Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Children, Young People and Education Committee

31/03/2022

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Buffy Williams MS
James Evans MS
Jayne Bryant MS Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
Ken Skates MS
Laura Anne Jones MS
Sioned Williams MS

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Dr Paul Worthington Ymchwilydd
Researcher
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol
Legal Adviser
Michael Dauncey Ymchwilydd
Researcher
Naomi Stocks Clerc
Clerk
Rosemary Hill Ymchwilydd
Researcher
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Siân Hughes Ymchwilydd
Researcher
Sian Thomas Ymchwilydd
Researcher
Tom Lewis-White Ail Glerc
Second Clerk

Cyfarfu’r pwyllgor drwy gynhadledd fideo.

Cyfarfu’r pwyllgor yn gyhoeddus rhwng 9:00 a 9:02 a derbyniwyd cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(ix).

Nid oes recordiad ar gael o’r cyfarfod.

The committee met by video-conference.

The committee met in public between 9:00 and 9:02 and agreed a motion to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(ix).

No recording is available of the meeting.