Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Climate Change, Environment and Rural Affairs Committee - Fifth Senedd

04/12/2019

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Jenny Rathbone AM
Joyce Watson AM
Llyr Gruffydd AM
Mike Hedges AM Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Andrea Storer Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Marc Wyn Jones Clerc
Clerk

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Dechreuodd y cyfarfod am 09:30.

The meeting began at 09:30.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
1. Introductions, apologies, substitutions and declarations of interest

Can I welcome Members to the meeting of the Climate Change, Environment and Rural Affairs Committee? Can I ask Members if they have any interests to declare? None. 

2. Papur(au) i’w nodi
2. Paper(s) to note

Can we note the papers listed under items 2.1 and 2.2: correspondence between the First Minister and the Chair of the External Affairs and Additional Legislation Committee, and the Welsh Government's response to the committee's report on environmental principles and governance post Brexit? 

3. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
3. Motion under Standing Order 17.42(vi) to resolve to exclude the public from the remainder of the meeting

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(vi).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Can I move a motion under Standing Order 17.42 to resolve to exclude the public from items 4, 5, 6, 7 and 8 of today's meeting? Yes? Okay. 

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 09:30.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 09:30.