National Assembly for Wales

Back to Search

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Equality, Local Government and Communities Committee

06/02/2019

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Carwyn Jones AM
Huw Irranca-Davies AM
Jenny Rathbone AM
John Griffiths AM Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
Leanne Wood AM
Mark Isherwood AM
Mohammad Asghar AM

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Catherine Hunt Ail Glerc
Second Clerk
Lisa Griffiths Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Osian Bowyer Ymchwilydd
Researcher

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Dechreuodd y cyfarfod am 10:00.

The meeting began at 10:00.

1. Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau
1. Introductions, Apologies, Substitutions and Declarations of Interest

Okay, everyone. Welcome to this meeting of the Equalities, Local Government and Communities Committee. Item 1 on our agenda today is introductions, apologies, substitutions and declarations of interest. We've had one apology from Gareth Bennett. Are there any declarations of interest? No. 

2. Papurau i'w Nodi
2. Papers to Note

We will move on to item 2, which is papers to note. We have one paper, which is from the Scottish Parliament's Equalities and Human Rights Committee, and it relates to their inquiry, 'Getting Rights Right: Human Rights and the Scottish Parliament'. Is committee content to note that paper? 

3. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i Wahardd y Cyhoedd o Weddill y Cyfarfod
3. Motion under Standing Order 17.42(vi) to Resolve to Exclude the Public from the Remainder of the Meeting

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(vi).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

The next item on our agenda today, item 3, is a motion under Standing Order 17.42 to resolve to exclude the public for the remainder of the meeting. Is committee content so to do? Okay. We will move to private session. 

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 10:01.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 10:01.

Explore the Welsh Parliament