy. The evaluation of the previous community energy scheme, Ynni'r Fro, was quite mixed, but that's not necessarily a bad thing because lessons were learnt. Some of the mistakes that were made were made in seeking to deliver a scheme for the first time, and that's always going to happen. But we're not learning the lessons of that and applying it in a new way, with new schemes to support community regeneration. And, as a consequence, those of us who represent different parts of this country are put in the terrible situation of having to say, 'Yes, we support renewables, but do we really support the industrialisation of a community, the industrialisation of a landscape that at the same time we wish to protect?' And we don't want to be in that situation, but we are being forced into that situation because we don't have the rich energy policy that delivers the community generation and the distributed generation that means that we can achieve our climate ambitions, our energy ambitions, our social ambitions and our economic ambitions. And I believe that—. And I can see even without my glasses, Deputy Presiding Officer, that your patience is being exhausted. [Laughter.]

So, I will bring my remarks to a close, but I hope that the Minister in replying to this debate will, first of all, make a commitment to launch a community energy scheme as soon as possible within this Senedd and learn the lessons of past schemes; and will ensure that the machinery of Government that we have in place now, which I believe is a great improvement on what we've had in the past, will be able to deliver an energy policy that means that we achieve our ambitions, both in terms of our vision and how we seek to do that.

Nac ydw. Rwy'n credu bod angen inni godi lefel y ddadl yn hytrach na cheisio ei gostwng. Wyddoch chi, Jayne—? Rwy'n edrych arnoch chi, Jayne. Janet, hoffwn erfyn arnoch i wneud mwy na darllen araith, a deall beth y mae'n ei feddwl, ac mae'n mynd y tu hwnt i ddarllen geiriau rhywun arall. A chredaf ei bod yn bwysig—[Torri ar draws.] Rwy'n credu ei bod yn bwysig inni gael sgwrs ddifrifol ynglŷn â ble mae hyn yn mynd. Felly, gadewch i mi wneud cynnydd, os gwelwch yn dda.

Rwy'n deall yr hyn y mae'r Llywodraeth newydd yn ceisio'i gyflawni, ac rwy'n derbyn ac yn cytuno'n gryf â'r hyn y mae'r ddau Weinidog yma wedi'i ddweud, ar wahanol adegau, am eu huchelgeisiau a beth yw eu gweledigaeth. Hoffwn ddweud hyn wrthynt: cadwch lygad barcud ar bethau. Yn aml iawn, soniwn am y setliad diffygiol a gawn fel rhywbeth drwg, ond yn yr achos hwn, mewn gwirionedd, o safbwynt ynni, mae'n golygu y gallem ganolbwyntio'n llawer gwell ar yr agweddau cymunedol o ran ble'r ydym arni. A fy mhryder yw y byddem yn mynd ar hyd y llwybr y mae Rhun a Janet wedi'i ddisgrifio, lle mae gennym ddatblygiadau ar raddfa fawr iawn sy'n amhriodol i'r lleoedd lle cânt eu gosod a'u lleoli, a hefyd yn amhriodol o ran yr hyn y dymunwn ei gyflawni yn rhan o bolisi hinsawdd ehangach a pholisi cymunedol ehangach.

I mi, hoffwn weld Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar gynhyrchu gwasgaredig; canolbwyntio ar yr hyn y gall cymuned ei wneud er mwyn cynhyrchu ar gyfer ei anghenion hi ac ar gyfer anghenion yr ardal leol. Mae gennyf ddiddordeb mewn deall sut y bydd y Gweinidog, wrth ymateb i'r ddadl hon, yn siarad ynglŷn â sut y gallwn gyflawni'r mecanweithiau a'r dulliau angenrheidiol i gael cynhyrchiant lleol i ddarparu ynni ar gyfer anghenion lleol, yn ogystal â chyfrannu at grid. Ac rwyf am weld Llywodraeth Cymru yn gweithio ar hyn.

