Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Economy, Trade, and Rural Affairs Committee

30/09/2021

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Carolyn Thomas MS Yn dirprwyo ar ran Sarah Murphy
Substitute for Sarah Murphy
Hefin David MS
Luke Fletcher MS
Paul Davies MS Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
Samuel Kurtz MS
Vikki Howells MS

Y rhai eraill a oedd yn bresennol

Others in Attendance

Ben Cottam Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru
Federation of Small Business Wales
David Chapman UK Hospitality Cymru
UK Hospitality Cymru
Martin Cox Cyfoeth Naturiol Cymru
Natural Resources Wales
Paul Slevin Chambers Wales
Chambers Wales
Robert Vaughan Cyfoeth Naturiol Cymru
Natural Resources Wales
Sara Jones Consortiwm Manwerthu Cymru
Welsh Retail Consortium
Suzy Davies Cynghrair Twristiaeth Cymru
Wales Tourism Alliance

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol
Legal Adviser
Lara Date Ail Glerc
Second Clerk
Robert Donovan Clerc
Clerk
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc
Deputy Clerk

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Cyfarfu’r pwyllgor yn y Senedd a thrwy gynhadledd fideo.

Dechreuodd y cyfarfod am 09:44.

The committee met in the Senedd and by video-conference.

The meeting began at 09:44.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
1. Introductions, apologies, substitutions and declarations of interest

Bore da a chroeso, bawb, i drydydd cyfarfod Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig y Senedd, a'r cyntaf i gwrdd ar ffurf hybrid. Mae rhai Aelodau yn bresennol yn yr ystafell, ac mae eraill ar Zoom. Mae'r holl dystion yn bresennol trwy Zoom, a bydd cyfarfod y pwyllgor fel arfer yn cael ei ddarlledu yn fyw ar Senedd.tv. Cafwyd un ymddiheuriad, a hwnnw gan Sarah Murphy, sy'n sâl ac rŷm ni'n dymuno gwellhad buan iddi hi. Dwi'n falch iawn i groesawu Carolyn Thomas, sydd wedi cytuno i ddirprwyo ar ran Sarah heddiw. Croeso cynnes i chi. Oes yna unrhyw fuddiannau hoffai Aelodau eu datgan? Sam.

Good morning. I'd like to welcome everyone to this third meeting of the Senedd's Economy, Trade and Rural Affairs Committee, and the first to meet in a hybrid format. Some Members are attending in the room, and others are on Zoom. All witnesses are attending via Zoom, and the committee meeting will as usual be broadcast live on Senedd.tv. We've received one apology, from Sarah Murphy, who is unwell and we wish her a speedy recovery. I'm very pleased to welcome Carolyn Thomas, who is substituting on behalf of Sarah. So, a warm welcome to you. Are there any declarations of interest? Sam. 

09:45

Yes, I declare an interest as a director of the charity Wales Federation of Young Farmers Clubs. 

Dyna ni, diolch yn fawr iawn. Oes yna unrhyw fuddiannau eraill hoffai Aelodau eu datgan? Carolyn Thomas. 

Thank you very much. Any other declarations of interest Members would wish to declare? Carolyn Thomas. 

I always declare that I'm a councillor, just in case. 

2. Papurau i'w nodi
2. Papers to note

Dyna ni. Symudwn ni, felly, ymlaen at eitem 2, papurau i'w nodi. Rŷm ni wedi derbyn dau lythyr: llythyr oddi wrth yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd; ac rŷm ni wedi derbyn llythyr oddi wrth Gadeirydd Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad mewn perthynas â sgrwtineiddio fframweithiau cyffredin. Oes yna unrhyw fater hoffai Aelodau ei godi yn sgil y ddau bapur yma? Unrhyw beth o gwbl? Na, dwi ddim yn gweld neb sydd eisiau dod i fewn. 

Okay. We'll move on, therefore, to item 2, papers to note. We've received two pieces of correspondence: a letter from the Competition and Markets Authority; and a letter from the Chair of the Legislation, Justice and Constitution Committee in relation to scrutiny of common frameworks. Are there any issues that Members would wish to raise in light of these two papers? Anything? No, I don't see that anyone wishes to make a contribution there. 

3. Adolygiad o Reoliadau Adnoddau Dwr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021
3. Review of The Water Resources (Control of Agricultural Pollution) (Wales) Regulations 2021

Felly, symudwn ni ymlaen at eitem 3, a hynny yw adolygiad o'r Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021. Ym mis Mehefin pleidleisiodd y Senedd yn unfrydol i'r pwyllgor cyfrifol fynd ati ar fyrder i adolygu'r Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021, a chyflwyno argymhellion i'r Senedd. Bydd y pwyllgor hwn nawr yn bwrw ymlaen â'r adolygiad hwnnw. Ym mis Gorffennaf eleni, gwnaeth NFU Cymru ddwyn achos yn yr Uchel Lys i geisio caniatâd i herio'r rheoliadau yma. Penderfynodd yr Uchel Lys ganiatáu y cais am adolygiad barnwrol, ac mae gwrandawiad nawr wedi ei restru ar gyfer 26 a 27 Hydref eleni.

Mae'r trafodion cyfreithiol hyn yn ychwanegu lefel o gymhlethdod at yr adolygiad hwn. Ni fydd y pwyllgor yn ystyried cyfreithlondeb y rheoliadau hyn. Bydd yn cynnal yr adolygiad hwn o safbwynt polisi yn unig. Mae'r Aelodau hefyd wedi dewis clywed tystiolaeth gychwynnol gan Gyfoeth Naturiol Cymru heddiw, yn unol â'r brys a nodwyd ym mhenderfyniad y Cyfarfod Llawn. Fodd bynnag, i helpu tystion i roi tystiolaeth well, byddwn ni nawr yn clywed gan yr undebau amaethyddol a chyrff amgylcheddol ym mis Tachwedd. 

Felly, a gaf i groesawu heddiw gynrychiolwyr Cyfoeth Naturiol Cymru i'n sesiwn cyntaf ni, ac efallai y gall y cynrychiolwyr gyflwyno eu hunain ar gyfer y Record, ac wedyn gallwn ni symud yn syth i gwestiynau? Felly, os caf i ofyn i'r cynrychiolwyr ddim ond i gyflwyno eu hunain, a dechrau gyda Mr Vaughan.

So, we will move on to item 3, which is the review of the Water Resources (Control of Agricultural Pollution) (Wales) Regulations 2021. In June, the Senedd unanimously voted for the responsible committee to urgently review the Water Resources (Control of Agricultural Pollution) (Wales) Regulations 2021, and present recommendations to the Senedd. This committee will be taking forward that review. In July of this year, NFU Cymru issued proceedings in the High Court for permission to challenge the regulations. The High Court decided to accept their application for judicial review, and a hearing has now been listed for 26 and 27 October of this year. 

The legal proceedings do add a level of complexity to this review. The committee will not be looking at the legality of these regulations. We will be undertaking this review from a purely policy perspective. Members have also chosen to hear initial evidence from Natural Resources Wales today, in line with the urgency noted in the Plenary resolution. However, to help witnesses to give better evidence, we will hear from the farming unions and environmental organisations in November. 

So, may I welcome representatives of NRW to our first session, and perhaps you could introduce yourselves for the Record, and then we will move immediately to questions? So, if I could ask you to introduce yourselves for the Record, starting with Mr Vaughan.

Yes, good morning. Thank you, Chairman. My name's Bob Vaughan. I'm sustainable land manager for Natural Resources Wales and I work, obviously, on this particular subject. 

Good morning, everyone. My name is Martin Cox. I'm the head of operations for north-west Wales, and I also undertake a co-ordinating role across our operations directorate for our regulatory regimes. And if it's possible, Chair, could we make a quick comment regarding the judicial review, just to offer our position on it and clarify one or two matters? 

Yes, okay. As you mentioned, the judicial review is ongoing and the respondent in the proceedings is the Welsh Ministers, and NRW is named as an interested party due to our role as an adviser to Welsh Government. We're not currently taking an active role in the proceedings, but that could change at any moment. So, in light of that, we're necessarily limited in the responses that we can provide this morning, and we clearly don't want to risk unintentionally impeding in any way these proceedings, or prejudicing the outcome of those proceedings. So, we will have to try and restrict our responses to matters of fact and public record, and if we're asked to offer an opinion, we'll probably have to try and present that in terms of generic issues rather than specific to matters that could be subject to the judicial review. Thank you.

09:50

Okay. Thank you very much indeed for that. Perhaps I can kick off with just a few questions to start off with. Can you as an organisation perhaps provide us with an overview of the extent of water pollution incidents over the last five years? What has been the cause of these incidents? Which sectors are actually responsible, based on the monitoring that you've done over the last five years?

I'll take a lead on that—

Yes, I'll take a lead on that. We obviously monitor watercourses, coastal waters, lakes and other bodies of water, ground water, right across Wales. That is part of our role, and in doing so we pick up the quality and the quantity of those resources. We also respond as an enforcer to incidents that happen across Wales where pollution occurs. It's quite difficult to say that there is any trend in any particular position, because weather and other conditions mean that you get a variation in the levels of pollution from year to year, but it is, I suppose, quite clear to say that you get a number of different types of pollutant, whether that's wash-off from agricultural activity, incidents from water treatment, background natural pollution. As a consequence of our legacy industrial background, we get a lot of contaminated land and mine waters. So, we get a whole range of different types of pollutant, and the key ones that we pick up from year to year are, principally, water industry issues, issues such as agriculture, forestry, natural resources as I've mentioned, wash-off from urban areas—a whole range of different types of pollutant. I guess the levels of incidents from ones that we haven't been able to control are in the order of about 1,000 a year—between 800 and 1,000 different incidents a year.

Right. Obviously, in the past, some nitrate vulnerable zones have actually been introduced for certain areas. Would you say that those NVZs have worked and you've seen a decrease in the number of incidents in those particular areas?

