National Assembly for Wales

Back to Search

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Equality, Local Government and Communities Committee

15/05/2019

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Carwyn Jones AM
Huw Irranca-Davies AM
John Griffiths AM Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
Leanne Wood AM
Mark Isherwood AM
Mohammad Asghar AM

Swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru a oedd yn bresennol

National Assembly for Wales Officials in Attendance

Catherine Hunt Ail Glerc
Second Clerk
Lisa Griffiths Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Megan Jones Ymchwilydd
Researcher

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Dechreuodd y cyfarfod am 10:02.

The meeting began at 10:02.

1. Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau
1. Introductions, Apologies, Substitutions and Declarations of Interest

May I welcome everyone to this meeting of the Equality, Local Government and Communities Committee? The first item on our agenda today is introductions, apologies, substitutions and declarations of interest. We've had apologies from Jenny Rathbone and Gareth Bennett. Are there any declarations of interest? No.   

2. Papurau i'w Nodi
2. Papers to Note

Item 2, then, is papers to note. We have two papers. Paper 1 is correspondence from the Alzheimer's Society, relevant to our inquiry into blue badges. And paper 2 is correspondence from various organisations regarding the inquiry into diversity in local government that we have been conducting. Are Members content to note both those papers? Okay, thank you for that. 

3. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o Weddill y Cyfarfod a'r Cyfarfod ar 23 Mai
3. Motion under Standing Order 17.42 to Resolve to Exclude the Public from the Remainder of this Meeting and the Meeting on 23 May

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfod ar 23 Mai yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting and the meeting on 23 May in accordance with Standing Order 17.42(vi).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Item 3, then, is a motion under Standing Order 17.42 to resolve to exclude the public from the remainder of this meeting and the meeting on 23 May. Is committee content so to do? Okay, thank you very much. We will move into private session. 

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 10:04.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 10:04.

Explore the National Assembly for Wales