Y Cyfarfod Llawn

Plenary

19/05/2021

Yn y fersiwn ddwyieithog, mae’r golofn chwith yn cynnwys yr iaith a lefarwyd yn y cyfarfod. Mae’r golofn dde yn cynnwys cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the bilingual version, the left-hand column includes the language used during the meeting. The right-hand column includes a translation of those speeches.

Cyfarfu'r Senedd yn y Siambr a thrwy gynhadledd fideo am 13:30 gyda'r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Senedd met in the Chamber and by video-conference at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Llywydd

Croeso, bawb, i'r Cyfarfod Llawn. Cyn i ni ddechrau, dwi eisiau nodi ychydig o bwyntiau. Cynhelir y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn y Siambr, ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo. Bydd yr Aelodau sy'n cymryd rhan yn nhrafodion y Senedd, lle bynnag y bônt, yn cael eu trin yn gyfartal. Mae Cyfarfod Llawn a gynhelir drwy gynhadledd fideo, yn unol â Rheolau Sefydlog Senedd Cymru, yn gyfystyr â thrafodion y Senedd at ddibenion Deddf Llywodraeth Cymru 2006, a bydd rhai o ddarpariaethau Rheol Sefydlog 34 yn gymwys ar gyfer y Cyfarfod Llawn heddiw. Mae'r rheini wedi'u nodi ar eich agenda chi. Dwi eisiau atgoffa'r Aelodau fod y Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â threfn yn y Cyfarfod Llawn yn berthnasol i'r cyfarfod yma, ac yr un mor berthnasol i'r Aelodau sy'n y Siambr ag i'r rhai sydd yn ymuno drwy gyswllt fideo. 

Welcome to this Plenary session. Before we begin, I want to set out a few points. This meeting will be held in hybrid format, with some Members in the Senedd Chamber, and others joining by video-conference. All Members participating in proceedings of the Senedd, wherever they may be, will be treated equally. A Plenary meeting held using video-conference, in accordance with the Standing Orders of the Welsh Parliament, constitutes Senedd proceedings for the purposes of the Government of Wales Act 2006. Some of the provisions of Standing Order 34 will apply for today's Plenary meeting, and these are noted on your agenda. I would remind Members that Standing Orders relating to order in Plenary meetings apply to this meeting, and apply equally to Members in the Siambr as to those joining virtually. 

1. Cynnig i benodi aelodau i'r Pwyllgor Busnes
1. Motion to appoint members to the Business Committee

Felly, dyma ni'n cyrraedd yr eitem gyntaf o fusnes. Yr eitem gyntaf hynny o fusnes heddiw yw'r cynnig i benodi aelodau o'r Pwyllgor Busnes. Dwi'n galw ar y Trefnydd i wneud y cynnig hynny.

That brings us to our first item of business, which is the motion to appoint members to the Business Committee, and I call on the Trefnydd to move the motion. 

Cynnig NNDM7687 Lesley Griffiths

Cynnig bod y Senedd, yn unol a Rheol Sefydlog 11.3:

Yn penodi'r Llywydd, Lesley Griffiths (Llafur), Darren Millar (y Ceidwadwyr Cymreig) a Siân Gwenllian (Plaid Cymru) yn aelodau o'r Pwyllgor Busnes.

Cynnig NNDM7687 Lesley Griffiths

To propose that the Senedd, in accordance with Standing Order 11.3:

Appoints the Presiding Officer, Lesley Griffiths (Labour), Darren Millar (Welsh Conservatives) and Siân Gwenllian (Plaid Cymru) as members of the Business Committee.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Member
Lesley Griffiths 13:30:57
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd

Formally.

Yn ffurfiol.

Does gyda fi neb sydd eisiau cyfrannu nac ymateb. Felly, y  cwestiwn yw: a ddylid derbyn y cynnig i benodi aelodau i'r Pwyllgor Busnes? A oes unrhyw wrthwynebiad? Nac oes. Felly, derbynnir y cynnig hynny yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

I have no speakers to this item. So, the proposal is to agree the motion to appoint members to the Business Committee. Does any Member object? No. Therefore, that motion is agreed in accordance with Standing Order 12.36.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Motion agreed in accordance with Standing Order 12.36.

2. Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.10(ii) ynghylch eitemau i'w cymryd yn y Cyfarfod Llawn nesaf
2. Proposal under Standing Order 12.10(ii) relating to items to be taken at the next Plenary meeting

Yr eitem nesaf o fusnes yw'r cynnig o dan Reol Sefydlog 12.10(ii), sef cynnig heb rybudd i gyflwyno eitemau yn y Cyfarfod Llawn nesaf, sef y Cyfarfod Llawn ar ddydd Mercher 26 Mai. Y Trefnydd eto i wneud y cynnig yn ffurfiol. Lesley Griffiths. 

The next item is item 2, which is a proposal under Standing Order 12.10(ii) relating to the items to be taken at the next Plenary meeting, which is the meeting on Wednesday 26 May. The Trefnydd to move the motion formally once again. Lesley Griffiths. 

Cynnig

Cynnig bod y Senedd, o dan Reol Sefydlog 12.10(ii), yn cytuno i'r cynnig i'r eitemau canlynol gael eu cymryd yn y Cyfarfod Llawn nesaf:

Cwestiynau i’r Prif Weinidog;

Cynnig o dan Reol Sefydlog 9.1 i gytuno i argymhelliad y Prif Weinidog i'w Mawrhydi i berson gael ei benodi'n Gwnsler Cyffredinol;

Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2021;

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2021;

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2021;

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 8) 2021;

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2021;

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 2021.

Motion

To propose that the Senedd, under Standing Order 12.10(ii), agrees the proposal for the following items to be taken at the next Plenary meeting:

Questions to the First Minister;

Motion under Standing Order 9.1 to agree to the First Minister's recommendation to Her Majesty of a person for appointment as Counsel General;

The Trade in Animals and Related Products (Wales) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2021;

The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 5) (Wales) (Amendment) (No. 6) Regulations 2021;

The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 5) (Wales) (Amendment) (No. 7) Regulations 2021;

The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 5) (Wales) (Amendment) (No. 8) Regulations 2021;

The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 5) (Wales) (Amendment) (No. 9) Regulations 2021;

The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 5) (Wales) (Amendment) (No. 10) Regulations 2021.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Member
Lesley Griffiths 13:31:45
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd

Formally. 

Yn ffurfiol.

Y cwestiwn yw: a ddylid derbyn y cynnig? A oes unrhyw wrthwynebiad? Nac oes. Felly, derbynnir y cynnig yna hefyd. 

The proposal is to agree the motion. Does any Member object? No. Therefore, the motion is agreed. 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Motion agreed in accordance with Standing Order 12.36.

3. Datganiad gan y Prif Weinidog: Penodiadau i'r Cabinet
3. Statement by the First Minister: Cabinet Appointments

Yr eitem nesaf yw eitem 3, sef y datganiad gan y Prif Weinidog ar y penodiadau i'r Cabinet. Prif Weinidog. 

The next item is item 3, which is a statement by the First Minister on the Cabinet appointments. First Minister. 

Llywydd, diolch yn fawr. It's almost two weeks now since our fellow citizens in Wales were making their choice of the people who will represent them here in the Senedd over the coming five years. I know that in this Senedd term every Member elected will regard it as a privilege to sit in this Chamber, and to be First Minister of our nation is, of course, a very singular honour indeed. Yet, when I first became First Minister two and a half years ago, I emphasised my preference for collective and collaborative leadership, drawing on a wide pool of talent and commitment. I did so because I’ve always thought that collective leadership is therefore the most effective form of putting people to work for our nation's benefit. And I also believe that it goes with the grain of the way we do things here in Wales. We produce more choirs than soloists; we do better at rugby than at pole-vaulting, Now, that approach has held us in very good stead, I believe, during the last 15 months as we have responded to the global coronavirus pandemic, a response that has needed a whole-Government effort to help keep Wales safe.

The new Cabinet formed last week is a team of talent, ambition and experience, a team to ensure that we make the most of the opportunities that the next five years will bring, and to help us face the challenges that will inevitably come our way. I want to pay tribute today to Ken Skates, who has taken the decision to step back from Government to work from the backbenches. Ken has been a strong voice for north Wales inside the Government, and I know that he will continue to be a strong voice for north Wales from the backbenches. We will miss his passion and his energy around the Cabinet table.

Lywydd, diolch yn fawr. Mae bron i bythefnos bellach ers i'n cyd-ddinasyddion yng Nghymru ddewis y bobl a fydd yn eu cynrychioli yma yn y Senedd dros y pum mlynedd nesaf. Yn nhymor y Senedd hon, gwn y bydd cael eistedd yn y Siambr hon yn fraint i bob Aelod a etholwyd, ac mae bod yn Brif Weinidog ein cenedl yn anrhydedd arbennig iawn yn wir. Serch hynny, pan ddeuthum yn Brif Weinidog ddwy flynedd a hanner yn ôl, pwysleisiais fy hoffter o arweinyddiaeth gyfunol a chydweithredol, gan fanteisio ar gronfa eang o dalent ac ymrwymiad. Gwneuthum hynny gan fy mod bob amser wedi meddwl mai arweinyddiaeth gyfunol o’r fath yw'r ffordd fwyaf effeithiol o sicrhau bod pobl yn gweithio er budd ein cenedl. A chredaf hefyd fod hynny’n cyd-fynd â’r ffordd rydym yn gwneud pethau yma yng Nghymru. Rydym yn cynhyrchu mwy o gorau nag unawdwyr; rydym yn well am chwarae rygbi nag am neidio â pholyn. Nawr, mae'r ymagwedd honno wedi bod o fudd i ni, yn fy marn i, dros y 15 mis diwethaf wrth inni ymateb i bandemig byd-eang y coronafeirws, ymateb a alwai am ymdrech gan y Llywodraeth gyfan i helpu i gadw Cymru’n ddiogel.

Mae'r Cabinet newydd a ffurfiwyd yr wythnos diwethaf yn dîm llawn talent, uchelgais a phrofiad, tîm a fydd yn sicrhau ein bod yn manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd a ddaw dros y pum mlynedd nesaf, ac i'n helpu i wynebu'r heriau anochel a ddaw i'n rhan. Hoffwn dalu teyrnged heddiw i Ken Skates, sydd wedi penderfynu camu i lawr o’r Llywodraeth i weithio o'r meinciau cefn. Mae Ken wedi bod yn llais cryf dros ogledd Cymru yn y Llywodraeth, a gwn y bydd yn parhau i fod yn llais cryf dros ogledd Cymru o'r meinciau cefn. Byddwn yn gweld eisiau ei angerdd a'i egni o gwmpas bwrdd y Cabinet.

Llywydd, nid yw argyfwng coronavirus ar ben. Yn yr wythnos ers i ni ddod at ein gilydd yn y Cyfarfod Llawn, bydd pob un o'r Aelodau wedi clywed am yr amrywiolyn o India a'i effaith bosibl. Byddaf yn rhoi datganiad ar gyd-destun iechyd y cyhoedd yn nes ymlaen y prynhawn yma, ond bydd y Cabinet yn parhau i wneud penderfyniadau yn unol â'n cylch adolygu tair wythnos, ac yn rhannu cyfrifoldeb am y penderfyniadau hyn.

Cabinet a fydd yn cyflawni adferiad yw'r Cabinet newydd, a hynny ar gyfer y Gymru y tu hwnt i'r pandemig—y Gymru gryfach, wyrddach a thecach y mae fy mhlaid wedi ymrwymo i'w chyflawni: Cymru lle bydd pawb yn chwarae ei ran, Cymru lle na fydd neb yn cael ei ddal yn ôl a lle na fydd neb yn cael ei adael ar ôl.

Dyma Gabinet a grëwyd i gwrdd â heriau mawr ein hoes—colli bioamrywiaeth a'r newid yn yr hinsawdd. Nid yw'r argyfwng newid hinsawdd wedi diflannu tra ydym wedi bod yn delio â'r pandemig.

Llywydd, the coronavirus crisis is not over. In the week since we last met in Plenary, all of the Members will have heard of the Indian variant and its potential impact. I will make a statement on the public health context later this afternoon, but the Cabinet will continue to make decisions in line with our three-weekly review cycle and to be collectively responsible for these decisions. 

This new Cabinet is a Cabinet for recovery, and recovery for the Wales that lies beyond the pandemic—that stronger, greener and fairer Wales to which my party is committed. It's a Wales in which everyone has a part to play, and a Wales in which no-one is held back and no-one is left behind either.

This is a Cabinet created to meet those other great challenges of our time—biodiversity loss and climate change. The climate change emergency has not gone away while we have been dealing with the pandemic.

And it's for that reason, of course, Llywydd, that this new Government puts the environment, biodiversity loss and climate change at the heart of our decision making, brought together in a single ministry that will bring together all the major drivers that contribute to climate change. A Minister and a Deputy Minister—Julie James and Lee Waters—will together have responsibility for housing, transport, planning, energy and the environment, dealing with the dangers of climate change, but also harnessing our immense natural assets and creating the jobs of Wales's future.

Llywydd, we have already begun the work to develop a new programme for government, which will be laid before the Senedd in the coming weeks. It will set out our plans to help our public services recover after COVID. That will include an urgent NHS recovery plan and the biggest catch-up plan for young people in the history of devolution. It will set out the work to develop a new young person’s guarantee, giving everyone under the age of 25 the offer of work, education or training.

It will outline steps towards a fair deal for care, including paying the real living wage for all those working in the care sector. It will set out the action we will take to make Wales a greener country—abolishing more polluting single-use plastics and creating a national forest and a new national park for Wales. It will include plans for safer communities, increasing the number of police community support officers on our streets. And it will outline where we will create new jobs for Wales through a low-carbon house building revolution, building 20,000 new low-carbon social homes for rent.

But where we can go further and faster, this Government will always be open to new ideas. Llywydd, last week I said that no party has a monopoly on good ways of taking Wales forward, and I offered to work across party lines where there are common and shared interests. I have written to the leaders of the Welsh Conservatives and Plaid Cymru to confirm that offer. And I know that, across the Senedd, there will be new and returning Members who come here looking to make that positive contribution to the future of our nation, the challenges of today and of tomorrow.

As I've said, none is more pressing and none more urgent than the climate and nature crisis we face. That is why there is a new ministry at the heart of this Government. And all parties represented here, during the election, quite rightly signalled the need for bold steps to tackle the crisis we face. Now will be the time to translate that commitment into practical action. Out of the election, and out of the pandemic, can come that stronger, greener and fairer Wales. The job now is to set Wales on the path to recovery, and the Cabinet that I have set out this afternoon is ready to go to work to do just that. Llywydd, diolch yn fawr.

A dyna’r rheswm pam, wrth gwrs, Lywydd, y bydd y Llywodraeth newydd hon yn sicrhau bod yr amgylchedd, colli bioamrywiaeth a’r newid yn yr hinsawdd yn cael lle canolog yn ein penderfyniadau, wedi'u dwyn ynghyd mewn un weinyddiaeth, a fydd yn dod â'r holl brif ysgogiadau ym maes newid hinsawdd at ei gilydd. Gyda'i gilydd, bydd gan Weinidog a Dirprwy Weinidog—Julie James a Lee Waters—gyfrifoldeb am dai, trafnidiaeth, cynllunio, ynni a'r amgylchedd, gan fynd i’r afael â pheryglon y newid yn yr hinsawdd, ond gan wneud y gorau hefyd o’n hasedau naturiol aruthrol a chreu’r swyddi ar gyfer dyfodol Cymru.

Lywydd, rydym eisoes wedi dechrau ar y gwaith o ddatblygu rhaglen lywodraethu newydd a osodir ger bron y Senedd yn yr wythnosau nesaf. Bydd yn nodi ein cynlluniau i helpu ein gwasanaethau cyhoeddus i ymadfer ar ôl COVID. Bydd hynny'n cynnwys cynllun adfer brys ar gyfer y GIG a'r cynllun dal i fyny mwyaf ar gyfer pobl ifanc ers dechrau datganoli. Bydd yn nodi'r gwaith i ddatblygu gwarant newydd i bobl ifanc, gan roi'r cynnig o waith, addysg neu hyfforddiant i bawb o dan 25 oed.

Bydd yn amlinellu camau tuag at fargen deg ar gyfer gofal, gan gynnwys talu'r cyflog byw gwirioneddol i bawb sy'n gweithio yn y sector gofal. Bydd yn nodi'r camau y byddwn yn eu cymryd i wneud Cymru’n wlad wyrddach—diddymu mwy o blastig untro sy’n llygru a chreu coedwig genedlaethol a pharc cenedlaethol newydd i Gymru. Bydd yn cynnwys cynlluniau ar gyfer cymunedau mwy diogel, gan gynyddu’r nifer o swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu ar ein strydoedd. A bydd yn amlinellu ble y byddwn yn creu swyddi newydd i Gymru drwy chwyldro adeiladu tai carbon isel, gan adeiladu 20,000 o gartrefi cymdeithasol carbon isel newydd i'w rhentu.

Ond lle gallwn fynd ymhellach ac yn gyflymach, bydd y Llywodraeth hon bob amser yn agored i syniadau newydd. Lywydd, yr wythnos diwethaf, dywedais nad oes gan unrhyw blaid fonopoli ar ffyrdd da o symud Cymru ymlaen, a chynigiais weithio ar draws y pleidiau pan fo gennym ddiddordebau sy'n gyffredin. Rwyf wedi ysgrifennu at arweinwyr y Ceidwadwyr Cymreig a Phlaid Cymru i gadarnhau'r cynnig hwnnw. Ac ar draws y Senedd, gwn y bydd Aelodau newydd a rhai sy'n dychwelyd yn dod yma gyda’r bwriad o wneud y cyfraniad cadarnhaol hwnnw at ddyfodol ein cenedl, heriau heddiw a heriau yfory.

Fel y dywedais, nid oes unrhyw fater sy'n bwysicach na'r argyfwng hinsawdd a natur sy'n ein hwynebu. Dyna pam fod gweinyddiaeth newydd yng nghraidd y Llywodraeth hon. A thynnodd pob plaid a gynrychiolir yma sylw yn ystod yr etholiad, yn gwbl gywir, at yr angen am gamau mentrus i fynd i'r afael â'r argyfwng sy'n ein hwynebu. Nawr yw’r amser i drosi'r ymrwymiad hwnnw’n gamau ymarferol. O'r etholiad, ac o'r pandemig, gallwn weld Cymru gryfach, Cymru wyrddach a Chymru decach. Yr hyn sydd angen ei wneud yn awr yw sicrhau bod Cymru ar y llwybr tuag at adferiad, ac mae'r Cabinet rwyf wedi'i nodi y prynhawn yma yn barod i fynd ati i wneud yn union hynny. Lywydd, diolch yn fawr.

13:35

Thank you, First Minister, for your statement this afternoon. And I, too, join you in congratulating returning Members and new Members, for the privilege that it is to sit in this Chamber, debate, discuss, and hopefully inform policy decisions that make a dramatic impact on people's lives for the benefit of everyone in Wales. It is an exciting time to be in Wales, and what we potentially can do with the powers that are available to the Welsh Parliament, and indeed the way you've constructed your Government, after the mandate that was given to you by the Welsh people, is the tone of what you want to set, especially on climate change and the environment, which you emphasised so extensively in your statement.

One thing we do know, First Minister, is that you have signalled that you will not serve a full term as First Minister. So, can you indicate whether this is a Cabinet that will see your term out as First Minister? Or is it something that you will have to reconstruct as the Assembly term progresses? Because I do think that's a genuine conversation that people do want to understand—how much of the energy of Government will be focused on who might come after you, rather than maybe the mandate that you set your colleagues in Government.

Secondly, it is important to understand how these policies will be delivered within Government, focusing on the delivery unit that Carwyn Jones used to have and the Cabinet Office that succeeded that, and importantly the Permanent Secretary and the change in Permanent Secretary that has been identified. Can you indicate how that recruitment is going with the Permanent Secretary and how the changes might affect the delivery of the Cabinet's policy decisions and directives?

Can you also indicate the plans that you highlighted around waiting times, catch-up, furlough, climate change and housing targets, and the importance that Ministers will be held to account for delivering those targets, and what means you will use to hold them to account? Because they will be charged with delivering those points that you have set them, and what goals have you set them in particular on waiting times and catch-up, which are such an important part of rebuilding after the COVID crisis?

On the legislation front, we've all indicated agreement around the clean air Act and the agricultural Bill in particular that needs to be brought forward. Can you indicate when the Government will bring forward these important bits of legislation so they can be considered by this Welsh Parliament? In particular, can you indicate the policy that you announced on the weekend about universal basic income? Because, from what I understand, this is merely an allowance that will be given to carers. However applaudable that might be, this isn't a genuine test about a universal basic income that the Government talked about on the weekend. So, can you indicate what plans the Government will have for bringing forward such proposals in Wales to have a genuine test of such a proposal, which, I admit, our side of this Chamber does not find support with, but if that is to be the policy position of the Government, it's important we understand how you're going to deliver that.

And also the conversation that you started yesterday around more elected politicians. Is it now Welsh Government policy to support such a position, because I understand you were talking as First Minister when you were talking about proposals for new politicians to be brought before the electorate by 2026? So, can we now understand that that is official Welsh Government policy to support that position, albeit that it'll be for the Senedd to bring forward those proposals for consideration in their entirety? Thank you, First Minister. 

Diolch am eich datganiad y prynhawn yma, Brif Weinidog. Ac rwy'n ymuno â chi i longyfarch yr Aelodau sy'n dychwelyd a’r Aelodau newydd, am y fraint o gael eistedd yn y Siambr hon i ddadlau, i drafod, a gobeithio, i lywio penderfyniadau polisi sy'n cael effaith ddramatig ar fywydau pobl er lles pawb yng Nghymru. Mae'n gyfnod cyffrous i fod yng Nghymru, a'r hyn sy’n bosibl inni ei wneud gyda'r pwerau sydd ar gael i Senedd Cymru, ac yn wir, mae’r ffordd rydych wedi adeiladu eich Llywodraeth, ar ôl y mandad a roddwyd i chi gan bobl Gymru, yn ategu cywair yr hyn rydych am ei wneud, yn enwedig ar newid hinsawdd a'r amgylchedd, fel y gwnaethoch ei bwysleisio mor gryf yn eich datganiad.

Brif Weinidog, un peth y gwyddom yw eich bod wedi dweud na fyddwch yn aros am dymor llawn fel Prif Weinidog. Felly, a allwch ddweud bod hwn yn Gabinet a fydd yn para tan ddiwedd eich tymor fel Prif Weinidog? Neu a yw'n rhywbeth y bydd yn rhaid i chi ei ailadeiladu wrth i dymor y Cynulliad fynd rhagddo? Oherwydd credaf fod honno'n sgwrs wirioneddol y mae pobl yn awyddus i’w deall—faint o egni'r Llywodraeth a fydd yn canolbwyntio ar bwy a allai eich olynu, yn hytrach, efallai, na’r mandad a osodwyd gennych i'ch cyd-Aelodau yn y Llywodraeth.

Yn ail, mae'n bwysig deall sut y bydd y polisïau hyn yn cael eu cyflawni yn y Llywodraeth, a chanolbwyntio ar yr uned gyflawni a oedd gan Carwyn Jones o'r blaen, a Swyddfa'r Cabinet a ddaeth yn ei lle, ac yn bwysig iawn, yr Ysgrifennydd Parhaol a newid Ysgrifennydd Parhaol fel y nodwyd. A allwch ddweud sut y mae'r gwaith recriwtio hwnnw'n mynd rhagddo gyda'r Ysgrifennydd Parhaol a sut y gallai'r newidiadau effeithio ar y gwaith o gyflawni penderfyniadau a chyfarwyddebau polisi'r Cabinet?

A allwch nodi hefyd y cynlluniau y tynnoch chi sylw atynt mewn perthynas ag amseroedd aros, dal i fyny, ffyrlo, targedau newid hinsawdd a thai, a phwysigrwydd sicrhau y bydd Gweinidogion yn cael eu dwyn i gyfrif am gyflawni'r targedau hynny, a pha ddulliau y byddwch yn eu defnyddio i'w dwyn i gyfrif? Oherwydd byddant yn gyfrifol am gyflawni'r pwyntiau rydych wedi'u gosod ar eu cyfer, a pha nodau rydych wedi'u gosod ar eu cyfer yn benodol ar gyfer amseroedd aros a dal i fyny, sy'n rhan mor bwysig o ailadeiladu ar ôl yr argyfwng COVID?

O ran deddfwriaeth, mae pob un ohonom wedi cytuno ar y Ddeddf aer glân, a'r Bil amaethyddiaeth yn enwedig sydd angen ei gyflwyno. A allwch chi nodi pryd y bydd y Llywodraeth yn cyflwyno'r darnau pwysig hyn o ddeddfwriaeth fel y gall Senedd Cymru eu hystyried? Ac yn benodol, a allwch chi nodi'r polisi a gyhoeddwyd gennych ar y penwythnos ynghylch incwm sylfaenol cyffredinol? Oherwydd, o'r hyn a ddeallaf, dim ond lwfans a fydd yn cael ei roi i ofalwyr yw hwn. Ni waeth pa mor ganmoladwy yw hynny, nid yw’n gyfystyr â phrawf dilys o'r incwm sylfaenol cyffredinol y soniodd y Llywodraeth amdano dros y penwythnos. Felly, a allwch nodi pa gynlluniau a fydd gan y Llywodraeth i gyflwyno cynigion o'r fath yng Nghymru i brofi cynnig o'r fath mewn modd dilys, er fy mod cyfaddef nad yw ein hochr ni o'r Siambr hon yn ei gefnogi, ond os mai dyna fydd polisi'r Llywodraeth, mae’n bwysig ein bod yn deall sut rydych am ei gyflawni.