Wales has got a very number of nitrate vulnerable zone designated areas at the moment. Prior to the implementation of the new regulations, it was less than 3 per cent—about 2.4 per cent of Wales was designated. The idea of that was that more stringent controls were put in place to prevent nitrates, and it is just nitrates, not other pollutants as I've mentioned previously. There are a whole range of different pollutants that occur; nitrates is just one of those, as a nutrient. We've allocated 2.4 per cent in the designated areas, and it's difficult to say that the incidents have reduced. On the monitoring that we've done over a number of years on these areas, we've identified pollutions that still occur. So, it doesn't stop it from happening, but it does put additional controls in place to reduce the risk of things happening.

So, you can't really tell us whether they've worked or not in those cases.

Certainly, from our experience, both in Wales—. As I say, we've got a very limited area, so it's difficult to give a bigger picture because it's such a small part of it—just pockets of NVZs across Wales—but our knowledge from other parts of the country and into Europe is that there hasn't been a reduction, mainly, in nitrate levels within the ground as a consequence of the designations happening. Very few areas that have been designated have actually come out of designation.

Okay, thanks. I see that Sam Kurtz would like to come in on this. Sam.

Thank you, Chair. Good morning, both. There was an interesting point made there with regard to the monitoring of nitrates, or nitrates only, with regard to this NVZ. Is it your understanding that, with water treatment plants and their monitoring of only phosphates and not nitrates, there is a potential blind spot in looking to alleviate the problem of watercourse pollution?

No. We monitor the whole range of different types of pollutants, whether those are phosphates or nitrates—all of those nutrients that might end up in a watercourse—both from agricultural land activity and from our own use, you know, as public citizens using sewerage works or private treatment works. We monitor all of those materials and we monitor a lot of others as well. So, we're looking at levels of metals in watercourses, we're looking at chemicals, pesticides and so on and so forth. A whole range of different items is looked at. I do not think that there's a blind spot.

09:55

Okay, thank you. That's helpful clarity, because I visited a treatment plant where—my understanding, and I'm happy to be proved wrong on it—they treat for phosphates but not nitrates when discharging from a treatment plant. So, if they're not treating nitrates and they're being released into the watercourse—I know you're saying that they're being monitored—if they're not being treated at the treatment plant, is there an issue there, potentially?

The reaction on that is that, in a sewerage treatment works, they're cleaning up the material that's brought via the public sewer. They will be treating nitrates, but what happens is that phosphates are quite difficult to remove from water in the treatment works and they will have put a specific phosphate-removal plant on those particular works. But, the treatment that is ongoing has to meet a particular standard for the receiving watercourse, so they will have consent to discharge that water from the sewerage works to reach particular standards and, as a consequence, the nitrate level that may still be discharged will be within the limits that are set by NRW for the consent of those treatment works.

Thank you. Finally, Chair, just on that point, you mentioned monitoring of it. Slightly separate to this, potentially, is the combined sewer overflows and their monitoring and EDMs—event duration monitors. A freedom of information request that my office put in to Natural Resources Wales says that it's, 'Important to emphasise that the apparent trend of increased spills is not misinterpreted, as this would be a result of an increased number of event duration monitors being installed and subsequent available data reported'. So, has there been a period of data not being collected as fully as is being collected now in the preparation of policy, as it were? 

Combined sewer overflows are a different topic to the regulations that we're looking at at the moment; they don't come over. Both, obviously, affect watercourses and CSOs are a pressure release within the public sewer system. The key thing to think on there is that, over the years, as we've understood the sewerage system more, we've been able to identify where the CSOs are. Over a long period of time—this is over a number of decades—we've been trying to reduce the number of spills that happen on these sites, because they are unregulated in the content, but they have to meet particular standards in the number of spills that happen a year. If we find CSOs are exceeding that spill level, then actions have to happen.

Now, to understand how frequently they spill, we'd have to put in—Welsh Water have to put in, and the other water companies have to put in—monitors to make sure that they are meeting the standard that we set. 

Okay. I know that Hefin David would like to come in on this as well—Hefin.

As an extension to Sam's line of enquiry, in my constituency we've seen pollution incidents and I've met with NRW about those specific incidents. Notwithstanding the issue about the wider Wales-wide NVZ, one of the things that officers of your organisation said to me was, 'Well, it would be really helpful if not just a nitrate zone was created but a phosphate one as well, so we'd have power over nitrates and phosphates in the same way that we've got, currently, power over nitrates, or will be proposed to in the regulations'. Is that an understanding that I should have—that you would welcome a bit more power over phosphate regulation as well as nitrates?

The reality is that we've got a whole range of different types of pollutants out there, and phosphates and nitrates are nutrient pollutants, and we want to have control over all of them. In my opinion, you can't just deal with one pollutant; you've got to try to deal with all of them to put our watercourses and the environment back into the situation that we want. 

We talk, as NRW, through our powers under the Environment (Wales) Act 2016, of introducing the sustainable management of natural resources. Phosphates, for example, are not a sustainable source of material for agriculture; they will run out eventually, and so our flagrant use of them at the moment means that we are using up a non-sustainable resource. So, yes, we want to have control over all of these; we want to make sure that nutrients such as nitrates and phosphates are used for their proper use and we do not throw them away, literally, into watercourses. We want to make sure that, both in terms of the amount of use they can have—. And let's be quite honest about this, nutrients have a huge value to agriculture. We want to see them used appropriately in agriculture. We do not want to see them wasted, because that's a loss to the farms.

10:00

Can I therefore understand then—? I'm coming to this as a complete novice when it comes to the knowledge of the area, but we're talking about nitrate vulnerable zones. Why are we specifically concentrating on nitrates when there are so many other issues beyond that?

That is correct. The nitrate vulnerable zone issue came up back in the 1970s and 1980s as a result of high levels of nitrates in groundwater, which affect human health. So, nitrate vulnerable zones were brought in across Europe to control that. I don't know whether some of you have ever come across blue baby syndrome; it affects the condition of young children because of high nitrates in water supplies. So, that's where it originated from. And obviously, high levels of all sorts of nutrients can have consequences, and we saw that in the Wye in the last few years, where high levels of nutrients were causing algal blooms and so on within watercourses. What we want to see is a reduction of all of those types of pollutants from watercourses down to background levels so that it is not having an impact. So, yes, in answer: are we concentrating on one or the other? As far as NRW is concerned, we're trying to deal with the whole spectrum of different pollutants. Phosphates and nitrates are part of that mix.

Just one last question, Chair; I appreciate your indulgence. I'm just trying to understand: why concentrate solely on nitrates when there are so many other pollutants?

That's something that you would have to ask Welsh Government. We—

Yes, we will. Thank you, Hefin. If I can now bring Carolyn Thomas in who's got a set of questions. Carolyn.

Thank you, Chair. What are NRW's duties under the new regulations and have NRW been provided with sufficient resource to undertake these duties? Thank you.

Thank you for that. Our role under the regs—regulation 47—is to be the responsible enforcing officer of the regulations. So, we have that duty to carry them out. As you know, these regulations extend beyond the nitrate vulnerable issue that we've just been talking about because they go into SSAFO as well—silage, slurry and agricultural fuel oil rules. So, it's slightly wider, but we have the role of undertaking that. 

The position that NRW is in at the moment is we have had discussions with Welsh Government on the resources of this, but to date, we haven't had extra resources to undertake the regulations work, and we are still in discussions with Welsh Government on that. In the meantime, we've been redeploying our staff to make sure that we're in a position and are trained up to actually look at the work. But the regulations themselves provide us with a massive workload.

I could imagine that recruiting and training up people would be an issue as well, so—.

Yes, as it is for all organisations. We've been affected over the last few years, as has every other public body, in terms of the resources we have and this is another challenge for us.

Perhaps I could just comment on that as well. This situation is common with any new duty that we would be given and that we would have to take up. So, we've been in discussions with Welsh Government about the type of regulatory approach they wanted to take for the regime and what the resourcing implications were of the different types of approach that could be taken. And also, whether that would be new resource or whether we would redeploy existing resource and reprioritise. So, it's a common situation with any new regulations; we would go through those discussions with Government.

As far as resources are concerned, how much resource do you think and anticipate you will require in order to make sure that you’ll be able to carry our your duties under these new regulations? Do you have any idea of the resources you'd actually require?

10:05

Shall I jump in, Martin? We’ve provided a range of different types of resource level to undertake this work, and those discussions are ongoing with Welsh Government. They range quite considerably from a minimum viable product, where we are looking at around 60 staff, up to the full role, which is well over 200.

No, thank you. I think that that's okay. It's the same with every public body at the moment as well, though, regarding recruitment for any new legislation and duties. But I understand the importance of having the resources as well. Thank you.

We have been going through recruitment rounds over the last year and a half for some of the types of officers that would be involved in this work and, generally, we’ve been relatively successful in recruiting into those roles. They’re seen by a lot of people as interesting, rewarding roles that are secure and offer interesting, reasonably paid jobs. So, we haven’t seen particular difficulties in recruiting officers to our environment teams. But, of course, it depends how many you're trying to recruit. 

Okay. Thank you. If I can now bring Hefin David in. Hefin.

In your professional judgement, to what extent will we be able to see a recognisable, measurable improvement in water quality as a result of a nitrate vulnerable zone for all of Wales?

That’s a very difficult question to answer, and we’re so new into the work. What I would suggest is that Welsh Government had to undertake a regulatory impact assessment on the impact of these activities to support their proposals, and I’d point you to that, to look at that document, to identify what they were saying were the benefits of the regulations.  

Do you feel that they would have a benefit with regard to water quality? 

Yes, they will have a benefit. I think the question is how much of a benefit they would have. 

Okay. And how long will it take us to conceptualise that benefit and understand it?

It’s very difficult to put any timescale on it because we get such vagaries of weather and other impacts that hide the trends that we have. You only have to look at the pollution incidents that we’ve had over the last say 20 years, and they range quite considerably because weather plays such an important aspect in the pollution that might occur.

