Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Public Accounts and Public Administration Committee

23/11/2022

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Mabon ap Gwynfor MS
Mark Isherwood MS
Mike Hedges MS
Natasha Asghar MS
Rhianon Passmore MS

Y rhai eraill a oedd yn bresennol

Others in Attendance

Adrian Crompton Auditor General for Wales, Audit Wales
Auditor General for Wales, Audit Wales
Claire Flood-Page Archwilio Cymru
Audit Wales
Helen Jones Archwilio Cymru
Audit Wales
Mark Jeffs Archwilio Cymru
Audit Wales
Matthew Mortlock Archwilio Cymru
Audit Wales
Stephen Lisle Swyddfa Archwilio Cymru
Wales Audit Office

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Fay Bowen Clerc
Clerk
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol
Legal Adviser
Lisa Hatcher Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Owain Davies Ail Glerc
Second Clerk

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Cyfarfu’r pwyllgor yn y Senedd a thrwy gynhadledd fideo.

Dechreuodd y cyfarfod am 09:16.

The committee met in the Senedd and by video-conference.

The meeting began at 09:16.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon
1. Introductions, apologies and substitutions

Well, bore da, croeso. Good morning and welcome to this meeting of the Public Accounts and Public Administration Committee. I'd like to start by welcoming our new member, Mabon ap Gwynfor MS, as a new member to the committee. I'm confident that you'll contribute as positively as your predecessor, so no doubt you'll live up to that expectation. No apologies for absence have been received. Do Members have any declarations of registrable interest? No. Thank you.

2. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:
2. Motion under Standing Order 17.42 to resolve to exclude the public from the meeting for the following business:

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42.

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

For the next item, I propose that, in accordance with Standing Order 17.42(ix), the committee resolves to meet in private for the remainder of today's meeting. Are all Members content?

Thank you. As no Member objects, we will therefore please go into private session.

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 09:17.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 09:17.