A hefyd, y sgwrs a ddechreuwyd gennych ddoe ynglŷn â mwy o wleidyddion etholedig. Ai polisi Llywodraeth Cymru bellach yw cefnogi safbwynt o’r fath, oherwydd deallaf eich bod yn siarad fel Prif Weinidog pan oeddech yn sôn am gynigion i gyflwyno gwleidyddion newydd ger bron yr etholwyr erbyn 2026? Felly, a ddylem gymryd bellach mai polisi swyddogol Llywodraeth Cymru yw cefnogi'r safbwynt hwnnw, er mai cyfrifoldeb y Senedd fydd cyflwyno'r cynigion hynny i'w hystyried yn eu cyfanrwydd? Diolch, Brif Weinidog.

13:40

Llywydd, I thank the leader of the opposition for all those questions and for the way that he introduced his remarks this afternoon. I agree with him that this is an exciting time to be involved in the future of Wales, and I am very committed to a sense of urgency in the way that this Government will deal with the challenges that we know are there in front of us.

I've always taken the view myself that you appoint Cabinet colleagues and then you give them the opportunity to grapple with the issues that lie to them. The average shelf life of a Secretary of State in Westminster I think is somewhere between 15 and 18 months. That seems to me that it offers you very little time to really get to grips with the issues that your department faces, and you have often long escaped the consequences of the decisions that you yourself might make. Throughout devolution, I think successive Governments have taken the opposite view. Ministers are here to have the time they need to discharge the responsibilities they have and then to be held accountable for the decisions that they make. 

When we publish the programme for government, the Member will see some of the proposals we have for machinery of Government to support the effort of the new administration. I do intend that there will be a number of key commitments that will be held in the First Minister's office. So, I will take a direct interest in the oversight of the achievement of those objectives. But the majority of the actions of Government quite rightly lie at the portfolio level, and Ministers must be given the authority to get on with the job that they've been elected and appointed to do, and when the programme for government is published, Members will see those items that I think you need the authority of a First Minister's office behind to drive through the Government and those greater number of items that Ministers will take forward and be answerable for here in the Senedd.

Lywydd, diolch i arweinydd yr wrthblaid am ei holl gwestiynau ac am y ffordd y cyflwynodd ei sylwadau y prynhawn yma. Cytunaf ag ef fod hwn yn gyfnod cyffrous i fod yn rhan o ddyfodol Cymru, ac rwy’n ymrwymedig iawn i sicrhau ymdeimlad o frys yn y ffordd y bydd y Llywodraeth hon yn mynd i’r afael â’r heriau y gwyddom ein bod yn eu hwynebu.

Rwyf bob amser wedi bod o’r farn eich bod yn penodi cyd-Aelodau o’r Cabinet ac yna’n rhoi cyfle iddynt fynd i'r afael â'r materion y maent yn gyfrifol amdanynt. Credaf mai hyd yr amser cyfartalog y bydd Ysgrifennydd Gwladol yn San Steffan yn ei dreulio yn y swydd yw rhwng 15 a 18 mis. Ymddengys i mi mai ychydig iawn o amser y mae hynny’n ei roi ichi fynd i'r afael yn iawn â'r materion y mae eich adran yn eu hwynebu, ac yn aml, rydych wedi hen adael cyn gorfod wynebu canlyniadau'r penderfyniadau y gallech fod wedi’u gwneud. Drwy gydol datganoli, credaf fod Llywodraethau olynol wedi credu i’r gwrthwyneb. Mae’r Gweinidogion yma i gael yr amser sydd ei angen arnynt i gyflawni'r cyfrifoldebau sydd ganddynt ac i gael eu dwyn i gyfrif wedyn am y penderfyniadau a wnânt.

Pan fyddwn yn cyhoeddi’r rhaglen lywodraethu, bydd yr Aelod yn gweld rhai o'r cynigion sydd gennym ar gyfer peirianwaith y Llywodraeth i gefnogi ymdrech y weinyddiaeth newydd. Rwy'n bwriadu sicrhau y bydd swyddfa'r Prif Weinidog yn gyfrifol am nifer o ymrwymiadau allweddol. Felly, bydd gennyf ddiddordeb uniongyrchol yn y gwaith o oruchwylio cyflawniad yr amcanion hynny. Ond mae’r rhan fwyaf o weithredoedd y Llywodraeth yn digwydd, yn gwbl briodol, ar lefel portffolio, a rhaid rhoi awdurdod i Weinidogion fwrw ymlaen â'r gwaith y cawsant eu hethol a'u penodi i'w wneud, a phan fydd y rhaglen lywodraethu’n cael ei chyhoeddi, bydd yr Aelodau'n gweld yr eitemau y credaf fod angen awdurdod swyddfa Prif Weinidog y tu ôl iddynt i’w gyrru drwy'r Llywodraeth a'r nifer fwy o eitemau y bydd Gweinidogion yn eu datblygu ac yn atebol amdanynt yma yn y Senedd.

Andrew R.T. Davies is right, Llywydd, that the post of the new permanent secretary was advertised on Monday of last week. I think I've said before that the adjective 'permanent' is a bit of a misnomer these days, because permanent secretaries are appointed on fixed five-year terms and the current permanent secretary's term of office will come to an end at the start of the next calendar year. I think I've come to a conclusion that one of the ways in which some Whitehall departments operate has something to offer us here, because in a number of Whitehall departments, alongside a permanent secretary, there is what's called a 'chief operating officer'. The chief operating officer's job is to deal with the mechanics of the way a department is operated: to deal with staffing matters, to deal with terms and conditions matters, to deal with who gets to park their cars where—all those sorts of things, which, at the moment, in the Welsh Government, all end up on the desk of the permanent secretary. Now, I want a permanent secretary whose time is available to help make the programme of the Government succeed and I think the new person would be helped, if, alongside them, they had a chief operating officer dealing more with the mechanics of Government. And I had an opportunity of a considerable conversation with Simon Case, the head of the Cabinet Office at Whitehall, and I thought learnt some useful things from what he said to me about how we might learn some of those lessons here.

There will indeed be a legislative programme, Llywydd, and that will begin in this first year of the Senedd and I will make the usual legislative programme statement in the second half of this summer term. I'm grateful for what Andrew Davies said about the agriculture Bill. He will remember that in the previous Senedd we agreed, partly because of representations from opposition parties, that the powers we took through the UK agriculture Bill would be time-limited—that there would be a sunset clause. Now, I think that was the right thing to do, but it does put a pressure on all of us here to make sure that we are able to put a Wales-specific agriculture Bill on the statute book so that we can go on doing all the things that we need to do to assist farmers and others who rely on the rural economy. So, that is a Bill that we will bring forward and I hope we will be able to work in the co-operative spirit that the leader of the opposition mentioned in his introduction. 

As far as universal basic income is concerned, what the Government proposes is what we said in our manifesto and that is an experiment and a pilot. We don't have all the powers that would be necessary, let alone all of the funding that would be necessary to include a universal basic income for the whole of Wales, but we do have the ability, I believe, to design a smart experiment that will allow us to test the claims that are made for universal basic income. Now, I've been familiar with these claims for many years. My own doctoral thesis dealt with a group that advocated something called, 'social credit' in the inter-war period. Social credit is a form of universal basic income. They had a group here in Cardiff who were active in the promotion of the idea at the time. So, this is an idea with a very long history, but very little practical application to learn whether the things that are said for it are actually realised in the lives of people who receive it. And if we are able to begin with young people who come out of our care system, then I think there are strong arguments for doing that. They are a group of people who we know—we're able to identify them; we're able to provide, not simply an income for them, but the other assistance that they need to set their lives off on to successful futures. And I look forward, along with many Members in the Chamber who have an interest in UBI—I look forward to debating and discussing it with others who would like to see that experiment succeed as an experiment, where we will learn whether it works or, indeed, whether it doesn't deliver what's claimed for it.

And as far as the future of the Senedd is concerned, then it is indeed, as the leader of the opposition said, primarily a matter for the Senedd, not for the Government. There will be significant support on this side of the Chamber, as Members will have heard last week in the speeches made by my colleagues David Rees and Hefin David, both of whom referred to the need to take forward the proposals in the Laura McAllister review, and that that would be part of what they would seek to do were they elected as our Deputy Presiding Officer. So, there will be significant support on these benches for that effort, but in the end it is, as the leader of the opposition said, a matter for the Senedd itself, the Parliament itself, rather than the Government to take the lead.

Mae Andrew R.T. Davies yn llygad ei le, Lywydd, fod swydd yr ysgrifennydd parhaol newydd wedi’i hysbysebu ddydd Llun yr wythnos diwethaf. Credaf fy mod wedi dweud eisoes fod yr ansoddair 'parhaol' yn gamarweiniol bellach, gan fod ysgrifenyddion parhaol yn cael eu penodi am dymor sefydlog o bum mlynedd a bydd cyfnod yr ysgrifennydd parhaol presennol yn y swydd yn dod i ben ar ddechrau'r flwyddyn galendr nesaf. Credaf fy mod wedi dod i’r casgliad fod gan un o'r ffyrdd y mae rhai adrannau Whitehall yn gweithredu rywbeth i'w gynnig i ni yma, oherwydd mewn nifer o adrannau Whitehall, ochr yn ochr ag ysgrifennydd parhaol, mae ganddynt yr hyn a elwir yn 'brif swyddog gweithredu’. Swydd y prif swyddog gweithredu yw ymdrin â mecanwaith y ffordd y mae adran yn cael ei gweithredu: ymdrin â materion staffio, ymdrin â materion yn ymwneud â thelerau ac amodau, ymdrin â phwy sy'n cael parcio eu ceir ymhle—yr holl fathau hynny o bethau, sydd ar hyn o bryd, yn Llywodraeth Cymru, yn gyfrifoldebau i’r ysgrifennydd parhaol. Nawr, rwyf eisiau ysgrifennydd parhaol sydd ag amser ar gael i helpu i sicrhau bod y rhaglen lywodraethu'n llwyddo, a chredaf y byddai’n gymorth i’r unigolyn newydd pe bai ganddynt brif swyddog gweithredu ochr yn ochr â hwy i ymdrin mwy â mecanwaith Llywodraeth. A chefais gyfle i gael sgwrs hir gyda Simon Case, pennaeth Swyddfa'r Cabinet yn Whitehall, a chredaf fy mod wedi dysgu pethau defnyddiol o'r hyn a ddywedodd wrthyf ynglŷn â sut y gallem ddysgu rhai o'r gwersi hynny yma.

Fe fydd yna raglen ddeddfwriaethol, Lywydd, a bydd honno'n cychwyn ym mlwyddyn gyntaf y Senedd hon a byddaf yn gwneud y datganiad arferol ar y rhaglen ddeddfwriaethol yn ail hanner tymor yr haf hwn. Rwy'n ddiolchgar am yr hyn a ddywedodd Andrew Davies am y Bil amaethyddiaeth. Fe fydd yn cofio inni gytuno, yn y Senedd flaenorol, yn rhannol oherwydd sylwadau gan y gwrthbleidiau, y byddai'r pwerau a fyddai’n dod i ni drwy Fil amaethyddiaeth y DU yn gyfyngedig o ran amser—y byddai cymal machlud ar waith. Nawr, credaf mai dyna'r peth iawn i'w wneud, ond mae'n rhoi pwysau ar bob un ohonom yma i sicrhau y gallwn roi Bil amaethyddiaeth sy'n benodol i Gymru ar y llyfrau statud fel y gallwn barhau i wneud yr holl bethau y mae angen i ni eu gwneud i gynorthwyo ffermwyr ac eraill sy'n dibynnu ar yr economi wledig. Felly, mae hwnnw'n Fil y byddwn yn ei gyflwyno a gobeithiaf y gallwn weithio yn yr ysbryd cydweithredol y soniodd arweinydd yr wrthblaid amdano yn ei gyflwyniad.

O ran incwm sylfaenol cyffredinol, yr hyn y mae'r Llywodraeth yn ei gynnig yw'r hyn a ddywedasom yn ein maniffesto, sef arbrawf a chynllun peilot. Nid oes gennym yr holl bwerau a fyddai’n angenrheidiol, heb sôn am yr holl arian a fyddai’n angenrheidiol i gynnwys incwm sylfaenol cyffredinol i Gymru gyfan, ond credaf fod gennym y gallu i lunio arbrawf craff a fydd yn caniatáu inni brofi'r honiadau a wneir am incwm sylfaenol cyffredinol. Nawr, rwy’n gyfarwydd â'r honiadau hyn ers blynyddoedd lawer. Roedd fy nhraethawd doethuriaeth yn ymwneud â grŵp a oedd yn dadlau o blaid rhywbeth o'r enw 'credyd cymdeithasol' yn y cyfnod rhwng y ddau ryfel byd. Mae credyd cymdeithasol yn fath o incwm sylfaenol cyffredinol. Roedd ganddynt grŵp yma yng Nghaerdydd a fu’n weithgar iawn yn hyrwyddo'r syniad ar y pryd. Felly, mae hwn yn syniad ag iddo hanes hir iawn, ond ychydig iawn o gymhwysiad ymarferol i ddysgu a yw'r pethau sy'n cael eu dweud amdano yn cael eu gwireddu ym mywydau'r bobl sy'n ei dderbyn. Ac os gallwn ddechrau gyda phobl ifanc sy'n gadael ein system ofal, credaf fod dadleuon cryf dros wneud hynny. Maent yn grŵp o bobl y gwyddom amdanynt—gallwn nodi pwy ydynt; gallwn ddarparu, nid yn unig incwm ar eu cyfer, ond y cymorth arall sydd ei angen arnynt i sicrhau eu bod yn dechrau eu bywydau gan anelu at ddyfodol llwyddiannus. Ac edrychaf ymlaen, ynghyd â llawer o Aelodau yn y Siambr sydd â diddordeb mewn incwm sylfaenol cyffredinol—edrychaf ymlaen at ddadlau amdano a'i drafod ag eraill sy’n awyddus i weld yr arbrawf hwnnw'n llwyddo fel arbrawf, lle byddwn yn dysgu a yw'n gweithio, neu'n cyflawni'r hyn sy'n cael ei honni yn ei gylch.

Ac o ran dyfodol y Senedd, fel y dywedodd arweinydd yr wrthblaid, mae’n sicr yn fater i'r Senedd yn bennaf, nid i'r Llywodraeth. Bydd cefnogaeth sylweddol ar yr ochr hon i’r Siambr, fel y bydd yr Aelodau wedi’i glywed yr wythnos diwethaf yn yr areithiau gan fy nghyd-Aelodau David Rees a Hefin David, wrth i’r ddau ohonynt gyfeirio at yr angen i fwrw ymlaen â'r cynigion yn adolygiad Laura McAllister, ac y byddai hynny'n rhan o'r hyn y byddent yn ceisio'i wneud pe byddent yn cael eu hethol yn Ddirprwy Lywydd. Felly, bydd cefnogaeth sylweddol ar y meinciau hyn i'r ymdrech honno, ond yn y pen draw, fel y dywedodd arweinydd yr wrthblaid, mater i'r Senedd ei hun, yn hytrach na'r Llywodraeth, yw arwain ar hyn.

13:50

Gaf i ddiolch i'r Prif Weinidog am ei ddatganiad, a hefyd am yr ysbryd o gydweithrediad a oedd yn plethu drwyddo, a dweud y gwir? Roeddech chi'n sôn am y traddodiad corawl Cymreig fel arwydd o'r ysbryd cydweithredol yn hynny o beth, ac wrth gwrs, mae'n rhaid cofio, rwy'n credu, mai'r term gwreiddiol ar gyfer Senedd Cymru, pan oedd Cymru Fydd wrthi, oedd creu cymanfa genedlaethol. Felly, mae'r syniad o geisio harmoni yn hytrach nag anghytgord, rwy'n credu, wastad yn fan cychwyn da yn ein trafodion ni fel Senedd. Gaf i, ar ran Plaid Cymru, groesawu'r cynnig yr oeddech chi, Prif Weinidog, wedi cyfeirio ato? Rŷn ni'n barod, wrth gwrs, bob amser, i geisio ffeindio tir cyffredin rhyngom er mwyn pobl Cymru, yntefe? Er mwyn mynd i'r afael â chynnig datrysiadau i'r problemau y buom ni wrthi yn trafod, wrth gwrs, yn ystod yr etholiad cyffredinol.

Gaf i jest cyffwrdd ar rai o'r rheini nawr, lle gobeithio y bydd modd ffeindio'r tir cyffredin hynny, ond lle rwy'n deall, wrth gwrs, y byddwch chi, maes o law, yn ystod yr wythnosau nesaf, yn cyhoeddi'ch rhaglen lywodraethu? Ond mae rhai o'r meysydd yma yn feysydd lle mae angen gweithredu ar fyrder, ac felly byddai fe'n dda i glywed mwy ynglŷn â bwriadau cychwynnol y Llywodraeth.

Gaf i jest cychwyn drwy gyfeirio at yr argyfwng tai? Dwi ddim yn credu y gallwn ni wadu bod yna argyfwng ym maes tai yng Nghymru erbyn hyn. Rŷch chi wedi addo gweithredu cyn, ar ôl ac yn ystod yr etholiad ynglŷn ag ail gartrefi. Allwch chi roi ychydig mwy o fanylion ynglŷn â'r camau y byddwch chi'n eu cymryd ar unwaith o ran hynny? Mae prisiau tai yng Nghymru yn gyffredinol yn mynd allan o reolaeth, gyda phrisiau tai yn cynyddu fan hyn yn llawer mwy nag ar draws y Deyrnas Unedig. Roedd tair elusen yn dweud dros y penwythnos mai breuddwyd gwrach yw perchen tŷ i nifer o bobl yng Nghymru heddiw, ac nad yw'r cynlluniau a oedd gennych chi fel Llywodraeth flaenorol yn gwneud digon i wneud gwahaniaeth i nifer fawr o bobl. Felly, fyddwch chi yn dod â chynllun gwirioneddol radical i fynd i'r afael â'r broblem hynny, sydd yn gynyddol broblem i gymaint o'n pobl ifanc yn ein cymunedau ni?

Allwch chi ddweud, ynglŷn â thai fforddiadwy, sut ŷch chi'n mynd i ddelifro'r lefel mwy uchelgeisiol ar gyfer adeiladu? Mi oedd fy mhlaid i ac un o'ch grwpiau ymgynghorol yn awgrymu'r angen i greu capasiti newydd gydag asiantaeth benodol. Os nad ŷch chi'n mynd lawr y llwybr yma, sut ŷch chi'n mynd i ddelifro ar hynny?

Gaf i jest cyfeirio wedyn at dlodi plant, ac yn benodol, prydiau ysgol am ddim, a oedd yn thema fawr yn ein hymgyrch ni ym Mhlaid Cymru? Rŷch chi wedi sôn am yr adolygiad ynglŷn â phrydiau ysgol am ddim—allwch chi roi rhagor o fanylion ynglŷn â hynny?

Ym maes yr economi, mi oeddech chi wedi comisiynu—ac mae hwn yn ganolog i bob dim, nag yw e? Dyma'r sylfaen—mi oeddech chi wedi comisiynu adroddiad go swmpus a chynhwysfawr iawn, a dweud y gwir, gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd cyn yr etholiad, a oedd yn awgrymu creu capasiti newydd o ran delifro polisi economaidd yng Nghymru o fewn y gwasanaeth sifil, o fewn eich adran chi fel Prif Weinidog, ond hefyd creu asiantaeth datblygu economaidd. Ydy hynny dal yn rhywbeth rŷch chi'n ei gysidro fel Llywodraeth, achos rŷm ni ym Mhlaid Cymru yn meddwl bod angen capasiti newydd os rŷm ni'n mynd i gynyddu perfformiad economaidd Cymru?

Da gweld cyfeiriad at y Ddeddf amaeth. Wrth gwrs, dŷn ni'n dal yn erfyn arnoch chi i ailystyried o ran y sefyllfa gyda NVZs, sydd yn peri gofid mawr ar gyfnod hynod ansicr i amaethyddiaeth yn gyffredinol. A gaf i ofyn i chi—dwi wedi gweld y sylwadau gan y Gweinidog amaeth—a gaf i ofyn i chi fel Prif Weinidog ymateb i'r drafodaeth sydd wedi bod dros y dyddiau diwethaf ynglŷn â'r posibilrwydd o gytundeb masnach gydag Awstralia, a fydd yn gosod templad peryglus ofnadwy, a dweud y gwir, i holl ddyfodol amaethyddiaeth Cymru? Faint o ymwneud ac ymgysylltu sydd wedi bod gyda Llywodraeth Cymru yn hyn o beth, ac ydych chi'n rhannu'r un farn â ni bod angen i ni sefyll yn unedig fel cenedl, a dweud y gwir, i wrthsefyll yr awgrym gorffwyll yma sydd yn dod gan Lywodraeth San Steffan ar hyn o bryd, mae'n debyg? 

O ran pwerau'r Senedd, mi oeddech chi wedi dadlau yn ystod yr etholiad gyffredinol dros ragor o bwerau, ac wedi awgrymu creu comisiwn ynglŷn â hyn. A fyddech chi'n gallu rhoi mwy o fanylion ynglŷn â hwnna? 

Ac, yn olaf, a gaf i ofyn i chi fel Prif Weinidog wneud datganiad heddiw o ran y sefyllfa ym Mhalesteina ac Israel, a mynnu bod Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn gwneud popeth i sicrhau bod yna gadoediad a bod yna gydymffurfio gyda chyfraith ryngwladol er mwyn gwarchod buddiannau'r bobl sydd yn dioddef yn enbyd yno ar hyn o bryd? 

May I thank the First Minister for his statement, and also respond to the spirit of collaboration that was intertwined throughout that statement? You mentioned that Welsh choral tradition as a sign of that spirit of collaboration, and of course we do have to remember that I think the original term for the Welsh Parliament was to create a cymanfa genedlaethol, that gathering for song. So that idea of seeking harmony rather than discord I think is always a good starting point in our proceedings as a Parliament, and may I, on behalf of Plaid Cymru, welcome the offer that you referred to, First Minister? We are of course always willing to seek to find that common ground between us for the benefit of the people of Wales, to get to grips with the issues that they face and to propose solutions that we of course discussed during the election.

May I just touch on some of those issues now where perhaps we will be able to find that common ground? I understand, of course, that you will in due course over the coming weeks be announcing your programme for government, but some of these areas are areas where we do need urgent action, so it would be good to hear more about your initial approaches.

May I just begin by referring to the housing crisis? I don't think that we could deny that there is a housing crisis in Wales at the moment. You have promised action before, during and after the election in terms of second homes. Can you give us a little more detail about the steps that you will be taking immediately in that regard? Housing prices in Wales generally are out of control, with house prices increasing here at a greater level than across the United Kingdom. Three charities have said over the weekend that it's a pipe dream to own a house, for many people in Wales now, and that the plans that you had as a previous Government didn't do enough to make a difference for a number of people. So, will you be bringing forward a genuinely radical proposition to get to grips with that particular problem, which is an increasing problem for so many of our young people in our communities?

Can you tell us, with regard to affordable homes, how you're going to deliver the more ambitious level of construction? My party and one of your advisory group suggested the creation of additional capacity with a specific agency. If you don't go down that path, how are you going to deliver on that?

May I just refer to child poverty, and specifically the concerns with regard to free school meals? This was a major theme in our campaign in Plaid Cymru. You've referred to the review of free school meals. Could you give us more detail on that?

With regard to the economy then, you commissioned—and this is at the heart of everything; this is the foundation—you commissioned a substantial and comprehensive report from the Organisation for Economic Co-operation and Development before the election, which suggested the creation of additional and the capacity to deliver economic policy in Wales within the civil service, within your department as First Minister, but also the creation of an economic development agency. Is that still something that you are considering as a Government, because we in Plaid Cymru think that we do need new capacity if we are going to increase economic performance in Wales?

It’s good to see the reference to the agriculture Bill. Of course, we do urge you to reconsider the situation with regard to nitrate vulnerable zones, which are a cause of great concern at a very uncertain time for agriculture in general. I heard the comments, but could I ask you to refer to the discussion that has been had over the past few days with regard to the possibility of a trade deal with Australia, which will set out a template—a very dangerous template, truth be told—for the entire future of agriculture in Wales? How much engagement have you had and has the Welsh Government had on this? Do you share the same opinion that we have, that we need to stand as one as a nation, truth be told, to oppose this suggestion that is coming from the Westminster Government?

In terms of the Senedd’s powers, you had argued during the general election for additional powers and you suggested the creation of a commission on this. Would you be able to give more detail on that?

Finally, may I ask you, as First Minister, to make a statement today in terms of the situation in Palestine and Israel, and demand that the United Kingdom Government does everything within its powers to ensure that there is a solution and that there is adherence to international law, to safeguard the interests of the people who are suffering so much in that region? Thank you.