Pan oeddwn yn gwneud ymchwil ar hyn yn ddiweddar, sylweddolais mai'r tro diwethaf i Lywodraeth Cymru lanlwytho unrhyw wybodaeth am ynni cymunedol i'w gwefan oedd bum mlynedd yn ôl. Ychydig iawn o waith a wnaed gan Lywodraeth Cymru yn y Senedd ddiwethaf ar sut yr awn ati i ddarparu ynni cymunedol. Roedd y gwerthusiad o'r cynllun ynni cymunedol blaenorol, Ynni'r Fro, yn eithaf cymysg, ond nid yw hynny o reidrwydd yn beth drwg oherwydd fe ddysgwyd gwersi. Gwnaed rhai o'r camgymeriadau wrth geisio darparu cynllun am y tro cyntaf, ac mae hynny bob amser yn mynd i ddigwydd. Ond nid ydym yn dysgu gwersi o hynny a'i gymhwyso mewn ffordd newydd, gyda chynlluniau newydd i gefnogi adfywio cymunedol. Ac o ganlyniad, mae'r rheini ohonom sy'n cynrychioli gwahanol rannau o'r wlad hon yn cael ein rhoi yn y sefyllfa ofnadwy o orfod dweud, 'Ydym, rydym yn cefnogi ynni adnewyddadwy, ond a ydym yn cefnogi diwydiannu cymuned mewn gwirionedd, diwydiannu tirwedd yr ydym am ei diogelu ar yr un pryd?' Ac nid ydym am fod yn y sefyllfa honno, ond cawn ein gorfodi i'r sefyllfa honno gan nad oes gennym bolisi ynni cyfoethog sy'n cyflawni'r cynhyrchiant cymunedol a'r cynhyrchiant gwasgaredig sy'n golygu y gallwn gyflawni ein huchelgeisiau hinsawdd, ein huchelgeisiau ynni, ein huchelgeisiau cymdeithasol a'n huchelgeisiau economaidd. Ac rwy'n credu—. A gallaf weld hyd yn oed heb fy sbectol, Ddirprwy Lywydd, fy mod yn profi eich amynedd. [Chwerthin.]

Felly, dof â fy sylwadau i ben, ond rwy'n gobeithio y bydd y Gweinidog, wrth ymateb i'r ddadl hon, yn gyntaf oll, yn ymrwymo i lansio cynllun ynni cymunedol cyn gynted â phosibl o fewn y Senedd hon a dysgu gwersi o gynlluniau'r gorffennol; ac y bydd yn sicrhau y bydd peirianwaith y Llywodraeth sydd gennym yn awr, sydd, yn fy marn i, yn welliant mawr ar yr hyn a fu gennym yn y gorffennol, yn gallu darparu polisi ynni sy'n golygu ein bod yn cyflawni ein huchelgeisiau, o ran ein gweledigaeth a'r modd y ceisiwn ei gwireddu.

15:40

I did give extra time because you had that intervention, but you were stretching it a little bit. [Laughter.] Altaf Hussain.

Rhoddais amser ychwanegol am eich bod wedi cael ymyriad, ond fe wnaethoch ei ymestyn braidd. [Chwerthin.] Altaf Hussain.

Thank you, Deputy Presiding Officer. I am delighted to be a co-sponsor of this debate. We are a country with the most incredible landscape and seascape, rich in windy mountain ranges and spectacular coastlines, with the ability to generate green energy in a way that would benefit not only Welsh communities, but add significantly to the UK’s future energy needs.

There is of course the potential for green energy to provide a higher number of jobs in the future, highly skilled and better paid in developing and constructing the new technologies to deliver our energy needs. A new industrial revolution fit for the twenty-first century. The Welsh Government has talked of the potential growth in the green economy, and whilst I welcome economic development and renewal based on utilising the might of our environment, I know that energy developments need also to be focused on the benefits that such investments can bring to local communities.

There are of course the obvious local benefits to infrastructure, and the chances of employment in planning and engineering, but there are also many examples of energy projects that have worked to provide additional benefits to their local communities. Examples from some energy developments have included measures to combat fuel poverty, with funds being made available to support the retrofit of local homes to make them more energy efficient.

Some companies have invested in community funds, locally established and managed by local people, providing grants to organisations and projects, not just as a one-off but as a sustained community investment. In some cases, these local funds have used hundreds of thousands of pounds.

There are, however, challenges for the Government. Ministers need to understand the potential of their role as enablers. There needs to be a greater ambition in Government to work with industry to deliver new energy projects that will change the economic profile of Wales for the better, increase the supply and range of jobs, and maintain local benefits to the community.

