National Assembly for Wales

Back to Search

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

External Affairs and Additional Legislation Committee

19/03/2018

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

David Rees AM Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
Jack Sargeant AM
Jane Hutt AM
Mark Isherwood AM

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Elisabeth Jones Cynghorydd Cyfreithiol
Legal Adviser
Gemma Gifford Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Nia Moss Ymchwilydd
Researcher
Rhys Morgan Ail Glerc
Second Clerk

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Dechreuodd y cyfarfod am 14:00.

The meeting began at 14:00.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
1. Introductions, apologies, substitutions and declarations of interest

Good afternoon and can I welcome Members and the public to this afternoon's meeting of the External Affairs and Additional Legislation Committee? Can I remind Member that the meeting is bilingual? If you require simultaneous translation from Welsh to English, that's available on the headphones via channel 1. If you require amplification, that's available on the headphones via channel 0.

Please can I remind you to turn your mobile phones off, or any other equipment which may interfere with the broadcasting equipment? There are no scheduled fire alarms today, so if one occurs, follow the directions of the ushers, please.

And we've received apologies from Steffan Lewis and Jenny Rathbone.

2. Papurau i'w nodi
2. Papers to note

Can we move on to the next item, which is papers to note? Can Members note the letter from Alun Cairns MP, Secretary of State for Wales, regarding the EU withdrawal Bill and the common frameworks? Are Members happy to note that letter, which reflects—? Yes? Then we note it.  

3. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
3. Motion under Standing Order 17.42(vi) to resolve to exclude the public from the remainder of the meeting

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(vi).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

The next item on the agenda, therefore, is, under Standing Order 17.42(vi), to resolve to exclude the public from the remainder of today's meeting. Are Members content to go into private session for the remainder of today's meeting? 

I see Members are, therefore we'll move into private session for the rest of the meeting.

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 14:01.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 14:01.

Explore the Welsh Parliament