13:55

Llywydd, diolch yn fawr i Adam Price am y cwestiynau yna. Dwi ddim yn cofio i ni gael cymanfa ganu o flaen y Senedd, ond dyna syniad rŷm ni gyd yn gallu cytuno amdano. Dwi'n cofio'r Gweinidog Lesley Griffiths yn bwydo nôl i fi am y gymanfa ganu yn Builth Wells bob blwyddyn, so mae hwnna'n draddodiad rŷm ni'n gallu meddwl amdano.

Yn y maes tai, wrth gwrs rwy'n cytuno am bwysigrwydd y maes tai. Un o'r pethau wnes i pan oeddwn i'n dod i'r swydd fel Prif Weinidog oedd apwyntio rhywun ar lefel y Cabinet i fod yn gyfrifol am bolisi a phethau ymarferol y gallwn eu gwneud yn y maes tai, ac mae Julie James yn parhau gyda'r cyfrifoldebau yn y maes yna.

Pan rŷm ni'n siarad am ail gartrefi ac am brisiau tai a phobl ifanc sydd eisiau aros mewn pentrefi, ac yn y blaen, beth rydw i eisiau gwneud yw rhoi cynllun eithaf radical ymlaen. Mae uned newydd tu fewn i'r Llywodraeth sydd wedi bod yn gweithio yn y maes yma. Maen nhw'n siarad am gynllunio, maen nhw'n siarad am drethi, ond dyna un o'r meysydd, fel dywedais i wythnos diwethaf, ble dwi'n awyddus i weithio gyda phobl eraill i weld os oes yna fwy o syniadau, unrhyw beth effeithiol arall rŷm ni'n gallu meddwl ei wneud i helpu pobl ifanc yn y sefyllfa yna, ac wrth gwrs, i warchod dyfodol yr iaith Gymraeg. 

Rydym wedi rhoi nifer uchelgeisiol o dai newydd rŷm ni eisiau adeiladu i'w rhentu, a rŷm ni'n mynd i wneud hwnna mewn nifer o ffyrdd. Ond gweithio gyda'r cynghorau lleol yw un o'r pethau rŷm ni'n awyddus i'w gwneud, ac i wneud mwy gyda nhw i roi yn eu lle yr adnoddau, y bobl gyda'r sgiliau, ac yn y blaen, i adeiladu tai am y dyfodol, tai ble rŷm ni'n gallu gwneud cyfraniad at ddelio gyda newid yn yr hinsawdd ar yr un amser. 

Tlodi plant, fel rŷm ni wedi dweud o'r blaen, rŷm ni nawr yn defnyddio data newydd sydd wedi dod mas o'r system PLASC. Roedd hwnna'n dod i mewn pan oeddem ni gyd mas ar y stepen drws, ond mae swyddogion yn gwneud gwaith ar hyn o bryd, a bydd hwnna'n mynd at y Gweinidog newydd dros addysg. Dwi eisiau adeiladu ar adroddiad yr OECD i greu capasiti newydd i'n helpu ni ym maes yr economi. Dwi ddim eisiau gweld asiantaeth newydd tu fas i'r Llywodraeth am y ffordd i wneud hynny. Dwi ddim eisiau gweld Gweinidogion yn dod i'r Senedd i ddweud, 'Wel, dwi ddim yn gyfrifol am hynny—rŷm ni wedi rhoi y cyfrifoldeb am hynny i ryw fath o gwango newydd yma yng Nghymru.' So, dwi'n cytuno ei bod hi'n angenrheidiol i ni greu capasiti newydd, ond y ffordd i'w wneud e yw mewn ffordd sy'n atebol i'r Senedd.

Dwi'n cytuno am beth ddywedodd Adam Price am beth rŷm ni'n clywed am Awstralia a'r cytundeb y mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn meddwl rhoi yn ei le. Ar lefel swyddogion, rŷm ni wedi bod yn siarad gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac yn gwneud y pwyntiau ar gyfer Cymru y bydd pobl yn y Senedd yn gallu meddwl. Ac mae cyfle gyda fi yn bersonol heno, pan fydd y cyfarfod sy'n mynd ymlaen bron bob wythnos nawr rhwng y Prif Weinidogion a Michael Gove, a dwi wedi rhoi neges yn barod i mewn i'w swyddfa ef i ddweud dwi eisiau codi beth rŷm ni wedi ei glywed heddiw ac i fod yn glir gyda fe am beth roeddem ni yng Nghymru yn meddwl am rai o'r syniadau yna.

Dwi wedi bod yn siarad y bore yma gyda'r Cwnsler Cyffredinol newydd am y comisiwn, a bydd e eisiau dod lan gyda datganiad i'r Senedd cyn egwyl yr haf i roi mas rhai syniadau am sut ni'n gallu tynnu pobl ar draws y pleidiau, ond tu fas i bleidiau, eraill, i mewn i'r ddadl am y dyfodol a sut allwn ni feddwl am ddyfodol Cymru—ym marn fy mhlaid i—tu fewn i'r Deyrnas Unedig ond mewn Teyrnas Unedig sydd wedi cael ei hailwampio mewn ffordd sy'n gallu creu llwyddiant am y dyfodol.

Ac yn olaf, Llywydd, jest i ddweud dwi wedi rhoi datganiad mas yn barod am y pethau sy'n digwydd yn Palestine ac yn Israel, sydd yn tynnu sylw at y gyfraith ryngwladol ac sydd wedi cael ei gytuno gyda'r fforwm aml-ffydd sydd gyda ni yma yng Nghymru.

I thank Adam Price for those questions. I don’t remember us having a gymanfa ganu previously in this Senedd, but that’s an idea that we can all agree on. I remember the Minister Lesley Griffiths reporting back to me on the gymanfa ganu in Builth Wells each year, so that’s a tradition that we can think about.

On housing, of course I agree on the importance of housing. One of the things that I did when I came to office as First Minister was to appoint someone at Cabinet level to be responsible for policy and practical approaches to housing, and Julie James continues to have responsibilities in that area.

When we’re discussing second homes and house prices and young people who want to remain in villages and so on, well, what I want to do is to put a radical proposal forward. There is a new unit within Government that has been working in this area. It’s looking at planning and taxation, but that, as I said last week, is one of the areas where I’m eager to work with others to see if there are new and different ideas that we could adopt in order to assist young people who are in that position, and of course to safeguard the future of the Welsh language.

We have set an ambitious number of new builds that we want to provide for rent and we’re going to be dealing with that in a number of different ways. However, working with local authorities is one of the things that we’re very eager to do, and to do more with them in order to put in place the resources and the people who have the necessary skills in order to build housing for the future and homes that can make a contribution to dealing with climate change too.

Now, in terms of child poverty, as we have stated in the past, we are now using new data that came out of the pupil level annual school census system and that was coming in as we were all out on doorsteps, involved with campaigning. However, officials are now working on that and that will be passed on to the new Minister for education. I do want to build on the OECD report in order to create new capacity to help us in the economy. I don't want to see a new agency outwith Government as the way to do that. I don't see that as the way forward. I don't want to see Ministers coming to the Senedd to say, 'Well, that's not my responsibility—we've passed that responsibility to some sort of new quango established here in Wales.' So, I do agree that we need to develop that new capacity, but the way to do it is in a way that is accountable to this Senedd.

I agree with Adam Price's comments on the reports on the proposed trade deal with Australia that the UK Government is putting in place. At a governmental level, we have been speaking to the UK Government and making points from a Welsh perspective. This evening, there is that almost weekly meeting between First Ministers and Michael Gove, and I have conveyed some comments already to his office, stating that I want to raise these issues this evening and I want to be clear as to what we in Wales thought about some of those ideas. 

I've been speaking this morning to the new Counsel General about the commission, and he will want to bring a statement to the Senedd before summer recess in order to set out some of the ideas as to how we can draw cross-party consensus but also bring others into this debate about the future and how we can draw Wales' future. In the view of my party, that should be within the United Kingdom but within a United Kingdom that is reformed in a way that can lead to future success.

And finally, Llywydd, just to say that I have issued a statement already on the events in Palestine and in Israel, which does highlight international law and which has been agreed with the multifaith forum that we have here in Wales.

14:00

First Minister, like others, I want to welcome the re-election of the Labour Government and also the reappointment of yourself as First Minister and the team of Ministers that you have assembled to drive Wales forward over the next four years or so. My question this afternoon is on how that will happen in policy terms and about the mechanics of Government rather than the appointments of Government. You will remember that I chaired the Valleys taskforce in the last Senedd, and prior to that we'd had structures that had enabled different policy areas and Ministers to work together to deliver policy in the Valleys region. I'm particularly concerned, as you would expect, about how we maximise the value of the dualling of the A465 and how we ensure that the Heads of the Valleys remain a focus of policy. So, I'd be grateful, First Minister, if you could outline your thinking on this at the moment. I very much welcome the tone of your statement this afternoon in terms of working together, collaboratively working and reaching out in order to bring people together, and I hope that, in not just assembling your Government but then as you manage this Government, we'll be able to see that approach taken to delivering policy in some of the poorest parts of this country.

Brif Weinidog, fel eraill, rwy'n croesawu'r ffaith bod y Llywodraeth Lafur wedi cael ei hailethol, yn ogystal â’r ffaith eich bod wedi eich ailbenodi’n Brif Weinidog a’r tîm o Weinidogion rydych wedi’u cynnull ynghyd i yrru Cymru ymlaen dros y pedair blynedd nesaf. Mae fy nghwestiwn y prynhawn yma’n ymwneud â sut y bydd hynny'n digwydd yn nhermau polisi ac am fecanwaith y Llywodraeth yn hytrach na phenodiadau’r Llywodraeth. Fe fyddwch yn cofio imi gadeirio tasglu'r Cymoedd yn y Senedd ddiwethaf, a chyn hynny, roedd gennym strwythurau a oedd wedi galluogi gwahanol feysydd polisi a Gweinidogion i weithio gyda'i gilydd i gyflawni polisi yn rhanbarth y Cymoedd. Rwy'n arbennig o bryderus, fel y byddech yn ei ddisgwyl, ynglŷn â sut rydym yn gwneud yn siŵr bod y gwaith o ddeuoli'r A465 yn sicrhau'r gwerth mwyaf posibl, a sut rydym yn sicrhau bod polisi’n dal i ganolbwyntio ar Flaenau’r Cymoedd. Felly, buaswn yn ddiolchgar, Brif Weinidog, pe gallech amlinellu eich syniadau ynglŷn â hyn ar hyn o bryd. Rwy'n croesawu cywair eich datganiad y prynhawn yma ar gydweithio, gweithio’n gydweithredol ac estyn allan er mwyn dod â phobl ynghyd, ac nid yn unig wrth i chi gynnull eich Llywodraeth ond wrth ichi reoli’r Llywodraeth hon wedyn, rwy'n gobeithio y gallwn weld y dull hwnnw'n cael ei ddefnyddio i gyflawni polisi yn rhai o rannau tlotaf y wlad hon.

Llywydd, I thank Alun Davies for that and pay tribute to the work that he himself was involved in, in bringing ideas and people together to make sure that Valleys communities share in everything we are able to achieve here in Wales. We have in this Government two Members directly representing Valleys communities, and I've already talked to them about the part that they can play in making sure that that work is taken forward.

Llywydd, work on the mechanics of Government is ongoing. It was, as you will know, a pretty full week last week, and now we need to move on and deal with some of the other underpinning issues that you need to put in place. But what Alun Davies points to is one of the holy grails of Government, which is how do we make sure that we have genuine cross-portfolio working, that, when a problem can only be properly solved by bringing together different Ministers, but not just different Ministers, but, very often, partners elsewhere, partners in local government, partners in the third sector—how can we make sure that the mechanics of Government support that effort to work across boundaries and to make sure that the different contributions that are needed from within Government, but beyond Government too, can be harnessed in a way that creates the maximum impact for the areas and the people we seek to serve.

Lywydd, diolch i Alun Davies am hynny ac rwy'n talu teyrnged i'r gwaith y bu’n rhan ohono, yn dod â syniadau a phobl ynghyd i sicrhau bod cymunedau'r Cymoedd yn rhannu popeth y gallwn ei gyflawni yma yng Nghymru. Mae gennym ni yn y Llywodraeth hon ddau Aelod sy'n cynrychioli cymunedau'r Cymoedd yn uniongyrchol, ac rwyf eisoes wedi siarad â hwy am y rôl y gallant ei chwarae yn sicrhau bod y gwaith hwnnw'n mynd rhagddo.

Lywydd, mae’r gwaith ar fecanwaith y Llywodraeth yn mynd rhagddo. Roedd yn wythnos eithaf llawn yr wythnos diwethaf, fel y gwyddoch, a bellach mae angen inni symud ymlaen a mynd i’r afael â rhai o'r materion sylfaenol eraill y mae angen i chi eu rhoi ar waith. Ond mae’r hyn y tynna Alun Davies sylw ato yn un o elfennau hollbwysig y Llywodraeth, sef sut y gwnawn yn siŵr fod gennym waith trawsbortffolio go iawn yn digwydd, ac os mai’r unig ffordd o ddatrys problem yn iawn yw drwy ddod â gwahanol Weinidogion ynghyd, ond nid yn unig gwahanol Weinidogion, ond yn aml iawn, partneriaid mewn mannau eraill, partneriaid mewn llywodraeth leol, partneriaid yn y trydydd sector—sut y gallwn sicrhau bod mecanwaith y Llywodraeth yn cefnogi'r ymdrech honno i weithio ar draws ffiniau a gwneud yn siŵr fod y gwahanol gyfraniadau sydd eu hangen oddi mewn i'r Llywodraeth, ond o'r tu hwnt i'r Llywodraeth hefyd, yn cael eu defnyddio i sicrhau cymaint o effaith â phosibl ar yr ardaloedd a'r bobl rydym yn ceisio eu gwasanaethu.

14:05

Diolch, Llywydd, and I would like to put on record my thanks to you for your reappointment to your post and also to the First Minister for getting reappointed to his post. I would also like to put on the record my thanks and appreciation to my predecessor, Kirsty Williams, for her work and dedication to the people of my constituency and to this Senedd, and also to the people of Brecon and Radnorshire for electing me as their new Senedd Member. Thank you very much.

First Minister, in my constituency of Brecon and Radnorshire and across Powys, small schools like Dolau, Llanbedr and Cradoc are under threat of closure. As someone who was educated in a small rural school, I understand the importance they play in our rural communities. So, First Minister, how are you and your Government going to further protect rural schools and make sure that they have adequate funding to make sure that we keep small rural school closures off the table?

Diolch, Lywydd, a hoffwn gofnodi fy niolch i chi am gael eich ailbenodi i'ch swydd ac i'r Prif Weinidog hefyd am gael ei ailbenodi i'w swydd. Hoffwn hefyd nodi fy ngwerthfawrogiad a fy niolch i'm rhagflaenydd, Kirsty Williams, am ei gwaith a'i hymroddiad i bobl fy etholaeth ac i'r Senedd hon, ac i bobl Brycheiniog a Sir Faesyfed am fy ethol yn Aelod newydd o’r Senedd ar eu rhan. Diolch yn fawr iawn.

Brif Weinidog, yn fy etholaeth i ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed a ledled Powys, mae ysgolion bach fel Dolau, Llanbedr a Chradoc dan fygythiad o gael eu cau. Fel rhywun a gafodd ei addysg mewn ysgol fach wledig, rwy'n deall eu pwysigrwydd i’n cymunedau gwledig. Felly, Brif Weinidog, sut y byddwch chi a'ch Llywodraeth yn diogelu ysgolion gwledig ymhellach ac yn gwneud yn siŵr fod ganddynt gyllid digonol fel y gallwn sicrhau na fydd ysgolion bach gwledig yn cael eu cau?

Llywydd, I congratulate the new Member for Brecon and Radnor, both on his election and on taking this early opportunity to make his first contribution on the floor of the Senedd, and for choosing an important issue to draw to everybody's attention. His predecessor, as the Member for Brecon and Radnor, changed the policy, as he will know, in relation to small and rural schools, to make it a presumption that those schools stay open. And that changes the challenge that local authorities face when they are dealing with school organisation. Previously, there was no such presumption. Now, local authorities have to start from the position that, unless good reasons can be adduced for those schools not to be continued, they will continue. And I hope that that has changed the nature of the debate. It has certainly, I know, in a number of instances provided greater power to parents who want to make the argument for the continuation of a school in a particular community.

In the last term as well, Llywydd, extra funding was provided to take account of some of the additional costs that are inevitably involved in providing education on that smaller scale. None of this means that every school will always be open forever, because sometimes local authorities are able to make good arguments that alternative provision would be to the benefit of that student and parent population. But I think it has changed the nature of the debate and this Government has no plans to change that new set of circumstances.

Lywydd, hoffwn longyfarch yr Aelod newydd dros Frycheiniog a Sir Faesyfed ar gael ei ethol ac am achub ar y cyfle cynnar hwn i wneud ei gyfraniad cyntaf ar lawr y Senedd, ac am ddewis mater pwysig i dynnu sylw pawb ato. Fel y gŵyr, newidiodd ei ragflaenydd, fel yr Aelod dros Frycheiniog a Sir Faesyfed, y polisi mewn perthynas ag ysgolion bach a gwledig i'w gwneud yn rhagdybiaeth o blaid cadw'r ysgolion hynny ar agor. Ac mae hynny'n newid yr her y mae awdurdodau lleol yn ei hwynebu wrth ymdrin â threfniadaeth ysgolion. Cyn hynny, nid oedd unrhyw ragdybiaeth o'r fath. Nawr, mae'n rhaid i awdurdodau lleol ddechrau o'r safbwynt, oni bai y gellir nodi rhesymau da dros beidio â chadw'r ysgolion hynny, y byddant yn parhau. Ac rwy'n gobeithio bod hynny wedi newid natur y ddadl. Yn sicr, mewn nifer o achosion, gwn fod hynny wedi rhoi mwy o rym i rieni sydd am ddadlau dros gadw ysgol ar agor mewn cymuned benodol.

Yn y tymor diwethaf hefyd, Lywydd, darparwyd cyllid ychwanegol i gydnabod rhai o'r costau ychwanegol anochel sy'n gysylltiedig â darparu addysg ar y raddfa lai honno. Nid oes dim o hyn yn golygu y bydd pob ysgol bob amser yn aros ar agor am byth, oherwydd weithiau gall awdurdodau lleol roi dadleuon da y byddai darpariaeth amgen o fudd i’r disgyblion a’r rhieni hynny. Ond credaf fod hyn wedi newid natur y ddadl ac nid oes gan y Llywodraeth hon unrhyw gynlluniau i newid y set newydd honno o amgylchiadau.

Diolch, Llywydd, a diolch i'r Prif Weinidog am ei groeso i ninnau fel Aelodau newydd sbon.

Mae gan Lywodraeth yr Alban Ysgrifennydd Cabinet sy'n gyfrifol am ddiwylliant ac un sy'n gyfrifol am chwaraeon. Mae gan Lywodraeth San Steffan Ysgrifennydd Gwladol sy'n gyfrifol am ddiwylliant a chwaraeon. Ond, er gwaethaf eich sylwadau am ddiwylliant a chwaraeon ar ddechrau'r sesiwn hon, unwaith eto, yma yng Nghymru, Dirprwy Weinidog sydd yna gyda chyfrifoldeb dros ddiwylliant a chwaraeon. Pam mae diwylliant a chwaraeon yn llai pwysig i Lywodraeth Cymru nag ydynt i Lywodraethau eraill?

Thank you, Llywydd, and thank you to the First Minister for his welcome to us as brand-new Members to the Senedd.

The Scottish Government has a Cabinet Secretary responsible for culture and one responsible for sport. The Westminster Government has a Secretary of State responsible for culture and sport. But, despite your comments on culture and sport at the beginning of this session, once again, here in Wales, we have a Deputy Minister with responsibility for culture and sport. Why are culture and sport less important to the Welsh Government than to other Governments?

Llongyfarchiadau hefyd i Heledd Fychan am ei hethol i'r Senedd ac am siarad ar y llawr y prynhawn yma. 

Pwrpas datganoli yw i roi dewisiadau am y ffordd orau o wneud pethau yn yr Alban yn nwylo pobl yr Alban, ac i wneud pethau sy'n ein siwtio ni yn ein dwylo ni. Mae'r ffordd rŷm ni'n gweithio fel Llywodraeth yn hollol wahanol i'r ffordd y mae'r Llywodraeth yn San Steffan yn gweithio.

Bydd llais pwerus yn y Llywodraeth gan y Gweinidog newydd sy'n gyfrifol am ddiwylliant a chwaraeon. Fel rŷm ni wedi ei wneud dros y blynyddoedd, y pwynt—. Nid yw am statws yn y maes yma; y pwynt yw y bydd Gweinidog gyda phob cryfder i siarad lan am ddiwylliant a chwaraeon. Dwi'n hollol hyderus y bydd hi'n llwyddiannus ac yn gallu cynrychioli pobl sy'n gweithio yn y meysydd yna, sy'n mwynhau mynd i weld pobl yn chwarae neu fynd i weld pobl yn y theatr, ac yn y blaen. Dyna beth sy'n fwy pwysig imi—effaith y person sy'n gwneud y gwaith, nid jest y statws.

Congratulations too to Heledd Fychan on her election to the Senedd and for speaking on the floor of the Senedd this afternoon.

The purpose of devolution is to give options for the best way to do things in Scotland in the hands of people in Scotland, and to place those powers in our hands here in Wales. The way that we work as a Government is entirely different to the way that the Government in Westminster works.

There will be a powerful voice within Government for the new Minister responsible for culture and sport. As we've done over the years—. The point isn't about status in this area; the point is that the Minister will have all of the powers to speak up for culture and sport. I am entirely confident that the Deputy Minister will be successful and will be able to represent the people who work in those areas, who enjoy going to see people playing sport or seeing actors in our theatres, and so on. That is what is most important for me—namely, the impact of the person who does the work, not just the status.

14:10

First Minister, I'd like to congratulate you on the gender balance of your Government, which is obviously something I completely applaud. I'm rather disappointed to see that there's not a single woman on the Conservative benches here this afternoon. Clearly, there will need to be some hard work done to replace such excellent people as, say, Suzy Davies and Angela Burns, who will be sorely missed.

I wanted to just explore the innovative housing grants that we've been awarding throughout the last two Parliaments and on what basis that enables us to ensure that all new housing is built to zero carbon standards, not just the social housing that you've already alluded to, and therefore what plans your Government may have to amend Part L to ensure that private house builders are not building housing that is of a much lower standard than what we are building for social housing to rent.

One of the most urgent considerations for my constituents is the fact that we have many, many European citizens who are living a life in limbo because of the failure of the Home Office to grant them settled status. This is not just the 94-year-old woman who has lived nearly 60 years in this country, paying her taxes, and is now uncertain as to whether she can be assured of NHS care at the end of her life, which is an absolute disgrace; it's also about huge numbers of other people who are endeavouring to make a contribution to the economy and, in some cases, are being told that they are unable to go on courses to enable them to qualify, for example, as teaching assistants, because they're told that they still haven't got the correct settled status. So, I wondered if you could tell us who in your Government can approach the Home Office and the UK Government to find out when they are going to resolve these really disgraceful cases, which seem to be just a continuation of the Windrush scandal.   

Brif Weinidog, hoffwn eich llongyfarch ar y cydbwysedd rhwng y rhywiau yn eich Llywodraeth, sy'n amlwg yn rhywbeth rwy’n ei gymeradwyo'n llwyr. Rwy'n siomedig o weld nad oes unrhyw fenyw ar feinciau'r Ceidwadwyr yma y prynhawn yma. Yn amlwg, bydd angen gweithio’n galed i lenwi esgidiau pobl mor rhagorol â Suzy Davies ac Angela Burns, er enghraifft, y bydd colled fawr ar eu hôl.

Roeddwn yn awyddus i archwilio'r grantiau tai arloesol rydym wedi bod yn eu dyfarnu drwy gydol y ddwy Senedd ddiwethaf ac ar ba sail y mae hynny’n ein galluogi i sicrhau bod yr holl dai newydd yn cael eu hadeiladu yn unol â safonau di-garbon, nid yn unig y tai cymdeithasol rydych eisoes wedi cyfeirio atynt, ac felly pa gynlluniau a allai fod gan eich Llywodraeth i ddiwygio Rhan L i sicrhau nad yw adeiladwyr tai preifat yn adeiladu tai o safon is o lawer na'r hyn rydym yn ei adeiladu fel tai cymdeithasol i’w rhentu.

Un o'r ystyriaethau pwysicaf i fy etholwyr yw'r ffaith bod gennym lawer iawn o ddinasyddion Ewropeaidd yn byw mewn limbo oherwydd methiant y Swyddfa Gartref i roi statws preswylwyr sefydlog iddynt. Mae'n ymwneud â'r fenyw 94 oed sydd wedi byw bron i 60 mlynedd yn y wlad hon a thalu ei threthi ac sydd bellach yn ansicr a all fod yn siŵr o gael gofal y GIG ar ddiwedd ei hoes, sy'n gwbl warthus; mae a wnelo hefyd â’r niferoedd enfawr o bobl eraill sy'n ceisio gwneud cyfraniad i'r economi, ac mewn rhai achosion, dywedir wrthynt na allant fynd ar gyrsiau i'w galluogi i gymhwyso, er enghraifft, fel cynorthwywyr dysgu, oherwydd dywedir wrthynt nad oes ganddynt statws preswylydd sefydlog cywir o hyd. Felly, tybed a allech ddweud wrthym pwy yn eich Llywodraeth a all fynd at y Swyddfa Gartref a Llywodraeth y DU i ddarganfod pryd y byddant yn datrys yr achosion gwarthus hyn, sy'n barhad o sgandal Windrush yn ôl pob golwg.