To attract development in Wales, we need people with the vision and skill to articulate why energy developers should invest here. Why come here when they could invest elsewhere in the UK? What is it about Wales that makes development here an attractive proposition? If Government wants a green jobs revolution, then it needs to build a relationship with those in the sector—ambition on its own won’t make it happen. And it needs to be a relationship where developers understand the importance we place on community, utilising the benefits of investment and working together to build a greener Wales, not forgetting that, here in Wales, we are very near to nature, and we don’t want to spoil that by erecting 850 ft tall turbines, making our Wales ugly, as is planned for Y Bryn. Thank you very much, Presiding Officer.

Diolch, Ddirprwy Lywydd. Rwy'n falch iawn o fod yn un o gyd-gyflwynwyr y ddadl hon. Fel gwlad, mae gennym dirwedd a morwedd anhygoel, sy'n llawn o fynyddoedd gwyntog ac arfordiroedd ysblennydd, gyda'r gallu i gynhyrchu ynni gwyrdd mewn ffordd a fyddai o fudd nid yn unig i gymunedau Cymru, ond a fyddai'n ychwanegu'n sylweddol at anghenion ynni'r DU yn y dyfodol.

Wrth gwrs, mae potensial i ynni gwyrdd ddarparu nifer fwy o swyddi yn y dyfodol, swyddi medrus iawn ar gyflogau gwell yn datblygu ac adeiladu'r technolegau newydd i ateb ein hanghenion ynni. Chwyldro diwydiannol newydd sy'n addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. Mae Llywodraeth Cymru wedi sôn am y twf posibl yn yr economi werdd, ac er fy mod yn croesawu datblygu ac adfywio economaidd yn seiliedig ar ddefnyddio potensial ein hamgylchedd, gwn fod angen canolbwyntio datblygiadau ynni hefyd ar y budd y gall buddsoddiadau o'r fath ei gynnig i gymunedau lleol.

Wrth gwrs, ceir budd lleol amlwg i seilwaith, a'r gobaith o gael gwaith ym maes cynllunio a pheirianneg, ond ceir llawer o enghreifftiau hefyd o brosiectau ynni sydd wedi gweithio i ddarparu budd ychwanegol i'w cymunedau lleol. Ymhlith yr enghreifftiau o fudd o ddatblygiadau ynni, mae mesurau i fynd i'r afael â thlodi tanwydd, gyda chronfeydd ar gael i gefnogi ôl-osod cartrefi lleol i'w gwneud yn fwy effeithlon o ran eu defnydd o ynni.

Mae rhai cwmnïau wedi buddsoddi mewn cronfeydd cymunedol, wedi'u sefydlu a'u rheoli'n lleol gan bobl leol, gan ddarparu grantiau i sefydliadau a phrosiectau, nid yn unig fel cyfraniad untro ond fel buddsoddiad cymunedol parhaus. Mewn rhai achosion, mae'r cronfeydd lleol hyn wedi defnyddio cannoedd o filoedd o bunnoedd.

Fodd bynnag, ceir heriau i'r Llywodraeth. Mae angen i Weinidogion ddeall potensial eu rôl fel galluogwyr. Mae angen mwy o uchelgais yn y Llywodraeth i weithio gyda diwydiant i ddarparu prosiectau ynni newydd a fydd yn newid proffil economaidd Cymru er gwell, yn cynyddu'r cyflenwad o swyddi a'u hamrywiaeth, ac yn cynnal budd lleol i'r gymuned.

Er mwyn denu datblygiadau yng Nghymru, mae arnom angen pobl sydd â'r weledigaeth a'r sgiliau i fynegi pam y dylai datblygwyr ynni fuddsoddi yma. Pam dod yma pan allent fuddsoddi mewn mannau eraill yn y DU? Beth sydd yna am Gymru sy'n gwneud datblygu yma yn gynnig deniadol? Os yw'r Llywodraeth am gael chwyldro swyddi gwyrdd, mae angen iddi feithrin perthynas â phobl yn y sector—ni fydd uchelgais ar ei ben ei hun yn gwneud iddo ddigwydd. Ac mae angen iddi fod yn berthynas lle mae datblygwyr yn deall y pwyslais a roddwn ar gymuned, defnyddio budd buddsoddiad a chydweithio i adeiladu Cymru fwy gwyrdd, heb anghofio ein bod, yma yng Nghymru, yn agos iawn at natur, ac nid ydym am ddifetha hynny drwy godi tyrbinau 850 troedfedd o uchder, a gwneud ein Cymru'n hyll, fel a gynlluniwyd ar gyfer Y Bryn. Diolch yn fawr iawn, Lywydd.

15:45