Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Children, Young People and Education Committee - Fifth Senedd

30/01/2019

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Dawn Bowden AM
Janet Finch-Saunders AM
Lynne Neagle AM Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
Sian Gwenllian AM
Suzy Davies AM

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Llinos Madeley Clerc
Clerk
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc
Deputy Clerk

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Dechreuodd y cyfarfod am 09:30.

The meeting began at 09:30.

1. Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau
1. Introductions, Apologies, Substitutions and Declarations of Interest

Good morning, everyone. Welcome to the Children, Young People and Education Committee. We've received apologies for absence from Michelle Brown and there is no substitute.

Can I ask whether there are any declarations of interest? No. Okay. Thank you.

2. Papurau i'w Nodi
2. Papers to Note

Item 2 this morning is papers to note. Paper to note 1 is a letter from the Minister for Education, following the scrutiny session on Estyn's annual report. Paper to note 2 is a letter from me to the Minister for Health and Social Services, following up the scrutiny session on 10 January. Paper to note 3, a letter from me as Chair to the Welsh Local Government Association and the Association of Directors of Education in Wales, following the scrutiny session with the Minister on 10 January. Paper to note 4, a letter from the Children's Commissioner for Wales on elective home education. Paper to note 5, a letter from the Children's Commissioner for Wales on tier 4 child and adolescent mental health services in-patient services in Wales. Paper to note 6 is a letter from the north Wales perinatal mental health team, following our scrutiny session with the Minister for Health and Social Services on 10 January. Paper to note 7 is a letter from the committee to the Minister for Health and Social Services on in-patient CAMHS provision, and paper to note 8 is a letter from me to the Welsh Health Specialised Services Committee, also on CAMHS in-patient provision.

Are Members happy to note those? Thank you very much.

3. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o Weddill y Cyfarfod a'r Cyfarfod Cyfan ar 13 Chwefror
3. Motion under Standing Order 17.42 to Resolve to Exclude the Public from the Remainder of the Meeting and from the Whole of the Meeting on 13 February

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfod cyfan ar 13 Chwefror yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(ix).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting and the whole of the meeting on 13 February in accordance with Standing Order 17.42(ix).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Item 3, then, is for me to propose in accordance with Standing Order 17.42 that the committee resolves to meet in private for the remainder of the meeting and the whole of the meeting on 13 February. Are Members content? Thank you.

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 09:32.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 09:32.