Well, Llywydd, I'm very proud to lead a Government where two thirds of Ministers are women. Indeed, my party will continue the tradition of the Senedd in making sure that representation in this Senedd reflects the Wales that we live in. 

I'm very glad that we've had the innovative housing grant now for a number of years. Inevitably, when you are trying things out for the first time, innovative building methods are going to cost more until you're able to make them happen on a larger scale. That's why we have the grant. It's to enable innovation to take place, and then to apply the successful innovation on that larger scale. That is why we are confident that the 20,000 homes for social rent that we will build during this Senedd term will be housing of the future, creating as much energy, for example, as they consume.

Now, we began the process in the last Senedd term of reforming the housing regulations, and there is more to do. There will be more action taken by this Government to make sure that those standards of house building are applied generally and not just in an innovative context.

As for the points that Jenny Rathbone made about European citizens living here in Wales, I entirely share her sense of frustration, and more than that, at the way in which individuals who have made their homes in Wales, who have made huge contributions to Wales, now find themselves feeling that all of that has been undermined. We have put nearly £2 million into the funds of Citizens Advice in Wales to provide advice to people about acquiring settled status. We've provided nearly £0.5 million to Newfields Law, a specialist firm, to make sure that where people's circumstances are particularly complicated, they get that extra level of assistance to find their way through the new thickets that the UK Government has created for them.

I urge the Home Office, as we have many times, to take a properly flexible and human approach to this, not continually to be setting deadlines that mean that people find themselves fearful that they will be on the wrong side of an arbitrary date and denied all the rights that they have quite properly and legally enjoyed up until now. Here in Wales we celebrate the fact that we have people from other parts of the world who come here and make their futures part of our future, and anything that undermines that sense is surely to be regretted.

Wel, Lywydd, rwy'n falch iawn o arwain Llywodraeth lle mae dwy ran o dair o'r Gweinidogion yn fenywod. Yn wir, bydd fy mhlaid yn parhau â thraddodiad y Senedd wrth sicrhau bod cynrychiolaeth yn y Senedd hon yn adlewyrchu’r Gymru rydym yn byw ynddi.

Rwy'n falch iawn fod gennym y grant tai arloesol ers sawl blwyddyn bellach. Yn anochel, pan fyddwch yn rhoi cynnig ar bethau am y tro cyntaf, bydd dulliau adeiladu arloesol yn costio mwy hyd nes y gallwch wneud iddynt ddigwydd ar raddfa fwy. Dyna pam fod gennym y grant. Ei nod yw galluogi arloesedd, ac yna i ddefnyddio'r arloesedd llwyddiannus ar y raddfa fwy honno. Dyna pam rydym yn hyderus y bydd yr 20,000 o dai rhent cymdeithasol y byddwn yn eu hadeiladu yn ystod tymor y Senedd hon yn dai ar gyfer y dyfodol, ac yn creu cymaint o ynni, er enghraifft, ag y maent yn ei ddefnyddio.

Nawr, gwnaethom ddechrau'r broses o ddiwygio'r rheoliadau tai yn nhymor diwethaf y Senedd, ac mae mwy i'w wneud. Bydd y Llywodraeth hon yn rhoi rhagor o gamau ar waith i sicrhau bod y safonau adeiladu tai yn cael eu cymhwyso'n gyffredinol ac nid mewn cyd-destun arloesol yn unig.

O ran y pwyntiau a wnaeth Jenny Rathbone am ddinasyddion Ewropeaidd sy'n byw yma yng Nghymru, rwy'n rhannu ei rhwystredigaeth yn llwyr, ac yn fwy na hynny, ynglŷn â'r ffordd y mae unigolion sydd wedi dewis byw yng Nghymru, pobl sydd wedi gwneud cyfraniadau enfawr i Gymru, bellach yn teimlo bod hynny oll wedi ei danseilio. Rydym wedi rhoi bron i £2 filiwn i gronfeydd Cyngor ar Bopeth yng Nghymru i roi cyngor i bobl ynghylch caffael statws preswylwyr sefydlog. Rydym wedi darparu bron i £0.5 miliwn i Newfields Law, cwmni arbenigol, i sicrhau, pan fo amgylchiadau pobl yn arbennig o gymhleth, eu bod yn cael lefel ychwanegol o gymorth i ddod o hyd i ffordd drwy'r drysni newydd y mae Llywodraeth y DU wedi'i greu ar eu cyfer.

Rwy’n annog y Swyddfa Gartref, fel rydym wedi’i wneud sawl tro, i fabwysiadu ymagwedd ddigon hyblyg a thrugarog tuag at hyn, yn hytrach na dal ati i bennu terfynau amser sy’n golygu bod pobl yn ofni y byddant ar yr ochr anghywir i ddyddiad mympwyol ac yn colli’r holl hawliau y maent wedi'u mwynhau’n gwbl briodol a chyfreithlon hyd yn hyn. Yma yng Nghymru, rydym yn dathlu'r ffaith bod gennym bobl o rannau eraill o'r byd sy'n dod yma ac yn gwneud eu dyfodol hwy’n rhan o'n dyfodol ninnau, ac yn sicr, mae unrhyw beth sy'n tanseilio'r teimlad hwnnw’n destun gofid.

14:15

Thank you very much to the First Minister for addressing the Senedd this afternoon, and congratulations on forming a Government, and to the Llywydd for your re-election to your post last week. It's an absolute pleasure to address the Senedd for the first time as the first Conservative Member of the Vale of Clwyd, and I'd like to thank my predecessor, Ann Jones, for representing the constituency since 1999.

So, First Minister, the Vale of Clwyd in north Wales, like many parts of Wales, has been hit hard by the pandemic, particularly in areas such as the tourism, hospitality and leisure sectors. You say you're the Government of recovery, but you've failed to appoint a tourism Minister. How can you assure my constituents that their businesses will receive the attention and support they need to recover from the pandemic and prosper in a post-COVID Wales? Diolch yn fawr iawn.

Diolch yn fawr iawn i'r Prif Weinidog am annerch y Senedd y prynhawn yma, a llongyfarchiadau ar ffurfio Llywodraeth, ac i'r Llywydd am gael eich ailethol i'ch swydd yr wythnos diwethaf. Mae'n bleser pur cael annerch y Senedd am y tro cyntaf fel yr Aelod Ceidwadol cyntaf dros Ddyffryn Clwyd, a hoffwn ddiolch i fy rhagflaenydd, Ann Jones, am gynrychioli'r etholaeth ers 1999.

Felly, Brif Weinidog, mae Dyffryn Clwyd yng ngogledd Cymru, fel sawl rhan o Gymru, wedi cael eu taro’n galed gan y pandemig, yn enwedig mewn meysydd fel y sectorau twristiaeth, lletygarwch a hamdden. Fe ddywedwch eich bod yn Llywodraeth adferiad, ond nid ydych wedi penodi Gweinidog twristiaeth. Sut y gallwch roi sicrwydd i fy etholwyr y bydd eu busnesau’n cael y sylw a'r cymorth sydd ei angen arnynt i ymadfer wedi'r pandemig a ffynnu mewn Cymru ôl-COVID? Diolch yn fawr iawn.

Well, I thank Mr Davies for what he said and congratulate him, and for taking the opportunity to speak in the Senedd this afternoon. On his specific point, I have made tourism a responsibility of the Minister for Economy, and I do so because of the recognition of the importance of tourism to the economy of so many parts of Wales, including north Wales. I think it is to the advantage of the tourism and hospitality industry that they are firmly located in the economic engine of this Government, making sure that the contribution that the industry can make to the future economies of those parts of Wales is recognised in the major responsibilities that my colleague Vaughan Gething will now be discharging.

Wel, hoffwn longyfarch a diolch i Mr Davies am yr hyn a ddywedodd, ac am achub ar y cyfle i siarad yn y Senedd y prynhawn yma. O ran ei bwynt penodol, rwyf wedi sicrhau bod twristiaeth yn un o gyfrifoldebau Gweinidog yr Economi, a gwneuthum hynny oherwydd y gydnabyddiaeth o bwysigrwydd twristiaeth i economi cymaint o rannau o Gymru, gan gynnwys gogledd Cymru. Credaf y bydd eu cael yng nghrombil injan economaidd y Llywodraeth hon o fudd i'r diwydiant twristiaeth a lletygarwch, gan sicrhau bod y cyfraniad y gall y diwydiant ei wneud i economïau'r rhannau hynny o Gymru yn y dyfodol yn cael ei gydnabod yn y cyfrifoldebau mawr a ysgwyddir gan fy nghyd-Aelod Vaughan Gething bellach.

Wouldn't it be better to introduce, in the next 18 months, a Holtham levy to tackle the growing crisis in social care rather than allowing our social care policy to be made in Westminster?

Oni fyddai’n well cyflwyno, yn y 18 mis nesaf, ardoll Holtham i fynd i’r afael â’r argyfwng cynyddol mewn gofal cymdeithasol yn hytrach na chaniatáu i’n polisi gofal cymdeithasol gael ei lunio yn San Steffan?

Llywydd, there's no intention to allow our policy to be made in Westminster, but sensible policy making in Wales depends upon the interface between devolved responsibilities and non-devolved responsibilities, as the Holtham report on social care makes abundantly clear. There are decisions that the UK Government could make in the benefit system that could result in Welsh money simply being substituted for money that comes from the UK Government. That would be in nobody's interests, including those people who work in and rely upon social care.

Lywydd, nid oes unrhyw fwriad i ganiatáu i'n polisi gael ei lunio yn San Steffan, ond mae’r gwaith o lunio polisïau’n synhwyrol yng Nghymru yn dibynnu ar y rhyngwyneb rhwng cyfrifoldebau datganoledig a chyfrifoldebau heb eu datganoli, fel y mae adroddiad Holtham ar ofal cymdeithasol yn ei nodi’n gwbl glir. Gallai rhai penderfyniadau y gallai Llywodraeth y DU eu gwneud yn y system fudd-daliadau arwain yn syml at arian o Gymru yn cymryd lle arian gan Lywodraeth y DU. Ni fyddai hynny o fudd i unrhyw un, gan gynnwys y bobl sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol ac yn dibynnu arno.

Diolch, Llywydd, and thank you for the opportunity to speak today as another new Member here in the Senedd. And congratulations, First Minister, and to you, Llywydd, on your reappointments this time around.

Thank you, First Minister, for your statement. Similar to previous speakers, I too have noted the omission of the title of tourism within the title of a Minister within your Cabinet, but thank you for clarifying the point in regard to where that does sit for the Minister for the economy. I do want to say a few words about the tourism industry, though. As you will be aware, and as you noted in your response to Gareth earlier, the tourism industry is hugely significant for north Wales, the region that I represent, employing around 40,000 people in the region alone, and contributing around £3.5 billion a year to the local economy. So, with that in mind, I would ask: what measures will you be looking to take to ensure that this sector is properly supported to bounce back following this COVID crisis?

Diolch, Lywydd, a diolch am y cyfle i siarad heddiw fel Aelod newydd arall yma yn y Senedd. A llongyfarchiadau, Brif Weinidog, ac i chi, Lywydd, ar gael eich ailbenodi y tro hwn.

Diolch am eich datganiad, Brif Weinidog. Fel siaradwyr blaenorol, rwyf innau hefyd wedi nodi bod twristiaeth wedi’i hepgor o deitl unrhyw Weinidog yn eich Cabinet, ond diolch am egluro'r pwynt fod hynny'n gyfrifoldeb i Weinidog yr economi. Fodd bynnag, hoffwn ddweud ychydig eiriau am y diwydiant twristiaeth. Fel y gwyddoch, ac fel y nodoch chi yn eich ymateb i Gareth yn gynharach, mae'r diwydiant twristiaeth yn hynod bwysig i ogledd Cymru, y rhanbarth rwy’n ei gynrychioli, gan gyflogi oddeutu 40,000 o bobl yn y rhanbarth hwnnw’n unig, a chyfrannu oddeutu £3.5 biliwn y flwyddyn i'r economi leol. Felly, gyda hynny mewn cof, buaswn yn gofyn: pa fesurau y byddwch yn ceisio’u rhoi ar waith i sicrhau bod y sector hwn yn cael cymorth priodol i ymadfer wedi'r argyfwng COVID?

14:20

Well, Llywydd, it's a pleasure to welcome Mr Rowlands to the Chamber; I look forward to the contributions that he will make, particularly given his previous experience as a leader of a local authority in Wales. I know that he will have some important things that he will be able to contribute to the way in which we think about that relationship and make it work for people in Wales in the future. He was, of course, responsible for a number of tourism-related activities when leader of Conwy County Borough Council.

Can I just gently urge Members, Llywydd, not to mistake the surface for the substance? The label is not as important as what is in the jar, and that is as true of tourism here as it was for arts and sports, raised earlier. The most important thing that we can do for the sector is to create conditions around coronavirus that mean that it can be open and stay open. And as he will know, as from Monday of this week, all parts of tourism are now able to be reopened, alongside indoor hospitality. And the biggest thing we can do for the sector is collectively to make sure that the conditions are sustained in Wales where that can continue to be the case. But I absolutely recognise, as does the whole Government, that while there are parts of tourism and hospitality that are now able to reopen, they're not able to trade in the way that they would have done prior to the pandemic. The £66 million that I was able to announce—the first decision I took following my reappointment as First Minister—is a down payment on the £200 million that we have set aside to go on supporting businesses. I know that the sector itself is keen that we now work with them to develop a more targeted way of making sure that that money goes primarily to those businesses who are not back up and trading at full capacity.

So, it was inevitable, back in March of last year or January of this year, with so many businesses closed, that a rather blunt instrument approach was needed to get money out from the Welsh Government and into the hands of many businesses. We're in a different position today, and want to be in a different position—more strongly—in the future, and that will mean making sure that more of the help we're able to offer goes to those businesses who are still in recovery, and discussions with the tourism sector and others will be the way in which we will be able to design our help in a way that gets to where it is most needed.

Wel, Lywydd, mae'n bleser croesawu Mr Rowlands i'r Siambr; edrychaf ymlaen at y cyfraniadau y bydd yn eu gwneud, yn enwedig o ystyried ei brofiad blaenorol fel arweinydd awdurdod lleol yng Nghymru. Gwn y bydd ganddo bethau pwysig y gall eu cyfrannu at y ffordd rydym yn meddwl am y berthynas honno ac yn gwneud iddi weithio i bobl Cymru yn y dyfodol. Roedd yn gyfrifol, wrth gwrs, am nifer o weithgareddau'n ymwneud â thwristiaeth pan oedd yn arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

A gaf fi annog yr Aelodau’n ofalus, Lywydd, i beidio â chamgymryd yr wyneb am y sylwedd? Nid yw'r label mor bwysig â'r hyn sydd yn y jar, ac mae hynny’r un mor wir am dwristiaeth yma ag yr oedd am y celfyddydau a chwaraeon, a godwyd yn gynharach. Y peth pwysicaf y gallwn ei wneud i'r sector yw creu amodau o amgylch y coronafeirws sy'n golygu y gall fod ar agor ac aros ar agor. Ac fel y bydd ef yn gwybod, o ddydd Llun yr wythnos hon ymlaen, mae modd ailagor pob rhan o dwristiaeth, ochr yn ochr â lletygarwch dan do. A'r peth mwyaf y gallwn ei wneud i'r sector yw sicrhau gyda'n gilydd fod yr amodau'n cael eu cynnal yng Nghymru lle gall hynny barhau i ddigwydd. Ond rwy'n llwyr gydnabod, fel y gwna’r Llywodraeth gyfan, er y gall rhannau o dwristiaeth a lletygarwch ailagor bellach, ni allant fasnachu yn yr un ffordd ag y byddent wedi'i wneud cyn y pandemig. Mae'r £66 miliwn y bu modd i mi ei gyhoeddi—y penderfyniad cyntaf a wneuthum ar ôl cael fy ailbenodi’n Brif Weinidog—yn flaendal ar y £200 miliwn rydym wedi'i neilltuo er mwyn parhau i gefnogi busnesau. Gwn fod y sector ei hun yn awyddus inni weithio gyda hwy yn awr i ddatblygu ffordd wedi'i thargedu'n well o sicrhau bod yr arian hwnnw'n mynd yn bennaf i'r busnesau nad ydynt wedi ailgychwyn masnachu ar gapasiti llawn eto.

Felly, roedd yn anochel, yn ôl ym mis Mawrth y llynedd neu fis Ionawr eleni, gyda chymaint o fusnesau ar gau, fod angen ffordd eithaf uniongyrchol o gael arian allan gan Lywodraeth Cymru i ddwylo llawer o fusnesau. Rydym mewn sefyllfa wahanol heddiw, ac rydym yn dymuno bod mewn sefyllfa wahanol—sefyllfa gryfach—yn y dyfodol, a bydd hynny'n golygu sicrhau bod mwy o'r cymorth y gallwn ei gynnig yn mynd i'r busnesau sy'n dal i ymadfer, a thrafodaethau gyda'r sector twristiaeth ac eraill fydd y ffordd y byddwn yn gallu llunio ein cymorth mewn ffordd sy'n cyrraedd y mannau lle mae ei angen fwyaf.

First Minister, you've clearly put together a ministerial team that illustrates a determination to address the two biggest challenges that we face now, and that we're going to continue to face for many years to come: the climate emergency and the need for greater social justice. And I think what most people yearn for in life is a sense of security—security of employment, a secure home, security for their family, for their community and for the environment. We need to start tackling some of those systems and behaviours that so damage the security and the stability of society in people's lives, and I know that your Government will do so.

I am delighted, First Minister, that you have retained the role of north Wales Minister, and I'm very pleased indeed that my friend and colleague Lesley Griffiths has taken that role. And I'm confident, First Minister, that under your leadership this will be a Government that is humble but ambitious, that is modest yet audacious, that is unifying but also purposeful and, above all, that is courageous. First Minister, it was a pleasure to serve in your Government in the previous administration. Would you join with me in thanking the civil servants who have and will continue to serve Ministers so well? Their efforts during the pandemic have been heroic. And finally, to all Ministers, many of whom I worked with in the previous administration, au revoirpob lwc and make sure you take care of yourselves in order to take care of the country.

Brif Weinidog, mae'n amlwg eich bod wedi cynnull tîm o Weinidogion sy'n dangos eich bod yn benderfynol o fynd i'r afael â'r ddwy her fwyaf sy'n ein hwynebu yn awr, ac y byddwn yn parhau i'w hwynebu am flynyddoedd i ddod: yr argyfwng hinsawdd a'r angen am fwy o gyfiawnder cymdeithasol. A chredaf mai'r hyn y mae'r rhan fwyaf o bobl yn dyheu amdano mewn bywyd yw ymdeimlad o sicrwydd—sicrwydd cyflogaeth, cartref diogel, sicrwydd i'w teuluoedd, eu cymunedau a'r amgylchedd. Mae angen inni ddechrau mynd i’r afael â’r systemau a'r ymddygiad sy’n niweidio sicrwydd a sefydlogrwydd cymdeithas ym mywydau pobl, a gwn y bydd eich Llywodraeth yn gwneud hynny.

Rwy’n falch iawn, Brif Weinidog, eich bod wedi cadw rôl Gweinidog gogledd Cymru, ac rwy’n falch iawn wir fod fy ffrind a fy nghyd-Aelod Lesley Griffiths wedi derbyn y rôl honno. Ac rwy'n hyderus, Brif Weinidog, y bydd y Llywodraeth hon o dan eich arweiniad yn un ddiymhongar ond uchelgeisiol, yn wylaidd ond yn fentrus, mewn modd sy'n uno ond sydd hefyd yn bwrpasol, ac yn anad dim, yn ddewr. Brif Weinidog, roedd yn bleser gwasanaethu yn eich Llywodraeth yn y weinyddiaeth flaenorol. A wnewch chi ategu fy niolch i'r gweision sifil sydd wedi, ac a fydd yn parhau i wasanaethu’r Gweinidogion mor dda? Mae eu hymdrechion yn ystod y pandemig wedi bod yn arwrol. Ac yn olaf, i'r holl Weinidogion, y bûm yn gweithio gyda sawl un ohonynt yn y weinyddiaeth flaenorol, au revoir, pob lwc a gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ôl eich hunain er mwyn gallu edrych ar ôl y wlad.

14:25

Well, Llywydd, what a pleasure to hear from our colleague Ken Skates in this, his first contribution from the backbenches. I thank him for what he said, for drawing attention to the way in which climate change and social justice are the main innovations in the construction of this Government, and reflect that sense of challenge and that sense of security and stability that we need to build into people's lives.

I share exactly what he said about the efforts that are made by civil servants, often unseen, and it's not fashionable often to thank them for what they do, but when I think of the £2 billion that, when he was the economy Minister, left the coffers of the Welsh Government and went directly to businesses in Wales, that was only possible because of teams of civil servants who worked not just during the week, but over weekends and long into evenings to design those systems that allowed that to happen. That is just one example of the way in which we are well served by that sense of public service here in Wales.

I thank him, as well, for what he said about north Wales. I want to build further on everything he did as the Minister for north Wales, because the manifesto of my party has so many exciting things for the future of north Wales in it, from the clinical school in the north-west of Wales, through the new national park that will include, I believe, parts of the Member's own constituency, to the rebuilding of Theatr Clwyd, that iconic building for north Wales, to everything that is going on in Wrexham to create a future for that town and to make it a centre for those things that we know its population value so much. There is so much that this Government wants to do for north Wales, and a Minister there to make sure that every Cabinet portfolio plays its part in delivering it is something I was very keen to retain.

Wel, Lywydd, mae’n bleser clywed gan ein cyd-Aelod Ken Skates yn ei gyfraniad cyntaf o'r meinciau cefn. Diolch iddo am yr hyn a ddywedodd, am dynnu sylw at y ffaith mai newid hinsawdd a chyfiawnder cymdeithasol yw'r prif elfennau newydd yn y ffordd y lluniwyd y Llywodraeth hon, ac adlewyrchu'r ymdeimlad o her ac o ddiogelwch a sefydlogrwydd y mae angen inni eu cymell ym mywydau pobl.

Rwy'n rhannu’r hyn a ddywedodd am yr ymdrechion a wneir gan weision sifil, y tu ôl i’r llenni yn aml, ac nid yw'n ffasiynol diolch iddynt am yr hyn a wnânt, ond pan feddyliaf am y £2 biliwn, pan oedd yn Weinidog yr economi, a ddarparwyd o goffrau Llywodraeth Cymru yn uniongyrchol i fusnesau yng Nghymru, ni fyddai hynny wedi bod yn bosibl oni bai am dimau o weision sifil a fu’n gweithio nid yn unig yn ystod yr wythnos, ond ar benwythnosau ac yn hwyr fin nos i lunio'r systemau a oedd yn caniatáu i hynny ddigwydd. Un enghraifft yn unig yw hon o'r ffordd y mae’r ymdeimlad hwnnw o wasanaeth cyhoeddus yma yng Nghymru o fudd mawr i ni.

Diolch iddo hefyd am yr hyn a ddywedodd am ogledd Cymru. Hoffwn adeiladu ymhellach ar bopeth a wnaeth fel Gweinidog gogledd Cymru, gan fod maniffesto fy mhlaid yn cynnwys cymaint o bethau cyffrous ar gyfer dyfodol gogledd Cymru, o'r ysgol glinigol yng ngogledd-orllewin Cymru, i’r parc cenedlaethol newydd a fydd yn cynnwys, rwy’n credu, rhannau o etholaeth yr Aelod, i’r gwaith o ailadeiladu Theatr Clwyd, yr adeilad eiconig hwnnw ar gyfer gogledd Cymru, i bopeth sy’n digwydd yn Wrecsam i greu dyfodol i'r dref honno a’i gwneud yn ganolfan ar gyfer y pethau y gwyddom fod ei phoblogaeth yn eu gwerthfawrogi gymaint. Mae cymaint y mae'r Llywodraeth hon yn dymuno ei wneud ar ran gogledd Cymru, ac roedd Gweinidog yno i sicrhau bod holl bortffolios y Cabinet yn chwarae eu rhan i gyflawni hynny’n rhywbeth roeddwn yn awyddus iawn i'w gadw.

Diolch, Llywydd. I would like to congratulate the First Minister on his reappointment and his ministerial appointments, and also welcome the sense of urgency that he stressed in terms of governing Wales and implementing the programme for government. I think it is very consistent with what the First Minister has said about building back fairer and greener, through and beyond the pandemic, that we now have a Minister for Social Justice and also a powerhouse climate change department, including transport and housing. I think that augurs well for that fairer and greener approach, but I very much welcome what the First Minister said about the need for urgency in dealing with these challenges that matter so much for our communities across Wales.

