National Assembly for Wales

Back to Search

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Climate Change, Environment and Rural Affairs Committee

16/10/2019

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Andrew R.T. Davies AM
Jenny Rathbone AM
Joyce Watson AM
Llyr Gruffydd AM
Mike Hedges AM Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
Neil Hamilton AM

Swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru a oedd yn bresennol

National Assembly for Wales Officials in Attendance

Andrea Storer Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Elfyn Henderson Ymchwilydd
Researcher
Marc Wyn Jones Clerc
Clerk

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Dechreuodd y cyfarfod am 09:19.

The meeting began at 09:19.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
1. Introductions, apologies, substitutions and declarations of interest

Bore da. Good morning, everybody. Can I welcome Members to the meeting? Are there any interests that Members wish to declare? 

2. Papurau i'w nodi
2. Paper(s) to note

We've got papers to note: from myself to the Future Generations Commissioner for Wales in relation to the future generations report; from the Minister for Environment, Energy and Rural Affairs, the Minister for Economy and Transport and the Minister for Education in relation to a quadrilateral meeting with the Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy; from the Chair of the Economy, Infrastructure and Skills Committee in relation to the draft national development framework; and from the Minister for Environment, Energy and Rural Affairs in relation to the Chair of Natural Resources Wales. Are we happy to note that correspondence? Yes. Nobody wants to raise anything.

3. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod hwn
3. Motion under Standing Order 17.42 (vi) to resolve to exclude the public for this meeting

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(vi).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Can I move a motion under Standing Order 17.42 to resolve to exclude the public from the remainder of the meeting? Please say, 'Yes'.

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 09:19.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 09:19.

Explore the National Assembly for Wales