We probably have to be a little bit careful about getting drawn into conjecture because of the judicial review proceedings, but there are lots of obviously benefits within the regulations. So, for example, one of the things they do is they convert a number of the elements of the code of good agricultural practice onto a statutory footing, which will help us in implementing those requirements. So, it isn’t just about the NVZ side. There are lots of things from a regulatory perspective that we would see as positive elements in the regulations, but I don’t think we can really offer much of a view on what the long-term impact would be at the minute.

But you would have had discussions about that impact with the Welsh Government in the preparation of the regulations.

We provided advice to Welsh Government on the regulations, yes.

Okay. What about the positive outcomes for farm businesses? Are there positive outcomes for farm businesses of an NVZ?

Again, it's very difficult for us to identify that, because we are not farmers, but the regulatory impact assessment will have taken that impact into account as part of the assessment that Welsh Government would have done on the cost-benefit of introducing the regulations.

10:10

Okay. Another thing that I've heard from farmers in my constituency is that the introduction of the regulations will require them to do things that would be costly for them to manage, to comply with the regulations. Is that a fair point, or do you think that it's manageable, even for smaller farmers?

It all depends on the risk that they're operating at. I suppose you really have to assess whether—if they have a major investment now, as a consequence of the regulations, then they are posing quite a risk to the environment currently. So, in that respect, then the investment should have already been made, if that makes sense.

Yes. Okay. I don't think I can go any further with this, Chair, without getting into other issues.

Okay. Thanks, Hefin. Before I bring Vikki in, I know Sam has a very brief question he'd like to ask on this issue.

Yes. Thank you, Chair. You mentioned your understanding that it would cause an improvement. Why, then, was the official review only recommending an 8 per cent NVZ coverage and not an all-Wales NVZ coverage?

We did a great deal of assessment on the implications of nitrate levels across Wales, and from that, we were able to identify what parts of Wales we felt were hitting the target that is set for nitrate levels—the upper limits—both in the period that we were reviewing and within a short period after that point. We recognised that a further 8 per cent—well, a further 6 per cent of Wales, or 5.5 per cent to 6 per cent of Wales—had worsened from the previous assessment. And in terms of the rules behind the NVZs, on the levels of nitrate that were in the environment, that set the 8 per cent. That doesn't mean to say that, in future assessments of the NVZs, it wouldn't increase again, and we are actually looking at that at the moment.

I can see that Luke Fletcher just wants to come in briefly on this issue.

Yes. Thank you, Chair. Very, very briefly, just in terms of the 8 per cent figure, of course, back in 2016, a report produced set out that the NVZ designation should increase from 2.4 per cent to 8 per cent, as we've heard already. Is that still NRW's position five years on?

In assessment of the NVZs, yes, that's the estimate that we modelled and identified as meeting the NVZ criteria, and that's the case. We are currently undergoing another review of the NVZ limits, and once that work has been done, then that may increase. But, at the moment, yes, it was 8 per cent that needed to be designated to fit in with the European directive.

If I can now ask Vikki Howells to come in; she has a set of questions. Vikki.

Thank you, Chair. Building on that question there, when you identified the 8 per cent of Wales that you recommended increasing the designation to, can you tell us how robust you feel the data was that you came up with, that you used, during that review?

We've gone through a great deal of modelling that's been designed by Welsh Government and DEFRA to provide that assessment. We went through a public inquiry into the work that we'd done—all of that was confirmed to be correct. So, in that respect, yes, we're very happy with the work that we did there and still stand by it.

Thank you. Of course, that was five years ago now, wasn't it? So, is there any emerging data that could lead to different recommendations regarding the extent of the designation?

As I mentioned in the previous question, we're reviewing the NVZ at the moment to see if there's any further information that's come up since that time. Clearly, we've got other sources of information. We're doing a huge amount of assessment for the water framework directive and the urban wastewater treatment directive, and we're going through that information at the moment. That will provide us with an indication of whether the situation has worsened again or whether, as I mentioned at the very beginning of this discussion, it's got better. In which case, if it does get better, in theory, you can dedesignate zones. So, we continue to monitor the existing ones as well.

Is there a set timescale on which data like this is reviewed?

Yes. It's reviewed every four years in detail, where we model and look at where the trends are going. We have to do it over a four-year period; that is set by Europe. But it's also a period of time—. It's quite a normal situation, four or five years, to do these types of things over, because that allows, as I mentioned earlier, about the variations in weather and other issues—. To get a reasonable trend, you've got to have a few years of records to identify that, and four years is—. We're going through that process now from 2016, and we're doing it now at the moment.

10:15

Thank you, Vikki. If I can bring Luke Fletcher in. Luke.

Diolch, Gadeirydd. Just a follow on, really, from Vikki's question there in terms of the four-year review period. Would you say that the frequency of every four years is appropriate? 

Yes. As I just mentioned, I think the principle—. You'd have to have number of years; you couldn't do it every year, just purely because of the amount of information you have to gather and the fact that you wouldn't necessarily pick up the trends to show whether things are improving or worsening. So, four years is a reasonable time to do that reassessment. 

Okay. Thank you for that answer. And how confident are you in the methodology used for identifying waters for designation?

Again, as I mentioned, we've used an approach that's been identified for the UK. That still continues to be the approach that we take, and we're quite happy that we're able to pick the information up and assess, via the modelling, the types of trends we're seeing and how it's progressing.

In terms of the monitoring, as well, of a whole-Wales NVZ, do you think that's feasible?

On a risk basis, yes, because we know where the likelihood is of the highest levels of nitrates and, as a consequence, we're able to put more focus in those areas than others where we know that the level will not be so great. We'll still be monitoring in those areas, but we will focus most of the monitoring in those areas that we know are struggling.

Diolch, Gadeirydd. Just before I touch on alternative approaches to the current policy, can I just come back to a point you raised with regard to the possibility of some NVZ designated areas improving and thus losing their designation? In reference to the Chair's question at the beginning, did you mention that none of the current NVZ areas in Wales have improved their qualities?

That is correct.

So, an NVZ policy currently under way in Wales has not lost its designation because water quality has not improved following the implementation of an NVZ policy—is that correct?

That's correct, yes.

I'm not aware of any sites in Wales or England where, as a consequence of bringing or creating a designated zone, they have then improved their water quality to the extent that they've been removed.

There we are. Thank you.

So, to move on to alternative approaches, having touched on nitrates and phosphates, I think it's apparent that all of us here want to see water quality improvements and a holistic approach that delivers improvements on all pollutants in our watercourses areas. In 2018, the sub-group under NRW, the Wales Land Management Forum, provided a report to Welsh Government with an alternative approach. Would NRW still advocate this integrated approach, including regulation, voluntary actions, advice and guidance?

Can I just correct you, please?

The Wales Land Management Forum sub-group is actually not NRW's group. The Wales Land Management Forum that it spurred from is NRW's group, but the sub-group was set up by the members of the Wales Land Management Forum, and so it's an independent group.

I am part of that group and was involved in the preparation of the report back in 2018. Welsh Government were also part of that group, as were a number of different organisations from across Wales, both from the environmental organisations and the farming sector or land management sector. We produced that report because it followed the principles that the group felt was the right way to proceed to deal with agricultural pollution, and that ranges across a range of different bids. Regulation is a key part of that, and we wanted to see a much clearer, broader set of regulations that were easily applied and easily understood, but also introducing other parts to the process, because we believed that, in combination, these alternative measures would result in a reduction in pollution across Wales.

10:20

That's okay.

NRW is written on my notes, so forgive me on that. So, that's one example of an alternative measure, an alternative policy to this. There's also the blue flag farming scheme that has been implemented through a scheme first developed by First Milk and their creamery in Haverfordwest, Pembrokeshire. There's also the water standard by Lorna Davis, a Nuffield scholar, the voluntary farmer-led approach to nutrient management initiatives. So, there has obviously been a lot of work invested in finding alternatives that deliver far greater benefits to watercourses. In your view, then, or in NRW's view—and I'll be careful with the JR in mind to word this correctly—is there scope for these to be (a) more deliverable, (b) more achievable, and (c) deliver better outcomes than current policy?

Quite simply, the work that we've done and the report you referred to there by Lorna was actually undertaken as one of the recommendations of the group and funded by the members of the group, as was the blue flag, who were involved in the early work of this particular group. Yes, there are a range of different options that we think are—and I'm talking for the group here rather than NRW, although NRW is part of that group. The range of different options that we identified, we felt, went a lot further than this regulation on its own. I don't know whether Martin wants to say his analogy about how this type of thing works. Martin.

Yes, in terms of generic approaches to regulation, there are lots of different approaches that you can take, so if, for example, you've got a limited number of activities that have a very high risk, we might choose a regulatory regime that is a very specific, permitting and complete compliance, assessment and enforcement. If you've got something where there are very, very many people undertaking the activity, then you have to consider alternative approaches. So, in regulatory theory, the example they always use is that of speed limits. So, for example, the general approach is that there are spot checks, there's education, people know what the limits are and there's general compliance, and that is reinforced by spot checks and enforcement. What doesn't happen is that every vehicle on the road has its speed checked every day.

So, there are two extremes of high-risk polluting industries that are closely permitted and monitored, right to the other extreme of where you've got millions of people undertaking an activity that does have a risk, but you couldn't possibly regulate it in that way, and it's a continuum, so there are multiple approaches in between. Working with Welsh Government, we would try and work with them to determine what the best balance is of impact against cost and risk.

Could I return to one of the other questions, very briefly—

—please, if that's possible? It was a question about the impact of the NVZ designation, and Bob was, obviously, absolutely right in what he said. But a little bit more context to that is that, sometimes, because of the natural processes going on, it can take decades to see changes in trends for substances like nitrates, and, as I understand it from the information we have, some of the monitoring has shown, for example, in the surface water NVZs, they're all currently below the polluted threshold. But of the monitoring points, some have shown decreasing trends, a smaller number have shown increases, and some have shown no change at all. Bob was absolutely right in his summary of it, but they are long-term trends and we have seen some reductions in levels, even though the levels were below the polluted threshold.