And I'd just perhaps like some clarity from the First Minister in terms of responsibility for international affairs. I welcome what the First Minister said regarding his statement on the situation in Palestine and Israel. Communities in Newport East, particularly Muslim communities, are very concerned at what is happening at the moment. They want to see a ceasefire, they want to see a lasting and enduring peace, and they want to see talks and negotiations resuming towards that goal as quickly as possible. They note the overwhelming military strength of Israel in comparison to Palestine, and believe that carries with it a great responsibility to exercise greater caution than we are seeing at the moment with the loss of life in Gaza particularly. So, I welcome the First Minister speaking out, and I'd just like his reassurance that he will continue to do so on international matters when it matters so much to our communities here in Wales.

Diolch, Lywydd. Hoffwn longyfarch y Prif Weinidog ar gael ei ailbenodi a'i benodiadau gweinidogol, ac rwy'n croesawu hefyd yr ymdeimlad o frys a bwysleisiodd o ran llywodraethu Cymru a rhoi'r rhaglen lywodraethu ar waith. Credaf fod y ffaith fod gennym bellach Weinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn ogystal ag adran newid hinsawdd gwerth chweil, yn cynnwys trafnidiaeth a thai, yn cyd-fynd yn fawr â'r hyn y mae'r Prif Weinidog wedi'i ddweud am ailgodi'n decach ac yn wyrddach, drwy'r pandemig a thu hwnt. Credaf fod hynny’n argoeli’n dda ar gyfer y dull tecach a gwyrddach o weithredu, ond rwy'n croesawu'n fawr yr hyn a ddywedodd y Prif Weinidog am yr angen am frys wrth fynd i’r afael â’r heriau sydd mor bwysig i’n cymunedau ledled Cymru.

A hoffwn rywfaint o eglurder efallai gan y Prif Weinidog o ran cyfrifoldeb dros faterion rhyngwladol. Rwy'n croesawu'r hyn a ddywedodd y Prif Weinidog ynglŷn â’i ddatganiad ar y sefyllfa ym Mhalesteina ac Israel. Mae cymunedau yn Nwyrain Casnewydd, yn enwedig cymunedau Mwslimaidd, yn bryderus iawn am yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd. Maent yn dymuno gweld cadoediad, maent yn dymuno gweld heddwch parhaol a phendant, ac maent yn dymuno gweld sgyrsiau a thrafodaethau’n ailddechrau cyn gynted â phosibl tuag at y nod hwnnw. Maent yn nodi cryfder milwrol llethol Israel o'i gymharu â Phalesteina, a chredant fod hynny'n galw am gyfrifoldeb mawr i fod yn fwy gofalus na'r hyn a welwn ar hyn o bryd gyda’r marwolaethau yn Gaza yn arbennig. Felly, rwy'n croesawu'r ffaith bod y Prif Weinidog yn codi llais ar y mater, a hoffwn gael sicrwydd ganddo y bydd yn parhau i wneud sylwadau ar faterion rhyngwladol pan fo hynny mor bwysig i’n cymunedau yma yng Nghymru.

Can I thank John Griffiths for that important final contribution, Llywydd? Thank you to him for what he said about the way in which this Government is constructed to deliver that fairer, greener Wales for which he and I campaigned during the election period. There is an urgency about putting Wales back on track out of coronavirus. So many lives have been affected by it. I know how many times the Member has spoken on the floor of the Senedd here about the needs of our children and young people in education and what they have lost as a result of the pandemic. There is an urgency, isn’t there, to get on with the things that we have promised to do, that great catch-up programme we want to see in place so that the loss that those young people have suffered isn’t a permanent feature of their lives. I just wanted to thank him for recognising that.

During the election campaign, I had the privilege of being with John Griffiths in Newport East, in a part of the city where the community he referred to was very much in evidence. We had many opportunities to discuss with people that morning their view of Wales, its future and their part in it. He’s absolutely right; events in the middle east that trouble us all have a particular resonance for some of our fellow citizens. I agree with everything that John Griffiths said about the need for a resolution to what we have seen within the framework of international law, based on diplomacy rather than military activity. When there are interests in other parts of the world that have a direct impact on Welsh citizens, then of course we should make sure that we give voice to their concerns. 

A gaf fi ddiolch i John Griffiths am y cyfraniad olaf pwysig hwnnw, Lywydd? Diolch iddo am yr hyn a ddywedodd ynglŷn â’r ffordd y mae'r Llywodraeth hon wedi'i llunio i gyflawni'r Gymru decach a gwyrddach y bu ef a minnau’n ymgyrchu drosti yn ystod cyfnod yr etholiad. Mae yna frys i sicrhau bod Cymru’n dod yn ôl ar y trywydd iawn yn sgil y coronafeirws. Effeithiodd ar gymaint o fywydau. Rwy'n gwybod sawl gwaith y mae'r Aelod wedi siarad ar lawr y Senedd yma am anghenion ein plant a'n pobl ifanc mewn addysg a'r hyn y maent wedi'i golli o ganlyniad i'r pandemig. Mae brys, onid oes, i fwrw ymlaen â'r pethau rydym wedi addo eu gwneud, y rhaglen ddal i fyny wych honno rydym am ei gweld ar waith fel nad yw'r golled y mae'r bobl ifanc hynny wedi'i dioddef yn nodwedd barhaol o'u bywydau. Roeddwn yn awyddus i ddiolch iddo am gydnabod hynny.

Yn ystod yr ymgyrch etholiadol, cefais y fraint o fod gyda John Griffiths yn Nwyrain Casnewydd, mewn rhan o'r ddinas lle roedd y gymuned y cyfeiriodd ati i'w gweld yn amlwg iawn. Cawsom lawer o gyfleoedd y bore hwnnw i drafod barn pobl am Gymru, ei dyfodol a'u rhan hwy yn y dyfodol hwnnw. Mae'n llygad ei le; mae’r digwyddiadau yn y dwyrain canol sy'n peri pryder i bob un ohonom yn arbennig o berthnasol i rai o'n cyd-ddinasyddion. Rwy'n cytuno â phopeth a ddywedodd John Griffiths am yr angen am ddatrysiad i’r hyn rydym wedi’i weld o fewn fframwaith cyfraith ryngwladol, yn seiliedig ar ddiplomyddiaeth yn hytrach na gweithredu milwrol. Pan fydd materion mewn rhannau eraill o'r byd yn effeithio'n uniongyrchol ar ddinasyddion Cymru, wrth gwrs y dylem sicrhau ein bod yn rhoi llais i'w pryderon.

14:30

Diolch yn fawr i'r Prif Weinidog. Byddwn ni nawr yn cymryd toriad byr ar gyfer caniatáu rhai newidiadau yn y Siambr. Os gall yr Aelodau sy'n gadael wneud hynny yn sydyn fel y gallwn ni lanhau'r Siambr ar gyfer derbyn Aelodau newydd i mewn i'r Siambr. Toriad byr, felly.   

Thank you, First Minister. We will now take a short break to allow some changeovers in the Siambr. If Members who are leaving could do so promptly so that we can clean the Chamber and welcome new Members into the Chamber. A brief break. 

Ataliwyd y Cyfarfod Llawn am 14:32.

Plenary was suspended at 14:32.

14:40

Ailymgynullodd y Senedd am 14:40, gyda'r Llywydd yn y Gadair.

The Senedd reconvened at 14:40, with the Llywydd in the Chair.

4. Datganiad gan y Prif Weinidog: Adolygiad o Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020
4. Statement by the First Minister: Review of the Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 5) (Wales) Regulations 2020

Yr eitem nesaf ar yr agenda, felly, yw'r datganiad gan y Prif Weinidog ar yr adolygiad o Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020. Dwi'n galw ar y Prif Weinidog i wneud ei ddatganiad. Mark Drakeford.

The next item on our agenda is a statement by the First Minister on the review of the Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 5) (Wales) Regulations 2020. I call on the First Minister to make that statement. Mark Drakeford.

Diolch yn fawr, Llywydd. Yng nghyfarfod olaf ond un y pumed Senedd, y tro diwethaf i'r Aelodau ddod at ei gilydd i drafod y rheoliadau coronafeirws hyn, roeddem ni newydd nodi blwyddyn ers dechrau’r pandemig. Roedd hwnnw yn ddiwrnod o fyfyrio dwys, gan gofio nid yn unig pawb oedd wedi colli eu bywydau i'r feirws ofnadwy hwn, ond hefyd y dewrder a'r nerth a ddangoswyd gan gymaint o bobl ar hyd a lled Cymru.

Wrth i’r sefyllfa wella o ran iechyd y cyhoedd, cymeron ni’r camau cyntaf allan o'r cyfyngiadau symud, gan symud o 'aros gartref' i 'aros yn lleol'. Roedd siopau trin gwallt a siopau barbwr wedi bod ar agor ers ychydig dros wythnos, ac roeddem ni yn y cam cyntaf o ailagor busnesau sy’n gwerthu nwyddau sydd ddim yn hanfodol. Roedd cyfleusterau chwaraeon awyr agored yn agor am y tro cyntaf.

Thank you very much, Llywydd. In the last but one meeting of the fifth Senedd, which was the last time Members came together to discuss these coronavirus regulations, we had just marked a year since the beginning of the pandemic. That was a day of deep reflection, remembering not only those who had lost their lives to this terrible virus, but the bravery and strength shown by so many people the length and breadth of Wales.

As the situation regarding public health improved, we took the first steps out of the travel restrictions, moving from 'stay home' to 'stay local'. Hairdressers and barber shops had been open for a little over a week, and we were at the first stage of reopening businesses selling non-essential goods. Outdoor sporting facilities were also open for the first time.

Today, Llywydd, as we start this sixth Senedd, the public health position in Wales has moved significantly forward, and we are now at alert level 2. The hard work of everyone across Wales, combined with our successful vaccination programme, means we continue to have the lowest coronavirus rates in the United Kingdom, at around 10 cases per 100,000 of the population, and a positivity rate that today stands at 1 per cent.

At the same time, the number of people in hospital with COVID is at its lowest level since the start of the pandemic more than 15 months ago, and there are three people only with COVID in a critical care bed in Wales. Our NHS is returning to more normal levels of activity for this time of year, treating more people with a wider range of illnesses, injuries and health conditions. Thankfully, far fewer deaths are being reported, although I know that everyone in this Chamber, and participating virtually, will continue to think of all of those who have lost a loved one here in Wales to this awful virus.

This weekend, we passed the 2 million first dose vaccine milestone in Wales—that's 2 million people in Wales who have now said 'yes' to vaccination. More than 80 per cent of all adults in Wales have now had a first dose of the vaccine, as a minimum. In figures published earlier today, 80 per cent of people in their 40s, 62 per cent of people in their 30s, and 43 per cent of people aged between 18 and 29 have now had a first vaccine here in Wales. In the coming weeks, we hope to pass the milestone of a million people completing the two-dose course of vaccination—and all of this has happened in just six months.

I know that every Member of the Senedd will want to thank those involved with the vaccination programme, from all those who work behind the scenes to plan and co-ordinate what is a complex roll-out, to the thousands of people—the NHS staff, the military personnel, and the many volunteers—for this incredible achievement. It is their efforts that are making a real difference to the course of this pandemic.

Over the coming weeks, we will be focusing our energies on providing first doses, to make sure we vaccinate as many people as possible. Younger age groups will be offered the Pfizer and Moderna vaccines, in line with the latest advice from the Joint Committee on Vaccination and Immunisation. And, Llywydd, it is because we have such low levels of coronavirus and high levels of vaccination that we have been able to move to alert level 2 in one step—one step further towards normality.

Heddiw, Lywydd, wrth inni ddechrau'r chweched Senedd hon, mae sefyllfa iechyd y cyhoedd yng Nghymru wedi gwneud cynnydd sylweddol, ac rydym bellach ar lefel rhybudd 2. Mae gwaith caled pawb ledled Cymru, ynghyd â'n rhaglen frechu lwyddiannus, yn golygu ein bod yn parhau i fod â'r cyfraddau coronafeirws isaf yn y Deyrnas Unedig, sef oddeutu 10 achos i bob 100,000 o'r boblogaeth, a chyfradd profion positif sy’n 1 y cant heddiw.

Ar yr un pryd, mae nifer y bobl yn yr ysbyty â COVID ar ei lefel isaf ers dechrau'r pandemig fwy na 15 mis yn ôl, a dim ond tri pherson â COVID sydd mewn gwelyau gofal critigol yng Nghymru. Mae ein GIG yn dychwelyd i lefelau mwy normal o weithgarwch ar yr adeg hon o'r flwyddyn, gan drin mwy o bobl ag ystod ehangach o salwch, anafiadau a chyflyrau iechyd. Diolch byth, mae llawer llai o farwolaethau yn cael eu cofnodi, er y gwn y bydd pawb yn y Siambr hon, ac sy’n cymryd rhan o bell, yn parhau i feddwl am yr holl bobl sydd wedi colli rhywun annwyl yma yng Nghymru i'r feirws ofnadwy hwn.

Y penwythnos hwn, cyraeddasom garreg filltir gyda 2 filiwn o bobl bellach wedi cael eu dos cyntaf o’r brechlyn yng Nghymru—dyna 2 filiwn o bobl yng Nghymru sydd wedi dweud 'ie' i gael eu brechu. Mae mwy nag 80 y cant o'r holl oedolion yng Nghymru bellach wedi cael y dos cyntaf, fan lleiaf, o'r brechlyn. Mewn ffigurau a gyhoeddwyd yn gynharach heddiw, mae 80 y cant o bobl yn eu 40au, 62 y cant o bobl yn eu 30au, a 43 y cant o bobl rhwng 18 a 29 oed bellach wedi cael brechlyn cyntaf yma yng Nghymru. Yn ystod yr wythnosau nesaf, rydym yn gobeithio pasio’r garreg filltir pan fydd miliwn o bobl wedi cwblhau'r cwrs brechu dau ddos—ac mae hyn oll wedi digwydd mewn cwta chwe mis.

Gwn y bydd pob Aelod o'r Senedd yn awyddus i ddiolch i'r rheini sy'n ymwneud â'r rhaglen frechu, o’r holl bobl sy'n gweithio y tu ôl i'r llenni i gynllunio a chydlynu’r gwaith cymhleth o ddarparu’r brechlynnau, i'r miloedd o bobl—staff y GIG, staff milwrol, a'r llu o wirfoddolwyr—am y llwyddiant anhygoel hwn. Eu hymdrechion hwy sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i hynt y pandemig hwn.

Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn canolbwyntio ein hymdrechion ar ddarparu dosau cyntaf, er mwyn sicrhau ein bod yn brechu cymaint o bobl â phosibl. Bydd grwpiau oedran iau yn cael cynnig brechlynnau Pfizer a Moderna, yn unol â'r cyngor diweddaraf gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu. Lywydd, y ffaith bod gennym lefelau mor isel o’r coronafeirws a lefelau uchel o frechu yw’r rheswm pam ein bod wedi gallu symud i lefel rhybudd 2 mewn un cam—un cam arall tuag at normalrwydd.

The results of the review of the regulations we are considering today are that indoor hospitality is able to reopen for groups of six people from up to six households, holiday accommodation can reopen fully, indoor entertainment and visitor attractions can reopen, and up to 30 people can take part in organised activities indoors and up to 50 people in organised outdoor activities, including wedding receptions. International travel has also resumed. We will follow the same red, amber, green traffic lights system in use in England and Scotland, but with some extra safeguards to do all we can to prevent coronavirus from being re-imported into Wales from overseas. And, Llywydd, because something is allowed, it certainly doesn't mean it's compulsory and it doesn't even necessarily mean that it is advisable. I repeat the view of the Welsh Government that this is the year to holiday at home and to enjoy everything that Wales has to offer. 

As part of the three-week review, as of Monday of next week, we will also lift restrictions on the overall number of visitors able to visit people living in care homes. That will complete the decisions from this three-week review, and the next three-week review cycle will culminate at the start of June. Then, if the public health position remains positive, we will consider whether we can move to alert level 1. That would mean relaxing the rules further around people meeting in their own homes, increasing the number of people able to attend wedding receptions, and restarting larger events, building on the experience of our pilot programme, which is now under way.

Llywydd, while all of this is undoubtedly positive, I have to sound a note of caution. Once again, the pandemic has taken an unexpected and worrying turn. At the end of last week, there were more than 1,600 cases of the so-called India variant in the United Kingdom, and that number in England is doubling every five to seven days. The majority of those cases are to be found in north-west England, London and in the Bedford area. Here in Wales, we have some 25 cases linked to the India variant of concern. All of those are being investigated and all contacts of those individuals are, of course, being traced and tested.

The emerging evidence suggests that this new variant may be more transmissible than the current dominant form of the virus—the Kent variant—which was responsible for the surge in cases in Wales at the start of the winter last year. As of today, there is still not yet enough evidence about the impact of the India variant on the vaccination efficiency or whether it causes more serious illnesses. We all hope, of course, that the vaccine will be protective against this new variant and others that may arise, and the science continues to investigate the position, and we will receive advice from our scientific advisers as that evidence becomes clearer. 

In the meantime, it is really important that we continue to do everything we can to keep levels of the virus as low as possible in Wales as we continue to relax restrictions in a careful and cautious way. It is all those individual efforts that add up to the best and most effective way of responding to the emergence of new variants. Of course, we will continue to be guided by the latest scientific advice, as we have throughout the pandemic, and to put that advice into the public domain for Members to see. I ask Members to approve the changes set out in this review of the coronavirus restrictions regulations when they are brought forward for debate.

Canlyniadau'r adolygiad o'r rheoliadau rydym yn ei ystyried heddiw yw bod lletygarwch dan do yn gallu ailagor ar gyfer grwpiau o chwech o bobl o hyd at chwe aelwyd, gall llety gwyliau ailagor yn llawn, gall adloniant dan do ac atyniadau ymwelwyr ailagor, a gall hyd at 30 o bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau wedi'u trefnu o dan do a hyd at 50 o bobl mewn gweithgareddau wedi'u trefnu yn yr awyr agored, gan gynnwys derbyniadau priodas. Mae teithio rhyngwladol hefyd wedi ailgychwyn. Byddwn yn dilyn yr un system goleuadau traffig coch, oren, gwyrdd a ddefnyddir yn Lloegr a'r Alban, ond gyda rhai mesurau diogelwch ychwanegol i wneud popeth a allwn i atal y coronafeirws rhag cael ei ailgyflwyno i Gymru o dramor. Lywydd, yn sicr, nid yw'r ffaith bod rhywbeth yn cael ei ganiatáu yn golygu ei fod yn orfodol ac nid yw o reidrwydd yn golygu ei fod yn syniad da hyd yn oed. Ailadroddaf farn Llywodraeth Cymru mai hon yw'r flwyddyn i fynd ar wyliau yng Nghymru ac i fwynhau popeth sydd gan Gymru i'w gynnig.

Fel rhan o'r adolygiad tair wythnos, o ddydd Llun yr wythnos nesaf ymlaen, byddwn hefyd yn codi cyfyngiadau ar gyfanswm yr ymwelwyr sy'n cael ymweld â phobl sy'n byw mewn cartrefi gofal. Bydd hynny'n cwblhau penderfyniadau’r adolygiad tair wythnos hwn, a bydd y cylch adolygu tair wythnos nesaf yn dod i ben ar ddechrau mis Mehefin. Wedyn, os yw sefyllfa iechyd y cyhoedd yn parhau i fod yn gadarnhaol, byddwn yn ystyried a allwn symud i lefel rhybudd 1. Byddai hynny'n golygu llacio'r rheolau ymhellach mewn perthynas â phobl yn cyfarfod yn eu cartrefi eu hunain, cynyddu nifer y bobl sy'n cael mynychu derbyniadau priodas, ac ailgychwyn digwyddiadau mwy, gan adeiladu ar brofiad ein rhaglen beilot, sydd bellach ar waith.

Lywydd, er bod hyn oll yn sicr yn gadarnhaol, mae'n rhaid imi argymell gofal. Unwaith eto, mae'r pandemig wedi dilyn trywydd annisgwyl sy’n peri cryn bryder. Ddiwedd yr wythnos diwethaf, roedd mwy na 1,600 achos o'r amrywiolyn India, fel y’i gelwir, yn y Deyrnas Unedig, ac mae’r nifer hwnnw yn Lloegr yn dyblu bob pump i saith diwrnod. Mae'r rhan fwyaf o'r achosion hynny yng ngogledd-orllewin Lloegr, yn Llundain ac yn ardal Bedford. Yma yng Nghymru, mae gennym oddeutu 25 o achosion sy’n gysylltiedig ag amrywiolyn India sy'n peri pryder. Mae pob un o'r rheini'n destun ymchwiliad ac mae pawb sydd wedi dod i gysylltiad â'r unigolion hynny, wrth gwrs, yn cael eu holrhain a'u profi.

Mae'r dystiolaeth sy'n dod i'r amlwg yn awgrymu y gallai'r amrywiolyn newydd hwn fod yn fwy trosglwyddadwy na ffurf fwyaf cyffredin y feirws ar hyn o bryd—amrywiolyn Caint—a oedd yn gyfrifol am yr ymchwydd mewn achosion yng Nghymru ar ddechrau’r gaeaf y llynedd. Ar hyn o bryd, nid oes digon o dystiolaeth eto i ddynodi beth yw effaith amrywiolyn India ar effeithlonrwydd y brechlyn neu a yw'n achosi salwch mwy difrifol. Mae pob un ohonom yn gobeithio, wrth gwrs, y bydd y brechlyn yn amddiffyn rhag yr amrywiolyn newydd hwn ac eraill a allai ddod i’r amlwg, ac mae'r wyddoniaeth yn parhau i archwilio'r sefyllfa, a byddwn yn derbyn cyngor gan ein cynghorwyr gwyddonol wrth i'r dystiolaeth honno ddod yn gliriach.

Yn y cyfamser, mae'n bwysig iawn ein bod yn parhau i wneud popeth a allwn i gadw lefelau'r feirws mor isel â phosibl yng Nghymru wrth inni barhau i lacio’r cyfyngiadau mewn ffordd ofalus a gochelgar. Ymdrechion unigolion sy'n cynnig y ffordd orau a mwyaf effeithiol o ymateb i amrywiolynnau newydd. Wrth gwrs, byddwn yn parhau i gael ein harwain gan y cyngor gwyddonol diweddaraf, fel sydd wedi digwydd drwy gydol y pandemig, ac yn sicrhau bod y cyngor hwnnw’n gyhoeddus fel y gall yr Aelodau ei weld. Gofynnaf i'r Aelodau gymeradwyo'r newidiadau a nodir yn yr adolygiad hwn o'r rheoliadau cyfyngiadau coronafeirws pan gânt eu cyflwyno i'w trafod.

14:50

Thank you, First Minister, for that update, and I agree with the sentiments in your statement. Whilst we are moving into more sunny climes, it is worth reflecting that there are many families, regrettably, around Wales who have lost loved ones and those loved ones are dearly missed by many and their loss is felt every single day of the week and every month that passes, and also the bravery and the strength of everyone who's been involved in the national effort to face down the virus, and the journey we still have to undertake to obviously get on top of this virus, as you indicated in your statement, with new variants coming before us. Virtually on a monthly basis now, it does seem as if there are variants of concern. 

You touched on the Indian variant, and I think you did give us some numbers of the rates in Wales. I think you used the number 25 as being the number of concern in Wales. Are there any other variants that are starting to be fed into the Government's advice that potentially could provide significant problems as we go further into the summer months? Because, with a virus, we fully understand it will mutate and really we will have to start to come to live with the new variants that come before us as and when they present themselves. But the Indian variant seems to have gripped the country at the moment, over the weekend, with the coverage that it received, and I think it's important to consider how that has impacted on some of the thinking around these regulations that the Government is working on with its advisers to bring before the Assembly for approval.

I'd also like to highlight the failure of the Government to actually backdate its business support. Whilst the £66 million that has been made available is very welcome, First Minister, you will be aware, obviously, that during the election campaign there was a window when financial support was not available to businesses. And I know you've indicated that £200 million in total is available for businesses. Once it's finally allocated, will there be an opportunity for the Government to look at requests and claims for backdated support and compensation to businesses that fell in that window when business support dried up on 31 March, because I think that's a very important window to fund because those businesses were affected by the restrictions? And, of course, in Wales, business support hasn't had bounce-back start-up grants made available like in other parts of the United Kingdom. So, if you could give us some more information on the business support where these regulations have stopped businesses trading, it would be helpful. 

On testing in particular, in other parts of the United Kingdom it is far easier for testing and test kits to be made available at request or on demand virtually, whereas it's more prescriptive here in Wales. Are there any measures that the Welsh Government are looking to bring forward to make testing kits more available here in Wales, which will facilitate the easing of restrictions in a more timely manner, and that normality that you alluded to in your statement and which we all crave? You're on the record, First Minister, as stating that masks and social distancing most probably, in Wales, would be required until the end of this year. Is it still your assessment that that is still very much the case, as other parts of the United Kingdom are talking about taking measures, obviously, that would relax social distancing and masks, or will we be—[Interruption.] I hear comments. I think it's a perfectly sensible question to ask, in fairness, because obviously people will want to understand the rules that will relate to their lives here in Wales.

And also, on international travel, I've just had an e-mail from a constituent who appreciates that it's merely advice that is available at the moment, which doesn't help them on insurance claims to travel companies. And people do want to adhere to the advice that the Government is giving, but that's no recourse to compensation when they go to the travel companies. So, is the Government in a position to offer any more advice and support to those individuals who find themselves locked into travel commitments but still want to adhere to the advice that the Government is giving, but, financially, they would be severely out of pocket?

And finally, if I could ask, you highlighted the success of the vaccination programme, which I think is a great UK success and has led to an unlocking at a faster rate than in other parts of the world, but there is talk of booster vaccines being required in the autumn. Have you any information that you could put on the Plenary record this afternoon around booster vaccinations that might be required late summer/early autumn, that, again, would hold back the restrictions that might have been imposed on our everyday lives if the vaccination programme hadn't been so successful? Thank you, First Minister.

Diolch am y diweddariad, Brif Weinidog ac rwy'n cytuno â'r teimladau yn eich datganiad. Er ein bod yn agosáu at gyfnodau brafiach, mae'n werth cofio bod llawer o deuluoedd ledled Cymru, yn anffodus, wedi colli anwyliaid ac mae llawer o bobl yn hiraethu am yr anwyliaid hynny a theimlir eu colled bob dydd o'r wythnos a phob mis sy'n mynd heibio, yn ogystal â dewrder a chryfder pawb sydd wedi bod yn rhan o'r ymdrech genedlaethol i fynd i’r afael â’r feirws, a'r siwrnai y mae'n rhaid inni barhau i fynd arni i drechu’r feirws hwn, fel y nodwyd yn eich datganiad, gyda’r amrywiolynnau newydd sy’n ein hwynebu. Bron yn fisol, bellach, ymddengys bod yna amrywiolynnau sy’n peri pryder.

Fe sonioch chi am amrywiolyn India, a chredaf ichi roi rhai ffigurau i ni mewn perthynas â'r cyfraddau yng Nghymru. Credaf ichi ddefnyddio'r rhif 25 fel nifer yr achosion sy'n peri pryder yng Nghymru. A oes unrhyw amrywiolynnau eraill sy'n dechrau cael eu bwydo i gyngor y Llywodraeth a allai beri problemau sylweddol posibl wrth inni nesu at fisoedd yr haf? Oherwydd, gyda feirws, rydym yn deall y bydd yn mwtadu, ac mewn gwirionedd, bydd yn rhaid inni ddechrau byw gyda'r amrywiolynnau newydd sy'n ein hwynebu wrth iddynt ddod i’r amlwg. Ond ymddengys bod amrywiolyn India wedi cael gafael ar y wlad ar hyn o bryd, dros y penwythnos, gyda'r sylw a gafodd, a chredaf ei bod yn bwysig ystyried sut y mae hynny wedi effeithio ar rai o'r safbwyntiau ynglŷn â’r rheoliadau hyn y mae'r Llywodraeth yn gweithio arnynt gyda'i chynghorwyr i ddod â hwy ger bron y Cynulliad i'w cymeradwyo.

Hoffwn dynnu sylw hefyd at fethiant y Llywodraeth i ôl-ddyddio ei chymorth i fusnesau. Er bod croeso mawr i’r £66 miliwn sydd ar gael, Brif Weinidog, fe fyddwch yn ymwybodol, yn amlwg, fod yna gyfnod yn ystod yr ymgyrch etholiadol pan nad oedd cymorth ariannol ar gael i fusnesau. A gwn eich bod wedi nodi bod cyfanswm o £200 miliwn ar gael i fusnesau. Pan gaiff yr arian hwnnw ei ddyrannu yn y pen draw, a fydd cyfle i'r Llywodraeth ystyried ceisiadau a hawliadau am iawndal a chymorth wedi’i ôl-ddyddio i fusnesau yn y cyfnod hwnnw pan ddaeth cymorth i fusnesau i ben ar 31 Mawrth, gan y credaf fod hwnnw'n gyfnod pwysig iawn i ariannu ar ei gyfer, gan fod y cyfyngiadau wedi effeithio ar y busnesau hynny? Ac wrth gwrs, yng Nghymru, nid yw’r cymorth i fusnesau wedi cynnwys grantiau adfer i fusnesau newydd fel mewn rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig. Felly, os gallwch roi ychydig mwy o wybodaeth i ni am y cymorth i fusnesau lle mae'r rheoliadau hyn wedi atal busnesau rhag masnachu, byddai hynny’n ddefnyddiol.

Ar brofi yn benodol, mewn rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig, mae'n llawer haws sicrhau bod gwasanaethau a chitiau profi ar gael ar gais neu ar alw’n rhithwir, ond mae pethau'n fwy rhagnodol yma yng Nghymru. A oes unrhyw fesurau y mae Llywodraeth Cymru yn ystyried eu cyflwyno i sicrhau bod mwy o gitiau profi ar gael yma yng Nghymru, a fydd yn hwyluso’r broses o lacio cyfyngiadau mewn modd mwy amserol, a'r normalrwydd y cyfeirioch chi ato yn eich datganiad y mae pob un ohonom yn ysu amdano? Brif Weinidog, cawsoch eich cofnodi'n dweud y bydd angen masgiau a mesurau cadw pellter cymdeithasol yng Nghymru tan ddiwedd y flwyddyn yn ôl pob tebyg. Ai dyna yw eich asesiad o hyd, gan fod rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig yn sôn am gymryd camau, yn amlwg, a fyddai'n llacio mesurau cadw pellter cymdeithasol a masgiau, neu a fyddwn—[Torri ar draws.] Rwy'n clywed sylwadau. Credaf ei fod yn gwestiwn cwbl synhwyrol i'w ofyn, er tegwch, oherwydd yn amlwg, bydd pobl yn awyddus i ddeall y rheolau a fydd yn berthnasol i’w bywydau yma yng Nghymru.

Hefyd, ar deithio rhyngwladol, rwyf newydd gael e-bost gan etholwr sy'n derbyn mai cyngor yn unig sydd ar gael ar hyn o bryd, ac nid yw hynny o gymorth iddynt mewn perthynas â hawliadau yswiriant i gwmnïau teithio. Ac mae pobl yn dymuno cadw at y cyngor y mae'r Llywodraeth yn ei roi, ond nid yw hynny'n arwain at iawndal wrth fynd at y cwmnïau teithio. Felly, a yw'r Llywodraeth mewn sefyllfa i gynnig mwy o gyngor a chymorth i unigolion sy’n gaeth i ymrwymiadau teithio ond sy'n dal i fod yn awyddus i gadw at y cyngor y mae'r Llywodraeth yn ei roi, ond yn ariannol, byddent ar eu colled yn ddifrifol?

Ac yn olaf, os caf ofyn, fe dynnoch chi sylw at lwyddiant y rhaglen frechu, sy’n llwyddiant gwych i’r DU yn fy marn i, ac sydd wedi arwain at lacio cyfyngiadau’n gyflymach nag mewn rhannau eraill o'r byd, ond mae sôn y bydd brechiadau atgyfnerthu’n ofynnol yn yr hydref. A oes gennych unrhyw wybodaeth ar gyfer y cofnod yn y Cyfarfod Llawn y prynhawn yma ynghylch brechiadau atgyfnerthu a allai fod yn ofynnol ar ddiwedd yr haf/dechrau'r hydref, a fyddai, unwaith eto, yn atal y cyfyngiadau a allai fod wedi'u gosod ar ein bywydau bob dydd pe na bai'r rhaglen frechu wedi bod mor llwyddiannus? Diolch, Brif Weinidog.

I thank the leader of the opposition for those questions and I agree very much with what he said at the start. For those families who have lost loved ones as a result of coronavirus, the pandemic will never be over, because that loss will be with them for the rest of their lives, and I'm glad we've had an opportunity to pause even briefly this afternoon just to remember that and to make sure those people are still in our thoughts.

In terms of variants beyond the Indian variant, we still have examples of the South African variant here in Wales, and we remain alert to the Brazilian variant—

Diolch i arweinydd yr wrthblaid am ei gwestiynau, ac rwy'n cytuno'n llwyr â'r hyn a ddywedodd ar y dechrau. I'r teuluoedd sydd wedi colli anwyliaid o ganlyniad i’r coronafeirws, ni fydd y pandemig byth ar ben, gan y bydd y golled honno gyda hwy am weddill eu bywydau, ac rwy'n falch ein bod wedi cael cyfle hyd yn oed yn fyr y prynhawn yma i gofio hynny ac i sicrhau ein bod yn dal i feddwl am y bobl hynny.

O ran amrywiolynnau y tu hwnt i amrywiolyn India, mae gennym enghreifftiau o hyd o amrywiolyn De Affrica yma yng Nghymru, ac rydym yn parhau i fod yn wyliadwrus rhag amrywiolyn Brasil—

14:55

I'm sorry, but I'm going to need to cut across you. I don't think your microphone is working, First Minister. I don't think you can probably do anything to sort it out, but, because Members are on Zoom, they can't hear you at this point. So, we'll take a technical break. 

Mae'n ddrwg gennyf, ond bydd angen imi dorri ar eich traws. Ni chredaf fod eich meicroffon yn gweithio, Brif Weinidog. Nid yw'n debygol y gallwch chi wneud unrhyw beth i ddatrys y broblem, ond gan fod yna Aelodau ar Zoom, ni allant eich clywed ar hyn o bryd. Felly, rydym am gymryd seibiant technegol.

Ataliwyd y Cyfarfod Llawn am 14:55.

Plenary was suspended at 14:55.

15:05

Ailymgynullodd y Senedd am 15:08, gyda'r Llywydd yn y Gadair.

The Senedd reconvened at 15:08, with the Llywydd in the Chair.

Rŷn ni'n ailddechrau yn dilyn y toriad technegol yna. Dwi'n galw ar y Prif Weinidog, felly, i gyflwyno ei ymateb i sylwadau arweinydd yr wrthblaid. Prif Weinidog.

We will recommence following that technical break. I call on the First Minister to respond to the comments made by the leader of the opposition. First Minister.

Diolch yn fawr, Llywydd. I was replying to the leader of the opposition's question about variants beyond the Indian variant that are present in Wales. I just explained that we have examples of the South African variant in Wales. We are watching carefully the Brazilian variant, with a particular eye on Portugal and travel in and out of that country. In relation to the Indian variant itself, as well as the variant of concern, there are two other Indian variants under investigation, and we have a number of examples of that in Wales as well. So, the leader of the opposition is absolutely right, Llywydd, that while attention in the last few days has been on the Indian variant, it's only one example of the vigilance that has to go on all the time to make sure that we don't end up re-importing danger back into Wales.

As to what Andrew R.T. Davies said about business support, I don't accept that help dried up in April; many, many payments were made in April and where there are claims businesses have that can be pursued, of course they are able to do that. Nor, I think, do I recognise the position that I think he was describing in relation to testing. We have tens of thousands of tests each week in Wales that are not being taken up, because the current state of coronavirus is at such a low ebb in Wales. Whereas, at the height of it, we were doing 120,000 PCR tests in a week, we did 67,000 tests last week. So, there is ample capacity in the system for PCR tests, and we are using hundreds of thousands of lateral flow tests in Wales to make sure that schools continue to be protected, that care home workers are protected, and, indeed, that businesses are able to use them as well.

We are involved in the social distancing review that the UK Government is carrying out in the sense that officials are involved in it, and we will wait to see the outcome of it. I think it, too, is having to take account of the India variant and whether it would change any of the analysis that they've carried out so far.

As to international travel, it is advice from the Foreign and Commonwealth Office that is decisive where insurance is concerned, and the FCO, I believe, issued advice yesterday saying to people that they shouldn't holiday in amber-list countries, and people will be able to use that to take to their insurance companies where they are deciding now not to go ahead and need to claim on their insurance.

And finally, the important question about booster vaccinations. I entirely agree, as I have throughout, that the UK Government has made a success of securing the supply of vaccination—50 million additional doses have been secured for a potential booster programme in the autumn. We have agreed a population share of that for Wales. Those booster vaccines will have been calibrated to take account of the emerging variants and we are planning already in Wales as to how we could run a booster programme during the autumn, should that be necessary.

Diolch yn fawr, Lywydd. Roeddwn yn ymateb i gwestiwn arweinydd yr wrthblaid am amrywiolynnau ar wahân i amrywiolyn India sy'n bresennol yng Nghymru. Rwyf newydd esbonio bod gennym enghreifftiau o amrywiolyn De Affrica yng Nghymru. Rydym yn cadw llygad gofalus ar amrywiolyn Brasil, gan ganolbwyntio'n arbennig ar Bortiwgal a theithio i mewn ac allan o'r wlad honno. Mewn perthynas ag amrywiolyn India ei hun, yn ogystal â'r amrywiolyn sy'n peri pryder, mae dau amrywiolyn India arall yn destun ymchwiliad, ac mae gennym nifer o enghreifftiau o'r rheini yng Nghymru hefyd. Felly, mae arweinydd yr wrthblaid yn llygad ei le, Lywydd: er y sylw a fu yn ystod y dyddiau diwethaf i amrywiolyn India, nid yw ond yn un enghraifft o'r angen i fod yn wyliadwrus drwy'r amser er mwyn sicrhau nad ydym yn ail-fewnforio perygl i Gymru yn y pen draw.

Ar yr hyn a ddywedodd Andrew R.T. Davies am gymorth busnes, nid wyf yn derbyn bod y cymorth hwnnw wedi dod i ben yn llwyr ym mis Ebrill; gwnaed llawer iawn o daliadau ym mis Ebrill a lle ceir ceisiadau gan fusnesau y gellir mynd ar eu trywydd, wrth gwrs eu bod yn gallu gwneud hynny. Nid wyf ychwaith yn cydnabod y sefyllfa y credaf ei fod yn ei disgrifio mewn perthynas â phrofion. Mae gennym ddegau o filoedd o brofion bob wythnos yng Nghymru nad ydynt yn cael eu defnyddio, oherwydd bod lefelau presennol y coronafeirws mor isel yng Nghymru. Ar ei anterth, roeddem yn cynnal 120,000 o brofion PCR mewn wythnos, ond 67,000 o brofion a wnaethpwyd yr wythnos diwethaf. Felly, mae digon o gapasiti yn y system ar gyfer profion PCR, ac rydym yn defnyddio cannoedd o filoedd o brofion llif unffordd yng Nghymru i sicrhau bod ysgolion yn parhau i gael eu diogelu, fod gweithwyr cartrefi gofal yn cael eu diogelu, ac yn wir, fod busnesau'n gallu eu defnyddio hefyd.

Rydym yn rhan o'r adolygiad o'r mesurau cadw pellter cymdeithasol y mae Llywodraeth y DU yn ei gynnal yn yr ystyr fod swyddogion yn cymryd rhan ynddo, ac rydym yn aros i weld beth fydd ei ganlyniad. Rwy'n credu bod yr adolygiad hefyd yn gorfod ystyried amrywiolyn India, ac a fyddai'n newid unrhyw agwedd ar y dadansoddiad y maent wedi'i gyflawni hyd yn hyn.

Ar deithio rhyngwladol, cyngor gan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad sy'n penderfynu mewn perthynas ag yswiriant, ac rwy'n credu bod y Swyddfa Dramor a Chymanwlad wedi cyhoeddi cyngor ddoe yn dweud wrth bobl na ddylent fynd ar wyliau mewn gwledydd ar y rhestr oren, a bydd pobl yn gallu defnyddio hynny i'w ddangos i'w cwmnïau yswiriant lle maent yn penderfynu peidio â bwrw ymlaen yn awr ac angen hawlio yswiriant.

Ac yn olaf, y cwestiwn pwysig am frechlynnau atgyfnerthu. Cytunaf yn llwyr, fel y gwneuthum o'r cychwyn, fod Llywodraeth y DU wedi cael llwyddiant yn sicrhau'r cyflenwad brechiadau—mae 50 miliwn o ddosau ychwanegol wedi'u harchebu ar gyfer rhaglen atgyfnerthu bosibl yn yr hydref. Rydym wedi cytuno ar gyfran poblogaeth o hynny i Gymru. Bydd y brechlynnau atgyfnerthu hynny wedi'u llunio gan ystyried yr amrywiolynnau sy'n dod i'r amlwg ac rydym eisoes yn cynllunio yng Nghymru sut y gallem gynnal rhaglen atgyfnerthu yn ystod yr hydref, os bydd angen.

15:10

In relation to the Indian variant, the primary Indian variant of concern, you said that there are a number of areas where we still do not have definitive evidence in relation to its effect in terms of vaccination efficacy and also whether it causes a more serious form of the disease. Could you say a little bit about those areas where we do have some understanding? So, particularly, I've read in some of the scientific advisory group for emergencies papers, for example, the conclusion that this variant could be 50 per cent more transmissible—is that your understanding? And, following the logic through, therefore, they argue that there's a realistic possibility that this could lead to a resurgence—a significant resurgence—of cases, partly because even with the very high level of vaccination that we have in Wales—I don't know whether we are now No. 2, still, in the first jab league table, and that's a huge credit, I think, to the fantastic team effort—but even with that, that does not give a sufficient level of protection in the community. Under those circumstances, if you follow the logic through, therefore, is there a risk that further easing of restrictions without continuing or non-pharmaceutical interventions could actually lead to higher hospitalisations and even higher deaths?

Are the Welsh Government confident that our health services have the capacity to cope with this scenario, based on those elements where we do have some evidence currently? And what contingency plans are being made on that basis, particularly for targeted measures in dealing with the spread of this new variant? So, I think you've talked previously about the possibility of surge vaccinations or even local lockdowns. I think that it would be particularly useful to hear your understanding, in terms of the geography of Wales, in relation to the concentration of the virus and its potential spill-over, effectively, into the north-east and the north-west of Wales. What's the thinking of the Welsh Government in relation to that?

Also, I saw your comments yesterday, First Minister, in relation to the vaccination of under-18s. Does that become more urgent in the context of a more transmissible virus? What is your latest advice on that? And, in that context as well, what's your response to the comments from the WHO today, urging the Welsh Government not to vaccinate under-18-year-olds and actually to prioritise sharing vaccination with higher risk adults in lower income countries?

In relation to schools as well, I was wondering if you could say a little bit more about your current state of thinking in relation to the wearing of masks in classrooms, and indeed how does what I've just I've referred to now, in terms of the new variant of concern, affect that consideration. There has been concern expressed in schools in a different context, which is about the pressure in relation to moderating assessments that schools and teachers are feeling, and that this, in turn, is causing anxiety for students. How is the Welsh Government supporting students and teachers in seeking to mitigate this?

Finally, in relation to financial support, if I understand you, First Minister, you said that people in the sector supported your effectively holding back some of the £200 million for more targeted support later. I have just had somebody from the Welsh Independent Restaurant Collective saying that they argued the very opposite of that. Others in UKHospitality said that, yes, they do support a targeted approach, but that the money that is provided now is not sufficient. The level—. I think, if you are under 10 employees, it's about £5,000. It does seem that this is much lower than the immediate support, the restart grants, that are being provided in England and Scotland. So, can I urge the First Minister to discuss this with officials? Because it may be that you have been given an impression that doesn't actually reflect what is going on on the ground in the sector, which is in an incredibly difficult position. 

Mewn perthynas ag amrywiolyn India, yr amrywiolyn India sy'n peri pryder, fe ddywedoch chi fod yna nifer o feysydd lle nad oes gennym dystiolaeth bendant o hyd ynglŷn â'i effaith o ran effeithiolrwydd brechu a hefyd a yw'n achosi math mwy difrifol o'r clefyd. A allech ddweud ychydig am y meysydd lle mae gennym rywfaint o ddealltwriaeth? Felly, yn arbennig, rwyf wedi darllen casgliad yn rhai o bapurau'r grŵp cynghori gwyddonol ar argyfyngau, er enghraifft, y gallai'r amrywiolyn hwn fod 50 y cant yn fwy trosglwyddadwy—ai dyna yw eich dealltwriaeth chi? Ac o ddilyn y rhesymeg i'r pen, felly, maent yn dadlau bod posibilrwydd realistig y gallai hyn arwain at don newydd—ton newydd sylweddol—o achosion, yn rhannol oherwydd, hyd yn oed gyda'r lefel uchel iawn o frechu sydd gennym yng Nghymru—ni wn a ydym bellach yn dal i fod yn Rhif 2 yn y tabl cynghrair ar gyfer pigiadau cyntaf, ac mae hynny'n glod enfawr yn fy marn i i'r gwaith tîm ardderchog—ond hyd yn oed gyda hynny, nid yw'n rhoi lefel ddigonol o amddiffyniad yn y gymuned. O dan yr amgylchiadau hynny, os dilynwch y rhesymeg i'r pen, felly, a oes perygl y gallai llacio'r cyfyngiadau ymhellach heb ymyriadau parhaus neu ymyriadau nad ydynt yn rhai fferyllol arwain at fwy o bobl yn gorfod mynd i'r ysbyty a lefel uwch o farwolaethau hyd yn oed?

A yw Llywodraeth Cymru yn hyderus fod gan ein gwasanaethau iechyd gapasiti i ymdopi â senario o'r fath, yn seiliedig ar yr elfennau lle mae gennym rywfaint o dystiolaeth ar hyn o bryd? A pha gynlluniau wrth gefn sy'n cael eu gwneud ar y sail honno, yn enwedig ar gyfer mesurau wedi'u targedu wrth ymdrin â lledaeniad yr amrywiolyn newydd hwn? Felly, rwy'n credu eich bod wedi siarad o'r blaen am y posibilrwydd o frechu rhagor o bobl mewn ardaloedd lle ceir lefelau uwch o achosion a hynny'n gynharach, neu hyd yn oed gyfyngiadau symud lleol. Credaf y byddai'n arbennig o ddefnyddiol clywed beth rydych chi'n ei ddeall am lefelau'r feirws a'i botensial, mewn perthynas â daearyddiaeth Cymru, i ledaenu, yn y bôn, i ogledd-ddwyrain a gogledd-orllewin Cymru. Beth yw safbwynt Llywodraeth Cymru mewn perthynas â hynny?

Hefyd, gwelais eich sylwadau ddoe, Brif Weinidog, ynglŷn â brechu pobl dan 18 oed. A oes mwy o frys ynghylch hynny yng nghyd-destun feirws mwy trosglwyddadwy? Beth yw eich cyngor diweddaraf ar hynny? Ac yn y cyd-destun hwnnw hefyd, beth yw eich ymateb i sylwadau Sefydliad Iechyd y Byd heddiw, yn annog Llywodraeth Cymru i beidio â brechu pobl ifanc dan 18 oed ac i flaenoriaethu camau i rannu brechiadau gydag oedolion risg uwch mewn gwledydd incwm is?

O ran ysgolion hefyd, roeddwn yn meddwl tybed a allech chi ddweud ychydig mwy am eich safbwynt ar hyn o bryd ar wisgo masgiau mewn ystafelloedd dosbarth, ac yn wir sut y mae'r hyn rwyf newydd gyfeirio ato yn awr, yr amrywiolyn newydd sy'n peri pryder, yn effeithio ar yr ystyriaeth honno. Mynegwyd pryder mewn ysgolion mewn cyd-destun gwahanol, sef y pwysau y mae ysgolion ac athrawon yn ei deimlo ynghylch cymedroli asesiadau, a bod hyn, yn ei dro, yn peri pryder i fyfyrwyr. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi myfyrwyr ac athrawon i geisio lliniaru hyn?

Yn olaf, ar gymorth ariannol, os wyf yn eich deall, Brif Weinidog, fe ddywedoch chi fod pobl yn y sector yn cefnogi eich penderfyniad i gadw rhywfaint o'r £200 miliwn yn ôl ar gyfer cymorth wedi'i dargedu'n well yn nes ymlaen. Rwyf newydd gael rhywun o Gydweithfa Bwytai Annibynnol Cymru yn dweud eu bod yn dadlau'r gwrthwyneb llwyr i hynny. Dywedodd eraill yn UKHospitality eu bod yn cefnogi dull wedi'i dargedu, ond nad yw'r arian a ddarperir yn awr yn ddigon. Y lefel—. Rwy'n credu, os oes gennych lai na 10 o weithwyr, mae'r cymorth oddeutu £5,000. Mae'n ymddangos bod hyn yn llawer is na'r cymorth uniongyrchol, y grantiau ailgychwyn, sy'n cael eu darparu yn Lloegr a'r Alban. Felly, a gaf fi annog y Prif Weinidog i drafod hyn gyda swyddogion? Oherwydd efallai eich bod wedi cael darlun nad yw'n adlewyrchu'r hyn sy'n digwydd ar lawr gwlad yn y sector, sydd mewn sefyllfa eithriadol o anodd. 

15:15

Llywydd, I thank Adam Price for those questions. The greatest area of understanding, in the advice that I have had, is in the likelihood that the India variant is 50 per cent more transmissible than the Kent variant, and therefore is likely to supplant it if it moves into genuine community spread. Now, we're not in that position here in Wales at the moment by any means, and the examples that we know of are all identified already by local public health teams, and all the individuals that we know of are contacted by name, and their individual circumstances are known.

Were we to see a resurgence, then, of course, what Adam Price said is right. Even with 80 per cent of the population having had a first dose of vaccination in Wales, that still means that 20 per cent have not, and this is a virus that seeks out the people who are most vulnerable. So, that still is a significant vulnerability, although every week that goes by thousands more people are vaccinated. I said in my statement that we will be focusing on making sure that we accelerate as fast as we can the first vaccination of people lower down the age ranges, because there is also some evidence that the India variant has been more found in younger populations, possibly because they are not vaccinated in the same numbers.