Okay. Thank you very much. I've got a number of Members who would like to come in on this issue, so if I can ask Carolyn Thomas to come in first of all. Carolyn.

10:25

Thank you. At the moment, slurry spreading is prevented between October and February. Are you looking to review this, because we've got changing weather patterns now? I know that, last year, or this year, we had terrible flooding in March, and if you're a farmer in a low-lying area, you can't be spreading in March and April because sometimes your fields are already flooded with water and it would go straight into the watercourses. So, would you look at having maybe variances, depending whether the farm is low lying or high lying, which does really make a difference?

You're absolutely right. The current regs have closed periods. We give advice to Welsh Government on a number of things and, ultimately, they make their decision looking at our information and the information they've had from other people, and they've chosen in this case to go via a closed period. We believe that we're now in a position, with modern technology and other communications, to be able to be far more flexible, particularly at a time of climate change, as you mentioned. And we've been working with a number of different bodies out there. You might have come across the work that is happening at Gelli Aur, where they've put a number of weather stations within the Tywi catchment to look at how things happen, and we've been very supportive of that work, as NRW this is, because we believe that that type of flexibility and modern technology allows us to do that. I work on the coal tip issues across south Wales, and we're doing exactly the same type of thing there. We've been working with the Welsh Government on the new sustainable farming scheme. And, again, remote sensing and various other issues are being looked at as ways of being able to monitor what's going on within catchments and allow more precision in the way things operate. 

T

Also, in the guidance, in the code of good agricultural practice, there is an expectation that farmers have regard to the predicted weather forecast in any area and that they don't spread at times of predicted heavy rain.

Okay. So, it sounds like there is some flexibility there within the current guidance—or not?

Within the current regulations? No, there are closed periods. We would say in the future that would change.

So, would you be making these recommendations to Welsh Government, that using modern technology and predicting weather, that that could be or should be a way forward? 

We have already and we will continue to do so. 

I visited a farm, and they were using a new machine, which had been funded by Welsh Government, a slurry separator. It separated the slurry, the liquid from the dry product, but the end product is still categorised as slurry. So, it still can only be spread within those regulations. Can I just ask you what you think about—? I don't know if you've seen these. Could it be recategorised, the end product, because it seems very different? You could use, maybe, the dry product as bedding, as well as a fertiliser, and the wet liquid as well.

Yes, in some cases, the dry material is used as bedding. Martin, do you want to cover the waste aspect of that, because I think that's the core issue?

My understanding is, in terms of waste, if it arises on the farm that it's disposed of, it doesn't run into the waste regulations. I think we would have to—. It isn't something that there's been a lot of work by NRW on, but we would have to look into, for example, whether the most damaging pollutants are contained in the aqueous phase or are they retained in the solid. So, there would have to be quite a lot of work to see where the risks were presented. So, for example, nitrates are predominantly soluble, so they might be contained in the aqueous phase. It isn't something I've had any experience of personally, but that would be the expectation, that we'd have to see the evidence behind what the difference was and then we could make recommendations to Welsh Government, based on that evidence.

I just think that, if they're going through this process, if they've got the machinery there, going through the process, unless the aqueous is maybe looked at, is it worth doing—you know, the investment, which is a significant investment and takes time as well? So, I think it's something that I think should be looked at, really.

10:30

Can I come back on that, then? One of the five principles that we set out in that report that Hefin mentioned earlier, innovation is one of the key angles of that, and we put a lot of the recommendations of the report—we've done quite a lot of work on the innovation side of things, trying to look at new ways of dealing with this, principally because as I said earlier, the waste that is produced is not truly something that we want to throw away; it's got a lot of value and we want to see that used appropriately. The problem often is that the amount of waste that is produced is greater than the land area or the crop requirement that the farm has, so we've been working again with Gelli Aur and with a couple of small to medium-sized enterprises, again with Welsh Government funding, to look at new ways of trying to deal with slurry. Part of it is a separator, part of it is stripping the phosphates, nitrates and other nutrients out of the fluids, and then reusing that on the soil.

So, we've been doing a huge amount of work on that innovation, because we think that's one strand of this whole process, whether it be regulation, looking at markets beyond the farm gate in how they can control farmers, and support farmers with payments, looking at the financial markets, looking at innovation, looking at self-monitoring and understanding the consequences of actions and getting farmers more involved in understanding the impact they're having.

So, a whole range of different things. Advice and guidance was the other one, sorry. A whole range of different options that we think in combination will make a step change in the way that land is affected.

Thank you. Because concerned as I am about flooding, I'm also concerned about very dry spells as well with the changing weather patterns, so—

The two are interlinked. Yes, absolutely.

Yes. If we can store the wet liquid or rainfall for the drier periods, that would be fantastic. Okay, thank you. Sorry, thank you.

Hefin, you wanted to come in on perhaps some of the earlier issues discussed under this section.

It is a bit going back, and my Wi-Fi cut out a little bit when Martin Cox was speaking, but I just want to clarify, because I think it comes right to the heart of some of the issues we're going to be considering, and we need to have clarity on this if we produce a report that expresses our views as a committee, the question that Samuel Kurtz asked, the nitrate vulnerable zones haven't—the areas haven't come out of nitrate vulnerable zones because the level of improvement hasn't been sufficient, but there's a causation and correlation issue there. Just to be clear, Martin, what you're saying is that doesn't mean that the nitrate vulnerable zones don't have value.

No, I was just commenting on some of the monitoring work but Bob could perhaps come in. But from some of the monitoring work, at the monitoring points, some of those monitoring points have shown general increasing trends. Some have shown decreasing trends and some haven't shown much change at all. So—

So, my point is we shouldn't draw too much of a conclusion from that about the value of NVZs.

I think that's correct. Is that right, Bob?

Yes. I think they were introduced for a particular reason, and that reason was very real. It was a health issue, and if you look at how the NVZ operates, it restricts the amount of material that can be put to land, so as a consequence, it has led to the farmers having to invest quite a lot once they get designated, and as a consequence, the levels that may have then kept on increasing have not increased at the rate that they would have done if the NVZ hadn't been put in place. But those were areas that were high in nitrates anyway, if that makes sense. So, they had quite a severe problem in those areas. And often it's down to the locality; if you look at the NVZs in Wales, they are in specific locations where you have groundwater levels and we don't have a great deal of groundwater in Wales of that nature within aquifers, or major aquifers, and as a consequence, the impact was very specific to specific areas where nitrates in a solution were increasing.

10:35

Diolch, Gadeirydd. We've touched on this already in terms of the use of technology to create flexibility for farmers. I'm aware that there's some work being done in England at the moment relating to this, and I was wondering how much engagement NRW is having with the continued work in terms of alternative approaches. If I may, Chair, just for clarity on my part, because I am approaching this as a layman, I'd be interested to know what the reasoning is behind spreading by calendar year. Because we know, as Carolyn Thomas has already mentioned, where the patterns are changing, and even traditionally, if we want to use the word 'traditionally', weather has never obeyed the laws of the calendar month as much as we'd like it to and as much as farmers, I'm sure, would like it to as well. But I'd be interested, just for clarity's sake, for my own purposes.

Yes, the background to that is that if you look back quite a few years ago, we've continued on the same process that they put in place then, which was a very simple, clear-to-understand approach, so that limits were provided for farmers saying that these are the periods when you can spread material onto the land, and we'll close it down within a certain time so that we know when the risk is highest. Today we have far better technology that allows for more flexibility, so as Carolyn was saying earlier on, clearly if you have a very dry spring, then that would be appropriate for spreading slurry, because you can get forecasts now forward that tell you the next 14 days with some reliability, and as a consequence you know that you're not going to run into problems. The difficulty is that because you have a more blunt tool, if I can call it that, you run a higher risk of future weather patterns not being taken into account, which increases risk.

And therefore, in terms of the closed period, would you say that it would be better, then, for us to have that flexibility year-round rather than just restricting ourselves to that closed period of time to spread slurry?

Yes, because I think we're in a position now where we have more information, more certainty over the impact, and we can reduce the risk, and running on a risk basis, the calendar doesn't work to risk, as you were rightly saying earlier on. It was a tool that was appropriate in its day. As we go forward into the future and have better information about the weather, about temperatures, soil requirements and so on and so forth, then I think that we can move towards a more complicated approach that predicts what's needed, and which is far more flexible than the approach that we have now, but it relies on modern technology.

Would I be safe to assume that that's something that NRW would potentially recommend to Welsh Government in the future?

Yes, and we already have.

Thank you, Luke. Are there any other questions from Members? Sam.

Just one regarding the closed and open periods. Is there the possibility of a spike of nitrates once the open period starts?

Yes, once the open period starts, then clearly a lot of farms will have a great deal of material stored up over the winter period, when stock has traditionally been kept under cover. They will attempt to reduce the levels of material inside the slurry tanks ahead of when you get a major growth spurt, so sileage is an issue that they have to take into account. So, yes, you will get an amount placed in then, and you will get spikes in a range of different things as a result of that. But nitrates going into groundwater and various other locations rather than directly into watercourses, that takes a little bit of time for that spike to occur, because it takes time for infiltration and the movement of material. Where we have the biggest issue is in wash-off from fields, and the code of good agricultural practice, as Martin's mentioned a couple of times, gives farmers a steer on what is the best practice of dealing with those nutrients. And at the moment we're doing—. Again, on the research side of things and the innovation side, we are looking at tools that will give a better prediction of when it is best to spread and look at how the land is best placed to absorb those nutrients. As I've mentioned a couple of times, the material that they're spreading on the land is very valuable, and what we want farmers to recognise is the value of that material, and how best to get the maximum benefit from it. And you can do that by making sure that the land capacity, the soil capacity, the crop capacity is there to absorb the nutrient when you apply it, and not just spread it to get rid of it.

10:40

Okay. Thank you, Sam. Are there any other questions from Members at all? No, I can see that there are no longer any questions, so this session therefore has come to an end. Can I take this opportunity on behalf of the committee to thank you both for giving up your time this morning? The session has been very, very useful, and we will send you a copy of today's transcript for accuracy, and if there are any issues, then please let us know. But, once again, thank you very much indeed for giving up your time this morning for us as a committee. 

Thank you. 

You're welcome, thank you. 

Right, we will now take a 10-minute break, so Members can grab a coffee. Thank you very much. 

Gohiriwyd y cyfarfod rhwng 10:41 a 10:49.

The meeting adjourned between 10:41 and 10:49.

10:45
4. Materion sy'n wynebu busnesau Cymru - Canolbwyntio ar letygarwch, twristiaeth a manwerthu: Sesiwn dystiolaeth 1
4. Issues facing Welsh Businesses - Focus on Hospitality, Tourism and Retail: Evidence session 1

Croeso yn ôl i Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig. Hon yw'r gyntaf o ddwy sesiwn ragarweiniol sy'n cael eu cynnal heddiw pan fyddwn yn ystyried y problemau sy'n wynebu'r sector lletygarwch, twristiaeth ac adwerthu oherwydd y pandemig, a'r ffordd orau o gynorthwyo'r sectorau hyn, yn awr ac yn y dyfodol. Gaf i groesawu'r tystion i'r sesiwn yma? Ac os caf i ofyn iddyn nhw gyflwyno eu hunain i'r Record, a gallwn wedyn symud yn syth i gwestiynau. Felly, os caf i ofyn i Mr Cottam i ddechrau.

Welcome back to the Economy, Trade and Rural Affairs Committee. This is the first of two introductory sessions today where we will examine the issues facing the hospitality, tourism and retail sectors in light of the pandemic, and the best ways of assisting these sectors, now and in the future. Could I welcome our witnesses to this session? And if I could ask them to introduce themselves for the Record, and then we can move on to questions. So, if I could ask Mr Cottam to start.

10:50

Thank you, Chair. Good morning, everyone. My name is Ben Cottam. I'm the head of Wales at the Federation of Small Businesses.

Good morning, everybody. Thank you, Chair. My name is Paul Slevin. I'm chair of Chambers Wales and their lead on policy engagement.

Well, thank you very much and thank you for being with us this morning. If I can kick off with some questions, perhaps you'd be kind enough to tell us what are the most significant challenges or concerns facing Welsh businesses at the moment, and what action do you think that the Welsh and indeed the UK Government should be taking to address some of those immediate challenges.

If I could start, so, obviously, businesses find themselves in a strange place at the moment. We've had the lifting of restrictions, which is welcome, and obviously businesses have been able to benefit. Particularly in hospitality and in tourism, they've been able to benefit from a market that was excluded to them, obviously, while they were in lockdown. But, overall, businesses find themselves in a fairly precarious state. We don't know where, obviously, the virus is going to go next. We have—it's a cliché, but—potentially a perfect storm of issues with increasing energy prices; we have the ending of furlough today; for tourism and hospitality, for instance, VAT will increase as of now back up to 12.5 per cent; and obviously we have well-publicised staffing challenges. Now, even before this period, our members were reported as the least likely to be looking at growth in the next quarter, so I think we are concerned about how this will dent confidence within the business community. Obviously, on the horizon is an increase in national insurance contributions, which was obviously not foreseen and therefore not budgeted for. Despite this, I think confidence is relatively robust, but I think we are in a holding pattern now to understand what this cocktail of issues is going to do, and obviously that's notwithstanding any restrictions that may or may not come about with the resurgence of the virus later in the autumn. So, a lot of this is a little bit unquantifiable. My feeling is that we are not at the point yet of really where we should be withdrawing too much support from businesses, given all that precariousness about the impact of the virus. By their nature, smaller businesses are obviously resilient. They are by their nature entrepreneurial and optimistic. But I think, certainly, when we look at what measures Welsh Government can look to, obviously we're very keen to see what the Minister for Economy is going to come forward with in terms of a future round of support. But, clearly, we are concerned about some of those headline measures at a UK level that may well come down the line and for which businesses haven't yet budgeted.

I will, thank you. I echo a lot of what Mr Cottam has said, and I think there are some further concerns for us from the point of view of supply chain. Obviously, a lot of the hospitality businesses rely on larger companies who are in that supply chain, and also the food and beverage manufacturing businesses that are part of that supply chain. We're acutely aware that those businesses are struggling. The management is suffering from fatigue. There is a limited bandwidth in respect of being able to consider anything else other than survival at this stage. The aggravation of staff shortages is having a material impact in most of the sectors in which we have a presence, and that is particularly emphasised when you look at robust and well-known restaurants shutting or certainly reducing their service and their offer as a result of that. Now, a piece of research that came across our desks showed that 71 per cent of those businesses are still operating well below their full capacity. That's a concern, primarily because we now have a limited period of time, between now and Christmas, for those businesses to start to regain stability and to start to build some form of cash reserve. Christmas is a challenging period for anybody in the hospitality and retail sector, and it's also a challenging period for people who are in the supply chain to that. It requires significant investment in working capital. If those businesses have not had the opportunity to recover that working capital in the next 60 to 75 days, then Christmas could be a challenging period for them.

More importantly, if we haven't resolved the skills and supply chain problems to a satisfactory level by the time Christmas comes around and we're still operating at reduced capacity, there is a further risk that those businesses will face cash challenges into the first two quarters of next year, which are well known in the sector to be the leanest months of all. If they don't have that runway of cash to take them through to spring and summer of 2022, we may see further casualties as a result of that.

10:55

Thanks very much for that. If I can now ask Hefin David to come in, who has got a set of questions—Hefin.

Just to pick up from there, in the light of what you've just said, Paul Slevin, furlough ends today, self-employment support ends today—I think this sounds like quite a bleak picture, from what you've just presented.

I'm not sure it's bleak. I have mixed views about furlough ending, because there are conflicting reports going around saying that furlough ending will provide a resource of people for these sectors to pick up. I'm not entirely convinced of that, because I think that most people who have been on furlough probably have already got some form of alternative employment. The furlough ending enables them to either pursue that alternative employment or to seek roles in other areas. 

I think we've also not yet had the opportunity to be able to demonstrate to people that jobs in the supply chain, and jobs within hospitality, tourism and retail, are attractive careers for people to pursue. So, there is always the choice, which is, 'Do I go into hospitality, where I'll have to work 10 hours a day, six days a week, or do I continue my role driving a van for a supermarket or some alternative employment, which may be more attractive?' So, I have mixed views about the impact of the end of furlough today.

So, are you saying that the end of furlough will have a positive impact on labour supply—is that the point?

It may have, and I think it needs to play out. I don't think anybody is completely clear yet about what the impact of that will be. It may have, but it's one of those medium-term economic plays for us that will take some time to deliver.

I think, Ben Cottam, it seems to me, from a constituency perspective and the anecdotal evidence I'm getting, that it's the people who are self-employed who are the ones who've suffered most in these sectors. Is that fair to say?

Yes, to a greater degree. A number of the schemes, whether they be Welsh Government schemes or UK Government schemes, excluded the self-employed and, obviously, directors, largely because we needed reliable and quick ways to deliver the support and to verify, but the consequence of that has been that those businesses have, nevertheless, been impacted and have had to eke out what resource they've had. Obviously, some of those find themselves—particularly the self-employed and directors—hit again by national insurance contributions in the future. So, I think we are seeing a cohort of people who have, I guess, suffered more and had the least viable safety nets through the pandemic. 

It's very difficult, if I'm honest, to say what impact that will have in the medium to long term on entrepreneurship and the preference of people to become self-employed. I think there are lessons to be learned in the way that we've administered support during the pandemic, and there is a need to review, in the future, should any of these hits arise, the methods by which we can get support to the self-employed.

More often, we're talking about organisations and businesses with the shallowest pockets, the tightest margins and the least ability to plan for these kinds of shocks, so I think it may be one for another day, but we will have to look at how we administer support for the self-employed and directors in future.

Just before we move on to that, the Welsh Government was keen to say during the pandemic that they offered the most generous business support in the whole of the UK. Were they right to say that?

I think it's one of these things that it's very difficult to read across the piece. Certainly, Welsh Government support on the whole was, from our reading of it, responsive—it was very time-responsive. I think we felt at least there was a good narrative between us and Welsh Government, where it identified need. But, nevertheless, there are groups within the business community, including the self-employed, which did find themselves excluded from support. Now, Welsh Government did move to administer discrete pots of funding, but that doesn't scale up against the volume of funding that was available for those businesses that paid employees through pay-as-you-earn, for instance, and had an employment base or a property.

11:00

That certainly was the evidence I saw. Paul, do you have a comment on that specific question?

No, I think it's perfectly summarised there. And I think there's a tendency to believe that those businesses—those micro businesses or self-employed individuals—can actually rely on the private sector to be able to support them going forward. Our view would be that the private sector will potentially struggle, because some of those businesses are already over-geared and the opportunity to draw further funds from the private sector may be limited as a result of that. So, I think, if you ask me, 'Is there a need for targeted, specific funding going forward?' Yes, I think there is, but I'm not quite sure where that is yet or when it will be due.

So, in June 2021, there was talk from the Welsh Government of a business recovery fund. If you were to say to us, 'Well, there are these three or four things we really need now in the period ahead with regard to business support', what would they be?

I think, from a recovery point of view, what we've learned from this is the need for business resilience—we need to prepare for shocks. We know we need to prepare businesses to substantially adapt to the challenges of climate change, and I think it's important that support is aimed at allowing particularly SMEs, who probably have the least capacity to understand the measures that they can undertake to make themselves more sustainable. That is going to be a really important area for recovery.