As far as hospitalisation is concerned, we are still seeing falls in the number of people in Welsh hospitals with coronavirus of any sort—suspected, confirmed, recovering. And the number of people with confirmed coronavirus—active coronavirus—is lower still. We are watching very carefully what is happening in Bolton, in particular, and the system is already talking and preparing, should we find ourselves with more people needing hospital care because of the impact of the India variant. We are going to have some targeted measures in relation to vaccination. Because we have such low numbers in Wales, we are able to focus additional vaccines in that way, and the discussions with the health boards are already happening so that they can use greater discretion to make sure that they bring forward for vaccination people in the areas most affected.

For under-18s, there is no vaccine as yet licensed, and we won't be vaccinating people under 18 until there is a licence for it. That may be available in the autumn, and then we will need to weigh up the case for doing so. We've talked a lot on the floor of the Senedd in the previous term about the need to make sure that our children, teaching staff and other staff members are properly protected against the virus, and there will undoubtedly be a strong case to consider for vaccinating children from the age of 12 upwards, when there is a vaccine licensed to do so, and that would then have an impact upon other non-pharmaceutical measures that are being taken in school at the moment. I've seen the WHO advice, and of course we will think that through as well.

I understand the points that are made about the pressures that schools and teachers and students are under, whether that's assessment or whether it's conventional exams. These are often difficult times in the academic year for students and staff. We will have a system in Wales where there is more flexibility at school level, and they'll be able to use that to mitigate some of those pressures. And, because we were the first country in the United Kingdom to acknowledge that conventional examinations would not be possible this year, we have had the longest period to put in place an alternative system, negotiated with the WJEC, with Qualifications Wales, with headteachers and other representatives, to make sure that the system is fair for young people but credible as well in the eyes of those people who will rely on the certification that follows from those assessments, and that those young people will not be disadvantaged in other ways.

As for financial support and industry, there's often more than one voice in any industry, and you'll find people who agree with what's happening and you'll find people who disagree with what's happening. I do know that it is a priority for the incoming Minister in the economy portfolio to have those discussions with those industries, as we heard earlier from Sam Rowlands, who are able to be back in business but not fully back in business, so that we use the inevitably finite resources we have to the greatest effect.

Lywydd, diolch i Adam Price am y cwestiynau hynny. Y maes dealltwriaeth mwyaf, yn y cyngor a gefais, yw'r tebygolrwydd fod amrywiolyn India 50 y cant yn fwy trosglwyddadwy nag amrywiolyn Kent, ac felly mae'n debygol o'i ddisodli os yw'n datblygu'n lledaeniad cymunedol go iawn. Nawr, nid ydym yn y sefyllfa honno yma yng Nghymru ar hyn o bryd o bell ffordd, ac mae'r enghreifftiau y gwyddom amdanynt i gyd wedi'u nodi eisoes gan dimau iechyd cyhoeddus lleol, a chysylltir â'r holl unigolion y gwyddom amdanynt wrth eu henwau, ac mae eu hamgylchiadau unigol yn hysbys.

Pe byddem yn gweld ton newydd, yna, wrth gwrs, mae'r hyn a ddywedodd Adam Price yn gywir. Hyd yn oed gydag 80 y cant o'r boblogaeth wedi cael dos cyntaf o'r brechlyn yng Nghymru, mae hynny'n dal i olygu nad yw 20 y cant wedi ei gael, ac mae hwn yn feirws sy'n targedu'r bobl fwyaf agored i niwed. Felly, mae'n dal i fod gwendid sylweddol, er bod miloedd yn fwy o bobl yn cael eu brechu bob wythnos. Dywedais yn fy natganiad y byddwn yn canolbwyntio ar sicrhau ein bod yn cyflymu cymaint ag y gallwn y rhaglen i roi brechiad cyntaf i bobl sy'n is i lawr yr ystodau oedran, oherwydd ceir rhywfaint o dystiolaeth hefyd fod amrywiolyn India wedi'i ganfod yn fwy helaeth mewn poblogaethau iau, o bosibl am nad oes niferoedd mor uchel ohonynt yn cael eu brechu.

Mewn perthynas â'r rhai sy'n gorfod mynd i'r ysbyty, rydym yn dal i weld gostyngiad yn nifer y bobl yn ysbytai Cymru sydd â'r coronafeirws mewn rhyw fodd neu'i gilydd—lle ceir amheuaeth ohono, lle mae wedi'i gadarnhau, neu rai sy'n gwella ohono. Ac mae nifer y bobl y cadarnhawyd bod coronafeirws arnynt—coronafeirws heintus—yn is byth. Rydym yn cadw llygad yn ofalus iawn ar yr hyn sy'n digwydd yn Bolton, yn enwedig, ac mae'r system eisoes yn siarad ac yn paratoi, pe byddem angen gofal ysbyty i fwy o bobl oherwydd effaith amrywiolyn India. Bydd gennym fesurau wedi'u targedu mewn perthynas â brechu. Gan fod gennym niferoedd mor isel yng Nghymru, gallwn dargedu brechlynnau ychwanegol yn y ffordd honno, ac mae'r trafodaethau gyda'r byrddau iechyd eisoes yn digwydd fel y gallant ddefnyddio mwy o ddisgresiwn i sicrhau eu bod yn cyflwyno pobl ar gyfer eu brechu yn y mannau yr effeithir arnynt fwyaf.

I rai dan 18 oed, nid oes brechlyn wedi'i drwyddedu eto, ac ni fyddwn yn brechu pobl o dan 18 oed nes bod trwydded wedi'i rhoi ar ei gyfer. Efallai y bydd ar gael yn yr hydref, ac yna bydd angen inni bwyso a mesur yr achos dros wneud hynny. Rydym wedi siarad llawer ar lawr y Senedd yn y tymor blaenorol am yr angen i sicrhau bod ein plant, staff addysgu ac aelodau eraill o staff yn cael eu diogelu'n briodol rhag y feirws, ac mae'n sicr y bydd achos cryf i'w ystyried dros frechu plant o 12 oed i fyny, pan fydd brechlyn wedi'i drwyddedu ar gyfer gwneud hynny, a byddai hynny wedyn yn effeithio ar fesurau eraill nad ydynt yn rhai fferyllol sy'n cael eu rhoi ar waith yn yr ysgolion ar hyn o bryd. Rwyf wedi gweld cyngor Sefydliad Iechyd y Byd, ac wrth gwrs byddwn yn ystyried hwnnw hefyd.

Rwy'n deall y pwyntiau a wneir am y pwysau sydd ar ysgolion ac athrawon a myfyrwyr, boed yn asesiadau neu'n arholiadau confensiynol. Mae'r rhain yn aml yn gyfnodau anodd yn y flwyddyn academaidd i fyfyrwyr a staff. Bydd gennym system yng Nghymru lle mae mwy o hyblygrwydd ar lefel ysgol, a byddant yn gallu defnyddio hynny i liniaru peth o'r pwysau. Ac oherwydd mai ni oedd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gydnabod na fyddai arholiadau confensiynol yn bosibl eleni, ni sydd wedi cael y cyfnod hwyaf o amser i sefydlu system amgen, system a drafodwyd gyda CBAC, gyda Cymwysterau Cymru, gyda phenaethiaid a chynrychiolwyr eraill, i sicrhau bod y system yn deg i bobl ifanc ond yn gredadwy hefyd yng ngolwg y bobl a fydd yn dibynnu ar y tystysgrifau sy'n deillio o'r asesiadau hynny, ac na fydd y bobl ifanc hyn dan anfantais mewn ffyrdd eraill.

Ar gymorth ariannol a diwydiant, mae mwy nag un llais mewn unrhyw ddiwydiant yn aml, ac fe welwch bobl sy'n cytuno â'r hyn sy'n digwydd ac fe welwch bobl sy'n anghytuno â'r hyn sy'n digwydd. Gwn ei bod yn flaenoriaeth gan y Gweinidog newydd ym mhortffolio'r economi i drafod gyda'r diwydiannau sy'n gallu bod yn weithredol eto, ond nid yn llwyr weithredol, fel y clywsom yn gynharach gan Sam Rowlands, er mwyn inni allu gwneud defnydd mor effeithiol â phosibl o'r adnoddau sydd gennym, sy'n anochel yn rhai cyfyngedig.

15:20

Diolch, Llywydd. Llongyfarchiadau i chi ac i'r Prif Weinidog, ac i bawb arall yn y Siambr yma ac ar y sgrin hefyd.

Thank you, Llywydd. Congratulations to you, Llywydd, the First Minister, and to everyone else in the Chamber and on our screens.

Congratulations to you all. It's good to be back, it is.

First Minister, I'm delighted to tell you I'll be heeding your advice: if you can arrange the weather, I will indeed be holidaying in Wales, in a tent in Cardigan bay and then in the Llŷn peninsula. So, if Welsh Government can organise the weather, please, I'd be delighted.

I've got one specific question, and, if you need to write to me, I'll fully understand that. But I've been trying desperately to get to the bottom of this question, for, as has been mentioned in the Chamber, we are a musical nation, a singing nation. I've had performers approach me, because there is good advice now and guidance on how you can sing, and choirs are starting to go back to rehearsal indoors and so on. But it's the question of singing in bars and cafes as part of background ambience, not overdoing it and so on—not a rock-and-roll night and so on—because the advice seems to suggest it can. In fact, the really good advice I had from special advisers goes through a list of how to do it and says, 'Complete a specific risk assessment if performing in social settings such as bars and restaurants.' But I can tell you that local authorities through the land, and shared regulatory services, are, perhaps understandably, being a lot more cautious. The man from the council and the woman from the council, they say 'no'. So, could you just clarify for us, either today or in writing separately, whether or not performers—sole performers playing quiet music in the background—are able to perform in licensed settings, not with alcohol themselves? Are they able to do it or—? Is it a 'yes' or a 'no' or is it a 'maybe'?

Llongyfarchiadau i chi i gyd. Mae'n dda bod yn ôl.

Brif Weinidog, rwy'n falch iawn o ddweud wrthych y byddaf yn rhoi sylw i'ch cyngor: os gallwch drefnu'r tywydd, byddaf yn mynd ar wyliau yng Nghymru, mewn pabell ger bae Ceredigion ac yna ar benrhyn Llŷn. Felly, os gall Llywodraeth Cymru drefnu'r tywydd, os gwelwch yn dda, byddwn wrth fy modd.

Mae gennyf un cwestiwn penodol, ac os oes angen i chi ysgrifennu ataf, byddaf yn deall hynny'n iawn. Ond rwyf wedi bod yn ymdrechu'n daer i fynd at wraidd y cwestiwn hwn, oherwydd, fel y crybwyllwyd yn y Siambr, rydym yn genedl gerddorol, yn genedl sy'n canu. Rwyf wedi cael perfformwyr yn dod ataf, oherwydd ceir cyngor da yn awr ac arweiniad ar sut y gallwch ganu, ac mae corau'n ailddechrau ymarfer dan do ac yn y blaen. Ond mae'n ymwneud â chanu mewn bariau a chaffis fel rhan o awyrgylch cefndirol, nid ei orwneud ac yn y blaen—nid noson roc a rôl ac ati—oherwydd mae'n ymddangos bod y cyngor yn awgrymu y gall ddigwydd. Yn wir, mae'r cyngor da iawn a gaf gan gynghorwyr arbennig yn mynd drwy restr o sut i'w wneud ac yn dweud, 'Cwblhewch asesiad risg penodol os ydych yn perfformio mewn lleoliadau cymdeithasol fel bariau a bwytai.' Ond gallaf ddweud wrthych fod awdurdodau lleol drwy'r wlad, a chydwasanaethau rheoleiddio, yn llawer mwy gofalus, sy'n ddealladwy o bosibl. Mae dyn y cyngor a dynes y cyngor yn dweud 'na'. Felly, a allech egluro i ni, naill ai heddiw neu'n ysgrifenedig fel arall, a gaiff perfformwyr—perfformwyr ar eu pen eu hunain sy'n chwarae cerddoriaeth dawel yn y cefndir—berfformio mewn lleoliadau trwyddedig, heb alcohol eu hunain? A ydynt yn cael gwneud hynny neu—? A yw'n 'ie' neu'n 'na' neu'n 'efallai'?

15:25

I think probably it is a letter—[Laughter.]—that I will provide to the Member to make sure that I give him the best advice. If he's planning a rock-and-roll night in his tent in Cardigan bay or on the Llŷn peninsula, he'll be fully within the rules by the time he gets there.

Rwy'n credu ei bod hi'n debygol mai ar ffurf llythyr—[Chwerthin.]—y byddaf yn ymateb i'r Aelod i sicrhau fy mod yn rhoi'r cyngor gorau iddo. Os yw'n cynllunio noson roc a rôl yn ei babell ger bae Ceredigion neu ar benrhyn Llŷn, fe fydd yn cadw at y rheolau'n llawn erbyn iddo gyrraedd yno.

Llywydd, can I congratulate you on your reappointment? It's very much a privilege for me to join the Welsh Parliament, and I hope I can add some value to the work of the Senedd and the people of Wales. First Minister, can I congratulate you also on being returned as First Minister? I look forward to working with you and your colleagues here, as I have for many, many months, but, obviously, in the role as a council leader. It's been an extremely challenging period in all of our lives, and I'm hopeful we are heading to some normality, and the steps we are taking are welcome.

I'm sure, First Minister, you would agree that Wales's economic recovery is fundamental to this country and the people of Wales, and our businesses have been through the most awful of times and need our continued support like never before. I'm sorry to labour this financial support question again, but, First Minister, the March NDR-linked grants package was designed to support businesses through to the election on 6 May, so as to ensure Ministers did not have to make announcements of further grants during the pre-election period, and many businesses now are very much dismayed and probably angry that the Government has said that the financial support they were expecting for April will not be honoured. Can I ask you, First Minister, that you review the Government's position in regard to that so that the businesses can perhaps get the support they were hoping to have? Thank you very much, First Minister.

Lywydd, a gaf fi eich llongyfarch ar gael eich ailbenodi? Mae'n fraint fawr i mi ymuno â Senedd Cymru, ac rwy'n gobeithio y gallaf ychwanegu rhywfaint o werth at waith y Senedd a phobl Cymru. Brif Weinidog, a gaf fi eich llongyfarch hefyd ar gael eich ethol yn Brif Weinidog? Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi a'ch cyd-Aelodau yma, fel y gwneuthum am fisoedd lawer, ond yn rôl arweinydd cyngor wrth gwrs. Mae wedi bod yn gyfnod heriol dros ben ym mywydau pob un ohonom, ac rwy'n obeithiol ein bod yn anelu at ryw normalrwydd, ac mae'r camau rydym yn eu cymryd i'w croesawu.

Rwy'n siŵr, Brif Weinidog, y byddech yn cytuno bod adferiad economaidd Cymru yn hanfodol i'r wlad hon a phobl Cymru, ac mae ein busnesau wedi bod drwy'r amseroedd mwyaf ofnadwy ac angen ein cefnogaeth barhaus yn fwy nag erioed o'r blaen. Mae'n ddrwg gennyf fynd ar drywydd y cwestiwn ynghylch cymorth ariannol eto, ond Brif Weinidog, cynlluniwyd pecyn grantiau mis Mawrth yng nghyswllt trethi annomestig i gefnogi busnesau hyd at yr etholiad ar 6 Mai, er mwyn sicrhau nad oedd yn rhaid i Weinidogion wneud cyhoeddiadau am grantiau pellach yn ystod y cyfnod cyn yr etholiad, ac mae llawer o fusnesau bellach yn siomedig iawn, ac yn ddig iawn yn ôl pob tebyg, fod y Llywodraeth wedi dweud na fydd y cymorth ariannol roeddent yn ei ddisgwyl ar gyfer mis Ebrill yn cael ei ddarparu. Brif Weinidog, a gaf fi ofyn i chi adolygu safbwynt y Llywodraeth ynglŷn â hynny fel y gall y busnesau gael y cymorth roeddent yn gobeithio ei gael? Diolch yn fawr iawn, Brif Weinidog.

Llywydd, it's very good to be able to respond to a question from a new Member, and someone who we've worked very closely with in the Welsh Government for many years, and successfully as well. I'm not recognising the picture that is emerging from the Conservative benches of help not being available to businesses. This Government has provided the most generous package of support for businesses anywhere in the United Kingdom. That is a deliberate decision by this Government in recognition of the torrid time that businesses in Wales have had. It has been an economic crisis as well as a clinical crisis. That's why we've taken the steps we have, and there'll be no reason at all for us not to wish to continue to do exactly that. As I've said, the nature of that help will now need to be calibrated with the new circumstances, where far more businesses are beginning to reopen, and where economic conditions mean that they will be able to do what I know they want to do, which is not to rely on the next grant from the Welsh Government, but to earn the living and the success of the business that they've often invested so much in, and we will go on supporting them to do just that.

Lywydd, mae'n dda iawn gallu ymateb i gwestiwn gan Aelod newydd, a rhywun rydym wedi gweithio'n agos iawn ag ef yn Llywodraeth Cymru ers blynyddoedd lawer, ac yn llwyddiannus hefyd. Nid wyf yn cydnabod y darlun oddi ar feinciau'r Ceidwadwyr sy'n honni nad oes cymorth ar gael i fusnesau. Mae'r Llywodraeth hon wedi darparu'r pecyn cymorth mwyaf hael i fusnesau yn unrhyw ran o'r Deyrnas Unedig. Mae hwnnw'n benderfyniad bwriadol gan y Llywodraeth hon i gydnabod yr amser torcalonnus y mae busnesau yng Nghymru wedi'i gael. Mae wedi bod yn argyfwng economaidd yn ogystal ag yn argyfwng clinigol. Dyna pam ein bod wedi gwneud yr hyn a wnaethom, ac ni fydd rheswm o gwbl inni beidio â bod eisiau parhau i wneud yn union hynny. Fel y dywedais, bydd angen i natur y cymorth hwnnw gael ei addasu i'r amgylchiadau newydd, lle mae llawer mwy o fusnesau'n dechrau ailagor, a lle mae amodau economaidd yn golygu y byddant yn gallu gwneud yr hyn rwy'n gwybod eu bod eisiau ei wneud, sef peidio â dibynnu ar y grant nesaf gan Lywodraeth Cymru, ond yn hytrach, ennill bywoliaeth a llwyddiant y busnes y maent yn aml wedi buddsoddi cymaint ynddo, a byddwn yn parhau i'w cefnogi i wneud yn union hynny.

Yn ôl Steffan Lewis, y tro cyntaf i siarad yn y Siambr yw'r gwaethaf, ac, ar ôl y tro cyntaf, mae'n mynd yn lot mwy hawdd, ac, wrth ystyried y ffaith bod sawl cwestiwn roeddwn i am ei ofyn wedi cael ei ofyn yn barod, dwi'n gobeithio y bydd y sesiynau eraill yn lot mwy hawdd na'r un yma. Felly, dyma fi, Steff, yn siarad am y tro cyntaf fel y cynrychiolydd yma yng Ngorllewin De Cymru. Dwi am fachu ar y cyfle i ddweud diolch i'r holl etholwyr hefyd am fy rhoi i yma, ac rwy'n edrych ymlaen at ofyn sawl cwestiwn i chi, Brif Weinidog, dros y blynyddoedd nesaf, a dwi'n eithaf sicr erbyn y diwedd byddwch chi wedi cael hen ddigon ohonof i.

According to Steffan Lewis, the first appearance in the Chamber is the worst, and it gets easier after that first time, and, given the fact that many of the questions I wanted to ask have already been asked, I do hope that the future sessions will be far easier than this one. So, this is me talking for the first time as a representative for South Wales East, and I do want to take the opportunity to thank all constituents for putting me here, and I look forward to asking you, First Minister, a number of questions over the next few years, and I'm sure that by the end of this you'll have had more than enough of me.

I just want to emphasise a point actually that Adam has made, and Peter as well. As we emerge from the pandemic, the restart grants are going to become more important. For example, pubs in Scotland are eligible for restart grants of up to £18,000, whilst most pubs in Wales will be eligible for £7,500 at the absolute most, with many small community pubs only eligible for £2,500. I would welcome some further information from the First Minister or the economy Minister on what the timetable will be for support, as I'm sure the First Minister is aware that the hospitality sector is going to be a very important sector for our economic recovery as we emerge from the pandemic. Diolch yn fawr.

Hoffwn bwysleisio pwynt a wnaeth Adam mewn gwirionedd, a Peter hefyd. Wrth inni gefnu ar y pandemig, bydd y grantiau ailgychwyn yn dod yn bwysicach. Er enghraifft, mae tafarndai yn yr Alban yn gymwys i gael grantiau ailgychwyn o hyd at £18,000, tra bydd y rhan fwyaf o dafarndai yng Nghymru yn gymwys i gael £7,500 ar y mwyaf, gyda llawer o dafarndai cymunedol bach ond yn gymwys am £2,500 yn unig. Byddwn yn croesawu rhagor o wybodaeth gan y Prif Weinidog neu Weinidog yr Economi am yr amserlen ar gyfer cymorth, gan fy mod yn siŵr bod y Prif Weinidog yn ymwybodol y bydd y sector lletygarwch yn sector pwysig iawn ar gyfer ein hadferiad economaidd wrth inni gefnu ar y pandemig. Diolch yn fawr.

15:30

Diolch yn fawr am y cwestiwn ac am beth ddywedodd Luke Fletcher am Steffan Lewis. Mae lot ohonom ni fan hyn yn cofio Steffan, wrth gwrs, a ches i gyfle i gydweithio â fe pan oedd e'n llefarydd Plaid Cymru ar Brexit pan oeddwn i'n gwneud yr un gwaith tu fewn i'r Llywodraeth.

Thank you very much for that question and for what Luke Fletcher said about Steffan Lewis. Many of us remember Steffan, of course, and I had an opportunity to collaborate with him when he was the spokesperson for Plaid Cymru on Brexit, when I worked on that within Government.

I've answered a number of questions on the economy, Llywydd. I don't think there's much more for me to add. Of course, the new Minister will be considering all of these points. We'll be looking to see how we can use the significant sums of money we still have to support businesses and to make sure that that is done in a way that suits us here in Wales, responding to Welsh circumstances and Welsh needs, and making that money as effective as it can be in supporting Welsh businesses.

Rwyf wedi ateb nifer o gwestiynau ar yr economi, Lywydd. Nid wyf yn meddwl bod llawer mwy i mi ei ychwanegu. Wrth gwrs, bydd y Gweinidog newydd yn ystyried yr holl bwyntiau hyn. Byddwn yn edrych i weld sut y gallwn ddefnyddio'r symiau sylweddol o arian sy'n dal i fod gennym i gefnogi busnesau a sicrhau bod hynny'n cael ei wneud mewn ffordd sy'n addas i ni yma yng Nghymru, gan ymateb i amgylchiadau Cymru ac anghenion Cymru, a gwneud yr arian hwnnw mor effeithiol ag y gall fod o ran cefnogi busnesau Cymru.

It's really fantastic that the people of Wales have responded to the regulations and that is why we are in the good position we're in, and particularly the sacrifices made by children on our behalf need to be recognised, as well as the fantastic work done by our NHS and social care staff in keeping people safe or looking after them when they become sick.

As we're now in level 2, I wondered whether your excellent new health Minister or yourself have had the opportunity to look at whether the regulations around out-patient appointments could be amended to make them less restrictive, given the importance of having somebody with you when you're being told what may be difficult news or complicated news to ensure that you've fully understood what you've been told. I think this is a particular concern for those who are pregnant and who wish to have their partners with them, and that isn't always the case, and particularly where the pregnancy isn't going that well or according to plan, it seems to me rather important. At the moment, it's absolutely down to the discretion of individual health boards and individual colleges, so I wondered if you could say anything about how the guidance on how the health service operates, interfaces with individuals could be amended to be a little bit less restrictive given that, obviously, people socially are able to meet in groups of six indoors these days.

Mae'n wych fod pobl Cymru wedi ymateb i'r rheoliadau a dyna pam ein bod yn y sefyllfa dda rydym ynddi, ac yn arbennig mae angen cydnabod yr aberth a wnaethpwyd gan blant ar ein rhan, yn ogystal â'r gwaith gwych a wneir gan ein GIG a'n staff gofal cymdeithasol i gadw pobl yn ddiogel neu i ofalu amdanynt pan fyddant yn sâl.

Gan ein bod bellach ar lefel 2, tybed a yw eich Gweinidog iechyd newydd rhagorol neu chi eich hun wedi cael cyfle i ystyried a ellid diwygio'r rheoliadau ynghylch apwyntiadau cleifion allanol i'w gwneud yn llai cyfyngol, o ystyried pwysigrwydd cael rhywun gyda chi pan fyddwch yn cael clywed yr hyn a allai fod yn newyddion anodd neu'n newyddion cymhleth i sicrhau eich bod wedi deall yn iawn yr hyn a ddywedwyd wrthych. Rwy'n credu bod hwn yn bryder arbennig i'r rhai sy'n feichiog ac sy'n dymuno cael eu partneriaid gyda hwy, rhywbeth nad yw'n digwydd bob amser, ac yn enwedig lle nad yw pethau'n datblygu mor dda â hynny gyda'r beichiogrwydd neu pan nad yw pethau fel y dylent fod, mae'n ymddangos i mi yn bwysig. Ar hyn o bryd, gwneir hyn yn llwyr yn ôl disgresiwn y byrddau iechyd unigol a cholegau unigol, felly roeddwn yn meddwl tybed a allech ddweud unrhyw beth ynglŷn â sut y gellid diwygio'r canllawiau ar y modd y mae'r gwasanaeth iechyd yn gweithredu, ac yn ymwneud ag unigolion, i fod ychydig yn llai cyfyngol o gofio bod pobl, yn amlwg, yn gallu cyfarfod mewn grwpiau o chwech dan do yn gymdeithasol y dyddiau hyn.