I have to say, and I want to flag up, that there is a very immediate challenge that is potentially faced by businesses as a result of coronavirus. We're going into autumn and winter; we have a period, obviously, where we have a virus that thrives in indoor environments. There are more high-risk settings within the business community. I noted this week that the Scottish Government has administered a £25 million fund for ventilation of businesses in high-risk areas. I think we'd like to see that taken forward by Welsh Government, recognising the challenges that businesses have, once we close doors and windows in an environment such as this, in making sure that they and their employees and their customers are safe. So, it would be good to have a look at another round of more immediate support that responds to the challenges of coronavirus while we then pivot to that conversation about recovery. And some of that is around, as I mentioned, sustainable development, net zero and decarbonisation, but also questions around the future of Welsh towns and how we remould our town centres is another area on which we'd want to see targeted support.

Okay. Thanks. Then it was climate change and coronavirus recovery. Paul, do you agree with that? Is there anything else you would add to that list? 

I think, from our perspective, that list plus supply chain and people. If we don't address the people issues fairly quickly, I think these businesses will continue to struggle.

Okay. I think the next round of questions will focus on that.

Okay. Thank you, Hefin. If I can now ask Luke Fletcher to come in. Luke.

Diolch, Cadeirydd. I was just wondering if both of you could outline what role you think the Welsh and UK Governments can take in addressing some of the skills shortages in both hospitality and retail?

Yes, I think COVID has exacerbated some of the problems that the sectors were already facing as a result of the reduction in labour from EU countries. And, again, that's come as an unhelpful cocktail—businesses are unable to plan for that kind of eventuality. There are some very well publicised shortages, particularly in terms of hospitality. We know of a member in Swansea, for instance, who's had to close a portion of their restaurant business until Christmas, because they simply do not have enough staff to cover the full breadth of operations. And I think that's played out—. Walking through Cardiff city centre the other day, I noticed three restaurants that had signs on the windows saying they were closed until further notice because they're unable to find the staff that they need. And I think that there is a real challenge in that, because it’s very difficult to train up experienced chefs, for instance, for hospitality where people particularly are administering a quality product.

In terms of some of the remedies, we need to have an audit, to some extent, of the skills available in Wales for hospitality and tourism businesses. I think it will be interesting to see the extent to which Welsh Government’s young person’s guarantee can be aimed at addressing some of these challenges. So, I think we would like to see a conversation between Welsh Government, businesses and providers once we’ve audited or once we’ve understood those skills shortages. What opportunity, obviously, does the young person’s guarantee pose for businesses in Wales? And, similarly, I think there is an opportunity about prioritisation of things like the Kickstart Scheme at UK Government level.

One of the challenges, I suppose, in all of this is that these are, to some extent, medium to long-term measures. The young person’s guarantee, for instance, is not up and running. That conversation is not well understood within the business community. But it’s very difficult to understand in the short term how we quickly fill these places in a way where suitably trained people are in the roles that they need be in, in a way that gives, whether it's a diner, an assurance that the experience that they’re going to get—or, actually, even in the tourism sector—that we’re getting the people that reinforce the welcome that Wales has for tourists to Wales. But there are certainly measures that we can get under way now, and there are schemes that we can get under way now to make sure that we can address those shortages in the medium term.

11:05

And did you have any comments you wanted to add to that, Paul?

I think, as Ben says, Brexit and COVID have exacerbated a problem that was already existent in the sector, and I think what we need to do is not just take the orders, but find ways now, as I said earlier, to make these roles attractive, to demonstrate to people that this is a career and it should be a career of choice, that it offers potential, and that it’s not just a stop-gap while you look for something else or a stop-gap as a student. I think we need to try and professionalise some of the skill sets and some of the work opportunities that now exist, which we have taken for granted in the past. We have always assumed that there will be somebody there to serve us coffee, to serve us a meal, to provide us with retail support. It’s actually only now that we find that there’s a vacuum there, and I think that’s purely down to the fact that it has been a staging post, it has been a stop-gap employment for quite a lot of people and, unless we find ways to professionalise this industry, with all of those customer-facing industries, I think we will struggle to recruit the right people into them.

But the key point is the point that Ben made, which is these are not short-term solutions; these are medium- to long-term solutions, which will play out into next year, and I think all Governments have a role to play in providing that guidance and providing the resources to professionalise the sector in such a way that it becomes an attractive place for people to work, at all ages.

Thank you for that, and I have to say I agree with one of the comments that Ben made in terms of the skills audit of the sector—I think that will give us a clearer picture in terms of where the skills are and where we need to improve.

We see a lot of conversation around this relating to the skills shortage and the need for more skilled workers in hospitality in particular, and I approach this as somebody who worked in the sector for about four to five years before going into politics. One thing that I think is being missed out in our conversations around this, actually, is the quality of the work, in particular the unsociable hours, for example, that can be a result of working as waiter or a bar tender. I know I had quite unsociable hours and long hours at that as well. Of course, I still know a lot of people in the sector who are working as waiters and bar tenders who have looked at during the pandemic, in particular the lockdown, jobs that have been offered by Tesco, for example, that are stacking shelves that offer better wages and better hours. So, I’d be interested to know how you see us going forward in improving some of those workplace practices. Because the reality, I think, for a lot of people in that sector is that it's just not really an attractive prospect to be working, say, a 14-hour shift that's followed then by another 14-hour shift, followed by another 14-hour shift, and followed again by another 14-hour shift—you get the pattern I'm going down.

11:10

We're aware of that, and we're aware also of the fact that many people have left the sector because stacking shelves or driving a van for Tesco or other supermarkets is more attractive, and it's an eight-hour day. And I think my point about professionalising the sector is creating a working environment—an accepted working environment—which probably needs to be Government led, which says that you don't need to work the 14-hour days. There are people out there who are prepared to work, and happy to work, what we may consider to be anti-social hours, because it happens to suit their own personal lives, through childcare and through education, or whatever. But, I think, unless we create an environment where people can choose to go into that, and employers are willing to take a blend approach to staff, then I think we're going to struggle to fill those roles. Because people are not going to go back into those 14-, 16-hour days, and, like you, I have come out of the hospitality sector—albeit many years ago—where you would happily work 14 or 16 hours a day and back in the next day and the next day and have maybe one day off or one and a half days off in that week. I think what the pandemic has done is it has made people realise that, actually, there are alternative careers out there and there are different lives out there, and it's up to employers and Governments to work together now to create an environment where people can do that.

Yes. I think we absolutely have to be very clear with ourselves and accept the precariousness of employment in some areas of tourism and hospitality. There is no point in kidding ourselves otherwise. That is part of the conversation about how we drive tourism to an industry, maybe not 365 days, but a more sustainable industry that offers better opportunities, particularly in areas of Wales and in more rural areas, where there is more of a predominance of hospitality and tourism businesses, and where the economy relies more on those businesses. So, we, as representatives and employers, have to have a conversation with these sectors and talk about how we not only drive up the offering, but how do we drive up levels of stability and wage levels within that.

Also, I think we need to have a conversation—again, it's more of a longer term conversation—about how we market these. What I hear from businesses when they talk about the sorts of responsibilities that they place on front-of-house staff, for instance, is that we don't capture the skill sets that you get, for instance, from being front-of-house staff within the restaurant—those of accountability, those about the interpersonal skills. We don't market them to younger people as options, nor are they particularly well captured within careers advice. So, I think there is a real package that needs to happen, that needs to be implemented, to make sure that we are creating an industry that is attractive, as Paul says, so that it is a worthwhile proposition for a young person. But I do agree that there is a conversation to be had about driving up levels of fair work, ensuring that the precariousness of some areas of these industries is what people see as the minority rather the majority of instances.

And if I can just come in to add to that, I think we need to look at employment contracts, and I think we need to look at remuneration, because I think it's unfair to base the industry on zero-hours contracts here.

I wonder if you've seen my notes, Paul, because that's what I was about to come on to.

Sorry. [Laughter.]

No, that's fine; it's nice to know that we're on the same page. In terms of the use of zero-hours contracts, which is very prevalent in that sector, I think one way of professionalising the sector is by scrapping zero-hours contracts altogether and providing some of that security and ability to plan as part of the job. So, I'm glad that you've referenced that.

I think there is a balance, though, if I might just add, which is the scrapping of zero-hours contract can't be onerous, therefore, on the employer. So, we need to find a contractual arrangement that suits both the business and protects the employee, and that's the fine balance; that's the real challenge. Zero hours, obviously, could potentially help an employer, because their commitment to that employee is reduced, but, in truth, we can't then impose full-time contractual employment on every single person who may take a role within that business. So, there's a fine balance to be achieved between the removal of zero-hours contracts and a contract that's acceptable to the business. 

11:15

I think you're right in saying that there is a balance there, because, of course, there is a power imbalance between the employer and the employee, where an employee could be forced to go onto a zero-hours contract. When we talk about zero-hours contracts, this is something that I hadn't experienced myself, but a colleague had experienced, and, where they were unwilling to take certain shifts, they were then punished by their hours being reduced the following week and the week after that. So, I think you are right in saying that it's about finding the balance and ensuring that we address that power imbalance, of course, between the employer and the employee, so that it's a more level playing field between the two.

I'd be interested, as well, to know, in terms of your consultation around addressing the skill shortage, whether there has been any consultation with those who are at the coalface, as it were. And when I say 'coalface', as well, I don't just mean management; I mean, again, those who are working as waiters, who are working as bar tenders and working as, even, pot washers.

Sorry, my sound cut out momentarily there. Could you repeat the question?

Yes, of course, no problem. I was just wondering if there'd been any consultation with workers in the sector—if I talk specifically about hospitality, again—with those who are at the coalface. And, again, when I say 'coalface', I don't mean management and just management; I mean those are working, as well, at front of house, like bar tenders, waiters, and even back of house—pot washers, for example.

We don't have a line or a sort of route in, if you like, for a conversation with employees. We take soundings from the various structures of engagement that employees have, whether that be through trade unions or whether it be through workforce councils or more informal mechanisms. Now, yes, that is only one side of it. We try to be pragmatic about the wider landscape. Obviously, it's part of the social partnership we work with, and we listen to the concerns that unions bring forward; they may well have more lines into those conversations with employees.

On the point about zero-hours contracts, I think, yes, we want to move away from that precariousness, but we have to first understand why businesses feel the need to levy this, and in some instances it will be because work and income is very, very cyclical for the business, and so it's very difficult to provide that guarantee. So, in the conversation about extending the tourism offering, for instance, we need to understand what it is that inhibits businesses, bearing in mind no business seeks to—no good business, at least—create that precariousness deliberately for an individual. More often than not, there is a real pain felt at that precariousness, because that precariousness affects the business owner themselves—that cyclical nature, that uncertain nature, whether it be tourism or hospitality, that is felt by the business itself, and it is very, very difficult to plan around that. So, we need to have a look at the structural reasons for that precariousness and to start to understand that. 

But I think I agree with you—I think we do need to listen to the experiences of employees, and, certainly in the work that's happening as a result of the Fair Work Commission's report, we are—Chambers Wales and FSB—part of the social partnership that is looking at that. We were really quite interested to push forward the conversation about fair work and the recommendations of the Fair Work Commission's report. What I would say is—and it may well be through simply accident; we've been preoccupied with things like Brexit and, obviously, coronavirus—that conversation about fair work, in my experience, hasn't yet hit the ground with the sort of range and volume that we'd probably want to see. Business are aware of the fair work agenda, but I guess we haven't conceptualised for businesses what is in that report, what it means for them and what the opportunities are for them about tackling that precariousness. And I think that's the next front for us—to look at the recommendations within that report and have a conversation, particularly with smaller businesses, and make sure that the support infrastructure is there so they can reform their business model to make sure that precariousness isn't there.

Would Paul like to come in before I ask one final question? I thank the Chair for his patience here; I know I've taken up a lot of time.

11:20

A similar challenge to Ben, we don't have a line of communication with employees. Ben and I both listen to the same soundings from trade unions and other sources. We have this fundamental belief that, actually, most businesses in Wales are good and fair employers. I think the fair work piece that we're working on at the moment—. As Ben says, we haven't quite translated that yet into what does it mean for business, and that's work in progress that we're doing with officials and with colleagues like Ben. What we know is that a lot of the people that we talk to on a day-to-day basis are very good employers and want to treat their employees, their suppliers and their customers properly. Economic challenges sometimes get in the way, legislation sometimes gets in the way, but, actually, most of them are intent on looking after their employees because they value those employees. There are some exceptions, of course, and let's hope that the translation of the fair work project actually starts to help those businesses that may not be in that position to rise to that challenge and to make Wales a fairer place to work.

Thank you for that. I'm sure, as you've probably already guessed, when it comes to the Fair Work Commission, I'll be looking in particular at what is on offer for the hospitality sector. If we come back to some of the remarks you made in terms of your links with employees through trade unions, one issue, of course—and again I speak about the hospitality sector because of my own experience in there—with the hospitality sector is that it is largely an un-unionised workplace. So, I'd be interested to know: is that something you would encourage all of your members to allow in their workplaces, unionisation, to provide their workers with a voice? Of course, I just thought I should probably say as well, given that I had worked in the sector, that I do agree there are some good employers in that sector, some I've worked for—I won't name them. It is important that we realise that, but it's also important that we realise that we need to clamp down on some employers who are poor employers.

I would agree. I think it's not in our gift to promote union membership within that employee base, we have a separate role to that, and I think it is for the trade union movement themselves to carry out that responsibility. From our perspective, any of the businesses that we talk to, whether it be through a formal trade union arrangement or through some form of consultation or collective representation, a lot of those businesses are trading quite well and happily. As I said earlier, there are pockets that need to be addressed, and hopefully the trade union movement and the fair work piece will go to address that, but I don't think it is within our gift to promote trade union membership as a service that we provide to members and companies.

Obviously, there are statutory obligations that businesses have with regard to trade unions. I think we would always encourage businesses to look at opportunities to increase the engagement with employees, to increase employee voice. Where we see it, the very best practice is by those employers that understand their dependence on their employees, and whether it be through formal unionised structures or maybe more informal structures, we see that there is a really good flow of information. I guess where the challenge is is to make sure that where you have informal structures they are nevertheless clear, transparent and equitable. But whether it be through more informal structures such as employee forums, we've got to recognise that, overwhelmingly, businesses in Wales, and certainly within the sectors that we're talking about, are microbusinesses, and so what we see within those is a very close relationship with employer and employee. Now, that's great, but it has to be equitable, it has to be transparent and there has to be some way, whether formal or informal, of ensuring that the employee has an opportunity to make their voice known. So, in any of these structures, we'd absolutely promote that, but we'd certainly say to businesses, 'Look at the opportunities of engaging unions and forming arrangements', but it has to be driven by the business itself and its employees.

If we can move on, then, to Sam Kurtz. Sam, you've got a few questions.

11:25

Diolch, Cadeirydd. Firstly, I just want to declare a relevant interest. My parents work in the tourism and hospitality sector. And, to build on Luke's last point, there are some very good employers out there who offer not only a job in hospitality and tourism but a career. Bluestone National Park Resort in Pembrokeshire is one example who do fantastic work for the employer and sustainably as well for the environment.

I want to touch on trade, if I may. What would you both say, in short, are the main issues facing businesses wanting to trade internationally at the moment, and what can both Welsh and UK Governments do to assist with these issues?

Do you want me to lead on that, Ben? For us, the challenges in trade are the bureaucracy that has been created by the departure from the European Union; secondly, the cost of raw materials coming into the country; thirdly, the cost of freight; and fourthly it comes back down to people, again—having the right skills in place to be able to address some of these challenges. So, let me just unpack some of those, if I may.

Smaller businesses are struggling right across Wales with the complexity of documentation in respect of being able to move goods either in or out of the European Union and to move goods in or out of this country. The delays created by the UK Government in moving some of that testing and moving some of the next levels of complexity further down the road is recognised as being of short-term benefit, but it is effectively just moving the goal posts slightly further down the road. So, we will have to face into it at some stage. I'm not convinced that we have all the resources in place to be able to make those checks effective, on a timely basis, as and when they come about. The level of documentation, the level of detail, ignore the scare stories that started in the first quarter of this year, because you'll always get that when you create a fundamental change at this scale, but I think it is starting to settle down, but businesses are facing additional costs, not just in trading overseas.

And I think there's something that I would like to just introduce here, that trading overseas isn't always just about selling overseas, it's also about the importation process, and those challenges exist in raw materials coming in. And within the manufacturing sector in Wales, 62 per cent of all goods utilised are imported into Wales first. So, we need to consider both ends of the supply chain in that respect. 

In respect of freight costs, it's well publicised. Container costs have gone from $1,000 to $16,000. That is a prohibitive penalty for a lot of businesses to try to cope with. Air travel has increased. It's still running somewhere between 10 and 12 per cent below pre-pandemic levels. Why? Primarily because it's still marginally cheaper for some businesses now to air freight goods overseas than it is to container goods overseas or to import them. So, businesses are faced with challenges on both fronts in respect of documentation and getting goods in and out of the country.

Now, material costs coming into the country is having a profound effect. We're aware of one builder who had a shipment of timber coming in from overseas. By the time the goods landed here in Wales, he was broadly held to ransom at twice the contractual cost. If he wanted the goods, he needed to pay twice for them. And the contract existed, but it was ignored for the sake of the financial benefit of the supplier. So, I think we are seeing very significant material increases. They are striking the construction and infrastructure sectors very hard indeed. Cement, concrete blocks, all of those areas are being rationed. Wood has increased disproportionately. So, material costs, freight costs, documentation are all militating against businesses to try to trade internationally, whether on import or on export.  

If I could add to that, I think it's worth understanding the landscape that businesses now find themselves in. Very few, particularly small businesses, will have any experience of navigating the scale and complexity of the trade documentation that Paul's alluding to. And UK Government instituted its Brexit support fund, which is a £2,000 grant available for buying in services and support, and that was welcomed, but it was more limited in impact than was probably anticipated because it was administered through the HM Revenue and Customs website, which many thought was just for customs. So, there is a need, I think, for another round of that funding, understanding that we need to proclaim that a little bit better to make sure that businesses are able to buy in the support that's required to help them navigate this.

We know recently of three businesses that have re-sited operations, or instituted operations in European countries, EU member states, to try and navigate the complexities. Now, not even that guarantees solving the problem, because all those issues about the variability of delivery timescales, all the challenges about courier charges and the variability of the treatment, the documentation, for instance, in the different EU member states are very difficult to predict. But it's an indication of just the extent to which some businesses are having to go to navigate this, so it's important that we understand these problems. They're not showing themselves as short term, perhaps, as we anticipated early on that they might, and this is obviously a problem, this is an issue that's rolling out with time. But I think the challenge for Welsh businesses, particularly as traditionally they've had disproportionate exposure to EU member states in trading, is that they've gone from that free trading state to having to understand the complexities of trade documentation. So, it's important that we help them navigate that in a way that means they're not looking away from those EU markets, which are familiar, they're profitable and they're beneficial, but understand obviously the complexity and get used to the complexity of trade.

I think it's really helpful and really welcome that the Department for International Trade is extending its footprint in Wales, and so, the idea of increasing that infrastructure of support and how close the ear is to the ground of Welsh business, I think, is very welcome. It would be helpful to understand the extent to which Welsh and UK Government support knits together, though; that businesses aren't confused, that they aren't being asked to navigate what is quite a complex set of official channels and lines. So, with the increasing of that footprint in Wales, we'd like to see and understand the extent to which Ministers and officials are working together to make sure that wherever a business looks there is a seamless opportunity of support. 