Llywydd, I thank Jenny Rathbone for that question, which we've debated a number of times during the whole of the pandemic, and it is one of the hardest areas of all, isn't it, when a couple are expecting a child and are unable to receive the normal sorts of appointments and joint involvement in the birth of a child that we would all want to see. The guidance in Wales encourages the system to be as welcoming as possible, but the reason for discretion is real. Maternity units across Wales vary enormously in terms of the size of the premises, the nature of the layout of buildings and so on, and, obviously, individuals come with different levels of risk themselves. Coronavirus has not gone away; people who are ill with it find themselves in hospital, and it has to be, in the end, a clinical decision made by the team of people looking after the woman and her partner as to how safe it is for other people to be involved directly in appointments. Now, the policy is that wherever it is safe to do so, that is what should happen, but I don't think we are in a position in the Senedd to make those individual clinical judgments in the different physical circumstances and individual circumstances that people face. 

Lywydd, diolch i Jenny Rathbone am y cwestiwn hwnnw, cwestiwn rydym wedi'i drafod droeon yn ystod y pandemig ar ei hyd, ac mae'n un o'r meysydd anoddaf oll, onid yw, pan fydd cwpl yn disgwyl plentyn ac yn methu cael y mathau arferol yr hoffai pawb ohonom eu gweld o apwyntiadau a chyfranogiad ar y cyd yng ngenedigaeth plentyn. Mae'r canllawiau yng Nghymru yn annog y system i fod mor groesawgar â phosibl, ond mae'r rheswm dros ddisgresiwn yn real. Mae unedau mamolaeth ledled Cymru yn amrywio'n fawr o ran maint y safle, natur cynllun adeiladau ac yn y blaen, ac yn amlwg, mae gan unigolion lefelau gwahanol o risg eu hunain. Nid yw coronafeirws wedi diflannu; mae pobl sy'n sâl gyda'r clefyd yn aml yn gorfod mynd i'r ysbyty, ac yn y pen draw mae'n rhaid iddo fod yn benderfyniad clinigol a wneir gan y tîm o bobl sy'n gofalu am y fenyw a'i phartner o ran pa mor ddiogel yw hi i bobl eraill gymryd rhan uniongyrchol mewn apwyntiadau. Nawr, y polisi yw, lle bynnag y mae'n ddiogel gwneud hynny, mai dyna ddylai ddigwydd, ond nid wyf yn credu ein bod mewn sefyllfa yn y Senedd i wneud y penderfyniadau clinigol unigol hynny yn yr amgylchiadau ffisegol gwahanol a'r amgylchiadau unigol y mae pobl yn eu hwynebu.

Thank so much, Presiding Officer. I'd like to begin by congratulating you and our First Minister on returning and resuming your roles in the new session here of 2021.

Now, as I'm sure you can all appreciate, we are all aware of the great debt that we owe to front-line workers of the national health service in Wales, who've had to cope with the tremendous pressure they've been subjected to down to the pandemic. Last year, the Royal College of Nursing ran a survey looking at the impact of the pandemic on front-line staff. It found that more than three quarters of Welsh members who took part reported increased stress, and more than half were worried about their mental health. Sadly, this pressure on NHS staff is unlikely to reduce in the short term as there are now more than 0.5 million people in Wales who are waiting for treatment on NHS waiting lists—a rise of 19 per cent in a year. Of these, 218,000 people have been waiting for more than nine months for treatment. I'd like to ask you, First Minister, what positive action is your Government taking to relieve the pressure on front-line NHS staff as restrictions are lifted. And I know you and many of my honourable colleagues have mentioned the Indian variant, the Brazilian variant and the South African variant, but I'd like to know, as deaths from COVID are rising here in Wales, as per the statement you kindly shared with us today, the Indian variant is actually on the rise. So, what study is being done by the Welsh Government of the potential impact of this new variant and other subsequent variants too? Thank you.

Diolch yn fawr, Lywydd. Hoffwn ddechrau drwy eich llongyfarch chi a'n Prif Weinidog ar ddychwelyd ac ailddechrau yn eich swyddi yn y sesiwn newydd yma yn 2021.

Nawr, fel rwy'n siŵr y gallwch i gyd ei werthfawrogi, rydym i gyd yn ymwybodol o'r ddyled fawr sydd arnom i weithwyr rheng flaen y gwasanaeth iechyd gwladol yng Nghymru, sydd wedi gorfod ymdopi â'r pwysau aruthrol y maent wedi'i wynebu oherwydd y pandemig. Y llynedd, cynhaliodd y Coleg Nyrsio Brenhinol arolwg yn edrych ar effaith y pandemig ar staff rheng flaen. Canfu fod mwy na thri chwarter yr aelodau o Gymru a gymerodd ran wedi nodi lefelau uwch o straen, ac roedd mwy na'u hanner yn poeni am eu hiechyd meddwl. Yn anffodus, mae'r pwysau hwn ar staff y GIG yn annhebygol o leihau yn y tymor byr gan fod mwy na 0.5 miliwn o bobl yng Nghymru bellach yn aros am driniaeth ar restrau aros y GIG—cynnydd o 19 y cant mewn blwyddyn. O'r rhain, mae 218,000 o bobl wedi bod yn aros am fwy na naw mis am driniaeth. Hoffwn ofyn i chi, Brif Weinidog, pa gamau cadarnhaol y mae eich Llywodraeth yn eu cymryd i leddfu'r pwysau ar staff rheng flaen y GIG wrth i gyfyngiadau gael eu codi. Ac rwy'n gwybod eich bod chi a llawer o fy nghyd-Aelodau wedi sôn am amrywiolyn India, amrywiolyn Brasil ac amrywiolyn De Affrica, ond hoffwn wybod, gan fod marwolaethau COVID ar gynnydd yma yng Nghymru yn ôl y datganiad rydych wedi ei rannu gyda ni yn garedig iawn heddiw, mae amrywiolyn India ar gynnydd mewn gwirionedd. Felly, pa astudiaeth sy'n cael ei gwneud gan Lywodraeth Cymru o effaith bosibl yr amrywiolyn newydd hwn ac amrywiolynnau eraill yn sgil hynny hefyd? Diolch.

15:35

Well, I thank Natasha Asghar for her first contribution on the floor of the Senedd as well, and welcome her, of course, as a Member. And her question points to some very significant issues. The stresses and strains on our front-line staff in the health service have been enormous, and we've relied on them hugely to keep us safe during the pandemic, and we're going to have to go on relying on them for many other things we've talked about this afternoon. When the leader of the opposition rightly asks me about a booster programme in the autumn, it will be those same workers that we will be relying on to do that for us. When we talk about the need to be able to get the NHS working on the things that it has to do for everybody else, it will be the same people we will be relying on. So, it's a very important point about making sure that, when we make that ask of them, we are looking after them as well so that their health and well-being can also be considered. 

In terms of what we are doing on making sure we've got the best information on new variants, well, we rely on the advice of the Scientific Advisory Group for Emergencies, the UK committee, but we have our own technical advisory group, and we publish its evidence to Government regularly. We are very fortunate to have one of the most advanced capacities in the world of genome sequencing here. So, part of the effort that's made across the United Kingdom to identify new variants relies on the Welsh capacity that we have, and UK capacity is amongst the very best in the world, partly as a result of that. So, we are very fortunate in having that early-warning system that we're able to deploy here in Wales, and that, alongside the interpretation of that evidence by the scientists who advise us, will be part of our contribution to that wider effort to make sure that new variants are identified as quickly as possible, that we understand the scale and scope of them, and then we're able to take whatever actions we can to go on keeping people in Wales safe.  

Wel, rwy'n diolch i Natasha Asghar am ei chyfraniad cyntaf ar lawr y Senedd hefyd, ac yn ei chroesawu fel Aelod wrth gwrs. Ac mae ei chwestiwn yn cyfeirio at faterion sylweddol iawn. Mae'r straen ar ein staff rheng flaen yn y gwasanaeth iechyd wedi bod yn enfawr, ac rydym wedi dibynnu'n fawr arnynt i'n cadw'n ddiogel yn ystod y pandemig, a bydd yn rhaid inni barhau i ddibynnu arnynt am lawer o bethau eraill rydym wedi sôn amdanynt y prynhawn yma. Pan fydd arweinydd yr wrthblaid yn gofyn i mi, a hynny'n briodol, am raglen atgyfnerthu yn yr hydref, dyma'r gweithwyr y byddwn yn dibynnu arnynt i wneud hynny ar ein rhan. Pan soniwn am yr angen i allu cael y GIG i weithio ar y pethau y mae'n rhaid iddo eu gwneud i bawb arall, byddwn yn dibynnu ar yr un bobl. Felly, mae'n bwynt pwysig iawn ynglŷn â sicrhau, pan fyddwn yn gofyn hynny ganddynt, ein bod yn gofalu amdanynt hwythau hefyd fel y gellir ystyried eu hiechyd a'u lles hwy yn ogystal. 

O ran yr hyn rydym yn ei wneud i sicrhau bod gennym y wybodaeth orau am amrywiolynnau newydd, wel, rydym yn dibynnu ar gyngor y Grŵp Cynghori Gwyddonol ar Argyfyngau, pwyllgor y DU, ond mae gennym ein grŵp cynghori technegol ein hunain, ac rydym yn cyhoeddi ei dystiolaeth i'r Llywodraeth yn rheolaidd. Rydym yn ffodus iawn fod gennym allu gyda'r mwyaf datblygedig yn y byd ar gyfer canfod dilyniant genomau yma. Felly, mae rhan o'r ymdrech a wneir ledled y Deyrnas Unedig i nodi amrywiolynnau newydd yn dibynnu ar y gallu sydd gennym yng Nghymru, ac mae gallu'r DU ymhlith y gorau yn y byd, yn rhannol o ganlyniad i hynny. Felly, rydym yn ffodus iawn o gael system rhybudd cynnar o'r fath y gallwn ei defnyddio yma yng Nghymru, a bydd honno, ochr yn ochr â'r dehongliad o'r dystiolaeth gan y gwyddonwyr sy'n ein cynghori, yn rhan o'n cyfraniad i'r ymdrech ehangach i sicrhau bod amrywiolynnau newydd yn cael eu nodi cyn gynted â phosibl, ein bod yn deall eu graddau a'u cwmpas, a'n bod yn gallu cymryd unrhyw gamau y gallwn wedyn i barhau i gadw pobl Cymru'n ddiogel. 

First Minister, the people of Blaenau Gwent trusted you and the Welsh Government in the handling of this pandemic, and they trusted the decisions that you've been taking over this past year. And you will know, from your visits to Blaenau Gwent, that people wanted to thank you very much for the way in which you've led the Government's response on this, and I certainly want to convey those feelings here this afternoon. 

In terms of how we move forward, there's clearly a discussion and a debate taking place about the sort of support that has been and is currently being provided to different business sectors. And there's clearly a disconnect between what we are hearing and what businesses are telling us about the support they are receiving. Would it be possible, First Minister, for you or the economy Minister to publish a breakdown of the business support that's being provided, either on a sectoral basis or on a more general basis, for us to understand how this disconnect has taken place? There was a debate on this matter on the last day of the last Senedd, in Petitions Committee, but clearly there wasn't an opportunity for the Government to respond at that time. But it may well be that this new Senedd now provides the Government with an opportunity to respond more fully to those businesses who do not feel that they are receiving the support that they require and which they feel they have a right to expect.

Brif Weinidog, fe wnaeth pobl Blaenau Gwent ymddiried ynoch chi a Llywodraeth Cymru i ymdrin â'r pandemig hwn, ac maent wedi ymddiried yn y penderfyniadau rydych wedi bod yn eu gwneud dros y flwyddyn ddiwethaf. Ac fe fyddwch yn gwybod, o'ch ymweliadau â Blaenau Gwent, fod pobl am ddiolch yn fawr iawn i chi am y ffordd y gwnaethoch chi arwain ymateb y Llywodraeth ar hyn, ac rwy'n sicr am gyfleu'r teimladau hynny yma y prynhawn yma.

O ran sut rydym yn symud ymlaen, mae'n amlwg fod trafodaeth a dadl am y math o gymorth sydd wedi'i ddarparu ac sy'n cael ei ddarparu ar hyn o bryd i wahanol sectorau busnes. Ac mae'n amlwg fod diffyg cysylltiad rhwng yr hyn rydym yn ei glywed a'r hyn y mae busnesau'n ei ddweud wrthym am y cymorth y maent yn ei gael. Brif Weinidog, a fyddai modd i chi neu Weinidog yr Economi gyhoeddi dadansoddiad o'r cymorth busnes sy'n cael ei ddarparu, naill ai ar sail sectoraidd neu'n fwy cyffredinol, er mwyn inni ddeall sut y digwyddodd y diffyg cysylltiad? Cafwyd dadl ar y mater ar ddiwrnod olaf y Senedd ddiwethaf, yn y Pwyllgor Deisebau, ond mae'n amlwg nad oedd cyfle i'r Llywodraeth ymateb bryd hynny. Ond mae'n ddigon posibl fod y Senedd newydd hon bellach yn darparu cyfle i'r Llywodraeth ymateb yn llawnach i fusnesau nad ydynt yn teimlo eu bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt ac y teimlant fod ganddynt hawl i'w ddisgwyl.

I thank Alun Davies for that. I very much enjoyed my visit to Blaenau Gwent during the election campaign. It's probably a rare enough experience in political life to find people crossing the road wanting to speak to you, rather than crossing the road to make sure they don't have to speak to you, but that certainly was the case during the time that you and I were campaigning together there.

There is a huge wealth of information in the Welsh Government about business support that has been provided—by sector, by geography, by strand within the economic recovery programme. So, I'll certainly ask the economy Minister to see if there are better ways in which we can make that information available to Members, so that Members can see more easily the enormous scale of help that's been provided to businesses in Wales, the purposes for which that has been provided, and where that money has ended up supporting businesses to survive through these incredibly difficult months.

Diolch i Alun Davies am hynny. Mwynheais fy ymweliad â Blaenau Gwent yn fawr iawn yn ystod ymgyrch yr etholiad. Mae'n debyg ei fod yn brofiad digon prin mewn bywyd gwleidyddol i weld pobl yn croesi'r ffordd am eu bod eisiau siarad â chi, yn hytrach na chroesi'r ffordd i sicrhau nad oes rhaid iddynt siarad â chi, ond roedd hynny'n sicr yn wir yn ystod yr amser roeddech chi a fi'n ymgyrchu gyda'n gilydd yno.

Mae cyfoeth enfawr o wybodaeth yn Llywodraeth Cymru am gymorth busnes sydd wedi'i ddarparu—fesul sector, yn ôl daearyddiaeth, fesul elfen o fewn y rhaglen adferiad economaidd. Felly, byddaf yn sicr yn gofyn i Weinidog yr Economi weld a oes ffyrdd gwell y gallwn sicrhau bod y wybodaeth honno ar gael i'r Aelodau, fel y gall yr Aelodau weld yn haws y raddfa enfawr o gymorth a roddwyd i fusnesau yng Nghymru, y dibenion y'i darparwyd ar eu cyfer, a lle mae'r arian hwnnw wedi bod yn cefnogi busnesau i oroesi drwy'r misoedd hynod anodd hyn.

15:40

I would like to start by paying tribute to my predecessor, Angela Burns, for her tireless work and dedication, not only in this place, but also for the people and constituency of Carmarthen West and South Pembrokeshire.

First Minister, spectators and participants have begun returning to sporting and cultural events as part of the trials that you mentioned as coronavirus regulations are eased. However, the majority of these trials have so far been limited to the south Wales urban area. With the Iron Man competition scheduled to take place in September in Tenby in my constituency, can I ask what plans the Welsh Government has to extend the reach of these trial events over the coming months to ensure that elite events such as this are able to accommodate spectators and bring a much-needed boost to the local economy?

Hoffwn ddechrau drwy dalu teyrnged i'm rhagflaenydd, Angela Burns, am ei gwaith a'i hymroddiad diflino, nid yn unig yn y lle hwn, ond hefyd i bobl ac etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro.

Brif Weinidog, mae gwylwyr a chyfranogwyr wedi dechrau dychwelyd at ddigwyddiadau chwaraeon a digwyddiadau diwylliannol fel rhan o'r treialon y sonioch chi amdanynt wrth i reoliadau coronafeirws gael eu llacio. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o'r treialon hyn wedi'u cyfyngu hyd yma i ardal drefol de Cymru. Gyda chystadleuaeth Iron Man i fod i gael ei chynnal ym mis Medi yn Ninbych-y-pysgod yn fy etholaeth i, a gaf fi ofyn pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i ymestyn cyrhaeddiad y digwyddiadau prawf hyn dros y misoedd nesaf i sicrhau bod digwyddiadau elît fel hyn yn gallu cynnwys gwylwyr a darparu hwb mawr ei angen i'r economi leol?

Once again, welcome to the new Member to the Chamber. He's got a big act to follow in Angela Burns, who was a very significant voice in this Chamber over a number of years, and I'm sure that he will be seeking to emulate the contribution that she made here.

The purpose of the pilot events is exactly to answer the question that has been posed: it is to find ways in which we can open up more of that sector safely. So, the different events that we are piloting are taking different approaches to it to try and make sure that we have a formula that will allow us to reopen more events in Wales, and in all parts of Wales, in a way that will make people who participate in them, and people who are responsible for running them, feel confident that their health is not being put at risk as a result. We will learn a lot through our own pilots. We have Welsh senior civil servants as part of the oversight group of the pilots that are happening across our border, and then, as we bring all that learning together, and of course depending upon the public health context at the time, we'll then be able to apply that learning so that events elsewhere can reopen and do so with confidence.

Unwaith eto, croeso i'r Aelod newydd i'r Siambr. Mae ganddo fwlch mawr i'w lenwi yn sgil ymadawiad Angela Burns, a oedd yn llais sylweddol iawn yn y Siambr hon dros nifer o flynyddoedd, ac rwy'n siŵr y bydd yn ceisio efelychu'r cyfraniad a wnaeth hi yma.

Diben y digwyddiadau peilot yw ateb y cwestiwn sydd wedi'i ofyn ar ei ben, sef dod o hyd i ffyrdd y gallwn agor mwy o'r sector hwnnw'n ddiogel. Felly, mae'r gwahanol ddigwyddiadau rydym yn eu treialu yn mynd ati mewn gwahanol ffyrdd i geisio sicrhau bod gennym fformiwla a fydd yn caniatáu inni ailagor mwy o ddigwyddiadau yng Nghymru, ac ym mhob rhan o Gymru, mewn ffordd a fydd yn gwneud i'r bobl sy'n cymryd rhan ynddynt, a'r bobl sy'n gyfrifol am eu cynnal, deimlo'n hyderus nad yw eu hiechyd yn cael ei beryglu o ganlyniad. Byddwn yn dysgu llawer drwy ein cynlluniau peilot ein hunain. Mae gennym uwch weision sifil Cymreig yn rhan o grŵp goruchwylio'r cynlluniau peilot sy'n digwydd dros y ffin, ac yna, wrth inni ddod â'r holl ddysgu hwnnw at ei gilydd, ac yn dibynnu ar y cyd-destun iechyd cyhoeddus ar y pryd wrth gwrs, byddwn wedyn yn gallu cymhwyso'r dysgu hwnnw fel y gall digwyddiadau mewn mannau eraill ailagor a gwneud hynny'n hyderus.

Diolch, Llywydd. Well, your Government stated last Friday, I quote, that

'organised activities, including wedding receptions can be arranged for up to 30 people indoors and 50 people outdoors',

but added that

'Outdoor receptions cannot take place in private gardens'.

Your written statement on these coronavirus regulations last Friday said that these could only take place in regulated premises. How do you therefore respond to the constituents who contacted me stating, 'The UK Government are to allow responsibly organised outdoor receptions in private gardens to go ahead from 17 May. Please let us in Wales do the same', adding, 'We've already lost a lot of money having to rearrange, as COVID is not covered by insurance, and I fear for mine and my daughter's mental health if we have to rearrange yet again'?

Finally, your written statement last Friday also referred to your vaccination programme. You stated yesterday that it's likely the Welsh Government would want to roll out jabs for children if licences are granted. What plans do you therefore have to offer the COVID-19 vaccine to those under 16 years old as rates of the Indian variant increase across the UK, and in particular to prioritise clinically extremely vulnerable young people?

Diolch, Lywydd. Wel, dywedodd eich Llywodraeth ddydd Gwener diwethaf, ac rwy'n dyfynnu,

'y gellir cynnal gweithgareddau wedi'u trefnu, gan gynnwys derbyniadau priodas ar gyfer hyd at 30 o bobl dan do a 50 o bobl yn yr awyr agored',

ond ychwanegodd

'Ni cheir cynnal derbyniadau awyr agored mewn gerddi preifat'.

Dywedodd eich datganiad ysgrifenedig ar y rheoliadau coronafeirws hyn ddydd Gwener diwethaf mai dim ond mewn safleoedd sy'n cael eu rheoleiddio y gallai'r rhain ddigwydd. Sut rydych chi'n ymateb felly i'r etholwyr a gysylltodd â mi i ddweud, 'Mae Llywodraeth y DU yn caniatáu i dderbyniadau awyr agored wedi'u trefnu'n gyfrifol mewn gerddi preifat fynd rhagddynt o 17 Mai. Gadewch i ni yng Nghymru wneud yr un peth', gan ychwanegu, 'Rydym eisoes wedi colli llawer o arian yn gorfod aildrefnu, gan nad oes yswiriant ar gyfer COVID, ac rwy'n pryderu ynglŷn â fy iechyd meddwl i ac iechyd meddwl fy merch os oes rhaid i ni aildrefnu eto fyth'?

Yn olaf, cyfeiriodd eich datganiad ysgrifenedig ddydd Gwener diwethaf hefyd at eich rhaglen frechu. Fe ddywedoch chi ddoe ei bod yn debygol y byddai Llywodraeth Cymru am gyflwyno pigiadau i blant pe bai trwyddedau'n cael eu rhoi. Pa gynlluniau sydd gennych chi felly i gynnig y brechlyn COVID-19 i'r rhai o dan 16 oed wrth i gyfraddau amrywiolyn India gynyddu ledled y DU, ac yn arbennig er mwyn blaenoriaethu pobl ifanc sy'n agored iawn i niwed yn glinigol?

Llywydd, children who are extremely clinically vulnerable are already receiving vaccination in Wales down to the age of 12. We won't be offering vaccination to children until there is a licensed vaccine to do so.

As far as weddings are concerned, I have huge sympathy for those many families who have arranged and rearranged wedding receptions. That must be a really difficult thing to have to do in your lives. But I make no apologies at all for having those receptions in regulated premises. That is for a reason. It is because regulated premises are able to take all the necessary actions to safeguard the health of people who mingle together in those circumstances. That is why we have retained in Wales the obligation, if you're having a wedding reception, to have it in such a place, because that keeps you safe and it keeps other people safe as well. That has always been our top priority as a Government. 

Lywydd, mae plant sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol eisoes yn cael eu brechu yng Nghymru i lawr at 12 oed. Ni fyddwn yn cynnig brechiad i blant nes bod brechlyn trwyddedig ar gael ar gyfer gwneud hynny.

O ran priodasau, mae gennyf gydymdeimlad enfawr â'r teuluoedd niferus sydd wedi trefnu ac aildrefnu derbyniadau priodas. Rhaid bod hynny'n beth anodd iawn i'w wneud yn eich bywydau. Ond nid wyf yn ymddiheuro o gwbl am y gofyniad i gael y derbyniadau hynny mewn safleoedd sy'n cael eu rheoleiddio. Mae yna reswm dros hynny. Mae hynny oherwydd bod safleoedd sy'n cael eu rheoleiddio yn gallu rhoi'r holl fesurau angenrheidiol ar waith i ddiogelu iechyd pobl sy'n cymysgu â'i gilydd o dan yr amgylchiadau hynny. Dyna pam ein bod wedi cadw'r rhwymedigaeth yng Nghymru, os ydych yn cael derbyniad priodas, i'w gael mewn lleoliad o'r fath, oherwydd mae hynny'n eich cadw'n ddiogel ac mae'n cadw pobl eraill yn ddiogel hefyd. Dyna yw ein prif flaenoriaeth bob amser fel Llywodraeth.

15:45

Diolch i'r Prif Weinidog, a diolch ichi i gyd. Dyna ddiwedd ein gwaith ni am y dydd heddiw. 

Thank you, First Minister, and thank you all. That brings today's proceedings to a close. 

Daeth y cyfarfod i ben am 15:46.

The meeting ended at 15:46.