11:30

Thank you. And forgive me, can I just quickly ask: is coronavirus being used and the pandemic being used to mask some of the issues around Brexit, or is Brexit being used as a catch-all for a lot of global issues that are happening in Wales, or issues that are happening in Wales and globally, or is it a bit of a mixed picture?

I think it's a bit of a mix. It's really difficult to untangle. If I look at, for instance, construction: some of the real challenges faced by construction companies and small house builders in terms of the access to and cost of timber, for instance, which has risen stratospherically in a way that is very difficult to account for in pre-existing contracts and is therefore testing the margins of viability for small house builders to go after plots, then that is a global phenomenon. A lot of that, or some of that at least, is being driven by growth elsewhere in the world, but nevertheless when it comes to import, then obviously some of those challenges are associated with Brexit, and necessarily the virus has had its impact on that import and export activity.

So, I think it's a mix of a lot of things. It's very difficult to unpack, and I would certainly—probably more economically proficient people than me would be able to do that better. But certainly, from what we see, there is a blend of issues and it's very difficult to anticipate from where they come, because our post-Brexit transition, coronavirus and the rise of international markets come from different places. The challenge for me in representing small businesses is helping them to navigate that to the point where they can anticipate how they grow their businesses and in what area.

Thank you. Paul, would you agree that it's very difficult to untangle?

I think it's tremendously difficult to untangle, but let me give you a small example. So, because of our network, we trade information right across our network through 150 similar entities across the world. Most of my colleagues would report that fuel costs are increasing, most of my colleagues would report that material costs are increasing. Very few of my colleagues will report that there are shortages, and I think there's a difference there in the sense that I suspect some of our shortages are not necessarily entirely driven by global impact, but I think they are predominantly driven by Brexit. I'm currently in France—I'm calling you from France this morning. I have been to all of the garages and all of the supermarkets in my area, and the shelves are perfectly laden and there are no queues on the forecourts, but there is a marked increase in fuel cost. So, I think there is the potential that some of this stuff has been masked by COVID. I think, as COVID starts to reduce—and assuming that we don't get a further round of the virus because, as Ben made the point earlier, of us being more inside and being closer back together again—it will become more obvious that, potentially, Brexit is taking the lead as the impact of greatest force here.

11:35

Thank you. Paul, could I stay with you, if I may? Chambers Wales, in their response to the committee's consultation, said,

'while international trade is not a devolved issue, Welsh Government should provide clear advice and support to businesses'.

Could you expand on this comment, please?

It goes back to an event that took place when Eluned Morgan was Minister for international, and she asked us to bring together 20 or 25 businesses into Tŷ Hywel to talk about the issues facing international trade. That was quite an explosive discussion, because many of those businesses reported very openly that they welcomed the Welsh Government's support but they found it incredibly difficult to navigate because it came from so many different areas, and potentially took time to deliver. One particular company referenced the fact that they had made an application to go on a trade mission overseas, and by the time their application was approved, the trade mission had actually taken place and was past. So, our comment is really based on the fact that, while officials, independently, across Welsh Government, do an excellent job, I think there is a need to draw it all together into some form and signpost it very clearly so that businesses who don't have the intellectual or time capacity to be able to navigate governmental complexities are able to access the support that they need on a day-to-day basis in a timely and simple way.

Thank you. So, obviously, throughout the pandemic we've seen business support from Welsh Government that's been incredibly fast, and that has gone to the industries required quickly, with minimal bureaucracy, and it seems that, if that can be replicated in normal day-to-day proceedings, there's evidence that someone wouldn't miss out on a trade trip because the deadline's passed, before or after the trip has taken place. Is it that the wheels of private sector turn so much faster than the wheels of public sector? Is that a fair assumption?

What the pandemic has done is that it has levelled the world to a certain extent, and nations across the world are now striving to find a new competitive edge, they're striving to find their place in the marketplace, they're striving to get to a faster level of recovery. Wales needs to step up and do that, and I think it has a fantastic opportunity to be able to do that. What we need to do is to make sure that the support structure that's in place operates at the same pace, and without complexity, as the entities who need that support and who will effectively drive that economic growth, and that is the private sector.

Thank you. And finally, then, to develop that, how could the Welsh Government develop or improve Wales's offer on trade and inward investment? Is it through that streamlining, or are there other additional measures that they could quite easily undertake?

I think it is about streamlining, I think it is about simplicity, and I think it is also about potentially utilising resources within the private sector to help them to deliver that.

Yes, if I could. We talked about knitting together all these threads and making sure that there is clear point-of-entry support, and the FSB's advocated the creation of a development agency that would be part of undertaking that work and bringing this all together, but also create a single point for the capitalisation of the brand. A lot of this trade and export activity neatly segues into our offering in tourism, for instance, and the way that we're seen internationally. I think there is benefit in having that conversation about what a development agency that could administer that might look like. I think what's clear is that Brexit provides opportunities for us to project ourselves in a new way, but challenges for us to draw together all those, for the reasons that we've heard. There is a need for businesses to have better support infrastructure in place, and I think we'd like to understand in the longer term what Welsh Government's approach to the projection of the international brand, and the projection and support of businesses to trade will be, but I think there is merit in a conversation about bringing together a body that will do that and be very business faced. 

11:40

Very, very briefly. I'm conscious time is marching on.

Yes. I'm just wondering, are you satisfied with the current brand Wales when we're looking to increase our overseas trade?

I'd have to say that I'm not, and I would support Ben's concept of the fact that we need an external agency, predominantly private sector-resourced, which is lean and effective to be able to develop that brand Wales across the world, which not just addresses trade, but it also addresses tourism. 

If I could just add a quick point to that, the brand is owned, effectively, by Welsh Government at the moment. We've always advocated a closer conversation with businesses, whether they be tourism businesses, whether they be exporting businesses, about, 'What does this brand mean?', and if we can get that community of net promoters, then they project the brand for you, but at the moment, when we talk to businesses, they don't feel an ownership of that brand. So, we need a new re-conceptualisation of the brand, and we need to give some of that brand to the business community so that they can go out and do some of the projection for us. 

Thank you very much. I'm conscious that time is marching on, so if I can ask everybody to be as succinct as possible. I now bring Vikki Howells in to ask her set of questions. Vikki. 

Thank you, Chair. I wanted to explore the tourism sector in more detail, but some of that has already been addressed. In fact, I was going to ask you about the wider Wales brand that has already been covered, unfortunately, by another Member. But if I can start, Ben, by asking you about the comment that the FSB included in your consultation response that rebuilding the tourism sector will involve navigating both

'opportunities and risks in the post-Brexit and post-Covid economy.'

Could you expand on that a bit for us?   

Yes, certainly. Obviously, with the restrictions imposed by COVID, we've gathered a massive internal market for tourism. Obviously, members within the tourism sector saw, once the restrictions were lifted, a really welcome uplift in their activity. And, certainly, that's provided an opportunity for us to look at the proposition that we have here in Wales—amazing landscape, a really warm welcome, some really good leading-edge businesses within tourism, both large and small. Unfortunately, businesses probably weren't well prepared for that volume because it came unexpectedly and, obviously, as restrictions on international travel between international markets have ebbed and flowed, it's been very difficult to understand the portion of the market that Welsh businesses will get. 

Clearly, we recognise that that influx of visitors in places like north-west Wales and my home patch in Pembrokeshire has put its stress on those communities, and not least the business communities in those areas. So, it has tested the infrastructure in those areas, and that's been quite difficult to navigate. So, understanding what we know as a result of COVID, where we seek to increase market share and draw more international travel into these communities, we do have to have a conversation about how tourism businesses mesh with communities. We have to have a conversation about supply of skilled and sustainable labour in those businesses to make sure there is a consistency of offering within tourism economies. 

But, as I say, post Brexit, we are engaging in new trading relationships with countries that we probably haven't previously had much engagement with, which provides an opportunity for us to showcase Wales. But I think, along with those opportunities, we need to look at the capacity of the sector, the offering of the sector. When we looked at the challenges and opportunities, we didn't ignore the fact that an influx of visitors into some of these areas didn't provide its own pressure. And I don't doubt that there are businesses within the tourism and hospitality sector that, as that calms down a bit, breathe probably just a sigh of relief, because it has been fast paced, albeit welcome to see businesses returning to some level of profitability.

11:45

Okay, thank you. I won't ask you for your comments on that, Paul, because I can see we've only got five minutes left and I think there are about seven questions that I and other Members wanted to ask. So, if I could just move on to the next question, then, it builds, really, on the answer that you've given there, Ben, and some of the issues that you were posing. Making Wales a year-round tourist destination is of course the ultimate goal, but how can the sector actually be supported to give it that greater resilience and sustainability to enable that?

We can't control the weather. That's the first problem. That's always going to be the first challenge. I think, though, it is about the imagining and the projecting of the experience outside season. I speak as someone who's quite happy to travel to another area of the UK to walk on a windy beach and sit in a pub. But I guess, more seriously than that, it's about understanding the offering. Not everyone can be a Zip World. Not everyone can be a Bluestone. But there is something about how you create an interrelationship with hub attractions like those—that when people are drawn to them, they are also drawn to the accommodation or hospitality in proximity to that. 

When you look at hospitality and tourism, that represents a vast proportion of Welsh businesses and foundational economy businesses. We need to find a better way of knitting that together. But I think, in the same way as we support businesses to innovate in terms of process, we need to be targeting specific support at businesses within tourism to innovate, to market themselves more effectively. By and large, these are businesses that don't have a lot of money to be able to market themselves. They might have a great proposition, but it's not seen or heard necessarily by the widest possible market. So, there is an opportunity to push support into those areas that help create capacity, but also understand that if they have a key attraction that is nevertheless popular out of season, that they can capitalise on that, so we need to make those connections. And FSB is a part of that; we can't just look to Government. We have to be better at linking with other organisations—like-minded organisations—and doing a better job of putting businesses together.